Att bilda en aktiesparklubb

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Att bilda en aktiesparklubb"

Transkript

1 Aktiesparklubb Att bilda en aktiesparklubb Allt du behöver för att komma i gång med ett långsiktigt och lönsamt sparande. 1 Sveriges Aktiesparares Riksförbund 2009

2 1. Vad är en aktiesparklubb? En aktiesparklubb är en klubb där ett antal personer går ihop för att tillsammans äga aktier. Aktiesparklubbens tillgångar ägs gemensamt. 2. Det är lönsamt att spara i klubb Det är lönsamt att spara i aktier och därmed också i en aktiesparklubb. Nästan var femte svensk äger aktier, vilket visar att insikten om aktier som en bra sparform är väl spridd. Snabbare riskspridning En fördel med att spara genom en klubb är att ett större sparbelopp kan satsas i flera olika aktieslag. Den som sparar i en klubb sprider därmed riskerna snabbare än en ensamsparare. Lärorikt Det är lärorikt att spara tillsammans. Den som inte kan så mycket om aktier och aktiemarknaden lär sig av de andra, och alla kan lära av varandra. Trevlig samvaro På senare tid har det blivit vanligt att kvinnor går ihop och bildar aktiesparklubbar. Skälen är ofta att de vill lära sig mer samtidigt som de förbättrar sin ekonomi. Men många vill också ha trevligt när de träffas. Samhällsnytta En aspekt på aktiesparandet är att det gör en samhällsnyttig insats. Den som sparar i aktier är med och förser de svenska börsbolagen med riskkapital. Fördelarna med att spara i en aktiesparklubb är alltså: Det är i regel lönsamt Man når riskspridning snabbare Det är lärorikt Det ger trevlig samvaro Man gör en samhällsinsats 3. Att starta en aktiesparklubb Det är enkelt att starta en aktiesparklubb. Allt som behövs är ett antal personer som är intresserade av att spara i aktier. Men eftersom sparande i en klubb kan pågå under lång tid är det en fördel medlemmarna känner varandra väl, har förtroende för varandra och trivs tillsammans. Den enklaste formen för en klubb är ett så kallat enkelt bolag, med ett avtal som reglerar verksamheten. Exempel på hur ett bolagsavtal för en klubb kan se ut finns bifogat. När alla medlemmar skrivit under avtalet är aktiesparklubben bildad. 4. Hur många ska man vara? Få medlemmar innebär ofta att kapitalet blir för litet för att klubben snabbt ska kunna nå en bra riskspridning. Många medlemmar gör administrationen svårhanterlig, och det blir svårare att hitta mötestider som passar alla. Fem till tio medlemmar brukar vara lagom. En aktiesparklubb bestående av några arbetskamrater eller grannar är bra. Att flera olika yrken och intressen finns representerade i klubben brukar vara en fördel. Medlemmarna kompletterar varandra med olika yrkesoch branscherfarenheter. Medlemmarna bör vara inställda på att vara aktiva och delta i klubbmötena. Kanske kan de avlägga rapporter om olika börsbolag och hur intressanta dessa är att investera i. Risken för motsättningar bland medlemmarna ökar med ett större antal, och sådana motsättningar kan dela klubben i olika läger. För få medlemmar, å andra sidan, gör att inbetalningen till klubben kan bli väl liten, och dessutom blir det färre att fördela arbetsuppgifterna bland. Med tiden brukar klubben dock decimeras, till följd av att några flyttar eller får ändrade familjeförhållanden. Men i princip kan en klubb ha hur många medlemmar som helst. Ett exempel är aktiesparklubben Semesterinvest från 1970-talet, som hade studieresor som sparmål och fler än tusen medlemmar. Den som är initiativtagare till aktiesparklubben kan ställa vissa villkor. En kvinna i södra Sverige satte tre villkor för de kvinnor hon bjöd in till medlemskap. Alla skulle ha en egen ekonomi, så att de inte skulle behöva fråga sina män om de hade råd. Alla skulle ha vuxna barn, så att barnpassning inte hindrade deltagande i mötena, och dessutom skulle alla bo nära varandras, så att inte heller resor skulle hindra deltagandet i möten. Tänk alltså igenom för- och nackdelar med stort respektive litet antal medlemmar innan du bestämmer dig för vilka du ska bjuda in och för hur många du vill ha med. 5. Val av medlemmar Vi utgår här ifrån att det är du som tar initiativ till klubben. Det första du ska göra är att välja medlemmar. Detta kan du göra på många olika sätt. Här är några tips: Arbetskamrater, grannar och släktingar Fördelen med att söka bland dessa grupper är att du känner dem och vet deras intressen. Bjud in till en informationsträff, kanske ska du inte blanda grupperna. Det känner du bäst själv. Du kan börja med dina arbetskamrater för att se hur det går. Kanske får du redan här tillräckligt många som vill vara med. Övriga Det kan vara lätt att få medlemmar i redan befintliga organisationer eller grupper, som till exempel syjunta, vinprovargäng, spelgäng av olika slag, idrottsföreningar och så vidare. Fördelen med dessa är att deltagarna redan känner varandra och har en bra gemenskap. Det är dock inte nödvändigt att du personligen väljer 2 Sveriges Aktiesparares Riksförbund 2009

3 Aktiesparklubb Medlemsförteckning Aktiesparklubben: Klubbens kontaktperson: E-post: Sveriges Aktiesparares Riksförbund 2009 Du som är medlem i Aktiespararna kan ladda ned och skriva ut medlemsförteckning på alla medlemmarna till klubben. Prata med några vänner och be dem att i sin tur föreslå personer de känner och tror kan vara intresserade av att spara i aktier i denna sparform. 6. Hur bör en medlem se ut? Att ha flera olika yrken och intressen representerade i klubben kan vara bra, men det kan också försvåra samvaron om olikheterna är alltför stora. Här måste du använda ditt omdöme innan du kallar till första sammanträdet. Den som ser klubben som ett diskussionsforum mer än som en sparform kan bli ett problem för klubben. Dessa problem undviker du om du känner alla inblandade. De bästa medlemmarna torde vara de som har entusiasm och en önskan att lära sig investera i aktiemarknaden. Medlemsförteckning En medlemsförteckning över aktiesparklubbens medlemmar innehållande namn, adress, e-postadress, telefon, personnummer och antalet andelar i klubben bör upprättas. 7. Kalla till informationsträff När du har fått alla namn på de blivande medlemmarna är det dags att kalla till ett informationsmöte. Om du kallar via telefon eller brev så be de blivande medlemmarna att förbereda frågor och ett namn på klubben som de kan föreslå på mötet. Just namnet brukar engagera, och det kan ta tid innan alla är överens. Ett förslag är att du redan från början har hittat ett fyndigt namn som du föreslår mötesdeltagarna. Vid första mötet är det viktigt att du berättar så mycket du kan om aktier och aktiemarknaden. Framför allt bör du betona att aktier är den bästa sparformen på lång sikt. Tala om att fördelen med aktier ökar med innehavstiden. Nämn också att kunskap om bolagen är viktig för att man ska lyckas väl. Du bör också tala om att ni alla tillsammans bör engagera er och hjälpa till att analysera bolag och branscher så gott ni kan. En del är bättre skickade till detta än andra, men det är som sagt viktigt att ni alla hjälps åt efter förmåga. 8. Led mötet själv Som initiativtagare till klubben är det naturligt att du fungerar som mötesordförande, om du inte vill föreslå någon annan. Fråga de närvarande om de kan acceptera att du leder mötet. Här är ett förslag till föredragningslista. Det kan verka formellt, men det är bäst så det gäller ju pengar. 1. Välj ordförande att leda mötet (du är väl självskriven och föreslår dig själv). 2. Utse någon som för anteckningar, det vill säga protokoll. 3. Välj justeringsman (en eller två), som tillsammans med ordföranden ska justera protokollet det vill säga se till att allt är rätt uppfattat och nedtecknat. 4. Fråga om de närvarande vill bilda en aktiesparklubb. 5. Besluta om klubbens namn. 6. Visa förslaget till avtal och gå igenom paragraferna. Det är naturligtvis tillåtet att stryka och ändra i avtalet, det är ju bara ett förslag. 7. Bestäm var affärerna ska göras. Kanske finns bland medlemmarna någon som arbetar i bank eller värdepappersbolag som kan ge bra villkor. Vi på Aktiespararna föreslår vårt eget Aktieinvest Klubb. 8. Bestäm vem eller vilka som får ge köp- och säljdirektiv och som får disponera klubbens tillgångar. Det är praktiskt om denna punkt kan förklaras omedelbart justerad, så att vederbörande förtroendeman kan börja agera. Det tar ju viss tid innan protokollet är utskrivet och justerat. Nu gör man bara ett utdrag ur protokollet som bevittnas och sedan kan lämnas till bank eller värdepappersbolag. När dessa frågor och val är avklarade är det dags att ställa frågan om klubben ska konstitueras, det vill säga bildas med det avtal ni gått igenom och med de val som ägt rum. (Alla ska givetvis ha en kopia av avtalet.) 9. Bolagsavtal Följande punkter i avtalet ska mötet besluta om: Antalet förtroendemän som ska vara närvarande vid ett möte för att mötet ska kunna fatta giltiga beslut. Hur ofta medlemmarna vill ha rapport om det ekonomiska läget i klubben. Antalet förtroendemän, inklusive eventuella ersättare. 3 Sveriges Aktiesparares Riksförbund 2009

