HSB BRF BRÄNNERIET FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Verksamheten 2013

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "HSB BRF BRÄNNERIET FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Verksamheten 2013"

Transkript

1 HSB BRF BRÄNNERIET FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Verksamheten 2013 Styrelsen för HSB:s Bostadsrättsförening Bränneriet i Stockholm avger följande redovisning för verksamheten under räkenskapsåret 1 januari 31 december HSB Brf Bränneriet bildades och registrerades Föreningens organisationsnummer är FASTIGHETER Föreningen innehar tomträtterna samt äger och förvaltar byggnaderna på fastigheterna Bränneriet 2 och 3 samt Mälteriet 1 på Reimersholme i Högalids församling i Stockholm. Föreningens samtliga 348 lägenheter är upplåtna med bostadsrätt. Två av dessa innehas av HSB Stockholm som i sin tur upplåter dem med hyresrätt. Coop har sin butik upplåten med bostadsrätt. Storleksfördelningen av bostadsrätterna är följande: 25st 1:or 78st 2:or 101st 3:or 135st 4:or och 9st 5:or. De 335 bilplatserna i föreningens garage och de 3 ytparkeringsplatserna upplåts med hyresrätt. Antal Benämning Total yta kvm 348 Lägenheter Lokal (bostadsrätt) Lokaler (hyresrätt) Lokaler (för fritid och 939 drift) Garage, total yta: varav parkeringsyta: ca Under punkten om lokaler för fritid finns förutom Åttingen och gästrummen ett flertal lokaler som används till olika aktiviteter i form av studielokal, vävstuga, snickeri, keramikverkstad, gymnastik och biljard, vinprovning och ett mindre gym. För egna ändamål disponerar föreningen två lokaler som används som maskinistexpedition och kontor för styrelsen. Dessutom finns 3 tvättstugor, 7 bastur med vilrum samt många biutrymmen för källarförråd, fläktrum, värmecentraler m.m. Taxeringsvärdena är Byggnad kr Mark kr TOTALT kr Fastighetsförsäkring Fastigheterna var under 2013 försäkrade till fullvärde hos försäkringsbolaget HSB Försäkrings AB. Under 2013 förvärvade Folksam försäkringsbeståndet från HSB Försäkring AB. FÖRENINGSFRÅGOR Föreningsstämma Ordinarie föreningsstämma hölls den 23 maj 2013 med 60 röstberättigade medlemmar närvarande. Styrelse Styrelsen har sedan föregående ordinarie stämma bestått av: Kristina Lövgren Anders Åkeson Olof Ekström Malin Eriksson Cecilia Hansson Rickard Resare Nils Tervell Rolf Zetterberg Leif Östling Lena Lindell vakant ordförande vice ordförande sekreterare ledamot ledamot ledamot ledamot ledamot ledamot ledamot utsedd av HSB Stockholm suppleant utsedd av HSB Stockholm Vid kommande ordinarie föreningsstämma 2014 tar mandatperioden slut för Malin Eriksson, Cecilia Hansson, Rickard Resare, Nils Tervell, Anders Åkeson och Leif Östling. 1

2 För styrelsens verksamhet (arvoden, möten, konferens, milersättning, jour, m.m.) har under året utbetalts ca kronor (varav konferenser ca kronor och arbetsledning av maskinister ca kronor). I beloppen ingår inte sociala avgifter på utbetalda arvoden eller ersättning för förlorad arbetsförtjänst. Föreningsvald revisor har varit Carina Landberg med Henry Holmberg som suppleant. Den av HSBs Riksförbund utsedda revisorn har varit en revisor från Revisionsbyrå BoRevision AB. Styrelsesammanträden Styrelsen har under verksamhetsåret haft 12 protokollförda sammanträden. Styrelseledamöterna har deltagit i olika informationsmöten, kurser och konferenser. Under 2013 har hållits en styrelsekonferens. Reimersholmes bostadsrättsföreningar Styrelsen deltog i det årliga samverkansmötet. Styrelserepresentanter från samtliga bostadsrättföreningar på Reimersholme träffas då för att utbyta erfarenheter samt diskutera gemensamma frågor. Sammankallande förening och värd var detta år Brf Mälaren. Medlemmar överlåtelser Föreningen hade i slutet av året 487 medlemmar. I medlemsantalet ingår HSB Stockholm Ek För., Fastighetskontoret (gruppbostäderna) och COOP Sverige Fastighets AB. Under året har 26 överlåtelser ägt rum, motsvarande 7,5 %. Firmatecknare, attesträtt, pantförskrivningar, överlåtelser och administration av inre fonden Föreningens firma har, utöver av styrelsen i dess helhet, tecknats av Olof Ekström, Kristina Lövgren, Anders Åkeson och Leif Östling, två i förening. Attesträtt har följande ledamöter haft: Olof Ekström, Kristina Lövgren, Anders Åkeson och Leif Östling. Pantförskrivningar, överlåtelser och administration av inre fonden har handlagts av HSB Stockholms förvaltning, som i dag kallas HSB ServiceCenter. Valberedning Valberedningen har bestått av Lars Arnestam, Bengt Hellman och Anne Ronkainen (sammankallande). Samfälligheten för Sopsug på Reimersholme Ordinarie ledamot har varit Lars Gerrby med Malte Cederström som suppleant. Samverkan om grovsopor Under året har föreningen samarbetat med några grannföreningar om grovsopor. Vi har delat grovsoprummet Containerrummet med brf Musteriet och brf Mälaren. Stämmoombud till HSB Stockholms Distrikt Innerstaden Ordinarie ombud till HSB Stockholms distriktsstämma, distrikt Innerstaden, har varit: Malin Eriksson och Leif Östling och som suppleanter Olof Ekström, Kristina Lövgren och Anders Åkeson. Föreningsmedlemmar med uppdrag i HSB Stockholm Kristina Lövgren har under 2013 varit ledamot i HSB Stockholm Distrikt Innerstaden och även ledamot av HSB Stockholms förvaltningsutskott. Grannsamverkan Under 2013 har Leif Östling varit kontaktperson för initiativet Grannsamverkan. Medlemsinformation Vi i Bränneriet Föreningsinformationen Vi i Bränneriet har utkommit med 11 nummer under Redaktörer ur styrelsen har skött om utgivningen och ordförande har varit ansvarig utgivare. ViB 2

