KVALITETSREDOVISNING 2006 Barn- och utbildningsnämnden

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KVALITETSREDOVISNING 2006 Barn- och utbildningsnämnden"

Transkript

1 KVALITETSREDOVISNING 2006 Barn- och utbildningsnämnden Barn, elever och föräldrar Ekonomi Utveckling Verksamhet Medarbetare Galax Balanserat styrkort för Barn- och utbildningsförvaltningen

2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INLEDNING Bakgrund Nationella mål Kommunala mål Metod Struktur Balanserat styrkort Årsplan för kvalitetsarbete i Barn- och utbildningsförvaltningen Underlag för Kvalitetsredovisning för Barn- och utbildningsnämnden BESKRIVNING AV VERKSAMHETEN Barn- och utbildningsförvaltningens organisation Förskoleverksamhet Förskoleklass, grundskola, särskola och fritidshem Skolledare inom barnomsorg, grundskola och särskola Barn och elever i behov av särskilt stöd EKONOMI FÖRSKOLEVERKSAMHET BARN, ELEVER OCH FÖRÄLDRAR Normer och värden Ansvar och inflytande Samverkan mellan förskola och hem VERKSAMHET Utveckling och lärande Samverkan med förskoleklass, skola och fritidshem Materiella resurser ENSKILD VERKSAMHET INOM FÖRSKOLAN BEDÖMNING AV FÖRSKOLEVERKSAMHETEN I HÄSSLEHOLMS KOMMUN SKOLVERKETS BEDÖMNING AV FÖRSKOLEVERKSAMHETEN SKOLBARNSOMSORG BARN, ELEVER OCH FÖRÄLDRAR Normer och värden Ansvar och inflytande Samverkan mellan skolbarnsomsorg och hem VERKSAMHET Utveckling och lärande Samverkan mellan skolbarnsomsorg och skola Materiella resurser BEDÖMNING AV SKOLBARNSOMSORGEN I HÄSSLEHOLMS KOMMUN SKOLVERKETS BEDÖMNING AV SKOLBARNSOMSORGEN GRUNDSKOLA INKLUSIVE FÖRSKOLEKLASS BARN, ELEVER OCH FÖRÄLDRAR Normer och värden Ansvar och inflytande Samverkan mellan skola och hem VERKSAMHET Kunskap Enkätundersökning bland elever och föräldrar hösten

3 Ordkedje-, menings- och teckenkedjetest Nationella prov i år 5 läsåret 2005/ Nationella prov i år 9 läsåret 2005/ Andel behöriga för gymnasiestudier och genomsnittligt meritvärde Modersmålsundervisning Utbildningsresultat Samverkan med förskola, fritidshem och gymnasieskola Samverkan med omvärlden Materiella resurser BEDÖMNING AV GRUNDSKOLAN I HÄSSLEHOLMS KOMMUN SKOLVERKETS BEDÖMNING AV GRUNDSKOLAN SÄRSKOLA BARN, ELEVER OCH FÖRÄLDRAR Normer och värden Ansvar och inflytande Samverkan mellan skola och hem VERKSAMHET Kunskaper Integration Materiella resurser BEDÖMNING AV SÄRSKOLAN I HÄSSLEHOLMS KOMMUN SKOLVERKETS BEDÖMNING AV SÄRSKOLANS VERKSAMHET MUSIK & KULTURSKOLAN BARN, ELEVER OCH FÖRÄLDRAR Samverkan mellan skola och hem VERKSAMHET Kunskaper Samverkan med skolor och andra verksamheter Materiella resurser GYMNASIESKOLA ORGANISATION Ledningsstruktur Samverkansavtal med andra kommuner Elever vid Hässleholms gymnasieskolor Antagna elever till årskurs Elever i friskolor och i kommunala gymnasieskolor i andra kommuner Elever från andra kommuner Skåne Nordost årskurs 1 ht Gymnasiesärskolans elever ELEVER OCH FÖRÄLDRAR Normer och värden Elevers ansvar och inflytande VERKSAMHET Kunskaper Förstahandsval Genomströmning av elever Slutbetyg Grundläggande behörighet till studier vid universitet och högskola Bedömning och betygsättning Betygsfördelning årskurs 3 på HTS, Jacobsskolan och Linnéskolan Utbildningsresultat Högskolestudier

4 Sysselsättning efter gymnasieskolan Modersmålsundervisning Individuella programmet vid Ungdomscentrum Inskrivna på Individuella programmet läsåret 2005/ Kartläggning av obehöriga elever Avhopp till Individuella programmet 2005/ Studieresultat läsåret 2005/ Lägesbeskrivning Integrerad IV-plats på nationellt program Specialutformat/Individuellt Program Övergång från Individuella programmet till annan utbildning Norrängsskolan Samverkan med grundskola, högskola och arbetsliv Materiella resurser BEDÖMNING AV GYMNASIESKOLAN I HÄSSLEHOLMS KOMMUN SKOLVERKETS BEDÖMNING AV GYMNASIESKOLAN MEDARBETARE BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGENS MEDARBETARE Omfattning och anställningsform Könsfördelning Åldersfördelning Fördelning på verksamheter Fördelning på yrkeskategorier Fördelning på enheter SJUKFRÅNVARO Åldersfördelning Könsfördelning Fördelning på yrkesgrupper Sjukfrånvaro i barnomsorg, grundskola och obligatorisk särskola Sjukfrånvaro i gymnasieskolan Sammanfattning KOMPETENSUTVECKLING ENKÄTUNDERSÖKNING BLAND MEDARBETARE UTVECKLING Prioriterade utvecklingsinsatser Skolverkets bedömning av förbättringsinsatser BILAGOR Bilaga 1 - Enkätundersökning bland föräldrar till barn (födda 2001) i förskolan Bilaga 2 - Enkätundersökning bland föräldrar till barn (födda 1997) på fritidshem Bilaga 3 - Enkätundersökning bland elever i år 5 Bilaga 4 - Enkätundersökning bland elever i år 8 Bilaga 5 - Enkätundersökning bland föräldrar till elever i år 2 Bilaga 6 - Enkätundersökning bland föräldrar till elever i år 5 Bilaga 7 - Enkätundersökning bland föräldrar till elever i år 8 Bilaga 8 - Enkätundersökning bland elever vid Hässleholms gymnasieskolor (program) Bilaga 9 - Enkätundersökning bland elever vid Hässleholms gymnasieskolor (skolor) Bilaga 10 - Enkätundersökning bland pedagogisk personal i Område 1-9 Bilaga 11 - Enkätundersökning bland övrig personal i Område 1-9 Bilaga 12 - Enkätundersökning bland lärare vid Hässleholms gymnasieskolor Bilaga 13 - Enkätundersökning bland övrig personal vid Hässleholms gymnasieskolor Bilaga 14 - Förkortningar 4

5 1. INLEDNING 1.1 Bakgrund Alla kommuner ska upprätta skriftliga kvalitetsredovisningar. De ska bygga på skolornas kvalitetsredovisningar och innehålla en bedömning av i vilken mån som de nationella målen har uppnåtts samt en redogörelse för vilka åtgärder som kommunen avser att vidta om målen inte har uppnåtts. 1) Nationella mål Skolans verksamhet ska styras enligt Skollagen och läroplanernas bestämmelser. Läroplan för förskolan (Lpfö 98) gäller för förskolan, medan den är vägledande för familjedaghem. Läroplan för det obligatoriska skolväsendet (Lpo 94) omfattar förskoleklasser, grundskola och fritidshem. Läroplan för de frivilliga skolformerna (Lpf 94) gäller för gymnasieskola och kommunal vuxenutbildning Kommunala mål I alla kommuner ska det finnas en skolplan, där det framgår vilka åtgärder som kommunen avser att vidta för att uppnå de nationella målen för skolan 2). Kommunfullmäktige antog en ny skolplan för Hässleholms kommun i maj ). Den beskriver hur olika verksamheter och skolformer ska utvecklas ur ett lokalt perspektiv. Kommunfullmäktige beslutade i december 2005 om övergripande mål för all kommunal verksamhet i Hässleholms kommun för Metod Innehållet i Kvalitetsredovisning 2006 för Hässleholms kommun bygger i första hand på de kvalitetsredovisningar som kommunens områden för förskoleverksamhet och grundskola, särskola, Silviaskolan, Musik & Kulturskolan och gymnasieskolor har upprättat för Barn- och utbildningsförvaltningen lämnade riktlinjer för hur kvalitetsredovisningarna skulle utformas, där det bland annat angavs vilka områden som skulle redovisas. Under 2006 har Skolverket genomfört inspektion i Hässleholms kommun av förskoleverksamheten och skolbarnsomsorgen, barn- och ungdomsutbildningen samt vuxnas lärande. Inspektionen granskade utbildningens kvalitet samt bedömde om kommunen uppfyllde de krav som författningarna ställer på verksamheten. Förutom en omfattande dokumentanalys och djupintervjuer gjorde de sex inspektörerna besök i kommunens skolor och andra verksamheter under perioden den 18 januari till den 22 augusti Inspektionsrapporterna och besluten offentliggjordes och presenterades den 9 november. 1) Förordning om kvalitetsredovisning inom skolväsendet SFS 1997:702, Förordning SFS 2001:649 och 2005:609; Skolverkets Allmänna råd om kvalitetsredovisning inom skolväsendet (1999) 2) SL 2 kap 8 3) Hässleholms kommun, Skolplan, se under Barnomsorg och skola 5

