Monteringsinstruktion (SE) Monteringsinstruktion (DK) Monteringsanvisning (NO)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Monteringsinstruktion (SE) Monteringsinstruktion (DK) Monteringsanvisning (NO)"

Transkript

1 Monteringsinstruktion () Monteringsinstruktion () Monteringsanvisning () Air handling with the focus on LCC

2 Varning! Produkterna får ej tagas i bruk förrän den maskin eller anläggning i vilken de ingår överensstämmer med kraven i EGs Maskindirektiv 98/37/EG, EMC Direktiv 2004/108/EG samt Lågspänningsdirektiv 2006/95/EG. Advarsel! Produkterne må ikke tages i brug, før den maskine eller det anlæg, hvori de indgår, er i overensstemmelse med EU s Maskindirektiv 98/37/EG, EMC Direktiv 2004/108/EG samt Lavspændingsdirektiv 2006/95/EG. Advarsel! Produktene må ikke tas i bruk før maskinen eller anlegget som de utgjør en del av, oppfyller kravene i EGs maskindirektiv 98/37/EG, EMC-direktivet 2004/108/EG og lavspenningsdirektivet 2006/95/EG.

3 Air handling with the focus on LCC MEC För en fullgod funktion och för att garanti skall gälla, måste monteringsinstruktionen följas. Innehållsförteckning Lyft av aggregat...2 Stativkrav...4 Montering av funktionsdelar...5 Aggregat kombinationer...7 Kanalanslutning...8 Komponenter för kanalmontage...9 Erforderlig service yta...10 Kylaggregat StarCooler...11 Kanaltillbehör, montering...12 Anslutning av batterier...14 Elanslutning av aggregat...15 Motoranslutning...18 For at sikre korrekt funktion og garantidækning skal monteringsinstruktionen følges. Indholdsfortegnelse Løft af aggregat...2 Stativkrav...4 Montering af funktionsdele med guidesystem...5 Aggregatkombinationer...7 Kanaltilslutning...8 Komponenter til kanalmontage...9 Nødvendig serviceplads...10 Køleaggregat StarCooler...11 Kanaltilbehør, montering...12 Tilslutning af batterier...14 Eltilslutning af aggregat...15 Motortilslutning...18 For å oppnå full funksjonalitet og for at garantien skal gjelde, må monteringsanvisningen følges. Innholdsfortegnelse Løfting av aggregat...2 Krav til understell...4 Montering av funksjonsdeler...5 Aggregatkombinasjoner...7 Tilkobling av kanaler...8 Komponenter for kanalmontasje...9 Nødvendig serviceareal...10 Kjøleaggregat StarCooler...11 Kanaltilbehør, montering...12 Tilkobling av batterier...14 Strømtilkobling av aggregat...15 Motortilkobling Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar utan tidigare besked Vi forbeholder os ret til at foretage ændringer uden varsel Vi forbeholder oss retten til å gjøre endringer uten forhåndsvarsel.

4 2 MEC Air handling with the focus on LCC OBS! Schakel måste vara dimensionerad för gällande belastning med erforderlig säkerhetsfaktor (6:1). OBS! sjæklen skal være dimensioneret for belastningen med sikkerhedsfaktor (6:1). OBS! Sjakel må være dimmensjonert for reell belastning med nødvendig sikkerhetsfaktor (6:1). Max 80 Max 80 Spridarok Løfte åg Løfteåk Glidstopp Glidestop Glidestopp Vingskruv M8 Vingeskrue M8 Vingeskrue M8 Lyftkonsol EMMT-08 Løftekonsol EMMT-08 Løftebrakett EMMT-08 Max 15 Lyft av aggregat Lyftkonsol EMMT-08 (tillbehör) anbringas i aggregatets fyra nedre hörn. Lyftkonsolen skjuts in i det befintliga horisontella spåret i aluminiumprofilen. Glidstoppet skjuts in i det befintliga vertikala spåret i aluminiumprofilen och låses med vingskruv i lyftkonsolen. Glidstoppet måste vara monterat i lyftkonsolen före lyft av aggregatet. Maxvikt per konsol = 400 kg. Maxvikt aggregat med 4 konsoler = 1600 kg. Spridarok måste användas vid lyft. Spridarokets storlek = aggregatets mått mm. Løft af aggregat Ved løft skal løftekonsol EMMT-08 (tilbehør) anbringes i aggregatdelens fire nederste hjørner. Løftekonsollen skydes ind i det relevant horisontale spor i aluminiumsprofilen. Glidestoppet skydes ind i det relevante vertikale spor i aluminiumsprofilen og låses med en vingeskrue i løftekonsollen. Sørg for at glidestoppet er monteret løftekonsollen inden løft af aggregatet. Max. tilladt vægt pr. konsol 400 kg.max. tilladt vægt på aggregat med 4 konsoller 1600 kg. Der skal anvendes løfte åg ved løft. Løfte ågets størrelse = aggregatets mål mm. Løfting av aggregat Løftebrakett EMMT-08 (tilbehør) monteres i aggregatets fire nedre hjørner. Løftebraketten skyves inn i det horisontale sporet i aluminiumsprofilen. Glidestopper skyves inn i det vertikale sporet i aluminiumsprofilen og låses med en vingeskrue i løftebraketten. Glidestopper må være montert på løftebraketten før aggregatet løftes. Maks. vekt per konsoll = 400 kg. Maks. vekt aggregat med fire konsoller = 1600 kg. Løfteåk må brukes ved løft. Løfteåkets størrelse = aggregatets mål mm.

5 Air handling with the focus on LCC MEC L 1 L 1 L 2 L 2 Se till att lyftgafflarna är tillräckligt långa Sørg for, at løftegaflerne er tilstrækkelig lange. Sørg for at løftegaflene er tilstrekkelig lange.

6 4 MEC Air handling with the focus on LCC Stativkrav Aggregatet får luta framåt max. 3 mm/m (mot inspektionssidan). Aggregatet får luta i sidled max. 3 mm/m. Stativkrav Aggregatet må hælde fremad max. 3 mm/m (mod inspektionssiden). Aggregatet må hælde sidelæns max. 3 mm/m. Krav til understell Aggregatet kan helle maks. 3 mm/m fremover (mot inspeksjonssiden). Aggregatet kan helle maks. 3 mm/m til siden.

7 Air handling with the focus on LCC MEC ECER ECEC Storlek -04 Størrelse -04 Størrelse -04 Montering av funktionsdelar med spiroanslutning Storlek 04 har cirkulär anslutningsstos med gummiringstätning passande spirorör. Montera de medlevererade isolerade kanalbitarna på ECERaggregatet. För samman funktionsdelarna så att ECEC kylaggregatet ansluts. Fixera kanalbitarna med nit- eller skruvförband i bägge aggregaten. Kontrollera att dörrar/ inspektionsluckor går att öppna och stänga. Montering af funktionsdele med spirotilslutning Størrelse 04 har rund tilslutning med gummitætnede spirorør. Monter de medleverede isolerede kanalstykker på ECERaggregatet. Tilslut funktionsdelene sa ECEC køleaggregatet tilsluttes. Fixer kanalstykkerne med nitte eller skrueforbindelse på begge aggregater. Kontroller at døre/ indspektionslåger kan åbnes og lukkes. Montering av funksjonsdeler med spirotilkobling Størrelse 04 har rund tilkoblingsstuss med tetningsring av gummi som passer til spirorør. Monter de isolerte kanalstykkene som følger med på ECERaggregatet. Før funksjonsdelene sammen slik at ECECkjøleaggregatet kobles til. Fest kanalstykkene med nagle- eller skrueforbindelse i begge aggregatene. Kontroller at det er mulig å åpne og lukke dører og inspeksjonsluker.

8 6 MEC Air handling with the focus on LCC Se instruktioner sid 8 Henvisning til side 8 Se anvisninger side 8 ECER ECEC Storlek -06, -10, -14 Størrelse -06, -10, -14 Størrelse -06, -10, -14 Montering av funktionsdelar med gejdsystem Montera den medlevererade packningen mellan delarna. (OBS! ej dubbel). För funktionsdelarna tätt samman. Montera gejdsprint eller skruvförband. Kontrollera att dörrar/ inspektionsluckor går att öppna och stänga. Montering af funktionsdele med guidesystem Monter den medleverede pakning mellem delene (OBS! ikke dobbelt). Før funktionsdelene tæt sammen. Monter skinne eller skrueforbindelse. Kontroller, at døre/ inspektionsluger kan åbnes og lukkes. Montering av funksjonsdeler med føringssystem Monter pakningen som følger med mellom delene. (OBS! ikke dobbel). Før funksjonsdelene tett sammen. Monter føringspinne eller skrueforbindelse. Kontroller at det er mulig å åpne og lukke dører og inspeksjonsluker.

