Värnamo kommun FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG KONTRAKTSHANDLINGAR RENHÅLLNING AVSEENDE FÖR 2011:021

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Värnamo kommun FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG KONTRAKTSHANDLINGAR RENHÅLLNING AVSEENDE FÖR 2011:021"

Transkript

1 Detta är en del av förfrågningsunderlaget avseende Renhållning. Hela underlaget består av följande delar: Anbudsförutsättningar Kontraktshandlingar FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG AVSEENDE RENHÅLLNING FÖR Värnamo kommun

2 Förfrågningsunderlag KONTRAKT 1 1. KRAVSPECIFIKATION ALLMÄMMA BESTÄMMELSER Definitioner Organisation Mängdövertagande Vägars farbarhet Kvalitetsarbete Kvalitetsbestämmelser Miljöarbete Miljöbestämmelser Övriga åtaganden Entreprenörens platsledning Personal och fordon Ändringar under avtalstiden Förtida uppsägning av avtalet Hyra av fordon vid förtida uppsägning Allmänhetens insyn parts revision av avtal Uppsägningstid Avtalstid Överlåtelse av avtalet Tvist Giltighet Tillstånd Äganderätt till avfall ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER IT-stöd i entreprenaden Information Kundtjänst samt entreprenörens tillgänglighet Nycklar Samordnings- och utvärderingsmöten Särskilda hämtningsrutiner Krisplanering Entreprenörens tillhandahållande av uppgifter Bygglov och planer HUSHÅLLSAVFALL I AVFALLSBEHÅLLARE Område/avfallslämnare 25

3 Avfallsslag och abonnemangstyper Hämtningsställen villafastigheter Hämtningsställen flerbostadshus och avlämnare med många behållare Gångväg Hämtningsintervall Hämtningstider Behållare Engångsbehållare och påsar Extra hämtning Åtgärder på hämtningsstället Avvikelser och fel Lossning av avfall Fordon Reservfordon Kredit vid ej utförda uppdrag TRÄDGÅRDSAVFALL I KÄRL Område/Avfallslämnare Avfallsslag Hämtningsställe Hämtningsintervall Hämtningstider Behållare Åtgärder på hämtningsstället Avvikelser och fel Lossningsplats Fordon Kredit vid ej utförda uppdrag LATRINHÄMTNING Område/avfallslämnare Hämtningsställe Hämtningsintervall Hämtningstider Behållare Åtgärder vid hämtning Avvikelser och fel Lossningsplats Fordon Ej utfört uppdrag GROVAVFALL Uppdrag Avfallsslag Hämtningsställe Hämtningsintervall Hämtningstider 40

4 Åtgärder på hämtningsstället Avvikelse- och felhantering Mottagningsplats Fordon Kredit vid ej utförda uppdrag Särskild insamling av julgranar UTSÄTTNING OCH HEMTAGNING AV KÄRL Område Anskaffning och lagerhållning Utsättningar och hemtagningar Åtgärder på hämtningsstället Fordon Kredit vid ej utförda uppdrag DEKLARERADE SÄRSKILDA VILLKOR Fordonens miljöpåverkan Startplan och överföring av traktdata Driftsgaranti Dimensionering KOMMERSIELLA VILLKOR Allmänna kommersiella villkor Behandlingsavgifter Fakturering, uppbörd och indrivning Rätt till ersättning Prisreglering Ersättningar 49 Bilagor till kontraktshandlingar A. Specifikation av fordon som entreprenören avser att äga B. Specifikation av fordon som entreprenören avser att leasa C. Information om Svefaktura D. Förlaga avvikelserapport (felmeddelande)

5 Sid 1 KONTRAKT Beställare: VÄRNAMO KOMMUN Entreprenör:... Entreprenören åtar sig att utföra uppdrag avseende RENHÅLLNING FÖR VÄRNAMO KOM- MUN enligt följande Kravspecifikation, Deklarerade särskilda villkor och Kommersiella villkor 1. Beställarens ombud:... Kontraktet är upprättat i två (2) exemplar varav parterna tagit varsitt. För... För... Ort... Ort... Datum... Datum Namnförtydligande Namnförtydligande Delegation för underskrift av icke firmatecktare för entreprenören bifogas (markera med kryss) som bilaga... 1) För att kontraktet ska bli bindande för anbudsgivaren måste det också tecknas av beställarna innan anbudets giltighetstid har löpt ut.

6 1. KRAVSPECIFIKATION Sid 2 Entreprenören ska utföra de uppgifter som beskrivs i kravspecifikationen såvida det inte klart framgår i det enskilda fallet att någon annan ska utföra uppgiften. Vad som nedan och i de följande avsnitten beskrivs som entreprenörens åtagande ska utföras av denne utan rätt till ytterligare eller särskild ersättning om inte annat klart framgår. 1.1 ALLMÄMMA BESTÄMMELSER Definitioner Beställare är Värnamo kommun. Med kommunen avses Värnamo kommun. Entreprenör är den som för beställarens räkning utför tjänsterna. Kund eller avfallslämnare är den som lämnar avfall som enligt avtalet ska hämtas av entreprenören. Abonnent är en kund som året runt eller under säsong regelbundet får hämtning av avfall utförd av entreprenören. Behandlingsanläggning är anläggning där hushållsavfall från kommunen genomgår slutligt omhändertagande. Trakt det område som betjänas av sophämtning av en fordonsbesättning och den turordning som detta sker på. Turordningen baseras på att hämtningen från varje fastighet sker med det intervall som den valda taxan för fastigheten anger. Intervallängden säkras genom att varje hämtning låses till viss veckodag. Villafastighet. Villafastighet är gemensam beteckning för en- och tvåbostadshus. Övriga bostadshus är flerbostadshus - hus med fler än två bostäder Brukade förkortningar ab abonnent ATR automatisk tömningsregistrering ÅVC återvinningscentral ÅVS återvinningsstation

7 Sid 3 HS hämtningsställe beh behållare K kärl, vanligen följt av volymangivelse i liter K D kärl med invändig delning i två fack C container KV ventilerat kärl för matavfall KV +S KV följt av volymangivelse, ventilerat kärl för matavfall med insatssäck i papper K +P K följt av volymangivelse, kärl med insatssäck i plast S papperssäck, vanligen följt av volymangivelse i l. P plastsäck, vanligen följt av volymangivelse i liter EBS säck medtages, ingen lämnas (ab håller med säck) BS byte av säck i ställ LS losstagen säck SH säck i hög 1S enbladig papperssäck 2S tvåbladig papperssäck kp säck för komprimerat avfall UJS byte av säck i underjordsbehållare UJC underjordsbehållare med container eller underjordsbehållare där säcken sätts tillbaka efter tömning BKL baklastande hämtningsfordon med komprimator FLD frontlastande hämtningsfordon med komprimator LVX lastväxlare komp komposterbart avfall rest restavfall brb brännbart avfall Organisation Kommunens huvudmannaskap för att ombesörja insamling, bortforsling och behandling av hushållsavfall som uppkommer inom kommunen, handhas av följande nämnd med tillhörande ansvarig förvaltning. Tekniska nämnden och tekniska förvaltningen Mängdövertagande Entreprenören ska utföra all hämtning av hushållsavfall med därtill hörande tjänster som kommunen enligt för varje tillfälle gällande lag, är skyldig att ombesörja med de tillägg och inskränkningar som framgår av kontraktet.

8 Sid 4 I avsnittet Kommersiella villkor anges hur ersättningen påverkas av framtida mängdavvikelser som är större än 10% Vägars farbarhet Uppdrag ska utföras vid eller på fastighet som kan nås med farbar väg. Kan fastigheten ej nås med farbar väg, är avfallslämnaren skyldig att själv forsla ut sopbehållaren till anvisad plats vid farbar väg. Entreprenören ska härvid ta kontakt med avfallslämnaren och bistå med förslag på sådan placering. Grunden är att alla hämtningsställen som kunnat nås med hämtningsfordon i tidigare entreprenad också ska kunna nås av entreprenören. Entreprenören ska ej anskaffa fordon som försvårar detta. Kan inte entreprenören ta sig fram till förvaringsplatsen eller förvaringsutrymmet för det avfall som ska hämtas eller om han hindras av snö eller halka, ska förhållandet rapporteras till väghållaren utan dröjsmål samt till beställaren. Vid val av fordon ska beaktas att det för arbetets fullgörande inte begagnas tyngre eller större fordon än som svarar mot det befintliga vägnätets bärighet och framkomlighet. Bestämning om en väg är framkomlig får ej utgå från att fordonet ska kunna framföras med viss minsta hastighet. Invändningar om framkomlighet får alltså inte grundas på att fordonet inte kan hålla viss hastighet. Vid förhindrad framkomlighet som är bestående för mer än två veckor tas kontakt med avfallslämnaren för anordnande av alternativ insamlingsplats vid närmaste farbara väg eller annan plats som abonnent och entreprenör kan komma överens om, alternativt gemensam behållare med annan abonnent e d. Ändrade hämtningsförhållanden ska anmälas till beställaren. Farbarhet fram till fastighet innebär att väg med hänsyn till rådande väderlek har bärighet för axeltryck på 8,0 ton förutsatt att sådana vägar ej behöver nyttjas för mer än 10% av det totala antalet hämtningar och att vägar i övrigt är i sådant skick att de håller för hämtningsfordon med en totalvikt om 18 ton. Vägar som uppfyller dessa krav och i övrigt med hänsyn till rådande väderlek hålls i framkomligt skick, ska anses vara farbar för entreprenören. Vägar med lägre standard ska också anses farbara om fordonet har mindre mått eller

