Culture Segments. Det nya segmenteringssystemet. kulturorganisationer The new segmentation system for arts, culture and heritage organisations

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Culture Segments. Det nya segmenteringssystemet. kulturorganisationer The new segmentation system for arts, culture and heritage organisations"

Transkript

1 Culture Segments Det nya segmenteringssystemet för konst- och kulturorganisationer The new segmentation system for arts, culture and heritage organisations Svenska / Swedish

2 is the new international standard segmentation system for arts, culture and heritage organisations. From Sydney Opera House to the British Museum it s driving audience development. It provides a compelling, shared language and deep insight to understand audiences. It can help you to target people more accurately, engage them more deeply, and build lasting relationships. is more powerful than other systems because it s sector-specific and because it s based on people s deep-seated cultural values and their beliefs about the role that culture plays in their lives. It gets to the heart of what motivates them. It s powered by the robust, international Audience Atlas dataset and draws upon a decade s leading-edge practice helping our clients to truly understand and meet the needs of audiences for arts, culture and heritage. Kultursegment är det nya internationella standardsegmenteringssystemet för konst och kulturorganisationer. Det driver publikutvecklingen från bl.a. Sydney Opera House till British Museum. Det ger ett övertygande och gemensamt språk med en djup insikt i att förstå publiken. Det gör det möjligt att nå rätt människor, engagera dem på ett djupare sätt och skapa långvariga relationer. Kultursegmenten är kraftfullare än andra system på grund av att de är specifika för sektorn och därför att de grundar sig på människors djupt liggande kulturella värderingar och uppfattningar om kulturens roll i deras liv. Det når kärnan i det som motiverar människor. Det drivs av det internationella Audience Atlas dataset som grundar sig på ett decennium av ledande praxis att hjälpa kunder att verkligen förstå och tillgodose behoven hos konst- och kulturpubliker. Kultursegmenten är mycket praktiska och prisvärda. Grundsystemet ger en användbar insikt och publiceras kostnadsfritt eller mot avgift. Mot en liten avgift kan du lägga till kultursegmenten till dina publikenkäter. En enkel licens ger dig möjlighet att ta fram en profil för varje post i din databas över publiken. Vi erbjuder utbildning för användning av kultursegmenten i programoch produktutveckling, tjänster, för varumärken och kommunikation. Vi kan också bygga specialanpassade kultursegmentsprofiler för din organisation. Om du vill tillgodose alla behov hos den befintliga publiken och nå ut till nya publiker behöver du kultursegmenten. is very practical and affordable. The basic system provides useful insight and is published free or charge. For a small fee, you can add to your audience surveys. A simple license allows you to profile every record in your audience database. We offer training to use Culture Segments in your programming and product development, your services, your brand and your communications. Ultimately, we can build completely bespoke Culture Segment profiles for your organisation. If you want to fully meet the needs of your existing audience and to reach out to new audiences, you need. 2

