SAMHÄLLSBYGGNAD GÄVLE

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SAMHÄLLSBYGGNAD GÄVLE"

Transkript

1 SAMHÄLLSBYGGNAD GÄVLE , REVIDERAD DNR: 12BMN58 HANDLÄGGARE: THOBIAS NILSSON Planbeskrivning Del av Norrlandet 3:1, Engesberg Detaljplan för bostäder m.m. Gävle kommun, Gävleborgslän

2 Planens syfte och huvuddrag I Engesberg har det länge funnits en efterfrågan på att uppföra ett seniorboende i anslutning till den gamla gården. Enligt preliminära skisser handlar det om ca 30 lägenheter. Det finns även ett mindre område i översiktsplanen intill herrgården (f d köksträdgården) som är utpekat för bostadsbebyggelse som ska prövas i planen. I planarbetet ingår också området strax söder om Engesbergs gård som pekas ut som lämplig plats för Villa Sjötorp. Detaljplanen ska generellt hantera en framtida god hantering av platsens kulturvärden genom skydds- och varsamhetsbestämmelser för Engesbergs gård med omkringliggande park. Planen ska även ange hänsyns- och utformningsbestämmelser för den nya bebyggelsen. Byggnads- och miljönämnden beslutade att undanta delar ur planbeskrivningen och plankartan enligt beslut I beskrivningen markeras dessa delar med röd ram och i plankartan markeras området med en särskild gräns. Förenligt med 3, 4 och 5 kap MB Norrlandet utgör ett riksintresseområde för kulturmiljövården. Planområdet är en liten del inom detta område. Värdebärare för riksintresset är bland annat sommarvillorna och landstället Engesberg. Gården är utvecklad från en fäbod och delar av flygeln, som är den äldsta byggnaden inom planområdet, härstammar från 1700-talet. Den viktigaste värdebäraren på Norrlandet är sommarvillorna med bakomliggande skogsparti. Endast en mindre del av skogspartiet ingår i detaljplanen För att inte påverka riksintresset negativt ska vyn från vattnet med sommarvillor och skog i fonden vara oförändrad. I övrigt bevaras Engesbergs gårdsanläggning som ett av två bevarade landställen på Norrlandet. Anläggningen påverkas dock av ny bebyggelse som förläggs i den f d köksträdgården och skogsområdet strax nordöst om gården. Den f d fäbodskogen påverkas också till liten del av ny bebyggelse. Den nya bebyggelsen blir delvis synlig från Engesbergsviken. 1

3 Plandata Lägesbestämning Detaljplanen är avgränsad till Engesbergs gård som ligger på Norrlandet ca 12 km från Gävle centrum. I planen ingår även omkringliggande bebyggelse med skogs- och parkområden. I väster avgränsas planen av strandzonen mot Engesbergsviken och i öster av stenmuren mot Ryssängen. Areal Detaljplanen omfattar ett område på ca 5 hektar. Markägoförhållanden Inom planområdet ligger endast fastigheten Norrlandet 3:1 som ägs av Gävle kommun. 2

4 Tidigare ställningstaganden Översiktliga planer För området finns det en ny översiktsplan som antogs av kommunfullmäktige Den fördjupade översiktsplanen ger stöd för den föreslagna användningen och anger att den nya bebyggelsen ska anpassas till den befintliga kultur- och parkmiljön. Engesbergsområdet enligt översiktsplanen. Planområdet är markerat med röd linje. Utdrag ur FÖP Norrlandet: Seniorboende Seniorboende, eller s k trygghetsboende, föreslås kunna byggas vid Engeltofta backe, vid Böna skola, vid Engesberg eller i Utvalnäs. En mindre, sydlig del av campingområdet i Engesberg bebyggs med bostäder. Bostäder och camping i Engesberg Området används idag som campingplats och parkering. Översiktsplanen föreslår nu en utveckling av Engesberg med nya bostäder och med en bevarad och utvecklad camping. Även kulturmiljö, grönstruktur och service utvecklas vidare. Utredningsområde Områden där det inte varit möjligt att lägga fast den framtida markanvändningen betecknas som utredningsområden i plankartan. U.2 Engesberg. Lilla ängen norr om Engesbergs gård utreds vidare för bostäder. 3

5 För Engesbergsområdet förslås nu: Badplatsen bevaras och utvecklas med parkering och kiosktomt. (Ingår delvis i detaljplanen) Strandzonen mellan badet och fiskekajen utvecklas vidare med grillplatser, ny småbåtshamn och servering. (ingår ej i detaljplanen) Infarten till Engesbergsområdet flyttas närmare Bönan enligt gällande detaljplan. (ingår ej i detaljplanen) Äldre sommarvillor och äldre skog vid Solviksvägen bevaras. (uppfylls av planförslaget) Mindre bollplan vid Engesbergs Gård kan utvecklas med lekplats eller aktivitetspark. (uppfylls av planförslaget) Äldre lövskog och park sydväst om Engesbergs gård gallras och vårdas som park. (uppfylls av planförslaget) Engesbergs Gård kan säljas som bostad efter en planläggning med bevarandeinriktning. (uppfylls av planförslaget) Bostäder, eventuellt s k trygghetsboende, byggs i skogspartiet öster om Engesbergs Gård, område B.7. (uppfylls av planförslaget) Camping med stugor minskas något i södra delen närmast Ryssängen. (Ingår delvis i detaljplanen) Campingområdet kan ev. utökas något på skogsmark närmast Bönavägen. (ingår ej i detaljplanen) Program för detaljplan Något program har inte upprättats då översiktsplanen ger tillräckligt stöd inför detaljplaneläggning av området. Detaljplaner, områdesbestämmelser och förordnanden Planområdet berörs av två gällande detaljplaner. Engesbergs gård och flygeln omfattas av detaljplan från 1960 som anger friluftsändamål med obegränsad byggrätt. För området runt Engesbergs gård finns det en nyare detaljplan som antogs av Byggnadsnämnden och som vann laga kraft den 27 oktober Planens syfte var att kunna medge en försäljning av marken till ett företag inom campingindustrin. Försäljningen blev aldrig genomförd och fastigheten ägs idag av kommunen. Kommunens miljömål God bebyggd miljö Gävle kommuns lokala miljömål anger följande inom området God bebyggd miljö. Städer, tätorter och annan bebyggd miljö ska utgöra en god och hälsosam livsmiljö samt medverka till en lokalt och globalt god miljö. Natur- och kulturvärden ska tas tillvara och utvecklas. Byggnader och anläggningar ska lokaliseras och utformas på ett miljöanpassat sätt och så att en långsiktigt god hushållning med mark, vatten och andra resurser främjas. Planförslaget uppfyller miljömålet genom: Miljömålet uppfylls genom att kulturmiljö kring Engesbergs gård skyddas och värdefulla landskapselement undantas från exploatering. Den nya bebyggelsen blir underordnad och får en modern men diskret utformning. Det är även 4

6 positivt att det skapas ett liv kring den gamla anläggningen. Planen medger även en utveckling och försäljning av gårdsanläggningen vilket torde trygga dess fortlevnad. Vision 2025 Vision Gävle sätter segel Visionen beskriver kommunens önskade bild av Gävle i framtiden. Tillsammans med strategin Vägen till 2025 inspirerar och visar den vägen i den gemensamma utvecklingen av Gävle. Planförslaget uppfyller visionen genom: Forma attraktiva boendemiljöer för alla samhällsgrupper i stadsdelar som kan försörjas med hållbara transportlösningar och med ett utbud av service, mötesplatser och grön miljö i form av ren luft, mark och vatten. Miljökonsekvensbeskrivning Planens genomförande bedöms inte medföra sådan betydande miljöpåverkan att en miljökonsekvensbeskrivning enligt Plan- och bygglagen 5 kap. 18 och miljöbalken 6 kap. behöver upprättas. Konsekvenser av detaljplanens genomförande beskrivs tydligt under rubriken Konsekvenser. Kommunala beslut i övrigt Planuppdrag Byggnads- och miljönämnden beslutade den 14 juni 2012, 24, att ge Samhällsbyggnad Gävle i uppdrag att upprätta en detaljplan för området. 5

7 Förutsättningar och förändringar Natur Största delen av planområdet består av tomt- och parkmark tillhörande Engesbergs gård. Mot Ryssängen och ned mot Solviksvägen finns ett skogsparti med äldre tallar och lövträd med vissa naturvärden och mycket stort värde för landskapsbilden och områdets värde som rekreations- och friluftsområde. Utsikt mot den gamla köksträdgården genom trädraden i nordväst. Allérna, den höga andelen ädellövträd, övriga äldre lövträd och de gamla tallarna utgör viktiga landskapselement, men har också naturvärden i och med den höga åldern och att många av dem står solbelyst. Träden kring den gamla köksträdgården står inom område betecknat med parkmark och ska bevaras och återplanteras vid behov. Höjdskillnaderna i området har tagits upp genom terraseringar och stenmurar. Även dessa har landskapsmässiga värden och kan bidra till den biologiska mångfalden i och med att de ger en annan livsmiljö än omgivningen. Inom planområdet finns en grov, död stam efter en lind som naturminnesförklarades 1923 (även registrerad som fornlämning, se nedan). Stamomkretsen i brösthöjd är 712 cm. Rotskotten visar på att det fortfarande finns liv i den. Skyltningen av naturminnet bör förbättras med en standardiserad naturminnesbricka samt information. Eventuellt kan det bli aktuellt med att stängsla in området där linden står för att motverka skadegörelse av den. Skogsstyrelsen är förvaltare av naturminnet, men länsstyrelsen är ytterst ansvarig. Vägen som leder till den föreslagna tomten för villa Sjötorp kantas delvis av en trädrad, en rest från den äldre parken kring Engesbergs gård. Tomten angränsar i nordväst mot en trädrad som också ingår i den fd parkanläggningen. Båda dessa trädrader är viktiga strukturelement och har vissa naturvärden i och med trädens ålder. Dessa träd står inom parkmark och ska bevaras. 6

8 Fornlämning Inom planområdet berörs tre objekt som är upptagna i Riksantikvarieämbetets register över fornlämningar. Lizzys lind som också är ett naturminne från 1923 finns i planområdets nordvästra del, Engesbergs fäbodar som ligger i skogen i det nordöstra hörnet av planområdet och stenristning utefter Solviksvägen (planområdet södra del). Det finns även en blästerbruksugn i planområdets omedelbara närhet (sydväst om planområdet). Alla lämningar omfattas av kulturminneslagen där länsstyrelsen är myndighetsutövare. Lizzys lind Befintlig bebyggelse Historik Området kring Engesbergs gård har gamla anor. Redan under medeltiden bör det ha funnits en fäbod här. Detta är belagt från 1500-talet via de historiska kartorna. Platsen för fäboden är inregistrerad som fornlämning. Det var bönder i Testebo och senare köpmän från Gävle stad som ägde området. Fäboden utvecklades till ett jordbruk och vid mitten av 1700-talet finns belägg för att det var en gård. På en karta från 1741 syns bebyggelsen men anläggningen benämns fortfarande fäbod. På en karta från 1771 är bebyggelsen tydligare redovisad med brygghus, sjöbod, köksbyggning och stora byggningen. Anläggningen benämns ännu som fäbodstället Ängesberg. Det är dock vanligt förekommande att fäbodställen utefter Norrlandet övergick till att bli herrgårdsliknande jordbruk under 1700-talet och ägdes av grosshandlare i Gävle. 7

