Lyngsåsa. Dalarö Haninge KOMMUN AIX ARKITEKTER AB HUDIKSVALLSGATAN STOCKHOLM TEL FAX

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Lyngsåsa. Dalarö Haninge KOMMUN 2011-02-14 AIX ARKITEKTER AB HUDIKSVALLSGATAN 8 113 30 STOCKHOLM TEL +46 8 690 29 00 FAX +46 8 690 29 29 INFO@AIX."

Transkript

1 ANTIKVARISK FÖRUNDERSÖKNINg Lyngsåsa Dalarö Haninge KOMMUN AIX ARKITEKTER AB HUDIKSVALLSGATAN STOCKHOLM TEL FAX

2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SAMMANFATTNING...3 Metod...3 Författningsskydd...3 Utlåtande...3 FASTIGHETSUPPGIFTER...4 Fastighetsdata...4 Författningsskydd...4 KULTURHISTORISK BEDÖMNING...6 Helhets intryck...6 Huvudbyggnad...6 Villa Kullen...8 Personalbostad (nr 5)...8 Villa Komplementbyggnader...9 Utlåtande...9 BILAGA Teknisk bevarandestatus FÖRUNDERSÖKNING LYNGSÅSA, DALARÖ SIDA 2

3 SAMMANFATTNING Följande antikvariska förundersökning har tagits fram av AIX Arkitekter AB på uppdrag av BTH genom Angela Berg. Ansvarig har byggnadsantikvarie Johan Rittsél varit och handläggare byggnadsantikvarie Jan Perotti. Den tekniska inventeringen har utförts av arkitekt Anders Scherman Metod I föreliggande förundersökning har byggnadernas kulturhistoriska värde analyserats i enlighet med metod framtagen av RAÄ. Historiskt material har studerats och byggnaderna har inventerats in- och utvändigt. Den samlade informationen har analyserats och därefter har byggnaderna värderats. Detta är en översiktlig antikvarisk förundersökning vilket innebär att endast tillgängligt historiskt material har använts. Med tillgängligt material avses sådant som tillställts AIX och som finns att tillgå på nätet och i viss litteratur. Arkivstudier har således inte genomförts. Även utförd inventering har varit översiktlig. Vid besök på plats har byggnaderna okulärbesiktigats. Eftersom parken inventeras och värderas av en landskapsarkitekt tas inte den upp i detta arbete. Påpekas bör dock att parken har sam samkomponerats med byggnaderna varför värdena är sammanflätade. I detta arbete har musikbyggnaden och elevhemmet inte värderats. Utlåtande Huvudbyggnad Huvudbyggnaden besitter stora och obestridliga kulturhistoriska värden. Bedömningen är att det nuvarande skyddet i detaljplan är för lågt i relation till värdet. I en omarbetad plan bör skyddet skärpas. Villa Kullen Villa kullen har tidigare värderingar pekats ut som omistlig vilket även framgår av den gällande detaljplanen. Det finns inget som talar för att ändra denna värdering. Det nuvarande skyddet för byggnaden är korrekt och bör bibehållas. Personalbostad (nr 5) Personalbostad 5 har miljömässiga värden Byggnaden har värde som volym och miljömässiga värden. Det nuvarande skyddet bedöms som korrekt i förhållande till det kulturhistoriska värdet, Personalbostad (nr 6) Bygganden har ett person- och lokalhistoriskt värde. Det kulturhistoriska värdet motiverar att den omfattas av PBL 3:10. Dess nuvarande skydd i detaljplan bedöms därmed som korrekt. Komplementbyggnader Förrådsbyggnaden vid vägen tillhörande Villa Kullen bör omfattas av samma skydd som villan. I det fall personalbyggnad (nr 5) står kvar bör även förrådsbyggnaden göra det. Författningsskydd Plan- och bygglagen Samtliga aktuella byggnader har ett generellt skydd eftersom området är markerat med q i detaljplan. Villa Kullen har specifikt skydd i detaljplan genom markering q1. Riksintresse Dalarö är riksintresse för kulturmiljövården. Alla byggnader omfattas av riksintresseområdet AB605. Fornlämning Den sydvästra delen av tomten ingår i fornlämning med RAÄ-nummer Dalarö 42:1 och är registrerad i Riksantikvarieämbetets fornminnesregister (FMIS). FÖRUNDERSÖKNING LYNGSÅSA, DALARÖ SIDA 3

4 FASTIGHETSUPPGIFTER Fastighetsdata Län: Stockholms län, AB Landskap: Södermanland Kommun: Haninge Socken: Dalarö Fastigheter: Dalarö 6:18 Dalarö 6:23-26 Dalarö 6:29-30 Dalarö 6:33 Dalarö 6:37 Författningsskydd Plan- och bygglagen De aktuella fastigheterna ligger inom detaljplanlagt område. Detaljplanen har beteckningen S1293. Planen upprättades , reviderades och Den antogs Området är betecknad CqII och byggnaden på fastigheten Dalarö 6:18, Villa Kullen har betecknad q1. Nedan följer utdrag ur planbestämmelserna: Med C betecknat område får användas endast för samlings- och föreningslokaler och därmed samhörigt ändamål. Inom med q betecknat område skall kulturhistoriskt värdefull bebyggelse så långt möjligt bevaras. Ny bebyggelse skall utformas med särskild hänsyn till befintlig bebyggelse på tomten som till omgivningens egenart. På med romersk siffra betecknat område får byggnad uppföras med högst det antal våningar som siffran anger ( ) På med II betecknat område får byggnader icke uppföras till större höjd än 6,0 meter. ( ) Inom med q1 betecknad mark får kulturhistoriskt värdefull byggnad ej förvanskas. Riksintresse enligt Miljöbalken I princip hela Dalarö är riksintresseområde för kulturmiljövården. Riksintresset har beteckningen Dalarö - Jutholmen - Dalarö skans [AB 605]. Riksintresset skyddas enligt 3 kap i Miljöbalken (SFS 1998:808). Kommunen ansvarar för att tillgodose riksintresset och länsstyrelsen bevakar att så sker. Motiveringen och uttrycket för riksintresset är: Motivering: A. Strategiskt belägen farledsmiljö utmed segelleden mot Stockholm från söder, av betydelse för försvaret och för kontroll av handel och sjöfart. (Skansmiljö, Militär miljö, Kust- ochskärgårdsmiljö). B. Dalarö sommarnöjesmiljö utvecklad under 1800-talets slut ur den tidigare bebyggelsen. Uttryck för riksintresset: A. Dalarö skans med en första befästning 1623 på Skansberget i Dalarö och den 1655 påbörjade och senare utvidgade skansen på Stockskäret. Till anläggningen hör också kommendantbostaden och begravningsplatsen för manskapet på norra delen av öarna Kycklingarna. Lämningarna av Dalehamn, där örlogsflottan ofta ankrade på 1600-talet; efter att Stora sjötullen inrättats 1636 utvecklades detta till det på lots- och tullverksamheten baserade Dalarö samhälle. Bebyggelsemönstret och bebyggelse i Dalarö samhälle, med kyrka, tullhus, små bostadshus och andra lämningar från det äldre samhället. Den täta bebyggelsen på Jutholmen, där lotsar och fiskare bott sedan 1600-talet. Hamn-anläggningar och bryggor som visar sjöfartens och fiskets betydelse. B. Bebyggelsemönstret och bebyggelse i Dalarö samhälle med societetshus, hotell och sommarvillor som avspeglar den fashionabla sommarorten. Fornlämning Den sydvästra delen av tomten ingår i fornlämning med RAÄ-nummer Dalarö 42:1 och är registrerad i Riksantikvarieämbetets fornminnesregister (FMIS), se bild på följande sida. Fornlämningen är kategoriserad som Befästningsanläggning och beskriv enligt följande: Plats för skans, 230x100 m(?) (ÖNÖ-VSV). I anslutning till strandberget längs områdets S kant finns obetydliga rester av murade och kallmurade stenmurar, vilka delvis möjligen kan härröra från den skans, Gustav II Adolf lät uppföra på platsen1623, och vilken fick förfalla från 1656, då den nya skansen (raänr 27) på Stockskäret börjat byggas. Utsatt på karta från troligen 1670-talet som "Gamble Schanzen", med en motsvarandeutsträckning inritad på fotokonceptkartan, troligen dock alldeles överdriven i ytan. Området skyddas i enlighet med 2 kap Lag (1988:950) om kulturminnen m.m. Länsstyrelsen är tillsynsmyndighet. FÖRUNDERSÖKNING LYNGSÅSA, DALARÖ SIDA 4

5 Fornlämning Dalarö 42:1 Riksintresset Dalarö - Jutholmen - Dalarö skans [AB 605]. FÖRUNDERSÖKNING LYNGSÅSA, DALARÖ SIDA 5

