SAMHÄLLSBYGGNAD GÄVLE

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SAMHÄLLSBYGGNAD GÄVLE"

Transkript

1 SAMHÄLLSBYGGNAD GÄVLE , REVIDERAD DNR: 12BMN58 HANDLÄGGARE: THOBIAS NILSSON Planbeskrivning Del av Norrlandet 3:1, Engesberg Detaljplan för bostäder m.m. Gävle kommun, Gävleborgslän

2 Planens syfte och huvuddrag I Engesberg har det länge funnits en efterfrågan på att uppföra ett seniorboende i anslutning till den gamla gården. Enligt preliminära skisser handlar det om ca 30 lägenheter. Det finns även ett mindre område i översiktsplanen intill herrgården (f d köksträdgården) som är utpekat för bostadsbebyggelse som ska prövas i planen. I planarbetet ingår också området strax söder om Engesbergs gård som pekas ut som lämplig plats för Villa Sjötorp. Detaljplanen ska generellt hantera en framtida god hantering av platsens kulturvärden genom skydds- och varsamhetsbestämmelser för Engesbergs gård med omkringliggande park. Planen ska även ange hänsyns- och utformningsbestämmelser för den nya bebyggelsen. Byggnads- och miljönämnden beslutade att undanta delar ur planbeskrivningen och plankartan enligt beslut I beskrivningen markeras dessa delar med röd ram och i plankartan markeras området med en särskild gräns. Förenligt med 3, 4 och 5 kap MB Norrlandet utgör ett riksintresseområde för kulturmiljövården. Planområdet är en liten del inom detta område. Värdebärare för riksintresset är bland annat sommarvillorna och landstället Engesberg. Gården är utvecklad från en fäbod och delar av flygeln, som är den äldsta byggnaden inom planområdet, härstammar från 1700-talet. Den viktigaste värdebäraren på Norrlandet är sommarvillorna med bakomliggande skogsparti. Endast en mindre del av skogspartiet ingår i detaljplanen För att inte påverka riksintresset negativt ska vyn från vattnet med sommarvillor och skog i fonden vara oförändrad. I övrigt bevaras Engesbergs gårdsanläggning som ett av två bevarade landställen på Norrlandet. Anläggningen påverkas dock av ny bebyggelse som förläggs i den f d köksträdgården och skogsområdet strax nordöst om gården. Den f d fäbodskogen påverkas också till liten del av ny bebyggelse. Den nya bebyggelsen blir delvis synlig från Engesbergsviken. 1

3 Plandata Lägesbestämning Detaljplanen är avgränsad till Engesbergs gård som ligger på Norrlandet ca 12 km från Gävle centrum. I planen ingår även omkringliggande bebyggelse med skogs- och parkområden. I väster avgränsas planen av strandzonen mot Engesbergsviken och i öster av stenmuren mot Ryssängen. Areal Detaljplanen omfattar ett område på ca 5 hektar. Markägoförhållanden Inom planområdet ligger endast fastigheten Norrlandet 3:1 som ägs av Gävle kommun. 2

4 Tidigare ställningstaganden Översiktliga planer För området finns det en ny översiktsplan som antogs av kommunfullmäktige Den fördjupade översiktsplanen ger stöd för den föreslagna användningen och anger att den nya bebyggelsen ska anpassas till den befintliga kultur- och parkmiljön. Engesbergsområdet enligt översiktsplanen. Planområdet är markerat med röd linje. Utdrag ur FÖP Norrlandet: Seniorboende Seniorboende, eller s k trygghetsboende, föreslås kunna byggas vid Engeltofta backe, vid Böna skola, vid Engesberg eller i Utvalnäs. En mindre, sydlig del av campingområdet i Engesberg bebyggs med bostäder. Bostäder och camping i Engesberg Området används idag som campingplats och parkering. Översiktsplanen föreslår nu en utveckling av Engesberg med nya bostäder och med en bevarad och utvecklad camping. Även kulturmiljö, grönstruktur och service utvecklas vidare. Utredningsområde Områden där det inte varit möjligt att lägga fast den framtida markanvändningen betecknas som utredningsområden i plankartan. U.2 Engesberg. Lilla ängen norr om Engesbergs gård utreds vidare för bostäder. 3

5 För Engesbergsområdet förslås nu: Badplatsen bevaras och utvecklas med parkering och kiosktomt. (Ingår delvis i detaljplanen) Strandzonen mellan badet och fiskekajen utvecklas vidare med grillplatser, ny småbåtshamn och servering. (ingår ej i detaljplanen) Infarten till Engesbergsområdet flyttas närmare Bönan enligt gällande detaljplan. (ingår ej i detaljplanen) Äldre sommarvillor och äldre skog vid Solviksvägen bevaras. (uppfylls av planförslaget) Mindre bollplan vid Engesbergs Gård kan utvecklas med lekplats eller aktivitetspark. (uppfylls av planförslaget) Äldre lövskog och park sydväst om Engesbergs gård gallras och vårdas som park. (uppfylls av planförslaget) Engesbergs Gård kan säljas som bostad efter en planläggning med bevarandeinriktning. (uppfylls av planförslaget) Bostäder, eventuellt s k trygghetsboende, byggs i skogspartiet öster om Engesbergs Gård, område B.7. (uppfylls av planförslaget) Camping med stugor minskas något i södra delen närmast Ryssängen. (Ingår delvis i detaljplanen) Campingområdet kan ev. utökas något på skogsmark närmast Bönavägen. (ingår ej i detaljplanen) Program för detaljplan Något program har inte upprättats då översiktsplanen ger tillräckligt stöd inför detaljplaneläggning av området. Detaljplaner, områdesbestämmelser och förordnanden Planområdet berörs av två gällande detaljplaner. Engesbergs gård och flygeln omfattas av detaljplan från 1960 som anger friluftsändamål med obegränsad byggrätt. För området runt Engesbergs gård finns det en nyare detaljplan som antogs av Byggnadsnämnden och som vann laga kraft den 27 oktober Planens syfte var att kunna medge en försäljning av marken till ett företag inom campingindustrin. Försäljningen blev aldrig genomförd och fastigheten ägs idag av kommunen. Kommunens miljömål God bebyggd miljö Gävle kommuns lokala miljömål anger följande inom området God bebyggd miljö. Städer, tätorter och annan bebyggd miljö ska utgöra en god och hälsosam livsmiljö samt medverka till en lokalt och globalt god miljö. Natur- och kulturvärden ska tas tillvara och utvecklas. Byggnader och anläggningar ska lokaliseras och utformas på ett miljöanpassat sätt och så att en långsiktigt god hushållning med mark, vatten och andra resurser främjas. Planförslaget uppfyller miljömålet genom: Miljömålet uppfylls genom att kulturmiljö kring Engesbergs gård skyddas och värdefulla landskapselement undantas från exploatering. Den nya bebyggelsen blir underordnad och får en modern men diskret utformning. Det är även 4

