KOMMUNSTYRELSEN. Tid och plats Kl Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KOMMUNSTYRELSEN. Tid och plats Kl 18.00 Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna"

Transkript

1 KOMMUNSTYRELSEN K A LLELSE KOMMUNSTYRELSEN Tid och plats Kl Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna Kallade tjänstemän Ann-Charlotte Järnström, kommundirektör Victor Kilén, chef kommunstyrelsens kansli Henrik Berggren, tf ekonomichef Övriga kallade Vallentuna den 23 november 2010 Örjan Lid Ordförande Victor Kilén Sekreterare Tfn:

2 Förslag till beslut Kommunstyrelsen (14) FÖREDRAGNINGSLISTA Ärende Sidan 1. Val av justerande Fastställande av dagordning Kommuninterna budgetförutsättningar Tryggare Vallentuna ett lokalt brottsförebyggande råd Slutredovisning investeringsprojekt Månadsuppföljning för kommunstyrelsen efter oktober Månadsuppföljning oktober 2010, nämnderna Utredning Busstrafik i Nordost Kommunikationsstrategi för Vallentuna kommun Utlåning till Roslagsvatten AB Anmälningslista Kallelsen, inklusivet handlingarna, finns också i elektroniskt format: WWW

3 Förslag till beslut Kommunstyrelsen (14) 1. Val av justerande Fastställande av dagordning -----

4 Förslag till beslut Kommunstyrelsen (14) 3. Kommuninterna budgetförutsättningar 2011 Dnr KS Kommunstyrelsen beslutar Att fastställa kommunledningskontorets förslag till interna budgetförutsättningar 2011 Ärendet i korthet För att kommunens verksamheter ska kunna arbeta fram sina detaljbudgetar för 2011 behöver vissa internt beslutade budgetförutsättningar fastställas och informeras. Dessa framgår av bilaga 1. Ärendets tidigare behandling KSAU Handlingar 1. KSAU Kommuninterna budgetförutsättningar Interna budgetförutsättningar, bilaga -----

5 Förslag till beslut Kommunstyrelsen (14) 4. Tryggare Vallentuna ett lokalt brottsförebyggande råd Dnr KS Kommunstyrelsen beslutar att Tryggare Vallentuna blir kommunens lokala brottsförebyggande råd (lokalt BRÅ). Ärendet i korthet Kommundirektören fick den 17 december 2009 i uppdrag att komma med förslag till hur Tryggare Vallentuna skulle kunna utvecklas till ett brottsförebyggande råd (lokalt BRÅ), KSAU 210. Att formellt göra Tryggare Vallentuna till ett lokalt BRÅ innebär ett förtydligande av att vi arbetar samordnat med det brottsförebyggande arbetet. De flesta andra kommuner i Sverige har ett lokalt BRÅ, så även de övriga nordostkommunerna. Polismyndigheten har uttryckt att de helst ser att kommunerna har ett lokalt BRÅ som kontaktyta för den lokala polisen. Tryggare Vallentuna har utvecklats som en gemensam arbetsform ur det barn- och ungdomspolitiska handlingsprogram som antogs av kommunfullmäktige den 1 september Den grundprincip som talar om skydd och trygghet har särskild bäring på det brottsförebyggande arbetet. Parallellt med Tryggare Vallentuna har det funnits ett brottsförebyggande ar bet där Vallentuna samverkar med andra myndigheter. Vallentuna deltar här i regionala brottsförebyggande rådet (BRÅ) och i det så kallade chefssamrådet som båda initierats av polismyndigheten. Vallentuna har, till skillnad från andra kommuner, idag inte ett uttalat lokalt brottsförebyggande råd (lokalt BRÅ). Det finns önskemål från polismyndigheten att alla kommuner har ett lokalt BRÅ där det finns representanter både från den egna kommunen och den lokala polisen samt eventuellt andra intressenter. Under hösten 2010 har de brottsförebyggande verksamheterna samordnats inom Tryggare Vallentuna och idag fungerar det som ett lokalt BRÅ. Därför föreslås att kommunstyrelsen formellt beslutar om detta.

6 Förslag till beslut Kommunstyrelsen (14) Ärendets tidigare behandling KSAU Handlingar 1. KSAU Tryggare Vallentuna ett lokalt brottsförebyggande råd, tjänsteskrivelse 3. Förslag om brottsförebyggande råd, KSAU

7 Förslag till beslut Kommunstyrelsen (14) 5. Slutredovisning investeringsprojekt Dnr KS Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna slutredovisningarna. Ärendet i korthet Enligt kommunens författningssamling ska så snart ett investeringsprojekt färdigställts ansvarig nämnd avge slutredovisning, med avräkning mot anvisat anslag, till kommunfullmäktige. Samhällsbyggnadsnämnden lämnar här en slutredovisning av om- och tillbyggnad Ekebyskolan, ny förskola Bällstaberg samt ombyggnad av Vallentuna gymnasium. Ärendets tidigare behandling KSAU Handlingar 1. KSAU Slutredovisning investeringsprojekt, tjänsteskrivelse 3. Slutredovisning av investeringsprojekt 2754, 2327 och 2219, SBN Slutredovisning av investeringsprojekt 2754, 2327 och 2219, tjänsteskrivelse SBF -----

8 Förslag till beslut Kommunstyrelsen (14) 6. Månadsuppföljning för kommunstyrelsen efter oktober 2010 Dnr KS Kommunstyrelsen noterar informationen och godkänner prognosen. Ärendet i korthet Kommunledningskontoret har upprättat budgetuppföljning för kommunstyrelsen efter oktober månad När det gäller rambudgeten - exklusive räddningstjänst och kommunstyrelsens medel för oförutsedda utgifter (KSOF) - har 74 procent förbrukats att jämföras med riktpunkten 83 procent. Prognosen har reviderats sedan tertialuppföljningen efter augusti och överskottet har ökat med 0,2 mnkr till 1,7 mnkr. Räddningstjänsten har förbrukat 83 procent av budgeten och någon avvikelse är inte att vänta. Vid årets början fanns 5,2 mnkr avsatta för KSOF och efter flera beslut om omfördelningar har budgeten förbrukats. Kommunfullmäktige beslutade den 6 september att omdisponera 5 mnkr till KSOF från finansförvaltningen. Per den 31 oktober återstår 4,2 mnkr av dessa medel och prognosen för året är att de inte kommer att förbrukas. Ärendets tidigare behandling KSAU Handlingar 1. KSAU Månadsuppföljning för kommunstyrelsen efter oktober 2010, tjänsteskrivelse 3. Månadsuppföljning för kommunstyrelsen efter oktober 2010, rapport -----

9 Förslag till beslut Kommunstyrelsen (14) 7. Månadsuppföljning oktober 2010, nämnderna Dnr KS Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 1. Att notera informationen och godkänna prognosen 2. Att uppmana de nämnder som prognostiserar underskott att vidta åtgärder i syfte att uppnå en budget i balans Ärendet i korthet Kommunledningskontoret har utifrån nämndernas månadsuppföljning gjort en ekonomisk analys av utfallet för årets första tio månader. Vidrare presenteras en prognos för 2010 års resultat. Resultat för årets första tio månader uppgår till 139,3 miljoner kronor och prognosen för helåret är 105,5 miljoner kronor. Ärendets tidigare behandling KSAU Handlingar 1. KSAU Månadsuppföljning oktober 2010, tjänsteksrivelse -----

10 Förslag till beslut Kommunstyrelsen (14) 8. Utredning Busstrafik i Nordost Dnr KS Kommunstyrelsen beslutar att godkänna gemensamt yttrande från Stockholm Nordost, daterat , till SL om angående utredningen Busstrafik i Nordost Ärendet i korthet SL har nu skickat ut rapporten Busstrafik i Nordost på remiss med trafikerings- och åtgärdsförslag för anpassad busstrafik till resebehoven i nordostsektorn Utredningen kommer att behandlas av SL s styrelse i december Stockholm Nordost har avgett ett gemensamt yttrande till SL. Våren 2009 startade bussutredningen som ingår i ett större projekt, SATSAsamverkan för effektivt transportsystem i Stockholmsregionen vilket samordnas av Regionplanekontoret. Delprojektet Busstrafik i Nordost har finansierats av SL, nordostkommunerna och av EU-medel. Arbetet har genomförts i samarbete mellan representanter för kommunerna i Stockholm Nordost, SL, Länsstyrelsen och Trafikverket. Busstrafikutredningen är bland annat en fördjupad studie av det jämförelsealternativ som ingick i förstudien för Roslagspilen, benämnd Spårburen kollektivtrafik i Stockholm Nordost. Ärendets tidigare behandling KSAU Handlingar 1. KSAU Busstrafik i Nordost, tjänsteskrivelse 3. Yttrande Busstudie -----

