Översvämningshotet från Vänern

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Översvämningshotet från Vänern"

Transkript

1 Karlstads universitet Karlstad Tfn Fax Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Tonje Grahn Översvämningshotet från Vänern Kritisk analys av Statens Klimat och Sårbarhetsutredning SOU 2006:94 The Hazards of flooding - Lake Vänern - A critical analysis of The Climate and Vulnerability Investigation, SOU 2006:94 Nationalekonomi Kandidatuppsats 15hp Datum/Termin: vårtermin Handledare: Henrik Jaldell

2 Abstract When it comes to natural disasters, floods are the ones that occur most frequently. Forty percent of all natural disasters in Europe are because of flooding. This is a trend that, because of increasing temperatures and changes in water flow, is expected to become even more frequent in the future. Vänern is with its 3560 km 2, the largest lake in Sweden. Several rivers leads water to Vänern but only Göta Älv with its high risk of landslides, leads water away from Vänern and out into the ocean. The government decided in January 2005 that an investigator was to analyze the Swedish society s vulnerability to climate changes, and a part of this assignment was to describe the risks and consequences of floods around Lake Vänern. This investigation was named The Climate and vulnerability investigation. In my paper I have analyzed the part of the investigation that concerns the Väner-area. Focus has been directed to describing which method used by the investigation and how they have derived the costs used in calculating the total damage amount for flooding of Vänern at two specific water levels. My analysis indicates that the vulnerabilityinvestigation did not have a clear methodology when starting the investigation and that the total damage amount excludes important consequences. Particularly I believe that the total damage amount for the higher water level is underestimated. But I also believe though, that if a Climate and vulnerability investigation was to be carried out today the procedure would be another. One reason for this is that under recent years methods that better describes the risks and consequences of flooding has been developed.

3 Sammanfattning Översvämningar är den naturkatastrof som inträffar mest i Europa. Fyrtio procent av de ekonomiska konsekvenserna vid naturkatastrofer beror på översvämningar. Detta är en trend, som på grund av höjda temperaturer och flödesförändringar, förväntas inträffa mer frekvent i framtiden. Vänern är med sina 3560 km 2 Sveriges största sjö. Flera vattendrag rinner ut i Vänern men enbart Göta älv, där skredrisken är stor, leder vattnet från Vänern och vidare ut i havet. Regeringen beslutade januari 2005 att en särskild utredare skulle kartlägga det svenska samhällets sårbarhet för klimatförändringar och som en del av detta beskriva risker och konsekvenser vid översvämning av Vänern. Denna utredning fick namnet Klimat och sårbarhetsutredningen. Jag har i min uppsats analyserat den del av sårbarhetsutredningen som berör Vänerområdet. Fokus har legat på att beskriva den metod utredningen har använt sig av och hur de har kommit fram till de kostnader som har använts i beräkningen av det totala skadebeloppet för översvämning av Vänern vid två specifika vattennivåer. Min analys visar på att sårbarhetsutredningen saknade en tydlig metodik vid startpunkten för utredningen och att det i det totala skadebeloppet saknades flera tungt vägande konsekvenser. Särskilt så bedömer jag att skadekostnadsbeloppet för den högre vattennivån är underskattat. Jag tror dock att om en sårbarhetsutredning skulle påbörjas i dag skulle tillvägagångssättet bli ett annat då det under senare år har tagits fram tydligare metoder som bättre beskriver översvämningsproblematiken.

4 Innehållsförteckning 1. INLEDNING INTRODUKTION PROBLEMFORMULERING OCH SYFTE METOD OCH AVGRÄNSNING DISPOSITION BAKGRUND TEORI METODIK Steg 1: Val av tillvägagångssätt Steg 2: Beslut om direkta, tangibla skadekategorier Steg 3: Beräkning och insamling av nödvändig information Steg 4: Beräkning och presentation av förväntade skador INDIREKTA EKONOMISKA KONSEKVENSER OCH SOCIALA EFFEKTER Indirekta ekonomiska konsekvenser Sociala effekter EX-POST ANALYS BESLUTSMETODER CBA MCA CEA Diskontering DIREKTA OCH INDIREKTA METODER FÖR ATT SKATTA INTANGIBLA EFFEKTER Indirekta Metoder Direkta Metoder RÄTTIGHETSBASERAT BESLUTSKRITERIUM ANALYS AV SOU 2006: METODIK Steg 1: Val av tillvägagångssätt Steg 2: Beslut om vilka direkta, tangibla skadekategorier som skall beaktas Steg 3: Beräkning och insamling av nödvändig information Steg 4 Beräkning och presentation av förväntade skador och osäkerhet SEKTORSVIS ANALYS AV KOSTNADER Sjöfart Vägar Järnvägar Byggnader Industri Jordbruk Skogbruk Fiske Elförsörjning Vatten och avlopp Turism Förorenad mark Totala Kostnader HUR ANVÄNDE UTREDNINGEN DE KOSTNADER DE KOM FRAM TILL SAMMANFATTNING AV EJ MEDRÄKNADE KOSTNADER INDIREKTA EKONOMISKA KONSEKVENSER OCH SOCIALA EFFEKTER EX-POST...35

5 5. SLUTSATS...36 REFERENSER...38 Tabeller Tabell 1: Samband mellan direkta/indirekta/tangibla/intangibla konsekvenser..10 Tabell 2: Kostnader för sjöfart...20 Tabell 3: Kostnader för statliga vägar...21 Tabell 4: Kostnader för järnvägar..23 Tabell 5: Kostnader för återställning per kvadratmeter.21 Tabell 6: Kostnader för byggnader...24 Tabell 7: Kostnader för Jordbruk...25 Tabell 8: Kostnader för skogbruk..26 Tabell 9: Kostnader för fiske.28 Tabell 10: Kostnader för elförsörjning..29 Tabell 11: Kostnader för vatten och avlopp...30 Tabell 12: Riskområden.31 Tabell 13: Totala kostnader för 100-årsnivå och dimensionerande nivå...32 Tabell 14: Diskonterade värden och väntevärden enligt SOU 2006:94.33

