Monteringsinstruktion (SE) Monteringsinstruktion (DK) Monteringsanvisning (NO)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Monteringsinstruktion (SE) Monteringsinstruktion (DK) Monteringsanvisning (NO)"

Transkript

1 Monteringsinstruktion () Monteringsinstruktion () Monteringsanvisning () Air handling with the focus on LCC

2 Varning! Produkterna får ej tagas i bruk förrän den maskin eller anläggning i vilken de ingår överensstämmer med kraven i EGs Maskindirektiv 98/37/EG, EMC Direktiv 2004/108/EG samt Lågspänningsdirektiv 2006/95/EG. Advarsel! Produkterne må ikke tages i brug, før den maskine eller det anlæg, hvori de indgår, er i overensstemmelse med EU s Maskindirektiv 98/37/EG, EMC Direktiv 2004/108/EG samt Lavspændingsdirektiv 2006/95/EG. Advarsel! Produktene må ikke tas i bruk før maskinen eller anlegget som de utgjør en del av, oppfyller kravene i EGs maskindirektiv 98/37/EG, EMC-direktivet 2004/108/EG og lavspenningsdirektivet 2006/95/EG.

3 Air handling with the focus on LCC MEC För en fullgod funktion och för att garanti skall gälla, måste monteringsinstruktionen följas. Innehållsförteckning Lyft av aggregat...2 Stativkrav...4 Montering av funktionsdelar...5 Aggregat kombinationer...7 Kanalanslutning...8 Komponenter för kanalmontage...9 Erforderlig service yta...10 Kylaggregat StarCooler...11 Kanaltillbehör, montering...12 Anslutning av batterier...14 Elanslutning av aggregat...15 Motoranslutning...18 For at sikre korrekt funktion og garantidækning skal monteringsinstruktionen følges. Indholdsfortegnelse Løft af aggregat...2 Stativkrav...4 Montering af funktionsdele med guidesystem...5 Aggregatkombinationer...7 Kanaltilslutning...8 Komponenter til kanalmontage...9 Nødvendig serviceplads...10 Køleaggregat StarCooler...11 Kanaltilbehør, montering...12 Tilslutning af batterier...14 Eltilslutning af aggregat...15 Motortilslutning...18 For å oppnå full funksjonalitet og for at garantien skal gjelde, må monteringsanvisningen følges. Innholdsfortegnelse Løfting av aggregat...2 Krav til understell...4 Montering av funksjonsdeler...5 Aggregatkombinasjoner...7 Tilkobling av kanaler...8 Komponenter for kanalmontasje...9 Nødvendig serviceareal...10 Kjøleaggregat StarCooler...11 Kanaltilbehør, montering...12 Tilkobling av batterier...14 Strømtilkobling av aggregat...15 Motortilkobling Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar utan tidigare besked Vi forbeholder os ret til at foretage ændringer uden varsel Vi forbeholder oss retten til å gjøre endringer uten forhåndsvarsel.

4 2 MEC Air handling with the focus on LCC OBS! Schakel måste vara dimensionerad för gällande belastning med erforderlig säkerhetsfaktor (6:1). OBS! sjæklen skal være dimensioneret for belastningen med sikkerhedsfaktor (6:1). OBS! Sjakel må være dimmensjonert for reell belastning med nødvendig sikkerhetsfaktor (6:1). Max 80 Max 80 Spridarok Løfte åg Løfteåk Glidstopp Glidestop Glidestopp Vingskruv M8 Vingeskrue M8 Vingeskrue M8 Lyftkonsol EMMT-08 Løftekonsol EMMT-08 Løftebrakett EMMT-08 Max 15 Lyft av aggregat Lyftkonsol EMMT-08 (tillbehör) anbringas i aggregatets fyra nedre hörn. Lyftkonsolen skjuts in i det befintliga horisontella spåret i aluminiumprofilen. Glidstoppet skjuts in i det befintliga vertikala spåret i aluminiumprofilen och låses med vingskruv i lyftkonsolen. Glidstoppet måste vara monterat i lyftkonsolen före lyft av aggregatet. Maxvikt per konsol = 400 kg. Maxvikt aggregat med 4 konsoler = 1600 kg. Spridarok måste användas vid lyft. Spridarokets storlek = aggregatets mått mm. Løft af aggregat Ved løft skal løftekonsol EMMT-08 (tilbehør) anbringes i aggregatdelens fire nederste hjørner. Løftekonsollen skydes ind i det relevant horisontale spor i aluminiumsprofilen. Glidestoppet skydes ind i det relevante vertikale spor i aluminiumsprofilen og låses med en vingeskrue i løftekonsollen. Sørg for at glidestoppet er monteret løftekonsollen inden løft af aggregatet. Max. tilladt vægt pr. konsol 400 kg.max. tilladt vægt på aggregat med 4 konsoller 1600 kg. Der skal anvendes løfte åg ved løft. Løfte ågets størrelse = aggregatets mål mm. Løfting av aggregat Løftebrakett EMMT-08 (tilbehør) monteres i aggregatets fire nedre hjørner. Løftebraketten skyves inn i det horisontale sporet i aluminiumsprofilen. Glidestopper skyves inn i det vertikale sporet i aluminiumsprofilen og låses med en vingeskrue i løftebraketten. Glidestopper må være montert på løftebraketten før aggregatet løftes. Maks. vekt per konsoll = 400 kg. Maks. vekt aggregat med fire konsoller = 1600 kg. Løfteåk må brukes ved løft. Løfteåkets størrelse = aggregatets mål mm.