6 Barn- och utbildningsnämndens kvalitetsmål har utvärderats med hjälp av webbaserade enkäter, som har besvarats av elever, föräldrar, lärare och övrig personal. Avsnittet om mobbing är hämtat från Barn- och utbildningsförvaltningens kartläggning av förekomsten av mobbing bland elever i år 7 våren Struktur I kvalitetsredovisningen redovisas Barn- och utbildningsförvaltningens verksamheter utifrån följande struktur: Mål Hänvisningar görs till nationella och kommunala mål samt åtgärder för utveckling enligt 2005 års kvalitetsredovisning. För målbeskrivningar - se - Kvalitet - Galax. Åtgärder för att nå nationella mål sådana åtgärder som vidtagits utifrån de åtgärder för utveckling som angavs i kvalitetsredovisningen för 2005 Resultat vilka resultat som uppnåtts redovisade med hjälp av olika indikatorer, t ex betyg, resultat på nationella prov, enkätvärden och iakttagelser Måluppfyllelse måluppfyllelse bygger på rektorernas bedömningar av i vilken utsträckning som målen har nåtts och redovisas utifrån följande fyra bedömningsnivåer - mycket god, god, relativt god och målen är inte uppfyllda Åtgärder för utveckling 2007 åtgärder anges för vad som behöver vidareutvecklas och/eller följas upp under 2007 Varje verksamhetsavsnitt avslutas med en sammanfattande bedömning av resultaten samt Skolverkets kommentarer. 1.4 Balanserat styrkort De båda amerikanerna Robert Kaplan och David Norton utvecklade i början av talet en styrmodell, som de kallade för Balanced Scorecard. På svenska kallas modellen för Balanserat styrkort. Syftet med att utveckla ett Balanserat styrkort är att styra en verksamhet utifrån ett antal perspektiv. I den ursprungliga modellen ingick fyra perspektiv, men en organisation väljer själv vilka som anses vara relevanta för den egna verksamheten. Alla perspektiv är lika viktiga för en organisation. Inom varje perspektiv tas ett antal styrtal fram för att mäta och följa upp organisationens resultat utifrån dess vision, strategier och mål. Perspektiven belyser tre olika tidshorisonter - igår, idag och i morgon. 4) 4) Kaplan, R & Norton, D, 1999, The Balanced Scorecard, ISL Förlag Olve, N-G, Roy, J och Wetter, M, 1999, Balanced scorecard i svensk praktik, Liber Ekonomi Hallgårde, U & Johansson, A, 1999, Att införa balanced scorecard, Studentlitteratur 6

7 Barn- och utbildningsförvaltningen har utarbetat ett Balanserat styrkort för all verksamhet inom barnomsorg och skola. Styrkortet, som har fått namnet Galax, återfinns under Barnomsorg och skola på Hässleholms kommuns hemsida 1.5 Årsplan för kvalitetsarbete i Barn- och utbildningsförvaltningen Sammanställning av lokala kvalitetsredovisningar Genomförande av enkätundersökningar Uppföljning av föregående års kvalitetsredovisning (BUN och rektorer) Utvärdering av priorterade områden Okt Sep Nov Aug Dec Jul Årsredovisning Jan Jun Feb Maj Anvisningar för lokala kvalitetsredovisningar Uppföljning av BUN:s verksamhetsplan samt fastställande av ny plan Mar Apr Sammanställning av kommunal kvalitetsredovisning Behandling av kommunal kvalitetsredovisning i BUN 1 maj - Inrapportering av kommunal kvalitetsredovisning till Skolverket Mobbingenkät (år 7) Förvaltningsledningens återkoppling till ledningsgrupper BUN = Barn- och utbildningsnämnden 7

8 1.6 Underlag för Kvalitetsredovisning för Barn- och utbildningsnämnden 2006 Lokala kvalitetsredovisningar Enkätundersökningar - Kvalitetsenkäter till elever, föräldrar och medarbetare - Mobbingenkät i år 7 Kvalitetsredovisning 2006 Mål Resultat Måluppfyllelse Åtgärder för utveckling Utvärdering/Inventering - Skolverkets inspektionsrapporter och beslut - Elever ej behöriga för gymnasiestudier Statistiskt underlag - Ekonomiredovisningssystem - Personalredovisningssystem - Skolverket - Statistiska Centralbyrån 2. BESKRIVNING AV VERKSAMHETEN 2.1 Barn- och utbildningsförvaltningens organisation Barn- och utbildningsnämnden och Barn- och utbildningsförvaltningen ansvarar för förskoleverksamhet för barn mellan 1 och 5 år, förskoleklass, grundskola, särskola och skolbarnsomsorg för barn i åldern 6-12 år. Dessutom ingår ansvaret för de frivilliga skolformerna gymnasieskola, gymnasiesärskola och Musik & Kulturskola. Barn- och utbildningsförvaltningens organisation i Hässleholms kommun ser ut på följande sätt: Barn- och utbildningsnämnd Förvaltningschef Bitr Förvaltningschef Stab Controller Gymnasiechef Personalsamordnare Utvecklingsledare Förvaltningskontor Administration ekonomi, IT, kansli, kost, personal skolskjuts och pedagogiskt stöd Gymnasieskolor HTS Jacobsskolan Linnéskolan Norrängsskolan Ungdomscentrum Grundskolor Område 1-9 Silviaskolan Obligatorisk särskola Musik & Kulturskolan 8

9 Verksamhetsansvaret för barnomsorg, skolbarnsomsorg och grundskola är fördelat på nio områden samt Silviaskolan. Silviaskolan 2 förskolor 1 fritidshem Grundskola 1-9 Resursverksamhet Ambulerande verksamhet Musik & Kulturskolan Gymnasieskolor HTS Jacobsskolan Linnéskolan Norrängsskolan Ungdomscentrum Hässleholms kommun har cirka invånare, varav cirka bor i centralorten. Den är till ytan Skånes största kommun. T4 (Område 8) 3 förskolor 3 familjedaghem 2 fritidshem 1 Montessoriefritidshem Mala skola F-3 Vankiva skola 4-6 T4-skolan F-9 Montessorigrundskola 1-9 Skoldaghem Vägvisaren 1-6 Nävlinge skoldaghem 7-9 Särskola Tyringe (Område 4) 7 förskolor 7 familjedaghem 6 fritidshem Finja skola F-5 Hörja skola F-5 Mala skola F-5 Röke skola F-5 Tyringe skola F-9 Västra Torups skola F-5 Bjärnum (Område 5) 3 förskolor 2 förskolor/fritidshem 2 fritidshem 1 familjedaghem Bjärnums skola F-9 Vittsjö skola F-6 Väster (Område 3) 6 förskolor 1 öppen förskola 7 familjedaghem 2 fritidshem Grönängsskolan F-6 Västerskolan F-9 Hästveda (Område 7) 4 förskolor 4 familjedaghem 3 fritidshem Ballingslövs skola F-6 Farstorps skola F-6 Hästveda skola F-9 Sösdala (Område 1) 4 förskolor 5 familjedaghem 2 fritidshem Lejonskolan F-5 Tormestorps skola F-5 Vannarödsskolan 6-9 Vinslöv (Område 6) 6 förskolor 4 familjedaghem 4 fritidshem Furutorpsskolan F-9 Söderparkskolan F-6 Sörby skola F-6 Vanneberga skola F-6 Centrum/Öster (Område 9) 2 förskolor 3 fritidshem Läreda (Område 2) 5 förskolor 1 "akutdagis" vt 05 5 familjedaghem 3 fritidshem Ljungdalaskolan F-6 Läredaskolan F-9 Stoby skola F-5 Kyrkskolan F-6 Röinge skola F-6 Magnarps sommarkoloni Ansvar för modersmålsundervisning i kommunen 2.2 Förskoleverksamhet Antalet barn i förskolor, fritidshem och familjedaghem har ökat 2006 jämfört med de senaste två åren. ANTAL INSKRIVNA BARN I GENOMSNITT Förskola Kommunal regi Enskild regi Summa Fritidshem Kommunal regi Enskild regi Summa Familjedaghem Kommunal regi 1-5 år Kommunal regi 6-12 år Summa Källa: Hässleholms årsredovisning

10 I Hässleholms kommun hade 320 årsarbetare anställning (exklusive arbetsledare och måltids- och städpersonal) på förskolor och 34 årsarbetare på familjdaghem hösten Det kan jämföras med 316 årsarbetare på förskolor och 37 på familjedaghem hösten ANTAL ÅRSARBETARE I FÖRSKOLEVERKSAMHET , ,5 24, ,5 0 Område 1 Område 2 Område 3 Område 4 Område 5 Område 6 Område 7 Område 8 Område 9 Förskola Familjdaghem 2.3 Förskoleklass, grundskola, särskola och fritidshem Antalet elever i grundskolan, obligatoriska sär-skolan och Musik & Kulturskolan har minskat 2006 jämfört med 2005, medan antalet elever i förskoleklassen har ökat. ANTAL ELEVER Förskoleklass Grundskola År År Summa Silviaskolan Obligatorisk särskola Grundsärskola Träningssärskola Summa Musik & Kulturskolan Källa: Hässleholms årsredovisning 2006 Hösten 2006 hade 723 årsarbetare anställning som pedagogisk personal i förskoleklass, grundskola, särskola och fritidshem i Hässleholms kommun. Motsvarande antal uppgick till 706 årsarbetare hösten

11 120 PEDAGOGISK PERSONAL I GRUNDSKOLA/FÖRSKOLEKLASS OCH FRITIDSHEM 2006 (ÅRSARBETARE) , , Område 1 Område 2 Område 3 Område 4 Område 5 Område 6 Område 7 Område 8 Område 9 Förskoleklass/ Grundskola Fritidshem 2.4 Skolledare inom barnomsorg, grundskola och särskola 44 personer hade anställning som ledare inom barnomsorg, grundskola och särskola hösten 2006, vilket kan jämföras med 45 personer hösten ANTAL SKOLLEDARE I FÖRSKOLEVERKSAMHET, GRUNDSKOLA OCH SÄRSKOLA Område 1 Område 2 Område 3 Område 4 Område 5 Område 6 Område 7 Område 8 Område 9 Silviaskolan 11

