MBT 2100 / 2110 / 2120 / 2130

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "MBT 2100 / 2110 / 2120 / 2130"

Transkript

1 MBT 2100 / 2110 / 2120 / 2130 Bromsprovare Bruksanvisning Fel! Använd fliken Start om du vill tillämpa Name för texten som ska visas här.fel! Använd fliken Start om du vill tillämpa Name för texten som ska visas här.fel! Använd fliken Start om du vill tillämpa Name för texten som ska visas här.

2 2 Innehåll 1 Säkerhet Introduktion Symboler Säkerhetsinstruktioner vid installation och uppstart Säkerhet under drift Riskområde Säkerhet vid service Säkerhetsfunktioner Tillbehör till bromsprovaren Beskrivning Introduktion Specifikation Drift Display Fjärrkontroll Testprocedurer Standard läge utan fjärrkontroll Standard läge automatisk detektering av fyrhjulsdrift Standard läge blinkande lampa, RECO 1 och skrivare Standard läge Reco Standard läge Reco 1 fyrhjulsdrift Standard IFB läge med fyrhjulsdrift Standard IFB läge Retardationstabell Underhåll Årlig service Underhåll Kontrollera kedjespänning Smörj sensorrullens upphängningar Felkoder Skötsel Reservdelar Nedmontering Deklaration om överensstämmelse Företagsinformation... 33

3 Pos: 5 /Technische Dokumentation/Alle Geräte/01/Überschriften/Überschriften 1/S/Überschrift 1: Säkerhet 1.1 Introduktion Läs igenom denna bruksanvisning noga innan utrustningen tas i drift och följ sedan anvisningarna. Förvara alltid bruksanvisningen på ett lättåtkomligt ställe. Personskador som beror på att bruksanvisningen inte följts omfattas inte av lagen om produktansvar. Denna utrustning får endast användas för bromsprovning av motorfordon. Notera den maximala axelvikten. Utrustningen får ej modifieras utan skriftligt tillstånd från tillverkaren. Skulle detta ske gäller ej tillverkarens försäkran om överenstämmelse. All annan användning är felaktig. 1.2 Symboler Varning för farliga situationer; genom att läsa och förstå bruksanvisningen undviks skador på människor och material. Viktig information 1.3 Säkerhetsinstruktioner vid installation och uppstart Systemet får endast monteras och servas av MAHA:s servicetekniker eller auktoriserade servicepartners. Alla elektriska delar måste skyddas från fukt och väta. Systemet skall ej installeras på olämpliga ställen (exempelvis tvätthallar). Operatören ansvarar för att tillräckliga säkerhetsåtgärder är installerade (exempelvis varningslampor, räcken etc.) beroende på de lokala förutsättningarna. Använd skyddsskor och handskar. Displayen måste installeras på ett säkert sätt och den bör fällas in mot väggen efter användning. Ta tag i displayens ytterkant när den fälls in. Undvik klämskador! Försäkra dig om att den låsbara nödstoppen är korrekt installerad innan elen ansluts till enheten. Använd ett motorskydd och kablar enligt specifikation. Se bifogat kopplingsschema. Kunden måste tillhandahålla en huvudströmbrytare som installeras på lämplig plats. Den ska placeras i närheten av bromsprovaren. Denna brytare fungerar som en nödstopp.

4 4 2 Säkerhet under drift Bromsprovaren får endast användas för avsett ändamål och inom tillgänglig prestanda Bromsprovaren får endast användas av utbildad personal Håll området runt bromsprovaren rent Stäng av bromsprovaren när den inte används och lås den med ett hänglås Vid en nödsituation vrid huvudströmbrytaren till 0-läge Vid drift skall ingen person befinna sig i närheten av provarens rörliga delar, det så kallade riskområdet. Använd alltid en avgasutsug när fordonet körs alternativt se till att ventilationen är fullgod för att undvika kolmonoxidförgiftning. Undvik onödiga belastningar på fordonet och bromsprovaren. Kör försiktigt upp fordonet på provaren. När fordonet står med drivaxeln i bromsprovaren får fordonet endast köras ur bromsgropen när rullarna är i gång. O.B.S. Kör aldrig ur bromsprovaren när rullarna står still detta kan förstöra motorn i bromsprovaren. Bromsprovaren får inte användas utan en fungerande slipövervakning. Annars finns risk för däcksskador på grund av att däcket då kan slira kraftigt mot rullarna. Starta aldrig ett fordon med hjälp av rullarna Testa aldrig ett 4WD-fordon på ett rullpaket avsett för 2WD-fordon. Detta kan leda till skador på både fordon och utrustning. Dörrarna på fordonet skall vara stängda vid provning. Operatören får inte lämna fordonet under ett pågående test. Inga fordon får parkeras på bromsprovaren. 2.1 Riskområde Under drift får inga personer befinna sig inom ett område på 5 meter från rullsetet.

5 5 2.2 Säkerhet vid service Servicearbeten, som t.ex. underhåll och reparationer får endast utföras av servicetekniker från MAHA eller av auktoriserade servicepartner Före reparations-, service- eller installationsarbeten skall huvudströmbrytaren slås av och säkras mot återinkoppling Arbeten på den elektriska delen av bromsprovaren får endast utföras av utbildad personal Gummiavlagringar på rullsetet bör rengöras regelbundet för att undvika brand. Stäng alltid av bromsprovaren och ring efter auktoriserad servicetekniker om den startar av sig själv. 2.3 Säkerhetsfunktioner Säkerhetsfunktionerna skall ses över av auktoriserade servicetekniker med 12 månaders intervall. Officiella riktlinjer skall alltid följas. Utrustningen får ej användas om någon av säkerhetsfunktionerna inte fungerar! Låsbar huvudströmbrytare Fungerar för på och avslagning av bromsprovaren och även som nödströmbrytare. Huvudströmbrytaren kan förses med hänglås för att undvika felaktig användning. Nödströmbrytare Används för att snabbt bryta strömmen till provaren vid nödläge. Startövervakning Förhindrar att rullarna startar om de är blockerade. Funktionen förhindrar även däcksskador. Sensorrullar Varvtalsskillnaden mellan sensorrullar och rullsetet bestämmer graden av slip. Båda sensorrullarna måste vara nedtryckta för att bromsprovaren ska kunna starta. Ljus och ljudlarm Larmenheterna måste placeras på ett sådant sätt att de hörs och syns i lokalen. Är larmenheterna trasiga får ej bromstestaren användas. Riskområde Ljusbarriär eller rörelsesensorer bör användas så provaren automatiskt slås av om en person kommer in i riskområdet. Gul/svart varningstejp Varningstejpen som markerar riskområdet måste bytas ut om den är skadad. Art # (38 mm) alt. # (50 mm). Varnings- och informationsskyltar Varnings- och informationsskyltar på utrustningen får ej tas bort eller ändras. Blir informationen oläsligmåste denna lapp bytas ut

6 6 2.4 Tillbehör till bromsprovaren Bromsprovare får endast användas med godkända tillbehör från MAHA

7 7 3 Beskrivning 3.1 Introduktion MBT 2100 är av typen rullbromsprovare. Denna typ använder två olika mätmetoder för att mäta bromskraft: test av vridmomentet eller test av drivkraften Den mätmetod som används av MBT 2100 är den förstnämnda, d.v.s. test av vridmomentet. MBT 2100 består av ett utprövat rullpaket och ett elektroniskt system med processor och ett integrerat operativsystem. Allmän information om bromsprov För att undvika sladd är det viktigt att hjulens bromskraft på samma axel är lika stor. Lika viktigt är att den minimala bromskraften för varje enskilt hjul inte underskrids. Detta kan leda till att de andra bromsarna på fordonet överbelastas vid inbromsning. Följaktligen testas varje hjul separat på bromsprovaren. För att mäta bromskraften finns en statisk och en dynamisk metod. Den statiska metoden används på en plattbromsprovare. Den dynamiska är mer realistisk och utförs på en rullbromsprovare där hjulen roteras upp till ett bestämt varvtal och sedan bromsas fordonet. En sensorrulle mäter hjulrotationen. En jämförelse mellan varvtalen i drivrullarna och sensorrullarna fastställer slip (däcket slirar mot bromsprovarens drivrullar). Ur säkerhetssynpunkt avbryts alla bromstest på MAHA bromsprovare vid en slip på 30%. Mätprincipen är densamma för båda testmetoderna. I en MBT 2100 används den dynamiska metoden vilken är den mest exakta och dessutom det enda alternativet för att testa bromsarna på ett fyrhjulsdrivet fordon. Fordon med drivning på en axel Kör på den axel som skall testas på rullpaketet. Båda sensorrullarna trycks ned och drivrullarna startar med framåtrotation. Sensorrullarna mäter också hjulens rotationshastighet. Därefter accelererar båda drivmotorerna till nominell hastighet. Vid nominell hastighet jämförs hastigheten på drivrullarna och sensorrullarna, för att i alla lägen, kunna stänga av drivmotorerna om graden av slip når 30 %. READY (klar) sensorn tänds, vilket indikerar att bromsprovaren är redo att starta ett bromstest. Under bromstestet bromsas fordonet in till en punkt, där maximal bromskraft uppnås. Fordon med fyrhjulsdrift På fordon med urkopplingsbar 4-hjulsdrift kopplas 4-hjulsdrivningen ur och fordonet testas som ett fordon med drivning på en axel. Bromsprov på ett fyrhjulsdrivet fordon På 4-hjulsdrivna fordon fördelas drivkraften till alla fyra hjulen, d.v.s. en fjärdedel av den totala drivkraften går till respektive hjul. Detsamma gäller normalt för bromskraften vid inbromsning. När man testar 4-hjulsdrivna fordon måste man försäkra sig om att bromskraften från ett hjul inte överförs till ett annat hjul. Detta uppnås om bromskraften inte överförs via transmissionen/differentialen under bromstestet.

