Fullserviceleasing tjänstefordon Socialförvaltningen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Fullserviceleasing tjänstefordon Socialförvaltningen"

Transkript

1 ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER FULLSERVICELEASING Fullserviceleasing tjänstefordon Socialförvaltningen 1. Allmän orientering Beställare Övertorneå kommun, Socialförvaltningen Upphandlande myndighet Övertorneå kommun är upphandlande myndighet. Beställarens kontaktperson Mehmed Hasanbegović, Socialförvaltningschef E-post: Handläggare upphandling Jessica Hasanbegović, Upphandlare E-post: 1.1. Omfattning Denna upphandling avser fullservice leasing av sexton (16) nya personbilar till Socialförvaltningens verksamhet (hemtjänst och hemsjukvård). Upphandlingen är uppdelad i 2 grupper. Grupp A: Nio (9) stycken sedan-kombi med hybridmotor. Grupp B: Sju (7) stycken SUV med fyrhjulsdrift. Varje grupp kommer att prövas, utvärderas och tilldelas var för sig. Avtal kommer att tecknas med en leverantör per grupp Fullserviceleasing Med fullserviceleasing menas köp av tjänst omfattande tillhandahållande av fordon inklusive service, reparationer, skatt, bilförsäkring samt sommar- och dubbade vinterdäck. Fordonet underhålles av användaren i beställarens organisation. Det åtagande som beställaren gör omfattar regelbunden service, tvättning och städning av fordon Avtalstid Avtalen träder ikraft från dag för undertecknande och löper i trettiosex (36) månader. Kommunen har möjlighet att förlänga avtalen med ytterligare tolv (12) månader. Eventuell förlängning meddelas leverantören senast tre (3) månader före utgången av avtalstiden. 2. Administrativa krav 2.1. Upphandlingsförfarande Upphandlingen genomförs genom öppet förfarande enligt LOU, lagen om offentlig upphandling (2007:1091). Anbud kommer att antas utan föregående förhandling och det är därför av största vikt att anbudsgivaren redan vid anbudsgivningen lämnar ett fullständigt anbud Helt eller delat anbud Anbudet kan lämnas på samtliga eller på en av fordonsgrupperna Alternativa anbud/ reservationer Reservationer och/eller alternativa anbud accepteras inte. Om anbudsgivaren lämnar förbehåll Sida 1 av 4

2 ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER FULLSERVICELEASING eller reserverar sig mot villkor i förfrågningsunderlaget kan anbudet komma att förkastas Handlingsförteckning Nedanstående dokument ingår i förfrågningsunderlaget. - Detta dokument - Avtalsvillkor/Kommersiella villkor - Utvärderingsmodell - Eventuella kompletteringar till förfrågningsunderlaget Frågor och svar Bilaga 1 Bilaga 2 Bilaga 3 Bilaga 4 Anbudsformulär - Anbudspris Anbudsformulär - Leverantörsinformation Anbudsformulär - Leverantörsförsäkran Kravformulär Anbudsgivaren ska innan anbudets lämnande, själv kontrollera att den har ett fullständigt förfrågningsunderlag Frågor och svar Frågor under anbudstiden ska ställas till handläggaren via e-post Endast skriftliga uppgifter lämnade av kontaktpersonen under anbudstiden är bindande för kommunen och anbudsgivare. Frågor gällande anbudet ska ställas skriftligen till kontaktpersonen via e-post senast den 27 oktober Detta på grund av att kommunen av likabehandlingsskäl är förhindrad att lämna tillkommande information i slutet av anbudstiden. Både frågor och svar samt eventuella rättelser eller PM kommer att presenteras under fliken Upphandlingar på kontinuerligt, dock senast den 28 oktober Det är anbudsgivarens skyldighet att bevaka och läsa eventuella svar och meddelanden under anbudstiden för att inte riskera att få sitt anbud förkastat vid kvalificeringen ifall väsentlig information för anbudets avlämnande har förbisetts Anbudets utförande/fromkrav Anbudet ska vara skriftligt och avfattas på svenska samt överensstämma med förfrågningsunderlaget. Anbudet ska lämnas i ett originalexemplar. Endast enkelsidiga utskrifter. Anbudet ska vara undertecknat av behörig person. Anbudet ska vara prissatt i SEK. Anbudsgivare ska i förfrågningsunderlagets bilaga 2, Anbudsformulär redovisa om anbud har lämnats för samtliga efterfrågade varugrupper eller för vissa av dem. Följande dokument/bilagor ska lämnas in: 1. Intygande om att kraven är uppfyllda, bilaga 4 Kravformulär. 2. Prisuppgifter och underskrift av behörig person ska lämnas i bilaga 1 Anbudsformulär. 3. Uppgifter om företaget och företagets kontaktperson för anbudet ska lämnas i bilaga 2 - Leverantörsinformation. 4. Bilaga 3 Leverantörsförsäkran ska fyllas i och bifogas anbudet. 5. Beskrivning av den tekniska och yrkesmässiga kapaciteten. Utelämnade uppgifter och dokument tolkas som att krav inte uppfylls eller accepteras vilket leder till att anbud förkastas. Sida 2 av 4