6 positivt att det skapas ett liv kring den gamla anläggningen. Planen medger även en utveckling och försäljning av gårdsanläggningen vilket torde trygga dess fortlevnad. Vision 2025 Vision Gävle sätter segel Visionen beskriver kommunens önskade bild av Gävle i framtiden. Tillsammans med strategin Vägen till 2025 inspirerar och visar den vägen i den gemensamma utvecklingen av Gävle. Planförslaget uppfyller visionen genom: Forma attraktiva boendemiljöer för alla samhällsgrupper i stadsdelar som kan försörjas med hållbara transportlösningar och med ett utbud av service, mötesplatser och grön miljö i form av ren luft, mark och vatten. Miljökonsekvensbeskrivning Planens genomförande bedöms inte medföra sådan betydande miljöpåverkan att en miljökonsekvensbeskrivning enligt Plan- och bygglagen 5 kap. 18 och miljöbalken 6 kap. behöver upprättas. Konsekvenser av detaljplanens genomförande beskrivs tydligt under rubriken Konsekvenser. Kommunala beslut i övrigt Planuppdrag Byggnads- och miljönämnden beslutade den 14 juni 2012, 24, att ge Samhällsbyggnad Gävle i uppdrag att upprätta en detaljplan för området. 5

7 Förutsättningar och förändringar Natur Största delen av planområdet består av tomt- och parkmark tillhörande Engesbergs gård. Mot Ryssängen och ned mot Solviksvägen finns ett skogsparti med äldre tallar och lövträd med vissa naturvärden och mycket stort värde för landskapsbilden och områdets värde som rekreations- och friluftsområde. Utsikt mot den gamla köksträdgården genom trädraden i nordväst. Allérna, den höga andelen ädellövträd, övriga äldre lövträd och de gamla tallarna utgör viktiga landskapselement, men har också naturvärden i och med den höga åldern och att många av dem står solbelyst. Träden kring den gamla köksträdgården står inom område betecknat med parkmark och ska bevaras och återplanteras vid behov. Höjdskillnaderna i området har tagits upp genom terraseringar och stenmurar. Även dessa har landskapsmässiga värden och kan bidra till den biologiska mångfalden i och med att de ger en annan livsmiljö än omgivningen. Inom planområdet finns en grov, död stam efter en lind som naturminnesförklarades 1923 (även registrerad som fornlämning, se nedan). Stamomkretsen i brösthöjd är 712 cm. Rotskotten visar på att det fortfarande finns liv i den. Skyltningen av naturminnet bör förbättras med en standardiserad naturminnesbricka samt information. Eventuellt kan det bli aktuellt med att stängsla in området där linden står för att motverka skadegörelse av den. Skogsstyrelsen är förvaltare av naturminnet, men länsstyrelsen är ytterst ansvarig. Vägen som leder till den föreslagna tomten för villa Sjötorp kantas delvis av en trädrad, en rest från den äldre parken kring Engesbergs gård. Tomten angränsar i nordväst mot en trädrad som också ingår i den fd parkanläggningen. Båda dessa trädrader är viktiga strukturelement och har vissa naturvärden i och med trädens ålder. Dessa träd står inom parkmark och ska bevaras. 6

8 Fornlämning Inom planområdet berörs tre objekt som är upptagna i Riksantikvarieämbetets register över fornlämningar. Lizzys lind som också är ett naturminne från 1923 finns i planområdets nordvästra del, Engesbergs fäbodar som ligger i skogen i det nordöstra hörnet av planområdet och stenristning utefter Solviksvägen (planområdet södra del). Det finns även en blästerbruksugn i planområdets omedelbara närhet (sydväst om planområdet). Alla lämningar omfattas av kulturminneslagen där länsstyrelsen är myndighetsutövare. Lizzys lind Befintlig bebyggelse Historik Området kring Engesbergs gård har gamla anor. Redan under medeltiden bör det ha funnits en fäbod här. Detta är belagt från 1500-talet via de historiska kartorna. Platsen för fäboden är inregistrerad som fornlämning. Det var bönder i Testebo och senare köpmän från Gävle stad som ägde området. Fäboden utvecklades till ett jordbruk och vid mitten av 1700-talet finns belägg för att det var en gård. På en karta från 1741 syns bebyggelsen men anläggningen benämns fortfarande fäbod. På en karta från 1771 är bebyggelsen tydligare redovisad med brygghus, sjöbod, köksbyggning och stora byggningen. Anläggningen benämns ännu som fäbodstället Ängesberg. Det är dock vanligt förekommande att fäbodställen utefter Norrlandet övergick till att bli herrgårdsliknande jordbruk under 1700-talet och ägdes av grosshandlare i Gävle. 7

9 1891 köptes anläggningen av Gävle stad och byggdes om till barnhem startade den nuvarande verksamheten med inriktning på camping och friluftsliv då badet anlades och mindre campingstugor byggdes i området.1 Karta med trädgårdsanläggningen Byggnader, trädgård och park Huvudbyggnaden är troligen uppförd på 1700-talet, möjligen under dess första hälft. Byggnaden var dock förfallen och byggdes om 1852 då den fick sin nuvarande prägel och då trapphuset i mitten på fasaden tillkom på dess sydöstra sida samt verandan med balkong mot nordväst byggdes den sydöstra fasaden till ytterligare. Idag bär byggnaden spår från 1700-, och talet. Gårdsanläggningen omges av karaktärsskapande strukturelement. En allé leder upp mot huvudbyggnaden i nordvästlig riktning. I sydöstra delen av planområdet finns en murterrassering samt en öppen halvcirkelformad yta som kringgärdas av träd. Såväl byggnader som tomt och park samt angränsande skogsmark är bedömd som kulturhistoriskt värdefull enl PBL 8:13, 14 samt Kulturmiljöunderlag till detaljplanen: Engesbergs Gård. Kulturhistorisk beskrivning och värdering. Länsmuseet Gävleborg Engesbergs Gård. Programutredning. Blomberg&Linscott Arkitekter AB

