Högskoleverkets kvalitetsutvärderingar Självvärdering

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Högskoleverkets kvalitetsutvärderingar 2011 2014 Självvärdering"

Transkript

1 Högskoleverkets kvalitetsutvärderingar Självvärdering Lärosäte: Malmö högskola Utvärderingsärende reg.nr Område för yrkesexamen: Byggteknik Högskoleingenjörsexamen 1

2 Del 1 - Inledning Högskoleingenjörsprogrammet Byggingenjör 180 högskolepoäng med examensbenämningen Byggteknik startade hösten 2010 efter en omfattande revidering av tidigare utbildningar inom ämnet (med examensbenämningar Byggteknik och Byggdesign). Revideringen, som genomförts i nära samverkan med representanter från företag i bygg- och fastighetsbranschen, resulterade i en utbildning som till merparten byggs upp av större sammanhängande kursblock, flera av dem terminslånga, och med en variation av arbets- och examinationsformer (cirka hälften av högskolepoängen examineras genom andra former än tentamen). Av utbildningens 180 högskolepoäng återfinns 30 högskolepoäng (cirka 17 %) i kurser i matematik och naturvetenskap och 22.5 högskolepoäng (12.5 %) i valfria/valbara kurser. Examensarbetet omfattar 15 högskolepoäng och genomförs under sista terminen. Kurserna på utbildningen är, med få undantag, utvecklade exklusivt för programmet och ett fokus har varit mot en helhetssyn på husbyggandets planering, projektering, produktion och förvaltning och en därtill tydlig koppling till professionen. Utbildningens kurser innehåller, förutom grundläggande byggtekniska ämnen såsom byggmateriallära och byggnadsfysik, hållfasthetslära, byggnadsmekanik, byggteknik, geologi och geoteknik samt konstruktionsteknik även exempelvis byggproduktionsteknik, projektledning, mätningsteknik och installationsteknik. Användningen av datorelaterade verktyg är omfattande. Kunskaper och färdigheter i matematik och naturvetenskap utvecklar studenten i kurser, ofta med tillämpningar inom byggteknik. Läsåret 2012/2013 finns för första gången årskurs tre på den nya utbildningen. De bedömda examensarbetena är alltså resultatet från den tidigare utbildningen och dess upplägg. Mer information om själva utbildningens innehåll och kursupplägg finns i Del 3 Andra förhållanden och avsnittet Kort om utbildningen kan med fördel läsas innan beskrivningarna av examensmålen i Del 1. Utbildningsplan Enskilda kursplaner Koppling mellan kursmål och programål Alumniundersökning (examina ) Nedan ges en redovisning av vår syn på uppfyllelse av examensmålen. Då det gäller en professionsutbildning kan gränsen mellan olika kursmåls placering i förhållande till examensmålet ibland vara flytande. Till exempel kan en tolkning vara att det är färdighet och förmåga som examineras, medan avsikten är att påvisa att studenten med nödvändighet måste ha kunskap och förståelse för att över huvud taget kunna genomföra en efterfrågad problemlösning. Vi har fokus på hur uppfyllelse av kursmål är tänkta att vara en garanti för att examensmålen uppfylls och på läraktiviteter/arbetsformer som används för att studenterna ska nå dem. Redovisningen av kursmål som är relaterade till respektive examensmål är omfattande, men ett urval har använts för att redovisa upplägg och examination. Kursernas placering i tid och innehåll utgör den sammanhållande ramen för progressionen av lärandemålen, men de beskrivs i huvudsak endast i Del 3. När det är relevant anges däremot vilken termin det gäller, detta anges med T1-T6. 2

3 1 Examensmål 1 För högskoleingenjörsexamen skall studenten visa kunskap om det valda teknikområdets vetenskapliga grund och dess beprövade erfarenhet samt kännedom om aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete. Byggteknik vid Malmö högskola innehåller klassiska byggtekniska ämnen med fokus på byggnaders planering, projektering, produktion och förvalting. Vi har valt att i detta inte inbegripa lärandemål som primärt rör kompetens inom infrastrukturområdet såsom till exempel inom vägbyggnad, trafikteknik och VA-teknik. Ur rapporten från Högskoleverkets kvalitetsutvärdering av högskoleingenjörsutbildningar kan man om byggteknik läsa följande bör utbildningen innehålla en kärna av grundläggande byggtekniska kurser inom byggmateriallära och byggnadsfysik, hållfasthetslära, byggnadsmekanik, byggteknik, geoteknik och konstruktionsteknik... Härtill kommer byggtekniskt breddande områden. Det är ur denna kärna av ämnen som kursmålen kopplade till examensmål 1 primärt har hämtats. 1.1 Kursmål relaterade till examensmål 1 I kursplanerna finns bland andra följande mål som kan kopplas till examensmålet: kunna redogöra för olika byggnadsmaterials egenskaper relaterat till bärförmåga, inneklimat och miljöpåverkan visa kunskap om en byggnads tekniska uppbyggnad och byggnaden som ett system kunna redogöra för byggtekniska krav som kan ställas på husbyggnader och enskilda byggnadskonstruktioner kunna redogöra för grundläggande begrepp och samband inom byggnadsmekanik och hållfasthetslära kunna redogöra för grundläggande fysikaliska processer som påverkar en byggnads klimatskyddande egenskaper kunna förklara produktionsmetoder för byggproduktion kunna välja en lämplig modell för att analysera bärverk såsom balkar, pelare, fackverk och ramar, samt kunna bestämma inre krafter, spänningar och deformationer kunna redogöra för grundläggande konstruktionstekniska begrepp och redskap för att kunna dimensionera enskilda konstruktionsdelar visa kännedom om den redovisningsteknik som används inom branschen visa kännedom om projekterings- produktions- och förvaltningsprocesserna och om informationsproduktion och informationsflöden i dessa processer (BIM) För att uppnå examensmålet uppnår studenterna följande delmål: 1A 1B 1C visa kunskap om det valda teknikområdets vetenskapliga grund visa kunskap om det valda teknikområdets beprövade erfarenhet visa kännedom om aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete Nedan redovisas, för respektive delmål 1A-1C, hur måluppfyllelsen för ett urval av kursmålen ovan nås via kurser/kursmoments upplägg och examination. 1 HSV Rapportserie 2003:20 R Del I 3

