Kulturhistorisk utredning Sverker Larsson december 2008

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kulturhistorisk utredning Sverker Larsson december 2008"

Transkript

1 Kulturhistorisk utredning Sverker Larsson december 2008 (Foto Sverker Larsson 2008) Villa Albacken Valdemarsvik 4:60 Valdemarsviks socken Valdemarsviks kommun Östergötlands län

2 Bakgrund och syfte På uppdrag av Länsstyrelsen Östergötland utreder Östergötlands länsmuseum ett antal byggnader och bebyggelsemiljöer där fråga väckts om byggnadsminnesförklaring enligt Kulturminneslagen. Fråga om byggnadsminnesförklaring av Villa Albacken i Valdemarsvik väcktes av Markus Anderzon, Valdemarsvik, i juli år Utredningen gällande Villa Albacken i Valdemarsvik har utförts av antikvarie Sverker Larsson under december Utredningsarbetet innebär fältbesök med fotodokumentation och beskrivning av aktuell bebyggelse och tillhörande område, arkivstudier, jämförelser med liknande objekt, sammanställning av material, värdebeskrivning, samrådsmöten med Länsstyrelsen och förslag till beslut. Vid förslag till byggnadsminnesförklaring formuleras förslag till skyddsbestämmelser. Foton i rapporten är om inte annat anges tagna av Sverker Larsson vid besök 3/ Lantmäteriverket MS 2008/06551 Byggnadsminnesutredningen berör Villa Albacken (Valdemarsvik 4:60) i det inringade områdets övre del. Gården Borg (Valdemarsvik 4:66) med en f d kuskbostad (Valdemarsvik 4:67) har en viss historisk anknytning till villan. Utsnitt ur ekonomiska kartan, blad 08G 0j, Valdemarsvik. Geografisk beskrivning Villa Albacken ligger på Valdemarsvikens nordöstra sida, ca 700 meter öster om Valdemarsviks centrum, i sluttningen ner mot stranden och Grytsvägen. Huset ligger i utkanten av den villabebyggelse som breder ut sig längs sluttningarna öster om samhället. Fastigheten avgränsas av Grytsvägen men har genom ett servitut tillgång till en brygga och strandremsan som tidigare tillhörde villans tomt. Mot nordost avgränsas fastigheten av den 2

3 mindre Borgsvägen, som leder förbi villans gårdsplan och en f d kuskbostad fram till granngården Borg. På norra sidan Borgsvägen ligger en rad villor från omkring 1970-talet samt en äldre funkisvilla, öster om villan ligger ett stycke åkermark (omkring 1 ha). Bortom åker och villabebyggelse reser sig bergväggar brant. Villa Albacken, vy från sydost (Grytsvägen). Till höger syns en del av fruktträdgården som sträcker sig vidare mot sydost, utanför tomtgränsen. Villa Albacken, vy från nordväst. Borgsvägen till vänster i bild. Den ljusare plana gräsytan som skymtar hitom villan är en övertäckt tennisbana (grus) Granngården Borgs vita mangårdsbyggnad skymtar till höger bakom villan. 3

4 Vy från nordväst: Borgsvägen som passerar Villa Albackens gårdsplan (till höger i bild). Till vänster den f.d. kuskbostaden. Området bortom den vita lekstugan tillhör kommunen och kan bli föremål för ny villabebyggelse. Översiktlig historik AB C J Lundbergs läderfabrik Villa Albacken tillhör ett industrihistoriskt sammanhang som utgörs av AB C J Lundbergs läderfabrik och dess betydelse för Valdemarsviks utveckling under 1900-talet. Carl Johan Lundberg, en garvare från Överum, kom år 1873 med sin familj till Valdemarsvik där han för kr inköpt en tomt för sin garverirörelse. Lundberg var framgångsrik och vid sin död 1897 övertog sonen Karl Lundberg en framåtgående rörelse. Här tillverkades Svecia-, smoroch kipsläder, det sistnämnda som specialitet. Under 1900-talets första år bedrevs arbetet fortfarande i hantverksmässiga former, tekniken var vegetabilisk garvning med bark som garvämne. Metoden var tidskrävande och tog veckor i anspråk. Ungefär samtidigt togs en betydligt snabbare metod i bruk, nämligen kromgarvningstekniken. Garvningen som tagit veckor tidigare gjordes nu på en dag. En utbyggnad för en mer industrimässig produktion påbörjades 1910 på den s.k. Hamnängen vid Fifallaån. I samband med denna satsning uppfördes Villa Albacken 1912 för Johanna Lundbergs räkning, änkan efter Carl Johan Lundberg. Industribyggnaderna uppfördes i flera etapper åren Resultatet är det fabriksområde som blivit så karakteristiskt för Valdemarsvik, framförallt den södra fasaden mot viken i borgstil, symmetriskt uppbyggd kring en mittportal och med mönstermurade hörnpartier och blinderingar i tegel och vit puts. Fabriken växte snabbt, i synnerhet under världskrigen, och sysselsatte som mest uppåt 700 personer. Lundbergs läder var en av Skandinaviens största läderfabriker. Åren 1930 och 1942 byggdes ett nytt fabrikskomplex med funktionalistisk utformning väster om den gamla fabriken. På 1950-talet svek marknaden för läderprodukter och utslagningen var stor köptes Lundbergs läder upp av konkurrenten Ehrnbergs läder i Simrishamn som året efter lade ned fabriken i Valdemarsvik övertogs fabriken av makarna Åke och Irma Carlsson, ägare till NC möbler i Tibro. På fabriken i Tibro tillverkades främst stolar och med den utökade verksamheten i Valdemarsvik kunde man bredda företagets sortiment samtidigt som en stor del av arbetstillfällena i 4

