Monteringsinstruktion (SE) Monteringsinstruktion (DK) Monteringsanvisning (NO)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Monteringsinstruktion (SE) Monteringsinstruktion (DK) Monteringsanvisning (NO)"

Transkript

1 Monteringsinstruktion () Monteringsinstruktion () Monteringsanvisning () Air handling with the focus on LCC

2 Varning! Produkterna får ej tagas i bruk förrän den maskin eller anläggning i vilken de ingår överensstämmer med kraven i EGs Maskindirektiv 98/37/EG, EMC Direktiv 2004/108/EG samt Lågspänningsdirektiv 2006/95/EG. Advarsel! Produkterne må ikke tages i brug, før den maskine eller det anlæg, hvori de indgår, er i overensstemmelse med EU s Maskindirektiv 98/37/EG, EMC Direktiv 2004/108/EG samt Lavspændingsdirektiv 2006/95/EG. Advarsel! Produktene må ikke tas i bruk før maskinen eller anlegget som de utgjør en del av, oppfyller kravene i EGs maskindirektiv 98/37/EG, EMC-direktivet 2004/108/EG og lavspenningsdirektivet 2006/95/EG.

3 Air handling with the focus on LCC MEC För en fullgod funktion och för att garanti skall gälla, måste monteringsinstruktionen följas. Innehållsförteckning Lyft av aggregat...2 Stativkrav...4 Montering av funktionsdelar...5 Aggregat kombinationer...7 Kanalanslutning...8 Komponenter för kanalmontage...9 Erforderlig service yta...10 Kylaggregat StarCooler...11 Kanaltillbehör, montering...12 Anslutning av batterier...14 Elanslutning av aggregat...15 Motoranslutning...18 For at sikre korrekt funktion og garantidækning skal monteringsinstruktionen følges. Indholdsfortegnelse Løft af aggregat...2 Stativkrav...4 Montering af funktionsdele med guidesystem...5 Aggregatkombinationer...7 Kanaltilslutning...8 Komponenter til kanalmontage...9 Nødvendig serviceplads...10 Køleaggregat StarCooler...11 Kanaltilbehør, montering...12 Tilslutning af batterier...14 Eltilslutning af aggregat...15 Motortilslutning...18 For å oppnå full funksjonalitet og for at garantien skal gjelde, må monteringsanvisningen følges. Innholdsfortegnelse Løfting av aggregat...2 Krav til understell...4 Montering av funksjonsdeler...5 Aggregatkombinasjoner...7 Tilkobling av kanaler...8 Komponenter for kanalmontasje...9 Nødvendig serviceareal...10 Kjøleaggregat StarCooler...11 Kanaltilbehør, montering...12 Tilkobling av batterier...14 Strømtilkobling av aggregat...15 Motortilkobling Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar utan tidigare besked Vi forbeholder os ret til at foretage ændringer uden varsel Vi forbeholder oss retten til å gjøre endringer uten forhåndsvarsel.

4 2 MEC Air handling with the focus on LCC OBS! Schakel måste vara dimensionerad för gällande belastning med erforderlig säkerhetsfaktor (6:1). OBS! sjæklen skal være dimensioneret for belastningen med sikkerhedsfaktor (6:1). OBS! Sjakel må være dimmensjonert for reell belastning med nødvendig sikkerhetsfaktor (6:1). Max 80 Max 80 Spridarok Løfte åg Løfteåk Glidstopp Glidestop Glidestopp Vingskruv M8 Vingeskrue M8 Vingeskrue M8 Lyftkonsol EMMT-08 Løftekonsol EMMT-08 Løftebrakett EMMT-08 Max 15 Lyft av aggregat Lyftkonsol EMMT-08 (tillbehör) anbringas i aggregatets fyra nedre hörn. Lyftkonsolen skjuts in i det befintliga horisontella spåret i aluminiumprofilen. Glidstoppet skjuts in i det befintliga vertikala spåret i aluminiumprofilen och låses med vingskruv i lyftkonsolen. Glidstoppet måste vara monterat i lyftkonsolen före lyft av aggregatet. Maxvikt per konsol = 400 kg. Maxvikt aggregat med 4 konsoler = 1600 kg. Spridarok måste användas vid lyft. Spridarokets storlek = aggregatets mått mm. Løft af aggregat Ved løft skal løftekonsol EMMT-08 (tilbehør) anbringes i aggregatdelens fire nederste hjørner. Løftekonsollen skydes ind i det relevant horisontale spor i aluminiumsprofilen. Glidestoppet skydes ind i det relevante vertikale spor i aluminiumsprofilen og låses med en vingeskrue i løftekonsollen. Sørg for at glidestoppet er monteret løftekonsollen inden løft af aggregatet. Max. tilladt vægt pr. konsol 400 kg.max. tilladt vægt på aggregat med 4 konsoller 1600 kg. Der skal anvendes løfte åg ved løft. Løfte ågets størrelse = aggregatets mål mm. Løfting av aggregat Løftebrakett EMMT-08 (tilbehør) monteres i aggregatets fire nedre hjørner. Løftebraketten skyves inn i det horisontale sporet i aluminiumsprofilen. Glidestopper skyves inn i det vertikale sporet i aluminiumsprofilen og låses med en vingeskrue i løftebraketten. Glidestopper må være montert på løftebraketten før aggregatet løftes. Maks. vekt per konsoll = 400 kg. Maks. vekt aggregat med fire konsoller = 1600 kg. Løfteåk må brukes ved løft. Løfteåkets størrelse = aggregatets mål mm.

5 Air handling with the focus on LCC MEC L 1 L 1 L 2 L 2 Se till att lyftgafflarna är tillräckligt långa Sørg for, at løftegaflerne er tilstrækkelig lange. Sørg for at løftegaflene er tilstrekkelig lange.

6 4 MEC Air handling with the focus on LCC Stativkrav Aggregatet får luta framåt max. 3 mm/m (mot inspektionssidan). Aggregatet får luta i sidled max. 3 mm/m. Stativkrav Aggregatet må hælde fremad max. 3 mm/m (mod inspektionssiden). Aggregatet må hælde sidelæns max. 3 mm/m. Krav til understell Aggregatet kan helle maks. 3 mm/m fremover (mot inspeksjonssiden). Aggregatet kan helle maks. 3 mm/m til siden.

7 Air handling with the focus on LCC MEC ECER ECEC Storlek -04 Størrelse -04 Størrelse -04 Montering av funktionsdelar med spiroanslutning Storlek 04 har cirkulär anslutningsstos med gummiringstätning passande spirorör. Montera de medlevererade isolerade kanalbitarna på ECERaggregatet. För samman funktionsdelarna så att ECEC kylaggregatet ansluts. Fixera kanalbitarna med nit- eller skruvförband i bägge aggregaten. Kontrollera att dörrar/ inspektionsluckor går att öppna och stänga. Montering af funktionsdele med spirotilslutning Størrelse 04 har rund tilslutning med gummitætnede spirorør. Monter de medleverede isolerede kanalstykker på ECERaggregatet. Tilslut funktionsdelene sa ECEC køleaggregatet tilsluttes. Fixer kanalstykkerne med nitte eller skrueforbindelse på begge aggregater. Kontroller at døre/ indspektionslåger kan åbnes og lukkes. Montering av funksjonsdeler med spirotilkobling Størrelse 04 har rund tilkoblingsstuss med tetningsring av gummi som passer til spirorør. Monter de isolerte kanalstykkene som følger med på ECERaggregatet. Før funksjonsdelene sammen slik at ECECkjøleaggregatet kobles til. Fest kanalstykkene med nagle- eller skrueforbindelse i begge aggregatene. Kontroller at det er mulig å åpne og lukke dører og inspeksjonsluker.

8 6 MEC Air handling with the focus on LCC Se instruktioner sid 8 Henvisning til side 8 Se anvisninger side 8 ECER ECEC Storlek -06, -10, -14 Størrelse -06, -10, -14 Størrelse -06, -10, -14 Montering av funktionsdelar med gejdsystem Montera den medlevererade packningen mellan delarna. (OBS! ej dubbel). För funktionsdelarna tätt samman. Montera gejdsprint eller skruvförband. Kontrollera att dörrar/ inspektionsluckor går att öppna och stänga. Montering af funktionsdele med guidesystem Monter den medleverede pakning mellem delene (OBS! ikke dobbelt). Før funktionsdelene tæt sammen. Monter skinne eller skrueforbindelse. Kontroller, at døre/ inspektionsluger kan åbnes og lukkes. Montering av funksjonsdeler med føringssystem Monter pakningen som følger med mellom delene. (OBS! ikke dobbel). Før funksjonsdelene tett sammen. Monter føringspinne eller skrueforbindelse. Kontroller at det er mulig å åpne og lukke dører og inspeksjonsluker.

