KOMMUNSTYRELSEN. Tid och plats Kl Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KOMMUNSTYRELSEN. Tid och plats Kl 18.00 Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna"

Transkript

1 KOMMUNSTYRELSEN K A LLELSE KOMMUNSTYRELSEN Tid och plats Kl Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna Kallade tjänstemän Ann-Charlotte Järnström, kommundirektör Victor Kilén, chef kommunstyrelsens kansli Henrik Berggren, tf ekonomichef Övriga kallade Vallentuna den 23 november 2010 Örjan Lid Ordförande Victor Kilén Sekreterare Tfn:

2 Förslag till beslut Kommunstyrelsen (14) FÖREDRAGNINGSLISTA Ärende Sidan 1. Val av justerande Fastställande av dagordning Kommuninterna budgetförutsättningar Tryggare Vallentuna ett lokalt brottsförebyggande råd Slutredovisning investeringsprojekt Månadsuppföljning för kommunstyrelsen efter oktober Månadsuppföljning oktober 2010, nämnderna Utredning Busstrafik i Nordost Kommunikationsstrategi för Vallentuna kommun Utlåning till Roslagsvatten AB Anmälningslista Kallelsen, inklusivet handlingarna, finns också i elektroniskt format: WWW

3 Förslag till beslut Kommunstyrelsen (14) 1. Val av justerande Fastställande av dagordning -----

4 Förslag till beslut Kommunstyrelsen (14) 3. Kommuninterna budgetförutsättningar 2011 Dnr KS Kommunstyrelsen beslutar Att fastställa kommunledningskontorets förslag till interna budgetförutsättningar 2011 Ärendet i korthet För att kommunens verksamheter ska kunna arbeta fram sina detaljbudgetar för 2011 behöver vissa internt beslutade budgetförutsättningar fastställas och informeras. Dessa framgår av bilaga 1. Ärendets tidigare behandling KSAU Handlingar 1. KSAU Kommuninterna budgetförutsättningar Interna budgetförutsättningar, bilaga -----

5 Förslag till beslut Kommunstyrelsen (14) 4. Tryggare Vallentuna ett lokalt brottsförebyggande råd Dnr KS Kommunstyrelsen beslutar att Tryggare Vallentuna blir kommunens lokala brottsförebyggande råd (lokalt BRÅ). Ärendet i korthet Kommundirektören fick den 17 december 2009 i uppdrag att komma med förslag till hur Tryggare Vallentuna skulle kunna utvecklas till ett brottsförebyggande råd (lokalt BRÅ), KSAU 210. Att formellt göra Tryggare Vallentuna till ett lokalt BRÅ innebär ett förtydligande av att vi arbetar samordnat med det brottsförebyggande arbetet. De flesta andra kommuner i Sverige har ett lokalt BRÅ, så även de övriga nordostkommunerna. Polismyndigheten har uttryckt att de helst ser att kommunerna har ett lokalt BRÅ som kontaktyta för den lokala polisen. Tryggare Vallentuna har utvecklats som en gemensam arbetsform ur det barn- och ungdomspolitiska handlingsprogram som antogs av kommunfullmäktige den 1 september Den grundprincip som talar om skydd och trygghet har särskild bäring på det brottsförebyggande arbetet. Parallellt med Tryggare Vallentuna har det funnits ett brottsförebyggande ar bet där Vallentuna samverkar med andra myndigheter. Vallentuna deltar här i regionala brottsförebyggande rådet (BRÅ) och i det så kallade chefssamrådet som båda initierats av polismyndigheten. Vallentuna har, till skillnad från andra kommuner, idag inte ett uttalat lokalt brottsförebyggande råd (lokalt BRÅ). Det finns önskemål från polismyndigheten att alla kommuner har ett lokalt BRÅ där det finns representanter både från den egna kommunen och den lokala polisen samt eventuellt andra intressenter. Under hösten 2010 har de brottsförebyggande verksamheterna samordnats inom Tryggare Vallentuna och idag fungerar det som ett lokalt BRÅ. Därför föreslås att kommunstyrelsen formellt beslutar om detta.

6 Förslag till beslut Kommunstyrelsen (14) Ärendets tidigare behandling KSAU Handlingar 1. KSAU Tryggare Vallentuna ett lokalt brottsförebyggande råd, tjänsteskrivelse 3. Förslag om brottsförebyggande råd, KSAU

7 Förslag till beslut Kommunstyrelsen (14) 5. Slutredovisning investeringsprojekt Dnr KS Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna slutredovisningarna. Ärendet i korthet Enligt kommunens författningssamling ska så snart ett investeringsprojekt färdigställts ansvarig nämnd avge slutredovisning, med avräkning mot anvisat anslag, till kommunfullmäktige. Samhällsbyggnadsnämnden lämnar här en slutredovisning av om- och tillbyggnad Ekebyskolan, ny förskola Bällstaberg samt ombyggnad av Vallentuna gymnasium. Ärendets tidigare behandling KSAU Handlingar 1. KSAU Slutredovisning investeringsprojekt, tjänsteskrivelse 3. Slutredovisning av investeringsprojekt 2754, 2327 och 2219, SBN Slutredovisning av investeringsprojekt 2754, 2327 och 2219, tjänsteskrivelse SBF -----

8 Förslag till beslut Kommunstyrelsen (14) 6. Månadsuppföljning för kommunstyrelsen efter oktober 2010 Dnr KS Kommunstyrelsen noterar informationen och godkänner prognosen. Ärendet i korthet Kommunledningskontoret har upprättat budgetuppföljning för kommunstyrelsen efter oktober månad När det gäller rambudgeten - exklusive räddningstjänst och kommunstyrelsens medel för oförutsedda utgifter (KSOF) - har 74 procent förbrukats att jämföras med riktpunkten 83 procent. Prognosen har reviderats sedan tertialuppföljningen efter augusti och överskottet har ökat med 0,2 mnkr till 1,7 mnkr. Räddningstjänsten har förbrukat 83 procent av budgeten och någon avvikelse är inte att vänta. Vid årets början fanns 5,2 mnkr avsatta för KSOF och efter flera beslut om omfördelningar har budgeten förbrukats. Kommunfullmäktige beslutade den 6 september att omdisponera 5 mnkr till KSOF från finansförvaltningen. Per den 31 oktober återstår 4,2 mnkr av dessa medel och prognosen för året är att de inte kommer att förbrukas. Ärendets tidigare behandling KSAU Handlingar 1. KSAU Månadsuppföljning för kommunstyrelsen efter oktober 2010, tjänsteskrivelse 3. Månadsuppföljning för kommunstyrelsen efter oktober 2010, rapport -----