9 Air handling with the focus on LCC MEC Aggregatkombinationer Modulerna ska monteras enligt följande inbördes förhållande för att få avsedd funktion. Aggregatkombinationer Modulerne skal monteres i henhold til følgende indbyrdes forhold for at opnå den tilsigtede funktion. Aggregatkombinasjoner Modulene skal monteres i overensstemmelse med følgende innbyrdes forhold for å oppnå tilsiktet funksjon.

10 8 MEC Air handling with the focus on LCC Bild B Illustration B Figur B Bild A Illustration A Figur A Ø10 Bild C Illustration C Figur C Kanalanslutning Storlek 04 har cirkulär anslutningsstos med gummitätningsring passande spirorör, se bild A ovan. Aggregaten/modulerna storlek 06, 10, och 14 har rektangulär anslutningsstos för gejdsystem. Kanalerna ansluts med packning, gejdsprint och ytterhörn. Anslutningen monteras enligt bild B ovan. Alternativt ansluts kanalerna med skruv i ramens hörn enligt bild C ovan. Kanaltilslutning Størrelse 04 har cirkulære tilslutninger forsynet med gummiringstætning, se ovenstående illustration A. Aggregat/modulerne størrelse 06, 10 og 14 har firkantet tilslutning for LS skinner. Kanalerne tilsluttes med pakning, skinne og vinkel. Tilslutningen monteres i følge figur B for oven. Alternativt tilsluttes kanalerne med skrue i rammens hjørne i følge figur C øverst. Tilkobling av kanaler Størrelse 04 har rund tilkoblingsstuss med tetningsring av gummi som passer til spirorør. Se figur A ovenfor. Aggregatene/modulene størrelse 06, 10 og 14 har rektangulær tilkoblingsstuss for føringssystem. Kanalene kobles til med pakning, føringspinne og ytterhjørne. Koblingen monteres i henhold til figur B ovenfor. Alternativt kobles kanalene til med skrue i hjørnet av rammen, i henhold til figur C ovenfor.

11 Air handling with the focus on LCC MEC Komponenter för kanalmontage 1. Avstängningsspjäll ECET-UM 2. Luftvärmare vatten ECET-VV Luftvärmare vatten Thermoguard ECET-TV 3. Luftvärmare El ECET-EV 4. Luftkylare vatten ECET-VK 5. Ljuddämpare ECET-LD 6. Trimspjäll ECET-TR Komponenter til kanalmontage 1. Afspærringsspjæld ECET-UM 2. Varmeflade ECET-VV Varmeflade, vand Thermoguard ET-TV 3. Varmeflade ElECET-EV 4. Køleflade vand ECET-VK 5. Lyddæmper ECET-LD 6. Trimspjæld ECET-TR Komponenter for kanalmontasje 1. Avstengingsspjeld ECET-UM 2. Luftvarmer vann ECET-VV Luftvarmer vann Thermoguard ECET-TV 3. Luftvarmer El ECET-EV 4. Luftkjøler vann ECET-VK 5. Lyddemper ECET-LD 6. Trimspjeld ECET-TR

12 10 MEC Air handling with the focus on LCC Serviceyta Serviceplads Serviceareal Längd Længde Lengde 1,5 D D Erforderlig serviceyta Serviceytan sträcker sig längst hela aggregatet. Fritt avstånd framför aggregat, service- och ryggningsavstånd, bör vara 1,5 djupet D (minst 1200 mm). Nødvendig serviceplads Servicepladsen strækker sig langs hele aggregatet Friplads foran aggregat, service og rygningsafstand bør være 1,5 x dybden D (mindst 1200 mm). Nødvendig serviceareal Servicearealet strekker seg langs hele aggregatet. Fri avstand foran aggregat, service- og ryggeavstand bør være 1,5 dybden D (minst 1200 mm).

13 + Air handling with the focus on LCC MEC Kylaggregat StarCooler Anslut kondensvattenavloppet med det integrerade vattenlåset (1) till avlopp. Køleaggregat StarCooler Tilslut kondensvand afløb med integreret vandlås (1) til afløb. Kjøleaggregat Star- Cooler Koble avløpet for kondensvann med innebygd vannlås (1) til avløp.

14 12 MEC Air handling with the focus on LCC Kanaltillbehör, montering Spjäll ECET-UM, ECET-TR Spjället kan monteras för horisontell eller vertikal luftström. Storlek 04 har cirkulär anslutningsstos med gummiringstätning passande spirorör. Storlek 06, 10 och 14 har rektangulär anslutningsstos för gejdsystem. Kanaltilbehør, montering Spjæld ECET-UM, ECET-TR Spjældet kan monteres til horisontal eller vertikal luftstrøm. Størrelse 04 har cirkulære tilslutninger forsynet med gummiringstætning. Størrelse 06, 10 og 14 har rektangulære tilslutningsmuffer til guidesystem. Kanaltilbehør, montering Spjeld ECET-UM, ECET-TR Spjeldet kan monteres for horisontal eller vertikal luftstrøm. Størrelse 04 har rund tilkoblingsstuss med tetningsring av gummi som passer til spirorør. Størrelse 06, 10 og 14 har rektangulær tilkoblingsstuss for føringssystem. Ljuddämpare ECET-LD Storlek 04 har cirkulär anslutningsstos med gummiringstätning passande spirorör. Storlek 06, 10 och 14 har rektangulär anslutningsstos för gejdsystem. Lyddæmper ECET-LD Størrelse 04 har cirkulære tilslutninger forsynet med gummiringstætning. Størrelse 06, 10 og 14 har rektangulære tilslutningsmuffer til guidesystem. Lyddemper ECET-LD Størrelse 04 har rund tilkoblingsstuss med tetningsring av gummi som passer til spirorør. Størrelse 06, 10 og 14 har rektangulær tilkoblingsstuss for føringssystem.

15 Air handling with the focus on LCC MEC Övertryck Overtryk Overtrykk H Till avlopp Til afløb Til avløp Luftkylare ECET-VK Batteriet måste monteras för horisontell luftström. För att batteriet inte ska skadas, ska anslutningen göras med hjälp av mothåll, se fig. 1 sid. 14. För att få jämn luftfördelning, ska minsta avstånd efter kanalböj, spjäll etc. vara 3 ggr kanaldimensionen. Anslutningsrör ska förses med avluftning och avtappning. Rektangulär anslutningsstos för gejdsystem. Dräneringsanslutning ska anslutas till vattenlås, se bilden ovan. Avståndet H avgörs av hur stort övertryck som uppstår i droppskålen. Avståndet H ska vara minst 100 mm och ökas med 10 mm för varje 100 Pa utöver 1000 Pa. 1. Montera vattenlåset. 2. Fyll vattenlåset med vatten. Luftkøler ECET-VK Batteriet skal monteres til horisontal luftstrøm. For ikke at beskadige batteriet skal tilslutningen foretages ved hjælp af modhold, se illustration 1 side 14. For at sikre jævn luftfordeling skal mindsteafstand efter kananbøjning, spjæld osv. være 3 ggr kanaldimensionen. Tilslutningsrør skal forsynes med udluftning og aftapning. Rektangulær tilslutnings muffe til guidesystem. Afløbstilslutning skal foretages til vandlås, se ovenstående illustration. Afstand H afgør hvor stort overtryk, der opstår i drypskålen. Afstand H skal være mindst 100 mm og øges med 10 mm for hver 100 Pa ud over 1000 Pa. 1. Monter vandlåsen. 2. Fyld vandlåsen med vand. Luftkjøler ECET-VK Batteriet må monteres for horisontal luftstrøm. For å hindre at batteriet tar skade, skal tilkoblingen gjøres ved hjelp av mothold, se fig. 1 side 14. For å få jevn fordeling av luften skal minste avstand etter kanalbend, spjeld osv. være tre ganger kanaldimensjonen. Tilkoblingsrør skal utstyres med avlufting og avtapping. Rektangulær tilkoblingsstuss for føringssystem. Dreneringskobling skal kobles til vannlås, se figur ovenfor. Avstanden H bestemmes av hvor stort overtrykk som oppstår i dryppskålen. Avstanden H skal være minst 100 mm og økes med 10 mm for hver 100 Pa over 1000 Pa. 1. Monter vannlåsen. 2. Fyll vannlåsen med vann.

