KVALITETSREDOVISNING 2006 Barn- och utbildningsnämnden

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KVALITETSREDOVISNING 2006 Barn- och utbildningsnämnden"

Transkript

1 KVALITETSREDOVISNING 2006 Barn- och utbildningsnämnden Barn, elever och föräldrar Ekonomi Utveckling Verksamhet Medarbetare Galax Balanserat styrkort för Barn- och utbildningsförvaltningen

2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INLEDNING Bakgrund Nationella mål Kommunala mål Metod Struktur Balanserat styrkort Årsplan för kvalitetsarbete i Barn- och utbildningsförvaltningen Underlag för Kvalitetsredovisning för Barn- och utbildningsnämnden BESKRIVNING AV VERKSAMHETEN Barn- och utbildningsförvaltningens organisation Förskoleverksamhet Förskoleklass, grundskola, särskola och fritidshem Skolledare inom barnomsorg, grundskola och särskola Barn och elever i behov av särskilt stöd EKONOMI FÖRSKOLEVERKSAMHET BARN, ELEVER OCH FÖRÄLDRAR Normer och värden Ansvar och inflytande Samverkan mellan förskola och hem VERKSAMHET Utveckling och lärande Samverkan med förskoleklass, skola och fritidshem Materiella resurser ENSKILD VERKSAMHET INOM FÖRSKOLAN BEDÖMNING AV FÖRSKOLEVERKSAMHETEN I HÄSSLEHOLMS KOMMUN SKOLVERKETS BEDÖMNING AV FÖRSKOLEVERKSAMHETEN SKOLBARNSOMSORG BARN, ELEVER OCH FÖRÄLDRAR Normer och värden Ansvar och inflytande Samverkan mellan skolbarnsomsorg och hem VERKSAMHET Utveckling och lärande Samverkan mellan skolbarnsomsorg och skola Materiella resurser BEDÖMNING AV SKOLBARNSOMSORGEN I HÄSSLEHOLMS KOMMUN SKOLVERKETS BEDÖMNING AV SKOLBARNSOMSORGEN GRUNDSKOLA INKLUSIVE FÖRSKOLEKLASS BARN, ELEVER OCH FÖRÄLDRAR Normer och värden Ansvar och inflytande Samverkan mellan skola och hem VERKSAMHET Kunskap Enkätundersökning bland elever och föräldrar hösten

3 Ordkedje-, menings- och teckenkedjetest Nationella prov i år 5 läsåret 2005/ Nationella prov i år 9 läsåret 2005/ Andel behöriga för gymnasiestudier och genomsnittligt meritvärde Modersmålsundervisning Utbildningsresultat Samverkan med förskola, fritidshem och gymnasieskola Samverkan med omvärlden Materiella resurser BEDÖMNING AV GRUNDSKOLAN I HÄSSLEHOLMS KOMMUN SKOLVERKETS BEDÖMNING AV GRUNDSKOLAN SÄRSKOLA BARN, ELEVER OCH FÖRÄLDRAR Normer och värden Ansvar och inflytande Samverkan mellan skola och hem VERKSAMHET Kunskaper Integration Materiella resurser BEDÖMNING AV SÄRSKOLAN I HÄSSLEHOLMS KOMMUN SKOLVERKETS BEDÖMNING AV SÄRSKOLANS VERKSAMHET MUSIK & KULTURSKOLAN BARN, ELEVER OCH FÖRÄLDRAR Samverkan mellan skola och hem VERKSAMHET Kunskaper Samverkan med skolor och andra verksamheter Materiella resurser GYMNASIESKOLA ORGANISATION Ledningsstruktur Samverkansavtal med andra kommuner Elever vid Hässleholms gymnasieskolor Antagna elever till årskurs Elever i friskolor och i kommunala gymnasieskolor i andra kommuner Elever från andra kommuner Skåne Nordost årskurs 1 ht Gymnasiesärskolans elever ELEVER OCH FÖRÄLDRAR Normer och värden Elevers ansvar och inflytande VERKSAMHET Kunskaper Förstahandsval Genomströmning av elever Slutbetyg Grundläggande behörighet till studier vid universitet och högskola Bedömning och betygsättning Betygsfördelning årskurs 3 på HTS, Jacobsskolan och Linnéskolan Utbildningsresultat Högskolestudier

4 Sysselsättning efter gymnasieskolan Modersmålsundervisning Individuella programmet vid Ungdomscentrum Inskrivna på Individuella programmet läsåret 2005/ Kartläggning av obehöriga elever Avhopp till Individuella programmet 2005/ Studieresultat läsåret 2005/ Lägesbeskrivning Integrerad IV-plats på nationellt program Specialutformat/Individuellt Program Övergång från Individuella programmet till annan utbildning Norrängsskolan Samverkan med grundskola, högskola och arbetsliv Materiella resurser BEDÖMNING AV GYMNASIESKOLAN I HÄSSLEHOLMS KOMMUN SKOLVERKETS BEDÖMNING AV GYMNASIESKOLAN MEDARBETARE BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGENS MEDARBETARE Omfattning och anställningsform Könsfördelning Åldersfördelning Fördelning på verksamheter Fördelning på yrkeskategorier Fördelning på enheter SJUKFRÅNVARO Åldersfördelning Könsfördelning Fördelning på yrkesgrupper Sjukfrånvaro i barnomsorg, grundskola och obligatorisk särskola Sjukfrånvaro i gymnasieskolan Sammanfattning KOMPETENSUTVECKLING ENKÄTUNDERSÖKNING BLAND MEDARBETARE UTVECKLING Prioriterade utvecklingsinsatser Skolverkets bedömning av förbättringsinsatser BILAGOR Bilaga 1 - Enkätundersökning bland föräldrar till barn (födda 2001) i förskolan Bilaga 2 - Enkätundersökning bland föräldrar till barn (födda 1997) på fritidshem Bilaga 3 - Enkätundersökning bland elever i år 5 Bilaga 4 - Enkätundersökning bland elever i år 8 Bilaga 5 - Enkätundersökning bland föräldrar till elever i år 2 Bilaga 6 - Enkätundersökning bland föräldrar till elever i år 5 Bilaga 7 - Enkätundersökning bland föräldrar till elever i år 8 Bilaga 8 - Enkätundersökning bland elever vid Hässleholms gymnasieskolor (program) Bilaga 9 - Enkätundersökning bland elever vid Hässleholms gymnasieskolor (skolor) Bilaga 10 - Enkätundersökning bland pedagogisk personal i Område 1-9 Bilaga 11 - Enkätundersökning bland övrig personal i Område 1-9 Bilaga 12 - Enkätundersökning bland lärare vid Hässleholms gymnasieskolor Bilaga 13 - Enkätundersökning bland övrig personal vid Hässleholms gymnasieskolor Bilaga 14 - Förkortningar 4