3 ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER FULLSERVICELEASING 2.7. Pris Anbudsgivaren ska ange pris för 36 månaders hyra. I priset ska kostnad för normalt slitage ingå och inkludera mil per år, samt fullservice och erfoderliga däckbyten, sommar- och dubbade vinterdäck. Undantag är för tre (3) av personbilarna i varugrupp A där körsträckan är mil per år. Om parkeringsvärmare inte ingår offererat fordon ska pris för sådan inklusive montering anges. Inga övriga kostnader får tillkomma. Angivet pris ska inkludera samtliga kostnader för punkter i kravspecifikationen. Priset ska vara fast under leasingperioden. I leasingavgiften ska ingå kostnader för service enligt fabrikens rekommendationer och övriga reparationer samt övriga reparationskostnader som inte föranleds av onormal körning. Kommunen kan komma att begära in motivering till de priser som lämnats i anbudet. Om Kommunen inte anser att eventuell förklaring är godtagbar äger Kommunen rätt att förkasta anbudsgivare som lämnat oskäligt låga priser i enlighet med bestämmelserna i 12 kap. 3 LOU Sista anbudsdag Anbud ska vara kommunen tillhanda senast 3 november Inlämning och märkning av anbud Anbud ska lämnas in i förslutet och neutralt emballage märkt Anbud Fullserviceleasing. Anbudet ska adresseras till: Övertorneå kommun Upphandling Övertorneå Brevlåda för avlämning av anbud efter receptionens stängning finns på Tingshusvägen 2, bredvid entrédörren till kommunhuset. OBS! Anbud genom fax eller e-post godkänns inte med anledning av sekretesskraven i LOU. Ersättning för lämnat anbud utgår inte Anbudets giltighet Anbud ska vara giltigt nittio (90) dagar efter sista anbudsdag. I de fall upphandlingen blir föremål för överprövning ska anbudsgivaren vara bunden av anbudet fram till och med en månad efter den tid då eventuell överprövning avslutats genom lagakraftvunnen dom Anbudsöppning Anbudsöppning sker enligt reglerna i LOU. Anbud öppnas av två av kommunen utsedda personer närvarande. Anbudsöppningen är inte offentlig, men anbudsgivaren kan begära att representant från Handelskammare närvarar. Anbudsgivaren står för kostnaden för detta Prövning och utvärdering Efter anbudsöppning genomförs prövning och utvärdering av de anbud som kommit in i rätt tid. Prövningen och utvärderingen kommer att genomföras med utgångspunkt i de uppgifter som anbudsgivaren redovisat i sitt anbud. Den upphandlande myndigheten förbehåller sig rätten att kontrollera och inhämta bevis för anbudsgivarens utfästelser är korrekta och att ställda krav i förfrågningsunderlaget uppfylls. Sida 3 av 4

4 ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER FULLSERVICELEASING Stegvis prövning Samtliga anbud kvalificeras, prövas och utvärderas enligt nedan beskrivna steg Kvalificering av leverantör Vid steg ett (1) kvalificering av leverantör- prövas om anbudsgivaren uppfyller ställda kvalificeringskrav på Leverantören, samt att anbudet är korrekt avlämnat. Dessa är angivna som krav. Ett krav kan vara uppfyllt eller ej uppfyllt. De anbudsgivare som uppfyllt kraven går vidare till steg två (2), övriga förkastas Obligatoriska krav varan/tjänsten I steg två (2) prövas om anbudet uppfyller obligatoriska krav på varan/tjänsten, dvs. krav kopplade till upphandlingsföremålet, kontroll av att personbil som offererats i bilaga 1 motsvarar efterfrågad beskrivning kommer här att ske. Ett krav kan vara uppfyllt eller ej uppfyllt. De anbud som uppfyllt dessa obligatoriska krav på varan/tjänsten går vidare till steg tre (3), övriga anbud förkastas Utvärderingsmodell I steg tre (3) utvärderas kvarvarande anbud enligt principen lägst pris Tilldelningsbeslut Kommunen kommer att skicka tilldelningsbeslut till samtliga anbudsgivare så snart tilldelningsbeslut har fattats. Tilldelningsbeslut skickas ut per e-post, vilket medför att kommunen tillämpar avtalsspärr på 10 dagar. Tilldelningsbeslut kommer att innehålla skälen för beslutet och den perioden under vilken avtal inte får ingås (avtalsspärr). Observera att tilldelningsbeskedet inte innebär ett civilrättsligt bindande avtal utan är en upplysning om resultatet av upphandlingen. Avtal kommer att tecknas när tiden för avtalsspärr löpt ut. Förutsättning för civilrättsligt bindande avtal är att skriftligt avtal upprättas och undertecknas av behöriga personer för båda parter. Sida 4 av 4

5 AVTALSVILLKOR 1 Avtalsparter Detta avtal har träffats mellan Övertorneå kommun, organisationsnummer , (nedan kallad Kommunen) och XXXX, organisationsnummer XXXXXX-XXXX (nedan kallad Leverantören). Leverantören ansvarar för anställd, företrädare och eventuell underleverantörs arbete såsom för eget arbete. 2 Avtalets omfattning Avtalet omfattar Socialförvaltningens fullservice leasing av tjänstefordon. 2.1 Avtalstid Avtalstiden gäller från avtalets undertecknande och löper i trettiosex (36) månader med möjlighet för Kommunen att förlänga avtalet med ytterligare tolv (12) månader. Eventuell förlängning meddelas leverantören senast tre (3) månader före utgången av avtalstiden. 2.2 Priser Pris i SEK enligt leverantörens anbud. Priset ska vara fast under leasingperioden. Om avtalet förlängs med ytterligare tolv (12) månader ska en ny leasingavgift beräknas utifrån det i anbudet angivna restvärdet Över- och undermil Om fordonet körts mer än överenskommen körsträcka under leasingperioden har leverantören rätt att debitera Kommunen åtta (8) kronor exklusive moms per mil på den körsträcka som överskridits. Om fordonet körts mindre än överenskommen körsträcka under leasingperioden ska åta (8) kronor exklusive moms per mil dras av från slutfakturan på körsträckan som underskridits. Ersättning för undermil begränsas till maximalt 500 mil understigande överenskommen körsträcka. 2.3 Fakturering och betalningsvillkor Fakturering av leasingkostnad ska ske kvartalsvis i förskott. Efter återlämning av fordon ska Kunden tillsändas en slutfaktura per fordon. På slutfakturan ska framgå fordonets mätarställning vid gemensam besiktning, kostnad för eventuella reparationer samt eventuella över- och undermil. Om fakturan är utställd i pappersform ska Kommunen betala fakturan senast trettio dagar efter det att korrekt faktura mottagits. Vid elektronisk fakturering ska Kommunen betala korrekt faktura senast trettio dagar från att den utställts. Är fakturan inte korrekt kontaktas leverantören för att korrigering ska kunna ske. Inga avgifter såsom fakturerings- eller expeditionsavgifter accepteras. Dröjsmålsränta betalas enligt räntelagen, dröjsmålsräntefakturor under 100 kronor accepteras inte. Sida 1 av 5

