KOMMUNSTYRELSEN. Tid och plats Kl Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KOMMUNSTYRELSEN. Tid och plats Kl 18.00 Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna"

Transkript

1 KOMMUNSTYRELSEN K A LLELSE KOMMUNSTYRELSEN Tid och plats Kl Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna Kallade tjänstemän Ann-Charlotte Järnström, kommundirektör Victor Kilén, chef kommunstyrelsens kansli Henrik Berggren, tf ekonomichef Övriga kallade Vallentuna den 23 november 2010 Örjan Lid Ordförande Victor Kilén Sekreterare Tfn:

2 Förslag till beslut Kommunstyrelsen (14) FÖREDRAGNINGSLISTA Ärende Sidan 1. Val av justerande Fastställande av dagordning Kommuninterna budgetförutsättningar Tryggare Vallentuna ett lokalt brottsförebyggande råd Slutredovisning investeringsprojekt Månadsuppföljning för kommunstyrelsen efter oktober Månadsuppföljning oktober 2010, nämnderna Utredning Busstrafik i Nordost Kommunikationsstrategi för Vallentuna kommun Utlåning till Roslagsvatten AB Anmälningslista Kallelsen, inklusivet handlingarna, finns också i elektroniskt format: WWW

3 Förslag till beslut Kommunstyrelsen (14) 1. Val av justerande Fastställande av dagordning -----

4 Förslag till beslut Kommunstyrelsen (14) 3. Kommuninterna budgetförutsättningar 2011 Dnr KS Kommunstyrelsen beslutar Att fastställa kommunledningskontorets förslag till interna budgetförutsättningar 2011 Ärendet i korthet För att kommunens verksamheter ska kunna arbeta fram sina detaljbudgetar för 2011 behöver vissa internt beslutade budgetförutsättningar fastställas och informeras. Dessa framgår av bilaga 1. Ärendets tidigare behandling KSAU Handlingar 1. KSAU Kommuninterna budgetförutsättningar Interna budgetförutsättningar, bilaga -----

5 Förslag till beslut Kommunstyrelsen (14) 4. Tryggare Vallentuna ett lokalt brottsförebyggande råd Dnr KS Kommunstyrelsen beslutar att Tryggare Vallentuna blir kommunens lokala brottsförebyggande råd (lokalt BRÅ). Ärendet i korthet Kommundirektören fick den 17 december 2009 i uppdrag att komma med förslag till hur Tryggare Vallentuna skulle kunna utvecklas till ett brottsförebyggande råd (lokalt BRÅ), KSAU 210. Att formellt göra Tryggare Vallentuna till ett lokalt BRÅ innebär ett förtydligande av att vi arbetar samordnat med det brottsförebyggande arbetet. De flesta andra kommuner i Sverige har ett lokalt BRÅ, så även de övriga nordostkommunerna. Polismyndigheten har uttryckt att de helst ser att kommunerna har ett lokalt BRÅ som kontaktyta för den lokala polisen. Tryggare Vallentuna har utvecklats som en gemensam arbetsform ur det barn- och ungdomspolitiska handlingsprogram som antogs av kommunfullmäktige den 1 september Den grundprincip som talar om skydd och trygghet har särskild bäring på det brottsförebyggande arbetet. Parallellt med Tryggare Vallentuna har det funnits ett brottsförebyggande ar bet där Vallentuna samverkar med andra myndigheter. Vallentuna deltar här i regionala brottsförebyggande rådet (BRÅ) och i det så kallade chefssamrådet som båda initierats av polismyndigheten. Vallentuna har, till skillnad från andra kommuner, idag inte ett uttalat lokalt brottsförebyggande råd (lokalt BRÅ). Det finns önskemål från polismyndigheten att alla kommuner har ett lokalt BRÅ där det finns representanter både från den egna kommunen och den lokala polisen samt eventuellt andra intressenter. Under hösten 2010 har de brottsförebyggande verksamheterna samordnats inom Tryggare Vallentuna och idag fungerar det som ett lokalt BRÅ. Därför föreslås att kommunstyrelsen formellt beslutar om detta.

6 Förslag till beslut Kommunstyrelsen (14) Ärendets tidigare behandling KSAU Handlingar 1. KSAU Tryggare Vallentuna ett lokalt brottsförebyggande råd, tjänsteskrivelse 3. Förslag om brottsförebyggande råd, KSAU

7 Förslag till beslut Kommunstyrelsen (14) 5. Slutredovisning investeringsprojekt Dnr KS Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna slutredovisningarna. Ärendet i korthet Enligt kommunens författningssamling ska så snart ett investeringsprojekt färdigställts ansvarig nämnd avge slutredovisning, med avräkning mot anvisat anslag, till kommunfullmäktige. Samhällsbyggnadsnämnden lämnar här en slutredovisning av om- och tillbyggnad Ekebyskolan, ny förskola Bällstaberg samt ombyggnad av Vallentuna gymnasium. Ärendets tidigare behandling KSAU Handlingar 1. KSAU Slutredovisning investeringsprojekt, tjänsteskrivelse 3. Slutredovisning av investeringsprojekt 2754, 2327 och 2219, SBN Slutredovisning av investeringsprojekt 2754, 2327 och 2219, tjänsteskrivelse SBF -----

8 Förslag till beslut Kommunstyrelsen (14) 6. Månadsuppföljning för kommunstyrelsen efter oktober 2010 Dnr KS Kommunstyrelsen noterar informationen och godkänner prognosen. Ärendet i korthet Kommunledningskontoret har upprättat budgetuppföljning för kommunstyrelsen efter oktober månad När det gäller rambudgeten - exklusive räddningstjänst och kommunstyrelsens medel för oförutsedda utgifter (KSOF) - har 74 procent förbrukats att jämföras med riktpunkten 83 procent. Prognosen har reviderats sedan tertialuppföljningen efter augusti och överskottet har ökat med 0,2 mnkr till 1,7 mnkr. Räddningstjänsten har förbrukat 83 procent av budgeten och någon avvikelse är inte att vänta. Vid årets början fanns 5,2 mnkr avsatta för KSOF och efter flera beslut om omfördelningar har budgeten förbrukats. Kommunfullmäktige beslutade den 6 september att omdisponera 5 mnkr till KSOF från finansförvaltningen. Per den 31 oktober återstår 4,2 mnkr av dessa medel och prognosen för året är att de inte kommer att förbrukas. Ärendets tidigare behandling KSAU Handlingar 1. KSAU Månadsuppföljning för kommunstyrelsen efter oktober 2010, tjänsteskrivelse 3. Månadsuppföljning för kommunstyrelsen efter oktober 2010, rapport -----

9 Förslag till beslut Kommunstyrelsen (14) 7. Månadsuppföljning oktober 2010, nämnderna Dnr KS Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 1. Att notera informationen och godkänna prognosen 2. Att uppmana de nämnder som prognostiserar underskott att vidta åtgärder i syfte att uppnå en budget i balans Ärendet i korthet Kommunledningskontoret har utifrån nämndernas månadsuppföljning gjort en ekonomisk analys av utfallet för årets första tio månader. Vidrare presenteras en prognos för 2010 års resultat. Resultat för årets första tio månader uppgår till 139,3 miljoner kronor och prognosen för helåret är 105,5 miljoner kronor. Ärendets tidigare behandling KSAU Handlingar 1. KSAU Månadsuppföljning oktober 2010, tjänsteksrivelse -----

10 Förslag till beslut Kommunstyrelsen (14) 8. Utredning Busstrafik i Nordost Dnr KS Kommunstyrelsen beslutar att godkänna gemensamt yttrande från Stockholm Nordost, daterat , till SL om angående utredningen Busstrafik i Nordost Ärendet i korthet SL har nu skickat ut rapporten Busstrafik i Nordost på remiss med trafikerings- och åtgärdsförslag för anpassad busstrafik till resebehoven i nordostsektorn Utredningen kommer att behandlas av SL s styrelse i december Stockholm Nordost har avgett ett gemensamt yttrande till SL. Våren 2009 startade bussutredningen som ingår i ett större projekt, SATSAsamverkan för effektivt transportsystem i Stockholmsregionen vilket samordnas av Regionplanekontoret. Delprojektet Busstrafik i Nordost har finansierats av SL, nordostkommunerna och av EU-medel. Arbetet har genomförts i samarbete mellan representanter för kommunerna i Stockholm Nordost, SL, Länsstyrelsen och Trafikverket. Busstrafikutredningen är bland annat en fördjupad studie av det jämförelsealternativ som ingick i förstudien för Roslagspilen, benämnd Spårburen kollektivtrafik i Stockholm Nordost. Ärendets tidigare behandling KSAU Handlingar 1. KSAU Busstrafik i Nordost, tjänsteskrivelse 3. Yttrande Busstudie -----

11 Förslag till beslut Kommunstyrelsen (14) 9. Kommunikationsstrategi för Vallentuna kommun Dnr KS Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 1. att besluta om ny kommunikationsstrategi för Vallentuna kommun, som ersätter KFS Informationspolicy fastställd av kommunfullmäktige den 10 juni Ärendet i korthet Vallentuna kommuns kommunikationsstrategi är en plattform för vår information och kommunikation. Den ger vägledning om hur vi blir en tydlig och enhetlig avsändare och vilket tilltal vi använder. Syftet med strategin är att skapa effektivitet i och helhetssyn på kommunens kommunikationsinsatser. Ärendets tidigare behandling KSAU Handlingar 1. KSAU Kommunikationsstrategi, tjänsteskrivelse 3. Kommunikationsstrategi -----