9 Förslag till beslut Kommunstyrelsen (14) 7. Månadsuppföljning oktober 2010, nämnderna Dnr KS Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 1. Att notera informationen och godkänna prognosen 2. Att uppmana de nämnder som prognostiserar underskott att vidta åtgärder i syfte att uppnå en budget i balans Ärendet i korthet Kommunledningskontoret har utifrån nämndernas månadsuppföljning gjort en ekonomisk analys av utfallet för årets första tio månader. Vidrare presenteras en prognos för 2010 års resultat. Resultat för årets första tio månader uppgår till 139,3 miljoner kronor och prognosen för helåret är 105,5 miljoner kronor. Ärendets tidigare behandling KSAU Handlingar 1. KSAU Månadsuppföljning oktober 2010, tjänsteksrivelse -----

10 Förslag till beslut Kommunstyrelsen (14) 8. Utredning Busstrafik i Nordost Dnr KS Kommunstyrelsen beslutar att godkänna gemensamt yttrande från Stockholm Nordost, daterat , till SL om angående utredningen Busstrafik i Nordost Ärendet i korthet SL har nu skickat ut rapporten Busstrafik i Nordost på remiss med trafikerings- och åtgärdsförslag för anpassad busstrafik till resebehoven i nordostsektorn Utredningen kommer att behandlas av SL s styrelse i december Stockholm Nordost har avgett ett gemensamt yttrande till SL. Våren 2009 startade bussutredningen som ingår i ett större projekt, SATSAsamverkan för effektivt transportsystem i Stockholmsregionen vilket samordnas av Regionplanekontoret. Delprojektet Busstrafik i Nordost har finansierats av SL, nordostkommunerna och av EU-medel. Arbetet har genomförts i samarbete mellan representanter för kommunerna i Stockholm Nordost, SL, Länsstyrelsen och Trafikverket. Busstrafikutredningen är bland annat en fördjupad studie av det jämförelsealternativ som ingick i förstudien för Roslagspilen, benämnd Spårburen kollektivtrafik i Stockholm Nordost. Ärendets tidigare behandling KSAU Handlingar 1. KSAU Busstrafik i Nordost, tjänsteskrivelse 3. Yttrande Busstudie -----

11 Förslag till beslut Kommunstyrelsen (14) 9. Kommunikationsstrategi för Vallentuna kommun Dnr KS Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 1. att besluta om ny kommunikationsstrategi för Vallentuna kommun, som ersätter KFS Informationspolicy fastställd av kommunfullmäktige den 10 juni Ärendet i korthet Vallentuna kommuns kommunikationsstrategi är en plattform för vår information och kommunikation. Den ger vägledning om hur vi blir en tydlig och enhetlig avsändare och vilket tilltal vi använder. Syftet med strategin är att skapa effektivitet i och helhetssyn på kommunens kommunikationsinsatser. Ärendets tidigare behandling KSAU Handlingar 1. KSAU Kommunikationsstrategi, tjänsteskrivelse 3. Kommunikationsstrategi -----

12 Förslag till beslut Kommunstyrelsen (14) 10. Utlåning till Roslagsvatten AB Dnr KS Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 1. att bevilja ett räntefritt lån till Vallentunavatten AB på maximalt 73 miljoner kronor 2. att godkänna avtal mellan Vallentuna kommun och Vallentuna vatten enligt bilaga Ärendet i korthet Vallentunavattens styrelse har den 22 juni 2010 beslutat att hos Vallentuna kommun begära ett räntefritt lån om maximalt 80 miljoner kronor för utbyggnad av allmäna va-huvudledningar mellan södra Vallentuna och Ösby. Ärendets tidigare behandling KS , återremiss. Handlingar 4. Utlåning till Vallentunavatten AB 5. Avtal finansiering VA-huvudledningar Ösby-Stockholmsvägen 6. Styrelseprotokoll

13 Förslag till beslut Kommunstyrelsen (14) 11. Anmälningslista Kommunstyrelsen Meddelas och läggs till handlingarna 1. Protokoll Kommunstyrelsens arbetsutskott Delegationsbeslut Reg. datum Diarienr Initierare Rubrik KS Örjan Lid (Vallentuna kommun) KS Ann-Charlotte Järnström (Vallentuna Kommun) Borgensförbindelse och skuldebrev Vallentunavatten AB Tilldelningsbeslut e- förvaltningsstödjande tjänster 3. Diverse skrivelser (inklusive cirkulär) Reg. datum Diarienr Initierare Rubrik Sveriges kommuner och Landsting (SKL) Sveriges kommuner och Landsting (SKL) Sveriges kommuner och Landsting (SKL) Sveriges kommuner och Landsting (SKL) Sveriges kommuner och Landsting (SKL) Cirkulär 10:63 Budgetpropositionen för år 2011 Cirkulär 10:64 Överenskommelse om nytt bilavtal, BIA - bilaga Cirkulär 10:64 Överenskommelse om nytt bilavtal, BIA Cirkulär 10:62 Ny förordning om brandfarliga och explosiva varor Cirkulär 10:63 Budgetpropositionen för år bilaga Käppalaförbundet Protokoll Käppalaförbundets styrelse Kommunalförbundet Norrvatten Kommunalförbundet Norrvatten Protokoll Norrvatten förbundsfullmäktige Delårsrapport