3 som informationsblad har under året kostat runt kronor. Tidningen är momsbefriad. Entreprenörer med uppdrag i föreningen under året har bl.a. varit: Medlemskap i Fonus Föreningen har även under år 2013 varit medlem i Fonus. Hjärtstartare Årsstämman 2009 beslutade att föreningen skulle införskaffa en hjärtstartare (defibrillator). Den hjärtstartare som föreningen köpte in finns placerad bakom kassan hos COOP-nära som ligger bland föreningens hus. EKONOMISK OCH TEKNISK FÖRVALTNING Förvaltning HSB Stockholm har enligt avtal skött den ekonomiska och administrativa förvaltningen samt delar av den löpande tekniska förvaltningen. I förvaltningen har även ingått hanteringen av kontrakt och avgiftsavisering för garageuthyrningen. Förvaltningen har för år 2013 kostat ca kronor. Dessutom har vår anställda personal arbetat med den löpande driften av fastigheterna. Föreningens förvaltare har varit Michael Grufman. Förvaltaren har haft expeditionstid på föreningens maskinistexpedition första onsdagen i månaden kl Föreningen har under året använt HSBs webbbaserade tjänster som ekonomi-, ärende- och fakturahantering. Anställd personal, entreprenörer Lars Andersson och Kjell Leidermark har varit maskinister åt föreningen under Lars Andersson har under hela året varit anställd på heltid och Kjell Leidermark har arbetat deltid genom eget serviceföretag. Maskinist-tjänster Skötsel av mark och trädgård Trädvård / arborist Städning i allmänna utrymmen och fönsterputsning Service av hissar Service av garageportar Service styr och regler för värme och ventilation Service ventilation Jouravtal Service av kabel-tv kanaler och antennanläggning Städning och sopning av garaget Tömning sopsäckar i garaget Containertömning Mattvätt i allmänna utrymmen Kontroll av ytparkering och garage Farligt avfall och grovsopor Skötsel av parkmark SACAP Kjell Johanssons Trädgårdsservice AB Jacksons Trädvård AB HSB Städ AB Hissgruppen AB Assa Abloy CrawfordAllhabo Energiautomation AB under första kvart.: Tobbes TFS AB Bravida AB Teknikförvaltning i Stockholm AB Canal Digital Kabel TV PEAB Drift- Underhåll i Sthlm AB Kjell Johanssons Trädgårdsservice AB SITA Carpeting i Stockholm AB Stockholm Parkering AB SITA Kjell Johansson Trädgårdsservice AB i samverkansavtal med Maria-Gamla Stans Stadsdelsnämnd. För bollplanen vid kajen och en del andra ytor har föreningen ett brukaravtal med Stadsdelsnämnden. Brukaravtalet innebär att vi sköter visst underhåll som gräsklippning och lik- 3

4 nande men har ingen rätt att förändra området utan tillstånd av kommunen. Föreningens service- och leveransavtal prövas/ omförhandlas och konkurrensutsätts med en viss regelbundenhet. Fastighetsbesiktningar och åtgärder Styrelsen genomför varje år en fastighetsbesiktning. Däremellan utsätts flera objekt för särskilda besiktningar av både styrelsen och inhyrda konsulter. De avslutade stora entreprenaderna har haft ett antal egna besiktningar av utförda och pågående arbeten. Leverantörer av el, fjärrvärme och vatten Under 2013 har följande företag levererat el, värme och vatten till brf Bränneriet. Fastighetsel Elnätsägare Fjärrvärme Vatten Bixia AB Fortum Distribution AB AB Fortum Värme Stockholm Vatten Fastighetsbesiktningen under 2013 utgjorde en genomgång av läget och summering av senaste decenniets alla underhållsaktiviteter. Mera om årets genomförda och pågående åtgärder finns längre fram i verksamhetsberättelsen under rubriken Allmänt underhåll. Garaget I föreningens garage förekommer endast tillfälligt några enstaka outhyrda platser. Garagehyresgäst som önskar inburad plats kan få tillgång till detta mot en tilläggsavgift. Platserna för EU-mopeder och motorcyklar har under året haft en rätt bra nyttjandegrad. Inbrottsfrekvensen har varit låg under Hyreslokaler Alla lokaler har varit uthyrda sedan den 1 april 2013 då nytt avtal träffades beträffande lokalen på -1 tr, Reimersholmsgatan 23. Istappstelefon Brf Bränneriet är ansluten till den tjänst som kallas Istappstelefon. De betyder att föreningen har en kontaktperson som får besked om någon anmäler våra farligheter till Istappstelefonen. 4

5 FÖRENINGENS EKONOMI Ekonomi Föreningens ekonomi redovisas i ett eget avsnitt efter textdelen av verksamhetsberättelsen. Till höger visas en enkel översikt av vissa nyckeltal. Allmänt kan sägas att föreningens ekonomiska situation är god. Årsavgiften höjdes den 1 april 2013 med 2 %. Den genomsnittliga årsavgiften blev då ca 665 kr/m2. Styrelsen har beslutat att höja årsavgiften med ytterligare 2 % från den 1 april Detaljer om föreningens lån kan ses i sifferdelen av verksamhetsberättelsen. Styrelsens ambition inför kommande omplaceringar är att i möjligaste mån behålla de låga räntekostnader som föreningen nu har men också att ha lånen placerade så att riskerna ska vara spridda över tiden. Styrelsens målsättning har varit att skapa en ekonomisk trygghet i boendet genom att efter bästa förmåga förvalta byggnader och mark samt se till att avsättning till fonden för det yttre underhållet motsvarar den nivå som bedöms vara nödvändig under innevarande 20-årsperiod. Underhållsplanen Föreningen följer i huvudsak den nuvarande underhållsplanen för underhåll av fastigheterna, såväl ut- som invändigt och med de anpassningar som behövs. Vissa justeringar av underhållsplanen har gjorts i slutet av året. Ekonomisk sammanställning: Nettoomsättning tkr tkr tkr tkr tkr Rörelseresult tkr tkr tkr tkr tkr Res. efter finans.post tkr tkr tkr -113 tkr tkr Balansomslutn tkr tkr tkr tkr tkr Avg./kvm och år 665 kr 652 kr 640 kr 640 kr 640 kr Fond för yttre underh. 0 tkr 0 tkr tkr tkr tkr Fritidsverksamhet i Bränneriet Följande fritidsaktiviteter har förekommit eller fanns tillgång till i brf Bränneriet: amatörmålning biljard bordtennis bridge båtklubb gymnastik keramik (lergökarna) konstens vänner/konstsparande körsång miljöarbete, örtagård/höns/kompostering snickeri styrketräning/gym städdag vinprovning vävning meditation Vidare fanns tillgång till: bollplan pulkabacke lekplatser roddbåt utegrillar STÖD TILL OLIKA VERKSAMHETER I likhet med tidigare år har föreningen under året lämnat stöd i form av ekonomiska bidrag till verksamheter som varit till nytta för boende i föreningen. Till fritidsverksamheterna för medlemmarna i föreningen utgår inget ekonomiskt stöd utöver vissa engångsinsatser, som vanligtvis ges då nya verksamheter startas. Fritidslokalerna (inte Åttingen och Gästrummen) disponeras hyresfritt av boende i Brf Bränneriet. Fritidslokaler Våra fritidslokaler har även under 2013 använts till en mängd olika verksamheter. Sommararbetande ungdomar Enligt långvarig tradition har även under 2013 ordnats sommarjobb för ungdomar (15, 16 och 17 år) som är bosatta i föreningen. Under två veckor runt midsommar ordnades arbete åt 8 ungdomar. Kjell Leidermark var deras huvudsakliga arbetsledare. Kostnaden för löner till 5

