Handlingar till Kommunstyrelsens Samhällsbyggnadsutskotts sammanträde den 1 februari 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Handlingar till Kommunstyrelsens Samhällsbyggnadsutskotts sammanträde den 1 februari 2012"

Transkript

1 Handlingar till Kommunstyrelsens Samhällsbyggnadsutskotts sammanträde den 1 februari 2012

2

3 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare, telefon Datum Vår beteckning Dnr Kommunstyrelsens Samhällsbyggnadsutskott Upphandling av avfallshämtning, kärl- säckavfall m.m - Entreprenad 1 Förslag till beslut 1. Samhällsbyggnadsutskottet beslutar godkänna förfrågningsunderlaget med eventuella redaktionella ändringar gällande upphandling av avfallshämtning, kärl- säckavfall m m- Entreprenad Samrådsredogörelse angående insamling av matavfall, den 25 januari 2011, godkänns. Sammanfattning Kommunens avtal med entreprenör för hämtning av kärl- och säckavfall m m löper ut En ny upphandling måste genomföras i god tid för att kommande entreprenör ska ha möjlighet att förbereda uppdraget. Bland annat gäller detta anskaffande av fordon, lokaler och personal. Samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår att fortsatt höga krav ställs på kommande entreprenörer gällande kvalitet, miljö, trafiksäkerhet och arbetsmiljö. I ny upphandling föreslås även att insamling av matavfall från hushåll och verksamheter med start , ska upphandlas. Kommunen samverkar med Håbo kommun i denna upphandling. Upphandlingarna är tidsmässigt och innehållsmässigt samordnade. Beslutsunderlag Samhällsbyggnadsutskottets beslut 54 den 31 augusti Samhällsbyggnadsutskottets beslut 74 den 23 november Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse den 9 november Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse den 25 januari Ärendet Kommunens avtal med entreprenör för hämtning av kärl- och säckavfall m m löper ut Befintlig entreprenad omfattar: 1. Insamling av kärl- och säckavfall från hushåll och därmed jämförligt avfall i sopbehållare. 2. Insamling av grovavfall från hushåll. 3. Insamling av el-avfall från hushåll. 4. Insamling av småbatterier. 5. Insamling av latrin.

4 2(3) 6. Transport till omlastningsstation eller annan avlämningsplats för avfallsslagen enligt punkt 1-5. För att uppfylla kommunens skyldighet att samla in och omhänderta avfall från hushåll och därmed jämförligt avfall från verksamheter och företag behöver kommunen göra en ny upphandling enligt lagen om offentlig upphandling. Samhällsbyggnadsförvaltningen har tagit fram ett förfrågningsunderlag till upphandlingen. Förfrågningsunderlagen behöver annonseras i mitten av februari för att en anbudsgivare ska ha möjlighet att förbereda för entreprenaden. Framtagandet av förfrågningsunderlaget har skett i nära samverkan med Håbo kommun. Kommunernas samverkan omfattar övergripande upplägg för upphandlingen, entreprenadstider och frågor där kommunerna har likartade system för insamling m m inom avfallsområdet. Samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår att upphandlingen omfattar följande: Hämtning av kärl- och säckavfall. Hämtning, omlastning, transport, förbehandling och behandling av utsorterat matavfall från hushåll och verksamheter. Hämtning av trädgårdsavfall. Hämtning omlastning, transport och behandling av grovavfall huvudsakligen från hushåll. Hämtning av el-avfall inklusive bärbara batterier från hushåll. Hämtning omlastning, transport och behandling av latrin i kärl. Hämtning av julgranar. Öhämtning av hushållsavfall och el-avfall. Entreprenörer kan lämna anbud på hela eller delar av entreprenaden. Införande av insamling av matavfall från hushåll och verksamheter sker stegvis med start Utsorteringen ska vara obligatorisk för samtliga hushåll och kan antingen ske genom hemkompostering alternativt hämtning av matavfall i kärl. Insamlingen föreslås ske med så kallad tvåfacksfordon, där restavfall och matavfall hämtas vid samma tillfälle. Insamlingen av matavfall och restavfall i småhus sker var 14:e dag förutom under vecka då insamling av matavfall sker varje vecka. Insamling av matavfall och restavfall från flerfamiljshus sker efter behov upp till tre gånger per vecka. I upphandlingen ingår även omlastning, transport och behandling av matavfall. Matavfall ska behandlas biologisk genom rötning med produktion av fordonsgas, där både näring och energi omhändertas. Kärlregistrering av tömningar ska även fortsättningsvis ske. Samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår att fortsatt höga krav ställs på kommande entreprenörer gällande kvalitet, miljö, trafiksäkerhet och arbetsmiljö. Förfrågningsunderlaget möjliggör bonus för entreprenör som erbjuder ett ur miljösynpunkt bättre fordonsbränsle jämfört med krav som ställs i förfrågningsunderlaget. Insamling av avfall innebär en betydande mängd transporter, vilket innebär utsläpp av växthusgaser från fordonsbränslet. Ett sätt att reducera utsläppen av växthusgaser är till exempel att sopbilarna drivs med biogas. I dagsläget finns ingen möjlighet till tankning av biogas inom kommunen och därför är biogas inte ett krav i förfrågningsunderlaget.

5 3(3) Barnperspektiv Höga trafiksäkerhetskrav och miljökrav innebär en positiv påverkan för barn. SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN Emmelie Grind Förvaltningschef Johan Carselind Teknisk chef Bilagor: Förfrågningsunderlag gällande upphandling av avfallshämtning, kärlsäckavfall m.m- Entreprenad 1. P:\MALLAR\KSF\Tjänsteskrivelse KS SBU.dot /

6 Dnr: , KÄRL- OCH SÄCKAVFALL MM ENTREPRENAD TILL Upplands-Bro kommun Telefon Bankgiro Furuhällsplan 1 Fax Org. nr Kungsängen

7 1. ALLMÄN ORIENTERING Beställare Beställarens kontaktperson Beställarens ombud Entreprenadens omfattning Delentreprenaden 1 A Delentreprenad 1 B Entreprenadernas längd, avtalstid Syftet med upphandlingen Avfallsdefinition Information om kommunen Befolkning och bebyggelse Kommunens visioner och mål Kommunens organisation för avfallshanteringen ADMINISTRATIVA VILLKOR Upphandlingsförfarande Förfrågningsunderlagets omfattning Kompletterande upplysningar Anbudsgivning Allmänt Inlämning av anbud Anbudets giltighetstid Anbudets innehåll Anbudsöppning KRAV PÅ ANBUDSGIVAREN Skatter, avgifter, brott m.m Ekonomisk ställning Krav på anbudsgivarens tekniska och yrkesmässiga kapacitet Särskilda krav på anbudsgivarens tekniska och yrkesmässiga kapacitet gällande entreprenad 1A Särskilda krav på anbudsgivarens tekniska och yrkesmässiga kapacitet gällande entreprenad 1B PRÖVNING AV ANBUD Allmänt Kvalificering av anbudsgivare Kontroll av anbudsgivare Utvärdering av anbud Utvärdering av genomförandebeskrivningen Utvärdering av anbudssumman Beräkning av jämförelsetal Slutlig sammanräkning Presentation av anbud Antagande av anbud tilldelning av kontrakt

8 4.5. Avtal - upphandlingskontrakt KRAV PÅ TJÄNSTEN KRAVSPECIFIKATION DELENTREPRENAD A Allmänna krav Äganderätt till avfall Personal, utbildning och underentreprenör Allmänt Underentreprenör Arbetsledare Datakommunikation Allmänt Utbildning Utrustning, funktion och/eller support som beställaren svarar för Utrustning och/eller support som entreprenören svarar för Utrustning för datoriserad tömningsregistrering (DTR) m.m Hantering av tömningar m.m. i systemet Avvikelsehantering och reklamationer Avvikelsehantering Reklamationer Kundtjänst och hämtningsregister Information till kunder Fordon för avfallshämtning Allmänt Miljöklassning och bränsle Utrustning Däck Buller Underhåll och service Övrigt Särskilda fordonskrav Kvalitet, service, miljö, arbetsmiljö och trafiksäkerhet Allmänt Entreprenörens tillgänglighet Miljö Arbetsmiljö Trafiksäkerhet Utebliven hämtning, trasiga behållare m.m Utebliven hämtning m.m. förorsakat av entreprenören Utebliven hämtning m.m. förorsakat av fastighetsinnehavaren Utebliven hämtning förorsakat av otjänlig väderlek eller annan oförutsedd händelse Ändrade förhållanden Övrigt Hämtning av kärl- och säckavfall Definition av kärl- och säckavfall Sortering

9 Insamlingssystem Matavfallsinsamling Framtida insamlingssystem Behållare och tillbehör Påsar och påshållare för matavfall Särskilda fordonskrav Identifiering och vägning av behållare Placering av hämtningsfordon och avfallsbehållare, gångavstånd Åtgärder på hämtningsstället Kontroll av att avfallet är rätt sorterat Hämtningsintervall Hämtningsdagar och hämtningstider Avlämning av restavfall Lagen om Animaliska Biprodukter Omlastning, transport, förbehandling och behandling av matavfall Hämtning, omlastning, transport och behandling av grovavfall Definition av grovavfall Sortering Insamlingssystem Behållare Åtgärder på hämtningsstället Kontroll av att avfallet är rätt sorterat Hämtningsintervall Hämtningsdagar och hämtningstider Omlastning, transport och behandling av grovavfall Definition av trädgårdsavfall Insamlingssystem Behållare Åtgärder på hämtningsstället Kontroll av att trädgårdsavfallet är rätt sorterat Hämtningsintervall Hämtningsdagar och hämtningstider Avlämning Hämtning, omlastning, transport och behandling av latrin Definition av latrin Insamlingssystem Behållare Särskilda fordonskrav Åtgärder på hämtningsstället Hämtningsintervall Hämtningsdagar och hämtningstider Omlastning, transport och behandling av latrin Hämtning av julgranar Hämtningssystem för julgranar Hämtningstider för julgranar Avlämning av julgranar

10 5.15. Hämtning av elavfall inklusive bärbara batterier Definition av elavfall Insamlingssystem Behållare Särskilda fordonskrav Åtgärder på hämtningsstället Hämtningsintervall Hämtningsdagar och hämtningstider Avlämning KRAV PÅ TJÄNSTEN KRAVSPECIFIKATION ENTREPRENAD B Allmänna krav Äganderätt till avfall Definitioner Personal, utbildning och underentreprenör Allmänt Underentreprenör Arbetsledare Avvikelsehantering Kundtjänst och hämtningsregister Information till kunder Fordon för avfallshämtning Allmänt Miljöklassning och bränsle Utrustning Buller Underhåll och service Kvalitet, service, miljö, arbetsmiljö Entreprenörens tillgänglighet Miljö Arbetsmiljö Utebliven hämtning, trasiga behållare m.m Utebliven hämtning m.m Ändrade förhållanden Uppdraget Behållare och tillbehör Åtgärder på hämtningsstället Hämtningsintervall, hämtningsdagar och hämtningstider Avlämning Ersättning AVTALSVILLKOR KOMMERSIELLA VILLKOR Ekonomiska villkor Entreprenörsersättning Indexreglering, entreprenad 1 A Indexreglering, entreprenad 1 B Ersättningsform

11 Faktureringsvillkor Betalningsvillkor Betalningsvillkor vid viten Övriga villkor Avtalstid Kontaktperson under avtalstiden Samordning samt uppföljning av drift, avtal och kvalitet Försäkringar Tillstånd och ansvar Kvalitetsavdrag, viten och bonus Ändringar och tillägg under avtalstiden Överlåtelse av avtalet Säkerhet Handlingar om rörelsen, nycklar m.m Byte av entreprenör Beställarens rätt av häva avtalet Entreprenörens rätt att häva avtalet Tvist Force majeure BILAGOR 68 5

12 1. ALLMÄN ORIENTERING 1.1. Beställare Beställare: Upplands Bro kommun Samhällsbyggnadsförvaltningen Kungsängen Gatuadress: Furuhällsplan 1 Tel: Kommun: Upplands-Bro kommun Beslutande myndighet: Kommunstyrelsens Samhällsbyggnadsutskott 1.2. Beställarens kontaktperson Beställarens kontaktperson under anbudstiden är Stefan Ejderfjäll Upphandlingssamordnare E-post: Telefon: Beställarens ombud Beställarens ombud är Johan Carselind Teknisk chef E-post: Telefon: Entreprenadens omfattning Upphandlingen är delad och omfattar två delentreprenader, delentreprenad 1A och delentreprenad 1B. Anbudsgivare kan välja att lämna anbud på en eller två delentreprenader. Beställaren äger rätt att handla upp hela entreprenaden av samma anbudsgivare eller delentreprenad 1A och 1B för sig. Entreprenaden omfattar hela kommunen. Entreprenaden är inte föremål för anbudsräkning i egen regi. Beställaren svarar för kundtjänst, registerhållning och fakturering av avfallsavgifter. Upplands-Bro kommun samverkar med Håbo kommun i denna upphandling. Upphandlingarna är tidsmässigt och innehållsmässigt samordnade Delentreprenaden 1 A Delentreprenad 1 A omfattar Hämtning av kärl- och säckavfall. Hämtning, omlastning, transport, förbehandling och behandling av utsorterat matavfall från hushåll och verksamheter. Hämtning av trädgårdsavfall. 6

13 Hämtning, omlastning, transport och behandling av grovavfall huvudsakligen från hushåll. Hämtning av el-avfall inklusive bärbara batterier från hushåll. Hämtning, omlastning, transport och behandling av latrin i kärl. Hämtning, omlastning, transport och behandling av julgranar Delentreprenad 1 B Delentreprenad 1 B omfattar: Ö-hämtning av hushållsavfall och el-avfall Entreprenadernas längd, avtalstid Entreprenaderna omfattar tiden från till , med möjlighet till maximalt 3 års förlängning, se punkt Syftet med upphandlingen Syftet med upphandlingen är att uppfylla kommunens skyldighet att transportera bort i entreprenaden ingående hushållsavfall och för vissa delar behandla hushållsavfallet, se punkt , och Avfallsdefinition Entreprenaden avser hushållsavfall, d.v.s. avfall som kommer från hushåll samt därmed jämförligt avfall från annan verksamhet, enligt den definition som förekommer i miljöbalken. En närmare beskrivning av vilka avfallsslag som ingår framgår av kravspecifikationen för respektive delentreprenad Information om kommunen Befolkning och bebyggelse Upplands-Bro kommun ligger norr om Mälaren i utkanten av stockholmsregionen med ca 30 km till Stockholms centrum. Upplands-Bro kommun hade vid årsskiftet år 2011/ invånare. Av dessa bor ca 32 % i Bro tätort och ca 65 % i Kungsängen-Brunna tätortsområde. Övriga 12 % är bosatta på landsbygden. I Upplands-Bro kommun finns idag ca bostäder. Av dessa finns ca 44 % i småhus och 56 % i flerbostadshus. Det finns ca fritidshus inom kommunens gränser varav 136 st är belägna på mälaröarna Gräsholmen, Alholmen och Dävensön. I kommunen finns cirka registrerade företag varav antalet aktiva företag beräknas till cirka 850. Av dessa är drygt 85 % småföretag med högst fyra anställda. Under 2011 startades ca 150 nya företag i kommunen. Till de stora arbetsgivarna inom kommunen hör COOP Distribution och Logistik, Fresenius Kabi, Aritco Lift, ISS Traficare, Delta Electric, Ragn-Sells, Försvarsmakten, Landstinget samt Upplands-Bro kommun. 7

14 I kommunen finns omkring arbetstillfällen. Viktiga branscher är offentlig förvaltning, handel och kommunikation, utbildning, försvarsmakten samt vård och omsorg. Cirka personer av invånarna i kommunen är förvärvsarbetande (2008). Av dessa arbetar cirka en tredjedel inom kommunen medan cirka två tredjedelar pendlar ut från kommunen, de flesta mot Stockholm. Cirka personer pendlar till Upplands-Bro kommun för att arbeta Kommunens visioner och mål Utöver nationella och regionala mål finns flera inriktningsmål i kommunens Avfallsplan Avfallsplanens övergripande mål är följande: Upplands-Bro kommun ska vara ett gott föredöme och fatta alla beslut med utgångspunkt från ett kretsloppstänkande. Avfallet ska omhändertas i prioritetsordning genom avfallsminimering, återanvändning, materialåtervinning, energiutvinning och deponering. Deponering får endast tillämpas när övriga metoder är olämpliga eller omöjliga att använda. Avfallets innehåll av miljöskadliga ämnen ska minska. Miljöskadligt avfall som ändå uppstår ska omhändertas och behandlas på ett miljömässigt godtagbart sätt. Avfallshanteringen ska vara tydlig, attraktiv och begriplig. Kommuninvånarna och företagen ska ha god kännedom om kommunens avfallssystem. Avfallshanteringen ska organiseras så att god servicenivå uppnås för avfallslämnarna inom ramen för ekonomiska mål och miljömål. Taxesättningen ska stimulera till miljömässigt korrekta beteenden. Kommunen ska aktivt deltaga i regionala samarbetsformer för avfallsfrågor och medverka till en likartad utveckling av avfallshanteringen inom regionen. Kommunfullmäktige antog , 108 kommunens nu gällande miljöplan med lokala miljömål Omtanke om miljön och kretsloppstänkande ska vara en naturlig del av planering, utförande och uppföljning i kommunens verksamheter. Miljömålen i miljöplanen gäller också för externa utförare av kommunal verksamhet t ex hämtning av hushållsavfall. Dessutom gäller målen där kommunen har rådighet såsom planläggning, exploatering, kommunalt vatten och avlopp, bygglov och enskilda avlopp. Vi upphandling av transporttjänster och gentemot andra entreprenörer bör vi när det är möjligt ställa krav på att man använder sig av miljöbilar. Miljömål som direkt berör avfallsverksamheten är källsortering i samtliga fastigheter där kommunen bedriver egen verksamhet (2015) och 50 % av kommunens verksamheter ska ha separat insamling av matfall för biogasproduktion (2015) Kommunens organisation för avfallshanteringen Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott har det övergripande ansvaret för den avfallshantering som enligt miljöbalken faller på kommunens ansvar. På Samhällsbyggnadsförvaltningens tekniska avdelning arbetar en handläggare på heltid med avfallsfrågor såsom planering, upphandling och uppföljning av entreprenaderna, information till hushåll samt taxa, avfallsföreskrifter och avfallsplan. Det finns även en kundtjänst för VA & avfall med 2 anställda som arbetar med avfall. De tar emot samtal från kommuninvånarna, fakturerar avfallsavgifterna och informerar om avfallshanteringen i kommunen. 8

15 Bygg- och miljönämnden har tillsyn över all avfallshantering i kommunen. Handläggare som svarar för tillsynsarbetet finns också på Samhällsbyggnadsförvaltningen. Det insamlade kärl- och säckavfallet från Upplands-Bro kommun ska avlämnas på Högbytorp kretsloppsanläggning. Insamlat el-avfall avlämnas på någon av kommuns två kretsloppscentraler, belägna i Brunna eller Skällsta industriområde. Mer information om avlämningsplatser finns i beskrivningen om olika avfallsslag, kapitel 5. Kommunen ansvarar inte för insamling av förpackningar och returpapper. För insamling av sådant avfall svarar producenterna och de entreprenörer som producenternas materialbolag anlitar. För närvarande finns 13 kompletta återvinningsstationer inom kommunen. Fastighetsnära insamling förekommer i många flerbostadshusområden. Det kan innebära att andra insamlingsentreprenörer har uppdrag i samma avfallsutrymmen som de som ingår i denna entreprenad. El-kretsen har ansvaret för behandling av det el-avfall som faller under producentansvaret och för transporter från kommunen till omlastnings och/eller behandlingsanläggningar för detta avfall. Kommunens avfallsföreskrifter ingår som bilaga 1 och avfallsplanen som bilaga 2 i detta förfrågningsunderlag. Kommunens nuvarande renhållningsordning (med avfallsplan och föreskrifter om avfallshantering) håller på att revideras. Avsikten är att dessa ska träda i kraft 1 januari Förfrågningsunderlaget bygger på den viljeinriktning som hittills framkommit och som kommer att ingå i förslaget till renhållningsordning. Information om avfallsmängder och antal hämtningar finns i bilaga 12 À-prislista/ mängdförteckning gällande delentreprenad 1 A och bilaga 13 À-prislista/ mängdförteckning gällande delentreprenad 1B. Mer information finns på kommunens hemsida, 9

16 2. ADMINISTRATIVA VILLKOR 2.1. Upphandlingsförfarande Upphandlingen är en öppen upphandling enligt LOU, lagen (2007:1091) om offentlig upphandling, upphandling av tjänster över tröskelvärdet Förfrågningsunderlagets omfattning Upplands-Bro kommun använder elektronisk anbudsgivning via upphandlingsverktyget Tendsign. Anbudsgivaren får bl.a. kostnadsfritt stöd i anbudsgivningen och kontroll av att anbudet är komplett vid avlämnandet. Systemet är kostnadsfritt för leverantören och kräver endast en enkel registrering på https://tendsign.com (klicka på Nya leverantörer ). Telefonnummer till Tendsigns support är: Anbudsgivaren bör försäkra sig om att denne tagit del av alla handlingar som hör till förfrågningsunderlaget enligt innehålls- och bilageförteckningen. Förfrågningsunderlaget finns att hämta på kommunens hemsida och på Kompletterande upplysningar Frågor ska skriftligen ställas via Tendsign, under rubriken Frågor och svar. Ansvarig handläggare skickar enbart svar via Tendsign. De anbudssökande som valt att hämta ut underlaget på annat sätt än genom Tendsign måste själva bevaka frågor och svar i upphandlingen. Det är viktigt att ta del av kompletterande uppgifter som framkommer i denna funktion. Endast kompletterande uppgift som lämnats skriftligt av kommunen under anbudstiden är bindande för både kommunen och anbudsgivaren. Sista dag för att inkomma med frågor är 10 dagar före anbudstidens utgång, sista dag då svar lämnas senast 6 dagar före anbudstidens utgång Anbudsgivning Allmänt Anbud ska lämnas på hela Entreprenad 1A, och/eller hela Entreprenad 1B. Anbud ska lämnas genom Tendsign. Anbudet ska vara skriftligt, avges på svenska och överensstämma med förfrågningsunderlaget. Anbudet ska vara undertecknat av behörig företrädare för anbudsgivaren. Reservationer (så kallade sidoanbud) accepteras inte. Beställaren förutsätter att anbudsgivaren skaffar sig nödvändig kännedom om förutsättningarna för entreprenaden, bl.a. genom besök i kommunen innan anbud lämnas in. 10

17 Inlämning av anbud Anbud ska ha kommit in till beställaren senast Kommunen använder elektronisk anbudsgivning via upphandlingssystemet Tendsign. Mer information om systemet finns på Anbudets giltighetstid Anbudsgivaren är bunden av sitt anbud t.o.m Om upphandlingen blir föremål för överprövning och anbudets giltighetstid överskrids ska anbudsgivarens bundenhet gälla i ytterligare fyra månader, såvida inte annat överenskoms under upphandlingen Anbudets innehåll För att anbudsgivaren ska kunna kvalificeras och anbudet kunna utvärderas ska anbudet innehålla de bevis och uppgifter som beskrivs i avsnitt Formulären Kvalificering, bilaga 4 entreprenad 1A, bilaga 5 entreprenad 1B, och Genomförande, bilaga 6 entreprenad 1A, samt À-prislista, bilaga 12 entreprenad 1A, bilaga 13 entreprenad 1B ska fyllas i och lämnas tillsammans med anbudet. À-prislistan ska innehålla anbudsgivarens begärda ersättning för de hämtningar/uppdrag som beställaren redovisar. Pris/ersättning ska anges i svenska kronor, SEK Anbudsöppning Planerad dag för anbudsöppning är då minst två personer utsedda av beställaren kommer att delta. Anbudsöppningen är inte offentlig. Om anbudsgivare så begär, kan en representant utsedd av Stockholms Handelskammare på anbudsgivarens bekostnad, närvara vid öppningstillfället. 3. KRAV PÅ ANBUDSGIVAREN 3.1. Skatter, avgifter, brott m.m. Anbudsgivaren ska uppfylla i Sverige eller i hemlandet lagenligt ställda krav som avser registrerings-, skatte- och avgiftsskyldigheter samt inte vara dömd för brott i yrkesutövning. Anbudsgivaren ska ha giltigt F-skattebevis eller motsvarande och vara registrerad som arbetsgivare. Kommunen samarbetar med Skatteverket och kommer att genomföra kontroll av betalda skatter och avgifter. Kommunen förbehåller sig rätten att i samarbete med Bolagsverket, Skatteverket, kronofogdemyndighet eller annan myndighet, granska att anbudsgivare sköter sin registreringsskyldighet och sina åligganden att inbetala skatter och andra avgifter. Leverantören skall uppfylla Krav på leverantör enligt 10 kap. 1-2 i LOU (Lagen om offentlig upphandling). Detta gäller även eventuella underentreprenörer i alla led. 11

18 Till anbudet ska anbudsgivaren som bevis på att kraven uppfylls bifoga: Kopia på anbudsgivarens aktuella registreringsbevis från Bolagsverket. Bekräftelse på att övriga krav uppfylls. (Bekräftas i formulär Kvalificering, bilaga 4 för entreprenad 1 A och bilaga 5 för entreprenad 1 B.) Utländska anbudsgivare ska bifoga dokumentation motsvarande svenskt registreringsbevis från Bolagsverket Ekonomisk ställning Anbudsgivare ska ha en stabil ekonomisk ställning. Anbudsgivaren ska minst vara Kreditvärdig (gäller ej nystartade företag) enligt Creditsafe eller motsvarande. I de fall lägre riskklassificering redovisas ska anbudsgivaren ändå anses uppfylla kravet om en sådan förklaring lämnas att det kan anses klarlagt att anbudsgivaren innehar motsvarande ekonomiska stabilitet. Nystartade företag ska redovisa sin ekonomiska ställning och styrka samt att de har tillräcklig ekonomisk och finansiell ställning för att fullgöra uppdraget under avtalstiden. Bevis kan utgöras av/genom bankgaranti. Till anbudet ska anbudsgivaren som bevis på att kraven uppfylls bifoga: Bekräftelse på att kraven uppfylls. (Bekräftas i formulär Kvalificering, bilaga 4 entreprenad 1A, bilaga 5 entreprenad 1B.) 3.3. Krav på anbudsgivarens tekniska och yrkesmässiga kapacitet Anbudsgivaren ska ha teknisk och yrkesmässig kapacitet samt kompetens och erfarenhet att utföra uppdraget Särskilda krav på anbudsgivarens tekniska och yrkesmässiga kapacitet gällande entreprenad 1A Anbudsgivaren ska ha minst tre års erfarenhet av avfallshämtning av det slag som upphandlingen avser. Uppdragen ska vara utförda åt minst två olika uppdragsgivare och pågå eller ha pågått under de senaste åren. Nystartade företag ska ha personer i anbudsgivarens driftsledning med minst tre års erfarenhet av avfallshämtning av det slag som uppdraget avser. Det senare gäller även etablerade företag som saknar erfarenhet av avfallshämtning. Beställaren förbehåller sig rätten att kontrollera två uppdrag ur förteckningen över utförda uppdrag, bilaga 8, genom referenstagning på den anbudsgivare som myndigheten avser att tilldela kontraktet enligt bilaga10. Genom kontrollen vill beställaren försäkra sig om att anbudsgivaren har det som efterfrågas i förfrågningsunderlaget. Anbudsgivaren ska arbeta aktivt med arbetsmiljö, trafiksäkerhet och personalfrågor så att uppdraget kan genomföras i enlighet med kravspecifikationen, eller bättre. Anbudsgivaren ska beskriva hur uppdraget ska genomföras i bilaga 7, Genomförande entreprenad 1 A.. Dokumentet ska fyllas i digitalt i upphandlingssystemet Tendsign. Delar av uppdraget kan utföras av underentreprenör. Vilka delar och hur stor andel av uppdraget som berörs, samt de vid anbudstillfället tilltänkta underentreprenörerna, ska anges i anbudet, se även punkt

19 Anbudsgivaren ska ha tillstånd för transport av avfall av de slag som uppdraget avser. Nystartade och utländska företag ska ha dessa tillstånd i god tid senast 2 månader innan avtalet träder i kraft. Till anbudet ska anbudsgivaren som bevis på att kraven uppfylls bifoga: Bekräftelse på att kraven uppfylls. (Bekräftas i formulär Kvalificering, bilaga 4.) Förteckning över de viktigaste uppdragen liknande detta uppdrag och som har utförts av anbudsgivaren under de senaste tre åren. Förteckningen ska innehålla uppgifter om uppdragsgivare, ungefärlig årsomsättning, tidpunkt samt invånarantal i kommunen/kommundelen. Nystartade företag och företag utan erfarenhet av avfallshämtning ska ange uppdrag som utförts av personer i anbudsgivarens ledning under motsvarande period. Uppdragen redovisas genom att fylla i bilaga 8. Om anbudsgivaren har fler än 20 uppdrag kan bilagan fyllas i på följande sätt: Ange namn på alla kommuner som det finns liknande uppdrag i. För kommuner i AB, C och D län ska kompletta uppgifter fyllas i. För kommuner i övriga län och i andra länder ska förteckningen kompletteras på begäran av beställaren efter anbudstidens utgång. Beskrivning av anbudsgivarens kvalitetssäkringssystem och egenkontroll. Certifikat enligt ISO 9000-serien eller liknande ska i förekommande fall bifogas. Certifikatet ska tydligt visa vilken del av företaget som är certifierad. Nystartade företag ska som bevis redovisa en plan för hur kvalitetssäkring och egenkontroll ska kunna upprättas. Beskrivning av anbudsgivarens miljöledningssystem. Certifikat enligt ISO serien eller motsvarande ska i förekommande fall bifogas. Certifikatet ska tydligt visa vilken del av företaget som är certifierad. Nystartade företag ska som bevis redovisa en plan för hur miljöledningssystem ska kunna upprättas. Anbudsgivaren ska beskriva hur uppdraget kommer ska genomföras i bilaga 7 Genomförande. Bilagan ska fyllas i digitalt i upphandlingssystemet Tendsign. Uppgift om vilka delar av uppdraget som eventuellt kommer att utföras av underentreprenör, med fullständiga uppgifter om de vid anbudstillfället kända underentreprenörerna. Definition av underentreprenör beskrivs i punkt Kopior på aktuella tillstånd för transport av avfall. Nystartade eller utländska företag ska som bevis vid anbudsgivningen redovisa en plan för hur kravet på tillstånd för transport av avfall ska kunna vara uppfyllt senast när avtalet träder i kraft Särskilda krav på anbudsgivarens tekniska och yrkesmässiga kapacitet gällande entreprenad 1B Anbudsgivaren ska ha minst ett års erfarenhet av avfallshämtning av det slag som upphandlingen avser alternativt av annat uppdrag som kan anses vara motsvarande. Nystartade företag ska ha personer i anbudsgivarens driftsledning med minst ett års erfarenhet av avfallshämtning av det slag som uppdraget avser. Det senare gäller även etablerade företag som saknar erfarenhet av avfallshämtning. Beställaren förbehåller sig rätten att kontrollera ett uppdrag ur förteckningen över utförda uppdrag, bilaga 9, genom referenstagning på den anbudsgivare som myndigheten avser att tilldela kontraktet. Kontrollen ska avse anbudsgivarens förmåga att fullgöra tjänsten och särskild vikt kommer att fästas vid yrkeskunnande, effektivitet, erfarenhet och tillförlitlighet. För den händelse kontaktpersonen för referensuppdraget menar att anbudsgivaren brustit i något väsentligt hänseende, beslutar beställaren om bristen medför att anbudet ska förkastas. Genom kontrollen vill beställaren försäkra sig om att anbudsgivaren har det som efterfrågas i förfrågningsunderlaget. 13