4 Bolagsavtal aktiesparklubbar Förslag till bolagsavtal för aktiesparklubbar Aktiesparklubb 1 Undertecknade, som här nedan kallas medlemmarna, sluter härmed avtal med ändamål att under namnet Aktiesparklubben för medlemmarnas gemensamma räkning förvärva och förvalta aktier. Med aktie menas i avtalet aktie noterad vid börs eller auktoriserad marknadsplats, om inte medlemmarna bestämmer annorlunda. 2 Klubbens räkenskapsår omfattar tiden 1 januari-31 december. (Första året dock från datum för bildandet.) 3 Medlemmarna beslutar vid klubbsammanträden om förvaltningen av klubbens angelägenheter. För verkställande av klubbsammanträdens beslut samt för den löpande förvaltningen väljer medlemmarna för varje räkenskapsår ordförande jämte ytterligare övriga förtroendemän. 4 Förtroendemännen skall verkställa beslut tagna vid klubbsammanträden vad avser köp och försäljningar. Redogörelse över klubbens ställning och gjorda inköp och försäljningar med mera skall tillställas medlemmarna. Förtroendemännen skall föra räkenskaper över klubbens verksamhet. Det åligger vidare förtroendemännen att ombesörja att varje medlem i god tid före avgivande av allmän självdeklaration får erforderliga uppgifter vad avser medlemmarnas andel i klubben. Inköp av aktier må ske endast i enlighet med vad om beslutats av medlemmarna eller av förtroendemännen enligt uppdrag på klubbsammanträde. Förtroendemännen kan ej hållas ansvariga för nedgång i klubbens kapitalbehållning på grund av ogynnsam kursutveckling, såvida inte denna utveckling uppenbarligen hade kunnat förutses och dess effekter för klubben motverkat. Förtroendemännen kan aldrig hållas ansvariga för placeringsbeslut tagna på klubbsammanträde. 5 Ordinarie klubbsammanträde skall årligen hållas före den 31 mars. Vid sammanträdet skall följande frågor förekomma till behandling: 1) Fråga om sammanträdet blivit behörigen sammankallat 2) Föredragning av förtroendemännens redogörelse avseende föregående räkenskapsår 3) Fråga om beviljande av ansvarsfrihet åt förtroendemännen för den gångna förvaltningsperioden 4) a. Val av förtroendemän för tiden intill nästa ordinarie klubbsammanträde b. Val av ordförande c. Va l av förtroendemän (en eller flera) d. Val av kontaktperson till aktiesklubbens valda fondkommissionär/er 5) Övriga frågor som minst 3 veckor före sammanträdet anmälts till behandling. Sveriges Aktiesparares Riksförbund 2009 Sveriges Aktiesparares Riksförbund 2009 Aktiespararna har tagit fram ett förslag till bolagsavtal för aktiesparklubbar. Det antal medlemmar som ska vara närvarande vid ordinarie klubbsammanträde (årsmöte) för att beslut ska kunna fattas. I vilken omfattning medlem ska få rösta för annan medlem. Val av förtroendemän för första året. Val av revisor (utses bland medlemmarna, helst någon med erfarenhet). Sparbelopp och hur ofta beloppet ska sparas (till exempel månatligen). Sparbeloppet kan variera bland medlemmarna. En del vill spara 100 kronor i månaden, andra 200 kronor och några kanske 500 kronor. Det är dock viktigt att komma ihåg att det belopp man en gång valt inte får ändras utan gäller varje månad. Det är inte ovanligt att man för att komma i gång snabbt satsar ett större belopp, kanske kronor per medlem. Då ska man komma ihåg att variera beloppet i förhållande till månadsinsatserna, det vill säga den som har två andelar ska betala ett dubbelt så stort engångsbelopp som den som har en andel och så vidare. Var och när klubbens sammanträden ska äga rum. Klubbens investeringsfilosofi. Medlemmarna bör redan från början vara överens om vilken investeringsfilosofi klubben ska följa. Kan de inte enas om detta direkt blir de knappast mer eniga när pengar står på spel vid varje köp- eller säljbeslut. Vad som bör bestämmas är: Lång- eller kortsiktiga placeringar. Hur ofta klubben ska investera. Hur utdelningar och reavinster ska behandlas. Huruvida klubben ska investera i endast svenska aktier. Om någon bransch ska undvikas. 10. Förtroendemännens uppgifter I ett aktiebolag finns en styrelse som ansvarar inför bolagets ägare. Motsvarigheten till aktiebolagets styrelse är i aktiesparklubben förtroendemän, som är ansvariga inför sina klubbmedlemmar. Förtroendemännen ansvarar för den löpande förvaltningen och för att beslut som fattas på sammanträdena verkställs. Det är viktigt att medlemmarna är överens om förtroendemännens uppgifter så att alla vet vad som förväntas av dem. Här är ett förslag: Ordföranden Ordförandens viktigaste uppgift är att kalla till sammanträden, fördela arbetsuppgifter och i övrigt vara klubbens talesman. Det är självklart att han/hon också leder mötena. Sekreterare Sekreteraren sköter protokollen och för anteckningar vid klubbens möten. Det är också sekreterarens uppgift att hålla reda på eventuell korrespondens, förvara originalavtal och andra avtal, till exempel med bank eller värdepappersbolag. Årsredovisningar och rapporter i original förvaras hos sekreteraren. Kassör Kassören har hand om bokföringen, sköter klubbens betalningar och ser till att alla medlemmar sköter sina inbetalningar. En annan viktig uppgift för kassören är att bevaka att utdelningar och emissioner sköts på rätt sätt. Viktiga uppgifter är också att ta fram underlag för medlemmarnas deklarationer och att regelbundet förse medlemmarna med ekonomiska rapporter om aktiesparklubbens aktieinnehav. 11. Inbetalning av insatser För klubbens kassör kan det bli tungt att inkassera insatserna. Ett sätt att göra det på är att samla in pengarna vid varje sammanträde, men det är ju opraktiskt, och problem uppstår när någon är frånvarande. De pengar kassören får in ska nästan uteslutande användas till köp av aktier. Till dess bör de placeras på räntebärande konto. Till detta konto kan medlemmarna göra sina månatliga insatser. Det vanligaste är att medlemmar i en aktiesparklubb sparar en gång i månaden, bäst och enklast genom autogiro till ett konto som kassören öppnar i klubbens namn. Därifrån kan pengarna sedan med automatik överföras till en depå hos till exempel Aktieinvest Klubb, en bank eller ett värdepappersbolag. Från depån genomför kassören aktieaffärerna. Sparbeloppet kan variera bland medlemmarna, men det är viktigt att det månadsbelopp var och en valt inte ändras utan gäller varje månad. Anledningen till detta är att man alltid exakt ska veta hur stor andel var och en äger i klubben. 4 Sveriges Aktiesparares Riksförbund 2009

5 För att hålla isär medlemmarnas inbetalningar kan klubben bestämma att medlem 1 betalar 300,01 kronor, medlem 2 betalar 300,02 kronor, medlem 3 betalar 300,03 kronor och så vidare. Genom detta förfarande kan kassören på ett enkelt sätt härleda vem som, mot förmodan, inte har gjort sin inbetalning. 12. Nya medlemmar Naturligtvis kan nya medlemmar gå in i klubben. Det är dock bra om klubben i sina stadgar anger när nytillkomna medlemmar kan träda in i klubben och vad som ska gälla. Alternativt kan den nya medlemmen köpa en avgående medlems innehav i klubben. Detta kan dock medföra en del merarbete för klubbens kassör vid deklarationen. Enklast är att nya medlemmar får inträda endast vid nyår. 13. Att gå ur klubben De frågor som kan uppstå när någon vill gå ur klubben är hur tillgångar och latent skatt ska fördelas. Se därför till att utträde ur klubben är reglerat i klubbens stadgar. Det är fullt möjligt att låta en medlem utträda när som helst, men skattemässigt är det enklast i samband med årsskiftet. När en medlem vill lämna klubben ska han/hon ha ut sin andel; antingen får vederbörande sin andel av klubbens aktier eller kontant ersättning. A. Enklast är att medlemmen tar med sig sin andel av aktieinnehavet och därmed även aktiernas anskaffningsvärde. Fördelen är att detta inte utlöser någon beskattning, eftersom ingen överlåtelse av värdepapper har ägt rum. Medlemmen har kvar samma innehav såväl innan som efter att den lämnade klubben, men i stället för att aktierna är registrerade på klubben är de registrerade på den före detta medlemmen. Den tidigare medlemmen kan sedan välja vad den vill göra med sitt aktieinnehav. B. Alternativt kan medlemmen överlåta sin andel av aktiesparklubbens tillgångar till de kvarvarande medlemmarna. Skattemässigt gäller då att medlemmen säljer sin andel av aktiesparklubbens tillgångar till de kvarvarande medlemmarna och redovisar avyttringen som en vanlig aktieförsäljning. De kvarvarande medlemmarnas anskaffningsvärde för de övertagna aktierna är lika med den utträdande medlemmens försäljningspris. 14. Om klubben ska upplösas För att kunna lösa upp aktiesparklubben måste alla tillgångar och skulder regleras. Enklast är att aktierna säljs på vanligt sätt via Aktieinvest, banken eller värdepappersbolaget. Om klubbens likvidation har planerats en längre tid kan aktierna säljas vid lämpliga tillfällen. På så vis har kassören bara pengar att dela ut till medlemmarna. Om medlemmarna i aktiesparklubben i stället kommer överens om att fördela klubbens aktier mellan sig är detta det mest ekonomiska alternativet. De medlemmar som vill behålla sina aktier slipper då betala kurtage och kapitalvinstskatt. 15. Klubben bör ha ett sparmål Det är oftast den som tar initiativet till klubben som lockar medlemmar med ett intressant sparmål några år framåt. Men det kan också vara så att medlemmarna har sina egna sparmål. En del kanske vill spara till sin pension, till sina barn eller barnbarn utan något specificerat mål eller bara under mottot den som spar han har. Ett vanligt sparmål är sparande till en resa, kanske en jorden runt-resa tillsammans eller till Olympiska spelen. Ett rimligt sparmål är en fördubbling av kapitalet på fem år, eller, med andra ord, en årlig avkastning på i medeltal 15 procent. 16. Placeringsstrategier När klubben har bestämt sitt sparmål ska den också välja en strategi som leder fram till målet. Avkastning I en aktiesparklubb kan frågan om nivån för den årliga avkastningen vara viktig. Beroende på val av placering kan den årliga avkastningen i form av ränta eller utdelning bli allt ifrån obefintlig till hög. Behovet av att årligen erhålla avkastning är viktig för valet av placering. Konst, antikviteter, frimärken eller metaller ger ingen avkastning men kan ge värdestegring. Aktier ger i allmänhet låg avkastning men god värdetillväxt. Bank- och obligationssparande ger numera låg avkastning och ingen värdetillväxt Summan av värdetillväxt och utdelning/ränta, totalavkastning, bör efter skatt ge ett inflationsskydd. Räntebärande placeringar har under efterkrigstiden ofta inte gett detta (jämför med aktiekurvan). De senaste åren har räntan dock varit högre än inflationen. Därmed har en realränta erhållits. Möjligheten att någorlunda snabbt omvandla en placering till likvida medel måste dock ibland styra placeringsinriktningen. Fördelning mellan olika placeringar Vid placering i aktier och räntebärande obligationer/ bankkonto måste ett val göras mellan hur stor andel som ska finnas i respektive värdepapper, till exempel 7 procent i svenska aktier, 10 procent i utländska aktiefonder och 20 procent på bankkonto eller i obligationer. Placerarens uppfattning om den framtida utvecklingen på börsen avgör procentfördelningen. Tror placeraren på en stigande börs kan andelen svenska aktier öka till exempelvis 90 procent. Om marknaden bedöms gå ned kan en betydligt lägre andel vara lämplig. 5 Sveriges Aktiesparares Riksförbund 2009

