SAMHÄLLSBYGGNAD GÄVLE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SAMHÄLLSBYGGNAD GÄVLE"

Transkript

1 SAMHÄLLSBYGGNAD GÄVLE , REVIDERAD DNR: 12BMN58 HANDLÄGGARE: THOBIAS NILSSON Planbeskrivning Del av Norrlandet 3:1, Engesberg Detaljplan för bostäder m.m. Gävle kommun, Gävleborgslän

2 Planens syfte och huvuddrag I Engesberg har det länge funnits en efterfrågan på att uppföra ett seniorboende i anslutning till den gamla gården. Enligt preliminära skisser handlar det om ca 30 lägenheter. Det finns även ett mindre område i översiktsplanen intill herrgården (f d köksträdgården) som är utpekat för bostadsbebyggelse som ska prövas i planen. I planarbetet ingår också området strax söder om Engesbergs gård som pekas ut som lämplig plats för Villa Sjötorp. Detaljplanen ska generellt hantera en framtida god hantering av platsens kulturvärden genom skydds- och varsamhetsbestämmelser för Engesbergs gård med omkringliggande park. Planen ska även ange hänsyns- och utformningsbestämmelser för den nya bebyggelsen. Byggnads- och miljönämnden beslutade att undanta delar ur planbeskrivningen och plankartan enligt beslut I beskrivningen markeras dessa delar med röd ram och i plankartan markeras området med en särskild gräns. Förenligt med 3, 4 och 5 kap MB Norrlandet utgör ett riksintresseområde för kulturmiljövården. Planområdet är en liten del inom detta område. Värdebärare för riksintresset är bland annat sommarvillorna och landstället Engesberg. Gården är utvecklad från en fäbod och delar av flygeln, som är den äldsta byggnaden inom planområdet, härstammar från 1700-talet. Den viktigaste värdebäraren på Norrlandet är sommarvillorna med bakomliggande skogsparti. Endast en mindre del av skogspartiet ingår i detaljplanen För att inte påverka riksintresset negativt ska vyn från vattnet med sommarvillor och skog i fonden vara oförändrad. I övrigt bevaras Engesbergs gårdsanläggning som ett av två bevarade landställen på Norrlandet. Anläggningen påverkas dock av ny bebyggelse som förläggs i den f d köksträdgården och skogsområdet strax nordöst om gården. Den f d fäbodskogen påverkas också till liten del av ny bebyggelse. Den nya bebyggelsen blir delvis synlig från Engesbergsviken. 1

3 Plandata Lägesbestämning Detaljplanen är avgränsad till Engesbergs gård som ligger på Norrlandet ca 12 km från Gävle centrum. I planen ingår även omkringliggande bebyggelse med skogs- och parkområden. I väster avgränsas planen av strandzonen mot Engesbergsviken och i öster av stenmuren mot Ryssängen. Areal Detaljplanen omfattar ett område på ca 5 hektar. Markägoförhållanden Inom planområdet ligger endast fastigheten Norrlandet 3:1 som ägs av Gävle kommun. 2

4 Tidigare ställningstaganden Översiktliga planer För området finns det en ny översiktsplan som antogs av kommunfullmäktige Den fördjupade översiktsplanen ger stöd för den föreslagna användningen och anger att den nya bebyggelsen ska anpassas till den befintliga kultur- och parkmiljön. Engesbergsområdet enligt översiktsplanen. Planområdet är markerat med röd linje. Utdrag ur FÖP Norrlandet: Seniorboende Seniorboende, eller s k trygghetsboende, föreslås kunna byggas vid Engeltofta backe, vid Böna skola, vid Engesberg eller i Utvalnäs. En mindre, sydlig del av campingområdet i Engesberg bebyggs med bostäder. Bostäder och camping i Engesberg Området används idag som campingplats och parkering. Översiktsplanen föreslår nu en utveckling av Engesberg med nya bostäder och med en bevarad och utvecklad camping. Även kulturmiljö, grönstruktur och service utvecklas vidare. Utredningsområde Områden där det inte varit möjligt att lägga fast den framtida markanvändningen betecknas som utredningsområden i plankartan. U.2 Engesberg. Lilla ängen norr om Engesbergs gård utreds vidare för bostäder. 3

5 För Engesbergsområdet förslås nu: Badplatsen bevaras och utvecklas med parkering och kiosktomt. (Ingår delvis i detaljplanen) Strandzonen mellan badet och fiskekajen utvecklas vidare med grillplatser, ny småbåtshamn och servering. (ingår ej i detaljplanen) Infarten till Engesbergsområdet flyttas närmare Bönan enligt gällande detaljplan. (ingår ej i detaljplanen) Äldre sommarvillor och äldre skog vid Solviksvägen bevaras. (uppfylls av planförslaget) Mindre bollplan vid Engesbergs Gård kan utvecklas med lekplats eller aktivitetspark. (uppfylls av planförslaget) Äldre lövskog och park sydväst om Engesbergs gård gallras och vårdas som park. (uppfylls av planförslaget) Engesbergs Gård kan säljas som bostad efter en planläggning med bevarandeinriktning. (uppfylls av planförslaget) Bostäder, eventuellt s k trygghetsboende, byggs i skogspartiet öster om Engesbergs Gård, område B.7. (uppfylls av planförslaget) Camping med stugor minskas något i södra delen närmast Ryssängen. (Ingår delvis i detaljplanen) Campingområdet kan ev. utökas något på skogsmark närmast Bönavägen. (ingår ej i detaljplanen) Program för detaljplan Något program har inte upprättats då översiktsplanen ger tillräckligt stöd inför detaljplaneläggning av området. Detaljplaner, områdesbestämmelser och förordnanden Planområdet berörs av två gällande detaljplaner. Engesbergs gård och flygeln omfattas av detaljplan från 1960 som anger friluftsändamål med obegränsad byggrätt. För området runt Engesbergs gård finns det en nyare detaljplan som antogs av Byggnadsnämnden och som vann laga kraft den 27 oktober Planens syfte var att kunna medge en försäljning av marken till ett företag inom campingindustrin. Försäljningen blev aldrig genomförd och fastigheten ägs idag av kommunen. Kommunens miljömål God bebyggd miljö Gävle kommuns lokala miljömål anger följande inom området God bebyggd miljö. Städer, tätorter och annan bebyggd miljö ska utgöra en god och hälsosam livsmiljö samt medverka till en lokalt och globalt god miljö. Natur- och kulturvärden ska tas tillvara och utvecklas. Byggnader och anläggningar ska lokaliseras och utformas på ett miljöanpassat sätt och så att en långsiktigt god hushållning med mark, vatten och andra resurser främjas. Planförslaget uppfyller miljömålet genom: Miljömålet uppfylls genom att kulturmiljö kring Engesbergs gård skyddas och värdefulla landskapselement undantas från exploatering. Den nya bebyggelsen blir underordnad och får en modern men diskret utformning. Det är även 4

6 positivt att det skapas ett liv kring den gamla anläggningen. Planen medger även en utveckling och försäljning av gårdsanläggningen vilket torde trygga dess fortlevnad. Vision 2025 Vision Gävle sätter segel Visionen beskriver kommunens önskade bild av Gävle i framtiden. Tillsammans med strategin Vägen till 2025 inspirerar och visar den vägen i den gemensamma utvecklingen av Gävle. Planförslaget uppfyller visionen genom: Forma attraktiva boendemiljöer för alla samhällsgrupper i stadsdelar som kan försörjas med hållbara transportlösningar och med ett utbud av service, mötesplatser och grön miljö i form av ren luft, mark och vatten. Miljökonsekvensbeskrivning Planens genomförande bedöms inte medföra sådan betydande miljöpåverkan att en miljökonsekvensbeskrivning enligt Plan- och bygglagen 5 kap. 18 och miljöbalken 6 kap. behöver upprättas. Konsekvenser av detaljplanens genomförande beskrivs tydligt under rubriken Konsekvenser. Kommunala beslut i övrigt Planuppdrag Byggnads- och miljönämnden beslutade den 14 juni 2012, 24, att ge Samhällsbyggnad Gävle i uppdrag att upprätta en detaljplan för området. 5

7 Förutsättningar och förändringar Natur Största delen av planområdet består av tomt- och parkmark tillhörande Engesbergs gård. Mot Ryssängen och ned mot Solviksvägen finns ett skogsparti med äldre tallar och lövträd med vissa naturvärden och mycket stort värde för landskapsbilden och områdets värde som rekreations- och friluftsområde. Utsikt mot den gamla köksträdgården genom trädraden i nordväst. Allérna, den höga andelen ädellövträd, övriga äldre lövträd och de gamla tallarna utgör viktiga landskapselement, men har också naturvärden i och med den höga åldern och att många av dem står solbelyst. Träden kring den gamla köksträdgården står inom område betecknat med parkmark och ska bevaras och återplanteras vid behov. Höjdskillnaderna i området har tagits upp genom terraseringar och stenmurar. Även dessa har landskapsmässiga värden och kan bidra till den biologiska mångfalden i och med att de ger en annan livsmiljö än omgivningen. Inom planområdet finns en grov, död stam efter en lind som naturminnesförklarades 1923 (även registrerad som fornlämning, se nedan). Stamomkretsen i brösthöjd är 712 cm. Rotskotten visar på att det fortfarande finns liv i den. Skyltningen av naturminnet bör förbättras med en standardiserad naturminnesbricka samt information. Eventuellt kan det bli aktuellt med att stängsla in området där linden står för att motverka skadegörelse av den. Skogsstyrelsen är förvaltare av naturminnet, men länsstyrelsen är ytterst ansvarig. Vägen som leder till den föreslagna tomten för villa Sjötorp kantas delvis av en trädrad, en rest från den äldre parken kring Engesbergs gård. Tomten angränsar i nordväst mot en trädrad som också ingår i den fd parkanläggningen. Båda dessa trädrader är viktiga strukturelement och har vissa naturvärden i och med trädens ålder. Dessa träd står inom parkmark och ska bevaras. 6

8 Fornlämning Inom planområdet berörs tre objekt som är upptagna i Riksantikvarieämbetets register över fornlämningar. Lizzys lind som också är ett naturminne från 1923 finns i planområdets nordvästra del, Engesbergs fäbodar som ligger i skogen i det nordöstra hörnet av planområdet och stenristning utefter Solviksvägen (planområdet södra del). Det finns även en blästerbruksugn i planområdets omedelbara närhet (sydväst om planområdet). Alla lämningar omfattas av kulturminneslagen där länsstyrelsen är myndighetsutövare. Lizzys lind Befintlig bebyggelse Historik Området kring Engesbergs gård har gamla anor. Redan under medeltiden bör det ha funnits en fäbod här. Detta är belagt från 1500-talet via de historiska kartorna. Platsen för fäboden är inregistrerad som fornlämning. Det var bönder i Testebo och senare köpmän från Gävle stad som ägde området. Fäboden utvecklades till ett jordbruk och vid mitten av 1700-talet finns belägg för att det var en gård. På en karta från 1741 syns bebyggelsen men anläggningen benämns fortfarande fäbod. På en karta från 1771 är bebyggelsen tydligare redovisad med brygghus, sjöbod, köksbyggning och stora byggningen. Anläggningen benämns ännu som fäbodstället Ängesberg. Det är dock vanligt förekommande att fäbodställen utefter Norrlandet övergick till att bli herrgårdsliknande jordbruk under 1700-talet och ägdes av grosshandlare i Gävle. 7