5 Air handling with the focus on LCC MEC L 1 L 1 L 2 L 2 Se till att lyftgafflarna är tillräckligt långa Sørg for, at løftegaflerne er tilstrækkelig lange. Sørg for at løftegaflene er tilstrekkelig lange.

6 4 MEC Air handling with the focus on LCC Stativkrav Aggregatet får luta framåt max. 3 mm/m (mot inspektionssidan). Aggregatet får luta i sidled max. 3 mm/m. Stativkrav Aggregatet må hælde fremad max. 3 mm/m (mod inspektionssiden). Aggregatet må hælde sidelæns max. 3 mm/m. Krav til understell Aggregatet kan helle maks. 3 mm/m fremover (mot inspeksjonssiden). Aggregatet kan helle maks. 3 mm/m til siden.

7 Air handling with the focus on LCC MEC ECER ECEC Storlek -04 Størrelse -04 Størrelse -04 Montering av funktionsdelar med spiroanslutning Storlek 04 har cirkulär anslutningsstos med gummiringstätning passande spirorör. Montera de medlevererade isolerade kanalbitarna på ECERaggregatet. För samman funktionsdelarna så att ECEC kylaggregatet ansluts. Fixera kanalbitarna med nit- eller skruvförband i bägge aggregaten. Kontrollera att dörrar/ inspektionsluckor går att öppna och stänga. Montering af funktionsdele med spirotilslutning Størrelse 04 har rund tilslutning med gummitætnede spirorør. Monter de medleverede isolerede kanalstykker på ECERaggregatet. Tilslut funktionsdelene sa ECEC køleaggregatet tilsluttes. Fixer kanalstykkerne med nitte eller skrueforbindelse på begge aggregater. Kontroller at døre/ indspektionslåger kan åbnes og lukkes. Montering av funksjonsdeler med spirotilkobling Størrelse 04 har rund tilkoblingsstuss med tetningsring av gummi som passer til spirorør. Monter de isolerte kanalstykkene som følger med på ECERaggregatet. Før funksjonsdelene sammen slik at ECECkjøleaggregatet kobles til. Fest kanalstykkene med nagle- eller skrueforbindelse i begge aggregatene. Kontroller at det er mulig å åpne og lukke dører og inspeksjonsluker.

8 6 MEC Air handling with the focus on LCC Se instruktioner sid 8 Henvisning til side 8 Se anvisninger side 8 ECER ECEC Storlek -06, -10, -14 Størrelse -06, -10, -14 Størrelse -06, -10, -14 Montering av funktionsdelar med gejdsystem Montera den medlevererade packningen mellan delarna. (OBS! ej dubbel). För funktionsdelarna tätt samman. Montera gejdsprint eller skruvförband. Kontrollera att dörrar/ inspektionsluckor går att öppna och stänga. Montering af funktionsdele med guidesystem Monter den medleverede pakning mellem delene (OBS! ikke dobbelt). Før funktionsdelene tæt sammen. Monter skinne eller skrueforbindelse. Kontroller, at døre/ inspektionsluger kan åbnes og lukkes. Montering av funksjonsdeler med føringssystem Monter pakningen som følger med mellom delene. (OBS! ikke dobbel). Før funksjonsdelene tett sammen. Monter føringspinne eller skrueforbindelse. Kontroller at det er mulig å åpne og lukke dører og inspeksjonsluker.

9 Air handling with the focus on LCC MEC Aggregatkombinationer Modulerna ska monteras enligt följande inbördes förhållande för att få avsedd funktion. Aggregatkombinationer Modulerne skal monteres i henhold til følgende indbyrdes forhold for at opnå den tilsigtede funktion. Aggregatkombinasjoner Modulene skal monteres i overensstemmelse med følgende innbyrdes forhold for å oppnå tilsiktet funksjon.

