Upphandling av AVFALLSHÄMTNING

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Upphandling av AVFALLSHÄMTNING"

Transkript

1 Upphandling av AVFALLSHÄMTNING med bilagor Dnr: Sbn 2005/

2 (48) Innehåll 1. ALLMÄN ORIENTERING Beställare Beställarens ombud under anbudstiden Verksamhet och omfång Syfte med upphandlingen Kort beskrivning av Järfälla kommun Kommunens mål och organisation för avfallshanteringen Övergripande mål för avfallshanteringen Kommunens organisation för avfallshanteringen ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Upphandlingsform Kompletterande upplysningar Anbudsgivning Allmänt Anbudets giltighetstid Anbudstidens utgång Anbudets innehåll Anbudsöppning Anbudsprövning Antagande av anbud Meddelande om anbudsprövningens resultat KRAVSPECIFIKATION Allmänt Entreprenadområde Äganderätt till avfall Personal och underentreprenör Kundregister Fordon för avfallshämtning Kvalitet, service, miljö, arbetsmiljö och trafiksäkerhet Allmänt Miljö Arbetsmiljö Trafiksäkerhet Utebliven hämtning, trasiga behållare, ändrade förhållanden m.m Utebliven hämtning m.m. förorsakat av entreprenören Utebliven hämtning m.m. förorsakat av fastighetsinnehavaren Utebliven hämtning m.m. förorsakat av otjänlig väderlek eller annan oförutsedd händelse Ändrade förhållanden Övrigt Insamling av brännbart hushållsavfall och därmed jämförligt avfall i sopbehållare (Entreprenad 1) Definition av brännbart hushållsavfall och därmed jämförligt avfall som ingår i denna insamling...19

3 (48) Nuvarande hämtningssystem för brännbart hushållsavfall i sopbehållare Kärl Säck, säckställ och säckhållare Åtgärder på hämtningsstället Mätningsregler för gångavstånd Identifiering och registrering av kärl Hämtningsintervall för hushållsavfall i sopbehållare Extra hämtning av sopbehållare Nya insamlingssystem och behållartyper Hämtningstider för brännbart hushållsavfall Avlämning av brännbart hushållsavfall Insamling av brännbart hushållsavfall och därmed jämförligt avfall i sopsuganläggningar (Entreprenad 1) Definition av brännbart hushållsavfall och därmed jämförligt avfall Hämtningssystem för brännbart hushållsavfall i sopsuganläggningar Hämtningsintervall för hushållsavfall i sopsuganläggningar Hämtningstider för hushållsavfall i sopsuganläggningar Avlämningsställe för hushållsavfall i sopsuganläggningar Insamling av hushållens grovavfall (Entreprenad 1) Definition av grovavfall Hämtningssystem för grovavfall Hämtningsställe för grovavfall Behållare för grovavfall Hämtningsdagar och hämtningsintervall Hämtningstider för grovavfall Avlämning av grovavfall Insamling av hushållens trädgårdsavfall (Entreprenad 1) Definition av trädgårdsavfall från hushåll Hämtningssystem för trädgårdsavfall från hushåll Hämtningsställe för trädgårdsavfall från hushåll Behållare för trädgårdsavfall från hushåll Hämtningsintervall för trädgårdsavfall från hushåll Hämtningstider för trädgårdsavfall från hushåll Avlämningsplats för trädgårdsavfall från hushåll Insamling av hushållens farliga avfall (Entreprenad 1) Definition av hushållens farliga avfall Hämtningssystem och hämtningsställe för farligt avfall från hushåll Behållare för farligt avfall miljöbox Hämtningsintervall för farligt avfall från hushåll Särskilda krav ADR, klassning, mellanlager och säkerhetsrådgivare Hämtningstider för farligt avfall från hushåll Avlämning av farligt avfall från hushåll Insamling av hushållens el-avfall (Entreprenad 1) Definition av hushållens el-avfall Hämtningssystem och hämtningsställe för el-avfall Behållare för el-avfall Hämtningsintervall för el-avfall från hushåll Hämtningstider för el-avfall från hushåll Avlämningsplats för el-avfall från hushåll...33

4 (48) Insamling av småbatterier (Entreprenad 1) Definition av småbatterier Hämtningssystem och hämtningsställen för småbatterier Behållare för småbatterier Hämtningsintervall för småbatterier Hämtningstider för småbatterier Avlämning av småbatterier Insamling av hushållens ej brännbara avfall (Entreprenad 1) Definition av hushållens ej brännbara avfall Hämtningssystem och hämtningsställen för ej brännbart avfall Behållare för ej brännbart avfall från hushåll Hämtningsintervall för ej brännbart avfall från hushåll Hämtningstider för ej brännbart avfall från hushåll Avlämning av ej brännbart avfall från hushåll Insamling av latrin från torrklosett (Entreprenad 1) Definition av latrin Hämtning av latrin Behållare för latrin Hämtningsintervall för latrin Hämtningstider för latrin Avlämningsplats för latrin Insamling av julgranar (Entreprenad 1) Hämtningssystem och hämtningsplats för julgranar Hämtningstider för julgranar Avlämningsplats för julgranar Insamling av slam från slamavskiljare och enskilda avloppsanläggningar (Entreprenad 2) Definition av slam från slamavskiljare Hämtningssystem för slam från enskilda avloppsanläggningar Hämtningsintervall m.m. för slam från slamavskiljare Hämtningstider för slam från slamavskiljare Avlämningsplats för slam från enskilda avloppsanläggningar Insamling av fett från fettavskiljare (Entreprenad 2) Definition av fettavfall Hämtningssystem för fettavfall Hämtningsintervall m.m. för fettavfall Hämtningstider för fettavfall Avlämning av fettavfall Kundtjänst, registerhållning och fakturering (Kan eventuellt komma att ingå i Entreprenad 1 och 2) Allmänt Kundtjänst Registerhållning Fakturering, uppbörd och indrivning KOMMERSIELLA VILLKOR Ekonomiska villkor Ersättning Indexreglering Ersättningsform Faktureringsvillkor...43

5 (48) Betalningsvillkor Övriga villkor Avtalstid Avtalsform Kontaktperson under avtalstiden Byte av entreprenör Samordning Information Försäkringar Expedition Ändringar och tillägg Omförhandling Överlåtelse av avtal Säkerhet Handlingar om rörelsen m.m Beställarens rätt att häva avtalet Entreprenörens rätt att häva avtalet Tvist...46 BILAGOR...47

6 (48) 1. ALLMÄN ORIENTERING 1.1. Beställare Järfälla kommun Järfälla Beställarens ombud under anbudstiden Beställarens ombud under anbudstiden är: Linda Irebrand Avfallssektionen Miljö- och stadsbyggnadskontoret Järfälla Tfn , Fax E-post 1.2. Verksamhet och omfång Entreprenaden är delad och avser två olika entreprenader (Entreprenad 1 och 2). Anbudsgivare kan välja att lämna anbud på en eller på båda entreprenaderna. Entreprenaderna är inte föremål för anbudsräkning i egen regi. Entreprenad 1 (Avsnitt och eventuellt 3.21) Entreprenaden omfattar: Insamling av brännbart hushållsavfall och därmed jämförligt avfall i sopbehållare (Avsnitt 3.9) Insamling av brännbart hushållsavfall och därmed jämförligt avfall i sopsuganläggningar (Avsnitt 3.10) Insamling av grovavfall huvudsakligen från hushåll (Avsnitt 3.11) Insamling av hushållens trädgårdsavfall (Avsnitt 3.12) Insamling av hushållens farliga avfall (Avsnitt 3.13) Insamling av hushållens el-avfall (Avsnitt 3.14) Insamling av småbatterier (Avsnitt 3.15) Insamling av hushållens ej brännbara avfall (Avsnitt 3.16) Insamling av latrin från torrklosett (Avsnitt 3.17) Insamling av julgranar (Avsnitt 3.18) Transport till omlastningsstation eller annan avlämningsplats (Avsnitt ) Entreprenad 1 kan eventuellt komma att omfatta kundtjänst, registerhållning och fakturering till kund. Beställaren kommer att ta beslut om detta i samband med att entreprenör utses (Avsnitt 3.21). Entreprenad 2 (Avsnitt och eventuellt 3.21) Entreprenaden omfattar: Insamling av slam från slamavskiljare och enskilda avloppsanläggningar (Avsnitt 3.19) Insamling av fett från fettavskiljare (Avsnitt 3.20) Transport till avlämningsplats (Avsnitt )