20 Personal som ska utföra uppdraget ska ha Kustskepparexamen. Anbudsgivaren ska ha dokumenterade kvalitetssäkrings- och miljöledningssystem som säkerställer att uppdraget utförs på ett sådant sätt att kraven på god kvalitet, service och miljö uppfylls. Anbudsgivaren ska arbeta aktivt med arbetsmiljö, trafiksäkerhet och personalfrågor så att uppdraget kan genomföras i enlighet med kravspecifikationen, eller bättre. Delar av uppdraget kan utföras av underentreprenör. Vilka delar och hur stor andel av uppdraget som berörs, samt de vid anbudstillfället tilltänkta underentreprenörerna, ska anges i anbudet, se även punkt Anbudsgivaren ska ha tillstånd för transport av avfall av de slag som uppdraget avser. Till anbudet ska anbudsgivaren som bevis på att kraven uppfylls bifoga: Bekräftelse på att kraven uppfylls. (Bekräftas i formulär Kvalificering, bilaga 5.) Förteckning över de viktigaste uppdragen liknande detta uppdrag och som har utförts av anbudsgivaren under de senaste tre åren. Förteckningen ska innehålla uppgifter om uppdragsgivare, ungefärlig årsomsättning, tidpunkt. Nystartade företag och företag utan erfarenhet av avfallshämtning ska ange uppdrag som utförts av personer i anbudsgivarens ledning under motsvarande period. Uppdragen redovisas genom att fylla i bilaga 9. Beskrivning av anbudsgivarens kvalitetssäkringssystem och egenkontroll. Beskrivning av anbudsgivarens miljöledningssystem. Uppgift om vilka delar av uppdraget som eventuellt kommer att utföras av underentreprenör, med fullständiga uppgifter om de vid anbudstillfället kända underentreprenörerna. Definition av underentreprenör beskrivs i punkt Kopior på aktuella tillstånd för transport av avfall (ska lämnas vid entreprenadsstart). Kopia av kustskepparintyg (ska lämnas vid entreprenadsstart). 14

21 4. PRÖVNING AV ANBUD 4.1. Allmänt Prövning av anbud görs i två steg, dels genom kvalificering av anbudsgivare och dels genom utvärdering av anbud Kvalificering av anbudsgivare Kommunen kommer att använda begränsad kontroll enligt 11 kap. 17 LOU. Det innebär att kommunen har möjlighet att endast kontrollera uppgifter/handlingar som rör den eller de anbudsgivare som man avses tilldela kontraktet. Vid kvalificeringen görs en kontroll av anbudsgivarens lämplighet och om kraven på anbudsgivaren uppfylls. Beställaren kommer att granska de redovisningar anbudsgivaren har lämnat om sig och sin verksamhet samt de uppgifter som framkommit vid kontroll enligt punkt För att bli kvalificerad gäller att anbudet ska innehålla begärda och kompletta uppgifter enligt punkt entreprenad 1A, enligt punkt entreprenad 1B, anbudsgivaren ska ha uppfyllt sina skyldigheter m.m. enligt punkt 3.1 anbudsgivaren ska ha tillräcklig ekonomisk förmåga enligt punkt 3.2 anbudsgivaren ska ha teknisk och yrkesmässig kapacitet att genomföra uppdraget, se punkt enligt punkt entreprenad 1B,. anbudsgivaren ska ha godkända referenser enligt bilaga 10 och punkt 3. 3 avseende entreprenad 1 A och enligt bilaga 11 och punkt 3. 3 avseende entreprenad 1B. Anbudsgivaren ska ha godkänd genomförandebeskrivning enligt punkt 7XX enligt punkt entreprenad 1A Kontroll av anbudsgivare Kontrollen ska visa om kvalificeringskraven på anbudsgivaren uppfylls. Beställaren kommer att granska de redovisningar anbudsgivaren har lämnat om sig och sin verksamhet samt de uppgifter som framkommit vid kontroll enligt punkt För att bli kvalificerad gäller att: anbudet ska innehålla begärda och kompletta uppgifter enligt punkt anbudsgivaren ska ha uppfyllt sina juridiska skyldigheter enligt punkt 3.1. anbudsgivaren ska ha tillräcklig ekonomisk förmåga enligt punkt 3.2. anbudsgivaren ska ha teknisk och yrkesmässig kapacitet att genomföra uppdraget enligt punkt 3.3. vid anbudstillfället kända underentreprenörer ska ha uppfyllt kraven enligt punkt 3.1.och 3.2. Endast anbud från anbudsgivare som blivit kvalificerade kommer att utvärderas enligt punkt

22 4.3. Utvärdering av anbud För att kunna tilldela kontrakt gör beställaren en utvärdering av anbuden. Ett anbud utvärderas om anbudsgivaren har blivit kvalificerad kraven på tjänsten bedöms kunna uppfyllas Beställaren kommer att pröva om kraven på tjänsten uppfylls genom att granska anbuden. De kommer sedan att värderas utifrån redovisningar och anbudspris. Anbuden för entreprenad 1 B Anbuden utvärderas på följande sätt: Lägst Pris Anbuden gällande entreprenad 1 A utvärderas på följande sätt: Utvärdering av genomförandebeskrivningen Genomförandebeskrivningen, se Formulär Genomförande, bilaga 6, kommer att utvärderas. Om beskrivningen tydligt visar att uppdraget kommer att kunna utföras i enlighet med de krav som ställs i förfrågningsunderlaget kommer kronor att dras av från anbudssumman enligt punkt Om beskrivningen har sådana brister att det finns skäl att ifrågasätta anbudsgivarens möjligheter att utföra uppdraget görs inget prisavdrag och anbudet kan dessutom komma att förkastas eftersom kravet på tjänsten inte kan uppfyllas. För bedömning av bilaga 6 se bilaga Utvärdering av anbudssumman När utvärderingen av genomförandebeskrivningen har gjorts kommer priset att utvärderas. Anbudssumman kommer att beräknas som totalpriset för entreprenaden under ett år utifrån antalet hämtningar eller motsvarande per år och anbudsgivarens priser enligt à-prislistan samt priset för inköp kärl i samband med införandet av matavfallsinsamling enligt á-prislista Beräkning av jämförelsetal Den sammanlagda summan av alla eventuella prisavdrag enligt punkt kommer att dras ifrån anbudssumman och anbudet får ett jämförelsetal. Observera att jämförelsetalet inte är detsamma som den ersättning entreprenören kommer att få för uppdraget Slutlig sammanräkning Vid den slutliga sammanräkningen för att få fram det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet för respektive delentreprenad kommer ett jämförelsetal att tas fram för varje anbudsgivare, enligt följande tabell: Anbudssumma per år Avdrag för godkänd genomförandebeskrivning Jämförelsetal a kronor - b kronor = c kronor Presentation av anbud Anbudsgivare kan bli kallad till muntlig presentation av sig och sitt anbud om det kan ske utan risk för särbehandling eller konkurrensbegränsning. Det behöver inte innebära att avtal senare träffas med anbudsgivaren. 16

23 4.4. Antagande av anbud tilldelning av kontrakt Det anbud för delentreprenad 1 A som är det ekonomiskt mest fördelaktiga för beställaren, med hänsyn taget till utvärderingskriterierna, kommer att tilldelas kontrakt gällande delentreprenad 1 A. Det anbud som för delentreprenad 1 B har lägst pris kommer att tilldelas kontraktet gällande delentreprenad 1 B. Planerat datum för beslut om tilldelning är den 16 april Underrättelse om beslutet kommer att innehålla skälen för beslutet och den period under vilken avtal inte får ingås (avtalsspärr) Avtal - upphandlingskontrakt Bindande avtal med antagen anbudsgivare kommer att slutas genom skriftligt upphandlingskontrakt undertecknat av båda parter tidigast tio dagar efter det att tilldelningsbeslutet har skickats ut elektroniskt via Tendsign till samtliga anbudsgivare. Förutsättningen för att ett avtal/upphandlingskontrakt skall vara bindande är att det undertecknats av båda parter i den aktuella upphandlingen. Koncept till upphandlingskontrakt finns bilagd, se bilaga 14 gällande delentreprenad 1 A och bilaga 15 delentreprenad 1 B. 17

24 5. KRAV PÅ TJÄNSTEN KRAVSPECIFIKATION DELENTREPRENAD A 5.1. Allmänna krav Vid entreprenadens start ska alla krav under kapitel 5 vara uppfyllda eller kunna uppfyllas. Samtliga krav som specificeras nedan ska ingå i entreprenaden och utföras inom ramen för ersättningar enligt à-prislistan, om inte annat anges. Entreprenören får inte på eget initiativ upphöra med hämtningen från någon fastighet utan att beställaren underrättas om detta och det finns godtagbara skäl som anges i förfrågningsunderlaget. Entreprenören ska lämna de uppgifter för statistik och beräkning av nyckeltal som beställaren begär för samtliga avfallsslag som ingår i uppdraget, och med den regelbundenhet beställaren kräver. På begäran ska vågsedlar och tippkvitton kunna uppvisas. Entreprenören är skyldig att underkasta sig den kontroll samt följa de direktiv som beställaren anger. Beställaren har rätt att ta in externa företag för att utföra kontroll av entreprenören utifrån de krav som ställs i förfrågningsunderlaget och avtalet Äganderätt till avfall Beställaren äger allt avfall som entreprenören samlar in om inte annat avtalas. Avfallet ska avlämnas på angivna platser utan kostnad för entreprenören. Beställaren svarar för samtliga behandlingsavgifter om inte annat framgår av detta förfrågningsunderlag. Avfall som hämtas ett visst kalenderår ska vägas in senast den 10 januari året efter. Insamlat avfall får inte blandas med avfall från andra uppdragsgivare utan beställarens medgivande Personal, utbildning och underentreprenör Allmänt Verksamheten ska bedrivas med serviceinriktad personal som har den kompetens som krävs för uppdraget i fråga. Personalen ska fortlöpande genom entreprenörens försorg informeras om alla förändringar som påverkar arbetet. All personal med kundkontakter inklusive hämtningspersonalen ska kunna förstå svenska i tal och skrift för att kunna hantera datorer och andra tekniska hjälpmedel, förstå anvisningar och varningstexter samt kunna kommunicera med kunder och andra berörda. Arbetsledaren och de personer som har kontakt med beställaren ska ha goda kunskaper i svenska språket. Personalen ska bära enhetlig, funktionell och välskött klädsel som är lätt identifierbar för allmänheten och tydligt märkt med entreprenörens namn och logotype. 18

25 Personalen ska även genom entreprenörens försorg få kännedom om innehållet i detta avtal, om förhållandena i kommunen som berör avfallshantering samt om innehållet i kommunens renhållningsordning. Beställaren ska ha möjlighet att minst 2 gånger per år, dock högst 8 timmar/ anställd och avtalsår, på entreprenörens eller egen begäran, informera och utbilda entreprenörens personal om kommunens regler och mål för avfallshanteringen. För utbildning när det gäller ITstöd i entreprenaden hänvisas till punkt För denna del tillkommer utbildningstid utöver de ovan angivna timmarna Underentreprenör Med underentreprenör jämställs företag i en företagsgrupp t.ex. lastbilscentral, samt bemanningsföretag eller liknande. Samma krav som ställs på entreprenören vid utförandet ska gälla underentreprenör. Entreprenören ska skriftligt avtala med underentreprenör om att beställarens krav ska uppfyllas. Avtalet ska delges beställaren. Entreprenören ansvarar gentemot beställaren för underentreprenörens arbete som för eget arbete. Om så krävs kan underentreprenör bli kallad till uppföljningsmöten med beställaren men entreprenören ska alltid närvara vid dessa möten. Så snart som möjligt efter avtalstecknande och senast två månader innan entreprenadstart, samt vid förändring under avtalsperioden, ska entreprenören skriftligt meddela beställaren vilka underentreprenörer som entreprenören avser att anlita, samt vilka delar av uppdraget som berörs. Beställaren kommer att granska de föreslagna underentreprenörerna och kontrollera att dessa uppfyllt sina juridiska och ekonomiska skyldigheter. Samma krav som ställs på anbudsgivaren enligt punkt 3.1 och 3.2 ställs på underentreprenör som också ska ha de eventuella tillstånd som behövs för verksamheten. Beställaren kommer skriftligt att godkänna de underentreprenörer som uppfyller kraven. Beställaren ska även på begäran informeras om vilka personer hos en eventuell underentreprenör som kan tänkas bli aktuella för att arbeta i uppdraget Arbetsledare Det ska finnas minst en arbetsledare som regelbundet övervakar arbetet och arbetsleder hämtningspersonalen. Arbetsledaren ska som minst arbeta 50 % av heltid för detta uppdrag. Arbetsledaren eller någon med dennes befogenhet ska finnas tillgänglig mellan kl. 08:00-16:00 vardagar. Arbetsledare ska ha minst två års erfarenhet inom avfalls- eller transportbranschen, eller som arbetsledare inom liknande verksamhet för minst tio personer eller annan erfarenhet som godkänts av beställaren. Arbetsledaren ansvarar för hämtningsarbetet och för kontakterna med beställaren i det dagliga arbetet. Vid ordinarie arbetsledares frånvaro ska ersättare med samma befogenheter och ansvar träda in i dennes ställe. Ersättarens kontaktuppgifter ska meddelas beställaren i god tid. I arbetsledarens ansvar ska bl.a. följande uppgifter ingå: Ta emot, följa upp och besvara reklamationer utan dröjsmål. Arbetsledaren ska kontrollera reklamationen och förvissa sig om att problemet blir löst, antingen genom kontakt med kunden eller genom åtgärd på plats. Återrapportering ska ske via beställarens verksamhetssystem om reklamationen kommer in via beställarens kundtjänst. Svara på hämtningsrelaterade frågor från beställaren senast dagen efter frågan ställts. 19

26 Kontrollera hämtningsmängder, gångavstånd, behållare, taggar, streckkoder m.m. på begäran av beställaren eller kunden, samt för entreprenörens egen kvalitetssäkring. Följa upp hämtningspersonalens arbetsförhållanden. Se till att nycklar, nyckelkort och koder m.m. registreras och hanteras säkert. Meddela beställaren förändringar och förhållanden som rör personal och fordon. Omgående meddela beställaren om något akut inträffar som innebär att hämtning eller andra beställda tjänster inte kan utföras, t.ex. vid otjänlig väderlek eller trasigt fordon som inte kan ersättas direkt, samt olyckor och tillbud av betydelse som inträffar i samband med uppdraget. Aktivt arbeta för att förbättra hämtningen, i vissa fall tillsammans med beställaren. Aktivt arbeta för att förbättra rutiner och samarbete mellan beställare och entreprenör. Bistå beställaren vid granskning av planer och bygglov som berör avfallshanteringen. Bistå fastighetsägare vid utformning och dimensionering av avfallsutrymmen. På beställarens begäran undersöka om nya eller ombyggda hämtställen som ska tas i bruk uppfyller gällande krav Datakommunikation Allmänt En stor del av den dagliga kommunikationen mellan beställaren och entreprenören kommer att ske via Internet. Vid entreprenadstart kommer beställaren att ha ett komplett verksamhetssystem för avfallshantering som innefattar programvara för såväl kommunens kundtjänst som för entreprenörers fordon och arbetsledning. Leverantör är f. n. EDP Consult AB med programvarorna EDP Future, EDP Mobile Fordon och EDP Mobile Admin. I entreprenaden ingår att använda delar av detta system samt att anpassa den egna tekniska infrastrukturen till systemet för att möjliggöra den dagliga kommunikationen. Beställaren äger systemet och har rådighet över tekniken samt bekostar mjukvara och licenser samt utbildning vid entreprenadstart. Entreprenören bekostar sin hårdvara. All data om kunder och tjänster inom entreprenaden ska hanteras i beställarens verksamhetssystem. Data lagras i en databas placerad hos beställaren. Entreprenören kommer att ges tillgång till de funktioner i systemet som behövs för entreprenadens utförande. Detta ställer krav på entreprenörens IT-miljö vad gäller tekniska förutsättningar, både på kontoret och i fordonen, men även på entreprenörens egna verksamhetssystem, rutiner och arbetssätt. Det är entreprenörens ansvar att fortlöpande anpassa sina system och sin utrustning så att de kan kommunicera direkt med beställarens system och IT-miljö. För mer detaljer hänvisas till EDP Consult AB. Entreprenören ska ha en namngiven dataansvarig kontaktperson och meddela beställaren eventuell förändring av denne. Kontaktpersonen ska under hela entreprenadtiden hålla beställaren informerad om status och eventuella problem vad gäller datakommunikation/it. IT-stöd ska vara installerad i berörda tömningsfordon, se punkt xx och i funktion vid entreprenadstarten. Entreprenören ska säkerställa att den information som sker i samband med dataöverföring är korrekt och enligt beställarens krav. Filöverföringar ska ske enligt fastställt schema, dock minst en gång per dygn, till beställarens verksamhetssystem. Beställaren äger tolkningsföreträde över hur data hanteras i entreprenaden. Beställaren förbehåller sig rätten att under entreprenadtiden ändra arbetssätt när det gäller dataflödet i entreprenaden. 20

27 Behörigheter som delas ut till verksamhetssystemet ska hanteras enligt de regler som beställaren meddelar. Behörigheter ska kvitteras personligen. Beställaren tillhandahåller kartmaterial till EDP Mobile Fordon och Mobile Admin. Avtalet reglerar att kartmaterialet enbart får nyttjas för de uppdrag som ingår i denna entreprenad Utbildning Beställaren tillhandahåller utbildning i sitt verksamhetssystem för entreprenörens berörda ordinarie personal så att de ska kunna hantera de uppgifter som ingår i uppdraget. Utbildning ska ske senast tio dagar före entreprenadstart. Utbildning av tillkommande personal under entreprenaden ansvarar entreprenören för Utrustning, funktion och/eller support som beställaren svarar för All datahantering sker mot server hos Håbo kommun. Under vissa tidpunkter kan tillgänglighet till servrarna vara begränsad, t.ex. vid fakturakörning. Detta meddelas i så fall av beställaren. Beställaren anskaffar mjukvara för verksamhetssystemet EDP Mobile Admin och Fordon enligt EDP:s rekommendationer för hård- och mjukvara, och svarar för anordning enligt följande: EDP Future huvudprogram som hanterar kundtjänste- och behållarregister, fakturering, körturlistehantering (traktläggning), ärende- och klagomålshantering. Programmet finns på server hos Håbo kommun. EDP Mobile Admin program för arbetsledare Support av installerad EDP Mobile Fordon sker genom EDP Consult AB under de två första månaderna Utrustning och/eller support som entreprenören svarar för Entreprenör anskaffar hårdvara och svarar för anordning enligt följande: Fordonsdatorer enligt separat specifikation EDP Mobile Fordon. Till fordonsdatorn ska GPS finnas kopplad. Utrustning för automatisk tömningsregistering genom fordonsmonterade läsare för avläsning av RFID-taggar på kärl i de olika kärlstorlekar och modeller som förekommer i entreprenaden. EDP Mobile Fordon ska installeras i entreprenörens fordonsdatorer. Beställaren ska ha rätt att ändra system- och säkerhetsinställningar i EDP Mobile Fordon i respektive fordon. De inställningar som är gjorda får inte ändras av entreprenören utan beställarens godkännande. Support av installerad EDP Mobile Fordon sker genom EDP Consult AB under de två första månaderna. Därefter ansvarar entreprenören för eventuellt driftstöd. Entreprenören står för internetuppkoppling mot kommunen. Entreprenören ska ha handdator för att manuellt kunna registrera tömningar vid olika typer av driftsstörningar Utrustning för datoriserad tömningsregistrering (DTR) m.m. För att tekniken ska fungera behövs följande prestanda på IT-utrustning: Fordonsdator Skärm: 12 pekskärm, antireflexbehandlad, minst 500 NIT ljusstyrka justerbar 0-100%. Dator: Minst 1,5 GHz processor, SSD, GPS, Modem, WinXP, drivspänning 9-36VDC, drifttemp -25 C C. 21

28 Identifieringsutrustning Ska automatiskt registrera RFID-tagg vid tömning. Ska kunna registrera 2 st kärl vid ett och samma lyft på fordon. Handdator Typ Psion RFID-läsare, streckkodsläsare (laser) och docka. Utrustningen ska kunna överföra data till beställarens programvara. Styrsystem Ska automatiskt generera data anpassat för EDP Mobile, med både tömningsinformation och hantering av eventuell hårdvaruavvikelse. Dessutom behövs en streckkodsskrivare för märkning av kärl. Skrivaren ägs av beställaren men placeras hos entreprenören för utskrifter. Streckkoderna ska utformas i samråd med beställaren. Se även krav enligt bilaga Hantering av tömningar m.m. i systemet Kärlen i Upplands-Bro är märkta med RFID- taggar av typen T.O.P 124 khz, se bilaga 18 samt med streckkoder för att kunna identifieras. Taggens montering är på mitt på kärlets framsida. Beställaren har registrerat samtliga monterade taggars och utestående kärls koppling till varandra och till hämtningsställen. DTR gäller vid tömning av kärl, containrar och boxar för brännbart avfall och behållare med matavfall. För registrering av container/boxar/behållare som inte har tagg eller streckkod gäller följande: Körlistor och beställningar/ordrar finns i beställarens verksamhetssystem och kan läsas i fordonsdatorn. Efter utförd tömning kvitteras de genom fordonsdatorn. Tillkommande kärl registreras genom handdatorns streckkodsläsare. På hämtningsstället ska entreprenören: läsa av taggar tillsammans med tidpunkten för tömningen registrera avvikelser, se punkt xx. registrera, ta emot och kvittera tillfälliga uppdrag såsom extra hämtningar läsa av streckkod om tagg inte kan avläsas Uppgifterna ovan ska föras in i fordonsdatorn. Samtliga uppgifter ska rapporteras digitalt via datafil och med angivande av identiteter från beställarens verksamhetssystem, för säker identifikation av data. Upptäcker entreprenören att tagg är felkodad ska beställaren snarast underrättas. Felet rättas sedan till av beställaren i verksamhetssystemet. Vid tillfälliga problem med IT-systemen kan körlistor och arbetsordrar tas fram i pappersform, och kvittering kan ske manuellt. Skulle DTR inte fungera ska entreprenören lägga in avvikelserna manuellt i EDP Future. Entreprenören är skyldig att teckna serviceavtal med leverantörer av DTR-utrustning. DTR och hantering av avvikelser och ordrar genom EDP Mobile Fordon ska tillämpas så snart det är praktiskt möjligt och ska vara helt i drift senast efter åtta månader. Innan hanteringen av avvikelser och ordrar fungerar i EDP Mobile Fordon ska avvikelser och kvitterade körordrar lämnas till beställaren på annat hanterbart sätt efter utförd tjänst. Före krav på återrapportering via EDP Mobile Fordon ska kvittens/återrapportering ske via beställarens underlag (ordrar/körlistor). Kvittenserna skannas och skickas till beställaren via e-post. 22

29 Entreprenören ska ha en namngiven dataansvarig kontaktperson och meddela beställaren eventuell förändring av denne. Kontaktpersonen ska under hela entreprenadtiden hålla beställaren informerad om status och eventuella problem vad gäller datakommunikation/it Avvikelsehantering och reklamationer Avvikelsehantering Om hämtning inte kan utföras eller om någon störning inträffar vid hämtning ska entreprenören registrera detta som en avvikelse och ange orsaken till avvikelsen. Som avvikelser som ska registreras i beställarens verksamhetssystem kan nämnas som exempel: Kärlet var inte utställt Kärlet innehöll avfall som inte får hämtas Vägen till behållaren var blockerad Det var för halt/mycket snö Kod eller nyckel saknas Kärlet var överfyllt Hämtningspersonalen ska alltid kontakta arbetsledaren om avvikelse uppstår i samband med hämtningen. Kunder ska meddelas enligt punkt xx. Kundtjänst för VA & avfall ska meddelas enligt punkt xx. Om avvikelserapportering till beställaren av någon anledning inte kan ske enligt punkt xx ska avvikelserapportering ske enligt följande: Uppkomna avvikelser rapporteras av entreprenören till beställaren snarast dock senast vid arbetsdagens slut. Detta sker företrädelsevis sammanställt via e-post av entreprenörens arbetsledare. Om avvikelsen innebär risk för människors hälsa eller miljö ska beställaren omedelbart kontaktas Reklamationer Med reklamationer avses en anmälan av händelse som kommer från kund och där entreprenören på endera sätt inte kunnat utföra eller brustit i sitt åtagande. Om entreprenören rapporterar en avvikelse till beställaren innan kunden rapporterar en händelsen anses avvikelsen inte utgöra en reklamation om inte särskilda skäl föreligger Kundtjänst och hämtningsregister Beställaren svarar för kundtjänst och registerhållning samt fakturerar avfallsavgifterna. Beställaren tillhandahåller entreprenören ett komplett digitalt hämtningsregister senast 2 månader innan entreprenaden startar. 23

30 Beställaren håller registret aktuellt. Tillkommande, avgående och förändrade abonnemang tillhandahålls kontinuerligt av beställaren. Entreprenören ska omedelbart meddela avvikelser från registret och/eller ändrad hämtningsdag till beställaren. Beställarens kundregistret innehåller bland annat följande uppgifter för varje hämtningsställe, i förekommande fall: Avfallsslag Fastighetsinnehavarens namn Hämtningsadress Faktureringsadress Antal, typ och storlek av behållare eller anordning Hämtningsintervall Hämtningsdag Gångavstånd Eventuellt övriga uppgifter som kan behövas för att uppdraget ska kunna utföras 5.7. Information till kunder Framtagning och distribution av allmänt informationsmaterial om avfallshantering till kunderna ordnas och bekostas av beställaren. Entreprenören ska vara behjälplig vid utformning av information om beställaren så begär. Framtagning och distribution av informationsmaterial som behövs med anledning av entreprenörens åtgärder ordnas och bekostas av entreprenören. Till denna information räknas ändring av hämtningsdag och liknande. Materialet ska godkännas av beställaren innan det distribueras. 24

31 5.8. Fordon för avfallshämtning Allmänt Fordonen ska vara besiktigade och godkända samt uppfylla de säkerhetskrav som krävs med avseende på uppdragets art. Fordonen ska inte vara tyngre än vad som svarar mot vägnätets bärighet och beskaffenhet i övrigt eller på annat sätt vara olämpliga för avfallshämtningen. I vissa delar av kommunen finns vägar där framkomligheten är begränsad, framför allt samfällda vägar. Förutsättningen för hämtning i dessa områden beskrivs närmare under punkt xx. Beställaren förutsätter att entreprenören har den storleksanpassning av fordonen som krävs för att fullgöra uppdraget Miljöklassning och bränsle Tunga fordon som används regelbundet varje vecka i detta uppdrag ska minst uppfylla emissionskraven motsvarande Euro VI. Övriga tunga fordon ska minst uppfylla emissionskraven motsvarande Euro V. Undantag görs för fordon som tömmer sopsuganläggningar och underjordsbehållare samt lastväxlar- och liftdumperfordon, där kravet är att de minst ska uppfylla emissionskraven motsvarande Euro IV. Vid nyanskaffning av tungt fordon under avtalsperioden ska fordonet minst uppfylla emissionskraven motsvarande Euro VI. För reservfordon se punkt Om leveransproblem med nya fordon för insamling av kärl- och säckavfall kan påvisas, accepteras under en övergångstid av längst 6 månader efter entreprenadstart, att fordon med utsläppsvärden motsvarande Euro IV användes. Dock ska entreprenören då informera beställaren uppgifter om ersättningsfordon, såsom registreringsnummer och uppgift om när det nya fordonet kommer att tas i trafik. Tunga fordon får inte vara äldre än tre år vid entreprenadstart, med undantag för fordon som tömmer sopsuganläggningar och underjordsbehållare samt lastväxlar- och liftdumperfordon. Lätta lastbilar som används regelbundet varje vecka i detta uppdrag ska minst uppfylla emissionskraven motsvarande Euro V. Personbilar som används regelbundet varje vecka i detta uppdrag ska uppfylla kriterierna för miljöbil enligt förordning om miljö- och trafiksäkerhetskrav för myndigheters bilar och bilresor (SFS 2009:1). Fordonen ska drivas med diesel eller bensin av miljöklass 1 (ett) eller miljömässigt bättre drivmedel Utrustning Samtliga tunga fordon som ska användas för avfallshämtning ska vara försedda med Backningskamera och monitor Backningsvarnare Varningslykta som kan ge orangegult blinkande/pulserande sken Centrallås med fjärrkontroll 25

32 Alkolås som kan lagra data Stödsystem för att eliminera hastighetsöverträdelser, typ ISA-system, som kan lagra data Stödsystem för sparsam körning som ger föraren återkoppling på körsätt, med information om medel- och momentanförbrukning av bränsle. Systemet ska kunna lagra data. Alkolås och ISA-system är krav även för fordon som hämtar elavfall. Övriga fordon ska uppfylla lagkrav. Samtliga fordon ska även ha följande lös utrustning: Trådlös handsfreeutrustning för förarens mobiltelefon Brandsläckare av godkänd typ, klass B Saneringsutrustning för eventuellt oljeläckage Förbandsutrustning Sopborste och skyffel Fordon som tömmer följande behållare/avfallsslag ska även vara utrustade med dator, GPS och EDP Mobile Fordon system för registrering av hämtning, avläsning av streckkoder och taggar m.m: Kärl med brännbart kärl- och säckavfall Behållare med restavfall Behållare med matavfall Mer information finns i punkt xx. och xx. Handdator ska finnas som komplement i dessa fordon för att kunna användas om fel uppstår i fordonens utrustning, se punkt xx. Om arbetsledarens fordon ägs eller leasas av entreprenören ska fordonet ha följande utrustning, utöver lagkrav: Alkolås Trådlös handsfreeutrustning för arbetsledarens mobiltelefon Reflekterande skyddsvästar, minst två stycken Däck Följande krav ska gälla för fordonsdäck: Entreprenören ska ha riktlinjer/rutiner för att säkerställa att däck har minst lagstadgat mönsterdjup och inte är skadade. Fordonen ska ha däck med tillräckligt mönsterdjup, dubb eller annan lämplig utrustning, som möjliggör att uppdraget kan fullgöras även vid vinterväglag. Miljömärkta däck ska användas om sådana finns att tillgå för fordonet i fråga. Vid byte av däck på fordon som används för transportuppdraget, ska de nya däcken vara fria från antioxidanten IPPD Buller Entreprenören ska minimera störande buller från fordonen och omedelbart åtgärda orsaker till detta, såsom trasiga ljuddämpare, tomgångsvibrationer, tryckluftsljud, otäta luckor, icke använd eller icke fungerande bullerdämpande utrustning, bromsskrik, etc. 26

33 Underhåll och service Tillsyn, underhåll och service av fordon samt skador ska dokumenteras. Risk för läckage av pressvatten ska särskilt uppmärksammas. Förare ska varje dag utföra en säkerhetskontroll av det fordon han/hon använder. Tunga fordon ska genomgå godkända extra bromskontroller var sjätte månad hos Bilprovningen eller annan ackrediterad verkstad. Oljor, smörjmedel och andra kemiska produkter som uppfyller kriterier för miljömärkning ska väljas framför andra om inte entreprenören kan visa att nödvändig produkt inte finns på marknaden eller är olämplig för den avsedda användningen. Med miljömärkning avses i detta fall etablerade miljömärkningar som den nordiska miljömärkningen Svanen, den europeiska EUblomman eller Naturskyddsföreningens Bra Miljöval. Om underleverantör utför service och underhåll gäller kravet även denne och det ska framgå av skriftligt avtal mellan entreprenören och underleverantören. Samtliga fordon ska hållas i ett välvårdat skick. De ska tvättas utvändigt minst var 14:e dag. Lastutrymme och inmatningsanordning ska tvättas regelbundet. Vid fordonstvätt ska anläggning som använder bästa möjliga reningsteknik användas. Fordonen ska vara försedda med entreprenörens firmanamn. Fordon som används regelbundet varje vecka för detta uppdrag ska vara försedda med text att hämtningen utförs på uppdrag av Upplands-Bro kommun. Textens utformning och placering ska godkännas av beställaren Övrigt Fordon för insamling av kärl- och säckavfall i kärl ska vara så kallade tvåfacksfordon, se punkt Fordon som används för insamling av kärl- och säckavfall ska vara täta så att inte pressvatten läcker ut eller spills under färd eller i samband med hanteringen i övrigt. De ska vara försedda med pressvattentank med fungerande avtappning. Tanken ska tömmas och rengöras regelbundet eller vid behov. Pressvatten ska släppas ut vid omlastningsstation eller annan överenskommen plats enligt anvisningar. Fordonen ska under icke arbetstid ställas upp på plats eller i garage på fastighet som disponeras av entreprenören. Fordonen får endast undantagsvis innehålla avfall som kan locka till sig fåglar eller andra skadedjur, eller orsaka andra problem i omgivningen, när de står uppställda. Fordon som används för insamling av kärl- och säckavfall ska kunna förses med informationsskyltar och ställas till förfogande för informationskampanjer om beställaren så önskar. Skyltarna ska bekostas av beställaren samt utformas och placeras i samråd med beställaren. Entreprenörens egna kampanjer måste godkännas av beställaren. Entreprenören ska inför starten av entreprenaden och sedan årligen redovisa en förteckning över samtliga fordon (även eventuella reservfordon) som ska användas för uppdraget. Förteckningen 27