4 1.2 Upplägg och examinationen Ett urval av kursmålen enligt ovan redovisas med koppling till delmålen. Vissa exempel kan mycket väl tolkas som om det är färdighet och förmåga som examineras, men avsikten med dem är att påvisa att studenten med nödvändighet måste ha kunskap och förståelse för att genomföra den problemlösning som krävs Mål 1A - visa kunskap om det valda teknikområdets vetenskapliga grund Den vetenskapliga grunden inom byggteknik utvecklar studenten primärt i kursmoment som behandlar byggnadsmateriallära, byggnadsfysik, byggnadsmekanik och hållfasthetslära (strukturmekanik) som sedan utgör en bas, tillsammans med relevanta delar av matematik och naturvetenskap, för vidare studier och tillämpningar inom till exempel geoteknik och konstruktionsteknik. De examinerande momenten återfinns till stor del i kurser som ges under det första läsåret, men det förekommer även att tillämpningar i senare kurser implicit examinerar lärandemål av denna karaktär. Mot bakgrund av den nära kopplingen mellan byggnadsfysik och byggnadsmateriallära examineras dessa inte som två separata delar utan tillsammans vid två tillfällen, det första med tonvikt på kunskap och förståelse och det andra med tonvikt på tillämpningar. Exempel Lärandemålet kunna redogöra för olika byggnadsmaterials egenskaper relaterat till bärförmåga, inneklimat och miljöpåverkan examineras genom en tentamen. Exempel på tentamensfrågor är Det så kallade kryptalet för ett material används för att räkna ut långtidsdeformationer på grund av en belastning som får verka under (mycket) lång tid. Hur kan man definiera? I ett poröst material kan man finna slutna, genomströmningsbara och icke genomströmningsbara porer. Rita en skiss som schematiskt visar hur dessa porer uppträder i materialet. Om man konstaterat förhöjda halter av radon i en byggnad finns det ett antal åtgärder för att sänka denna. Beskriv tre av dessa så utförligt som möjligt. En inlämningsuppgift består i att utreda kvalitetsegenskaper hos tre olika golvmaterial i en given situation. Studenten ställs här inför uppgiften att ta ställning bland annat till frågor som rör golvmaterials egenskaper, hur materialet påverkas i ett livscykelperspektiv, etcetera. Lärandemålen visa kunskap om en byggnads tekniska uppbyggnad och byggnaden som ett system, kunna redogöra för byggtekniska krav som kan ställas på husbyggnader och enskilda byggnadskonstruktioner samt kunna redogöra för grundläggande fysikaliska processer som påverkar en byggnads klimatskyddande egenskaper examineras genom tentamensfrågor av karaktären: Bilden nedan illustrerar en yttervägg. Ange minst sex funktionskrav som en yttervägg ska uppfylla. 4

5 Beskriv funktionen för en inomhusventilerad krypgrund, förklara så utförligt du kan. Ange minst fem exempel på laster som förekommer på en byggnad och som har med bärförmåga att göra. I vilket nationellt regelverk finns det beskrivet hur man som ingenjör ska hantera dessa laster? Vilken är den vanligaste orsaken till att det bildas kondens vintertid på innerglasets insida (alltså den glasyta som vetter mot rummet) i ett kopplat fönster? Varför är det under vissa förutsättningar direkt olämpligt att ventilera en kallvind kraftigt med uteluft? För att fuktkonvektion ska kunna uppstå krävs, förutom tillgång till fuktig luft, två förutsättningar till. Vilka? Flera av ovanstående lärandemål introduceras i utbildningens allra första inlämningsuppgift Inventering och beskrivning av en byggnad Grundläggande byggteknik där studenten i en rapport besvarar ett antal frågor kring en egenvald byggnad. Frågorna berör konstruktion, uppvärmningssystem, ventilationssystem, brandsäkerhet, skador och sluthantering/återvinning. Genom uppgiften introduceras studenten även i vetenskapligt skrivande och informationssökning samt ett kritiskt förhållningssätt. En för ändamålet särskild tillhandahållen rapportmall används, se examensmål 5. Bedömningen av rapporten har i detta skede en tonvikt på struktur, att den innehåller relevant material, att källhänvisningar används korrekt och att referenshanteringen följer praxis. Den språkliga hanteringen uppmärksammas, men har i detta läge ingen avgörande betydelse. Tips ges till språkverkstaden vid högskolan, se vid examensmål 5, om anledning finns. På så sätt signaleras tidigt behovet av extra språklig träning och gör det möjligt även för den initialt språkligt svage studenten att utveckla en progression till examensmål 5. Inom strukturmekaniken krävs kunskap och förståelse för grundläggande begrepp för att man ska kunna utveckla sin kompetens och bygga relevanta beräkningsmodeller, analysera dem och kritiskt förhålla sig till resultatet. Detta är givetvis mycket en förmåga som tränas genom kontinuerlig problemlösning. Examensmålet avseende strukturmekaniken är dessutom starkt kopplat till lärandemål som berör examensmålen 2 och 3. För att garantera att kursmål såsom kunna välja en lämplig modell för att analysera bärverk såsom balkar, pelare, fackverk och ramar, samt kunna bestämma inre krafter, spänningar och deformationer uppnås används tentamensuppgifter av typen nedan. Bestäm maximalt tillåtet värde på P om den tillåtna belastningen (tryck eller drag) på stängerna A, B och C är 160 kn. En stålbalkbalk med ett tvärsnitt med tröghetsmoment I z = mm 4 belastas enligt figuren nedan. Bestäm stödkrafterna vid stöden. 5

