2015 års fastighetstaxering av småhus

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "2015 års fastighetstaxering av småhus"

Transkript

1 Rådgivningsavdelningen informerar om 2015 års fastighetstaxering av småhus Villaägarnas Riksförbund 2014 Detta informationsmaterial är upphovsrättsligt skyddat enligt lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk. Varje eftertryck och/eller kopiering utan tillåtelse av Villaägarnas jurister eller behörig firmatecknare för Villaägarna är strängt förbjudet. Informationsmaterialet är endast avsett att fungera som generell vägledning. För råd i specifika ärenden rekommenderar Villaägarna att kontakt tas med Villaägarnas jurister alternativt annan juridisk expertis.

2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. FÖRORD INLEDNING Tidplan för 2015 års fastighetstaxering Kommunal fastighetsavgift VÄRDERING INFÖR FASTIGHETSTAXERINGEN TAXERINGSFÖRSLAG ELLER ALLMÄN FASTIGHETSDEKLARATION TAXERINGSENHET OCH VÄRDERINGSENHET Småhusenhet RIKTVÄRDE Värdefaktorer för byggnaden Värdefaktorer för tomtmarken RIKTVÄRDE FÖR SMÅHUS Storlek Ålder Standard Huvudområde Exteriör Antal standardpoäng Huvudområde Energihushållning Antal standardpoäng Huvudområde Kök Antal standardpoäng Underhålls- och ombyggnadsstandard Antal standardpoäng Huvudområde Sanitet Antal standardpoäng Huvudområde Övrig interiör Antal standardpoäng Jämkning Byggnadskategori Fastighetsrättsliga förhållanden Riktvärde för värderingsenhet omfattande byggnad för småhus Exempel på uträkning av riktvärdet för småhusbyggnad RIKTVÄRDE FÖR TOMTMARK Storlek Vatten och avlopp Fastighetsrättsliga förhållanden Villaägarnas Riksförbund

3 8.4. Typ av bebyggelse Närhet till strand Beräkning av riktvärde för tomtmark Exempel på uträkning av riktvärdet för tomtmarken JUSTERING FÖR SÄREGNA FÖRHÅLLANDEN Värderingsmetoder Direkt metod Indirekt metod Värdefaktorer som kan ge justering för säregna förhållanden Radon Bristfällig ventilation Byggnadsskador Kulturhistoriskt intressanta småhus Eftersatt underhåll Onormala drifts- och underhållskostnader i framtiden Vägrat rivningslov och rivningsförbud Skyddsbestämmelser/skyddsföreskrifter Påtagligt eftersatt underhåll Låg takhöjd Lokaldel Värdefulla komplementhus Fördröjd exploatering Extraordinära grundläggningsförhållanden Topografi, orientering i vädersträck, fornlämningar, sankmark, skafttomt m.m Trädgårdsanläggningar Tillgång till väg eller gata Gatukostnader Kostnad för el-anslutning Servitut Buller, damm, avgaser, ljus och skakningar Kraftledningar Sjöutsikt Strandens attraktivitet Swimmingpool utomhus VAD HÄNDER EFTER DEN 3 NOVEMBER 2014? Villaägarnas Riksförbund

4 10.1. Skatteverkets möjligheter till omprövning MÖJLIGHETER ATT BEGÄRA OMPRÖVNING OCH ÖVERKLAGA YTTERLIGARE INFORMATION BILAGA 1: MALL FÖR ATT ÖVERKLAGA FASTIGHETSTAXERINGEN VILLAÄGARNAS FRIA RÅDGIVNING - KOSTNADSFRI RÅDGIVNING TILL ALLA MEDLEMMAR Villaägarnas Riksförbund

5 1. FÖRORD Informationsskriften är till för att ge utförlig information om fastighetstaxering, som är ett till stora delar komplicerat förfarande. Skriften är tänkt att fungera som uppslagsverk för att kunna ge svar på förhållandevis komplicerade frågor kring fastighetstaxering, t.ex. vad som krävs för lägre taxeringsvärde p. g. a. radon, buller eller närhet till kraftledning. Informationsskriften innehåller därför till viss del mycket utförlig och komplicerad information, som inte berör samtliga småhusägare. Villaägarnas Riksförbund

6 2. INLEDNING Allmän fastighetstaxering skall äga rum vart sjätte år. Genom ett riksdagsbeslut i december 2001 slopades omräkningsförfarandet fr.o.m. år Istället ska förenklade fastighetstaxeringar för småhus ske fr.o.m. år 2006 med sex års intervall års fastighetstaxering är en allmän fastighetstaxering. Avsikten med 2015 års allmänna fastighetstaxering är att värdena skall återspegla den genomsnittliga marknadsvärdenivån år Särskild fastighetstaxering sker under de år då allmän eller förenklad fastighetstaxering inte sker. Därvid ändras den taxering som bestämts vid allmän eller förenklad fastighetstaxering. Särskild fastighetstaxering görs endast om det föreligger grund för nytaxering, t.ex. om en tomt har bebyggts eller villan har rivits eller byggts ut. Syftet med fastighetstaxeringen är att fastställa taxeringsvärdet till 75 procent av marknadsvärdet, det pris fastigheten sannolikt skulle ha betingat vid en försäljning på allmänna marknaden. Skatteverket ser helst att deklarationen sker genom e-tjänsten fastighetsdeklaration, småhus på TIDPLAN FÖR 2015 ÅRS FASTIGHETSTAXERING 15 oktober 2014 fastighetsägare som inte fått ett taxeringsförslag eller en fastighetsdeklaration bör lämpligen kontakta Skatteverket. 3 november 2014 sista dag då fastighetsdeklarationen alternativt synpunkter på taxeringsförslaget ska ha kommit Skatteverket tillhanda. juli 2015 Skatteverket underrättar fastighetsägarna om de nya taxeringsvärdena i början av juli december 2020 sista dag som begäran av omprövning och överklagande till förvaltningsrätt får ha kommit in. Begäran om anstånd bör göras senast 10 dagar före den 3 november 2014 för att den ska hinna behandlas innan senaste deklarationsdatum. Allra senast ska anstånd begäras den 3 november KOMMUNAL FASTIGHETSAVGIFT Beskattningsåret 2007 var det sista året då fastighetsskatt användes för att beskatta småhusfastigheter. Fr.o.m. beskattningsåret 2008 har fastighetsskatten bytts ut mot den kommunala fastighetsavgiften. Vissa undantag finns dock, som fortfarande beskattas med fastighetsskatt. Den kommunala fastighetsavgiften uppgår för småhus med tillhörande tomtmark till ett högstabelopp om kr per år (inkomståret 2014). Kostar det mindre att betala 0,75 procent av taxeringsvärdet i kommunal fastighetsavgift, får man göra det istället. Villaägarnas Riksförbund

7 Det finns en specialregel för nybyggda småhus, som innebär att de första fem åren är avgiftsfria medan avgiften de följande fem åren blir halva högstabeloppet (för närvarande kr) eller högst 0,375 procent av det totala taxeringsvärdet för fastigheten. Vissa personer kan få skattereduktion för fastighetsavgift för permanentbostäder, som de har ägt och varit bosatta i under hela beskattningsåret. De som ska kunna tillgodoräknas skattereduktion är fysiska personer som har fyllt 65 år vid ingången av året före taxeringsåret eller som under året före taxeringsåret har uppburit sjuk- eller aktivitetsersättning. Samma sak gäller om man under inkomståret har fått ersättning enligt lagstiftning om social trygghet i en annan stat inom det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES), om ersättningen betalas ut enligt grunder som är jämförbara med vad som gäller för sjuk- eller aktivitetsersättning. Fastighetsavgiften begränsas till 4 procent av inkomsten, dock lägst till ett spärrbelopp om kr för inkomståret Skattereduktionen ges inte om ägaren har avlidit under inkomståret. Från beskattningsåret 2009 höjs högstabeloppet med förändringen av inkomstbasbeloppet. Samma sak gäller för spärrbeloppet för dem som får skattereduktion. 3. VÄRDERING INFÖR FASTIGHETSTAXERINGEN Grundläggande vid fastighetstaxering är indelningen i geografiska områden, s.k. värdeområden. Det finns tals värdeområden i landet. Värdeområdena är avgränsade så att de fastigheter som ligger inom samma område taxeras efter samma grunder. Vid förberedelsearbetet, som i huvudsak utförs av Lantmäteriverket, sker en insamling av de köp som skett under år Vid behov korrigeras köpeskillingarna så att de motsvarar den marknadsvärdenivå som i genomsnitt gällde under år Anledning härtill är att taxeringsvärdenivån år 2015 skall återspegla den prisnivån som gällde två år före taxeringsåret under det s.k. nivååret, d. v. s. år Köp som inte är representativa sållas bort, t.ex. högre pris p. g. a. affektionsvärde eller lägre pris p. g. a. släktskap. Även topp- och bottenpriser, som inte motsvarar det verkliga marknadsvärdet sållas bort. Detta sker bl.a. när en fastighet av impulsivitet har köpts alldeles för dyrt eller av obetänksamhet sålts på tok för billigt. När gallringen och omräkningen är genomförd är det dags för provvärderingen. Med utgångspunkt i provvärderingen tas fram riktvärdeangivelser, andra bestämmelser och förtydliganden m.m. samt görs indelning i värdeområden. Målet är att taxeringsvärdena inom respektive värdeområde skall utgöra 75 procent av marknadsvärdet. Som framgår av den ovan beskrivna arbetsmetoden gäller inte taxeringen varje enskild fastighet utan bygger på en schablon i området. Det innebär att vissa fastigheter inom ett värdeområde kan få ett taxeringsvärde, som är något högre än 75 procent av marknadsvärdet medan några får ett taxeringsvärde som ligger något under 75 procent av marknadsvärdet. Den arbetsgång och värderingsmetod som används vid fastighetstaxeringen är fastlagd i fastighetstaxeringslagen, vilket innebär att förberedelsearbetet följer samma mönster runt om i landet. De skillnader i taxeringsvärdenivån som uppstår i olika delar av landet beror på skillnader i marknadspriset, dvs. vad som har betalts för fastigheterna inom värdeområdet. Villaägarnas Riksförbund