9 Air handling with the focus on LCC MEC Aggregatkombinationer Modulerna ska monteras enligt följande inbördes förhållande för att få avsedd funktion. Aggregatkombinationer Modulerne skal monteres i henhold til følgende indbyrdes forhold for at opnå den tilsigtede funktion. Aggregatkombinasjoner Modulene skal monteres i overensstemmelse med følgende innbyrdes forhold for å oppnå tilsiktet funksjon.

10 8 MEC Air handling with the focus on LCC Bild B Illustration B Figur B Bild A Illustration A Figur A Ø10 Bild C Illustration C Figur C Kanalanslutning Storlek 04 har cirkulär anslutningsstos med gummitätningsring passande spirorör, se bild A ovan. Aggregaten/modulerna storlek 06, 10, och 14 har rektangulär anslutningsstos för gejdsystem. Kanalerna ansluts med packning, gejdsprint och ytterhörn. Anslutningen monteras enligt bild B ovan. Alternativt ansluts kanalerna med skruv i ramens hörn enligt bild C ovan. Kanaltilslutning Størrelse 04 har cirkulære tilslutninger forsynet med gummiringstætning, se ovenstående illustration A. Aggregat/modulerne størrelse 06, 10 og 14 har firkantet tilslutning for LS skinner. Kanalerne tilsluttes med pakning, skinne og vinkel. Tilslutningen monteres i følge figur B for oven. Alternativt tilsluttes kanalerne med skrue i rammens hjørne i følge figur C øverst. Tilkobling av kanaler Størrelse 04 har rund tilkoblingsstuss med tetningsring av gummi som passer til spirorør. Se figur A ovenfor. Aggregatene/modulene størrelse 06, 10 og 14 har rektangulær tilkoblingsstuss for føringssystem. Kanalene kobles til med pakning, føringspinne og ytterhjørne. Koblingen monteres i henhold til figur B ovenfor. Alternativt kobles kanalene til med skrue i hjørnet av rammen, i henhold til figur C ovenfor.

11 Air handling with the focus on LCC MEC Komponenter för kanalmontage 1. Avstängningsspjäll ECET-UM 2. Luftvärmare vatten ECET-VV Luftvärmare vatten Thermoguard ECET-TV 3. Luftvärmare El ECET-EV 4. Luftkylare vatten ECET-VK 5. Ljuddämpare ECET-LD 6. Trimspjäll ECET-TR Komponenter til kanalmontage 1. Afspærringsspjæld ECET-UM 2. Varmeflade ECET-VV Varmeflade, vand Thermoguard ET-TV 3. Varmeflade ElECET-EV 4. Køleflade vand ECET-VK 5. Lyddæmper ECET-LD 6. Trimspjæld ECET-TR Komponenter for kanalmontasje 1. Avstengingsspjeld ECET-UM 2. Luftvarmer vann ECET-VV Luftvarmer vann Thermoguard ECET-TV 3. Luftvarmer El ECET-EV 4. Luftkjøler vann ECET-VK 5. Lyddemper ECET-LD 6. Trimspjeld ECET-TR

12 10 MEC Air handling with the focus on LCC Serviceyta Serviceplads Serviceareal Längd Længde Lengde 1,5 D D Erforderlig serviceyta Serviceytan sträcker sig längst hela aggregatet. Fritt avstånd framför aggregat, service- och ryggningsavstånd, bör vara 1,5 djupet D (minst 1200 mm). Nødvendig serviceplads Servicepladsen strækker sig langs hele aggregatet Friplads foran aggregat, service og rygningsafstand bør være 1,5 x dybden D (mindst 1200 mm). Nødvendig serviceareal Servicearealet strekker seg langs hele aggregatet. Fri avstand foran aggregat, service- og ryggeavstand bør være 1,5 dybden D (minst 1200 mm).

13 + Air handling with the focus on LCC MEC Kylaggregat StarCooler Anslut kondensvattenavloppet med det integrerade vattenlåset (1) till avlopp. Køleaggregat StarCooler Tilslut kondensvand afløb med integreret vandlås (1) til afløb. Kjøleaggregat Star- Cooler Koble avløpet for kondensvann med innebygd vannlås (1) til avløp.

14 12 MEC Air handling with the focus on LCC Kanaltillbehör, montering Spjäll ECET-UM, ECET-TR Spjället kan monteras för horisontell eller vertikal luftström. Storlek 04 har cirkulär anslutningsstos med gummiringstätning passande spirorör. Storlek 06, 10 och 14 har rektangulär anslutningsstos för gejdsystem. Kanaltilbehør, montering Spjæld ECET-UM, ECET-TR Spjældet kan monteres til horisontal eller vertikal luftstrøm. Størrelse 04 har cirkulære tilslutninger forsynet med gummiringstætning. Størrelse 06, 10 og 14 har rektangulære tilslutningsmuffer til guidesystem. Kanaltilbehør, montering Spjeld ECET-UM, ECET-TR Spjeldet kan monteres for horisontal eller vertikal luftstrøm. Størrelse 04 har rund tilkoblingsstuss med tetningsring av gummi som passer til spirorør. Størrelse 06, 10 og 14 har rektangulær tilkoblingsstuss for føringssystem. Ljuddämpare ECET-LD Storlek 04 har cirkulär anslutningsstos med gummiringstätning passande spirorör. Storlek 06, 10 och 14 har rektangulär anslutningsstos för gejdsystem. Lyddæmper ECET-LD Størrelse 04 har cirkulære tilslutninger forsynet med gummiringstætning. Størrelse 06, 10 og 14 har rektangulære tilslutningsmuffer til guidesystem. Lyddemper ECET-LD Størrelse 04 har rund tilkoblingsstuss med tetningsring av gummi som passer til spirorør. Størrelse 06, 10 og 14 har rektangulær tilkoblingsstuss for føringssystem.

15 Air handling with the focus on LCC MEC Övertryck Overtryk Overtrykk H Till avlopp Til afløb Til avløp Luftkylare ECET-VK Batteriet måste monteras för horisontell luftström. För att batteriet inte ska skadas, ska anslutningen göras med hjälp av mothåll, se fig. 1 sid. 14. För att få jämn luftfördelning, ska minsta avstånd efter kanalböj, spjäll etc. vara 3 ggr kanaldimensionen. Anslutningsrör ska förses med avluftning och avtappning. Rektangulär anslutningsstos för gejdsystem. Dräneringsanslutning ska anslutas till vattenlås, se bilden ovan. Avståndet H avgörs av hur stort övertryck som uppstår i droppskålen. Avståndet H ska vara minst 100 mm och ökas med 10 mm för varje 100 Pa utöver 1000 Pa. 1. Montera vattenlåset. 2. Fyll vattenlåset med vatten. Luftkøler ECET-VK Batteriet skal monteres til horisontal luftstrøm. For ikke at beskadige batteriet skal tilslutningen foretages ved hjælp af modhold, se illustration 1 side 14. For at sikre jævn luftfordeling skal mindsteafstand efter kananbøjning, spjæld osv. være 3 ggr kanaldimensionen. Tilslutningsrør skal forsynes med udluftning og aftapning. Rektangulær tilslutnings muffe til guidesystem. Afløbstilslutning skal foretages til vandlås, se ovenstående illustration. Afstand H afgør hvor stort overtryk, der opstår i drypskålen. Afstand H skal være mindst 100 mm og øges med 10 mm for hver 100 Pa ud over 1000 Pa. 1. Monter vandlåsen. 2. Fyld vandlåsen med vand. Luftkjøler ECET-VK Batteriet må monteres for horisontal luftstrøm. For å hindre at batteriet tar skade, skal tilkoblingen gjøres ved hjelp av mothold, se fig. 1 side 14. For å få jevn fordeling av luften skal minste avstand etter kanalbend, spjeld osv. være tre ganger kanaldimensjonen. Tilkoblingsrør skal utstyres med avlufting og avtapping. Rektangulær tilkoblingsstuss for føringssystem. Dreneringskobling skal kobles til vannlås, se figur ovenfor. Avstanden H bestemmes av hvor stort overtrykk som oppstår i dryppskålen. Avstanden H skal være minst 100 mm og økes med 10 mm for hver 100 Pa over 1000 Pa. 1. Monter vannlåsen. 2. Fyll vannlåsen med vann.

