Riskanalys, riskvärdering och riskreduktion

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "2013-02-27. Riskanalys, riskvärdering och riskreduktion"

Transkript

1 Riskanalys, riskvärdering och riskreduktion Malung-Sälen

2 Innehållsförteckning BAKGRUND... RISKANALYS... BESKRIVNING AV KOMMUNEN... TILLBAKABLICKANDE RISKANALYS... 4 Antal räddningsinsatser per tusen invånare... 4 Tid från larm till räddningsinsats påbörjas... 7 Trafikolyckor med farligt gods Insatsplanering... 8 RISKANALYS ENLIGT BERÄKNINGSMETOD... 8 Sannolikhet... 8 Konsekvens... 8 Sammanfattande bedömning... 9 Samordna skyddet mot olyckor... 9 RISKVÄRDERING RISKREDUKTION

3 Bakgrund I kommunens handlingsprogram för skydd mot olyckor finns en översiktlig beskrivning av kommunens riskbild I riskanalysen fokuseras på konsekvenser för liv, hälsa och egendom. Jämförelser har gjorts med andra kommuner. Eftersom riskerna i Malung-Sälen är säsongsbetonade och att det till ytan en stor kommun är det svårt att hitta jämförbara kommuner. Riskanalys Beskrivning av kommunen Södra kommundelen, Tyngsjö. Denna kommundel består av mindre byar med en befolkning med en hög medelålder. Antalet fast boende uppgår till mindre än 200. Stora skogsområden omsluter byarna. Yttermalung E16/Rv66 med dess ibland intensiva trafik går rakt igenom östra delen av denna by bestående mestadels av villabebyggelse. Totalt fast boende personer uppgår till drygt 450. Västra sidan älven har villabebyggelse. I centrala Yttermalung finns en skola med 10-talet barn. Öje Förutom de fast boende på drygt 260 personer som bor i villor finns ett centrumhus inrymmande förskola, skola med ett fåtal barn, samt gymnastiksal, servering och matvarubutik. Ett vandrarhem finns placerat i byn. E45 passerar söder om byn. Malungs centrum med omkringliggande byar I detta område finns knappt 6000 fast boende. Dessa bor både i villor och flerbostadshus. I centralorten finns flertalet skolor med upp emot 1100 elever, flera äldreboenden och industrier. E45 och E16/Rv66 korsar varandra öster om centrum. Efter E45 genom Malung och söderut, går många tyngre transporter med farligt gods. Malungsfors En by med drygt 650 fast boende. Byn har en skola med 110-tiotalet elever. Rv66 går rakt genom byn. Ett antal mindre verkstäder och industrier finns. Lima och Limedsforsen Området består av ett antal mindre byar runt Västerdalsälven med knappt 1500 innevånare. Lima har en större skola med runt 210 elever, vårdcentral, ett äldreboende samt ett antal mindre anläggningar med hotelltillstånd. Rv66 går genom byn.

4 Transtrand och Sälens by Drygt 1000 personer finns fast boende i området. Dessa bor både i villor och flerbostadshus. I området finns en större industrianläggning, fritidsanläggning samt skolor med drygt 220 elever, vårdcentral samt ett äldreboende placerat på västra sidan Västerdalälven. Det finns även ett antal mindre anläggningar med hotelltillstånd. Rörbäcksnäs Knappt 200 personer finns fast boende i området. I Rörbäcksnäs finns en mindre skola med 15-talet elever. Dessutom finns ett antal mindre anläggningar med hotelltillstånd. Transtrandsfjällen Knappt 200 personer finns fast boende i området. Transtrandsfjällen har en större mängd fritidshus spridda över området. Större fritidsanläggningar finns i Lindvallen, Högfjället, Tandådalen, Hundfjället samt Stöten området. Verksamheten under året är starkt säsongsbetonad. Under perioden decemberapril är persontätheten stor. Trafiken på Rv66 är periodvis mycket intensiv. Perioden maj-november är området mera att beteckna som en mindre by med hög beläggning på vissa hotell. Sörsjöområdet Drygt 150 personer finns fast boende i området. Boendeformen är villor. Ett par mindre anläggningar med hotelltillstånd finns i området. Tillbakablickande riskanalys Antal räddningsinsatser per tusen invånare När man jämför antalet räddningsinsatser i Malung-Sälen med andra kommuner kan man konstatera att Malung-Sälen har en betydligt högre frekvens av vissa olyckor än de andra kommunerna oavsett vilken typ av kommun man jämför med. Dessa överrepresenterade olyckstyper är o Brand i byggnad o Trafikolycka 1.1 Omvärlds och nulägesanalys Kommunen är stor till ytan (4 kvadratmil). Tittar man på innevånarantalet, så är ca: skrivna i kommunen som är fördelade på många mindre byar. Detta gör att insatstiderna beroende på vart man bor i kommunen varierar mycket. Det kan röra sig om så stora skillnader som upp till 0 minuter innan första styrka anlänt på skadeplatsen men även mot Tyngsjö i ytterområde sydväst mot Värmland mer än 0 minuter. I kommunen finns tung industri, bland annat sågverk, plastindustri, även ett flertal publika lokaler finns runt om i kommunen. Kommunen är hårt trafikerad vintertid mot skidanläggningarna i Sälen. Eftersom Sälen hela tiden expanderar ökar trafiken varje år i omfattning. Kommunen kan därför även i framtiden räkna med att ligga högt i statistiken när det gäller trafikolyckor i förhållande till invånarantal. 4

5 I kommunen anordnas två stora evenemang, Vasaloppsveckan i norr och Dansbandsveckan i söder. Dessa arrangemang ökar förstås chansen för olyckor men kan ändå inte anses som högriskobjekt då det ryms inom de ramar räddningstjänsten förfogar över. För att få grepp om arrangörens säkerhetstänkande kräver kommunen att en beskrivning av säkerhetsarbetet upprättas vid större publika arrangemang och lämnas in till räddningstjänsten. Beskrivningen ska påvisa att arrangören har ett säkerhetstänkande samt handlingsberedskap för eventuella händelser. 2 Räddningstjänstens förebyggande verksamhet 2.1 Räddningstjänstens utryckningsstatistik 2009 Antal 2010 Antal 2011 Antal Brand i byggnad Brand i byggnad 40 Brand i byggnad 5 Brand ej i byggnad 28 Brand ej i byggnad 28 Brand ej i byggnad 26 Trafikolycka 42 Trafikolycka 49 Trafikolycka 41 Automatlarm 85 Automatlarm 87 Automatlarm 79 IVPA 56 IVPA 42 IVPA 2 Övriga händelser 2 Övriga händelser 20 Övriga händelser 4 Totalt 269 Totalt 266 Totalt 28 De olyckstyper räddningstjänsten främst har beslutat rikta förebyggande åtgärder gentemot är brand i byggnad och automatlarm. För att få mätbarhet så utgår alla målbeskrivningar från den sammanställda statistikens medelvärde nedan: Antal Medelvärde per år Antal Brand i byggnad 108 Brand i byggnad 6 Brand ej i byggnad 82 Brand ej i byggnad 27 Trafikolycka 12 Trafikolycka 44 Automatlarm 251 Automatlarm 84 IVPA 121 IVPA 40 Övrigt 77 Övrigt 26 Totalt 77 Totalt Brand i byggnad Begreppet brand i byggnad innefattar alla bränder i fastigheter även soteld. Medeltalet tre år tillbaka är 6 och målet är satt till att minska dessa med 25 % till år För att nå fram till målet ska räddningstjänsten: Rollen som myndighetsutövare innebär att kommunen har uppdrag via lagstiftning (LSO-lagen om skydd mot olyckor) att fatta beslut som både kan vara gynnande och tvingande för den enskilde. I all myndighetsutövning krävs att den görs på rätt nivå och på ett för individen tryggt och rättssäkert sätt. Räddningstjänsten beslutar om tillstånd och tillsyn enligt lagen om brandfarliga och explosiva varor. Erbjuda utbildningar i heta arbeten, brandutbildningar. Information i ämnet Systematiskt brandskyddsarbete. (SBA). 5

