MBT 2100 / 2110 / 2120 / 2130

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "MBT 2100 / 2110 / 2120 / 2130"

Transkript

1 MBT 2100 / 2110 / 2120 / 2130 Bromsprovare Bruksanvisning Fel! Använd fliken Start om du vill tillämpa Name för texten som ska visas här.fel! Använd fliken Start om du vill tillämpa Name för texten som ska visas här.fel! Använd fliken Start om du vill tillämpa Name för texten som ska visas här.

2 2 Innehåll 1 Säkerhet Introduktion Symboler Säkerhetsinstruktioner vid installation och uppstart Säkerhet under drift Riskområde Säkerhet vid service Säkerhetsfunktioner Tillbehör till bromsprovaren Beskrivning Introduktion Specifikation Drift Display Fjärrkontroll Testprocedurer Standard läge utan fjärrkontroll Standard läge automatisk detektering av fyrhjulsdrift Standard läge blinkande lampa, RECO 1 och skrivare Standard läge Reco Standard läge Reco 1 fyrhjulsdrift Standard IFB läge med fyrhjulsdrift Standard IFB läge Retardationstabell Underhåll Årlig service Underhåll Kontrollera kedjespänning Smörj sensorrullens upphängningar Felkoder Skötsel Reservdelar Nedmontering Deklaration om överensstämmelse Företagsinformation... 33

3 Pos: 5 /Technische Dokumentation/Alle Geräte/01/Überschriften/Überschriften 1/S/Überschrift 1: Säkerhet 1.1 Introduktion Läs igenom denna bruksanvisning noga innan utrustningen tas i drift och följ sedan anvisningarna. Förvara alltid bruksanvisningen på ett lättåtkomligt ställe. Personskador som beror på att bruksanvisningen inte följts omfattas inte av lagen om produktansvar. Denna utrustning får endast användas för bromsprovning av motorfordon. Notera den maximala axelvikten. Utrustningen får ej modifieras utan skriftligt tillstånd från tillverkaren. Skulle detta ske gäller ej tillverkarens försäkran om överenstämmelse. All annan användning är felaktig. 1.2 Symboler Varning för farliga situationer; genom att läsa och förstå bruksanvisningen undviks skador på människor och material. Viktig information 1.3 Säkerhetsinstruktioner vid installation och uppstart Systemet får endast monteras och servas av MAHA:s servicetekniker eller auktoriserade servicepartners. Alla elektriska delar måste skyddas från fukt och väta. Systemet skall ej installeras på olämpliga ställen (exempelvis tvätthallar). Operatören ansvarar för att tillräckliga säkerhetsåtgärder är installerade (exempelvis varningslampor, räcken etc.) beroende på de lokala förutsättningarna. Använd skyddsskor och handskar. Displayen måste installeras på ett säkert sätt och den bör fällas in mot väggen efter användning. Ta tag i displayens ytterkant när den fälls in. Undvik klämskador! Försäkra dig om att den låsbara nödstoppen är korrekt installerad innan elen ansluts till enheten. Använd ett motorskydd och kablar enligt specifikation. Se bifogat kopplingsschema. Kunden måste tillhandahålla en huvudströmbrytare som installeras på lämplig plats. Den ska placeras i närheten av bromsprovaren. Denna brytare fungerar som en nödstopp.

4 4 2 Säkerhet under drift Bromsprovaren får endast användas för avsett ändamål och inom tillgänglig prestanda Bromsprovaren får endast användas av utbildad personal Håll området runt bromsprovaren rent Stäng av bromsprovaren när den inte används och lås den med ett hänglås Vid en nödsituation vrid huvudströmbrytaren till 0-läge Vid drift skall ingen person befinna sig i närheten av provarens rörliga delar, det så kallade riskområdet. Använd alltid en avgasutsug när fordonet körs alternativt se till att ventilationen är fullgod för att undvika kolmonoxidförgiftning. Undvik onödiga belastningar på fordonet och bromsprovaren. Kör försiktigt upp fordonet på provaren. När fordonet står med drivaxeln i bromsprovaren får fordonet endast köras ur bromsgropen när rullarna är i gång. O.B.S. Kör aldrig ur bromsprovaren när rullarna står still detta kan förstöra motorn i bromsprovaren. Bromsprovaren får inte användas utan en fungerande slipövervakning. Annars finns risk för däcksskador på grund av att däcket då kan slira kraftigt mot rullarna. Starta aldrig ett fordon med hjälp av rullarna Testa aldrig ett 4WD-fordon på ett rullpaket avsett för 2WD-fordon. Detta kan leda till skador på både fordon och utrustning. Dörrarna på fordonet skall vara stängda vid provning. Operatören får inte lämna fordonet under ett pågående test. Inga fordon får parkeras på bromsprovaren. 2.1 Riskområde Under drift får inga personer befinna sig inom ett område på 5 meter från rullsetet.

5 5 2.2 Säkerhet vid service Servicearbeten, som t.ex. underhåll och reparationer får endast utföras av servicetekniker från MAHA eller av auktoriserade servicepartner Före reparations-, service- eller installationsarbeten skall huvudströmbrytaren slås av och säkras mot återinkoppling Arbeten på den elektriska delen av bromsprovaren får endast utföras av utbildad personal Gummiavlagringar på rullsetet bör rengöras regelbundet för att undvika brand. Stäng alltid av bromsprovaren och ring efter auktoriserad servicetekniker om den startar av sig själv. 2.3 Säkerhetsfunktioner Säkerhetsfunktionerna skall ses över av auktoriserade servicetekniker med 12 månaders intervall. Officiella riktlinjer skall alltid följas. Utrustningen får ej användas om någon av säkerhetsfunktionerna inte fungerar! Låsbar huvudströmbrytare Fungerar för på och avslagning av bromsprovaren och även som nödströmbrytare. Huvudströmbrytaren kan förses med hänglås för att undvika felaktig användning. Nödströmbrytare Används för att snabbt bryta strömmen till provaren vid nödläge. Startövervakning Förhindrar att rullarna startar om de är blockerade. Funktionen förhindrar även däcksskador. Sensorrullar Varvtalsskillnaden mellan sensorrullar och rullsetet bestämmer graden av slip. Båda sensorrullarna måste vara nedtryckta för att bromsprovaren ska kunna starta. Ljus och ljudlarm Larmenheterna måste placeras på ett sådant sätt att de hörs och syns i lokalen. Är larmenheterna trasiga får ej bromstestaren användas. Riskområde Ljusbarriär eller rörelsesensorer bör användas så provaren automatiskt slås av om en person kommer in i riskområdet. Gul/svart varningstejp Varningstejpen som markerar riskområdet måste bytas ut om den är skadad. Art # (38 mm) alt. # (50 mm). Varnings- och informationsskyltar Varnings- och informationsskyltar på utrustningen får ej tas bort eller ändras. Blir informationen oläsligmåste denna lapp bytas ut

6 6 2.4 Tillbehör till bromsprovaren Bromsprovare får endast användas med godkända tillbehör från MAHA

7 7 3 Beskrivning 3.1 Introduktion MBT 2100 är av typen rullbromsprovare. Denna typ använder två olika mätmetoder för att mäta bromskraft: test av vridmomentet eller test av drivkraften Den mätmetod som används av MBT 2100 är den förstnämnda, d.v.s. test av vridmomentet. MBT 2100 består av ett utprövat rullpaket och ett elektroniskt system med processor och ett integrerat operativsystem. Allmän information om bromsprov För att undvika sladd är det viktigt att hjulens bromskraft på samma axel är lika stor. Lika viktigt är att den minimala bromskraften för varje enskilt hjul inte underskrids. Detta kan leda till att de andra bromsarna på fordonet överbelastas vid inbromsning. Följaktligen testas varje hjul separat på bromsprovaren. För att mäta bromskraften finns en statisk och en dynamisk metod. Den statiska metoden används på en plattbromsprovare. Den dynamiska är mer realistisk och utförs på en rullbromsprovare där hjulen roteras upp till ett bestämt varvtal och sedan bromsas fordonet. En sensorrulle mäter hjulrotationen. En jämförelse mellan varvtalen i drivrullarna och sensorrullarna fastställer slip (däcket slirar mot bromsprovarens drivrullar). Ur säkerhetssynpunkt avbryts alla bromstest på MAHA bromsprovare vid en slip på 30%. Mätprincipen är densamma för båda testmetoderna. I en MBT 2100 används den dynamiska metoden vilken är den mest exakta och dessutom det enda alternativet för att testa bromsarna på ett fyrhjulsdrivet fordon. Fordon med drivning på en axel Kör på den axel som skall testas på rullpaketet. Båda sensorrullarna trycks ned och drivrullarna startar med framåtrotation. Sensorrullarna mäter också hjulens rotationshastighet. Därefter accelererar båda drivmotorerna till nominell hastighet. Vid nominell hastighet jämförs hastigheten på drivrullarna och sensorrullarna, för att i alla lägen, kunna stänga av drivmotorerna om graden av slip når 30 %. READY (klar) sensorn tänds, vilket indikerar att bromsprovaren är redo att starta ett bromstest. Under bromstestet bromsas fordonet in till en punkt, där maximal bromskraft uppnås. Fordon med fyrhjulsdrift På fordon med urkopplingsbar 4-hjulsdrift kopplas 4-hjulsdrivningen ur och fordonet testas som ett fordon med drivning på en axel. Bromsprov på ett fyrhjulsdrivet fordon På 4-hjulsdrivna fordon fördelas drivkraften till alla fyra hjulen, d.v.s. en fjärdedel av den totala drivkraften går till respektive hjul. Detsamma gäller normalt för bromskraften vid inbromsning. När man testar 4-hjulsdrivna fordon måste man försäkra sig om att bromskraften från ett hjul inte överförs till ett annat hjul. Detta uppnås om bromskraften inte överförs via transmissionen/differentialen under bromstestet.