8 8 Följande exempel beskriver detta i detalj: För att simulera en felaktig broms, kopplas en broms bort. Nu testas endast en broms på denna axel. Om bromstestet görs i en standard bromsprovare där vridmomentet inte frikopplats från drivaxeln, påverkar samma kraft (bromskraften från det ena hjulet) bromsprovarens båda drivmotorer, d.v.s. samma bromskraft kommer att visas på båda sidor. Detta leder till den falska slutsatsen att bromsarna är intakta. Om testet hade utförts korrekt, hade ingen bromskraft för hjulet med felaktig broms visats och den uppmätta bromskraften hade visats för det hjul med en fungerande broms. Om båda hjulen på den axel som skall testas roterar framåt under bromstestet kommer fordonet att drivas ur bromsprovaren, eftersom vridmomentet överförs av transmissionen till hjulen på den andra axeln. För att förebygga detta, motroteras hjulen med exakt samma varvtal, d.v.s. ett hjul drivs i riktning framåt och det andra hjulet bakåt. Detta eliminerar att vridmoment byggs upp i differentialen och att kraften överförs till den andra fordonsaxeln. Eftersom bromsarnas karaktäristik beror på hjulets roteringsriktning (bromsbelägg och bromstrummor/skivor är konstruerade för, och inslitna i, den framåtgående riktningen), mäts endast bromskraften hos det hjul som roterar framåt. På grund av detta, måste bromstest göras separat för varje hjul. För att erhålla en pålitlig jämförelse mellan bromskraft hos hjul på samma axel, måste samma pedaltryck användas för respektive vänster och höger hjul. För att kunna utföra det, bör en pedaltryckmätare användas. Det är också möjligt att mäta aktuellt tryck på bromspedalen med en trycksensor. Test med tre olika typer av fyrhjulsdrift Det finns tre olika typer av fyrhjulsdrift: a) Urkopplingsbar b) Halvstel koppling typ Visco, Haldex och liknande c) Mekanisk permanent fyrhjulsdrift

9 9 a) Urkopplingsbar fyrhjulsdrift På fordon med urkopplingsbar 4-hjulsdrift testas bromsarna med 4-hjuldriften urkopplad. Testet utförs som hos fordon med endast en drivande axel b) Halvstel koppling typ Visco, Haldex och liknande Den halvstela fyrhjulsdriften kan delas upp i två typer, mjuk och hård. Den mjuka tillåter viss skillnad i rotationshastighet mellan hjulen utan att någon kraft överförs till den andra hjulaxeln vid låga varvtal Som beskrivs ovan, är bromstest på 4-hjulsdrivna fordon endast genomförbart om båda hjulen på samma axel motroterar med samma hastighet. I praktiken är inte omkretsen på vänster och höger hjul exakt densamma beroende på mönsterdjup och däcktryck. Varvtalet i de två olika drivmotorerna är heller normalt inte exakt lika. Därför måste drivmotorernas hastighet regleras för att nå samma varvtal för båda hjulen. För 4-hjulsdrivna fordon med mjuk viskokoppling är det tillräckligt om drivmotorerna i rullsetet har ungefär samma hastighet då en låg rotationshastighet hos kardanaxeln inte överför något bromsmoment överförs via viskokopplingen. Därför är hastighetskontroll av enbart drivmotorerna tillräckligt i dessa fall. Vid test av 4-hjulsdrivna fordon med hård viskokoppling måste hjulen på samma axel motrotera synkroniserat under bromstestet för att inte bromsmomentet ska kunna överföras från ett hjul till ett annat. Fordonet skall testas som ett fordon med fast mekanisk 4-hjulsdrift. c) Mekanisk fast fyrhjulsdrift För att utföra ett bromstest på fordon med mekanisk ej urkopplingsbar 4-hjulsdrift (allhjulsdrift), måste hjulens rotationhastighet kontrolleras mycket exakt så att inget bromsmoment överförs av drivaxeln. Exakt synkronisering av hjulrotation För att styra den synkroniserade rotationen av hjulen sätts reflektorremsor på sidan av hjulen vilka sänder en signal via fotoelektriska celler, som är monterade på sidan av rullsetet. Reflekterande remsor Ljusstråle

10 10 På fordon utrustade med stel 4-hjulsdrift eller med en hård viskokoppling kan inte hjulen snurras individuellt. Om ett hjul roteras framåt i rullpaketet, kommer det andra hjulet (på samma axel) att rotera bakåt (synkroniserat). Om ett hjul roteras sakta framåt eller bakåt, går det att se att det andra hjulet startar med lite fördröjning. Den obetydliga fördröjningen beror på kuggspelet inuti differentialen. Kuggflankspel mellan pinjong och kronhjul För att utföra ett bromstest på ett fordon med stel mekanisk 4-hjulsdrift, måste hjulrotationen kontrolleras på ett mycket exakt sätt för att inte bromskraften skall fördelas mellan de olika hjulen. Detta nås genom att hålla sig inom kuggspelet i differentialen under bromstestet. Differentialen kommer då att vara i ett balanserat, obelastat, läge. För att effektivt kunna använda detta, fastställs kuggspelets ändlägen i en inlärningsfas hos bromsprovaren: Från början slås vänster drivmotor på för att accelerera vänster hjul till nominell hastighet. När höger drivmotor stängs av och alltså roterar fritt, drar vänster hjul med höger hjul. Flankerna på kugghjulen i differentialen vidrör varandra på en sida. Nu mäts det första gränsvärdet för kuggspelet med reflektorremsa och ljusbarriär. Proceduren gör sedan i omvänd ordning, vänster drivmotor i rullsetet stängs av och höger fordonshjul accelereras till nominell hastighet. Nu drar höger hjul med vänster hjul och de motsatta flankerna på kugghjulen i differentialen vidrör varandra. Det andra gränsvärdet för kuggspelet mäts nu. Utifrån de två uppmätta värdena kalkyleras mittpunkt för kuggspelet. Mittpunkten används för att styra hjulens rotationshastighet under bromstest. Under bromstestet, accelereras båda drivmotorerna till dess att mittpunkten för kuggspelet är fastställd. Ett fordonshjul kommer att rotera framåt, det andra hjulet i motsatt riktning. När nominellt värde har uppnåtts på båda hjulen, och inget bromsmoment överförs till drivaxeln, kan bromstest startas. Drivmotorerna stängs automatiskt av när maximal bromskraft uppnåtts.

11 Specifikation Tekniska data Standard Option Max axeltryck 3000 kg 4000 kg / 5000 kg Effekt drivmotor 2 x 2.5 kw 2 x 4 kw Testhastighet 3 km/h 5 km/h Mätområde 2 x 0 6 kn 2 x 0 8 kn Noggranhet 2 % Spårvidd min..max mm mm Rulldiameter 202 mm Rullpaketets mått Höjd Bredd 280 mm 680 mm Längd 2320 mm 2925 mm Strömförsörjning 3~ 400 V; 50/60 Hz 3~ 230 V; 50/60 Hz Säkring Rullarnas friktionskoefficient A trög Torr Stål/Plast ca. 0.9 / ca. 0.9 Våt Stål/Plast ca. 0.7 / ca. 0.8 Varianter MBT 2100 MBT 2110 MBT 2120 MBT 2130 Artikel nummer (VP) Kontrollfunktion integrerat i rullsetet X X Galvaniserat rullset O X O X Täckplåt för rullsetet O X O X Radiostyrd fjärrkontroll RECO 1 O O X X Skrivare O O X X Låsbar huvudströmbrytare O O X X X = Standard, O = Tillval, = inte tillgängligt

12 12 4 Drift 4.1 Display A I B C D E F G H A Differensmätare Visar skillnad I bromskraft i % mellan höger och vänster hjul. Differensmätaren startar först när en viss bromskraft är uppnådd. B På/Av Bromsprovaren är på när denna lampa lyser C Bromsa Främre axel/parkeringsbroms/bakaxel D E F G H I Skriv ut Lampa test kan utföras Automatisk kontroll av eventuell fyrhjulsdrift Motorcykel Radera Fjärrkontroll (tillval) När denna lampa lyser kan bromspedalen/handbromsen aktiveras Används fjärrkontroll visas följande signaler: 1:a intervallet -> framaxel; 2:a intervallet -> parkeringsbroms; 3:e intervallet -> bakaxel Lyser lampan permanent -> mätvärde tillgängligt, utskrift möjlig. Blinkar lampan permanent Nytt fordon

13 Fjärrkontroll RECO 1 A C B E D F A B C D E F Motor av Starta motor vänster sida Starta höger sida / Starta ovalitets test Framåt i menyn Bekräfta Bakåt i menyn

14 14 IFB / FFB S Q T K R J D I H M L N G P O

15 15 Knapp Funktion D F4 Starta test av ovalitet H F8 Stoppa visare I F9 Lagra framaxel J F10 Lagra parkeringsbroms Visa lagrat värde stötdämpartest K F11 Lagra bakaxel L F12 Auto av G F7 Starta skrivarmeny M * Bekräfta N # Välj sensor Avsluta sökning av missljud O Program 1 P Q R S Shift Vänster motor av Höger motor på Vänster motor på 4.3 Testprocedurer Följande testprocedurer finns tillgängliga: Standard läge utan fjärrkontroll Standard läge automatisk detektering av 4-hjulsdrift Standard läge blinkande lampa Standard läge med Reco 1 fjärr Standard läge Reco 1 fjärr, 4-hjulsdrift Standard läge med IFB fjärrkontroll, 4-hjulsdrift Standard läge IFB fjärrkontroll

16 Standard läge utan fjärrkontroll Utan fjärrkontroll MBT testschema utan fjärrkontroll Kör i framaxeln i rullsetet Rullarna startar automatiskt MBT är redo att påbörja bromsprov, indikeringslampan lyser Bromsa till maximalt slipvärde alt. avsluta provet tidigare Rullarna stoppar! Visarna indikerar max. bromsvärde Rullarna startar efter 2 sekunder, visarna återställs till 0. OBS när den drivande axeln provats får den ej köras ur bromsgropen då rullarna står stilla (gäller ej vid 4-WD). Kör i bakaxeln i rullsetet, ett nytt bromstest kan påbörjas.