9 1891 köptes anläggningen av Gävle stad och byggdes om till barnhem startade den nuvarande verksamheten med inriktning på camping och friluftsliv då badet anlades och mindre campingstugor byggdes i området.1 Karta med trädgårdsanläggningen Byggnader, trädgård och park Huvudbyggnaden är troligen uppförd på 1700-talet, möjligen under dess första hälft. Byggnaden var dock förfallen och byggdes om 1852 då den fick sin nuvarande prägel och då trapphuset i mitten på fasaden tillkom på dess sydöstra sida samt verandan med balkong mot nordväst byggdes den sydöstra fasaden till ytterligare. Idag bär byggnaden spår från 1700-, och talet. Gårdsanläggningen omges av karaktärsskapande strukturelement. En allé leder upp mot huvudbyggnaden i nordvästlig riktning. I sydöstra delen av planområdet finns en murterrassering samt en öppen halvcirkelformad yta som kringgärdas av träd. Såväl byggnader som tomt och park samt angränsande skogsmark är bedömd som kulturhistoriskt värdefull enl PBL 8:13, 14 samt Kulturmiljöunderlag till detaljplanen: Engesbergs Gård. Kulturhistorisk beskrivning och värdering. Länsmuseet Gävleborg Engesbergs Gård. Programutredning. Blomberg&Linscott Arkitekter AB

10 Engesberg gård är förutom gården Gröndal det enda kvarvarande landstället av sitt slag på Norrlandet. Huvudbyggnad Byggnadens exteriöra värdebärare är: Utseendet, dock påverkat mot sydost genom kraftig tillbyggnad. Stensockel, timmerstomme, panel, takfotslist, glasveranda, stentrappa och balkong med gjutjärnsräcke, fönsterbågar, skorstenar, dörrar. Byggnadens interiöra värdebärare är Kakelugnar, äldre snickerier såsom foder, socklar och dörrar. Köksflygeln är också uppförd under 1700-talet och har fungerat som huvudbyggnad under 1800-talets första hälft. Även denna byggnad renoverades vid mitten av 1800-talet och fick då sitt nuvarande utseende. Byggnaden bär spår från 1700-, och 1900-talet. Flygelbyggnaden Byggnadens exteriöra värdebärare är: Utseendet. Stensockel, timmerstomme, knutpilastrar, takfotlist, äldre fönsterbågar och dörrar, skorstenar. Trädgårds- och parkanläggningen vid Engesberg fanns anlagd Att döma av dess utseende och stil är den anlagd och utvecklad under 1800-talets första hälft. Anläggningen kringgärdas av allékantade vägar, ett parklandskap uppbyggt i engelsk stil samt en prydnadsträdgård vid huvudbyggnadens sydöstra fasad i en mer strikt planerad stil. På anläggningens östra sida tar skogen vid som är en rest efter platsens användning som fäbod. Övriga värdebärare: Rester av äldre trädgårdsanläggning, allér, murarna och murterasseringar och stenkällare. Värdebärarna är synliga strukturelement som är viktiga för miljön. Av gårdens ekonomibyggnader finns endast en lada bevarad på ängen sydväst om huvudbyggnaden. Bestämmelser för den befintliga bebyggelsen Huvudbyggnad Huvudbyggnaden föreslås bevaras på plats och ges användningsättet bostad och handel. Användningen handel innebär att flera versamheter kan vara möjliga så länge som dessa är förenliga med kulturvärdet samt att varsamhets- och skyddsbestämmelserna beaktas. Senare tillbyggnad mot sydöst bedöms ha ett mindre värde och påverkar huvudbyggnadens gestaltning negativt. Det är viktigt att byggnanden fortsätter vårdas och förvaltas i den traditionella och nyklassicistiska stil som byggnaden har. Senare tiders tillägg som t ex treluftfönster kan tas bort och ersättas med tvåluftsfönster. 9

11 Byggnadens värdebärare ska bevaras och beaktas vid fortsatt förvaltning. Se stycket ovan. Bild huvudbyggnad Planskiss som markerar del av huvudbyggnad som kan rivas (markerat med rött). 10

12 Tre utvecklingsmöjligheter bedöms vara möjliga för byggnaden för att beakta kulturvärden på den och tomten: Byggnaden bibehåller nuvarande utseende och volymer. Tillbyggnader från 1890 rivs för att återskapa byggnadens äldre utseende. Se planskiss. Byggnaden bibehåller nuvarande utseende och volymer men byggs till ytterligare mot sydöst i en våning genom att tillåta en volym mitt på fasaden som är 4 meter djup och 13 meter lång. Den ska ha en gestaltning som veranda. Mot nordväst kan den köksentré som revs på 1990-talet återuppföras med en volym på ca 3 meter på djupet och 8 meter på bredden. Den ska ha en gestaltning som en entré. Möjlig utformning av ny tillbyggnad mot öster Flygelbyggnad Flygeln bevaras på plats och till sitt utseende och ges användningssättet bostad, handel. Användningen handel innebär att flera användningssätt kan vara möjliga så länge som dessa är förenliga med kulturvärdet samt att varsamhetsoch skyddsbestämmelserna beaktas. Byggnaden är dock i bristande tekniskt skick. Om utredning skulle visa att byggnaden har omfattande skador som skulle innebära att stor del av stomme m m behöver ersättas kan undantag från rivningsförbudet vara skäligt. Skadeomfattningen ska vara mycket omfattande och vägas mot byggnadens höga ålder, vilket i sig gör den mycket värdefull. Bedömning ska ske av kompetens inom bygg och byggnadsvård/kulturmiljö. Ny byggnad ska då till volym, utseende, exteriört material och detaljer kopiera befintlig. Byggnadens värdebärare ska bevaras och beaktas vid fortsatt förvaltning. Se stycket ovan. 11

13 Bild flygelbyggnaden Det är viktigt att byggnanden fortsätter vårdas och förvaltas i den traditionella och nyklassicistiska stil som byggnaden har. Byggnadens värdebärare ska bevaras och beaktas vid fortsatt förvaltning. Se stycket ovan. Ladan Ladan föreslås bevaras på plats och till sitt utseende och ges användningen handel, användningen ska vara förenligt med kulturvärdet samt att varsamhetsbestämmelsen beaktas. Komplementbyggnaden är dock i bristande tekniskt skick. Om utredning skulle visa att byggnaden har omfattande skador som skulle innebära att stor del av stomme m m behöver ersättas kan ny byggnad uppföras. Bild ladan 12

14 Ny bebyggelse Detaljplanen innehåller fyra stycken nya byggrätter i enlighet med översiksplanen. Område 1: Byggrätt för carport. Område 2: Byggrätt för bostäder i delar av den gamla köksträdgården. Område 3: Byggrätt för bostäder nordost om herrgården skogspartiet mot Ryssängen. Område 4: Byggrätt för flytt av Villa Sjötorp. BMN Område 2 Område 1 ENGESBERGS GÅRD Område 3 Område 4 Illustration över nya de nya bebyggelseområdena Illustration över ny bebyggelse 13

15 Gestaltningsprinciper Område 1 Byggrätt för carport om Engesbergs gård säljs som bostad eller på annat sätt behövs i området. Byggnaden ska utformas med enkla pelare och pulpettak. Byggnaden ska vara gemensam för huvudbyggnad och flygel vid eventuell försäljning av marken. Möjlig utformning av carport i område 1 14

16 Område 2 Detaljplanen medger en byggrätt i den bakre delen av den gamla köksträdgården. På så sätt kan den öppna känslan på platsen delvis sparas. Byggnaderna får högst vara en våning där det även finns möjlighet med inredd vind. Även här gäller en återhållen gestaltning som inte tar över uttrycket i området. Byggnaderna ska gestaltas med träfasader och sadeltak. Carportar kan ha pulpettak. Tak ska utformas med bandtäktplåt, papp eller motsvarande takmaterial. Taklutningen bör hållas nere för att minska höjden på husen. Spröjs och andra detaljer som anknyter till sommarvillor ska undvikas. Carportas bör väljas före garage för att bibehålla det öppna intrycket. Färgsättning ska vara nedtonad i röd eller ljus kulör. Gul färg ska inte användas då byggnaderna inte ska läsas ihop med Engesbergs gård. Bebyggelsen i område 2 Illustrerad bebyggelse med ny väg BMN

17 Område 3 Detaljplanen medger en byggrätt på 3000 kvadratmeter byggnadsyta (huvudbyggnader inklusive komplementbyggnader). Våningshöjden är reglerad till högst två respektive tre våningar. Motivet för detta är att skapa en variation i byggnadsvolymen, fasaden och taklandskapet. Ny byggnad/-er ska gestaltas på ett modernt sätt med traditionella stildrag och ett återhållet uttryck som underordnar sig Engesbergs gård. Vilket betyder att snickarglädje, fönsterspröjsar, färgsättning och takmaterial ska nedtonas. Nya byggnader samspelar med gården och omgivningen med träfasad och kulörer som framhäver det naturliga, exempelvis med järnvitriol eller falurödfärg. Färgsättningen regleras med en planbestämmelse som anger att den ska vara enhetlig vilket innebär färger som passar ihop där ingen färg framhävs som accent på byggnaden. Byggnaderna ska i huvudsak ha sadeltak, men förråd och mindre byggnader kan ha pulpettak. Taklutningen ska hållas nere för att få ett luftigt intryck men också minska höjden på husen. Bebyggelsen i område 3 Planskiss över området med illustrerad ny byggnad 16

18 Område 4 Detaljplanen ger utrymme för en bostads-/kulturmiljötomt vid havet och Grötviken. Tomten är en möjlig placering inför en eventuell flytt av Villa Sjötorp. Tomten anses som lämplig eftersom huset kan ligga relativt ostört ifrån omgivande bebyggelse och att det skapas ett visst avstånd till vattnet. Planen medger även komplementbyggnader på tomten som ska utformas som en traditionell ekonomibyggnad. Den ska ha ett nedtonat och enkelt uttryck i jämförelse med huvudbyggnaden. Den kan ha pulpettak eller sadeltak, vara målad i lika färgsättning som huvudbyggnaden eller i klassisk slamfärg, exempelvis faluröd. I övrigt ska material och detaljer, såsom fönstersättning, taklutning, spröjs m m till en komplementbyggnad. Komplementbyggnaderna ska placeras ovan huvudbyggnaden för att inte störa villans intryck från havet. Vid val av utformning av komplementbyggnaden ska denna aspekt vägas in. Det är även möjligt att placera ett mindre lusthus på tomten nedanför huvudbyggnaden. Lusthuset ska ha en vit färgsättning. Villa Sjötorp i område 4 Illustrerat läge för Villa Sjötorp 17

