Värnamo kommun FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG KONTRAKTSHANDLINGAR RENHÅLLNING AVSEENDE FÖR 2011:021

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Värnamo kommun FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG KONTRAKTSHANDLINGAR RENHÅLLNING AVSEENDE FÖR 2011:021"

Transkript

1 Detta är en del av förfrågningsunderlaget avseende Renhållning. Hela underlaget består av följande delar: Anbudsförutsättningar Kontraktshandlingar FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG AVSEENDE RENHÅLLNING FÖR Värnamo kommun

2 Förfrågningsunderlag KONTRAKT 1 1. KRAVSPECIFIKATION ALLMÄMMA BESTÄMMELSER Definitioner Organisation Mängdövertagande Vägars farbarhet Kvalitetsarbete Kvalitetsbestämmelser Miljöarbete Miljöbestämmelser Övriga åtaganden Entreprenörens platsledning Personal och fordon Ändringar under avtalstiden Förtida uppsägning av avtalet Hyra av fordon vid förtida uppsägning Allmänhetens insyn parts revision av avtal Uppsägningstid Avtalstid Överlåtelse av avtalet Tvist Giltighet Tillstånd Äganderätt till avfall ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER IT-stöd i entreprenaden Information Kundtjänst samt entreprenörens tillgänglighet Nycklar Samordnings- och utvärderingsmöten Särskilda hämtningsrutiner Krisplanering Entreprenörens tillhandahållande av uppgifter Bygglov och planer HUSHÅLLSAVFALL I AVFALLSBEHÅLLARE Område/avfallslämnare 25

3 Avfallsslag och abonnemangstyper Hämtningsställen villafastigheter Hämtningsställen flerbostadshus och avlämnare med många behållare Gångväg Hämtningsintervall Hämtningstider Behållare Engångsbehållare och påsar Extra hämtning Åtgärder på hämtningsstället Avvikelser och fel Lossning av avfall Fordon Reservfordon Kredit vid ej utförda uppdrag TRÄDGÅRDSAVFALL I KÄRL Område/Avfallslämnare Avfallsslag Hämtningsställe Hämtningsintervall Hämtningstider Behållare Åtgärder på hämtningsstället Avvikelser och fel Lossningsplats Fordon Kredit vid ej utförda uppdrag LATRINHÄMTNING Område/avfallslämnare Hämtningsställe Hämtningsintervall Hämtningstider Behållare Åtgärder vid hämtning Avvikelser och fel Lossningsplats Fordon Ej utfört uppdrag GROVAVFALL Uppdrag Avfallsslag Hämtningsställe Hämtningsintervall Hämtningstider 40

4 Åtgärder på hämtningsstället Avvikelse- och felhantering Mottagningsplats Fordon Kredit vid ej utförda uppdrag Särskild insamling av julgranar UTSÄTTNING OCH HEMTAGNING AV KÄRL Område Anskaffning och lagerhållning Utsättningar och hemtagningar Åtgärder på hämtningsstället Fordon Kredit vid ej utförda uppdrag DEKLARERADE SÄRSKILDA VILLKOR Fordonens miljöpåverkan Startplan och överföring av traktdata Driftsgaranti Dimensionering KOMMERSIELLA VILLKOR Allmänna kommersiella villkor Behandlingsavgifter Fakturering, uppbörd och indrivning Rätt till ersättning Prisreglering Ersättningar 49 Bilagor till kontraktshandlingar A. Specifikation av fordon som entreprenören avser att äga B. Specifikation av fordon som entreprenören avser att leasa C. Information om Svefaktura D. Förlaga avvikelserapport (felmeddelande)

5 Sid 1 KONTRAKT Beställare: VÄRNAMO KOMMUN Entreprenör:... Entreprenören åtar sig att utföra uppdrag avseende RENHÅLLNING FÖR VÄRNAMO KOM- MUN enligt följande Kravspecifikation, Deklarerade särskilda villkor och Kommersiella villkor 1. Beställarens ombud:... Kontraktet är upprättat i två (2) exemplar varav parterna tagit varsitt. För... För... Ort... Ort... Datum... Datum Namnförtydligande Namnförtydligande Delegation för underskrift av icke firmatecktare för entreprenören bifogas (markera med kryss) som bilaga... 1) För att kontraktet ska bli bindande för anbudsgivaren måste det också tecknas av beställarna innan anbudets giltighetstid har löpt ut.

6 1. KRAVSPECIFIKATION Sid 2 Entreprenören ska utföra de uppgifter som beskrivs i kravspecifikationen såvida det inte klart framgår i det enskilda fallet att någon annan ska utföra uppgiften. Vad som nedan och i de följande avsnitten beskrivs som entreprenörens åtagande ska utföras av denne utan rätt till ytterligare eller särskild ersättning om inte annat klart framgår. 1.1 ALLMÄMMA BESTÄMMELSER Definitioner Beställare är Värnamo kommun. Med kommunen avses Värnamo kommun. Entreprenör är den som för beställarens räkning utför tjänsterna. Kund eller avfallslämnare är den som lämnar avfall som enligt avtalet ska hämtas av entreprenören. Abonnent är en kund som året runt eller under säsong regelbundet får hämtning av avfall utförd av entreprenören. Behandlingsanläggning är anläggning där hushållsavfall från kommunen genomgår slutligt omhändertagande. Trakt det område som betjänas av sophämtning av en fordonsbesättning och den turordning som detta sker på. Turordningen baseras på att hämtningen från varje fastighet sker med det intervall som den valda taxan för fastigheten anger. Intervallängden säkras genom att varje hämtning låses till viss veckodag. Villafastighet. Villafastighet är gemensam beteckning för en- och tvåbostadshus. Övriga bostadshus är flerbostadshus - hus med fler än två bostäder Brukade förkortningar ab abonnent ATR automatisk tömningsregistrering ÅVC återvinningscentral ÅVS återvinningsstation

7 Sid 3 HS hämtningsställe beh behållare K kärl, vanligen följt av volymangivelse i liter K D kärl med invändig delning i två fack C container KV ventilerat kärl för matavfall KV +S KV följt av volymangivelse, ventilerat kärl för matavfall med insatssäck i papper K +P K följt av volymangivelse, kärl med insatssäck i plast S papperssäck, vanligen följt av volymangivelse i l. P plastsäck, vanligen följt av volymangivelse i liter EBS säck medtages, ingen lämnas (ab håller med säck) BS byte av säck i ställ LS losstagen säck SH säck i hög 1S enbladig papperssäck 2S tvåbladig papperssäck kp säck för komprimerat avfall UJS byte av säck i underjordsbehållare UJC underjordsbehållare med container eller underjordsbehållare där säcken sätts tillbaka efter tömning BKL baklastande hämtningsfordon med komprimator FLD frontlastande hämtningsfordon med komprimator LVX lastväxlare komp komposterbart avfall rest restavfall brb brännbart avfall Organisation Kommunens huvudmannaskap för att ombesörja insamling, bortforsling och behandling av hushållsavfall som uppkommer inom kommunen, handhas av följande nämnd med tillhörande ansvarig förvaltning. Tekniska nämnden och tekniska förvaltningen Mängdövertagande Entreprenören ska utföra all hämtning av hushållsavfall med därtill hörande tjänster som kommunen enligt för varje tillfälle gällande lag, är skyldig att ombesörja med de tillägg och inskränkningar som framgår av kontraktet.

8 Sid 4 I avsnittet Kommersiella villkor anges hur ersättningen påverkas av framtida mängdavvikelser som är större än 10% Vägars farbarhet Uppdrag ska utföras vid eller på fastighet som kan nås med farbar väg. Kan fastigheten ej nås med farbar väg, är avfallslämnaren skyldig att själv forsla ut sopbehållaren till anvisad plats vid farbar väg. Entreprenören ska härvid ta kontakt med avfallslämnaren och bistå med förslag på sådan placering. Grunden är att alla hämtningsställen som kunnat nås med hämtningsfordon i tidigare entreprenad också ska kunna nås av entreprenören. Entreprenören ska ej anskaffa fordon som försvårar detta. Kan inte entreprenören ta sig fram till förvaringsplatsen eller förvaringsutrymmet för det avfall som ska hämtas eller om han hindras av snö eller halka, ska förhållandet rapporteras till väghållaren utan dröjsmål samt till beställaren. Vid val av fordon ska beaktas att det för arbetets fullgörande inte begagnas tyngre eller större fordon än som svarar mot det befintliga vägnätets bärighet och framkomlighet. Bestämning om en väg är framkomlig får ej utgå från att fordonet ska kunna framföras med viss minsta hastighet. Invändningar om framkomlighet får alltså inte grundas på att fordonet inte kan hålla viss hastighet. Vid förhindrad framkomlighet som är bestående för mer än två veckor tas kontakt med avfallslämnaren för anordnande av alternativ insamlingsplats vid närmaste farbara väg eller annan plats som abonnent och entreprenör kan komma överens om, alternativt gemensam behållare med annan abonnent e d. Ändrade hämtningsförhållanden ska anmälas till beställaren. Farbarhet fram till fastighet innebär att väg med hänsyn till rådande väderlek har bärighet för axeltryck på 8,0 ton förutsatt att sådana vägar ej behöver nyttjas för mer än 10% av det totala antalet hämtningar och att vägar i övrigt är i sådant skick att de håller för hämtningsfordon med en totalvikt om 18 ton. Vägar som uppfyller dessa krav och i övrigt med hänsyn till rådande väderlek hålls i framkomligt skick, ska anses vara farbar för entreprenören. Vägar med lägre standard ska också anses farbara om fordonet har mindre mått eller

