Värnamo kommun FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG KONTRAKTSHANDLINGAR RENHÅLLNING AVSEENDE FÖR 2011:021

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Värnamo kommun FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG KONTRAKTSHANDLINGAR RENHÅLLNING AVSEENDE FÖR 2011:021"

Transkript

1 Detta är en del av förfrågningsunderlaget avseende Renhållning. Hela underlaget består av följande delar: Anbudsförutsättningar Kontraktshandlingar FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG AVSEENDE RENHÅLLNING FÖR Värnamo kommun

2 Förfrågningsunderlag KONTRAKT 1 1. KRAVSPECIFIKATION ALLMÄMMA BESTÄMMELSER Definitioner Organisation Mängdövertagande Vägars farbarhet Kvalitetsarbete Kvalitetsbestämmelser Miljöarbete Miljöbestämmelser Övriga åtaganden Entreprenörens platsledning Personal och fordon Ändringar under avtalstiden Förtida uppsägning av avtalet Hyra av fordon vid förtida uppsägning Allmänhetens insyn parts revision av avtal Uppsägningstid Avtalstid Överlåtelse av avtalet Tvist Giltighet Tillstånd Äganderätt till avfall ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER IT-stöd i entreprenaden Information Kundtjänst samt entreprenörens tillgänglighet Nycklar Samordnings- och utvärderingsmöten Särskilda hämtningsrutiner Krisplanering Entreprenörens tillhandahållande av uppgifter Bygglov och planer HUSHÅLLSAVFALL I AVFALLSBEHÅLLARE Område/avfallslämnare 25

3 Avfallsslag och abonnemangstyper Hämtningsställen villafastigheter Hämtningsställen flerbostadshus och avlämnare med många behållare Gångväg Hämtningsintervall Hämtningstider Behållare Engångsbehållare och påsar Extra hämtning Åtgärder på hämtningsstället Avvikelser och fel Lossning av avfall Fordon Reservfordon Kredit vid ej utförda uppdrag TRÄDGÅRDSAVFALL I KÄRL Område/Avfallslämnare Avfallsslag Hämtningsställe Hämtningsintervall Hämtningstider Behållare Åtgärder på hämtningsstället Avvikelser och fel Lossningsplats Fordon Kredit vid ej utförda uppdrag LATRINHÄMTNING Område/avfallslämnare Hämtningsställe Hämtningsintervall Hämtningstider Behållare Åtgärder vid hämtning Avvikelser och fel Lossningsplats Fordon Ej utfört uppdrag GROVAVFALL Uppdrag Avfallsslag Hämtningsställe Hämtningsintervall Hämtningstider 40

4 Åtgärder på hämtningsstället Avvikelse- och felhantering Mottagningsplats Fordon Kredit vid ej utförda uppdrag Särskild insamling av julgranar UTSÄTTNING OCH HEMTAGNING AV KÄRL Område Anskaffning och lagerhållning Utsättningar och hemtagningar Åtgärder på hämtningsstället Fordon Kredit vid ej utförda uppdrag DEKLARERADE SÄRSKILDA VILLKOR Fordonens miljöpåverkan Startplan och överföring av traktdata Driftsgaranti Dimensionering KOMMERSIELLA VILLKOR Allmänna kommersiella villkor Behandlingsavgifter Fakturering, uppbörd och indrivning Rätt till ersättning Prisreglering Ersättningar 49 Bilagor till kontraktshandlingar A. Specifikation av fordon som entreprenören avser att äga B. Specifikation av fordon som entreprenören avser att leasa C. Information om Svefaktura D. Förlaga avvikelserapport (felmeddelande)

5 Sid 1 KONTRAKT Beställare: VÄRNAMO KOMMUN Entreprenör:... Entreprenören åtar sig att utföra uppdrag avseende RENHÅLLNING FÖR VÄRNAMO KOM- MUN enligt följande Kravspecifikation, Deklarerade särskilda villkor och Kommersiella villkor 1. Beställarens ombud:... Kontraktet är upprättat i två (2) exemplar varav parterna tagit varsitt. För... För... Ort... Ort... Datum... Datum Namnförtydligande Namnförtydligande Delegation för underskrift av icke firmatecktare för entreprenören bifogas (markera med kryss) som bilaga... 1) För att kontraktet ska bli bindande för anbudsgivaren måste det också tecknas av beställarna innan anbudets giltighetstid har löpt ut.

6 1. KRAVSPECIFIKATION Sid 2 Entreprenören ska utföra de uppgifter som beskrivs i kravspecifikationen såvida det inte klart framgår i det enskilda fallet att någon annan ska utföra uppgiften. Vad som nedan och i de följande avsnitten beskrivs som entreprenörens åtagande ska utföras av denne utan rätt till ytterligare eller särskild ersättning om inte annat klart framgår. 1.1 ALLMÄMMA BESTÄMMELSER Definitioner Beställare är Värnamo kommun. Med kommunen avses Värnamo kommun. Entreprenör är den som för beställarens räkning utför tjänsterna. Kund eller avfallslämnare är den som lämnar avfall som enligt avtalet ska hämtas av entreprenören. Abonnent är en kund som året runt eller under säsong regelbundet får hämtning av avfall utförd av entreprenören. Behandlingsanläggning är anläggning där hushållsavfall från kommunen genomgår slutligt omhändertagande. Trakt det område som betjänas av sophämtning av en fordonsbesättning och den turordning som detta sker på. Turordningen baseras på att hämtningen från varje fastighet sker med det intervall som den valda taxan för fastigheten anger. Intervallängden säkras genom att varje hämtning låses till viss veckodag. Villafastighet. Villafastighet är gemensam beteckning för en- och tvåbostadshus. Övriga bostadshus är flerbostadshus - hus med fler än två bostäder Brukade förkortningar ab abonnent ATR automatisk tömningsregistrering ÅVC återvinningscentral ÅVS återvinningsstation

