KVALITETSREDOVISNING 2006 Barn- och utbildningsnämnden

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KVALITETSREDOVISNING 2006 Barn- och utbildningsnämnden"

Transkript

1 KVALITETSREDOVISNING 2006 Barn- och utbildningsnämnden Barn, elever och föräldrar Ekonomi Utveckling Verksamhet Medarbetare Galax Balanserat styrkort för Barn- och utbildningsförvaltningen

2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INLEDNING Bakgrund Nationella mål Kommunala mål Metod Struktur Balanserat styrkort Årsplan för kvalitetsarbete i Barn- och utbildningsförvaltningen Underlag för Kvalitetsredovisning för Barn- och utbildningsnämnden BESKRIVNING AV VERKSAMHETEN Barn- och utbildningsförvaltningens organisation Förskoleverksamhet Förskoleklass, grundskola, särskola och fritidshem Skolledare inom barnomsorg, grundskola och särskola Barn och elever i behov av särskilt stöd EKONOMI FÖRSKOLEVERKSAMHET BARN, ELEVER OCH FÖRÄLDRAR Normer och värden Ansvar och inflytande Samverkan mellan förskola och hem VERKSAMHET Utveckling och lärande Samverkan med förskoleklass, skola och fritidshem Materiella resurser ENSKILD VERKSAMHET INOM FÖRSKOLAN BEDÖMNING AV FÖRSKOLEVERKSAMHETEN I HÄSSLEHOLMS KOMMUN SKOLVERKETS BEDÖMNING AV FÖRSKOLEVERKSAMHETEN SKOLBARNSOMSORG BARN, ELEVER OCH FÖRÄLDRAR Normer och värden Ansvar och inflytande Samverkan mellan skolbarnsomsorg och hem VERKSAMHET Utveckling och lärande Samverkan mellan skolbarnsomsorg och skola Materiella resurser BEDÖMNING AV SKOLBARNSOMSORGEN I HÄSSLEHOLMS KOMMUN SKOLVERKETS BEDÖMNING AV SKOLBARNSOMSORGEN GRUNDSKOLA INKLUSIVE FÖRSKOLEKLASS BARN, ELEVER OCH FÖRÄLDRAR Normer och värden Ansvar och inflytande Samverkan mellan skola och hem VERKSAMHET Kunskap Enkätundersökning bland elever och föräldrar hösten

3 Ordkedje-, menings- och teckenkedjetest Nationella prov i år 5 läsåret 2005/ Nationella prov i år 9 läsåret 2005/ Andel behöriga för gymnasiestudier och genomsnittligt meritvärde Modersmålsundervisning Utbildningsresultat Samverkan med förskola, fritidshem och gymnasieskola Samverkan med omvärlden Materiella resurser BEDÖMNING AV GRUNDSKOLAN I HÄSSLEHOLMS KOMMUN SKOLVERKETS BEDÖMNING AV GRUNDSKOLAN SÄRSKOLA BARN, ELEVER OCH FÖRÄLDRAR Normer och värden Ansvar och inflytande Samverkan mellan skola och hem VERKSAMHET Kunskaper Integration Materiella resurser BEDÖMNING AV SÄRSKOLAN I HÄSSLEHOLMS KOMMUN SKOLVERKETS BEDÖMNING AV SÄRSKOLANS VERKSAMHET MUSIK & KULTURSKOLAN BARN, ELEVER OCH FÖRÄLDRAR Samverkan mellan skola och hem VERKSAMHET Kunskaper Samverkan med skolor och andra verksamheter Materiella resurser GYMNASIESKOLA ORGANISATION Ledningsstruktur Samverkansavtal med andra kommuner Elever vid Hässleholms gymnasieskolor Antagna elever till årskurs Elever i friskolor och i kommunala gymnasieskolor i andra kommuner Elever från andra kommuner Skåne Nordost årskurs 1 ht Gymnasiesärskolans elever ELEVER OCH FÖRÄLDRAR Normer och värden Elevers ansvar och inflytande VERKSAMHET Kunskaper Förstahandsval Genomströmning av elever Slutbetyg Grundläggande behörighet till studier vid universitet och högskola Bedömning och betygsättning Betygsfördelning årskurs 3 på HTS, Jacobsskolan och Linnéskolan Utbildningsresultat Högskolestudier

4 Sysselsättning efter gymnasieskolan Modersmålsundervisning Individuella programmet vid Ungdomscentrum Inskrivna på Individuella programmet läsåret 2005/ Kartläggning av obehöriga elever Avhopp till Individuella programmet 2005/ Studieresultat läsåret 2005/ Lägesbeskrivning Integrerad IV-plats på nationellt program Specialutformat/Individuellt Program Övergång från Individuella programmet till annan utbildning Norrängsskolan Samverkan med grundskola, högskola och arbetsliv Materiella resurser BEDÖMNING AV GYMNASIESKOLAN I HÄSSLEHOLMS KOMMUN SKOLVERKETS BEDÖMNING AV GYMNASIESKOLAN MEDARBETARE BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGENS MEDARBETARE Omfattning och anställningsform Könsfördelning Åldersfördelning Fördelning på verksamheter Fördelning på yrkeskategorier Fördelning på enheter SJUKFRÅNVARO Åldersfördelning Könsfördelning Fördelning på yrkesgrupper Sjukfrånvaro i barnomsorg, grundskola och obligatorisk särskola Sjukfrånvaro i gymnasieskolan Sammanfattning KOMPETENSUTVECKLING ENKÄTUNDERSÖKNING BLAND MEDARBETARE UTVECKLING Prioriterade utvecklingsinsatser Skolverkets bedömning av förbättringsinsatser BILAGOR Bilaga 1 - Enkätundersökning bland föräldrar till barn (födda 2001) i förskolan Bilaga 2 - Enkätundersökning bland föräldrar till barn (födda 1997) på fritidshem Bilaga 3 - Enkätundersökning bland elever i år 5 Bilaga 4 - Enkätundersökning bland elever i år 8 Bilaga 5 - Enkätundersökning bland föräldrar till elever i år 2 Bilaga 6 - Enkätundersökning bland föräldrar till elever i år 5 Bilaga 7 - Enkätundersökning bland föräldrar till elever i år 8 Bilaga 8 - Enkätundersökning bland elever vid Hässleholms gymnasieskolor (program) Bilaga 9 - Enkätundersökning bland elever vid Hässleholms gymnasieskolor (skolor) Bilaga 10 - Enkätundersökning bland pedagogisk personal i Område 1-9 Bilaga 11 - Enkätundersökning bland övrig personal i Område 1-9 Bilaga 12 - Enkätundersökning bland lärare vid Hässleholms gymnasieskolor Bilaga 13 - Enkätundersökning bland övrig personal vid Hässleholms gymnasieskolor Bilaga 14 - Förkortningar 4

5 1. INLEDNING 1.1 Bakgrund Alla kommuner ska upprätta skriftliga kvalitetsredovisningar. De ska bygga på skolornas kvalitetsredovisningar och innehålla en bedömning av i vilken mån som de nationella målen har uppnåtts samt en redogörelse för vilka åtgärder som kommunen avser att vidta om målen inte har uppnåtts. 1) Nationella mål Skolans verksamhet ska styras enligt Skollagen och läroplanernas bestämmelser. Läroplan för förskolan (Lpfö 98) gäller för förskolan, medan den är vägledande för familjedaghem. Läroplan för det obligatoriska skolväsendet (Lpo 94) omfattar förskoleklasser, grundskola och fritidshem. Läroplan för de frivilliga skolformerna (Lpf 94) gäller för gymnasieskola och kommunal vuxenutbildning Kommunala mål I alla kommuner ska det finnas en skolplan, där det framgår vilka åtgärder som kommunen avser att vidta för att uppnå de nationella målen för skolan 2). Kommunfullmäktige antog en ny skolplan för Hässleholms kommun i maj ). Den beskriver hur olika verksamheter och skolformer ska utvecklas ur ett lokalt perspektiv. Kommunfullmäktige beslutade i december 2005 om övergripande mål för all kommunal verksamhet i Hässleholms kommun för Metod Innehållet i Kvalitetsredovisning 2006 för Hässleholms kommun bygger i första hand på de kvalitetsredovisningar som kommunens områden för förskoleverksamhet och grundskola, särskola, Silviaskolan, Musik & Kulturskolan och gymnasieskolor har upprättat för Barn- och utbildningsförvaltningen lämnade riktlinjer för hur kvalitetsredovisningarna skulle utformas, där det bland annat angavs vilka områden som skulle redovisas. Under 2006 har Skolverket genomfört inspektion i Hässleholms kommun av förskoleverksamheten och skolbarnsomsorgen, barn- och ungdomsutbildningen samt vuxnas lärande. Inspektionen granskade utbildningens kvalitet samt bedömde om kommunen uppfyllde de krav som författningarna ställer på verksamheten. Förutom en omfattande dokumentanalys och djupintervjuer gjorde de sex inspektörerna besök i kommunens skolor och andra verksamheter under perioden den 18 januari till den 22 augusti Inspektionsrapporterna och besluten offentliggjordes och presenterades den 9 november. 1) Förordning om kvalitetsredovisning inom skolväsendet SFS 1997:702, Förordning SFS 2001:649 och 2005:609; Skolverkets Allmänna råd om kvalitetsredovisning inom skolväsendet (1999) 2) SL 2 kap 8 3) Hässleholms kommun, Skolplan, se under Barnomsorg och skola 5

