Lyngsåsa. Dalarö Haninge KOMMUN AIX ARKITEKTER AB HUDIKSVALLSGATAN STOCKHOLM TEL FAX

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Lyngsåsa. Dalarö Haninge KOMMUN 2011-02-14 AIX ARKITEKTER AB HUDIKSVALLSGATAN 8 113 30 STOCKHOLM TEL +46 8 690 29 00 FAX +46 8 690 29 29 INFO@AIX."

Transkript

1 ANTIKVARISK FÖRUNDERSÖKNINg Lyngsåsa Dalarö Haninge KOMMUN AIX ARKITEKTER AB HUDIKSVALLSGATAN STOCKHOLM TEL FAX

2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SAMMANFATTNING...3 Metod...3 Författningsskydd...3 Utlåtande...3 FASTIGHETSUPPGIFTER...4 Fastighetsdata...4 Författningsskydd...4 KULTURHISTORISK BEDÖMNING...6 Helhets intryck...6 Huvudbyggnad...6 Villa Kullen...8 Personalbostad (nr 5)...8 Villa Komplementbyggnader...9 Utlåtande...9 BILAGA Teknisk bevarandestatus FÖRUNDERSÖKNING LYNGSÅSA, DALARÖ SIDA 2

3 SAMMANFATTNING Följande antikvariska förundersökning har tagits fram av AIX Arkitekter AB på uppdrag av BTH genom Angela Berg. Ansvarig har byggnadsantikvarie Johan Rittsél varit och handläggare byggnadsantikvarie Jan Perotti. Den tekniska inventeringen har utförts av arkitekt Anders Scherman Metod I föreliggande förundersökning har byggnadernas kulturhistoriska värde analyserats i enlighet med metod framtagen av RAÄ. Historiskt material har studerats och byggnaderna har inventerats in- och utvändigt. Den samlade informationen har analyserats och därefter har byggnaderna värderats. Detta är en översiktlig antikvarisk förundersökning vilket innebär att endast tillgängligt historiskt material har använts. Med tillgängligt material avses sådant som tillställts AIX och som finns att tillgå på nätet och i viss litteratur. Arkivstudier har således inte genomförts. Även utförd inventering har varit översiktlig. Vid besök på plats har byggnaderna okulärbesiktigats. Eftersom parken inventeras och värderas av en landskapsarkitekt tas inte den upp i detta arbete. Påpekas bör dock att parken har sam samkomponerats med byggnaderna varför värdena är sammanflätade. I detta arbete har musikbyggnaden och elevhemmet inte värderats. Utlåtande Huvudbyggnad Huvudbyggnaden besitter stora och obestridliga kulturhistoriska värden. Bedömningen är att det nuvarande skyddet i detaljplan är för lågt i relation till värdet. I en omarbetad plan bör skyddet skärpas. Villa Kullen Villa kullen har tidigare värderingar pekats ut som omistlig vilket även framgår av den gällande detaljplanen. Det finns inget som talar för att ändra denna värdering. Det nuvarande skyddet för byggnaden är korrekt och bör bibehållas. Personalbostad (nr 5) Personalbostad 5 har miljömässiga värden Byggnaden har värde som volym och miljömässiga värden. Det nuvarande skyddet bedöms som korrekt i förhållande till det kulturhistoriska värdet, Personalbostad (nr 6) Bygganden har ett person- och lokalhistoriskt värde. Det kulturhistoriska värdet motiverar att den omfattas av PBL 3:10. Dess nuvarande skydd i detaljplan bedöms därmed som korrekt. Komplementbyggnader Förrådsbyggnaden vid vägen tillhörande Villa Kullen bör omfattas av samma skydd som villan. I det fall personalbyggnad (nr 5) står kvar bör även förrådsbyggnaden göra det. Författningsskydd Plan- och bygglagen Samtliga aktuella byggnader har ett generellt skydd eftersom området är markerat med q i detaljplan. Villa Kullen har specifikt skydd i detaljplan genom markering q1. Riksintresse Dalarö är riksintresse för kulturmiljövården. Alla byggnader omfattas av riksintresseområdet AB605. Fornlämning Den sydvästra delen av tomten ingår i fornlämning med RAÄ-nummer Dalarö 42:1 och är registrerad i Riksantikvarieämbetets fornminnesregister (FMIS). FÖRUNDERSÖKNING LYNGSÅSA, DALARÖ SIDA 3

4 FASTIGHETSUPPGIFTER Fastighetsdata Län: Stockholms län, AB Landskap: Södermanland Kommun: Haninge Socken: Dalarö Fastigheter: Dalarö 6:18 Dalarö 6:23-26 Dalarö 6:29-30 Dalarö 6:33 Dalarö 6:37 Författningsskydd Plan- och bygglagen De aktuella fastigheterna ligger inom detaljplanlagt område. Detaljplanen har beteckningen S1293. Planen upprättades , reviderades och Den antogs Området är betecknad CqII och byggnaden på fastigheten Dalarö 6:18, Villa Kullen har betecknad q1. Nedan följer utdrag ur planbestämmelserna: Med C betecknat område får användas endast för samlings- och föreningslokaler och därmed samhörigt ändamål. Inom med q betecknat område skall kulturhistoriskt värdefull bebyggelse så långt möjligt bevaras. Ny bebyggelse skall utformas med särskild hänsyn till befintlig bebyggelse på tomten som till omgivningens egenart. På med romersk siffra betecknat område får byggnad uppföras med högst det antal våningar som siffran anger ( ) På med II betecknat område får byggnader icke uppföras till större höjd än 6,0 meter. ( ) Inom med q1 betecknad mark får kulturhistoriskt värdefull byggnad ej förvanskas. Riksintresse enligt Miljöbalken I princip hela Dalarö är riksintresseområde för kulturmiljövården. Riksintresset har beteckningen Dalarö - Jutholmen - Dalarö skans [AB 605]. Riksintresset skyddas enligt 3 kap i Miljöbalken (SFS 1998:808). Kommunen ansvarar för att tillgodose riksintresset och länsstyrelsen bevakar att så sker. Motiveringen och uttrycket för riksintresset är: Motivering: A. Strategiskt belägen farledsmiljö utmed segelleden mot Stockholm från söder, av betydelse för försvaret och för kontroll av handel och sjöfart. (Skansmiljö, Militär miljö, Kust- ochskärgårdsmiljö). B. Dalarö sommarnöjesmiljö utvecklad under 1800-talets slut ur den tidigare bebyggelsen. Uttryck för riksintresset: A. Dalarö skans med en första befästning 1623 på Skansberget i Dalarö och den 1655 påbörjade och senare utvidgade skansen på Stockskäret. Till anläggningen hör också kommendantbostaden och begravningsplatsen för manskapet på norra delen av öarna Kycklingarna. Lämningarna av Dalehamn, där örlogsflottan ofta ankrade på 1600-talet; efter att Stora sjötullen inrättats 1636 utvecklades detta till det på lots- och tullverksamheten baserade Dalarö samhälle. Bebyggelsemönstret och bebyggelse i Dalarö samhälle, med kyrka, tullhus, små bostadshus och andra lämningar från det äldre samhället. Den täta bebyggelsen på Jutholmen, där lotsar och fiskare bott sedan 1600-talet. Hamn-anläggningar och bryggor som visar sjöfartens och fiskets betydelse. B. Bebyggelsemönstret och bebyggelse i Dalarö samhälle med societetshus, hotell och sommarvillor som avspeglar den fashionabla sommarorten. Fornlämning Den sydvästra delen av tomten ingår i fornlämning med RAÄ-nummer Dalarö 42:1 och är registrerad i Riksantikvarieämbetets fornminnesregister (FMIS), se bild på följande sida. Fornlämningen är kategoriserad som Befästningsanläggning och beskriv enligt följande: Plats för skans, 230x100 m(?) (ÖNÖ-VSV). I anslutning till strandberget längs områdets S kant finns obetydliga rester av murade och kallmurade stenmurar, vilka delvis möjligen kan härröra från den skans, Gustav II Adolf lät uppföra på platsen1623, och vilken fick förfalla från 1656, då den nya skansen (raänr 27) på Stockskäret börjat byggas. Utsatt på karta från troligen 1670-talet som "Gamble Schanzen", med en motsvarandeutsträckning inritad på fotokonceptkartan, troligen dock alldeles överdriven i ytan. Området skyddas i enlighet med 2 kap Lag (1988:950) om kulturminnen m.m. Länsstyrelsen är tillsynsmyndighet. FÖRUNDERSÖKNING LYNGSÅSA, DALARÖ SIDA 4

5 Fornlämning Dalarö 42:1 Riksintresset Dalarö - Jutholmen - Dalarö skans [AB 605]. FÖRUNDERSÖKNING LYNGSÅSA, DALARÖ SIDA 5