7 (48) Entreprenad 2 kan eventuellt komma att omfatta kundtjänst, registerhållning och fakturering till kund. Beställaren kommer att ta beslut om detta i samband med att entreprenör utses (Avsnitt 3.2) Syfte med upphandlingen Upphandlingens syfte är att uppfylla kommunens skyldighet att samla in hushållsavfall och därmed jämförligt avfall Kort beskrivning av Järfälla kommun Järfälla kommun ligger i Stockholms län ca 2 mil nordväst om Stockholms centrum. Arealen är ha varav ha utgörs av land, resten av vatten. Avståndet från norra delen av kommunen till den södra är 15 km. Befolkningstätheten är 11 invånare per ha landareal. Kommunen har ca invånare varav 21 % har utländsk bakgrund. Befolkningen är relativt ung. Det finns många barn och därmed också många skolor och förskolor. Större delen av bostadsbebyggelsen är från 60- och 70-talen. Antalet hushåll är ca varav ca 40 % bor i småhus och 60 % bor i flerbostadshus. Drygt hälften av lägenheterna i flerbostadshus upplåts med bostadsrätt. Bebyggelsen är nästan uteslutande av tätortskaraktär och finns i kommundelarna Kallhäll/Stäket, Jakobsberg, Viksjö och Barkarby/Skälby. Utanför dessa finns större sammanhängande grönområden varav stora delar är avsatta som naturreservat. Kommunen gränsar i norr mot Upplands-Bro och Upplands Väsby kommuner, i öster mot Sollentuna kommun, i söder mot Stockholms kommun och i väster mot Mälaren. Det finns bara enstaka fritidshus i kommunen och dessa ligger blandade med permanentbostäder. Kommunen saknar egentlig landsbygd och har mycket få jordbruksfastigheter. Antalet arbetsplatser i kommunen är relativt stort och både inpendling och utpendling är omfattande. Barkarby handelsplats med IKEA, Bauhaus m.fl. stora varuhus och Stockholm Quality Outlet lockar många besökare till Järfälla. Nybyggnad av bostäder förekommer i viss utsträckning i alla delar av kommunen. Planering av Barkarbyfältet pågår. Antalet bostäder och verksamheter kan komma att öka under avtalsperioden Kommunens mål och organisation för avfallshanteringen Övergripande mål för avfallshanteringen Kommunens övergripande mål för avfallshanteringen är bl.a. att all hantering av avfall ska ske med minsta möjliga miljöpåverkan och så att invånarnas hälsa skyddas. Inget farligt avfall ska blandas med annat avfall utan allt avfall ska behandlas separat. Dessutom ska hushållsavfall samlas in så att invånarna har tillgång till god och tillförlitlig service, olika valmöjligheter och tillräcklig information. Kommunen ska också verka för att mängden avfall som inte kan återvinnas minskar. Luftföroreningar från avfallstransporter och avfallsförbränning har pekats ut som prioriterade miljöfrågor i kommunen och därför arbetar kommunen aktivt med åtgärder för att minska utsläppen.

8 (48) Kommunens nuvarande föreskrifter för avfallshanteringen och avfallsplan (renhållningsordningen) håller på att revideras. et bygger på den viljeinriktning som hittills framkommit och som kommer att ingå i förslagen till föreskrifter och avfallsplan. Efter samråd och utställning ska föreskrifter och avfallsplan fastställas av kommunfullmäktige för att träda i kraft under Kommunen bedriver en insamling av matavfall och annat komposterbart avfall från storkök, restauranger och butiker, den så kallade Gröna linjen. Insamlingen kommer att byggas ut men kan kräva specialutrustning av behållare och fordon. Den kommer därför att handlas upp tillsammans med andra kommuner genom Sörab. Kommunens planer för att uppnå riksdagens mål att 35 % av matavfallet ska behandlas biologiskt senast år 2010 innebär till att börja med en satsning på Gröna linjen, på stimulering av egen kompostering och försök med avfallskvarnar i hushåll. Insamling av matavfall från hushåll på annat sätt utreds gemensamt i hela länet. Det är för närvarande osäkert hur denna entreprenad kommer att påverkas Kommunens organisation för avfallshanteringen Kommunen är delägare i Sörab tillsammans med Danderyd, Lidingö, Sollentuna, Solna, Stockholm, Sundbyberg, Täby, Upplands Väsby och Vallentuna kommuner. En del av avfallshanteringen samordnas genom Sörab. Det mesta av avfallet från Järfälla ska avlämnas på Sörabs omlastningsstationer eller mottagningsanläggningar, som finns i andra medlemskommuner. Sörab svarar också för Görvälns återvinningscentral som ligger i Järfälla. Mer information om avlämningsplatser finns i beskrivningen om olika avfallsslag, avsnitt Kommunen svarar inte för insamling av förpackningar och returpapper. För insamling av sådant avfall svarar producenterna och de entreprenörer som producenternas materialbolag anlitar. Kommunen verkar för att producenternas insamling ska fungera så bra som möjligt, så att det avfall som kommunen ansvarar för inte ska innehålla återvinningsbart material som ska tas omhand i producenternas insamlingssystem. Fastighetsnära insamling förekommer i många flerbostadshusområden och den kommer sannolikt att byggas ut under avtalstiden. Det kan innebära att andra insamlingsentreprenörer har uppdrag i samma avfallsutrymmen som de som ingår i denna entreprenad. Stadsbyggnadsnämnden i Järfälla har det verkställande ansvaret för kommunens avfallshantering. På miljö- och stadsbyggnadskontorets avfallssektion finns två handläggare som arbetar med avfallsfrågor såsom planering, upphandling och uppföljning av entreprenörer, information och rådgivning till hushåll och företag samt budget, taxa, avfallsföreskrifter och avfallsplan. Miljö- och hälsoskyddsnämnden har tillsyn över all avfallshantering. Handläggare som svarar för tillsynsarbetet finns på miljö- och hälsoskyddsavdelningen.