9 lägre vikt samt axeltryck än normalt förekommande 2-axliga sophämtningsfordon Kvalitetsarbete Entreprenören ska aktivt och metodiskt bedriva kvalitetsarbete syftande till utförande med jämn och ständigt förbättrad kvalitet med början på minst avtalad nivå. För detta krävs fastställd kvalitetspolicy, målstyrning och interna rutiner som nått ut inom den egna organisationen. ANBUDSFORMULÄR Sid 5 Obligatoriska krav Deklaration rörande kraven i kontraktshandlingarna i vänstra spalten för avsnitten Vi lovar Kan ej uppfyllas Kvalitetsbestämmelser Service Personalen ska bemöta invånare och avfallslämnare korrekt, sakligt och hövligt. Hämtningspersonal ska inte föra tvister med invånare och avfallslämnare utan istället hänföra dessa till platsledning eller beställare. Avfallshämtare ska vara enhetligt klädda i rena och snygga kläder som tydligt visar att de är anställda av entreprenören. Finns gångbanor ska de användas. Hämtningspersonal får inte ta genvägar över gräsmattor och planteringar. Abonnenter ska kunna påräkna att hämtningen utföres på bestämd hämtningsdag vid ungefär samma tidpunkt varje gång. Hämtning och lossning ska utföras inom föreskrivna tider. Entreprenören ska vara en god ambassadör för beställaren och i kontakterna med allmänheten hjälpa och stödja beställarens ambitioner på avfallsområdet. På hämtningsfordonen ska tydligt framgå att de kör i kommunen på beställarens uppdrag. Utrymme om 100x100 cm ska finnas till beställarens förfogande på var sida av fordonet för särskilda budskap i samband med kampanjer eller dylikt. Som standard ska gälla att av entreprenören i kommunen brukade fordon och containers ska vara rena, snygga och täta, vara fria från rost och lackskador, hållas i ett vårdat och städat skick samt erbjuda de anställda en god arbetsmiljö och skydd mot arbetsskador.

10 ANBUDSFORMULÄR Sid 6 Vi lovar Kan ej uppfyllas Skador som entreprenören orsakar på tredje mans egendom ska regleras snabbt och utan onödigt dröjsmål. Personal som kommer i kontakt med allmänheten, avfallsavlämnare eller anläggningsinnehavare, ska kommunicera med dessa grupper på svenska Trafiksäkerhet Trafiksäkerhetspolicy ska finnas och följas upp minst en gång per år. Hämtningsfordon ska framföras med hänsyn till medtrafikanter och boende. Framförandet får inte uppfattas som vårdslöst. Entreprenören ska säkerställa att transporter utförs inom gällande hastighetsgränser samt att hastigheten ska anpassas till rådande förhållanden. För kontroll av hastighet efter eventuella klagomål, ska hämtningsfordon vara utrustade med kalibrerade färdskrivare som dokumenterar hastigheten vid olika tidpunkter. Färdskrivarblad eller motsvarande dokumentation för viss dag, överlämnas på begäran till beställaren. Riktlinjer ska finnas och rutiner tillämpas som säkerställer att däck har minst lagstadgat mönsterdjup, rätt lufttryck och inte är skadade Var sjätte månad ska godkända bromskontroller genomföras hos ASB eller ackrediterad verkstad Det ska finnas rutiner som säkerställer daglig tillsyn på hämtningsfordon varje morgon innan fordonen lämnar depå, alternativt när fordonen kommer in på depå efter arbetsdagens slut. Tillsynen ska omfatta trafiksäkerhetsfunktioner. Alkohol- och drogpolicy inklusive åtgärdsprogram och rehabiliteringsplan ska finnas. Till entreprenörens samtliga fordon som används året runt, ska höra ett tekniskt stödsystem, alkolås, som försvårar förekomsten av alkohol vid företagets transporter. Stödsystemet ska kunna lagra data, som ska avläsas konti-

11 nuerligt och arkiveras i minst ett år. ANBUDSFORMULÄR Sid 7 Vi lovar Kan ej uppfyllas Arbetsmiljö Entreprenören ska tillämpa en anställningsform som stödjer ett lungt och sansat tempo, men även hövligt beteende, hos avfallshämtare. Arbetstiden ska utnyttjas fullt ut och personalen ska alltså befinna sig på arbetsplatsen: depån eller hämtningsområdet, till den ordinarie arbetstidens slut Miljöarbete Entreprenören ska bedriva miljöarbete syftande till att minska verksamhetens påverkan på miljön. Miljöarbetet ska vara systematiskt, målinriktat och utgå från vetskap om hur nuvarande miljöpåverkan ser ut. Speciellt ska två principer gälla för detta: Bästa tillgängliga teknik (BAT) ska vara vägledande i miljöarbetet. Produktvalsprincipen enligt 2 kap. 4 Miljöbalken innebär i entreprenaden att entreprenören är skyldig att regelbundet följa upp och ta ställning till om kemiska produkter och varor som innehåller eller har behandlats med en kemisk produkt som används i verksamheten, kan ersättas med andra som kan antas vara mindre farliga för människors hälsa eller för miljön. Prövningen ska dokumenteras och på begäran kunna visas upp Miljöbestämmelser Yttre miljö Inlastnings-/inmatningsficka ska hålla tätt för läckage. Fordonet får inte läcka olja eller annan vätska och ska vara försett med spillränna med avtappningskran. Hämtat avfall ska vara inmatat eller väl förankrat och får inte falla av under transport. Kravet på täthet gäller också containers.

12 ANBUDSFORMULÄR Sid 8 Vi lovar Kan ej uppfyllas Gränsvärden för motorer till tunga fordon Nedanstående gränsvärden gäller för motorer till tunga fordon som tas i bruk från de datum som anges. Alla nya fordon som säljs, registreras eller tagits i bruk från detta datum måste uppfylla de nya gränsvärdena. Stopp för typgodkännande av nya motortyper enligt äldre krav inträder ett år tidigare. Kraven för EEV-fordon är i förhållande till lagstiftning frivilliga. EEV (Enhanced Environmentally Friendly Vehicle) är miljövänligare fordon enligt definition i direktiv 88/77/EEG genom ändringsdirektiv 99/96/EG. Tabell: Kravnivåer för dieselmotorer och gasmotorer samt EEV-fordon vid ETC-prov Nästa krav nivå (steg 6) beräknas träda ikraft och bl a innebära att gränsvärdet för NOx sänks till 0,46 och för partiklar till 0,01. a) Kolväten, exklusive metan b) Endast för metangasmotorer (naturgas/biogas) c) Endast för dieselmotorer d) Gäller för motorer med slagvolym på mindre än 0,75 dm3 per cylinder och ett varvtal på mer än min 1 vid nominell effekt ( små högvarviga dieselmotorer ) Källor: Transportstyrelsen (transportstyrelsen.se), Volvo Lastvagnar (ang. krav nivå steg 6, pnt. volvo.com/e/getpdf.aspx?id=8310 Hämtas fler avfallsfraktioner får det inte finnas avfall kvar i skåpet efter lossning som kan förorena andra fraktioner som matas in under efterkommande hämtning Trakter ska planeras så att körsträckor och antalet stopp och starter kan hållas nere. Tunga fordon ska uppfylla kravnivån för EEV-fordon ovan och kan under denna förutsättning drivas med såväl diesel, biodrivmedel som natur- eller biogas. Tomgångskörning utan direkt samband med hämtningsarbete får ej förekomma under längre tid än 1 minut.

13 För undvikande av stora avgasutsläpp ska fordon under vintertid vara uppställda i garage som håller minst +5 C inomhustemperatur eller vara försedda med och använda motorvärmare. ANBUDSFORMULÄR Sid 9 Vi lovar Kan ej uppfyllas Motor- och transmissionsoljor, t ex hydrauloljor, ska vara helt vegetabiliska i första hand. I andra hand baserade på helsyntetisk olja enligt standard SS Undantag medges mot intyg från maskintillverkare eller generalagent om att detta villkor inte kan uppfyllas för aktuell lastbil/maskin samt skälen härför. Däckens slitbana får inte innehålla cancerframkallande eller miljöfarlig olja typ High Aromatic extracts, s k HAoljor, och Polyaromatiska kolväten, s k PAH. Produkter som används vid underhåll av fordonen ska vara miljömärkta eller uppfylla krav för att kunna erhålla miljömärkning.om underleverantör utför rengöring, tvätt eller service av fordon gäller kravet även dessa. Med miljömärkning avses i detta fall etablerade miljömärkningar som exempelvis den nordiska miljömärkningen Svanen, den europeiska EU-blomman eller SNFs Bra Miljöval. Personalen ska vara kunniga om trafikbestämmelser samt miljö- och avfallsfrågor. Fast anställd personal ska genomgå fortlöpande vidareutbildning om avfallsrelaterade miljöfrågor samt om rutiner, avtals-, hanterings- och sorteringsfrågor som är aktuella i hämtningsområdet. Kunder som ställer frågor om detta ska kunna påräkna korrekta och rediga svar. Visstids- och nyanställd personal ska genomgå introduktionsutbildning enligt ovan. Entreprenörens tillsvidareanställda förare och avfallshämtare ska ha genomgått utbildning i ekonomisk och miljöanpassad körning före utgången av det första avtalsåret. Utbildningen ska ha som mål att uppnå lägre bränsleförbrukning. Efter genomförd utbildning ska entreprenören redovisa för beställaren och för de förare som genomgått utbildningen vilken bränsleminskning som uppnåtts. Redovisningen till förare ska därefter göras återkommande och regelbundet. Utbildningen ska upprepas under det 4.e avtalsåret för samtliga tillsvidareanställda förare och avfallshämtare.