17 Standard läge automatisk detektering av fyrhjulsdrift Utan fjärrkontroll Automatisk detektering av fyrhjulsdrift Display nedan är option Kör i framaxeln i rullsetet Rullsetet startar automatiskt INFO Efter detektering av eventuell fyrhjulsdrift växlar MBT över till läge fyrhjulsdrift. (4x4 LED lampa tänds) Vänster hjul i rullsetet roterar i testriktningen och höger hjul i motsatt riktning. MBT är redo att påbörja bromsprov, indikeringslampan lyser Bromsa till maximalt slipvärde alternativt avsluta provet tidigare Rullarna stoppar! Visarna indikerar max. bromsvärde Observera: Mätningen på vänster sida avbryts om inte MBT uppmäter ett bromsvärde över 500 N inom 10 sekunder efter att rullsetet startats. Istället startas automatiskt en mätning på höger sida. Uppnås inte 500 N på denna sida heller stoppar rullsetet och byte av axel måste ske. INFO Rullarna startar efter 2 sekunder, visarna återställs till 0. Höger hjul roterar i testriktningen och vänster hjul motsatt riktning. Efter att bromstest utförts på båda sidorna indikerar visarna respektive maxvärde. Rullarna återstartas ej Byt axel

18 Standard läge blinkande lampa, RECO 1 och skrivare MBT-testschema med Reco 1 Kör i framaxeln i rullsetet Status lampa Framaxel (FA): 1 blinkningar -»- Paus Rullarna startar automatiskt Parkeringsbroms (PB): 2 blinkningar -»- Paus Bakaxel (BA): 3 blinkningar -»- Paus Lyser permanent : utskrift möjlig Stoppa visarna Blinkar permanent: radera mätning Manuel Auto OFF: Avsluta mätning vid behov Lampa lyser för mätning av vald axel Val av axelbyte, använd pil upp eller ner (FA, PB el. BA) MBT redo för bromstest när LED-lampan lyser Bromsa till maximalt slipvärde alt.avsluta provet tidigare OBS när den drivande axeln provats får den ej köras ur bromsgropen då rullarna står stilla (gäller ej vid 4-WD). Rullarna stoppar! Visarna indikerar max. bromsvärde Rullarna startar. Lagring av mätvärde möjligt. Upprepning av mätning möjlig, tryck på pil upp och därefter pil ner Lagra mätvärde Byt axel, ny mätning kan påbörjas

19 19 Automatisk utskrift efter FA,PB och BA (endast om denna funktion är aktiverad) Manuell utskrift (endast möjligt i efterhand) Lyser permanent Startar utskrift Efter utskrift blinkar statuslampan. Bekräfta att utskrift är gjord genom att trycka på den blå knappen. Notera att mätdata samtidigt raderas Lampan blinkar Standard läge Reco 1 MBT-testschema med Reco 1 och skrivare Kör i framaxeln i rullsetet Rullarna startar automatiskt MBT redo för bromstest när LED-lampan lyser Byte av axel möjlig genom att trycka på pil upp eller ner (FA,PB el. BA) Bromsa till maximalt slipvärde alt. avsluta provet tidigare Rullarna stoppar! Visarna indikerar max. bromsvärde. OBS när den drivande axeln provats får den ej köras ur bromsgropen då rullarna står stilla (gäller ej vid 4-WD). Rullarna startar. Lagring av mätvärde möjligt. Upprepning av mätning möjlig, tryck på pil upp och

20 20 därefter pil ner Lagra mätvärde Byt axel, ny mätning kan påbörjas Mätresultat visas efter Auto off Efter mätning av bakaxel (BA) beräknas mätdatan och lampan för utskrift möjlig tänds. Efter att knappen för utskrift tryckts in påbörjas densamma. Utskrift är endast möjligt i efterhand när fordonet ej står I bromsgropen. Mätvärde x2=totala bromskraften Mätvärde x10 = retardation i % om våg använts Om endast värdet för en axel ska skrivas ut, aktivera Auto off Mätdatan beräknas och utskrift av denna är möjlig enligt ovan.

21 Standard läge Reco 1 fyrhjulsdrift MBT 4 WD Testschema med Reco 1 och printer Välj 4WD: (endast möjligt utanför rullsetet) Scrolla till Motor på knappen.. Bekräfta - tryck på enterknappen. Tryck igen för att aktivera MBT mätning (FA blinkar). Notera att om inte framaxeln körs i rullsetet inom 30 sekunder återställs MBT till standard läge. Kör i framaxeln i rullsetet Automatisk 4-WD detektering om 4x4 inte är valt. (DC = Drive Control) (Vänta en gång vid DC-single) (Vänta två ganger vid DC-PRO) Rullarna startar automatiskt INFO Vänster hjul i rullsetet roterar i testriktningen och höger hjul i motsatt riktning. MBT redo för bromstest när LED-lampan lyser Val av axelbyte, använd pil upp eller ner (FA, PB el. BA) Bromsa till maximalt slipvärde alt.avsluta provet tidigare Rullarna stoppar! Visarna indikerar max. bromsvärde Observera: Mätningen på vänster sida avbryts om inte MBT uppmäter ett bromsvärde över 500 N inom 10 sekunder efter att rullsetet startats. Istället startas automatiskt en mätning på höger sida. Uppnås inte 500 N på denna sida heller stoppar rullsetet och byte av axel måste ske. Rullarna startar efter 2 sekunder, för test av andra sidan. Rullarna stoppar. Lagring av mätvärde möjligt. Upprepning av mätning möjlig, tryck på pil upp och därefter pil ner Efter byte startar rullarna igen. (endast DC PRO!!)

22 22 Spara mätning Byt axel, ny mätning kan påbörjas eller skrivas ut. Mätdata beräknas efter "Auto Off" Efter mätning av bakaxel (BA) beräknas mätdata och utskriftssymbolen tänds. Utskrift påbörjas när Enterknappen trycks in Utskrift är endast möjligt i efterhand när fordonet ej står i bromsgropen. Mätvärde x2=totala bromskraften. Mätvärde x10 = retardation i % om våg använts Om endast värdet för en axel ska skrivas ut, aktivera Auto off. Mätdata beräknas och utskrift av denna är möjlig enligt ovan När lampan vid Papperskorgen lyser kan mätvärde raderas genom att trycka Enter.

23 Standard IFB läge med fyrhjulsdrift MBT-fyrhjulsdrift med Reco 1 och skrivare Välj fyrhjulsdrift : Använd motor på knappen scrolla till 4x4. Bekräfta valet genom att trycka (stjärna). Notera att om inte bromsprov på börjas inom 30 återgår MBT till standard läge. Kör i framaxeln i rullsetet Automatisk 4-WD detektering om 4x4 inte är valt. (Drive-Control Pro) (Vänta 2 gånger för automatisk detektering) Rullarna startar automatiskt INFO Vänster hjul i rullsetet roterar i testriktningen och höger hjul i motsatt riktning. MBT redo för bromstest när LED-lampan lyser Bromsa till maximalt slipvärde alt. avsluta provet tidigare Rullarna stoppar! Visarna indikerar max. bromsvärde Observera: Mätningen på vänster sida avbryts om inte MBT uppmäter ett bromsvärde över 500 N inom 10 sekunder efter att rullsetet startats. Istället startas automatiskt en mätning på höger sida. Uppnås inte 500 N på denna sida heller stoppar rullsetet och byte av axel måste ske. Rullarna startar efter 2 sekunder, för test av andra sidan. Rullarna stoppar. Lagring av mätvärde möjligt Upprepning av mätning möjlig. Radera mätning av denna axel och upprepa mätningen enligt ovan.

24 24 Lagra: Framaxel Parkeringsbroms Bakaxel Byt axel! Ny mätning kan påbörjas alternativt utskrift av test. Manuell Auto OFF! Utskrift av mätning på endast en axel. Utskrift startar Beräkning av mätdata Utskrift är endast möjligt i efterhand när fordonet ej står I bromsgropen. Mätvärde x2=totala bromskraften Mätvärde x10 = retardation i % om våg använts Radera mätdata med + eller kör i ny axel i bromsgropen.

25 Standard IFB läge MBT-testschema med fjärrkontroll FB (utan LEDlampa) Kör i framaxeln i rullsetet Rullsetet startar automatiskt LED display behövs bara när option som 4x4, MC eller alternativ körriktning valts. MBT redo för bromstest när LED-lampan lyser Aktivera visarstopp Bromsa långsamt upp till maximalt slipvärde alternativt avsluta provet tidigare Rullarna stoppar! Visarna indikerar max. bromsvärde. Rullarna startar. Lagring av mätvärde möjligt Radera mätning av denna axel och upprepa mätning. Lagra: Framaxel Parkeringsbroms Bakaxel Byt axel! Ny mätning kan påbörjas. Manuell Auto OFF! Utskrift av mätning endast en axel.