9 (48) 2. ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER 2.1. Upphandlingsform Upphandlingen är en öppen upphandling enligt 5 kap. LOU Kompletterande upplysningar Begäran om ytterligare information ska skriftligen ställas till beställarens ombud. Svar med anledning av sådan begäran kommer att lämnas snarast. Anbudsgivare är skyldig att snarast meddela beställarens ombud om han finner oklarheter i förfrågningsunderlaget. Om förfrågningsunderlaget behöver kompletteras med anledning av frågor till beställaren, eller av någon annan anledning, ska skriftligt svar sändas till alla kända anbudsgivare. Anbudsgivare kan endast åberopa sådana kompletterande upplysningar som skriftligen har lämnats av beställarens ombud Anbudsgivning Allmänt Anbud ska lämnas på hela Entreprenad 1 och/eller hela Entreprenad 2. Anbudet ska vara skriftligt och på svenska. Det ska följa förfrågningsunderlagets uppställning. Ifylld à-prislista ska vara prissatt i svenska kronor, SEK. Anbudet ska lämnas in som ett (1) original och 3 st kopior. Anbudet ska vara undertecknat av firmatecknare eller befullmäktigat ombud. Eventuell fullmakt ska bifogas. Anbudet ska läggas i förseglat neutralt omslag märkt med: Anbud avfallshantering Sbn 2005/42 och sändas till: Järfälla kommun Miljö- och stadsbyggnadskontoret Järfälla Tfn , Faxnr Besöksadress: Riddarplatsen 5, Jakobsberg Anbud som lämnas elektroniskt eller genom fax ska omgående bekräftas med undertecknad handling Anbudets giltighetstid Anbudet ska vara bindande till Anbudstidens utgång Anbudet ska vara inkommet till Järfälla kommun senast

10 (48) 2.4. Anbudets innehåll Anbudet ska innehålla upplysningar om företaget: Företagets registreringsbevis Skatteverkets blankett SKV 4820 Blanketten får inte vara äldre än två månader. F-skattsedel Ifylld Leverantörsuppgift, bilaga 1 Ifylld à-prislista, bilaga 3 Företagspresentation med beskrivning av företagets organisation, verksamhet, tekniska utrustning och kapacitet samt ekonomiska ställning. Presentationen ska styrka att anbudsgivaren har förmåga att klara uppdraget, se nedan. Tillstånd för yrkesmässig transport av avfall utfärdat av länsstyrelsen kan bifogas. Tillstånd för yrkesmässig transport av farligt avfall utfärdat av länsstyrelsen kan bifogas (gäller endast Entreprenad 1). Minst tre referenser från liknande uppdrag de senaste två åren ska anges med namn, adress och telefonnummer. Referenserna ska styrka att efterfrågad kompetens/erfarenhet finns och att genomförda uppdrag har genomförts på ett kompetent och tillfredsställande sätt. Som referens räknas även beställarens egna erfarenheter av anbudsgivaren. Kommunen kan komma att ta egna referenser. I företagspresentationen ska redovisning finnas av följande delar: 1. Anbudsgivarens erfarenhet och organisation. Anbudsgivaren och/eller personer i företagets ledning ska under de senaste två åren ha utfört minst tre liknande uppdrag varav minst ett ska gälla en kommun med minst invånare. Om det är ett nybildat företag ska kraven gälla anbudsgivarens företagsledning/blivande företagsledning. CV för minst två personer som styrker redovisade krav ska bifogas anbudet. 2. Anbudsgivarens hämtningsteknik, t.ex. fordonstyper, identifikationssystem och vågutrustning. 3. Anbudsgivarens kvalitetssäkringsmetoder och egenkontroll. Certifikat enligt ISO 9000-serien eller motsvarande ska i förekommande fall redovisas. Anbudsgivaren ska redovisa en kvalitetsplan och ange vem i företaget som handhar kvalitetsfrågor. 4. Anbudsgivarens miljöledningssystem och miljöpolicy. Anbudsgivaren ska redovisa vilket miljöledningssystem som finns för det interna miljöarbetet vid företaget. Certifikat enligt ISO , EMAS eller motsvarande ska i förekommande fall redovisas. Om certifikat saknas ska entreprenörens rutiner och krav för det interna miljöarbetet redovisas. Anbudsgivaren ska lämna en miljöplan och ange vem inom företaget som handhar miljöfrågor. Miljöansvarig för entreprenaden ska ha genomgått lämplig miljöutbildning. 5. Anbudsgivarens arbetsmiljöarbete och internkontroll. Anbudsgivaren ska redovisa sin arbetsmiljöpolicy och ha ett dokumenterat systematiskt arbetsmiljöarbete samt ange vem inom företaget som handhar arbetsmiljöfrågor. 6. Anbudsgivarens trafiksäkerhetsarbete. Anbudsgivaren ska redovisa sin trafiksäkerhetspolicy och ange vilka rutiner som finns för att säkerställa trafiksäkerheten såsom hastighetsanpassning, överlast, alkohol- och

11 (48) drogfrihet samt fordonssäkerhet. Anbudsgivaren ska ange vem inom företaget som handhar trafiksäkerhetsfrågor. 7. Anbudsgivarens arbete med personalfrågor. Anbudsgivaren ska redovisa sin personalpolicy och beskriva hur företaget arbetar med anställning av personal, bemannings- och vikariefrågor, introduktion av nyanställda, personalutveckling, jämställdhets- och antidiskrimineringsfrågor. 8. Anbudsgivarens ekonomiska ställning. De två senaste årens årsredovisningar ska lämnas. Nybildade företag som inte har möjlighet att avge två årsredovisningar, eller företag under bildande, ska redovisa sitt ekonomisystem och skicka med förhandsbesked från bank eller motsvarande om kreditgarantier motsvarande SEK/år (gäller Entreprenad 1). 9. Redovisning av om företaget avser att anlita underentreprenör. Beställaren förutsätter att anbudsgivare skaffar sig nödvändig kännedom om förutsättningarna för entreprenaden genom besök i kommunen innan anbud lämnas Anbudsöppning Anbudsöppning kommer att ske då minst två personer utsedda av beställaren kommer att delta Anbudsprövning Anbuden kommer att kvalificeras utifrån formella, strukturella och processuella förutsättningar för genomförandet. Anbudsgivare kan uteslutas från deltagande i upphandlingen om han 1. är i konkurs eller likvidation, är under tvångsförvaltning eller är föremål för ackord eller tills vidare har inställt sina betalningar eller är underkastad näringsförbud, 2. är föremål för ansökan om konkurs, tvångslikvidation, tvångsförvaltning, ackord eller annat liknande förfarande, 3. är dömd för brott avseende yrkesutövning enligt lagakraftvunnen dom, 4. har gjort sig skyldig till allvarligt fel i yrkesutövningen och den upphandlande enheten kan visa detta, 5. inte har fullgjort sina åligganden avseende socialförsäkringsavgifter eller skatt i det egna landet eller i Sverige, eller 6. i något väsentligt hänseende har låtit bli att lämna begärda upplysningar eller lämnat felaktiga upplysningar. Beställaren kan medge att uppenbara felskrivningar, felräkningar eller något annat uppenbart fel i anbudet får rättas. De kvalificerade anbuden kommer att värderas utifrån pris och ställda kvalitetskriterier. Kvalitetskriterierna kommer att bedömas i en skala 1-5 där 5 är mycket hög överensstämmelse med förfrågningsunderlagets krav och intentioner. Det lägsta priset tilldelas 5 poäng och därefter tilldelas poäng motsvarande den procentuella prisdifferensen. Exempel: Ett pris som är 10 % högre än lägsta pris får 4,5 poäng. Priset kommer att beräknas som totalpriset under ett år utifrån antalet hämtningar som redovisas i bilaga 2, Avfallsmängder och i Bilaga 3, Formulär till à-prislista.

12 (48) Kriterierna kommer att viktas enligt följande: - pris 50 % - miljöpåverkan 15 % - kvalitet och service 15 % - verksamhetserfarenhet 10 % - referenser 10 % När anbuden är värderade kommer beställaren att kalla de anbudsgivare som har de för kommunen förmånligaste anbuden till sammanträffanden, då en muntlig företagspresentation ska lämnas av anbudsgivarna var för sig. Den muntliga presentationen kan komma att förändra värderingen av de skriftliga anbuden men ska ske utan risk för särbehandling eller konkurrensbegränsning Antagande av anbud Den/de anbudsgivare som har det för kommunen förmånligaste anbudet/anbuden kommer att antas. Anbudsgivare förutsätts ha giltiga tillstånd för att transportera avfall och för Entreprenad 1 tillstånd för att transportera farligt avfall. Tillstånden ska visas upp för beställaren i god tid före avtalstecknandet. De kan även bifogas anbudet Meddelande om anbudsprövningens resultat När beställaren fattat beslut om entreprenör/entreprenörer och anbud kommer samtliga anbudsgivare att meddelas resultatet, det s.k. tilldelningsbeslutet, och om skälet till varför ett anbud antagits. Härigenom ges anbudsgivare möjlighet att få tilldelningsbeslutet prövat i förvaltningsdomstol under en föreskriven tidsfrist innan kontrakt tecknas. Tidsfristen för rättens prövning av ansökan är 10 dagar efter det att upplysningar om tilldelningsbeslutet skickats per post eller telefax, eller om rätten fattat ett interimistiskt beslut 10 dagar efter det att beslutet upphävts. Därefter kan, om domstolens beslut inte innebär annat, kontrakt tecknas.