10 8 MEC Air handling with the focus on LCC Bild B Illustration B Figur B Bild A Illustration A Figur A Ø10 Bild C Illustration C Figur C Kanalanslutning Storlek 04 har cirkulär anslutningsstos med gummitätningsring passande spirorör, se bild A ovan. Aggregaten/modulerna storlek 06, 10, och 14 har rektangulär anslutningsstos för gejdsystem. Kanalerna ansluts med packning, gejdsprint och ytterhörn. Anslutningen monteras enligt bild B ovan. Alternativt ansluts kanalerna med skruv i ramens hörn enligt bild C ovan. Kanaltilslutning Størrelse 04 har cirkulære tilslutninger forsynet med gummiringstætning, se ovenstående illustration A. Aggregat/modulerne størrelse 06, 10 og 14 har firkantet tilslutning for LS skinner. Kanalerne tilsluttes med pakning, skinne og vinkel. Tilslutningen monteres i følge figur B for oven. Alternativt tilsluttes kanalerne med skrue i rammens hjørne i følge figur C øverst. Tilkobling av kanaler Størrelse 04 har rund tilkoblingsstuss med tetningsring av gummi som passer til spirorør. Se figur A ovenfor. Aggregatene/modulene størrelse 06, 10 og 14 har rektangulær tilkoblingsstuss for føringssystem. Kanalene kobles til med pakning, føringspinne og ytterhjørne. Koblingen monteres i henhold til figur B ovenfor. Alternativt kobles kanalene til med skrue i hjørnet av rammen, i henhold til figur C ovenfor.

11 Air handling with the focus on LCC MEC Komponenter för kanalmontage 1. Avstängningsspjäll ECET-UM 2. Luftvärmare vatten ECET-VV Luftvärmare vatten Thermoguard ECET-TV 3. Luftvärmare El ECET-EV 4. Luftkylare vatten ECET-VK 5. Ljuddämpare ECET-LD 6. Trimspjäll ECET-TR Komponenter til kanalmontage 1. Afspærringsspjæld ECET-UM 2. Varmeflade ECET-VV Varmeflade, vand Thermoguard ET-TV 3. Varmeflade ElECET-EV 4. Køleflade vand ECET-VK 5. Lyddæmper ECET-LD 6. Trimspjæld ECET-TR Komponenter for kanalmontasje 1. Avstengingsspjeld ECET-UM 2. Luftvarmer vann ECET-VV Luftvarmer vann Thermoguard ECET-TV 3. Luftvarmer El ECET-EV 4. Luftkjøler vann ECET-VK 5. Lyddemper ECET-LD 6. Trimspjeld ECET-TR

12 10 MEC Air handling with the focus on LCC Serviceyta Serviceplads Serviceareal Längd Længde Lengde 1,5 D D Erforderlig serviceyta Serviceytan sträcker sig längst hela aggregatet. Fritt avstånd framför aggregat, service- och ryggningsavstånd, bör vara 1,5 djupet D (minst 1200 mm). Nødvendig serviceplads Servicepladsen strækker sig langs hele aggregatet Friplads foran aggregat, service og rygningsafstand bør være 1,5 x dybden D (mindst 1200 mm). Nødvendig serviceareal Servicearealet strekker seg langs hele aggregatet. Fri avstand foran aggregat, service- og ryggeavstand bør være 1,5 dybden D (minst 1200 mm).

13 + Air handling with the focus on LCC MEC Kylaggregat StarCooler Anslut kondensvattenavloppet med det integrerade vattenlåset (1) till avlopp. Køleaggregat StarCooler Tilslut kondensvand afløb med integreret vandlås (1) til afløb. Kjøleaggregat Star- Cooler Koble avløpet for kondensvann med innebygd vannlås (1) til avløp.

14 12 MEC Air handling with the focus on LCC Kanaltillbehör, montering Spjäll ECET-UM, ECET-TR Spjället kan monteras för horisontell eller vertikal luftström. Storlek 04 har cirkulär anslutningsstos med gummiringstätning passande spirorör. Storlek 06, 10 och 14 har rektangulär anslutningsstos för gejdsystem. Kanaltilbehør, montering Spjæld ECET-UM, ECET-TR Spjældet kan monteres til horisontal eller vertikal luftstrøm. Størrelse 04 har cirkulære tilslutninger forsynet med gummiringstætning. Størrelse 06, 10 og 14 har rektangulære tilslutningsmuffer til guidesystem. Kanaltilbehør, montering Spjeld ECET-UM, ECET-TR Spjeldet kan monteres for horisontal eller vertikal luftstrøm. Størrelse 04 har rund tilkoblingsstuss med tetningsring av gummi som passer til spirorør. Størrelse 06, 10 og 14 har rektangulær tilkoblingsstuss for føringssystem. Ljuddämpare ECET-LD Storlek 04 har cirkulär anslutningsstos med gummiringstätning passande spirorör. Storlek 06, 10 och 14 har rektangulär anslutningsstos för gejdsystem. Lyddæmper ECET-LD Størrelse 04 har cirkulære tilslutninger forsynet med gummiringstætning. Størrelse 06, 10 og 14 har rektangulære tilslutningsmuffer til guidesystem. Lyddemper ECET-LD Størrelse 04 har rund tilkoblingsstuss med tetningsring av gummi som passer til spirorør. Størrelse 06, 10 og 14 har rektangulær tilkoblingsstuss for føringssystem.