12 2.5 Barn och elever i behov av särskilt stöd Verksamheten för barn och elever i behov av särskilt stöd är organiserat på följande sätt: Barn med grav tal- och språkstörning Kottens språkförskola bedriver verksamhet för barn 4-5 år med grav tal- och språkstörning. Barn och elever med hörselnedsättning Syrsans förskola bedriver heldagsomsorg för barn med hörselnedsättning. Silviaskolan är en regional grundskola år 1-9 för barn och ungdomar med hörselnedsättning. Under året fanns 59 elever från 31 kommuner i Skåne, Blekinge och Småland. I verksamheten ingår även ambulerande hörsellärare som arbetar i tolv kommuner, en specialistgrupp inom tal och språk för Barn- och utbildningsnämndens övriga verksamheter, samt språkförskolan Kotten och Syrsans förskola och fritidshem. Silviaskolan utgör tillsammans med de ingående verksamheterna ett eget rektorsområde. Samverkan bedrivs med föräldrar, hemkommuner, andra regionala hörselskolor, Specialpedagogiska institutet samt andra experter och organisationer inom området. Samarbetet med Västerskolan är också ett viktigt inslag. Efterfrågan på platser har under året varit stor. Elever med diagnos Aspergers syndrom/autismspektrumstörningar Elever med diagnos Aspergers syndrom/autismspektrumstörningar får undervisning i årskurs 3-9 på Läredaskolan. Utbildning erbjuds även inom ramen för grundskolors ordinarie grupperingar. Elever har möjlighet att studera på Specialutformat/Individuellt program i gymnasieskolan (SMIV). Alternativ och/eller kompletterande kommunikation ( AKK-grupp ) I år F-(3) på Kyrkskolan får elever specialpedagogiskt stöd för utvecklande av alternativa kommunikationsformer. De är inkluderade i ordinarie verksamhet. Samarbete sker med logoped samt barn- och ungdomshabiliteringen. Elever med autism På G:a Röinge skola finns förskola från 4-5 år, förskoleklass, skolbarnsomsorg och grundskola-särskola årskurs 1-9/10 för elever med autism. På T4-skolan finns grundskola-särskola för årskurs 6-9/10. Skoldaghem Område 8 har ansvar för de båda skoldaghemmen Vägvisaren år 1-6 och Nävlinge år 7-9. Särskola Område 8 har även ansvar för den obligatoriska särskolan. Särskolan i kommunen innefattar samverkansgrupper grundskola - särskola, särskolegrupper, särskolegrupp inkluderad i grundskola samt verksamheter för elever med autism. 12

13 I särskolegrupper tillhör eleverna särskolan och har sin undervisning till största delen förlagd till en särskolegrupp. Samverkan med grundskolan sker i varierande grad utifrån elevernas förutsättningar. Lokalintegrerade särskoleklasser finns på tre grundskolor. Elever i särskolegrupp inkluderad i grundskola tillhör särskolan och har i begränsad omfattning undervisning i en grundskoleklass. I en av grundskolorna finns en särskolegrupp. Samverkansgrupper består av elever som tillhör särskolan och elever som tillhör grundskolan. Alla elever i gruppen tillhör en grundskoleklass där de har en viss del av sin undervisning. Samverkansgrupper finns på åtta grundskolor. Individintegrerade elever tillhör särskolan men har hela sin undervisning och placering förlagd till en grundskoleklass. Grundskoleklassens personal får handledning av förvaltningens handledarteam. Individintegrerade elever finns på tre grundskolor. 13

14 3. EKONOMI Mål Kommunalt mål Det övergripande ekonomiska målet är att den nettobudget som Kommunfullmäktige fastställer för Barn- och utbildningsnämndens verksamheter ska hållas. Tilldelade medel ska användas så effektivt som möjligt utifrån de prestations- och kvalitetsmål som formuleras för varje verksamhet (se Barn- och utbildningsnämndens Verksamhetsplan 2006 på Åtgärder för utveckling enligt 2005 års kvalitetsredovisningen Fortsätta översynen av resursfördelningsmodellen för barnomsorg och grundskola med särskilt fokus på en viktning utifrån socioekonomiska faktorer samt undervisning i svenska som andraspråk. Fortsätta arbetet med att anpassa grundskolans organisation till ett minskat elevantal. Vidareutveckla budgetarbetet för att möjliggöra en säkrare långsiktig planering av rektorernas verksamhet. Genomföra nödvändiga effektiviseringar inom särskolan för att eliminera underskottet i denna verksamhet. Utveckla arbetet med den interna kontrollen. Utveckla analysen i samband med månadsuppföljningar i syfte att förbättra prognoserna. Åtgärder för att nå målen Förvaltningsledningen förde under året diskussioner kring undervisningen i svenska som andraspråk och modersmål med ansvariga och anställda i organisationen. Arbetet ledde fram till att dessa områden kunde prioriteras i höstens budgetarbete och resursen till dem i 2007 års internbudget förstärkas. Ett omfattande arbete lades ner på att planera för och genomföra en anpassning av personalstyrkan till det sjunkande elevantalet. Vidare fick rektorerna i början av året förstärkt hjälp med budgetarbetet av de centrala ekonomerna och under året ägnade både rektorer och ekonomer mer tid åt uppföljningsarbetet. Resultat Avvikelserna på de olika budgetansvaren i bokslutet 2006 var klart lägre än närmast föregående år och variationen i prognoserna minskade. Underskottet i särskolan blev klart lägre 2006 än 2005, men framför allt vad gäller skolskjutsarna så kvarstår behovet av effektivisering. Controllern deltog under hösten i arbetet med att ta fram ett nytt regelverk för internkontrollen i hela kommunen, något som kommer att leda till att arbetet med den interna kontrollen breddas under Driftbokslutet för år 2006 visade ett samlat nettoöverskott på tkr (0,2 % av BUN:s nettobudget). Överskott noterades framför allt i gymnasieskolan, men också i grundskolan och barnomsorgen. Däremot visade särskolan ett stort underskott. För de tio rektorsområdenas sammantagna ansvar inom barnomsorg och grundskola blev överskottet gentemot budget 675 tkr, och avvikelserna för de enskilda ansvaren var klart lägre än tidigare år. Huvudförklaringen till det samlade överskottet är att kostnaderna för dels Ungdomscentrum och dels skolskjutsar inom gymnasieskolan blev lägre än budgeterat. Vad gäller investeringar blev utfallet ett överskott på 97 tkr till följd av att en leverans till Läredaskolan blev försenad. 14

15 Personalkostnader utgjorde det helt dominerande kostnadsslaget. Andelen var 66,5 % under 2006, vilket var något lägre än föregående år. Antalet anställda (exklusive timanställda) var vid årets slut personer, vilket motsvarade årsarbetare (heltidstjänster) var motsvarande siffror personer och årsarbetare. Gemensam administration och verksamhet Det samlade ekonomiska resultatet i de centrala verksamheterna blev ett överskott på 183 tkr. Av nämndens budget återstod drygt 100 tkr och kostnaderna blev lägre än planerat för skolpsykologer, omplaceringsåtgärder och personalhälsovård. Barnomsorg Överskottet i barnomsorgen uppgick samlat till 248 tkr. Överskottet uppkom på intäktssidan, huvudsakligen på grund av att efterkontrollen av 2004 års barnomsorgsavgifter inbringade mer pengar än budgeterat. Nettokostnaden per inskrivet barn i förskolan ökade med 3,6 % från kr år 2005 till kr år I fritidshem minskade nettokostnaden per barn med 938 kr till kr som en följd av den ökade inskrivningen. Nettokostnaden per barn i familjedaghem var i stort sett oförändrad på kr. I förskolan ökade personaltätheten mellan oktober 2005 och oktober 2006 från 5,3 till 5,2 barn per årsarbetare. I fritidshemmen var personaltätheten marginellt lägre på 17,1 barn per årsarbetare och i familjedaghemmen steg siffran från 5,7 till 6,1 barn per årsarbetare. Ökningen av personaltätheten i förskolan berodde främst på att den andra omgången av det nya statsbidraget till personalförstärkning möjliggjorde nyanställningar av pedagogisk personal. Andelen barn i förskoleålder som fanns i någon form av barnomsorg i oktober 2006 steg till 90 %, vilket var en procentenhet högre än i oktober Den genomsnittliga inskrivningen i kommunal förskola var barn, vilket var ungefär samma nivå som Den genomsnittliga inskrivningen i fritidshemmen ökade däremot till barn, jämfört med under 2005, en uppgång som förklaras av att fler barn stannar allt fler år i fritidsverksamheten. Inskrivningen i familjedaghem sjönk ytterligare under 2006 till 148 förskolebarn och 69 skolbarn, totalt 217 barn. Minskningen i familjedaghemmen tycks emellertid vara på väg att plana ut. Grundskola Resultatet i grundskolan blev ett överskott på 356 tkr, vilket uppstod på intäktssidan. De bokförda intäkterna översteg budget med tkr och hade sin grund i främst ersättningar för plusjobb och andra arbetsmarknadsanställningar. Med något undantag redovisade rektorerna endast små avvikelser mot budget. Elevantalet fortsatte under året att sjunka och var i oktober 5 560, inklusive Silviaskolans 52 elever. Det var 132 färre än oktober Även antalet elever i år 6-9 har nu börjat minska. Bruttokostnaden per elev ökade jämfört med 2005 med 7,2 % till kr. Personaltätheten i grundskolan steg markant till 9,4 lärare/100 elever. Gymnasieskola Gymnasieskolan redovisade 2006 ett stort överskott på tkr, vilket framför allt berodde på att ett statsbidrag till det Individuella programmet inte kunde omsättas i personal fullt ut under året. Fler elever än beräknat sökte sig till Hässleholm från 15