3 Why do we need segmentation? One size does not fit all. Our markets are composed of endlessly diverse individuals who are interested in what we offer for many different reasons and are driven by many different needs. In an ideal world we would tailor our offer and our communications specially for each individual person. But this is impractical. Segmentation is a pragmatic solution. It s a way of clustering individual audience members into manageable groups that can be addressed according to their distinctive needs, wants, attitudes and motivations. Segmentation is a fantastic way of reaching different people with different product and different messages. The offer can be matched to the segment s underlying motivations and messages about the offer can be delivered through the segment s preferred media channels. Get it right and segmentation should develop your audiences and grow your income. the evolution of segmentation Early attempts at segmentation in our sector relied on demographics like age, gender and family. Some tried adding geography, income, social status and newspaper readership. These proved to be of limited use. Performing arts organisations tried to segment using audiences past booking behaviour from box office records, but this proved to be a poor indicator of either motivation or of future behaviour and it couldn t tell them anything about the wider market. Later on, many arts, cultural and heritage organisations tried to apply generic, commercial segmentation systems the kind designed to sell cars and refrigerators to our sector but without much success. Even the more attitudinal and lifestyle segmentation systems proved to be far too general to understand cultural audiences. takes a different, more psychographic approach. It works for cultural audiences because it is based on audiences cultural values and beliefs. It gets to the heart of what motivates people to engage with us. Därför behöver vi segmentering? En storlek passar inte alla. Våra marknader består av otaliga individer som av olika anledningar är intresserade av vad vi har att erbjuda och som drivs av olika behov. Idealet skulle vara att skräddarsy våra erbjudanden och vår kommunikation efter varje enskild individ, men det är opraktiskt. Segmentering är en pragmatisk lösning. Det är ett sätt att klassificera enskilda kunder på marknaden i hanterbara grupper där hänsyn kan tas till deras speciella behov, önskemål, attityder och motiveringar. Segmentering är ett fantastiskt sätt att nå olika personer med olika produkter och budskap. Erbjudandet kan anpassas efter segmentets bakomliggande motiveringar och budskapet om erbjudandet kan levereras genom segmentets prioriterade mediekanaler. Görs det på rätt sätt kan segmenteringen utveckla marknaden och öka avkastningen. Segmenteringens utveckling Försök med segmentering inom vår sektor förlitade sig i början på demografi t.ex. ålder, kön och familj. Försök gjordes att lägga till geografi, inkomst, social status och tidningsläsning. Dessa visade sig emellertid vara av begränsat värde. Scenkonstorganisationer försökte använda segmentering genom att använda publikens tidigare bokningsbeteende från biljettförsäljningar, men det visade sig vara en dålig indikator både på motivering och framtida beteende och sa ingenting om en bredare marknad. Längre fram försökte många konst- och kulturorganisationer att använda generiska, kommersiella segmenteringssystem den sort som utformats för att t.ex. sälja bilar och kylskåp till vår sektor, men utan någon större framgång. Andra segmenteringssystem som lägger mer fokus på attityd och livsstil visade sig vara för allmänna för att förstå kulturella marknader. Kultursegmentering har ett annat mer psykografiskt tillvägagångssätt. Det fungerar för kulturella marknader därför att det grundar sig på publikens kulturella värderingar och uppfattningar. Det når kärnan i det som motiverar människor att engagera sig med oss. 3

4 seven reasons to use culture segments Sju anledningar att använda kultursegment Familiar The segments are recognisable. Everyone in the organisation can see themselves in Culture Segments. They make sense. That s because they were specially developed for the cultural sector by experts in the sector. A common language The segments provide a common language for marketers, programmers, artists, educators, curators, front of house staff and managers. puts audiences at the centre of the discussion and informs strategic choices. Comprehensive The segments includes attenders and nonattenders. profiles the whole market, reaching far beyond the usual suspects to help you target your potential audience. Deep The segments add real insight. goes beyond mere profiling and enables you to get inside the minds of your audience to understand what really makes them tick. Easy The segments are easily identified. Culture Segments uses a small number of golden questions that enable you to easily segment respondents to a survey or records on your database. Our simple tools make this easy. Practical The segments improve targeting. Culture Segments helps you choose the most receptive audience, to devise differentiated messages and to select the most effective channels and timing for delivery. Effective The segments grow audiences. is being used from New Zealand to New York by some of the world s most forward-thinking cultural organisations to plan programmes, improve services, devise communications and develop audiences. Why not join them? Välkända Segmenten känns igen. Alla inom organisationen kan se sig själva i kultursegmenten. De är begripliga. Det är på grund av att de speciellt har utvecklats för den kulturella sektorn av experter inom denna sektor. Ett gemensamt språk Segmenten har ett gemensamt språk för försäljare, programmerare, konstnärer, lärare, intendenter, kundinriktad personal och chefer. Kultursegmenten har publiken i centrum vid diskussioner och informerar om strategiska val. Omfattande Segmenten omfattar de närvarande och de icke närvarande. Kultursegmenten profilerar hela marknaden och når därför mycket längre än normalt, vilket hjälper till att nå en potentiell publik. Djupgående Segmenten ger verklig insikt. Kultursegmenten går längre än en vanlig profilering och gör det möjligt att nå in i publikens medvetande för att förstå deras tänkande. Lätt Det är lätt att identifiera segmenten. Kultursegmenten använder ett litet antal golden questions som gör det möjligt att lätt dela in respondenterna i segment för en enkät eller i en databas. Det görs lätt med våra enkla verktyg. Praktiskt Segmenten förbättrar målinriktningen. Kultursegmenten underlättar valet av den mest mottagliga publiken, att ta fram skilda budskap och att välja de mest effektiva kanalerna samt tiden för verkställandet. Effektivt Segmenten breddar publiken. Kultursegmenten används från Nya Zeeland till New York av några av världens mest framsynta kulturorganisationer för att planera program, förbättra tjänster, ta fram kommunikation och utveckla publikmarknader. Varför inte bli en av dem? 4