8 8 Följande exempel beskriver detta i detalj: För att simulera en felaktig broms, kopplas en broms bort. Nu testas endast en broms på denna axel. Om bromstestet görs i en standard bromsprovare där vridmomentet inte frikopplats från drivaxeln, påverkar samma kraft (bromskraften från det ena hjulet) bromsprovarens båda drivmotorer, d.v.s. samma bromskraft kommer att visas på båda sidor. Detta leder till den falska slutsatsen att bromsarna är intakta. Om testet hade utförts korrekt, hade ingen bromskraft för hjulet med felaktig broms visats och den uppmätta bromskraften hade visats för det hjul med en fungerande broms. Om båda hjulen på den axel som skall testas roterar framåt under bromstestet kommer fordonet att drivas ur bromsprovaren, eftersom vridmomentet överförs av transmissionen till hjulen på den andra axeln. För att förebygga detta, motroteras hjulen med exakt samma varvtal, d.v.s. ett hjul drivs i riktning framåt och det andra hjulet bakåt. Detta eliminerar att vridmoment byggs upp i differentialen och att kraften överförs till den andra fordonsaxeln. Eftersom bromsarnas karaktäristik beror på hjulets roteringsriktning (bromsbelägg och bromstrummor/skivor är konstruerade för, och inslitna i, den framåtgående riktningen), mäts endast bromskraften hos det hjul som roterar framåt. På grund av detta, måste bromstest göras separat för varje hjul. För att erhålla en pålitlig jämförelse mellan bromskraft hos hjul på samma axel, måste samma pedaltryck användas för respektive vänster och höger hjul. För att kunna utföra det, bör en pedaltryckmätare användas. Det är också möjligt att mäta aktuellt tryck på bromspedalen med en trycksensor. Test med tre olika typer av fyrhjulsdrift Det finns tre olika typer av fyrhjulsdrift: a) Urkopplingsbar b) Halvstel koppling typ Visco, Haldex och liknande c) Mekanisk permanent fyrhjulsdrift

9 9 a) Urkopplingsbar fyrhjulsdrift På fordon med urkopplingsbar 4-hjulsdrift testas bromsarna med 4-hjuldriften urkopplad. Testet utförs som hos fordon med endast en drivande axel b) Halvstel koppling typ Visco, Haldex och liknande Den halvstela fyrhjulsdriften kan delas upp i två typer, mjuk och hård. Den mjuka tillåter viss skillnad i rotationshastighet mellan hjulen utan att någon kraft överförs till den andra hjulaxeln vid låga varvtal Som beskrivs ovan, är bromstest på 4-hjulsdrivna fordon endast genomförbart om båda hjulen på samma axel motroterar med samma hastighet. I praktiken är inte omkretsen på vänster och höger hjul exakt densamma beroende på mönsterdjup och däcktryck. Varvtalet i de två olika drivmotorerna är heller normalt inte exakt lika. Därför måste drivmotorernas hastighet regleras för att nå samma varvtal för båda hjulen. För 4-hjulsdrivna fordon med mjuk viskokoppling är det tillräckligt om drivmotorerna i rullsetet har ungefär samma hastighet då en låg rotationshastighet hos kardanaxeln inte överför något bromsmoment överförs via viskokopplingen. Därför är hastighetskontroll av enbart drivmotorerna tillräckligt i dessa fall. Vid test av 4-hjulsdrivna fordon med hård viskokoppling måste hjulen på samma axel motrotera synkroniserat under bromstestet för att inte bromsmomentet ska kunna överföras från ett hjul till ett annat. Fordonet skall testas som ett fordon med fast mekanisk 4-hjulsdrift. c) Mekanisk fast fyrhjulsdrift För att utföra ett bromstest på fordon med mekanisk ej urkopplingsbar 4-hjulsdrift (allhjulsdrift), måste hjulens rotationhastighet kontrolleras mycket exakt så att inget bromsmoment överförs av drivaxeln. Exakt synkronisering av hjulrotation För att styra den synkroniserade rotationen av hjulen sätts reflektorremsor på sidan av hjulen vilka sänder en signal via fotoelektriska celler, som är monterade på sidan av rullsetet. Reflekterande remsor Ljusstråle

10 10 På fordon utrustade med stel 4-hjulsdrift eller med en hård viskokoppling kan inte hjulen snurras individuellt. Om ett hjul roteras framåt i rullpaketet, kommer det andra hjulet (på samma axel) att rotera bakåt (synkroniserat). Om ett hjul roteras sakta framåt eller bakåt, går det att se att det andra hjulet startar med lite fördröjning. Den obetydliga fördröjningen beror på kuggspelet inuti differentialen. Kuggflankspel mellan pinjong och kronhjul För att utföra ett bromstest på ett fordon med stel mekanisk 4-hjulsdrift, måste hjulrotationen kontrolleras på ett mycket exakt sätt för att inte bromskraften skall fördelas mellan de olika hjulen. Detta nås genom att hålla sig inom kuggspelet i differentialen under bromstestet. Differentialen kommer då att vara i ett balanserat, obelastat, läge. För att effektivt kunna använda detta, fastställs kuggspelets ändlägen i en inlärningsfas hos bromsprovaren: Från början slås vänster drivmotor på för att accelerera vänster hjul till nominell hastighet. När höger drivmotor stängs av och alltså roterar fritt, drar vänster hjul med höger hjul. Flankerna på kugghjulen i differentialen vidrör varandra på en sida. Nu mäts det första gränsvärdet för kuggspelet med reflektorremsa och ljusbarriär. Proceduren gör sedan i omvänd ordning, vänster drivmotor i rullsetet stängs av och höger fordonshjul accelereras till nominell hastighet. Nu drar höger hjul med vänster hjul och de motsatta flankerna på kugghjulen i differentialen vidrör varandra. Det andra gränsvärdet för kuggspelet mäts nu. Utifrån de två uppmätta värdena kalkyleras mittpunkt för kuggspelet. Mittpunkten används för att styra hjulens rotationshastighet under bromstest. Under bromstestet, accelereras båda drivmotorerna till dess att mittpunkten för kuggspelet är fastställd. Ett fordonshjul kommer att rotera framåt, det andra hjulet i motsatt riktning. När nominellt värde har uppnåtts på båda hjulen, och inget bromsmoment överförs till drivaxeln, kan bromstest startas. Drivmotorerna stängs automatiskt av när maximal bromskraft uppnåtts.