16 andra kommuner, vilket möjliggjorde att föra över tkr till Barn- och utbildningsnämndens investeringsbudget. Det genomsnittliga elevantalet ökade med 37 till elever. Personaltätheten ökade till 8,7 lärare per 100 elever i oktober 2006 från 8,6 året före. Nettokostnaden per elev i de egna skolorna steg med 3,5 % till kr. Särskola Särskolans underskott på 939 tkr förklaras främst av en negativ avvikelse på 793 tkr på skolskjutsarna. Det ökade elevantalet har lett till högre kostnader för transporter. Även den obligatoriska särskolan visade ett underskott på 410 tkr, huvudsakligen som en följd av en felaktig budgetering av ett statsbidrag. Under våren nåddes en topp i elevantalet på 108, en siffra som på hösten hade sjunkit till 90. Denna kraftiga nedgång avspeglade sig i att nettokostnaden per elev gick kraftigt upp med 11,7 % till kr. Gymnasiesärskolan noterade ett överskott med 264 tkr p g a stigande intäkter från boendet. Andelen elever i gymnasiesärskolan från andra kommuner fortsatte att sjunka till 65 % (i genomsnitt 99 av 153). Nettokostnaden per elev ökade med 4,7 % till kr. Musik- och kulturskola Resultatet slutade med ett överskott på 185 tkr som en följd av lägre vikariekostnader. Bedömning av resultaten Bokslutet för år 2006 visade ett nettoöverskott på tkr, vilket utgjorde 0,2 % av Barn- och utbildningsnämndens nettobudget. Måluppfyllelsen bedöms vara god. På rektorsnivå kan emellertid i en del fall förekomma större avvikelser. Samtliga åtgärder för utveckling enligt 2005 års kvalitetsredovisning har genomförts helt eller delvis. Barn- och utbildningsförvaltningens bedömning av måluppfyllelse Måluppfyllelsen bedöms vara god. Åtgärder för utveckling 2007 Se över resursfördelningen till lednings- och administrationsorganisationen i samband med förvaltningens utredning av en ny ledningsorganisation. Genomföra nödvändiga effektiviseringar inom skolskjutsorganisationen för att begränsa kostnadsökningen i denna verksamhet. Anpassa organisationen i den obligatoriska särskolan till ett minskande elevantal så att kostnadsutvecklingen per elev kan begränsas. Vidareutveckla budgetarbetet för att möjliggöra en säkrare långsiktig planering av rektorernas verksamhet. Utveckla analysen i samband med månadsuppföljningarna i syfte att åstadkomma säkrare prognoser. Fortsätta arbetet med att anpassa grundskolans organisation till att elevantalet minskar. Bredda arbetet med den interna kontrollen till att omfatta fler kontrollmoment och fler kontrolltillfällen. 16

17 HÄSSLEHOLMS KOMMUN KVALITETSREDOVISNING FÖRSKOLEVERKSAMHET Förskoleverksamhet tillhandahålls för barn i åldern 1-5 år i form av 43 förskolor och familjedaghem med drygt 30 dagbarnvårdare. Antalet platser i förskolan ökade, medan platserna i familjedaghem har minskat. Parallellt fattade Barn- och utbildningsnämnden beslut om fler platser i enskilda förskolor. Inskrivningen i oktober 2006 var totalt barn, cirka 20 barn fler än motsvarande tid En webbaserad enkätundersökning utifrån Barn- och utbildningsnämndens resultatmål genomfördes i kommunens samtliga nio områden för förskoleverksamhet hösten Det är tredje gången som enkätundersökningen genomfördes. Enkätfrågorna har utarbetats av Barn- och utbildningsförvaltningen. Enkäten omfattade bland annat ett antal påståenden, som föräldrarna tar ställning till utifrån en femgradig skala. Instämmer helt ger 5 poäng och Instämmer inte alls ger 1 poäng. Även alternativet Kan ej svara finns på flertalet frågor. Påståendena handlar om trivsel, trygghet, bemötande, delaktighet och inflytande, information, utveckling och lärande samt inneoch utemiljö. Varje frågeområde avslutas med ett sammanfattande påstående, vars resultat redovisas här nedan. Enkäten innehåller även en fråga om förekomsten av olycksfall och en fråga om inskolning. Enkäten avslutas med frågor om hur nöjda föräldrar är med förskolan och hur den har förändrats under det senaste året. Enkäten besvarades av 202 föräldrar (48 %) till förskolebarn födda 2001 i samtliga nio förskoleområden. 4.1 BARN, ELEVER OCH FÖRÄLDRAR Normer och värden Mål Nationella mål anges i SL 1:2; Lpfö98 kap 2.1. Kommunala mål återfinns i Hässleholms kommuns Skolplan, s 6; Barn- och utbildningsnämndens Verksamhetsplan Åtgärder för utveckling enligt 2005 års kvalitetsredovisning Alla förskolor: Fortsätta utveckla arbetet kring värdegrundsfrågor i förskoleverksamheten. Övriga åtgärder - se förskolornas kvalitetsredovisningar. Åtgärder för att nå nationella mål Några exempel hämtade från förskolornas kvalitetsredovisningar:» För att stärka såväl barngrupper som individer bedrivs ett kontinuerligt och medvetet värdegrundsarbete i förskolorna och personalen utgör viktiga förebilder.» De framtagna likabehandlingsplanerna utgör i ökad utsträckning värdefulla instrument i värdegrundsarbetet.» Utifrån likabehandlingsplanerna arbetas det exempelvis i vissa områden aktivt med fokus på människor från olika kulturer. 17

18 » Ett medvetet jämställdhetsarbete bedrivs i form av att flickor och pojkar behandlas lika; ges lika tillgång till tid, materiel etc.» I ett område har personal, barn och föräldrar i samverkan arbetat fram ett gemensamt och samlat koncept för det fortsatta värdegrundsarbetet.» Bild, musik, teater och dramaövningar utgör värdefulla redskap i värdegrundsarbetet.» Portfoliometodiken används på förskolorna för dokumentation, underlag vid utvecklingssamtal etc. Resultat I en enkätundersökning, som genomfördes hösten 2006 bland föräldrar till barn födda 2001 i den kommunala förskolan, framgick det att de upplever att deras barn trivs tillsammans med de andra barnen och med personalen. Föräldrarna upplever att personalen ger deras barn tillräcklig uppmärksamhet och har god tillsyn av barnen. Årets resultat överensstämmer i stor utsträckning med föregående års höga värden. En delredovisning av områdenas resultat återfinns i bilaga 1. För en fullständig resultatredovisning av samtliga frågor, se ENKÄTUNDERSÖKNING HÖSTEN 2006 BLAND FÖRÄLDRAR TILL FÖRSKOLEBARN FÖDDA Förändring 2005 Förändring 2006 Jag upplever att mitt barn trivs tillsammans med de andra barnen 4,50 4,55 4,63 Jag upplever att mitt barn trivs med personalen på sin förskola 4,50 4,65 4,76 Jag upplever att personalen ger mitt barn tillräcklig uppmärksamhet 4,21 4,22 4,29 Jag upplever att personalen har god tillsyn av barnen 4,10 4,17 4,25 Ökning > 0,1 ; - 0,1 <= Förändring <= 0,1 ; Minskning > 0,1 Några exempel på resultat hämtade från förskolornas kvalitetsredovisningar:» Arbetet har skapat större förståelse för att alla är lika mycket värda; flickor pojkar, barn och vuxna från olika kulturer, etc. Alla accepterar varandra.» Galax-enkäterna visar överlag mycket positiva värden och föräldrarna har även vid dagliga samtal och i samband med utvecklingssamtal uttryckt att man i allmänhet är nöjda.» Svårigheten att hitta kompetent personal, som kan rycka in vid akut frånvaro, har dock inneburit att det vid sådana tillfällen kan vara svårt att följa upp problem och konflikter som uppstått i barngruppen. Rektors bedömning av måluppfyllelse avseende nationella mål Måluppfyllelsen bedöms vara god i Område 2, 4, 5, 6 och 9... mycket god i Område 1, 3, 7, 8 och Silviaskolan 18

19 Åtgärder för utveckling 2007 Några exempel hämtade från förskolornas kvalitetsredovisningar Utveckla likabehandlingsplanerna som ett arbetsredskap, vilket regelbundet används och diskuteras. Utifrån dessa diskussioner reflektera över de aktiviteter som erbjuds barnen. Utveckla modeller för egna enkäter till barnen. Utbilda i genuspedagogik och utveckla jämställdhetsarbetet genom metodutveckling, t ex högläsning, diskussion och drama, för att stärka värdegrundsarbetet. Öka vuxennärvaron i barnens lek och samspel Ansvar och inflytande Mål Nationella mål anges i SL 4:2 och 5:2; Lpfö98 kap 2.3. Kommunala mål återfinns i Hässleholms kommuns Skolplan, s 7. Åtgärder för utveckling enligt 2005 års kvalitetsredovisningen Alla förskolor: Fortsätta arbetet med att utveckla former för att ta tillvara barns tankar och idéer i förskoleverksamheten. Övriga åtgärder - se förskolornas kvalitetsredovisningar. Åtgärder för att nå nationella mål Några exempel hämtade från förskolornas kvalitetsredovisningar:» Utifrån barnens intressen och mognad ger personalen dem ansvar och valmöjligheter vid planering och genomförande av olika aktiviteter, till exempel fri lek, samlingar, högläsning, utformning av trivselregler m fl.» Personalen är lyhörd för barnens tankar och idéer och försöker att tillvara frågor och funderingar då olika teman och projekt planeras.» Dokumentation i portfolios sker med barnens deltagande och bidrar till deras delaktighet och inflytande.» Barnens behov av sinnesupplevelser har legat till grund för förändring av innemiljön och i förändringsarbetet har speglar, färg, känsel- och ljudmaterial kommit till användning. Resultat I en enkätundersökning bland föräldrar till barn födda 2001 i förskolan i Hässleholms kommun framgår att flertalet upplever att personalen lyssnar på synpunkter som rör barnens vistelse i förskolan och att många tycker att de har tillräcklig möjlighet att påverka innehållet i verksamheten. Årets resultat överensstämmer med föregående års. Delredovisning, se bilaga 1. Fullständig resultatredovisning, se 19

20 ENKÄTUNDERSÖKNING HÖSTEN 2006 BLAND FÖRÄLDRAR TILL FÖRSKOLEBARN FÖDDA Förändring 2005 Förändring 2006 Jag upplever att personalen lyssnar på mina synpunkter som rör mitt barns vistelse i förskolan Jag upplever att jag har tillräcklig möjlighet att påverka innehållet i förskolans verksamhet 4,33 4,43 4,44 3,60 3,56 3,64 Ökning > 0,1 ; - 0,1 <= Förändring <= 0,1 ; Minskning > 0,1 Några exempel på resultat hämtade från områdenas kvalitetsredovisningar:» Barnen vågar uttrycka sina synpunkter när de vet att personalen lyssnar på och tar tillvara deras synpunkter och önskemål.» Barnens självkänsla ökar när de känner stolthet av att få hjälpa till.» Barnen har själva deltagit mer i dokumentation och de har uppmuntrats till att fatta egna beslut, vilket lett till att de vågar ha synpunkter, föreslå och vara mer aktivt delaktiga utifrån ålder och mognad.» I Galax-enkäterna uttrycker de svarande föräldrarna att man i hög grad är nöjda med det sätt på vilket barnen ges möjlighet att delta i planeringen av sin verksamhet. Rektors bedömning av måluppfyllelse avseende nationella mål Måluppfyllelsen bedöms vara god i Område 1, 2, 3, 4, 5, 6 och 9... mycket god i Område 7, 8 och Silviaskolan Åtgärder för utveckling 2007 Några exempel hämtade från förskolornas kvalitetsredovisningar Fortsätta att vara lyhörd för barns tankar och idéer i planerandet av projekt eller temaarbeten. Genom att tillmötesgå barnens egna val och förslag på aktiviteter så långt det är möjligt känner och förstår de att de kan påverka sin situation. Genom att skapa enkla enkäter till barnen, intervjua dem etc ökas barnens delaktighet då det gäller att planera innehållet i den dagliga verksamheten. Fortsätta prioritera leken och de vuxnas delaktighet i barnens lek. Fortsätta utvecklingsarbetet då det gäller användandet av portfolios. Fortsätta arbetet med att lyfta fram de nationella målen, processa dessa och lägga upp arbetsplaner. Fortsätta arbetet med att tydliggöra språkets betydelse och utveckla barnens kompetenser, eftersom det är nyckeln till ansvar och inflytande. 20