6 1. Inledning 1.1 Introduktion Översvämningar är den naturkatastrof som inträffar mest i Europa och 40 procent av de ekonomiska konsekvenserna vid naturkatastrofer beror på översvämningar. Detta är en trend som antagligen kommer att öka, då översvämningar förväntas inträffa mer frekvent i framtiden (Cred Crunch, 2009). Genom regeringsbeslut den 30 januari 2005 gavs en särskild utredare i uppdrag att kartlägga det svenska samhällets sårbarhet för globala klimatförändringar och de regionala och lokala konsekvenserna av dessa förändringar samt bedöma kostnader för skador som klimatförändringarna kan ge upphov till (SOU 2006:94, missiv). Den fick namnet Klimat och Sårbarhetsutredningen och avslutades hösten Denna utredning ligger till grund för de åtgärder som nu vidtas. Utredningen påpekar att mycket osäkerhet är förbundet med framtida risker och många konsekvenser är svåra att förutse, särskilt de ekonomiska konsekvenserna kan vara problematiska att identifiera då både direkta och indirekta kostnader borde beräknas i ett framtida kostnadsscenario. Modeller som länge har använts i ekonomiska analyser inkluderar inte alla effekter av ett förändrat klimat, men hundratals forskare i Europa samarbetar nu för att ta fram metoder som fångar upp dessa effekter. Floodsite är ett integrerat projekt i Global Change and Ecosystem priority inom 6 ramverk från Europakommissionen. Det har som mål att tillhandahålla verktyg och metoder för riskanalyser och riskhantering, och täcker fysiska, ekologiska, miljömässiga och socioekonomiska aspekter vid översvämning. Projektet pågår under tiden och består av mer en 250 forskare från 37 av Europas ledande institutioner och Universitet. EU: s direktiv 2007/60/EC, som kallas för översvämningsdirektiv, kräver att EU: s medlemsländer skall ha en långsiktig plan för hantering och minskning av översvämningsrisker (Floodsite). 1.2 Problemformulering och syfte Metoder för att beräkna, bedöma och analysera konsekvenser av klimatförändringar, däribland översvämningar, är ett relativt nytt forskningsområde. Vid försök att utvärdera ekonomiska konsekvenser och åtgärder av översvämningar har det tidigare använts metoder - 1 -

7 som egentligen är framtagna för ekonomiska investeringar med kortare tidsaspekt och som ofta endast värderar direkta kostnader. Detta kan medföra att relevanta konsekvenser inte värderas vilket kan leda till felaktiga slutsatser. Syftet är att identifiera och beskriva den metodik och den/de beslutsmetoder som används i SOU 2006:94, kritiskt analysera de kostnader som redovisas samt att redogöra för metodik och metoder rekommenderade från Floodsites forskare och jämföra detta med tillvägagångssättet i SOU 2006: Metod och avgränsning Uppsatsen tar enbart upp de kostnader som kan relateras till översvämningar som konsekvens av ett förändrat klimat och enbart de kostnader som berör Vänerområdet. Analysen är baserad på en noggrann genomgång av kostnadsredovisningen i Statens Klimat och sårbarhetsutredning, SOU 2006:94. Kontakt upprättades med utredare för de berörda sektorer och försökte på så sätt få tillgång till mer detaljerad information. Nationalekonomisk litteratur inriktad på ekonomiska analyser och miljöekonomi ligger till grund för teorin i denna rapport. 1.4 Disposition Rapporten börjar med en generell bakgrund om översvämningar och områdesbeskrivning. Därefter följer avsnitt 3 som är ett teoretiskt avsnitt med beskrivning av metodik och beslutsmetoder. Avsnitt 4 analyserar SOU 2006:94 med avseende på den teori beskrivet i avsnitt 3. Avslutningsvis, i avsnitt 5, drar jag slutsatser baserade på tidigare avsnitt

8 2. Bakgrund Globalt sett är översvämningar en av de största naturkatastroferna som årligen skördar många dödsoffer och gör stor ekonomisk skada. Sårbarhetsutredningen anser att riskerna för översvämningar är stora (SOU 2006:94, 22).Definitionen av risk är att vi inte har kunskapen om vilket utfall vi kommer att få men vi kan säga något om sannolikheten eller oddsen för olika utfall (Mattson 2000, 24). SMHI/Rossby Center har med sin regionala modell undersökt två olika utsläppsscenarion i två olika klimatmodeller. De har med hjälp av dessa modeller kommit fram till förväntade temperaturhöjningar och flödesförändringar. De två utsläppsscenarierna kallas A2 och B2 och är definierade av FN:s klimatpanel, Intergovernmental Panel Of Climate Change (IPCC). A2 innebär en kraftig ökning jämfört med dagens utsläppsnivå, från 8 till 28 miljarder ton koldioxid per år, medan B2 i jämförelse representerar en mer moderat ökning från 8 till 13 miljarder ton koldioxid per år. Kombinationen av dessa modeller har lett fram till de två klimatmodeller sårbarhetsutredningen har valt att använda, RCA3-EA2 vilket är ett medelhögt scenario och RCA0-HB2 som är ett medellågt scenario. Återkomsttiderna är medelvärdet av de beräknade återkomsttiderna i scenarierna. Återkomsttid betyder att en händelse kommer inträffa eller överträffas i genomsnitt en gång under denna tid (SOU 2006:94, 40). Klimatscenarierna visar på en temperaturhöjning i Sverige på mellan 2,5 och 4,5 grader under perioden och nederbörden förväntas öka på hösten, vintern och våren (ibid, 35-36) Vänern är Sveriges största och Europas tredje största sjö med sina 3560 km 2. Klarälven är det största vattendraget som rinner till Vänern och Göta Älv är det enda vattendrag som leder vatten bort från Vänern (ibid, 151). Vid dagens 100-årsnivå, som för Vänern ligger på 46,5 meter över havet, kommer bebyggelse, infrastruktur och areella näringar drabbas hårt (ibid, 16). Hundraårsnivån kommer att återkomma oftare och förväntas motsvara en 20- årsnivå i slutet av detta århundrade. Sannolikheten kommer därför att öka från 1 procent i dagsläge till 5 procent mot slutet av seklet, för varje enskilt år. Över hela seklet antas återkomsttiden vara mellan 30 och 40 år (ibid, bilaga 2). Dimensionerande nivå, som är 47,4 meter över havet, har återkomsttid på år (ibid, 184). Skadekostnaderna för Vänern har beräknats i delbetänkande och innefattar skador på byggnader, vägar, järnvägar, sjöfart, vattenverk, elverk, jordbruk, skogsbruk och fiske