16 14 MEC Air handling with the focus on LCC Värmebatteri Varmebatteri Varmebatteri Kylbatteri Kølebatteri Kjølebatteri Vänster Venstre Venstre Höger Højre Høyre Vänster Venstre Venstre Höger Højre Høyre Luftriktning Luftriktning Luftretning Luftriktning Luftriktning Luftretning Luftriktning Luftriktning Luftretning 4 Luftriktning Luftriktning Luftretning 4 1. In 2. Ut 3. Frysskyddsgivare 4. Dränering 1. Ind 2. Ud 3. Frostføler 4. Dræn 1. Inn 2. Ut 3. Frostbeskyttelsesføler 4. Drenering Anslutning av kanalbatterier för vattenburen värme eller kyla Anslutningen sker på ett sådant sätt att vattnet strömmar mot luftströmmen (motströms). In vid 1, ut vid 2. Frysskyddsanordning av typen anliggningsgivare (3) hamnar således alltid på rör för utgående vätska (2) Avluftning sker vid högsta rör. Anslutningen skall ske enligt figur 1, annars är risken stor att batteriet skadas. (Montera med mothåll). För anslutning av dränering (4) se sid. 13. Tilslutning af kanalbatterier for vandbåren varme eller køling Tilsluttes så vandet strømmer mod luftretningen (modstrøms) ind ved 1, ud ved 2. Frostføleren er en påspændingsføler (3) og skal altid monteres på returen (2). Udluftning sker på højeste rør. Tilslutningen skal ske ifølge figur 1, ellers er der stor risiko for at batteriet skades. For tilslutning af dræn (4), se side 13. Tilkobling av kanalbatterier for vannbåren varme eller kjøling Tilkoblingen skjer slik at vannet strømmer mot luftstrømmen (motstrøms). Inn ved 1, ut ved 2. Frostbeskyttelsesføleren (3) havner således alltid på rør for utgående væske (2) Avlufting skjer ved høyeste rør. Tilkobling skal skje i overensstemmelse med figur 1, ellers er det stor fare for at batteriet tar skade. (Monter med mothold). For tilkobling av drenering (4), se side 13. Rätt Rigtig Riktig Fel Forkert Feil Fig. 1 Fig. 1 Fig. 1

17 Air handling with the focus on LCC MEC Elanslutning av aggregat med levererad styrutrustning 1. Anslut kablar för eventuella tillbehör enligt de styrscheman som är bifogade i aggregatet. 2. Anslut kraftmatningen till styrskåpet, se bilden ovan. Anslut kraftmatningen till styrskåpet, se bilden ovan. För anslutningen används säkerhetsbrytare och kabel enligt de styrscheman som är bifogade i aggregatet. Eltilslutning af aggregat med monteret automatik 1. Tilslut kabler til evt. tilbehør i henhold til de styreskemaer, der er vedlagt aggregatet. 2. Foretag krafttilslutning til styreskabet, se ovenstående illustration. Til brug ved tilslutning anvendes sikkerhedsafbryder og kabel i henhold til de styreskemaer, der er vedlagt aggregatet. Strømtilkobling av aggregat med styreutrustning 1. Koble til kabler for eventuelt tilbehør i overensstemmelse med styreskjemaene som følger med aggregatet. 2. Koble strømforsyningen til styreskapet, se figuren ovenfor. Til tilkoblingen benyttes sikkerhetsbryter og kabel i overensstemmelse med styreskjemaene som følger med aggregatet.

18 16 MEC Air handling with the focus on LCC + Kylaggregat StarCooler, elanslutning StarCooler kräver separat kraftmatning, se bild ovan. Anslut kraft till kylaggregatets huvudbrytare och styrsignal för kyldrift. Ventilationsaggregatet och StarCooler levereras för 3x400V +N, 50 Hz och 5-ledarsystem. Dimensionerande kortslutningsström: max IK3 = 6 ka. Køleaggregat StarCooler Eltilslutning StarCooler kræver separat krafttilslutning, se ovenstående illustration. Slut kraft til køleaggregatets hovedafbryder og styresignal til køledrift. Ventilationsaggregatet og StarCooler levereres til 3x400V +N, 50 Hz og 5-ledersystem. Dimensioneret kortslutningsstrøm: max IK3 = 6 ka. Kjøleaggregat StarCooler, strømtilkobling StarCooler krever egen strømforsyning, se figur ovenfor. Koble strøm til kjøleaggregatets hovedbryter og styresignal for kjøledrift. Ventilasjonsaggregatet og StarCooler leveres for 3x400 V +N, 50 Hz og 5-ledersystem. Dimensjonerende kortslutningsstrøm: maks. IK3 = 6 ka.

19 Air handling with the focus on LCC MEC A B C Spjäll ECET-UM Se bild A. Anslut styrkabeln till uttag på automatikenheten. Spjæld ECET-UM Se illustration A. Slut styrekabel til udtag på automatikenheden. Spjeld ECET-UM Luftvärmare ECET-VV Se bild B. 1. Anslut styrkabel till automatikenheten. 2. Anslut kabel för frysskyddsgivare till automatikenheten (GT8). 3. Anslut kraftkabel (max 1,5 A) till pumpen på shuntenheten ESST- RK. Varmeflade ECET-VV Se illustration B. 1. Slut styrekabel til automatikenheden. 2. Slut kabel til fryserbeskyttelsesføler til automatikenheden (GT8). 3. Slut kraftkabel (maks. 1,5 A) til pumpen på shuntenheden ESST-RK. Se figur A. Koble styrekabelen til uttaket på automatikkenheten. LuftvarmerECET- VVSe figur B. 1. Koble styrekabel til automatikkenheten. 2. Koble kabel for frostbeskyttelsesføler til automatikkenheten (GT8). 3. Koble strømkabel (maks. 1,5 A) til pumpen på shuntenheten ESST-RK. Luftvärmare ECET-EV Se bild C. Luftvärmaren kräver separat kraftmatning. 1. Anslut styrkabel 24 V till automatikenheten. 2. Anslut manöverkabel 220 V till automatikenheten. 3. Anslut kraftkabel. Varmeflade ECET-EV Se illustration C. Varmeflade kræver separat krafttilslutning. 1. Slut styrekabel 24 V til automatikenheden. 2. Slut manøvrekabel 220 V til automatikenheden. 3. Tilslut kraftkabel. Luftvarmer ECET-EV Se figur C. Luftvarmeren krever egen strømforsyning. 1. Koble 24 V styrekabel til automatikkenheten. 2. Koble 220 V manøverkabel til automatikkenheten. 3. Koble til strømkabel.

20 18 MEC Air handling with the focus on LCC Motoranslutning Vid utdragbara fläktpaket skall motorer kopplas med flexibel kabel genom dragavlastare. Kabelns längd skall vara anpassad så att fläktpaketet kan utdragas utan hinder. Motortilslutning Ved udtrækkelige ventilatorenhed skal motorer kobles med fleksibelt kabel via trækaflastere. Kablets længde skal være tilpasset, så ventilatorenheden kan udtrækkes uden hindring. Motortilkobling Ved uttrekkbare vifteløsninger skal motorene kobles til med fleksibel kabel gjennom trekkavlaster. Lengden på kabelen skal være tilpasset slik at viften kan trekkes ut uten problemer. Elanslutning av aggregat utan medlevererad styrutrustning Se Drift- och skötselanvisningar. Eltilslutning af aggregat uden medleveret kontroludstyr Se Drift- og vedligeholdelsesanvisninger. Strømtilkobling avaggregat uten medfølgende styreutrustning Se drifts- og vedlikeholdsanvisninger.