14 Förslag till beslut Kommunstyrelsen (14) Kommunalförbundet Norrvatten Sveriges kommuner och Landsting (SKL) Sveriges kommuner och Landsting (SKL) Sveriges kommuner och Landsting (SKL) Förslag till budget för år 2011 med flerårsplan till Bilaga till protokoll Cirkulär 10:65 Revision i kommunala företag Cirkulär 10:66 Ny lag om kommunala bostadsaktiebolag m.m. Bilaga 1 Cirkulär 10:66 Ny lag om kommunala bostadsaktiebolag m.m,

15 Handlingar till kommunstyrelsens sammanträde Ärenderubrik Diarienummer 3 Kommuninterna budgetförutsättningar 2011 KS Tryggare Vallentuna ett lokalt KS brottsförebyggande råd 5 Slutredovisning investeringsprojekt KS Månadsuppföljning oktober 2010, kommunstyrelsen KS Månadsuppföljning oktober 2010, nämnderna KS Utredning busstrafik i Nordost KS Kommunikationsstrategi för Vallentuna kommun KS Utlåning till Roslagsvatten AB KS

16 Ärende 3

17 TJÄNSTESKRIVELSE KOMMUNLEDNINGSKONTORET DNR KS SID 1/4 HENRIK BERGGREN KOMMUNSTYRELSEN Tjänsteskrivelse Kommuninterna budgetförutsättningar 2011 Kommunledningskontorets förslag till kommunstyrelsen Fastställer kommunledningskontorets föreslag till interna budgetförutsättningar 2011 Ärendet i korthet För att kommunens verksamheter ska kunna arbeta fram sina detaljbudgetar för 2011 behöver vissa internt beslutade budgetförutsättningar fastställas och informeras. Dessa framgår av bilaga 1. Ärendet Internränta Internräntan föreslås den vara oförändrad jämfört med 2010 (4 procent). Internräntan ligger, tillsammans med avskrivningarna, till grund för den årliga kapitalkostnaden som uppstår efter det att en investering tagits i bruk. Sveriges Kommuner och Landsting rekommenderar för ,3 procent. Kommunledningen föreslår att kommunen inte följer denna rekommendation under första halvåret. Att ändra nivå på internräntan innebär en ganska stort administrativt arbete och har inverkan på kommunens internhyror och skolpengsbelopp. Det pågår det ett arbete med att förändra och kvalitetssäkra kommunens modell för debitering av kapitaltjänstkostnader. Denna förändring innebär en omräkning av befintliga kapitalkostnader så att de stämmer överens med de uppgifter som finns i anläggningsregistret. Det kommer uppstå vissa ekonomiska effekter vid denna omläggning som med all sannolikhet kommer föranleda en omfördelning av KOMMUNLEDNINGSKONTORET TUNA TORG VALLENTUNA TFN FAX

18 TJÄNSTESKRIVELSE KOMMUNLEDNINGSKONTORET DNR KS SID 2/4 nämndernas ramar. Vidare införs kommunens nya interna hyresmodell från den 1 juli Vid denna tidpunkt får man överväga om internräntan ska justeras. Personalomkostnadspålägg (PO) Personalomkostnadspålägget föreslås till 39,50 procent (40,65 procent 2010). Andra procentsatser kan vara aktuella för vissa åldersgrupper och anställningsformer, se bilaga för detaljer. En viss marginal mot SKL:s rekommendation på 38,98 procent behövs för att finansiera kommunens relativt genomsnittet högre pensionsavsättningar. Sänkningen av po-pålägget jämfört med 2010 har en direkt koppling till sänkningen av den avtalsenliga delen i kommunens arbetsgivaravgifter. Nämndernas ramar ha justerats för det sänkta po-pålägget. Internhyror En höjning av kommunens internhyror föreslås med 1,5 procent för de fastigheter som kommunen själv äger. Höjda kostnader för mediaförbrukning är den främsta orsaken till den föreslagna höjningen. För inhyrda fastigheter föreslås en höjning på 0,75 procent. Dessa avtal indexeras med konsumentprisindex (KPI) för oktober. Beroende på avtalets utformning slår KPI-förändringen igenom olika. Den genomsnittliga genomslaget är 50 procent. Tjänster från kommunledningskontorets resultatenheter Kommunen införde en ny prismodellen för datorpriser Den uppföljning som gjorts av modellen visar att priset för datorer i skoldatanätet har varit för lågt satt. Dessa datorer bär i nuläget inte sina kostnader varför en större justering måste göras. Skolverksamheten har kompenserats för denna justering via skolpengen. Från och med maj 2010 har kommunen en ny telefonilösning som baseras på tjänster istället för teknik. Varje användare/ anställd har nu endast en telefon. Den nya lösningen kräver en förändrad prismodell då den tidigare endast behandlade den dåvarande fasta telefonin. Grundprincipen är att respektive verksamhet ska betala de kostnader de själva kan påverka (abonnemangs- och trafikkostnader). Fasta kostnader betalas centralt. Den nya lösningen innebär lägre kostnader för verksamheten, dels genom bättre priser, dels genom en minskad intern debitering av fasta kostnader.