16 14 MEC Air handling with the focus on LCC Värmebatteri Varmebatteri Varmebatteri Kylbatteri Kølebatteri Kjølebatteri Vänster Venstre Venstre Höger Højre Høyre Vänster Venstre Venstre Höger Højre Høyre Luftriktning Luftriktning Luftretning Luftriktning Luftriktning Luftretning Luftriktning Luftriktning Luftretning 4 Luftriktning Luftriktning Luftretning 4 1. In 2. Ut 3. Frysskyddsgivare 4. Dränering 1. Ind 2. Ud 3. Frostføler 4. Dræn 1. Inn 2. Ut 3. Frostbeskyttelsesføler 4. Drenering Anslutning av kanalbatterier för vattenburen värme eller kyla Anslutningen sker på ett sådant sätt att vattnet strömmar mot luftströmmen (motströms). In vid 1, ut vid 2. Frysskyddsanordning av typen anliggningsgivare (3) hamnar således alltid på rör för utgående vätska (2) Avluftning sker vid högsta rör. Anslutningen skall ske enligt figur 1, annars är risken stor att batteriet skadas. (Montera med mothåll). För anslutning av dränering (4) se sid. 13. Tilslutning af kanalbatterier for vandbåren varme eller køling Tilsluttes så vandet strømmer mod luftretningen (modstrøms) ind ved 1, ud ved 2. Frostføleren er en påspændingsføler (3) og skal altid monteres på returen (2). Udluftning sker på højeste rør. Tilslutningen skal ske ifølge figur 1, ellers er der stor risiko for at batteriet skades. For tilslutning af dræn (4), se side 13. Tilkobling av kanalbatterier for vannbåren varme eller kjøling Tilkoblingen skjer slik at vannet strømmer mot luftstrømmen (motstrøms). Inn ved 1, ut ved 2. Frostbeskyttelsesføleren (3) havner således alltid på rør for utgående væske (2) Avlufting skjer ved høyeste rør. Tilkobling skal skje i overensstemmelse med figur 1, ellers er det stor fare for at batteriet tar skade. (Monter med mothold). For tilkobling av drenering (4), se side 13. Rätt Rigtig Riktig Fel Forkert Feil Fig. 1 Fig. 1 Fig. 1

17 Air handling with the focus on LCC MEC Elanslutning av aggregat med levererad styrutrustning 1. Anslut kablar för eventuella tillbehör enligt de styrscheman som är bifogade i aggregatet. 2. Anslut kraftmatningen till styrskåpet, se bilden ovan. Anslut kraftmatningen till styrskåpet, se bilden ovan. För anslutningen används säkerhetsbrytare och kabel enligt de styrscheman som är bifogade i aggregatet. Eltilslutning af aggregat med monteret automatik 1. Tilslut kabler til evt. tilbehør i henhold til de styreskemaer, der er vedlagt aggregatet. 2. Foretag krafttilslutning til styreskabet, se ovenstående illustration. Til brug ved tilslutning anvendes sikkerhedsafbryder og kabel i henhold til de styreskemaer, der er vedlagt aggregatet. Strømtilkobling av aggregat med styreutrustning 1. Koble til kabler for eventuelt tilbehør i overensstemmelse med styreskjemaene som følger med aggregatet. 2. Koble strømforsyningen til styreskapet, se figuren ovenfor. Til tilkoblingen benyttes sikkerhetsbryter og kabel i overensstemmelse med styreskjemaene som følger med aggregatet.

18 16 MEC Air handling with the focus on LCC + Kylaggregat StarCooler, elanslutning StarCooler kräver separat kraftmatning, se bild ovan. Anslut kraft till kylaggregatets huvudbrytare och styrsignal för kyldrift. Ventilationsaggregatet och StarCooler levereras för 3x400V +N, 50 Hz och 5-ledarsystem. Dimensionerande kortslutningsström: max IK3 = 6 ka. Køleaggregat StarCooler Eltilslutning StarCooler kræver separat krafttilslutning, se ovenstående illustration. Slut kraft til køleaggregatets hovedafbryder og styresignal til køledrift. Ventilationsaggregatet og StarCooler levereres til 3x400V +N, 50 Hz og 5-ledersystem. Dimensioneret kortslutningsstrøm: max IK3 = 6 ka. Kjøleaggregat StarCooler, strømtilkobling StarCooler krever egen strømforsyning, se figur ovenfor. Koble strøm til kjøleaggregatets hovedbryter og styresignal for kjøledrift. Ventilasjonsaggregatet og StarCooler leveres for 3x400 V +N, 50 Hz og 5-ledersystem. Dimensjonerende kortslutningsstrøm: maks. IK3 = 6 ka.

19 Air handling with the focus on LCC MEC A B C Spjäll ECET-UM Se bild A. Anslut styrkabeln till uttag på automatikenheten. Spjæld ECET-UM Se illustration A. Slut styrekabel til udtag på automatikenheden. Spjeld ECET-UM Luftvärmare ECET-VV Se bild B. 1. Anslut styrkabel till automatikenheten. 2. Anslut kabel för frysskyddsgivare till automatikenheten (GT8). 3. Anslut kraftkabel (max 1,5 A) till pumpen på shuntenheten ESST- RK. Varmeflade ECET-VV Se illustration B. 1. Slut styrekabel til automatikenheden. 2. Slut kabel til fryserbeskyttelsesføler til automatikenheden (GT8). 3. Slut kraftkabel (maks. 1,5 A) til pumpen på shuntenheden ESST-RK. Se figur A. Koble styrekabelen til uttaket på automatikkenheten. LuftvarmerECET- VVSe figur B. 1. Koble styrekabel til automatikkenheten. 2. Koble kabel for frostbeskyttelsesføler til automatikkenheten (GT8). 3. Koble strømkabel (maks. 1,5 A) til pumpen på shuntenheten ESST-RK. Luftvärmare ECET-EV Se bild C. Luftvärmaren kräver separat kraftmatning. 1. Anslut styrkabel 24 V till automatikenheten. 2. Anslut manöverkabel 220 V till automatikenheten. 3. Anslut kraftkabel. Varmeflade ECET-EV Se illustration C. Varmeflade kræver separat krafttilslutning. 1. Slut styrekabel 24 V til automatikenheden. 2. Slut manøvrekabel 220 V til automatikenheden. 3. Tilslut kraftkabel. Luftvarmer ECET-EV Se figur C. Luftvarmeren krever egen strømforsyning. 1. Koble 24 V styrekabel til automatikkenheten. 2. Koble 220 V manøverkabel til automatikkenheten. 3. Koble til strømkabel.

20 18 MEC Air handling with the focus on LCC Motoranslutning Vid utdragbara fläktpaket skall motorer kopplas med flexibel kabel genom dragavlastare. Kabelns längd skall vara anpassad så att fläktpaketet kan utdragas utan hinder. Motortilslutning Ved udtrækkelige ventilatorenhed skal motorer kobles med fleksibelt kabel via trækaflastere. Kablets længde skal være tilpasset, så ventilatorenheden kan udtrækkes uden hindring. Motortilkobling Ved uttrekkbare vifteløsninger skal motorene kobles til med fleksibel kabel gjennom trekkavlaster. Lengden på kabelen skal være tilpasset slik at viften kan trekkes ut uten problemer. Elanslutning av aggregat utan medlevererad styrutrustning Se Drift- och skötselanvisningar. Eltilslutning af aggregat uden medleveret kontroludstyr Se Drift- og vedligeholdelsesanvisninger. Strømtilkobling avaggregat uten medfølgende styreutrustning Se drifts- og vedlikeholdsanvisninger.