15 Air handling with the focus on LCC MEC Övertryck Overtryk Overtrykk H Till avlopp Til afløb Til avløp Luftkylare ECET-VK Batteriet måste monteras för horisontell luftström. För att batteriet inte ska skadas, ska anslutningen göras med hjälp av mothåll, se fig. 1 sid. 14. För att få jämn luftfördelning, ska minsta avstånd efter kanalböj, spjäll etc. vara 3 ggr kanaldimensionen. Anslutningsrör ska förses med avluftning och avtappning. Rektangulär anslutningsstos för gejdsystem. Dräneringsanslutning ska anslutas till vattenlås, se bilden ovan. Avståndet H avgörs av hur stort övertryck som uppstår i droppskålen. Avståndet H ska vara minst 100 mm och ökas med 10 mm för varje 100 Pa utöver 1000 Pa. 1. Montera vattenlåset. 2. Fyll vattenlåset med vatten. Luftkøler ECET-VK Batteriet skal monteres til horisontal luftstrøm. For ikke at beskadige batteriet skal tilslutningen foretages ved hjælp af modhold, se illustration 1 side 14. For at sikre jævn luftfordeling skal mindsteafstand efter kananbøjning, spjæld osv. være 3 ggr kanaldimensionen. Tilslutningsrør skal forsynes med udluftning og aftapning. Rektangulær tilslutnings muffe til guidesystem. Afløbstilslutning skal foretages til vandlås, se ovenstående illustration. Afstand H afgør hvor stort overtryk, der opstår i drypskålen. Afstand H skal være mindst 100 mm og øges med 10 mm for hver 100 Pa ud over 1000 Pa. 1. Monter vandlåsen. 2. Fyld vandlåsen med vand. Luftkjøler ECET-VK Batteriet må monteres for horisontal luftstrøm. For å hindre at batteriet tar skade, skal tilkoblingen gjøres ved hjelp av mothold, se fig. 1 side 14. For å få jevn fordeling av luften skal minste avstand etter kanalbend, spjeld osv. være tre ganger kanaldimensjonen. Tilkoblingsrør skal utstyres med avlufting og avtapping. Rektangulær tilkoblingsstuss for føringssystem. Dreneringskobling skal kobles til vannlås, se figur ovenfor. Avstanden H bestemmes av hvor stort overtrykk som oppstår i dryppskålen. Avstanden H skal være minst 100 mm og økes med 10 mm for hver 100 Pa over 1000 Pa. 1. Monter vannlåsen. 2. Fyll vannlåsen med vann.

16 14 MEC Air handling with the focus on LCC Värmebatteri Varmebatteri Varmebatteri Kylbatteri Kølebatteri Kjølebatteri Vänster Venstre Venstre Höger Højre Høyre Vänster Venstre Venstre Höger Højre Høyre Luftriktning Luftriktning Luftretning Luftriktning Luftriktning Luftretning Luftriktning Luftriktning Luftretning 4 Luftriktning Luftriktning Luftretning 4 1. In 2. Ut 3. Frysskyddsgivare 4. Dränering 1. Ind 2. Ud 3. Frostføler 4. Dræn 1. Inn 2. Ut 3. Frostbeskyttelsesføler 4. Drenering Anslutning av kanalbatterier för vattenburen värme eller kyla Anslutningen sker på ett sådant sätt att vattnet strömmar mot luftströmmen (motströms). In vid 1, ut vid 2. Frysskyddsanordning av typen anliggningsgivare (3) hamnar således alltid på rör för utgående vätska (2) Avluftning sker vid högsta rör. Anslutningen skall ske enligt figur 1, annars är risken stor att batteriet skadas. (Montera med mothåll). För anslutning av dränering (4) se sid. 13. Tilslutning af kanalbatterier for vandbåren varme eller køling Tilsluttes så vandet strømmer mod luftretningen (modstrøms) ind ved 1, ud ved 2. Frostføleren er en påspændingsføler (3) og skal altid monteres på returen (2). Udluftning sker på højeste rør. Tilslutningen skal ske ifølge figur 1, ellers er der stor risiko for at batteriet skades. For tilslutning af dræn (4), se side 13. Tilkobling av kanalbatterier for vannbåren varme eller kjøling Tilkoblingen skjer slik at vannet strømmer mot luftstrømmen (motstrøms). Inn ved 1, ut ved 2. Frostbeskyttelsesføleren (3) havner således alltid på rør for utgående væske (2) Avlufting skjer ved høyeste rør. Tilkobling skal skje i overensstemmelse med figur 1, ellers er det stor fare for at batteriet tar skade. (Monter med mothold). For tilkobling av drenering (4), se side 13. Rätt Rigtig Riktig Fel Forkert Feil Fig. 1 Fig. 1 Fig. 1

