Integration i Landsbygdsföretagande. Slutrapport

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Integration i Landsbygdsföretagande. Slutrapport"

Transkript

1 Integration i Landsbygdsföretagande Slutrapport Mariama Elyadini

2 Innehåll Sammanfattning... 4 Inledning... 5 Bakgrund... 5 Syfte... 5 Projekttid och finansiärer... 5 Aktörer... 6 Projektgrupp... 6 Samarbetspartners... 6 Styrgrupp... 7 Mål ) Mål Kompetens... 7 Aktivitet... 7 Styrkor... 7 Svårigheter... 8 Långsiktig effekt ) Mål Integration... 8 Aktivitet... 8 Styrkor... 8 Svårigheter... 9 Långsiktig effekt ) Mål Förankring... 9 Aktivitet... 9 Styrkor... 9 Svårigheter... 9 Långsiktig effekt ) Mål Rekrytering till landsbygden Aktivitet Styrkor Svårigheter Långsiktig effekt ) Mål Modell Vad är integration? Möteplats Resultat (Modellen presenteras separat) Styrkor

3 Svårigheter Beskrivning av projektets arbetsprocess Rekrytering av deltagare Information och kartläggning Samordning och utvärdering Teori Studiebesök Praktik/arbetsplats Avslut Vad som behöver utvecklas i ledningsfunktionen Resultat Attityder/Opinion Kompetensutveckling Landsbygdskunskap (Grön näring) Studiebesök Praktik Arbetstillfällen Matchning av arbetskraft Årstidsfaktorer Språk Allmänna kommunikationer Försäkringar Arbetsmiljölagen Personalutrymmen Arbetskläder och säkerhetsutrustning Handledning på plats Utbildning och yrkeskompetens Kulturkrockar Samarbeten Slutsats Reflektioner/nya frågor

4 Sammanfattning -Landsbygden kan bli nyckel till nya svenskars framtida möjlighet på arbetsmarknad Problemet med pensionsavgångar och rekrytering till företagande på den svenska landsbygden är en angelägen fråga och projektet har hittat en väg att tillgodose nysvenskars behov av praktik/jobb samt landsbygdens behov av arbetskraft. Ett samarbete med myndigheter, organisationer och företag har gett ett stort kontaktnät kring företagande inom den gröna näringen. Genom information om anställningsbidrag, anpassning av arbetsuppgifter och tider efter arbetsgivarnas och deltagarnas behov, har projektet skapat 22 praktikplatser och 40% av deltagarna har fått anställning. Detta var ett direkt resultat av personliga möten mellan projektledaren och arbetsgivare. En deltagare har startat eget utanför den gröna näringen och en annan håller på att starta eget inom den gröna näringen. Företagen som erbjudit praktikplatser och tagit emot studiebesök har blivit medvetna om vilken resurs som de nya svenskarna är för landsbygdens utveckling. Tillgången till praktik- och arbetsplatser begränsades dock då de allmänna kommunikationerna inte trafikerade alla delar av landsbygden och de flesta i målgruppen saknade körkort och bil. Ett boende på landsbygden var inget alternativ då deltagarnas ekonomi inte tillät hus- eller gårdsköp. Avsaknaden av erfarenheter från svensk landsbygd och landsbygdsnäring varit ett hinder för att deltagarna skulle våga starta egna verksamheter inom den Gröna Näringen. Projektet har arbetat med kompetenshöjning genom att varva teori med praktik. Deltagarna har utökat sitt ordförråd inom den gröna näringen och motivationen att utveckla sina kunskaper i svenska språket väcktes. De har även fått en bild av hur ett modernt, svenskt lantbruk drivs. Viktiga framgångsfaktorer har varit ett tydligt mål, att hitta passande praktik och arbetstillfällen för deltagarna, samt ett lösningsfokuserat arbetssätt. Alla aktiviteter har genomsyrats av grundvärderingen att människan är i fokus och projektet har strävat efter att hitta långsiktiga lösningar med hänsyn till varje individs förutsättningar och livssituation. Arbetet med de mjuka värdena, kortade vägen till en hållbar lösning av försörjning och integrering då det blev rätt från början. Det finns ett behov av en mötesplats för nysvenskar och landsbygden då några aktörer är intresserade av ett fortsatt samarbete med projektet angående integrationsfrågor inom den gröna näringen, t ex sfi. (svenska för invandrare). 4

5 Inledning Projektledare har genom sitt arbete i ett invandrartätt bostadsområde sett familjer splittras när barnen lär sig språket och växer in i det svenska samhället medan deras föräldrar lever kvar i sitt hemlands kultur, isolerade från samhället. En viktig väg in i samhället är ett arbete. Ann-Helene Fernberg verksamhetschef på NBV har ett gott samarbete med olika invandrargrupper och har därigenom sett de svårigheter som finns för att komma in på arbetsmarknaden. Tillsammans ville vi med detta projekt verka för en reell integration i arbetslivet inom de gröna näringarna då många nya svenskar har kunskaper och yrkesutbildningar med sig som skulle kunna utvecklas till en yrkeskompetens med stöd av praktik och utbildning. Rapporten visar hur projektet har arbetat för att skapa en mötesplats där landsbygdens och nysvenskarnas behov möts. Rapporten redovisar projektets aktörer samt mål - uppfyllelse, styrkor, svagheter och en utvärdering. Därefter beskrivs projektets arbetsprocess och förslag på åtgärder för en lyckad integration på landsbygden. Rapporten avslutas med reflektioner över nya frågor som väckts under projektets gång. Tack alla samarbetspartners och arbetsgivare för ert stöd och engagemang. Tack till alla fantastiska projektdeltagare som delat med sig av sina erfarenheter och öppet framfört sina åsikter. Bakgrund Många företagare på landsbygden går i pension under de kommande åren. Inom hantverk, lantbruk och övrigt landsbygdsföretagande finns företag som har svårt att hitta någon som kan ta över driften av gården när ägarna närmar sig pension. Likaså kan det inom befintliga företag på landsbygden finnas möjligheter till dels bisysslor kopplade till mark/skog och jordbruk, dels förädling av produkter och tjänster. Sverige är ett land med en låg andel utrikesfödda verksamma inom jordbruket. De nyanlända placeras vanligtvis i större orter och den information de får om boende och arbete på landsbygden är undermålig. Idag finns inga tydliga kanaler för hur man ska ta tillvara de kunskaper och erfarenheter som de nya svenskarna har inom den Gröna näringen. Projektet bygger på en förstudie där behoven hos landsbygdsföretagaren och behoven hos varje individ definierades då det är viktigt att matchningen mellan berörda parter fungerar. Syfte Ta tillvara den kompetens och de erfarenheter som nya svenskar har inom de areella näringarna samt att genom praktik och utbildning öka anställbarheten/eget företagande. Projekttid och finansiärer Projektet genomfördes t.o.m och finansierades av Regionförbundet Östsam och Länsstyrelsen i Östergötland. 5

