Lyngsåsa. Dalarö Haninge KOMMUN AIX ARKITEKTER AB HUDIKSVALLSGATAN STOCKHOLM TEL FAX

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Lyngsåsa. Dalarö Haninge KOMMUN 2011-02-14 AIX ARKITEKTER AB HUDIKSVALLSGATAN 8 113 30 STOCKHOLM TEL +46 8 690 29 00 FAX +46 8 690 29 29 INFO@AIX."

Transkript

1 ANTIKVARISK FÖRUNDERSÖKNINg Lyngsåsa Dalarö Haninge KOMMUN AIX ARKITEKTER AB HUDIKSVALLSGATAN STOCKHOLM TEL FAX

2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SAMMANFATTNING...3 Metod...3 Författningsskydd...3 Utlåtande...3 FASTIGHETSUPPGIFTER...4 Fastighetsdata...4 Författningsskydd...4 KULTURHISTORISK BEDÖMNING...6 Helhets intryck...6 Huvudbyggnad...6 Villa Kullen...8 Personalbostad (nr 5)...8 Villa Komplementbyggnader...9 Utlåtande...9 BILAGA Teknisk bevarandestatus FÖRUNDERSÖKNING LYNGSÅSA, DALARÖ SIDA 2

3 SAMMANFATTNING Följande antikvariska förundersökning har tagits fram av AIX Arkitekter AB på uppdrag av BTH genom Angela Berg. Ansvarig har byggnadsantikvarie Johan Rittsél varit och handläggare byggnadsantikvarie Jan Perotti. Den tekniska inventeringen har utförts av arkitekt Anders Scherman Metod I föreliggande förundersökning har byggnadernas kulturhistoriska värde analyserats i enlighet med metod framtagen av RAÄ. Historiskt material har studerats och byggnaderna har inventerats in- och utvändigt. Den samlade informationen har analyserats och därefter har byggnaderna värderats. Detta är en översiktlig antikvarisk förundersökning vilket innebär att endast tillgängligt historiskt material har använts. Med tillgängligt material avses sådant som tillställts AIX och som finns att tillgå på nätet och i viss litteratur. Arkivstudier har således inte genomförts. Även utförd inventering har varit översiktlig. Vid besök på plats har byggnaderna okulärbesiktigats. Eftersom parken inventeras och värderas av en landskapsarkitekt tas inte den upp i detta arbete. Påpekas bör dock att parken har sam samkomponerats med byggnaderna varför värdena är sammanflätade. I detta arbete har musikbyggnaden och elevhemmet inte värderats. Utlåtande Huvudbyggnad Huvudbyggnaden besitter stora och obestridliga kulturhistoriska värden. Bedömningen är att det nuvarande skyddet i detaljplan är för lågt i relation till värdet. I en omarbetad plan bör skyddet skärpas. Villa Kullen Villa kullen har tidigare värderingar pekats ut som omistlig vilket även framgår av den gällande detaljplanen. Det finns inget som talar för att ändra denna värdering. Det nuvarande skyddet för byggnaden är korrekt och bör bibehållas. Personalbostad (nr 5) Personalbostad 5 har miljömässiga värden Byggnaden har värde som volym och miljömässiga värden. Det nuvarande skyddet bedöms som korrekt i förhållande till det kulturhistoriska värdet, Personalbostad (nr 6) Bygganden har ett person- och lokalhistoriskt värde. Det kulturhistoriska värdet motiverar att den omfattas av PBL 3:10. Dess nuvarande skydd i detaljplan bedöms därmed som korrekt. Komplementbyggnader Förrådsbyggnaden vid vägen tillhörande Villa Kullen bör omfattas av samma skydd som villan. I det fall personalbyggnad (nr 5) står kvar bör även förrådsbyggnaden göra det. Författningsskydd Plan- och bygglagen Samtliga aktuella byggnader har ett generellt skydd eftersom området är markerat med q i detaljplan. Villa Kullen har specifikt skydd i detaljplan genom markering q1. Riksintresse Dalarö är riksintresse för kulturmiljövården. Alla byggnader omfattas av riksintresseområdet AB605. Fornlämning Den sydvästra delen av tomten ingår i fornlämning med RAÄ-nummer Dalarö 42:1 och är registrerad i Riksantikvarieämbetets fornminnesregister (FMIS). FÖRUNDERSÖKNING LYNGSÅSA, DALARÖ SIDA 3