5 Valdemarsvik räddades. Möbelfabriken har på senare tid flyttat ut sin produktion och de gamla industribyggnaderna inrymmer nu andra verksamheter, bland annat en gymnasieskola med inriktning på möbelhantverk, design och formgivning. I samband med trafikplanering i Valdemarsvik revs delar av den norra och södra längan i det gamla fabrikskomplexet. Fråga om byggnadsminnesförklaring av Lundbergs läderfabrik väcktes 1991 och avslogs 2002, dels med hänvisning till att delar av komplexet rivits, dels med hänvisning till att byggnaderna på fastigheten Garvaren 1 redan hade ett visst skydd i detaljplanen. Arkitekten Werner Northun Uppdraget att rita Lundbergs nya fabrik på 1910-talet gick till arkitekten Werner Northun ( ), verksam framförallt i Norrköping under fyrtio år från och med Northuns första uppdrag blev dock Villa Albacken som ritades och uppfördes åren Northun har satt ytterligare prägel på Valdemarsvik genom ett stort antal arbetarbostäder i nationalromantisk stil utmed Norrgatan uppförda åren , tio villor på den östra sidan och två större hus på den västra sidan. Northun har även ritat en tjänstemannabostad på Norrgatan 9, en herrgårdslik byggnad uppförd 1921 i klassicerande stil, två tjänstemannavillor från 1918 resp vid Kyrkogatan 6 och 10 samt sparbanksbyggnaden från i kvardröjande 1920-talsklassicism. Utmed den östra sluttningen över viken har Northun förutom Albacken ritat Villa Täppan, en målad trävilla från 1919, samt Villa Karlsro från 1932, ett av hans allra sista verk. Villa Karlsro kan betraktas som en enklare variant av Villa Albacken, men med mer drag av funktionalism, portalens detaljer visar dock en kvardröjande 1920-talsklassicism. Under sin karriär ritade Werner Northun flera industribyggnader, flerbostadshus, villor och mycket mer, hans omfattande produktion är väl beskriven av Kerstin Sandberg (se källförteckning). Stilen hos Northuns byggnader följer modets växlingar, från nyrenässans i hans tidiga verk från 1890-talet, därpå byggnader i jugend, nationalromantik och tjugotalsklassicism som närmar sig funktionalismen i Northuns sena verk från 1930-talet. Villa Albacken Arkitekten Agi Lindegren, vid denna tid engagerad för renoveringsarbeten för Valdemarsviks kyrka, fick först uppdraget att rita Villa Albacken, men blev oense med byggherren Karl Lundberg (fabriksdirektör tillika Johanna Lundbergs son), varför uppdraget gick till Northun. Antagligen är det byggherrens önskemål som ligger bakom denna villa av italiensk typ, eftersom denna är den enda liknande Northun ritat. Villans förebild är troligen Sollidens slott på Öland, som uppfördes efter Torben Gruts ritningar åt den dåvarande kronprinsessan Viktoria, som i sin tur inspirerats av Axel Munthes Villa San Michele på Capri. Villa Albacken uppfördes 1912 på mark tillhörig gården Borg sydost om Albacken där makarna Lundberg också tidigare bott. Villa Albacken beboddes efter Johanna Lundgren företrädesvis av läderfabrikens direktörer fram till fabrikens nedläggning 1960, och därefter av makarna Åke och Irma Carlsson, ägarna till NC möbler fram till år Huset är idag privatbostad. I en jubileumsskrift för Lundbergs Läderfabriks femtioårsjubileum finns mer utförlig historik om företaget och de olika generationerna av familjen Lundberg som bebodde Albacken. 5

6 Beskrivning av Villa Albacken Nuvarande utseende Konstruktion och material Byggnadens synliga sockel är putsad med cementbruk och gråmålad. Trappor är gjutna i betong, detsamma gäller sannolikt grundmuren. Huset har enligt ägarens uppgift trästomme med en revetering av spiktegel. Nuvarande ytputs är en vitfärgad sprutputs eller stänkputs, enligt ägaren skall denna puts vara påförd för ett tjugotal år sedan. Huset låga vidbyggnad i söder har en stänkädelputs från slutet av 1990-talet. Fönstren är kopplade tvåglasfönster som förefaller ursprungliga och har i regel munblåsta, möjligen valsade glas. Taktäckningen är ett tvåkupigt lertegel med vacker patina (teglets ålder är ej utredd.) Exteriör Husets längdaxel är orienterad NV-SO parallell med Valdemarsviken. Det står i en sluttning med en souterrängvåning nederst, ovanför denna en bottenvåning som är huset huvudvåning med huvudentré och portik mot gårdsplanen på husets nordöstra sida. Husets mittparti har en övervåning samt attikavåning (halv-vindsvåning), som i fasaden markeras av en tunn gördelgesims i höjd med vindsfönstrens nederkant. Övervåningen i husets sydöstra del är närmast en halvvåning med lägre takhöjd, husets nordvästra del saknar helt övervåning. Fasader och fönster har troligen alltid varit vita, möjligen någon annan mycket ljus kulör, att döma av äldre vykort från olika tider. Långsidan mot sydväst som vetter mot vattnet är husets arkitektoniskt mest gestaltade fasad. En altan buren av kraftiga slätputsade pelare skjuter ut från mittpartiet. Altanräcket har vitmålade träspjälor mellan slätputsade stenstolpar. Mot balkongen vetter huvudvåningens sal med tre stora fönster, upptill lunettformade (det mittersta fönstret är en altandörr). Runt fönstren formas fasaden till valvbågar burna av kolonner. Ovanför altanen sitter ett smäckert skärmtak buret av konsoler. SO om mittpartiet finns en låg vidbyggd del vars fasader pryds av 6 Långsidan mot sydväst