6 Aktörer Projektet har initierats av NBV Östergötland (Nykterhetsrörelsens Bildningsverksamhet). Utöver deltagarna i projektgruppen, styrgruppen och samarbetspartners, har projektet anställt en kursledare, Birgitta Andersson. Birgitta har lett studierna som arrangerats av NBV. Projektgrupp Projektansvarig och projektsamordnare Ann-Helene Fernberg, Verksamhetschef NBV Tel: eller Mail: Projektledare Delprojektledare Mariama El Yadini, kontrakterad av NBV Tel: Mail: Carin Sellgren, verksamhetsutvecklare NBV Delprojektledare t.o.m ?? Samarbetspartners Arbetsförmedlingen Kinda Håkan Karlsson Styrgrupp Gunvor Karlsson Rekrytering av deltagare Arbetsförmedlingen Linköping Peter Holmsten Styrgrupp Ann Fröberg Rekrytering av deltagare Utbildningar Flyktingsamordning i Kinda Erik Björklund Styrgrupp IFS/Almi Faruk Muhic Info om att Starta eget Olga Krouchinskaia Jobb och kunskapstorget Karin Lindgren Styrgrupp Karin Granath Rekrytering av deltagare Lantbrukarnas Riksförbund Peter Borring Styrgrupp Nätverkskontakter NBV Ann-Helene Fernberg Styrgrupp Arbetstidsprojektansvarig Ekonomi NuLink-idéer för tillväxt Michael Nydén Kontakter Utbildningssamordnare Nyföretagarcentrum Linköping Catarina Tillman Rådgivning Vretagymnasiet Åsa Rytthammar Utbildning traktorkörkort Vuxenutbildning Lena Tuffin Yrkesutbildning Växtkraft Kinda Roland Frithiofsson Styrgrupp Nätverkskontakter Hushållningssällkapet Christina Enudd Nordström Styrgrupp Nätverkskontakter. 6

7 Styrgrupp Styrgruppen leddes av Ann-Helene Fernberg. Medlemmar i styrgruppen var: Arbetsförmedlingen Linköping Peter Holmsten Regionschef Arbetsförmedlingen Linköping Ann Fröberg Arbetsförmedlare Arbetsförmedlingen Kisa Håkan Karlsson Sektionschef Jobb och kunskapstorget Karin Lindgren Enhetschef Kinda Kommun Erik Björklund Flyktningssamordnare Lantbrukarnas Riksförbund Peter Borring Ordförande/representant NBV Ann-Helene Fernberg Verksamhetsschef NBV Mariama El Yadini Projektledare Länsstyrelsen Pontus Karlbom Integrationssamordnare Hushållningssällskapet Christina Enudd Nordström Projektledare Växtkraft Kinda Roland Frithiofsson Ansvarig Östsam Catherine Szabó Samordnare Mål I projektplanen ingår fem mål och målen redovisas nedan var för sig. 1) Mål Kompetens Att erbjuda nya svenskar individanpassad kompetenshöjning och praktik inom näringslivsinriktad verksamhet t.ex. jord-, skogsbruk och företagande Aktivitet Skapat ett nätverk av arbetsgivare på landsbygden som är villiga att ta emot praktikanter Skapat ett nätverk av verksamheter som arbetar med, eller är villiga att utveckla, utbildningar inom den gröna näringen Efter praktiken utvärderat vilken kompetens som deltagaren behöver komplettera med för att bli konkurrenskraftiga inom landsbygdsnäringen Teorigenomgångar med deltagarna, bland annat svenska utryck och termer/redskap specifika för jord- och skogsbruk Studiebesök. Deltagarna fick uppleva den svenska landsbygden, fick information om verksamheter samt hur företagen startat Praktik för deltagarna Styrkor Projektets arbetsmetod att boka tid för personliga besök hos arbetsgivarna. Detta har sparat på arbetsgivarnas tid och projektet har på plats fått bilda sig en uppfattning av verksamheten Deltagarna har snabbt kommit ut på praktik Lyhördhet. Projektet har lagt ned mycket tid på att lära känna deltagarna samt lyssnat på arbetsgivarnas behov Fokus på den enskilda människans situation motiverade projektet att hitta hållbara, långsiktiga helhetslösningar. 7