6 KULTURHISTORISK BEDÖMNING Helhets intryck Huvudbyggnaden med sin avvikande utformning och storlek står som solitär i området. Parken och miljön är samkomponerad med den. Villa Kullen som är en egen fastighet är fysiskt avgränsad mot parken via staket och vegetation. Villa kullen hör snarare ihop med bebyggelsen väster om fastigheten. Personalbostad (nr 5) är den byggnad som till synes saknar tillhörighet. Den samspelar med gatumiljön och bebyggelsemönstret i stort, men inte med huvudbyggnaden och parken. Personalbostad (nr 6) ligger dold bakom en klippa och vegetation vilket gör att sambandet till parken och huvudbyggnaden är svag. Den hör snarare samman med bebyggelsen öster om fastigheten. Huvudbyggnad Historik (Fritt från Dalarö guiden 1998) Tomten köptes 1922 av förläggare och finansmannen Eric Åkerlund som lät döpa platsen till Lyngsåsa efter en by i Växjötrakten. I tre omgångar under åren byggdes den befintliga byggnaden om till den nuvarande. Samtidigt planerades trädgården om rejält. Den sanka delen norr om Skansberget fylldes upp med jordmassor, vid hamnen och stora bryggan mot jungfrufjärden höjdes marknivån med en och en halv meter. Nedfarten till huset flyttades österut. Tidigare gick den där elevhemmet ligger nu. När Eric Åkerlund avlidit 1940 köptes fastigheten av Sture Persson, som bland annat startade Dalarö rederi. Han bodde året runt på Lyngsåsa fram till sin död. År 1957 köpte frälsningsarmén Lyngsåsa av dödsboet. Året därpå, på hösten 1958 började den första vinterkursen på Dalarö folkhögskola. Under folkhögskolans tid har mellanväggar satts upp, taktäckningen har bytts ut från enkupigt glaserat tegel till plåt, ventilation installerats (10-15 år sedan) och storkök anordnats i ena flygeln. Exteriör Det är en anslående byggnad placerad på en höjd med blick över jungfrufjärden och inloppet till Dalarö. Byggnaden är uppförd i en blandstil med drag av nationalromantik, 20- talskalssicism och barocka. Utsmyckningen är sparsam och det arkitektoniska uttrycket ligger främst i volymerna och i fönstersättningen med stora fönsterpartier och burspråk. Till detta kommer granitpelare som accentuerar vissa fasadpartier. Fasaderna är spritputsade, taket är plåtklätt och vid balkonger och altaner förekommer framför allt smidesräcken. Intressant är att tre av byggnadens fasader har betonats; entréfasaden med sin terrass och markerade entré, den östra fasaden med franska fönster och en balkong uppburen av granitpelare samt den södra fasaden med burspråk och utskjutande balkong. Anledningen denna utformning beror troligen på byggnadens två ankomstvägar, den norra som går över land och den östra som utgör angöring för båttrafik. På den södra sidan är det grunt varför denna sida inte går att angöra med båt. Trots detta uppfattas den södra sidan som huvudfasad tack vare utformningen och fronten mot sundet. Interiör Interiören är förvånansvärt välbevarad med tanke på det hårda slitage den måste ha varit utsatt för under sin tid som folkhögskola. Planlösningen på entréplanet är i stora drag ursprunglig och i de flesta rum finns bevarade golv, snickerier, fönster, trycken mm. Även öppna spisar, trappor och räcken finns bevarade. Bäst bevarat är biblioteket som har kvar sina väggfasta hyllor med överstycke i intarsia. Intarsian föreställer världshistorien fram till husets uppförande. I de flesta rum har taken försetts med gipsskivor och målats, väggarna har målats om och innefönster har sattas in. Övervåningen har genomgått hårda ombyggnader, bland annat har de stora rummen avdelats med mellanväggar. De ursprungliga rummen utsträckning kan lätt identifieras via taklister, mönster i parketten och snickerierna. Bäst bevarat är det Åkerlundksa sovrummet där bevarade snickerier visar på ett anslående rum. Detta trots senare insatta mellanväggar och kapade snickerier. Flyglarna är de delar som förändrats mest för att rymma storkök, kontor och personalrum. Värdering Det är en ovanligt påkostad byggnad för sommarnöje från mellankrigstiden. Den visar på en längtan till det rena och hälsosamma livet i sin mest storslagna form. Det var något som låg i tiden och i de strömningar som rådde i hela Europa. Det är en anslående byggnad som är en viktig del av Dalarös front mot vattnet där den utgör blickfånget vid inloppet. Med sin storlek och utformning avviker den från kringliggande småskaliga träbebyggelse. Interiört är mycket av den fasta inredningen bevarad. Detta gör att upplevelsen och avläsbarheten är god. På övervåningen kan stora kulturhistoriska värden FÖRUNDERSÖKNING LYNGSÅSA, DALARÖ SIDA 6

7 återskapas med små medel. Det som framför allt bidrar till utlåtandet är att det är en välbevarad och anslående helhetsmiljö där tomt, byggnad och rum har utformats medvetet och påkostat. Utlåtande Huvudbyggnaden besitter stora och obestridliga kulturhistoriska värden. Bedömningen är att det nuvarande skyddet i detaljplan är för lågt i relation till värdet. I en omarbetad plan bör skyddet skärpas. Lyngsåsa från sett från stranden öster ut. Biblioteket under Åkerlunds tid FÖRUNDERSÖKNING LYNGSÅSA, DALARÖ SIDA 7

8 Villa Kullen Historik Villa Kullen uppfördes 1889 av byggmästare Alfred Rydell som byggde flera villor i området. I Villa Kullen bodde under lång tid den f.d. smeden William Lindberg som blev ägare till Södra varvet i Stockholm. In på 1970-talet bodde Williams sondotter Ada Lindberg i byggnaden. Exteriör Villa Kullen är utformad i en stil som ofta förknippas med skärgården, sommarnöjen och Dalarö. Det är en klassisk träarkitektur som blev vanlig i samband med att träframställningen industrialiserades. Den hade eventuellt en rektangulär plan med tillhörande verandor vilket var den vanligaste formen för villor från den senare delen av 1800-talet. Det utskjutande partiet mot väster är troligen en tillbyggnad från början av 1900-talet. Med liggande panel, figursågade detaljer, verandor och bevarade fönster har den alla exponenter som associeras med denna typ av byggnader. Taktäckningen har troligen bytts ut Interiör Invändigt har ombyggnader, slitaget och visst eftersatt underhåll medfört att byggnadsdetaljer försvunnit eller dolts. Entréplanet är det bäst bevarade. Där återfinns en kalkelugn, ursprungliga golv samt snickerier i form av socklar, foder och dörrar. På övervåningen finns endast enstaka snickerier bevarade. Värdering Byggnaden har en lokalhistorisk förankring och förekommer i litteratur om Dalarö och sommarnöjen. Den har en bevarad exteriör med fina detaljer som är förknippad med skärgården och sin tids villaarkitektur. Interiört är huvuddragen i planlösningen bevarad samt snickerier och en kakelugn. Den ligger väl synlig från vägen och ingår där som en viktig komponent i miljön. Utlåtande Villa kullen har tidigare värderingar pekats ut som omistlig vilket även framgår av den gällande detaljplanen. Det finns inget som talar för att ändra denna värdering. Det nuvarande skyddet för byggnaden är korrekt och bör bibehållas. Personalbostad (nr 5) Historik Inom ramen för denna undersökning har historik för denna byggnad inte funnits i tillgängligt material. Exteriör Byggnaden har likt Villa Kullen en rektangulär plan med tillhörande veranda, vilket gör att den till formen minner om en klassisk skärgårdsvilla. På grund av ombyggnader har byggnaden förvanskats, till exempel genom tilläggsisolering och igenbyggda verandor. Fasaderna har liggande panel med vita fönsteromfattningar tillkomna vid tilläggsisoleringen. Det bevarade plåttaket bidrar till avläsbarheten. Tillsammans med uthuslänga bildar villan en äldre gårdsmiljö. Interiör Byggnaden har trots stora ombyggnader bibehållit en äldre karaktär. Det tydligaste avsteget från detta är att verandorna på respektive våning har införlivats i bostadsytan och att väggen mot den har rivits. I byggnaden finns ursprungliga dörrar och snickerier bevarade. Värdering Byggnaden har förvanskat på grund av de ombyggnader som genomförts. Den kan fortfarande identifieras som en äldre villa typisk för denna miljö. Den utgör blickfång i vägens östra streckning och bidrar till den småskaliga bebyggelsekaraktären. Med tillhörande gårdshus bildar byggnaderna en gårdsmiljö med äldre prägel. Det är fullt möjligt att rekonstruera förvanskade delar med väl valda restaureringsinsatser. Utlåtande Personalbostad 5 har miljömässiga värden Byggnaden har värde som volym och miljömässiga värden. Det nuvarande skyddet bedöms som korrekt i förhållande till det kulturhistoriska värdet. FÖRUNDERSÖKNING LYNGSÅSA, DALARÖ SIDA 8

9 Villa 3 Historik Villan är den äldsta av de undersökta byggnaderna. Den uppfördes 1866 och ägdes i många år av fru Helena Löfström, maka till en mästerlots. Det var Helena som var förebild till Fia Löfström i Kroken i Strindbergs Hemsöborna. På talet var villan trädgårdsmästarbostad då Lyngsåsa var handelsträdgård. Troligen byggdes villan om på 1920-talet och senare tillkom förrådsdelen under altanen. Tillbyggnaden nedanför altanen tillkom under frälsningsarméns tid och funderade som kemioch fysiksal. På 1980-talet tilläggsisolerades byggnaden, fönstren byttes ut och fasaden försågs med ny panel. Komplementbyggnader På området finns flera komplementbyggnader varav de flesta saknar kulturhistoriskt värde. Två av dessa har dock stor betydelse för miljön. Dessa är den till Villa Kullen hörande förrådsbyggnaden intill vägen och den till personalbostaden (nr 5) hörande uthuslängan. Utlåtande Förrådsbyggnaden vid vägen tillhörande Villa Kullen bör omfattas av samma skydd som villan. I det fall personalbyggnad (nr 5) står kvar bör även förrådsbyggnaden göra det. Exteriör Byggnaden har en kvadratisk plan och är uppförd i två våningar med brutet tak. Det övre takfallet är valmat. På grund av tilläggsisoleringen har byggnaden felaktiga proportioner. Fasaden har liggande gulmålad fasspontad panel, vita fönsterfoder med profilerat överstycke och vita hörn. Interiör Byggnaden har i princip en fyrdelad plan vilket talar för att den byggts om under början av 1900-talet. Samtliga ytskikt har förnyats. Äldre snickerier i form av dörrar, socklar och foder finns i samtliga rum. Dessa härrör troligen från ovan nämnda ombyggnad. Värdering Med sin i grunden höga ålder är bygganden kulturhistoriskt intressant. Detta i kombination med kopplingen till Strindberg gör att byggnaden har lokalhistoriskt värde. Efter flera omfattande ombyggnader har en ny byggnads skapats där kopplingarna tillbaka till ursprunget får betraktas som svaga. Byggnaden bedöms därför efter sin nuvarande form i vilken den inte är unik. Genom sin placering bakom klippor och vegetation har den inte någon framträdande roll miljön, däremot finns ett sammanhang med intilliggande fastigheter. Utlåtande Bygganden har ett person- och lokalhistoriskt värde. Det kulturhistoriska värdet motiverar att den omfattas av PBL 3:10. Dess nuvarande skydd i detaljplan bedöms därmed som korrekt. FÖRUNDERSÖKNING LYNGSÅSA, DALARÖ SIDA 9

10 BILAGA Teknisk bevarandestatus FÖRUNDERSÖKNING LYNGSÅSA, DALARÖ SIDA 10

11 Huvudbyggnad (nr 1) Huvudbyggnaden sedd från norr. Byggnadsbeskrivning Byggnadsår: Byggnaden är gott skick Grund/socklar Socklar av natursten, råkilade kvaderblock av röd/grå granit, fogade med KC-bruk. Källare/suterrängvåning under flyglar mot norr, övriga delar sannolikt på oventilerad krypgrund. Yttertrappor och terrasser med blocksteg och planer av pikhuggen grå granit, bruksfogade. Enstaka sprickor i sockelmurverk, främst i form av naturliga rörelsefogar. Yttertrappor och terrasser delvis i behov av omfogning/omläggning/fuktisolering/tätning. Byggnadsstomme Fasader Stomme troligen av trä, resvirke kombinerat med regelstomme med sågspåns- eller torvisolering. Spritputsade fasader, kalkavfärgade i gråvit kulör. Putsytor huvudsakligen i gott skick. Smärre putssläpp, sprickbildning eller missfärgningar i anslutning till sockelnivån. Kolonnader i stiliserad dorisk ordning under balkonger och terrasser mot öster och söder. Baser, pelare och kapitäl av pikhuggen grå granit.