10 Engesberg gård är förutom gården Gröndal det enda kvarvarande landstället av sitt slag på Norrlandet. Huvudbyggnad Byggnadens exteriöra värdebärare är: Utseendet, dock påverkat mot sydost genom kraftig tillbyggnad. Stensockel, timmerstomme, panel, takfotslist, glasveranda, stentrappa och balkong med gjutjärnsräcke, fönsterbågar, skorstenar, dörrar. Byggnadens interiöra värdebärare är Kakelugnar, äldre snickerier såsom foder, socklar och dörrar. Köksflygeln är också uppförd under 1700-talet och har fungerat som huvudbyggnad under 1800-talets första hälft. Även denna byggnad renoverades vid mitten av 1800-talet och fick då sitt nuvarande utseende. Byggnaden bär spår från 1700-, och 1900-talet. Flygelbyggnaden Byggnadens exteriöra värdebärare är: Utseendet. Stensockel, timmerstomme, knutpilastrar, takfotlist, äldre fönsterbågar och dörrar, skorstenar. Trädgårds- och parkanläggningen vid Engesberg fanns anlagd Att döma av dess utseende och stil är den anlagd och utvecklad under 1800-talets första hälft. Anläggningen kringgärdas av allékantade vägar, ett parklandskap uppbyggt i engelsk stil samt en prydnadsträdgård vid huvudbyggnadens sydöstra fasad i en mer strikt planerad stil. På anläggningens östra sida tar skogen vid som är en rest efter platsens användning som fäbod. Övriga värdebärare: Rester av äldre trädgårdsanläggning, allér, murarna och murterasseringar och stenkällare. Värdebärarna är synliga strukturelement som är viktiga för miljön. Av gårdens ekonomibyggnader finns endast en lada bevarad på ängen sydväst om huvudbyggnaden. Bestämmelser för den befintliga bebyggelsen Huvudbyggnad Huvudbyggnaden föreslås bevaras på plats och ges användningsättet bostad och handel. Användningen handel innebär att flera versamheter kan vara möjliga så länge som dessa är förenliga med kulturvärdet samt att varsamhets- och skyddsbestämmelserna beaktas. Senare tillbyggnad mot sydöst bedöms ha ett mindre värde och påverkar huvudbyggnadens gestaltning negativt. Det är viktigt att byggnanden fortsätter vårdas och förvaltas i den traditionella och nyklassicistiska stil som byggnaden har. Senare tiders tillägg som t ex treluftfönster kan tas bort och ersättas med tvåluftsfönster. 9

11 Byggnadens värdebärare ska bevaras och beaktas vid fortsatt förvaltning. Se stycket ovan. Bild huvudbyggnad Planskiss som markerar del av huvudbyggnad som kan rivas (markerat med rött). 10

12 Tre utvecklingsmöjligheter bedöms vara möjliga för byggnaden för att beakta kulturvärden på den och tomten: Byggnaden bibehåller nuvarande utseende och volymer. Tillbyggnader från 1890 rivs för att återskapa byggnadens äldre utseende. Se planskiss. Byggnaden bibehåller nuvarande utseende och volymer men byggs till ytterligare mot sydöst i en våning genom att tillåta en volym mitt på fasaden som är 4 meter djup och 13 meter lång. Den ska ha en gestaltning som veranda. Mot nordväst kan den köksentré som revs på 1990-talet återuppföras med en volym på ca 3 meter på djupet och 8 meter på bredden. Den ska ha en gestaltning som en entré. Möjlig utformning av ny tillbyggnad mot öster Flygelbyggnad Flygeln bevaras på plats och till sitt utseende och ges användningssättet bostad, handel. Användningen handel innebär att flera användningssätt kan vara möjliga så länge som dessa är förenliga med kulturvärdet samt att varsamhetsoch skyddsbestämmelserna beaktas. Byggnaden är dock i bristande tekniskt skick. Om utredning skulle visa att byggnaden har omfattande skador som skulle innebära att stor del av stomme m m behöver ersättas kan undantag från rivningsförbudet vara skäligt. Skadeomfattningen ska vara mycket omfattande och vägas mot byggnadens höga ålder, vilket i sig gör den mycket värdefull. Bedömning ska ske av kompetens inom bygg och byggnadsvård/kulturmiljö. Ny byggnad ska då till volym, utseende, exteriört material och detaljer kopiera befintlig. Byggnadens värdebärare ska bevaras och beaktas vid fortsatt förvaltning. Se stycket ovan. 11

13 Bild flygelbyggnaden Det är viktigt att byggnanden fortsätter vårdas och förvaltas i den traditionella och nyklassicistiska stil som byggnaden har. Byggnadens värdebärare ska bevaras och beaktas vid fortsatt förvaltning. Se stycket ovan. Ladan Ladan föreslås bevaras på plats och till sitt utseende och ges användningen handel, användningen ska vara förenligt med kulturvärdet samt att varsamhetsbestämmelsen beaktas. Komplementbyggnaden är dock i bristande tekniskt skick. Om utredning skulle visa att byggnaden har omfattande skador som skulle innebära att stor del av stomme m m behöver ersättas kan ny byggnad uppföras. Bild ladan 12

14 Ny bebyggelse Detaljplanen innehåller fyra stycken nya byggrätter i enlighet med översiksplanen. Område 1: Byggrätt för carport. Område 2: Byggrätt för bostäder i delar av den gamla köksträdgården. Område 3: Byggrätt för bostäder nordost om herrgården skogspartiet mot Ryssängen. Område 4: Byggrätt för flytt av Villa Sjötorp. BMN Område 2 Område 1 ENGESBERGS GÅRD Område 3 Område 4 Illustration över nya de nya bebyggelseområdena Illustration över ny bebyggelse 13

15 Gestaltningsprinciper Område 1 Byggrätt för carport om Engesbergs gård säljs som bostad eller på annat sätt behövs i området. Byggnaden ska utformas med enkla pelare och pulpettak. Byggnaden ska vara gemensam för huvudbyggnad och flygel vid eventuell försäljning av marken. Möjlig utformning av carport i område 1 14