5 1. INLEDNING 1.1 Bakgrund Alla kommuner ska upprätta skriftliga kvalitetsredovisningar. De ska bygga på skolornas kvalitetsredovisningar och innehålla en bedömning av i vilken mån som de nationella målen har uppnåtts samt en redogörelse för vilka åtgärder som kommunen avser att vidta om målen inte har uppnåtts. 1) Nationella mål Skolans verksamhet ska styras enligt Skollagen och läroplanernas bestämmelser. Läroplan för förskolan (Lpfö 98) gäller för förskolan, medan den är vägledande för familjedaghem. Läroplan för det obligatoriska skolväsendet (Lpo 94) omfattar förskoleklasser, grundskola och fritidshem. Läroplan för de frivilliga skolformerna (Lpf 94) gäller för gymnasieskola och kommunal vuxenutbildning Kommunala mål I alla kommuner ska det finnas en skolplan, där det framgår vilka åtgärder som kommunen avser att vidta för att uppnå de nationella målen för skolan 2). Kommunfullmäktige antog en ny skolplan för Hässleholms kommun i maj ). Den beskriver hur olika verksamheter och skolformer ska utvecklas ur ett lokalt perspektiv. Kommunfullmäktige beslutade i december 2005 om övergripande mål för all kommunal verksamhet i Hässleholms kommun för Metod Innehållet i Kvalitetsredovisning 2006 för Hässleholms kommun bygger i första hand på de kvalitetsredovisningar som kommunens områden för förskoleverksamhet och grundskola, särskola, Silviaskolan, Musik & Kulturskolan och gymnasieskolor har upprättat för Barn- och utbildningsförvaltningen lämnade riktlinjer för hur kvalitetsredovisningarna skulle utformas, där det bland annat angavs vilka områden som skulle redovisas. Under 2006 har Skolverket genomfört inspektion i Hässleholms kommun av förskoleverksamheten och skolbarnsomsorgen, barn- och ungdomsutbildningen samt vuxnas lärande. Inspektionen granskade utbildningens kvalitet samt bedömde om kommunen uppfyllde de krav som författningarna ställer på verksamheten. Förutom en omfattande dokumentanalys och djupintervjuer gjorde de sex inspektörerna besök i kommunens skolor och andra verksamheter under perioden den 18 januari till den 22 augusti Inspektionsrapporterna och besluten offentliggjordes och presenterades den 9 november. 1) Förordning om kvalitetsredovisning inom skolväsendet SFS 1997:702, Förordning SFS 2001:649 och 2005:609; Skolverkets Allmänna råd om kvalitetsredovisning inom skolväsendet (1999) 2) SL 2 kap 8 3) Hässleholms kommun, Skolplan, se under Barnomsorg och skola 5

6 Barn- och utbildningsnämndens kvalitetsmål har utvärderats med hjälp av webbaserade enkäter, som har besvarats av elever, föräldrar, lärare och övrig personal. Avsnittet om mobbing är hämtat från Barn- och utbildningsförvaltningens kartläggning av förekomsten av mobbing bland elever i år 7 våren Struktur I kvalitetsredovisningen redovisas Barn- och utbildningsförvaltningens verksamheter utifrån följande struktur: Mål Hänvisningar görs till nationella och kommunala mål samt åtgärder för utveckling enligt 2005 års kvalitetsredovisning. För målbeskrivningar - se - Kvalitet - Galax. Åtgärder för att nå nationella mål sådana åtgärder som vidtagits utifrån de åtgärder för utveckling som angavs i kvalitetsredovisningen för 2005 Resultat vilka resultat som uppnåtts redovisade med hjälp av olika indikatorer, t ex betyg, resultat på nationella prov, enkätvärden och iakttagelser Måluppfyllelse måluppfyllelse bygger på rektorernas bedömningar av i vilken utsträckning som målen har nåtts och redovisas utifrån följande fyra bedömningsnivåer - mycket god, god, relativt god och målen är inte uppfyllda Åtgärder för utveckling 2007 åtgärder anges för vad som behöver vidareutvecklas och/eller följas upp under 2007 Varje verksamhetsavsnitt avslutas med en sammanfattande bedömning av resultaten samt Skolverkets kommentarer. 1.4 Balanserat styrkort De båda amerikanerna Robert Kaplan och David Norton utvecklade i början av talet en styrmodell, som de kallade för Balanced Scorecard. På svenska kallas modellen för Balanserat styrkort. Syftet med att utveckla ett Balanserat styrkort är att styra en verksamhet utifrån ett antal perspektiv. I den ursprungliga modellen ingick fyra perspektiv, men en organisation väljer själv vilka som anses vara relevanta för den egna verksamheten. Alla perspektiv är lika viktiga för en organisation. Inom varje perspektiv tas ett antal styrtal fram för att mäta och följa upp organisationens resultat utifrån dess vision, strategier och mål. Perspektiven belyser tre olika tidshorisonter - igår, idag och i morgon. 4) 4) Kaplan, R & Norton, D, 1999, The Balanced Scorecard, ISL Förlag Olve, N-G, Roy, J och Wetter, M, 1999, Balanced scorecard i svensk praktik, Liber Ekonomi Hallgårde, U & Johansson, A, 1999, Att införa balanced scorecard, Studentlitteratur 6