6 Barn- och utbildningsnämndens kvalitetsmål har utvärderats med hjälp av webbaserade enkäter, som har besvarats av elever, föräldrar, lärare och övrig personal. Avsnittet om mobbing är hämtat från Barn- och utbildningsförvaltningens kartläggning av förekomsten av mobbing bland elever i år 7 våren Struktur I kvalitetsredovisningen redovisas Barn- och utbildningsförvaltningens verksamheter utifrån följande struktur: Mål Hänvisningar görs till nationella och kommunala mål samt åtgärder för utveckling enligt 2005 års kvalitetsredovisning. För målbeskrivningar - se - Kvalitet - Galax. Åtgärder för att nå nationella mål sådana åtgärder som vidtagits utifrån de åtgärder för utveckling som angavs i kvalitetsredovisningen för 2005 Resultat vilka resultat som uppnåtts redovisade med hjälp av olika indikatorer, t ex betyg, resultat på nationella prov, enkätvärden och iakttagelser Måluppfyllelse måluppfyllelse bygger på rektorernas bedömningar av i vilken utsträckning som målen har nåtts och redovisas utifrån följande fyra bedömningsnivåer - mycket god, god, relativt god och målen är inte uppfyllda Åtgärder för utveckling 2007 åtgärder anges för vad som behöver vidareutvecklas och/eller följas upp under 2007 Varje verksamhetsavsnitt avslutas med en sammanfattande bedömning av resultaten samt Skolverkets kommentarer. 1.4 Balanserat styrkort De båda amerikanerna Robert Kaplan och David Norton utvecklade i början av talet en styrmodell, som de kallade för Balanced Scorecard. På svenska kallas modellen för Balanserat styrkort. Syftet med att utveckla ett Balanserat styrkort är att styra en verksamhet utifrån ett antal perspektiv. I den ursprungliga modellen ingick fyra perspektiv, men en organisation väljer själv vilka som anses vara relevanta för den egna verksamheten. Alla perspektiv är lika viktiga för en organisation. Inom varje perspektiv tas ett antal styrtal fram för att mäta och följa upp organisationens resultat utifrån dess vision, strategier och mål. Perspektiven belyser tre olika tidshorisonter - igår, idag och i morgon. 4) 4) Kaplan, R & Norton, D, 1999, The Balanced Scorecard, ISL Förlag Olve, N-G, Roy, J och Wetter, M, 1999, Balanced scorecard i svensk praktik, Liber Ekonomi Hallgårde, U & Johansson, A, 1999, Att införa balanced scorecard, Studentlitteratur 6

7 Barn- och utbildningsförvaltningen har utarbetat ett Balanserat styrkort för all verksamhet inom barnomsorg och skola. Styrkortet, som har fått namnet Galax, återfinns under Barnomsorg och skola på Hässleholms kommuns hemsida 1.5 Årsplan för kvalitetsarbete i Barn- och utbildningsförvaltningen Sammanställning av lokala kvalitetsredovisningar Genomförande av enkätundersökningar Uppföljning av föregående års kvalitetsredovisning (BUN och rektorer) Utvärdering av priorterade områden Okt Sep Nov Aug Dec Jul Årsredovisning Jan Jun Feb Maj Anvisningar för lokala kvalitetsredovisningar Uppföljning av BUN:s verksamhetsplan samt fastställande av ny plan Mar Apr Sammanställning av kommunal kvalitetsredovisning Behandling av kommunal kvalitetsredovisning i BUN 1 maj - Inrapportering av kommunal kvalitetsredovisning till Skolverket Mobbingenkät (år 7) Förvaltningsledningens återkoppling till ledningsgrupper BUN = Barn- och utbildningsnämnden 7

8 1.6 Underlag för Kvalitetsredovisning för Barn- och utbildningsnämnden 2006 Lokala kvalitetsredovisningar Enkätundersökningar - Kvalitetsenkäter till elever, föräldrar och medarbetare - Mobbingenkät i år 7 Kvalitetsredovisning 2006 Mål Resultat Måluppfyllelse Åtgärder för utveckling Utvärdering/Inventering - Skolverkets inspektionsrapporter och beslut - Elever ej behöriga för gymnasiestudier Statistiskt underlag - Ekonomiredovisningssystem - Personalredovisningssystem - Skolverket - Statistiska Centralbyrån 2. BESKRIVNING AV VERKSAMHETEN 2.1 Barn- och utbildningsförvaltningens organisation Barn- och utbildningsnämnden och Barn- och utbildningsförvaltningen ansvarar för förskoleverksamhet för barn mellan 1 och 5 år, förskoleklass, grundskola, särskola och skolbarnsomsorg för barn i åldern 6-12 år. Dessutom ingår ansvaret för de frivilliga skolformerna gymnasieskola, gymnasiesärskola och Musik & Kulturskola. Barn- och utbildningsförvaltningens organisation i Hässleholms kommun ser ut på följande sätt: Barn- och utbildningsnämnd Förvaltningschef Bitr Förvaltningschef Stab Controller Gymnasiechef Personalsamordnare Utvecklingsledare Förvaltningskontor Administration ekonomi, IT, kansli, kost, personal skolskjuts och pedagogiskt stöd Gymnasieskolor HTS Jacobsskolan Linnéskolan Norrängsskolan Ungdomscentrum Grundskolor Område 1-9 Silviaskolan Obligatorisk särskola Musik & Kulturskolan 8

9 Verksamhetsansvaret för barnomsorg, skolbarnsomsorg och grundskola är fördelat på nio områden samt Silviaskolan. Silviaskolan 2 förskolor 1 fritidshem Grundskola 1-9 Resursverksamhet Ambulerande verksamhet Musik & Kulturskolan Gymnasieskolor HTS Jacobsskolan Linnéskolan Norrängsskolan Ungdomscentrum Hässleholms kommun har cirka invånare, varav cirka bor i centralorten. Den är till ytan Skånes största kommun. T4 (Område 8) 3 förskolor 3 familjedaghem 2 fritidshem 1 Montessoriefritidshem Mala skola F-3 Vankiva skola 4-6 T4-skolan F-9 Montessorigrundskola 1-9 Skoldaghem Vägvisaren 1-6 Nävlinge skoldaghem 7-9 Särskola Tyringe (Område 4) 7 förskolor 7 familjedaghem 6 fritidshem Finja skola F-5 Hörja skola F-5 Mala skola F-5 Röke skola F-5 Tyringe skola F-9 Västra Torups skola F-5 Bjärnum (Område 5) 3 förskolor 2 förskolor/fritidshem 2 fritidshem 1 familjedaghem Bjärnums skola F-9 Vittsjö skola F-6 Väster (Område 3) 6 förskolor 1 öppen förskola 7 familjedaghem 2 fritidshem Grönängsskolan F-6 Västerskolan F-9 Hästveda (Område 7) 4 förskolor 4 familjedaghem 3 fritidshem Ballingslövs skola F-6 Farstorps skola F-6 Hästveda skola F-9 Sösdala (Område 1) 4 förskolor 5 familjedaghem 2 fritidshem Lejonskolan F-5 Tormestorps skola F-5 Vannarödsskolan 6-9 Vinslöv (Område 6) 6 förskolor 4 familjedaghem 4 fritidshem Furutorpsskolan F-9 Söderparkskolan F-6 Sörby skola F-6 Vanneberga skola F-6 Centrum/Öster (Område 9) 2 förskolor 3 fritidshem Läreda (Område 2) 5 förskolor 1 "akutdagis" vt 05 5 familjedaghem 3 fritidshem Ljungdalaskolan F-6 Läredaskolan F-9 Stoby skola F-5 Kyrkskolan F-6 Röinge skola F-6 Magnarps sommarkoloni Ansvar för modersmålsundervisning i kommunen 2.2 Förskoleverksamhet Antalet barn i förskolor, fritidshem och familjedaghem har ökat 2006 jämfört med de senaste två åren. ANTAL INSKRIVNA BARN I GENOMSNITT Förskola Kommunal regi Enskild regi Summa Fritidshem Kommunal regi Enskild regi Summa Familjedaghem Kommunal regi 1-5 år Kommunal regi 6-12 år Summa Källa: Hässleholms årsredovisning

10 I Hässleholms kommun hade 320 årsarbetare anställning (exklusive arbetsledare och måltids- och städpersonal) på förskolor och 34 årsarbetare på familjdaghem hösten Det kan jämföras med 316 årsarbetare på förskolor och 37 på familjedaghem hösten ANTAL ÅRSARBETARE I FÖRSKOLEVERKSAMHET , ,5 24, ,5 0 Område 1 Område 2 Område 3 Område 4 Område 5 Område 6 Område 7 Område 8 Område 9 Förskola Familjdaghem 2.3 Förskoleklass, grundskola, särskola och fritidshem Antalet elever i grundskolan, obligatoriska sär-skolan och Musik & Kulturskolan har minskat 2006 jämfört med 2005, medan antalet elever i förskoleklassen har ökat. ANTAL ELEVER Förskoleklass Grundskola År År Summa Silviaskolan Obligatorisk särskola Grundsärskola Träningssärskola Summa Musik & Kulturskolan Källa: Hässleholms årsredovisning 2006 Hösten 2006 hade 723 årsarbetare anställning som pedagogisk personal i förskoleklass, grundskola, särskola och fritidshem i Hässleholms kommun. Motsvarande antal uppgick till 706 årsarbetare hösten

11 120 PEDAGOGISK PERSONAL I GRUNDSKOLA/FÖRSKOLEKLASS OCH FRITIDSHEM 2006 (ÅRSARBETARE) , , Område 1 Område 2 Område 3 Område 4 Område 5 Område 6 Område 7 Område 8 Område 9 Förskoleklass/ Grundskola Fritidshem 2.4 Skolledare inom barnomsorg, grundskola och särskola 44 personer hade anställning som ledare inom barnomsorg, grundskola och särskola hösten 2006, vilket kan jämföras med 45 personer hösten ANTAL SKOLLEDARE I FÖRSKOLEVERKSAMHET, GRUNDSKOLA OCH SÄRSKOLA Område 1 Område 2 Område 3 Område 4 Område 5 Område 6 Område 7 Område 8 Område 9 Silviaskolan 11