7 Sid 3 HS hämtningsställe beh behållare K kärl, vanligen följt av volymangivelse i liter K D kärl med invändig delning i två fack C container KV ventilerat kärl för matavfall KV +S KV följt av volymangivelse, ventilerat kärl för matavfall med insatssäck i papper K +P K följt av volymangivelse, kärl med insatssäck i plast S papperssäck, vanligen följt av volymangivelse i l. P plastsäck, vanligen följt av volymangivelse i liter EBS säck medtages, ingen lämnas (ab håller med säck) BS byte av säck i ställ LS losstagen säck SH säck i hög 1S enbladig papperssäck 2S tvåbladig papperssäck kp säck för komprimerat avfall UJS byte av säck i underjordsbehållare UJC underjordsbehållare med container eller underjordsbehållare där säcken sätts tillbaka efter tömning BKL baklastande hämtningsfordon med komprimator FLD frontlastande hämtningsfordon med komprimator LVX lastväxlare komp komposterbart avfall rest restavfall brb brännbart avfall Organisation Kommunens huvudmannaskap för att ombesörja insamling, bortforsling och behandling av hushållsavfall som uppkommer inom kommunen, handhas av följande nämnd med tillhörande ansvarig förvaltning. Tekniska nämnden och tekniska förvaltningen Mängdövertagande Entreprenören ska utföra all hämtning av hushållsavfall med därtill hörande tjänster som kommunen enligt för varje tillfälle gällande lag, är skyldig att ombesörja med de tillägg och inskränkningar som framgår av kontraktet.

8 Sid 4 I avsnittet Kommersiella villkor anges hur ersättningen påverkas av framtida mängdavvikelser som är större än 10% Vägars farbarhet Uppdrag ska utföras vid eller på fastighet som kan nås med farbar väg. Kan fastigheten ej nås med farbar väg, är avfallslämnaren skyldig att själv forsla ut sopbehållaren till anvisad plats vid farbar väg. Entreprenören ska härvid ta kontakt med avfallslämnaren och bistå med förslag på sådan placering. Grunden är att alla hämtningsställen som kunnat nås med hämtningsfordon i tidigare entreprenad också ska kunna nås av entreprenören. Entreprenören ska ej anskaffa fordon som försvårar detta. Kan inte entreprenören ta sig fram till förvaringsplatsen eller förvaringsutrymmet för det avfall som ska hämtas eller om han hindras av snö eller halka, ska förhållandet rapporteras till väghållaren utan dröjsmål samt till beställaren. Vid val av fordon ska beaktas att det för arbetets fullgörande inte begagnas tyngre eller större fordon än som svarar mot det befintliga vägnätets bärighet och framkomlighet. Bestämning om en väg är framkomlig får ej utgå från att fordonet ska kunna framföras med viss minsta hastighet. Invändningar om framkomlighet får alltså inte grundas på att fordonet inte kan hålla viss hastighet. Vid förhindrad framkomlighet som är bestående för mer än två veckor tas kontakt med avfallslämnaren för anordnande av alternativ insamlingsplats vid närmaste farbara väg eller annan plats som abonnent och entreprenör kan komma överens om, alternativt gemensam behållare med annan abonnent e d. Ändrade hämtningsförhållanden ska anmälas till beställaren. Farbarhet fram till fastighet innebär att väg med hänsyn till rådande väderlek har bärighet för axeltryck på 8,0 ton förutsatt att sådana vägar ej behöver nyttjas för mer än 10% av det totala antalet hämtningar och att vägar i övrigt är i sådant skick att de håller för hämtningsfordon med en totalvikt om 18 ton. Vägar som uppfyller dessa krav och i övrigt med hänsyn till rådande väderlek hålls i framkomligt skick, ska anses vara farbar för entreprenören. Vägar med lägre standard ska också anses farbara om fordonet har mindre mått eller

9 lägre vikt samt axeltryck än normalt förekommande 2-axliga sophämtningsfordon Kvalitetsarbete Entreprenören ska aktivt och metodiskt bedriva kvalitetsarbete syftande till utförande med jämn och ständigt förbättrad kvalitet med början på minst avtalad nivå. För detta krävs fastställd kvalitetspolicy, målstyrning och interna rutiner som nått ut inom den egna organisationen. ANBUDSFORMULÄR Sid 5 Obligatoriska krav Deklaration rörande kraven i kontraktshandlingarna i vänstra spalten för avsnitten Vi lovar Kan ej uppfyllas Kvalitetsbestämmelser Service Personalen ska bemöta invånare och avfallslämnare korrekt, sakligt och hövligt. Hämtningspersonal ska inte föra tvister med invånare och avfallslämnare utan istället hänföra dessa till platsledning eller beställare. Avfallshämtare ska vara enhetligt klädda i rena och snygga kläder som tydligt visar att de är anställda av entreprenören. Finns gångbanor ska de användas. Hämtningspersonal får inte ta genvägar över gräsmattor och planteringar. Abonnenter ska kunna påräkna att hämtningen utföres på bestämd hämtningsdag vid ungefär samma tidpunkt varje gång. Hämtning och lossning ska utföras inom föreskrivna tider. Entreprenören ska vara en god ambassadör för beställaren och i kontakterna med allmänheten hjälpa och stödja beställarens ambitioner på avfallsområdet. På hämtningsfordonen ska tydligt framgå att de kör i kommunen på beställarens uppdrag. Utrymme om 100x100 cm ska finnas till beställarens förfogande på var sida av fordonet för särskilda budskap i samband med kampanjer eller dylikt. Som standard ska gälla att av entreprenören i kommunen brukade fordon och containers ska vara rena, snygga och täta, vara fria från rost och lackskador, hållas i ett vårdat och städat skick samt erbjuda de anställda en god arbetsmiljö och skydd mot arbetsskador.