6 ungdomarna blev drygt kronor exklusive arbetsgivaravgifter och arbetsledning. Föreningens höns Föreningen har i snart 20 år haft tillstånd att hålla några höns på Reimersholme, till glädje för både boende och besökande. Hönsen sköts av en grupp engagerade boende på Reimersholme. Vi riktar ett tack till dem för detta arbete som innebär daglig tillsyn. Tillgång till verktyg m.m. De boende i föreningen har på maskinistexpeditionen kunnat låna vissa verktyg som borrhammare, tapetbord, pirra, m.m. Prylen möjlighet till återvinning Verksamheten i Prylen, Reimersholmsgatan 53, har fortgått. Prylen sköts ideellt av några boende. Under året 2013 skötte Björn Angelin och Jonna Sandell ordningen i Prylen. Prylen är en lokal där boende kan ställa in funktionsdugliga och hela saker som man inte behöver längre, så att kanske någon annan kan använda dem. Boservicekooperativet Ombud i Boservice har varit Lars Gerrby med Leif Östling som suppleant. Föreningen bidrog under året med kronor till Boservicekooperativets verksamhet. Kulturkommittén I Reimersholmes Kulturkommitté har Bränneriet representerats av Gun Ekroth och Kaj Fölster. Brf Bränneriets ekonomiska bidrag till Kulturkommittén under 2013 var kronor. Bidrag till HPR Föreningen har under 2013 gett ett ekonomiskt bidrag på kronor till HPR, HSB Pensionärsklubb Reimersholme. HPR förfogar dessutom hyresfritt över en mindre lokal. Några exempel på HPR s verksamhet är studiebesök, resor och pubkvällar. Portombud Föreningen har en frivillig person i varje uppgång som kan hjälpa till med en del praktiskt i uppgången, som t.ex. att informera och välkomna nyinflyttade samt se till altaner och gemensamma utrymmen i trappuppgången. Det saknas fortfarande ett portombud i Rhg. 75. Under mars hölls en liten informationsträff för dessa portombud med chans att utbyta erfarenheter. Träff för nyinflyttade Styrelsen brukar årligen ha en träff för nyinflyttade medlemmar. Under 2013 hölls denna träff i februari månad. Syftet med dessa träffar är att berätta om föreningen och visa föreningens lokaler. Dessutom får de nyinflyttade en möjlighet att både träffa och ställa frågor till representanter från styrelsen. Festdag/Kräftskiva Även 2013 arrangerades Reimersholmes traditionella augustifest, som är en hel festdag. Bland aktiviteterna fanns loppmarknad, boule, danslek för barnen samt musikunderhållning av Reimers Swing band på kvällen till kräftfesten. Årets festdag genomfördes med stor uppslutning och fint väder. Kvällens kräftfest hölls som normalt på kajen och den var välbesökt. Festdagen är en aktivitet som är gemensam för alla bostadsrättsföreningar på Reimersholme. Stort tack till festkommitténs medlemmar som arbetar för att möjliggöra detta. Vinprovningen Även under 2013 har Svante Böös och Leif Östling varit drivande för vinprovningarna. ÖVRIGT Allmänt underhåll Under året har, förutom för de nedan beskrivna aktiviteterna, underhållet varit begränsat till mer normal service och reparation av det som gått sönder. 6

7 Pågående arbeten, förbättringar av utemiljön Mindre arbeten med utemiljön har utförts under året. Utbyte av fastighetens låssystem Under året 2012 pågick en hel del förberedelser för att modernisera fastighetens låssystem. Det gamla är över 30 år gammalt och möjligheterna till underhåll och reparation har för vissa delar upphört. Runt årsskiftet togs underlag fram för inköp/installation av ett modernt passagesystem för portar och några andra dörrar. Det nya systemet är flexibelt samt anpassningsbart utefter ett flertal behov. I och med det nya systemet har säkerhetsnivån höjts då möjligheten att avaktivera en enskild, borttappad tagg finnes. Vidare har vi nu ett system som är redo för framtiden. Under året 2013 har det nya låssystemet installerats och mot slutet av året var detta klart att tas i bruk. Arbetet med att informera medlemmarna om systemets funktioner samt utdelning av de nya nycklarna s.k. taggar påbörjades då. Tak och takaltaner Ett bidrag på kronor per takaltan för blommor har betalats ut under året. Garaget Garaget har inte behövt några större reparationer under Dock har det kompletterats golvbrunnar för att minska mängden vatten som blir stående under vintern på golvet. Åttingen Åttingen har under året 2013 använts av föreningen och vid 145 tillfällen hyrts av medlemmar. Under 2013 har hyran för Åttingen oförändrat varit 250 kronor per tillfälle. Enbart boende i föreningen har möjlighet att hyra Åttingen. Intäkten har blivit ca kronor. Hyresavgifterna ska bidra till månadsstädning, värme, el m.m. och avskrivning av de renoveringar som gjorts. Intäkten täcker inte kostnaderna för att bedriva uthyrningen av Åttingen. Gästrummen Uthyrningen av de tre gästrummen har resulterat i 634 gästrumsnätter. Intäkterna har blivit ca kronor och bidrar till veckostädning och kostnadstäckning för slitage på utrustning, inredning, värme, el, m.m. Kabel-TV Vid slutet av år 2013 var 263 lägenheter anslutna med det extra kanalutbudet utöver SVT 1, SVT 2, SVT24, TV4, Barnkanalen och Kunskapskanalen. Canal Digital KabelTV har varit vår programleverantör och serviceföretag. De boendes avgifter för det utökade kabel-tvutbudet gav en intäkt på drygt kronor, medan vi till vår kabel-tv-leverantör betalade kronor. De angivna beloppen innebar dock ingen subventionering av det utökade programutbudet, eftersom kostnaden inbegriper en grundkostnad för anläggningsunderhåll och distribution av de fria kanalerna (grundutbudet) som alla lägenheter har tillgång till och alltså betalar gemensamt för. Data hemsida Föreningens egen hemsida nås med Styrelsen och maskinisten kan nås via e-post. E-postadresserna är respektive Bredband Tele2 är föreningens internetleverantör. De levererar en industriell förbindelse. Tele2 har inget direktansvar mot föreningens medlemmar vid eventuella fel utan problem med bredbandet anmäls till maskinisten. Medlemmarna erbjuds internetanslutning. Vid slutet av 2013 var ca 250 lägenheter anslutna till föreningens bredband. 7