12 Förslag till beslut Kommunstyrelsen (14) 10. Utlåning till Roslagsvatten AB Dnr KS Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 1. att bevilja ett räntefritt lån till Vallentunavatten AB på maximalt 73 miljoner kronor 2. att godkänna avtal mellan Vallentuna kommun och Vallentuna vatten enligt bilaga Ärendet i korthet Vallentunavattens styrelse har den 22 juni 2010 beslutat att hos Vallentuna kommun begära ett räntefritt lån om maximalt 80 miljoner kronor för utbyggnad av allmäna va-huvudledningar mellan södra Vallentuna och Ösby. Ärendets tidigare behandling KS , återremiss. Handlingar 4. Utlåning till Vallentunavatten AB 5. Avtal finansiering VA-huvudledningar Ösby-Stockholmsvägen 6. Styrelseprotokoll

13 Förslag till beslut Kommunstyrelsen (14) 11. Anmälningslista Kommunstyrelsen Meddelas och läggs till handlingarna 1. Protokoll Kommunstyrelsens arbetsutskott Delegationsbeslut Reg. datum Diarienr Initierare Rubrik KS Örjan Lid (Vallentuna kommun) KS Ann-Charlotte Järnström (Vallentuna Kommun) Borgensförbindelse och skuldebrev Vallentunavatten AB Tilldelningsbeslut e- förvaltningsstödjande tjänster 3. Diverse skrivelser (inklusive cirkulär) Reg. datum Diarienr Initierare Rubrik Sveriges kommuner och Landsting (SKL) Sveriges kommuner och Landsting (SKL) Sveriges kommuner och Landsting (SKL) Sveriges kommuner och Landsting (SKL) Sveriges kommuner och Landsting (SKL) Cirkulär 10:63 Budgetpropositionen för år 2011 Cirkulär 10:64 Överenskommelse om nytt bilavtal, BIA - bilaga Cirkulär 10:64 Överenskommelse om nytt bilavtal, BIA Cirkulär 10:62 Ny förordning om brandfarliga och explosiva varor Cirkulär 10:63 Budgetpropositionen för år bilaga Käppalaförbundet Protokoll Käppalaförbundets styrelse Kommunalförbundet Norrvatten Kommunalförbundet Norrvatten Protokoll Norrvatten förbundsfullmäktige Delårsrapport

14 Förslag till beslut Kommunstyrelsen (14) Kommunalförbundet Norrvatten Sveriges kommuner och Landsting (SKL) Sveriges kommuner och Landsting (SKL) Sveriges kommuner och Landsting (SKL) Förslag till budget för år 2011 med flerårsplan till Bilaga till protokoll Cirkulär 10:65 Revision i kommunala företag Cirkulär 10:66 Ny lag om kommunala bostadsaktiebolag m.m. Bilaga 1 Cirkulär 10:66 Ny lag om kommunala bostadsaktiebolag m.m,

15 Handlingar till kommunstyrelsens sammanträde Ärenderubrik Diarienummer 3 Kommuninterna budgetförutsättningar 2011 KS Tryggare Vallentuna ett lokalt KS brottsförebyggande råd 5 Slutredovisning investeringsprojekt KS Månadsuppföljning oktober 2010, kommunstyrelsen KS Månadsuppföljning oktober 2010, nämnderna KS Utredning busstrafik i Nordost KS Kommunikationsstrategi för Vallentuna kommun KS Utlåning till Roslagsvatten AB KS

16 Ärende 3

17 TJÄNSTESKRIVELSE KOMMUNLEDNINGSKONTORET DNR KS SID 1/4 HENRIK BERGGREN KOMMUNSTYRELSEN Tjänsteskrivelse Kommuninterna budgetförutsättningar 2011 Kommunledningskontorets förslag till kommunstyrelsen Fastställer kommunledningskontorets föreslag till interna budgetförutsättningar 2011 Ärendet i korthet För att kommunens verksamheter ska kunna arbeta fram sina detaljbudgetar för 2011 behöver vissa internt beslutade budgetförutsättningar fastställas och informeras. Dessa framgår av bilaga 1. Ärendet Internränta Internräntan föreslås den vara oförändrad jämfört med 2010 (4 procent). Internräntan ligger, tillsammans med avskrivningarna, till grund för den årliga kapitalkostnaden som uppstår efter det att en investering tagits i bruk. Sveriges Kommuner och Landsting rekommenderar för ,3 procent. Kommunledningen föreslår att kommunen inte följer denna rekommendation under första halvåret. Att ändra nivå på internräntan innebär en ganska stort administrativt arbete och har inverkan på kommunens internhyror och skolpengsbelopp. Det pågår det ett arbete med att förändra och kvalitetssäkra kommunens modell för debitering av kapitaltjänstkostnader. Denna förändring innebär en omräkning av befintliga kapitalkostnader så att de stämmer överens med de uppgifter som finns i anläggningsregistret. Det kommer uppstå vissa ekonomiska effekter vid denna omläggning som med all sannolikhet kommer föranleda en omfördelning av KOMMUNLEDNINGSKONTORET TUNA TORG VALLENTUNA TFN FAX

18 TJÄNSTESKRIVELSE KOMMUNLEDNINGSKONTORET DNR KS SID 2/4 nämndernas ramar. Vidare införs kommunens nya interna hyresmodell från den 1 juli Vid denna tidpunkt får man överväga om internräntan ska justeras. Personalomkostnadspålägg (PO) Personalomkostnadspålägget föreslås till 39,50 procent (40,65 procent 2010). Andra procentsatser kan vara aktuella för vissa åldersgrupper och anställningsformer, se bilaga för detaljer. En viss marginal mot SKL:s rekommendation på 38,98 procent behövs för att finansiera kommunens relativt genomsnittet högre pensionsavsättningar. Sänkningen av po-pålägget jämfört med 2010 har en direkt koppling till sänkningen av den avtalsenliga delen i kommunens arbetsgivaravgifter. Nämndernas ramar ha justerats för det sänkta po-pålägget. Internhyror En höjning av kommunens internhyror föreslås med 1,5 procent för de fastigheter som kommunen själv äger. Höjda kostnader för mediaförbrukning är den främsta orsaken till den föreslagna höjningen. För inhyrda fastigheter föreslås en höjning på 0,75 procent. Dessa avtal indexeras med konsumentprisindex (KPI) för oktober. Beroende på avtalets utformning slår KPI-förändringen igenom olika. Den genomsnittliga genomslaget är 50 procent. Tjänster från kommunledningskontorets resultatenheter Kommunen införde en ny prismodellen för datorpriser Den uppföljning som gjorts av modellen visar att priset för datorer i skoldatanätet har varit för lågt satt. Dessa datorer bär i nuläget inte sina kostnader varför en större justering måste göras. Skolverksamheten har kompenserats för denna justering via skolpengen. Från och med maj 2010 har kommunen en ny telefonilösning som baseras på tjänster istället för teknik. Varje användare/ anställd har nu endast en telefon. Den nya lösningen kräver en förändrad prismodell då den tidigare endast behandlade den dåvarande fasta telefonin. Grundprincipen är att respektive verksamhet ska betala de kostnader de själva kan påverka (abonnemangs- och trafikkostnader). Fasta kostnader betalas centralt. Den nya lösningen innebär lägre kostnader för verksamheten, dels genom bättre priser, dels genom en minskad intern debitering av fasta kostnader.

19 TJÄNSTESKRIVELSE KOMMUNLEDNINGSKONTORET DNR KS SID 3/4 För att finansiera de centrala kostnaderna och för att anpassa verksamhetens ramar till de bättre priserna har nämndernas ramar justerats ned. Kommunledningskontorets kommentarer Kommunledningen gör bedömningen att de föreslagna förändringarna inklusive de ramjusteringar som gjorts ryms inom den uppräkningen för löner och priser på 1,3 procent som föreslås i Kommunplan För att förändringar även ska få effekt för den verksamheten som finansieras med skolpengen måste den justeras. Detta sker i ett särskilt beslut. Handlingar 1. Kommunplan Ann-Charlotte Järnström kommundirektör Henrik Berggren

20 TJÄNSTESKRIVELSE KOMMUNLEDNINGSKONTORET DNR KS SID 4/4 Ska expedieras till: Samtliga nämnder Kommuncontroller Meta Sundin

21 FASTSTÄLLD AV KOMMUNSTYRELSEN KSF INFORMATION KOMMUNLEDNINGSKONTORET 2011 Interna budgetförutsättningar Ekonomiavdelningen

22 Innehåll 1. Budgetförutsättningar 2011 internpriser Internränta Personalomkostnadspålägg TunaFastigheters interhyror TunaFastigheters städservice Tjänster från kommunledningskontorets resultatenheter It-priser Telefoni... 4 KOMMUNLEDNINGSKONTORET TUNA TORG VALLENTUNA TFN FAX