21

22 Air handling with the focus on LCC IV Produkt AB, Box 3103, Växjö, Sweden Phone: Fax: M.EC

Soft Step. NO: Øvelser

Soft Step. NO: Øvelser Soft Step NO: Øvelser Her får du en komplett trening av styrke, stabilitet, utholdenhet, bevegelighet, koordinasjon, kroppskontroll og en flott kroppsholdning! 1 Magemuskulatur, stabilitet i bekken og

Läs mer

Dovado Wifi Router. Quick Start Guide. The Mobile Choice for your Broadband Internet

Dovado Wifi Router. Quick Start Guide. The Mobile Choice for your Broadband Internet Dovado Wifi Router Quick Start Guide The Mobile Choice for your Broadband Internet Quick Start Guide Konfigurera din router i 5 enkla steg Med en Dovado router har du tillgång till Internet via 3Mobilt

Läs mer

Installation elektrisk luftvärmare TBLE/TCLE GOLD/COMPACT

Installation elektrisk luftvärmare TBLE/TCLE GOLD/COMPACT Installation elektrisk luftvärmare TBLE/TCLE GOLD/COMPACT 1. Allmänt Luftvärmare TBLE/TCLE används för eftervärmning av tillluften. Luftvärmare TBLE/TCLE kan erhållas i flera effektvarianter. Elektrisk

Läs mer

Ash filter Föravskiljare Askeutskiller

Ash filter Föravskiljare Askeutskiller 170208 manual 05-04-06 14:35 Side 1 Ash filter Föravskiljare Askeutskiller Instruction manual Bruksanvisning Bruksanvisning AF18A Varenr. 170208 170208 manual 05-04-06 14:35 Side 2 Askeutskiller AF18A

Läs mer

Installation elektrisk luftvärmare TBLE/TCLE GOLD/COMPACT

Installation elektrisk luftvärmare TBLE/TCLE GOLD/COMPACT Installation elektrisk luftvärmare TBLE/TCLE GOLD/COMPACT 1. Allmänt Luftvärmare TBLE/TCLE används för eftervärmning av tillluften. Luftvärmare TBLE/TCLE kan erhållas i flera effektvarianter. Elektrisk

Läs mer

variera/vælger du et alternativt garn, så tænk på at Strumpstickor/Pinde: 5 och/og 6 mm

variera/vælger du et alternativt garn, så tænk på at Strumpstickor/Pinde: 5 och/og 6 mm 985010000048 ECOLOGICO Basmönster tröja och kofta barn, dam, herr/sweater og trøje til børn, dame, herre Vid garnbyte: tänk på att garnåtgång och stickor kan Rundstickor/Rundpind: 5 och 6 mm, 40, 60, 80

Läs mer

KUNSKAP, KLIMAT OCH KYLA

KUNSKAP, KLIMAT OCH KYLA KUNSKAP, KLIMAT OCH KYLA Toppanslutning sparar plats Integrerad styr Bra driftsekonomi Enkel installation Integrerad kyla Envistar succén finns nu med toppanslutning. KVALITET OCH PRESTANDA Envistar Top

Läs mer

Bruksanvisning. Smart Bag MO engangs ventilasjonsbag Smart Bag MO engångsrevivator

Bruksanvisning. Smart Bag MO engangs ventilasjonsbag Smart Bag MO engångsrevivator Bruksanvisning Smart Bag MO engangs ventilasjonsbag Smart Bag MO engångsrevivator Smart Bag MO ventilasjonsbag er et engangsprodukt for manuell ventilasjon. Smart Bag tilbyr en eksakt og kontrollert ventilasjon

Läs mer

V E N T I L A T I O N S A G G R E G A T. MK23 Serien

V E N T I L A T I O N S A G G R E G A T. MK23 Serien V E N T I L A T I O N S A G G R E G A T MK23 Serien MK23 SERIEN Ventilationsaggregat MK23 serien finns i 44 storlekar med luftflöden från1000 m3/h upp till 80.000.m3/h, < 2.500 Pa. Även specialutföranden

Läs mer

Avisoleringsverktyg/Afisoleringsværktøj

Avisoleringsverktyg/Afisoleringsværktøj Varumärket Weicon ägs av WEICON GmbH & Co. KG Münster Tyskland. Weicon avisoleringsverktyg har tillverkats i över 30 år och är ett ledande märke i Tyskland. Varemærket Weicon ejes af WEICON GmbH & Co.

Läs mer

Luftbehandlingsaggregat Envistar. Luftflöde 0,1-9,4 m³/s. Produktkatalog

Luftbehandlingsaggregat Envistar. Luftflöde 0,1-9,4 m³/s. Produktkatalog Luftbehandlingsaggregat Envistar Luftflöde 0,1-9,4 m³/s Produktkatalog IV Produkt IV Produkt utvecklar, tillverkar och säljer miljöoch energieffektiva luftbehandlingsprodukter. Detta har vi gjort sedan

Läs mer

Monterings- och skötselanvisning för luftavfuktare TAV-15/20

Monterings- och skötselanvisning för luftavfuktare TAV-15/20 Monterings- och skötselanvisning för luftavfuktare TAV-15/20 Hjälmarödsvägen 15 277 32 Kivik Sweden Tel: 0414-41 42 60 E-post: info@kylprodukter.se www.kylprodukter.se Torkrumsavfuktare TAV-15/20 TAV-15

Läs mer

Nordpeis brannmurselementer/ strålningsskydd 30mm

Nordpeis brannmurselementer/ strålningsskydd 30mm Nordpeis brannmurselementer/ strålningsskydd 30mm NO Monteringsanvisning 2 SE Installation- och bruksanvisning 3 GB User manual 4 Produkt nr: HP-NEW01-010/ HP-NEW01-120 Sintef nr: 120-0236 Sist oppdatert:

Läs mer

SOLAR PANEL / SOLFANGER

SOLAR PANEL / SOLFANGER SOLAR PANEL / SOLFANGER Type EL-NINO For oppvarming av vann til mindre basseng Installasjon og brukermanual. Les nøye før montering og bruk Feil installering og bruk kan få følger for garantien. Ikke kast

Läs mer

MONTERINGSANVISNINGAR DC Inverter KFR 26,34 & 50 GW/ZBP

MONTERINGSANVISNINGAR DC Inverter KFR 26,34 & 50 GW/ZBP MONTERINGSANVISNINGAR DC Inverter KFR 26,34 & 50 GW/ZBP Tidigare utförande samt panel K Reviderad 071001 071015 Notera att drifttemperaturen inomhus (rum) måste vara mellan +18 C och 27 C. INNEHÅLL. 1.

Läs mer

ComfortSystem. Instruktioner för användare av Sängryggstöd. ComfortSystem vår erfarenhet din trygghet. - vår erfarenhet din trygghet

ComfortSystem. Instruktioner för användare av Sängryggstöd. ComfortSystem vår erfarenhet din trygghet. - vår erfarenhet din trygghet Instruktioner för användare av Sängryggstöd Comfortabel Sängryggstöd är ett enkelt och lättmonterat hjälpmedel för privatsängar i hemsjukvård eller liknande. Ryggstödet skall placeras på en resår- eller

Läs mer

FXR 08-15-22-30 Värmeåtervinnare

FXR 08-15-22-30 Värmeåtervinnare INSTALLATIONSANVISNING FÖR FXR 08-15-22-30 Värmeåtervinnare Exhausto AB Verkstadsgatan 13 542 33 Mariestad Tel. 0501-39 33 40 Fax 0501-39 33 41 info@exhausto.se www.exhausto.se 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1.

Läs mer

Flexomix FLEXIBILITET, KLIMAT OCH KYLA

Flexomix FLEXIBILITET, KLIMAT OCH KYLA Flexomix FLEXIBILITET, KLIMAT OCH KYLA Luftflöde 0,2-34 m³/s Energibesparing Flexibla lösningar Integrerad kyla IV Produkt IV Produkt utvecklar, tillverkar och säljer miljö- och energieffektiva luftbehandlingsaggregat.