6 17. Tid för köp eller försäljning Det är i allmänhet viktigare att köpa eller sälja aktier vid rätt tidpunkt än att köpa rätt bolag. Köp när läget är hemskt på börsen och sälj efter en lång kursuppgång. Räkna aldrig med att man kan sälja på absoluta kurstoppen och köpa i absoluta kursbotten. Det brukar vara bättre att köpa när kurserna gått upp något från botten och man kan vara någorlunda säker på att vändningen har inträffat. Många bolag på den svenska börsen, till exempel skogsbolag, stålbolag, bilföretag och gruvföretag, är så kallade cykliska bolag. Detta innebär att deras kurser rör sig i vågform över en konjunkturcykel. Det kan löna sig att sälja på en vågtopp och återköpa i en vågdal. Gör en så kallad omviktning av aktieportföljen helst en tid innan du märker att en bransch verkar ha nått sin lönsamhetstopp. Omviktningen innebär att aktier som hör till bolag i en bransch säljs och aktier i en annan bransch köps. Börsen ligger i allmänhet ett halvt till ett år före konjunktur- och lönsamhetsutvecklingen hos företagen. Man köper inte aktier i bolag därför att de haft en fin utveckling. Avgörande är den framtida utvecklingen. 18. Vilka aktier ska köpas? Köp aktier i bolag som haft stora problem och där ledningen, ibland en helt ny sådan, verkar komma till rätta med problemen. Dessa bolag brukar kallas vändningsbolag. De svenska bankerna är goda exempel under åren direkt efter bankkrisen Köp aktier i bolag som i genomsnitt ökar sin omsättning, vinst och utdelning med minst procent per år, så kallade tillväxtföretag. Endast i sådana bolag får man på lång sikt en god totalavkastning. I bolag som har både A- och B-aktier, med olika röststyrka men samma utdelning, lönar det sig att köpa den billigaste av aktierna, under förutsättning att det finns en tillfredsställande handel i aktien. Köp till exempel SEB:s C-aktier i stället för A-aktierna. Priset är omkring 10 procent lägre i C-aktien. Samma sak gäller för Atlas Copcos A- och B-aktier. Samma investerade summa ger därmed 10 procent högre utdelning per år. Om skillnaden aktieslagen emellan bibehålls får man också en procentuellt högre värdetillväxt. I längden lönar det sig att köpa kvalitet. Ju fler om som kringgärdar ett bolags framtid, desto större är risken för en dålig utveckling. Många små bolag är så kallade enproduktsföretag. Detta innebär att riskspridningen inom företaget är liten. Säljer produkten väl kan vinsterna bli stora och tvärtom. Att investera i ett bolag som agerar i flera länder och världsdelar ökar riskspridningen. Ett sådant exempel är Hennes & Mauritz, som finns i Europa, USA och Asien. När det är lågkonjunktur för företaget i Europa kan det vara högkonjunktur på andra marknader. Ett viktigt urvalskriterium vid val av bolag är kvaliteten på VD, men det behöver inte vara så att en massmedialt synlig VD är en bra VD för aktieägarna. Läs gärna företagsanalyser och lyssna gärna på råd. Men det är du själv som ska fatta besluten om att köpa eller sälja. Då finns det inte heller någon att skylla på om affären skulle gå snett. Det är oftast mycket lätt att köpa aktier, men det kan kännas svårt att sälja. Man bör sälja när man känner sig nöjd. Stiger kursen efter att man sålt kan man glädja sig åt att den som köpte ens aktier också fick en värdestegring. Sälj inte aktier bara för att kursen har stigit med till exempel 100 procent. Sälj för att vinstutvecklingen inte längre stiger utan kanske börjar vika. Sälj om det kommit fram en ny, starkt konkurrerande produkt som pressar marginalen hos bolaget. Sälj om det uppstår stridigheter av långvarigt slag i ledningen eller bland ägarna. 19. Skattefrågor En försäljning av aktier ger förhoppningsvis en kapitalvinst. En aktiepost i Ericsson B köpt för kronor och såld för kronor ger en kapitalvinst om kronor. En kapitalvinstskatt ska betalas om 30 procent på vinsten, det vill säga kronor x 30 % = kronor. Före försäljningen är aktieägarens förmögenhet kronor, och det är denna förmögenhet som gett en avkastning. Efter försäljningen och betalningen av kapitalvinstskatten disponeras en förmögenhet om = kronor. En försäljning med kapitalvinst leder alltså till att placeraren disponerar ett mindre kapital. En aktieägare bör ha en förteckning över samtliga sina aktier, där det genomsnittliga anskaffningsvärdet per aktier alltid är uträknat. Så snart en försäljning sker ska man göra en uträkning av kapitalvinsten/förlusten. Så snart ett köp sker ska ett nytt genomsnittligt anskaffningsvärde räknas ut. Detta gör att man hela tiden har en total överblick över sin aktieportfölj och de ackumulerade effekterna av gjorda affärer. 20. Aktiespararnas Gyllene regler Aktiespararna brukar rekommendera ett antal gyllene regler. Den som följer reglerna lyckas ganska väl med sina aktieaffärer. Här är dessa gyllene regler: 1. Tänk långsiktigt (fyra till fem år) Köp inte aktier för pengar du inte kan avvara under minst ett par år. På lång sikt stiger aktiekurserna, medan de på kort sikt kan svänga kraftigt uppåt och nedåt. 2. Investera regelbundet Investera regelbundet för att undvika psykologiska fallgropar. Tänk på hur framgångsrikt allemansfondsparandet var tack vare de regelbundna insättningarna. 6 Sveriges Aktiesparares Riksförbund 2009

7 Sena ste ny r 2008 tobe e 10, ok ararna.s mer Num w.aktiesp ww tt på ema dent Nor 3. Begränsa risken Sprid riskerna, men inte alltför mycket. Aktier i bolag i 5 6 branscher brukar räcka i de flesta fall. er , novemb a.se Nummer ktiespararn på ww w.a Senaste nytt k olja s r o N höjer nivån vinst 4. Var försiktig med belåning Nummer 12, december 2008 Num ny tt på p Senaste nytt kel: Anders Has En god regel är att aktier inte bör köpas för lånade pengar. Det kan straffa sig ordentligt när kurserna går ned. p Risk för dju tur nk lågkonju Reza Rou Ander Haskel: Affärsmöjligheter Affä är s i rrecessionens spår ecess zbehani: der slår Etiska fon enter urr inte konk Peter Malmqvist: P vakning: Intressebe stärker rna Aktiesparanas inflytande småsparar 5. Håll dig informerad ENS NORD STER SVIN OLAG STORB Fatta inga beslut om aktier på måfå! Bygg besluten på analyser och information om bolagen och aktierna. l: ring ken k följder etec Fråg skrisens n a fin i aktier fonder EN AVKASTNING KUNSKAP HÖJER ELLER AKTIEFONDERBOLAG? INVESTMENT DET SJÄLV FÖRVALTA PPM-SPARAN 36 Pris 39 kkronor ronor Returvecka: Returveccka: 5 INTERPRESS ESS Förbundsledare: Varning för skambud. Analyser: ABB ABB, H&M H&M, Eniro Eniro, Elekta, Elekta Medivir. Medivir Utbildning: Aktieskolans fortsättning, del 3 A: Makroekonomi. Makroekonomi ASP0812s1 Omslag BS.indd Aktiespararnas medlemstidning Aktiespararen består av opartiska analyser och information. 22. Ett analysverktyg Hitta kursvinnare är Aktiespararnas unika aktieanalysprogram och ett utmärkt hjälpmedel när det gäller att fatta beslut om aktieaffärer. Programmet bygger på en analysmetod som har prövats och använts mycket framgångsrikt av aktiesparare i USA i över 50 år, och i Sverige växer antalet användare snabbt. Med hjälp av Hitta kursvinnares nyckeltalssorterare kommer du snabbt fram till vilka aktier som bör analyseras mer noggrant, och i modulerna för fundamental och teknisk analys gör du sedan själva analysen. Avslutningsvis kan du följa dina aktieaffärer väldigt smidigt i programmets portföljhanterare, där du bland annat ser avkastningen på dina investeringar. Hitta kursvinnare finns i två versioner (Bas och Pro), och som medlem i Aktiespararna kan du köpa programmet med en rejäl rabatt (pris från 595 kronor). Läs mer om Hitta kursvinnare och beställ programmet på www. hittakursvinnare.se. Den som sysslar med aktier bör hålla sig informerad om de företag han/hon har aktier i, aktiernas kursutveckling samt aktiemarknaden i stort. Det finns en mängd informationskällor att hämta information ifrån. g 20 bola fond Sprid No Skatteplanera före årsskiftet: rden med RETURVECKA 21. Hur får man information? börs r sege Klar illerud för B ctra. ant, Se en. m Dem anskris AKTIER RÄTT på fin, Willia s öga g Bank troduktion. PÅ LÅNG SIKT ormen upthin 1: In re: I st ia, Ka. Del da ok rs N le, ku ro unds ttnings oil Hyd Förb sä at rt St a, fo ser: ieskol Analy : Akt ad ning päck Utbild r & fonder g, fulls Spara i aktie r läsnind och tips de. an medfölje extra rå sidor nkreta srikt spar som bilaga! ko med t framgång et för nskrisen.. ive Biotech attnet på fina dbergs, Act kan. edare: I kölv -11 Nafta, Lun ESS 0254 steringskloc Förbundsl INTERPR 11 nia, Vostok l koll på inve Nordea, Sca, del 2: Hål Analyser: fortsättning s olan : Aktiesk Utbildning ECKA RETURV Omplacera när någon av dina aktier kommit att utgöra en för stor andel av din portfölj, eller när bolaget inte längre lever upp till de förutsättningar som gällde när du köpte aktien. Men planera omplaceringen så att du inte betalar skatt i onödan. Köp Kö ö tio aktier och hb behåll dem r Pris 39 krono : 51 Returvecka KA 7 38 RVEC RETU 7. Sätt upp regler för när du ska omplacera SS 02 RPRE INTE aske kronor Pris 39 ka: 47 vec Retur sh Ander Köp inte för dyra aktier. Analysera företaget ordentligt, gärna med hjälp av analysmodellen i Investerarhandboken, och gör bedömningen om aktien är billig eller dyr samt om företaget har bra utsikter inför framtiden. Per H. Börjesson: Pe 07: Årets i: ehan Rouzb en Reza risk 6. Gör din egen analys lthet o t s d a r lo r Fö s pris köttfärsen & Extremt låga E bör rsv börsvärderingar Aktiespararnas medlemstidning Aktiespararen Hitta kursvinnare, aktieanalysprogram* Dagstidningarna, innehåller kurslistor Andra facktidskrifter, såsom Affärsvärlden, Veckans Affärer, Privata Affärer och Börsveckan Årsredovisningar och delårsrapporter från företagen Börsguiden, en bok i fickformat som i koncentrat innehåller det viktigaste om samtliga företag på börsen Aktieträffar, anordnas av Aktiespararna och dess lokalavdelningar* Företagsbesök Kurser i aktiekunskap, anordnas av Aktiespararna* Litteratur om aktier, kan köpas genom bland annat Aktiespararna Text-TV Ekonominyheter i TV, (till exempel A-ekonomi) Marknadsbrev från banker och värdepappersinstitut Aktiespararnas webb, Aktiespararnas forum diskussioner om klubbar, råd och tips Aktiespararnas nyhetsbrev* Ekonomiska nyhetsbrev 23. Köp och försäljning av aktier För att kunna köpa, sälja och förvalta värdepapper måste aktiesparklubben öppna ett VP-konto eller en depå. Eftersom en klubb inte är en juridisk person uppstår en del smärre problem med ägarregistreringen av aktier. Man kan nämligen bara registrera aktier på person- eller organisationsnummer. Vi ska nedan beskriva de olika alternativ som erbjuds. VP-konto Ett VP-konto öppnas hos ett kontoförande institut (KI). KI kan vara en bank eller ett värdepappersbolag. På öppningsblanketten ska anges klubbens namn, företrädare, *) Kontakta Aktiespararna 7 Sveriges Aktiesparares Riksförbund 2009