Kvalitetsredovisning 2005 Barn- och utbildningsnämnden

Kvalitetsredovisning 2005 Barn- och utbildningsnämnden Kvalitetsredovisning 2005 Barn- och utbildningsnämnden GALAX Balanserat styrkort för Barn- och utbildningsförvaltningen HÄSSLEHOLMS KOMMUN INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INLEDNING... 6 1.1 Bakgrund... 6 1.1.1

Läs mer

Skogsgläntans förskola

Skogsgläntans förskola REVIDERAT UNDERLAG 2009-05-05 /GF Skogsgläntans förskola Rektor Britt-Marie Eliasson 2011-08-30 REVIDERAD 110830 Förordningar om kvalitetsredovisning SFS (Svensk författningssamling) 2005:609 Utbildnings-

Läs mer

SURAHAMMARS KOMMUNS UTVECKLINGSPLAN FÖR. PEDAGOGISK VERKSAMHET (skolplan)

SURAHAMMARS KOMMUNS UTVECKLINGSPLAN FÖR. PEDAGOGISK VERKSAMHET (skolplan) SURAHAMMARS KOMMUNS UTVECKLINGSPLAN FÖR PEDAGOGISK VERKSAMHET (skolplan) Antagen av Barn- och bildningsnämnden 080218 Fastställd av kommunfullmäktige 080915 GRUNDSYN För förskolan och skolan finns värdegrund,

Läs mer

1 Utbildningsinspektion i Stockholms kommun Tallkrogens skola Dnr 53-2006:962 Utbildningsinspektion i Tallkrogens skola, förskoleklass och grundskola

1 Utbildningsinspektion i Stockholms kommun Tallkrogens skola Dnr 53-2006:962 Utbildningsinspektion i Tallkrogens skola, förskoleklass och grundskola 1 Utbildningsinspektion i Stockholms kommun Tallkrogens skola Dnr 53-2006:962 Utbildningsinspektion i Tallkrogens skola, förskoleklass och grundskola årskurs 1 6 Innehåll Inledning...1 Underlag...1 Beskrivning

Läs mer

Kvalitetsredovisning

Kvalitetsredovisning Kvalitetsredovisning 2005-2006 STRÖMSTADS KOMMUN Barn & Utbildningsförvaltningen Tångens förskola Inlämnad av: Annika Back 1 Inledning Denna kvalitetsredovisning innehåller en beskrivning av i vilken mån

Läs mer

Kvalitetsarbete för förskolan Tunet period 4 (april-juni), läsåret 2012-2013

Kvalitetsarbete för förskolan Tunet period 4 (april-juni), läsåret 2012-2013 Kvalitetsarbete för förskolan Tunet period 4 (april-juni), läsåret 2012-2013 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvuvdmannanivå systematiskt

Läs mer

Plan för kunskap och lärande. med kvalitet och kreativitet i centrum

Plan för kunskap och lärande. med kvalitet och kreativitet i centrum Plan för kunskap och lärande med kvalitet och kreativitet i centrum Förord Östersunds kommunfullmäktige har som skolhuvudman antagit denna plan. Med planen vill vi säkerställa att de nationella målen uppfylls.

Läs mer

Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-21 45

Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-21 45 Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-21 45 Inledning Kommunens skolor och förskolor skall erbjuda en bra arbetsmiljö och lärandemiljö för elever och personal. De nationella målen för förskolan och skolan

Läs mer

Arbetsplan för Lövsångarens förskola Avdelningen Holken

Arbetsplan för Lövsångarens förskola Avdelningen Holken Köpings kommun Arbetsplan för Lövsångarens förskola Avdelningen Holken Läsår 2015 2016 Josefin Gardh, Therese Jakobsson, Sukanya Vikman, Frida Uppsäll 2015 09 18 Vad är en arbetsplan? Förskolan är en egen

Läs mer

Vårt arbetssätt bygger på Läroplanen för förskolan (Lpfö98) och utbildningspolitiskt program för Lunds kommun. Här har vi brutit ner dessa mål till

Vårt arbetssätt bygger på Läroplanen för förskolan (Lpfö98) och utbildningspolitiskt program för Lunds kommun. Här har vi brutit ner dessa mål till Vårt arbetssätt bygger på Läroplanen för förskolan (Lpfö98) och utbildningspolitiskt program för Lunds kommun. Här har vi brutit ner dessa mål till våra lokala mål och beskrivit våra metoder. På förskolan

Läs mer

Kvalitetsrapport Avseende läsåret 2010/2011

Kvalitetsrapport Avseende läsåret 2010/2011 2011-04-28 1 (7) Dnr: Kvalitetsrapport Avseende läsåret 2010/2011 Södra Bäckby skolor Sofiaskolan Ansvarig: Birgitta Leijon Kvalitetsrapport grundskola och särskola Inledning I den nya skollagen är kravet

Läs mer

Kvalitetsredovisning

Kvalitetsredovisning Kvalitetsredovisning 2006-2007 STRÖMSTADS KOMMUN Barn & Utbildningsförvaltningen Tångens förskola Inlämnad av: Annika Back 1 Innehållsförteckning Inledning Förskolans styrdokument sidan 3 Organisation..

Läs mer

Kommentarer till kvalitetshjulet 130815

Kommentarer till kvalitetshjulet 130815 Kommentarer till kvalitetshjulet 130815 Augusti juni Kartläggning av barngruppen Under året skolas nya barn in och vi får en ny barn- och föräldragrupp. Kartläggningen sker genom inskolningssamtal, föräldrasamtal,

Läs mer

Kvalitetsarbete för Stjärnsunds förskola/fritidshem period 3 (jan mars), läsåret 2014.

Kvalitetsarbete för Stjärnsunds förskola/fritidshem period 3 (jan mars), läsåret 2014. Kvalitetsarbete för Stjärnsunds förskola/fritidshem period 3 (jan mars), läsåret 2014. 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvudmannanivå

Läs mer

Kvalitetsrapport 1, sammanfattning av redovisning för Kulturoch utbildningsnämnden 20150302

Kvalitetsrapport 1, sammanfattning av redovisning för Kulturoch utbildningsnämnden 20150302 Kvalitetsrapport 1, sammanfattning av redovisning för Kulturoch utbildningsnämnden 20150302 Vision: En tidsenlig och trygg skola och förskola Grundskolan Arbetsgång Enligt Kultur och utbildningsnämndens

Läs mer

Riktlinjer. Strategier. No 6. Plan för utveckling av fritidshem

Riktlinjer. Strategier. No 6. Plan för utveckling av fritidshem Riktlinjer & Strategier No 6 Plan för utveckling av fritidshem Inledning Fritidshemmen i Stockholms stad visar många goda exempel på väl fungerande verksamhet. Det visar kommentarer från nöjda elever,

Läs mer

Kvalitetsredovisning Förskolan Slottet läsåret 2010 2011

Kvalitetsredovisning Förskolan Slottet läsåret 2010 2011 Kvalitetsredovisning Förskolan Slottet läsåret 2010 2011 1 Inledning Förskolan Slottet har med sina fyra avdelningar ännu mer än tidigare blivit ett hus istället för fyra olika avdelningar. Vi jobbar målmedvetet

Läs mer

Tillsyn av förskolan Råbäcken Måbra Förskolor AB

Tillsyn av förskolan Råbäcken Måbra Förskolor AB Tillsynsbeslut förskoleverksamhet Kundvalskontoret 2013-10-07 Dnr: UBN/2013:35 Förskolan Råbäcken Måbra Förskolor AB Tillsyn av förskolan Råbäcken Måbra Förskolor AB Brister som ska åtgärdas utifrån gällande

Läs mer

Kvalitetsredovisning. Pedagogisk omsorg. Uppgifter om enheten. Organisationsenhet: Familjedaghemmet Hummelmora (E)

Kvalitetsredovisning. Pedagogisk omsorg. Uppgifter om enheten. Organisationsenhet: Familjedaghemmet Hummelmora (E) År för rapport: 2014 Organisationsenhet: Familjedaghemmet Hummelmora (E) Kvalitetsredovisning Pedagogisk omsorg Uppgifter om enheten Uppgift Verksamhetens namn och inriktning Namn på rektor/förskolechef

Läs mer

Lokal arbetsplan 2013/2014. Kilbergets förskola

Lokal arbetsplan 2013/2014. Kilbergets förskola Lokal arbetsplan 2013/2014 Kilbergets förskola Vår förskola består av fyra avdelningar, två avdelningar för barn mellan 1-3 år och två avdelningar för barn mellan 3-5 år. På Kilbergets förskola arbetar

Läs mer

Tyresö kommun Förskolan Båten Lokal Arbetsplan 2013/2014

Tyresö kommun Förskolan Båten Lokal Arbetsplan 2013/2014 Tyresö kommun Förskolan Båten Lokal Arbetsplan 2013/2014 Förskolan Båten Simvägen 37 135 40 Tyresö 070-169 83 98 Arbetsplan 2013/2014 Vårt uppdrag Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande.