6 Förutom tentamen i strukturmekanik examineras kunskaper (och färdigheter) genom ett antal inlämningsuppgifter, med följande teman modellering och analys av ett fackverk vid Centre de Pompidou analys av en gångbro analys av en statiskt obestämd kontinuerlig balk analys av en ramkonstruktion med hänsyn till andra ordningens teori Vid bedömning av studenternas prestationer på räkneuppgifter ligger tonvikten generellt primärt på metodval och problemlösningsförmåga. Räknefel, som inte leder till orimliga resultat, uppmärksammans men bedöms som mindre kritiska Mål 1B - visa kunskap om det valda teknikområdets beprövade erfarenhet Tillämpningen av den beprövande erfarenheten utgör ett vanligt inslag i utbildningen. Vanligtvis yttrar det sig i examination av lärandemål som har med färdigheter och förmåga att göra, men baseras då på att det i grunden finns kunskap om vedertagna metoder eller praxis. Exempel på sådana moment är tillämpningen av Boverkets Byggregler och Eurokoder för dimensionering och kontroll av byggnadselement. Ytterligare exempel utgör användningen av byggtekniska principer och produktionsmetoder ute på byggarbetsplatsen, användningen av datorbaserad informationshantering, systematik vid utformning av byggtekniska handlingar, etcetera. Studenterna får även kännedom om informationskällor såsom Limträhandboken, Betongbanken och byggmaterialkataloger samt Svensk Byggtjänsts webbtjänster. Exempel Lärandemålet kunna förklara produktionsmetoder för byggproduktion examineras genom en individuell uppgift där studenten kontaktar en valfri byggarbetsplats och väljer ut ett arbetsmoment (produktionsmetod). Med hjälp av arbetsplatsen och annan inhämtad information analyseras arbetsmomentet. I en individuell rapport presenterar studenten det analyserade arbetsmomentet och gör även en muntlig presentation. I uppgiften används bland annat Byggarbetsplatsens teknikhandbok som innehåller såväl praktiska råd och tips som en sammanställning av praktisk erfarenhetsbaserad information om byggproduktion och regler som styr byggverksamhet, se även examensmål 1C. Andra lärandemål såsom visa kännedom om den redovisningsteknik som används inom branschen och visa kännedom om projekterings- produktions- och förvaltningsprocesserna och om informationsproduktion och informationsflöden i dessa processer (BIM) examineras i tillämpningar, men även vid tentamen, till exempel BIM är ett begrepp som i stort sett hela byggbranschen pratar om. Vad betyder BIM? Hur kommer BIM in i byggprocessen? Beskriv kort vad BSAB är och hur det används? 6