17 Air handling with the focus on LCC MEC Elanslutning av aggregat med levererad styrutrustning 1. Anslut kablar för eventuella tillbehör enligt de styrscheman som är bifogade i aggregatet. 2. Anslut kraftmatningen till styrskåpet, se bilden ovan. Anslut kraftmatningen till styrskåpet, se bilden ovan. För anslutningen används säkerhetsbrytare och kabel enligt de styrscheman som är bifogade i aggregatet. Eltilslutning af aggregat med monteret automatik 1. Tilslut kabler til evt. tilbehør i henhold til de styreskemaer, der er vedlagt aggregatet. 2. Foretag krafttilslutning til styreskabet, se ovenstående illustration. Til brug ved tilslutning anvendes sikkerhedsafbryder og kabel i henhold til de styreskemaer, der er vedlagt aggregatet. Strømtilkobling av aggregat med styreutrustning 1. Koble til kabler for eventuelt tilbehør i overensstemmelse med styreskjemaene som følger med aggregatet. 2. Koble strømforsyningen til styreskapet, se figuren ovenfor. Til tilkoblingen benyttes sikkerhetsbryter og kabel i overensstemmelse med styreskjemaene som følger med aggregatet.

18 16 MEC Air handling with the focus on LCC + Kylaggregat StarCooler, elanslutning StarCooler kräver separat kraftmatning, se bild ovan. Anslut kraft till kylaggregatets huvudbrytare och styrsignal för kyldrift. Ventilationsaggregatet och StarCooler levereras för 3x400V +N, 50 Hz och 5-ledarsystem. Dimensionerande kortslutningsström: max IK3 = 6 ka. Køleaggregat StarCooler Eltilslutning StarCooler kræver separat krafttilslutning, se ovenstående illustration. Slut kraft til køleaggregatets hovedafbryder og styresignal til køledrift. Ventilationsaggregatet og StarCooler levereres til 3x400V +N, 50 Hz og 5-ledersystem. Dimensioneret kortslutningsstrøm: max IK3 = 6 ka. Kjøleaggregat StarCooler, strømtilkobling StarCooler krever egen strømforsyning, se figur ovenfor. Koble strøm til kjøleaggregatets hovedbryter og styresignal for kjøledrift. Ventilasjonsaggregatet og StarCooler leveres for 3x400 V +N, 50 Hz og 5-ledersystem. Dimensjonerende kortslutningsstrøm: maks. IK3 = 6 ka.

19 Air handling with the focus on LCC MEC A B C Spjäll ECET-UM Se bild A. Anslut styrkabeln till uttag på automatikenheten. Spjæld ECET-UM Se illustration A. Slut styrekabel til udtag på automatikenheden. Spjeld ECET-UM Luftvärmare ECET-VV Se bild B. 1. Anslut styrkabel till automatikenheten. 2. Anslut kabel för frysskyddsgivare till automatikenheten (GT8). 3. Anslut kraftkabel (max 1,5 A) till pumpen på shuntenheten ESST- RK. Varmeflade ECET-VV Se illustration B. 1. Slut styrekabel til automatikenheden. 2. Slut kabel til fryserbeskyttelsesføler til automatikenheden (GT8). 3. Slut kraftkabel (maks. 1,5 A) til pumpen på shuntenheden ESST-RK. Se figur A. Koble styrekabelen til uttaket på automatikkenheten. LuftvarmerECET- VVSe figur B. 1. Koble styrekabel til automatikkenheten. 2. Koble kabel for frostbeskyttelsesføler til automatikkenheten (GT8). 3. Koble strømkabel (maks. 1,5 A) til pumpen på shuntenheten ESST-RK. Luftvärmare ECET-EV Se bild C. Luftvärmaren kräver separat kraftmatning. 1. Anslut styrkabel 24 V till automatikenheten. 2. Anslut manöverkabel 220 V till automatikenheten. 3. Anslut kraftkabel. Varmeflade ECET-EV Se illustration C. Varmeflade kræver separat krafttilslutning. 1. Slut styrekabel 24 V til automatikenheden. 2. Slut manøvrekabel 220 V til automatikenheden. 3. Tilslut kraftkabel. Luftvarmer ECET-EV Se figur C. Luftvarmeren krever egen strømforsyning. 1. Koble 24 V styrekabel til automatikkenheten. 2. Koble 220 V manøverkabel til automatikkenheten. 3. Koble til strømkabel.