Läs mer

Förskoleavdelningen. Lokal Arbetsplan för Blåsippan 2014-2015

Förskoleavdelningen. Lokal Arbetsplan för Blåsippan 2014-2015 Förskoleavdelningen Lokal Arbetsplan för Blåsippan 2014-2015 Innehållsförteckning: 1. Förskolans värdegrund sida 3 2. Mål och riktlinjer sida 4 2.1 Normer och värden sida 4 2.2 Utveckling och lärande sida

Läs mer

Kvalitetsredovisning Särskolan 2012-06-11

Kvalitetsredovisning Särskolan 2012-06-11 Kvalitetsredovisning Särskolan 2012-06-11 Kvalitetsredovisning för Läsår 2011-2012 1. Grundfakta Enhetens namn: Kristinaskolan Brotorpsskolan - Lindeskolan Verksamhetsform: Grundsärskola Grundsärskola

Läs mer

Örkelljunga Kommun Utbildningsförvaltningen Förskoleverksamheten

Örkelljunga Kommun Utbildningsförvaltningen Förskoleverksamheten Örkelljunga Kommun Utbildningsförvaltningen Förskoleverksamheten INNEHÅLLSFÖRTECKNING VERKSAMHETENS NAMN, SKOLFORMER, OCH TIDSPERIOD sid 2 VERKSAMHETSIDÉ sid 3 styrdokument sid 3 vision sid 4 FÖRSKOLANS

Läs mer

ARBETSPLAN FÖRSKOLAN EKBACKEN

ARBETSPLAN FÖRSKOLAN EKBACKEN ARBETSPLAN FÖRSKOLAN EKBACKEN Inledning Förskolan regleras i skollagen och har Skolverket som tillsynsmyndighet. Sedan 1 augusti, 1998, finns en läroplan för förskolan, Lpfö 98. Läroplanen är utformad

Läs mer

Kvalitetsarbete för Hjortonmyren period 2 (okt dec), läsåret 2014-2105.

Kvalitetsarbete för Hjortonmyren period 2 (okt dec), läsåret 2014-2105. Kvalitetsarbete för Hjortonmyren period 2 (okt dec), läsåret 2014-2105. 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvudmannanivå systematiskt

Läs mer

Föräldraenkät 2013. jan feb. dec. mars. nov. okt. april. maj. sept. juni. aug juli. Anette Christoffersson. Utvecklingsledare

Föräldraenkät 2013. jan feb. dec. mars. nov. okt. april. maj. sept. juni. aug juli. Anette Christoffersson. Utvecklingsledare Föräldraenkät 2013 dec jan feb nov mars okt april sept maj aug juli juni Anette Christoffersson Utvecklingsledare Sammanfattning och förslag på åtgärder Förskola Föräldrarna är överlag väldigt nöjda med

Läs mer

Enkätresultat för vårdnadshavare till elever i Söråkers skola i Timrå kommun hösten 2014. Antal svar: 23

Enkätresultat för vårdnadshavare till elever i Söråkers skola i Timrå kommun hösten 2014. Antal svar: 23 Enkätresultat för vårdnadshavare till elever i Söråkers skola i Timrå kommun hösten 2014 Antal svar: 23 Skolenkäten Skolenkäten går ut en gång per termin till de skolor som ingår i den regelbundna tillsynen

Läs mer

Verksamhetsbeskrivning 11/12. Solbackens Föräldrakooperativ Förskoleklass

Verksamhetsbeskrivning 11/12. Solbackens Föräldrakooperativ Förskoleklass Verksamhetsbeskrivning 11/12 Solbackens Föräldrakooperativ Förskoleklass 1 Innehåll Föräldrakooperativet i organisation och struktur 3 Språk 3 Motorik/Rörelse 4 Socialt samspel 4 Matematik 4 Skapande 4

Läs mer

Lokal arbetsplan för Bensby förskola

Lokal arbetsplan för Bensby förskola Lokal arbetsplan för Bensby förskola 2013 2014 Lokal arbetsplan för Bensby förskola 2013 2014 Bensby förskola erbjuder ca 70 platser till barn i åldrarna 1-6 år. Verksamheten bedrivs i en huvudbyggnad

Läs mer

Sammanställning och analys av skolinspektionens tillsyn 2013

Sammanställning och analys av skolinspektionens tillsyn 2013 2014-01-07 1 (5) Sammanställning och analys av skolinspektionens tillsyn 2013 Förskolan Vid skolinspektionens tillsyn 2013 fick förskolan 4 anmärkningar/förelägganden, detta är lika många i antal som vid

Läs mer

Lokal arbetsplan. Pjätteryds naturförskola 2014-2015

Lokal arbetsplan. Pjätteryds naturförskola 2014-2015 Utbildningsförvaltningen Pjätteryds naturförskola Lokal arbetsplan Pjätteryds naturförskola 2014-2015 1 Innehållsförteckning 1. Presentation av grundfakta...3 2. Årets utvecklingsområden 4 3. Normer och

Läs mer

Beslut för grundskola och fritidshem

Beslut för grundskola och fritidshem Skolinspektionen 2013-04-25 Stockholms kommun Rektorn vid Sofia skola Beslut för grundskola och fritidshem efter tillsyn av Sofia skola i Stockholms kommun Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm,

Läs mer

Verksamhetsplan 2013. Caroli förskoleområde. SDF Centrum Malmö stad. Kerstin Norlander Förskolechef

Verksamhetsplan 2013. Caroli förskoleområde. SDF Centrum Malmö stad. Kerstin Norlander Förskolechef Verksamhetsplan 2013 Caroli förskoleområde SDF Centrum Malmö stad Kerstin Norlander Förskolechef Caroli förskoleområde Innehållsförteckning 1:1 Organisations översikt..3 1:2 Organisationsplan för Caroli

Läs mer

Husensjö skolområde Äppelgårdens förskola. Ansvarig rektor Ann-Christin lundberg.

Husensjö skolområde Äppelgårdens förskola. Ansvarig rektor Ann-Christin lundberg. 1 Redovisning för läsåret 2010/2011 2 Namn på verksamhet och ansvarig rektor Husensjö skolområde Äppelgårdens förskola. Ansvarig rektor Ann-Christin lundberg. 3 Förutsättningar Äppelgårdens förskola består

Läs mer

Kvalitetsredovisning för förskolan läsåret 2010/2011

Kvalitetsredovisning för förskolan läsåret 2010/2011 BILDNINGSFÖRVALTNINGEN SKATTKAMMARENS FÖRSKOLA Kvalitetsredovisning för förskolan läsåret 2010/2011 1 2 Innehåll 1 Verksamhetsbeskrivning (kortfattad) 4 1.1.1 Beskrivning av verksamheten... 4 1.1.2 Beskrivning

Läs mer

Kvalitetsarbete för förskolan Ekorren period 1 (juli-sept), läsåret 2013-2014.

Kvalitetsarbete för förskolan Ekorren period 1 (juli-sept), läsåret 2013-2014. Kvalitetsarbete för förskolan Ekorren period 1 (juli-sept), läsåret 2013-2014. 1 Systematiskt kvalitetsarbete för förskolan Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvuvdmannanivå

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Skolinspektionen Eksjö kommun Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Eksjö kommun Skolinspektionen. Postadress: Box 156, 221 00 Lund, Besöksadress: Gasverksgatan 1, 222 29 Lund Telefon:

Läs mer

Uppföljning 2010. Utvärdering av Skolplan 2007

Uppföljning 2010. Utvärdering av Skolplan 2007 Uppföljning 2010 God och trygg arbetsmiljö för barn och elever Utvärdering av Skolplan 2007 Barn- och utbildningsnämnden Barn- och utbildningsförvaltningen Birgitta Bresell 2011-06-08 Innehåll 1 Sammanfattning

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN. för Västerås stad 2011-2015. Antagen av kommunfullmäktige den 22 juni 2011

UTBILDNINGSPLAN. för Västerås stad 2011-2015. Antagen av kommunfullmäktige den 22 juni 2011 UTBILDNINGSPLAN för Västerås stad 2011-2015 Antagen av kommunfullmäktige den 22 juni 2011 Innehåll Utbildningsplan 3 En ledande skolstad 4 Vägen till en ledande skolstad 5 Kunskaps- och utvecklingsuppdrag

Läs mer

Kvalitetsarbete för Fyrklöverskolans fritidshem period 2 (okt dec), läsåret 2013-2014

Kvalitetsarbete för Fyrklöverskolans fritidshem period 2 (okt dec), läsåret 2013-2014 Kvalitetsarbete för Fyrklöverskolans fritidshem period 2 (okt dec), läsåret 2013-2014 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvuvdmannanivå

Läs mer

Beslut. efter tillsyn i Torsby kommun

Beslut. efter tillsyn i Torsby kommun Torsby kommun torsby.kommun@torsby.se efter tillsyn i Torsby kommun Skolinspektionen, Box 2320, 403 15 Göteborg, Besöksadress Kungsgatan 20 Telefon: 08-586 080 00, Fax: 08-586 080 04 www.skolinspektionen.se

Läs mer

PM 2010-04-22 Rev 2010-05-11. DANDERYDS KOMMUN Barn och - utbildningsnämnden Lena Wallin och Monica Olsson BUN 2010/0067

PM 2010-04-22 Rev 2010-05-11. DANDERYDS KOMMUN Barn och - utbildningsnämnden Lena Wallin och Monica Olsson BUN 2010/0067 -04-22 Rev -05-11 1(15) BUN /0067 Resultat av föräldra- och elevenkät genomförd i februari Bakgrund och syfte Enkätundersökningen är ett led i det kvalitetsarbete som pågår i kommunen genom olika former

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete ht12/vt13 Rönnbäret

Systematiskt kvalitetsarbete ht12/vt13 Rönnbäret Läroplanens mål 1.1 Normer och värden. Förskolan skall aktivt och medvetet påverka och stimulera barnen att utveckla förståelse för vårt samhälles gemensamma demokratiska värderingar och efterhand omfatta

Läs mer

Beslut. Hällefors kommun 712 83 Hällefors 2010-05-19. Dnr 43-2009:3888. Kommunbeslut. efter tillsyn i Hällefors kommun

Beslut. Hällefors kommun 712 83 Hällefors 2010-05-19. Dnr 43-2009:3888. Kommunbeslut. efter tillsyn i Hällefors kommun Beslut Hällefors kommun 712 83 Hällefors 2010-05-19 Dnr 43-2009:3888 Kommunbeslut efter tillsyn i Hällefors kommun 2 (32) Innehållsförteckning Helhetsbedömning och beslut Allmänt om tillsynen Beskrivning

Läs mer

Återrapportering av Skolinspektionens tillsyn vid Särskolan, Säters kommun

Återrapportering av Skolinspektionens tillsyn vid Särskolan, Säters kommun Återrapportering av Skolinspektionens tillsyn vid Särskolan, Säters kommun 1 Innehåll INLEDNING... 3 UNDERLAG... 3 KUNSKAPER... 3 KUNSKAPSRESULTAT... 3 UPPFÖLJNING OCH KOMMUNIKATION AV RESULTAT... 6 BEDÖMNING

Läs mer

Kvalitetsarbete för förskolan Smultronstället period 3 läsåret 2014-2015.