6 Projekt gällande brandskydd genomförs i räddningstjänstens regi enligt MSB (Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap) och Brandskyddsföreningens rekommendationer. Informationskampanjer riktade mot allmänheten ex. öppet hus, lokalt annonsblad. o.d. mot de objekt som innefattas av detta enligt lag om SMO (Skydd Mot Olyckor 200:778) Brandskyddskontroller mot fastigheter med egen förbränningsanläggning enligt lag om Skydd Mot Olyckor. (SFS 200:778 kap 4 ). 2. Automatlarm Automatlarmens medelfrekvens tre år tillbaka är 84 utryckningar. Målet är att minska dessa med 25 % genom anläggningarnas/brukarnas eget SBA-arbete till år För att nå fram till målet ska räddningstjänsten: Teckna avtal med berörda innehavare av automatlarmsanläggningar. Regelbunden tillsyn enligt lagen om skydd mot olyckor. Information ang. SBA 2.4 enligt 5 kap LSO, lag om skydd mot olyckor För varje nytt kalenderår ska en tillsynsplan upprättas av räddningstjänsten. splanen ska ha sin utgångspunkt i inskickade skriftliga redogörelser, inträffade händelser både lokalt och nationellt samt av tillsynsförrättarna ansett behov. splanen ska även omfatta objekt som länsstyrelsen enligt LSO 2 kap 4 ansetts vara särskilt farliga anläggningar. Ambitionen från räddningstjänsten är att samtliga verksamheter som är skyldiga att lämna skriftlig redogörelse får minst 1 besök under en 2 års period. 2.5 Skriftlig redovisning av brandskydd Objekt som enligt SRVFS 2004:4 är skyldiga att lämna skriftlig redogörelse av brandskydd ska göra detta vid större förändring i byggnad, anläggning eller när verksamhet väsentligt förändras med avseende på uppgifterna i redogörelsen. Ny komplett redogörelse ska lämnas till kommunen minst vart fjärde år. Nya byggnader, anläggningar eller verksamheter som omfattas enligt SRVFS 2004:4 ska lämna skriftlig redogörelse så snart dessa tas i bruk. 2.7 Kompetens För att utföra tillsyn enligt lagen om skydd mot olyckor och lagen om brandfarliga och explosiva ämnen ska tillsyn förrättaren minst ha genomgått räddningsverkets kurs A, vid komplicerade objekt ska förrättaren även inneha B. Extern utbildning Om vi i kommunen ska minska antalet bränder och olyckor så måste vi vara medvetna om de risker vi har runt omkring oss i vår vardag. Vi måste även veta hur vi bäst agerar när olyckan är framme för att i ett tidigt skede bryta olycksförloppet. 6

7 En av räddningstjänstens viktigaste uppgifter är att sprida information inom dessa områden och det sker främst genom utbildningar..1 Brandkunskap Brandkunskaps är en utbildning som riktar sig till offentlig sektor, (kommun, skolor.) Utbildningen består av teori och praktik om vad som är bra att känna till och vad man praktiskt bör kunna utföra. Utbildningen för skolan genomförs i förskolan, årskurs 2 och årskurs 5 utifrån det materiel som Brandskyddsföreningen rekommenderar..2 SBA Enligt lagen om skydd mot olyckor ställs krav på företag och organisationer att bedriva ett systematiskt brandskyddsarbete. Räddningstjänsten ger genom denna utbildning förutsättningarna för att få detta arbete att fungera. Kommunens interna SBA-arbete understöds av räddningstjänsten.. Brandfarliga heta arbeten Brandfarliga heta arbeten utbildningen enligt Brandskyddsföreningens normer, riktar sig till alla företag och personer som kommer i kontakt med brandfarliga heta arbeten. Tid från larm till räddningsinsats påbörjas Tiden från larm till dess att räddningsinsatsen påbörjas är en viktig aspekt. Varje minuts fördröjning medför en ökning av samhällskostnaderna med kr. Det finns flera olika sätt att påverka tiderna. o Antalet brandstationer o Räddningspersonal på heltid eller i beredskap o Larmbehandlingstider o Första insatsbilar (FIB) o Prioritering av förebyggande insatser Vid en jämförelse med andra kommuner tillhör Malung-Sälen en av de kommuner som har lång insatstid beroende på att kommunen är till ytan stor och att bebyggelse finns i många små byar. Trafikolyckor med farligt gods Malung-Sälen har fler trafikolyckor per invånare än jämförbara kommuner, detta också beroende på den täta trafiken under vinterhalvåret. I fråga om olyckor med farligt gods är antalet olyckor med farligt gods är sällsynta och inte av allvarlig karaktär. Antalet tillsyner görs enligt den norm som lagen kräver och nämdens tillsynsplan med upp till 80 tillsyner enligt LSO och upp till 25 tillsynsbesök enligt LBE. vilket kan anses som en lämplig nivå. 7

8 Insatsplanering På de mer komplicerade byggnaderna behöver kommunen göra insatsplaner för att underlätta en effektiv räddningsinsats. Riskanalys enligt beräkningsmetod Vid värdering av riskerna, d.v.s. bedömningen av sannolikheter och konsekvenser, har utgångspunkten varit de anvisningar som lämnats i Räddningsverkets Handbok för riskanalys. Sannolikhet Sannolikheten för en viss typ av skadehändelse anges för människors liv och hälsa samt egendom enligt följande: Sannolikhet Frekvens 1. Mycket osannolik Mindre än en gång per 1000 år 2. Osannolik En gång per år. Sällsynt En gång per år 4. Möjlig En gång per 1 10 år 5. Trolig Mer än en gång per år Konsekvens Konsekvenser för en viss typ av skadehändelse anges för människors liv och hälsa samt egendom enligt följande: Konsekvens Människors liv och hälsa Skadekostnad på egendom (MSEK) 1. Mycket begränsade Övergående lindriga besvär < 0,1 2. Begränsade Enstaka skadade, varaktiga obehag 0,1-1. Allvarliga Enstaka svårt skadade, svåra obehag Mycket allvarliga Enstaka dödsfall, flera svårt skadade Katastrofala Flera dödsfall, 10-tals svårt skadade > 20 8

9 Sammanfattande bedömning Typ av Dimensionerande händelse händelse Sannolikhet Konsekvens Liv och hälsa Egendom Brand i allmän Brand i ett rum på hotell byggnad 4 1 Brand i bostad Brand i villa eller lägenhet Brand i industri Brand i en brandcell i träindustri 4 1 Brand i övrig Brand i fristående förråd byggnad Brand i ej byggnad Skogsbrand Trafikolycka Två personbilar krockar Utsläpp farligt ämne Olycka med tankbil innehållande brännbar vätska Drunkning Olycka med två personer i mindre båt Övrigt Översvämning 4 1 Olycka som inte leder till räddningsinsats Människa skadas vid alpin skidåkning Samordna skyddet mot olyckor Räddningstjänstorganisationen har ansvar att förebygga bränder. Allt annat olycksförebyggande arbete är fördelat på flera andra aktörer. Kommunen har möjlighet att samordna allt förebyggande arbetet enligt lagen om skydd mot olyckor. Det kan handla om trafikolyckor, skoterolyckor eller olyckor i skidbackarna. Syftet med samordningen är att åstadkomma en samsyn i fråga om skydd mot olyckor och att undvika sektorskollisioner. Kommunen ska inte ta över ett ansvar som åligger någon annan myndighet eller något annat organ. Samordningsuppdraget bygger på att alla aktörerna tillsammans skapar ett bättre skydd än när varje aktör arbetar utifrån sitt perspektiv. Samordningen skapar en grupp av aktörer som jobbar mot samma övergripande mål. Trafiksäkerhet Kommunen har en trafiksäkerhetskommitté med representanter för Polis, Skola, Vägverket, Bussbolag, Bilskollärare och räddningstjänsten. Kommittén är rådgivande i trafiksäkerhetshöjande åtgärder och följer upp genomförandet av sina förslag. Skotersäkerhet Skotersäkerhet hanteras lokalt främst genom skoterklubbarna, Sälens fjällsäkerhetskommitté och skidanläggningarna. Säkerheten är svår att kontrollera och det uppstår lätt attityder som inte är säkerhetsfrämjande. Kommunen har inte samordnat skotersäkerhet på samma aktiva sätt som vägtrafiksäkerhet. 9

