Centrumkompaniet. En fallstudie av värdering av offentliga tillgångar. Företagsekonomiska institutionen STOCKHOLMSUNIVERSITET

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Centrumkompaniet. En fallstudie av värdering av offentliga tillgångar. Företagsekonomiska institutionen STOCKHOLMSUNIVERSITET"

Transkript

1 Företagsekonomiska institutionen STOCKHOLMSUNIVERSITET Kandidatuppsats 15 poäng VT 2008 Centrumkompaniet En fallstudie av värdering av offentliga tillgångar Handledare: Olle Högberg och Roland Almqvist, IKE Författare: Anna-Sofia Lotoft och Ke Wan

2 Sammanfattning En mängd offentliga företag har på senare tid sålts eller lagts ut för försäljning i Sverige. Det har inträffat i flera, olika branscher. Exempel på fenomenet är Vin och Sprit, Vasakronan, Posten och Nordea. Detta har startat en hektisk debatt då det går en skarp skiljelinje mellan de politiska blocken i Sverige angående hur försäljningar av offentliga tillgångar betraktas. Under 2007 sålde Stockholms stad alla sina aktier i Centrumkompaniet. Det var den största fastighetsaffären i Sverige under Centrumkompaniet som hade en portfölj på 10 köpcentrum i Stockholm, varav 3 i Stockholm City, gick efter budgivning mellan en mängd intressenter till det brittiska företaget Boultbee för 10,4 miljarder. Stockholms stad har själva värderat företaget till 7 miljarder och menar att affären har varit bra för stockholmarna. Värderingsprocessen är dock sekretessbelagd. Det är det mesta kring affären. Köpekontrakt och andra väsentliga dokument hålls undanlagda fram till år 2009 på Centrumkompaniets kontor. Detta är förvånande då den här typen av dokument ska vara offentliga. Den svenska fastighetsmarknaden var het under perioden med en stark tillströmning av utländskt kapital. Detta väcker vår nyfikenhet. Vi undrar varför det finns så stor skillnad mellan Stockholms stads värdering och försäljningspriset och vad som egentligen är ett rimligt försäljningspris för Centrumkompaniet samt under vilka förutsättningar 10,4 miljarder var ett rimligt pris för Centrumkompaniet. Syftet med uppsatsen är att se under vilka förutsättningar 10,4 miljarder var ett rimligt pris för Centrumkompaniet. För att göra en bedömning av detta har vi utgått ifrån vedertagna metoder, såsom kassaflödes- och nyckeltalsanalys. Vi har använt oss av kassaflödesanalys för att värdera Centrumkompaniet. Med hjälp av denna värdering har vi evaluerat försäljningspriset och gjort vår slutliga bedömning av det här fallet. Förfarandet med nyckeltalsanalys är främst för att undersöka hur Centrumkompaniet förvaltats jämfört med två andra företag på fastighetsmarknaden. Denna analys hjälper oss att upptäcka eventuella skillnader mellan offentliga och privata företag. Våra slutsatser är att 10,4 miljarder var ett mycket rimligt pris, givet en genomsnittlig europeisk kalkylränta, och att Stockholms stads värdering var för låg. Med hjälp av kassaflödesanalys har vi kommit fram till att Centrumkompaniet var värt över 7 miljarder redan vid en mycket låg tillväxt på stockholmsmarknaden. Vår nyckeltalsanalys tyder på att Centrumkompaniets förvaltning av finanser inte fungerat effektivt jämfört med andra företag på fastighetsmarknaden. Troligen beror det på att Centrumkompaniet har haft helt andra prioriteringar och mål än vinstmaximering. Nyckelord: Företagsvärdering, offentliga fastigheter, kassaflödesmodeller, nyckeltalsanalys 1

3 Innehållsförteckning Centrumkompaniet... 0 Sammanfattning BAKGRUND OCH PROBLEMFORMULERING Inledning Bakgrund Problemformulering Syfte Avgränsningar Disposition METOD Ansats Litteratur och datainsamling Metodkritik Fallet Centrumkompaniet Försäljningen av Centrumkompaniet Centrumkompaniet AB Centrumkompaniets historik Boultbee Stockholms Stadshus AB Den svenska marknadssituationen Fastighetsmarknaden i Stockholm TEORI OCH REFERENSRAM Företagsvärdering Nyckeltal Lönsamhetsmått Betalningsförmåga Diskonterat kassaflöde Betalningsöverskott Kassaflödeskalkyl Kalkylränta Risk och avkastning CAPM Capital Asset Pricing Model Beta -värdet Att beräkna betavärde för icke noterade företag Fastighetsbolag Svenskt fastighets Index Ortpris/avkastningsmetod Direktavkastningsmodellen Konjunkturens påverkan och makroresonemang

4 4.2.5 Nyckeltal för fastighetsföretag INTERVJUER MED STOCKHOLMS STADSHUS AB VÄRDERING AV CENTRUMKOMPANIET Nyckeltalsanalys Vinstmarginal Räntabilitet på totalt kapital Kapitalomsättningshastighet Kassalikviditet Balanslikviditet Soliditet Direktavkastning Vakansgrad Kassaflödesanalys Direktavkastningsmodellen Kalkylränta Resultat av kassaflödesanalysen SLUTSATS Epilog KÄLLFÖRTECKNING Referenser Bilaga

