Riskanalys, riskvärdering och riskreduktion

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "2013-02-27. Riskanalys, riskvärdering och riskreduktion"

Transkript

1 Riskanalys, riskvärdering och riskreduktion Malung-Sälen

2 Innehållsförteckning BAKGRUND... RISKANALYS... BESKRIVNING AV KOMMUNEN... TILLBAKABLICKANDE RISKANALYS... 4 Antal räddningsinsatser per tusen invånare... 4 Tid från larm till räddningsinsats påbörjas... 7 Trafikolyckor med farligt gods Insatsplanering... 8 RISKANALYS ENLIGT BERÄKNINGSMETOD... 8 Sannolikhet... 8 Konsekvens... 8 Sammanfattande bedömning... 9 Samordna skyddet mot olyckor... 9 RISKVÄRDERING RISKREDUKTION

3 Bakgrund I kommunens handlingsprogram för skydd mot olyckor finns en översiktlig beskrivning av kommunens riskbild I riskanalysen fokuseras på konsekvenser för liv, hälsa och egendom. Jämförelser har gjorts med andra kommuner. Eftersom riskerna i Malung-Sälen är säsongsbetonade och att det till ytan en stor kommun är det svårt att hitta jämförbara kommuner. Riskanalys Beskrivning av kommunen Södra kommundelen, Tyngsjö. Denna kommundel består av mindre byar med en befolkning med en hög medelålder. Antalet fast boende uppgår till mindre än 200. Stora skogsområden omsluter byarna. Yttermalung E16/Rv66 med dess ibland intensiva trafik går rakt igenom östra delen av denna by bestående mestadels av villabebyggelse. Totalt fast boende personer uppgår till drygt 450. Västra sidan älven har villabebyggelse. I centrala Yttermalung finns en skola med 10-talet barn. Öje Förutom de fast boende på drygt 260 personer som bor i villor finns ett centrumhus inrymmande förskola, skola med ett fåtal barn, samt gymnastiksal, servering och matvarubutik. Ett vandrarhem finns placerat i byn. E45 passerar söder om byn. Malungs centrum med omkringliggande byar I detta område finns knappt 6000 fast boende. Dessa bor både i villor och flerbostadshus. I centralorten finns flertalet skolor med upp emot 1100 elever, flera äldreboenden och industrier. E45 och E16/Rv66 korsar varandra öster om centrum. Efter E45 genom Malung och söderut, går många tyngre transporter med farligt gods. Malungsfors En by med drygt 650 fast boende. Byn har en skola med 110-tiotalet elever. Rv66 går rakt genom byn. Ett antal mindre verkstäder och industrier finns. Lima och Limedsforsen Området består av ett antal mindre byar runt Västerdalsälven med knappt 1500 innevånare. Lima har en större skola med runt 210 elever, vårdcentral, ett äldreboende samt ett antal mindre anläggningar med hotelltillstånd. Rv66 går genom byn.

4 Transtrand och Sälens by Drygt 1000 personer finns fast boende i området. Dessa bor både i villor och flerbostadshus. I området finns en större industrianläggning, fritidsanläggning samt skolor med drygt 220 elever, vårdcentral samt ett äldreboende placerat på västra sidan Västerdalälven. Det finns även ett antal mindre anläggningar med hotelltillstånd. Rörbäcksnäs Knappt 200 personer finns fast boende i området. I Rörbäcksnäs finns en mindre skola med 15-talet elever. Dessutom finns ett antal mindre anläggningar med hotelltillstånd. Transtrandsfjällen Knappt 200 personer finns fast boende i området. Transtrandsfjällen har en större mängd fritidshus spridda över området. Större fritidsanläggningar finns i Lindvallen, Högfjället, Tandådalen, Hundfjället samt Stöten området. Verksamheten under året är starkt säsongsbetonad. Under perioden decemberapril är persontätheten stor. Trafiken på Rv66 är periodvis mycket intensiv. Perioden maj-november är området mera att beteckna som en mindre by med hög beläggning på vissa hotell. Sörsjöområdet Drygt 150 personer finns fast boende i området. Boendeformen är villor. Ett par mindre anläggningar med hotelltillstånd finns i området. Tillbakablickande riskanalys Antal räddningsinsatser per tusen invånare När man jämför antalet räddningsinsatser i Malung-Sälen med andra kommuner kan man konstatera att Malung-Sälen har en betydligt högre frekvens av vissa olyckor än de andra kommunerna oavsett vilken typ av kommun man jämför med. Dessa överrepresenterade olyckstyper är o Brand i byggnad o Trafikolycka 1.1 Omvärlds och nulägesanalys Kommunen är stor till ytan (4 kvadratmil). Tittar man på innevånarantalet, så är ca: skrivna i kommunen som är fördelade på många mindre byar. Detta gör att insatstiderna beroende på vart man bor i kommunen varierar mycket. Det kan röra sig om så stora skillnader som upp till 0 minuter innan första styrka anlänt på skadeplatsen men även mot Tyngsjö i ytterområde sydväst mot Värmland mer än 0 minuter. I kommunen finns tung industri, bland annat sågverk, plastindustri, även ett flertal publika lokaler finns runt om i kommunen. Kommunen är hårt trafikerad vintertid mot skidanläggningarna i Sälen. Eftersom Sälen hela tiden expanderar ökar trafiken varje år i omfattning. Kommunen kan därför även i framtiden räkna med att ligga högt i statistiken när det gäller trafikolyckor i förhållande till invånarantal. 4

5 I kommunen anordnas två stora evenemang, Vasaloppsveckan i norr och Dansbandsveckan i söder. Dessa arrangemang ökar förstås chansen för olyckor men kan ändå inte anses som högriskobjekt då det ryms inom de ramar räddningstjänsten förfogar över. För att få grepp om arrangörens säkerhetstänkande kräver kommunen att en beskrivning av säkerhetsarbetet upprättas vid större publika arrangemang och lämnas in till räddningstjänsten. Beskrivningen ska påvisa att arrangören har ett säkerhetstänkande samt handlingsberedskap för eventuella händelser. 2 Räddningstjänstens förebyggande verksamhet 2.1 Räddningstjänstens utryckningsstatistik 2009 Antal 2010 Antal 2011 Antal Brand i byggnad Brand i byggnad 40 Brand i byggnad 5 Brand ej i byggnad 28 Brand ej i byggnad 28 Brand ej i byggnad 26 Trafikolycka 42 Trafikolycka 49 Trafikolycka 41 Automatlarm 85 Automatlarm 87 Automatlarm 79 IVPA 56 IVPA 42 IVPA 2 Övriga händelser 2 Övriga händelser 20 Övriga händelser 4 Totalt 269 Totalt 266 Totalt 28 De olyckstyper räddningstjänsten främst har beslutat rikta förebyggande åtgärder gentemot är brand i byggnad och automatlarm. För att få mätbarhet så utgår alla målbeskrivningar från den sammanställda statistikens medelvärde nedan: Antal Medelvärde per år Antal Brand i byggnad 108 Brand i byggnad 6 Brand ej i byggnad 82 Brand ej i byggnad 27 Trafikolycka 12 Trafikolycka 44 Automatlarm 251 Automatlarm 84 IVPA 121 IVPA 40 Övrigt 77 Övrigt 26 Totalt 77 Totalt Brand i byggnad Begreppet brand i byggnad innefattar alla bränder i fastigheter även soteld. Medeltalet tre år tillbaka är 6 och målet är satt till att minska dessa med 25 % till år För att nå fram till målet ska räddningstjänsten: Rollen som myndighetsutövare innebär att kommunen har uppdrag via lagstiftning (LSO-lagen om skydd mot olyckor) att fatta beslut som både kan vara gynnande och tvingande för den enskilde. I all myndighetsutövning krävs att den görs på rätt nivå och på ett för individen tryggt och rättssäkert sätt. Räddningstjänsten beslutar om tillstånd och tillsyn enligt lagen om brandfarliga och explosiva varor. Erbjuda utbildningar i heta arbeten, brandutbildningar. Information i ämnet Systematiskt brandskyddsarbete. (SBA). 5