7 Barn- och utbildningsförvaltningen har utarbetat ett Balanserat styrkort för all verksamhet inom barnomsorg och skola. Styrkortet, som har fått namnet Galax, återfinns under Barnomsorg och skola på Hässleholms kommuns hemsida 1.5 Årsplan för kvalitetsarbete i Barn- och utbildningsförvaltningen Sammanställning av lokala kvalitetsredovisningar Genomförande av enkätundersökningar Uppföljning av föregående års kvalitetsredovisning (BUN och rektorer) Utvärdering av priorterade områden Okt Sep Nov Aug Dec Jul Årsredovisning Jan Jun Feb Maj Anvisningar för lokala kvalitetsredovisningar Uppföljning av BUN:s verksamhetsplan samt fastställande av ny plan Mar Apr Sammanställning av kommunal kvalitetsredovisning Behandling av kommunal kvalitetsredovisning i BUN 1 maj - Inrapportering av kommunal kvalitetsredovisning till Skolverket Mobbingenkät (år 7) Förvaltningsledningens återkoppling till ledningsgrupper BUN = Barn- och utbildningsnämnden 7

8 1.6 Underlag för Kvalitetsredovisning för Barn- och utbildningsnämnden 2006 Lokala kvalitetsredovisningar Enkätundersökningar - Kvalitetsenkäter till elever, föräldrar och medarbetare - Mobbingenkät i år 7 Kvalitetsredovisning 2006 Mål Resultat Måluppfyllelse Åtgärder för utveckling Utvärdering/Inventering - Skolverkets inspektionsrapporter och beslut - Elever ej behöriga för gymnasiestudier Statistiskt underlag - Ekonomiredovisningssystem - Personalredovisningssystem - Skolverket - Statistiska Centralbyrån 2. BESKRIVNING AV VERKSAMHETEN 2.1 Barn- och utbildningsförvaltningens organisation Barn- och utbildningsnämnden och Barn- och utbildningsförvaltningen ansvarar för förskoleverksamhet för barn mellan 1 och 5 år, förskoleklass, grundskola, särskola och skolbarnsomsorg för barn i åldern 6-12 år. Dessutom ingår ansvaret för de frivilliga skolformerna gymnasieskola, gymnasiesärskola och Musik & Kulturskola. Barn- och utbildningsförvaltningens organisation i Hässleholms kommun ser ut på följande sätt: Barn- och utbildningsnämnd Förvaltningschef Bitr Förvaltningschef Stab Controller Gymnasiechef Personalsamordnare Utvecklingsledare Förvaltningskontor Administration ekonomi, IT, kansli, kost, personal skolskjuts och pedagogiskt stöd Gymnasieskolor HTS Jacobsskolan Linnéskolan Norrängsskolan Ungdomscentrum Grundskolor Område 1-9 Silviaskolan Obligatorisk särskola Musik & Kulturskolan 8

9 Verksamhetsansvaret för barnomsorg, skolbarnsomsorg och grundskola är fördelat på nio områden samt Silviaskolan. Silviaskolan 2 förskolor 1 fritidshem Grundskola 1-9 Resursverksamhet Ambulerande verksamhet Musik & Kulturskolan Gymnasieskolor HTS Jacobsskolan Linnéskolan Norrängsskolan Ungdomscentrum Hässleholms kommun har cirka invånare, varav cirka bor i centralorten. Den är till ytan Skånes största kommun. T4 (Område 8) 3 förskolor 3 familjedaghem 2 fritidshem 1 Montessoriefritidshem Mala skola F-3 Vankiva skola 4-6 T4-skolan F-9 Montessorigrundskola 1-9 Skoldaghem Vägvisaren 1-6 Nävlinge skoldaghem 7-9 Särskola Tyringe (Område 4) 7 förskolor 7 familjedaghem 6 fritidshem Finja skola F-5 Hörja skola F-5 Mala skola F-5 Röke skola F-5 Tyringe skola F-9 Västra Torups skola F-5 Bjärnum (Område 5) 3 förskolor 2 förskolor/fritidshem 2 fritidshem 1 familjedaghem Bjärnums skola F-9 Vittsjö skola F-6 Väster (Område 3) 6 förskolor 1 öppen förskola 7 familjedaghem 2 fritidshem Grönängsskolan F-6 Västerskolan F-9 Hästveda (Område 7) 4 förskolor 4 familjedaghem 3 fritidshem Ballingslövs skola F-6 Farstorps skola F-6 Hästveda skola F-9 Sösdala (Område 1) 4 förskolor 5 familjedaghem 2 fritidshem Lejonskolan F-5 Tormestorps skola F-5 Vannarödsskolan 6-9 Vinslöv (Område 6) 6 förskolor 4 familjedaghem 4 fritidshem Furutorpsskolan F-9 Söderparkskolan F-6 Sörby skola F-6 Vanneberga skola F-6 Centrum/Öster (Område 9) 2 förskolor 3 fritidshem Läreda (Område 2) 5 förskolor 1 "akutdagis" vt 05 5 familjedaghem 3 fritidshem Ljungdalaskolan F-6 Läredaskolan F-9 Stoby skola F-5 Kyrkskolan F-6 Röinge skola F-6 Magnarps sommarkoloni Ansvar för modersmålsundervisning i kommunen 2.2 Förskoleverksamhet Antalet barn i förskolor, fritidshem och familjedaghem har ökat 2006 jämfört med de senaste två åren. ANTAL INSKRIVNA BARN I GENOMSNITT Förskola Kommunal regi Enskild regi Summa Fritidshem Kommunal regi Enskild regi Summa Familjedaghem Kommunal regi 1-5 år Kommunal regi 6-12 år Summa Källa: Hässleholms årsredovisning