6 KULTURHISTORISK BEDÖMNING Helhets intryck Huvudbyggnaden med sin avvikande utformning och storlek står som solitär i området. Parken och miljön är samkomponerad med den. Villa Kullen som är en egen fastighet är fysiskt avgränsad mot parken via staket och vegetation. Villa kullen hör snarare ihop med bebyggelsen väster om fastigheten. Personalbostad (nr 5) är den byggnad som till synes saknar tillhörighet. Den samspelar med gatumiljön och bebyggelsemönstret i stort, men inte med huvudbyggnaden och parken. Personalbostad (nr 6) ligger dold bakom en klippa och vegetation vilket gör att sambandet till parken och huvudbyggnaden är svag. Den hör snarare samman med bebyggelsen öster om fastigheten. Huvudbyggnad Historik (Fritt från Dalarö guiden 1998) Tomten köptes 1922 av förläggare och finansmannen Eric Åkerlund som lät döpa platsen till Lyngsåsa efter en by i Växjötrakten. I tre omgångar under åren byggdes den befintliga byggnaden om till den nuvarande. Samtidigt planerades trädgården om rejält. Den sanka delen norr om Skansberget fylldes upp med jordmassor, vid hamnen och stora bryggan mot jungfrufjärden höjdes marknivån med en och en halv meter. Nedfarten till huset flyttades österut. Tidigare gick den där elevhemmet ligger nu. När Eric Åkerlund avlidit 1940 köptes fastigheten av Sture Persson, som bland annat startade Dalarö rederi. Han bodde året runt på Lyngsåsa fram till sin död. År 1957 köpte frälsningsarmén Lyngsåsa av dödsboet. Året därpå, på hösten 1958 började den första vinterkursen på Dalarö folkhögskola. Under folkhögskolans tid har mellanväggar satts upp, taktäckningen har bytts ut från enkupigt glaserat tegel till plåt, ventilation installerats (10-15 år sedan) och storkök anordnats i ena flygeln. Exteriör Det är en anslående byggnad placerad på en höjd med blick över jungfrufjärden och inloppet till Dalarö. Byggnaden är uppförd i en blandstil med drag av nationalromantik, 20- talskalssicism och barocka. Utsmyckningen är sparsam och det arkitektoniska uttrycket ligger främst i volymerna och i fönstersättningen med stora fönsterpartier och burspråk. Till detta kommer granitpelare som accentuerar vissa fasadpartier. Fasaderna är spritputsade, taket är plåtklätt och vid balkonger och altaner förekommer framför allt smidesräcken. Intressant är att tre av byggnadens fasader har betonats; entréfasaden med sin terrass och markerade entré, den östra fasaden med franska fönster och en balkong uppburen av granitpelare samt den södra fasaden med burspråk och utskjutande balkong. Anledningen denna utformning beror troligen på byggnadens två ankomstvägar, den norra som går över land och den östra som utgör angöring för båttrafik. På den södra sidan är det grunt varför denna sida inte går att angöra med båt. Trots detta uppfattas den södra sidan som huvudfasad tack vare utformningen och fronten mot sundet. Interiör Interiören är förvånansvärt välbevarad med tanke på det hårda slitage den måste ha varit utsatt för under sin tid som folkhögskola. Planlösningen på entréplanet är i stora drag ursprunglig och i de flesta rum finns bevarade golv, snickerier, fönster, trycken mm. Även öppna spisar, trappor och räcken finns bevarade. Bäst bevarat är biblioteket som har kvar sina väggfasta hyllor med överstycke i intarsia. Intarsian föreställer världshistorien fram till husets uppförande. I de flesta rum har taken försetts med gipsskivor och målats, väggarna har målats om och innefönster har sattas in. Övervåningen har genomgått hårda ombyggnader, bland annat har de stora rummen avdelats med mellanväggar. De ursprungliga rummen utsträckning kan lätt identifieras via taklister, mönster i parketten och snickerierna. Bäst bevarat är det Åkerlundksa sovrummet där bevarade snickerier visar på ett anslående rum. Detta trots senare insatta mellanväggar och kapade snickerier. Flyglarna är de delar som förändrats mest för att rymma storkök, kontor och personalrum. Värdering Det är en ovanligt påkostad byggnad för sommarnöje från mellankrigstiden. Den visar på en längtan till det rena och hälsosamma livet i sin mest storslagna form. Det var något som låg i tiden och i de strömningar som rådde i hela Europa. Det är en anslående byggnad som är en viktig del av Dalarös front mot vattnet där den utgör blickfånget vid inloppet. Med sin storlek och utformning avviker den från kringliggande småskaliga träbebyggelse. Interiört är mycket av den fasta inredningen bevarad. Detta gör att upplevelsen och avläsbarheten är god. På övervåningen kan stora kulturhistoriska värden FÖRUNDERSÖKNING LYNGSÅSA, DALARÖ SIDA 6

7 återskapas med små medel. Det som framför allt bidrar till utlåtandet är att det är en välbevarad och anslående helhetsmiljö där tomt, byggnad och rum har utformats medvetet och påkostat. Utlåtande Huvudbyggnaden besitter stora och obestridliga kulturhistoriska värden. Bedömningen är att det nuvarande skyddet i detaljplan är för lågt i relation till värdet. I en omarbetad plan bör skyddet skärpas. Lyngsåsa från sett från stranden öster ut. Biblioteket under Åkerlunds tid FÖRUNDERSÖKNING LYNGSÅSA, DALARÖ SIDA 7

8 Villa Kullen Historik Villa Kullen uppfördes 1889 av byggmästare Alfred Rydell som byggde flera villor i området. I Villa Kullen bodde under lång tid den f.d. smeden William Lindberg som blev ägare till Södra varvet i Stockholm. In på 1970-talet bodde Williams sondotter Ada Lindberg i byggnaden. Exteriör Villa Kullen är utformad i en stil som ofta förknippas med skärgården, sommarnöjen och Dalarö. Det är en klassisk träarkitektur som blev vanlig i samband med att träframställningen industrialiserades. Den hade eventuellt en rektangulär plan med tillhörande verandor vilket var den vanligaste formen för villor från den senare delen av 1800-talet. Det utskjutande partiet mot väster är troligen en tillbyggnad från början av 1900-talet. Med liggande panel, figursågade detaljer, verandor och bevarade fönster har den alla exponenter som associeras med denna typ av byggnader. Taktäckningen har troligen bytts ut Interiör Invändigt har ombyggnader, slitaget och visst eftersatt underhåll medfört att byggnadsdetaljer försvunnit eller dolts. Entréplanet är det bäst bevarade. Där återfinns en kalkelugn, ursprungliga golv samt snickerier i form av socklar, foder och dörrar. På övervåningen finns endast enstaka snickerier bevarade. Värdering Byggnaden har en lokalhistorisk förankring och förekommer i litteratur om Dalarö och sommarnöjen. Den har en bevarad exteriör med fina detaljer som är förknippad med skärgården och sin tids villaarkitektur. Interiört är huvuddragen i planlösningen bevarad samt snickerier och en kakelugn. Den ligger väl synlig från vägen och ingår där som en viktig komponent i miljön. Utlåtande Villa kullen har tidigare värderingar pekats ut som omistlig vilket även framgår av den gällande detaljplanen. Det finns inget som talar för att ändra denna värdering. Det nuvarande skyddet för byggnaden är korrekt och bör bibehållas. Personalbostad (nr 5) Historik Inom ramen för denna undersökning har historik för denna byggnad inte funnits i tillgängligt material. Exteriör Byggnaden har likt Villa Kullen en rektangulär plan med tillhörande veranda, vilket gör att den till formen minner om en klassisk skärgårdsvilla. På grund av ombyggnader har byggnaden förvanskats, till exempel genom tilläggsisolering och igenbyggda verandor. Fasaderna har liggande panel med vita fönsteromfattningar tillkomna vid tilläggsisoleringen. Det bevarade plåttaket bidrar till avläsbarheten. Tillsammans med uthuslänga bildar villan en äldre gårdsmiljö. Interiör Byggnaden har trots stora ombyggnader bibehållit en äldre karaktär. Det tydligaste avsteget från detta är att verandorna på respektive våning har införlivats i bostadsytan och att väggen mot den har rivits. I byggnaden finns ursprungliga dörrar och snickerier bevarade. Värdering Byggnaden har förvanskat på grund av de ombyggnader som genomförts. Den kan fortfarande identifieras som en äldre villa typisk för denna miljö. Den utgör blickfång i vägens östra streckning och bidrar till den småskaliga bebyggelsekaraktären. Med tillhörande gårdshus bildar byggnaderna en gårdsmiljö med äldre prägel. Det är fullt möjligt att rekonstruera förvanskade delar med väl valda restaureringsinsatser. Utlåtande Personalbostad 5 har miljömässiga värden Byggnaden har värde som volym och miljömässiga värden. Det nuvarande skyddet bedöms som korrekt i förhållande till det kulturhistoriska värdet. FÖRUNDERSÖKNING LYNGSÅSA, DALARÖ SIDA 8

9 Villa 3 Historik Villan är den äldsta av de undersökta byggnaderna. Den uppfördes 1866 och ägdes i många år av fru Helena Löfström, maka till en mästerlots. Det var Helena som var förebild till Fia Löfström i Kroken i Strindbergs Hemsöborna. På talet var villan trädgårdsmästarbostad då Lyngsåsa var handelsträdgård. Troligen byggdes villan om på 1920-talet och senare tillkom förrådsdelen under altanen. Tillbyggnaden nedanför altanen tillkom under frälsningsarméns tid och funderade som kemioch fysiksal. På 1980-talet tilläggsisolerades byggnaden, fönstren byttes ut och fasaden försågs med ny panel. Komplementbyggnader På området finns flera komplementbyggnader varav de flesta saknar kulturhistoriskt värde. Två av dessa har dock stor betydelse för miljön. Dessa är den till Villa Kullen hörande förrådsbyggnaden intill vägen och den till personalbostaden (nr 5) hörande uthuslängan. Utlåtande Förrådsbyggnaden vid vägen tillhörande Villa Kullen bör omfattas av samma skydd som villan. I det fall personalbyggnad (nr 5) står kvar bör även förrådsbyggnaden göra det. Exteriör Byggnaden har en kvadratisk plan och är uppförd i två våningar med brutet tak. Det övre takfallet är valmat. På grund av tilläggsisoleringen har byggnaden felaktiga proportioner. Fasaden har liggande gulmålad fasspontad panel, vita fönsterfoder med profilerat överstycke och vita hörn. Interiör Byggnaden har i princip en fyrdelad plan vilket talar för att den byggts om under början av 1900-talet. Samtliga ytskikt har förnyats. Äldre snickerier i form av dörrar, socklar och foder finns i samtliga rum. Dessa härrör troligen från ovan nämnda ombyggnad. Värdering Med sin i grunden höga ålder är bygganden kulturhistoriskt intressant. Detta i kombination med kopplingen till Strindberg gör att byggnaden har lokalhistoriskt värde. Efter flera omfattande ombyggnader har en ny byggnads skapats där kopplingarna tillbaka till ursprunget får betraktas som svaga. Byggnaden bedöms därför efter sin nuvarande form i vilken den inte är unik. Genom sin placering bakom klippor och vegetation har den inte någon framträdande roll miljön, däremot finns ett sammanhang med intilliggande fastigheter. Utlåtande Bygganden har ett person- och lokalhistoriskt värde. Det kulturhistoriska värdet motiverar att den omfattas av PBL 3:10. Dess nuvarande skydd i detaljplan bedöms därmed som korrekt. FÖRUNDERSÖKNING LYNGSÅSA, DALARÖ SIDA 9

10 BILAGA Teknisk bevarandestatus FÖRUNDERSÖKNING LYNGSÅSA, DALARÖ SIDA 10

11 Huvudbyggnad (nr 1) Huvudbyggnaden sedd från norr. Byggnadsbeskrivning Byggnadsår: Byggnaden är gott skick Grund/socklar Socklar av natursten, råkilade kvaderblock av röd/grå granit, fogade med KC-bruk. Källare/suterrängvåning under flyglar mot norr, övriga delar sannolikt på oventilerad krypgrund. Yttertrappor och terrasser med blocksteg och planer av pikhuggen grå granit, bruksfogade. Enstaka sprickor i sockelmurverk, främst i form av naturliga rörelsefogar. Yttertrappor och terrasser delvis i behov av omfogning/omläggning/fuktisolering/tätning. Byggnadsstomme Fasader Stomme troligen av trä, resvirke kombinerat med regelstomme med sågspåns- eller torvisolering. Spritputsade fasader, kalkavfärgade i gråvit kulör. Putsytor huvudsakligen i gott skick. Smärre putssläpp, sprickbildning eller missfärgningar i anslutning till sockelnivån. Kolonnader i stiliserad dorisk ordning under balkonger och terrasser mot öster och söder. Baser, pelare och kapitäl av pikhuggen grå granit.