6 AVTALSVILLKOR Faktura ska innehålla uppgifter om: Datum för utfärdandet Kundens namn, adress, kostnadsställe samt referens Mottagarens namn, adress samt referens Faktureringsadress Leverantörens namn, organisationsnummer, adress, telefonnummer, plus-/bankgiro samt referens Fakturerat belopp i SEK specificerat i eventuella delposter samt mervärdesskatt Specifikation av vara/tjänst Övriga uppgifter som Kunden önskar 2.4 Force Majeure Part befrias från sina åtaganden enligt avtalet om fullgörandet därav förhindras på grund av omständigheter utanför dess kontroll som denne skäligen inte kunde förutse vid avropstillfället och vars följder denne inte skäligen kunnat undvika eller övervinna. Som sådan omständighet ska anses krig, krigsliknande tillstånd, jordbävning, eldsvåda, beslut från regeringen eller annan myndighet samt icke avtalsenlig konflikt på arbetsmarknaden. Avtalsenlig konflikt på arbetsmarknaden ska inte anses som befrielsegrund. Kommunen och Leverantören ska verka för att hitta alternativa lösningar så att uppdraget trots ovan hinder kan fullföljas. Part som avser åberopa ovan beskriven omständighet ska omgående skriftligen underrätta motpart därom. Så snart den åberopade omständigheten upphört ska part underrätta motpart samt omedelbart återuppta åtagandet i avtalad omfattning. Har hindret bestått i mer än sex (6) månader har Kommunen rätt att häva detta ramavtal till omedelbart upphörande. 3 KOMMUNIKATION AVSEENDE UPPDRAGET Leverantören ska i samtliga kontakter med kunderna använda svenska språket. All kommunikation, rapportering, fakturering mm ska ske via anbudsgivaren. Detta gäller även om anbudsgivaren anlitar underleverantörer avseende hela eller delar av uppdraget. 4 SÄRKILDA KONTRAKTSVILLKOR 4.1 Antidiskrimineringsklausul 1 Leverantören ska vid utförandet av den avtalade tjänsten i Sverige följa vid varje tidpunkt gällande antidiskrimineringslagstiftning. De lagar som avses för närvarande är 16 kap 8 och 9 brottsbalken samt diskrimineringslag (2008:567). 2 Leverantören är under avtalstiden skyldig att på begäran av Kommunen skriftligen redovisa de åtgärder som vidtagits med anledning av förpliktelserna enligt 1. Tiden för redovisning ska vara minst en vecka, om inte längre tid överenskommits. 3 Om Leverantören inte inom föreskriven tid lämnar sådan information som denne är skyldig att företa enligt 2 eller om Leverantören vid utförandet av kontraktet inte uppfyllt sina skyldigheter avseende aktiva åtgärder enligt de lagar mot diskriminering som angetts i 1, äger Kommunen rätt att säga upp avtalet till förtida avveckling med en i villkoren föreskriven uppsägningstid. Sida 2 av 5

7 AVTALSVILLKOR 4 Leverantören ska ålägga underleverantör den skyldighet som anges i 1-3, i enlighet med följande uppställda krav: För det första ska villkoren endast omfatta en underleverantör som utför den verksamhet som uppdraget avser i Sverige och som omfattas av svensk materiell rätt. För det andra bör underleverantören utföra en väsentlig del av det uppdrag som upphandlingskontraktet avser. Det bör normalt vara fallet om uppdraget utgör en procentuellt stor andel av kontraktsvärdet. För det tredje krävs att Leverantören har faktisk möjlighet att införa motsvarande antidiskrimineringsvillkor i avtalet med den aktuelle underleverantören. 5 Eftersom det är av mycket stor betydelse för Kommunen att dess Leverantörer lever upp till grundläggande demokratiska värderingar ska en lagakraftvunnen dom mot en straffbestämmelse eller ett förbud mot diskriminering enligt de lagar mot diskriminering som angetts i 1 anses utgöra ett väsentligt kontraktsbrott. Kommunen äger i dessa fall rätt att häva avtalet. 5 AVTALETS ADMINISTRATION OCH FÖRVALTNING 5.1 Handlingars inbördes ordning Avtalshandlingarna kompletterar varandra. Om avtalshandlingarna skulle visa sig vara motsägelsefulla i något avseende gäller de, om inte omständigheterna uppenbarligen föranleder annat, sinsemellan i följande ordning: Skriftliga ändringar och tillägg till ramavtalet Detta avtal Eventuella skriftliga förtydliganden till förfrågningsunderlaget Förfrågningsunderlag med bilagor ALOS 05 Eventuella skriftliga förtydliganden till anbud Leverantörens anbud 5.2 Avtalsändringar och tillägg Ändringar och tillägg till avtalet ska godkännas av Kommunen och Leverantören samt upprättas skriftligen i separat handling, undertecknas av avtalsparterna och biläggas ramavtalet. 5.3 Överlåtelse av avtal Överlåtelse till ny Leverantör Ingånget avtal får normalt inte överlåtas till ny Leverantör. I undantagsfall, till exempel vid omorganisation, får detta göras utan att ny upphandling behöver genomföras. Överlåtelsen ska i förväg godkännas av Kommunen och överlåtelseavtal ska upprättas skriftligen och undertecknas av Kommunen och den nya Leverantören. Sker överlåtelse utan godkännande har Kommunen rätt till skadestånd för den skada den lider. Kommunen äger också rätt att häva ramavtalet utan föregående uppsägning Byte eller anlitande av underleverantör Vid byte eller anlitande av underleverantör ska förfrågan inkomma till Kommunen senast fyra (4) veckor innan planerat byte eller anlitande, om inte synnerliga skäl föreligger. Byte eller anlitande av underleverantör ska skriftligen godkännas av Sida 3 av 5