6 Projekt gällande brandskydd genomförs i räddningstjänstens regi enligt MSB (Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap) och Brandskyddsföreningens rekommendationer. Informationskampanjer riktade mot allmänheten ex. öppet hus, lokalt annonsblad. o.d. mot de objekt som innefattas av detta enligt lag om SMO (Skydd Mot Olyckor 200:778) Brandskyddskontroller mot fastigheter med egen förbränningsanläggning enligt lag om Skydd Mot Olyckor. (SFS 200:778 kap 4 ). 2. Automatlarm Automatlarmens medelfrekvens tre år tillbaka är 84 utryckningar. Målet är att minska dessa med 25 % genom anläggningarnas/brukarnas eget SBA-arbete till år För att nå fram till målet ska räddningstjänsten: Teckna avtal med berörda innehavare av automatlarmsanläggningar. Regelbunden tillsyn enligt lagen om skydd mot olyckor. Information ang. SBA 2.4 enligt 5 kap LSO, lag om skydd mot olyckor För varje nytt kalenderår ska en tillsynsplan upprättas av räddningstjänsten. splanen ska ha sin utgångspunkt i inskickade skriftliga redogörelser, inträffade händelser både lokalt och nationellt samt av tillsynsförrättarna ansett behov. splanen ska även omfatta objekt som länsstyrelsen enligt LSO 2 kap 4 ansetts vara särskilt farliga anläggningar. Ambitionen från räddningstjänsten är att samtliga verksamheter som är skyldiga att lämna skriftlig redogörelse får minst 1 besök under en 2 års period. 2.5 Skriftlig redovisning av brandskydd Objekt som enligt SRVFS 2004:4 är skyldiga att lämna skriftlig redogörelse av brandskydd ska göra detta vid större förändring i byggnad, anläggning eller när verksamhet väsentligt förändras med avseende på uppgifterna i redogörelsen. Ny komplett redogörelse ska lämnas till kommunen minst vart fjärde år. Nya byggnader, anläggningar eller verksamheter som omfattas enligt SRVFS 2004:4 ska lämna skriftlig redogörelse så snart dessa tas i bruk. 2.7 Kompetens För att utföra tillsyn enligt lagen om skydd mot olyckor och lagen om brandfarliga och explosiva ämnen ska tillsyn förrättaren minst ha genomgått räddningsverkets kurs A, vid komplicerade objekt ska förrättaren även inneha B. Extern utbildning Om vi i kommunen ska minska antalet bränder och olyckor så måste vi vara medvetna om de risker vi har runt omkring oss i vår vardag. Vi måste även veta hur vi bäst agerar när olyckan är framme för att i ett tidigt skede bryta olycksförloppet. 6

7 En av räddningstjänstens viktigaste uppgifter är att sprida information inom dessa områden och det sker främst genom utbildningar..1 Brandkunskap Brandkunskaps är en utbildning som riktar sig till offentlig sektor, (kommun, skolor.) Utbildningen består av teori och praktik om vad som är bra att känna till och vad man praktiskt bör kunna utföra. Utbildningen för skolan genomförs i förskolan, årskurs 2 och årskurs 5 utifrån det materiel som Brandskyddsföreningen rekommenderar..2 SBA Enligt lagen om skydd mot olyckor ställs krav på företag och organisationer att bedriva ett systematiskt brandskyddsarbete. Räddningstjänsten ger genom denna utbildning förutsättningarna för att få detta arbete att fungera. Kommunens interna SBA-arbete understöds av räddningstjänsten.. Brandfarliga heta arbeten Brandfarliga heta arbeten utbildningen enligt Brandskyddsföreningens normer, riktar sig till alla företag och personer som kommer i kontakt med brandfarliga heta arbeten. Tid från larm till räddningsinsats påbörjas Tiden från larm till dess att räddningsinsatsen påbörjas är en viktig aspekt. Varje minuts fördröjning medför en ökning av samhällskostnaderna med kr. Det finns flera olika sätt att påverka tiderna. o Antalet brandstationer o Räddningspersonal på heltid eller i beredskap o Larmbehandlingstider o Första insatsbilar (FIB) o Prioritering av förebyggande insatser Vid en jämförelse med andra kommuner tillhör Malung-Sälen en av de kommuner som har lång insatstid beroende på att kommunen är till ytan stor och att bebyggelse finns i många små byar. Trafikolyckor med farligt gods Malung-Sälen har fler trafikolyckor per invånare än jämförbara kommuner, detta också beroende på den täta trafiken under vinterhalvåret. I fråga om olyckor med farligt gods är antalet olyckor med farligt gods är sällsynta och inte av allvarlig karaktär. Antalet tillsyner görs enligt den norm som lagen kräver och nämdens tillsynsplan med upp till 80 tillsyner enligt LSO och upp till 25 tillsynsbesök enligt LBE. vilket kan anses som en lämplig nivå. 7

8 Insatsplanering På de mer komplicerade byggnaderna behöver kommunen göra insatsplaner för att underlätta en effektiv räddningsinsats. Riskanalys enligt beräkningsmetod Vid värdering av riskerna, d.v.s. bedömningen av sannolikheter och konsekvenser, har utgångspunkten varit de anvisningar som lämnats i Räddningsverkets Handbok för riskanalys. Sannolikhet Sannolikheten för en viss typ av skadehändelse anges för människors liv och hälsa samt egendom enligt följande: Sannolikhet Frekvens 1. Mycket osannolik Mindre än en gång per 1000 år 2. Osannolik En gång per år. Sällsynt En gång per år 4. Möjlig En gång per 1 10 år 5. Trolig Mer än en gång per år Konsekvens Konsekvenser för en viss typ av skadehändelse anges för människors liv och hälsa samt egendom enligt följande: Konsekvens Människors liv och hälsa Skadekostnad på egendom (MSEK) 1. Mycket begränsade Övergående lindriga besvär < 0,1 2. Begränsade Enstaka skadade, varaktiga obehag 0,1-1. Allvarliga Enstaka svårt skadade, svåra obehag Mycket allvarliga Enstaka dödsfall, flera svårt skadade Katastrofala Flera dödsfall, 10-tals svårt skadade > 20 8

9 Sammanfattande bedömning Typ av Dimensionerande händelse händelse Sannolikhet Konsekvens Liv och hälsa Egendom Brand i allmän Brand i ett rum på hotell byggnad 4 1 Brand i bostad Brand i villa eller lägenhet Brand i industri Brand i en brandcell i träindustri 4 1 Brand i övrig Brand i fristående förråd byggnad Brand i ej byggnad Skogsbrand Trafikolycka Två personbilar krockar Utsläpp farligt ämne Olycka med tankbil innehållande brännbar vätska Drunkning Olycka med två personer i mindre båt Övrigt Översvämning 4 1 Olycka som inte leder till räddningsinsats Människa skadas vid alpin skidåkning Samordna skyddet mot olyckor Räddningstjänstorganisationen har ansvar att förebygga bränder. Allt annat olycksförebyggande arbete är fördelat på flera andra aktörer. Kommunen har möjlighet att samordna allt förebyggande arbetet enligt lagen om skydd mot olyckor. Det kan handla om trafikolyckor, skoterolyckor eller olyckor i skidbackarna. Syftet med samordningen är att åstadkomma en samsyn i fråga om skydd mot olyckor och att undvika sektorskollisioner. Kommunen ska inte ta över ett ansvar som åligger någon annan myndighet eller något annat organ. Samordningsuppdraget bygger på att alla aktörerna tillsammans skapar ett bättre skydd än när varje aktör arbetar utifrån sitt perspektiv. Samordningen skapar en grupp av aktörer som jobbar mot samma övergripande mål. Trafiksäkerhet Kommunen har en trafiksäkerhetskommitté med representanter för Polis, Skola, Vägverket, Bussbolag, Bilskollärare och räddningstjänsten. Kommittén är rådgivande i trafiksäkerhetshöjande åtgärder och följer upp genomförandet av sina förslag. Skotersäkerhet Skotersäkerhet hanteras lokalt främst genom skoterklubbarna, Sälens fjällsäkerhetskommitté och skidanläggningarna. Säkerheten är svår att kontrollera och det uppstår lätt attityder som inte är säkerhetsfrämjande. Kommunen har inte samordnat skotersäkerhet på samma aktiva sätt som vägtrafiksäkerhet. 9