21

22 Air handling with the focus on LCC IV Produkt AB, Box 3103, Växjö, Sweden Phone: Fax: M.EC

Monteringsinstruktion (SE) Monteringsinstruktion (DK) Monteringsanvisning (NO)

Monteringsinstruktion (SE) Monteringsinstruktion (DK) Monteringsanvisning (NO) Monteringsinstruktion () Monteringsinstruktion () Monteringsanvisning () Air handling with the focus on LCC Varning! Produkterna får ej tagas i bruk förrän den maskin eller anläggning i vilken de ingår

Läs mer

Monteringsinstruktion (SE) Monteringsveiledning (NO) Monteringsanvisning (DK)

Monteringsinstruktion (SE) Monteringsveiledning (NO) Monteringsanvisning (DK) Monteringsinstruktion () Monteringsveiledning () Monteringsanvisning () Air handling with the focus on LCC Varning! Produkterna får ej tagas i bruk förrän den maskin eller anläggning i vilken de ingår

Läs mer

Monteringsinstruktion (SE) Monteringsveiledning (NO) Monteringsanvisning (DK)

Monteringsinstruktion (SE) Monteringsveiledning (NO) Monteringsanvisning (DK) Monteringsinstruktion () Monteringsveiledning () Monteringsanvisning () Air handling with the focus on LCC Varning! Produkterna får ej tagas i bruk förrän den maskin eller anläggning i vilken de ingår

Läs mer

Monteringsinstruktion (SE) Monteringsveiledning (NO) Monteringsanvisning (DA)

Monteringsinstruktion (SE) Monteringsveiledning (NO) Monteringsanvisning (DA) Monteringsinstruktion () Monteringsveiledning () Monteringsanvisning () Air handling with the focus on LCC Varning! Produkterna får ej tagas i bruk förrän den maskin eller anläggning i vilken de ingår

Läs mer

Monteringsinstruktion (SE) Assembly instructions (EN) Monteringsinstruksjon (NO)

Monteringsinstruktion (SE) Assembly instructions (EN) Monteringsinstruksjon (NO) Monteringsinstruktion () Assembly instructions () Monteringsinstruksjon () Air handling with the focus on LCC Varning! Produkterna får ej tagas i bruk förrän den maskin eller anläggning i vilken de ingår

Läs mer

Monteringsinstruktion (SE) Assembly instructions (EN) Monteringsinstruksjon (NO)

Monteringsinstruktion (SE) Assembly instructions (EN) Monteringsinstruksjon (NO) Monteringsinstruktion () Assembly instructions () Monteringsinstruksjon () Air handling with the focus on LCC Varning! Produkterna får ej tagas i bruk förrän den maskin eller anläggning i vilken de ingår

Läs mer

Monteringsinstruktion (SE) Assembly instructions (EN) Monteringsinstruksjon (NO)

Monteringsinstruktion (SE) Assembly instructions (EN) Monteringsinstruksjon (NO) Monteringsinstruktion () Assembly instructions () Monteringsinstruksjon () Air handling with the focus on LCC Varning! Produkterna får ej tagas i bruk förrän den maskin eller anläggning i vilken de ingår

Läs mer

Monteringsinstruktion (SE) Assembly instructions (EN) Monteringsanvisning (DA)

Monteringsinstruktion (SE) Assembly instructions (EN) Monteringsanvisning (DA) Monteringsinstruktion () Assembly instructions () Monteringsanvisning () Air handling with the focus on LCC Varning! Produkterna får ej tagas i bruk förrän den maskin eller anläggning i vilken de ingår

Läs mer

Montering kanaltillbehör GOLD/COMPACT

Montering kanaltillbehör GOLD/COMPACT Montering kanaltillbehör GOL/COMPACT 1. Montering kanaltillbehör 1.1 Allmänt enna instruktion behandlar montering av kanaltillbehör i kanalsystem, för mer detaljerad information som skötsel, ev. elektrisk

Läs mer

PGK. Rektangulärt kylbatteri för kallvatten

PGK. Rektangulärt kylbatteri för kallvatten Rektangulärt kylbatteri för kallvatten Document translated from English 1723911-SE 25-11-2012 A001 Innehåll 1 Produktinformation... 1 2 Mått... 1 3 Montering... 2 3.1 Montering av aggregatet... 2 3.2 Vattenanslutningar...

Läs mer

TERRASSEVARMER TERRASSVÄRMARE - PATIO heater

TERRASSEVARMER TERRASSVÄRMARE - PATIO heater GSA TERRASSEVARMER TERRASSEVARMER TERRASSVÄRMARE - PATIO heater M A N U A L 4 5 0 0 5 2 NORSK GSA N TERRASSEVARMER TEKNISKE DATA Modell PHS-20A Maks. effekt 2000W Nettilkobling 230V-50Hz Høyde 1,2-2,1m

Läs mer

PGK. Rektangulärt kylbatteri för kallvatten. Installationsinstruktioner. VIKTIGT: Läs denna instruktion innan produkten monteras.

PGK. Rektangulärt kylbatteri för kallvatten. Installationsinstruktioner. VIKTIGT: Läs denna instruktion innan produkten monteras. Rektangulärt kylbatteri för kallvatten SE VIKTIGT: Läs denna instruktion innan produkten monteras. Dimensioner 2 Montering Kanalkylare är avsedd för kallvatten som köldbärare. Den har kylbatteri med rör

Läs mer

MONTAGEANVISNING, DRIFT- OCH SKÖTSELANVISNING TILL RGS SERIEN

MONTAGEANVISNING, DRIFT- OCH SKÖTSELANVISNING TILL RGS SERIEN 2 INSTALLATION OCH MONTAGE 2.1 ALLMÄN INFORMATION 1. Aggregatserien RGS är byggd för inomhusmontage. Pga. av det isolerade höljet (50mm) kan aggregatet installeras på vinden eller i kallt uterum utan extra

Läs mer

TP 20 96-15. www.ifosanitar.com

TP 20 96-15. www.ifosanitar.com TP 20 96-15 0392983 SE Pump DK Pumpe 1670318 www.ifosanitar.com SE Montering av elpump för Ifö Solid duschkabiner. Karet Placera karet upp och ned och skruva fast den fotskruv, på vilken (glöm ej distanshylsan).

Läs mer

INSTALLATION KOMBIDEL TBLK GOLD storlek 42 52

INSTALLATION KOMBIDEL TBLK GOLD storlek 42 52 INSTALLATION KOMBIDEL TBLK GOLD storlek 42 52 1. ALLMÄNT TBLK är en kombinationsdel för värme och kyla med inspektion. Ingående funktioner: Värme: Varmvattenbatteriet är en lamellvärmeväxlare, som är tillverkad

Läs mer

Installation luftvärmare vatten, förvärme TBLF/TCLF GOLD

Installation luftvärmare vatten, förvärme TBLF/TCLF GOLD Installation luftvärmare vatten, förvärme TBLF/TCLF GOLD 1. Allmänt Luftvärmare TBLF/TCLF används till förvärmning av tilluften med varmvatten som media. TBLF/TCLF placeras i uteluftskanal. Lamellvärmeväxlare

Läs mer

SE.LPINST.101104. Dokumentets ursprungsspråk är svenska. Reservation för ändringar. www.swegon.com 1

SE.LPINST.101104. Dokumentets ursprungsspråk är svenska. Reservation för ändringar. www.swegon.com 1 INSTALLATIONSanvisning GOLD LP Dokumentets ursprungsspråk är svenska Reservation för ändringar. www.swegon.com 1 1. INSTALLATION 1.4 Montering av aggregat 1.1 Allmänt Berörd personal ska ta del av denna

Läs mer

Manual - DK Model: VHW01B15W

Manual - DK Model: VHW01B15W Manual - DK Model: VHW01B15W Læs denne vejledning grundig inden du tager dit nye produkt i brug og gem den til senere brug. Vigtige sikkerheds foranstaltninger: Læs denne vejledning grundig inden du tager

Läs mer

Insidesnät Adrenalin 244/300 cm

Insidesnät Adrenalin 244/300 cm Bruksanvisning / Bruksanvisning Insidesnät Adrenalin 244/300 cm Innsidenett Adrenalin 244/300 cm Vi rekommenderar att alltid använda säkerhetsnät och kantskydd till Rustas studsmattor. Vi anbefaler at

Läs mer

Installation elektrisk luftvärmare TBLE/TCLE GOLD/COMPACT

Installation elektrisk luftvärmare TBLE/TCLE GOLD/COMPACT Installation elektrisk luftvärmare TBLE/TCLE GOLD/COMPACT 1. Allmänt Luftvärmare TBLE/TCLE används för eftervärmning av tillluften. Luftvärmare TBLE/TCLE kan erhållas i flera effektvarianter. Elektrisk

Läs mer

ARHOLMA. 4x 1x MONTERINGSANVISNING. SE Enkeldörr med sidoparti i glas. NO Enkel dør med sideparti i glass 200945_1

ARHOLMA. 4x 1x MONTERINGSANVISNING. SE Enkeldörr med sidoparti i glas. NO Enkel dør med sideparti i glass 200945_1 ARHOLMA Enkeldörr med sidoparti i glas Enkel dør med sideparti i glass MONTERINGSANVISNING 200945_1 2x 6x 5x 3x 4x Dahl Sverige AB Box 67, 177 22 Järfälla Teknisk support: 020-583 000 Läs och gå igenom

Läs mer

Monteringsanvisning Sikkerhetsnett PRO Säkerhetsnett PRO. 4,3m. Art. 626 105 3,6m. Art. 626 115

Monteringsanvisning Sikkerhetsnett PRO Säkerhetsnett PRO. 4,3m. Art. 626 105 3,6m. Art. 626 115 Monteringsanvisning Sikkerhetsnett PRO Säkerhetsnett PRO 4,3m. Art. 626 105 3,6m. Art. 626 115 MONTERINGSDELER MONTERINGSDELAR Del nr. Beskrivelse Antall Antall til 4,3m. til 3,6m. A Stolpe, øvre del 6

Läs mer

Scangrip, som produceras i Danmark, har allt sedan 1946 varit en trotjänare för hantverkarna i Sverige.