8 De anslutna lägenheterna delar på en hög bithastighet mot internet. Förbindelsen erbjuder sedan 2012 gigabit/s möjlighet för anslutna lägenheter. Hastigheten kan dock variera något beroende på belastning. Föreningens LAN/bredband sköts av några boende i föreningen på frivillig och ideell grund. Detta är en av orsakerna till den låga avgiften på 75 kr/lägenhet och månad. Staden underhållsfrågor samverkan Under 2013 har vi haft kontakt med Stockholms kommun bl.a. rörande sanering av klotter och skötsel av Reimersholme. Avfallshantering Miljöfarligt avfall har liksom tidigare kunnat lämnas i särskilda utrymmen eller har kunnat tas omhand av vår maskinist beroende på typ av avfall. Elektroniska och elektriska saker klassas som miljöfarligt avfall och ska ställas i ett utrymme vid Reimersholmsgatan 65 eller lämnas till maskinisten. För glödlampor, lysrör och batterier, som även de är miljöfarligt avfall, finns särskilda behållare i några av grovsoprummen. Pappersinsamling har som tidigare skett i de mindre grovsoprummen samt i speciella kärl vid Carporten. Den kommunala återvinningsstationen finns vid Reimersholmsgatan, mittemot Åttingen, Den är avsedd för återvinning av papper, glas, metall, kartong och förpackningar och står till föreningsmedlemmarnas förfogande. Snöröjning Denna vinter blev betydligt mildare med väsentligt mindre snömängd än föregående år. Kostnad för snöröjning 2013 blev runt kr. Stipendium Årets Folke Eriksson-stipendium utdelades på stämman till Kulturkommittén. Styrelsens motivering vid stämman 2013 var följande: Kulturkommitténs verksamhet har nu pågått oavbrutet under 25 års tid, vilket i sig säger mycket om drivkraften och engagemanget hos de olika styrelserna genom åren. Folke Eriksson var själv under många år starkt engagerad i både tillblivelsen och verksamheten. En titt i Kulturkommitténs egen skriftliga snabbpresentation från 2012 visar att man mycket medvetet tolkar och tillämpar ordet Kultur som ett brett begrepp: det inbegriper allt som odlar sinnet, ger oss rika erfarenheter och nya vyer. Med denna inriktning har Kulturkommitténs arrangemang innefattat allt ifrån julgransplundring och gökotta till litterära aftnar, musik- och sångkonserter, konstutställningar för stora och små, dans och rörelse för både barn och vuxna, ost- och vinprovning, underhållning vid Reimersholmes återkommande augustifester för att nu bara nämna några exempel. De flesta av de mer traditionella kulturarrangemangen har utspelats i Bränneriets festlokal. Inbrott skadegörelse klotter Föreningen har inte haft några för styrelsen och maskinister kända lägenhetsinbrott/inbrottsförsök under året. Något besök eller försök har dock skett i källare. Någon gång har garageportarna skadats vid försök att komma in i garaget. Dessutom har klotter sanerats ett flertal gånger. Föreningen har ambitionen att sanera snarast möjligt efter att klotter upptäcks. FÖRVÄNTAD FRAMTIDA UTVECKL- ING Budgeten för 2014 Den uppgjorda budgeten för 2014 visar på ett överskott efter resultatdisposition. Styrelsen gör varje år en femårsbudget för vår ekonomi i samband med arbetet med kommande årsbudget. 8

9 Under 2013 har en studie av föreningens synliga betongpelare och betongskivor gjorts. Vi kunde konstatera att husen har skador orsakade av vatten som kommit in i betongen. Armeringsjärn har börjat rosta och spräckt betongen på ett antal ställen. Där detta skett och är akut lagas detta direkt. På sikt behöver ett större arbete göras på detta. Föreningen har undersökt fastigheternas fasader och rapporten visar på orsakerna till varför vi haft vissa skador på dessa under de senaste åren. Rapporten pekade på bland annat följande problem med våra fasader: Mjukfogarna mellan tegelpartierna är utslitna och felaktigt gjorda från början. Krönplåtarna är felaktigt gjorda. Plåtarbetena kring våra fönster uppvisar mängder med mindre fel. Behov föreligger att måla och kitta fönstren, vilket är medlemmarnas ansvar. Efter en genomgång med vår fasad- och plåtkonsult bedömdes att mjukfogarna och krönplåten behöver åtgärdas inom närtid. Efter att ha insett omfattningen av detta arbete konstaterade styrelsen att avgifterna behövde höjas för att skapa ekonomiskt handlingsutrymme för föreningen. Dessa höjningar har genomförts i april 2012 och april 2013 och kommer att genomföras i april Här är det givetvis plats för en brasklapp: om inga ytterligare oförutsedda händelser av betydelse inträffar är bedömningen att detta räcker som åtgärd för att balansera budgeten på sikt. Perioden fram till 2016 Periodiskt underhåll avser tre år 2014, 2015 och 2016 och styrelsen har planlagt detta enligt följande: 2014: Låssystemrenovering etapp 2 med kompletteringar av passagesystemet och byte av andra lås/cylindrar och nycklar. 2015: Fasadreparationer i en eller flera faser. 2016: Fortsatt fasadreparationer i en eller flera faser. STYRELSEN FÖRESLÅR STÄMMAN BESLUTA att en avsättning till fonden görs enligt plan med kronor, ett uttag ur fonden görs med kronor, samt att årets vinst disponeras i Balanserat resultat. Förslaget i tabellform: Ur balansräkningen Balanserat resultat :- Årets resultat :- Summa fritt eget kapital :- Styrelsen föreslår följande disposition Avsättning till yttre underhållsfond :- Uttag ur yttre underhållsfond :- Balanserat resultat : :- Planerat underhåll/investeringar som kan komma att planeras inför 2014 och framåt är: Lås-systemen, vidare utbyggnad Reparation av fasadskador inom närtid Fiberbaserat fastighetsnät Utemiljön behöver åtgärdas på vissa ställen, mark och belysning Ljudmiljön Åttingen 9

