VÄLKOMMEN TILL HSBs BRF KORSRIDDAREN Kort historik 1 Ekonomisk förening 2 Plan över föreningens fastigheter 5 Underhåll och investeringar 6

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VÄLKOMMEN TILL HSBs BRF KORSRIDDAREN Kort historik 1 Ekonomisk förening 2 Plan över föreningens fastigheter 5 Underhåll och investeringar 6"

Transkript

1 VÄLKOMMEN TILL HSBs BRF KORSRIDDAREN Kort historik 1 Ekonomisk förening 2 Plan över föreningens fastigheter 5 Underhåll och investeringar 6 FÖRVALTNING OCH FASTIGHETSSKÖTSEL 8 Förvaltning Föreningens förvaltare, telefonnummer och adress Fastighetsskötsel och felanmälan Skadedjur SOPHANTERING 10 Hushållssopor och tidningar Källsortering, GEMENSAMHETSLOKALER 11 Cykel och barnvagnsrum Tvättstugor Föreningslokalen Korsriddaren Övernattningslägenheten 13 Föreningens gym, Hobbylokal ORDNINGSREGLER i föreningen 14 ORDNINGSREGLER vid renovering i lägenhet och andra lokaler, affärslokaler 15 ÖVRIG INFORMATION 16 Rabatter, Bredband, Hyra lokal Klagomål Informationsblad, Föreningens hemsida Pensionärsföreningen Hemförsäkring Studieorganisatör, Trädgårdsgruppen, Arbetsgrupper 16 TELEFON OCH ADRESSLISTA 18 Adresser till Brf Korsriddarens entreprenörer HSB-Stockholm, Fastighetsskötsel, service HSB-Jouren Styrelsens ledamöter

2 VÄLKOMMEN TILL HSBs BRF KORSRIDDAREN I STOCKHOLM Välkommen till Brf Korsriddaren! Styrelsen hoppas du ska trivas i vår förening. Vill du veta något som inte står i denna information är du välkommen att höra av dig till någon av styrelsens ledamöter. Vilka personer som ingår i styrelsen hittar du sist i denna skrift. När du bott här ett tag och kommit på något som föreningen borde ha eller skulle kunna ha eller du tycker något ska förändras, hör av dig till någon i styrelsen. I denna skrift finns information som berättar om föreningen och hur den fungerar. Denna information finns även att läsa på föreningens hemsida : Information omfattar det mesta, från kort historik till rent praktiska göromål. Välkommen till Brf Korsriddaren Styrelsen FÖRENINGENS POSTLÅDA Vill du kontakta någon av Brf Korsriddarens styrelseledamöter kan du lämna skriftliga meddelanden i postlåda som finns vid expedition på Hägerstensvägen 165 C, bredvid föreningslokalen. Föreningsexpeditionen är inte bemannad. Har du en brådskande ärende bör du i första hand kontakta föreningens förvaltare eller HSB kundtjänst, dagtid. Är ditt ärende av sådan art att det behövs någon slags behandling tas det upp på nästkommande styrelsemöte, föreningens förvaltare informerar alltid styrelsen när medlem kontaktat henne i frågor som kan vara av intresse för styrelsen eller att det medför en åtgärd från styrelsen. Styrelseledamöter når du kvällstid på deras privata telefonnummer. se sista sidan i denna information eller i trapphusen. KORT HISTORIK Brf Korsriddaren bildades i juni Lägenheterna stod inflyttningsklara åren Föreningen omfattar hela kvarteret Främlingen 1-7, som består av 7 fastigheter med 174 hushåll och 15 lokaler. De flesta lokaler tillhör HSB Stockholm. Brf Korsriddaren totala yta uppgår till m². Skisser på föreningens lägenheter hittar du längre fram i denna skrift. MEDLEMSKAP Brf Korsriddaren är medlem i HSB Stockholm och tillhör HSB Stockholms distrikt Stockholm söderort.

3 EKONOMISK FÖRENING HSBs Brf Korsriddaren är som organisation en ekonomisk förening. Vilket betyder att föreningen styrs av olika lagar och förordningar. Lagar som Lagen om ekonomiska föreningar, Bostadsrättslagen och andra lagar som berör en bostadsrättsförening. Vi lever alltså inte i en intresseförening. I vår föreningen innebär boendet och ägandet att varje bostadsrättsinnehavare förvaltar och har ansvaret för skötseln av den lägenhet medlemmen disponerar i föreningen. Vilket också betyder att du har eget ansvar i att ta del av den information som finns i föreningen. Att du bör ta ansvar för din del i föreningen och förvalta den väl. Du bör även ta ansvar för att du informerar styrelsen för Brf Korsriddaren i ärenden som har betydelse för föreningen. BRF KORSRIDDARENS AVGIFT Alla kostnader som uppkommer i en bostadsrättsförening delar alla medlemmar på, alla kostnader som finns och som tillkommer vid skötseln och driften av föreningen brf Korsriddaren. All fastighetsskötsel, förvaltning och reparationer av fastigheterna betalas med årsavgifterna. Likaså skatter och andra kostnader, som vi inte kan påverka, betalas av medlemmarna via årsavgifterna. Avierna kommer en gång per kvartal och i det sista kvartalet står på avin, vilket värde lägenheten har att deklareras för. ATT BO I BOSTADSRÄTT Enkelt uttryckt kan sägas att boende i bostadsrätt innebär att man förfogar över den lägenhet man köpt. Det innebär också medlemskap i den bostadsrättförening till vilken lägenheten hör. Detta medlemskap medför rättigheter, skyldigheter och möjligheter för medlemmarna, vilka framgår av stadgar och ordningsregler du finner längre fram i skriften. Att bo i bostadsrätt medför också att samtliga lägenhetsinnehavare delar på de intäkter och kostnader föreningen har. Vi betalar således inte hyra för våra lägenheter utan en årsavgift vilken delas i 12 månadsbetalningar. Årsavgiften står i förhållande till lägenhetens andelstal i föreningen. STYRELSE OCH EKONOMI Bostadsrättsföreningen (Brf) Korsriddaren är registrerad hos Patent och Registreringsverket som ekonomisk förening. Styrelsen anmäler årligen till verket förändringar av styrelseledamöter efter senaste årsstämman. Detta är mycket viktigt då varje styrelseledamot har personligt ansvar för ärenden man har varit med om att besluta. För suppleanter gäller detta endast i de fall man varit ersättare då styrelsen inte varit beslutsmässig. Verksamhetsåret för Brf Korsriddaren är ett kalender år, 1 januari 31 december. Ordinarie föreningsmöte hålls en gång per verksamhetsår. Föreningsmötet är föreningens högsta beslutande och bestämmande organ. Föreningsmötet beslutar om de motioner/ärenden som inkommit. Större ärenden som ombyggnationer, stora förändringar som påverkar medlems ekonomiska förhållanden i föreningen ska beslutas om på föreningsmötet. Förtydligande: Föreningsmöte kan även heta föreningsstämma, årsstämma eller i dagligt tal stämman.