34 ska ange registreringsnummer, årsmodell, lastningskapacitet, miljöklassning, utsläpp av koldioxid och en beskrivning av hur fordonen ska användas/används. Dessutom ska uppgifter om bränsle, oljor, smörjmedel, tvättanläggning och serviceverkstad redovisas. Eventuella ändringar under året ska meddelas beställaren. Fordon som bara används i reserv, då ordinarie fordon är ur funktion, ska minst uppfylla emissionskraven motsvarande Euro V men behöver inte uppfylla samtliga övriga krav som ställs, utöver lagkrav. Användningen ska journalföras och rapporteras till beställaren varje vecka som reservfordon används Särskilda fordonskrav Viss insamling kan kräva specialfordon med särskild utrustning. Sådana krav finns redovisade under respektive område Kvalitet, service, miljö, arbetsmiljö och trafiksäkerhet Allmänt Entreprenören ska ha en ändamålsenlig lokal hämtningsorganisation som säkerställer en hög tillgänglighet och ger god service åt kunderna. Uppdraget ska utföras med tillförlitlighet och utan avbrott. För att säkerställa beställarens krav på att god kvalitet och service uppfylls ska entreprenören ha rutiner för kvalitetssäkring av verksamheten. Entreprenörens rutiner, riktlinjer och genomförda egenkontroller ska redovisas för beställaren. På uppmaning av beställaren ska entreprenören delge denne den dokumentation som görs för att förbättra miljön, arbetsmiljön och trafiksäkerheten. Entreprenören ska svara för samordning med kunden vid utförande av uppdraget. Vid varje tillfälle när hämtning inte kunnat ske eller när oklarheter föreligger ska kunden kontaktas av entreprenören. Undantag får göras vid otjänlig väderlek m.m. såsom beskrivs i punkt Beställaren ska informeras genom de rutiner som beskrivs i punkt 5.5. Entreprenören ska tillsammans med beställaren arbeta för att förbättra kvalitén och servicen på hämtningsarbetet, liksom hämtningspersonalens arbetsmiljö och trafiksäkerheten. Entreprenören ska kunna sätta av 10 timmar per år för särskilda möten med beställaren om utveckling av uppdraget och avfallshanteringen i kommunen. Entreprenören ska tillsammans med beställaren verka för ökad återanvändning och återvinning av material ur avfallet i enlighet med kommunens planer och beslut samt utveckla rationella och ekonomiska hämtningssystem. För att främja hög kvalitet, säkerhet och service ska följande krav gälla: Överenskomna villkor för hämtningen såsom tider och utförande ska alltid gälla. Fasta hämtningsdagar ska tillämpas om inte annat anges. Ändring av fast hämtningsdag, t.ex. vid omläggning av trakt, ska meddelas kund i god tid genom entreprenörens försorg. 28

35 Skador vid hämtningen som orsakats av entreprenören ska omedelbart meddelas kund och snarast åtgärdas på entreprenörens bekostnad. Dörrar och grindar ska stängas efter avslutad hämtning och i förekommande fall låsas. Spill förorsakad av entreprenören ska tas omhand vid normalfylld behållare. Golv och/eller annan yta ska rengöras vid behov. Hämtningsfordon ska låsas utifrån med fjärrkontroll när det lämnas utan uppsikt. System för rapportering av avvikelser och mottagning av reklamationer ska finnas. Tillgrepp av material eller föremål som avfallslämnaren lämnat för insamling är inte tillåten. Behållare som ägs av entreprenören ska vara rena, klotterfria och välskötta när de ställs ut. De ska regelbundet ses över så de inte utgör någon säkerhetsrisk. På begäran av fastighetsägare som hyr behållare, och på dennes bekostnad, ska klotter saneras på behållare som stadigvarande står ute på fastighet. Om entreprenören upptäcker att behållare som ägs av beställaren eller fastighetsägaren är trasig, ska detta omgående meddelas den som ansvarar för behållaren. Arbetstiden ska nyttjas fullt ut för att minska stress, risken för olyckor och skador samt för att höja servicegraden och kvalitén på arbetet. Eventuella tillbud och olyckor samt trafikförseelser av betydelse i samband med entreprenaden ska snarast meddelas beställaren. Om sanering av mark eller vatten krävs efter olycka eller försummelse från entreprenören svarar denne för eventuella kostnader. Entreprenören är skyldig att skyndsamt och senast inom 2 arbetsdagar besvara skriftliga reklamationer, inkl. e-post från kunder eller andra berörda. Svaret, som ska vara skriftligt, ska klart ange hur eventuell rättelse sker. Reklamationen och svaret ska delges beställaren. Kvitterade körorder som avser de uppdrag kommunen har kundtjänst för ska lämnas till beställaren efter utförd tjänst Entreprenörens tillgänglighet Entreprenören ska ha en bemannad expedition utrustad med telefon, telefax, scanner, e-post och Internet. Fel på entreprenörens utrustning ska omedelbart anmälas till beställaren och entreprenören är skyldig att snarast se till att felet avhjälps. Entreprenören ska alltid vara tillgänglig på telefon vardagar kl. 07:00 16:00, med rimligt avbrott för lunch. Under övrig tid då uppdraget får utföras ska entreprenören upprätthålla sådan tillgänglighet att denne kan nås utan dröjsmål och kunna lösa akuta uppgifter och reklamationer. Om telefonsvarare används måste den lyssnas av och personal med befogenheter för uppgiften i fråga återkomma till beställaren samma dag. Chaufförernas arbetstid ska fördelas så att det alltid finns någon chaufför med sopbil tillgänglig på vardagar kl. 08:00 16:00 och som därmed också kan användas för att utföra eventuella akuta uppdrag om beställaren så kräver. Övrig tid ska entreprenören upprätthålla sådan tillgänglighet att denne kan nås utan dröjsmål under tid då uppdraget får utföras. 29

36 Entreprenören ska vara tillgänglig via beställarens kommunikationsverktyg/verksamhetssystem måndag fredag kl. 08:00 16:00. Fel på egen eller beställarens utrustning ska omedelbart anmälas till beställaren. Entreprenören är skyldig att snarast se till att felet på egen utrustning avhjälps Miljö Entreprenören ska bedriva ett aktivt miljöarbete. Miljöbelastningen i uppdraget ska vara så låg som möjligt. Miljöpolicy som är känd och förankrad i hela organisationen ska finnas och följas upp en gång per år. För att främja miljön ska följande krav gälla: Entreprenören ska årligen redovisa verksamhetens miljömål samt hur målen följs upp och utfaller. Entreprenören ska ha tidsatta mål och en plan för att minska beroendet av fossila bränslen. Entreprenören ska ha implementerade tidsatta mål och en plan för att minska drivmedelsåtgången. Entreprenören ska dokumentera och kvartalsvis redovisa drivmedelsåtgången, emissioner och andel förnyelsebart bränsle per kilometer och fordon. Resultaten ska även åskådliggöras för förarna. Entreprenören ska aktivt arbeta med att effektivisera transporterna samt uppmuntra personalen i syfte att minska drivmedelsåtgången. Tomgångskörning utan direkt samband med hämtningsarbete får inte förekomma under längre tid än en minut. För undvikande av kallstarter med stora avgasutsläpp ska fordon under icke arbetstid vintertid vara uppställt i garage som håller en temperatur av minst +5º C eller vara försedd med motorvärmare. Entreprenörens personal ska vara utbildade i eller under avtalets första sex månader, och vid nyanställning inom sex månader, genomgå utbildning i sparsam körning. Innehållet ska motsvara Trafikverkets kriterier för utbildning i sparsam körning. Kunskapen ska fortlöpande upprätthållas genom information och fortbildning. Det bör inte ha förflutit mer än tre år sedan föraren genomgick utbildningen. Om så är fallet bör föraren genomgå en utbildning på nytt. Det ska finnas kompletta säkerhetsdatablad och förteckning över vilka kemiska produkter som används för rengöring och underhåll av fordon och som kan innebära risker från hälso- eller miljösynpunkt. Om entreprenören köper underhåll av fordon från annan leverantör ska även denne följa kraven. Det ska finnas rutiner för säker hantering av kemiska produkter och farligt avfall som förekommer i verksamheten. Om entreprenören köper underhåll av fordon från annan leverantör ska även denne följa kraven. Produktvalsprincipen enligt Miljöbalkens bestämmelser ska tillämpas. Det innebär att entreprenören är skyldig att regelbundet följa upp och ta ställning till om kemiska produkter och varor, som innehåller eller har behandlats med en kemisk produkt och som används i verksamheten, kan ersättas med andra som kan antas vara mindre farliga för 30

37 människors hälsa eller för miljön. Prövningen enligt ovan ska dokumenteras och på begäran kunna visas upp. Entreprenören ska ha en plan för avveckling av miljöskadliga kemikalier som används i verksamheten Arbetsmiljö Entreprenören är ansvarig för arbetsmiljön för sina anställda och ska bedriva ett dokumenterat systematiskt arbetsmiljöarbete i enlighet med Arbetsmiljöverkets föreskrifter AFS 2001:1 Arbetsmiljöpolicy som är känd och förankrad i hela organisationen ska finnas och följas upp en gång per år. Det ska finnas en eller flera personer som särskilt har till uppgift att arbeta med personalens arbetsmiljöfrågor. Om den eller dessa personer även har andra arbetsuppgifter ska det finnas tillräcklig tid avsatt för alla arbetsuppgifter. Aktuell person/er måste ha en för tjänsten adekvat utbildning och/eller erfarenhet. Anbudsgivaren ska i samband med entreprenadstarten ange vem eller vilka som ansvarar för arbetsmiljöfrågor i denna entreprenad. Beställaren har tillsammans med tidigare entreprenör arbetat aktivt med arbetsmiljöfrågor. Det innebär ändå inte att alla arbetsmiljöproblem är lösta. Senast sex månader efter entreprenadstart ska entreprenören ha genomfört en inventering av arbetsmiljön på alla hämtningsställen som förekommer i uppdraget. Hämtningsställe som har någon typ av problem ska klassificeras och rangordnas utifrån insamlingspersonalens arbetsmiljö. Inventeringen ska sammanställas i en rapport och delges beställaren. Rapporten ska uppdateras kontinuerligt med de åtgärder som utförts, samt kompletteras med eventuellt nya hämtningsställen som behöver åtgärdas, och redovisas för beställaren en gång per kvartal. Denna rapport ska utgöra grunden för arbetsmiljöarbetet på hämtningsställen i detta uppdrag. Följande ansvar och metod ska gälla för entreprenör och beställare i arbetet med detta: Entreprenören är huvudansvarig för arbetet med att förbättra arbetsmiljön på de hämtningsställen som förekommer i uppdraget. Entreprenören ska därför kontakta och informera fastighetsägaren (eller den som har rådighet över hämtningsstället) om de problem som finns, föreslå vilka åtgärder som bör genomföras och på vilket sätt avfallet kan hämtas innan problemet är åtgärdat. Berörd hämtningspersonal ska vara delaktig i arbetet. Entreprenören har ansvar för att hämtning av avfall upprätthålls tills bristerna är avhjälpta. Beställaren ska hållas informerad under hela ärendegången. Vid eventuellt hämtningsstopp ska arbetsledaren omedelbart informera kunden om de arbetsmiljöregler som gäller. En gång per kvartal ska entreprenören medverka i uppföljningsmöten om arbetsmiljön tillsammans med beställaren. Vid dessa möten ska aktuell rapport enligt förra stycket gås igenom. Entreprenörens skyddsombud ska ha möjlighet att delta. Kommunen är ansvarig för att ta fram detaljplaner, avfallsföreskrifter och avfallstaxa, samt bevilja bygglov som möjliggör eller stimulerar till en god arbetsmiljö. Kommunen ska också övergripande informera fastighetsägarna om deras skyldigheter och t.ex. genom utskick ge information om arbetsmiljöfrågor av generell karaktär. Beställaren ska samarbeta med entreprenören i frågor om arbetsmiljön på hämtningsställen. När hämtningsställen inte uppfyller krav i föreskrifter, och entreprenörens arbete inte gett resultat, kan kommunen ålägga 31

38 fastighetsägaren att vidta nödvändiga åtgärder. Vid samordningsmöten enligt punkt tas aktuella arbetsmiljöfrågor upp. För att förbättra arbetsmiljön för personalen ska följande krav särskilt gälla: Vid kärlhämtning ska endast ett kärl i taget skjutas/dras. Det är inte tillåtet att stå utanpå hämtningsfordon under färd. Vid säck- och latrinhämtning får kärra inte lastas med fler säckar eller latrinkärl än att den kan rullas med godkänt dragmotstånd, god sikt och bra balans. Entreprenören ska försäkra sig om att personalen tar tillräckligt långa raster under arbetsdagen. Entreprenören ska ha rutiner för att minst vart tredje år kontrollera personalens hälsostatus och minst vartannat år för personal över 55 år. Nödlägesplaner eller handlingsplaner vid olycka ska finnas. Krishanteringsplan ska finnas samt tillgång till krishantering i organiserad form, t.ex. i samverkan med företagshälsovården, för personal som varit med om en olycka. Entreprenören ska ha ett friskvårdsprogram som samtlig personal har tillgång till och kan ta del av Trafiksäkerhet Entreprenören ska bedriva ett aktivt trafiksäkerhetsarbete. Trafiksäkerhetspolicy samt alkoholoch drogpolicy som är kända och förankrade i hela organisationen ska finnas och följas upp en gång per år. Särskild vikt ska läggas vid hämtningsförhållanden där backning förekommer. Backning ska undvikas i samband med regelbundna avfallstransporter, då backning i normalfallet inte är att betrakta som ett körsätt. Företrädesvis ska backning undvikas på platser där barn och äldre kan förväntas befinna sig, t.ex. vid skolor, förskolor, äldreboenden, dagcentraler och liknande. Körning på gång- och cykelvägar är inte tillåten, om inte särskild dispens finns. För att öka trafiksäkerheten ska följande krav gälla: Användningen av ISA eller andra hastighetsanpassningssystem ska dokumenteras och följas upp. Resultatet ska regelbundet redovisas för förarna och halvårsvis för beställaren. Riktlinjer, åtgärds- eller handlingsplaner ska finnas. Entreprenören ska genomföra körkortskontroller genom utdrag ur körkortsregistret två gånger per år för alla anställda som kör bil i tjänsten. Entreprenören ska genomföra kontroller av att giltigt yrkeskompetensbevis och i förekommande fall ADR-intyg finns för alla som behöver det. Vågsedlar ska kontrolleras regelbundet för att beivra körning med överlast. Vid transport av vitvaror, el-burar och liknande löst avfall ska kunskap och rutiner finnas för lastsäkring. Godkända bilbälten ska användas vid färd till och från uppställningsplats och avlämningsplats samt mellan olika delar av kommunen. Rutiner ska finnas för att säkerställa användningen och kontrollera att bälten är i funktionsdugligt skick. Hämtningspersonalen ska använda varselkläder enligt godkänd standard för arbete på väg. 32

39 Varningslykta med orangegult blinkande/pulserande sken ska användas vid arbete på eller invid trafikerad väg. Entreprenören ska ha regler för att begränsa kommunikation i mobiltelefon utan handsfree under körning. Användningen av mobiltelefon bör helst undvikas helt under körning, med undantag för akuta situationer. Användning av dator i fordon ska undvikas helt under körning. Entreprenören ska ha rutiner för att säkerställa att alkohol och droger inte förekommer i samband med arbetet. Rutiner för handhavande av alkolås ska finnas samt åtgärdsprogram och rehabiliteringsplan att använda om förare har alkoholproblem. Entreprenören ska ha rutiner för att genomföra drogtester på förare som ska nyanställas. Entreprenören ska ha riktlinjer för att förhindra trötthetsrelaterade olyckor. Entreprenören ska ha riktlinjer för att eliminera överträdelse av kör- och vilotidsregler Utebliven hämtning, trasiga behållare m.m Utebliven hämtning m.m. förorsakat av entreprenören Vid utebliven hämtning som förorsakats av entreprenören ska hämtning, utan extra ersättning, utföras senast dagen efter att entreprenören blivit uppmärksammad på detta. Sker inte detta har beställaren rätt att utföra hämtning på entreprenörens bekostnad. Kärl som går sönder i samband med hämtningen ska bytas ut eller lagas av entreprenören så snart det är praktiskt möjligt. Säck som går sönder i samband med hämtning får inte lämnas kvar. Spill ska plockas upp Utebliven hämtning m.m. förorsakat av fastighetsinnehavaren Hinder eller andra omständigheter Om hämtning inte kan utföras på grund av hinder eller andra omständigheter som fastighetsinnehavaren råder över ska entreprenören omedelbart meddela denne. Beställaren ska också meddelas genom systemet för avvikelsehantering. Hämtning ska ske så snart hindret undanröjts, om fastighetsinnehavaren/beställaren gör en extra beställning. I annat fall ska hämtningen utföras vid nästa ordinarie hämtningstillfälle. Felsorterat avfall Om det är uppenbart att avfall är blandat med felsorterat avfall, som ska lämnas på annat sätt i enlighet med bestämmelser i kommunens avfallsföreskrifter, ska entreprenören uppmärksamma fastighetsinnehavaren på detta. Beställaren ska också meddelas genom systemet för avvikelsehantering. Behållare för brännbart kärl- och säckavfall och grovavfall med små mängder felsorterat avfall i form av returpapper, förpackningar eller trädgårdsavfall ska hämtas, men inte avfall som är blandat med farligt avfall, elavfall, bildäck eller bildelar. Matavfall och trädgårdsavfall får inte innehålla något synligt felsorterat avfall. I så fall ska kärlet inte tömmas. Entreprenören ska meddela fastighetsinnehavaren orsaken till den uteblivna hämtningen. Beställaren ska också meddelas genom systemet för avvikelsehantering. Om entreprenören upptäcker att avfallet innehåller felsorterat avfall först när kärlet är tömt i hämtningsfordonet ska beställaren omgående kontaktas. 33

40 Överfylld eller för tung behållare Arbetsmiljöverkets föreskrifter om belastningsergonomi och manuell hantering ska följas. Överfylld och för tung behållare får därför lämnas kvar om risk finns för att arbetsskada kan uppstå. Entreprenören ska meddela fastighetsinnehavaren orsaken till den uteblivna hämtningen. Om problemet är tillfälligt hämtas behållaren när problemet är åtgärdat. Det kan ske efter extra beställning av fastighetsinnehavaren/beställaren eller vid nästa ordinarie hämtningstillfälle. Om problemet är att betrakta som permanent ska fastighetsinnehavaren kontaktas och förslag till lösning presenteras i samråd med beställaren. Trasig behållare Behållare som är trasig innan hämtning får lämnas kvar och ska packas om av fastighetsinnehavaren. Entreprenören ska omgående lämna ett meddelande till fastighetsinnehavaren. Beställaren ska meddelas genom systemet för avvikelsehantering. Trasig säck Säck som är trasig innan hämtning får lämnas kvar och ska packas om av fastighetsinnehavaren. Entreprenören ska lämna en ny säck och ett meddelande till fastighetsinnehavaren. Beställaren ska också meddelas genom systemet för avvikelsehantering. Den nya säcken ska hämtas vid nästa ordinarie hämtningstillfälle eller efter extra beställning. Avfall utanför behållare Avfall som ligger utanför behållare ska inte hämtas om inte särskild överenskommelse om detta har träffats. Entreprenören ska lämna ett meddelande till fastighetsinnehavaren. Beställaren ska också meddelas genom systemet för avvikelsehantering. När avfallet har lagts i behållare ska det hämtas. Det kan ske vid nästa ordinarie hämtningstillfälle eller efter extra beställning. Hur entreprenören ska meddela fastighetsinnehavaren Meddelande till fastighetsinnehavaren enligt xx ska göras skriftligt på särskild blankett (avvikelserapport) som beställaren har godkänt. Av blanketten ska framgå vad problemet är, varför avfall inte hämtats i förekommande fall och vilka åtgärder fastighetsinnehavaren ska vidta. Muntlig kontakt kan användas om det är möjligt. Alla avvikelser ska redovisas i entreprenörens avvikelsehantering. Beställaren ska meddelas genom systemet för avvikelsehantering, se punkt Utebliven hämtning förorsakat av otjänlig väderlek eller annan oförutsedd händelse Kan hämtning inte utföras på grund av otjänlig väderlek eller annan oförutsedd händelse är entreprenören skyldig att utan ersättning planera om sina hämtningsdagar så att hämtning kan ske så fort som möjligt. Entreprenören bör samråda med väghållaren om kända problemområden. Avvikelserapport till kund behöver inte lämnas vid otjänlig väderlek. Registrering av avvikelsen ska ändå göras av entreprenören och meddelas beställaren genom systemet för avvikelsehantering. Vid nästa hämtningstillfälle ska entreprenören hämta extra utställda säckar utan förbeställning och utan krav på extra ersättning Ändrade förhållanden Entreprenören är skyldig att fortlöpande följa förändringar i avfallsmängd och föreslå lämpliga förändringar av hämtningsfrekvens, antal behållare eller annat. Nödvändiga kontroller ska 34

41 utföras av entreprenören i samråd med fastighetsinnehavaren och redovisas för beställaren. Varaktiga avvikelser mellan abonnemang och hämtade avfallsmängder ska rapporteras. Om entreprenören lämnar felaktiga uppgifter eller låter bli att meddela beställaren nödvändig information i tid får avdrag göras på entreprenörsersättningen, se punkt xx Om entreprenören låter bli att meddela varaktiga avvikelser mellan abonnemang och hämtad avfallsmängd kan entreprenören bli skyldig att betala beställaren skillnaden mellan fakturerad och korrekt avfallsavgift Övrigt Förändringar i kör- och dragsträckor till följd av gatuarbeten, trafikomläggningar, tillfälliga framkomlighetsproblem vintertid och liknande ska godtas av entreprenören utan krav på extra ersättning. 35

42 5.11. Hämtning av kärl- och säckavfall Definition av kärl- och säckavfall Med kärl- och säckavfall avses den del av hushållsavfallet och därmed jämförligt avfall som normalt läggs i kärl eller säck, d.v.s. hushållsavfall exklusive grovavfall, trädgårdsavfall, elavfall, farligt avfall och avfall som lämnas i producenternas insamlingssystem. Kärl- och säckavfall består av både restavfall och utsorterat matavfall. Med kärl- och säckavfall avses här även avfall enligt ovan som samlas upp i container, s.k. underjordsbehållare, sopsuganläggning eller annan typ av behållare som kan användas för sådant avfall. Med matavfall avses den utsorterade del av hushållens och verksamheternas avfall som består av lätt nedbrytbart organiskt avfall från livsmedelshantering. Även hushållspapper i mindre mängd, och liknande räknas till matavfall. Verksamheter i denna entreprenad är exempelvis restauranger, caféer, livsmedelsbutiker, skolor, förskolor och vårdinrättningar Sortering Från mars 2013 kommer Upplands-Bro Kommun införa obligatorisk utsorterat av matavfall från hushåll och verksamheter se punkt Det innebär att behållare kan innehålla antingen rent matavfall rent restavfall eller blandat avfall som består av både matavfall och restavfall (fram till införandet av matavfallsinsamling, vid hemkompostering samt vid en eventuell dispens från utsortering av matavfall) Insamlingssystem Kärl- och säckavfall hämtas till övervägande del i hjulförsedda plastkärl. Säckar, containerhämtning, hämtning i nedgrävda behållare och viss hämtning av löst avfall förekommer hos stora avfallslämnare som exempelvis flerbostadshus, samfälligheter och verksamheter. Det förekommer även tömning av en 3,5 kbm komprimator i Kungsängens centrum, 14 kbm komprimator i Brunnaområdet och tömnig av 30 kbm behållare vid stationär sopsugsanläggning i ett flerbostadsområde. Kärl, säck och containerhämtning sker i dag med baklastande konventionella sopbilar som är försedda med kärl och containerlyft. Även sidlastande fordon förekommer. Hämtningsintervallet för småhus är i tätortsområdena Bro och Kungsängen-Brunna en gång per vecka eller var 14:e dag. Vid införande av matavfallsinsamling sker en förändring av hämtningsfrekvensen, se punkt Om extra resurser i form av bilar krävs under den period småhus har kvar veckohämtning är beställaren beredd att diskutera lägre krav på de bilar som används i de områden som har hushåll med veckohämtning tills att 14 dagarshämtning är genomfört i hela kommunen. På landsbygden är hämtningsintervaller var 14:e dag för permanentboende och fritidshus. Hushåll som komposterar matavfall kan efter anmälan om kompostering samt ansökan om förlängt hämtintervall välja hämtning var 4:e vecka. Verksamheter och flerbostadshus har hämtning en, två eller tre gånger i veckan. Två hushåll i småhus kan dela på ett kärl. Extrahämtningar kan förekomma. Fritidshus får sitt avfall hämtat från mitten av april till mitten av oktober. 36

43 I vissa trånga småhusområden där sopbilen inte kan köra fram till varje fastighet finns gemensamma platser dit varje hushåll rullar fram sitt kärl inför tömning. Hushåll kan hos kommunen ansökan om dispens för att få kärlet hämtat inne på tomt. Vid hämtning från småhus ska fastighetsägaren placera kärlet så att hämtning underlättas, i närheten av sopbilens angöringsplats. Närmare beskrivning av regler för nuvarande insamling finns i föreskrifter om avfallshantering för Upplands-Bro Kommun Matavfallsinsamling Från mars 2013 kommer Upplands-Bro Kommun införa obligatorisk utsorterat av matavfall från hushåll och verksamheter. Införandet kommer att ske områdesvis. Hela kommunen ska omfattas av utsortering av matavfall vid utgången av år Småhus Matavfall och restavfall ska samlas in vid samma tillfälle var 14:e dag förutom under vecka 26-36, då matavfallet ska samlas in varje vecka. Ca 1000 hushåll som i dag har veckohämtning av restavfall kommer då att övergår till 14 dagarshämtning. Insamlingen av matavfall sker i huvudsak i 140 liters kärl men även nedgrävda behållare kan förekomma. Eftersom insamlingen byggs successivt är det svårt att beräkna antal hämtställen innan genomförandet är klart. Vid fullt genomförd sortering uppskattas antalet anslutna kunder till insamlingen vara 90 % av hushållen. Övriga hushåll har egen kompostering av matavfall. Egen kompostering eller matavfallskvarn förekommer som kompletterande system. Utsortering och omhändertagande av matavfall genom hemkompostering kommer att vara tillåtet även efter införandet av insamling av matavfall. Flerfamiljshus och verksamheter Matavfall och restavfall samlas in minst en gång per vecka. Insamling upp till tre gånger per vecka kan förekomma Framtida insamlingssystem Förutom införande av matavfallsinsamling planeras inför och under entreprenaden följande förändringar: Fortsatt arbete med att åtgärda bostadsområden där besvärliga och/eller oacceptabla hämtningsförhållanden förekommer. Fortsatt övergång till maskinell hämtning från flerbostadshusområden och områden med besvärliga hämtningsförhållanden, bland annat via nedgrävda behållare. I de fall nuvarande insamlingssystem ersätts med ett maskinellt hämtsystem så ska det ske utan rätt till ersättning för förlorade hämtningar. I samband med entreprenadsstart införs datoriserad tömningsregistreing av typen EDPmobile, se punkt 5.4 (Registrering sker i dagsläget via tömningsregistreingssystemet RSdirekt). 37

44 Även antalet nedgrävda behållare kan komma att öka under avtalsperioden, både i ny- och befintlig bebyggelse samt med anledning av införandet av utsortering av matavfall Behållare och tillbehör Kärl Befintliga kärl i storlekarna liter ägs av beställaren. Entreprenören ska anskaffa, lagerhålla, montera och ställa ut nya kärl vid nya eller förändrade abonnemang samt ta tillbaka och lagerhålla alternativt återvinna eller destruera uttjänta kärl på ett miljömässigt godtagbart sätt. Typ, färg och fabrikat ska godkännas av beställaren. Nuvarande kärl är gröna och tillverkade av PWS AB. Entreprenören ska även svara för kontroll av kärl, enklare underhåll och utbyte av reservdelar. Tillbehör som lock-i-lock och extra hjul ska anskaffas av entreprenören och monteras vid behov. Nyinskaffade 370 liters kärl ska vara försedda med tre hjul. Kärlens lock ska vara präglade med kommunens namn. Kärl för restavfall ska även fortsättningsvis vara gröna. Kärl för matavfall ska vara bruna. Kärlen ska vara utrustade med ventiler, stansade sidor och en ventilerande mellanbotten. Locket ska vila på gummdistanser som garanterar en god luftgenomströmning och tyst stängning. Kärlen ska även vara försedda med en så kallad biohylla. Insamling av matavfall sker företrädelsevis i 140 liters kärl, PWS artikelnummer eller motsvarande. Entreprenören ska inom 5 arbetsdagar efter mottagen beställning: Ställa ut nya och byta kärl vid nya eller ändrade abonnemang. Byta och/eller montera lock, hjul eller andra tillbehör. Utbytta funktionsdugliga kärl ska lagras av entreprenören och användas på andra hämtningsställen där de passar. Kärlen ska tvättas efter hemtagning. När nya och begagnade kärl ställs ut ska de vara rena. Entreprenören ska varje månad redovisa hur många nya kärl och tillbehör till kärl som tagits i bruk. Entreprenören ersätts enligt det pris som anges i à-prislistan. Det medför att kärl och tillbehör övergår i beställarens ägo. Fastighetsinnehavaren svarar för rengöring av kärl som hör till fastigheten. Entreprenören ska kunna tillhandahålla denna tjänst men ersättning för detta ska regleras genom överenskommelse mellan fastighetsinnehavaren och entreprenören utan beställarens medverkan. Säckar, säckställ och säckhållare Entreprenören ska anskaffa, bekosta, lagerhålla och tillhandahålla olika slags säckar. Säckar ska vara tillverkade av återvunnen plast om funktion och kvalitet i så fall kan garanteras. Hämtning-betald-säckar, s.k. HB-säckar med volymen 160 l, där hämtningen är betald i förväg, används i många verksamheter där avfallshanteringen varierar. Säckarna ska vara märkta Hämtning betald Upplands-Bro kommun. Anonyma säckar i soprum, ska inte hämtas där avfallslämnaren inte kan spåras och där beställning av extrahämtning inte finns. 38

45 Säckställ, säckhållare och utrustning i avfallsutrymme ägs av fastighetsinnehavaren som även ska svara för nödvändigt underhåll och utbyte. Containrar Nuvarande containrar med eller utan komprimator ägs av befintlig entreprenör eller av fastighetsinnehavaren. Entreprenören ska kunna tillhandahålla containrar av storlekarna 6 m3 och 8 m3. De töms med hjälp av vinsch i baklastande sopbil. Container som ägs av entreprenören ska underhållas samt vara rena, klotterfria och välskötta när de ställs ut. De ska regelbundet ses över så de inte utgör någon säkerhetsrisk. På begäran av fastighetsägare som hyr behållare, och på dennes bekostnad, ska klotter saneras på behållare som stadigvarande står ute på fastighet. Sopsugbehållare Sopsuganläggningar inklusive behållare, både för stationära system ägs av fastighetsinnehavaren. I dagsläget finns en stationär sopsugsanläggning i kommunen. Sopsugscontainer hämtas med en lastväxlare. Underjordsbehållare (markbehållare, nedgrävda behållare) Underjordsbehållare ägs av fastighetsinnehavaren. Entreprenören ska kunna tillhandahålla insatssäckar vid behov. Rengöring och slamsugning ska också kunna tillhandahållas som en tjänst men ersättning för detta ska regleras genom överenskommelse mellan fastighetsinnehavaren och entreprenören utan beställarens medverkan Påsar och påshållare för matavfall Entreprenören införskaffa, lagerhålla och dela ut påsar och påshållare till fastighetsägarna i samråd med beställaren. Entreprenören ska varje månad redovisa hur många påsar och påshållare som delats ut till hushållen och entreprenören ersätts enligt det pris som anges i à-prislistan. Entreprenören ska en gång per år leverera en årsförbrukning, ca 150 påsar, av nya påsar till hushåll i småhus och boende i småhusområden med gemensam fakturering. Till flerbostadshus eller andra centrala hämtplatser för påsar, till exempel kommunens kretsloppscentraler, levereras det antal påshållare och buntar med påsar som beställaren eller fastighetsinnehavaren beställer. Fastighetsinnehavaren ansvarar sedan för att dela ut dem till deltagande hushåll. Utdelning av påsar och påshållare ska ske inom 5 arbetsdagar efter mottagen beställning Särskilda fordonskrav Vid hämtning av två fraktioner (matavfall och restavfall) från en- och tvåfamiljsfastigheter ska tvåfacksfordon användas. Fram till dess att matavfallsinsamling införs får restavfall transporteras i båda facken. Fordonen ska vara täta vad avser pressvatten och om så erfordras vara försedda med Pressvattentank. 39