7 arkadformade blinderingar. Vidbyggnaden har ett platt tak som utgör en terrass i nivå mellan huvud- och souterrängvåning. Terrassen nås via en fritrappa från markplan, en annan trappa leder mellan terrassen och altanen. Vidbyggnaden, som nuvarande ägaren kallar bodégan, inrymmer förråd/redskapsbod. Rummet NV om salen i mittpartiet markeras i exteriören genom att fasaden är indragen några decimeter. Denna rumsfil fortsätter inte längre så här är fasaden mest indragen från övriga fasadlivet. I vinkeln sitter en balkong i anslutning till huvudvåningen. Under denna har på senare tid byggts en altan till souterrängvåningen i samma utförande som balkongen, bådas räcken har trästolpar, i övrigt är de lika mittpartiets altanräcke. Husets långsida mot nordost och gårdsplanen karakteriseras av huvudentréns halvöppna portik. Sidorna är slutna men med stora (småspröjsade) fönster. Ett valmat flackt tegeltak bärs framtill upp av två släta kolonner med doriskt kapitäl men utan bas. Golvet i portiken är belagt med släta kalkstensplattor. Ytterdörren är en pardörr i ek, dörrspeglarna är av varierande form, de övre glasade. 7

8 På kortsidan mot sydost har bottenvåningen ett burspråk i anslutning till det södra hörnrummet. Här finns också en groventré till souterrängvåningen. Pardörren är av ek eller teak, med räfflad ram, glasad överdel och kryssmönstrad nedre spegel. Tydliga paralleller till Sollidens slott: Villa Albackens vita putsade fasader, omväxlande indraget och utskjutande fasadliv, de tegeltäckta, flacka takfallen med kraftigt utskjutande takfot och gördelgesimsen som markerar en attikavåning är arkitektoniska element som förefaller direkt hämtade från Torben Gruts Sollliden. Beträffande andra element finns motsvarigheter både på Solliden och på Villa Albacken även om de kan ha olika form och placering, exempelvis altaner, fritrappor och terrasser. De tre stora salsfönstren med rund överdel samt vidbyggnadens arkadformade blinderingar är en förenkling av flera arkadmotiv som finns på Solliden. Detsamma gäller Sollidens parställda romanska rundbågefönster åtskiljda av kolonnetter som på Albacken motsvaras av enklare parställda fönster med rundad överdel. Sollidens slott, foto Mårten Sjöbäck

9 Sollidens slott och Villa Albacken har båda en bredare kortsida som får husen att se större ut. Foto Mårten Sjöbäck Interiör Enligt verket Sveriges bebyggelse från 1951 hade Villa Albacken fjorton rum förutom kök, hallar, tvättstuga och källare. En restaurering (renovering) ska enligt denna källa ha skett En något utförligare interiörbeskrivning finns i Kerstin Sandbergs bok om Werner Northun. Ritningar finns inte tillgängliga i dagsläget. Entréplanet(huvudvåningen) hade från början en sexrumsindelning med en tvårumsutbyggnad mot nordväst. Innanför huvudentrén finns en rymlig hall med trappa till övervåningen. Här finns också en av husets få eldstäder(huset hade centralvärme redan från början): en öppen spis, troligen sekundär från 1960-talet. Taket är vitmålat med synliga bjälkar i något mörkt träslag/ alternativt mörkbetsade, taket i övervåningens hall är likadant, övriga tak i huset är vitmålade, troligen med puts som underlag. Hall och trapphus: innanför entréns vindfång finns kapprum och WC (till vänster i bild), en annan dörr leder till en serveringsgång mellan hallen och utbyggnaden mot nordväst. 9 Serveringsgång (hallen i den bortre änden). Till höger dörr mot f d Johanna Lundbergs sängkammare. De öppna luckorna är mathiss resp värmeskåp. På väggen under lampan sitter en ringledningstavla.

10 Det största rummet är salen i husets mitt med dess tre stora fönster mot viken, det mittersta fungerar som dörr till altanen. Vid husets sydöstra kortsida finns två stora sällskapsrum, det största mot söder närmast matsalen har ett burspråk med fem fönster i jugendstil med små rutor i den övre delen. Förmaket norr om salen var ursprungligen Johanna Lundbergs sängkammare. Hallen och sällskapsrummen har alla golv med fiskbensparkett. Dörrar och fönster med foder samt tak- och golvlister förefaller vara ursprungliga. Alla snickerier är idag vitmålade. 10

11 Utbyggnaden mot nordväst var ursprungligen uppdelad i två sovrum, enligt muntlig uppgift var de barnkammare. När makarna Karlsson flyttade in 1960 slogs rummen ihop och inreddes till kök med matplats, här finns också en köksentré. I serveringsgången finns många intressanta detaljer bevarade, till exempel en ringledningstavla, en mathiss ner till det gamla köket i souterrängvåningen, ett värmeskåp och ett äldre electrolux kylskåp, det senare gissningsvis från renoveringen I anslutning till serveringsgången finns ett rum som använts som frukostmatsal (idag kontor), ytterligare en wc och trappan till souterrängvåningen. Enligt uppgift från ägaren kan det tidigare också ha funnits en separat trappa till övervåningen för tjänstefolket. Övervåningen består i husets förhöjda mittparti av en hall och en stor sängkammare som idag är bibliotek. Några trappsteg ned från hallen ligger övervåningens nordvästra del inrymmande badrum och ett linneförråd. I den inredda vinden i husets sydöstra del finns två mindre sovrum. Därutöver finns flera garderober i vindsutrymmena. Övervåningens hall: till vänster ett av två sovrum i husets sydöstra del. Nisch med tvättfat i ett av övervåningens sovrum. Souterrängvåningen har en genomgående korridor i husets längdaxel. Rumsfilen mot vattnet består av ett gästrum mot söder, det gamla köket med bevarad järnspis och mathiss mot norr, och i mitten ett stort rum som slagits ihop av flera mindre utrymmen. Närmast köket fanns ett skafferi samt en garderob för bilkläder, övriga rummet inrymde två pigkammare, mellanväggarnas tidigare läge syns i brädgolvet. Den motsatta rumsfilen består av pannrum 11

12 längst i söder och två utrymmen för matkällare/skafferi i mitten och mot norr. Souterrängvåningens utbyggnad mot norr var ursprungligen tvättstuga, på senare år har den byggts om till ett stort badrum med bastu. Övervåningen och souterrängvåningens dörrar och övriga snickerier verkar mestadels vara ursprungliga. Samtliga toaletter och badrum utom det nya stora badrummet har golvplattor av kolmårdsmarmor som troligen är ursprungliga. Badkar och sanitetsporslin är från eller 1970-talet. Souterrängvåningens korridor: till höger f d pigkammare, till vänster matkällare/skafferi. Ytterdörr mot trädgården. 12

