Kursgården Sjöbo har använts av scoutförbundet sedan 40 talet och ägts av scoutförbundet sedan 70 talet.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kursgården Sjöbo har använts av scoutförbundet sedan 40 talet och ägts av scoutförbundet sedan 70 talet."

Transkript

1 RAPPORT SJÖBO 1. Sammanfattning Kursgården Sjöbo har använts av scoutförbundet sedan 40 talet och ägts av scoutförbundet sedan 70 talet. Det är sannolikt att Sjöbo inte har varit ekonomiskt lönsamt, sett över tioårsperioder, någon gång sedan 70 talet. Mellan 1995 och 2010 har den ansamlade förlusten varit mer än :-. Dock har att scoutförbundet och dess medlemmar tidigare bedömt att egennyttan av ägandet har varit bra för scoutförbundet beroende på det tidigare höga nyttjandegraden. Beläggningen och framförallt det egna utnyttjandet av Sjöbo har under de senaste åren varit lågt. Scoutförbundet har på ett flertal årsmöten diskuterat försäljning av Sjöbo (not. minst var tionde år under 60, 70, 80, 90 och 2000 talet). Ett iordningställande till en för uthyrning acceptabel nivå av Sjöbo bedöms till minst 1,5 miljoner kronor, förmodligen behöver köket byggas om till en kostnad av ytterligare ett par hundra tusen. Om Sjöbo ska behållas av förbundet så måste man räkna med årliga förluster för driften för löpande underhåll. En arbetsgrupp som har förtroende och med tydliga mandat måste tillsättas. En försäljning ger scoutförbundet ett kapitaltillskott och förmodligen en vinst. Beroende av det minskade medlemsantalet inom scoutrörelsen (10-års perspektiv), samt stor tillgång till andra kurs och lägergårdar, både inom och utanför scoutrörelsen, kan man inte rimligen förvänta sig att beläggningen av Sjöbo kommer att öka i närtid. Detta även med ökade markandsföringskostnader. Beläggningen av externa gäster har under de senaste åren varit ganska bra, men det har också inneburit att tillgängligheten för de egna medlemmarna under högsäsong har varit låg. Även med en hög extern beläggning har det varit svårt att få det att gå runt.

2 2. Alternativ för förbundsmötet att ta ställning till 2.1Fortsatt drift i egen regi Om Sjöbo ska behållas bör förbundet ta ställning till om anläggningen ska användas året runt eller bara under sen vår, sommar och höst. Användning under vintern medför stora kostnader för drift och underhåll. För båda dessa alternativ så måste en omfattande renovering ske. Framförallt så måste skadan pga källarsvamp i parstugan åtgärdas, fuktskador i villa och parstuga åtgärdas, och köket måste renoveras och byggas om så att det kan användas för kurs och lägerverksamhet. Sanering och renovering bedöms initialt till minst 1,5 miljoner kronor. Årligt underhåll kan vara mindre beroende på användningen Kurs & lägerverksamhet I detta alternativ används Sjöbo året runt för kurser och lägerverksamhet. Förläggning sker både inom och utomhus vilket medför parstugan måste återställas, renoveras och saneras till ett skick som är acceptabelt för uthyrning året runt. Villan måste saneras och renoveras dessutom behöver köket byggas om för att uppfylla direktiv för matlagning (förmodligen till restaurangnivå) Kostnaden för att ovanstående bedöms initialt till 1,5 miljoner samt ytterligare en deltakostnad om :- för en ombyggnation av kök. Totalt 1,8 till 2 miljoner. Intäkter och kostnader är högre för detta alternativ än om Sjöbo bara skulle vara öppet under en förlängd sommarsäsong. Dock bedöms det svårt att få lönsamhet pga ökade driftskostnader under vintern. Se även stycket om årlig driftskostnad nedan. För att Sjöbo ska kunna vara långsiktigt attraktiv som kurs och lägergård, samt med bibehållet fastighetsvärde så måste det ske avsättning för årligt och långsiktigt löpande underhåll. Detta bedöms i detta fall till ca :-/år. Styrning och drift av Sjöbogården skulle i detta fall kunna ske genom en arbetsgrupp med delegation från scoutförbundets styrelse. I detta fall bedöms det årliga underskottet (med avsättning för löpande och långsiktigt underhåll) till :- per år Lägerverksamhet I detta alternativ används Sjöbo endast under en förlängd sommarsäsong (sen vår, sommar samt höst) för kurser och lägerverksamhet. Förläggning sker i huvudsak utomhus, men enklare inomhusförläggning bör kunna erbjudas. Detta medför att