8 Svårigheter Allmänna kommunikationer saknades till vissa delar av landsbygden Det saknades kortare yrkesutbildningar på lätt svenska För att kunna söka till utbildningar krävdes kunskaper i svenska på minst sfinivå SAS Kravet på språkkunskaper hos praktikanterna varierade mellan olika arbetsgivare. Pga detta ansågs kunskaperna i svenska språket hos vissa deltagare vara för låga Deltagarnas CV innehöll yrkestitlar som saknade motsvarighet i Sverige eller inte överensstämde med den svenska definitionen. CV behövde även kompletteras med erfarenheter som deltagaren inte trodde var meriterande i Sverige då det inte värderats i hemlandet, t ex erfarenheter från djurhållning Arbetsgivarna måste vara medvetna om och acceptera/ta hänsyn till: o Tid. Tolerans och vilja att hjälpa nysvenskar med integrering. En praktikplats är mer än insyn i arbetsuppgifter, det är även en insyn i svensk kultur o Mjukstart. Kan vara länge sedan nysvenskar arbetat så kropp och själ måste få tid att vakna Långsiktig effekt Praktikplatser kan snabbt erbjudas och nysvenskarnas kompetenser verifieras, valideras mot svenska definitioner och dokumenteras på ett adekvat sätt. Ökad möjlighet till praktik hos nya svenskar inom den gröna näringen när det finns etablerade kontakter med arbetsplatser som har erfarenhet och kompetens att erbjuda för individen utvecklande praktikperioder. 2) Mål Integration Att minst deltagare ska komma i arbete, utbildning eller eget företagande. Och att vi räknar med ett 35-tal deltagare totalt. Allt med syfte att dels bidra till effektiv integrering i samhället dels stödja utveckling av landsbygden Aktivitet Språkutveckling. Kursledaren uppmuntrade till diskussioner inom gruppen där deltagarna berättade utifrån sina egna erfarenheter Samhällsinformation. o Arbetsmarknaden o Företags former Studiebesök. Deltagarna fick träffa och presentera sig för arbetsgivarna samt gavs möjlighet att få en bild av arbetsplatsen. Styrkor Arbetsgivarnas positiva inställning till att öka mångfalden på landsbygden Mod. Projektledaren vågade ta diskussioner om fördomar, både hos svenskar och nysvenskar Projektledarens egen bakgrund som utlandsfödd tillförde projektet en förståelse för nysvenskars situation och om kulturskillnader. Tydlighet och coaching. Projektet fokuserade på deltagare med intresse av arbete på landsbygden och som accepterade arbetsgivarens krav på personliga egenskaper Språkkunskaper hos projektledaren. Tid har sparats då kommunikation kunnat ske utan tolk på engelska, franska och arabiska NBV är inte en myndighet. Det fanns en misstänksamhet mot myndighetspersoner. Projektets fokus på individens livssituation. 8

9 Svårigheter Deltagarna saknade tillräckligt med erfarenheter från hur landsbygdsnäringar fungerar under svenska förhållanden för att kunna starta eget Arbetsförmedlingens rutiner. Handläggarna bytte deltagare och överlämningen tog ibland tid. Deltagarnas förtroende för myndigheter. Pga dåliga erfarenheter av myndigheter från sitt hemland och bristande kunskaper kring svenska lagar och regler, tordes inte deltagarna ställa de frågor som de ville ha svar på direkt till myndighetspersonerna utan de vände sig till släkt och kompisar som gav sina tolkningar av spelreglerna. Detta gav många gånger en felaktig bild av verkligheten som togs för en sanning. Moraliskt stöd till arbetsgivare. Företagare som aldrig haft anställda hade många frågor och ville personligen diskutera dessa frågor med Arbetsförmedlingen då de var angelägna om att göra rätt från början. Avgörande för möjligheter till en genomförbar utvecklingsplan påverkades av individens erfarenheter och attityd: o Vilja ta del av den svenska kulturen och bli en del av samhället. Här utmanades bl a synen på samhällsstruktur och invanda könsroller. Motivation att utveckla sina kunskaper i det svenska språket o Har redan haft praktikplatser som inte gett något jobb. Accepterar därför inte fler praktikplatser utan var enbart intresserade av anställning Långsiktig effekt Nysvenskar kan snabbare bli en del av samhället när de blir medvetna om spelreglerna och ser möjligheterna till utbildning och jobb 3) Mål Förankring Att påverka attityder kring mångfald och landsbygdsnäringar och att skapa nytänkande, innovationer som bidrar till landsbygdsutveckling Aktivitet Projektet visade företag på möjligheterna till anställning av nysvenskar: o Informerade arbetsgivare om anställningsbidrag(nystartsjobb och Instegsjobb) och om deltagarnas erfarenheter och kompetenser o Informerade nysvenskar om möjligheterna att arbeta och bo på landsbygden o Informerade politiker och tjänstemän om projektet Styrkor Stödet från arbetsgivare och organisationer/myndigheter har varit positivt och de har villigt delat med sig av sina kontaktnät Projektledarens utländska bakgrund, engagemang och tydlighet gav trovärdighet i diskussionen med nysvenskar Svårigheter Projektet har inte haft några svårigheter i arbetet med detta mål Långsiktig effekt Företagarna ser nya möjligheter, genom att aktivt bidra med praktikplats och handledning vilket ökar tillgången till anpassad kompetens och arbetskraft samt de egna referensramarna vidgas genom nysvenskarnas erfarenheter från sina hemländer. 9

10 4) Mål Rekrytering till landsbygden Att skapa möjligheter för hela familjer såväl som för ensamkommande till inkomst och boende på landsbygden Aktivitet Projektledaren har förhört sig om lantbrukarnas inställning till möjligheter för nysvenska familjer att hyra ut tomma hus som står på deras mark Projektledaren har förhört sig om lantbrukarnas egna idéer på hur transport kan lösas Projektledare diskuterade möjligheten att ersätta utländsk arbetskraft med nysvenskar, några i taget, och låta hela familjer flytta Informerade företagen om nysvenskarnas förutsättningar och behov för att leva och bo på landsbygden Styrkor Arbetsgivarnas var öppna för lösningsförslag, samarbetade gärna och var även villiga att göra egna investeringar för att lösa problemet med bristen på arbetskraft Intresset hos nysvenskarna att bosätta sig på en enslig gård var tveksamt men det fanns intresse av att veckopendla till ett arbete och att bosätta sig på en mindre ort Svårigheter Nysvenskarna hade varken körkort eller bil och var därför beroende av allmänna kommunikationer Det saknades bostäder på landsbygden. Deltagarnas ekonomi tillät inte hus- eller gårdsköp. Deltagarna saknade information och ekonomiska möjligheter till arrenden Långsiktig effekt Landsbygden, mindre orter, återbefolkas och när tillgång på kompetens och arbetskraft ökar, öka förutsättningarna för att öka landsbygdföretagandet. 5) Mål Modell Att generera en användbar metod, som styrgruppen aktivt kan verka för implementering i den ordinarie verksamheten Vad är integration? Enligt projektet betyder integration att vara en del av en helhet, och att känna trygghet i detta. Enligt projektet behövs följande fokus för att uppnå integration: Att tala svenska Kunskap om den svenska koden, dvs oskrivna regler i vardagen och på arbetet. (attityder och beteende) Har en yrkeskompetens/identitet Har kunskap om rättigheter och skyldigheter i samhället samt spelregler t ex på arbetsmarknaden. Konkurrenskraft 10