10 Säkerhet i skidbacken Skidanläggningarna driver ett utvecklat säkerhetsarbete med stöd av Svenska liftanläggningars organisation (SLAO). Säkerhetsarbetet riktar sig till såväl skidanläggningarna som skidåkarna. Som medlem i SLAO ska anläggningarna uppfylla vissa krav på säkerhetsarbetet. På varje anläggning finns det pistörer vars uppgift är att sköta säkerheten i skidbackarna samt att ta hand om skadade. På anläggningarna finns också läkare. Med så dominanta aktörer behöver kommunen knappast samordna säkerhetsarbetet i skidbackarna utan snarare undersöka vad kommunen kan bidra med för att minska antalet olyckor. Säkerhet i fritidshus Skidanläggningarna hyr ut eller förmedlar en del av fritidshusen på fjället. För att öka säkerheten kontrolleras brandvarnare och brandsläckare i stugorna. Kommunen arbetar främst med samordningsverktyg för att minska antalet vägtrafikolyckor samt drunkning, men att skotersäkerhet och eventuellt också skidsäkerhet kan ökas genom förbättrad samordning. Riskvärdering Statistik och analys från MSB visar att fyra olyckstyper är överrepresenterade i Malung-Sälen. o Trafikolycka o Brand i allmän byggnad (hotell, pensionat, vårdinrättning) o Brand i bostad o Brand utomhus Det finns inget som antyder att brandens omfattning vid räddningsstyrkans ankomst skulle vara större i Malung-Sälen än i andra kommuner, man kan därför dra slutsatsen att det inte är insatstiden som medför att Malung-Sälen är överrepresenterade i fråga om bränder. Snarare behöver det brandförebyggande arbetet förbättras för att minska riskerna. Av alla olyckstyper genererar vägtrafikolyckor 2 de största samhällsekonomiska kostnaderna. Kommunen främsta verktyg för att hantera detta är att samordna alla aktörer som verkar inom trafiksäkerhet. Samma verktyg kan kommunen använda för att få ned antalet olyckor i skidbackarna och antalet skoterolyckor. Det finns även anledning att minska räddningsstyrkornas insatstid för att minska de samhällsekonomiska kostnaderna. Av de metoder som redovisats ovan torde kortare larmbehandlingstider, FIB och geografisk prioritering av förebyggande insatser vara mest kostnadseffektiva. 2 MSB rapporter: Bränders samhällsekonomiska kostnader respektive Samhällets kostnader för vägtrafikolyckor 10

11 I den andra riskanalysen (beräkningsmetod) påvisas att det är åtta olyckstyper som innebär störst risker. Olyckorna har plottats i riskmatrisen nedan för att visa hur de bedöms. o Trafikolycka o Skidolycka o Brand i bostad o Skogsbrand o Drunkning o Brand i hotell o Brand i industri o Översvämning 5 Troligt 4 Möjligt Trafikolycka Skidolycka Brand i bostad Skogsbrand och drunkning Brand i hotell Brand i industri Översvämning Mycket hög risk Hög risk Medelhög risk Låg risk Mycket låg risk Sällsynt 2 Osannolik t e h lik o n a S 1 Mycket osannolik Konsekvenser 1 Mycket begränsade 2 Begränsade Allvarliga 4 Mycket allvarliga 5 Katastrofala Större olyckor Vid olyckor där kommunens resurser inte är tillräckliga är samverkan med närliggande kommuner nödvändiga. Riskreduktion Oavsett vilken riskanalysmetod man använder blir riskvärderingen likartad. Riskvärderingen visar att det är för åtta olyckstyper som kommunen behöver prioritera i sitt skydd mot olyckor. Kommunen kan naturligtvis välja att acceptera nuvarande situation. De åtgärder som kommunen kan vidta framgår av tabell

12 Fastboende Turister Äg are/ nyttjare Förebygga Skadebegränsa Förhindra Skadebegränsa Ansvarsfördelning Egenkontroll Utrymning Brandsektionering Kommunens åtgärder Information, utbildning Information, utbildning Information Information Åtgärd nr Larm Sprinkler Skadebegränsa Information, utbildning, tillsyn Insatsplaner 4 5 Kommunen Räddningstjänsten Insatstid (t ex FIB) Utrymning Räddning Släckning Rökdykning Kommunstyrelsen Samverkan Ingen åtgärd/risken accepteras Samordning Tabell 18 Utifrån vad som redovisats ovan har räddningsnämnden tagit ställnig till vilka risker som dominerar och hur dessa ska hanteras (tabell 19). Efter dessa politiska ställningstaganden beslutar räddningschefen om den organisationsstruktur som ligger i linje med den politiska viljan. Den organisationsstrukturen redovisas inte här. Typ av olycka Trafikolycka Personolycka i skidbackarna Brand i bostad Skogsbrand Drunkning Kommunens åtgärder Förbättrad information, utbildning till både fastboende och turister, förkorta insatstid med första insatsbil, samordna berörda aktörer bättre Samordna berörda aktörer genom att efterfråga vad kommunen kan bidra med. Förbättrad information, utbildning till både fastboende och turister, utvecklad tillsyn, förkorta insatstid med första insatsbil, granska även t ex brandvarnare och brandsläckare vid brandskyddskontroll och rengöring (sotning). Förbättrad information, utbildning till skogsägare och skogsentreprenörer, bättre släckutrustning Brand i hotell Utvecklad tillsyn samt förbättrad information och utbildning gentemot ägare och nyttjare, förbättrade insatsplaner Brand i industri Utvecklad tillsyn, förbättrade insatsplaner, förkorta insatstid med första insatsbil, förbättrade släckmetoder Översvämning 12

Nämndsplan för räddningsnämnden 2013-2014

Nämndsplan för räddningsnämnden 2013-2014 Dokumenttyp: Nämndsplan Datum: 2013-04-24 Tjänsteställe: Räddningsnämnden Handläggare: Per Hampus E-postadress: per.hampus@malung-salen.se Telefonnr: 0280-182 61 Mottagare: Kommunstyrelsen Diarienr: 2013.33

Läs mer

Plan för tillsynsverksamhet

Plan för tillsynsverksamhet Plan för tillsynsverksamhet 2011-2014 Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 1.1 Tillsyn LSO... 3 1.2 Tillsyn på verksamheter enligt LSO 2 kap. 4... 3 1.3 Tillsyn LBE... 4 1.4 Seveso II-direktivet... 5

Läs mer

Brandförebyggande verksamhet

Brandförebyggande verksamhet Brandförebyggande verksamhet DELPROGRAM TILL HANDLINGSPROGRAM TRYGGHET OCH SÄKERHET 2012-2014 OCH TILLSYNSPLAN 2012-2014 Räddningstjänsten 2012-08-03 Kommunstyrelsen 2012-10-10 198 Dokumentet Brandförebyggande

Läs mer

räddningsinsats Dokumenttyp Dokumentnamn Fastställd/upprättad Beslutsinstans Giltighetstid

räddningsinsats Dokumenttyp Dokumentnamn Fastställd/upprättad Beslutsinstans Giltighetstid 1(10) STYRDOKUMENT DATUM 2012-02-28 Dnr 204/12-180 Kommunstyrelsens riktlinjer för räddningsinsats Dokumenttyp Dokumentnamn Fastställd/upprättad Beslutsinstans Giltighetstid Riktlinjer Kommunstyrelsens

Läs mer

Trygg och säker. Mellansveriges ledande saneringsföretag! Jour dygnet runt 0709-81 49 70

Trygg och säker. Mellansveriges ledande saneringsföretag! Jour dygnet runt 0709-81 49 70 Mer än en brandkår Trygg och säker Räddningstjänsten i Strängnäs arbetar med säkerhet och trygg het för alla som bor eller vistas i Strängnäs kommun. Genom samarbete med andra organisationer verkar vi

Läs mer

PROJEKT UTVECKLAD UPPFÖLJNING OCH UTVÄRDERING

PROJEKT UTVECKLAD UPPFÖLJNING OCH UTVÄRDERING PROJEKT UTVECKLAD UPPFÖLJNING OCH UTVÄRDERING LSO-MÅLSTYRD LAGSTIFTNING skapat nya behov i tillsynen - Stort mått av uppföljning och utvärdering ÅRSUPPFÖLJNING LSO KOMMUNER OCH LST Kontroll av preciserade

Läs mer

Bredbandsstrategi för Malung-Sälens kommun

Bredbandsstrategi för Malung-Sälens kommun 2014-11-11 1 Antagen av kommunfullmäktige 2014-xx-xx Förslag, daterat 2014-11-11 Bredbandsstrategi för Malung-Sälens kommun Bakgrund Regeringen har tagit fram en ny bredbandsstrategi för Sverige, med det