3 parstugan måste renoveras och saneras till ett skick som är acceptabelt för enklare förläggning. Tex så kan väggar tas ner på vindsvåning och mellanvåning och sovsalar inrättas. Detta bör medföra mindre löpande underhåll och driftskostnader. Villan måste även i detta fall saneras och renoveras. Förhoppningsvis innebär detta alternativ att köket enbart behöver renoveras och saneras. En informell kontakt har tagits med en icke namngiven kommuns miljö & hälsokontor. Vid detta samtal så bekräftas att köket skulle kunna bedömas som kök där man bara värmer mat som är tillagad på annan plats. Kostnaden för att ovanstående bedöms initialt till 1,2 miljoner. Intäkter och kostnader är lägre för detta alternativ än om Sjöbo skulle användas året runt. Vid en bra beläggning på sommarmånaden bör anläggning gå runt, men årlig avsättning för löpande och långsiktigt underhåll ger förmodligen ett mindre årlig förlust (baserat på historik). Se även stycket om årlig driftskostnad nedan. För att Sjöbo ska kunna vara långsiktigt attraktiv som kurs och lägergård, samt med bibehållet fastighetsvärde så måste det ske avsättning för årligt och långsiktigt löpande underhåll. Detta bedöms i detta fall till ca :-/år. Styrning och drift av Sjöbogården skulle i detta fall kunna ske genom en arbetsgrupp med delegation från scoutförbundets styrelse. I detta fall bedöms det årliga underskottet (med avsättning för löpande och långsiktigt underhåll) till :- per år. 2.2 Försäljning till utomstående utan förbehåll I detta alternativ säljs Sjöbo i befintligt skick, utan något förbehåll. Om scoutförbundet säljer utan förbehåll så kommer det att finnas mer tänkbara köpare varpå priset borde kunna bli något högre. Sjöbo har ett bokfört värde av ca 1,7 M och värderingen är satt till runt 2 M. En försäljning enligt de här förutsättningarna kommer att ge scoutförbundet ett kapitaltillskott och förmodligen en vinst på ett par hundra tusen kronor till utomstående utan förbehåll I detta alternativ säljs Sjöbo i befintligt skick, men med ett förbehåll om att scoutförbundet har rätt till några veckors användning av lägergården undr några veckor och helger. Givetvis förutsätter detta att köparen är intresserad av att bedriva kurs- och lägerverksamhet på Sjöbo.

4 Sjöbo har ett bokfört värde av ca 1,7 miljoner och värderingen är satt till runt 2 miljoner. Även i detta kommer försäljningen att ge scoutförbundet ett kapitaltillskott men möjligheten till vinst minskar till närstående kår/distrikt Det kan konstateras att det inte finns någon till förbundet närstående kår som är intresserad att köpa Sjöbo av scoutförbundet. Om den nya scoutorganisationen går igenom så är det osannolikt att de närstående nya regionerna/distrikten har behov av ytterligare lägergårdar i regionen. Alternativet bedöms inte som realistiskt. 2.3 Entreprenad (uthyrning) Ett alternativ skulle kunna vara att scoutförbundet hyr ut Sjöbo till annan part. Även i detta fall måste man iordningställa Sjöbo antingen till året runt drift eller för enbart en förlängd sommarsäsong. Kostnader för iordningställande är samma som presenterats ovan i de avsnitten. Intäkt från en uthyrning torde bli lägre än för egen drift (beroende av att hyresgästen behöver inkomster). Det fortsatta underhållningsansvaret kvarligger hos fastighetsägaren och en nedskrivning av iordningställandet bör ske. Detta alternativ ger en större årlig kostnad än i egen regi. 2.4 Fortsatt drift genom stiftelse eller annan form med insyn Ett alternativ skulle kunna vara att överföra Sjöbo till en stiftelse. Reparationer av Sjöbo måste genomföras till en kostnad av minst 1,5 M SEK Sjöbo överförs till stiftelsen Avskrivning kvittas mot upptagning av lån i stiftelsen (minst 3 M SEK) Alla risker såsom drift/underhåll/vinst eller förlust stannar i stiftelsen. Som en av huvudmännen står Scoutförbundet kort och långsiktigt en betydande risk. (ex. Kjesäter) Detta alternativ bedöms inte som realistiskt.