4 FASTIGHETSUPPGIFTER Fastighetsdata Län: Stockholms län, AB Landskap: Södermanland Kommun: Haninge Socken: Dalarö Fastigheter: Dalarö 6:18 Dalarö 6:23-26 Dalarö 6:29-30 Dalarö 6:33 Dalarö 6:37 Författningsskydd Plan- och bygglagen De aktuella fastigheterna ligger inom detaljplanlagt område. Detaljplanen har beteckningen S1293. Planen upprättades , reviderades och Den antogs Området är betecknad CqII och byggnaden på fastigheten Dalarö 6:18, Villa Kullen har betecknad q1. Nedan följer utdrag ur planbestämmelserna: Med C betecknat område får användas endast för samlings- och föreningslokaler och därmed samhörigt ändamål. Inom med q betecknat område skall kulturhistoriskt värdefull bebyggelse så långt möjligt bevaras. Ny bebyggelse skall utformas med särskild hänsyn till befintlig bebyggelse på tomten som till omgivningens egenart. På med romersk siffra betecknat område får byggnad uppföras med högst det antal våningar som siffran anger ( ) På med II betecknat område får byggnader icke uppföras till större höjd än 6,0 meter. ( ) Inom med q1 betecknad mark får kulturhistoriskt värdefull byggnad ej förvanskas. Riksintresse enligt Miljöbalken I princip hela Dalarö är riksintresseområde för kulturmiljövården. Riksintresset har beteckningen Dalarö - Jutholmen - Dalarö skans [AB 605]. Riksintresset skyddas enligt 3 kap i Miljöbalken (SFS 1998:808). Kommunen ansvarar för att tillgodose riksintresset och länsstyrelsen bevakar att så sker. Motiveringen och uttrycket för riksintresset är: Motivering: A. Strategiskt belägen farledsmiljö utmed segelleden mot Stockholm från söder, av betydelse för försvaret och för kontroll av handel och sjöfart. (Skansmiljö, Militär miljö, Kust- ochskärgårdsmiljö). B. Dalarö sommarnöjesmiljö utvecklad under 1800-talets slut ur den tidigare bebyggelsen. Uttryck för riksintresset: A. Dalarö skans med en första befästning 1623 på Skansberget i Dalarö och den 1655 påbörjade och senare utvidgade skansen på Stockskäret. Till anläggningen hör också kommendantbostaden och begravningsplatsen för manskapet på norra delen av öarna Kycklingarna. Lämningarna av Dalehamn, där örlogsflottan ofta ankrade på 1600-talet; efter att Stora sjötullen inrättats 1636 utvecklades detta till det på lots- och tullverksamheten baserade Dalarö samhälle. Bebyggelsemönstret och bebyggelse i Dalarö samhälle, med kyrka, tullhus, små bostadshus och andra lämningar från det äldre samhället. Den täta bebyggelsen på Jutholmen, där lotsar och fiskare bott sedan 1600-talet. Hamn-anläggningar och bryggor som visar sjöfartens och fiskets betydelse. B. Bebyggelsemönstret och bebyggelse i Dalarö samhälle med societetshus, hotell och sommarvillor som avspeglar den fashionabla sommarorten. Fornlämning Den sydvästra delen av tomten ingår i fornlämning med RAÄ-nummer Dalarö 42:1 och är registrerad i Riksantikvarieämbetets fornminnesregister (FMIS), se bild på följande sida. Fornlämningen är kategoriserad som Befästningsanläggning och beskriv enligt följande: Plats för skans, 230x100 m(?) (ÖNÖ-VSV). I anslutning till strandberget längs områdets S kant finns obetydliga rester av murade och kallmurade stenmurar, vilka delvis möjligen kan härröra från den skans, Gustav II Adolf lät uppföra på platsen1623, och vilken fick förfalla från 1656, då den nya skansen (raänr 27) på Stockskäret börjat byggas. Utsatt på karta från troligen 1670-talet som "Gamble Schanzen", med en motsvarandeutsträckning inritad på fotokonceptkartan, troligen dock alldeles överdriven i ytan. Området skyddas i enlighet med 2 kap Lag (1988:950) om kulturminnen m.m. Länsstyrelsen är tillsynsmyndighet. FÖRUNDERSÖKNING LYNGSÅSA, DALARÖ SIDA 4

5 Fornlämning Dalarö 42:1 Riksintresset Dalarö - Jutholmen - Dalarö skans [AB 605]. FÖRUNDERSÖKNING LYNGSÅSA, DALARÖ SIDA 5

6 KULTURHISTORISK BEDÖMNING Helhets intryck Huvudbyggnaden med sin avvikande utformning och storlek står som solitär i området. Parken och miljön är samkomponerad med den. Villa Kullen som är en egen fastighet är fysiskt avgränsad mot parken via staket och vegetation. Villa kullen hör snarare ihop med bebyggelsen väster om fastigheten. Personalbostad (nr 5) är den byggnad som till synes saknar tillhörighet. Den samspelar med gatumiljön och bebyggelsemönstret i stort, men inte med huvudbyggnaden och parken. Personalbostad (nr 6) ligger dold bakom en klippa och vegetation vilket gör att sambandet till parken och huvudbyggnaden är svag. Den hör snarare samman med bebyggelsen öster om fastigheten. Huvudbyggnad Historik (Fritt från Dalarö guiden 1998) Tomten köptes 1922 av förläggare och finansmannen Eric Åkerlund som lät döpa platsen till Lyngsåsa efter en by i Växjötrakten. I tre omgångar under åren byggdes den befintliga byggnaden om till den nuvarande. Samtidigt planerades trädgården om rejält. Den sanka delen norr om Skansberget fylldes upp med jordmassor, vid hamnen och stora bryggan mot jungfrufjärden höjdes marknivån med en och en halv meter. Nedfarten till huset flyttades österut. Tidigare gick den där elevhemmet ligger nu. När Eric Åkerlund avlidit 1940 köptes fastigheten av Sture Persson, som bland annat startade Dalarö rederi. Han bodde året runt på Lyngsåsa fram till sin död. År 1957 köpte frälsningsarmén Lyngsåsa av dödsboet. Året därpå, på hösten 1958 började den första vinterkursen på Dalarö folkhögskola. Under folkhögskolans tid har mellanväggar satts upp, taktäckningen har bytts ut från enkupigt glaserat tegel till plåt, ventilation installerats (10-15 år sedan) och storkök anordnats i ena flygeln. Exteriör Det är en anslående byggnad placerad på en höjd med blick över jungfrufjärden och inloppet till Dalarö. Byggnaden är uppförd i en blandstil med drag av nationalromantik, 20- talskalssicism och barocka. Utsmyckningen är sparsam och det arkitektoniska uttrycket ligger främst i volymerna och i fönstersättningen med stora fönsterpartier och burspråk. Till detta kommer granitpelare som accentuerar vissa fasadpartier. Fasaderna är spritputsade, taket är plåtklätt och vid balkonger och altaner förekommer framför allt smidesräcken. Intressant är att tre av byggnadens fasader har betonats; entréfasaden med sin terrass och markerade entré, den östra fasaden med franska fönster och en balkong uppburen av granitpelare samt den södra fasaden med burspråk och utskjutande balkong. Anledningen denna utformning beror troligen på byggnadens två ankomstvägar, den norra som går över land och den östra som utgör angöring för båttrafik. På den södra sidan är det grunt varför denna sida inte går att angöra med båt. Trots detta uppfattas den södra sidan som huvudfasad tack vare utformningen och fronten mot sundet. Interiör Interiören är förvånansvärt välbevarad med tanke på det hårda slitage den måste ha varit utsatt för under sin tid som folkhögskola. Planlösningen på entréplanet är i stora drag ursprunglig och i de flesta rum finns bevarade golv, snickerier, fönster, trycken mm. Även öppna spisar, trappor och räcken finns bevarade. Bäst bevarat är biblioteket som har kvar sina väggfasta hyllor med överstycke i intarsia. Intarsian föreställer världshistorien fram till husets uppförande. I de flesta rum har taken försetts med gipsskivor och målats, väggarna har målats om och innefönster har sattas in. Övervåningen har genomgått hårda ombyggnader, bland annat har de stora rummen avdelats med mellanväggar. De ursprungliga rummen utsträckning kan lätt identifieras via taklister, mönster i parketten och snickerierna. Bäst bevarat är det Åkerlundksa sovrummet där bevarade snickerier visar på ett anslående rum. Detta trots senare insatta mellanväggar och kapade snickerier. Flyglarna är de delar som förändrats mest för att rymma storkök, kontor och personalrum. Värdering Det är en ovanligt påkostad byggnad för sommarnöje från mellankrigstiden. Den visar på en längtan till det rena och hälsosamma livet i sin mest storslagna form. Det var något som låg i tiden och i de strömningar som rådde i hela Europa. Det är en anslående byggnad som är en viktig del av Dalarös front mot vattnet där den utgör blickfånget vid inloppet. Med sin storlek och utformning avviker den från kringliggande småskaliga träbebyggelse. Interiört är mycket av den fasta inredningen bevarad. Detta gör att upplevelsen och avläsbarheten är god. På övervåningen kan stora kulturhistoriska värden FÖRUNDERSÖKNING LYNGSÅSA, DALARÖ SIDA 6