12 Stendetaljer i gott skick. Relativt stor del ursprungliga fönstersnickerier inklusive fönsterdörrar. Övriga fönster, främst mot söder, senare utbytta eller kompletterade med instickskarmar och utvändiga täcklister, oljefärgsmålade i ljusgrå kulör. Sentida innerbågar, i förenklad utformning med isolerrutor. Fönsterpelare mot söder klädda med spånskivor. Samtliga fönstersnickerier i behov av ommålning/ renovering, vissa fordrar utbyte, huvudsakligen då senare tillkomna snickerier av instickstyp. Spånskivbeklädnader i bristfälligt skick, byts ut. Ytterdörr/huvudport av fernissat eksnickeri, profilhyvlad och skuren dekor. Spröjsat och glasat överljus. Behov av skrapning/slipning och oljning/omfernissning. Tak Samtliga takytor belagda med falsad stålplåt, lagd som skivtäckning och platsmålad i svart kulör. Taktäckning i gott skick med normalt underhållsmålningsbehov. Övrigt Räcken och barriärer av järnsmide, svartmålat. Smide i gott skick med normalt underhållsmålningsbehov. Räckeshöjder, fallrisker och klättringsbarhet behöver utredas. Interiörer

13 Elevhem (nr 2) Elevhemmet sett från SO. Byggnadsbeskrivning Byggnadsår: 1958 Byggnaden är gott skick Grund/socklar Socklar av betong putsade med cementbruk, täckmålade i grå kulör. Hel källarvåning med källarfönster mot söder, öster och väster. Gott skick. Byggnadsstomme Fasader Stomme av murverk, troligen gasbetong. Spritputsade fasader, avfärgade i gråvit kulör. Gott skick. Fönstersnickerier och ytterdörrar av trä, troligen ursprungliga. Täckmålade i mörk gråbrun kulör. Bröstningspartier med beklädnader av fibercementskivor målade i gulbrun kulör. Samtliga fönster- och dörrsnickerier i gott skick. Tak Samtliga takytor belagda med falsad stålplåt, lagd som skivtäckning och platsmålad i svart kulör. Taktäckning i gott skick med normalt underhållsmålningsbehov.

14 Övrigt Yttertrappor av betong med beläggning av mörkgrå lerskiffer. Skrapgaller och räcken av stålrör. Smide i gott skick med normalt underhållsmålningsbehov. Interiörer

15 Musikbyggnad (nr 3) Musikbyggnaden sedd från NO. Byggnadsbeskrivning Byggnadsår: 1993 Byggnaden är gott skick Grund/socklar Socklar av betong. Gott skick. Byggnadsstomme Fasader Stomme sannolikt av trä, troligen regelstomme med mineralullsisolering. Träfasader av liggande fasspontpanel, oljefärgsmålade i ljusgrå kulör. Gott skick. Fönstersnickerier och ytterdörrar av trä, målade i gulbrun kulör. Samtliga fönster- och dörrsnickerier i gott skick. Tak Samtliga takytor belagda med falsad stålplåt, lagd som bandtäckning, fabriksmålad i svart kulör. Omfattande färgflagning, främst på södra sidan. Övrigt Interiörer

16 Villa Kullen (nr 4) Villa Kullen (nr 4) sedd från norr. Byggnadsbeskrivning Byggnadsår: 1889 Byggnaden är i huvudsak i gott skick, men i behov av ytskiktsrenovering. Grund/socklar Socklar av natursten. Underhålls-/renoveringsbehov. Byggnadsstomme Fasader Stomme av trä, troligen resvirke eller timmer. Träfasader av liggande fasspontpanel, i huvudsak ursprunglig, oljefärgsmålade i vit respektive mörkgrön kulör. Underhålls-/renoveringsbehov. Fönstersnickerier och ytterdörrar av trä, målade i vit kulör. Fönster sentida, kopplade inåtgående. Ytterdörrar delvis ursprungliga. Underhålls-/renoveringsbehov. Tak Samtliga takytor belagda med tvåkupigt taktegel. Underhålls-/renoveringsbehov. Övrigt Interiörer

17 Personalbostad (nr 5) Personalbostad (nr 5) sedd från SO. Byggnadsbeskrivning Byggnadsår: Runt år Byggnaden är i behov av renovering. Grund/socklar Socklar av natursten, delvis putsade, täckmålade. Underhålls-/renoveringsbehov. Byggnadsstomme Fasader Stomme av trä, troligen resvirke eller timmer. Utvändig tilläggsisolering. Träfasader av liggande fasspontpanel, sentida, oljefärgsmålade i ljusgul kulör. Underhålls-/renoveringsbehov. Sentida fönstersnickerier, kopplade utåtgående samt ytterdörrar av trä, målade i vit respektive mörkbrun kulör. Underhålls-/renoveringsbehov. Tak Samtliga takytor belagda med falsad stålplåt, lagd som skivtäckning och platsmålad i röd kulör. Taktäckning rostig och i behov av ommålning. Övrigt Interiörer

18 Personalbostad (nr 6) Personalbostad (nr 6) sedd från SV. Närmast sammanbyggd lägre verkstadsdel och skolsal. Byggnadsbeskrivning Byggnadsår: 1866/1920-tal/1980-tal Byggnaden är i stort behov av utvändig renovering. Grund/socklar Socklar av natursten, putsade, täckmålade. Underhålls-/renoveringsbehov. Byggnadsstomme Fasader Stomme av trä, troligen timmer eller resvirke. Utvändig tilläggsisolering. Träfasader av liggande fasspontpanel, sentida, oljefärgsmålade i ljusgul kulör. Underhålls-/renoveringsbehov. Sentida fönstersnickerier, kopplade inåtgående resp. utåtgående på övervåning målade i vit kulör. Sentida ytterdörr av trä, mörkbrun kulör. Underhålls-/renoveringsbehov. Tak Samtliga takytor belagda med tvåkupigt taktegel. Underhålls-/renoveringsbehov. Övrigt Interiörer Sammanbyggd verkstadsdel/skolsal mot söder.

19 Övriga komplementbyggnader Förrådsbyggnad (f.d. försäljningsbod), belägen i gatuliv väster om Personalbostad (nr 4). Fasader av liggande fasspont, grönmålad lika byggnad 4. Fönsterluckor av slät, stående, grönmålad träpanel och vitmålade snickerier. Taktäckning av tvåkupigt, rött taktegel. I behov av underhåll/renovering. Förrådsbyggnad/trädgårdsförråd belägen söder om Personalbostad (nr 4). Fasader av liggande fasspont, grönmålad lika byggnad 4. Taktäckning av tvåkupigt, rött taktegel. I behov av underhåll/renovering.

20 Övriga komplementbyggnader Förrådsbyggnad belägen i tidigare tomtgräns mellan Personalbostad (nr 4) och Personalbostad (nr 5). Fasader av liggande locklistpanel, gulmålad lika byggnad 5. Dörrar och fönsterpartier vitmålade. Taktäckning av papp/plåt. I behov av underhåll/renovering. Jordkällare belägen norr om Personalbostad (nr 6). Fasader av bruksfogad natursten med rödmålad träöverbyggnad. Taktäckning av tvåkupigt, rött taktegel. I behov av underhåll/renovering.

21 Övriga komplementbyggnader Sentida, sammanbyggd verkstadsdel/skolsal söder om Personalbostad (nr 6). Fasader av liggande fasspontpanel, grönmålad. Dörrar och fönsterpartier av trä, grönmålade. Taktäckning av papp/plåt. Terrassbjälklag närmast byggnad 6. I behov av underhåll/renovering. Sentida garagebyggnad belägen söder om Personalbostad (nr 6). Fasader av stående träpanel, vitmålad. Dörrar och portar av träpanel, brunmålade, Vita fönstersnickerier. Taktäckning av svartlackerad stålplåt, lagd som bandtäckning. Takmålning har omfattande färgflagning, byggnaden för övrigt i gott skick.

22 Övriga komplementbyggnader Sentida pumpstationsbyggnad belägen närmare stranden söder om Personalbostad (nr 6). Fasader av liggande fasspontpanel, rödmålade. Dörr av trä, brunmålad. Taktäckning av enkupigt taktegel. I gott skick. Äldre förrådsbod belägen söder om Personalbostad (nr 6) intill pumpstationsbyggnaden. Fasader, dörrar och yttertak av förzinkad, omålad, sinuskorrugerad stålplåt. I behov av underhåll/renovering.

fastighet: BOFINKEN 2, hus A. adress: Körlings väg 12. ålder: 1942. arkitekt / byggm: Åke Pettersson. användning: Bostad.

fastighet: BOFINKEN 2, hus A. adress: Körlings väg 12. ålder: 1942. arkitekt / byggm: Åke Pettersson. användning: Bostad. fastighet: BOFINKEN 2, hus A. adress: Körlings väg 12. ålder: 1942. arkitekt / byggm: Åke Pettersson. Gråmålad puts. Gult tegel. Sadeltak, rött 1-kupigt tegel. Vita hela, 2-lufts och 3-lufts fönster. Grå

Läs mer

ANGÅENDE NY DETALJPLAN FÖR DEL AV KV. LIBAU, FASTIGHETEN 24:9, GÄVLE

ANGÅENDE NY DETALJPLAN FÖR DEL AV KV. LIBAU, FASTIGHETEN 24:9, GÄVLE Gävle kommun Samhällsbyggnadsavdelningen Att: Lena Boox 801 84 Gävle ANGÅENDE NY DETALJPLAN FÖR DEL AV KV. LIBAU, FASTIGHETEN 24:9, GÄVLE Undertecknad har anlitats som antikvarisk sakkunnig i samband med

Läs mer

6.7 Ö7 Hamnekärret - Lössgård

6.7 Ö7 Hamnekärret - Lössgård 6.7 Ö7 Hamnekärret - Lössgård Hamnekärret är en dalgång som sträcker sig från Rödsvägen ner till Hamnebukten och Stora Stenar. Husen ligger längs med vägen och bergen med odlingsmark däremellan. Bebyggelsen

Läs mer

värdering kulturhistoriskt (K) miljömässigt (M): K = 2, M = 2. NELENA 3 från O

värdering kulturhistoriskt (K) miljömässigt (M): K = 2, M = 2. NELENA 3 från O fastighet: NELENA 3. adress: Lilla Norregatan 29. ålder: 1800-tal. Ombyggt 1913, 1937. arkitekt / byggm: Henrik Nilsson (1913), L. Persson (1937). Grå cementputs. Grön spritputs. Sadeltak, svart falsad

Läs mer

H3 - Strandbacken. Bild nr 7. Del av vykort från sekelskiftet 1900. Fotopunkt A.