19 Markplanering, slänter och stödmurar I samband med grovplanering av tomterna är det viktigt att ta hänsyn till omgivande naturmark så att det inte skapas onödiga barriärer. Ett sätt är att med hjälp av terrasseringar ta ned höjdskillnaden. Det går också att med hjälp av stödmurar inom tomten ta ner höjdskillnader. Alla typer av släntningar ska ske inom tomtmark. Stor hänsyn ska tas till eventuella träd som ligger i direkt anslutning till nya fastighetsgränser, då särskilt runt den nya tomten nordväst om Engesbergs gård. Bild 1 Bild 2 Principskiss för markplanering. Bild 1 Där slänterna mjukas upp med planteringar och terrasseringar. Bild 2 Innebär negativa barriärer och dålig anpassning till miljön och ska därför undvikas. Friytor Det finns stora friytor kring planområdet för lek och rekreation. Genom området går det ett flertal skogsstigar som ska sparas om det är möjligt. Stigen som går längs Ryssängen behöver flyttas. Det finns en ny dragning illustrerad på plankartan men den exakta sträckningen är inte detaljstuderad. Väster om planområdet finns det en allmän brygga med badmöjlighet. Strandskydd Planområdet ligger inom det utvidgade strandskyddsområdet om 300 meter vid Gävleborgs kust. Strandskyddet inom kvartersmark upphävs med hänvisning till att det finns särskilda skäl i och med att området närmast strandlinjen är väl avskilt genom befintlig väg och bebyggelse. För den planerade tomten för Villa Sjötorp är de särskilda skälen för att upphäva strandskyddet att bevarandet av villan är ett angeläget allmänt intresse ur kulturmiljösynpunkt. Inom natur- och parkmark som ligger inom 300 meter ska strandskydd gälla. Gator och trafik Trafik - allmänt Området trafikeras från Bönavägen via Solviksvägen. Vägen är delvis smal vilket gör att framkomligheten vintertid kan vara begränsad vid möte. Detaljplanen innebär att det ställs större krav på framkomlighet och den befintliga infarten till den gamla köksträdgården måste byggas om. Det handlar om en ca 250 meter lång ny gata. 18

20 Inom planområdet Detaljplanen föreslår en standardhöjning på den befintliga gatan intill den nya bebyggelsen. Gatubredden ska vara minst 5,5 meter. Gatan ska belysas och val av armaturer bör anpassas till den rådande kulturmiljön. Den nya bebyggelsen beräknas alstra en trafik på ca 200 rörelser på dygn. Detta är beräknat på 0,5 1 bil per hushåll samt att det finns tillgång till bilpool. Illustrerad vägsektion (5,5 meter) med belysning. Planen utgår ifrån att huvudmannaskapet för området är delat. Gatan in till Engesberg är allmänt fram till bryggorna och vändplatsen vid Grötviken. Traditionen på Norrlandet har varit att de mindre gatorna som servar fritidshus och numera bostäder har varit enskilda med vägföreningar. Till carportarna är det möjligt att anordna utfart över allmänplatsmark, Park. Till den nya tomten för Sjötorp används befintlig väg som delvis är enskild. Parkering Parkering och uppställning av fordon ska ske inom tomtmark eller anvisad parkering på allmänplats. Den nya exploateringen ska klara kommunens parkerings policy på kvartersmark. Kollektivtrafik Utmed Bönavägen finns det kollektivtrafik. I dagsläget är trafiken begränsad men på sikt om befolkningsunderlaget ökar på Norrlandet kan det blir frågan om utökad turtäthet. Detta är dock väldigt osäkert. Det närmaste hållplatsläget på Bönavägen ligger ca 250 meter från planområdet. Gång- och cykel Inom planområdet finns det inte några anlagda gång- eller cykelvägar. Planförslaget ger dock möjlighet att anlägga sådana eftersom det är förenligt med park- och naturändamålet. I dagsläget får man cykla och gå i blandtrafik. Utmed Bönavägen finns det gång- och cykelväg som leder in till centrala Gävle. Cykelparkering ska lösas inom den egna tomtmarken (2 platser per lägenhet) enligt kommunens policy. 19

21 Störningar Buller Området är inte utsatt för några störningar. Bullersituationen inom planområdet är god och ingen påverkan från Bönavägen, hamnen eller farleden beräknas påverka området negativt. Bullerberäkningarna visar att de ekvivalenta ljudnivåerna (medelvärde under ett dygn) ligger under 45 db(a). Luftkvalitet Enligt Luftkvalitetsförordning (2010:477) finns ett antal miljökvalitetsnormer (MKN) för utomhusluft. De ämnen som regleras är kvävedioxid/kväveoxider (NO 2 och NO x )2, svaveldioxid1 och bly1, partiklar (PM 101 och PM 2,53), bensen1, kolmonoxid1, ozon4, arsenik5, kadmium6, nickel6 och bens(a)pyren6. Normerna baseras huvudsakligen på krav i EU-direktiv. Inga Miljökvalitetsnormer (MKN) för utomhusluft överskrids i Gävle kommun. Övervakning av luftkvaliteten sker genom att Gävle kommun är medlem i Stockholms och Uppsala läns Luftvårdsförbund som genomför mätningar och beräkningar. Beräkningar från 2010 visade att halterna av NO 2 i planområdet ligger i intervallet μg/m 3 beräknat som dygnsmedelvärde, MKN är 60 μg/m 3. PM 10 beräknades 2010 ligga i intervallet μg/m 3 beräknat som dygnsmedelvärde, MKN är 50 μg/m 3. PM 2.5 beräknades 2010 att understiga 12 μg/m 3 i hela kommunen, normen från 2012 är 25 μg/m 3. Bens(a)pyren beräknades 2009 understiga 0,4 ng/m 3 sett som årsmedelvärde i hela kommunen, normen från 2012 är 1,0 μg/m 3 för skydd mot människors hälsa. Bensen beräknades 2012 till <0,7 μg/m 3 sett som 8-timmars medelvärde i hela kommunen, normen är 10,0 μg/m 3 för skydd mot människors hälsa understeg halterna marknära ozon 50 μg/m 3 mätt som regional bakgrund, MKN är 120 μg/m 3. Teknisk försörjning El Ny bebyggelse ska anslutas till det befintliga elnätet. Gävle Energi planerar att uppföra en ny transformatorstation i närheten av Solviksvägen i den södra delen av planområdet. Området finns markerat med bestämmelse i plankartan. VA Kommunfullmäktige har beslutat om att dra ut kommunalt vatten och avlopp på Norrlandet. Förarbete och projektering beräknas starta under 2013 och När en VA-ledning finns utdragen till området är oklart. Ny bebyggelse ska anslutas till det kommunala VA-systemet och ingå i verksamhetsområde för VA. Gästrike Vatten anvisar inkopplingspunkt för respektive fastighet. Dagvatten Dagvattenlösning ska redovisas till Samhällsbyggnad Gävle genom anmälan enligt miljöbalken. Det finns inget dagvattennät på Norrlandet och vattnet ska omhändertas och i vissa fall renas (större parkeringsytor) innan det släpps ut i 2 Får inte överskridas. 3 Ska eftersträvas 2010 och ej överträdas Ska efterstävas 2009 och ej överträdas Ska eftersträvas Ska ej överträdas

22 recipient. Dagvattnet ska omhändertas inom den egna fastigheten och inte avledas ut på allmänplats. Avfall Gästrike Återvinnare sköter avfallshanteringen i området. Byggnader/anordningar för avfallshantering samt åtkomst till dessa ska utformas i samråd med Gästrike återvinnare i samband med bygglov. Värme Detaljplanen ger utrymme för en teknisk anläggning/värmeanläggning på kvartersmark i område 3. Konsekvenser Nedan följer en beskrivning av vilka konsekvenser som planens genomförande beräknas innebära. Stadsbild/landskapsbild Landskapsbilden kommer att påverkas av den föreslagna bebyggelsen. Dock kommer det att bli i mindre omfattning eftersom det handlar om komplettering av det befintliga bebyggelsemönstret. Detaljplanen ställer krav på god gestaltning med hög ambitionsnivå för att få ett anpassat byggnadssätt till området. Med god gestaltning får den nya bebyggelsen en måttlig påverkan på landskapsbilden. Färgsättningen gör så att byggnaderna smälter in i miljön. Detaljplanen förutsätter att de befintliga byggnaderna får en varaktig användning som främjar skötseln och dess framtida fortlevnad. Perspektiv från Engesbergsviken 21

23 Rekreation och friluftsliv Exploateringen kommer i huvudsak att ske i anslutning till befintlig bebyggelse. Intill området finns det sammanhängande naturområden. Den nya bebyggelsen förhindrar inte åtkomsten till naturområdet med dess stigar. Stigar som kan behöva flyttas ska detaljstuderas i samband med exploatering av området. Barn Barn kan inte på egen hand ta sig till skolor och fritidsaktiviteter utan är beroende av vuxna för bilskjuts. Den skolskjuts som erbjuds gör att barn och ungdomar blir begränsade till vissa tider för att komma till och från skolan. Närheten till naturen gör att barn erbjuds en kreativ miljö för lek som stimulerar deras utveckling. Trafiksäkerhet Området kring Engesberg har en begränsad trafik, i och med den nya exploateringen väntas trafiken öka i måttlig omfattning. Belysning ska sättas upp på infartsgatan till den nya exploateringen. Cykelväg finns utmed Bönavägen. Fram till Bönavägen finns ingen separat gång- och cykelväg vilket innebär att man får gå och cykla i blandtrafik. Tillgänglighet Tillgängligheten till service och kommunikationer är begränsad i Engesberg. Den närmaste matvarubutiken finns i Strömsbro ca 9 km från planområdet. Den närmaste förskolan ligger i Bönan ca 1 km från området, det finns även en förskola i Lindbacka ca 7 km från området. Utmed Bönavägen finns det kollektivtrafik, hållplatsläge finns ca 250 meter från planområdet. Trygghet Planen medger bostäder med inslag av verksamheter, t ex kontor och butik. Det kan bidra till att området är befolkat även under dagtid då de flesta jobbar vilket kan skapa en trygghetskänsla i området. Att det är en mindre sammanhållen gruppbebyggelse kan även ge en ökad trygghet genom att man känner varandra. Vägbelysning ska även anläggas i samband med den nya gatan. Jämlikhet Planen innebär troligen bostäder i ett läge med stort bilbehov. Det medför att det i första hand vänder sig till medborgare med god ekonomi. Eventuella hyresrätter eller bostadsrätter bidrar till att skapa ett mer varierat utbud av bostadstyper på Norrlandet. 22