10 Säkerhet i skidbacken Skidanläggningarna driver ett utvecklat säkerhetsarbete med stöd av Svenska liftanläggningars organisation (SLAO). Säkerhetsarbetet riktar sig till såväl skidanläggningarna som skidåkarna. Som medlem i SLAO ska anläggningarna uppfylla vissa krav på säkerhetsarbetet. På varje anläggning finns det pistörer vars uppgift är att sköta säkerheten i skidbackarna samt att ta hand om skadade. På anläggningarna finns också läkare. Med så dominanta aktörer behöver kommunen knappast samordna säkerhetsarbetet i skidbackarna utan snarare undersöka vad kommunen kan bidra med för att minska antalet olyckor. Säkerhet i fritidshus Skidanläggningarna hyr ut eller förmedlar en del av fritidshusen på fjället. För att öka säkerheten kontrolleras brandvarnare och brandsläckare i stugorna. Kommunen arbetar främst med samordningsverktyg för att minska antalet vägtrafikolyckor samt drunkning, men att skotersäkerhet och eventuellt också skidsäkerhet kan ökas genom förbättrad samordning. Riskvärdering Statistik och analys från MSB visar att fyra olyckstyper är överrepresenterade i Malung-Sälen. o Trafikolycka o Brand i allmän byggnad (hotell, pensionat, vårdinrättning) o Brand i bostad o Brand utomhus Det finns inget som antyder att brandens omfattning vid räddningsstyrkans ankomst skulle vara större i Malung-Sälen än i andra kommuner, man kan därför dra slutsatsen att det inte är insatstiden som medför att Malung-Sälen är överrepresenterade i fråga om bränder. Snarare behöver det brandförebyggande arbetet förbättras för att minska riskerna. Av alla olyckstyper genererar vägtrafikolyckor 2 de största samhällsekonomiska kostnaderna. Kommunen främsta verktyg för att hantera detta är att samordna alla aktörer som verkar inom trafiksäkerhet. Samma verktyg kan kommunen använda för att få ned antalet olyckor i skidbackarna och antalet skoterolyckor. Det finns även anledning att minska räddningsstyrkornas insatstid för att minska de samhällsekonomiska kostnaderna. Av de metoder som redovisats ovan torde kortare larmbehandlingstider, FIB och geografisk prioritering av förebyggande insatser vara mest kostnadseffektiva. 2 MSB rapporter: Bränders samhällsekonomiska kostnader respektive Samhällets kostnader för vägtrafikolyckor 10

11 I den andra riskanalysen (beräkningsmetod) påvisas att det är åtta olyckstyper som innebär störst risker. Olyckorna har plottats i riskmatrisen nedan för att visa hur de bedöms. o Trafikolycka o Skidolycka o Brand i bostad o Skogsbrand o Drunkning o Brand i hotell o Brand i industri o Översvämning 5 Troligt 4 Möjligt Trafikolycka Skidolycka Brand i bostad Skogsbrand och drunkning Brand i hotell Brand i industri Översvämning Mycket hög risk Hög risk Medelhög risk Låg risk Mycket låg risk Sällsynt 2 Osannolik t e h lik o n a S 1 Mycket osannolik Konsekvenser 1 Mycket begränsade 2 Begränsade Allvarliga 4 Mycket allvarliga 5 Katastrofala Större olyckor Vid olyckor där kommunens resurser inte är tillräckliga är samverkan med närliggande kommuner nödvändiga. Riskreduktion Oavsett vilken riskanalysmetod man använder blir riskvärderingen likartad. Riskvärderingen visar att det är för åtta olyckstyper som kommunen behöver prioritera i sitt skydd mot olyckor. Kommunen kan naturligtvis välja att acceptera nuvarande situation. De åtgärder som kommunen kan vidta framgår av tabell

12 Fastboende Turister Äg are/ nyttjare Förebygga Skadebegränsa Förhindra Skadebegränsa Ansvarsfördelning Egenkontroll Utrymning Brandsektionering Kommunens åtgärder Information, utbildning Information, utbildning Information Information Åtgärd nr Larm Sprinkler Skadebegränsa Information, utbildning, tillsyn Insatsplaner 4 5 Kommunen Räddningstjänsten Insatstid (t ex FIB) Utrymning Räddning Släckning Rökdykning Kommunstyrelsen Samverkan Ingen åtgärd/risken accepteras Samordning Tabell 18 Utifrån vad som redovisats ovan har räddningsnämnden tagit ställnig till vilka risker som dominerar och hur dessa ska hanteras (tabell 19). Efter dessa politiska ställningstaganden beslutar räddningschefen om den organisationsstruktur som ligger i linje med den politiska viljan. Den organisationsstrukturen redovisas inte här. Typ av olycka Trafikolycka Personolycka i skidbackarna Brand i bostad Skogsbrand Drunkning Kommunens åtgärder Förbättrad information, utbildning till både fastboende och turister, förkorta insatstid med första insatsbil, samordna berörda aktörer bättre Samordna berörda aktörer genom att efterfråga vad kommunen kan bidra med. Förbättrad information, utbildning till både fastboende och turister, utvecklad tillsyn, förkorta insatstid med första insatsbil, granska även t ex brandvarnare och brandsläckare vid brandskyddskontroll och rengöring (sotning). Förbättrad information, utbildning till skogsägare och skogsentreprenörer, bättre släckutrustning Brand i hotell Utvecklad tillsyn samt förbättrad information och utbildning gentemot ägare och nyttjare, förbättrade insatsplaner Brand i industri Utvecklad tillsyn, förbättrade insatsplaner, förkorta insatstid med första insatsbil, förbättrade släckmetoder Översvämning 12

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida Räddningsnämnden 2013-01-23 1 Plats och tid Beslutande Räddningstjänsten, Malung Kl. 16.30-18.00 Jan Jespersen (S), ordförande Lars-Åke Nilsson (M), vice ordförande

Läs mer

Tillsynsplan 2010 för räddningstjänsten Luleå enligt Lag om skydd mot olyckor (LSO) SFS 2003:778

Tillsynsplan 2010 för räddningstjänsten Luleå enligt Lag om skydd mot olyckor (LSO) SFS 2003:778 Kommunstyrelsen 2010-02-08 46 96 Räddnings- och beredskapsutskottet 2010-01-20 4 1 Dnr 10.43-17 febks27 Tillsynsplan 2010 för räddningstjänsten Luleå enligt Lag om skydd mot olyckor (LSO) SFS 2003:778

Läs mer

Definitioner - Risk. Riskhantering. Ville Bexander.

Definitioner - Risk. Riskhantering. Ville Bexander. Riskhantering Ville Bexander ville.bexander@svbf.se 08 588 474 13 1. 2015-03-03 Definitioner - Risk Ett mått på de skadliga konsekvenserna av en möjlig framtida händelse Osäkerhetens effekt på mål Möjligheten

Läs mer

RISKANALYS , bilaga 1

RISKANALYS , bilaga 1 bilaga 1 2015-11-16, RISKANALYS Ö V E R H Ä N D E L S E R S O M K A N F Ö R A N L E D A R Ä D D N I N G S I N S A T S E R I M A L U N G - SÄLENS K O M M U N Sammanfattning Ett förändrat klimat och en åldrande

Läs mer

Plan för tillsynsverksamhet

Plan för tillsynsverksamhet Plan för tillsynsverksamhet 2011-2014 Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 1.1 Tillsyn LSO... 3 1.2 Tillsyn på verksamheter enligt LSO 2 kap. 4... 3 1.3 Tillsyn LBE... 4 1.4 Seveso II-direktivet... 5

Läs mer

Handlingsprogram för skydd mot olyckor 2013-2015. 2012-11-06 Efter remissrunda Antaget av kommunfullmäktige 2012-12-03, 98 Diarienummer 382/12-015

Handlingsprogram för skydd mot olyckor 2013-2015. 2012-11-06 Efter remissrunda Antaget av kommunfullmäktige 2012-12-03, 98 Diarienummer 382/12-015 Handlingsprogram för skydd mot olyckor 2013-2015 2012-11-06 Efter remissrunda Antaget av kommunfullmäktige 2012-12-03, 98 Diarienummer 382/12-015 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 1.1 Bakgrund... 3

Läs mer

Tillsynsplan 2011 för räddningstjänsten Luleå enligt Lag om skydd mot olyckor (LSO) SFS 2003:778

Tillsynsplan 2011 för räddningstjänsten Luleå enligt Lag om skydd mot olyckor (LSO) SFS 2003:778 Kommunstyrelsen 2011 02 14 54 100 Räddnings och beredskapsutskottet 2011 01 21 4 7 Dnr 11.82 17 febks19 Tillsynsplan 2011 för räddningstjänsten Luleå enligt Lag om skydd mot olyckor (LSO) SFS 2003:778

Läs mer

Nämndsplan för räddningsnämnden 2013-2014

Nämndsplan för räddningsnämnden 2013-2014 Dokumenttyp: Nämndsplan Datum: 2013-04-24 Tjänsteställe: Räddningsnämnden Handläggare: Per Hampus E-postadress: per.hampus@malung-salen.se Telefonnr: 0280-182 61 Mottagare: Kommunstyrelsen Diarienr: 2013.33

Läs mer

Förslag för tillsynsinriktning enligt LSO & LBE för 2009

Förslag för tillsynsinriktning enligt LSO & LBE för 2009 Kommunstyrelsen 2009-03-16 71 161 Räddnings- och beredskapsutskottet 2009-01-28 6 9 Dnr 09.145-171 marsks23 Förslag för tillsynsinriktning enligt LSO & LBE för 2009 Ärendebeskrivning Tillsynsplan för 2009

Läs mer

2013-02-27. Handlingsprogram för skydd mot olyckor i Malung-Sälens kommun

2013-02-27. Handlingsprogram för skydd mot olyckor i Malung-Sälens kommun 2013-02-27 Handlingsprogram för skydd mot olyckor i Malung-Sälens kommun Innehållsförteckning INLEDNING... 3 RISKBILD... 4 INRIKTNING... 5 Strategi... 5 FÖREBYGGANDE VERKSAMHET... 6 MÅL... 6 TILLSYN...