14 Samtliga fordon ska vara utrustade med ett tekniskt stödsystem som dels visar hur körsättet påverkar fordonets bränsleförbrukning och dels redovisar faktisk bränsleförbrukning för vald tidsutsträckning. Kraven gäller även reservfordon och tillfälligt brukade fordon. Sid 10 ANBUDSFORMULÄR Vi lovar Kan ej uppfyllas Övriga åtaganden Entreprenören ska följa fastställd renhållningsordning och andra bestämmelser som myndigheter utfärdat för entreprenörens verksamhet samt hålla av beställaren godkänd ansvarsförsäkring för skador som vållas av entreprenören eller hans personal. Detta ska också gälla anlitad underentreprenör Entreprenörens platsledning Den som entreprenören tillsätter som uppstartsansvarig ska ha erfarenhet och dokumenterade meriter innefattande tidigare uppstart av verksamhet som till sin art och omfattning är jämförbar med kommunal renhållningsentreprenad. Entreprenörens platsledare ska vara stationerad på ett avstånd som möjliggör uppsyn över verksamheten. Denne ska vara kommunikativ och konstruktiv till sin läggning. Platsledaren ska ha erfarenhet och dokumenterade meriter innefattande tidigare framgångsrikt samarbete med beställare från arbetsledande befattning i verksamhet som till sin art och omfattning är jämförbar med kommunal renhållningsentreprenad. Skulle platsledaren sluta under avtalstiden ska beställaren ges möjlighet att träffa tilltänkt ny platsledare och ställa frågor innan denne utses. Entreprenören ska beakta synpunkter som beställaren eventuellt har framfört när beslut om tillsättande av platsledare ska fattas. Beställarens hörande i rekryterings- och/eller tillsättningsprocessen ska inte förstås så att den som entreprenören sluligen tillsätter godkänns eller accepterats för sin framtida förmåga eller skicklighet att utföra sitt arbete.

15 Sid Personal och fordon I den mån icke annat avtalats ska alla entreprenörens åtaganden i denna entreprenad utföras av personal, som är anställd hos honom och med hjälp av fordon och annan utrustning, som ägs eller förhyrs av entreprenören. Entreprenören får anlita underentreprenör efter beställarens skriftliga godkännande. En förutsättning för godkännande är att entreprenören skriftligen avtalar med tilltänkt underentreprenör om detta. Detta avtal ska utan anmodan uppvisas för beställaren. Såvida inte annat överenskommits ska personal som kommer i kontakt med allmänheten, kunder eller anläggningsinnehavare, kommunicera på svenska med dessa grupper Ändringar under avtalstiden Entreprenören är skyldig att godta förändringar av hämtningsomfattningen. Tillkommande arbeten ska härvid vara av samma slag som det som redan omfattas av entreprenaden. Entreprenören är i övrigt skyldig att med nedan angiven begränsning av avtalstiden underkasta sig sådan ändring av åliggandena enligt avtalet som följer av lagstiftning eller av vad vederbörande kommunala organ beslutar därom. Vid ändring, som beror av kommunalt beslut och som inte kan hänföras till sådan förändring som åsyftas i första stycket, inträder nämnda skyldighet för entreprenören 6 månader efter han delgivits beslutet, såvida ej parterna enas om annan tidsfrist. Sker härvid ändring som ej kan godtas av entreprenören, eller överenskommelse ej kan träffas, kan endera parten säga upp avtalet. Anser endera parten att förändring till följd av kommunalt beslut bör föranleda jämkning av avtalets bestämmelser om ersättning eller i annat hänseende, ska yrkande därom framställas utan oskäligt dröjsmål. Överenskommelse i sådant hänseende ska träffas skriftligen. Sker ändring av plats för lossning inom avtalsperioden på sätt som ej regleras i avtalet, äger parterna så snart detta förhållande är känt, utan uppsägning upptaga förhandling beträffande ersättning.

16 Sid 12 Utöver vad som ovan angivits om ändringar, äger beställaren rätt att uppta förhandlingar rörande entreprenaden eller dess förutsättningar. Framställan om sådan förhandling ska göras skriftligt senast under åberopande av detta avtalsrum. Överenskommelse till följd av sådana förhandlingar ska vara skriftlig och gälla från och tills dess avtalet upphör eller annan tidsperiod som parterna enas om. Kan överenskommelse ej träffas äger beställaren rätt att senast säga upp avtalet. Under iakttagande om vad som i det följande sägs om uppsägningstid upphör avtalet i sådant fall att gälla tidigast För att uppsägning av avtalet i enlighet med detta stycke ska kunna ske får inte tidsfristerna för framställan om förhandling eller uppsägning av avtalet överskridas Förtida uppsägning av avtalet Part får häva avtalet om motparten i väsentligt hänseende icke utför sina åligganden och rättelse ej sker utan dröjsmål efter skriftlig erinran. Beställaren äger därutöver rätt att häva avtalet 1. då entreprenören försätts i konkurs, likvidation eller eljest är på sådant obestånd, att han inte kan förväntas fullgöra sina åligganden eller 2. då entreprenören underlåter att fullgöra vad som i föregående sägs om ansvarsförsäkring. Beställaren kan i stället för att häva avtalet välja att teckna försäkring på entreprenörens bekostnad eller 3. då entreprenören försummar att fullgöra sina åligganden om inbetalning av mervärdesskatt, innehållen A-skatt och arbetsgivaravgifter och försummelsen ej är att betrakta som ringa. Motsvarande förhållande anses råda om entreprenörens F-skattesedel dras in. Avtalsoption 1: Hyra av fordon vid förtida uppsägning 1. Parterna är överens om att de tjänster som omfattas av detta avtal är av samhällsviktig karaktär samt att det därför är av synnerlig vikt för beställaren att dessa tjänster kan utföras utan avbrott, exempelvis i

17 händelse av avtalet sägs upp i förtid av endera parten. Mot denna bakgrund lämnar entreprenören till beställaren en option att hyra fordon i enlighet med vad som anges nedan. Sid Entreprenören lämnar härmed en oåterkallelig option till beställaren att hyra de fordon som entreprenören vid var tid äger respektive underleasa de fordon som entreprenören vid var tid leasar och som är verksamma i entreprenaden till mer än 50%. De fordon som från tid till annan omfattas av optionen benämns hädanefter som Fordonen. 3. Det åligger entreprenören att från tid till annan tillse att denne innehar erforderliga rättigheter från leasegivaren att, på de villkor som anges i detta avtal, underleasa sådana Fordon som entreprenören leasar. Entreprenören skall på beställarens begäran omgående tillställa beställaren kopior av dokumentation som styrker att entreprenören innehar sådana rättigheter. 4. Beställaren äger rätt att avropa optionen när som helst under detta avtals löptid. Denna rätt är dock villkorad av att antingen endera parten, oavsett orsak, sagt upp avtalet till upphörande i förtid, eller att entreprenören under en sammanhängande tid av fem (5) dagar underlåtit att utföra hela eller delar av de tjänster som omfattas av detta avtal. Med delar av tjänster avses tjugo (20) procent eller mer av de tjänster som omfattas av detta avtal. Avrop av optionen skall ske skriftligen samt ange den period som beställaren skall hyra Fordonen. Hyrestiden skall motsvara den tid som återstår av detta avtals löptid per dagen för avrop av optionen. 5. Efter avrop är entreprenören skyldig att omgående ställa Fordonen till beställarens förfogande i enlighet med beställarens närmare instruktioner därom. 6. Som ersättning för beställarens nyttjande av Fordonen skall denne till entreprenören erlägga en månatlig hyra för respektive Fordon enligt ENDERA av följande: då entreprenören äger Fordon som a) Hyra = (FA/T + R (FA-A)/T) där FA = fordonets anskaffningsvärde

18 A = ackumulerad avskrivning på fordonet beräknad utifrån ett restvärde om 0 efter T månader från anskaffning R = årlig ränta med en räntesats om STIBOR (30 dagar) + 2 % T = entreprenörens planenliga avskrivningstid i månader för fordonet ELLER då entreprenören leasar fordon som b) Hyra med samma belopp som entreprenören enligt avtal med leasinggivaren erlägger som leasingavgift. Entreprenören ska tillställa beställaren kopia på avtal och annan dokumentation som behövs för att visa vilken hyra som ska erläggas i händelse att optionen utlöses så snart entreprenören är i besittning av dessa handlingar. Betalning skall ske månatligen i förskott mot erhållande av faktura. Sid Risken för att Fordonen skadas eller förstörs övergår på beställaren när denne tagit Fordonen i besittning. Det åligger därefter beställaren att inneha erforderliga sakförsäkringar täckande det fulla värdet av Fordonen respektive sådana ansvarsförsäkringar som krävs för att beställaren skall kunna bruka Fordonen. Entreprenören skall dock under en övergångsperiod om [tre] veckor vidmakthålla sitt befintliga försäkringsskydd avseende Fordonen. Det åligger beställaren att väl vårda och underhålla Fordonen under den tid de är i dennes besittning. 8. När hyrestiden enligt optionen upphört bestämmer beställaren för respektive Fordon något av följande a) att äganderätten till Fordon som entreprenören äger ska övergå till beställaren mot erläggande av restvärde baserat på T månaders avskrivningstid, eller b) att Fordon som entreprenören leasar fortsatt underleasas av betällaren till dess avtalet med leasinggivaren upphör varvid beställaren övertar entreprenörens skyldigheter och rättigheter enligt nämnda avtal, eller c) att Fordon ska återtas av entreprenören utan skyldighet för beställaren att erlägga ytterligare ersättning än vad som erlagts genom hyresbetalningar enligt ovan. 9. Så snart entreprenören har kännedom om Fordonen