16 Område 2 Detaljplanen medger en byggrätt i den bakre delen av den gamla köksträdgården. På så sätt kan den öppna känslan på platsen delvis sparas. Byggnaderna får högst vara en våning där det även finns möjlighet med inredd vind. Även här gäller en återhållen gestaltning som inte tar över uttrycket i området. Byggnaderna ska gestaltas med träfasader och sadeltak. Carportar kan ha pulpettak. Tak ska utformas med bandtäktplåt, papp eller motsvarande takmaterial. Taklutningen bör hållas nere för att minska höjden på husen. Spröjs och andra detaljer som anknyter till sommarvillor ska undvikas. Carportas bör väljas före garage för att bibehålla det öppna intrycket. Färgsättning ska vara nedtonad i röd eller ljus kulör. Gul färg ska inte användas då byggnaderna inte ska läsas ihop med Engesbergs gård. Bebyggelsen i område 2 Illustrerad bebyggelse med ny väg BMN

17 Område 3 Detaljplanen medger en byggrätt på 3000 kvadratmeter byggnadsyta (huvudbyggnader inklusive komplementbyggnader). Våningshöjden är reglerad till högst två respektive tre våningar. Motivet för detta är att skapa en variation i byggnadsvolymen, fasaden och taklandskapet. Ny byggnad/-er ska gestaltas på ett modernt sätt med traditionella stildrag och ett återhållet uttryck som underordnar sig Engesbergs gård. Vilket betyder att snickarglädje, fönsterspröjsar, färgsättning och takmaterial ska nedtonas. Nya byggnader samspelar med gården och omgivningen med träfasad och kulörer som framhäver det naturliga, exempelvis med järnvitriol eller falurödfärg. Färgsättningen regleras med en planbestämmelse som anger att den ska vara enhetlig vilket innebär färger som passar ihop där ingen färg framhävs som accent på byggnaden. Byggnaderna ska i huvudsak ha sadeltak, men förråd och mindre byggnader kan ha pulpettak. Taklutningen ska hållas nere för att få ett luftigt intryck men också minska höjden på husen. Bebyggelsen i område 3 Planskiss över området med illustrerad ny byggnad 16

18 Område 4 Detaljplanen ger utrymme för en bostads-/kulturmiljötomt vid havet och Grötviken. Tomten är en möjlig placering inför en eventuell flytt av Villa Sjötorp. Tomten anses som lämplig eftersom huset kan ligga relativt ostört ifrån omgivande bebyggelse och att det skapas ett visst avstånd till vattnet. Planen medger även komplementbyggnader på tomten som ska utformas som en traditionell ekonomibyggnad. Den ska ha ett nedtonat och enkelt uttryck i jämförelse med huvudbyggnaden. Den kan ha pulpettak eller sadeltak, vara målad i lika färgsättning som huvudbyggnaden eller i klassisk slamfärg, exempelvis faluröd. I övrigt ska material och detaljer, såsom fönstersättning, taklutning, spröjs m m till en komplementbyggnad. Komplementbyggnaderna ska placeras ovan huvudbyggnaden för att inte störa villans intryck från havet. Vid val av utformning av komplementbyggnaden ska denna aspekt vägas in. Det är även möjligt att placera ett mindre lusthus på tomten nedanför huvudbyggnaden. Lusthuset ska ha en vit färgsättning. Villa Sjötorp i område 4 Illustrerat läge för Villa Sjötorp 17

19 Markplanering, slänter och stödmurar I samband med grovplanering av tomterna är det viktigt att ta hänsyn till omgivande naturmark så att det inte skapas onödiga barriärer. Ett sätt är att med hjälp av terrasseringar ta ned höjdskillnaden. Det går också att med hjälp av stödmurar inom tomten ta ner höjdskillnader. Alla typer av släntningar ska ske inom tomtmark. Stor hänsyn ska tas till eventuella träd som ligger i direkt anslutning till nya fastighetsgränser, då särskilt runt den nya tomten nordväst om Engesbergs gård. Bild 1 Bild 2 Principskiss för markplanering. Bild 1 Där slänterna mjukas upp med planteringar och terrasseringar. Bild 2 Innebär negativa barriärer och dålig anpassning till miljön och ska därför undvikas. Friytor Det finns stora friytor kring planområdet för lek och rekreation. Genom området går det ett flertal skogsstigar som ska sparas om det är möjligt. Stigen som går längs Ryssängen behöver flyttas. Det finns en ny dragning illustrerad på plankartan men den exakta sträckningen är inte detaljstuderad. Väster om planområdet finns det en allmän brygga med badmöjlighet. Strandskydd Planområdet ligger inom det utvidgade strandskyddsområdet om 300 meter vid Gävleborgs kust. Strandskyddet inom kvartersmark upphävs med hänvisning till att det finns särskilda skäl i och med att området närmast strandlinjen är väl avskilt genom befintlig väg och bebyggelse. För den planerade tomten för Villa Sjötorp är de särskilda skälen för att upphäva strandskyddet att bevarandet av villan är ett angeläget allmänt intresse ur kulturmiljösynpunkt. Inom natur- och parkmark som ligger inom 300 meter ska strandskydd gälla. Gator och trafik Trafik - allmänt Området trafikeras från Bönavägen via Solviksvägen. Vägen är delvis smal vilket gör att framkomligheten vintertid kan vara begränsad vid möte. Detaljplanen innebär att det ställs större krav på framkomlighet och den befintliga infarten till den gamla köksträdgården måste byggas om. Det handlar om en ca 250 meter lång ny gata. 18

20 Inom planområdet Detaljplanen föreslår en standardhöjning på den befintliga gatan intill den nya bebyggelsen. Gatubredden ska vara minst 5,5 meter. Gatan ska belysas och val av armaturer bör anpassas till den rådande kulturmiljön. Den nya bebyggelsen beräknas alstra en trafik på ca 200 rörelser på dygn. Detta är beräknat på 0,5 1 bil per hushåll samt att det finns tillgång till bilpool. Illustrerad vägsektion (5,5 meter) med belysning. Planen utgår ifrån att huvudmannaskapet för området är delat. Gatan in till Engesberg är allmänt fram till bryggorna och vändplatsen vid Grötviken. Traditionen på Norrlandet har varit att de mindre gatorna som servar fritidshus och numera bostäder har varit enskilda med vägföreningar. Till carportarna är det möjligt att anordna utfart över allmänplatsmark, Park. Till den nya tomten för Sjötorp används befintlig väg som delvis är enskild. Parkering Parkering och uppställning av fordon ska ske inom tomtmark eller anvisad parkering på allmänplats. Den nya exploateringen ska klara kommunens parkerings policy på kvartersmark. Kollektivtrafik Utmed Bönavägen finns det kollektivtrafik. I dagsläget är trafiken begränsad men på sikt om befolkningsunderlaget ökar på Norrlandet kan det blir frågan om utökad turtäthet. Detta är dock väldigt osäkert. Det närmaste hållplatsläget på Bönavägen ligger ca 250 meter från planområdet. Gång- och cykel Inom planområdet finns det inte några anlagda gång- eller cykelvägar. Planförslaget ger dock möjlighet att anlägga sådana eftersom det är förenligt med park- och naturändamålet. I dagsläget får man cykla och gå i blandtrafik. Utmed Bönavägen finns det gång- och cykelväg som leder in till centrala Gävle. Cykelparkering ska lösas inom den egna tomtmarken (2 platser per lägenhet) enligt kommunens policy. 19