11 Specifikation Tekniska data Standard Option Max axeltryck 3000 kg 4000 kg / 5000 kg Effekt drivmotor 2 x 2.5 kw 2 x 4 kw Testhastighet 3 km/h 5 km/h Mätområde 2 x 0 6 kn 2 x 0 8 kn Noggranhet 2 % Spårvidd min..max mm mm Rulldiameter 202 mm Rullpaketets mått Höjd Bredd 280 mm 680 mm Längd 2320 mm 2925 mm Strömförsörjning 3~ 400 V; 50/60 Hz 3~ 230 V; 50/60 Hz Säkring Rullarnas friktionskoefficient A trög Torr Stål/Plast ca. 0.9 / ca. 0.9 Våt Stål/Plast ca. 0.7 / ca. 0.8 Varianter MBT 2100 MBT 2110 MBT 2120 MBT 2130 Artikel nummer (VP) Kontrollfunktion integrerat i rullsetet X X Galvaniserat rullset O X O X Täckplåt för rullsetet O X O X Radiostyrd fjärrkontroll RECO 1 O O X X Skrivare O O X X Låsbar huvudströmbrytare O O X X X = Standard, O = Tillval, = inte tillgängligt

12 12 4 Drift 4.1 Display A I B C D E F G H A Differensmätare Visar skillnad I bromskraft i % mellan höger och vänster hjul. Differensmätaren startar först när en viss bromskraft är uppnådd. B På/Av Bromsprovaren är på när denna lampa lyser C Bromsa Främre axel/parkeringsbroms/bakaxel D E F G H I Skriv ut Lampa test kan utföras Automatisk kontroll av eventuell fyrhjulsdrift Motorcykel Radera Fjärrkontroll (tillval) När denna lampa lyser kan bromspedalen/handbromsen aktiveras Används fjärrkontroll visas följande signaler: 1:a intervallet -> framaxel; 2:a intervallet -> parkeringsbroms; 3:e intervallet -> bakaxel Lyser lampan permanent -> mätvärde tillgängligt, utskrift möjlig. Blinkar lampan permanent Nytt fordon

13 Fjärrkontroll RECO 1 A C B E D F A B C D E F Motor av Starta motor vänster sida Starta höger sida / Starta ovalitets test Framåt i menyn Bekräfta Bakåt i menyn

14 14 IFB / FFB S Q T K R J D I H M L N G P O

15 15 Knapp Funktion D F4 Starta test av ovalitet H F8 Stoppa visare I F9 Lagra framaxel J F10 Lagra parkeringsbroms Visa lagrat värde stötdämpartest K F11 Lagra bakaxel L F12 Auto av G F7 Starta skrivarmeny M * Bekräfta N # Välj sensor Avsluta sökning av missljud O Program 1 P Q R S Shift Vänster motor av Höger motor på Vänster motor på 4.3 Testprocedurer Följande testprocedurer finns tillgängliga: Standard läge utan fjärrkontroll Standard läge automatisk detektering av 4-hjulsdrift Standard läge blinkande lampa Standard läge med Reco 1 fjärr Standard läge Reco 1 fjärr, 4-hjulsdrift Standard läge med IFB fjärrkontroll, 4-hjulsdrift Standard läge IFB fjärrkontroll

16 Standard läge utan fjärrkontroll Utan fjärrkontroll MBT testschema utan fjärrkontroll Kör i framaxeln i rullsetet Rullarna startar automatiskt MBT är redo att påbörja bromsprov, indikeringslampan lyser Bromsa till maximalt slipvärde alt. avsluta provet tidigare Rullarna stoppar! Visarna indikerar max. bromsvärde Rullarna startar efter 2 sekunder, visarna återställs till 0. OBS när den drivande axeln provats får den ej köras ur bromsgropen då rullarna står stilla (gäller ej vid 4-WD). Kör i bakaxeln i rullsetet, ett nytt bromstest kan påbörjas.

17 Standard läge automatisk detektering av fyrhjulsdrift Utan fjärrkontroll Automatisk detektering av fyrhjulsdrift Display nedan är option Kör i framaxeln i rullsetet Rullsetet startar automatiskt INFO Efter detektering av eventuell fyrhjulsdrift växlar MBT över till läge fyrhjulsdrift. (4x4 LED lampa tänds) Vänster hjul i rullsetet roterar i testriktningen och höger hjul i motsatt riktning. MBT är redo att påbörja bromsprov, indikeringslampan lyser Bromsa till maximalt slipvärde alternativt avsluta provet tidigare Rullarna stoppar! Visarna indikerar max. bromsvärde Observera: Mätningen på vänster sida avbryts om inte MBT uppmäter ett bromsvärde över 500 N inom 10 sekunder efter att rullsetet startats. Istället startas automatiskt en mätning på höger sida. Uppnås inte 500 N på denna sida heller stoppar rullsetet och byte av axel måste ske. INFO Rullarna startar efter 2 sekunder, visarna återställs till 0. Höger hjul roterar i testriktningen och vänster hjul motsatt riktning. Efter att bromstest utförts på båda sidorna indikerar visarna respektive maxvärde. Rullarna återstartas ej Byt axel

18 Standard läge blinkande lampa, RECO 1 och skrivare MBT-testschema med Reco 1 Kör i framaxeln i rullsetet Status lampa Framaxel (FA): 1 blinkningar -»- Paus Rullarna startar automatiskt Parkeringsbroms (PB): 2 blinkningar -»- Paus Bakaxel (BA): 3 blinkningar -»- Paus Lyser permanent : utskrift möjlig Stoppa visarna Blinkar permanent: radera mätning Manuel Auto OFF: Avsluta mätning vid behov Lampa lyser för mätning av vald axel Val av axelbyte, använd pil upp eller ner (FA, PB el. BA) MBT redo för bromstest när LED-lampan lyser Bromsa till maximalt slipvärde alt.avsluta provet tidigare OBS när den drivande axeln provats får den ej köras ur bromsgropen då rullarna står stilla (gäller ej vid 4-WD). Rullarna stoppar! Visarna indikerar max. bromsvärde Rullarna startar. Lagring av mätvärde möjligt. Upprepning av mätning möjlig, tryck på pil upp och därefter pil ner Lagra mätvärde Byt axel, ny mätning kan påbörjas

19 19 Automatisk utskrift efter FA,PB och BA (endast om denna funktion är aktiverad) Manuell utskrift (endast möjligt i efterhand) Lyser permanent Startar utskrift Efter utskrift blinkar statuslampan. Bekräfta att utskrift är gjord genom att trycka på den blå knappen. Notera att mätdata samtidigt raderas Lampan blinkar Standard läge Reco 1 MBT-testschema med Reco 1 och skrivare Kör i framaxeln i rullsetet Rullarna startar automatiskt MBT redo för bromstest när LED-lampan lyser Byte av axel möjlig genom att trycka på pil upp eller ner (FA,PB el. BA) Bromsa till maximalt slipvärde alt. avsluta provet tidigare Rullarna stoppar! Visarna indikerar max. bromsvärde. OBS när den drivande axeln provats får den ej köras ur bromsgropen då rullarna står stilla (gäller ej vid 4-WD). Rullarna startar. Lagring av mätvärde möjligt. Upprepning av mätning möjlig, tryck på pil upp och

20 20 därefter pil ner Lagra mätvärde Byt axel, ny mätning kan påbörjas Mätresultat visas efter Auto off Efter mätning av bakaxel (BA) beräknas mätdatan och lampan för utskrift möjlig tänds. Efter att knappen för utskrift tryckts in påbörjas densamma. Utskrift är endast möjligt i efterhand när fordonet ej står I bromsgropen. Mätvärde x2=totala bromskraften Mätvärde x10 = retardation i % om våg använts Om endast värdet för en axel ska skrivas ut, aktivera Auto off Mätdatan beräknas och utskrift av denna är möjlig enligt ovan.

21 Standard läge Reco 1 fyrhjulsdrift MBT 4 WD Testschema med Reco 1 och printer Välj 4WD: (endast möjligt utanför rullsetet) Scrolla till Motor på knappen.. Bekräfta - tryck på enterknappen. Tryck igen för att aktivera MBT mätning (FA blinkar). Notera att om inte framaxeln körs i rullsetet inom 30 sekunder återställs MBT till standard läge. Kör i framaxeln i rullsetet Automatisk 4-WD detektering om 4x4 inte är valt. (DC = Drive Control) (Vänta en gång vid DC-single) (Vänta två ganger vid DC-PRO) Rullarna startar automatiskt INFO Vänster hjul i rullsetet roterar i testriktningen och höger hjul i motsatt riktning. MBT redo för bromstest när LED-lampan lyser Val av axelbyte, använd pil upp eller ner (FA, PB el. BA) Bromsa till maximalt slipvärde alt.avsluta provet tidigare Rullarna stoppar! Visarna indikerar max. bromsvärde Observera: Mätningen på vänster sida avbryts om inte MBT uppmäter ett bromsvärde över 500 N inom 10 sekunder efter att rullsetet startats. Istället startas automatiskt en mätning på höger sida. Uppnås inte 500 N på denna sida heller stoppar rullsetet och byte av axel måste ske. Rullarna startar efter 2 sekunder, för test av andra sidan. Rullarna stoppar. Lagring av mätvärde möjligt. Upprepning av mätning möjlig, tryck på pil upp och därefter pil ner Efter byte startar rullarna igen. (endast DC PRO!!)

22 22 Spara mätning Byt axel, ny mätning kan påbörjas eller skrivas ut. Mätdata beräknas efter "Auto Off" Efter mätning av bakaxel (BA) beräknas mätdata och utskriftssymbolen tänds. Utskrift påbörjas när Enterknappen trycks in Utskrift är endast möjligt i efterhand när fordonet ej står i bromsgropen. Mätvärde x2=totala bromskraften. Mätvärde x10 = retardation i % om våg använts Om endast värdet för en axel ska skrivas ut, aktivera Auto off. Mätdata beräknas och utskrift av denna är möjlig enligt ovan När lampan vid Papperskorgen lyser kan mätvärde raderas genom att trycka Enter.