8 4. TAXERINGSFÖRSLAG ELLER ALLMÄN FASTIGHETSDEKLARATION Om det finns tillfredsställande uppgiftsunderlag i Skatteverkets register för att beräkna taxeringsvärde, erhåller du ett taxeringsförslag (vit blankett). I förslaget redovisas samtliga faktorer som leder fram till det redovisade taxeringsvärdet. Om allt stämmer, behöver du inte göra något mer, inte ens skicka in blanketten till Skatteverket. Har Du däremot synpunkter på taxeringsförslaget skall ändringar och tillägg göras senast den 3 november För att göra en ändring senare måste du begära omprövning av beslutet. I de fall då Skatteverket inte har tillräckligt med uppgifter i sina register för att föreslå ett taxeringsvärde, skall Du lämna allmän fastighetsdeklaration (grön blankett). Skatteverket vill ha in deklarationen senast den 3 november Om du inte har erhållit något taxeringsförslag eller allmän fastighetsdeklaration den 15 oktober 2014, kontakta Skatteverket. 5. TAXERINGSENHET OCH VÄRDERINGSENHET Med taxeringsenhet avses vad som skall taxeras för sig. Taxeringsenhet med småhus och tomtmark för småhus betecknas småhusenhet. I sådan taxeringsenhet kan förutom värdet av småhus och tomtmark ingå värdet av del i samfällighet SMÅHUSENHET Ett småhus är en byggnad som är inrättad till bostad åt en eller två familjer. Enligt Skatteverkets allmänna råd gäller följande: För att en byggnad ska anses vara inrättad som bostad åt en eller två familjer bör krävas att den är utrustad med för en bostad grundläggande installationer och bekvämligheter. I undantagsfall kan dessa funktioner vara uppdelade mellan två eller flera byggnader på samma tomt om byggnaderna är inrättade för att tillsammans utgöra bostad åt en familj. Endast byggnader som klassificeras som småhus inklusive komplementhus (garage, förråd, bastu eller annan mindre byggnad) kan utgöra värderingsenhet avseende byggnad på en småhusenhet. En byggnad som innehåller en bostads- och en lokallägenhet (t.ex. frisörsalong) indelas som småhusenhet, om byggnadens värde till övervägande del avser bostaden. Härutöver indelas en bostadsbyggnad för minst tre och högst tio familjer som småhus om byggnaden är belägen på registerfastighet som till någon del upptas av mark för lantbruksändamål. För att en byggnad ska anses vara inrättad som bostad åt en eller två familjer bör krävas att den är utrustad med för en bostad grundläggande installationer och bekvämligheter. I undantagsfall kan dessa funktioner vara uppdelade mellan två eller flera byggnader på samma tomt om byggnaderna är inrättade för att tillsammans utgöra bostad åt en familj. Det förekommer att byggnader på en småhusenhet kan användas för olika ändamål. Om byggnaden inte är inrättad för boende eller utgör ett komplementhus hänförs byggnaden till annan byggnadstyp än småhus, vilket innebär att den inte kan ingå i småhusenhet. Exempel på Villaägarnas Riksförbund

9 sådana byggnader är lagerbyggnader för småhusägarens firma och lastbilsgarage för ägarens åkeri. Om det finns tre eller flera sammanbyggda tvåbostadshus på en fastighet betraktas dessa inte som småhus utan som ett hyreshus. Vid bedömningen av om en byggnad är inrättad till småhus (en eller två familjer) eller hyreshus kan antalet lägenheter tas som utgångspunkt. Med bostadslägenhet avses ett eller flera rum, inrättade för boende, med egen ingång och med kök eller annan kokmöjlighet. En småhusenhet består normalt av två värderingsenheter, en för småhuset och en för marken. I samma värderingsenhet som småhuset kan dock som ovan nämnts även komplementhus som garage, förråd, bastu och annan mindre byggnad ingå. Om det finns flera småhus på en fastighet, utgör enligt huvudregeln varje småhus en egen värderingsenhet. När det på samma tomt finns ett eller flera småhus och dessa har ett sammanlagt värde under kr, ska de inte åsättas något värde. 6. RIKTVÄRDE Taxeringsvärdet för en fastighet bestäms med utgångspunkt i riktvärden, som i sin tur bestäms med utgångspunkt i värdefaktorer, egenskaper som har betydelse för fastighetens marknadsvärde. De värdefaktorer som är aktuella för småhus anges nedan VÄRDEFAKTORER FÖR BYGGNADEN Värdefaktorerna som gäller för småhus är följande: Storlek - bestäms med hänsyn till ytan av småhusets boutrymmen och biutrymmen. Ålder - ger uttryck för småhusets sannolika återstående livslängd. Denna bestäms utifrån småhusets nybyggnadsår, omfattningen av tillbyggnader och sådana ombyggnader som innebär en utökning av boutrymme samt tidpunkten för dessa. Standard - bestäms med hänsyn till småhusets byggnadsmaterial och utrustning. Byggnadskategori - friliggande småhus, kedjehus eller radhus. Fastighetsrättsliga förhållanden - om tomtmarken utgör självständig fastighet eller inte. När tomtmarken inte utgör självständig fastighet och inte ligger inom ett grupphusområde 1, skall hänsyn även tas till möjligheten att tomtmarken kan bilda egen fastighet. Värdeordning - husets ordningsnummer i värdehänseende inom tomten. Det mest värdefulla huset hänförs till klass I och övriga småhus på tomten till klass II. Samtliga värdefaktorer med undantag för värdefaktorn storlek indelas i klasser. Indelningen i klasser görs på samma sätt i hela Sverige. Det finns ett rekommenderat riktvärde för varje kombination av klassindelningsdata. Lägets betydelse för värdet av ett småhus beaktas genom 1 För definition av grupphusområde, se kapitel 7.5. Villaägarnas Riksförbund

10 indelningen i värdeområden och den för varje område gällande S-nivåfaktorn. Taxeringsvärdet för småhus räknas schablonmässigt fram genom jämförelse med ett normhus (normenheten), varmed avses ett småhus som har uppförts under det sjuttonde året före den allmänna fastighetstaxeringen är av normal storlek (125 kvadratmeter) har normal standard (31 standardpoäng) är friliggande utgör det enda småhuset på en tomt som är självständig fastighet inte är om- eller tillbyggt VÄRDEFAKTORER FÖR TOMTMARKEN Värdefaktorerna för tomtmark till småhus är Storlek - tomtmarkens areal. Vatten och avlopp - med vatten och avlopp avses i vilken utsträckning och på vad sätt tomtmarken har tillgång till vatten och avlopp. Fastighetsrättsliga förhållanden - om tomtmarken utgör självständig fastighet, eller inte. När tomtmarken inte utgör självständig fastighet, som inte ligger i ett grupphusområde, skall hänsyn även tas till möjligheten att tomtmarken kan bilda egen fastighet. Typ av bebyggelse - om tomtmarken är bebyggd med eller är avsedd att bebyggas med friliggande småhus, kedjehus eller radhus. Närhet till strand - tomtmarkens läge i förhållande till strand. Värdefaktorerna indelas i klasser förutom värdefaktorn storlek. Klassindelningen är identisk för hela landet. Lägets betydelse för tomtmarkens värde beaktas genom indelningen i värdeområden och det för varje värdeområde gällande värdet för normaltomten, som är en tomt med särskilt angivna genomsnittliga egenskaper. Hur normaltomten ser ut varierar mellan värdeområdena. Normaltomten är dock aldrig hänförlig till klassen strand eller strandnära. Din tomts värde räknas fram utifrån hur mycket den avviker från normaltomten. 7. RIKTVÄRDE FÖR SMÅHUS En fastighets taxeringsvärde bestäms utifrån riktvärden, som i sin tur bestäms med utgångspunkt i värdefaktorer, egenskaper som har betydelse för fastighetens marknadsvärde. Ett småhus taxeringsvärde bestäms som summan av riktvärdena för tomt och byggnad, Villaägarnas Riksförbund

11 eventuellt efter justering för säregna förhållanden 2. Riktvärdet för småhuset (fastighetens byggnadsdel) bestäms på sätt angivet i förevarande kapitel. I kapitel 8 tar vi upp hur riktvärdet bestäms för tomtmarken STORLEK Värdefaktorn storlek anges som småhusets värdeyta. Den utgörs av summan av småhusets boyta jämte ett tillägg motsvarande 20 procent av sådan biyta som kan nås inifrån småhuset genom dörr eller liknande. Tillägget för biyta får maximalt uppgå till 20 kvadratmeter. När takhöjden är mellan 1,9 och 2,1 m, kan justering för säregna förhållanden aktualiseras. Utrymmen med en takhöjd under 1,9 m mäts inte, varför de inte heller kan utgöra boyta eller biyta. För information om hur justering för säregna förhållanden görs vid låg takhöjd, jfr kapitel I värdeytan ingår inte heller utrymmen i eventuell lokaldel, vilken dock kan beaktas genom justering för säregna förhållanden, se kapitel ÅLDER Åldern ger uttryck för hur mycket av husets sannolika återstående livslängd som återstår. Värdefaktorn ålder anges med värdeår. Hur värdeåret räknas ut, framgår av exemplet nedan. Exempel: En byggnad är ursprungligen uppförd år Då var boytan 60 kvadratmeter. År 1970 byggdes 40 kvadratmeter till. Total boyta är således 100 kvadratmeter. Jämkat värdeår = 1930 * (60/100) * (40/100) = 1946 Observera att för byggnader uppförda 1929 och tidigare, anges 1929 som nybyggnadsår STANDARD Småhusets byggnadsmaterial och utrustning avgör hur standardklassificeringen skall ske. Skulle huset ha två lägenheter, redovisas standarden för lägenheten med högst standard. Avvikelser i standarden mellan lägenheterna redovisas under övriga upplysningar i deklarationsblanketten. Standarden bestäms efter hur många standardpoäng huset har. Ju bättre standard, desto högre taxeringsvärde. Det finns fem huvudområden för standard: Exteriör Energihushållning Kök Sanitet Övrig interiör Antalet standardpoäng fördelar sig enligt följande: Huvudområde Exteriör Antal standardpoäng 2 Se kapitel 9 Villaägarnas Riksförbund

12 Fasadbeklädnad Minst hälften av den sammanlagda fasadytan består av - tegel eller stenmaterial 4 - trä, puts, fibercement plåt eller plast 3 Garage - finns på tomten eller i byggnaden (inte källarplanet), - med plats för en bil 2 - med plats för två eller flera bilar 4 Carport Carport finns på tomten 1 Underhålls- och ombyggnadsstandard Fasadbeklädnaden är till mer än hälften utbytt år 2003 eller senare - ja 3 - nej 0 Takbeläggningen är till mer än hälften utbytt år 2003 eller senare - ja 3 - nej 0 Maximal delsumma Exteriör 15 Vid poängberäkningen för huvudområdet energihushållning bör följande iakttas enligt Skatteverket: Stomme: Endast bärande väggar ovan mark (inte grunden) klassificeras som stomme. Fasadbeklädnad: Den del av fasaden som utgörs av fönster och dörrar medräknas inte i fasadytan. Mexitegel anses som tegel. Timrade hus anses som hus med träfasad. Garage: Om garage endast finns i källarplan, anses det som att garage saknas på tomten. Samma sak gäller när garage endast finns i gemensamhetsanläggning eller hyrs av en ekonomisk förening. Det görs ingen skillnad på varm- och kallgarage. Skulle flera typer av garage finnas på fastigheten, ska det alternativ redovisas som ger den högsta poängen. Carport: Med carport avses biluppställningsplats under tak. Väggar saknas helt eller delvis. Underhålls- och ombyggnadsstandard: Om huset är byggt 2003 eller senare anses fasadbeklädnaden eller takbeläggningen inte vara utbytt. Huvudområde Energihushållning Antal standardpoäng El El finns indragen 4 Fönster Minst hälften av den sammanlagda fönsterytan utgörs av - två eller treglasfönster 2 - andra fönstertyper 0 Villaägarnas Riksförbund