21 Störningar Buller Området är inte utsatt för några störningar. Bullersituationen inom planområdet är god och ingen påverkan från Bönavägen, hamnen eller farleden beräknas påverka området negativt. Bullerberäkningarna visar att de ekvivalenta ljudnivåerna (medelvärde under ett dygn) ligger under 45 db(a). Luftkvalitet Enligt Luftkvalitetsförordning (2010:477) finns ett antal miljökvalitetsnormer (MKN) för utomhusluft. De ämnen som regleras är kvävedioxid/kväveoxider (NO 2 och NO x )2, svaveldioxid1 och bly1, partiklar (PM 101 och PM 2,53), bensen1, kolmonoxid1, ozon4, arsenik5, kadmium6, nickel6 och bens(a)pyren6. Normerna baseras huvudsakligen på krav i EU-direktiv. Inga Miljökvalitetsnormer (MKN) för utomhusluft överskrids i Gävle kommun. Övervakning av luftkvaliteten sker genom att Gävle kommun är medlem i Stockholms och Uppsala läns Luftvårdsförbund som genomför mätningar och beräkningar. Beräkningar från 2010 visade att halterna av NO 2 i planområdet ligger i intervallet μg/m 3 beräknat som dygnsmedelvärde, MKN är 60 μg/m 3. PM 10 beräknades 2010 ligga i intervallet μg/m 3 beräknat som dygnsmedelvärde, MKN är 50 μg/m 3. PM 2.5 beräknades 2010 att understiga 12 μg/m 3 i hela kommunen, normen från 2012 är 25 μg/m 3. Bens(a)pyren beräknades 2009 understiga 0,4 ng/m 3 sett som årsmedelvärde i hela kommunen, normen från 2012 är 1,0 μg/m 3 för skydd mot människors hälsa. Bensen beräknades 2012 till <0,7 μg/m 3 sett som 8-timmars medelvärde i hela kommunen, normen är 10,0 μg/m 3 för skydd mot människors hälsa understeg halterna marknära ozon 50 μg/m 3 mätt som regional bakgrund, MKN är 120 μg/m 3. Teknisk försörjning El Ny bebyggelse ska anslutas till det befintliga elnätet. Gävle Energi planerar att uppföra en ny transformatorstation i närheten av Solviksvägen i den södra delen av planområdet. Området finns markerat med bestämmelse i plankartan. VA Kommunfullmäktige har beslutat om att dra ut kommunalt vatten och avlopp på Norrlandet. Förarbete och projektering beräknas starta under 2013 och När en VA-ledning finns utdragen till området är oklart. Ny bebyggelse ska anslutas till det kommunala VA-systemet och ingå i verksamhetsområde för VA. Gästrike Vatten anvisar inkopplingspunkt för respektive fastighet. Dagvatten Dagvattenlösning ska redovisas till Samhällsbyggnad Gävle genom anmälan enligt miljöbalken. Det finns inget dagvattennät på Norrlandet och vattnet ska omhändertas och i vissa fall renas (större parkeringsytor) innan det släpps ut i 2 Får inte överskridas. 3 Ska eftersträvas 2010 och ej överträdas Ska efterstävas 2009 och ej överträdas Ska eftersträvas Ska ej överträdas

22 recipient. Dagvattnet ska omhändertas inom den egna fastigheten och inte avledas ut på allmänplats. Avfall Gästrike Återvinnare sköter avfallshanteringen i området. Byggnader/anordningar för avfallshantering samt åtkomst till dessa ska utformas i samråd med Gästrike återvinnare i samband med bygglov. Värme Detaljplanen ger utrymme för en teknisk anläggning/värmeanläggning på kvartersmark i område 3. Konsekvenser Nedan följer en beskrivning av vilka konsekvenser som planens genomförande beräknas innebära. Stadsbild/landskapsbild Landskapsbilden kommer att påverkas av den föreslagna bebyggelsen. Dock kommer det att bli i mindre omfattning eftersom det handlar om komplettering av det befintliga bebyggelsemönstret. Detaljplanen ställer krav på god gestaltning med hög ambitionsnivå för att få ett anpassat byggnadssätt till området. Med god gestaltning får den nya bebyggelsen en måttlig påverkan på landskapsbilden. Färgsättningen gör så att byggnaderna smälter in i miljön. Detaljplanen förutsätter att de befintliga byggnaderna får en varaktig användning som främjar skötseln och dess framtida fortlevnad. Perspektiv från Engesbergsviken 21