13 (48) 3. KRAVSPECIFIKATION 3.1. Allmänt Entreprenören får inte utföra arbete eller vidta åtgärd som strider mot svensk lag eller kollektivavtal eller mot vad som är allmänt godtaget inom arbetsområdet Entreprenadområde Entreprenaderna omfattar hela Järfälla kommun. De avfallsslag och uppdrag som omfattas redovisas under 1.2 och Avfallsmängder redovisas i bilaga Äganderätt till avfall Beställaren äger allt avfall som entreprenören samlar in. Avfallet ska avlämnas på angivna platser utan kostnad för entreprenören. Beställaren svarar för samtliga behandlingsavgifter. Avfall som ingår i denna entreprenad får inte blandas med avfall från annan uppdragsgivare. Avvikelser från detta villkor måste anmälas till och godkännas av beställaren. Avfall som hämtas ett visst kalenderår ska vägas in senast den 15 januari året efter. Bryter entreprenören mot vad som här sägs har beställaren rätt att häva avtalet Personal och underentreprenör Alla entreprenörens åtaganden ska utföras av personal som är anställd av honom och har den utbildning som behövs för uppdraget i fråga. All personal med kundkontakter inklusive hämtningspersonalen ska kunna förstå och göra sig förstådd på svenska. Verksamheten ska bedrivas med kompetent och serviceinriktad personal. De ska genom entreprenörens försorg fortlöpande informeras om alla förändringar som påverkar verksamheten. Entreprenören ska ha särskild arbetsledning för uppdraget i Järfälla. Arbetsledaren ska regelbundet övervaka arbetet och följande uppgifter ska ingå utan extra ersättning: Följa upp klagomål. Arbetsledaren ska kontrollera klagomålet och förvissa sig om att problemet lösts, t.ex. genom kontakt med kunden eller på plats. Kontrollera hämtningsmängder, gångavstånd, behållartyper m.m. på begäran av beställaren, avfallslämnare eller för egen del. Aktivt arbeta för att förbättra hämtningen, i vissa fall tillsammans med beställaren. Bistå beställaren vid granskning av planer och bygglov som berör sophämtningen. Följa upp hämtningspersonalens arbetsförhållanden. Beställaren och fastighetsinnehavare ska kunna få svar på akuta frågor av betydelse senast dagen efter det att frågan ställts. Svar på andra hämtningsrelaterade frågor från beställaren ska ges inom tio dagar. Underentreprenör får endast anlitas om beställaren så medger. Avser anbudsgivare att anlita underentreprenör ska detta anges i anbudet. Detta gäller även för företagsgrupp typ lastbilscentral eller liknande.

14 (48) Samma krav som ställs på anbudsgivaren i detta förfrågningsunderlag ska även ställas på underentreprenör. Med underentreprenör avses i tillämpliga delar även om tillfällig personal från exempelvis bemanningsföretag måste anlitas. Entreprenören ska avtala med underentreprenör om beställarens krav Kundregister Beställaren tillhandahåller digitalt kundregister senast två månader före entreprenadens start. Av registret framgår fastighetsinnehavarens namn, faktureringsadress, hämtningsadress, antal, typ och storlek på behållare som ska hämtas/tömmas liksom hämtningsintervall, hämtningsavstånd, eventuella hämtningssvårigheter och andra uppgifter som kan vara nödvändiga för entreprenaden. Entreprenören ska notera hämtningsdagen i kundregistret. ALTERNATIV 1: Beställaren fakturerar avgifterna. Tillkommande, avgående och förändrade abonnemang tillhandahålls kontinuerligt av beställaren. Avvikelser från registret och/eller ändrad hämtningsdag ska omedelbart meddelas beställaren. ALTERNATIV 2: Entreprenören fakturerar avgifterna i enlighet med avsnitt Entreprenören ska hålla kundregistret aktuellt. Tillkommande, avgående och förändrade abonnemang ska månadsvis meddelas beställaren. Direktuppkoppling till beställarens datasystem ska finnas Fordon för avfallshämtning Fordon som används i entreprenaden ska ägas av entreprenören och vara besiktigade, godkända samt uppfylla de säkerhetskrav som krävs med avseende på uppdragets art. Vid val av fordon ska inte tyngre eller på annat sätt olämpliga fordon användas än vad som svarar mot vägnätets bärighet och framkomlighet i övrigt. I vissa delar av kommunen finns samfällda vägar där framkomligheten är begränsad. Förutsättningarna för hämtning i dessa områden beskrivs närmare under 3.9. Beställaren förutsätter att anbudsgivaren skaffar sig kännedom om förhållandena på plats. Hämtningsfordon ska vara konstruerade, utrustade och framföras på ett sådant sätt att störningar för medtrafikanter och boende minimeras, att inga skador på mark, byggnader eller egendom uppkommer och att risken för olycksfall minimeras. Samtliga fordon som används för hämtning av avfall ska vara försedda med följande utrustning: backningsmonitor mobiltelefon brandsläckare skyddsvästar med god synbarhet handlampa förbandsutrustning För Entreprenad 1 gäller att samtliga fordon som används för den konventionella sophämtningen ska vara försedda med nödvändiga tömningsanordningar i form av kärllyftar och säckkärrelyftar. De ska vara täta så att pressvatten inte läcker ut eller

15 (48) spills under färd eller i samband med sophämtning. De ska vara försedda med pressvattentank med fungerande avtappning. Tanken ska tömmas och rengöras regelbundet eller vid behov. Pressvatten ska släppas ut vid omlastningsstation enligt Sörabs anvisningar. För Entreprenad 2 gäller att samtliga fordon ska vara täta och ändamålsenligt utrustade. Samtliga fordon som huvudsakligen är till för avfallshämtning i Järfälla ska vara försedda med alkolås som kan lagra data. Data från alkolås ska arkiveras i minst ett år. Samtliga fordon som används för den konventionella sophämtningen ska drivas med biogas. Övriga fordon ska drivas med bästa miljöklassade bensin/diesel eller med förnyelsebart bränsle. Tankställe för biogas kommer att finnas i Järfälla vid entreprenadens början. För närvarande finns tankställe för biogas i Bromma och Kista. Tankställe för E85 kommer att finnas på minst två ställen i kommunen vid entreprenadens början. Sopbilarna som drivs med biogas ska uppfylla emissionskraven enligt miljöklass Övriga tunga fordon ska uppfylla emissionskraven enligt minst miljöklass Så låg bullernivå som möjligt vid såväl körning som vid lastning ska eftersträvas. Däck ska vara fria från HA-oljor och vattenlösliga åldringsskydd. Däck med lågt rullmotstånd ska väljas. Vid vinterväglag ska vinterdäck användas. Uttjänta däck ska lämnas till återvinning. Entreprenören ska ha riktlinjer/rutiner för att säkerställa att däck har minst lagstadgat mönsterdjup, rätt lufttryck och inte är skadade. Miljöanpassade biologiskt lätt nedbrytbara oljor och smörjmedel ska användas. Samtliga fordon ska hållas i ett välvårdat skick och vara försedda med entreprenörens firmanamn och med text som anger att hämtningen utförs på uppdrag av Järfälla kommun. De ska tvättas minst en gång per vecka och tvätt ska även omfatta sopbilarnas inmatningsanordning och lastutrymme. För fordonstvätt ska anläggning som använder bästa möjliga reningsteknik användas. Beställaren kan lämna mer upplysningar om fordonstvätt. Service av fordon och motorer ska genomföras regelbundet. Serviceavtal ska finnas. Skador, tillsyn, underhåll och service ska dokumenteras. Fordon ska vara tvättade och rena vid inlämning till planerad service. Tunga fordon ska genomgå godkända bromskontroller var sjätte månad hos Svensk Bilprovning eller ackrediterad verkstad. Entreprenörens fordon ska, om beställaren så önskar, förses med informationsskyltar och kunna ställas till förfogande för kampanjvisa informationer.