8 AVTALSVILLKOR Kommunen. Nya underleverantörer ska uppfylla de krav som ställts på underleverantörer i förfrågningsunderlaget. Sker byte eller anlitande av underleverantör utan Kommunens godkännande har Kommunen rätt till skadestånd från Leverantören för den skada den lider. Kommunen äger också rätt att häva ramavtalet utan föregående uppsägning. 6 SAMARBETE OCH UPPFÖLJNING 6.1 Informationsplikt Parterna har skyldighet att fortlöpande informera varandra om förhållanden som har betydelse för avtalet. 7 AVTALETS UPPHÖRANDE 7.1 Hävning av avtalet Anser part att den andra parten inte tillfredställande fullgör sina åtaganden enligt avtalet ska den missnöjde parten skriftligen meddela den andra parten detta med angivande av på vilket/vilka sätt part anser att den andra parten inte fullgör/fullgjort sina åtaganden enligt detta avtal. Den andra parten ska då snarast dock senast inom fyra (4) veckor från att ett sådant meddelande mottagits, vidta rättelse. Har rättelse inte vidtagits inom den föreskrivna tiden äger den missnöjde parten rätt att häva avtalet med en (1) månads uppsägningstid. Kommunen har rätt att häva avtalet med omedelbar verkan om Leverantören lämnat oriktiga uppgifter i anbudet eller på annat sätt i samband med ramavtalsupphandlingen och dessa uppgifter har varit av icke oväsentlig betydelse vid bedömningen av tilldelning av ramavtal. Kommunen har rätt att häva avtalet med omedelbart verkan och utan föregående erinran om Leverantören enligt lagakraftvunnen dom döms för brott som omfattas av 10 kap. 1 lag (2007:1 091) om offentlig upphandling (LOU) eller brottsbalken. Kommunen har rätt att häva avtalet med omedelbart verkan och utan föregående erinran om Leverantören inbegrips av omständigheter som omfattas av 10 kap. 2 LOU. Hävning ska ske skriftligen. 7.2 Skadestånd Vid hävning ska ekonomisk reglering ske mellan Kommunen och Leverantören. Ersättning ska utgå för direkt skada som är anledning till hävning. 8 TVIST OCH PRESKRIPTION 8.1 Tvist Tvist angående tillämpning eller tolkning av detta ramavtal och därmed sammanhängande rättsförhållande ska i första hand lösas genom förhandling parterna emellan. Om parterna inte förlikas ska tvisten hänskjutas till svensk allmän domstol i Haparanda och avgöras enligt svensk rätt. Den omständigheten att tvist hänskjuts till rättsligt avgörande berättigar inte Sida 4 av 5

9 AVTALSVILLKOR Leverantören att avbryta sitt uppdrag. Inte heller äger köparen rätt att innehålla belopp som inte direkt omfattas av tvisten, eller underlåta att i övrigt fullgöra sina skyldigheter. Detta avtal har upprättats i två likalydande exemplar, varav parterna tagit var sitt. Övertorneå XXXX-XX-XX För Övertorneå kommun: Övertorneå XXXX-XX-XX För X X X Sida 5 av 5

10 ANBUDSFORMULÄR BILAGA 1 FULLSERVICELEASING Anbudsformulär Anbudets pris: Prissättning i svenska kronor SEK exklusive moms för: A. Märke: Modell: Nypris per st.: SEK exklusive moms. Leasingkostnad 36 månader: SEK/månad (6 000 mil/år) Restvärde: SEK (6 000 mil/år) Leasingkostnad 36 månader: SEK/månad (1 800 mil/år) Restvärde: SEK (1 800 mil/år) Övrig utrustning inklusive montering. Parkeringssensorer: SEK Alkolås: SEK B. Märke: Modell: Pris per st.: SEK exklusive moms. Leasingkostnad 36 månader: SEK/månad (6 000 mil/år) Restvärde: SEK (6 000 mil/år) Övrig utrustning inklusive montering. Parkeringssensorer: SEK Alkolås: SEK Ort och datum Underskrift av behörig person Företagets namn Namnförtydligande Sida 1 av 1

11 FÖRETAGSINFORMATION BILAGA 2 FULLSERVICELEASING För anbudsgivare i annat land än Sverige gäller motsvarande krav i tillämplig omfattning Denna bilaga ska bifogas offert, samtliga uppgifter fylls i och bilagan undertecknas av behörig person 1.1 Anbudsgivares företagsuppgifter Registrerat firmanamn Postadress Postnummer och ort Telefonnummer Hemsida E-post Fax PG alt BG 1.2 Företagsform Aktiebolag Ekonomisk Handelsbolag Enskild firma förening Registrerad för mervärdesskatt Skatter Ja Nej A-skatt F-skatt Person-/organisationsnummer Personal antal anställda 1.3 Kontaktperson för offert Namn Befattning Telefonnummer E-post 1.4 Kontaktperson under avtalstid Namn Befattning Telefonnummer E-post 1.5 Jourtelefon, telefonnummer där entreprenör alltid kan nås Telefonnummer 1.6 E-postadress dit tilldelningsbeslut skall sändas E-post Ort och datum Företagsnamn Namnunderskrift Namnförtydligande Sida 1 av 1

12 LEVERANTÖRSFÖRSÄKRAN BILAGA 3 FULLSERVICELEASING Denna försäkran återsändes ifylld och undertecknad av behörig person tillsammans med anbudet. Härmed försäkras på heder och samvete att företaget: 1) Är registrerat i aktiebolags-, handels- eller föreningsregistret eller annat register och registrerat för redovisning och inbetalning av mervärdesskatt, innehållen preliminär A-skatt samt arbetsgivaravgifter, om sådan registreringsskyldighet föreligger. 2) Är godkänd för F-skatt. 3) Inte är i konkurs eller likvidation, under tvångsförvaltning eller föremål för ackord eller tills vidare inställt sina betalningar eller är underkastad näringsförbud. 4) Inte är föremål för ansökan om konkurs, tvångslikvidation, tvångsförvaltning, ackord eller liknande förfarande. 5) Inte är dömd för brott avseende yrkesutövningen enligt lagakraftvunnen dom. 6) Inte gjort sig skyldig till allvarligt fel i yrkesutövningen. 7) Har fullgjort sina åligganden avseende socialförsäkringsavgifter eller skatt i det egna landet eller i det land där upphandlingen sker. Om företaget under avtalets gång inte uppfyller någon eller några av ovanstående punkter och rättelse inte sker omgående efter kommunens anmodan, är detta rättslig grund för kommunen att häva avtalet, utan att vi kan ställa ekonomiska eller andra krav på kommunen. Sådan hävning kan ske med omedelbar verkan. Vi är medvetna om att oriktiga uppgifter i denna försäkran också är grund för hävande av avtal. Kommunen har rätt att begära komplettering av denna försäkran med intyg och eventuellt kontrollera lämnade uppgifter, innan anbudsgivare antas. Ort och datum Företagsnamn/Organisationsnummer Namnunderskrift Namnförtydligande Sida 1 av 1