46 Samtliga bilar för tömning av kärl- och säckavfall ska vara försedda med utrustning för tömningsregistrering enligt kap 5.4. Vid tömning av underjordsbehållare och sopsugsanläggning ska tömningsfordonet vara så beskaffat och transporten utföras så, att avfall eller lakvatten inte spills ut vid tömningen eller under färd. Fordonet ska också vara utrustat med våg av sådan tillförlitlighet och noggrannhet att insamlad avfallsmängd per behållare ska kunna redovisas och utgöra en grund för fakturering till kund. Noggrannheten ska vara ±10 kg. Generella föreskrifter för fordon redovisas under avsnitt Identifiering och vägning av behållare Tömning av kärl ska registreras, se punkt 5.4. Avfallets vikt ska registreras och meddelas beställaren vid sopsugsanläggning och underjordsbehållare, se punkt xx. Samtliga vikter ska meddelas beställaren snarast dock senast 6 arbetsdagar in i efterföljande månad. Vid fel på entreprenörens utrustning alternativt ej anmält fel på beställarens utrustning som innebär att en tömning inte registreras utgår ingen ersättning för tömning. Ej fungerande identifieringsutrustning på fordonet innebär inte rätt att inte tömma behållare på ordinarie hämtningsdag. Entreprenören ska tömma behållaren och registrera tömningen manuellt i första hand i fordonsdator eller handdator och om även dessa är ur funktion manuellt på papper Placering av hämtningsfordon och avfallsbehållare, gångavstånd Placering av hämtningsfordon, avfallsbehållare, maximala dragvägar och gångavstånd framgår av avfallsföreskrifterna. Med gångavstånd avses den kortaste tillåtna gångvägen mellan hämtningsfordonets angöringsplats och avfallsbehållaren. Avståndet mäts som enkelt gångavstånd. Hinder i form av dörrar, grindar, trappsteg och liknande mäts inte. Entreprenören ska mäta in gångavstånd vid tillkommande abonnemang. Befintliga abonnemang är inmätta. Entreprenören ska mäta in gångavstånd vid tillkommande eller förändrade abonnemang, samt då befintliga abonnemang behöver kontrollmätas, och meddela beställaren uppgifterna. Behållare för uppsamling av avfall skall vara uppställd så att hämtning underlättas samt placerad på lämplig plats så att olägenhet inte uppstår. Kärl med hjul skall vara uppställt så nära hämtningsfordonets angöringsplats som möjligt. Avstånd mellan behållarplats och hämtningsfordonets angöringsplats får inte överstiga 30 m om inte särskilda skäl föranleder annat. För avstånd över 3,0 m utgår särskilt gångvägstillägg enligt á-prislista. Kärl som står längre bort än 3 m från hämtningsfordonets angöringsplats ska bara tömmas då hämtning på tomt med gångavstånd är registrerat. 40

47 Åtgärder på hämtningsstället Beroende på abonnemang ska entreprenören: Kontrollera att behållaren inte innehåller felsorterat avfall, om detta kan göras på ett enkelt sätt utan att personalen utsätter sig för någon risk. Tömma kärl eller container och ställa tillbaka på hämtningsstället. Byta säck i säckställ, säckhållare eller säckkarusell och ta med säckar med avfall i. Ta med säckar för vilka hämtningen är betald i förskott (HB-säck). Ta med extra säckar som är beställda. Hämta avfall som samlas upp i sopsuganläggning. Tömma underjordsbehållare och montera ny insatssäck i förekommande fall. Kontrollera att tömningen har registrerats i hämtningsfordonets dator i förekommande fall. Vid fastfrysning av avfall i kärl ska entreprenören försöka få avfallet att släppa, om det kan göras på ett enkelt sätt och entreprenören har upptäckt fastfrysningen i samband med tömningen. Om avfallet inte enkelt lossnar ska entreprenören meddela kunden enligt punkt xx. Beställaren ska också meddelas genom systemet för avvikelsehantering Kontroll av att avfallet är rätt sorterat Om entreprenören upptäcker att avfallet innehåller felsorterat avfall tillämpas punkt xx. Kontroll av matavfall ska prioriteras. Leverans av matavfall som inte håller godkänd kvalitet för biologisk behandling med utvinning av biogas enligt mottagande anläggnings mottagningskriterier ska dokumenteras (gärna med foto) och redovisas för beställaren. Entreprenören ska ombesörja alternativ behandling för sådana lass. I anbudet ska redovisas alternativ behandlingsmetod för lass av icke godkänd kvalitet för matavfall med utvinning av biogas. Pris för behandling av icke godkända lass ska anges i á-prislistan Hämtningsintervall Hämtningsintervall för hämtning av kärl- och säckavfall beskrivs i punkt xx och yy Hämtningsdagar och hämtningstider Fasta hämtningsdagar ska tillämpas. Hämtning behöver inte utföras på midsommarafton eller på julafton, juldag eller nyårsdag som infaller måndag till fredag. Hämtningsdagen ska i så fall flyttas på ett sätt som entreprenör och beställare kommer överens om senast en månad i förväg och information om förändringen ska meddelas kunderna i god tid genom entreprenörens försorg. Beställd hämtning som inte är samordnad med ordinarie hämtning ska ske inom 24 timmar efter beställning. Hämtning ska normalt utföras mellan kl. kl och måndag till fredag. Undantag får göras vid skolor där hämtning får starta kl. 06:00, om det inte är möjligt att klara av hämtningen på annan tid utan att människor utsätts för säkerhetsrisker eller olägenheter. Sådan hämtning måste godkännas av beställaren innan hämtning påbörjas. Efter överenskommelse med 41

48 beställaren kan hämtningstiden utsträckas till kl eller annan tidpunkt eller veckodag om särskilda skäl föreligger Avlämning av restavfall Restavfall ska avlämnas vid Högbytorps kretsloppsanläggning. Högbytorps kretsloppsanläggning tar emot avfall dygnet runt under veckans alla dagar men vågen är f.n. bemannad mellan 06:00-18:00 mån-tor, fre 06:00-16:00. För invägning och avlämning av avfall vid andra tider ska föranmälan ske. Annan avlämningsplats kan tillfälligt förekomma vid exempelvis driftstörning. Ersättning för detta regleras med hänsyn till avståndet enligt à-prislista. Avfallet ska vägas in och avlämnas enligt anläggningsägarens anvisningar Lagen om Animaliska Biprodukter Entreprenaden kan innebära hämtning från verksamheter som har avfall som enligt lagen om Animaliska Biprodukter betecknas som ABP-avfall. Detta avfall kommer att blandas med annat matavfall. Om detta blir aktuellt måste entreprenören inneha tillstånd för transport av ABP material. Tillståndet söks hos Jordbruksverket. Transporter som innehåller eller kan misstänkas innehålla ABP material ska utföras enligt vad tillståndet föreskriver Omlastning, transport, förbehandling och behandling av matavfall. Entreprenören ska transportera matavfallet till valfri avfallsanläggning och svarar för omlastning, transport, förbehandling och behandlingen av matavfallet. Mottagande anläggning ska erbjuda en behandling som innebär att matavfallet ska behandlas så att så stor del av näringsämnena (rötresten) och energiinnehållet (biogas) tas tillvara på ett så effektivt sätt som möjligt. Av biogasen ska det produceras fordonsgas och rötresten återförs till odlingsbar mark. Val av mottagningsanläggning och en beskrivning av behandlingsmetod ska anges i anbudet. Av anbudsgivaren lämnade à-priser i bilaga 12, À-prislista, utgör grunden för entreprenadersättningen. Som underlag för anbudsgivarens à-prissättning redovisas en beräkning av uppkomna matavfallsmängder efter fullt införande. Principer för framtida reglering av ersättningen framgår av punkt

49 5.12. Hämtning, omlastning, transport och behandling av grovavfall Definition av grovavfall Med grovavfall avses hushållsavfall som är så tungt eller skrymmande eller har andra egenskaper som gör att det inte är lämpligt att samla in i säck eller kärl. Exempel på grovavfall är kasserade möbler, cyklar och barnvagnar. Som grovavfall räknas inte trädgårdsavfall, byggavfall, farligt avfall eller el-avfall inklusive kyl/frys samt bildäck och andra bildelar Sortering I kommunens avfallsföreskrifter finns kompletterande regler för grovavfall Insamlingssystem Insamling av hushållens grovavfall sker enligt följande: Småhus och fritidshus Innehavare av småhus kan mot avgift beställa hämtning av grovavfall i lösmängd eller via tillfällig uppställning av en container. Grovavfall i lösmängd ska avlämnas buntat eller förpackat i för lastningen lämpligt emballage. Flerbostadshus Fastighetsinnehavare kan abonnera på hämtning av grovavfall i 660 l kärl eller containrar av olika storlekar. De kan vara placerade i soprum eller stå utomhus. Hämtningen kan vara schemalagd eller ske efter beställning. Fastighetsinnehavaren kan också beställa enstaka hämtningar av grovavfall i lösmängd eller via tillfällig uppställning av container. Grovavfall i lösmängd ska avlämnas buntat eller förpackat i för lastningen lämpligt emballage. I kommunens avfallsföreskrifter finns kompletterande regler för grovavfall. Hushållen får själva transportera sitt grovavfall vid kommunens två kretsloppscentraler (återvinningscentral) Skällsta i Bro och Brunna i Kungsängen/Brunnaområdet och sortera det där Behållare Kärl Befintliga kärl i storlekarna 660 liter ägs av beställaren. Entreprenören ska anskaffa, lagerhålla, montera och ställa ut nya kärl vid nya eller förändrade abonnemang samt ta tillbaka och återvinna eller destruera uttjänta kärl på ett miljömässigt godtagbart sätt. Typ, färg och fabrikat ska godkännas av beställaren. Nuvarande kärl är gröna och tillverkade av PWS AB. Entreprenören ska även svara för kontroll av kärl, enklare underhåll och utbyte av reservdelar. Tillbehör som lock-i-lock och extra hjul ska anskaffas av entreprenören och monteras vid behov. Kärlens lock ska vara präglade med kommunens namn Entreprenören ska inom 5 arbetsdagar efter mottagen beställning: Ställa ut nya och byta kärl vid nya eller ändrade abonnemang. Byta och/eller montera lock, hjul eller andra tillbehör. 43

50 Utbytta funktionsdugliga kärl ska lagras av entreprenören och användas på andra hämtningsställen där de passar. Kärlen ska tvättas efter hemtagning. När nya och begagnade kärl ställs ut ska de vara rena. Entreprenören ska varje månad redovisa hur många nya kärl och tillbehör till kärl som tagits i bruk. Entreprenören ersätts enligt det pris som anges i à-prislistan. Det medför att kärl och tillbehör övergår i beställarens ägo. Fastighetsinnehavaren svarar för rengöring av kärl som hör till fastigheten. Entreprenören ska kunna tillhandahålla denna tjänst men ersättning för detta ska regleras genom överenskommelse mellan fastighetsinnehavaren och entreprenören utan beställarens medverkan. Containrar Entreprenören mot ersättning tillhandahålla de olika slag av containrar som är lämpliga för hämtning av grovavfall. De ska vara av typ och storlek som godkänns av beställaren. Tillträdande entreprenör får komma överens med nuvarande om eventuellt köp av befintlig utrustning utan att beställaren är delaktig. Container som ägs av entreprenören ska underhållas samt vara rena, klotterfria och välskötta när de ställs ut. De ska regelbundet ses över så de inte utgör någon säkerhetsrisk. På begäran av fastighetsägare som hyr behållare, och på dennes bekostnad, ska klotter saneras på behållare som stadigvarande står ute på fastighet Åtgärder på hämtningsstället Beroende på abonnemang eller beställning ska entreprenören: Tömma behållare och ställa tillbaka på hämtningsstället Hämta löst grovavfall Kontroll av att avfallet är rätt sorterat Om grovavfallet innehåller avfall som inte är rätt sorterat ska rutiner enligt punkt xx följas Hämtningsintervall Fasta hämtningsintervall tillämpas oftast i flerbostadshus. De kan vara olika för olika bostadsområden och bestäms i samråd mellan fastighetsinnehavaren och beställaren. Budning kan också förekomma. Hämtning av grovavfall i småhus sker efter budning Hämtningsdagar och hämtningstider Överenskomna hämtningsdagar ska gälla. Beställd hämtning ska ske inom 5 arbetsdagar efter beställning. Hämtning ska normalt utföras mellan kl. kl och måndag till fredag. Efter överenskommelse med beställaren kan hämtningstiden utsträckas till kl eller annan tidpunkt eller veckodag om särskilda skäl föreligger. 44

51 Omlastning, transport och behandling av grovavfall Entreprenören ska transportera grovavfallet till valfri avfallsanläggning och svarar för omlastning och behandlingen av grovavfallet. Mottagande anläggning ska erbjuda en miljömässigt godtagbar behandling av avfallet. Återvinningsbara material ska omhändertas, deponering får endast tillämpas för sådant material som ej lämpar sig för annan behandlingsmetod. Val av mottagningsanläggning och behandlingsmetod ska anges i anbudet. Av anbudsgivaren lämnade à-priser i bilaga 12, À-prislista, utgör grunden för entreprenadersättningen. Som underlag för anbudsgivarens à-prissättning redovisas aktuella mängder år 2011 och i förekommande fall uppskattade mängder vid entreprenadstarten. Principer för framtida reglering av ersättningen framgår av punkt

52 Hämtning av trädgårdsavfall Definition av trädgårdsavfall Med trädgårdsavfall avses huvudsakligen växtavfall som uppkommer vid den normala skötseln av villa-, radhus- och fritidshustomter. Som trädgårdsavfall räknas inte avfall som uppkommer vid större omläggning av trädgårdar, stubbar eller fällda träd. Avfall som uppstår vid fastighetsinnehavarens skötsel av flerbostadshusens grönytor ingår inte heller Insamlingssystem Hushåll uppmanas i första hand att kompostera sitt trädgårdsavfall på den egna tomten. I andra hand får hushållen själva transportera sitt trädgårdsavfall till återvinningscentral. Som komplement till detta ska insamlingssystem för trädgårdsavfall erbjudas boende i småhus. Insamlingen ska ske var 14:e dag från mitten av april till mitten av oktober. Detta är ett abonnemang som kommer att erbjudas från och med säsongen Behållare Kärl Kärl i storleken 370 liter kommer att ägas av beställaren. Entreprenören ska anskaffa, lagerhålla, montera och ställa ut nya kärl vid införandet av insamlingen och vid nya eller förändrade abonnemang samt ta tillbaka och återvinna eller destruera uttjänta kärl på ett miljömässigt godtagbart sätt. Typ, färg och fabrikat ska godkännas av beställaren. Entreprenören ska även svara för kontroll av kärl, enklare underhåll och utbyte av reservdelar. Kärlens lock ska vara präglade med kommunens namn. Kärl för trädgårdsavfall ska vara gröna och försedda med tre hjul. Entreprenören ska inom 5 arbetsdagar efter mottagen beställning: Ställa ut nya och byta kärl vid nya eller ändrade abonnemang. Byta och/eller montera lock, hjul eller andra tillbehör. Utbytta funktionsdugliga kärl ska lagras av entreprenören och användas på andra hämtningsställen där de passar. Kärlen ska tvättas efter hemtagning. När nya och begagnade kärl ställs ut ska de vara rena. Entreprenören ska varje månad redovisa hur många nya kärl och tillbehör till kärl som tagits i bruk. Entreprenören ersätts enligt det pris som anges i à-prislistan. Det medför att kärl och tillbehör övergår i beställarens ägo. Fastighetsinnehavaren svarar för rengöring av kärl som hör till fastigheten. Entreprenören ska kunna tillhandahålla denna tjänst men ersättning för detta ska regleras genom överenskommelse mellan fastighetsinnehavaren och entreprenören utan beställarens medverkan Åtgärder på hämtningsstället Beroende på abonnemang eller beställning ska entreprenören Tömma behållare och ställa tillbaka på hämtningsstället Hämta löst trädgårdsavfall 46

53 Kontroll av att trädgårdsavfallet är rätt sorterat Trädgårdsavfall får inte innehålla annat avfall än sådant som kan brytas ned genom kompostering samt mindre mängder jord, sand och grus. Om trädgårdsavfallet är blandat med annat avfall ska det inte hämtas och entreprenören ska meddela fastighetsinnehavaren. Särskilda blanketter ska användas för meddelande, se punkt xx Hämtningsintervall Schemalagd hämtning sker under perioden 15/4-15/10 var 14:e dag. Kunden har rätt att få extra hämtning under övrig tid efter beställning Hämtningsdagar och hämtningstider Överenskomna hämtningsdagar ska gälla. Beställd hämtning ska ske inom 5 arbetsdagar efter beställning. Hämtning ska normalt utföras mellan kl. 06:30 och 17:00 måndag till fredag. Efter överenskommelse mellan entreprenören och beställaren kan andra tider förekomma om särskilda skäl föreligger Avlämning Trädgårdsavfallet ska avlämnas vid Brunna avfallsanläggning, Energivägen 10, vid mottagningen för trädgårdsavfall. Entreprenören kommer att beredas tillträde till anläggningen. Entreprenören samordna avlämningen av trädgårdsavfallet med entreprenören som ansvarar för drift och skötsel av kretsloppsanläggningen. Annan avlämningsplats kan tillfälligt förekomma vid exempelvis driftstörning alternativt omläggning av plats för avlämning. Entreprenören ska utan krav på extra ersättning godta annan i kommunen belägen avlämningsplats för trädgårdsavfall. 47

54 5.13. Hämtning, omlastning, transport och behandling av latrin Definition av latrin Med latrin avses huvudsakligen avfall från torrklosett. Latrin kan förekomma både i bostäder, hos företag, verksamheter och i fritidsområden Insamlingssystem Insamling av latrin sker för närvarande i 23 liters kärl av plast.av olika skäl arbetar beställaren aktivt, bl.a. genom information och taxesättning, med att försöka begränsa mängden latrin som ska hämtas av kommunen. Antalet insamlingsställen minskar för varje år. Latrinbehållare får inte väga mer än vad arbetsmiljölagstiftningen tillåter och lyft- och transporthjälpmedel ska kunna användas vid hämtningen. Behållare ska därför vara placerade i anslutning till hämtningsfordonets angöringsplats. Efter särskild prövning av kund hos samhällsbyggnadsförvaltningen ska hämtning på toalettutrymme kunna erbjudas. Kunden får ställa ut valfritt antal behållare vid varje hämtningstillfälle. Entreprenören ska vid hämtning lämna lika många nya behållare som hämtats. Därutöver kan kund mot avgift beställa extrakärl Behållare Entreprenören ska anskaffa, bekosta, lagerhålla och leverera latrinbehållare för torrklosett till kund. Ny behållare ska lämnas i samband med hämtning. Vid nytt eller avslutat abonnemang ska tomma behållare enligt beställning köras ut eller hämtas. Behållare ska vara av täta, av engångstyp och entreprenörens val av latrinbehållare ska meddelas beställaren. Vikten på latrinbehållare ska begränsas så att arbetsmiljökraven uppfylls. Om entreprenören väljer en latrinbehållare som är för låg för normal sitthöjd ska även lämplig förhöjningsdel tillhandahållas Särskilda fordonskrav Hämtningsfordon för latrinbehållare ska vara utrustat med lyftanordning Åtgärder på hämtningsstället Beroende på abonnemang eller beställning ska entreprenören Hämta utställda latrinbehållare Lämna tomma latrinbehållare Hämtningsintervall Schemalagd hämtning sker under perioden 15/4-15/10 under 7 i överenskommelse med beställaren jämnt utspridda veckor. Inför varje hämtningstillfälle ska kund göra förbeställning senast vecka före hämtningsveckan. Kunden har rätt att få extra hämtning under övrig tid efter beställning Hämtningsdagar och hämtningstider Överenskomna hämtningsdagar ska gälla. Beställd hämtning ska ske inom 5 arbetsdagar efter beställning. 48

55 Hämtning ska normalt utföras mellan kl och måndag till fredag. Efter överenskommelse med beställaren kan hämtningstiden utsträckas till kl eller annan tidpunkt eller veckodag om särskilda skäl föreligger Omlastning, transport och behandling av latrin Entreprenören ska transportera latrinet till valfri avfallsanläggning och svarar för behandlingen av larinet. Mottagande anläggning ska erbjuda en miljömässigt godtagbar behandling av latrinet och tillhörande kärl. Val av mottagningsanläggning och behandlingsmetod ska anges i anbudet. Av anbudsgivaren lämnade à-priser i bilaga 12, À-prislista, utgör grunden för entreprenadersättningen. Som underlag för anbudsgivarens à-prissättning redovisas insamlad mängd latrin år Principer för framtida reglering av ersättningen framgår av punkt Latrinmängden har sjunkit kraftigt under senare år beroende på ett antal faktorer. Bl a har övergången till mindre kärl inneburit fördyringar för avfallslämnaren vilket stimulerat till andra lösningar som ej erfordrar latrinhämtning. Entreprenören har att acceptera en fortsatt minskning av detta uppdrag utan möjlighet till ekonomisk eller annan kompensation. 49

56 5.14. Hämtning av julgranar Hämtningssystem för julgranar Alla hushåll i småhus har rätt att lämna sin julgran till julgransinsamlingen veckan efter Tjugondedag jul. Entreprenören ska åka runt till varje fastighet i alla småhusområden och samla in de julgranar som är utlagda. I täta småhusområden finns gemensamma hämtningsplatser. I flerbostadshus kan julgranar hämtas från gemensamma platser. Fastighetsinnehavaren beställer hämtning genom kommunens kundtjänst. Alla julgranar ska hämtas med en särskild insamlingstur, inte med ordinarie sophämtning. Alla julgranar ska vara fria från julgransprydnader. De ska placeras vid hämtningsfordonets angöringsplats så att det tydligt framgår att julgranen ska hämtas. Antalet julgranar kan variera år från år Hämtningstider för julgranar Julgranar får samlas in mellan kl. 07:00 och 21:00 måndag till fredag, men bör normalt vara klar senast kl. 17:00. Insamlingen ska påbörjas veckan efter Tjugondedag jul eller efter samråd med beställaren Avlämning av julgranar Julgranar ska avlämnas vid Brunna kretsloppscentral, Energivägen 10, vid mottagningen för trädgårdsavfall. Avlämnandet av julgranarna ska ske i samråd med entreprenören för drift- och skötsel av kommunens återvinningscentraler. 50

57 5.15. Hämtning av elavfall inklusive bärbara batterier Definition av elavfall Elektriskt och elektroniskt avfall som omfattas av bestämmelserna i Förordningen om producentansvar för elektriska och elektroniska produkter ingår i hämtningen. Beställaren kallar det allt med sladd eller batteri eller sådant som är beroende av ström för att fungera. Glödlampor, lågenergilampor, lysrör ingår samt bärbara batterier som samlas in i avfallsutrymme i flerbostadshus. En del av elavfallet klassificeras som farligt avfall Insamlingssystem Alla hushåll kan själva transportera sitt el-avfall och sina batterier till Skällsta eller Brunna Kretsloppscentral och sortera det där. Det är ett vanligt sätt att bli av med el-avfallet på. Hushållen kan även lämna el- avfall och batterier till kommunens mobila insamling av el-avfall och farligt avfall. Entreprenören och beställaren ska samverka med informationsinsatser och dyligt för att förmå fastighetsägarna att anordna kompletta hämtställen enligt nedan för de boendes el-avfall. Småbatterier samlades in från ca 20 batteribehållare i bostadsområden. Antalet insamlingsställen kan komma att öka. Städning av spill ska ske vid varje hämtningstillfälle. Småhus och fritidshus Fastighetsinnehavare i småhus och fritidshus erbjuds möjlighet att mot avgift få sitt el-avfall hämtat vid fastighetsgräns. Alla befintliga hushåll i dessa fastigheter har av beställaren försetts med en box för småelektronik och batterier, se under punkt xx. Flerbostadshus Med flerbostadshus jämställs i detta sammanhang andra bostadsrättsföreningar och samfälligheter med gemensamma hämtställen och en huvudman för hushållsavfallet. För flerbostadshus införs avgiftsfri hämtning av el-avfall från gemensamma hämtningsställen. De ska ordnas av fastighetsinnehavaren efter entreprenörens anvisningar. Med hjälp av lämpliga behållare ska el-avfallet avlämnas i följande sorterade kategorier: lysrör, lågenergilampor, glödlampor, batterier, vitvaror och övrigt el-avfall. Lägenheterna i flerbostadshusen utrustas med en mindre box för småelektronik och batterier, se under punkt Behållare Entreprenören ska anskaffa, lagerhålla och leverera boxar till alla hushåll. Boxarna för villahushåll och fritidshus ska vara av fabrikat SanSac art. nr eller liknande. De mindre boxarna för flerbostadshus ska vara av fabrikat SanSac art. nr eller liknande. Boxarna ska vara präglade med kommunens logotyp och de ska förses med dekal som tillhandahålls av beställaren. Batteriholkar ägs av beställaren men ska monteras/demonteras och underhållas av entreprenören Särskilda fordonskrav Hämtningsfordon för elavfall ska vara utrustat med lyftanordning. 51

58 Åtgärder på hämtningsstället Beroende på beställning/abonnemang ska entreprenören: Tömma miljöbox och ställa tillbaka på hämtningsstället Hämta elavfall från gemensamt hämtningsställe för elavfall Tömma batteriholk som sitter i avfallsutrymme i bostadsområde Klassificera elavfall som är farliga avfallet i enlighet med de förordningar som gäller Hämtningsintervall Småhus Hämtning från småhus ska ske inom 5 arbetsdagar efter beställning året om. Om hämtning av någon anledning inte kan utföras vid utlovad tidpunkt ska entreprenören i god tid meddela beställarens kundtjänst, så att kunden får meddelande om ändrad hämtningsdag. Flerbostadshus Hämtning av elavfall i flerbostadshus med kompletta hämtställen enligt ovan sker enligt schema en gång per månad. Fastighetsinnehavare har möjlighet att mot avgift få extra hämtning av elavfall efter beställning. Även fastigheter som saknar kompletta hämtställen erbjuds möjlighet att mot avgift beställa hämtning av el-avfall. Detta ska vid hämttillfället vara sorterat i ovan angivna fraktioner. Hämtning av batterier ska ske efter behov, dock minst en gång i månaden. F n är tömningsfrekvensen för de flesta batteriholkar 1gg/14:e dag. Butikerna/återförsäljarna har fått instruktion att kontakta entreprenören om ytterligare tömningsbehov föreligger Hämtningsdagar och hämtningstider Överenskomna hämtningsdagar ska gälla. Beställd hämtning ska ske inom 5 arbetsdagar efter beställning. Hämtning ska i normalfallet utföras mellan kl och måndag till fredag. Efter överenskommelse med beställaren kan hämtningstiden utsträckas till kl eller annan tidpunkt eller veckodag om särskilda skäl föreligger Avlämning El-avfallet och småbatterier lämnas kostnadsfritt till kommunens kretsloppscentraler. Kommunerna samarbetar med El-kretsen AB och är anslutna till deras insamlingssystem. Avfallet ska placeras fraktionsvis i de behållare och på de platser som anvisas av personal på kretsloppscentralerna. Vid varje leveranstillfälle ska mängden el-avfall registreras och sparas för rapportering till beställaren enligt senare överenskommelse. Av anbudsgivaren lämnade à-priser i bilaga 12, À-prislista, utgör grunden för entreprenadersättningen. Principer för framtida reglering av ersättningen framgår av punkt

59 6. KRAV PÅ TJÄNSTEN KRAVSPECIFIKATION ENTREPRENAD B 6.1. Allmänna krav Vid entreprenadens start ska alla krav under kapitel 6 vara uppfyllda eller kunna uppfyllas. Samtliga krav som specificeras nedan ska ingå i entreprenaden och utföras inom ramen för ersättningar enligt à-prislistan, om inte annat anges. Entreprenören får inte på eget initiativ upphöra med hämtningen från någon fastighet utan att beställaren underrättas om detta och det finns godtagbara skäl som anges i förfrågningsunderlaget. Entreprenören ska lämna de uppgifter för statistik och beräkning av nyckeltal som beställaren begär för samtliga avfallsslag som ingår i uppdraget, och med den regelbundenhet beställaren kräver. På begäran ska underlag för hämtning och fakturering kunna uppvisas för beställaren. Entreprenören är skyldig att underkasta sig den kontroll samt följa de direktiv som beställaren anger. Beställaren har rätt att ta in externa företag för att utföra kontroll av entreprenören utifrån de krav som ställs i förfrågningsunderlaget och avtalet. Entreprenören ska i god tid senast en månad innan entreprenadsstart inkomma med kopia på tillstånd till transport av avfall samt kystskepparintyg Äganderätt till avfall Beställaren äger allt avfall som entreprenören samlar in om inte annat avtalas. Avfallet ska avlämnas på angivna platser utan kostnad för entreprenören. Beställaren svarar för samtliga behandlingsavgifter. Avfall som hämtas ett visst kalenderår ska vägas in senast den 10 januari året efter. Insamlat avfall får inte blandas med avfall från andra uppdragsgivare utan beställarens medgivande Definitioner Med kärl- och säckavfall avses den del av hushållsavfallet som normalt läggs i kärl eller säck, d.v.s. hushållsavfall exklusive grovavfall, trädgårdsavfall, elavfall, farligt avfall och avfall som lämnas i producenternas insamlingssystem. Med el-avfall avses Elektriskt och elektroniskt avfall som omfattas av bestämmelserna i Förordningen om producentansvar för elektriska och elektroniska produkter ingår i hämtningen. Beställaren kallar det allt med sladd eller batteri eller sådant som är beroende av ström för att fungera. Glödlampor, lågenergilampor, lysrör ingår samt bärbara batterier som samlas in i avfallsutrymme i flerbostadshus. En del av elavfallet klassificeras som farligt avfall. 53

60 I skärgården sorteras avfallet i en fraktion, brännbart hushållsavfall. Ingen separat insamling av matavfall sker Personal, utbildning och underentreprenör Allmänt Verksamheten ska bedrivas med serviceinriktad personal som har den kompetens som krävs för uppdraget i fråga. Personalen ska fortlöpande genom entreprenörens försorg informeras om alla förändringar som påverkar arbetet. All personal med kundkontakter inklusive hämtningspersonalen ska kunna förstå svenska i tal och skrift för att kunna hantera datorer och andra tekniska hjälpmedel, förstå anvisningar och varningstexter samt kunna kommunicera med kunder och andra berörda. Arbetsledaren och de personer som har kontakt med beställaren ska ha goda kunskaper i svenska språket. Personalen ska bära enhetlig, funktionell och välskött klädsel som är lätt identifierbar för allmänheten och tydligt märkt med entreprenörens namn och logotype. Personalen ska även genom entreprenörens försorg få kännedom om innehållet i detta avtal, om förhållandena i kommunen som berör avfallshantering samt om innehållet i kommunens renhållningsordning Underentreprenör Med underentreprenör jämställs företag i en företagsgrupp t.ex. lastbilscentral, samt bemanningsföretag eller liknande. Samma krav som ställs på entreprenören vid utförandet ska gälla underentreprenör. Entreprenören ska skriftligt avtala med underentreprenör om att beställarens krav ska uppfyllas. Avtalet ska delges beställaren. Entreprenören ansvarar gentemot beställaren för underentreprenörens arbete som för eget arbete. Om så krävs kan underentreprenör bli kallad till uppföljningsmöten med beställaren men entreprenören sak alltid närvara vid dessa möten. Så snart som möjligt efter avtalstecknande och senast två månader innan entreprenadstart, samt vid förändring under avtalsperioden, ska entreprenören skriftligt meddela beställaren vilka underentreprenörer som entreprenören avser att anlita, samt vilka delar av uppdraget som berörs. Beställaren kommer att granska de föreslagna underentreprenörerna och kontrollera att dessa uppfyllt sina juridiska och ekonomiska skyldigheter. Samma krav som ställs på anbudsgivaren enligt punkt 3.1 och 3.2 ställs på underentreprenör som också ska ha de eventuella tillstånd som behövs för verksamheten. Beställaren kommer skriftligt att godkänna de underentreprenörer som uppfyller kraven. Beställaren ska även på begäran informeras om vilka personer hos en eventuell underentreprenör som kan tänkas bli aktuella för att arbeta i uppdraget Arbetsledare Det ska finnas minst en arbetsledare som regelbundet övervakar arbetet och arbetsleder hämtningspersonalen. Arbetsledaren eller någon med dennes befogenhet ska finnas tillgänglig mellan kl. 08:00-16:00 vardagar. Arbetsledare ska ha minst två års erfarenhet inom avfalls- eller transportbranschen, eller som arbetsledare inom liknande verksamhet. Arbetsledaren ansvarar för hämtningsarbetet och för kontakterna med beställaren i det dagliga arbetet. Vid ordinarie 54