9 Karlstad är särskilt utsatt då det ligger på ett delta mellan Vänern och Klarälven så vid en hundraårsnivå beräknas kvadratmeter byggnadsyta drabbas. Exempelvis kommer bibliotekshuset och teatern att bli helt eller delvis översvämmade (ibid, 190). Investeringar i klimatet skiljer sig mycket från annan investering, då många konsekvenser är oåterställbara och inte kan åtgärdas i efterhand. Figur 1: Vänern Källa: Vänerns Vattenvårdsförbund - 4 -

10 3. Teori Samhällets resurser är begränsade så vi tvingas därför välja mellan olika alternativ när våra resurser skall täcka samhällets obegränsade behov. Till detta behövs beslutsmodeller som kan stödja beslutstagare i deras val. Bland de modeller framtagna för att assistera vid beslut kan nämnas Multikriteria-analys (MCA), Kostnadsnyttoanalys (CBA) och Kostnadseffektanalys (CEA). Utvärderingar utförs för nuvarande oftast med kostnadsnyttoanalyser (Meyer 2007, 1). Dr. Frank Messner med bakgrund i miljöekonomi har tillsammans med Prof. Edmund Penning-Roswell, Dr. Colin Green, Dr. Volker Meyer, Sylvia Tunstall och Prof. Anne Van Der Veen beskrivit hur ex-ante analyser inriktat på översvämningar och dess konsekvenser borde genomföras. Metodiken har utarbetats som del av projektet Floodsite. Messner et al säger inget om vilken beslutsmetod som skall användas men beskriver metodiken bakom exante analyser. Alfred Olfert är en annan forskare som deltar i Floodsite, han understryker betydelsen av ex -post utvärderingar (Floodsite 2009). Avsnitt 3.1 och 3.2 är baserat på metodik beskrivet av Messner et al i Evaluating flood damages: guidance and recommendations on principles and methods. (Floodsite 2009) 3.1 Metodik Messner et al har dragit upp riktlinjer för utvärdering av direkta, tangibla (konkreta) översvämningsskador. Han delar upp tillvägagångssättet i fyra grundläggande steg. Steg 1: Val av tillvägagångssätt Steg 2: Beslut om vilka direkta, tangibla skadekategorier som skall beaktas Steg 3: Beräkning och insamling av nödvändig information Steg 4: Beräkning och presentation av förväntade skador Steg 1: Val av tillvägagångssätt Steg 1 innehåller 4 delsteg a) Avgränsning för studien/utredningen. Skall den vara lokal, regional, nationell eller internationell? b) Vad är målet med studien och hur detaljerad skall den vara? Här bestäms syftet med studien. Är den ett underlag för hur man skall använda skattemedel när valet - 5 -

11 står mellan t.ex. åtgärder mot översvämningar eller ny skola, eller är syftet att informera t.ex. industrier, hushåll, försäkringsbolag, etc. c) Hur mycket tid och pengar finns till förfogande? d) Finns det redan användbar data eller måste ny data samlas in? Svaren på dessa frågor avgör om tillvägagångssättet som väljs är makro, meso eller mikro Makro: Det rekommenderade tillvägagångssättet är approximativa metoder och är tänkt för stora områden d.v.s. hela nationer eller för att skaffa en snabb översikt över situationen på regionnivå. Metoderna ger låg precision och är passande för att ge en bred översikt över estimerad skadestorlek till underlag för beslut om ekonomiska medel för skydd mot översvämning eller omfördelning av resurser, men de är inte konkreta nog för att välja mellan specifika projekt. Kräver inte stora resurser. Meso: Dessa metoder är mer precisa än de på makronivå. Metoderna är i första hand utvecklade för regional utvärdering. De är passande som underlag för ekonomiskt stöd för skydd mot översvämning och allokering av resurser, men också för en approximativ bedömning av skyddsåtgärder, t ex prioritering av planerade åtgärder. Kräver mer resurser än makronivå. Mikro: Metoder på mikronivå är detaljerade och framtagna resultat på denna nivå är de mest precisa av de ovan nämnde nivåer. De är också utförliga och tidskrävande och behöver mycket resurser. Det är önskvärt att använda förstahandsdata. P.g.a. den insats som behövs för att genomföra metoder på denna nivå används de på mindre områden av lokal skala. De passar att använda som underlag för bedömning av projekt, prioritering mellan projekt, evakueringsstrategier och som detaljerat underlag för beslutstagare Steg 2: Beslut om direkta, tangibla skadekategorier I detta steg bestämmer man vilka skadekategorier som skall inkluderas. Detta beror på typ av översvämning och vilken typ av område studien gäller (landsbygd, skog, stad, jordbruk). Även om det är önskvärt att inkludera alla typer av skador är detta som oftast omöjligt pga. tidsram och budget. Floodsite rekommenderar att minst ta med skador på byggnader och deras - 6 -