8 personnummer, adress samt att kontot är samägt. På blanketten kan också anges om ekonomisk information, som till exempel årsredovisningar, önskas för de bolag klubben är aktieägare i. Till VP-kontot ansluts ett likvidkonto, dit bland annat utdelningar utbetalas. Det kan vara samma bankkonto som på föregående sida öppnats för insättning av insatser. Nu kan aktieköp göras. NCSD, före detta VPC, skickar före årsskiftet ut en förfrågan till alla samägda konton och begär in personuppgifter på samtliga delägare. Därefter korrigeras lämnade uppgifter hos Skatteverket. Efter årsskiftet skickar NCSD ut ett korrigerat årssammandrag till samtliga delägare. Viktiga förändringar på VP-kontot meddelas aktieägaren löpande per brev. Dessa utdrag tillsammans med avräkningsnotorna bör vara tillräckligt redovisningsunderlag för klubben. Depå Banker och värdepappersbolag erbjuder möjlighet att öppna depå. Klubbens aktier är då förvaltarregistrerade hos NCSD, och depåförvaltaren sköter all kommunikation med aktieägaren. Depån kan vara registrerad i aktiesparklubbens namn, och registrering av köp, försäljningar och utdelningar sker på ett så kallat förfogandekonto. På förfogandekontot görs fördelningen mellan de olika delägarna vid årsskiftet. 24. Aktieinvest Klubb Medlemmar hos Aktiespararna erbjuds att hos Aktieinvest öppna en depå som är speciellt utformad för sparande i en aktiesparklubb. Förutom att en depå kan ta emot upp till 25 personer kan du handla med över 400 aktier på 14 olika marknader och över 500 fonder från ett brett utbud av fondförvaltare. Med Aktieinvests unika handelssystem kan du göra affärer med såväl små som stora belopp. Dessutom har medlemmar hos Aktiespararna kraftigt rabatterade avgifter för handel i aktier. Depå hos Aktieinvest När man öppnar en depå hos Aktieinvest för en aktiesparklubb måste en ansvarig kontaktperson utses. Kontaktpersonen får tertialbesked, med en sammanställning av aktieinnehavet och de senaste transaktionerna, hemskickade med post. Kontaktpersonen är också den som ansvarar för alla köp och försäljningar på depån. Klubben kan också genom en fullmakt utse flera personer som har rätt att genomföra transaktioner på depån. Samtliga depådelägare kan följa klubbens innehav via en Internetdepå, med egen inloggning. Dessutom får var och en ett årsbesked tillsänt sig varje år. Insättningar Vem som helst kan sätta in pengar på depån via Aktiespararnas plus- eller bankgiro. Men bäst är att spara Depåavtal med Aktieinvest Klubb. långsiktigt genom autogiro. Klubben kan sänka kostnaderna ytterligare för kurtage om den har ett regelbundet sparande från en av delägarnas bankkonto. Fördelningen av värdepapper för månadssparande kan ändras när som helst. Deklaration Eftersom varje depådelägare äger en egen andel av aktiesparklubben kan var och en enkelt deklarera sitt eget innehav. Hos Aktieinvest har du möjlighet att skriva ut en färdig K 4-blankett, som innehåller årets försäljningar och som kan bifogas din deklaration. Ut- och inträde i en aktiesparklubb I aktiesparklubbens bolagsavtal bör det tydligt och enkelt framgå vad som gäller för ut- och inträde. När en person eller flera personer utgår eller kommer till i en aktiesparklubb måste ett nytt depåavtal upprättas. Kontakta oss så hjälper vi er! Ägarregistrering Eftersom varje depådelägare står som ägare för sin andel av aktiesparklubben kan var och en enkelt ägarregistrera aktierna hos Aktieinvest för att delta på bolagsstämmor. Du kan också välja att lämna en fullmakt till Aktiespararna om du vill att förbundet företräder dina röster på bolagsstämman. Detta måste göras skriftligen, med en fullmakt till Aktieinvest. Kontakta Kundtjänst så skickar Aktieinvest en fullmaktsblankett. Följande ordertjänster finns hos Aktieinvest. Andelsorder Välj aktier själv och slipp fondernas förvaltningsavgif- 8 Sveriges Aktiesparares Riksförbund 2009

9 ter. Andelsorder är ett flexibelt system, i vilket du själv kan välja belopp för investeringar i en aktie eller flera aktier. Du betalar bara ett kurtage per affärstillfälle, och vid ett månadssparande betalar du en fast låg avgift per köptillfälle när du investerar i svenska aktier oavsett belopp. Börsorder Med börsorder gör du större affärer i jämna handelsposter till lågt kurtage. Den som är medlem i Aktiespararna har alltid rabatt hos Aktieinvest, och kurtaget gäller affärer på Stockholmsbörsen, NGM-börsen, First Northlistan och Aktietorget oavsett om du lägger din order via Internet eller telefon. Fondorder Via Fondorder begränsas du inte till bankens smala utbud av fonder. I Aktieinvest har du fler än 500 fonder från världens mest kända fondförvaltare att välja emellan. Aktieinvest tar inte självt ut någon avgift för affärer i Fondorder*. Portföljorder Portföljorder erbjuder dig marknadens kanske allra enklaste sätt att bygga upp din egen aktieportfölj. Portföljorder är ett köphjälpmedel som tillåter dig att investera i en redan diversifierad portfölj bestående av aktier eller fonder. *) Observera att vissa fonder kan ta ut en egen köp- eller säljavgift. Kostnadsfri återinvestering Emissioner Hos Aktieinvest kan du på förhand bestämma om du vill delta i emissioner, eller om du vill sälja emissionsrätterna, i de aktier du äger. Då slipper du hålla reda på anmälningsblanketter och sista anmälningsdatum. Varje gång en emission sker får du ett meddelande via e-post, så att du har tid att sätta in kontanta medel på din depå. Tjänsten är givetvis kostnadsfri. Utdelningar På samma sätt som för emissioner kan du på förhand bestämma om du vill återinvestera utdelningar i den utdelande aktien eller om du vill ha utdelningar utbetalda. Tjänsten är givetvis kostnadsfri. 25. Gör intressanta möten På medlemsmötena i aktiesparklubben brukar största delen av tiden ägnas åt klubbens aktier. Vad ska köpas och vad ska säljas? Det blir inte sällan diskussion om vad som ska göras, och medlemmarna kan inte alltid enas trots bra argument. De har kanske helt enkelt olika uppfattningar om en akties framtid. Ett sätt att lösa detta problem är att medlemmarna röstar. Ett annat sätt är att låta lotten avgöra. Om det är ett återkommande problem kan lösningen vara att medlemmarna turas om att bestämma placeringarna, kanske gruppvis. Ett sätt att göra sammanträdena intressantare och matnyttiga för medlemmarna är att bjuda in olika experter till mötet, till exempel en bankman, en VD eller en ekonomichef för ett börsbolag. Eller varför inte bjuda in någon som är duktig på konjunkturer? Men kom ihåg att vara ute i tid; de personer du vill ha har ofta långa planeringstider. Ett annat tips är att bjuda in medlemmar från andra aktiesparklubbar och utbyta erfarenheter. Det gäller att använda fantasin. Tillsammans kanske klubbarna kan göra företagsbesök. Under våren är det naturligt att medlemmarna samlas och under kassörens ledning får besked om hur de ska deklarera sina andelar i klubben. När det gäller företagsbesök är det en bra idé att hela klubben går tillsammans på aktieträffar via Aktiespararnas lokalavdelningar, kanske i anslutning till ett klubbmöte. Den sociala biten är viktig, och gemensamma resor, trevliga måltider kanske med vinprovning är ett sätt att hålla ihop klubben. Men det får inte gå till överdrift. Lagom är bäst. 26. Bokföring och rapportering En aktiesparklubb är ingen juridisk person. Den juridiska formen för en aktiesparklubb är i regel ett så kallat enkelt bolag med ett avtal som reglerar verksamheten. Men det finns klubbar som drivs i form av handelsbolag eller aktiebolag, men dessa bolagsformer behandlas inte här. De är alldeles för komplicerade, och det krävs då helt andra kunskaper hos medlemmarna. Dessutom är kraven på bokföring och revisorer högre, vilket medför onödiga kostnader för klubbens medlemmar. Däremot kan det bli aktuellt att byta bolagsform efter ett antal år när klubbens kapital har växt till sig. För små klubbar som sätter in pengar kontinuerligt är det dessutom nästan omöjligt att använda aktiebolagsformen när det egna kapitalet ökar hela tiden. I ett aktiebolag skulle det då behövas ideliga nyemissioner; rent tekniskt går det visserligen att lösa, men det blir krångligt. Att driva klubben som handelsbolag bara för att få beskattning som rörelse är ingen bra idé åtminstone inte ur skattemässig synvinkel. Om verksamheten går med vinst måste delägarna både betala skatt och sociala avgifter på resultatet. Om klubben drivs som aktiebolag blir beskattningen annorlunda. Bolaget beskattas enligt reglerna för rörelse snarare än enligt reglerna för kapitalvinstbeskattning. Tag kontakt med den blivande revisorn, han kan berätta om gällande regler för beskattning och årsredovisning. Eftersom aktiesparklubben normalt har formen av ett enkelt bolag räcker det med en vanlig enkel kassabok för att sköta räkenskaperna. Den som hellre vill 9 Sveriges Aktiesparares Riksförbund 2009