5 3 Årliga Resultat Tabellerna nedan sammanfattar kostnader och intäkter mellan 1995 och 2010 Kostnad (kkr) Intäkt (kkr) Resultat (kkr) Summa Resultat (kkr) Intäkt (kkr) Kostnad (kkr) 4 Besiktning och värdering 4.1 Besiktning från Anticimex I mars 2011 gjorde Anticimex en besiktning av fastigheterna. Mögel och fuktskador konstaterades. Dock gjordes ingen analys av mögel.

6 Deras bedömning av kostnader för renovering, sanering och iordningställande bedöms som rimliga antaganden. 4.2 Besiktning från YH utbildningen i Nässjö I december 2011 gjorde elever och lärare YH utbildningen för ombyggnation och renovering en besiktning av Sjöbo. Mögelprover skickades till laboratorium i Danmark. Källarsvamp (Coniophora puteana) är konstaterad och åtgärder behöver göras för att skydda byggnaden och få bort angreppen. Denna form av svamp påverkar hållfastheten i byggnaden och ger en dålig lukt. Författaren av detta dokument har inte hittat någon information som indikerar att denna form av svamp i sig är farlig för människan, förutom obehag. Detta till skillnad från hussvamp och sk svartmögel, men inget sådant angrepp har konstaterats i de prover som har lämnats till analys. Möjligtvis bör scoutförbundet kontakta läkare och andra sakkunniga inom detta område om man ska fortsätta och hyra ut Sjöbo. Källarsvamp - en vanlig rötsvamp i byggnader Coniophora puteana Källarsvamp är den mest vanliga tränedbrytande svampen i våra byggnader men betydligt billigare att reparera än Äkta hussvamp. Källarsvampens utseende liknar Serpula lacrymans, Sv. Äkta Hussvamp och vid ungt stadium kan den vara svår att skilja från Serpula lacrymans med blotta ögat. Svampen tillhör svampordningen Aphyllophorales och familjen Coniophoraceae liksom Äkta Hussvamp Serpula lacrymans. Källarsvamp förekommer oftast i fuktiga oventilerade källare eller källarbjälklag samt vindsbjälklag i anslutning till fuktig betong eller annan fuktkälla. Vid analys visar det sig att Äkta Hussvamp bara producerar oxalsyra medan källarsvampen producerar bl.a. stora mängder ättiksyra. Denna fungerar som en buffert som reglerar ph och därför kan svampen finnas i områden utan kalk. Detta skiljer den från Äkta Hussvamp som är kalkberoende. Källarsvampsangripet virke kan lukta ättiksyra till skillnad från Äkta Hussvamp som luktar champion. Källarsvampen kräver högre fuktighet än Äkta Hussvamp. Den engelska översättningen av källarsvamp är "våt röta" till skillnad från Äkta Hussvamp som kallas "torr röta". Optimal temperatur är +23 C och svampen dör först vid +65 C. Reparations åtgärder: Vid reparation elimineras fuktkällan, genom att t.ex. öka ventilationen. Om träet är totalskadat tar man bort ca cm från angreppet och ersätter med nytt boracolbehandlat virke. Till behandling av samtliga storsvampar används alltid Boracol 20/40. Besiktingen konstaterar stora sanerings- och renoveringsbehov, och bekräftar delar av Anticimex rapport. Vid telefonsamtal med läraren om kostnaderna så uppskattas dessa till ett härad av 500 till :- för svamp och fuktsanering och direkta åtgärder på parstuga, villa och torp. Kostnader för iordningställande till en trivsam nivå bedöms som en halv miljon till och ombyggnation av kök till ett par hundra tusen.