16 (48) Fordon ska under icke arbetstid ställas upp på plats eller i garage på fastighet som disponeras av entreprenören. Entreprenören ska på beställarens uppmaning årligen redovisa en förteckning över de fordon som används i entreprenaden. Förteckningen ska ange lastningskapacitet, årsmodell, vilken miljöklassning fordonen har samt vilka bränslen och oljor som används. I avsnitt redovisas speciella krav för vissa avfallsslag. Entreprenören ska när som helst på beställarens uppmaning kunna styrka att fordonen kör på avtalat bränsle och att avtalade oljor, smörjmedel och däck används Kvalitet, service, miljö, arbetsmiljö och trafiksäkerhet Allmänt För att säkerställa beställarens krav på att god kvalitet uppfylls ska entreprenören ha rutiner för kvalitetssäkring av verksamheten. Risken för att fel uppstår ska minimeras och beställaren ska fortlöpande få del av kontrollen och resultaten från denna. Beställaren och entreprenören ska tillsammans arbeta med att förbättra kvalitén och servicen på hämtningsarbetet, liksom att förbättra sophämtarnas arbetsmiljö. Den yttre miljön ska så som långt möjligt inte påverkas negativt av entreprenaden. Beställaren och entreprenören ska tillsammans verka för ökad återanvändning och återvinning av material ur avfall i enlighet med kommunens planer och beslut samt utveckla rationella och ekonomiska hämtningssystem. Följande villkor ska gälla utan extra ersättning till entreprenören: Överenskomna villkor för hämtningen såsom tider och utförande ska alltid gälla. Bestämda hämtningsdagar ska tillämpas. S.k. sjoxning är inte tillåten, d.v.s. tillgrepp av material som avfallslämnaren lämnat för insamling. Kärl och containrar ska ställas tillbaka på hämtningsplatsen om inte annat överenskoms. Grindar och dörrar ska stängas efter avslutad hämtning och i förekommande fall låsas. Spill förorsakat av entreprenören ska plockas upp. Golv eller annan yta ska rengöras vid behov. Behållare som ägs av entreprenören ska vara rena och välskötta. Klotter ska tas bort så snart det är praktiskt möjligt och ekonomiskt rimligt. Personalen ska bära enhetlig, funktionell och proper klädsel så att den är lätt identifierbar för allmänheten. Entreprenören ska svara för att personalen ges fortlöpande och adekvat utbildning för samtliga arbetsuppgifter som förekommer och som omfattar t.ex. körteknik och trafiksäkerhet, arbetsmiljöfrågor, service samt miljökunskap. Beställaren ska informeras om omfattningen av utbildningen. Fullt utnyttjande av arbetstiden ska eftersträvas för att minska stress, risken för olyckor, arbets- och egendomsskador samt för att höja servicegraden och kvalitén på arbetet. Beställaren ska ha möjlighet att två gånger per år informera entreprenörens personal om kommunens regler och mål för avfallshanteringen.

17 (48) Eventuella trafikförseelser samt olyckor/tillbud av betydelse och som sker i samband med entreprenadarbetet ska snarast meddelas beställaren Miljö Följande villkor ska gälla utan extra ersättning till entreprenören: Entreprenörens personal ska vara utbildade i eller under det första avtalsåret, och vid nyanställning under det första anställningsåret, genomgå utbildning i sparsamt körsätt, med motsvarande omfattning och innehåll som vid utbildning i Eco Driving eller Heavy Eco Driving. Kunskapen ska fortlöpande upprätthållas genom information och fortbildning. Entreprenören ska kvartalsvis redovisa drivmedelsåtgången och emissioner per kilometer och fordon samt andelen förnyelsebart respektive fossilt bränsle. Resultaten ska även åskådliggöras för förarna Arbetsmiljö Entreprenören är ansvarig för åtgärder till skydd mot ohälsa och olycksfall som kan drabba den egna personalen. Entreprenören övertar det eventuella ansvar enligt arbetsmiljölagen som kan åvila beställaren för samordning av åtgärder till skydd mot ohälsa och olycksfall på skilda arbetsplatser för avfallshämtning. Följande villkor ska gälla utan extra ersättning till entreprenören: Entreprenören ska ha tillgång till företagshälsovård eller motsvarande. Entreprenören ska genomföra skyddsronder eller motsvarande minst en gång per år. Entreprenören ska genomföra analyser och riskbedömningar av arbetsmiljön. Åtgärds- och handlingsplaner för att förbättra arbetsmiljön ska utarbetas. Hämtningspersonalen ska vara delaktig i arbetet. Entreprenören ska ha ett dokumenterat arbete för att fortlöpande följa och förbättra arbetsmiljön. Vid förändringar som kan påverka arbetsmiljön ska konsekvensanalyser genomföras. Entreprenören ska identifiera brister vid hämtningsställen och ha rutiner för att påtala bristerna. Entreprenören ska ha en dokumenterad plan eller riktlinjer för att eliminera belastnings-, fall-, hopp-, och klämskador. Entreprenören ska identifiera och dokumentera hantering som medför lyft-, skjut- och dragmoment samt hopp. Lyft- och transporthjälpmedel samt personlig skyddsutrustning ska användas i förekommande fall. Vid kärlhämtning ska bara ett kärl i taget skjutas/dras. Hämtning av säck ska ske med säckkärra där så är möjligt. Entreprenören ska försäkra sig om att hämtningspersonalen tar tillräckligt långa raster under arbetsdagen. Vid planering av arbetet ska entreprenören ta hänsyn till tidspåverkande faktorer som väder- och trafikförhållanden och ha en acceptans för tidsavvikelser Trafiksäkerhet Följande villkor ska gälla utan extra ersättning till entreprenören: Entreprenören ska genomföra körkortskontroller genom utdrag ur körkortsregistret två gånger per år för alla anställda som kör bil i tjänsten.