10 ANBUDSFORMULÄR Sid 6 Vi lovar Kan ej uppfyllas Skador som entreprenören orsakar på tredje mans egendom ska regleras snabbt och utan onödigt dröjsmål. Personal som kommer i kontakt med allmänheten, avfallsavlämnare eller anläggningsinnehavare, ska kommunicera med dessa grupper på svenska Trafiksäkerhet Trafiksäkerhetspolicy ska finnas och följas upp minst en gång per år. Hämtningsfordon ska framföras med hänsyn till medtrafikanter och boende. Framförandet får inte uppfattas som vårdslöst. Entreprenören ska säkerställa att transporter utförs inom gällande hastighetsgränser samt att hastigheten ska anpassas till rådande förhållanden. För kontroll av hastighet efter eventuella klagomål, ska hämtningsfordon vara utrustade med kalibrerade färdskrivare som dokumenterar hastigheten vid olika tidpunkter. Färdskrivarblad eller motsvarande dokumentation för viss dag, överlämnas på begäran till beställaren. Riktlinjer ska finnas och rutiner tillämpas som säkerställer att däck har minst lagstadgat mönsterdjup, rätt lufttryck och inte är skadade Var sjätte månad ska godkända bromskontroller genomföras hos ASB eller ackrediterad verkstad Det ska finnas rutiner som säkerställer daglig tillsyn på hämtningsfordon varje morgon innan fordonen lämnar depå, alternativt när fordonen kommer in på depå efter arbetsdagens slut. Tillsynen ska omfatta trafiksäkerhetsfunktioner. Alkohol- och drogpolicy inklusive åtgärdsprogram och rehabiliteringsplan ska finnas. Till entreprenörens samtliga fordon som används året runt, ska höra ett tekniskt stödsystem, alkolås, som försvårar förekomsten av alkohol vid företagets transporter. Stödsystemet ska kunna lagra data, som ska avläsas konti-

11 nuerligt och arkiveras i minst ett år. ANBUDSFORMULÄR Sid 7 Vi lovar Kan ej uppfyllas Arbetsmiljö Entreprenören ska tillämpa en anställningsform som stödjer ett lungt och sansat tempo, men även hövligt beteende, hos avfallshämtare. Arbetstiden ska utnyttjas fullt ut och personalen ska alltså befinna sig på arbetsplatsen: depån eller hämtningsområdet, till den ordinarie arbetstidens slut Miljöarbete Entreprenören ska bedriva miljöarbete syftande till att minska verksamhetens påverkan på miljön. Miljöarbetet ska vara systematiskt, målinriktat och utgå från vetskap om hur nuvarande miljöpåverkan ser ut. Speciellt ska två principer gälla för detta: Bästa tillgängliga teknik (BAT) ska vara vägledande i miljöarbetet. Produktvalsprincipen enligt 2 kap. 4 Miljöbalken innebär i entreprenaden att entreprenören är skyldig att regelbundet följa upp och ta ställning till om kemiska produkter och varor som innehåller eller har behandlats med en kemisk produkt som används i verksamheten, kan ersättas med andra som kan antas vara mindre farliga för människors hälsa eller för miljön. Prövningen ska dokumenteras och på begäran kunna visas upp Miljöbestämmelser Yttre miljö Inlastnings-/inmatningsficka ska hålla tätt för läckage. Fordonet får inte läcka olja eller annan vätska och ska vara försett med spillränna med avtappningskran. Hämtat avfall ska vara inmatat eller väl förankrat och får inte falla av under transport. Kravet på täthet gäller också containers.

12 ANBUDSFORMULÄR Sid 8 Vi lovar Kan ej uppfyllas Gränsvärden för motorer till tunga fordon Nedanstående gränsvärden gäller för motorer till tunga fordon som tas i bruk från de datum som anges. Alla nya fordon som säljs, registreras eller tagits i bruk från detta datum måste uppfylla de nya gränsvärdena. Stopp för typgodkännande av nya motortyper enligt äldre krav inträder ett år tidigare. Kraven för EEV-fordon är i förhållande till lagstiftning frivilliga. EEV (Enhanced Environmentally Friendly Vehicle) är miljövänligare fordon enligt definition i direktiv 88/77/EEG genom ändringsdirektiv 99/96/EG. Tabell: Kravnivåer för dieselmotorer och gasmotorer samt EEV-fordon vid ETC-prov Nästa krav nivå (steg 6) beräknas träda ikraft och bl a innebära att gränsvärdet för NOx sänks till 0,46 och för partiklar till 0,01. a) Kolväten, exklusive metan b) Endast för metangasmotorer (naturgas/biogas) c) Endast för dieselmotorer d) Gäller för motorer med slagvolym på mindre än 0,75 dm3 per cylinder och ett varvtal på mer än min 1 vid nominell effekt ( små högvarviga dieselmotorer ) Källor: Transportstyrelsen (transportstyrelsen.se), Volvo Lastvagnar (ang. krav nivå steg 6, pnt. volvo.com/e/getpdf.aspx?id=8310 Hämtas fler avfallsfraktioner får det inte finnas avfall kvar i skåpet efter lossning som kan förorena andra fraktioner som matas in under efterkommande hämtning Trakter ska planeras så att körsträckor och antalet stopp och starter kan hållas nere. Tunga fordon ska uppfylla kravnivån för EEV-fordon ovan och kan under denna förutsättning drivas med såväl diesel, biodrivmedel som natur- eller biogas. Tomgångskörning utan direkt samband med hämtningsarbete får ej förekomma under längre tid än 1 minut.

