Förvaltningsberättelse

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Förvaltningsberättelse"

Transkript

1 2 (16) Förvaltningsberättelse Styrelsen, revisorer och övriga funktionärer Ordinarie ledamöter Utsedd av Styrelsesuppleanter Cattarina Higgins (1 år) Föreningen Aimo Vaara (1 år) Tottie Samuelson (2 år) " Mikael Andersson (från ) Jan-Erik Tapper (1 år) " Bo Mikael Johansson (1 år) " Sten Lindström (2 år) " Ordinarie revisor(er) Utsedd av Revisorssuppleant(er) Ann-Charlotte Alfredsson (1 år) Föreningen Vakant Britt-Marie Johansson (1 år) " Valberedning Valberedning är Gösta Jansson (1 år) och Helén Lindström (1 år). Firmateckning Föreningens firma tecknas förutom av styrelsen av styrelseledamöterna Sten Lindström och Catarina Higgins var för sig. Fastigheter och lägenhet/lokaluppgifter Föreningen äger fastigheterna Geten 1 och Oxen 15 i Skövde kommun med därpå uppförda 4 st byggnader med 31 lägenheter upplåtna med bostadsrätt och 1 lokal med hyresrätt. På fastigheterna finns även en garagebyggnad. Fastigheterna är uppförda Totalt anskaffningsvärde för byggnader och mark uppgår till kr. Fastigheternas adress är Ingegatan i Skövde. Föreningens fastigheter fördelar sig enligt nedan: 11 st 1 rum och kök 27,5 kvm bostadsyta 9 st 3 rum och kök 86 kvm bostadsyta 3 st 4 rum och kök 110 kvm bostadsyta 3 st 4 rum och kök 119 kvm bostadsyta 5 st 5 rum och kök 146 kvm bostadsyta 1 st Lokaler 276,5 kvm lokalyta 13 st Garage 33 st P-platser Total tomtarea uppgår till Total bostadsarea uppgår till Total lokalarea uppgår till 9 775,4 kvm 2 493,5 kvm 276,5 kvm Fastigheterna är fullvärdeförsäkrade i Länsförsäkringar. Fastigheterna har vid den allmänna fastighetstaxeringen för hyreshus 2010 samt den allmänna fastighetstaxeringen för småhus 2012 åsatts taxeringsvärde uppgående till kr. Fastigheterna är åsatta värdeår 1947.

2 3 (16) Förvaltning/organisationsanslutning Från och med biträder RevisorsCentrum i Skövde AB styrelsen med föreningens förvaltning. Under år 2012 anlitas Glimsveden Byggkonsult AB för byggledning. Skövde Farmartjänst AB har under året skött den tekniska förvaltningen åt föreningen. Underhåll Utfört underhåll Föreningen har under 2012 utfört underhålls- och reparationsarbeten för 71 kr, varav allting avser löpande reparationer. Underhållskostnaderna specificeras i not 4 till resultaträkningen och not 19 till balansräkningen. Takomläggningen på A-C husen som genomförts under 2012 har tillgångsförts. I slutet av år 2010 har Keson Byggadministration AB anlagt en provradonbrunn, vilket redovisas som en pågående nyanläggning. Underhållsplan och kommande års underhåll I förenings underhållsplan från är det flesta arbeten gjorda förutom 3.2,3,3,3.10. Men då fasaderna på a,b,c husen är av så dålig kvalitet har detta arbetet flyttas fram redan till Beräknad kostnad för detta är ca 2,5 miljoner kr. I samband med fasadrenoveringen flyttas även post 3.12 balkonger till en beräknad kostnad av kr. En reviderad underhållsplan kommer att beslutas på årsstämman. Denna underhållsplan visar för de tio närmaste åren på ett underhållsbehov på kr (inklusive fasadrenovering och balkonger). Detta motsvarar en årlig genomsnittlig kostnad på kr (156 kr/kvm). Årets avsättning är: 69 kr/kvm vilket inte täcker planerat underhållsbehov. Verksamhet, ekonomi och framtida utveckling Allmänt Föreningen har under året hållit en ordinarie föreningsstämma den Styrelsen har hållit 13 protokollförda sammaträden.