12 inventarier, men hur många skadekategorier som tas med beror på syftet med studien och hur detaljerad den skall vara, dvs. om det valda tillvägagångssättet är makro, meso eller mikro. Exempel på skadekategorier: Bostäder Industri Infrastruktur Fordon jordbruk Steg 3: Beräkning och insamling av nödvändig information Nödvändig information är: översvämningskarakteristika, landanvändningsinfo, värde på utsatta tillgångar, och skadefunktioner. Översvämningskarakteristika innefattar område, nivå, varaktighet, hastighet, hur snabbt nivån stiger, den tidpunkt en översvämning sannolikt inträffar, förorening, salt eller färskvatten. I praktiken används huvudsakligen översvämningsnivå. Floodsite rekommenderar att minst använda nivå och område. Markanvändningsinformation: Denna information behövs för att ta fram information om utsatta fastigheter. Vad som ingår här beror på hur detaljerad studien är. Man kan använda primär eller sekundär data. Objektorienterat markanvändningsinformation innehåller specifik information om varje egendom. Förenad/sammanlagd markanvändningsinformation gör en sammanslagning av flera egendomar till områden med homogena egenskaper, t.ex. industriområde eller bostadsområde. Värde av tillgångar: När man värderar tillgångar är det viktigt att använda deprecierade värden, inte ersättningsvärdet, då detta värde också inkluderar investeringar i nya tillgångar. Två sätt att värdera tillgångar: 1. Ta fram det totala värdet av alla utsatta tillgångar i riskområdet. Värdet av andelen skadade tillgångar beräknas sen ut ifrån den relativa skadefunktionen

13 2. Värdet av riskelement är integrerat i absoluta skadefunktionen för varje kategori. Denna visar den totala skadan beroende av översvämningskarakteristika. Skadefunktioner säger något om känsligheten hos tillgångar beroende av specifika översvämningskarakteristika. Absolut skadefunktion indikerar det absoluta skadebeloppet som en funktion av översvämningsnivå. Denna kräver en detaljerad och kontinuerligt uppdaterad databas. Relativ skadefunktion visar hur stor andel de skadade tillgångarna är av det totala värdet. Denna är enklare att anpassa för olika regioner. Skadefunktionerna kan tas fram med hjälp av data över faktiska översvämningsskador eller med hjälp av experters skattningar Steg 4: Beräkning och presentation av förväntade skador Här binder man ihop ovanstående punkter. För att kalkylera det totala skadebeloppet måste man kombinera den information som har tagits fram i steg 3. Formlerna nedan är generella formler för beräkning av skadebelopp för enskilda enheter (sektorer). Dessa formler måste justeras för att matcha respektive studie. Absolut skadefunktion: Skadebelopp enhet i = f (känslighet i, vattennivå ) Relativ skadefunktion: Skadebelopp enhet i = värdet enhet i * skadegrad för f (känslighet i, vattennivå) Framtagna värden kan vidare användas i ytterligare analyser som CBA eller till att beräkna årliga genomsnittliga skadekostnader. Oavsett hur detaljerat tillvägagångssättet är kommer analysen att innehålla osäkerhet. Denna osäkerhet måste dokumenteras med min och max skadekostnader eller med konfidensintervaller

14 3.2 Indirekta ekonomiska konsekvenser och sociala effekter Indirekta ekonomiska konsekvenser Under särskilda omständigheter kan de indirekta förlusterna vara viktigare än de direkta förlusterna. Indirekta konsekvenser uppstår när de som upplever förluster relaterat till översvämning inte är i direkt kontakt med översvämningen. T.ex. en fabrik kan erfara finansiella förluster när översvämmade vägavsnitt hindrar leverans av råmaterial som leder till produktionsstopp och försäljningsförluster. De indirekta konsekvenserna borde vara mindre på mikronivå än vad de är på mesonivå. På makronivå är de indirekta skadorna komplicerade och det är problematiskt att få en heltäckande bild av skadorna. Det har argumenterats att omfattningen av indirekta skador beror på tre faktorer: 1. Var går de ekonomiska gränserna (stad, region, nation) 2. Grad av ekonomisk integration 3. Ekonomiska förutsättningar innan översvämning (t.ex. arbetslöshet) Sociala effekter Sociala effekter kan bestå av både indirekta och direkta konsekvenser. Sociala effekter kan vara viktigare för individer än vad finansiella effekter är. Sociala effekter inkluderar: Förlust av oersättliga saker Stress över att uppleva översvämningen Evakuering från hemmen medan åtgärder vidtas Störning av vardagen och dagliga rutiner till de inblandade och hela det berörda samhället Hälsoeffekter Stor uppmärksamhet borde läggas vid indirekta ekonomiska och sociala effekter vid: Lång varaktighet Händelsen påverkar stora delar av området (region, nation) Påverkan på koncentrerad och specialiserad industri eller service - 9 -

15 Det är redan ansträngd ekonomi (ekonomin är sträckt till full kapacitet) Viktiga kommunikationsnätverk blir berörda (knytpunkter) Lågt kapital För att inkludera intangibla konsekvenser måste man värdera dem i monetära termer eller integrera dem i en multikriteria-analys (Messner et al 2007, 9). Tabell 1: Samband mellan direkta/indirekta/tangibla/intangibla konsekvenser Direkta Tangibla Fysisk skada på tillgångar: Byggnader Inventarier infrastruktur Intangibla Förlust av liv Hälsoeffekter Ekologiska förluster Indirekta Produktionsförluster Trafikstörningar utryckningskostnader Obekvämlighet Ökad sårbarhet Källa: Messner et al 3.3 Ex-post analys Olferts metodik tillhandahåller en verktygslåda för ex-post analyser av riskreducerande åtgärder. Med hjälp av ex-post analyserna kan man täcka kunskapsluckorna mellan tidigare och nuvarande praktik och framtida beslut om riskreducerande åtgärder. Ex-post analyser är besläktade med ex-ante analyser, men medan ex-ante analyser stödjer beslut om bästa alternativa lösning innan implementering, har ex-post analyser en retrospektiv syn på hur väl de implementerade åtgärderna fungerade i verkligheten. Med ex-post studier kan intressenter av riskreducerande översvämningshantering få möjlighet att tillgodogöra sig information om