26 26 Start av utskrift Beräkning av mätdata Utskrift är endast möjligt i efterhand när fordonet ej står I bromsgropen Mätvärde x2=totala bromskraften. Mätvärde x10 = retardation i % om våg använts

27 Retardationstabell Axelvikt i kg Axelns bromskraft i kn Retardation i %

28 28 5 Underhåll Varning för strömförande delar! Innan underhållsarbete påbörjas skall huvudströmbrytaren brytas och spärras. 5.1 Årlig service Serviceintervall enligt tillverkaren är 12 (tolv) månader. Detta intervall gäller under normala driftsförhållanden i en bilverkstad. Används utrustningen mer frekvent eller under utsatta förhållanden (t ex utomhus eller i en biltvätt), måste serviceintervallet anpassas därefter. Underhålls- och servicearbeten får endast utföras av auktoriserad och utbildad mekaniker. Installation och modifiering av bromsprovaren får endast utföras av vår servicepersonal. Följs inte dessa föreskrifter gäller inte tillverkarens garantier. Garantin gäller inte heller om det uppstått skador i samband med eller som följd av att icke auktoriserad personal installerat eller modifierat bromsprovaren. 5.2 Underhåll Kontrollera kedjespänning Underhållsintervall: Månadsvis Kontrollera kedjespänningen efter 14 dagars drift, kontrollera därefter spänningen varje månad: 1 Avlägsna täckplåtar över rullarna. 2 Smörj kedjan (A) väl med universalfett längs hela kedjan. Rotera kedjan för hand under insmörjningen. 3 Kontrollera att kedjans slack är ungefär 5 mm i båda riktningarna (tot 10 mm). Om kedjan inte är tillräckligt spänd följ anvisningen nedan: 4 Lossa fästskruvarna (B). 5 Dra åt spännskruven (C) tills kedjan har korrekt spänning. 6 Dra åt fästskruvarna (B). Bromsprovare med upphöjda rullar : Åtdragningsmoment 500 Nm 7 Kontrollera kedjespänning. 8 Återmontera täckplåtar.

29 29 A B A C

30 Smörj sensorrullens upphängningar Underhållsintervall: 200 timmar eller minst var 12:e månad Smörj sensorrullens upphängning efter 200 (tvåhundra) timmars drift eller minst en gång om året. 1 Avlägsna täckplåtar över rullarna. 2 Smörj markerade smörjpunkter (D) med flytande olja (spray). Flytta sensorrullen upp och ned några gånger så smörjmedlet kan verka överallt. 3 Återmontera täckplåtar. D D

31 Felkoder Felkod Beskrivning Åtgärd 12 Ingen kontakt med multifunktionsdisplayen Kontakta service 32 Höger sensorrulles impulsgivare trasig Kontrollera motorskydd. Om OK kontakta service. 33 Båda sensorrullarnas impulsgivare trasiga Kontrollera motorskydd. Om OK kontakta service. 34 Vänster sensorrulles impulsgivare trasig Kontrollera motorskydd. Om OK kontakta service punkt bromskraft utanför mätområdet Kontakta service 41 Endast sensor på vänster sida aktiverad Kör i båda sidorna i provaren 42 Endast sensor på höger sida aktiverad Kör i båda sidorna i provaren 50 0-punkt våg utanför mätområde Ev ingen axel i provaren när den slås på 51 Provaren är redan upptagen när den aktiveras Kör ur provaren och slå av respektive till huvudströmbrytaren. 5.4 Skötsel 5.5 Reservdelar Rengör maskinen med jämna mellanrum Reparera lackskador omedelbart för att förhindra korrosion Använd ej starkt basiska rengöringsmedel eller högtrycks- och ångtvättar då detta kan skada utrustningen. För att behålla funktion och mät precision i maskinen krävs att endast original-reservdelar används. Kontakta din servicepartner Sun Maskin & Service AB.

32 32 6 Nedmontering Nedmontering och skrotning av denna maskin får endast utföras av auktoriserad och tränad personal. Kontakta service. 7 Deklaration om överensstämmelse MAHA Maschinenbau Haldenwang GmbH & Co. KG Garanterar att nedanstående produkt motsvarar de krav som ställs enligt EU:s direktiv enligt nedan. Garantin gäller ej om produkten på något sätt ändras utan att detta godkänts av tillverkaren. Typ: MBT 2100 / 2110 / 2120 / 2130 Produkt: Bromsprovare; Axelvikt 3000 kg ( 4000 / 5000 kg tillval); Motoreffekt 2 x 2,25 kw (2 x 4 kw tillval) EG-Riktlinjer: 2006/42/EC; 2004/108/EC EN-Normer: EN /-2; EN 13850; EN 13857; EN 349; EN ; EN ; EN

Funktionsbeskrivning ABS ABS ABS ABS

Funktionsbeskrivning ABS ABS ABS ABS /TC Innehåll Innehåll... 2 /TC... 3 -uppbyggnad och funktion... 4 /TC-uppbyggnad och funktion... 6 /TC med EDC-uppbyggnad och funktion... 7 Gränsvärden för fram- och bakhjulens rullningsomkrets... 9 Kontrollampor...

Läs mer

HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll

HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll 10-110 Driven vändskiva 180º HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll Doc. nr. 521 14 35 Edition1 2010/02 Om handboken I den här handboken hittar du all information som behövs för att

Läs mer

HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll

HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll 10-109 Driven vändskiva 900 HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll Doc. nr. 521 11 80 Edition1 2010/02 Om handboken I den här handboken hittar du all information som behövs för att

Läs mer

VIKTIG INFORMATION Kära kund, tack för att du valde UMA digitala vågen från Casa Bugatti. Som alla andra produkter ska denna produkt användas med omsorg och försiktighet för att vågen inte skadas. VAR

Läs mer

Swing-Gate. ECO B/S Installation av Swing Gate

Swing-Gate. ECO B/S Installation av Swing Gate Swing-Gate ECO B/S Installation av Swing Gate Generellt Nedanstående manual berör installation av motorer som omfattas av SKANDIMATIK`S produktprogram. Kontrollpanelen innehåller följande EU standarder:

Läs mer

Elteknik Svenska AB. Kabelprovare 41200

Elteknik Svenska AB. Kabelprovare 41200 Elteknik Svenska AB Kabelprovare 41200 Kontakta oss på telefon: 060-16 60 00 Innehållsförteckning 1 Allmänt 1.1 Vad skall utrustningen användas till? sid. 3 2 Installation IR-sändare FG2150 2.1 Transport

Läs mer

Kontrollmetoder MCV12-10 VDO DTCO1381 med MKII enhet

Kontrollmetoder MCV12-10 VDO DTCO1381 med MKII enhet Kontrollmetoder MCV12-10 med MKII enhet Första installationen av en DTCO1381 sid 3 Nyinstallation (även byte från analog eller till en ny digital) Förinstallerad från fabrik Periodisk kontroll av en DTCO1381

Läs mer

Lindab Bruksanvisning - vädertätning. Lindab Doorline 1409.01. Bruksanvisning Vädertätning. LP403 mekanisk LP407 elektrisk

Lindab Bruksanvisning - vädertätning. Lindab Doorline 1409.01. Bruksanvisning Vädertätning. LP403 mekanisk LP407 elektrisk Lindab Bruksanvisning - vädertätning 1409.01 Lindab Doorline Bruksanvisning Vädertätning LP403 mekanisk LP407 elektrisk Innehåll 1. Allmänt...3 1.1 Användande av manual...3 1.2 Funktion/Teknik...3 1.3

Läs mer

Mätning av W-värde i Bromsprovare med MKII enhet

Mätning av W-värde i Bromsprovare med MKII enhet Mätning av W-värde i Bromsprovare med MKII enhet Beskrivning av processen runt uppmätning av W-värde i bromsprovare sid 2 Metod för uppmätning av W-värde i bromsprovare sid 3 Kalibreringsmetod för W i

Läs mer

Kontrollmetoder MSE12-10 Stoneridge SE5000 med MKII enhet

Kontrollmetoder MSE12-10 Stoneridge SE5000 med MKII enhet Kontrollmetoder MSE12-10 med MKII enhet Första installationen av en SE5000 sid 3 Nyinstallation (även byte från analog eller till en ny digital) Förinstallerad från fabrik Periodisk kontroll av en SE5000

Läs mer

Tack för att du valde denna produkt. Vänligen läs noga igenom instruktionerna för korrekt och säker användning.

Tack för att du valde denna produkt. Vänligen läs noga igenom instruktionerna för korrekt och säker användning. Tvåkanalig fjärrkontroll Innehåll Tack för att du valde denna produkt. Vänligen läs noga igenom instruktionerna för korrekt och säker användning. VARNING! DRA UT AC- ELLER DC-STRÖMMEN UNDER INSTALLATION!

Läs mer

ENDURO BC101-1 Ref: BC101-UM-TKI-0415-Rev.A.

ENDURO BC101-1 Ref: BC101-UM-TKI-0415-Rev.A. ENDURO BC101-1 Förpackningens innehåll 1 2 3 ENDURO BC101-2 Montering och inkoppling Fig.1 Fig.2 ENDURO BC101-3 Användning av appen Fig.3 J H H G G C C D D B B M N O L K I A E F ENDURO BC101-4 Användning

Läs mer

Tovenco Bruksanvisning

Tovenco Bruksanvisning Tovenco Bruksanvisning För system TSS Tovenco Support System Tovenco AB Vinnersjövägen 9-11 810 40 Hedesunda Tele 0291-10750 Fax 0291-10940 info@tovenco.se www.tovenco.se Inledning Bäste kund, gratulerar!