3 4 (16) Ekonomi Föreningen redovisar för verksamhetsåret 2012 ett bättre resultat än budget, trots ökade reparationskostnader på lokalen. Förbättringen av resultatet beror på lägre räntesatser på banklånen än budgeterat, samt att föreningen lyckades hyra ut lokalen så att den aldrig stod tom. Resultatet för året är också bättre än föregående år på grund av en ökad avskrivning på fasadrenovering som belastade föreningen under 2011 samt höjda årsavgifter för Takomläggningen har tillgångsfört och belastar således ej årets resultat. Resultat och ställning Nettoomsättning, tkr Rörelseresultat, tkr Res. efter finansiella poster, tkr Balansomslutning, tkr Avgifts- och hyresbortfall, % 0% 0% 0% 0% 0% Soliditet, % 14,9% 13,1% 11,9% 13,5% 16,2% Fond för yttre underhåll, tkr Boendeavgifter Årsavgifterna har under verksamhetsåret höjts med 4 % från och med Utgående årsavgift (varmhyra) utgör vid verksamhetsårets slut 530 kr/kvm bostadsyta. Styrelsen har beslutat att höja årsavgifterna med 3 % från och med Överlåtelser Under 2012 har 5 st överlåtelser av bostadsätter skett. Föreningens samtliga lägenheter är upplåtna med bostadsrätt. Avtal Föreningen har tecknat följande avtal avseende: Skövde Farmartjänst AB Fastighetsskötsel Skaraborgs Städ AB Städning Com Hem AB Kabel-TV Glimsveden Byggkonsult AB Byggkonsult RevisorsCentrum AB Ekonomisk förvaltning Framtida utveckling Styrelsens mål är att göra BRF Vasastaden till ett attraktivt och tryggt boende i centrala Skövde genom en god balanserad ekonomi, effektiv förvaltning med effektiva

4 5 (16) Förslag till disposition beträffande föreningens resultat Till stämmans förfogande står följande medel Balanserat resultat Årets överskott Avsättes till underhållsfonden Ianspråktaget ur föreningens underhållsfond Summa underskott Styrelsen föreslår följande disposition Överföres i ny räkning Summa Vad beträffar företagets resultat och ställning i övrigt, hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkningar med tillhörande bokslutskommentarer.

5 6 (16) Resultaträkning Belopp i kr Not Rörelsens intäkter Årsavgifter och hyror Övriga förvaltningsintäkter Rörelsens kostnader Periodiska underhållskostnader Löpande reparationer Fastighetsskatt Driftskostnader Styrelse och personalkostnader Avskrivningar av anläggningstillgångar Övriga rörelsekostnader Rörelseresultat Resultat från finansiella poster Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter Räntekostnader Resultat efter finansiella poster Resultat före skatt Inkomstskatt Årets resultat Tillägg till resultaträkningen Avsättning till underhållsfond Ianspråktagande av underhållsfond Förändring av underhållsfond Resultat efter fondförändring

6 7 (16) Balansräkning Belopp i kr Not TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Byggnader och mark Inventarier, verktyg och installationer Pågående nyanläggningar och förskott Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Avgifts- och hyresfordringar Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kassa och bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR

7 8 (16) Balansräkning Belopp i kr Not EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital 15 Bundet eget kapital Grundavgifter Underhållsfond Fritt eget kapital Dispositionsfond Balanserat resultat Årets resultat Summa eget kapital Långfristiga skulder Fastighetslån Checkräkningskredit (limit 300 tkr) Summa långfristiga skulder Kortfristiga skulder Förskottsbetalda avgifter Leverantörskulder Skatteskulder Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa kortfristiga skulder SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser Ställda säkerheter För egna skulder och avsättningar Fastighetsinteckningar Ansvarsförbindelser Inga Inga