9 1891 köptes anläggningen av Gävle stad och byggdes om till barnhem startade den nuvarande verksamheten med inriktning på camping och friluftsliv då badet anlades och mindre campingstugor byggdes i området.1 Karta med trädgårdsanläggningen Byggnader, trädgård och park Huvudbyggnaden är troligen uppförd på 1700-talet, möjligen under dess första hälft. Byggnaden var dock förfallen och byggdes om 1852 då den fick sin nuvarande prägel och då trapphuset i mitten på fasaden tillkom på dess sydöstra sida samt verandan med balkong mot nordväst byggdes den sydöstra fasaden till ytterligare. Idag bär byggnaden spår från 1700-, och talet. Gårdsanläggningen omges av karaktärsskapande strukturelement. En allé leder upp mot huvudbyggnaden i nordvästlig riktning. I sydöstra delen av planområdet finns en murterrassering samt en öppen halvcirkelformad yta som kringgärdas av träd. Såväl byggnader som tomt och park samt angränsande skogsmark är bedömd som kulturhistoriskt värdefull enl PBL 8:13, 14 samt Kulturmiljöunderlag till detaljplanen: Engesbergs Gård. Kulturhistorisk beskrivning och värdering. Länsmuseet Gävleborg Engesbergs Gård. Programutredning. Blomberg&Linscott Arkitekter AB

10 Engesberg gård är förutom gården Gröndal det enda kvarvarande landstället av sitt slag på Norrlandet. Huvudbyggnad Byggnadens exteriöra värdebärare är: Utseendet, dock påverkat mot sydost genom kraftig tillbyggnad. Stensockel, timmerstomme, panel, takfotslist, glasveranda, stentrappa och balkong med gjutjärnsräcke, fönsterbågar, skorstenar, dörrar. Byggnadens interiöra värdebärare är Kakelugnar, äldre snickerier såsom foder, socklar och dörrar. Köksflygeln är också uppförd under 1700-talet och har fungerat som huvudbyggnad under 1800-talets första hälft. Även denna byggnad renoverades vid mitten av 1800-talet och fick då sitt nuvarande utseende. Byggnaden bär spår från 1700-, och 1900-talet. Flygelbyggnaden Byggnadens exteriöra värdebärare är: Utseendet. Stensockel, timmerstomme, knutpilastrar, takfotlist, äldre fönsterbågar och dörrar, skorstenar. Trädgårds- och parkanläggningen vid Engesberg fanns anlagd Att döma av dess utseende och stil är den anlagd och utvecklad under 1800-talets första hälft. Anläggningen kringgärdas av allékantade vägar, ett parklandskap uppbyggt i engelsk stil samt en prydnadsträdgård vid huvudbyggnadens sydöstra fasad i en mer strikt planerad stil. På anläggningens östra sida tar skogen vid som är en rest efter platsens användning som fäbod. Övriga värdebärare: Rester av äldre trädgårdsanläggning, allér, murarna och murterasseringar och stenkällare. Värdebärarna är synliga strukturelement som är viktiga för miljön. Av gårdens ekonomibyggnader finns endast en lada bevarad på ängen sydväst om huvudbyggnaden. Bestämmelser för den befintliga bebyggelsen Huvudbyggnad Huvudbyggnaden föreslås bevaras på plats och ges användningsättet bostad och handel. Användningen handel innebär att flera versamheter kan vara möjliga så länge som dessa är förenliga med kulturvärdet samt att varsamhets- och skyddsbestämmelserna beaktas. Senare tillbyggnad mot sydöst bedöms ha ett mindre värde och påverkar huvudbyggnadens gestaltning negativt. Det är viktigt att byggnanden fortsätter vårdas och förvaltas i den traditionella och nyklassicistiska stil som byggnaden har. Senare tiders tillägg som t ex treluftfönster kan tas bort och ersättas med tvåluftsfönster. 9

11 Byggnadens värdebärare ska bevaras och beaktas vid fortsatt förvaltning. Se stycket ovan. Bild huvudbyggnad Planskiss som markerar del av huvudbyggnad som kan rivas (markerat med rött). 10

12 Tre utvecklingsmöjligheter bedöms vara möjliga för byggnaden för att beakta kulturvärden på den och tomten: Byggnaden bibehåller nuvarande utseende och volymer. Tillbyggnader från 1890 rivs för att återskapa byggnadens äldre utseende. Se planskiss. Byggnaden bibehåller nuvarande utseende och volymer men byggs till ytterligare mot sydöst i en våning genom att tillåta en volym mitt på fasaden som är 4 meter djup och 13 meter lång. Den ska ha en gestaltning som veranda. Mot nordväst kan den köksentré som revs på 1990-talet återuppföras med en volym på ca 3 meter på djupet och 8 meter på bredden. Den ska ha en gestaltning som en entré. Möjlig utformning av ny tillbyggnad mot öster Flygelbyggnad Flygeln bevaras på plats och till sitt utseende och ges användningssättet bostad, handel. Användningen handel innebär att flera användningssätt kan vara möjliga så länge som dessa är förenliga med kulturvärdet samt att varsamhetsoch skyddsbestämmelserna beaktas. Byggnaden är dock i bristande tekniskt skick. Om utredning skulle visa att byggnaden har omfattande skador som skulle innebära att stor del av stomme m m behöver ersättas kan undantag från rivningsförbudet vara skäligt. Skadeomfattningen ska vara mycket omfattande och vägas mot byggnadens höga ålder, vilket i sig gör den mycket värdefull. Bedömning ska ske av kompetens inom bygg och byggnadsvård/kulturmiljö. Ny byggnad ska då till volym, utseende, exteriört material och detaljer kopiera befintlig. Byggnadens värdebärare ska bevaras och beaktas vid fortsatt förvaltning. Se stycket ovan. 11

13 Bild flygelbyggnaden Det är viktigt att byggnanden fortsätter vårdas och förvaltas i den traditionella och nyklassicistiska stil som byggnaden har. Byggnadens värdebärare ska bevaras och beaktas vid fortsatt förvaltning. Se stycket ovan. Ladan Ladan föreslås bevaras på plats och till sitt utseende och ges användningen handel, användningen ska vara förenligt med kulturvärdet samt att varsamhetsbestämmelsen beaktas. Komplementbyggnaden är dock i bristande tekniskt skick. Om utredning skulle visa att byggnaden har omfattande skador som skulle innebära att stor del av stomme m m behöver ersättas kan ny byggnad uppföras. Bild ladan 12

14 Ny bebyggelse Detaljplanen innehåller fyra stycken nya byggrätter i enlighet med översiksplanen. Område 1: Byggrätt för carport. Område 2: Byggrätt för bostäder i delar av den gamla köksträdgården. Område 3: Byggrätt för bostäder nordost om herrgården skogspartiet mot Ryssängen. Område 4: Byggrätt för flytt av Villa Sjötorp. BMN Område 2 Område 1 ENGESBERGS GÅRD Område 3 Område 4 Illustration över nya de nya bebyggelseområdena Illustration över ny bebyggelse 13

15 Gestaltningsprinciper Område 1 Byggrätt för carport om Engesbergs gård säljs som bostad eller på annat sätt behövs i området. Byggnaden ska utformas med enkla pelare och pulpettak. Byggnaden ska vara gemensam för huvudbyggnad och flygel vid eventuell försäljning av marken. Möjlig utformning av carport i område 1 14

16 Område 2 Detaljplanen medger en byggrätt i den bakre delen av den gamla köksträdgården. På så sätt kan den öppna känslan på platsen delvis sparas. Byggnaderna får högst vara en våning där det även finns möjlighet med inredd vind. Även här gäller en återhållen gestaltning som inte tar över uttrycket i området. Byggnaderna ska gestaltas med träfasader och sadeltak. Carportar kan ha pulpettak. Tak ska utformas med bandtäktplåt, papp eller motsvarande takmaterial. Taklutningen bör hållas nere för att minska höjden på husen. Spröjs och andra detaljer som anknyter till sommarvillor ska undvikas. Carportas bör väljas före garage för att bibehålla det öppna intrycket. Färgsättning ska vara nedtonad i röd eller ljus kulör. Gul färg ska inte användas då byggnaderna inte ska läsas ihop med Engesbergs gård. Bebyggelsen i område 2 Illustrerad bebyggelse med ny väg BMN

17 Område 3 Detaljplanen medger en byggrätt på 3000 kvadratmeter byggnadsyta (huvudbyggnader inklusive komplementbyggnader). Våningshöjden är reglerad till högst två respektive tre våningar. Motivet för detta är att skapa en variation i byggnadsvolymen, fasaden och taklandskapet. Ny byggnad/-er ska gestaltas på ett modernt sätt med traditionella stildrag och ett återhållet uttryck som underordnar sig Engesbergs gård. Vilket betyder att snickarglädje, fönsterspröjsar, färgsättning och takmaterial ska nedtonas. Nya byggnader samspelar med gården och omgivningen med träfasad och kulörer som framhäver det naturliga, exempelvis med järnvitriol eller falurödfärg. Färgsättningen regleras med en planbestämmelse som anger att den ska vara enhetlig vilket innebär färger som passar ihop där ingen färg framhävs som accent på byggnaden. Byggnaderna ska i huvudsak ha sadeltak, men förråd och mindre byggnader kan ha pulpettak. Taklutningen ska hållas nere för att få ett luftigt intryck men också minska höjden på husen. Bebyggelsen i område 3 Planskiss över området med illustrerad ny byggnad 16

18 Område 4 Detaljplanen ger utrymme för en bostads-/kulturmiljötomt vid havet och Grötviken. Tomten är en möjlig placering inför en eventuell flytt av Villa Sjötorp. Tomten anses som lämplig eftersom huset kan ligga relativt ostört ifrån omgivande bebyggelse och att det skapas ett visst avstånd till vattnet. Planen medger även komplementbyggnader på tomten som ska utformas som en traditionell ekonomibyggnad. Den ska ha ett nedtonat och enkelt uttryck i jämförelse med huvudbyggnaden. Den kan ha pulpettak eller sadeltak, vara målad i lika färgsättning som huvudbyggnaden eller i klassisk slamfärg, exempelvis faluröd. I övrigt ska material och detaljer, såsom fönstersättning, taklutning, spröjs m m till en komplementbyggnad. Komplementbyggnaderna ska placeras ovan huvudbyggnaden för att inte störa villans intryck från havet. Vid val av utformning av komplementbyggnaden ska denna aspekt vägas in. Det är även möjligt att placera ett mindre lusthus på tomten nedanför huvudbyggnaden. Lusthuset ska ha en vit färgsättning. Villa Sjötorp i område 4 Illustrerat läge för Villa Sjötorp 17

