Ett Stockholm som investerar för framtiden. Antaget vid distriktskongressen i april 2009

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ett Stockholm som investerar för framtiden. Antaget vid distriktskongressen i april 2009"

Transkript

1 Ett Stockholm som investerar för framtiden Antaget vid distriktskongressen i april 2009

2 2 (38) Ett Stockholm som investerar för framtiden Det regionala programmet är det dokument där vi samlat uttrycker våra visioner och ambitioner inom en stor mängd områden. Här återfinns såväl resonemang och analyser, som långsiktiga mål och konkreta krav. De senare ska dock inte ses som bitar ur ett valmanifest. Valmanifest utarbetas och beslutas i särskilt ordning. Programmet bygger på partidistriktets rådslag, där nio arbetsgrupper bearbetat olika politikområden, Distriktsstyrelsen har kompletterat rådslagsarbetet med ytterligare några sakpolitiska områden. De flesta politiska förändringar låter sig inte genomdrivas på endast en politisk beslutsnivå, varför många av de krav och uppmaningar som återfinns i programmet riktar sig till flera beslutsnivåer i samhället. 1. Framtid Stockholm I Stockholm finns mycket att vara stolt över. Här i vår del av världen får vi leva i fred, vår frihet att tänka och tycka trycks inte ner med brutala metoder, vårt samhälle har sociala skyddsnät och vårt välstånd har växt under lång tid. Vi har storstadens mångfald, puls och spänning i förening med en skärgård och en storslagen natur. Stockholmsregionen med dess skärgård har en stark tillväxtpotential. En levande skärgård där människor ska kunna bo och arbeta är en betydelsefull utvecklingsfaktor. En utbyggd infrastruktur i form av modern, miljövänlig och snabb kollektiv båttrafik i regionen ökar attraktionen. Vi har framgångsrika företag och framstående universitet. Vi har ett rikt kulturliv och har kunnat öka vårt kulturella kapital genom invandring från andra länder. Under mer än ett århundrades kamp för demokrati, välstånd och rättvisa har människor skapat det samhälle som är dagens Stockholm. Vår arbetarrörelses del i samhällsbygget kan ingen någonsin bortse ifrån. Stockholm står nu på tröskeln till ett nytt decennium. I vilken riktning Stockholm ska gå påverkar vi gemensamt. Historien har inte tagit slut. Samhällsbygget måste fortsätta. Vi socialdemokrater är övertygade om att alla förlorar när några ställs utanför. Vi ser hur klyftorna ökar. Hur oförrätterna drabbar. Hur makt och resurser inte fördelas jämlikt. I Stockholm samsas två världar. En där framtiden är ljus och hindren få. En annan där arbetslöshet och osäkra anställningar hotar och där andrahandskontrakt och diskriminering är vardag. Alla behöver få makt att forma sina drömmars Stockholm. Stockholm kan visa vägen och bli världens modernaste region i världens modernaste land.

3 3 (38) Stockholmarnas möjligheter och utmaningar är många. En internationell och globaliserad värld ställer till exempel krav på forskning och utbildning i världsklass, samverkan mellan företag och offentliga institutioner i syfte att bland annat attrahera internationellt kapital för att utveckla näringsliv och välfärd. Socialdemokraternas mål är en Stockholmsregion som står sig väl i den internationella konkurrensen. I vår framtidsvision finns en öppenhet för det nya, för innovativa företag, för forskning i fronten av utvecklingen, för arbetsglädje och skapande kultur. Visionen rymmer allas lika rätt att skaffa sig kunskaper, växa och arbeta, en grön och hållbar livsstil, en välfärd som främjar det goda livet med familj och vänner och där demokratin genomsyrar samhällslivet. Omkring oss ljuder nu varningsropen om att hela världen går in i den djupaste ekonomiska krisen på många decennier. Vägen ut ur krisen finns i insikten om att människors agerande, konsumtion och investeringar å ena sidan styrs av oro för framtiden, å andra sidan av viljan till lust och engagemang. Vi bekämpar krisen bäst genom att öka människors framtidstro. Oron stillas genom trygghet. Tillsammans kan vi forma samhället så att människor inte är rädda för att testa sina drömmar. Lusten väcks genom frihet. Möjligheten att själva forma sitt liv i arbete och i vila, i samlivet med nära och kära och i nyfiket sökande efter kunskap. Engagemanget skapas av samhörighet. Den som lämnas utanför känner ingen inlevelse för att framtiden är ett gemensamt projekt. Stockholmsregionen är ett Sverige i miniatyr. En region med elintensiv basindustri i norr, tjänsteproduktion i mitten och fordons- och annan spetsindustri i söder. Vårt varierade näringsliv, vår varierade arbetsmarknad och vår mångfald kan utvecklas till starka konkurrensfördelar. Ge plats för drömmar om Stockholm. Lämna ingen efter. Stockholm behöver investera för framtiden. 2. Växtkraft Stockholm Ett Stockholm i arbete Viljan till arbete är Stockholms största tillgång. Arbete ger inkomst och utveckling för den enskilde samtidigt som det bygger samhället och skapar grunden för vår gemensamma välfärd. De närmaste åren står vi inför en situation där många riskerar att slås ut från arbetsmarknaden. Vi behöver en stark och moderniserad arbetslinje med en politik för entreprenörskap som skapar jobb, en aktiv utbildnings- och arbetsmarknadspolitik som skapar möjligheter att komma vidare till nya jobb, och en väl fungerande inkomsttrygghet om vi förlorar jobbet. Den socialdemokratiska politiken går ut på att öka tillväxten och hindra utslagning från arbetsmarknaden.