18 (48) Entreprenören ska ha dokumenterade riktlinjer/rutiner där det framgår att hastigheten alltid ska anpassas till rådande förhållanden. Entreprenören ska ha rutiner för och kontinuerligt, minst en gång per kvartal, genomföra kontroller av hastigheter på samtliga fordon. Avvikelser ska dokumenteras och kommuniceras mellan arbetsledning och aktuell förare. Åtgärdsprogram ska sättas in i de fall en förare har överskridit gällande hastighetsgränser eller inte anpassat hastigheten efter rådande förhållanden. Stödsystem för att minimera hastighetsöverträdelser ska finnas. Vågsedlar ska kontrolleras regelbundet för att beivra körning med överlast. Godkända bilbälten ska användas vid färd till och från uppställningsplats och avlämningsplats samt mellan olika kommundelar. Rutiner ska finnas för att säkerställa användningen. Entreprenören ska ha rutiner för att säkerställa att alkohol och droger inte förekommer i samband med arbetet. Åtgärdsprogram och rehabiliteringsplan ska finnas. Drogtester ska genomföras på den personal som ska anställas Utebliven hämtning, trasiga behållare, ändrade förhållanden m.m Utebliven hämtning m.m. förorsakat av entreprenören Vid utebliven hämtning som förorsakats av entreprenören, t.ex. överhopp, ska hämtning utföras senast dagen efter anmälan, utan extra ersättning. Sker inte detta har beställaren rätt att utföra hämtning på entreprenörens bekostnad. Säck som går sönder i samband med hämtningen får inte lämnas kvar. Spill ska plockas upp. Entreprenören ska månadsvis skriftligt redovisa antalet avvikelser till beställaren och ange orsaken till avvikelsen. Om entreprenören bryter mot vad som sägs ovan och inte felaktigheten omedelbart åtgärdas efter påtalande från beställaren, och felaktigheten upprepas, ska entreprenören betala vite med kronor för varje förseelse Utebliven hämtning m.m. förorsakat av fastighetsinnehavaren Om hämtning inte kan utföras p.g.a. omständigheter som fastighetsinnehavaren råder över, ska entreprenören omedelbart lämna skriftligt meddelande till denne, där orsaken till den uteblivna hämtningen anges. Muntlig kontakt kan tillämpas om det går fortare. Entreprenören ska meddela förhållandet till beställaren, om inte rättelse sker omgående. Hämtning ska ske så snart som möjligt då hindret undanröjts, om fastighetsinnehavaren så begär. I annat fall utförs hämtningen vid nästa ordinarie hämtningstillfälle. Om det är uppenbart att avfallet innehåller felsorterat avfall, som ska lämnas på annat sätt i enlighet med bestämmelser i kommunens avfallsföreskrifter, t.ex. elavfall, farligt eller återvinningsbart avfall, ska fastighetsinnehavaren uppmärksammas på detta. Sopbehållare med små mängder återvinningsbart avfall och trädgårdsavfall ska hämtas men inte behållare med farligt avfall eller el-avfall. Arbetsmiljöverkets föreskrifter om belastningsergonomi och manuell hantering ska följas. Överfylld eller för tung sopbehållare får därför lämnas kvar om risk finns för att arbetsskada ska uppstå. Arbetsledaren ska omedelbart meddelas om behållare

19 (48) lämnas kvar. Entreprenören ska skriftligen uppmärksamma fastighetsinnehavaren på problemet så att åtgärder kan vidtas. Muntlig kontakt kan tillämpas om det går fortare. Förhållandet ska meddelas beställaren. Arbetsledaren ska följa upp ärendet på följande sätt: Vid överfyllnad ska arbetsledaren fastställa om överfyllnaden är tillfällig eller permanent genom kontroll och kontakt med fastighetsinnehavaren. Vid tillfällig överfyllnad vidtas ingen annan åtgärd. Vid konstaterad permanent överfyllnad ska entreprenören och fastighetsinnehavaren tillsammans komma överens om en lösning, t.ex. att fler behållare ska finnas eller att ett annat hämtningsintervall ska tillämpas. Om entreprenör och fastighetsinnehavare inte kan komma överens ska beställaren ta över ärendet. Om sopbehållaren är för tung för att hämtas ska fastighetsinnehavaren åtgärda problemet. När det är gjort kan hämtning utföras. Säck som är trasig innan hämtning får lämnas kvar och ska packas om av fastighetsinnehavaren. Om trasig säck lämnas kvar ska entreprenören lämna en ny säck och ett skriftligt meddelande. Säcken ska hämtas vid nästa ordinarie hämtningstillfälle eller efter särskild beställning om fastighetsinnehavaren så begär Utebliven hämtning m.m. förorsakat av otjänlig väderlek eller annan oförutsedd händelse Om hämtning inte kan utföras på grund av otjänlig väderlek eller annan oförutsedd händelse är entreprenören skyldig att utan extra ersättning planera om sina hämtningsdagar så att hämtning kan ske så snart som möjligt Ändrade förhållanden Entreprenören är skyldig att fortlöpande följa förändringar i avfallsmängd och föreslå lämpliga ändringar av hämtningsfrekvens, antal behållare eller liknande. Nödvändiga kontroller ska utföras av entreprenören i samråd med fastighetsinnehavaren och eventuellt beställaren. Varaktiga avvikelser mellan abonnemang och hämtade avfallsmängder ska rapporteras. Om entreprenören lämnar felaktiga uppgifter eller låter bli att meddela beställaren nödvändig information kan avdrag göras på entreprenadersättningen. Om entreprenören låter bli att meddela varaktiga avvikelser mellan abonnemang och hämtad avfallsmängd ska entreprenören återbetala skillnaden mellan fakturerad och korrekt avfallsavgift. Entreprenören får inte på eget initiativ upphöra med hämtningen på ett hämtningsställe om det inte finns hinder enligt ovan. Fastighetsinnehavaren ska sköta sina soprum eller motsvarande och förbättra hämtningsförhållanden så att de uppfyller arbetsmiljökraven. Därför sker en ständig förändring av antalet behållare, behållartyper och hämtningssystem. Det finns fortfarande hämtningsställen som är olämpligt utformade från arbetsmiljösynpunkt. Entreprenören ska anmäla till fastighetsinnehavaren om föreskrifter för avfallshanteringen inte följs, eller om befintliga behållare eller anordningar som ägs av fastighetsinnehavaren behöver repareras eller bytas ut. Beställaren ska meddelas om lämpliga åtgärder inte vidtas av fastighetsinnehavaren.

20 (48) Övrigt Trasig behållare som beställaren eller entreprenören äger ska bytas ut eller lagas snarast. Förändringar i kör- och dragsträckor till följd av gatuarbeten, trafikomläggningar, framkomlighetsproblem vintertid och liknande ska godtas av entreprenören utan krav på extra ersättning. Skador som orsakas av entreprenören vid hämtningen ska omedelbart meddelas fastighetsinnehavaren och åtgärdas omgående. Berättigade klagomål från fastighetsinnehavare, beställare eller andra berörda ska åtgärdas omgående Insamling av brännbart hushållsavfall och därmed jämförligt avfall i sopbehållare (Entreprenad 1) Definition av brännbart hushållsavfall och därmed jämförligt avfall som ingår i denna insamling 1. Brännbart avfall som regelbundet uppkommer vid utnyttjande av mark och byggnad för bostadsändamål och som inte är mer skrymmande än att det kan läggas i sopbehållare som beställaren föreskriver och som anges nedan. Farligt avfall, elavfall, ej brännbart avfall och trädgårdsavfall får inte läggas i sopbehållare för brännbart hushållsavfall. 2. Med hushållsavfall jämförligt avfall är sådant avfall som liknar hushållsavfall och som uppkommer som en direkt följd av att människor uppehåller sig i en lokal eller i en anläggning oavsett verksamhet. Som exempel kan nämnas köksavfall och städsopor som uppkommer i industrier, kontor, handel och hantverk, restauranger och storkök, skolor och förskolor, järnvägs- och busstationer, sjukhus och andra vårdinrättningar, samlingslokaler, fritidsanläggningar och byggarbetsplatser. Samma begränsningar som under 1 gäller. Avfall som uppkommer vid städning och fastighetsskötsel utomhus samt vid tillfälliga större idrottsevenemang och liknande ingår inte Nuvarande hämtningssystem för brännbart hushållsavfall i sopbehållare Brännbart hushållsavfall från småhus samlas upp i hjulförsedda plastkärl. När kärlen infördes fick alla hushåll ett 130 l kärl, om de inte särskilt begärde ett större 190 l kärl eller ett mindre 120 l kärl. Enstaka hushåll har 240 l kärl. Byte av kärlstorlek är tillåtet men de allra flesta hushåll har fortfarande 130 l kärl. Fördelningen av olika kärlstorlekar visas i bilaga 2. Det kärl som vi från början benämnde 130 l kärl kallas idag 140 l kärl av tillverkaren. På grund av avfallstaxans konstruktion benämner vi det fortfarande 130 l kärl. I vissa småhusområden har man gemensamma stora kärl. Det förekommer också att två hushåll delar på ett kärl. I ett radhusområde finns fortfarande 160 l säck. Säckar kommer inte att tillåtas framöver i småhus. Hushållsavfall från flerbostadshus samlas upp i olika typer av behållare, i vissa fall med komprimering. Följande behållartyper förekommer: engångsbehållare, säck med volymen l, plastkärl med volymen l.