12 2.5 Barn och elever i behov av särskilt stöd Verksamheten för barn och elever i behov av särskilt stöd är organiserat på följande sätt: Barn med grav tal- och språkstörning Kottens språkförskola bedriver verksamhet för barn 4-5 år med grav tal- och språkstörning. Barn och elever med hörselnedsättning Syrsans förskola bedriver heldagsomsorg för barn med hörselnedsättning. Silviaskolan är en regional grundskola år 1-9 för barn och ungdomar med hörselnedsättning. Under året fanns 59 elever från 31 kommuner i Skåne, Blekinge och Småland. I verksamheten ingår även ambulerande hörsellärare som arbetar i tolv kommuner, en specialistgrupp inom tal och språk för Barn- och utbildningsnämndens övriga verksamheter, samt språkförskolan Kotten och Syrsans förskola och fritidshem. Silviaskolan utgör tillsammans med de ingående verksamheterna ett eget rektorsområde. Samverkan bedrivs med föräldrar, hemkommuner, andra regionala hörselskolor, Specialpedagogiska institutet samt andra experter och organisationer inom området. Samarbetet med Västerskolan är också ett viktigt inslag. Efterfrågan på platser har under året varit stor. Elever med diagnos Aspergers syndrom/autismspektrumstörningar Elever med diagnos Aspergers syndrom/autismspektrumstörningar får undervisning i årskurs 3-9 på Läredaskolan. Utbildning erbjuds även inom ramen för grundskolors ordinarie grupperingar. Elever har möjlighet att studera på Specialutformat/Individuellt program i gymnasieskolan (SMIV). Alternativ och/eller kompletterande kommunikation ( AKK-grupp ) I år F-(3) på Kyrkskolan får elever specialpedagogiskt stöd för utvecklande av alternativa kommunikationsformer. De är inkluderade i ordinarie verksamhet. Samarbete sker med logoped samt barn- och ungdomshabiliteringen. Elever med autism På G:a Röinge skola finns förskola från 4-5 år, förskoleklass, skolbarnsomsorg och grundskola-särskola årskurs 1-9/10 för elever med autism. På T4-skolan finns grundskola-särskola för årskurs 6-9/10. Skoldaghem Område 8 har ansvar för de båda skoldaghemmen Vägvisaren år 1-6 och Nävlinge år 7-9. Särskola Område 8 har även ansvar för den obligatoriska särskolan. Särskolan i kommunen innefattar samverkansgrupper grundskola - särskola, särskolegrupper, särskolegrupp inkluderad i grundskola samt verksamheter för elever med autism. 12

13 I särskolegrupper tillhör eleverna särskolan och har sin undervisning till största delen förlagd till en särskolegrupp. Samverkan med grundskolan sker i varierande grad utifrån elevernas förutsättningar. Lokalintegrerade särskoleklasser finns på tre grundskolor. Elever i särskolegrupp inkluderad i grundskola tillhör särskolan och har i begränsad omfattning undervisning i en grundskoleklass. I en av grundskolorna finns en särskolegrupp. Samverkansgrupper består av elever som tillhör särskolan och elever som tillhör grundskolan. Alla elever i gruppen tillhör en grundskoleklass där de har en viss del av sin undervisning. Samverkansgrupper finns på åtta grundskolor. Individintegrerade elever tillhör särskolan men har hela sin undervisning och placering förlagd till en grundskoleklass. Grundskoleklassens personal får handledning av förvaltningens handledarteam. Individintegrerade elever finns på tre grundskolor. 13

14 3. EKONOMI Mål Kommunalt mål Det övergripande ekonomiska målet är att den nettobudget som Kommunfullmäktige fastställer för Barn- och utbildningsnämndens verksamheter ska hållas. Tilldelade medel ska användas så effektivt som möjligt utifrån de prestations- och kvalitetsmål som formuleras för varje verksamhet (se Barn- och utbildningsnämndens Verksamhetsplan 2006 på Åtgärder för utveckling enligt 2005 års kvalitetsredovisningen Fortsätta översynen av resursfördelningsmodellen för barnomsorg och grundskola med särskilt fokus på en viktning utifrån socioekonomiska faktorer samt undervisning i svenska som andraspråk. Fortsätta arbetet med att anpassa grundskolans organisation till ett minskat elevantal. Vidareutveckla budgetarbetet för att möjliggöra en säkrare långsiktig planering av rektorernas verksamhet. Genomföra nödvändiga effektiviseringar inom särskolan för att eliminera underskottet i denna verksamhet. Utveckla arbetet med den interna kontrollen. Utveckla analysen i samband med månadsuppföljningar i syfte att förbättra prognoserna. Åtgärder för att nå målen Förvaltningsledningen förde under året diskussioner kring undervisningen i svenska som andraspråk och modersmål med ansvariga och anställda i organisationen. Arbetet ledde fram till att dessa områden kunde prioriteras i höstens budgetarbete och resursen till dem i 2007 års internbudget förstärkas. Ett omfattande arbete lades ner på att planera för och genomföra en anpassning av personalstyrkan till det sjunkande elevantalet. Vidare fick rektorerna i början av året förstärkt hjälp med budgetarbetet av de centrala ekonomerna och under året ägnade både rektorer och ekonomer mer tid åt uppföljningsarbetet. Resultat Avvikelserna på de olika budgetansvaren i bokslutet 2006 var klart lägre än närmast föregående år och variationen i prognoserna minskade. Underskottet i särskolan blev klart lägre 2006 än 2005, men framför allt vad gäller skolskjutsarna så kvarstår behovet av effektivisering. Controllern deltog under hösten i arbetet med att ta fram ett nytt regelverk för internkontrollen i hela kommunen, något som kommer att leda till att arbetet med den interna kontrollen breddas under Driftbokslutet för år 2006 visade ett samlat nettoöverskott på tkr (0,2 % av BUN:s nettobudget). Överskott noterades framför allt i gymnasieskolan, men också i grundskolan och barnomsorgen. Däremot visade särskolan ett stort underskott. För de tio rektorsområdenas sammantagna ansvar inom barnomsorg och grundskola blev överskottet gentemot budget 675 tkr, och avvikelserna för de enskilda ansvaren var klart lägre än tidigare år. Huvudförklaringen till det samlade överskottet är att kostnaderna för dels Ungdomscentrum och dels skolskjutsar inom gymnasieskolan blev lägre än budgeterat. Vad gäller investeringar blev utfallet ett överskott på 97 tkr till följd av att en leverans till Läredaskolan blev försenad. 14

15 Personalkostnader utgjorde det helt dominerande kostnadsslaget. Andelen var 66,5 % under 2006, vilket var något lägre än föregående år. Antalet anställda (exklusive timanställda) var vid årets slut personer, vilket motsvarade årsarbetare (heltidstjänster) var motsvarande siffror personer och årsarbetare. Gemensam administration och verksamhet Det samlade ekonomiska resultatet i de centrala verksamheterna blev ett överskott på 183 tkr. Av nämndens budget återstod drygt 100 tkr och kostnaderna blev lägre än planerat för skolpsykologer, omplaceringsåtgärder och personalhälsovård. Barnomsorg Överskottet i barnomsorgen uppgick samlat till 248 tkr. Överskottet uppkom på intäktssidan, huvudsakligen på grund av att efterkontrollen av 2004 års barnomsorgsavgifter inbringade mer pengar än budgeterat. Nettokostnaden per inskrivet barn i förskolan ökade med 3,6 % från kr år 2005 till kr år I fritidshem minskade nettokostnaden per barn med 938 kr till kr som en följd av den ökade inskrivningen. Nettokostnaden per barn i familjedaghem var i stort sett oförändrad på kr. I förskolan ökade personaltätheten mellan oktober 2005 och oktober 2006 från 5,3 till 5,2 barn per årsarbetare. I fritidshemmen var personaltätheten marginellt lägre på 17,1 barn per årsarbetare och i familjedaghemmen steg siffran från 5,7 till 6,1 barn per årsarbetare. Ökningen av personaltätheten i förskolan berodde främst på att den andra omgången av det nya statsbidraget till personalförstärkning möjliggjorde nyanställningar av pedagogisk personal. Andelen barn i förskoleålder som fanns i någon form av barnomsorg i oktober 2006 steg till 90 %, vilket var en procentenhet högre än i oktober Den genomsnittliga inskrivningen i kommunal förskola var barn, vilket var ungefär samma nivå som Den genomsnittliga inskrivningen i fritidshemmen ökade däremot till barn, jämfört med under 2005, en uppgång som förklaras av att fler barn stannar allt fler år i fritidsverksamheten. Inskrivningen i familjedaghem sjönk ytterligare under 2006 till 148 förskolebarn och 69 skolbarn, totalt 217 barn. Minskningen i familjedaghemmen tycks emellertid vara på väg att plana ut. Grundskola Resultatet i grundskolan blev ett överskott på 356 tkr, vilket uppstod på intäktssidan. De bokförda intäkterna översteg budget med tkr och hade sin grund i främst ersättningar för plusjobb och andra arbetsmarknadsanställningar. Med något undantag redovisade rektorerna endast små avvikelser mot budget. Elevantalet fortsatte under året att sjunka och var i oktober 5 560, inklusive Silviaskolans 52 elever. Det var 132 färre än oktober Även antalet elever i år 6-9 har nu börjat minska. Bruttokostnaden per elev ökade jämfört med 2005 med 7,2 % till kr. Personaltätheten i grundskolan steg markant till 9,4 lärare/100 elever. Gymnasieskola Gymnasieskolan redovisade 2006 ett stort överskott på tkr, vilket framför allt berodde på att ett statsbidrag till det Individuella programmet inte kunde omsättas i personal fullt ut under året. Fler elever än beräknat sökte sig till Hässleholm från 15

16 andra kommuner, vilket möjliggjorde att föra över tkr till Barn- och utbildningsnämndens investeringsbudget. Det genomsnittliga elevantalet ökade med 37 till elever. Personaltätheten ökade till 8,7 lärare per 100 elever i oktober 2006 från 8,6 året före. Nettokostnaden per elev i de egna skolorna steg med 3,5 % till kr. Särskola Särskolans underskott på 939 tkr förklaras främst av en negativ avvikelse på 793 tkr på skolskjutsarna. Det ökade elevantalet har lett till högre kostnader för transporter. Även den obligatoriska särskolan visade ett underskott på 410 tkr, huvudsakligen som en följd av en felaktig budgetering av ett statsbidrag. Under våren nåddes en topp i elevantalet på 108, en siffra som på hösten hade sjunkit till 90. Denna kraftiga nedgång avspeglade sig i att nettokostnaden per elev gick kraftigt upp med 11,7 % till kr. Gymnasiesärskolan noterade ett överskott med 264 tkr p g a stigande intäkter från boendet. Andelen elever i gymnasiesärskolan från andra kommuner fortsatte att sjunka till 65 % (i genomsnitt 99 av 153). Nettokostnaden per elev ökade med 4,7 % till kr. Musik- och kulturskola Resultatet slutade med ett överskott på 185 tkr som en följd av lägre vikariekostnader. Bedömning av resultaten Bokslutet för år 2006 visade ett nettoöverskott på tkr, vilket utgjorde 0,2 % av Barn- och utbildningsnämndens nettobudget. Måluppfyllelsen bedöms vara god. På rektorsnivå kan emellertid i en del fall förekomma större avvikelser. Samtliga åtgärder för utveckling enligt 2005 års kvalitetsredovisning har genomförts helt eller delvis. Barn- och utbildningsförvaltningens bedömning av måluppfyllelse Måluppfyllelsen bedöms vara god. Åtgärder för utveckling 2007 Se över resursfördelningen till lednings- och administrationsorganisationen i samband med förvaltningens utredning av en ny ledningsorganisation. Genomföra nödvändiga effektiviseringar inom skolskjutsorganisationen för att begränsa kostnadsökningen i denna verksamhet. Anpassa organisationen i den obligatoriska särskolan till ett minskande elevantal så att kostnadsutvecklingen per elev kan begränsas. Vidareutveckla budgetarbetet för att möjliggöra en säkrare långsiktig planering av rektorernas verksamhet. Utveckla analysen i samband med månadsuppföljningarna i syfte att åstadkomma säkrare prognoser. Fortsätta arbetet med att anpassa grundskolans organisation till att elevantalet minskar. Bredda arbetet med den interna kontrollen till att omfatta fler kontrollmoment och fler kontrolltillfällen. 16