7 I inlämningsuppgiften Byggdelsanalys (T2) ska studenten ta fram handskisser (sektionssnitt) i skala 1:10 som visar konstruktiv uppbyggnad av grund, ytterväggar och tak med anslutningar. För detta ändamål använder sig studenten av informationsmaterial från olika materialleverantörer. I några av exemplen som redovisas under examensmål 3 finns det kopplingar till användning av beprövad erfarenhet Mål 1C - visa kännedom om aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete I examensarbetets lärandemål finns explicit det aktuella examensmålet. Bland de bedömningskriterier som anges finns bland annat problemformuleringens koppling till samhälleligt och inomvetenskapligt intresse och till tidigare forskning samt hur redovisning och diskussion av teoribildningar inom studiens avgränsade område genomförs. I övrigt är målet att branschknutet forsknings- och utvecklingsarbete tas upp i kurser i anslutning till relevanta moment. Detta sker dels genom högskolans lärare men studenterna får också genom det relativt stora antalet gästföreläsare kännedom om utvecklingsfrågor inom branschen, till exempel vid föreläsningar om byggnadsmaterial, byggsystem, informationshantering med mera. Några av lärarna är aktiva forskare och väl orienterade om aktuell forskning inom sina respektive forsknings- och undervisningsområden, till exempel inom byggproduktionsteknik och energi- och resursflöden i byggnader i ett livscykelperspektiv. Ett exempel där detta kommer till direkt användning är den examinerande inlämningsuppgift som tidigare nämnts om produktionsmetoder. Studenterna ska använda sig av resultat från de av SBUF (Svenska Byggbranschens Utvecklingsfond) finansierade projekten Arbetsberedning med stöd av och Byggarbetsplatsens teknikhandbok för att lösa uppgiften. Handboken används även som kurslitteratur. 1.3 Analys och värdering Som exemplen ovan visar så behandlas och examineras examensmålet inom en rad av moment inom utbildningen. Examinationen mot examensmålet sker vid flera tillfällen och på många olika sätt. Arbetsformerna har anpassats så att de ska gynna lärandet detta gäller såväl i innehåll som i planering i tid. Avsaknaden av koncentrerade läsperioder, som annars än en vanlig konstruktion inom tekniska utbildningar i landet, innebär att examinationen av kursmål kan ske mer kontinuerligt och i sitt sammanhang. Vi menar att detta gynnar lärandet och möjligheterna att nå kursmålen. Föreläsningar kombinerat med övningar är den vanligaste formen av salsundervisning. Litteraturen som används är vanligtvis på svenska och vanligt förekommande på tekniska utbildningar inom svensk högskola. Som hjälp till studenterna så examineras även mindre inlämningsuppgifter kontinuerligt och därmed lotsas studenterna fram i sitt lärande. Inlämningsuppgifterna bygger mycket på att studenten använder sin kunskap och förståelse för att konstruera och lösa ett problem. En godkänd inlämningsuppgift innebär att studenten har kunnat visa att hon/han har den förståelse och kunskap som krävs för att lösa uppgiften. En underkänd uppgift leder vanligtvis till att studenten ges ytterligare tid för att komplettera den. Uppgifterna använder sällan någon annan bedömning än att målet har uppnåtts (betyget G). I en stor majoritet av kurser förekommer salstentamen. Vid examination av tentamina inom matematik finns en stark tradition som innebär att när studenten har nått 50 % av möjliga poäng så utgör det en garanti för att lärandemål har nåtts. Inom dessa kurser bedöms studenterna dessutom genom inlämningsuppgifter, vilket vi menar ytterligare stärker vissheten om att studenterna verkligen uppnår kursmålen. Inom merparten av de byggtekniska kursernas examination genom 7

8 tentamen har vi valt att skärpa kraven för godkänt betyg normalkravet är minst 65 % av totalpoängen. Utöver detta finns även krav på godkända inlämningsuppgifter. Problemlösning är central egenskap för en ingenjör. I de examinerade uppgifterna är det centralt att studenterna visar förmåga att identifiera, analysera och presentera ett problem. Förståelse för grundläggande principer och metodkunskaper är, som tidigare nämnts, viktigare än att resultatet på grund av ett enklare räknefel kan vara fel. Här måste dock studenten även visa sin kompetens att bedöma om ett resultat är rimligt eller inte. Den allra första uppgiften (Inventering av en byggnad, T1) görs som ett grupparbete och introducerar studenten i ett vetenskapligt förhållningssätt till en problemställning. Genom det fria valet av byggnad är avsikten att studenten ska inspireras till att söka och dokumentera samt värdera information för ett specifikt uppdraget. Information kring litteratursökning och referenshantering ges här i sitt sammanhang, och kraven på rätt hantering av till exempel källhänvisningar och referenser sätts tidigt höga. Genom ett förfarande speed feedback, där studenterna i grupp bokar en tid med lärare, så får de en snabb muntlig återkoppling på det de skrivit. Det gäller såväl innehåll, form som språk. Att redan tidigt kunna identifiera sig med en kommande yrkesroll har sannolikt en positiv inverkan på motivation och därmed lärandet. Detta görs förutom genom själva uppgifternas innehåll även genom tidiga studiebesök på byggarbetsplatser, genom besök på företag i branschen och genom gästföreläsare. Kurslitterarturen som används är vanligt förekommande på landets högskoleutbildningar inom byggteknik. Exempel är P.-G, Burström Byggnadsmaterial, S. Heyden med flera: Introduktion till strukturmekaniken, B.-Å. Peterson Tillämpad byggnadsfysik, K. Sandin Praktisk byggnadsteknik och P. Mattsson & A. Örtenblad Smått och gott om vetenskapliga rapporter och referensteknik. Genom kursvärderingar syns att studenterna uppfattar att kurserna genomförs i enlighet med kursplanerna vilket i förlängningen bidrar till att studenterna uppfyller examensmålen. I större kurser genomförs en formativ kursvärdering bland annat med frågan om hur studenterna uppfattar kursmålen. Vid en summativ kursvärdering ställdes frågan om studenten kunde redogöra för olika byggnadsmaterials egenskaper relaterat till bärförmåga, inneklimat och miljöpåverkan det vill säga ett av kursmålen som ska visa att studenten har kunskap om det valda teknikområdets vetenskapliga grund. Cirka hälften av kursdeltagarna svarade, och av dessa svarade knappt 90 % att de kan eller tror sig kunna göra det. Sammantaget så menar vi att studenter som godkänts på kursmoment enligt ovan, genom en variation av examinationsformer, väl uppfyller kursers lärandemål och därmed även examinationsmålet. 8