61 arbetsledares frånvaro ska ersättare med samma befogenheter och ansvar träda in i dennes ställe. Ersättarens kontaktuppgifter ska meddelas beställaren i god tid. I arbetsledarens ansvar ska bl.a. följande uppgifter ingå: Ta emot, följa upp och besvara reklamationer utan dröjsmål. Arbetsledaren ska kontrollera reklamationen och förvissa sig om att problemet blir löst, antingen genom kontakt med kunden eller genom åtgärd på plats. Återrapportering ska ske via beställarens verksamhetssystem om reklamationen kommer in via beställarens kundtjänst. Svara på hämtningsrelaterade frågor från beställaren senast dagen efter frågan ställts. Kontrollera hämtningsmängder, behållare, m.m. på begäran av beställaren eller kunden, samt för entreprenörens egen kvalitetssäkring. Följa upp hämtningspersonalens arbetsförhållanden. Se till att nycklar, nyckelkort och koder m.m. registreras och hanteras säkert. Meddela beställaren förändringar och förhållanden som rör personal och fordon. Omgående meddela beställaren om något akut inträffar som innebär att hämtning eller andra beställda tjänster inte kan utföras, t.ex. vid otjänlig väderlek eller trasigt fordon som inte kan ersättas direkt, samt olyckor och tillbud av betydelse som inträffar i samband med uppdraget. Aktivt arbeta för att förbättra hämtningen, i vissa fall tillsammans med beställaren. Aktivt arbeta för att förbättra rutiner och samarbete mellan beställare och entreprenör. På beställarens begäran undersöka om nya eller ombyggda hämtställen som ska tas i bruk uppfyller gällande krav Avvikelsehantering Om hämtning inte kan utföras eller om någon störning inträffar vid hämtning ska entreprenören registrera detta som en avvikelse och ange orsaken till avvikelsen. Som avvikelser som ska meddelas beställaren kan nämnas som exempel: Säck innehöll avfall som inte får hämtas Vägen till behållaren var blockerad Det var för väderlek som förhindrade hämtning Uppkomna avvikelser rapporteras av entreprenören till beställaren. Detta sker företrädelsevis sammanställt via e-post till kommunens kundtjänst för VA & avfall. Om avvikelsen innebär risk för människors hälsa eller miljö ska beställaren omedelbart kontaktas Kundtjänst och hämtningsregister Beställaren svarar för kundtjänst och registerhållning samt fakturerar avfallsavgifterna. Beställaren tillhandahåller entreprenören ett komplett digitalt hämtningsregister senast 14 dagar innan hämtningsperiodens start. Entreprenören ska omedelbart meddela avvikelser från registret och/eller ändrad hämtningsdag till beställaren. 55

62 6.6. Information till kunder Framtagning och distribution av allmänt informationsmaterial om avfallshantering till kunderna ordnas och bekostas av beställaren. Entreprenören ska vara behjälplig vid utformning av information om beställaren så begär Fordon för avfallshämtning Allmänt Fordonen ska vara besiktigade och godkända samt uppfylla de säkerhetskrav som krävs med avseende på uppdragets art. För avfallshämtning i skärgården erfordras fartygstransporter. Fartyg ska anpassas till de hämtningsförhållanden som råder. Krav ställs på renhållningsabonnenten att hålla brygga som används vid hämtningen i sådant skick att den är möjlig att angöra Miljöklassning och bränsle Fartyget ska vara driven med fyrtaktsmotor. Fartyg som används för uppdraget ska ha väl servade motorer med hög förbränningsgrad och låg bränsleförbrukning Utrustning Fordonen ska ha följande löstagbar utrustning: Mobiltelefon Brandsläckare av godkänd typ, klass B Saneringsutrustning för eventuellt oljeläckage Förbandsutrustning Sopborste och skyffel Buller Entreprenören ska minimera störande buller från fordonen och omedelbart åtgärda orsaker till detta, såsom trasiga ljuddämpare, tomgångsvibrationer, tryckluftsljud, otäta luckor, icke använd eller icke fungerande bullerdämpande utrustning, bromsskrik, etc Underhåll och service Tillsyn, underhåll och service av fordon samt skador ska dokumenteras. Samtliga fordon ska hållas i ett välvårdat skick Kvalitet, service, miljö, arbetsmiljö Entreprenören ska ha en ändamålsenlig lokal hämtningsorganisation som säkerställer en hög tillgänglighet och ger god service åt kunderna. Uppdraget ska utföras med tillförlitlighet och utan avbrott. För att säkerställa beställarens krav på att god kvalitet och service uppfylls ska entreprenören ha rutiner för kvalitetssäkring av verksamheten. Entreprenörens rutiner, riktlinjer och genomförda egenkontroller ska på uppmaning redovisas för beställaren. 56

63 Entreprenören ska svara för samordning med kunden vid utförande av uppdraget. Vid varje tillfälle när hämtning inte kunnat ske eller när oklarheter föreligger ska kunden kontaktas av entreprenören. Undantag får göras vid otjänlig väderlek m.m. såsom beskrivs i punkt Beställaren ska informeras genom de rutiner som beskrivs i punkt 6.5. Entreprenören ska tillsammans med beställaren arbeta för att förbättra kvalitén och servicen på hämtningsarbetet, liksom hämtningspersonalens arbetsmiljö och trafiksäkerheten Entreprenören ska tillsammans med beställaren verka för ökad återanvändning och återvinning av material ur avfallet i enlighet med kommunens planer och beslut samt utveckla rationella och ekonomiska hämtningssystem. För att främja hög kvalitet, säkerhet och service ska följande krav gälla: Överenskomna villkor för hämtningen såsom tider och utförande ska alltid gälla. Fasta hämtningsdagar ska tillämpas om inte annat anges. Ändring av fast hämtningsdag, ska i god tid meddelas beställaren som informerar kunderna. Skador vid hämtningen som orsakats av entreprenören ska omedelbart meddelas kund och snarast åtgärdas på entreprenörens bekostnad. Spill förorsakad av entreprenören ska tas omhand vid normalfylld behållare. Golv och/eller annan yta ska rengöras vid behov. Avvikelser ska rapporteras till beställaren. Tillgrepp av material eller föremål som avfallslämnaren lämnat för insamling är inte tillåten. Om entreprenören upptäcker att behållare som ägs av beställaren eller fastighetsägaren är trasig, ska detta omgående meddelas den som ansvarar för behållaren. Arbetstiden ska nyttjas fullt ut för att minska stress, risken för olyckor och skador samt för att höja servicegraden och kvalitén på arbetet. Eventuella tillbud och olyckor samt trafikförseelser av betydelse i samband med entreprenaden ska snarast meddelas beställaren. Om sanering av mark eller vatten krävs efter olycka eller försummelse från entreprenören svarar denne för eventuella kostnader. Entreprenören är skyldig att skyndsamt och senast inom 14 dagar besvara skriftliga reklamationer Entreprenörens tillgänglighet Entreprenören ska ha tillgång till mobiltelefon och e-postadress. Fel på entreprenörens utrustning ska omedelbart anmälas till beställaren och entreprenören är skyldig att snarast se till att felet avhjälps. Entreprenören ska upprätthålla sådan tillgänglighet att denne kan nås utan dröjsmål under tid då uppdraget utförs. 57

64 Miljö Entreprenören ska bedriva ett aktivt miljöarbete. Miljöbelastningen i uppdraget ska vara så låg som möjligt. Miljöpolicy som är känd och förankrad i hela organisationen ska finnas och följas upp en gång per år. Det ska finnas kompletta säkerhetsdatablad och förteckning över vilka kemiska produkter som används för rengöring och underhåll av fordon och som kan innebära risker från hälso- eller miljösynpunkt. Om entreprenören köper underhåll av fordon från annan leverantör ska även denne följa kraven Arbetsmiljö Entreprenören är ansvarig för arbetsmiljön för sina anställda och ska bedriva ett dokumenterat systematiskt arbetsmiljöarbete i enlighet med Arbetsmiljöverkets föreskrifter AFS 2001:1 Arbetsmiljöpolicy som är känd och förankrad i hela organisationen ska finnas och följas upp en gång per år. Entreprenören är huvudansvarig för arbetet med att förbättra arbetsmiljön på de hämtningsställen som förekommer i uppdraget. För att förbättra arbetsmiljön för personalen ska följande krav särskilt gälla: Vid säck- och latrinhämtning får kärra inte lastas med fler säckar än att den kan rullas med godkänt dragmotstånd, god sikt och bra balans. Entreprenören ska försäkra sig om att personalen tar tillräckligt långa raster under arbetsdagen. Nödlägesplaner eller handlingsplaner vid olycka ska finnas Utebliven hämtning, trasiga behållare m.m Utebliven hämtning m.m. Vid utebliven hämtning som förorsakats av entreprenören ska hämtning, utan extra ersättning, utföras senast dagen efter att entreprenören blivit uppmärksammad på detta. Sker inte detta har beställaren rätt att utföra hämtning på entreprenörens bekostnad. Säck som går sönder i samband med hämtning får inte lämnas kvar. Spill ska plockas upp. Säck som är trasig innan hämtning får lämnas kvar och ska packas om av fastighetsinnehavaren. Entreprenören ska lämna en ny säck och ett meddelande till fastighetsinnehavaren. Den nya säcken ska hämtas vid nästa ordinarie hämtningstillfälle eller efter extra beställning. Om hämtning inte kan utföras på grund av hinder eller andra omständigheter som fastighetsinnehavaren råder över ska entreprenören omedelbart meddela denne. Om rättelse inte sker omgående ska beställaren meddelas. Hämtning ska ske så snart hindret undanröjts, om fastighetsinnehavaren/beställaren gör en extra beställning. I annat fall ska hämtningen utföras vid nästa ordinarie hämtningstillfälle. Om det är uppenbart att avfall är blandat med felsorterat avfall, som ska lämnas på annat sätt i enlighet med bestämmelser i kommunens avfallsföreskrifter, ska entreprenören uppmärksamma fastighetsinnehavaren på detta. Behållare för brännbart kärl- och säckavfall med små mängder 58

65 felsorterat avfall i form av returpapper, förpackningar eller trädgårdsavfall ska hämtas, men inte avfall som är blandat med farligt avfall, elavfall, bildäck eller bildelar. Överfylld och för tung säck får därför lämnas kvar om risk finns för att arbetsskada kan uppstå. Entreprenören ska meddela fastighetsinnehavaren orsaken till den uteblivna hämtningen. Om problemet är tillfälligt hämtas behållaren när problemet är åtgärdat. Det kan ske efter extra beställning av fastighetsinnehavaren/beställaren eller vid nästa ordinarie hämtningstillfälle. Om problemet är att betrakta som permanent ska beställaren kontaktas. Hur entreprenören ska meddela fastighetsinnehavaren Meddelande till fastighetsinnehavaren enligt ska göras skriftligt på särskild blankett (avvikelserapport) som beställaren tillhandahåller. Muntlig kontakt kan användas om det är möjligt. Alla avvikelser ska redovisas till beställaren. Kan hämtning inte utföras på grund av otjänlig väderlek eller annan oförutsedd händelse är entreprenören skyldig att utan ersättning planera om sina hämtningsdagar så att hämtning kan ske så fort som möjligt. Avvikelserapport till kund behöver inte lämnas vid otjänlig väderlek. Registrering av avvikelsen ska ändå göras av entreprenören. Vid nästa hämtningstillfälle ska entreprenören hämta extra utställda säckar utan förbeställning och utan krav på extra ersättning Ändrade förhållanden Entreprenören är skyldig att fortlöpande följa förändringar i avfallsmängd och föreslå lämpliga förändringar av hämtningsfrekvens, antal behållare eller annat. Nödvändiga kontroller ska utföras av entreprenören i samråd med fastighetsinnehavaren och eventuellt beställaren. Varaktiga avvikelser mellan abonnemang och hämtade avfallsmängder ska rapporteras Uppdraget Uppdraget omfattar: 1. Båthämtning av kärl- och säckavfall på öarna Alholmen och Gräsholmen sker en gång per vecka under hämtningsperioden. På Alholmen finns idag tre hämtställen/bryggor med sammantaget 39 säckställ med 160-literssäckar. På Gräsholmen finns ett hämtställe/brygga med 11 säckställ med 160-literssäckar. Antalet säckställ/säckar kan variera något under avtalstiden och skall accepteras av entreprenören utan rätt till extra ersättning. Karta över öarna finns i bilaga Båthämtning av kärl- och säckavfall efter beställning från klubbholmar utanför Lennartsnäslandet. Hämtning ska erbjudas varannan vecka och ske från bryggor eller platser i omedelbar anslutning till brygga. Karta över öarna finns i bilaga Båt/ Pråmhämtning elavfall (kyl/frysmöbler, spisar, mikrovågsugnar etc) på öarna Alholmen och Gräsholmen, en gång per säsong. 4. Pråmtransport av slambil till Dävensö Behållare och tillbehör Säckar och låsband tillhandahålls av beställaren. 59

66 Åtgärder på hämtningsstället I uppdraget ingår montage av ny säck i säckställen, förslutning av fyllda säckar med låsband, erforderlig manuell hantering på land, lastning transport och lossning. Samma antal säckar som hämtas ska lämnas Hämtningsintervall, hämtningsdagar och hämtningstider Uppdraget omfattar hämtningar under sommarperioderna 15 april-15 oktober. Hämtningsuppdragen på klubbholmar sker efter körorder från kommunens kundtjänst. Det förutsätts att uppdrag 1 och 2 samordnas när så är möjligt så att antalet sjötransporter begränsas. Uppdragets omfattning för punkt 1 och 2 var ca 140 timmar under år Inga större förändringar planeras under avtalstiden. Elavfall enligt punkt 3 ska lastas på båt/pråm och transporteras till och lossas på landningsplats som är tillgänglig för flakbil med lyft. Hämtning av elavfall ska utföras av båtförare + en medhjälpare för lastning och lossning. Kommunen svarar via sin avfallsentreprenör för vidare omhändertagande av avfallet från landningsplatsen/containern. Omfattningen av uppdraget enligt punkt 3 var ca 5 timmar under år Entreprenören förutsätts ha erforderliga tillstånd och behörigheter för uppdragets genomförande. Dokument som verifierar detta skall överlämnas före uppdragets start. Entreprenören ska en gång per år vara behjälplig med transport av slambil till Dävensö. Tidpunkt för detta ska fastställas i samråd med beställaren och kommunens entreprenör för insamling av slam- och fettavfall. Omfattningen av uppdraget enligt punkt 4 var ca 5 timmar år Fasta hämtningsdagar ska tillämpas. Hämtning behöver inte utföras på midsommarafton eller på julafton, juldag eller nyårsdag som infaller måndag till fredag. Hämtningsdagen ska i så fall flyttas på ett sätt som entreprenör och beställare kommer överens om och information om förändringen ska meddelas kunderna i god tid genom entreprenörens försorg. Hämtning ska normalt utföras mellan kl. 06:30 och 17:00 måndag till fredag. Efter överenskommelse mellan entreprenören och beställaren kan andra tider förekomma om särskilda skäl föreligger Avlämning Fyllda sopsäckar placeras i mellanlagringscontainer hos Båtsällskapet Arken vid Brofjärden. Landstigningsplatsens medelvattendjup är 1,5 meter. Där ställs avfallet in i en ca 10 kvm container i anslutning till bryggan. Sophämtningen ska utföras under helgfri vardag och anpassas till schemalagd vidaretransport med ordinarie sopbil så att lagringstiden i containern ej blir onödigt lång. Kommunen har inlett diskussion med Arkens Båtklubb för att förbättra avlämningsplatsen för avfallet. Entreprenören ska efter förfrågan lämna synpunkter på föreslagna förbättringar. 60

67 Entreprenören får utan krav på extra ersättning acceptera annan inom kommunen placerad avlämningsplats. Eventuellt byte av avlämningsplats ska ske i samråd mellan entreprenör och beställare Ersättning Ersättning för uppdraget utgår med timersättning för nedlagd tid per timme enligt á-prislistan. I timersättningen ska ingå alla kostnader kopplade till hämtningsuppdraget såsom bemanning av båt samt omkostnader för drift och skötsel av båt/pråm. Beställaren bekostar dock kostnad för säckar och låsband. I timkostnad för hämtning av vitvaror samt pråmtransport ska kostnad för både båtens chaufför samt en extra hjälparbetare ingå. 61

68 7. AVTALSVILLKOR KOMMERSIELLA VILLKOR 7.1. Ekonomiska villkor Entreprenörsersättning För entreprenörens åtaganden får denne ersättning i enlighet med kravspecifikationen för entreprenaden och avtalade à-priser, med beaktande av indexreglering enligt Indexreglering, entreprenad 1 A Avtalade ersättningar ska, om inte annat överenskommits, regleras enligt följande: Till grund för regleringen läggs Statistiska centralbyråns Renhållningsindex, R 77:4 Den första avstämningen baseras på förändringen mellan indextalen för anbudsmånaden (mars månad 2012) och oktober månad Regleringen sker den 1 januari Avstämningen sker fortsättningsvis var sjätte månad. Avstämningen baseras på förändringen mellan indextalen för oktober och april och för april och oktober. Av indexförändring förorsakad reglering av ersättningen träder i kraft 1 januari respektive 1 juli (2 månader efter avstämningsperiodens slut). Indexregleringen omfattar 100 % av ersättningarna. Ett nytt index som ska ersätta R:77 håller på att tas fram. När det är tillgängligt kommer det att användas i denna entreprenad Indexreglering, entreprenad 1 B Avtalade ersättningar ska, om inte annat överenskommits, regleras enligt följande: Till grund för regleringen läggs Statistiska centralbyråns Renhållningsindex R 77:4. Den första avstämningen baseras på förändringen mellan indextalen för anbudsmånaden (mars 2012) och oktober månad år Regleringen sker den 1 januari Avstämningen sker fortsättningsvis en gång per 12-månadersperiod med förändringen mellan indextalen för oktober månad ett år och oktober månad nästa år. Av indexförändring förorsakad reglering av ersättningen träder i kraft två månader efter avstämningsperiodens slut. Nästa reglering av index sker således den 1 januari Utöver indexreglering justeras avtalad ersättning under avtalstiden i tillämpliga fall med hänsyn till tillkommande eller förändrade avfallsskatter såvida dessa ej innefattas i indexregleringen eller faller inom de villkor som regleras inom punkt första stycket. Indexregleringen omfattar 100 % av ersättningarna. Ett nytt index som ska ersätta R:77 håller på att tas fram. När det är tillgängligt kommer det att användas i denna entreprenad. 62

69 Ersättningsform Ersättningen till entreprenören betalas ut månadsvis i efterskott mot faktura till beställaren. Samtliga hämtningar och uppdrag som utförts under månaden ska skriftligt redovisas tillsammans med fakturan. Redovisningen ska lämnas i ett för beställaren läsbart och tydligt format Faktureringsvillkor Upplands-Bro kommun hanterar fakturor elektroniskt. Fakturan skall innehålla fullständig information för att kunna utgöra underlag för godkännande och utbetalning. I de fall faktura krediteras skall det motsvara hela det debiterade beloppet. Korrekt faktura skall därefter sändas till kommunen. Faktura ska ställas till: Upplands-Bro kommun Fakturaskanning Kungsängen Fakturan ska märkas med följande referensnummer: 9501 Leverantören för entreprenad 1 A ska kunna skicka elektroniska fakturor, i formatet Svefaktura eller Fulltextfaktura, senast sex månader efter avtalsstart. Beställaren kan ställa krav på utförande och innehålla av bilagan till fakturering Betalningsvillkor Betalningsvillkor är 30 dagar efter fakturans ankomst och tjänsten är utförd och godkänd. Faktura med ofullständiga eller felaktiga uppgifter skickas tillbaka till entreprenören för rättelse. Ny förfallodag räknas från den dag fakturan återkommit i rättat skick. Expeditions-, faktureringseller orderavgifter godkänns inte. Dröjsmålsränta understigande 300 kr accepteras inte, i övrigt enligt svensk räntelagstiftning Betalningsvillkor vid viten Beställaren fakturerar entreprenören eventuella vitesbelopp som tas ut enligt punkt Betalningsvillkor är 30 dagar efter fakturans ankomst. Viten är inte belagda med moms Övriga villkor Avtalstid Avtalstiden är från och med till och med då avtalet upphör att gälla utan föregående uppsägning. Om parterna kommer överens om det kan avtalet förlängas med högst tre år. Parterna ska i så fall senast skriftligt komma överens om detta Kontaktperson under avtalstiden Beställarens kontaktperson under avtalstiden är Funktion: Avfallsingenjör Förvaltning: Samhällsbyggnadsförvaltningen E-post: Telefon:

70 Fax: Postadress: Upplands-Bro kommun, Kungsängen Samordning samt uppföljning av drift, avtal och kvalitet Beställaren och entreprenören ska snarast efter att avtal har tecknats träffas för samordning av entreprenaden. Samordningsmöten ska fram till entreprenadens start hållas i den omfattning som behövs för att starten av avfallshämtningen ska ske så friktionsfritt som möjligt. Efter entreprenadens start ska samordningsmöten enligt entreprenad 1 A hållas minst en gång per månad. Samordningsmöte enligt entreprenad 1 B ska hållas minst 1 gång per år. De syftar till att få den dagliga driften att fungera så bra som möjligt. Arbetsledare ska närvara vid samordningsmöten och personalrepresentant bör ges möjlighet att närvara. Kvartalsmöten gällande entreprenad 1 A ska hållas minst 4 gånger per år. Då ska avtalet följas upp särskilt och entreprenören ges möjlighet att muntligt kommentera de uppgifter som regelbundet ska lämnas in till beställaren i enlighet med avtalet. Ansvarig person/er som har mandat eller befogenheter för uppdraget ska närvara vid avtalsmötena. Kvartalsmöten hålls ej för entreprenad 1B. Beställaren är sammankallande, utformar dagordning och står för protokollskrivning för samtliga möten. Protokollet ska justeras av parterna. Fackliga representanter hos entreprenören bör ges möjlighet att delta vid samtliga möten när så krävs. Beställaren kommer under avtalstiden att genomföra särskilda avtals- och kvalitetsuppföljningar av entreprenören och dennes verksamhet minst vartannat år. Kostnaden för dessa fördelas så att beställaren står för genomförandet av uppföljningarna och entreprenören står för sina egna kostnader i form av arbetstid för den personal som ska medverka eller närvara. Entreprenören svarar för att dennes personal inklusive fackliga representanter får del av protokoll från samtliga möten och uppföljningar Försäkringar Entreprenören ska teckna trafikförsäkringar, försäkringar för egendomsskada eller skada på tredje man som vållas av entreprenören eller dennes personal, samt andra för verksamheten nödvändiga försäkringar. Vid entreprenadens start ska entreprenören lämna beställaren handlingar som visar försäkringarnas omfattning och sedan en gång per år lämna beställaren bevis på att försäkringarna fortsätter att gälla. Entreprenören är ansvarig för att eventuell underentreprenör uppfyller samma krav. 64

71 Tillstånd och ansvar Entreprenören och dennes personal ska vara väl förtrogen med de lagar, regler och anvisningar som vid varje tidpunkt gäller för all hantering som ingår uppdraget. Entreprenören ska ha alla nödvändiga tillstånd som krävs för att fullgöra uppdraget. Entreprenören är ansvarig för att eventuell underentreprenör uppfyller samma krav Kvalitetsavdrag, viten och bonus Bonus för bättre miljöklass på fordon och/eller för användning av förnyelsebart drivmedel Om entreprenören under avtalstiden är villig att byta ut ett eller flera fordon till fordon med bättre miljöklass än vad beställaren kräver enligt förfrågningsunderlaget, är beställaren beredd att betala bonus för detta. Detsamma gäller om entreprenören är villig att byta ut diesel mot ett drivmedel som helt eller delvis är förnyelsebart, eller mot fordonsgas eller EcoPar. Beloppets storlek får avgöras efter förhandling mellan beställare och entreprenör men bör stå i relation till kostnaden och den förbättring av miljön som åtgärden medför. Bestämmelser om bonus träder i kraft sex månader efter entreprenadens start. Beställaren betalar entreprenören eventuell bonus en gång per månad eller efter överenskommelse, mot faktura på överenskommet belopp. Betalningsvillkor är 30 dagar efter fakturans ankomst. Bonus är inte belagd med moms. Vite Vid uteblivet åtagande eller felaktigt utförd tjänst som förorsakats av entreprenören har beställaren rätt att ta ut vite. Vite kan endast tas ut efter påtalan från beställaren att denne har för avsikt att ta ut vite om bättring inte sker för specificerat uteblivet åtagande eller felaktigt utförd tjänst. Viten kan tas ut för alla entreprenörens åtaganden och krav enligt förfrågningsunderlaget oavsett om avdrag på entreprenörsersättning redan gjorts för förseelsen eller inte. Exempel på vad beställaren kan ta ut viten för kan vara: Entreprenören använder fordon som inte uppfyller förfrågningsunderlagets krav Samma kund har blivit drabbad flera gånger av överhopp eller annan felaktighet Entreprenören har inte lämnat efterfrågade uppgifter till beställaren Vitessumman kan vara mellan och kronor och bestäms av beställaren beroende på förseelsernas art. Vilken summa beställaren avser att ta ut ska meddelas entreprenören i samband med att beställaren anger att denne avser att ta ut vite, om bättring inte sker inom av beställaren angiven tid. Bestämmelser om vite träder i kraft sex månader efter entreprenadens start. Beställaren fakturerar entreprenören eventuella vitesbelopp en gång per månad. Betalningsvillkor är 30 dagar efter fakturans ankomst. Viten är inte belagda med moms Ändringar och tillägg under avtalstiden Ändringar och tillägg till avtalet kan göras efter förhandling mellan behöriga företrädare för parterna. Förhandling kan begäras av båda parter om förutsättningarna för det tecknade avtalet väsentligt förändras. Överenskommelse i sådant hänseende ska träffas skriftligen. Om överenskommelse inte kommer till stånd har endera parten rätt att säga upp avtalet. Uppsägningen ska vara skriftlig och avtalet upphör tidigast 12 månader efter uppsägningen. 65

72 De mängder (antalet hämtningar m.m.) som ligger till grund för entreprenaden och som redovisas i à-prislista/mängdförteckning är ungefärliga och kan variera under avtalstiden. Entreprenören är skyldig att utan rätt till uppsägning av avtalet godta normala och i förfrågningsunderlaget beskrivna förändringar av avfallshämtningens omfattning. Entreprenören har att räkna med att mängderna under det första avtalsåret kan variera med 15 % jämfört med angivna mängder och under resterande avtalstid med 5 % per år jämfört med konstaterade mängder under föregående avtalsår. Dessa procentsatser är tillämpliga på kärloch säckavfall. För övriga avfallsslag är större avvikelser möjliga. I dessa fall kan inga normala avvikelser anges. Entreprenören är i övrigt skyldig att acceptera sådan ändring i uppdraget enligt avtalet som följer av lagstiftning eller av kommunala beslut. Vid ändring som beror på kommunalt beslut, och som inte faller inom toleransramen enligt ovan, inträffar skyldigheten för entreprenören sex månader efter det att denne delgivits beslutet, om parterna inte enats om annan tidsfrist Överlåtelse av avtalet Avtalet får inte överlåtas av någon av parterna utan den andra partens skriftliga medgivande Säkerhet För fullgörandet av entreprenörens skyldigheter ska denne ställa säkerhet i form av bankgaranti. Säkerheten ska uppgå till 10 % av den beräknade årliga ersättningen för åtagandet och överlämnas till beställaren innan avtalet träder i kraft. Förhandsbesked om säkerheten ska lämnas innan avtal tecknas. Säkerheten ska kvarstå till dess att alla mellanhavanden enligt avtalet slutreglerats. Förlorar säkerheten i värde är entreprenören skyldig att snarast ställa en betryggande fyllnadssäkerhet Handlingar om rörelsen, nycklar m.m. Entreprenören är skyldig att på beställarens begäran utan kostnad, lämna över handlingar som berör avfallshämtningen såsom aktuella turlistor, förteckning över kunder och hämtningsställen, kartor etc. Handlingar ska lämnas till beställaren i digital form om beställaren så önskar, senast inom två veckor från begäran. Beställaren ska medverka till att nycklar, kort och koder som behövs för verksamheten tillhandahålls vid entreprenadens start. De ska kvitteras ut av entreprenören. Tillkommande nycklar m.m. ska kvitteras ut av entreprenören hos respektive fastighetsinnehavare och märkas på ett tydligt sätt som inte är identifierbart för utomstående. Nycklar som kvitterats ut av entreprenören ska omedelbart efter begäran, i identifierbart skick så att de går att använda direkt, överlämnas till fastighetsägaren, beställaren eller till den nye entreprenören när entreprenaden upphör. Samråd ska ske med berörda fastighetsinnehavare Byte av entreprenör Denna och kommande upphandling kan resultera i byte av entreprenör. Befintlig och tillträdande entreprenör ska tillsammans ansvara för att övergången sker på ett säkert, effektivt och 66

73 professionellt sätt. Beställaren accepterar inte några driftstörningar som påverkar kunder, fastighetsinnehavare eller kommunen negativt Beställarens rätt av häva avtalet Beställaren har rätt att med omedelbar verkan häva avtalet helt eller delvis om: entreprenören i väsentligt hänseende inte utför sina åtaganden enligt avtalet och rättelse inte sker utan dröjsmål efter skriftlig erinran entreprenören försätts i konkurs, likvidation, tvångsförvaltning, ackord eller tills vidare inställt sina betalningar eller fått näringsförbud entreprenören har blivit föremål för ansökan om konkurs, likvidation tvångsförvaltning, ackord eller annat förfarande entreprenören har dömts för brott avseende yrkesutövning enligt lagakraftvunnen dom entreprenören gjort sig skyldig till allvarligt fel i yrkesutövningen och beställaren kan påvisa detta entreprenören underlåter att utföra verksamheten i enlighet med gällande lagstiftning entreprenören inte fullgjort sina betalningsskyldigheter avseende skatter och sociala avgifter Se även punkt första stycket Entreprenörens rätt att häva avtalet Entreprenören har rätt att häva avtalet då beställaren underlåter att fullgöra sina betalningsskyldigheter i rätt tid, eller sina åtaganden i övrigt och rättelse inte sker utan dröjsmål efter skriftlig erinran. Försummelse ska vara av väsentlig betydelse. Se även punkt första stycket Tvist Tvist ska i första hand lösas genom förhandling mellan parterna. I andra hand ska tvist avgöras av svensk domstol på beställarens hemort och med tillämpning av svensk rätt Force majeure Endast händelse som inträffar helt utanför någon av parternas kontroll och möjlighet att påverka kan åberopas som Force majeure-händelse. Entreprenören är dock skyldig att i möjligaste mån medverka till att nödvändig avfallshämtning kan utföras om sådan händelse inträffar. I uppdraget ingår att ställa personal och andra resurser till förfogande för kommunens krishantering i de fall avfallshantering berörs. 67

74 8. BILAGOR Bilaga 1. Föreskrifter om avfallshantering för Upplands-Bro kommun, kan även laddas ner digitalt på kommunens hemsida: Bilaga 2. Avfallsplan för Upplands-Bro kommun, kan även laddas ner digitalt på kommunens Bilaga 3. Kommunkarta Bilaga 4. Formulär Kvalificering entreprenad 1 A Bilaga 5. Formulär Kvalificering entreprenad 1 B Bilaga 6. Formulär Genomförandebeskrivning entreprenad 1 A Bilaga 7. Bedömning av Genomförande entreprenad 1 A Bilaga 8. Förteckning över utförda uppdrag entreprenad 1 A Bilaga 9. Förteckning över utförda uppdrag entreprenad 1 B Bilaga 10. Bedömning av referenser entreprenad 1 A Bilaga 11. Bedömning av referenser entreprenad 1 B Bilaga 12. À-prislista inkl. mängdförteckning entreprenad 1 A Bilaga 13. À-prislista inkl. mängdförteckning entreprenad 1 B Bilaga 14. Koncept till upphandlingskontrakt entreprenad 1 A Bilaga 15. Koncept till upphandlingskontrakt entreprenad 1 B Bilaga 16. Karta 1 gällande entreprenad 1B Bilaga 17. Karta 2 gällande entreprenad 1B. Bilaga 18. Spec. RFID-tagg Bilaga 19. Underlag från EDP om krav 68

75 1(16) FÖRFATTNINGSSAMLING Nr Ersätter Gäller fr.o.m. 1.7 U U Föreskrifter om avfallshantering för Upplands-Bro kommun Antagen av kommunfullmäktige , 56. Inledande bestämmelser 1. För kommunens avfallshantering gäller miljöbalken (SFS 1998:808) och avfallsförordningen (SFS 2001:1063),föreskrifter om avfallshantering i förordningar utfärdade med stöd av miljöbalken och andra för avfallshanteringen tillämpbara författningar, särskilda anvisningar utfärdade av samhällsbyggnadsnämnden i frågor som berörs av dessa föreskrifter, dessa föreskrifter. 2. Med fastighetsinnehavare avses den som är fastighetsägare eller den som enligt 1 kap 5 fastighetstaxeringslagen (1979:1152) skall anses som fastighetsägare. Med nyttjanderättshavare avses den som, utan att omfattas av fastighetsinnehavarbegreppet, har rätt att bruka eller nyttja fastighet eller del därav. Övriga definitioner: se Bilaga 1. Ansvar för avfallshanteringen 3. Samhällsbyggnadsnämnden svarar för de uppgifter som enligt miljöbalken eller andra författningar åvilar kommunen i fråga om avfallshantering. Samhällsbyggnadsnämnden har rätt att meddela anvisningar i frågor som berörs av dessa föreskrifter för avfallshanteringen. Avfallshanteringen i kommunen utförs av den eller de entreprenörer som samhällsbyggnadsnämnden bestämmer. För avfall som omfattas av producentansvar ansvarar respektive producent i enlighet med respektive förordning. 4. Tillsyn över efterlevnaden av miljöbalken och med stöd av balken meddelade föreskrifter, inklusive denna föreskrift, utförs av kommunens bygg- och miljönämnd, som också är den nämnd som prövar undantag och tillstånd, se För prövning och tillsyn, som föreskrivs med anledning av beslutet, har bygg- och miljönämnden rätt att ta ut avgift från den sökande med stöd av 27 kap. miljöbalken. 5. Kommunfullmäktige fattar beslut, med stöd av 27 kap 4-6 miljöbalken, om avgifter som skall betalas för den insamling, transport och behandling av avfall som utförs genom kommunens försorg. 6. Fastighetsinnehavare ansvarar för det avfall som uppkommer på eller av andra skäl förekommer på fastigheten. 7. Fastighetsinnehavare skall lämna tillträde till hämtningsställe på fastighet. Nycklar, portkoder och liknande som är nödvändiga för hämtningen skall lämnas till entreprenören senast en vecka innan de ska börja användas.