10 HSB Bostadsrättsförening Bränneriet i Stockholm Resultaträkning Nettoomsättning Not Fastighetskostnader Drift Not Planerat underhåll Fastighetsskatt och kommunal fastighetsavgift Avskrivningar Not Summa fastighetskostnader Rörelseresultat Finansiella poster Ränteintäkter och liknande resultatposter Not Räntekostnader och liknande resultatposter Not Summa finansiella poster Årets resultat

11 HSB Bostadsrättsförening Bränneriet i Stockholm Balansräkning Tillgångar Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Byggnader och ombyggnader Not Finansiella anläggningstillgångar Långfristigt värdepappersinnehav Not Andra långfristiga fordringar Not Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Avgifts-, hyres och andra kundfordringar Avräkningskonto HSB Stockholm Övriga fordringar Not Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Not Kortfristiga placeringar Not Kassa och bank Not Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar

12 HSB Bostadsrättsförening Bränneriet i Stockholm Balansräkning Eget kapital och skulder Eget kapital Not 13 Bundet eget kapital Insatser Underhållsfond Fritt eget kapital/ansamlad förlust Balanserat resultat Årets resultat Summa eget kapital Skulder Skulder till kreditinstitut Not Leverantörsskulder Skatteskulder Fond för inre underhåll Övriga skulder Not Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Not Summa skulder Summa eget kapital och skulder Poster inom linjen Ställda säkerheter Fastighetsinteckningar ställda för skulder till kreditinstitut Fastighetsinteckningar totalt uttagna Ansvarsförbindelser Föreningsavgäld

13 HSB Bostadsrättsförening Bränneriet i Stockholm Kassaflödesanalys Löpande verksamhet Resultat efter finansiella poster Justering för poster som inte ingår i kassaflödet Avskrivningar Kassaflöde från löpande verksamhet Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital Ökning (-) /minskning (+) kortfristiga fordringar Ökning (+) /minskning (-) kortfristiga skulder Kassaflöde från löpande verksamhet Investeringsverksamhet Investeringar/försäljningar av finansiella anläggningstillgångar Kassaflöde från investeringsverksamhet Finansieringsverksamhet Ökning (+) /minskning (-) av långfristiga skulder Kassaflöde från finansieringsverksamhet Årets kassaflöde Likvida medel vid årets början Likvida medel vid årets slut I kassaflödesanalysen medräknas föreningens avräkningskonto, kortfrista placeringar samt placeringskonto hos HSB Stockholm in i de likvida medlen. 13

14 HSB Bostadsrättsförening Bränneriet i Stockholm Redovisningsprinciper m.m. Belopp anges i kronor om inget annat anges. Föreningen tillämpar årsredovisningslagen och bokföringsnämndens allmänna råd. Tillgångar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inte annat anges nedan. Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta. Från och med räkenskapsår som påbörjas 2014 träder ny normgivning i kraft, vilket innebär att föreningen framtida år kommer att upprätta årsredovisning enligt ett så kallat K-regelverk. Förändringar kommer sannolikt att ske vad gäller synen på avskrivningar, investeringar och planerat underhåll. Detta kan medföra att framtida resultat och jämförelsetal avviker från denna årsredovisning och budget för Avskrivning på byggnader Avskrivning sker enligt en rak avskrivningsplan 1% årligen och grundar sig på anläggningens anskaffningsvärde och beräknade ekonomiska livslängd. För övriga anläggningar sker avskrivning under 10 år. Fond för yttre underhåll Reservering för framtida underhåll av föreningens fastigheter sker genom vinstdisposition på basis av föreningens underhållsplan. Inkomstskatt och underskottsavdrag En bostadsrättsförening är i normalfallet inte föremål för inkomstbeskattning. Enligt en dom i Högsta Förvaltningsdomstolen är en bostadsrättsförenings ränteintäkter skattefria till den del de är hänförliga till fastigheten. Beskattning sker av andra kapitalintäkter samt i förekommande fall inkomster som inte är hänförliga till fastigheten. Efter avräkning av eventuella underskottsavdrag sker beskattning med 22 %. Föreningens skattemässiga underskott är oförändrat ifrån föregående år och uppgick vid utgången av räkenskapsåret till Övriga bokslutskommentarer Medelantal anställda Innev. år Föreg. år Män Arvoden, löner, andra ersättningar och sociala kostnader Arvoden styrelse Löner och andra ersättningar Sociala kostnader Revisorer Föreningsvald Övriga förtroendevalda/anställda Löner och ersättningar Sociala kostnader Pensionskostnader och förpliktelser Övriga personalkostnader Totalt Löner och arvoden ingår i personalkostnader under not 2 Drift. 14

15 HSB Bostadsrättsförening Bränneriet i Stockholm Noter Not 1 Nettoomsättning Årsavgifter Årsavgifter lokaler Hyror garage Hyror lokaler El, enhetsmätning Bredband Övriga intäkter Bruttoomsättning Avgifts- och hyresbortfall Hyresförluster Avsatt till inre fond Not 2 Drift Personalkostnader Fastighetsskötsel och lokalvård Reparationer El Uppvärmning Vatten Sophämtning Fastighetsförsäkring Kabel-TV Övriga avgifter Förvaltningsarvoden Tomträttsavgäld Övriga driftskostnader Not 3 Avskrivningar Byggnader Om- och tillbyggnad Not 4 Ränteintäkter och liknande resultatposter Ränteintäkter avräkningskonto HSB Stockholm Övriga ränteintäkter Not 5 Räntekostnader och liknande resultatposter Räntekostnader långfristiga skulder Ränteswap kostnader Övriga räntekostnader