9 lägre vikt samt axeltryck än normalt förekommande 2-axliga sophämtningsfordon Kvalitetsarbete Entreprenören ska aktivt och metodiskt bedriva kvalitetsarbete syftande till utförande med jämn och ständigt förbättrad kvalitet med början på minst avtalad nivå. För detta krävs fastställd kvalitetspolicy, målstyrning och interna rutiner som nått ut inom den egna organisationen. ANBUDSFORMULÄR Sid 5 Obligatoriska krav Deklaration rörande kraven i kontraktshandlingarna i vänstra spalten för avsnitten Vi lovar Kan ej uppfyllas Kvalitetsbestämmelser Service Personalen ska bemöta invånare och avfallslämnare korrekt, sakligt och hövligt. Hämtningspersonal ska inte föra tvister med invånare och avfallslämnare utan istället hänföra dessa till platsledning eller beställare. Avfallshämtare ska vara enhetligt klädda i rena och snygga kläder som tydligt visar att de är anställda av entreprenören. Finns gångbanor ska de användas. Hämtningspersonal får inte ta genvägar över gräsmattor och planteringar. Abonnenter ska kunna påräkna att hämtningen utföres på bestämd hämtningsdag vid ungefär samma tidpunkt varje gång. Hämtning och lossning ska utföras inom föreskrivna tider. Entreprenören ska vara en god ambassadör för beställaren och i kontakterna med allmänheten hjälpa och stödja beställarens ambitioner på avfallsområdet. På hämtningsfordonen ska tydligt framgå att de kör i kommunen på beställarens uppdrag. Utrymme om 100x100 cm ska finnas till beställarens förfogande på var sida av fordonet för särskilda budskap i samband med kampanjer eller dylikt. Som standard ska gälla att av entreprenören i kommunen brukade fordon och containers ska vara rena, snygga och täta, vara fria från rost och lackskador, hållas i ett vårdat och städat skick samt erbjuda de anställda en god arbetsmiljö och skydd mot arbetsskador.

10 ANBUDSFORMULÄR Sid 6 Vi lovar Kan ej uppfyllas Skador som entreprenören orsakar på tredje mans egendom ska regleras snabbt och utan onödigt dröjsmål. Personal som kommer i kontakt med allmänheten, avfallsavlämnare eller anläggningsinnehavare, ska kommunicera med dessa grupper på svenska Trafiksäkerhet Trafiksäkerhetspolicy ska finnas och följas upp minst en gång per år. Hämtningsfordon ska framföras med hänsyn till medtrafikanter och boende. Framförandet får inte uppfattas som vårdslöst. Entreprenören ska säkerställa att transporter utförs inom gällande hastighetsgränser samt att hastigheten ska anpassas till rådande förhållanden. För kontroll av hastighet efter eventuella klagomål, ska hämtningsfordon vara utrustade med kalibrerade färdskrivare som dokumenterar hastigheten vid olika tidpunkter. Färdskrivarblad eller motsvarande dokumentation för viss dag, överlämnas på begäran till beställaren. Riktlinjer ska finnas och rutiner tillämpas som säkerställer att däck har minst lagstadgat mönsterdjup, rätt lufttryck och inte är skadade Var sjätte månad ska godkända bromskontroller genomföras hos ASB eller ackrediterad verkstad Det ska finnas rutiner som säkerställer daglig tillsyn på hämtningsfordon varje morgon innan fordonen lämnar depå, alternativt när fordonen kommer in på depå efter arbetsdagens slut. Tillsynen ska omfatta trafiksäkerhetsfunktioner. Alkohol- och drogpolicy inklusive åtgärdsprogram och rehabiliteringsplan ska finnas. Till entreprenörens samtliga fordon som används året runt, ska höra ett tekniskt stödsystem, alkolås, som försvårar förekomsten av alkohol vid företagets transporter. Stödsystemet ska kunna lagra data, som ska avläsas konti-

11 nuerligt och arkiveras i minst ett år. ANBUDSFORMULÄR Sid 7 Vi lovar Kan ej uppfyllas Arbetsmiljö Entreprenören ska tillämpa en anställningsform som stödjer ett lungt och sansat tempo, men även hövligt beteende, hos avfallshämtare. Arbetstiden ska utnyttjas fullt ut och personalen ska alltså befinna sig på arbetsplatsen: depån eller hämtningsområdet, till den ordinarie arbetstidens slut Miljöarbete Entreprenören ska bedriva miljöarbete syftande till att minska verksamhetens påverkan på miljön. Miljöarbetet ska vara systematiskt, målinriktat och utgå från vetskap om hur nuvarande miljöpåverkan ser ut. Speciellt ska två principer gälla för detta: Bästa tillgängliga teknik (BAT) ska vara vägledande i miljöarbetet. Produktvalsprincipen enligt 2 kap. 4 Miljöbalken innebär i entreprenaden att entreprenören är skyldig att regelbundet följa upp och ta ställning till om kemiska produkter och varor som innehåller eller har behandlats med en kemisk produkt som används i verksamheten, kan ersättas med andra som kan antas vara mindre farliga för människors hälsa eller för miljön. Prövningen ska dokumenteras och på begäran kunna visas upp Miljöbestämmelser Yttre miljö Inlastnings-/inmatningsficka ska hålla tätt för läckage. Fordonet får inte läcka olja eller annan vätska och ska vara försett med spillränna med avtappningskran. Hämtat avfall ska vara inmatat eller väl förankrat och får inte falla av under transport. Kravet på täthet gäller också containers.

12 ANBUDSFORMULÄR Sid 8 Vi lovar Kan ej uppfyllas Gränsvärden för motorer till tunga fordon Nedanstående gränsvärden gäller för motorer till tunga fordon som tas i bruk från de datum som anges. Alla nya fordon som säljs, registreras eller tagits i bruk från detta datum måste uppfylla de nya gränsvärdena. Stopp för typgodkännande av nya motortyper enligt äldre krav inträder ett år tidigare. Kraven för EEV-fordon är i förhållande till lagstiftning frivilliga. EEV (Enhanced Environmentally Friendly Vehicle) är miljövänligare fordon enligt definition i direktiv 88/77/EEG genom ändringsdirektiv 99/96/EG. Tabell: Kravnivåer för dieselmotorer och gasmotorer samt EEV-fordon vid ETC-prov Nästa krav nivå (steg 6) beräknas träda ikraft och bl a innebära att gränsvärdet för NOx sänks till 0,46 och för partiklar till 0,01. a) Kolväten, exklusive metan b) Endast för metangasmotorer (naturgas/biogas) c) Endast för dieselmotorer d) Gäller för motorer med slagvolym på mindre än 0,75 dm3 per cylinder och ett varvtal på mer än min 1 vid nominell effekt ( små högvarviga dieselmotorer ) Källor: Transportstyrelsen (transportstyrelsen.se), Volvo Lastvagnar (ang. krav nivå steg 6, pnt. volvo.com/e/getpdf.aspx?id=8310 Hämtas fler avfallsfraktioner får det inte finnas avfall kvar i skåpet efter lossning som kan förorena andra fraktioner som matas in under efterkommande hämtning Trakter ska planeras så att körsträckor och antalet stopp och starter kan hållas nere. Tunga fordon ska uppfylla kravnivån för EEV-fordon ovan och kan under denna förutsättning drivas med såväl diesel, biodrivmedel som natur- eller biogas. Tomgångskörning utan direkt samband med hämtningsarbete får ej förekomma under längre tid än 1 minut.

13 För undvikande av stora avgasutsläpp ska fordon under vintertid vara uppställda i garage som håller minst +5 C inomhustemperatur eller vara försedda med och använda motorvärmare. ANBUDSFORMULÄR Sid 9 Vi lovar Kan ej uppfyllas Motor- och transmissionsoljor, t ex hydrauloljor, ska vara helt vegetabiliska i första hand. I andra hand baserade på helsyntetisk olja enligt standard SS Undantag medges mot intyg från maskintillverkare eller generalagent om att detta villkor inte kan uppfyllas för aktuell lastbil/maskin samt skälen härför. Däckens slitbana får inte innehålla cancerframkallande eller miljöfarlig olja typ High Aromatic extracts, s k HAoljor, och Polyaromatiska kolväten, s k PAH. Produkter som används vid underhåll av fordonen ska vara miljömärkta eller uppfylla krav för att kunna erhålla miljömärkning.om underleverantör utför rengöring, tvätt eller service av fordon gäller kravet även dessa. Med miljömärkning avses i detta fall etablerade miljömärkningar som exempelvis den nordiska miljömärkningen Svanen, den europeiska EU-blomman eller SNFs Bra Miljöval. Personalen ska vara kunniga om trafikbestämmelser samt miljö- och avfallsfrågor. Fast anställd personal ska genomgå fortlöpande vidareutbildning om avfallsrelaterade miljöfrågor samt om rutiner, avtals-, hanterings- och sorteringsfrågor som är aktuella i hämtningsområdet. Kunder som ställer frågor om detta ska kunna påräkna korrekta och rediga svar. Visstids- och nyanställd personal ska genomgå introduktionsutbildning enligt ovan. Entreprenörens tillsvidareanställda förare och avfallshämtare ska ha genomgått utbildning i ekonomisk och miljöanpassad körning före utgången av det första avtalsåret. Utbildningen ska ha som mål att uppnå lägre bränsleförbrukning. Efter genomförd utbildning ska entreprenören redovisa för beställaren och för de förare som genomgått utbildningen vilken bränsleminskning som uppnåtts. Redovisningen till förare ska därefter göras återkommande och regelbundet. Utbildningen ska upprepas under det 4.e avtalsåret för samtliga tillsvidareanställda förare och avfallshämtare.