Läs mer

RADIOMOTTAGARE RGBW SOM STYR EN GEMENSAM ANOD FÖR LED-strip

RADIOMOTTAGARE RGBW SOM STYR EN GEMENSAM ANOD FÖR LED-strip TELECO AUTOMATION SRL - Via dell Artigianato, - 0 Colle Umberto (TV) ITALIEN TELEFON: ++9.0.5 FAX: ++9.0.5 - www.telecoautomation.com Det här dokumentet tillhör Teleco Automation Srl som förbehåller sig

Läs mer

Vehicle Security System VSS 1. Systeminställningsguide - Swedish

Vehicle Security System VSS 1. Systeminställningsguide - Swedish Vehicle Security System VSS 1 Systeminställningsguide - Swedish Bästa kund, Den här guiden innehåller den information och de procedurer som krävs för att utföra följande: Bekräfta installationen av larmsystemet

Läs mer

Bruksanvisning för mentometer DM-230

Bruksanvisning för mentometer DM-230 Bruksanvisning för mentometer DM-230 Vad är DM-230? DM-230 är en mikroprocessorstyrd mentometer som kan användas för att mäta hur många procent av en grupp människor som röstar ja i en viss fråga. Till

Läs mer

ANAB AB C/O ANDERS GUSTAVSSON VASTANBY ROSENLUND 2 716 93 FJUGESTA SWEDEN WWW.ANABINT.COM

ANAB AB C/O ANDERS GUSTAVSSON VASTANBY ROSENLUND 2 716 93 FJUGESTA SWEDEN WWW.ANABINT.COM CB-580 Manual Distrubitör/återförsäljare ANAB AB C/O ANDERS GUSTAVSSON VASTANBY ROSENLUND 2 716 93 FJUGESTA SWEDEN WWW.ANABINT.COM 1. Säkerhets Instruktioner..2 2. Produkt instruktion.2 2.1 Yttre konstruktionsskiss

Läs mer

HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll

HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll 7-001 Dispenser Tallriksdispenser omställbar HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll Doc. nr. 521 11 74 Edition1 2010/02 Om handboken I den här handboken hittar du all information som

Läs mer

LEGO Energimätare. Att komma igång

LEGO Energimätare. Att komma igång LEGO Energimätare Att komma igång Energimätaren består av två delar: LEGO Energidisplay och LEGO Energilager. Energilagret passar in i botten av energidisplayen. För att montera energilagret låter du det

Läs mer

Tovenco Bruksanvisning

Tovenco Bruksanvisning Tovenco Bruksanvisning För system TDS + Tovenco Damper System + Tovenco AB Vinnersjövägen 9-11 810 40 Hedesunda Tele 0291-10750 Fax 0291-10940 info@tovenco.se www.tovenco.se Inledning Bäste kund, gratulerar!

Läs mer

www.nordtec.se testo 410-2 Bruksanvisning Kundtjänst/service:

www.nordtec.se testo 410-2 Bruksanvisning Kundtjänst/service: testo 410-2 Bruksanvisning Kundtjänst/service: Nordtec Instrument AB Leveransadress: Box 12036 Elof Lindälvs Gata 13 402 41 Göteborg Majnabbe (Tysklandsterminalen) Telefon: 031-704 10 70 414 55 Göteborg

Läs mer

COZZY FIRE MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING

COZZY FIRE MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING COZZY FIRE MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING Grattis till ditt köp av den elektriska kaminen Cozzy Fire. Läs noga igenom monterings- och bruksanvisningen samt säkerhetsföreskrifterna innan du använder produkten.

Läs mer

INSTRUKTIONSMANUAL MASSAGEMATTA FÖR BILSÄTET ELLER HEMMA INSTRUKTIONSMANUAL MA100ROS MASSAGEMATTA FÖR BILSÄTET ELLER HEMMA

INSTRUKTIONSMANUAL MASSAGEMATTA FÖR BILSÄTET ELLER HEMMA INSTRUKTIONSMANUAL MA100ROS MASSAGEMATTA FÖR BILSÄTET ELLER HEMMA INSTRUKTIONSMANUAL MASSAGEMATTA FÖR BILSÄTET ELLER HEMMA INSTRUKTIONSMANUAL MA100ROS MASSAGEMATTA FÖR BILSÄTET ELLER HEMMA Struktur Kära kund, Vänligen läs noga igenom hela denna användarmanual innan du

Läs mer

Installationsanvisning och bruksanvisning. Reningsgrad standard 100 micron (0,1mm)

Installationsanvisning och bruksanvisning. Reningsgrad standard 100 micron (0,1mm) Installationsanvisning och bruksanvisning JPF AT ¾ " 2 Reningsgrad standard 100 micron (0,1mm) Obs! Läs noga igenom installation och bruksanvisning innan ni monterar och driftsätter detta filter. Viktigt

Läs mer

BRUKSANVISNING SPÄNNINGSPROVARE E4201193, 42.6702

BRUKSANVISNING SPÄNNINGSPROVARE E4201193, 42.6702 BRUKSANVISNING SPÄNNINGSPROVARE E4201193, 42.6702 Säkerhet Internationella säkerhetssymboler Varning för farlig spänning, läs bruksanvisningen. Varning! Farlig spänning. Risk för elektrisk chock Dubbel

Läs mer

LASERAVSTÅNDSMÄTARE LH

LASERAVSTÅNDSMÄTARE LH LASERAVSTÅNDSMÄTARE LH ANVÄNDARMANUAL LATRONIX AB Enhagsvägen 9 Tel: 08-446 48 30 e-mail: sales@latronix.se 187 40 Täby Fax: 08-446 48 39 www.latronix.se Dok. LH Manual 0809-Sv LATRONIX Laser Systems Besök

Läs mer

SAND/SALT SPRIDARE. Manual

SAND/SALT SPRIDARE. Manual SAND/SALT SPRIDARE Manual Tillverkare: IRON BALTIC OÜ Põldmäe tee 1, Vatsla 76915 Estland 2 1. Introduktion... 2 2. Avsedda ändamål och arbetssätt... 2 3. Säkerhetsinstruktioner... 2 4.Användande... 3

Läs mer

ANVÄNDARMANUAL SESAM 800 KONFIGURERBAR 947422-000 -A0

ANVÄNDARMANUAL SESAM 800 KONFIGURERBAR 947422-000 -A0 ANVÄNDARMANUAL SESAM 800 KONFIGURERBAR 947422-000 -A0 Innehållsförteckning 1 Introduktion 3 2 Omfattning 3 3 Teknisk specifikation 4 4 Kort beskrivning av systemet 5 4.1 Mottagare 5 4.2 Sändare 5 5 Beskrivning

Läs mer

Manual för WMR-252 inbyggnadsmottagare med universaldimmer

Manual för WMR-252 inbyggnadsmottagare med universaldimmer Manual för WMR-252 inbyggnadsmottagare med universaldimmer En unik universell trådlös mottagare för inbyggnad med dimmerfunktion för fjärrstyrning av bl.a dimbara 230V LED - lampor, lågenergilampor, glödlampor

Läs mer

Platsen för placering av äggkläckningsapparaten bör vara så pass ventilerad och torr så att temperaturen är konstant ca 17-23 C.

Platsen för placering av äggkläckningsapparaten bör vara så pass ventilerad och torr så att temperaturen är konstant ca 17-23 C. Innan användning. Innan maskinen används för första gången, ta del av denna bruksanvisning, teknisk data, och kontrollera att följande är med: bruksanvisning termometer (Fahrenheit) metalllåda för termometer

Läs mer

Introduktion. Temperatursändarens finesser

Introduktion. Temperatursändarens finesser Introduktion Gratulerar till köpet av denna fjärrstyrda temperaturstation med radio-kontrollerad tid. Att använda denna produkt är enkelt och okomplicerat, men var vänlig och läs denna bruksanvisning så

Läs mer

Tovenco Bruksanvisning

Tovenco Bruksanvisning Tovenco Bruksanvisning För system TIS, TES, TFS TIS: Tovenco Internal System Intern EC fläkt TES: Tovenco External System Extern EC/AC fläkt TFS: Tovenco Filtering System Recirkulering, kolfilter Tovenco

Läs mer

Digitala Kopplingsur DATA Micro+ DATA MICRO 2+

Digitala Kopplingsur DATA Micro+ DATA MICRO 2+ DATA MICRO+ Programmeringsexempel hittar du längst bak i denna manual (fr sid 5) Instruktioner Beskrivning DATA MICRO+ är ett kopplingsur utvecklat för att kontrollera vilken elektrisk installation som

Läs mer

IPX5. Innehållsförteckning

IPX5. Innehållsförteckning 1311 Pure 2900 5200 Installations- och bruksanvisning Läs anvisningen tillsammans med instruktionerna för bastuaggregat resp ånggenerator. Inkoppling skall utföras av behörig el-installatör. SPARA ANVISNINGEN!

Läs mer

Falck 6604 VaktFalk TeleLarm

Falck 6604 VaktFalk TeleLarm Bruksanvisning Falck 6604 VaktFalk TeleLarm Artikelnummer: 300 800 Innehållsförteckning Inledning... 3 Översikt över tillkopplingar och ingångar... 4 Introduktion i programmering av Vaktfalken... 5 Uppstart...