16 HSB Bostadsrättsförening Bränneriet i Stockholm Noter Not 6 Byggnader och ombyggnader Ingående anskaffningsvärde Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ingående ackumulerade avskrivningar Årets avskrivningar Utgående avskrivningar Bokfört värde Taxeringsvärde Byggnader Mark Not 7 Aktier, andelar och värdepapper Ingående anskaffningsvärde Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Andel i HSB Stockholm Andel i Fonus Andel i Reimersholme Boservice Not 8 Övriga finansiella anläggningstillgångar Ingående anskaffningsvärde Årets amortering Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Fodran Södermalms Stadsdelsförvaltning Not 9 Övriga kortfristiga fordringar Skattekonto 5 5 Övriga fordringar

17 HSB Bostadsrättsförening Bränneriet i Stockholm Noter Not 10 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Förutbetalda kostnader Kabel tv Tomträtt Försäkring Förvaltningsarvode Övrigt Upplupna intäkter Grovsopor Övrigt Not 11 Kortfristiga placeringar Fonus Not 12 Kassa och bank Nordea Bankkonto Kassa Not 13 Not 14 Förändring av eget kapital Uppl. Underh.- Balanserat Insatser avgifter fond resultat Årets resultat Belopp vid årets ingång Resultatdisp enl. stämmobeslut Årets resultat Belopp vid årets slut Skulder till kreditinstitut Ränteändr. Nästa års Låneinstitut Lånenummer Ränta dag Belopp amortering Nordea Hypotek ,50% Nordea Hypotek ,20% Nordea Hypotek ,32% * Nordea Hypotek # 2,31% * Nordea Hypotek ,63% Nordea Hypotek ,98% * 3 månaders räntebindning # säkrat med ränteswap med ränta 4,62% löptid Ränteswap är ett räntesäkringsavtal som binder räntan på hela eller delar av rörligt lån under ränteswapens löptid. Långfristiga skulder exklusive kortfristig del Om fem år beräknas nuvarande skulder till kreditinstitut uppgå till Not 15 Övriga skulder Moms Deposition Källskatt Nordea bankkonto med checkkredit 3 mkr

18 HSB Bostadsrättsförening Bränneriet i Stockholm Noter Not 16 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Upplupna räntekostnader Förutbetalda hyror och avgifter El Fjärrvärme Vatten Reparationer Snörenhållning Revision Sociala avgifter Övriga upplupna kostnader Förutbetalada ränteintäkter Stockholm, den Anders Åkeson Cecilia Hansson Kristina Lövgren Leif Östling Lena Lindell Malin Erikson Nils Tervell Olof Ekström Rickard Resare Rolf Zetterberg Vår revisionsberättelse har - - lämnats beträffande denna årsredovisning Av föreningen vald revisor BoRevision AB Av HSB Riksförbund utsedd revisor 18

19 Räntekostnader 15% Totala kostnader Skatt 4% Avskrivningar 6% Underhåll 9% Drift 66% Fördelning driftkostnader År 2013 År

20 Revisionsberättelse Till föreningsstämman i HSB Bostadsrättsförening Bränneriet i Stockholm, org.nr Rapport om årsredovisningen Vi har utfört en revision av årsredovisningen för HSB Bostadsrättsförening Bränneriet i Stockholm för räkenskapsåret Styrelsens ansvar för årsredovisningen Det är styrelsen som har ansvaret för att upprätta en årsredovisning som ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen och för den interna kontroll som styrelsen bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning som inte innehåller väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. Revisorns ansvar Vårt ansvar är att uttala oss om årsredovisningen på grundval av vår revision. Granskningen har utförts enligt god redovisningssed. För revisorn från BoRevision AB innebär detta att denne har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing och god revisionssed i Sverige. Dessa standarder kräver att revisorn följer yrkesetiska krav samt planerar och utför revisionen för att uppnå rimlig säkerhet att årsredovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter. En revision innefattar att genom olika åtgärder inhämta revisionsbevis om belopp och annan information i årsredovisningen. Revisorn väljer vilka åtgärder som ska utföras, bland annat genom att bedöma riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. Vid denna riskbedömning beaktar revisorn de delar av den interna kontrollen som är relevanta för hur föreningen upprättar årsredovisningen för att ge en rättvisande bild i syfte att utforma granskningsåtgärder som är ändamålsenliga med hänsyn till omständigheterna, men inte i syfte att göra ett uttalande om effektiviteten i föreningens interna kontroll. En revision innefattar också en utvärdering av ändamålsenligheten i de redovisningsprinciper som har använts och av rimligheten i styrelsens uppskattningar i redovisningen, liksom en utvärdering av den övergripande presentationen i årsredovisningen. Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden. Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en revision av förslaget till dispositioner beträffande föreningens vinst eller förlust samt styrelsens förvaltning för HSB Bostadsrättsförening Bränneriet i Stockholm för räkenskapsåret Styrelsens ansvar Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner beträffande föreningens vinst eller förlust, och det är styrelsen som har ansvaret för förvaltningen enligt bostadsrättslagen. Revisorns ansvar Vårt ansvar är att med rimlig säkerhet uttala oss om förslaget till dispositioner av föreningens vinst eller förlust och om förvaltningen på grundval av vår revision. Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Som underlag för vårt uttalande om styrelsens förslag till dispositioner beträffande föreningens vinst eller förlust har vi granskat om förslaget är förenligt med bostadsrättslagen. Som underlag för vårt uttalande om ansvarsfrihet har vi utöver vår revision av årsredovisningen granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i föreningen för att kunna bedöma om någon styrelseledamot är ersättningsskyldig mot föreningen. Vi har även granskat om någon styrelseledamot på annat sätt har handlat i strid med årsredovisningslagen eller föreningens stadgar. Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden. Uttalanden Vi tillstyrker att föreningsstämman behandlar resultatet enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret. Uttalanden Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av föreningens finansiella ställning per och av dess finansiella resultat och kassaflöden för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar. Vi tillstyrker därför att föreningsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen för föreningen. Stockholm den / Av föreningen vald revisor BoRevision AB Av HSB Riksförbund förordnad revisor 20