11 Möteplats Mötesplatsen är en bro mellan landsbygden och nya svenskar som har intresse, erfarenhet och kunskaper inom gröna näringen. Den ska arbeta aktivt för att möta behoven hos den konkurrenskraftiga nysvensken och arbetsgivarna för att få till stånd en praktikplats/läroplats eller en anställning. Resultat (Modellen presenteras separat) Styrkor Modellen är generell med avseende på bransch och målgrupp. Svårigheter Modellen innehåller tvärgående processer och samarbete över myndighetsgränser behöver förbättras. Beskrivning av projektets arbetsprocess Processen beskriver deltagarnas väg genom projektet. Avtal skrevs med Arbetsförmedlingen och Jobb och kunskapstorget om att deltagaren under max 6 månader hade rätt till projektets tjänster. 11

12 Rekrytering av deltagare Deltagarna rekryterades kontinuerligt från Arbetsförmedlingen, Jobb och kunskapstorget, Elsa Brändströms skola samt Medborgarskolan genom att kursledaren och projektledaren var ute och informerade om möjligheter till arbete på landsbygden. Deltagarna i Kisa var en homogen grupp från Somalia med likartade behov av fortbildning så deltagarna splittrades inte utan följdes åt som en grupp. Övriga deltagare bildade ingen homogen grupp utan det var stora individuella skillnader med avseende på: Språkkunskaper Formell utbildning Kunskap om det svenska samhället och arbetsmarknad Kunskaper om den svenska landsbygden och den Gröna Näringen Projektledaren var tidigt i processen tydlig med vilka kriterier som krävdes för att få delta i projektet: Tillräckliga kunskaper i svenska för att kunna kommunicera på svenska Ha fysiska förutsättningar för att kunna utföra kroppsarbete 12

13 Ett intresse av den gröna näringen Accepterade att gå ut på praktik, då projektet ville vara säker på att utbildning och de personliga egenskaperna kunde matchas mot arbetsgivarnas krav Vara beredd på att få pendla till arbetsplatsen Information och kartläggning Projektet tog emot nysvenskar som uttryckt ett intresse av att verka inom den Gröna Näringen. Projektledaren intervjuade och kartlade personens kompetenser, både teoretiska och praktiska, intresseområde inom den Gröna Näringen samt kunskapsnivå i det svenska språket. Tillsammans skrev de ner en individuell handlingsplan med de insatser som projektet kan bidra med för att öka deltagarens konkurrenskraft. Behovet av utbildning/vägvisning varierade mycket pga att deltagarna inte var en homogen grupp. Under intervjun samtalade de även om deltagarens familjesituation för att utreda om deltagaren behövde hjälp med några praktiska frågor. Samordning och utvärdering Deltagarna deltog endast i de teoretiska genomgångar där de saknade kunskaper och utöver den teoretisk undervisning gjorde deltagarna studiebesök hos företag på landsbygden för att skapa kontakter och öka deltagarnas kunskaper om företagande. När deltagaren fått baskunskaper om den svenska landsbygden och företagande, gjordes en utvärdering där deltagaren tog ställning till om han/hon ville fortsätta inom den Gröna Näringen. Beroende på intresse fördjupades de teoretiska kunskaperna inom vald inriktning och projektet sökte upp arbetsgivare för att hitta praktik/lärlingsplats eller en anställning. Under hela processen höll projektledaren kontakt med deltagarna och arbetsgivarna för att försäkra sig om att de kände sig trygga med situationen. De deltagare som ville skaffa en yrkesutbildning eller starta eget fick hjälp med kontakter. Teori Studier har skett i cirkelform. Vid träffarna har vi haft information med hjälp av bilder och diskussioner då vi har jämfört svenska förhållanden med deltagarnas hemländer. Inför studiebesöken hade vi haft information som rörde gården, arbetsplatsen eller platsen som vi skulle besöka. Efter studiebesöket hade vi en uppföljning med en diskussion. Projektet har haft problem med att hitta material på lätt svenska och för vuxna. Materialet har därför bestått av delar från böcker, internet och broschyrer. Det svenska lantbruket del 1 och 2 från LRF har deltagarna fått. Se bilaga Studiematerial och källor som använts i projektet för mer information. Studierna har behandlat följande områden: Svenskt klimat Svensk odling Svensk miljövård Det svenska jordbrukets utveckling från 1850 till nu. Skydd i naturen 13