23 Standard IFB läge med fyrhjulsdrift MBT-fyrhjulsdrift med Reco 1 och skrivare Välj fyrhjulsdrift : Använd motor på knappen scrolla till 4x4. Bekräfta valet genom att trycka (stjärna). Notera att om inte bromsprov på börjas inom 30 återgår MBT till standard läge. Kör i framaxeln i rullsetet Automatisk 4-WD detektering om 4x4 inte är valt. (Drive-Control Pro) (Vänta 2 gånger för automatisk detektering) Rullarna startar automatiskt INFO Vänster hjul i rullsetet roterar i testriktningen och höger hjul i motsatt riktning. MBT redo för bromstest när LED-lampan lyser Bromsa till maximalt slipvärde alt. avsluta provet tidigare Rullarna stoppar! Visarna indikerar max. bromsvärde Observera: Mätningen på vänster sida avbryts om inte MBT uppmäter ett bromsvärde över 500 N inom 10 sekunder efter att rullsetet startats. Istället startas automatiskt en mätning på höger sida. Uppnås inte 500 N på denna sida heller stoppar rullsetet och byte av axel måste ske. Rullarna startar efter 2 sekunder, för test av andra sidan. Rullarna stoppar. Lagring av mätvärde möjligt Upprepning av mätning möjlig. Radera mätning av denna axel och upprepa mätningen enligt ovan.

24 24 Lagra: Framaxel Parkeringsbroms Bakaxel Byt axel! Ny mätning kan påbörjas alternativt utskrift av test. Manuell Auto OFF! Utskrift av mätning på endast en axel. Utskrift startar Beräkning av mätdata Utskrift är endast möjligt i efterhand när fordonet ej står I bromsgropen. Mätvärde x2=totala bromskraften Mätvärde x10 = retardation i % om våg använts Radera mätdata med + eller kör i ny axel i bromsgropen.

25 Standard IFB läge MBT-testschema med fjärrkontroll FB (utan LEDlampa) Kör i framaxeln i rullsetet Rullsetet startar automatiskt LED display behövs bara när option som 4x4, MC eller alternativ körriktning valts. MBT redo för bromstest när LED-lampan lyser Aktivera visarstopp Bromsa långsamt upp till maximalt slipvärde alternativt avsluta provet tidigare Rullarna stoppar! Visarna indikerar max. bromsvärde. Rullarna startar. Lagring av mätvärde möjligt Radera mätning av denna axel och upprepa mätning. Lagra: Framaxel Parkeringsbroms Bakaxel Byt axel! Ny mätning kan påbörjas. Manuell Auto OFF! Utskrift av mätning endast en axel.

26 26 Start av utskrift Beräkning av mätdata Utskrift är endast möjligt i efterhand när fordonet ej står I bromsgropen Mätvärde x2=totala bromskraften. Mätvärde x10 = retardation i % om våg använts

27 Retardationstabell Axelvikt i kg Axelns bromskraft i kn Retardation i %

28 28 5 Underhåll Varning för strömförande delar! Innan underhållsarbete påbörjas skall huvudströmbrytaren brytas och spärras. 5.1 Årlig service Serviceintervall enligt tillverkaren är 12 (tolv) månader. Detta intervall gäller under normala driftsförhållanden i en bilverkstad. Används utrustningen mer frekvent eller under utsatta förhållanden (t ex utomhus eller i en biltvätt), måste serviceintervallet anpassas därefter. Underhålls- och servicearbeten får endast utföras av auktoriserad och utbildad mekaniker. Installation och modifiering av bromsprovaren får endast utföras av vår servicepersonal. Följs inte dessa föreskrifter gäller inte tillverkarens garantier. Garantin gäller inte heller om det uppstått skador i samband med eller som följd av att icke auktoriserad personal installerat eller modifierat bromsprovaren. 5.2 Underhåll Kontrollera kedjespänning Underhållsintervall: Månadsvis Kontrollera kedjespänningen efter 14 dagars drift, kontrollera därefter spänningen varje månad: 1 Avlägsna täckplåtar över rullarna. 2 Smörj kedjan (A) väl med universalfett längs hela kedjan. Rotera kedjan för hand under insmörjningen. 3 Kontrollera att kedjans slack är ungefär 5 mm i båda riktningarna (tot 10 mm). Om kedjan inte är tillräckligt spänd följ anvisningen nedan: 4 Lossa fästskruvarna (B). 5 Dra åt spännskruven (C) tills kedjan har korrekt spänning. 6 Dra åt fästskruvarna (B). Bromsprovare med upphöjda rullar : Åtdragningsmoment 500 Nm 7 Kontrollera kedjespänning. 8 Återmontera täckplåtar.

29 29 A B A C

30 Smörj sensorrullens upphängningar Underhållsintervall: 200 timmar eller minst var 12:e månad Smörj sensorrullens upphängning efter 200 (tvåhundra) timmars drift eller minst en gång om året. 1 Avlägsna täckplåtar över rullarna. 2 Smörj markerade smörjpunkter (D) med flytande olja (spray). Flytta sensorrullen upp och ned några gånger så smörjmedlet kan verka överallt. 3 Återmontera täckplåtar. D D

31 Felkoder Felkod Beskrivning Åtgärd 12 Ingen kontakt med multifunktionsdisplayen Kontakta service 32 Höger sensorrulles impulsgivare trasig Kontrollera motorskydd. Om OK kontakta service. 33 Båda sensorrullarnas impulsgivare trasiga Kontrollera motorskydd. Om OK kontakta service. 34 Vänster sensorrulles impulsgivare trasig Kontrollera motorskydd. Om OK kontakta service punkt bromskraft utanför mätområdet Kontakta service 41 Endast sensor på vänster sida aktiverad Kör i båda sidorna i provaren 42 Endast sensor på höger sida aktiverad Kör i båda sidorna i provaren 50 0-punkt våg utanför mätområde Ev ingen axel i provaren när den slås på 51 Provaren är redan upptagen när den aktiveras Kör ur provaren och slå av respektive till huvudströmbrytaren. 5.4 Skötsel 5.5 Reservdelar Rengör maskinen med jämna mellanrum Reparera lackskador omedelbart för att förhindra korrosion Använd ej starkt basiska rengöringsmedel eller högtrycks- och ångtvättar då detta kan skada utrustningen. För att behålla funktion och mät precision i maskinen krävs att endast original-reservdelar används. Kontakta din servicepartner Sun Maskin & Service AB.

32 32 6 Nedmontering Nedmontering och skrotning av denna maskin får endast utföras av auktoriserad och tränad personal. Kontakta service. 7 Deklaration om överensstämmelse MAHA Maschinenbau Haldenwang GmbH & Co. KG Garanterar att nedanstående produkt motsvarar de krav som ställs enligt EU:s direktiv enligt nedan. Garantin gäller ej om produkten på något sätt ändras utan att detta godkänts av tillverkaren. Typ: MBT 2100 / 2110 / 2120 / 2130 Produkt: Bromsprovare; Axelvikt 3000 kg ( 4000 / 5000 kg tillval); Motoreffekt 2 x 2,25 kw (2 x 4 kw tillval) EG-Riktlinjer: 2006/42/EC; 2004/108/EC EN-Normer: EN /-2; EN 13850; EN 13857; EN 349; EN ; EN ; EN

Swing-Gate. ECO B/S Installation av Swing Gate

Swing-Gate. ECO B/S Installation av Swing Gate Swing-Gate ECO B/S Installation av Swing Gate Generellt Nedanstående manual berör installation av motorer som omfattas av SKANDIMATIK`S produktprogram. Kontrollpanelen innehåller följande EU standarder:

Läs mer

Kontrollmetoder MCV12-10 VDO DTCO1381 med MKII enhet

Kontrollmetoder MCV12-10 VDO DTCO1381 med MKII enhet Kontrollmetoder MCV12-10 med MKII enhet Första installationen av en DTCO1381 sid 3 Nyinstallation (även byte från analog eller till en ny digital) Förinstallerad från fabrik Periodisk kontroll av en DTCO1381

Läs mer

HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll

HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll 10-110 Driven vändskiva 180º HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll Doc. nr. 521 14 35 Edition1 2010/02 Om handboken I den här handboken hittar du all information som behövs för att

Läs mer

HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll

HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll 10-109 Driven vändskiva 900 HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll Doc. nr. 521 11 80 Edition1 2010/02 Om handboken I den här handboken hittar du all information som behövs för att