8 9 (16) Noter med redovisningsprinciper och bokslutskommentarer Belopp i kr om inget annat anges Allmänna redovisningsprinciper Tillämpade redovisningsprinciper överensstämmer med årsredovisningslagen samt Bokföringsnämndens allmänna råd och vägledningar med undantag av att yttre underhållsfond redovisas som avsättning. Principerna är oförändrade i jämförelse med föregående år. Värderingsprinciper m m Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inget annat anges nedan. Intäkter Intäktsredovisning sker i enlighet med BFNAR 2003:3 Intäkter. Hyror aviseras i förskott men redovisas så att endast den del som belöper på räkenskapsåret redovisas som intäkt. Fordringar Fordringar har efter individuell värdering upptagits till belopp varmed de beräknas inflyta. Avsättningar Avsättning till föreningens underhållsfond sker med belopp enligt styrelsens beslut. Skatt En äkta bostadsrättsförening beskattas enligt schablon som privatbostadsföretag vilket innebär att det ej finns någon skillnad mellan redovisade och skattemässiga värden på tillgångar och skulder. Uppskjutna skattefordringar i underskottsavdrag redovisas endast i den mån det är sannolikt att beloppet kan utnyttjas mot framtida skattepliktiga överskott. Avskrivningsprinciper för anläggningstillgångar Avskrivningar enligt plan baseras på ursprungliga anskaffningsvärden och beräknad ekonomisk livslängd. Nedskrivning sker vid bestående värdenedgång. Följande avskrivningstider tillämpas: Materiella anläggningstillgångar Inventarier, verktyg och installationer 5 år 20% Byggnader år 2% - 5,26% Not 1 Styrelse- och personalkostnader Löner, andra ersättningar och sociala kostnader Styrelsearvode Övriga ersättningar till styrelsen ( ) Föreningsvald revisor Övriga anställda ( ) Summa Sociala kostnader (varav pensionskostnader) ( ) ( )

9 10 (16) Not 2 Årsavgifter och hyror Årsavgifter, bostäder Hyror, lokaler Hyror, bilplatser och garage Hyresbortfall Not 3 Övriga förvaltningsintäkter Tvättavgifter Kabel-tv-avgifter Elavgifter garage Överlåtelseavgifter Övrigt Not 4 Löpande reparationer Reparation trappbelysning Lokaler Reparation armatur utebelysning Skyltar till P-plats Reparation tvättutrustning Reparation värme Reparation tak

10 11 (16) Not 5 Driftskostnader Städning Fastighetsskötsel Fastighetsförsäkring Konsultation byggledning Kabel-TV Administration fast arvode Administration extra arbeten Revision Konsultarvoden Övriga administrativa kostnader Fordonskostnader Förbrukningsinventarier Förbrukningsmaterial Vatten El Fjärrvärme Renhållning Självrisk vid skada Övriga fastighetskostnader Radonsanering Energideklaration Not 6 Avskrivningar av anläggningstillgångar Byggnader Inventarier, verktyg och installationer Not 7 Övriga rörelsekostnader Förlust vid utrangering ommålning byggnader Förlust vid utrangering fasad byggnader

11 12 (16) Not 8 Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter Ränteintäkter skattekonto Not 9 Räntekostnader Räntekostnader, fastighetslån Räntekostnader bank Not 10 Byggnader och mark Ackumulerade anskaffningsvärden byggnader Vid årets början Fastighetsförbättringar Nyanskaffningar Avyttringar och utrangeringar Ackumulerade avskrivningar enligt plan byggnader Vid årets början Avyttringar och utrangeringar Årets avskrivning enligt plan på anskaffningsvärden Planenligt restvärde byggnader vid årets slut Markvärde Planenligt restvärde vid årets slut Taxeringsvärden, byggnader Geten 1 & Oxen (varav lokaler) ( ) ( ) Taxeringsvärden, mark Geten 1 & Oxen