24 Fastighetsrättsliga genomförandefrågor och konsekvenser Fastighetsbildning Med fastighetsbildning avses bl a nybildning av fastigheter, ändring av fastigheters gränser och bildande av gemensamhetsanläggningar, servitut och ledningsrätter. Fastighetsbildningsåtgärder prövas i en lantmäteriförrättning som handläggs av Lantmäterimyndigheten i Gävle kommun. Fastighetsbildning Engesberg Lantmäteriförrättning, både vad gäller avstyckning, fastighetsreglering och bildande av gemensamhetsanläggningar, ska sökas och bekostas av Gävle kommun. Fastighetskonsekvenser Detaljplanen berör enbart fastigheten Norrlandet 3:1 som ägs av Gävle kommun. Planens genomförande innebär att det är möjligt att stycka av delar av fastigheten för bostads-, kultur- eller handelsändamål. Ny tillfartsgata ska anläggas till de nya bostadsområdena, gatan förslås vara enskild. Till byggrätten för en ny carport tillhörande Engesbergs gård och Flygeln föreslås ett servitut bildas över allmän plats. Området är markerat i plankartan. Fastighetsindelningsbestämmelser Några fastighetsbestämmelser behöver inte upprättas. Ekonomiska genomförandefrågor Gata I samband med exploateringen måste standarden på tillfartsvägen till de nya bostäderna höjas. Delar av gatan måste nyanläggas. Det kan även krävas andra anläggningsåtgärder på gatan från Bönavägen fram till planområdet. Kommunen har skötselansvar för gator som är allmänna betecknat med a 1 i plankartan. Park Kommunen är huvudman för områden betecknat med Park i plankartan vilket innebär ett skötselansvar. Exploateringen med nya bostäder kommer troligen innebära ökade krav på skötseln av den gamla parken. En skötselplan bör därför utarbetas av kommunen. En upprustning av parkanläggningen skulle innebära att Engesbergs attraktivitet ökar på sikt och förstärks som besöksmål. Villa Sjötorp Eventuellt flyttas Villa Sjötorp till tomten som finns med i detaljplanen. Det är dock ett eget projekt där kostnaden ligger utanför detaljplanen. 23

Planbeskrivning. Del av Brynäs 86:1, Södra Hamnpiren Detaljplan för centrumändamål Gävle kommun, Gävleborgs län

Planbeskrivning. Del av Brynäs 86:1, Södra Hamnpiren Detaljplan för centrumändamål Gävle kommun, Gävleborgs län SAMHÄLLSBYGGNAD GÄVLE SAMRÅDSHANDLING 2015-01-15 DNR: 14BMN96 HANDLÄGGARE: JOSEF WÅRDSÄTER Planbeskrivning Del av Brynäs 86:1, Södra Hamnpiren Detaljplan för centrumändamål Gävle kommun, Gävleborgs län

Läs mer

PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1

PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1 PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1 VALDEMARSVIKS KOMMUN Östergötlands län 2015-05-27 PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Till planförslaget har följande handlingar upprättats: Planbeskrivning Plankarta

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Samhällutvecklingsförvaltningen DETALJPLAN. Storbyn 39:1. (Färilas fritidsgård)

PLANBESKRIVNING. Samhällutvecklingsförvaltningen DETALJPLAN. Storbyn 39:1. (Färilas fritidsgård) Datum Diarienr 2011-09-26 KS 23/11 Samhällutvecklingsförvaltningen DETALJPLAN SAMRÅD ANTAGANDE LAGA KRAFT Storbyn 39:1. (Färilas fritidsgård) LJUSDALS KOMMUN GÄVLEBORGS LÄN PLANBESKRIVNING Planområdet

Läs mer

SAMRÅDSHANDLING JANUARI 2014. DETALJPLAN FÖR DEL AV JUNOSUANDO 7:14 Bostäder och kontor Pajala kommun Norrbottens län PLANBESKRIVNING

SAMRÅDSHANDLING JANUARI 2014. DETALJPLAN FÖR DEL AV JUNOSUANDO 7:14 Bostäder och kontor Pajala kommun Norrbottens län PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR DEL AV JUNOSUANDO 7:14 Bostäder och kontor Pajala kommun Norrbottens län PLANBESKRIVNING HANDLINGAR I SAMRÅDSSKEDET Planbeskrivning Plankarta med illustrationsskiss Fastighetsförteckning

Läs mer

PILEN 2. SAMRÅDSHANDLING Planförfattare: Hans Bååthe Arkitekt SAR/MSA I: FE-arkitekter AB Växelgatan 11 826 40 SÖDERHAMN Planenheten

PILEN 2. SAMRÅDSHANDLING Planförfattare: Hans Bååthe Arkitekt SAR/MSA I: FE-arkitekter AB Växelgatan 11 826 40 SÖDERHAMN Planenheten FE-arkitekter AB Växelgatan 11 826 40 SÖDERHAMN Planenheten KUS/2012/0121 Enkelt planförfarande Befintlig bebyggelse mot Kungsgatan. Ändring genom tillägg till detaljplanen I:381 för fastigheten PILEN

Läs mer

Norr 4:7, kv Kollegan (del av)

Norr 4:7, kv Kollegan (del av) PLANBESKRIVNING 2012-02-08 Antagen av BMN: 2012-04-25 Dnr: 11BMN124 Laga kraft: 2012-05-26 Handläggare: Sari Svedjeholm Norr 4:7, kv Kollegan (del av) Detaljplan för bostäder och centrum Gävle kommun,

Läs mer

DETALJPLAN FÖR RAVINEN 7, ROTEBRO. Laga kraft 2013-10-04 Dnr 2011/535 KS.203 Nr 633

DETALJPLAN FÖR RAVINEN 7, ROTEBRO. Laga kraft 2013-10-04 Dnr 2011/535 KS.203 Nr 633 DETALJPLAN FÖR RAVINEN 7, ROTEBRO Laga kraft 2013-10-04 Dnr 2011/535 KS.203 Nr 633 INNEHÅLL: PLANBESKRIVNING: Handlingar 3 Syfte 3 Planområdet 3 Bakgrund 4 GÄLLANDE PLANER OCH BESLUT 4 Översiktsplaner

Läs mer

SYFTE OCH BAKGRUND TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING 2012-10-25 ENKELT PLANFÖRFARANDE

SYFTE OCH BAKGRUND TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING 2012-10-25 ENKELT PLANFÖRFARANDE 1(8) Ändring av detaljplan för Område vid Lågedammsbadet för bowling, bad och gym (Hörby 41:5, del av, och Bergshamra 1, del av) Hörby kommun, Skåne län SYFTE OCH BAKGRUND Syfte Syftet med ändringen av

Läs mer

Utskrift från Tekis-GI

Utskrift från Tekis-GI Dnr: KS 2013/657.213 LAGA KRAFT 2014-07-01 Detaljplan för KNISLINGE 10:9 i Knislinge, Östra Göinge Kommun PLANBESKRIVNING Utskrift från Tekis-GI Sida 1 av 1 Utskrift från Tekis-GI http://appgis1.resource.wan/gemensamma/tekisgiwebb/print.aspx?x=186736.06018771&y=6230831.2604602&session=21901202-13...

Läs mer

ANTAGANDEHANDLING. Dnr: MBN 2009.2933. Holmared 1:24 och 1:25 Rånnavägs samhälle Ulricehamns kommun Västra Götalands län

ANTAGANDEHANDLING. Dnr: MBN 2009.2933. Holmared 1:24 och 1:25 Rånnavägs samhälle Ulricehamns kommun Västra Götalands län ANTAGANDEHANDLING Dnr: MBN 2009.2933 Detaljplan för Holmared 1:24 och 1:25 Rånnavägs samhälle Ulricehamns kommun Västra Götalands län Enkelt planförfarande enl 5 kap 28 PBL Upprättad den 23 februari 2011

Läs mer

Planbeskrivning. Källö 6:4, kv Myrängen. Detaljplan för småindustri Gävle kommun, Gävleborgs län 2014-07-04 DNR: 13BMN135 HANDLÄGGARE: HENRY GREW

Planbeskrivning. Källö 6:4, kv Myrängen. Detaljplan för småindustri Gävle kommun, Gävleborgs län 2014-07-04 DNR: 13BMN135 HANDLÄGGARE: HENRY GREW SAMHÄLLSBYGGNAD GÄVLE SAMRÅDSHANDLING 2014-07-04 HANDLÄGGARE: HENRY GREW Planbeskrivning Källö 6:4, kv Myrängen Detaljplan för småindustri Gävle kommun, Gävleborgs län Figur 1: Källa: Bing-maps Samrådstid:

Läs mer

MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN SBN PL 2011/79.318 NBN 2015-220 0126K-16017

MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN SBN PL 2011/79.318 NBN 2015-220 0126K-16017 MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN SBN PL 2011/79.318 NBN 2015-220 0126K-16017 ANTAGANDEHANDLING Tillägg till planbeskrivning Tillägg till genomförandebeskrivning Enkelt planförfarande Kartan visar

Läs mer

Plandata Planområdets läge och areal Planområdet är beläget norr och väster om Segelvägen i stadsdelen Dalgången och omfattar c:a 6000 kvadratmeter.

Plandata Planområdets läge och areal Planområdet är beläget norr och väster om Segelvägen i stadsdelen Dalgången och omfattar c:a 6000 kvadratmeter. DNR C 2/2003 ANTAGANDEHANDLING NORMALT PLANFÖRFARANDE DETALJPLAN FÖR OMRÅDE VID SEGELVÄGEN omfattande del av fastigheten Oxelö 8:20 Oxelösunds kommun, Södermanlands län PLANBESKRIVNING Planens syfte och

Läs mer

Burlövs kommun Kommunledningskontoret Handläggare: Hanna Tell 040-43 91 43 hanna.tell@burlov.se

Burlövs kommun Kommunledningskontoret Handläggare: Hanna Tell 040-43 91 43 hanna.tell@burlov.se Burlövs kommun Kommunledningskontoret Handläggare: Hanna Tell 040-43 91 43 hanna.tell@burlov.se Datum Diarienummer 2012-03-15 KS/2010:236-214 1 (1) Lagakraftbevis detaljplan nr 234 Detaljplan för Åkarp

Läs mer

Ändring av detaljplan för Mårsäng 1:133 i Grebo, Åtvidabergs kommun Upprättad 2005-01-07 av Börje Mathiasson Arkitektkontor AB

Ändring av detaljplan för Mårsäng 1:133 i Grebo, Åtvidabergs kommun Upprättad 2005-01-07 av Börje Mathiasson Arkitektkontor AB Ändring av detaljplan för Mårsäng 1:133 i Grebo, Åtvidabergs kommun Upprättad 2005-01-07 av Börje Mathiasson Arkitektkontor AB ANTAGANDEHANDLING Antagen av Bygg- miljö och räddningsnämnden 2005-01-18 2.

Läs mer

Detaljplan för Björken 8 TILLBYGGNAD AV VILLA Östersunds kommun

Detaljplan för Björken 8 TILLBYGGNAD AV VILLA Östersunds kommun Detaljplan för Björken 8 TILLBYGGNAD AV VILLA Östersunds kommun 1 Antagandehandling Dnr Ädh 1598/2013 Dnr planmodul: P 13/0020 PLANBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING Upprättad av samhällsbyggnad den 23 januari

Läs mer

Detaljplan för fastigheten Syrsan 1

Detaljplan för fastigheten Syrsan 1 Dnr TPN 2012/25 Enkelt planförfarande Detaljplan för fastigheten Syrsan 1 i Hallsberg, Hallsbergs kommun, Örebro län Upprättad: 2012-03-16 Antagen: 2012-06-12 Laga kraft: 2012-07-19 2 (11) Dnr TPN 2012/25

Läs mer

PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Detaljplanen består av plankarta med tillhörande bestämmelser. Till detaljplanen hör:

PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Detaljplanen består av plankarta med tillhörande bestämmelser. Till detaljplanen hör: 1 LAGA KRAFT HANDLING Enkelt planförfarande Tillägg till detaljplanen Funäsdalen 16:47 m.fl. Hamra 1 gällande avstyckade fastigheten Funäsdalen 16:149, Hamra, Tänndalen, Härjedalens kommun, Jämtlands län.