13 Uppvärmning Uppvärmningssystem finns 3 - Uppvärmningssystem saknas eller uppvärmningen sker enbart med vedspis, kakelugn, fristående elradiatorer eller luftvärmepump utan luftkanaler mellan rummen 0 Underhålls- och ombyggnadsstandard Elsystemet är utbytt 2003 eller senare 3 Maximal delsumma Energihushållning 12 Vid poängberäkningen för huvudområdet energihushållning bör följande iakttas enligt Skatteverket: - El: El bör anses indragen då installationen är ansluten till det lokala elnätet. - Fönster: Till tvåglasfönster bör inte räknas sådana fönster där innerbågen är löstagbar, s.k. sommarfönster. - Uppvärmning: Om huset värms upp enbart med vedspis, kakelugn, fristående elradiatorer eller liknande anordningar, bör det anses sakna system för uppvärmning. - Underhålls- och ombyggnadsstandard: Om huset är byggt 2003 eller senare bör elsystemet inte anses vara utbytt. Huvudområde Kök Antal standardpoäng Utrustning m.m. - Enkel standard 3 - Normal standard 6 - Hög standard 9 Ett kök med enkel standard är mycket litet och sparsamt utrustat, t.ex. en kokvrå, ett pentry eller ett mindre, äldre kök eller ett kök i ett enkelt fritidshus. De flesta har ett kök med normal standard. Det är inte både påkostat och modernt, och inte heller mycket litet och enkelt. Hög standard är svarsalternativet för påkostade kök i såväl permanenthus som fritidshus. Underhålls- och ombyggnadsstandard Antal standardpoäng Köksinredningen (skåp, bänkar och liknande) är utbytt 2009 eller senare 3 Maximal delsumma Kök 12 Underhålls- och ombyggnadsstandard: Om huset är byggt 2003 eller senare anses köksinredningen inte vara utbytt. Villaägarnas Riksförbund

14 Huvudområde Sanitet Antal standardpoäng Vatten I huset finns indraget - åretruntvatten 4 - sommarvatten 3 Bad, dusch och WC I bostadsplan (inkl. sluttningsvåning) finns - ett bad- eller duschutrymme 1 - två eller flera bad- eller duschutrymmen 2 Bad- eller duschutrymme saknas eller finns i källarvåning 0 WC finns 3 Tvättutrustning Särskilt utrymme större än 4 kvm finns inrättat för tvätt och klädvård, t.ex. tvättstuga eller grovkök 1 Underhålls- och ombyggnadsstandard Mer än hälften av vatten- och avloppsstammarna i huset är utbytta 2003 eller senare 3 Sanitetsutrustningen, golvbeläggningen och väggmaterialet i det största bad- eller duschutrymmet är i allt väsentligt utbytt 2009 eller senare 3 Maximal delsumma Sanitet 16 Vid poängberäkningen för huvudområdet sanitet bör enligt Skatteverkets allmänna råd följande iakttas. - Vatten: Med sommarvatten bör avses att indraget vatten i huset är tillgängligt endast under den frostfria delen av året. - WC: Med wc bör avses endast vattenspolad toalett. - Utrymme för tvätt och klädvård: Om tvättmaskin är placerad t.ex. i pannrum eller liknande utrymme, som inte är inrättat för tvätt, bör utrymmet inte betraktas som särskilt utrymme för tvätt och klädvård. - Underhålls- och ombyggnadsstandard: Om huset är byggt 2003 eller senare bör vatten- och avloppsledningarna inte anses utbytta. Om huset är byggt 2003 eller senare bör sanitetsutrustning, golvbeläggning och väggbeklädnad inte anses utbytta. För att sanitetsutrustning, golvbeläggning och väggmaterial ska anses vara i allt väsentligt utbytt bör följande krävas: a) Av sanitetsutrustningen har minst tre av följande sanitetsvaror bytts ut: badkar, bidé, duschkabin, handfat och toalettstol. b) Av golvbeläggningen har minst 90 % bytts ut. c) Av väggbeklädnaden har minst 90 % bytts ut. Villaägarnas Riksförbund

15 Huvudområde Övrig interiör Antal standardpoäng Öppen spis, gillestuga Öppen spis, kakelugn eller braskamin finns i byggnaden 2 I källare finns gillestuga eller liknande inrett utrymme som - är större än 15 kvm 2 Maximal delsumma Övrig interiör 4 Vid poängberäkningen för huvudområdet övrig interiör bör enligt Skatteverkets allmänna råd följande iakttas. Öppen spis: Poäng för öppen spis, kakelugn eller braskamin bör inte åsättas när rökgångarna är utdömda Jämkning När delsummorna för de olika huvudområdena har beräknats, kan varje delsumma jämkas för sig, om byggnadsmaterial och utrustning i och för sig finns, men är av mycket hög eller mycket låg standard. Jämkning kan även ske enligt 11 SKVFS 2014:04, om annat byggnadsmaterial eller annan utrustning än som anges i kapitel 7.3. är av mycket hög eller mycket låg standard och delsumman för ett eller flera huvudområde därför uppenbarligen ger en felaktig bild av den faktiska standarden Jämkningen får inte medföra att antalet standardpoäng överstiger det maximala antalet standardpoäng, som kan erhållas för huvudområdet. Den får inte heller innebära att standardpoängen för huvudområdet blir mindre än 0. Följande exempel på anledningar till jämkning kan framhållas för de olika huvudområdena. Huvudområdet Exteriör - Teglet i fasaden är av andra sortering. Huvudområde Kök - Avsevärt olika standard mellan två kök som finns i småhuset. - Kök utan fönster i sluttningsvåning. Huvudområde Övrig interiör - Öppen spis eller kakelugn finns i småhuset som i övrigt saknar uppvärmning. - Extrem planlösning. - Extra stor takhöjd. Det går inte att både erhålla jämkning av standarden samtidigt med justering av säregna förhållanden. Normalt sett är anledningarna till jämkning att hänföra till kvalitén, åldern och utförandet på standardhöjande åtgärder angivna under Underhålls och ombyggnadsstandard på aktuella huvudområden, se kapitel 7.3. Justering för säregna förhållanden kan i motsats till jämkningsanledningarna föranledas av t.ex. Villaägarnas Riksförbund

16 1. omedelbart reparationsbehov, för sådana saker som läckande tak, behov av omläggning av ledningar eller andra nödvändiga åtgärder såsom åtgärder för t.ex. radon och mögel. 2. påtagligt eftersatt underhåll. 3. onormalt stora framtida drifts- och underhållskostnader, t.ex. för slott och andra kulturbyggnader BYGGNADSKATEGORI Värdefaktorn byggnadskategori indelas i tre klasser: Friliggande hus (F) Kedjehus (K) Radhus (R) Radhus är en rad om minst tre hus vars bostadsdelar är sammanbyggda direkt med varandra. Kedjehus är ett småhus som inte utgör friliggande hus eller radhus. Enligt Skatteverkets allmänna råd gäller följande: Småhus som är sammanbyggda med varandra genom att garage på respektive fastighet har gemensam yttervägg bör klassificeras som kedjehus. Med kedjehus bör avses även kopplade hus, atriumhus, parhus m.m FASTIGHETSRÄTTSLIGA FÖRHÅLLANDEN Med fastighetsrättsliga förhållanden avses om tomtmarken utgör självständig fastighet eller inte. Om tomtmarken skulle kunna bilda en självständig fastighet, tas hänsyn även till detta när fastigheten ligger inom ett grupphusområde. En tätbebyggd grupp av småhus som uppförts samtidigt eller under en begränsad tidsperiod och som har i huvudsak likartad karaktär benämns grupphusområde. Enligt Skatteverkets allmänna råd gäller följande: Med grupphusområde bör avses ett område som är eller kan bebyggas med minst sex radhus, kedjehus, parhus eller friliggande småhus med likartad utformning, om området är detaljplanelagt. Med begränsad tidsperiod bör avses en treårsperiod. Med byggnader som uppförts samtidigt eller under en begränsad tidsperiod avses att småhusen är eller avses bli uppförda av samma exploatör. Komplementbyggnader i villakvarter, gäststugor av olika slag och fritidshus på arrenderad mark kan dock inte medföra definition som grupphusområde. Fastighetsrättsliga förhållanden - klasser vid ej grupphusområde Klass 1 - Småhus på värderingsenhet för tomtmark som utgör självständig fastighet. Klass 2 - Småhus på värderingsenhet för tomtmark som kan bilda egen fastighet. Klass 3 - Småhus på värderingsenhet för tomtmark som inte kan bilda självständig fastighet. Fastighetsrättsliga förhållanden - klasser vid grupphusområde Villaägarnas Riksförbund

17 Klass 1 Småhus på värderingsenhet för tomtmark som utgör självständig fastighet. Klass 2 Övriga småhus FV-tabell S Värdeordning Fastighetsrättsliga förhållanden Värderingsenhet belägen i Övriga värderingsenheter grupphusområde Klass 1 Klass 2 Klass 1 Klass 2 Klass 3 Klass 1 1,0 0,6 1,0 1,0 0,75 Klass 2 0,7 0,5 0,7 0,5 0,5 Med värdeordning avses husets ordningsnummer i värderingshänseende på tomten. Om ett småhus är det mest värdefulla huset på tomten (värdeordning klass 1), som inte utgör självständig fastighet och värderingsenheten är belägen i ett grupphusområde (fastighetsrättsligt förhållande klass 2, grupphusområde), är en sådan värderingsenhets värde 60 % (0,6) av ett småhus värde på självständig fastighet RIKTVÄRDE FÖR VÄRDERINGSENHET OMFATTANDE BYGGNAD FÖR SMÅHUS Enligt Skatteverkets handbok för fastighetstaxering bestäms riktvärdet för värderingsenhet omfattande byggnad för småhus på följande sätt: R = V * S * Å * N där R = riktvärdet, V = relativa värdet enligt tillämplig SV-tabell vid värderingsenhetens storlek och standard, S = S-nivåfaktor för värdeområdet, Å = åldersfaktorn enligt tillämplig SO-tabell S vid värderingsenhetens ålder och standard och N = omräkningsfaktorn enligt FV-tabell S vid värderingsenhetens fastighetsrättsliga förhållanden och värdeordning. När riktvärdet räknas fram i ovanstående formel, används följande tillvägagångssätt enligt Skatteverkets handbok: 1. Småhusets värde enligt tillämplig SV-tabell beräknas och avrundas nedåt till närmast tusental kronor. Tillämplig tabell väljs med ledning av den för värdeområdet gällande S- nivåfaktorn. 2. Det sålunda avrundade beloppet skall multipliceras med den S-nivåfaktor som gäller för värdeområdet. Produkten avrundas till närmaste lägre tusental kronor. 3. Beloppet enligt punkt 2 multipliceras med den åldersfaktor som kan avläsas för småhuset i SO-tabellen S för värdeområdet. Det beräknade beloppet avrundas till närmast lägre tusental kronor. 4. Beloppet enligt punkt 3 multipliceras med den nedräkningsfaktor som framgår av FVtabellen S. Efter det att en nedräkning av riktvärdet skett enligt punkt 4 utgör det därigenom framräknade beloppet efter avrundning till närmast lägre tusental kronor småhusets riktvärde. Villaägarnas Riksförbund