4 Vid alla benämningar menar man det möte styrelsen sammankallar till en gång per år, då all formalia gås igenom för föreningen. Extra föreningsstämma kan även sammankallas vid behov, sådana ärenden som medlemmarna bör vara med att besluta om. Enligt Brf Korsriddarens stadgar ska motioner/ärenden till stämman ska vara styrelsen till handa senast före februari månads utgång. På årsstämman beslutas formalia för kommande verksamhetsår som bokslutet, verksamhetsberättelsen, beviljande av ansvarfrihet eller ej, styrelseledamöter, arvoden till funktioner i föreningen som styrelsens revisorernas och andra ledamöter som haft särskilda sysslor, mötesarvoden, valberedning, avgiftshöjning etc se vad som står under för årsmöte i föreningens stadgar. Motion/ärenden anmäld av medlem till föreningsstämman skall vara styrelsen tillhanda före februari månads utgång. Styrelsen ska på föreningsstämman redovisa vilka åtgärder som ska vidtas under kommande året. På årsmötet utses även en styrelse som ska ansvara för föreningens ekonomi och skötsel och suppleanter. Suppleanter träder in när styrelsen ej är fulltalig. Läs mer i föreningens stadgar. Styrelsens mål är att hålla en bra årsavgift med en kostnadseffektiv förvaltning. Ca 1 gång per månad, med undantag för sommaren, sammanträder styrelsen. En stående punkt på dagordningen är Inkomna ärenden från medlemmarna. Föreningen har ett informationsblad om kommer ut 4 gånger om året. Fakta om föreningen Föreningens officiella namn är HSBs Brf Korsriddaren i Stockholm. Föreningen adress är Brf Korsriddaren, Stockholm. Föreningen har 172 bostäder som fördelar sig på som fördelar sig enligt följande: 30 st Ettor 105 st Tvåor 33 st Treor 3 st Femor, 4 rum och en jungfrukammare och 1 st Sexa. Denna lägenhet är två i hopslagna lägenheter. I föreningens begynnelse var den ena lägenheten en tandläkarmottagning. Tjänster i föreningen INRE FONDEN Styrelsen har beslutat att medel ur Inre Fonden får utnyttjas för underhåll av lägenheten inklusive standardinredningen. Fondmedlen får således ej användas för bekostnad/underhåll av tillbehör som kan anse som tillval, som t ex diskmaskin, tvättmaskin, duschkabin eller sådant som den boende kan ta med sig vid försäljning. Vill du utnyttja Inre Fonden kontaktar du föreningens förvaltningskontor dagtid. Från och med verksamhetsår 2005 avsätts inga medel längre till Inre fonden. De lägenheter som fortfarande har medel i Inre fonden får naturligtvis ta medlen i anspråk.

5 FÖRÄNDRA I LÄGENHETEN? UNDERSÖKNINGSSKYLDIGHET! Innan du väsentligt förändrar något i din lägenhet ska du alltid kontakta föreningens förvaltare/styrelse. för att undersöka om föreningen är i färd med renovering eller annan åtgärd som kan påverka din tänkta arbete. Varken du eller föreningen vill göra ett jobb i onödan eller två gånger. Gör du större förändringar i lägenheten ska du ansöka detta skriftligt till styrelsen och förvaltaren, med bifogad ritning som visar vad du tänker göra. Du får inte ta bort bärande eller stöttande väggar i lägenheten eller ta bort en vägg utan att kontakta styrelsen/förvaltaren. Förvaltaren bereder ärenden till styrelsen. Förvaltaren svarar på frågor dagtid, vardagar. Dina ändringar i lägenheten dokumenteras hos förvaltaren på lägenhetsnumret, på så sätt kan man följa historien i din lägenhet. Dokumentationen kan endast göras om förvaltaren får kännedom om förändringarna. GASSPIS - ELSPIS Gasspis är standardutrustning i föreningen. De som har elspis har installerat detta på egen bekostnad. Trefas (el till elspis) finns framdraget till var lägenhet (finns i trapphusen). Behöver du få tillgång till elcentral, kontakta fastighetsskötaren. Vill du ha gasspis? Kontakta berörd gasleverantör för upplysning. BADKAR Föreningen har badkar som standard i badrum. De som idag har dusch har bytt från standarden. LÄGENHETSDÖRR SÄKERHETSDÖRR I Brf Korsriddaren avgör lägenhetsinnehavaren själv lägenhetsdörrens art - om man vill ha säkerhetsdörr eller inte. Föreningen sponsrar inga säkerhetsdörrar. Självklart rekommenderas säkerhetsdörr samt färgen ska vara Mahogny. ANDRAHANDSUTHYRNING Föreningen är restriktiv vad gäller andrahandsuthyrning. Andrahandsuthyrningen är tidsbegränsad till 6 månader, eller vid särskilda fall ett år, i sänder och godkänns av styrelsen. Ansökningsblanketter erhålls av föreningens förvaltare eller kan finns i pappershandel. Efter varje utgången period måste ny ansökan lämnas in. Uthyrning i andra hand kan godkännas vid tjänst eller utbildning på annan ort och då krävs intyg från arbetsgivare respektive skola. Man kan även få godkännande av andra orsaker men då ska man ha starkt vägande skäl. Styrelsen är restriktiv med andrahandsuthyrningar då vår boendeform är att medlem bor i sin egen bostad. Formen bostadsrättsförening är för medlemmar ej som hyresvärd.

6 Situationsskiss över Brf Korsriddaren Hus 1/155 Hus 2/157 Hus 3/159 Hus 4/161 Hus 5/163 Hus 7/165 Hus 7/ Hobbyrum Tvätt 3 tim/5 tim, torkrum Återvinnings-/källsorteringsrum Gymlokal Tvätt 3 tim Spontantvätt, grovtvätt Tvätt 3 tim/5 tim, torkrum Övernattningslägenheten är belägen i hus 7, Hägerstensvägen Ringen visar var övernattningslägenheten är belägen OBS!! Det är förbjudet att förvara privata ägodelar som skor, stövlar mattor, barnvagn etc i entréerna och trapphus. De hindrar framkomligheten och kan förorsaka brand och olyckor. Brandmyndigheten tog detta beslut 1 december 1992.

