Uppföljning av 2015 års interna kontrollplaner för nämnderna.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Uppföljning av 2015 års interna kontrollplaner för nämnderna."

Transkript

1 Rapport 1 (9) Datum Budget- och utvecklingschef Raymond Lützhöft Till kommunstyrelsen Uppföljning av 2015 års interna kontrollplaner för nämnderna. Enligt kommunens reglemente för intern kontroll (KF ) skall nämnderna varje år antaga en särskild plan för den interna kontrollen. Denna plan skall följas upp av nämnderna och nämnden skall senast i samband med upprättande av årsanalysen rapportera resultatet från uppföljningen till kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen beslutade om gemensamma kontrollmål för nämnderna år 2015 (bilaga 1). Härmed föreligger en redovisning av den uppföljning som genomförts under Av de tio nämnderna som är aktuella för granskning har alla i samband med bokslutsarbetet för 2015 gjort en avrapportering enligt ovan. Av de tio nämnder har också samtliga haft en egen upprättad kontrollplan och alla har genomfört en uppföljning av denna. Samtliga nämnderna har genomfört en uppföljning av de kommungemensamma målen: Kontrollmål 1 (kommungemensamt) Korruption, mutor och bestickning Kontrollmoment Hur arbetar förvaltningarna systematiskt för att förhindra mutor/bestickning, finns riskbedömningar? Granskning Enligt kontrollplanen skall granskningen utföras av deltagare från respektive förvaltning i det interna nätverket för intern kontroll och vid ett tillfälle under året. Vid granskningen skall förvaltningarna redovisa eventuella riktlinjer, arbeten eller utbildningar genomförda under Redovisningen av både genomförda kontrollmoment och resultat är dock i många uppföljningsrapporter otydliga, vilket försvårat en samlad bedömning. Trelleborg2000, v 1.0, Bedömning Då många nämnder angivet en avsaknad av riktlinjer, dvs. själva grunden för arbetet mot korruption, mutor och bestickning så kan det samlade resultatet för kommunen som helhet inte godkännas. Dock finns det policys eller riktlinjer inom området både gemensamma och sådana som är förvaltningsspecifika. På Slättnet finns kommunens gemensamma Upphandlingspolicy som innehåller avsnitt angående mutor. Vidare finns ett allmänt informationsavsnitt om mutor med Kommunstyrelsen Postadress: Trelleborg Telefon: Besöksadress: Algatan 13 Fax: E-post: Fakturaadress: Box 173, Trelleborg Org.nr:

2 2 (9) kommentarer och hänvisningar till gällande lagutrymmen samt en policy avseende hantering av bisysslor. På Slättnet finns också samhällsbyggnadsnämndens Riktlinje om representation, mutor och jäv och serviceförvaltningen har under 2015 tagit fram Riktlinjer för att motverka tagande respektive givande av muta. Noteras skall också att kommunen under deltagit i SKLs nätverk för korruptionsbekämpning vars syfte var att utveckla deltagande kommuners kunskap om korruption genom bl.a. erfarenhetsutbyte men även att främja ett gemensamt metodutvecklingsarbete. Erfarenheterna ifrån detta arbete och frågan om korruption i övrigt har dessutom diskuterats i kommunledningsgruppen där förvaltningscheferna ingår bl.a. på ett särskilt möte september Förslag till åtgärder: att personalavdelningen tar fram förslag till en kommunövergripande policy som eventuellt kan bygga på samhällsbyggnadsförvaltningen alternativt serviceförvaltningens riktlinjer, att samtliga anställda och förtroendevalda återkommande uppmärksammas på innehållet i policyn/riktlinjerna. att alla nyanställda informeras om kommunens arbete mot korruption, att det på Slättnet i anslutning till policyn/riktlinjerna finns lättillgänglig intern kontaktinformation (ev. en whistleblower funktion) samt annan information kring hantering av oegentligheter samt att en förnyad granskning görs av kontrollmålet senast Kontrollmål 2 (kommungemensamt) Policy och riktlinjer Kontrollmoment Kontroll av att gällande policy och riktlinjer är aktuella och uppdaterade Granskning Granskningen har i de flesta fall utförts enligt kontrollplanen dvs. av kommunjuristen en gång under hösten Granskningen har därvid skett genom kontroll av samtliga policys och riktlinjer som framgår av Slättnet. Kontroll har då skett av huruvida dessa är aktuella och uppdaterade. En redovisning av resultatet har därefter skett i nämndernas uppföljning. Bedömning För kommunen som helhet visar granskningen att drygt hälften av samtliga policys är inaktuella. För näst intill samtliga inaktuella policys pågår dock arbete med att antingen revidera policyn eller att ta fram en ny. Positivt är att det för nyare policys oftast finns angivet när policyn är antagen och när den ska revideras, vilket är önskvärt ur

3 3 (9) aktualitetssynpunkt. Eftersom granskningen visar på relativt stora brister beträffande aktualitet så blir resultatet av granskningen underkänt. Följande åtgärder föreslås, vilka ligger i linje med de förslag revisorerna under maj 2013 lämnade i sin revisionsrapport Granskning av kommunens policydokument : att respektive ansvarig förvaltning skapar rutiner för en regelbundet återkommande genomgång av de policys/riktlinjer man tagit fram, i syfte att säkerställa att dessa är aktuella och uppdaterade, att respektive ansvarig förvaltning i framtiden förser alla policydokument med datum för upprättandet/antagandet och hur ofta dokumentet bör revideras samt att en förnyad granskning av kontrollmålet genomförs senast Kontrollmål 3 (kommungemensamt) Arkivering Kontrollmoment Kontroll av att det finns en upprättad och beslutad dokumenthanteringsplan som är aktuell avseende organisation och hantering av handlingar. Granskning Genomförd granskning har i huvudsak följt kontrollplanen. Granskningen har utförts av kommunarkivarien en gång under hösten 2015 och utgått från gällande arkivreglemente för Trelleborgs kommun fastställt av kommunfullmäktige Kontroll har skett av att planen omfattar samtliga verksamheter inom nämnderna och att den angett hur handlingar ska sorteras, förvaras och gallras. Bedömning Granskningen visar ett skiftande resultat alltifrån kompletta och fastställda dokumenthanteringsplaner till nämnder med total avsaknad av plan och därmed rutiner för arkivering. I samtliga fall då brister redovisats så finns dock förslag till åtgärder. Då endast fem nämnder av tio möjliga har godkänt resultat så får kontrollmålet underkänt för kommunen som helhet. Förslag till åtgärder: att i de fall att nämnden saknar en dokumenthanteringsplan skall en sådan fastställas under 2016, att i de fall att nämnden har brister enligt kontrollmålet så skall dessa åtgärdas under 2016, att samtliga dokumenthanteringsplaner bör revideras årligen samt att en förnyad granskning av kontrollmålet genomförs under

4 4 (9) När det gäller nämndernas redovisning av kontrollmål och uppföljningen av dessa så följer här en kort översikt: Kommunstyrelse. Styrelsen beslutade om de kommungemensamma kontrollmålen samt tre egna kontrollmål för kommunledningsförvaltningen/ räddningstjänstförvaltningen. Dessa avser riktlinjer för digitala kanaler, avslut av räddningstjänstuppdrag och kontroll av riskanalyser enligt LSO (Lagen om skydd mot olyckor). Som underlag för styrelsens beslut om kontrollplan finns en upprättad risk- och sårbarhetsanalys. I rapporten över uppföljningen som godkändes av kommunstyrelsen så visar bedömningen av de tre kommungemensamma målen ett underkänt resultat. I samtliga fall finns dock förslag om tydliga åtgärder men för endast ett dvs. arkivering finns en tidpunkt för när utförda åtgärder skall återrapporteras. För de egna kontrollmålen redovisar rapporten ett godkänt resultat för samtliga. Dock redovisas samtidigt sådana brister vid uppföljningen av riktlinjer för digitala kanaler att det enligt undertecknad är tveksamt att kontrollmålet kan godkännas. Det är därför viktigt att redovisade åtgärder genomförs. Av rapporten framgår att förvaltningarna följt upp beslut i tidigare års uppföljning av kontrollplaner. Rapporten följer den gemensamma mallen med väl avvägd information. Överförmyndarnämnd. Överförmyndarnämnden beslöt om en kontrollplan för år Kontrollplanen innehåller ett eget kontrollmål utöver de tre kommungemensamma målen. Det egna kontrollmålet är riktlinjer för digitala kanaler vilket även ingår i kommunstyrelsens kontrollplan. Vidare finns en riskoch sårbarhetsanalys upprättad över fyra riskområden där även dessa ingår i kommunstyrelsens risk- och sårbarhetsanalys. En rapport över uppföljningen för 2015 finns upprättad och nämnden har beslutat om och godkänt rapporten I rapporten görs bedömningen att samtliga kontrollmål uppfylls. Utifrån den i rapporten beskrivna granskningen av de kommungemensamma målen så förekommer det dock brister avseende redovisningen av kontrollmoment och kontrollansvariga vilket gör det svårt bedöma måluppfyllelsen. När det gäller det egna kontrollmålet så är det utifrån kontrollplanen svårt att göra en bedömning av resultatet kring uppföljningen då kontrollplanen är diffus angående bl.a. vad som skall kontrolleras och vem som skall utföra kontrollen. I tillämpningsanvisningen (8 ) till kommunens reglemente för intern kontroll finns en detaljerad beskrivning på vad som den interna kontrollplanen minst skall innehålla. Dessutom har en mall tagits fram för detta ändamål. Överförmyndarnämnden har under en följd av år inte presenterat några egna kontrollmål dvs. mål utöver dom som ingår i kommunstyrelsens kontrollplan. Nämnden bör göra en risk- och sårbarhetsanalys av egna tänkbara riskområden.