18 7.7. EXEMPEL PÅ UTRÄKNING AV RIKTVÄRDET FÖR SMÅHUSBYGGNAD Det bekvämaste sättet att räkna ut taxeringsvärdet för ett hus, är att använda Skatteverkets program som finns tillgängligt på Vill du se hur man räknar ut taxeringsvärdet för hand, kan du titta på följande exempel. Ninas och Antons friliggande småhus har värdeår 1970 och har en värdeyta på 96 m 2. Huset har sammanlagt 30 standardpoäng, se kapitel 7.3. Gällande tabellnivå är 4,2. Åldersinverkan är 80. Småhuset är det enda småhuset på tomten och inte beläget i ett grupphusområde. Ninas och Antons småhus står på egen fastighet. Tillämplig nedräkningsfaktor för fastighetsrättsliga förhållanden är 1,0. Nedanstående uträkning följer punkterna under kapitel Enligt tillämplig SV-tabell (1,2-30,0) är grundvärdet av ett hus på 76 m 2 med 30 standardpoäng kr. Ett marginalvärde tillkommer med 640 kr per överstigande kvadratmeter. För 20 m 2 (96-76) tillkommer således 20 * 640 = kr. Summan uppgår till = kr. Denna summa avrundas nedåt till närmaste tusental kr, d.v.s kr. 2. Tillämplig S-nivå (4,2) multipliceras med värdet under punkt * 4,2 = kr. Beloppet avrundas nedåt till närmast lägre tusental kr, d. v. s kr. 3. Åldersfaktorn är 0,82 enligt tabell för åldersinverkan 80. De kr under punkt 2 multipliceras med åldersfaktorn, * 0,82 = kr, vilket avrundas nedåt till närmast lägre tusental kr, kr. 4. Nedräkningsfaktorn multipliceras med värdet under punkt * 1,0 = kr. Riktvärdet för byggnaden är således kr. 8. RIKTVÄRDE FÖR TOMTMARK En fastighets taxeringsvärde bestäms utifrån riktvärden, som i sin tur bestäms med utgångspunkt i värdefaktorer, egenskaper som har betydelse för fastighetens marknadsvärde. Riktvärdet för tomtmarken bestäms på sätt angivet i förevarande kapitel. I kapitel 7 tar vi upp hur riktvärdet bestäms för småhuset (fastighetens byggnadsdel) STORLEK Tomtarealen mäts i kvadratmeter. Vid beräkningen av tomtens värde är utgångspunkten normaltomten för värdeområdet. Om aktuell tomt är större än normaltomten justeras värdet upp. När tomten är mindre än normaltomten justeras värdet ned. Korrigering av värdet får dock endast ske till halva normaltomtens storlek respektive uppåt till dubbla normaltomtens storlek. Även om tomtens storlek är mindre än halva normaltomten respektive större än dubbla normaltomten, blir värdet således inte mindre än för halva normaltomten respektive större än för dubbla normaltomten. Korrigeringsbeloppet i kr per kvadratmeter anges i riktvärdeangivelsen för varje värdeområde för tomtmark. Om korrigeringsbeloppet per kvadratmeter är 100 kr och tomten är 3 De uppgifter som inte framgår av deklarationen, kan man ta reda på via eller genom att ringa till Skatteverket, tel Villaägarnas Riksförbund

19 500 kvadratmeter större än normaltomten, ska tomtens värde justeras upp med 100 * 500 = kr. 8.2 VATTEN OCH AVLOPP Värdefaktorn vatten och avlopp indelas i sex klasser (VA-klasser). Dessa är följande: 1. kommunalt vatten året om och kommunalt WC-avlopp, 2. kommunalt vatten året om och enskilt WC-avlopp. Enskilt vatten året om och kommunalt WC-avlopp, 3. enskilt vatten året om och enskilt WC-avlopp, 4. kommunalt eller enskilt vatten året om. Ej WC-avlopp, eller 5. kommunalt eller enskilt vatten under endast en del av året (sommarvatten). Vatten och/eller avlopp i annan kombination än som har förts till klasserna Ej vatten och ej WC-avlopp. Enligt 11 SKVFS 2014:04 gäller följande: Med kommunalt vatten och/eller kommunalt wc-avlopp avses anslutning till kommunal vatten- och/eller avloppsanläggning. Med kommunal anläggning avses sådan vatten- och avloppsanläggning som omfattas av lag (2006:412) om allmänna vattentjänster. Med enskilt vatten och/eller enskilt wc-avlopp avses anslutning till enskild vatten- och/eller avloppsanläggning. Med enskild anläggning avses annan än kommunal anläggning för vattenförsörjning och wc-avlopp. Enskild anläggning kan omfatta en eller flera fastigheter." 8.3. FASTIGHETSRÄTTSLIGA FÖRHÅLLANDEN Med fastighetsrättsliga förhållanden för tomtmark avses om tomtmarken utgör självständig fastighet eller inte. Om tomtmarken inte utgör självständig fastighet skall även möjligheten beaktas att tomtmarken kan bilda egen fastighet. Sistnämnda gäller dock inte tomter inom grupphusområden. Fastighetsrättsliga förhållanden bestäms med hänsyn till om värderingsenheten för tomtmarken utgör självständig fastighet eller inte. Fastighetsrättsliga förhållanden - klasser vid ej grupphusområde Klass 1 Tomt som utgör självständig fastighet. Klass 2 Tomt som kan bilda egen fastighet. Klass 3 - Tomt som inte kan bilda självständig fastighet. Fastighetsrättsliga förhållanden - klasser vid grupphusområde Klass 1 Tomt som utgör en eller flera självständiga fastigheter. Klass 2 Övriga tomter Korrigerat normaltomtsvärde ej grupphusområde När en tomt som tillhör klass 2 eller 3 för fastighetsrättsliga förhållanden och inte ligger i ett grupphusområde, bör värdet korrigeras. Om tomten tillhör klass 2, bör göras ett avdrag om kr. När tomten tillhör klass 3, bör beräknat värde multipliceras med en Villaägarnas Riksförbund

20 nedräkningsfaktor 0,5 för fastighetsrättsliga förhållanden. Värdet som beräknas för en tomt i klass 3 bör dock inte överstiga värdet för en motsvarande värderingsenhet i klass 2 dubbla värdet av byggnaderna på tomtmarken. När byggnaderna inte har åsatts något värde, bör värdet av tomtmarken inte överstiga kr. Korrigerat normaltomtsvärde grupphusområde Om en tomt ingår i ett grupphusområde och tillhör klass 2 för fastighetsrättsliga förhållanden, bör beräknat värde multipliceras med en nedräkningsfaktor 0,6 för fastighetsrättsliga förhållanden. Värdet av en tomt som ligger inom grupphusområde och tillhör klass 2 för fastighetsrättsliga förhållanden, bör inte överstiga dubbla värdet av byggnaderna på tomtmarken. När byggnaderna inte har åsatts något värde, bör värdet av tomtmarken inte överstiga kr TYP AV BEBYGGELSE Värdefaktorn typ av bebyggelse för tomtmarken bestäms med hänsyn till vilken typ av småhus som marken skall bebyggas med eller redan är bebyggd med. Typ av bebyggelse har klasserna friliggande hus (F), kedjehus (K) och radhus (R) NÄRHET TILL STRAND Värdefaktorn närhet till strand avser tomtmarkens läge i förhållande till strand. Närhet till strand indelas i fyra klasser (belägenhetsklasser): 1. (strand) högst 75 m och egen strand 2. (strandnära) högst 75 m utan egen strand 3. (strandnära) mer än 75 m men högst 150 m 4. (Inte strand eller strandnära) över 150 m Grundregeln är att indelningen i belägenhetsklasser görs utifrån det horisontellt mätta minsta avståndet mellan byggnadsplatsen för huvudbyggnaden (eller lämplig byggnadsplats för huvudbyggnad) och strandlinjen enligt ovan. Enligt Skatteverkets allmänna råd gäller följande: Vid klassificering av värdefaktorn närhet till strand vid taxering av småhusenheter bör mark mellan strandlinjen och tomtgränsen anses "tillhöra" värderingsenheten om marken disponeras med stöd av ett lokaliserat, dvs. geografiskt avgränsat, servitut. Det kan vara antingen ett fastighetsbildningsservitut eller ett s.k. inskrivet avtalsservitut. Motsvarande bedömning bör även göras i det fall ett mindre område mellan tomtgränsen och strandlinjen utgör samfälld mark tillhörande ett mindre antal fastighetsägare. Tomtmarken indelas i belägenhetsklass 1, när det är högst 75 meter mellan byggnaden och stranden och området däremellan anses tillhöra värderingsenheten samt inte används för bebyggelse, bil-, park- eller gångväg som är allmänt tillgänglig. Annan tomt än som sägs i Villaägarnas Riksförbund

Skatteverkets författningssamling

Skatteverkets författningssamling Skatteverkets författningssamling ISSN 1652-1420 Skatteverkets föreskrifter om värderingen av småhusenheter vid allmän fastighetstaxering 2015; beslutade den 25 augusti 2014. Fastighetstaxering Utkom från

Läs mer

2012 års fastighetstaxering av småhus

2012 års fastighetstaxering av småhus Rådgivningsavdelningen informerar om 2012 års fastighetstaxering av småhus Villaägarnas Riksförbund 2011 Detta informationsmaterial är upphovsrättsligt skyddat enligt lagen (1960:729) om upphovsrätt till

Läs mer

5 Riktvärde för småhus

5 Riktvärde för småhus 5 Riktvärde för småhus Riktvärde för småhus Avsnitt 5 109 5.1 Allmänt 8 kap. 1 FTL Riktvärde för småhus skall utgöra värdet av ett småhus med tillhörande garage, förråd och liknande byggnader. Riktvärdet

Läs mer

AFT FFT FTF FTL OMR SFT

AFT FFT FTF FTL OMR SFT AFT Allmänna fastighetstaxering FFT Förenklad fastighetstaxering FTF Fastighetstaxeringsförordning FTL Fastighetstaxeringslagen OMR Omräkning med omräkningstal SFT Särskild fastighetstaxering från 2002

Läs mer

7 Justering för säregna förhållanden

7 Justering för säregna förhållanden Justering för säregna förhållanden Avsnitt 7 137 7 Justering för säregna förhållanden Definition 7.1 Allmänt 7 kap. 5 FTL Föreligger värdefaktorer, som inte särskilt har beaktats vid riktvärdes bestämmande

Läs mer

Om inte någon deklaration lämnas trots ett nytt föreläggande höjs förseningsavgiften till 2 000 kr.

Om inte någon deklaration lämnas trots ett nytt föreläggande höjs förseningsavgiften till 2 000 kr. Särskild fastighetstaxering Särskild fastighetstaxering innebär en värdering av fastigheter som förändrats eller tillkommit sedan den förra allmänna fastighetstaxeringen. Ett taxeringsvärde ska fastställas.