7 Underhåll och investeringar i Brf Korsriddaren åren Denna information uppdateras årligen. Reviderad Fasadrenovering 1989 Installation av Stjärn-TV, senare UPC, numera Comhem Byte av elledningar, 3-fas i trapphusen Källarna målas Stambyte samt renovering av samtliga badrum Renovering av tak och Balkong, vilka förstoras med 30 cm 1997 Trädgårdarna Fönstermålning Ombyggnation/iordningställande av gemensamhetslokaler (fd ByggUrbans, H-väg 165C) Invigning av föreningslokalen Korsriddaren 2000 Fler tvättstugor på H-väg Bredbandsinstallation Träningslokal invigs H-väg 161 Installation av fjärrvärme: Borttagande av pannor i panncentralen 2002 Ommålning av trapphus Renovering av entréer, portar Ventilationen i tvättstugor åtgärdades Renovering och målning av torkrum Kakling av golv i tvättstugor och torkrum 2003 Sockeltvätt. Renovering av burspråkstak Nedmontering av del av skorsten Byte av räkenskapsår, från brutet till kalenderår, fr 1/ /12-04 Antagande av nya stadgar Fönsterrenovering Bullersanering i lägenheter mot Hägerstensvägen bidrag från kommunen 2005 Enhetsmätning av el installeras: dvs plattform installeras för olika tjänster som t ex låssystem, bokningssystem etc. Installation av värmestyrning gm plattformen. Övernattningslägenheten invigs 2006 Hobbyrummet är klart 2007 Certifiering klar och godkänd Renovering av gymmet samt komplettering av träningsredskap Bortrensning av kvarglömda cyklar och möbler 2008 Delmålning av föreningslokal plus gardiner Lackning av portar och målning av källarräcken Grovtvättstugan renoverad samt två nya spontanmaskiner 2009 Första delen av omcertifiering klar och godkänd Övergång till digital underhållsplan Brandöversyn och brandregler klara Nytt porslin och stolar till föreningslokalen Hemsida omgjord och förbättrad

8 2010 Certifiering klar och godkänd Köpte vår lokaler på Hägerstensvägen av HSB Rensning av cyklar och uppmärkning av vind- och källarförråd. Rengöring av utsida på hälften av balkongerna Tvättstuga Hägerstensvägen 157, 1 ny tvättmaskin och två nya torkskåp 2011 Byte av 10 st tvättmaskiner och annan tvättutrustning Införande av skalskydd med låsbricka och koder Spolning av avloppsrör i samtliga lägenheter Uppmärkning av vinds- och källarförråd fortsätter 2012 Borttagande av samtliga takfönster på samtliga fastigheter Renovering av yttre trappor till källare och lokaler Ytterligare två sandlådor Underhåll av golvet i föreningslokalen (behandling) 2013 Stuprör, byte av de sämsta (3 st) 2014 Fortsatta reparationer av stuprör och svep Översyn av yttertak Rensning av cykel- och barnvagnsförråd Belysning vid husgavlar mot gångvägen Termostatventiler och radiatorer byts (delvis) Radiatorer i trapphus Plan Belysning i trapphus Målning av fönster Ytterbelysning (ett EU-krav) Senare Isolering av huskroppar, Restaurering av trapphus, Översyn av eventuellt solceller och bergvärme, Underhåll av toaletter

9 FÖRVALTNING OCH FASTIGHETSSKÖTSEL FÖRVALTNING Brf Korsriddaren anlitar HSB Stockholm, för förvaltning av föreningens fastigheter. Detta innebär att följande uppgifter utförs på uppdrag och under kontroll av föreningens styrelse Ekonomisk handläggning, dvs bokföring, avgiftsavisering, kravverksamhet mm. Administrativa frågor som, pantföreskrivningar, överlåtelser, utbetalning ur Inre Fonden, ändring av namn på hyresavin, förfrågningar om lägenheten m.m. HSB Stockholm, Brf Förvaltning, Besöksadress: Flemminggatan 41 Postadress: Stockholm Besöks och telefontid: måndag fredag Lägenhetsadministration ärenden som överlåtelser, panter, Inre Fonden m.m. Hyresredovisning frågor om hyran och avgifter Förvaltare Pernilla Wiik Kontorstid: kl 9-16, fredag , torsdag även till 18, utom under juni, juli och augusti. Vid pantföreskrivningar och andra ekonomiska ärenden ska alltid Brf Förvaltning kontaktas. Uppgifter måste och skall kontrolleras mot banker och andra myndigheter på dagtid. FASTIGHETSSKÖTSEL OCH FELANMÄLAN Skötsel av föreningens fastigheter utförs av HSB Stockholm, Mark och Service. I avtalet med dem ingår: - Rondering en gång i veckan, i trapphus, källare, vindar och tvättstugor. - Lampbyten i ovanstående utrymmen. - Byte av namnremsor på dörrar och våningsregister i entréer. - Tillsyn och skötsel av värme- och vattenanläggningen. - Säkerhetskontroll av tvättstugor en gång i veckan, samt tillsyn av fläktar och tidur. - Tillsyn av elutrustning i allmänna utrymmen. - Reparation av ettgreppsblandare och ompackning av kranar. - Rensning av avloppsledning fram till stam. Kontakta omedelbart när du upptäcker något som bör åtgärdas. Ring hellre en gång för mycket. Ring om: Något av ovanstående inte fungerar eller om varmvattnet har för dålig temperatur, lampor i trappan behöver bytas, tvättmaskinerna krånglar, namnbyte på dörren m.m.