7 4.3 Värdering Fastighetsbyrån i Nässjö har värderat Sjöbo. Deras värdering indikerar ett förväntat försäljningspris någon stans runt 2 miljoner. De tror att en försäljning kan ta lite längre tid än vanligt. 5.1 Arbetsformer Under åren så har olika arbetsformer använts för driften av Sjöbo. Under huvuddelen av tiden så har man haft någon form av arbetsgrupp eller resultatenhet med olika typer av mandat, budgetar och ansvar. I det långa perspektivet är det rimligt att anta att det inte har berott på de ideella och inte heller anställda att det har varit svår att få ett långsiktigt plusresultat och en hög egen beläggning på Sjöbo. Många har gjort ett mycket gott jobb och lagt många ideella arbetstimmar på Sjöbo. 5.2 Uthyrning Under 90 talet och tidigt 2000 tal har det egna utnyttjandet under goda kommit upp till 20-30% av uthyrningen. De senaste åren har det egna utnyttjandet varit betydligt lägre. De senaste somrarna har anläggningen hyrts för lägerskoleverksamhet under hela sommaren. Intäkterna från denna hyresgäst har varit bra, men den har också begränsat möjligheten att använda Sjöbo för egen scoutverksamhet. 5.3 Reparationer & Underhåll Kort historik av större reparationer och underhåll. Tidigt 80-tal, stor renovering och tillbyggnad av villan. Bekostades av skogsavverkning och arvsfondspengar. Kostnad ej bekräftad 89/90, stor renovering och ombyggnation av samtliga byggnader, VVS arbeten, markarbeten. Kostnad 2,5 miljoner från egna medel. 90-tal, avverkning av skog Sent 90 tal, målningsarbeten och löpande underhåll. 07/08, iordningställande av torp till året runt bostad, byte av tak torp. Kostnad ca :- från egna medel.

Frågor och svar vid övergång till spelrätter i Falkenbergs Golfklubb

Frågor och svar vid övergång till spelrätter i Falkenbergs Golfklubb Frågor och svar vid övergång till spelrätter i Falkenbergs Golfklubb Varför föreslår styrelsen att Falkenbergs GK ska byta dagens finansieringssystem med medlemslån till spelrätter? Styrelsen har följt

Läs mer

Rapport Överlåtelse av försvarsfastigheter och fastställande av avkastningskrav. underlag till Försvarsfastighetsutredningen 2013:33

Rapport Överlåtelse av försvarsfastigheter och fastställande av avkastningskrav. underlag till Försvarsfastighetsutredningen 2013:33 Rapport Överlåtelse av försvarsfastigheter och fastställande av avkastningskrav underlag till Försvarsfastighetsutredningen 2013:33 ESV:s rapporter innehåller regeringsuppdrag, uppdrag från myndigheter

Läs mer

Bild 1. Årsredovisningen En sanning med variation

Bild 1. Årsredovisningen En sanning med variation Bild 1 Årsredovisningen En sanning med variation Bild 2 Bokföringsnämndens K-projekt Sedan 2004 arbetar bokföringsnämnden med att ta fram fyra kategorier av samlade regelverk (K1, K2, K3 och K4). När regelpaketen

Läs mer

Fukt- och mögelskadad krypgrund Ett faktum för 175 000 svenska villaägare

Fukt- och mögelskadad krypgrund Ett faktum för 175 000 svenska villaägare Fukt- och mögelskadad krypgrund Ett faktum för 175 000 svenska villaägare En rapport från Anticimex september 2004 1(12) 1. Sammanfattning Ny rapport från Anticimex slår fast att krypgrund är en riskkonstruktion:

Läs mer

VA utredning 2009. Utdrag ur kallelsen till föreningsstämma 2009. VA utredning 2009 utdrag ur kallelse.docx

VA utredning 2009. Utdrag ur kallelsen till föreningsstämma 2009. VA utredning 2009 utdrag ur kallelse.docx VA utredning 2009 Utdrag ur kallelsen till föreningsstämma 2009 2 Innehållsförteckning 1.1 VATTEN OCH AVLOPP I GISEKVARN... 3 1.1.1 Bakgrund... 3 1.1.2 Genomfört arbete... 5 1.1.3 Juridisk form... 5 1.1.4

Läs mer

Rederi AB Ventrafiken. Analys av verksamhet och ekonomi

Rederi AB Ventrafiken. Analys av verksamhet och ekonomi Rederi AB Ventrafiken Analys av verksamhet och ekonomi 2 1. Inledning Landskrona stad har som ägare till Rederi AB Ventrafiken sedan en tid tillbaka noterat att ekonomin i bolaget är synnerligen ansträngd.