Läs mer

Fastighetstaxering. Småhus 2015 2017

Fastighetstaxering. Småhus 2015 2017 Fastighetstaxering Fastighetstaxering Småhus 2015 2017 Den här broschyren innehåller information om fastighetstaxering av småhus 2015, 2016 och 2017. Deklarera ditt småhus gärna på Internet Om du lämnar

Läs mer

Allmän fastighetstaxering

Allmän fastighetstaxering Innehållsförteckning Hur man fyller i blanketten 2 13 Justering för säregna förhållanden 14 15 Mätregler 16 17 Preliminär beräkning av taxeringsvärde 19 21 Tabeller för grund- och marginalvärde 22 24 Tabeller

Läs mer

4 Värderingsenhet m.m.

4 Värderingsenhet m.m. Värderingsenhet m.m. Avsnitt 4 133 4 Värderingsenhet m.m. 4.1 Allmänt Allmänna regler 6 kap. 1 FTL Värderingsenhet är den egendom som skall värderas för sig. En värderingsenhet skall endast omfatta egendom

Läs mer

Deklarera ditt småhus gärna på Internet

Deklarera ditt småhus gärna på Internet Fastighetstaxering Småhus Den här broschyren innehåller information om fastighetstaxering av småhus 2012, 2013 och 2014. 2012 2014 Deklarera ditt småhus gärna på Internet Om du lämnar dina uppgifter genom

Läs mer

Skatteverkets allmänna råd

Skatteverkets allmänna råd Skatteverkets allmänna råd ISSN 1652-1439 * Skatteverkets allmänna råd om riktvärdeangivelser och grunderna för taxeringen och värdesättningen av hyreshusenheter och ägarlägenhetsenheter vid 2010 och senare

Läs mer

Skatteverkets allmänna råd

Skatteverkets allmänna råd Skatteverkets allmänna råd ISSN 1652-1439 * Skatteverkets allmänna råd om riktvärdeangivelser och grunderna för taxeringen och värdesättningen av hyreshus- och ägarlägenhetsenheter vid 2013 års allmänna

Läs mer

Småhus värdefaktorer

Småhus värdefaktorer Max Wentzel Småhus värdefaktorer En kvantitativ studie av värdefaktorernas riktighet Value Factors of Houses A Quantitative Study on the Accuracy of the Value Factors Företagsekonomi C-uppsats Termin:

Läs mer

Rapport Prognosmetod för kommunal fastighetsavgift och statlig fastighetsskatt på bostäder

Rapport Prognosmetod för kommunal fastighetsavgift och statlig fastighetsskatt på bostäder Rapport Prognosmetod för kommunal fastighetsavgift och statlig fastighetsskatt på bostäder 2010:1 ESV:s rapporter innehåller regeringsuppdrag, uppdrag från myndigheter och andra instanser eller egeninitierade

Läs mer

Sveriges mest vansinniga taxeringsvärde. Villaägarnas Riksförbund

Sveriges mest vansinniga taxeringsvärde. Villaägarnas Riksförbund Sveriges mest vansinniga taxeringsvärde Villaägarnas Riksförbund Vid årets taxering av småhus har taxeringsvärdena ökat med i genomsnitt 35 procent. Taxeringsvärdena fastställs genom ett schabloniserat

Läs mer

Taxeringsvärden för småhus och bostadsrätter i Sverige

Taxeringsvärden för småhus och bostadsrätter i Sverige Taxeringsvärden för småhus och bostadsrätter i Sverige En jämförelse av taxeringsvärden och hur de speglar marknadsvärdet för småhus och bostadsrätter i Sverige 2000-2009. På uppdrag av Villaägarna WSP

Läs mer

Villaägarens ekonomi Villaägarnas Riksförbund 2013

Villaägarens ekonomi  Villaägarnas Riksförbund 2013 Villaägarens ekonomi Villaägarnas Riksförbund 2013 Detta informationsmaterial är upphovsrättsligt skyddat enligt lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk. Varje eftertryck och/eller

Läs mer

Skatteverkets allmänna råd

Skatteverkets allmänna råd Skatteverkets allmänna råd ISSN 1652-1439 * Skatteverkets allmänna råd om riktvärdeangivelser och grunderna för taxeringen och värdesättningen av lantbruksenheter vid 2011års och senare års fastighetstaxeringar

Läs mer

EXEMPEL PÅ TJÄNSTER SOM GER RÄTT/INTE GER RÄTT TILL ROT-AVDRAG

EXEMPEL PÅ TJÄNSTER SOM GER RÄTT/INTE GER RÄTT TILL ROT-AVDRAG EXEMPEL PÅ TJÄNSTER SOM GER RÄTT/INTE GER RÄTT TILL ROT-AVDRAG Källa: www.skatteverket.se A ALTAN Arbetskostnad för ombyggnad och reparation av en altan som är sammanbyggd med bostadshuset berättigar till

Läs mer

FASTIGHETSTAXERING OCH FASTIGHETSSKATT

FASTIGHETSTAXERING OCH FASTIGHETSSKATT FASTIGHETSTAXERING OCH FASTIGHETSSKATT - Principer och grundbegrepp - Värdering av hyreshus och industrienheter - Fastighetsskatt/fastighetsavgift November 2013 Peter Samuelsson Innehållsförteckning GRUNDPRINCIPER

Läs mer

7 Riktvärde för skogsmark

7 Riktvärde för skogsmark Riktvärde för skogsmark Avsnitt 7 155 7 Riktvärde för skogsmark 7.1 Allmänt Skogsbeskrivning 14 kap. 1 FTL Riktvärde för skogsmark med växande skog skall utgöra värdet per värderingsenhet skogsmark. Följande

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2003-10-07

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2003-10-07 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2003-10-07 Närvarande: f.d. regeringsrådet Karl-Ingvar Rundqvist, justitierådet Nina Pripp och regeringsrådet Göran Schäder. Enligt en lagrådsremiss den 25

Läs mer

Vilka tjänster ger rätt/ger inte rätt till ROTavdrag?

Vilka tjänster ger rätt/ger inte rätt till ROTavdrag? Page 1 of 13 Vilka tjänster ger rätt/ger inte rätt till ROTavdrag? Arbeten som utförs på sådant som är uppräknat i nedanstående förteckning ger rätt /ger inte rätt till För att man ska kunna få skattereduktion

Läs mer

Tomtmark till hyreshus de kla re ras också som hy res hu sen het.

Tomtmark till hyreshus de kla re ras också som hy res hu sen het. Du deklarerar! Allmän fastighetstaxering Allmän fastighetstaxering sker vart sjätte år enligt ett rullande schema. Mitt emellan de allmänna fastighetstaxeringarna sker en förenklad fastighetstaxering av

Läs mer

Fastighetsskatt och fastighetsavgift

Fastighetsskatt och fastighetsavgift SKV 296 utgåva 20 Fastighetsskatt och fastighetsavgift Deklarationen 2012 och framåt Sammanfattning Kommunal fastighetsavgift Avgiftspliktiga fastigheter med bostäder som är uppförda, dvs. färdigbyggda

Läs mer

Fastighetsskatt och fastighetsavgift

Fastighetsskatt och fastighetsavgift SKV 296 utgåva 19 Fastighetsskatt och fastighetsavgift Deklarationen 2011 och framåt Nyheter Kommunal fastighetsavgift Fler småhus och tomter får en kommunal fastighetsavgift från och med deklarationen

Läs mer

Fastighetsskatt och fastighetsavgift

Fastighetsskatt och fastighetsavgift Fastighetsskatt och fastighetsavgift Deklarationen 2014 och framåt Innehåll Sammanfattning 2 Fastighetsskatt eller fastighetsavgift? 2 Vem ska betala fastighetsskatten eller fastighetsavgiften? 3 Småhus

Läs mer

Strömstad Bjälveröd 1:4, 1:5

Strömstad Bjälveröd 1:4, 1:5 Strömstad Bjälveröd 1:4, 1:5 1 (6) Huvudbyggnaden, sedd från infartsvägen. Fastighetsbeskrivning: Självständig jordbruksfastighet om 38,35 ha (19, 62 + 18,73 ha). Härav 24 ha skog, varav 3,4 ha slutavverkats

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i fastighetstaxeringsförordningen (1993:1199); SFS 2006:327 Utkom från trycket den 23 maj 2006 utfärdad den 4 maj 2006. Regeringen föreskriver i fråga om

Läs mer

Lindvägen 4. Västra Gatuadress Lindvägen 4 Götaland Kommun Tranemo Storlek 7 rum (5 sovrum) / 157 m² Område Limmared Tillträde tidigast

Lindvägen 4. Västra Gatuadress Lindvägen 4 Götaland Kommun Tranemo Storlek 7 rum (5 sovrum) / 157 m² Område Limmared Tillträde tidigast Län Västra Gatuadress Götaland Kommun Tranemo Storlek 7 rum (5 sovrum) / 157 m² Område Limmared Tillträde tidigast Enligt överenskommelse www.hemverket.se - Sida 1 av 6 Beskrivning Stort och rymligt hus

Läs mer

BYGGLOVSBEFRIADE ÅTGÄRDER FRÅN 2 JULI 2014

BYGGLOVSBEFRIADE ÅTGÄRDER FRÅN 2 JULI 2014 BYGGLOVSBEFRIADE ÅTGÄRDER FRÅN 2 JULI 2014 Den 2 juli blir det tillåtet att göra fler åtgärder utan bygglov, till exempel bygga en extra komplementbyggnad om 25 kvadratmeter på sin tomt. Men bygganmälan

Läs mer

Offerdal Landön 8:2 FÖRSÄLJNINGSPROSPEKT

Offerdal Landön 8:2 FÖRSÄLJNINGSPROSPEKT Offerdal Landön 8:2 FÖRSÄLJNINGSPROSPEKT MAJ 2010 BUDGIVNING Öppen budgivning vid försäljning av fastigheten Offerdal Landön 8:2 De intressenter som inkommit med skriftligt anbud på lägst 975 000:-, senast

Läs mer

Län Gatuadress Kommun Storlek Tillträde tidigast Husviksvägen 30

Län Gatuadress Kommun Storlek Tillträde tidigast Husviksvägen 30 Län Västra Gatuadress Götaland Kommun Göteborg Storlek 4 rum (2 sovrum) / 83 m² Tillträde tidigast Enligt överenskommelse www.hemverket.se - Sida 1 av 9 www.hemverket.se - Sida 2 av 9 Tomt Trädgård samt

Läs mer

Attefallsåtgärder. Attefallshus - Komplementbostadshus/komplementbyggnad Högst 25 kvadratmeter byggnadsarea

Attefallsåtgärder. Attefallshus - Komplementbostadshus/komplementbyggnad Högst 25 kvadratmeter byggnadsarea Attefallsåtgärder Från den 2 juli 2014 ändrades plan- och bygglagen så att fler åtgärder blev bygglovsbefriade för en- och tvåbostadshus. Allt som tidigare var tillåtet utan bygglov är fortfarande det.

Läs mer

Boverket. Fastighetsskatten. - en miljöbov?