5 1. BAKGRUND OCH PROBLEMFORMULERING 1.1 Inledning Nuförtiden är diskussionen om försäljning av statliga och kommunala tillgångar aktuell. Vi kan dagligen läsa om avknoppningar och försäljningar av offentliga tillgångar och företag. Eftersom Sverige har stabila regelverk, en välfungerande finansiella marknad med hög transparens och likviditet har detta gjort Stockholm till en attraktiv investeringsplats för fler och fler utländska investerare 1. Stockholms fastighetsmarknad lockar fler och fler utländska investerare. Under 2007 uppgick den totala transaktionsvolymen på den svenska fastighetsmarknaden till 125 miljarder kronor enligt Jones Lang LaSalles Nordic City Report 2, varav transaktioner med utländska investerare stod för drygt hälften. Detta påverkar naturligtvis även marknaden med offentliga fastighetstillgångar. Affären med Centrumkompaniet samma år var den största fastighetsaffären i Sverige med ett pris på 10,4 miljarder svenska kronor. Stockholms stads försäljning av Centrumkompaniet och turerna kring denna har orsakat en mängd artiklar och inlägg i media. Detta fall har väckt vårt intresse och nyfikenhet att fördjupa oss i en värdering vid försäljning av ett offentligt företag. 1.2 Bakgrund Den 8: e maj år 2007 tecknade Stockholms Stad och Boultbee, som är ett brittiskt fastighetsbolag, kontrakt för försäljning av Centrumkompaniet AB. Centrumkompaniet var ett fastighetsbolag med inriktning på kommersiella fastigheter och det ägdes till 100 % av Stockholms stadshus AB. Stockholms stadshus AB ägs i sin tur av Stockholms stad och tar hand om samtliga bolag i kommunen. Försäljningen genomfördes efter beslut från Stockholms kommunfullmäktige, som under perioden var borgerlig. Oppositionen, som i regel är mer kritiska till utförsäljning av offentliga innehav, ville inte genomföra affären. Försäljningen sköttes av Öhrlings PWC och intresset var stort och globalt. Under mars 2007 höll man budgivning mellan 70 intressenter där ett krav utöver priset var att köparen hade långsiktiga intentioner för ägandet av byggnaderna. Detta för att undvika en avstyckning av fastigheterna. Boultbee var det företag som erbjöd högst pris och uppfyllde detta krav bäst. Innan budgivningen bedömde tidningen Fastighetsvärlden att priset skulle bli runt sju miljarder för Centrumkompaniet. Priset för Centrumkompaniet blev efter budgivning 10,4 mdr kronor. Efter inlösen av lån innebär detta ett kassatillskott på 5,7 miljarder kronor som ska gå till infrastruktur och nya bostadsområden enligt f.d. finansborgarrådet Kristina Axén Olin. Under försäljningsprocessen fanns det 70 stycken företag som var intresserade av att lägga bud. Detta borde innebära att priset blev högt. Försäljningen har lett till en livlig debatt dels för att hyrorna höjs i flera av fastigheterna och dels för att de nya ägarna infört ett förbud mot politiska och ideella inslag i byggnaderna. Hyresvillkoren har även försämrats för flera av hyresgästerna då uppsägningstiden förkortats

6 I Stockholms stad har de senaste kommunalvalen lett till att man fått maktskiften mellan de två blocken och vad det gäller vissa frågor har det blivit tvära kast mellan de politiska riktlinjerna. Försäljningar av offentliga tillgångar är en sådan, kontroversiell fråga, inte bara i Stockholms stad utan i hela Sverige, där åsikterna går isär mellan de två, politiska blocken. Debatten kring detta är särskilt aktuell nu när vi har borgerlig majoritet både i riksdag och kommun och flera företag är ute för försäljning eller redan har sålts. Kritiken mot utförsäljningar bygger ofta på att priset skulle vara för lågt men att värdera en offentlig tillgång är inte alltid lätt att göra, beroende på vilken typ av tillgång det är. Att göra en värdering är dessutom till stor del en subjektiv process som präglas till stor del av värderaren. Det är inte osannolikt att en värderare som är emot försäljning sätter ett högre pris och följaktligen blir även värdet av de offentliga tillgångarna en politisk fråga. Stockholms stad har under de senaste åren arbetat fram en plan som kallas vision Den utgår ifrån vad man vill uppnå för regionen och vilka insatser som krävs för detta. Stockholms stad anser bland annat att kommunen enbart ska arbeta med kärnverksamheter som är viktiga för samhället. Det som inte anses vara lika angeläget och som man inte besitter tillräcklig kunskap för att kunna driva på ett effektivt sätt ska säljas ut. Pengarna som dessa försäljningar inbringar kan utnyttjas effektivare inom staden. I vision 2030 är ett uttalat krav för utveckling en utbyggnad av infrastruktur och det är oerhört kostsamt men anses vara en viktig förutsättning för att staden ska kunna växa Problemformulering Att värdera en offentlig tillgång bygger ofta på andra förutsättningar än vad en värdering av en privat tillgång gör. Till exempel skiljer sig intressenterna åt för ett offentligt företag från det privata då ägarna ofta är kunden och kraven på en eventuell köpare ofta är fler än enbart ett bra bud. Att översätta icke ekonomiska krav till ekonomiska principer kan vara väldigt svårt. Hur mycket lägre ska priset vara om man har höga krav på hur företaget ska drivas eller vilka uppgifter som måste göras då det finns ett stort behov att fylla? Detta är naturligtvis till stor del köparens uppgift att bestämma men också viktigt att tänka på när man i efterhand utvärderar affären. Som beskrivits ovan är värderingen också till stor del subjektiv och antaganden om vad som är en godtagbar prissättning varierar ofta mellan de båda blocken. Sedan finns det olika typer av tillgångar där vissa är mycket svårare att värdera än andra. I den här uppsatsen har vi valt att undersöka försäljning av en kommersiell tillgång, Centrumkompaniet. I det här fallet finns det ekonomiska modeller och antaganden att bygga en värdering på, det är värre vid till exempel en försäljning av en skola eller en förskola där det inte finns några riktlinjer att gå efter. Vad är en skola värd innan den fyllts med elever och lärare? Försäljningen av Centrumkompaniet, som ägde en stor andel av Stockholms gallerior och kommersiella ytor, har utlöst protester från hyresgäster som drabbas av hyreshöjningar. Dessutom har restriktioner införts vad gäller politiska aktiviteter på plats. Detta är ett ingrepp i den sociala miljön. Å andra sidan har staden fått in pengar som kan användas bättre på annat håll. Hur ska man se på dessa aspekter? Klart är i alla fall att de båda blocken har två olika sätt att värdera detta. 3 5