19 TJÄNSTESKRIVELSE KOMMUNLEDNINGSKONTORET DNR KS SID 3/4 För att finansiera de centrala kostnaderna och för att anpassa verksamhetens ramar till de bättre priserna har nämndernas ramar justerats ned. Kommunledningskontorets kommentarer Kommunledningen gör bedömningen att de föreslagna förändringarna inklusive de ramjusteringar som gjorts ryms inom den uppräkningen för löner och priser på 1,3 procent som föreslås i Kommunplan För att förändringar även ska få effekt för den verksamheten som finansieras med skolpengen måste den justeras. Detta sker i ett särskilt beslut. Handlingar 1. Kommunplan Ann-Charlotte Järnström kommundirektör Henrik Berggren

20 TJÄNSTESKRIVELSE KOMMUNLEDNINGSKONTORET DNR KS SID 4/4 Ska expedieras till: Samtliga nämnder Kommuncontroller Meta Sundin

21 FASTSTÄLLD AV KOMMUNSTYRELSEN KSF INFORMATION KOMMUNLEDNINGSKONTORET 2011 Interna budgetförutsättningar Ekonomiavdelningen

22 Innehåll 1. Budgetförutsättningar 2011 internpriser Internränta Personalomkostnadspålägg TunaFastigheters interhyror TunaFastigheters städservice Tjänster från kommunledningskontorets resultatenheter It-priser Telefoni... 4 KOMMUNLEDNINGSKONTORET TUNA TORG VALLENTUNA TFN FAX

23 1. Budgetförutsättningar 2011 internpriser Följande förutsättningar ska gälla för nämnderna budgetåret Internränta Internräntesatsen är 4 procent. Den används i huvudsak i kapitalkostnadsberäkningar. Från och med hösten 2009 belastas inte pågående investeringsprojekt med någon internränta. 1.2 Personalomkostnadspålägg Personalomkostnadspålägget är: För anställda från och med 26 års alder 39,50 % För anställda som vid årets ingång inte fyllt 26 år: 21,81 % För anställda födda : 15,18 % För anställda födda år 1937 och tidigare utgår inga arbetsgivaravgifter För uppdragstagare som erhåller arvoden (ej lön): 31,42 % 1.3 TunaFastigheters interhyror TuFa:s interhyror indexeras med Ägda fastigheter 1,5% Inhyrda fastigheter 0,75% 1.4 TunaFastigheters städservice TuFa:s städpriser indexeras med 1,1 % KOMMUNLEDNINGSKONTORET TUNA TORG VALLENTUNA TFN FAX

24 1.5 Tjänster från kommunledningskontorets resultatenheter It-priser Priset för hyra av datorer till kommunens verksamheter framgår av nedanstående tabell. För datorer i det administrativa nätet är priserna i princip oförändrade jämfört med För datorer i skolnätet sker en större prisökning för att dessa datorer ska bära sina kostnader. TABELL 1 HYR FÖR DATOR KR PER MÅNAD Typ av dator 2011 Admin stationär 278 Skol stationär 166 Admin bärbar 380 Skol bärbar 265 Priser för kringutrustning och tillbehör betalas engångsvis av verksamheten till aktuella dagspriser. För mer information se Telefoni Från och 2011 införs en ny prismodell för telefoni. Grundprincipen är att respektive verksamhet ska betala de kostnader de själva kan påverka (abonnemangs- och trafikkostnader. Centrala kostnader betalas av IT-enheten. Information om aktuella trafikkostnader finns på ITorget. TABELL 2 KOSTNAD FÖR TELEFONI Typ av kostnad Mobil anknytning Individuell stationär Kundtjänst (ex. gruppnummer) Analog stationär (ex. fax) Abonnemangskostnad Samtalskostnad * * * * SMS/MMS * Datatrafik * * kostnaden beror på användandet - kostnad ej möjlig KOMMUNLEDNINGSKONTORET TUNA TORG VALLENTUNA TFN FAX

25 Ärende 4

26 TJÄNSTESKRIVELSE KOMMUNLEDNINGSKONTORET DNR KS SID 1/5 ANN-CHARLOTTE JÄRNSTRÖM KOMMUNREGISTRATORDIREKTÖR KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Tjänsteskrivelse Tryggare Vallentuna ett lokalt brottsförebyggande råd Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen 1. Att besluta att Tryggare Vallentuna blir kommunens lokala brottsförebyggande råd (lokalt BRÅ). Ärendet i korthet Kommundirektören fick den 17 december 2009 i uppdrag att komma med förslag till hur Tryggare Vallentuna skulle kunna utvecklas till ett brottsförebyggande råd (lokalt BRÅ), KSAU 210. Att formellt göra Tryggare Vallentuna till ett lokalt BRÅ innebär ett förtydligande av att vi arbetar samordnat med det brottsförebyggande arbetet. De flesta andra kommuner i Sverige har ett lokalt BRÅ, så även de övriga nordostkommunerna. Polismyndigheten har uttryckt att de helst ser att kommunerna har ett lokalt BRÅ som kontaktyta för den lokala polisen. Tryggare Vallentuna har utvecklats som en gemensam arbetsform ur det barn- och ungdomspolitiska handlingsprogram som antogs av kommunfullmäktige den 1 september Den grundprincip som talar om skydd och trygghet har särskild bäring på det brottsförebyggande arbetet. Parallellt med Tryggare Vallentuna har det funnits ett brottsförebyggande arbete där Vallentuna samverkar med andra myndigheter. Vallentuna deltar här i regionala brottsförebyggande rådet (BRÅ) och i det så kallade chefssamrådet som båda initierats av polismyndigheten. Vallentuna har, till skillnad från andra kommuner, idag inte ett uttalat lokalt brottsförebyggande råd (lokalt BRÅ). Det finns önskemål KOMMUNLEDNINGSKONTORET TUNA TORG VALLENTUNA TFN FAX

27 TJÄNSTESKRIVELSE KOMMUNLEDNINGSKONTORET DNR KS SID 2/5 från polismyndigheten att alla kommuner har ett lokalt BRÅ där det finns representanter både från den egna kommunen och den lokala polisen samt eventuellt andra intressenter. Under hösten 2010 har de brottsförebyggande verksamheterna samordnats inom Tryggare Vallentuna och idag fungerar det som ett lokalt BRÅ. Därför föreslås att kommunstyrelsen formellt beslutar om detta. Nedan beskrivs organisationen för Tryggare Vallentuna. Tryggare Vallentuna ett lokalt brottsförebyggande råd Styrgrupp Kommundirektör Förvaltningschefer 3 st Närpolischef Säkerhetssamordnare Barn. och ungdomssamordnare Barn- och ungdomssamordnare Sammankallande Säkerhetssamordnare Sammankallande Samordningsgrupp Trygghetsskapande nätverk Utökad samordningsgrupp