Läs mer

Frågor och svar vid övergång till spelrätter i A6 Golfklubb

Frågor och svar vid övergång till spelrätter i A6 Golfklubb Frågor och svar vid övergång till spelrätter i A6 Golfklubb Fråga 1 Varför föreslår styrelsen att A6 Golfklubb ska byta dagens finansieringssystem med medlemslån till ett system med spelrätter? Styrelsen

Läs mer

Ny generation på gården - en liten handbok om generationsväxling

Ny generation på gården - en liten handbok om generationsväxling Ny generation på gården - en liten handbok om generationsväxling sid 2-3: Att överlåta en gård utanför familjen är svårt. Att överlåta den inom familjen är kanske ännu svårare. Fast av andra orsaker. Generationsväxling

Läs mer

Guide till föreningar som vill skaffa egen. anläggning ANLÄGGNINGSGUIDE

Guide till föreningar som vill skaffa egen. anläggning ANLÄGGNINGSGUIDE Guide till föreningar som vill skaffa egen anläggning ANLÄGGNINGSGUIDE KORPENS GRUPPTRÄNINGSGUIDE Den här guiden är tänkt som inspiration och kunskapsstöd för dig som vill lära dig mer om hur din förening

Läs mer

Framtid för D-bryggan i Lindö

Framtid för D-bryggan i Lindö Framtid för D-bryggan i Lindö 1. Bakgrund och förändrat nuläge Att D-bryggan är i dåligt skick och behöver bytas de närmaste åren har vi känt till länge. Vi hyr ju i dagsläget bryggan av kommunen och grundtanken

Läs mer

BERGSHAMRA Oktober 2014

BERGSHAMRA Oktober 2014 Information Informationr HSB:s HSB:s BOSTADSRÄTTSFÖRENINGr BERGSHAMRA BERGSHAMRA Oktober 2014 Förslag om stambyte och badrumsrenovering Den 20 november kommer en extra föreningsstämma att hållas för att

Läs mer

STADSKONTORET MARS 2014

STADSKONTORET MARS 2014 Framtida användning av Rosenlunds herrgård och dess omgivning STADSKONTORET l MARS 2014 Stadskontorets utredningsenhet Ansvarig utredare Andreas Zeidlitz 036-10 57 30 andreas.zeidlitz@jonkoping.se Bilaga

Läs mer

Frågor och svar vid övergång till spelrätter i Visby GK

Frågor och svar vid övergång till spelrätter i Visby GK Frågor och svar vid övergång till spelrätter i Visby GK Varför föreslår styrelsen att Visby GK ska byta dagens finansieringssystem med medlemslån till ett system med spelrätter? Sedan en tid har styrelsen

Läs mer

Ett tryggt sätt för dig att få ett rikare liv.

Ett tryggt sätt för dig att få ett rikare liv. Ett tryggt sätt för dig att få ett rikare liv. Hypotekspension så fungerar det. Med Hypotekspension kan du få loss pengar ur värdestegringen på din bostad och ändå bo kvar. Ing-Britt är äntligen på väg

Läs mer

Guide till föreningar. som vill skaffa egen. anläggning

Guide till föreningar. som vill skaffa egen. anläggning Guide till föreningar som vill skaffa egen anläggning KORPENS ANLÄGGNINGSGUIDE 2 Den här guiden är tänkt som inspiration och kun- skapsstöd för dig som vill lära dig mer om hur din förening kan gå från

Läs mer

Frågor och svar vid övergång till spelrätter i Tranås Golfklubb

Frågor och svar vid övergång till spelrätter i Tranås Golfklubb Frågor och svar vid övergång till spelrätter i Tranås Golfklubb Varför föreslår styrelsen att Tranås GK ska byta dagens finansieringssystem med medlemslån till ett system med spelrätter? Tranås GK står

Läs mer

Handlingsplan 2012-2014

Handlingsplan 2012-2014 Handlingsplan 2012-2014 Till medlemmarna i Wermdö Golf & Country Club. Nästa årsmöte kommer att äga rum tisdagen 3 april 2012. Till den 1 februari 2012 vill vi gärna ha synpunkter på Handlingsplan 2012-2014

Läs mer

Kvinnor frågar mer än män

Kvinnor frågar mer än män En rapport från Mäklarsamfundet som bygger på bostadskonsumenternas egna frågor Nr 1 2014 Fokus på bostadsrätter -tips och råd -och vad säger juridiken? Frågor om avtal och ansvar vanligast Kvinnor frågar

Läs mer

Kvinnor frågar mer än män

Kvinnor frågar mer än män En rapport från Mäklarsamfundet som bygger på bostadskonsumenternas egna frågor Nr 1 2014 Fokus på bostadsrätter -tips och råd -och vad säger juridiken? Frågor om avtal och ansvar vanligast Kvinnor frågar

Läs mer

Värdets tre skeden Kapitalvärden i offentlig fastighetsförvaltning

Värdets tre skeden Kapitalvärden i offentlig fastighetsförvaltning Utveckling av Fastighetsföretagande i Offentlig Värdets tre skeden Kapitalvärden i offentlig fastighetsförvaltning Kapitalvärden Svenska Kommunförbundet 1999 Adress: 118 82 Stockholm. Tfn 08-772 41 00

Läs mer

Alternativa affärsmodeller. ägandeformer för solenergi

Alternativa affärsmodeller. ägandeformer för solenergi Alternativa affärsmodeller och ägandeformer för solenergi Johan Nyqvist, Solar Region Skåne Energikontoret Skåne, September 2014, Malmö Innehåll Syfte och bakgrund... 3 Varför är solenergi intressant?...