Läs mer

LEGO Energimätare. Att komma igång

LEGO Energimätare. Att komma igång LEGO Energimätare Att komma igång Energimätaren består av två delar: LEGO Energidisplay och LEGO Energilager. Energilagret passar in i botten av energidisplayen. För att montera energilagret låter du det

Läs mer

Bruksanvisning för mentometer DM-230

Bruksanvisning för mentometer DM-230 Bruksanvisning för mentometer DM-230 Vad är DM-230? DM-230 är en mikroprocessorstyrd mentometer som kan användas för att mäta hur många procent av en grupp människor som röstar ja i en viss fråga. Till

Läs mer

Vehicle Security System VSS 1. Systeminställningsguide - Swedish

Vehicle Security System VSS 1. Systeminställningsguide - Swedish Vehicle Security System VSS 1 Systeminställningsguide - Swedish Bästa kund, Den här guiden innehåller den information och de procedurer som krävs för att utföra följande: Bekräfta installationen av larmsystemet

Läs mer

Elteknik Svenska AB. Kabelprovare 41200

Elteknik Svenska AB. Kabelprovare 41200 Elteknik Svenska AB Kabelprovare 41200 Kontakta oss på telefon: 060-16 60 00 Innehållsförteckning 1 Allmänt 1.1 Vad skall utrustningen användas till? sid. 3 2 Installation IR-sändare FG2150 2.1 Transport

Läs mer

REV 3. Användarmanual

REV 3. Användarmanual REV 3 Användarmanual Allmänt Metic räknar pulser från ett hjul som snurrar i fas med det material som man drar igenom. Hjulet är kalibrerat för att visa mm i displayen. Hjulet räknar i båda riktningarna

Läs mer

Gobius 1- överfyllnadsskydd för septiktankar

Gobius 1- överfyllnadsskydd för septiktankar Dokumentrevision 1.0, januari 2011 Gobius 1- överfyllnadsskydd för septiktankar Installationsanvisning Börja här 1. Kontrollera att alla delar finns med i förpackningen. (1 sensor, 1 panel, 1 kontrollenhet

Läs mer

Tovenco Bruksanvisning

Tovenco Bruksanvisning Tovenco Bruksanvisning För system TIS, TES, TFS TIS: Tovenco Internal System Intern EC fläkt TES: Tovenco External System Extern EC/AC fläkt TFS: Tovenco Filtering System Recirkulering, kolfilter Tovenco

Läs mer

MYSON STANDARD. SE Monterings- och bruksanvisning

MYSON STANDARD. SE Monterings- och bruksanvisning SE Monterings- och bruksanvisning Myson Standard är en modern, robust elradiator fylld med miljövänlig olja. Klass I - 230V / 400V - 50 Hz www.myson.se MYSON STANDARD SÄKERHETSINFORMATION Följande informationstexter

Läs mer

Tovenco Bruksanvisning

Tovenco Bruksanvisning Tovenco Bruksanvisning För system TDS + Tovenco Damper System + Tovenco AB Vinnersjövägen 9-11 810 40 Hedesunda Tele 0291-10750 Fax 0291-10940 info@tovenco.se www.tovenco.se Inledning Bäste kund, gratulerar!

Läs mer

Digitala Kopplingsur DATA Micro+ DATA MICRO 2+

Digitala Kopplingsur DATA Micro+ DATA MICRO 2+ DATA MICRO+ Programmeringsexempel hittar du längst bak i denna manual (fr sid 5) Instruktioner Beskrivning DATA MICRO+ är ett kopplingsur utvecklat för att kontrollera vilken elektrisk installation som

Läs mer

www.nordtec.se testo 410-2 Bruksanvisning Kundtjänst/service:

www.nordtec.se testo 410-2 Bruksanvisning Kundtjänst/service: testo 410-2 Bruksanvisning Kundtjänst/service: Nordtec Instrument AB Leveransadress: Box 12036 Elof Lindälvs Gata 13 402 41 Göteborg Majnabbe (Tysklandsterminalen) Telefon: 031-704 10 70 414 55 Göteborg

Läs mer

Bruks- och monteringsanvisning till Abilica Trex 3 Art. nr. 555 033

Bruks- och monteringsanvisning till Abilica Trex 3 Art. nr. 555 033 Bruks- och monteringsanvisning till Abilica Trex 3 Art. nr. 555 033 Modell T-1600 EA VARNING: För att undvika brand, elektriska stötar eller andra skador, läs följande säkerhetsföreskrifter innan du använder

Läs mer

ANAB AB C/O ANDERS GUSTAVSSON VASTANBY ROSENLUND 2 716 93 FJUGESTA SWEDEN WWW.ANABINT.COM

ANAB AB C/O ANDERS GUSTAVSSON VASTANBY ROSENLUND 2 716 93 FJUGESTA SWEDEN WWW.ANABINT.COM CB-580 Manual Distrubitör/återförsäljare ANAB AB C/O ANDERS GUSTAVSSON VASTANBY ROSENLUND 2 716 93 FJUGESTA SWEDEN WWW.ANABINT.COM 1. Säkerhets Instruktioner..2 2. Produkt instruktion.2 2.1 Yttre konstruktionsskiss

Läs mer

Carrie. ST-P-100H Headset-telefon BRUKSANVISNING

Carrie. ST-P-100H Headset-telefon BRUKSANVISNING Carrie ST-P-100H Headset-telefon BRUKSANVISNING INLEDNING Tack för att du valt Carrie telefonen. Vi hoppas att du skall ha mycket glädje av den. Läs igenom instruktionerna och skötselråd för att utnyttja

Läs mer

Installations- & Bruksanvisning Uponor Trådlöst VA-larm

Installations- & Bruksanvisning Uponor Trådlöst VA-larm Installations- & Bruksanvisning Uponor Trådlöst V-larm Installationsanvisning Förpackningen innehåller: Utomhusenhet (sändare, bild 1) och inomhusenhet (mottagare med nätadapter bild 2). Enheterna är ihopparade

Läs mer

MP3-CD Spelare Svensk Bruksanvisning

MP3-CD Spelare Svensk Bruksanvisning MP3-CD Spelare Svensk Bruksanvisning Med 120 sekunders MP3 och 45 sekunders CD skakminne Läs alltid igenom bruksanvisningen innan du börjar använda spelaren.. Öppna aldrig spelaren då risken finns för

Läs mer

LASERAVSTÅNDSMÄTARE LH

LASERAVSTÅNDSMÄTARE LH LASERAVSTÅNDSMÄTARE LH ANVÄNDARMANUAL LATRONIX AB Enhagsvägen 9 Tel: 08-446 48 30 e-mail: sales@latronix.se 187 40 Täby Fax: 08-446 48 39 www.latronix.se Dok. LH Manual 0809-Sv LATRONIX Laser Systems Besök

Läs mer

Bruksanvisning. Printer SMS 200 / 300

Bruksanvisning. Printer SMS 200 / 300 Bruksanvisning Printer SMS 200 / 300 Säkerhetsanvisningar SMS-200/300 skrivare Skrivaren är inte farlig när den är installerad korrekt och används enligt instruktionerna. Följande risker kan förekomma:

Läs mer

Användarinstruktioner

Användarinstruktioner Allmän information Motorenheten typ D Compact fungerar tillsammans med Pumptyperna PA-W samt PB-W i alla Ergoswiss hydrauliska system. Systemet styrs med hjälp av en sladdförsedd kontrollpanel. 1 Systemet

Läs mer

Egenskaper. Lådans innehåll SWE

Egenskaper. Lådans innehåll SWE SWE Egenskaper ASA-30 kan användas antingen som en extra siren ansluten till ditt larmsystem eller som en självständig siren ansluten till en fjärrkontroll och/eller trådlösa detektorer. - Trådlös anslutning

Läs mer

BC06 BRUKSANVISNING MÄTINSTRUMENT FÖR LUFTFUKTIGHET / TEMPERATUR TRT-BA-BC06-TC-001-SV

BC06 BRUKSANVISNING MÄTINSTRUMENT FÖR LUFTFUKTIGHET / TEMPERATUR TRT-BA-BC06-TC-001-SV BC06 SV BRUKSANVISNING MÄTINSTRUMENT FÖR LUFTFUKTIGHET / TEMPERATUR TRT-BA-BC06-TC-001-SV Innehållsförteckning Information om bruksanvisningen... 1 Information om apparaten... 1 Tekniska data... 2 Säkerhet...