4 4 (38) Inom ett antal specifika branscher som har stor samhällsbetydelse och tillväxtpotential är det särskilt viktigt att Stockholm får till stånd en mer aktiv utveckling. Exempel på sådana områden är utvecklingen av nya företag på miljöteknikområdet, IT-området, inom upplevelse- och besöksnäringen, finanssektorn, privata och offentliga tjänster, bygg och konstruktionssektor samt fordonsindustrin. Genom ökat samarbete inom dessa branscher kan en kritisk massa av produktion, forskning och utbildning byggas upp. Exempelvis har cirka 80 procent av miljöteknikföretagen i Sverige mindre än 10 anställda. Tillsammans kan de hitta finansiering och kontakter för både teknikutveckling och exportsatsningar. På liknande sätt kan företag inom besöksnäringen stärkas av ökat samarbete och gemensam konceptutveckling. Två andra viktiga framtidsbranscher för Stockholm är läkemedel och medicinsk teknik. Avgörande för att framgångsrikt kunna klara den globala konkurrensen är att få till stånd en tätare samverkan mellan sjukvården, forskningen och industrin. Den borgerliga regeringens arbetsmarknadspolitik syftar i dag huvudsakligen till att kontrollera att de som är arbetslösa söker många jobb inte att de kan få de jobb de söker. En sådan inriktning blir alltmer ineffektiv ju fler som är arbetslösa och ju färre jobb som står att finna. Istället är utbildning en viktig nyckel ut ur krisen. Det står utom allt tvivel att investeringar i utbildning betalar sig. När allt färre har ett jobb att gå till så måste vi istället se till att rusta oss för de nya jobb som kommer att växa fram. Morgondagens arbetsmarknad blir alltmer rörlig, och kräver ett livslångt lärande. Möjligheten till en andra och tredje chans till utbildning behöver förbättras. Därför är det viktigt att finna former för studiefinansiering även för dem som varit yrkesaktiva länge. Det livslånga lärandet kan ske i olika former, såsom formell utbildning, ickeformell samt informellt lärande och anordnas av olika utförare. Folkbildningens unika möjligheter bör tas tillvara. Det är viktigt att använda och utveckla metoder för validering så att erfarenheter, kunskaper och kompetens kan synliggöras. En modell för kompetenssparande behöver utvecklas och utformas som stimulerar till reguljär utbildning, men med möjligheter för den enskilde att göra egna val och styra över pengarna. Ungdomsarbetslösheten växer på ett oroväckande sätt och riskerar leda till att många unga ges en dålig start i arbetslivet. Sommarjobb är ofta många ungdomars första kontakt med arbetslivet. Därför är det en prioriterad uppgift att kommunerna kan erbjuda sommarjobb till ungdomar. Kommunerna bör utveckla konkret samarbete med lokala företag för att kunna möta det faktum att väldigt många ungdomar inte kan hitta ett sommarjobb eller praktikplats på egen hand. Uppmuntra företagskluster inom miljöteknikområdet genom aktiv dialog med företag, organisationer och forskare.

5 5 (38) Förbättra förutsättningarna för ett aktivt samarbete mellan regionens universitet och högskolor och det omgivande samhället i form av Näringsliv, offentlig verksamhet och organisationer. Utarbeta ett särskilt program för tjänstesektorn som basnäring för att främja en god utveckling av sysselsättning och arbetsvillkor. Inför kompetenssparande med medverkan av staten som är fördelaktigt för både arbetstagare och arbetsgivare och som kommer också lågutbildade och lågavlönade till del. Gör ett omfattande andra kunskapslyft så att alla får möjlighet att läsa in en fullständig gymnasieexamen. Inrätta fler kvalificerade yrkesutbildningar på både högskole- och gymnasienivå. Återupprätta en yrkesinriktad arbetsmarknadsutbildning. Forskningen visar att den ger jobb. Bygg ut högskolornas mastersutbildningar för att ta tillvara dem som nyligen avslutat högskolan och nu riskerar arbetslöshet. Utforma fler högskoleutbildningar så att studenterna redan under sin studietid arbetar med att skapa kontaktnät i arbetslivet. Stimulera framväxten av traineeutbildningar där högskola och arbetsgivare samarbetar. Se till att kommunerna i Stockholm utvecklar samarbeten med det lokala näringslivet för att hjälpa ungdomar till sommarjobb. Öka möjligheterna att komplettera yrkesämnen inom komvux. Ett Stockholm för företagande Stockholm behöver fler entreprenörer. Människors vilja och förmåga att starta, driva och utveckla företag är avgörande för en positiv utveckling. Men genom finanskrisen och den globala långkonjunkturen riskerar många företag att slås ut eller krympa. Politiken måste därför utformas för att främja en omfattande och nyskapande företagsamhet. Nya arbetstillfällen måste hela tiden åstadkommas och mycket talar för att allt fler kommer att behöva skapa sina egna jobb i framtiden. Fler människor måste kunna och våga starta företag. För att nå dit behöver förståelsen för människors drivkrafter att starta företag öka. Likaså behöver en del av dagens attityder och normer gentemot företagsamhet förändras. För det första behöver attityden till företagare och företagsamhet bli mer tydligt positiv. För många är företagandet en livsstil och en chans att förverkliga en dröm, inte i första hand en väg till ekonomisk rikedom. För det andra behöver näringspolitikens fokus förändras eller kompletteras. Hittills har storföretagens villkor dominerat. Nu behövs starkare fokus på småföretagens specifika förutsättningar.