Boverket. Fastighetsskatten. - en miljöbov? Boverket Fastighetsskatten - en miljöbov? Fastighetsskatten en miljöbov? Boverket 2005 Titel: Fastighetsskatten en miljöbov Utgivare: Boverket april 2005 Upplaga: 1 Antal ex: 200 Tryck: Boverket internt

Läs mer

Län Gatuadress Kommun Storlek Område Tillträde tidigast Nosekomsvägen 4

Län Gatuadress Kommun Storlek Område Tillträde tidigast Nosekomsvägen 4 Län Uppsala Gatuadress Kommun Tierp Storlek 11.0 rum (5 sovrum) / 134 m² Område Örbyhus Tillträde tidigast Enligt överenskommelse www.hemverket.se - Sida 1 av 6 Beskrivning Stor enplansvilla i vinkel med

Läs mer

Behöver jag bygglov Behöver jag kontrollansvarig

Behöver jag bygglov Behöver jag kontrollansvarig Bilaga SBN 32.2013 Behöver jag bygglov Behöver jag kontrollansvarig Riktlinjer för när bygglov och kontrollansvarig krävs, beslutade av samhällsbyggnadsnämnden i Tingsryds Kommun 2013-03-12, 32. Utgår

Läs mer

Område Totalareal Därav landareal Därav vattenareal Totalt 9 7836 kvm 9 7836 kvm

Område Totalareal Därav landareal Därav vattenareal Totalt 9 7836 kvm 9 7836 kvm Fast i g h et Beteckning Senaste ändringen Bengtsfors Laxarby-Heden 3:4 i allmänna delen Nyckel: 140711223 2007-02-01 Kan ingå i glesbygdsområde enligt jordförvärvslagen (SFS 1979:230). Församling Laxarby-Vårvik

Läs mer

Län Stockholm Typ Villa Kommun Värmdö Storlek 60 m2 Område Torsby Tillträde tidigast Gatuadress Torsby Åkerväg 7

Län Stockholm Typ Villa Kommun Värmdö Storlek 60 m2 Område Torsby Tillträde tidigast Gatuadress Torsby Åkerväg 7 Torsby Åkerväg 7 Län Stockholm Typ Villa Kommun Värmdö Storlek 60 m2 Område Torsby Tillträde tidigast Gatuadress Torsby Åkerväg 7 Villa under ombyggnad! Möjlighet att förvärva en villa som är under omfattande

Läs mer

Offerdal Landön 8:2 FÖRSÄLJNINGSPROSPEKT

Offerdal Landön 8:2 FÖRSÄLJNINGSPROSPEKT Offerdal Landön 8:2 FÖRSÄLJNINGSPROSPEKT MAJ 2010 S A M M A N F A T T N I N G Värderingsobjekt: Offerdal Landön 8:2 Adress: Landön 417A, B 419A,B 421A,B 830 51 Offerdal Typ: Mindre flerbostadsfastighet

Läs mer

Län Uppsala Gatuadress Svanvägen 16 Kommun Uppsala Storlek 3 rum (2 sovrum) / 77 m² Område Borrlövsta Tillträde tidigast Enligt överenskommelse

Län Uppsala Gatuadress Svanvägen 16 Kommun Uppsala Storlek 3 rum (2 sovrum) / 77 m² Område Borrlövsta Tillträde tidigast Enligt överenskommelse Län Uppsala Gatuadress Kommun Uppsala Storlek 3 rum (2 sovrum) / 77 m² Område Borrlövsta Tillträde tidigast Enligt överenskommelse " Perfekt som fritids- eller permanentbostad! Lugnt och rofyllt läge med

Läs mer

Skattereduktion för vissa miljöförbättrande installationer (Miljö-ROT)

Skattereduktion för vissa miljöförbättrande installationer (Miljö-ROT) SKV 323 utgåva 1 Skattereduktion för vissa miljöförbättrande installationer (Miljö-ROT) Denna information vänder sig till ägare av småhus ägare av lantbruksenhet med småhus Du kan få skattereduktion om

Läs mer

Åtgärder som inte kräver bygglov

Åtgärder som inte kräver bygglov STADSBYGGNADS- OCH MILJÖFÖRVALTNINGEN 1 (5) Åtgärder som inte kräver bygglov Följande åtgärder kräver inte bygglov eller anmälan till kommunen (gäller endast för en- och tvåbostadshus) Friggebod Du får

Läs mer

Taxering av fastigheter skapade genom tredimensionell fastighetsbildning

Taxering av fastigheter skapade genom tredimensionell fastighetsbildning Taxering av fastigheter skapade genom tredimensionell fastighetsbildning - En studie av 3D:s inverkan på fastighetstaxering generellt och taxeringsmodeller specifikt Författare: RICKARD HELLEMAR Handledare:

Läs mer

Stutaliden 17. www.hemverket.se - Sida 1 av 6

Stutaliden 17. www.hemverket.se - Sida 1 av 6 Län Halland Gatuadress Kommun Kungsbacka Storlek 6.0 rum (5 sovrum) / 158 m² Område Palta Tillträde tidigast Enligt överenskommelse www.hemverket.se - Sida 1 av 6 Beskrivning Välskött och välplanerat kedjehus

Läs mer

Gribbyvägen 109. Gribbyvägen 109. www.hemverket.se - Sida 1 av 18

Gribbyvägen 109. Gribbyvägen 109. www.hemverket.se - Sida 1 av 18 Län Stockholm Gatuadress Kommun Norrtälje Storlek 3 rum (2 sovrum) / 61 m² Område Hallstavik Tillträde tidigast Enligt överenskommelse " Lugnt och högt läge. Bra förrådsutrymmen. 3 km till affär och busshållplats.

Läs mer

Län Stockholm Gatuadress Torpar Ömans väg 11 Kommun Norrtälje Storlek 4 rum (3 sovrum) / 53 m² Område. Tillträde tidigast

Län Stockholm Gatuadress Torpar Ömans väg 11 Kommun Norrtälje Storlek 4 rum (3 sovrum) / 53 m² Område. Tillträde tidigast Län Stockholm Gatuadress Kommun Norrtälje Storlek 4 rum (3 sovrum) / 53 m² Område " Herräng Tomtområde Tillträde tidigast Enligt överenskommelse Mysigt och välplanerat fritidshus i Herräng med vacker skärgård.

Läs mer

Län Uppsala Gatuadress Ramhäll 108 Kommun Östhammar Storlek 4 rum (2 sovrum) / 74 m² Tillträde tidigast Enligt överenskommelse

Län Uppsala Gatuadress Ramhäll 108 Kommun Östhammar Storlek 4 rum (2 sovrum) / 74 m² Tillträde tidigast Enligt överenskommelse Län Uppsala Gatuadress Kommun Östhammar Storlek 4 rum (2 sovrum) / 74 m² Tillträde tidigast Enligt överenskommelse " Perfekt lantligt boende med garage samt plats för hästar och hundar. Plan tomt med bra

Läs mer

Underhålls- och förnyelsefond, underhålls- och förnyelseplan för samfällighetsföreningar

Underhålls- och förnyelsefond, underhålls- och förnyelseplan för samfällighetsföreningar INFORMERAR RÅDGIVNINGSAVDELNINGEN INFORMERAR OM Underhålls- och förnyelsefond, underhålls- och förnyelseplan för samfällighetsföreningar Detta informationsmaterial är upphovsrättsligt skyddat enligt lagen

Läs mer

Län Stockholm Gatuadress Salnövägen 80 Kommun Norrtälje Storlek 5 rum (3 sovrum) / 185 m² Område Salnö Tillträde tidigast Enligt överenskommelse

Län Stockholm Gatuadress Salnövägen 80 Kommun Norrtälje Storlek 5 rum (3 sovrum) / 185 m² Område Salnö Tillträde tidigast Enligt överenskommelse Län Stockholm Gatuadress Kommun Norrtälje Storlek 5 rum (3 sovrum) / 185 m² Område Salnö Tillträde tidigast Enligt överenskommelse " Vi vill att Lindängen får nya ägare som uppskattar det lika mycket som

Läs mer

Dombäcksövägen 24. Enligt överenskommelse

Dombäcksövägen 24. Enligt överenskommelse Län Västernorrland Gatuadress Kommun Örnsköldsvik Storlek 5.0 rum (3 sovrum) / 110 m² Område Husum Tillträde tidigast Enligt överenskommelse www.hemverket.se - Sida 1 av 6 Beskrivning Villa i lugnt och

Läs mer

Lövsättravägen 45. Lövsättravägen 45. www.hemverket.se - Sida 1 av 14

Lövsättravägen 45. Lövsättravägen 45. www.hemverket.se - Sida 1 av 14 Län Stockholm Gatuadress Kommun Österåker Storlek 2 rum (1 sovrum) / 38 m² Område Lövsättra Tillträde tidigast Enligt överenskommelse " Lugnt och tyst läge. Nära till Åkersberga Centrum. Ca 1 km till busshållplats.

Läs mer

Användning av fastigheters taxeringsvärden

Användning av fastigheters taxeringsvärden 2010-06-18 Användning av fastigheters taxeringsvärden Johan Nilsson EXAMENSARBETE Lantmäteriingenjör Institutionen för ingenjörsvetenskap Användning av fastigheters taxeringsvärden Sammanfattning Taxeringsvärdet

Läs mer

Liverudsvägen 12. Län. Västra Gatuadress Liverudsvägen 12. Kommun Bengtsfors Storlek 7.0 rum (5 sovrum) / 140.5 m² Område Bäcken Tillträde tidigast

Liverudsvägen 12. Län. Västra Gatuadress Liverudsvägen 12. Kommun Bengtsfors Storlek 7.0 rum (5 sovrum) / 140.5 m² Område Bäcken Tillträde tidigast Län Västra Gatuadress Götaland Kommun Bengtsfors Storlek 7.0 rum (5 sovrum) / 140.5 m² Område Bäcken Tillträde tidigast Enligt överenskommelse www.hemverket.se - Sida 1 av 6 Beskrivning Välskött suterränghus

Läs mer

Skattereduktion för bredband

Skattereduktion för bredband SKV 399 utgåva 4 Skattereduktion för bredband Denna information vänder sig till småhus- och hyreshusägare dig som bedriver näringsverksamhet från fast driftställe Du som installerar bredband och tar installationen

Läs mer

http://hamtplats.lantmateriet.se/finfo/protect/fsokavtal/servlet/fastighetsok

http://hamtplats.lantmateriet.se/finfo/protect/fsokavtal/servlet/fastighetsok Sida 1 av 6 Allmän fastighetsinformation, Taxeringsinformation 11 Januari 2010 Fastighet Beteckning Senaste ändringen i Senaste ändringen i Aktualitetsdatum i Nyköping Svärdsklova 2:1 allmänna delen inskrivningsdelen

Läs mer

Skattejämförelse småhus och bostadsrätter

Skattejämförelse småhus och bostadsrätter Skattejämförelse småhus och bostadsrätter En jämförelse av skatter och avgifter vid köp, under boendetiden och vid försäljning av småhus/äganderätter och lägenheter/bostadsrätter i Sverige Villaägarnas

Läs mer

Deklarationsblanketterna. Deklarationsblanketten är vid den särskilda fastighetstaxeringen uppdelad i två delar.