Läs mer

HANDLINGSPROGRAM FÖR SKADEFÖREBYGGANDE INSATSER OCH RÄDDNINGSTJÄNST 2012-2015

HANDLINGSPROGRAM FÖR SKADEFÖREBYGGANDE INSATSER OCH RÄDDNINGSTJÄNST 2012-2015 HANDLINGSPROGRAM FÖR SKADEFÖREBYGGANDE INSATSER OCH RÄDDNINGSTJÄNST 2012-2015 Innehåll 1 Inledning 1.1 Lagen 2 Den enskildes ansvar 3 Förebyggande mål 3.1 Förebyggande arbete 4 Riskbild 4.1 Räddningstjänstens

Läs mer

HANDLINGSPROGRAM FÖR RÄDDNINGSTJÄNSTENS SKADEFÖREBYGGANDE VERKSAMHET 2009-2010

HANDLINGSPROGRAM FÖR RÄDDNINGSTJÄNSTENS SKADEFÖREBYGGANDE VERKSAMHET 2009-2010 HANDLINGSPROGRAM FÖR RÄDDNINGSTJÄNSTENS SKADEFÖREBYGGANDE VERKSAMHET 2009-2010 ENLIGT LAGEN OM SKYDD MOT OLYCKOR LINDESBERGS KOMMUN RÄDDNINGS- OCH SÄKERHETSNÄMNDEN Fastställd i Kommunfullmäktige LINDESBERGS

Läs mer

Välkommen. 18.30 Inledning bakgrund 18.35 Hur ansöka 2014? 18.40 SBA krav, tips och råd 19.30 Fika 19.45 Dialog. 20.15 Sammanfattning 20.

Välkommen. 18.30 Inledning bakgrund 18.35 Hur ansöka 2014? 18.40 SBA krav, tips och råd 19.30 Fika 19.45 Dialog. 20.15 Sammanfattning 20. Välkommen 18.30 Inledning bakgrund 18.35 Hur ansöka 2014? 18.40 SBA krav, tips och råd 19.30 Fika 19.45 Dialog» Hur arbetar vår förening med SBA?» Tips och lärdomar för att skapa en säker och trygg anläggning

Läs mer

En vägledning inför räddningstjänstens tillsyn

En vägledning inför räddningstjänstens tillsyn En vägledning inför räddningstjänstens tillsyn Södertörns brandförsvarsförbund Vad gör du om det brinner hos dig? Att det skulle kunna börja brinna i din anläggning är säkert något du tänkt på. Likaså

Läs mer

Brandförebyggande verksamhet

Brandförebyggande verksamhet Brandförebyggande verksamhet DELPROGRAM TILL HANDLINGSPROGRAM TRYGGHET OCH SÄKERHET 2012-2014 Dokumentet Brandförebyggande verksamhet är framtaget av räddningstjänsten och är ett delprogram till Handlingsprogram

Läs mer

HANDLINGSPROGRAM FÖR SKYDD MOT OLYCKOR 2015-2018

HANDLINGSPROGRAM FÖR SKYDD MOT OLYCKOR 2015-2018 HANDLINGSPROGRAM FÖR SKYDD MOT OLYCKOR 2015-2018 Innehåll Inledning... 4 2 1.1 Lag om skydd mot olyckor... 4 1.2 Nationella mål... 4 1.3 Syftet med handlingsprogrammet... 5 Riskanalys... 6 2.1 Kommunens

Läs mer

Förebyggandekonferensen 2009

Förebyggandekonferensen 2009 Förebyggandekonferensen 2009 Underlag för ett bättre förebyggande arbete SBSC Gunnar Brandsjö gunnar.brandsjo@sbsc.se Områdesansvarig Brand www.sbsc.se AB 1 Besiktningar som underlag vid tillsyn Hur kan

Läs mer

Egenkontroll för 2010 Nämndsvis redovisning Uppföljning och utvärdering av mål, Handlingsprogram skydd mot olyckor (KF 2008-11-24 151)

Egenkontroll för 2010 Nämndsvis redovisning Uppföljning och utvärdering av mål, Handlingsprogram skydd mot olyckor (KF 2008-11-24 151) Egenkontroll för 2010 Nämndsvis redovisning Uppföljning och utvärdering av mål, Handlingsprogram skydd mot olyckor (KF 2008-11-24 151) Ordningsföljd: - gemensamma mål för samtliga er mål för - kommunstyrelsen

Läs mer

Skriftlig redogörelse av brandskyddet

Skriftlig redogörelse av brandskyddet Skriftlig redogörelse av brandskyddet RÄDDNINGSTJÄNSTEN Postadress: 551 89 Jönköping, Besöksadress: Glansgatan 7 Telefon: 036-10 70 00 Telefax: 036-71 29 44 E-post: raddning@rtj.jonkoping.se www.jonkoping.se/rtj

Läs mer

Arbetsmetodik för tillsynsarbete inom Skåne NordVäst Räddning

Arbetsmetodik för tillsynsarbete inom Skåne NordVäst Räddning Arbetsmetodik för tillsynsarbete inom Skåne NordVäst Räddning Version 2011:1 1 INLEDNING... 5 1.1 Bakgrund... 5 1.2 Mål och syfte med tillsynshandboken... 5 1.3 Avgränsningar... 5 2 LAGSTIFTNING... 7 2.1.1

Läs mer

Kalmar Brandkårs vägledning inför tillsyn enligt

Kalmar Brandkårs vägledning inför tillsyn enligt Kalmar Brandkårs vägledning inför tillsyn enligt Lag (2003:778) om skydd mot olyckor och Lag (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor Vad gör Du om det brinner hos Dig? Att det skulle kunna börja

Läs mer

Det är också viktigt att tydliggöra ansvar mellan ägare och nyttjanderättshavare.

Det är också viktigt att tydliggöra ansvar mellan ägare och nyttjanderättshavare. Avser Ingående delar i systematiskt brandskyddsarbete Framtaget av Mats Balder Fastställt av Anders Finn Nr F/02 B Avdelning Förebyggande Datum 13.07.01 Ersätter nr Datum 13.01.10 Gäller fr.o.m. 15.01.01

Läs mer

Tillsynsplan för Räddningstjänsten i Hässleholm

Tillsynsplan för Räddningstjänsten i Hässleholm Tillsynsplan för Räddningstjänsten i Hässleholm - 2014 2014-01-21 Bilaga C1, Handlingsprogram för räddning och säkerhet 2012-2014 Inledning I tillsynsplanen visas hur Räddningstjänsten i Hässleholm under

Läs mer

RÄDDNINGS VERKET 2001 : 2

RÄDDNINGS VERKET 2001 : 2 MEDDELANDE FRÅN RÄDDNINGS VERKET 2001 : 2 SYSTEMATISKT BRANDSKYDDSARBETE Allmänna råd och kommentarer Allmänna råd och kommentarer om systematiskt brandskyddsarbete beslutade den 20 december 2001. Enligt

Läs mer

Vägledning för. Kommunala handlingsprogram

Vägledning för. Kommunala handlingsprogram Vägledning för Kommunala handlingsprogram Vägledning för Kommunala handlingsprogram Vägledning för Kommunala handlingsprogram Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) Redaktörer: Patrik Hjulström

Läs mer

Räddningstjänsten Höga Kusten - Ådalen. Tillsyn av vårdboenden i Kramfors

Räddningstjänsten Höga Kusten - Ådalen. Tillsyn av vårdboenden i Kramfors Räddningstjänsten Höga Kusten - Ådalen Tillsyn av vårdboenden i Kramfors Information angående tillsynsbesöken Under 2012 har 26 vårdboenden i Kramfors besökts av räddningstjänsten. Anledningen till valet

Läs mer

Oskarshamns Räddningstjänst Handlingsprogram Lag om skydd mot olyckor

Oskarshamns Räddningstjänst Handlingsprogram Lag om skydd mot olyckor Oskarshamns Räddningstjänst Handlingsprogram Lag om skydd mot olyckor Fastställd av kommunfullmäktige 2014-10-13, 148 Gäller från och med 2014-10-27 Oskarshamns Räddningstjänst Handlingsprogram Lag om