13 För undvikande av stora avgasutsläpp ska fordon under vintertid vara uppställda i garage som håller minst +5 C inomhustemperatur eller vara försedda med och använda motorvärmare. ANBUDSFORMULÄR Sid 9 Vi lovar Kan ej uppfyllas Motor- och transmissionsoljor, t ex hydrauloljor, ska vara helt vegetabiliska i första hand. I andra hand baserade på helsyntetisk olja enligt standard SS Undantag medges mot intyg från maskintillverkare eller generalagent om att detta villkor inte kan uppfyllas för aktuell lastbil/maskin samt skälen härför. Däckens slitbana får inte innehålla cancerframkallande eller miljöfarlig olja typ High Aromatic extracts, s k HAoljor, och Polyaromatiska kolväten, s k PAH. Produkter som används vid underhåll av fordonen ska vara miljömärkta eller uppfylla krav för att kunna erhålla miljömärkning.om underleverantör utför rengöring, tvätt eller service av fordon gäller kravet även dessa. Med miljömärkning avses i detta fall etablerade miljömärkningar som exempelvis den nordiska miljömärkningen Svanen, den europeiska EU-blomman eller SNFs Bra Miljöval. Personalen ska vara kunniga om trafikbestämmelser samt miljö- och avfallsfrågor. Fast anställd personal ska genomgå fortlöpande vidareutbildning om avfallsrelaterade miljöfrågor samt om rutiner, avtals-, hanterings- och sorteringsfrågor som är aktuella i hämtningsområdet. Kunder som ställer frågor om detta ska kunna påräkna korrekta och rediga svar. Visstids- och nyanställd personal ska genomgå introduktionsutbildning enligt ovan. Entreprenörens tillsvidareanställda förare och avfallshämtare ska ha genomgått utbildning i ekonomisk och miljöanpassad körning före utgången av det första avtalsåret. Utbildningen ska ha som mål att uppnå lägre bränsleförbrukning. Efter genomförd utbildning ska entreprenören redovisa för beställaren och för de förare som genomgått utbildningen vilken bränsleminskning som uppnåtts. Redovisningen till förare ska därefter göras återkommande och regelbundet. Utbildningen ska upprepas under det 4.e avtalsåret för samtliga tillsvidareanställda förare och avfallshämtare.

14 Samtliga fordon ska vara utrustade med ett tekniskt stödsystem som dels visar hur körsättet påverkar fordonets bränsleförbrukning och dels redovisar faktisk bränsleförbrukning för vald tidsutsträckning. Kraven gäller även reservfordon och tillfälligt brukade fordon. Sid 10 ANBUDSFORMULÄR Vi lovar Kan ej uppfyllas Övriga åtaganden Entreprenören ska följa fastställd renhållningsordning och andra bestämmelser som myndigheter utfärdat för entreprenörens verksamhet samt hålla av beställaren godkänd ansvarsförsäkring för skador som vållas av entreprenören eller hans personal. Detta ska också gälla anlitad underentreprenör Entreprenörens platsledning Den som entreprenören tillsätter som uppstartsansvarig ska ha erfarenhet och dokumenterade meriter innefattande tidigare uppstart av verksamhet som till sin art och omfattning är jämförbar med kommunal renhållningsentreprenad. Entreprenörens platsledare ska vara stationerad på ett avstånd som möjliggör uppsyn över verksamheten. Denne ska vara kommunikativ och konstruktiv till sin läggning. Platsledaren ska ha erfarenhet och dokumenterade meriter innefattande tidigare framgångsrikt samarbete med beställare från arbetsledande befattning i verksamhet som till sin art och omfattning är jämförbar med kommunal renhållningsentreprenad. Skulle platsledaren sluta under avtalstiden ska beställaren ges möjlighet att träffa tilltänkt ny platsledare och ställa frågor innan denne utses. Entreprenören ska beakta synpunkter som beställaren eventuellt har framfört när beslut om tillsättande av platsledare ska fattas. Beställarens hörande i rekryterings- och/eller tillsättningsprocessen ska inte förstås så att den som entreprenören sluligen tillsätter godkänns eller accepterats för sin framtida förmåga eller skicklighet att utföra sitt arbete.

15 Sid Personal och fordon I den mån icke annat avtalats ska alla entreprenörens åtaganden i denna entreprenad utföras av personal, som är anställd hos honom och med hjälp av fordon och annan utrustning, som ägs eller förhyrs av entreprenören. Entreprenören får anlita underentreprenör efter beställarens skriftliga godkännande. En förutsättning för godkännande är att entreprenören skriftligen avtalar med tilltänkt underentreprenör om detta. Detta avtal ska utan anmodan uppvisas för beställaren. Såvida inte annat överenskommits ska personal som kommer i kontakt med allmänheten, kunder eller anläggningsinnehavare, kommunicera på svenska med dessa grupper Ändringar under avtalstiden Entreprenören är skyldig att godta förändringar av hämtningsomfattningen. Tillkommande arbeten ska härvid vara av samma slag som det som redan omfattas av entreprenaden. Entreprenören är i övrigt skyldig att med nedan angiven begränsning av avtalstiden underkasta sig sådan ändring av åliggandena enligt avtalet som följer av lagstiftning eller av vad vederbörande kommunala organ beslutar därom. Vid ändring, som beror av kommunalt beslut och som inte kan hänföras till sådan förändring som åsyftas i första stycket, inträder nämnda skyldighet för entreprenören 6 månader efter han delgivits beslutet, såvida ej parterna enas om annan tidsfrist. Sker härvid ändring som ej kan godtas av entreprenören, eller överenskommelse ej kan träffas, kan endera parten säga upp avtalet. Anser endera parten att förändring till följd av kommunalt beslut bör föranleda jämkning av avtalets bestämmelser om ersättning eller i annat hänseende, ska yrkande därom framställas utan oskäligt dröjsmål. Överenskommelse i sådant hänseende ska träffas skriftligen. Sker ändring av plats för lossning inom avtalsperioden på sätt som ej regleras i avtalet, äger parterna så snart detta förhållande är känt, utan uppsägning upptaga förhandling beträffande ersättning.