5 5 (9) Valnämnd. Ingen kontrollplan eller uppföljning presenterad, och med tanke på verksamhetens beskaffenhet så bör nämnden undantas från kravet på kontrollplan. Revision. På grund av revisionens särställning enligt kommunallagen där revisionen själv svarar för sin förvaltning inför fullmäktige så ingår revisionen inte i föreliggande uppföljning. Socialnämnd. Nämnden beslöt om interna kontrollmål för Beslutet innehåller två egna kontrollmål dvs. kontroll om loggningsrutinen för verksamhetsprogrammet Procapita används samt kontroll av köptrohet mot ramavtal specifikt yrkeskläder & skor, livsmedel och tankning. Som underlag för beslutet om kontrollplan finns en upprättad risk- och sårbarhetsanalys. Förvaltningen har gjort en uppföljning som ännu inte behandlats av socialnämnden. Bedömningen vid uppföljningen av de tre kommungemensamma målen visar att man genomgående följt kontrollplanen vid granskningen. I ett av fallen (policy och riktlinjer) så visar granskningen att kontrollmålet uppnåtts och att inga ytterligare åtgärder föreslås. Vid granskningen av de två övriga kontrollmålen så redovisas en del brister men det finns förslag till konkreta åtgärder en tydlig tidplan för återrapportering. Även när det gäller granskningen av de två egna kontrollmålen så har de utförts enligt kontrollplanen. Även här har uppmärksammats en del brister men det finns förslag till åtgärder med tidplan för återrapportering. Av rapporten framgår också att förvaltningen följt upp och genomfört beslut i tidigare års uppföljning av kontrollplan. Rapporten följer den gemensamma mallen med väl avvägd information. Bildningsnämnd. Nämndens beslutade kontrollplan för 2015 innehåller utöver de tre kommungemensamma målen ett eget kontrollmål vilket avser en övergripande kontroll av hela avtalshanteringen. Av beslutet framgår också att valet av kontrollmål bygger på en risk- och sårbarhetsanalys. Nämnden beslöt att godkänna den presenterades rapporten över uppföljningen av de interna kontrollmålen både avseende de kommungemensamma målen och det egna kontrollmålet. Av rapporten framgår att gällande policy och riktlinjer så har bildningsnämnden inga sådana på Slättnet. Kontrollmålet arkivering får godkänt då förvaltningen både utfört granskningen enligt kontrollplanen och att resultatet är godkänt. När det gäller korruption, mutor o bestickning så har förvaltningen utfört granskningen enligt kontrollplanen men resultatet är underkänt då det inte finns riktlinjer eller då det ej skett något arbete eller utbildning inom området. Förvaltningen efterlyser ett kommunövergripande initiativ i frågan. Granskningen av det egna kontrollmålet är beskrivet i en tjänsteskrivelse som bilagts uppföljningsrapporten och denna utgör en kartläggning av hela avtalsprocessen. I tjänsteskrivelsen finns också förslag till åtgärder och en

6 6 (9) tidplan för när dessa skall vara genomförda. Granskningen som genomförts följer den av nämnden beslutade kontrollplanen. Kulturnämnd. Nämnden beslutade om en kontrollplan som innehåller de kommungemensamma kontrollmålen samt två egna kontrollmål avseende ensamarbete och systematiskt säkerhetsarbete. I beslutet framgår också att en risk- och sårbarhetsanalys är underlag för beslutet. I en uppföljningsrapport som nämnden godkänt framgår resultatet för uppföljningen av både de kommungemensamma målen och de egna kontrollmålen. När det gäller de kommungemensamma målen så konstateras att avseende policy och riktlinjer så har kulturnämnden inga sådana på Slättnet. Granskningen av kontrollmålet korruption, mutor o bestickning har utförts enligt kontrollplanen men resultatet är underkänt då det inte finns riktlinjer eller ett systematiskt arbetssätt inom förvaltningen. Arbetet med riktlinjer har dock startats upp under 2015 och beslut skall tas av nämnden under Förvaltningen efterlyser en kommunövergripande policy. Vid uppföljningen av kontrollmålet arkivering har granskningen skett enligt kontrollplanen men resultatet är underkänt då det saknas en dokumenthanteringsplan. Arbetet med denna är påbörjad och beslut skall tas av kulturnämnden under För de egna kontrollmålen så visar granskningen enligt rapporten överlag ett godkänt resultat. Samtidigt redovisas dock förslag till förbättringar bl.a. en kommungemensam skyddsrond med ett integrerat säkerhetsarbete och när det gäller ensamarbetet, åtgärder inom Parkens verksamhet. Av rapporten framgår att förvaltningen följt upp och genomfört beslut i tidigare års uppföljning av kontrollplaner. Vidare noterar nämnden att nätverket för intern kontroll inte längre är aktivt dvs. har gemensamma möten och att kommunstyrelsens beslut om 2016 års interna kontrollmål inte togs i enlighet med bestämmelserna, förmodligen beroende på att beslutet togs i december istället för i november. Fritidsnämnd. Nämnden beslutade om en kontrollplan som innehåller de kommungemensamma kontrollmålen samt två egna kontrollmål avseende ensamarbete och systematiskt säkerhetsarbete. I beslutet framgår också att en risk- och sårbarhetsanalys är underlag för beslutet. I en uppföljningsrapport som nämnden godkänt framgår resultatet för uppföljningen av både de kommungemensamma målen och de egna kontrollmålen. Kultur- och fritidsförvaltningen har arbetat med de kommungemensamma kontrollmålen för de båda nämndsområdena samtidigt och resultaten är identiska och framgår därför under avsnittet ovan om kulturnämnden.

7 7 (9) För de egna kontrollmålen så visar granskningen enligt rapporten överlag ett godkänt resultat. Samtidigt redovisas något förslag till förbättring dvs. en kommungemensam skyddsrond med ett integrerat säkerhetsarbete. Av rapporten framgår att förvaltningen följt upp och genomfört beslut i tidigare års uppföljning av kontrollplan. Vidare noterar nämnden att nätverket för intern kontroll inte längre är aktivt dvs. har gemensamma möten och att kommunstyrelsens beslut om 2016 års interna kontrollmål inte togs i enlighet med bestämmelserna, förmodligen beroende på att beslutet togs i december istället för i november. Arbetsmarknadsnämnd. I ett beslut fastställde nämnden de interna kontrollmålen. Detta beslut innehåller tre egna kontrollmål. Dessa är kontroll av riktlinjer och rutiner för ekonomiskt bistånd, riktlinjer och rutiner för dokumentation i verksamhetssystemen och utbetalningar av ekonomiskt bistånd. I beslutet framgår också att en risk- och sårbarhetsanalys är underlag för kontrollplanen. I ett beslut godkände nämnden den rapport över uppföljningen som presenterats av förvaltningen. Av uppföljningen framgår att samtliga gemensamma kontrollmål följts upp i enlighet med kontrollplanen men när det gäller policy och riktlinjer så har nämnden inga egna publicerade på Slättnet. Granskningen av kontrollmålet korruption, mutor o bestickning har utförts enligt kontrollplanen men resultatet är underkänt då det inte finns riskbedömningar eller riktlinjer. Arbetsmarknadsförvaltningen skall utarbeta sådana som skall fastställas av nämnden i april När det gäller kontrollmålet arkiv så har granskningen utförts enligt kontrollplanen och resultatet är godkänt. Vid granskningen av de tre egna kontrollmålen så redovisas ett godkänt resultat för två av de tre kontrollmålen och kontrollplanen har följts vid granskningen av samtliga mål. Vid bedömningen av riktlinjer och rutiner för dokumentation i verksamhetssystemen så konstateras att det finns brister när det gäller uppgifter angående inskrivningen av nya sökande i verksamhetssystemet. Under hösten 2015 har därför rutiner setts över och uppdaterats. Nämnden har också fattat beslut om förnyad granskning under Samhällsbyggnadsnämnd. Nämnden har tagit beslut om en intern kontrollplan för 2015 som dels innehåller de kommungemensamma målen och dels tre egna kontrollmål. De egna kontrollmålen är kundtjänst, EDP Vision och handläggarsystemet på förvaltningen samt sårbarhet för datasystemverksamheten. I beslutet framgår också att en risk- och sårbarhetsanalys är underlag för beslutet. Nämnden har godkänt uppföljningen av 2015 års kontrollmål. I uppföljningen av de kommungemensamma målen så redovisar granskningen av korruption, mutor och bestickning samt arkivering att kontrollmålen uppfyllts och att granskningen tycks ha skett enligt kontrollplanen. Däremot är det utifrån rapporten mer tveksamt om kontrollmålet uppfylls för policy och