Läs mer

Tillsynsplan 2013 för räddningstjänsten enligt Lag om skydd mot olyckor Lag om brandfarliga och explosiva varor

Tillsynsplan 2013 för räddningstjänsten enligt Lag om skydd mot olyckor Lag om brandfarliga och explosiva varor Tillsynsplan 2013 för räddningstjänsten enligt Lag om skydd mot olyckor Lag om brandfarliga och explosiva varor 2 (7) Innehållsförteckning 1. Inledning. 2. Strategi för tillsynsverksamheten. 3. Uppföljning

Läs mer

Handlingsprogram för skydd mot olyckor. Orsa

Handlingsprogram för skydd mot olyckor. Orsa Handlingsprogram för skydd mot olyckor. Orsa Orsa kommun Handlingsprogram för skydd mot olyckor Antagen av kommunalfullmäktige 2011-11-28 INNEHÅLL Förkortningar och definitioner... 3 Inledning... 4 Bakgrund...

Läs mer

HANDLINGSPROGRAM FÖREBYGGANDE

HANDLINGSPROGRAM FÖREBYGGANDE HANDLINGSPROGRAM FÖREBYGGANDE Enligt lagen om skydd mot olyckor Västra Mälardalens räddningstjänstförbund Köping Arboga Kungsör Antagen av direktionen 2005-12 -16 1 Handlingsprogram för förebyggande verksamhet

Läs mer

Handlingsprogram enligt LSO. Vad behöver förändras?

Handlingsprogram enligt LSO. Vad behöver förändras? Handlingsprogram enligt LSO Vad behöver förändras? Handlingsprogram enligt LSO - Kommunens uppgifter och målstyrning - Mål för verksamheten - Riskanalys - Förebyggande verksamheten; ordnad och planerad

Läs mer

Handlingsprogram för skydd mot olyckor SKADEFÖREBYGGANDE VERKSAMHET, enligt lagen om skydd mot olyckor (2003:778)

Handlingsprogram för skydd mot olyckor SKADEFÖREBYGGANDE VERKSAMHET, enligt lagen om skydd mot olyckor (2003:778) Handlingsprogram för skydd mot olyckor SKADEFÖREBYGGANDE VERKSAMHET, enligt lagen om skydd mot olyckor (2003:778) Gäller för perioden 2014-01-01 2015-12-31 Detta program kommer under perioden att integreras

Läs mer

Heby kommuns författningssamling

Heby kommuns författningssamling Heby kommuns författningssamling Kommunfullmäktige ISSN 2000-043X HebyFS 2015:58 Infördes i författningssamlingen den 22 december 2015 Handlingsplan för skydd mot olyckor Kommunfullmäktige beslutade 15

Läs mer

Brandförebyggande verksamhet

Brandförebyggande verksamhet Brandförebyggande verksamhet DELPROGRAM TILL HANDLINGSPROGRAM TRYGGHET OCH SÄKERHET 2012-2014 OCH TILLSYNSPLAN 2012-2014 Räddningstjänsten 2012-08-03 Kommunstyrelsen 2012-10-10 198 Dokumentet Brandförebyggande

Läs mer

Handlingsprogram för skydd mot olyckor. Räddningstjänsten Enköping-Håbo. Fastställt av Direktionen 2008 05 20 19

Handlingsprogram för skydd mot olyckor. Räddningstjänsten Enköping-Håbo. Fastställt av Direktionen 2008 05 20 19 Handlingsprogram för skydd mot olyckor Räddningstjänsten Enköping-Håbo Fastställt av Direktionen 2008 05 20 19 4. Räddningstjänstens riskanalyser Under 2006 genomfördes riskinventeringar i kommunernas

Läs mer

Handlingsprogram fo r skydd mot olyckor i Sala kommun.

Handlingsprogram fo r skydd mot olyckor i Sala kommun. Handlingsprogram fo r skydd mot olyckor i Sala kommun. Kapitel 1 Inledning Bestämmelserna i lagen (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO) föreskriver i sin första paragraf att denna lag syftar till att i

Läs mer

räddningsinsats Dokumenttyp Dokumentnamn Fastställd/upprättad Beslutsinstans Giltighetstid

räddningsinsats Dokumenttyp Dokumentnamn Fastställd/upprättad Beslutsinstans Giltighetstid 1(10) STYRDOKUMENT DATUM 2012-02-28 Dnr 204/12-180 Kommunstyrelsens riktlinjer för räddningsinsats Dokumenttyp Dokumentnamn Fastställd/upprättad Beslutsinstans Giltighetstid Riktlinjer Kommunstyrelsens

Läs mer

PROJEKT UTVECKLAD UPPFÖLJNING OCH UTVÄRDERING

PROJEKT UTVECKLAD UPPFÖLJNING OCH UTVÄRDERING PROJEKT UTVECKLAD UPPFÖLJNING OCH UTVÄRDERING LSO-MÅLSTYRD LAGSTIFTNING skapat nya behov i tillsynen - Stort mått av uppföljning och utvärdering ÅRSUPPFÖLJNING LSO KOMMUNER OCH LST Kontroll av preciserade

Läs mer

Brandsäkerhet DELPROGRAM TILL HANDLINGSPROGRAM TRYGGHET OCH SÄKERHET Antaget av kommunfullmäktige

Brandsäkerhet DELPROGRAM TILL HANDLINGSPROGRAM TRYGGHET OCH SÄKERHET Antaget av kommunfullmäktige Brandsäkerhet DELPROGRAM TILL HANDLINGSPROGRAM TRYGGHET OCH SÄKERHET 2015-2018 Antaget av kommunfullmäktige 2016-02-25 38 Dokumentet Brandsäkerhet är framtaget av räddningstjänsten och är ett delprogram

Läs mer

En vägledning inför räddningstjänstens tillsyn

En vägledning inför räddningstjänstens tillsyn En vägledning inför räddningstjänstens tillsyn Södertörns brandförsvarsförbund Vad gör du om det brinner hos dig? Att det skulle kunna börja brinna i din anläggning är säkert något du tänkt på. Likaså

Läs mer

Trygg och säker. Mellansveriges ledande saneringsföretag! Jour dygnet runt 0709-81 49 70

Trygg och säker. Mellansveriges ledande saneringsföretag! Jour dygnet runt 0709-81 49 70 Mer än en brandkår Trygg och säker Räddningstjänsten i Strängnäs arbetar med säkerhet och trygg het för alla som bor eller vistas i Strängnäs kommun. Genom samarbete med andra organisationer verkar vi

Läs mer

Räddningstjänsten Östra Blekinge Dnr 08.0084/171. Prestationsmål för Räddningstjänstens förebyggande verksamhet år 2008-2010

Räddningstjänsten Östra Blekinge Dnr 08.0084/171. Prestationsmål för Räddningstjänstens förebyggande verksamhet år 2008-2010 Prestationsmål för Räddningstjänstens förebyggande verksamhet år 2008-2010 Bakgrund Kommunfullmäktige i Karlskrona och Ronneby kommun har fattat beslut om handlingsprogram för förebyggande åtgärder till

Läs mer

SBA Systematiskt BrandskyddsArbete

SBA Systematiskt BrandskyddsArbete SBA Systematiskt BrandskyddsArbete Anders Lundberg Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Enheten för brandskydd och brandfarlig vara Mars/April 2015 Var kommer SBA ifrån? Ett brandskydd i skälig