6 6 (38) För det tredje behöver företagande avdramatiseras. Start och drift av företag har förenklats under många år. Givetvis går det fortfarande att förenkla och underlätta, men jämfört med många andra länder i Europa är det inte svårt att starta företag i Sverige. På ett generellt plan är det bra med politiska beslut som underlättar för nyföretagande genom att se till att det finns en bred efterfrågan i ekonomin. Det är ytterligare ett argument för en rättvis fördelningspolitik som ger fler människor möjligheter att efterfråga varor och tjänster. Den enskilde företagaren måste också ges goda möjligheter att ägna sig åt sitt företagande, vilket underlättas av en pålitlig och väl fungerande offentlig service. Det är ytterligare ett argument för en stark och offentligt finansierad välfärdssektor med bra kvalitet så att man som företagare exempelvis kan känna trygghet över barnens situation i förskola och skola och att ens gamla föräldrar har det bra. Rätt kunskaper är avgörande för att starta och driva företag. Här har samhällets utbildningssystem ett stort ansvar. För att tillräckligt många ska våga starta företag så krävs också bättre trygghetssystem för företagare. Företagare behöver bättre möjligheter att nyttja socialförsäkringar och A-kassa. En annan viktig faktor för att våga driva företag är långsiktigt hållbara spelregler. Återkommande förändringar av olika regelverk är i sig ofta ett större problem än själva innehållet i spelreglerna. Därför är det bra med breda politiska överenskommelser som kan hålla under lång tid. Något som inte är rimligt med dagens skatteregler är att företag krävs på skatteinbetalning innan de själva fått betalt av kunden. Företagare borde inte behöva göra förskottsinbetalning av skatt till Skatteverket. Det är viktigt att redan existerande småföretag uppmuntras att anställa fler. Men för många företagare är det ett stort steg att överhuvudtaget anställa någon, eftersom det medför ansvar som arbetsgivare, mer administration och nya åtaganden. Därför borde de sociala avgifterna konstrueras så att den första anställningen gynnas. För att uppmuntra vissa typer av företagande behövs olika typer av ekonomiska samhällsstöd. Det är viktigt att stödet ges som investeringsstöd och inte som allmänna driftsbidrag. Bara en fjärdedel av antalet företagare är kvinnor. Flera studier visar att kvinnliga företagare har svårare att finansiera sin verksamhet. Särskilda insatser behövs för att se till att det finns riskkapital också i de mindre teknikintensiva branscher där kvinnor oftare finns. För att underlätta utveckling av lokal företagsamhet borde gemensamma servicecenter inrättas i varje kommun. Dessa centra kan till exempel ges namnet Handelshus. Här kan mindre företag få tillgång till olika slags tjänster och samarbeten, till exempel hjälp att identifiera marknader, stöd inom ekonomi, juridik och avtalsfrågor och hjälp att söka EU-medel.

7 7 (38) Handelshuset kan fungera som en marknadsplats för konkret affärsnytta för de lokala företagen. Genom Handelshuset ska nya företag lättare kunna hitta sina kunder och nya produkter lättare nå ut på nya marknader. Handelshuset blir en mötesplats för erfarenhetsutbyte, där olika typer av kompetenser kan hitta varandra. Handelshuset bör drivas fristående, men med stöd från kommunen. Låt entreprenörskap och företagande bli en naturlig del av undervisningen i alla grund och gymnasieskolor, gärna genom praktiskt arbete. Utveckla trygghetssystemen för egna företagare genom att ge dem rimliga möjligheter att nyttja socialförsäkringar och A-kassa. Avskaffa de nuvarande skattereglernas krav på förskottsinbetalning av skatt för företagare. Omfördela de sociala avgifterna så att de blir lägre för den först anställde. Inför modeller där offentligt stöd för investeringar förenas med krav på motprestation i form av anställningar. Satsa på mer offentlig såddfinansiering genom exempelvis mikrolån och mikrofinansiering till nya typer av företag och affärsidéer som har svårt att få finansiering på annat sätt. Satsa på offentligt stöd i syfte att öka kvinnors företagande. Inför en ny typ av Starta-eget-stöd som inte är kopplat till arbetslöshet eller innebär att trygghet går förlorad. Etablera Handelshus i varje kommun för snabb tillgång till rådgivning om bland annat samarbeten, marknadsföring, affärsidéer, EU-stöd, juridik, skatter och arbetsrätt. Se över LOU (Lagen om offentlig upphandling) utifrån ett småföretagarperspektiv. En reformerad LOU bör innehålla en portalparagraf om korrekt konkurrens samt lokalt och globalt samhällsansvar, istället för dagens detaljreglering. Utarbeta ett regionalt program för att stärka det sociala företagandet i Stockholmsregionen, främst företag och föreningar utan vinstsyfte som kan utgöra ett alternativ eller övergångsvis arbetsmarknad för personer utan möjlighet att delta med full arbetskapacitet. Vi vill att det ska bli lättare att Starta eget tillsammans!. Utveckla avgiftsfritt bredband i hela Stockholm. Detta borde vara en självklar infrastruktur i en kunskapsregion med ambitionen att uppmuntra växande företagsamhet. Ett Stockholm med ordning och reda på arbetsmarknaden Stockholm ska vara en plats som kännetecknas av ordning och reda på arbetsmarknaden med starka fackföreningar. Här ska avtalsenliga löner gälla och skatter och sociala avgifter betalas av alla. Social dumpning och ekonomisk brottslighet är ett gissel för hela samhället. Stockolm ska vara en region med vita jobb.