10 sköta bokföringen på sin dator gör naturligtvis det. Det kan vara lämpligt att kassören eller den som ska sköta bokföringen är överens med klubbens revisor om hur kassaboken ska föras, vilka konton som behövs och hur rapporteringen bör ske. I kassaboken bokförs intäkter och kostnader, liksom naturligtvis alla aktieköp och försäljningar. Varje post i kassaboken ges ett nummer som motsvaras av en verifikation, till exempel en avräkningsnota eller ett kvitto. Verifikationerna sätts in i en pärm. Det är viktigt att den som sköter bokföringen är noggrann och fortlöpande för in alla transaktioner i kassaboken. För klubb som samarbetar med bank eller värdepappersbolag, eller investerar via Aktieinvest, underlättas bokföringen av regelbundna kontoutdrag. Även färdiga deklarationsunderlag kan ingå i tjänsten. 27. Att deklarera aktiesparklubben Det vanligaste är att en aktiesparklubb drivs som ett enkelt bolag. Ett enkelt bolag är ingen egen juridisk person och har därför inget eget organisationsnummer. En aktiesparklubb som drivs som ett enkelt bolag ska inte betala någon skatt. Skatten betalas i stället av delägarna själva. Aktiesparklubben kan inte heller äga några tillgångar, utan varje delägare i klubben äger sin andel av bolagets olika tillgångar. Eftersom en aktiesparklubb inte är en egen juridisk person lämnar den inte heller en egen deklaration. Inkomsterna beskattas i stället hos varje enskild medlem. De uppgifter som ska redovisas är: 1. Andel av realisationsvinster 2. Andel av realisationsförluster 3. Andel av räntor och utdelningar 4. Andel av förvaltningskostnader Depå När en aktiesparklubb bildas kan delägarna välja att öppna en depå hos en bank eller ett värdepappersbolag eller öppna ett samägt VP-konto. En depå kan registreras som samägd, men kontrollera med din bank/ditt värdepappersbolag vad som gäller för just den/det. Om depån registreras som samägd kan banken/värdepappersbolaget fördela inkomsterna och utgifterna på respektive medlem vid årets slut. Skulle depån dock inte vara samägd måste klubbens kassör fördela alla in komster, utgifter, räntor, utdelningar, förmögenheter och kostnader på klubbens delägare. VP-konto Flera personer kan gemensamt äga ett VP-konto, ett så kallat samägarkonto. Ett samägarkonto öppnas samt avslutas via ett kontoförande institut, det vill säga en bank eller ett värdepappersbolag. En förteckning över samtliga delägare ska lämnas till ert KI (kontoförande institut) när samägarkontot öppnas, för arkivering hos institutet. Den som anges som företrädare för samägarkontot får samtliga avier om förändringar på kontot. NCSD skickar under januari månad ut ett årsbesked till företrädaren. I de fall NCSD inte har erhållit uppgifter om vilka som är delägare på samägarkontot erhåller företrädaren en blankett, på vilken han/hon kan redovisa tre delägare. Om antalet delägare är fler än tre går det bra att kopiera blanketten eller förteckna övriga delägare på annat sätt. När NCSD har registrerat fördelningen av innehavet kommer kontrolluppgifter att lämnas till Skatteverket för varje enskild delägare. I mars månad erhåller varje delägare ett årsbesked och en uppgift om sin andel. Bokslut Aktiesparklubbens kassör bör upprätta en enklare form av bokslut för klubbens transaktioner. Varje medlem redovisar därefter sin andel av inkomsterna och utgifterna i sin deklaration. 28. Medlemskap i Aktiespararna När ni väl bestämt er för att starta en aktiesparklubb gäller det att skaffa relevant underlag för köp- och säljbeslut. Den bästa genvägen för att nå det målet är ett medlemskap i Aktiespararna. Förutom möjligheten att när ni känner er mogna för användande av lite mer kvalificerade tjänster billigt kunna nyttja Aktiespararnas analysverktyg Hitta kursvinnare, gå på spännande aktiespararträffar och delta i stimulerande seminarier kan ni utan någon kostnad utnyttja Aktiespararnas Nyhetstrippel. Den består av tidningen Aktiespararen, nyhetsbrevet samt förbundets hemsida och bjuder på väsentlig information i tre olika tempon. *Tidningen innehåller bland annat det lite tyngre, informationstäta analysmaterialet. Men det finns också artiklar av utbildande karaktär, intervjuer med näringslivets tungviktare, krönikor och kåserier. Kort sagt en tidning som innehåller det mesta av vad som behövs för att kunna skaffa sig en saklig, kunnig och inte minst viktigt opartisk information om hur man bör resonera när det gäller placeringar. *Nyhetsbrevet håller ett högre tempo med sin veckovisa utgivning per e-post. Här fångas aktuella frågor upp, företrädesvis kommenterade av ledande företrädare för Aktiespararna. En aktuell analys och en krönika från världens viktigaste finansgata, Wall Street, är andra viktiga ingredienser i nyhetsbrevet. *Webben är vår snabbaste kommunikationskanal. Där flödar nyheterna snabbt. Börsskärmen är ett ovärderligt verktyg för dig som vill ha koll på den aktuella utvecklingen. Du får nyheterna serverade i ett aktiespararperspektiv, men också de senaste allmänna ekonominyheterna i telegramform. Bli medlem redan idag genom att kontakta Aktiespararnas medlemsservice på eller läs mer på 10 Sveriges Aktiesparares Riksförbund 2009

Välkommen till Aktiespararna och Aktiekunskap ABC

Välkommen till Aktiespararna och Aktiekunskap ABC Välkommen till Aktiespararna och Aktiekunskap ABC 1 Övergripande mål Det övergripande målet med Aktiekunskap ABC är att du, med Aktiespararnas Gyllene regler som grund, ska kunna praktiskt tillämpa ett

Läs mer

Agenda. Kort om Aktieinvest. Sparande genom Aktieinvest Aktiesparande - AndelsOrder, BörsOrder, PortföljOrder Fondsparande FondOrder

Agenda. Kort om Aktieinvest. Sparande genom Aktieinvest Aktiesparande - AndelsOrder, BörsOrder, PortföljOrder Fondsparande FondOrder Aktieinvest FK AB, 113 89 Stockholm 2007-03-30 1 Agenda Kort om Aktieinvest Sparande genom Aktieinvest Aktiesparande - AndelsOrder, BörsOrder, PortföljOrder Fondsparande FondOrder Avgifter och prisjämförelse

Läs mer

Aktieinvest FK AB, 113 89 Stockholm VARFÖR?

Aktieinvest FK AB, 113 89 Stockholm VARFÖR? Aktieinvest FK AB, 113 89 Stockholm VARFÖR? Aktieinvest FK AB, 113 89 Stockholm Vem är vem? Vad är Aktieinvest? Vad är Aktiespararna Vem är Therese? Aktieinvest FK AB, 113 89 Stockholm Vad är Aktieinvest?

Läs mer

Välkommen till. Aktiespararna och Aktiekunskap ABC

Välkommen till. Aktiespararna och Aktiekunskap ABC Välkommen till Aktiespararna och Aktiekunskap ABC 1 Övergripande mål Det övergripande målet med Aktiekunskap ABC är att du, med Aktiespararnas Gyllene regler som grund, ska kunna praktiskt tillämpa ett

Läs mer

Välkommen till Aktiespararna. 2013-10-23 Martin Bengtsson www.aktiespararna.se/helsingborg/ www.facebook.com/aktiespararnahelsingborg

Välkommen till Aktiespararna. 2013-10-23 Martin Bengtsson www.aktiespararna.se/helsingborg/ www.facebook.com/aktiespararnahelsingborg Välkommen till Aktiespararna 2013-10-23 Martin Bengtsson www.aktiespararna.se/helsingborg/ www.facebook.com/aktiespararnahelsingborg 1 BLI MEDLEM Medlemskap: 0-28 år: 275 kr Över 28 år: 465 kr per år Familjemedlem:

Läs mer

11 maj 2011 David Persson. Aktieinvest FK AB, Stockholm

11 maj 2011 David Persson. Aktieinvest FK AB, Stockholm 11 maj 2011 David Persson 09-10-05 1 Agenda Kort om Aktieinvest. Långsiktigt sparande. Unika tjänster för framgångsrikt långsiktigt aktiesparande. Spara i aktier för mindre belopp AndelsOrder. Handla i

Läs mer

Att skänka aktieutdelning till ideella organisationer

Att skänka aktieutdelning till ideella organisationer Att skänka aktieutdelning till ideella organisationer Frågor och svar, uppdaterad Februari 2008 Frivilligorganisationernas Insamlingsråd - FRII - verkar för etisk och professionell insamling. Denna text

Läs mer

Investeringssparkonto med förenklad värdepappersskatt

Investeringssparkonto med förenklad värdepappersskatt Investeringssparkonto med förenklad värdepappersskatt investeringssparkonto förenklad värdepappersskatt från årsskiftet Investeringssparkonto, ISK, är en ny kontoform för investerare som är tillgänglig

Läs mer

En information om hur det går till att bilda en förening.

En information om hur det går till att bilda en förening. Bilda förening En information om hur det går till att bilda en förening. Att bilda en förening I Sverige finns det ingen lag som kräver att ideella föreningar ska registreras eller godkännas. Det innebär

Läs mer

Stadgar för Älgeby_ Tomtägarförening

Stadgar för Älgeby_ Tomtägarförening Stadgar för Älgeby_ Tomtägarförening Förslag till nya stadgar Ändrade vid föreningsmöte 2008-06-14 (Ändringar med fet stil) ' 1 Föreningens ändamål Älg e by Tomtägarförening har till ändamål att främja

Läs mer

Exempel på att bilda en förening

Exempel på att bilda en förening Exempel på att bilda en förening Information om hur man går till väga för att bilda en förening och information om vad styrelsen och styrelsens ledamöter har för uppgifter. 1. Att bilda en förening I Sverige

Läs mer

Att skänka aktieutdelning till ideella organisationer

Att skänka aktieutdelning till ideella organisationer Att skänka aktieutdelning till ideella organisationer Frågor och svar, uppdaterad 10 april 2007 Frivilligorganisationernas Insamlingsråd - FRII - verkar för etisk och professionell insamling. Denna text

Läs mer

NYBILDNINGSGUIDE. Guide till att starta er Vi Unga-förening

NYBILDNINGSGUIDE. Guide till att starta er Vi Unga-förening NYBILDNINGSGUIDE Guide till att starta er Vi Unga-förening Hur startar vi en Vi Unga-förening? Vill du starta en egen förening eller kanske hjälpa andra att starta sin förening? Här finns all information

Läs mer

Att bilda en förening

Att bilda en förening Att bilda en förening Här hittar du information om hur man startar en förening och om vilka uppgifter styrelsen och styrelsens ledamöter har. Förberedelser För att kunna bilda en förening måste det finnas

Läs mer

Lathund Bilda en ideell förening

Lathund Bilda en ideell förening Lathund Bilda en ideell förening Denna broschyr handlar i första hand om hur man startar en ideell förening. Vill ni starta en ekonomisk förening så rekommenderar vi att ni söker information på www.skatteverket.se

Läs mer

Styrelse och stadgar ska ett årsmöte ta beslut om. Fram till första årsmötet som föreningen har bildas en tillfällig styrelse.