10 I Hässleholms kommun hade 320 årsarbetare anställning (exklusive arbetsledare och måltids- och städpersonal) på förskolor och 34 årsarbetare på familjdaghem hösten Det kan jämföras med 316 årsarbetare på förskolor och 37 på familjedaghem hösten ANTAL ÅRSARBETARE I FÖRSKOLEVERKSAMHET , ,5 24, ,5 0 Område 1 Område 2 Område 3 Område 4 Område 5 Område 6 Område 7 Område 8 Område 9 Förskola Familjdaghem 2.3 Förskoleklass, grundskola, särskola och fritidshem Antalet elever i grundskolan, obligatoriska sär-skolan och Musik & Kulturskolan har minskat 2006 jämfört med 2005, medan antalet elever i förskoleklassen har ökat. ANTAL ELEVER Förskoleklass Grundskola År År Summa Silviaskolan Obligatorisk särskola Grundsärskola Träningssärskola Summa Musik & Kulturskolan Källa: Hässleholms årsredovisning 2006 Hösten 2006 hade 723 årsarbetare anställning som pedagogisk personal i förskoleklass, grundskola, särskola och fritidshem i Hässleholms kommun. Motsvarande antal uppgick till 706 årsarbetare hösten

11 120 PEDAGOGISK PERSONAL I GRUNDSKOLA/FÖRSKOLEKLASS OCH FRITIDSHEM 2006 (ÅRSARBETARE) , , Område 1 Område 2 Område 3 Område 4 Område 5 Område 6 Område 7 Område 8 Område 9 Förskoleklass/ Grundskola Fritidshem 2.4 Skolledare inom barnomsorg, grundskola och särskola 44 personer hade anställning som ledare inom barnomsorg, grundskola och särskola hösten 2006, vilket kan jämföras med 45 personer hösten ANTAL SKOLLEDARE I FÖRSKOLEVERKSAMHET, GRUNDSKOLA OCH SÄRSKOLA Område 1 Område 2 Område 3 Område 4 Område 5 Område 6 Område 7 Område 8 Område 9 Silviaskolan 11

12 2.5 Barn och elever i behov av särskilt stöd Verksamheten för barn och elever i behov av särskilt stöd är organiserat på följande sätt: Barn med grav tal- och språkstörning Kottens språkförskola bedriver verksamhet för barn 4-5 år med grav tal- och språkstörning. Barn och elever med hörselnedsättning Syrsans förskola bedriver heldagsomsorg för barn med hörselnedsättning. Silviaskolan är en regional grundskola år 1-9 för barn och ungdomar med hörselnedsättning. Under året fanns 59 elever från 31 kommuner i Skåne, Blekinge och Småland. I verksamheten ingår även ambulerande hörsellärare som arbetar i tolv kommuner, en specialistgrupp inom tal och språk för Barn- och utbildningsnämndens övriga verksamheter, samt språkförskolan Kotten och Syrsans förskola och fritidshem. Silviaskolan utgör tillsammans med de ingående verksamheterna ett eget rektorsområde. Samverkan bedrivs med föräldrar, hemkommuner, andra regionala hörselskolor, Specialpedagogiska institutet samt andra experter och organisationer inom området. Samarbetet med Västerskolan är också ett viktigt inslag. Efterfrågan på platser har under året varit stor. Elever med diagnos Aspergers syndrom/autismspektrumstörningar Elever med diagnos Aspergers syndrom/autismspektrumstörningar får undervisning i årskurs 3-9 på Läredaskolan. Utbildning erbjuds även inom ramen för grundskolors ordinarie grupperingar. Elever har möjlighet att studera på Specialutformat/Individuellt program i gymnasieskolan (SMIV). Alternativ och/eller kompletterande kommunikation ( AKK-grupp ) I år F-(3) på Kyrkskolan får elever specialpedagogiskt stöd för utvecklande av alternativa kommunikationsformer. De är inkluderade i ordinarie verksamhet. Samarbete sker med logoped samt barn- och ungdomshabiliteringen. Elever med autism På G:a Röinge skola finns förskola från 4-5 år, förskoleklass, skolbarnsomsorg och grundskola-särskola årskurs 1-9/10 för elever med autism. På T4-skolan finns grundskola-särskola för årskurs 6-9/10. Skoldaghem Område 8 har ansvar för de båda skoldaghemmen Vägvisaren år 1-6 och Nävlinge år 7-9. Särskola Område 8 har även ansvar för den obligatoriska särskolan. Särskolan i kommunen innefattar samverkansgrupper grundskola - särskola, särskolegrupper, särskolegrupp inkluderad i grundskola samt verksamheter för elever med autism. 12

13 I särskolegrupper tillhör eleverna särskolan och har sin undervisning till största delen förlagd till en särskolegrupp. Samverkan med grundskolan sker i varierande grad utifrån elevernas förutsättningar. Lokalintegrerade särskoleklasser finns på tre grundskolor. Elever i särskolegrupp inkluderad i grundskola tillhör särskolan och har i begränsad omfattning undervisning i en grundskoleklass. I en av grundskolorna finns en särskolegrupp. Samverkansgrupper består av elever som tillhör särskolan och elever som tillhör grundskolan. Alla elever i gruppen tillhör en grundskoleklass där de har en viss del av sin undervisning. Samverkansgrupper finns på åtta grundskolor. Individintegrerade elever tillhör särskolan men har hela sin undervisning och placering förlagd till en grundskoleklass. Grundskoleklassens personal får handledning av förvaltningens handledarteam. Individintegrerade elever finns på tre grundskolor. 13