12 Stendetaljer i gott skick. Relativt stor del ursprungliga fönstersnickerier inklusive fönsterdörrar. Övriga fönster, främst mot söder, senare utbytta eller kompletterade med instickskarmar och utvändiga täcklister, oljefärgsmålade i ljusgrå kulör. Sentida innerbågar, i förenklad utformning med isolerrutor. Fönsterpelare mot söder klädda med spånskivor. Samtliga fönstersnickerier i behov av ommålning/ renovering, vissa fordrar utbyte, huvudsakligen då senare tillkomna snickerier av instickstyp. Spånskivbeklädnader i bristfälligt skick, byts ut. Ytterdörr/huvudport av fernissat eksnickeri, profilhyvlad och skuren dekor. Spröjsat och glasat överljus. Behov av skrapning/slipning och oljning/omfernissning. Tak Samtliga takytor belagda med falsad stålplåt, lagd som skivtäckning och platsmålad i svart kulör. Taktäckning i gott skick med normalt underhållsmålningsbehov. Övrigt Räcken och barriärer av järnsmide, svartmålat. Smide i gott skick med normalt underhållsmålningsbehov. Räckeshöjder, fallrisker och klättringsbarhet behöver utredas. Interiörer

13 Elevhem (nr 2) Elevhemmet sett från SO. Byggnadsbeskrivning Byggnadsår: 1958 Byggnaden är gott skick Grund/socklar Socklar av betong putsade med cementbruk, täckmålade i grå kulör. Hel källarvåning med källarfönster mot söder, öster och väster. Gott skick. Byggnadsstomme Fasader Stomme av murverk, troligen gasbetong. Spritputsade fasader, avfärgade i gråvit kulör. Gott skick. Fönstersnickerier och ytterdörrar av trä, troligen ursprungliga. Täckmålade i mörk gråbrun kulör. Bröstningspartier med beklädnader av fibercementskivor målade i gulbrun kulör. Samtliga fönster- och dörrsnickerier i gott skick. Tak Samtliga takytor belagda med falsad stålplåt, lagd som skivtäckning och platsmålad i svart kulör. Taktäckning i gott skick med normalt underhållsmålningsbehov.

14 Övrigt Yttertrappor av betong med beläggning av mörkgrå lerskiffer. Skrapgaller och räcken av stålrör. Smide i gott skick med normalt underhållsmålningsbehov. Interiörer

15 Musikbyggnad (nr 3) Musikbyggnaden sedd från NO. Byggnadsbeskrivning Byggnadsår: 1993 Byggnaden är gott skick Grund/socklar Socklar av betong. Gott skick. Byggnadsstomme Fasader Stomme sannolikt av trä, troligen regelstomme med mineralullsisolering. Träfasader av liggande fasspontpanel, oljefärgsmålade i ljusgrå kulör. Gott skick. Fönstersnickerier och ytterdörrar av trä, målade i gulbrun kulör. Samtliga fönster- och dörrsnickerier i gott skick. Tak Samtliga takytor belagda med falsad stålplåt, lagd som bandtäckning, fabriksmålad i svart kulör. Omfattande färgflagning, främst på södra sidan. Övrigt Interiörer

16 Villa Kullen (nr 4) Villa Kullen (nr 4) sedd från norr. Byggnadsbeskrivning Byggnadsår: 1889 Byggnaden är i huvudsak i gott skick, men i behov av ytskiktsrenovering. Grund/socklar Socklar av natursten. Underhålls-/renoveringsbehov. Byggnadsstomme Fasader Stomme av trä, troligen resvirke eller timmer. Träfasader av liggande fasspontpanel, i huvudsak ursprunglig, oljefärgsmålade i vit respektive mörkgrön kulör. Underhålls-/renoveringsbehov. Fönstersnickerier och ytterdörrar av trä, målade i vit kulör. Fönster sentida, kopplade inåtgående. Ytterdörrar delvis ursprungliga. Underhålls-/renoveringsbehov. Tak Samtliga takytor belagda med tvåkupigt taktegel. Underhålls-/renoveringsbehov. Övrigt Interiörer

17 Personalbostad (nr 5) Personalbostad (nr 5) sedd från SO. Byggnadsbeskrivning Byggnadsår: Runt år Byggnaden är i behov av renovering. Grund/socklar Socklar av natursten, delvis putsade, täckmålade. Underhålls-/renoveringsbehov. Byggnadsstomme Fasader Stomme av trä, troligen resvirke eller timmer. Utvändig tilläggsisolering. Träfasader av liggande fasspontpanel, sentida, oljefärgsmålade i ljusgul kulör. Underhålls-/renoveringsbehov. Sentida fönstersnickerier, kopplade utåtgående samt ytterdörrar av trä, målade i vit respektive mörkbrun kulör. Underhålls-/renoveringsbehov. Tak Samtliga takytor belagda med falsad stålplåt, lagd som skivtäckning och platsmålad i röd kulör. Taktäckning rostig och i behov av ommålning. Övrigt Interiörer

18 Personalbostad (nr 6) Personalbostad (nr 6) sedd från SV. Närmast sammanbyggd lägre verkstadsdel och skolsal. Byggnadsbeskrivning Byggnadsår: 1866/1920-tal/1980-tal Byggnaden är i stort behov av utvändig renovering. Grund/socklar Socklar av natursten, putsade, täckmålade. Underhålls-/renoveringsbehov. Byggnadsstomme Fasader Stomme av trä, troligen timmer eller resvirke. Utvändig tilläggsisolering. Träfasader av liggande fasspontpanel, sentida, oljefärgsmålade i ljusgul kulör. Underhålls-/renoveringsbehov. Sentida fönstersnickerier, kopplade inåtgående resp. utåtgående på övervåning målade i vit kulör. Sentida ytterdörr av trä, mörkbrun kulör. Underhålls-/renoveringsbehov. Tak Samtliga takytor belagda med tvåkupigt taktegel. Underhålls-/renoveringsbehov. Övrigt Interiörer Sammanbyggd verkstadsdel/skolsal mot söder.

19 Övriga komplementbyggnader Förrådsbyggnad (f.d. försäljningsbod), belägen i gatuliv väster om Personalbostad (nr 4). Fasader av liggande fasspont, grönmålad lika byggnad 4. Fönsterluckor av slät, stående, grönmålad träpanel och vitmålade snickerier. Taktäckning av tvåkupigt, rött taktegel. I behov av underhåll/renovering. Förrådsbyggnad/trädgårdsförråd belägen söder om Personalbostad (nr 4). Fasader av liggande fasspont, grönmålad lika byggnad 4. Taktäckning av tvåkupigt, rött taktegel. I behov av underhåll/renovering.

20 Övriga komplementbyggnader Förrådsbyggnad belägen i tidigare tomtgräns mellan Personalbostad (nr 4) och Personalbostad (nr 5). Fasader av liggande locklistpanel, gulmålad lika byggnad 5. Dörrar och fönsterpartier vitmålade. Taktäckning av papp/plåt. I behov av underhåll/renovering. Jordkällare belägen norr om Personalbostad (nr 6). Fasader av bruksfogad natursten med rödmålad träöverbyggnad. Taktäckning av tvåkupigt, rött taktegel. I behov av underhåll/renovering.

21 Övriga komplementbyggnader Sentida, sammanbyggd verkstadsdel/skolsal söder om Personalbostad (nr 6). Fasader av liggande fasspontpanel, grönmålad. Dörrar och fönsterpartier av trä, grönmålade. Taktäckning av papp/plåt. Terrassbjälklag närmast byggnad 6. I behov av underhåll/renovering. Sentida garagebyggnad belägen söder om Personalbostad (nr 6). Fasader av stående träpanel, vitmålad. Dörrar och portar av träpanel, brunmålade, Vita fönstersnickerier. Taktäckning av svartlackerad stålplåt, lagd som bandtäckning. Takmålning har omfattande färgflagning, byggnaden för övrigt i gott skick.

22 Övriga komplementbyggnader Sentida pumpstationsbyggnad belägen närmare stranden söder om Personalbostad (nr 6). Fasader av liggande fasspontpanel, rödmålade. Dörr av trä, brunmålad. Taktäckning av enkupigt taktegel. I gott skick. Äldre förrådsbod belägen söder om Personalbostad (nr 6) intill pumpstationsbyggnaden. Fasader, dörrar och yttertak av förzinkad, omålad, sinuskorrugerad stålplåt. I behov av underhåll/renovering.

fastighet: BOFINKEN 2, hus A. adress: Körlings väg 12. ålder: 1942. arkitekt / byggm: Åke Pettersson. användning: Bostad.

fastighet: BOFINKEN 2, hus A. adress: Körlings väg 12. ålder: 1942. arkitekt / byggm: Åke Pettersson. användning: Bostad. fastighet: BOFINKEN 2, hus A. adress: Körlings väg 12. ålder: 1942. arkitekt / byggm: Åke Pettersson. Gråmålad puts. Gult tegel. Sadeltak, rött 1-kupigt tegel. Vita hela, 2-lufts och 3-lufts fönster. Grå

Läs mer

MORSING 1 A från SV. värdering kulturhistoriskt (K) miljömässigt (M) K = 3, M = 3. MORSING 1 A från NV. MORSING 1 A från SV BALKONG

MORSING 1 A från SV. värdering kulturhistoriskt (K) miljömässigt (M) K = 3, M = 3. MORSING 1 A från NV. MORSING 1 A från SV BALKONG fastighet: MORSING 1, hus A. adress: Björklidsgatan 6. ålder: 1931. Ombyggt 1933, 1981. Oscar Isberg (1933), Göran Johansson (1981). ½ Vit puts. Sadeltak, svarta betongpannor. Vita spröjsade 2- och 3-lufts

Läs mer

ANGÅENDE NY DETALJPLAN FÖR DEL AV KV. LIBAU, FASTIGHETEN 24:9, GÄVLE

ANGÅENDE NY DETALJPLAN FÖR DEL AV KV. LIBAU, FASTIGHETEN 24:9, GÄVLE Gävle kommun Samhällsbyggnadsavdelningen Att: Lena Boox 801 84 Gävle ANGÅENDE NY DETALJPLAN FÖR DEL AV KV. LIBAU, FASTIGHETEN 24:9, GÄVLE Undertecknad har anlitats som antikvarisk sakkunnig i samband med

Läs mer

FAXE 1 A från SV. värdering kulturhistoriskt (K) miljömässigt (M) K = 4, M = 4. FAXE 1 A från NV

FAXE 1 A från SV. värdering kulturhistoriskt (K) miljömässigt (M) K = 4, M = 4. FAXE 1 A från NV fastighet: FAXE 1, hus A. adress: Södra Änggatan 6. ålder: 1935. Ombyggt 1946, 1977. arkitekt / byggm: Oscar Isberg. Nils Selander (1946). ½ Grå puts. Rött fasadtegel. Sadeltak, rött 1-kupigt tegel. Grå

Läs mer

6.7 Ö7 Hamnekärret - Lössgård

6.7 Ö7 Hamnekärret - Lössgård 6.7 Ö7 Hamnekärret - Lössgård Hamnekärret är en dalgång som sträcker sig från Rödsvägen ner till Hamnebukten och Stora Stenar. Husen ligger längs med vägen och bergen med odlingsmark däremellan. Bebyggelsen

Läs mer

Detaljplan för Lyngsåsa, Dalarö 6:30 m.fl. Dalarö, Haninge kommun Dnr PLAN.2011.62

Detaljplan för Lyngsåsa, Dalarö 6:30 m.fl. Dalarö, Haninge kommun Dnr PLAN.2011.62 1 Samrådsyttrande avseende Detaljplan för Lyngsåsa, Dalarö 6:30 m.fl. Dalarö, Haninge kommun Dnr PLAN.2011.62 av Nätverket Dalarös Vänner Innehållsförteckning: Sida Bakgrund 1 Ansökan om detaljplaneförändring

Läs mer

UPPENDICK S. 1 A från SO K = 2, M = 2. värdering kulturhistoriskt (K) miljömässigt (M) UPPENDICK S. 1 A från SV. UPPENDICK S.