Styrelse och stadgar ska ett årsmöte ta beslut om. Fram till första årsmötet som föreningen har bildas en tillfällig styrelse. Bilda förening Barn, ungdom eller vuxen, det finns föreningar för alla grupper. Kanske tillhör du en grupp som skulle vinna på att bilda en förening kring ert intresse. Som en ideell förening finns det

Läs mer

Att starta förening hur gör man det?

Att starta förening hur gör man det? Att starta förening hur gör man det? Läs hjälpredan med liten ordlista Kultur - och fritidsförvaltningen en del av Hultsfreds kommun Finns det ingen förening som passar dig? Vill du starta en egen? Då

Läs mer

Spara smart med det nya investeringssparkontot!

Spara smart med det nya investeringssparkontot! Spara smart med det nya investeringssparkontot! Sundsvall 21 januari 2012 David Persson Aktieinvest FK AB, 113 89 Stockholm 09-10-05 1 Aktieinvest Grundades 1965 och erbjöd kunder möjlighet att spara i

Läs mer

Stadgar för Skarholmens båtklubb i Uppsala

Stadgar för Skarholmens båtklubb i Uppsala Stadgar för Skarholmens båtklubb i Uppsala Föreningens firma och ändamål 1 Föreningens firma är Skarholmens båtklubb i Uppsala 2 Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas intresse genom att se

Läs mer

Välkommen till. Aktiespararna och Aktiekunskap ABC

Välkommen till. Aktiespararna och Aktiekunskap ABC Välkommen till Aktiespararna och Aktiekunskap ABC 1 Övergripande mål Det övergripande målet med Aktiekunskap ABC är att du, med Aktiespararnas Gyllene regler som grund, ska kunna praktiskt tillämpa ett

Läs mer

BOLAGSFORMER. Allmänt om bolagsformer

BOLAGSFORMER. Allmänt om bolagsformer Allmänt om bolagsformer Det är viktigt att välja rätt bolagsform, då den ger ramarna för verksamheten. Innan det är dags att slutgiltigt bestämma sig för vilken bolagsform man skall välja, är det bra att

Läs mer

Välkommen till Aktiespararna och Aktiekunskap ABC. Aktiekunskap B - Fortsättningskurs Januari 2011 1

Välkommen till Aktiespararna och Aktiekunskap ABC. Aktiekunskap B - Fortsättningskurs Januari 2011 1 Välkommen till Aktiespararna och Aktiekunskap ABC Aktiekunskap B - Fortsättningskurs Januari 2011 1 Övergripande mål Det övergripande målet med Aktiekunskap ABC är att du, med Aktiespararnas Gyllene regler

Läs mer

Lätt och roligt att bilda en förening

Lätt och roligt att bilda en förening Lätt och roligt att bilda en förening Instruktioner till dig som vill starta en förening Vid frågor kontakta på 0155-24 89 01, eller e-post 2 Uppstart av en förening Bjud in de som är intresserade Besluta

Läs mer

BILDA FÖRENING en handledning

BILDA FÖRENING en handledning BILDA FÖRENING en handledning Att bilda en förening 1. Ta fram förslag till: namn på föreningen personer som kan sitta i styrelsen stadgar (förslag till stadgar finns på sidan 3) revisorer kanske också

Läs mer

Din guide till att bo med bostadsrätt

Din guide till att bo med bostadsrätt Din guide till att bo med bostadsrätt Hur beskattas jag för min bostadsrätt? Vilken försäkring behöver jag? Äger jag min lägenhet? Vad är en bostadsrättsförening? Vem förvaltar föreningen? Till vad går

Läs mer

Att skänka aktieutdelning till ideella organisationer

Att skänka aktieutdelning till ideella organisationer Att skänka aktieutdelning till ideella organisationer Frågor och svar 13 mars 2007 Frivilligorganisationernas Insamlingsråd - FRII - verkar för etisk och professionell insamling. Denna text har tagits

Läs mer

STADGAR EDSÄNGENS VILLAÄGAREFÖRENING

STADGAR EDSÄNGENS VILLAÄGAREFÖRENING STADGAR EDSÄNGENS VILLAÄGAREFÖRENING Dessa stadgar har blivit initialt antagna vid föreningsmöte den 28 mars 1996. Revidering har beslutats och införts vid årsmöte: I. Den 9 mars 2008. II. Den 11 mars

Läs mer

Depå-/kontoavtal för aktiesparklubb

Depå-/kontoavtal för aktiesparklubb Depå-/kontoavtal för aktiesparklubb Kopia av giltig ID-handling vidimerad av en person skall bifogas vid öppnande av depå hos Nordnetdirekt. Detta gäller för samtliga depåägare. Använd bifogad blankett

Läs mer

Ditt sparande är din framtid

Ditt sparande är din framtid Ditt sparande är din framtid 1 Välkommen till Skandias investeringsguide Det kanske viktigaste beslut du har att fatta gäller ditt långsiktiga sparande. Både på kort och lång sikt. Därför är det värt att

Läs mer

Förbundets stadgar (Antagna av årskongressen )

Förbundets stadgar (Antagna av årskongressen ) Förbundets stadgar (Antagna av årskongressen 2016-04-23) 1 Ändamål Sveriges Aktiesparares Riksförbund Aktiespararna är en oberoende intresseorganisation för enskilda som sparar eller vill främja sparande

Läs mer

ATT BILDA EN LOKALFÖRENING - råd och tips om hur man bildar och arbetar i en förening (uppdaterad 2014-03-12)

ATT BILDA EN LOKALFÖRENING - råd och tips om hur man bildar och arbetar i en förening (uppdaterad 2014-03-12) ATT BILDA EN LOKALFÖRENING - råd och tips om hur man bildar och arbetar i en förening (uppdaterad 2014-03-12) Vad är en ideell förening? En förening kan bildas av ett antal personer med ett gemensamt intresse.

Läs mer

Tips & Råd Så startar du en egen förening

Tips & Råd Så startar du en egen förening Tips & Råd Så startar du en egen förening Finns det ingen förening som passar dig? Vill du starta en egen? Då ska du läsa detta! Samla några personer som har ett gemensamt intresse. Vid den första träffen

Läs mer

Examensfrågor: Fondspara

Examensfrågor: Fondspara Examensfrågor: Fondspara Det finns över 3000 fonder på den svenska marknaden med olika inriktning. Strax över 70 procent av alla barn har sparande i fonder. Nu till frågorna G Ska man välja att spara i

Läs mer

Stadgar Villaägarna Göteborg. Antagna vid årsmöte 2013-03-20

Stadgar Villaägarna Göteborg. Antagna vid årsmöte 2013-03-20 Stadgar Villaägarna Göteborg Antagna vid årsmöte 2013-03-20 1 2 (6) ÄNDAMÅL OCH VERKSAMHETSOMRÅDE 1. Villaägarna Göteborg är en partipolitiskt obunden sammanslutning, ideell förening, av medlemmar i Villaägarnas

Läs mer

Årsmöte, arbetsformer och organisation i klubben

Årsmöte, arbetsformer och organisation i klubben Årsmöte, arbetsformer och organisation i klubben Organisation är en förutsättning för att en verksamhet ska fungera. En bra organisation är nödvändig för att nå bra resultat. I bland fungerar organisationen

Läs mer

Hur du bildar en förening! Kultur & Fritid

Hur du bildar en förening! Kultur & Fritid Hur du bildar en förening! Kultur & Fritid En grupp människor med samma intresse samlas till ett möte för att bilda en förening. En provisorisk styrelse(interimsstyrelse) som kan bestå av tre personer

Läs mer

STADGAR. för. Sjogerstads Elektriska Distributionsförening ek. för.

STADGAR. för. Sjogerstads Elektriska Distributionsförening ek. för. STADGAR för Sjogerstads Elektriska Distributionsförening ek. för. Förslag till stämma den 21 maj 2015 1. Föreningens ändamål Föreningen, vars firma är Sjogerstads Elektriska Distributionsförening ek. för.

Läs mer

Att bilda förening 2 (7)

Att bilda förening 2 (7) Att bilda förening 2 (7) Att bilda förening 3 (7) 1. Att bilda förening I Sverige råder organisationsfrihet, vilket innebär att vem som helst har rätt att bilda förening och kring vad som helst. En förening

Läs mer

Stadgar för Sveriges Bygg- och Järnhandlareförbund

Stadgar för Sveriges Bygg- och Järnhandlareförbund Stadgar för Sveriges Bygg- och Järnhandlareförbund 1 Ändamål Förbundets namn är Sveriges Bygg- och Järnhandlareförbund, i det följande kallat Förbundet. Förbundet har till ändamål att tillvarata medlemmarnas

Läs mer

NORMALSTADGAR. För släktforskarförening

NORMALSTADGAR. För släktforskarförening Sveriges Släktforskarförbund Framtagna 2011 NORMALSTADGAR För släktforskarförening 1 Föreningens namn Föreningens namn är. 2 Föreningens ändamål Föreningen, är en ideell förening samt politiskt och religiöst

Läs mer

AVTAL OM ENKELT BOLAG

AVTAL OM ENKELT BOLAG AVTAL OM ENKELT BOLAG Mellan registrerande bolagsmän har denna dag överrenskommits om att i enkelt bolag bedriva tränings- och tävlingsverksamhet med travhäst. Verksamheten bedrivs som enkelt bolag under

Läs mer

http://villaagarnasavean.se Normalstadgar för förening ansluten till Villaägarnas Riksförbund Normalstadgar för föreningar fastställda 2012-12-05 Stadgarna har antagits vid Villaägarna i Lerums kommuns

Läs mer

Hur man bildar en förening

Hur man bildar en förening Handläggare Datum Lars Louthander 2011-01-03 Hur man bildar en förening Varför skall vi gå samman i en förening? Genom att bilda föreningar har människor skapat en fastare gemenskap kring sina intressen.

Läs mer

Depå hos Strukturinvest inom ramen för olika depåförsäkringar

Depå hos Strukturinvest inom ramen för olika depåförsäkringar Depåförsäkring Depå hos Strukturinvest inom ramen för olika depåförsäkringar Gillar du enkelhet och smidighet när det handlar om ditt sparande? Då har vi en god nyhet. Nu kan du samla ditt sparande i strukturerade

Läs mer

Välkommen till ett riktigt bra sparande!

Välkommen till ett riktigt bra sparande! Välkommen till ett riktigt bra sparande! Handlingarna skickar du till adressen nedan. h Blanketten Ansökan öppna konto, juridisk person Undertecknad av både behörighetsadministratör (-er) och behörig firmatecknare.

Läs mer

FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS).

FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS). 1(6) FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS). INTRESSEFÖRENINGENS NAMN OCH SÄTE 1. Den ideella intresseföreningens namn är KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS) och har sitt

Läs mer

S T A D G A R. för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING. org.nr: 822000-8422

S T A D G A R. för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING. org.nr: 822000-8422 S T A D G A R för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING org.nr: 822000-8422 Dessa stadgar har antagits vid årsmöte i Linköpings Villaägareförening 2010-03-16 1 Ändamål och verksamhetsområde 1 1. Linköpings Villaägareförening,

Läs mer

Föreningsstadgar för Villaägarna i Åtvidaberg. ansluten till. Villaägarnas Riksförbund

Föreningsstadgar för Villaägarna i Åtvidaberg. ansluten till. Villaägarnas Riksförbund Föreningsstadgar för Villaägarna i Åtvidaberg ansluten till Villaägarnas Riksförbund Sidan 1 av 6 1 Ändamål och verksamhetsområde 1. Villaägarna i Åtvidaberg är en partipolitiskt obunden sammanslutning

Läs mer

För medlemskap krävs förutom anmälan till styrelsen att föreskriven årsavgift betalas.

För medlemskap krävs förutom anmälan till styrelsen att föreskriven årsavgift betalas. STADGAR Högklints villaägareförening i Västerhejde socken, Gotlands kommun Organisationsnummer [ ] 1 Ändamål Föreningens ändamål är att verka för skyddet av naturen inom det s.k. Högklintsområdet och att

Läs mer

Redovisat eget kapital i balansräkningen. 2011 Bengt Bengtsson

Redovisat eget kapital i balansräkningen. 2011 Bengt Bengtsson Redovisat eget kapital i balansräkningen 2011 Bengt Bengtsson Redovisat eget kapital i balansräkningen Företagets skuld till ägaren Skillnaden mellan företagets tillgångar och skulder brukar benämnas företagets

Läs mer

STADGAR. för Föreningen Svenska Sågverksmän. och Föreningen Svenska Sågverksmäns Fond

STADGAR. för Föreningen Svenska Sågverksmän. och Föreningen Svenska Sågverksmäns Fond STADGAR för Föreningen Svenska Sågverksmän och Föreningen Svenska Sågverksmäns Fond Reviderad juni 2009 STADGAR för FÖRENINGEN SVENSKA SÅGVERKSMÄN 1 Ändamål Föreningen har till ändamål: att att skapa ett

Läs mer

FÖRHANDSINFORMATION OM INVESTERINGSSPARKONTO

FÖRHANDSINFORMATION OM INVESTERINGSSPARKONTO FÖRHANDSINFORMATION OM INVESTERINGSSPARKONTO Vad är ett Investeringssparkonto? Investeringssparkontot är en schablonbeskattad sparform som är tillgänglig för privatpersoner och dödsbon från och med den

Läs mer

KOMPANJONSAVTAL. Inledning

KOMPANJONSAVTAL. Inledning Inledning KOMPANJONSAVTAL Ofta ägs och drivs företag av två eller flera personer tillsammans och det är då viktigt att upprätta ett gemensamt kompanjonsavtal som reglerar samarbetet. Kompanjonsavtal är

Läs mer

VI BILDAR FÖRENING. Information från Kultur och Fritid, Nyköpings kommun

VI BILDAR FÖRENING. Information från Kultur och Fritid, Nyköpings kommun VI BILDAR EN FÖRENING Information från Kultur och Fritid, Nyköpings kommun SAMMANSTÄLLNING I KORTHET ÖVER VAD SOM SKALL GÖRAS NÄR EN FÖRENING BILDAS - Inbjud de som är intresserade - Besluta om att bilda

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRENINGEN SPRÅKRÅDGIVNING OCH TEXTVÅRD. 1 Föreningens namn Föreningens namn är Föreningen Språkrådgivning och textvård.

STADGAR FÖR FÖRENINGEN SPRÅKRÅDGIVNING OCH TEXTVÅRD. 1 Föreningens namn Föreningens namn är Föreningen Språkrådgivning och textvård. STADGAR FÖR FÖRENINGEN SPRÅKRÅDGIVNING OCH TEXTVÅRD 1 Föreningens namn Föreningens namn är Föreningen Språkrådgivning och textvård. ÄNDAMÅL 2 Föreningens ändamål Föreningen ska fungera som nätverk för

Läs mer

Aktiebolag utan revisor

Aktiebolag utan revisor Aktiebolag utan revisor Innehållsförteckning Driva aktiebolag utan revisor... 3 Aktiebolag... 4 Aktiebok och aktiebrev... 6 Uppgifter om företaget... 7 Bolagsstämma... 8 Aktiebolagets räkenskapsår... 10

Läs mer

Att starta en förening

Att starta en förening Att starta en förening Att starta en förening I den här broschyren kan du läsa om hur flera människor kan starta en förening tillsammans. I en förening kan människor som har samma intresse träffas och

Läs mer

Bildandet av en förening.

Bildandet av en förening. Bildandet av en förening. Konstituerande möte är när föreningen bildas och ett första möte hålls. När en förening söker bidrag, hyr lokal, skaffar telefonabonnemang eller liknande frågas det oftast efter

Läs mer

LAHOLMS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING 5.8

LAHOLMS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING 5.8 LAHOLMS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING 5.8 Stadgar för Laholmsortens företagshälsovårdscentral LFS 5.8 1 Föreningens firma är Laholmsortens företagshälsovårdscentral. Föreningens firma tecknas förutom av

Läs mer

Min Ekonomi tips hur man kan förbereda sig

Min Ekonomi tips hur man kan förbereda sig Min Ekonomi tips hur man kan förbereda sig Programmet Min Ekonomi är utvecklat av Trollreda resurscenter och Handitek AB. Har du frågor kontakta oss via e-post info@trollreda.se 1 Varför? Genom att göra

Läs mer

STADGAR. Rationals användarförening i Norden

STADGAR. Rationals användarförening i Norden STADGAR Nedanstående stadgar 1-26 antogs 1998-02-20 på föreningens konstituerande årsmöte. 27 adderades vid föreningens ordinarie årsmöte 1999-02-25. 19 ändrades vid årsmötet 2002-02- 28. 1 - Firma (Föreningens

Läs mer

35 Avyttring av andelar i handelsbolag i vissa fall

35 Avyttring av andelar i handelsbolag i vissa fall Avyttring av andelar i handelsbolag i vissa fall 659 35 Avyttring av andelar i handelsbolag i vissa fall prop. 1999/2000:2 Del 2, s. 600-604 prop. 1995/96:109, s. 94-95 prop. 1992/93:151 Särskilda bestämmelser

Läs mer

Stadgar för Föreningen Staffanstorps Företagshälsovård

Stadgar för Föreningen Staffanstorps Företagshälsovård FÖRFATTNING 2.12 Fastställda vid ordinarie föreningsstämma 1999-06-22 Stadgar för Föreningen Staffanstorps Företagshälsovård 1 Föreningens firma är Staffanstorps Företagshälsovård Ekonomisk förening. Föreningens

Läs mer

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I PAYNOVA AB (publ)

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I PAYNOVA AB (publ) KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I PAYNOVA AB (publ) Aktieägarna i Paynova AB (publ), org. nr 556584-5889, kallas härmed till extra bolagsstämma tisdagen den 13 oktober 2015 klockan 16.00 i bolagets lokaler,

Läs mer

Hur fungerar det? FÖRHANDSINFORMATION OM INVESTERINGSSPARKONTO 2015-10-13

Hur fungerar det? FÖRHANDSINFORMATION OM INVESTERINGSSPARKONTO 2015-10-13 FÖRHANDSINFORMATION OM INVESTERINGSSPARKONTO 2015-10-13 FÖRHANDSINFORMATION OM INVESTERINGSSPARKONTO ska tillhandahållas Kunden innan avtal om Investeringssparkonto undertecknas. Vad är ett Investeringssparkonto?

Läs mer

S T A D G A R för V A T T E N F Ö R E N I N G E N H A G E N Ekerö

S T A D G A R för V A T T E N F Ö R E N I N G E N H A G E N Ekerö S T A D G A R för V A T T E N F Ö R E N I N G E N H A G E N Ekerö 1. Ändamål: Vattenföreningen Hagen har till ändamål att handha till föreningen anslutna fastighetsägares vattenanläggning föruppfordring

Läs mer

ASSOCIATIONSRÄTT I OCH II 2013-10-09 1

ASSOCIATIONSRÄTT I OCH II 2013-10-09 1 ASSOCIATIONSRÄTT I OCH II 2013-10-09 1 VAD ÄR ETT BOLAG? En (i) sammanslutning av fysiska personer med ett (ii) gemensamt syfte Det gemensamma syftet bestäms i avtal Bolaget kan vara juridisk person med

Läs mer

SIG Securitys stadgar

SIG Securitys stadgar SIG Securitys stadgar Fastställda 2002-10-08. Reviderade 2006-03-16. Reviderade 2008-03-14. Reviderade 2013-04-18. 1 Firma Föreningens benämning skall vara SIG Security. 2 Ändamål SIG Security är en intressegrupp

Läs mer

Bilda förening. så funkar det

Bilda förening. så funkar det Bilda förening så funkar det Vad är en förening? En förening kan startas av ett antal personer som har samma intresse och vill göra något tillsammans. En förening är demokratisk. Det betyder att du som

Läs mer

AKTIEBOLAG ÄR EN BOLAGSFORM SOM KAN VARA LÄMPLIG NÄR DET GÄLLER ATT BEDRIVA NÄRINGSVERKSAMHET. CHRISTER NILSSON

AKTIEBOLAG ÄR EN BOLAGSFORM SOM KAN VARA LÄMPLIG NÄR DET GÄLLER ATT BEDRIVA NÄRINGSVERKSAMHET. CHRISTER NILSSON AKTIEBOLAG ÄR EN BOLAGSFORM SOM KAN VARA LÄMPLIG NÄR DET GÄLLER ATT BEDRIVA NÄRINGSVERKSAMHET. Av CHRISTER NILSSON Aktiebolag är en bolagsform som kan vara ett lämpligt val för den näringsverksamhet som

Läs mer

Stockholms Spiritualistiska Förening

Stockholms Spiritualistiska Förening 1 Stockholms Spiritualistiska Förening STADGAR Slutligen fastställda på årsmötet den 28 april 1998. (Justerade enligt beslut på årsmötet den 20 april 2009.) (Justerade enligt beslut på årsmötet den 22

Läs mer

Våra värdepapperstjänster

Våra värdepapperstjänster Våra värdepapperstjänster För mer information om värdepapperstjänsterna kontakta närmaste Swedbank- eller sparbanks, ring telefonbanken, besök swedbank.se/aktier eller din sparbanks hemsida. Välkommen!