Deklarationsblanketterna. Deklarationsblanketten är vid den särskilda fastighetstaxeringen uppdelad i två delar. Du deklarerar! Behöver du ytterligare upplysningar bör du i första hand vända dig till skattekontoret i det område där fastigheten ligger. Adressen hittar du på den förtryckta deklarationsblanketten. Särskild

Läs mer

Vissa fastighetsrättsliga skattefrågor

Vissa fastighetsrättsliga skattefrågor Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen Vissa fastighetsrättsliga skattefrågor Juni 2009 1 Innehållsförteckning Sammanfattning...4 1 Lagförslag...6 1.1 Förslag till lag om ändring i fastighetstaxeringslagen

Läs mer

EKONOMISK PLAN FOR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN SÖDERSILUETTEN ORG. NR 769601-6620

EKONOMISK PLAN FOR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN SÖDERSILUETTEN ORG. NR 769601-6620 EKONOMISK PLAN FOR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN SÖDERSILUETTEN ORG. NR 769601-6620 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sid 1. BESKRIVNING AV FASTIGHETEN 2 1.1 Fastighetens beteckning och areal m.m. 2 1.2 Byggnadens typ, användningssätt

Läs mer

Nya friköpspriser 2011 och 2012

Nya friköpspriser 2011 och 2012 INFORMATION 2011-02-17 Till tomträttshavare i Gävle kommun Sid 1 (6) Nya friköpspriser 2011 och 2012 Kommunfullmäktige beslutade den 13 december 2010 att friköpspriserna för bostadstomträtter i Gävle ska

Läs mer

Furuvägen 13. www.hemverket.se - Sida 1 av 16. Lugnt läge med trevlig och solig trädgård. -- Gunnar Ålund, säljare

Furuvägen 13. www.hemverket.se - Sida 1 av 16. Lugnt läge med trevlig och solig trädgård. -- Gunnar Ålund, säljare Län Västernorrland Gatuadress Kommun Sundsvall Storlek 3 rum (2 sovrum) / 87 m² Område Hemanet Tillträde tidigast Enligt överenskommelse " Lugnt läge med trevlig och solig trädgård. -- Gunnar Ålund, säljare

Läs mer

Län Jönköping Gatuadress Öland 34 Kommun Jönköping Storlek 4 rum (1 sovrum) / 94 m² Tillträde tidigast Enligt överenskommelse

Län Jönköping Gatuadress Öland 34 Kommun Jönköping Storlek 4 rum (1 sovrum) / 94 m² Tillträde tidigast Enligt överenskommelse Län Jönköping Gatuadress Kommun Jönköping Storlek 4 rum (1 sovrum) / 94 m² Tillträde tidigast Enligt överenskommelse " En hemtrevlig och charmig bostad med naturen runt husknuten och underbar utsikt. Även

Läs mer

Län Gatuadress Kommun Storlek Område Tillträde tidigast Lindängsvägen 19

Län Gatuadress Kommun Storlek Område Tillträde tidigast Lindängsvägen 19 Län Örebro Gatuadress Kommun Askersund Storlek 6 rum (3 sovrum) / 79 m² Område Zinkgruvan Tillträde tidigast Enligt överenskommelse www.hemverket.se - Sida 1 av 19 Huset på ligger i ett alldeles sagolikt

Läs mer

Västra Gatuadress Duvesjön 371 Götaland Kommun Kungälv Storlek 4 rum (3 sovrum) / 120 m² Tillträde tidigast

Västra Gatuadress Duvesjön 371 Götaland Kommun Kungälv Storlek 4 rum (3 sovrum) / 120 m² Tillträde tidigast Län Västra Gatuadress Götaland Kommun Kungälv Storlek 4 rum (3 sovrum) / 120 m² Tillträde tidigast Enligt överenskommelse " Ny villa med avskilt läge mitt i naturen med ca 15 minuter till Kungälv. -- Torbjörn

Läs mer

Län Gatuadress Kommun Storlek Område Tillträde tidigast Hallandsvägen 17

Län Gatuadress Kommun Storlek Område Tillträde tidigast Hallandsvägen 17 Län Kronoberg Gatuadress Kommun Älmhult Storlek 3.0 rum (2 sovrum) / 82 m² Område Delary Tillträde tidigast Enligt överenskommelse www.hemverket.se - Sida 1 av 6 Beskrivning Trevligt småhus med altan i

Läs mer

Krokom Hissmon 1:269

Krokom Hissmon 1:269 Krokom Hissmon 1:269 FÖRSÄLJNINGSPROSPEKT Augsuti 2009 Adress Telefon Fax Org nr E-post Offerslasvägen 8 0640-191 00 0640-164 55 556458-8639info@krokomsbosater.se 835 80 Krokom Krokom 2009-09-11 Öppen

Läs mer

Län Dalarna Gatuadress Gopshus Bygata 66 Kommun Mora Storlek 5 rum (4 sovrum) / 115 m² Område Gopshus Tillträde tidigast Enligt överenskommelse

Län Dalarna Gatuadress Gopshus Bygata 66 Kommun Mora Storlek 5 rum (4 sovrum) / 115 m² Område Gopshus Tillträde tidigast Enligt överenskommelse Län Dalarna Gatuadress Kommun Mora Storlek 5 rum (4 sovrum) / 115 m² Område Gopshus Tillträde tidigast Enligt överenskommelse " Charmigt timmerhus med åretruntstandard och ca 45 meter till vasaloppsspåret.

Läs mer

FASTIGHETSBESKRIVNING. Lund Hällestad 10:23, Hällestad socken, Dalby församling, Skåne län.

FASTIGHETSBESKRIVNING. Lund Hällestad 10:23, Hällestad socken, Dalby församling, Skåne län. ä FASTIGHETSBESKRIVNING Lanthandel har bedrivits i lokalerna sedan 1867 - Bostad och butik i vinkel. Bostadsdelen är renoverad i slutet på 80-talet. Butiken omfattar dels en äldre del i 1½ plan samt en

Läs mer

Län Skåne Gatuadress Gryttinge 1218 Kommun Svalöv Storlek 2 rum (1 sovrum) / 54 m² Område Gryttinge Tillträde tidigast Enligt överenskommelse

Län Skåne Gatuadress Gryttinge 1218 Kommun Svalöv Storlek 2 rum (1 sovrum) / 54 m² Område Gryttinge Tillträde tidigast Enligt överenskommelse Län Skåne Gatuadress Kommun Svalöv Storlek 2 rum (1 sovrum) / 54 m² Område Gryttinge Tillträde tidigast Enligt överenskommelse " Detta är ett billigt boende med bekvämt köravstånd till både Eslöv och Landskrona.

Läs mer

Deklarera ditt lantbruk på Internet du med!

Deklarera ditt lantbruk på Internet du med! Den här broschyren innehåller information om fastighetstaxering av lantbruk 0, 0 och 0. Fastighetstaxering Lantbruk 0 0 Deklarera ditt lantbruk på Internet du med! Allt fler väljer att lämna sina uppgifter

Läs mer

Skattereduktion för bredband

Skattereduktion för bredband SKV 399 utgåva 3 Skattereduktion för bredband Denna information vänder sig till Småhus- och hyreshusägare De som bedriver näringsverksamhet från fast driftställe Sedan den 1 januari 2001 gäller en ny lag

Läs mer

Län Kronoberg Gatuadress Ålstigen 9 Kommun Ljungby Storlek 3 rum (2 sovrum) / 70 m² Tillträde tidigast Enligt överenskommelse

Län Kronoberg Gatuadress Ålstigen 9 Kommun Ljungby Storlek 3 rum (2 sovrum) / 70 m² Tillträde tidigast Enligt överenskommelse Län Kronoberg Gatuadress Kommun Ljungby Storlek 3 rum (2 sovrum) / 70 m² Tillträde tidigast Enligt överenskommelse " Det är ett perfekt läge, bekvämt köravstånd till Ljungby och E6:an men ändå lugnt och

Läs mer

Öjersjövägen 38F Götaland Kommun Partille Storlek 4 rum (3 sovrum) / 94 m² Område Öjersjö Tillträde tidigast

Öjersjövägen 38F Götaland Kommun Partille Storlek 4 rum (3 sovrum) / 94 m² Område Öjersjö Tillträde tidigast Län Västra Gatuadress Götaland Kommun Partille Storlek 4 rum (3 sovrum) / 94 m² Område Öjersjö Tillträde tidigast Enligt överenskommelse " Nyrenoverat och välplanerat parhus med lättskött och solig trädgård.

Läs mer

Län Gatuadress Kommun Storlek Område Tillträde tidigast Villavägen 26

Län Gatuadress Kommun Storlek Område Tillträde tidigast Villavägen 26 Län Dalarna Gatuadress Kommun Leksand Storlek 4.0 rum (2 sovrum) / 71 m² Område Holsåkern Tillträde tidigast Enligt överenskommelse www.hemverket.se - Sida 1 av 6 Beskrivning Mysigt och lättskött hus beläget

Läs mer

Ett hus med plats för många där vi trivts. Väldigt lugnt och naturnära läge med trevliga grannar. -- Gunnar Bjurbäck, säljare

Ett hus med plats för många där vi trivts. Väldigt lugnt och naturnära läge med trevliga grannar. -- Gunnar Bjurbäck, säljare Län Värmland Gatuadress Kommun Karlstad Storlek 7 rum (6 sovrum) / 162 m² Tillträde tidigast Enligt överenskommelse " Ett hus med plats för många där vi trivts. Väldigt lugnt och naturnära läge med trevliga

Läs mer

Den föreslagna reformen sparar 100 skattemiljoner

Den föreslagna reformen sparar 100 skattemiljoner Den föreslagna reformen sparar 100 skattemiljoner Slopad taxering inte bara politik Att Alliansen nu föreslår att fastighetstaxeringen avskaffas är bra. Det beror inte bara på att det blir svårare att

Läs mer

Uddegatan 6. Län Kalmar Gatuadress Uddegatan 6 Kommun Oskarshamn Storlek 4.0 rum (3 sovrum) / 145 m² Tillträde tidigast. Enligt överenskommelse

Uddegatan 6. Län Kalmar Gatuadress Uddegatan 6 Kommun Oskarshamn Storlek 4.0 rum (3 sovrum) / 145 m² Tillträde tidigast. Enligt överenskommelse Län Kalmar Gatuadress Kommun Oskarshamn Storlek 4.0 rum (3 sovrum) / 145 m² Tillträde tidigast Enligt överenskommelse www.hemverket.se - Sida 1 av 6 Beskrivning Hemtrevlig villa belägen i småortsidyll

Läs mer

Län Gatuadress Kommun Storlek Område Tillträde tidigast Brantaforsvägen 43

Län Gatuadress Kommun Storlek Område Tillträde tidigast Brantaforsvägen 43 Län Blekinge Gatuadress Kommun Ronneby Storlek 3.0 rum (2 sovrum) / 57 m² Område Kallinge Tillträde tidigast Enligt överenskommelse www.hemverket.se - Sida 1 av 6 Beskrivning Trevligt och välhållet hus

Läs mer

Villa med sjöutsikt. Utgångspris: 1 800 000 kronor Försäljningssätt: Öppen budgivning. Visning: Lör 6/6.