Läs mer

Jordfräs RTT 3. Nima Maskinteknik AB nima@nimaab.se Tel 019-30 43 00. Box 1505, 701 15 ÖREBRO www.nimaab.se Fax 019-36 16 97

Jordfräs RTT 3. Nima Maskinteknik AB nima@nimaab.se Tel 019-30 43 00. Box 1505, 701 15 ÖREBRO www.nimaab.se Fax 019-36 16 97 Jordfräs RTT 3 Tekniska data 3 växlar Arbetsbredd 60cm Vikt 78 kg Däckdimension 1.00-6 Fräsknivarnas dimension 320 mm Rotationshastighet kniv 27 rpm Hastighet växel 1 1,1 km/h Hastighet växel 2 2,1 km/h

Läs mer

Falck 6604 VaktFalk TeleLarm

Falck 6604 VaktFalk TeleLarm Bruksanvisning Falck 6604 VaktFalk TeleLarm Artikelnummer: 300 800 Innehållsförteckning Inledning... 3 Översikt över tillkopplingar och ingångar... 4 Introduktion i programmering av Vaktfalken... 5 Uppstart...

Läs mer

Instruktionsmanual HA27

Instruktionsmanual HA27 Rev:1 Sida 1 av 6 Instruktionsmanual HA27 Rev:1 Sida 2 av 6 Innehåll 1. Teknisk Beskrivning... 3 2. Säkerhet... 4 3. Temperaturregulator... 5 4. Instrumentering... 5 5. Handhavande... 6 Rev:1 Sida 3 av

Läs mer

L82. Svensk Bruksanvisning Version 1 Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning.

L82. Svensk Bruksanvisning Version 1 Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. L82 Svensk Bruksanvisning Version 1 Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. Hej och tack för att du köpt en produkt! Vi hoppas

Läs mer

Bruksanvisning SLIPVERKTYG FÖR MOTORSÅGSKEDJA

Bruksanvisning SLIPVERKTYG FÖR MOTORSÅGSKEDJA Bruksanvisning SLIPVERKTYG FÖR MOTORSÅGSKEDJA DAN 0133 Lue ja perehdy tähän ohjeeseen ennen koneen käyttöönottoa! Läs noga igenom denna bruksanvisning innan du använder maskinen Kära kund För adekvat användning

Läs mer

Dator i BC2.5-serien. BRUKSANVISNING Reebok-BC2.5-2110719

Dator i BC2.5-serien. BRUKSANVISNING Reebok-BC2.5-2110719 SV Dator i BC2.5-serien BRUKSANVISNING Reebok-BC2.5-2110719 Funktioner och egenskaper: 1. START: Efter att ha tryckt på knappen Enter, kommer 0:00 att börja blinka. Då kan du ställa in tiden med knapparna

Läs mer

Bruksanvisning för Nordic lackboxar GL1000, GL3000 och GL4000

Bruksanvisning för Nordic lackboxar GL1000, GL3000 och GL4000 Bruksanvisning för Nordic lackboxar GL1000, GL3000 och GL4000 Sida 1 Översikt: 2. Innehåll 3. Teknisk data 4. Funktionsbeskrivning 5. Manöverpanel funktioner/indikatorer 6. Bild av manöverpanel 7. Procedur

Läs mer

Installations- och bruksanvisning

Installations- och bruksanvisning för LCD-soldator (skärm) S Passande till: SR 140 Duo Digital, SR 220 Duo Digital, SR 330 Duo Digital, MPPT 165 Duo Digital, MPPT 250 Duo Digital, MPPT 350 Duo Digital V 1.47 Bråten Vitsand 406, 685 94

Läs mer

BRUKSANVISNING MODEL HV-T36

BRUKSANVISNING MODEL HV-T36 Febertermometer för panna BRUKSANVISNING MODEL HV-T36 SE Förpackningens innehåll IR Febertermometer för panna Skyddslock Bruksanvisning Sensorskydd 1 st 1 st 1 st 3 st Bruksanvisning för IR Febertermometer

Läs mer

Quadraglo. MSD0320 Bruksanvisning. Varning! Varning! ÅLDER FRÅN 8 ÅR. Läs denna bruksanvisning innan Ni använder produkten ------ 1 ------

Quadraglo. MSD0320 Bruksanvisning. Varning! Varning! ÅLDER FRÅN 8 ÅR. Läs denna bruksanvisning innan Ni använder produkten ------ 1 ------ ÅLDER FRÅN 8 ÅR Quadraglo MSD0320 Bruksanvisning Läs denna bruksanvisning innan Ni använder produkten Varning! - Tänk på följande vid användningen av laddaren: Vid rök, stark lukt eller ljud, bör Ni stänga

Läs mer

Instruktions manual FWT Akterspegel Monterad Motor

Instruktions manual FWT Akterspegel Monterad Motor Instruktions manual FWT Akterspegel Monterad Motor Watersnake elektriska motorer Gratulerar och välkommen till en värld av tysta motorer. Du kommer inte att ångra ditt köp av en lättviktsmotor från Jarvis

Läs mer

Labkotec AB Ekbacksvägen 28 SE-168 69 BROMMA SVERIGE Tel. +46 8 130060 Fax +46 8 555 36108 Internet: www.labkotec.se GA-1

Labkotec AB Ekbacksvägen 28 SE-168 69 BROMMA SVERIGE Tel. +46 8 130060 Fax +46 8 555 36108 Internet: www.labkotec.se GA-1 Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tel: +358 29 006 260 Fax: +358 29 006 1260 Internet: www.labkotec.fi Labkotec AB Ekbacksvägen 28 SE-168 69 BROMMA SVERIGE Tel. +46 8 130060 Fax +46

Läs mer

Anvisningar för installation och användning. Med förbehåll för tekniska ändringar!

Anvisningar för installation och användning. Med förbehåll för tekniska ändringar! Anvisningar för installation och användning EC Drain 1x4,0/ 21.03./27.04.05 Wilo-Control EC Drain 1x4,0 2523497 / 0503 Med förbehåll för tekniska ändringar! Typ: EC Drain 1x4,0 1 Innehåll: 1 Allmänt...

Läs mer

Ozonproffsen Scandinavia AB VATTEN-TVÄTTAD LUFTRENARE MODELL NO.: KJ-101 BRUKSANVISNING

Ozonproffsen Scandinavia AB VATTEN-TVÄTTAD LUFTRENARE MODELL NO.: KJ-101 BRUKSANVISNING Ozonproffsen Scandinavia AB VATTEN-TVÄTTAD LUFTRENARE MODELL NO.: KJ-101 BRUKSANVISNING Ozonproffsen Scandinavia AB Hemsida: ozonproffsen.se Mail: info@ozonproffsen.se Telefon: 0152-711711 Adress: Skiljevägen

Läs mer

Användarhandbok för trådlös bilenhet (CK-1W) 9355972 Utgåva 2

Användarhandbok för trådlös bilenhet (CK-1W) 9355972 Utgåva 2 Användarhandbok för trådlös bilenhet (CK-1W) 9355972 Utgåva 2 TYPGODKÄNNANDE NOKIA CORPORATION tar fullt ansvar för att produkten CK-1W uppfyller föreskrifterna i följande direktiv: 1999/5/EC. Typgodkännandet

Läs mer

Skjutdrivning 2SB5. Komplettering av bruksanvisningen SIPOS 5. Ändringar förbehålls!

Skjutdrivning 2SB5. Komplettering av bruksanvisningen SIPOS 5. Ändringar förbehålls! Skjutdrivning 2SB5 Komplettering av bruksanvisningen SIPOS 5 Utgåva 03.13 Ändringar förbehålls! Innehåll Komplettering av bruksanvisningen SIPOS 5 Innehåll Innehåll 1 Grunder... 3 1.1 Anvisningar beträffande

Läs mer

ORRA LÅGPROFIL INSTRUKTIONSMANUAL

ORRA LÅGPROFIL INSTRUKTIONSMANUAL ORRA LÅGPROFIL INSTRUKTIONSMANUAL a. Grattis b. Bilder på komponenter c. Olika Orramodeller d. Påspolning av lina e. Bromsinställning f. Mekanisk broms g. Montera bort gaveln h. Rullens funktioner i. Underhåll

Läs mer

CX82 Digital Klockradio med Dubbla alarmtider

CX82 Digital Klockradio med Dubbla alarmtider CX82 Digital Klockradio med Dubbla alarmtider Svensk Bruksanvisning Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

Läs mer

Dubbla mikrofoner. Sing-A-Long Stereo CD-spelare. Bruksanvisning

Dubbla mikrofoner. Sing-A-Long Stereo CD-spelare. Bruksanvisning Dubbla mikrofoner Sing-A-Long Stereo CD-spelare Bruksanvisning Dubbla mikrofoner Sing-A-Long Stereo CD-spelare POWER LED INDICATOR LED DISPLAY OPEN (CD COMPARTMENT DOOR OPEN) MICROPHONE MICROPHONE ON/OFF

Läs mer

Softstart funktion Hög verkningsgrad Låg störningsnivå Jämn, reglerad och filtrerad utspänning av hög kvalitet Effektiv kylning LED indikatorer

Softstart funktion Hög verkningsgrad Låg störningsnivå Jämn, reglerad och filtrerad utspänning av hög kvalitet Effektiv kylning LED indikatorer Inverter från 24V DC till 220/230V AC Softstart funktion Hög verkningsgrad Låg störningsnivå Jämn, reglerad och filtrerad utspänning av hög kvalitet Effektiv kylning LED indikatorer Spänningsomvandlare

Läs mer

Rekonditionering. EPIsafe 2 GSM. Art.nr 464238. Programversion x.x.x eller senare. Rev PA1 SE

Rekonditionering. EPIsafe 2 GSM. Art.nr 464238. Programversion x.x.x eller senare. Rev PA1 SE Instruktion Rekonditionering EPIsafe 2 GSM Art.nr 464238 Programversion x.x.x eller senare Rev PA1 SE Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 1.1 Viktig information... 2 2. Rekonditioneringsförfarande...