16 fördelar med tidigare ingrepp och genom detta förbättra framtida åtgärder. Det är också ett sätt att lära om planerade och oplanerade effekter, effektivitet, och andra aspekter vid riskreduktion. Frågor som besvaras i ex-post utvärdering: Vilka avsiktliga eller oavsiktliga effekter hade åtgärderna Uppfyllde åtgärderna målet Till vilken kostnadsnyttokvot uppfyllde åtgärderna de önskade effekter Hur väl fungerade åtgärderna under olika förhållanden (Olfert 2008, 1-2) 3.4 Beslutsmetoder CBA Den metod som har blivit vanlig att använda, är kostnadsnytto- analys, CBA. Den används för att utvärdera åtgärder inom områden som t.ex. transport, hälsa och miljö. När man i CBA uppskattar kostnader skall dessa värderas i alternativkostnader, det vill säga till värdet av resursernas bästa alternativa användning. Alternativkostnader för att studera på universitetet i tre år är vad man i stället kunde ha använt denna tid till, t.ex. att arbeta. I en perfekt marknadsekonomi speglar marknadspriserna de verkliga alternativkostnaderna. I en ekonomisk analys har den tidshorisont man har att förhålla sig till stor betydelse. Kostnaderna inträffar ofta i början, då åtgärder genomförs, medan fördelarna kommer långt senare. För att hantera detta problem använder man sig av en diskonteringsränta så att alla effekter värderas till samma tidpunkt. Det är också viktigt att samma prisnivå används genom hela analysen. Det vanligaste är att använda fasta priser dvs. alla beräkningar görs i ett visst års prisnivå och är därmed rensat för inflation. Även om fasta priser används kan relativpriserna förändras över tiden. Det betyder att en viss vara stiger eller faller i prisnivå jämfört med den allmänna prisnivån (Mattson 2006, 23). I CBA värderas alla nyttor och kostnader i monetära termer. Detta är ett mindre problem när det finns markandspriser på nyttor och kostnader, men när det gäller miljö saknas som oftast marknadspriser för varor och tjänster. I de fall analyser inte tar med dessa nyttor och kostnader försvinner miljö-och hälsoeffekter fullständigt från beslutsunderlaget

17 Kostnadsnyttoanalys tar ingen hänsyn till fördelningsaspekten men följer Hicks-Kaldor kriteriet där ett projekt är lönsamt om den totala nyttan ökar och segrarna teoretiskt kan kompensera förlorarna. Detta kan leda till snedfördelning (Mattson 2000, 210) MCA MCA är passande vid analyser av miljöproblem och naturresurser där det är vanligt att delmål kan hamna i konflikt med varandra, t.ex. hållbar utveckling och ekonomisk tillväxt. MCA använder sig av både kvantitativ och kvalitativ data och inkluderar effekter som inte kan mätas i kronor och ören. CBA kan ses som ett specialfall av MCA där man använder enbart ett beslutskriterium, ett monetärt värde, medan MCA kan inkorporera flera kriterier som t.ex. sociala effekter, fördelningsaspekten och ekologiska värden (Asafu 2005, 204). En typisk MCA genomföras i åtta steg: 1. Identifiering av problem 2. Identifiering av alternativ 3. Identifiering av kriterier 4. Scoring av alternativ 5. Viktning av kriterier 6. Utvärdering av alternativen 7. Känslighet och riskanalys 8. Rankning av alternativ (ibid, 206) MCA har många svagheter varav en är att det finns flera metoder för att ta fram vikter och värden på kriterier. Vilken metod som används beror på subjektiv bedömning och det är möjligt att denna inte reflekterar samhällets preferenser (ibid, ) CEA Kostnadseffektanalys, CEA, är en analysform som jämför de åtgärder som når måluppfyllelse. CEA värderar inte fördelarna, den ser endast på vilken åtgärd som uppnår målet till lägst kostnad, dvs. det mest kostnadseffektiva sättet att nå målet. Denna metod är bra att använda

18 när målet redan är bestämt och beslut endast avser att bestämma på vilket sätt det skall infrias (Mattson 2006, 24) Diskontering Ekonomiska effekter som inträffar i framtiden brukar diskonteras med en diskonteringsränta som avser att likställa inkomster och kostnader idag med inkomster och kostnader i framtiden. Diskonteringsräntans storlek avgör hur man i den ekonomiska analysen värderar framtida kostnader och inkomster (Sterner och Persson 2008, 68). Diskonteringsräntan, SDR, beror på tre faktorer Tidspreferenser, hur vi värderar framtida generationers välfärd Marginalnytta, hur snabbt människors nytta avtar vid ökad konsumtion Tillväxt, vad tror vi om framtida tillväxt SDR = δ + η * g δ = Individens diskonteringsränta, tidspreferenser η = Elasticiteten av konsumtionens marginalnytta g = Långsiktig tillväxt (ibid, 68) Storleken på diskonteringsräntan har stor betydelse för utfallet av en samhällsekonomisk kalkyl. Skador för en miljon kronor från klimatförändringar om 300 år är värd en investering i åtgärder för kronor i dag när man använder en diskonteringsränta på 1 procent. Den skulle vara värd bara 50 öre om diskonteringsräntan var 5 procent (Sterner och Persson 2007, 2). Diskussioner om diskonteringsräntan när det gäller miljöekonomisk analys är många och ihållande, eftersom det då gäller negativa effekter som berör framtida generationer orsakat av dagens konsumtion. Preferenser skiljer sig åt mellan individer och åsikter om framtidens värde är många. Det finns studier som visar på att människor värderar konsumtion idag högre än konsumtion i framtiden. Denna typ av studier ligger till grund för att mäta individers preferenser