20 18 MEC Air handling with the focus on LCC Motoranslutning Vid utdragbara fläktpaket skall motorer kopplas med flexibel kabel genom dragavlastare. Kabelns längd skall vara anpassad så att fläktpaketet kan utdragas utan hinder. Motortilslutning Ved udtrækkelige ventilatorenhed skal motorer kobles med fleksibelt kabel via trækaflastere. Kablets længde skal være tilpasset, så ventilatorenheden kan udtrækkes uden hindring. Motortilkobling Ved uttrekkbare vifteløsninger skal motorene kobles til med fleksibel kabel gjennom trekkavlaster. Lengden på kabelen skal være tilpasset slik at viften kan trekkes ut uten problemer. Elanslutning av aggregat utan medlevererad styrutrustning Se Drift- och skötselanvisningar. Eltilslutning af aggregat uden medleveret kontroludstyr Se Drift- og vedligeholdelsesanvisninger. Strømtilkobling avaggregat uten medfølgende styreutrustning Se drifts- og vedlikeholdsanvisninger.

21

22 Air handling with the focus on LCC IV Produkt AB, Box 3103, Växjö, Sweden Phone: Fax: M.EC

Turbo K 702 Svenska Norsk Dansk

Turbo K 702 Svenska Norsk Dansk Turbo K 702 Svenska Norsk Dansk 470 500-550-600-700-750-800-900-000 Ø 00-Ø 25 84 Ø 00-Ø 25 50 66 495 Fig. Fig.2 2 0 = = 2 3 2 0 2 0 2 3 0 Fig.3 2 Fig.4 2 Fig.5 Fig.6 3 2 ca. 6mm Fig.7 3 4 Inledning Denna

Läs mer

V 2.2. Digital Door Lock Multi Point. Installation Guide. An ASSA ABLOY Group brand

V 2.2. Digital Door Lock Multi Point. Installation Guide. An ASSA ABLOY Group brand V 2.2 Digital Door Lock Multi Point Installation Guide An ASSA ABLOY Group brand 1 Innehåll i förpackning Innhold i forpakning Pakken indeholder: Content in box 1. Behör in och utsida 1. Innvendig og utvendig

Läs mer

TA 450-4500 Luftbehandlingsaggregat Installationsinstruktioner

TA 450-4500 Luftbehandlingsaggregat Installationsinstruktioner Luftbehandlingsaggregat GB SE er Ver. no. 1.1-0-07 Fig. 1 Fig. 2 2 Fig. 3 Fig. 5 3 Fig. 6 Fig. 7 Fig. 8 4 Beskrivning fig. 3-6 TA 450 EL TA 650-2000 EL W TA 1500-4500 HW Fig. 9 A. Speed transformer B.

Läs mer

EWT 1266 AOW... NO VASKEMASKIN BRUKSANVISNING 2 SV TVÄTTMASKIN BRUKSANVISNING 23

EWT 1266 AOW... NO VASKEMASKIN BRUKSANVISNING 2 SV TVÄTTMASKIN BRUKSANVISNING 23 EWT 1266 AOW...... NO VASKEMASKIN BRUKSANVISNING 2 SV TVÄTTMASKIN BRUKSANVISNING 23 2 www.electrolux.com INNHOLD 1. SIKKERHETSINFORMASJON............................................... 3 2. SIKKERHETSANVISNINGER................................................

Läs mer

Spiskåpa 392 10. SV...3 Installation...3 Bruksanvisning...7

Spiskåpa 392 10. SV...3 Installation...3 Bruksanvisning...7 Spiskåpa 392 10 SV...3 Installation...3 Bruksanvisning...7 125621/2013-01-07 (1833) INSTALLATION Spiskåpa 392 10 är avsedd för montering infälld i skåp. Spiskåpan är försedd med motordrivet spjäll, halogenlampor

Läs mer

HWAM Classic 10/50 HWAM Classic 10/60

HWAM Classic 10/50 HWAM Classic 10/60 HWAM Classic 10/50 HWAM Classic 10/60 05.01.2007 Brugervejledning Bruksanvisning User's manual Gebrauchsanweisung 2 Deutsch English Svensk Dansk Indholdsfortegnelse Tegninger...4-5 Installationsvejledning...7

Läs mer

Air Star Light 20 / 30

Air Star Light 20 / 30 Friskluft med VÄRMEÅTERVINNING Air Star Light 20 / 30 Användarmanual Innehållsförteckning Plocklista 3 Teknisk Data 3 Användning 4-5 Försiktighetsåtgärder 4 Öppna och Stänga Frontdörr 4 Ställa in Luftomsättning

Läs mer

AVFUKTARE DA 290. Drift- och skötselinstruktion. Gäller från serienummer 4690311

AVFUKTARE DA 290. Drift- och skötselinstruktion. Gäller från serienummer 4690311 AVFUKTARE DA 290 Drift- och skötselinstruktion Gäller från serienummer 4690311 FUKTKONTROLL AB Tel: 08-792 11 55 Enhagsslingan 23 Fax: 08-792 55 59 187 40 TÄBY E-post: info@fuktkontroll.com Sweden Hemsidor:

Läs mer

FXR 08-15-22-30 Värmeåtervinnare

FXR 08-15-22-30 Värmeåtervinnare INSTALLATIONSANVISNING FÖR FXR 08-15-22-30 Värmeåtervinnare Exhausto AB Verkstadsgatan 13 542 33 Mariestad Tel. 0501-39 33 40 Fax 0501-39 33 41 info@exhausto.se www.exhausto.se 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1.