13 Tomt och trädgård Tomten kännetecknas främst av terrasseringarna som byggts upp i sluttningen ned mot vattnet. Souterrängvåningens sockel står på den övre terrassen, en dubbel fritrappa i betong leder ner till den nedre terrassen. Terrasserna avgränsas med en låga häckar. En kort enkel fritrappa leder ner till en tredje nivå i höjd med Grytsvägen. Tomtens system av trappor och terrasseringar fortsatte tidigare ända ned till bryggan vid vattnet. Tomtens övre del mot gårdsplanen och den gamla Borgsvägen sluttar brant på båda sidor om huset ned till planare mark i nivå med den nedre terrassen. Den nordvästra delen av tomten består av gräsmatta med spridda träd, en plan gräsyta döljer en igenlagd grustennisbana. Nedanför huset längs tomtgränsen mot Grytsvägen står ett antal större lövträd. Tomtens sydöstra del är en fruktträdgård som sträcker sig utanför den nuvarande fastighetens gräns mot söder.(se bilder i avsnitt geografisk beskrivning) På ovansidan mot Borgsvägen består tomten av en rektangulär grusad gårdsplan närmast huset, i anslutning till gårdsplanen finns ett litet bilgarage och en lekstuga. Mot vägen står en rad av lövträd samt en häck. Villa Albackens trädgård var länge platsen för det traditionella valborgsmässofirandet i Valdemarsvik. Valdemarsviksborna samlades då i trädgården under det att Valdemarsviks manskör framförde vårsånger från den övre fritrappan (mitt i bilden ovan), och ett tal till våren hölls från övre terrassen. Valborgsmässobål tändes först nere vid stranden nedanför villan, och efter att den nya Grytsvägen byggdes placerades bålet på en flotte på vikens vatten. Traditionen uppkom på Lundbergs tid men fördes vidare av de nya ägarna till möbelfabriken, och levde därför kvar ännu fram emot mitten av 1980-talet. 13

14 Kända förändringar Trädgård och exteriör: Villa Albacken ser i stort sett likadan ut idag som på ovanstående vykort från 1920-talet eller tidigare (fotografiet är taget med ortokromatisk film som användes fram till 1920-talet). Även den grusade gårdsplanens form, häcken och trädraden längs Borgsvägen på husets nordöstra sida ser lika ut idag. Trädgårdssidans terrasser och fritrappor är svårare att se tydligt men förefaller ha samma utseende som idag. Bilden visar hur tomten ursprungligen nådde ända fram till bryggan vid stranden, man ser också hur kraftigt trädbevuxen tomtens södra del var längre tillbaka. Ovanstående vykort är mer sentida, flera träd längs vägen utanför husets gårdsplan har tagits bort. En del av det skoglika partiet söder om villan är nu öppen mark (den nuvarande fruktträdgården). Träden rakt nedanför huset är däremot fler och mer uppvuxna än tidigare. Den största förändringen är den nya Grytsvägen som skär av trädgårdens utsträckning ned mot vattnet. Idag har ytterligare träd tagits bort, både ned mot vattnet och i trädgårdens nordvästra del, här finns också en plan gräsyta som är en övertäckt grustennisbana. Efter ägarbytet 2002 har trädgårdens tidigare grusgångar återställts med äldre fotografier på vykort som förlagor. 14

15 Beträffande byggnadens exteriör är det främst tidigare nämnda omputsningar som ändrat husets utseende något. Den senast påförda stänkputsen kan ses som en lindrig förvanskning då den slätar ut detaljer som vindsvåningens gördelgesims och ändrar karaktären hos entrépartiets kolonner som också täckts med puts. Den kan dock avlägsnas när nästa omputsning blir aktuell. Den nuvarande ägaren har satt upp en ny balkong i anslutning till souterrängvåningen, balkongen stör dock knappast helhetsintrycket, mycket tack vare att utförandet gjorts lika den ursprungliga balkongen på våningen ovanför. På terrassens och altanens golv har nytt klinkergolv lagts. Terrassens golv var tidigare belagt med asfalt. Övriga åtgärder på senare tid är av underhållskaraktär. Marken närmast huset har grävts upp och dräneringen förbättrats, men av detta syns idag inga tydliga spår. Förbrukade hängrännor och stuprör har ersatts med moderna med formpressade knän. Fönster har målats och kittats. Träbjälkarna som bar en mindre balkong vid huvudvåningens nordvästra hörn var svårt insektsangripna och fick ersättas (det är under denna en ny balkong satts upp). Interiöra ändringar: Enligt verket Sveriges bebyggelse från 1951 har huset restaurerats (renoverats) Enligt uppgift från ägaren har det en gång funnits en separat trappa för tjänstefolket mellan huvudvåning och vindsvåning som suttit i anslutning till serveringsgången. Om det stämmer är det troligt att den försvann då eftersom den inte fanns kvar när Irma Carlsson flyttade in. Alla spegeldörrar i souterrängvåningen täcktes någon gång med masonite, troligen vid renoveringen Moderniseringar av kök och badrum genomfördes efter att Irma och Åke Carlsson tagit över huset Två rum i huvudvåningens nordvästra del som fungerat som barnkammare slogs ihop och blev nytt kök. De flesta golv försågs med heltäckningsmattor. Mellanväggarna i souterrängvåningens f.d. pigkammare har senare tagits bort för att skapa ett större rum. Efter att den nuvarande ägaren tagit över 2002 har parkettgolv och spegeldörrar frilagts från heltäckningsmattor respektive masonite. I huvudvåning och övervåning/vindsvåning har knappast några ändringar genomförts på senare tid, det är i huvudsak ytskikten som påverkats av ändringar, främst genom omtapetsering och ommålning. I souterrängvåningen har lite större ändringar skett. I väggen mellan mittkorridoren och pigkammarna har stora fönster tagits upp i väggen för att släppa in dagsljus. Utrymmen i souterrängvåningens nordöstra del har byggts om till spaavdelning med bad och bastu. Kulturhistorisk bedömning och motiv för byggnadsminnesförklaring Kulturhistorisk värdering Riksantikvarieämbetet har genom Axel Unnerbäck utarbetat en modell för att beskriva en byggnads kulturhistoriska värden, dvs. immateriella värden som inte direkt går att översätta i pengar men som ändå kan ha stort värde i människors tillvaro, eller ha stor betydelse för det gemensamma kulturarvet. Värderingsmodellen innebär att olika tänkbara kategorier värden grupperas i dels dokumentvärden -byggnadens värde som dokument i olika avseenden som kan beskrivas objektivt och jämföras med andra byggnader, exempelvis byggnadsteknikhistoriskt värde och socialhistoriskt värde, dels upplevelsevärden värden som består i människors upplevelse av en byggnad, exempelvis konstnärligt värde och symbolvärde. Dessa så kallade grundmotiv kan sedan kompletteras med olika förstärkande eller övergripande motiv, exempelvis äkthet eller sällsynthet. Beträffande Villa Albackens kulturhistoriska värden är följande grundmotiv och förstärkande/övergripande motiv viktigast: 15