UPPENDICK S. 1 A från SO K = 2, M = 2. värdering kulturhistoriskt (K) miljömässigt (M) UPPENDICK S. 1 A från SV. UPPENDICK S. fastighet: UPPENDICK SÖDRA 1, hus A. adress: Österleden 35. ålder: Ombyggt 1906. Svartmålad puts. Ljust rosa spritputs. Sadeltak, rött 1-kupigt tegel. Vita hela fönster med lös spröjs. Blå pardörr med

Läs mer

H3 - Strandbacken. Bild nr 7. Del av vykort från sekelskiftet 1900. Fotopunkt A.

H3 - Strandbacken. Bild nr 7. Del av vykort från sekelskiftet 1900. Fotopunkt A. 5.3 H3 - Strandbacken På fastlandssidan vid sundets norra del är tomterna mindre på grund av att berget ligger närmare inpå strandlinjen. Husen klättrar upp efter bergskanten. Av den äldre bebyggelsen

Läs mer

K = 2, M = 2. LÄRKAN 1 A från NO

K = 2, M = 2. LÄRKAN 1 A från NO fastighet: LÄRKAN 1, hus A. adress: Fridhemsgatan 8, Karstens väg 1. ålder: 1923. arkitekt / byggm: Henrik Nilsson. användning: Bostad. antal våningar: 2 Mörkt gråmålad puts. Gul spritputs. Mansardtak,

Läs mer

fastighet: BUSKAMÖLLAN 7, hus A. adress: Hagagatan 17. ålder: 1924. arkitekt / byggm: Henrik Nilsson. användning: Bostad. antal våningar: 2½

fastighet: BUSKAMÖLLAN 7, hus A. adress: Hagagatan 17. ålder: 1924. arkitekt / byggm: Henrik Nilsson. användning: Bostad. antal våningar: 2½ fastighet: BUSKAMÖLLAN 7, hus A. adress: Hagagatan 17. ålder: 1924. Henrik Nilsson. användning: Bostad. antal våningar: 2½ Gråmålad puts. Gulvit puts. Gröna 2-lufts spröjsade fönster. Brun dörr med skurna

Läs mer

värdering kulturhistoriskt (K) miljömässigt (M): K = 2, M = 2. NELENA 3 från O

värdering kulturhistoriskt (K) miljömässigt (M): K = 2, M = 2. NELENA 3 från O fastighet: NELENA 3. adress: Lilla Norregatan 29. ålder: 1800-tal. Ombyggt 1913, 1937. arkitekt / byggm: Henrik Nilsson (1913), L. Persson (1937). Grå cementputs. Grön spritputs. Sadeltak, svart falsad

Läs mer

Viktiga bebyggelseområden och villor utanför Bevarandeplanen på Vaxön Vaxholms stad

Viktiga bebyggelseområden och villor utanför Bevarandeplanen på Vaxön Vaxholms stad Viktiga bebyggelseområden och villor utanför Bevarandeplanen på Vaxön Vaxholms stad Vaxholms stad Stadsbyggnadsförvaltningen Albin Uller, Byggnadsantikvarie 2010-05-04 Omfattning och innehåll En genomgång

Läs mer

NÄKTERGALEN 1 A från NV. K = 2, M = 2. Ursprungligt hus, med många fina detaljer. NÄKTERGALEN 1 A från NO

NÄKTERGALEN 1 A från NV. K = 2, M = 2. Ursprungligt hus, med många fina detaljer. NÄKTERGALEN 1 A från NO fastighet: NÄKTERGALEN 1, hus A. adress: Fridhemsgatan 16, Regementsgatan 40. ålder: 1910. Ombyggt 1922, 1946. arkitekt / byggm: P. N. Dahlgren. Henrik Nilsson (1922), Jon Korning (1946). antal våningar:

Läs mer

KULTURHISTORISK BEDÖMNING TIERP 24:4 DP 1010 KV LEJONET

KULTURHISTORISK BEDÖMNING TIERP 24:4 DP 1010 KV LEJONET 1(7) Dokumentnamn Kulturhistorisk bedömning Datum 2015-10-27 KULTURHISTORISK BEDÖMNING TIERP 24:4 DP 1010 KV LEJONET Förslag i sammanfattning Kommunantikvarien föreslår att: Huvudbyggnaden och komplementbyggnaden

Läs mer

Svartmålad puts. Rosa puts, mot gård ljusgrå puts. Mansardtak, svart papp i skiffermönster, på gårdsflygel. BERGMAN N. 2 A från NO

Svartmålad puts. Rosa puts, mot gård ljusgrå puts. Mansardtak, svart papp i skiffermönster, på gårdsflygel. BERGMAN N. 2 A från NO fastighet: BERGMAN NORRA 2, hus A. adress: Regementsgatan 12. ålder: Ombyggt 1918, 1928 (tillbyggnad av gårdsflygel m.m.), 1943, 1946, 1971, 1994. arkitekt / byggm: Henrik Nilsson (1918 och 1928), Berndt

Läs mer

K = 2, M = 3. Ett fint 30-talshus, som sticker ut med sitt torn.

K = 2, M = 3. Ett fint 30-talshus, som sticker ut med sitt torn. fastighet: GULLIN 1. adress: Vassgatan 15, Björklidsgatan 10. ålder: 1934. arkitekt / byggm: S. Persson. antal våningar: 2 Gul puts. Mansardtak, rödgrå eternitplattor. Vita spröjsade 2-lufts fönster. Ljusbrun

Läs mer

ANTIKVARISK BYGGNADSBESKRIVNING

ANTIKVARISK BYGGNADSBESKRIVNING ANTIKVARISK URSPRUNGLIGA BYGGNADSDELAR / BYGGNADSDETALJER SADELTAK NU MED BETONGPANNOR HÄNG- OCH STUPRÖR DELVIS UTBYTTA TEGELSTENSMURAD SKORSTEN NU PLÅTINKLÄDD FÖNSTER MED RUNDBÅGE- FORMADE BÅGAR TIMMERPANEL

Läs mer

K = 1, M = 2. Elegant hus med många fina detaljer. Stor betydelse för gatumiljön.

K = 1, M = 2. Elegant hus med många fina detaljer. Stor betydelse för gatumiljön. fastighet: KORPEN 7, hus A. adress: Regementsgatan 25. ålder: 1906. Ombyggt 1928, 1935. arkitekt / byggm: Karl Erikson (1928, 1935). användning: Bostäder. antal våningar: 3½, mot gården 4. Gråmålad puts,

Läs mer

PERNILLA 9 från O K = 1, M = 1. värdering kulturhistoriskt (K) miljömässigt (M): PERNILLA 9 från N DÖRR. PERNILLA 9 från N PARDÖRR

PERNILLA 9 från O K = 1, M = 1. värdering kulturhistoriskt (K) miljömässigt (M): PERNILLA 9 från N DÖRR. PERNILLA 9 från N PARDÖRR fastighet: PERNILLA 9. adress: Lilla Västergatan 5. ålder: 1800-tal. Ombyggt 1928. arkitekt / byggm: Oscar Isberg (1928). ½ Svartmålad cementputs. Korsvirke, brun timra, rödbruna putsade fack. Blå 2-lufts

Läs mer

XESTRE 1 A från V. värdering kulturhistoriskt (K) miljömässigt (M): K = 2, M = 2. XESTRE 1 A från S

XESTRE 1 A från V. värdering kulturhistoriskt (K) miljömässigt (M): K = 2, M = 2. XESTRE 1 A från S fastighet: XESTRE 1, hus A. adress: Stora Västergatan 37. ålder: Troligen 1700-tal. Ombyggt 1913, 1933. arkitekt / byggm: Henrik Nilsson (1913), Karl Erikson (1933). användning: Bostäder och affärer. antal

Läs mer

med balkonger emellan. Litet skärmtak runt nästan hela huset. K = 2, M = 1. Fint exempel på funkis, mycket viktig för torgmiljön.

med balkonger emellan. Litet skärmtak runt nästan hela huset. K = 2, M = 1. Fint exempel på funkis, mycket viktig för torgmiljön. fastighet: ÖSTEN 1. adress: Lingsgatan 3, Bollhusgatan 8. ålder: 1938. arkitekt / byggm: August Ewe. användning: Affärer, bostäder. antal våningar: 3 Gråmålad puts. Gråmålad puts, mörkare på bottenvåningen.

Läs mer

APOLLO 1 A från SV K = 1, M = 1. värdering kulturhistoriskt (K) miljömässigt (M): APOLLO 1 A från NO. APOLLO 1 A från SV, KUPA

APOLLO 1 A från SV K = 1, M = 1. värdering kulturhistoriskt (K) miljömässigt (M): APOLLO 1 A från NO. APOLLO 1 A från SV, KUPA fastighet: APOLLO 1, hus A. adress: Stora Västergatan 34. ålder: Troligen 1700-tal. arkitekt / byggm: användning: Bostad. antal våningar: 1½ Gråmålad cementputs. Vit sprutad puts. Sadeltak, 1-kupigt rött

Läs mer

6.4 Ö4 Nordgård (Ögården) Sandvik

6.4 Ö4 Nordgård (Ögården) Sandvik 6.4 Ö4 Nordgård (Ögården) Sandvik Området på nordvästra delen av Hamburgö heter egentligen Nordgård men går numera under namnet Ögården. Det är ett område med odlings- och betesmark med stengärdsgårdar.