13 KRAV FORMULÄR BILAGA 4 Kravformuläret ska besvaras och insändas tillsammans med anbud. Allmänna krav 1. Anbudets giltighetstid Krav 1 Anbud ska vara bindande till och med nittio (90) dagar efter sista anbudsdag. I de fall upphandlingen blir föremål för överprövning ska anbudsgivaren vara bunden av anbudet fram till och med en månad efter den tid då eventuell överprövning avslutats genom lagakraftvunnen dom. Accepteras kravet på anbudets giltighetstid? Ja 2. Krav på anbudsgivaren Krav 2.1 För upphandlingen gäller lagen (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU). Den upphandlande myndigheten förbehåller sig rätten att inhämta intyg och bevis i enlighet med LOU i samband med utvärderingen av anbudet. Accepteras inhämtandet av intyg och bevis? Ja Krav 2.2 Omständigheter enligt LOU 10 kap. 1 och p. får inte föreligga. Leverantörsförsäkran ska fyllas i, undertecknas och medfölja anbudet. Kravet uppfylls? Ja Är efterfrågad handling ifylld och bifogad? Ja Krav 2.3 Övertorneå kommun och Skatteverket har ett samarbete. Det förebyggande informationsarbetet innebär att Övertorneå kommun begär in offentliga uppgifter från Skatteverket om skattestatus för sina leverantörer, både inför upphandling och löpande under hela avtalets gång. Med uppgifter om skattestatus menas moms- och arbetsgivarregistrering, F-skatt, arbetsgivaravgifter för de tre senaste månaderna, underskott på skattekontot samt uppgift om skatteskuld hos Kronofogden. Genom undertecknandet av anbudet intygar leverantören att grund för uteslutning inte föreligger. Om kontrollen hos Skatteverket visar på omständigheter som av anbudsgivaren kräver ett förtydligande kommer sådan att begäras. Om förtydligandet ej är godtagbart kan anbudsgivaren komma att uteslutas. Genom inlämnandet av anbud intygar anbudsgivaren att denne är fri från hinder för deltagande enligt lag (2007:1091) om offentlig upphandling. Anbudsgivaren ska lämna ifylld leverantörsinformation. Kravet uppfylls och godkänns? Ja Krav 2.4 Anbudsgivaren ska uppfylla lagenligt ställda krav på registrering i aktiebolags- eller handelsbolagsregister eller liknande register som gäller för anbudsgivaren och som förs i det land Sida 1 av 6

14 KRAV FORMULÄR BILAGA 4 där anbudsgivarens verksamhet är etablerad. Krav 2.5 Anbudsgivaren ska inneha giltigt F-skattebevis. Krav 2.6 Teknisk och yrkesmässig kapacitet Anbudsgivare ska bifoga en kortare presentation av sitt företag tillsammans med anbudet. Förutom presentationen ska anbudsgivare beskriva den tekniska och yrkesmässiga kapaciteten för att kunna genomföra uppdraget. Detta ska också bifogas anbudet. Efterfrågad beskrivning av anbudsgivaren är bifogad anbudet? Ja Krav 2.7 Underleverantör Anbudet ska innehålla uppgifter om huruvida anbudsgivaren har för avsikt att anlita underleverantörer. Avser anbudsgivaren att anlita underleverantörer för att genomföra delar av uppdraget ska underleverantörens namn och organisationsnummer framgå. Det är inte möjligt att delegera avrop till underleverantör. Observera att krav (Uteslutning av leverantör enligt 10 kap.1-2 LOU och krav fullgjort sina åliggande gällande skatter och socialförsäkringsavgifter) även gäller för underleverantör. Om en underleverantör utesluts från kvalificeringen behöver detta inte innebära att anbudsgivaren utesluts från kvalificeringen. En prövning genomförs om anbudsgivaren själv har erforderlig kapacitet att genomföra uppdraget. Med underleverantör menas här annat företag/ näringsidkare som träder in i leverantörens ställe som leverantör enligt detta avtal. Har anbudsgivaren för avsikt att anlita underleverantör? Ja Nej Om ja, uppfylls och godkänns kravet? Ja Sida 2 av 6

15 KRAV FORMULÄR BILAGA 4 3. Krav på tjänst och fordon Detta kapitel avser de krav som ställs på tjänsten. Krav 3.1 Leverantören ska utan kostnad, göra för modellen föreskrivna serviceåtgärder vid angivna serviceintervaller, reparationer p.g.a. normalförslitning samt byte mellan sommar- och vinterdäck under leasingperioden. Kravet godkänns? Ja Krav 3.2 Vid service, reparationer och byte mellan sommar- och vinterdäck ska leverantören utan kostnad ombesörja hämtning/lämning av bilarna vid av kommunen anvisad plats inom Övertorneå kommun. Kravet godkänns? Ja Krav 3.3 Leverantören ska kostnadsfritt tillhandahålla en likvärdig bil under service/reparation och byte av däck. Kravet godkänns? Ja Krav 3.4 Vid återlämnandet av fordonen ska en gemensam besiktning göras av beställaren och leverantören. Protokollet ska skrivas och undertecknas av båda parter vid besiktningstillfället. Om reparation ska bekostas av beställaren ska detta tydligt anges i protokollet och godkännas av beställaren. Kravet godkänns? Ja Leverans Krav 3.5 Leverans ska ske under decembermånad Skulle inte denna leveranstid kunna infrias ska Leverantören tillhandahålla likvärdiga fordon fram till leverans. Miljö Krav 3.6 Offererad personbil typ A ska uppfylla kriterierna för miljöbilsdefinitionen från 1 januari 2013 eller likvärdigt enligt Vägtrafikskattelag SFS 2006: Personbilens utsläpp av koldioxid ska beräknas enligt formeln: Bensin och diesel: Utsläpp av CO 2 =95+0,0457*(tjänstevikt-1372). Krav 3.7 Offererad personbil typ B ska släppa ut högst 225 gram koldioxid per kilometer vid blandad körning enligt uppgift i vägtrafikregistret eller motsvarande utländskt register. Sida 3 av 6