9 2 Examensmål 2 För högskoleingenjörsexamen skall studenten visa brett kunnande inom det valda teknikområdet och relevant kunskap i matematik och naturvetenskap. 2.1 Kursmål relaterade till examensmål 2 I kursplanerna finns bland andra följande mål som kan kopplas till examensmålet: visa kännedom om byggbranschen och dess struktur samt vanligt förekommande arbetsuppgifter för en högskoleingenjör visa kunskaper om grundläggande definitioner och begrepp inom byggandet visa kunskap om samhällsbyggnadsprocessen samt projektprocessens olika skeden och medverkande aktörer och deras uppgifter visa kännedom om den lagstiftning som påverkar byggandet visa kunskap om grundläggande metoder för kravställande, planering, organisation, ekonomistyrning samt kvalitets- och miljöstyrning av ett byggprojekt visa kännedom om arbetet i en projektgrupp och om de roller som kan förekomma samt grundläggande kunskap om samarbete och ledarskap i grupper kunna förklara och använda grundläggande begrepp beträffande ekonomiska frågor inom byggprocessen kunna redogöra för grunderna för byggnadstekniskt brandskydd och byggnadsakustik för husbyggnader visa kunskap om geodetiska mät- och beräkningsmetoder inom byggbranschen samt grunderna i geografiska informationssystem (GIS) kunna redogöra för projekteringsprocessen och förekommande typer av husbyggnadsprojektering kunna redogöra för ett systemtänkande kring byggnads- och installationsteknik som syftar till att få dessa teknikaspekter att samverka för ett hälsosamt, optimalt och ekologiskt husbyggande kunna redogöra för myndighetskrav och grundläggande dimensioneringsprinciper vad avser inomhusmiljö, energihushållning och bärförmåga kunna redogöra för grundläggande samband mellan hälsorisker och brister i inomhusmiljön redogöra för olika typer av system för värme, kyla, ventilation, vatten och avlopp samt deras uppbyggnad, funktion och egenskaper visa kunskap och förståelse för kommunala ledningssystem för dag- spill- och tappvatten och hur magasinering och pumpning kommer in i processen. visa kännedom om den redovisningsteknik som används inom branschen visa kännedom om projekterings- produktions- och förvaltningsprocesserna och om informationsproduktion och informationsflöden i dessa processer (BIM) visa kunskap om och förståelse för grunderna i geologi och särskilt Sveriges geologi med avseende på jord, berg, grundvatten, ytvatten och topografi visa kunskap om och förståelse för grunderna i jordmekanik och särskilt grundläggningsteknik kunna tolka, använda och skapa information i såväl en digital modell som på en ritning visa kunskaper i grundläggande teknisk programmering med ingenjörstillämpningar 9

10 visa kunskaper i matematiska metoder i hanteringen av vektorer, matriser och avbildningar i problemlösning visa kunskaper om grundläggande algebraisk räkning och matematisk analys i en variabel visa förståelse för matematikens roll vid lösandet av tekniska och naturvetenskapliga problem visa kunskap och förståelse för felutjämning med minsta kvadratmetoden kunna redogöra för grundläggande begrepp inom beskrivande statistik kunna redogöra för grundläggande begrepp inom de områden som beskrivs under innehåll (mekanik, värmelära och gasfysik, strålning, beskrivande statistik, värmeledning). kunna kritiskt förhålla sig till innehåll i litteratur, föreläsningar, teknisk dokumentation samt marknadsföringsmaterial genom analys av de praktiska erfarenheterna som förvärvats under kursen För att uppnå examensmål 2 uppnår studenterna följande delmål: 2A 2B 2C visa brett kunnande inom det valda teknikområdet visa relevant kunskap i matematik visa relevant kunskap i naturvetenskap Nedan redovisas, för respektive delmål 2A-2C, hur måluppfyllelsen för ett urval av kursmålen ovan nås via kurser/kursmoments upplägg och examination. 2.2 Upplägg och examinationen Ett urval av kursmålen enligt ovan redovisas med koppling till delmålen. Även när det gäller detta examensmål så kan vissa exempel mycket väl tolkas som om det är färdighet och förmåga som examineras, men avsikten med dem är att påvisa att studenten med nödvändighet måste ha kunskap och förståelse för att genomföra den problemlösning som krävs Mål 2A - visa brett kunnande inom det valda teknikområdet Att ha en helhetssyn på ämnesområdet och yrkesrollen är en viktig kompetens för framtidens ingenjörer. Utöver kärnan av byggtekniska ämnen utvecklar studenten även ett brett kunnande inom ämnesområdet. Nedan ges exempel på hur några kursmål visar att denna del av examensmålet uppnås. Exempel Byggnaden utgör ett komplext system och förståelse för hur olika frågeställningar hör ihop är viktigt. Lärandemålet att kunna redogöra för olika typer av system för värme, kyla, ventilation, vatten och avlopp samt deras uppbyggnad, funktion och egenskaper examineras via tentamensfrågor: Två olika hus skall produceras i Malmö. Hus 1 skall uppföras med betongstomme och stommen i hus 2 består av träregelväggar och bjälklag av trä. Vilket av husen får A. högsta tidskonstanten B. högsta dimensionerande utetemperatur? I en fabrikslokal med betongstomme sänks värmen ner till 14 grader över natten. Under produktion dagtid skall temperaturen vara 20 grader. Vilket av följande uppvärmningssystem är att föredra och varför? A. takvärme med värmestrips B. golvvärme Den termiska komforten är beroende av ett antal faktorer. Vilka - och hur påverkar de komforten? Beskriv hur ett FTX-ventilationssystem fungerar för en villa. Rita en principskiss och förklara de olika flödena. Vad gäller för storleksförhållandet mellan de olika luftflödena? 10