5 ESSENCE Discerning Spontaneous Independent Sophisticated Essence is the segment in which culture is not what people do, but who they are. Culture is like oxygen to Essence and they couldn t imagine life without it. Likely to be well-educated professionals who are highly active cultural consumers, they are leaders rather than followers. Confident and discerning in their own tastes, they will act spontaneously according to their mood and pay little attention to what others think. Rather than a social activity or form of entertainment, culture is a essential source of self-fulfillment and challenge, a means for experiencing life. They are inner-directed and selfsufficient, actively avoiding the mainstream. ANDEMENING Omdömesgill Spontan Oberoende Sofistikerad Andemening är det segment där kultur inte är vad människor gör, utan vilka de är. Kultur är som syre för Andemening och de kan inte föreställa sig livet utan det. De är sannolikt välutbildade akademiker och är mycket aktiva kulturkonsumenter. De är ledare snarare än efterföljare. De har säker och omdömesgill smak och agerar spontant efter humör och bryr sig inte om vad andra tycker. Kultur är en väsentlig källa av självförverkligande och utmaning snarare än en social aktivitet eller typ av underhållning, ett sätt att uppleva livet. De följer sin inre röst och är självtillräckliga och undviker aktivt det konventionella. STIMULATION Active Experimental Discovery Contemporary Stimulation is the segment that is most attracted to unusual, spectacular and experiential cultural events. They like culture that introduces big ideas but they like to consume it socially with friends. They are an active group who live their lives to the full, looking for stimulating experiences and challenges to break away from the crowd. They are open to a wide range of experiences, from culture to sports and music, but they like to be at the forefront in everything they do. They like to be the ones in the know amongst their peer group. STIMULATION Aktiv Experimenterande Upptäckaranda Samtida Stimulation är det segment som mest dras till ovanliga, spektakulära och erfarenhetsmässiga kulturevenemang. De tycker om kultur som introducerar stora idéer, men de tycker om att göra det tillsammans med vänner. De är en aktiv grupp som lever sitt liv till fullo, som söker efter stimulerande upplevelser och utmaningar för att skilja sig från mängden. De är öppna för ett brett utbud av upplevelser allt från kultur till sport och musik, men de vill ligga i framkanten av allt de gör. De tycker om att vara de som vet mest i en grupp av jämlikar. 5