28 TJÄNSTESKRIVELSE KOMMUNLEDNINGSKONTORET DNR KS SID 3/5 Beskrivning av Tryggare Vallentuna Den ena delen har fokus på barn- och ungdomsfrågor: De delar av verksamheten inom Tryggare Vallentuna som har särskilt fokus på barn och ungdomar har sin utgångspunkt i det barn- och ungdomspolitiska handlingsprogrammet. Detta vilar på fyra grundpelare: 1. Skydd och trygghet 2. Delaktighet och Inflytande 3. God fritid och kultur 4. God hälsa och miljö Den andra delen har fokus på andra frågor som fysisk miljö och trygghet för alla kommuninvånare För styrning och samordning av det lokala brottsförebyggande arbetet i kommunen fungerar Tryggare Vallentuna som ett lokalt brottsförebyggande råd. Rådets främsta uppgifter är att: - Inventera problem och resurser - Upprätta konkreta handlingsplaner - Initiera och stödja brottsförebyggande projekt - Förmedla information och ansvara för samordningen av olika åtgärder - Följa upp och utvärdera vidtagna åtgärder Organisationsstruktur Styrgrupp: Består av kommundirektören samt förvaltningscheferna för fritidsförvaltningen, barn- och ungdomsförvaltningen samt socialförvaltningen. Adjungerad och sammankallande i styrgruppen är barn- och ungdomssamordnaren. Styrgruppen är ansvarig för den strategiska ledningen av Tryggare Vallentuna, här fattas alla strategiska beslut. Styrgruppen ansvarar även för budget och kontroll samt för att fokus hålls på det barn- och ungdomspolitiska programmets intentioner. Nya verksamheter eller initiativ stäms av i styrgruppen för att värdera om de är i linje med det barn- och ungdomspolitiska programmet. Vidare beslutar styrgruppen om eventuellt nya medlemmar i de övriga två nivåerna av grupper.

29 TJÄNSTESKRIVELSE KOMMUNLEDNINGSKONTORET DNR KS SID 4/5 Lokalt BRÅ: Det lokala brottsförebyggandet rådet består av styrgruppen, kompletterad med närpolischefen, säkerhetssamordnaren samt barn- och ungdomssamordnaren. Samordningsgrupp: Består av enhetschefen för ungdomsenheten på fritidsförvaltningen, enhetschefen för barn- och familjeenheten på socialförvaltningen, enhetschefen för kvalitet och utveckling på barn- och ungdomsförvaltningen samt närpolisens befäl. Sammankallande för gruppen är barnoch ungdomssamordnaren. Samordningsgruppen är ansvarig för den operativa ledningen av de olika verksamheter och projekt som syftar till att uppfylla det barn- och ungdomspolitiska programmet. Här samordnas resurserna, här utformas projekten/verksamheterna och här ligger även dokumentationsansvaret. Utökad samordningsgrupp: Består av representanter från skolornas elevhälsovård, socialtjänstens barn- och ungdomsgrupp samt öppenvård, fältverksamheten, närpolisen, svenska kyrkans ungdomsverksamhet samt kommunens alkoholhandläggare. Barn- och ungdomssamordnaren sammankallar och leder arbetet i denna grupp. I den utökade samordningsgruppen utförs det praktiska arbetet i linje med det barnoch ungdomspolitiska programmet på mandat från samordningsgruppen. Det är även den här gruppen som har direktkontakt med Vallentunas barn och unga, varför både input och output genereras på den här nivån. Samverkanspartners: Tryggare Vallentuna samverkar med olika föreningar och ideella verksamheter såsom Rotary, Rädda Barnen, Norrortskyrkan, MHF samt Studieförbundet Bilda. Trygghetsskapande nätverk: För att förankra det brottsförebyggande arbetet i kommunen är tanken att initiera ett nätverk med intresserade aktörer från lokalsamhället. Exempel på sådana aktörer kan vara: - Köpmän - Fastighetsägare - Andra företagare i kommunen - Räddningstjänst - Polis - Bevakningsföretag

30 TJÄNSTESKRIVELSE KOMMUNLEDNINGSKONTORET DNR KS SID 5/5 - Villaägare- o bostadsrättsföreningar - Grannsamverkansföreningar - Pensionärsföreningar - Andra intresseorganisationer - Elevråd från skolor - Med flera Nätverket föreslås ha fysiska möten fyra gånger per år och därutöver utbyta information på annat lämpligt sätt. Handlingar 1. Förslag om brottsförebyggande råd Protokollsutdrag KS AU Ann-Charlotte Järnström Kommundirektör Ska expedieras till: Akt

31 PROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Extra ärende- Förslag om brottsförebyggande råd KSAU 210 Dnr KS AJ'tl~?,7 Beslut Arbetsutskottet ger kommundirektören i uppdrag att komma med förslag hur Tryggare Vallentuna kan utvecklas till ett alternativt Brottsförebyggande råd. Ärendet Gunnel Orselius -Dahl (FP) yrkar att ett Brottsförebyggande råd inrättas i Vallentuna, t ex genom att den nuvarande organisationen Tryggare Vallentuna får en starkare ställning. Justerandes sign Justeran~n utd ragsbestyrkande 18 (18)