14 Samtliga fordon ska vara utrustade med ett tekniskt stödsystem som dels visar hur körsättet påverkar fordonets bränsleförbrukning och dels redovisar faktisk bränsleförbrukning för vald tidsutsträckning. Kraven gäller även reservfordon och tillfälligt brukade fordon. Sid 10 ANBUDSFORMULÄR Vi lovar Kan ej uppfyllas Övriga åtaganden Entreprenören ska följa fastställd renhållningsordning och andra bestämmelser som myndigheter utfärdat för entreprenörens verksamhet samt hålla av beställaren godkänd ansvarsförsäkring för skador som vållas av entreprenören eller hans personal. Detta ska också gälla anlitad underentreprenör Entreprenörens platsledning Den som entreprenören tillsätter som uppstartsansvarig ska ha erfarenhet och dokumenterade meriter innefattande tidigare uppstart av verksamhet som till sin art och omfattning är jämförbar med kommunal renhållningsentreprenad. Entreprenörens platsledare ska vara stationerad på ett avstånd som möjliggör uppsyn över verksamheten. Denne ska vara kommunikativ och konstruktiv till sin läggning. Platsledaren ska ha erfarenhet och dokumenterade meriter innefattande tidigare framgångsrikt samarbete med beställare från arbetsledande befattning i verksamhet som till sin art och omfattning är jämförbar med kommunal renhållningsentreprenad. Skulle platsledaren sluta under avtalstiden ska beställaren ges möjlighet att träffa tilltänkt ny platsledare och ställa frågor innan denne utses. Entreprenören ska beakta synpunkter som beställaren eventuellt har framfört när beslut om tillsättande av platsledare ska fattas. Beställarens hörande i rekryterings- och/eller tillsättningsprocessen ska inte förstås så att den som entreprenören sluligen tillsätter godkänns eller accepterats för sin framtida förmåga eller skicklighet att utföra sitt arbete.

15 Sid Personal och fordon I den mån icke annat avtalats ska alla entreprenörens åtaganden i denna entreprenad utföras av personal, som är anställd hos honom och med hjälp av fordon och annan utrustning, som ägs eller förhyrs av entreprenören. Entreprenören får anlita underentreprenör efter beställarens skriftliga godkännande. En förutsättning för godkännande är att entreprenören skriftligen avtalar med tilltänkt underentreprenör om detta. Detta avtal ska utan anmodan uppvisas för beställaren. Såvida inte annat överenskommits ska personal som kommer i kontakt med allmänheten, kunder eller anläggningsinnehavare, kommunicera på svenska med dessa grupper Ändringar under avtalstiden Entreprenören är skyldig att godta förändringar av hämtningsomfattningen. Tillkommande arbeten ska härvid vara av samma slag som det som redan omfattas av entreprenaden. Entreprenören är i övrigt skyldig att med nedan angiven begränsning av avtalstiden underkasta sig sådan ändring av åliggandena enligt avtalet som följer av lagstiftning eller av vad vederbörande kommunala organ beslutar därom. Vid ändring, som beror av kommunalt beslut och som inte kan hänföras till sådan förändring som åsyftas i första stycket, inträder nämnda skyldighet för entreprenören 6 månader efter han delgivits beslutet, såvida ej parterna enas om annan tidsfrist. Sker härvid ändring som ej kan godtas av entreprenören, eller överenskommelse ej kan träffas, kan endera parten säga upp avtalet. Anser endera parten att förändring till följd av kommunalt beslut bör föranleda jämkning av avtalets bestämmelser om ersättning eller i annat hänseende, ska yrkande därom framställas utan oskäligt dröjsmål. Överenskommelse i sådant hänseende ska träffas skriftligen. Sker ändring av plats för lossning inom avtalsperioden på sätt som ej regleras i avtalet, äger parterna så snart detta förhållande är känt, utan uppsägning upptaga förhandling beträffande ersättning.

16 Sid 12 Utöver vad som ovan angivits om ändringar, äger beställaren rätt att uppta förhandlingar rörande entreprenaden eller dess förutsättningar. Framställan om sådan förhandling ska göras skriftligt senast under åberopande av detta avtalsrum. Överenskommelse till följd av sådana förhandlingar ska vara skriftlig och gälla från och tills dess avtalet upphör eller annan tidsperiod som parterna enas om. Kan överenskommelse ej träffas äger beställaren rätt att senast säga upp avtalet. Under iakttagande om vad som i det följande sägs om uppsägningstid upphör avtalet i sådant fall att gälla tidigast För att uppsägning av avtalet i enlighet med detta stycke ska kunna ske får inte tidsfristerna för framställan om förhandling eller uppsägning av avtalet överskridas Förtida uppsägning av avtalet Part får häva avtalet om motparten i väsentligt hänseende icke utför sina åligganden och rättelse ej sker utan dröjsmål efter skriftlig erinran. Beställaren äger därutöver rätt att häva avtalet 1. då entreprenören försätts i konkurs, likvidation eller eljest är på sådant obestånd, att han inte kan förväntas fullgöra sina åligganden eller 2. då entreprenören underlåter att fullgöra vad som i föregående sägs om ansvarsförsäkring. Beställaren kan i stället för att häva avtalet välja att teckna försäkring på entreprenörens bekostnad eller 3. då entreprenören försummar att fullgöra sina åligganden om inbetalning av mervärdesskatt, innehållen A-skatt och arbetsgivaravgifter och försummelsen ej är att betrakta som ringa. Motsvarande förhållande anses råda om entreprenörens F-skattesedel dras in. Avtalsoption 1: Hyra av fordon vid förtida uppsägning 1. Parterna är överens om att de tjänster som omfattas av detta avtal är av samhällsviktig karaktär samt att det därför är av synnerlig vikt för beställaren att dessa tjänster kan utföras utan avbrott, exempelvis i

17 händelse av avtalet sägs upp i förtid av endera parten. Mot denna bakgrund lämnar entreprenören till beställaren en option att hyra fordon i enlighet med vad som anges nedan. Sid Entreprenören lämnar härmed en oåterkallelig option till beställaren att hyra de fordon som entreprenören vid var tid äger respektive underleasa de fordon som entreprenören vid var tid leasar och som är verksamma i entreprenaden till mer än 50%. De fordon som från tid till annan omfattas av optionen benämns hädanefter som Fordonen. 3. Det åligger entreprenören att från tid till annan tillse att denne innehar erforderliga rättigheter från leasegivaren att, på de villkor som anges i detta avtal, underleasa sådana Fordon som entreprenören leasar. Entreprenören skall på beställarens begäran omgående tillställa beställaren kopior av dokumentation som styrker att entreprenören innehar sådana rättigheter. 4. Beställaren äger rätt att avropa optionen när som helst under detta avtals löptid. Denna rätt är dock villkorad av att antingen endera parten, oavsett orsak, sagt upp avtalet till upphörande i förtid, eller att entreprenören under en sammanhängande tid av fem (5) dagar underlåtit att utföra hela eller delar av de tjänster som omfattas av detta avtal. Med delar av tjänster avses tjugo (20) procent eller mer av de tjänster som omfattas av detta avtal. Avrop av optionen skall ske skriftligen samt ange den period som beställaren skall hyra Fordonen. Hyrestiden skall motsvara den tid som återstår av detta avtals löptid per dagen för avrop av optionen. 5. Efter avrop är entreprenören skyldig att omgående ställa Fordonen till beställarens förfogande i enlighet med beställarens närmare instruktioner därom. 6. Som ersättning för beställarens nyttjande av Fordonen skall denne till entreprenören erlägga en månatlig hyra för respektive Fordon enligt ENDERA av följande: då entreprenören äger Fordon som a) Hyra = (FA/T + R (FA-A)/T) där FA = fordonets anskaffningsvärde

18 A = ackumulerad avskrivning på fordonet beräknad utifrån ett restvärde om 0 efter T månader från anskaffning R = årlig ränta med en räntesats om STIBOR (30 dagar) + 2 % T = entreprenörens planenliga avskrivningstid i månader för fordonet ELLER då entreprenören leasar fordon som b) Hyra med samma belopp som entreprenören enligt avtal med leasinggivaren erlägger som leasingavgift. Entreprenören ska tillställa beställaren kopia på avtal och annan dokumentation som behövs för att visa vilken hyra som ska erläggas i händelse att optionen utlöses så snart entreprenören är i besittning av dessa handlingar. Betalning skall ske månatligen i förskott mot erhållande av faktura. Sid Risken för att Fordonen skadas eller förstörs övergår på beställaren när denne tagit Fordonen i besittning. Det åligger därefter beställaren att inneha erforderliga sakförsäkringar täckande det fulla värdet av Fordonen respektive sådana ansvarsförsäkringar som krävs för att beställaren skall kunna bruka Fordonen. Entreprenören skall dock under en övergångsperiod om [tre] veckor vidmakthålla sitt befintliga försäkringsskydd avseende Fordonen. Det åligger beställaren att väl vårda och underhålla Fordonen under den tid de är i dennes besittning. 8. När hyrestiden enligt optionen upphört bestämmer beställaren för respektive Fordon något av följande a) att äganderätten till Fordon som entreprenören äger ska övergå till beställaren mot erläggande av restvärde baserat på T månaders avskrivningstid, eller b) att Fordon som entreprenören leasar fortsatt underleasas av betällaren till dess avtalet med leasinggivaren upphör varvid beställaren övertar entreprenörens skyldigheter och rättigheter enligt nämnda avtal, eller c) att Fordon ska återtas av entreprenören utan skyldighet för beställaren att erlägga ytterligare ersättning än vad som erlagts genom hyresbetalningar enligt ovan. 9. Så snart entreprenören har kännedom om Fordonen