11 Kopplat till detta lärandemål är även inlämningsuppgiften som består i att dimensionera och rita spillvattensystemet, tappvattensystemet och värmesystemet i en byggnad. Andra funktionskrav för en byggnad rör akustik och brand. Kursmålet kunna redogöra för grunderna för byggnadstekniskt brandskydd och byggnadsakustik för husbyggnader examineras vid en för dessa två gemensam tentamen. Frågor från en sådan tentamen är Vad betyder det (något förenklat) att en dörr är utförd i brandteknisk klass E 30-C? Hur påverkas armerad betong av en långvarig brand? För 5 olika golvkonstruktioner (bjälklag) har man uppmätt ljudisoleringsvärden enligt listan här nedanför (redovisas inte här). Vilken golvkonstruktion är bäst ur ljudisoleringssynpunkt? En ingenjör måste ha vissa kunskaper om vad som finns under byggnaden. Vid en tentamen examineras därför lärandemålen visa kunskap om och förståelse för grunderna i geologi och särskilt Sveriges geologi med avseende på jord, berg, grundvatten, ytvatten och topografi och visa kunskap om och förståelse för grunderna i jordmekanik och särskilt grundläggningsteknik. Detta examineras genom en salstentamen frågorna kan vara av karaktären: Definiera det geologiska begreppet lera och beskriv hur leror bildas. Varför är de tjälfarliga? Den svenska normalmoränen har vanligtvis en karakteristisk kornfördelning. Ibland, såsom i sydvästra Skåne och centrala Jämtland, har moränerna en något annorlunda kornfördelning. Beskriv den totala kornfördelningen hos båda moräntyperna, och ge en geologisk rimlig förklaring därtill. Förklara begreppet hydrostatiskt porvattentryck. Ange vilka grundläggande antaganden som allmänna bärighetsekvationen bygger på. Byggnaden är en del av ett större system och det är angeläget att lärandemål såsom visa kunskap och förståelse för kommunala ledningssystem för dag- spill- och tappvatten och hur magasinering och pumpning kommer in i processen. Examinationen av lärandemålet görs via en tentamen med frågor på formen Vad är fördelarna med ett cirkulationssystem gentemot ett förgreningssystem? Reningsprocessen av spillvatten delas in tre reningssteg nämligen mekaniska rening, som ingår i mekanisk biologisk rening och kemisk rening. Nämn minst två processer som ingår i mekanisk rening. Det dimensionerande flödet till en avloppspumpstation är 20 l/s. Beräkna den minsta effektiva volymen (sumpvolymen) för stationen under förutsättning att pumpen startar högst åtta gånger i timmen. Vad blir höjden på den effektiva volymen om pumpstationen är utformad som en cirkulär brunn med diametern 2 m? Placering av byggnaden görs med hjälp av olika mätmetoder. Lärandemålet visa kunskap om geodetiska mät- och beräkningsmetoder inom byggbranschen samt grunderna i geografiska informationssystem (GIS) bedöms dels vid en tentamen och dels genom praktiska fältmätningar utomhus. En tentamensfråga som examinerar mot lärandemålet har varit På ritningsbilagan (redovisas inte här) finns ett planerat bostadsområde. En angöringsgata med trottoarräcker sig i en båge längsmed området. Man kan nå de olika fastigheterna via säckgator. Angöringsgatans totala bredd inklusive trottoarer uppgår till 9 m. Alla husen är belägna 4 m från tomtgränsen längs med gatan. Inom området finns vid byggstart ett antal stompunkter PP1, PP2, PP3 och PP4 vilka är koordinatbestämda enligt koordinatlista och fast förankrade i terrängen. Beräkna koordinaterna för PP5 med hjälp av följande mätdata (redovisas inte här). Som ingenjör arbetar man i teknikprojekt och i olika team. Studenterna tränas praktiskt i detta och som en teoretisk bas examineras de även på lärandemålen förklara och använda grundläggande begrepp beträffande projektmetodik och projektprocesser och visa kännedom om arbetet i en projektgrupp och om de roller som kan förekomma samt grundläggande kunskap om samarbete och ledarskap i grupper. Detta görs via en tentamen i projektledning: 11

Högskoleverkets kvalitetsutvärderingar 2011 2014. Självvärdering

Högskoleverkets kvalitetsutvärderingar 2011 2014. Självvärdering Högskoleverkets kvalitetsutvärderingar 2011 20 Självvärdering Lärosäte: Lund universitet Utvärderingsärende reg.nr 643-01844-12 Område för yrkesexamen: Väg- och vattenbyggnad Civilingenjörsexamen Inledning

Läs mer

Högskoleverkets kvalitetsutvärderingar 2011 2014. Självvärdering

Högskoleverkets kvalitetsutvärderingar 2011 2014. Självvärdering Högskoleverkets kvalitetsutvärderingar 2011 2014 Självvärdering Lärosäte: Lunds Universitet Utvärderingsärende reg.nr 643-01844-12 Huvudområde: Trådlös Kommunikation Masterexamen Organisation och ledning

Läs mer

Högskoleverkets kvalitetsutvärderingar 2011 2014. Självvärdering

Högskoleverkets kvalitetsutvärderingar 2011 2014. Självvärdering Högskoleverkets kvalitetsutvärderingar 2011 2014 Självvärdering Lärosäte: Malmö högskola Utvärderingsärende reg.nr 643-01844-12 Huvudområde: Affärssystem Kandidatexamen Självvärderingen består av tre delar.