Scangrip, som produceras i Danmark, har allt sedan 1946 varit en trotjänare för hantverkarna i Sverige. SCANGRIP Sveriges nationaltång sedan 1946. Den enda låstången som kan manövreras med en hand. Fördelen är att man alltid har en hand fri att fixera, justera eller att hålla arbetstycket med. SCANGRIP Sveriges

Läs mer

Installation elektrisk luftvärmare TBLE/TCLE GOLD/COMPACT

Installation elektrisk luftvärmare TBLE/TCLE GOLD/COMPACT Installation elektrisk luftvärmare TBLE/TCLE GOLD/COMPACT 1. Allmänt Luftvärmare TBLE/TCLE används för eftervärmning av tillluften. Luftvärmare TBLE/TCLE kan erhållas i flera effektvarianter. Elektrisk

Läs mer

Soft Step. NO: Øvelser

Soft Step. NO: Øvelser Soft Step NO: Øvelser Her får du en komplett trening av styrke, stabilitet, utholdenhet, bevegelighet, koordinasjon, kroppskontroll og en flott kroppsholdning! 1 Magemuskulatur, stabilitet i bekken og

Läs mer

Dovado Wifi Router. Quick Start Guide. The Mobile Choice for your Broadband Internet

Dovado Wifi Router. Quick Start Guide. The Mobile Choice for your Broadband Internet Dovado Wifi Router Quick Start Guide The Mobile Choice for your Broadband Internet Quick Start Guide Konfigurera din router i 5 enkla steg Med en Dovado router har du tillgång till Internet via 3Mobilt

Läs mer

ABC-Protect 60. Självverkande brandspjäll med backströmningsskydd 2014-02. Monteringsanvisning

ABC-Protect 60. Självverkande brandspjäll med backströmningsskydd 2014-02. Monteringsanvisning ABC-Protect 60 Självverkande brandspjäll med backströmningsskydd 2014-02 Monteringsanvisning Användning/Utförande... sid 1 Innan montering... sid 2 Funktionskontroll... sid 3 Kanalmontage (ABC-Protect

Läs mer

Ash filter Föravskiljare Askeutskiller

Ash filter Föravskiljare Askeutskiller 170208 manual 05-04-06 14:35 Side 1 Ash filter Föravskiljare Askeutskiller Instruction manual Bruksanvisning Bruksanvisning AF18A Varenr. 170208 170208 manual 05-04-06 14:35 Side 2 Askeutskiller AF18A

Läs mer

Fläktkonvektor EFCT EFCV 100:1. Installationsanvisning Drift och skötsel. Index. Cooling System AB

Fläktkonvektor EFCT EFCV 100:1. Installationsanvisning Drift och skötsel. Index. Cooling System AB 00: Installationsanvisning Drift och skötsel Index P Tillverkardeklartion Montage, drift och underhåll Installation Beteckningssystem 5 Elschema 6 Anslutning rör 7 Rengöring 8 Tillverkardeklaration I enlighet

Läs mer

Bruksanvisning. Art och Medicinblandare

Bruksanvisning. Art och Medicinblandare Bruksanvisning Art. 9027066 och 9027067 Medicinblandare Medicinblandare Vattentrycksdriven Beskrivning: De här medicinblandarna är vattentrycksdrivna, de behöver därför ingen ström tillkopplad. Det är

Läs mer

SANDHAMN. 1x 2x. 1x 1x MONTERINGSANVISNING. SE 3-delat duschhörn i glas. NO 3-delt dusjhjørne i glass _1

SANDHAMN. 1x 2x. 1x 1x MONTERINGSANVISNING. SE 3-delat duschhörn i glas. NO 3-delt dusjhjørne i glass _1 SANDHAMN 3-delat duschhörn i glas 3-delt dusjhjørne i glass MONTERINGSANVISNING 200945_1 2x 1x 8x 1x 1x 6x 6x 2x 1x 2x 2x 1x 1x Dahl Sverige AB Box 67, 177 22 Järfälla Teknisk support: 020-583 000 Läs

Läs mer

SOLAR PANEL / SOLFANGER

SOLAR PANEL / SOLFANGER SOLAR PANEL / SOLFANGER Type EL-NINO For oppvarming av vann til mindre basseng Installasjon og brukermanual. Les nøye før montering og bruk Feil installering og bruk kan få følger for garantien. Ikke kast

Läs mer

Leveransinformation. Godskontroll. Garanti. CE-märke. EG-försäkran. KTIFb

Leveransinformation. Godskontroll. Garanti. CE-märke. EG-försäkran. KTIFb MONTERINGSANVISNING I-LINE KTIFb ZMA03613SE 2012-12-01 Leveransinformation Godskontroll Kontrollera att antalet kolli stämmer överens med följesedeln och att emballaget och godset är oskadat. Notera eventuella

Läs mer

Elektronisk personvægt. Manual

Elektronisk personvægt. Manual Elektronisk personvægt Manual Batteri Batteri typen i vægten afhænger af produktets struktur. Find batteri typen af din vægt ifølge efterfølgende Type 1. 1x3V litium batteri (CR2032). Fjern isolations

Läs mer

Teknisk dokumentation

Teknisk dokumentation Teknisk dokumentation CombiWin Installations och underhållsanvisningar för Luftvärmeaggregat CombiWin. Beskrivning Aggregatuppbyggnad Luftvärmeaggregat CombiWin Hölje Aggregatet är uppbyggt av dubbla plåtar

Läs mer

Syftet med service är att avlägsna från batteriernas yta orenheter, som:

Syftet med service är att avlägsna från batteriernas yta orenheter, som: SERVICEANVISNINGAR Syftet med service Syftet med service är att avlägsna från batteriernas yta orenheter, som: ökar tryckfallet på luftsidan fungerar som isolering på nålytan Ökning av tryckfallet på luftsidan

Läs mer

Luftbehandlingsaggregat. Envistar Luftflöde: 0,1-3,5 m 3 /s

Luftbehandlingsaggregat. Envistar Luftflöde: 0,1-3,5 m 3 /s Luftbehandlingsaggregat Envistar Luftflöde: 0,1-3,5 m 3 /s en ny generation med LCC i fokus Ett kompakt luftbehandlingsaggregat med kyla som ett självklart tillval. Envistar-serien bygger på den kunskap

Läs mer

INSTRUKTIONSBOK Väggmonterat Elektriskt Skötbord

INSTRUKTIONSBOK Väggmonterat Elektriskt Skötbord Svenska Skötbord 334 Dok. Nr: M334 Utgåva: 5 Datum: 2015-05-19 INSTRUKTIONSBOK Väggmonterat Elektriskt Skötbord 334 Granberg Interior AB Box 6112 SE-600 06 Norrköping Monteringsupport: Tel. 011-19 77 57

Läs mer

Bruksanvisning Frånluftsaggregat FBX-XL

Bruksanvisning Frånluftsaggregat FBX-XL Bruksanvisning Frånluftsaggregat FBX-XL 1. Säkerhet 2. Aggregatuppbyggnad 3. Monteringsanvisning 4. Injustering 5. Tekniska data 6. Drift- och skötselinstruktion 7. Garantibestämmelser 2015-05-13 1. Säkerhet

Läs mer

a-collection SV Bruksanvisning Säkerhetsföreskrifter... 3 Installation... 4 Injustering av luftflöden... 5 Användning... 7 Service och garanti...

a-collection SV Bruksanvisning Säkerhetsföreskrifter... 3 Installation... 4 Injustering av luftflöden... 5 Användning... 7 Service och garanti... a-collection SV Bruksanvisning Säkerhetsföreskrifter... 3 Installation... 4 Injustering av luftflöden... 5 Användning... 7 Service och garanti... 8 991.0292.883/125542/2014-05-06 (9189) SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

Läs mer

FXR 08-15-22-30 Värmeåtervinnare

FXR 08-15-22-30 Värmeåtervinnare INSTALLATIONSANVISNING FÖR FXR 08-15-22-30 Värmeåtervinnare Exhausto AB Verkstadsgatan 13 542 33 Mariestad Tel. 0501-39 33 40 Fax 0501-39 33 41 info@exhausto.se www.exhausto.se 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1.