Läs mer

Innehåll. Allmänt 1. Handhavande 2. Underhållsanvisning 2. Installation 3. Inställningar 7. Projektering 8. Elschema 9

Innehåll. Allmänt 1. Handhavande 2. Underhållsanvisning 2. Installation 3. Inställningar 7. Projektering 8. Elschema 9 Innehåll Allmänt 1 Handhavande 2 Underhållsanvisning 2 Installation 3 Inställningar 7 Projektering 8 Elschema 9 Komponenter och tekniska data 10 CZ12037 PB2 Allmänt Tilluftaggregatet ComfortZone T12 är

Läs mer

Kom godt i gang. Tilslutninger

Kom godt i gang. Tilslutninger Quick Guide Kom godt i gang Tillykke med købet af Deres nye Clint DC3/DC5 kabel TV boks. Tilslutninger Kontroller at De har alle dele, og at apparaterne som skal forbindes med hinanden (TV, Forstærker

Läs mer

Universal-dimmerströmbrytare NEXA CMR-100

Universal-dimmerströmbrytare NEXA CMR-100 Universal-dimmerströmbrytare NEXA CMR-100 En unik universal-dimmermottagare för fjärrstyrning av husets dimringsbara ledlampor (230 V), energisparlampor (CFL/ESL), glödlampor, halogenlampor, induktiva

Läs mer

Instrumentväskor/Instrumenttaske

Instrumentväskor/Instrumenttaske Vatten- och dammtäta okrossbara väskor för transport och förvaring av ömtåliga och dyra utrustningar såsom kameror och instrument. Peli:s väskor är resistenta mot de flesta kemikalier och har låsbara och

Läs mer

Confidence in quality. Monteringsanvisning. mounting instructions URBINO. strømberg & fischer www.stromberg-fischer.dk

Confidence in quality. Monteringsanvisning. mounting instructions URBINO. strømberg & fischer www.stromberg-fischer.dk Confidence in quality Monteringsanvisning MONTERINGSANVISNINGER GB mounting instructions URBI strømberg & fischer www.stromberg-fischer.dk OBS! BORRA ALDRIG HÅL I OBS! BORRA ALDRIG HÅL I OBS! BORRA ALDRIG

Läs mer

Kondensvattenrör KVR 10

Kondensvattenrör KVR 10 LEK Kondensvattenrör KVR 10 IHB 1135-2 811143 1 Svenska, Installatörshandbok - KVR 10 Allmänt Tillbehöret KVR 10 används för att på ett säkert sätt leda bort det mesta av kondensvattnet från luft/vatten-värmepumpen

Läs mer

Spiskåpa 392 10. SV...3 Installation...3 Bruksanvisning...7

Spiskåpa 392 10. SV...3 Installation...3 Bruksanvisning...7 Spiskåpa 392 10 SV...3 Installation...3 Bruksanvisning...7 125621/2013-01-07 (1833) INSTALLATION Spiskåpa 392 10 är avsedd för montering infälld i skåp. Spiskåpan är försedd med motordrivet spjäll, halogenlampor

Läs mer

Ifö Concert II. Monteringsanvisning... Sid. 2-11 Monteringsanvisning... Sid. 13-23. Vannlås. Vattenlås 95-09. www.ifosanitar.com

Ifö Concert II. Monteringsanvisning... Sid. 2-11 Monteringsanvisning... Sid. 13-23. Vannlås. Vattenlås 95-09. www.ifosanitar.com Ifö Concert II 95-09 SE Vattenlås NO Vannlås 8888003 www.ifosanitar.com SE NO Monteringsanvisning... Sid. 2-11 Monteringsanvisning... Sid. 13-23 Monteringsanvisning - CONCERT II - Vattenlås för dubbellådor

Läs mer

Flexi garderobe og skohylder

Flexi garderobe og skohylder garderobe og skohylder Denne serie af garderobe- og skohylder i birkekrydsfinér er præcis som navnet antyder: fleksibel og tilpasses til alle behov. Serien er udviklet kontinuerligt i samarbejde med vores

Läs mer

TORNADO RIRS VÄRMEÅTERVINNINGSSYSTEM MED ROTERANDE VÄRMEVÄ XL ARE

TORNADO RIRS VÄRMEÅTERVINNINGSSYSTEM MED ROTERANDE VÄRMEVÄ XL ARE BÄTTE INOMHUSMILJÖ TONADO IS VÄMEÅTEVINNINGSSYSTEM MED OTEANDE VÄMEVÄ XL AE Anslutning i topp eller sida AC eller EC motorer oterande värmeväxlare Temperaturverkningsgrad upp till 80% IS Nya uppdaterade

Läs mer

INSTRUKTION VARMLUFTSPANNA

INSTRUKTION VARMLUFTSPANNA INSTRUKTION DYMA & DANHEAT A/S Niels Ebbesens vej 9, DK-7500 Holstebro Tlf.:+45 97 42 30 99 Fax:+45 97 40 27 70 E-mail: danheat@danheat.dk Internet: www.danheat.dk 2000 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. BESKRIVNING

Läs mer

Montage, drift och underhåll TX 35A

Montage, drift och underhåll TX 35A Montage, drift och underhåll TX 35A Rev.04 april 2013 Side 1 af 18 1.0.0 Innehåll 1.0.0 INNEHÅLL... 2 2.0.0 ILLUSTRATIONER... 2 3.0.0 ALLMÄN INFORMATION... 3 3.1.0 FÖRORD... 3 3.2.0 ANVÄNDNINGSOMRÅDEN...

Läs mer

ENERGIEFFEKTIV OCH SMART. Luftflöde 0,1-9,0 m³/s Integrerad styrutrustning Integrerat kylaggregat

ENERGIEFFEKTIV OCH SMART. Luftflöde 0,1-9,0 m³/s Integrerad styrutrustning Integrerat kylaggregat ENERGIEFFEKTIV OCH SMART Luftflöde 0,1-9,0 m³/s Integrerad styrutrustning Integrerat kylaggregat IV Produkt IV Produkt utvecklar, tillverkar och säljer miljö- och energieffektiva luftbehandlingsaggregat.

Läs mer

Monterings- och skötselanvisning för luftavfuktare LA-6D

Monterings- och skötselanvisning för luftavfuktare LA-6D Monterings- och skötselanvisning för luftavfuktare LA-6D Hjälmarödsvägen 15 277 32 Kivik Sweden Tel: 0414-41 42 60 E-post: info@kylprodukter.se www.kylprodukter.se Luftavfuktare LA-6D LA-6D är en luftavfuktare

Läs mer

MONTERINGSANVISNING. System Rada Sense

MONTERINGSANVISNING. System Rada Sense Rada duschhuvud Rada Sense Dusch sensor Rada Sense Dusch-dusch sensor INNEHÅLL Monteringsanvisning... 2 1. Viktig information... 2 2. Rörinstallation... 2 3. Blandarlådan... 3 4. Transformator... 4 5.

Läs mer

Vejledning til programmerbar og manuel, topolet termostat.

Vejledning til programmerbar og manuel, topolet termostat. Vejledning til programmerbar og manuel, topolet termostat. 02000066_1 DK S DK Tekniske data: Spænding: 230-240 VAC Frekvens: 50-60 Hz Maks. belastning: 16 A (3600 W-230 VAC) Topolet afbryder Induktiv belastning:

Läs mer

Flexomix FLEXIBILITET, KLIMAT OCH KYLA

Flexomix FLEXIBILITET, KLIMAT OCH KYLA Flexomix FLEXIBILITET, KLIMAT OCH KYLA Luftflöde 0,2-34 m³/s Energibesparing Flexibla lösningar Integrerad kyla IV Produkt IV Produkt utvecklar, tillverkar och säljer miljöoch energieffektiva luftbehandlingsprodukter.

Läs mer

Installationsanvisningar för BIOROCK 2011

Installationsanvisningar för BIOROCK 2011 Installationsanvisningar för 2011 LÄS NOGA HELA MANUALEN INNAN INSTALLATION AB Evergreen Solutions West 08 4100 77 27 031 744 07 37 040 630 29 66 Innehåll Det viktigaste kom ihåg inför din installation:...

Läs mer

Luftbehandlingsaggregat Envistar. Luftflöde 0,1-9,0 m³/s. Produktkatalog

Luftbehandlingsaggregat Envistar. Luftflöde 0,1-9,0 m³/s. Produktkatalog Luftbehandlingsaggregat Envistar Luftflöde 0,1-9,0 m³/s Produktkatalog IV Produkt IV Produkt utvecklar, tillverkar och säljer miljö- och energieffektiva luftbehandlingsaggregat. Detta har vi gjort sedan

Läs mer

Avtale mellom Norsk Kennel Klubb og Svensk Kennel klubb som regulerer medlemsklubbenes jakttrening i Sverige

Avtale mellom Norsk Kennel Klubb og Svensk Kennel klubb som regulerer medlemsklubbenes jakttrening i Sverige Avtale mellom Norsk Kennel Klubb og Svensk Kennel klubb som regulerer medlemsklubbenes jakttrening i Sverige Bakgrunn Mange norske fuglehundklubber tilsluttet Norsk Kennel Klubb (NKK) benytter seg av det

Läs mer

Leveransinformation. Godskontroll. Garanti. CE-märke. EG-försäkran. Damm- & Bossavskiljare

Leveransinformation. Godskontroll. Garanti. CE-märke. EG-försäkran. Damm- & Bossavskiljare MONTERINGS- & SKÖTSELANVISNING L- & I-line Damm- & Bossavskiljare ZMA0405SE 2013-12-01 Leveransinformation Godskontroll Kontrollera att antalet kolli stämmer överens med följesedeln och att emballaget