12 13 (16) Not 11 Inventarier, verktyg och installationer Ackumulerade anskaffningsvärden Vid årets början Avyttringar och utrangeringar Ackumulerade avskrivningar enligt plan Vid årets början Avyttringar och utrangeringar Årets avskrivning enligt plan Planenligt restvärde vid årets slut Not 12 Pågående nyanläggningar och förskott Vid årets början och slut Investeringar Not 13 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Fastighetsförsäkring Kabel-TV Övriga poster

13 14 (16) Not 14 Kassa och bank Nordea Checkräkning Not 15 Eget kapital Bundet eget kapital Fritt eget kapital Underhållsfond Balanserat och Insatser Dispositionsfond årets resultat Vid årets början Avsättning till underhållsfond enl plan Disponerat ur underhållsfond Förlusttäckning från disp.fond Årets resultat Vid årets slut Specifikation av föreningens underhållsfond Behållning vid årets början Avsättning enligt plan

14 15 (16) Not 16 Fastighetslån Konverterings- Panter Långivare Skuldbelopp Räntesats datum inomläge Nordea ,87 Rörligt Nordea ,85 Rörligt Nordea ,86 Rörligt Nordea ,87 Rörligt Summa lån Avgår nästa års amortering Not 17 Övriga skulder Kommande års amortering på fastighetslån Övrigt Not 18 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Räntekostnader Övriga poster

15 16 (16) Skövde Cattarina Higgins Ordförande Tottie Samuelson Jan-Erik Tapper Bo Mikael Johansson Sten Lindström Vår revisionsberättelse har avgivits Britt-Marie Johansson Ann-Charlotte Alfredsson

RB BRF NORRKÖPINGSHUS NR 11 Org nr 725000-3741. Årsredovisning. för räkenskapsåret 1 januari till 31 december 2004

RB BRF NORRKÖPINGSHUS NR 11 Org nr 725000-3741. Årsredovisning. för räkenskapsåret 1 januari till 31 december 2004 RB BRF NORRKÖPINGSHUS NR 11 Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari till 31 december 2004 Detta material är på uppdrag av styrelsen framtaget av Innehåll Förvaltningsberättelse 1-4 Resultaträkning

Läs mer

Brf Fyndet 10. Årsredovisning för 769611-0563. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Sida. Innehållsförteckning

Brf Fyndet 10. Årsredovisning för 769611-0563. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Sida. Innehållsförteckning Årsredovisning för Brf Fyndet 10 Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Ansvarsförbindelser och ställda säkerheter Noter och redovisningsprinciper

Läs mer

Brf Utanverket 4. Årsredovisning för 769610-8450. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Sida. Innehållsförteckning

Brf Utanverket 4. Årsredovisning för 769610-8450. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Sida. Innehållsförteckning Årsredovisning för Brf Utanverket 4 Räkenskapsåret 2013-01-01 - Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Ansvarsförbindelser och ställda säkerheter Noter och redovisningsprinciper

Läs mer

Brf Allén. Årsredovisning för 745000-0935. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Sida. Innehållsförteckning

Brf Allén. Årsredovisning för 745000-0935. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Sida. Innehållsförteckning Årsredovisning för Brf Allén Räkenskapsåret 2014-01-01 - Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Ansvarsförbindelser och ställda säkerheter Noter och redovisningsprinciper

Läs mer

Brf Ekot 1. Årsredovisning för 769621-4720. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Innehållsförteckning

Brf Ekot 1. Årsredovisning för 769621-4720. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Innehållsförteckning Årsredovisning för Brf Ekot 1 Räkenskapsåret 2013-01-01 - Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Ansvarsförbindelser och ställda säkerheter Noter och redovisningsprinciper