17 HÄSSLEHOLMS KOMMUN KVALITETSREDOVISNING FÖRSKOLEVERKSAMHET Förskoleverksamhet tillhandahålls för barn i åldern 1-5 år i form av 43 förskolor och familjedaghem med drygt 30 dagbarnvårdare. Antalet platser i förskolan ökade, medan platserna i familjedaghem har minskat. Parallellt fattade Barn- och utbildningsnämnden beslut om fler platser i enskilda förskolor. Inskrivningen i oktober 2006 var totalt barn, cirka 20 barn fler än motsvarande tid En webbaserad enkätundersökning utifrån Barn- och utbildningsnämndens resultatmål genomfördes i kommunens samtliga nio områden för förskoleverksamhet hösten Det är tredje gången som enkätundersökningen genomfördes. Enkätfrågorna har utarbetats av Barn- och utbildningsförvaltningen. Enkäten omfattade bland annat ett antal påståenden, som föräldrarna tar ställning till utifrån en femgradig skala. Instämmer helt ger 5 poäng och Instämmer inte alls ger 1 poäng. Även alternativet Kan ej svara finns på flertalet frågor. Påståendena handlar om trivsel, trygghet, bemötande, delaktighet och inflytande, information, utveckling och lärande samt inneoch utemiljö. Varje frågeområde avslutas med ett sammanfattande påstående, vars resultat redovisas här nedan. Enkäten innehåller även en fråga om förekomsten av olycksfall och en fråga om inskolning. Enkäten avslutas med frågor om hur nöjda föräldrar är med förskolan och hur den har förändrats under det senaste året. Enkäten besvarades av 202 föräldrar (48 %) till förskolebarn födda 2001 i samtliga nio förskoleområden. 4.1 BARN, ELEVER OCH FÖRÄLDRAR Normer och värden Mål Nationella mål anges i SL 1:2; Lpfö98 kap 2.1. Kommunala mål återfinns i Hässleholms kommuns Skolplan, s 6; Barn- och utbildningsnämndens Verksamhetsplan Åtgärder för utveckling enligt 2005 års kvalitetsredovisning Alla förskolor: Fortsätta utveckla arbetet kring värdegrundsfrågor i förskoleverksamheten. Övriga åtgärder - se förskolornas kvalitetsredovisningar. Åtgärder för att nå nationella mål Några exempel hämtade från förskolornas kvalitetsredovisningar:» För att stärka såväl barngrupper som individer bedrivs ett kontinuerligt och medvetet värdegrundsarbete i förskolorna och personalen utgör viktiga förebilder.» De framtagna likabehandlingsplanerna utgör i ökad utsträckning värdefulla instrument i värdegrundsarbetet.» Utifrån likabehandlingsplanerna arbetas det exempelvis i vissa områden aktivt med fokus på människor från olika kulturer. 17

18 » Ett medvetet jämställdhetsarbete bedrivs i form av att flickor och pojkar behandlas lika; ges lika tillgång till tid, materiel etc.» I ett område har personal, barn och föräldrar i samverkan arbetat fram ett gemensamt och samlat koncept för det fortsatta värdegrundsarbetet.» Bild, musik, teater och dramaövningar utgör värdefulla redskap i värdegrundsarbetet.» Portfoliometodiken används på förskolorna för dokumentation, underlag vid utvecklingssamtal etc. Resultat I en enkätundersökning, som genomfördes hösten 2006 bland föräldrar till barn födda 2001 i den kommunala förskolan, framgick det att de upplever att deras barn trivs tillsammans med de andra barnen och med personalen. Föräldrarna upplever att personalen ger deras barn tillräcklig uppmärksamhet och har god tillsyn av barnen. Årets resultat överensstämmer i stor utsträckning med föregående års höga värden. En delredovisning av områdenas resultat återfinns i bilaga 1. För en fullständig resultatredovisning av samtliga frågor, se ENKÄTUNDERSÖKNING HÖSTEN 2006 BLAND FÖRÄLDRAR TILL FÖRSKOLEBARN FÖDDA Förändring 2005 Förändring 2006 Jag upplever att mitt barn trivs tillsammans med de andra barnen 4,50 4,55 4,63 Jag upplever att mitt barn trivs med personalen på sin förskola 4,50 4,65 4,76 Jag upplever att personalen ger mitt barn tillräcklig uppmärksamhet 4,21 4,22 4,29 Jag upplever att personalen har god tillsyn av barnen 4,10 4,17 4,25 Ökning > 0,1 ; - 0,1 <= Förändring <= 0,1 ; Minskning > 0,1 Några exempel på resultat hämtade från förskolornas kvalitetsredovisningar:» Arbetet har skapat större förståelse för att alla är lika mycket värda; flickor pojkar, barn och vuxna från olika kulturer, etc. Alla accepterar varandra.» Galax-enkäterna visar överlag mycket positiva värden och föräldrarna har även vid dagliga samtal och i samband med utvecklingssamtal uttryckt att man i allmänhet är nöjda.» Svårigheten att hitta kompetent personal, som kan rycka in vid akut frånvaro, har dock inneburit att det vid sådana tillfällen kan vara svårt att följa upp problem och konflikter som uppstått i barngruppen. Rektors bedömning av måluppfyllelse avseende nationella mål Måluppfyllelsen bedöms vara god i Område 2, 4, 5, 6 och 9... mycket god i Område 1, 3, 7, 8 och Silviaskolan 18

19 Åtgärder för utveckling 2007 Några exempel hämtade från förskolornas kvalitetsredovisningar Utveckla likabehandlingsplanerna som ett arbetsredskap, vilket regelbundet används och diskuteras. Utifrån dessa diskussioner reflektera över de aktiviteter som erbjuds barnen. Utveckla modeller för egna enkäter till barnen. Utbilda i genuspedagogik och utveckla jämställdhetsarbetet genom metodutveckling, t ex högläsning, diskussion och drama, för att stärka värdegrundsarbetet. Öka vuxennärvaron i barnens lek och samspel Ansvar och inflytande Mål Nationella mål anges i SL 4:2 och 5:2; Lpfö98 kap 2.3. Kommunala mål återfinns i Hässleholms kommuns Skolplan, s 7. Åtgärder för utveckling enligt 2005 års kvalitetsredovisningen Alla förskolor: Fortsätta arbetet med att utveckla former för att ta tillvara barns tankar och idéer i förskoleverksamheten. Övriga åtgärder - se förskolornas kvalitetsredovisningar. Åtgärder för att nå nationella mål Några exempel hämtade från förskolornas kvalitetsredovisningar:» Utifrån barnens intressen och mognad ger personalen dem ansvar och valmöjligheter vid planering och genomförande av olika aktiviteter, till exempel fri lek, samlingar, högläsning, utformning av trivselregler m fl.» Personalen är lyhörd för barnens tankar och idéer och försöker att tillvara frågor och funderingar då olika teman och projekt planeras.» Dokumentation i portfolios sker med barnens deltagande och bidrar till deras delaktighet och inflytande.» Barnens behov av sinnesupplevelser har legat till grund för förändring av innemiljön och i förändringsarbetet har speglar, färg, känsel- och ljudmaterial kommit till användning. Resultat I en enkätundersökning bland föräldrar till barn födda 2001 i förskolan i Hässleholms kommun framgår att flertalet upplever att personalen lyssnar på synpunkter som rör barnens vistelse i förskolan och att många tycker att de har tillräcklig möjlighet att påverka innehållet i verksamheten. Årets resultat överensstämmer med föregående års. Delredovisning, se bilaga 1. Fullständig resultatredovisning, se 19

20 ENKÄTUNDERSÖKNING HÖSTEN 2006 BLAND FÖRÄLDRAR TILL FÖRSKOLEBARN FÖDDA Förändring 2005 Förändring 2006 Jag upplever att personalen lyssnar på mina synpunkter som rör mitt barns vistelse i förskolan Jag upplever att jag har tillräcklig möjlighet att påverka innehållet i förskolans verksamhet 4,33 4,43 4,44 3,60 3,56 3,64 Ökning > 0,1 ; - 0,1 <= Förändring <= 0,1 ; Minskning > 0,1 Några exempel på resultat hämtade från områdenas kvalitetsredovisningar:» Barnen vågar uttrycka sina synpunkter när de vet att personalen lyssnar på och tar tillvara deras synpunkter och önskemål.» Barnens självkänsla ökar när de känner stolthet av att få hjälpa till.» Barnen har själva deltagit mer i dokumentation och de har uppmuntrats till att fatta egna beslut, vilket lett till att de vågar ha synpunkter, föreslå och vara mer aktivt delaktiga utifrån ålder och mognad.» I Galax-enkäterna uttrycker de svarande föräldrarna att man i hög grad är nöjda med det sätt på vilket barnen ges möjlighet att delta i planeringen av sin verksamhet. Rektors bedömning av måluppfyllelse avseende nationella mål Måluppfyllelsen bedöms vara god i Område 1, 2, 3, 4, 5, 6 och 9... mycket god i Område 7, 8 och Silviaskolan Åtgärder för utveckling 2007 Några exempel hämtade från förskolornas kvalitetsredovisningar Fortsätta att vara lyhörd för barns tankar och idéer i planerandet av projekt eller temaarbeten. Genom att tillmötesgå barnens egna val och förslag på aktiviteter så långt det är möjligt känner och förstår de att de kan påverka sin situation. Genom att skapa enkla enkäter till barnen, intervjua dem etc ökas barnens delaktighet då det gäller att planera innehållet i den dagliga verksamheten. Fortsätta prioritera leken och de vuxnas delaktighet i barnens lek. Fortsätta utvecklingsarbetet då det gäller användandet av portfolios. Fortsätta arbetet med att lyfta fram de nationella målen, processa dessa och lägga upp arbetsplaner. Fortsätta arbetet med att tydliggöra språkets betydelse och utveckla barnens kompetenser, eftersom det är nyckeln till ansvar och inflytande. 20

Kvalitetsredovisning 2005 Barn- och utbildningsnämnden

Kvalitetsredovisning 2005 Barn- och utbildningsnämnden Kvalitetsredovisning 2005 Barn- och utbildningsnämnden GALAX Balanserat styrkort för Barn- och utbildningsförvaltningen HÄSSLEHOLMS KOMMUN INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INLEDNING... 6 1.1 Bakgrund... 6 1.1.1

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2004

Kvalitetsredovisning 2004 Kvalitetsredovisning 2004 Barn- och utbildningsnämnden GALAX Balanserat styrkort för Barn- och utbildningsförvaltningen www.hassleholm.se HÄSSLEHOLMS KOMMUN INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INLEDNING...5 1.1 Bakgrund...