Läs mer

FLEXIT S4 X/TT-A4 X/TT-L4 X/TT S4 R S6 R S7 X/TT-A7 X/TT-L7 X/TT S7 R

FLEXIT S4 X/TT-A4 X/TT-L4 X/TT S4 R S6 R S7 X/TT-A7 X/TT-L7 X/TT S7 R 94137S-05 2005-10 FLEXIT S4 X/TT-A4 X/TT-L4 X/TT S4 R S6 R S7 X/TT-A7 X/TT-L7 X/TT S7 R Monteringsanvisning Luftbehandlingsaggregat med värmeåtervinning S = Skåpaggregat V = Vindsaggregat X = Plattärmeväxlare

Läs mer

Luftkonditionering kassettmodell split QW

Luftkonditionering kassettmodell split QW MONTERINGSANVISNINGAR Luftkonditionering kassettmodell split QW TPi Klimatimport AB www.tpiab.com info@tpiab.com INNEHÅLL 1 Val av installationsplats inomhus-/utomhusdel 2 Fritt utrymme för installation/service

Läs mer

DOMEKT REGO RECU P. Aggregatmanual

DOMEKT REGO RECU P. Aggregatmanual DOMEKT REGO RECU P Aggregatmanual SE Innehåll Säkerhetsföreskrifter...3 Transport...4 Kort beskrivning av aggregatet...5 Installation...7 Underhåll...8 Teknisk information...9 Ordernyckel...10 2 Säkerhetsföreskrifter

Läs mer

FLER INNOVATIVA MÖJLIGHETER FRÅN IV PRODUKT

FLER INNOVATIVA MÖJLIGHETER FRÅN IV PRODUKT NEWSNEWSNEWS 2014 Ger dig full koll på det senaste Växel 0470-75 88 00 Styrsupport 0470-75 89 00 www.ivprodukt.se FLER INNOVATIVA MÖJLIGHETER FRÅN IV PRODUKT Vi har sparat på jordens resurser i över fyrtio

Läs mer

Luftbehandlingsaggregat. Produktkatalog

Luftbehandlingsaggregat. Produktkatalog Luftbehandlingsaggregat Produktkatalog IV Produkt IV Produkt utvecklar, tillverkar och säljer miljöoch energieffektiva luftbehandlingsprodukter. Detta har vi gjort sedan 1969. I dag är vi en av Sveriges

Läs mer

Beskrivning - Installation. Singelgatan 2 212 28 Malmö Tel 040-922050 www.afriso.se. VA-Alarm. Fulltankalarm för avloppscisterner

Beskrivning - Installation. Singelgatan 2 212 28 Malmö Tel 040-922050 www.afriso.se. VA-Alarm. Fulltankalarm för avloppscisterner Singelgatan 2 212 28 Malmö Tel 040-922050 www.afriso.se 050127 Beskrivning - Installation VA-Alarm Fulltankalarm för avloppscisterner Läs anvisningen före installation! Beakta alla säkerhetsanvisningar!

Läs mer

Fläktluftvärmare Nevada Installation, användning och underhåll

Fläktluftvärmare Nevada Installation, användning och underhåll Fläktluftvärmare Nevada Installation, användning och underhåll Fläktluftvärmare Nevada Beskrivning Vägg eller takmonterad fläktluftvärmare för vattenburen värme. Användningsområden Fläktluftvärmare Nevada

Läs mer

KDIX 8810. Monteringsanvisningar

KDIX 8810. Monteringsanvisningar KDIX 8810 Monteringsanvisningar Säkerhet 4 Installationskrav 5 Installationsanvisningar 7 Säkerhet Det är mycket viktigt att du värnar om din egen och andras säkerhet. Detta häfte innehåller en mängd

Läs mer

PLE PLE EGENSKAPER. Dimensioner. Åkrörelse. Hastighet. Acceleration. Driftstemperatur ANVÄNDNINGSOMRÅDEN. PLE max. 6 m fribärande

PLE PLE EGENSKAPER. Dimensioner. Åkrörelse. Hastighet. Acceleration. Driftstemperatur ANVÄNDNINGSOMRÅDEN. PLE max. 6 m fribärande PLE 24 20 16 12 8 4 0 0 PLE användningsområden 67 PLE mått 68 PLE modeller 69 PLE dimensioner 71 PLE delar 72 PLE montering 73 PLE artikelnummer 76 last/(kg/m) invändig höjd/(mm) 118 115 80 50 30 16 7

Läs mer

Bewator - Simplebus2 Porttelefon. Quickguide. Siemens AB. Version 7. Security Products

Bewator - Simplebus2 Porttelefon. Quickguide. Siemens AB. Version 7. Security Products Bewator - Simplebus2 Porttelefon Quickguide Version 7 Security Products Data och konstruktion kan komma att ändras utan föregående meddelande. / Leverans i mån av tillgång. Data og design kan ændres uden

Läs mer

Funktionsguide GOLD, Xzone

Funktionsguide GOLD, Xzone Funktionsguide GOLD, Xzone 1. Allmänt Funktionen Xzone är avsedd att kunna styra en extra temperaturzon via ventilationsanläggningen. Det finns ibland behov av att reglera en del av anläggningen med andra

Läs mer

MIRI PUMPFIX F. Bakvattenventil med inbyggd pump för fekaliehaltigt avloppsvatten

MIRI PUMPFIX F. Bakvattenventil med inbyggd pump för fekaliehaltigt avloppsvatten BSAB R3.13 MIRI PUMPFIX F Bakvattenventil med inbyggd pump för fekaliehaltigt avloppsvatten MIRI PUMPFIX-F bakvattenventil är försedd med inbyggd skärande pump för utpumpning av avloppsvatten vid bakvattenflöde.

Läs mer

TOS/TOB. Takgenomföring. TOSochTOB. Installationsinstruktioner. Gäller även för installation av. Takhuvar. THSochTHB. 205815 11 Systemair AB

TOS/TOB. Takgenomföring. TOSochTOB. Installationsinstruktioner. Gäller även för installation av. Takhuvar. THSochTHB. 205815 11 Systemair AB TOS/TOB Takgenomföring TOSochTOB SE Gäller även för installation av Takhuvar THSochTHB 205815 11 Systemair AB Innehållsförteckning Innehållsförteckning...12 Tillverkare...13 EG-försäkranomöverensstämmelse...13

Läs mer

ETPR-E-1 Brandgasspjäll

ETPR-E-1 Brandgasspjäll 0 ETPR-E-1 Brandgasspjäll ETPR-E-1 är ett typgodkänt brandgasspjäll. Spjället monteras i ventilationskanalsystem för att förhindra brandgas spridning (BBR 5:653) mellan brandceller. Vid genombrott av byggnadsdelar

Läs mer

DRIFT, SKÖTSEL & MONTERINGSINSTRUKTION DWK 231, 232 DWK 431, 432 DWK 631, 632

DRIFT, SKÖTSEL & MONTERINGSINSTRUKTION DWK 231, 232 DWK 431, 432 DWK 631, 632 DRIFT, SKÖTSEL & MONTERINGSINSTRUKTION DWK 231, 232 DWK 431, 432 DWK 631, 632 0511 Uppackning och montage. A D E B F C G A - Aggregatet levereras i två kartonger: D - Placera bif. hållare i våg med 62

Läs mer

1 / 8 125168/ 131022 SPISKÅPA TRINDA XM 2 / 8 125168/ 131022 S INSTALLATION 1 Spiskåpa TRINDA XM är avsedd för montering på vägg. Kåpan har motordrivet spjäll, halogenlampor och metalltrådsfilter. Installation,

Läs mer

FLEXIBILITET, KLIMAT OCH KYLA

FLEXIBILITET, KLIMAT OCH KYLA Flexomix FLEXIBILITET, KLIMAT OCH KYLA Luftflöde 0,2-34 m³/s Energibesparing Flexibla lösningar Integrerad kyla IV Produkt IV Produkt utvecklar, tillverkar och säljer miljö- och energieffektiva luftbehandlingsaggregat.

Läs mer

Instruktion för installation, drift och skötsel Luftvärmare SDLV med tillbehör

Instruktion för installation, drift och skötsel Luftvärmare SDLV med tillbehör Instruktion för installation, drift och skötsel Luftvärmare SDLV med tillbehör 1. Allmänt Denna drift- och skötselanvisning gäller för luftvärmare SDLV och tillbehör för denna. Läs alltid igenom denna

Läs mer

1 / 8 123737/ 0637 1 S TENDER ALLIANCE 740-16 INSTALLATION TENDER Alliance är avsedd för montering på vägg. Fläkten har transformator för reglering av centralfläkt samt möjligheter till våtrumsventilation.