16 Dokumentvärde Arkitekturhistoriskt värde Albackens italienska villastil är en representant för den mångfald som den framväxande villaarkitekturen uppvisar under senare delen av 1800-talet och det tidiga 1900-talet. När huset uppfördes 1912 avvek det kraftigt från samtidens dominerande arkitekturstilar nationalromantik och kvardröjande jugend. Husets stil påminner också mer om 1930-talets funktionalism än om 1920-talets klassicism. Intressant i sammanhanget är att ett av Werner Northuns sista verk från 1932, Villa Karlsro ett hundratal meter ifrån Albacken, är det hus som liknar Villa Albacken mest samtidigt som det är arkitektens mest funkislika byggnad. Villa Albacken är också ett mycket intressant exempel på hur arkitektur i flera steg kan överföras från ett land till ett annat och från en nivå i samhällshierarkin till en annan, genom att arkitekter och byggherrar som inspirerats av ett byggnadsverk för arkitekturen vidare i sina egna byggnadsprojekt. I Villa Albackens fall kan denna process följas i två steg, då den förmodade förebilden till Albacken är Sollidens slott, som i sin tur har Axel Munthe's Villa San Michele på Capri som förebild. I båda fallen är arkitekturen resultatet av byggherrens önskemål snarare än arkitektens. Att byggherrens styrt i fallet Albacken antyds dels av att Agi Lindegren fick lämna uppdraget, dels av att villan som Werner Northun ritade avviker kraftigt från hans övriga produktion, både före och efter Villa Albacken. I fallet Solliden är arkitekturen troligen främst ett resultat av den dåvarande kronprinsessan Victorias önskemål om en egen Villa San Michele, då slottet avviker kraftigt från arkitekten Torben Gruts övriga produktion. Samhällshistoriskt värde Villa Albackens kulturhistoriska värde består kanske allra främst i dess anknytning till Lundbergs läderfabrik, och fabrikens betydelse för Valdemarsviks övergång till industrisamhälle. Villa Albackens funktion som direktörsbostad gör den till en viktig del i detta sammanhang tillsammans med industribyggnaderna och bostadshusen för arbetare och tjänstemän runtom i Valdemarsvik, de flesta ritade av Werner Northun. Det samhällshistoriska värdet förstärks av den pedagogiska tydlighet som följer av att ovanstående tre beståndsdelar finns kvar inom ett ganska avgränsat område, industrins tidigare så dominerande ställning blir tydlig vilket underlättar förståelsen av Valdemarsviks bebyggelsehistoria. Socialhistoriskt värde Villa Albacken är ett utmärkt exempel på hur industrialismens nya överklass ville manifestera sin nya samhällsställning genom spektakulära byggnadsföretag, i detta fall med en villa med ett kungligt slott som trolig förebild. Änkebostaden, sedermera direktörsvillan, illustrerar också de sociala klyftorna i den industriella revolutionens samhälle, genom sin storlek och exklusivitet i jämförelse med exempelvis de arbetarbostäder utmed Norrgatan om 1-2 rum som Werner Northun under samma period ritade för samma uppdragsgivare. Det framträdande läget i sluttningen ned mot Valdemarsviken endast några hundra meter från hamnen och Lundbergs stora fabriksbyggnad är också ett bra exempel på hur den tidiga industrialismens direktörer uppförde sina bostadshus i närheten av både fabriksbyggnader och arbetarbostäder, vilket illustrerar det patriarkala förhållande som direktörer och fabriksägare hade gentemot fabriksarbetarna. En annan sida av detta förhållande är valborgsfirandet i läderfabrikens regi som visar att även anordnandet av nöjesaktiviteter för arbetarna kunde vara en del av direktörens ansvar. Uppdelningen mellan samhällsklasser redovisas även i husets interiör. Här finns bevarade detaljer som tydligt visar uppdelningen mellan herrskap och tjänstefolk. I huvudvåningen finns en bevarad serveringsgång med en mathiss och ringledningstavla med lampor som visar