Läs mer

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2016/2017 Förskolan Villekulla Avdelning Norrgården

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2016/2017 Förskolan Villekulla Avdelning Norrgården 2016 Barn och utbildningsförvaltningen Förskoleverksamheten Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2016/2017 Förskolan Villekulla Avdelning Norrgården Norrgårdens vision: Trygghet, glädje, utveckling! INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Förskolan Lejonkulans pedagogiska planering

Förskolan Lejonkulans pedagogiska planering 2016 Barn och utbildningsförvaltningen Förskoleverksamheten Förskolan Lejonkulans pedagogiska planering Lejonkulans vision: Trygghet, glädje, utveckling! INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Inledning sid. 2 2. Normer

Läs mer

för Rens förskolor Bollnäs kommun

för Rens förskolor Bollnäs kommun för Bollnäs kommun 2015-08-01 1 Helhetssyn synen på barns utveckling och lärande Återkommande diskuterar och reflekterar kring vad en helhetssyn på barns utveckling och lärande, utifrån läroplanen, innebär

Läs mer

LOKAL ARBETSPLAN Pedagogisk omsorg. Dala-Järna Vansbro Äppelbo

LOKAL ARBETSPLAN Pedagogisk omsorg. Dala-Järna Vansbro Äppelbo LOKAL ARBETSPLAN Pedagogisk omsorg Dala-Järna Vansbro Äppelbo 2012-2013 1 Presentation Pedagogisk omsorg är en form av förskoleverksamhet som till största delen bedrivs i den anställdes hem och mestadels

Läs mer

Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för förskolan Rosen läsåret 14/15

Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för förskolan Rosen läsåret 14/15 Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för förskolan Rosen läsåret 14/15 Om kvalitetsarbetet Verksamheter inom skolväsendet ska systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla verksamheten.

Läs mer

Utbildningsinspektion i Larvs skola, grundskola F 6 och Tråvads skola, grundskola F 3

Utbildningsinspektion i Larvs skola, grundskola F 6 och Tråvads skola, grundskola F 3 Utbildningsinspektion i Larvs skola, grundskola F 6 och Tråvads skola, grundskola F 3 Innehåll Utbildningsinspektion i Vara kommun Larvs och Tråvads skolor Dnr 53-2005:1524 Inledning...1 Underlag...1 Beskrivning

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING 2007/08

KVALITETSREDOVISNING 2007/08 KVALITETSREDOVISNING 2007/08 Bergsätter Rektor Carina Berger Svensson Adress Duvedalsg 17 Postadress 591 61 Motala Telefon 0141-225761 Fax 0141-50982 E-post carina.berger.svensson@motala.se Barn/elever

Läs mer

Kvalitetsarbete för förskolan Ekorren period 3 (jan mars), läsåret 2013.

Kvalitetsarbete för förskolan Ekorren period 3 (jan mars), läsåret 2013. Kvalitetsarbete för förskolan Ekorren period 3 (jan mars), läsåret 2013. 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvuvdmannanivå systematiskt

Läs mer

Arbetsplan. för. Östra Fäladens förskola. Läsår 10/11

Arbetsplan. för. Östra Fäladens förskola. Läsår 10/11 Arbetsplan för Östra Fäladens förskola Läsår 10/11 Förskolan har ett pedagogiskt uppdrag och är en del av skolväsendet. Läroplanen för förskolan, Lpfö 98, är ett styrdokument som ligger till grund för

Läs mer

Regelbunden tillsyn i Säters kommun

Regelbunden tillsyn i Säters kommun Regelbunden tillsyn i Säters kommun Statens skolinspektion Granskning av kvalitet inom skolväsendet, förskoleverksamheten och skolbarnsomsorgen. Tillsyn över det offentliga skolväsendet, den allmänna förskoleverksamheten

Läs mer

Lokal arbetsplan 2013/2014. Rensbackens förskola

Lokal arbetsplan 2013/2014. Rensbackens förskola Lokal arbetsplan 2013/2014 Rensbackens förskola Rensbackens förskola arbetar för att erbjuda en god omsorg och trygghet. Vi tar tillvara både inne- och utemiljön på ett medvetet sätt. Miljön är formad

Läs mer

Kvalitetsredovisning för förskola, förskoleklass, grundskola, skolbarnsomsorg och särskola 2005

Kvalitetsredovisning för förskola, förskoleklass, grundskola, skolbarnsomsorg och särskola 2005 Avdelningen förskola-skola Enskede-Årsta stadsdelsförvaltning Handläggare: Katarina Höök Tfn: 508 14 021 Tjänsteutlåtande Sid 1 (6) 2006-05-30 Enskede-Årsta stadsdelsnämnd Kvalitetsredovisning för förskola,

Läs mer

SURAHAMMARS KOMMUNS UTVECKLINGSPLAN FÖR. PEDAGOGISK VERKSAMHET (skolplan)

SURAHAMMARS KOMMUNS UTVECKLINGSPLAN FÖR. PEDAGOGISK VERKSAMHET (skolplan) SURAHAMMARS KOMMUNS UTVECKLINGSPLAN FÖR PEDAGOGISK VERKSAMHET (skolplan) Antagen av Barn- och bildningsnämnden 080218 Fastställd av kommunfullmäktige 080915 GRUNDSYN För förskolan och skolan finns värdegrund,

Läs mer

Kvalitetsredovisning

Kvalitetsredovisning Kvalitetsredovisning 2005-2006 STRÖMSTADS KOMMUN Barn & Utbildningsförvaltningen Tångens förskola Inlämnad av: Annika Back 1 Inledning Denna kvalitetsredovisning innehåller en beskrivning av i vilken mån

Läs mer

Kvalitetsarbete för Smedby förskola period 3 (jan mars), läsåret

Kvalitetsarbete för Smedby förskola period 3 (jan mars), läsåret Kvalitetsarbete för Smedby förskola period 3 (jan mars), läsåret 2013-2014. 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvudmannanivå systematiskt

Läs mer

V Ä L K O M M E N. Bengt Thorngren Skolverket

V Ä L K O M M E N. Bengt Thorngren Skolverket ? V Ä L K O M M E N Bengt Thorngren Skolverket Varför har allmänna råden revideras? o Råden har anpassats till nu gällande skollag och läroplan o Ge stöd i tillämpningen av bestämmelserna o Belysa utvecklingsområden

Läs mer

Kvalitetsarbete för förskolan Svedjan period 3 (jan mars), läsåret

Kvalitetsarbete för förskolan Svedjan period 3 (jan mars), läsåret Kvalitetsarbete för förskolan Svedjan period 3 (jan mars), läsåret 2013-14. 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvuvdmannanivå systematiskt

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING FÖRSKOLOR FARSTA STADSDELSNÄMND

KVALITETSREDOVISNING FÖRSKOLOR FARSTA STADSDELSNÄMND S FARSTA STADSDELSFÖRVALTNING FÖRSKOLA, FRITID, KULTUR SID 1 (7) 2007-09-25 KVALITETSREDOVISNING FÖRSKOLOR FARSTA STADSDELSNÄMND 2007 Box 6027 122 06 Enskede. Telefon 08-508 18 000. Fax 08-508 18 158 elisabet.wahlstedt@farsta.stockholm.se

Läs mer

Förskolan Blåsippan. Kvalitetsredovisning. för kalenderåret Rektor: Lennart Skåål

Förskolan Blåsippan. Kvalitetsredovisning. för kalenderåret Rektor: Lennart Skåål Förskolan Blåsippan Kvalitetsredovisning för kalenderåret 2010 Rektor: Lennart Skåål 1 Inledning Syftet med kvalitetsredovisningen är följande: Vårdnadshavare, politiker och andra intressenter får en god

Läs mer

Kvalitetsredovisning

Kvalitetsredovisning Kvalitetsredovisning 2009 STRÖMSTADS KOMMUN Barn & Utbildningsförvaltningen Arkens förskola Inlämnad av: Annika Back 1 Innehållsförteckning Inledning Förskolans styrdokument sidan 3 Organisation.. sidan

Läs mer

Kvalitetsarbete för förskolan Älgen period 3 (jan mars), läsåret

Kvalitetsarbete för förskolan Älgen period 3 (jan mars), läsåret Kvalitetsarbete för förskolan Älgen period 3 (jan mars), läsåret 2012-2013. 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvuvdmannanivå systematiskt

Läs mer

Beslut för förskolorna och annan pedagogisk verksamhet för förskolebarn

Beslut för förskolorna och annan pedagogisk verksamhet för förskolebarn Götene kommun för förskolorna och annan pedagogisk verksamhet för förskolebarn i Götene kommun Skolinspektionen, Box 2320, 403 15 Göteborg, Besöksadress Kungsgatan 20 Telefon: 08-586 080 00, Fax: 08-586

Läs mer

Vilket var/är det roligaste ämnet i skolan?