Läs mer

HANDLINGSPROGRAM FÖR RÄDDNINGSTJÄNSTENS SKADEFÖREBYGGANDE VERKSAMHET 2009-2010

HANDLINGSPROGRAM FÖR RÄDDNINGSTJÄNSTENS SKADEFÖREBYGGANDE VERKSAMHET 2009-2010 HANDLINGSPROGRAM FÖR RÄDDNINGSTJÄNSTENS SKADEFÖREBYGGANDE VERKSAMHET 2009-2010 ENLIGT LAGEN OM SKYDD MOT OLYCKOR LINDESBERGS KOMMUN RÄDDNINGS- OCH SÄKERHETSNÄMNDEN Fastställd i Kommunfullmäktige LINDESBERGS

Läs mer

Plan för myndighetsutövning vid Höglandets räddningstjänstförbund

Plan för myndighetsutövning vid Höglandets räddningstjänstförbund Plan för myndighetsutövning vid Höglandets räddningstjänstförbund Antagen av direktionen 2012-03-16, 6 Bilaga till Handlingsprogram för skydd och säkerhet 1.2 Innehållsförteckning Inledning...3 Tillsynsverksamhet

Läs mer

Handlingsprogram enligt lagen om skydd mot olyckor Plan för extraordinära händelser

Handlingsprogram enligt lagen om skydd mot olyckor Plan för extraordinära händelser Handlingsprogram enligt lagen om skydd mot olyckor Plan för extraordinära händelser Handlingsprogram enligt lagen om skydd mot olyckor Plan för extraordinära händelser Foto: Räddningstjänsten, Sven-Olof

Läs mer

Tillsynsplan. Räddningstjänsten. Östra Götaland. Beslutad av förbundsdirektör: 2014-12-12

Tillsynsplan. Räddningstjänsten. Östra Götaland. Beslutad av förbundsdirektör: 2014-12-12 Tillsynsplan 2015 Räddningstjänsten Östra Götaland Beslutad av förbundsdirektör: 2014-12-12 Inledning Vår verksamhet ska leda till ett säkrare samhälle. Speciella fokusområden är boende, skola, trafik

Läs mer

HANDLINGSPROGRAM FÖR SKADEFÖREBYGGANDE INSATSER OCH RÄDDNINGSTJÄNST 2012-2015

HANDLINGSPROGRAM FÖR SKADEFÖREBYGGANDE INSATSER OCH RÄDDNINGSTJÄNST 2012-2015 HANDLINGSPROGRAM FÖR SKADEFÖREBYGGANDE INSATSER OCH RÄDDNINGSTJÄNST 2012-2015 Innehåll 1 Inledning 1.1 Lagen 2 Den enskildes ansvar 3 Förebyggande mål 3.1 Förebyggande arbete 4 Riskbild 4.1 Räddningstjänstens

Läs mer

MORA BRANDKÅR. Vägledning inför tillsyn

MORA BRANDKÅR. Vägledning inför tillsyn Alltid redo? Du har säkert funderat på vad som skulle kunna hända om det börjar brinna i din verksamhet. Likaså hur du och din personal skulle hantera en eventuell brand. Om inte då är det dags att börja

Läs mer

Planering av tillsynsverksamheten

Planering av tillsynsverksamheten Kapitel 1 Planering av tillsynsverksamheten Tillsynsverksamheten kan ses som en process där planeringen är det första steget. För att tillsynen ska bli effektiv på det sätt som förarbetena till LSO avser,

Läs mer

Förebyggandekonferensen 2009

Förebyggandekonferensen 2009 Förebyggandekonferensen 2009 Underlag för ett bättre förebyggande arbete SBSC Gunnar Brandsjö gunnar.brandsjo@sbsc.se Områdesansvarig Brand www.sbsc.se AB 1 Besiktningar som underlag vid tillsyn Hur kan

Läs mer

Räddningstjänsten Enköping-Håbo

Räddningstjänsten Enköping-Håbo Handlingsprogram för skydd mot olyckor Räddningstjänsten Enköping-Håbo Innehållsförteckning 1. INLEDNING... 4 2. KOMMUNERNA... 5 2.1 Kommunfakta, Enköping... 5 2.2 Kommunfakta, Håbo... 5 2.3 Kommunernas

Läs mer

1. Lagar, förordningar och styrande dokument för MRF. Handlingsprogram för skydd mot olyckor Bilaga 1 - Styrande dokument

1. Lagar, förordningar och styrande dokument för MRF. Handlingsprogram för skydd mot olyckor Bilaga 1 - Styrande dokument RÄDDNINGSTJÄNSTFÖRBUND Handlingsprogram för skydd mot olyckor 2012-2015 Bilaga 1 - Styrande dokument Handlingsprogram MRF 2012-2015 Upprättad av: Tommy Forsberg Innehållsförteckning 1. Lagar, förordningar

Läs mer

Brandförebyggande verksamhet

Brandförebyggande verksamhet Brandförebyggande verksamhet DELPROGRAM TILL HANDLINGSPROGRAM TRYGGHET OCH SÄKERHET 2012-2014 Dokumentet Brandförebyggande verksamhet är framtaget av räddningstjänsten och är ett delprogram till Handlingsprogram

Läs mer

Handlingsprogram för räddningstjänst enligt lagen om skydd mot olyckor för Gislaveds och Gnosjö kommuner.

Handlingsprogram för räddningstjänst enligt lagen om skydd mot olyckor för Gislaveds och Gnosjö kommuner. 1 av11 Handlingsprogram för räddningstjänst enligt lagen om skydd mot olyckor för Gislaveds och Gnosjö kommuner. Innehållsförteckning 1 Bakgrund och avgränsning 2 Vision för skydd mot olyckor 2.1 Inriktningar/verksamhetsmål

Läs mer

Handlingsprogram för skydd och säkerhet i Västerviks kommun

Handlingsprogram för skydd och säkerhet i Västerviks kommun Beslut i Kommunfullmäktige 2012-02-27 Handlingsprogram för skydd och säkerhet i Västerviks kommun för 2011-2014 F:\RTJ\1 Förvaltningsledning\Lag om skydd mot olyckor\handlingsprogram\2011\handlingsprogram

Läs mer

RÄDDNINGS VERKET 2001 : 2

RÄDDNINGS VERKET 2001 : 2 MEDDELANDE FRÅN RÄDDNINGS VERKET 2001 : 2 SYSTEMATISKT BRANDSKYDDSARBETE Allmänna råd och kommentarer Allmänna råd och kommentarer om systematiskt brandskyddsarbete beslutade den 20 december 2001. Enligt

Läs mer

En vägledning inför räddningstjänstens tillsyn. Kiruna räddningstjänst. Text och bilder Södertörns brandförsvarsförbund

En vägledning inför räddningstjänstens tillsyn. Kiruna räddningstjänst. Text och bilder Södertörns brandförsvarsförbund En vägledning inför räddningstjänstens tillsyn Kiruna räddningstjänst Vad gör du om det brinner hos dig? Att det skulle kunna börja brinna i din anläggning är säkert något du tänkt på. Likaså hur du hanterar

Läs mer

HANDLINGSPROGRAM FÖR SKYDD MOT OLYCKOR 2015-2018

HANDLINGSPROGRAM FÖR SKYDD MOT OLYCKOR 2015-2018 HANDLINGSPROGRAM FÖR SKYDD MOT OLYCKOR 2015-2018 Innehåll Inledning... 4 2 1.1 Lag om skydd mot olyckor... 4 1.2 Nationella mål... 4 1.3 Syftet med handlingsprogrammet... 5 Riskanalys... 6 2.1 Kommunens

Läs mer

Bredbandsstrategi för Malung-Sälens kommun

Bredbandsstrategi för Malung-Sälens kommun 2014-11-11 1 Antagen av kommunfullmäktige 2014-xx-xx Förslag, daterat 2014-11-11 Bredbandsstrategi för Malung-Sälens kommun Bakgrund Regeringen har tagit fram en ny bredbandsstrategi för Sverige, med det

Läs mer

Ett antal bostadsbränder i kommunen är relaterade till eldstäder och rökkanaler.

Ett antal bostadsbränder i kommunen är relaterade till eldstäder och rökkanaler. Ersätter Utbytt den Sign 1:5 Den 1 januari 2004 trädde lagen om skydd mot olyckor (LSO) i kraft och ersatte den tidigare Räddningstjänstlagen. Enligt lagen skall kommunen i brand- förebyggande syfte ansvara

Läs mer

Räddningstjänsten Östra Blekinge

Räddningstjänsten Östra Blekinge Räddningstjänsten Östra Blekinge Arbetsordning för tillsyn Mål för tillsynsverksamheten Utefter ett årligt fastställt tillsynsprogram skall brandskyddet kontrolleras i byggnader eller andra anläggningar.