Läs mer

Planområde. Detaljplan Skillinge 6:16 KUNGSÖRS KOMMUN VÄSTMANLANDS LÄN DP 202. PLANBESKRIVNING - Samrådshandling Normalt planförfarande

Planområde. Detaljplan Skillinge 6:16 KUNGSÖRS KOMMUN VÄSTMANLANDS LÄN DP 202. PLANBESKRIVNING - Samrådshandling Normalt planförfarande Detaljplan Skillinge 6:16 S KOMMUN VÄSTMANLANDS LÄN Planområde PLANBESKRIVNING - Samrådshandling Normalt planförfarande Upprättad 2014-09-08 Ahlqvist & Almqvist arkitekter AB Stockholm Kontakt: Gregor

Läs mer

PLANUPPDRAG. Detaljplan för Björnögården, Norra Björnö 1:1, Västerås. Byggnadsnämnden

PLANUPPDRAG. Detaljplan för Björnögården, Norra Björnö 1:1, Västerås. Byggnadsnämnden 2013-06-04 Dnr 2011/111-BN-213 Lovisa Gustavsson Tel 021-39 00 00 Byggnadsnämnden Detaljplan för Björnögården, Norra Björnö 1:1, Västerås PLANUPPDRAG Ansökan Fastighetskontoret har från Stadsbyggnadskontoret

Läs mer

Detaljplan för LÖBERÖD 1:119 m.fl. Eslövs kommun, Skåne län

Detaljplan för LÖBERÖD 1:119 m.fl. Eslövs kommun, Skåne län PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 1 (5) Detaljplan för LÖBERÖD 1:119 m.fl. Eslövs kommun, Skåne län PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 2 (5) PLANBESKRIVNING HANDLINGAR

Läs mer

Genomförandetid Genomförandetiden är tio år räknat från det datum då planen vunnit laga kraft.

Genomförandetid Genomförandetiden är tio år räknat från det datum då planen vunnit laga kraft. Datum Diarienummer Sida 2013-05-15 1/5 Samrådshandling Detaljplan för Ulvesunds Marina Ulvesund 1:206 m fl i Ljungskile Uddevalla kommun, Västra Götalands län GENOMFÖRANDEBESKRIVNING INLEDNING En genomförandebeskrivning

Läs mer

Ändring av detaljplan för Mo 1:141, 1:105 mfl, Trångsviken, Krokoms kommun

Ändring av detaljplan för Mo 1:141, 1:105 mfl, Trångsviken, Krokoms kommun 1 (5) Datum 2013-05-16 Antagandehandling Ändring av detaljplan för Mo 1:141, 1:105 mfl, Trångsviken, Krokoms kommun Tillägg till PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING HANDLINGAR Planhandlingarna består av:

Läs mer

DETALJPLAN FÖR KV. PORTALEN, FASTIGHETEN PORTALEN 1 M FL. EKSJÖ STAD, EKSJÖ KOMMUN, JÖNKÖPINGS LÄN

DETALJPLAN FÖR KV. PORTALEN, FASTIGHETEN PORTALEN 1 M FL. EKSJÖ STAD, EKSJÖ KOMMUN, JÖNKÖPINGS LÄN SAMRÅDSHANDLING 2015-09-08 Dnr: 2015-000172 PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR KV. PORTALEN, FASTIGHETEN PORTALEN 1 M FL. EKSJÖ STAD, EKSJÖ KOMMUN, JÖNKÖPINGS LÄN SAMRÅDSHANDLING 1(7) PLAN-

Läs mer

Tillägg till detaljplan för kv. Lodjuret m.fl (fastigheten Lodjuret 11), Huddinge kommun

Tillägg till detaljplan för kv. Lodjuret m.fl (fastigheten Lodjuret 11), Huddinge kommun DATUM DIARIENR 2015-04-10 1 (6) Tillägg till planbeskrivning-antagandehandling Tillägg till planbeskrivning Tillägg till genomförandebeskrivning Tillägg till plankarta med bestämmelser Fastigheten Lodjuret

Läs mer

395 Antagandehandling. Detaljplan för Granen 5 Ronneby kommun, Blekinge län PLANBESKRIVNING. HANDLINGAR Planen består av följande handlingar:

395 Antagandehandling. Detaljplan för Granen 5 Ronneby kommun, Blekinge län PLANBESKRIVNING. HANDLINGAR Planen består av följande handlingar: Ronneby kommun, Blekinge län Idrottsplats Gymnasieskola/ sporthall Blekan Fotbollsplan/ Brunnsparken Översiktskarta, planområdet markerat med rött PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Planen består av följande handlingar:

Läs mer

Upphävande av Avstyckningsplan 3

Upphävande av Avstyckningsplan 3 Dnr 0450/08 Antagandehandling 2014-10-16 PLANBESKRIVNING Upphävande av Avstyckningsplan 3 i Stenungsund Stenungsunds kommun Västra Götalands län Upphävande av avstyckningsplan 3 2(9) PLANBESKRIVNING HANDLINGAR

Läs mer

Upprättad 2011-05-02 och reviderad 2011-10-03 Lantmätare Eva Engman (Explo AB) och planarkitekt Åsa Svensson

Upprättad 2011-05-02 och reviderad 2011-10-03 Lantmätare Eva Engman (Explo AB) och planarkitekt Åsa Svensson Diarienummer PBN 2008/0008 214 Detaljplan för SKOGSHÖJD, SÄTILA 2:90 M FL, Sätila, Marks kommun, Västra Götalands län Upprättad 2011-05-02 och reviderad 2011-10-03 Lantmätare Eva Engman (Explo AB) och

Läs mer

GULLRISET 6 m fl. Detaljplan för. Kinna, Marks kommun, Västra Götalands län. Diarienummer SBN 2005/0181 214. Upprättad 2005-09-05

GULLRISET 6 m fl. Detaljplan för. Kinna, Marks kommun, Västra Götalands län. Diarienummer SBN 2005/0181 214. Upprättad 2005-09-05 Diarienummer SBN 2005/0181 214 Detaljplan för GULLRISET 6 m fl Kinna, Marks kommun, Västra Götalands län Upprättad 2005-09-05 LAGA KRAFT 2005-10-21 1 (7) ANTAGNA PLANHANDLINGAR Plankarta med bestämmelser

Läs mer

Detaljplan Hamnholmen, som berör Ytterbyn 86:1 m.fl. Plankartan med bestämmelser blir juridiskt bindande efter antagande.

Detaljplan Hamnholmen, som berör Ytterbyn 86:1 m.fl. Plankartan med bestämmelser blir juridiskt bindande efter antagande. SAMRÅDSHANDLING Detaljplan Hamnholmen, som berör Ytterbyn 86:1 m.fl. Kalix kommun, Norrbottens län PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Följande handlingar utgör förslaget: Plankarta i skala 1:1000 med planbestämmelser

Läs mer

Upphävande av del av byggnadsplan för Stora Halsjön (F19), Östanfors 20:1 m.fl.

Upphävande av del av byggnadsplan för Stora Halsjön (F19), Östanfors 20:1 m.fl. SAMRÅDSHANDLING ENKELT PLANFÖRFARANDE Upphävande av del av byggnadsplan för Stora Halsjön (F19), Östanfors 20:1 m.fl. Folkärna S N Avesta kommun Dalarnas län Upprättad av Västmanland-Dalarna miljö- och

Läs mer

datum 2013-12-12 Detaljplan för del av fastigheten VÄSTERBOTTEN 9 i Fosie i Malmö

datum 2013-12-12 Detaljplan för del av fastigheten VÄSTERBOTTEN 9 i Fosie i Malmö datum 2013-12-12 diarienummer 2013-00307 Dp 5318 PLANBESKRIVNING Detaljplan för del av fastigheten VÄSTERBOTTEN 9 i Fosie i Malmö INLEDNING DETALJPLANENS SYFTE Syftet med detaljplanen är att göra det möjligt

Läs mer

Detaljplan för Ärlan 10, Vetlanda, Vetlanda kommun Planbeskrivning

Detaljplan för Ärlan 10, Vetlanda, Vetlanda kommun Planbeskrivning 2014-08-04 Dnr 2014/TK091 Detaljplan för Ärlan 10, Vetlanda, Vetlanda kommun Planbeskrivning Handlingar Planhandlingarna utgörs av denna beskrivning och plankarta med bestämmelser. Planens syfte och huvuddrag

Läs mer

FAMMARP 8:2, Kronolund

FAMMARP 8:2, Kronolund BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING tillhörande detaljplan för FAMMARP 8:2, Kronolund Frösakull, HALMSTAD Upprättad av samhällsbyggnadskontoret 2012-04-30 Reviderad 2013-11-25 LAGAR OM MILJÖBEDÖMNINGAR AV

Läs mer

Detaljplan för del av Svedala 63:3 m fl Församlingshemmet i Svedala, Svedala kommun, Skåne län (enkelt planförfarande) PLANBESKRIVNING

Detaljplan för del av Svedala 63:3 m fl Församlingshemmet i Svedala, Svedala kommun, Skåne län (enkelt planförfarande) PLANBESKRIVNING 1(5) 2007-11-30 Dnr 07.612 ANTAGANDE Detaljplan för del av Svedala 63:3 m fl Församlingshemmet i Svedala, Svedala kommun, Skåne län (enkelt planförfarande) PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Planbeskrivning med

Läs mer

Planbeskrivning. Bönan 6:1 m fl, Del av Gråberget. Upphävande av detaljplan m.m. Gävle kommun, Gävleborgs län

Planbeskrivning. Bönan 6:1 m fl, Del av Gråberget. Upphävande av detaljplan m.m. Gävle kommun, Gävleborgs län SAMHÄLLSBYGGNAD GÄVLE GRANSKNINGSHANDLING 2014-09-30 DNR: 13BMN60 HANDLÄGGARE: HENRY GREW Planbeskrivning Bönan 6:1 m fl, Del av Gråberget Upphävande av detaljplan m.m. Gävle kommun, Gävleborgs län Granskningstid:5

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för fastigheten Kalkonen 8 Katrineholms kommun

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för fastigheten Kalkonen 8 Katrineholms kommun 1(6) Dnr.PLAN.2010.5 PLANBESKRIVNING tillhörande Detaljplan för fastigheten Kalkonen 8 Katrineholms kommun SAMRÅDSHANDLING Upprättad på Samhällsbyggnadsförvaltningen i Katrineholm 2013-09-26 2(6) HANDLINGAR

Läs mer

OMRÅDE FÖR PLANÄNDRING

OMRÅDE FÖR PLANÄNDRING OMRÅDE FÖR PLANÄNDRING PLANBESKRIVNING ÄNDRING AV DETALJPLAN FÖR DEL AV FAGERSTA 3:2 I RÖNNINGEN Fagersta kommun Västmanlands län Upprättad av Västmanland-Dalarna miljö- och byggförvaltning 2012-11-07.