7 återskapas med små medel. Det som framför allt bidrar till utlåtandet är att det är en välbevarad och anslående helhetsmiljö där tomt, byggnad och rum har utformats medvetet och påkostat. Utlåtande Huvudbyggnaden besitter stora och obestridliga kulturhistoriska värden. Bedömningen är att det nuvarande skyddet i detaljplan är för lågt i relation till värdet. I en omarbetad plan bör skyddet skärpas. Lyngsåsa från sett från stranden öster ut. Biblioteket under Åkerlunds tid FÖRUNDERSÖKNING LYNGSÅSA, DALARÖ SIDA 7

8 Villa Kullen Historik Villa Kullen uppfördes 1889 av byggmästare Alfred Rydell som byggde flera villor i området. I Villa Kullen bodde under lång tid den f.d. smeden William Lindberg som blev ägare till Södra varvet i Stockholm. In på 1970-talet bodde Williams sondotter Ada Lindberg i byggnaden. Exteriör Villa Kullen är utformad i en stil som ofta förknippas med skärgården, sommarnöjen och Dalarö. Det är en klassisk träarkitektur som blev vanlig i samband med att träframställningen industrialiserades. Den hade eventuellt en rektangulär plan med tillhörande verandor vilket var den vanligaste formen för villor från den senare delen av 1800-talet. Det utskjutande partiet mot väster är troligen en tillbyggnad från början av 1900-talet. Med liggande panel, figursågade detaljer, verandor och bevarade fönster har den alla exponenter som associeras med denna typ av byggnader. Taktäckningen har troligen bytts ut Interiör Invändigt har ombyggnader, slitaget och visst eftersatt underhåll medfört att byggnadsdetaljer försvunnit eller dolts. Entréplanet är det bäst bevarade. Där återfinns en kalkelugn, ursprungliga golv samt snickerier i form av socklar, foder och dörrar. På övervåningen finns endast enstaka snickerier bevarade. Värdering Byggnaden har en lokalhistorisk förankring och förekommer i litteratur om Dalarö och sommarnöjen. Den har en bevarad exteriör med fina detaljer som är förknippad med skärgården och sin tids villaarkitektur. Interiört är huvuddragen i planlösningen bevarad samt snickerier och en kakelugn. Den ligger väl synlig från vägen och ingår där som en viktig komponent i miljön. Utlåtande Villa kullen har tidigare värderingar pekats ut som omistlig vilket även framgår av den gällande detaljplanen. Det finns inget som talar för att ändra denna värdering. Det nuvarande skyddet för byggnaden är korrekt och bör bibehållas. Personalbostad (nr 5) Historik Inom ramen för denna undersökning har historik för denna byggnad inte funnits i tillgängligt material. Exteriör Byggnaden har likt Villa Kullen en rektangulär plan med tillhörande veranda, vilket gör att den till formen minner om en klassisk skärgårdsvilla. På grund av ombyggnader har byggnaden förvanskats, till exempel genom tilläggsisolering och igenbyggda verandor. Fasaderna har liggande panel med vita fönsteromfattningar tillkomna vid tilläggsisoleringen. Det bevarade plåttaket bidrar till avläsbarheten. Tillsammans med uthuslänga bildar villan en äldre gårdsmiljö. Interiör Byggnaden har trots stora ombyggnader bibehållit en äldre karaktär. Det tydligaste avsteget från detta är att verandorna på respektive våning har införlivats i bostadsytan och att väggen mot den har rivits. I byggnaden finns ursprungliga dörrar och snickerier bevarade. Värdering Byggnaden har förvanskat på grund av de ombyggnader som genomförts. Den kan fortfarande identifieras som en äldre villa typisk för denna miljö. Den utgör blickfång i vägens östra streckning och bidrar till den småskaliga bebyggelsekaraktären. Med tillhörande gårdshus bildar byggnaderna en gårdsmiljö med äldre prägel. Det är fullt möjligt att rekonstruera förvanskade delar med väl valda restaureringsinsatser. Utlåtande Personalbostad 5 har miljömässiga värden Byggnaden har värde som volym och miljömässiga värden. Det nuvarande skyddet bedöms som korrekt i förhållande till det kulturhistoriska värdet. FÖRUNDERSÖKNING LYNGSÅSA, DALARÖ SIDA 8