7 1.4 Syfte Syftet med vår undersökning är att se under vilka förutsättningar 10,4 miljarder är ett rimligt pris för Centrumkompaniet och vilka faktorer det är som påverkar värdet. Vi utreder också om det finns några stora skillnader i värdering mellan offentliga och privata företag i fastighetsbranschen. 1.5 Avgränsningar Försäljningar av så stora fastighetsföretag som Centrumkompaniet sker inte så ofta. Vi har inte kunnat jämföra med något liknande utan har fått utgå ifrån teori och modeller. Det har varit svårt att få tag på fakta då mycket kring den här affären är sekretessbelagt med stöd av bestämmelserna i 1 kap 9 3 sekretesslagen 4 vilket gör att en stor del av våra analyser bygger på årsredovisningar för Centrumkompaniet och vad vi kunnat ta reda på från dessa. Detta har lett till vissa förenklingar av modeller och att vi inte kunnat genomföra alla analyser som planerat. Vi har inte heller fått möjlighet att intervjua alla inblandade. Centrumkompaniet är en så kallad kommersiell tillgång där man kan använda sig av ekonomiska principer vid en värdering. Vi förväntar oss inte lika stora skillnader i det här fallet som det kunde ha varit om vi tittat på andra typer av offentliga tillgångar, även om vår ambition är att hitta några punkter som skiljer sig här också. 1.6 Disposition I kapitel ett lägger vi fram bakgrunden till vår uppsats samt problemformulering och syfte. I kapitel två tar vi upp metod. Vi fortsätter sedan med en presentation av vårt fall, försäljningen av Centrumkompaniet och de inblandade parterna i kapitel tre. Dessutom beskriver vi hur marknaden såg ut under åren 2006/2007. Kapitel fyra är vikt för ett teoriavsnitt där vi presenterar referensram, grundläggande teorier och antaganden för vår analys och värdering. Vi har ett kort avsnitt för intervjuer av nyckelpersoner i affären i kapitel fem. Vår undersökning och analys kommer fortsättningsvis i kapitel sex och slutsatserna i kapitel sju. 4 Tjänsteutlåtande dnr Stadshus AB 2006/305/112 6

8 2 METOD Vi har valt att undersöka värdet för Centrumkompaniet med hjälp av modeller som är allmänt vedertagna av värderare och i litteratur men för att få en bredare uppfattning kring försäljningen och vad som föranlett till den har vi även utfört en fördjupande studie av politiska beslut och artiklar samt intervjuer med de inblandade parterna. 2.1 Forskningsansats Då ämnet som hanteras i denna uppsats ingår i den finansiella teorin och till stor del är av matematisk karaktär har vi en positivistisk ansats i vårt förfarande. Den största delen av undersökningen är kvantitativ och bygger på modeller och jämförande nyckeltal. Resultaten härifrån är de vi primärt använder för att analysera värdet på Centrumkompaniet vilket är det övergripande syftet med uppsatsen. Som komplement till detta har vi utgått från ett kvalitativt perspektiv med intervjuer och litteraturstudier då affären till stor del beror på faktorer av politisk karaktär och vi vill granska huruvida värdet kan ha påverkats av detta. 2.2 Datainsamling och Litteratur Vår analys utgår i första hand ifrån årsredovisningar, framförallt Centrumkompaniets egna men även från andra liknande företag inom fastighetsbranschen. Detta är primärdata direkt från källan. För att kunna bedöma marknadssituationen under 2007 då försäljningen ägde rum har vi samlat in makromarknads- och fastighetsmarknadsinformation. Marknadsinformationen har även använts för att göra prognoser. Vi har tagit hjälp av prognoser från Konjunkturinstitutets hemsida samt fakta från Statistiska Centralbyråns och Riksbankens hemsidor. Utöver detta har vi tagit del av årsredovisningar från Centrumkompaniet, Fabege och AP fastigheter. Vi har valt dessa företag för att göra jämförelse med Centrumkompaniet i vår nyckeltalsanalys. Det gäller även de fakta vi fått fram genom de intervjuer vi haft med de inblandade parterna och de politiska dokument vi läst. En viss del av fakta kring affären måste dock anses vara sekundärdata då den kommer från artiklar i dagspress som följt turerna kring Centrumkompaniet och andra försäljningar av statliga och kommunala tillgångar. Modellerna vi använder och grundläggande teorier kommer till största del från litteratur kring finansiering och de är vida förekommande. Databearbetning har gjorts i Excel. Intervjuerna har skett på arbetsplatserna hos de inblandade och måste anses som ostrukturerade då de till stor del varit diskussionsbaserade. 7

9 2.3 Metodkritik Värdering av tillgångar bygger till stor del på prognoser och osäkra antaganden vilket leder till att värderarens eget antagande väger tungt. Det är svårt att undgå en viss subjektivitet i detta förlopp. Här finns även till viss del möjligheter till fel på grund av den mänskliga faktorn då många beräkningar görs för hand vilket kan leda till snedvridna analyser. Problem med sekretess kring kontrakt och dokument angående köparens framtidsplaner för Centrumkompaniet har gjort att vi blivit tvungna att göra flera förenklingar av de modeller vi använder. Till exempel vet vi ingenting om vilka investeringar som planeras under den kommande perioden och har förbisett eventuella sådana i våra beräkningar. Värderingsmodeller som använts av Stockholms stad är även de sekretessbelagda vilket gör att det är svårt att jämföra deras värdering med vår egen. 8