23 1. Budgetförutsättningar 2011 internpriser Följande förutsättningar ska gälla för nämnderna budgetåret Internränta Internräntesatsen är 4 procent. Den används i huvudsak i kapitalkostnadsberäkningar. Från och med hösten 2009 belastas inte pågående investeringsprojekt med någon internränta. 1.2 Personalomkostnadspålägg Personalomkostnadspålägget är: För anställda från och med 26 års alder 39,50 % För anställda som vid årets ingång inte fyllt 26 år: 21,81 % För anställda födda : 15,18 % För anställda födda år 1937 och tidigare utgår inga arbetsgivaravgifter För uppdragstagare som erhåller arvoden (ej lön): 31,42 % 1.3 TunaFastigheters interhyror TuFa:s interhyror indexeras med Ägda fastigheter 1,5% Inhyrda fastigheter 0,75% 1.4 TunaFastigheters städservice TuFa:s städpriser indexeras med 1,1 % KOMMUNLEDNINGSKONTORET TUNA TORG VALLENTUNA TFN FAX

24 1.5 Tjänster från kommunledningskontorets resultatenheter It-priser Priset för hyra av datorer till kommunens verksamheter framgår av nedanstående tabell. För datorer i det administrativa nätet är priserna i princip oförändrade jämfört med För datorer i skolnätet sker en större prisökning för att dessa datorer ska bära sina kostnader. TABELL 1 HYR FÖR DATOR KR PER MÅNAD Typ av dator 2011 Admin stationär 278 Skol stationär 166 Admin bärbar 380 Skol bärbar 265 Priser för kringutrustning och tillbehör betalas engångsvis av verksamheten till aktuella dagspriser. För mer information se Telefoni Från och 2011 införs en ny prismodell för telefoni. Grundprincipen är att respektive verksamhet ska betala de kostnader de själva kan påverka (abonnemangs- och trafikkostnader. Centrala kostnader betalas av IT-enheten. Information om aktuella trafikkostnader finns på ITorget. TABELL 2 KOSTNAD FÖR TELEFONI Typ av kostnad Mobil anknytning Individuell stationär Kundtjänst (ex. gruppnummer) Analog stationär (ex. fax) Abonnemangskostnad Samtalskostnad * * * * SMS/MMS * Datatrafik * * kostnaden beror på användandet - kostnad ej möjlig KOMMUNLEDNINGSKONTORET TUNA TORG VALLENTUNA TFN FAX

25 Ärende 4

26 TJÄNSTESKRIVELSE KOMMUNLEDNINGSKONTORET DNR KS SID 1/5 ANN-CHARLOTTE JÄRNSTRÖM KOMMUNREGISTRATORDIREKTÖR KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Tjänsteskrivelse Tryggare Vallentuna ett lokalt brottsförebyggande råd Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen 1. Att besluta att Tryggare Vallentuna blir kommunens lokala brottsförebyggande råd (lokalt BRÅ). Ärendet i korthet Kommundirektören fick den 17 december 2009 i uppdrag att komma med förslag till hur Tryggare Vallentuna skulle kunna utvecklas till ett brottsförebyggande råd (lokalt BRÅ), KSAU 210. Att formellt göra Tryggare Vallentuna till ett lokalt BRÅ innebär ett förtydligande av att vi arbetar samordnat med det brottsförebyggande arbetet. De flesta andra kommuner i Sverige har ett lokalt BRÅ, så även de övriga nordostkommunerna. Polismyndigheten har uttryckt att de helst ser att kommunerna har ett lokalt BRÅ som kontaktyta för den lokala polisen. Tryggare Vallentuna har utvecklats som en gemensam arbetsform ur det barn- och ungdomspolitiska handlingsprogram som antogs av kommunfullmäktige den 1 september Den grundprincip som talar om skydd och trygghet har särskild bäring på det brottsförebyggande arbetet. Parallellt med Tryggare Vallentuna har det funnits ett brottsförebyggande arbete där Vallentuna samverkar med andra myndigheter. Vallentuna deltar här i regionala brottsförebyggande rådet (BRÅ) och i det så kallade chefssamrådet som båda initierats av polismyndigheten. Vallentuna har, till skillnad från andra kommuner, idag inte ett uttalat lokalt brottsförebyggande råd (lokalt BRÅ). Det finns önskemål KOMMUNLEDNINGSKONTORET TUNA TORG VALLENTUNA TFN FAX

27 TJÄNSTESKRIVELSE KOMMUNLEDNINGSKONTORET DNR KS SID 2/5 från polismyndigheten att alla kommuner har ett lokalt BRÅ där det finns representanter både från den egna kommunen och den lokala polisen samt eventuellt andra intressenter. Under hösten 2010 har de brottsförebyggande verksamheterna samordnats inom Tryggare Vallentuna och idag fungerar det som ett lokalt BRÅ. Därför föreslås att kommunstyrelsen formellt beslutar om detta. Nedan beskrivs organisationen för Tryggare Vallentuna. Tryggare Vallentuna ett lokalt brottsförebyggande råd Styrgrupp Kommundirektör Förvaltningschefer 3 st Närpolischef Säkerhetssamordnare Barn. och ungdomssamordnare Barn- och ungdomssamordnare Sammankallande Säkerhetssamordnare Sammankallande Samordningsgrupp Trygghetsskapande nätverk Utökad samordningsgrupp

28 TJÄNSTESKRIVELSE KOMMUNLEDNINGSKONTORET DNR KS SID 3/5 Beskrivning av Tryggare Vallentuna Den ena delen har fokus på barn- och ungdomsfrågor: De delar av verksamheten inom Tryggare Vallentuna som har särskilt fokus på barn och ungdomar har sin utgångspunkt i det barn- och ungdomspolitiska handlingsprogrammet. Detta vilar på fyra grundpelare: 1. Skydd och trygghet 2. Delaktighet och Inflytande 3. God fritid och kultur 4. God hälsa och miljö Den andra delen har fokus på andra frågor som fysisk miljö och trygghet för alla kommuninvånare För styrning och samordning av det lokala brottsförebyggande arbetet i kommunen fungerar Tryggare Vallentuna som ett lokalt brottsförebyggande råd. Rådets främsta uppgifter är att: - Inventera problem och resurser - Upprätta konkreta handlingsplaner - Initiera och stödja brottsförebyggande projekt - Förmedla information och ansvara för samordningen av olika åtgärder - Följa upp och utvärdera vidtagna åtgärder Organisationsstruktur Styrgrupp: Består av kommundirektören samt förvaltningscheferna för fritidsförvaltningen, barn- och ungdomsförvaltningen samt socialförvaltningen. Adjungerad och sammankallande i styrgruppen är barn- och ungdomssamordnaren. Styrgruppen är ansvarig för den strategiska ledningen av Tryggare Vallentuna, här fattas alla strategiska beslut. Styrgruppen ansvarar även för budget och kontroll samt för att fokus hålls på det barn- och ungdomspolitiska programmets intentioner. Nya verksamheter eller initiativ stäms av i styrgruppen för att värdera om de är i linje med det barn- och ungdomspolitiska programmet. Vidare beslutar styrgruppen om eventuellt nya medlemmar i de övriga två nivåerna av grupper.

29 TJÄNSTESKRIVELSE KOMMUNLEDNINGSKONTORET DNR KS SID 4/5 Lokalt BRÅ: Det lokala brottsförebyggandet rådet består av styrgruppen, kompletterad med närpolischefen, säkerhetssamordnaren samt barn- och ungdomssamordnaren. Samordningsgrupp: Består av enhetschefen för ungdomsenheten på fritidsförvaltningen, enhetschefen för barn- och familjeenheten på socialförvaltningen, enhetschefen för kvalitet och utveckling på barn- och ungdomsförvaltningen samt närpolisens befäl. Sammankallande för gruppen är barnoch ungdomssamordnaren. Samordningsgruppen är ansvarig för den operativa ledningen av de olika verksamheter och projekt som syftar till att uppfylla det barn- och ungdomspolitiska programmet. Här samordnas resurserna, här utformas projekten/verksamheterna och här ligger även dokumentationsansvaret. Utökad samordningsgrupp: Består av representanter från skolornas elevhälsovård, socialtjänstens barn- och ungdomsgrupp samt öppenvård, fältverksamheten, närpolisen, svenska kyrkans ungdomsverksamhet samt kommunens alkoholhandläggare. Barn- och ungdomssamordnaren sammankallar och leder arbetet i denna grupp. I den utökade samordningsgruppen utförs det praktiska arbetet i linje med det barnoch ungdomspolitiska programmet på mandat från samordningsgruppen. Det är även den här gruppen som har direktkontakt med Vallentunas barn och unga, varför både input och output genereras på den här nivån. Samverkanspartners: Tryggare Vallentuna samverkar med olika föreningar och ideella verksamheter såsom Rotary, Rädda Barnen, Norrortskyrkan, MHF samt Studieförbundet Bilda. Trygghetsskapande nätverk: För att förankra det brottsförebyggande arbetet i kommunen är tanken att initiera ett nätverk med intresserade aktörer från lokalsamhället. Exempel på sådana aktörer kan vara: - Köpmän - Fastighetsägare - Andra företagare i kommunen - Räddningstjänst - Polis - Bevakningsföretag

30 TJÄNSTESKRIVELSE KOMMUNLEDNINGSKONTORET DNR KS SID 5/5 - Villaägare- o bostadsrättsföreningar - Grannsamverkansföreningar - Pensionärsföreningar - Andra intresseorganisationer - Elevråd från skolor - Med flera Nätverket föreslås ha fysiska möten fyra gånger per år och därutöver utbyta information på annat lämpligt sätt. Handlingar 1. Förslag om brottsförebyggande råd Protokollsutdrag KS AU Ann-Charlotte Järnström Kommundirektör Ska expedieras till: Akt