32 Ärende 5

33 TJÄNSTESKRIVELSE KOMMUNLEDNINGSKONTORET DNR KS SID 1/5 HENRIK BERGGREN KOMMUNSTYRELSEN OCH KOMMUNFULLMÄKTIGE Tjänsteskrivelse Slutredovisning investeringsprojekt Kommunledningskontorets förslag till kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att godkänna slutredovisningarna. Ärendet i korthet Enligt kommunens författningssamling ska så snart ett investeringsprojekt färdigställts ansvarig nämnd avge slutredovisning, med avräkning mot anvisat anslag, till kommunfullmäktige. Samhällsbyggnadsnämnden lämnar här en slutredovisning av om- och tillbyggnad Ekebyskolan, ny förskola Bällstaberg samt ombyggnad av Vallentuna gymnasium. Ärendets tidigare behandling Samhällsbyggnadsnämnden beslutade, att för egen del, den 11 oktober godkänna slutredovisningarna för investeringsprojekten Ekebyskolan, om- och tillbyggnad F-9 Vallentuna gymnasium ombyggnad 2008 Bällstaberg 3, nybyggnad förskola Ärendet Ekebyskolan, om- och tillbyggnad F-9 I kommunplan anslogs 22,5 miljoner kronor för en om- och tillbyggnad av Ekebyskolan. Kommunfullmäktige beslutade den 27 mars om ett tilläggsanslag på 2,7 miljoner kronor för att täcka ökade kostnader. Den slutgiltiga kostnaden uppgår till 28,9 miljoner kronor vilket innebär en avvikelse på 3,7 miljoner kronor. Denna avvikelse är sedan tidigare anmäld till KOMMUNLEDNINGSKONTORET TUNA TORG VALLENTUNA TFN FAX

34 TJÄNSTESKRIVELSE KOMMUNLEDNINGSKONTORET DNR KS SID 2/5 kommunstyrelsen i samhällsbyggnadsnämndens VaSaRu-rapporter. Budget och utfall per aktivitet framgår av tabell 1. Det som förklarar avvikelsen mot anvisade medel är framförallt oförutsedda kostnader inom totalentreprenaden samt byggledning och kontroll. En viss marginal för oförutsedda kostnader är brukligt för projekt av denna storlek men här är den betydligt större än brukligt. De ökade kostnaderna för byggledning och kontroll beror, dels på oförutsedda arbetena, dels på merkostnader kopplade till en tvist med entreprenören vilken krävt ytterligare ersättning för stillestånd och förlängd tid. Entreprenören har senare dragit tillbaka sina krav. Tabell 1 Budget och utfall om- och tillbyggnad av Ekebyskolan F-9, tusental kronor Aktivitet Beräknad utgift Slutlig utgift Anslutningsavgifter och el Totalentreprenad inkl oförutsett Ramprojektering och kopiering Byggledning och kontroll Avgifter till myndigheter samt besiktningsarvoden Internränta TOTALT Vallentuna gymnasium ombyggnad 2008 I kommunplan anslogs 4,8 miljoner kronor för en ombyggnad av Vallentuna gymnasium. Projektet omfattade nya kanslilokaler, nya undervisningslokaler på plan 3. Vidare byggdes lokalerna för gymnasiets aspergerelever om vilket inte beaktades i tilldelning av investeringsmedel. Kommunfullmäktige beslutade 7 april 2008 att skjuta till ytterligare 2,7 miljoner kronor till projektet. Den ursprungliga kalkylen hade visat sig var för lågt räknad bland annat med hänsyn till dimensioneringen av ventilationssystemet.

35 TJÄNSTESKRIVELSE KOMMUNLEDNINGSKONTORET DNR KS SID 3/5 Den slutgiltiga kostnaden uppgår till 8,5 miljoner kronor vilket innebär en negativ avvikelse på 1 miljon kronor. Denna avvikelse är sedan tidigare anmäld till kommunstyrelsen i samhällsbyggnadsnämndens VaSaRu-rapporter. Budget och utfall per aktivitet framgår av tabell 2. Tabell 2 Budget och utfall ombyggnad Vallentuna gymnasium 2008, tusental kronor Aktivitet Beräknad utgift Slutlig utgift Totalentreprenadutgift inkl förutsett Ramprojektering och kopiering Byggledning och kontroll Avgifter till myndigheter samt besiktningsarvoden Internränta TOTALT Bällstaberg 3 I kommunplan anslogs 28,5 miljoner kronor för byggandet av en förskola i Bällstaberg. Den slutgiltiga kostnaden uppgår till 24,3 miljoner kronor vilket innebär en positivt avvikelse på 4,3 miljon kronor. Denna avvikelse är sedan tidigare anmäld till kommunstyrelsen i samhällsbyggnadsnämndens VaSaRu-rapporter. Budget och utfall per aktivitet framgår av tabell 3. Stor osäkerhet om kostnadsläget vid upprättandet av kalkylen samt ett gynnsamt utfall av upphandlingen är förklaringen till det positiva utfallet.

Handlingar till kommunstyrelsens sammanträde 2011-03-28

Handlingar till kommunstyrelsens sammanträde 2011-03-28 Handlingar till kommunstyrelsens sammanträde 2011-03-28 Ärenderubrik Diarienummer 3 Motion (DEX) Använd klarspråk i politiken KS 2010.058 4 Lokalpolicy i Vallentuna kommun KS 2011.012 5 Reviderad inträdesordning

Läs mer

K UNGÖRELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE. Tid och plats Kl 19.00 Vallentuna teater, Vallentuna. Victor Kilén, chef kommunstyrelsens kansli.

K UNGÖRELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE. Tid och plats Kl 19.00 Vallentuna teater, Vallentuna. Victor Kilén, chef kommunstyrelsens kansli. KOMMUNFULLMÄKTIGE 2010-11-08 K UNGÖRELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE 2010-11-08 Tid och plats Kl 19.00 Vallentuna teater, Vallentuna Kallade tjänstemän Ann-Charlotte Järnström, kommundirektör Victor Kilén, chef

Läs mer

Kommundirektör Kjell Johansson Kommunplanerare Shula Gladnikoff Kommunsekreterare Anna Lindholm. Kommunledningskontoret, Vallentuna

Kommundirektör Kjell Johansson Kommunplanerare Shula Gladnikoff Kommunsekreterare Anna Lindholm. Kommunledningskontoret, Vallentuna Kommunstyrelsens arbetsutskott 25 mars 2004 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna torsdagen den