Läs mer

KUNSKAP, KLIMAT OCH KYLA

KUNSKAP, KLIMAT OCH KYLA KUNSKAP, KLIMAT OCH KYLA Toppanslutning sparar plats Integrerad styr Bra driftsekonomi Enkel installation Integrerad kyla Envistar succén finns nu med toppanslutning. KVALITET OCH PRESTANDA Envistar Top

Läs mer

CARE. Letvægtsrollator i aluminium, model Napoli Brugsanvisning. Lättviktsrollator i aluminium, modell Napoli Bruksanvisning

CARE. Letvægtsrollator i aluminium, model Napoli Brugsanvisning. Lättviktsrollator i aluminium, modell Napoli Bruksanvisning CARE DK SE Letvægtsrollator i aluminium, model Napoli Brugsanvisning Lättviktsrollator i aluminium, modell Napoli Bruksanvisning DK Specifikationer Mål: 690 650 (845-960) mm Sædebredde: 450 mm Sædehøjde:

Läs mer

ComfortSystem. Instruktioner för användare av Sängryggstöd. ComfortSystem vår erfarenhet din trygghet. - vår erfarenhet din trygghet

ComfortSystem. Instruktioner för användare av Sängryggstöd. ComfortSystem vår erfarenhet din trygghet. - vår erfarenhet din trygghet Instruktioner för användare av Sängryggstöd Comfortabel Sängryggstöd är ett enkelt och lättmonterat hjälpmedel för privatsängar i hemsjukvård eller liknande. Ryggstödet skall placeras på en resår- eller

Läs mer

V E N T I L A T I O N S A G G R E G A T. MK23 Serien

V E N T I L A T I O N S A G G R E G A T. MK23 Serien V E N T I L A T I O N S A G G R E G A T MK23 Serien MK23 SERIEN Ventilationsaggregat MK23 serien finns i 44 storlekar med luftflöden från1000 m3/h upp till 80.000.m3/h, < 2.500 Pa. Även specialutföranden

Läs mer

Installationsanvisning. Diskmaskiner

Installationsanvisning. Diskmaskiner Installationsanvisning Diskmaskiner MONTERING AV TRÄLUCKA - FULLINTEGRERAD OBS! Träluckan får ej täcka fläktutblåset 2 FÖLJANDE MEDFÖLJER MASKINEN 4 st distansbrickor plast (C) 4 st skruv 4,2 x 38 mm (F)

Läs mer

Spisfläkt Trinda ECe

Spisfläkt Trinda ECe Spisfläkt Trinda ECe SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Läs noga igenom denna bruksoch monteringsanvisning, i synnerhet säkerhetsföreskrifterna, innan du installerar och börjar använda produkten. Spara bruksanvisningen

Läs mer

Luftkonditionering kassettmodell split QW

Luftkonditionering kassettmodell split QW MONTERINGSANVISNINGAR Luftkonditionering kassettmodell split QW TPi Klimatimport AB www.tpiab.com info@tpiab.com INNEHÅLL 1 Val av installationsplats inomhus-/utomhusdel 2 Fritt utrymme för installation/service

Läs mer

INSTALLATIONS MANUAL. FJM & Multi-Split Luftkonditionering (Kyla och Värme) FJM NEO FORTE. MH FNEA Series MH VF1- Series 11-11-01 D99324R0 1/9

INSTALLATIONS MANUAL. FJM & Multi-Split Luftkonditionering (Kyla och Värme) FJM NEO FORTE. MH FNEA Series MH VF1- Series 11-11-01 D99324R0 1/9 INSTALLATIONS MANUAL FJM NEO FORTE MH FNEA Series MH VF1- Series FJM & Multi-Split Luftkonditionering (Kyla och Värme) 11-11-01 D99324R0 1/9 Innehåll Kontroll och utförande...3 Placering och serviceutrymme...3

Läs mer

Sparkcykel Sparkesykkel

Sparkcykel Sparkesykkel Bruksanvisning / Bruksanvisning Sparkcykel Sparkesykkel SE NO Item. No. 7550-1067, 7550-1068 SE Tack för att du valt att köpa en produkt från Rusta! Läs igenom hela bruksanvisningen innan montering och

Läs mer

MONTERINGSANVISNING BRUKSANVISNING SMART BASIC

MONTERINGSANVISNING BRUKSANVISNING SMART BASIC MONTERINGSANVISNING BRUKSANVISNING SMART BASIC VERSION 1 / 2016 SIDA 2 KOMPONENTER I PAKETET ❶ ❷ ❸ ❹ ❶ MAGNETVENTIL Danfoss magnetventil - leveres i både 1/2 og 3/4 dimensjoner. ❷ CENTRALENHET Forsyner

Läs mer

Køkkenvægt med skål. Manual

Køkkenvægt med skål. Manual Køkkenvægt med skål Manual Funktioner 1. Angiv mængde vand og mælk 2. To vægt enhedssystemer g, lb: oz konvertible 3. To volumen enhedssystemer ml, fl'oz konvertible 4. Lavt batteri / overbelastning indikation

Läs mer

Easytest Dansk/norsk vejledning Side 3-5 Svensk bruksanvisning Sida 6-8

Easytest Dansk/norsk vejledning Side 3-5 Svensk bruksanvisning Sida 6-8 Easytest Dansk/norsk vejledning Side 3-5 Svensk bruksanvisning Sida 6-8 El-nummer: 63 98 880 033 + 075 + 279 EAN-nummer: 5706445370092/177, 5703317601032 Indhold Dansk brugsanvisning... 3 Funktioner/knapper...

Läs mer

PRIMO PRIMOFRONT. 1 Primo. Monteringsinstruktion 2015-08-12. 1.1 Att tänka på. 1.2 Beskrivning av ingående komponenter

PRIMO PRIMOFRONT. 1 Primo. Monteringsinstruktion 2015-08-12. 1.1 Att tänka på. 1.2 Beskrivning av ingående komponenter Monteringsinstruktion 2015-08-12 1 Primo 1.1 Att tänka på Alla rör levereras i exakta längder enligt ritning, utom rör mot hörn som måste kapas. Slangarna i ventilpaketen är markerade med blått (kyla)

Läs mer

Manual - DK Model: 15C (VCB35B15C)

Manual - DK Model: 15C (VCB35B15C) Manual - DK Model: 15C (VCB35B15C) Læs denne vejledning grundig inden du tager dit nye produkt i brug og gem den til senere brug. Vigtige sikkerheds foranstaltninger: Læs denne vejledning grundig inden

Läs mer

Installation luftkvalitetsgivare kanal ELQZ-2-504-2 2xHxB d h=

Installation luftkvalitetsgivare kanal ELQZ-2-504-2 2xHxB d h= CIRKULÄR KANAL d = D h Ø D SE.ELQZ5042.050101 REKTANGULÄR KANAL Installation luftkvalitetsgivare kanal ELQZ-2-504-2 2xHxB d h= till GOLD H+B H B 1. Allmänt Inomhusluftens koldioxidhalt är en effektiv indikator

Läs mer

Manual - DK Model: VCB46BCE3

Manual - DK Model: VCB46BCE3 Manual - DK Model: VCB46BCE3 Læs denne vejledning grundig inden du tager dit nye produkt i brug og gem den til senere brug. Vigtige sikkerheds foranstaltninger: Læs denne vejledning grundig inden du tager

Läs mer

STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08

STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08 STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08 1 2 3 4 5 2 6 K 7 J G H J I 8 9 S R T Q 10 11 C D E, F A F J B K 3 SV SVENSKA 1 ALLMÄNT Denna symbol betyder VARNING. Personskada

Läs mer

Monteringsinstruktion (SE) Assembly instructions (EN) Monteringsanvisning (DA)

Monteringsinstruktion (SE) Assembly instructions (EN) Monteringsanvisning (DA) Monteringsinstruktion () Assembly instructions () Monteringsanvisning () Varning! Produkterna får ej tagas i bruk förrän den maskin eller anläggning i vilken de ingår överensstämmer med kraven i EGs Maskindirektiv

Läs mer

Kondensvattenrör KVR 10

Kondensvattenrör KVR 10 LEK Kondensvattenrör KVR 10 IHB 1135-2 811143 1 Svenska, Installatörshandbok - KVR 10 Allmänt Tillbehöret KVR 10 används för att på ett säkert sätt leda bort det mesta av kondensvattnet från luft/vatten-värmepumpen

Läs mer

MONTERINGSANVISNING DEPO UTMATNINGSRÄNNA

MONTERINGSANVISNING DEPO UTMATNINGSRÄNNA MONTERINGSANVISNING DEPO UTMATNINGSRÄNNA Beståndsdelar Nr Art. nr. Benämning 1. 1498 Spiral plastad Depo 2. 8143 Skruv T6SS M6 x 20 3. 1433 Anpassning axeltapp Depo 4. 1365 Axeltapp 5. 1439 Krok till spiral

Läs mer

MONTERINGSANVISNINGAR DC Inverter KFR 26,34 & 50 GW/ZBP

MONTERINGSANVISNINGAR DC Inverter KFR 26,34 & 50 GW/ZBP MONTERINGSANVISNINGAR DC Inverter KFR 26,34 & 50 GW/ZBP Tidigare utförande samt panel K Reviderad 071001 071015 Notera att drifttemperaturen inomhus (rum) måste vara mellan +18 C och 27 C. INNEHÅLL. 1.