Årsberättelse. Brf Stureby 2013

Årsberättelse. Brf Stureby 2013 Årsberättelse Brf Stureby 2013 Att bo i en bostadsrättsförening - vad innebär det? Att bo i en bostadsrätt innebär att du bor till självkostnadspris. Det är ingen som tjänar pengar på ditt boende. Årsavgiften

Läs mer

Brf Tranan Årsredovisning 2013

Brf Tranan Årsredovisning 2013 Brf Tranan Årsredovisning 2013 Att bo i en Bostadsrättsförening - vad innebär det? I HSB bor du till självkostnadspris. Det är ingen annan som tjänar pengar på ditt boende. Årsavgiften (= månadsavgiften,

Läs mer

HSB BRF LILLÄNGSBACKEN

HSB BRF LILLÄNGSBACKEN HSB BRF LILLÄNGSBACKEN Årsredovisning 2013 Att bo i en Bostadsrättsförening - vad innebär det? I HSB bor du till självkostnadspris. Det är ingen annan som tjänar pengar på ditt boende. Årsavgiften (= månadsavgiften,

Läs mer

HSB BRF RÖDA KVARN I SOLNA

HSB BRF RÖDA KVARN I SOLNA HSB BRF RÖDA KVARN I SOLNA ÅRSRedoviSning 213 Att bo i en Bostadsrättsförening - vad innebär det? I HSB bor du till självkostnadspris. Det är ingen annan som tjänar pengar på ditt boende. Årsavgiften (=

Läs mer

Årsredovisning 2013 HSB:s bostadsrättsförening Svartvik nr 268 Stockholm

Årsredovisning 2013 HSB:s bostadsrättsförening Svartvik nr 268 Stockholm Årsredovisning 2013 HSB:s bostadsrättsförening Svartvik nr 268 Stockholm Att bo i en Bostadsrättsförening - vad innebär det? I HSB bor du till självkostnadspris. Det är ingen annan som tjänar pengar på

Läs mer

Org nr 702001-8847 ÅRSREDOVISNING

Org nr 702001-8847 ÅRSREDOVISNING Org nr 702001-8847 ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2014 Att bo i en Bostadsrättsförening - vad innebär det? I HSB bor du till självkostnadspris. Det är ingen annan som tjänar pengar på ditt boende. Årsavgiften

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. för Brf TELLUS. Spara denna årsredovisning, den tillhör lägenheten och du kan behöva den vid försäljning och kontakt med din bank.

ÅRSREDOVISNING. för Brf TELLUS. Spara denna årsredovisning, den tillhör lägenheten och du kan behöva den vid försäljning och kontakt med din bank. Brf TELLUS 2013-01-01 Brf TELLUS 2013-12-31 2006 Spara denna årsredovisning, den tillhör lägenheten och du kan behöva den vid försäljning och kontakt med din bank. ÅRSREDOVISNING för Brf TELLUS Verksamhetsåret

Läs mer

Årsredovsn ng. Styrelsen för Brf Sätra Ang. får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2013-01-01 - 2013-12-31

Årsredovsn ng. Styrelsen för Brf Sätra Ang. får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2013-01-01 - 2013-12-31 Årsredovsn ng Styrelsen för Brf Sätra Ang Org.nr: 716418-6442 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Brf Sätra Äng Org.nr 716418-6442 Förvaltningsberättelse

Läs mer

BRF MALARSTRAND 2 ÅRSREDOVISNING. Org nr 716405-7536. för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31

BRF MALARSTRAND 2 ÅRSREDOVISNING. Org nr 716405-7536. för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 BRF MALARSTRAND 2 Org nr 716405-7536 ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Brf Mälarstrand 2 Ka 11 e I se till ordinarie föreningsstämma den 5 maj 2014 klockan 1900. Mötet hålls på Restaurang

Läs mer

HSB BRF LISEBERG ÅRSRedoviSning 2014

HSB BRF LISEBERG ÅRSRedoviSning 2014 HSB BRF LISEBERG ÅRSRedoviSning 214 Att bo i en Bostadsrättsförening - vad innebär det? I HSB bor du till självkostnadspris. Det är ingen annan som tjänar pengar på ditt boende. Årsavgiften (= månadsavgiften,

Läs mer

HSB:s Brf Mälaren i Stockholm. Organisationsnummer: 702001-4895. Arsredovisning. 2014-01-01till2014-12-31

HSB:s Brf Mälaren i Stockholm. Organisationsnummer: 702001-4895. Arsredovisning. 2014-01-01till2014-12-31 HSB:s brf Mälaren i Stockholm Årsredovisning 2014 org nr: 702001-4895 www.hsb.se HSB:s Brf Mälaren i Stockholm Organisationsnummer: 702001-4895 0 Arsredovisning 2014-01-01till2014-12-31 3 HSB:s brfmälaren

Läs mer

Årsredovisning. Styrelsen för HSB Brf Vilunda i Upplands Väsby. Org.nr: 714800-2087

Årsredovisning. Styrelsen för HSB Brf Vilunda i Upplands Väsby. Org.nr: 714800-2087 Årsredovisning Styrelsen för HSB Brf Vilunda i Upplands Väsby Org.nr: 714800-2087 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 org.nr 714800-2087

Läs mer

Årsredovisning. Styrelsen för HSB Brf Sjöberg i Sollentuna. Org.nr: 714800-2798

Årsredovisning. Styrelsen för HSB Brf Sjöberg i Sollentuna. Org.nr: 714800-2798 Årsredovisning Styrelsen för HSB Brf Sjöberg i Sollentuna Org.nr: 714800-2798 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 org.nr 714800-2798 Förvaltningsberättelse

Läs mer

För HSB:s Bostadsrättsförening Bävern i Stockholm Organisationsnummer: 70 20 00-3161

För HSB:s Bostadsrättsförening Bävern i Stockholm Organisationsnummer: 70 20 00-3161 ÅRSREDOVISNING För HSB:s Bostadsrättsförening Bävern i Stockholm Organisationsnummer: 70 20 00-3161 Styrelsen för HSB:s Bostadsrättsförening Bävern i Stockholm far härmed avge redovisning för föreningens

Läs mer

Styrelsen för Brf Grim Park

Styrelsen för Brf Grim Park Styrelsen för Org.nr: 769604-3970 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 2014-01-01 2013-01-01 Resultaträkning 2014-12-31 2013-12-31 Rörelseintäkter

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. HSB Bostadsrättsförening. Skogsfrun. i Helsingborg

ÅRSREDOVISNING 2014. HSB Bostadsrättsförening. Skogsfrun. i Helsingborg ÅRSREDOVISNING 2014 HSB Bostadsrättsförening Skogsfrun i Helsingborg Bostadsrättsföreningen En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening (juridisk person = företag) som ägs av föreningens medlemmar/bostadsrättshavare.