Villa med sjöutsikt. Utgångspris: 1 800 000 kronor Försäljningssätt: Öppen budgivning. Visning: Lör 6/6. Villa med sjöutsikt LJUNGBY ERIKSTAD 5:8 DEL AV högt och vackert belägen vid sjön Vidöstern, 1 1/2 plansvilla om 184 kvm uppförd 1979 med 7 rum och kök. ca 6 ha mark och tillgång till båtplats. Dubbelgarage

Läs mer

Län Gatuadress Kommun Storlek Område Tillträde tidigast Folketshusgatan 8A

Län Gatuadress Kommun Storlek Område Tillträde tidigast Folketshusgatan 8A Län Skåne Gatuadress Kommun Bjuv Storlek 4.0 rum (2 sovrum) / 65 m² Område Gunnarstorp Tillträde tidigast Enligt överenskommelse www.hemverket.se - Sida 1 av 6 Beskrivning Parhus i 1½-plan med dubbelgarage

Läs mer

Flöjtvägen 18. Län Västernorrland Område Åmynnet Kommun Örnsköldsvik Gatuadress Flöjtvägen 18

Flöjtvägen 18. Län Västernorrland Område Åmynnet Kommun Örnsköldsvik Gatuadress Flöjtvägen 18 Län Västernorrland Område Åmynnet Kommun Örnsköldsvik Gatuadress www.hemverket.se - Sida 1 av 5 Beskrivning BOTTENVÅNING Kök: Fint kök med matplats och ljus köksinredning, ommålade luckor 2005. Ovanför

Läs mer

Fyrslingan 7. Län Stockholm Gatuadress Fyrslingan 7 Kommun Botkyrka Storlek 35 m² Område Getryggen Tillträde tidigast Enligt överenskommelse

Fyrslingan 7. Län Stockholm Gatuadress Fyrslingan 7 Kommun Botkyrka Storlek 35 m² Område Getryggen Tillträde tidigast Enligt överenskommelse Län Stockholm Gatuadress Kommun Botkyrka Storlek 35 m² Område Getryggen Tillträde tidigast Enligt överenskommelse " Vårt älskade sommarnöje skall nu glädja några andra! Tre byggnader - huvudbyggnad om

Läs mer

Mobäcken 11. Län. Västra Gatuadress Mobäcken 11. Kommun Mariestad Storlek 4.0 rum (3 sovrum) / 139 m² Område Sjötorp Tillträde tidigast

Mobäcken 11. Län. Västra Gatuadress Mobäcken 11. Kommun Mariestad Storlek 4.0 rum (3 sovrum) / 139 m² Område Sjötorp Tillträde tidigast Län Västra Gatuadress Götaland Kommun Mariestad Storlek 4.0 rum (3 sovrum) / 139 m² Område Sjötorp Tillträde tidigast Enligt överenskommelse www.hemverket.se - Sida 1 av 6 Beskrivning Trivsamt hus med

Läs mer

Län Gatuadress Kommun Storlek Område Tillträde tidigast Stenstorpsvägen 9

Län Gatuadress Kommun Storlek Område Tillträde tidigast Stenstorpsvägen 9 Län Stockholm Gatuadress Kommun Ekerö Storlek 4.0 rum (2 sovrum) / 95 m² Område Adelsö Tillträde tidigast Enligt överenskommelse www.hemverket.se - Sida 1 av 6 Beskrivning Fint tilläggsisolerat enplanshus

Läs mer

Ängsvägen 17. Län. Västra Gatuadress Ängsvägen 17. Kommun Dals-Ed Storlek 6.0 rum (3 sovrum) / 170 m² Område Dals-Ed Tillträde tidigast

Ängsvägen 17. Län. Västra Gatuadress Ängsvägen 17. Kommun Dals-Ed Storlek 6.0 rum (3 sovrum) / 170 m² Område Dals-Ed Tillträde tidigast Län Västra Gatuadress Götaland Kommun Dals-Ed Storlek 6.0 rum (3 sovrum) / 170 m² Område Dals-Ed Tillträde tidigast Enligt överenskommelse www.hemverket.se - Sida 1 av 6 Beskrivning Välhållen och sjönära

Läs mer

Län Skåne Gatuadress Poppelgatan 59 Kommun Malmö Storlek 7.5 rum (5 sovrum) / 100 m². Tillträde tidigast

Län Skåne Gatuadress Poppelgatan 59 Kommun Malmö Storlek 7.5 rum (5 sovrum) / 100 m². Tillträde tidigast Län Skåne Gatuadress Kommun Malmö Storlek 7.5 rum (5 sovrum) / 100 m² Område Västra Kattarp Tillträde tidigast Enligt överenskommelse " Det är nära till allt man behöver. Matbutiker, bussar, park och skola

Läs mer

Avstyckad gård. Utgångspris: 3 150 000 kronor Försäljningssätt: Öppen budgivning. Visning: Ons 17/6 kl 18.00.

Avstyckad gård. Utgångspris: 3 150 000 kronor Försäljningssätt: Öppen budgivning. Visning: Ons 17/6 kl 18.00. Avstyckad gård SVALÖV GISSLEBERGA 11:1, DEL AV Tilltalande gård med rymliga och gedigna byggnader. Trivsam och klassisk mangårdsbyggnad om ca 230 kvm. Ekonomibyggnader såsom loge, stallbyggnad samt förrådsbyggnad

Läs mer

Län Gatuadress Kommun Storlek Område Tillträde tidigast Gamla Vägen 76

Län Gatuadress Kommun Storlek Område Tillträde tidigast Gamla Vägen 76 Län Norrbotten Gatuadress Kommun Luleå Storlek 6.0 rum (3 sovrum) / 96 m² Område Mjölkudden Tillträde tidigast Enligt överenskommelse www.hemverket.se - Sida 1 av 6 Beskrivning Välkommen till denna trevliga

Läs mer

Askims Kolonistugeområde. Län Västra Götaland Gatuadress Askims Kolonistugeområde Kommun Göteborg Storlek 2 rum (1 sovrum) / 28,4 m² Område

Askims Kolonistugeområde. Län Västra Götaland Gatuadress Askims Kolonistugeområde Kommun Göteborg Storlek 2 rum (1 sovrum) / 28,4 m² Område Län Västra Götaland Gatuadress Askims Kolonistugeområde Kommun Göteborg Storlek 2 rum (1 sovrum) / 28,4 m² Område Askims Kolonistugeområde Tillträde tidigast Enligt överenskommelse www.hemverket.se - Sida

Läs mer

Kraftvägen 4. Län Gävleborg Gatuadress Kraftvägen 4 Kommun Ockelbo Storlek 6.0 rum (4 sovrum) / 170 m² Tillträde tidigast 2011-11-01

Kraftvägen 4. Län Gävleborg Gatuadress Kraftvägen 4 Kommun Ockelbo Storlek 6.0 rum (4 sovrum) / 170 m² Tillträde tidigast 2011-11-01 Län Gävleborg Gatuadress Kommun Ockelbo Storlek 6.0 rum (4 sovrum) / 170 m² Tillträde tidigast 2011-11-01 www.hemverket.se - Sida 1 av 6 Beskrivning Planlösning: BV: Hall, kök, vardagsrum med utgång mot

Läs mer

Län Skåne Gatuadress Södra vägen 23 Kommun Hässleholm Storlek 7 rum (5 sovrum) / 133 m² Område Bjärnum Tillträde tidigast Enligt överenskommelse

Län Skåne Gatuadress Södra vägen 23 Kommun Hässleholm Storlek 7 rum (5 sovrum) / 133 m² Område Bjärnum Tillträde tidigast Enligt överenskommelse Län Skåne Gatuadress Kommun Hässleholm Storlek 7 rum (5 sovrum) / 133 m² Område Bjärnum Tillträde tidigast Enligt överenskommelse " Läget är perfekt, ett stenkast från centrum och bara någon minuts promenad

Läs mer

Län Örebro Gatuadress Hagagatan 8 Kommun Hallsberg Storlek 5 rum (4 sovrum) / 187 m² Område Pålsboda Tillträde tidigast Enligt överenskommelse

Län Örebro Gatuadress Hagagatan 8 Kommun Hallsberg Storlek 5 rum (4 sovrum) / 187 m² Område Pålsboda Tillträde tidigast Enligt överenskommelse Län Örebro Gatuadress Kommun Hallsberg Storlek 5 rum (4 sovrum) / 187 m² Område Pålsboda Tillträde tidigast Enligt överenskommelse " Familjevänligt boende med stor trädgårdstomt. Direkt utanför tomten

Läs mer

Län Kalmar Typ Hyresfastighet Kommun Nybro Storlek 500 m2 Tillträde tidigast Gatuadress Silversparregatan 28

Län Kalmar Typ Hyresfastighet Kommun Nybro Storlek 500 m2 Tillträde tidigast Gatuadress Silversparregatan 28 Silversparregatan 28 Län Kalmar Typ Hyresfastighet Kommun Nybro Storlek 500 m2 Område Tillträde tidigast Gatuadress Silversparregatan 28 Hyresfastighet med 8 lägenheter! Nu finns det möjlighet att värva

Läs mer

Län Gävleborg Gatuadress Smedvägen 7 Kommun Ovanåker Storlek 6 rum (4 sovrum) / 145 m² Tillträde tidigast Enligt överenskommelse

Län Gävleborg Gatuadress Smedvägen 7 Kommun Ovanåker Storlek 6 rum (4 sovrum) / 145 m² Tillträde tidigast Enligt överenskommelse Län Gävleborg Gatuadress Kommun Ovanåker Storlek 6 rum (4 sovrum) / 145 m² Tillträde tidigast Enligt överenskommelse " Huset har en lite udda historia - det byggdes som barnmorskebostad 1863 och har sedan

Läs mer

Län Gatuadress Kommun Storlek Område Tillträde tidigast Nyhemsvägen 8

Län Gatuadress Kommun Storlek Område Tillträde tidigast Nyhemsvägen 8 Län Blekinge Gatuadress Kommun Ronneby Storlek 5.0 rum (3 sovrum) / 84 m² Område Bräkne-Hoby Tillträde tidigast Enligt överenskommelse www.hemverket.se - Sida 1 av 6 Beskrivning Fin villa mitt i centrala

Läs mer

Enkelt fritidshus i lantlig miljö. Härlig trädgård med bärbuskar, rabarber, blåbärsris. Närhet till naturen. -- Anders Strömberg, säljare

Enkelt fritidshus i lantlig miljö. Härlig trädgård med bärbuskar, rabarber, blåbärsris. Närhet till naturen. -- Anders Strömberg, säljare Län Västerbotten Gatuadress Kommun Umeå Storlek 2 rum (1 sovrum) / 25 m² Tillträde tidigast Enligt överenskommelse " Enkelt fritidshus i lantlig miljö. Härlig trädgård med bärbuskar, rabarber, blåbärsris.

Läs mer

Län Västernorrland Gatuadress Trollvägen 8 Kommun Sollefteå Storlek 6.0 rum (4 sovrum) / 160 m² Område Skedom Tillträde tidigast

Län Västernorrland Gatuadress Trollvägen 8 Kommun Sollefteå Storlek 6.0 rum (4 sovrum) / 160 m² Område Skedom Tillträde tidigast Län Västernorrland Gatuadress Kommun Sollefteå Storlek 6.0 rum (4 sovrum) / 160 m² Område Skedom Tillträde tidigast 2013-07-01 www.hemverket.se - Sida 1 av 6 Beskrivning Mexitegelvilla med valmat tak,

Läs mer

Siriusvägen. Mycket fräsch familjevilla! Län Norrbotten Typ Villa Kommun Kiruna Storlek 152 m2. enligt överenskommelse. tidigast

Siriusvägen. Mycket fräsch familjevilla! Län Norrbotten Typ Villa Kommun Kiruna Storlek 152 m2. enligt överenskommelse. tidigast Siriusvägen 29 Län Norrbotten Typ Villa Kommun Kiruna Storlek 152 m2 Område Gatuadress Siriusvägen 29 Tillträde tidigast enligt överenskommelse Mycket fräsch familjevilla! Löpande renoverad rymlig villa

Läs mer

Län Skåne Gatuadress Kylievägen 131-0 Kommun Trelleborg Storlek 7 rum (5 sovrum) / 195 m². Tillträde tidigast

Län Skåne Gatuadress Kylievägen 131-0 Kommun Trelleborg Storlek 7 rum (5 sovrum) / 195 m². Tillträde tidigast Län Skåne Gatuadress Kommun Trelleborg Storlek 7 rum (5 sovrum) / 195 m² Område " Skateholm- Beddingestrand Tillträde tidigast Enligt överenskommelse Gamla skolan från ca 1870 ger ett charmigt boende.

Läs mer