H3 - Strandbacken. Bild nr 7. Del av vykort från sekelskiftet 1900. Fotopunkt A. 5.3 H3 - Strandbacken På fastlandssidan vid sundets norra del är tomterna mindre på grund av att berget ligger närmare inpå strandlinjen. Husen klättrar upp efter bergskanten. Av den äldre bebyggelsen

Läs mer

K = 2, M = 2. LÄRKAN 1 A från NO

K = 2, M = 2. LÄRKAN 1 A från NO fastighet: LÄRKAN 1, hus A. adress: Fridhemsgatan 8, Karstens väg 1. ålder: 1923. arkitekt / byggm: Henrik Nilsson. användning: Bostad. antal våningar: 2 Mörkt gråmålad puts. Gul spritputs. Mansardtak,

Läs mer

APOLLO 1 A från SV K = 1, M = 1. värdering kulturhistoriskt (K) miljömässigt (M): APOLLO 1 A från NO. APOLLO 1 A från SV, KUPA

APOLLO 1 A från SV K = 1, M = 1. värdering kulturhistoriskt (K) miljömässigt (M): APOLLO 1 A från NO. APOLLO 1 A från SV, KUPA fastighet: APOLLO 1, hus A. adress: Stora Västergatan 34. ålder: Troligen 1700-tal. arkitekt / byggm: användning: Bostad. antal våningar: 1½ Gråmålad cementputs. Vit sprutad puts. Sadeltak, 1-kupigt rött

Läs mer

K = 1, M = 1. MAGNUS 33 A från SV

K = 1, M = 1. MAGNUS 33 A från SV fastighet: MAGNUS 33, hus A. Scala-huset. adress: Stora Östergatan 12. ålder: 1909. Ombyggt 1930 (inredning av vindsvåning), 1938 (mansard och mera inredning). arkitekt / byggm: Henrik Nilsson. Karl Eriksson

Läs mer

PERNILLA 9 från O K = 1, M = 1. värdering kulturhistoriskt (K) miljömässigt (M): PERNILLA 9 från N DÖRR. PERNILLA 9 från N PARDÖRR

PERNILLA 9 från O K = 1, M = 1. värdering kulturhistoriskt (K) miljömässigt (M): PERNILLA 9 från N DÖRR. PERNILLA 9 från N PARDÖRR fastighet: PERNILLA 9. adress: Lilla Västergatan 5. ålder: 1800-tal. Ombyggt 1928. arkitekt / byggm: Oscar Isberg (1928). ½ Svartmålad cementputs. Korsvirke, brun timra, rödbruna putsade fack. Blå 2-lufts

Läs mer

XESTRE 1 A från V. värdering kulturhistoriskt (K) miljömässigt (M): K = 2, M = 2. XESTRE 1 A från S

XESTRE 1 A från V. värdering kulturhistoriskt (K) miljömässigt (M): K = 2, M = 2. XESTRE 1 A från S fastighet: XESTRE 1, hus A. adress: Stora Västergatan 37. ålder: Troligen 1700-tal. Ombyggt 1913, 1933. arkitekt / byggm: Henrik Nilsson (1913), Karl Erikson (1933). användning: Bostäder och affärer. antal

Läs mer

ANTIKVARISK BYGGNADSBESKRIVNING

ANTIKVARISK BYGGNADSBESKRIVNING ANTIKVARISK URSPRUNGLIGA BYGGNADSDELAR / BYGGNADSDETALJER SADELTAK NU MED BETONGPANNOR HÄNG- OCH STUPRÖR DELVIS UTBYTTA TEGELSTENSMURAD SKORSTEN NU PLÅTINKLÄDD FÖNSTER MED RUNDBÅGE- FORMADE BÅGAR TIMMERPANEL

Läs mer

Nämdö kyrka. Antikvarisk kontroll vid ommålning, Nämdö kyrka, Nämdö socken, Värmdö kommun, Södermanland. Lisa Sundström Rapport 2007:32

Nämdö kyrka. Antikvarisk kontroll vid ommålning, Nämdö kyrka, Nämdö socken, Värmdö kommun, Södermanland. Lisa Sundström Rapport 2007:32 Nämdö kyrka Antikvarisk kontroll vid ommålning, Nämdö kyrka, Nämdö socken, Värmdö kommun, Södermanland Lisa Sundström Rapport 2007:32 Nämdö kyrka Antikvarisk kontroll vid ommålning, Nämdö kyrka, Nämdö

Läs mer

RIKSINTRESSEN FÖR KULTURMILJÖVÅRDEN

RIKSINTRESSEN FÖR KULTURMILJÖVÅRDEN 1 av 5 sidor RIKSINTRESSEN FÖR KULTURMILJÖVÅRDEN Vissa områden kan ha så stora kulturmiljövärden att de är av vikt för hela landet. Området förklaras då som ett riksintresse. När man utför förändringar

Läs mer

K = 1, M = 2. Elegant hus med många fina detaljer. Stor betydelse för gatumiljön.

K = 1, M = 2. Elegant hus med många fina detaljer. Stor betydelse för gatumiljön. fastighet: KORPEN 7, hus A. adress: Regementsgatan 25. ålder: 1906. Ombyggt 1928, 1935. arkitekt / byggm: Karl Erikson (1928, 1935). användning: Bostäder. antal våningar: 3½, mot gården 4. Gråmålad puts,

Läs mer

8 balkonger med vit korrugerad plåt åt söder. Liten uteplats till en lägenhet i sydväst.

8 balkonger med vit korrugerad plåt åt söder. Liten uteplats till en lägenhet i sydväst. fastighet: OLOF 21, hus A. adress: Sankt Knuts torg 1. ålder: 1960. arkitekt / byggm: HSB. användning: Bostäder, affär och kontor i bottenvåning. antal våningar: 4 Grå puts. Bottenvåning mot torget klädd

Läs mer

fastighet: QVIRITES 3, hus A. adress: Tullgatan 7. ålder: 1856. Tillbyggd 1889. arkitekt / byggm: användning: Kontor och bostad.

fastighet: QVIRITES 3, hus A. adress: Tullgatan 7. ålder: 1856. Tillbyggd 1889. arkitekt / byggm: användning: Kontor och bostad. fastighet: QVIRITES 3, hus A. adress: Tullgatan 7. ålder: 1856. Tillbyggd 1889. arkitekt / byggm: användning: Kontor och bostad. antal våningar: 2 Gulvit slätputs. Bruna 2-luftsfönster. Port med utsnidade

Läs mer

4. Åtgärdsdokumentation. Kronbergs ateljé. Fasadrenovering 2008. Kulturhistoriska avdelningen. Karin Blent

4. Åtgärdsdokumentation. Kronbergs ateljé. Fasadrenovering 2008. Kulturhistoriska avdelningen. Karin Blent 4. Åtgärdsdokumentation Kronbergs ateljé Fasadrenovering 2008 Kulturhistoriska avdelningen Karin Blent 1 4. Åtgärdsdokumentation Innehållsförteckning Beskrivning före åtgärd:... 3 Antikvariska ställningstaganden:...

Läs mer

Gestaltningsprogram Bostadshusens karaktärsdrag från 1850 1950

Gestaltningsprogram Bostadshusens karaktärsdrag från 1850 1950 1 Gestaltningsprogram Bostadshusens karaktärsdrag från 1850 1950 I Gamla Hunnebo finns bostadshus som representerar olika sekler alltifrån 1850-talet och fram till 1950-talet. De exempel som redovisas

Läs mer

GESTALTNINGSPROGRAM. Tillhörande detaljplan för bostadsområdet Äppelbacken, del av Säbyggeby 4:17 m.fl. Ockelbo tätort och kommun, Gävleborgs län

GESTALTNINGSPROGRAM. Tillhörande detaljplan för bostadsområdet Äppelbacken, del av Säbyggeby 4:17 m.fl. Ockelbo tätort och kommun, Gävleborgs län Dnr 2014/0547-31 GESTALTNINGSPROGRAM. Tillhörande detaljplan för bostadsområdet Äppelbacken, del av Säbyggeby 4:17 m.fl. Ockelbo tätort och kommun, Gävleborgs län Upprättat i maj 2015 Innehåll Gestaltningsprogrammets

Läs mer

MÅRTEN 1 från NV. värdering kulturhistoriskt (K) miljömässigt (M): K = 1, M = 2. MÅRTEN 1 från NO

MÅRTEN 1 från NV. värdering kulturhistoriskt (K) miljömässigt (M): K = 1, M = 2. MÅRTEN 1 från NO fastighet: MÅRTEN 1. adress: Stickgatan 11. ålder: 1888. Ombyggt 1905, 1938. arkitekt / byggm: Peter Boisen (1905), Åke Persson (1938). antal våningar: 1½, mansard åt gata. Svart målad puts. Gul puts.

Läs mer

Planens syfte och huvuddrag Syftet med planändringen är att, så långt möjligt, anpassa bestämmelserna till rådande förhållanden och behov.