16 Sid 12 Utöver vad som ovan angivits om ändringar, äger beställaren rätt att uppta förhandlingar rörande entreprenaden eller dess förutsättningar. Framställan om sådan förhandling ska göras skriftligt senast under åberopande av detta avtalsrum. Överenskommelse till följd av sådana förhandlingar ska vara skriftlig och gälla från och tills dess avtalet upphör eller annan tidsperiod som parterna enas om. Kan överenskommelse ej träffas äger beställaren rätt att senast säga upp avtalet. Under iakttagande om vad som i det följande sägs om uppsägningstid upphör avtalet i sådant fall att gälla tidigast För att uppsägning av avtalet i enlighet med detta stycke ska kunna ske får inte tidsfristerna för framställan om förhandling eller uppsägning av avtalet överskridas Förtida uppsägning av avtalet Part får häva avtalet om motparten i väsentligt hänseende icke utför sina åligganden och rättelse ej sker utan dröjsmål efter skriftlig erinran. Beställaren äger därutöver rätt att häva avtalet 1. då entreprenören försätts i konkurs, likvidation eller eljest är på sådant obestånd, att han inte kan förväntas fullgöra sina åligganden eller 2. då entreprenören underlåter att fullgöra vad som i föregående sägs om ansvarsförsäkring. Beställaren kan i stället för att häva avtalet välja att teckna försäkring på entreprenörens bekostnad eller 3. då entreprenören försummar att fullgöra sina åligganden om inbetalning av mervärdesskatt, innehållen A-skatt och arbetsgivaravgifter och försummelsen ej är att betrakta som ringa. Motsvarande förhållande anses råda om entreprenörens F-skattesedel dras in. Avtalsoption 1: Hyra av fordon vid förtida uppsägning 1. Parterna är överens om att de tjänster som omfattas av detta avtal är av samhällsviktig karaktär samt att det därför är av synnerlig vikt för beställaren att dessa tjänster kan utföras utan avbrott, exempelvis i

17 händelse av avtalet sägs upp i förtid av endera parten. Mot denna bakgrund lämnar entreprenören till beställaren en option att hyra fordon i enlighet med vad som anges nedan. Sid Entreprenören lämnar härmed en oåterkallelig option till beställaren att hyra de fordon som entreprenören vid var tid äger respektive underleasa de fordon som entreprenören vid var tid leasar och som är verksamma i entreprenaden till mer än 50%. De fordon som från tid till annan omfattas av optionen benämns hädanefter som Fordonen. 3. Det åligger entreprenören att från tid till annan tillse att denne innehar erforderliga rättigheter från leasegivaren att, på de villkor som anges i detta avtal, underleasa sådana Fordon som entreprenören leasar. Entreprenören skall på beställarens begäran omgående tillställa beställaren kopior av dokumentation som styrker att entreprenören innehar sådana rättigheter. 4. Beställaren äger rätt att avropa optionen när som helst under detta avtals löptid. Denna rätt är dock villkorad av att antingen endera parten, oavsett orsak, sagt upp avtalet till upphörande i förtid, eller att entreprenören under en sammanhängande tid av fem (5) dagar underlåtit att utföra hela eller delar av de tjänster som omfattas av detta avtal. Med delar av tjänster avses tjugo (20) procent eller mer av de tjänster som omfattas av detta avtal. Avrop av optionen skall ske skriftligen samt ange den period som beställaren skall hyra Fordonen. Hyrestiden skall motsvara den tid som återstår av detta avtals löptid per dagen för avrop av optionen. 5. Efter avrop är entreprenören skyldig att omgående ställa Fordonen till beställarens förfogande i enlighet med beställarens närmare instruktioner därom. 6. Som ersättning för beställarens nyttjande av Fordonen skall denne till entreprenören erlägga en månatlig hyra för respektive Fordon enligt ENDERA av följande: då entreprenören äger Fordon som a) Hyra = (FA/T + R (FA-A)/T) där FA = fordonets anskaffningsvärde

18 A = ackumulerad avskrivning på fordonet beräknad utifrån ett restvärde om 0 efter T månader från anskaffning R = årlig ränta med en räntesats om STIBOR (30 dagar) + 2 % T = entreprenörens planenliga avskrivningstid i månader för fordonet ELLER då entreprenören leasar fordon som b) Hyra med samma belopp som entreprenören enligt avtal med leasinggivaren erlägger som leasingavgift. Entreprenören ska tillställa beställaren kopia på avtal och annan dokumentation som behövs för att visa vilken hyra som ska erläggas i händelse att optionen utlöses så snart entreprenören är i besittning av dessa handlingar. Betalning skall ske månatligen i förskott mot erhållande av faktura. Sid Risken för att Fordonen skadas eller förstörs övergår på beställaren när denne tagit Fordonen i besittning. Det åligger därefter beställaren att inneha erforderliga sakförsäkringar täckande det fulla värdet av Fordonen respektive sådana ansvarsförsäkringar som krävs för att beställaren skall kunna bruka Fordonen. Entreprenören skall dock under en övergångsperiod om [tre] veckor vidmakthålla sitt befintliga försäkringsskydd avseende Fordonen. Det åligger beställaren att väl vårda och underhålla Fordonen under den tid de är i dennes besittning. 8. När hyrestiden enligt optionen upphört bestämmer beställaren för respektive Fordon något av följande a) att äganderätten till Fordon som entreprenören äger ska övergå till beställaren mot erläggande av restvärde baserat på T månaders avskrivningstid, eller b) att Fordon som entreprenören leasar fortsatt underleasas av betällaren till dess avtalet med leasinggivaren upphör varvid beställaren övertar entreprenörens skyldigheter och rättigheter enligt nämnda avtal, eller c) att Fordon ska återtas av entreprenören utan skyldighet för beställaren att erlägga ytterligare ersättning än vad som erlagts genom hyresbetalningar enligt ovan. 9. Så snart entreprenören har kännedom om Fordonen