Läs mer

INSTRUKTIONSBOK Elektriska Skötbord 336/338

INSTRUKTIONSBOK Elektriska Skötbord 336/338 Svenska Skötbord 336 / 338 Dok. Nr: M33X Utgåva: 2 Datum: 2009-01-09 INSTRUKTIONSBOK Elektriska Skötbord 336/338 336/338 Granberg Interior AB Box 6112 SE-600 06 Norrköping Monteringsupport: Tel. 011-19

Läs mer

AW Värmefläktar för värmevatten

AW Värmefläktar för värmevatten Värmefläktar för värme Värmefläktar för värme fläktarna används för permanent uppvärmning av lager, industrilokaler, verkstäder, sporthallar, butiker och liknande. Snygg design, med enkla rena former,

Läs mer

Taste illustration Tænd / sluk, vægtenhed konvertering, nulstil / tara

Taste illustration Tænd / sluk, vægtenhed konvertering, nulstil / tara Bagagevægt Manual Specifikationer 1. Nulstil / Tara 2. Lav effekt / overbelastnings indikation 3. LCD cifferhøjde: 11.3 mm (0,44") 4. Kapacitet: 50 kg / 110lb 5. Måleenhed: 50g / 0.1lb 6. Strøm: 1X3V (CR2032)

Läs mer

Monterings- och skötselanvisning för luftavfuktare TAV-15/20

Monterings- och skötselanvisning för luftavfuktare TAV-15/20 Monterings- och skötselanvisning för luftavfuktare TAV-15/20 Hjälmarödsvägen 15 277 32 Kivik Sweden Tel: 0414-41 42 60 E-post: info@kylprodukter.se www.kylprodukter.se Torkrumsavfuktare TAV-15/20 TAV-15

Läs mer

DVCompact. Tillufts-/frånluftsaggregat

DVCompact. Tillufts-/frånluftsaggregat Tillufts-/frånluftsaggregat Dokument översatt från engelska 2083831-SE 2014-02-20 A001 Innehåll 1 Intyg om överensstämmelse... 1 2 Varningar... 2 3 Produktbeskrivning... 3 3.1 Allmänt... 3 3.2 Tekniska

Läs mer

Avisoleringsverktyg/Afisoleringsværktøj

Avisoleringsverktyg/Afisoleringsværktøj Varumärket Weicon ägs av WEICON GmbH & Co. KG Münster Tyskland. Weicon avisoleringsverktyg har tillverkats i över 30 år och är ett ledande märke i Tyskland. Varemærket Weicon ejes af WEICON GmbH & Co.

Läs mer

Spårringstänger/Låseringstænger

Spårringstänger/Låseringstænger Spårringstång/Låseringstang Spårringstänger, skaltänger och kabelverktyg är tillverkade i fjäderstål vilket innebär en oöverträffad hållbarhet. Det är särskilt viktigt när det gäller spetsarna på spårringstängerna.

Läs mer

N - 5282 LONEVÅG. Telefon: 56 19 31 00 Telefaks: 56 19 31 19 E-post: lobas@lobas

N - 5282 LONEVÅG. Telefon: 56 19 31 00 Telefaks: 56 19 31 19 E-post: lobas@lobas B asic: Typegodkjenn. nr. 30/11 og 32/11 Fir manavn 391101 Takbrosystem TBS Takbryggsystem TBS LONEVÅG BESLAGFABRIKK AS TA-4-05-22 01.03.2013 R5 Fir manavn m/adressefelt N - 5282 LONEVÅG Telefon: 56 19

Läs mer

KCC Vinkylare 370 Drift & skötselinstruktion

KCC Vinkylare 370 Drift & skötselinstruktion KCC Vinkylare 370 Drift & skötselinstruktion Läs igenom instruktionen noga innan aggregatet tas i bruk! Förord Instruktionen är universell för flera producerade vinkylaremodeller, utseende och illustrationer

Läs mer

Montage, drift och underhåll TX 35A

Montage, drift och underhåll TX 35A Montage, drift och underhåll TX 35A Rev.04 april 2013 Side 1 af 18 1.0.0 Innehåll 1.0.0 INNEHÅLL... 2 2.0.0 ILLUSTRATIONER... 2 3.0.0 ALLMÄN INFORMATION... 3 3.1.0 FÖRORD... 3 3.2.0 ANVÄNDNINGSOMRÅDEN...

Läs mer

INSTALLATIONS- och DRIFTSANVISNING FEEDO

INSTALLATIONS- och DRIFTSANVISNING FEEDO INSTALLATIONS- och DRIFTSANVISNING FEEDO Beståndsdelar Feedo och Feedo HZ består av olika delar som kan kombineras till en pelletstransportör utformad enligt önskemål. Begränsningar Feedo (1 motor): -

Läs mer

Belysning uppgraderingssats S 3004 / S 3004 P / S 5004 / S 5004 E / S 5004 E NL. Bruksanvisning Monteringsanvisning Skall medföras i fordonet!

Belysning uppgraderingssats S 3004 / S 3004 P / S 5004 / S 5004 E / S 5004 E NL. Bruksanvisning Monteringsanvisning Skall medföras i fordonet! Belysning uppgraderingssats S 00 / S 00 P / S 00 / S 00 E / S 00 E NL Bruksanvisning Monteringsanvisning Skall medföras i fordonet! Belysning uppgraderingssats S 00 / S 00 P / S 00 / S 00 E / S 00 E NL

Läs mer

TORNADO RIRS VÄRMEÅTERVINNINGSSYSTEM MED ROTERANDE VÄRMEVÄ XL ARE

TORNADO RIRS VÄRMEÅTERVINNINGSSYSTEM MED ROTERANDE VÄRMEVÄ XL ARE BÄTTE INOMHUSMILJÖ TONADO IS VÄMEÅTEVINNINGSSYSTEM MED OTEANDE VÄMEVÄ XL AE Anslutning i topp eller sida AC eller EC motorer oterande värmeväxlare Temperaturverkningsgrad upp till 80% IS Nya uppdaterade

Läs mer

ÖLAND AB 046 121670 www.oeland.se

ÖLAND AB 046 121670 www.oeland.se Halvrunda Floormaster DVHA Floormaster DVHA är halvrunda tilluftsdon avsedda för placering vid vägg på golv. Donen är utvecklade för deplacerande luftföring enligt Floormastersystemet som ger god luftkomfort

Läs mer

Luftvärmare, värmevatten, röranslutning

Luftvärmare, värmevatten, röranslutning EQEE Luftvärmare för värmevatten EQCE Luftvärmare för värmevatten EQEG Luftvärmare, frostskydd Anslutning av batteri Anslutning till rörsystemet skall göras av rörentreprenör. Lamellvärmeväxlaren skall

Läs mer

Sida 1. Montageanvisningar Elektroanslutningar Drift- och skötselanvisningar Klimataggregat KG/KGW. Hopmontering av funktionsdelar... 3 Värmare...