Läs mer

Årsredovisning 2009 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) 2010-03-23 KS 2010.020. Kommunstyrelsen

Årsredovisning 2009 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) 2010-03-23 KS 2010.020. Kommunstyrelsen TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) 2010-03-23 KS 2010.020 KOMMUNSTYRELSE Kommunledningskontoret TELEFON VX 08-587 850 00 FAX 08-587 850 00 Kommunstyrelsen Handläggare: Henrik Berggren Direkt tfn: 08-587 850 37 Årsredovisning

Läs mer

KALLELSE. 1. Justerande:... Kommunstyrelsen 2007-04-16

KALLELSE. 1. Justerande:... Kommunstyrelsen 2007-04-16 Kommunstyrelsen 2007-04-16 Plats och tid för sammanträdet Kallade tjänstemän Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna Måndagen den 16 april 2007 kl 18.00 Kommundirektör Annika Wallenskog Tf chefsekonom

Läs mer

Planeringsförutsättningar och direktiv för budget 2015 och plan 2016-2017

Planeringsförutsättningar och direktiv för budget 2015 och plan 2016-2017 Planeringsförutsättningar och direktiv för budget 2015 och plan 2016-2017 Ärendet I budget för 2014 och plan 2015-2016 är nämndernas kostnader uppräknade utifrån volymförändringar och justerade för löner

Läs mer

Planeringsförutsättningar och direktiv för budget 2013 och plan 2014-2015

Planeringsförutsättningar och direktiv för budget 2013 och plan 2014-2015 1 Planeringsförutsättningar och direktiv för budget 2013 och plan 2014-2015 Ärendet I budget för 2012 och plan 2013-2014 är nämndernas kostnader uppräknade utifrån volymförändringar och justerade för löner

Läs mer

1 Utskicksdatum 2015-05-26 1 (2)

1 Utskicksdatum 2015-05-26 1 (2) 1 Utskicksdatum 2015-05-26 1 (2) KALLELSE Kommunstyrelsens arbetsutskott kallas till sammanträde Dag Tisdagen den 2 juni 2015 Tid Kl. 09.30 Plats Nacka stadshus, sammanträdesrummet Jelgava Ordförande Mats

Läs mer

Budget 2015, Plan 2016-2017

Budget 2015, Plan 2016-2017 Tjänsteskrivelse Sida 1(2) Kommunledningsförvaltningen Morgan Persson,0550-88024 morgan.persson@kristinehamn.se Datum 2014-11-04 Ks/2014:130 041 Budget Budget 2015, Plan 2016-2017 Sammanfattning Kommunfullmäktigen

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 504 Kommunstyrelsen 2010-11-29

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 504 Kommunstyrelsen 2010-11-29 Sammanträdesdatum 504 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.00-16.40 Beslutande Inger Rydbrink, ordförande (s) Christina Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson (s)

Läs mer

Revisionsberättelse för budgetåret 2014 - prövning av ansvarsfrihet enligt 5 kap. 25 a kommunallagen

Revisionsberättelse för budgetåret 2014 - prövning av ansvarsfrihet enligt 5 kap. 25 a kommunallagen KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2015-04-01 KS-2015/620.912 1 (4) HANDLÄGGARE Björkbacka, Per-Erik Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se Kommunfullmäktige Revisionsberättelse

Läs mer

Ettårsplan 2012. - med nämndernas åtaganden 2012

Ettårsplan 2012. - med nämndernas åtaganden 2012 Ettårsplan 2012 - med nämndernas åtaganden 2012 Innehållsförteckning Sida Kommunledningsförvaltningens skrivelse om ettårsplanen 2011 3 Resultaträkning 21 Skatteintäkter 21 Driftsammandrag 22 Investeringssammandrag

Läs mer

Den planerade om- och tillbyggnaden av Rudboda skola påbörjas för att kunna möta det ökade elevantalet

Den planerade om- och tillbyggnaden av Rudboda skola påbörjas för att kunna möta det ökade elevantalet Budget 2010 Finanskrisens effekter påverkar oss alla. Därför brottas nu samtliga kommunledningar runt om i landet, oavsett partifärg, med hur man ska klara av att ge sina invånare en fortsatt bra service

Läs mer

Delårsrapport 2011-08-31

Delårsrapport 2011-08-31 Delårsrapport 2011-08-31 Innehållsförteckning OMVÄRLDSANALYS 3 EKONOMISK ANALYS 4 BALANSKRAVSAVSTÄMNING 4 GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING 4 FINANSIELLA MÅL 5 DELÅRSBOKSLUT JANUARI-AUGUSTI 5 VERKSAMHETSMÅL 7

Läs mer

Budget 2015, Plan 2016-2017

Budget 2015, Plan 2016-2017 Tjänsteskrivelse Sida 1(4) Kommunledningsförvaltningen Morgan Persson,0550-88024 morgan.persson@kristinehamn.se Datum 2014-05-28 Ks/2014:130 041 Budget Budget 2015, Plan 2016-2017 Sammanfattning Förslag

Läs mer

Delårsrapport Januari-april 2013 Prognos för 2013 Sundsvalls kommun Sammanställd redovisning Kommunen och kommunala bolag

Delårsrapport Januari-april 2013 Prognos för 2013 Sundsvalls kommun Sammanställd redovisning Kommunen och kommunala bolag Delårsrapport Januari-april 2013 Prognos för 2013 Sundsvalls kommun Sammanställd redovisning Kommunen och kommunala bolag Delårsrapport januari-april 2013 Innehåll 3 UPPFÖLJNING AV KOMMUNFULLMÄKTIGES MÅL

Läs mer

924 Kommunstyrelsens verksamhetsberättelse för 2012 (KS 2013.059)

924 Kommunstyrelsens verksamhetsberättelse för 2012 (KS 2013.059) VALLENTUNA KOMMUN Kom mu nstyrelsens a rbetsutskott Sa m ma nträdesp rotokol I 20t3-02-L4 t2 (t7) 924 Kommunstyrelsens verksamhetsberättelse för (KS 2013.059) Beslut Arbetsutskottet föreslår att: Kommunstyrelsen

Läs mer

Revisionsrapport. Delårsrapport 2009. Vallentuna kommun 2009-11-05. Carin Hultgren. Certifierad kommunal yrkesrevisor.