Läs mer

Kombiapparat MF 3.3 Behandlingsapparat med tre funktioner

Kombiapparat MF 3.3 Behandlingsapparat med tre funktioner Art nr. 125018 Kombiapparat MF 3.3 Behandlingsapparat med tre funktioner Detta är en multifunktionsapparat som kombinerar funktionerna; Galvan (GV), Brusher (BR) och D arsonval (Högfrekvens (HF)). Apparaten

Läs mer

Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas

Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas Bruksanvisning Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas Svensk manual V.130328-1 V1.1 1 Innehållsregister Meny Sidnummer Produktbeskrivning 3 Medföljande innehåll 3 Översikt 4 Börja använda Zoomax Batteri

Läs mer

SA031 SmartDialer. Bruksanvisning

SA031 SmartDialer. Bruksanvisning SA031 SmartDialer Bruksanvisning 1 Inledning SA 031 fungerar som en förlängningssladd till telefonen men påverkar inte telefonens vanliga funktion eller andra sladdar. Den har en enkelzonsfunktion och

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128 B R U K S A N V I S N I N G Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128 1 Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Asksugen/grovsugen ska inte användas nära lättantändliga eller

Läs mer

INSTALLATIONS manual. Soliris Sensor RTS

INSTALLATIONS manual. Soliris Sensor RTS 1818199 110315 INSTALLATIONS manual SE Art.nr. 1818199 är en sol- & vindgivare för Somfy Altus RTS och Orea RTS motorer med inbyggd sol- & vindautomatik. Information om rådande sol- & vindförhållanden

Läs mer

Monteringsanvisning Audi A6 Limousine (4G) 2011

Monteringsanvisning Audi A6 Limousine (4G) 2011 Service Monteringsanvisning Audi A Limousine (4G) 2011 Audi Original Tillbehör Lasthållare 4G5.071. Utgåva 01.2011 Kundtjänst. Teknisk information Service Innehållsförteckning 1 Allmänna instruktioner.............................................................................

Läs mer

Bruksanvisning QL-700. Etikettskrivare

Bruksanvisning QL-700. Etikettskrivare Bruksanvisning Etikettskrivare QL-700 Se till att du läser igenom och förstår bruksanvisningen innan du använder maskinen. Vi rekommenderar att du förvarar den på en lättåtkomlig plats för framtida bruk.

Läs mer

Centronic SunWindControl SWC510

Centronic SunWindControl SWC510 Centronic SunWindControl SWC510 sv Montage- och bruksanvisning sol- och vindstyrenhet med radiomottagare Viktig information för: montörer/ elektriker/ användare Denna anvisning ska finnas tillgänglig tillsammans

Läs mer

ANVÄNDARMANUAL COBRA 8800/8900 CAN

ANVÄNDARMANUAL COBRA 8800/8900 CAN ANVÄNDARMANUAL COBRA 8800/8900 CAN Bäste kund, Gratulerar till ert köp av denna produkt vilken har designats och tillverkats enligt de högt ställda bilindustrikraven och med den senaste teknologin för

Läs mer

IVT Nordic Inverter IVT-IR. Handledning. Art. nr: 6 720 616 401 Utgåva 2009/11

IVT Nordic Inverter IVT-IR. Handledning. Art. nr: 6 720 616 401 Utgåva 2009/11 SV IVT Nordic Inverter IVT-IR Handledning Art. nr: 6 720 616 401 Utgåva 2009/11 Handledning IVT Nordic Inverter, IVT-IR IVT Värmepumpar, 2009-10-05 Artikelnummer: 6720616401 Utgåva 2009/10 Copyright 2010.

Läs mer

Solcellsladdningsregulator med USB-uttag

Solcellsladdningsregulator med USB-uttag Solcellsladdningsregulator med USB-uttag Copyright c Solar Lab sweden Contents LS-EUserien 1 Viktig säkerhetsinformation 2 2 Allmän information 2 3 Installationsinstruktioner 2 3.1 Montering...............................................

Läs mer

Manual för installation drift och underhåll Modell UVEX 405-480 (gäller även plus)

Manual för installation drift och underhåll Modell UVEX 405-480 (gäller även plus) Kållered 2013-10-07 Manual för installation drift och underhåll Modell UVEX 405-480 (gäller även plus) Innehåll Introduktion... 3 Information om UV desinficering.... 4 Allmänna instruktioner.... 4 Säkerhetsinstruktioner....

Läs mer

Innehåll Viktiga säkerhetsföreskrifter... 2 Inledning... 3 Installation... 4 Användning... 5 Rengöringsmönster... 5 Automatisk avstängning och

Innehåll Viktiga säkerhetsföreskrifter... 2 Inledning... 3 Installation... 4 Användning... 5 Rengöringsmönster... 5 Automatisk avstängning och Innehåll Viktiga säkerhetsföreskrifter... 2 Inledning... 3 Installation... 4 Användning... 5 Rengöringsmönster... 5 Automatisk avstängning och borttagning... 6 Underhåll... 6 Poolens säkerhetsområden..8

Läs mer

Elektrisk kabelvinsch

Elektrisk kabelvinsch Bruksanvisning Elektrisk kabelvinsch VANOS250 / VANOS450 / VANOS450A Bruksanvisningen är en kopia VANOS250 / VANOS450 230V/50Hz Elektrisk kabelvinsch med fjärrkontroll Den elektriska kabelvinschen är avsedd

Läs mer

MONTAGEANVISNING, DRIFT- OCH SKÖTSELANVISNING TILL RGS SERIEN

MONTAGEANVISNING, DRIFT- OCH SKÖTSELANVISNING TILL RGS SERIEN 5 ANVISNING FÖR FÖREBYGGANDE UNDERHÅLL MED FELSÖKNINGSSCHEMA Rätt utfört underhåll av tekniska installationer är en förutsättning för att dessa skall få en lång och besvärsfri teknisk livslängd. Den första

Läs mer

EVlink Wallbox EVH1S3P0A - EVH1S7P0A EVH1S3P0C - EVH1S7P0C

EVlink Wallbox EVH1S3P0A - EVH1S7P0A EVH1S3P0C - EVH1S7P0C EVlink Wallbox EVH1S3P0A - EVH1S7P0A EVH1S3P0C - EVH1S7P0C Laddstation för elfordon Bruksanvisning 03/2014 EVlink EVlink EVH1S3P0A EVH1S7P0A EVH1S3P0C EVH1S7P0C DOCA0077SV-01 www.schneider-electric.com

Läs mer

Skärmaskin E 16 E 21. Svensk bruksanvisning

Skärmaskin E 16 E 21. Svensk bruksanvisning Skärmaskin E 16 E 21 Svensk bruksanvisning 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Strömbrytare (temp/kont drift) Stopplatta Matarvagn Tjockleksvred Uppsamlarbricka Typetikett Nätsladd Kabelvinda Påmatare/Resthållare

Läs mer

Transmitter Drift och Skötsel Afriso Ema AB 040-92 20 50 info@afriso.se

Transmitter Drift och Skötsel Afriso Ema AB 040-92 20 50 info@afriso.se APEX Transmitter Drift och Skötsel Afriso Ema AB 040-92 20 50 info@afriso.se 1. INNEHÅLL 2 2. SÄKERHET 3 SIDA 3. INSTALLATION 4 3.1. DIMENSIONER 4 4. ANSLUTNINGAR 7 5. KONFIGURERING 8 5.1. INSTÄLLNINGAR

Läs mer

BRUKSANVISNING FOR A BETTER WORKBENCH ENVIRONMENT FILTRONIC

BRUKSANVISNING FOR A BETTER WORKBENCH ENVIRONMENT FILTRONIC BRUKSANVISNING FILTRONIC APEX TOOL GROUP AB Hissgatan, Box 84, 31 0 LIDKÖPING Tel: 010-08 10, Fax: 010-01 40 e-mail: office@filtronic.se www.filtronic.se Version 1 FOR A BETTER WORKBENCH ENVIRONMENT Innehållsförteckning

Läs mer

Manual Projektorklocka Modell RM318P

Manual Projektorklocka Modell RM318P 1 Manual Projektorklocka Modell RM318P Denna klocka är tillverkad med speciell tanke på design och att den skall vara enkel att använda. Den har elektroniska komponenter av mycket hög kvalitet och har

Läs mer

Installationsmanual Parkmaster 294F

Installationsmanual Parkmaster 294F Installationsmanual Parkmaster 294F Installation och konfiguration Ingeniörsfirman M.Sjöberg AB Råsundavägen 79 169 57 SOLNA Tel: 08-51 49 49 30 Epost info@m-sjoberg-ab.se Innehåll 1. Installationsverktyg...