8 8 (9) riktlinjer. I rapporten framgår bara en beskrivning av var dessa dokument finns upplagda på Slättnet och vilken typ av verksamhet dessa dokument tillhör. När det gäller korruption, mutor och bestickning skall noteras att förvaltningen har ett väl genomtänkt upplägg med både riktlinjer och information samt utbildning. Förvaltningen har bl.a. tagit fram Riktlinje om representation, mutor och jäv vilken är fastställd av nämnden Denna kan kanske användas inom andra förvaltningar? Uppföljningen av de egna kontrollmålen utgör mer en beskrivning av processer och vad som kontrolleras än att den redovisar ett resultat av kontrollen. Detta måste utvecklas vid kommande uppföljningar. Återigen kan konstateras att nämnden fastställt kontrollplanen för det aktuella året för sent ( ). Enligt kommunens reglemente skall respektive nämnd anta en intern kontrollplan för kommande år senast vid årets sista nämndssammanträde. För 2016 finns i skrivande stund ännu ingen upprättad och beslutad kontrollplan inrapporterad. Uppföljningsrapporten följer inte den gemensamma mallen vilket försvårar analysen av uppföljningen. Servicenämnd. Nämnden beslöt om en kontrollplan för 2015 som förutom de kommungemensamma målen innehåller nio egna kontrollmål inom områdena nämndshantering, IT verksamhet, förvaltning, måltidsservice, upphandling och lokalvård. Fyra av dessa mål fanns även med i kontrollplan Som utgångspunkt för beslutet om kontrollmål finns en risk- och sårbarhetsanalys. I ett beslut godkände nämnden uppföljningen som presenterats av förvaltningen. Av rapporten framgår att två av de tre kommungemensamma målen får godkänt dvs korruption, mutor och bestickning samt arkivering. Däremot uppfylls kontrollmålet för policy och riktlinjer ej då upphandlingspolicyn bedöms vara inaktuell. Här pågår dock ett arbete med att ta fram en ny (återremitterad till servicenämnden av kommunstyrelsen ). När det gäller korruption, mutor och bestickning så har förvaltningen utarbetat Riktlinjer för att motverka tagande respektive givande av muta. Kanske kan dessa riktlinjer även användas av andra nämnder? Vad avser nämndens egna kontrollmål så redovisas resultatet i uppföljningen som i huvudsak godkänt. Avvikelse finns i ett fall gällande leverans av intern post till rätt mottagare men här finns förslag till åtgärd dock utan tidplan. För ett par av kontrollmålen har dock redovisningen i rapporten mer karaktären av en processbeskrivning vilket gör det svårt att bedöma det egentliga resultatet. Teknisk nämnd. I nämndens beslut om en kontrollplan ingick de kommungemensamma kontrollmålen samt två egna kontrollmål. De egna kontrollmålen är sjukfrånvaro och handlingar (rutiner för diarieföring). I beslutet framgår också att en risk- och sårbarhetsanalys är underlag för beslutet.

9 9 (9) I den rapport över uppföljningen av de interna kontrollmålen för 2015 som godkändes av tekniska nämnden , så redovisas både uppföljningen av de kommungemensamma och de egna kontrollmålen. Granskningen av de kommungemensamma målen är utförd i enlighet med beslutad kontrollplan. Resultatet för samtliga tre mål är underkänt och i samtliga fall finns förslag till åtgärd med tidplan. När det gäller korruption, mutor och bestickning så föreslås att en kommunövergripande policy tas fram. För nämndens egna kontrollmål så redovisar uppföljningen ett godkänt resultat där man följt beslutad intern kontrollplan. Inga åtgärder är därför aktuella. Av rapporten framgår att förvaltningen följt upp tidigare års uppföljning av kontrollplan. I något fall är åtgärderna genomförda i andra fall skall de genomföras under Rapporten följer den gemensamma mallen med väl avvägd information. Sammanfattning När det gäller det interna kontrollarbetet i stort så kan i likhet med tidigare års uppföljning konstateras att det skett en fortsatt positiv utveckling och framförallt då gällande kontrollplanernas innehåll avseende urvalet av mål. Alla nämnder har dessutom upprättat en risk- och sårbarhetsanalys som underlag för kontrollplanen. Dock finns det fortfarande brister när det gäller beskrivningarna i både kontrollplanerna och de presenterade uppföljningsrapporterna, vilket försvårar den kommunövergripande analysen. Om samtliga nämnder använder de mallar som tagits fram för kontrollplanen, risk- och sårbarhetsanalys samt uppföljning av kontrollplanen så underlättas uppföljning och utvärdering. Dessa mallar bygger för övrigt på de krav som ställs på dokumentation och redovisning enligt kommunens reglemente för intern kontroll. Vidare skall alla nämnder följa de anvisningar för fastställande av intern kontrollplan som framgår av reglementet dvs. From år 2012 skall respektive nämnd anta en intern kontrollplan för kommande år senast vid årets sista nämndssammanträde. I dagsläget har Samhällsbyggnadsnämnden ännu ej beslutat om en intern kontrollplan för I föreliggande granskning har alla nämnder fastställt en intern kontrollplan för 2015, om man fortfarande undantar Valnämnden ifrån kravet. Vidare har alla nämnder genomfört en uppföljning och analys. När det gäller de kommungemensamma målen så har alla nämnder följt upp dessa, men i en del fall med ett otydligt redovisat resultat eller med brister när det gäller kontrollmomenten. När det gäller uppföljningen av de kommungemensamma kontrollmålen så får granskningen för kommunen som helhet underkänt för samtliga tre mål. Fördelningen mellan nämnderna framgår av bilaga 2. Av denna anledning föreslås de åtgärder genomföras som framgår av uppföljningen av de kommungemensamma målen (sid 1-3). Raymond Lützhöft Budget- och utvecklingschef

10 INTERN KONTROLLPLAN VID KOMMUNLEDNINGS- OCH RÄDDNINGSTJÄNSTFÖRVALTNINGEN År 2015 Upprättad Bilaga 1 Kontrollmål Kontrollmoment Kontrollnivå Kontrollansvarig Frekvens Kommentarer Rapportering till Korruption, mutor och bestickning Hur arbetar förvaltningarna systematiskt för Kommungemensamma Deltagare från resp 1 gång Respektive att förhindra mutor/bestickning, finns förvaltning i det interna förvaltningschef 1 riskbedömningar? nätverket för intern kontroll. Policy och riktlinjer Arkivering Kontroll av att gällande policy och riktlinjer är aktuella och uppdaterade Kommungemensamma Kommunjuristen 1 gång Kontroll av att det finns en upprättad och Kommungemensamma Central kommunarkivarie 1 gång beslutad dokumentahanteringsplan som är aktuell avseende organisation och hantering av handlingar 2 3 Respektive förvaltningschef Respektive förvaltningschef Kommentarer: 1) Redovisa eventuella riktlinjer och beskriv om något arbete eller utbildning skett under 2014 inom respektive förvaltning. 2) För de policys som framgår av Slättnet skall redovisas när dessa upprättats alternativt uppdaterats och en bedömning av om de är aktuella. 3) Kontrollera att planen omfattar samtliga verksamheter inom förvaltningen. Kontrollera också att den anger hur handlingar skall sorteras, förvaras och gallras. Bilaga 1 Intern kontrollplan 2015 kommungemensamma mål