Läs mer

Fondspara. råd, tips & nyheter. www.fondspara.se

Fondspara. råd, tips & nyheter. www.fondspara.se Fondspara 2007 råd, tips & nyheter www.fondspara.se Välkommen till Fondspara 2007 Du håller i din hand en liten folder som innehåller det viktigaste att känna till om fondsparande. Fonder är en fantastisk

Läs mer

Fondspara 2010. råd, tips & nyheter FONDSPARA.SE

Fondspara 2010. råd, tips & nyheter FONDSPARA.SE Fondspara 2010 råd, tips & nyheter FONDSPARA.SE 1 Välkommen till Fondspara 2010 Du håller i din hand en liten folder som innehåller det viktigaste att känna till om fondsparande. Alla kan genom att spara

Läs mer

STADGAR för Villaföreningen Solbacken

STADGAR för Villaföreningen Solbacken STADGAR för Villaföreningen Solbacken Fastställda av årsmöte 2011-03-03 1 Ändamål och verksamhetsområde 1. Villaföreningen Solbacken nedan kallad föreningen är en partipolitiskt obunden sammanslutning

Läs mer

Manual för Institutionella placerare ansökan Robust Fond (Luxemburg-baserad)

Manual för Institutionella placerare ansökan Robust Fond (Luxemburg-baserad) Manual för Institutionella placerare ansökan Robust Fond (Luxemburg-baserad) (Blankett Fondkontoansökan Juridisk Person Fondklass IC-2) TÄNK PÅ ATT pengarna som ska investeras måste vara oss tillhanda

Läs mer

Stadgar för Västerleds Trädgårdsstadsförening. Stadgar för Västerleds Trädgårdsstadsförening. Stadgeändring, förslag till årsmötet 27 april 2011

Stadgar för Västerleds Trädgårdsstadsförening. Stadgar för Västerleds Trädgårdsstadsförening. Stadgeändring, förslag till årsmötet 27 april 2011 Stadgeändring, förslag till årsmötet 27 april 2011 1 Nuvarande lydelse Stadgar för Västerleds Trädgårdsstadsförening fastställda vid föreningens sammanträde den 4 december 1967, den 29 maj 1968, den 10

Läs mer

Anmälan - om aktieöverlåtelse i rörelse med serveringstillstånd Enligt 9 kap. 11 alkohollag (2010:1622)

Anmälan - om aktieöverlåtelse i rörelse med serveringstillstånd Enligt 9 kap. 11 alkohollag (2010:1622) Anmälan - om aktieöverlåtelse i rörelse med serveringstillstånd Enligt 9 kap. 11 alkohollag (2010:1622) Fyll i en blankett per ny aktieägare. Förutom att fylla i denna blankett måste du också bifoga dokument

Läs mer

Föreningen är religiöst och partipolitiskt obunden.

Föreningen är religiöst och partipolitiskt obunden. STADGAR för CISV Umeå 1 Ändamål CISV-Umeå är en ideell fredsförening med uppgift att: a) Utbilda unga människor för fred oberoende av ras, religion eller politisk uppfattning b) utveckla unga människors

Läs mer

Kallelse till ordinarie bolagsstämma den 23 april 2003

Kallelse till ordinarie bolagsstämma den 23 april 2003 Pressmeddelande Stockholm den 24 mars 2003 Kallelse till ordinarie bolagsstämma den 23 april 2003 I enlighet med noteringsavtalet för Stockholmsbörsen AB meddelar Investor AB även genom pressmeddelande

Läs mer

Stadgar. för Kullaledens vänner förening

Stadgar. för Kullaledens vänner förening Stadgar för Kullaledens vänner förening Föreningen bildad Den 11 november 2014 1 Föreningens syfte och mål Kullaledens Vänner är en ideell, oberoende förening som har till ändamål att värna om Kullaledens

Läs mer

Att starta en förening

Att starta en förening Att starta en förening Fritidskontoret Hur du bildar en förening En grupp människor med samma intresse samlas till ett möte för att bilda en förening. En provisorisk styrelse (interimsstyrelse) utses som

Läs mer

VÅRT GEMENSAMMA FÖRETAGANDE. Arbetsmaterial för företagande i kompanjonskap

VÅRT GEMENSAMMA FÖRETAGANDE. Arbetsmaterial för företagande i kompanjonskap VÅRT GEMENSAMMA FÖRETAGANDE Arbetsmaterial för företagande i kompanjonskap VÅRT GEMENSAMMA FÖRETAGANDE Arbetsmaterial och diskussionsunderlag för kompanjoner som skall skriva kompanjonsavtal Att driva

Läs mer

Stadgar Beslutade på extrastämman 2015-06-03

Stadgar Beslutade på extrastämman 2015-06-03 Anno 1875 Sida 1 av 5 Stadgar Beslutade på extrastämman 2015-06-03 1. Lindholmsdockans Hamn och Sjöbodsförening är en ideell förening för värnandet av Sveriges äldsta torrdocka som byggdes 1875. Föreningen

Läs mer

FÖRHANDSINFORMATION OM INVESTERINGSSPARKONTO FÖRHANDSINFORMATION OM INVESTERINGSSPARKONTO

FÖRHANDSINFORMATION OM INVESTERINGSSPARKONTO FÖRHANDSINFORMATION OM INVESTERINGSSPARKONTO 1 FÖRHANDSINFORMATION OM INVESTERINGSSPARKONTO FÖRHANDSINFORMATION OM INVESTERINGSSPARKONTO ska tillhandahållas Kunden innan avtal om Investeringssparkonto undertecknas. Vad är ett Investeringssparkonto?

Läs mer

BILDA FÖRENING. Det här behöver ni veta

BILDA FÖRENING. Det här behöver ni veta BILDA FÖRENING Det här behöver ni veta Innehållsförteckning Vad innebär det att bilda en förening?...3 Fördelar...3 Föreningsregister...3 Förberedelser...4 Bildandemötet...4 Stadgar...5 Årsmöte...6 Dagordning

Läs mer

FÖRENINGEN AUKTORISERADE TRANSLATORER FEDERATION OF AUTHORISED TRANSLATORS IN SWEDEN

FÖRENINGEN AUKTORISERADE TRANSLATORER FEDERATION OF AUTHORISED TRANSLATORS IN SWEDEN FÖRENINGEN AUKTORISERADE TRANSLATORER FEDERATION OF AUTHORISED TRANSLATORS IN SWEDEN STADGAR antagna den 2 juni 1932, senast reviderade den 28 mars 2015 (Bilaga: Bolagsordning för Eurofat AB) Föreningen

Läs mer

Dags att hålla Bolagsstämman Men vad är en bolagsstämma?

Dags att hålla Bolagsstämman Men vad är en bolagsstämma? Dags att hålla Bolagsstämman Men vad är en bolagsstämma? Vad är en bolagsstämma? Bolagsstämman är ett möte där ni i ert UF-företag ska besluta om följande punkter: Att resultat- och balansräkning är godkänd

Läs mer

Privatekonomi och aktiesparande

Privatekonomi och aktiesparande Privatekonomi och aktiesparande Spara smart eller tråkigt? Privatekonomi och aktiesparande Spara smart eller tråkigt? Vilka är Unga Aktiesparare och vad vill vi? det enda ungdomsförbundet i Sverige för

Läs mer

Stadgar för Solel i Sala och Heby Ekonomisk Förening Org. nr: 769620-1172

Stadgar för Solel i Sala och Heby Ekonomisk Förening Org. nr: 769620-1172 Stadgar för Solel i Sala och Heby Ekonomisk Förening Org. nr: 769620-1172 1 Föreningens ändamål Föreningen, vars firma är Solel i Sala och Heby Ekonomisk Förening, och som i dessa stadgar benämns föreningen,

Läs mer

Hannäs SockenFörening Stadgar

Hannäs SockenFörening Stadgar na är antagna på allmänt möte den 11 augusti 2002. Hannäs Sockenförening, HSF, är en ideell förening, som bildades år 2002, och föreningens säte är Hannäs, i Åtvidabergs kommun. Föreningens syfte är att

Läs mer

Historik A 2015-03-26 Dessa stadgar har blivit antagna vid bildandemötet 2015-03-26 Revidering och komplettering 6. och 10.

Historik A 2015-03-26 Dessa stadgar har blivit antagna vid bildandemötet 2015-03-26 Revidering och komplettering 6. och 10. Edsvallaskolan Ekonomisk Förening Version B Stadgar Historik A 2015-03-26 Dessa stadgar har blivit antagna vid bildandemötet 2015-03-26 B 2015-04-23 Revidering och komplettering 6. och 10. vid styrelsemöte

Läs mer

Stadgar. för. Gamla Knebildstorp. org.nr Grundad 6 april 1907

Stadgar. för. Gamla Knebildstorp. org.nr Grundad 6 april 1907 Stadgar för Gamla Knebildstorp org.nr 716407-9332 Grundad 6 april 1907 Stadgar 1 FÖRENINGENS NAMN Föreningens namn är Gamla Knebildtorps ekonomiska förening. 2 FÖRENINGENS ÄNDAMÅL Föreningen har till ändamål

Läs mer

Förbundets stadgar (Antagna av årskongressen )

Förbundets stadgar (Antagna av årskongressen ) Förbundets stadgar (Antagna av årskongressen 2012-04-21) 1 Ändamål Sveriges Aktiesparares Riksförbund Aktiespararna är en oberoende intresseorganisation för enskilda som sparar eller vill främja sparande

Läs mer

Att bilda förening. En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på

Att bilda förening. En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på Att bilda förening En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på I den här broschyren får du veta hur det går till att starta en förening och vad man bör känna till och

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (2001:1227) om självdeklarationer och kontrolluppgifter; SFS 2005:344 Utkom från trycket den 31 maj 2005 utfärdad den 19 maj 2005. Enligt riksdagens beslut

Läs mer

Skatter och bokföring Starta-Eget-Kurs SU Innovation 10 april 2013

Skatter och bokföring Starta-Eget-Kurs SU Innovation 10 april 2013 Skatter och bokföring Starta-Eget-Kurs SU Innovation 10 april 2013 Om Kyllenius Kyllenius hjälper företag att få en Effektiv ekonomi Vi hjälper våra kunder med löpande bokföring, deklarationer, löner och

Läs mer

Stadgar för SeniorNet Helsingborg

Stadgar för SeniorNet Helsingborg Stadgar för SeniorNet Helsingborg Fastställda den 26 augusti 1999 Reviderad: Extra medlemsmöte den 23 augusti 2001 Årsmöte den 28 februari 2002 Årsmöte den 16 mars 2006 Årsmöte den 8 mars 2007 Årsmöte

Läs mer

Handledning för broschyren Fonder

Handledning för broschyren Fonder Handledning för broschyren Fonder Broschyren Fonder är framtagen av Fondbolagens förening i samarbete med det landsomfattande nätverket Gilla Din Ekonomi som drivs av Finansinspektionen. Broschyren innehåller

Läs mer