Läs mer

Gobius 1- överfyllnadsskydd för septiktankar

Gobius 1- överfyllnadsskydd för septiktankar Dokumentrevision 1.0, januari 2011 Gobius 1- överfyllnadsskydd för septiktankar Installationsanvisning Börja här 1. Kontrollera att alla delar finns med i förpackningen. (1 sensor, 1 panel, 1 kontrollenhet

Läs mer

TMT-918 Fjärrkontroll med timer. Säkerhet. Tekniska data

TMT-918 Fjärrkontroll med timer. Säkerhet. Tekniska data TMT-918 Fjärrkontroll med timer KOMPATIBILITET Den här sändaren är kompatibel med alla självlärande mottagare från System Nexa. Timerfunktionerna bör dock inte användas på mottagare med dimmer. FUNKTIONALITET

Läs mer

ELEKTRISKT LÖPBAND PD111 BRUKSANVISNING

ELEKTRISKT LÖPBAND PD111 BRUKSANVISNING ELEKTRISKT LÖPBAND PD111 BRUKSANVISNING Läs anvisningarna noggrant före användning och spara på lämpligt ställe. Kontrollpanel sökning hastighet tid avstånd kalorier På/av Bruksanvisning Nödstoppbrytare

Läs mer

Användarmanual HVA / HVM. Din återförsäljare. U_SE Rev. 080915 ... ... ...

Användarmanual HVA / HVM. Din återförsäljare. U_SE Rev. 080915 ... ... ... Användarmanual HVA / HVM Din återförsäljare U_SE Rev. 080915 1. Allmänt. HVA/HVM hetvattenautomat Vi gratulerar till ert val av en hetvattenautomat HVA/HVM. Läs igenom bruksanvisningen innan du använder

Läs mer

Användarsäkerhet. Elektrisk säkerhet. Phaser 5500 Laserskrivare

Användarsäkerhet. Elektrisk säkerhet. Phaser 5500 Laserskrivare Användarsäkerhet Skrivaren och de rekommenderade förbrukningsartiklarna har utformats och testats för att uppfylla strikta säkerhetskrav. Genom att uppmärksamma följande instruktioner ser du till att skrivaren

Läs mer

Bruksanvisning Innehållsförteckning

Bruksanvisning Innehållsförteckning Bruksanvisning Innehållsförteckning 1 Översikt över delar...70 1.1 Styrreglage... 70 1.2 Batteri och laddare... 71 2 Styrreglage...72 2.1 Styrreglagets funktioner... 72 2.2 Ledhjälp och boost-funktion...

Läs mer

CHUBBSAFES EVOLVE BRUKSANVISNING

CHUBBSAFES EVOLVE BRUKSANVISNING CHUBBSAFES EVOLVE BRUKSANVISNING 1 Ref: BASS-0010-B/21.02.2014 Innehållsförteckning 1- EGENSKAPER... 4 1-1 Modeller... 4 1-2 Mått och vikt... 4 1-3 Interiör (standard och tillval)... 5 2- TRANSPORT...

Läs mer

BRUKSANVISNING Vägguttagsprovare med RCD-test E

BRUKSANVISNING Vägguttagsprovare med RCD-test E BRUKSANVISNING Vägguttagsprovare med RCD-test 42.9060E EAN: 5706445114009 Vägguttagsprovare med RCD-test sid 1 Allmänt Den här bruksanvisningen innehåller både information och varningstext som är nödvändig

Läs mer

ANVÄNDARMANUAL PEDALASSISTERAD ELCYKEL

ANVÄNDARMANUAL PEDALASSISTERAD ELCYKEL ANVÄNDARMANUAL PEDALASSISTERAD ELCYKEL Grattis till köpet av en pedalassisterad elcykel, som kommer att ge många behagliga kilometer av cykling. Observera att felaktig installation eller skötsel av systemet

Läs mer

Elektronisk timer. Ställa in aktuell tid. Inställning av vinter-/sommartid. Använda klockan tillsammans med ugnen. Ställa in tillagningstiden

Elektronisk timer. Ställa in aktuell tid. Inställning av vinter-/sommartid. Använda klockan tillsammans med ugnen. Ställa in tillagningstiden Elektronisk timer SE 1 aktuell tid/normalläge (manuellt) 2 minus (-) 3 plus (+) När apparaten har anslutits till elnätet visas siffrorna 0 00 i displayen. Tryck på knapp 1. Du ställer in aktuell tid genom

Läs mer

Gigaset Repeater. Issued by Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG Schlavenhorst 66 D-46395 Bocholt

Gigaset Repeater. Issued by Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG Schlavenhorst 66 D-46395 Bocholt s Issued by Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG Schlavenhorst 66 D-46395 Bocholt Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG 2005 All rights reserved. Subject to

Läs mer

AIRJACK ANVÄNDARHANDBOK

AIRJACK ANVÄNDARHANDBOK ANVÄNDARHANDBOK April 2011 1 AIRJACK ANVÄNDARHANDBOK Infact Oy ANVÄNDARHANDBOK April 2011 2 INNEHÅLL ALLMÄNT.. 1 FÖRPACKNING OCH LAGRING.. 2 TEKNISK INFORMATION.. 3 INSTALLATION 4 ANVÄNDNING 5 BEGRÄNSNINGAR

Läs mer

MP3-CD Spelare Svensk Bruksanvisning

MP3-CD Spelare Svensk Bruksanvisning MP3-CD Spelare Svensk Bruksanvisning Med 120 sekunders MP3 och 45 sekunders CD skakminne Läs alltid igenom bruksanvisningen innan du börjar använda spelaren.. Öppna aldrig spelaren då risken finns för

Läs mer

LÖPBAND TM900 BRUKSANVISNING

LÖPBAND TM900 BRUKSANVISNING LÖPBAND TM900 BRUKSANVISNING 1 Översikt 2 Säkerhetsanvisningar När du använder elektrisk utrustning bör du alltid tänka på följande: Läs alla anvisningar innan du börjar använda löpbandet. FARA! Undvik

Läs mer

ALL-1 EC ELEKTRISK FETTPUMP INSTRUKTIONER & ANVÄNDARMANUAL

ALL-1 EC ELEKTRISK FETTPUMP INSTRUKTIONER & ANVÄNDARMANUAL ALL-1 EC ELEKTRISK FETTPUMP INSTRUKTIONER & ANVÄNDARMANUAL SIDRUBRIK PRODUKTBESKRIVNING Centralsmörjningspumpen är av kolvtyp. Det elektroniska styr- och övervakningskortet är placerat i motorns plastkåpa,

Läs mer

LED lampa med rörelsesensor

LED lampa med rörelsesensor Bruksanvisning Art. 9054449 LED lampa med rörelsesensor LED lampa Art. 9054449 Beskrivning: LED lampa för utomhusbruk med rörelsesensor. Kan inställas så lamporna lyser i 10-30 sekunder när rörelse registreras.

Läs mer

Svensk Bruksanvisning Läs igenom hela bruksanvisningen Spara den för framtida bruk.

Svensk Bruksanvisning Läs igenom hela bruksanvisningen Spara den för framtida bruk. SANGEAN PR-D4 Svensk Bruksanvisning Läs igenom hela bruksanvisningen Spara den för framtida bruk. VIKTIGA SÄKERHETS ANVISNINGAR 1. Läs dessa instruktioner. 2. Spara dessa instruktioner. 3. Beakta alla

Läs mer

REV 3. Användarmanual

REV 3. Användarmanual REV 3 Användarmanual Allmänt Metic räknar pulser från ett hjul som snurrar i fas med det material som man drar igenom. Hjulet är kalibrerat för att visa mm i displayen. Hjulet räknar i båda riktningarna

Läs mer

Installations- och bruksanvisning

Installations- och bruksanvisning för LCD-soldator (skärm) S Passande till: SR 140 Duo Digital, SR 220 Duo Digital, SR 330 Duo Digital, MPPT 165 Duo Digital, MPPT 250 Duo Digital, MPPT 350 Duo Digital V 1.47 Bråten Vitsand 406, 685 94

Läs mer

Svensk Bruksanvisning

Svensk Bruksanvisning Skivspelare TT01 Svensk Bruksanvisning Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR Läs dessa anvisningar.

Läs mer

RU 24 NDT. Manual 9000-608-26/31

RU 24 NDT. Manual 9000-608-26/31 RU 24 NDT Manual SV 9000-608-26/31 SV 2 9000-608-26/31 2009/03/10 Innehåll Viktig information 1. Allmänt...4 1.1 Direktiv...4 1.2 Allmänna anvisningar...4 1.3. Avfallshantera produkten...4 1.4 Ändamålsenlig

Läs mer

Svensk Manual Låg lyftande Sax lyft QJY-L3000

Svensk Manual Låg lyftande Sax lyft QJY-L3000 Svensk Manual Låg lyftande Sax lyft QJY-L3000 INSTALLATION, DRIFT OCH UNDERHÅLL MANUAL Tillverkare Xinghui Auto Maintenance Machinery TEL: 8621-3910 8885, FAX: 8621-3910 8580 www.xinghuijx.com Distributör/

Läs mer

Golfvagn bruksanvisning E3/R3

Golfvagn bruksanvisning E3/R3 Golfvagn bruksanvisning E3/R3 1. Monteringsanvisningar Läs och följ dessa anvisningar noga så dröjer det inte så länge innan du kan köra ut på golfbanan 1- Sätt fast bakhjulet genom att släppa på snabbspärren

Läs mer

Bruksanvisning. Elverk Art.: Annelundsgatan 7A I Enköping I Tel I Fax I

Bruksanvisning. Elverk Art.: Annelundsgatan 7A I Enköping I Tel I Fax I Bruksanvisning Elverk Art.: 90 42 044 Annelundsgatan 7A I 749 40 Enköping I Tel 010-209 70 50 I Fax 0171-44 14 10 I www.p-lindberg.se Lycka till med din produkt från P. Lindberg! Innan du installerar och