10 3 FALLET CENTRUMKOMPANIET 3.1 Försäljningen av Centrumkompaniet Inför valet år 2006 kom alliansen överens om att Centrumkompaniet skulle avyttras vid ett maktskifte i Stockholms stad. Den grundläggande i den för det var moderaternas, folkpartiets och kristdemokraternas gemensamma politiska plattform att Stockholm ska fokusera skattebetalarnas tillgångar i kommunens kärnverksamhet. Dessutom skulle en försäljning stärka Stockholms Stads finanser och ge pengar till investeringar i infrastruktur och nya bostadsområden. Den 8: e december samma år, efter maktövertagandet, togs det formella beslutet om försäljning av samtliga aktier under Centrumkompaniet beskrevs inför försäljningen av Stockholms stad som väldigt attraktivt på följande grunder: - Portfölj av flera väletablerade köpcentrum i Stockholmsregionen. - Stor utvecklingspotential dels tack vare att Stockholmsregionen är expansiv - Väl fungerande förvaltning Stockholms stad ställde följande krav på aktuella investerare: - Att betala premie för aktiebeståndet - Ska satsa på utveckling och planera ett långsiktigt innehav - Fortsatt bildande av bostadsrätter - Erfarenhet av drift av kommersiella lokaler och bostäder Tidningen Fastighetsvärlden beräknade marknadsvärdet till 7 miljarder kronor, Stockholms Stadshus AB hade själva gjort en värdering till mellan 7 och 8 miljarder. Försäljningsprocessen tog fart den i december 2006 då man uppmanade intressenter att anmäla sig fram till den 11:e januari Intresset var utbrett och flertalet av investerarna var utländska. De intressenter som ansågs tillräckligt bra, 70 stycken, fick prospekt den 31:a januari. Den 2:a mars gjordes en första, indikativ anbudsinsamling och den 25:e april lades slutgiltiga bud av de investerare som ansågs bäst. Det brittiska företaget Boultbee lade dels det högsta budet men hade också gjort upp en överlägsen avsiktsplan för Centrumkompaniet. Avtalet mellan Stockholms Stad och Boultbee slöts den 8:e maj och aktierna överläts i augusti. 9

11 3.2 Centrumkompaniet AB Centrumkompaniets fastighetsportfölj omfattade tio stycken köpcentrum i Stockholms län. Enligt Centrumkompaniets årsredovisning år 2006 bestod dessa köpcentrum av totalt 456 butiker, butiksyta på kvadrat meter och mer än 18 miljoner besökare per år. Butikernas omsättning beräknades till en tiondel av Stockholms totala detaljhandel. De kan delas upp i tre delar: innerstad, ytterstad och skärholmen som hamnar i ett eget område. Utöver de kommersiella fastigheterna fanns även 1200 bostäder i Centrumkompaniets ägo. Verksamheter Centrumkompaniets verksamhet delades upp i fyra delar, butiker, närservice, kontor och bostäder, men bostäderna förvaltades huvudsakligen av Familjebostäder Centrumkompaniets Ytfördelning I Innerstaden ligger tre köpcentrum. De är Fältöversten Centrum, Västermalmsgallerian och Ringen Centrum. Invånarna i Stockholms stad har ett högt genomsnitt på inkomst och de demografiska förutsättningarna är bra för detaljhandeln. Samtidigt ställer det krav på galleriorna att erbjuda ett brett sortiment av varor och tjänster. 1. Västermalmsgallerian ligger mitt på Kungsholmen. Den öppnades den 23 augusti Idag finns det 40 butiker där. Butiksytan är kvadratmeter. Antalet besökare uppgick till 8 miljoner enligt Centrumkompaniets årsredovisning Fältöversten Centrum: Enligt centrumkompaniets årsredovisning 2006 har Fältöverstens Centrum en kommersiell yta på kvadratmeter varav 17, 800 kvadratmeter är butiksyta. Totalt finns det 60 butiker och gott om parkeringsplatser för kunder och besökare. Det Totala besökantalet beräknades till 5,1 miljoner under Ringen Centrum: Butiksytan är kvadratmeter. Den Kommersiella ytan är kvadratmeter. Antalet butiker är 40 stycken. Besökarantalet uppgick till 5,4 miljoner under

12 Ytterstad I Stockholms Ytterstad ägde Centrumkompaniet 6 köpcentrum: Bredängen Centrum, Älvsjö Centrum, Högdalen Centrum, Hässelby Centrum, Rinkeby Centrum och Tensta Centrum. Där finns totalt 180 butiker och butiksytan är 37,100 kvadratmeter. Skärholmen Centrum Skärholmen Centrum befinner sig i ett självständigt område med förutsättningar som skiljer sig från andra områden. Därför är svårt att jämföra. Det är granne med Kungens Kurva som är Nordens största handelsplats. Det leder till att det uppkommer en stark konkurrens mellan dessa. Det leder i sin tur till att det ställs högre krav på Skärholmens Centrum om det vill behålla och dra till sig mer långsiktiga konsumenter. Vid slutet av 2006 hade Skärholmen Centrum 130 butiker, en butiksyta på 60, 000 kvadratmeter och fler än 8 miljoner besökare. För tillfället pågår ett stort ombyggnadsprojekt som ska vara avslutat i september Centrumkompaniets historik Centrumkompaniet grundades år 2001 under den då borgerliga majoriteten. Det var helt ägt av Stockholms Stad genom Stockholms Stadshus AB. Syftet med företaget var redan då att det skulle bjudas ut för försäljning. Året efter tog socialdemokraterna makten och man satte istället som mål att företaget skulle blir ledande inom förvaltning och förädling av Centrumanläggningar i Stockholmsområdet och att satsningar skulle genomföras, bland annat på utveckling av sopsorteringar. Centrumkompaniets verksamheter under 2003 Rörelseintäkterna uppnådde 437 miljoner kronor. En ökning på 202 miljoner kronor jämfört med Det fanns inga lediga bostäder och de flesta av butikslokalerna och servicefunktionerna var uthyrda. Det gjordes stora insatser i Tensta Centrum för att förbättra de kommersiella förutsättningarna. Fler nya butiker skapades i både Tensta och Ringen. För att uppfylla sitt nya, politiska uppdrag, byggdes det flera livsmedelsbutiker med lågprisinriktning i ytterstadsområdena och i Skärholmen. Det satsades även mycket resurser på sophantering för att skapa ett effektivare system för att öka återvinningen av avfall. Centrumkompaniets verksamheter under 2004 Under 2004 kom beslut om att rusta upp Skärholmen Centrum för 1,8 miljarder, ett projekt som skulle starta 2005 och avslutas hösten Rörelseintäkterna ökade med 10 miljoner jämfört med Totala inkomster var 447 miljoner. 11