Läs mer

Räddningstjänsten Enköping-Håbo

Räddningstjänsten Enköping-Håbo Handlingsprogram för skydd mot olyckor Räddningstjänsten Enköping-Håbo Innehållsförteckning 1. INLEDNING... 4 2. KOMMUNERNA... 5 2.1 Kommunfakta, Enköping... 5 2.2 Kommunfakta, Håbo... 5 2.3 Kommunernas

Läs mer

En vägledning inför räddningstjänstens tillsyn. Kiruna räddningstjänst. Text och bilder Södertörns brandförsvarsförbund

En vägledning inför räddningstjänstens tillsyn. Kiruna räddningstjänst. Text och bilder Södertörns brandförsvarsförbund En vägledning inför räddningstjänstens tillsyn Kiruna räddningstjänst Vad gör du om det brinner hos dig? Att det skulle kunna börja brinna i din anläggning är säkert något du tänkt på. Likaså hur du hanterar

Läs mer

Utbilda dig, lär dig att förebygga olyckor och att rädda liv! Utbildningskatalog 2015

Utbilda dig, lär dig att förebygga olyckor och att rädda liv! Utbildningskatalog 2015 Utbilda dig, lär dig att förebygga olyckor och att rädda liv! Utbildningskatalog 2015 BSU Brandskyddsutbildning En grundläggande brandsäkerhetsutbildning som riktar sig till den som inte har någon utbildning

Läs mer

FÖR KOMMUNENS OLYCKSFÖREBYGGANDE- OCH UTRYCKANDE VERKSAMHET

FÖR KOMMUNENS OLYCKSFÖREBYGGANDE- OCH UTRYCKANDE VERKSAMHET FÖR KOMMUNENS OLYCKSFÖREBYGGANDE- OCH UTRYCKANDE VERKSAMHET 1 Inledning...3 1.1 Lag om skydd mot olyckor...3 1.2 Bakgrund...3 1.2.1 Allmänt...3 1.2.2 Riskbild...4 1.2.3 Kommunens olycksförebyggande arbete...4

Läs mer

ÅRSREDOVISNING ÅR 2013

ÅRSREDOVISNING ÅR 2013 Åtvidaberg / Valdemarsviks Räddningstjänst ÅRSREDOVISNING ÅR 2013 2014-01-24/BE ÅRSBERÄTTELSE (Analys). År 2013 blev ett förhållandevis lugnt år med tanke på antalet utryckningar. Trots att det under januari

Läs mer

Konkretisering av plan enligt lagen om skydd mot olyckor och lagen om extraordinära händelser

Konkretisering av plan enligt lagen om skydd mot olyckor och lagen om extraordinära händelser Konkretisering LSO-plan 1 (3) 8.J Konkretisering av plan enligt lagen om skydd mot olyckor och lagen om extraordinära händelser 1 Syfte Kommunens handlingsplan enligt lagen om skydd mot olyckor respektive

Läs mer

Vill du rädda ditt och andras liv? Ta del av vad Västra Sörmlands Räddningstjänst kan erbjuda för utbildningar!

Vill du rädda ditt och andras liv? Ta del av vad Västra Sörmlands Räddningstjänst kan erbjuda för utbildningar! Vill du rädda ditt och andras liv? Ta del av vad Västra Sörmlands Räddningstjänst kan erbjuda för utbildningar! 1 Innehåll Brandinstruktörsutbildning... 3 Brandombud... 4 Brandutbildning... 5 Information

Läs mer

Förbundsordning för Karlstadsregionens räddningstjänstförbund

Förbundsordning för Karlstadsregionens räddningstjänstförbund Dnr 50.2013.00009 sid 1 (5) RÄDDNINGSTJÄNSTEN KARLSTADSREGIONEN 2014-03-14 Förbundsordning för Karlstadsregionens räddningstjänstförbund 1 Namn och säte Karlstadsregionens räddningstjänstförbund är ett

Läs mer

POLICY & RIKTLINJER. Antaget av kommunfullmäktige 2009-05-26, 40

POLICY & RIKTLINJER. Antaget av kommunfullmäktige 2009-05-26, 40 POLICY & RIKTLINJER Antaget av kommunfullmäktige 2009-05-26, 40 Inledning Denna policy, ska tillämpas inom alla kommunala verksamheter i tillämpliga delar. Vissa verksamheter kan medföra åtgärder utöver

Läs mer

Brandsäkerhet under byggtiden- är det ett problem? Brandskyddsföreningen 1. 2010-11-20

Brandsäkerhet under byggtiden- är det ett problem? Brandskyddsföreningen 1. 2010-11-20 Brandsäkerhet under byggtiden- är det ett problem? 1. 2010-11-20 2. 2010-11-20 Trend Byggnadsplats 25 20 15 10 5 0 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 3. 2010-11-20 Brandorsaker

Läs mer

Systematiskt brandskyddsarbete

Systematiskt brandskyddsarbete Systematiskt brandskyddsarbete Program Lagstiftning kring systematiskt brandskyddsarbete Förstå vikten med Systematiskt BrandskyddsArbete Kort introduktion i SBA Vad förväntar sig räddningstjänsten vid

Läs mer

Kommunens plan för räddningsinsatser vid Sevesoverksamheter

Kommunens plan för räddningsinsatser vid Sevesoverksamheter Kommunens plan för räddningsinsatser vid Sevesoverksamheter 1 Syftet med denna folder är att informera om vad kommunens plan för räddningsinsatser vid Sevesoverksamheter kan innehålla. Foldern tar dels

Läs mer

Hur används insatsstatistiken?

Hur används insatsstatistiken? Hur används insatsstatistiken Hur används insatsstatistiken? Årlig statistik till politiker, årsredovisning och uppföljning handlingsprogram Brister t.ex utrustning, förseningar tas upp vid ledningsgruppsmöten

Läs mer

Räddningstjänsten Väst

Räddningstjänsten Väst Räddningstjänsten Väst ett kommunalförbund för skydd mot oönskade händelser Gun Blomfelt Fredrik Åkesson Lättare locka undersköterskor med utökat uppdrag Vision, verksamhetsidé och slogan Vår vision som

Läs mer

Övergången från bygg- till förvaltningsskedet med BBR 19. Patrik Perbeck Chef, enheten för brandskydd och brandfarlig vara

Övergången från bygg- till förvaltningsskedet med BBR 19. Patrik Perbeck Chef, enheten för brandskydd och brandfarlig vara Övergången från bygg- till förvaltningsskedet med BBR 19 Patrik Perbeck Chef, enheten för brandskydd och brandfarlig vara Övergripande i LSO 2004 lagen (2003:778) om skydd mot olyckor Minskad detaljreglering

Läs mer

BRANDSKYDDSPOLICY. Antaget av kommunfullmäktige 050331 Reviderad Ks 2008-10-28 129

BRANDSKYDDSPOLICY. Antaget av kommunfullmäktige 050331 Reviderad Ks 2008-10-28 129 BRANDSKYDDSPOLICY Antaget av kommunfullmäktige 050331 Reviderad Ks 2008-10-28 129 Inledning Denna policy, ska tillämpas inom alla kommunala verksamheter i tillämpliga delar. Vissa verksamheter kan medföra

Läs mer

Handlingsprogram för räddningstjänstverksamhet

Handlingsprogram för räddningstjänstverksamhet STYRDOKUMENT DATUM 2012-02-29 Handlingsprogram för räddningstjänstverksamhet Dokumenttyp Dokumentnamn Fastställd/upprättad Beslutsinstans Giltighetstid Handlingsprogram Dokumentansvarig Risk- o säkerhetssamordnaren

Läs mer

Revisionsrapport. Nerikes Brandkår, 2008. Granskning av det olycksförebyggande arbetet 2008-04 21. Ref R Wallin (1)

Revisionsrapport. Nerikes Brandkår, 2008. Granskning av det olycksförebyggande arbetet 2008-04 21. Ref R Wallin (1) Revisionsrapport Granskning av det olycksförebyggande arbetet Nerikes Brandkår, 2008 2008-04 21 Ref R Wallin (1) 1. Sammanfattning... 3 2. Inledning... 4 3. Syfte... 4 3.1 Avgränsning, metod... 4 3.1.1

Läs mer

'>'.c 5 :"~_ i Sammanträdesprotokoll. Plats och tid Stora sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, kl. 13:00-15.00