19 Markplanering, slänter och stödmurar I samband med grovplanering av tomterna är det viktigt att ta hänsyn till omgivande naturmark så att det inte skapas onödiga barriärer. Ett sätt är att med hjälp av terrasseringar ta ned höjdskillnaden. Det går också att med hjälp av stödmurar inom tomten ta ner höjdskillnader. Alla typer av släntningar ska ske inom tomtmark. Stor hänsyn ska tas till eventuella träd som ligger i direkt anslutning till nya fastighetsgränser, då särskilt runt den nya tomten nordväst om Engesbergs gård. Bild 1 Bild 2 Principskiss för markplanering. Bild 1 Där slänterna mjukas upp med planteringar och terrasseringar. Bild 2 Innebär negativa barriärer och dålig anpassning till miljön och ska därför undvikas. Friytor Det finns stora friytor kring planområdet för lek och rekreation. Genom området går det ett flertal skogsstigar som ska sparas om det är möjligt. Stigen som går längs Ryssängen behöver flyttas. Det finns en ny dragning illustrerad på plankartan men den exakta sträckningen är inte detaljstuderad. Väster om planområdet finns det en allmän brygga med badmöjlighet. Strandskydd Planområdet ligger inom det utvidgade strandskyddsområdet om 300 meter vid Gävleborgs kust. Strandskyddet inom kvartersmark upphävs med hänvisning till att det finns särskilda skäl i och med att området närmast strandlinjen är väl avskilt genom befintlig väg och bebyggelse. För den planerade tomten för Villa Sjötorp är de särskilda skälen för att upphäva strandskyddet att bevarandet av villan är ett angeläget allmänt intresse ur kulturmiljösynpunkt. Inom natur- och parkmark som ligger inom 300 meter ska strandskydd gälla. Gator och trafik Trafik - allmänt Området trafikeras från Bönavägen via Solviksvägen. Vägen är delvis smal vilket gör att framkomligheten vintertid kan vara begränsad vid möte. Detaljplanen innebär att det ställs större krav på framkomlighet och den befintliga infarten till den gamla köksträdgården måste byggas om. Det handlar om en ca 250 meter lång ny gata. 18

20 Inom planområdet Detaljplanen föreslår en standardhöjning på den befintliga gatan intill den nya bebyggelsen. Gatubredden ska vara minst 5,5 meter. Gatan ska belysas och val av armaturer bör anpassas till den rådande kulturmiljön. Den nya bebyggelsen beräknas alstra en trafik på ca 200 rörelser på dygn. Detta är beräknat på 0,5 1 bil per hushåll samt att det finns tillgång till bilpool. Illustrerad vägsektion (5,5 meter) med belysning. Planen utgår ifrån att huvudmannaskapet för området är delat. Gatan in till Engesberg är allmänt fram till bryggorna och vändplatsen vid Grötviken. Traditionen på Norrlandet har varit att de mindre gatorna som servar fritidshus och numera bostäder har varit enskilda med vägföreningar. Till carportarna är det möjligt att anordna utfart över allmänplatsmark, Park. Till den nya tomten för Sjötorp används befintlig väg som delvis är enskild. Parkering Parkering och uppställning av fordon ska ske inom tomtmark eller anvisad parkering på allmänplats. Den nya exploateringen ska klara kommunens parkerings policy på kvartersmark. Kollektivtrafik Utmed Bönavägen finns det kollektivtrafik. I dagsläget är trafiken begränsad men på sikt om befolkningsunderlaget ökar på Norrlandet kan det blir frågan om utökad turtäthet. Detta är dock väldigt osäkert. Det närmaste hållplatsläget på Bönavägen ligger ca 250 meter från planområdet. Gång- och cykel Inom planområdet finns det inte några anlagda gång- eller cykelvägar. Planförslaget ger dock möjlighet att anlägga sådana eftersom det är förenligt med park- och naturändamålet. I dagsläget får man cykla och gå i blandtrafik. Utmed Bönavägen finns det gång- och cykelväg som leder in till centrala Gävle. Cykelparkering ska lösas inom den egna tomtmarken (2 platser per lägenhet) enligt kommunens policy. 19

21 Störningar Buller Området är inte utsatt för några störningar. Bullersituationen inom planområdet är god och ingen påverkan från Bönavägen, hamnen eller farleden beräknas påverka området negativt. Bullerberäkningarna visar att de ekvivalenta ljudnivåerna (medelvärde under ett dygn) ligger under 45 db(a). Luftkvalitet Enligt Luftkvalitetsförordning (2010:477) finns ett antal miljökvalitetsnormer (MKN) för utomhusluft. De ämnen som regleras är kvävedioxid/kväveoxider (NO 2 och NO x )2, svaveldioxid1 och bly1, partiklar (PM 101 och PM 2,53), bensen1, kolmonoxid1, ozon4, arsenik5, kadmium6, nickel6 och bens(a)pyren6. Normerna baseras huvudsakligen på krav i EU-direktiv. Inga Miljökvalitetsnormer (MKN) för utomhusluft överskrids i Gävle kommun. Övervakning av luftkvaliteten sker genom att Gävle kommun är medlem i Stockholms och Uppsala läns Luftvårdsförbund som genomför mätningar och beräkningar. Beräkningar från 2010 visade att halterna av NO 2 i planområdet ligger i intervallet μg/m 3 beräknat som dygnsmedelvärde, MKN är 60 μg/m 3. PM 10 beräknades 2010 ligga i intervallet μg/m 3 beräknat som dygnsmedelvärde, MKN är 50 μg/m 3. PM 2.5 beräknades 2010 att understiga 12 μg/m 3 i hela kommunen, normen från 2012 är 25 μg/m 3. Bens(a)pyren beräknades 2009 understiga 0,4 ng/m 3 sett som årsmedelvärde i hela kommunen, normen från 2012 är 1,0 μg/m 3 för skydd mot människors hälsa. Bensen beräknades 2012 till <0,7 μg/m 3 sett som 8-timmars medelvärde i hela kommunen, normen är 10,0 μg/m 3 för skydd mot människors hälsa understeg halterna marknära ozon 50 μg/m 3 mätt som regional bakgrund, MKN är 120 μg/m 3. Teknisk försörjning El Ny bebyggelse ska anslutas till det befintliga elnätet. Gävle Energi planerar att uppföra en ny transformatorstation i närheten av Solviksvägen i den södra delen av planområdet. Området finns markerat med bestämmelse i plankartan. VA Kommunfullmäktige har beslutat om att dra ut kommunalt vatten och avlopp på Norrlandet. Förarbete och projektering beräknas starta under 2013 och När en VA-ledning finns utdragen till området är oklart. Ny bebyggelse ska anslutas till det kommunala VA-systemet och ingå i verksamhetsområde för VA. Gästrike Vatten anvisar inkopplingspunkt för respektive fastighet. Dagvatten Dagvattenlösning ska redovisas till Samhällsbyggnad Gävle genom anmälan enligt miljöbalken. Det finns inget dagvattennät på Norrlandet och vattnet ska omhändertas och i vissa fall renas (större parkeringsytor) innan det släpps ut i 2 Får inte överskridas. 3 Ska eftersträvas 2010 och ej överträdas Ska efterstävas 2009 och ej överträdas Ska eftersträvas Ska ej överträdas

22 recipient. Dagvattnet ska omhändertas inom den egna fastigheten och inte avledas ut på allmänplats. Avfall Gästrike Återvinnare sköter avfallshanteringen i området. Byggnader/anordningar för avfallshantering samt åtkomst till dessa ska utformas i samråd med Gästrike återvinnare i samband med bygglov. Värme Detaljplanen ger utrymme för en teknisk anläggning/värmeanläggning på kvartersmark i område 3. Konsekvenser Nedan följer en beskrivning av vilka konsekvenser som planens genomförande beräknas innebära. Stadsbild/landskapsbild Landskapsbilden kommer att påverkas av den föreslagna bebyggelsen. Dock kommer det att bli i mindre omfattning eftersom det handlar om komplettering av det befintliga bebyggelsemönstret. Detaljplanen ställer krav på god gestaltning med hög ambitionsnivå för att få ett anpassat byggnadssätt till området. Med god gestaltning får den nya bebyggelsen en måttlig påverkan på landskapsbilden. Färgsättningen gör så att byggnaderna smälter in i miljön. Detaljplanen förutsätter att de befintliga byggnaderna får en varaktig användning som främjar skötseln och dess framtida fortlevnad. Perspektiv från Engesbergsviken 21

23 Rekreation och friluftsliv Exploateringen kommer i huvudsak att ske i anslutning till befintlig bebyggelse. Intill området finns det sammanhängande naturområden. Den nya bebyggelsen förhindrar inte åtkomsten till naturområdet med dess stigar. Stigar som kan behöva flyttas ska detaljstuderas i samband med exploatering av området. Barn Barn kan inte på egen hand ta sig till skolor och fritidsaktiviteter utan är beroende av vuxna för bilskjuts. Den skolskjuts som erbjuds gör att barn och ungdomar blir begränsade till vissa tider för att komma till och från skolan. Närheten till naturen gör att barn erbjuds en kreativ miljö för lek som stimulerar deras utveckling. Trafiksäkerhet Området kring Engesberg har en begränsad trafik, i och med den nya exploateringen väntas trafiken öka i måttlig omfattning. Belysning ska sättas upp på infartsgatan till den nya exploateringen. Cykelväg finns utmed Bönavägen. Fram till Bönavägen finns ingen separat gång- och cykelväg vilket innebär att man får gå och cykla i blandtrafik. Tillgänglighet Tillgängligheten till service och kommunikationer är begränsad i Engesberg. Den närmaste matvarubutiken finns i Strömsbro ca 9 km från planområdet. Den närmaste förskolan ligger i Bönan ca 1 km från området, det finns även en förskola i Lindbacka ca 7 km från området. Utmed Bönavägen finns det kollektivtrafik, hållplatsläge finns ca 250 meter från planområdet. Trygghet Planen medger bostäder med inslag av verksamheter, t ex kontor och butik. Det kan bidra till att området är befolkat även under dagtid då de flesta jobbar vilket kan skapa en trygghetskänsla i området. Att det är en mindre sammanhållen gruppbebyggelse kan även ge en ökad trygghet genom att man känner varandra. Vägbelysning ska även anläggas i samband med den nya gatan. Jämlikhet Planen innebär troligen bostäder i ett läge med stort bilbehov. Det medför att det i första hand vänder sig till medborgare med god ekonomi. Eventuella hyresrätter eller bostadsrätter bidrar till att skapa ett mer varierat utbud av bostadstyper på Norrlandet. 22