10 Behöver du hjälp hemma kan du anlita HSB Mark och Service privat. HSB Stockholm har en prislista för olika ärenden/göromål du behöver hjälp med. Kostnaden för denna service kan du ta från din Inre Fond. HSB Stockholm, Teknisk förvaltning Servicecenter/felanmälan Telefontid HSB-Jouren anlitas efter kontorstid, efter kl till 07.00, , se mer detaljerad info sista sidan. Detta telefonnummer gäller efter kl för akuta ärenden då fastigheten är i fara eller om hela lägenheten är strömlös. Vid Jourutryckning debiteras föreningen en kostnad per gång. Om HSB-jouren kontaktas för fel som kan vänta till dagtid, kan anmälaren själv få bekosta utryckningen. SKADEDJUR Upptäckt av skadedjur i din lägenhet skall omedelbart anmälas till förvaltaren och till Nomor Policy för SOPHANTERING I FÖRENINGEN HUSHÅLLSSOPOR OCH TIDNINGAR Hushållssopor och tidningar läggs i behållare som finns på gårdarna, inga andra sopor får läggas där. Andra sopor kastas i källsorteringsrummet, som t ex: Tidningar ska förpackas i papper. Avfall som läggs bredvid behållarna tar sophämtarna inte hand om, de tar endast det som finns i behållarna. Är det fullt i pappersbehållaren vid din port finns det kanske plats i någon annan. För hämtning av sopor bredvid behållarna debiteras föreningen extra. Kostnaden för detta drabbar alla i föreningen. Begagnade vitvaror som spis, kylskåp, frysbox etc är eget privata skräp som du själv får bekosta bortforsling av, t ex till någon återvinningscentral. Eller kan affären där du köper vitvaror av ta hand om dessa för en betydligt lägre kostnad än den föreningen får betala. Renoveringsmaterial från din lägenhet är absolut förbjudet att förvaras på gården. Du kan skada barn och vuxna. Renoveringsmaterial skall förpassas till av kommunen anvisad plats, ej i föreningens lokaler eller mark.

11 KÄLLSORTERINGs rum Grovsoprum Föreningens källsorterings finns i källaren på Hägerstensvägen 159, med ingång från baksidan. Nyckel dit är densamma som till föreningens tvättstugor. Där läggs alla sopor som inte är hushållssopor och tidningar. I källsorteringsrummet finns fraktioner för: Glas - Hårdplast Metall Papper Kartong och wellpapp Elektronik Lysrör Batterier Grovsopor Det är viktigt att lägga i rätt behållare. Tänk på att minimera ljudet då du slänger saker, framför allt glas. Lyft gärna på locket till glasbehållaren. Vik ihop dina IKEA - och andra kartonger. Dessa sopor debiteras per kubik. Vilket betyder att en liten lätt sopa kan bli ordentligt dyr. Likaså de möbler du slänger, montera isär dem. OBS!! Enligt beslut av Brandmyndigheten fr 1 december 1992 är det absolut förbjudet att blockera för utryckningspersonal eller att förvara brandfarligt material i trapphus såsom t ex personliga ägodelar, tidningsbuntar i entréerna, barnvagnar eller annat. Det hindrar framkomligheten och kan förorsaka brand och olyckor. GEMENSAMHETSLOKALER I föreningen finns ett antal gemensamhetslokaler, som övernattningslägenhet, festlokal, tvättstugor, vävstuga och hobbylokal. Gemensamhetslokalerna får nyttjas av alla. Det finns inga lokaler eller tvättstugor som "tillhör" boende i ett visst hus. Gemensamhetslokalerna är alla belägna i källarplanet i fastigheterna, se ituationsplanen över föreningen. Tvättstugenyckeln går till samtliga fastigheters källardörrar. En allmän regel för våra gemensamhetslokaler är att var och en städar lokalen efter sig! CYKEL- OCH BARNVAGNSRUM I varje fastighet, i källaren, finns cykel- och barnvagnsrum. Där kan du ställa cyklar och barnvagnar. För barnvagnar har vi satt upp en stång på väggen för att kunna låsa fast barnvagnen med ett lås.

12 TVÄTTSTUGOR I föreningen finns 8 tvättstugor. Tvättstugorna tillhör inga speciella hus utan du bokar den tvättstuga som är ledig och är lämpligast för dig. Bokning av tvättstuga gör du med låskolven på bokningstavlan. Bokningstavlan finns antingen i tvättstugan eller utanför, i nära anslutning till de. Saknar du en låskolv, kontakta föreningens förvaltare. Tvättstugorna är spridda i hela föreningen, se situationsplan över föreningen. Av bokningstavlorna framgår vilka tvättider som gäller, se även tabell nedan. Det finns också en tvättmaskin för spontantvätt. Strömmen till tvättmaskinerna, torkrummen och torkskåpen är kopplade till tidur som är automatkopplade och slås av kl Se till att du tvättat klart så att din tvätt inte blir inlåst övernatten i maskinen. Tvättstugor utan torkrum I tvättstugor utan torkrum finns; tvättmaskiner, torkskåp och torktumlare. Innan du hänger in din våta tvätt i torkskåpen är det idé att värma upp torkskåpet då det torkar snabbare. Torkskåpet får du använda en timme in på nästa tvättpass. Tvättstugor med torkrum Tvättstugor med torkrum är utrustade med; tvättmaskiner och torktumlare. Till dessa tvättstugor hör 2 torkrum vardera. Torkpassen i torkrummen är alltid 2 tvättider, dvs ditt tvättpass och ytterligare ett. Ett torkrum ska alltid vara tomt för nästa tvättpass. Spontantvättmaskin Det finns ytterligare en tvättmaskin, en spontantvättmaskin, som inte behöver förbokas. Till denna tvättmaskin finns inga torkmöjligheter. Det är meningen att tvätten ska torka i den egna lägenheten. Torkrummen får inte användas av den som använder spontantvättmaskinen. Grovtvättstuga Grovtvättstugan bokas på en särskild bokningslista som finns i grovtvättstugan. Denna tvättmaskin används till att tvätta mattor, filtar, dynor och liknande. Mangelrum I föreningen finns ett mangelrum med en gammal stenmangel. Instruktioner för hur man använder dem finns i respektive rum. Även mangeln är automatkopplad till ett tidur. TVÄTTSTUGORNAS PLACERING 3 timmar 5 timmar spontantvätt grovtvätt torkrum mangel (X= antal maskiner) 157 X X X X 163 X 165 X X X X X XX X