Läs mer

Högskoleverkets kvalitetsutvärderingar 2011 2014. Självvärdering

Högskoleverkets kvalitetsutvärderingar 2011 2014. Självvärdering Högskoleverkets kvalitetsutvärderingar 2011 2014 Självvärdering Lärosäte: Lund universitet Utvärderingsärende reg.nr 643-01844-12 Område för yrkesexamen: Elektroteknik Civilingenjörsexamen Inledning Allmänt

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN Byggnadsteknik, Byggnadsutformning med arkitektur, 180

UTBILDNINGSPLAN Byggnadsteknik, Byggnadsutformning med arkitektur, 180 UTBILDNINGSPLAN Byggnadsteknik, Byggnadsutformning med arkitektur, 180 högskolepoäng Programstart: Hösten 2015 Tekniska Högskolan, Box 1026, 551 11 Jönköping BESÖK Gjuterigatan 5, Högskoleområdet TEL (vx)

Läs mer

God användbarhet med Scrum

God användbarhet med Scrum En studie av ISO 9241-anpassad systemutveckling Kandidatuppsats, 15 högskolepoäng, INFK01 i Informatik Framlagd: Juni, 2009 Författare: Handledare: Claus Persson Examinator: Eric Wallin Lars Fernebro Titel:

Läs mer

Högskoleverkets kvalitetsutvärderingar 2011 2014. Självvärdering

Högskoleverkets kvalitetsutvärderingar 2011 2014. Självvärdering Högskoleverkets kvalitetsutvärderingar 2011 2014 Självvärdering Lärosäte: Lund universitet Utvärderingsärende reg.nr 643-01844-12 Område för yrkesexamen: Industriell Ekonomi Civilingenjörsexamen Inledning

Läs mer

Kvalitetsgranskning Rapport 2012:4. Min blev blå! - Men varför då?... En kvalitetsgranskning av undervisningen i no i grundskolan årskurs 1-3

Kvalitetsgranskning Rapport 2012:4. Min blev blå! - Men varför då?... En kvalitetsgranskning av undervisningen i no i grundskolan årskurs 1-3 Kvalitetsgranskning Rapport 2012:4 Min blev blå! - Men varför då?... En kvalitetsgranskning av undervisningen i no i grundskolan årskurs 1-3 Skolinspektionens rapport 2012:4 Diarienummer 400-2011:1842

Läs mer

LinTeks Åsiktsprogram

LinTeks Åsiktsprogram 1 (41) LinTeks Åsiktsprogram 2 (41) Förord LinTeks åsiktsprogram är tänkt som ett stöd för de av LinTeks fullmäktige förtroendevalda som företräder LinTeks medlemmar att luta sig mot, då de förväntas föra

Läs mer

Gymnasielärares attityder till tekniska hjälpmedel i matematikundervisningen

Gymnasielärares attityder till tekniska hjälpmedel i matematikundervisningen Gymnasielärares attityder till tekniska hjälpmedel i matematikundervisningen Henrik Balke och Michael Hutt LAU690 Handledare: Thomas Lingefjärd Examinator: Pia Nykänen Rapportnummer: HT08-2611-201 Abstract

Läs mer

Rapporten finns som pdf på Boverkets webbplats. Rapporten kan också tas fram i alternativt format på begäran.

Rapporten finns som pdf på Boverkets webbplats. Rapporten kan också tas fram i alternativt format på begäran. Konsekvensutredning - för revidering (BFS 2011:26) av avsnitt 5 Brandskydd i Boverkets byggregler, BBR (BFS 2011:6) - för allmänt råd om analytisk dimensionering av byggnaders brandskydd (BFS 2011:27)

Läs mer

Avveckling av informationssystem En kartläggning av motiv, beslut och praktiskt genomförande

Avveckling av informationssystem En kartläggning av motiv, beslut och praktiskt genomförande ISRN-nr LIU-IEI-FIL-A--10/00796--SE Avveckling av informationssystem En kartläggning av motiv, beslut och praktiskt genomförande Information systems liquidation Mapping motives, decisions and practical

Läs mer

Utbildningens användbarhet. Sveriges förenade studentkårer om syftet med högre utbildning. Kvalitet ur ett. studentperspektiv

Utbildningens användbarhet. Sveriges förenade studentkårer om syftet med högre utbildning. Kvalitet ur ett. studentperspektiv Utbildningens användbarhet Sveriges förenade studentkårer om syftet med högre utbildning Kvalitet ur ett studentperspektiv Utbildningens användbarhet. Sveriges förenade studentkårer om syftet med högre

Läs mer

Från normhus till passivhus

Från normhus till passivhus Från normhus till passivhus Utökade krav på organisation och framställning för hus 1 i Kallebäck From standard house to passive house Extended demands on the organization and the development of hus 1 in

Läs mer

Verksamhetsförlagd utbildning Grundlärarutbildningen 4 6

Verksamhetsförlagd utbildning Grundlärarutbildningen 4 6 Verksamhetsförlagd utbildning Grundlärarutbildningen 4 6 Guide för handledning och bedömning Innehåll Introduktion 3 Progression i yrkeslärande 5 Tre domäner av lärares kompetens 6 Domän 1: Didaktisk/Metodisk