Läs mer

Nämdö kyrka. Antikvarisk kontroll vid ommålning, Nämdö kyrka, Nämdö socken, Värmdö kommun, Södermanland. Lisa Sundström Rapport 2007:32

Nämdö kyrka. Antikvarisk kontroll vid ommålning, Nämdö kyrka, Nämdö socken, Värmdö kommun, Södermanland. Lisa Sundström Rapport 2007:32 Nämdö kyrka Antikvarisk kontroll vid ommålning, Nämdö kyrka, Nämdö socken, Värmdö kommun, Södermanland Lisa Sundström Rapport 2007:32 Nämdö kyrka Antikvarisk kontroll vid ommålning, Nämdö kyrka, Nämdö

Läs mer

Storegårdens symmetriska entréfasad sett från nordväst. Idag inrymmer den gamla disponentvillan från år 1918 fritidsgård.

Storegårdens symmetriska entréfasad sett från nordväst. Idag inrymmer den gamla disponentvillan från år 1918 fritidsgård. 12:b Storegårdsparken 194 Storegårdens symmetriska entréfasad sett från nordväst. Idag inrymmer den gamla disponentvillan från år 1918 fritidsgård. 3:3 Storegårdsparken SANDHEM grönytor och en fotbollsplan.

Läs mer

Gråmålad betong. WIHLBORG N. 1 A från NV

Gråmålad betong. WIHLBORG N. 1 A från NV fastighet: WIHLBORG NORRA 1, hus A. adress: Jennygatan 11. ålder: Ombyggt 1923, 1935, 1943, 1945, 1957, 2000. Henrik Nilsson (1923), Karl Erikson (1935), Oscar Isberg (1943 och 1945), K. Ericsson (1957),

Läs mer

fastighet: WENDT 1, hus A. adress: Körlings väg 9. ålder: 1951. arkitekt / byggm: Tage Billgren. användning: Bostäder.

fastighet: WENDT 1, hus A. adress: Körlings väg 9. ålder: 1951. arkitekt / byggm: Tage Billgren. användning: Bostäder. fastighet: WENDT 1, hus A. adress: Körlings väg 9. ålder: 1951. arkitekt / byggm: Tage Billgren. användning: Bostäder. antal våningar: 2 Grågrön sprutputs. Valmat lågt sadeltak, rött 1-kupigt tegel. Ljusgröna

Läs mer

Nulägesbeskrivning. Läge. Exteriör. Våningsantal. Grund Torpargrund, stomme Timmerstomme.

Nulägesbeskrivning. Läge. Exteriör. Våningsantal. Grund Torpargrund, stomme Timmerstomme. - " t. Vård- och underhållsplan, Granskogs torp, Säby 3: 71, Västra Jåtvatåliet. Järfälla kommun Nulägesbeskrivning Läge Granskogs torp ligger på ]änrafåltet inom Västra järvafältets naturreservat, Torpet

Läs mer

HAAK S. 1 A från SV K = 4, M = 3. värdering kulturhistoriskt (K) miljömässigt (M) HAAK S. 1 A från SO. HAAK S. 1 A från V

HAAK S. 1 A från SV K = 4, M = 3. värdering kulturhistoriskt (K) miljömässigt (M) HAAK S. 1 A från SO. HAAK S. 1 A från V fastighet: HAAK SÖDRA 1, hus A. adress: Tobaksgatan 31. ålder: 1884. Ombyggt 1924, 1931, 1939, 1968, 1977. arkitekt / byggm: Henrik Nilsson (1924), Kaj Björkqvist (1968)., 2 mot gård. Grå puts. Rött tegel,

Läs mer

PETRONELLA 4 från SV. värdering kulturhistoriskt (K) miljömässigt (M): K = 1, M = 1. PETRONELLA 4 från SV DÖRR. PETRONELLA 4 från S BESLAG

PETRONELLA 4 från SV. värdering kulturhistoriskt (K) miljömässigt (M): K = 1, M = 1. PETRONELLA 4 från SV DÖRR. PETRONELLA 4 från S BESLAG LILLA VÄSTERGATAN Lilla Västergatan är nog den mest fotograferade gatan i innerstaden. Den symboliserar Ystad småskaligheten, korsvirket, det krokiga gatunätet för våra besökare. Alla hus här har alltså

Läs mer

Färingsö fd ålderdomshem och kommunhus

Färingsö fd ålderdomshem och kommunhus Färingsö fd ålderdomshem och kommunhus Dokumentation av Färingsö fd ålderdomshem och kommunhus, Svartsjö 1:4, Sånga socken, Ekerö kommun, Uppland Albin Uller Rapport 2011:19 2 Färingsö fd ålderdomshem

Läs mer

RIKSINTRESSEN FÖR KULTURMILJÖVÅRDEN

RIKSINTRESSEN FÖR KULTURMILJÖVÅRDEN 1 av 5 sidor RIKSINTRESSEN FÖR KULTURMILJÖVÅRDEN Vissa områden kan ha så stora kulturmiljövärden att de är av vikt för hela landet. Området förklaras då som ett riksintresse. När man utför förändringar

Läs mer

LJUNGSTRÖM 1 A från SV

LJUNGSTRÖM 1 A från SV fastighet: LJUNGSTRÖM 1, hus A. adress: Blekegatan 10. ålder: 1911 (byggt som barnkrubba). Ombyggt 1930, 1942, 1954. arkitekt / byggm: Theodor Kellgren. Karl Erikson (1930), Åke Pettersson (1942), Rune

Läs mer

K = 4, M = 2 (1-våningsdelen) 4 (2- våningsdelen).

K = 4, M = 2 (1-våningsdelen) 4 (2- våningsdelen). fastighet: INGVAR 1, hus A. adress: Lilla Östergatan 11. ålder: ca 1850. Ombyggt 1898, 1910, 1962, 1989. arkitekt / byggm: Gustaf Hansson (1910), Kai Krüger (1962), Roger Stigson (1989). användning: Kontor

Läs mer

8 balkonger med vit korrugerad plåt åt söder. Liten uteplats till en lägenhet i sydväst.

8 balkonger med vit korrugerad plåt åt söder. Liten uteplats till en lägenhet i sydväst. fastighet: OLOF 21, hus A. adress: Sankt Knuts torg 1. ålder: 1960. arkitekt / byggm: HSB. användning: Bostäder, affär och kontor i bottenvåning. antal våningar: 4 Grå puts. Bottenvåning mot torget klädd

Läs mer

Rekommendationer vid underhåll av Erskines hus i Gästrike-Hammarby

Rekommendationer vid underhåll av Erskines hus i Gästrike-Hammarby PM Handläggare Vårt diarienummer Datum Sidan 1(7) Carita Örnmark B 306/2008 Rekommendationer vid underhåll av Erskines hus i Gästrike-Hammarby Allmänt om detaljer Byggnadsdetaljer som dörrar, fönster och

Läs mer

Riksantikvarieämbetet, Informationsavdelningen, Bebyggelseregistret

Riksantikvarieämbetet, Informationsavdelningen, Bebyggelseregistret Riksantikvarieämbetet, Informationsavdelningen, Bebyggelseregistret Stora Sjövillan består av 3 lägenheter för permanentboende, ca 704kvm bta. Byggnaden är blåklassad. Stora Sjövillan, Äppelviksvägen 47A,

Läs mer

TALGOXEN 1 A från V K = 3, M = 3. värdering kulturhistoriskt (K) miljömässigt (M) TALGOXEN 1 A från N. TALGOXEN 1 A från NO ENTRÉ

TALGOXEN 1 A från V K = 3, M = 3. värdering kulturhistoriskt (K) miljömässigt (M) TALGOXEN 1 A från N. TALGOXEN 1 A från NO ENTRÉ fastighet: TALGOXEN 1, hus A. adress: Eliassons väg 8, Körlings väg 14.. ålder: 1928. arkitekt / byggm: Karl Erikson. användning: Bostad och uthyrning. antal våningar: 2½ Gråmålad puts. Gul slätputs. Sadeltak,

Läs mer

Tolkning av ursprunglig färgsättning Färgprover i NCS kulörer. Obs! Tryckta färgprover kan avvika från angiven kulör.

Tolkning av ursprunglig färgsättning Färgprover i NCS kulörer. Obs! Tryckta färgprover kan avvika från angiven kulör. Sadeltak: bruna alt röda betongpannor. Platta tak: svart takpapp Fasader, tegel och trä S 2030-Y S 4040-Y90R S 8505-Y20R, trä S 8505-Y20R Den tidsenliga utformningen och färgsättningen är karaktärsfull.

Läs mer

Lågt sadeltak, 1-kupigt gult tegel. Bruna hela fönster. Dörromfattning av grå puts. Yttertrappa med gul klinker. ALEMADEN 2 A från NV K = 4, M = 4.

Lågt sadeltak, 1-kupigt gult tegel. Bruna hela fönster. Dörromfattning av grå puts. Yttertrappa med gul klinker. ALEMADEN 2 A från NV K = 4, M = 4. fastighet: ALEMADEN 2, hus A. adress: Björklidsgatan 14. ålder: 1944. Ombyggt 1977. arkitekt / byggm: Karl Erikson. Gustaf Lindskog (1977). Rött tegel. Lågt sadeltak, 1-kupigt gult tegel. Bruna hela fönster.

Läs mer

Planens syfte och huvuddrag Syftet med planändringen är att, så långt möjligt, anpassa bestämmelserna till rådande förhållanden och behov.

Planens syfte och huvuddrag Syftet med planändringen är att, så långt möjligt, anpassa bestämmelserna till rådande förhållanden och behov. 3 5 4 3 5 5 8 7 9 8 8 6 6 Samhällsbyggnadskontoret Ändring av Detaljplan för GENETA, del 7 inom stadsdelen Geneta i Södertälje Tillägg till PLANBESKRIVNING Arkivnummer: P 595 Dnr. 009-0003-4 Upprättad

Läs mer

K = 1, M = 1. MAGNUS 33 A från SV

K = 1, M = 1. MAGNUS 33 A från SV fastighet: MAGNUS 33, hus A. Scala-huset. adress: Stora Östergatan 12. ålder: 1909. Ombyggt 1930 (inredning av vindsvåning), 1938 (mansard och mera inredning). arkitekt / byggm: Henrik Nilsson. Karl Eriksson

Läs mer

Fördjupning av den översiktliga inventeringen av Långenområdet

Fördjupning av den översiktliga inventeringen av Långenområdet Fördjupning av den översiktliga inventeringen av Långenområdet 2011 Anneli Borg Rapport 2011:15 Engelbrektsgatan 3 Box 314, 701 46 ÖREBRO Tel. 019-602 87 00 www.olm.se Inledning På uppdrag av Stadsbyggnadsförvaltningen,

Läs mer

ÖSTMAN 1 A från SV. värdering kulturhistoriskt (K) miljömässigt (M) K = 3, M = 3. ÖSTMAN 1 A från SO. ÖSTMAN 1 A från SO BURSPRÅK

ÖSTMAN 1 A från SV. värdering kulturhistoriskt (K) miljömässigt (M) K = 3, M = 3. ÖSTMAN 1 A från SO. ÖSTMAN 1 A från SO BURSPRÅK fastighet: ÖSTMAN 1, hus A. adress: Blekegatan 16, Bruksgatan 31. ålder: 1942. Ombyggt 1988. arkitekt / byggm: Stadsarkitektkontoret Ystad. Börje Johnzon (1988). Grå puts. Gult fasadtegel. Flackt sadeltak,

Läs mer

fastighet: WEDBERG 1, hus A. adress: Skolgatan 36, Vassgatan 3. ålder: Ombyggt arkitekt / byggm: användning: Bostad. antal våningar: 2½

fastighet: WEDBERG 1, hus A. adress: Skolgatan 36, Vassgatan 3. ålder: Ombyggt arkitekt / byggm: användning: Bostad. antal våningar: 2½ fastighet: WEDBERG 1, hus A. adress: Skolgatan 36, Vassgatan 3. 1929. Ombyggt 1930. användning: Bostad. ½ Grå puts. Grå puts. Mansardtak, rött 1-kupigt tegel. Vita korsdelade småspröjsade 2- och 3-lufts

Läs mer

Bergs kyrka. Underhållsåtgärder på klockstapel och fönster. Antikvarisk kontroll. Bergs prästgård 2:1 Bergs socken Västmanland.