'>'.c 5 :~_ i Sammanträdesprotokoll. Plats och tid Stora sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, kl. 13:00-15.00 '>'.c 5 :"~_ i Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Valnämnden 2014-12-17 1 Side Plats och tid Stora sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, kl. 13:00-15.00 Beslutande Rune Högberg (FP), ordförande

Läs mer

Riktlinjer för rengöring och brandskyddskontroll

Riktlinjer för rengöring och brandskyddskontroll Upprättad: Fastställd: Reviderad: 2012-04-04/MN 2012-04-04/TT 2015-03-09/MA /MA Sida 1(5) Riktlinjer för rengöring och brandskyddskontroll Ansvar I Lag (2003:778) om skydd mot olyckor, LSO, 3 kap 4 ges

Läs mer

ANSVAR OCH ORGANISATION

ANSVAR OCH ORGANISATION ANSVAR OCH ORGANISATION Ansvar Ansvaret för brandskydd i byggnader och anläggningar vilar på ägare av byggnad samt nyttjanderättshavare. Om ägare och nyttjanderättshavare inte är densamme är det viktigt

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2013 Gästrike Räddningstjänst

VERKSAMHETSPLAN 2013 Gästrike Räddningstjänst VERKSAMHETSPLAN 2013 Gästrike Räddningstjänst Fastställd i Direktion Innehållsförteckning VERKSAMHETSPLAN 2013... 1 Fastställd i Direktion... 1 Innehållsförteckning... 2 Bakgrund... 3 Syfte... 3 Befolkningsstatistik...

Läs mer

Läs Skydd mot olyckor. och arbeta med räddning och säkerhet

Läs Skydd mot olyckor. och arbeta med räddning och säkerhet Läs Skydd mot olyckor och arbeta med räddning och säkerhet Utbildningen Skydd mot olyckor Skydd mot olyckor är en tvåårig efter gymnasial utbildning som ger dig både de teoretiska kunskaper och de praktiska

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Utbildningskatalog sförteckning Brandkunskap för alla 3 Praktiska släckövningar. 4 Heta Arbeten.. 5 HLR & L-ABC 6 Brandskyddskontrollant. 7 Brandskyddsansvarig 8 Föreståndare brandfarlig vara mindre omfattning

Läs mer

Handlingsprogram för räddningstjänst och säkerhetsarbete

Handlingsprogram för räddningstjänst och säkerhetsarbete Åmåls kommun -------------------------------------------------------------------------------- Handlingsprogram för räddningstjänst och säkerhetsarbete --------------------------------------------------------------------------------

Läs mer

Regler för systematiskt brandskyddsarbete (SBA) vid

Regler för systematiskt brandskyddsarbete (SBA) vid Fastighetsavdelningen STYRDOKUMENT Leif Bouvin 12-10-19 dnr V 2012/443 031-789 58 98 Regler för systematiskt brandskyddsarbete (SBA) vid Göteborgs universitet Publiceringsdatum November 2012 Publicerad

Läs mer

Får vi störa en liten stund med viktig information?

Får vi störa en liten stund med viktig information? CREATING PROGRESS Får vi störa en liten stund med viktig information? Information om verksamheten vid Scana Steel Björneborg AB, om säkerhetsarbetet, risker och hur allmänheten ska agera i händelse av

Läs mer

Underlag för Systematiskt brandskyddsarbete på namn

Underlag för Systematiskt brandskyddsarbete på namn Denna mall är baserad på material framarbetat av Falkenbergs Räddningstjänst. Underlag för Systematiskt brandskyddsarbete på namn Innehållsförteckning Systematiskt brandskyddsarbete 1 Brandskyddspolicy

Läs mer

FÖRÄNDRING AV AUTOMATISKA BRANDLARMSAVTAL

FÖRÄNDRING AV AUTOMATISKA BRANDLARMSAVTAL Handläggare: Ida Håkansson, Kalmar Brandkår 2009-04-03 FÖRÄNDRING AV AUTOMATISKA BRANDLARMSAVTAL Brandkåren i Kalmar har påbörjat arbetet med att skriva nya avtal gällande automatlarmen. Det syftar till

Läs mer

Begrepp och definitioner

Begrepp och definitioner Begrepp och definitioner I riskanalysen förekommer flera begrepp och definitioner som är nödvändiga att känna till för att kunna förstå riskanalysen. Några väsentliga begrepp och definitioner förklaras

Läs mer

BORGHOLMS. KOMMLrN 1(5) Antagen KF 2007-12-17 109. Brandskyddspolicy

BORGHOLMS. KOMMLrN 1(5) Antagen KF 2007-12-17 109. Brandskyddspolicy BORGHOLMS KOMMLrN Brandskyddspolicy 1(5) KF 2007-12-17 109 Antagen betsmiljöarbetet. föreskrifter mm Lagstiftning, 2 (5) för ny- ombyggnader av byggnader lokaler Brandskyddet Boverkets ByggRegler författningssamling

Läs mer

Förslag till Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps allmänna råd om ledning av kommunala räddningsinsatser

Förslag till Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps allmänna råd om ledning av kommunala räddningsinsatser Förslag till Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps allmänna råd om ledning av kommunala räddningsinsatser Dessa allmänna råd behandlar ledning av kommunala räddningsinsatser, inklusive planering,

Läs mer

Kommunal räddningstjänst 2002. En lägesredovisning

Kommunal räddningstjänst 2002. En lägesredovisning Kommunal räddningstjänst 2002 En lägesredovisning 2003 Räddningsverket, Karlstad Tillsynsenheten ISBN 91-7253-202-5 Beställningsnummer I99-103/03 2003 års utgåva Kommunal räddningstjänst 2002 En lägesredovisning

Läs mer

Granskning av kommunens brandberedskap

Granskning av kommunens brandberedskap Granskning av kommunens brandberedskap Kalmar kommun Juni 2007 Pär Sturesson Stefan Wik 2 Innehållsförteckning 1. Inledning...3 2. Tillvägagångssätt...3 3. Lagar och förordningar...3 3.1 Lagen om skydd

Läs mer

Granskning av stadens brandförebyggande åtgärder. Sundbybergs stad

Granskning av stadens brandförebyggande åtgärder. Sundbybergs stad Granskning av stadens brandförebyggande åtgärder Sundbybergs stad Genomförd på uppdrag av revisorerna september 2014 Innehåll 1 Sammanfattning...2 2 Inledning...3 2.1 Bakgrund...3 2.2 Syfte och revisionsfrågor...3

Läs mer

2015-10-02 Dnr 2015.790.900

2015-10-02 Dnr 2015.790.900 2015-10-02 Dnr 2015.790.900 Handlingsprogram för brandförebyggande verksamhet DELPROGRAM TILL HANDLINGSPROGRAM TRYGGHET OCH SÄKERHET 2015-2018 I Falu, Borlänge, Säters och Gagnefs kommuner Handlingsprogrammet

Läs mer

Om larmet går. Viktig information från Gävle Hamn Gävle kommun Gästrike Räddningstjänst

Om larmet går. Viktig information från Gävle Hamn Gävle kommun Gästrike Räddningstjänst Om larmet går Viktig information från Gävle Hamn Gävle kommun Gästrike Räddningstjänst Almer Oil & Chemical Storage AB Statoil Fuel & Retail Sverige AB Boliden Mineral AB St1 Energy AB OK-Q8 AB Vopak Sweden

Läs mer

LSO under tio år. En utvärdering av hur intentionerna med LSO infriats

LSO under tio år. En utvärdering av hur intentionerna med LSO infriats LSO under tio år En utvärdering av hur intentionerna med LSO infriats 2 Utvärderingar inom Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) utförs med ett lärande och förbättrande syfte. Resultaten i

Läs mer

Ingen ska omkomma eller skadas allvarligt till följd av brand. En nationell strategi för att stärka brandskyddet för den enskilda människan

Ingen ska omkomma eller skadas allvarligt till följd av brand. En nationell strategi för att stärka brandskyddet för den enskilda människan Ingen ska omkomma eller skadas allvarligt till följd av brand En nationell strategi för att stärka brandskyddet för den enskilda människan Vi behöver arbeta långsiktigt För att människor inte ska omkomma