24 Fastighetsrättsliga genomförandefrågor och konsekvenser Fastighetsbildning Med fastighetsbildning avses bl a nybildning av fastigheter, ändring av fastigheters gränser och bildande av gemensamhetsanläggningar, servitut och ledningsrätter. Fastighetsbildningsåtgärder prövas i en lantmäteriförrättning som handläggs av Lantmäterimyndigheten i Gävle kommun. Fastighetsbildning Engesberg Lantmäteriförrättning, både vad gäller avstyckning, fastighetsreglering och bildande av gemensamhetsanläggningar, ska sökas och bekostas av Gävle kommun. Fastighetskonsekvenser Detaljplanen berör enbart fastigheten Norrlandet 3:1 som ägs av Gävle kommun. Planens genomförande innebär att det är möjligt att stycka av delar av fastigheten för bostads-, kultur- eller handelsändamål. Ny tillfartsgata ska anläggas till de nya bostadsområdena, gatan förslås vara enskild. Till byggrätten för en ny carport tillhörande Engesbergs gård och Flygeln föreslås ett servitut bildas över allmän plats. Området är markerat i plankartan. Fastighetsindelningsbestämmelser Några fastighetsbestämmelser behöver inte upprättas. Ekonomiska genomförandefrågor Gata I samband med exploateringen måste standarden på tillfartsvägen till de nya bostäderna höjas. Delar av gatan måste nyanläggas. Det kan även krävas andra anläggningsåtgärder på gatan från Bönavägen fram till planområdet. Kommunen har skötselansvar för gator som är allmänna betecknat med a 1 i plankartan. Park Kommunen är huvudman för områden betecknat med Park i plankartan vilket innebär ett skötselansvar. Exploateringen med nya bostäder kommer troligen innebära ökade krav på skötseln av den gamla parken. En skötselplan bör därför utarbetas av kommunen. En upprustning av parkanläggningen skulle innebära att Engesbergs attraktivitet ökar på sikt och förstärks som besöksmål. Villa Sjötorp Eventuellt flyttas Villa Sjötorp till tomten som finns med i detaljplanen. Det är dock ett eget projekt där kostnaden ligger utanför detaljplanen. 23

Planbeskrivning. Norrtull 12:8, kv Lärkan (del av) Detaljplan för bostad Gävle kommun, Gävleborgs län

Planbeskrivning. Norrtull 12:8, kv Lärkan (del av) Detaljplan för bostad Gävle kommun, Gävleborgs län SAMHÄLLSBYGGNAD GÄVLE SAMRÅDS- OCH UNDERRÄTTELSEHANDLING 2013-11-28 HANDLÄGGARE:EMMA OLOFSSON Planbeskrivning Norrtull 12:8, kv Lärkan (del av) Detaljplan för bostad Gävle kommun, Gävleborgs län Samråds-

Läs mer

Planbeskrivning. Bönan 2:16 m fl, Holmudden (del av) Detaljplan för bostäder Gävle kommun, Gävleborgs län. Granskningstid: 13 November 11 December

Planbeskrivning. Bönan 2:16 m fl, Holmudden (del av) Detaljplan för bostäder Gävle kommun, Gävleborgs län. Granskningstid: 13 November 11 December SAMHÄLLSBYGGNAD GÄVLE GRANSKNINGSHANDLING 2013-11-08 HANDLÄGGARE: LOUISE GRANÉR Planbeskrivning Bönan 2:16 m fl, Holmudden (del av) Detaljplan för bostäder Gävle kommun, Gävleborgs län Granskningstid:

Läs mer

Planbeskrivning. Brunn 44:4 m.fl., Torget i Hedesunda mm Detaljplan för torg (allmän plats) samt upphävande av detaljplan Gävle kommun, Gävleborgs län

Planbeskrivning. Brunn 44:4 m.fl., Torget i Hedesunda mm Detaljplan för torg (allmän plats) samt upphävande av detaljplan Gävle kommun, Gävleborgs län SAMHÄLLSBYGGNAD GÄVLE GRANSKNINGSHANDLING 2013-06-03 DNR: 13BMN3 HANDLÄGGARE: LOUISE GRANÉR Planbeskrivning Brunn 44:4 m.fl., Torget i Hedesunda mm Detaljplan för torg (allmän plats) samt upphävande av

Läs mer

Norrtull 14:1 mfl, kv Ärlan

Norrtull 14:1 mfl, kv Ärlan LAGAKRAFTBEVIS 2011-08-18 Byggnads- och miljönämnden Dnr: 11BMN28 Handläggare: Sari Svedjeholm Norrtull 14:1 mfl, kv Ärlan Detaljplan för bostäder Gävle kommun, Gävleborgs län Detaljplanen antogs av Byggnads-

Läs mer

Söder 37:5, kvarteret Råmärket (del av) Detaljplan för bostäder och centrum Gävle kommun, Gävleborgs län

Söder 37:5, kvarteret Råmärket (del av) Detaljplan för bostäder och centrum Gävle kommun, Gävleborgs län PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING 2010-11-30, REV 2011-01-26 Antagen av BMN: 2011-02-24 Dnr: 10BMN342 Laga kraft: 2011-03-24 Handläggare: Thobias Nilsson Söder 37:5, kvarteret Råmärket (del av) Detaljplan

Läs mer

Planbeskrivning. Södertull 13:11 mfl, Kv Samariten. Detaljplan för utökning av fastighet Gävle kommun, Gävleborgslän SAMHÄLLSBYGGNAD GÄVLE

Planbeskrivning. Södertull 13:11 mfl, Kv Samariten. Detaljplan för utökning av fastighet Gävle kommun, Gävleborgslän SAMHÄLLSBYGGNAD GÄVLE SAMHÄLLSBYGGNAD GÄVLE 2012-11-30 ANTAGEN AV BMN: 2013-12-11 DNR: 12BMN90 LAGA KRAFT: 2014-01-10 HANDLÄGGARE: HENRY GREW Planbeskrivning Södertull 13:11 mfl, Kv Samariten Detaljplan för utökning av fastighet

Läs mer

Planbeskrivning. Andersberg 6:3, Andersbergs hälsocentral Detaljplan för centrum och vård Gävle kommun, Gävleborgs län

Planbeskrivning. Andersberg 6:3, Andersbergs hälsocentral Detaljplan för centrum och vård Gävle kommun, Gävleborgs län SAMHÄLLSBYGGNAD GÄVLE SAMRÅD/UNDERRÄTTELSE 2013-11-28 DNR: 13BMN49 HANDLÄGGARE: SARI SVEDJEHOLM Planbeskrivning Andersberg 6:3, Andersbergs hälsocentral Detaljplan för centrum och vård Gävle kommun, Gävleborgs

Läs mer

Söder 60:5, Sockerbruksgränd

Söder 60:5, Sockerbruksgränd PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING 2011-03-14 Antagen av BMN: 2011-05-25 Dnr: 10BMN376 Laga kraft: 2011-06-29 Handläggare: Sari Svedjeholm Söder 60:5, Sockerbruksgränd Detaljplan för bostäder Gävle kommun,

Läs mer

2015-02-20 Byggnads- och miljönämnden Dnr: 13BMN46 Handläggare: Emma Olofsson. Detaljplanen antogs av Byggnads- och miljönämnden den 21 januari 2015.

2015-02-20 Byggnads- och miljönämnden Dnr: 13BMN46 Handläggare: Emma Olofsson. Detaljplanen antogs av Byggnads- och miljönämnden den 21 januari 2015. Sid 1 (1) 2015-02-20 Byggnads- och miljönämnden Dnr: 13BMN46 Handläggare: Emma Olofsson Lagakraftbevis Strömsbro 15:1, kv Systern Detaljplan för centrum och vård Gävle kommun, Gävleborgs län Detaljplanen

Läs mer

Holmsund 3:9 mfl, Fliskärsvarvet

Holmsund 3:9 mfl, Fliskärsvarvet PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING 2010-06-24 Antagen av BMN: 2010-09-29 Dnr: 10BMN572 Laga kraft: 2010-10-26 Handläggare: Ann-Charlotte Brunk Holmsund 3:9 mfl, Fliskärsvarvet Detaljplan för småbåtshamn

Läs mer

DNR: 13BMN32 HANDLÄGGARE: EMMA OLOFSSON. Planbeskrivning. Mackmyra 20:18 mfl, Nya köpis Detaljplan för handel Gävle kommun, Gävleborgs län

DNR: 13BMN32 HANDLÄGGARE: EMMA OLOFSSON. Planbeskrivning. Mackmyra 20:18 mfl, Nya köpis Detaljplan för handel Gävle kommun, Gävleborgs län SAMHÄLLSBYGGNAD GÄVLE SAMRÅDS- /UNDERRÄTTELSEHANDLING 2013-11-06 HANDLÄGGARE: EMMA OLOFSSON Planbeskrivning Mackmyra 20:18 mfl, Nya köpis Detaljplan för handel Gävle kommun, Gävleborgs län Samråds- /underrättelsetid:

Läs mer

Söder 27:18 mfl, Kv Åldermannen

Söder 27:18 mfl, Kv Åldermannen PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING 2010-09-01, reviderad 2010-10-19 Dnr: 10BMN299 Handläggare: Henry Grew Antagen av BMN: 2010-12-14 Laga kraft: 2011-01-07 Söder 27:18 mfl, Kv Åldermannen Detaljplan för

Läs mer

Bönan 4:6, Strandgården

Bönan 4:6, Strandgården PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING 2011-02-03 Antagen av BMN: 2011-03-23 Dnr: 10BMN273 Laga kraft: 2011-04-21 Handläggare: Henry Grew Bönan 4:6, Strandgården Detaljplan för bostadsändamål Gävle kommun,

Läs mer

DNR: 12BMN80 HANDLÄGGARE: SARI SVEDJEHOLM. Planbeskrivning. Brynäs 32:3, kv Smedjan Detaljplan för skola m.m. Gävle kommun, Gävleborgslän

DNR: 12BMN80 HANDLÄGGARE: SARI SVEDJEHOLM. Planbeskrivning. Brynäs 32:3, kv Smedjan Detaljplan för skola m.m. Gävle kommun, Gävleborgslän SAMHÄLLSBYGGNAD GÄVLE GRANSKNINGSHANDLING 2013-04-22 DNR: 12BMN80 HANDLÄGGARE: SARI SVEDJEHOLM Planbeskrivning Brynäs 32:3, kv Smedjan Detaljplan för skola m.m. Gävle kommun, Gävleborgslän Granskningstid:

Läs mer

Hedesunda Prästbord 4:17, Gamleområdet

Hedesunda Prästbord 4:17, Gamleområdet P L AN- OCH GENOMFÖR AN DEBE S KRIVNII NG 2010-11-09 Antagen: 2011-01-26 Revideringsdatum: 2011-01-03 Laga kraft: 2011-02-24 Dnr: 10BMN341 Handläggare: Emma Svedberg Hedesunda Prästbord 4:17, Gamleområdet

Läs mer

Planbeskrivning. Sätra 10:1 m fl, Kv Prickskytten. Detaljplan för industri m.m. Gävle kommun, Gävleborgs län