Läs mer

Ändring av DETALJPLAN för Linneryds prästgård 5:77 m fl med avseende på Linneryd 5:78 i Linneryd samhälle, Tingsryds kommun, Kronobergs län

Ändring av DETALJPLAN för Linneryds prästgård 5:77 m fl med avseende på Linneryd 5:78 i Linneryd samhälle, Tingsryds kommun, Kronobergs län 2010-11-22 Dnr:2010-1132-211 1(3) ANTAGANDEHANDLING Ändring av DETALJPLAN för Linneryds prästgård 5:77 m fl med avseende på Linneryd 5:78 i Linneryd samhälle, Tingsryds kommun, Kronobergs län PLANBESKRIVNING

Läs mer

Tillägg till PLANBESKRIVNING

Tillägg till PLANBESKRIVNING Detaljplan för Kråkebacken 7:161-7:193 samt del av 7:138 i Kågeröds samhälle Svalövs kommun, Skåne län. Antagen 2003-08-18 Laga kraft 2003-09-08 Tillägg till PLANBESKRIVNING Planområdet markeras med skraffering

Läs mer

Planbeskrivning Samrådshandling

Planbeskrivning Samrådshandling Planbeskrivning Samrådshandling Datum 2010-06-08 Dnr BMR/2010:28 Bygg-, miljö- och räddningsförvaltningen Detaljplan för fastigheten Svalan 10 inom Sparreholm, Flens kommun, Södermanlands län Handlingar

Läs mer

Detaljplan för Torget i Ingatorp, Eksjö kommun Fastigheten Ingatorp 4:211 m.fl.

Detaljplan för Torget i Ingatorp, Eksjö kommun Fastigheten Ingatorp 4:211 m.fl. Granskningshandling 2014-10-27 Dnr: 2013-0578-303 Granskningsskedet pågår mellan 2014-11-15 och 2014-12-08 PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Detaljplan för Torget i Ingatorp, Eksjö kommun Fastigheten Ingatorp

Läs mer

1281K-P117. Detaljplan för Nevers 8 i Lund, Lunds kommun (Borgåslingan 2 ) ENKELT PLANFÖRFARANDE PÄ 34/2013a SAMRÅDS/GRANSKNINGSHANDLING

1281K-P117. Detaljplan för Nevers 8 i Lund, Lunds kommun (Borgåslingan 2 ) ENKELT PLANFÖRFARANDE PÄ 34/2013a SAMRÅDS/GRANSKNINGSHANDLING ENKELT PLANFÖRFARANDE PÄ 34/2013a SAMRÅDS/GRANSKNINGSHANDLING Detaljplan för Nevers 8 i Lund, Lunds kommun (Borgåslingan 2 ) Upprättad 2014-02-10 Innehåll: Planbeskrivning Plankarta med planbestämmelser

Läs mer

Detaljplan för Bukärr 22:28 m fl, i Släp Kungsbacka kommun

Detaljplan för Bukärr 22:28 m fl, i Släp Kungsbacka kommun Över Planbeskrivning, Samrådshandling Bukärr Detaljplan för Bukärr 22:28 m fl, i Släp Kungsbacka kommun mmun Skala 1:20000 Upprättad i februari 2015 0 2014/P029 D 228 Handlingar: Planbeskrivning, denna

Läs mer

Ändring av detaljplan för del av HALVORSTORP TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING. 14P ANTAGANDEHANDLING Enkelt planförfarande.

Ändring av detaljplan för del av HALVORSTORP TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING. 14P ANTAGANDEHANDLING Enkelt planförfarande. Ändring av detaljplan för del av HALVORSTORP Halvorstorp TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING 14P ANTAGANDEHANDLING Enkelt planförfarande STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN Plankontoret Upprättad i oktober 2014 ANTAGEN

Läs mer

Detaljplan för del av Sandby 10:8 och Sandby 10:23 i Simrishamns kommun, Skåne län

Detaljplan för del av Sandby 10:8 och Sandby 10:23 i Simrishamns kommun, Skåne län Detaljplan för del av Sandby 10:8 och Sandby 10:23 i Simrishamns kommun, Skåne län PLANBESKRIVNING Handlingar Övriga handlingar Plankarta daterad 2012-10-30 rev. 2014-01-20 Planbeskrivning daterad 2012-10-30

Läs mer

Natur- och byggnadsnämnden

Natur- och byggnadsnämnden TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR 205-05-05 Rev. 205-05-20 SBN 204-232 (2) HANDLÄGGARE Jose Sterling 08 535 364 2 jose.sterling@huddinge.se Natur- och byggnadsnämnden Tillägg till detaljplan för del av Balingsnäs

Läs mer

Detaljplan för fastigheten Söderby 6:67 Inom stadsdelen Vendelsömalm Haninge kommun. Planbeskrivning. Samrådshandling Enkelt planförfarande

Detaljplan för fastigheten Söderby 6:67 Inom stadsdelen Vendelsömalm Haninge kommun. Planbeskrivning. Samrådshandling Enkelt planförfarande 2013-01-24 Dnr PLAN.2011.33 Detaljplan för fastigheten Söderby 6:67 Inom stadsdelen Vendelsömalm Haninge kommun Planbeskrivning Samrådshandling Enkelt planförfarande Planbeskrivning 1 INLEDNING Detaljplanens

Läs mer

PLANKARTA i Gnesta tätort, Gnesta kommun AKTUALITET: FASTIGHETSINDELNING 2013-04-16 KARTSTANDARD ENLIGT HMK-KA 2.2.6.1

PLANKARTA i Gnesta tätort, Gnesta kommun AKTUALITET: FASTIGHETSINDELNING 2013-04-16 KARTSTANDARD ENLIGT HMK-KA 2.2.6.1 Antagandehandling Dnr Plan 2012.3 Tillägg till PLANBESTÄMMELSER Följande gäller inom det särskilt avgränsade området. Underliggande stadsplan P 86-1 gäller jämsides med undantag för de bestämmelser som

Läs mer

Detaljplan för del av STARE 1:109 m. fl.

Detaljplan för del av STARE 1:109 m. fl. Fotomontage över planområdet med nya vägar och bostäder illustrerade Antagen av KF 2013-05-30 Laga kraft 2013-06-28 Genomförandebeskrivning Detaljplan för del av STARE 1:109 m. fl. Strömstads kommun, Västra

Läs mer

Detaljplan. ning (Antagandehandling)

Detaljplan. ning (Antagandehandling) Planbeskrivn Detaljplan för Kv. Mäklaren m..fl Falköpings kommun ning (Antagandehandling) HANDLINGAR Planförslaget består av plankarta i skala a 1:1000 med bestämmelser. Till förslaget hör planbeskrivning

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för GUSTAV BAR & GRILL ENKELT PLANFÖRFARANDE. Malung-Sälens kommun Dalaranas län

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för GUSTAV BAR & GRILL ENKELT PLANFÖRFARANDE. Malung-Sälens kommun Dalaranas län PLANBESKRIVNING Detaljplan för GUSTAV BAR & GRILL Beslut om samråd Instans Datum Malung-Sälens kommun Dalaranas län Upprättad i december 2013 av Bygg-Teknik i Malung AB Beslut om särskilt hörande av samrådskrets

Läs mer

som tillhör detaljplan för fastigheten MILANO 7 i Innerstaden i Malmö

som tillhör detaljplan för fastigheten MILANO 7 i Innerstaden i Malmö 2011 03 04 Dp 5156 BESKRIVNING som tillhör detaljplan för fastigheten MILANO 7 i Innerstaden i Malmö HANDLINGAR Planhandlingarna omfattar plankarta med bestämmelser, genomförandebeskrivning, fastighetsförteckning

Läs mer

Detaljplan för del av RAMSHÖJDEN. Degerfors kommun, Örebro län DEGERFORS KOMMUN. Planområde. Flygfoto över Ramshöjden mot väster. UTSTÄLLNINGSHANDLING

Detaljplan för del av RAMSHÖJDEN. Degerfors kommun, Örebro län DEGERFORS KOMMUN. Planområde. Flygfoto över Ramshöjden mot väster. UTSTÄLLNINGSHANDLING DEGERFORS KOMMUN UTSTÄLLNINGSHANDLING Kommunstyrelseförvaltningen Datum 2008-09-10 Handläggare K K Kerstin Jansson Beteckning KS Dnr 248-2008 Detaljplan för del av RAMSHÖJDEN Degerfors kommun, Örebro län

Läs mer

Planbeskrivning. Norrlandet 3:1 m.fl., Kristinelund. Detaljplan för bostäder m.m. Gävle kommun, Gävleborgs län

Planbeskrivning. Norrlandet 3:1 m.fl., Kristinelund. Detaljplan för bostäder m.m. Gävle kommun, Gävleborgs län SAMHÄLLSBYGGNAD GÄVLE SAMRÅDSHANDLING 2013-09-30 HANDLÄGGARE: HENRY GREW Planbeskrivning Norrlandet 3:1 m.fl., Kristinelund Detaljplan för bostäder m.m. Gävle kommun, Gävleborgs län Samrådstid: 5 november

Läs mer

Detaljplan för ett område utmed järnvägen, Stockaryds samhälle, Sävsjö kommun

Detaljplan för ett område utmed järnvägen, Stockaryds samhälle, Sävsjö kommun Detaljplan för ett område utmed järnvägen, Stockaryds samhälle, Sävsjö kommun Foto från 2003 UTSTÄLLNINGSHANDLING INNEHÅLL: PLANBESKRIVNING och GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Handlingar Planhandlingarna består

Läs mer

Studentbostäder, restaurang och livsmedelsbutik på Trollbäcksvägen

Studentbostäder, restaurang och livsmedelsbutik på Trollbäcksvägen LAGA KRAFTHANDLING Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen Henrik Svensson, Planarkitekt PLANBESKRIVNING TILLHÖRANDE DETALJPLAN FÖR Studentbostäder, restaurang och livsmedelsbutik på Trollbäcksvägen Hanviken

Läs mer

del av stadsldelen Ljungdala i Hässleholm, Hässleholms kommun

del av stadsldelen Ljungdala i Hässleholm, Hässleholms kommun Planbeskrivning Dnr: BN 2014-478 Samrådshandling Ändring genom tillägg inom detaljplaner för del av stadsldelen Ljungdala i Hässleholm, Hässleholms kommun Handlingar Till detaljplanen hör planbeskrivning

Läs mer

DNR 2007-0582 1/5 DETALJPLAN FÖR JÄRNVÄGSGATAN OMFATTANDE DEL AV FASTIGHETEN SVENLJUNGA 5:399 I SVENLJUNGA KOMMUN, VÄSTRA GÖTALANDS LÄN