19 ska Fordon som entreprenören kommer att äga specificeras i bilaga A och Fordon som entreprenören kommer att leasa specificeras i bilaga B. Samtliga Fordon som omfattas av optionen från avtalets början ska specificeras. Optionen omfattar även sådana fordon som har ersatt ovan specificerade fordon samt eventuella tillkommande fordon som entreprenören använt för att utföra sina tjänster enligt detta avtal. Entreprenören ska styrka uppgifter i bilagorna genom att tillställa beställaren kopia på avtal och annan dokumentation som behövs. Sid Allmänhetens insyn Entreprenören är skyldig att utan oskäligt dröjsmål efter det att beställaren framställt begäran härom, till beställaren lämna sådan information som avses i 3 kap. 19a kommunallagen (1991:900). Sådan begäran ska i normalfallet vara skriftlig. Informationen ska göra det möjligt för allmänheten att få insyn i hur entreprenaden utförs. Informationen ska - om inte annat avtalats - lämnas i skriftlig form. Det åligger beställaren att i sin begäran precisera vilken information som efterfrågas. Entreprenören är inte skyldig att lämna information om utlämnandet inte kan ske utan väsentlig praktisk olägenhet för entreprenören, om utlämnandet strider mot lag eller annan författning eller om uppgifterna kommer att omfattas av sekretess hos beställaren. Information som lämnats till beställaren enligt första stycket ska ej anses utgöra företagshemligheter enligt lagen (1990:409) om skydd för företagshemligheter. Denna bestämmelse har ingen verkan på räckvidden av övriga bestämmelser i förfrågningsunderlaget/blivande avtal parts revision av avtal På endera partens begäran ska parterna gemensamt medverka i revision av avtalet under ledning av utomstående ordförande. Ordförande som entreprenören kan godkänna utses av beställaren. Vid revision ska avtalet stämmas av mot entreprenaden och förekommande avvikelser och dess orsaker dokumen-

20 teras. Sid Uppsägningstid Sägs avtalet upp av beställaren av de skäl som anges i punkt 1 behöver uppsägningstid ej iaktas. Bringas avtalet att upphöra i förtid av skäl som anges i eller punkterna 2 eller 3, ska uppsägningstid iaktas. Beställaren kan härvid säga upp avtalet att upphöra tidigast 6 månader från uppsägning. Säger entreprenören upp avtalet i förtid ska uppsägningstid om minst 15 månader iaktas Avtalstid Entreprenörens åtagande för samtliga tjänster gäller för tiden till och med Avtalsoption 2: På beställarens begäran ska uppdraget förlängas med ytterligare två (2) år t o m Begäran, som skall vara skriftlig, ska vara entreprenören tillhanda senast Överlåtelse av avtalet Detta avtal får ej utan beställarens medgivande överlåtas på annan Tvist Tvist på grund av detta avtal ska avgöras av svensk domstol om inte parterna enas om annat Giltighet Avtalet gäller under förutsättning att det tecknats och godkännts av beställaren Tillstånd Entreprenören ska inneha samtliga för arbetets fullgörande förekommande och nödvändiga tillstånd.

Bilaga. Allmänna villkor

Bilaga. Allmänna villkor Bilaga Klient Stationära datorer 1 (21) Innehållsförteckning 1 Bakgrund... 3 2 Syfte... 3 3 Definitioner... 3 4 Avtalad specifikation... 5 5 Allmänt om genomförandet... 6 6 Leverans och leveranskontroll...

Läs mer

Allmänna villkor för hyrda förbindelser

Allmänna villkor för hyrda förbindelser Allmänna villkor för hyrda förbindelser V 1.0 2012-10-07 Innehåll 1. Inledning 1 2. Förutsättningar och gemensamma åtaganden 2 3. Leverantörens åtagande 4 4. Kundens åtagande 6 5. Leverans 8 6. Avtalstid

Läs mer

Förfrågningsunderlag för hemtjänstval enligt Lag (2008:962) om valfrihetssystem. Diarienummer KS 09-623 2010-06-16

Förfrågningsunderlag för hemtjänstval enligt Lag (2008:962) om valfrihetssystem. Diarienummer KS 09-623 2010-06-16 Förfrågningsunderlag för hemtjänstval enligt Lag (2008:962) om valfrihetssystem Diarienummer KS 09-623 2010-06-16 SVEDALA KOMMUN 2 Innehållsförteckning 1. Allmän information... 4 1.1. Hemtjänstval i Svedala

Läs mer

Omvårdnadsförvaltningen. Kravspecifikation och villkor för att bli godkänd utförare av hemtjänstservice och ledsagning i Falu kommun.