Bergs kyrka. Underhållsåtgärder på klockstapel och fönster. Antikvarisk kontroll. Bergs prästgård 2:1 Bergs socken Västmanland. Kulturmiljövård Mälardalen Rapport 2008:65 Bergs kyrka Underhållsåtgärder på klockstapel och fönster Antikvarisk kontroll Bergs prästgård 2:1 Bergs socken Västmanland Helén Sjökvist Bergs kyrka Underhållsåtgärder

Läs mer

Byggnadsminnesförklaring av Casselska huset, kv Mercurius 11, Gustav Adolfs församling, Sundsvalls kommun

Byggnadsminnesförklaring av Casselska huset, kv Mercurius 11, Gustav Adolfs församling, Sundsvalls kommun Beslut 1(4) 2008-01-17 Dnr 432-18180-06 Delgivningskvitto Byggnadsminnesförklaring av Casselska huset, kv Mercurius 11, Gustav Adolfs församling, Sundsvalls kommun BESLUT Länsstyrelsen förklarar Casselska

Läs mer

K = 2, M = 1. kulturhistoriskt (K) Gediget hus med många fina detaljer. Mycket miljömässigt (M) viktigt för miljön vid Österportstorg.

K = 2, M = 1. kulturhistoriskt (K) Gediget hus med många fina detaljer. Mycket miljömässigt (M) viktigt för miljön vid Österportstorg. fastighet: BÄVERN 1, hus A. Solgården. adress: Österportstorg 5, Regementsgatan 1. 1928. Carl Wennerholm. användning: Bostäder. antal våningar: 4½ Mörkgrå målad puts. Vit puts, i bottenvåning ljust grå.

Läs mer

FLUNDRARP 1:46 HÖGANÄS KOMMUN, SKÅNE LÄN ANTIKVARISK FÖRBESIKTNING 2015 RENOVERING AV F.D. POSTHUSET TILL BOSTADHUS RANBY TEXT & KULTURMILJÖ

FLUNDRARP 1:46 HÖGANÄS KOMMUN, SKÅNE LÄN ANTIKVARISK FÖRBESIKTNING 2015 RENOVERING AV F.D. POSTHUSET TILL BOSTADHUS RANBY TEXT & KULTURMILJÖ FLUNDRARP 1:46 HÖGANÄS KOMMUN, SKÅNE LÄN ANTIKVARISK FÖRBESIKTNING 2015 RENOVERING AV F.D. POSTHUSET TILL BOSTADHUS RANBY TEXT & KULTURMILJÖ Innehåll Medverkande... 2 Bakgrund och omfattning... 2 Planerade

Läs mer

12 Stocksätter. Miljöbeskrivningar

12 Stocksätter. Miljöbeskrivningar 12 Stocksätter Omfattning Kv Tallen, Björken, Granen, Tunet 1, Stocksätter 1:2, Kornet, Hasselbacken, Trasten, Svanen, Ängen, Hultet samt Storspoven 5-7. Stocksätters mark låg fram till 1927 till största

Läs mer

Mansardfönster i svart plåt med facett. Avtrappade solbänkar på bottenvåningen mot norr. Ståndränna.

Mansardfönster i svart plåt med facett. Avtrappade solbänkar på bottenvåningen mot norr. Ståndränna. fastighet: FALKEN 3, hus A. adress: Mariagatan 10, Oskarsgatan 20. ålder: 1911. Ombyggt 1950, 1981. arkitekt / byggm: Henrik Nilsson. Bertil Sandin (1950), Kent Ljunggren (1981). användning: Bostäder.

Läs mer

fastighet: QVIRITES 3, hus A. adress: Tullgatan 7. ålder: 1856. Tillbyggd 1889. arkitekt / byggm: användning: Kontor och bostad.

fastighet: QVIRITES 3, hus A. adress: Tullgatan 7. ålder: 1856. Tillbyggd 1889. arkitekt / byggm: användning: Kontor och bostad. fastighet: QVIRITES 3, hus A. adress: Tullgatan 7. ålder: 1856. Tillbyggd 1889. arkitekt / byggm: användning: Kontor och bostad. antal våningar: 2 Gulvit slätputs. Bruna 2-luftsfönster. Port med utsnidade

Läs mer

fastighet: JÖNSSON SÖDRA 8, hus A. adress: Tobaksgatan 19. ålder: Ombyggt 1916, 1933, arkitekt / byggm: användning: Bostad. antal våningar: 1½

fastighet: JÖNSSON SÖDRA 8, hus A. adress: Tobaksgatan 19. ålder: Ombyggt 1916, 1933, arkitekt / byggm: användning: Bostad. antal våningar: 1½ fastighet: JÖNSSON SÖDRA 8, hus A. adress: Tobaksgatan 19. ålder: Ombyggt 1916, 1933, 1972. ½ Gulmålad puts. Rött tegel. Valmat sadeltak, rött 1-kupigt tegel. Röda 1-lufts spröjsade fönster. Röd lamelldörr

Läs mer

UTDRAG UR FÖRSLAG TILL KULTURMILJÖPROGRAM

UTDRAG UR FÖRSLAG TILL KULTURMILJÖPROGRAM Bilaga till ändring av Förslag till stadsplan för Flädie 15:9 m fl (123) OMRÅDE KRING NORRA VILLAVÄGEN Bjärred, Lomma kommun, Skåne län UTDRAG UR FÖRSLAG TILL KULTURMILJÖPROGRAM BJÄRRED 4:1 BJÄRRED 4:2,

Läs mer

Gimmersta. Miljö. Gimmersta, Katrineholms kommun 87

Gimmersta. Miljö. Gimmersta, Katrineholms kommun 87 Gimmersta, Katrineholms kommun 87 orangeriet vid gimmersta sett från sydost med sjön öljaren i bakgrunden. gimmersta 1:8, julita socken, katrineholms kommun. Gimmersta nedan t h: flygbild över gimmersta

Läs mer

Rapport från antikvarisk kontroll av byggnadsvårdsprojekt. Mur och putsarbeten på Gullmarsbergs säteri

Rapport från antikvarisk kontroll av byggnadsvårdsprojekt. Mur och putsarbeten på Gullmarsbergs säteri Rapport från antikvarisk kontroll av byggnadsvårdsprojekt Mur och putsarbeten på Gullmarsbergs säteri Gullmarsberg 2:2 Skredsviks socken, Uddevalla kommun BOHUSLÄNS MUSEUM Rapport 2005:21 Lars Rydbom Katarina

Läs mer

ANTIKVARISK FÖRUNDERSÖKNING 2014:065 STOCKHOLMS LÄNS MUSEUM. Karin Myhrberg

ANTIKVARISK FÖRUNDERSÖKNING 2014:065 STOCKHOLMS LÄNS MUSEUM. Karin Myhrberg HÄGERNEHOLMS GÅRD Antikvarisk förundersökning inför detaljplan rörande Hägerneholms gård, Arninge 4:1, 4:2, 4:3 och 4:4, Täby socken, Täby kommun, Stockholms län. Karin Myhrberg Bakgrund Täby kommun har

Läs mer

Granbomsstugan. Byte av fasadpanel 2007. Örebro läns museum Rapport 2010:23. Charlott Torgén. Frövi 9:1, Näsby socken, Lindesbergs kommun, Västmanland

Granbomsstugan. Byte av fasadpanel 2007. Örebro läns museum Rapport 2010:23. Charlott Torgén. Frövi 9:1, Näsby socken, Lindesbergs kommun, Västmanland Granbomsstugan Frövi 9:1, Näsby socken, Lindesbergs kommun, Västmanland Byte av fasadpanel 2007 Charlott Torgén Örebro läns museum Rapport 2010:23 INLEDNING... 3 ADMINISTRATIVA UPPGIFTER... 3 BYGGNADSBESKRIVNING...

Läs mer

Söder 60:5, Sockerbruksgränd

Söder 60:5, Sockerbruksgränd PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING 2011-03-14 Antagen av BMN: 2011-05-25 Dnr: 10BMN376 Laga kraft: 2011-06-29 Handläggare: Sari Svedjeholm Söder 60:5, Sockerbruksgränd Detaljplan för bostäder Gävle kommun,

Läs mer

FÄRGSÄTTNINGSPROGRAM STALLMÄSTAREGÅRDEN SOLNA STAD UPPLAND, STOCKHOLMS LÄN

FÄRGSÄTTNINGSPROGRAM STALLMÄSTAREGÅRDEN SOLNA STAD UPPLAND, STOCKHOLMS LÄN FÄRGSÄNINGSPROGRAM SALLMÄSAREGÅRDEN SOLNA SAD UPPLAND, SOCKOLMS LÄN 2016-11-03 AIX ARKIEKER AB UDIKSALLSGAAN 8 113 30 SOCKOLM EL +46 8 690 29 00 INFO@AIXSE WWWAIXSE ORGNR 6319-2086 SID 2 / 6 Stallmästaregården

Läs mer

YSTAD 1 A från SO. värdering kulturhistoriskt (K) miljömässigt (M): K = 1, M = 1. Förklarat som byggnadsminne 1993.