Läs mer

Styrelsen för Hsbs Brf Tynnered i Göteborg

Styrelsen för Hsbs Brf Tynnered i Göteborg Styrelsen för Org.nr: 757200-8972 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2013-07-01-2014-06-30 Resultaträkning 2014-06-30 2013-06-30 Nettoomsättning Not 1 19 292

Läs mer

Årsredovisning. fl~~.t. HSB:s BrfMälaren i Stockholm. Organisationsnummer: 702001-4895. 2010-09-01 till 2011-08-31 ~~ ~ ~.

Årsredovisning. fl~~.t. HSB:s BrfMälaren i Stockholm. Organisationsnummer: 702001-4895. 2010-09-01 till 2011-08-31 ~~ ~ ~. , HSB:s brfmälaren i Stockholm Arsredovisning 2010-2011 org nr: 702001-4895 www.hsb.se HSB:s BrfMälaren i Stockholm Organisationsnummer: 702001-4895 Årsredovisning 2010-09-01 till 2011-08-31 1(10) ~ fl~~.t

Läs mer

Årsredovisning för 2009

Årsredovisning för 2009 Årsredovisning för 2009 HSB Bostadsrättsförening Taffelberget Stockholm Organisationsnummer 716418-6921 ÅR-Brf_Taffelberget2009 Sidan 1 av 16 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE för 2009 Styrelsen lämnar härmed redovisning

Läs mer

Foto: Janne Lindeström. Årsredovisning 2013 - Bostadsrättsföreningen Tanto

Foto: Janne Lindeström. Årsredovisning 2013 - Bostadsrättsföreningen Tanto Foto: Janne Lindeström Årsredovisning 2013 - Bostadsrättsföreningen Tanto Årsredovisning 2013 Bostadsrättsföreningen Tanto Verksamhetsberättelse 2013 Styrelsen för HSB Bostadsrättsförening Tanto i Stockholm

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. HSB Bostadsrättsförening. Fredriksdal. i Helsingborg

ÅRSREDOVISNING 2014. HSB Bostadsrättsförening. Fredriksdal. i Helsingborg ÅRSREDOVISNING 2014 HSB Bostadsrättsförening Fredriksdal i Helsingborg Bostadsrättsföreningen En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening (juridisk person = företag) som ägs av föreningens medlemmar/bostadsrättshavare.

Läs mer

Bostadsrättsföreningen. HSB Nordvästra Skåne

Bostadsrättsföreningen. HSB Nordvästra Skåne Bostadsrättsföreningen En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening (juridisk person = företag) som ägs av föreningens medlemmar/bostadsrättshavare. Som bostadsrättshavare äger du dessutom rätten att

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. HSB Bostadsrättsförening. Ramlösagården. i Helsingborg

ÅRSREDOVISNING 2014. HSB Bostadsrättsförening. Ramlösagården. i Helsingborg ÅRSREDOVISNING 2014 HSB Bostadsrättsförening Ramlösagården i Helsingborg Bostadsrättsföreningen En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening (juridisk person = företag) som ägs av föreningens medlemmar/bostadsrättshavare.

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. HSB Bostadsrättsförening. Fria Bad. i Helsingborg

ÅRSREDOVISNING 2014. HSB Bostadsrättsförening. Fria Bad. i Helsingborg ÅRSREDOVISNING 2014 HSB Bostadsrättsförening Fria Bad i Helsingborg Bostadsrättsföreningen En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening (juridisk person = företag) som ägs av föreningens medlemmar/bostadsrättshavare.

Läs mer

Bostadsrättsföreningen. HSB Nordvästra Skåne

Bostadsrättsföreningen. HSB Nordvästra Skåne Bostadsrättsföreningen En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening (juridisk person = företag) som ägs av föreningens medlemmar/bostadsrättshavare. Som bostadsrättshavare äger du dessutom rätten att

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 1/9 2011 31/8 2012

ÅRSREDOVISNING 1/9 2011 31/8 2012 ÅRSREDOVISNING 1/9 2011 31/8 2012 HSB BRF ALMHÖG I MALMÖ Org Nr: 746000-5437 8HSB Brf Almhög i Malmö KALLELSE Medlemmarna i HSB Bostadsrättsförening Alrnhög kallas härmed till ordinarie fdreningsstämma

Läs mer

Att bo i en bostadsrättsförening - vad innebär det?

Att bo i en bostadsrättsförening - vad innebär det? Brf Tempelekot Arsredovisning 2010 Att bo i en bostadsrättsförening - vad innebär det? I HSB bor du till självkostnadspris. Det är ingen annan som tiänar pengar på ditt boende. Årsavgiften (= månadsavgiften,

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE ÅRSREDOVISNING FÖR HSB BRF TAFFELBERGET NR 271 Organisationsnummer 716418-6921 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen lämnar härmed redovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2005. ALLMÄNT OM FÖRENINGEN

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. för Brf TELLUS. Verksamhetsåret 2009-01-01 2009-12-31

ÅRSREDOVISNING. för Brf TELLUS. Verksamhetsåret 2009-01-01 2009-12-31 Brf TELLUS 2009-01-01 Brf TELLUS 2009-12-31 2006 ÅRSREDOVISNING för Brf TELLUS Verksamhetsåret 2009-01-01 2009-12-31 1 Brf TELLUS 2006 2009-01-01 2009-12-31 K A L L E L S E Medlemmarna i HSB:s Bostadsrättsförening

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2009. Det går inte bara segelbåtar på Ulvsundasjön Foto Inger Edvardsson. HSBs bostadsrättsförening Svartvik nr 268 Stockholm

ÅRSREDOVISNING 2009. Det går inte bara segelbåtar på Ulvsundasjön Foto Inger Edvardsson. HSBs bostadsrättsförening Svartvik nr 268 Stockholm ÅRSREDOVISNING 2009 Det går inte bara segelbåtar på Ulvsundasjön Foto Inger Edvardsson HSBs bostadsrättsförening Svartvik nr 268 Stockholm INNEHÅLLSFÖRTECKNING Viktiga händelser 1 Allmänt om föreningen

Läs mer