Läs mer

Bruksanvisning för digital veckotimer

Bruksanvisning för digital veckotimer Bruksanvisning för digital veckotimer Artikelnummer 406-068 2010-10-03 Läs bruksanvisningen noggrant innan användning SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Anslut inte två eller flera timers tillsammans. Anslut inte elapparater

Läs mer

NORDIC PP inomhus avloppssystem

NORDIC PP inomhus avloppssystem NORDIC PP inomhus avloppssystem Denna produkt är anpassad till Branschregler Säker Vatteninstallation. Leverantören garanterar produktens funktion om branschreglerna och monteringsanvisning följs. Pipelife

Läs mer

PGDX Rektangulära kanalkylare för DX-kyla samt kyl- och värmedrift med värmepump

PGDX Rektangulära kanalkylare för DX-kyla samt kyl- och värmedrift med värmepump Rektangulära kanalkylare för DX-kyla samt kyl- och värmedrift med värmepump Rektangulär kanalkylare för DX-kyla, även anpassad för kyl- och värmedrift tillsammans med värmepump med styrenhet används för

Läs mer

MONTERINGSANVISNING. System Rada Outlook

MONTERINGSANVISNING. System Rada Outlook INNEHÅLL 1. Viktig information... 2 2. Rörinstallation... 2 3. Blandarlådan... 3 4. Sensorboxen... 4 5. Transformator... 4 6. Sensorer... 5 7. Skruvinfästningar... 5 8. Montering av handstyrd IR-sensor...

Läs mer

HC-1 HC-2 HC-2W RB-3W

HC-1 HC-2 HC-2W RB-3W HC-1 HC-2 HC-2W RB-3W RIDGE TOOL COMPANY Bruksanvisning HC-1, HC-2, HC-2W & RB-3W Viktigt! Läs noggrant igenom denna bruksanvisning och säkerhetsföreskrifterna innan utrustningen tas i bruk. Spara denna

Läs mer

MONTAGEANVISNING, DRIFT- OCH SKÖTSELANVISNING TILL RGS SERIEN

MONTAGEANVISNING, DRIFT- OCH SKÖTSELANVISNING TILL RGS SERIEN 5 ANVISNING FÖR FÖREBYGGANDE UNDERHÅLL MED FELSÖKNINGSSCHEMA Rätt utfört underhåll av tekniska installationer är en förutsättning för att dessa skall få en lång och besvärsfri teknisk livslängd. Den första

Läs mer

TTS är stolta över att ingå i

TTS är stolta över att ingå i Garanti & Support Denna produkt är försedd med ett års garanti för fel som uppstår vid normal användning. Vid missbruk av det Speed Tracker eller vid öppning av enheten upphör garantin. Allt utöver garantireparationer

Läs mer

AUTOMATISK LASERNIVÅ. Modell: ALL-100 www.nomenta.com

AUTOMATISK LASERNIVÅ. Modell: ALL-100 www.nomenta.com AUTOMATISK LASERNIVÅ Modell: ALL-100 www.nomenta.com SV Säkerhetsföreskrifter Underlåtenhet att följa instruktionerna nedan kan orsaka produkt- eller personskada. Läs och förstå alla instruktioner innan

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING Garanti & bruksanvisning... 1 Garantivillkor... 2 Installationsanvisning.. 3 Montering hängfront.. 4 Reglage utseende..

INNEHÅLLSFÖRTECKNING Garanti & bruksanvisning... 1 Garantivillkor... 2 Installationsanvisning.. 3 Montering hängfront.. 4 Reglage utseende.. INNEHÅLLSFÖRTECKNING Garanti & bruksanvisning........ 1 Garantivillkor... 2 Installationsanvisning.. 3 Montering hängfront.. 4 Reglage utseende.. 5 Tillbehör... 6 Inkopplingsanvisning badkar. 7 Garantivillkor

Läs mer

Mataki Halotex RS10 Horisontal montering Mataki Halotex RS10 Horisontal montering

Mataki Halotex RS10 Horisontal montering Mataki Halotex RS10 Horisontal montering Mataki Halotex RS10 Horisontal montering Mataki Halotex RS10 Horisontal montering SE Användningsområden Montaget förutsätter max c/c 1200 mm mellan takstolarna. Installeras som frihängande underlagstak

Läs mer

INSTRUKTION Installation av automatik till Kombi 2-Kanaligt kopplingsur

INSTRUKTION Installation av automatik till Kombi 2-Kanaligt kopplingsur INSTRUKTION Installation av automatik till Kombi 2-Kanaligt kopplingsur Mårdvägen 7, 352 45 Växjö, 0470 700 600, E-mail: info@aquaexpert.se Upplaga 10-1 Sid 1 Tider för 2 kanaligt kopplingsur. C1 C2 Reglermotor

Läs mer

INSTRUKTION Hydrofor, 6 bar

INSTRUKTION Hydrofor, 6 bar INSTRUKTION Hydrofor, 6 bar Mårdvägen 7, 352 45 Växjö, 0470 700 600, E-mail: info@aquaexpert.se Upplaga 120816 Sid 1 GARANTIVILLKOR Ni har just installerat en hydrofortank från Aqua Expert AB, ett ledande

Läs mer

Luftbehandlingsaggregat KLASIK

Luftbehandlingsaggregat KLASIK Luftbehandlingsaggregat KLASIK Luftbehandlingsaggregat Luftbehandlingsaggregat Aggregatserien KLASIK erbjuder kunden en pålitlig och kvalitativ utrustning med tekniska parametrar som gör det möjligt att

Läs mer

PRODUKTBESKRIVNING N3S

PRODUKTBESKRIVNING N3S PRODUKTBESKRIVNING N3S Nexans N3S ODF-system NEXANS N3S ODF-SYSTEM Innehållsförteckning Innehållsförteckning Beskrivning av systemet KK-skåp Skarvstativ KK-box (KB 104/109) Skarvmodul Tillbehör Sidan 2

Läs mer

BLBd. Blandningsbox för tvåkanalssystem

BLBd. Blandningsbox för tvåkanalssystem d Blandningsbox för tvåkanalssystem Snabbfakta Lågt tryckfall oberoende av spjällposition värme/kyla Finns i sju storlekar Inspektionsglas för enkel funktionskontroll Levereras med elektriskt ställdon

Läs mer

Easy-Vent ROT. Dragfri ventilation för äldre bostäder

Easy-Vent ROT. Dragfri ventilation för äldre bostäder Easy-Vent ROT Dragfri ventilation för äldre bostäder Luftdonet Easy-Vent ROT monteras i anslutning till befintlig radiator och tillför bostaden skönt tempererad friskluft. Med våra smarta modeller behöver

Läs mer

Roth Fördelarshunt Pro

Roth Fördelarshunt Pro Roth Fördelarshunt Pro Med termisk reglerventil för konstant framledningstemperatur och helautomatiskt varvtalsstyrd cirkulationspump. Fördelarshunten används tillsammans med Roth Golvvärmefördelare och

Läs mer

Information och Instruktion bastutunna

Information och Instruktion bastutunna Information och Instruktion bastutunna Underlag för bastu Bastun står stadigt på limträkonsoler som är 150 breda och med en tjocklek på ca10cm. Undertill på dessa konsoler sitter det tryckimpregnerade

Läs mer

EC Vent Installationsinstruktion

EC Vent Installationsinstruktion -SE 15-03-2011V.A-002 Innehåll 1 Försäkran om överensstämmelse... 1 2 Varning... 2 3 Produktbeskrivning... 3 3.1 Allmänt... 3 3.1.1 Beskrivning av rumsenhet... 3 3.1.2 Beskrivning av huvudenhet... 3 3.2

Läs mer

Luftvärmare Warmex Installation, användning och underhåll

Luftvärmare Warmex Installation, användning och underhåll Luftvärmare Warmex Installation, användning och underhåll Luftvärmare Warmex Beskrivning Takmonterad fläktluftvärmare för vattenburen värme. Användningsområden Fläktluftvärmare Warmex är avsedd att användas

Läs mer

Väggkanaler Installationsanvisning

Väggkanaler Installationsanvisning Väggkanaler Installationsanvisning 2012 Innehåll Montering av installationskanaler på väggyta...2 Montering av installationskanaler med väggkonsoler...2 Montering av installationskanaler i höjd med golvet...2