19 I Stern-rapporten var tidspreferensen satt till 0,1 procent. Den enda orsaken till att den skilde sig från noll var för att ta hänsyn till risken för att framtida generationer inte existerar. Sett från ett etiskt perspektiv såg Nicholas Stern ingen orsak till att värdera framtida generationer lägre än nuvarande (Stern 2007 A, 46-60). Det skulle vara det samma som att en mor- eller farförälder skulle säga till sina barnbarn att den äldre generationen är mer värda än barnbarnen (Stern 2007 B, 43). 3.5 Direkta och Indirekta metoder för att skatta intangibla effekter Det totala värdet av en naturresurs = Brukarvärden + optionsvärden + existensvärden Brukarvärde är det direkta värdet vi har av att använda en miljöresurs. Optionsvärde är det värdet individer har av möjligheten att i framtiden använda resursen. Detta reflekterar en önskan om att bevara miljön för framtida användare. Existensvärdet reflekterar att individer sätter ett visst värde på att bevara något de själva aldrig kommer att använda, dvs. att vetenskapen om dess existens har ett eget värde. Dessa tre värden kan användas för att ta fram en individs totala betalningsvilja (Tietenberg och Lewis 2009, 37-38). För att värdera icke-marknadsprissatta varor och tjänster utgår man från individers preferenser. Dessa preferenser mäts genom betalningsvilja, WTP, eller kompensationskrav, WTA. Det finns två huvudmetoder för att ta fram dessa mått: indirekta metoder och direkta metoder.de indirekta metoderna fångar endast upp brukarvärdet. Direkta metoder däremot inkluderar också existensvärden och optionsvärden (Mattson 2006, 24) Indirekta Metoder Hedonisk prismetod Hedonisk prismetod använder regressionsanalys för att skatta värdet av t.ex. villa med sjöutsikt jämfört med villa utan sjöutsikt. Huspriset är en funktion av flera variabler, t.ex., p = f( b,s,y,u), där p står för priset, b är byggår, s är standard, y är yta och u står för utsikt. Med denna metod kan man skatta värdet på sjöutsikten givet allt annat lika (Tietenberg och Lewis 2009, 44-45). Man kan också använda denna metod för att uppskatta värdet på risk för översvämning. Man kan jämföra priser på villor i ett

20 högriskområde med villor i ett säkert område och givet annat lika, komma fram till ett värde på översvämningsrisken. Det är då viktigt att berörda individer känner till den faktiska risken. Åtgärdskostnader Åtgärdskostnader är den kostnad man har för att minska eller eliminera en konsekvens, t.ex. installera treglasfönster för att minska bullernivån från en närliggande väg, eller bygga skyddsvallar för att förhindra skador vid översvämning (Tietenberg och Lewis 2009, 45). Skadekostnader (Återställandekostnader) Skadekostnader är den kostnaden man har för att återställa inträffade konsekvenser till befintligt skick. Faktorproduktivitet Klimatförändringar kan påverka produktionsförmågan i t.ex. fiske, skogs- eller jordbruk. Skogens tillväxt påverkas av ändrad markkemi och värdet av denna förändring kan mätas som det inkomstbortfall som drabbar skogsägarna vid minskad faktorproduktivitet (Brännlund och Kriström 1999, 79). Resekostnadsmetoden Exemplet som oftast används för att förklara reskostnadsmetoden är värdering av en nationalpark. Den kostnad man är villig att betala för att ta sig dit med avseende på restid och reskostnad multiplicerad med antal besökare, ger värdet på Nationalparken (Brännlund och Kriström 1999, 91) Direkta Metoder Här skattar man värdet av icke-marknadsprissatta varor och tjänster med hjälp av enkäter och intervjuer. De är baserade på hypotetiska marknader och individers betalningsvilja kan visa sig vara en annan i riktiga situationer där riktiga pengar skall byta ägare. Det har också visat sig att betalningsvilja är korrelerad med inkomstnivå. Desto högre inkomst en individ har, desto högre är betalningsviljan. Direkta metoder tillåter dock en värdering av optionsvärde, existensvärde och brukarvärde, och är därmed de enda metoder som fångar upp alla de komponenter som utgör det totala värdet av en resurs. Contingent valuation, CV Individer får direkta frågor om vad de är villiga att betala för en viss vara/tjänst, WTP, eller hur hög kompensation som behövs för att bli av med en viss vara/tjänst, WTA

Ekonomiska verktyg som beslutsstöd i klimatanpassningsarbetet

Ekonomiska verktyg som beslutsstöd i klimatanpassningsarbetet Ekonomiska verktyg som beslutsstöd i klimatanpassningsarbetet Elin Kågebro, Maria Vredin Johansson FOI är en huvudsakligen uppdragsfinansierad myndighet under Försvarsdepartementet. Kärnverksamheten är

Läs mer

Metodik konsekvensbedömning. Näringsliv. Tonje Grahn. GÄU - delrapport 23. Linköping 2011

Metodik konsekvensbedömning. Näringsliv. Tonje Grahn. GÄU - delrapport 23. Linköping 2011 Metodik konsekvensbedömning Näringsliv Tonje Grahn GÄU - delrapport 23 Linköping 2011 GÄU Göta älvutredningen 2009-2011 Foto: SGI STATENS GEOTEKNISKA INSTITUT SWEDISH GEOTECHNICAL INSTITUTE Göta älvutredningen