11 Bilaga 2 Uppföljning av 2015 års interna kontrollplaner, samtliga nämnder ( ) Kommunstyrelse Ja Ja Ja Ja Överförmyndarnämnd Ja Ja Ja Ja Valnämnd Revision Socialnämnd Ja Ja Ja Ja Bildningsnämnd Ja Ja Ja Ja Kulturnämnd Ja Ja Ja Ja Fritidsnämnd Ja Ja Ja Ja Arbetsmarknadsnämnd Ja Ja Ja Ja Samhällsbyggnadsnämnd Ja Ja Ja Ja Servicenämnd Ja Ja Ja Ja Teknisk nämnd Ja Ja Ja Ja Faställd kontrollplan 2015 Riskanalys Genomförd uppföljning av plan Genomförd uppföljning av kom gem mål Utfall uppföljning av 2015 års kommun gemensamma mål, samtliga nämnder ( ). Uppfyller vi målen? Kommunstyrelse Nej Nej Nej Överförmyndarnämnd Nej * Ja Valnämnd Revision Socialnämnd Nej Ja Nej Bildningsnämnd Nej * Ja Kulturnämnd Nej * Nej Fritidsnämnd Nej * Nej Arbetsmarknadsnämnd Nej * Ja Samhällsbyggnadsnämnd Ja Nej Ja Servicenämnd Ja Nej Ja Teknisk nämnd Nej Nej Nej *Inga egna policys att kontrollera Tom ruta ingen uppföljning Mål 1 Korruption, mutor och bestickning Mål 2 Policy och riktlinjer Mål 3 Arkivering

Uppföljning av 2012 års interna kontrollplaner för nämnderna.

Uppföljning av 2012 års interna kontrollplaner för nämnderna. Rapport 1 (9) Datum 2013-03-12 Budget- och utvecklingschef Raymond Lützhöft 0410733135, 0708817135 raymond.lutzhoft@trelleborg.se Till kommunstyrelsen Uppföljning av 2012 års interna kontrollplaner för

Läs mer

Kontrollmål 1 (kommunövergripande) Korruption, mutor och bestickning

Kontrollmål 1 (kommunövergripande) Korruption, mutor och bestickning 1 (8) Datum 2016-01-20 Uppföljning av 2015 års interna kontrollplan för arbetsmarknadsnämnden Enligt kommunens reglemente för intern kontroll (KF 2012-04-23 85) skall nämnderna varje år antaga en särskild

Läs mer

Ovanåkers kommun. Ansvarsgranskning av kommunstyrelsen och nämnderna med inriktning mot intern kontroll. Revisionsrapport

Ovanåkers kommun. Ansvarsgranskning av kommunstyrelsen och nämnderna med inriktning mot intern kontroll. Revisionsrapport Ansvarsgranskning av kommunstyrelsen och nämnderna med inriktning mot intern kontroll Revisionsrapport KPMG AB Antal sidor: 9 Innehåll 1. Sammanfattning och kommentarer/rekommendationer 1 2. Uppdrag 2

Läs mer

Granskning intern kontroll

Granskning intern kontroll Revisionsrapport Granskning intern kontroll Kinda kommun Karin Jäderbrink Cert. kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Bakgrund 2 2.1 Uppdrag och revisionsfråga 2 2.2 Avgränsning

Läs mer

Hofors kommun. Intern kontroll. Revisionsrapport. KPMG AB Mars 2011 Antal sidor: 10

Hofors kommun. Intern kontroll. Revisionsrapport. KPMG AB Mars 2011 Antal sidor: 10 Revisionsrapport KPMG AB Antal sidor: 10 Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Bakgrund 3 3. Syfte 3 4. Avgränsning 3 5. Revisionskriterier 4 6. Ansvarig styrelse/nämnd 4 7. Metod 4 8. Projektorganisation 4

Läs mer

Granskning av Intern kontroll

Granskning av Intern kontroll www.pwc.se Revisionsrapport Lars Wigström Cert. kommunal revisor Granskning av Intern kontroll Vingåkers kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattande bedömning och rekommendationer... 1 2. Inledning...3

Läs mer

Reglemente för internkontroll

Reglemente för internkontroll Kommunstyrelseförvaltningen REGLEMENTE Reglemente för internkontroll "Dubbelklicka - Infoga bild 6x6 cm" Dokumentnamn Fastställd/upprättad av Dokumentansvarig/processägare Reglemente för internkontroll

Läs mer

Granskning av intern kontroll

Granskning av intern kontroll Revisionsrapport Granskning av intern kontroll Gemensamma Taxe- och Avgiftsnämnden för Hallsberg, Laxå, Lekeberg och Askersund Hallsbergs kommun Lars Wigström Cert. kommunal revisor Innehållsförteckning

Läs mer

Reglemente för intern kontroll

Reglemente för intern kontroll Reglemente för intern kontroll Strategi Plan/program Riktlinje Regler och instruktioner Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 2014-06-17 För revidering av reglementet ansvarar: Kommunfullmäktige För

Läs mer

I policyn fastställs ansvaret för den interna kontrollen samt på vilket sätt uppföljningen av den interna kontrollen ska ske.

I policyn fastställs ansvaret för den interna kontrollen samt på vilket sätt uppföljningen av den interna kontrollen ska ske. KOMMUNKONTORET 2004-01-20 1 Sundbybergs stads policy för intern kontroll Inledning Denna policy avser inte att reglera vad som är god intern kontroll. Varje nämnd ska utforma och utföra den egna kontrollen

Läs mer

Granskning av intern kontroll. Söderhamns kommun. Revisionsrapport. Februari 2011. Micaela Hedin Certifierad kommunal revisor

Granskning av intern kontroll. Söderhamns kommun. Revisionsrapport. Februari 2011. Micaela Hedin Certifierad kommunal revisor Granskning av intern kontroll Söderhamns kommun Revisionsrapport Februari 2011 Micaela Hedin Certifierad kommunal revisor Robert Heed Revisionskonsult Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 1. Inledning...

Läs mer

Internkontrollplan 2017

Internkontrollplan 2017 KULTURFÖRVALTNINGEN Handläggare Datum Diarienummer Strömberg Annika 2016-11-23 KTN-2016-0393 Kulturnämnden Internkontrollplan 2017 Förslag till beslut Kulturnämnden föreslås besluta att anta förslag till

Läs mer

Granskning av stadens arbete med åtgärder och uppföljning avseende intern styrning och kontroll

Granskning av stadens arbete med åtgärder och uppföljning avseende intern styrning och kontroll www.pwc.se Revisionsrapport Tilda Lindell Margareta Irenaeus Granskning av stadens arbete med åtgärder och uppföljning avseende intern styrning och kontroll Solna stad Åtgärder och uppföljning avseende

Läs mer

Uppföljning av det interna kontrollarbetet 2014

Uppföljning av det interna kontrollarbetet 2014 Uppföljning av det interna kontrollarbetet 2014 Osby kommun 25 februari 2015 Anna Hammarsten Bakgrund, syfte och metod Bakgrund Kommunstyrelsen och nämnderna ska i enlighet med gällande kommunallag tillse

Läs mer

Säters kommun. Granskning av Intern kontroll Revisionsrapport. Advisory/Offentlig sektor KPMG AB 2 december 2015 Antal sidor: 14 Bilaga: 1

Säters kommun. Granskning av Intern kontroll Revisionsrapport. Advisory/Offentlig sektor KPMG AB 2 december 2015 Antal sidor: 14 Bilaga: 1 Revisionsrapport Advisory/Offentlig sektor KPMG AB 2 december 2015 Antal sidor: 14 Bilaga: 1 Innehåll 1. Sammanfattning 1 1. Inledning 3 1.1 Bakgrund 3 1.2 Syfte 3 1.3 Avgränsning 4 1.4 Revisionskriterier

Läs mer

Uppföljning av 2013 års interna kontrollplan för arbetsmarknadsnämnden.