31 PROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Extra ärende- Förslag om brottsförebyggande råd KSAU 210 Dnr KS AJ'tl~?,7 Beslut Arbetsutskottet ger kommundirektören i uppdrag att komma med förslag hur Tryggare Vallentuna kan utvecklas till ett alternativt Brottsförebyggande råd. Ärendet Gunnel Orselius -Dahl (FP) yrkar att ett Brottsförebyggande råd inrättas i Vallentuna, t ex genom att den nuvarande organisationen Tryggare Vallentuna får en starkare ställning. Justerandes sign Justeran~n utd ragsbestyrkande 18 (18)

32 Ärende 5

33 TJÄNSTESKRIVELSE KOMMUNLEDNINGSKONTORET DNR KS SID 1/5 HENRIK BERGGREN KOMMUNSTYRELSEN OCH KOMMUNFULLMÄKTIGE Tjänsteskrivelse Slutredovisning investeringsprojekt Kommunledningskontorets förslag till kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att godkänna slutredovisningarna. Ärendet i korthet Enligt kommunens författningssamling ska så snart ett investeringsprojekt färdigställts ansvarig nämnd avge slutredovisning, med avräkning mot anvisat anslag, till kommunfullmäktige. Samhällsbyggnadsnämnden lämnar här en slutredovisning av om- och tillbyggnad Ekebyskolan, ny förskola Bällstaberg samt ombyggnad av Vallentuna gymnasium. Ärendets tidigare behandling Samhällsbyggnadsnämnden beslutade, att för egen del, den 11 oktober godkänna slutredovisningarna för investeringsprojekten Ekebyskolan, om- och tillbyggnad F-9 Vallentuna gymnasium ombyggnad 2008 Bällstaberg 3, nybyggnad förskola Ärendet Ekebyskolan, om- och tillbyggnad F-9 I kommunplan anslogs 22,5 miljoner kronor för en om- och tillbyggnad av Ekebyskolan. Kommunfullmäktige beslutade den 27 mars om ett tilläggsanslag på 2,7 miljoner kronor för att täcka ökade kostnader. Den slutgiltiga kostnaden uppgår till 28,9 miljoner kronor vilket innebär en avvikelse på 3,7 miljoner kronor. Denna avvikelse är sedan tidigare anmäld till KOMMUNLEDNINGSKONTORET TUNA TORG VALLENTUNA TFN FAX

34 TJÄNSTESKRIVELSE KOMMUNLEDNINGSKONTORET DNR KS SID 2/5 kommunstyrelsen i samhällsbyggnadsnämndens VaSaRu-rapporter. Budget och utfall per aktivitet framgår av tabell 1. Det som förklarar avvikelsen mot anvisade medel är framförallt oförutsedda kostnader inom totalentreprenaden samt byggledning och kontroll. En viss marginal för oförutsedda kostnader är brukligt för projekt av denna storlek men här är den betydligt större än brukligt. De ökade kostnaderna för byggledning och kontroll beror, dels på oförutsedda arbetena, dels på merkostnader kopplade till en tvist med entreprenören vilken krävt ytterligare ersättning för stillestånd och förlängd tid. Entreprenören har senare dragit tillbaka sina krav. Tabell 1 Budget och utfall om- och tillbyggnad av Ekebyskolan F-9, tusental kronor Aktivitet Beräknad utgift Slutlig utgift Anslutningsavgifter och el Totalentreprenad inkl oförutsett Ramprojektering och kopiering Byggledning och kontroll Avgifter till myndigheter samt besiktningsarvoden Internränta TOTALT Vallentuna gymnasium ombyggnad 2008 I kommunplan anslogs 4,8 miljoner kronor för en ombyggnad av Vallentuna gymnasium. Projektet omfattade nya kanslilokaler, nya undervisningslokaler på plan 3. Vidare byggdes lokalerna för gymnasiets aspergerelever om vilket inte beaktades i tilldelning av investeringsmedel. Kommunfullmäktige beslutade 7 april 2008 att skjuta till ytterligare 2,7 miljoner kronor till projektet. Den ursprungliga kalkylen hade visat sig var för lågt räknad bland annat med hänsyn till dimensioneringen av ventilationssystemet.

35 TJÄNSTESKRIVELSE KOMMUNLEDNINGSKONTORET DNR KS SID 3/5 Den slutgiltiga kostnaden uppgår till 8,5 miljoner kronor vilket innebär en negativ avvikelse på 1 miljon kronor. Denna avvikelse är sedan tidigare anmäld till kommunstyrelsen i samhällsbyggnadsnämndens VaSaRu-rapporter. Budget och utfall per aktivitet framgår av tabell 2. Tabell 2 Budget och utfall ombyggnad Vallentuna gymnasium 2008, tusental kronor Aktivitet Beräknad utgift Slutlig utgift Totalentreprenadutgift inkl förutsett Ramprojektering och kopiering Byggledning och kontroll Avgifter till myndigheter samt besiktningsarvoden Internränta TOTALT Bällstaberg 3 I kommunplan anslogs 28,5 miljoner kronor för byggandet av en förskola i Bällstaberg. Den slutgiltiga kostnaden uppgår till 24,3 miljoner kronor vilket innebär en positivt avvikelse på 4,3 miljon kronor. Denna avvikelse är sedan tidigare anmäld till kommunstyrelsen i samhällsbyggnadsnämndens VaSaRu-rapporter. Budget och utfall per aktivitet framgår av tabell 3. Stor osäkerhet om kostnadsläget vid upprättandet av kalkylen samt ett gynnsamt utfall av upphandlingen är förklaringen till det positiva utfallet.

KOMMUNSTYRELSEN 2011-03-28

KOMMUNSTYRELSEN 2011-03-28 K A LLELSE KOMMUNSTYRELSEN 2011-03-28 Tid och plats Kl 18.00 Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna Kallade tjänstemän Ann-Charlotte Järnström,Kommundirektör Victor Kilén, chef KS kansli Patric Andersson,

Läs mer

't( 1. Tjänsteskrivelse: Förslag som säkerställer ett positivt resultat zor3 2. Bilaga Förslag på åtgärder VALLENTUNA KOMMUN

't( 1. Tjänsteskrivelse: Förslag som säkerställer ett positivt resultat zor3 2. Bilaga Förslag på åtgärder VALLENTUNA KOMMUN VALLENTUNA KOMMUN Kom mu nstyrelsens a rbetsutskott Sa m manträdesprotokol I 20L3-O2-t4 t4 (t7) 926 Förslag som säkerställer ett positivt resultat 2013 (KS 2012.580) Beslut Arbetsutskottet ställer sig

Läs mer

Revisionsrapport. Delårsrapport 2009. Vallentuna kommun 2009-11-05. Carin Hultgren. Certifierad kommunal yrkesrevisor.

Revisionsrapport. Delårsrapport 2009. Vallentuna kommun 2009-11-05. Carin Hultgren. Certifierad kommunal yrkesrevisor. Revisionsrapport Delårsrapport 2009 Vallentuna kommun 2009-11-05 Carin Hultgren Certifierad kommunal yrkesrevisor Frida Enocksson Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...1 2 Inledning...2 2.1 Bakgrund...2

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport* Granskning av delårsrapport Tyresö kommun September 2007 Anders Hägg Frida Enocksson Jonas Eriksson *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...3 2 Inledning...5

Läs mer

Månadsuppföljning. Maj 2012

Månadsuppföljning. Maj 2012 A Månadsuppföljning Maj 2012 2 Månadsuppföljning 1 januari 31 maj 2012 Skatteunderlagsprognosen per april pekar mot ett överskott om ca 3,2 mkr för skatteintäkterna. Det är slutavräkningarna både för 2011

Läs mer

Månadsuppföljning. April 2012

Månadsuppföljning. April 2012 A Månadsuppföljning April 2012 2 Månadsuppföljning 1 januari 30 april 2012 Skatteunderlagsprognosen per april pekar mot ett överskott om ca 3,2 mkr för skatteintäkterna. Det är slutavräkningarna både för

Läs mer

Årets resultat och budgetavvikelser

Årets resultat och budgetavvikelser Årets resultat och budgetavvikelser Årets första uppföljning för perioden januari april med årsprognos visar på ett resultat på 25,2 mnkr vilket är 20,2 mnkr bättre än budget. Avvikelser mellan prognos

Läs mer

ST] SOLLENTUNA KOMMUN

ST] SOLLENTUNA KOMMUN ST] SOLLENTUNA KOMMUN NR^ Kommunledningskontoret Camilla Hulterström Tjänsteutlåtande 2013-05-15 Sidan 1 av 2 Dnr 2013/0253 KS-1 Diariekod: 104 Kommunstyrelsen Förstärkt månadsrapport per april för kommunstyrelsen

Läs mer

Vallentuna den 7 oktober 2010. Örjan Lid Ordförande. Victor Kilén Sekreterare Tfn: 08-587 850 00. KALLELSE 1 (20) Kommunstyrelsen 2010-10-18

Vallentuna den 7 oktober 2010. Örjan Lid Ordförande. Victor Kilén Sekreterare Tfn: 08-587 850 00. KALLELSE 1 (20) Kommunstyrelsen 2010-10-18 KALLELSE 1 (20) Kommunstyrelsen 2010-10-18 Plats och tid för sammanträdet Kallade tjänstemän Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna Kl 18.00 Ann-Charlotte Järnström, kommundirektör Henrik Berggren, tf.