6 RELEASE Busy Ambitious Prioritising Wistful Release is the only segment defined by a stage in life: when work and family take priority and drastically reduces time for relaxation, entertainment and socialising with friends. They miss this and aspire to do more of it. The Release segment needs encouragement to view culture as a social activity and an alternative means of taking time out from their busy lives. Arts and culture can offer them a release an antidote to stress and a means of staying connected to things that are current and contemporary keeping them in the loop. BEFRIELSE Verksamma Ambitiösa Prioriterande Tankfulla Befrielse är det enda segmentet som definieras av ett stadium i livet: när arbete och familj har prioritet och drastiskt minskar möjlighet till avkoppling, underhållning och att umgås med vänner. De saknar det och längtar efter att göra mer av det. Segmentet Befrielse behöver uppmuntras att se kultur som en social aktivitet och ett annat sätt att koppla av från sitt verksamma liv. Konst och kultur kan ge befrielse vara ett motgift mot stress och ett sätt att hålla kontakten med saker som är aktuella och samtida att hålla koll. ENRICHMENT Mature Traditional Heritage Nostalgia Enrichment is the segment that most appreciates and admires culture that is acknowledged for its excellence and which has stood the test of time. They choose cultural activities that fit with their interest in nature and heritage and lets them experience nostalgia and awe and wonder. The Enrichment segment likes to spend their leisure time close to the home. They have established tastes and value traditional art forms. They know what they like and their visits to cultural organisations are very much driven by their own interest and not those of others, or what is considered to be new or fashionable. Culture enriches their lives. BERIKANDE Mogen Traditionell Kulturarv Nostalgi Berikande är det segment som mest uppskattar och beundrar kultur som är känd och storartad och som har stått sig genom tiderna. De väljer kulturaktiviteter som passar deras intressen i naturen och kulturarv där de kan uppleva nostalgi, vördnad och förundran. Segmentet Berikande tillbringar gärna sin fritid nära hemmet. De har etablerade smakinriktningar och uppskattar traditionella konstformer. De vet vad de tycker och deras besök på kulturorganisationer drivs till stor del av deras egna intressen och inte av andras eller av vad som anses vara nytt eller modernt. Kulturen berikar deras liv. 6

7 EXPRESSION Receptive Confident Community Expressive Expression is the segment that most enjoys shared and communal experiences. They are very busy, cramming as much as possible into their lives and making the most of their free time. They like to feel part of events and organisations, bring other people along and getting involved as supporters. They are self-aware and most in-tune with their creative and spiritual side. They have a wide range of interests, from culture, to community to nature. Open to new ideas, they pursue challenge, debate and intellectual stimulation through their cultural engagement. Arts and culture offer a means of self-expression and connection with like-minded individuals who share their deeply held values about the world. UTTRYCK Mottaglig Självsäker Gemenskap Uttrycksfull Uttryck är det segment som mest tycker om gemensamma erfarenheter. De är mycket verksamma, proppar in så mycket som möjligt i sina liv och utnyttjar sin fritid till max. De tycker om att känna sig som en del av evenemang och organisationer, tar med sig andra människor och är med som supportrar. De är självmedvetna och håller sig mest i takt med sin kreativa och andliga sida. De har många olika intressen, allt från kultur till samhälle och natur. De är öppna för nya idéer, de söker utmaningar, debatter och intellektuell stimulans genom sitt kulturella engagemang. Konst och kultur är ett sätt att uttrycka sig och ha en koppling till liktänkande människor som delar deras djupa värderingar om världen. AFFIRMATION Self-identity Aspiration Quality time Improvement Affirmation is the segment that is most consciously committed to increasing its cultural intake. They believe culture improves their lives and want to see themselves, and want others to see them, as the kind of people who engage in cultural activity. They appreciate guidance on what they can add to their repertoire. They tend to look for larger, well endorsed, non-specialist events and activities, provided by trusted names, as this offers a low risk means of satisfying their needs. The arts and culture also provides this segment with a means of affirming their self-identity and validating themselves with their peers. BEKRÄFTELSE Egen identitet Strävan Kvalitetstid Förbättring Bekräftelse är det segment som mest medvetet satsar på att öka sin kulturella konsumtion. De anser att kultur förbättrar deras liv och vill själva se och att andra ska se dem som den typ av människa som engagerar sig i kulturella aktiviteter. De uppskattar vägledning om vad de kan lägga till i sin repertoar. De är intresserade av stora, välkända, icke specialevenemang och aktiviteter, som tillhandahålls av kända namn eftersom det innebär liten risk och tillfredsställer deras behov. Konst och kultur ger detta segment även möjlighet att bekräfta deras egen identitet och validerar dem med deras jämlikar. 7