8 8 (38) En svart arbetsmarknad snedvrider inte bara konkurrensen och försvagar den ekonomiska basen för välfärden, den drabbar i slutändan både den som arbetar och de seriösa företagarna. Svartarbete bygger ofta på en beroendeställning, och den skapar också en dålig förhandlingsposition för arbetstagaren. De gemensamma insatser mot svartjobb som görs av branschorganisationer, fackliga organisationer, myndigheter och folkrörelser är mycket viktiga. Även de legala redskapen behöver skärpas. I takt med att allt fler utländska företag verkar i Sverige så måste svenska myndigheter öka sitt samarbete med myndigheter i andra länder för att säkra att företagen lever upp till sina sociala och skattemässiga skyldigheter. Tyvärr exploateras många människor som kommer till Stockholm för att arbeta. Allra mest utsatta är de som befinner sig i Sverige utan tillstånd, de så kallade papperslösa arbetarna. De riskerar att bli utvisade och dessutom ofta att bli helt utan ersättning för det arbete som de utfört. Många utländska löntagare hamnar i en svår beroendeställning gentemot arbetsgivaren och vågar inte söka kontakt med facket eller andra för att få sina rättmätiga löner eller andra villkor tillgodosedda. Straffen för arbetsgivare som utnyttjar papperslösa arbetstagare bör skärpas. Risken för upptäckt är idag liten och påföljderna är mycket milda. Oseriösa arbetsgivare som anställer papperslösa bör bli skyldiga att retroaktivt betala mellanskillnaden mellan utbetald lön och vad som är normal lönenivå i branschen. Dessutom bör det bli möjligt att kräva skadestånd av arbetsgivaren för kränkningen som arbetstagaren utsatts för genom att denne utnyttjat deras utsatta situation. Alltmer av offentlig service är upphandlad. Det är därför viktigt att kommuner, landsting och statliga myndigheter utgör föredömen och försäkrar sig om att alltid handla vitt. Skattemedel får aldrig gå till fuskande leverantörer eller till brottslig verksamhet. I all offentlig upphandling måste krav ställas om kollektivavtalsenliga villkor. Det räcker inte att bara ställa krav vid upphandlingstillfället. Offentlig sektor måste löpande göra uppföljningar och en noggrann seriositetsprövning som säkrar att leverantörerna har betalat skatter, sociala avgifter och avtalsenliga löner. Kvalitet i leverans och produktion av varor och tjänster har en mycket tydlig koppling till om verksamheten i övrigt bedrivs seriöst. När vi socialdemokrater uppmärksammar och driver krav som ska säkra att seriösa leverantörer får uppdragen vid offentlig upphandling, så gör vi det för att vi vet att oseriösa leverantörer inte kan ge medborgarna den kvalitetsnivå de har rätt att kräva. Meddelarfriheten ger idag alla offentligt anställda rätten att meddela sig med massmedia utan påföljd från arbetsgivaren. Den offentliga arbetsgivaren har i lag ålagts ett efterforskningsförbud och får inte försöka ta reda på vem som meddelat sig med massmedia. Brott mot denna lag kan leda till fängelse och/eller höga böter och den drabbade kan i förlängningen väcka talan om skadestånd. Den som nyttjat meddelarfriheten garanteras alltid sin anställning genom det lagfästa skyddet. För verksamhet som kommuner och landstings överlåtit till privata arbetsgivare så gäller

9 9 (38) idag inte meddelarfriheten. Detta orimliga förhållande måste ändras så att denna rättighet gäller även för privat anställda som övertagit ett driftsansvar från kommuner eller landsting. Skapa en bred Allians mot svartjobb. Fördjupa samarbetet mellan branschorganisationer, fackliga organisationer, myndigheter och folkrörelser. Se till att företagare vid uppmaning ska kunna uppvisa registreringsbevis gällande ägarförhållanden och förteckning över anställda. Ge myndigheterna möjlighet att göra oanmälda besök och kontroller vid misstanke om organiserat svartarbete. Utveckla lagstiftningen för att möjliggöra en rutinmässig samverkan mellan berörda myndigheter i syfte att motverka den organiserade brottsligheten. Förbättra svenska myndigheters samarbete med andra länders myndigheter så att social dumpning motverkas. Skärp straffen för de arbetsgivare som utnyttjar papperslösa arbetstagare. Se till att offentlig sektor alltid ställer krav på kollektivavtal vid upphandlingar och att en löpande seriositetsprövning görs av leverantörerna och underleverantörer. Se till att meddelarfriheten gäller även för anställda hos privata arbetsgivare som utför driftsentreprenader åt kommuner och landsting. Reglerna för F-skatt ändras så att de arbetsrättsliga lagarna inte åsidosätts. Ett Stockholm där ingen hålls tillbaka Stockholm måste bryta de diskriminerande barriärer som idag håller tillbaka människor på arbetsmarknaden. Stockholm måste bli bättre på att ta tillvara sin mångkulturella kompetens, ge lika villkor för kvinnor och män, möta funktionshindrade på deras villkor och aldrig låta någon behandlas illa beroende på sin sexuella läggning och identitet. Stockholm ska vara en plats präglat av inkludering. Människor med utländsk bakgrund ställs ofta vid sidan av arbetsmarknaden. Den kulturella och etniska diskrimineringen måste upphöra. Offentliga arbetsgivare bör gå i täten för metoder som stimulerar kompetensbaserad rekrytering genom till exempel anonyma jobbansökningar, tydliga mångfaldsmål för rekrytering och värdesättande av kulturkompetens och kunskaper i främmande språk. Även människor med funktionshinder står i större utsträckning än andra utanför arbetslivet. Arbetsmarknadspolitiken måste utgå ifrån att varje människa är en tillgång för samhället. Kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv. Men orättvisa villkor mellan män och kvinnor är fortfarande ett faktum. Löneskillnaderna är fortfarande stora. Kvinnors möjligheter till karriärutveckling får stå tillbaka då kvinnor ofta har huvudansvaret för hem och familj. Fortfarande finns en norm i samhället där män inte förväntas förändra sitt deltagande i arbetslivet på grund av