17 i vilket rum uppassning önskas. I souterrängvåningen finns ett rum som tidigare varit uppdelat i flera pigkammare, spår av den gamla rumsindelningen visar hur små tjänstefolkets sovrum var i jämförelse med herrskapets. Sådana detaljer är viktiga att bevara för att återge en sann historia om historiska levnadsförhållanden. Upplevelsevärde Arkitektoniskt värde Bland det mest påfallande hos Villa Albacken är de tydliga parallellerna till Sollidens slott; de vita putsade fasaderna med gördelgesimsen som markerar mittpartiets attikavåning och de tegeltäckta, flacka takfallen med kraftigt utskjutande takfot. Andra element har motsvarigheter på Solliden men har en annan form eller placering på Villa Albacken, exempelvis fritrapporna och vidbyggnadens arkadformade blinderingar. Det är också intressant att se hur Northun anpassat vissa detaljer: Sollidens parställda romanska rundbågefönster åtskiljda av kolonnetter motsvaras här av enkla parställda fönster med rundad överdel. Dessa och andra fönster har på jugendmanér små rutor i den övre fönsterbågen. Oavsett om Werner Northun lånat Villa Albackens arkitektur från Solliden eller ej, så har han lyckats väl i gestaltningen av anläggningen. Bland annat har han lyckats ge huset ett intryck av att vara större än det är, dels genom att höja den sydöstra delen med en halvvåning (kanske för att den är mest synlig för inkommande båtar), dels genom att utnyttja den kraftigt sluttande tomten. Northun har bland annat höjt souterrängvåningens status genom att förse den med stora fönster och samma fasadkulör som husets övre delar. Vidbyggnaden/terrassen som inrymmer förråd/redskapsbod bidrar också till att huset verkar större när man närmar sig sjövägen från sydost, och när man passerar nedanför huset bidrar systemet av fritrappor till ett mäktigt intryck. Det axiella arrangemanget har dock tagit skada av att Grytsvägen skurit av villans tomten. Tidigare fanns en förbindelse med vattnet via trappor och grusgångar ner till bryggan. Förstärkande motiv Autenticitet Villa Albacken har förändrats mycket lite sedan det uppfördes, ändringar gäller främst ytskikt som i endast liten utsträckning begränsar möjligheten att uppleva hur huset tedde sig då det var nybyggt. Denna autenticitet förstärker eller är en förutsättning för de flesta av ovanstående värden. En ursprunglig exteriör förstärker främst arkitekturhistoriska och arkitektoniska värden, bevarade detaljer i interiören har bland annat betydelse för det socialhistoriska värdet. Tydlighet(pedagogiskt värde) Villa Albackens exteriör och läge samt interiöra detaljer gör att en betraktare lättare kan se huset i sitt rätta sammanhang. Huset med dess arrangemang av monumentala trappor ned mot vattnet markerar tydligt att huset har högst status av alla villorna i området. Närmar man sig samhället via Valdemarsviken eller Grytsvägen blir även sambandet mellan villan och industribyggnaderna längre bort tydligt. Detaljer som mathiss och ringledningstavla visar på husets uppdelning mellan herrskap och tjänstefolk. Denna pedagogiska tydlighet förstärker anläggningens samhällshistoriska- och socialhistoriska värden. Sällsynthet. Villa Albackens arkitekturhistoriska- och arkitektoniska värden förstärks främst av motivet sällsynthet. Då villan uppfördes 1912 var tidens dominerande arkitekturstilar nationalromantik och kvardröjande jugend, den italienska villastil som Albacken representerar är mycket ovanlig. 17

Yttre centrum, södra. Bebyggelseinventering 2008 Sidan 95 av 141

Yttre centrum, södra. Bebyggelseinventering 2008 Sidan 95 av 141 Yttre centrum, södra Området har en blandad bebyggelse med övervägande bostäder, men rymmer även skolor, konsertsal, aktivitetshuset Gisleparken och ett fåtal övriga byggnader. Södergatan går som en gräns

Läs mer

LOKAL BYGGNADSORDNING FÖR BISPBERG

LOKAL BYGGNADSORDNING FÖR BISPBERG LOKAL BYGGNADSORDNING FÖR BISPBERG ALLMÄNNA RÅD OCH REKOMMENDATIONER VID ÄNDRING AV BEFINTLIG BEBYGGELSE SAMT VID NYBYGGNAD BILAGA TILL OMRÅDESBESTÄMMELSER 2013-08-28 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning...

Läs mer

2009-11-22. Sundsvalls Stadshus Kv Stadshuset 1, Stora torget. Konsekvensanalys och vårdprogram 2009 Arbetshandling 2009-11-22

2009-11-22. Sundsvalls Stadshus Kv Stadshuset 1, Stora torget. Konsekvensanalys och vårdprogram 2009 Arbetshandling 2009-11-22 2009-11-22 Sundsvalls Stadshus Kv Stadshuset 1, Stora torget Konsekvensanalys och vårdprogram 2009 Arbetshandling 2009-11-22 sid 1 2009-12-03 Innehåll Inledning... 3 Bakgrund... 3 Program för förändring

Läs mer

Förord. Uppdraget att i första etappen utarbeta ett kulturmiljöprogram

Förord. Uppdraget att i första etappen utarbeta ett kulturmiljöprogram Ortsrapport Tranås Tranås ligger där två landsvägar och ett vattendrag möts. Här bygg-des redan under 1000-talet en kyrka och byn blev på så sätt en naturlig mötes- och handelsplats i socknen. Trots att

Läs mer

Bygg med känsla. SOTENÄS KOMMUN Miljö och Bygg. Råd och riktlinjer för nybyggnad och ombyggnad av småhus i Sotenäs kommun

Bygg med känsla. SOTENÄS KOMMUN Miljö och Bygg. Råd och riktlinjer för nybyggnad och ombyggnad av småhus i Sotenäs kommun Bygg med känsla SOTENÄS KOMMUN Miljö och Bygg Råd och riktlinjer för nybyggnad och ombyggnad av småhus i Sotenäs kommun Förord Den byggda miljön är en stor tillgång för Sotenäs kommun. Bebyggelsen skapar

Läs mer

Sagabiografen i Oskarshamn. Antikvarisk förundersökning inför ombyggnad Kv. Pilen 8, Oskarshamns stad och kommun, Kalmar län, Småland.