Planbeskrivning. Sätra 10:1 m fl, Kv Prickskytten. Detaljplan för industri m.m. Gävle kommun, Gävleborgs län SAMHÄLLSBYGGNAD GÄVLE SAMRÅDSHANDLING 2014-03-28 HANDLÄGGARE: HENRY GREW Planbeskrivning Sätra 10:1 m fl, Kv Prickskytten Detaljplan för industri m.m. Gävle kommun, Gävleborgs län Samrådstid: 29 april

Läs mer

PLANBESKRIVNING SAMRÅDSHANDLING. 1 Dnr:KS-SA.2013.66. Detaljplan för fastigheten köpmannen 3 och del av Valdemarsvik 3:1

PLANBESKRIVNING SAMRÅDSHANDLING. 1 Dnr:KS-SA.2013.66. Detaljplan för fastigheten köpmannen 3 och del av Valdemarsvik 3:1 1 Detaljplan för fastigheten köpmannen 3 och del av Valdemarsvik 3:1 Valdemarsviks kommun, Östergötlands län. PLANBESKRIVNING 2 Innehållsförteckning 1 HANDLINGAR 3 2 PLANPROCESSEN- EN ÖVERSIKT AV NORMALT

Läs mer

Hagaström 77:15 mfl, Hagaströmsskolan

Hagaström 77:15 mfl, Hagaströmsskolan PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING 2012-02-15 Antagandehandling Dnr: 09BMN1037 Handläggare: Thobias Nilsson Hagaström 77:15 mfl, Hagaströmsskolan Detaljplan för skola Gävle kommun, Gävleborgs län SAMHÄLLSBYGGNAD

Läs mer

Planbeskrivning. Sätra 27:1, Kv Mården Detaljplan för bostadsändamål Gävlekommu kommun, Gävleborgs län

Planbeskrivning. Sätra 27:1, Kv Mården Detaljplan för bostadsändamål Gävlekommu kommun, Gävleborgs län SAMHÄLLSBYGGNAD GÄVLE SAMRÅDSHANDLING 2015-12-16 DNR: 15SBN60 HANDLÄGGARE: JOHANNA SUNDQVIST Planbeskrivning Sätra 27:1, Kv Mården Detaljplan för bostadsändamål Gävlekommu kommun, Gävleborgs län Bild:

Läs mer

(6) Detaljplan för Vikarskogen 1:75 och del av Stockviksstranden 1:53

(6) Detaljplan för Vikarskogen 1:75 och del av Stockviksstranden 1:53 NORDANSTIGS KOMMUN Plan- och byggkontoret 2012-01-23 1 (6) Samrådshandling Enkelt planförfarande Detaljplan för Vikarskogen 1:75 och del av Stockviksstranden 1:53 2012-01-23 2 (6) PLAN OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

Läs mer

Detaljplan för Fritzhem 9 GARAGE VID FRITZHEMSGATAN/RUUTHSVÄGEN Östersunds kommun

Detaljplan för Fritzhem 9 GARAGE VID FRITZHEMSGATAN/RUUTHSVÄGEN Östersunds kommun Antagandehandling 1 Detaljplan för Fritzhem 9 Dnr Ädh Dnr planmodul: GARAGE VID FRITZHEMSGATAN/RUUTHSVÄGEN Östersunds kommun PLANBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING Upprättad av samhällsbyggnad den 5 november

Läs mer

Planbeskrivning. Del av Brynäs 86:1, Södra Hamnpiren Detaljplan för centrumändamål Gävle kommun, Gävleborgs län

Planbeskrivning. Del av Brynäs 86:1, Södra Hamnpiren Detaljplan för centrumändamål Gävle kommun, Gävleborgs län SAMHÄLLSBYGGNAD GÄVLE SAMRÅDSHANDLING 2015-01-15 DNR: 14BMN96 HANDLÄGGARE: JOSEF WÅRDSÄTER Planbeskrivning Del av Brynäs 86:1, Södra Hamnpiren Detaljplan för centrumändamål Gävle kommun, Gävleborgs län

Läs mer

Planbeskrivning. Del av Brynäs 34:1, Kv Dockorna Detaljplan för teknisk anläggning Gävle kommun, Gävleborgslän

Planbeskrivning. Del av Brynäs 34:1, Kv Dockorna Detaljplan för teknisk anläggning Gävle kommun, Gävleborgslän SAMHÄLLSBYGGNAD GÄVLE ANTAGEN AV BMN: 2013-02-20 LAGA KRAFT: 2013-03-21 2012-12-06, REVIDERAD 2013-01-17 HANDLÄGGARE: HENRY GREW Planbeskrivning Del av Brynäs 34:1, Kv Dockorna Detaljplan för teknisk anläggning

Läs mer

Strömsbro 19:1, kv Tornet

Strömsbro 19:1, kv Tornet PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING 2011-01-10 Antagen: 2011-02-23 Dnr: 10BMN316 Laga kraft 2011-03-24 Handläggare: Emma Svedberg Strömsbro 19:1, kv Tornet Detaljplan för bostad Gävle kommun, Gävleborgs

Läs mer

Tillägg till detaljplan P 37-3. Granskningshandling. Planbeskrivning. Dnr BTN15/93. för Björken 1, 2, 3, 10 & 11. Öster.

Tillägg till detaljplan P 37-3. Granskningshandling. Planbeskrivning. Dnr BTN15/93. för Björken 1, 2, 3, 10 & 11. Öster. Dnr BTN15/93 Tillägg till detaljplan P 37-3 för Björken 1, 2, 3, 10 & 11 Öster Nyköpings kommun Granskningshandling Planbeskrivning Upprättad 2015-10-06 Reviderad 2015-11-23 Dnr 2/6 Planhandlingar Detaljplanen

Läs mer

PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1

PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1 PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1 VALDEMARSVIKS KOMMUN Östergötlands län 2015-05-27 PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Till planförslaget har följande handlingar upprättats: Planbeskrivning Plankarta

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Samhällutvecklingsförvaltningen DETALJPLAN. Storbyn 39:1. (Färilas fritidsgård)

PLANBESKRIVNING. Samhällutvecklingsförvaltningen DETALJPLAN. Storbyn 39:1. (Färilas fritidsgård) Datum Diarienr 2011-09-26 KS 23/11 Samhällutvecklingsförvaltningen DETALJPLAN SAMRÅD ANTAGANDE LAGA KRAFT Storbyn 39:1. (Färilas fritidsgård) LJUSDALS KOMMUN GÄVLEBORGS LÄN PLANBESKRIVNING Planområdet

Läs mer

Björsjö 42:1, kvarteret Klarinetten (Tranmursskolan)

Björsjö 42:1, kvarteret Klarinetten (Tranmursskolan) PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING 2010-05-20 Antagandehandling Dnr: 10BMN7 Handläggare: Thobias Nilsson Björsjö 42:1, kvarteret Klarinetten (Tranmursskolan) Detaljplan för bostäder och skola m.m. Gävle

Läs mer

SAMHÄLLSBYGGNAD GÄVLE

SAMHÄLLSBYGGNAD GÄVLE SAMHÄLLSBYGGNAD GÄVLE ANTAGEN BMN: 2014-04-23 LAGA KRAFT: 2014-05-23 2013-11-06, REV. 2014-01-07 HANDLÄGGARE: EMMA OLOFSSON Planbeskrivning Mackmyra 20:18 mfl, Nya köpis Detaljplan för handel Gävle kommun,

Läs mer

SAMRÅD GRANSKNING ANTAGANDE LAGA KRAFT PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR

SAMRÅD GRANSKNING ANTAGANDE LAGA KRAFT PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR SAMRÅD GRANSKNING ANTAGANDE LAGA KRAFT PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR HYBO 1:28, 12:1, 2:63 MED FLERA UPPHÄVANDE AV DEL AV DETALJPLAN FÖR HYBO STATIONSSAMHÄLLE LJUSDALS KOMMUN GÄVLEBORGS LÄN Datum: 2014-10-29

Läs mer

PILEN 2. SAMRÅDSHANDLING Planförfattare: Hans Bååthe Arkitekt SAR/MSA I: FE-arkitekter AB Växelgatan 11 826 40 SÖDERHAMN Planenheten

PILEN 2. SAMRÅDSHANDLING Planförfattare: Hans Bååthe Arkitekt SAR/MSA I: FE-arkitekter AB Växelgatan 11 826 40 SÖDERHAMN Planenheten FE-arkitekter AB Växelgatan 11 826 40 SÖDERHAMN Planenheten KUS/2012/0121 Enkelt planförfarande Befintlig bebyggelse mot Kungsgatan. Ändring genom tillägg till detaljplanen I:381 för fastigheten PILEN

Läs mer

Detaljplan för Borrby 43:35, Borrby 43:40 samt del av Borrby 299:1 i Kyhl, Simrishamns kommun, Skåne län

Detaljplan för Borrby 43:35, Borrby 43:40 samt del av Borrby 299:1 i Kyhl, Simrishamns kommun, Skåne län Detaljplan för Borrby 43:35, Borrby 43:40 samt del av Borrby 299:1 i Kyhl, Simrishamns kommun, Skåne län PLANBESKRIVNING Handlingar Plankarta daterad 2013-03-11 Planbeskrivning daterad 2013-03-11 Genomförandebeskrivning

Läs mer

GRANSKNINGSHANDLING

GRANSKNINGSHANDLING 1! (! 7) TILLÄGG TILL GÄLLANDE DETALJPLAN Detaljplan för VALDEMARSVIK 5:1 del av m.fl. GRÄNNÄS GÅRD Valdemarsviks kommun Östergötlands län GRANSKNINGSHANDLING 2016-05-10 P 93/15! 1 ! 2(! 7) Gällande detaljplan:

Läs mer

ÄNDRING AV DETALJPLAN FÖR HASSELA FRILUFTSBAD

ÄNDRING AV DETALJPLAN FÖR HASSELA FRILUFTSBAD 1 (6) ÄNDRING AV DETALJPLAN FÖR HASSELA FRILUFTSBAD HASSELA KYRKBY 5:40 OCH 5:11 NORDANSTIGS KOMMUN, GÄVLEBORGS LÄN UPPRÄTTAD MAJ 2013 AV PLAN- OCH BYGGENHETEN HANDLINGAR: - PLANBESKRIVNING - PLANKARTA

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för infart till del av fastigheten Lästen 4 Katrineholms kommun. Dnr Plan.2014.1. tillhörande

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för infart till del av fastigheten Lästen 4 Katrineholms kommun. Dnr Plan.2014.1. tillhörande Dnr Plan.2014.1 PLANBESKRIVNING tillhörande Detaljplan för infart till del av fastigheten Lästen 4 Katrineholms kommun SAMRÅDSSHANDLING Upprättad på Samhällsbyggnadsförvaltningen i Katrineholm 2014-02-06