Uppföljning av 2013 års interna kontrollplan för arbetsmarknadsnämnden. 1 (7) Datum 2014-01-22 Förvaltningschef Cecilia Lejon 0410-73 30 95, 0708-817 144 cecilia.lejon@trelleborg.se Uppföljning av 2013 års interna kontrollplan för arbetsmarknadsnämnden. Enligt kommunens reglemente

Läs mer

Intern kontroll 2011 Kommunstyrelsen och nämnderna

Intern kontroll 2011 Kommunstyrelsen och nämnderna Intern kontroll 2011 Kommunstyrelsen och nämnderna Vänersborgs kommun Revisionsrapport Mars 2012 Henrik Bergh Uppdrag och genomförande... 3 Sammanfattning... 3 GRANSKNINGSIAKTTAGELSER... 4 Synpunkter i

Läs mer

REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL

REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL POLICY 1 (5) Datum Bertil Wiman 2006-05-29 0589-87020, 073-7657020 bertil.wiman@arboga.se REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL Antaget av Kommunfullmäktige 2006-08-31, 81 Syfte med reglementet 1 Syfte Detta

Läs mer

Granskning av intern kontroll

Granskning av intern kontroll Revisionsrapport Granskning av intern kontroll Hallsbergs kommun Lars Wigström Cert. kommunal revisor Innehållsförteckning Inledning... 1 Uppdrag och bakgrund... 1 Revisionsfråga... 1 Metod... 1 Intern

Läs mer

Riktlinjer för intern kontroll i Karlskrona kommun

Riktlinjer för intern kontroll i Karlskrona kommun Riktlinjer för intern kontroll i Karlskrona kommun Bilden på omslaget är en vy över Trossö och Borgmästarkajen. Foto: Matz Arnström Innehållsförteckning 1. Riktlinjer för intern kontroll i Karlskrona kommun

Läs mer

Sollentuna kommun. Granskning av kommunens beredskap gällande etik, korruption och oegentligheter. Revisionsrapport.

Sollentuna kommun. Granskning av kommunens beredskap gällande etik, korruption och oegentligheter. Revisionsrapport. www.pwc.se Revisionsrapport Joanna Hägg Jenny Nyholm Granskning av kommunens beredskap gällande etik, korruption och oegentligheter Sollentuna kommun Granskning av etik, korruption och oegentligheter Innehållsförteckning

Läs mer

REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL I YSTADS KOMMUN

REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL I YSTADS KOMMUN REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL I YSTADS KOMMUN Syfte med reglementet 1 Syfte Detta reglemente syftar till att säkerställa att kommunstyrelsen, nämnder och bolagsstyrelser upprätthåller en tillfredsställande

Läs mer

REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL

REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr R 22 1 (8) REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL Fastställt av kommunfullmäktige 2007-06-04, 56 Syfte reglementet 1 Syfte Detta reglemente syftar till att säkerställa att styrelser och

Läs mer

Reglemente för intern kontroll för Älmhults kommun Antaget av kommunfullmäktige , 119.

Reglemente för intern kontroll för Älmhults kommun Antaget av kommunfullmäktige , 119. Reglemente för intern kontroll för Älmhults kommun Antaget av kommunfullmäktige 2015-06-22, 119. Detta reglemente fastställer ansvaret för den interna kontrollen, med utgångspunkt i kommunallagen och den

Läs mer

Redovisning av genomförd intern kontroll 2014 samt intern kontrollplan för 2015 Nämnd: Kultur- och fritidsnämnden

Redovisning av genomförd intern kontroll 2014 samt intern kontrollplan för 2015 Nämnd: Kultur- och fritidsnämnden Redovisning av genomförd intern kontroll 2014 samt intern kontrollplan för 2015 Nämnd: Kultur- och fritidsnämnden Genomförd intern kontroll 2014 Beskrivning av det interna kontrollsystemet Det interna

Läs mer

HÖRBY KOMMUN Författningssamling Beslut: Dnr: 2002/119

HÖRBY KOMMUN Författningssamling Beslut: Dnr: 2002/119 REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL Syfte med reglementet 1 Syfte Detta reglemente syftar till att säkerställa att kommunstyrelse och nämnder upprätthåller en tillfredsställande intern kontroll, dvs de skall

Läs mer

Uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM) - rapport

Uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM) - rapport Tjänsteskrivelse 1 (5) Datum Diarienummer 2014-03-03 2012/85 Personalenhetschef Helen Svensson 0410-73 34 96, 0708-81 79 35 helen.svensson@trelleborg.se Bildningsnämnden Uppföljning av det systematiska

Läs mer

Hallstahammars kommun

Hallstahammars kommun Revisorerna REVISIONSRAPPORT Granskning av Intern kontroll Hallstahammars kommun Utarbetad av Komrev inom Öhrlings PricewaterhouseCoopers på uppdrag av kommunens revisorer och antagen vid revisorernas

Läs mer

Utöver vad som föreskrivs i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente.

Utöver vad som föreskrivs i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente. 1 (5) Reglemente för intern kontroll Utöver vad som föreskrivs i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente. Syfte med reglementet 1 Syfte Detta reglemente syftar till att säkerställa att kommunstyrelsen

Läs mer

Ändringar i revisorernas reglemente

Ändringar i revisorernas reglemente TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Jonas Sverkén 2017-09-21 KS 2017/0824 50044 Rev 2017-10-25 Kommunfullmäktige Ändringar i revisorernas reglemente Förslag till beslut Kommunfullmäktige

Läs mer

SÖDERTÄLJE KOMMUNALA FÖRFATTNINGSSAMLING

SÖDERTÄLJE KOMMUNALA FÖRFATTNINGSSAMLING SÖDERTÄLJE KOMMUNALA FÖRFATTNINGSSAMLING Utgåva februari 2006 6:1 REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL Inledning 1 Syftet Detta reglemente syftar till att säkerställa att såväl den politiska som den professionella

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Delrapport om internkontrollarbetet för år Tjänsteskrivelse delårsrapport internkontroll Bilaga: Intern kontrollplan 2013

Tjänsteskrivelse. Delrapport om internkontrollarbetet för år Tjänsteskrivelse delårsrapport internkontroll Bilaga: Intern kontrollplan 2013 Malmö stad Fritidsförvaltningen 1 (4) Datum 2013-09-09 Vår referens Ekonomiavdelningen Tjänsteskrivelse Delrapport om internkontrollarbetet för år 2013 FRI-2013-2447 Sammanfattning Fritidsnämnden beslutade

Läs mer

[1:711-1(1//101i. 009:

[1:711-1(1//101i. 009: Arvidsjaurs konunun Revisorerna Dataut 2012-06-13 22-06- 13 [1:711-1(1//101i. 009: För kännedom: Barn- och utbildningsnämnden Socialnämnden Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden Fulimäktiges presidium Gruppledarna

Läs mer

Arbetet med intern kontroll inom KSK och förslag till tidplan för upprättade av intern kontrollplan under 2006

Arbetet med intern kontroll inom KSK och förslag till tidplan för upprättade av intern kontrollplan under 2006 1(6) Styrelsen för konsult- och service Arbetet med intern kontroll inom KSK och förslag till tidplan för upprättade av intern kontrollplan under 2006 1. Syftet med den interna kontrollen Intern kontroll

Läs mer

Granskning av utbetalningar

Granskning av utbetalningar Revisionsrapport Granskning av utbetalningar Trelleborgs kommun Bengt-Åke Hägg Godkänd revisor Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning... 1 2.1. Bakgrund... 1 2.2. Revisionsfråga... 1

Läs mer

Reglemente. Administrativa kontoret Ekonomiavdelning. 2005-12-15 Dnr KS 2005/156 Hid 2006.16

Reglemente. Administrativa kontoret Ekonomiavdelning. 2005-12-15 Dnr KS 2005/156 Hid 2006.16 Administrativa kontoret Ekonomiavdelning 2005-12-15 Dnr KS 2005/156 Hid 2006.16 Reglemente Intern kontroll Kommunstyrelsens arbetsutskott 2006-01-23 Kommunstyrelsen 2006-02-06 Kommunfullmäktige 2006-02-27

Läs mer

Kommunstyrelsens förvaltnings åtgärder för förstärkt intern kontroll

Kommunstyrelsens förvaltnings åtgärder för förstärkt intern kontroll 2014-01-27 KS-2014/143.118 1 (6) HANDLÄGGARE Stenbacka, Patrick 08-535 302 88 Patrick.Stenbacka@huddinge.se Kommunstyrelsen Kommunstyrelsens förvaltnings åtgärder för förstärkt intern kontroll Förslag

Läs mer

Tjänsteskrivelse 1 (1) Handläggare Datum Beteckning. Kommunrevisionen MISSIVSKRIVELSE

Tjänsteskrivelse 1 (1) Handläggare Datum Beteckning. Kommunrevisionen MISSIVSKRIVELSE Tjänsteskrivelse 1 (1) Handläggare Datum Beteckning Kommunrevisionen 2016-02-08 MISSIVSKRIVELSE Kommunstyrelsen Kommunfullmäktige (f.k.) Granskning av intern kontroll Kommunrevisionen har gett i uppdrag

Läs mer

Översiktlig granskning av kommunens arbete med att säkerställa en tillräcklig intern kontroll Smedjebackens kommun

Översiktlig granskning av kommunens arbete med att säkerställa en tillräcklig intern kontroll Smedjebackens kommun www.pwc.se Revisionsrapport Louise Cedemar, Hanna Franck Larsson Översiktlig granskning av kommunens arbete med att säkerställa en tillräcklig intern kontroll Smedjebackens kommun Översiktlig granskning

Läs mer

Övergripande granskning av Regionstyrelsens intern kontroll arbete. Region Halland. Revisionsrapport

Övergripande granskning av Regionstyrelsens intern kontroll arbete. Region Halland. Revisionsrapport Revisionsrapport Övergripande granskning av Regionstyrelsens intern kontroll arbete Region Halland Rebecca Andersson, revisionskonsult Kerstin Sikander, Cert. kommunal revisor Carl-Magnus Stensson, Cert.