Planens syfte och huvuddrag Syftet med planändringen är att, så långt möjligt, anpassa bestämmelserna till rådande förhållanden och behov. 3 5 4 3 5 5 8 7 9 8 8 6 6 Samhällsbyggnadskontoret Ändring av Detaljplan för GENETA, del 7 inom stadsdelen Geneta i Södertälje Tillägg till PLANBESKRIVNING Arkivnummer: P 595 Dnr. 009-0003-4 Upprättad

Läs mer

UTHUS PÅ ÖSTERTULL Rivningsdokumentation

UTHUS PÅ ÖSTERTULL Rivningsdokumentation UTHUS PÅ ÖSTERTULL Rivningsdokumentation Britt-Marie Lennartsson DOKUMENTATION INFÖR RIVNING Östertull, Lagaholm 2:8, Laholms stadsförsamling, Laholms kommun 2013:38 Dokumentation inför rivning, uthus

Läs mer

FÖRSLAG TILL. UTAN BYGGLOV för 18 grupphusområden i Lomma tätort 2002-04-09

FÖRSLAG TILL. UTAN BYGGLOV för 18 grupphusområden i Lomma tätort 2002-04-09 FÖRSLAG TILL FÄRGFÖRÄNDRINGAR UTAN BYGGLOV för 18 grupphusområden i Lomma tätort 2002-04-09 FÖRORD Miljö- och byggförvaltningen har utarbetat förslag till färgförändringar som kan accepteras utan bygglov

Läs mer

UTDRAG UR FÖRSLAG TILL KULTURMILJÖPROGRAM

UTDRAG UR FÖRSLAG TILL KULTURMILJÖPROGRAM Bilaga till ändring av Förslag till stadsplan för Flädie 15:9 m fl (123) OMRÅDE KRING NORRA VILLAVÄGEN Bjärred, Lomma kommun, Skåne län UTDRAG UR FÖRSLAG TILL KULTURMILJÖPROGRAM BJÄRRED 4:1 BJÄRRED 4:2,

Läs mer

Denna utredning är utförd av Länsmuseet Gävleborg på uppdrag av Bygg- och miljöförvaltningen, Sandvikens kommun.

Denna utredning är utförd av Länsmuseet Gävleborg på uppdrag av Bygg- och miljöförvaltningen, Sandvikens kommun. Datum Besiktningsprotokoll 2012-01-03 Dnr 524/310 Joel Ringh Antikvarie 026-655622 070-314 23 03 joel.ringh@xlm.se Besiktningsdatum 2011-12-19 Fotodokumentation 2011-12-19 Lagmansgården och Sockenstugan

Läs mer

BLEKAN, SKOLGATAN från N. BLEKAN SKOLGATAN från N

BLEKAN, SKOLGATAN från N. BLEKAN SKOLGATAN från N BLEKAN, SKOLGATAN från N. BLEKAN SKOLGATAN från N fastighet: BLEKAN 1, hus A. adress: Sankta Gertrudsgatan 10, Videgatan 7. ålder: 1936. Ombyggt 1969, 1971. S. Persson. Ulf Söderman (1969). Blåmålad puts.

Läs mer

Salems kommun GESTALTNINGSPROGRAM. Del av Söderby Park, Salem 5:29 m fl, östra delen. Villatomter i Öster. Etapp 1 Tomt nr 6-26 2007-03-27 1(6)

Salems kommun GESTALTNINGSPROGRAM. Del av Söderby Park, Salem 5:29 m fl, östra delen. Villatomter i Öster. Etapp 1 Tomt nr 6-26 2007-03-27 1(6) Salems kommun GESTALTNINGSPROGRAM Del av Söderby Park, Salem 5:29 m fl, östra delen Villatomter i Öster Etapp 1 Tomt nr 6-26 1(6) = 1- och 1½-planshus Övriga hus 1½- och 2- planshus Situationsplan Villatomter

Läs mer

CRONHOLM N 8 A från NV. CRONHOLM N 8 A från NV FRONTESPIS. värdering kulturhistoriskt (K) miljömässigt (M) K =1, M =1.

CRONHOLM N 8 A från NV. CRONHOLM N 8 A från NV FRONTESPIS. värdering kulturhistoriskt (K) miljömässigt (M) K =1, M =1. fastighet: CRONHOLM NORRA 8, hus A. adress: Föreningsgatan 19. ålder: 1882. Ombyggt 1890, 1934, 1986. arkitekt / byggm: G. A. Hansson (1934), Nilsson & Persson (1986). Gulvit spritputs. Valmat lågt sadeltak,

Läs mer

5.2 H2 Gamla vägen med omnejd - Kvarnberget

5.2 H2 Gamla vägen med omnejd - Kvarnberget 5.2 H2 Gamla vägen med omnejd - Kvarnberget Namnet på vägen syftar på att detta helt enkelt var den gamla vägen från Kville ner till sundet. Vägen går längs med Kvarnbergets norra sida. Byggnaderna följer

Läs mer

KRISTIANSTADS KOMMUN VITTSKÖVLE 21:4 VITTSKÖVLE HEMMET VITTSKÖVLEVÄGEN 104 297 91 VITTSKÖVLE

KRISTIANSTADS KOMMUN VITTSKÖVLE 21:4 VITTSKÖVLE HEMMET VITTSKÖVLEVÄGEN 104 297 91 VITTSKÖVLE BILAGA 3 KRISTIANSTADS KOMMUN VITTSKÖVLE 21:4 VITTSKÖVLE HEMMET VITTSKÖVLEVÄGEN 104 297 91 VITTSKÖVLE STATUSBESIKTNING UT- OCH IN- VÄNDIGT AV FASTIGHET MED BYGGNADER Kristianstad 2004-08-19 FB Engineering

Läs mer

GESTALTNINGSPROGRAM. del av SÖDERBY PARK, Salem 5:29 m.fl. (västra delen) Del 2 Villor väster ANTAGANDEHANDLING 2007-02-05 SALEMS KOMMUN

GESTALTNINGSPROGRAM. del av SÖDERBY PARK, Salem 5:29 m.fl. (västra delen) Del 2 Villor väster ANTAGANDEHANDLING 2007-02-05 SALEMS KOMMUN GESTALTNINGSPROGRAM del av SÖDERBY PARK, Salem 5:29 m.fl. (västra delen) Del 2 Villor väster ANTAGANDEHANDLING 2007-02-05 SALEMS KOMMUN N 2 illustrationsplan över västra Söderby Del 2 villor väster Gestaltningsprogram

Läs mer

R E I C H M A N N A N T I K V A R I E R A B

R E I C H M A N N A N T I K V A R I E R A B Säby 3:29 Expeditionsbyggnad nr 82, Barkaby flygfält Järfälla kommun Stockholms län Ursprunglig kontorsdörr återanvänd till förråd ANTIKVARISK SLUTREDOVISNING Postadress: Parkvägen 10B, 169 35 Solna. Org

Läs mer

QVIST 1 A från NV K = 1, M = 1. värdering kulturhistoriskt (K) miljömässigt (M): QVIST 1 A från V DÖRR. QVIST 1 A från NO

QVIST 1 A från NV K = 1, M = 1. värdering kulturhistoriskt (K) miljömässigt (M): QVIST 1 A från V DÖRR. QVIST 1 A från NO QVIST Hela kvarteret består av välskötta, försiktigt renoverade hus från 1700- och 1800-talet. Undantaget är Saluhallen från 1907, som är ett av utropstecknen i Boisens stora produktion. Alla husen har

Läs mer

PLANBESKRIVNING Detaljplan för fastigheten Skeppet 17, Viken Höganäs kommun, Skåne län

PLANBESKRIVNING Detaljplan för fastigheten Skeppet 17, Viken Höganäs kommun, Skåne län PLANBESKRIVNING Detaljplan för fastigheten Skeppet 17, Viken Höganäs kommun, Skåne län HANDLINGAR Plankarta med planbestämmelser och illustrationskarta Planbeskrivning Genomförandebeskrivning Fastighetsförteckning

Läs mer

GESTALTNINGSPROGRAM. del av SÖDERBY PARK, Salem 5:29 m.fl. (västra delen) Del 4 Vattentornsområdet ANTAGANDEHANDLING 2007-02-05 SALEMS KOMMUN

GESTALTNINGSPROGRAM. del av SÖDERBY PARK, Salem 5:29 m.fl. (västra delen) Del 4 Vattentornsområdet ANTAGANDEHANDLING 2007-02-05 SALEMS KOMMUN GESTALTNINGSPROGRAM del av SÖDERBY PARK, Salem 5:29 m.fl. (västra delen) Del 4 Vattentornsområdet ANTAGANDEHANDLING 2007-02-05 SALEMS KOMMUN N 2 illustrationsplan över Västra Söderby Del 4 Vattentornsområdet

Läs mer

Laxbrogatan 7, Sternerska huset

Laxbrogatan 7, Sternerska huset Laxbrogatan 7, Sternerska huset Kopparberg 1:9, Ljusnarsbergs socken, Ljusnarsbergs kommun, Västmanland Restaurering av fönster och dörr, år 2006-2007 Charlott Hansen Mia Jungskär Örebro läns museum Rapport

Läs mer

Vitmålad puts. BERGMAN S 7 A från SV. värdering kulturhistoriskt (K) miljömässigt (M) K = 4, M = 3.

Vitmålad puts. BERGMAN S 7 A från SV. värdering kulturhistoriskt (K) miljömässigt (M) K = 4, M = 3. fastighet: BERGMAN SÖDRA 7, hus A. adress: Engelbrektsgatan 23. ålder: 1883. Ombyggt 1956, 1958. S. Johansson (1956 och 1958). ½ Svartmålad puts. Rött tegel. Sadeltak, rött 2-kupigt tegel. Vita hela fönster.