Läs mer

Olle Wallin, samhällsbyggnadschef Lars Haraldsson, chef för Miljö och bygglov Margareta Stensaeus Linder, nämndsekreterare

Olle Wallin, samhällsbyggnadschef Lars Haraldsson, chef för Miljö och bygglov Margareta Stensaeus Linder, nämndsekreterare arbetsutskott 22 augusti 2005 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Angarnsrummet, Tunahuset Tuna torg 2, Vallentuna tisdagen den 22 augusti 2006 kl 17.00 17:40.

Läs mer

Månadsuppföljning. Mars 2010

Månadsuppföljning. Mars 2010 A Månadsuppföljning Mars 21 2 Månadsuppföljning 1 januari 31 mars 29 Jämfört med budget visar skatteprognosen per 21-2-15 att skatteintäkterna beräknas bli 4,2 mkr högre än när kommunfullmäktige fastställde

Läs mer

MÅNADSUPPFÖLJNING APRIL 2011

MÅNADSUPPFÖLJNING APRIL 2011 1 (5) EKONOMIKONTORET MÅNADSUPPFÖLJNING APRIL 2011 Dokumentnamn April 2 (5) SAMMANFATTNING AV PROGNOS APRIL 2011 Övergripande April månads uppföljning pekar på en negativ avvikelse mot budget om 4,4 mnkr.

Läs mer

Arbetsutskottet Angarnsrummet, Tunahuset Tuna torg 2, Vallentuna tisdagen den 14 oktober 2008 kl. 17.00

Arbetsutskottet Angarnsrummet, Tunahuset Tuna torg 2, Vallentuna tisdagen den 14 oktober 2008 kl. 17.00 Myndighetsnämnden för teknik och miljö arbetsutskott Myndighetsnämnden för teknik och miljö Plats och tid för sammanträdet Arbetsutskottet Angarnsrummet, Tunahuset Tuna torg 2, Vallentuna tisdagen den

Läs mer

Bokslutsprognos 2013-10-31

Bokslutsprognos 2013-10-31 1(4) Kommunstyrelsens förvaltning Handläggare Chris Tevell/Maria Åhström Tfn 0142-850 22 Kommunstyrelsen Bokslutsprognos 2013-10-31 Sammanfattning Budgeterat resultat enligt mål och budget för år 2013

Läs mer

Ombudgetering, tilläggsanslag och reviderad budget 2011

Ombudgetering, tilläggsanslag och reviderad budget 2011 1(11) KS 2011/0010 Ombudgetering, tilläggsanslag och reviderad budget 2011 Denna samordnas med ärendet KS 2011/0009 som gäller Budgetprognos 1, år 2011. Förslaget förutsätter fastighetsnämndens förslag

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott KALLELSE/ FÖREDRAGNINGSLISTA 1(1) Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 25 augusti 2015 kl. 8:30 Plats KS-salen, stadshuset Enligt uppdrag Anette Mellström Föredragningslista Val av protokollsjusterare

Läs mer

2012-04-20. Kommunstyrelsen. Månadsrapport mars 2012 Dnr KS/2012:82

2012-04-20. Kommunstyrelsen. Månadsrapport mars 2012 Dnr KS/2012:82 2012-04-20 Kommunstyrelsen Månadsrapport mars 2012 Dnr KS/2012:82 Ärendet Kommunstyrelsen ställer krav på information månatligen om nämndernas/kontorens och stadens resultat för perioden samt prognos över

Läs mer

Bällstarummet, kommunalhuset, Vallentuna. 55 Årsredovisning för AB Össebyhus 2013 (KS 2014.089)

Bällstarummet, kommunalhuset, Vallentuna. 55 Årsredovisning för AB Össebyhus 2013 (KS 2014.089) VALLENTUNA KOMMUN Protokollsutdrag SID 1(1) Organ: Kommunstyrelsen Datum: 2014-04-07 Plats: Bällstarummet, kommunalhuset, Vallentuna 55 Årsredovisning för AB Össebyhus 2013 (KS 2014.089) BESLUT Kommunstyrelsen

Läs mer

Delårsrapport April 2015. Kommunfullmäktige

Delårsrapport April 2015. Kommunfullmäktige Delårsrapport April Kommunfullmäktige Förvaltningsberättelse Delårsbokslut Resultatanalys Periodens resultat uppgår till 25,2 mkr, vilket även var resultatet motsvarande period föregående år. Verksamhetens

Läs mer

Delårsrapport 31 augusti 2011

Delårsrapport 31 augusti 2011 Datum 29 september 2011 Till Revisionen Från Susanne Svensson Angående Granskning av delårsrapport 31 augusti 2011 1 Inledning 1.1 Syfte På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna har vi översiktligt

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-02-25

PROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-02-25 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-02-25 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Justerare Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna Kl 09.00- Örjan Lid (M), ordförande Elisabeth Rydström

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (29)

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (29) VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (29) Plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna, Kl 09.00 12.35 ande Örjan Lid (M), ordförande, Elisabeth Rydström (C), Gunnel Orselius-Dahl (FP),

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2013 Alvesta kommun Kristina Lindhe Caroline Liljebjörn 10 september 2013 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2

Läs mer

ANMÄLNINGSLISTA KOMMUNSTYRELSEN 2015-02-16 2015-03-24

ANMÄLNINGSLISTA KOMMUNSTYRELSEN 2015-02-16 2015-03-24 ANMÄLNINGSLISTA KOMMUNSTYRELSEN 02-6 03-24 Protokoll Kommunstyrelsens teknik- och fastighetsutskott 02- Kommunstyrelsens arbetsutskott 02-2 Kommunstyrelsens näringslivs- och planutskott 02-0 Delegationsbeslut

Läs mer

Månadsbokslut mars 2013

Månadsbokslut mars 2013 2013-04-15 1 (9) TJÄNSTESKRIVELSE KFKS 2012/156-040 Kommunstyrelsen Månadsbokslut mars 2013 Förslag till beslut Kommunstyrelsen noterar månadsbokslut för mars 2013. Sammanfattning Årsprognosen för årets

Läs mer

Investeringsbudget Tekniska nämnden 2014

Investeringsbudget Tekniska nämnden 2014 Tjänsteskrivelse Sida 1(2) Kommunledningsförvaltningen Morgan Persson,0550-88024 morgan.persson@kristinehamn.se Datum 2013-12-04 Ks/2013:187 041 Budget Investeringsbudget Tekniska nämnden 2014 Sammanfattning

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012 Kalix kommun Conny Erkheikki Auktoriserad revisor Anna Carlénius Revisionskonsult 12 november 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2.1

Läs mer

KOMMUNLEDNINGSKONTORET 2015-03-05 DNR KS 2015.131 MARIE WALLIN SID 1/1 REDOVISNINGSANSVARIG 08-58785032

KOMMUNLEDNINGSKONTORET 2015-03-05 DNR KS 2015.131 MARIE WALLIN SID 1/1 REDOVISNINGSANSVARIG 08-58785032 VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE KOMMUNLEDNINGSKONTORET 2015-03-05 DNR KS 2015.131 MARIE WALLIN SID 1/1 REDOVISNINGSANSVARIG 08-58785032 MARIE.WALLIN@VALLENTUNA.SE KOMMUNSTYRELSEN Tjänsteskrivelse Vallentuna

Läs mer

Anpassning för allsvenskt spel på Falkenbergs IP. (AU 395) KS 2013-438

Anpassning för allsvenskt spel på Falkenbergs IP. (AU 395) KS 2013-438 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg 2014-01-14 17 Anpassning för allsvenskt spel på Falkenbergs IP. (AU 395) KS 2013-438 KF Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige

Läs mer

Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08)

Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08) Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08) LANDSTINGET KRONOBERG 2005-10-28 2 (7) 1 Finansiella ramar Finansiering av tidigare beslutade driftkostnadsramar föreslås grundat

Läs mer

Syftet med kompletteringsbudgeten är att överföra ej utnyttjade investeringsramar mellan åren på grund av tidsförskjutning av investeringar.

Syftet med kompletteringsbudgeten är att överföra ej utnyttjade investeringsramar mellan åren på grund av tidsförskjutning av investeringar. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL (D. Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2014-04-08 Blad 5 Ks 61 Au 37 Dnr 53/2014-042 Kompletteringsbudget år 2014 Syftet med kompletteringsbudgeten är att överföra ej utnyttjade investeringsramar

Läs mer

Uppdrag i budget 2014 - fastställande av uppdragshandlingar.

Uppdrag i budget 2014 - fastställande av uppdragshandlingar. Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2013-12-10 377 Uppdrag i budget 2014 - fastställande av uppdragshandlingar. KS 2013-422 KS Beslut Arbetsutskottet

Läs mer

KOMMUNSTYRELSEN 2011-10-27

KOMMUNSTYRELSEN 2011-10-27 K A LLELSE KOMMUNSTYRELSEN 2011-10-27 Tid och plats Kl 18.00 Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna Kallade tjänstemän Ann-Charlotte Järnström, kommundirektör Patric Andersson, ekonomichef Victor Kilén,

Läs mer

K UNGÖRELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE. Tid och plats Kl 19.00 Vallentuna teater, Vallentuna. Victor Kilén, chef kommunstyrelsens kansli.

K UNGÖRELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE. Tid och plats Kl 19.00 Vallentuna teater, Vallentuna. Victor Kilén, chef kommunstyrelsens kansli. KOMMUNFULLMÄKTIGE 2010-11-08 K UNGÖRELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE 2010-11-08 Tid och plats Kl 19.00 Vallentuna teater, Vallentuna Kallade tjänstemän Ann-Charlotte Järnström, kommundirektör Victor Kilén, chef

Läs mer

Delårsrapport 2006. januari - augusti

Delårsrapport 2006. januari - augusti Delårsrapport 2006 januari - augusti VALLENTUNA KOMMUN 1 januari - 31 augusti 2006 Periodens resultat + 135 Mkr Prognostiserat helårsresultat + 99 Mkr Realisationsvinst vid försäljning av Centrumfastigheterna

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 25 augusti 2015 kl. 8:30-9:50 Plats KS-salen, stadshuset Omfattning 58-62 ande Anders Andersson (C) Christina Fosnes (M) Johan Persson (S) Dzenita Abaza

Läs mer

Protokoll från ledningsutskottets sammanträde 2010-05-11

Protokoll från ledningsutskottets sammanträde 2010-05-11 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Sammanträdesdatum 1 (5) 2010-05-11 Protokoll från ledningsutskottets sammanträde 2010-05-11 P g a personuppgiftslagen (PUL) är vissa personuppgifter borttagna

Läs mer

Månadsuppföljning januari juli 2015

Månadsuppföljning januari juli 2015 Resultatet uppgår till 47 Mkr för juli månad. Nettokostnaderna har t.o.m. juli tagit i anspråk 57 % av årsbudgeten. Riktpunkten är 58 %. Hittills under året har kommunen investerat för 103 Mkr. Fyra av

Läs mer

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv samt avsättning till resultatutjämningsreserv för åren 2010-2012

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv samt avsättning till resultatutjämningsreserv för åren 2010-2012 4 november 2013 KS-2013/1409.189 1 (9) HANDLÄGGARE Ralph Strandqvist 08-535 302 59 ralph.strandqvist@huddinge.se Kommunstyrelsen Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv samt

Läs mer

Bällstarummet, kommunalhuset, Vallentuna. 131 Svar på motion (DEX) Skapa en öppen medborgardialog på kommunens hemsida (KS 2010.

Bällstarummet, kommunalhuset, Vallentuna. 131 Svar på motion (DEX) Skapa en öppen medborgardialog på kommunens hemsida (KS 2010. Protokollsutdrag SID 1(1) Organ: Kommunstyrelsen Datum: 2013-09-09 Plats: Bällstarummet, kommunalhuset, Vallentuna 131 Svar på motion (DEX) Skapa en öppen medborgardialog på kommunens hemsida (KS 2010.292)

Läs mer

Tid och plats Kl 18.00 Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna

Tid och plats Kl 18.00 Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna K A LLELSE KOMMUNSTYRELSEN 2011-12-12 Tid och plats Kl 18.00 Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna Kallade tjänstemän Ann-Charlotte Järnström, kommundirektör Patric Andersson, ekonomichef Victor Kilén,

Läs mer

Marge Aab Svensson (m), ordförande Karin Unnerstad (fp) Tommy Eckelöv (s) Jan-Åke Bredberg, fritidschef Marie-Louise Bornholm, nämndsekreterare

Marge Aab Svensson (m), ordförande Karin Unnerstad (fp) Tommy Eckelöv (s) Jan-Åke Bredberg, fritidschef Marie-Louise Bornholm, nämndsekreterare Fritidsnämndens arbetsutskott 16 april 2007 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Mörbyrummet, Fritidskontoret Tuna torg 15, Vallentuna, måndagen den 16 april 2007, kl. 08.00-10.00 Marge Aab Svensson

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2013 Övertorneå kommun Anna Carlénius Revisionskonsult Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning

Läs mer

EKONOMISTYRNINGSPOLICY

EKONOMISTYRNINGSPOLICY EKONOMISTYRNINGSPOLICY Reviderad av kommunfullmäktige 2013-12-16 128 Fastställd av kommunfullmäktige 2007-04-23 60 Innehåll 1 Inledning och syfte 3 2 Ansvarsfördelning 3 2.1 Kommunfullmäktiges ansvar 3

Läs mer

Uppföljning April 2014 Bilaga KS 2014/48/4

Uppföljning April 2014 Bilaga KS 2014/48/4 1 Sammandrag beräknad avvikelse Driftbudget Uppföljning April 2014 Bilaga KS 2014/48/4 Prognosutveckling per månad, Beräknad Årsbudgetavvikelse Nämnd Jan Feb Mars April Maj Aug Sept Okt Nov Årsbudget 2014

Läs mer

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna tisdagen den 24 april 2001 kl 19.00 20.40

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna tisdagen den 24 april 2001 kl 19.00 20.40 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna tisdagen den 24 april 2001 kl 19.00 20.40 Lars Rundgren

Läs mer

2. Månadsuppföljning ftir kommunstyrelsen efter oktober zorz. 1. Månadsuppfiiljning oktober eorz KS. "ú' Ärendet i korthet. Handlingar. kommunikation.

2. Månadsuppföljning ftir kommunstyrelsen efter oktober zorz. 1. Månadsuppfiiljning oktober eorz KS. ú' Ärendet i korthet. Handlingar. kommunikation. Ärendet i korthet Den samlade prognosen frir kommunstyrelsens verksamheter visar ett överskott på ro 494 tkr. Detta består av överskott inom kommunledningskontoret på S 8S+ tkr och samhällsbyggnadsfürvaltningen

Läs mer

Kommunstyrelsen. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2013-09-10. Underskrifter ANSLAG/BEVIS

Kommunstyrelsen. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2013-09-10. Underskrifter ANSLAG/BEVIS Plats och tid Sammanträdesrummet Mästaren, kl 14.00-16.45 ande Claes Jägevall (FP) ordf Laila Gröhn (FP) ersätter Alda Daniel (FP) Claes-Gunnar Almestål (FP) Ann-Britt Danielsson (M) Peo Andersson (M)

Läs mer

KS 2014-250. Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg

KS 2014-250. Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2014-12-16 388 Kommunstyrelsens månadsrapport för november 2014. KS 2014-250 KS Beslut Arbetsutskottet föreslår

Läs mer

KS 2012.491 KOMMUNSTYRELSEN 2012-10-24 2012-11-26

KS 2012.491 KOMMUNSTYRELSEN 2012-10-24 2012-11-26 KS 2012.491 A N MÄLNINGS- LISTA KOMMUNSTYRELSEN 2012-10-24 2012-11-26 Protokoll Kommunstyrelsens teknik- och fastighetsutskott 2012-11-21 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-11-22 Kommunstyrelsens näringslivs-

Läs mer

Kommunstyrelsens bokslut 2014. KS 2014-250

Kommunstyrelsens bokslut 2014. KS 2014-250 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2015-02-10 32 Kommunstyrelsens bokslut 2014. KS 2014-250 KS Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta

Läs mer

56s Ägardirektiv AB Össebyhus (KS 20tI.082)

56s Ägardirektiv AB Össebyhus (KS 20tI.082) Kom munstyrelsens a rbetsutskott Sa m ma nträdesprotokol I 2012-05-03 12 (16) 56s Ägardirektiv AB Össebyhus (KS 20tI.082) Beslut Arbetsutskottets förslag: Kommunstyrelsen föreslår fullmäktige att fastställa

Läs mer

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning. Riktlinjer för god ekonomisk

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning. Riktlinjer för god ekonomisk Riktlinjer för god ekonomisk hushållning Innehållsförteckning Riktlinjer för god ekonomisk hushållning... 3 Bakgrund 3 God ekonomisk hushållning 3 Självfinansieringsnivå för nya investeringar 5 Resultatutjämningsreserv

Läs mer

K U NGÖRELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE 2015-03-23. Tid och plats 19.00 Kulturhuset, Kulturrummet

K U NGÖRELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE 2015-03-23. Tid och plats 19.00 Kulturhuset, Kulturrummet K U NGÖRELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE 2015-03-23 Tid och plats 19.00 Kulturhuset, Kulturrummet Kallade tjänstemän Victor Kilén, tf kommundirektör Karin Kilerud, kommunsekreterare Vallentuna den 5 mars 2015 Ray

Läs mer

Månadsuppföljning per den 31 januari 2015

Månadsuppföljning per den 31 januari 2015 23 februari 2015 KS-2015/283.182 1 (10) HANDLÄGGARE Strandqvist Ralph 08-535 302 59 ralph.strandqvist@huddinge.se Kommunstyrelsen Månadsuppföljning per den 31 januari 2015 Förslag till beslut Kommunstyrelsens

Läs mer

Månadsrapport september 2014

Månadsrapport september 2014 Månadsrapport september Ekonomiskt resultat -09-30 215,4 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet till och med september uppgår till 215,4 mkr. I resultatet ingår jämförelsestörande

Läs mer

Kommunfullmäktige 2015-08-19. Plats: Stora Sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2015-08-24 kl. 18:00

Kommunfullmäktige 2015-08-19. Plats: Stora Sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2015-08-24 kl. 18:00 BURLÖVS KOMMUN Kungörelse Kommunfullmäktige 2015-08-19 Plats: Stora Sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2015-08-24 kl. 18:00 Denna kallelse utgår även till ersättarna för kännedom. Vid eventuellt