Omvårdnadsförvaltningen. Kravspecifikation och villkor för att bli godkänd utförare av hemtjänstservice och ledsagning i Falu kommun. Kravspecifikation och villkor för att bli godkänd utförare av hemtjänstservice och ledsagning i Falu kommun. April 2015 0 Innehållsförteckning 1. Allmän information... 3 1.1 Upphandlande myndighet... 3

Läs mer

Upphandling av varudistributionslösning till Halmstads kommun KS 2005/0180

Upphandling av varudistributionslösning till Halmstads kommun KS 2005/0180 Upphandling av varudistributionslösning till Halmstads kommun KS 2005/0180 Ni inbjuds att komma in med anbud avseende ovanstående upphandling till Halmstads kommun. Förfrågningsunderlaget med bilagor innehåller

Läs mer

Psykoterapi inom LOV (lag om valfrihetssystem) Örebro län

Psykoterapi inom LOV (lag om valfrihetssystem) Örebro län Psykoterapi inom LOV (lag om valfrihetssystem) Örebro län Förfrågningsunderlag med förutsättningar för att bedriva psykoterapi inom Region Örebro län Beslutad i LS 2014-12-09 1 (35) Innehållsförteckning

Läs mer

02:01 FÖRESKRIFTER. Upphandling av lokalvårdstjänster till Polismyndigheten i Stockholms län PVS-918-6303/12 2012-11-30

02:01 FÖRESKRIFTER. Upphandling av lokalvårdstjänster till Polismyndigheten i Stockholms län PVS-918-6303/12 2012-11-30 02:01 FÖRESKRIFTER Upphandling av lokalvårdstjänster till Polismyndigheten i Stockholms län PVS-918-6303/12 2012-11-30 INNEHÅLLSFÖRTECKNING UF UPPHANDLINGSFÖRESKRIFTER... 4 UF1 ALLMÄN ORIENTERING... 4

Läs mer

Förfrågningsunderlag

Förfrågningsunderlag 1(31) Upphandling av hemtjänst enligt Lag om Valfrihetssystem Beslutad av socialnämnd Gäller från och med 2015-06-01 2(31) Innehåll 1 ALLMÄN ORIENTERING 5 1.1 BESKRIVNING AV UPPHANDLINGEN 5 1.2 DEN UPPHANDLANDE

Läs mer

2015-07-01 Sidan 1 av 20. Dnr UPP 12-002-055. Socialförvaltningen Eva Ehn Telefon: 0611 34 83 46

2015-07-01 Sidan 1 av 20. Dnr UPP 12-002-055. Socialförvaltningen Eva Ehn Telefon: 0611 34 83 46 2015-07-01 Sidan 1 av 20 Dnr UPP 12-002-055 Socialförvaltningen Eva Ehn Telefon: 0611 34 83 46 UPPHANDLING AV HEMTJÄNST ENLIGT LOV 2015-07-01 Sidan 2 av 20 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 ALLMÄN ORIENTERING...

Läs mer

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG AVSEENDE VALFRIHETSSYSTEM INOM HEMTJÄNST. Krav på ansökan och utföraren

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG AVSEENDE VALFRIHETSSYSTEM INOM HEMTJÄNST. Krav på ansökan och utföraren 1 (6) Omsorgskontoret 2014-06-19 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG AVSEENDE VALFRIHETSSYSTEM INOM HEMTJÄNST Del 1/3 Krav på ansökan och utföraren Upphandlande myndighet: Linköpings kommun genom Äldrenämnden Innehåll

Läs mer

Avtal Eget val i hemtjänsten

Avtal Eget val i hemtjänsten Handläggare Direkt telefon Vår beteckning Er beteckning Datum 2009-xx-xx Avtal Eget val i hemtjänsten Referensnummer: ÄN 2009.159.730 Avtalstid fr.o.m.: t.o.m.: Köpare Säljare Organisation: Karlskrona

Läs mer

Förfrågningsunderlag

Förfrågningsunderlag 2014-03-12 Diarienummer: 2014/14 Förfrågningsunderlag Personlig assistans enligt LSS samt ickevalsalternativ för assistans enligt SFB i Simrishamns kommun enligt Lagen om valfrihetssystem (LOV) 1.0 ALLMÄN

Läs mer

Välkommen till Skövde kommuns upphandlingsfunktion

Välkommen till Skövde kommuns upphandlingsfunktion Välkommen till Skövde kommuns upphandlingsfunktion Du glömmer väl inte att registrera dina kontaktuppgifter. Detta för att vi ska kunna meddela dig om det sker någon förändring. Hälsningar Upphandlingsfunktionen

Läs mer

Föreskrifter om avfallshantering för Borlänge kommun. Beslutat i Kommunfullmäktige 2007-03-29

Föreskrifter om avfallshantering för Borlänge kommun. Beslutat i Kommunfullmäktige 2007-03-29 Föreskrifter om avfallshantering för Borlänge kommun Beslutat i Kommunfullmäktige 2007-03-29 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING...3 FÖRESKRIFTER OM AVFALLSHANTERING...4 Inledande bestämmelser och definitioner

Läs mer

OWNITS ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FASTIGHETSANSLUTNING (gäller från och med den 1 augusti 2009)

OWNITS ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FASTIGHETSANSLUTNING (gäller från och med den 1 augusti 2009) OWNITS ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FASTIGHETSANSLUTNING (gäller från och med den 1 augusti 2009) 1 Inledning 1.1 Dessa allmänna villkor gäller då Ownit Broadband AB Org 556608-9933 ( Ownit ) till en Fastighetsägare

Läs mer

Förfrågningsunderlag avseende serviceoch omsorgsinsatser i ordinärt boende inom hemtjänsten i Ängelholms kommun enligt Lagen om valfrihetssystem, LOV

Förfrågningsunderlag avseende serviceoch omsorgsinsatser i ordinärt boende inom hemtjänsten i Ängelholms kommun enligt Lagen om valfrihetssystem, LOV FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Förfrågningsunderlag avseende serviceoch omsorgsinsatser i ordinärt boende inom hemtjänsten i Ängelholms kommun enligt Lagen om valfrihetssystem, LOV Ängelholms kommun, genom socialnämnden,

Läs mer

Konstruktion av avfallstaxa RAPPORT 2008:18 ISSN 1103-4092

Konstruktion av avfallstaxa RAPPORT 2008:18 ISSN 1103-4092 Konstruktion av avfallstaxa RAPPORT 2008:18 ISSN 1103-4092 Förord De senaste åren har avfallshanteringen och insamlingssystemen blivit alltmer komplexa. De lokala förutsättningarna, ambitionerna och den