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen DETALJPLAN DEL AV ÖJE 4:3, RÖDA SKOLAN I JÄRVSÖ LJUSDALS KOMMUN GÄVLEBORGS LÄN PLANBESKRIVNING

Samhällsbyggnadsförvaltningen DETALJPLAN DEL AV ÖJE 4:3, RÖDA SKOLAN I JÄRVSÖ LJUSDALS KOMMUN GÄVLEBORGS LÄN PLANBESKRIVNING Datum 2010-09-03 Dnr SN 17/07 Samhällsbyggnadsförvaltningen SAMRÅD ANTAGANDE LAGA KRAFT DETALJPLAN DEL AV ÖJE 4:3, RÖDA SKOLAN I JÄRVSÖ LJUSDALS KOMMUN GÄVLEBORGS LÄN Röda skolan i Järvsö PLANBESKRIVNING

Läs mer

Detaljplan för Kv. Indien 1 FASTIGHETEN Indien 1 och del av Sölvesborg 4:5 Sölvesborgs kommun, Blekinge län

Detaljplan för Kv. Indien 1 FASTIGHETEN Indien 1 och del av Sölvesborg 4:5 Sölvesborgs kommun, Blekinge län 1(9) Samrådshandling PLANBESKRIVNING Detaljplan för Kv. Indien 1 FASTIGHETEN Indien 1 och del av Sölvesborg 4:5 Sölvesborgs kommun, Blekinge län 1 (9) 2(9) ALLMÄNT Detaljplanens syfte Planens syfte är

Läs mer

PLA ING Dnr: 10BMN340 FYSISK PLANER. Tfn (vx) se

PLA ING Dnr: 10BMN340 FYSISK PLANER. Tfn (vx) se PLA N- OCH GENOMFÖRANDEBES KRIVNII NG 2010-10-26 Dnr: 10BMN340 Handläggare: Sari Svedjeholm Antagen av BMN: 2010-12-14 Laga kraft: 2011-01-07 Del av Väster 4:18, Kv Carlsborg (del av), Gävle Sjukhus Detaljplan

Läs mer

Samrådshandling Enkelt planförfarande 2014-12-01 PLANBESKRIVNING. Förslag till detaljplan för fastigheten FISKETORP 1:28 Fisketorp Hede

Samrådshandling Enkelt planförfarande 2014-12-01 PLANBESKRIVNING. Förslag till detaljplan för fastigheten FISKETORP 1:28 Fisketorp Hede Samrådshandling Enkelt planförfarande 2014-12-01 PLANBESKRIVNING Förslag till detaljplan för fastigheten FISKETORP 1:28 Fisketorp Hede Munkedals kommun Västra Götalands län Infarten till Fisketorp med

Läs mer

DETALJPLAN FÖR RAVINEN 7, ROTEBRO. Laga kraft 2013-10-04 Dnr 2011/535 KS.203 Nr 633

DETALJPLAN FÖR RAVINEN 7, ROTEBRO. Laga kraft 2013-10-04 Dnr 2011/535 KS.203 Nr 633 DETALJPLAN FÖR RAVINEN 7, ROTEBRO Laga kraft 2013-10-04 Dnr 2011/535 KS.203 Nr 633 INNEHÅLL: PLANBESKRIVNING: Handlingar 3 Syfte 3 Planområdet 3 Bakgrund 4 GÄLLANDE PLANER OCH BESLUT 4 Översiktsplaner

Läs mer

SYFTE OCH BAKGRUND TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING 2012-10-25 ENKELT PLANFÖRFARANDE

SYFTE OCH BAKGRUND TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING 2012-10-25 ENKELT PLANFÖRFARANDE 1(8) Ändring av detaljplan för Område vid Lågedammsbadet för bowling, bad och gym (Hörby 41:5, del av, och Bergshamra 1, del av) Hörby kommun, Skåne län SYFTE OCH BAKGRUND Syfte Syftet med ändringen av

Läs mer

Södertull 29:1, kv Urnan

Södertull 29:1, kv Urnan PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Antagen av BMN: 2009-03-25 2009-01-22 Laga kraft: 2009-05-01 Handläggare: Thobias Nilsson Södertull 29:1, kv Urnan Detaljplan för centrum, skola och småindustri Gävle

Läs mer

Detaljplan för Trillan 2 och del av Hubbarp 2:1 i Tranås stad (Hubbarps industriområde) Planområde

Detaljplan för Trillan 2 och del av Hubbarp 2:1 i Tranås stad (Hubbarps industriområde) Planområde Detaljplan för Trillan 2 och del av Hubbarp 2:1 i Tranås stad (Hubbarps industriområde) Upprättad i februari 2013 av Plan- och byggavdelningen, Samhällsbyggnadsförvaltningen Dnr 288/11 Planområde Antagen

Läs mer

SAMRÅDSHANDLING JANUARI 2014. DETALJPLAN FÖR DEL AV JUNOSUANDO 7:14 Bostäder och kontor Pajala kommun Norrbottens län PLANBESKRIVNING

SAMRÅDSHANDLING JANUARI 2014. DETALJPLAN FÖR DEL AV JUNOSUANDO 7:14 Bostäder och kontor Pajala kommun Norrbottens län PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR DEL AV JUNOSUANDO 7:14 Bostäder och kontor Pajala kommun Norrbottens län PLANBESKRIVNING HANDLINGAR I SAMRÅDSSKEDET Planbeskrivning Plankarta med illustrationsskiss Fastighetsförteckning

Läs mer

Upphävande av avstyckningsplan 307 samt del av detaljplan 1368 inom fastigheten Båtbyggartorp S:1

Upphävande av avstyckningsplan 307 samt del av detaljplan 1368 inom fastigheten Båtbyggartorp S:1 Granskningshandling november 2013 normalt planförfarande PBL 2010:900 tillämpas Upphävande av avstyckningsplan 307 samt del av detaljplan 1368 inom fastigheten Båtbyggartorp S:1 PLANBESKRIVNING Handlingar

Läs mer

Detaljplan för Björken 8 TILLBYGGNAD AV VILLA Östersunds kommun

Detaljplan för Björken 8 TILLBYGGNAD AV VILLA Östersunds kommun Detaljplan för Björken 8 TILLBYGGNAD AV VILLA Östersunds kommun 1 Antagandehandling Dnr Ädh 1598/2013 Dnr planmodul: P 13/0020 PLANBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING Upprättad av samhällsbyggnad den 23 januari

Läs mer

Södertull 20:5 mfl, kvarteret Bilan

Södertull 20:5 mfl, kvarteret Bilan PLANBESKRIVNING 2012-06-14 Antagen av BMN: 2012-09-19 Dnr: 11BMN116 Laga kraft: 2012-10-22 Handläggare: Thobias Nilsson Södertull 20:5 mfl, kvarteret Bilan Detaljplan för centrum m.m. Gävle kommun, Gävleborgs

Läs mer

SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN Upphävandet antagen av SBN laga kraft PLANBESKRIVNING

SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN Upphävandet antagen av SBN laga kraft PLANBESKRIVNING Upphävandet antagen av SBN 2016-12-19 133 laga kraft 2017 01-12 Tillhörande upphävande av del av detaljplan för Ludvika by 2:10 m.fl. i Ludvika Upprättad i augusti 2016, reviderad oktober 2016 Postadress

Läs mer

Förslag till ändring av detaljplan för del av Getterö Lilla 2:2, Gryt, Valdemarsviks kommun, Östergötlands län

Förslag till ändring av detaljplan för del av Getterö Lilla 2:2, Gryt, Valdemarsviks kommun, Östergötlands län 1 VALDEMARSVIKS KOMMUN Förslag till ändring av detaljplan för del av Getterö Lilla 2:2, Gryt, Valdemarsviks kommun, Östergötlands län GRANSKNINGSHANDLING 2014-09-10 P L A N B E S K R I N N I N G HANDLINGAR

Läs mer

detaljplan för Pentagonen 1 m.fl.

detaljplan för Pentagonen 1 m.fl. MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN SBN PL 2011-109 Antagandehandling Tillägg till plankarta med bestämmelser Tillägg till planbeskrivning Särskilt utlåtande efter samråd och granskning Ändring av

Läs mer

DP Dnr MSN 2011/

DP Dnr MSN 2011/ 1 (5) DP 532 2012-09-02 Dnr MSN 2011/135-214 Tillägg till PLANBESTÄMMELSER PLANBESKRIVNING PLANKARTA och GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Ändring genom tillägg till Detaljplan 19, del av Kummelnäs (Kummelnäs III),

Läs mer

Norr 4:7, kv Kollegan (del av)

Norr 4:7, kv Kollegan (del av) PLANBESKRIVNING 2012-02-08 Antagen av BMN: 2012-04-25 Dnr: 11BMN124 Laga kraft: 2012-05-26 Handläggare: Sari Svedjeholm Norr 4:7, kv Kollegan (del av) Detaljplan för bostäder och centrum Gävle kommun,

Läs mer

Detaljplan för del av Skummeslöv 19:1 Skottorp Laholms kommun

Detaljplan för del av Skummeslöv 19:1 Skottorp Laholms kommun Växthus Skummeslöv M LL L LL Lo Skummeslövs kyrka Detaljplan för del av Skummeslöv 19:1 Skottorp Laholms kommun INNEHÅLLSFÖRTECKNING HANDLINGAR 3 PLANENS SFTE OCH HUVUDDRAG 3 PLANDATA 3 Lägesbestämning

Läs mer

- MARK OCH PLANERING - 3 JUNI 2015 Dnr 2015/33 DP/ä 225/351

- MARK OCH PLANERING - 3 JUNI 2015 Dnr 2015/33 DP/ä 225/351 ANTAGANDEHANDLING 1 (9) - MARK OCH PLANERING - SAMRÅDSTID 7 april 2015 28 april 2015 ANTAGANDE 11 maj 2015 LAGA KRAFT 3 juni 2015 ÄNDRING AV DETALJPLAN FÖR Diken 1:51 och 1:52 Harbo tätort Heby kommun,

Läs mer

TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Ändring av detaljplan II för Sydöstra delen av Gertrudsviks Sjöstad (C309) Västerviks kommun Kalmar län KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING Enheten för samhällsbyggnad 2016-12-20 TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING PLANHANDLINGAR Plankarta med planbestämmelser Planbeskrivning Genomförandebeskrivning Samrådsredogörelse Utlåtande Detaljplan för Klippan 3:128 och 3:129 m fl i Klippans tätort och kommun, Skåne län Upprättad

Läs mer

ANTAGANDEHANDLING. Dnr: MBN 2009.2933. Holmared 1:24 och 1:25 Rånnavägs samhälle Ulricehamns kommun Västra Götalands län

ANTAGANDEHANDLING. Dnr: MBN 2009.2933. Holmared 1:24 och 1:25 Rånnavägs samhälle Ulricehamns kommun Västra Götalands län ANTAGANDEHANDLING Dnr: MBN 2009.2933 Detaljplan för Holmared 1:24 och 1:25 Rånnavägs samhälle Ulricehamns kommun Västra Götalands län Enkelt planförfarande enl 5 kap 28 PBL Upprättad den 23 februari 2011