Läs mer

Bruks- och monteringsanvisning

Bruks- och monteringsanvisning Bruks- och monteringsanvisning Spisfläkt DA 3160 DA 3190 DA 3160 EXT DA 3190 EXT Bruksanvisningen ska ovillkorligen sv-se läsas innan fläkten installeras och tas i bruk. Därmed undviker man olyckor och

Läs mer

Din manual SAMSUNG M1727N http://sv.yourpdfguides.com/dref/3584596

Din manual SAMSUNG M1727N http://sv.yourpdfguides.com/dref/3584596 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SAMSUNG M1727N. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

DRIFT- OCH SKÖTSELANVISNING GOLD RX/PX/CX/SD, GENERATION E

DRIFT- OCH SKÖTSELANVISNING GOLD RX/PX/CX/SD, GENERATION E DRIFT- OCH SKÖTSELANVISNING GOLD RX/PX/CX/SD, GENERATION E Från och med programversion 1.13 GOLD PX GOLD RX GOLD CX GOLD SD Dokumentets ursprungsspråk är svenska Reservation för ändringar. www.swegon.com

Läs mer

FLER INNOVATIVA MÖJLIGHETER FRÅN IV PRODUKT

FLER INNOVATIVA MÖJLIGHETER FRÅN IV PRODUKT NEWSNEWSNEWS 2014 Ger dig full koll på det senaste Växel 0470-75 88 00 Styrsupport 0470-75 89 00 www.ivprodukt.se FLER INNOVATIVA MÖJLIGHETER FRÅN IV PRODUKT Vi har sparat på jordens resurser i över fyrtio

Läs mer

ANVISNING FÖR EKOTREAT FOSFORFÄLLNINGSENHET 15-30 PE SAMT 1-60 PE

ANVISNING FÖR EKOTREAT FOSFORFÄLLNINGSENHET 15-30 PE SAMT 1-60 PE Version 1.0-2014-03-28 ANVISNING FÖR EKOTREAT FOSFORFÄLLNINGSENHET 15-30 PE SAMT 1-60 PE Tack för att Ni valt EkoTreat fosforfällningsenhet från FANN VA-teknik AB. EkoTreat fosforfällningsenhet för stora

Läs mer

PR 35. Bedienungsanleitung Operating instructions Bruksanvisning. Käyttöohje ja ko cn

PR 35. Bedienungsanleitung Operating instructions Bruksanvisning. Käyttöohje ja ko cn PR 35 Bedienungsanleitung Operating instructions Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje de en da sv no fi ja ko cn 1 2 3 4 5 6 8 9 7 11 10 BRUKSANVISNING I ORIGINAL PR 35 Lutningslaser

Läs mer

Installationsanvisning

Installationsanvisning Installationsanvisning 086 IAV 078-7 000-06-0-00 -00 Handöl 0 Handöl 0T Bäste Handöl-ägare! Vi önskar Er välkommen till Handöl-familjen och hoppas att Ni får mycket glädje av kaminen. Vi tror oss förstå

Läs mer

Hur tryggar vi studiestödet i Norden?

Hur tryggar vi studiestödet i Norden? Hur tryggar vi studiestödet i Norden? -Erfarenheter om orsaker, åtgärder och omfattning av felaktiga utbetalningar Arbetsgruppen för studiestöd i Norden 2 Innehåll Inledning... 3 1. Begreppet felaktiga

Läs mer

GASOLGRILL 32337 Gör dig väl förtrogen med innehållet i denna handbok innan du monterar ihop och använder din grill.

GASOLGRILL 32337 Gör dig väl förtrogen med innehållet i denna handbok innan du monterar ihop och använder din grill. 32337 09/03 JA 1 GASOLGRILL 32337 Gör dig väl förtrogen med innehållet i denna handbok innan du monterar ihop och använder din grill. Om du har några frågor angående denna handbok, eller hur grillen används,

Läs mer

S-700 Vindkraftverk 12/24V Med extern regulator Art: 21-1300, 1400, 1500, 1600. Användarmanual Version 2.0

S-700 Vindkraftverk 12/24V Med extern regulator Art: 21-1300, 1400, 1500, 1600. Användarmanual Version 2.0 S-700 Vindkraftverk 12/24V Med extern regulator Art: 21-1300, 1400, 1500, 1600 Användarmanual Version 2.0 Serienummer: Tillverkare: GREATWATT POWER, INC. Shanghai, China. E-mail: info@greatwatt.com Web:

Läs mer

AX serie. Monteringsanvisning och driftinstruktion för axialfläktar och brandgasaxialfläktar