Vilket var/är det roligaste ämnet i skolan? Barnomsorg Vilket var/är det roligaste ämnet i skolan? Religion var det roligaste ämnet eftersom jag lärde mig så mycket om andra kulturer. Annika, 31 år Svenska är roligast för då kan jag läsa böcker

Läs mer

Barn- och utbildningsplan för Staffanstorps kommun

Barn- och utbildningsplan för Staffanstorps kommun FÖRFATTNING 7.7 Antagen av kommunfullmäktige 106/08 Reviderad av barn- och utbildningsnämnden 5/10 Barn- och utbildningsplan för Staffanstorps kommun Om barn- och utbildningsplanen Barn- och utbildningsplanen

Läs mer

Förskolan Bullerbyns pedagogiska planering

Förskolan Bullerbyns pedagogiska planering 2017-2018 Barn och utbildningsförvaltningen Förskoleverksamheten Förskolan Bullerbyns pedagogiska planering Bullerbyns vision: Vår förskola ska vara utvecklande, utmanande och lärorik för alla! INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

PLAN FÖR UTVECKLING AV FRITIDSHEM

PLAN FÖR UTVECKLING AV FRITIDSHEM UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN GRUNDSKOLEAVDELNINGE N SID 1 (7) 2012-11-13 DNR 12-411/7073 BILAGA PLAN FÖR UTVECKLING AV FRITIDSHEM UPPDRAGET I skollagen står följande om syftet med utbildningen på fritidshemmet:

Läs mer

Verksamhetsplan för Rots skolas fritidshem i Älvdalens kommun 2010-2011

Verksamhetsplan för Rots skolas fritidshem i Älvdalens kommun 2010-2011 Verksamhetsplan för Rots skolas fritidshem i Älvdalens kommun 2010-2011 Vision Fritids är roligt, meningsfullt och lustfyllt för alla. Vad skollagen och läroplanen säger Fritidshemmets uppdrag är enligt

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2005/2006 Dalhem, Barlingbo, Endre

Kvalitetsredovisning 2005/2006 Dalhem, Barlingbo, Endre 1(8) Barn- och utbildningsförvaltningen Kvalitetsredovisning 2005/2006 Dalhem, Barlingbo, Endre Förskoleklass-grundskola-fritidshem (sid 1-5) Förskola (sid 6-8) Beskrivning av verksamheten Dalhem, Barlingbo

Läs mer

Skolplanen. Uppdrag. kommunalt styrdokument

Skolplanen. Uppdrag. kommunalt styrdokument Skolplan 2009 2 Skolplanen kommunalt styrdokument Enligt skollagen ska det i varje kommun finnas en skolplan som visar hur kommunens skolverksamhet ska formas och utvecklas. Av skolplanen ska framgå hur

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2006-2007 STRÖMSTADS KOMMUN Barn & Utbildningsförvaltningen Rossö Förskola

Kvalitetsredovisning 2006-2007 STRÖMSTADS KOMMUN Barn & Utbildningsförvaltningen Rossö Förskola Kvalitetsredovisning 2006-2007 STRÖMSTADS KOMMUN Barn & Utbildningsförvaltningen Rossö Förskola Inlämnad av Eva Hoffström 1 Inledning Som ett led i den kontinuerliga uppföljningen och utvärderingen av

Läs mer

Kvalitetsarbete för grundskolan Garpenbergs skola period 4 (april juni), läsåret

Kvalitetsarbete för grundskolan Garpenbergs skola period 4 (april juni), läsåret Kvalitetsarbete för grundskolan Garpenbergs skola period 4 (april juni), läsåret 2013-2014 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvudmannanivå

Läs mer

Kvalitetsredovisning för förskolan läsåret 2010/2011

Kvalitetsredovisning för förskolan läsåret 2010/2011 BILDNINGSFÖRVALTNINGEN SOLHAGENS FÖRSKOLA Kvalitetsredovisning för förskolan läsåret 2010/2011 1 2 Innehåll 1 Verksamhetsbeskrivning (kortfattad) 5 1.1.1 Beskrivning av verksamheten... 5 1.1.2 Beskrivning

Läs mer

Beslut för förskola. Skolinspektionen. efter tillsyn i Tidaholms kommun. Beslut. Tidaholms kommun.

Beslut för förskola. Skolinspektionen. efter tillsyn i Tidaholms kommun. Beslut. Tidaholms kommun. Dnr 43-2014:8572 Tidaholms kommun tidaholms.kommun@tidaholm.se Beslut för förskola efter tillsyn i Tidaholms kommun 13eslut 2 (10) Tillsyn av förskolan i Tidaholms kommun har genomfört tillsyn av förskolan

Läs mer

Innehå llsfö rteckning

Innehå llsfö rteckning 1 Innehå llsfö rteckning 1. Inledning 2. Förutsättningar 3. Läroplansmål Normer och värden 4. Läroplansmål Utveckling och lärande 5. Läroplansmål Barns inflytande 6. Läroplansmål Förskola och hem 7. Läroplansmål

Läs mer

Utbildningsinspektion i Nygårdsskolan, grundskola F 3

Utbildningsinspektion i Nygårdsskolan, grundskola F 3 Utbildningsinspektion i Lilla Edets kommun Nygårdsskolan Dnr 53-2005:1523 Utbildningsinspektion i Nygårdsskolan, grundskola F 3 Innehåll Inledning...1 Underlag...1 Beskrivning av skolan...2 Sammanfattande

Läs mer

2014-xx-xx NÄMNDSPLAN FÖRSKOLA GRUNDSKOLA GYMNASIESKOLA KOST

2014-xx-xx NÄMNDSPLAN FÖRSKOLA GRUNDSKOLA GYMNASIESKOLA KOST 2014-xx-xx NÄMNDSPLAN FÖRSKOLA GRUNDSKOLA GYMNASIESKOLA KOST 2015 1 1. INLEDNING... 3 2 VISION... 4 3 NÄMNDSMÅL... 4 3.1 Förskola, pedagogisk omsorg, förskoleklass, fritidshem och grundskola 4 3.2 Kostverksamhet

Läs mer

Kvalitetsredovisning Kullsta förskola 2006/2007

Kvalitetsredovisning Kullsta förskola 2006/2007 Kvalitetsredovisning Kullsta förskola 2006/2007 Kvalitetsredovisning för Kullsta förskola 2006/2007. Kort presentation av förskolan. Kullsta förskola ligger i norra delen av centralorten Nynäshamn. Förskolan

Läs mer

Verksamhetsplan

Verksamhetsplan Verksamhetsplan 2011-2012 1 Inneha llsfo rteckning 1. Inledning 2. Förutsättningar 3. Läroplansmål Normer och värden 4. Läroplansmål Utveckling och lärande 5. Läroplansmål Barns inflytande 6. Läroplansmål

Läs mer

Beslut för förskola. Skolinspektionen. efter tillsyn i Gävle kommun. Beslut Dnr :3915. Gävle kommun

Beslut för förskola. Skolinspektionen. efter tillsyn i Gävle kommun. Beslut Dnr :3915. Gävle kommun rn Beslut Gävle kommun Beslut för förskola efter tillsyn i Gävle kommun Tillsyn i Gävle kommun Beslut 2 (7) har genomfört tillsyn av Gävle kommun under hösten 2015. Tillsynen har avsett det samlade ansvarstagandet

Läs mer

Vårt arbetssätt bygger på Läroplanen för förskolan (Lpfö98) och utbildningspolitiskt program för Lunds kommun. Här har vi brutit ner dessa mål till

Vårt arbetssätt bygger på Läroplanen för förskolan (Lpfö98) och utbildningspolitiskt program för Lunds kommun. Här har vi brutit ner dessa mål till Vårt arbetssätt bygger på Läroplanen för förskolan (Lpfö98) och utbildningspolitiskt program för Lunds kommun. Här har vi brutit ner dessa mål till våra lokala mål och beskrivit våra metoder. På förskolan

Läs mer

LOKAL ARBETSPLAN Pedagogisk omsorg

LOKAL ARBETSPLAN Pedagogisk omsorg LOKAL ARBETSPLAN Pedagogisk omsorg Dala-Järna Vansbro Äppelbo 2010/11 1 Innehåll 1. Presentation 2. Organisation 3. Normer och värden 4. Utveckling och lärande 4.1 Leken 4.2 Språket 4.3 Natur och miljö

Läs mer

LOKAL ARBETSPLAN 2014

LOKAL ARBETSPLAN 2014 LOKAL ARBETSPLAN 2014 FÖRSKOLA: Edsbro förskola 1. UNDERLAG - Våga Visa-enkäten riktad till vårdnadshavare - Självvärdering, riktad till pedagoger Fyll i diagrammet Övergripande Stimulerande lärande 100

Läs mer

Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-21 45

Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-21 45 Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-21 45 Inledning Kommunens skolor och förskolor skall erbjuda en bra arbetsmiljö och lärandemiljö för elever och personal. De nationella målen för förskolan och skolan

Läs mer

Kvalitetsarbete för grundskolan, Garpenbergs skola period 4 (april juni), läsåret 2012/2013.

Kvalitetsarbete för grundskolan, Garpenbergs skola period 4 (april juni), läsåret 2012/2013. Kvalitetsarbete för grundskolan, Garpenbergs skola period 4 (april juni), läsåret 2012/2013. 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvuvdmannanivå

Läs mer

Till förvaltningens uppgifter hör att bereda ärenden som ska fattas beslut om i BUN.

Till förvaltningens uppgifter hör att bereda ärenden som ska fattas beslut om i BUN. I Kristianstads kommun har Barnoch utbildningsnämnden (BUN) det samlade ansvaret för utbildning av barn, elever och studerande från förskola till vuxenutbildning. BUN fattar beslut om kommunal Skolplan.

Läs mer

VITSIPPANS LOKALA ARBETSPLAN

VITSIPPANS LOKALA ARBETSPLAN VITSIPPANS LOKALA ARBETSPLAN 2016-2017 Innehåll 2016-05-11 Presentation Förskolans värdegrund och uppdrag Normer och värden Utveckling och lärande Barns inflytande Förskola och hem Samverkan med förskoleklass,

Läs mer

Kvalitetsarbete för förskolan Ekorren period 3 (jan mars), läsåret 2014.