Läs mer

Ändring genom tillägg av detaljplan för fastigheterna VÄSTRA BÄCKGÄRDET 56 och 20 inom Sandbacka Umeå kommun, Västerbottens län

Ändring genom tillägg av detaljplan för fastigheterna VÄSTRA BÄCKGÄRDET 56 och 20 inom Sandbacka Umeå kommun, Västerbottens län Tillägg till planbeskrivning Antagande Sida 1 av 7 Diarienummer: BN-2016/00169 Datum: 2016-11-29 Handläggare: Anton Vikström, Tyréns AB Ändring genom tillägg av detaljplan för fastigheterna VÄSTRA BÄCKGÄRDET

Läs mer

Genomförandebeskrivning Detaljplan för fastigheten Tobaksmonopolet 3 i stadsdelen Södermalm i Stockholm, S-Dp

Genomförandebeskrivning Detaljplan för fastigheten Tobaksmonopolet 3 i stadsdelen Södermalm i Stockholm, S-Dp STADSBYGGNADSKONTORET SAMRÅDSHANDLING PLANAVDELNINGEN Nils Sylwan 2014-06-30 Tfn 08-508 27 253 1(5) Genomförandebeskrivning Detaljplan för fastigheten Tobaksmonopolet 3 i stadsdelen Södermalm i Stockholm,

Läs mer

PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG

PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG Detaljplan för TÖRESTORP 2:52, DEL AV HangOn AB, Gnosjö kommun, Jönköpings län PLANBESKRIVNING HANDLINGAR - Plankarta med bestämmelser - Plan- och genomförandebeskrivning - Behovsbedömning Bakgrund HangOn

Läs mer

Ändring av detaljplan för Trolleboda 1:149 m.fl.

Ändring av detaljplan för Trolleboda 1:149 m.fl. Ändring av detaljplan för del av Trolleboda 1:149 m.fl. Ronneby kommun Blekinge län PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Planen består av följande handlingar: Plankarta Planbeskrivning Behovsbedömning Fastighetsförteckning

Läs mer

Sörby 13:2, kv Pumpen

Sörby 13:2, kv Pumpen PLANBESKRIVNING 2011-12-12 Samråds-/underrättelsehandling Dnr: 11BMN97 Handläggare: Henry Grew Sörby 13:2, kv Pumpen Detaljplan för samlingslokal och skola Gävle kommun, Gävleborgs län Samrådstid: 12 januari

Läs mer

MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN SBN PL 2011/79.318 NBN 2015-220 0126K-16017

MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN SBN PL 2011/79.318 NBN 2015-220 0126K-16017 MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN SBN PL 2011/79.318 NBN 2015-220 0126K-16017 ANTAGANDEHANDLING Tillägg till planbeskrivning Tillägg till genomförandebeskrivning Enkelt planförfarande Kartan visar

Läs mer

Planbeskrivning. Åby 4:9 mfl, Allmänningevägen 6 Upphävande av detaljplan Gävle kommun, Gävleborgs län

Planbeskrivning. Åby 4:9 mfl, Allmänningevägen 6 Upphävande av detaljplan Gävle kommun, Gävleborgs län SAMHÄLLSBYGGNAD GÄVLE SAMRÅDS-/UNDERRÄTTELSEHANDLING 2014-06-16 HANDLÄGGARE: EMMA OLOFSSON Planbeskrivning Åby 4:9 mfl, Allmänningevägen 6 Upphävande av detaljplan Gävle kommun, Gävleborgs län Samrådstid:

Läs mer

Detaljplan för NÖDINGE-STOMMEN 1:321 Ale kommun, Västra Götalands län

Detaljplan för NÖDINGE-STOMMEN 1:321 Ale kommun, Västra Götalands län Detaljplan för NÖDINGE-STOMMEN 1:321 Ale kommun, Västra Götalands län Planområdet Enkelt planförfarande 2010-04-09, just 2010-05-12 Diarienummer: MBN 0235/09 PLAN- och GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Inledning

Läs mer

MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN SBN PL 2010/ DP 4-B-29:2

MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN SBN PL 2010/ DP 4-B-29:2 MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN SBN PL 2010/55.318 DP 4-B-29:2 ANTAGANDEHANDLING Tillägg till plankarta med bestämmelser Tillägg till planbeskrivning Tillägg till genomförandebeskrivning Tillägg

Läs mer

Detaljplan för fastigheten Syrsan 1

Detaljplan för fastigheten Syrsan 1 Dnr TPN 2012/25 Enkelt planförfarande Detaljplan för fastigheten Syrsan 1 i Hallsberg, Hallsbergs kommun, Örebro län Upprättad: 2012-03-16 Antagen: 2012-06-12 Laga kraft: 2012-07-19 2 (11) Dnr TPN 2012/25

Läs mer

Gällande fastigheterna Öregrund 4:53, del av 8:1, 54:4-10 samt 54:12-19

Gällande fastigheterna Öregrund 4:53, del av 8:1, 54:4-10 samt 54:12-19 ANTAGANDEHANDLING 1(6) Detaljplan för TALLBACKEN Gällande fastigheterna Öregrund 4:53, del av 8:1, 54:4-10 samt 54:12-19 Östhammars kommun, Uppsala län Upprättad 2009-06-01 Reviderad 2009-11-11 Godkänd

Läs mer

DETALJPLAN FÖR DEL AV TUREBERG 29:52, EDSBERGS BÅTKLUBB. Antagandehandling Dnr 2013/0357 KS.203

DETALJPLAN FÖR DEL AV TUREBERG 29:52, EDSBERGS BÅTKLUBB. Antagandehandling Dnr 2013/0357 KS.203 DETALJPLAN FÖR DEL AV TUREBERG 29:52, EDSBERGS BÅTKLUBB Antagandehandling 2014-05-15 Dnr 2013/0357 KS.203 INNEHÅLL: PLANBESKRIVNING: Handlingar 3 Syfte 3 Planområdet 3 Bakgrund 3 GÄLLANDE PLANER OCH BESLUT

Läs mer

Antagandehandling. Tillägg till plankarta med bestämmelser Tillägg till planbeskrivning Tillägg till genomförandebeskrivning

Antagandehandling. Tillägg till plankarta med bestämmelser Tillägg till planbeskrivning Tillägg till genomförandebeskrivning DIARIENR SBN 2012-001482 1 (8) Antagandehandling Tillägg till plankarta med bestämmelser Tillägg till planbeskrivning Tillägg till genomförandebeskrivning Planområdet markerat i orange färg. Tillägg till

Läs mer

PLANUPPDRAG. Detaljplan för Björnögården, Norra Björnö 1:1, Västerås. Byggnadsnämnden

PLANUPPDRAG. Detaljplan för Björnögården, Norra Björnö 1:1, Västerås. Byggnadsnämnden 2013-06-04 Dnr 2011/111-BN-213 Lovisa Gustavsson Tel 021-39 00 00 Byggnadsnämnden Detaljplan för Björnögården, Norra Björnö 1:1, Västerås PLANUPPDRAG Ansökan Fastighetskontoret har från Stadsbyggnadskontoret

Läs mer

Detaljplan för fastigheten Holmia 9 i stadsdelen Hersby

Detaljplan för fastigheten Holmia 9 i stadsdelen Hersby 2015-08-18 Dnr MSN/2015:673 Planutskottet Start-PM Detaljplan för fastigheten Holmia 9 i stadsdelen Hersby Ärendet Ägaren till Holmia 9 (Villa Solgården) har sökt planbesked i syfte att ändra användning

Läs mer

Andersberg 10:1 mfl, kv Nebulosan

Andersberg 10:1 mfl, kv Nebulosan PLANBESKRIVNING 2011-12-06 Samrådshandling Dnr: 11BMN75 Handläggare: Emma Olofsson Andersberg 10:1 mfl, kv Nebulosan Detaljplan för bostad Gävle kommun, Gävleborgs län Samrådstid: 7 december 2011 13 januari

Läs mer

Sörby 34:1 mfl, Sörbyskolan

Sörby 34:1 mfl, Sörbyskolan PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING 2009-09-14 Dnr: 08BMN1445 Handläggare: Sari Uusirantanen Samrådshandling Sörby 34:1 mfl, Sörbyskolan Detaljplan för skola Gävle kommun, Gävleborgs län HANDLINGAR Plankarta

Läs mer

Utskrift från Tekis-GI

Utskrift från Tekis-GI Dnr: KS 2013/657.213 LAGA KRAFT 2014-07-01 Detaljplan för KNISLINGE 10:9 i Knislinge, Östra Göinge Kommun PLANBESKRIVNING Utskrift från Tekis-GI Sida 1 av 1 Utskrift från Tekis-GI http://appgis1.resource.wan/gemensamma/tekisgiwebb/print.aspx?x=186736.06018771&y=6230831.2604602&session=21901202-13...

Läs mer

395 Antagandehandling. Detaljplan för Granen 5 Ronneby kommun, Blekinge län PLANBESKRIVNING. HANDLINGAR Planen består av följande handlingar:

395 Antagandehandling. Detaljplan för Granen 5 Ronneby kommun, Blekinge län PLANBESKRIVNING. HANDLINGAR Planen består av följande handlingar: Ronneby kommun, Blekinge län Idrottsplats Gymnasieskola/ sporthall Blekan Fotbollsplan/ Brunnsparken Översiktskarta, planområdet markerat med rött PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Planen består av följande handlingar:

Läs mer

Andersberg 10:1 mfl, kv Nebulosan

Andersberg 10:1 mfl, kv Nebulosan PLANBESKRIVNING 2012-02-29 Antagandehandling Dnr: 11BMN75 Handläggare: Emma Olofsson Andersberg 10:1 mfl, kv Nebulosan Detaljplan för bostad Gävle kommun, Gävleborgs län FYSISK PLANERING Samhällsbyggnad

Läs mer

PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Detaljplanen består av plankarta med tillhörande bestämmelser. Till detaljplanen hör:

PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Detaljplanen består av plankarta med tillhörande bestämmelser. Till detaljplanen hör: 1 LAGA KRAFT HANDLING Enkelt planförfarande Tillägg till detaljplanen Funäsdalen 16:47 m.fl. Hamra 1 gällande avstyckade fastigheten Funäsdalen 16:149, Hamra, Tänndalen, Härjedalens kommun, Jämtlands län.