11 Förslag till beslut Kommunstyrelsen (14) 9. Kommunikationsstrategi för Vallentuna kommun Dnr KS Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 1. att besluta om ny kommunikationsstrategi för Vallentuna kommun, som ersätter KFS Informationspolicy fastställd av kommunfullmäktige den 10 juni Ärendet i korthet Vallentuna kommuns kommunikationsstrategi är en plattform för vår information och kommunikation. Den ger vägledning om hur vi blir en tydlig och enhetlig avsändare och vilket tilltal vi använder. Syftet med strategin är att skapa effektivitet i och helhetssyn på kommunens kommunikationsinsatser. Ärendets tidigare behandling KSAU Handlingar 1. KSAU Kommunikationsstrategi, tjänsteskrivelse 3. Kommunikationsstrategi -----

12 Förslag till beslut Kommunstyrelsen (14) 10. Utlåning till Roslagsvatten AB Dnr KS Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 1. att bevilja ett räntefritt lån till Vallentunavatten AB på maximalt 73 miljoner kronor 2. att godkänna avtal mellan Vallentuna kommun och Vallentuna vatten enligt bilaga Ärendet i korthet Vallentunavattens styrelse har den 22 juni 2010 beslutat att hos Vallentuna kommun begära ett räntefritt lån om maximalt 80 miljoner kronor för utbyggnad av allmäna va-huvudledningar mellan södra Vallentuna och Ösby. Ärendets tidigare behandling KS , återremiss. Handlingar 4. Utlåning till Vallentunavatten AB 5. Avtal finansiering VA-huvudledningar Ösby-Stockholmsvägen 6. Styrelseprotokoll

13 Förslag till beslut Kommunstyrelsen (14) 11. Anmälningslista Kommunstyrelsen Meddelas och läggs till handlingarna 1. Protokoll Kommunstyrelsens arbetsutskott Delegationsbeslut Reg. datum Diarienr Initierare Rubrik KS Örjan Lid (Vallentuna kommun) KS Ann-Charlotte Järnström (Vallentuna Kommun) Borgensförbindelse och skuldebrev Vallentunavatten AB Tilldelningsbeslut e- förvaltningsstödjande tjänster 3. Diverse skrivelser (inklusive cirkulär) Reg. datum Diarienr Initierare Rubrik Sveriges kommuner och Landsting (SKL) Sveriges kommuner och Landsting (SKL) Sveriges kommuner och Landsting (SKL) Sveriges kommuner och Landsting (SKL) Sveriges kommuner och Landsting (SKL) Cirkulär 10:63 Budgetpropositionen för år 2011 Cirkulär 10:64 Överenskommelse om nytt bilavtal, BIA - bilaga Cirkulär 10:64 Överenskommelse om nytt bilavtal, BIA Cirkulär 10:62 Ny förordning om brandfarliga och explosiva varor Cirkulär 10:63 Budgetpropositionen för år bilaga Käppalaförbundet Protokoll Käppalaförbundets styrelse Kommunalförbundet Norrvatten Kommunalförbundet Norrvatten Protokoll Norrvatten förbundsfullmäktige Delårsrapport

14 Förslag till beslut Kommunstyrelsen (14) Kommunalförbundet Norrvatten Sveriges kommuner och Landsting (SKL) Sveriges kommuner och Landsting (SKL) Sveriges kommuner och Landsting (SKL) Förslag till budget för år 2011 med flerårsplan till Bilaga till protokoll Cirkulär 10:65 Revision i kommunala företag Cirkulär 10:66 Ny lag om kommunala bostadsaktiebolag m.m. Bilaga 1 Cirkulär 10:66 Ny lag om kommunala bostadsaktiebolag m.m,

15 Handlingar till kommunstyrelsens sammanträde Ärenderubrik Diarienummer 3 Kommuninterna budgetförutsättningar 2011 KS Tryggare Vallentuna ett lokalt KS brottsförebyggande råd 5 Slutredovisning investeringsprojekt KS Månadsuppföljning oktober 2010, kommunstyrelsen KS Månadsuppföljning oktober 2010, nämnderna KS Utredning busstrafik i Nordost KS Kommunikationsstrategi för Vallentuna kommun KS Utlåning till Roslagsvatten AB KS

16 Ärende 3

17 TJÄNSTESKRIVELSE KOMMUNLEDNINGSKONTORET DNR KS SID 1/4 HENRIK BERGGREN KOMMUNSTYRELSEN Tjänsteskrivelse Kommuninterna budgetförutsättningar 2011 Kommunledningskontorets förslag till kommunstyrelsen Fastställer kommunledningskontorets föreslag till interna budgetförutsättningar 2011 Ärendet i korthet För att kommunens verksamheter ska kunna arbeta fram sina detaljbudgetar för 2011 behöver vissa internt beslutade budgetförutsättningar fastställas och informeras. Dessa framgår av bilaga 1. Ärendet Internränta Internräntan föreslås den vara oförändrad jämfört med 2010 (4 procent). Internräntan ligger, tillsammans med avskrivningarna, till grund för den årliga kapitalkostnaden som uppstår efter det att en investering tagits i bruk. Sveriges Kommuner och Landsting rekommenderar för ,3 procent. Kommunledningen föreslår att kommunen inte följer denna rekommendation under första halvåret. Att ändra nivå på internräntan innebär en ganska stort administrativt arbete och har inverkan på kommunens internhyror och skolpengsbelopp. Det pågår det ett arbete med att förändra och kvalitetssäkra kommunens modell för debitering av kapitaltjänstkostnader. Denna förändring innebär en omräkning av befintliga kapitalkostnader så att de stämmer överens med de uppgifter som finns i anläggningsregistret. Det kommer uppstå vissa ekonomiska effekter vid denna omläggning som med all sannolikhet kommer föranleda en omfördelning av KOMMUNLEDNINGSKONTORET TUNA TORG VALLENTUNA TFN FAX

18 TJÄNSTESKRIVELSE KOMMUNLEDNINGSKONTORET DNR KS SID 2/4 nämndernas ramar. Vidare införs kommunens nya interna hyresmodell från den 1 juli Vid denna tidpunkt får man överväga om internräntan ska justeras. Personalomkostnadspålägg (PO) Personalomkostnadspålägget föreslås till 39,50 procent (40,65 procent 2010). Andra procentsatser kan vara aktuella för vissa åldersgrupper och anställningsformer, se bilaga för detaljer. En viss marginal mot SKL:s rekommendation på 38,98 procent behövs för att finansiera kommunens relativt genomsnittet högre pensionsavsättningar. Sänkningen av po-pålägget jämfört med 2010 har en direkt koppling till sänkningen av den avtalsenliga delen i kommunens arbetsgivaravgifter. Nämndernas ramar ha justerats för det sänkta po-pålägget. Internhyror En höjning av kommunens internhyror föreslås med 1,5 procent för de fastigheter som kommunen själv äger. Höjda kostnader för mediaförbrukning är den främsta orsaken till den föreslagna höjningen. För inhyrda fastigheter föreslås en höjning på 0,75 procent. Dessa avtal indexeras med konsumentprisindex (KPI) för oktober. Beroende på avtalets utformning slår KPI-förändringen igenom olika. Den genomsnittliga genomslaget är 50 procent. Tjänster från kommunledningskontorets resultatenheter Kommunen införde en ny prismodellen för datorpriser Den uppföljning som gjorts av modellen visar att priset för datorer i skoldatanätet har varit för lågt satt. Dessa datorer bär i nuläget inte sina kostnader varför en större justering måste göras. Skolverksamheten har kompenserats för denna justering via skolpengen. Från och med maj 2010 har kommunen en ny telefonilösning som baseras på tjänster istället för teknik. Varje användare/ anställd har nu endast en telefon. Den nya lösningen kräver en förändrad prismodell då den tidigare endast behandlade den dåvarande fasta telefonin. Grundprincipen är att respektive verksamhet ska betala de kostnader de själva kan påverka (abonnemangs- och trafikkostnader). Fasta kostnader betalas centralt. Den nya lösningen innebär lägre kostnader för verksamheten, dels genom bättre priser, dels genom en minskad intern debitering av fasta kostnader.