Kvalitetsarbete för förskolan Ekorren period 3 (jan mars), läsåret 2014. Kvalitetsarbete för förskolan Ekorren period 3 (jan mars), läsåret 2014. 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvudmannanivå systematiskt

Läs mer

Kvalitetsarbete för förskolan Älgen period 1 (juli-sept), läsåret

Kvalitetsarbete för förskolan Älgen period 1 (juli-sept), läsåret Kvalitetsarbete för förskolan Älgen period 1 (juli-sept), läsåret 2013-2014 1 Systematiskt kvalitetsarbete för förskolan Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvudmannanivå

Läs mer

Beslut för förskola. Skolinspektionen. efter tillsyn i Malmö kommun. Beslut. Malmö kommun Dnr :4548

Beslut för förskola. Skolinspektionen. efter tillsyn i Malmö kommun. Beslut. Malmö kommun Dnr :4548 r% Skolinspektionen Beslut Malmö kommun Beslut för förskola efter tillsyn i Malmö kommun Skolinspektionen Box 156, 221 00 Lund Beslut 2(8) Tillsyn i Malmö kommun Skolinspektionen har genomfört tillsyn

Läs mer

Beslut för förskola. ein 5 Skolinspektionen. efter tillsyn i Örnsköldsviks kommun. Beslut. Örnsköldsviks kommun

Beslut för förskola. ein 5 Skolinspektionen. efter tillsyn i Örnsköldsviks kommun. Beslut. Örnsköldsviks kommun ein 5 Beslut Örnsköldsviks kommun Beslut för förskola efter tillsyn i Örnsköldsviks kommun 2 (9) Tillsyn i Örnsköldsviks kommun har genomfört tillsyn av Örnsköldsviks kommun under våren 2015. Tillsynen

Läs mer

LOKAL ARBETSPLAN FÖR FÖRSKOLAN VÄTTERN

LOKAL ARBETSPLAN FÖR FÖRSKOLAN VÄTTERN LOKAL ARBETSPLAN FÖR FÖRSKOLAN VÄTTERN Förskolan Vättern är en förskola med estetisk inriktning och är integrerad i Vätternskolan. Vi finns på Ulaxgatan, Ekön med närhet till Bondebacka. I vårt temaarbete

Läs mer

Förskoleavdelningen. Lokal Arbetsplan för Kotten

Förskoleavdelningen. Lokal Arbetsplan för Kotten Förskoleavdelningen Lokal Arbetsplan för Kotten 2016-2017 Innehållsförteckning: 1. Förskolans värdegrund 3 2. Mål och riktlinjer 4 2.1 Normer och värden 4 2.2 Utveckling och lärande 5-6 2.3 Barns inflytande

Läs mer

Lidingö Specialförskola Arbetsplan

Lidingö Specialförskola Arbetsplan Lidingö Specialförskola Arbetsplan 2017 2018 Förskolans styrdokument Internationella styrdokument: FNs deklaration om mänskliga rättigheter FNs barnkonvention Nationella styrdokument Skollagen 2010:800

Läs mer

Sida 1(7) Lokal arbetsplan. Lövåsens förskola

Sida 1(7) Lokal arbetsplan. Lövåsens förskola 1(7) Lokal arbetsplan Lövåsens förskola 2010/2011 2 Innehållsförteckning Inledning 3 2.1 Normer och värden 3 Mål 3 3 2.2 Utveckling och lärande 3 Mål 3 4 2.3 Barns inflytande 4 Mål 4 4 2.4 Förskola och

Läs mer

Arbetsplan. VillUt. för. i Villans rektorsområde

Arbetsplan. VillUt. för. i Villans rektorsområde Arbetsplan för VillUt i Villans rektorsområde 2010-08-30 Lärmiljöer Alla pedagoger har insikt i lärmiljöns betydelse för barns lek, utveckling och lärande. Med lärmiljö menar vi: Pedagogernas förhållningssätt,

Läs mer

Plan för pedagogisk omsorg 2014 2018

Plan för pedagogisk omsorg 2014 2018 Plan för pedagogisk omsorg 2014 2018 Antagen av: Kommunfullmäktige Datum för antagande: 2014-09-29, 81 Kontaktperson: Susanna Ward Jonsson Innehåll 1. Inledning... 2 2. Värdegrund... 2 Politisk utgångspunkt

Läs mer

Plan för kunskap och lärande. med kvalitet och kreativitet i centrum

Plan för kunskap och lärande. med kvalitet och kreativitet i centrum Plan för kunskap och lärande med kvalitet och kreativitet i centrum Förord Östersunds kommunfullmäktige har som skolhuvudman antagit denna plan. Med planen vill vi säkerställa att de nationella målen uppfylls.

Läs mer

Skogsgläntans förskola

Skogsgläntans förskola REVIDERAT UNDERLAG 2009-05-05 /GF Skogsgläntans förskola Rektor Britt-Marie Eliasson 2011-08-30 REVIDERAD 110830 Förordningar om kvalitetsredovisning SFS (Svensk författningssamling) 2005:609 Utbildnings-

Läs mer

Beslut för förskolorna och annan pedagogisk verksamhet för förskolebarn

Beslut för förskolorna och annan pedagogisk verksamhet för förskolebarn Danderyds kommun epost: kommunen@danderyd.se för förskolorna och annan pedagogisk verksamhet för förskolebarn i Danderyds kommun Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm, Besöksadress: Sveavägen 159

Läs mer

Nominering till Kvalitetsutmärkelse i Danderyd Bästa förskola Bästa skola

Nominering till Kvalitetsutmärkelse i Danderyd Bästa förskola Bästa skola Nominering till Kvalitetsutmärkelse i Danderyd 2017 Bästa förskola Bästa skola Utbildningsnämndens kvalitetsutmärkelse i Danderyd 2017 Kvalitetsutmärkelsen riktas till förskolor och skolor som med nytänkande,

Läs mer

Kvalitetsrapport Förskola

Kvalitetsrapport Förskola Kvalitetsrapport Förskola Läsåret 2015/2016 Förskolans namn.. Förskolechef. 1. Beskrivning av verksamheten En kort presentation av förskolan. Beskriv kortfattat organisation: ledning, pedagoger, arbetslag

Läs mer

LOKALL ARBETSPLAN. Pedagogisk omsorg. Dala-Järna Vansbro Äppelbo

LOKALL ARBETSPLAN. Pedagogisk omsorg. Dala-Järna Vansbro Äppelbo LOKALL ARBETSPLAN Pedagogisk omsorg Dala-Järna Vansbro Äppelbo 2011-2012 Innehåll 1. Presentation 2. Organisation 3. Normer och värden 4. Utveckling och lärande 4.1 Leken 4.2 Språket 4.3 Natur och miljö

Läs mer

Planen är ett politiskt dokument framtagen av Barn- och utbildningsnämnden. Antagen av Kommunfullmäktige Reviderad

Planen är ett politiskt dokument framtagen av Barn- och utbildningsnämnden. Antagen av Kommunfullmäktige Reviderad Plan för förskola och skola 2005-2007 Innehåll Kommunala skolplanen 2005-2007 Politisk vilja Vår skola skall kännetecknas av Verksamhetsmål och åtgärder - Normer och värden - Kunskaper och resultat - Elevers

Läs mer

Arbetsplan 2015/2016. Hasselbackens förskola Skolförvaltning sydväst

Arbetsplan 2015/2016. Hasselbackens förskola Skolförvaltning sydväst Arbetsplan 2015/2016 Hasselbackens förskola Skolförvaltning sydväst Innehåll Inledning... 1 Förutsättningar... 2 Läroplansmål - normer och värden... 3 Läroplansmål - utveckling och lärande... 4 Läroplansmål

Läs mer

Kvalitetsarbete för förskolan Älgen period 3 (jan mars), läsåret

Kvalitetsarbete för förskolan Älgen period 3 (jan mars), läsåret Kvalitetsarbete för förskolan Älgen period 3 (jan mars), läsåret 2013-2014. 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvudmannanivå systematiskt

Läs mer

Fritidshemmets måluppfyllelse

Fritidshemmets måluppfyllelse Fritidshemmets måluppfyllelse fokusområde matematik Läsåret 2012-2013 dec jan feb nov mars okt april sept maj aug juli juni Anette Christoffersson Utvecklingsledare Bakgrund Utifrån kraven i den nya skollagen

Läs mer

Tyresö kommun Förskolan Båten Lokal Arbetsplan 2014/2015

Tyresö kommun Förskolan Båten Lokal Arbetsplan 2014/2015 Tyresö kommun Förskolan Båten Lokal Arbetsplan 2014/2015 Förskolan Båten Simvägen 37 135 40 Tyresö 070-169 83 98 Arbetsplan 2014/2015 Vårt uppdrag Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande.

Läs mer

2014-10-01. Kvalitetsarbete för förskolan Regnbågen period 1 (juli-sept), läsåret 2014-2015.

2014-10-01. Kvalitetsarbete för förskolan Regnbågen period 1 (juli-sept), läsåret 2014-2015. 2014-10-01 Kvalitetsarbete för förskolan Regnbågen period 1 (juli-sept), läsåret 2014-2015. 1 Systematiskt kvalitetsarbete för förskolan Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet

Läs mer

Kvalitetsarbete för grundskolan (Jonsboskolan) period 4 (april juni), läsåret 2013/2014.

Kvalitetsarbete för grundskolan (Jonsboskolan) period 4 (april juni), läsåret 2013/2014. Kvalitetsarbete för grundskolan (Jonsboskolan) period 4 (april juni), läsåret 2013/2014. 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvudmannanivå

Läs mer

Uppföljning efter tillsyn i Nynäshamns kommun

Uppföljning efter tillsyn i Nynäshamns kommun 1 (5) Nynäshamns kommun kommunstyrelsen@nynashamn.se Uppföljning efter tillsyn i Nynäshamns kommun Beslut Skolinspektionen bedömer att Nynäshamns kommun har vidtagit sådana åtgärder att de påtalade bristerna

Läs mer

ARBETSPLAN FÖR RÄVLYANS fritidsverksamhet läsåret 2014-15

ARBETSPLAN FÖR RÄVLYANS fritidsverksamhet läsåret 2014-15 ARBETSPLAN FÖR RÄVLYANS fritidsverksamhet läsåret 2014-15 Innehållsförteckning Sid 3 Presentation av arbetssätt Sid 4 utifrån LGR 11 Sid 4 Normer och värden Kunskaper Sid 6 Elevers ansvar och inflytande

Läs mer

PM 2010-04-22 Rev 2010-05-11. DANDERYDS KOMMUN Barn och - utbildningsnämnden Lena Wallin och Monica Olsson BUN 2010/0067

PM 2010-04-22 Rev 2010-05-11. DANDERYDS KOMMUN Barn och - utbildningsnämnden Lena Wallin och Monica Olsson BUN 2010/0067 -04-22 Rev -05-11 1(15) BUN /0067 Resultat av föräldra- och elevenkät genomförd i februari Bakgrund och syfte Enkätundersökningen är ett led i det kvalitetsarbete som pågår i kommunen genom olika former