Läs mer

Riskanalys över händelser som kan föranleda räddningstjänst i Svalövs kommun

Riskanalys över händelser som kan föranleda räddningstjänst i Svalövs kommun Riskanalys över händelser som kan föranleda räddningstjänst i Svalövs kommun Räddningstjänsten 2014 Antagen av kommunfullmäktige 20150126 Sammanfattning Enligt lag (2006:544) om kommuners och landstings

Läs mer

Skriftlig redogörelse av brandskyddet

Skriftlig redogörelse av brandskyddet Skriftlig redogörelse av brandskyddet RÄDDNINGSTJÄNSTEN Postadress: 551 89 Jönköping, Besöksadress: Glansgatan 7 Telefon: 036-10 70 00 Telefax: 036-71 29 44 E-post: raddning@rtj.jonkoping.se www.jonkoping.se/rtj

Läs mer

Handlingsprogram för olycksförebyggande arbete. Enligt Lag (SFS 2003:778) om skydd mot olyckor

Handlingsprogram för olycksförebyggande arbete. Enligt Lag (SFS 2003:778) om skydd mot olyckor Handlingsprogram för olycksförebyggande arbete Enligt Lag (SFS 2003:778) om skydd mot olyckor Sandvikens kommun 2015-2018 2018 Innehåll Bakgrund...3 Övergripande beskrivning av Sandvikens kommun...4 Förebyggande

Läs mer

Välkommen. 18.30 Inledning bakgrund 18.35 Hur ansöka 2014? 18.40 SBA krav, tips och råd 19.30 Fika 19.45 Dialog. 20.15 Sammanfattning 20.

Välkommen. 18.30 Inledning bakgrund 18.35 Hur ansöka 2014? 18.40 SBA krav, tips och råd 19.30 Fika 19.45 Dialog. 20.15 Sammanfattning 20. Välkommen 18.30 Inledning bakgrund 18.35 Hur ansöka 2014? 18.40 SBA krav, tips och råd 19.30 Fika 19.45 Dialog» Hur arbetar vår förening med SBA?» Tips och lärdomar för att skapa en säker och trygg anläggning

Läs mer

Tillsynsplan enligt Lag om skydd mot olyckor och Lag om brandfarliga och explosiva varor för 2016

Tillsynsplan enligt Lag om skydd mot olyckor och Lag om brandfarliga och explosiva varor för 2016 Räddningstjänsten Per Sandström TJÄNSTESKRIVELSE Datum: 2016-01-21 D.nr: Tillsynsplan enligt Lag om skydd mot olyckor och Lag om brandfarliga och explosiva varor för 2016 Bakgrund Tillsynsplanen beskriver

Läs mer

Räddningstjänsten Höga Kusten - Ådalen. Tillsyn av vårdboenden i Kramfors

Räddningstjänsten Höga Kusten - Ådalen. Tillsyn av vårdboenden i Kramfors Räddningstjänsten Höga Kusten - Ådalen Tillsyn av vårdboenden i Kramfors Information angående tillsynsbesöken Under 2012 har 26 vårdboenden i Kramfors besökts av räddningstjänsten. Anledningen till valet

Läs mer

Skriftlig redogörelse av brandskyddet

Skriftlig redogörelse av brandskyddet Skriftlig redogörelse av brandskyddet Räddningstjänsten Västerlånggatan 21 575 32 Eksjö Tel 0381-368 81 Fax 0381-132 95 www.eksjo.se Skriftlig redogörelse Bakgrund Från och med 2004-01-01 har Lag om skydd

Läs mer

Tillsyn över resultat

Tillsyn över resultat Tillsyn över resultat Tillsyn över resultat Hur hitta likvärdiga kommuner Presentation för skydd och säkerhet för vissa utvalda mått Diskussion kring bedömningen Genomgång var uppgifterna finns i IDA Tillsyn

Läs mer

Räddningstjänsten Östra Blekinge Bilaga till Direktionsprotokoll 2014-12-17 Sida1(6)

Räddningstjänsten Östra Blekinge Bilaga till Direktionsprotokoll 2014-12-17 Sida1(6) Räddningstjänsten Östra Blekinge Bilaga till Direktionsprotokoll 2014-12-17 Sida1(6) Arbetsordning för tillsyn Mål för tillsynsverksamheten Utefter ett årligt fastställt tillsynsprogram skall brandskyddet

Läs mer

SYSTEMATISKT BRANDSKYDDSARBETE. Ditt ansvar din och andras trygghet

SYSTEMATISKT BRANDSKYDDSARBETE. Ditt ansvar din och andras trygghet SYSTEMATISKT BRANDSKYDDSARBETE Ditt ansvar din och andras trygghet Inventera ert brandskydd. Sammankalla till ett möte om brandskyddsarbete. Ditt ansvar din och andras trygghet Du som är ansvarig för en

Läs mer

Verksamhetsplan Räddningstjänsten

Verksamhetsplan Räddningstjänsten Verksamhetsplan 2018-2020 Räddningstjänsten Innehållsförteckning 1 Styrkort och mätetal Kommunstyrelse - Räddningstjänsten... 3 Räddningstjänsten, Verksamhetsplan 2018-2020 2(9) 1 Styrkort och mätetal

Läs mer

Brandsäkerhet i flerbostadshus

Brandsäkerhet i flerbostadshus Brandsäkerhet i flerbostadshus Lite om regler Vid ny- och ombyggnation är det plan och bygglagen och lagen om tekniska egenskaper som reglerar hur brandskyddet skall vara utformat. När byggnaden tas i

Läs mer

Kalmar Brandkårs vägledning inför tillsyn enligt

Kalmar Brandkårs vägledning inför tillsyn enligt Kalmar Brandkårs vägledning inför tillsyn enligt Lag (2003:778) om skydd mot olyckor och Lag (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor Vad gör Du om det brinner hos Dig? Att det skulle kunna börja

Läs mer

Utbilda dig, lär dig att förebygga olyckor och att rädda liv! Utbildningskatalog 2015

Utbilda dig, lär dig att förebygga olyckor och att rädda liv! Utbildningskatalog 2015 Utbilda dig, lär dig att förebygga olyckor och att rädda liv! Utbildningskatalog 2015 BSU Brandskyddsutbildning En grundläggande brandsäkerhetsutbildning som riktar sig till den som inte har någon utbildning

Läs mer

Övergången från bygg- till förvaltningsskedet med BBR 19. Patrik Perbeck Chef, enheten för brandskydd och brandfarlig vara

Övergången från bygg- till förvaltningsskedet med BBR 19. Patrik Perbeck Chef, enheten för brandskydd och brandfarlig vara Övergången från bygg- till förvaltningsskedet med BBR 19 Patrik Perbeck Chef, enheten för brandskydd och brandfarlig vara Övergripande i LSO 2004 lagen (2003:778) om skydd mot olyckor Minskad detaljreglering

Läs mer

Välkomna! Seminarium om skäligt brandskydd och förvaltningsjuridik

Välkomna! Seminarium om skäligt brandskydd och förvaltningsjuridik Välkomna! Seminarium om skäligt brandskydd och förvaltningsjuridik Varför? Seminarier 2012-2013 Pilotseminarier i Örebro och Jönköping 2014 Identifierat behov + önskan om mer stöd och fördjupning av vissa

Läs mer

Årsredovisning verksamheter 2013. Räddningstjänst

Årsredovisning verksamheter 2013. Räddningstjänst Årsredovisning verksamheter 2013 Räddningstjänst Räddningstjänst, Årsredovisning verksamheter 2013 2(9) 1 VERKSAMHETSOMRÅDE Dals Eds kommun, omfattar en yta av 730 km2 och har ett invånarantal på ca 4

Läs mer

Hur används insatsstatistiken

Hur används insatsstatistiken Hur används insatsstatistiken? Till riskanalyser Till arbetsgivare Vid utbildningar vid andra förvaltningar inom kommunen Info till egna anställda Till förebyggande verksamhet Kommunikation med andra myndigheter

Läs mer

Systematiskt brandskyddsarbete

Systematiskt brandskyddsarbete Systematiskt brandskyddsarbete Program Lagstiftning kring systematiskt brandskyddsarbete Förstå vikten med Systematiskt BrandskyddsArbete Kort introduktion i SBA Vad förväntar sig räddningstjänsten vid