Läs mer

ED 100 ED 250 VARIO ESR. Monteringsanvisning pardörrslösningar

ED 100 ED 250 VARIO ESR. Monteringsanvisning pardörrslösningar ED 100 ED 250 VRIO ESR Monteringsanvisning pardörrslösningar Denna monteringsanvisning ska användas tillsammans med installationsanvisning för ED 100LE / ED 250LE Innehållsförteckning Sida 1. Förlängning

Läs mer

1 / 8 SPISFLÄKT NOVA ALLIANCE 2 / 8 S INSTALLATION Vit 1 Alliancefläkt Nova är avsedd för montering under eller infälld i skåpraden. Fläkten har transformator för reglering av centralfläkt samt möjligheter

Läs mer

Installationanvisning, apparatlåda för rökfunktion med spjällmotionering TBLZ-2-48-2 GOLD/COMPACT

Installationanvisning, apparatlåda för rökfunktion med spjällmotionering TBLZ-2-48-2 GOLD/COMPACT Installationanvisning, apparatlåda för rökfunktion med spjällmotionering TBLZ-2-48-2 GOLD/COMPACT 1. Allmänt Apparatlådan för rökfunktion med spjällmotionering består av en kontrollenhet för rök,en logikenhet

Läs mer

Funktionsguide GOLD version E, SMART Link/AQUA Link

Funktionsguide GOLD version E, SMART Link/AQUA Link Funktionsguide version E, SMART Link/AQUA Link 1. Allmänt Funktionen SMART Link är avsedd att användas för styrning av tider, temperaturer etc. samt avläsning av larm och värden för en Swegon kylmaskin/värmepump

Läs mer

INSTALLATIONSANVISNING WAFIX PP

INSTALLATIONSANVISNING WAFIX PP 2013-02-19/HSJ INSTALLATIONSANVISNING WAFIX PP Wafix PP-system är certifierat efter de Nordiska INSTA-CERT reglerna och därför märkt med Nordic Poly Mark. Wafix PP får ej blandas med andra fabrikat. Wafix

Läs mer

Produktblad Montage Miljö Underhåll

Produktblad Montage Miljö Underhåll ABC KH SJÄLVDRAG AVLUFTSHUV 2014-06 Produktblad Montage Miljö Underhåll SJÄLVDRAG ABC KH SJÄLVDRAG AVLUFTSHUV ANVÄNDNING Cirkulär takhuv, så kallad kinahatt. Muffmått i spirostandard. Luftriktning - horisontell.

Läs mer

VA-ALERT Fulltankalarm för avloppstankar. Spara denna anvisning för framtida bruk!

VA-ALERT Fulltankalarm för avloppstankar. Spara denna anvisning för framtida bruk! VA-ALERT Fulltankalarm för avloppstankar Funktionsbeskrivning Ingående komponenter Säkerhetsföreskrifter Installation Drifttagning Handhavande Felsökning Tekniska data Tillverkardeklaration Utgåva 1.0-121203

Läs mer

Grilltunna Grilltønne

Grilltunna Grilltønne Bruksanvisning/Bruksanvisning Grilltunna Grilltønne SE NO 1 Item. No. 6235-1170 SE Tack för att du valt att köpa en produkt från Rusta! Läs igenom hela bruksanvisningen innan montering och användning!

Läs mer

HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll

HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll 10-110 Driven vändskiva 180º HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll Doc. nr. 521 14 35 Edition1 2010/02 Om handboken I den här handboken hittar du all information som behövs för att

Läs mer

FTX med placering i trapphus

FTX med placering i trapphus FTX med placering i trapphus REC Temovex Motströmsvärmeväxlare Lösning för ROT & nyinstallation Med brandlösning för upp till 8 lägenheter Experter på inneklimat i lågenergihus FTX med placering i trapphus

Läs mer

USER S GUIDE USB modem D-50

USER S GUIDE USB modem D-50 USER S GUIDE USB modem D-50 Tak for dit valg af USB modem D-50 dansk Tak for dit valg af USB modem D-50 og velkommen til ægte mobilt bredbånd hvor du end er Net 1s 3G net giver dig den enkleste og mest

Läs mer

AD 400 B FUNKTIONSPRINCIP

AD 400 B FUNKTIONSPRINCIP AD 400 B FUNKTIONSPRINCIP Processluften sugs in i avfuktaren och genom rotorn, som långsamt vrider mellan två zoner i avfuktaren. Silicagel rotorn suger upp vattnet från luften. Det uppsugna vattnet tas

Läs mer

Drift- och skötselanvisningar Envistar Compact

Drift- och skötselanvisningar Envistar Compact Luftbehandlingsaggregat Drift- och skötselanvisningar Envistar Compact Ordernr :... Objekt :... Bruksanvisning i original Drift- och skötselanvisningar Sida 1 Innehållsförteckning 1 Allmänt...2 2 Drift

Läs mer

HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll

HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll 10-109 Driven vändskiva 900 HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll Doc. nr. 521 11 80 Edition1 2010/02 Om handboken I den här handboken hittar du all information som behövs för att

Läs mer

Handbok för service. Danvent - DV. Ventilationsaggregat

Handbok för service. Danvent - DV. Ventilationsaggregat Handbok för service Danvent - DV Ventilationsaggregat Service av aggregat Er ventilationsanläggning innehåller ett nytt Danvent ventilationsaggregat, och detta kommer att hjälpa till att ge byggnaden ett

Läs mer

Luftbehandlingsaggregat REC Temovex 1000S

Luftbehandlingsaggregat REC Temovex 1000S Luftbehandlingsaggregat REC Temovex S Luftbehandlingsaggregat REC Temovex RT-S Allmänt REC Temovex S är ett kompakt enhetsaggregat för effektiv ventilation med högeffektiv värmeåtervinning. Aggregatet

Läs mer

Monteringsanvisning Naturlig ventilation Nock med minitakstol

Monteringsanvisning Naturlig ventilation Nock med minitakstol 10:40 Monteringsanvisning Naturlig ventilation Nock med minitakstol 6228182540 (S1) 0209 Innehåll INNEHÅLL...3 SPECIFIKATION...4 NOCKLUCKA...4 AVSLUTNINGSATS...4 ÖVERSIKTBILD NOCKLUCKA...5 MINITAKSTOL...6

Läs mer

MONTERINGSANVISNING LH 1600 KÖRSPÅRSMONITOR

MONTERINGSANVISNING LH 1600 KÖRSPÅRSMONITOR MONTERINGSANVISNING LH 1600 KÖRSPÅRSMONITOR LH No. 010-152-S LH AGRO ELEKTRONIK AB Lilla Östergatan 33 271 34 YSTAD Tel. 0411-13458 Fax. 0411-17484 Internet: http://www.lh-agro.se 2 LH AGRO ÖVERSIKTSSKISS

Läs mer

OPTIHEAT. Vattenburen golvvärme. Så här monterar du OPTIHEAT. Inte som alla andra -enklare, snålare, genialisk!

OPTIHEAT. Vattenburen golvvärme. Så här monterar du OPTIHEAT. Inte som alla andra -enklare, snålare, genialisk! OPTIHEAT Vattenburen golvvärme Inte som alla andra -enklare, snålare, genialisk! Så här monterar du OPTIHEAT Olika metoder att montera OPTIHEAT OPTIHEAT är det enklaste sättet att lägga in vattenburen

Läs mer

FUMK50020 Secvest trådlös öppningsdetektor mini

FUMK50020 Secvest trådlös öppningsdetektor mini FUMK50020 Secvest trådlös öppningsdetektor mini SE Installationsanvisning Trådlös öppningsdetektor mini 14 Version 1.0 390350 09-2014 - 100 - Innehåll Förord...- 102 - Batterivarningsanvisningar...- 103

Läs mer

Modulbyggt luftbehandlingsaggregat Flexomix. 060 950 Luftflöde 0,2-10,0 m³/s. Produktkatalog

Modulbyggt luftbehandlingsaggregat Flexomix. 060 950 Luftflöde 0,2-10,0 m³/s. Produktkatalog Modulbyggt luftbehandlingsaggregat Flexomix 060 950 Luftflöde 0,2-10,0 m³/s Produktkatalog IV Produkt IV Produkt utvecklar, tillverkar och säljer miljöoch energieffektiva luftbehandlingsprodukter. Detta

Läs mer