76 UBFS 1.7 U Fastighetsinnehavare är skyldig att i erforderlig omfattning informera den eller de som bor i eller är verksamma i fastigheten, nyttjanderättshavarna, om gällande regler för avfallshanteringen. 9. Fastighetsinnehavare är skyldig att snarast anmäla ändring av innehavarförhållanden eller annan förändring som berör avfallshanteringen i fastigheten till samhällsbyggnadsnämnden eller till den som samhällsbyggnadsnämnden anvisar. 10. Fastighetsinnehavare är skyldig att erlägga avgift enligt särskild taxa som fastställs av kommunfullmäktige. Hantering 11. Allt avfall skall hanteras så att inte olägenhet uppkommer för människors hälsa och miljön. Hushållsavfall avfall från hushåll och därmed jämförligt avfall från verksamhet Skyldighet att lämna avfall 12. Hushållsavfall skall lämnas till det insamlingssystem som kommunen tillhandahåller om inte annat sägs i dessa föreskrifter eller om undantag meddelats. Sortering 13. Hushållsavfall skall sorteras och i övrigt hanteras i enlighet med vad som anges i denna föreskrift och tillhörande bilaga 2 samt i enlighet med de kompletterande anvisningar som lämnas av samhällsbyggnadsnämnden eller av den som på samhällsbyggnadsnämndens uppdrag svarar för borttransport och/eller omhändertagande av avfallet. För avfallsslag som omfattas av producentansvar gäller att hushåll och andra förbrukare skall sortera ut dessa avfallsslag och lämna dem till borttransport i de insamlingssystem som producenterna tillhandahåller. Vid fastighetsnära insamling sker hämtning av avfallet efter överenskommelse mellan fastighetsinnehavaren och producenternas entreprenörer. Det utsorterade avfallet skall hanteras så att återanvändning och återvinning av material underlättas. Hämtning av hushållssopor Hämtningsområde 14. Upplands-Bro kommun indelas i tre hämtningsområden, se bilaga 3. Hämtningsområde 1 utgörs av tätortsområden, område 2 av fastlandsområdena utanför område 1 inklusive Dävensön samt område 3 av övriga öar. Utförare, hämtningstider 15. Hämtning av brännbara hushållssopor utförs av entreprenör anlitad av samhällsbyggnadsnämnden. 107U11 avfall.doc

77 UBFS 1.7 U11 3 Från permanentbostäder och verksamheter där brännbara hushållssopor uppkommer hämtas dessa regelbundet under hela året. Från fritidsbostäder och vissa fritidsanläggningar hämtas brännbara hushållssopor från mitten av april till mitten av oktober, sammanlagt under 26 veckor per år. Hämtningen skall utföras kl vardagar samt helgdag som infaller måndag-fredag. Avfallet skall vara tillgängligt för hämtning senast kl på hämtningsdagen. Samhällsbyggnadsnämnden kan medge undantag från dessa tider om särskilda skäl finns. Hämtningsintervall 16. För område 1 gäller följande: För ordinarie hämtning i enbostadshus kan abonnent med kärl välja mellan veckohämtning eller 14-dagarshämtning samt månadshämtning om matavfall komposteras (se ). För abonnent med säck gäller veckohämtning och 14- dagarsintervall om matavfall komposteras. Hämtningen utförs i den ordning som entreprenören bestämmer. Ordinarie hämtning i flerbostadshus, hos bostadsområden med s.k. gemensamt hämtställe och hos företag/verksamheter utförs efter behov i samråd med abonnenten i den ordning som entreprenören bestämmer. För område 2 gäller följande: För ordinarie hämtning i enbostadshus kan abonnent med kärl välja mellan 14- dagarshämtning (huvudalternativ) eller månadshämtning om matavfall komposteras. Hämtningen utförs i den ordning som entreprenören bestämmer. Efter särskild prövning av bygg- och miljönämnden kan verksamheter och storhushåll erhålla hämtning en gång per vecka. För boende på Dävensön sker hämtningen från hämtställe på fastlandet. För område 3 gäller följande: Ordinarie hämtning för fritidsboende (öarna Alholmen och Gräsholmen) utförs med båt från gemensamma hämtställen på öarna, i den ordning som entreprenören bestämmer, en gång i veckan. Hämtning av brännbara hushållssopor på klubbholmar i Mälaren utförs efter särskild beställning senast under veckan före aktuell hämtningsvecka. Hämtningsplats och hämtningsväg 17. Behållare för uppsamling av avfall skall vara uppställd så att hämtning underlättas samt placerad på lämplig plats så att olägenhet inte uppstår. Behållare skall placeras så att den kan hämtas och hanteras med den utrustning som används i kommunens insamlingssystem. 18. Returkärl med hjul skall vara uppställt så nära hämtningsfordonets angöringsplats som möjligt, eller på annan plats som samhällsbyggnadsnämnden godkänner. Säck skall vara placerad så att den kan hämtas med kärra. 107U11 avfall.doc

78 UBFS 1.7 U11 4 Avstånd mellan behållarplats och hämtningsfordonets angöringsplats får inte överstiga 30 m om inte särskilda skäl föranleder annat. För avstånd över 3,0 m utgår särskilt gångvägstillägg enligt taxa. Angöringsplats skall vara åtkomlig för hämtningsfordon utan lång backningsrörelse, maximalt två fordonslängder. 19. Enskild väg och tomtmark som nyttjas vid hämtning skall vara så dimensionerad och hållas i sådant skick att den är farbar för hämtningsfordon. Transportvägen skall röjas från snö och hållas halkfri. 20. Om kraven enligt inte uppfylls kan samhällsbyggnadsnämnden för enskilda eller grupp av fastighetsinnehavare besluta om särskild avfallslösning belägen på mark utanför fastighet. 21. På öarna Alholmen och Gräsholmen och på klubbholmar sker hämtning på av samhällsbyggnadsnämnden anvisade platser. Tomtägarföreningar och båtklubbar svarar för anordnandet av angöringsplatser lämpliga för transportbåt. Avfallsbehållare, avfallsutrymme mm 22. Samhällsbyggnadsnämnden beslutar om vilka storlekar och typer av avfallsbehållare som skall användas samt om märkning av avfallsbehållarna. Med behållare avses kärl, säck, storbehållare eller container, underjords-behållare, sopsugbehållare samt specialbehållare för olika typer av fast och flytande avfall. Säck får endast användas om det inte är möjligt eller lämpligt att använda andra behållartyper/ hämtningssystem. 23. Plastkärl och plastboxar ägs och tillhandahålls normalt av kommunen. Fastighetsinnehavaren har ansvar för rengöring och tillsyn av kärl och box. Säck och latrinbehållare tillhandahålls av kommunen. 24. Olika typer av storbehållare/containrar och underjordsbehållare kan ägas av, kommunen, entreprenören eller fastighetsinnehavaren. För underhåll och rengöring svarar den som äger behållaren. Säckhållare skall vara godkänd av samhällsbyggnadsnämnden och anskaffas, installeras och underhållas av fastighetsinnehavaren. 25. Fastighetsinnehavaren är ansvarig för anordnande, installation och underhåll av övriga inom fastigheten installerade anordningar för avfallshanteringen, t.ex. säckväxlare, sopskåp, komprimatorer, komposteringsutrustning, sopsug samt avfallsutrymme. Matavfall från livsmedelshantering i storkök, restaurang och livsmedelsbutik skall förvaras i kylt avfallsutrymme. Generella bestämmelser om utformning av avfalls-/soprum, hämtningsvägar mm inom fastighet meddelas av Boverket. Vid dimensionering av nya utrymmen skall kommunens planeringsriktlinjer för avfallshanteringen tillämpas. Emballering, fyllnadsgrad, vikt m.m. 26. I behållare och utrymme för hushållsavfall får endast lämnas sådant hushållsavfall för vilket behållaren och förvaringsplatsen är avsedd. Hushållsavfall skall vara förpackat på sådant sätt att det inte sprids eller orsakar skada, arbetsmiljöproblem eller annan olägenhet. 107U11 avfall.doc

79 UBFS 1.7 U Arbetsmiljöverkets föreskrifter om vikter och om drag- och skjutmotstånd skall följas. 28. Behållare får inte fyllas mer än att den kan stängas. Lock på kärl skall vara helt stängt vid tömningstillfället. Behållare som är trasig, överfull eller på annat sätt inte uppfyller de krav som ställs, töms/hämtas inte. Extra tömning/hämtning på fastighetsinnehavarens bekostnad tillhandahålls när problemet är åtgärdat. Matavfall från storkök, restauranger etc. 29. Efter överenskommelse med samhällsbyggnadsnämnden hämtas matavfall från storkök, restauranger, livsmedelsbutiker o.dyl. för transport till central kompostering eller rötning. Avfallskärl med komposterbar insatspåse tillhandahålls för detta ändamål. Vid hämtning av matavfall gäller 15 och i tillämpliga delar. Icke brännbara hushållssopor 30. Icke brännbara hushållssopor skall utsorteras och lämnas enligt bilaga 2, sista punkten. Annat hushållsavfall Grovavfall 31. Grovavfall hämtas vid fastighet inom hämtningsområde 1 och 2 (se 14 ) av kommunens anlitade entreprenör enligt abonnemang eller efter beställning och mot avgift. Vid hämtning av grovavfall gäller 15 och i tillämpliga delar. Hämtning av löst grovavfall från hushåll skall, där så är möjligt, buntas eller förpackas. Det skall förses med märkning som klargör att det är fråga om grovavfall. Grovavfall lämnas vid kommunens kretslopps/-återvinningscentraler. Vid sådan lämning skall avfallet sorteras och lämnas av avfallslämnaren i för avfallsslaget avsedd behållare. Se även bilaga 2. Farligt avfall exklusive elavfall 32. Hushållens farliga avfall skall hållas avskilt från annat avfall och vara tydligt märkt med uppgift om innehåll. Hushållens farliga avfall lämnas i förekommande fall till fastighetens insamling av farligt avfall, till kommunens insamlingsturer för farligt avfall eller till kommunens miljöstationer eller kretslopps- /återvinningscentraler. Läkemedelsrester och sprutspetsar lämnas till apotek i särskilda påsar och behållare som tillhandahålls av apoteken. Se även bilaga U11 avfall.doc

80 UBFS 1.7 U11 6 Elektriska och elektroniska produkter - elavfall 33. Avfall som utgörs av elektriska och elektroniska produkter, elavfall, skall hållas skilt från annat avfall så att det kan hanteras separat. Elavfall skall sorteras enligt samhällsbyggnadsnämndens eller producentens anvisningar. Elavfall lämnas till producentens insamlingssystem eller till av fastighetsinnehavaren anvisad plats inom fastigheten. Från anvisad plats inom fastighet hämtas elavfallet i förekommande fall av samhällsbyggnadsnämndens anlitade entreprenör. Elavfall kan även lämnas till kommunens kretslopps-/återvinningscentraler. Vid hämtning av elavfall gäller 15 och i tillämpliga delar. Särskilda bestämmelser för kylskåp och frysar redovisas i 44 och för batterier i 45. Se även bilaga 2. Trädgårdsavfall 34. Trädgårdsavfall som uppkommer vid normal skötsel av villa- och fritidstomter och som inte komposteras får lämnas vid kretslopps-/återvinningscentral. Se även bilaga 2. Latrin 35. Latrin hämtas vid fastighet inom hämtningsområde 1 och 2 (se 14 ) av kommunens anlitade entreprenör. Avfall från torrklosett utan anslutning till avloppsledning samlas upp i täta behållare av typ, material, kvalitet och storlek som samhällsbyggnadsnämnden beslutar. Latrinbehållare skall förslutas av fastighetsinnehavaren eller nyttjanderättshavare och ställas vid fastighetsgräns så nära uppställningsplats för hämtningsfordon som möjligt. Efter prövning av samhällsbyggnadsnämnden kan, om särskilda skäl föreligger, hämtning av latrinbehållare erhållas vid torrtoalett. Till latrinet får inte tillföras ämne eller produkt som försvårar den fortsatta hanteringen. Hämtning av latrin är schemalagd och utföres en gång per månad, för fritidsfastigheter under perioden 15 april-15 oktober. Hämtning erfordrar förbeställning. Se även 48. Slam 36. Slamavskiljare, fettavskiljare och slutna tankar skall vara lätt tillgängliga för tömning. Lock eller manlucka skall kunna öppnas av en (1) person och får inte vara övertäckt vid tömning. Fastighetsinnehavaren ansvarar för anläggningens skötsel och underhåll. Avståndet mellan anläggning och uppställningsplats för slamhämtningsfordon får vid nyinstallation inte överstiga 30 meter. Bestämmelser om avgift för olika avstånd mellan anläggning och uppställningsplats framgår av avfallstaxan. 107U11 avfall.doc

81 UBFS 1.7 U11 7 Hämtning av slam från slutna tankar skall ske minst en gång per år. Hämtning av slam från slamavskiljare med ansluten WC skall ske minst en gång per år och från slamavskiljare med enbart BDT-vatten anslutet, vart tredje år. Hämtning av slam får endast utföras av entreprenör som anlitats av samhällsbyggnadsnämnden. Fett från fettavskiljare 37. Fettavskiljare skall vara lätt tillgängliga för tömning. Lock eller manlucka skall kunna öppnas av en (1) person och får inte vara övertäckt vid tömning. Tömning får inte ske genom utrymmen där livsmedel bereds eller förvaras. Fastighetsinnehavaren ansvarar för anläggningens skötsel och underhåll. Avståndet mellan anläggning och hämtningsfordonets uppställningsplats får vid nyinstallation inte överstiga 30 m. Tömning av fettavskiljare skall ske vid behov, dock minst två gånger per år. Hämtning av fett från fettavskiljare får endast utföras av entreprenör som anlitats av samhällsbyggnadsnämnden. Nyinstallation av fettavskiljare skall anmälas till samhällsbyggnadsnämnden senast 6 veckor före installationen. Annat avfall än hushållsavfall Uppgiftsskyldighet 38. Den som yrkesmässigt bedriver verksamhet där det uppstår annat avfall än hushållsavfall skall på anmodan av samhällsbyggnadsnämnden lämna de uppgifter i fråga om avfallets art, sammansättning, mängd och hantering som behövs som underlag för kommunens renhållningsordning (föreskrifter om avfallshantering och avfallsplan). 39. Den som yrkesmässigt tillverkar, till Sverige för in eller säljer en förpackning, skall på anmodan av samhällsbyggnadsnämnden lämna de uppgifter i fråga om förpackningsavfallets art, sammansättning, mängd och hantering som behövs som underlag för kommunens renhållningsordning. 40. Den som 1) bedriver verksamhet där avfall mellanlagras, återvinns eller bortskaffas, 2) bedriver verksamhet där farligt avfall uppkommer, och 3) den som transporterar avfall skall föra och bevara anteckningar i enlighet med avfallsförordningen (SFS 2001:1063) samt efter anmodan överlämna uppgifter till bygg- och miljönämnden. Verksamhetsavfall likartat hushållens grovavfall och trädgårdsavfall 41. Sorterat verksamhetsavfall, likartat hushållens grovavfall, får i begränsad mängd, mot avgift avlämnas vid kretslopps-/återvinningscentral. 42. Trädgårdsavfall, likartat hushållens trädgårdsavfall, får i begränsad mängd, mot avgift avlämnas vid kretslopps-/återvinningscentral. 107U11 avfall.doc

82 UBFS 1.7 U11 8 Bygg- och rivningsavfall 43. Byggavfall i mindre mängder kan lämnas till kommunens kretslopps- /återvinningscentraler av boende och företag i kommunen. Vid sådan avlämning skall avfallet sorteras av avfallslämnaren i för avfallsslaget avsedda behållare. Definition av byggavfall: se bilaga 1. Kylskåp och frysar 44. Avfall som utgörs av kasserade kylskåp och frysar från hushåll och företag/verksamheter skall hanteras varsamt och hållas avskilt från annat avfall i avvaktan på bortforsling. Kommunen tillhandahåller hämtning enligt bilaga 2. Batterier 45. Avfall som utgörs av kasserade batterier skall hållas skilt från annat avfall. Detta gäller även kasserade produkter med inbyggda batterier eller produkter som på annat sätt innehåller sådana batterier. Konsumentbatterier skall i förekommande fall lämnas till inom fastigheten anordnad insamling eller till kommunens insamlingssystem. Produkter med inbyggda batterier skall lämnas till försäljningsställen eller till kommunens kretslopps- /återvinningscentraler. Bilbatterier och andra större blybatterier lämnas till återförsäljare av dessa batterier eller till kommunens insamlingssystem för bilbatterier. Se även bilaga 2. Undantag Eget omhändertagande av hushållsavfall 46. Hushållsavfall får endast tas om hand på den egna fastigheten enligt vad som anges nedan och under förutsättning att det kan ske utan risk för olägenhet för människors hälsa och miljön. 47. Trädgårdsavfall från fastigheten får komposteras på fastigheten utan särskild anmälan. Torrt trädgårdsavfall som inte kan utnyttjas för kompostering får eldas, dock endast under perioden 1 sept. till 15 maj och om det kan ske utan att olägenhet uppstår och det i övrigt inte strider mot författning. 48. Matavfall, latrin och avloppsslam får, efter prövning, komposteras eller på annat sätt omhändertas på egen fastighet. Förlängt hämtningsintervall utglesad hämtning gemensam avfallsbehållare 49. Fastighetsinnehavare eller nyttjanderättshavare som komposterar allt matavfall som uppkommer i det egna hushållet på den egna fastigheten kan, efter prövning, medges att de övriga hushållssoporna hämtas var 4:e vecka vid kärlhämtning och var 14:e dag vid säckhämtning, under förutsättning att olägenheter för människors hälsa eller miljön inte uppstår. 107U11 avfall.doc

83 UBFS 1.7 U Fastighetsinnehavare kan, om särskilda skäl föreligger, efter prövning befrias från regelbunden hämtning av hushållssopor och i stället erhålla hämtning eller omhändertagande av hushållssoporna på annat sätt. 51. Två eller flera fastighetsinnehavare eller nyttjanderättshavare kan, efter prövning, medges rätt att använda gemensam avfallsbehållare under förutsättning att bestämmelserna i dessa föreskrifter om fyllnadsgrad och vikt beaktas och att olägenheter för människors hälsa eller miljön inte uppstår. 52. Under förutsättning att ingen olägenhet uppstår för människors hälsa och miljön kan, efter prövning, hämtningsintervallerna för slam från enskild avloppsanläggning och fett från fettavskiljare utglesas. Uppehåll i hämtning 53. Uppehåll i hämtning vid permanentbostad kan efter prövning medges fastighetsinnehavare eller nyttjanderättshavare om fastigheten inte kommer att nyttjas under en sammanhängande tid om minst sex (6) månader. För fritidshus gäller motsvarande om uppehållet avser hela hämtningsperioden från mitten av april till mitten av oktober. Ansökan skall lämnas till bygg- och miljönämnden senast en månad före den avsedda uppehållsperioden. Befrielse från skyldigheten att överlämna hushållsavfall till kommunen 54. Fastighetsinnehavare eller nyttjanderättshavare som själv kan ta hand om sitt hushållsavfall på ett sätt som är betryggande för människors hälsa och miljön kan, om det finns särskilda skäl, efter prövning befrias från skyldigheten att lämna avfall till kommunen för transport, bortskaffande och återvinning. Ikraftträdande Dessa föreskrifter träder i kraft då Föreskrifter om avfallshantering för Upplands-Bro kommun antagna av kommunfullmäktige upphör att gälla. 107U11 avfall.doc

84 UBFS 1.7 U11 Bilaga 1 DEFINITIONER (MB = Miljöbalken, AF = Avfallsförordningen, kursiv text = lagtext) Avfall Med avfall avses varje föremål, ämne eller substans som ingår i en avfallskategori och som innehavaren gör sig av med eller avser eller är skyldig att göra sig av med (MB 15 kap. 1 ). Det finns förteckningar över avfallskategorier och avfall som hör till någon avfallskategori i AF bilaga 1 och 2. Hushållsavfall Med hushållsavfall avses avfall som kommer från hushåll samt därmed jämförligt avfall från annan verksamhet (MB 15 kap. 2 ). Med avfall som kommer från hushåll avses avfall som regelbundet uppkommer vid nyttjande av mark och byggnad för bostadsändamål. Som exempel kan nämnas städsopor, köksavfall, latrin, slam från slambrunnar och slamtankar, skrymmande avfall som kasserade möbler, cyklar, kylskåp och frysar, trädgårdsavfall, överblivna läkemedel, batterier, rester av olja, färg och bekämpningsmedel. Med därmed jämförligt avfall från annan verksamhet avses avfall som liknar avfall från hushåll och som uppkommer som en direkt följd av att människor uppehåller sig inom en lokal eller i en anläggning oavsett ändamål eller verksamhet. Som exempel kan nämnas avfall från personalmatsalar, restaurangavfall och toalettavfall. Hushållssopor Med hushållssopor menas det hushållsavfall som uppkommer i fastighet som följd av att människor uppehåller sig i fastigheten och som normalt omhändertas i soppåse, sopkärl eller sopsäck. Merparten av hushållssoporna utgöres av städsopor, köksavfall och avfall från hygienutrymmen. Med brännbara hushållssopor avses hushållssopor som lämpar sig för förbränning och brinner utan energitillskott efter det att förbränningsprocessen startat. Matavfall räknas som brännbara hushållssopor trots hög vattenhalt. Med icke brännbara hushållsopor avses hushållsopor som inte uppfyller ovanstående krav på brännbarhet. Grovavfall Grovavfall är hushållsavfall som är så tungt eller skrymmande eller har andra egenskaper som gör att det inte är lämpligt att samla in i ordinarie sopbehållare. Som grovavfall räknas även avfall från mindre underhållsarbeten och reparationer i bostad. Bygg- och rivningsavfall Avfall som uppkommer vid nybyggnad, ombyggnad eller rivning av byggnad eller som uppstår vid större anläggningsarbete i en trädgård. Det utgör inte hushållsavfall men får lämnas i mindre mängder på kommunens kretslopps-/återvinningscentraler. 10

85 Trädgårdsavfall UBFS 1.7 U11 Bilaga 1 Som trädgårdsavfall räknas komposterbart och flisbart växtavfall som uppkommer vid normal trädgårdsskötsel i enbostadshus, däremot inte fällda träd eller avfall som uppstår vid större anläggningsarbete i en trädgård. Farligt avfall Med farligt avfall avses sådant avfall som har hälso- eller miljöskadliga effekter och finns redovisat i AF bilaga 2 och 3. Farligt avfall som uppkommer i hushåll är t.ex. oljor, lösningsmedel och kemikalier samt produkter som p g a sitt innehåll av hälso- eller miljöskadliga ämnen behöver särskilt omhändertagande. Dit räknas vissa läkemedelsrester, batterier, elektriska och elektroniska produkter, kylskåp och frysar. Insamling Med insamling av avfall avses uppsamling, sortering eller blandning av avfall för vidare transport (AF 4 ). Återvinning Med återvinning avses bl a materialåtervinning, energiutvinning, kompostering och annan biologisk omvandling (AF 2 och Bilaga 4 till förordningen). Producent Med producent avses 1. Den som yrkesmässigt tillverkar, för in till Sverige eller säljer en vara eller en förpackning, eller 2. Den som i sin yrkesmässiga verksamhet frambringar avfall som kräver särskilda åtgärder av renhållnings- eller miljöskäl (MB 15 kap. 4 ). Producentansvar Producentansvar omfattar en skyldighet för producenter att se till att avfall samlas in, transporteras bort, återvinns, återanvänds eller bortskaffas (MB 15 kap. 6 ). Kretslopps-/återvinningscentral En bemannad central där hushåll kan lämna grovavfall och annat återvinningsbart avfall utan avgift. Företag kan lämna motsvarande avfall mot avgift. Avfallslämnaren sorterar själv avfallet i olika behållare. Särskilda öppettider gäller. Återvinningsstation En obemannad station där returpapper, förpackningar, småbatterier och ibland kläder kan lämnas. Avfallslämnaren sorterar själv avfallet i olika behållare. Förpacknings- och tidningsinsamlingen AB är huvudman för återvinningsstationerna. 11

86 Miljöstation UBFS 1.7 U11 Bilaga 1 En avlämningsplats placerad vid en bensinstation, där hushåll kan lämna oljor, lösningsmedel, kemikalier, ljuskällor och batterier. Miljöstationen är låst och nyckel finns att låna på bensinstationen. 12

87 UBFS 1.7 U11 Bilaga 2 SORTERING AV HUSHÅLLSAVFALL Nedan uppräknade avfallsslag skall utsorteras och lämnas på sätt som anges vid respektive avfallsslag. Detaljerad information lämnas årligen i kommunens miljöalmanacka. Farligt avfall Oljor, lösningsmedel och kemikalier Färg-, lackavfall samt hartser Limavfall (exempel kontaktlim, epoxilim, spackel) Lösningsmedel Fotokemikalier (exempelvis fix och framkallare) Bekämpningsmedel Sprayburkar Annat starkt surt eller starkt alkaliskt avfall (exempelvis frätande ämnen som kaustiksoda, svavelsyra, ammoniak, lut, avkalkningsmedel) Avfall som innehåller kvicksilver Spillolja och annat oljeavfall Oljor, lösningsmedel och kemikalier lämnas till kommunens miljöstationer eller kretslopps-/återvinningscentraler. Ljuskällor lågenergilampor, solarierör, halogenlampor, vanliga lysrör och glödlampor Ljuskällor lämnas till kommunens miljöstationer, kretslopps-/återvinningscentraler eller till det fastighetsnära insamlingssystem för elavfall som tillhandahålls av kommunen. Batterier 1) småbatterier, laddningsbara batterier och blyaccumulatorer (bilbatterier) Alla typer av småbatterier och lösa laddningsbara batterier lämnas i s.k. batteriholkar som finns på miljöstationer, på kretslopps/-återvinningscentraler, på återvinningsstationer för förpackningsavfall, i butiker som säljer småbatterier och i många bostadsområden. Produkter med inbyggda batterier lämnas hos försäljningsställen för sådana produkter eller hos kommunens kretslopps/-återvinningscentraler. Bilbatterier och andra större startbatterier lämnas hos försäljningsställen för sådana produkter, hos miljöstationerna för farligt avfall och hos kretslopps-/återvinningscentralerna. (Denna avfallstyp ingår inte i kommunens renhållningsansvar men inlämningsplats tillhandahålles av serviceskäl till hushållen). 13

88 Medicinrester och sprutspetsar 1) UBFS 1.7 U11 Bilaga 2 Medicinrester och sprutspetsar lämnas hos apotek. Apoteken tillhandahåller särskilda plastpåsar och behållare för detta. Elektriska och elektroniska produkter 1) Med avfall från elektriska och elektroniska produkter, s.k. elavfall, avses uttjänta eller kasserade: elapparater för användning i hushåll såsom tvätt- och diskmaskiner, torkskåp, spisar, mikrovågsugnar, brödrostar, elvispar etc datorer, skrivare, räkneapparater, TV- och videoutrustning, TV-spel, radioapparater, cd-spelare, bandspelare telefoner, telefonsvarare, faxar, kameror och övrig fotoutrustning klockor, spel och leksaker lysrör, lågenergi-, glödlampor och belysningsarmaturer elsladdar, kontakter, säkringar Fast installerad utrustning för värme, kyla och ventilation tillhör inte kommunens insamlingsansvar och får inte lämnas till kommunens insamlingssystem. Hushållen kan lämna elavfall till kommunens kretslopps-/återvinningscentraler och/eller till det insamlingssystem för elavfall som tillhandahålls av kommunen. Ljuskällor kan även lämnas till kommunens miljöstationer. Kasserade kylskåp och frysar 1) Enskilt hushåll kan med egen transport avlämna kasserade kyl- och frysmöbler till kommunens kretslopps-/återvinningscentraler. Denna avfallstyp kan också hämtas hos hushåll och företag med abonnemang för brännbara hushållssopor efter förbeställning till av kommunen anlitad entreprenör och enligt särskild avgift. Grovavfall Grovavfall definieras i bilaga 1. Exempel på grovavfall är utrangerade möbler, cyklar och liknande. Grovavfall lämnas vid kommunens kretslopps-/återvinningscentraler. På återvinningscentralen svarar avfallslämnaren för sortering och avlämning i de materialslag som anvisas på avlämningsplatsen. För flerbostads- och grupphusområden tillhandahålls abonnemang för hämtning av grovavfall i storkärl eller container. Enskilda hushåll och större fastighetsinnehavare kan efter beställning erhålla tillfällig uppställning av grovavfallsbehållare och få grovavfall hämtat i lös form. 1) Enligt definition i avfallsförordningen klassas inte samtliga produkter inom denna produktgrupp som "farligt avfall". Insamlingen omfattar dock samtliga produkter inom produktgruppen såvida inte annat anges. 14

89 Avfall med producentansvar UBFS 1.7 U11 Bilaga 2 Tidningar/tidskrifter och förpackningar av metall, kartong/wellpapp, hårdplast och glas lämnas vid Förpacknings- och tidningsinsamlingens återvinningsstationer eller på annan plats som är anordnad av förpackningsproducenterna. Boende med tillgång till s k fastighetsnära insamling av tidningar och förpackningar hänvisas till detta insamlingssystem. Trädgårdsavfall Trädgårdsavfall ska i första hand komposteras på den egna fastigheten om det kan utföras så att olägenhet för människors hälsa eller miljön inte uppstår. Hushållen kan avlämna trädgårdsavfall hos kommunens kretslopps- /återvinningscentraler. Trädgårdsavfall får inte avlämnas i behållare avsedd för hushållssopor eller tillsammans med grovavfall. Icke brännbara hushållssopor Förpackningsavfall: se ovan under Avfall med producentansvar. Övriga icke brännbara hushållssopor lämnas vid kommunens kretslopps- /återvinningscentraler eller tillsammans med grovavfallet i det insamlingssystem för grovavfall som tillhandahålls av kommunen. På kretslopps-/återvinningscentralen svarar avfallslämnaren för sortering och avlämning i de materialslag som anvisas på avlämningsplatsen. 15

90 UBFS 1.7 U11 Bilaga 3 16

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142 BILAGA 3 Karta över Upplands-Bro kommun 1(1) Dnr: Upplands-Bro kommun Karta över Upplands-Bro kommun. Upplands-Bro kommun Telefon Bankgiro Furuhällsplan 1 Fax Org. nr Kungsängen