Läs mer

Systemdrift och systemförvaltning centrala verksamhetssystem Service Desk

Systemdrift och systemförvaltning centrala verksamhetssystem Service Desk SID 1 (16) Bilaga 8 Avtalsvillkor Förfrågningsunderlag Systemdrift och systemförvaltning centrala verksamhetssystem Service Desk 105 35 STOCKHOLM. Telefon 08-508 29 000. Fax 08-508 29 036. Org. nr 212000-0142

Läs mer

1.2 Bambora och Säljföretaget benämns i det följande gemensamt Parterna och var för sig Part.

1.2 Bambora och Säljföretaget benämns i det följande gemensamt Parterna och var för sig Part. BAMBORA ONE ALLMÄNNA VILLKOR 1 Bakgrund, definitioner m.m. 1.1 Dessa allmänna villkor ( Allmänna villkoren ) utgör del av det avtal ( Avtalet ) som har ingåtts mellan Euroline AB, 556233-9423, ( Bambora

Läs mer

Förfrågningsunderlag

Förfrågningsunderlag Förfrågningsunderlag Upphandlingsföreskrift och ansökningsformulär för leverantör av; hemtjänst enligt SoL avlösar- och ledsagarservice enligt LSS Antagen av Socialnämnden 2014-09-25 gällande från 2015-01-01

Läs mer

2014-02-13. Sundbybergs kommun Hemtjänst i valfrihetssystem 2014/2015

2014-02-13. Sundbybergs kommun Hemtjänst i valfrihetssystem 2014/2015 Inbjudan - Upphandlarversion 2014-02-13 Upphandlande organisation Upphandling Sundbybergs kommun Hemtjänst i valfrihetssystem 2014/2015 Hedvig Schriever 14/5 Symbolförklaring: Texten ingår i annonsen Texten/frågan

Läs mer

LOV Kundval inom hemtjänsten

LOV Kundval inom hemtjänsten 2014-05-26 LOV Kundval inom hemtjänsten Förfrågningsunderlag Antaget av vård- och omsorgsnämnden 2011-03-03, 51 2011-03-03, version 1.1 2012-02-27, version 1.2 2012-06-14, version 1.3 2013-09-05, version

Läs mer

Upphandling av rekryteringstöd till Konkurrensverket

Upphandling av rekryteringstöd till Konkurrensverket KKV1000, v1.3, 2011-12-15 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 2015-05-21 Dnr 367/2015 1 (24) Upphandling av rekryteringstöd till Konkurrensverket Sista anbudsdag: 2015-06-25 Adress 103 85 Stockholm Besöksadress Torsgatan

Läs mer

SWEDAVIA AB ALLMÄNNA VILLKOR FÖR KÖP AV VAROR / TJÄNSTER

SWEDAVIA AB ALLMÄNNA VILLKOR FÖR KÖP AV VAROR / TJÄNSTER 4) förfrågningsunderlag med bilagor 1. DEFINITIONER 1.1 Med "Swedavia" avses Swedavia AB (publ), (org. nr. 556797-0818) eller dotterbolag till Swedavia som ingått Avtalet. 1.2 Med "Leverantören" avses

Läs mer

Med vänliga hälsningar. Ulrika Wattman Kvalitetsutvecklare Hälsa

Med vänliga hälsningar. Ulrika Wattman Kvalitetsutvecklare Hälsa FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Förfrågningsunderlag avseende tillagning och distribution av mat i ordinärt boende i hemtjänsten, Ängelholms kommun enligt Lagen om valfrihetssystem, LOV Ängelholms kommun, genom socialnämnden,

Läs mer

Avtal. Personaluthyrning Referensnr: 96-107-2011:005. Moms reg nummer:

Avtal. Personaluthyrning Referensnr: 96-107-2011:005. Moms reg nummer: Avtal Avtalets namn: Upphandling: Startdatum: Personaluthyrning Referensnr: 96-107-2011:005 Personaluthyrning Upph. ref.nr: 96-107-2011 2013-03-01 Slutdatum: 2015-02-28 Typ av avtal: Ramavtal Förlängning:

Läs mer

Förfrågningsunderlag personlig assistans enligt LSS och ickevalsalternativet

Förfrågningsunderlag personlig assistans enligt LSS och ickevalsalternativet Förfrågningsunderlag 2015-06-18 Upphandlande organisation Upphandling Lunds kommun Förfrågningsunderlag Personlig assistans enligt LSS samt ickevalsalternativet Eva Henriksson 15/14 Symbolförklaring: Sista

Läs mer

SRV Återvinning AB. THS byggnad och tipplatta. Diarie nr 2013/403

SRV Återvinning AB. THS byggnad och tipplatta. Diarie nr 2013/403 THS byggnad och tipplatta Diarie nr 2013/403 Handling 09 Bet Ändringen avser Sign INNEHÅLLSFÖRTECKNING AF ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER... 3 AFA ALLMÄN ORIENTERING... 3 AFB UPPHANDLINGSFÖRESKRIFTER... 5

Läs mer

Dnr: 11ON270 2014-12-19

Dnr: 11ON270 2014-12-19 Sida 1 (27) Hemtjänst LOV Omvårdnadsnämnden, Gävle kommun har beslutat att företag som uppfyller kraven i detta förfrågningsunderlag kan ansöka och bli godkända som utförare enligt lagen om valfrihetssystem

Läs mer

Allmänna Bestämmelser

Allmänna Bestämmelser Allmänna Bestämmelser FÖR BYGGNADS-, ANLÄGGNINGS- OCH INSTALLATIONS- ENTREPRENADER AB 03 (I anslutning till AB 03 har utarbetats särskilda formulär, BKK:s formulär X/03 för fastprisavtal och BKK:s formulär

Läs mer