Läs mer

Parametrar Chassi. Inledning

Parametrar Chassi. Inledning Inledning Inledning För att begränsa förteckningen över parametrar i detta dokument beskrivs endast parametrar som har bedömts vara användbara för påbyggare. För komplett information om aktuella parametrar

Läs mer

BRUKSANVISNING MODELL: * LWMR-210 PROGRAMMERBAR MOTTAGARMODUL FÖR VÄGGMONTERING

BRUKSANVISNING MODELL: * LWMR-210 PROGRAMMERBAR MOTTAGARMODUL FÖR VÄGGMONTERING BRUKSANVISNING MODELL: * LWMR-210 PROGRAMMERBAR MOTTAGARMODUL FÖR VÄGGMONTERING EGENSKAPER: * Kompatibel med samtliga ARC-sändare (inkluderar programmerbar sändare och sändare av kodvalstyp, fjärrkontroll

Läs mer

DP23 Läckagemätare. Innehållsförteckning:

DP23 Läckagemätare. Innehållsförteckning: DP23 Läckagemätare Innehållsförteckning: 1.Översikt...2 2. Mätprincip...3 3. Installation av instrumentet på rökgassystem...4 4. Utför en mätning...5 5. Valbart Mätläge...7 6. Manuellt Mätläge...8 7. Underhåll...8

Läs mer

Agrifab_A4_Lawn_sweeper.book Seite 1 Freitag, 4. März 2005 5:30 17. Printed in U.S.A. Form 48882

Agrifab_A4_Lawn_sweeper.book Seite 1 Freitag, 4. März 2005 5:30 17. Printed in U.S.A. Form 48882 Agrifab_A4_Lawn_sweeper.book Seite 1 Freitag, 4. März 2005 5:30 17 GR DK Printed in U.S.A. Form 48882 Agrifab_A4_Lawn_sweeper.book Seite 37 Freitag, 4. März 2005 5:30 17 Bruksanvisning Gräs- och lövuppsamlare

Läs mer

ECO 600 H. Bruksanvisning. NEDO GmbH & Co. KG. Hochgerichtstraße D Dornstetten. Tel.: Fax:

ECO 600 H. Bruksanvisning. NEDO GmbH & Co. KG. Hochgerichtstraße D Dornstetten. Tel.: Fax: SE Bruksanvisning ECO 600 H NEDO GmbH & Co. KG Hochgerichtstraße 39-43 D-72280 Dornstetten Tel.: +49 7443 2401 0 Fax: +49 7443 2401 45 www.nedo.com info@nedo.com 061084 22.08.2011 Allmän information DE

Läs mer

Lindab Bruksanvisning - Lastbrygga. Lindab Doorline 1406.01. Bruksanvisning Lastbrygga

Lindab Bruksanvisning - Lastbrygga. Lindab Doorline 1406.01. Bruksanvisning Lastbrygga Lindab Bruksanvisning - Lastbrygga 1406.01 Lindab Doorline Bruksanvisning Lastbrygga Innehåll 1. Allmänt... 3 1.1 Användande av manual... 3 1.2 Funktion/Teknik... 3 1.3 Garanti... 3 1.4 Service... 3 1.5

Läs mer

Bärgningsinstruktion

Bärgningsinstruktion Bärgningsinstruktion 102 354 Innehåll INNEHÅLL Allmänt... 2 Lyftpunkter i chassit Generella lyftpunkter i chassit 3 Bärgning/bogsering Förberedande arbeten... 6 Bärgning Bärgning från dike... 8 Lyft av

Läs mer

Bruksanvisning RINK Modell 1005 & 1010 Maskin nr:

Bruksanvisning RINK Modell 1005 & 1010 Maskin nr: Bruksanvisning RINK Modell 1005 & 1010 Maskin nr: OBS! FÖR ATT SÄKERSTÄLLA SÄKER ANVÄNDNING OCH UPPNÅ BÄSTA MÖJLIGA PRESTANDA ÄR DET MYCKET VIKTIGT ATT DU LÄSER DENNA BRUKSANVISNING INNAN DU BÖRJAR ANVÄNDA

Läs mer

Carrie. ST-P-100H Headset-telefon BRUKSANVISNING

Carrie. ST-P-100H Headset-telefon BRUKSANVISNING Carrie ST-P-100H Headset-telefon BRUKSANVISNING INLEDNING Tack för att du valt Carrie telefonen. Vi hoppas att du skall ha mycket glädje av den. Läs igenom instruktionerna och skötselråd för att utnyttja

Läs mer

Manual Elstyrning EL110

Manual Elstyrning EL110 Manual Elstyrning EL110-1 drift Läs noga igenom manualen innan arbetet påbörjas! Titel Reg. Nr Sist sparad Rev. Nr Sidor EL110_rev1 100-110 2008-06-10 1 16 1 Innehållsförteckning 1 Tillverkardeklaration

Läs mer

Bruksanvisning för mobila filterkretsar FKM20CX04, FKM20CX, FKMF80C

Bruksanvisning för mobila filterkretsar FKM20CX04, FKM20CX, FKMF80C Bruksanvisning för mobila filterkretsar FKM20CX04, FKM20CX, FKMF80C Var vänlig och läs bruksanvisningen noggrant innan filterkretsen används. Säkerhetsföreskrifter Följ alltid nedanstående föreskrifter

Läs mer

DRIFT & SKÖTSELMANUAL AVFUKTARE KCC-610HA

DRIFT & SKÖTSELMANUAL AVFUKTARE KCC-610HA DRIFT & SKÖTSELMANUAL AVFUKTARE KCC-610HA VIKTIGA SÄKERHETSINSTRUKTIONER 1.Läs noggrant igenom dessa instruktioner innan ni tar aggregatet Idrift. 2. VARNING. Låt inte barn leka med Aggregatet är inte

Läs mer

Användarsäkerhet. Elektrisk säkerhet. Phaser 4500 laserskrivare

Användarsäkerhet. Elektrisk säkerhet. Phaser 4500 laserskrivare Användarsäkerhet Skrivaren och de rekommenderade förbrukningsartiklarna har utformats och testats för att uppfylla strikta säkerhetskrav. Genom att uppmärksamma följande instruktioner ser du till att skrivaren

Läs mer

medemagruppen Styrspak DX2-REM420 Bruksanvisning P Q ver November 2013

medemagruppen Styrspak DX2-REM420 Bruksanvisning P Q ver November 2013 medemagruppen P9-0291-Q ver. 1.0.0 - November 2013 SE Bruksanvisning Styrspak DX2-REM420 Minicrosser AB Bultgatan 28 S-442 40 Kungälv Telefon: (+46) 303 245 200 Fax: (+46) 303 245 228 Snabbguide P9-0291-Q

Läs mer

EMECO Vedklipp Typ V300 BRUKSANVISNING

EMECO Vedklipp Typ V300 BRUKSANVISNING EMECO Vedklipp Typ V300 BRUKSANVISNING Rev. 2013-11-15 INNEHÅLL SID Skyltar som sitter på EMECO Vedklipp 3 När du köpt en EMECO Vedklipp 4 Före användning 4 Säkerhetsinformation 4 Uppstart 4 Användning

Läs mer

Gyroway X-7. En självbalanserande scooter. Användarmanual. www.gyroway.se

Gyroway X-7. En självbalanserande scooter. Användarmanual. www.gyroway.se Gyroway X-7 En självbalanserande scooter Användarmanual www.gyroway.se 1 Innehåll 1. Introduktion......2 2. Modell.....3 3. Produktspecifikation 3 4. Produktfakta 4 4.1 Styre... 4 4.2 Kontrollpanel...5

Läs mer

OLJEFYLLT MINI-ELEMENT

OLJEFYLLT MINI-ELEMENT OLJEFYLLT MINI-ELEMENT HN NR. 3552 INSTRUKTIONER VIKTIGT! Läs noga igenom instruktionerna före användning och spara dem för framtida referens. Fig. 1 Förberedelse för användning Fig. 2 Sätt i kontakten

Läs mer

MYSON STANDARD. SE Monterings- och bruksanvisning

MYSON STANDARD. SE Monterings- och bruksanvisning SE Monterings- och bruksanvisning Myson Standard är en modern, robust elradiator fylld med miljövänlig olja. Klass I - 230V / 400V - 50 Hz www.myson.se MYSON STANDARD SÄKERHETSINFORMATION Följande informationstexter

Läs mer

Användarmanual Megaspin S

Användarmanual Megaspin S Användarmanual Megaspin 200-2+S Med och utan automatisk inläsning av diameter och avstånd. Vi reserverar oss för eventuella tryckfel och ändringar av produktmodeller. BOAB HJULDELAR AB 0530-133 33 info@boabhjuldelar.se

Läs mer

Instruktion värmeväxlarstyrning RHX 2M SILVER C RX, RECOnomic stl. 04-80, RECOsorptic stl. 04-40

Instruktion värmeväxlarstyrning RHX 2M SILVER C RX, RECOnomic stl. 04-80, RECOsorptic stl. 04-40 Instruktion värmeväxlarstyrning RHX 2M SILVER C RX, RECOnomic stl. 04-80, RECOsorptic stl. 04-40 1. Allmänt Värmeväxlarstyrning RHX2M är att styrsystem för stegmotorer. Det är avsett för exakt och tyst

Läs mer

INSTRUKTIONSBOK. Vänligen läs denna manual innan du använder maskinen. Och spara den för framtida bruk.