Läs mer

ct- Brf Hököpinge Bitsockret Årsredovisning för 769609-9352 Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Innehållsförteckning

ct- Brf Hököpinge Bitsockret Årsredovisning för 769609-9352 Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Innehållsförteckning Årsredovisning för Brf Hököpinge Bitsockret 769609-9352 Räkenskapsåret 2013-01-01 - Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Ansvarsförbindelser och ställda säkerheter

Läs mer

Årsredovisning. BRF LUNDEN 28 I GÖTEBORG 1/1 2013-31/12 2013 Org nr 769612-6007

Årsredovisning. BRF LUNDEN 28 I GÖTEBORG 1/1 2013-31/12 2013 Org nr 769612-6007 Årsredovisning BRF LUNDEN 28 I GÖTEBORG 1/1 2013-31/12 2013 Org nr 769612-6007 Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med din bank. Förvaltningsberättelse Styrelsen för

Läs mer

Årsredovisning 2013. Bostadsrättsföreningen Gotthard

Årsredovisning 2013. Bostadsrättsföreningen Gotthard Årsredovisning 2013 Bostadsrättsföreningen Gotthard Årsredovisning för Brf Gotthard Räkenskapsåret 2013-01-01 - Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Ansvarsförbindelser

Läs mer

Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med bank.

Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med bank. Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med bank. Riksbyggens Brf Drevvikens Strand Org nr Årsredovisning 1/1 2011-31/12 2011 Att bo i bostadsrätt En bostadsrättsförening

Läs mer

Årsredovisning. Brf Kringlan 2

Årsredovisning. Brf Kringlan 2 Årsredovisning för Brf Kringlan 2 Räkenskapsåret 2010 Brf Kringlan 2 1(13) Styrelsen för Brf Kringlan 2, Tyresö kommun, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2010. Siffror inom parentes avser

Läs mer

Årsredovisning för. Brf Annerstedt 716401-2317. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. Brf Annerstedt 716401-2317. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Brf Annerstedt Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 4 Balansräkning 5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 6

Läs mer

Brf Rhodesia. Årsredovisning för 746000-0321. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning

Brf Rhodesia. Årsredovisning för 746000-0321. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning Årsredovisning för Brf Rhodesia Räkenskapsåret 2014-01-01 - Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Ansvarsförbindelser och ställda säkerheter Noter och redovisningsprinciper

Läs mer

Årsredovisning. RB Brf Domarringen 1/7 2012-30/6 2013 Org nr 716407-3988

Årsredovisning. RB Brf Domarringen 1/7 2012-30/6 2013 Org nr 716407-3988 Årsredovisning RB Brf Domarringen 1/7 2012-30/6 2013 Org nr 716407-3988 Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med din bank. Att bo i bostadsrätt En bostadsrättsförening

Läs mer

Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med bank.

Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med bank. Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med bank. RB BRF ÄNGSSÄTRA Org nr Årsredovisning 1/7 2011-30/6 2012 Att bo i bostadsrätt En bostadsrättsförening är en ekonomisk

Läs mer

Årsredovisning för. Brf Skyttegatan 6 769608-0394. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. Brf Skyttegatan 6 769608-0394. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Brf Skyttegatan 6 Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med din bank.

Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med din bank. Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med din bank. Riksbyggens Brf Älvan Org nr Årsredovisning 1/7 2009-30/6 2010 Att bo i bostadsrätt En bostadsrättsförening är en

Läs mer

rsr Brf Trädgårdsgatan 12

rsr Brf Trädgårdsgatan 12 rsr Brf Trädgårdsgatan 12 o Arsredovisning 1(9) Brf Trädgårdsgatan 12 Org.nr 769606-0461 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2012. Fastigheten Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Brf Kämpevägen

Årsredovisning. Brf Kämpevägen Årsredovisning för Brf Kämpevägen Räkenskapsåret 2013 Brf Kämpevägen 1(13) Styrelsen för Brf Kämpevägen, Järfälla kommun, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Siffror inom parentes avser

Läs mer

Årsredovisning. Brf Nipfjället 5

Årsredovisning. Brf Nipfjället 5 Årsredovisning för Brf Nipfjället 5 Räkenskapsåret 2010 Brf Nipfjället 5 1(12) Styrelsen för Brf Nipfjället 5, Stockholms stad, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2010. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Brf Bo Klok Jakobsberg

Årsredovisning. Brf Bo Klok Jakobsberg Årsredovisning för Brf Bo Klok Jakobsberg Räkenskapsåret 2007 Brf Bo Klok Jakobsberg 1(11) Styrelsen för Brf Bo Klok Jakobsberg, Järfälla kommun, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2007.