13 TVÄTTIDER Tretimmarspass Femtimmarspass fre - lör söndagar fre lördag söndagar Du måste börja tvätta inom 30 minuter Du måste börja tvätta inom 1 timmar på din bokade tid, i annat fall förlorar du på din bokade tid, i annat fall förlorar du rätten till tvättiden och vem som vill får rätten till tvättiden och vem som vill får överta tiden. överta tiden. Det är absolut förbjudet att tvätta mattor eller annan grovtvätt i de vanliga maskinerna. Bygel-behåar skall läggas i därför avsedd tvättpåse. STÄDNING AV TVÄTTSTUGOR Efter varje tvättpass ska maskinerna rengöras, dammet i torktumlaren avlägsnas och tvättstugan städas. Saknas städredskap ring fastighetsskötseln/kundservice och be dem införskaffa det som saknas. ÖVRIGA GEMENSAMHETSLOKALER FÖRENINGSLOKALEN KORSRIDDAREN Den gemensamma föreningslokalen Korsriddaren ligger på Hägerstensvägen 165 C. Denna lokal kan hyras för privata ändamål som barnkalas, födelsedagsfirande, etc. Hög musik är inte tillåten efter kl 23. Gården år ej användas av den som hyr eller dess deltagare. Naturligtvis ska lokalen lämnas i städat skick. Skulle något mot förmodan skadas eller förkomma ska det anmäls till förvaltaren eller någon i styrelsen så det kan ersättas. Allt husgeråd är inköpt på IKEA. Bokning av lokalen se sista sidan, Telefon- och adresslista Vid bokning får du ett avtal för att säkerställa att du vet villkor och ordningsregler för lokalen. ÖVERNATTNINGSLÄGENHET Föreningens övernattningslägenhet är belägen i källarplanet i hus 7, Hägerstensvägen Lägenheten består av ett stort rum och ett litet kök. Lägenheten är fullt möblerad och utrustad. Möbleringen består av två bäddsoffor, ett matbord med stolar. Sängplats och utrustningen är för 4 vuxna. Köket är utrustat med kastruller, tallrikar, glas och bestick. Det finns ingen duschmöjlighet i lägenheten. Sänglinne tar du med dig. OBS! Efterfrågan på lägenheten är stor varför du vid avbokning bör göra det omgående. Om du ej meddelar i tid eller lämnar nyckeln i tid blockerar du för dina grannar att ta emot gäster.

14 Villkor för hyra av lägenheten: Kostnad: 150 kr/dygn. Vid sen avbokning, (dagen innan) blir du ersättningsskyldig för ett dygn. Lämnar du tillbaks nyckeln sent blir du ersättningsskyldig för ytterligare ett dygn. Du kan boka lägenheten som längst 7 dygn. Kontrollera alltid att din bokning är OK. Det finns bokningsblanketter vid lägenheten och på föreningens hemsida. Telefonnummer för bokning av lägenheten : Marianne Uhlinder. FÖRENINGENS GYM Föreningens gym med redskap finns på Hägerstensvägen 161, (källardörren mot åsen/pilgrimsvägen). Till gymmet behöver du inte boka tid. Men du måste städa efter dig. Nyckel till gymmet är kodlåsbrickan. HOBBYLOKAL Föreningens hobbylokal finns i hus 1, Hägerstensvägen 155. I lokalen finns hyvelbänk men inga verktyg, dem får du ta med själv. Lokalen får nyttjas av samtliga medlemmar och bokas ej. Nyckeln till lokalen är densamma som till tvättstugan. Du måste själv hålla reda på dina grejer och ta ansvar för dem. ORDNINGSREGLER FÖR BRF KORSRIDDAREN Här finner du de ordningsregler som gäller för vår bostadsrättsförening. I ett flerfamiljshus blir man alltid mer eller mindre beroende av varandra. Människor har olika vanor och levnadssätt och därför gäller det att kunna samarbeta i ett bostadsområde. En bra förutsättning är en positiv inställning, liksom respekt för varandra. Det är viktigt att var och en är aktsam om fastigheterna och dess inredning - ju mindre underhållet kostar, desto bättre förutsättningar har vi att begränsa avgiftshöjningar och förbättra såväl inre som yttre miljö. Det är för den gemensamma trevnaden som nedanstående ordningsregler har tagits fram. Vi är alla skyldiga att iaktta reglerna. Förutom de beslutade ordningsreglerna gäller de föreskrifter som står i föreningens stadgar som bygger på bostadsrättslagen och lagen om ekonomiska föreningar. Kom ihåg att du är ansvarig för dina gäster även när du själv inte är hemma. använd inte lägenheten eller andra av föreningens utrymmen för annat än avsett ändamål. var aktsam om och vårda föreningens egendom väl. för den allmänna trevnaden, visa hänsyn mot granna. Med tanke på lyhördheten är det därför speciellt viktigt att det är tyst mellan kl naturliga hushållsljud får förekomma fram till kl 22. kontakta felanmälan, när du upptäcker skada som måste avhjälpas.

15 alla allmänna utrymmen, som portar, våningsplan, källargångar m.m. ska alltid hålls fria enligt brandföreskrifter. Utryckningspersonal måste ha fritt tillgång till trapphusen vid ev brand, sjukdom eller olycka. Samt städarna vill kunna utföra sitt arbete. var sparsam med vatten, värme och el. lämna inte vattenkranar öppna när husets huvudkranar är avstängda. rengör eller piska mattor endast på anvisad plats. vid upptäckt av ohyra skall detta omedelbart anmälas till förvaltaren. emballera hushållssoporna väl innan de kastas i sopbehållarna, tidningar har speciella behållare, övriga sopor sorteras i källsorteringsrummet. husdjur får ej rastas på gårdarna, ej heller matning av fåglar från fönster och balkong. Balkonglådor, mattor och annat får ej hängas på utsidan av balkongen. Du får inte sopa ned ditt skräp till grannen nedanför. rökning förbjuden råder i alla gemensamhetsutrymmen, trapphus, vind, källare, andra lokaler. källar- och vindsdörrar ska hållas stängda och låsta. grilla på balkongen är inte tillåtet. meddela dina grannar när du ska ha fest. Stör inte i onödan. parkeringsförbud gäller på föreningens mark, alla infarter, gårdar och entréer. ORDNINGSREGLER VID RENOVERING i Brf Korsriddarens fastigheter Förhållningsregler som gäller i brf Korsriddaren. I ett flerfamiljshus blir man alltid mer eller mindre beroende av varandra. Vi har olika vanor och levnadssätt, därför är det viktigt att kunna samarbeta. En bra förutsättning är en positiv inställning, liksom respekt för varandra. Vi bor i en bostadsrättsförening, en förening med bostäder och andra lokaler. Andemeningen i stadgarna, en förening för tryggt boende. Efter påpekanden från medlemmar vill styrelsen göra alla medvetna om att vid renovering av lägenhet måste du ta hänsyn. I sin bostad ska man kunna få lugn och ro efter en arbetsdag. Nedanstående regler gäller oavsett om du fått medgivande från grannar. Förhållningsregler vid renovering av lägenhet: naturliga hushållsljud får förekomma fram till kl 22, naturliga hushållsljud är inte renovering och andra högljudda företeelser, renovering får ske vardagar mellan kl 8 18, helger kl 10-18, anlitar du professionell arbetskraft gäller regler som vid affärslokaler, se nedan. Avfall: byggmaterial etc Byggmaterial måste du ta hand om själv. Det är absolut förbjudet att lämna material från renoveringsarbete i föreningens grovsoprum, eller på föreningens gård.