14 3. EKONOMI Mål Kommunalt mål Det övergripande ekonomiska målet är att den nettobudget som Kommunfullmäktige fastställer för Barn- och utbildningsnämndens verksamheter ska hållas. Tilldelade medel ska användas så effektivt som möjligt utifrån de prestations- och kvalitetsmål som formuleras för varje verksamhet (se Barn- och utbildningsnämndens Verksamhetsplan 2006 på Åtgärder för utveckling enligt 2005 års kvalitetsredovisningen Fortsätta översynen av resursfördelningsmodellen för barnomsorg och grundskola med särskilt fokus på en viktning utifrån socioekonomiska faktorer samt undervisning i svenska som andraspråk. Fortsätta arbetet med att anpassa grundskolans organisation till ett minskat elevantal. Vidareutveckla budgetarbetet för att möjliggöra en säkrare långsiktig planering av rektorernas verksamhet. Genomföra nödvändiga effektiviseringar inom särskolan för att eliminera underskottet i denna verksamhet. Utveckla arbetet med den interna kontrollen. Utveckla analysen i samband med månadsuppföljningar i syfte att förbättra prognoserna. Åtgärder för att nå målen Förvaltningsledningen förde under året diskussioner kring undervisningen i svenska som andraspråk och modersmål med ansvariga och anställda i organisationen. Arbetet ledde fram till att dessa områden kunde prioriteras i höstens budgetarbete och resursen till dem i 2007 års internbudget förstärkas. Ett omfattande arbete lades ner på att planera för och genomföra en anpassning av personalstyrkan till det sjunkande elevantalet. Vidare fick rektorerna i början av året förstärkt hjälp med budgetarbetet av de centrala ekonomerna och under året ägnade både rektorer och ekonomer mer tid åt uppföljningsarbetet. Resultat Avvikelserna på de olika budgetansvaren i bokslutet 2006 var klart lägre än närmast föregående år och variationen i prognoserna minskade. Underskottet i särskolan blev klart lägre 2006 än 2005, men framför allt vad gäller skolskjutsarna så kvarstår behovet av effektivisering. Controllern deltog under hösten i arbetet med att ta fram ett nytt regelverk för internkontrollen i hela kommunen, något som kommer att leda till att arbetet med den interna kontrollen breddas under Driftbokslutet för år 2006 visade ett samlat nettoöverskott på tkr (0,2 % av BUN:s nettobudget). Överskott noterades framför allt i gymnasieskolan, men också i grundskolan och barnomsorgen. Däremot visade särskolan ett stort underskott. För de tio rektorsområdenas sammantagna ansvar inom barnomsorg och grundskola blev överskottet gentemot budget 675 tkr, och avvikelserna för de enskilda ansvaren var klart lägre än tidigare år. Huvudförklaringen till det samlade överskottet är att kostnaderna för dels Ungdomscentrum och dels skolskjutsar inom gymnasieskolan blev lägre än budgeterat. Vad gäller investeringar blev utfallet ett överskott på 97 tkr till följd av att en leverans till Läredaskolan blev försenad. 14

15 Personalkostnader utgjorde det helt dominerande kostnadsslaget. Andelen var 66,5 % under 2006, vilket var något lägre än föregående år. Antalet anställda (exklusive timanställda) var vid årets slut personer, vilket motsvarade årsarbetare (heltidstjänster) var motsvarande siffror personer och årsarbetare. Gemensam administration och verksamhet Det samlade ekonomiska resultatet i de centrala verksamheterna blev ett överskott på 183 tkr. Av nämndens budget återstod drygt 100 tkr och kostnaderna blev lägre än planerat för skolpsykologer, omplaceringsåtgärder och personalhälsovård. Barnomsorg Överskottet i barnomsorgen uppgick samlat till 248 tkr. Överskottet uppkom på intäktssidan, huvudsakligen på grund av att efterkontrollen av 2004 års barnomsorgsavgifter inbringade mer pengar än budgeterat. Nettokostnaden per inskrivet barn i förskolan ökade med 3,6 % från kr år 2005 till kr år I fritidshem minskade nettokostnaden per barn med 938 kr till kr som en följd av den ökade inskrivningen. Nettokostnaden per barn i familjedaghem var i stort sett oförändrad på kr. I förskolan ökade personaltätheten mellan oktober 2005 och oktober 2006 från 5,3 till 5,2 barn per årsarbetare. I fritidshemmen var personaltätheten marginellt lägre på 17,1 barn per årsarbetare och i familjedaghemmen steg siffran från 5,7 till 6,1 barn per årsarbetare. Ökningen av personaltätheten i förskolan berodde främst på att den andra omgången av det nya statsbidraget till personalförstärkning möjliggjorde nyanställningar av pedagogisk personal. Andelen barn i förskoleålder som fanns i någon form av barnomsorg i oktober 2006 steg till 90 %, vilket var en procentenhet högre än i oktober Den genomsnittliga inskrivningen i kommunal förskola var barn, vilket var ungefär samma nivå som Den genomsnittliga inskrivningen i fritidshemmen ökade däremot till barn, jämfört med under 2005, en uppgång som förklaras av att fler barn stannar allt fler år i fritidsverksamheten. Inskrivningen i familjedaghem sjönk ytterligare under 2006 till 148 förskolebarn och 69 skolbarn, totalt 217 barn. Minskningen i familjedaghemmen tycks emellertid vara på väg att plana ut. Grundskola Resultatet i grundskolan blev ett överskott på 356 tkr, vilket uppstod på intäktssidan. De bokförda intäkterna översteg budget med tkr och hade sin grund i främst ersättningar för plusjobb och andra arbetsmarknadsanställningar. Med något undantag redovisade rektorerna endast små avvikelser mot budget. Elevantalet fortsatte under året att sjunka och var i oktober 5 560, inklusive Silviaskolans 52 elever. Det var 132 färre än oktober Även antalet elever i år 6-9 har nu börjat minska. Bruttokostnaden per elev ökade jämfört med 2005 med 7,2 % till kr. Personaltätheten i grundskolan steg markant till 9,4 lärare/100 elever. Gymnasieskola Gymnasieskolan redovisade 2006 ett stort överskott på tkr, vilket framför allt berodde på att ett statsbidrag till det Individuella programmet inte kunde omsättas i personal fullt ut under året. Fler elever än beräknat sökte sig till Hässleholm från 15