Läs mer

Patrik Baard, Maria Vredin Johansson, Karin Edvardsson Björnberg. Hållbarhetsanalys en vägledning

Patrik Baard, Maria Vredin Johansson, Karin Edvardsson Björnberg. Hållbarhetsanalys en vägledning Patrik Baard, Maria Vredin Johansson, Karin Edvardsson Björnberg Hållbarhetsanalys en vägledning Titel Hållbarhetsanalys - en vägledning Title Sustainability analysis - a guide Rapportnr/Report no Rapporttyp

Läs mer

C-UPPSATS. Återställande av fiskevatten nedströms Letsi kraftstation

C-UPPSATS. Återställande av fiskevatten nedströms Letsi kraftstation C-UPPSATS 2006:186 Återställande av fiskevatten nedströms Letsi kraftstation En kostnads-intäktskalkyl Elena Dahlberg Sofia Johansson Luleå tekniska universitet C-uppsats Nationalekonomi Institutionen

Läs mer

2005:5. Den samhällsekonomiska kalkylen. en introduktion för den nyfikne. SIKA Rapport

2005:5. Den samhällsekonomiska kalkylen. en introduktion för den nyfikne. SIKA Rapport SIKA Rapport 2005:5 Den samhällsekonomiska kalkylen en introduktion för den nyfikne Den samhällsekonomiska kalkylen En introduktion för den nyfikne Innehåll 5 Inledning 6 Introduktion till samhällsekonomiska

Läs mer

Översvämningshot. Risker och åtgärder för Mälaren, Hjälmaren och Vänern. Delbetänkande av Klimat- och sårbarhetsutredningen.

Översvämningshot. Risker och åtgärder för Mälaren, Hjälmaren och Vänern. Delbetänkande av Klimat- och sårbarhetsutredningen. Översvämningshot Risker och åtgärder för Mälaren, Hjälmaren och Vänern Delbetänkande av Klimat- och sårbarhetsutredningen Stockholm 2006 SOU 2006:94 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar

Läs mer

EXAMENSARBETE. Skyddsåtgärder mot översvämningar. En undersökning om hur europeiska länder kan minska de

EXAMENSARBETE. Skyddsåtgärder mot översvämningar. En undersökning om hur europeiska länder kan minska de EXAMENSARBETE Skyddsåtgärder mot översvämningar En undersökning om hur europeiska länder kan minska de samhällsekonomiska kostnaderna genom att vidta säkerhetsåtgärder mot översvämningar. Jenny Inglén

Läs mer

VAD ÄR FRAMTIDEN VÄRD?

VAD ÄR FRAMTIDEN VÄRD? NATIONALEKONOMISKA INSTITUTIONEN Uppsala universitet Examensarbete C Författare: Kristin Lilieqvist Handledare: Maria Vredin Johansson HT 2010 VAD ÄR FRAMTIDEN VÄRD? Svenska myndigheters användning av

Läs mer

Lokala riskhanteringsplaner mot översvämning

Lokala riskhanteringsplaner mot översvämning Lokala riskhanteringsplaner mot översvämning erfarenheter från Karlstad och Lidköping Investing in the future by working together for a sustainable and competitive region www.sawa-project.eu Rapportnr:

Läs mer

STATISTIK OCH ANALYS. Samhällets kostnader för olyckor

STATISTIK OCH ANALYS. Samhällets kostnader för olyckor STATISTIK OCH ANALYS Samhällets kostnader för olyckor Samhällets kostnader för olyckor Samhällets kostnader för olyckor Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) MSB:s kontaktperson: Linda Ryen,

Läs mer

Översvämningar och riskhantering. En forskningsöversikt

Översvämningar och riskhantering. En forskningsöversikt Översvämningar och riskhantering En forskningsöversikt Översvämningar och riskhantering - en forskningsöversikt December 2008 Lars Nyberg (Doc.) Centrum för klimat och säkerhet Karlstads universitet Innehållsförteckning

Läs mer

Samhällsekonomiska utvärderingar

Samhällsekonomiska utvärderingar Förvaltningshögskolans rapporter nummer 123 Samhällsekonomiska utvärderingar Osvaldo Salas De som jagar makt mellan himmel och jord. Om det civila samhällets roll vid implementeringen av jaktpolitiska

Läs mer

Det europeiska utsläppshandelssystemet och den svenska stålindustrin

Det europeiska utsläppshandelssystemet och den svenska stålindustrin Fredrik Werner: 860109-0155 Oscar Egnell: 850104-0391 Det europeiska utsläppshandelssystemet och den svenska stålindustrin Kandidatuppsats i nationalekonomi Vårterminen 2010 Handledare: Olof Ejermo Sammanfattning

Läs mer

Koldioxidhandelns effekter på den svenska stålindustrin

Koldioxidhandelns effekter på den svenska stålindustrin 2004:026 SHU EXAMENSARBETE Koldioxidhandelns effekter på den svenska stålindustrin LINDA PETTERSSON Samhällsvetenskapliga och ekonomiska utbildningar NATIONALEKONOMIPROGRAMMET D-NIVÅ Institutionen för

Läs mer

Risker vid kreditgivning för investeringar i mjölkproduktion - Beslutsfattande och risktagande

Risker vid kreditgivning för investeringar i mjölkproduktion - Beslutsfattande och risktagande Risker vid kreditgivning för investeringar i mjölkproduktion - Beslutsfattande och risktagande Risks with lending for investments in milk production - Decision making and risk taking Ricard Nyman Elisabeth

Läs mer

Värdering av olycksrisker Nationalekonomi

Värdering av olycksrisker Nationalekonomi Värdering av olycksrisker Nationalekonomi Värdering av olycksrisker Nationalekonomi Henrik Jaldell Mikael Svensson Nationalekonomi Karlstads universitet Räddningsverkets kontaktperson: Mattias Strömgren,