143 Förfrågningsunderlag - Upphandlarversion Upphandlingsansvarig Upphandling Upplands-Bro kommun Stefan Ejderfjäll 12/1 Avfallsentreprenad Symbolförklaring: Texten ingår i annonsen Texten/frågan innehåller krav som måste uppfyllas Texten kommer att ingå i avtalet Texten ingår i kvalificeringen Texten kommer att publiceras i avtalskatalogen Texten innehåller sekretessbelagd information Frågan är viktad och ingår i delen av upphandlingen Frågan besvaras av köparen 1. Bilaga 6 - Genomförandebeskrivning, Delentreprenad 1A Information För genomförande av uppdraget bifogas begärd beskrivning med bilagor och numrering enligt nedan: A1, A2 och så vidare. Uppdragets genomförande ska beskrivas av anbudsgivaren i denna bilaga - Genomförandebeskrivning, Delentreprenad 1A. Bilagan ska fyllas i Tendsign och skickas med anbudet. Bifoga gärna exempel på det som beskrivs, till exempel hur kraven i förfrågningsunderlaget ska uppnås. Anbudsgiverans beskrivning av uppdragets genomförande kommer att ingå i utvärderingen av anbuden. I bilaga 3 visas den värdering (poängsättning) som ligger till grund för utvärderingen. A - Organisation A1 - Beskriv hur den lokala etableringen kommer att se ut. Var planerar ni att lokalisera expedition och uppställningsplats för fordon? (Fritextsvar) A2 - Hur kommer arbetsledning för driften att organiseras? Ange antal personer och hur stor del av deras tjänst som kommer att avse detta uppdrag. (Fritextsvar) A3 - Ange hur många personer som kommer att arbeta med insamling av alla förekommande avfallsfraktioner och uppdrag. Ange även hur många timmar per vecka var och en kommer att arbeta. (Fritextsvar) A4 - Vilka stödfunktioner för detta uppdrag finns hos er, t.ex. centralt placerade kvalitets- eller arbetsmiljösamordnare eller administrativ personal? (Fritextsvar) B - Personal Utskrivet: :48 Sida 1 av 2 Refnr.: 12/1

144 B1 - Vilka utbildningar kommer personalen att ha/få under avtalstiden? (Fritextsvar) B2 - Hur kommer företaget att arbeta med anställnings-, bemannings- och vikariefrågor, introduktion av nyanställda samt personalutveckling i detta uppdrag? (Fritextsvar) C - Miljö C1 - Vilka åtgärder kommer att vidtas för att miljöbelastningen i uppdraget ska vara så låg som möjligt? (Fritextsvar) D - Entreprenadstart D1 - Beskriv hur företaget avser att planera och organisera arbetet inför starten av uppdraget. (Fritextsvar) E - Fordon och drivmedel E1 - Ange hur många och vilken typ/funktion av fordon kommer att användas vid utförandet av uppdraget uppdelat på de olika fraktionerna som ska samlas in. Ange för respektive fordon miljöklass och drivmedel. (Fritextsvar) Utskrivet: :48 Sida 2 av 2 Refnr.: 12/1

145 BILAGA 7 Bedömning genomförande entreprenad 1 A 1(1) Bedömning genomförande Dnr: Stämmer mycket bra Stämmer bra Stämmer inte riktigt Poäng A1. Företaget har en lokal organisation som är anpassad för uppdraget. A2. Det finns arbetsledning specifikt för detta uppdrag och den ges tillräckliga resurser för att kunna göra ett bra arbete. A3. Det finns tillräckligt med personal för insamlingsarbetet och även en bra "back up" med reserver. A4. Det finns väl anpassade och tillgängliga centrala stödfunktioner som kan vara till hjälp för driften. B1. Personalen kommer att ha/få bra utbildning som är anpassad för uppdraget. B2. Anbudsgivarens personalarbete inger förtroende och innebär att personalen står väl rustad för uppdraget. C1. Det finns en genomtänkt strategi för att minska miljöbelastningen i uppdraget. D1. Det finns en genomarbetad planering inför starten av entreprenaden. E1. Företaget har en fordonspark som är anpassad för uppdraget. Summa Sammanlagd summa Stämmer inte alls Minst 27 poäng och ingen 1:a = Uppdraget kommer att kunna utföras i enlighet med de krav som ställs. Avdrag görs vid utvärderingen poäng = Uppdraget kommer sannolikt inte att kunna utföras i enlighet med de krav som ställs. Inget avdrag görs vid utvärderingen. Anbudet kan komma att förkastas. Under 11 poäng = Uppdraget kommer inte att kunna utföras i enlighet med de krav som ställs. Anbudet förkastas. Upplands-Bro kommun Telefon Bankgiro Furuhällsplan 1 Fax Org. nr Kungsängen

146 BILAGA 8 Förteckning över utförda uppdrag gällande entreprenad 1 A. Dnr: (2) Förteckning över utförda uppdrag Förteckning över utförda uppdrag de senaste tre åren för anbudsgivare Fyll i uppgift eller sätt X i rutan. Använd flera sidor om inte en räcker till.** Uppdrag i följande kommuner Hel eller del av Avtalstid (fom tom) Invånarantal som uppdraget avser Kärl- och säckavfall Annat avfall Ungefärlig årsomsättning Registrering (Ja/Nej) Kontaktperson (Namn och titel) Tfn kontakt- person Upplands-Bro kommun Telefon Bankgiro Furuhällsplan 1 Fax Org. nr Kungsängen

147 ** Om anbudsgivaren har fler än 20 uppdrag kan bilagan fyllas i på följande sätt: Ange namn på alla kommuner som det finns liknande uppdrag i. För kommuner i AB, C och D län ska kompletta uppgifter fyllas i. För kommuner i övriga län och i andra länder ska förteckningen kompletteras på begäran av beställaren efter anbudstidens utgång. Sida 2

148 BILAGA 9 Förteckning över utförda uppdrag gällande entreprenad 1 B. Dnr: (1) Förteckning över utförda uppdrag Förteckning över utförda uppdrag de senaste tre åren för anbudsgivare Fyll i uppgift eller sätt X i rutan. Använd flera sidor om inte en räcker till.** Uppdrag i följande kommuner Hel eller del av Avtalstid (fom tom) Invånarantal som uppdraget avser Ungefärlig årsomsättning Kärl- och säckavfall Annat avfall Kontaktperson (Namn och titel) Tfn kontakt- person ** Om anbudsgivaren har fler än 5 uppdrag kan bilagan fyllas i på följande sätt: Ange namn på alla kommuner som det finns liknande uppdrag i. För kommuner i AB, C och D län ska kompletta uppgifter fyllas i. För kommuner i övriga län och i andra länder ska förteckningen kompletteras på begäran av beställaren efter anbudstidens utgång. Upplands-Bro kommun Telefon Bankgiro Furuhällsplan 1 Fax Org. nr Kungsängen

149 BILAGA 10 Frågor till referenter, delentreprenad 1A. 1(3) Dnr: Frågor till referenter. Delentreprenad 1 A Beställaren kommer att kontakta referenter ur anbudsgivarens förteckning bilaga 8 och ställa de frågor som anges nedan. För varje fråga tilldelas betyget 1-5 enligt tydligt formulerade nivåer: 1. Hur väl fungerar uppföljning och minimering av problem med missade hämtningar etc.? 5p Utmärkt. Entreprenören har kunnat hålla problemen på en låg nivå och alltid åtgärdat uppkomna problem snabbt. 4p Bra. Entreprenören har kunnat hålla problemen på en ganska låg nivå. Uppkomna problem har hanterats på ett tillfredställande sätt. 3p Acceptabelt. Det har funnits problem med överhopp och missade hämtningar. Entreprenörens hantering av dessa bedöms som godkänd men inte mer. 2p Mindre bra. Problemen med bl a missade hämtningar har varit större än vad som kan anses acceptabelt och entreprenörens arbete med att åtgärda dessa har inte varit tillfredställande. 1p Dåligt. Problemen med missade hämtningar etc. har varit oacceptabelt stora. Entreprenören har inte gjort tillräckligt för att åtgärda dessa frågor. Summa poäng fråga 1 2. Hur väl fungerar entreprenörens driftledning? 5p Utmärkt. Entreprenörens driftledning upprätthåller en utmärkt kontakt med beställaren, arbetar aktivt för att förbättra utförandet, har en hög tillgänglighet och god kommunikation med sin personal. Uppkomna problem hanteras snabbt och effektivt. 4p Bra. Entreprenörens driftledning fungerar bra vad gäller kontakter med beställaren. Man håller en god tillgänglighet och kommunikationen med personalen fungerar bra. Uppkomna problem hanteras bra. 3p Acceptabelt. Driftledningen uppfyller kraven i förfrågningsunderlaget men inte mer. 2p Mindre bra. Driftledningen brister i antingen kommunikationen med beställaren, tillgänglighet eller förmåga att omsätta överenskommelser i den dagliga driften. 1p Dåligt. Driftledningen brister på flera punkter och/eller har haft en allvarlig brist på någon punkt under en lång tid. Summa poäng fråga 2 Upplands-Bro kommun Telefon Bankgiro Furuhällsplan 1 Fax Org. nr Kungsängen

150 Sida 2 3. Hur väl har entreprenören kunnat upprätthålla de tekniska kraven och erforderliga resurser i entreprenaden? (Bilar, tömningsregistering etc.) 5p Utmärkt. Under hela entreprenadtiden har det funnits tillräckligt med fordon som uppfyller de tekniska kraven och personal. Reservfordon och vikarier har funnits när så behövs. Vidare har entreprenören arbetet aktivt för att de tekniska kraven alltid har kunnat uppfyllas. 4p Bra. Det har nästan alltid funnits tillräckligt med fordon som uppfyller de tekniska kraven och personal. Reservfordon och vikarier har funnits när så behövs, även om kvalitén i utförandet inte alltid har kunnat upprätthållas. 3p Acceptabelt. Den tekniska nivån har upprätthållits på en acceptabel nivå, även det tidvis funnits problem bedöms dessa vara på en rimlig nivå. 2p Mindre bra. Problem med den tekniska nivån har funnits på ett eller flera områden. Överlag har man inte kunnat hålla en nivå som motsvarar kraven i förfrågningsunderlaget. 1p Dåligt. Problemen har gjort att man inte kunnat upprätthålla kraven under längre perioder och/eller ur flera aspekter. Summa poäng fråga 3 4. Har entreprenören en god administrativ hantering när det gäller redovisningar, avvikelser/klagomål, ekonomi etc.? 5p Utmärkt. Den administrativa hanteringen löper i stort sett prickfritt och förorsakar inte beställaren något merarbete. 4p Bra. Den administrativa hanteringen löper bra och beställaren har sällan något merarbete med att reda ut dessa frågor. 3p. Acceptabelt. Entreprenören uppfyller i stort sett kraven i förfrågningsunderlaget, även om det funnits mindre problem periodvis. 2p Mindre bra. Det har funnits problem på flera punkter eller på någon punkt under en längre tid. 1p Dåligt. Problemen med administrativ hantering har varit genomgående och förorsakat mycket merarbete för beställaren. Summa poäng fråga 4 G:\Samhällsbyggnadsförvaltningen\Tekniska avdelningen\05 Renhållning\06 Upphandlingar\Upph 2012\ Entreprenad 1 - Insamling\04 Arbetsmaterial\FFU\Bilaga 10 Referenser E1A.doc /

151 Sida 3 5. Har entreprenören varit flexibel vid hantering av uppkomna förändringar? 5p Utmärkt. Entreprenören har alltid anpassat hanteringen när behov har förelegat och förändringen varit rimlig. Vidare har man i samråd med beställaren varit proaktiv i förbättringen av insamlingen. 4p Bra. Entreprenören har överlag varit smidig när det uppkommit behov av förändringar och har gått in i diskussioner med en flexibel och positiv anda. 3p Acceptabelt. Entreprenören har genomfört vissa förändringar när behov uppstått, men utmärks inte av någon flexibilitet i sin hantering och i sina diskussioner med beställaren. 2p Mindre bra. Entreprenören är ovillig att genomföra även mindre förändringar utan omförhandling av villkor. 1p Dåligt. Det har varit mycket svårt att genomföra även mindra förändringar på grund av entreprenörens inflexibilitet. Summa poäng fråga 5 Total summa poäng referenstagning delentreprenad 1 A Minst 13 poäng = Uppdraget kommer att kunna utföras i enlighet med de krav som ställs. Under 13 poäng = Uppdraget kommer inte att kunna utföras i enlighet med de krav som ställs. Anbudet förkastas. G:\Samhällsbyggnadsförvaltningen\Tekniska avdelningen\05 Renhållning\06 Upphandlingar\Upph 2012\ Entreprenad 1 - Insamling\04 Arbetsmaterial\FFU\Bilaga 10 Referenser E1A.doc /

152 Upphandling av avfallshämtning i Upplands-Bro kommun À-prislista/Mängdförteckning Redovisade antal hämtningar m.m. bygger på nuvarande och uppskattade mängder och gäller per år. Mängderna ligger till grund för den ekonomiska utvärderingen av anbuden. Alla priser ska vara angivna i svenska kronor, SEK, exklusive moms. Prisnivån gäller anbudsmånaden. Priserna ska avse de uppgifter och villkor som gäller enligt kravspecifikationen. Anbudsgivare ska fylla i uppgifter i de lila fälten. Anbudsgivare Mängder år 2011 Ton Brännbart avfall i kärl och ca 5000 Stationär sopsug: 98 Underjordsbehållare: 107 Grovavfall 172 Trädgårdsavfall Nytt Elavfall Latrin Uppgift saknas Nytt Kärl- och säckavfall Helårsabonnemang, hushåll och verksamheter Antal behållare Hämtningar per år Pris per hämtning Pris per år Restavfall 13 ggr/ år 26 ggr/ år 52 ggr/ år 104 ggr/ år 156 ggr/ år 17,33 ggr/ år Extra Säck 160 l, inkl inköp HB-säck, inkl inköp och leverans Kärl 140 l * Kärl 190 l * l kärla, alla Kärl 240 l Kärl 370 l

153 Kärl l, alla Kärl 660 l Underjordsbehållare 3 m³ Underjordsbehållare 5 m³ kbm Container 3,5 m³ komp 1 52 Container 6 m³, inkl containerhyra Container 8 m³, inkl containerhyra Container 6-8 m³, alla Container 14 m³ komp Sopsug/ lastväxlarcontainer 30 m³ Delsumma 0 *Veckohämtning kommer att upphöra under början av avtalsperioden, antalet är en uppskattad snittmängd under perioden Fritidsabonnemang/ sommartömning 6 ggr/ år 13 ggr/ år 26 ggr/ år 52 ggr/ år Kärl 140 l Kärl 190 l Kärl 240 l Kärl 370 l Kärl 660 l Delsumma 0 Matavfall 18 ggr/år 26 ggr/år 31 ggr/ år 52 ggr/ år 104 ggr/ år Antal ton Hämtningar per år Hämtningar/ ton per år Kärl 140 l permanentboende Kärl 140 l fritidsabonnemang Underjordsbehållare 3 m³ Behandling matavfall

154 Behandling av lass av icke godkänd kvalitet 50 0 Delsumma 0 Latrin Inklusive inköp latrinkärl samt behandling Antal hämtställen Latrinkärl per år Pris per kärl Budad hämtning inklusive utställning av nytt kärl Extra hämtning Utställning kärl 10 0 Delsumma 0 Grovavfall 13 ggr/ år 26 ggr/ år 52 ggr/ år 104 ggr/ år 156 ggr/ år Extra Per år Pris per m³ Pris per hämtning Lösmängd per kubikmeter Kärl 660 l Kärl 1000 l Container 6 m³ Container 8 m³ Pris per ton Behandling grovavfall, ton Pris per container Hyra container grovavfall och år Container 6 m³ 6 0 Container 8 m³ 6 0 Delsumma 0 Trädgårdsavfall Hämtning av trädgårdsavfall under säsong 13 ggr Extra m³ i samband med ordinarie tur Hämtningar per år Pris per hämtning

155 Kärl 370 l Delsumma 0 Julgranar Antal småhus Antal hämtningar flerbostadshus Pris per kampanj Pris per hämtställe Kampanjhämtning samtliga småhus(pris per kampanj) Från gemensamma platser flerbostadshus 50 0 Delsumma 0 Elavfall och batterier Hämtningar per år Antal batterieholkar Antal boxar Pris per hämtning Pris per m³/styck Budad hämtning småhus upp till 1m³ 15 0 Ordinarie hämtning flerbostadshus Extra m³ 17 0 Vitvaror per styck 66 0 Batterier, per behållare och år 20 0 Boxar till småhus, inklusive dekaler, lagring och utkörning Boxar till flerbostadshus, inklusive dekaler, lagring och utkörning Delsumma 0 Gångavstånd

156 Avser säck och kärl för restoch matavfall, enkel väg 26 ggr/ år 52 ggr/ år 104 ggr/ år Gångavstånd per år Pris per intervall Intervall 3,1-10,0 m Intervall 10,1-20,0 m Intervall 20,1-30,0 m Intervall 30,1-40,0 m Delsumma 0 Kärl och säck Inköp, lagerhållning, montering, tagg, streckkod och utställning Pris per styck Antal per år Kärl 140 l ventilerade l l l l, med tre hjul l 45 0 Insattssäck till Molok Delsumma 0 Påsar och påshållare Småhus Inköp, lagerhållning och leverans. 150 påsar per leverans samt påshållare vid första leverens Antal hushåll per år Pris per hushåll Leverans av påsar kampanj småhus Leverans av påshållare i samband med första kampanj Budad leverans av påshållare/påsar småhus 80 0 Flerbostadshus

157 Inköp, lagerhållning och leverans en påshållare vid första leverans av påsar Antal påsar/hållare per år Pris per styck Budad leverans av påsar till flerbostadshus Leverans av påshållare i samband med första leverans påsar Delsumma 0 Alternativ avlämningsplats Vid tillfällig anvisning till annan avlämningsplats tillkommer/avgår per Antal km Pris per km Avser avlämningsplatser beställaren anvisat Delsumma 0 Timersättning Fordonstyp inkl. förare m.m. Antal timmar Komprimerande sopbil 12 0 Last/flakbil 3,5 ton 8 0 Last/flakbil > 3,5 ton 8 0 Kranbil 8 0 Lastväxlare 8 0 Lyftdumper 8 0 Hjälparbetare 16 0 Delsumma 0 Total anbudssumma 0

158 BILAGA Karta över Alholmen och Gräsholmen 1(1) Dnr: Karta över Alholmen och Gräsholmen. Upplands-Bro kommun Telefon Bankgiro Furuhällsplan 1 Fax Org. nr Kungsängen

159 BILAGA Karta över Klubbholmarna Dnr: (1) Karta över klubbholmarna Upplands-Bro kommun Telefon Bankgiro Furuhällsplan 1 Fax Org. nr Kungsängen

160

161 Bilaga 19 E 1A Rekomendationer för hård- och mjukvara, EDP Mobile Hårdvara Business Server 1 st. Intel Xeon 5335 Quad Core 2,0 GHz eller bättre 4 GB RAM Hårdvaru RAID kontroller 2 st SAS 10k hårddisk, RAID1 Gigabit NIC SQL server 1 st. Intel Xeon 5335 Quad Core 2,0 GHz eller bättre 4-8 GB RAM Hårdvaru RAID kontroller eller SAN 4-6 st. SAS 15k Hårddisk, 2 logiska enheter RAID1+0 Gigabit NIC EDP Mobile Admin klient Core2duo 1,6 GHz eller snabbare 512 MB RAM Skärmstorlek 19 med upplösning 1280*1024 eller högre Internetanslutning LAN EDP Mobile Fordon klient Pentium 300 MHz eller snabbare 512 MB RAM Skärmstorlek 12 med upplösning 800*600 eller högre GPRS/3G GPS ID/Viktsystem OBS Alla rekommendationer är under förutsättningen att det enbart är Mobiletjänsten som körs på Business- servern och enbart mobiledatabasen som hanteras av SQL servern. Alla uppgifter ovan ska ses som rekommenderade minimikrav.

162 Bilaga 19 E 1A Serverprogram/Nätverk mm. EDP Mobile körs som en distribuerad applikation vilket innebär att klientapplikationen kommunicerar med en bussiness-server tjänst. Denna tjänst skall exekveras på en server enligt ovan körande windows 2003 server eller senare. Det är denna tjänst som hanterar all kommunikation med databasservern. Minst 10 Mb bandbredd mellan Admin klient och Business-server GPRS/3G eller bättre mellan fordonsklient och Business-server Gigabit mellan Business-server och SQL server Låga latenser mellan alla delar av systemet Microsoft Windows 2003 Server eller senare Microsoft SQL Server 2005 Dotnet Framework 2.0 måste vara installerat på server/klienter. VPN uppkoppling eller motsvarande så EDP får access till servrar där EDP Mobile server/klient/databas skall köra, samt konto med administratörsrättigheter. Lokala adminrättigheter på Business-server och SQL server är tillräckligt. Har ni en klusterlösning tag kontakt med oss för diskussion. Åtkomst av EDPs FTP från Business-servern krävs. Microsoft SQL Server 2005 Microsoft SQL Server 2005 (Standard Edition eller Enterprise Edition ) I skrivande stund skall servicepaket SP2 (Service Pack 2) vara installerat. Språk och sorteringsordning (collation) ska vara Finnish_Swedish_CI_AS En Database Maintenance Plan ska sättas upp för "skarpa" EDP-databaser som åtminstone ser till att fullständig backup och transaktionsloggsbackup tas regelbundet (backupfilerna måste dessutom säkras på annat lagringsmedia) samt att databasindex underhålls. Observera att detta är kundens ansvar att detta hanteras korrekt. Databasen kan ligga i ett SQL Server Cluster Klient Windows XP Sp2 eller senare Dotnet Framework 2.0 Virtualisering Det är möjligt att virtualisera både Business-server och SQL server under förstsättning att prestandan på den virtualiserade servern motsvarar de rekommenderade minimikraven ovan. Kontakta oss för mer information om vilka virtualiseringsplattformar vi stödjer.

Avtalsform Avtal/Ramavtal/Enstaka köp Namn Insamling av slam och fettavfall

Avtalsform Avtal/Ramavtal/Enstaka köp Namn Insamling av slam och fettavfall Nacka kommun Avtalsform Avtal/Ramavtal/Enstaka köp Namn Insamling av slam och fettavfall Diarie TN 2014/175 Upphandlare Kenneth Lindrooth Detta dokument är en kopia på upphandlingens elektroniska skallkravsformulär.

Läs mer

2 Krav på leverantör Stöd- och tilläggstjänster, Företagshälsan NLL. Dnr: Ansvarig: Josefine Barsk

2 Krav på leverantör Stöd- och tilläggstjänster, Företagshälsan NLL. Dnr: Ansvarig: Josefine Barsk 2 Krav på leverantör 2014 Stöd- och tilläggstjänster, Ansvarig: Josefine Barsk 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 KRAV PÅ LEVERANTÖR 4 1.1 INTYG OCH BEVIS ANGÅENDE LEVERANTÖR 4 1.2 LEVERANTÖRENS EKONOMISKA STÄLLNING

Läs mer

Förfrågningsunderlag

Förfrågningsunderlag Förfrågningsunderlag Tjänstekoncession avseende insamling av slam, fett och humanurin från slutna behållare, tankar och fettavskiljare 1(9) Tjänstekoncession avseende insamling av slam, fett och humanurin

Läs mer

Förfrågningsunderlag. Tjänstekoncession avseende insamling av skrymmande hushållsavfall inom Stockholms Stad

Förfrågningsunderlag. Tjänstekoncession avseende insamling av skrymmande hushållsavfall inom Stockholms Stad Förfrågningsunderlag Tjänstekoncession avseende insamling av skrymmande hushållsavfall inom Stockholms Stad 1(9) Upphandling tjänstekoncession avseende insamling av skrymmande hushållsavfall inom Stockholms

Läs mer

2. Kvalificering och obligatoriska krav

2. Kvalificering och obligatoriska krav Förfrågningsunderlag 2012-06-11 Upphandlingsansvarig Gotlands kommun Upphandling Företagshälsovårdstjänster Carina Westergren Larsson SF 2012/23 Sista anbudsdag: 2012-07-09 Symbolförklaring: Texten/frågan

Läs mer

Öppet förfarande, upphandlingen genomförs i enlighet med bestämmelserna i lagen (2007:1091) om offentlig upphandling.

Öppet förfarande, upphandlingen genomförs i enlighet med bestämmelserna i lagen (2007:1091) om offentlig upphandling. 1 Föreskrifter 1.1 Upphandlande myndighet Trädgårdsgatan 6 931 85 Skellefteå 212000-2643 Hemsida: http://www.skelleftea.se 1.2 Upphandlingen inbjuder till anbudsgivning gällande - Bemanning att utföra

Läs mer

Upphandlingsföreskrifter, UF

Upphandlingsföreskrifter, UF Dokument 00, UF GSM-R Terminalfilter TRV 2014/71742 Sida 1 (7) Innehåll UFA ALLMÄN ORIENTERING 3 UFA.1 Personuppgifter... 3 UFA.2 Orientering om sortiment... 3 UFB UPPHANDLINGSFÖRESKRIFTER 3 UFB.1 Former

Läs mer

Skellefteå kommun inbjuder till anbudsgivning gällande - Nyckelfri hemtjänst -, enligt nedanstående instruktioner och bifogade handlingar.

Skellefteå kommun inbjuder till anbudsgivning gällande - Nyckelfri hemtjänst -, enligt nedanstående instruktioner och bifogade handlingar. 1 Föreskrifter 1.1 Upphandlande myndighet Trädgårdsgatan 6 931 85 Skellefteå 212000-2643 Hemsida: http://www.skelleftea.se 1.2 Upphandlingen inbjuder till anbudsgivning gällande - -, enligt nedanstående

Läs mer

Matlådor. Kommunen kommer att utesluta anbudsgivare enligt LOU 10 kap. 2 om de:

Matlådor. Kommunen kommer att utesluta anbudsgivare enligt LOU 10 kap. 2 om de: Haninge kommun Skakrav Diarie SUN 119/2015 Namn Matlådor Detta dokument är en kopia på upphandlingens elektroniska skallkravsformulär. Skakravsformuläret ska besvaras elektroniskt genom att du klickar

Läs mer

1. Administrativa föreskrifter Program för primärvården i Västmaland

1. Administrativa föreskrifter Program för primärvården i Västmaland 1 (7) 1. Administrativa föreskrifter Program för primärvården i Västmaland 2015 2 (7) 1 Inledning Landstinget Västmanland införde från den 1 januari 2008 valfrihetssystem inom primärvården i enlighet med

Läs mer

Beställaren svarar för kundtjänst, registerhållning och fakturering av avfallsavgifter.

Beställaren svarar för kundtjänst, registerhållning och fakturering av avfallsavgifter. Allmän orientering Beställare är, Märsta, Märsta Omfattning Syftet med upphandlingen är att uppfylla kommunens skyldighet att samla in och transportera bort hushållsavfall. Entreprenaden omfattar hela

Läs mer

1. Anvisningar för upphandlingen

1. Anvisningar för upphandlingen Förfrågningsunderlag 2014-03-21 Upphandlande organisation Upphandling REGION GOTLAND Bostad med särskild service på Gotland för vuxna med psykiska funktionsnedsättningar. Dag Hultemar 2014-18 Sista anbudsdag:

Läs mer

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Information om myndigheten Den upphandlande myndigheten:, org.nr: 212000-0555 Upphandlingsförvaltningen 33183Värnamo Telefon vxl: 0370-37 70 00, Telefax: 0370-37 77 69 Kontaktperson:

Läs mer

Inbjudan till anbudsgivning Neuropsykiatriska utredningar

Inbjudan till anbudsgivning Neuropsykiatriska utredningar 1(6) Inbjudan till anbudsgivning Neuropsykiatriska utredningar Härmed inbjuds Ni att inkomma med anbud om Neuropsykiatriska utredningar. Bifogat förfrågningsunderlag innehåller samtliga förutsättningar

Läs mer

Avtalsform Rangordnat avtal. Namn UL-Utvecklande ledarskap och UGL utbildning

Avtalsform Rangordnat avtal. Namn UL-Utvecklande ledarskap och UGL utbildning Ludvika kommun genom gemensam nämnd för upphandling Avtalsform Rangordnat avtal Namn UL-Utvecklande ledarskap och UGL utbildning Diarie UH-2013-630 Upphandlare Pia Sundell Detta dokument är en kopia på

Läs mer

ANBUDSINBJUDAN. Ledningsfordon till Brandförsvaret i Uppsala

ANBUDSINBJUDAN. Ledningsfordon till Brandförsvaret i Uppsala BRANDFÖRSVARET Handläggare Datum Dnr Lars Lidström 2015-05-07 RÄN-2015-349 0707-782404 ANBUDSINBJUDAN Ledningsfordon till Brandförsvaret i Uppsala Uppsala brandförsvar inbjuder er att lämna anbud i denna

Läs mer

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Information om myndigheten Den upphandlande myndigheten: 212000-0555 Upphandlare: Andreas Holmer Telefon nr: 0370-377140 Upphandlingen inbjuder till anbudssökande gällande -

Läs mer

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER UPPHANDLING AV

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER UPPHANDLING AV 1(7) ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER UPPHANDLING AV Sysselsättning till personer med psykiska funktionshinder 2(7) Innehållsförteckning Sid nr 1 ALLMÄN ORIENTERING 3 1.1 Bakgrund 3 1.2 Upphandlingsförfarande

Läs mer

('Ja-rutan' måste kryssas i annars kommer man inte längre oavsett om svaret är ja eller nej.)

('Ja-rutan' måste kryssas i annars kommer man inte längre oavsett om svaret är ja eller nej.) Linköpings kommun samhällsbyggnad Diarie Skallkrav 1.0 Sekretess Krav 1.1 Ange om anbudsgivaren anser att sekretess råder för hela eller delar av anbudet, om ja ska man beskriva enligt AFB.55. Svaret på

Läs mer

1. Anvisningar för upphandlingen

1. Anvisningar för upphandlingen Förfrågningsunderlag 2013-10-10 Upphandlande organisation REGION GOTLAND Upphandling Familjerådgivning Gun Sävhammar 2013-22 Sista anbudsdag: 2013-11-19 Symbolförklaring: Texten/frågan innehåller krav

Läs mer

Upphandling av gardiner och textilier

Upphandling av gardiner och textilier Diarienummer 09-10474 Datum 2009-10-19 Upphandling av gardiner och textilier Förfrågningsunderlag Diarienummer 09-10474 Författare Lina Schött Post- och telestyrelsen Box 5398 102 49 Stockholm 08-678 55

Läs mer

1. Mobiltelefoner och telefoner för analog telefoni

1. Mobiltelefoner och telefoner för analog telefoni Förfrågningsunderlag 2010-12-23 Upphandlingsansvarig Upphandling Halmstads kommun Mobiltelefoner och telefoner för analog telefoni samt service Ellinor Nilsson KS 2010/0468 Sista anbudsdag: 2011-02-10

Läs mer

Utvärderingsrapport för upphandling. DU-UPP Transport av avfall

Utvärderingsrapport för upphandling. DU-UPP Transport av avfall Utvärderingsrapport för upphandling DU-UPP13-163 Transport av avfall 1 ALLMÄN ORIENTERING 3 1.1 Upphandlingsobjekt 3 1.2 Upphandlande enhet 3 1.3 Ansvarig för upphandlingen 3 1.4 Projektgrupp 4 1.5 Typ

Läs mer

Informationsblad. Dnr:T2014-01327 Dnr:14V86 2014-08-26

Informationsblad. Dnr:T2014-01327 Dnr:14V86 2014-08-26 Informationsblad Ansökan för att bli godkänd entreprenör Stockholms stad avseende insamling av skrymmande hushållsavfall (grovavfall) inom Stockholms Stad 1(5) Upphandling tjänstekoncession avseende insamling

Läs mer

UPPHANDLING AV UTFÖRANDE AV PERSONLIG ASSISTANS: ANBUDSFORMULÄR

UPPHANDLING AV UTFÖRANDE AV PERSONLIG ASSISTANS: ANBUDSFORMULÄR SÖDERMALMS STADSDELSFÖRVALTNING SID 1 (9) 2009-10-23 Bilaga 1 till förfrågningsunderlag UPPHANDLING AV UTFÖRANDE AV PERSONLIG ASSISTANS: ANBUDSFORMULÄR SID 2 (9) Instruktioner/råd till anbudsgivare Följande

Läs mer

Upphandling städtjänster

Upphandling städtjänster Upphandling städtjänster Anbudsformulär-Bilaga 1 Trapphus-förvaltningskontor Anbudsformulärets syfte är att tydliggöra för anbudsgivaren vilka uppgifter som skall lämnas i anbudet. Anbudsformuläret underlättar

Läs mer

Ansökningsinbjudan. Anbudsansökningsinbjudan - Upphandlarversion. 1. Ansökans form och innehåll 2012-05-14. Jonas Löfgren TEN 2009:280

Ansökningsinbjudan. Anbudsansökningsinbjudan - Upphandlarversion. 1. Ansökans form och innehåll 2012-05-14. Jonas Löfgren TEN 2009:280 Anbudsansökningsinbjudan - Upphandlarversion 2012-05-14 Upphandlingsansvarig Järfälla kommun Upphandling Växthusvägen Jonas Löfgren TEN 2009:280 Symbolförklaring: Texten ingår i annonsen Texten/frågan

Läs mer

UMEVA, Robertsfors kommun, Vännäs kommun, Bjurholms kommun, Vindelns kommun, Sorsele kommun.