13 Även detta år satsades mycket på miljö, med nya rutiner för energikonsumtion och nya system för avfallshantering. Centrumkompaniets verksamheter under 2005 Förändringsarbete pågick i Skärholmen. Tack vare en hög tillväxt inom handeln steg efterfrågan på lokaler butiker kraftigt i alla köpcenter. Det fanns större efterfrågan på lokaler i Skärholmen och Ringen än utbudet. Rörelseintäkterna var 444 miljoner. Centrumkompaniets verksamheter under 2006 Under det här året startades ett stort ombyggnationsprojekt i Skärholmen. Man förbättrade omgivningen och breddade sortimentet i butikerna vilket lockade besökare till sig. Under året tog företaget över Västermalmsgallerian för att förstärka sin innerstadsportfölj och öka driftnettot. Alla köpcenter förbättrade sin omsättning betydligt. Ett stort renoveringsprojekt påbörjades i Ringen Centrum. Centrumkompaniet fortsatte att stärka sina köpcentrum i ytterstaden och sin position för marknaden av lågprisbutiker. Rörelseintäkterna ökade med 42 miljoner under året till 486 miljoner. 3.4 Boultbee Boultbee är ett av de fastighetsföretag som växer snabbast i Europa just nu och de specialiserar sig på köpcentrum, livsmedelsaffärer och kontor. De har ett långsiktigt perspektiv på sina tillgångar. Deras huvudkontor ligger i London på Cadogan Pier i Chelsea. Företaget bildades av Steve Boultbee Brook och hans bror år 1987 med 7000 pund som startkapital. Genom en rad framgångsrika investeringar samt reinvesteringar har Boultbee blivit ett internationellt fastighetsinvestmentföretag. Ledningen består av Steve Boultbee Brook som är ordförande och Clive Boultbee Brook som är verkställande direktör Nuvarande portfölj är värderad till två miljarder euro med fastigheter som huvudsakligen ligger i Europa. Företaget har expanderat sin verksamhet till Storbritannien, Kanada, Finland, Estonia och Sverige, varav Sverige står för ungefär 47 % av den totala portföljen. I Sverige har Boultbee köpt totalt 17 köpcentrum utspridda över fem olika områden, varav 10 är förvärvade från Centrumkompaniet och ligger i Stockholmsområdet. Boultbee har dotterbolaget EFM Sverige AB som har ansvar för drift, skötsel och underhåll av företagets fastigheter i Sverige. Företaget har goda erfarenheter av affärer i mångkulturella miljöer. Exempelvis äger företaget även köpcentret Treaty Center som ligger på High Street i Hounslow i London. Där samlas många kända varumärken från 140 olika kulturer runt om i världen. Då flera av Centrumkompaniets köpcentrum ligger i liknande miljöer så kan företaget gynnas av dessa erfarenheter. Deras erfarenheter av fastighetsförvaltning är bred inom fler områden. 12

14 3.5 Stockholms Stadshus AB Stockholms stad har samlat alla sina kommunala företag under Stockholms stadshus AB. De är: Centrumkompaniet, Familjebostäder, Micasa Fastigheter, S:t Erik Försäkring, S:t Erik Markutveckling, SISAB, Stockholm Globe Arena Fastigheter, Stockholms Hamn, Stockholm Parkering, Stockholms stads bostadsförmedling, Stockholms stadsteater, Stockholm Vatten, Stokab och Svenska bostäder. Man har under den senaste mandatperioden arbetat med att anpassa företaget till nya direktiv angående försäljningsprocessen. Bostadsbolagen ska ge hyresgästerna möjlighet att bilda bostadsrätt, Centrumkompaniet har sålts ut, Stockholm Hamnentreprenad, som är ett dotterbolag till Stockholms Hamn och Park AB, som är dotterbolag till Stockholm Parkering är på tur för försäljning. Målet är att Stockholms stad enbart ska ta hand om kärnverksamheter och sälja ut allt som inte är det. Pengarna från försäljningen av Centrumkompaniet ska användas till att förverkliga vision 2030 som går ut på att utveckla Stockholmsregionen. Målet är, bland annat, att med hjälp av bättre infrastruktur kunna växa, både till ytan och befolkningsmässigt, för att bli en mer betydande region i Europa. 3.6 Den svenska marknadssituationen 5 Den goda utvecklingen på Stockholms fastighetsmarknad beror framförallt på den goda tillväxten i svensk ekonomi under perioden. Tillväxttakten av en mängd involverade faktorer som påverkar och påverkas av den svenska ekonomins tillväxttakt indikerar i sin tur den svenska ekonomins förändringar. Vissa av faktorerna är mycket viktiga för fastighetsmarknaden. De är BNP, befolkning, inflation, sysselsättning och andra företag. BNP BNP är en av dessa indikationer. Den genomsnittliga tillväxttakten för Sveriges BNP var i snitt 5 procent mellan 2004 och 2007, vilket är högt. Jämfört med resten av Europa växte Sveriges ekonomi starkt de senaste åren. Tillväxten har också positiv inverkan på den inhemska köpkraften. Inrikeskonsumtion och utländsk efterfrågan på olika svenska produkter styr BNP 6. De svenska hushållens konsumtion uppgick till miljoner SEK under 2003: s första kvartal och steg till 118,1 miljoner SEK det sista kvartalet se bilaga 6 13