Läs mer

Ekonomiska konsekvenser av kraftiga skyfall. Tre fallstudier

Ekonomiska konsekvenser av kraftiga skyfall. Tre fallstudier Ekonomiska konsekvenser av kraftiga skyfall Tre fallstudier 2 MSB:s kontaktperson: Linda Ryen, 010-240 56 64 Foto: Hagfors kommun Publikationsnummer MSB 0187-10 ISBN 978-91-7383-092-8 3 Förord En av de

Läs mer

2+1-VÄGAR MED VAJERRÄCKE

2+1-VÄGAR MED VAJERRÄCKE Institutionen för ekonomi 2+1-VÄGAR MED VAJERRÄCKE - En cost-benefit-analys med särskild hänsyn till utryckningsfordon 2+1-ROADS WITH STEEL WIRE BARRIERS - A Cost-Benefit Analysis with Special Regard to

Läs mer

(O)viljan att förebygga naturolyckor

(O)viljan att förebygga naturolyckor Nationalekonomiska Institutionen Lunds Universitet Examensarbete - magisternivå 2011 (O)viljan att förebygga naturolyckor En studie av kommunalt ansvar och statlig ersättning vid naturolyckor i Sverige

Läs mer

Värdering av olycksrisker Etik och riskvärdering

Värdering av olycksrisker Etik och riskvärdering Värdering av olycksrisker Etik och riskvärdering Värdering av olycksrisker Etik och riskvärdering Martin Peterson Nicolas Espinoza Luleå Tekniska Universitet Räddningsverkets kontaktperson: Mattias Strömgren,

Läs mer

Samhällets kostnader för vägtrafikolyckor. Resultat

Samhällets kostnader för vägtrafikolyckor. Resultat Samhällets kostnader för vägtrafikolyckor Resultat 2 MSB:s kontaktperson: Linda Ryen, 010-240 56 64 Publikationsnummer MSB 0047-09 ISBN 978-91-7383-021-8 3 Förord Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

Läs mer

Metodik för inventering och värdering av konsekvenser till följd av skred i Göta älvdalen. Yvonne Andersson-Sköld. GÄU - delrapport 12.

Metodik för inventering och värdering av konsekvenser till följd av skred i Göta älvdalen. Yvonne Andersson-Sköld. GÄU - delrapport 12. Metodik för inventering och värdering av konsekvenser till följd av skred i Göta älvdalen Yvonne Andersson-Sköld GÄU - delrapport 12 Linköping 2011 GÄU Göta älvutredningen 2009-2011 Foto: SGI STATENS GEOTEKNISKA

Läs mer

Producentöverskottet ex ante, ex post

Producentöverskottet ex ante, ex post Thesis 247 Producentöverskottet ex ante, ex post Fallstudie av Blekinge kustbanas elektrifiering Anders Bondemark Trafik och Väg Institutionen för Teknik och Samhälle Lunds Tekniska Högskola Lunds Universitet

Läs mer

Klientinflytande vid fastighetsvärdering

Klientinflytande vid fastighetsvärdering Emelie Johansson Sofie Vintfjärd Klientinflytande vid fastighetsvärdering Client Influence on property valuation Fastighetsekonomi C-uppsats Termin: Vårterminen 2015 Handledare: Tommy Bergquist Förord

Läs mer

GÄU - delrapport 13. Metodik konsekvensbedömning. Känslighetsanalys, klassindelning och applicering av metodik i hela utredningsområdet

GÄU - delrapport 13. Metodik konsekvensbedömning. Känslighetsanalys, klassindelning och applicering av metodik i hela utredningsområdet Metodik konsekvensbedömning Känslighetsanalys, klassindelning och applicering av metodik i hela utredningsområdet Yvonne Andersson-Sköld GÄU - delrapport 13 Linköping 2011 GÄU Göta älvutredningen 2009-2011

Läs mer

Miljömärkning av hotell

Miljömärkning av hotell Södertörns högskola Institutionen för Livsvetenskaper Kandidatuppsats 15 hp Miljövetenskap Höstterminen 2011 Programmet för Miljö och utveckling Miljömärkning av hotell En studie av miljömässiga och ekonomiska

Läs mer

Magisteruppsats Höstterminen 2005. Mikrokrediter. - i en svensk kontext. Sarah Svensson

Magisteruppsats Höstterminen 2005. Mikrokrediter. - i en svensk kontext. Sarah Svensson Magisteruppsats Höstterminen 2005 Mikrokrediter - i en svensk kontext Handledare: Hans Landström Författare: Henrik Högberg Sarah Svensson Sammanfattning Titel: Mikrokrediter i en svensk kontext Seminariedatum:

Läs mer

Konsulter inom samhällsutveckling

Konsulter inom samhällsutveckling RAPPORT 2010-06-30 Konsulter inom samhällsutveckling WSP Analys & Strategi är en konsultverksamhet inom samhällsutveckling. Vi arbetar på uppdrag av myndigheter, företag och organisationer för att bidra

Läs mer

Samhällets kostnader för att förebygga bränder. Beräkningar

Samhällets kostnader för att förebygga bränder. Beräkningar Samhällets kostnader för att förebygga bränder Beräkningar 2 MSB:s kontaktperson: Linda Ryen, 010-240 56 64 Publikationsnummer MSB732 - juli 2014 ISBN 978-91-7383-471-1 3 Förord I denna rapport finns detaljerade

Läs mer

Värdering av inbytesbilar

Värdering av inbytesbilar 2004:037 SHU EXAMENSARBETE Värdering av inbytesbilar En kvalitativ studie av fyra bilföretag inom Luleå kommun FRIDA HOLMBERG NINA ÅSTRÖM Samhällsvetenskapliga och ekonomiska utbildningar EKONOMPROGRAMMET

Läs mer