14 Djurhållning, husdjur Allmänt om Östergötland Starta eget Studiebesök Gemensamt för nysvenskarna i projektet var att de aldrig besökt den svenska landsbygden och studiebesök/utflykter var därför en viktig aktivitet. Besöken var ett komplement till de teoretiska genomgångarna för att göra informationen tydlig och för att visa upp landsbygden och dess stora variation av verksamheter. Deltagarna har fått se produktionen samt fått information om hur verksamheten startat, bland annat vilka kanaler ägarna använt sig av. Deltagarna fick möjlighet att visa sina kunskaper som de inte kunde förmedla i en sal i staden då de svenska orden saknats. Praktik/arbetsplats Deltagarna har haft praktik 2-3 dagar i veckan och praktiken varade i max 6 månader. Under projekttiden behöll deltagarna sitt aktivitetsstöd och sin etableringsersättning från Af och Jobb och kunskapstorget. De var även försäkrade genom samma avtal. Projektet har sökt praktikplatser där deltagarna kunnat utnyttja de kommunikationer som fanns. Inför en praktik/anställning har projektledaren haft samtal med deltagarna där information om arbetsgivarens förväntningar tydligt framgått. Projektledaren var tydlig inför arbetsgivarna att de skulle kontakta projektet om det uppstod problem samt stöttade arbetsgivarna med administration efter förhandlingar inför en anställning. Avslut Deltagarna lämnade projektet när något av följande inträffat: erhållit tillsvidareanställning erhållit säsongsarbete som löpte över slutdatum för avtalstiden kontakt var etablerad med Almi eller motsvarande avtalstiden var slut Vad som behöver utvecklas i ledningsfunktionen Research. Projektet kunde vara mer förberett inför de problem som liknande projekt upplevt, t ex minimikrav på kunskaper i svenska språket och problem med transporter. Vad vi tagit för givet. Deltagarnas kunskaper om den svenska landsbygden var i princip obefintligt så startsträckan innan arbetet med jobbsökandet blev längre än beräknat. Avsaknaden av erfarenheter från svensk landsbygd och landsbygdsnäring var ett stort hinder för att deltagarnas skulle våga starta egna verksamheter inom den Gröna Näringen. 14

15 Resultat Attityder/Opinion NBV är intresserade av att starta cirklar på lätt svenska inom den gröna näringen, t ex odling Linköpings kommun driver projektet Odla Skäggetorp och ska utöka projektet med studiecirklar om stadsodling tillsammans med NBV Jobb och kunskapstorget har startat projektet sfi online. Ett kunskapsområde avser den gröna näringen och kursledare från projektet Integration i landsbygdsföretagande bidrar med framtagning av en ordlista med termer från den gröna näringen Elsa Brändströms skola är intresserade av att samarbeta med projektet för att ge eleverna information om landsbygden och den gröna näringen Vreta Naturgymnasium är villiga att arrangera en introduktionskurs för nysvenskar, Introduktionskurs till svensk landsbygd. Kursen ska utbilda i svensk kultur, bland annat om oskrivna regler, samt ge en bild av hur livet på landet är, t ex att arbetstiden styrs av vädret. Kursen ska även ge deltagarna tillfälle att få prova på olika arbetsuppgifter, både i ladugården och på åkern. För att få delta på kursen krävs ett intresse för landsbygdsnäringen och acceptans för att endast svenska talas på kursen. Reportage i Corren om röjningsarbetet i Kisa Projektets deltagare har blivit väl mottagna hos arbetsgivare som t ex har ställt upp som handledare och betalat arbetskläder Politiker och tjänstemän, utöver medlemmarna i styrgruppen, som projektet haft kontakt med för att förankra och sprida information om projektet: Myndighet/Institution Linköpings kommun Länsstyrelsen Östergötland Mjölby kommun Hushållningssällskapet Jordbruksverket Uppsala Universitet Leader Folkungaland Kontaktperson Faiz Jaber, Carina Boberg Fredrik Gustafsson, Marie E Daun, Karin Armgren Alma Basic Linda Pergelius Thorbjörnson, Integrationsutvecklare Akarawato Slay Agouda, Mångfaldsstrategi Per Nilsson, VD (f.d) Peter Melin, avdelningschef landsbygdsavdelningen Susanne Stenbacka, PhD Kulturgeografiska institutionen Jeanette Uner Kompetensutveckling Deltagarna påpekade hur viktigt det var med en praktikplats där de fick arbeta tillsammans med svenskar och att höra det svenska språket, fick en känsla för melodin. De har utökat sitt ordförråd och motiverats till fortsatta språkstudier. 15

16 Landsbygdskunskap (Grön näring) Nysvenskarnas kunskaper om den svenska landsbygden var i bästa fall mycket lågt. Ytterst få deltagare hade innan projektet varit utanför stadsgränsen och de hade t ex inte hört talas om sjön Roxen. Deltagarna saknade erfarenheter, och framför allt information, om den svenska landsbygden och landsbygdsnäringen. Detta faktum överraskade projektet. Landsbygden som boendemiljö och försörjningsmöjlighet fanns inte inom deltagarnas referensramar. Projektet har gett deltagarna en inblick i hur livet på landet fungerar, boendet och som arbetsplats samt fått följande erfarenheter: lärt sig olika arbetsuppgifter genom att praktiskt få genomföra dessa att pendla relativt långa sträckor och detta har fungerat bra då motivationen att få ett arbete dominerade bilden från hemladets landsbygd som en plats med fattigdom har ändrats då de har fått kunskap om hur ett modernt, svenskt lantbruk drivs praktik och studiebesök har gett deltagarna tillräckliga kunskaper för att kunna avgöra om de vill fortsätta inom den gröna näringen eller inte Studiebesök Under projektet har studiebesök genomförts mellan december 2012 till oktober 2013 inom följande verksamheter: Plats/gård Kontaktperson, ägare Inriktning inom gröna Datum näringen Öjebygård Lars-Gunnar Samuelsson Djurhållning, mjölkproduktion Vretagymnasiet Åsa Rytthammar Djurhållning och Info.om utbildningar i jordbruket Vretagymnasiet Peter Borring Maskiner i jordbruket Askeby trädgård AB Thomas Göransson Växtodling , Bostället, vedungsbageri Karin Livsmedelsförädling Brunneby Musteri AB Gunnar Kjellin Livsmedelsförädling Fillinge mellangård Per Svensson Djurhållning, Växtodling Agne Svensson Löts gårdsmejeri Livsmedelsförädling Stavsäter skattegård Eva Sievert Djurhållning, Växtodling Torpa Gård Konferens & Event Bengt Samuelsson Turism Täljestad ägg AB Erik Wilhelmsson Djurhållning Valla södergård Britt-Marie Fredriksson Växtodling Westervin Åke Wester Växtodling, Livsmedelsförädling Gamla Linköping Stadsnära odling Odla Skäggetorp Liselott Johansson Stadsnära odling Trädgårdsföreningen Stadsnära odling Bjärka Säby Landsbygden