23 Rekreation och friluftsliv Exploateringen kommer i huvudsak att ske i anslutning till befintlig bebyggelse. Intill området finns det sammanhängande naturområden. Den nya bebyggelsen förhindrar inte åtkomsten till naturområdet med dess stigar. Stigar som kan behöva flyttas ska detaljstuderas i samband med exploatering av området. Barn Barn kan inte på egen hand ta sig till skolor och fritidsaktiviteter utan är beroende av vuxna för bilskjuts. Den skolskjuts som erbjuds gör att barn och ungdomar blir begränsade till vissa tider för att komma till och från skolan. Närheten till naturen gör att barn erbjuds en kreativ miljö för lek som stimulerar deras utveckling. Trafiksäkerhet Området kring Engesberg har en begränsad trafik, i och med den nya exploateringen väntas trafiken öka i måttlig omfattning. Belysning ska sättas upp på infartsgatan till den nya exploateringen. Cykelväg finns utmed Bönavägen. Fram till Bönavägen finns ingen separat gång- och cykelväg vilket innebär att man får gå och cykla i blandtrafik. Tillgänglighet Tillgängligheten till service och kommunikationer är begränsad i Engesberg. Den närmaste matvarubutiken finns i Strömsbro ca 9 km från planområdet. Den närmaste förskolan ligger i Bönan ca 1 km från området, det finns även en förskola i Lindbacka ca 7 km från området. Utmed Bönavägen finns det kollektivtrafik, hållplatsläge finns ca 250 meter från planområdet. Trygghet Planen medger bostäder med inslag av verksamheter, t ex kontor och butik. Det kan bidra till att området är befolkat även under dagtid då de flesta jobbar vilket kan skapa en trygghetskänsla i området. Att det är en mindre sammanhållen gruppbebyggelse kan även ge en ökad trygghet genom att man känner varandra. Vägbelysning ska även anläggas i samband med den nya gatan. Jämlikhet Planen innebär troligen bostäder i ett läge med stort bilbehov. Det medför att det i första hand vänder sig till medborgare med god ekonomi. Eventuella hyresrätter eller bostadsrätter bidrar till att skapa ett mer varierat utbud av bostadstyper på Norrlandet. 22

24 Fastighetsrättsliga genomförandefrågor och konsekvenser Fastighetsbildning Med fastighetsbildning avses bl a nybildning av fastigheter, ändring av fastigheters gränser och bildande av gemensamhetsanläggningar, servitut och ledningsrätter. Fastighetsbildningsåtgärder prövas i en lantmäteriförrättning som handläggs av Lantmäterimyndigheten i Gävle kommun. Fastighetsbildning Engesberg Lantmäteriförrättning, både vad gäller avstyckning, fastighetsreglering och bildande av gemensamhetsanläggningar, ska sökas och bekostas av Gävle kommun. Fastighetskonsekvenser Detaljplanen berör enbart fastigheten Norrlandet 3:1 som ägs av Gävle kommun. Planens genomförande innebär att det är möjligt att stycka av delar av fastigheten för bostads-, kultur- eller handelsändamål. Ny tillfartsgata ska anläggas till de nya bostadsområdena, gatan förslås vara enskild. Till byggrätten för en ny carport tillhörande Engesbergs gård och Flygeln föreslås ett servitut bildas över allmän plats. Området är markerat i plankartan. Fastighetsindelningsbestämmelser Några fastighetsbestämmelser behöver inte upprättas. Ekonomiska genomförandefrågor Gata I samband med exploateringen måste standarden på tillfartsvägen till de nya bostäderna höjas. Delar av gatan måste nyanläggas. Det kan även krävas andra anläggningsåtgärder på gatan från Bönavägen fram till planområdet. Kommunen har skötselansvar för gator som är allmänna betecknat med a 1 i plankartan. Park Kommunen är huvudman för områden betecknat med Park i plankartan vilket innebär ett skötselansvar. Exploateringen med nya bostäder kommer troligen innebära ökade krav på skötseln av den gamla parken. En skötselplan bör därför utarbetas av kommunen. En upprustning av parkanläggningen skulle innebära att Engesbergs attraktivitet ökar på sikt och förstärks som besöksmål. Villa Sjötorp Eventuellt flyttas Villa Sjötorp till tomten som finns med i detaljplanen. Det är dock ett eget projekt där kostnaden ligger utanför detaljplanen. 23

Planbeskrivning. Bönan 6:1 m fl, Del av Gråberget. Upphävande av detaljplan m.m. Gävle kommun, Gävleborgs län

Planbeskrivning. Bönan 6:1 m fl, Del av Gråberget. Upphävande av detaljplan m.m. Gävle kommun, Gävleborgs län SAMHÄLLSBYGGNAD GÄVLE GRANSKNINGSHANDLING 2014-09-30 DNR: 13BMN60 HANDLÄGGARE: HENRY GREW Planbeskrivning Bönan 6:1 m fl, Del av Gråberget Upphävande av detaljplan m.m. Gävle kommun, Gävleborgs län Granskningstid:5

Läs mer

Järvsta 16:20, Mårtsbovägen öster

Järvsta 16:20, Mårtsbovägen öster PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING 2012-03-12 Utställningshandling Dnr: 11BMN36 Handläggare: Henry Grew Järvsta 16:20, Mårtsbovägen öster Detaljplan för bostäder Gävle kommun, Gävleborgs län Utställningstid:

Läs mer

PLANBESKRIVNING P 2013-00149-214. Detaljplan för BLÅKLINTEN 16 SAMT DEL AV MARIEKÄLLA 1:1. Samhällsbyggnadskontoret

PLANBESKRIVNING P 2013-00149-214. Detaljplan för BLÅKLINTEN 16 SAMT DEL AV MARIEKÄLLA 1:1. Samhällsbyggnadskontoret Samhällsbyggnadskontoret PLANBESKRIVNING P 2013-00149-214 Detaljplan för BLÅKLINTEN 16 SAMT DEL AV MARIEKÄLLA 1:1 i Södertälje stad Upprättad: 2014-04-30 GRANSKNINGSHANDLING Vad är kommunal planering Kommunen

Läs mer

Detaljplan för bostäder och äldreboende i Kullavik - Sandlyckan

Detaljplan för bostäder och äldreboende i Kullavik - Sandlyckan Samrådshandling Sandlyckans väg Gamla Särövägen Kullaviksvägen Detaljplan för bostäder och äldreboende i Kullavik - Sandlyckan inom fastigheterna Kyvik 26:4 m fl Upprättad i mars 2014 2004/P037 D234 INFORMATION

Läs mer

Detaljplan för Frösö-Berge 21:21m fl SMÅHUSBEBYGGELSE vid Mosebacken Östersunds kommun

Detaljplan för Frösö-Berge 21:21m fl SMÅHUSBEBYGGELSE vid Mosebacken Östersunds kommun 1 Dnr Ädh 1994/2012 Dnr planmodul: P 12/0013 Detaljplan för Frösö-Berge 21:21m fl SMÅHUSBEBYGGELSE vid Mosebacken Östersunds kommun GRANSKNINGSHANDLING Granskning pågår mellan 30 september och 28 oktober

Läs mer

Detaljplan DP 1738. Byggnadsnämnden. INLEDNING Handlingar. Planuppdrag. i uppdrag. detaljplan Syfte Syftet med PLANDATAA. Rev. 2011-12-06.