DNR 2007-0582 1/5 DETALJPLAN FÖR JÄRNVÄGSGATAN OMFATTANDE DEL AV FASTIGHETEN SVENLJUNGA 5:399 I SVENLJUNGA KOMMUN, VÄSTRA GÖTALANDS LÄN DNR 2007-0582 1/5 ANTAGANDEHANDLING NORMALT PLANFÖRFARANDE DETALJPLAN FÖR JÄRNVÄGSGATAN OMFATTANDE DEL AV FASTIGHETEN SVENLJUNGA 5:399 I SVENLJUNGA KOMMUN, VÄSTRA GÖTALANDS LÄN PLANBESKRIVNING HANDLINGAR

Läs mer

Detaljplan för Kv DOMHERREN m fl i Ulricehamn Ulricehamns kommun Västra Götalands län

Detaljplan för Kv DOMHERREN m fl i Ulricehamn Ulricehamns kommun Västra Götalands län Detaljplan för Kv DOMHERREN m fl i Ulricehamn Ulricehamns kommun Västra Götalands län Enkelt planförfarande enl 5 kap 28 PBL Upprättad den 10 januari 2006 MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSKONTORET ANTAGANDEHANDLING

Läs mer

Planbeskrivning GRANSKNINGSHANDLING. upprättad i september 2012

Planbeskrivning GRANSKNINGSHANDLING. upprättad i september 2012 Vår beteckning Dnr 2012/124 GRANSKNINGSHANDLING (Enkelt planförfarande) Detaljplan för del av kvarteret Sims inom centrumområdet i Borlänge kommun, Dalarnas län upprättad i september 2012 HANDLINGAR Planhandlingarna

Läs mer

Detaljplan för bostäder inom NOL 13:1 m fl Ale kommun, Västra Götalands län

Detaljplan för bostäder inom NOL 13:1 m fl Ale kommun, Västra Götalands län Detaljplan för bostäder inom NOL 13:1 m fl Ale kommun, Västra Götalands län GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING ENKELT PLANFÖRFARANDE 2009-04-02 Rev. 2009-10-20 Diarienummer: MBN0063/08 Specifikationsnummer:

Läs mer

Detaljplan för del av Stärbsnäs 1:28 i Björkö-Arholma församling Dnr 12-418.214 Ks 12-412

Detaljplan för del av Stärbsnäs 1:28 i Björkö-Arholma församling Dnr 12-418.214 Ks 12-412 SAMRÅDSFÖRSLAG 2013-03-25 ANTAGANDEHANDLING ENKELT PLANFÖRFARANDE enligt PBL 5:7 Detaljplan för del av Stärbsnäs 1:28 i Björkö-Arholma församling Dnr 12-418.214 Ks 12-412 PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Till

Läs mer

PROGRAM till detaljplan för Hjälmaröd 4:20 och 4:203 m fl i Kivik Simrishamns kommun, Skåne län

PROGRAM till detaljplan för Hjälmaröd 4:20 och 4:203 m fl i Kivik Simrishamns kommun, Skåne län PROGRAM till detaljplan för Hjälmaröd 4:20 och 4:203 m fl i Kivik Simrishamns kommun, Skåne län Programmet har upprättats 2006-11-14 Handlingar 1(4) Planprogram, 2006-11-14 Fastighetsförteckning, 2006-11-14,

Läs mer

Tillägg till. DETALJPLAN FÖR DEL AV TRANÅSKVARN 1:1 (Näckströms småbåtshamn) i Tranås tätort. DETALJPLAN - Samråd

Tillägg till. DETALJPLAN FÖR DEL AV TRANÅSKVARN 1:1 (Näckströms småbåtshamn) i Tranås tätort. DETALJPLAN - Samråd Datum Vår bet 2014-09-05 Dnr 2014-77 Er bet Adressat Enligt sändlista DETALJPLAN - Samråd Härmed översändes handlingar för: Tillägg till DETALJPLAN FÖR DEL AV TRANÅSKVARN 1:1 (Näckströms småbåtshamn) Upprättad

Läs mer

Ändring av detaljplan för utvidgning av detaljplan för område inom Övre Tjärna

Ändring av detaljplan för utvidgning av detaljplan för område inom Övre Tjärna Diarienr Plan nr KS 2015/240 572 SAMRÅDSHANDLING Ändring av detaljplan för utvidgning av detaljplan för område inom Övre Tjärna i Borlänge kommun, Dalarnas län Upprättad i mars 2015 Tillägg till planbeskrivning

Läs mer

Detaljplan för del av Nötsäter 1:311 Dunkavlemyren

Detaljplan för del av Nötsäter 1:311 Dunkavlemyren GENOMFÖRANDEBESKRIVNING 2014-03-05 NORMALT PLANFÖRFARANDE (Utställningshandling) Detaljplan för del av Nötsäter 1:311 Dunkavlemyren Tjörns Kommun, Västra Götaland 1. INLEDNING Genomförandebeskrivningen

Läs mer

2012-10-26 Byggnads- och miljönämnden Dnr: 10BMN330 Handläggare: Ann-Charlotte Brunk

2012-10-26 Byggnads- och miljönämnden Dnr: 10BMN330 Handläggare: Ann-Charlotte Brunk Sid 1 (1) 2012-10-26 Byggnads- och miljönämnden Dnr: 10BMN330 Handläggare: Ann-Charlotte Brunk Lagakraftbevis Vallbacken 2:5, Gustavsplan Detaljplan för bostäder, Gävle kommun, Gävleborgs län Detaljplanen

Läs mer

PLANBESKRIVNING Diarienummer 2013 S030 Plan nr 431

PLANBESKRIVNING Diarienummer 2013 S030 Plan nr 431 LAGA KRAFT 2013-05 - 24 PLANBESKRIVNING Diarienummer 2013 S030 Plan nr 431 ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för del av Brodalen 22:1 (Biltvätten) i Lindesberg, Lindesbergs kommun, Örebro län Detaljplan för

Läs mer

BEBYGGELSEUTVECKLING. bebyggelseutveckling. ÖP 2012, Översiktsplan för Härryda Kommun

BEBYGGELSEUTVECKLING. bebyggelseutveckling. ÖP 2012, Översiktsplan för Härryda Kommun BEBYGGELSEUTVECKLING bebyggelseutveckling REKOMMENDATIONER ÖP 2012, Översiktsplan för Härryda Kommun 135 Tolkning av begrepp i Plan- och bygglagen En ny Plan- och bygglag (2010:900), PBL började gälla

Läs mer

Handläggare Diarienummer Datum Sidan 1(9) Henrik Siksjö B2013/425 2014-04-09. Plan- och genomförandebeskrivning

Handläggare Diarienummer Datum Sidan 1(9) Henrik Siksjö B2013/425 2014-04-09. Plan- och genomförandebeskrivning Handläggare Diarienummer Datum Sidan 1(9) Henrik Siksjö B2013/425 Plan- och genomförandebeskrivning Antagen av BMN 2014-09-22 Laga kraft 2014-10-16 Kanalkiosken Detaljplan för del av Centrum 2:2 samt Dalkarlen

Läs mer

Detaljplan för Blåklockan mm Planbeskrivning 1(4) ANTAGANDEHANDLING

Detaljplan för Blåklockan mm Planbeskrivning 1(4) ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för Blåklockan mm Planbeskrivning 1(4) Detaljplan för Blåklockan mm inom Prästängen, Arvika kommun PLANBESKRIVNING Handlingar Planen omfattar följande handlingar: 1. Planbeskrivning 2. Genomförandebeskrivning

Läs mer

DETALJPLANEPROGRAM FÖR KILE 1:125 m.fl. VID HATTEVIK STRÖMSTAD KOMMUN VÄSTRA GÖTALANDS LÄN

DETALJPLANEPROGRAM FÖR KILE 1:125 m.fl. VID HATTEVIK STRÖMSTAD KOMMUN VÄSTRA GÖTALANDS LÄN SIDAN 1 (5) DETALJPLANEPROGRAM FÖR KILE 1:125 m.fl. VID HATTEVIK STRÖMSTAD KOMMUN VÄSTRA GÖTALANDS LÄN På uppdrag av fastighetsägarna inom Kile 1:125 har Lars Fernqvist, arkitekt SAR/MSA, upprättat detta

Läs mer

Genomförandebeskrivning

Genomförandebeskrivning 1(8) Genomförandebeskrivning SPN-237/2010 214 tillhörande detaljplan för del av fastigheten Ljura 1:2, med närområde (bostäder vid Albrektsvägen) inom Ljura i Norrköping den 6 februari 2015 ANTAGANDEHANDLING

Läs mer

Upphävande av detaljplan för golfbana vid Rossö gård

Upphävande av detaljplan för golfbana vid Rossö gård Antagandehandling Upphävande av detaljplan för golfbana vid Rossö gård Del av Nyland 14:1, Nordanåker 1:11 Figur 1. Ortofoto med det aktuella planområdet illustrerat. Antagandehandling Upphävande av detaljplan

Läs mer

Planområde. Flygfoto över fastigheten JANNELUND 10:4, Storgatan 1 från söder.

Planområde. Flygfoto över fastigheten JANNELUND 10:4, Storgatan 1 från söder. DEGERFORS KOMMUN SAMRÅDSHANDLING Kommunstyrelseförvaltningen Datum Handläggare 2009-03-30 K K Kerstin Jansson Beteckning KS 28-2009 Detaljplan för fastigheten JANNELUND 10:4 Degerfors kommun, Örebro län

Läs mer

Brunn 2:4, Västergårds-Ollas

Brunn 2:4, Västergårds-Ollas PLANBESKRIVNING 2012-03-26 Antagen av BMN: 2012-05-24 Dnr: 12BMN13 Laga kraft: 2012-06-25 Handläggare: Sari Svedjeholm Brunn 2:4, Västergårds-Ollas Detaljplan för bostad Gävle kommun, Gävleborgs län SAMHÄLLSBYGGNAD

Läs mer

Planprogram för del av Teckomatorp 12:1 m fl (Södra Vallarna), Teckomatorp, Svalövs kommun.