16 Byggmaterialet ska du ta hand om omgående. Var du förvarar det är ditt ansvar men absolut inte på föreningens gård då barn och vuxna kan skada sig på det. Ditt material lämnar du på av kommunen anvisad plats för sådant material. Ovanstående regler gäller oavsett om du fått medgivande från grannar. ORDNINGSREGLER VID RENOVERING för lokaler; affärslokaler. Förhållningsregler i Brf Korsriddaren vid renovering av affärslokal Renovering av affärslokal får endast ske vardagar kl inte helger. Inte ens efter medgivande av närboende medlemmar. Byggmaterial Byggmaterial måste du ta hand om själv. Det är absolut förbjudet att lämna material från renoveringsarbete i föreningens grovsoprum. Du får heller inte lämna det på föreningens gård. Byggmaterialet ska du ta hand om omgående. Var du förvarar det är ditt ansvar men absolut inte på föreningens gård då barn och vuxna kan skada sig på det. Ditt material lämnar du vid plats som kommunen anvisar för sådant material. ÖVRIG INFORMATION HAR DU IDÉER? Styrelsen vill gärna ha in förslag och önskemål på förbättringar och förändringar. Vi är alla angelägna om att trivas och bo i en bra förening! Lämna dina förslag och åsikter, i brevlådan på föreningsexpeditionen, Hägerstensvägen 165 C eller kontakta styrelsen via e-post, Att styrelsen vill ha förslag och åsikter skriftligt är för att lättare kunna dokumentera styrelsens verksamhet. RABATTER Som medlem i HSB har du ett antal rabatter, bl.a. i försäkringsbolaget Folksam och hos begravningsbyrån Fonus. För att erhålla dessa rabatter måste du säga till att du bor i en HSB-förening. Titta på HSBs hemsida för aktuella rabatter: BREDBAND I föreningens fastigheter finns nät installerat för att kunna köpa tjänster. Det är Bredbandsbolaget, telefon och internettuppkoppling och Comhem, TV-kanaler. Hemsidor för leverantörerna

17 Föreningen har ingen kollektivt avtal med leverantör av TV-program. Du får fritt välja de program du vill se. TV-avgiften ingår ej i månadsavgiften, föreningen har inget programutbud som sponsras. HYRA LOKAL Är du i behov av större förvaringsutrymme? Vill du hyra en lokal i föreningen? Ta kontakt med styrelsen. Bor du i Korsriddaren och behöver en lokal för privat bruk har du ett lägre pris. För egna företagare och firmor gäller marknadsmässig hyra. KLAGOMÅL Har Du klagomål måste detta göras skriftligen till styrelsen. Du garanteras naturligtvis att klagomålet behandlas konfidentiellt. INFORMATIONSBLAD Ca 4 ggr per år delar styrelsen ut ett informationsblad, för att meddela eller påminna, medlemmarna i föreningen om aktuella händelser. FÖRENINGENS HEMSIDA Brf Korsriddaren hemsida: Där finns bl.a. denna informationsskrift och informationsbladen. Där kan du också hitta en del foton på föreningens fastigheter. Når du inte hemsidan kan den vara under redigering. HEMFÖRSÄKRING Behovet av hemförsäkring är stort vid boende i bostadsrätt. Föreningens styrelse rekommenderar medlemmar att teckna en försäkring som gäller för boende i bostadsrätt. PENSIONÄRSFÖRENINGEN Brf Korsriddaren pensionärsförening är för närvarande vilande. Men du är välkommen att starta upp den igen. STUDIEORGANISATÖR Kontakta styrelsen för besked eller titta på föreningens hemsida. TRÄDGÅRDSGRUPPEN Föreningen har en trädgårdsgrupp, som fungerar som rådgivare till styrelsen i frågor som rör den yttre miljön. Trädgårdsgruppen ansvarar för årliga vår- och höst-trädgårdsdagar. Då krattar vi, gräver, sätter plantor och lökar och tar ut/in våra trädgårdsmöbler. Efter avslutat arbete som i regel tar ca 3 timmar, bjuder föreningen på någon slags förtäring och förfriskning. ARBETSGRUPP Styrelsen efterlyser arbetsgrupper som kan bistå styrelsen i olika frågor. Hör med styrelsen vilket arbetsområde som kan vara aktuellt. Anmäl till styrelsen om du vill du starta eller delta i en arbetsgrupp. Det kan även finnas arbetsgrupp som medlemmarna själva driver i något gemensamt intresse.

18 Vill du starta en arbetsgrupp vill styrelsen ha en verksamhetsplan med mål, verksamhet och uppskattad budget. Storlek för budget och verksamhetsplan tar sedan styrelsen beslut om. Upptäcker du något som inte stämmer i denna skrift. Hör av dig till oss i styrelsen så rättar vi upp till nästa version. Fler ögon TELEFON OCH ADRESSLISTA FÖRVALTNING Föreningens förvaltare: Pernilla Wiik, e-post: HSB Stockholm, Brf Förvaltning, Besöksadress: Flemminggatan 41, Postadress: Stockholm HBS ServiceCenter Alla ärenden Tel: E-post: Vardagar , dag före röd dag Exempel: Lägenhetsadministration, försäljning av bostadsrätt, panter, avgifter, frågor kring hyror, inre fond med mera. Felanmälan: klicka på Felanmälan längst upp till höger bredvid logga in. Eller ring E-post: Avgifts- och hyresredovisning, frågor kring hyror och avgifter FASTIGHETSSKÖTSEL HSB Service. Kundtjänst/felanmälan dagtid. Skadedjursbekämpning Nomor HSB Jouren, endast efter kontorstid kl och helger Endast akuta ärenden som inte kan vänta till nästa dag. Vid onödigt utnyttjande får anmälaren själv betala kostnaden.