19 ska Fordon som entreprenören kommer att äga specificeras i bilaga A och Fordon som entreprenören kommer att leasa specificeras i bilaga B. Samtliga Fordon som omfattas av optionen från avtalets början ska specificeras. Optionen omfattar även sådana fordon som har ersatt ovan specificerade fordon samt eventuella tillkommande fordon som entreprenören använt för att utföra sina tjänster enligt detta avtal. Entreprenören ska styrka uppgifter i bilagorna genom att tillställa beställaren kopia på avtal och annan dokumentation som behövs. Sid Allmänhetens insyn Entreprenören är skyldig att utan oskäligt dröjsmål efter det att beställaren framställt begäran härom, till beställaren lämna sådan information som avses i 3 kap. 19a kommunallagen (1991:900). Sådan begäran ska i normalfallet vara skriftlig. Informationen ska göra det möjligt för allmänheten att få insyn i hur entreprenaden utförs. Informationen ska - om inte annat avtalats - lämnas i skriftlig form. Det åligger beställaren att i sin begäran precisera vilken information som efterfrågas. Entreprenören är inte skyldig att lämna information om utlämnandet inte kan ske utan väsentlig praktisk olägenhet för entreprenören, om utlämnandet strider mot lag eller annan författning eller om uppgifterna kommer att omfattas av sekretess hos beställaren. Information som lämnats till beställaren enligt första stycket ska ej anses utgöra företagshemligheter enligt lagen (1990:409) om skydd för företagshemligheter. Denna bestämmelse har ingen verkan på räckvidden av övriga bestämmelser i förfrågningsunderlaget/blivande avtal parts revision av avtal På endera partens begäran ska parterna gemensamt medverka i revision av avtalet under ledning av utomstående ordförande. Ordförande som entreprenören kan godkänna utses av beställaren. Vid revision ska avtalet stämmas av mot entreprenaden och förekommande avvikelser och dess orsaker dokumen-

20 teras. Sid Uppsägningstid Sägs avtalet upp av beställaren av de skäl som anges i punkt 1 behöver uppsägningstid ej iaktas. Bringas avtalet att upphöra i förtid av skäl som anges i eller punkterna 2 eller 3, ska uppsägningstid iaktas. Beställaren kan härvid säga upp avtalet att upphöra tidigast 6 månader från uppsägning. Säger entreprenören upp avtalet i förtid ska uppsägningstid om minst 15 månader iaktas Avtalstid Entreprenörens åtagande för samtliga tjänster gäller för tiden till och med Avtalsoption 2: På beställarens begäran ska uppdraget förlängas med ytterligare två (2) år t o m Begäran, som skall vara skriftlig, ska vara entreprenören tillhanda senast Överlåtelse av avtalet Detta avtal får ej utan beställarens medgivande överlåtas på annan Tvist Tvist på grund av detta avtal ska avgöras av svensk domstol om inte parterna enas om annat Giltighet Avtalet gäller under förutsättning att det tecknats och godkännts av beställaren Tillstånd Entreprenören ska inneha samtliga för arbetets fullgörande förekommande och nödvändiga tillstånd.

Taxa för hushållsavfall.

Taxa för hushållsavfall. Taxa för hushållsavfall. Örebro kommun ANTAGEN AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2014-12-17 Örebro kommun Tekniska förvaltningen 019-2110 00 orebro.se 2 TAXA FÖR HUSHÅLLSAVFALL I ÖREBRO KOMMUN INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

RENHÅLLNINGSTAXA FÖR KARLSHAMNS KOMMUN 2015

RENHÅLLNINGSTAXA FÖR KARLSHAMNS KOMMUN 2015 RENHÅLLNINGSTAXA FÖR KARLSHAMNS KOMMUN 2015 Varje kommun är enligt 15 kap 8 Miljöbalken skyldig att svara för omhändertagande av hushållsavfall.kommunens avfallshantering regleras i miljöbalken, avfallsförordningen

Läs mer

Renhållningstaxa. Allmänna bestämmelser. Författningssamling - Policydokument

Renhållningstaxa. Allmänna bestämmelser. Författningssamling - Policydokument Författningssamling - Policydokument Utgivare: Kommunledningsförvaltningen Kansli Gäller från: 2013-01-01 Antagen: KF 164, 2012-12-03 Varje kommun är enligt 15 kap 8 Miljöbalken skyldig att svara för omhändertagande

Läs mer

Renhållningstaxa för Strängnäs kommun Gäller fr.o.m. 2015-01-01

Renhållningstaxa för Strängnäs kommun Gäller fr.o.m. 2015-01-01 1 (7) Bilaga 2 Renhållningstaxa för Strängnäs kommun Gäller fr.o.m. 2015-01-01 1. Taxa för hushållsavfall utom slam och latrin 2. Allmänt Avgifter i taxan är angivna inklusive moms. Dessa föreskrifter

Läs mer

RENHÅLLNINGSTAXA FÖR OLOFSTRÖMS KOMMUN 2013

RENHÅLLNINGSTAXA FÖR OLOFSTRÖMS KOMMUN 2013 RENHÅLLNINGSTAXA FÖR OLOFSTRÖMS KOMMUN 2013 Varje kommun är enligt 15 kap 8 Miljöbalken skyldig att svara för omhändertagande av hushållsavfall.kommunens avfallshantering regleras i miljöbalken, avfallsförordningen

Läs mer

Se bilaga 1. Prislista. Priserna som anges är takpris och Leverantören ska kunna offerera nya system under förutsättning att Cisco producerar dessa.

Se bilaga 1. Prislista. Priserna som anges är takpris och Leverantören ska kunna offerera nya system under förutsättning att Cisco producerar dessa. 1 Ramavtal Detta ramavtal med dnr har träffats mellan Domstolsverket med organisationsnummer 202100-2742 och Företagsnamn med organisationsnummer Organisationsnummer. 2 Omfattning Ramavtalet omfattar Cisco

Läs mer

Avfallstaxa. Vansbro kommun. Gäller from Avgifter är inklusive moms. Antagen av Kommunfullmäktige i Vansbro , 83

Avfallstaxa. Vansbro kommun. Gäller from Avgifter är inklusive moms. Antagen av Kommunfullmäktige i Vansbro , 83 Gäller from 2017-01-01 Avgifter är inklusive moms Antagen av Kommunfullmäktige i Vansbro 2016-11-14, 83 1 Kärlavfall och grovavfall Taxan för kärlavfall och grovavfall är uppdelad enligt följande: Fast

Läs mer

RENHÅLLNINGSTAXA FÖR ÖCKERÖ KOMMUN. Antagen av kommunfullmäktige D. nr 0072/15

RENHÅLLNINGSTAXA FÖR ÖCKERÖ KOMMUN. Antagen av kommunfullmäktige D. nr 0072/15 RENHÅLLNINGSTAXA FÖR ÖCKERÖ KOMMUN Antagen av kommunfullmäktige 2015-06-11 D. nr 0072/15 1 R e n h å l l n i n g s t a x a f ö r Ö c k e r ö k o m m u n 2016 Avgifter och giltighetsområde Enligt 27 kap

Läs mer

Taxa fr.o.m 1 januari 2015-03-10. För renhållningsavgifter inom Trollhättans kommun

Taxa fr.o.m 1 januari 2015-03-10. För renhållningsavgifter inom Trollhättans kommun Taxa fr.o.m 1 januari 2015-03-10 För renhållningsavgifter inom Trollhättans kommun Antagen av kommunfullmäktige den 3 november 2014, 126, med stöd av Miljöbalken (SFS 1998:808) 27 kap. 6, att gälla fr.o.m.

Läs mer

Avtal 1. Parter Detta avtal är upprättat mellan Gislaveds kommun, nedan kallat Beställaren och NN (XXXXX-XXXX) nedan kallad Utföraren.

Avtal 1. Parter Detta avtal är upprättat mellan Gislaveds kommun, nedan kallat Beställaren och NN (XXXXX-XXXX) nedan kallad Utföraren. Avtal 1. Parter Detta avtal är upprättat mellan, nedan kallat Beställaren och NN (XXXXX-XXXX) nedan kallad Utföraren. 2. Avtalstid Avtalet gäller under perioden XXXX-XX-XX till XXXX-XX-XX med möjlighet

Läs mer

Avfallstaxa. Leksands kommun. Gäller from Avgifter är inklusive moms. Antagen av Kommunfullmäktige i Leksand , 115

Avfallstaxa. Leksands kommun. Gäller from Avgifter är inklusive moms. Antagen av Kommunfullmäktige i Leksand , 115 Gäller from 2017-01-01 Avgifter är inklusive moms Antagen av Kommunfullmäktige i Leksand 2016-11-28, 115 1 Kärlavfall och grovavfall Taxan för kärlavfall och grovavfall är uppdelad enligt följande: Fast

Läs mer

Avfallstaxa. gäller fr o m 2014-02-15. Antagen av kommunfullmäktige 2014-02-10

Avfallstaxa. gäller fr o m 2014-02-15. Antagen av kommunfullmäktige 2014-02-10 Avfallstaxa gäller fr o m 2014-02-15 Antagen av kommunfullmäktige 2014-02-10 RENHÅLLNINGSTAXA FÖR KÄVLINGE KOMMUN 1 Betalningsansvar Fastighetsägaren eller den, som i stället för fastighetsägaren är skattskyldig

Läs mer

RENHÅLLNINGSTAXA FÖR SÖLVESBORGS KOMMUN

RENHÅLLNINGSTAXA FÖR SÖLVESBORGS KOMMUN U T G I V E N A V K O M M U N K A N S L I E T Nr 7.5 Sid 1 (18) Dnr Gäller fr. o. m. Antagen 2015/283 2016/310 2016-01-01 2017-01-01 Kf 2015-11-23 134 Kf 2016-12-19 170 RENHÅLLNINGSTAXA FÖR SÖLVESBORGS

Läs mer

Avgifterna debiteras normalt fyra gånger per år för en- och tvåfamiljshus, flerfamiljshus och verksamheter samt en gång per år för fritidsbostäder.