8 PERSPECTIVE Settled Self-sufficient Focused Contented Perspective is the segment that is most focused on their own intellectual and cultural interests. However, these interests are often very personal and home-oriented, so they are content, fulfilled and culturally self-sufficient, unless our offer connects with their agenda and broadens their horizons. They are optimistic and while this means they are highly contented, their horizons can become somewhat narrow. They are not actively seeking new experiences in arts and culture. Instead, their desire to learn and make their own discoveries can lead them into cultural engagement that gives them new perspectives. PERSPEKTIV Stadgad Självständig Fokuserad Nöjd Perspektiv är det segment som mest lägger fokus på egna intellektuella och kulturella intressen. Men dessa intressen är emellertid ofta mycket personliga och heminriktade, de är nöjda, tillfredsställda och kulturellt självständiga, såvida inte ett erbjudande kopplar dem till deras intressen och breddar deras horisonter. De är optimistiska och även om det innebär att de är mycket nöjda, kan deras synkrets blir lite begränsad. De söker inte aktivt efter nya upplevelser inom konst och kultur. Istället kan deras önskan att lära sig och göra egna upptäckter leda dem till kulturella engagemang som ger dem nya perspektiv. ENTERTAINMENT Consumers Popularist Leisure Mainstream Entertainment is the segment that tends to see culture as one of many leisure activities. They are most attracted to strongly branded, large scale, spectacular, entertaining or must-see events featuring well-known names. Arts and culture competes against a wide range of other leisure interests. This segment looks for escapism and thrill in their leisure activities. They are largely socially motivated to attend, looking to pass the time in an entertaining, enjoyable way with friends and family. They tend to stick to the tried and tested rather than take risks. UNDERHÅLLNING Konsument Popularist Fritid Det konventionella Underhållning är det segment som brukar anse att kultur är en fritidsaktivitet bland många andra. De dras mest till varumärkt, storskalig, spektakulär, underhållning eller ett måste se - evenemang med välkända artistnamn. Konst och kultur konkurrerar med många andra fritidsintressen. Detta segment vill ha eskapism och spänning i sina fritidsaktiviteter. De är på det hela taget socialt motiverade att gå på ett evenemang och vill tillbringa tiden på ett underhållande, kul sätt med familj och vänner. De brukar hålla sig till det beprövade snarare än att ta risker. 8

9 European Office / Europakontor 50 Copperas St Manchester, UK M4 1HS T: +44 (0) E: Australia & New Zealand Office / Australiskt och Nya Zeeländskt kontor Suite 2.1, 63 Ponsonby Rd Ponsonby 1011 Auckland, NZ T: +64 (0) E:

SWET3: Swedish Workshop on Exploratory Testing 19-20 november 2011 Skåne Peer conference on Teaching Testing

SWET3: Swedish Workshop on Exploratory Testing 19-20 november 2011 Skåne Peer conference on Teaching Testing SWET3: Swedish Workshop on Exploratory Testing 19-20 november 2011 Skåne Peer conference on Teaching Testing Olika discipliner, såsom konst, musik, vetenskap m.fl., har olika kulturer av lärande. Vissa

Läs mer

CTRIVE COMPETENCE DEVELOPMENT TOOL FOR RESEARCHERS: INTELLECTUAL VALUE ENHANCEMENT

CTRIVE COMPETENCE DEVELOPMENT TOOL FOR RESEARCHERS: INTELLECTUAL VALUE ENHANCEMENT V Grants and Innovation office (GIO) har som främsta uppgift att ge stöd till anställda vid Karlstads universitet när det gäller forskningsfinansiering och nyttiggörande av forskning. Stödet ges på både

Läs mer

av tina arwidson Hurra, jag fick över 500 svar på platsannonsen! Du har inte förstått nå t, gå tillbaka till start!