Läs mer

Antagandehandling upprättad 2004-12-21

Antagandehandling upprättad 2004-12-21 Detaljplan för Åkarp 19:1 m.fl., Burlövs kommun, Skåne län. 209 PLANBESKRIVNING HANDLINGAR I handlingarna ingår denna beskrivning, genomförandebeskrivning, plankarta med planbestämmelser och illustrationsplan

Läs mer

Detaljplan för LÖBERÖD 1:119 m.fl. Eslövs kommun, Skåne län

Detaljplan för LÖBERÖD 1:119 m.fl. Eslövs kommun, Skåne län PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 1 (5) Detaljplan för LÖBERÖD 1:119 m.fl. Eslövs kommun, Skåne län PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 2 (5) PLANBESKRIVNING HANDLINGAR

Läs mer

Planbeskrivning. Sätra 167:3, kv Skogsmossan (del av) Detaljplan för bostäder och handel Gävle kommun, Gävleborgs län

Planbeskrivning. Sätra 167:3, kv Skogsmossan (del av) Detaljplan för bostäder och handel Gävle kommun, Gävleborgs län SAMHÄLLSBYGGNAD GÄVLE ANTAGANDEHANDLING 2014-11-05, REV. 2015-04-22 DNR: 15SBN26 HANDLÄGGARE: EMMA OLOFSSON Planbeskrivning Sätra 167:3, kv Skogsmossan (del av) Detaljplan för bostäder och handel Gävle

Läs mer

Detaljplan för fastigheten TAVELSJÖ 6:29 inom Tavelsjö i Umeå kommun, Västerbottens län

Detaljplan för fastigheten TAVELSJÖ 6:29 inom Tavelsjö i Umeå kommun, Västerbottens län Handläggare: 1 (6) Johan Sjöström Detaljplan för fastigheten TAVELSJÖ 6:29 inom Tavelsjö i Umeå kommun, Västerbottens län HANDLINGAR - Plankarta med bestämmelser och illustration - PLANENS SYFTE Syftet

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för PIONEN 1 Katrineholms kommun SAMRÅDSHANDLING. Samrådshandling 1. tillhörande

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för PIONEN 1 Katrineholms kommun SAMRÅDSHANDLING. Samrådshandling 1. tillhörande Samrådshandling 1 PLANBESKRIVNING tillhörande Detaljplan för PIONEN 1 Katrineholms kommun SAMRÅDSHANDLING Upprättad på Samhällsbyggnadsförvaltningen i Katrineholm 2011-12-13 Samrådshandling 2 HANDLINGAR

Läs mer

Planbeskrivning. Del av Södertull 13;14 mfl, södra delen av kv Samariten Detaljplan för bostäder och vård Gävle kommun, Gävleborgs län

Planbeskrivning. Del av Södertull 13;14 mfl, södra delen av kv Samariten Detaljplan för bostäder och vård Gävle kommun, Gävleborgs län SAMHÄLLSBYGGNAD GÄVLE SAMRÅDS-/UNDERRÄTTELSEHANDLING 2014-10-10 DNR: 14BMN9 HANDLÄGGARE: SARI SVEDJEHOLM Planbeskrivning Del av Södertull 13;14 mfl, södra delen av kv Samariten Detaljplan för bostäder

Läs mer

DETALJPLAN FÖR ARLÖV 21:226, BURLÖVS KOMMUN, SKÅNE LÄN 1 (ENKELT PLANFÖRFARANDE) (5)

DETALJPLAN FÖR ARLÖV 21:226, BURLÖVS KOMMUN, SKÅNE LÄN 1 (ENKELT PLANFÖRFARANDE) (5) ANTAGANDEHANDLING 218 DETALJPLAN FÖR ARLÖV 21:226, BURLÖVS KOMMUN, SKÅNE LÄN 1 (ENKELT PLANFÖRFARANDE) (5) PLANBESKRIVNING HANDLING PLANENS SYFTE, HUVUDDRAG Till planen hör förutom denna beskrivning följande

Läs mer

Detaljplan för Kalix veterinärstation (Kalix 9:47 m.fl.)

Detaljplan för Kalix veterinärstation (Kalix 9:47 m.fl.) SAMRÅDSHANDLING Detaljplan för Kalix veterinärstation (Kalix 9:47 m.fl.) Kalix kommun, Norrbottens län PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Planförslaget redovisas på följande handlingar: Plankarta med bestämmelser

Läs mer

Spinetten 2 och 6 Inom kommundel Trångsund ANTAGANDEHANDLING. Detaljplan för. Plankarta med bestämmelser Planbeskrivning PBL 2010:900

Spinetten 2 och 6 Inom kommundel Trångsund ANTAGANDEHANDLING. Detaljplan för. Plankarta med bestämmelser Planbeskrivning PBL 2010:900 MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN SBN PL 2011/71.318 0126K-15642 ANTAGANDEHANDLING Plankarta med bestämmelser Planbeskrivning Detaljplan för Spinetten 2 och 6 Inom kommundel Trångsund PBL 2010:900

Läs mer

Samrådshandling oktober 2013

Samrådshandling oktober 2013 Samrådshandling oktober 2013 Sektorn för samhällsbyggnad Ändring av detaljplan för del av Djupedalsäng 1:14 Återvinningsstation vid Råstensvägen Härryda kommun Planbeskrivning Planbeskrivningens uppgift

Läs mer

TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING Tillhörande ändring av detaljplan för

TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING Tillhörande ändring av detaljplan för TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING Tillhörande ändring av detaljplan för Oskarströms fd stationshus, del av Oskarström 3:153 Bildkälla: Kulturmiljö Halland, Bebyggelseinventeringen i Halland Oskarström, HALMSTADS

Läs mer

Tillägg till detaljplan för kv. Lodjuret m.fl (fastigheten Lodjuret 11), Huddinge kommun

Tillägg till detaljplan för kv. Lodjuret m.fl (fastigheten Lodjuret 11), Huddinge kommun DATUM DIARIENR 2015-04-10 1 (6) Tillägg till planbeskrivning-antagandehandling Tillägg till planbeskrivning Tillägg till genomförandebeskrivning Tillägg till plankarta med bestämmelser Fastigheten Lodjuret

Läs mer

Planbeskrivning. Källö 6:4, kv Myrängen. Detaljplan för småindustri Gävle kommun, Gävleborgs län 2014-07-04 DNR: 13BMN135 HANDLÄGGARE: HENRY GREW

Planbeskrivning. Källö 6:4, kv Myrängen. Detaljplan för småindustri Gävle kommun, Gävleborgs län 2014-07-04 DNR: 13BMN135 HANDLÄGGARE: HENRY GREW SAMHÄLLSBYGGNAD GÄVLE SAMRÅDSHANDLING 2014-07-04 HANDLÄGGARE: HENRY GREW Planbeskrivning Källö 6:4, kv Myrängen Detaljplan för småindustri Gävle kommun, Gävleborgs län Figur 1: Källa: Bing-maps Samrådstid:

Läs mer

Program för detaljplan för fastigheten Stockby 1:99, 4:13 m fl (SÖDRA KLYVARESTIGEN) Ekerö kommun, Stockholms län Dnr 1998.8.214

Program för detaljplan för fastigheten Stockby 1:99, 4:13 m fl (SÖDRA KLYVARESTIGEN) Ekerö kommun, Stockholms län Dnr 1998.8.214 1(5) Stadsarkitektkontoret PROGRAM Program för detaljplan för fastigheten Stockby 1:99, 4:13 m fl (SÖDRA KLYVARESTIGEN) Ekerö kommun, Stockholms län Dnr 1998.8.214 Handlingar Detta program med programskisser

Läs mer

TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Ändring av detaljplan för Sydöstra delen av Gertrudsviks Sjöstad (C309) Västerviks kommun Kalmar län KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING Enheten för samhällsbyggnad 2014-04-17 Antagen: 2014-04-28 Laga Kraft:

Läs mer

Detaljplan för KÖPMANNEN 11 Eslövs kommun, Skåne län

Detaljplan för KÖPMANNEN 11 Eslövs kommun, Skåne län PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 1 (5) Detaljplan för KÖPMANNEN 11 Eslövs kommun, Skåne län PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 2 (5) PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Plankarta

Läs mer

Detaljplan för Vemdalens Kyrkby 57:157 Skalsterrassen, Vemdalsskalet Härjedalens kommun

Detaljplan för Vemdalens Kyrkby 57:157 Skalsterrassen, Vemdalsskalet Härjedalens kommun Detaljplan för Vemdalens Kyrkby 57:157 Skalsterrassen, Vemdalsskalet Härjedalens kommun Enkelt planförfarande Antagandehandling Upprättad den 12 maj 2012 reviderad den 16 aug 2012 Diarienr Plan 7/2011

Läs mer

Planbeskrivning. Åby 1:55 m fl, Åbyvallen (del av) Detaljplan för teknisk anläggning m.m. Gävle kommun, Gävleborgs län

Planbeskrivning. Åby 1:55 m fl, Åbyvallen (del av) Detaljplan för teknisk anläggning m.m. Gävle kommun, Gävleborgs län SAMHÄLLSBYGGNAD GÄVLE ANTAGANDEHANDLING 2014-03-12 HANDLÄGGARE: HENRY GREW Planbeskrivning Åby 1:55 m fl, Åbyvallen (del av) Detaljplan för teknisk anläggning m.m. Gävle kommun, Gävleborgs län 0 Planens

Läs mer

Detaljplan för Del av BOGESUND 1:177 m fl i Ulricehamn Ulricehamns kommun Västra Götalands län

Detaljplan för Del av BOGESUND 1:177 m fl i Ulricehamn Ulricehamns kommun Västra Götalands län Detaljplan för Del av BOGESUND 1:177 m fl i Ulricehamn Ulricehamns kommun Västra Götalands län Enkelt planförfarande enl 5 kap 28 PBL Upprättad den 17 juli 2006 MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSKONTORET Dnr:

Läs mer

Ändring av detaljplan för Mo 1:141, 1:105 mfl, Trångsviken, Krokoms kommun

Ändring av detaljplan för Mo 1:141, 1:105 mfl, Trångsviken, Krokoms kommun 1 (5) Datum 2013-05-16 Antagandehandling Ändring av detaljplan för Mo 1:141, 1:105 mfl, Trångsviken, Krokoms kommun Tillägg till PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING HANDLINGAR Planhandlingarna består av:

Läs mer

Boberg 3:122 A N T A G A N D E H A N D L I N G. Detaljplan för bostäder. Falkenbergs kommun P L A N B E S K R I V N I N G

Boberg 3:122 A N T A G A N D E H A N D L I N G. Detaljplan för bostäder. Falkenbergs kommun P L A N B E S K R I V N I N G A N T A G A N D E H A N D L I N G Detaljplan för bostäder Boberg 3:122 Falkenbergs kommun P L A N B E S K R I V N I N G Upprättad 2014-05-14 B74 Laga kraft 2014-12-27 Till detaljplanen hör följande handlingar:

Läs mer

HÖGANÄS KOMMUN Samhällsbyggnadsförvaltningen

HÖGANÄS KOMMUN Samhällsbyggnadsförvaltningen HÖGANÄS KOMMUN Samhällsbyggnadsförvaltningen PLANBESKRIVNING LAGA KRAFT NORMALT PLANFÖRFARANDE Detaljplan för del av Väsby 12:102 m fl i Väsby, Höganäs kommun, Skåne län gamla skolan PLANOMRÅDE Hovgårdsgatan

Läs mer