19 TJÄNSTESKRIVELSE KOMMUNLEDNINGSKONTORET DNR KS SID 3/4 För att finansiera de centrala kostnaderna och för att anpassa verksamhetens ramar till de bättre priserna har nämndernas ramar justerats ned. Kommunledningskontorets kommentarer Kommunledningen gör bedömningen att de föreslagna förändringarna inklusive de ramjusteringar som gjorts ryms inom den uppräkningen för löner och priser på 1,3 procent som föreslås i Kommunplan För att förändringar även ska få effekt för den verksamheten som finansieras med skolpengen måste den justeras. Detta sker i ett särskilt beslut. Handlingar 1. Kommunplan Ann-Charlotte Järnström kommundirektör Henrik Berggren

20 TJÄNSTESKRIVELSE KOMMUNLEDNINGSKONTORET DNR KS SID 4/4 Ska expedieras till: Samtliga nämnder Kommuncontroller Meta Sundin

21 FASTSTÄLLD AV KOMMUNSTYRELSEN KSF INFORMATION KOMMUNLEDNINGSKONTORET 2011 Interna budgetförutsättningar Ekonomiavdelningen

22 Innehåll 1. Budgetförutsättningar 2011 internpriser Internränta Personalomkostnadspålägg TunaFastigheters interhyror TunaFastigheters städservice Tjänster från kommunledningskontorets resultatenheter It-priser Telefoni... 4 KOMMUNLEDNINGSKONTORET TUNA TORG VALLENTUNA TFN FAX

23 1. Budgetförutsättningar 2011 internpriser Följande förutsättningar ska gälla för nämnderna budgetåret Internränta Internräntesatsen är 4 procent. Den används i huvudsak i kapitalkostnadsberäkningar. Från och med hösten 2009 belastas inte pågående investeringsprojekt med någon internränta. 1.2 Personalomkostnadspålägg Personalomkostnadspålägget är: För anställda från och med 26 års alder 39,50 % För anställda som vid årets ingång inte fyllt 26 år: 21,81 % För anställda födda : 15,18 % För anställda födda år 1937 och tidigare utgår inga arbetsgivaravgifter För uppdragstagare som erhåller arvoden (ej lön): 31,42 % 1.3 TunaFastigheters interhyror TuFa:s interhyror indexeras med Ägda fastigheter 1,5% Inhyrda fastigheter 0,75% 1.4 TunaFastigheters städservice TuFa:s städpriser indexeras med 1,1 % KOMMUNLEDNINGSKONTORET TUNA TORG VALLENTUNA TFN FAX

24 1.5 Tjänster från kommunledningskontorets resultatenheter It-priser Priset för hyra av datorer till kommunens verksamheter framgår av nedanstående tabell. För datorer i det administrativa nätet är priserna i princip oförändrade jämfört med För datorer i skolnätet sker en större prisökning för att dessa datorer ska bära sina kostnader. TABELL 1 HYR FÖR DATOR KR PER MÅNAD Typ av dator 2011 Admin stationär 278 Skol stationär 166 Admin bärbar 380 Skol bärbar 265 Priser för kringutrustning och tillbehör betalas engångsvis av verksamheten till aktuella dagspriser. För mer information se Telefoni Från och 2011 införs en ny prismodell för telefoni. Grundprincipen är att respektive verksamhet ska betala de kostnader de själva kan påverka (abonnemangs- och trafikkostnader. Centrala kostnader betalas av IT-enheten. Information om aktuella trafikkostnader finns på ITorget. TABELL 2 KOSTNAD FÖR TELEFONI Typ av kostnad Mobil anknytning Individuell stationär Kundtjänst (ex. gruppnummer) Analog stationär (ex. fax) Abonnemangskostnad Samtalskostnad * * * * SMS/MMS * Datatrafik * * kostnaden beror på användandet - kostnad ej möjlig KOMMUNLEDNINGSKONTORET TUNA TORG VALLENTUNA TFN FAX

25 Ärende 4

26 TJÄNSTESKRIVELSE KOMMUNLEDNINGSKONTORET DNR KS SID 1/5 ANN-CHARLOTTE JÄRNSTRÖM KOMMUNREGISTRATORDIREKTÖR KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Tjänsteskrivelse Tryggare Vallentuna ett lokalt brottsförebyggande råd Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen 1. Att besluta att Tryggare Vallentuna blir kommunens lokala brottsförebyggande råd (lokalt BRÅ). Ärendet i korthet Kommundirektören fick den 17 december 2009 i uppdrag att komma med förslag till hur Tryggare Vallentuna skulle kunna utvecklas till ett brottsförebyggande råd (lokalt BRÅ), KSAU 210. Att formellt göra Tryggare Vallentuna till ett lokalt BRÅ innebär ett förtydligande av att vi arbetar samordnat med det brottsförebyggande arbetet. De flesta andra kommuner i Sverige har ett lokalt BRÅ, så även de övriga nordostkommunerna. Polismyndigheten har uttryckt att de helst ser att kommunerna har ett lokalt BRÅ som kontaktyta för den lokala polisen. Tryggare Vallentuna har utvecklats som en gemensam arbetsform ur det barn- och ungdomspolitiska handlingsprogram som antogs av kommunfullmäktige den 1 september Den grundprincip som talar om skydd och trygghet har särskild bäring på det brottsförebyggande arbetet. Parallellt med Tryggare Vallentuna har det funnits ett brottsförebyggande arbete där Vallentuna samverkar med andra myndigheter. Vallentuna deltar här i regionala brottsförebyggande rådet (BRÅ) och i det så kallade chefssamrådet som båda initierats av polismyndigheten. Vallentuna har, till skillnad från andra kommuner, idag inte ett uttalat lokalt brottsförebyggande råd (lokalt BRÅ). Det finns önskemål KOMMUNLEDNINGSKONTORET TUNA TORG VALLENTUNA TFN FAX

27 TJÄNSTESKRIVELSE KOMMUNLEDNINGSKONTORET DNR KS SID 2/5 från polismyndigheten att alla kommuner har ett lokalt BRÅ där det finns representanter både från den egna kommunen och den lokala polisen samt eventuellt andra intressenter. Under hösten 2010 har de brottsförebyggande verksamheterna samordnats inom Tryggare Vallentuna och idag fungerar det som ett lokalt BRÅ. Därför föreslås att kommunstyrelsen formellt beslutar om detta. Nedan beskrivs organisationen för Tryggare Vallentuna. Tryggare Vallentuna ett lokalt brottsförebyggande råd Styrgrupp Kommundirektör Förvaltningschefer 3 st Närpolischef Säkerhetssamordnare Barn. och ungdomssamordnare Barn- och ungdomssamordnare Sammankallande Säkerhetssamordnare Sammankallande Samordningsgrupp Trygghetsskapande nätverk Utökad samordningsgrupp

28 TJÄNSTESKRIVELSE KOMMUNLEDNINGSKONTORET DNR KS SID 3/5 Beskrivning av Tryggare Vallentuna Den ena delen har fokus på barn- och ungdomsfrågor: De delar av verksamheten inom Tryggare Vallentuna som har särskilt fokus på barn och ungdomar har sin utgångspunkt i det barn- och ungdomspolitiska handlingsprogrammet. Detta vilar på fyra grundpelare: 1. Skydd och trygghet 2. Delaktighet och Inflytande 3. God fritid och kultur 4. God hälsa och miljö Den andra delen har fokus på andra frågor som fysisk miljö och trygghet för alla kommuninvånare För styrning och samordning av det lokala brottsförebyggande arbetet i kommunen fungerar Tryggare Vallentuna som ett lokalt brottsförebyggande råd. Rådets främsta uppgifter är att: - Inventera problem och resurser - Upprätta konkreta handlingsplaner - Initiera och stödja brottsförebyggande projekt - Förmedla information och ansvara för samordningen av olika åtgärder - Följa upp och utvärdera vidtagna åtgärder Organisationsstruktur Styrgrupp: Består av kommundirektören samt förvaltningscheferna för fritidsförvaltningen, barn- och ungdomsförvaltningen samt socialförvaltningen. Adjungerad och sammankallande i styrgruppen är barn- och ungdomssamordnaren. Styrgruppen är ansvarig för den strategiska ledningen av Tryggare Vallentuna, här fattas alla strategiska beslut. Styrgruppen ansvarar även för budget och kontroll samt för att fokus hålls på det barn- och ungdomspolitiska programmets intentioner. Nya verksamheter eller initiativ stäms av i styrgruppen för att värdera om de är i linje med det barn- och ungdomspolitiska programmet. Vidare beslutar styrgruppen om eventuellt nya medlemmar i de övriga två nivåerna av grupper.

29 TJÄNSTESKRIVELSE KOMMUNLEDNINGSKONTORET DNR KS SID 4/5 Lokalt BRÅ: Det lokala brottsförebyggandet rådet består av styrgruppen, kompletterad med närpolischefen, säkerhetssamordnaren samt barn- och ungdomssamordnaren. Samordningsgrupp: Består av enhetschefen för ungdomsenheten på fritidsförvaltningen, enhetschefen för barn- och familjeenheten på socialförvaltningen, enhetschefen för kvalitet och utveckling på barn- och ungdomsförvaltningen samt närpolisens befäl. Sammankallande för gruppen är barnoch ungdomssamordnaren. Samordningsgruppen är ansvarig för den operativa ledningen av de olika verksamheter och projekt som syftar till att uppfylla det barn- och ungdomspolitiska programmet. Här samordnas resurserna, här utformas projekten/verksamheterna och här ligger även dokumentationsansvaret. Utökad samordningsgrupp: Består av representanter från skolornas elevhälsovård, socialtjänstens barn- och ungdomsgrupp samt öppenvård, fältverksamheten, närpolisen, svenska kyrkans ungdomsverksamhet samt kommunens alkoholhandläggare. Barn- och ungdomssamordnaren sammankallar och leder arbetet i denna grupp. I den utökade samordningsgruppen utförs det praktiska arbetet i linje med det barnoch ungdomspolitiska programmet på mandat från samordningsgruppen. Det är även den här gruppen som har direktkontakt med Vallentunas barn och unga, varför både input och output genereras på den här nivån. Samverkanspartners: Tryggare Vallentuna samverkar med olika föreningar och ideella verksamheter såsom Rotary, Rädda Barnen, Norrortskyrkan, MHF samt Studieförbundet Bilda. Trygghetsskapande nätverk: För att förankra det brottsförebyggande arbetet i kommunen är tanken att initiera ett nätverk med intresserade aktörer från lokalsamhället. Exempel på sådana aktörer kan vara: - Köpmän - Fastighetsägare - Andra företagare i kommunen - Räddningstjänst - Polis - Bevakningsföretag