Läs mer

SÖDRA DALARNAS RÄDDNINGSTJÄNSTFÖRBUND

SÖDRA DALARNAS RÄDDNINGSTJÄNSTFÖRBUND Avesta SÖDRA DALARNAS RÄDDNINGSTJÄNSTFÖRBUND Fagersta Långshyttan Norberg Hedemora Horndal Fors Postadress: Axel Johnsons väg 70 774 34 AVESTA Tfn: 0226-64 58 00 E-post: sdr@avesta.se Hemsida: wwww.sdrf.nu

Läs mer

Orsa kommun Orsa kommun Orsa kommun Orsa

Orsa kommun Orsa kommun Orsa kommun Orsa Orsa Handlingsprogram för skydd mot olyckor INNEHÅLL Förkortningar och definitioner...3 Inledning...4 Bakgrund...5 Kommunens mål för olycksförhindrande verksamheten...6 Kommunens tillsynsverksamhet och

Läs mer

Kommunens plan för räddningsinsats. Billerud AB Gruvöns Bruk

Kommunens plan för räddningsinsats. Billerud AB Gruvöns Bruk Kommunens plan för räddningsinsats Billerud AB Gruvöns Bruk Enligt 3 kap 6 Förordning (2003:789) om skydd mot olyckor Dnr 220.2013.00527 2013-09-12 Postadress: Räddningscenter Sandbäcken, 653 40 Karlstad

Läs mer

Samhällsskydd Kent Bengtsson/Michael Lindberg 2013-04-16 KFSH/13/0164

Samhällsskydd Kent Bengtsson/Michael Lindberg 2013-04-16 KFSH/13/0164 1 Tillhör område: Utfärdat av: Utfärdat/rev dat: Dnr: Samhällsskydd Kent Bengtsson/Michael Lindberg 2013-04-16 KFSH/13/0164 Filnamn: Godkänt av: Sidor: Giltighet: Tillsynsplan LSO LBE Direktionen 16 11

Läs mer

För en säkrare och tryggare kommun! Handlingsprogram enligt Lagen om Skydd mot Olyckor samt Styrdokument för Kommunens Krisberedskap

För en säkrare och tryggare kommun! Handlingsprogram enligt Lagen om Skydd mot Olyckor samt Styrdokument för Kommunens Krisberedskap För en säkrare och tryggare kommun! Handlingsprogram enligt Lagen om Skydd mot Olyckor samt Styrdokument för Kommunens Krisberedskap Antaget av Kommunfullmäktige 2016-01-DD 1 Innehållsförteckning 1 Inledning...

Läs mer

POLICY & RIKTLINJER. Antaget av kommunfullmäktige 2009-05-26, 40

POLICY & RIKTLINJER. Antaget av kommunfullmäktige 2009-05-26, 40 POLICY & RIKTLINJER Antaget av kommunfullmäktige 2009-05-26, 40 Inledning Denna policy, ska tillämpas inom alla kommunala verksamheter i tillämpliga delar. Vissa verksamheter kan medföra åtgärder utöver

Läs mer

RIKTLINJER FÖR SYSTEMATISKT BRANDSKYDDSARBETE

RIKTLINJER FÖR SYSTEMATISKT BRANDSKYDDSARBETE RIKTLINJER FÖR SYSTEMATISKT BRANDSKYDDSARBETE KOMMUNGEMENSAMT STYRDOKUMENT Dnr KS/2012:40 2012-01-27 Version 1 Handläggare Eva Hamberg Kommunledningskontoret Innehåll 1 Inledning... 5 1.1 Bakgrund och

Läs mer

Egenkontroll för 2010 Nämndsvis redovisning Uppföljning och utvärdering av mål, Handlingsprogram skydd mot olyckor (KF 2008-11-24 151)

Egenkontroll för 2010 Nämndsvis redovisning Uppföljning och utvärdering av mål, Handlingsprogram skydd mot olyckor (KF 2008-11-24 151) Egenkontroll för 2010 Nämndsvis redovisning Uppföljning och utvärdering av mål, Handlingsprogram skydd mot olyckor (KF 2008-11-24 151) Ordningsföljd: - gemensamma mål för samtliga er mål för - kommunstyrelsen

Läs mer

Introduktion till professionell fastighetsförvaltning i Landskrona

Introduktion till professionell fastighetsförvaltning i Landskrona Introduktion till professionell fastighetsförvaltning i Landskrona 1 Innehåll Tillsammans utvecklar vi staden! Byggnation och underhåll 4 Boendemiljö och hälsa 8 Brandskydd och säkerhet 12 Landskrona är

Läs mer

Arbetsmetodik för tillsynsarbete inom Skåne NordVäst Räddning

Arbetsmetodik för tillsynsarbete inom Skåne NordVäst Räddning Arbetsmetodik för tillsynsarbete inom Skåne NordVäst Räddning Version 2011:1 1 INLEDNING... 5 1.1 Bakgrund... 5 1.2 Mål och syfte med tillsynshandboken... 5 1.3 Avgränsningar... 5 2 LAGSTIFTNING... 7 2.1.1

Läs mer

Årsuppföljning kommunernas uppgifter enligt lagen om skydd mot olyckor (LSO)

Årsuppföljning kommunernas uppgifter enligt lagen om skydd mot olyckor (LSO) Årsuppföljning 2012 - kommunernas uppgifter enligt lagen om skydd mot olyckor (LSO) MSB och Länsstyrelserna genomför årligen en uppföljning av kommunernas uppgifter enligt lagen (2003:778) om skydd mot

Läs mer

Metodstöd 1. - Tillsyn över kommunernas preciserade skyldigheter. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 1 (43) Datum

Metodstöd 1. - Tillsyn över kommunernas preciserade skyldigheter. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 1 (43) Datum samhällsskydd och beredskap 1 (43) Tillsynsenheten Björn Johansson 010-2405237 bjorn.johansson2@msbmyndigheten.se Metodstöd 1 - Tillsyn över kommunernas preciserade skyldigheter samhällsskydd och beredskap

Läs mer

Yttrande över Reformen skydd mot olyckor en uppföljning

Yttrande över Reformen skydd mot olyckor en uppföljning Landstingsstyrelsens förvaltning Administration 1 (6) Handläggare: Hendry Andersson Rickard Fröling Locum AB Landstingsstyrelsen Yttrande över Reformen skydd mot olyckor en uppföljning med förslag till

Läs mer

Handlingsprogram för skydd mot olyckor i Härjedalens kommun

Handlingsprogram för skydd mot olyckor i Härjedalens kommun Handlingsprogram för skydd mot olyckor i Härjedalens kommun Antagen av kommunfullmäktige 2008-04-02 50 Innehåll Bakgrund...3 Inventering av områden med risk för olyckor som kan leda till räddningstjänstinsats...4

Läs mer

Information till allmänheten avseende Svenska Lantmännen Spannmål, Norrköping, enligt 3 kap 6 Förordning (2003:789) om skydd mot olyckor.

Information till allmänheten avseende Svenska Lantmännen Spannmål, Norrköping, enligt 3 kap 6 Förordning (2003:789) om skydd mot olyckor. Datum Namn, titel, telefon 2015-08-11 RÖG- Samuel Andersson, Brandingenjör 010-4804012 Information till allmänheten avseende Svenska Lantmännen Spannmål, Norrköping, enligt 3 kap 6 Förordning (2003:789)

Läs mer

Bränder och brandskydd i flerfamiljsbostäder

Bränder och brandskydd i flerfamiljsbostäder Varje dag brinner tre bostäder i Stockholms län. Det kostar mycket pengar och skapar onödigt lidande. Vad kan vi tillsammans göra åt det? Bränder och brandskydd i flerfamiljsbostäder Stefan Wittberg 2

Läs mer

Skriftlig redogörelse av brandskydd

Skriftlig redogörelse av brandskydd Stenungsunds kommun Skriftlig redogörelse av brandskydd Räddningstjänsten i Stenungsund Gesällgatan 6 444 32 STENUNGSUND tel: 0303-681 05 e-post: raddning@stenungsund.se Skriftlig redogörelse Bakgrund

Läs mer

Ärendets Första giltig- Diarieplandiarienummer

Ärendets Första giltig- Diarieplandiarienummer Ärendets Första giltig- Diarieplandiarienummer hetsdatum beteckning 109/05 2005-04-25 170 HANDLINGSPROGRAM FÖR SKYDD MOT OLYCKOR Lag (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO) ersatte den 1 januari 2004 räddningstjänstlagen

Läs mer

Vill du rädda ditt och andras liv? Ta del av vad Västra Sörmlands Räddningstjänst kan erbjuda för utbildningar!