02:01 FÖRESKRIFTER. Upphandling av lokalvårdstjänster till Polismyndigheten i Stockholms län PVS-918-6303/12 2012-11-30

02:01 FÖRESKRIFTER. Upphandling av lokalvårdstjänster till Polismyndigheten i Stockholms län PVS-918-6303/12 2012-11-30 02:01 FÖRESKRIFTER Upphandling av lokalvårdstjänster till Polismyndigheten i Stockholms län PVS-918-6303/12 2012-11-30 INNEHÅLLSFÖRTECKNING UF UPPHANDLINGSFÖRESKRIFTER... 4 UF1 ALLMÄN ORIENTERING... 4

Läs mer

Föreskrifter om avfallshantering för Borlänge kommun. Beslutat i Kommunfullmäktige 2007-03-29

Föreskrifter om avfallshantering för Borlänge kommun. Beslutat i Kommunfullmäktige 2007-03-29 Föreskrifter om avfallshantering för Borlänge kommun Beslutat i Kommunfullmäktige 2007-03-29 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING...3 FÖRESKRIFTER OM AVFALLSHANTERING...4 Inledande bestämmelser och definitioner

Läs mer

Upphandling av varudistributionslösning till Halmstads kommun KS 2005/0180

Upphandling av varudistributionslösning till Halmstads kommun KS 2005/0180 Upphandling av varudistributionslösning till Halmstads kommun KS 2005/0180 Ni inbjuds att komma in med anbud avseende ovanstående upphandling till Halmstads kommun. Förfrågningsunderlaget med bilagor innehåller

Läs mer

Konstruktion av avfallstaxa RAPPORT 2008:18 ISSN 1103-4092

Konstruktion av avfallstaxa RAPPORT 2008:18 ISSN 1103-4092 Konstruktion av avfallstaxa RAPPORT 2008:18 ISSN 1103-4092 Förord De senaste åren har avfallshanteringen och insamlingssystemen blivit alltmer komplexa. De lokala förutsättningarna, ambitionerna och den

Läs mer

Förfrågningsunderlag

Förfrågningsunderlag Förfrågningsunderlag Upphandlingsföreskrift och ansökningsformulär för leverantör av; hemtjänst enligt SoL avlösar- och ledsagarservice enligt LSS Antagen av Socialnämnden 2014-09-25 gällande från 2015-01-01

Läs mer

NOA 11. Anvisningar för ny- och ombyggnad för avfallsutrymmen

NOA 11. Anvisningar för ny- och ombyggnad för avfallsutrymmen NOA 11 Anvisningar för ny- och ombyggnad för avfallsutrymmen UTFÄRDAD I DECEMBER 2011 Förord Följande råd och anvisningar om utformning av avfallsutrymmen samt förvaring och transport av avfall är till

Läs mer

LOV Kundval inom hemtjänsten

LOV Kundval inom hemtjänsten 2014-05-26 LOV Kundval inom hemtjänsten Förfrågningsunderlag Antaget av vård- och omsorgsnämnden 2011-03-03, 51 2011-03-03, version 1.1 2012-02-27, version 1.2 2012-06-14, version 1.3 2013-09-05, version

Läs mer

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG AVSEENDE VALFRIHETSSYSTEM INOM HEMTJÄNST. Krav på ansökan och utföraren

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG AVSEENDE VALFRIHETSSYSTEM INOM HEMTJÄNST. Krav på ansökan och utföraren 1 (6) Omsorgskontoret 2014-06-19 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG AVSEENDE VALFRIHETSSYSTEM INOM HEMTJÄNST Del 1/3 Krav på ansökan och utföraren Upphandlande myndighet: Linköpings kommun genom Äldrenämnden Innehåll

Läs mer

Handlingar till Socialnämndens sammanträde torsdagen den 24 april 2014

Handlingar till Socialnämndens sammanträde torsdagen den 24 april 2014 Handlingar till Socialnämndens sammanträde torsdagen den 24 april 2014 Ärende 1 Socialkontoret TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare, telefon Datum Vår beteckning Christina B. Embretsen Kvalitetsutvecklare 2014-03-20

Läs mer

Fortsatt arbete Vägledningen kommer att uppdateras utifrån praktiska erfarenheter och utveckling av domstolspraxis och tillsynsärenden på området.

Fortsatt arbete Vägledningen kommer att uppdateras utifrån praktiska erfarenheter och utveckling av domstolspraxis och tillsynsärenden på området. Om vägledningen Funktion och syfte Dokumentet är utformat som en checklista och syftar till att vara en vägledning för upphandlande myndigheter vid utformande av förfrågningsunderlag för upphandling enligt

Läs mer

1. Inbjudan. Förfrågningsunderlag - Upphandlarversion. Upphandlande organisation. 1.1 Statens inköpscentrals uppdrag 2015-03-23

1. Inbjudan. Förfrågningsunderlag - Upphandlarversion. Upphandlande organisation. 1.1 Statens inköpscentrals uppdrag 2015-03-23 Förfrågningsunderlag - Upphandlarversion 2015-03-23 Upphandlande organisation Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet Upphandling Taxitjänster Aida Colakovic 96-105-2014 Symbolförklaring: Texten ingår

Läs mer

Förfrågningsunderlag avseende serviceoch omsorgsinsatser i ordinärt boende inom hemtjänsten i Ängelholms kommun enligt Lagen om valfrihetssystem, LOV

Förfrågningsunderlag avseende serviceoch omsorgsinsatser i ordinärt boende inom hemtjänsten i Ängelholms kommun enligt Lagen om valfrihetssystem, LOV FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Förfrågningsunderlag avseende serviceoch omsorgsinsatser i ordinärt boende inom hemtjänsten i Ängelholms kommun enligt Lagen om valfrihetssystem, LOV Ängelholms kommun, genom socialnämnden,

Läs mer

Förfrågningsunderlag gällande servicetjänster i Hemtjänsten enligt Socialtjänstlagen (SoL) - upphandling enligt Lagen om Valfrihetssystem (LOV)

Förfrågningsunderlag gällande servicetjänster i Hemtjänsten enligt Socialtjänstlagen (SoL) - upphandling enligt Lagen om Valfrihetssystem (LOV) Ver. 1 Kundval i hemtjänst Förfrågningsunderlag gällande servicetjänster i Hemtjänsten enligt Socialtjänstlagen (SoL) - upphandling enligt Lagen om Valfrihetssystem (LOV) Socialnämnden Mullsjö kommun,

Läs mer

2014-02-13. Sundbybergs kommun Hemtjänst i valfrihetssystem 2014/2015

2014-02-13. Sundbybergs kommun Hemtjänst i valfrihetssystem 2014/2015 Inbjudan - Upphandlarversion 2014-02-13 Upphandlande organisation Upphandling Sundbybergs kommun Hemtjänst i valfrihetssystem 2014/2015 Hedvig Schriever 14/5 Symbolförklaring: Texten ingår i annonsen Texten/frågan