30 TJÄNSTESKRIVELSE KOMMUNLEDNINGSKONTORET DNR KS SID 5/5 - Villaägare- o bostadsrättsföreningar - Grannsamverkansföreningar - Pensionärsföreningar - Andra intresseorganisationer - Elevråd från skolor - Med flera Nätverket föreslås ha fysiska möten fyra gånger per år och därutöver utbyta information på annat lämpligt sätt. Handlingar 1. Förslag om brottsförebyggande råd Protokollsutdrag KS AU Ann-Charlotte Järnström Kommundirektör Ska expedieras till: Akt

31 PROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Extra ärende- Förslag om brottsförebyggande råd KSAU 210 Dnr KS AJ'tl~?,7 Beslut Arbetsutskottet ger kommundirektören i uppdrag att komma med förslag hur Tryggare Vallentuna kan utvecklas till ett alternativt Brottsförebyggande råd. Ärendet Gunnel Orselius -Dahl (FP) yrkar att ett Brottsförebyggande råd inrättas i Vallentuna, t ex genom att den nuvarande organisationen Tryggare Vallentuna får en starkare ställning. Justerandes sign Justeran~n utd ragsbestyrkande 18 (18)

32 Ärende 5

33 TJÄNSTESKRIVELSE KOMMUNLEDNINGSKONTORET DNR KS SID 1/5 HENRIK BERGGREN KOMMUNSTYRELSEN OCH KOMMUNFULLMÄKTIGE Tjänsteskrivelse Slutredovisning investeringsprojekt Kommunledningskontorets förslag till kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att godkänna slutredovisningarna. Ärendet i korthet Enligt kommunens författningssamling ska så snart ett investeringsprojekt färdigställts ansvarig nämnd avge slutredovisning, med avräkning mot anvisat anslag, till kommunfullmäktige. Samhällsbyggnadsnämnden lämnar här en slutredovisning av om- och tillbyggnad Ekebyskolan, ny förskola Bällstaberg samt ombyggnad av Vallentuna gymnasium. Ärendets tidigare behandling Samhällsbyggnadsnämnden beslutade, att för egen del, den 11 oktober godkänna slutredovisningarna för investeringsprojekten Ekebyskolan, om- och tillbyggnad F-9 Vallentuna gymnasium ombyggnad 2008 Bällstaberg 3, nybyggnad förskola Ärendet Ekebyskolan, om- och tillbyggnad F-9 I kommunplan anslogs 22,5 miljoner kronor för en om- och tillbyggnad av Ekebyskolan. Kommunfullmäktige beslutade den 27 mars om ett tilläggsanslag på 2,7 miljoner kronor för att täcka ökade kostnader. Den slutgiltiga kostnaden uppgår till 28,9 miljoner kronor vilket innebär en avvikelse på 3,7 miljoner kronor. Denna avvikelse är sedan tidigare anmäld till KOMMUNLEDNINGSKONTORET TUNA TORG VALLENTUNA TFN FAX

34 TJÄNSTESKRIVELSE KOMMUNLEDNINGSKONTORET DNR KS SID 2/5 kommunstyrelsen i samhällsbyggnadsnämndens VaSaRu-rapporter. Budget och utfall per aktivitet framgår av tabell 1. Det som förklarar avvikelsen mot anvisade medel är framförallt oförutsedda kostnader inom totalentreprenaden samt byggledning och kontroll. En viss marginal för oförutsedda kostnader är brukligt för projekt av denna storlek men här är den betydligt större än brukligt. De ökade kostnaderna för byggledning och kontroll beror, dels på oförutsedda arbetena, dels på merkostnader kopplade till en tvist med entreprenören vilken krävt ytterligare ersättning för stillestånd och förlängd tid. Entreprenören har senare dragit tillbaka sina krav. Tabell 1 Budget och utfall om- och tillbyggnad av Ekebyskolan F-9, tusental kronor Aktivitet Beräknad utgift Slutlig utgift Anslutningsavgifter och el Totalentreprenad inkl oförutsett Ramprojektering och kopiering Byggledning och kontroll Avgifter till myndigheter samt besiktningsarvoden Internränta TOTALT Vallentuna gymnasium ombyggnad 2008 I kommunplan anslogs 4,8 miljoner kronor för en ombyggnad av Vallentuna gymnasium. Projektet omfattade nya kanslilokaler, nya undervisningslokaler på plan 3. Vidare byggdes lokalerna för gymnasiets aspergerelever om vilket inte beaktades i tilldelning av investeringsmedel. Kommunfullmäktige beslutade 7 april 2008 att skjuta till ytterligare 2,7 miljoner kronor till projektet. Den ursprungliga kalkylen hade visat sig var för lågt räknad bland annat med hänsyn till dimensioneringen av ventilationssystemet.

35 TJÄNSTESKRIVELSE KOMMUNLEDNINGSKONTORET DNR KS SID 3/5 Den slutgiltiga kostnaden uppgår till 8,5 miljoner kronor vilket innebär en negativ avvikelse på 1 miljon kronor. Denna avvikelse är sedan tidigare anmäld till kommunstyrelsen i samhällsbyggnadsnämndens VaSaRu-rapporter. Budget och utfall per aktivitet framgår av tabell 2. Tabell 2 Budget och utfall ombyggnad Vallentuna gymnasium 2008, tusental kronor Aktivitet Beräknad utgift Slutlig utgift Totalentreprenadutgift inkl förutsett Ramprojektering och kopiering Byggledning och kontroll Avgifter till myndigheter samt besiktningsarvoden Internränta TOTALT Bällstaberg 3 I kommunplan anslogs 28,5 miljoner kronor för byggandet av en förskola i Bällstaberg. Den slutgiltiga kostnaden uppgår till 24,3 miljoner kronor vilket innebär en positivt avvikelse på 4,3 miljon kronor. Denna avvikelse är sedan tidigare anmäld till kommunstyrelsen i samhällsbyggnadsnämndens VaSaRu-rapporter. Budget och utfall per aktivitet framgår av tabell 3. Stor osäkerhet om kostnadsläget vid upprättandet av kalkylen samt ett gynnsamt utfall av upphandlingen är förklaringen till det positiva utfallet.

Tjänsteskrivelse VaSaRu tertial

Tjänsteskrivelse VaSaRu tertial PATRIC ANDERSSON SID 1/11 EKONOMICHEF PATRIC.ANDERSSON@VALLENTUNA.SE KOMMUNSTYRELSEN Tjänsteskrivelse VaSaRu tertial 1 2011 Kommunledningskontorets förslag till beslut 1. att föreslå kommunfullmäktige

Läs mer

53e VALLENTUNA KOMMUN. iirendet i korthet. Månadsuppföljning februari 2013, samtl ga nämnder (KS ) Propositionsordning. Handlingar.

53e VALLENTUNA KOMMUN. iirendet i korthet. Månadsuppföljning februari 2013, samtl ga nämnder (KS ) Propositionsordning. Handlingar. VALLENTUNA KOMMUN Kom mu nstyrelsens a rbetsutskott Sa m ma nträdesprotokol I 20L3-03-2L 12 (16) 53e Månadsuppföljning februari, samtl ga nämnder (KS.093) Beslut Arbetsutskottet föreslår att: Kommunstyrelsen

Läs mer

VaSaRu-uppföljning efter första tertialet 2009

VaSaRu-uppföljning efter första tertialet 2009 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Kommunstaben TUNA TORG 1 186 86 VALLENTUNA TELEFON VX 08-587 850 00 FAX 08-587 850 88 kommun@vallentuna.se Kommunstyrelsen Handläggare: Henrik Berggren Direkt 08-587 850 37 1 Vallentunas

Läs mer

Resultatöverföring från 2015 års bokslut 16 KS

Resultatöverföring från 2015 års bokslut 16 KS Resultatöverföring från 2015 års bokslut 16 KS 2016.142 3 Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2016-05-30 101 Resultatöverföring från 2015 års bokslut (KS 2016.142) Beslut Kommunstyrelsen föreslår att

Läs mer

Månadsuppföljning efter oktober 2009

Månadsuppföljning efter oktober 2009 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Ekonomiavdelningen TUNA TORG 1 186 86 VALLENTUNA TELEFON VX 08-587 850 00 FAX 08-587 850 88 kommun@vallentuna.se Kommunstyrelsen Handläggare: Henrik Berggren Direkt 08-587 850 37