Läs mer

http://www.solna.se/sv/stadsbyggnad-trafik/arkitektur-kulturmiljoer/kulturmiljoer-i-s...

http://www.solna.se/sv/stadsbyggnad-trafik/arkitektur-kulturmiljoer/kulturmiljoer-i-s... Kvarvarande bebyggelse Solna stad http://www.solna.se/sv/stadsbyggnad-trafik/arkitektur-kulturmiljoer/kulturmiljoer-i-s... Sida 1 av 2 2012-09-06 Du är här: Start \ Stadsbyggnad & trafik \ Arkitektur &

Läs mer

Förslag till färgsättning samt antikvariska riktlinjer rörande renovering Johan Dellbeck 2008.04.03

Förslag till färgsättning samt antikvariska riktlinjer rörande renovering Johan Dellbeck 2008.04.03 C 104, Fyrkanten, Rosendalsfältet Kåbo 1:20 Uppsala stad och kommun Förslag till färgsättning samt antikvariska riktlinjer rörande renovering Johan Dellbeck 2008.04.03 C 104, Fyrkanten, Rosendalsfältet

Läs mer

Kulturmiljöstudie Fabriken 7 Samrådshandling Diarienummer: BN 2013/01862

Kulturmiljöstudie Fabriken 7 Samrådshandling Diarienummer: BN 2013/01862 1(6) Kulturmiljöstudie Fabriken 7 Diarienummer: BN 2013/01862 Datum: 2015-08-17 Handläggare: Lars Wendel för fastigheten FABRIKEN inom Centrala stan i Umeå kommun, Västerbottens län Flygfoto taget söderifrån.

Läs mer

GESTALTNINGSPROGRAM. del av SÖDERBY PARK, Salem 5:29 m.fl. (västra delen) Del 1 Söderby torgs allé ANTAGANDEHANDLING 2007-02-05 SALEMS KOMMUN

GESTALTNINGSPROGRAM. del av SÖDERBY PARK, Salem 5:29 m.fl. (västra delen) Del 1 Söderby torgs allé ANTAGANDEHANDLING 2007-02-05 SALEMS KOMMUN GESTALTNINGSPROGRAM del av SÖDERBY PARK, Salem 5:29 m.fl. (västra delen) Del 1 Söderby torgs allé ANTAGANDEHANDLING 2007-02-05 Söderby torgs allé SALEMS KOMMUN N 2 illustrationsplan över VästraSöderby

Läs mer

STÖDE KYRKA, STÖDE SOCKEN, SUNDSVALLS KOMMUN

STÖDE KYRKA, STÖDE SOCKEN, SUNDSVALLS KOMMUN STÖDE KYRKA, STÖDE SOCKEN, SUNDSVALLS KOMMUN KONVERTERING AV VÄRMESYSTEM Länsmuseet Västernorrland Kulturmiljöavdelningens rapport nr 2007:10 Bodil Mascher 2 Innehåll INLEDNING 3 Objekt / dnr. Länsstyrelsens

Läs mer

K = 2, M = 3. Intressant hus, som dock faller ur ramen för kvarteret

K = 2, M = 3. Intressant hus, som dock faller ur ramen för kvarteret fastighet: HEDVIG 3, hus A. adress: Skansgränd / Skansgatan. ålder: 1800-tal. Ombyggt 1918. arkitekt / byggm: Grå cementputs. Grå cementputs med bandrustik. Sadeltak, 2-kupigt rött tegel. Gröna 3-delade

Läs mer

Djursholm 2:429, Nybytorp 1, Djursholm Ansökan om bygglov för utvändig ändring samt ändrad användning av f. d. ekonomibyggnad till enbostadshus

Djursholm 2:429, Nybytorp 1, Djursholm Ansökan om bygglov för utvändig ändring samt ändrad användning av f. d. ekonomibyggnad till enbostadshus 1 Anna Modin Dnr 2013-0972 Bygglovhandläggare Djursholm 2:429, Nybytorp 1, Djursholm Ansökan om bygglov för utvändig ändring samt ändrad användning av f. d. ekonomibyggnad till enbostadshus Förslag till

Läs mer

Fållnäs gård. Niss Maria Legars Rapport 2009:32

Fållnäs gård. Niss Maria Legars Rapport 2009:32 Fållnäs gård Antikvarisk kontroll vid fönsterrenovering/byte på ekonomibyggnad, Fållnäs gård, Sorunda socken, Nynäshamns kommun, Södermanland Niss Maria Legars Rapport 2009:32 2 Fållnäs gård Antikvarisk

Läs mer

Bilaga F. Riktlinjer för gestaltning, utformning och varsamhet

Bilaga F. Riktlinjer för gestaltning, utformning och varsamhet Bilaga F. Riktlinjer för gestaltning, utformning och varsamhet Byggnader från modernismens och rekordårens byggande uppvisar en variation i utförande, material och kvalitet. Många byggnader är kulturhistoriskt

Läs mer

Arboga kök Stockholms stad, RAÄ 843 Arkeologisk schaktövervakning 2014

Arboga kök Stockholms stad, RAÄ 843 Arkeologisk schaktövervakning 2014 Arboga kök Stockholms stad, RAÄ 843 Arkeologisk schaktövervakning 2014 John Hedlund Omslagsbild: Arboga kök 1962 fotograferat från ONO av Lennart af Petersens (SSM F68682). Stadsmuseet Box 15025 104 65

Läs mer

ekelskiftesvilla i Östernäs, Mariehamn.

ekelskiftesvilla i Östernäs, Mariehamn. S ekelskiftesvilla i Östernäs, Mariehamn. Utgångspris: 470 000 Stilenligt och gediget renoverad äldre villa med återuppbyggd punschveranda, trivsamt belägen med sjönära läge i lummig gårdsmiljö med utsikt

Läs mer

Lindöskolan i Kalmar

Lindöskolan i Kalmar Lindöskolan i Kalmar Bebyggelsehistorisk utredning Gäddan 1, Kalmar stad och kommun, Kalmar län, Småland Veronica Olofsson KALMAR LÄNS MUSEUM Byggnadsantikvarisk rapport november 2011 Lindöskolan i Kalmar

Läs mer

BYGGLOVSBEFRIADE ÅTGÄRDER FRÅN 2 JULI 2014

BYGGLOVSBEFRIADE ÅTGÄRDER FRÅN 2 JULI 2014 BYGGLOVSBEFRIADE ÅTGÄRDER FRÅN 2 JULI 2014 Den 2 juli blir det tillåtet att göra fler åtgärder utan bygglov, till exempel bygga en extra komplementbyggnad om 25 kvadratmeter på sin tomt. Men bygganmälan

Läs mer

Göksholms slott Stora Mellösa socken, Örebro kommun, Närke Ommålning/renovering fönster 2008-2009 Charlott Torgén Örebro läns museum Rapport 2009:5

Göksholms slott Stora Mellösa socken, Örebro kommun, Närke Ommålning/renovering fönster 2008-2009 Charlott Torgén Örebro läns museum Rapport 2009:5 Göksholms slott Stora Mellösa socken, Örebro kommun, Närke Ommålning/renovering fönster 2008-2009 Charlott Torgén Örebro läns museum Rapport 2009:5 INLEDNING... 3 Administrativa uppgifter... 3 BYGGNADSBESKRIVNING...

Läs mer

Hipp. Antikvarisk kontroll. Fastigheten von Conow 42 i Malmö stad Skåne län. Förändringsarbeten gård. Carola Lund

Hipp. Antikvarisk kontroll. Fastigheten von Conow 42 i Malmö stad Skåne län. Förändringsarbeten gård. Carola Lund Antikvarisk kontroll Hipp Förändringsarbeten gård Fastigheten von Conow 42 i Malmö stad Skåne län Malmö Kulturmiljö Enheten för Kulturmiljövård Rapport 2008:007 Malmö Kulturmiljö Box 406 201 24 Malmö Tel:

Läs mer

Jordkällaren vid Hammarby herrgård

Jordkällaren vid Hammarby herrgård Jordkällaren vid Hammarby herrgård Södra Husby 1:41, Nora socken och kommun, Västmanland Renovering av jordkällaren 2007 Charlott Torgén Örebro läns museum Rapport 2008:1 INLEDNING... 3 Översiktlig beskrivning...

Läs mer

Ritningar över typlösningar för tillbyggnader inom Kv. Prästkragen

Ritningar över typlösningar för tillbyggnader inom Kv. Prästkragen Dp 82-67 Bil.2 Bilaga 2 Ritningar över typlösningar för tillbyggnader inom Kv. Prästkragen Bk-1: Bk-2: Bk-3: Bk-4: Bk-5: Bk-6 Bk-7: Bk-8a: Bk-8b: Bk-9a: Bk-9b: Bk-10: Ck-1: Ck-2: Ck-3: Ck-4: Ck-5a: Ck-5b:

Läs mer

byggnadsvård Råby-Rönö kyrka Antikvarisk medverkan Schaktningsövervakning

byggnadsvård Råby-Rönö kyrka Antikvarisk medverkan Schaktningsövervakning byggnadsvård Råby-Rönö kyrka Råby-Rönö kyrka, Råby-Rönö socken, Nyköpings kommun, Strängnäs stift, Södermanlands län Antikvarisk medverkan Schaktningsövervakning Dag Forssblad Råby-Rönö kyrka Råby-Rönö

Läs mer

LINDHOVS KUNGSGÅRD Rapport över renovering av byggnadsminne

LINDHOVS KUNGSGÅRD Rapport över renovering av byggnadsminne LINDHOVS KUNGSGÅRD Rapport över renovering av byggnadsminne Britt-Marie Lennartsson RENOVERING AV FASAD Lindhovs kungsgård, Lindhov 1:1,Lindberga socken, Varbergs kommun 2014:22 OMSLAGSBILD K 2014-72 FOTO

Läs mer

KVARTEREN 3509 OCH 3510 FÖR EGNAHEMSHUS NYA KVARTER BLAND GAMMAL BEBYGGELSE

KVARTEREN 3509 OCH 3510 FÖR EGNAHEMSHUS NYA KVARTER BLAND GAMMAL BEBYGGELSE 1 2 KVARTEREN 3509 OCH 3510 FÖR EGNAHEMSHUS NYA KVARTER BLAND GAMMAL BEBYGGELSE Allmänna anvisningar: - Detaljplanens bestämmelser för byggnadsyta bestämmer i huvudsak placeringen av bostadshus. Ett garage/en

Läs mer

Hur bevara och utveckla innerstadens värden, kärnan i Stockholms identitet?