17 Stångån Nykvarn Landsbygden Rosenkällasjön Landsbygden Roxen, Kungsbro Landsbygden Vretagymnasiet Janne Wretemark Djurhållning *Jobb och kunskapstorget lånade ut en bil med chaufför för studiebesök Praktik Projektet har skapat ett nätverk av 9 st företagare som erbjuder praktikplatser och/eller arbetstillfällen. Följande företag har tagit emot praktikanter från projektet: Företag Fillinge mellangård Askeby Trädgård Design och snickeri Kinda Kommun Idingstad Säteri Hotell och Konferens Trädgårdsoasen Linköping AB Ånstänga Lantbruk och Handelsträdgård Peab Facila Totalt Antal praktik platser 7 st 2 st 3 st 4 st 2 st 1 st 1 st 1 st 1 st 22 st Praktiken har varit ett mycket uppskattat moment för samtliga praktikanter då praktiken ökade självförtroendet hos deltagaren som fick tillfälle att visa sin kompetens. Arbetstillfällen 54 personer, varav 10 i Kisa, kontaktade projektet. 30 st personer, varav 6 kvinnor, har deltagit i projektet och av dessa har 10 st fått anställning inom den gröna näringen varav 6 st var säsongsanställning (upp till 2 månader) 3 st fått anställning utanför den gröna näringen (Inom vård och lokalvård) 1 st har startat eget utanför den gröna näringen (Skomakare) 1 st är intresserad av att starta eget inom den gröna näringen (Livsmedelsförädling) 1 st har påbörjat Svetsutbildning 1 st har påbörjat utbildning inom industrin. 17

18 Kön Land/Ålder Antal Bakgrund/utbildning Praktikplats Resultat år i Sverige M Irak / 45 6 Snickeri, haft eget hönseri Fillinge, Teori varvat med praktik Mellangård M Somalia/ 53 5 Revisor, Växte upp på landet Fillinge, Teori varvat med praktik Mellangård M Irak/ 42 6 Försäljning av höns Teori behöver mer kunskap på M Somalia / Trädgårdstekniker i Sverige Grund skola i Somalia M Irak / Mekanik i Irak Industriteknisk utbildning. 3- årig lantbruksutbildning på Vreta gymnasiet i Linköping M Turkiet / 54 Växt upp i Kock utbildning Intresserade av mejeri Sverige M Etiopien / 53 3 Forskare inom växtodling Agronom utbildat i Tyskland Facila Askeby trädgård/ Trädgårdsoasen i Linköping AB/ Idingstad Säteri svenska språket. Efter några studiebesök bestämde han sig för att den gröna näringen inte passar honom så projektet hjälpte honom med praktikplats inom lokavård som led till jobb Teori varvat med praktik Fick anställning på Idingtad Säteri Intresserad av att starta eget inom livsmedelsförädling Teori intresserad av svensklantbruk. Vill praktisera när han är klar med grund sas. K Iran / Intresserad av växtodling Askeby trädgård Fick anställning M Iran / 48 2 Agronom han har dessutom utbildning i biodling. Askeby trädgård Teori varvat med praktik. vill bli klar med SFI M Irak / 40 6 Snickare Designer utbildat i Irak Snickeri & Design F.D Teori varvat med praktik. Fick anställning M Spanien/ 36 3 Trädgårdsarbetare, Teknikrådgivare i miljö och Idingstad Säteri Teori varvat med praktik. Fick anställning jordbruk i Spanien M Somalia/ 30 9 Försäljning, djurskötsel Kinda kommun Teori varvat med praktik Fick anställning M Somalia/ 28 2 Röjning Kinda kommun Teori varvat med praktik Fick anställning M Somalia/ 29 3 Företag och restaurang Kinda kommun Teori varvat med praktik Fick anställning M Somalia/ mån. Målare. Röjsågsutbildning i Sverige Kinda kommun Teori varvat med praktik Fick anställning K Somalia / 43 4 Jobbat inom restaurang, lager Teori vill bli klar med Sfi D och djurskötare, K Somalia / Intresserade avväxtodling Teori har ändrat sig och vald mån. K Serbien /32 6 Agronom växt upp på landet, är öppen till alla gårds arbetsuppgifter. Har även intresse att studera vidare. M Svensk / 35 Intresserad att bo på landet. Sambo med Serbien. M Somalia / 27 5 Växt upp på landet. Grund skola i Somalia. M Somalia/ 37 6 Intresserade av lantbruk. Jobbade i restaurang i hemlandet Fillinge Mellangård Fillinge Mellangård vård utbildning Teori fick inte chansen till praktik pga lång vinter. Fick jobb inom vård för att klara sig ekonomiskt. Teori. föräldraledighet Teori varvat med praktik. Fick anställning Teori varvat med praktik 18

Slutrapport. Uppdragsgivare NBV (Nykterhetsrörelsens bildningsverksamhet) Ann- Helene Fernberg

Slutrapport. Uppdragsgivare NBV (Nykterhetsrörelsens bildningsverksamhet) Ann- Helene Fernberg Utvärdering av projektet Integration i landsbygdsföretagande Slutrapport Uppdragsgivare NBV (Nykterhetsrörelsens bildningsverksamhet) Ann- Helene Fernberg Utvärderare Gunilla Thurfjell, fil dr, thurfjell

Läs mer

Örebro Kommun. En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA. Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB. Delrapport SATSA 2010, vers 2

Örebro Kommun. En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA. Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB. Delrapport SATSA 2010, vers 2 Örebro Kommun En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB Delrapport SATSA 2010, vers 2 Markör Marknad och Kommunikation AB, Box 396, 701 47 Örebro Telefon:

Läs mer

Slutrapport Introduktionskurs för invandrare i de gröna näringarna/grön integration

Slutrapport Introduktionskurs för invandrare i de gröna näringarna/grön integration Slutrapport Introduktionskurs för invandrare i de gröna näringarna/grön integration Februari 2012 Projektledare Karin Borgenvall, Macken Växjö Ekonomisk Förening Journalnr 2011-44 Innehållsförteckning

Läs mer

Information om slutrapportering av genomförandeprojekt inom Socialfonden

Information om slutrapportering av genomförandeprojekt inom Socialfonden PK 2010-6 rev. 120416 Information om slutrapportering av genomförandeprojekt inom Socialfonden Varje genomförandeprojekt ska slutrapporteras till Svenska ESF-rådet senast vid sista ansökan om utbetalning.