Läs mer

1. Månadsuppföljning kommunstyrelsen juni 2015

1. Månadsuppföljning kommunstyrelsen juni 2015 VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE KOMMUNLEDNINGSKONTORET -06-25 DNR KS.051 MI KARNSTEDT SID 1/2 CONTROLLER 08-587 851 13 MI.KARNSTEDT@VALLENTUNA.SE KOMMUNSTYRELSEN Tjänsteskrivelse Månadsuppföljning kommunstyrelsen

Läs mer

KOMMUNSTYRELSEN 2011-03-28

KOMMUNSTYRELSEN 2011-03-28 K A LLELSE KOMMUNSTYRELSEN 2011-03-28 Tid och plats Kl 18.00 Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna Kallade tjänstemän Ann-Charlotte Järnström,Kommundirektör Victor Kilén, chef KS kansli Patric Andersson,

Läs mer

UPPFÖLJNING. Per 31 oktober Svalövs kommun. Till KS

UPPFÖLJNING. Per 31 oktober Svalövs kommun. Till KS UPPFÖLJNING Per 3 oktober 26 Svalövs kommun. Till KS 625 2 Innehållsförteckning Inledning 2. Kommunens ekonomi. Utfall per 3 oktober 2 2. Kommunens ekonomi. Prognos för helår 2 3. Integrationsprojekt 6

Läs mer

't( 1. Tjänsteskrivelse: Förslag som säkerställer ett positivt resultat zor3 2. Bilaga Förslag på åtgärder VALLENTUNA KOMMUN

't( 1. Tjänsteskrivelse: Förslag som säkerställer ett positivt resultat zor3 2. Bilaga Förslag på åtgärder VALLENTUNA KOMMUN VALLENTUNA KOMMUN Kom mu nstyrelsens a rbetsutskott Sa m manträdesprotokol I 20L3-O2-t4 t4 (t7) 926 Förslag som säkerställer ett positivt resultat 2013 (KS 2012.580) Beslut Arbetsutskottet ställer sig

Läs mer

Tjänsteskrivelse Hemställan från socialnämnden om integrationssamordning

Tjänsteskrivelse Hemställan från socialnämnden om integrationssamordning VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE KOMMUNLEDNINGSKONTORET 2015-04-22 DNR KS 2015.033 EMELIE HALLIN SID 1/2 STABSCHEF 08-58785203 EMELIE.HALLIN@VALLENTUNA.SE KOMMUNSTYRELSEN Tjänsteskrivelse Hemställan

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN. 128 Slutredovisning av investeringsprojekt 2786-Väsbygården, om- och tillbyggnad av 56 vårdbostäder (KS 2012.

VALLENTUNA KOMMUN. 128 Slutredovisning av investeringsprojekt 2786-Väsbygården, om- och tillbyggnad av 56 vårdbostäder (KS 2012. Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2012-09-03 18 (21) 128 Slutredovisning av investeringsprojekt 2786-Väsbygården, om- och tillbyggnad av 56 vårdbostäder (KS 2012.235) Beslut Kommunstyrelsen godkänner

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport* Granskning av delårsrapport Tyresö kommun September 2007 Anders Hägg Frida Enocksson Jonas Eriksson *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...3 2 Inledning...5

Läs mer

Tjänsteskrivelse Resultatutjämningsreserv (RUR)

Tjänsteskrivelse Resultatutjämningsreserv (RUR) VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE KOMMUNLEDNINGSKONTORET 2013-10-04 DNR KS 2013.392 MARIE WALLIN SID 1/2 REDOVISNINGSANSVARIG 08-58785032 MARIE.WALLIN@VALLENTUNA.SE KOMMUNSTYRELSEN Tjänsteskrivelse Resultatutjämningsreserv

Läs mer

Månadsrapport februari

Månadsrapport februari 2012-03-29 1 (7) Kommunstyrelsen Månadsrapport februari Beslutsunderlag Kommunkontorets skrivelse den 29 mars 2012. Sammanfattning Stadens resultat uppgick efter februari månad till 23,9 mnkr, vilket är

Läs mer

15. Ekonomisk månadsrapport för kommunen januari - mars 2015 Dnr 2015/94-042

15. Ekonomisk månadsrapport för kommunen januari - mars 2015 Dnr 2015/94-042 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 18 (27) 2015-04-27 Ks 15. Ekonomisk månadsrapport för kommunen januari - mars 2015 Dnr 2015/94-042 I enlighet med kommunfullmäktiges beslut av strategisk plan följer

Läs mer

Månadsuppföljning. Maj 2012

Månadsuppföljning. Maj 2012 A Månadsuppföljning Maj 2012 2 Månadsuppföljning 1 januari 31 maj 2012 Skatteunderlagsprognosen per april pekar mot ett överskott om ca 3,2 mkr för skatteintäkterna. Det är slutavräkningarna både för 2011

Läs mer

Uppdelning av kultur- och fritidsförvaltningen till två förvaltningar 18 KS

Uppdelning av kultur- och fritidsförvaltningen till två förvaltningar 18 KS Uppdelning av kultur- och fritidsförvaltningen till två förvaltningar 18 KS 2016.274 3 Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2016-05-30 123 Uppdelning av kultur- och fritidsförvaltningen till två förvaltningar

Läs mer

Årets resultat och budgetavvikelser

Årets resultat och budgetavvikelser Årets resultat och budgetavvikelser Årets första uppföljning för perioden januari mars med årsprognos visar på ett resultat på 20,6 mnkr vilket är 15,6 mnkr bättre än budget. Avvikelser mellan prognos

Läs mer

Fördelning av arbetsmiljöuppgifter till nämnderna 19 KS

Fördelning av arbetsmiljöuppgifter till nämnderna 19 KS Fördelning av arbetsmiljöuppgifter till nämnderna 19 KS 2016.311 3 Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2016-08-29 155 Fördelning av arbetsmiljöuppgifter till nämnderna (KS 2016.311) Beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2016

Granskning av delårsrapport 2016 Granskningsrapport Richard Vahul Jenny Nyholm Granskning av delårsrapport 2016 Nynäshamns kommun Granskning av delårsrapport 2016 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund

Läs mer

Bokslutsprognos

Bokslutsprognos 1(4) Kommunstyrelsens förvaltning Handläggare Chris Tevell Tfn 0142-850 22 Kommunstyrelsen Bokslutsprognos 2012-03-31 Sammanfattning Budgeterat resultat enligt verksamhetsplan för år 2012 är 10,5 mkr.

Läs mer

Budgetuppföljning för kommunstyrelsen 2015

Budgetuppföljning för kommunstyrelsen 2015 2015-04-20 KS-2015/306.182 1 (4) HANDLÄGGARE Askerud, Carina 08-535 302 83 Carina.Askerud@huddinge.se Kommunstyrelsen Budgetuppföljning för kommunstyrelsen 2015 Förslag till beslut Budgetuppföljningen

Läs mer

ST] SOLLENTUNA KOMMUN

ST] SOLLENTUNA KOMMUN ST] SOLLENTUNA KOMMUN NR^ Kommunledningskontoret Camilla Hulterström Tjänsteutlåtande 2013-05-15 Sidan 1 av 2 Dnr 2013/0253 KS-1 Diariekod: 104 Kommunstyrelsen Förstärkt månadsrapport per april för kommunstyrelsen

Läs mer

Uppföljning per 2006-03-31

Uppföljning per 2006-03-31 Uppföljning per -03-31 Ekonomisk rapport Det budgeterade resultatet för år uppgår till +20 849. Uppföljningen per den 31 mars prognostiserar ett helårsresultat på +32 677. Nämnderna rapporterar totalt

Läs mer

K U NGÖRELSE. Victor Kilén, Tf kommundirektör Karin Kilerud, kommunsekreterare. Vallentuna den 27 oktober 2014

K U NGÖRELSE. Victor Kilén, Tf kommundirektör Karin Kilerud, kommunsekreterare. Vallentuna den 27 oktober 2014 K U NGÖRELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE 2014-11-10 Tid och plats Kl 18.00 Kultursalen, Kulturhuset, Vallentuna Kallade tjänstemän Victor Kilén, Tf kommundirektör Karin Kilerud, kommunsekreterare Övriga kallade

Läs mer

KALLELSE. 1. Justerande:... Utbildningsnämnden 21 september 2004

KALLELSE. 1. Justerande:... Utbildningsnämnden 21 september 2004 Utbildningsnämnden 21 september 2004 Plats och tid för sammanträdet Kallade tjänstemän Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna tisdagen den 21 september 2004 kl 19.00 Utbildningschef Roland Beijer

Läs mer

Ombudgeteringar och reviderad budget Förslag till ombudgetering och begäran om tilläggsbudget

Ombudgeteringar och reviderad budget Förslag till ombudgetering och begäran om tilläggsbudget 1(7) KS 2009/0005 Ombudgeteringar och reviderad budget 2009 Kommunfullmäktige fastställde budget för år 2009 vid sammanträdena den 24 och 27 november. Revidering av budgeten behöver göras på följande punkter.