Hur bevara och utveckla innerstadens värden, kärnan i Stockholms identitet? Norrmalmsmoderaternas Stadsbyggnadsgrupp Hur bevara och utveckla innerstadens värden, kärnan i Stockholms identitet? Ulf Johannisson www.ulfjohannisson.se Exempel: Kvarteret Riddaren Pågående planering

Läs mer

Ritningar över typlösningar för tillbyggnader inom Kv. Tibasten

Ritningar över typlösningar för tillbyggnader inom Kv. Tibasten ANTAGANDEHANDLING Dp 82-66 Bil.2 Bilaga 2 Ritningar över typlösningar för tillbyggnader inom Kv. Tibasten Ritningsförteckning över typlösningar för Kv. Tibasten Bk-1: Bk-2: Bk-3: Bk-4: Bk-5: Bk-6 Bk-7:

Läs mer

byggnadshistoriskt: huvudbyggnaden representerar lokal byggnadstradition

byggnadshistoriskt: huvudbyggnaden representerar lokal byggnadstradition 101 67. Byggnadens namn: Klabbis Maja Rnr: 499487000200759. Adress: Sommarösund Byggnadstyp: Bondgård Byggnadsår: 1850, flyttad år 1900 Renoveringsår: Fasaden har inte renoverats Våningsantal: huvudbyggnad:

Läs mer

Beskrivning och karaktärsdrag för Brogårds tegelbruk och Fiskartorp, Bro Gård, Upplands Bro kommun

Beskrivning och karaktärsdrag för Brogårds tegelbruk och Fiskartorp, Bro Gård, Upplands Bro kommun 2014-11-05 Beskrivning och karaktärsdrag för Brogårds tegelbruk och Fiskartorp, Bro Gård, Upplands Bro kommun Bakgrund På uppdrag av Coop fastigheter och Upplands-Bro kommun har Stockholms Byggnadsantikvarier

Läs mer

Förslag till detaljplan för del av Spjälkö 2:5 med flera Ronneby kommun, Blekinge län

Förslag till detaljplan för del av Spjälkö 2:5 med flera Ronneby kommun, Blekinge län 389 Förslag till detaljplan för del av Spjälkö 2:5 med flera Ronneby kommun, Blekinge län PLANBESKRIVNING Planområdet är beläget cirka åtta km sydväst om Ronneby centrum, söder om Spjälkövägen. 1 HANDLINGAR

Läs mer

Butiksfasader i Gamla Stan

Butiksfasader i Gamla Stan stockholms stadsmuseum Butiksfasader i Gamla Stan Det här behöver du veta när du vill underhålla eller ändra fasaden till din butik. www.stadsmuseum.stockholm.se/ byggnadsvard Omslagsbild framsida: Butiksfasad

Läs mer

Uppdaterad & reviderad: Kulturhistorisk utredning - Underlag för energisparrådgivning

Uppdaterad & reviderad: Kulturhistorisk utredning - Underlag för energisparrådgivning Uppdaterad & reviderad: Kulturhistorisk utredning - Underlag för energisparrådgivning och fysisk planering 1984 Uppdaterad & reviderad inventering 2011 - Mölndalsdelen Då denna inventering fortfarande

Läs mer

Tanum Grebbestad 2:268

Tanum Grebbestad 2:268 Tanum Grebbestad 2:268 1 (5) Byggnaden, sedd från nordöst med tillbyggda entrén och bad/tvätt i förgrunden. Fastighetsbeskrivning: Centralt belägen friköpt fastighet om 1 754 m2. Kommunalt vatten och avlopp.

Läs mer

Detaljplan för del av Svedala 63:3 m fl Församlingshemmet i Svedala, Svedala kommun, Skåne län (enkelt planförfarande) PLANBESKRIVNING

Detaljplan för del av Svedala 63:3 m fl Församlingshemmet i Svedala, Svedala kommun, Skåne län (enkelt planförfarande) PLANBESKRIVNING 1(5) 2007-11-30 Dnr 07.612 ANTAGANDE Detaljplan för del av Svedala 63:3 m fl Församlingshemmet i Svedala, Svedala kommun, Skåne län (enkelt planförfarande) PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Planbeskrivning med

Läs mer

Stadsledningskontoret

Stadsledningskontoret Sid 1 (6) Besiktningsnr: ÖS6015-0046 Fastighetsbeteckning: Del av stadsliden Fastighetens adress: Uttervägen 1 Fastighetsägare, namn: Uppdragsgivare, namn: Uppdragsgivare, adress: Umeå kommun Umeå kommun

Läs mer

Övriga överenskommelser En förutsättning för beställning är att båda beställarna gemensamt accepterar avgivna anbud.

Övriga överenskommelser En förutsättning för beställning är att båda beställarna gemensamt accepterar avgivna anbud. Bilaga 1 till förfrågningsunderlag Utvändig ommålning Fältmarskalksvägen 3 och 5 2015-03-01 1 (1) A Parter 1.1. Beställare Fältmarskalksvägen 3 Namn: Inger Westling Adress: Fältmarskalksvägen 3, 167 32

Läs mer

Exempelritningar för tillbyggnad av enbostadshus

Exempelritningar för tillbyggnad av enbostadshus Exempelritningar för tillbyggnad av enbostadshus Foldern är framtagen juni 2010 och reviderad januari 2012 av Bygglovalliansen som är en samverkan mellan kommuner för utveckling av bygglovfunktionen. Följande

Läs mer

OMRÅDESBESTÄMMELSER FÖR SÄTERS INNERSTAD

OMRÅDESBESTÄMMELSER FÖR SÄTERS INNERSTAD OMRÅDESBESTÄMMELSER FÖR SÄTERS INNERSTAD Bild Storgatan med Sockenstugan Sammanfattning av de områdesbestämmelser som gäller fr o m 1995-05-24 för den fysiska miljön i Säters innerstad. Byggnadsnämnden

Läs mer

Underhållsplan för Brf Månstenen 18/11 2014. Innehåll. 1. Objekt 2. 2. Syfte och omfattning 3. 3. Underlag 3. 4. Tidigare renoveringar 4

Underhållsplan för Brf Månstenen 18/11 2014. Innehåll. 1. Objekt 2. 2. Syfte och omfattning 3. 3. Underlag 3. 4. Tidigare renoveringar 4 Underhållsplan för Brf Månstenen 18/11 2014 Innehåll. 1. Objekt 2 2. Syfte och omfattning 3 3. Underlag 3 4. Tidigare renoveringar 4 5. Kortfattad byggnadsbeskrivning 4 6. Underhållsbehov och avsättning

Läs mer

K = 4(gata) 1(gård), M = 2(gata) 1(gård). Mexistenen, det falska korsvirket och de hela fönstren döljer effektivt husets ålder och karaktär.

K = 4(gata) 1(gård), M = 2(gata) 1(gård). Mexistenen, det falska korsvirket och de hela fönstren döljer effektivt husets ålder och karaktär. fastighet: LARS 3, hus A. adress: Stora Östergatan 18 ålder: Före 1828. Ombyggt 1890 (för Ångmejerianläggning ), 1902, 1911, 1936, 1957, 1967. arkitekt / byggm: Persson (1890), Peter Boisen (1902), Henrik

Läs mer

GESTALTNINGSPROGRAM FÖR NYA BÖSTÄDER VID UTTRANS SJUKHUS. Detaljplan för Sandstugan 60-35 SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN MARS 2014

GESTALTNINGSPROGRAM FÖR NYA BÖSTÄDER VID UTTRANS SJUKHUS. Detaljplan för Sandstugan 60-35 SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN MARS 2014 GESTALTNINGSPROGRAM FÖR NYA BÖSTÄDER VID UTTRANS SJUKHUS Detaljplan för Sandstugan 60-35 SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN MARS 2014 SAMMANFATTNING Vision Gestaltning Natur Platsen har stor potential genom

Läs mer

Norr Hårsbäcks fd missonshus

Norr Hårsbäcks fd missonshus Kulturmiljövård Mälardalen Rapport 2006:12 Norr Hårsbäcks fd missonshus Fönstrerrenovering 2005 Antikvarisk kontroll Norr Hårsbäck 1:10 Västerlövsta socken Uppland Helén Sjökvist Innehåll Inledning...

Läs mer

Kulturförvaltningen, Tuna torg 11, 1tr, Vallentuna tisdagen den 14 maj 2002 kl 16.00 19.00

Kulturförvaltningen, Tuna torg 11, 1tr, Vallentuna tisdagen den 14 maj 2002 kl 16.00 19.00 Kulturnämndens arbetsutskott 14 maj 2002 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Kulturförvaltningen, Tuna torg 11, 1tr, Vallentuna tisdagen

Läs mer

Bevarandeprogram för området kring Kvarntorget INVENTERING

Bevarandeprogram för området kring Kvarntorget INVENTERING Bevarandeprogram för området kring Kvarntorget INVENTERING Vilan Husen i Kvarntorgsområdet kvartersvis Kvarter Bikupan 0 GANYMEDES Repslagargatan Bytaregatan : VÅNGVAKTAREN SALPETER- LADAN : MUNSKÄNKEN

Läs mer

Nässjö stadshus. Antikvarisk medverkan i samband med byte av dörrar och igensättning av källarentré. Nässjö stad i Nässjö kommun, Jönköpings län

Nässjö stadshus. Antikvarisk medverkan i samband med byte av dörrar och igensättning av källarentré. Nässjö stad i Nässjö kommun, Jönköpings län Nässjö stadshus Antikvarisk medverkan i samband med byte av dörrar och igensättning av källarentré Nässjö stad i Nässjö kommun, Jönköpings län JÖNKÖPINGS LÄNS MUSEUM Byggnadsvårdsrapport 2014:26 Margaretha

Läs mer

KULTURHISTORISK BEBYGGELSEINVENTERING BARSEBÄCKSHAMN KÄVLINGE KOMMUN. REGIONMUSEET / LANDSANTIKVARIEN I SKÅNE RAPPORT 12:2000 Henrik Gartz

KULTURHISTORISK BEBYGGELSEINVENTERING BARSEBÄCKSHAMN KÄVLINGE KOMMUN. REGIONMUSEET / LANDSANTIKVARIEN I SKÅNE RAPPORT 12:2000 Henrik Gartz KULTURHISTORISK BEBYGGELSEINVENTERING BARSEBÄCKSHAMN KÄVLINGE KOMMUN REGIONMUSEET / LANDSANTIKVARIEN I SKÅNE RAPPORT 12:2000 Henrik Gartz REVIDERAD 2003-02-26 Barsebäcks fiskläge 1:10 Skepparevägen 29

Läs mer

Mjällby kyrka. Mjällby socken, Sölvesborgs kommun. Antikvarisk kontroll vid renovering av torn och spåntak

Mjällby kyrka. Mjällby socken, Sölvesborgs kommun. Antikvarisk kontroll vid renovering av torn och spåntak Mjällby kyrka Mjällby socken, Sölvesborgs kommun Antikvarisk kontroll vid renovering av torn och spåntak Blekinge museum rapport 2009:6 1:e antikvarie Thomas Persson Innehåll Inledning... 2 Byggnadshistoria...