YSTAD 1 A från SO. värdering kulturhistoriskt (K) miljömässigt (M): K = 1, M = 1. Förklarat som byggnadsminne 1993. fastighet: YSTAD 1, hus A. adress: Österleden 13. ålder: 1902. Ombyggt 1939, 1948, 1952, 1987. arkitekt / byggm: Peter Boisen. Rune Welin (1948, 1952). användning: Tingshus. antal våningar: 2½ Kvadersten,

Läs mer

REGNER 1 från SV. värdering kulturhistoriskt (K) miljömässigt (M): K = 3, M = 2. REGNER 1 från S

REGNER 1 från SV. värdering kulturhistoriskt (K) miljömässigt (M): K = 3, M = 2. REGNER 1 från S fastighet: REGNER 1. adress: Liregatan 9. ålder: 1880. Ombyggt 1936, 1989. arkitekt / byggm: S. Persson (1936), Roger Stigsson (1989). Gråmålad puts. Ljusgrå puts. Valmat sadeltak, rött 1-kupigt tegel.

Läs mer

ZIPHORA 4 från N. värdering kulturhistoriskt (K) miljömässigt (M): K = 3, M = 3. fastighet: ZIPHORA 4, hus B. FOTO: Se ZIPHORA 6, hus B.

ZIPHORA 4 från N. värdering kulturhistoriskt (K) miljömässigt (M): K = 3, M = 3. fastighet: ZIPHORA 4, hus B. FOTO: Se ZIPHORA 6, hus B. fastighet: ZIPHORA 4, hus A. Stora Västergatan 47. Rödmålade bjälkar med rosa puts i facken. ZIPHORA 4 från N fastighet: ZIPHORA 4, hus B. Garageport i brun plåt. fastighet: ZIPHORA 5, hus A. Stora Västergatan

Läs mer

MÅRTEN 1 från NV. värdering kulturhistoriskt (K) miljömässigt (M): K = 1, M = 2. MÅRTEN 1 från NO

MÅRTEN 1 från NV. värdering kulturhistoriskt (K) miljömässigt (M): K = 1, M = 2. MÅRTEN 1 från NO fastighet: MÅRTEN 1. adress: Stickgatan 11. ålder: 1888. Ombyggt 1905, 1938. arkitekt / byggm: Peter Boisen (1905), Åke Persson (1938). antal våningar: 1½, mansard åt gata. Svart målad puts. Gul puts.

Läs mer

Doktorn 5. Svend och Hannes hus i Laholm

Doktorn 5. Svend och Hannes hus i Laholm Doktorn 5 Svend och Hannes hus i Laholm Källor och litteratur Edén, Michael, Porträtt av en vän, By ACTH 1987:6. Lundborg, Lennart, Svend Bögh-Andersen en arkitekt som präglat Laholm, Gamla Laholm 2003.

Läs mer

Kungsholms fort. Karlskrona kommun. Inventering av interiörer. Blekinge museum rapport 2004:14 Torgny Landin

Kungsholms fort. Karlskrona kommun. Inventering av interiörer. Blekinge museum rapport 2004:14 Torgny Landin Kungsholms fort Karlskrona kommun Inventering av interiörer Blekinge museum rapport 2004:14 Torgny Landin Innehåll Inledning. 3 Linje 1-9. 3 D1 Norra befälshuset (41).. 4 D2 Södra befälshuset (42).. 4

Läs mer

BLEKAN, SKOLGATAN från N. BLEKAN SKOLGATAN från N

BLEKAN, SKOLGATAN från N. BLEKAN SKOLGATAN från N BLEKAN, SKOLGATAN från N. BLEKAN SKOLGATAN från N fastighet: BLEKAN 1, hus A. adress: Sankta Gertrudsgatan 10, Videgatan 7. ålder: 1936. Ombyggt 1969, 1971. S. Persson. Ulf Söderman (1969). Blåmålad puts.

Läs mer

GESTALTNINGSPROGRAM. Tillhörande detaljplan för bostadsområdet Äppelbacken, del av Säbyggeby 4:17 m.fl. Ockelbo tätort och kommun, Gävleborgs län

GESTALTNINGSPROGRAM. Tillhörande detaljplan för bostadsområdet Äppelbacken, del av Säbyggeby 4:17 m.fl. Ockelbo tätort och kommun, Gävleborgs län Dnr 2014/0547-31 GESTALTNINGSPROGRAM. Tillhörande detaljplan för bostadsområdet Äppelbacken, del av Säbyggeby 4:17 m.fl. Ockelbo tätort och kommun, Gävleborgs län Upprättat i maj 2015 Innehåll Gestaltningsprogrammets

Läs mer

TRÄGÅRDH N. 1 A från NV. värdering kulturhistoriskt (K) miljömässigt (M) K = 2, M = 3. TRÄGÅRDH N. 1 A från NV FRONTESPIS

TRÄGÅRDH N. 1 A från NV. värdering kulturhistoriskt (K) miljömässigt (M) K = 2, M = 3. TRÄGÅRDH N. 1 A från NV FRONTESPIS fastighet: TRÄGÅRDH NORRA 1, hus A. adress: Hejdegatan 48. ålder: 1880. Ombyggt 1910, 1981. Henrik Nilsson (1910), Skånsk Byggkonsult (1981). antal våningar: 2 (mansard). Ljusbrun puts. Gul spritputs.

Läs mer

Fotodokumentation av byggnader av kulturhistoriskt intresse Färjestaden 1:153 m fl Mörbylånga Kommun

Fotodokumentation av byggnader av kulturhistoriskt intresse Färjestaden 1:153 m fl Mörbylånga Kommun Fotodokumentation av byggnader av kulturhistoriskt intresse Färjestaden 1:153 m fl Mörbylånga Kommun 1 (14) INLEDNING Färjestaden har en rik historia men få bevarade byggnader och miljöer av kulturhistoriskt

Läs mer

Gestaltningsprogram Bostadshusens karaktärsdrag från 1850 1950

Gestaltningsprogram Bostadshusens karaktärsdrag från 1850 1950 1 Gestaltningsprogram Bostadshusens karaktärsdrag från 1850 1950 I Gamla Hunnebo finns bostadshus som representerar olika sekler alltifrån 1850-talet och fram till 1950-talet. De exempel som redovisas

Läs mer

17 Järnvägsområdet. Miljöbeskrivningar. 17 Järnvägsområdet 17 a Lokstallarna med överliggningshuset (ovan) 17 b Lokalgodsmagasinet (ovan)

17 Järnvägsområdet. Miljöbeskrivningar. 17 Järnvägsområdet 17 a Lokstallarna med överliggningshuset (ovan) 17 b Lokalgodsmagasinet (ovan) 17 Järnvägsområdet Omfattning Bangårdsområdet från Älbergsvägens viadukt till stationsområdet söder om järnvägen samt till Brunnskullsövergången på den norra sidan. Den stora bangården fick sin nuvarande

Läs mer

UTHUS PÅ ÖSTERTULL Rivningsdokumentation

UTHUS PÅ ÖSTERTULL Rivningsdokumentation UTHUS PÅ ÖSTERTULL Rivningsdokumentation Britt-Marie Lennartsson DOKUMENTATION INFÖR RIVNING Östertull, Lagaholm 2:8, Laholms stadsförsamling, Laholms kommun 2013:38 Dokumentation inför rivning, uthus

Läs mer

FÖRSLAG TILL. UTAN BYGGLOV för 18 grupphusområden i Lomma tätort 2002-04-09

FÖRSLAG TILL. UTAN BYGGLOV för 18 grupphusområden i Lomma tätort 2002-04-09 FÖRSLAG TILL FÄRGFÖRÄNDRINGAR UTAN BYGGLOV för 18 grupphusområden i Lomma tätort 2002-04-09 FÖRORD Miljö- och byggförvaltningen har utarbetat förslag till färgförändringar som kan accepteras utan bygglov

Läs mer

Antikvariskt utlåtande angående vindsinredning med mera i fastigheten Fåran 1, Solna

Antikvariskt utlåtande angående vindsinredning med mera i fastigheten Fåran 1, Solna Fastighetsbeteckning: Fåran 1 Namn/Gatuadress: Hagavägen 14, 16 Kommun, Stadsdel: Solna, Norra Hagalund Ärendenr: 2015-05-25 Brf Fåran 1 Sarah Philipson Hagavägen 14 Solna Antikvariskt utlåtande angående

Läs mer

Gäller inom markerat område Upprättad 2006-09-26, Antagen 2006-11-20 (KF 102/06), Laga kraft 2006-12-21 BURLÖVS KOMMUN BYGG- och ANLÄGGNINGSFÖRVALTNINGEN ANTAGANDEHANDLING Ändring av detaljplan

Läs mer

CARL 1 A från NO. värdering kulturhistoriskt (K) miljömässigt (M): K = 1, M = 1. CARL 1 A från N MÖNSTERMUR- NING. CARL 1 A från N SKYLTFÖNSTER

CARL 1 A från NO. värdering kulturhistoriskt (K) miljömässigt (M): K = 1, M = 1. CARL 1 A från N MÖNSTERMUR- NING. CARL 1 A från N SKYLTFÖNSTER fastighet: CARL 1, hus A. adress: Stora Östergatan 36. ålder: Omkring 1800. Ombyggt 1932, 1935, 1988. arkitekt / byggm: E. Olsson (1932), Karl Eriksson (1935), Nilsson & Persson (1988). användning: Affärer

Läs mer

Byggnadsdokumentation Akademiska sjukhuset, byggnad T1 F.d. sjuksköterske- och elevhem

Byggnadsdokumentation Akademiska sjukhuset, byggnad T1 F.d. sjuksköterske- och elevhem Byggnadsdokumentation Akademiska sjukhuset, byggnad T1 F.d. sjuksköterske- och elevhem Johan Dellbeck(text) Olle Norling (foto) september 2001 Akademiska sjukhuset i Uppsala Byggnad T1, f.d. sjuksköterske-

Läs mer

BRUZELIUS 2 A från SO

BRUZELIUS 2 A från SO fastighet: BRUZELIUS 2, hus A. adress: Österportstorg 4. ålder: 1913. Ombyggt vid ett flertal tillfällen. arkitekt / byggm: O. Andersson (ritningar 1911), N. Gust. Åbergh (ritningar 1912). användning:

Läs mer

4. Åtgärdsdokumentation. Kronbergs ateljé. Fasadrenovering 2008. Kulturhistoriska avdelningen. Karin Blent

4. Åtgärdsdokumentation. Kronbergs ateljé. Fasadrenovering 2008. Kulturhistoriska avdelningen. Karin Blent 4. Åtgärdsdokumentation Kronbergs ateljé Fasadrenovering 2008 Kulturhistoriska avdelningen Karin Blent 1 4. Åtgärdsdokumentation Innehållsförteckning Beskrivning före åtgärd:... 3 Antikvariska ställningstaganden:...