Avgifterna debiteras normalt fyra gånger per år för en- och tvåfamiljshus, flerfamiljshus och verksamheter samt en gång per år för fritidsbostäder. Sida 1 (9) RENHÅLLNINGSTAXA FÖR KRAMFORS KOMMUN Taxan gäller från och med 2013-01-01. För de åtgärder som utföres genom kommunens försorg enligt miljöbalken samt renhållningsordning antagen av kommunfullmäktige

Läs mer

HÖRBY KOMMUN Författningssamling

HÖRBY KOMMUN Författningssamling RENHÅLLNINGSTAXA gällande från 2013-02-01 GILTIGHETSOMRÅDE Taxan avser avgifter för hantering av hushållsavfall och därmed jämförligt avfall i kommunerna Eslöv, Höör och Hörby. Avgifter för denna hantering

Läs mer

Avtal. Detta avtal är upprättat mellan Värnamo kommun, 212000-0555, nedan kallad Beställaren och NN (XXXXX-XXXX) nedan kallad Entreprenören.

Avtal. Detta avtal är upprättat mellan Värnamo kommun, 212000-0555, nedan kallad Beställaren och NN (XXXXX-XXXX) nedan kallad Entreprenören. Bilaga 8 1. Parter Avtal Detta avtal är upprättat mellan Värnamo kommun, 212000-0555, nedan kallad Beställaren och NN (XXXXX-XXXX) nedan kallad Entreprenören. 2. Avtalstid Avtalet gäller under perioden

Läs mer

AVFALLSTAXA 2015 i Vansbro kommun

AVFALLSTAXA 2015 i Vansbro kommun 1 AVFALLSTAXA 2015 i Vansbro kommun Antagen av Kommunfullmäktige i Vansbro den 22 december 2014 134, dnr: KS 2014/617 2 AVFALLSTAXA 2015 För Vansbro kommuns avfallshantering att gälla fr o m 2015-01-01.

Läs mer

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR UPPDRAG VID PTS (Leverans)

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR UPPDRAG VID PTS (Leverans) 1 ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR UPPDRAG VID PTS (Leverans) Tillämplighet 1 Dessa villkor skall tillämpas om något annat inte avtalats mellan parterna. Definitioner 2 I villkoren förstås med Avtalet Arbetstid

Läs mer

Renhållningstaxa för Mora kommun 2008-01-21

Renhållningstaxa för Mora kommun 2008-01-21 Renhållningstaxa för Mora kommun 2008-01-21 Renhållningstaxa för Mora kommun A Grunden för renhållningstaxa Avfallshanteringen i kommunen regleras i miljöbalken SFS 1998:808, avfallsförordningen SFS 2001:1063

Läs mer

Avfallstaxa 2015 för verksamheter i Varberg och Falkenberg

Avfallstaxa 2015 för verksamheter i Varberg och Falkenberg Avfallstaxa 2015 för verksamheter i Varberg och Falkenberg Antagen av kommunfullmäktige i Varberg 2014-11-25 och i Falkenberg 2014-12-16, att gälla från och med 2015-01-01 Kundtjänst Telefon 0757-27 40

Läs mer

AVTAL OM TELIASONERA KOPPLAD TRANSIT

AVTAL OM TELIASONERA KOPPLAD TRANSIT AVTAL OM TELIASONERA KOPPLAD TRANSIT mellan TeliaSonera Network Sales AB och OPERATÖREN AB 1 TeliaSonera Network Sales AB, org.nr 556458-0040, 123 86 Farsta, nedan Network Sales, och OPERATÖREN AB, org.nr,,

Läs mer

AVFALLSTAXA 2015 i Gagnefs kommun

AVFALLSTAXA 2015 i Gagnefs kommun AVFALLSTAXA 2015 i Gagnefs kommun Antagen av Kommunfullmäktige i Gagnef den 8 december 2014 224 dnr 2014:934/04 2 AVFALLSTAXA 2015 I GAGNEFS KOMMUN För Gagnefs kommuns avfallshantering att gälla fr om

Läs mer

Bilaga 3. Ramavtal SMHI och XXXXX

Bilaga 3. Ramavtal SMHI och XXXXX Bilaga 3 Ramavtal SMHI och XXXXX Innehållsförteckning 1 Parter... 1 2 Avtalets omfattning... 1 3 Avtalstid - Förlängning... 1 4 Avtalshandlingar... 1 5 Överlåtelse av avtalet... 1 6 Leverantörens åtaganden...

Läs mer

AVFALLSTAXA 2015 i Rättviks kommun

AVFALLSTAXA 2015 i Rättviks kommun 1 AVFALLSTAXA 2015 i Rättviks kommun Antagen av Kommunfullmäktige i Rättviks kommun den 4 december 2014, 86, dnr 2014/486 36 2 AVFALLSTAXA 2015 För Rättviks kommuns avfallshantering att gälla fr o m 2015-01-01.

Läs mer

Allmänna villkor. 1. Tillämplighet. 2. Nyttjanderätt. 3. Avhämtning och återlämnande. För uthyrning av maskiner m.m.

Allmänna villkor. 1. Tillämplighet. 2. Nyttjanderätt. 3. Avhämtning och återlämnande. För uthyrning av maskiner m.m. Allmänna villkor För uthyrning av maskiner m.m. 1. Tillämplighet 1.1 Dessa allmänna villkor gäller vid uthyrning av maskiner och annan utrustning eller liknande som Uthyraren tillhandahåller Hyrestagaren.

Läs mer

Taxa för hushållsavfall

Taxa för hushållsavfall Taxa för hushållsavfall Hudiksvalls kommun Antaget av kommunfullmäktige 2015-05-28 Innehållsförteckning Inledande bestämmelser.3 Småhus.5 Fritidshus.5 Gemensamhetsanläggning 5 Flerbostadshus och verksamheter.6

Läs mer

Avfallstaxa i Borgholms kommun

Avfallstaxa i Borgholms kommun Avfallstaxa i Borgholms kommun Antagen av kommunfullmäktige 2014-11-24. Taxan träder i kraft 2015-01-01. Alla priser inkluderar mervärdesskatt. Betalningsansvar för renhållningstjänst åvilar fastighetsägare,

Läs mer

Hushållsavfallstaxa för Vellinge kommun. Gäller från 1 juli 2014

Hushållsavfallstaxa för Vellinge kommun. Gäller från 1 juli 2014 Vellinge kommun POST 235 81 Vellinge BESÖK Norrevångsgatan 3 TELEFON 040-42 50 00 Hushållsavfallstaxa för Vellinge kommun. Gäller från 1 juli 2014 7.3.5 Fettavskiljare För fettavskiljare tillkommer behandlingsavgift

Läs mer

kommun RENHÅLLNINGSTAXA FÖR KOMMUNERNA ESLÖV, HÖÖR OCH HÖRBY Gällande från 2013-02-01

kommun RENHÅLLNINGSTAXA FÖR KOMMUNERNA ESLÖV, HÖÖR OCH HÖRBY Gällande från 2013-02-01 ESIÖVS KOMMUN Höörs kommun HÖRBY KOMMUN RENHÅLLNINGSTAXA FÖR KOMMUNERNA ESLÖV, HÖÖR OCH HÖRBY Gällande från 2013-02-01 GILTIGHETSOMRÅDE Taxan avser avgifter för hantering av hushållsavfall och därmed jämförligt

Läs mer

AVTAL OM TJÄNSTER FÖR AVYTTRING AV MÖBLER OCH KONTORSINREDNING

AVTAL OM TJÄNSTER FÖR AVYTTRING AV MÖBLER OCH KONTORSINREDNING Mellan Post- och telestyrelsen organisationsnummer 202100-4359 (nedan kallad PTS) och XXXX organisationsnummer xxxxxx-xxxx (nedan kallad Företaget) har träffats följande AVTAL OM TJÄNSTER FÖR AVYTTRING

Läs mer

Mellan parterna Gotlands kommun ( ), VISBY, nedan kallad köparen, å ena sidan, och,

Mellan parterna Gotlands kommun ( ), VISBY, nedan kallad köparen, å ena sidan, och, Sida 1 av 5 Mellan parterna Gotlands kommun (212000-0803), 621 81 VISBY, nedan kallad köparen, å ena sidan, och, Föreningen S:t Lukas på Gotland (834001-0357) Söderväg 5 Företag Organisationsnummer Adress

Läs mer

AVFALLSTAXA 2014 MALMÖ STAD OCH BURLÖVS KOMMUN

AVFALLSTAXA 2014 MALMÖ STAD OCH BURLÖVS KOMMUN AVFALLSTAXA 2014 MALMÖ STAD OCH BURLÖVS KOMMUN Antagen av kommunfullmäktige i Malmö stad 2013-12-17 Antagen av kommunfullmäktige i Burlövs kommun 2013-12-16 Gäller fr.o.m. 2014-01-01 Avfallstaxa 2014 1

Läs mer

AVTAL OM KOPPLAD TRANSIT

AVTAL OM KOPPLAD TRANSIT Avtalsnummer: AVTAL OM KOPPLAD TRANSIT mellan TeliaSonera Network Sales AB och OPERATÖREN AB 1 TeliaSonera Network Sales AB, org.nr 556458-0040, 123 86 Farsta, nedan Network Sales, och OPERATÖREN AB, org.nr,,

Läs mer

Avtal distribution m.m. av trycksaker. Box 27215 102 53 Stockholm

Avtal distribution m.m. av trycksaker. Box 27215 102 53 Stockholm AVTALSUTKAST Dnr Adm 2008/70 Bilaga 1 Avtal distribution m.m. av trycksaker 1. Avtalsparter Statens kulturråd Box 27215 102 53 Stockholm Organisationsnummer 202100-1280 Distributören Organisationsnummer

Läs mer

Kommersiella villkor m.m.

Kommersiella villkor m.m. Kommersiella villkor m.m. Priser (vid avrop) Tjänsterna är prissatta per timme med ett angivet takpris som inte får överskridas. Debitering ska baseras på faktiska förhållanden. Endast utförda arbetsuppgifter

Läs mer

Antagen av kommunfullmäktige (KF) 2014-10-06, 67 att gälla fr o m 2015-01-01.