19 ska Fordon som entreprenören kommer att äga specificeras i bilaga A och Fordon som entreprenören kommer att leasa specificeras i bilaga B. Samtliga Fordon som omfattas av optionen från avtalets början ska specificeras. Optionen omfattar även sådana fordon som har ersatt ovan specificerade fordon samt eventuella tillkommande fordon som entreprenören använt för att utföra sina tjänster enligt detta avtal. Entreprenören ska styrka uppgifter i bilagorna genom att tillställa beställaren kopia på avtal och annan dokumentation som behövs. Sid Allmänhetens insyn Entreprenören är skyldig att utan oskäligt dröjsmål efter det att beställaren framställt begäran härom, till beställaren lämna sådan information som avses i 3 kap. 19a kommunallagen (1991:900). Sådan begäran ska i normalfallet vara skriftlig. Informationen ska göra det möjligt för allmänheten att få insyn i hur entreprenaden utförs. Informationen ska - om inte annat avtalats - lämnas i skriftlig form. Det åligger beställaren att i sin begäran precisera vilken information som efterfrågas. Entreprenören är inte skyldig att lämna information om utlämnandet inte kan ske utan väsentlig praktisk olägenhet för entreprenören, om utlämnandet strider mot lag eller annan författning eller om uppgifterna kommer att omfattas av sekretess hos beställaren. Information som lämnats till beställaren enligt första stycket ska ej anses utgöra företagshemligheter enligt lagen (1990:409) om skydd för företagshemligheter. Denna bestämmelse har ingen verkan på räckvidden av övriga bestämmelser i förfrågningsunderlaget/blivande avtal parts revision av avtal På endera partens begäran ska parterna gemensamt medverka i revision av avtalet under ledning av utomstående ordförande. Ordförande som entreprenören kan godkänna utses av beställaren. Vid revision ska avtalet stämmas av mot entreprenaden och förekommande avvikelser och dess orsaker dokumen-

20 teras. Sid Uppsägningstid Sägs avtalet upp av beställaren av de skäl som anges i punkt 1 behöver uppsägningstid ej iaktas. Bringas avtalet att upphöra i förtid av skäl som anges i eller punkterna 2 eller 3, ska uppsägningstid iaktas. Beställaren kan härvid säga upp avtalet att upphöra tidigast 6 månader från uppsägning. Säger entreprenören upp avtalet i förtid ska uppsägningstid om minst 15 månader iaktas Avtalstid Entreprenörens åtagande för samtliga tjänster gäller för tiden till och med Avtalsoption 2: På beställarens begäran ska uppdraget förlängas med ytterligare två (2) år t o m Begäran, som skall vara skriftlig, ska vara entreprenören tillhanda senast Överlåtelse av avtalet Detta avtal får ej utan beställarens medgivande överlåtas på annan Tvist Tvist på grund av detta avtal ska avgöras av svensk domstol om inte parterna enas om annat Giltighet Avtalet gäller under förutsättning att det tecknats och godkännts av beställaren Tillstånd Entreprenören ska inneha samtliga för arbetets fullgörande förekommande och nödvändiga tillstånd.

Bilaga 3. Ramavtal SMHI och XXXXX

Bilaga 3. Ramavtal SMHI och XXXXX Bilaga 3 Ramavtal SMHI och XXXXX Innehållsförteckning 1 Parter... 1 2 Avtalets omfattning... 1 3 Avtalstid - Förlängning... 1 4 Avtalshandlingar... 1 5 Överlåtelse av avtalet... 1 6 Leverantörens åtaganden...

Läs mer

HÖRBY KOMMUN Författningssamling

HÖRBY KOMMUN Författningssamling RENHÅLLNINGSTAXA gällande från 2013-02-01 GILTIGHETSOMRÅDE Taxan avser avgifter för hantering av hushållsavfall och därmed jämförligt avfall i kommunerna Eslöv, Höör och Hörby. Avgifter för denna hantering

Läs mer

Avtal 1. Parter Detta avtal är upprättat mellan Gislaveds kommun, nedan kallat Beställaren och NN (XXXXX-XXXX) nedan kallad Utföraren.

Avtal 1. Parter Detta avtal är upprättat mellan Gislaveds kommun, nedan kallat Beställaren och NN (XXXXX-XXXX) nedan kallad Utföraren. Avtal 1. Parter Detta avtal är upprättat mellan, nedan kallat Beställaren och NN (XXXXX-XXXX) nedan kallad Utföraren. 2. Avtalstid Avtalet gäller under perioden XXXX-XX-XX till XXXX-XX-XX med möjlighet

Läs mer

Avtal. Detta avtal är upprättat mellan Värnamo kommun, 212000-0555, nedan kallad Beställaren och NN (XXXXX-XXXX) nedan kallad Entreprenören.

Avtal. Detta avtal är upprättat mellan Värnamo kommun, 212000-0555, nedan kallad Beställaren och NN (XXXXX-XXXX) nedan kallad Entreprenören. Bilaga 8 1. Parter Avtal Detta avtal är upprättat mellan Värnamo kommun, 212000-0555, nedan kallad Beställaren och NN (XXXXX-XXXX) nedan kallad Entreprenören. 2. Avtalstid Avtalet gäller under perioden

Läs mer

AVFALLSTAXA 2015 i Rättviks kommun

AVFALLSTAXA 2015 i Rättviks kommun 1 AVFALLSTAXA 2015 i Rättviks kommun Antagen av Kommunfullmäktige i Rättviks kommun den 4 december 2014, 86, dnr 2014/486 36 2 AVFALLSTAXA 2015 För Rättviks kommuns avfallshantering att gälla fr o m 2015-01-01.

Läs mer

AVFALLSTAXA STENUNGSUNDS KOMMUN

AVFALLSTAXA STENUNGSUNDS KOMMUN AVFALLSTAXA STENUNGSUNDS KOMMUN Gäller från och med 1 januari 2014 Antagen av kommunfullmäktige 2013-10-21 Antagen av: KF 169 2013-10-21 KS 199 2013-09-30 SBU 148 2013-08-28 1. INLEDNING... 3 2. AVGIFTER...

Läs mer

Renhållningstaxa för Mora kommun 2008-01-21

Renhållningstaxa för Mora kommun 2008-01-21 Renhållningstaxa för Mora kommun 2008-01-21 Renhållningstaxa för Mora kommun A Grunden för renhållningstaxa Avfallshanteringen i kommunen regleras i miljöbalken SFS 1998:808, avfallsförordningen SFS 2001:1063

Läs mer

kommun RENHÅLLNINGSTAXA FÖR KOMMUNERNA ESLÖV, HÖÖR OCH HÖRBY Gällande från 2013-02-01

kommun RENHÅLLNINGSTAXA FÖR KOMMUNERNA ESLÖV, HÖÖR OCH HÖRBY Gällande från 2013-02-01 ESIÖVS KOMMUN Höörs kommun HÖRBY KOMMUN RENHÅLLNINGSTAXA FÖR KOMMUNERNA ESLÖV, HÖÖR OCH HÖRBY Gällande från 2013-02-01 GILTIGHETSOMRÅDE Taxan avser avgifter för hantering av hushållsavfall och därmed jämförligt

Läs mer

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR KONSULTUPPDRAG VID PTS

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR KONSULTUPPDRAG VID PTS ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR KONSULTUPPDRAG VID PTS Tillämplighet 1 Dessa villkor ska tillämpas om något annat inte avtalats mellan parterna. Definitioner 2 I villkoren förstås med Avtalet Konsultföretag

Läs mer

AVFALLSTAXA 2014 MALMÖ STAD OCH BURLÖVS KOMMUN

AVFALLSTAXA 2014 MALMÖ STAD OCH BURLÖVS KOMMUN AVFALLSTAXA 2014 MALMÖ STAD OCH BURLÖVS KOMMUN Antagen av kommunfullmäktige i Malmö stad 2013-12-17 Antagen av kommunfullmäktige i Burlövs kommun 2013-12-16 Gäller fr.o.m. 2014-01-01 Avfallstaxa 2014 1

Läs mer

Avfallstaxa 2015 för verksamheter i Varberg och Falkenberg

Avfallstaxa 2015 för verksamheter i Varberg och Falkenberg Avfallstaxa 2015 för verksamheter i Varberg och Falkenberg Antagen av kommunfullmäktige i Varberg 2014-11-25 och i Falkenberg 2014-12-16, att gälla från och med 2015-01-01 Kundtjänst Telefon 0757-27 40

Läs mer

Avtal distribution m.m. av trycksaker. Box 27215 102 53 Stockholm

Avtal distribution m.m. av trycksaker. Box 27215 102 53 Stockholm AVTALSUTKAST Dnr Adm 2008/70 Bilaga 1 Avtal distribution m.m. av trycksaker 1. Avtalsparter Statens kulturråd Box 27215 102 53 Stockholm Organisationsnummer 202100-1280 Distributören Organisationsnummer

Läs mer

AVTAL. 2. Definitioner Avtal detta avtalsdokument med tillhörande bilagor

AVTAL. 2. Definitioner Avtal detta avtalsdokument med tillhörande bilagor 1 (6) AVTAL Mellan Länsstyrelsen i Stockholms län, nedan kallad Beställaren (organisationsnummer 202100-2247) och xxxxxx, nedan kallad Leverantören (organisationsnummer xxxxxx-xxxx) har träffats följande

Läs mer

Antagen av kommunfullmäktige (KF) 2014-10-06, 67 att gälla fr o m 2015-01-01.