Läs mer

Samhällets kostnader för att förebygga bränder. Resultat

Samhällets kostnader för att förebygga bränder. Resultat Samhällets kostnader för att förebygga bränder Resultat 2 MSB:s kontaktperson: Linda Ryen, 010-240 56 64 Publikationsnummer MSB698-juli 2014 ISBN: 978-91-7383-449-0 3 Förord Myndigheten för samhällsskydd

Läs mer

Handlingsprogram för räddningstjänst i Ånge kommun enligt Lag om skydd mot olyckor

Handlingsprogram för räddningstjänst i Ånge kommun enligt Lag om skydd mot olyckor Räddningstjänst i Ånge kommun Handlingsprogram för räddningstjänst i Ånge kommun enligt Lag om skydd mot olyckor Dokumentnamn: Handlingsprogram för räddningstjänst i Ånge kommun enligt lag om skydd mot

Läs mer

Statens räddningsverks författningssamling

Statens räddningsverks författningssamling Statens räddningsverks författningssamling Utgivare: Key Hedström, Statens räddningsverk ISSN 0283-6165 Statens räddningsverks allmänna råd och kommentarer om systematiskt brandskyddsarbete Räddningstjänst

Läs mer

Välkommen till webbinar om säkerhetslagstiftning. WSP Natlikan WSP Brand & Risk våren 2015

Välkommen till webbinar om säkerhetslagstiftning. WSP Natlikan WSP Brand & Risk våren 2015 Välkommen till webbinar om säkerhetslagstiftning WSP Natlikan WSP Brand & Risk våren 2015 Digitala verktyg, Brand & Risk Digitala verktyg, webbanpassade lösningar och gedigen kunskap om lagstiftningen.

Läs mer

FASTSTÄLLDA AV KOMMUNSTYRELSEN 2008-04-09, 110

FASTSTÄLLDA AV KOMMUNSTYRELSEN 2008-04-09, 110 1(7) VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING RIKTLINJER FÖR BRANDLARM I VÄSTERVIKS KOMMUN FASTSTÄLLDA AV KOMMUNSTYRELSEN 2008-04-09, 110 Bakgrund Brandlarm skall i första hand ses som en skadeförebyggande

Läs mer

Statens räddningsverks författningssamling

Statens räddningsverks författningssamling Statens räddningsverks författningssamling Utgivare: Key Hedström, Statens räddningsverk ISSN 0283-6165 Statens räddningsverks allmänna råd och kommentarer om brandskydd i gästhamnar Räddningstjänst och

Läs mer

Handlingsprogram för förebyggande verksamhet och räddningstjänst i Staffanstorps kommun

Handlingsprogram för förebyggande verksamhet och räddningstjänst i Staffanstorps kommun FÖRFATTNING 6.1.1 Antagen av kommunfullmäktige 174/04 Handlingsprogram för förebyggande verksamhet och räddningstjänst i Staffanstorps kommun Innehållsförteckning Definitioner och förkortningar 1 Förord

Läs mer

HANDLINGSPROGRAM FÖR SKADEFÖREBYGGANDE INSATSER OCH RÄDDNINGSTJÄNST

HANDLINGSPROGRAM FÖR SKADEFÖREBYGGANDE INSATSER OCH RÄDDNINGSTJÄNST HANDLINGSPROGRAM FÖR SKADEFÖREBYGGANDE INSATSER OCH RÄDDNINGSTJÄNST Foto: räddningstjänsten Foto: räddningstjänsten Antagen av Foto: räddningstjänsten Gäller från 2011- Antagen av kommunfullmäktige 111128

Läs mer

Policy för brandskydd. Antagen av kommunfullmäktige 2013-12-09, 90/13

Policy för brandskydd. Antagen av kommunfullmäktige 2013-12-09, 90/13 Policy för brandskydd Antagen av kommunfullmäktige 2013-12-09, 90/13 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 1 Lagstiftning, föreskrifter mm... 2 Övergripande mål... 3 Systematiskt brandskyddsarbete

Läs mer

KVALITETSPLAN AUTOMATISKT BRANDLARM

KVALITETSPLAN AUTOMATISKT BRANDLARM KVALITETSPLAN AUTOMATISKT BRANDLARM Anslutet till Västra Sörmlands Räddningstjänst 1/7 Innehållsförteckning 1. Inledning 3. 2. Ansvar 3. 3. Anslutning 4. 4. Nycklar 4. 5. Organisation vid larm 4, 6. Utbildning

Läs mer

RIKTLINJER. Riktlinjer för systematiskt brandskyddsarbete

RIKTLINJER. Riktlinjer för systematiskt brandskyddsarbete RIKTLINJER Riktlinjer för systematiskt brandskyddsarbete RIKTLINJER 2 Riktlinjer för systematiskt brandskyddsarbete Håbo kommun ska bedriva ett systematiskt brandskyddsarbete enligt SRVFS (2003:10) och

Läs mer

Riktlinjer för hantering av brandfarlig vara

Riktlinjer för hantering av brandfarlig vara Riktlinjer för hantering av brandfarlig vara Skapad: 2008-10-15 Senast ändrad: 2010-09-15 R.7.4 Riktlinjer för Lars Eliasson/Thomas Thid Karin Sjöndin Lars Eliasson 2010-09-15 2(7) Innehållsförteckning

Läs mer

Statistik och riskanalys 2014. Beslutad: 2014-02-14

Statistik och riskanalys 2014. Beslutad: 2014-02-14 Statistik och riskanalys 2014 Beslutad: 2014-02-14 Inledning Denna rapport är tillkommen efter kravet på riskanalys som underlag till handlingsprogrammen enligt lag (SFS 2003:778) om skydd mot olyckor.

Läs mer

1. Riskbild inom MRF:s verksamhetsområde

1. Riskbild inom MRF:s verksamhetsområde Handlingsprogram för skydd mot olyckor 2012-2015 Handlingsprogram MRF 2012-2015 Upprättad av: Leif Staffansson, Jonas Höglund och Mats Bergmark. Innehållsförteckning 1. Riskbild inom MRF:s verksamhetsområde...

Läs mer

Räddningstjänsten Väst Handlingsprogram enligt lagen om skydd mot olyckor

Räddningstjänsten Väst Handlingsprogram enligt lagen om skydd mot olyckor Antagen av direktionen 2013-09-02 Räddningstjänsten Väst Handlingsprogram enligt lagen om skydd mot olyckor 1 Innehållsförteckning 1. Inledning 3 1.1 Syfte 3 1.2 Den enskildes respektive kommunernas skyldigheter

Läs mer

KOMMUNENS PLAN FÖR RÄDDNINGSINSATSER VID AB SANDVIK COROMANT, GIMOVERKEN

KOMMUNENS PLAN FÖR RÄDDNINGSINSATSER VID AB SANDVIK COROMANT, GIMOVERKEN UPPSALA BRANDFÖRSVAR. I SAMHÄLLETS TJÄNST SEDAN 1892 KOMMUNENS PLAN FÖR RÄDDNINGSINSATSER VID AB SANDVIK COROMANT, GIMOVERKEN Plan enligt 3 kap 6 förordning (2003:789) om skydd mot olyckor Antagen av räddningsnämnden

Läs mer

Handlingsprogram 2011-2014

Handlingsprogram 2011-2014 FÖRFATTNINGSSAMLING (6.1.32) Handlingsprogram 2011-2014 enligt Lag om Skydd mot olyckor (SFS 2003:778) Dokumenttyp Styrdokument Ämnesområde Räddningstjänst, intern säkerhet och krisberedskap Ägare/ansvarig

Läs mer

Räddningstjänsten Åre. Kent Eriksson Organisationspresentation

Räddningstjänsten Åre. Kent Eriksson Organisationspresentation Räddningstjänsten Åre Kent Eriksson Organisationspresentation Kommunfakta Area åre kommun 7300 km2 Innevånare ca:10350 personer, 650 fler än lägstanivån 2001 Turistbäddar totalt i hela kommunen: 40 000

Läs mer

Ledningsfilosofi Vision, verksamhetsidé och mål

Ledningsfilosofi Vision, verksamhetsidé och mål Ledningsfilosofi Vision, verksamhetsidé och mål V 4.2, fastställd av direktionen 2011-12-08 Innehåll Inledning... 2 1. Uppdrag... 3 2. Ledningsfilosofi... 4 Värdegrund... 4 Ledningssystem i kvalitet...