16 KRAV FORMULÄR BILAGA 4 Krav 3.8 Offererade däck ska uppfylla Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 (REACH), så att förekomsten av PAH följer kraven XVII. Krav 3.9 Rullmotståndet hos de däck (dubbdäck och regummerade däck undantagna) som används inom ramen för uppdraget, ska inte överskrida energieffektiviseringsklass C enligt förordningen EG nr 1222/2009 om märkning av däck vad gäller drivmedelseffektivitet och andra väsentliga parametrar. Krav 3.10 Anbudsgivaren ska senast vid avtalsstart uppfylla kraven enligt förordning (1994:1236) om producentansvar för däck. krav 3.11 Vinterdäck ska uppfylla definitionen av vinterdäck i enlighet med TSFS 2010:2. Krav på Fordon Krav 3.12 Personbilarna ska uppfylla svenska lagkrav och vara registreringsbesiktiga vid leverans. Krav 3.13 Båda typerna av personbil ska ha vitfärg, vara stripade med av beställaren angiven logo med text. Krav 3.14 Fordonstyp A, sedan-kombi Miljöklass hybrid Minst 5***** EuroNCAP* Drivmedel: diesel eller bensin Servostyrning ABS-bromsar Antispinnsystem Antisladdsystem AC alt. Klimatanläggning Ratt ställbar i höjd och längd Förarstol ställbar Eluppvärmda säten fram Elektroniskt ställbara yttre backspeglar Bagagevolym minst 300 liter Gummimattor fram och bak Bagagerumsmatta i gummi/plast, med förhöjda kanter Skyddsplatta för bakre stötgångare Sida 4 av 6

17 KRAV FORMULÄR BILAGA 4 Centrallås Elektronisk startspärr Färddator inkl yttertemperaturmätare Motorvärmare, inklusive elkabel (minst 3 m) för 220volt Kupévärmare minst 1200W Parkeringsvärmare med timerfunktion Sommar- och dubbade vinterdäck Stänkskydd fram och bak *Om bilmodellen inte är testad av EuroNCAP gäller intyg motsvarande fem stjärnor enligt EuroNCAP från biltillverkaren eller dennes representant i Sverige, vilket uppvisas på anmodan. Uppfyller offererat fordon kraven? Ja Krav 3.15 Fordonstyp B, kompakt stadsjeep, liten SUV Miljöklass Euro5 Min 5***** EuroNCAP* Fyrhjulsdrift (4DW) Drivmedel: Diesel Servostyrning ABS-bromsar Antispinnsystem Antisladdsystem AC alt. Klimatanläggning Ratt ställbar i höjd och längd Förarstol ställbar Eluppvärmda säten fram Elektroniskt ställbara yttre backspeglar Bagagevolym minst 400 liter Gummimattor fram och bak Bagagerumsmatta i gummi/plast, med förhöjda kanter Skyddsplatta för bakre stötgångare Centrallås Elektronisk startspärr Färddator inkl yttertemperaturmätare Motorvärmare, inklusive elkabel (minst 3 m) för 220volt Kupévärmare minst W Parkeringsvärmare med timerfunktion Sommar- och dubbade vinterdäck. Stänkskydd fram och bak *Om bilmodellen inte är testad av EuroNCAP gäller intyg motsvarande fem stjärnor enligt EuroNCAP från biltillverkaren eller dennes representant i Sverige, vilket uppvisas på anmodan. Uppfyller offererat fordon kraven? Ja Extrautrustning Krav 3.16 Alkolåsen ska uppfylla SS EN Alkolåset får vid eftermontering endast påverka strömförsörjningen till startmotor. Alkolåset ska förhindra försök till manipulation. Alkolåset ska förhindra start av fordonets motor om en alkoholmängd över Sveriges lagliga gräns (0,2 promille) detekteras. Alkolåset fasmonterade del ska fungera vid -45 C till +85. Sida 5 av 6

Direktupphandling av Grönytesskötsel traktorklippning 2015-2018

Direktupphandling av Grönytesskötsel traktorklippning 2015-2018 ÖVERTORNEÅ KOMMUN FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Dnr 1 (8) Direktupphandling av Grönytesskötsel traktorklippning 2015-2018 Övertorneå kommun inbjuder Er att lämna anbud på rubricerad direktupphandling i enlighet

Läs mer

Direktupphandling enligt LOU

Direktupphandling enligt LOU Direktupphandling enligt LOU Övertorneå kommun Tillväxtenheten Offertförfrågan Hemsida till projektet Koldioxidkrediter från skogen ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER, 1.0 Omfattning Tillväxtenheten efterfrågar

Läs mer

Upphandling av rekryteringstöd till Konkurrensverket

Upphandling av rekryteringstöd till Konkurrensverket KKV1000, v1.3, 2011-12-15 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 2015-05-21 Dnr 367/2015 1 (24) Upphandling av rekryteringstöd till Konkurrensverket Sista anbudsdag: 2015-06-25 Adress 103 85 Stockholm Besöksadress Torsgatan

Läs mer

ANBUDSFÖRFRÅGAN. Skåpbil 2013-08-20

ANBUDSFÖRFRÅGAN. Skåpbil 2013-08-20 2013-08-20 ANBUDSFÖRFRÅGAN Skåpbil Ronneby kommun inbjuder Er härmed att inkomma med skriftligt anbud på en skåpbil med fullserviceleasing. Bilen är avsedd för verksamheter inom Ronneby kommuns Fritid

Läs mer

Anbudsinbjudan. Handläggare Tel.nr. Datum Linda Lundström 0371-815 86 2006-12-22

Anbudsinbjudan. Handläggare Tel.nr. Datum Linda Lundström 0371-815 86 2006-12-22 1(11) Anbudsinbjudan Handläggare Tel.nr. Datum Linda Lundström 0371-815 86 2006-12-22 Anbudsadress Anbud ska vara kommunen tillhanda senast Anbud Glass 06-252-22 2007-01-17 Gislaveds kommun Upphandlingsenheten