Antagen av kommunfullmäktige (KF) 2014-10-06, 67 att gälla fr o m 2015-01-01. 1 RENHÅLLNINGSTAXA FÖR NORBERGS KOMMUN Antagen av kommunfullmäktige (KF) 2014-10-06, 67 att gälla fr o m 2015-01-01. Till täckande av nödvändiga kostnader för att Norbergs kommun bortforslar och slutligt

Läs mer

RENHÅLLNINGSTAXA FÖR KOMMUNERNA ESLÖV, HÖÖR OCH HÖRBY. Gällande från 2014-01-01 GILTIGHETSOMRÅDE

RENHÅLLNINGSTAXA FÖR KOMMUNERNA ESLÖV, HÖÖR OCH HÖRBY. Gällande från 2014-01-01 GILTIGHETSOMRÅDE RENHÅLLNINGSTAXA FÖR KOMMUNERNA ESLÖV, HÖÖR OCH HÖRBY Gällande från 2014-01-01 GILTIGHETSOMRÅDE Taxan avser avgifter för hantering av hushållsavfall och därmed jämförligt avfall i kommunerna Eslöv, Höör

Läs mer

Kommersiella villkor m.m.

Kommersiella villkor m.m. Kommersiella villkor m.m. Priser (vid avrop) Tjänsterna är prissatta per timme med ett angivet takpris som inte får överskridas. Debitering ska baseras på faktiska förhållanden. Endast utförda arbetsuppgifter

Läs mer

Avtal. Bilaga 1. Förlaga till. avseende. Nyckelsystem till Kungl. biblioteket (KB) mellan. Kungl. biblioteket. och. Leverantören

Avtal. Bilaga 1. Förlaga till. avseende. Nyckelsystem till Kungl. biblioteket (KB) mellan. Kungl. biblioteket. och. Leverantören 1(6) Bilaga 1. Förlaga till Avtal avseende Nyckelsystem till Kungl. biblioteket (KB) mellan Kungl. biblioteket och Leverantören Kommentar: Avtalet utgör tillsammans med förfrågningsunderlaget och leverantörens

Läs mer

Avtal. Bilaga 1. Förlaga till. avseende. Gränssnittsingenjör till Kungl.biblioteket (KB) mellan. Kungl.biblioteket. och.

Avtal. Bilaga 1. Förlaga till. avseende. Gränssnittsingenjör till Kungl.biblioteket (KB) mellan. Kungl.biblioteket. och. 1(6) Bilaga 1. Förlaga till Avtal avseende Gränssnittsingenjör till Kungl.biblioteket (KB) mellan Kungl.biblioteket och Leverantören Kommentar: Avtalet utgör tillsammans med förfrågningsunderlaget och

Läs mer

Avfallstaxa Hällefors kommun 2015

Avfallstaxa Hällefors kommun 2015 Avfallstaxa Hällefors kommun 2015 Innehållsförteckning Allmänt... 3 Administrativa regler. 3 Grundavgift och Rörlig avgift.. 3 Val av abonnemang... 4 Renhållningsavgifter 4 Grundavgifter 4 Helårsabonnemang

Läs mer

Avtalsmall. Region Skåne. IT-utbildning

Avtalsmall. Region Skåne. IT-utbildning Avtalsmall MA/070028 mellan Region Skåne och NN om IT-utbildning Avtalet skall innehålla minst nedanstående punkter, vilka ej är förhandlingsbara. Samtliga överenskommelser med utgångspunkt från Förfrågningsunderlaget

Läs mer

Avfallstaxa i Borgholms kommun

Avfallstaxa i Borgholms kommun Avfallstaxa i Borgholms kommun Antagen av kommunfullmäktige 2014-11-24. Taxan träder i kraft 2015-01-01. Alla priser inkluderar mervärdesskatt. Betalningsansvar för renhållningstjänst åvilar fastighetsägare,

Läs mer

Renhållningsordning för Eskilstuna kommun. Antagen av kommunfullmäktige 2005-09-29

Renhållningsordning för Eskilstuna kommun. Antagen av kommunfullmäktige 2005-09-29 Renhållningsordning för Eskilstuna kommun Antagen av kommunfullmäktige 2005-09-29 Avdelning 1 Gemensamma bestämmelser Förslag till ny renhållningsordning 1 Giltighet Renhållningsordningen anger Eskilstunas

Läs mer

Ramavtal Växtservice SMHI - XXX

Ramavtal Växtservice SMHI - XXX Bilaga 2 Ramavtal Växtservice SMHI - XXX Innehållsförteckning 1 Parter... 1 2 Avtalets omfattning... 1 3 Avtalstid - Förlängning... 1 4 Avtalshandlingar... 1 5 Överlåtelse av avtalet... 1 6 Leverantörens

Läs mer

2004-12-01. Härmed inbjuds Ni att lämna anbud enligt nedan angivna förutsättningar.

2004-12-01. Härmed inbjuds Ni att lämna anbud enligt nedan angivna förutsättningar. 2004-12-01 Dnr 0411-0798-STAB-23 Anbudsinbjudan avseende Arbetsgivarverkets upphandling av konsultstöd för grafisk formgivning Arbetsgivarverket har för avsikt att i enlighet med 6 kap. lagen (1992:1528)

Läs mer

RAMAVTAL FÖR JURIDISKA TJÄNSTER

RAMAVTAL FÖR JURIDISKA TJÄNSTER Diarienummer 2015/136 RAMAVTAL FÖR JURIDISKA TJÄNSTER Detta ramavtal, ( Ramavtalet ), har träffats mellan Tredje AP-fonden, ( AP3 ) och [firma leverantör] ( Juristbyrån ). 1. Bakgrund 1.1 AP3 har genomfört

Läs mer

Sjukvårdsrådgivningen GRUNDAVTAL IT-TJÄNSTER

Sjukvårdsrådgivningen GRUNDAVTAL IT-TJÄNSTER Sjukvårdsrådgivningen GRUNDAVTAL IT-TJÄNSTER 2008-01-30 Version 1.0 2 (6) Mellan Sjukvårdsrådgivningen SVR AB, organisationsnummer 556559-4230 (nedan benämnd Sjukvårdsrådgivningen) och organisationsnummer

Läs mer

Avfallstaxa för Vaxholms stad

Avfallstaxa för Vaxholms stad Avfallstaxa för Vaxholms stad Antagen av Kommunfullmäktige 2014-12-15 Gäller fr.o.m. 2015-01-01 Utfärdad med stöd av 27 kap 4 Miljöbalken 1 Generella bestämmelser Erläggande av renhållningsavgift Avgiftsskyldighet

Läs mer

FCH FORWARDER CARGO HANDLING AB ( FCH ) G E N E R E L L A U P P D R A G S V I L L K O R

FCH FORWARDER CARGO HANDLING AB ( FCH ) G E N E R E L L A U P P D R A G S V I L L K O R FCH FORWARDER CARGO HANDLING AB ( FCH ) G E N E R E L L A U P P D R A G S V I L L K O R 1. Tillämplighet, omfattning m m 1.1 Dessa villkor gäller fr o m 2012-01-01. 1.2 Med Uppdragsgivare avses den som

Läs mer

Avfallsföreskrifter. för Järfälla kommun

Avfallsföreskrifter. för Järfälla kommun Avfallsföreskrifter för Järfälla kommun Antagna av kommunfullmäktige den 10 december 2007 att gälla från och med den 1 januari 2008 8 (12) Batterier 43 Kasserade batterier ska sorteras ut och hållas åtskilt

Läs mer

VILLKOR FÖR NUMMERPORTABILITET

VILLKOR FÖR NUMMERPORTABILITET Sidnr 1(6) VILLKOR FÖR NUMMERPORTABILITET 1. Allmänt Dessa villkor (Villkor-NP) gäller för tillhandahållande av administration för överlämnande/övertagande av telefonnummer som TeliaSonera AB förfogar

Läs mer

Försäljningsrätter till bussreklam i Sörmlands län. Kontraktsvillkor

Försäljningsrätter till bussreklam i Sörmlands län. Kontraktsvillkor Offertunderlagets bilaga 3 2014-04-17 Försäljningsrätter till bussreklam i Sörmlands län Kontraktsvillkor KONTRAKT rörande försäljningsrätter till bussreklam i Sörmlands län 1. Köpare Myndigheten Postadress

Läs mer

SAMTRAFIKAVTAL. TeliaSonera Mobile Networks AB:s Referenserbjudande. TeliaSonera Mobile Networks AB. Operatören AB. Sida 1/8

SAMTRAFIKAVTAL. TeliaSonera Mobile Networks AB:s Referenserbjudande. TeliaSonera Mobile Networks AB. Operatören AB. Sida 1/8 Sida 1/8 TeliaSonera Mobile Networks AB:s Referenserbjudande SAMTRAFIKAVTAL mellan TeliaSonera Mobile Networks AB och Operatören AB Sida 2/8 TeliaSonera Mobile Networks AB, org.nr 556025-7932, 123 86 Farsta,

Läs mer

Allmänna bestämmelser rörande konsulttjänster inom revisionsområdet

Allmänna bestämmelser rörande konsulttjänster inom revisionsområdet 1 (5) Allmänna bestämmelser rörande konsulttjänster inom revisionsområdet Ingress Dessa allmänna bestämmelser är avsedda att användas vid uppdrag inom området revision i kommuner, landsting och kommunala

Läs mer

Information om avfallshantering

Information om avfallshantering Information om avfallshantering För kommunerna Eslöv, Hörby och Höör har gemensamma föreskrifter om avfallshantering tagits fram i samarbete med Merab (Mellanskånes Renhållningsaktiebolag). Föreskrifterna

Läs mer

Avfallstaxa för hämtning av hushållsavfall 2015

Avfallstaxa för hämtning av hushållsavfall 2015 Avfallstaxa för hämtning av hushållsavfall 2015 Antagen av kommunfullmäktige i Falkenberg 2014-12-16 att gälla från och med 2015-01-01 FALKENBERG Kundtjänst Telefon 0757-27 40 00, e-post: vivab@vivab.info

Läs mer

Renhållningsordning För Sigtuna kommun. Föreskrifter. Utställningshandling

Renhållningsordning För Sigtuna kommun. Föreskrifter. Utställningshandling Renhållningsordning För Sigtuna kommun Föreskrifter Utställningshandling 2010-05-05 2(10) Föreskrifter om avfallshantering för Sigtuna kommun Inledande bestämmelser Tillämpliga föreskrifter 1 För kommunens

Läs mer

1. Ändringar och tillägg. 2. Detta avtal inklusive bilagor. 3. Förfrågningsunderlaget inkl. ev. kompletteringar. 4. Anbudsgivarens anbud.