Läs mer

Månadsrapport juli 2014

Månadsrapport juli 2014 Månadsrapport juli Ekonomiskt resultat -07-31 184,5 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet till och med juli uppgår till 184,5 mkr. För motsvarande period 2013 var resultatet exklusive

Läs mer

Resultatutjämningsreserv införande i Eslövs kommun

Resultatutjämningsreserv införande i Eslövs kommun KS.2013.0361 2013-08-16 Tomas Nilsson Kommunfullmäktige Resultatutjämningsreserv införande i Eslövs kommun Ärendebeskrivning Riksdagen har beslutat, prop.2011/12:172, att ge möjlighet för kommuner och

Läs mer

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv (RUR)

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv (RUR) TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Urban Sparre 2013-11-21 KS 2013/0865 Kommunfullmäktige Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv (RUR) Förslag till beslut

Läs mer

Ekonomisk rapport efter februari månad

Ekonomisk rapport efter februari månad TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Magnus Levin 2015-03-16 ON 2015/0023 0480-453510 Omsorgsnämnden Ekonomisk rapport efter februari månad Förslag till beslut Omsorgsnämnden godkänner budgetrapporten

Läs mer

Tjänsteskrivelse Uppdrag till socialnämnden

Tjänsteskrivelse Uppdrag till socialnämnden EMELIE HALLIN SID 1/4 STABSCHEF 08-58785203 EMELIE.HALLIN@VALLENTUNA.SE KOMMUNSTYRELSEN Tjänsteskrivelse Uppdrag till socialnämnden Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige uppdrar

Läs mer

OKTOBERRAPPORT 2012. Verksamhet Miljönämnden samt plan- och byggnadsnämnden

OKTOBERRAPPORT 2012. Verksamhet Miljönämnden samt plan- och byggnadsnämnden Oktoberrapporten är en avstämning av verksamhetsförändringar och av den ekonomiska prognos som lämnades i delårsrapporten efter augusti. Verksamhet Miljönämnden samt plan- och byggnadsnämnden har på grund

Läs mer

Åke Morin (KV) ANSLAG/BEVIS

Åke Morin (KV) ANSLAG/BEVIS Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 2010-06-21 1 (9) Plats och tid Centrumhuset i Hyltebruk kl. 15.30-17.30 Beslutande Anders Bertilsson () 1:e vice ordf. Åke Morin (KV) 2:e vice ordf. Övriga deltagare

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-10-22 1(11)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-10-22 1(11) SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2014-10-22 1(11) Plats och tid Kommunhuset, klockan 16.00-18.00 ande Tjänstgörande ersättare Övriga deltagande Ersättare Tjänstemän Kent Lagrell (M) ordförande Jim Adolfsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Bokslutsberedningen. Morokulien 2015-03-25 17:00-17:30 Beslutande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Bokslutsberedningen. Morokulien 2015-03-25 17:00-17:30 Beslutande 1(7) Plats och tid KS-salen 08:00-16:00 Morokulien 2015-03-25 17:00-17:30 Beslutande Hans Nilsson (HEL) Björn Källman (HEL) 26 Johanna Söderberg (C) Hans-Peter Jessen (S) 26 Dan Säterman (S), tjänstgörande

Läs mer

Protokoll. Socialnämnden 2012-12-11 113-119

Protokoll. Socialnämnden 2012-12-11 113-119 Socialnämnden 113-119 Socialnämnden Sida 2 Socialnämndens sammanträde Information om kvalitetsledningssystem 5 Ansökan om utökat serveringstillstånd First Hotel Grand 6 Handlingsprogram Våld i nära relationer

Läs mer

Kommunstyrelsen 2015-04-14. Plats: Lilla Sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2015-04-20 kl. 17:00

Kommunstyrelsen 2015-04-14. Plats: Lilla Sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2015-04-20 kl. 17:00 Kallelse Kommunstyrelsen 2015-04-14 Plats: Lilla Sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2015-04-20 kl. 17:00 Denna kallelse utgår även till ersättarna för kännedom. Vid eventuellt förhinder för ledamot

Läs mer

FINANSIERING BUDGET 2009 OCH 2010 MED PLAN FÖR 2011-2012

FINANSIERING BUDGET 2009 OCH 2010 MED PLAN FÖR 2011-2012 FINANSIERING BUDGET 2009 OCH 2010 MED PLAN FÖR 2011-2012 EKONOMISK SAMMANFATTNING 2009-2012 Sammandrag driftbudget 2009-2012 Belopp netto tkr Bokslut Budget Budget Budget Plan Plan 2007 2008 2009 2010

Läs mer

pwc Granskningsrapport

pwc Granskningsrapport pwc Granskningsrapport Innehållsförteckning i Sammanfattande bedömning Inledning.i Bakgrund. Syfte, revisionsfrågor och avgränsning i 3.3 Revisionskriterier.4 Metod Granskningsresultat 3.i Allmänna iakttagelser

Läs mer

Granskning av delårsrapport, redovisning och intern kontroll 2013

Granskning av delårsrapport, redovisning och intern kontroll 2013 Revisionsrapport Cecilia Axelsson Granskning av delårsrapport, redovisning och intern kontroll 2013 Gästrike Räddningstjänst Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Delårsrapport

Läs mer

L-- m-l. Underskrifter Sekreterare BEVIS. ss 101 - Lr2. kommun. Vallentuna. Örjan Lid. elie Hallin. Justeringens tid. och plats

L-- m-l. Underskrifter Sekreterare BEVIS. ss 101 - Lr2. kommun. Vallentuna. Örjan Lid. elie Hallin. Justeringens tid. och plats Utses att justera Jaana Tilles (S) Justeringens tid och plats Kommunstyrelsens kansli, JO t j o4 - t cl Underskrifter Sekreterare elie Hallin Ordftirande Örjan Lid L-- Justerande Jaana Tilles BEVIS Justeringen

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2013

Granskning av delårsrapport 2013 Revisionsrapport Anders Thulin, Auktoriserad revisor, Certifierad kommunal revisor Emelie Lönnblad, Revisionskonsult Granskning av delårsrapport 2013 Båstads kommun Christina Widerstrand, Certifierad kommunal

Läs mer

Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna. Öckerö kommun. Granskning av bokslut 2014-12-31

Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna. Öckerö kommun. Granskning av bokslut 2014-12-31 Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna Öckerö kommun Granskning av bokslut 2014-12-31 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. SAMMANFATTNING... 2 2. BALANSKRAVET... 2 3. GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING VERKSAMHETSMÄSSIGA-

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsen 2004-10-12 1(11) Plats och tid Kommunkontoret, Grästorp 2004-10-12, kl 13.00-16.45 Beslutande Roger Andersson (c), ordförande Inger Paulsson (c) Svante Classon (c) Göran Enström (s) Sören

Läs mer

Tjänsteskrivelse Svar på motion (MP) erbjud SL-kort som löneförmån

Tjänsteskrivelse Svar på motion (MP) erbjud SL-kort som löneförmån EMELIE HALLIN SID 1/4 T.F FÖRVALTNINGSCHEF KAI 08-58785203 EMELIE.HALLIN@VALLENTUNA.SE KOMMUNSTYRELSEN Tjänsteskrivelse Svar på motion (MP) erbjud SL-kort som löneförmån Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Tjänsteskrivelse Sommarjobb och samarbete med företag

Tjänsteskrivelse Sommarjobb och samarbete med företag EMELIE HALLIN SID 1/3 T.F FÖRVALTNINGSCHEF KAI 08-58785203 EMELIE.HALLIN@VALLENTUNA.SE KOMMUNSTYRELSEN Tjänsteskrivelse Sommarjobb och samarbete med företag Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår

Läs mer

Underskrifter Sekreterare Catrin Marsell Paragrafer 94-103. ANSLAG/BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Kommunstyrelsen

Underskrifter Sekreterare Catrin Marsell Paragrafer 94-103. ANSLAG/BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen 24 september 2014 1(12) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl. 13.30-15.50 Ajournering kl. 14.47-15.00, 15.23-15.45 Beslutande: Ersättare: Per Gruvberger, ordf Sune Frisk Marina

Läs mer

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Karl-Erik Kruse (S), ordf. Christer Laurell (C) Leif Hägg (M) Gunnar Bengtsson (S), ej tjg ers

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Karl-Erik Kruse (S), ordf. Christer Laurell (C) Leif Hägg (M) Gunnar Bengtsson (S), ej tjg ers 1 Plats och tid Kommunhuset, kl 15.00 16.35 Beslutande Karl-Erik Kruse (S), ordf. Christer Laurell (C) Leif Hägg (M) Övriga deltagare Gunnar Bengtsson (S), ej tjg ers Kommunchef Åsa Ratcovich Ekonomichef

Läs mer

Månadsrapport Augusti månad KULTURNÄMNDENS MÅNADSRAPPORT

Månadsrapport Augusti månad KULTURNÄMNDENS MÅNADSRAPPORT Augusti månad KULTURNÄMNDENS MÅNADSRAPPORT 2007 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. SAMMANFATTNING AV MÅNADSBOKSLUT... 3 2. UTFALL FÖR PERIODEN JANUARI - AUGUSTI 2007... 4 2.1. INTÄKTER PERIODENS UTFALL... 4 2.2.