10 10 (38) barn. Att nå mer rättvisa villkor handlar därför inte bara om att stärka kvinnors rätt, utan också om att förändra synen på kvinnligt och manligt. Ofrivilligt deltidsarbete är fortfarande vanligt för många kvinnor. Kvinnor får även i högre grad tidsbegränsade anställningar istället för fasta heltidsanställningar som dominerar bland män. Korta tidsbegränsade anställningar innebär ofta ensidiga arbetsuppgifter, mindre frihet och sämre möjligheter till utveckling i jobbet. Detta påverkar även hälsan negativt. Orättvisorna i arbetslivet bidrar starkt till att klyftorna mellan kvinnor och män består livet igenom. Införa likabehandlingsklausuler i offentliga upphandlingar. Se till att offentliga arbetsgivare prövar metoder som anonyma jobbansökningar, tydliga mångfaldsmål för rekrytering och värdesättande av kulturkompetens och kunskaper i främmande språk. Satsa på progressiva matchningsorganisationer där insatserna kommer tidigt i syfte att stärka förutsättningarna till arbete för nyanlända flyktingar. Utveckla möjligheterna till eget arbete för personer med funktionsnedsättning särskilt stora behov. Se till att arbetsförmedlingen i samarbete med handikapporganisationerna startar nätverk tillsammans med näringslivet, fackliga organisationer och de offentliga arbetsgivarna. Garantera att kommunerna och landstinget erbjuder rätt att jobba heltid. Medverka till ansvaret för hem och familj blir jämställt så att kvinnors rätt till arbete stärks. Avskaffa kommunala vårdnadsbidrag och investera i förskola och skolbarnsomsorgen. Ett Stockholm som vinner i världen Stockholm ska vara en region öppen för världen och med sikte på framtiden, en marknadsplats för handel och näringsliv, en mötesplats för människor från olika kulturer, en importhamn för nya idéer och ett centrum för kultur, historia, idrott och nöjen. I Stockholm ska finnas utbildning, forskning och kultur som slår världen med häpnad. I Stockholms ska vi ställa om till det förnybara samhället, näringslivet ligga i framkant och vi ska ha en välfärd som är till för alla invånare. I Stockholm ska samhället hållas ihop och ingen lämnas efter. Kunskap är den viktigaste faktorn i den internationella konkurrensen. För att Stockholm ska bli en region som vinner i världen behöver insatserna öka för att stärka högre utbildning, forskning och utveckling. En kunskapsintensiv region har alltid ett försteg när det gäller att locka till sig framstående forskare, huvudkontor, internationella idrottsevenemang, globala kontaktnät, möten och konferenser. Utdelningen av Nobelprisen och andra utmärkelser bör ges ökad uppmärksamhet. Stockholm ska vara en region som är i fronten inom forskningen. Forskning spelar en fundamental roll för ekonomisk tillväxt samtidigt som betydelsefulla forskningsresultat och nya kunskaper bidrar till samhällets sociala, kulturella och

11 11 (38) demokratiska utveckling. En offensiv forskningspolitik med ordentliga resurser är en förutsättning för jobb och välfärd. Flyktingar och invandrare ska vara välkomna i Stockholm. Det är ett förhållningssätt som både rymmer en grundläggande solidaritet med människor från hela världen och en positiv kraft för utvecklig. Arbetskraftsinvandring bör vara en naturlig del i öppenheten mot omvärlden. Flerspråkig arbetskraft och människor med breda kulturella erfarenheter är en stark tillgång för en internationellt inriktad region. Det är viktigt att tillämpa ett jämställdhetsperspektiv även för möjligheterna till asyl och vid introduktionen för nyanlända i Sverige. Nyanlända ses inte alltid som individer, utan som familjer, eller i flera fall för kvinnans del, som ett bihang till mannen. Många gånger kan kvinnan ha egna skäl att få uppehållstillstånd och måste få sin egen prövning. Förändringar i asylsökandes val av boende måste göras för att motverka en ytterligare ökad segregation och möjliggöra för fler kommuner att ta ansvar för mottagande av asylsökande och flyktingar. Den så kallande EBO lagen måste göras om från grunden i synnerhet när det gäller tillämpningen på barnfamiljer. Goda boendeformer måste särskilt ordnas för asylsökande familjer. Kultur och upplevelser betyder mycket för ett Stockholm som vinner i världen. I en globaliserad värld där kommunikationerna är snabba och billiga öppnas också helt nya möjligheter för en ökad turism och upplevelsenäring. Här har Stockholm stora outnyttjade möjligheter, bland annat genom vår storstadsnära och samtidigt unika skärgård och natur. Även kulturen är en viktig del i en växande besöks- och upplevelsenäring. Ett rikt kulturutbud lockar många turister och kan också bidra till bilden av Stockholm som Nordens kreativa centrum, vilket i sin tur stärker förutsättningarna för att locka investeringar och kreativa nyckelpersoner till Stockholm. Kulturutbudet ska inte enbart finnas i regionens centrala delar. På Södertörn finns flera framgångsrika satsningar på upplevelser och kultur. Tom Tits i Södertälje, Cirkus Cirkör i Botkyrka är goda exempel som måste vårdas och ges fler efterföljare. En nationalscen i Stockholms södra förorter bör inrättas med inriktning på nycirkus och internationell scenkonst. Numera produceras väldigt lite film i Stockholm. För att förändra detta borde Filmregion Mälardalen utvecklas med medverkan av fler landsting och kommuner i hela regionen. För att Stockholm ska vara attraktivt på den internationella arenan måste vår grundläggande infrastruktur fungera. Stockholm behöver stora investeringar både i vägnätet och i kollektivtrafiken. Det handlar bland annat om en kraftigt utbyggd tvärbana och tunnelbana. Även sjöfarten är viktig och hamnnäringen i Södertälje, Nynäshamn och Kappelskär ska fortsätta utvecklas. Dubbelspår ska byggas ut på hela sträckan till Nynäshamn-Västerhaninge. Goda flygförbindelser är helt avgörande för Stockholms