AX serie. Monteringsanvisning och driftinstruktion för axialfläktar och brandgasaxialfläktar AX serie Monteringsanvisning och driftinstruktion för axialfläktar och brandgasaxialfläktar Utgåva: Maj 2009 SV 2 Axialfläktar och brandgasfläktar serie AX Innehållsförteckning 1 Så här används dokumentationen

Läs mer

Bruks- och monteringsanvisning

Bruks- och monteringsanvisning Bruks- och monteringsanvisning Spisfläkt DA 420 V, DA 420 V EXT DA 424 V, DA 424 V EXT sv-se Bruksanvisningen ska ovillkorligen läsas innan fläkten installeras och tas i bruk. Därmed undviker man olyckor

Läs mer

Monterings- och skötselanvisning för luftavfuktare TAV-15/20

Monterings- och skötselanvisning för luftavfuktare TAV-15/20 Monterings- och skötselanvisning för luftavfuktare TAV-15/20 Hjälmarödsvägen 15 277 32 Kivik Sweden Tel: 0414-41 42 60 E-post: info@kylprodukter.se www.kylprodukter.se Torkrumsavfuktare TAV-15/20 TAV-15

Läs mer

Följ anvisningarna noga så får du glädje av din förbränningstoalett under många år.

Följ anvisningarna noga så får du glädje av din förbränningstoalett under många år. När du öppnar emballaget Kontrollera att kartongen och innehållet inte är skadat efter transport. Vid skador, kontakta transportör eller återförsäljare. Ett garantibevis/registreringskort medföljer toaletten.

Läs mer

Bruksanvisning för MullToa 10 och 25

Bruksanvisning för MullToa 10 och 25 Bruksanvisning för MullToa 10 och 25 Bruksanvisning för MullToa 10 och 25 Grattis till valet av en MullToa! Din biologiska toalett är svensktillverkad och av märket MullToa. Det innebär att den producerar

Läs mer

ADAPT Parasol EX b Energisparande frihängande komfortmodul till Swegons system WISE för behovsstyrd ventilation

ADAPT Parasol EX b Energisparande frihängande komfortmodul till Swegons system WISE för behovsstyrd ventilation Energisparande frihängande komfortmodul till Swegons system WISE för behovsstyrd ventilation www.eurovent-certification.com www.certiflash.com Frihängande komfortmodul för behovsstyrd ventilation och Swegons

Läs mer

Monteringsanvisning. För installatörer. Monteringsanvisning. Neutraliseringsenhet utan tömningspump. art.nr 009730

Monteringsanvisning. För installatörer. Monteringsanvisning. Neutraliseringsenhet utan tömningspump. art.nr 009730 Monteringsanvisning För installatörer Monteringsanvisning Neutraliseringsenhet utan tömningspump art.nr 009730 SE Innehållsförteckning Innehållsförteckning 1 Information om dokumentationen...3 1.1 Förvaring

Läs mer

Hydraulstyrning för Extra Styrplats GE30DS-GE75DS-GE100DS

Hydraulstyrning för Extra Styrplats GE30DS-GE75DS-GE100DS Hydraulstyrning för Extra Styrplats GE30DS-GE75DS-GE100DS Installationsmanual Blank sida 1. Inledning Gratulerar till ditt val av Mavimare rattpump för extra styrplats till din båt. Rätt monterad kommer

Läs mer

Beépítési és üzemeltetési utasítás US. Instrukcja monta u i obs ugi F. Návod k montá i a obsluze E. Montavimo ir naudojimo instrukcija NL

Beépítési és üzemeltetési utasítás US. Instrukcja monta u i obs ugi F. Návod k montá i a obsluze E. Montavimo ir naudojimo instrukcija NL Wilo-EMU KS / KS Ex D Einbau- und Betriebsanleitung HU Beépítési és üzemeltetési utasítás US Installation and operating instructions PL Instrukcja monta u i obs ugi F Notice de montage et de mise en service

Läs mer

BERKEL SKÄRMASKIN MODELL RP-A301CE & 351CE

BERKEL SKÄRMASKIN MODELL RP-A301CE & 351CE BERKEL SKÄRMASKIN MODELL RP-A301CE & 351CE ett vassare val Utgåva Juni 13 FÖRSÄLJNING 08-53470150/FAX 08-53470169 SERVICECENTER 08-53470155/FAX 08-53470169 RESERVDELAR 08-53470160/FAX 08-53470169 www.abwe.se

Läs mer

Rätt arbetsmiljö för VVS-montörer och driftpersonal

Rätt arbetsmiljö för VVS-montörer och driftpersonal Rätt arbetsmiljö för VVS-montörer och driftpersonal Förord Redan under planering och projektering bestäms det hur väl byggprocessen och den färdiga byggnaden kommer att fungera. Byggherren arkitekten och

Läs mer