Detaljplan DP 1738. Byggnadsnämnden. INLEDNING Handlingar. Planuppdrag. i uppdrag. detaljplan Syfte Syftet med PLANDATAA. Rev. 2011-12-06. Torkel Lindgren Tel 021-39 38 23 2011-10-11 Rev. 2011-12-06 Byggnadsnämnden DP 1738 Dnr 06:10159-BN 540 Detaljplan för Fröholmen, Gäddeholm, Västerås PLANBESKRIVNING INLEDNING Handlingar Detaljplanen består

Läs mer

PLANBESKRIVNING 2013-01-08 Dnr: 2009.0116-214 Antagandehandling

PLANBESKRIVNING 2013-01-08 Dnr: 2009.0116-214 Antagandehandling Detaljplan för del av Östra Förstaden 2:1 m.fl. (öster om kv. Almen) inom stadsdelen Östra Förstaden i Ystad tätort Ystads kommun, Skåne län Antagen av: SAMBN 2013-01-22, 10 Laga Kraft: 2013-02-19 Genomförandetiden

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för del av fastigheten Kaggeholm 5:1 på Helgö i Ekerö kommun, Stockholms län. Stadsarkitektkontoret 2012-08-24

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för del av fastigheten Kaggeholm 5:1 på Helgö i Ekerö kommun, Stockholms län. Stadsarkitektkontoret 2012-08-24 Stadsarkitektkontoret 2012-08-24 SAMRÅD NORMALT PLANFÖRFARANDE Detaljplan för del av fastigheten Kaggeholm 5:1 på Helgö i Ekerö kommun, Stockholms län dnr PLAN.2007.37.214 PLANBESKRIVNING Kartöversikt,

Läs mer

KALLELSE TILL BEREDANDE KOMMUNSTYRELSEN

KALLELSE TILL BEREDANDE KOMMUNSTYRELSEN KALLELSE TILL BEREDANDE KOMMUNSTYRELSEN Ordinarie ledamöter kallas till sammanträde med beredande kommunstyrelsen, tisdagen den 28 april 2015 efter beslutande kommunstyrelsen i Nya näset, kommunhuset Ledamot

Läs mer

Plankarta med bestämmelser Planbeskrivning Genomförandebeskrivning Gestaltningsprogram Behovsbedömning Grundkarta Fastighetsförteckning

Plankarta med bestämmelser Planbeskrivning Genomförandebeskrivning Gestaltningsprogram Behovsbedömning Grundkarta Fastighetsförteckning ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för KRÄGGA 1:217, DEL AV 1:211 Håbo kommun, Uppsala län HANDLINGAR PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG Plankarta med bestämmelser Planbeskrivning Genomförandebeskrivning Gestaltningsprogram

Läs mer

Detaljplan för del av Skebo 1:106 samt 1:316 i Ununge församling. Dnr 06-10245 Ks 07-44

Detaljplan för del av Skebo 1:106 samt 1:316 i Ununge församling. Dnr 06-10245 Ks 07-44 Samrådshandling 2007-08-23 shandling 2007-11-22, rev 2008-05-26 ANTAGANDE HANDLING 2008-05-26 Detaljplan för del av Skebo 1:106 samt 1:316 i Ununge församling. Dnr 06-10245 Ks 07-44 PLANBESKRIVNING HANDLINGAR

Läs mer

detaljplan för delar av kvarteren SVANEN och MYREN

detaljplan för delar av kvarteren SVANEN och MYREN detaljplan för delar av kvarteren SVANEN och MYREN ANTAGANDEHANDLING GROSSBOL S:13, MYREN 7 samt delar av GROSSBOL 1:85, KLARÄLVSBANAN 1:2 och SVANEN 8 FORSHAGA KOMMUN VÄRMLANDS LÄN innehåll: planbeskrivning

Läs mer

Detaljplan för Åbrinken, Etapp 1 (del av fastigheten Strömsnäs 1:1)

Detaljplan för Åbrinken, Etapp 1 (del av fastigheten Strömsnäs 1:1) TEKNISKA FÖRVALTNINGEN Planavdelningen Upprättad 2013-02-18 ArkivNr: DNR TN 51/2012-214 Detaljplan för Åbrinken, Etapp 1 (del av fastigheten Strömsnäs 1:1) ARBOGA KOMMUN VÄSTMANLANDS LÄN Planområde PLANBESKRIVNING

Läs mer

GRAVARNE 59:1 M FL PLANBESKRIVNING. Samrådshandling. Kungshamn, Sotenäs kommun, Västra Götalands län. Detaljplan för Hotell Kungshamn 2013-10-24

GRAVARNE 59:1 M FL PLANBESKRIVNING. Samrådshandling. Kungshamn, Sotenäs kommun, Västra Götalands län. Detaljplan för Hotell Kungshamn 2013-10-24 Detaljplan för Hotell Kungshamn GRAVARNE 59:1 M FL Kungshamn, Sotenäs kommun, Västra Götalands län Dnr: KA2010/0484 Samrådshandling 2013-10-24 PLANBESKRIVNING Detaljplanen består av: Plankarta med planbestämmelser,

Läs mer

imark SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 10(27) Kommunstyrelsen 2015-05-27

imark SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 10(27) Kommunstyrelsen 2015-05-27 imark SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 10(27) Kommunstyrelsen 2015-05-27 79/2015 Dnr 2009-574 214 Detaljplan för del av Öxabäcks Stom 1:42, Öxabäck Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Detaljplan

Läs mer

Lagakraftbevis. Datum 2015-05-27 Dnr 2011BN0741 Dpl 214

Lagakraftbevis. Datum 2015-05-27 Dnr 2011BN0741 Dpl 214 Handläggare Patrik Karlsson Planarkitekt 0470-436 21 Lagakraftbevis Datum 2015-05-27 Dnr 2011BN0741 Dpl 214 Kommunfullmäktige antog 2015-04-21 80 detaljplan för INGELSTAD 16:8, Ingelstad i Växjö kommun

Läs mer

Detaljplan för Kv Gäddan 14 inom Tingvallastaden, Karlstads kommun, Värmlands län

Detaljplan för Kv Gäddan 14 inom Tingvallastaden, Karlstads kommun, Värmlands län Detaljplan för Kv Gäddan 14 inom Tingvallastaden, Karlstads kommun, Värmlands län Samrådshandling 2015-04-24 Stadsbyggnadsförvaltningen Dnr SBN 2013-174 Detaljplan för kv Gäddan 14 Planbeskrivning 2 Planprocessen