av tina arwidson Hurra, jag fick över 500 svar på platsannonsen! Du har inte förstått nå t, gå tillbaka till start! Högt spel på kompetensmarknaden Mycket har skrivits om hur allt färre arbetstagare och allt fler i pension kommer att innebära väldiga belastningar på offentlig sektor, men mycket lite har skrivits om

Läs mer

en guide i fickformat från Media Evolution

en guide i fickformat från Media Evolution SPEL- IFIER- ING - om hur vi kan använda spelmekanik i saker som inte är ett spel en guide i fickformat från Media Evolution INGÅNG av Media Evolution Från datorspel till allt annat en här publikationen

Läs mer

CATALOGUE/MAGAZINE 2015 INNEHÅLL/CONTENT:

CATALOGUE/MAGAZINE 2015 INNEHÅLL/CONTENT: CATALOGUE/MAGAZINE 2015 INNEHÅLL/CONTENT: A LITTLE MORE ROCK N ROLL IN EVERYDAY LIFE... 4 5 NOMONO...6 15 STORY : FREDRIK MATTSON........ 16 19 SIGLO.................... 20 25 STORY : 6 ARCHITECTS ABOUT

Läs mer

KREATIVT KAPITAL Om ledning och organisation i kulturella och kreativa näringar. Redaktörer: EMMA STENSTRÖM och LARS STRANNEGÅRD

KREATIVT KAPITAL Om ledning och organisation i kulturella och kreativa näringar. Redaktörer: EMMA STENSTRÖM och LARS STRANNEGÅRD KREATIVT KAPITAL Om ledning och organisation i kulturella och kreativa näringar Redaktörer: EMMA STENSTRÖM och LARS STRANNEGÅRD 8tto Stockholm 2013 KREATIVT KAPITAL... Emma Stenström och Lars Strannegård

Läs mer

HR&LEADERSHIP:BRIEFING

HR&LEADERSHIP:BRIEFING InsightGUIDE SERIES HR&LEADERSHIP:BRIEFING AKTUELLA UTMANINGAR OCH LÖSNINGAR INOM HR OCH LEDARSKAP NR#6 2014 AKTUELLA TRENDER & ANALYS INTERNATIONAL BRIEFING S. 4 SVENSKA FRAMGÅNGS- EXEMPEL S. 2 S. 12

Läs mer

Vi skapar en IT-organisation! Nätverksmöte, specialistnätverket IT-chef/ledare. 25 oktober 2012

Vi skapar en IT-organisation! Nätverksmöte, specialistnätverket IT-chef/ledare. 25 oktober 2012 Vi skapar en IT-organisation! Nätverksmöte, specialistnätverket IT-chef/ledare 25 oktober 2012 1 Lennart Eklund Bo Johannisson lennart.eklund@occam.se +46 733 502 582 www.occam.se bo.johannisson@occam.se

Läs mer

12 Praktikfall Nike. Praktikfall till Bruzelius/Skärvad, Integrerad organisationslära, åttonde uppl. Studentlitteratur www.studentlitteratur.

12 Praktikfall Nike. Praktikfall till Bruzelius/Skärvad, Integrerad organisationslära, åttonde uppl. Studentlitteratur www.studentlitteratur. 12 Praktikfall Nike Detta fall har utarbetats av Fabian Skärvad och Magnus Olander under handledning av docent Lars H. Bruzelius och docent Per-Hugo Skärvad. Syftet med fallet är att det ska utgöra underlag

Läs mer

du din idé ditt företag? you your idea your business?

du din idé ditt företag? you your idea your business? du din idé ditt företag? you your idea your business? Många studenter på Högskolan i Jönköping är egentligen inte studenter. Visst, rent tekniskt kan de kanske definieras så, men i själ och hjärta är

Läs mer

PM-International AG. PM-International AG. Enkelt. Framgångsrikt. Simple. Successful.