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Freden 0236 får härmed avge Årsredovisning i för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2013 Innehåll: sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 5 Balansräkning

Läs mer

Årsredovisning. Brf Holmgård 1

Årsredovisning. Brf Holmgård 1 Årsredovisning för Brf Holmgård 1 Räkenskapsåret 2004 Brf Holmgård 1 1(12) Styrelsen för Brf Holmgård 1, Huddinge kommun, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2004. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Riksbyggens brf HELSINGBORGSHUS 58 1/9 2012-31/8 2013 Org nr 716438-5051

Årsredovisning. Riksbyggens brf HELSINGBORGSHUS 58 1/9 2012-31/8 2013 Org nr 716438-5051 Årsredovisning Riksbyggens brf HELSINGBORGSHUS 58 1/9 2012-31/8 2013 Org nr 716438-5051 Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med din bank. Att bo i bostadsrätt En bostadsrättsförening

Läs mer

Årsredovisning för. Brf Södra Hamnen 716415-8961. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31

Årsredovisning för. Brf Södra Hamnen 716415-8961. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Årsredovisning för Brf Södra Hamnen Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Brf Södra Hamnen 1(16) FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen för Brf Södra Hamnen, får härmed avge årsredovisning för 2014. Verksamheten

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2009. HSB Bostadsrättsförening. VÄTTEN i Helsingborg

ÅRSREDOVISNING 2009. HSB Bostadsrättsförening. VÄTTEN i Helsingborg ÅRSREDOVISNING 2009 HSB Bostadsrättsförening VÄTTEN i Helsingborg Vätten i Helsingborg 1(14) Styrelsen för HSB Bostadsrättsförening Vätten i Helsingborg, org.nr, får härmed avge redovisning för föreningens

Läs mer

Brf Gillet 10 Årsredovisning 2013

Brf Gillet 10 Årsredovisning 2013 Brf Gillet 10 Årsredovisning 2013 1(9) Årsredovisning Brf Gillet Nr 10 Org.nr 717600-0516 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2013. Fastigheten Förvaltningsberättelse

Läs mer

BRF HOLMGÅRD 1. Org nr 716422-1140 ÅRSREDOVISNING

BRF HOLMGÅRD 1. Org nr 716422-1140 ÅRSREDOVISNING BRF HOLMGÅRD 1 Org nr ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2002 Brf Holmgård 1 1(16) Styrelsen för Brf Holmgård 1, Huddinge kommun, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2002. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Årsredovisning 2004 för Brf Killingen 22.

Årsredovisning 2004 för Brf Killingen 22. Brf Killingen 22 1(9) Årsredovisning 2004 för Brf Killingen 22. Styrelsen för Brf Killingen 22 får härmed avge årsredovisningen för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2004-01-01 2004-12-31. Förvaltningsberättelse

Läs mer

ÅRSREDOVISNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 2003

ÅRSREDOVISNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 2003 Org. nr. 716417-9629 ÅRSREDOVISNING Styrelsen för HSB:s Bostadsrättsförening Västerbacken i Huddinge (716417-9629) får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2003-01-01--2003-12-31. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Brf Gillet 10 Årsredovisning 2012

Brf Gillet 10 Årsredovisning 2012 Brf Gillet 10 Årsredovisning 2012 1(9) Årsredovisning Brf Gillet Nr 10 Org.nr 717600-0516 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2012. Fastigheten Förvaltningsberättelse

Läs mer