Läs mer

Granskning av kommunens hantering av styrdokument

Granskning av kommunens hantering av styrdokument Granskning av kommunens hantering av styrdokument Smedjebackens kommun Revisionsrapport Februari 2011 Hans Gåsste Innehållsförteckning Sammanfattning och revisionell bedömning...... 3 1 Bakgrund och syfte......

Läs mer

REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL

REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL Bilaga 2, LS 167 /02 Ekonomienheten DATUM DIARIENR 2006-01-10 LKD 02558 REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL Inledning 1 Allmänt Detta reglemente avser inte att reglera vad som är god intern kontroll. Varje

Läs mer

Reglemente för intern kontroll med tillämpningsanvisningar

Reglemente för intern kontroll med tillämpningsanvisningar Reglemente för intern kontroll med tillämpningsanvisningar Antagen av kommunfullmäktige 2005-04-25 53 VIMMERBY KOMMUN REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL Antaget av kommunfullmäktige 2005-04-25, 53. Syfte

Läs mer

Jönköpings kommun Övergripande granskning av intern kontroll. Revisionsrapport 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna

Jönköpings kommun Övergripande granskning av intern kontroll. Revisionsrapport 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna Jönköpings kommun Övergripande granskning av intern kontroll Revisionsrapport 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna Innehållsförteckning Sammanfattning... 2 1. Inledning... 3 1.1 Bakgrund... 3 1.2 Syfte...

Läs mer

Ekonomgruppen i Kungälvs kommun oktober 1999 Antagen av kommunfullmäktige 2001-01-31, x.

Ekonomgruppen i Kungälvs kommun oktober 1999 Antagen av kommunfullmäktige 2001-01-31, x. KUNGÄLVS KOMMUN eller hur vi klarlägger att uttalade och outtalade regler efterlevs, dvs att den interna kontrollen fungerar som det var tänkt. Ekonomgruppen i Kungälvs kommun oktober 1999 Antagen av kommunfullmäktige

Läs mer

Revisionsrapport: Förebyggande arbete mot mutor och jäv

Revisionsrapport: Förebyggande arbete mot mutor och jäv Revisorerna 2014-11-19 1 (1) Styrelsen i Ånge Fastighets- & Industri AB Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Revisionsrapport: Förebyggande arbete mot mutor och jäv KPMG har på uppdrag

Läs mer

Kommunstyrelsen har en särställning bland de kommunala nämnderna och skall ha en uppsikt över övriga nämnders verksamhet ( kommunallagen 6:1 ).

Kommunstyrelsen har en särställning bland de kommunala nämnderna och skall ha en uppsikt över övriga nämnders verksamhet ( kommunallagen 6:1 ). INTERN KONTROLL Inledning I kommunallagen fördelas ansvaret för uppföljning och kontroll av kommunens verksamhet på revisorerna, kommunstyrelsen och nämnderna. Revisorerna granskar i den omfattning som

Läs mer

REGLEMENTE INTERN KONTROLL HAGFORS KOMMUN

REGLEMENTE INTERN KONTROLL HAGFORS KOMMUN REGLEMENTE INTERN KONTROLL HAGFORS KOMMUN Reglemente för intern kontroll 1 Syfte Reglementet syftar till att säkerställa att styrelsen, nämnden och de kommunala bolagen upprätthåller en tillfredsställande

Läs mer

Revisionsrapport 8/2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna Södertälje kommun. Granskning av det övergripande arbetet med intern kontroll

Revisionsrapport 8/2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna Södertälje kommun. Granskning av det övergripande arbetet med intern kontroll Revisionsrapport 8/2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna 2014 Södertälje kommun Granskning av det övergripande arbetet med intern kontroll Innehåll Innehåll...2 1. Sammanfattning...3 2. Inledning...5

Läs mer

Granskning av intern kontroll inom stadsbyggnadsnämnden och kulturoch fritidsnämnden

Granskning av intern kontroll inom stadsbyggnadsnämnden och kulturoch fritidsnämnden Revisionsrapport* Granskning av intern kontroll inom stadsbyggnadsnämnden och kulturoch fritidsnämnden Täby kommun December 2007 Åsa Sandgren *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...1

Läs mer

Riktlinjer för internkontroll i Kalix kommun

Riktlinjer för internkontroll i Kalix kommun Riktlinjer för internkontroll i Kalix kommun Antaget av kommunfullmäktige 2012-11-26--27, 182 Innehållsförteckning Riktlinjer för internkontroll i Kalix kommun...1 Inledning...1 Internkontroll...1 Organisation

Läs mer

Miljö- och hälsoskyddsnämndens plan för intern kontroll 2014

Miljö- och hälsoskyddsnämndens plan för intern kontroll 2014 1 (3) MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMNDEN Datum Diarienummer 2014-01-08 2013-005797- AD Miljö- och hälsoskyddsnämndens plan för intern kontroll 2014 Reglemente för intern kontroll 1 ger anvisningar för hur intern

Läs mer

Internkontrollplan för 2014

Internkontrollplan för 2014 1 (2) Miljö och samhällsbyggnadsförvaltningen 2013-11-25 Sbn 2013-3 Förvaltningsadministration Agneta Bergquist Samhällsbyggnadsnämnden Internkontrollplan för 2014 FÖRSLAG TILL BESLUT Förslaget internkontrollplan

Läs mer

Nämndens styrning och interna kontroll av verksamheten

Nämndens styrning och interna kontroll av verksamheten SLUTDOKUMENT 1(2) 2012-08-31 För kännedom; Kommunstyrelsen Fullmäktiges presidium Partiernas gruppledare Miljö- och byggnämnden Socialnämnden Nämndens styrning och interna kontroll av verksamheten I egenskap

Läs mer

REGLEMENTE INTERN KONTROLL

REGLEMENTE INTERN KONTROLL REGLEMENTE INTERN KONTROLL Dokumentbeskrivningar Policy En policy ska ange viljeinriktningen för ett specifikt område. Den ska vara vägledande för beslut och styrning. En policy som är av principiell beskaffenhet

Läs mer

Landstinget Kronoberg

Landstinget Kronoberg Revisionsrapport december 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna Landstinget Kronoberg Implementering och efterlevnad av reglemente för intern kontroll Innehållsförteckning Sammanfattande diskussion

Läs mer

Kommunstyrelsen Bygg- och miljönämnden Humanistiska nämnden Socialnämnden Tekniska nämnden. För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium

Kommunstyrelsen Bygg- och miljönämnden Humanistiska nämnden Socialnämnden Tekniska nämnden. För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Revisorerna 1 (1) Kommunstyrelsen Bygg- och miljönämnden Humanistiska nämnden Socialnämnden Tekniska nämnden För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Revisionsrapport: Revisorerna har uppdragit till

Läs mer

Granskning av intern kontroll. Lekmannarevisorerna i Borgholm Energi AB

Granskning av intern kontroll. Lekmannarevisorerna i Borgholm Energi AB www.pwc.se Revisionsrapport Granskning av intern kontroll Malin Kronmar Revisionskonsult Lekmannarevisorerna i Borgholm Energi AB Februari 2016 Innehåll 1. Inledning...2 1.1. Bakgrund...2 1.2. Syfte och

Läs mer

Revisionsrapport. Löpande granskning av den interna kontrollen. vid Kostnämnden. Landstinget Västmanland. Inger Hansén Viveca Karlsson