Läs mer

GESTALTNINGSPROGRAM. del av SÖDERBY PARK, Salem 5:29 m.fl. (västra delen) Del 2 Villor väster ANTAGANDEHANDLING 2007-02-05 SALEMS KOMMUN

GESTALTNINGSPROGRAM. del av SÖDERBY PARK, Salem 5:29 m.fl. (västra delen) Del 2 Villor väster ANTAGANDEHANDLING 2007-02-05 SALEMS KOMMUN GESTALTNINGSPROGRAM del av SÖDERBY PARK, Salem 5:29 m.fl. (västra delen) Del 2 Villor väster ANTAGANDEHANDLING 2007-02-05 SALEMS KOMMUN N 2 illustrationsplan över västra Söderby Del 2 villor väster Gestaltningsprogram

Läs mer

Byggnadsminnesförklaring av Vintrosa prästgård, Vintrosa prästgård 1:9, Vintrosa socken, Örebro kommun, Närke, Örebro län

Byggnadsminnesförklaring av Vintrosa prästgård, Vintrosa prästgård 1:9, Vintrosa socken, Örebro kommun, Närke, Örebro län 1(5) Raoul Hjärtström Direkt: 010-224 84 67 raoul.hjartstrom@lansstyrelsen.se Fax: 010-224 81 31 Tysslinge församling Skolgatan 12 719 30 Vintrosa För kännedom till: Riksantikvarieämbetet Lantmäterimyndigheten

Läs mer

NIORDER 7 A från NV K = 1, M = 1. värdering kulturhistoriskt (K) miljömässigt (M): NIORDER 7 A från N. NIORDER 7 A från NO

NIORDER 7 A från NV K = 1, M = 1. värdering kulturhistoriskt (K) miljömässigt (M): NIORDER 7 A från N. NIORDER 7 A från NO fastighet: NIORDER 7, hus A. adress: Dammgatan 25. ålder: 1798. Ombyggt 1898 och 1957. Rune Welin (1957). användning: Bostäder. antal våningar: 2 Fogstruken natursten, åt gård ljusgul puts. Korsvirke,

Läs mer

K = 2, M = 2. Många välbevarade detaljer, men fönstren borde vara indelade.

K = 2, M = 2. Många välbevarade detaljer, men fönstren borde vara indelade. fastighet: OTTILIANA 1. adress: Sladdergatan 13. ålder: Ombyggt 1903 (påbyggnad ovanvåning), 1960. arkitekt / byggm: Karl Erikson (1960). användning: Bostad, affär. antal våningar: 2 Gråmålad cementputs.

Läs mer

ANTIKVARISK FÖRUNDERSÖKNING BILLESHOLMS STATION

ANTIKVARISK FÖRUNDERSÖKNING BILLESHOLMS STATION ANTIKVARISK FÖRUNDERSÖKNING BILLESHOLMS STATION Kathleen Lundblad Byggnadsantikvarie Bjuvs kommun 2015-04-10 BAKGRUND I samband med att järnvägen till Billesholm anlades 1876 uppfördes Billesholms station

Läs mer

INGRID 3 från N. värdering kulturhistoriskt (K) miljömässigt (M): K = 3, M = 2. INGRID 3 från N DÖRR

INGRID 3 från N. värdering kulturhistoriskt (K) miljömässigt (M): K = 3, M = 2. INGRID 3 från N DÖRR fastighet: INGRID 3. adress: Långgatan 13. ålder: 1800-tal. Ombyggt 1930. antal våningar: 1, åt gård 2. Svartmålad puts. Rosa puts. Blå hela fönster. Blå lamelldörr med snidade speglar, romber och blomma,

Läs mer

Antikvarisk konsekvensanalys av exploateringstryck samt förslag till ny exploateringsgrad. Drottningholmsmalmen, Lovön Ekerö kommun 2011.09.

Antikvarisk konsekvensanalys av exploateringstryck samt förslag till ny exploateringsgrad. Drottningholmsmalmen, Lovön Ekerö kommun 2011.09. Antikvarisk konsekvensanalys av exploateringstryck samt förslag till ny exploateringsgrad Drottningholmsmalmen, Lovön Ekerö kommun 2011.09.23 Inledning Under våren 2011 ställdes den föreslagna detaljplanen

Läs mer

CRONHOLM N 8 A från NV. CRONHOLM N 8 A från NV FRONTESPIS. värdering kulturhistoriskt (K) miljömässigt (M) K =1, M =1.

CRONHOLM N 8 A från NV. CRONHOLM N 8 A från NV FRONTESPIS. värdering kulturhistoriskt (K) miljömässigt (M) K =1, M =1. fastighet: CRONHOLM NORRA 8, hus A. adress: Föreningsgatan 19. ålder: 1882. Ombyggt 1890, 1934, 1986. arkitekt / byggm: G. A. Hansson (1934), Nilsson & Persson (1986). Gulvit spritputs. Valmat lågt sadeltak,

Läs mer

Simsons Prästgård Käringön 1:1 Käringön socken, Orust kommun. Rapport från antikvarisk kontroll av byggnadsvårdsprojekt.

Simsons Prästgård Käringön 1:1 Käringön socken, Orust kommun. Rapport från antikvarisk kontroll av byggnadsvårdsprojekt. Rapport från antikvarisk kontroll av byggnadsvårdsprojekt Arbeten på Simsons Prästgård Käringön 1:1 Käringön socken, Orust kommun BOHUSLÄNS MUSEUM Rapport 2002:34 Stefan Ädel Bohusläns museum rapport 2002:34

Läs mer

5.2 H2 Gamla vägen med omnejd - Kvarnberget

5.2 H2 Gamla vägen med omnejd - Kvarnberget 5.2 H2 Gamla vägen med omnejd - Kvarnberget Namnet på vägen syftar på att detta helt enkelt var den gamla vägen från Kville ner till sundet. Vägen går längs med Kvarnbergets norra sida. Byggnaderna följer

Läs mer

2014-01-01 1 (6) Vägledning för tillämpning av Kulturmiljölagen. Byggnadsminnen. Exempel på ersättningsutredning (3 kap 10-13 )

2014-01-01 1 (6) Vägledning för tillämpning av Kulturmiljölagen. Byggnadsminnen. Exempel på ersättningsutredning (3 kap 10-13 ) 2014-01-01 1 (6) Vägledning för tillämpning av Kulturmiljölagen Byggnadsminnen Exempel på ersättningsutredning (3 kap 10-13 ) 2014-01-01 2 (6) Riksantikvarieämbetet Box 5405 11484 Stockholm www.raa.se

Läs mer

Planenheten Dnr ONS 1/ PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

Planenheten Dnr ONS 1/ PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Miljö & Stadsbyggnad Dnr ONS 1/2002 214 PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Detaljplan för Sicklaön 151:4 och en del av Sicklaön 40:14 (Värmdövägen 199), Nacka kommun Enkelt planförfarande. Upprättad på

Läs mer

Järnvägsstationen i Kopparberg

Järnvägsstationen i Kopparberg Järnvägsstationen i Kopparberg Herrhagen 1:33, Ljusnarsbergs socken och kommun, Västmanland Restaureringsarbeten 2008-2009 Charlott Torgén Charlotta Hagberg Örebro läns museum Rapport 2008:26 2 Innehållsförteckning

Läs mer

Dokumentation av fastigheten Bollsta 2 : 46 i Ytterlännäs Ytterlännäs socken, Kramfors kommun, Ångermanland.

Dokumentation av fastigheten Bollsta 2 : 46 i Ytterlännäs Ytterlännäs socken, Kramfors kommun, Ångermanland. Dokumentation av fastigheten Bollsta 2 : 46 i Ytterlännäs Ytterlännäs socken, Kramfors kommun, Ångermanland. Rapportnummer 2008:4 Kulturmiljöavdelningen, Bodil Mascher 2 Innehållsförteckning Inledning

Läs mer

WALDEMAR 1 A från SV. värdering kulturhistoriskt (K) miljömässigt (M): K = 1, M = 1. WALDEMAR 1 A från SV ENTRÉ. WALDEMAR 1 A från SV DÖRR

WALDEMAR 1 A från SV. värdering kulturhistoriskt (K) miljömässigt (M): K = 1, M = 1. WALDEMAR 1 A från SV ENTRÉ. WALDEMAR 1 A från SV DÖRR fastighet: WALDEMAR 1, hus A. adress: Stora Östergatan 1. ålder: 1878-79. Ombyggt 1903, 1906, 1912, 1917, 1927, 1931, 1963, 1985. arkitekt / byggm: Ewe & Melin (1912), Karl Eriksson (1927), LRF (1963),

Läs mer

Handläggare Datum Ärendebeteckning Emil Stille

Handläggare Datum Ärendebeteckning Emil Stille Handläggare Datum Ärendebeteckning Emil Stille 2016-08-11 2016-2694 Samhällsbyggnadsnämnden YTTRANDE Fastighet: Svensknabben 3 Fastighetens adress: Svensknabbevägen 24 Sökande: i Am Home Projektutveckling

Läs mer

Salems kommun GESTALTNINGSPROGRAM. Del av Söderby Park, Salem 5:29 m fl, östra delen. Villatomter i Öster. Etapp 1 Tomt nr 6-26 2007-03-27 1(6)

Salems kommun GESTALTNINGSPROGRAM. Del av Söderby Park, Salem 5:29 m fl, östra delen. Villatomter i Öster. Etapp 1 Tomt nr 6-26 2007-03-27 1(6) Salems kommun GESTALTNINGSPROGRAM Del av Söderby Park, Salem 5:29 m fl, östra delen Villatomter i Öster Etapp 1 Tomt nr 6-26 1(6) = 1- och 1½-planshus Övriga hus 1½- och 2- planshus Situationsplan Villatomter

Läs mer

Råsundas taklandskap Antikvariska aspekter vid vindsinredning

Råsundas taklandskap Antikvariska aspekter vid vindsinredning Råsundas taklandskap Antikvariska aspekter vid vindsinredning Fastighetsbeteckning: Namn: Del av stadsdelen Råsunda Kommun: Solna 2008-09-15 Råsundas taklandskap, råd och riktlinjer vid vindsinredning

Läs mer

Konstbacken. Målningsarbeten Örebro läns museum Rapport 2008:25. Charlott Torgén Charlotta Hagberg

Konstbacken. Målningsarbeten Örebro läns museum Rapport 2008:25. Charlott Torgén Charlotta Hagberg Konstbacken Konstbacken östra 17, Ljusnarsbergs socken och kommun, Västmanland Målningsarbeten 2008-2009 Charlott Torgén Charlotta Hagberg Örebro läns museum Rapport 2008:25 2 Innehållsförteckning INLEDNING...4

Läs mer

Denna utredning är utförd av Länsmuseet Gävleborg på uppdrag av Bygg- och miljöförvaltningen, Sandvikens kommun.

Denna utredning är utförd av Länsmuseet Gävleborg på uppdrag av Bygg- och miljöförvaltningen, Sandvikens kommun. Datum Besiktningsprotokoll 2012-01-03 Dnr 524/310 Joel Ringh Antikvarie 026-655622 070-314 23 03 joel.ringh@xlm.se Besiktningsdatum 2011-12-19 Fotodokumentation 2011-12-19 Lagmansgården och Sockenstugan

Läs mer