Planprogram för del av Teckomatorp 12:1 m fl (Södra Vallarna), Teckomatorp, Svalövs kommun. Diarienr 13-2012 Planprogram för del av Teckomatorp 12:1 m fl (Södra Vallarna), Teckomatorp, Svalövs kommun. Underlag för bedömning av betydande miljöpåverkan, checklista Plan- och bygglovsarkitekt, Vlasta

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan Smeden 13, Östertull, Falköpings stad

PLANBESKRIVNING. Detaljplan Smeden 13, Östertull, Falköpings stad PLANBESKRIVNING Detaljplan Smeden 13, Östertull, Falköpings stad, juni 2009 BESKRIVNING HANDLINGAR Planförslaget består av plankarta i skala 1:1000 med bestämmelser. Till förslaget hör planbeskrivning,

Läs mer

Förslag till detaljplan för del av Spjälkö 2:5 med flera Ronneby kommun, Blekinge län

Förslag till detaljplan för del av Spjälkö 2:5 med flera Ronneby kommun, Blekinge län 389 Förslag till detaljplan för del av Spjälkö 2:5 med flera Ronneby kommun, Blekinge län PLANBESKRIVNING Planområdet är beläget cirka åtta km sydväst om Ronneby centrum, söder om Spjälkövägen. 1 HANDLINGAR

Läs mer

DETALJPLAN FÖR YNGSHYTTAN 1:216 (MALMGÅRDEN I PERSBERG) Filipstads kommun, Värmlands län ANTAGANDEHANDLING

DETALJPLAN FÖR YNGSHYTTAN 1:216 (MALMGÅRDEN I PERSBERG) Filipstads kommun, Värmlands län ANTAGANDEHANDLING ANTAGANDEHANDLING DETALJPLAN FÖR YNGSHYTTAN 1:216 (MALMGÅRDEN I PERSBERG) Filipstads kommun, Värmlands län Upprättad av WSP Samhällsbyggnad, 2012-06-26 Beställare: Filipstads kommun Konsult: WSP Samhällsbyggnad,

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Ändring av detaljplan Kv. Domkraften (del av), Floby Falköpings kommun. Antagandehandling. Stadsbyggnadsavdelningen 2012-05-15

PLANBESKRIVNING. Ändring av detaljplan Kv. Domkraften (del av), Floby Falköpings kommun. Antagandehandling. Stadsbyggnadsavdelningen 2012-05-15 PLANBESKRIVNING Ändring av detaljplan Kv. Domkraften (del av), Floby Falköpings kommun Antagandehandling Stadsbyggnadsavdelningen 2012-05-15 BESKRIVNING HANDLINGAR Planförslaget består av plankarta i skala

Läs mer

Detaljplan för Åkarp 29:15 i Marieholm Eslövs kommun, Skåne län

Detaljplan för Åkarp 29:15 i Marieholm Eslövs kommun, Skåne län PLANBESKR1VNING SAMRÅDSHANDLING 1 (5) Detaljplan för Åkarp 29:15 i Marieholm Eslövs kommun, Skåne län SAMRÅDSIIANDLING PLANBESKRIVNING SAMRÅDSHANDLING 2(5) PLANBESKRIVNING HANDLINGAR PIANDATA Plankarta

Läs mer

PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Detaljplan för Kv. RATTEN, m.fl i Bromölla, Bromölla kommun PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ALLMÄNT Handlingar Plankarta med förslag till planbestämmelser Plan- och genomförandebeskrivning Fastighetsförteckning

Läs mer

Ändring, genom tillägg, av detaljplan nr 357, avseende Vinreceptet 13, Viby

Ändring, genom tillägg, av detaljplan nr 357, avseende Vinreceptet 13, Viby Ändring, genom tillägg, av detaljplan nr 357, avseende Vinreceptet 3, Viby Godkänt dokument, 0-05-5, Katarina Kämpe Antagandehandling 0-05-07 Dnr 0/079 KS 03 Innehåll Planbeskrivning 3 Syfte 3 Handlingar

Läs mer

PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Antagandehandling Augusti 2011 Dnr 2010/2087 Detaljplan för Sjöryd 1:420 Omsorgsbostäder i Mullsjö Mullsjö kommun PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Planhandlingen utgörs av denna

Läs mer

A 4993 PLANBESKRIVNING. Detaljplan för del av Kolberga 2:69 Centralorten, Oskarshamns kommun Upprättad av samhällsbyggnadskontoret 2009-08-30

A 4993 PLANBESKRIVNING. Detaljplan för del av Kolberga 2:69 Centralorten, Oskarshamns kommun Upprättad av samhällsbyggnadskontoret 2009-08-30 A 4993 Detaljplan för del av Kolberga 2:69 Centralorten, Oskarshamns kommun Upprättad av samhällsbyggnadskontoret 2009-08-30 Uppdragsbeslut 2009-06-17 Samrådsbeslut 2009-10-14 Utställningsbeslut 2010-02-10

Läs mer

SAMHÄLLE, TINGSRYDS KOMMUN KRONOBERGS LÄN.

SAMHÄLLE, TINGSRYDS KOMMUN KRONOBERGS LÄN. ANTAGANDEHANDLING Sid 1 (4) VÄCKELSÅNG 6:14 m fl VÄCKELSÅNGS SAMHÄLLE, TINGSRYDS KOMMUN KRONOBERGS LÄN. DETALJPLAN PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Till planförslaget hör denna beskrivning, genomförandebeskrivning

Läs mer

Detaljplan för fastigheten Tamburinen 1 m fl Del av Östra Eklanda G E N O M F Ö R A N D E B E S K R I V N I N G

Detaljplan för fastigheten Tamburinen 1 m fl Del av Östra Eklanda G E N O M F Ö R A N D E B E S K R I V N I N G Dnr 152/08 Upprättad 2011-11-28 1 Reviderad 2012-05-22 Detaljplan för fastigheten Tamburinen 1 m fl Del av Östra Eklanda Mölndals stad Västra Götalands län ANTAGANDEHANDLING G E N O M F Ö R A N D E B E

Läs mer

PLANBESKRIVNING SAMRÅDSFÖRSLAG 2009-11-09 ANTAGANDEHANDLING

PLANBESKRIVNING SAMRÅDSFÖRSLAG 2009-11-09 ANTAGANDEHANDLING SAMRÅDSFÖRSLAG 2009-11-09 ANTAGANDEHANDLING ENKELT PLANFÖRFARANDE enligt ÄPBL 5:28 Detaljplan för del av fastigheten Häverö-Norrby 26:4 i Häverö-Edebo-Singö församling Dnr 07-10155.214 Ks 07-1026 PLANBESKRIVNING

Läs mer

UTSTÄLLNINGSHANDLING Diarienummer: PBN 2012/458 214 Diarienummer: KS 2014-300 214. Detaljplan för KV KINNASTRÖM, Kinnaström 4 m.fl.

UTSTÄLLNINGSHANDLING Diarienummer: PBN 2012/458 214 Diarienummer: KS 2014-300 214. Detaljplan för KV KINNASTRÖM, Kinnaström 4 m.fl. UTSTÄLLNINGSHANDLING Diarienummer: PBN 2012/458 214 Diarienummer: KS 2014-300 214 Detaljplan för KV KINNASTRÖM, Kinnaström 4 m.fl. Kinna, Marks kommun, Västra Götalands Län Upprättad 2014-10-07 Exploateringsingenjör

Läs mer

P L A N B E S K R I V N I N G

P L A N B E S K R I V N I N G NACKA KOMMUN Planenheten DP 353 ONS 46/2003 214 P L A N B E S K R I V N I N G Detaljplan för del av Sicklaön 369:37, hus nr 9 Nacka Strand, Nacka kommun Upprättad på Planenheten i mars 2005 Enkelt planförfarande

Läs mer

Planbeskrivning - Detaljplan för Tofsvipan 2, Ändring genom tillägg, Vaggeryds tätort, Vaggeryds kommun Samrådshandling

Planbeskrivning - Detaljplan för Tofsvipan 2, Ändring genom tillägg, Vaggeryds tätort, Vaggeryds kommun Samrådshandling Planbeskrivning - Detaljplan för Tofsvipan 2, Ändring genom tillägg, Vaggeryds tätort, Vaggeryds kommun Samrådshandling Planen är ute på samråd under tiden 2014-08-08 t.o.m. 2014-09-29. Synpunkter på detaljplanen

Läs mer

NORRA HAMNEN KRONBERGET 1:209 m fl GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ORGANISATORISKA FRÅGOR. Lysekil, Lysekils kommun. ANTAGANDEHANDLING Upprättad 2013-08-21

NORRA HAMNEN KRONBERGET 1:209 m fl GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ORGANISATORISKA FRÅGOR. Lysekil, Lysekils kommun. ANTAGANDEHANDLING Upprättad 2013-08-21 Dnr: LKS 12-64-214 Kommunstyrelsen ANTAGANDE Planen är antagen av Kommunfullmäktige i Lysekils kommun 2013-12-19, 172. Detaljplan för restaurang NORRA HAMNEN KRONBERGET 1:209 m fl Lysekil, Lysekils kommun

Läs mer

Ändring av detaljplan för Kv. TOLVAN (Expo-Huset) Pl 203

Ändring av detaljplan för Kv. TOLVAN (Expo-Huset) Pl 203 Antagen av TN 20XX-XX-XX Vunnit laga kraft 20XX-XX-XX Plannr 203 Dnr 261/12 Ändring av detaljplan för Kv. TOLVAN (Expo-Huset) Pl 203 ANTAGANDEHANDLING TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING FASTIGHETSFÖRTECKNING

Läs mer

SAMRÅDSREDOGÖRELSE. Detaljplan för. Rinkaby 6:2, del av, m.fl., vid Madenvägen i Rinkaby, Kristianstads kommun A. YTTRANDEN UTAN ERINRAN

SAMRÅDSREDOGÖRELSE. Detaljplan för. Rinkaby 6:2, del av, m.fl., vid Madenvägen i Rinkaby, Kristianstads kommun A. YTTRANDEN UTAN ERINRAN 1(5) 2014-09-10 BN 2013-8881 Detaljplan för Rinkaby 6:2, del av, m.fl., vid Madenvägen i Rinkaby, Kristianstads kommun SAMRÅDSREDOGÖRELSE Detaljplanen har varit utsänd på samråd under tiden den 9 juni

Läs mer

Del av ABISKO ÖSTRA, Del av Abisko 1:22

Del av ABISKO ÖSTRA, Del av Abisko 1:22 Ändring med tillägg av detaljplan för del av Abisko Östra, Abisko 1:22, laga kraft 1995-01-13 Del av ABISKO ÖSTRA, Miljö- och byggnämnden Upprättad i november 2008 ANTAGANDEHANDLING Ändring av detaljplan

Läs mer

Planens syfte och huvuddrag Syftet med planändringen är att, så långt möjligt, anpassa bestämmelserna till rådande förhållanden och behov.

Planens syfte och huvuddrag Syftet med planändringen är att, så långt möjligt, anpassa bestämmelserna till rådande förhållanden och behov. 3 5 4 3 5 5 8 7 9 8 8 6 6 Samhällsbyggnadskontoret Ändring av Detaljplan för GENETA, del 7 inom stadsdelen Geneta i Södertälje Tillägg till PLANBESKRIVNING Arkivnummer: P 595 Dnr. 009-0003-4 Upprättad

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Detaljplan för Getabrohult 1:9 m fl GRÖNKULLEN Bollebygds Kommun, Västra Götalands län Antagandehandling 2006-08-29 Detaljplan för Getabrohult 1:9 m fl, GRÖNKULLEN GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

Läs mer

Plankarta med bestämmelser, planbeskrivning. genomförandebeskrivning, grundkarta och fastighetsförteckning

Plankarta med bestämmelser, planbeskrivning. genomförandebeskrivning, grundkarta och fastighetsförteckning ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för del av Tingsryd 1:51, Öresund 2 och Tingsmåla 2:5 samt Tingsryd 1:66 och Värmeverket 1 i Tingsryds samhälle, Tingsryds kommun, Kronobergs län PLANBESKRIVNING HANDLINGAR

Läs mer