16 andra kommuner, vilket möjliggjorde att föra över tkr till Barn- och utbildningsnämndens investeringsbudget. Det genomsnittliga elevantalet ökade med 37 till elever. Personaltätheten ökade till 8,7 lärare per 100 elever i oktober 2006 från 8,6 året före. Nettokostnaden per elev i de egna skolorna steg med 3,5 % till kr. Särskola Särskolans underskott på 939 tkr förklaras främst av en negativ avvikelse på 793 tkr på skolskjutsarna. Det ökade elevantalet har lett till högre kostnader för transporter. Även den obligatoriska särskolan visade ett underskott på 410 tkr, huvudsakligen som en följd av en felaktig budgetering av ett statsbidrag. Under våren nåddes en topp i elevantalet på 108, en siffra som på hösten hade sjunkit till 90. Denna kraftiga nedgång avspeglade sig i att nettokostnaden per elev gick kraftigt upp med 11,7 % till kr. Gymnasiesärskolan noterade ett överskott med 264 tkr p g a stigande intäkter från boendet. Andelen elever i gymnasiesärskolan från andra kommuner fortsatte att sjunka till 65 % (i genomsnitt 99 av 153). Nettokostnaden per elev ökade med 4,7 % till kr. Musik- och kulturskola Resultatet slutade med ett överskott på 185 tkr som en följd av lägre vikariekostnader. Bedömning av resultaten Bokslutet för år 2006 visade ett nettoöverskott på tkr, vilket utgjorde 0,2 % av Barn- och utbildningsnämndens nettobudget. Måluppfyllelsen bedöms vara god. På rektorsnivå kan emellertid i en del fall förekomma större avvikelser. Samtliga åtgärder för utveckling enligt 2005 års kvalitetsredovisning har genomförts helt eller delvis. Barn- och utbildningsförvaltningens bedömning av måluppfyllelse Måluppfyllelsen bedöms vara god. Åtgärder för utveckling 2007 Se över resursfördelningen till lednings- och administrationsorganisationen i samband med förvaltningens utredning av en ny ledningsorganisation. Genomföra nödvändiga effektiviseringar inom skolskjutsorganisationen för att begränsa kostnadsökningen i denna verksamhet. Anpassa organisationen i den obligatoriska särskolan till ett minskande elevantal så att kostnadsutvecklingen per elev kan begränsas. Vidareutveckla budgetarbetet för att möjliggöra en säkrare långsiktig planering av rektorernas verksamhet. Utveckla analysen i samband med månadsuppföljningarna i syfte att åstadkomma säkrare prognoser. Fortsätta arbetet med att anpassa grundskolans organisation till att elevantalet minskar. Bredda arbetet med den interna kontrollen till att omfatta fler kontrollmoment och fler kontrolltillfällen. 16

17 HÄSSLEHOLMS KOMMUN KVALITETSREDOVISNING FÖRSKOLEVERKSAMHET Förskoleverksamhet tillhandahålls för barn i åldern 1-5 år i form av 43 förskolor och familjedaghem med drygt 30 dagbarnvårdare. Antalet platser i förskolan ökade, medan platserna i familjedaghem har minskat. Parallellt fattade Barn- och utbildningsnämnden beslut om fler platser i enskilda förskolor. Inskrivningen i oktober 2006 var totalt barn, cirka 20 barn fler än motsvarande tid En webbaserad enkätundersökning utifrån Barn- och utbildningsnämndens resultatmål genomfördes i kommunens samtliga nio områden för förskoleverksamhet hösten Det är tredje gången som enkätundersökningen genomfördes. Enkätfrågorna har utarbetats av Barn- och utbildningsförvaltningen. Enkäten omfattade bland annat ett antal påståenden, som föräldrarna tar ställning till utifrån en femgradig skala. Instämmer helt ger 5 poäng och Instämmer inte alls ger 1 poäng. Även alternativet Kan ej svara finns på flertalet frågor. Påståendena handlar om trivsel, trygghet, bemötande, delaktighet och inflytande, information, utveckling och lärande samt inneoch utemiljö. Varje frågeområde avslutas med ett sammanfattande påstående, vars resultat redovisas här nedan. Enkäten innehåller även en fråga om förekomsten av olycksfall och en fråga om inskolning. Enkäten avslutas med frågor om hur nöjda föräldrar är med förskolan och hur den har förändrats under det senaste året. Enkäten besvarades av 202 föräldrar (48 %) till förskolebarn födda 2001 i samtliga nio förskoleområden. 4.1 BARN, ELEVER OCH FÖRÄLDRAR Normer och värden Mål Nationella mål anges i SL 1:2; Lpfö98 kap 2.1. Kommunala mål återfinns i Hässleholms kommuns Skolplan, s 6; Barn- och utbildningsnämndens Verksamhetsplan Åtgärder för utveckling enligt 2005 års kvalitetsredovisning Alla förskolor: Fortsätta utveckla arbetet kring värdegrundsfrågor i förskoleverksamheten. Övriga åtgärder - se förskolornas kvalitetsredovisningar. Åtgärder för att nå nationella mål Några exempel hämtade från förskolornas kvalitetsredovisningar:» För att stärka såväl barngrupper som individer bedrivs ett kontinuerligt och medvetet värdegrundsarbete i förskolorna och personalen utgör viktiga förebilder.» De framtagna likabehandlingsplanerna utgör i ökad utsträckning värdefulla instrument i värdegrundsarbetet.» Utifrån likabehandlingsplanerna arbetas det exempelvis i vissa områden aktivt med fokus på människor från olika kulturer. 17

Kvalitetsredovisning 2005 Barn- och utbildningsnämnden

Kvalitetsredovisning 2005 Barn- och utbildningsnämnden Kvalitetsredovisning 2005 Barn- och utbildningsnämnden GALAX Balanserat styrkort för Barn- och utbildningsförvaltningen HÄSSLEHOLMS KOMMUN INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INLEDNING... 6 1.1 Bakgrund... 6 1.1.1