19 Boka - Övernattningslägenhet Boka under lokaler. Ansvarig för övernattningslägenheten är Marianne Uhlinder E-post: Boka Föreningslokalen, titta under lokaler. Ansvarig för Festlokalen, är Bengt Sundell FÖRENINGENS STYRELSE, styrelselokal, Hägerstensvägen 165 C Rosemarie Westerlund, ordf Tel Jan-Erik Lindqvist, v ordf Tel Ledamöter Tord Åkesson Tel Mickaela Sundqvist Tel Mikael Kjellström Tel Jennifer Englund Tel Edvin Lindsten Tel Araz Malekian Tel Lennart Rönnestig, HSB-Ledamot, Brf Korsriddarens hemsida: Välkommen och du som bor sedan flera år, tack för ditt stöd hoppas du trivs. Brf Korsriddaren Styrelsen

Trivselregler A Ö. BRF Diligensen 4

Trivselregler A Ö. BRF Diligensen 4 BRF Diligensen 4 A-Ö Trivselregler A Ö om vad som gäller i BRF Diligensen 4 När man har valt ett boende i ett flerfamiljshus, så innebär det att man har grannar nära inpå sig, ofta både ovanför, under

Läs mer

Vi och vårt närområde. Förvaltning. Trivsel- och ordningsregler. Uthyrning. Hyresgäster

Vi och vårt närområde. Förvaltning. Trivsel- och ordningsregler. Uthyrning. Hyresgäster 2 4 Vi och vårt närområde Om oss Förvaltning Administrativ och teknisk förvaltning Styrelse Kommittéer Revisorer Föreningsstämma Valberedning Medlemsinflytande Felanmälan Hiss Garageport Inbrott/Skadegörelse

Läs mer

Information om att bo i bostadsrättsföreningen. Entitan

Information om att bo i bostadsrättsföreningen. Entitan Information om att bo i bostadsrättsföreningen Entitan Innehåll Kort information om Brf Entitan sidan 3 Karta över fastigheterna och lokalerna sidan 4-5 Om att äga en bostadsrätt sidan 6 Tv-kanaler, Renovering,

Läs mer

Här är (nästan) allt du behöver veta som medlem i Brf Gunilla

Här är (nästan) allt du behöver veta som medlem i Brf Gunilla 2014 Här är (nästan) allt du behöver veta som medlem i Brf Gunilla Styrelsen, Brf Gunilla Innehåll OM BRF GUNILLA?... 3 BRA ATT KÄNNA TILL... 3 Felanmälan... 3 Om proppen går... 3 Stadgar... 3 ÅTERVINNINGSCENTRAL...

Läs mer

BRF Kumlet 18 trivsel- och ordningsregler

BRF Kumlet 18 trivsel- och ordningsregler BRF Kumlet 18 trivsel- och ordningsregler 1 Innehållsförteckning 1 Permanent boende... 3 2 Andrahandsuthyrning... 3 Rutiner vid andrahandsuthyrning.... 3 3 Anslagstavlor... 4 4 Autogiro... 5 5 Brandskydd...

Läs mer

Trivselregler Bostadsrättsföreningen Grönkålen i Solna

Trivselregler Bostadsrättsföreningen Grönkålen i Solna Trivselregler Bostadsrättsföreningen Grönkålen i Solna Att visa respekt och ta hänsyn till sina grannar är naturligtvis mycket viktigt för att alla i huset ska trivas. Vårda grannsämjan genom att behandla

Läs mer

Välkommen till Brf Målaren!

Välkommen till Brf Målaren! Bostadsrättsföreningen MÅLAREN Välkommen till Brf Målaren! Bostadsrättsföreningen MÅLAREN Verkmästargatan 7, 754 36 UPPSALA Hej! Vi hoppas att du ska komma att trivas i ditt nya boende hos oss i bostadsrättsföreningen

Läs mer

HSB Bostadsrättsförening Taffelberget i Stockholm TAFFELBERGAREN A Ö

HSB Bostadsrättsförening Taffelberget i Stockholm TAFFELBERGAREN A Ö TAFFELBERGAREN A Ö OBS Uppgifter, t.ex. telefonnummer och entreprenörer, i denna skrift kan ändras efter hand. Senaste uppgifter finns alltid på www.taffelberget.se eller på anslagstavlorna i portarna.

Läs mer

Basinformation 2015 Stockholm 2015-06-15

Basinformation 2015 Stockholm 2015-06-15 Brf Husby Basinformation 2015 Stockholm 2015-06-15 Välkommen till vår bostadsrättsförening! Bostadsrättsföreningen Husby nr 1 är en ekonomisk förening som tillhör HSBrörelsen, där vi bildar en egen ekonomisk

Läs mer

Brf Jakob i Järfälla. Föreningsinfo på nätet: www.brf-jakob.com

Brf Jakob i Järfälla. Föreningsinfo på nätet: www.brf-jakob.com Välkommen till Brf Jakob i Järfälla Föreningsinfo på nätet: www.brf-jakob.com I denna folder finner du information om det mesta som rör ditt boende, och de serviceutrymmen som du har tillgång till inom

Läs mer

ABC för boende. Ordningsregler & information för boende i bostadsrättsföreningen Tattby 4:1

ABC för boende. Ordningsregler & information för boende i bostadsrättsföreningen Tattby 4:1 ABC för boende Ordningsregler & information för boende i bostadsrättsföreningen Tattby 4:1 Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och verkställa

Läs mer

Innehållsförteckning. 1. Brf Apeln 7 1.1 Att bo i bostadsrätt 1.2 Styrelsen 1.3 Föreningsstämma 1.4 Stadgar 1.5 Felanmälan

Innehållsförteckning. 1. Brf Apeln 7 1.1 Att bo i bostadsrätt 1.2 Styrelsen 1.3 Föreningsstämma 1.4 Stadgar 1.5 Felanmälan Hej medlem! Denna medlemsinformation är utgiven av styrelsen i Bostadsrättsföreningen Apeln 7 i Solna och vänder sig till dig som är medlem i föreningen. Tanken är att den ska ge svar på de vanligaste

Läs mer

Grundad 2001. Bostadsrättsföreningen Månhästen VÄLKOMMEN. Välkommen till oss! Uppdaterad: 2011-06-20

Grundad 2001. Bostadsrättsföreningen Månhästen VÄLKOMMEN. Välkommen till oss! Uppdaterad: 2011-06-20 VÄLKOMMEN Grundad 2001 Bostadsrättsföreningen Månhästen Välkommen till oss! Uppdaterad: 2011-06-20 INNEHÅLL Välkommen Flik 1 Allmän information Flik 2 Styrelsen och kontaktpersoner Flik 3 Förvaltning

Läs mer

V Ä R T att V E T A. från A till Ö

V Ä R T att V E T A. från A till Ö V Ä R T att V E T A från A till Ö Oktober 2011 Värt att veta från A till Ö för dig som bor på Kolbäcksgränd. Information och trivselregler, aktuell september 2011. Värt att veta kommer att uppdateras vid