Läs mer

Slutrapport genomförande

Slutrapport genomförande Sid 1 (19) Projektnamn Sahil Slutrapport genomförande Sammanfattning Ge en sammanfattande beskrivning av projektidé och framkomna resultat. Sammanfattning Eskilstuna är en mångkulturell kommun och inflyttning

Läs mer

Slutrapport. För En Mångkulturell Landsbygd. Journalnummer 2010-3252 Kundnummer W260. Borlänge kommun Integrationsenheten 781 81 Borlänge

Slutrapport. För En Mångkulturell Landsbygd. Journalnummer 2010-3252 Kundnummer W260. Borlänge kommun Integrationsenheten 781 81 Borlänge Journalnummer 2010-3252 Kundnummer W260 Borlänge kommun Integrationsenheten 781 81 Borlänge Slutrapport För En Mångkulturell Landsbygd Kontaktuppgifter: Torunn Ohlsson Enhetschef Tfn; 0243-747 57 Valbone

Läs mer

Se verkligheten Erfarenheter och idéer för ett nytt arbetsliv

Se verkligheten Erfarenheter och idéer för ett nytt arbetsliv Se verkligheten Erfarenheter och idéer för ett nytt arbetsliv Text Maria Evertsson. Foto Maria Evertsson, Stickan Kenne, Samer al Khalili, PhotoDisc, Svenska ESF-rådets bildarkiv Grafisk produktion Contactor

Läs mer

INTEGRATION GENOM ARBETE

INTEGRATION GENOM ARBETE INTEGRATION GENOM ARBETE Åstorp - Söderåsstaden där människor och företag möts och växer INFORMATIONSHÄFTE OM PROJEKTET INTEGRATION GENOM ARBETE www.astorp.se INTEGRATION GENOM ARBETE Integration Genom

Läs mer

Andra Chansen. Utvärderingsrapport. Man skulle behöva hundra Andra Chansen i hela landet. (Citat från en av eleverna i projektet Andra Chansen)

Andra Chansen. Utvärderingsrapport. Man skulle behöva hundra Andra Chansen i hela landet. (Citat från en av eleverna i projektet Andra Chansen) Andra Chansen Utvärderingsrapport Man skulle behöva hundra Andra Chansen i hela landet. (Citat från en av eleverna i projektet Andra Chansen) 2012 Gunilla Backman, Sanja R. Jurić Stockholm, 2012-11-01

Läs mer

Slutrapport genomförande

Slutrapport genomförande Sid 1 (12) Projektnamn Blekinge Utveckling i Samverkan Slutrapport genomförande Sammanfattning Ge en sammanfattande beskrivning av projektidé och framkomna resultat. Länsbygderådets projekt Blekinge Utveckling

Läs mer

Att klara finansieringen

Att klara finansieringen Att klara finansieringen Ulla Herlitz Det här är ett kapitel ur boken Att lära av mirakel att vända arbetslöshet till hållbart företagande. En antologi om arbetsintegrerande socialt företagande. Du kan

Läs mer

Sammanfattning... 2 Förprojekteringens resultat... 4

Sammanfattning... 2 Förprojekteringens resultat... 4 1(23) Sammanfattning... 2 Förprojekteringens resultat... 4 Resultatet av problem- och behovsanalysen med ett tydligt fokus på förstudiens tema och målgrupp (del 1)... 4 Målgrupper... 4 Näringsliv och arbetsmarknad...

Läs mer

Språkläger på Fornby Redovisning april 2014

Språkläger på Fornby Redovisning april 2014 Språkläger på Fornby Redovisning april 2014 Intensivkurs i Svenska för invandrare kombinerat språkpraktik Barnen blir glada när pappa kommer hem från arbetet Deltagarröster från utvärderingen Sedan våren

Läs mer

SOCIAL LOTS. Margareta Rämgård Malmö Högskola. Sammanfattning Rapporten är en kvalitativ utvärdering av FinsamMitt Skånes insats Social lots

SOCIAL LOTS. Margareta Rämgård Malmö Högskola. Sammanfattning Rapporten är en kvalitativ utvärdering av FinsamMitt Skånes insats Social lots SOCIAL LOTS Margareta Rämgård Malmö Högskola Sammanfattning Rapporten är en kvalitativ utvärdering av FinsamMitt Skånes insats Social lots margareta.ramgard@mah.se [E-postadress] Inledning Social lots

Läs mer

Matchning Södertörn. Utvärdering/följeforskning Delrapport 2. Mars 2011 Björn Jansson Hans Kilsved

Matchning Södertörn. Utvärdering/följeforskning Delrapport 2. Mars 2011 Björn Jansson Hans Kilsved Matchning Södertörn Utvärdering/följeforskning Delrapport 2 Mars 2011 Björn Jansson Hans Kilsved Innehåll Inledning... 3 Komplext projekt i en föränderlig värld... 9 Projektets utveckling och nuläge...

Läs mer

Steg för steg närmare arbetsmarknaden

Steg för steg närmare arbetsmarknaden Steg för steg närmare arbetsmarknaden Steg för steg närmare arbetsmarknaden Steg för steg närmare arbetsmarknaden erfarenheter från projekten Directa och Diversa Förord Vi kan och vi ska göra skillnad!