Sagabiografen i Oskarshamn. Antikvarisk förundersökning inför ombyggnad Kv. Pilen 8, Oskarshamns stad och kommun, Kalmar län, Småland. Sagabiografen i Oskarshamn Antikvarisk förundersökning inför ombyggnad Kv. Pilen 8, Oskarshamns stad och kommun, Kalmar län, Småland Jan Westergren KALMAR LÄNS MUSEUM Byggnadsantikvarisk rapport november

Läs mer

Vacker utan spackel Uppmuntransbidrag till kulturhistoriskt korrekt fasadrenovering inom Uppvidinge kommun

Vacker utan spackel Uppmuntransbidrag till kulturhistoriskt korrekt fasadrenovering inom Uppvidinge kommun Examensarbete i Byggnadsutsformning Vacker utan spackel Uppmuntransbidrag till kulturhistoriskt korrekt fasadrenovering inom Uppvidinge kommun Författare: Handledare: Samuel Palmblad Examinator: Johan

Läs mer

Dokumentation av MODERN ARKITEKTUR i Norrbotten

Dokumentation av MODERN ARKITEKTUR i Norrbotten Dokumentation av MODERN ARKITEKTUR i Norrbotten POLAR HOTEL, ÄLVSBYN Lina Karlsson 2006 Dnr 350-2006 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING s. 2 HISTORIK s. 3 Kort om hotellnäringens historia s. 3 Kort om Älvsbyns

Läs mer

INLEDNING 28. 1. 1 Johan Örn, Entrémotivet i 1920-talets bostadsarkitektur C-uppsats Stockholms universitet, Stockholm 1996, sid

INLEDNING 28. 1. 1 Johan Örn, Entrémotivet i 1920-talets bostadsarkitektur C-uppsats Stockholms universitet, Stockholm 1996, sid INLEDNING Introduktion De strama enkla fasaderna tillsammans med de mer arbetade portarna utgör tillsammans en spännande kombination som är typisk för 20-talets villaarkitektur. Exempel på detta kan man

Läs mer

Renoveringsråd för äldre hus i Tanum

Renoveringsråd för äldre hus i Tanum Renoveringsråd för äldre hus i Tanum Renoveringsråd för äldre hus i Tanum ansvarig utgivare Miljö och byggnadsnämnden, Tanums kommun text och foto Cecilia Wingård 2013 illustrationer Frank Boberg, Maja

Läs mer

Gårda 744:526. Mikael Hammerman

Gårda 744:526. Mikael Hammerman Gårda 744:526 Mikael Hammerman Gårda 744:526 Mikael Hammerman Handledare: Malin Weijmer Bebyggelsehistorisk studie, 7,5 hp Bebyggelseantikvariskt program, årskurs 2 GÖTEBORGS UNIVERSITET Institutionen

Läs mer

Bultlokalen i Hallstahammar

Bultlokalen i Hallstahammar Kulturmiljövård Mälardalen Rapport 2010:21 Bultlokalen i Hallstahammar Byggnadsminnesutredning Hallsta 3:7 Svedvi socken Västmanland Boel Melin Helén Sjökvist Bultlokalen i Hallstahammar Byggnadsminnesutredning

Läs mer

Sjömanshuset. Byggnadsantikvarisk utredning inför ny detaljplan. Björn Ahnlund. Rapport. Sjömanshuset 1, Martin Luthers församling, Halmstads kommun

Sjömanshuset. Byggnadsantikvarisk utredning inför ny detaljplan. Björn Ahnlund. Rapport. Sjömanshuset 1, Martin Luthers församling, Halmstads kommun Sjömanshuset Byggnadsantikvarisk utredning inför ny detaljplan Björn Ahnlund Rapport Sjömanshuset 1, Martin Luthers församling, Halmstads kommun 2014:10 FOTO Björn Ahnlund, Kulturmiljö Halland TEXT Björn

Läs mer

Kulturhistorisk bebyggelseinventering i Tanums Kommun - Del 6. Sannäs. Cecilia Wingård Hösten 2009, våren 2010 På uppdrag av Tanums kommun

Kulturhistorisk bebyggelseinventering i Tanums Kommun - Del 6. Sannäs. Cecilia Wingård Hösten 2009, våren 2010 På uppdrag av Tanums kommun Kulturhistorisk bebyggelseinventering i Tanums Kommun - Del 6 Sannäs Cecilia Wingård Hösten 2009, våren 2010 På uppdrag av Tanums kommun Version: november 2010 2 Kulturhistorisk bebyggelseinventering -

Läs mer

Ett stockholmskt kulturarv. att förvalta borgarhus och kåkar

Ett stockholmskt kulturarv. att förvalta borgarhus och kåkar Ett stockholmskt kulturarv att förvalta borgarhus och kåkar AB Stadsholmen maj 2002 1 Programmet har tagits fram inom AB Stadsholmen av Christina Lillieborg i samarbete med arkitekt SAR Laila Reppen. Omslag:

Läs mer

Underlag till byggnadsvårdsplan för kulturreservatet Karlslund

Underlag till byggnadsvårdsplan för kulturreservatet Karlslund Underlag till byggnadsvårdsplan för kulturreservatet Karlslund Längbro socken, Örebro kommun, Närke Örjan Hedhman Charlott Torgén Rapport 2011:13 Engelbrektsgatan 3 Box 314, 701 46 ÖREBRO Tel. 019-602

Läs mer

Samrådshandling SPN 2012-05-22 Dnr: 12SPN/0088 Samhällsbyggnadskontoret

Samrådshandling SPN 2012-05-22 Dnr: 12SPN/0088 Samhällsbyggnadskontoret samt Bergholmen, Torsholmen, Myrholmen, Lill-Ängsholmen, Stor-Ängsholmen och Risholmen. Handlingar Planbeskrivning Bestämmelsekarta Fastighetsförteckning Samrådshandling SPN 2012-05-22 Dnr: 12SPN/0088

Läs mer

byggnadsvård Flens järnvägshotell Antikvarisk förundersökning Orresta 3:5, Flens socken, Flens kommun, Södermanlands län Dag Forssblad Rapport 2007:4

byggnadsvård Flens järnvägshotell Antikvarisk förundersökning Orresta 3:5, Flens socken, Flens kommun, Södermanlands län Dag Forssblad Rapport 2007:4 byggnadsvård Flens järnvägshotell Orresta 3:5, Flens socken, Flens kommun, Södermanlands län Antikvarisk förundersökning Dag Forssblad Flens järnvägshotell Orresta 3:5, Flens socken, Flens kommun, Södermanlands