Sida 1. Montageanvisningar Elektroanslutningar Drift- och skötselanvisningar Klimataggregat KG/KGW. Hopmontering av funktionsdelar... 3 Värmare... Sida 1 Montageanvisningar Elektroanslutningar Drift- och skötselanvisningar Klimataggregat KG/KGW Leverans/Transport....2 Drift Montageanvisningar Fläktdel.....9 Hopmontering av funktionsdelar...... 3

Läs mer

Nordpeis brannmurselementer/ strålningsskydd 30mm

Nordpeis brannmurselementer/ strålningsskydd 30mm Nordpeis brannmurselementer/ strålningsskydd 30mm NO Monteringsanvisning 2 SE Installation- och bruksanvisning 3 GB User manual 4 Produkt nr: HP-NEW01-010/ HP-NEW01-120 Sintef nr: 120-0236 Sist oppdatert:

Läs mer

ANVÄNDARMANUAL SESAM 800 KONFIGURERBAR 947422-000 -A0

ANVÄNDARMANUAL SESAM 800 KONFIGURERBAR 947422-000 -A0 ANVÄNDARMANUAL SESAM 800 KONFIGURERBAR 947422-000 -A0 Innehållsförteckning 1 Introduktion 3 2 Omfattning 3 3 Teknisk specifikation 4 4 Kort beskrivning av systemet 5 4.1 Mottagare 5 4.2 Sändare 5 5 Beskrivning

Läs mer

1 / 8 SUNDA ALLIANCE 2 / 8 S INSTALLATION Spisfläkt Sunda Alliance är avsedd för montering under, infälld eller mellan skåp. Fläkten har transformator för reglering av centralfläkt samt möjligheter till

Läs mer

Montage- och bruksanvisning. Pallställ

Montage- och bruksanvisning. Pallställ Montage- oc bruksanvisning Pallställ Inför montaget. Detaljer om den byggnad, oc den miljö, där lagerssystemet ska användas. Däribland egenskaper os det golv som ska användas som fundament för lagerinredningen

Läs mer

KCC Fönsteraggregat MWD-07 MWD-09 MWD-12 MWD-16. Drift och skötselmanual

KCC Fönsteraggregat MWD-07 MWD-09 MWD-12 MWD-16. Drift och skötselmanual KCC Fönsteraggregat MWD-07 MWD-09 MWD-12 MWD-16 Drift och skötselmanual Installation OBS! aggregatet skall endast installeras av kunniga personer. Placering Placera inte vid/i: - salthaltig omgivning tex

Läs mer

Ifö Concert II. Monteringsanvisning... Sid. 2-11 Monteringsanvisning... Sid. 13-23. Vannlås. Vattenlås 95-09. www.ifosanitar.com

Ifö Concert II. Monteringsanvisning... Sid. 2-11 Monteringsanvisning... Sid. 13-23. Vannlås. Vattenlås 95-09. www.ifosanitar.com Ifö Concert II 95-09 SE Vattenlås NO Vannlås 8888003 www.ifosanitar.com SE NO Monteringsanvisning... Sid. 2-11 Monteringsanvisning... Sid. 13-23 Monteringsanvisning - CONCERT II - Vattenlås för dubbellådor

Läs mer

Brand-/brandgasspjäll EKO-JBL

Brand-/brandgasspjäll EKO-JBL Brand-/brandgasspjäll - Beskrivning Brand-/brandgasspjäll - är ett typgodkänt spjäll avsett för brandsektionering eller som skydd mot spridning av brand och brandgas i ventilationsanläggningar. Spjället

Läs mer

X2-serien Kylmedelkylare och luftkylda kondensorer www.aia.se

X2-serien Kylmedelkylare och luftkylda kondensorer www.aia.se www.aia.se 61375 Användarmanual 1 Innehållsförteckning Sida Inledning 3 Allmänt 3 Garanti och reklamation 4 Mottagning 4 Beskrivning av produkten 5 Lyft 6 Förvaring 8 Placering 8 Installation 10 Underhåll

Läs mer

WISE Apartment TM. Montering - Injustering - Skötsel. Swegon Home Solutions. www.swegon.com

WISE Apartment TM. Montering - Injustering - Skötsel. Swegon Home Solutions. www.swegon.com Swegon Home Solutions WISE Apartment TM Avgränsning Denna anvisning innehåller: Produktöversikt av WISE Apartment Håltagningsanvisningar Monteringsanvisningar Underhåll Kontroll och rengöring Måttskisser

Läs mer

HN mange års pålidelig og problemfri brug. Før Stramning brug af møtrikker / bolte / hjul.

HN mange års pålidelig og problemfri brug. Før Stramning brug af møtrikker / bolte / hjul. INTRODUKTION Diverse Tak Hvis fordi dette du produkt valgte vil at købe blive givet denne væk pedaltræner. eller solgt, Produktet er det vigtigt er lavet at tjekke af de alle bedste tilgængelige produktdele

Läs mer

PK-I-R EI90 / EI120 / EI90S / EI120S Cirkulärt brand/brandgasspjäll & PK-I-S EI90 / EI90S Rektangulärt brand/brandgasspjäll

PK-I-R EI90 / EI120 / EI90S / EI120S Cirkulärt brand/brandgasspjäll & PK-I-S EI90 / EI90S Rektangulärt brand/brandgasspjäll PK-I-R EI90 / EI120 / EI90S / EI120S Cirkulärt brand/brandgasspjäll & PK-I-S EI90 / EI90S Rektangulärt brand/brandgasspjäll SE Anvisningar för installation samt drift och skötsel 1 Introduktion Anvisningarna

Läs mer

SLIMLIFT 6250. Väggmonterad Bänklyftare GRANBERG

SLIMLIFT 6250. Väggmonterad Bänklyftare GRANBERG SLIMLIFT 6250 Väggmonterad Bänklyftare GRANBERG Slimlift 6250 Väggmonterad Bänklyftare SLIMLIFT 6250 är en väggmonterad bänklyftare med stor flexibilitet för anpassning till olika behov. Utrustningen i

Läs mer

SÖ 2003: 36. Avtale mellom Kongeriket Sverige og Kongeriket Norge om forenklet behandling

SÖ 2003: 36. Avtale mellom Kongeriket Sverige og Kongeriket Norge om forenklet behandling Nr 36 Avtal med Norge om enklare förfarande och kortare frister vid tillämpningen av rådets förordning (EG) nr 343/2003 av den 18 februari 2003 om kriterier och mekanismer för att avgöra vilken medlemsstat

Läs mer

Åbn batteridækslet i bunden af vægten:

Åbn batteridækslet i bunden af vægten: Køkkenvægt Manual Funktioner 1. Angiv mængde vand og mælk 2. To vægt enhedssystemer g, lb: oz konvertible 3. To volumen enhedssystemer ml, fl'oz konvertible 4. Lavt batteri / overbelastning indikation

Läs mer

MONTERINGSANVISNING. System Rada Sense

MONTERINGSANVISNING. System Rada Sense Rada duschhuvud Rada Sense Dusch sensor Rada Sense Dusch-dusch sensor INNEHÅLL Monteringsanvisning... 2 1. Viktig information... 2 2. Rörinstallation... 2 3. Blandarlådan... 3 4. Transformator... 4 5.

Läs mer

Spiskåpa /b. SV Bruksanvisning

Spiskåpa /b. SV Bruksanvisning Spiskåpa 382 10/b SV Bruksanvisning Säkerhetsföreskrifter... 3 Installation... 4 Injustering av luftflöden... 6 Användning... 7 Service och garanti... 8 /126205/2016-04-05 (20464) SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

Läs mer

,167$//$7,2160$18$/ $,5:(// 7<3 ++)

,167$//$7,2160$18$/ $,5:(// 7<3 ++) 2015-01-28 1/5 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Läs följande Säkerhetsföreskrifter före installation. Anm: Läs den här manualen noga innan du använder enheten. Manualen används som referens och tekniska data kan

Läs mer

Montering och injustering UV SAFE

Montering och injustering UV SAFE Montering och injustering UV SAFE UV SAFE är vårt patenterade filtreringssystem för eliminering av fett och reducering av lukt från storkök. Systemet uppfyller högsta tänkbara säkerhetskrav. Luftkyld elektronik

Läs mer

Rumsaggregat RoomMaster ABR-2. Monteringsanvisning

Rumsaggregat RoomMaster ABR-2. Monteringsanvisning Rumsaggregat RoomMaster ABR-2 Monteringsanvisning Innehåll Allmänt Information om säkerhet... 3 Allmänt... 4 Specifikation... 4 Tillbehör... 4 Mått och vikt... 4 Leverans och transport... 5 Delning av

Läs mer

Installation av styrenhet och motor för vädringslucka

Installation av styrenhet och motor för vädringslucka Installation av styrenhet och motor för vädringslucka Art.nr: 000510SE Rev.006, 1(7) Innehållsförteckning 1. Planera... 3 2. Demontering av handtag och mothåll... 3 3. Montera täckpluggar.... 3 4. Borra

Läs mer

Manual Elstyrning EL110

Manual Elstyrning EL110 Manual Elstyrning EL110-1 drift Läs noga igenom manualen innan arbetet påbörjas! Titel Reg. Nr Sist sparad Rev. Nr Sidor EL110_rev1 100-110 2008-06-10 1 16 1 Innehållsförteckning 1 Tillverkardeklaration

Läs mer

Spiskåpa 392 10. SV...3 Installation...3 Bruksanvisning...7

Spiskåpa 392 10. SV...3 Installation...3 Bruksanvisning...7 Spiskåpa 392 10 SV...3 Installation...3 Bruksanvisning...7 125621/2013-01-07 (1833) INSTALLATION Spiskåpa 392 10 är avsedd för montering infälld i skåp. Spiskåpan är försedd med motordrivet spjäll, halogenlampor

Läs mer