Läs mer

BO OCH TRIVS I Brf. DAMMEN SÅ HÄR GÖR VI HOS OSS. Komplement till föreningens stadgar Reviderad Juni 2014

BO OCH TRIVS I Brf. DAMMEN SÅ HÄR GÖR VI HOS OSS. Komplement till föreningens stadgar Reviderad Juni 2014 BO OCH TRIVS I Brf. DAMMEN SÅ HÄR GÖR VI HOS OSS Komplement till föreningens stadgar Reviderad Juni 2014 BO OCH TRIVS I Brf. DAMMEN SÅ HÄR GÖR VI HOS OSS Komplement till föreningens stadgar Reviderad Juni

Läs mer

HSB BRF Vilunda i Upplands Väsby Information till boende i föreningen

HSB BRF Vilunda i Upplands Väsby Information till boende i föreningen HSB BRF Vilunda i Upplands Väsby Information till boende i föreningen Observera att informationen i denna folder kan komma att ändras. För att hålla dig uppdaterad hänvisar vi till BRF Vilundas hemsida:

Läs mer

VÄRT att veta om BRÄNNERIET

VÄRT att veta om BRÄNNERIET VÄRT att veta om BRÄNNERIET Det är nu ett antal år sedan denna informationsskrift om HSB Brf Bränneriet reviderades och vi återkommer här med en uppdaterad utgåva. Under denna tid har en hel del förändrats

Läs mer

Information till boende och nyinflyttade! Information till boende och nyinflyttade!

Information till boende och nyinflyttade! Information till boende och nyinflyttade! Välkommen till vår förening! Information till boende och nyinflyttade! Information till boende och nyinflyttade! Vi hälsar dig välkommen och hoppas att du skall trivas i din lägenhet och med vår bostadsrättsförening.

Läs mer

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN LILJAN

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN LILJAN BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN LILJAN FRÅN A TILL Ö Välkommen till BRF Liljan! Vare sig du är nyinflyttad eller gammal i gården finns det säkert en hel del saker du undrar över vad gäller våra hus och vår förening.

Läs mer

V Ä R T att V E T A. från A till Ö

V Ä R T att V E T A. från A till Ö V Ä R T att V E T A från A till Ö 2014 Värt att veta från A till Ö För dig som bor i Brf Harald Stake Information och trivselregler. Värt att veta kommer att uppdateras vid behov på föreningens hemsida.

Läs mer

V Ä R T att V E T A. från A till Ö

V Ä R T att V E T A. från A till Ö V Ä R T att V E T A från A till Ö 2014 Värt att veta från A till Ö För dig som bor i Brf Harald Stake Information och trivselregler. Värt att veta kommer att uppdateras vid behov på föreningens hemsida.

Läs mer

Brf Pennteckningen 3. Handbok. Tips, regler och bestämmelser

Brf Pennteckningen 3. Handbok. Tips, regler och bestämmelser Brf Pennteckningen 3 Handbok Tips, regler och bestämmelser Januari 2013 Innehållsförteckning 1. En handbok för föreningsmedlemmar och hyresgäster... 3 2. Om föreningen och huset... 3 3. Föreningsstämma...

Läs mer

HANDBOK. Tips, regler och bestämmelser. Föreningsmedlemmar Maj 2014. Bostadsrättsföreningen Nipfjället 10 Org.nr 769617-8685

HANDBOK. Tips, regler och bestämmelser. Föreningsmedlemmar Maj 2014. Bostadsrättsföreningen Nipfjället 10 Org.nr 769617-8685 HANDBOK Tips, regler och bestämmelser Föreningsmedlemmar Maj 2014 Bostadsrättsföreningen Nipfjället 10 Org.nr 769617-8685 VÄLKOMMEN som medlem i bostadsrättföreningen Nipfjället 10. Vi hoppas att du kommer

Läs mer

Välkommen till bostadsrättsföreningen Kvannen!

Välkommen till bostadsrättsföreningen Kvannen! 1 Brf Kvannen Februari 2014 Denna uppdaterade och delvis omarbetade upplaga av informationshäfte till medlemmarna ersätter tidigare informationspärm. Välkommen till bostadsrättsföreningen Kvannen! Vi som

Läs mer

Välkommen till. Brf Jakob i Järfälla 2007. Föreningsinfo på nätet: www.brf-jakob.com

Välkommen till. Brf Jakob i Järfälla 2007. Föreningsinfo på nätet: www.brf-jakob.com Välkommen till i Järfälla 2007 Föreningsinfo på nätet: www.brf-jakob.com I denna folder finner du information om det mesta som rör ditt boende, och de serviceutrymmen som du har tillgång till inom, samt

Läs mer

Boendeinformation. Välkommen till HSB:s Bostadsrättsförening Venus i Täby!

Boendeinformation. Välkommen till HSB:s Bostadsrättsförening Venus i Täby! Boendeinformation Välkommen till HSB:s Bostadsrättsförening Venus i Täby! I denna Boendeinformation finns Allmän information om Brf Venus Ordningsregler I Boendepärmen, som utdelas till alla bostadsrättshavare,

Läs mer

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN LILJAN

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN LILJAN BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN LILJAN FRÅN A TILL Ö 1 Välkommen till BRF Liljan! Vare sig du är nyinflyttad eller gammal i gården finns det säkert en hel del saker du undrar över vad gäller våra hus och vår förening.

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Tangen Minneberg Från A - Ö

Bostadsrättsföreningen Tangen Minneberg Från A - Ö Bostadsrättsföreningen Tangen Minneberg Från A - Ö Medlemsinformation för boende i Bostadsrättsföreningen Tangen, HSB Stockholm A-Ö, också med information om Minnebergs Fest/Samlingslokaler medföljer nummer

Läs mer

B r f R u n r i s t a r e n

B r f R u n r i s t a r e n B r f R u n r i s t a r e n Välkommen som boende i vår bostadsrättsförening. I föreningen finns 12 bostadshus med totalt 321 lägenheter. Husen byggdes 1971-72 och bostadsrättsföreningen bildades 1977.

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL STORSTUGAN!

VÄLKOMMEN TILL STORSTUGAN! VÄLKOMMEN TILL STORSTUGAN! Informationsbroschyr för boende i Brf. Storstugan Brf Storstugan 1 Styrelsen för HSB Bostadsrättsförening Storstugan i Täby hälsar dig som nyinflyttad hjärtligt välkommen till

Läs mer