Läs mer

Bildningsförvaltningen. Kvalitetsredovisning 2007

Bildningsförvaltningen. Kvalitetsredovisning 2007 Bildningsförvaltningen Kvalitetsredovisning 2007 1. INLEDNING Bildningsförvaltningen är organiserad under Bildningsnämnden. Området omfattar drygt hälften av hela Motala kommuns verksamhet. Att få ett

Läs mer

Utbildningsinspektion i Malmö kommun, stadsdel Limhamn-Bunkeflo

Utbildningsinspektion i Malmö kommun, stadsdel Limhamn-Bunkeflo Inspektionsrapport från Skolverket 2006:28 Utbildningsinspektion i Malmö kommun, stadsdel Limhamn-Bunkeflo Stadsdelsrapport Skolrapporter Utbildningsinspektion i Malmö kommun Stadsdel Limhamn-Bunkeflo

Läs mer

Utbildningsinspektion

Utbildningsinspektion Inspektionsrapport från Skolverket 2004:13 Utbildningsinspektion i Sjöbo kommun Beslut Kommunrappor t Skolrappor ter BESLUT 2004-02-16 1 (3) Sjöbo kommun 275 80 Sjöbo Genomförd utbildningsinspektion i

Läs mer

Kvalitets- och kostnadsjämförelse inom förskolan

Kvalitets- och kostnadsjämförelse inom förskolan Kvalitets- och kostnadsjämförelse inom förskolan Rapport från nätverket 3KV (Kalmar, Karlskrona, Kristianstad och Växjö kommuner) Kvalitets- och kostnadsjämförelse inom förskolan 2006-2007 1. Sammanfattning...

Läs mer

F Ö R O R D... 3 1. MÅL OCH VIDTAGNA ÅTGÄRDER SEDAN FÖREGÅENDE KVALITETSREDOVISNING...

F Ö R O R D... 3 1. MÅL OCH VIDTAGNA ÅTGÄRDER SEDAN FÖREGÅENDE KVALITETSREDOVISNING... Innehållsförteckning F Ö R O R D... 3 1. MÅL OCH VIDTAGNA ÅTGÄRDER SEDAN FÖREGÅENDE KVALITETSREDOVISNING... 5 Mål 1... 5 Mål 2... 5 Mål 3... 6 2. FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR VERKSAMHETENS MÅLUPPFYLLELSE... 7 2.1

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2005 för RO 7

Kvalitetsredovisning 2005 för RO 7 HÄSSLEHOLMS KOMMUN 2005-05-23 Barn- och utbildningsförvaltningen Kvalitetsredovisning 2005 för RO 7 Hästveda Ballingslöv Farstorp 1 1. BESKRIVNING AV VERKSAMHETEN 1.1 Ansvarsområden Område 7 i Hästveda

Läs mer

Kvalitetsredovisning. Barn-, kultur- och utbildningsförvaltningen. Läsåret 2008/2009

Kvalitetsredovisning. Barn-, kultur- och utbildningsförvaltningen. Läsåret 2008/2009 Kvalitetsredovisning Barn-, kultur- och utbildningsförvaltningen Läsåret 2008/2009 Innehåll 1. Inledning... 4 1.1 Grundfakta... 4 1.2 Underlag och rutiner för kvalitetsredovisningen... 4 2. Förutsättningar...

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2012/13. Sandvikens förskolor, skolor och vuxenutbildning

Kvalitetsredovisning 2012/13. Sandvikens förskolor, skolor och vuxenutbildning KUN2013/242 Kvalitetsredovisning 2012/13 Sandvikens förskolor, skolor och vuxenutbildning Sandviken 2013-12-04 Ulla Norum och Lena Westerman-Annerborn, Kvalitetssamordnare För enskilda enheters kvalitetsredovisningar

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2008

Kvalitetsredovisning 2008 BÅSTADS KOMMUN Barn- och utbildningskontoret 2009-04-20 Kvalitetsredovisning 2008 I enlighet med Förordning om kvalitetsredovisning inom skolväsendet mm 1997:702 med ändringar 2005:609 samt 2006:279 och

Läs mer

Utbildningsinspektion i Ånge kommun

Utbildningsinspektion i Ånge kommun Inspektionsrapport från Skolverket 2004:20 Utbildningsinspektion i Ånge kommun Beslut Kommunrappor t Skolrappor ter BESLUT 2004-02-19 1 (3) Ånge kommun 841 81 ÅNGE Genomförd utbildningsinspektion i Ånge

Läs mer

Utbildningsinspektion i Helsingborgs kommun område Väst

Utbildningsinspektion i Helsingborgs kommun område Väst Inspektionsrapport från Skolverket 2004:58 Utbildningsinspektion i Helsingborgs kommun område Väst Skolrapporter Område Väst Borgmästarskolan, Rönnbäcksskolan Laröds rektorsområde Magnus Stenbocksskolan

Läs mer

Kvalitetsgranskning Rapport 2011:10. Förskolans pedagogiska uppdrag

Kvalitetsgranskning Rapport 2011:10. Förskolans pedagogiska uppdrag Kvalitetsgranskning Rapport 2011:10 Förskolans pedagogiska uppdrag Skolinspektionens rapport 2011:10 Diarienummer 40-2010:314 Stockholm 2011 Foto: Ryno Quantz Kvalitetsgranskning Rapport 2011:10 Innehåll

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2003

Kvalitetsredovisning 2003 Kvalitetsredovisning 2003 Skolverksamheten Håbo kommun 2004-05-06 1 Vad har vi lärt oss av 2003? Låt vårt motto jag vill, jag kan, jag duger, som gäller såväl elever som personal, vara en riktningsgivare

Läs mer

Kallelse till sammanträde 1(2)

Kallelse till sammanträde 1(2) DANDERYDS KOMMUN Kallelse till sammanträde 1(2) Nämnd/Styrelse: Barn- och utbildningsnämnden Tid: Torsdag 29 augusti 2013 kl. 19:00 Sammanträdeslokal: Ebba Grips rum, Djursholms slott Förtäring serveras