Läs mer

STADENS YTTRE ÅRSRINGAR

STADENS YTTRE ÅRSRINGAR STADENS YTTRE ÅRSRINGAR Översiktlig karaktärisering av bebyggelsens värden och kvaliteter i Falkenberg Underlag för planering, underhåll och vård Falkenbergs museum Stadsbyggnadskontoret i Falkenberg 2005

Läs mer

Gamla Elverket och Nämndhuset

Gamla Elverket och Nämndhuset Gamla Elverket och Nämndhuset Bebyggelsehistorisk utredning Residenset 27, Västerviks stad, Västerviks kommun, Kalmar län, Småland Magnus Johansson KALMAR LÄNS MUSEUM Byggnadsantikvarisk rapport oktober

Läs mer

Rudbeckianska skolans gamla huvudbyggnad

Rudbeckianska skolans gamla huvudbyggnad Rudbeckianska skolans gamla huvudbyggnad Kulturhistorisk utredning Kvarteret Domkyrkan 2 Västerås Domkyrkoförsamling Västmanland Helén Sjökvist Rudbeckianska skolans gamla huvudbyggnad Kulturhistorisk

Läs mer

Ekebyhov. Kulturmiljöanalys Ekebyhovs slottsområde, Ekerö socken och kommun, Uppland. Lisa Sundström. Rapport 2008:16

Ekebyhov. Kulturmiljöanalys Ekebyhovs slottsområde, Ekerö socken och kommun, Uppland. Lisa Sundström. Rapport 2008:16 Ekebyhov Kulturmiljöanalys Ekebyhovs slottsområde, Ekerö socken och kommun, Uppland Lisa Sundström Rapport 2008:16 Ekebyhov Kulturmiljöanalys Ekebyhovs slottsområde, Ekerö socken och kommun, Uppland Lisa

Läs mer

Kvarnbacken, Össeby hembygdsförening

Kvarnbacken, Össeby hembygdsförening UNDERHÅLLS- OCH ÅTGÄRDSPROGRAM STOCKHOLMS LÄNS MUSEUM 2012 DNR 2012:031 Kvarnbacken, Össeby hembygdsförening Kvarnbacken, Össeby hembygdsförening Össeby-Garns socken Vallentuna kommun Uppland 2012 Hedvig

Läs mer

I S K A R B O D A B A N VA K T S T U G A. Förundersökning och projekteringshandling. Rasmus Axelsson, Karl Ekberg och Björn Sundberg

I S K A R B O D A B A N VA K T S T U G A. Förundersökning och projekteringshandling. Rasmus Axelsson, Karl Ekberg och Björn Sundberg I S K A R B O D A B A N VA K T S T U G A Förundersökning och projekteringshandling Rasmus Axelsson, Karl Ekberg och Björn Sundberg HÖGSKOLAN PÅ GOTLAND Avdelningen för byggnadsvård Byggnadsvårdsprogrammet

Läs mer

2005:19. Hotell Båstad. Antikvarisk förundersökning 2004/2005. Mia Jungskär och Kristina Nilén. Regionmuseet Kristianstad. Landsantikvarien i Skåne

2005:19. Hotell Båstad. Antikvarisk förundersökning 2004/2005. Mia Jungskär och Kristina Nilén. Regionmuseet Kristianstad. Landsantikvarien i Skåne 2005:19 Hotell Båstad Antikvarisk förundersökning 2004/2005 Mia Jungskär och Kristina Nilén Regionmuseet Kristianstad Landsantikvarien i Skåne Rapport 2005:19 Hotell Båstad - en interiör från 1920-talet

Läs mer

Viktig information om detaljplanens och grundkartans höjdinformation

Viktig information om detaljplanens och grundkartans höjdinformation 2012-12-10 Viktig information om detaljplanens och grundkartans höjdinformation Höjdinformationen i detaljplanen och den tillhörande grundkartan är redovisad i höjdsystem RH 00. Lidingö stad använder,

Läs mer

Transformatorstationer Essunga kommun

Transformatorstationer Essunga kommun Transformatorstationer Essunga kommun Kulturhistorisk byggnadsinventering Transformatorstationer Essunga kommun Kulturhistorisk byggnadsinventering Essunga Peter Jarbring Västarvet, Kulturmiljö 2 Transformatorstationer

Läs mer

Bevarandeprograrn. för Västra Tågaborg

Bevarandeprograrn. för Västra Tågaborg Bevarandeprograrn för Västra Tågaborg Helsingborgs museum 1995 Bevarandeprograrn för Västra Tågaborg Tcxt: Karin Gustavsson, Henrik Ranby, Agncta Asgrim Berlin 1993-1995 Foto om annat ej anges: Karin Gustavsson

Läs mer

www.lansstyrelsen.se/kronoberg Kosta glashus Byggnadsminnen i Kronobergs län

www.lansstyrelsen.se/kronoberg Kosta glashus Byggnadsminnen i Kronobergs län www.lansstyrelsen.se/kronoberg Kosta glashus Byggnadsminnen i Kronobergs län 2 Kosta glashus Byggnadsminnen i Kronobergs län Kosta glashus Byggnadsminnen i Kronobergs län 3 Kosta glashus Kosta glashus.

Läs mer

- Respektera husets ursprungliga proportioner, material och planlösning. Löpande underhåll är att föredra framför omfattande ombyggnader.

- Respektera husets ursprungliga proportioner, material och planlösning. Löpande underhåll är att föredra framför omfattande ombyggnader. Vård av äldre hus Sammanfattning: Detta kapitel ger konkreta råd för hur vi bör sköta äldre hus. Det är uppdelat i tolv stycken som berör olika specifika frågeställningar. Innehållet kan sammanfattas på

Läs mer