Antagen av kommunfullmäktige (KF) 2014-10-06, 67 att gälla fr o m 2015-01-01. 1 RENHÅLLNINGSTAXA FÖR NORBERGS KOMMUN Antagen av kommunfullmäktige (KF) 2014-10-06, 67 att gälla fr o m 2015-01-01. Till täckande av nödvändiga kostnader för att Norbergs kommun bortforslar och slutligt

Läs mer

FÖRESKRIFT OM RENHÅLLNINGSAVGIFT MED RENHÅLLNINGSTAXA FÖR UPPVIDINGE KOMMUN 1(9)

FÖRESKRIFT OM RENHÅLLNINGSAVGIFT MED RENHÅLLNINGSTAXA FÖR UPPVIDINGE KOMMUN 1(9) RENHÅLLNINGSTAXA FÖR UPPVIDINGE KOMMUN 1(9) Gäller från och med 2014-01-01. Antagen av kommunfullmäktige i Uppvidinge 2013-11-26, 93. Lagstadgad moms ingår i avgifterna. 1. HUSHÅLLSAVFALL 1 Samtliga hushåll

Läs mer

Renhållningstaxa för Alvesta Kommun 2014 gällande tillsvidare Antagen av kommunfullmäktige 2013-11-19

Renhållningstaxa för Alvesta Kommun 2014 gällande tillsvidare Antagen av kommunfullmäktige 2013-11-19 Renhållningstaxa för Alvesta Kommun 2014 gällande tillsvidare Antagen av kommunfullmäktige 2013-11-19 Allmänna bestämmelser 1 Avgift för insamling, transport och bortskaffande av hushållsavfall från bostäder

Läs mer

RAMAVTAL AVSEENDE JURISTTJÄNSTER

RAMAVTAL AVSEENDE JURISTTJÄNSTER Upphandling av ramavtal avseende juristtjänster 1 Mellan Post- och telestyrelsen org nr 202100-4359 (nedan kallad PTS) och NN org nr (nedan kallad Konsultföretaget) har träffats RAMAVTAL AVSEENDE JURISTTJÄNSTER

Läs mer

AVFALLSTAXA STENUNGSUNDS KOMMUN Dnr 0361/15

AVFALLSTAXA STENUNGSUNDS KOMMUN Dnr 0361/15 AVFALLSTAXA STENUNGSUNDS KOMMUN Dnr 0361/15 Gäller från och med 1 januari 2016 Antagen av kommunfullmäktige 2015-10-26 Antagen av: KF 223 2015-10-26 KS 181 2015-08-31 SBU 57 2015-06-09 1. INLEDNING...

Läs mer

AVFALLSTAXA STENUNGSUNDS KOMMUN

AVFALLSTAXA STENUNGSUNDS KOMMUN AVFALLSTAXA STENUNGSUNDS KOMMUN Gäller från och med 1 januari 2014 Antagen av kommunfullmäktige 2013-10-21 Antagen av: KF 169 2013-10-21 KS 199 2013-09-30 SBU 148 2013-08-28 1. INLEDNING... 3 2. AVGIFTER...

Läs mer

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR KONSULTUPPDRAG VID PTS

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR KONSULTUPPDRAG VID PTS ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR KONSULTUPPDRAG VID PTS Tillämplighet 1 Dessa villkor ska tillämpas om något annat inte avtalats mellan parterna. Definitioner 2 I villkoren förstås med Avtalet Konsultföretag

Läs mer

Avfallstaxa Lindesbergs kommun 2016

Avfallstaxa Lindesbergs kommun 2016 Avfallstaxa Lindesbergs kommun 2016 Innehållsförteckning Allmänt... 3 Administrativa regler... 3 Grundavgift och Rörlig avgift... 3 Val av abonnemang... 4 Villa, helårsabonnemang... 5 Fritidshus, hämtning

Läs mer

RENHÅLLNINGSTAXA FÖR ÖCKERÖ KOMMUN. Antagen av kommunfullmäktige 2013-12-19. D. nr 0368/13

RENHÅLLNINGSTAXA FÖR ÖCKERÖ KOMMUN. Antagen av kommunfullmäktige 2013-12-19. D. nr 0368/13 RENHÅLLNINGSTAXA FÖR ÖCKERÖ KOMMUN Antagen av kommunfullmäktige 2013-12-19 D. nr 0368/13 Renhållningstaxa för Öckerö kommun 2014 Avgifter och giltighetsområde Enligt 27 kap 4 miljöbalken får kommunen meddela

Läs mer

Renhållningstaxa för Enköpings kommun 2017

Renhållningstaxa för Enköpings kommun 2017 Renhållningstaxa för Enköpings kommun 2017 1. Allmänt Taxan avser de avgifter som enligt Miljöbalken 27 kap. 4-6 får uttagas av kommunen för täckande av nödvändiga kostnader för renhållningen. Samtliga

Läs mer

AVTAL AVSEENDE TRYCK OCH DISTRIBUTION AV INFORMATIONSTIDNING ( Avtal )

AVTAL AVSEENDE TRYCK OCH DISTRIBUTION AV INFORMATIONSTIDNING ( Avtal ) Bilaga 2 1 Mellan Hallandstrafiken AB, org. nr 556225-2998, Box 269, 311 23 Falkenberg ( Hallandstrafiken ) och [ ], org. nr [ ], [adress] ( Leverantören ) har denna dag ingåtts nedanstående AVTAL AVSEENDE

Läs mer

TAXA FÖR AVFALLSAVGIFTER

TAXA FÖR AVFALLSAVGIFTER TAXA FÖR AVFALLSAVGIFTER För Trollhättans kommun Från och med 1 januari 2017 Antagen av kommunfullmäktige den 2016-11-07, 130, med stöd av Miljöbalken (SFS 1998:808) 27 kap. 4, att gälla fr.o.m. 1 januari

Läs mer

Avfallstaxa Hällefors kommun 2015

Avfallstaxa Hällefors kommun 2015 Avfallstaxa Hällefors kommun 2015 Innehållsförteckning Allmänt... 3 Administrativa regler. 3 Grundavgift och Rörlig avgift.. 3 Val av abonnemang... 4 Renhållningsavgifter 4 Grundavgifter 4 Helårsabonnemang

Läs mer

RAMAVTAL FÖR JURIDISKA TJÄNSTER

RAMAVTAL FÖR JURIDISKA TJÄNSTER Diarienummer 2015/136 RAMAVTAL FÖR JURIDISKA TJÄNSTER Detta ramavtal, ( Ramavtalet ), har träffats mellan Tredje AP-fonden, ( AP3 ) och [firma leverantör] ( Juristbyrån ). 1. Bakgrund 1.1 AP3 har genomfört

Läs mer

FCH FORWARDER CARGO HANDLING AB ( FCH ) G E N E R E L L A U P P D R A G S V I L L K O R

FCH FORWARDER CARGO HANDLING AB ( FCH ) G E N E R E L L A U P P D R A G S V I L L K O R FCH FORWARDER CARGO HANDLING AB ( FCH ) G E N E R E L L A U P P D R A G S V I L L K O R 1. Tillämplighet, omfattning m m 1.1 Dessa villkor gäller fr o m 2012-01-01. 1.2 Med Uppdragsgivare avses den som

Läs mer

1 KOMMERSIELLA VILLKOR (utkast till beställning/avtal)

1 KOMMERSIELLA VILLKOR (utkast till beställning/avtal) 1 KOMMERSIELLA VILLKOR (utkast till beställning/avtal) Nedanstående avtal har tecknats mellan följande parter Kommunen Drottninggatan 32 651 84 Karlstad Org.nr 212000-1850 Leverantören Företagsnamn Adress

Läs mer

Renhållningstaxa Hammarö kommun

Renhållningstaxa Hammarö kommun 1(5) Renhållningstaxa Hammarö kommun Antagen av kommunfullmäktige den 18 april 2011, KF 29 Reviderad av kommunfullmäktige den 8 december 2014, KF 93 Taxan gäller från och med den 9 december 2014 Kontaktinformation:

Läs mer

AVTAL. 2. Definitioner Avtal detta avtalsdokument med tillhörande bilagor

AVTAL. 2. Definitioner Avtal detta avtalsdokument med tillhörande bilagor 1 (6) AVTAL Mellan Länsstyrelsen i Stockholms län, nedan kallad Beställaren (organisationsnummer 202100-2247) och xxxxxx, nedan kallad Leverantören (organisationsnummer xxxxxx-xxxx) har träffats följande

Läs mer

Allmänna bestämmelser rörande konsulttjänster inom revisionsområdet

Allmänna bestämmelser rörande konsulttjänster inom revisionsområdet 1 (5) Allmänna bestämmelser rörande konsulttjänster inom revisionsområdet Ingress Dessa allmänna bestämmelser är avsedda att användas vid uppdrag inom området revision i kommuner, landsting och kommunala

Läs mer

HUSHÅLLSAVFALLSTAXA för Vellinge kommun

HUSHÅLLSAVFALLSTAXA för Vellinge kommun HUSHÅLLSAVFALLSTAXA för Vellinge kommun gäller från och med 1 juli 2012 HUSHÅLLSAVFALLSTAXA för Vellinge kommun Beslutad av kommunfullmäktige den 20 juni 2012. Detta dokument utgör det som innan kallats

Läs mer

Renhållningstaxa FÖRFATTNING 4.7.1

Renhållningstaxa FÖRFATTNING 4.7.1 FÖRFATTNING 4.7.1 Antagen av kommunfullmäktige 67/11 Renhållningstaxa Avgifter för hantering av hushållsavfall och därmed jämförligt avfall i Staffanstorps kommun ska fr o m 2012-01-01 erläggas enligt

Läs mer

Renhållningstaxa för Älvdalens kommun

Renhållningstaxa för Älvdalens kommun Renhållningstaxa för Älvdalens kommun gällande från 2007-07-01 Antagen av Tekniska nämnden 2007-05-02, 53 Antagen av kommunfullmäktige 2007-05-21, 29 Sidan 1 av 6 Renhållningstaxa för Älvdalens kommun

Läs mer

AVTAL OM INKASSOTJÄNSTER

AVTAL OM INKASSOTJÄNSTER 1 Mellan Post- och telestyrelsen org nr 202100-4359 (nedan PTS) och org nr. (nedan Leverantören) har träffats AVTAL OM INKASSOTJÄNSTER Leverantören förbinder sig att utföra betalnings- och inkassotjänster

Läs mer

RENHÅLLNINGSTAXA FÖR MÖNSTERÅS KOMMUN Fastställd av kommunfullmäktige 2014-11-24. Gäller från och med 2015-01-01 och tillsvidare.