9 Villa 3 Historik Villan är den äldsta av de undersökta byggnaderna. Den uppfördes 1866 och ägdes i många år av fru Helena Löfström, maka till en mästerlots. Det var Helena som var förebild till Fia Löfström i Kroken i Strindbergs Hemsöborna. På talet var villan trädgårdsmästarbostad då Lyngsåsa var handelsträdgård. Troligen byggdes villan om på 1920-talet och senare tillkom förrådsdelen under altanen. Tillbyggnaden nedanför altanen tillkom under frälsningsarméns tid och funderade som kemioch fysiksal. På 1980-talet tilläggsisolerades byggnaden, fönstren byttes ut och fasaden försågs med ny panel. Komplementbyggnader På området finns flera komplementbyggnader varav de flesta saknar kulturhistoriskt värde. Två av dessa har dock stor betydelse för miljön. Dessa är den till Villa Kullen hörande förrådsbyggnaden intill vägen och den till personalbostaden (nr 5) hörande uthuslängan. Utlåtande Förrådsbyggnaden vid vägen tillhörande Villa Kullen bör omfattas av samma skydd som villan. I det fall personalbyggnad (nr 5) står kvar bör även förrådsbyggnaden göra det. Exteriör Byggnaden har en kvadratisk plan och är uppförd i två våningar med brutet tak. Det övre takfallet är valmat. På grund av tilläggsisoleringen har byggnaden felaktiga proportioner. Fasaden har liggande gulmålad fasspontad panel, vita fönsterfoder med profilerat överstycke och vita hörn. Interiör Byggnaden har i princip en fyrdelad plan vilket talar för att den byggts om under början av 1900-talet. Samtliga ytskikt har förnyats. Äldre snickerier i form av dörrar, socklar och foder finns i samtliga rum. Dessa härrör troligen från ovan nämnda ombyggnad. Värdering Med sin i grunden höga ålder är bygganden kulturhistoriskt intressant. Detta i kombination med kopplingen till Strindberg gör att byggnaden har lokalhistoriskt värde. Efter flera omfattande ombyggnader har en ny byggnads skapats där kopplingarna tillbaka till ursprunget får betraktas som svaga. Byggnaden bedöms därför efter sin nuvarande form i vilken den inte är unik. Genom sin placering bakom klippor och vegetation har den inte någon framträdande roll miljön, däremot finns ett sammanhang med intilliggande fastigheter. Utlåtande Bygganden har ett person- och lokalhistoriskt värde. Det kulturhistoriska värdet motiverar att den omfattas av PBL 3:10. Dess nuvarande skydd i detaljplan bedöms därmed som korrekt. FÖRUNDERSÖKNING LYNGSÅSA, DALARÖ SIDA 9

10 BILAGA Teknisk bevarandestatus FÖRUNDERSÖKNING LYNGSÅSA, DALARÖ SIDA 10

11 Huvudbyggnad (nr 1) Huvudbyggnaden sedd från norr. Byggnadsbeskrivning Byggnadsår: Byggnaden är gott skick Grund/socklar Socklar av natursten, råkilade kvaderblock av röd/grå granit, fogade med KC-bruk. Källare/suterrängvåning under flyglar mot norr, övriga delar sannolikt på oventilerad krypgrund. Yttertrappor och terrasser med blocksteg och planer av pikhuggen grå granit, bruksfogade. Enstaka sprickor i sockelmurverk, främst i form av naturliga rörelsefogar. Yttertrappor och terrasser delvis i behov av omfogning/omläggning/fuktisolering/tätning. Byggnadsstomme Fasader Stomme troligen av trä, resvirke kombinerat med regelstomme med sågspåns- eller torvisolering. Spritputsade fasader, kalkavfärgade i gråvit kulör. Putsytor huvudsakligen i gott skick. Smärre putssläpp, sprickbildning eller missfärgningar i anslutning till sockelnivån. Kolonnader i stiliserad dorisk ordning under balkonger och terrasser mot öster och söder. Baser, pelare och kapitäl av pikhuggen grå granit.

12 Stendetaljer i gott skick. Relativt stor del ursprungliga fönstersnickerier inklusive fönsterdörrar. Övriga fönster, främst mot söder, senare utbytta eller kompletterade med instickskarmar och utvändiga täcklister, oljefärgsmålade i ljusgrå kulör. Sentida innerbågar, i förenklad utformning med isolerrutor. Fönsterpelare mot söder klädda med spånskivor. Samtliga fönstersnickerier i behov av ommålning/ renovering, vissa fordrar utbyte, huvudsakligen då senare tillkomna snickerier av instickstyp. Spånskivbeklädnader i bristfälligt skick, byts ut. Ytterdörr/huvudport av fernissat eksnickeri, profilhyvlad och skuren dekor. Spröjsat och glasat överljus. Behov av skrapning/slipning och oljning/omfernissning. Tak Samtliga takytor belagda med falsad stålplåt, lagd som skivtäckning och platsmålad i svart kulör. Taktäckning i gott skick med normalt underhållsmålningsbehov. Övrigt Räcken och barriärer av järnsmide, svartmålat. Smide i gott skick med normalt underhållsmålningsbehov. Räckeshöjder, fallrisker och klättringsbarhet behöver utredas. Interiörer

13 Elevhem (nr 2) Elevhemmet sett från SO. Byggnadsbeskrivning Byggnadsår: 1958 Byggnaden är gott skick Grund/socklar Socklar av betong putsade med cementbruk, täckmålade i grå kulör. Hel källarvåning med källarfönster mot söder, öster och väster. Gott skick. Byggnadsstomme Fasader Stomme av murverk, troligen gasbetong. Spritputsade fasader, avfärgade i gråvit kulör. Gott skick. Fönstersnickerier och ytterdörrar av trä, troligen ursprungliga. Täckmålade i mörk gråbrun kulör. Bröstningspartier med beklädnader av fibercementskivor målade i gulbrun kulör. Samtliga fönster- och dörrsnickerier i gott skick. Tak Samtliga takytor belagda med falsad stålplåt, lagd som skivtäckning och platsmålad i svart kulör. Taktäckning i gott skick med normalt underhållsmålningsbehov.