Kvalitetsarbete för förskolan Smultronstället period 3 läsåret 2014-2015. Kvalitetsarbete för förskolan Smultronstället period 3 läsåret 2014-2015. 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvuvdmannanivå systematiskt

Läs mer

Barn- och utbildningsnämndens systematiska kvalitetsarbete

Barn- och utbildningsnämndens systematiska kvalitetsarbete Barn- och utbildningsnämndens systematiska kvalitetsarbete 1 Barn och utbildningsnämndens systematiska kvalitetsarbete 2 Nuläge 2 Systematiskt kvalitetsarbete enligt skollagens 4:e kapitel 2 Modellen för

Läs mer

Kvalitetsanalys för Lyckolundens föräldrakooperativ läsåret 2013/14

Kvalitetsanalys för Lyckolundens föräldrakooperativ läsåret 2013/14 Datum 1 (9) Kvalitetsanalys för Lyckolundens föräldrakooperativ läsåret 2013/14 Varje förskola har enligt skollagen ansvar för att systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen.

Läs mer

Oluff Nilssons vägs plan mot diskriminering och kränkande behandling

Oluff Nilssons vägs plan mot diskriminering och kränkande behandling Oluff Nilssons vägs plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet 1/8 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet

Läs mer

Uppdragsplan 2014. För Barn- och ungdomsnämnden. BUN 2013/1809 Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2013-12-18

Uppdragsplan 2014. För Barn- och ungdomsnämnden. BUN 2013/1809 Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2013-12-18 Uppdragsplan 2014 För Barn- och ungdomsnämnden BUN 2013/1809 Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2013-12-18 Kunskapens Norrköping Kunskapsstaden Norrköping ansvarar för barns, ungdomars och vuxnas skolgång.

Läs mer

Arbetsplan för Nolbyskolans fritidshem Läsåret 2014/2015

Arbetsplan för Nolbyskolans fritidshem Läsåret 2014/2015 november Arbetsplan för Nolbyskolans fritidshem Läsåret 2014/2015 Syftet med detta dokument, Arbetsplanen är att synliggöra verksamheten. Ett sätt att skapa en gemensam bild av verksamheten och hur man

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete

Systematiskt kvalitetsarbete Systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/förskolan styrs av nationella styrdokument som skollag (2010:800) och läroplaner, vilka är kopplade till respektive skolform. Dessutom styrs verksamheterna av kommunala

Läs mer

Örkelljunga Kommun Utbildningsförvaltningen Förskoleverksamheten

Örkelljunga Kommun Utbildningsförvaltningen Förskoleverksamheten Örkelljunga Kommun Utbildningsförvaltningen Förskoleverksamheten INNEHÅLLSFÖRTECKNING VERKSAMHETENS NAMN, SKOLFORMER, OCH TIDSPERIOD sid 2 VERKSAMHETSIDÉ sid 3 styrdokument sid 3 vision sid 4 FÖRSKOLANS

Läs mer

Kvalitetsredovisning Fritidshem

Kvalitetsredovisning Fritidshem Kvalitetsredovisning Fritidshem Läsåret 2012/2013 Edvinshems fritidshem Väster Ansvarig rektor: Jonas Thun Inledning Skollagens krav på systematiskt kvalitetsarbete innebär att huvudmän, förskole och skolenheter

Läs mer

SKOLPLAN Antagen av kommunfullmäktige 153 2004-09-27

SKOLPLAN Antagen av kommunfullmäktige 153 2004-09-27 SKOLPLAN Antagen av kommunfullmäktige 153 2004-09-27 SKOLPLAN FÖR GÄLLIVARE KOMMUN OCH FÖR BARN- UTBILDNING- OCH KULTURNÄMNDENS ANSVARSOMRÅDE Gällivare kommuns skolplan har som mål att lyfta fram och fokusera

Läs mer

Strategier för att alla barn & elever ska nå målen i Askersunds kommun

Strategier för att alla barn & elever ska nå målen i Askersunds kommun Strategier för att alla barn & elever ska nå målen i Askersunds kommun Förord Barn- och utbildningsnämnden har gett förvaltningschefen i uppdrag att ta fram en strategi för att alla elever ska nå målen.

Läs mer

Kvalitetsarbete för Smedby förskola period 4 (april-juni), läsåret 2013-2014.

Kvalitetsarbete för Smedby förskola period 4 (april-juni), läsåret 2013-2014. Kvalitetsarbete för Smedby förskola period 4 (april-juni), läsåret 2013-2014. 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvudmannanivå systematiskt

Läs mer

HÄSSLEHOLMS KOMMUN BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN KVALITETSREDOVISNING FÖR HÄSSLEHOLMS KOMMUN 2003

HÄSSLEHOLMS KOMMUN BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN KVALITETSREDOVISNING FÖR HÄSSLEHOLMS KOMMUN 2003 HÄSSLEHOLMS KOMMUN BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN KVALITETSREDOVISNING FÖR HÄSSLEHOLMS KOMMUN 2003 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INLEDNING... 4 1.1 Bakgrund... 4 1.1.1 Nationella mål... 4 1.1.2 Kommunala mål...

Läs mer

Barn, elever och vårdnadshavare i Landskrona tycker till om förskola, grundskola och fritidshem. Hösten 2009

Barn, elever och vårdnadshavare i Landskrona tycker till om förskola, grundskola och fritidshem. Hösten 2009 Barn, elever och vårdnadshavare i Landskrona tycker till om förskola, grundskola och fritidshem Hösten 2009 Resultatet av enkätundersökningen är sammanställt av Inger Johansson, Barn- och ungdomsnämndens

Läs mer

Lokal arbetsplan för Österåsens skola läsåret 2010/2011

Lokal arbetsplan för Österåsens skola läsåret 2010/2011 2010-10-19 Lokal arbetsplan för Österåsens skola läsåret 2010/2011 Lust att lära och utvecklas hela livet Den lokala arbetsplanen anger skolans prioriterade utvecklingsmål för läsåret, med åtaganden enskilt

Läs mer

Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden

Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden Inledning Kommunfullmäktige har beslutat om kommunledningsmål för planeringsperioden 2008-2011 i form av kommunövergripande mål som gäller för all verksamhet

Läs mer

Verksamhetsplan Vasa Neon Förskola

Verksamhetsplan Vasa Neon Förskola Verksamhetsplan Vasa Neon Förskola Senast uppdaterad mars 2010 1. Verksamhetsplan för Vasa Neon Förskola 1.1 Normer och värden Förskolan skall aktivt och medvetet påverka och stimulera barnen att utveckla

Läs mer

Kvalitetsanalys för Nyckelpigan läsåret 2014/15

Kvalitetsanalys för Nyckelpigan läsåret 2014/15 Datum 1 (11) Kvalitetsanalys för Nyckelpigan läsåret 2014/15 Varje förskola har enligt skollagen ansvar för att systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen. Denna kvalitetsanalys

Läs mer

Utbildningsinspektion i Gnarps skola, förskoleklass och grundskola årskurs 1 6

Utbildningsinspektion i Gnarps skola, förskoleklass och grundskola årskurs 1 6 Utbildningsinspektion i Nordanstigs kommun Gnarps skola Dnr 53-2005:786 Utbildningsinspektion i Gnarps skola, förskoleklass och grundskola årskurs 1 6 Innehåll Inledning...1 Underlag...1 Beskrivning av

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete

Systematiskt kvalitetsarbete Systematiskt kvalitetsarbete Rälsen Förskola Norrviken 2012 Enhet Mia Elverö Systematiskt kvalitetsarbete i fristående enhet Förskolechefens/rektorns namn Ansvarig uppgiftslämnare Mia Elverö 1/12 Inledning

Läs mer

Kvalitetsarbete för Garpenbergs skola period 3 (jan mars), läsåret 2012/2013

Kvalitetsarbete för Garpenbergs skola period 3 (jan mars), läsåret 2012/2013 Kvalitetsarbete för Garpenbergs skola period 3 (jan mars), läsåret 2012/2013 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvuvdmannanivå systematiskt

Läs mer

Balders Hages förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Balders Hages förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Balders Hages förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Planens syfte: Förbud mot diskriminering och trakasserier regleras i Diskrimineringslagen (2008:567) och förbud mot kränkande behandling

Läs mer

Förskolechef Beskrivning av förskolan

Förskolechef Beskrivning av förskolan Kvalitetsanalys för (Da Vinciskolan) läsåret 2011/12 Varje förskola har enligt skollagen ansvar för att systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen. Denna kvalitetsanalys

Läs mer

Kvalitetsarbete för förskolan Stallgården period 3 (jan mars), läsåret 2014-2015.

Kvalitetsarbete för förskolan Stallgården period 3 (jan mars), läsåret 2014-2015. Kvalitetsarbete för förskolan Stallgården period 3 (jan mars), läsåret 2014-2015. 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvudmannanivå systematiskt

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete

Systematiskt kvalitetsarbete BUN 2013-08-27 57 Systematiskt kvalitetsarbete Barn- och utbildningsförvaltningen Systematiskt kvalitetsarbete i Svenljunga kommun Skollagens krav innebär att huvudmän, förskole- och skolenheter systematiskt

Läs mer

Förskolan Kringlan Kvalitet och måluppfyllelse läsåret 2012/13.