Läs mer

Qualis Granskningsrapport

Qualis Granskningsrapport Qualis Granskningsrapport Bullerbyns förskola i Hudiksvalls kommun Granskning genomförd i november 2012 av Kerstin Forsberg och Anita Sjöberg Q-Steps Kvalitetssäkring AB Sammanfattning av rapporten Bullerbyns

Läs mer

verksamhetsberättelse 2014 Utbildning och kultur Godkänd av kommunstyrelsen 2015-03-13

verksamhetsberättelse 2014 Utbildning och kultur Godkänd av kommunstyrelsen 2015-03-13 verksamhetsberättelse Utbildning och kultur Godkänd av kommunstyrelsen 2015-03-13 INNEHÅLL SEKTORN FÖR UTBILDNING OCH KULTUR 2 POLITISKT FASTSTÄLLDA MÅL 2 MÅL FÖR GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING 3 SAMMANFATTNING

Läs mer

Nämndernas verksamhetsberättelser

Nämndernas verksamhetsberättelser Nämndernas verksamhetsberättelser 2011 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sidan Kommunstyrelsens ordförande 5 Kommunfullmäktige 6 Revisionen 7 Valnämnden 9 Överförmyndarnämnden 10 Barn- och ungdomsnämnden 11 Byggnadsnämnden

Läs mer

Regelbunden tillsyn i. Beslut och rapporter. Rapport regelbunden tillsyn Dnr 43-2009:37

Regelbunden tillsyn i. Beslut och rapporter. Rapport regelbunden tillsyn Dnr 43-2009:37 Regelbunden tillsyn i kommun Beslut och rapporter Rapport regelbunden tillsyn Dnr 43-2009:37 Innehållsförteckning Kommunbeslut Bilaga 1 Allmänt om tillsynen och beskrivning av kommunen Bilaga 2 Tillsynsprotokoll

Läs mer

Utbildningsinspektion i Borås kommun

Utbildningsinspektion i Borås kommun Inspektionsrapport från Skolverket 2006:120 Utbildningsinspektion i Borås kommun Bes lut Kommunrapport S kolrapporter Innehåll Beslut Kommunrapport Skolrapporter Grundskolor Aplaredskolan och Gånghesterskolan

Läs mer

Tunaskolan, Prästgårdsvägen 114, Tumba. 2 Lägesrapport genomlysning central förvaltning

Tunaskolan, Prästgårdsvägen 114, Tumba. 2 Lägesrapport genomlysning central förvaltning KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 [2] Utbildningsnämnden 20-09-16 Tid 20-09-24, Kl 19:00 Kl. 17:30 18:00 Gruppmöten för nämnden Kl. 18:00 18:30 Presentation av skolan Kl. 18:30 19:00 Fika och frågestund för

Läs mer

Verksamhetsredogörelse avseende förskoleverksamheten i Eslövs kommun

Verksamhetsredogörelse avseende förskoleverksamheten i Eslövs kommun Verksamhetsredogörelse avseende förskoleverksamheten i Eslövs kommun Denna verksamhetsredogörelse kommer att användas som ett av flera underlag i tillsynen av er kommun. För Skolinspektionen är det värdefullt

Läs mer

BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN. Ärende nr 2

BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN. Ärende nr 2 BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN Ärende nr 2 Postadress: Barn och ungdomsförvaltningen, 651 84 Karlstad Besöksadress: Drottninggatan 47 karlstad.se Tel: 054-540 00 00 E-post: barnochungdomsforvaltningen@karlstad.se

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2012 lägesrapport och analys

Kvalitetsredovisning 2012 lägesrapport och analys Kvalitetsredovisning 2012 lägesrapport och analys Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA Besök Munkhättevägen 45 Tel 08-530 610 00 www.botkyrka.se Org.nr 212000-2882 Bankgiro 624-1061 1 [46] 2013-06-05 Referens

Läs mer

Olika elever samma undervisning

Olika elever samma undervisning Olika elever samma undervisning Skolinspektionens erfarenheter och resultat från tillsyn och kvalitetsgranskning 2010 Skolinspektionens rapport Diarienummer 40-2011:4396 Stockholm 2011 Foto: Monica Ryttmarker

Läs mer

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN Sammanfattning av Systematiskt kvalitetsarbete 2011-2012 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Inledning Information om kvalitetsredovisning 3-7 Ny lagstiftning Övergripande information

Läs mer

Utbildningsinspektion i Helsingborgs kommun område Öst

Utbildningsinspektion i Helsingborgs kommun område Öst Inspektionsrapport från Skolverket 2004:54 Utbildningsinspektion i Helsingborgs kommun område Öst Skolrapporter Område Öst Adolfsbergs rektorsområde Brunnsparksskolan Bårslövs skola Elinebergsskolan Mörarps

Läs mer

Vad är kvalitet i förskolan?

Vad är kvalitet i förskolan? Institutionen för pedagogik Vad är kvalitet i förskolan? Intervjuundersökning av hur förskolans personal beskriver sin uppfattning av kvalitetsbegreppet Anna- Lena Karlsson & Birgitta Lindell Examensarbete

Läs mer

Samlad kvalitetsredovisning av kommunal förskoleverksamhet i Stockholms stad 2014

Samlad kvalitetsredovisning av kommunal förskoleverksamhet i Stockholms stad 2014 Utbildningsförvaltningen Avdelningen för utveckling och samordning Rapport Sida 1 (18) 2015-03-23 Samlad kvalitetsredovisning av kommunal förskoleverksamhet i Stockholms stad 2014 Kvalitetsredovisningens

Läs mer

Qualis Granskningsrapport

Qualis Granskningsrapport Qualis Granskningsrapport Södervångs förskola Vellinge Granskning genomförd i september 2013 av Helena Esbjörnsson och Kerstin Forsberg Q-Steps Kvalitetssäkring AB Sammanfattning Södervångs förskola är

Läs mer