Läs mer

Forsknings- och utvecklingsenheten Habilitering & Hjälpmedel FoU-rapport 12/2014. Ung vuxen en habiliteringsinsats för att stödja vuxenblivandet

Forsknings- och utvecklingsenheten Habilitering & Hjälpmedel FoU-rapport 12/2014. Ung vuxen en habiliteringsinsats för att stödja vuxenblivandet Forsknings- och utvecklingsenheten Habilitering & Hjälpmedel FoU-rapport 12/2014 Ung vuxen en habiliteringsinsats för att stödja vuxenblivandet Verksamhet: Projektansvarig chef: Ansvarig för projektredovisning:

Läs mer

Sammanställning av enkätsvar från deltagare i samband med avslutad insats Tabell 1. Verksamheten som jag deltagit i är utformad utifrån mina behov 1 = Stämmer helt 2 = Stämmer delvis 3 = Stämmer dåligt

Läs mer

NPF-Huset. förstudie. Genomförande och slutsatser av förstudien för projekt NPF-Huset. av Fredrik och Michelle Nanneson.

NPF-Huset. förstudie. Genomförande och slutsatser av förstudien för projekt NPF-Huset. av Fredrik och Michelle Nanneson. NPF-Huset förstudie Genomförande och slutsatser av förstudien för projekt NPF-Huset av Fredrik och Michelle Nanneson en rapport från NPF-Huset Genomförande och slutsatser av förstudien för projekt NPF-Huset

Läs mer

Slutrapport genomförande

Slutrapport genomförande Sid 1 (16) Projektnamn Projekt arbetsliv Slutrapport genomförande Sammanfattning Ge en sammanfattande beskrivning av projektidé och framkomna resultat. Projekt Arbetsliv var från början ett treårigt ESF

Läs mer

Uppföljning av deltagare i Ankomst Göteborg

Uppföljning av deltagare i Ankomst Göteborg Uppföljning av deltagare i Ankomst Göteborg Ett utvecklingsprojekt inom EU-programmet Equal Nationell temagrupp asyl & integration Slutrapport Av Eva Norström Etnolog, Fil. Dr., Lunds universitet Mars

Läs mer

Datum HK (4100) 2012-11-23 Dnr 69161-2011. en studie av situationen för unga med aktivitetsersättning på grund av nedsatt arbetsförmåga

Datum HK (4100) 2012-11-23 Dnr 69161-2011. en studie av situationen för unga med aktivitetsersättning på grund av nedsatt arbetsförmåga Datum HK (4100) 2012-11-23 Dnr 69161-2011 1 (1) Underlagsrapport till Tio år med aktivitetsersättning en studie av situationen för unga med aktivitetsersättning på grund av nedsatt arbetsförmåga 1 Augur

Läs mer

Erfarenheter från. projektet. Koll på läget

Erfarenheter från. projektet. Koll på läget Erfarenheter från projektet Koll på läget av Annika Wallin Blira Konsult AB mars 2014 Förord»Alla har uppdraget, men ingen klarar det ensam«så uttryckte verksamhetschefen för vuxenhabiliteringen i Linköping

Läs mer

Lättläst om. Sociala företag. 14-1037_bok_socialafo retag_laẗtla st_final.indd 1 2014-11-10 06:31

Lättläst om. Sociala företag. 14-1037_bok_socialafo retag_laẗtla st_final.indd 1 2014-11-10 06:31 Lättläst om Sociala företag 14-1037_bok_socialafo retag_laẗtla st_final.indd 1 2014-11-10 06:31 Visionen för projekt Östgötamodellen arbete för alla Rapporten som du nu läser handlar om arbetsintegrerande

Läs mer

Att delta i arbetslivetmed stöd, för personer med ADHD. Slutrapport

Att delta i arbetslivetmed stöd, för personer med ADHD. Slutrapport Att delta i arbetslivetmed stöd, för personer med ADHD Slutrapport Att delta i arbetslivet med stöd, för personer med ADHD... 3 Uppdraget... 4 Bakgrund... 4 Målgrupp... 4 Syfte... 4 Projektets olika inriktningsområden...

Läs mer

Kunskap för bättre assistans

Kunskap för bättre assistans Kunskap för bättre assistans 1. Kunskap ger bättre assistans Föreningen JAGs Kunskapsprojekt har pågått i drygt 4 år. Att kort sammanfatta resultaten i alla dess delar är inte alldeles enkelt. En övergripande

Läs mer

Redovisning för projektår II Ansökan för projektår III av III

Redovisning för projektår II Ansökan för projektår III av III Stegen In i Arbetslivet Steg 1Rapportering projektår 1 och ansökan för projektår 2 Trevlig inledning Stegen...problemen...möjligheterna...visionen Jag har väldigt svårt för grupper Redovisning för projektår

Läs mer

Kompetensförsörjning LOKALA OCH REGIONALA EXEMPEL. [Skriv text] 2

Kompetensförsörjning LOKALA OCH REGIONALA EXEMPEL. [Skriv text] 2 Kompetensförsörjning LOKALA OCH REGIONALA EXEMPEL [Skriv text] 2 Förord Såväl den privata som den offentliga arbetsmarknaden ställer allt högre krav på medarbetarnas kompetens. Arbetslivet har utvecklats

Läs mer

Yrkesmentor i Helsingborg kortar vägen till arbete

Yrkesmentor i Helsingborg kortar vägen till arbete Yrkesmentor i Helsingborg kortar vägen till arbete Slutrapport Yrkesmentor i Helsingborg är ett projekt av Helsingborgs stad, utvecklingsnämndens förvaltning med stöd av Europeiska Integrationsfonden 1(27)

Läs mer

Unga Landsbygdsföretagare 2012-4074 Projektets startdatum Projektets slutdatum Kundnummer hos finansiär 2012-04-01 2013-12-31 X4981

Unga Landsbygdsföretagare 2012-4074 Projektets startdatum Projektets slutdatum Kundnummer hos finansiär 2012-04-01 2013-12-31 X4981 Datum 2013-12-06 Projektuppgifter Projektets titel Journalnummer hos finansiär Unga Landsbygdsföretagare 2012-4074 Projektets startdatum Projektets slutdatum Kundnummer hos finansiär 2012-04-01 2013-12-31

Läs mer