12 12 (38) internationella anseende. En utbyggnad av kollektivtrafiken till och från Arlanda har högsta prioritet. Även de kollektiva trafikförbindelserna till Skavsta bör förbättras. Tågförbindelser med höga hastigheter till Göteborg och Malmö/Köpenhamn byggs ut. Om intäkterna från trängselskatten gick till både vägar och kollektivtrafik skulle möjligheterna till snabbare utbyggnad av kollektivtrafiken öka. Av största vikt är att tvärbanan byggs ut och att tunnelbanan förlängs via Odenplan till Karolinska och Solna. Även Spårväg Syd mellan Älvsjö och Flemingsberg ska ges hög prioritet. Kollektivtrafikens kapacitet över Saltsjö-Mälarsnittet måste öka. När Förbifart Stockholm är färdigbyggd bör därför filer reserveras för kollektivtrafik. I framtiden kommer det att behövas ytterligare utbyggnad av kollektivtrafiken. Den regionala planeringen behöver planlägga byggandet av spårbunden kollektivtrafik till Nacka, Barkarby och Täby/Arninge. Även en framtida tunnelbanering runt hela regionkärnan bör utredas. Investera mer i utbildning, forskning och utveckling för att stärka vår internationella konkurrenskraft. Se till att landstinget omgående avsätter minst 1 procent av sin omsättning till medicinsk forskning och utveckling årligen. I ett längre perspektiv bör landstinget ha som mål att avsätta 2 procent av omsättningen till forskning och utveckling. Gör Södertörns högskola till universitet. Ge såväl Norra stationsområdet som Flemingsberg goda möjligheter att utveckla forskning, utbildning och kommersialisering inom biomedicin och medicinsk teknik. Skapa ett snyggare och renare Stockholm. Öka insatserna mot skadegörelse och se till att klotter tas bort inom tjugofyra timmar. Erbjud goda förutsättningar för institutioner och organisationer inom Östersjöregionen att etablera sig i Stockholm. Ge goda möjligheter till arbetskraftsinvandring. Se till att samtliga kommuner i Stockholmsregionen tar sitt fulla ansvar för att ta emot flyktingar. Stimulera framväxten av spännande kultur och upplevelser även utanför regioncentrum. Inrätta en nationalscen i Stockholms södra förorter med inriktning på nycirkus och internationell scenkonst. Utveckla filmregion Mälardalen. Utveckla besöksnäring och turism i regionen genom att bygga ut stöd och ökad kompetens. Stärk företag inom besöksnäringen genom att stimulera ökat samarbete och gemensam konceptutveckling. Bygg ut vägar och kollektivtrafik i Stockholm.

Framtidskontraktet. Beslutad version

Framtidskontraktet. Beslutad version Framtidskontraktet Beslutad version Innehållsförteckning Ekonomin växer när människor växer... 3 Fler jobb är grunden för allt... 7 Med kunskaper växer Sverige... 13 En bra välfärd gör att människor växer

Läs mer

www.stockholm.socialdemokraterna.se

www.stockholm.socialdemokraterna.se VI SOCIALDEMOKRATER TROR på framtiden för Stockholmsregionen. Här finns storstadens mångfald, puls och spänning men också skärgård och storslagen natur. Här finns många av Sveriges mest innovativa och

Läs mer

Motion till riksdagen 2008/09:s61013 mm av Mona Sahlin m.fl. (s) Jobb och utbildning - en investering för framtiden

Motion till riksdagen 2008/09:s61013 mm av Mona Sahlin m.fl. (s) Jobb och utbildning - en investering för framtiden Partimotion Motion till riksdagen 2008/09:s61013 mm av Mona Sahlin m.fl. (s) Jobb och utbildning - en investering för framtiden Sammanfattning...4 Investera i stärkt konkurrenskraft...4 Fler jobb genom

Läs mer

riktlinjer Politiska Socialdemokraternas politiska riktlinjer antagna av Jobbkongressen 2009 Jobbkongressen 2009 Politiska riktlinjer

riktlinjer Politiska Socialdemokraternas politiska riktlinjer antagna av Jobbkongressen 2009 Jobbkongressen 2009 Politiska riktlinjer Socialdemokraternas politiska riktlinjer antagna av Jobbkongressen 2009 ISBN: 978-91-532-0652-1 Jobbkongressen 2009 Politiska riktlinjer Politiska riktlinjer socialdemokraterna.se Antagna av Jobbkongressen