Läs mer

Örkelljunga Kommun Utbildningsförvaltningen Förskoleverksamheten

Örkelljunga Kommun Utbildningsförvaltningen Förskoleverksamheten Örkelljunga Kommun Utbildningsförvaltningen Förskoleverksamheten INNEHÅLLSFÖRTECKNING VERKSAMHETENS NAMN, SKOLFORMER, OCH TIDSPERIOD sid 2 VERKSAMHETSIDÉ sid 3 styrdokument sid 3 vision sid 4 FÖRSKOLANS

Läs mer

Kommentarer till kvalitetshjulet 130815

Kommentarer till kvalitetshjulet 130815 Kommentarer till kvalitetshjulet 130815 Augusti juni Kartläggning av barngruppen Under året skolas nya barn in och vi får en ny barn- och föräldragrupp. Kartläggningen sker genom inskolningssamtal, föräldrasamtal,

Läs mer

Verksamhetsplan för Malmens förskolor

Verksamhetsplan för Malmens förskolor Verksamhetsplan för Malmens förskolor 2016-2017 Enheter Smultron 1-3 år Hallon 1-3 år Jordgubben 3-5 år Lingon 3-5 år Nyponrosen 3-5 år Kullerbyttan 3-5 år Verksamheter Förskola för barn från 1-5 år Förutsättningar

Läs mer

Resultat av elev- och föräldraenkät 2014

Resultat av elev- och föräldraenkät 2014 Dnr 2014/BUN 0090 Resultat av elev- och föräldraenkät 2014 2014-08-25 Tyresö kommun / 2014-08-25 2 (19) Barn- och utbildningsförvaltningen Tyresö kommun Tyresö kommun / 2014-08-25 3 (19) Innehållsförteckning

Läs mer

Innehållsförteckning. 1. Tyresö församlings förskolor 1.1 Verksamhet och profil. 2. Övergripande målsättning. 3. Inledning. 4.

Innehållsförteckning. 1. Tyresö församlings förskolor 1.1 Verksamhet och profil. 2. Övergripande målsättning. 3. Inledning. 4. Trollbäcken Innehållsförteckning 1. Tyresö församlings förskolor 1.1 Verksamhet och profil 2. Övergripande målsättning 3. Inledning 4. Normer och värden 4.1 Läroplanen 4.2 Förskolans mål 4.2.1Vi vill nå

Läs mer

Arbetsplan för Stockens förskola Läsåret 2014/2015

Arbetsplan för Stockens förskola Läsåret 2014/2015 Barn- och ungdomsförvaltningens vision: Lärande Samskapande Styrkebaserad Lust att lära Vi sätter Lärandet i centrum för barn, elever, medarbetare och ledare Vi skapar delaktighet som präglas av att vi

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete

Systematiskt kvalitetsarbete Systematiskt kvalitetsarbete Rälsen Förskola Norrviken 2012 Enhet Mia Elverö Systematiskt kvalitetsarbete i fristående enhet Förskolechefens/rektorns namn Ansvarig uppgiftslämnare Mia Elverö 1/12 Inledning

Läs mer

Kvalitetsarbete för förskolan Tunet period 4 (april-juni), läsåret 2012-2013

Kvalitetsarbete för förskolan Tunet period 4 (april-juni), läsåret 2012-2013 Kvalitetsarbete för förskolan Tunet period 4 (april-juni), läsåret 2012-2013 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvuvdmannanivå systematiskt

Läs mer

Kvalitetsarbete för Stureskolans fritidshem period 3 (jan-mars), läsåret 13/14.

Kvalitetsarbete för Stureskolans fritidshem period 3 (jan-mars), läsåret 13/14. Kvalitetsarbete för Stureskolans fritidshem period 3 (jan-mars), läsåret 13/14. 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvudmannanivå systematiskt

Läs mer

Annikas BarnOmsorg AB Rev Verksamhetsplan/arbetsplan för verksamhetsåret

Annikas BarnOmsorg AB Rev Verksamhetsplan/arbetsplan för verksamhetsåret Verksamhetsplan/arbetsplan för verksamhetsåret 2015-2016 Sid 1 av 6 Organisation och ledning Den pedagogiska omsorgen (Familjedaghemmet) har sex personal. Två av dessa leder även verksamheten, varav en

Läs mer

Tyresö kommun Förskolan Båten Lokal Arbetsplan 2013/2014

Tyresö kommun Förskolan Båten Lokal Arbetsplan 2013/2014 Tyresö kommun Förskolan Båten Lokal Arbetsplan 2013/2014 Förskolan Båten Simvägen 37 135 40 Tyresö 070-169 83 98 Arbetsplan 2013/2014 Vårt uppdrag Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande.

Läs mer

Beslut för gymnasiesärskola

Beslut för gymnasiesärskola Köpings kommun Beslut för gymnasiesärskola efter tillsyn i Köpings kommun 2(6) Tillsyn i Köpings kommun har genomfört tillsyn av Köpings kommun under hösten 2015. Tillsynen har avsett det samlade ansvarstagandet

Läs mer

Arbetsplan 2016/2017 för förskolorna:

Arbetsplan 2016/2017 för förskolorna: Arbetsplan 2016/2017 för förskolorna: Eklunda Ekängen Fåraherden Gåsapigan Höskullen Kryddgården I Ur och Skur Lergöken Stallbacken Äventyret Örebro kommun Förvaltningen förskola och skola Förskolorna

Läs mer

Skolplan Med blick för lärande

Skolplan Med blick för lärande Skolplan 2012-2015 Med blick för lärande Antagen av barn- och utbildningsnämnden den 23 maj 2012 Sävsjö kommuns skolplan - en vägvisare för alla förskolor och skolor i Sävsjö kommun Sävsjö kommuns skolplan

Läs mer

för Havgårdens förskola

för Havgårdens förskola Verksamhetsplan för Havgårdens förskola H.t.2012- v.t.2013 Beskrivning av vår verksamhet Havgårdens förskola ingår i Nättraby rektorsområde och är den äldsta förskolan i området. Förskolan ligger centralt

Läs mer

Kvalitetsrapport Fristående förskola Läsåret 2015/2016 (1 juli juni 2016)

Kvalitetsrapport Fristående förskola Läsåret 2015/2016 (1 juli juni 2016) Kvalitetsrapport Fristående förskola Läsåret 2015/2016 (1 juli 2015 30 juni 2016) Förskolans namn. Huvudman. 1. Beskrivning av verksamheten En presentation av förskolan. Beskriv kortfattat organisation:

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Köpings kommun Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Köpings kommun Tillsyn i Köpings kommun Beslut 2 (9) har genomfört tillsyn av Köpings kommun under hösten 2015. Tillsynen har avsett

Läs mer

Beslut för vuxenutbildning

Beslut för vuxenutbildning Dnr 43-2014:8255 Norrtälje kommun Beslut för vuxenutbildning efter tillsyn i Norrtälje kommun 2 (9) Tillsyn i Norrtälje kommun har genomfört tillsyn av Norrtälje kommun under våren 2015. Tillsynen har

Läs mer

Lokal arbetsplan 2013/2014. Kilbergets förskola

Lokal arbetsplan 2013/2014. Kilbergets förskola Lokal arbetsplan 2013/2014 Kilbergets förskola Vår förskola består av fyra avdelningar, två avdelningar för barn mellan 1-3 år och två avdelningar för barn mellan 3-5 år. På Kilbergets förskola arbetar

Läs mer

Kvalitetsredovisning för förskoleverksamheten i Storfors kommun ht 2013 - vt 2014

Kvalitetsredovisning för förskoleverksamheten i Storfors kommun ht 2013 - vt 2014 Bilaga 2 Välfärdsnämndens protokoll 2014-11-14 157 Kvalitetsredovisning för förskoleverksamheten i Storfors kommun ht 2013 - vt 2014 Storfors kommun Lena Duvander 1 Innehåll: 1. Inledning sid 2 2. Verksamheter

Läs mer

Verksamhetsplan Förskolan 2017

Verksamhetsplan Förskolan 2017 Datum Beteckning Sida Kultur- och utbildningsförvaltningen Verksamhetsplan Förskolan 2017 Innehåll Verksamhetsplan... 1 Vision... 3 Inledning... 3 Förutsättningar... 3 Förskolans uppdrag... 5 Prioriterade

Läs mer

Verksamhetsplan (Barn- och utbildningsnämnd) sid 1

Verksamhetsplan (Barn- och utbildningsnämnd) sid 1 Verksamhetsplan - 2016 (Barn- och utbildningsnämnd) sid 1 Danderyd ska erbjuda sina invånare stor valfrihet i den kommunala servicen utifrån individens önskemål och förutsättningar. Föräldrar i Danderyd

Läs mer

Kvalitetsarbete för förskolan Svedjan period 4 (april-juni), läsåret

Kvalitetsarbete för förskolan Svedjan period 4 (april-juni), läsåret Kvalitetsarbete för förskolan Svedjan period 4 (april-juni), läsåret 2013-14. 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvudmannanivå systematiskt

Läs mer

Kvalitetsarbete för förskolan Smultronstället period 4, läsåret

Kvalitetsarbete för förskolan Smultronstället period 4, läsåret Kvalitetsarbete för förskolan Smultronstället period 4, läsåret 2013-2014 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvudmannanivå systematiskt

Läs mer

Arbetsplan för fritidshem på Enhet Bjärehov 08-11-13 reviderad 10-09-22

Arbetsplan för fritidshem på Enhet Bjärehov 08-11-13 reviderad 10-09-22 Arbetsplan för fritidshem på Enhet Bjärehov 08-11-13 reviderad 10-09-22 Ur Skolverkets allmänna råd 2007 Kvalitet i fritidshem: Fritidshem omfattar skolfri tid. Fritidshemmets uppgift är att genom pedagogisk

Läs mer

2015 ARBETSPLAN & MÅL

2015 ARBETSPLAN & MÅL 2015 ARBETSPLAN & MÅL FÖRSKOLAN BARNEN I DÖSHULT Frida Rosenström Lena Andersen Maja Månsson 2 Prioriterade mål 2015 SOCIALA UTVECKLINGEN Att barnen lär sig ta hänsyn till andra människor och att utveckla

Läs mer