Läs mer

Utredningsunderlag: Principförslag för lösande av områdets avloppshantering, PEHRSCO 2011-02-10 Bullerberäkning, Vectura 2011-07-06

Utredningsunderlag: Principförslag för lösande av områdets avloppshantering, PEHRSCO 2011-02-10 Bullerberäkning, Vectura 2011-07-06 1 Detaljplan för Sjöatorp 5:8 m fl fastigheter Hjortsberga Alvesta kommun PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Till detaljplanen hör följande handlingar: Planbeskrivning, med bilaga Behovsbedömning Genomförandebeskrivning

Läs mer

Detaljplan för Del av kvarteret HYACINTEN Karlstorp

Detaljplan för Del av kvarteret HYACINTEN Karlstorp Detaljplan för Del av kvarteret HYACINTEN Karlstorp 10E ANTAGANDEHANDLING Upprättad i april 2012 2 (30) Utredningar som utgör underlag för detaljplan Kontroll av schakter vid avetablering av Norsk Hydros

Läs mer

Lonnen - Vibäck 1:16 m fl

Lonnen - Vibäck 1:16 m fl UTSTÄLLNINGS- HANDLING Detaljplan för Lonnen - Vibäck 1:16 m fl - samt upphävande av del av detaljplan för Lonnen 6 - Vibäck Utställning 27 mars - 17 april 2013 3 (13) Detaljplan för LONNEN - VIBÄCK 1:16

Läs mer

DP 1773 K. rås. 18 mars SAMRÅDSTID:

DP 1773 K. rås. 18 mars SAMRÅDSTID: DP 1773 K Detaljplan för Gasklockan 10, Munkängen, Väste rås SAMRÅDSTID: 18 mars 19 april 2013 Samrådshandling, 2013 03 12, dnr: : 2010/155 BN 213 Stadsbyggnadskontoret, Västerås stad PLANPROCESSEN I detaljplanen

Läs mer

PLANBESKRIVNING DALSKOGEN 3 M.FL. Detaljplan för DEL AV SIVIK 1:5 M.FL. LYSEKILS KOMMUN. Samrådshandling, upprättad 2012-11-08.

PLANBESKRIVNING DALSKOGEN 3 M.FL. Detaljplan för DEL AV SIVIK 1:5 M.FL. LYSEKILS KOMMUN. Samrådshandling, upprättad 2012-11-08. Kommunstyrelsen Dnr: LKS 2012-297-214 Datum: 2012-11-08 PLANBESKRIVNING Detaljplan för DALSKOGEN 3 M.FL. DEL AV SIVIK 1:5 M.FL. LYSEKILS KOMMUN Samrådshandling, upprättad 2012-11-08 1 Detaljplanen består

Läs mer

Del av Furuvik 33:1, Furuviks konferens Detaljplan för konferens, handel, kontor och hotell, Gävle kommun, Gävleborgs län

Del av Furuvik 33:1, Furuviks konferens Detaljplan för konferens, handel, kontor och hotell, Gävle kommun, Gävleborgs län PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING 2008-01-18 Rev.2008-03-17 Antagandehandling Sid 1 (10) Dnr: 2006.3158 Handläggare: Petter Jonegård Del av Furuvik 33:1, Furuviks konferens Detaljplan för konferens, handel,

Läs mer

Granskning av detaljplan för del av Presterud 1:11

Granskning av detaljplan för del av Presterud 1:11 Kommunledningsförvaltningen Johan Stenson,0550-88550 johan.stenson@kristinehamn.se Tjänsteskrivelse Datum 2015-05-27 Ks/2015:123 011 Planfrågor Sida 1(2) Granskning av detaljplan för del av Presterud 1:11

Läs mer

Planbeskrivning Antagandehandling

Planbeskrivning Antagandehandling Detaljplan för Ängelholm 3:139 m.fl, Centrum, Ängelholms kommun Planbeskrivning Antagandehandling Svenstorp Vejbystrand Magnarp Hjärnarp Barkåkra Ängelholm Munka Ljungby Höja Strövelstorp KRONO- SKOGEN

Läs mer

detaljplan för VIKSTA

detaljplan för VIKSTA detaljplan för VIKSTA ANTAGANDEHANDLING VIKSTAD 3:8 samt delar av RUNNEVÅL 1:4, SANNERUD 1:112, SANNERUD 2:1 och VIKSTAD 3:1 KILS KOMMUN VÄRMLANDS LÄN innehåll: planbeskrivning genomförandebeskrivning

Läs mer

P07/10. Detaljplan för del av Druvefors NEJLIKAN 3 m.fl. Borås Stad

P07/10. Detaljplan för del av Druvefors NEJLIKAN 3 m.fl. Borås Stad P07/10 Detaljplan för del av Druvefors NEJLIKAN 3 m.fl. Borås Stad ANTAGANDEHANDLING GRANSKNING Sammanfattning Syftet med detaljplanen är att möjliggöra uppförande av bostäder inom ett område intill Viskan

Läs mer

Detaljplan för TORVALLA 6:18 m fl Torvollsvägen 4-60, Norra delen Östersunds kommun

Detaljplan för TORVALLA 6:18 m fl Torvollsvägen 4-60, Norra delen Östersunds kommun Detaljplan för TORVALLA 6:18 m fl Torvollsvägen 4-60, Norra delen Östersunds kommun 1 Dnr Ädh 1792/2009 Dnr planmodul: P 09/0022 ANTAGANDEHANDLING Planhandlingarna består av: - Plankarta med planbestämmelser

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Hagby 16:5. Granskningshandling. Detaljplan för. i Hagby, Kalmar kommun

PLANBESKRIVNING. Hagby 16:5. Granskningshandling. Detaljplan för. i Hagby, Kalmar kommun Handläggare Datum Ärendebeteckning Birgit Endom Upprättad 2015-02-18 2014-5788 1(28) 0480-45 03 68 Reviderad PLANBESKRIVNING Granskningshandling Detaljplan för Hagby 16:5 i Hagby, Kalmar kommun Planenheten

Läs mer

Viktig information om detaljplanens och grundkartans höjdinformation

Viktig information om detaljplanens och grundkartans höjdinformation 2012-12-10 Viktig information om detaljplanens och grundkartans höjdinformation Höjdinformationen i detaljplanen och den tillhörande grundkartan är redovisad i höjdsystem RH 00. Lidingö stad använder,

Läs mer