RENHÅLLNINGSTAXA FÖR MÖNSTERÅS KOMMUN Fastställd av kommunfullmäktige 2014-11-24. Gäller från och med 2015-01-01 och tillsvidare. 1 RENHÅLLNINGSTAXA FÖR MÖNSTERÅS KOMMUN Fastställd av kommunfullmäktige 2014-11-24. Gäller från och med 2015-01-01 och tillsvidare. 1. INLEDNING Renhållningstaxan gäller för hämtning, borttransport och

Läs mer

Renhållningstaxa 2017

Renhållningstaxa 2017 Renhållningstaxa 2017 1 (7) 2017-01-01 TAXA FÖR RENHÅLLNING 2017 (gäller från 2017-01-01) Kommunstyrelsen har verksamhetsansvaret för avfallshanteringen i kommunen. Hantering av det avfall som omfattas

Läs mer

Sundsvalls kommun. Avfallstaxa 2017

Sundsvalls kommun. Avfallstaxa 2017 Sundsvalls kommun Avfallstaxa 2017 Flerfamiljshus Hushållsavfall Exkl. moms. Intervall 52 gånger per år. Fast årskostnad Lägenhet 0 26 m 2 Lägenhet 27 70 m 2 Lägenhet 71 m2 < 77 kr/år 214 kr/år 337 kr/år

Läs mer

RENHÅLLNINGSTAXA FÖR KOMMUNERNA ESLÖV, HÖÖR OCH HÖRBY. Gällande från 2014-01-01 GILTIGHETSOMRÅDE

RENHÅLLNINGSTAXA FÖR KOMMUNERNA ESLÖV, HÖÖR OCH HÖRBY. Gällande från 2014-01-01 GILTIGHETSOMRÅDE RENHÅLLNINGSTAXA FÖR KOMMUNERNA ESLÖV, HÖÖR OCH HÖRBY Gällande från 2014-01-01 GILTIGHETSOMRÅDE Taxan avser avgifter för hantering av hushållsavfall och därmed jämförligt avfall i kommunerna Eslöv, Höör

Läs mer

Renhållningstaxa för Älvdalens kommun

Renhållningstaxa för Älvdalens kommun Renhållningstaxa för Älvdalens kommun gällande från 2007-07-01 Antagen av Tekniska nämnden 2007-05-02, 53 Antagen av kommunfullmäktige 2007-05-21, 29 Sidan 1 av 6 Renhållningstaxa för Älvdalens kommun

Läs mer

Sjukvårdsrådgivningen GRUNDAVTAL IT-TJÄNSTER

Sjukvårdsrådgivningen GRUNDAVTAL IT-TJÄNSTER Sjukvårdsrådgivningen GRUNDAVTAL IT-TJÄNSTER 2008-01-30 Version 1.0 2 (6) Mellan Sjukvårdsrådgivningen SVR AB, organisationsnummer 556559-4230 (nedan benämnd Sjukvårdsrådgivningen) och organisationsnummer

Läs mer

Försäljningsrätter till bussreklam i Sörmlands län. Kontraktsvillkor

Försäljningsrätter till bussreklam i Sörmlands län. Kontraktsvillkor Offertunderlagets bilaga 3 2014-04-17 Försäljningsrätter till bussreklam i Sörmlands län Kontraktsvillkor KONTRAKT rörande försäljningsrätter till bussreklam i Sörmlands län 1. Köpare Myndigheten Postadress

Läs mer

Avfallstaxa för Vaxholms stad

Avfallstaxa för Vaxholms stad Avfallstaxa för Vaxholms stad Antagen av Kommunfullmäktige 2014-12-15 Gäller fr.o.m. 2015-01-01 Utfärdad med stöd av 27 kap 4 Miljöbalken 1 Generella bestämmelser Erläggande av renhållningsavgift Avgiftsskyldighet

Läs mer

AVTAL. Ramavtal, , Bårtransporter av avlidna

AVTAL. Ramavtal, , Bårtransporter av avlidna AVTAL Ramavtal, 108-05, Bårtransporter av avlidna Parter Mellan Åhlbergs Begravningsbyrå AB, Storgatan 4, 620 12 HEMSE, nedan kallad entreprenören och Gotlands kommun, Hälso- och sjukvårdsnämnden, 621

Läs mer

Mellan nedanstående parter, kommunen och leverantören har följande avtal träffats.

Mellan nedanstående parter, kommunen och leverantören har följande avtal träffats. 1 Uppdragets omfattning Leverantören [ ]ska utföra utbildningssamordning till kunden enligt detta avtal, förfrågningsunderlaget samt leverantörens anbud. Kunden garanterar inga angivna volymer under avtalsperioden.

Läs mer

Avtalsmall. Region Skåne. IT-utbildning

Avtalsmall. Region Skåne. IT-utbildning Avtalsmall MA/070028 mellan Region Skåne och NN om IT-utbildning Avtalet skall innehålla minst nedanstående punkter, vilka ej är förhandlingsbara. Samtliga överenskommelser med utgångspunkt från Förfrågningsunderlaget

Läs mer

Avfallstaxa 2015. Avfallstaxa 2013. för avfallshantering i Falu kommun. för avfallshantering i Falu kommun. gäller fr. o. m.

Avfallstaxa 2015. Avfallstaxa 2013. för avfallshantering i Falu kommun. för avfallshantering i Falu kommun. gäller fr. o. m. Avfallstaxa 2013 Avfallstaxa 2015 för avfallshantering i Falu kommun för avfallshantering i Falu kommun Antagen av kommunfullmäktige 2014-12-11 gäller fr. o. m. 2013-01-01 gäller fr. o. m. 2015-01-01 1.

Läs mer

Renhållningstaxa 2003

Renhållningstaxa 2003 Renhållningstaxa 2003 Renhållningsavgiften Avfallshantering finansieras enbart genom renhållningsavgifter utan något stöd från skattemedel. Uppstår ett överskott går detta tillbaka till fastighetsägaren

Läs mer

Avtal. Bilaga 1. Förlaga till. avseende. Nyckelsystem till Kungl. biblioteket (KB) mellan. Kungl. biblioteket. och. Leverantören

Avtal. Bilaga 1. Förlaga till. avseende. Nyckelsystem till Kungl. biblioteket (KB) mellan. Kungl. biblioteket. och. Leverantören 1(6) Bilaga 1. Förlaga till Avtal avseende Nyckelsystem till Kungl. biblioteket (KB) mellan Kungl. biblioteket och Leverantören Kommentar: Avtalet utgör tillsammans med förfrågningsunderlaget och leverantörens

Läs mer

Ramavtal avseende tillhandahållande av statistik om offentliga upphandlingar m.m. ur databaser.

Ramavtal avseende tillhandahållande av statistik om offentliga upphandlingar m.m. ur databaser. KKV1000, v1.1, 2010-05-05 BILAGA 3 - AVTALSUTKAST 2011-11-08 Dnr 576/2011 1 (6) Ramavtal avseende tillhandahållande av statistik om offentliga upphandlingar m.m. ur databaser. 1. Parter Mellan Konkurrensverket

Läs mer

Renhållningstaxa för Norrköpings kommun 2013-02-26. Renhållningstaxa för Norrköpings kommun

Renhållningstaxa för Norrköpings kommun 2013-02-26. Renhållningstaxa för Norrköpings kommun Renhållningstaxa för Norrköpings kommun 2013-02-26 Renhållningstaxa för Norrköpings kommun Fastställd av kommunfullmäktige den 25 mars 2013 50 Gäller från den 1 april 2013 Innehållsförteckning A. Fast

Läs mer

RENHÅLLNINGSTAXA FÖR SOTENÄS KOMMUN 2009 Antagen av kommunfullmäktige i Sotenäs kommun, 2008-12-11, 149.

RENHÅLLNINGSTAXA FÖR SOTENÄS KOMMUN 2009 Antagen av kommunfullmäktige i Sotenäs kommun, 2008-12-11, 149. Dnr: KA08/824 RENHÅLLNINGSTAXA FÖR SOTENÄS KOMMUN 2009 Antagen av kommunfullmäktige i Sotenäs kommun, 2008-12-11, 149. 1. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1.1 Avgiftsskyldighet Enligt 27 kap. 4-6 miljöbalken får

Läs mer

Renhållningstaxa för Älvsbyns kommun

Renhållningstaxa för Älvsbyns kommun Renhållningstaxa för Älvsbyns kommun Älvsbyns Energi AB, Älvsbyns kommun RENHÅLLNINGSTAXA FÖR ÄLVSBYNS KOMMUN Avgifter enligt denna taxa skall betalas till Älvsbyns Energi AB. Denna renhållningstaxa gäller

Läs mer

Avtal. Bilaga 1. Förlaga till. avseende. Gränssnittsingenjör till Kungl.biblioteket (KB) mellan. Kungl.biblioteket. och.