Läs mer

Mars 2009. Jobben först En starkare arbetslinje. Fler jobb, ett inkluderande arbetsliv, en aktiv arbetsmarknadspolitik och trygghet för förändring

Mars 2009. Jobben först En starkare arbetslinje. Fler jobb, ett inkluderande arbetsliv, en aktiv arbetsmarknadspolitik och trygghet för förändring Mars 2009 Jobben först En starkare arbetslinje Fler jobb, ett inkluderande arbetsliv, en aktiv arbetsmarknadspolitik och trygghet för förändring Socialdemokraterna RÅDSLAG JOBB Innehållsförteckning Fler

Läs mer

Alla behövs i bygget av ett bättre Östergötland

Alla behövs i bygget av ett bättre Östergötland Alla behövs i bygget av ett bättre Östergötland Moderaternas handlingsprogram 2015-2018 Sida 1 av 42 och våra 69 ställningstaganden för ett bättre Östergötland. Sida 2 av 42 Varje dag anländer tusentals

Läs mer

Möjligheternas Helsingborg

Möjligheternas Helsingborg Kommunalpolitiskt program 2010 2014 för Socialdemokraterna Möjligheternas Helsingborg Fler händer i vård och omsorg fler vuxna i skolan öka tryggheten satsa mera på välfärden förbättra stödet till folkbildning

Läs mer

SOCIALDEMOKRATISKA STUDENTFÖRBUNDET ALLMÄNPOLITISKT PROGRAM

SOCIALDEMOKRATISKA STUDENTFÖRBUNDET ALLMÄNPOLITISKT PROGRAM SOCIALDEMOKRATISKA STUDENTFÖRBUNDET ALLMÄNPOLITISKT PROGRAM Antaget vid socialdemokratiska studentförbundets 21:a kongress, Linköping 2010 Innehållsförteckning 1. Inledning 4 2. Arbete 7 2.1 Delaktighet

Läs mer

Vårt Kristianstad 2014-03-23

Vårt Kristianstad 2014-03-23 Vårt Kristianstad Kristianstads kommun ligger vackert på den skånska slätten med öppna fält, skog och sandstrand längs Hanöbukten. Vi har en stad med gamla anor och en levnadskultur präglad av utbildning,

Läs mer

Politiskt Handlingsprogram

Politiskt Handlingsprogram Politiskt Handlingsprogram Politiskt handlingsprogram Antaget av SSU:s 35:e kongress Uppsala, 2-7 augusti 2009 Arbete Demokrati Djurskydd En solidarisk värld Feminism Fred och gemensam säkerhet HBT Hela

Läs mer

Det liberala alternativet

Det liberala alternativet Det liberala alternativet Politikens främsta uppgift är att skapa förutsättningar inte hinder för initiativ och alternativ. Vår politik bygger på ett förtroende för den enskilda människans kraft att göra

Läs mer

Kommunalt handlingsprogram 2015-2018

Kommunalt handlingsprogram 2015-2018 Socialdemokraterna i Nacka Kommunalt handlingsprogram 2015-2018 Gruppens har tolkat sitt uppdrag enligt; - Förslaget till handlingsprogram ska ange inriktning på den socialdemokratiska kommunalpolitiken

Läs mer

Politisk plattform 2015-2018

Politisk plattform 2015-2018 Politisk plattform -18 Samarbete för Haninge SLUTVERSION 14-11-23 2 (24) Politisk plattform -18 Samarbete fo r Haninge Syftet med den politiska plattformen är att fastställa en gemensam politisk inriktning

Läs mer

2010-08-26. 2 Innehåll

2010-08-26. 2 Innehåll 1 Alliansens löf te till väljarna Moderata Samlingspartiet, Centerpartiet, Folkpartiet liberalerna och Kristdemokraterna söker gemensamt väljarnas förtroende i valet 2010. Alliansen är vårt erbjudande

Läs mer

MÅL OCH BUDGET 2013-2015

MÅL OCH BUDGET 2013-2015 MÅL OCH BUDGET 2013-2015 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING BESLUTSSATSER... 3 POLITISK INRIKTNING FÖR KOMMUNENS VERKSAMHET... 5 SIGTUNA KOMMUNS VÄRDEGRUND... 17 HÅLLBAR UTVECKLING... 20 PERSPEKTIVMÅL...

Läs mer

Planeringsdirektiv med budget 2015-2017

Planeringsdirektiv med budget 2015-2017 HALMSTADS KOMMUN eringsdirektiv med budget 2015-2017 Jobb, utbildning och välfärd Socialdemokraterna och Vänsterpartiet FÖR ETT MÖJLIGHETERNAS HALMSTAD Vi står för en politik som skapar jobb, värnar välfärden,

Läs mer

En bra skola är grunden för framtidens jobb. handlingsprogram för Socialdemokraterna i Södertälje

En bra skola är grunden för framtidens jobb. handlingsprogram för Socialdemokraterna i Södertälje En bra skola är grunden för framtidens jobb handlingsprogram för Socialdemokraterna i Södertälje Inledning Socialdemokraterna i Södertälje söker väljarnas mandat för att styra Södertälje in i framtiden

Läs mer

Du är Gävle. Med vänlig hälsning, Jörgen Edsvik och Åsa Wiklund Lång. kommunalrådskandidater Socialdemokraterna i Gävle

Du är Gävle. Med vänlig hälsning, Jörgen Edsvik och Åsa Wiklund Lång. kommunalrådskandidater Socialdemokraterna i Gävle Du är Gävle. Ibland kan glappet kännas stort mellan invånare och politiker i alla färger. Att styra en kommun är komplext. Just därför får vi politiker aldrig hamna för långt bort från din verklighet,

Läs mer

Arbete. Arbete för alla - Full sysselsättning

Arbete. Arbete för alla - Full sysselsättning Arbete. Arbete för alla - Full sysselsättning Arbete för alla är grunden för socialdemokratins generella välfärdsmodell. Full sysselsättning och arbete för alla är förutsättningen för ökad ekonomisk jämlikhet.