15 tillväxttakt i BNP tillväxttakt i BNP Befolkning Enligt SCB steg rikets befolkningsmängd med 0.7% per år under perioden. Stockholms läns befolkning utgör runt 21 % av totalt rikets befolkning och hade en kraftigare tillväxt med 1.5 procent per år under samma tid. I slutet av 2006 hade Stockholm läns befolkning uppnått 1,92 miljoner invånare. Sysselsättning Utifrån SCB:s siffror ritade vi upp den nedanstående grafen. Den visar total sysselsättnings förändringar mellan 2002 och Vi upptäckte att mellan 2004 och 2007 ökade sysselsättningen betydligare jämfört med år 2002 och Under 2006 var fler anställda jämfört med år Fastighetsmarknadens utveckling är starkt beroende av sysselsättningstillväxttakten. Den årliga, totala transaktionsmarknaden mellan 2004 till 2006 ökade på samma sätt som sysselsättningen då fler människor i arbete påverkar hushållens köpkraft. Detta leder i sin tur bland annat till en ökande efterfrågan på fastigheter, både bostäder och kontor, och en kraftigt ökande sysselsättningsgrad för byggnadsindustrin jämfört med andra branscher Totalt Jordbruk,skog sbruk, jakt o fiske Gruvor, tillverkningsind ustri m.m. Byggnadsindu stri Tjänster Inflation 14

16 I Sverige finns sedan 1995 konkreta inflationsmål som ska vara två procent med ett toleransintervall 1 % uppåt och nedåt för att penningpolitiken ska vara stabil. Under 2007 var inflationen lika med 2,2 % enligt Statistiska Centralbyrån. Andra Företag En ny trend inom industrin har varit att fler företag föredrar att gå ihop med något annat företag framför att växa organiskt 7. Under 2007 nådde konsolideringsgraden upp till 50 %. 3.7 Fastighetsmarknaden i Stockholm Kommersiella Fastighetsmarknaden Det finns olika typer av lokaler på den kommersiella fastighetsmarknaden, men beståndet är till största del butiker och kontor. Marknaden lockar till sig många investerare, både privata personer och stora institutioner, som till exempel pensionsbolag, försäkringsbolag, fondbolag och investmentbanker. De placerar sina resurser på fastighetsmarknaden då den anses vara säkrare jämfört med andra investeringar. Under 2006/2007 då Centrumkompaniet låg ute för försäljning var fastighetsmarknaden i Stockholm het. År 2007 rankades Stockholm som fyra på Europas fastighetsmarknad av konsultföretag som Öhrlings Pricewaterhouse Coopers och Jones Lang Salle. Paris och London var de ledande städerna. Hyran Hyrorna steg kraftigt under året och vakansgraderna sjönk. Detta bidrog till en stark tillväxt på driftnettona vilket drev upp fastighetspriserna rejält. Priset för fastigheter ökade kraftigt under 2004 men föll snabbt under 2005 då det var en svacka och 2007 steg dock priserna ytterliggare. Vad gäller den kommersiella fastighetsmarknaden var omsättningen hög, totalt såldes fastigheter för ca 60 miljarder kronor och snittpriset per kvadrat i hela stockholmsområdet var runt kronor. Affären med Centrumkompaniet var den största under 2007 men fler andra stora affärer genomfördes. Det dyraste köpet var kvarteret Rännilen som Hufvudstaden betalade kronor per kvadrat för. Under hösten, då problemen med bolånen i USA kom upp till ytan, höll sig prisnivåerna fortsatt höga. Dock har förväntningarna på den ekonomiska tillväxten, och därmed hyresutvecklingen, skruvats ned betydligt. Genomsnittlig hyra för kommersiella fastigheter i City låg på ungefär 4000 kronor och det snittet har varit konstant sedan Trenden för kraven på direktavkastning har varit ökande under 2006/2007 och man trodde under 2007 på en fortsatt ökning. Under 2006 låg den genomsnittliga vakansgraden för hela Stockholm på 11 % och 8 % för Stockholm city. I Stockholm City var skillnaderna i hyra och vakansgrader stora för moderna respektive omoderna lokaler Barometern Stockholm 15

Hur går fastighetsbolag tillväga vid värdering?

Hur går fastighetsbolag tillväga vid värdering? Hur går fastighetsbolag tillväga vid värdering? En undersökning av fem fastighetsbolag i Göteborg D-uppsats Handelshögskolan vid Göteborgs Universitet Höstterminen 2004 Författare: Födelseårtal: Namn Stefan

Läs mer

Hur ett affärsmässigt bostadsföretag agerar

Hur ett affärsmässigt bostadsföretag agerar Hur ett affärsmässigt bostadsföretag agerar Hans Lind Stellan Lundström Institutionen för Fastigheter och Byggande Avdelningen för Bygg- och fastighetsekonomi, KTH Stockholm 2011 Rapport 2011:1 1 Innehållsförteckning

Läs mer

Fastighetsvärdering En studie av marknadsinformation som värderingsunderlag

Fastighetsvärdering En studie av marknadsinformation som värderingsunderlag Fastighetsvärdering En studie av marknadsinformation som värderingsunderlag Stockholms Universitet Företagsekonomiska institutionen Kandidatuppsats 10p ht-05 Handledare: Tor Brunzell Av: Henrik Rand och

Läs mer

- En företagsvärdering och fallstudie inför en publik notering

- En företagsvärdering och fallstudie inför en publik notering I Södertörns högskola Institutionen för Ekonomi och Företagande Kandidatuppsats 15 hp Finansiering vårterminen 2008 Programmet för ekonomi, teknik och design - En företagsvärdering och fallstudie inför

Läs mer

Denna magisteruppsats har utarbetats under hösten 2006 på Handelshögskolan vid Göteborgs Universitet.