UMEVA, Robertsfors kommun, Vännäs kommun, Bjurholms kommun, Vindelns kommun, Sorsele kommun. 1 Allmänt inbjuder till anbudsgivning gällande --. Upphandlingen genomförs enligt Lagen om Offentlig Upphandling (LOU). 2 Information om upphandlande myndighet är den upphandlande myndigheten och agerar

Läs mer

1. Generell del. Förfrågningsunderlag - Upphandlarversion. Upphandlande organisation. 1.1 Allmän information Kommunförbundet Skåne

1. Generell del. Förfrågningsunderlag - Upphandlarversion. Upphandlande organisation. 1.1 Allmän information Kommunförbundet Skåne Förfrågningsunderlag - Upphandlarversion 2015-12-14 Upphandlande organisation Kommunförbundet Skåne Håkan Jönsson Upphandling Rollatorer Extern remiss Symbolförklaring: Texten ingår i annonsen Texten/frågan

Läs mer

A) Upphandlingsföreskrifter Vindkraftverk 12KS/0282. A) Upphandlingsföreskrifter

A) Upphandlingsföreskrifter Vindkraftverk 12KS/0282. A) Upphandlingsföreskrifter 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 3 1.1 Benämningar 3 1.2 Omfattning 3 1.3 Avtalsform och antal leverantörer som tilldelas kontrakt 3 1.4 Upphandlingsförfarande 3 1.5 Förfrågningsunderlag 3 1.6 Tillhandahållande

Läs mer

Sista anbudsdag Upphandlingens namn Besiktningar - Tryckkärl, kokgrytor och säkerhetsventiler UH Inlämnat

Sista anbudsdag Upphandlingens namn Besiktningar - Tryckkärl, kokgrytor och säkerhetsventiler UH Inlämnat Inköpssamverkan Motala 1.0 Allmänna förutsättningar Krav 1.1 Förutsättningarna enligt dokumentet Förfrågningsunderlag accepteras/uppfylls. 2.0 Krav på leverantören Krav 2.1 Anbudsgivaren ska vara registrerad

Läs mer

Upphandling av mediebyrå för annonseringsaktiviteter i samband med avveckling av Svensk Kassaservice. Dnr /72

Upphandling av mediebyrå för annonseringsaktiviteter i samband med avveckling av Svensk Kassaservice. Dnr /72 Upphandling av mediebyrå för annonseringsaktiviteter i samband med avveckling av Svensk Kassaservice Dnr 08-160/72 Innehåll Upphandling av mediebyrå för annonseringsaktiviteter i samband med avveckling

Läs mer

Avtalsform Avtal/Ramavtal/Enstaka köp Namn Drift och underhåll Offentlig belysning

Avtalsform Avtal/Ramavtal/Enstaka köp Namn Drift och underhåll Offentlig belysning Haninge kommun Avtalsform Avtal/Ramavtal/Enstaka köp Namn Drift och underhåll Offentlig belysning Diarie SUN 127/2013 Upphandlare Klara Hanell Strand Detta dokument är en kopia på upphandlingens elektroniska

Läs mer

Anbudsförfrågan på upphandling av Hantverkartjänster Målare

Anbudsförfrågan på upphandling av Hantverkartjänster Målare Sidan 1 av 5 Anbudsförfrågan på upphandling av Hantverkartjänster Målare Lysekils kommun inbjuder er att lämna anbud på rubricerade upphandling i enlighet med detta dokument och bilagor. Förfrågningsunderlaget

Läs mer

Upphandling av inkassotjänster. Diarienr 07-12 172

Upphandling av inkassotjänster. Diarienr 07-12 172 Upphandling av inkassotjänster Diarienr 07-12 172 Innehåll 1 Om PTS... 3 2 Upphandlingens syfte... 3 3 Krav på anbudsgivaren... 3 3.1 Inkassotillstånd... 3 3.2 Teknisk förmåga och kapacitet... 4 3.2.1

Läs mer

Härmed inbjuds ni att lämna anbud enligt nedan angivna förutsättningar.

Härmed inbjuds ni att lämna anbud enligt nedan angivna förutsättningar. KKV1000, v1.1, 2010-05-05 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 2011-11-28 Dnr 755/2011 1 (6) Förfrågningsunderlag, upphandling av elleverans till Konkurrensverkets lokaler på Torsgatan 11 i Stockholm 1. Inledning Härmed

Läs mer

Upphandlingsdirektiv för upphandling av renhållningsentreprenad

Upphandlingsdirektiv för upphandling av renhållningsentreprenad 1(7) Tekniska nämnden Upphandlingsdirektiv för upphandling av renhållningsentreprenad Ärendet ska på tekniska nämndens uppdrag genomföra upphandling av insamlingstjänster för hushållsavfall och därmed

Läs mer

ANBUDSFÖRFRÅGAN. Ni inbjuds inkomma med anbud på" Ramavtal avseende uppdrag som receptionist/ kundtjänstmedarbetare till Ängelholms kommun.

ANBUDSFÖRFRÅGAN. Ni inbjuds inkomma med anbud på Ramavtal avseende uppdrag som receptionist/ kundtjänstmedarbetare till Ängelholms kommun. ÄNGELHOLMS ANBUDSFÖRFRÅGAN Ni inbjuds inkomma med anbud på" Ramavtal avseende uppdrag som receptionist/ kundtjänstmedarbetare till Ängelholms kommun." Köpare Ängelholms kommun, org.nr 212000-0977 Sista

Läs mer

ANBUDSFÖRFRÅGAN SKÖTSEL OCH UNDERHÅLLSARBETEN ARKÖSUND

ANBUDSFÖRFRÅGAN SKÖTSEL OCH UNDERHÅLLSARBETEN ARKÖSUND ANBUDSFÖRFRÅGAN SKÖTSEL OCH UNDERHÅLLSARBETEN ARKÖSUND 2013-04-25 Norrköping Kommun inbjuder Er härmed att som totalentreprenör lämna anbud på skötsel och underhållsarbeten vid hamnområde i Arkösund. Ett

Läs mer

3. Ansökan om LOV avtal Program för primärvården i Västmanland

3. Ansökan om LOV avtal Program för primärvården i Västmanland Förfrågningsunderlag - Upphandlarversion 2015-10-21 Upphandlande organisation Västmanlands läns landsting Anette Öhrn DLL Upphandling Program för primärvården i Västmanland - LOV DU-UPP15-0189 Symbolförklaring:

Läs mer

2. Leverantörskvalificering

2. Leverantörskvalificering Förfrågningsunderlag 2016-02-01 Upphandlande organisation Upphandling Kommunförbundet Skåne Behandling i öppenvård för barn, unga och deras familjer samt vuxna. Skåne, Kronoberg och Halland 2016 - IFO

Läs mer

2. Uppgift om upphandlande enhet och beställare

2. Uppgift om upphandlande enhet och beställare ANBUDSFÖRFRÅGAN ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER 1. Recipientkontrollprogram för Lagans Vattenråd 1.1 Allmänt Lagans Vattenråd inbjuder er härmed att inkomma med anbud på avseende recipientkontrollundersökningar

Läs mer

Vårdval tandvård Västernorrland. Bilaga 2 Ansökan. Allmän barn- och ungdomstandvård. Version 2013-01-15

Vårdval tandvård Västernorrland. Bilaga 2 Ansökan. Allmän barn- och ungdomstandvård. Version 2013-01-15 Vårdval tandvård Västernorrland Bilaga 2 Ansökan Allmän barn- och ungdomstandvård Version 2013-01-15 1 1. Uppgifter om sökande Detta dokument ska besvaras och undertecknas av sökande. Namn på sökande Organisationsnummer:

Läs mer

Upphandling av provningstjänster EMC

Upphandling av provningstjänster EMC ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER 1 (8) Dnr 16EV764 Upphandling av provningstjänster EMC Elsäkerhetsverket inbjuder er att lämna anbud på rubricerad upphandling i enlighet med detta dokument med bilagor. ELSÄK2000,

Läs mer

Avtalsform Ramavtal & enstaka köp Namn Ljuskällor

Avtalsform Ramavtal & enstaka köp Namn Ljuskällor Landstinget i Värmland Avtalsform Ramavtal & enstaka köp Namn Ljuskällor Diarie UE/120105 Ansvarig upphandlare Martin Magnusson Detta dokument är en kopia på upphandlingens elektroniska skallkravsformulär.

Läs mer

1. Upphandling avseende Ledarskapsutbildning UGL - Utveckling av Grupp och Ledare

1. Upphandling avseende Ledarskapsutbildning UGL - Utveckling av Grupp och Ledare Förfrågningsunderlag 2015-11-19 Upphandlande organisation Skatteverket Upphandling UGL - Utveckling av Grupp och Ledare Maj Välimaa 131613036-15/21 Symbolförklaring: Sista anbudsdag: 2015-12-16 23:59 Texten/frågan

Läs mer

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG INBJUDAN ATT LÄMNA ANBUD

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG INBJUDAN ATT LÄMNA ANBUD INBJUDAN ATT LÄMNA ANBUD FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG INBJUDAN ATT LÄMNA ANBUD Etablering och drift av återvinningscentral i Stockholms stad 1 (6) Förhandlad upphandling Etablering och drift av återvinningscentral

Läs mer

Upphandling av utbildning i samband med avveckling av Svensk Kassaservice. Dnr: 08-1226

Upphandling av utbildning i samband med avveckling av Svensk Kassaservice. Dnr: 08-1226 Upphandling av utbildning i samband med avveckling av Svensk Kassaservice Dnr: 08-1226 2(7) 1. Om PTS... 3 2. Upphandlingens syfte... 3 3. Krav på anbudsgivaren... 3 3.1. Teknisk förmåga och kapacitet...

Läs mer

2. Administrativa förutsättningar och krav

2. Administrativa förutsättningar och krav Förfrågningsunderlag 2016-04-18 Upphandlande organisation Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet Upphandling Språk- och översättningstjänster Goran Alilovic 96-57-2015 Symbolförklaring: Sista anbudsdag:

Läs mer

UPPHANDLING AV AVFALLSHÄMTNING 2015-2017. Förfrågningsunderlag 20150604

UPPHANDLING AV AVFALLSHÄMTNING 2015-2017. Förfrågningsunderlag 20150604 UPPHANDLING AV AVFALLSHÄMTNING 2015-2017 Förfrågningsunderlag 20150604 1. 1. ALLMÄN ORIENTERING 4 1.1. Beställare 4 1.2. Beställarens kontaktperson 4 1.3. Entreprenadens omfattning 4 1.3.1. Entreprenaden

Läs mer

1. Upphandlingsföreskrifter

1. Upphandlingsföreskrifter Förfrågningsunderlag - Upphandlarversion 2016-02-29 Upphandlande organisation Sundbybergs kommun Ewa Johansson Upphandling Behandlingshem, boende och öppenvård till vuxna missbrukare SAN-0171/2015, Symbolförklaring:

Läs mer

AVFALLSTAXA STENUNGSUNDS KOMMUN

AVFALLSTAXA STENUNGSUNDS KOMMUN AVFALLSTAXA STENUNGSUNDS KOMMUN Gäller från och med 1 januari 2014 Antagen av kommunfullmäktige 2013-10-21 Antagen av: KF 169 2013-10-21 KS 199 2013-09-30 SBU 148 2013-08-28 1. INLEDNING... 3 2. AVGIFTER...

Läs mer

Ansökan om godkännande för att delta i valfrihetssystem avseende daglig verksamhet enligt LSS personkrets 1 och 2

Ansökan om godkännande för att delta i valfrihetssystem avseende daglig verksamhet enligt LSS personkrets 1 och 2 1 (5) Omsorgskontoret 2009-09-15 Bilaga 1 Ansökan om godkännande för att delta i valfrihetssystem avseende daglig verksamhet enligt LSS personkrets 1 och 2 Frågorna i detta ansökningsformulär måste vara

Läs mer

2. Leverantörskvalificering

2. Leverantörskvalificering Förfrågningsunderlag 2015-12-07 Upphandlande organisation Upphandling Kommunförbundet Skåne Behandling, utredning och omvårdnad vid HVB-hem för vuxna med missbruk/beroende. Skåne, Kronoberg och Halland

Läs mer

AVFALLSTAXA Avfallstaxa för Håbo kommun från och med

AVFALLSTAXA Avfallstaxa för Håbo kommun från och med AVFALLSTAXA Avfallstaxa för Håbo kommun från och med 2016-01-01 Antagen av kommunfullmäktige 2013-11-11, KF 87 Indexreglerad from 2016-01-01, beslut 2015-12-14, Dnr 2015/00284 AVFALLSTAXA 2 Innehåll AVFALLSTAXA...

Läs mer

2. Krav på anbudssökande

2. Krav på anbudssökande Inbjudan 2015-12-17 Upphandlande organisation Härryda kommun Alexandra Dalle Vacche Upphandling Externt psykologstöd 2015KS519 Sista ansökansdag: 2016-01-18 Symbolförklaring: Texten/frågan innehåller krav

Läs mer

1. Förfrågningsunderlag

1. Förfrågningsunderlag Förfrågningsunderlag 2016-05-23 Upphandlande organisation Ängelholms Kommun Upphandling Företagshälsovård Lisbeth Johnson KS 2016/135 Symbolförklaring: Sista anbudsdag: 2016-06-30 Texten/frågan innehåller

Läs mer

2004-12-01. Härmed inbjuds Ni att lämna anbud enligt nedan angivna förutsättningar.

2004-12-01. Härmed inbjuds Ni att lämna anbud enligt nedan angivna förutsättningar. 2004-12-01 Dnr 0411-0798-STAB-23 Anbudsinbjudan avseende Arbetsgivarverkets upphandling av konsultstöd för grafisk formgivning Arbetsgivarverket har för avsikt att i enlighet med 6 kap. lagen (1992:1528)

Läs mer

E-ARKIV 2013. - Avropsvägledning vid förnyad konkurrensutsättning 1(7)

E-ARKIV 2013. - Avropsvägledning vid förnyad konkurrensutsättning 1(7) E-ARKIV 2013 - Avropsvägledning vid förnyad konkurrensutsättning 1(7) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING... 3 2 ALLMÄNT OM RAMAVTALET E-ARKIV 2013... 3 3 AVROPSFÖRFARANDE... 3 4 AVROPSFÖRFRÅGANS INNEHÅLL...

Läs mer

Upphandling av arkitekttjänster. Diarienr 09-189

Upphandling av arkitekttjänster. Diarienr 09-189 Upphandling av arkitekttjänster Diarienr 09-189 Innehåll 1 Om PTS... 3 2 Bakgrund och syfte... 3 3 Ekonomisk kapacitet och intyg... 3 3.1 Registreringsbevis... 3 3.2 Skattekontroll... 3 3.3 Sanningsförsäkran...

Läs mer

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 2015 07-31 UPPHANDLING AV LEDNINGSVISNING FÖR UNNARYD FIBER EK. FÖRENINGS FIBERNÄT Unnaryd fiber, Ekonomisk förening Datum 2015-07-31 Syftet med detta dokument är att ge leverantörer

Läs mer

Anbudsförfrågan Upphandling av ett (1) komplett släck- och räddningsfordon.

Anbudsförfrågan Upphandling av ett (1) komplett släck- och räddningsfordon. Datum: 2012-11-30 Handläggare: Andreas Lövquist Diarienummer: 76/001. 170-12 Anbudsförfrågan Upphandling av ett (1) komplett släck- och räddningsfordon. Landskrona stad inbjuder till anbudsgivning gällande

Läs mer

Upphandling av ramavtal avseende lastbilstransporter.

Upphandling av ramavtal avseende lastbilstransporter. Upphandling av ramavtal avseende lastbilstransporter. Välkommen att lämna anbud i ovanstående upphandling avseende lastbilstransporter. Anbud skall ha lämnats senast måndagen den 9 januari 2012. Märk anbudet

Läs mer

Vår referens Anbud ska vara inkommet senast Anbud ska vara bindande t o m. Robert Eriksson, 08-797 64 76 Se U3.2 Se U3.3

Vår referens Anbud ska vara inkommet senast Anbud ska vara bindande t o m. Robert Eriksson, 08-797 64 76 Se U3.2 Se U3.3 UPPHANDLINGSFÖRESKRIFTER 1 (6) Vår referens Anbud ska vara inkommet senast Anbud ska vara bindande t o m Robert Eriksson, 08-797 64 76 Se U3.2 Se U3.3 STOCKHOLM - ARLANDA AIRPORT Konsultuppdrag Bussdepå

Läs mer

Upphandling av leverans av matlådor till brukare inom den öppna hemtjänsten inom Norrmalms stadsdelsnämndsområde:

Upphandling av leverans av matlådor till brukare inom den öppna hemtjänsten inom Norrmalms stadsdelsnämndsområde: Norrmalms stadsdelsförvaltning Tjänsteutlåtande Dnr 2.2.2.-633/2015 Sida 1 (3) 2016-01-11 Upphandling av leverans av matlådor till brukare inom den öppna hemtjänsten inom Norrmalms stadsdelsnämndsområde:

Läs mer

Upphandlingsprocessen Riktlinjer och stöd för våra leverantörer inför upphandlingen

Upphandlingsprocessen Riktlinjer och stöd för våra leverantörer inför upphandlingen Upphandlingsprocessen Riktlinjer och stöd för våra leverantörer inför upphandlingen Upphandlingsprocessen ut ett leverantörsperspektiv Analys, planering & förfrågan När en upphandling startar görs flera

Läs mer

Upphandling KFN 2014/91 Utegym 2014

Upphandling KFN 2014/91 Utegym 2014 Krav&Kriterier 1 Allmän Orientering 1.1 Upphandlingen, org.nr: 212000 0977, inbjuder till anbudsgivning gällande utegym. Mer information om finns på www.engelholm.se. 1.2 Omfattning Upphandlingen omfattar

Läs mer

ANBUDSINBJUDAN UPPHANDLING AV OBLIGATORISK SJUKVÅRDSFÖRSÄKRING FÖR ANSTÄLLDA HOS SJUNDE AP-FONDEN I SAMARBETE MED FÖRSÄKRINGSSTRATEGI SVERIGE AB

ANBUDSINBJUDAN UPPHANDLING AV OBLIGATORISK SJUKVÅRDSFÖRSÄKRING FÖR ANSTÄLLDA HOS SJUNDE AP-FONDEN I SAMARBETE MED FÖRSÄKRINGSSTRATEGI SVERIGE AB UPPHANDLING AV OBLIGATORISK SJUKVÅRDSFÖRSÄKRING FÖR ANSTÄLLDA HOS SJUNDE AP-FONDEN I SAMARBETE MED FÖRSÄKRINGSSTRATEGI SVERIGE AB 1 Innehållsförteckning Inbjudan... 3 Allmän orientering... 3 Upphandlande

Läs mer

1 KVALIFICERINGSKRAV...2 1.7 ANBUDETS FORM OCH INLÄMNING...2 1.8 ANBUDETS GILTIGHETSTID...2 1.9 AVTALSPERIOD...3 1.10 ANBUDSPRISER...

1 KVALIFICERINGSKRAV...2 1.7 ANBUDETS FORM OCH INLÄMNING...2 1.8 ANBUDETS GILTIGHETSTID...2 1.9 AVTALSPERIOD...3 1.10 ANBUDSPRISER... Anbudsformulär 1 KVALIFICERINGSKRAV...2 1.7 ANBUDETS FORM OCH INLÄMNING...2 1.8 ANBUDETS GILTIGHETSTID...2 1.9 AVTALSPERIOD...3 1.10 ANBUDSPRISER...3 2 KRAV PÅ ANBUDSGIVAREN...3 2.2 REGISTRERINGS-, SKATTE-

Läs mer

Upphandling av städtjänst

Upphandling av städtjänst 2016-03-21 Dnr UPP 2016/59 Anbudsinbjudan och förfrågningsunderlag Upphandling av städtjänst Neptuniplan 7, Malmö, Västra Esplanaden 9A, Växjö och Södra långgatan 62 i Kalmar Sid 1(12) INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Administrativa föreskrifter AF AMA 07

Administrativa föreskrifter AF AMA 07 Administrativa föreskrifter AF AMA 07 Översikt AMA systemet AMA Allmän material- och arbetsbeskrivning AF Köp Konsult Anläggning Hus VVS Kyl El Pyramidregeln AFC AFC.3 AFC.36 AFC.361 Företrädesregeln I

Läs mer

Anbudsförfrågan Teckenspråksöversättning av de 16 miljökvalitetsmålen anpassad för webbaserad film.

Anbudsförfrågan Teckenspråksöversättning av de 16 miljökvalitetsmålen anpassad för webbaserad film. Anbudsförfrågan Datum Beteckning Sida 1/5 Jens Mattsson Naturavdelningen 036-395030 Postadress 551 86 Jönköping Besöksadress Hamngatan 4 Tfn 036-39 50 00 Fax 036-12 15 58 E-post lansstyrelsen@f.lst.se

Läs mer

Avfallstaxa Hällefors kommun 2015

Avfallstaxa Hällefors kommun 2015 Avfallstaxa Hällefors kommun 2015 Innehållsförteckning Allmänt... 3 Administrativa regler. 3 Grundavgift och Rörlig avgift.. 3 Val av abonnemang... 4 Renhållningsavgifter 4 Grundavgifter 4 Helårsabonnemang

Läs mer

2. Leverantörskvalificering

2. Leverantörskvalificering Förfrågningsunderlag 2016-04-05 Upphandlande organisation Upphandling Kommunförbundet Skåne Social rehabilitering i arbetskooperativ eller motsvarande verksamheter för vuxna med missbruk/beroende (dygnsvård)

Läs mer

Kriterieunderlag upphandling Förpackningsmaterial till livsmedel

Kriterieunderlag upphandling Förpackningsmaterial till livsmedel Ärendenummer Dokumentet skapades: 2011-12-29 17:03:53 Innehållsförteckning 1. ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER... 1 2. UPPHANDLINGSFÖRESKRIFTER... 2 3. KRAV PÅ LEVERANTÖR...4 4. KRAVSPECIFIKATION...6 5. KOMMERSIELLA

Läs mer

RENHÅLLNINGSTAXA FÖR ÖCKERÖ KOMMUN. Antagen av kommunfullmäktige 2013-12-19. D. nr 0368/13

RENHÅLLNINGSTAXA FÖR ÖCKERÖ KOMMUN. Antagen av kommunfullmäktige 2013-12-19. D. nr 0368/13 RENHÅLLNINGSTAXA FÖR ÖCKERÖ KOMMUN Antagen av kommunfullmäktige 2013-12-19 D. nr 0368/13 Renhållningstaxa för Öckerö kommun 2014 Avgifter och giltighetsområde Enligt 27 kap 4 miljöbalken får kommunen meddela

Läs mer

1.0 KRAV PÅ LEVERANTÖREN - UTESLUTNING OCH KONTROLL

1.0 KRAV PÅ LEVERANTÖREN - UTESLUTNING OCH KONTROLL Statens Institutionsstyrelse Skallkrav Diarie 2.2-3614-2014 Namn Konsulterande läkare för SiS ungdomshem Råby Detta dokument är en kopia på upphandlingens elektroniska skallkravsformulär. Skallkravsformuläret

Läs mer

2016-06-14. Avrop av enstaka platser i äldreboende enligt lagen om valfrihetssystem (LOV) Britt Wiklander 12/51

2016-06-14. Avrop av enstaka platser i äldreboende enligt lagen om valfrihetssystem (LOV) Britt Wiklander 12/51 Förfrågningsunderlag - Upphandlarversion 2016-06-14 Upphandlande organisation Upphandling Halmstads kommun Avrop av enstaka platser i äldreboende enligt lagen om valfrihetssystem (LOV) Britt Wiklander

Läs mer

Priser på vinterarbeten och renhållning kan lämnas separat och kan komma att handlas upp separat per område.

Priser på vinterarbeten och renhållning kan lämnas separat och kan komma att handlas upp separat per område. Förfrågningsunderlag 09-02-26 PM 1 Skötsel av Utemiljö Ändringar mot förfrågningsunderlag daterat 2009-02-09 Komplettering av UF3.31 Priser på vinterarbeten och renhållning kan lämnas separat och kan komma

Läs mer

Familjerådgivningstjänster

Familjerådgivningstjänster HERRLJUNGA KOMMUN ANBUDSINBJUDAN Handläggare, tfn Datum Referensnummer Jan Aronsson, 0513-17 137 2011-06-30 286-11 E-post: jan.aronsson@admin.herrljunga.se, Alingsås kommun och Vårgårda kommun inbjuder

Läs mer

Avtalsform Rangordnat avtal Namn Tekniska konsulttjänster

Avtalsform Rangordnat avtal Namn Tekniska konsulttjänster Uppsala universitet Avtalsform Rangordnat avtal Namn Tekniska konsulttjänster Diarie UH 2013-48 Upphandlare Jens Holmström Detta dokument är en kopia på upphandlingens elektroniska skallkravsformulär.

Läs mer

Upphandling av Specialisttjänst Boden-bolag 1

Upphandling av Specialisttjänst Boden-bolag 1 Boden-bolag 1 Ansvarig: Jörgen Eriksson INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRFRÅGAN SPECIALISTTJÄNST 3 1. BAKGRUND OCH ALLMÄN INFORMATION 3 2. SYFTE OCH TILLVÄGAGÅNGSSÄTT 3 3. UPPDRAGET 4 3.1 Uppdragsspecifikation

Läs mer

Umeå Kommun inbjuder till anbudsgivning gällande - Taxiresor -. Upphandlingen genomförs enligt Lagen om Offentlig Upphandling (LOU).

Umeå Kommun inbjuder till anbudsgivning gällande - Taxiresor -. Upphandlingen genomförs enligt Lagen om Offentlig Upphandling (LOU). 1 Allmänt inbjuder till anbudsgivning gällande - -. Upphandlingen genomförs enligt Lagen om Offentlig Upphandling (LOU). 2 Information om upphandlande myndighet är den upphandlande myndigheten och agerar

Läs mer

Bilaga 3 Anbudsformulär

Bilaga 3 Anbudsformulär 1 / 5 Inledning Detta dokument används för anbudsgivning avseende ramavtal för BI-system och anger vilka uppgifter och redovisningar Anbudsgivaren ska lämna i anbudet. Samtliga, fullständiga, krav framgår

Läs mer

Vårdval Västernorrland. Bilaga 1 Ansökan

Vårdval Västernorrland. Bilaga 1 Ansökan Vårdval Västernorrland Bilaga 1 Ansökan Allmän barn- och ungdomstandvård Version 2017 1 1. Uppgifter om sökande Detta dokument ska besvaras och undertecknas av sökande. Namn på Vårdgivare juridisk person

Läs mer

ANBUDSFORMULÄR. Projektnamn Säterprojektet 1b Segenässätern Byggnadsvårdåtgärder. Kod Text Rev. Begärda handlingar: Lämnas genom: Bilaga:

ANBUDSFORMULÄR. Projektnamn Säterprojektet 1b Segenässätern Byggnadsvårdåtgärder. Kod Text Rev. Begärda handlingar: Lämnas genom: Bilaga: 1 Titel / Kapitelrubrik ANBUDSFORMULÄR Handling 7 Handläggare Susanna Björklöf Status Förfrågningsunderlag Projektnamn Säterprojektet 1b Segenässätern Byggnadsvårdåtgärder Projektnummer Datum 2012-01-23

Läs mer

Mer information om den upphandlande myndigheten finns på www.ostragoinge.se.

Mer information om den upphandlande myndigheten finns på www.ostragoinge.se. Upphandlingen omfattar en lärportal för kommunens förskola, fritidshem, förskoleklass, grundskola, grundsärskola, gymnasieskola, gymnasiesärskola och vuxenutbildning. Kontraktstid är fr.o.m. undertecknande

Läs mer

ANBUDSFORMULÄR STEG 1

ANBUDSFORMULÄR STEG 1 Polisens verksamhetsstöd Administration/Upphandling ANBUDSFORMULÄR STEG 1 Bilaga 1 Diarienr (åberopas vid korrespondens) Ärendebeteckning 1 OMBUD MFL. Vårt ombud under anbudstiden är: Frågor med anledning

Läs mer

Upphandling av: Lokalvård och fönsterputs i enskilda hem inom hemtjänsten i Norrmalms stadsdelförvaltning.

Upphandling av: Lokalvård och fönsterputs i enskilda hem inom hemtjänsten i Norrmalms stadsdelförvaltning. Bilaga 1 - Upphandlingsrapport Sida 1 (7) Dnr 2.2-14/2016 2016-05-16 UPPHANDLINGSRAPPORT Upphandling av: Lokalvård och fönsterputs i enskilda hem inom hemtjänsten i Norrmalms stadsdelförvaltning. Inledning

Läs mer

Anbud avseende: Bygg & Mark För Käppalaförbundet. c._bilaga_1 Bygg_o_Mark.doc. Refnr: Fylls i av anbudsgivare

Anbud avseende: Bygg & Mark För Käppalaförbundet. c._bilaga_1 Bygg_o_Mark.doc. Refnr: Fylls i av anbudsgivare Anbud avseende: c._bilaga_1_ _Bygg_o_Mark.doc Bygg & Mark För Käppalaförbundet Refnr: Fylls i av anbudsgivare Anbudsgivare: Behörig avtalstecknare : Datum: Underskrift Namnförtydligande Anbudets giltighetstid

Läs mer

Avropsförfrågan. Verksamhetsutvecklare -uppdragshantering

Avropsförfrågan. Verksamhetsutvecklare -uppdragshantering AVROPSFÖRFRÅGAN 1 (8) Avropsförfrågan Verksamhetsutvecklare -uppdragshantering Innehåll Avropsförfrågan... 2 Inledning... 2 Elektronisk anbudsgivning och informationshantering i upphandlingen... 2 Administrativa

Läs mer

AVFALLSTAXA STENUNGSUNDS KOMMUN Dnr 0361/15

AVFALLSTAXA STENUNGSUNDS KOMMUN Dnr 0361/15 AVFALLSTAXA STENUNGSUNDS KOMMUN Dnr 0361/15 Gäller från och med 1 januari 2016 Antagen av kommunfullmäktige 2015-10-26 Antagen av: KF 223 2015-10-26 KS 181 2015-08-31 SBU 57 2015-06-09 1. INLEDNING...

Läs mer

11 januari 2017 Sista anbudsdag: Referens: SBF HÖ

11 januari 2017 Sista anbudsdag: Referens: SBF HÖ Direktupphandling 11 januari 2017 Sista anbudsdag: 2017-01-17 Referens: SBF HÖ 2016-11-30 Kartsystem - GIS tjänster Tingsryds kommun inbjuder Er att lämna anbud på rubricerad direktupphandling i enlighet

Läs mer

Ytterligare upplysningar om Perstorps kommun kan erhållas på kommunens hemsida www.perstorp.se

Ytterligare upplysningar om Perstorps kommun kan erhållas på kommunens hemsida www.perstorp.se Förfrågningsunderlag Perstorps kommun Konsulttjänster inom revisionsområdet 1 ALLMÄN INFORMATION För Perstorps kommun, dess nämnder och förvaltningar, nedan kallad kommunen, infordras anbud på Konsulttjänster

Läs mer

Dnr. 100/

Dnr. 100/ Socialnämnden i Täby kommun vill bjuda in leverantörer att ansöka om att ingå i kommunens valfrihetssystem för dagverksamhet. Täby kommun arbetar aktivt med att öka valfriheten för kommunens invånare inom

Läs mer

Taxa för hushållsavfall.

Taxa för hushållsavfall. Taxa för hushållsavfall. Örebro kommun ANTAGEN AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2014-12-17 Örebro kommun Tekniska förvaltningen 019-2110 00 orebro.se 2 TAXA FÖR HUSHÅLLSAVFALL I ÖREBRO KOMMUN INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Förutsättningar och krav för sortering av matavfall vid flerbostadshus

Förutsättningar och krav för sortering av matavfall vid flerbostadshus Förutsättningar och krav för sortering av matavfall vid flerbostadshus Avfallshantering Östra Skaraborg Inledning Insamling av matavfall är ett av regeringens nationella miljömål och lyder: Minst 50 procent

Läs mer

Bilaga 7. Begreppsförklaringar

Bilaga 7. Begreppsförklaringar Bilaga 7 sförklaringar Avfallsplan 2012-2015 för Lomma kommun 2010-12-01 sförklaring och definitioner Avfall Avfall Web Avfallshantering Avfallshierarki Avfallsminimering Avfallsplan Avslutade deponier

Läs mer

Musik, sport och matsmarta tips

Musik, sport och matsmarta tips Företag Musik, sport och matsmarta tips 64 Företag Avfall, en fråga som berör alla 65 Organisation och ansvar Organisation och ansvar Avfallsfrågor berör alla i samhället. Många aktörer arbetar med avfallsfrågor

Läs mer