Vill du rädda ditt och andras liv? Ta del av vad Västra Sörmlands Räddningstjänst kan erbjuda för utbildningar! Vill du rädda ditt och andras liv? Ta del av vad Västra Sörmlands Räddningstjänst kan erbjuda för utbildningar! 1 Innehåll Brandinstruktörsutbildning... 3 Brandombud... 4 Brandutbildning... 5 Information

Läs mer

Plan för Dorotea kommuns brand- förebyggande tillsynsarbetet

Plan för Dorotea kommuns brand- förebyggande tillsynsarbetet A Plan för Dorotea kommuns brand- förebyggande tillsynsarbetet 2016-2018 Antagen av Kommunfullmäktige 2016-00-00 000 Diarienummer 2016.0087.171 1 Innehåll 1. Inledning och bakgrund... 2 1.1 Tillsyn enligt

Läs mer

Det är också viktigt att tydliggöra ansvar mellan ägare och nyttjanderättshavare.

Det är också viktigt att tydliggöra ansvar mellan ägare och nyttjanderättshavare. Avser Ingående delar i systematiskt brandskyddsarbete Framtaget av Mats Balder Fastställt av Anders Finn Nr F/02 B Avdelning Förebyggande Datum 13.07.01 Ersätter nr Datum 13.01.10 Gäller fr.o.m. 15.01.01

Läs mer

Brandsäkerhet under byggtiden- är det ett problem? Brandskyddsföreningen 1. 2010-11-20

Brandsäkerhet under byggtiden- är det ett problem? Brandskyddsföreningen 1. 2010-11-20 Brandsäkerhet under byggtiden- är det ett problem? 1. 2010-11-20 2. 2010-11-20 Trend Byggnadsplats 25 20 15 10 5 0 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 3. 2010-11-20 Brandorsaker

Läs mer

Räddningstjänstens riskanalys Metodik Jönköpingsmodellen

Räddningstjänstens riskanalys Metodik Jönköpingsmodellen Räddningstjänstens riskanalys Metodik Jönköpingsmodellen Riskanalysen syftar till att kartlägga och värdera de risker som kan föranleda räddningsinsats med akut skadeverkan på människor, egendom och miljö

Läs mer

BRANDSKYDDSPOLICY. Antaget av kommunfullmäktige 050331 Reviderad Ks 2008-10-28 129

BRANDSKYDDSPOLICY. Antaget av kommunfullmäktige 050331 Reviderad Ks 2008-10-28 129 BRANDSKYDDSPOLICY Antaget av kommunfullmäktige 050331 Reviderad Ks 2008-10-28 129 Inledning Denna policy, ska tillämpas inom alla kommunala verksamheter i tillämpliga delar. Vissa verksamheter kan medföra

Läs mer

Handlingsprogram för Örkelljunga kommun

Handlingsprogram för Örkelljunga kommun Översiktsblad Örkelljunga kommun och Lagen om Skydd mot Olyckor Handlingsprogram för Örkelljunga kommun Översiktsblad SFS 2003:778 Lag om skydd mot olyckor (LSO) föreskriver att kommunerna ska arbeta med

Läs mer

Denna presentation är gjord av Räddningstjänsten Karlstad regionen, men formgivningen är ändrad och anpassad till Aktiv mot brand.

Denna presentation är gjord av Räddningstjänsten Karlstad regionen, men formgivningen är ändrad och anpassad till Aktiv mot brand. Denna presentation är gjord av Räddningstjänsten Karlstad regionen, men formgivningen är ändrad och anpassad till Aktiv mot brand. Även vissa bilder är utbytta. Skäligt brandskydd i bostäder Uppgiften:

Läs mer

Handlingsprogram för förebyggande verksamhet. till skydd mot olyckor

Handlingsprogram för förebyggande verksamhet. till skydd mot olyckor 1(12) STYRDOKUMENT DATUM 2012-02-28 Handlingsprogram för förebyggande verksamhet till skydd mot olyckor Dokumenttyp Dokumentnamn Fastställd/upprättad Beslutsinstans Giltighetstid Handlingsprogram Handlingsprogram

Läs mer

HANDLINGSPROGRAM FÖR SKYDD MOT OLYCKO R

HANDLINGSPROGRAM FÖR SKYDD MOT OLYCKO R 2015-11-16 HANDLINGSPROGRAM FÖR SKYDD MOT OLYCKO R 2015-2018 Innehåll 1 Inledning... 4 2 1.1 Lag om skydd mot olyckor... 4 1.2 Nationella mål... 4 1.3 Syftet med handlingsprogrammet... 5 2 Riskanalys...

Läs mer

Vårt jobb är din säkerhet

Vårt jobb är din säkerhet Vårt jobb är din säkerhet Tärnsjö Ransta Möklinta Hedåker Sala Heby Östervåla Räddningstjänsten Sala-Heby, Väsbygatan 1, Box 304, 733 25 Sala Välkommen till Räddningstjänsten Sala-Heby Räddningstjänsten

Läs mer

Verksamhetsplan 2015. Räddningstjänsten Östra Götaland. Antagen: Juni 2014 av Förbundsdirektören

Verksamhetsplan 2015. Räddningstjänsten Östra Götaland. Antagen: Juni 2014 av Förbundsdirektören Verksamhetsplan 2015 Räddningstjänsten Östra Götaland Antagen: Juni 2014 av Förbundsdirektören Verksamhetsplan 2015 Verksamhetsplanen är indelad i fem områden; Verksamhet, Ekonomi, Personal, Utveckling

Läs mer

Handlingsprogram för Västra Sörmlands Räddningstjänst

Handlingsprogram för Västra Sörmlands Räddningstjänst Handlingsprogram för Västra Sörmlands Räddningstjänst Direktionens vilja 2012-2015 Antaget 2012-04-26 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 1 INLEDNING... 2 ANSVAR... 3 OMVÄRLDSBESKRIVNING... 4

Läs mer

Information till allmänheten avseende E.ON Gas Sverige AB, enligt 3 kap 6 Förordning (2003:789) om skydd mot olyckor.

Information till allmänheten avseende E.ON Gas Sverige AB, enligt 3 kap 6 Förordning (2003:789) om skydd mot olyckor. Datum Namn, titel, telefon 2015-08-11 RÖG- Samuel Andersson, Brandingenjör 010-4804012 Information till allmänheten avseende E.ON Gas Sverige AB, enligt 3 kap 6 Förordning (2003:789) om skydd mot olyckor.

Läs mer

Handlingsprogram

Handlingsprogram Handlingsprogram 2016-2020 Detta Handlingsprogram beskriver Varbergs och Falkenbergs kommuners övergripande arbete inom området Skydd mot olyckor. RÄDDNINGSTJÄNSTEN VÄST Sida 1 Räddningstjänsten Västs

Läs mer

Riktlinjer för hantering av brandfarlig vara

Riktlinjer för hantering av brandfarlig vara Riktlinjer för hantering av brandfarlig vara Skapad: 2008-10-15 Senast ändrad: 2010-09-15 R.7.4 Riktlinjer för Lars Eliasson/Thomas Thid Karin Sjöndin Lars Eliasson 2010-09-15 2(7) Innehållsförteckning

Läs mer

FÖR KOMMUNENS OLYCKSFÖREBYGGANDE- OCH UTRYCKANDE VERKSAMHET

FÖR KOMMUNENS OLYCKSFÖREBYGGANDE- OCH UTRYCKANDE VERKSAMHET FÖR KOMMUNENS OLYCKSFÖREBYGGANDE- OCH UTRYCKANDE VERKSAMHET 1 Inledning...3 1.1 Lag om skydd mot olyckor...3 1.2 Bakgrund...3 1.2.1 Allmänt...3 1.2.2 Riskbild...4 1.2.3 Kommunens olycksförebyggande arbete...4

Läs mer

Preliminär statistik räddningsinsatser Värnamo kommun 2017

Preliminär statistik räddningsinsatser Värnamo kommun 2017 Preliminär statistik räddningsinsatser Värnamo kommun 2017 Räddningstjänsten den 28 december 2018 Skriven av: Pär Liljekvist Preliminär statistik räddningsinsatser Värnamo kommun 2017 Sammanfattning Räddningstjänstens

Läs mer