Denna magisteruppsats har utarbetats under hösten 2006 på Handelshögskolan vid Göteborgs Universitet. Förord Denna magisteruppsats har utarbetats under hösten 2006 på Handelshögskolan vid Göteborgs Universitet. Det har varit oerhört intressant och lärorikt att få studera hur fastighetsbolag och banker

Läs mer

IAS 40 - förvaltningsfastigheter

IAS 40 - förvaltningsfastigheter Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Linn André Zandra Pettersson IAS 40 - förvaltningsfastigheter - Hur ser bolagens redovisning ut två år efter införandet? Examensarbete 10 poäng Företagsekonomi

Läs mer

Institutionella investerares beslut till att köpa och sälja fastigheter

Institutionella investerares beslut till att köpa och sälja fastigheter Institution för Infrastruktur Bygg- och fastighetsekonomi Kungliga tekniska Högskolan Examensarbete nr: 296 Institutionella investerares beslut till att köpa och sälja fastigheter en undersökning av transaktionspåverkande

Läs mer

EKONOMIHÖGSKOLAN VID FEK 581, VT 2002 LUNDS UNIVERSITET HANDEL MED AKTIER VAD STYR INDIVIDENS VAL?

EKONOMIHÖGSKOLAN VID FEK 581, VT 2002 LUNDS UNIVERSITET HANDEL MED AKTIER VAD STYR INDIVIDENS VAL? Företagsekonomiska institutionen Kandidatuppsats, Finansiering EKONOMIHÖGSKOLAN VID FEK 581, VT 2002 LUNDS UNIVERSITET HANDEL MED AKTIER VAD STYR INDIVIDENS VAL? Författare Paula Axell Carl-Johan Axsäter

Läs mer

Värdering av kommersiella fastigheter med kassaflödesmetoden

Värdering av kommersiella fastigheter med kassaflödesmetoden Institutionen för Fastigheter och Byggande Examensarbete (15 hp) inom och Kandidatprogrammet Fastighet och Finans Centrum för Bank och Finans Nr 30 Värdering av kommersiella fastigheter med kassaflödesmetoden

Läs mer

Industrifastigheter som investeringsobjekt -En studie av marknaden för industrifastigheter i Malmö kommun

Industrifastigheter som investeringsobjekt -En studie av marknaden för industrifastigheter i Malmö kommun Examensarbete ISRN/LUTVDG/TVLM 08/5163 SE Industrifastigheter som investeringsobjekt -En studie av marknaden för industrifastigheter i Malmö kommun Andréas Hansson Marcus Jönsson Institutionen för fastighetsvetenskap

Läs mer

Fastighetsbolag, risker och strategier 2002 2011

Fastighetsbolag, risker och strategier 2002 2011 Institutionen för Fastigheter och Byggande Examensarbete nr. 285 Samhällsbyggnad 300 hp Magisternivå, 30 hp Bygg- och fastighetsekonomi Fastighetsbolag, risker och strategier 2002 2011 En analys av svenska

Läs mer

Umestan och marknaden för lokaler i Umeå. Cecilia Hedenmark Frank Strand Institutionen för nationalekonomi, Umeå universitet

Umestan och marknaden för lokaler i Umeå. Cecilia Hedenmark Frank Strand Institutionen för nationalekonomi, Umeå universitet Umestan och marknaden för lokaler i Umeå Cecilia Hedenmark Frank Strand Institutionen för nationalekonomi, Umeå universitet CERUM Working Paper 86:2005 Umestan och marknaden för lokaler i Umeå Cecilia

Läs mer

Kreditbedömning i fastighetsbranschen

Kreditbedömning i fastighetsbranschen Institutionen för Fastigheter och Byggande Examensarbete Nr? (15 hp) inom och Kandidatprogrammet Fastighet och Finans Centrum för Bank och Finans Nr 28 Kreditbedömning i fastighetsbranschen fastighetsföretagsbedömning

Läs mer

Vad händer med aktiepriset efter en nyintroduktion? En kvantitativ analys av nyintroduktionerna på Stockholmsbörsen mellan åren 2000 och 2005

Vad händer med aktiepriset efter en nyintroduktion? En kvantitativ analys av nyintroduktionerna på Stockholmsbörsen mellan åren 2000 och 2005 Södertörns högskola Institutionen för ekonomi och företagande Företagsekonomi C-uppsats 10 poäng Handledare: Curt Scheutz Höstterminen 2005 Vad händer med aktiepriset efter en nyintroduktion? En kvantitativ

Läs mer

Aktievärderingsmodeller

Aktievärderingsmodeller Södertörns högskola Institutionen för Ekonomi och företagande Kandidatuppsats 15 Hp Finansiering Vårterminen 2011 (Frivilligt: Programmet för xxx) Aktievärderingsmodeller Vilka modeller används i praktiken?

Läs mer

Vad krävs för att köpa ett företag?