PM-International AG. PM-International AG. Enkelt. Framgångsrikt. Simple. Successful. PM-International AG PM-International AG Enkelt. Framgångsrikt. Simple. Successful. 1 PM Världsledande på marknaden vad gäller distribution av hög- kvalitativa produkter för hälsa, motion och skönhet. Market

Läs mer

Art & Technology ECHNOLOGY

Art & Technology ECHNOLOGY f i n a l r e p o r t D e c e m b e r 2 0 1 4 Art & Technology RT& ECHNOLOGY A collaboration between free-thinking artists and the manufacturing industry Samarbetet mellan fritänkande konstnärer och tillverkningsindustrin

Läs mer

Swedish to English Translation

Swedish to English Translation Personas: Your End-user Image Swedish to English Translation Marco is a Fictional Character Yet He s in Control! Audience adaptation is difficult, whether you set the requirements, designing or testing

Läs mer

Sebastian Persson Political Science and Sociology

Sebastian Persson Political Science and Sociology Sebastian Persson Political Science and Sociology 1. The right to represent your self - this is bound to the spoken langue at meetings, which today at the University is Swedish, which excludes a majority

Läs mer

- om hur mediebranscherna kan dra nytta av ett nätverk av uppkopplade saker

- om hur mediebranscherna kan dra nytta av ett nätverk av uppkopplade saker INTER- NET OF THINGS - om hur mediebranscherna kan dra nytta av ett nätverk av uppkopplade saker en guide i fickformat från Media Evolution LEDARE av Media Evolution En möjlighet för mediebranscherna är

Läs mer

Charlotte Hågård, Newstart

Charlotte Hågård, Newstart Charlotte Hågård, Newstart Career, Personal Branding & LinkedIn Expert Career & Executive Coach Speaker Author Entrepreneur charlotte.hagard@newstart.se Sammanfattning New book: "STICK UT! BYGG DITT PERSONLIGA

Läs mer

Kulturinstitutioner kris och förnyelse

Kulturinstitutioner kris och förnyelse Kulturinstitutioner kris och förnyelse Rapport från ett idéseminarium november 1997 Stiftelsen framtidens kulturs programområde Förnyelse av kulturinstitutioner. Kulturinstitutioner kris och förnyelse.

Läs mer

TA ANSVAR I EUROPA. Take responsibility in Europe. för mångfald, rättvisa och fred FOR DIVERSITY, JUSTICE AND PEACE

TA ANSVAR I EUROPA. Take responsibility in Europe. för mångfald, rättvisa och fred FOR DIVERSITY, JUSTICE AND PEACE TA ANSVAR I EUROPA för mångfald, rättvisa och fred Take responsibility in Europe FOR DIVERSITY, JUSTICE AND PEACE Innehåll Förord 1 Detta vill vi 3 Grunden för kyrkornas agerande 7 Kyrkor i samverkan 10

Läs mer

Service Innovations in Sweden Based

Service Innovations in Sweden Based VINNOVA Report/ Rapport VR 2009:32 Service Innovations in Sweden Based Industries Aiming for 30-60 % revenue increase Tjänsteinnovationer i Sverigebaserad tillverkningsindustri Med sikte på 30-60 % intäktsökning

Läs mer

närv! Följ med på resan! Ny professor vill växla upp kraften i antibiotika porträtt Akademiska kunskapscentrum verksamhet på vårdcentraler

närv! Följ med på resan! Ny professor vill växla upp kraften i antibiotika porträtt Akademiska kunskapscentrum verksamhet på vårdcentraler flip for English närv! Personaltidning för medicinska fakulteten vid lunds universitet Nr 4 2014 Ny professor vill växla upp kraften i antibiotika porträtt Akademiska kunskapscentrum verksamhet på vårdcentraler

Läs mer

Att lyfta matematiken

Att lyfta matematiken Att lyfta matematiken intresse, lärande, kompetens Betänkande av Matematikdelegationen Stockholm 2004 SOU 2004:97 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar

Läs mer

Ambient Sweden. Internetframsyn ur ett användarperspektiv

Ambient Sweden. Internetframsyn ur ett användarperspektiv Ambient Sweden Internetframsyn ur ett användarperspektiv KUNGL. INGENJÖRSVETENSKAPSAKADEMIEN (IVA) är en fristående akademi med uppgift att främja tekniska och ekonomiska vetenskaper samt näringslivets

Läs mer

Jonas Sahlström Art Director. jonas@sahlstrom.se www.sahlstrom.se 0732-55 61 46 08-714 53 81. Folkungagatan 86 A 116 22 Stockholm

Jonas Sahlström Art Director. jonas@sahlstrom.se www.sahlstrom.se 0732-55 61 46 08-714 53 81. Folkungagatan 86 A 116 22 Stockholm Tidningar/broschyrer Sid 1 Sid 2 Sid 3 Sid 4 Sid 5 Sid 7 Sid 8 Sid 9 Sid 10 Sid 11 Sid 12 Sid 12 Sid 13 Strömberg: ibit SL: SLdirekt Special SL: prenumerationsfolder SL: Konsten i tunnelbanan Nordic Financial

Läs mer

energitjänster med kunden i centrum

energitjänster med kunden i centrum energitjänster med kunden i centrum rapport 2012:3 ande pektiv på hinder av Sorell et al., 2000. (Översättningen av tabellen ntag tagen från Persson, Rhodin & Thollander, 2005). ande Hinder Förklaring

Läs mer

Landskapsstrategier i sju pilotlän 2006-2007. En utvärdering av pilotprojektens organisation och arbetssätt

Landskapsstrategier i sju pilotlän 2006-2007. En utvärdering av pilotprojektens organisation och arbetssätt Landskapsstrategier i sju pilotlän 2006-2007 En utvärdering av pilotprojektens organisation och arbetssätt RAPPORT 5906 DECEMBER 2008 Landskapsstrategier i En utvärdering av pilotprojektens organisation

Läs mer

hr&leadership:briefing

hr&leadership:briefing InsightgUIdE SERIES hr&leadership:briefing aktuella utmaningar och lösningar Inom hr och ledarskap nr#4 2013 AKTUEllA TRENdER & ANAlYS s. 2 INTERNATIoNAl BRIEFINg SVENSKA FRAMgÅNgS- ExEMPEl s. 4 s. 12

Läs mer

Hantering av sociala medier

Hantering av sociala medier Examensarbete i Informatik Kandidatnivå Hantering av sociala medier En studie om hur kommuner väljer att hantera sociala medier. Författare: Dejan Hrgic Handledare: May Wismén Termin: VT11 Kurskod: 2IL00E

Läs mer

Framtiden börjar nu. Utbildning och forskning i ett framtidsperspektiv, en antologi för dialog om den svenska högskolan 2030

Framtiden börjar nu. Utbildning och forskning i ett framtidsperspektiv, en antologi för dialog om den svenska högskolan 2030 Framtiden börjar nu Utbildning och forskning i ett framtidsperspektiv, en antologi för dialog om den svenska högskolan 2030 3 Framtiden börjar nu Utbildning och forskning i ett framtidsperspektiv, en

Läs mer

Delad kunskap, dubbel kunskap

Delad kunskap, dubbel kunskap Delad kunskap, dubbel kunskap 2 Innehåll Innehåll Jfokus 2008 Välkommen till Jfokus2008... 3 Open Space... 4 Personerna bakom Jfokus 2008... 5 Seminarier...6-19 Building a Service Oriented Architecture

Läs mer

På CGI gör vi kunder nöjda genom att hjälpa dem lyckas.

På CGI gör vi kunder nöjda genom att hjälpa dem lyckas. CGI i korthet På CGI gör vi kunder nöjda genom att hjälpa dem lyckas. Sedan företaget grundades 1976 har vi drivits av att dela våra kunders utmaningar och att leverera kvalitativa tjänster för att möta

Läs mer