Läs mer

Välkommen till Skövde kommuns upphandlingsfunktion

Välkommen till Skövde kommuns upphandlingsfunktion Välkommen till Skövde kommuns upphandlingsfunktion Du glömmer väl inte att registrera dina kontaktuppgifter. Detta för att vi ska kunna meddela dig om det sker någon förändring. Hälsningar Upphandlingsfunktionen

Läs mer

UPPHANDLING AV KONSULTTJÄNSTER INOM STRATEGISKT KOMMUNIKATIONSSTÖD

UPPHANDLING AV KONSULTTJÄNSTER INOM STRATEGISKT KOMMUNIKATIONSSTÖD Sid 1 (20) 13 januari 2014 Dnr:0004/14 UPPHANDLING AV KONSULTTJÄNSTER INOM STRATEGISKT KOMMUNIKATIONSSTÖD 1. INBJUDAN Brottsförebyggande rådet (Brå) inbjuder till att lämna anbud på konsulttjänster avseende

Läs mer

Arbetsförmedlingen Inbjuder leverantörer att lämna anbud i upphandling av Administrativ utbildning Dnr Af-2010/073846

Arbetsförmedlingen Inbjuder leverantörer att lämna anbud i upphandling av Administrativ utbildning Dnr Af-2010/073846 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 2010-03-24 1 (16) Arbetsförmedlingen Inbjuder leverantörer att lämna anbud i upphandling av Administrativ utbildning Dnr Af-2010/073846 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING... 3 1.1 DEN

Läs mer

Arbetsgivarverket har cirka 65 anställda. Mer information finns på Arbetsgivarverkets hemsida www.arbetsgivarverket.se.

Arbetsgivarverket har cirka 65 anställda. Mer information finns på Arbetsgivarverkets hemsida www.arbetsgivarverket.se. Förfrågningsunderlag Dnr 2008-04-18 0804-0235-11 Upphandling avseende medlemsundersökning och medarbetarundersökning för Arbetsgivarverket Härmed inbjuds Ni att lämna anbud enligt nedan angivna förutsättningar.

Läs mer

Omvårdnadsförvaltningen. Kravspecifikation och villkor för att bli godkänd utförare av hemtjänstservice och ledsagning i Falu kommun.

Omvårdnadsförvaltningen. Kravspecifikation och villkor för att bli godkänd utförare av hemtjänstservice och ledsagning i Falu kommun. Kravspecifikation och villkor för att bli godkänd utförare av hemtjänstservice och ledsagning i Falu kommun. April 2015 0 Innehållsförteckning 1. Allmän information... 3 1.1 Upphandlande myndighet... 3

Läs mer

Förfrågningsunderlag

Förfrågningsunderlag 1(31) Upphandling av hemtjänst enligt Lag om Valfrihetssystem Beslutad av socialnämnd Gäller från och med 2015-06-01 2(31) Innehåll 1 ALLMÄN ORIENTERING 5 1.1 BESKRIVNING AV UPPHANDLINGEN 5 1.2 DEN UPPHANDLANDE

Läs mer

UTREDNING INSAMLINGSSYSTEM. Januari 2013

UTREDNING INSAMLINGSSYSTEM. Januari 2013 UTREDNING INSAMLINGSSYSTEM Januari 2013 Innehåll Innehåll... 2 Inledning... 4 Insamling av matavfall i separata kärl med papperspåse... 5 Hämtning... 6 Arbetsmiljö... 6 Hämtningsintervall & dimensionering...

Läs mer

Renhållningsordning för Vaggeryds kommun. Antagen av kommunfullmäktige 2007-03-26 38

Renhållningsordning för Vaggeryds kommun. Antagen av kommunfullmäktige 2007-03-26 38 Renhållningsordning för Vaggeryds kommun Antagen av kommunfullmäktige 2007-03-26 38 1 Renhållningsordning för Vaggeryds kommun INNEHÅLL Kap 1 Kap 2 Kap 3 Kap 4 Kap 5 Inledande bestämmelser Ansvar och skyldigheter

Läs mer

Anbudsinbjudan avseende upphandling av lagerhantering och distribution av Arbetsgivarverkets trycksaker

Anbudsinbjudan avseende upphandling av lagerhantering och distribution av Arbetsgivarverkets trycksaker 2005-06-27 Dnr 0504-0374-33 Anbudsinbjudan avseende upphandling av lagerhantering och distribution av Arbetsgivarverkets trycksaker Upphandlande enhet Arbetsgivarverket Box 3267 103 65 Stockholm Kontaktperson

Läs mer

Med vänliga hälsningar. Ulrika Wattman Kvalitetsutvecklare Hälsa

Med vänliga hälsningar. Ulrika Wattman Kvalitetsutvecklare Hälsa FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Förfrågningsunderlag avseende tillagning och distribution av mat i ordinärt boende i hemtjänsten, Ängelholms kommun enligt Lagen om valfrihetssystem, LOV Ängelholms kommun, genom socialnämnden,

Läs mer

1. Förfrågningsunderlag Etableringslotsar

1. Förfrågningsunderlag Etableringslotsar Förfrågningsunderlag 2012-03-07 Upphandlingsansvarig ARBETSFÖRMEDLINGEN Tomas Åkerblom Upphandling Etableringslotsar Af-2010/121363 Sista anbudsdag: ansökansdag: Anbud kan lämnas löpande Symbolförklaring:

Läs mer

Förfrågningsunderlag för hemtjänstval enligt Lag (2008:962) om valfrihetssystem. Diarienummer KS 09-623 2010-06-16

Förfrågningsunderlag för hemtjänstval enligt Lag (2008:962) om valfrihetssystem. Diarienummer KS 09-623 2010-06-16 Förfrågningsunderlag för hemtjänstval enligt Lag (2008:962) om valfrihetssystem Diarienummer KS 09-623 2010-06-16 SVEDALA KOMMUN 2 Innehållsförteckning 1. Allmän information... 4 1.1. Hemtjänstval i Svedala

Läs mer

Hemtjänst enligt Socialtjänstlagen (SoL)

Hemtjänst enligt Socialtjänstlagen (SoL) Upphandling enligt Lag om Valfrihetssystem Förfrågningsunderlag gällande Hemtjänst enligt Socialtjänstlagen (SoL) personlig omvårdnad och serviceinsatser 1 Inbjudan att ansöka om godkännande som utförare

Läs mer

UPPHANDLING AV GRAFISK FORMGIVNING OCH PRODUKTION

UPPHANDLING AV GRAFISK FORMGIVNING OCH PRODUKTION Sid 1 (21) 13 januari 2014 Dnr: 006/14 UPPHANDLING AV GRAFISK FORMGIVNING OCH PRODUKTION 1. INBJUDAN Brottsförebyggande rådet (Brå) inbjuder att lämna anbud på Grafisk formgivning och produktion. 1.1 Om

Läs mer

2012-09-28. Mer information om SKL Kommentus Inköpscentral AB finns på www.sklkommentus.se.

2012-09-28. Mer information om SKL Kommentus Inköpscentral AB finns på www.sklkommentus.se. Förfrågningsunderlag 2012-09-28 Upphandlingsansvarig Upphandling Elevdatorer & Surfplattor 2012 Petra Edenfeldt 10191 Sista anbudsdag: 2012-11-09 23:59 Symbolförklaring: Texten/frågan innehåller krav som

Läs mer

Avfallsplan för Arvika kommun 2011-2014

Avfallsplan för Arvika kommun 2011-2014 Avfallsplan för Arvika kommun 2011-2014 Foto: Dan Johansson Sammanfattning Målet med all avfallsplanering är att minska avfallets mängd och farlighet. Denna avfallsplans syfte och mål är att klargöra gällande

Läs mer