Vad krävs för att köpa ett företag? Vad krävs för att köpa ett företag? kandidatuppsats VT2010 Seminariearbete kandidat i Industrial and Financial Management Handelshögskolan vid Göteborgs Universitet vårterminen 2010 Handledare: Anders

Läs mer

Kandidatprogrammet Fastighet och Finans Centrum för Bank och Finans Nr 136. Fastighetsbolagens strategi i samband med finanskrisen 2008

Kandidatprogrammet Fastighet och Finans Centrum för Bank och Finans Nr 136. Fastighetsbolagens strategi i samband med finanskrisen 2008 Institutionen för Fastigheter och Byggande Examensarbete (15 hp) inom och Kandidatprogrammet Fastighet och Finans Centrum för Bank och Finans Nr 136 Fastighetsbolagens strategi i samband med finanskrisen

Läs mer

Värdering av förvaltningsfastigheter i en lågkonjunktur Verkligt värde eller anskaffningsvärde för nybyggnation

Värdering av förvaltningsfastigheter i en lågkonjunktur Verkligt värde eller anskaffningsvärde för nybyggnation Uppsala Universitet Företagsekonomiska Institutionen Kandidatuppsats 15 hp Handledare Gunilla Myreteg Värdering av förvaltningsfastigheter i en lågkonjunktur Verkligt värde eller anskaffningsvärde för

Läs mer

Innehåll. 37 Risker och möjligheter 42 Finansiering och finansiella risker 45 Företagsansvar 49 Flerårsöversikt 51 Aktien 55 Förvaltningsberättelse

Innehåll. 37 Risker och möjligheter 42 Finansiering och finansiella risker 45 Företagsansvar 49 Flerårsöversikt 51 Aktien 55 Förvaltningsberättelse Årsredovisning 2010 Innehåll 1 Året i korthet 2 Möjligheternas fastighetsbolag 4 VD-ord 6 Detta är Kungsleden 7 Affärsidé, mål och strategi 8 Affärsmodell Så tänker vi 10 Affärsmodell Så agerar vi 12 Marknaden

Läs mer

Analys av hypoteksbolagens kreditrisk för bostadslån

Analys av hypoteksbolagens kreditrisk för bostadslån Nationalekonomiska institutionen Nek 691 Kandidatuppsats 2006-01-22 Analys av hypoteksbolagens kreditrisk för bostadslån En kvalitativ studie av hypoteksbolagens låntagare och deras säkerheter Handledare:

Läs mer

Allmännyttiga fastighetsbolags kapitalstruktur innan och efter finanskrisen: en kvantitativ studie

Allmännyttiga fastighetsbolags kapitalstruktur innan och efter finanskrisen: en kvantitativ studie Högskolan i Halmstad Sektionen för Ekonomi och Teknik Bygg- och fastighetsekonomprogrammet Allmännyttiga fastighetsbolags kapitalstruktur innan och efter finanskrisen: en kvantitativ studie Kandidatuppsats

Läs mer

Fastighets AB Balder 2005

Fastighets AB Balder 2005 Fastighets AB Balder är ett börsnoterat fastighetsbolag med huvudsaklig inriktning på kommersiella fastigheter i storstadsregionerna Stockholm, Göteborg och Malmö. Fastighets AB Balder 2005 Fastigheterna

Läs mer

Amortering eller alternativinvestering

Amortering eller alternativinvestering Ekonomprogrammet vid Linköpings universitet Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling Magisteruppsats Vårterminen 2008 Amortering eller alternativinvestering - En studie om hur ett bolån kan

Läs mer

Incitament för energieffektivisering i 60- och 70-talets bostadsbestånd

Incitament för energieffektivisering i 60- och 70-talets bostadsbestånd Incitament för energieffektivisering i 60- och 70-talets bostadsbestånd Lovisa Högberg Hans Lind Institutionen för Fastigheter och Byggande KTH Stockholm sept 2011 Uppsats nr 4 TRITA FOB Rapport 2011:3

Läs mer

Företagsvärdering av Betsson AB

Företagsvärdering av Betsson AB Ekonomihögskolan Vt 2008 Företagsvärdering av Betsson AB En jämförelse mellan Kassaflödesvärdering och Relativvärdering Kandidatuppsats i företagsekonomi Ekonomistyrning FE 4203 Författare: Serdar Akin

Läs mer

Vad avgör rörliga bolåneräntor? - En kvalitativ studie om vad som påverkar svenska rörliga bolåneräntor

Vad avgör rörliga bolåneräntor? - En kvalitativ studie om vad som påverkar svenska rörliga bolåneräntor Uppsala universitet Kandidatuppsats Vårterminen 2012 Vad avgör rörliga bolåneräntor? - En kvalitativ studie om vad som påverkar svenska rörliga bolåneräntor Författare: Kristoffer Jarmelid och Axel Zetterblom

Läs mer

Accepterat pris -Effekter av den nya prismodellen i Stockholms innerstad

Accepterat pris -Effekter av den nya prismodellen i Stockholms innerstad Institutionen för Fastigheter och Byggande Examensarbete inom samhällsbyggnad, grundnivå (15 hp) Bygg- och fastighetsekonomi Nr. 117 Accepterat pris -Effekter av den nya prismodellen i Stockholms innerstad

Läs mer

Finansieringsmöjligheter i småföretag

Finansieringsmöjligheter i småföretag Sofia Johansson & Lisbeth Alvina Finansieringsmöjligheter i småföretag - Traditionella metoder kontra finansiell bootstrapping Finance opportunities in small businesses - Traditional methods verses financial

Läs mer

IT-bubblan. varför blev fokuseringen på tillväxt så stor? Företagsekonomiska institutionen

IT-bubblan. varför blev fokuseringen på tillväxt så stor? Företagsekonomiska institutionen Företagsekonomiska institutionen IT-bubblan varför blev fokuseringen på tillväxt så stor? Magisteruppsats i företagsekonomi Externredovisning och företagsanalys Höstterminen 2003 Handledare: Stefan Schiller

Läs mer

En scenarioanalys kring ränte- och inflationsförändringars inverkan på ett fastighetsbolags fria kassaflöde

En scenarioanalys kring ränte- och inflationsförändringars inverkan på ett fastighetsbolags fria kassaflöde HANDELSHÖGSKOLAN vid Göteborgs universitet Företagsekonomiska institutionen Industriell och finansiell ekonomi I EN VÄRLD AV MAKROEKONOMISK OSÄKERHET En scenarioanalys kring ränte- och inflationsförändringars

Läs mer