Revisionsrapport. Delårsrapport 2009. Vallentuna kommun 2009-11-05. Carin Hultgren. Certifierad kommunal yrkesrevisor. Revisionsrapport Delårsrapport 2009 Vallentuna kommun 2009-11-05 Carin Hultgren Certifierad kommunal yrkesrevisor Frida Enocksson Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...1 2 Inledning...2 2.1 Bakgrund...2

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 188 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.00-16.00 Beslutande Övriga deltagande Markus Lund, ordförande (s) Stig Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson

Läs mer

Strategisk plan. med budget 2013-2015

Strategisk plan. med budget 2013-2015 Strategisk plan med budget 2013-2015 2 Strategisk plan med budget 2013-2015 Vision Skövde 2025 Vision Skövde 2025 är Skövderegionens gemensamma vision. Här beskriver vi vår gemensamma framtidsbild för

Läs mer

PROTOKOLL. Kommunfullmäktige 21 juni 2004. Plats och tid för sammanträdet. Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 21 juni 2004 kl 16.00 20.

PROTOKOLL. Kommunfullmäktige 21 juni 2004. Plats och tid för sammanträdet. Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 21 juni 2004 kl 16.00 20. Kommunfullmäktige 21 juni 2004 Plats och tid för sammanträdet Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 21 juni 2004 kl 16.00 20.20 Beslutande Ersättare Övriga deltagare Bo Ivgren (m) (ordförande) Elwe

Läs mer

BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE. 200 Ramavtal och plankostnadsavtal Fittja centrum. 201 Redovisning av obesvarade medborgarförslag

BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE. 200 Ramavtal och plankostnadsavtal Fittja centrum. 201 Redovisning av obesvarade medborgarförslag KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 [2] Kommunstyrelsen 2014-09-26 Tid 2014-10-06, Kl 16:00 Plats Kommunalhuset i Tumba, 2:3 Ärenden Justering BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 198 Kommunens delårsrapport 2 199

Läs mer

1, KS 2014-02-19 08:00

1, KS 2014-02-19 08:00 1, KS 2014-02-19 08:00 1, KS 2014-02-19 08:00 / :s bilaga: Baskalkyl 2014-02-18 BASKALKYL Budgetförutsättningar och budgetläge inför direktiv och ramar för budget 2015 och flerårsplan 2016-2017 Kommunledningsförvaltningen

Läs mer

N O S LS L O TO: JAR FO Budget 2011 Flerårsplan 2012-2013

N O S LS L O TO: JAR FO Budget 2011 Flerårsplan 2012-2013 FOTO: JARL OLSSON Budget 2011 Flerårsplan 2012-2013 1 Innehållsförteckning Sida Vision 3 Organisationsschema 4 Mandatfördelning 2011-2014 5 Kommunstyrelsens ordförande har ordet 6 Planeringsförutsättningar

Läs mer

Delårsbokslut 2011. Kommunfullmäktige 1(113) 2011-09-26 KS2011/159 nr 2011.2280

Delårsbokslut 2011. Kommunfullmäktige 1(113) 2011-09-26 KS2011/159 nr 2011.2280 1(113) Datum Vår beteckning 2011-09-26 KS2011/159 nr 2011.2280 Kommunstyrelsens förvaltning Kommunstyrelsens stab Vipul Vithlani, Ekonomichef 0171-527 16 vipul.vithlani@habo.se Delårsbokslut 2011 Kommunfullmäktige

Läs mer

KALLELSE. Ilko Corkovic / Marie-Louise Johansson Ordförande Sekreterare 880 18

KALLELSE. Ilko Corkovic / Marie-Louise Johansson Ordförande Sekreterare 880 18 1 Kommunstyrelsen KALLELSE Plats och tid för Borgholms Slott i "Hall of fame" (gamla logen), Borgholm, 2015-05-26, klockan sammanträdet 13:00. Samling kl 12:00 då visar kastellan Jim Rudolfsson utställningen

Läs mer

Årsbudget 2008. Verksamhetsplan 2009-2010. Fastställd av kommunfullmäktige 2007-11-26 ( 177)

Årsbudget 2008. Verksamhetsplan 2009-2010. Fastställd av kommunfullmäktige 2007-11-26 ( 177) Årsbudget 2008 Verksamhetsplan 2009-2010 Fastställd av kommunfullmäktige 2007-11-26 ( 177) Foto: Strupö 2002 Fotograf: Lars Olofsson Innehållsförteckning OSKARSHAMNS KOMMUN Innehållsförteckning 1. Kommunfullmäktiges

Läs mer

Kommunplan 2015-2017. Nybro kommun. Förslag från C, M, Kd, Fp och SPI

Kommunplan 2015-2017. Nybro kommun. Förslag från C, M, Kd, Fp och SPI Kommunplan 2015-2017 Nybro kommun Förslag från C, M, Kd, Fp och SPI 1 Vi vill att hela Nybro kommun ska leva och vara en bra plats att bo och verka i. Vi vill bidra till ett demokratiskt samhälle präglat

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 294 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.30-15.15 Beslutande Markus Lund, ordförande (s), 134-151, 153-158 Stig Davidson, ordförande (c), 152 Evy Annér (s) Kaj Göransson

Läs mer

Bällstarummet, kommunalhuset, Vallentuna

Bällstarummet, kommunalhuset, Vallentuna VALLENTUNA KOMMUN Protokollsutdrag SID 1(2) Organ: Kommunstyrelsen Datum: 2013-06-03 Plats: Bällstarummet, kommunalhuset, Vallentuna 113 Kommunplan 2014-2016 (KS 2012.478) BESLUT Kommunstyrelsen föreslår

Läs mer