1. Ändringar och tillägg. 2. Detta avtal inklusive bilagor. 3. Förfrågningsunderlaget inkl. ev. kompletteringar. 4. Anbudsgivarens anbud. Stadsledningskontoret Juridiska avdelningen 1(5) BILAGA 1 Avtalsmall 1. Avtalstid Beräknad avtalstid är 2013-01-07 till 2015-01-06, med möjlighet för Landskrona stad att förlänga avtalet i ytterligare

Läs mer

Upphandlingsdirektiv för upphandling av renhållningsentreprenad

Upphandlingsdirektiv för upphandling av renhållningsentreprenad 1(7) Tekniska nämnden Upphandlingsdirektiv för upphandling av renhållningsentreprenad Ärendet ska på tekniska nämndens uppdrag genomföra upphandling av insamlingstjänster för hushållsavfall och därmed

Läs mer

AVTALSMALL. 1 Parter Mellan Arbetsförmedlingen, 113 99 Stockholm nedan kallad Köparen, och

AVTALSMALL. 1 Parter Mellan Arbetsförmedlingen, 113 99 Stockholm nedan kallad Köparen, och 1 (5) AVTALSMALL 1 Parter Mellan Arbetsförmedlingen, 113 99 Stockholm nedan kallad Köparen, och Säljarens namn Adress Telefonnummer Organisationsnummer - nedan kallad Säljaren - sluts följande avtal angående

Läs mer

Avtal för produktion av prisutdelningsceremonin för Litteraturpriset till Astrid Lindgrens minne år 2005

Avtal för produktion av prisutdelningsceremonin för Litteraturpriset till Astrid Lindgrens minne år 2005 Stockholm, datum Dnr Avtal för produktion av prisutdelningsceremonin för Litteraturpriset till Astrid Lindgrens minne år 2005 Avtalsparter Statens kulturråd Box 7843 103 98 Stockholm Leverantören Postadress

Läs mer

Avtal För bedrivande av hemtjänst enligt Lagen om valfrihetssystem

Avtal För bedrivande av hemtjänst enligt Lagen om valfrihetssystem Avtal För bedrivande av hemtjänst enligt Lagen om valfrihetssystem 1 Parter Mellan nedanstående parter, kommunen och leverantören har följande avtal träffats. Kommunen: Stenungsunds kommun Strandvägen

Läs mer

Avtal. Region Skåne. Datacentralen i Södra Sverige AB (DC UTBILDNING) IT-utbildning

Avtal. Region Skåne. Datacentralen i Södra Sverige AB (DC UTBILDNING) IT-utbildning Avtal MA/070028 mellan Region Skåne och Datacentralen i Södra Sverige AB (DC UTBILDNING) om IT-utbildning AVTALSPARTER Leverantör: Datacentralen i Södra Sverige AB (DC UTBILDNING) Box 1023 251 10 HELSINGBORG

Läs mer

Adress Postnr Postort

Adress Postnr Postort Sidan 1 av 6 BESTÄLLNING / AVTAL Företagskund Företagsnamn Kontaktperson Adress Postnr Postort Organisationsnummer Tel Mobiltel E-post Tjänstebeskrivning (GEAB) tillhandahåller ett fiberpar för kunds bruk

Läs mer

Allmänna villkor för konsultuppdrag

Allmänna villkor för konsultuppdrag 14 FEBRUARI 2011 ALLMÄNNA VILLKOR Stockholm Strategic Advise AB 1(6) STRATVISE 11-0078 Allmänna villkor för konsultuppdrag Dessa bestämmelser gäller vid anlitande av konsulter vid kompetens- och resursuppdrag.

Läs mer

MALL FÖR AVTAL UTBILDNING AV SERVICE- ELLER SIGNALHUND

MALL FÖR AVTAL UTBILDNING AV SERVICE- ELLER SIGNALHUND 1(7) MALL FÖR AVTAL UTBILDNING AV SERVICE- ELLER SIGNALHUND Avtal mellan.och gällande utbildning av service- eller. Innehållsförteckning Sid nr 1. AVTALSPARTER OCH KONTAKTPERSONER 2 2. OMFATTNING 3 3.

Läs mer

ÖVERENSKOMMELSE OM FASTIGHETSREGLERING

ÖVERENSKOMMELSE OM FASTIGHETSREGLERING ÖVERENSKOMMELSE OM FASTIGHETSREGLERING har denna dag träffats mellan (1) Jernhusen Fastigheter AB, org. nr 556596-9598, Box 520, 101 30 Stockholm ( Överlåtaren ); och (2) Piteå Kommun, org. nr 212000-2759,

Läs mer

2. Uppgift om upphandlande enhet och beställare

2. Uppgift om upphandlande enhet och beställare ANBUDSFÖRFRÅGAN ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER 1. Recipientkontrollprogram för Lagans Vattenråd 1.1 Allmänt Lagans Vattenråd inbjuder er härmed att inkomma med anbud på avseende recipientkontrollundersökningar

Läs mer

Fullserviceavtal om snöskottning av tak

Fullserviceavtal om snöskottning av tak Fullserviceavtal om snöskottning av tak PARTER Beställare Leverantör JP SCHWEITZ AB Danderydsgatan 28 114 26 STOCKHOLM Organisationsnummer Kontaktperson 1 (hos Beställare) Kontaktperson 2 (hos Beställare)

Läs mer

Avfallstaxa 2014. Avfallstaxa 2013. för avfallshantering i Falu kommun. för avfallshantering i Falu kommun. gäller fr. o. m.

Avfallstaxa 2014. Avfallstaxa 2013. för avfallshantering i Falu kommun. för avfallshantering i Falu kommun. gäller fr. o. m. Avfallstaxa 2013 Avfallstaxa 2014 för avfallshantering i Falu kommun för avfallshantering i Falu kommun gäller fr. o. m. 2013-01-01 gäller fr. o. m. 2014-01-01 Avfallstaxa 2014 Lagstadgad mervärdeskatt

Läs mer

Helgbevakningsavtal om snöskottning av tak

Helgbevakningsavtal om snöskottning av tak Helgbevakningsavtal om snöskottning av tak PARTER Beställare Leverantör JP SCHWEITZ AB Danderydsgatan 28 114 26 STOCKHOLM Organisationsnummer Kontaktperson 1 (hos Beställare) Kontaktperson 2 (hos Beställare)

Läs mer

Renhållningsordning för Mullsjö kommun

Renhållningsordning för Mullsjö kommun Mullsjö kommun Renhållningsordning för Mullsjö kommun Föreskrifter för avfallshantering Till renhållningsordningen hör också: AVFALLSPLAN 2004-10-07 Föreskrifter för avfallshantering Inledande föreskrifter

Läs mer

Sammanfattning Tekniska nämnden (reservation M och FP) har i skrivelse hemställt om att kommunfullmäktige antar avfallstaxa för Malmö stad 2016.

Sammanfattning Tekniska nämnden (reservation M och FP) har i skrivelse hemställt om att kommunfullmäktige antar avfallstaxa för Malmö stad 2016. SIGNERAD 2015-11-11 Malmö stad Stadskontoret 1 (2) Datum 2015-11-11 Vår referens Claes-Inge Wennström Stadsjurist claesinge.wennstrom@malmo.se Tjänsteskrivelse Förslag till avfallstaxa för Malmö 2016 STK-2015-1289

Läs mer

ANSLUTNINGSAVTAL PRODUKTER

ANSLUTNINGSAVTAL PRODUKTER ANSLUTNINGSAVTAL PRODUKTER 1. Bakgrund Enligt förordningen (2005:209) om producentansvar för elektriska och elektroniska produkter och förord-ningen (2000:208) om producentansvar för glödlam-por och vissa

Läs mer

Avropsavtal om snöskottning av tak

Avropsavtal om snöskottning av tak Avropsavtal om snöskottning av tak PARTER Beställare Leverantör JP SCHWEITZ AB Danderydsgatan 28 114 26 STOCKHOLM Organisationsnummer Kontaktperson 1 (hos Beställare) Kontaktperson 2 (hos Beställare) Namn

Läs mer

AVTAL. Avseende tjänster för nykundsbearbetning och varumärkesbyggande

AVTAL. Avseende tjänster för nykundsbearbetning och varumärkesbyggande AVTAL Avseende tjänster för nykundsbearbetning och varumärkesbyggande Innehåll 1 Avtalets omfattning... 3 2 Avtalsperiod... 3 3 Avtalshandlingar... 3 4 Kontaktpersoner... 3 5 Engagerade säljare... 3 5.1

Läs mer

RENHÅLLNINGSTAXA 2015 FRITIDSHUS & KOLONISTUGOR

RENHÅLLNINGSTAXA 2015 FRITIDSHUS & KOLONISTUGOR RENHÅLLNINGSTAXA 2015 FRITIDSHUS & KOLONISTUGOR Detta ingår i taxan Tömning av kärl och hämtning av säck för hushållsavfall Inlämning av grovavfall, el-avfall och trädgårdsavfall samt farligt avfall (oljor,

Läs mer

Pris I anbudet ska för respektive rådgivningsmodul/kort rådgivning följande anges: Anbudets totala storlek för respektive anbudsområde.