Läs mer

Socialdemokraterna. arbete åt alla. Studiematerial

Socialdemokraterna. arbete åt alla. Studiematerial Socialdemokraterna arbete åt alla Studiematerial arbete åt alla ett studiematerial om Socialdemokraternas jobb- och näringspolitik Studiematerialet är framtaget av Socialdemokraterna i samverkan med ABF

Läs mer

DEL 4 FÖRBUNDSSTYRELSENS FÖRSLAG TILL POLICY- OCH VERKSAMHETSINRIKTNING 2013-2016

DEL 4 FÖRBUNDSSTYRELSENS FÖRSLAG TILL POLICY- OCH VERKSAMHETSINRIKTNING 2013-2016 DEL 4 FÖRBUNDSSTYRELSENS FÖRSLAG TILL POLICY- OCH VERKSAMHETSINRIKTNING 2013-2016 20 3 Policy- och verksamhetsinriktning 2013-2016 Kapitel 1. Arbetsglädje & stolthet... 4 1.1 Våra prioriteringar... 4 1.2

Läs mer

En stad för alla. Budget 2011. Uppdaterad

En stad för alla. Budget 2011. Uppdaterad En stad för alla Budget 2011 Uppdaterad Innehållsförteckning 1. Inledning 4 Välfärden främst 4 En stad för alla 4 En bättre skola 5 En värdig omsorg 5 Bättre miljö och ökad trygghet 6 2. Alliansen i regering

Läs mer

Vänsterpartiets utbildningspolitiska program

Vänsterpartiets utbildningspolitiska program Allas rätt till kunskap Vänsterpartiets utbildningspolitiska program Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Inledning... 3 Bryt sorteringen bryt klasskillnaderna i skolan... 4 Kunskap är makt -

Läs mer

Närodlad politik för Västmanland

Närodlad politik för Västmanland Närodlad politik för Västmanland Centerpartiet Västmanlands länsprogram 2014-2018 Innehåll Vår framtidsbild av Västmanland... 4 Jobb i hela landet... 5 Resultat för miljön... 5 Landsbygdssäkra Västmanland...

Läs mer

Kommitté 8 - Förnyelseprogram: Centerpartiets agenda för hållbar tillväxt i hela landet

Kommitté 8 - Förnyelseprogram: Centerpartiets agenda för hållbar tillväxt i hela landet 7 Centerpartiets partistämma 11 i Åre Kommitté - Hållbar tillväxt i hela landet 3 Kommitté - Förnyelseprogram: Centerpartiets agenda för hållbar tillväxt i hela landet I det här livet kan vi inte alltid

Läs mer

K om m u n polit is k t h an dlin gs progr am f ör Ny a Moderat er n a i Gäv le k om m u n 2014-2018

K om m u n polit is k t h an dlin gs progr am f ör Ny a Moderat er n a i Gäv le k om m u n 2014-2018 K om m u n polit is k t h an dlin gs progr am f ör Ny a Moderat er n a i Gäv le k om m u n 2014-2018 Så gör vi ett bra Gävle bättre! Foto: Arild Vågen, 2013,, CC-BY-SA-3.0, via Wikimedia Commons Kommunalpolitiskt

Läs mer

Förutsättningar för välfärd. Ett program om välfärdens långsiktiga finansiering

Förutsättningar för välfärd. Ett program om välfärdens långsiktiga finansiering Förutsättningar för välfärd Ett program om välfärdens långsiktiga finansiering Förutsättningar för välfärd Ett program om välfärdens långsiktiga finansiering Innehåll Förutsättningar för välfärd.... 5

Läs mer

ANSVAR FÖR EKONOMIN OCH FULL SYSSELSÄTTNING. Arbetsgruppens rapport

ANSVAR FÖR EKONOMIN OCH FULL SYSSELSÄTTNING. Arbetsgruppens rapport ANSVAR FÖR EKONOMIN OCH FULL SYSSELSÄTTNING Arbetsgruppens rapport Innehåll En politik som håller ihop... 5 En samlad reformagenda för ansvar, jobb, kunskap och trygghet... 6 1. Ansvar för ekonomin och

Läs mer

Vi BYGGER MALMÖ HELT.

Vi BYGGER MALMÖ HELT. Vi BYGGER MALMÖ HELT. FRAMTIDSPARTIET I MALMÖ Malmö är idag en ung, modern och global kunskapsstad. Våra stora investeringar i infrastruktur, miljö och högskola har gett fantastiska resultat. Malmös nutidshistoria

Läs mer

Häfte C: Full sysselsättning. Kongress 2005. 29 oktober 3 november. Malmö

Häfte C: Full sysselsättning. Kongress 2005. 29 oktober 3 november. Malmö Häfte C: Full sysselsättning Kongress 2005 29 oktober 3 november Malmö Häfte C Full sysselsättning Partistyrelsens utlåtanden och motioner som rör arbetsmarknadspolitik och arbetslöshetsförsäkringen (motionerna

Läs mer