Läs mer

Lednings- och styrdokument FINANS. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den 20 juni 2011

Lednings- och styrdokument FINANS. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den 20 juni 2011 Lednings- och styrdokument FINANS Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den 20 juni 2011 2012-2015 sidan 1 av 6 God ekonomisk hushållning... 2 Vara kommuns definition... 2 Verksamhetsperspektiv...

Läs mer

Resultatanalys Gatuavdelningen, Tekniska förvaltningen

Resultatanalys Gatuavdelningen, Tekniska förvaltningen Resultatanalys Gatuavdelningen, Tekniska förvaltningen Mattias Johansson Auktoriserad revisor och Certifierad kommunal revisor Trelleborgs Kommun April 2014 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning

Läs mer

Lennart Hermansson, teknik- och fritidschef, 56-60 och 62 Björn Thorsson, enhetschef, 62 1 Christian Bagan, kommunsekreterare

Lennart Hermansson, teknik- och fritidschef, 56-60 och 62 Björn Thorsson, enhetschef, 62 1 Christian Bagan, kommunsekreterare 1(10) Plats och tid Kommunhuset, lokal: Kulltorp, kl 15.00-17.20 Beslutande Nicklas Huuva (KD), ordförande Bengt-Göran Johansson (S), 1:e vice ordförande LarsÅke Magnusson (KD) ersätter Karolina Sköld

Läs mer

Anette Sturesson, koncerncontroller Mats Arnér, sekreterare

Anette Sturesson, koncerncontroller Mats Arnér, sekreterare 1(7) Protokoll nr 6 fört vid sammanträde med styrelsen i, 556832-1110, den 10 december 2012 Beslutande: Övriga närvarande: Kaj Göransson, ordförande (s) Peter Lilja, vice ordförande (m) Christina Davidson,

Läs mer

Revisionen har via KPMG genomfört en granskning av kommunens bokslut per 2013-12-31.

Revisionen har via KPMG genomfört en granskning av kommunens bokslut per 2013-12-31. Revisorerna i Nordanstigs kommun Nordanstigs kommun Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium 2013-04-14 Revisionsrapport Granskning av bokslut per 2013-12-31 Revisionen har via KPMG genomfört

Läs mer

Delårsrapport Uppföljningsrapport SEPTEMBER

Delårsrapport Uppföljningsrapport SEPTEMBER Delårsrapport Uppföljningsrapport SEPTEMBER 2014 l Resultat januari september 281 mnkr (-72 mnkr) l Nettokostnadsökning 3,9 % (3,0 %) l Skatter och statsbidrag 6,0 % (2,2 %) l Helårsprognos 250 mnkr (-178

Läs mer

Ann-Christine Mohlin 08-523 027 45 ann-christine.molin@sodertalje.se

Ann-Christine Mohlin 08-523 027 45 ann-christine.molin@sodertalje.se 1 (4) 2010-05-17 Tjänsteskrivelse Dnr ÄON 11/23 Kontor Äldreomsorgskontoret Handläggare Ann-Christine Mohlin 08-523 027 45 ann-christine.molin@sodertalje.se Äldreomsorgsnämnden Äldreomsorgsnämndens delårsbokslut

Läs mer

5s0. 1. Tjänsteskrivelse,2ol3-o5-2o 2. Tertial r, zor3 UN VALLENTUNA KOMMUN. Verksamhetsuppfoljning 20L3, tertial 1 (UN 20t3.090) Ärendet i korthet

5s0. 1. Tjänsteskrivelse,2ol3-o5-2o 2. Tertial r, zor3 UN VALLENTUNA KOMMUN. Verksamhetsuppfoljning 20L3, tertial 1 (UN 20t3.090) Ärendet i korthet VALLENTUNA KOMMUN Utbildni ngsnämndens arbetsutskott Sa m ma nträdesprotokol I -06-04 6 (17) 5s0 Verksamhetsuppfoljning 20L3, tertial 1 (UN 20t3.090) Beslut Arbetsutskottet föreslår att: Utbildningsnämnden

Läs mer

Slutredovisning av investeringsprojekt på fastighetsförvaltningen

Slutredovisning av investeringsprojekt på fastighetsförvaltningen Kommunstyrelsen 2010-05-31 Blad 16 Ks 80 Au 76 Dnr 143/2010-042 Slutredovisning av investeringsprojekt på fastighetsförvaltningen Vid tekniska nämndens sammanträde den 20 april 2010 lämnade t1 fastighetschef

Läs mer

Sammanträdesdatum 2014-03-26. Kommunkontoret, Mellanfryken, onsdag 26 mars 2014, kl. 15.00. 3 Föregående protokoll SN 14/13

Sammanträdesdatum 2014-03-26. Kommunkontoret, Mellanfryken, onsdag 26 mars 2014, kl. 15.00. 3 Föregående protokoll SN 14/13 SOCIALNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-03-26 PLATS OCH TID Kommunkontoret, Mellanfryken, onsdag 26 mars 2014, kl. 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Val av justerare 2 Godkännande av dagordning

Läs mer

Månadsrapport SEPTEMBER

Månadsrapport SEPTEMBER Månadsrapport SEPTEMBER Inledning I Stockholmsregionen bor en femtedel av Sveriges befolkning och antalet invånare i länet beräknas fortsätta att öka med 35 000-40 000 personer årligen. Det är landstingets

Läs mer

Sammanträdesdatum 2014-06-17. KilArena, tisdag 17 juni 2014, 18.00 OBS! 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering

Sammanträdesdatum 2014-06-17. KilArena, tisdag 17 juni 2014, 18.00 OBS! 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-06-17 PLATS OCH TID KilArena, tisdag 17 juni 2014, 18.00 OBS! FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE Val av protokolljusterare DNR 1 Upprop 2 Val av två justerare samt

Läs mer

SLUTREDOVISNING AV INVESTERINGSPROJEKT

SLUTREDOVISNING AV INVESTERINGSPROJEKT TJÄNSTEUTLÅTANDE 2015-04-21 Handläggare: Joel Westergren Till Kommunstyrelsens arbetsutskott SLUTREDOVISNING AV INVESTERINGSPROJEKT 10013 Anslutning av kommunalt vatten och avlopp för Rävsnäs-Gräddö omr

Läs mer

DELÅRSBOKSLUT PER AUGUSTI 2015

DELÅRSBOKSLUT PER AUGUSTI 2015 INNEHÅLL DELÅRSBOKSLUT PER AUGUSTI 2015 TEKNISKA NÄMNDEN Fastighet Dnr TEN 2015/518 ANSVARSOMRÅDE 2 KOMMENTAR TILL BUDGETUPPFÖLJNING PER AUGUSTI 2 PROGNOS DRIFTBUDGET 3 PROGNOS INVESTERINGSBUDGET 4 VIKTIGA

Läs mer

Bällstarummet, kommunalhuset, Vallentuna

Bällstarummet, kommunalhuset, Vallentuna VALLENTUNA KOMMUN Protokollsutdrag SID 1(1) Organ: Kommunstyrelsen Datum: 2013-11-04 Plats: Bällstarummet, kommunalhuset, Vallentuna 187 Finanspolicy ändring (KS 2013.391) BESLUT Kommunstyrelsen föreslår

Läs mer

Plats och tid Paragrafen, kommunkontoret, Storuman 2013-09-26 kl 10 00 14 00

Plats och tid Paragrafen, kommunkontoret, Storuman 2013-09-26 kl 10 00 14 00 STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (16) Plats och tid Paragrafen, kommunkontoret, Storuman 2013-09-26 kl 10 00 14 00 Beslutande Peter Åberg (S) ordförande Ulf Vidman (M) Eva-Marie Stabbfors (KD) Lilian Mörtsell

Läs mer

Granskning av kommunens delårsrapport per 2007-08-31

Granskning av kommunens delårsrapport per 2007-08-31 Revisionsrapport* Granskning av kommunens delårsrapport per 2007-08-31 Oxelösunds kommun 2007-09-26 Matti Leskelä Pär Lindberg *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Inledning...1 1.1 Bakgrund...1 1.2

Läs mer

bokslutskommuniké 2012

bokslutskommuniké 2012 bokslutskommuniké 2012 Bokslutskommunikéns syfte är att ge en snabb, kortfattad och övergripande bild av 2012 års utfall. Förändringar kan komma att ske gentemot slutligt fastställd årsredovisning. Kommunikén

Läs mer

Reviderad budget 2014 samt beslut om nämndernas över- och underskott

Reviderad budget 2014 samt beslut om nämndernas över- och underskott Dnr KS-2014-11 Dpl 10 sid 1 (10) KOMMUNLEDNINGSKONTORET Ekonomi- och verksamhetsstyrning Tjänsteyttrande 2014-02-10 Ingemar Granath, 054-5401047 ingemar.granath@karlstad.se Reviderad budget 2014 samt beslut

Läs mer

Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna tisdagen den 2 mars 2004 kl 19.00 Utbildningschef Roland Beijer Controller Anna Liss-Daniels

Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna tisdagen den 2 mars 2004 kl 19.00 Utbildningschef Roland Beijer Controller Anna Liss-Daniels Utbildningsnämnden 2 mars 2004 Plats och tid för sammanträdet Kallade tjänstemän Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna tisdagen den 2 mars 2004 kl 19.00 Utbildningschef Roland Beijer Controller

Läs mer