Pris I anbudet ska för respektive rådgivningsmodul/kort rådgivning följande anges: Anbudets totala storlek för respektive anbudsområde. Bilaga 1. Kommersiella villkor Avtalet ska innehålla minst nedanstående villkor, vilka inte är förhandlingsbara. Villkoren utgör tillsammans med kraven i förfrågningsunderlaget underlag för det slutliga

Läs mer

Förfrågningsunderlag

Förfrågningsunderlag Förfrågningsunderlag Tjänstekoncession avseende insamling av slam, fett och humanurin från slutna behållare, tankar och fettavskiljare 1(9) Tjänstekoncession avseende insamling av slam, fett och humanurin

Läs mer

Ny kommunal avfallstaxa. för flerfamiljshus och verksamheter

Ny kommunal avfallstaxa. för flerfamiljshus och verksamheter Ny kommunal avfallstaxa för flerfamiljshus och verksamheter 1 Varsågod Ny avfallstaxa gäller från 1 april 2012. Här kommer information till dig som fastighetsägare om den nya avfallstaxan som gäller för

Läs mer

Bilaga. Särskilda villkor för Molntjänst. Programvaror och tjänster 2014. Systemutveckling

Bilaga. Särskilda villkor för Molntjänst. Programvaror och tjänster 2014. Systemutveckling Sid 1 (7) 2014-11-07 Dnr 96-36-2014 Bilaga Särskilda villkor för Molntjänst Programvaror och tjänster 2014 Systemutveckling Sid 2 (7) Innehållsförteckning 1 Tillämplighet 2 2 Särskilt om kontraktshandlingar

Läs mer

ANSLUTNINGSAVTAL BATTERIER

ANSLUTNINGSAVTAL BATTERIER ANSLUTNINGSAVTAL BATTERIER 1. Bakgrund Enligt en blivande förordning (fortsättningsvis Förordningen ) om producentansvar för batterier ska företag som i yrkesmässig verksamhet, i Sverige överlåtit batterier

Läs mer

Villkor KÖP- OCH LEVERANSVILLKOR 2013-04-01. Gäller: Giltig från:

Villkor KÖP- OCH LEVERANSVILLKOR 2013-04-01. Gäller: Giltig från: Villkor Gäller: KÖP- OCH LEVERANSVILLKOR Giltig från: 2013-04-01 Sida 1 av 5 1. Allmänt 1.1 Kroppslyftet i Stockholm är en registrerad bifirma till Carnebro Invest AB, 556853-7368, nedan kallad Kroppslyftet.

Läs mer

Allmänna föreskrifter

Allmänna föreskrifter Allmänna föreskrifter 2014-05-26 FÖRESKRIFTER FÖR AVFALLSHANTERING INOM NORRKÖPINGS KOMMUN KS 2014/0340 Föreskrifter för avfallshantering antagna av kommunfullmäktige 2014-05-26 / 128. Ersätter föreskrifter

Läs mer

Avfallstaxa för Håbo kommun Förslag till avfallstaxa 2008-04-09 Reviderad 2008-04-24 Antagen i KF 74 2008-06-16 Justerad med index och gäller fr om

Avfallstaxa för Håbo kommun Förslag till avfallstaxa 2008-04-09 Reviderad 2008-04-24 Antagen i KF 74 2008-06-16 Justerad med index och gäller fr om Avfallstaxa för Håbo kommun Förslag till avfallstaxa 2008-04-09 Reviderad 2008-04-24 Antagen i KF 74 2008-06-16 Justerad med index och gäller fr om 2009-01-01 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING...

Läs mer

Renhållningstaxa för Sigtuna kommun

Renhållningstaxa för Sigtuna kommun SIG300, v2.0, 2010-02-26 1 (14) Renhållning 08-591 261 97 Renhållningstaxa för Sigtuna kommun Populärversion STADSBYGGNADSKONTORET RENHÅLLNING 2 (14) Innehållsförteckning 1 Allmänna bestämmelser... 3 1.1

Läs mer

Försäkringsvillkor Garanterat Renoverat Kollektiv GR-13:1

Försäkringsvillkor Garanterat Renoverat Kollektiv GR-13:1 Försäkringsvillkor Garanterat Renoverat Kollektiv GR-13:1 1. Vem försäkringen gäller för Försäkringstagare är Villaägarnas Riksförbund, som tecknar försäkringen kalenderårsvis (Försäkringsår) med början

Läs mer

Körkort ID-kort Annat. Trappor. parkeringsplats nr mot en ersättning av kronor per. månad. garageplats nr mot en ersättning av kronor per.

Körkort ID-kort Annat. Trappor. parkeringsplats nr mot en ersättning av kronor per. månad. garageplats nr mot en ersättning av kronor per. Andrahandshyresavtal För uthyrning av bostadslägenhet i andra hand Avtalet upprättas i två exemplar, ett för vardera part. Blocket AB ansvarar inte för avtalets innehåll och all användning av avtalet sker

Läs mer

RENHÅLLNINGSORDNING FÖR EDA KOMMUN

RENHÅLLNINGSORDNING FÖR EDA KOMMUN RENHÅLLNINGSORDNING FÖR EDA KOMMUN 1 Tillämpnings- Enligt 9 i renhållningslagen (SFS 1979:596) skall det för varje kommun område finnas en renhållningsordning som skall innehålla kommunens föreskrifter

Läs mer

RAMAVTAL FÖR KONSULTTJÄNSTER INOM IT- VERKSAMHETEN

RAMAVTAL FÖR KONSULTTJÄNSTER INOM IT- VERKSAMHETEN sid 1 (7) RAMAVTAL FÖR KONSULTTJÄNSTER INOM IT- VERKSAMHETEN Detta med avtalsnummer 2012-244-., har träffats mellan Statens tjänstepensionsverk (nedan kallad SPV) och., organisationsnummer., (nedan kallad

Läs mer

RENHÅLLNINGSTAXA FÖR VILHELMINA KOMMUN

RENHÅLLNINGSTAXA FÖR VILHELMINA KOMMUN RENHÅLLNINGSTAXA FÖR VILHELMINA KOMMUN Antagen av kommunfullmäktige 2014-12-15 gällande f.o.m 2015-01-01 GILTIGHETSOMRÅDE Taxan avser de avgifter som enligt 27 kap.4-5 MiljöBalken kan utgå för hantering

Läs mer

Försäkringsvillkor Garanterat Renoverat Individuell GR-14:2

Försäkringsvillkor Garanterat Renoverat Individuell GR-14:2 Försäkringsvillkor Garanterat Renoverat Individuell GR-14:2 1. Vem försäkringen gäller för Försäkringen gäller för den beställare (försäkrade) som angivits i försäkringsbrevet. 2. Vad försäkringen gäller

Läs mer

SNÖSKOTTNING MARK. 1. Fastighetsinformation. Kunden är: Entreprenör Miramix AB. Beställare/Avtalspartner. Boktryckarvägen 36 B

SNÖSKOTTNING MARK. 1. Fastighetsinformation. Kunden är: Entreprenör Miramix AB. Beställare/Avtalspartner. Boktryckarvägen 36 B Entreprenör Miramix AB 129 33 Hägersten Org.nr: 556786-9960 Kontaktperson Tel: 08-515 178 78 Fax. 08-515 178 80 E-post: info@miramix.se Beställare/Avtalspartner Org.nr: E-post: Kontaktperson 1 Tel:. Kontaktperson

Läs mer

Anbudsbegäran gällande byte av fönster

Anbudsbegäran gällande byte av fönster Anbudsbegäran gällande byte av fönster De Gamlas Hem, nedan kallat DGh begär härmed in anbud på byte av 39 fönster. Anbudsbegäran gäller hela arbetet, d.v.s. såväl borttagande av befintliga fönster, montering

Läs mer

Ramavtal Förhyra av specialfordon (utkast)

Ramavtal Förhyra av specialfordon (utkast) Bilaga 3 Ramavtal Förhyra av specialfordon (utkast) Mellan SMHI och XXXXX Registrerings-/Diarienummer: XXXX Innehållsförteckning 1 Parter... 1 2 Avtalets omfattning... 1 3 Avtalstid - Förlängning... 1

Läs mer

KONTRAKT FÖRENINGSDRIFT

KONTRAKT FÖRENINGSDRIFT KONTRAKT FÖRENINGSDRIFT 1.Formalia 1.1 Parter Mellan kommun, nämnden nedan kallad kommunen och nedan kallad föreningen. 1.2 Avtalets huvudsakliga innehåll Kommunen upplåter härmed nyttjanderätten/hyresrätten

Läs mer

AVTAL FÖR PERSONLIG ASSISTANS

AVTAL FÖR PERSONLIG ASSISTANS AVTAL FÖR PERSONLIG ASSISTANS mellan Assistansanordnaren och Uppdragsgivaren Namn:.. Adress:.. Org.nr: Pers.nr:.. Telefon:.. Legal företrädare (ifylls i förekommande fall) Namn: Adress: nedan kallad anordnaren

Läs mer

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER UPPHANDLING AV

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER UPPHANDLING AV 1(7) ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER UPPHANDLING AV Sysselsättning till personer med psykiska funktionshinder 2(7) Innehållsförteckning Sid nr 1 ALLMÄN ORIENTERING 3 1.1 Bakgrund 3 1.2 Upphandlingsförfarande

Läs mer

FIRMA DAVID WIBERGH - Allmänna villkor

FIRMA DAVID WIBERGH - Allmänna villkor Detta är Firma David Wibergh:s allmänna försäljningsvillkor för konsulttjänster. Vid all kontakt med Firma David Wibergh så förutsätts kunden ha läst och godkänt dessa villkor. Dessa villkor gäller ovillkorligen

Läs mer

BILAGA 1 AVTALSUTKAST

BILAGA 1 AVTALSUTKAST Sid 1(7) BILAGA 1 AVTALSUTKAST Mellan Regionalt CancerCentrum, (nedan kallad RCC), med organisationsnummer 232100-0016, och XXXXX (nedan kallat Företaget), med organisationsnummer XXXXXX, har följande

Läs mer

Avtal avseende utförarande av omsorgs- och serviceinsatser för Ale kommun

Avtal avseende utförarande av omsorgs- och serviceinsatser för Ale kommun Bilaga 1 Avtal avseende utförarande av omsorgs- och serviceinsatser för Ale kommun 1. Parter Ale kommun, 212000-1439 (kommunen) (utföraren) 2. Avtalsperiod Avtalet börjar gälla den dag avtalet undertecknas.