14 Övrigt Yttertrappor av betong med beläggning av mörkgrå lerskiffer. Skrapgaller och räcken av stålrör. Smide i gott skick med normalt underhållsmålningsbehov. Interiörer

15 Musikbyggnad (nr 3) Musikbyggnaden sedd från NO. Byggnadsbeskrivning Byggnadsår: 1993 Byggnaden är gott skick Grund/socklar Socklar av betong. Gott skick. Byggnadsstomme Fasader Stomme sannolikt av trä, troligen regelstomme med mineralullsisolering. Träfasader av liggande fasspontpanel, oljefärgsmålade i ljusgrå kulör. Gott skick. Fönstersnickerier och ytterdörrar av trä, målade i gulbrun kulör. Samtliga fönster- och dörrsnickerier i gott skick. Tak Samtliga takytor belagda med falsad stålplåt, lagd som bandtäckning, fabriksmålad i svart kulör. Omfattande färgflagning, främst på södra sidan. Övrigt Interiörer

16 Villa Kullen (nr 4) Villa Kullen (nr 4) sedd från norr. Byggnadsbeskrivning Byggnadsår: 1889 Byggnaden är i huvudsak i gott skick, men i behov av ytskiktsrenovering. Grund/socklar Socklar av natursten. Underhålls-/renoveringsbehov. Byggnadsstomme Fasader Stomme av trä, troligen resvirke eller timmer. Träfasader av liggande fasspontpanel, i huvudsak ursprunglig, oljefärgsmålade i vit respektive mörkgrön kulör. Underhålls-/renoveringsbehov. Fönstersnickerier och ytterdörrar av trä, målade i vit kulör. Fönster sentida, kopplade inåtgående. Ytterdörrar delvis ursprungliga. Underhålls-/renoveringsbehov. Tak Samtliga takytor belagda med tvåkupigt taktegel. Underhålls-/renoveringsbehov. Övrigt Interiörer

17 Personalbostad (nr 5) Personalbostad (nr 5) sedd från SO. Byggnadsbeskrivning Byggnadsår: Runt år Byggnaden är i behov av renovering. Grund/socklar Socklar av natursten, delvis putsade, täckmålade. Underhålls-/renoveringsbehov. Byggnadsstomme Fasader Stomme av trä, troligen resvirke eller timmer. Utvändig tilläggsisolering. Träfasader av liggande fasspontpanel, sentida, oljefärgsmålade i ljusgul kulör. Underhålls-/renoveringsbehov. Sentida fönstersnickerier, kopplade utåtgående samt ytterdörrar av trä, målade i vit respektive mörkbrun kulör. Underhålls-/renoveringsbehov. Tak Samtliga takytor belagda med falsad stålplåt, lagd som skivtäckning och platsmålad i röd kulör. Taktäckning rostig och i behov av ommålning. Övrigt Interiörer

18 Personalbostad (nr 6) Personalbostad (nr 6) sedd från SV. Närmast sammanbyggd lägre verkstadsdel och skolsal. Byggnadsbeskrivning Byggnadsår: 1866/1920-tal/1980-tal Byggnaden är i stort behov av utvändig renovering. Grund/socklar Socklar av natursten, putsade, täckmålade. Underhålls-/renoveringsbehov. Byggnadsstomme Fasader Stomme av trä, troligen timmer eller resvirke. Utvändig tilläggsisolering. Träfasader av liggande fasspontpanel, sentida, oljefärgsmålade i ljusgul kulör. Underhålls-/renoveringsbehov. Sentida fönstersnickerier, kopplade inåtgående resp. utåtgående på övervåning målade i vit kulör. Sentida ytterdörr av trä, mörkbrun kulör. Underhålls-/renoveringsbehov. Tak Samtliga takytor belagda med tvåkupigt taktegel. Underhålls-/renoveringsbehov. Övrigt Interiörer Sammanbyggd verkstadsdel/skolsal mot söder.

19 Övriga komplementbyggnader Förrådsbyggnad (f.d. försäljningsbod), belägen i gatuliv väster om Personalbostad (nr 4). Fasader av liggande fasspont, grönmålad lika byggnad 4. Fönsterluckor av slät, stående, grönmålad träpanel och vitmålade snickerier. Taktäckning av tvåkupigt, rött taktegel. I behov av underhåll/renovering. Förrådsbyggnad/trädgårdsförråd belägen söder om Personalbostad (nr 4). Fasader av liggande fasspont, grönmålad lika byggnad 4. Taktäckning av tvåkupigt, rött taktegel. I behov av underhåll/renovering.

20 Övriga komplementbyggnader Förrådsbyggnad belägen i tidigare tomtgräns mellan Personalbostad (nr 4) och Personalbostad (nr 5). Fasader av liggande locklistpanel, gulmålad lika byggnad 5. Dörrar och fönsterpartier vitmålade. Taktäckning av papp/plåt. I behov av underhåll/renovering. Jordkällare belägen norr om Personalbostad (nr 6). Fasader av bruksfogad natursten med rödmålad träöverbyggnad. Taktäckning av tvåkupigt, rött taktegel. I behov av underhåll/renovering.