Läs mer

Revisionsbyråernas kompetenskrav och förväntningar på nyexaminerade ekonomer

Revisionsbyråernas kompetenskrav och förväntningar på nyexaminerade ekonomer ç Revisionsbyråernas kompetenskrav och förväntningar på nyexaminerade ekonomer Hur motsvarar dagens ekonomiutbildningar revisionsbyråernas efterfrågan? Författare: Viktor Fredriksson, Emil Hargestam och

Läs mer

Att beställa utvärderingar

Att beställa utvärderingar 2005:26 UTVÄRDERING Att beställa utvärderingar en vägledning 1 Innehållsförteckning Förord 3 Inledning 4 Processbeskrivning 6 1. Klargör syftet 8 2. Formulera utvärderingsfrågan 12 3. Går utvärderingsfrågan

Läs mer

När sanering blir energieffektivisering. Anna Küller Linn Liu Josefin Thoresson. Arbetsnotat nr 51 November 2011 ISSN 1403-8307

När sanering blir energieffektivisering. Anna Küller Linn Liu Josefin Thoresson. Arbetsnotat nr 51 November 2011 ISSN 1403-8307 När sanering blir energieffektivisering Anna Küller Linn Liu Josefin Thoresson Arbetsnotat nr 51 November 2011 ISSN 1403-8307 Förord Detta tvärprojekt har skrivits inom ramen för forskarskolan Program

Läs mer

Kunskapsbedömning i skolan

Kunskapsbedömning i skolan STÖDMATERIAL Kunskapsbedömning i skolan praxis, begrepp, problem och möjligheter Beställningsuppgifter: Fritzes kundservice 106 47 Stockholm Telefon: 08-690 95 76 Telefax: 08-690 95 50 E-postadress: skolverket@fritzes.se

Läs mer

Kursmål, programmål, betygskriterier och examination Viggo Kann

Kursmål, programmål, betygskriterier och examination Viggo Kann Kursmål, programmål, betygskriterier och examination Viggo Kann Kursmål och programmål består inte bara av fina ord utan har flera viktiga syften. Den här texten beskriver bland annat hur lärandemål hänger

Läs mer

Teknik gör det osynliga synligt

Teknik gör det osynliga synligt Kvalitetsgranskning Rapport 2014:04 Teknik gör det osynliga synligt Om kvaliteten i grundskolans teknikundervisning Skolinspektionens rapport 2014:04 Diarienummer 2013:1536 Stockholm 2014 Foto: Monica

Läs mer

Skydd mot brandspridning mellan småhus

Skydd mot brandspridning mellan småhus Skydd mot brandspridning mellan småhus Johanna Björnfot Skydd mot brandspridning mellan småhus Boverket, september 2008 3 Förord Rapporten är en del av min sex veckor långa sommarpraktik och handlar om

Läs mer

Objektorienterad programmering och utveckling

Objektorienterad programmering och utveckling Utbildningsplan för Kvalificerad yrkesutbildning (KY) Objektorienterad programmering och utveckling 80 KY-poäng Jensen Education School AB Utbildningsnummer: 200451690 Fastställd av Myndigheten för kvalificerad

Läs mer

Bedömning av kvalitet i matematikkunskaper

Bedömning av kvalitet i matematikkunskaper Bedömning av kvalitet i matematikkunskaper En jämförelse mellan Skolverkets betygskriterier, SOLOtaxonomin och van Hieles nivåer av tänkande. Peter Nyström Abstract The present study originates from the

Läs mer

Läxhjälp i gymnasiematematik över Internet?

Läxhjälp i gymnasiematematik över Internet? Malmö högskola Lärarutbildningen Natur Miljö Samhälle Examensarbete 10 poäng Läxhjälp i gymnasiematematik över Internet? Homework assistance in upper secondary mathematics using the Internet Farzad Fakhim

Läs mer

LIPs. Lätt Interaktiv Projektstyrning på Linköpings universitet

LIPs. Lätt Interaktiv Projektstyrning på Linköpings universitet LIPs Lätt Interaktiv Projektstyrning på Linköpings universitet Sammanfattning LIPS är en projektmodell som används på Linköpings Universitet inom civilingenjörsprogrammen Teknisk fysik och elektroteknik

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete i öppen ungdomsverksamhet

Systematiskt kvalitetsarbete i öppen ungdomsverksamhet Systematiskt kvalitetsarbete i öppen ungdomsverksamhet är tänkt att inspirera ungdomsarbetare, strateger och beslutsfattare i kommuner att påbörja och utveckla det systematiska kvalitetsarbetet inom den

Läs mer

Kompetensutveckling för arbetslivet

Kompetensutveckling för arbetslivet Kompetensutveckling för arbetslivet Ett urval av kurser inom språk, ekonomi och teknik utvalda tillsammans med näringslivet - för näringslivet 1 Höj kompetensen hos medarbetarna I Linnéuniversitetets kursutbud

Läs mer

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning Utbildningens namn: VVS-Projektör Ansvarig utbildningsanordnare: Roslagen Education AB Omfattning, poäng: 300 Studieort: Hallstavik Studieform: Bunden Studietakt: Heltid Diarienummer: MYH 2014/2121 Ansökningsnummer:

Läs mer

Service Manager - for future tourism

Service Manager - for future tourism Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning Service Manager - for future tourism 400 YH-poäng Malmö Utbildningsnummer: 200931410 Insänd till Myndigheten för yrkeshögskolan 2010-02-23 15:41:14 Gäller utbildningsomgång

Läs mer