Revisionsrapport. Löpande granskning av den interna kontrollen. vid Kostnämnden. Landstinget Västmanland. Inger Hansén Viveca Karlsson Revisionsrapport Löpande granskning av den interna kontrollen i administrativa rutiner vid Kostnämnden Landstinget Västmanland Inger Hansén Viveca Karlsson 18 mars 2014 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande

Läs mer

en granskning av kravrutinen och föreningsbidragen inom kultur- och fritidsnämnden.

en granskning av kravrutinen och föreningsbidragen inom kultur- och fritidsnämnden. Per-Ola Johansson 2013-04-12 Kultur- och fritidsnämnden Granskning av kravrutinen och föreningsbidragen inom kultur- och fritidsnämnden Förslag till beslut Kultur- och fritidsnämnden beslutar att anta

Läs mer

Landstinget Blekinge 2015-01-05 Dnr 2015/ Landstingsdirektörens stab Maria Gotthardsson

Landstinget Blekinge 2015-01-05 Dnr 2015/ Landstingsdirektörens stab Maria Gotthardsson Landstinget Blekinge 2015-01-05 Dnr 2015/ Landstingsdirektörens stab Maria Gotthardsson Till landstingsstyrelsen Intern kontrollplan för 2015 Ärendet I Kommunallagens 6 kap 7 fastställs att nämnderna var

Läs mer

Intern- och egenkontrollplan 2015

Intern- och egenkontrollplan 2015 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Ingela Möller 2015-01-15 SN 2015/0033.11.01 0480-450885 Socialnämnden Intern- och plan 2015 Förslag till beslut Socialnämnden beslutar att anta intern-

Läs mer

Svar till revisorerna angående intern kontroll och återrapportering av delegationsbeslut UN-2014/

Svar till revisorerna angående intern kontroll och återrapportering av delegationsbeslut UN-2014/ Utbildningsnämnden Ordförandeförslag Diarienummer Klas Bergström (M) 2014-01-08 UN-2014/ Utbildningsnämnden Svar till revisorerna angående intern kontroll och återrapportering av delegationsbeslut UN-2014/

Läs mer

Reglemente för intern kontroll av ekonomi och verksamhet

Reglemente för intern kontroll av ekonomi och verksamhet Reglemente för intern kontroll av ekonomi och verksamhet Fastställd av: Kommunfullmäktige Datum: 2004-11-25 (Formalia reviderad 2014-06-02) Ansvarig för revidering: Kommunstyrelsen Ansvarig tjänsteman:

Läs mer

Avesta kommun. Intern kontroll Uppföljning av revisionsgranskning

Avesta kommun. Intern kontroll Uppföljning av revisionsgranskning Uppföljning av revisionsgranskning Offentlig sektor KPMG AB 2012-10-02 Antal sidor: 6 Antal bilagor: X Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Bakgrund 1 3. Syfte 2 4. Avgränsning 2 5. Ansvarig styrelse 2 6. Metod

Läs mer

Kommunens beredskap avseende risker för korruption och oegentligheter Skellefteå kommun

Kommunens beredskap avseende risker för korruption och oegentligheter Skellefteå kommun www.pwc.se Revisionsrapport Per Ståhlberg Cert. kommunal revisor Kommunens beredskap avseende risker för korruption och oegentligheter Skellefteå kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning...2

Läs mer

Intern kontroll 2010 Kommunstyrelsen och nämnderna

Intern kontroll 2010 Kommunstyrelsen och nämnderna Intern kontroll 2010 Kommunstyrelsen och nämnderna Vänersborgs kommun Revisionsrapport Datum 2011-03- 29 Henrik Bergh 1. Uppdrag och genomförande... 3 2. Sammanfattning... 3 3. granskning... 4 4. Nämndernas

Läs mer

Granskning av intern kontroll Ängelholms kommun

Granskning av intern kontroll Ängelholms kommun Granskning av intern kontroll Ängelholms kommun Carl-Gustaf Folkeson Revisionskonsult Nareman Al-Saied Revisionskonsult Innehållsförteckning 1. Sammanfattning 1 2. Bakgrund och syfte 3 2.1 Uppdrag och

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av uppföljning av intern kontroll

Revisionsrapport Granskning av uppföljning av intern kontroll Sida 1(1) Datum Revisionen Till: Kommunstyrelsen och samtliga nämnder För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Revisionsrapport Granskning av uppföljning av intern kontroll KPMG har av s revisorer fått

Läs mer

www.pwc.se Revisionsrapport Granskning av intern kontroll Joanna Hägg Tilda Lindell Tierps kommun September 2014 pwc

www.pwc.se Revisionsrapport Granskning av intern kontroll Joanna Hägg Tilda Lindell Tierps kommun September 2014 pwc www.pwc.se Revisionsrapport Joanna Hägg Tilda Lindell Granskning av intern kontroll Tierps kommun pwc Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Granskningsbakgrund...

Läs mer

Kommunledning. Ärendenr: 2016/61 Fastställd: KS Reviderad: KS RIKTLINJE. Intern kontroll

Kommunledning. Ärendenr: 2016/61 Fastställd: KS Reviderad: KS RIKTLINJE. Intern kontroll Kommunledning Ärendenr: 2016/61 Fastställd: KS 2016-03-09 Reviderad: KS 2017-06-28 RIKTLINJE Intern kontroll 2/8 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 1. Inledning... 3 1.1 Syfte... 3 1.2 God

Läs mer

Intern styrning och kontroll

Intern styrning och kontroll Intern styrning och kontroll Reglemente och tillämpningsanvisningar Fastställs av regionfullmäktige 2015-06-17 Reglemente intern styrning och kontroll med Sida 1 av 6 Innehåll 1 Inledning...3 1.1 Region

Läs mer

Ovanåkers kommun. Uppföljning av genomförda granskningar. Revisionsrapport. KPMG AB 8 februari 2011 Antal sidor: 7

Ovanåkers kommun. Uppföljning av genomförda granskningar. Revisionsrapport. KPMG AB 8 februari 2011 Antal sidor: 7 Uppföljning av genomförda granskningar KPMG AB 8 februari 2011 Antal sidor: 7 Innehåll 1. Sammanfattning 1 1.1 Bedömning 1 1.1.1 Bisysslor 1 1.1.2 Driftkostnader och investeringar 1 1.1.3 Moms 1 2. Uppdrag

Läs mer

Ansvarsutövande Överförmyndarnämnden

Ansvarsutövande Överförmyndarnämnden www.pwc.se Revisionsrapport Johan Lidström Ansvarsutövande Överförmyndarnämnden Mitt Sundsvalls Kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Bakgrund... 2 2.2. Revisionsfråga...

Läs mer

Uppföljning avseende granskning av attestrutiner

Uppföljning avseende granskning av attestrutiner Revisionsrapport Uppföljning avseende granskning av attestrutiner Nynäshamns kommun December 2010 Jonas Eriksson Innehållsförteckning 1 Inledning... 1 1.1 Syfte och revisionsfråga... 1 1.2 Avgränsning

Läs mer

Granskning av kommunstyrelsens förutsättningar för styrning och ledning

Granskning av kommunstyrelsens förutsättningar för styrning och ledning Förstudie Granskning av kommunstyrelsens förutsättningar för styrning och ledning Båstad kommun Adrian Göransson, revisionskonsult Innehållsförteckning 1 Inledning 1 1.1 Bakgrund 1 1.2 Kontrollmål 1 1.3

Läs mer

Granskning av Intern kontroll. Katrineholms kommun. Datum 2010-11-11. Författare. Karin Jäderbrink Certifierad kommunal revisor Annika Hansson

Granskning av Intern kontroll. Katrineholms kommun. Datum 2010-11-11. Författare. Karin Jäderbrink Certifierad kommunal revisor Annika Hansson Granskning av Intern kontroll Katrineholms kommun Datum 2010-11-11 Författare Karin Jäderbrink Certifierad kommunal revisor Annika Hansson Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning... 1 2 Bakgrund

Läs mer

Reglemente för intern kontroll. Krokoms kommun

Reglemente för intern kontroll. Krokoms kommun Reglemente för intern kontroll Krokoms kommun Fastställd av: Kommunfullmäktige, dnr Ks 14/344. Datum: 9 dec -14 Författare: Sara Anselmby Innehåll 1 Syfte... 7 2 Organisation av intern kontroll... 8

Läs mer

Granskning avseende efterlevnad av fullmäktiges styr- och policydokument. Sandvikens kommun

Granskning avseende efterlevnad av fullmäktiges styr- och policydokument. Sandvikens kommun www.pwc.se Revisionsrapport Granskning avseende efterlevnad av fullmäktiges styr- och policydokument Ove Axelsson David Emanuelsson Sandvikens kommun STYR- OCH POLICYDOKUMENT Innehållsförteckning 1. Inledning...