21 Övriga komplementbyggnader Sentida, sammanbyggd verkstadsdel/skolsal söder om Personalbostad (nr 6). Fasader av liggande fasspontpanel, grönmålad. Dörrar och fönsterpartier av trä, grönmålade. Taktäckning av papp/plåt. Terrassbjälklag närmast byggnad 6. I behov av underhåll/renovering. Sentida garagebyggnad belägen söder om Personalbostad (nr 6). Fasader av stående träpanel, vitmålad. Dörrar och portar av träpanel, brunmålade, Vita fönstersnickerier. Taktäckning av svartlackerad stålplåt, lagd som bandtäckning. Takmålning har omfattande färgflagning, byggnaden för övrigt i gott skick.

22 Övriga komplementbyggnader Sentida pumpstationsbyggnad belägen närmare stranden söder om Personalbostad (nr 6). Fasader av liggande fasspontpanel, rödmålade. Dörr av trä, brunmålad. Taktäckning av enkupigt taktegel. I gott skick. Äldre förrådsbod belägen söder om Personalbostad (nr 6) intill pumpstationsbyggnaden. Fasader, dörrar och yttertak av förzinkad, omålad, sinuskorrugerad stålplåt. I behov av underhåll/renovering.

Förord. Uppdraget att i första etappen utarbeta ett kulturmiljöprogram

Förord. Uppdraget att i första etappen utarbeta ett kulturmiljöprogram Ortsrapport Tranås Tranås ligger där två landsvägar och ett vattendrag möts. Här bygg-des redan under 1000-talet en kyrka och byn blev på så sätt en naturlig mötes- och handelsplats i socknen. Trots att

Läs mer

ANTIKVARISK FÖRUNDERSÖKNING GRANINGE STIFTSGÅRD SLUTRAPPORT 2013-11-29

ANTIKVARISK FÖRUNDERSÖKNING GRANINGE STIFTSGÅRD SLUTRAPPORT 2013-11-29 ANTIKVARISK FÖRUNDERSÖKNING GRANINGE STIFTSGÅRD SLUTRAPPORT 2013-11-29 Uppdrag: 251448, Graninge stiftsgård, Nacka - Antikvarisk konsultation vid ombyggnad Titel på rapport: Graninge Stiftsgård Status:

Läs mer

Yttre centrum, södra. Bebyggelseinventering 2008 Sidan 95 av 141

Yttre centrum, södra. Bebyggelseinventering 2008 Sidan 95 av 141 Yttre centrum, södra Området har en blandad bebyggelse med övervägande bostäder, men rymmer även skolor, konsertsal, aktivitetshuset Gisleparken och ett fåtal övriga byggnader. Södergatan går som en gräns

Läs mer

LOKAL BYGGNADSORDNING FÖR BISPBERG

LOKAL BYGGNADSORDNING FÖR BISPBERG LOKAL BYGGNADSORDNING FÖR BISPBERG ALLMÄNNA RÅD OCH REKOMMENDATIONER VID ÄNDRING AV BEFINTLIG BEBYGGELSE SAMT VID NYBYGGNAD BILAGA TILL OMRÅDESBESTÄMMELSER 2013-08-28 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning...

Läs mer

Gamla Elverket och Nämndhuset

Gamla Elverket och Nämndhuset Gamla Elverket och Nämndhuset Bebyggelsehistorisk utredning Residenset 27, Västerviks stad, Västerviks kommun, Kalmar län, Småland Magnus Johansson KALMAR LÄNS MUSEUM Byggnadsantikvarisk rapport oktober

Läs mer

Viktig information om detaljplanens och grundkartans höjdinformation

Viktig information om detaljplanens och grundkartans höjdinformation 2012-12-10 Viktig information om detaljplanens och grundkartans höjdinformation Höjdinformationen i detaljplanen och den tillhörande grundkartan är redovisad i höjdsystem RH 00. Lidingö stad använder,

Läs mer

ALBY GÅRD- ANTIKVARISK FÖRUNDERSÖKNING

ALBY GÅRD- ANTIKVARISK FÖRUNDERSÖKNING RAPPORT ALBY GÅRD- ANTIKVARISK FÖRUNDERSÖKNING Uppdrag: 256268, Alby gård Antikvarisk förundersökning Titel på rapport: Alby gård- Antikvarisk förundersökning Status: Slutrapport Datum: Medverkande Beställare:

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN. Sammanträdesdatum 2012-10-11

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN. Sammanträdesdatum 2012-10-11 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesdatum 2012-10-11 KF:s na:idli~rg NR 59 2012 13 (36) 209 Dnr 2010/60 Detaljplan för kvarteret Rådmannen, centrala Sala, fastigheterna Rådmannen 1-7,9-11

Läs mer

Rapport Länsmuseet Gävleborg 2008:03 GÅRDAR I TORSÅKER. En selektiv byggnadsinventering. Hofors kommun Gästrikland 2007.

Rapport Länsmuseet Gävleborg 2008:03 GÅRDAR I TORSÅKER. En selektiv byggnadsinventering. Hofors kommun Gästrikland 2007. Rapport Länsmuseet Gävleborg 2008:03 GÅRDAR I TORSÅKER En selektiv byggnadsinventering Hofors kommun Gästrikland 2007 Ulrika Olsson Länsmuseet Gävleborgs rapportserie Rapportserien innefattar rapporter

Läs mer

Kulturhistorisk bebyggelseanalys Av del av centrala Sundbyberg

Kulturhistorisk bebyggelseanalys Av del av centrala Sundbyberg Kulturhistorisk bebyggelseanalys Av del av centrala Sundbyberg Fastighetsbeteckning: Posten 7, korsningen Sturegatan/Stationsgatan med omgivning Namn/Gatuadress: Sturegatan/Stationsgatan Kommun, Stadsdel:

Läs mer

Bygg med känsla. SOTENÄS KOMMUN Miljö och Bygg. Råd och riktlinjer för nybyggnad och ombyggnad av småhus i Sotenäs kommun

Bygg med känsla. SOTENÄS KOMMUN Miljö och Bygg. Råd och riktlinjer för nybyggnad och ombyggnad av småhus i Sotenäs kommun Bygg med känsla SOTENÄS KOMMUN Miljö och Bygg Råd och riktlinjer för nybyggnad och ombyggnad av småhus i Sotenäs kommun Förord Den byggda miljön är en stor tillgång för Sotenäs kommun. Bebyggelsen skapar

Läs mer

Kulturhistorisk bebyggelseinventering i Tanums Kommun - Del 6. Sannäs. Cecilia Wingård Hösten 2009, våren 2010 På uppdrag av Tanums kommun

Kulturhistorisk bebyggelseinventering i Tanums Kommun - Del 6. Sannäs. Cecilia Wingård Hösten 2009, våren 2010 På uppdrag av Tanums kommun Kulturhistorisk bebyggelseinventering i Tanums Kommun - Del 6 Sannäs Cecilia Wingård Hösten 2009, våren 2010 På uppdrag av Tanums kommun Version: november 2010 2 Kulturhistorisk bebyggelseinventering -

Läs mer

Underlag till byggnadsvårdsplan för kulturreservatet Karlslund

Underlag till byggnadsvårdsplan för kulturreservatet Karlslund Underlag till byggnadsvårdsplan för kulturreservatet Karlslund Längbro socken, Örebro kommun, Närke Örjan Hedhman Charlott Torgén Rapport 2011:13 Engelbrektsgatan 3 Box 314, 701 46 ÖREBRO Tel. 019-602

Läs mer

- Respektera husets ursprungliga proportioner, material och planlösning. Löpande underhåll är att föredra framför omfattande ombyggnader.

- Respektera husets ursprungliga proportioner, material och planlösning. Löpande underhåll är att föredra framför omfattande ombyggnader. Vård av äldre hus Sammanfattning: Detta kapitel ger konkreta råd för hur vi bör sköta äldre hus. Det är uppdelat i tolv stycken som berör olika specifika frågeställningar. Innehållet kan sammanfattas på

Läs mer

På grund av brandfaran sattes särskilda fotogen bodar för förvaring av fotogenen upp på behörigt avstånd från övrig bebyggelse.

På grund av brandfaran sattes särskilda fotogen bodar för förvaring av fotogenen upp på behörigt avstånd från övrig bebyggelse. Viskär Fastighet Den 2001-11-07 är fråga väckt om byggnadsminnesförklaring enligt 3 kap 1 lagen om kulturminnen (1988;950) för Viskärs fyr (Arkö Nedre) och fyrvaktarboställe med lotsutkik, Arkö 1:5, Jonsbergs

Läs mer

2009-11-22. Sundsvalls Stadshus Kv Stadshuset 1, Stora torget. Konsekvensanalys och vårdprogram 2009 Arbetshandling 2009-11-22

2009-11-22. Sundsvalls Stadshus Kv Stadshuset 1, Stora torget. Konsekvensanalys och vårdprogram 2009 Arbetshandling 2009-11-22 2009-11-22 Sundsvalls Stadshus Kv Stadshuset 1, Stora torget Konsekvensanalys och vårdprogram 2009 Arbetshandling 2009-11-22 sid 1 2009-12-03 Innehåll Inledning... 3 Bakgrund... 3 Program för förändring

Läs mer

Uppsala stad och kommun Kv Atle, Kungsängen 7:2. Renovering 2004-2006 Antikvarisk kontrollrapport. Johan Dellbeck 27.11.2006

Uppsala stad och kommun Kv Atle, Kungsängen 7:2. Renovering 2004-2006 Antikvarisk kontrollrapport. Johan Dellbeck 27.11.2006 Uppsala stad och kommun Kv Atle, Kungsängen 7:2 Renovering 2004-2006 Antikvarisk kontrollrapport Johan Dellbeck 27.11.2006 Innehållsförteckning Inledning s 2 Historik s 3 Byggnadsbeskrivning s 3 Hus I

Läs mer

Sagabiografen i Oskarshamn. Antikvarisk förundersökning inför ombyggnad Kv. Pilen 8, Oskarshamns stad och kommun, Kalmar län, Småland.

Sagabiografen i Oskarshamn. Antikvarisk förundersökning inför ombyggnad Kv. Pilen 8, Oskarshamns stad och kommun, Kalmar län, Småland. Sagabiografen i Oskarshamn Antikvarisk förundersökning inför ombyggnad Kv. Pilen 8, Oskarshamns stad och kommun, Kalmar län, Småland Jan Westergren KALMAR LÄNS MUSEUM Byggnadsantikvarisk rapport november

Läs mer

Öst på stan. Byggnadsordning för. ett förhållningssätt till stadsdelens karaktärsdrag. Godkänd av byggnadsnämnden 2014-02-20, 30

Öst på stan. Byggnadsordning för. ett förhållningssätt till stadsdelens karaktärsdrag. Godkänd av byggnadsnämnden 2014-02-20, 30 Byggnadsordning för Öst på stan Umeå kommun, Kundtjänst Plan och Bygg Besöksadress Skolgatan 31A Postadress 901 84 Umeå Telefon 090 16 13 61 E-post bygglov@umea.se www.umea.se ett förhållningssätt till

Läs mer

Björksättra. Antikvarisk förundersökning av mangårdsbyggnaden Björksättra gård, Björksättra 1:117, Huddinge socken och kommun, Södermanland.