Läs mer

Bokslutsprognos 2013-10-31

Bokslutsprognos 2013-10-31 1(4) Kommunstyrelsens förvaltning Handläggare Chris Tevell/Maria Åhström Tfn 0142-850 22 Kommunstyrelsen Bokslutsprognos 2013-10-31 Sammanfattning Budgeterat resultat enligt mål och budget för år 2013

Läs mer

Månadsuppföljning. April 2012

Månadsuppföljning. April 2012 A Månadsuppföljning April 2012 2 Månadsuppföljning 1 januari 30 april 2012 Skatteunderlagsprognosen per april pekar mot ett överskott om ca 3,2 mkr för skatteintäkterna. Det är slutavräkningarna både för

Läs mer

Revisionsrapport. Delårsrapport 2009. Vallentuna kommun 2009-11-05. Carin Hultgren. Certifierad kommunal yrkesrevisor.

Revisionsrapport. Delårsrapport 2009. Vallentuna kommun 2009-11-05. Carin Hultgren. Certifierad kommunal yrkesrevisor. Revisionsrapport Delårsrapport 2009 Vallentuna kommun 2009-11-05 Carin Hultgren Certifierad kommunal yrkesrevisor Frida Enocksson Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...1 2 Inledning...2 2.1 Bakgrund...2

Läs mer

Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08)

Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08) Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08) LANDSTINGET KRONOBERG 2005-10-28 2 (7) 1 Finansiella ramar Finansiering av tidigare beslutade driftkostnadsramar föreslås grundat

Läs mer

Bällstarummet, kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 30 november 2009, kl 18.00 Obs! Middagsbuffé efter sammanträdet

Bällstarummet, kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 30 november 2009, kl 18.00 Obs! Middagsbuffé efter sammanträdet Kommunstyrelsen 2009-11-30 Plats och tid för sammanträdet Bällstarummet, kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 30 november 2009, kl 18.00 Obs! Middagsbuffé efter sammanträdet Kallade tjänstemän Tf Kommundirektör

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2016

Granskning av delårsrapport 2016 Granskningsrapport Conny Erkheikki Granskning av delårsrapport 2016 Gällivare kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott KALLELSE/ FÖREDRAGNINGSLISTA 1(1) Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 25 augusti 2015 kl. 8:30 Plats KS-salen, stadshuset Enligt uppdrag Anette Mellström Föredragningslista Val av protokollsjusterare

Läs mer

Arbetsutskottet Angarnsrummet, Tunahuset Tuna torg 2, Vallentuna tisdagen den 14 oktober 2008 kl. 17.00

Arbetsutskottet Angarnsrummet, Tunahuset Tuna torg 2, Vallentuna tisdagen den 14 oktober 2008 kl. 17.00 Myndighetsnämnden för teknik och miljö arbetsutskott Myndighetsnämnden för teknik och miljö Plats och tid för sammanträdet Arbetsutskottet Angarnsrummet, Tunahuset Tuna torg 2, Vallentuna tisdagen den

Läs mer

Folkhälsopolicy 4 KS

Folkhälsopolicy 4 KS Folkhälsopolicy 4 KS 2015.126 3 Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-11-17 185 Folkhälsopolicy (KS 2015.126) Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att kommunstyrelsen beslutar

Läs mer

Delårsrapport 1 per mars 2017 för kommun och bolag

Delårsrapport 1 per mars 2017 för kommun och bolag TJÄNSTEUTLÅTANDE 2017-05-15 Handläggare: Håkan Wahlgren Telefon: 0176-712 60 E-post: hakan.wahlgren@norrtalje.se Till Kommunstyrelsens arbetsutskott Delårsrapport 1 per mars 2017 för kommun och bolag Förslag

Läs mer

Ekonomisk uppföljning år 2010 för Norrköpings kommun

Ekonomisk uppföljning år 2010 för Norrköpings kommun RAPPORT 1(7) 2010-05-04 KS-118/2010 Handläggare, titel, telefon Claes-Göran Magnell, ekonomidirektör 011-15 34 41 Kommunfullmäktige Ekonomisk uppföljning år 2010 för Norrköpings kommun Förslag till beslut

Läs mer

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Tid och plats Beslutande övriga deltagare 20 april2015 kl. 09:00-16:00-21 april2015 kl. 09:00-14:00 Sammanträdesrummet, kommunkontoret Torsby Ann-Kah in Järåsen (S), ordförande

Läs mer

Kommunledningskontorets ekonomirapporter 2014 per april

Kommunledningskontorets ekonomirapporter 2014 per april TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Åsa Bejvall 2014-05-23 KS 2014/0248 0480-45 01 11 Kommunstyrelsen Kommunledningskontorets ekonomirapporter 2014 per april Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Ekonomirapport 2015 efter januari månad

Ekonomirapport 2015 efter januari månad Ekonomichef Anders Björlin 0490-25 41 07 anders.bjorlin@vastervik.se 2015-02-18 Kommunstyrelsen Ekonomirapport 2015 efter januari månad Uppföljning I enlighet med det av kommunfullmäktige fastställda dokumentet

Läs mer

Ekonomisk rapport per

Ekonomisk rapport per Ekonomisk rapport per -03-31 Övergripande ekonomiska händelser Det budgeterade resultatet för år uppgår till +40 034 tkr. Uppföljningen per den 31 mars prognostiserar ett helårsresultat på +19 429 tkr.

Läs mer

Ändring av Kommunplan Nybro kommun

Ändring av Kommunplan Nybro kommun Ändring av Kommunplan 2017-2019 Nybro kommun Antagen av kommunfullmäktige 19 december 2016 Enligt kommunfullmäktiges beslut ska kommunstyrelseförvaltningen senast under december lämna en ekonomisk avstämning.

Läs mer

Nämndernas framställningar om tilläggsanslag samt utökad investeringsram

Nämndernas framställningar om tilläggsanslag samt utökad investeringsram Tjänsteskrivelse 1 (8) 2015-06-09 50TKommunledningskontoret Dnr KS 2015-172 Birgitta Hammar Kommunstyrelsen Nämndernas framställningar om tilläggsanslag samt utökad investeringsram KOMMUNLEDNINGSKONTORETS

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN. 1 januari - 30 juni Periodens resultat - 14 Mkr. Prognostiserat helårsresultat 24 Mkr

VALLENTUNA KOMMUN. 1 januari - 30 juni Periodens resultat - 14 Mkr. Prognostiserat helårsresultat 24 Mkr VALLENTUNA KOMMUN 1 januari - 30 juni 2002 Periodens resultat - 14 Mkr Prognostiserat helårsresultat 24 Mkr Nämndernas driftsresultat under perioden 8 Mkr Nämndernas helårsprognos 22 Mkr Negativt delårsresultat

Läs mer

Årets resultat och budgetavvikelser

Årets resultat och budgetavvikelser Årets resultat och budgetavvikelser Årets uppföljning för perioden januari mars med årsprognos visar på ett resultat på 6,5 mnkr vilket är 2,9 mnkr bättre än budget. Avvikelser mellan prognos och budget

Läs mer

ANMÄLNINGS- LISTA KOMMUNSTYRELSEN 2012-09-17 2012-10-23

ANMÄLNINGS- LISTA KOMMUNSTYRELSEN 2012-09-17 2012-10-23 ANMÄLNINGS- LISTA KOMMUNSTYRELSEN 2012-09-17 2012-10-23 Protokoll Kommunstyrelsens teknik- och fastighetsutskott 2012-10-17 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-10-18 Kommunstyrelsens näringslivs- och planutskott

Läs mer

Uppdelning av kultur- och fritidsförvaltningen till två förvaltningar 13 KS

Uppdelning av kultur- och fritidsförvaltningen till två förvaltningar 13 KS Uppdelning av kultur- och fritidsförvaltningen till två förvaltningar 13 KS 2016.274 3 Kommunstyrelsen 2016-10-03 177 Uppdelning av kultur- och fritidsförvaltningen till två förvaltningar (KS 2016.274)

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Carl-Gustaf Folkeson Bengt-Åke Hägg Lotten Lasson Granskning av delårsrapport 2014 Staffanstorps kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2

Läs mer

Kommunhuset, Bällstarummet Måndagen den 18 oktober 2010, kl 18:00-19:20

Kommunhuset, Bällstarummet Måndagen den 18 oktober 2010, kl 18:00-19:20 VALLENTUNA _KOMMUN Kommunstyrelsen 2010-10-18 Plats och tid för sammanträdet Kommunhuset, Bällstarummet Måndagen den 18 oktober 2010, kl 18:00-19:20 Beslutande Ersättare Örjan Lid (M), ordförande Elisabeth

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2008

Granskning av delårsrapport 2008 Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2008 Smedjebackens kommun September 2008 Robert Heed Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 1.1 Uppdrag och ansvarsfördelning... 2 1.2 Kommunfullmäktiges mål

Läs mer

Ekonomirapport 2016 efter januari månad

Ekonomirapport 2016 efter januari månad Tf Ekonomichef Christina Bäckström 0490-25 40 78 christina.backstrom@vastervik.se 2016-02-18 Kommunstyrelsen Ekonomirapport 2016 efter januari månad Uppföljning I enlighet med det av kommunfullmäktige

Läs mer

2013-03-22. Kommunstyrelsen. Månadsrapport februari 2013 Dnr KS/2013:54

2013-03-22. Kommunstyrelsen. Månadsrapport februari 2013 Dnr KS/2013:54 2013-03-22 Kommunstyrelsen Månadsrapport februari 2013 Dnr KS/2013:54 Ärendet Kommunstyrelsen ställer krav på information månatligen om nämndernas/kontorens och stadens resultat för perioden samt prognos

Läs mer

Olle Wallin, samhällsbyggnadschef Lars Haraldsson, chef för Miljö och bygglov Margareta Stensaeus Linder, nämndsekreterare

Olle Wallin, samhällsbyggnadschef Lars Haraldsson, chef för Miljö och bygglov Margareta Stensaeus Linder, nämndsekreterare arbetsutskott 22 augusti 2005 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Angarnsrummet, Tunahuset Tuna torg 2, Vallentuna tisdagen den 22 augusti 2006 kl 17.00 17:40.