Läs mer

Frågor och svar kring stambyte

Frågor och svar kring stambyte Brf Hanveden 1 2013-05-27 Frågor och svar kring stambyte VARFÖR STAMBYTE? Varför måste föreningen göra stambyte? Föreningen har haft många vattenskador som förorsakat höga kostnader. Detta har föranlett

Läs mer

Frågor om ansvar, avtal och förmedlingsuppdrag i fokus. Accepterat pris ökar tryggheten och tydligheten. Kvinnor frågar mer än män

Frågor om ansvar, avtal och förmedlingsuppdrag i fokus. Accepterat pris ökar tryggheten och tydligheten. Kvinnor frågar mer än män En rapport från Mäklarsamfundet som bygger på bostadskonsumenternas egna frågor Nr 1 2013 Frågor om ansvar, avtal och förmedlingsuppdrag i fokus Accepterat pris ökar tryggheten och tydligheten Kvinnor

Läs mer

Framställan till föreningsstämman 2015 angående anläggning av fibernät.

Framställan till föreningsstämman 2015 angående anläggning av fibernät. Brudbrödets Samfällighetsförening 1 Framställan till föreningsstämman 2015 angående anläggning av fibernät. I samfällighetsföreningens uppdrag ingår förvaltning av en centralantennanläggning. Syftet med

Läs mer

Sidan 1 av 22. Utlåtande. Vatten- och avloppsplan 2014. Nässjö kommun

Sidan 1 av 22. Utlåtande. Vatten- och avloppsplan 2014. Nässjö kommun Sidan 1 av 22 Datum: 2014-01-22 Dnr: 2011-700MI Utlåtande Vatten- och avloppsplan 2014 Nässjö kommun Planförslag och ärendehantering Nässjö kommun har tagit fram ett förslag till VA-plan (vatten- och avloppsplan).

Läs mer

Hur ett affärsmässigt bostadsföretag agerar

Hur ett affärsmässigt bostadsföretag agerar Hur ett affärsmässigt bostadsföretag agerar Hans Lind Stellan Lundström Institutionen för Fastigheter och Byggande Avdelningen för Bygg- och fastighetsekonomi, KTH Stockholm 2011 Rapport 2011:1 1 Innehållsförteckning

Läs mer

F e n i x N y t t. Nr 16 2007-12-18

F e n i x N y t t. Nr 16 2007-12-18 F e n i x N y t t Nr 16 2007-12-18 Det sextonde numret av FenixNytt ägnas åt information om vad som är på gång just nu och Fenixforum som ägde rum den 6 november 2007. Först följer några notiser om aktuella

Läs mer

Kriterier för energiinvesteringar

Kriterier för energiinvesteringar Kriterier för energiinvesteringar Lokalfastigheter med extern förvaltning Ann-Christine Svärd, RALT AB Stockholm, mars, 2010 Beställargruppen lokaler, BELOK, är ett samarbete mellan Energimyndigheten och

Läs mer

Äga eller hyra verksamhetslokaler? Strategier för konsekvensbedömning och beslut

Äga eller hyra verksamhetslokaler? Strategier för konsekvensbedömning och beslut Äga eller hyra verksamhetslokaler? Strategier för konsekvensbedömning och beslut Förord Under senare tid har det skett ett antal transaktioner där kommuner sålt verksamhetsfastigheter inom t ex sjukvård

Läs mer

SjöstadsNytt www.brfsjostaden.se April 2014 Nr 2

SjöstadsNytt www.brfsjostaden.se April 2014 Nr 2 SjöstadsNytt www.brfsjostaden.se April 2014 Nr 2 BRF Sjöstadens hjälte Här är han - bogserbåten TUG - föreningens hjälte. (Bogserbåtar är faktiskt han, de flesta andra fartyg är hon) I mars månad bogserade

Läs mer