Läs mer

UPPHANDLING AV GRAFISK FORMGIVNING OCH PRODUKTION

UPPHANDLING AV GRAFISK FORMGIVNING OCH PRODUKTION Sid 1 (21) 13 januari 2014 Dnr: 006/14 UPPHANDLING AV GRAFISK FORMGIVNING OCH PRODUKTION 1. INBJUDAN Brottsförebyggande rådet (Brå) inbjuder att lämna anbud på Grafisk formgivning och produktion. 1.1 Om

Läs mer

UPPHANDLING AV KONSULTTJÄNSTER INOM STRATEGISKT KOMMUNIKATIONSSTÖD

UPPHANDLING AV KONSULTTJÄNSTER INOM STRATEGISKT KOMMUNIKATIONSSTÖD Sid 1 (20) 13 januari 2014 Dnr:0004/14 UPPHANDLING AV KONSULTTJÄNSTER INOM STRATEGISKT KOMMUNIKATIONSSTÖD 1. INBJUDAN Brottsförebyggande rådet (Brå) inbjuder till att lämna anbud på konsulttjänster avseende

Läs mer

1. Allmän information

1. Allmän information Förfrågningsunderlag 2012-12-17 Upphandlingsansvarig Växjö kommun Marita Johanneson Upphandling Dryckesautomat U-12-67 Sista anbudsdag: 2013-02-01 Symbolförklaring: Texten/frågan innehåller krav som måste

Läs mer

1. Allmän orientering

1. Allmän orientering Förfrågningsunderlag 2014-10-28 Upphandlande organisation Upphandling SKL Kommentus Inköpscentral AB Läromedel 2014 Johanna Höglund Elmstedt 10245 Sista anbudsdag: 2014-12-08 23:59 Symbolförklaring: Texten/frågan

Läs mer

Bilaga 3. Ramavtal SMHI och XXXXX

Bilaga 3. Ramavtal SMHI och XXXXX Bilaga 3 Ramavtal SMHI och XXXXX Innehållsförteckning 1 Parter... 1 2 Avtalets omfattning... 1 3 Avtalstid - Förlängning... 1 4 Avtalshandlingar... 1 5 Överlåtelse av avtalet... 1 6 Leverantörens åtaganden...

Läs mer

Arbetsgivarverket har cirka 65 anställda. Mer information finns på Arbetsgivarverkets hemsida www.arbetsgivarverket.se.

Arbetsgivarverket har cirka 65 anställda. Mer information finns på Arbetsgivarverkets hemsida www.arbetsgivarverket.se. Förfrågningsunderlag Dnr 2008-04-18 0804-0235-11 Upphandling avseende medlemsundersökning och medarbetarundersökning för Arbetsgivarverket Härmed inbjuds Ni att lämna anbud enligt nedan angivna förutsättningar.

Läs mer

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Upphandling av mäklaruppdrag försäljningsuppdrag avseende bostäder/fastigheter

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Upphandling av mäklaruppdrag försäljningsuppdrag avseende bostäder/fastigheter Stadsledningskontoret 1(12) Daterat 2011-12-22 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Upphandling av mäklaruppdrag försäljningsuppdrag avseende bostäder/fastigheter Förfrågningsunderlaget är indelat i 5 avsnitt: 1. Allmän

Läs mer

Anbudsinbjudan avseende upphandling av lagerhantering och distribution av Arbetsgivarverkets trycksaker

Anbudsinbjudan avseende upphandling av lagerhantering och distribution av Arbetsgivarverkets trycksaker 2005-06-27 Dnr 0504-0374-33 Anbudsinbjudan avseende upphandling av lagerhantering och distribution av Arbetsgivarverkets trycksaker Upphandlande enhet Arbetsgivarverket Box 3267 103 65 Stockholm Kontaktperson

Läs mer

Avtal. Parter: 1. RAMAVTAL 1.1 RAMAVTAL 96-117-2014. Referensnr:

Avtal. Parter: 1. RAMAVTAL 1.1 RAMAVTAL 96-117-2014. Referensnr: Avtal Avtalets namn: Upphandling: Startdatum: Stora konferenser och möten ( fler än 75 pers) dagkonferens Stora konferenser och möten ( fler än 75 pers) dagkonferens Referensnr: Upph. ref.nr: 96-117-2014:013

Läs mer

Anbudsförfrågan upphandling av skanning och arkivering av leverantörsfakturor

Anbudsförfrågan upphandling av skanning och arkivering av leverantörsfakturor Stadsledningskontoret Ekonomiavdelning Datum 2012-09-03 Handläggare: Redovisningschef Jonas Lundqvist Anbudsförfrågan upphandling av skanning och arkivering av leverantörsfakturor Landskrona stad inbjuder

Läs mer

Förfrågningsunderlag 2014-03- 26

Förfrågningsunderlag 2014-03- 26 DNR SSL 1.3:34/14 Förfrågningsunderlag 2014-03- 26 Upphandling av fast/mobil telefoni samt växellösning Innehåll 1. Anbudsinbjudan... 5 1.1. Allmän information... 5 1.1.1. Inbjudan... 5 1.1.2. Information

Läs mer

Härmed inbjuds Ni att inkomma med anbud gällande Skolläkartjänst till Elevhälsan i Haparanda kommun.

Härmed inbjuds Ni att inkomma med anbud gällande Skolläkartjänst till Elevhälsan i Haparanda kommun. HAPARANDA KOMMUN FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Dnr 1 (8) Skolläkare till elevhälsan i Haparanda kommun Anbudsinbjudan Härmed inbjuds Ni att inkomma med anbud gällande Skolläkartjänst till Elevhälsan i Haparanda

Läs mer

1.0 ALLMÄNNA FÖRUTSÄTTNINGAR

1.0 ALLMÄNNA FÖRUTSÄTTNINGAR Tomelilla kommun, Samhällsbyggnad VA-enheten - anhåller härmed om Ert anbud avseende projekt Sanering Ödemarksvägen i enlighet med nedanstående förutsättningar. 1.0 ALLMÄNNA FÖRUTSÄTTNINGAR 1.1 UPPHANDLINGSFORM

Läs mer

Avtal. Parter: 1. RAMAVTAL 1.1. RAMAVTAL FÖR KONFERENSTJÄNSTER. Konferenstjänster 2013 Upph. ref.nr: 96-64-2013. Avtalets namn:

Avtal. Parter: 1. RAMAVTAL 1.1. RAMAVTAL FÖR KONFERENSTJÄNSTER. Konferenstjänster 2013 Upph. ref.nr: 96-64-2013. Avtalets namn: Avtal Avtalets namn: Upphandling: Startdatum: Konferenstjänster 2013 Referensnr: 96-64-2013;029 Konferenstjänster 2013 Upph. ref.nr: 96-64-2013 2014-01-01 Slutdatum: 2014-12-31 Typ av avtal: Ramavtal Förlängning:

Läs mer

Avtal. Referensnr: Moms reg nummer:

Avtal. Referensnr: Moms reg nummer: Avtal Avtalets namn: Upphandling: Startdatum: Ramavtal för dagkonferenstjänster Referensnr: 96-121-2011:060 Konferenstjänster Upph. ref.nr: 96-121-2011 2012-05-22 Slutdatum: 2013-12-31 Typ av avtal: Ramavtal

Läs mer

Avtal. Referensnr: Moms reg nummer: Mobil: Mobil: +46(0)70 275 65 90

Avtal. Referensnr: Moms reg nummer: Mobil: Mobil: +46(0)70 275 65 90 Avtal Avtalets namn: Upphandling: Startdatum: Ramavtal för konferenshotell helpension Referensnr: 96-121-2011:094 Konferenstjänster Upph. ref.nr: 96-121-2011 2012-05-22 Slutdatum: 2013-12-31 Typ av avtal:

Läs mer

Fritt val avseende psykoterapi för vuxna enligt lagen om valfrihetssystem (LOV) v2

Fritt val avseende psykoterapi för vuxna enligt lagen om valfrihetssystem (LOV) v2 Förfrågningsunderlag 2013-12-02 Upphandlande organisation Halmstads kommun Upphandling Psykoterapi för vuxna Malin Hafström KS 2011/0593 Symbolförklaring: Sista anbudsdag: Ansökan kan lämnas löpande Texten/frågan

Läs mer

Avtal. Referensnr: Moms reg nummer: Mobil: Mobil: +46 (0) 709 73 55 93

Avtal. Referensnr: Moms reg nummer: Mobil: Mobil: +46 (0) 709 73 55 93 Avtal Avtalets namn: Upphandling: Startdatum: Ramavtal för dagkonferenstjänster Referensnr: 96-121-2011:074 Konferenstjänster Upph. ref.nr: 96-121-2011 2012-05-22 Slutdatum: 2013-12-31 Typ av avtal: Ramavtal

Läs mer

Dnr: 137-KB 463-2012 RAMAVTAL. Kungliga biblioteket, organisationsnummer 202100-1710 med adress: Box 5039,102 41 Stockholm, (härefter benämnt KB )

Dnr: 137-KB 463-2012 RAMAVTAL. Kungliga biblioteket, organisationsnummer 202100-1710 med adress: Box 5039,102 41 Stockholm, (härefter benämnt KB ) Dnr: 137-KB 463-2012 1. Parter RAMAVTAL Kungliga biblioteket, organisationsnummer 202100-1710 med adress: Box 5039,102 41 Stockholm, (härefter benämnt KB ) och Ebsco Industries INC, organisationsnummer

Läs mer

Upphandling av Elenergi. Diarienr 08-6756

Upphandling av Elenergi. Diarienr 08-6756 Upphandling av Elenergi Diarienr 08-6756 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Innehåll 1 Om PTS... 3 2 Upphandlingens syfte... 3 3 Ekonomisk kapacitet och intyg... 3 3.1 Registreringsbevis... 3 3.2 Skattekontroll... 3

Läs mer

Avtalsvillkor. 1. Omfattning. 2. Parter. 3. Kontakt under avtalstiden. 4. Avtalstyp. 5. Avtalsperiod. 6. Priser

Avtalsvillkor. 1. Omfattning. 2. Parter. 3. Kontakt under avtalstiden. 4. Avtalstyp. 5. Avtalsperiod. 6. Priser DiarieNr: INK-10-002 Namn på upphandlingen: Livsmedel Mellan Dalslandskommunernas Kommunalförbund, 222000-0877, nedan "Beställaren", och #leverantörens namn#, nedan "Leverantören", har träffats följande

Läs mer

Avtal. Referensnr: Moms reg nummer:

Avtal. Referensnr: Moms reg nummer: Avtal Avtalets namn: Upphandling: Startdatum: Hotelltjänster 2013 Kvalitetskategori 5 Hotelltjänster 2013 Kvalitetskategori 5 Referensnr: Upph. ref.nr: 96-27-2013:007 96-27-2013 2013-07-10 Slutdatum: 2014-06-30

Läs mer

Ramavtal Växtservice SMHI - XXX

Ramavtal Växtservice SMHI - XXX Bilaga 2 Ramavtal Växtservice SMHI - XXX Innehållsförteckning 1 Parter... 1 2 Avtalets omfattning... 1 3 Avtalstid - Förlängning... 1 4 Avtalshandlingar... 1 5 Överlåtelse av avtalet... 1 6 Leverantörens

Läs mer

1. Anbudsinbjudan. Förfrågningsunderlag. 1.1. Allmän information 2012-12-20. Fredrik Strand 2012-152. Sista anbudsdag: ansökansdag:

1. Anbudsinbjudan. Förfrågningsunderlag. 1.1. Allmän information 2012-12-20. Fredrik Strand 2012-152. Sista anbudsdag: ansökansdag: Förfrågningsunderlag 2012-12-20 Upphandlingsansvarig Österåkers kommun Upphandling Familjerådgivning LOV Fredrik Strand 2012-152 Sista anbudsdag: ansökansdag: Anbud kan lämnas löpande Symbolförklaring:

Läs mer

Förfrågningsunderlag inkl avtalsvillkor

Förfrågningsunderlag inkl avtalsvillkor Förfrågningsunderlag 2012-08-02 Upphandlingsansvarig Upphandling Halmstads kommun Samhällsorientering Hallands län exkl Kungsbacka kommun Lena Dalström UAN 2012/0286 Sista anbudsdag: 2012-09-10 Symbolförklaring:

Läs mer