Läs mer

Delårsrapport 31 augusti 2011

Delårsrapport 31 augusti 2011 Datum 29 september 2011 Till Revisionen Från Susanne Svensson Angående Granskning av delårsrapport 31 augusti 2011 1 Inledning 1.1 Syfte På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna har vi översiktligt

Läs mer

Justering av budgetramar för löneökningar m m. KS 2014-206

Justering av budgetramar för löneökningar m m. KS 2014-206 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg FALKENBERG 2014-04-22 128 Justering av budgetramar för löneökningar m m. KS 2014-206 KS Beslut Arbetsutskottet föreslår

Läs mer

KOMMUNSTYRELSEN 2014-05-19

KOMMUNSTYRELSEN 2014-05-19 K A LLELSE KOMMUNSTYRELSEN 2014-05-19 Tid och plats Kl 18.00 Bällstarummet, kommunalhuset, Vallentuna Kallade tjänstemän Roland Beijer, kommundirektör Inga-Lill Segenstam, samhällsbyggnadschef Annika Hellberg,

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012-08-31 Smedjebackens kommun Malin Liljeblad Godkänd revisor Fredrik Winter Revisor Oktober 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning

Läs mer

Tjänsteskrivelse Gymnasieskolpeng för språkintroduktion 2015

Tjänsteskrivelse Gymnasieskolpeng för språkintroduktion 2015 VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE KOMMUNLEDNINGSKONTORET 2015-03-05 DNR KS 2015.133 ANDREAS FORSLUND SID 1/2 KOMMUNCONTROLLER ANDREAS.FORSLUND@VALLENTUNA.SE KOMMUNSTYRELSEN Tjänsteskrivelse Gymnasieskolpeng

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Caroline Liljebjörn 8 september 2014 Granskning av delårsrapport 2014 Borgholms kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor

Läs mer

2015-03-25. Dnr Kst 2015/76 Ombudgetering av medel i 2014 års investeringsbudget. Kommunstyrelseförvaltningens förslag till kommunstyrelsen

2015-03-25. Dnr Kst 2015/76 Ombudgetering av medel i 2014 års investeringsbudget. Kommunstyrelseförvaltningens förslag till kommunstyrelsen TJÄNSTESKRIVELSE 1 (6) 2015-03-25 Kommunstyrelsen Dnr Kst 2015/76 Ombudgetering av medel i 2014 års investeringsbudget Förslag till beslut Kommunstyrelseförvaltningens förslag till kommunstyrelse och kommunfullmäktige

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL Investeringsmedel Heby KS-2016/266. Förslag till beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL Investeringsmedel Heby KS-2016/266. Förslag till beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott Utdrag ur PROTOKOLL 2016-05-10 94 Investeringsmedel Heby KS-2016/266 Förslag till beslut Kommunsstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta att utöka investeringsplanen

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Caroline Liljebjörn Granskning av delårsrapport 2014 Vimmerby kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning

Läs mer

Ändring av Kommunplan Nybro kommun

Ändring av Kommunplan Nybro kommun Ändring av Kommunplan 2017-2019 Nybro kommun Enligt kommunfullmäktiges beslut ska kommunstyrelseförvaltningen senast under december lämna en ekonomisk avstämning. Denna ska omfatta beräknade skatteintäkter,

Läs mer

Daniel Bäckström (C) Kerstin Einevik Bäckstrand (C), tj ers Kurt Andersson (KD) Ulrika Simonsson (M) Stefan Olsson (S) Bo Augustsson (S)

Daniel Bäckström (C) Kerstin Einevik Bäckstrand (C), tj ers Kurt Andersson (KD) Ulrika Simonsson (M) Stefan Olsson (S) Bo Augustsson (S) PROTOKOLL 1(20) Paragrafer 239-254 Plats och tid Stadshuset, Trätäljarummet, kl. 08.30 11.25 ande Daniel Bäckström (C) Kerstin Einevik Bäckstrand (C), tj ers Kurt Andersson (KD) Ulrika Simonsson (M) Stefan

Läs mer

Förslag till reviderad budget 2015

Förslag till reviderad budget 2015 Kommunledningsförvaltningen Lovisa Vasiliou,0550-88 009 lovisa.vasiliou@kristinehamn.se Tjänsteskrivelse Datum 2015-03-26 Ks/2015:24 041 Budget Sida 1(5) Förslag till reviderad budget 2015 Sammanfattning

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Anna Carlénius Revisionskonsult Conny Erheikki Auktoriserad revisor Granskning av delårsrapport Pajala kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 1. Inledning 2 1.1 Bakgrund

Läs mer

Årets resultat och budgetavvikelser

Årets resultat och budgetavvikelser Årets resultat och budgetavvikelser Årets första uppföljning för perioden januari april med årsprognos visar på ett resultat på 25,2 mnkr vilket är 20,2 mnkr bättre än budget. Avvikelser mellan prognos

Läs mer

Kommunal författningssamling för Smedjebackens kommun. Ekonomiska styrprinciper - styrmodell och ekonomistyrningsprinciper

Kommunal författningssamling för Smedjebackens kommun. Ekonomiska styrprinciper - styrmodell och ekonomistyrningsprinciper Kommunal författningssamling för Smedjebackens kommun Fastställd av Kf 80 Den 2016-11-14 80 Dnr 2016/00327 Ekonomiska styrprinciper - styrmodell och ekonomistyrningsprinciper Kommunfullmäktiges beslut

Läs mer

Delårsrapport April 2015. Kommunfullmäktige

Delårsrapport April 2015. Kommunfullmäktige Delårsrapport April Kommunfullmäktige Förvaltningsberättelse Delårsbokslut Resultatanalys Periodens resultat uppgår till 25,2 mkr, vilket även var resultatet motsvarande period föregående år. Verksamhetens

Läs mer

Investeringsbudget Tekniska nämnden 2014

Investeringsbudget Tekniska nämnden 2014 Tjänsteskrivelse Sida 1(2) Kommunledningsförvaltningen Morgan Persson,0550-88024 morgan.persson@kristinehamn.se Datum 2013-12-04 Ks/2013:187 041 Budget Investeringsbudget Tekniska nämnden 2014 Sammanfattning

Läs mer

9s7. 20t2.279) 1. Handläggning avnyanlända fly}tingar som inte är arbetsföra 2. Nyanlända flyktingar - Utredning VALLENTUNA KOMMUN

9s7. 20t2.279) 1. Handläggning avnyanlända fly}tingar som inte är arbetsföra 2. Nyanlända flyktingar - Utredning VALLENTUNA KOMMUN VALLENTUNA KOMMUN Kom mu nstyrelsens a rbetsutskott Sa m ma nträdesprotokol I 2072-06-14 1s (20) 9s7 Handläggning av nyanlända flyktingar som inte är arbetsföra (KS 20t2.279) Beslut Arbetsutskottets förslag:

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Anna Carlénius Revisionskonsult Conny Erkheikki Auktoriserad revisor Granskning av delårsrapport 2014 Övertorneå kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2016

Granskning av delårsrapport 2016 Granskningsrapport Granskning av delårsrapport 2016 Sollefteå kommun Anneth Nyqvist PerÅke Brunström Certifierade kommunala revisorer Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1

Läs mer

Syftet med kompletteringsbudgeten är att överföra ej utnyttjade investeringsramar mellan åren på grund av tidsförskjutning av investeringar.

Syftet med kompletteringsbudgeten är att överföra ej utnyttjade investeringsramar mellan åren på grund av tidsförskjutning av investeringar. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL (D. Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2014-04-08 Blad 5 Ks 61 Au 37 Dnr 53/2014-042 Kompletteringsbudget år 2014 Syftet med kompletteringsbudgeten är att överföra ej utnyttjade investeringsramar

Läs mer

Månadsrapport Ekonomi och Personal. Nybro kommun Okt 2014

Månadsrapport Ekonomi och Personal. Nybro kommun Okt 2014 Månadsrapport Ekonomi och Personal Nybro kommun Okt 2014 Innehållsförteckning Ekonomi... 3 Driftsredovisning... 3 Driftsredovisning per område/förvaltning... 4 Investeringsredovisning... 6 Avtalstrohet...