Läs mer

Revisionsrapport Ledningssystemet Stratsys

Revisionsrapport Ledningssystemet Stratsys www.pwc.se Revisionsrapport Ledningssystemet Stratsys Håkan Olsson Cerifierad Kommunal Yrkesrevisor Anna Laurell Lysekils kommun Kommunens arbete med ledning och styrning samt användandet av Stratsys Innehållsförteckning

Läs mer

Granskning av kommunstyrelsens interna kontroll för 2011

Granskning av kommunstyrelsens interna kontroll för 2011 Götene kommun 2012-06-20 Revisorerna Kommunstyrelsen Kommunfullmäktiges presidium, för kännedom Granskning av kommunstyrelsens interna kontroll för 2011 På revisorernas uppdrag har PwC genomfört en granskning

Läs mer

Internkontrollplan Tekniska nämnden - Gatukontoret

Internkontrollplan Tekniska nämnden - Gatukontoret Internkontrollplan 2016 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Ansvar... 4 3 Arbetsgång vid internkontroll-granskning... 5 4 Förvaltningschefens rapportering... 6 5 Åtgärder... 7 5.1 Stora oförutseeda

Läs mer

Riktlinjer för arbetet med intern kontroll

Riktlinjer för arbetet med intern kontroll Riktlinjer för arbetet med intern kontroll Förskoleförvaltningen Upprättad Datum: Version: Ansvarig: Förvaltning: Enhet: 2014-12-16 1.0 Olof Fredholm Förskoleförvaltningen Ekonomiavdelningen Innehållsförteckning

Läs mer

DALS-EDS KOMMUN REGLEMENTE. REVISION Antaget av kommunfullmäktige 1997-02-13 Senast reviderat 2006-10-18, 91

DALS-EDS KOMMUN REGLEMENTE. REVISION Antaget av kommunfullmäktige 1997-02-13 Senast reviderat 2006-10-18, 91 DALS-EDS KOMMUN REGLEMENTE REVISION Antaget av kommunfullmäktige 1997-02-13 Senast reviderat 2006-10-18, 91 Innehållsförteckning Sid Revisionens formella reglering 3 Revisorernas antal och organisation

Läs mer

LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2014-01-15

LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2014-01-15 LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2014-01-15 13 (18) 11 REGLEMENTE SAMT ANVISNINGAR FÖR INTERN KONTROLL Dnr: LKS 2014-04-042 Ekonomienheten har utarbetat förslag för ett gemensamt arbetsförfarande

Läs mer

Redovisning av intern kontroll 2014 för miljö- och hälsoskyddsnämnden

Redovisning av intern kontroll 2014 för miljö- och hälsoskyddsnämnden 1 (1) MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMNDEN Datum Diarienummer 2014-11-28 2013-005797- AD Till miljö- och hälsoskyddsnämndens sammanträde den 10 december 2014 Redovisning av intern kontroll 2014 för miljö- och

Läs mer

Granskning av nämndernas beredningsrutiner

Granskning av nämndernas beredningsrutiner Revisionsrapport Granskning av nämndernas beredningsrutiner Marks kommun 2010-06-23 Hans Gåsste Innehållsförteckning 1 Bakgrund... 3 1.1 Uppdrag och syfte... 3 1.2 Revisionsfråga... 3 1.3 Kontrollmål...

Läs mer

Granskning av intern kontroll

Granskning av intern kontroll Revisionsrapport Granskning av intern kontroll Kerstin Sikander Cert. kommunal revisor Mars 2013 Landstinget i Jönköpings län Innehållsförteckning 1. Inledning... 1 1.1. Bakgrund och revisionsfråga...

Läs mer

NYKVARNS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING

NYKVARNS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING Reglemente för revisorerna i Nykvarns kommun Antagen av kommunfullmäktige den 23 september 1999 Ändringar införda till och med KF, 92/2011 1 För revisorerna gäller bestämmelser i lag, god revisionssed,

Läs mer

Dnr Kst 2016/194 Riktlinjer för hantering av arkiv i Järfälla kommun

Dnr Kst 2016/194 Riktlinjer för hantering av arkiv i Järfälla kommun TJÄNSTESKRIVELSE 1 (5) 2016-09-27 Kommunstyrelsen Dnr Kst 2016/194 Riktlinjer för hantering av arkiv i Järfälla kommun Förslag till beslut Kommunstyrelseförvaltningens förslag till kommunstyrelsen och

Läs mer

FÖRSLAG TILL REVIDERAT REGLEMENTE FÖR LOMMA KOMMUNS REVISORER

FÖRSLAG TILL REVIDERAT REGLEMENTE FÖR LOMMA KOMMUNS REVISORER 1 (5) FÖRSLAG TILL REVIDERAT REGLEMENTE FÖR LOMMA KOMMUNS REVISORER Bilaga Revisionen 9/12 Revisorerna och lekmannarevisorerna (revisionen) är fullmäktiges och ytterst medborgarnas demokratiska instrument

Läs mer

Mjölby kommuns revisorer. Förebyggande arbete i syfte att undvika mutor, korruption och oegentligheter

Mjölby kommuns revisorer. Förebyggande arbete i syfte att undvika mutor, korruption och oegentligheter www.pwc.se Förstudie Mjölby kommuns revisorer Hans-Lennart Stenqvist Förebyggande arbete i syfte att undvika mutor, korruption och oegentligheter Innehållsförteckning 1. Uppdraget... 1 1.1. Bakgrund och

Läs mer

REGLEMENTE FÖR REVISORERNA I MÖLNDALS STAD

REGLEMENTE FÖR REVISORERNA I MÖLNDALS STAD REGLEMENTE FÖR REVISORERNA I MÖLNDALS STAD den 18 september 2014 Ersätter reglemente enligt fullmäktiges beslut den 8 november 2006, 216. Utöver det som föreskrivs i kommunallagen, andra lagar, kommungemensamt

Läs mer

Revisor i samordningsförbund enligt lag om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser.

Revisor i samordningsförbund enligt lag om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser. Revisor i samordningsförbund enligt lag om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser. Revisors uppgifter Ett samordningsförbunds räkenskaper och årsredovisning samt styrelsens förvaltning ska granskas

Läs mer

Revisionsreglemente för Piteå kommun

Revisionsreglemente för Piteå kommun Revisionsreglemente för Piteå kommun Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Revisionsreglemente för Piteå kommun Reglemente 2006-11-20 178 Kommunfullmäktige Dokumentansvarig/processägare

Läs mer

Reglemente för internkontroll avseende kvalitet KS-2014/1106

Reglemente för internkontroll avseende kvalitet KS-2014/1106 Sida 1 av 2 Handläggare Tjänsteskrivelse Diarienummer Anna Landerholm Datum KS-2014/1106 Verksamhetscontroller 2014-10-29 Kommunstyrelsen Reglemente för internkontroll avseende kvalitet KS-2014/1106 Förslag

Läs mer

www.hassleholm.se S Attestregler Policy Diarienummer: Fastställt den: 2015- - Fastställt av: Kommunfullmäktige För revidering ansvarar: Kommunstyrelsen För uppföljning ansvarar: Ekonomiavdelningen Dokumentet

Läs mer

Tillämpningsanvisningar för intern kontroll, teknik- och servicenämnden

Tillämpningsanvisningar för intern kontroll, teknik- och servicenämnden 1/8 Beslutad: Teknik- och servicenämnden 2015-03-24 36 Gäller fr o m: 2015-04-01 Myndighet: Teknik- och servicenämnd Diarienummer: TSN/2015:136-012 Ersätter: - Ansvarig: Teknik- och servicekontoret Tillämpningsanvisningar

Läs mer

Policy för intern kontroll

Policy för intern kontroll Grästorps kommun Kommunförvaltningen Allmän verksamhet Styrdokument Dnr 160/2016 Policy för intern kontroll Fastställd av Kommunfullmäktige 2016-06-13 50. Uppdateras före 2020-12-31. 1/6 Inledning I kommunallagen

Läs mer

Reglemente för socialnämnden

Reglemente för socialnämnden 1(5) Reglemente för socialnämnden Detta reglemente är beslutat av kommunfullmäktige den 28 februari 2011, 102. Utöver vad som anges i kommunallagen (1991:900) och i Trelleborgs kommuns reglemente med gemensamma

Läs mer