INSTRUKTIONSBOK. Vänligen läs denna manual innan du använder maskinen. Och spara den för framtida bruk. INSTRUKTIONSBOK GB Modell No. PCMH45 Grattis! Vi vill tacka dig för att du valt vår luftfuktare PCMH45. Denna maskin har designats för att ge dig en behaglig rumsmiljö på ett energieffektivt sätt. Vänligen

Läs mer

RCS-M3500UA PORTABELT KYLAGGREGAT ANVÄNDARMANUAL

RCS-M3500UA PORTABELT KYLAGGREGAT ANVÄNDARMANUAL RCS-M3500UA PORTABELT KYLAGGREGAT ANVÄNDARMANUAL OBS: Läs användarmanualen före användning Viktigt: Aggregatet skall transporteras stående Om aggregatet av någon anledning legat ner skall det placeras

Läs mer

BRUKSANVISNING EASYSTART REMOTE + MONTERINGSANVISNING FORDONSVÄRMARE TEKNISK DOKUMENTATION BRUKSANVISNING SNABBGUIDE

BRUKSANVISNING EASYSTART REMOTE + MONTERINGSANVISNING FORDONSVÄRMARE TEKNISK DOKUMENTATION BRUKSANVISNING SNABBGUIDE FORDONSVÄRMARE TEKNISK DOKUMENTATION BRUKSANVISNING EASYSTART REMOTE + SV BRUKSANVISNING SNABBGUIDE MONTERINGSANVISNING MANÖVERDON FÖR EBERSPÄCHER VÄRMARE A WORLD OF COMFORT 2 FORDONSVÄRMARE TEKNISK DOKUMENTATION

Läs mer

Användarmanual KVARN ORIGINAL. U / SE Rev. 090111. Din lokala återförsäljare ... ...

Användarmanual KVARN ORIGINAL. U / SE Rev. 090111. Din lokala återförsäljare ... ... Användarmanual KVARN ORIGINAL Din lokala återförsäljare... U / SE Rev. 090111... 1. innehållsförteckning. Kvarn Original 1 Innehållsförteckning 2. 2 Inledning 3. 3. Varningar och föreskrifter 3-4 4. Grundregler

Läs mer

Bruksanvisning. Printer SMS 200 / 300

Bruksanvisning. Printer SMS 200 / 300 Bruksanvisning Printer SMS 200 / 300 Säkerhetsanvisningar SMS-200/300 skrivare Skrivaren är inte farlig när den är installerad korrekt och används enligt instruktionerna. Följande risker kan förekomma:

Läs mer

BERKEL SKÄRMASKIN MODELL 834EPB

BERKEL SKÄRMASKIN MODELL 834EPB BERKEL SKÄRMASKIN MODELL 834EPB Utgåva Juni 08 ett vassare val FÖRSÄLJNING 08-53470150/FAX 08-53470169 SERVICECENTER 08-53470155/FAX 08-53470169 RESERVDELAR 08-53470160/FAX 08-53470169 www.abwe.se eller

Läs mer

Bruksanvisning QL-700. Etikettskrivare

Bruksanvisning QL-700. Etikettskrivare Bruksanvisning Etikettskrivare QL-700 Se till att du läser igenom och förstår bruksanvisningen innan du använder maskinen. Vi rekommenderar att du förvarar den på en lättåtkomlig plats för framtida bruk.

Läs mer

Labkotec AB Ekbacksvägen 28 SE-168 69 BROMMA SVERIGE Tel. +46 8 130060 Fax +46 8 555 36108 Internet: www.labkotec.se GA-1

Labkotec AB Ekbacksvägen 28 SE-168 69 BROMMA SVERIGE Tel. +46 8 130060 Fax +46 8 555 36108 Internet: www.labkotec.se GA-1 Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tel: +358 29 006 260 Fax: +358 29 006 1260 Internet: www.labkotec.fi Labkotec AB Ekbacksvägen 28 SE-168 69 BROMMA SVERIGE Tel. +46 8 130060 Fax +46

Läs mer

SPARK. Bilkontakt Typ 1. PIN-kod. Väggkontakt typ Schuko CEE7/7 16A. 7,5/10 m 6/10/16 A 100-240 VAC. 1,6 kg -30 /+40.

SPARK. Bilkontakt Typ 1. PIN-kod. Väggkontakt typ Schuko CEE7/7 16A. 7,5/10 m 6/10/16 A 100-240 VAC. 1,6 kg -30 /+40. Användarmanual SPARK 1 Laddhandtagets delar 2 Starta och stoppa laddning 3 PIN-kod 4 Säkerhetsföreskrifter 5 Vanliga frågor och svar 7 Återvinning 7 Kontaktinformation 7 SPARK Vi på Charge Amps är övertygade

Läs mer

WUB5511 Elektrisk Värmefilt

WUB5511 Elektrisk Värmefilt WUB5511 Elektrisk Värmefilt Svensk Bruksanvisning Läs alltid först igenom bruksanvisningen och spara den för framtida hänvisningar Sid 2 VIKTIGA anvisningar! Spara för framtida bruk! VARNING: EJ avsedd

Läs mer

Instruktionsbok med reservdelslista. Lunningsvinsch V6500

Instruktionsbok med reservdelslista. Lunningsvinsch V6500 Instruktionsbok med reservdelslista Lunningsvinsch V6500 Tillverkare: Generalagent: Fransgård Maskinfabrik A/S Närlant Import AB Fredbjergvej 132 Filarevägen 8 DK-9640 Farsø 703 75 Örebro Tele: +45 98

Läs mer

Installations- & Bruksanvisning Uponor Trådlöst VA-larm

Installations- & Bruksanvisning Uponor Trådlöst VA-larm Installations- & Bruksanvisning Uponor Trådlöst V-larm Installationsanvisning Förpackningen innehåller: Utomhusenhet (sändare, bild 1) och inomhusenhet (mottagare med nätadapter bild 2). Enheterna är ihopparade

Läs mer

Larmanordning för motorcykel BRUKSANVISNING

Larmanordning för motorcykel BRUKSANVISNING Larmanordning för motorcykel BRUKSANVISNING Tack för att du valt en produkt från Honda Access. Läs igenom denna bruksanvisning noga före användning, för att kunna använda produkten rätt och säkert. Detta

Läs mer

ANVÄNDARMANUAL SESAM 800 MOBIL BAKGAVELLYFT 942913-000 -C0

ANVÄNDARMANUAL SESAM 800 MOBIL BAKGAVELLYFT 942913-000 -C0 ANVÄNDARMANUAL SESAM 800 MOBIL BAKGAVELLYFT 942913-000 -C0 2 (16) Innehåll 1 Introduktion 3 2 Omfattning 3 3 Teknisk specifikation 4 4 Kort beskrivning av systemet 5 4.1 Mottagare 5 4.2 Sändare 5 5 Beskrivning

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128 B R U K S A N V I S N I N G Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128 1 Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Asksugen/grovsugen ska inte användas nära lättantändliga eller

Läs mer

Trådlös mottagarmodul för vägguttag

Trådlös mottagarmodul för vägguttag Trådlös mottagarmodul för vägguttag En kraftfull (16 A) mottagarmodul som relativt enkelt kan monteras bakom befintligt vägguttag för att på så vis skapa en trådlös På/Av funktion av hela vägguttaget.

Läs mer

BOLTHi INTELLIGENT RÖRELSEDETEKTOR MED SVÄNGBAR STRÅLKASTARE, KAMERA OCH LARM

BOLTHi INTELLIGENT RÖRELSEDETEKTOR MED SVÄNGBAR STRÅLKASTARE, KAMERA OCH LARM BOLTHi INTELLIGENT RÖRELSEDETEKTOR MED SVÄNGBAR STRÅLKASTARE, KAMERA OCH LARM BRUKSANVISNING Vänligen läs alla instruktioner innan installationen ÖVERBLICK 00701/00708 med kamera (480x640 pixlar) och 00707

Läs mer

Ozonproffsen Scandinavia AB VATTEN-TVÄTTAD LUFTRENARE MODELL NO.: KJ-101 BRUKSANVISNING

Ozonproffsen Scandinavia AB VATTEN-TVÄTTAD LUFTRENARE MODELL NO.: KJ-101 BRUKSANVISNING Ozonproffsen Scandinavia AB VATTEN-TVÄTTAD LUFTRENARE MODELL NO.: KJ-101 BRUKSANVISNING Ozonproffsen Scandinavia AB Hemsida: ozonproffsen.se Mail: info@ozonproffsen.se Telefon: 0152-711711 Adress: Skiljevägen

Läs mer

Handbok för installation av parkeringskontrollenheten ESE-BP2R

Handbok för installation av parkeringskontrollenheten ESE-BP2R Handbok för installation av parkeringskontrollenheten ESE-BP2R RW Presentation Parkeringskontrollenheten ESE-BP2R möjliggör HF-kontroll av två tillträden till parkeringsplats, kallade "INGÅNG" och "UTGÅNG".

Läs mer

TrendCon 1. utgåvan, S. TrendCon. Instruktionsbok 0403-56-02-04

TrendCon 1. utgåvan, S. TrendCon. Instruktionsbok 0403-56-02-04 1. utgåvan, S TrendCon Instruktionsbok 0403-56-02-04 INNEHÅLLSFÖRTECKNING AVSNITT Sida ÖVERSIKT FUNKTIER.. 1 VARNING:S TEXT.. 1 ANVISNINGAR ALLMÄNT.. 2 INDIKERINGAR ALLMÄNT.. 2 FELSIGNALER.. 2 SYSTEM ÖVERSIKT..

Läs mer

Instruktioner för att använda MathackareN

Instruktioner för att använda MathackareN Instruktioner för att använda MathackareN Innehållsförteckning Säkerhet när det gäller MathackareN...86 Viktiga säkerhetsföreskrifter...87 Elektriska krav...88 Avfallshantering av elektrisk utrustning...88

Läs mer