Förskolan Kringlan Kvalitet och måluppfyllelse läsåret 2012/13. 1 Förskolan Kringlan Kvalitet och måluppfyllelse läsåret 2012/13. Innehåll: Inledning 2 Förutsättningar...2 Bedömning av kvalitet och måluppfyllelse 3 Beslutade mål och åtgärder 5 Slutord 7 Bilaga 1: Bedömning

Läs mer

1. Beskrivning av Stormhattens förskola

1. Beskrivning av Stormhattens förskola Stormhattens föräldrakooperativa förskola Verksamhetsplan 2014/2015 1. Beskrivning av Stormhattens förskola 1.1 Vårt uppdrag Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Verksamheten ska vara

Läs mer

Likabehandlingsplan. Plan för arbetet mot diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling. Gunnarsbo-/Sandhems förskoleområde

Likabehandlingsplan. Plan för arbetet mot diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling. Gunnarsbo-/Sandhems förskoleområde Likabehandlingsplan Plan för arbetet mot diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling Gunnarsbo-/Sandhems förskoleområde Läsåret 2014-2015 Reviderad 2014-11-13 VISION Alla på förskolan skall

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2009 IS Atlas fritidshem

Kvalitetsredovisning 2009 IS Atlas fritidshem Kvalitetsredovisning 2009 IS Atlas fritidshem 1 Innehållsförteckning Kvalitetsredovisning 2009 - VERKSAMHETENS NAMN... 1 Sammanfattning av läsåret 2008/2009... 3 Grundfakta om - Skolans/fritidshemmets

Läs mer

Kungsgårdens skolas arbetsplan 2012-2013

Kungsgårdens skolas arbetsplan 2012-2013 Grundskola Handläggare Vårt diarienummer Datum Sidan 1(7) Jennika Pettersson 2012-07-24 Kungsgårdens skolas arbetsplan 2012-2013 Kunskapsnämndens mål 2012 under MEDBORGARperspektivet Resultaten för lärande

Läs mer

Ambjörnsgårdens Förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Ambjörnsgårdens Förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Ambjörnsgårdens Förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskoleverksamhet 1-5 år Läsår: 2014-2015 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas

Läs mer

BOKSLUT 2009 BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN. torsdag, 2010 mars 18

BOKSLUT 2009 BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN. torsdag, 2010 mars 18 BOKSLUT 2009 BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN Organisation Resultat Måluppfyllelse Kompetensutveckling God ekonomisk hushållning Likvärdighet IUP med skriftliga omdömen Nätverk Inspektioner Go BOKSLUT

Läs mer

Pedagogisk plan för Jordgubbens förskola

Pedagogisk plan för Jordgubbens förskola Pedagogisk plan för Jordgubbens förskola År 2014-2015 Organisation BUN Barn- och utbildningsnämnden och är politiskt sammansatt BARN- OCH UTBILDNINGSCHEF Maarit Enbuske Tfn. 0927-72050 REKTOR OMRÅDE 1

Läs mer

BeskJit för. 'örsko e [ass och grundsko a

BeskJit för. 'örsko e [ass och grundsko a Beskut Dnr 44-2015:4210 Backatorps skolkooperativ ekonomisk förening Org.nr. 716445-1366 BeskJit för. 'örsko e [ass och grundsko a efter bastillsyn Bauatorpsskolan belägen i Göteborgs ko mun. 'iåbx 2320,

Läs mer

Arbetsplan för Nolby förskola Läsåret 2014/2015

Arbetsplan för Nolby förskola Läsåret 2014/2015 140805 Arbetsplan för Nolby förskola Läsåret 2014/2015, Barn- och ungdomsförvaltningen, Utvecklingsenheten Telefon: 0322-61 60 00 Fax: 0322-61 63 40 E-post: barn.ungdom@alingsas.se Barn- och ungdomsförvaltningens

Läs mer

Mål, genomförande, måluppfyllelse och bedömning

Mål, genomförande, måluppfyllelse och bedömning Kvalitetsredovisning för Snickargårdens förskola läsåret 2009/2010 Inledning Enligt förordning skall varje förskola årligen upprätta en kvalitetsredovisning. Den skall bland annat innehålla en bedömning

Läs mer

Inledning. Innehållsförteckning

Inledning. Innehållsförteckning Skolplan Säffle Kommun 2010-2014 1 Innehållsförteckning Inledning 2 Politisk deklaration Verksamhetsidé 3 Organisation och ansvarsförhållande 3 Utvecklingsområden 4 Kvalitetssäkring 5 Barn- och utbildningsnämndens

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola Dnr 43-2014:7575 Alingsås kommun kommunstyrelsen@alingsas.se Beslut för gymnasieskola efter prioriterad tillsyn i Alströmergymnasiet sektor 1 i Alingsås kommun 2 (10) Tillsyn i Alströmergymnasiet sektor

Läs mer

Arbetsplan för förskolan Lärkan Avdelning Musik

Arbetsplan för förskolan Lärkan Avdelning Musik Köpings kommun Arbetsplan för förskolan Lärkan Avdelning Musik Läsår 2015 2016 Administratör Tina Rörick, Gun Marie Holmqvist Vad är en arbetsplan? Förskolan är en egen skolform och ingår i samhällets

Läs mer

TEGELS FÖRSKOLA. Lokal utvecklingsplan för 2013-2017. Reviderad 150130

TEGELS FÖRSKOLA. Lokal utvecklingsplan för 2013-2017. Reviderad 150130 TEGELS FÖRSKOLA Lokal utvecklingsplan för 2013-2017 Reviderad 150130 Planen ska revideras årligen i samband med att nya utvecklingsområden framkommer i det systematiska kvalitetsarbetet. Nedanstående är

Läs mer

Kvalitetsrapport för. Rinnebäcks förskola

Kvalitetsrapport för. Rinnebäcks förskola Kvalitetsrapport för Rinnebäcks förskola 2012-2013 Sid. Innehållsförteckning 2 1. Kvalitetsrapport för Rinnebäcks förskola läsåret 2012/2013 3 2. Grundfakta om Rinnebäcks förskola läsåret 2012/2013 3 3.

Läs mer

Förskolan Diamantens Likabehandlingsplan För arbetet med att främja likabehandling och motverka diskriminering och kränkande behandling

Förskolan Diamantens Likabehandlingsplan För arbetet med att främja likabehandling och motverka diskriminering och kränkande behandling Gimo skolområde Förskolan Diamantens Likabehandlingsplan För arbetet med att främja likabehandling och motverka diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsår 2015 Bakgrund Bestämmelser i diskrimineringslagen

Läs mer

Kvalitetsredovisning. För Slottsbrons förskola Lå 2009-10. Grums kommun

Kvalitetsredovisning. För Slottsbrons förskola Lå 2009-10. Grums kommun Kvalitetsredovisning För Slottsbrons förskola Lå 2009-10 Grums kommun 1 Kvalitetsredovisningens innehåll Grundfakta om Slottsbrons förskola sid 3 Underlag och rutiner för att ta fram kvalitetsredovisningen

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Dnr 44-2014:8517 Södertälje Friskola AB Org.nr. 556557-0149 Beslut för förskoleklass och grundskola efter bastillsyn i Södertälje Friskola belägen i Södertälje kommun 2(8) Tillsyn i Södertälje friskola

Läs mer

Riktlinjer för pedagogisk omsorg i enskild regi Familjedaghem

Riktlinjer för pedagogisk omsorg i enskild regi Familjedaghem Riktlinjer för pedagogisk omsorg i enskild regi Familjedaghem BUN 2011-08-25 96 Reviderad BUN 2013-01-24 7 RIKTLINJER FÖR PEDAGOGISK OMSORG I ENSKILD REGI I NYNÄSHAMNS KOMMUN Om riktlinjerna Riktlinjer

Läs mer

Utvecklingsområde för Björkets Förskola 2013/2014

Utvecklingsområde för Björkets Förskola 2013/2014 Utvecklingsområde för Björkets Förskola 2013/2014 (reviderad 140126) Utveckling och lärande Nulägesanalys Vi väljer att arbeta med barnens språkutveckling just nu eftersom både läroplanen, skolplanen och

Läs mer

Beslut för fritidshem

Beslut för fritidshem Beslut Upplands-Bro kommun upplands-bro.kommun@upplands-bro.se Fritidshemmen fritidshemmen Beslut för fritidshem efter tillsyn av fritidshemmen i Upplands-Bro kommun Skolinspektionen, Box 23069, 104 35

Läs mer

Kvalitetsarbete för Fyrklöverskolan period 2 (okt dec), läsåret 2012/2013

Kvalitetsarbete för Fyrklöverskolan period 2 (okt dec), läsåret 2012/2013 Kvalitetsarbete för Fyrklöverskolan period 2 (okt dec), läsåret 2012/2013 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvuvdmannanivå systematiskt

Läs mer

Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet på huvudmannanivå för. förskolan. lå 2012/2013

Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet på huvudmannanivå för. förskolan. lå 2012/2013 Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet på huvudmannanivå för förskolan lå 2012/2013 Redovisningen avser arbetet med de nationella målen enligt skollagen (SFS 2010:800) 4 kap 3 Sammanfattning

Läs mer

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2014/15. Förskolan Bergabacken

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2014/15. Förskolan Bergabacken Förskoleverksamheten Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2014/15 Förskolan Bergabacken Förskoleverksamhetens vision Vi vill arbete för en verksamhet där alla mår bra, har inflytande, känner glädje, trygghet

Läs mer

Kvalitetsarbete för förskolan Stallgården period 4 (april-juni), läsåret 2013/2014

Kvalitetsarbete för förskolan Stallgården period 4 (april-juni), läsåret 2013/2014 Kvalitetsarbete för förskolan Stallgården period 4 (april-juni), läsåret 2013/2014 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvudmannanivå

Läs mer

Förskoleplan för stockholms stad

Förskoleplan för stockholms stad Förskoleplan för stockholms stad Förskola i världsklass Förskolan lägger en viktig grund för det livslånga lärandet. Den nya förskoleplanen innebär att vi nu tar ytterligare ett viktigt steg mot en förskola

Läs mer

Arbetsplan 2015/2016 för förskolorna:

Arbetsplan 2015/2016 för förskolorna: Arbetsplan 2015/2016 för förskolorna: Eklunda Ekängen Fåraherden Gåsapigan Höskullen Kryddgården I Ur och Skur Lergöken Stallbacken Äventyret Örebro kommun Skolområdet Ängen orebro.se Innehållsförteckning

Läs mer