Läs mer

Ansökan / Avtal om medlemskap i båtpool

Ansökan / Avtal om medlemskap i båtpool Ansökan / Avtal om medlemskap i båtpool OPERATÖR Namn: Org.nr: Telefon: E-post: Kontaktperson: ANVÄNDARE Namn: Org.nr / pers.nr: Telefon: E-post: Ytterligare användare på samma adress: BÅT m.m. Modellbeteckning,

Läs mer

FO nummer/org. nummer Adress E-post Telefon Vardera part förbinder sig att utan dröjsmål skriftligen meddela om förändrade kontaktuppgifter.

FO nummer/org. nummer Adress E-post Telefon Vardera part förbinder sig att utan dröjsmål skriftligen meddela om förändrade kontaktuppgifter. Bilaga 4 Avtalsutkast 1 AVTAL 1.1 Omfattning och ekonomiska villkor 1.1.1 Ombud för avtal Kontaktpersoner under avtalstiden är: För Åda Ab Namn Anette Korpi FO Nummer 2652001-2 Adress Elverksgatan 10 22

Läs mer

Avgifter för Renhållning från 2014-01-01

Avgifter för Renhållning från 2014-01-01 1 (10) Avgifter för Renhållning från 2014-01-01 Renhållningstaxan med avgifterna för renhållning fastställs av kommunfullmäktige i Nässjö och är ett omfattande regelverk för debitering av hämtning och

Läs mer

Avfallsföreskrifter för Karlskoga kommun

Avfallsföreskrifter för Karlskoga kommun Av f a l l s h a n t e r i n g 1 0 0 % k r e t s l o p p Avfallsföreskrifter för Karlskoga kommun Sammanfattning remissmaterial 1 juli 21 augusti 2009 www.karlskoga.se/kretslopp Utdrag ur förslag på nya

Läs mer

SVENSKA TIDNINGSUTGIVAREFÖRENINGEN

SVENSKA TIDNINGSUTGIVAREFÖRENINGEN Kollektivavtal mellan SVENSKA TIDNINGSUTGIVAREFÖRENINGEN och SVENSKA JOURNALISTFÖRBUNDET för frilansmedarbetare 1994 AVTAL FÖR FRILANSMEDARBETARE Enligt parternas gemensamma uppfattning är det angeläget

Läs mer

Vårdval tandvård Västernorrland. Bilaga 2 Ansökan. Allmän barn- och ungdomstandvård. Version 2013-01-15

Vårdval tandvård Västernorrland. Bilaga 2 Ansökan. Allmän barn- och ungdomstandvård. Version 2013-01-15 Vårdval tandvård Västernorrland Bilaga 2 Ansökan Allmän barn- och ungdomstandvård Version 2013-01-15 1 1. Uppgifter om sökande Detta dokument ska besvaras och undertecknas av sökande. Namn på sökande Organisationsnummer:

Läs mer

FÖRESKRIFTER FÖR AVFALLSHANTERING INOM NORRKÖPINGS KOMMUN

FÖRESKRIFTER FÖR AVFALLSHANTERING INOM NORRKÖPINGS KOMMUN FÖRESKRIFTER FÖR AVFALLSHANTERING INOM NORRKÖPINGS KOMMUN Antagna av kommunfullmäktige den 15 oktober 2012, 163 Dessa föreskrifter träder i kraft 2013-01-01. Föreskrifter antagna av kommunfullmäktige 2006-12-18

Läs mer

Renhållningstaxa Skara

Renhållningstaxa Skara 2015 Renhållningstaxa Skara Avfallshantering Östra Skaraborg Renhållningstaxa Skara 2015-03-01 Renhållningstaxa Skara 2015 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER... 4 2. PRINCIPER... 4 2.1 Återvinningscentraler

Läs mer

Renhållningstaxa 2013

Renhållningstaxa 2013 Renhållningstaxa 2013 Antagen av kommunfullmäktige 7 februari 2013, 32. Renhållningstaxa 1 1 Renhållningstaxa för Alingsås Renhållningstaxa beslutades av kommunfullmäktige27 februari 2013, 32 och gäller

Läs mer

TAXA. Nyköpings kommuns avfallstaxa. för hushållsavfall och därmed jämförligt avfall från annan verksamhet. Antagen av Kommunfullmäktige 2015-05-12

TAXA. Nyköpings kommuns avfallstaxa. för hushållsavfall och därmed jämförligt avfall från annan verksamhet. Antagen av Kommunfullmäktige 2015-05-12 TAXA Nyköpings kommuns avfallstaxa för hushållsavfall och därmed jämförligt avfall från annan verksamhet Antagen av Kommunfullmäktige 2015-05-12 2/26 1. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER... 3 1.1. Allmänt... 3 1.2.

Läs mer

Stenungsunds kommun. Förfrågningsunderlag. Valfrihetssystem (LOV) inom hemtjänst, serviceinsatser

Stenungsunds kommun. Förfrågningsunderlag. Valfrihetssystem (LOV) inom hemtjänst, serviceinsatser Stenungsunds kommun Förfrågningsunderlag Valfrihetssystem (LOV) inom hemtjänst, serviceinsatser INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INLEDNING 3 1.1. Allmänt om kommunen 3 1.2. Allmänt om LOV 3 2. OMFATTNING 3 2.1.

Läs mer

Avtalsvillkor massage, bilaga 2

Avtalsvillkor massage, bilaga 2 Datum: 2011-11-28 1 (5) Avtalsvillkor massage, bilaga 2 Skolinspektionen. Box 23069. 104 35 Stockholm. Telefon växel: 08-586 080 00, www.skolinspektionen.se 2 (5) Beställare: Leverantör (fylls i av leverantör):

Läs mer

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 2015 07-31 UPPHANDLING AV LEDNINGSVISNING FÖR UNNARYD FIBER EK. FÖRENINGS FIBERNÄT Unnaryd fiber, Ekonomisk förening Datum 2015-07-31 Syftet med detta dokument är att ge leverantörer

Läs mer

Generella miljökrav underentreprenörer. 1. Syfte. 2. Omfattning. 3. Arbetsgång. Förändringar från senaste version

Generella miljökrav underentreprenörer. 1. Syfte. 2. Omfattning. 3. Arbetsgång. Förändringar från senaste version Strategiskt Dokumentnummer 2967 Version 4.0 Fastställt: 2014-06-18 Fastställd av: Nyström-Hedvall Kerstin, SHC Granskad av: Josefsson Anna, RNC Handläggare: Blom Patrik, SHC Förändringar från senaste version

Läs mer

Allmänna Villkor för Tjänsten

Allmänna Villkor för Tjänsten Allmänna Villkor för Tjänsten 2014-12-23 1. OMFATTNING OCH DEFINITIONER 1.1. Dessa Allmänna Villkor för Kund gäller när Joblife AB (nedan kallad Joblife ) ger privatpersoner ( Användare ) tillgång till

Läs mer

AVTAL Automatiska brandlarm

AVTAL Automatiska brandlarm Dnr: AVTAL Automatiska brandlarm Syftet med avtalet är att parterna i samverkan ska minska de onödiga larmen samt säkerställa anläggningens funktion. Genom avtalet regleras också det ansvar och krav som

Läs mer

Beställarens kontaktperson är: Niklas Pelin, vaktmästare Telefon: +358 (0) 18 329714 Mobil: +358 (0) 407324859 E-post: niklas.pelin@sahd.

Beställarens kontaktperson är: Niklas Pelin, vaktmästare Telefon: +358 (0) 18 329714 Mobil: +358 (0) 407324859 E-post: niklas.pelin@sahd. Bilaga 5 AVTAL FÖR STÄDNING AV VIKINGAÅSENS SKOLA 1. PARTER 1.1 Jomala kommun (FO-nummer: 0205023-9) PB 2, AX-22 151 Jomala (nedan Beställaren ) och 1.2 [Namn företag (FO-nummer eller motsvarande från

Läs mer

Allmänna villkor för Sebbex Ab Oy:s tjänster

Allmänna villkor för Sebbex Ab Oy:s tjänster Allmänna villkor för :s tjänster 1. Allmänt Dessa allmänna villkor reglerar de tjänster som finns beskrivna i avtalet och som tillhandahålls av (FO-nummer: 2348973-4). För det fall att det i avtalet eller

Läs mer

Molntjänster från gazoo HB

Molntjänster från gazoo HB Molntjänster från gazoo HB Extern Lagring Avtalsvillkor för molntjänsten Extern Lagring. 1. Allmänt 1.1 1.1 Dessa villkor reglerar förhållandet mellan Abonnent och gazoo HB, org. nr 969718-5438 (nedan

Läs mer