Läs mer

Ombudgetering, tilläggsanslag och reviderad budget 2011

Ombudgetering, tilläggsanslag och reviderad budget 2011 1(11) KS 2011/0010 Ombudgetering, tilläggsanslag och reviderad budget 2011 Denna samordnas med ärendet KS 2011/0009 som gäller Budgetprognos 1, år 2011. Förslaget förutsätter fastighetsnämndens förslag

Läs mer

Olle Wallin, samhällsbyggnadschef Lars Haraldsson, chef för Miljö och bygglov Margareta Stensaeus Linder, nämndsekreterare

Olle Wallin, samhällsbyggnadschef Lars Haraldsson, chef för Miljö och bygglov Margareta Stensaeus Linder, nämndsekreterare Myndighetsnämnden för teknik och miljö 20 februari 2007 Plats och tid för sammanträdet ande Ersättare Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Angarnsrummet, Tunahuset Tuna torg 2,

Läs mer

Delårsrapport. För perioden 2015-01-01 2015-08-31

Delårsrapport. För perioden 2015-01-01 2015-08-31 Delårsrapport För perioden 2015-01-01 2015-08-31 RONNEBY KOMMUN DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2015-01-01-2015-08-31 I nedanstående kommenteras den finansiella utvecklingen avseende rapportperioden, jämte

Läs mer

Bokslutsprognos

Bokslutsprognos Missiv 1(4) Kommunstyrelsens förvaltning Datum Diarienummer 2015-11-12 KS/2015:140 Handläggare Chris Tevell Tfn 0142-850 22 Kommunstyrelsen Bokslutsprognos 2015-10-31 Sammanfattning Budgeterat resultat

Läs mer

att utöka socialnämndens budget för år 2015 med 2 miljoner kronor för ökade volymer inom verksamheten LSS och Lass

att utöka socialnämndens budget för år 2015 med 2 miljoner kronor för ökade volymer inom verksamheten LSS och Lass Kommunstyrelsen Utdrag ur PROTOKOLL OJUSTERAT 2015-04-27 92 Begäran från socialnämnden om utökat kommunbidrag KS-2015/256 Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta att utöka socialnämndens

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 13 (26)

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 13 (26) VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 13 (26) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-03-20 28 Taxor för Storstockholms brandförsvarsförbund (KS 2014.073) Beslut Arbetsutskottet föreslår att Kommunstyrelsen

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-02-25

PROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-02-25 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-02-25 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Justerare Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna Kl 09.00- Örjan Lid (M), ordförande Elisabeth Rydström

Läs mer

Karin Dahl-Strandin (s) Barn- och ungdomsförvaltningen, Vallentuna. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Karin Dahl-Strandin (s) Barn- och ungdomsförvaltningen, Vallentuna. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott Datum 2003-04-22 Plats och tid för sammanträdet Barn- och ungdomsförvaltningen, Tuna torg 2, 1 tr, Vallentuna tisdagen den 22 april 2003 kl 17:00-19:00 Jerker Sjögren

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2015

Granskning av delårsrapport 2015 Granskningsrapport Anna Carlénius Revisionskonsult Conny Erkheikki Auktoriserad revisor Granskning av delårsrapport 2015 Övertorneå kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 1.1 Bakgrund

Läs mer

MÅNADSUPPFÖLJNING APRIL 2011

MÅNADSUPPFÖLJNING APRIL 2011 1 (5) EKONOMIKONTORET MÅNADSUPPFÖLJNING APRIL 2011 Dokumentnamn April 2 (5) SAMMANFATTNING AV PROGNOS APRIL 2011 Övergripande April månads uppföljning pekar på en negativ avvikelse mot budget om 4,4 mnkr.

Läs mer

Bällstarummet, kommunalhuset, Vallentuna. 55 Årsredovisning för AB Össebyhus 2013 (KS 2014.089)

Bällstarummet, kommunalhuset, Vallentuna. 55 Årsredovisning för AB Össebyhus 2013 (KS 2014.089) VALLENTUNA KOMMUN Protokollsutdrag SID 1(1) Organ: Kommunstyrelsen Datum: 2014-04-07 Plats: Bällstarummet, kommunalhuset, Vallentuna 55 Årsredovisning för AB Össebyhus 2013 (KS 2014.089) BESLUT Kommunstyrelsen

Läs mer

Förstudie ekonomistyrning investeringar Oxelösunds kommun

Förstudie ekonomistyrning investeringar Oxelösunds kommun Linköping 2007-11-21 Kommunens revisorer Förstudie ekonomistyrning investeringar Oxelösunds kommun Inledning och bakgrund Om anläggningstillgångar ska bibehålla sitt värde och funktionalitet krävs omfattande

Läs mer

Månadsuppföljning. Mars 2010

Månadsuppföljning. Mars 2010 A Månadsuppföljning Mars 21 2 Månadsuppföljning 1 januari 31 mars 29 Jämfört med budget visar skatteprognosen per 21-2-15 att skatteintäkterna beräknas bli 4,2 mkr högre än när kommunfullmäktige fastställde

Läs mer

31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN

31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN 31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KS 2014-10-01 KOMMUNINFORMATION

Läs mer

KOMMUNSTYRELSEN 2014-01-20

KOMMUNSTYRELSEN 2014-01-20 K A LLELSE KOMMUNSTYRELSEN 2014-01-20 Tid och plats Kl 18.00 Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna Kallade tjänstemän Roland Beijer, kommundirektör Annika Hellberg, ekonomichef Victor Kilén, förvaltningschef

Läs mer

Månadsuppföljning januari juli 2015

Månadsuppföljning januari juli 2015 Resultatet uppgår till 47 Mkr för juli månad. Nettokostnaderna har t.o.m. juli tagit i anspråk 57 % av årsbudgeten. Riktpunkten är 58 %. Hittills under året har kommunen investerat för 103 Mkr. Fyra av

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Utfallsprognos mars 2014

Tjänsteskrivelse. Utfallsprognos mars 2014 SIGNERAD 2014-03-27 Malmö stad Stadskontoret 1 (2) Datum 2014-03-27 Handläggare Mats Hansson Budgetchef mats.r.hansson@malmo.se Tjänsteskrivelse Utfallsprognos mars 2014 STK-2014-409 Sammanfattning Årets

Läs mer

Preliminär Bokslutsrapport December 2016

Preliminär Bokslutsrapport December 2016 Preliminär Bokslutsrapport December 2016 Resultatet uppgår till 59 mkr Nämndernas resultat är sammanlagt 22 mkr bättre än budget Kommunen har investerat för 175 mkr. Samtliga fyra finansiella mål nås.

Läs mer

Granskning av delårsrapport per

Granskning av delårsrapport per Revisionsrapport Granskning av delårsrapport per 2009-08-31 Motala kommun 2009-10-01 Karin Jäderbrink Matti Leskelä Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...1 2 Inledning...2 2.1 Bakgrund...2 2.2 Syfte,

Läs mer

Omorganisation kommunikation 16 KS

Omorganisation kommunikation 16 KS Omorganisation kommunikation 16 KS 2016.400 3 Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2016-11-28 218 Omorganisation kommunikation (KS 2016.400) Beslut Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige antar

Läs mer

Förvaltningschef Roland Beijer Nämndsekreterare Cecilia Arrgård Controller Annika Hellberg. Barn- och ungdomsförvaltningen, Vallentuna

Förvaltningschef Roland Beijer Nämndsekreterare Cecilia Arrgård Controller Annika Hellberg. Barn- och ungdomsförvaltningen, Vallentuna Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott 14 december 2004 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Ersättare Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Barn- och ungdomsförvaltningen,

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 25 augusti 2015 kl. 8:30-9:50 Plats KS-salen, stadshuset Omfattning 58-62 ande Anders Andersson (C) Christina Fosnes (M) Johan Persson (S) Dzenita Abaza

Läs mer

2012-04-20. Kommunstyrelsen. Månadsrapport mars 2012 Dnr KS/2012:82

2012-04-20. Kommunstyrelsen. Månadsrapport mars 2012 Dnr KS/2012:82 2012-04-20 Kommunstyrelsen Månadsrapport mars 2012 Dnr KS/2012:82 Ärendet Kommunstyrelsen ställer krav på information månatligen om nämndernas/kontorens och stadens resultat för perioden samt prognos över

Läs mer

KOMMUNLEDNINGSKONTORET 2015-03-05 DNR KS 2015.131 MARIE WALLIN SID 1/1 REDOVISNINGSANSVARIG 08-58785032

KOMMUNLEDNINGSKONTORET 2015-03-05 DNR KS 2015.131 MARIE WALLIN SID 1/1 REDOVISNINGSANSVARIG 08-58785032 VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE KOMMUNLEDNINGSKONTORET 2015-03-05 DNR KS 2015.131 MARIE WALLIN SID 1/1 REDOVISNINGSANSVARIG 08-58785032 MARIE.WALLIN@VALLENTUNA.SE KOMMUNSTYRELSEN Tjänsteskrivelse Vallentuna

Läs mer