Avtal. Bilaga 1. Förlaga till. avseende. Gränssnittsingenjör till Kungl.biblioteket (KB) mellan. Kungl.biblioteket. och. 1(6) Bilaga 1. Förlaga till Avtal avseende Gränssnittsingenjör till Kungl.biblioteket (KB) mellan Kungl.biblioteket och Leverantören Kommentar: Avtalet utgör tillsammans med förfrågningsunderlaget och

Läs mer

ÖVERENSKOMMELSE OM FASTIGHETSREGLERING

ÖVERENSKOMMELSE OM FASTIGHETSREGLERING ÖVERENSKOMMELSE OM FASTIGHETSREGLERING har denna dag träffats mellan (1) Jernhusen Fastigheter AB, org. nr 556596-9598, Box 520, 101 30 Stockholm ( Överlåtaren ); och (2) Piteå Kommun, org. nr 212000-2759,

Läs mer

Föreskrifter om avfallshantering för kommunerna Eslöv, Hörby och Höör

Föreskrifter om avfallshantering för kommunerna Eslöv, Hörby och Höör Föreskrifter om avfallshantering För kommunerna Eslöv, Hörby och Höör Antagen av kommunfullmäktige i Eslöv 2008-12-15 Antagen av kommunfullmäktige i Hörby 2008-11-17 Antagen av kommunfullmäktige i Höör

Läs mer

Allmänna villkor för konsultuppdrag

Allmänna villkor för konsultuppdrag 14 FEBRUARI 2011 ALLMÄNNA VILLKOR Stockholm Strategic Advise AB 1(6) STRATVISE 11-0078 Allmänna villkor för konsultuppdrag Dessa bestämmelser gäller vid anlitande av konsulter vid kompetens- och resursuppdrag.

Läs mer

Avtal För bedrivande av hemtjänst enligt Lagen om valfrihetssystem

Avtal För bedrivande av hemtjänst enligt Lagen om valfrihetssystem Avtal För bedrivande av hemtjänst enligt Lagen om valfrihetssystem 1 Parter Mellan nedanstående parter, kommunen och leverantören har följande avtal träffats. Kommunen: Stenungsunds kommun Strandvägen

Läs mer

BEVAKNINGSAVTAL MARK

BEVAKNINGSAVTAL MARK Entreprenör Miramix AB 129 33 Hägersten Org.nr: 556786-9960 Kontaktperson Tel: 08-515 178 78 Fax. 08-515 178 80 E-post: info@miramix.se Beställare/Avtalspartner Org.nr: E-post: Kontaktperson 1 Tel:. Kontaktperson

Läs mer

Avfallstaxa Hällefors kommun 2017

Avfallstaxa Hällefors kommun 2017 Avfallstaxa Hällefors kommun 2017 Innehållsförteckning Allmänt... 3 Administrativa regler... 3 Grundavgift och Rörlig avgift... 3 Val av abonnemang... 4 Villa, helårsabonnemang... 5 Fritidshus, hämtning

Läs mer

Renhållningstaxa. Fastställd av kommunfullmäktige 1978-03-13, 63. Reviderad senast av kommunfullmäktige 2010-11-22, 184

Renhållningstaxa. Fastställd av kommunfullmäktige 1978-03-13, 63. Reviderad senast av kommunfullmäktige 2010-11-22, 184 Renhållningstaxa Fastställd av kommunfullmäktige 1978-03-13, 63 Reviderad senast av kommunfullmäktige 2010-11-22, 184 Gäller fr.o.m. 2011-01-01 1 Allmänna bestämmelser 1.1 Omfattning I renhållningstaxan

Läs mer

Ramavtal Växtservice SMHI - XXX

Ramavtal Växtservice SMHI - XXX Bilaga 2 Ramavtal Växtservice SMHI - XXX Innehållsförteckning 1 Parter... 1 2 Avtalets omfattning... 1 3 Avtalstid - Förlängning... 1 4 Avtalshandlingar... 1 5 Överlåtelse av avtalet... 1 6 Leverantörens

Läs mer

RENHÅLLNINGSORDNING FÖR EDA KOMMUN

RENHÅLLNINGSORDNING FÖR EDA KOMMUN RENHÅLLNINGSORDNING FÖR EDA KOMMUN 1 Tillämpnings- Enligt 9 i renhållningslagen (SFS 1979:596) skall det för varje kommun område finnas en renhållningsordning som skall innehålla kommunens föreskrifter

Läs mer

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING Renhållningstaxa för Sollentuna kommun Antagen av kommunfullmäktige 2008-10-22, 90 att gälla från och med 2008-11-01. Reviderad av fullmäktige 2013-10-16, 126, Dnr 2013/0506 KS.116 Innehållsförteckning

Läs mer

De i upphandlingen angivna kvantiteterna är beställarens ungefärliga behov kan variera och således över- eller underskridas.

De i upphandlingen angivna kvantiteterna är beställarens ungefärliga behov kan variera och således över- eller underskridas. 1 Parter Upphandlande myndighet och enheter är i detta avtal kallad beställaren. Leverantör: Företagsnamn, Organisationsnummer Leverantörens kontaktperson Avtalsfrågor: Sakfrågor: Beställaren: Örnsköldsviks

Läs mer

VILLKOR FÖR NUMMERPORTABILITET

VILLKOR FÖR NUMMERPORTABILITET Sidnr 1(6) VILLKOR FÖR NUMMERPORTABILITET 1. Allmänt Dessa villkor (Villkor-NP) gäller för tillhandahållande av administration för överlämnande/övertagande av telefonnummer som TeliaSonera AB förfogar

Läs mer

BEVAKNINGSAVTAL Sid 2-3 AVROPSAVTAL Sid 4-5

BEVAKNINGSAVTAL Sid 2-3 AVROPSAVTAL Sid 4-5 TS GRUPPEN AVTAL. VINTERSÄSONGEN 2013-2014 BEVAKNINGSAVTAL Sid 2-3 AVROPSAVTAL Sid 4-5 Sid 1 av 2 BEVAKNINGSAVTAL TS GRUPPEN gör löpande kontroll och riskbedömning av fastigheten, genomför skottning efter

Läs mer

Herrljunga kommun. Taxa Renhållning Antagen av Kommunfullmäktige , 62

Herrljunga kommun. Taxa Renhållning Antagen av Kommunfullmäktige , 62 Herrljunga kommun Taxa Renhållning 2017 Antagen av Kommunfullmäktige 2016-05-10, 62 1 ALLMÄNT Kommuner får meddela föreskrifter om att avgift ska betalas för insamling, transport, återvinning och bortskaffande

Läs mer

Information om avfallshantering

Information om avfallshantering Information om avfallshantering För kommunerna Eslöv, Hörby och Höör har gemensamma föreskrifter om avfallshantering tagits fram i samarbete med Merab (Mellanskånes Renhållningsaktiebolag). Föreskrifterna

Läs mer

Anvisningar om hämtning av hushållsavfall

Anvisningar om hämtning av hushållsavfall Anvisningar om hämtning av hushållsavfall Gäller från den 10 juni 2008 Kommunalförbundet Avfallshantering Östra Skaraborg Falköping, Hjo, Karlsborg, Skövde, Tibro, Töreboda Innehållsförteckning sidan

Läs mer

Renhållningsavgifter 2015

Renhållningsavgifter 2015 Renhållningsavgifter 2015 Gällande fr.o.m. 1 januari 2015 Gäller fr.o.m : Rubrik 8 Antagen av kommunfullmäktige, KF 2015-02-23 5 i Vara kommun 2015 Sidan 1 Innehållsförteckning Hushållsavfall... 1 Hämtning

Läs mer

MALL FÖR AVTAL UTBILDNING AV SERVICE- ELLER SIGNALHUND

MALL FÖR AVTAL UTBILDNING AV SERVICE- ELLER SIGNALHUND 1(7) MALL FÖR AVTAL UTBILDNING AV SERVICE- ELLER SIGNALHUND Avtal mellan.och gällande utbildning av service- eller. Innehållsförteckning Sid nr 1. AVTALSPARTER OCH KONTAKTPERSONER 2 2. OMFATTNING 3 3.

Läs mer

Renhållningsordning för Eskilstuna kommun. Antagen av kommunfullmäktige 2005-09-29

Renhållningsordning för Eskilstuna kommun. Antagen av kommunfullmäktige 2005-09-29 Renhållningsordning för Eskilstuna kommun Antagen av kommunfullmäktige 2005-09-29 Avdelning 1 Gemensamma bestämmelser Förslag till ny renhållningsordning 1 Giltighet Renhållningsordningen anger Eskilstunas

Läs mer

LJUNGBY KOMMUN. Författningssamling (Tekniska kontoret)

LJUNGBY KOMMUN. Författningssamling (Tekniska kontoret) Sid 1 (9) LJUNGBY KOMMUN Författningssamling (Tekniska kontoret) Taxa för renhållning inom Ljungby kommun Antagen av Kommunfullmäktige 2009-01-27, 7, Ks2008/0576.450 Gäller från och med 2009-02-01 Föregående

Läs mer

Helgbevakningsavtal om snöskottning av tak

Helgbevakningsavtal om snöskottning av tak Helgbevakningsavtal om snöskottning av tak PARTER Beställare Leverantör JP SCHWEITZ AB Danderydsgatan 28 114 26 STOCKHOLM Organisationsnummer Kontaktperson 1 (hos Beställare) Kontaktperson 2 (hos Beställare)

Läs mer

Föreskrifter för avfallshantering i Växjö kommun

Föreskrifter för avfallshantering i Växjö kommun Styrande dokument Senast ändrad 2012-12-18 Föreskrifter för avfallshantering i Växjö kommun Dokumenttyp Styrande dokument Dokumentansvarig Tekniska nämnden Dokumentnamn Föreskrifter för avfallshantering

Läs mer

Avfallsföreskrifter. för Järfälla kommun

Avfallsföreskrifter. för Järfälla kommun Avfallsföreskrifter för Järfälla kommun Antagna av kommunfullmäktige den 10 december 2007 att gälla från och med den 1 januari 2008 8 (12) Batterier 43 Kasserade batterier ska sorteras ut och hållas åtskilt

Läs mer