Läs mer

R E I C H M A N N A N T I K V A R I E R A B

R E I C H M A N N A N T I K V A R I E R A B ANTIKVARISK MEDVERKAN enligt KML Objekt: Beställare: Blidö kyrka Uppsala stift, Norrtälje Länna - Blidö - Riala kyrkliga samfällighet Genom Kurt Lodenius SLUTRAPPORT - Invändig upprustning Utlåtande Arbetena

Läs mer

24 Vårt Nya Hus - Bygga om & Renovera

24 Vårt Nya Hus - Bygga om & Renovera 24 Vårt Nya Hus - Bygga om & Renovera Paret föll handlöst för det vackra huset som vid visningen var väldigt nedgånget. Renoveringen utfördes varsamt med målet att bevara husets charm. Text Micaela Nordberg

Läs mer

Ersättning av del av detaljplan 58 för fastigheten Järnvägen 3 och del av Orsa Kyrkby 4:4 för. Planens bakgrund, syfte och huvuddrag

Ersättning av del av detaljplan 58 för fastigheten Järnvägen 3 och del av Orsa Kyrkby 4:4 för. Planens bakgrund, syfte och huvuddrag Samrådshandling Dnr: BNO 2011/7 215 Ersättning av del av detaljplan 58 för fastigheten Järnvägen 3 och del av Orsa Kyrkby 4:4 för Stationshuset i Orsa Orsa kommun, Dalarnas län PLANBESKRIVNING Februari

Läs mer

Verkstadsbyggnad G, södra delen. Finnboda, Nacka Antikvarisk utlåtande med anledning av ras. 2014-02-04, rev. 2014-02-07

Verkstadsbyggnad G, södra delen. Finnboda, Nacka Antikvarisk utlåtande med anledning av ras. 2014-02-04, rev. 2014-02-07 Verkstadsbyggnad G, södra delen Finnboda, Nacka Antikvarisk utlåtande med anledning av ras 2014-02-04, rev. 2014-02-07 Svetshall F och verkstadsbyggnad G markerade med rött. Verkstadsbyggnaden uppdelas

Läs mer

Bild nr 1, Vy från Lindholmshamnen NCS S 3005-G80Y NCS S 4010-G80Y NCS S 3005-B80G NCS S 5005-B80G

Bild nr 1, Vy från Lindholmshamnen NCS S 3005-G80Y NCS S 4010-G80Y NCS S 3005-B80G NCS S 5005-B80G BRF MASTHUGGET BRF MASTHUGGET N När Du betraktar bostadsområdet från håll ser Du ett grönskande berg i milda, sammanhållna gröngrå-blå kulörer. Befinner Du Dig inne i området sprakar det av liv. Varje

Läs mer

Arkeologisk förundersökning 2013. Stadt Hamburg 13 GRUNDUNDERSÖKNING. Malmö stad, Malmö kommun Skåne län. Skånearkeologi Rapport 2013:11.

Arkeologisk förundersökning 2013. Stadt Hamburg 13 GRUNDUNDERSÖKNING. Malmö stad, Malmö kommun Skåne län. Skånearkeologi Rapport 2013:11. Arkeologisk förundersökning 2013 Stadt Hamburg 13 GRUNDUNDERSÖKNING Malmö stad, Malmö kommun Skåne län Skånearkeologi Rapport 2013:11 Per Sarnäs Arkeologisk förundersökning 2013 Stadt Hamburg 13 GRUNDUNDERSÖKNING

Läs mer

Brobänken. Kulturmiljöunderlag inför detaljplaneläggning av etapp 10 på Brevikshalvön, Tyresö socken, Tyresö kommun, Södermanland.

Brobänken. Kulturmiljöunderlag inför detaljplaneläggning av etapp 10 på Brevikshalvön, Tyresö socken, Tyresö kommun, Södermanland. Brobänken Kulturmiljöunderlag inför detaljplaneläggning av etapp 10 på Brevikshalvön, Tyresö socken, Tyresö kommun, Södermanland. Rapport 2012:7 Albin Uller Brobänken Kulturmiljöunderlag inför detaljplaneläggning

Läs mer

Behöver jag bygglov Behöver jag kontrollansvarig

Behöver jag bygglov Behöver jag kontrollansvarig Bilaga SBN 32.2013 Behöver jag bygglov Behöver jag kontrollansvarig Riktlinjer för när bygglov och kontrollansvarig krävs, beslutade av samhällsbyggnadsnämnden i Tingsryds Kommun 2013-03-12, 32. Utgår

Läs mer

L E R U M NÄS 7:4 Kvikullavägen 35 448 91 Floda

L E R U M NÄS 7:4 Kvikullavägen 35 448 91 Floda L E R U M NÄS 7:4 Kvikullavägen 35 448 91 Floda Överlåtelsebesiktning för säljare 2012-05-14 Adress Telefon Fax Org nr E-post INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 GRANSKNING AV TILLHANDAHÅLLNA HANDLINGAR SAMT INFORMATION

Läs mer

ROSTOCK-ROSTOCKAHOLME Klass 1-2

ROSTOCK-ROSTOCKAHOLME Klass 1-2 ROSTOCK-ROSTOCKAHOLME Klass 1-2 Lyckebyån som resurs: Arkeologiska lämningar, husgrunder, efter en borganläggning från 1200-talet, exempel på ett tidigt utnyttjande av det strategiska läget. Slåttermader

Läs mer

Restaurering av fönster på Timrå kyrka Timrå socken och kommun

Restaurering av fönster på Timrå kyrka Timrå socken och kommun Restaurering av fönster på Timrå kyrka Timrå socken och kommun Länsmuseet Västernorrland Kulturmiljöavdelningens rapport nr 2003:x 2 Innehåll: Sid. INLEDNING 3 SAMMANFATTNING 3 BESKRIVNING OCH HISTORIK

Läs mer

PLANKARTA i Gnesta tätort, Gnesta kommun AKTUALITET: FASTIGHETSINDELNING 2013-04-16 KARTSTANDARD ENLIGT HMK-KA 2.2.6.1

PLANKARTA i Gnesta tätort, Gnesta kommun AKTUALITET: FASTIGHETSINDELNING 2013-04-16 KARTSTANDARD ENLIGT HMK-KA 2.2.6.1 Antagandehandling Dnr Plan 2012.3 Tillägg till PLANBESTÄMMELSER Följande gäller inom det särskilt avgränsade området. Underliggande stadsplan P 86-1 gäller jämsides med undantag för de bestämmelser som

Läs mer

Kulturhistorisk värdering av bebyggelsen i kvarteret Hans, Ronneby 2013-03-26

Kulturhistorisk värdering av bebyggelsen i kvarteret Hans, Ronneby 2013-03-26 Kulturhistorisk värdering av bebyggelsen i kvarteret Hans, Ronneby 2013-03-26 URBAN FACTORY Kulturhistorisk värdering av bebyggelsen i kvarteret Hans, Ronneby Urban Factory: Thomas Hellquist, Katinka Schartau,

Läs mer

TEKNISK BESKRIVNING Brf Skogsparken 5 i Haninge, H105

TEKNISK BESKRIVNING Brf Skogsparken 5 i Haninge, H105 TEKNISK BESKRIVNING Brf Skogsparken 5 i Haninge, H105 MARK Kallförråd med storlek ca 6 m2 ingår med placering i närheten av bostaden, kallförråd till bostad 26 och 29 är placerade vid parkeringsanläggning

Läs mer

Exempelritningar för tillbyggnad av enbostadshus

Exempelritningar för tillbyggnad av enbostadshus Exempelritningar för tillbyggnad av enbostadshus BÅSTAD DANDERYD ENKÖPING GNESTA HALMSTAD HANINGE HUDDINGE HÅBO JÄRFÄLLA KARLSHAMN KARLSKRONA KNIVSTA KUNGSBACKA KUNGÄLV KÄVLINGE LINKÖPING LIDINGÖ NACKA

Läs mer

Åtgärder som inte kräver bygglov

Åtgärder som inte kräver bygglov STADSBYGGNADS- OCH MILJÖFÖRVALTNINGEN 1 (5) Åtgärder som inte kräver bygglov Följande åtgärder kräver inte bygglov eller anmälan till kommunen (gäller endast för en- och tvåbostadshus) Friggebod Du får

Läs mer

Norr 4:7, kv Kollegan (del av)

Norr 4:7, kv Kollegan (del av) PLANBESKRIVNING 2012-02-08 Antagen av BMN: 2012-04-25 Dnr: 11BMN124 Laga kraft: 2012-05-26 Handläggare: Sari Svedjeholm Norr 4:7, kv Kollegan (del av) Detaljplan för bostäder och centrum Gävle kommun,

Läs mer

Restaurering av tak ._--- Lögdöbruk 3:29 och 3:31, Timrå kn. Slutrapport

Restaurering av tak ._--- Lögdöbruk 3:29 och 3:31, Timrå kn. Slutrapport Restaurering av tak Lögdöbruk 3:29 och 3:31, Timrå kn.-._--- ~.. Slutrapport Länsmuseet VästemorrlandfTorbjörn Svaan Avdelningen för kulturmiljövård och dokumentation 1998-01-16 Innehåll Inledning 3 Beskrivning

Läs mer

Antikvarisk kontroll vid fönsterrenovering, Görvälns slott, Järfälla socken, Järfälla kommun, Uppland. Lisa Sundström Rapport 2004:33

Antikvarisk kontroll vid fönsterrenovering, Görvälns slott, Järfälla socken, Järfälla kommun, Uppland. Lisa Sundström Rapport 2004:33 Görvälns slott Antikvarisk kontroll vid fönsterrenovering, Görvälns slott, Järfälla socken, Järfälla kommun, Uppland Lisa Sundström Rapport 2004:33 Görvälns slott Antikvarisk kontroll vid fönsterrenovering,

Läs mer

Information till småhusägare i Norra Ängby

Information till småhusägare i Norra Ängby SIDAN 1 Information till småhusägare i Norra Ängby 1. När behövs bygglov? 2. Hur regleras bebyggelsen? 3. Stockholms stadsmuseum 4. Hur söker man bygglov? 5. Till sist 6. Frågor 1. När behövs bygglov?

Läs mer