Björksättra. Antikvarisk förundersökning av mangårdsbyggnaden Björksättra gård, Björksättra 1:117, Huddinge socken och kommun, Södermanland. Björksättra Antikvarisk förundersökning av mangårdsbyggnaden Björksättra gård, Björksättra 1:117, Huddinge socken och kommun, Södermanland. Rapport 2011:12 Lisa Sundström Björksättra Antikvarisk förundersökning

Läs mer

byggnadsvård Flens järnvägshotell Antikvarisk förundersökning Orresta 3:5, Flens socken, Flens kommun, Södermanlands län Dag Forssblad Rapport 2007:4

byggnadsvård Flens järnvägshotell Antikvarisk förundersökning Orresta 3:5, Flens socken, Flens kommun, Södermanlands län Dag Forssblad Rapport 2007:4 byggnadsvård Flens järnvägshotell Orresta 3:5, Flens socken, Flens kommun, Södermanlands län Antikvarisk förundersökning Dag Forssblad Flens järnvägshotell Orresta 3:5, Flens socken, Flens kommun, Södermanlands

Läs mer

STADENS YTTRE ÅRSRINGAR

STADENS YTTRE ÅRSRINGAR STADENS YTTRE ÅRSRINGAR Översiktlig karaktärisering av bebyggelsens värden och kvaliteter i Falkenberg Underlag för planering, underhåll och vård Falkenbergs museum Stadsbyggnadskontoret i Falkenberg 2005

Läs mer

Renoveringsråd för äldre hus i Tanum

Renoveringsråd för äldre hus i Tanum Renoveringsråd för äldre hus i Tanum Renoveringsråd för äldre hus i Tanum ansvarig utgivare Miljö och byggnadsnämnden, Tanums kommun text och foto Cecilia Wingård 2013 illustrationer Frank Boberg, Maja

Läs mer

20 Centrum. Omfattning Från Samzeliiviadukten i väster till Motalabanan i öster, från spårområdet i norr till och med Södra planteringen i söder.

20 Centrum. Omfattning Från Samzeliiviadukten i väster till Motalabanan i öster, från spårområdet i norr till och med Södra planteringen i söder. 20 Centrum Omfattning Från Samzeliiviadukten i väster till Motalabanan i öster, från spårområdet i norr till och med Södra planteringen i söder. Hallsbergs centrum består till största delen av husraderna

Läs mer

Ekebyhov. Kulturmiljöanalys Ekebyhovs slottsområde, Ekerö socken och kommun, Uppland. Lisa Sundström. Rapport 2008:16

Ekebyhov. Kulturmiljöanalys Ekebyhovs slottsområde, Ekerö socken och kommun, Uppland. Lisa Sundström. Rapport 2008:16 Ekebyhov Kulturmiljöanalys Ekebyhovs slottsområde, Ekerö socken och kommun, Uppland Lisa Sundström Rapport 2008:16 Ekebyhov Kulturmiljöanalys Ekebyhovs slottsområde, Ekerö socken och kommun, Uppland Lisa

Läs mer

Sjömanshuset. Byggnadsantikvarisk utredning inför ny detaljplan. Björn Ahnlund. Rapport. Sjömanshuset 1, Martin Luthers församling, Halmstads kommun

Sjömanshuset. Byggnadsantikvarisk utredning inför ny detaljplan. Björn Ahnlund. Rapport. Sjömanshuset 1, Martin Luthers församling, Halmstads kommun Sjömanshuset Byggnadsantikvarisk utredning inför ny detaljplan Björn Ahnlund Rapport Sjömanshuset 1, Martin Luthers församling, Halmstads kommun 2014:10 FOTO Björn Ahnlund, Kulturmiljö Halland TEXT Björn

Läs mer

Kvarnbacken, Össeby hembygdsförening

Kvarnbacken, Össeby hembygdsförening UNDERHÅLLS- OCH ÅTGÄRDSPROGRAM STOCKHOLMS LÄNS MUSEUM 2012 DNR 2012:031 Kvarnbacken, Össeby hembygdsförening Kvarnbacken, Össeby hembygdsförening Össeby-Garns socken Vallentuna kommun Uppland 2012 Hedvig

Läs mer

Gamla Stäketskolan, Almare-Stäkets hembygdsförening

Gamla Stäketskolan, Almare-Stäkets hembygdsförening UNDERHÅLLS- OCH ÅTGÄRDSPROGRAM STOCKHOLMS LÄNS MUSEUM 2012 DNR 2012:031 Gamla Stäketskolan, Almare-Stäkets hembygdsförening Gamla Stäketskolan, Almare-Stäkets hembygdsförening Järfälla socken Järfälla

Läs mer

Tingshuset med tomt UNDERHÅLLS- OCH ÅTGÄRDSPROGRAM STOCKHOLMS LÄNS MUSEUM 2012 DNR 2012:031

Tingshuset med tomt UNDERHÅLLS- OCH ÅTGÄRDSPROGRAM STOCKHOLMS LÄNS MUSEUM 2012 DNR 2012:031 UNDERHÅLLS- OCH ÅTGÄRDSPROGRAM STOCKHOLMS LÄNS MUSEUM 2012 DNR 2012:031 Tingshuset med tomt Haninge hembygdsgille Haninge hembygdsgille Västerhaninge socken Haninge kommun Södermanland 2012 Hedvig Bellberg

Läs mer

2005:19. Hotell Båstad. Antikvarisk förundersökning 2004/2005. Mia Jungskär och Kristina Nilén. Regionmuseet Kristianstad. Landsantikvarien i Skåne

2005:19. Hotell Båstad. Antikvarisk förundersökning 2004/2005. Mia Jungskär och Kristina Nilén. Regionmuseet Kristianstad. Landsantikvarien i Skåne 2005:19 Hotell Båstad Antikvarisk förundersökning 2004/2005 Mia Jungskär och Kristina Nilén Regionmuseet Kristianstad Landsantikvarien i Skåne Rapport 2005:19 Hotell Båstad - en interiör från 1920-talet

Läs mer