Läs mer

Ulla Hellberg (S), ordförande Ove Karlsson (S) Sven-Olof Ask (M), 1-14 t.o.m. 16.15 Patrik Kvarndal (C) Andreas Wändahl (FP) Gun Gustafsson (S)

Ulla Hellberg (S), ordförande Ove Karlsson (S) Sven-Olof Ask (M), 1-14 t.o.m. 16.15 Patrik Kvarndal (C) Andreas Wändahl (FP) Gun Gustafsson (S) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (21) Plats och tid: Brandstationen, Skara kl. 13.30 16.50, rast 14.50 15.10 Beslutande: Ersättare: Övriga närvarande: Ulla Hellberg (S), ordförande Ove Karlsson (S) Sven-Olof Ask

Läs mer

Trafikolycka bil-buss 2011-12-06

Trafikolycka bil-buss 2011-12-06 Olycksundersökning Trafikolycka bil-buss 2011-12-06 Händelse: Trafikolycka buss och bil, väg 2257 Larm: Stort larm kl. 12.14 Insatsledare: Lars-Ove Öhrn Samverkande myndigheter: Räddningstjänst, polis,

Läs mer

Systematiskt Brandskyddsarbete BRF Ribe Version 1.0 2015-05-18. Systematiskt brandskyddsarbete BRF Ribe, Malmö

Systematiskt Brandskyddsarbete BRF Ribe Version 1.0 2015-05-18. Systematiskt brandskyddsarbete BRF Ribe, Malmö Systematiskt Brandskyddsarbete BRF Ribe Version 1.0 2015-05-18 Systematiskt brandskyddsarbete BRF Ribe, Malmö Inledning I Lag (2003:778) om skydd mot olyckor anges att ägare eller nyttjanderättshavare

Läs mer

Stöd för bygglovhandläggare. Brand- och riskhänsyn i byggprocessen

Stöd för bygglovhandläggare. Brand- och riskhänsyn i byggprocessen Stöd för bygglovhandläggare Brand- och riskhänsyn i byggprocessen Brand och räddningstjänstfrågor i byggprocessen Brand- och utrymningssäkerhet är en viktig del av en byggnads egenskaper. För att kunna

Läs mer

Backe centralskolas plan i systematiskt brandskyddsarbete.

Backe centralskolas plan i systematiskt brandskyddsarbete. Backe rektorsområde Backe centralskola 2007-08-22 1 (12) Backe centralskolas plan i systematiskt brandskyddsarbete. Denna plan skall vara ett hjälpmedel för ett systematiskt brandskyddsarbete vid Backe

Läs mer

Version 1.3 2009-08-20. Förvaltnings AB GöteborgsLokaler. Brandskyddsplan

Version 1.3 2009-08-20. Förvaltnings AB GöteborgsLokaler. Brandskyddsplan Version 1.3 2009-08-20 Förvaltnings AB GöteborgsLokaler Brandskyddsplan INNEHÅLL BRANDSKYDDSPLAN ÖVERGRIPANDE RIKTLINJER 3 MÅL 3 FÖREBYGGANDE ARBETE 3 SKADEBEGRÄNSANDE ÅTGÄRDER 4 ANSVARSFÖRDELNING INTERNT/EXTERNT

Läs mer

Systematiskt Brandskyddsarbete

Systematiskt Brandskyddsarbete Systematiskt Brandskyddsarbete Innehållsförteckning 1 Ansvar... 2 1.1 Policy... 2 2 Organisation... 2 2.1 Arbetsuppgifter... 2 3 Utbildning... 2 3.1 Utbildningsplan... 2 3.2 Utbildningar... 2 3.3 Utbildning/information

Läs mer

Handlingsprogram för förebyggande verksamhet i Kinda kommun

Handlingsprogram för förebyggande verksamhet i Kinda kommun Handlingsprogram för förebyggande verksamhet i Kinda kommun Bilaga till Övergripande handlingsprogram för Skydd och säkerhet i Kinda kommun. Antagen av kommunfullmäktige 2008-05-26 38 Innehåll 2-3 Inledning

Läs mer

13.01.10 Gäller fr.o.m. 15.01.01 13.07.01. Innehåll i SBA. Bohus Räddningstjänstförbund

13.01.10 Gäller fr.o.m. 15.01.01 13.07.01. Innehåll i SBA. Bohus Räddningstjänstförbund Avser Ingående delar i systematiskt brandskyddsarbete Framtaget av Mats Balder Fastställt av Anders Finn Nr F/02 A Avdelning Förebyggande Datum 13.07.01 Ersätter nr Datum 13.01.10 Gäller fr.o.m. 15.01.01

Läs mer

Vi prövar ansökningar från de som

Vi prövar ansökningar från de som Vi prövar ansökningar från de som vill flytta till Sverige för att bilda eller leva med sin familj vill besöka Sverige vill arbeta eller studera i Sverige vill bli svenska medborgare söker asyl samt ansvarar

Läs mer

ÅRSREDOVISNING ÅR 2011

ÅRSREDOVISNING ÅR 2011 Åtvidaberg / Valdemarsviks Räddningstjänst ÅRSREDOVISNING ÅR 2011 2012-01-23/BE ÅRSBERÄTTELSE (Analys). Efter flera års planeranden och förberedelser har räddningstjänsten äntligen fått klart med införandet

Läs mer

Seminarium SAMBRUK Stockholm 20-21 oktober 2014

Seminarium SAMBRUK Stockholm 20-21 oktober 2014 Seminarium SAMBRUK Stockholm 20-21 oktober 2014 Ann Malmström, divisionschef Social omsorg Kristina Silverarfve, enhetschef Social omsorg Susanne Arnberg, stabschef Tekniska divisionen Stefan Ekholm, räddningschef

Läs mer

Nämnd, förvaltning: Handläggare: Datum: Räddningstjänsten Christer Holmström. Förändrad lagstiftning rengöring av fasta förbränningsanordningar

Nämnd, förvaltning: Handläggare: Datum: Räddningstjänsten Christer Holmström. Förändrad lagstiftning rengöring av fasta förbränningsanordningar Nämnd, förvaltning: Handläggare: Datum: Räddningstjänsten Christer Holmström Förändrad lagstiftning rengöring av fasta förbränningsanordningar Den 1 januari 2004 trädde Lagen om skydd mot olyckor SFS 2003:778

Läs mer

Box 111 Storgatan 89 386 22 Färjstaden Färjestaden Telefon 0485-470 00 Fax 0485-472 62 www.oland.se/raddningstjansten. Räddningstjänsten Öland

Box 111 Storgatan 89 386 22 Färjstaden Färjestaden Telefon 0485-470 00 Fax 0485-472 62 www.oland.se/raddningstjansten. Räddningstjänsten Öland Postadress Besöksadress Box 111 Storgatan 89 386 22 Färjstaden Färjestaden Telefon 0485-470 00 Fax 0485-472 62 www.oland.se/raddningstjansten Bakgrund Förr i tiden gick räddningstjänsten brandsyn och kontrollerade

Läs mer

Handlingsprogram för skydd mot olyckor

Handlingsprogram för skydd mot olyckor Handlingsprogram för skydd mot olyckor Stenungsund 2010-02-08 Typ av dokument: Plan Beslutat av: Kommunfullmäktige Beslutsdatum: 2010-02-08, 6 Dnr 0847/09 Dokumentägare: Räddningstjänsten Giltighetstid:

Läs mer

Allmän information om sotning

Allmän information om sotning Allmän information om sotning Innehåll Sotning och brandskyddskontroll sidan 3-5 Vem bestämmer om sotningen? Sotning och brandskyddskontroll Sotning Imkanaler Brandskyddskontroll Brandvarnare och släckutrustning

Läs mer

Sotning och brandskydd

Sotning och brandskydd Sotning och brandskydd Innehåll 3 Grundläggande information 5 Tidsintervaller för sotning 6 Tidsintervaller för brandskyddskontroll 7 Frågor och svar 8 Kontakta oss Räddningstjänsten Falköping Tidaholm

Läs mer

Brandskyddspolicy för Södra Stockholms Folkhögskola

Brandskyddspolicy för Södra Stockholms Folkhögskola Brandskyddspolicy för Södra Stockholms Folkhögskola Systematiskt Brandskyddsarbete Originalpärm Detta dokument är framtaget av Södra Stockholms Folkhögskola hösten 2010 Brandskyddspolicy Vi på Södra Stockholms

Läs mer