Läs mer

Installation CFX-750 EZ-Steer

Installation CFX-750 EZ-Steer Installation CFX-750 EZ-Steer Manual ID Install-EZ-3x Rev dat. 2011-05-24 DataVäxt AB Tel: 0514-650200 www.datavaxt.se Hedåkers Säteri 3 Fax: 0514-650201 info@datavaxt.se 467 95 Grästorp 2 Installation

Läs mer

Bee-Bot Laddningsbar, barnvänlig, programmerbar golvrobot

Bee-Bot Laddningsbar, barnvänlig, programmerbar golvrobot Bee-Bot Laddningsbar, barnvänlig, programmerbar golvrobot USER GUIDE www.tts-shopping.com Bee-Bot är en prisbelönt programmerbar golvrobot med en enkel, barnvänlig layout som är en perfekt utgångspunkt

Läs mer

DIGITALT VECKOKOPPLINGSUR + PROGRAMMERINGSKNAPP

DIGITALT VECKOKOPPLINGSUR + PROGRAMMERINGSKNAPP DIGITALT VECKOKOPPLINGSUR + PROGRAMMERINGSKNAPP Tekniska data Produkten levereras med aktuellt datum och klockslag inställt. Automatisk växling vinter-/sommartid. Programmeringsknapp - för förbikoppling

Läs mer

Omgivningstemperatur: -20 C till +50 C

Omgivningstemperatur: -20 C till +50 C Ref. 000067 Sv INSTALLATIONS guide inteo Soliris Sensor RTS Soliris Sensor RTS är en sol- & vindgivare för Somfy Altus RTS och Orea RTS motorer med inbyggd sol- & vindautomatik. Information om rådande

Läs mer

Bruksanvisning Jörn, Line och Rasmus

Bruksanvisning Jörn, Line och Rasmus Bruksanvisning Jörn, Line och Rasmus 1 Active Care Sverup AB Uggledalsvägen 47, 427 40 BILLDAL Tel: 031-91 75 25, Fax: 031-91 75 05 E-mail: info.activecare.se Internet: www.activecare.se Innehållsförteckning

Läs mer

INSTALLATIONS- OCH BRUKSANVISNING

INSTALLATIONS- OCH BRUKSANVISNING SE INSTALLATIONS- OCH BRUKSANVISNING NARVI ROCKY ELECTRON 600 NARVI ROCKY ELECTRON 600 DELUXE NARVI ROCKY ELECTRON 900 NARVI ROCKY ELECTRON 900 DELUXE 1. ETT PAKET MED ELEKTRISK BASTUUGN INNEHÅLLER: 1.

Läs mer

Bruksanvisning. LumiTest. Ljusdetektiven

Bruksanvisning. LumiTest. Ljusdetektiven Bruksanvisning LumiTest Ljusdetektiven Innehållsförteckning 1: Produktbeskrivning 3 2: Aktivering 3 3: Ljusstyrka och kontrastmätning 3 4: Ljusmätning 4 5: Finmätning 4 6: Mätning med nålspetsen 4 7: Rengöring

Läs mer

Horisontella vindkraftverk 1,25-3,6 MW

Horisontella vindkraftverk 1,25-3,6 MW Horisontella vindkraftverk 1,25-3,6 MW INSTALLATION OCH BRUKSANVISNING MW VÄLKOMMEN! Tack för att du köpt ett horisontellt vindkraftverk från Eco Production, en förnybar energikälla, en generator som använder

Läs mer

BRUKSANVISNING. MODELL 33E-1 Regel MODELL 33E-2 Fallkolv MODELL 33E-1R/L Svängregel

BRUKSANVISNING. MODELL 33E-1 Regel MODELL 33E-2 Fallkolv MODELL 33E-1R/L Svängregel BRUKSANVISNING MODELL 33E-1 Regel MODELL 33E-2 Fallkolv MODELL 33E-1R/L Svängregel OBS. Om sigillet är brutet! kontakta Säk.ansvarig eller skåptillverkaren. Härmed intygas att Lås ComboGard 33E1, -33E2,

Läs mer

Manual Förflytta defekt fordon

Manual Förflytta defekt fordon Manual Förflytta defekt fordon Fordon 360 Plus Författarna och Liber AB Version 1.0 Får kopieras 1 Anledning till förflyttning Arbetar du i eller med fordon kommer du troligtvis att behöva förflytta defekta

Läs mer

Falck 5700 Kari StyrBox ver.3

Falck 5700 Kari StyrBox ver.3 Bruksanvisning Falck 5700 Kari StyrBox ver.3 Art.nr.: 538 002 Falck 5700 Kari StyrBox är ett hjälpmedel till personer som har behov att brytarstyra elektriska, batteridrivna eller IR-styrda apparater.

Läs mer

4600 CAN/PLIP med 4627 central BRUKSANVISNING

4600 CAN/PLIP med 4627 central BRUKSANVISNING 4600 CAN/PLIP med 4627 central BRUKSANVISNING Index 1. INTRODUKTION...3 2. AKTIVERA OCH DEAKTIVERA SYSTEMET MED ORIGINAL FJÄRRKONTROLL ELLER MED COBRA FJÄRRKONTROLL...3 3. AKTIVA FUNKTIONER...4-5 4. PROGRAMMERBARA

Läs mer

BMG 4907. Svensk bruksanvisning

BMG 4907. Svensk bruksanvisning BMG 4907 Svensk bruksanvisning Generella säkerhets instruktioner - Läs bruksanvisningen noggrannt innan produkten används. Spara dessutom bruksanvisningen för framtida bruk och behåll garanti sedeln (warranty),

Läs mer

Massagebadkar Monte 62107 INSTALLATIONSGUIDE BRUKSANVISNING FÖR MASSAGEBADKAR MODELL: MONTE 62107 Bästa användare: Tack för att du har valt ett BATHLIFE-badkar. För att garantera säkerhet, läs instruktionerna

Läs mer

Snabbguide till golvslipning

Snabbguide till golvslipning Snabbguide till golvslipning Floor prep / sanering Golvutjämning Golvrenovering Slipning av Natursten Betongslipning / polering Träslipning HTC - Professional Floor Systems Verktygsguide Betongslipning

Läs mer

Användarmenyn. S k r i v d i n k o d...

Användarmenyn. S k r i v d i n k o d... Användarmanual Användarmenyn När larmsystemet är i frånkopplat läge kan användarmenyn nås genom att en användare skriver in sin PIN-kod. Från användarmenyn kan larmsystemet sedan larmas på, sättas i skalskyddsläge,

Läs mer

Installations- och bruksanvisning ASM fläktar

Installations- och bruksanvisning ASM fläktar 1 Installations- och bruksanvisning AS fläktar 1 2 2.1 3.1 3.2 4 5 Timer röd 6 H ysdiod 2 7 8 PIR ASUTIG ED TIER BEYSIG EER AA AÖVERAPPARAT ASUTIGSPIT OKOPPARE ATIGSÄT OBS Denna bruksanvisning gäller även

Läs mer

StyleView Transfer Cart

StyleView Transfer Cart Användarhandbok StyleView Transfer Cart Lådorna säljs separat. Denna vagn är kompatibel med lådor SV41, SV42, SV43 och SV44. Den är inte kompatibel med lådor SV31 eller SV32. Komponenter Verktyg som behövs

Läs mer

Bruksanvisning. U.S. Patent No. 7,152,267 U.S. Patent No. 7,340,795 U.S. Patent No. 7,591,039 Add. Pat. Pending. Distribueras av. www.tvins.

Bruksanvisning. U.S. Patent No. 7,152,267 U.S. Patent No. 7,340,795 U.S. Patent No. 7,591,039 Add. Pat. Pending. Distribueras av. www.tvins. Bruksanvisning U.S. Patent No. 7,152,267 U.S. Patent No. 7,340,795 U.S. Patent No. 7,591,039 Add. Pat. Pending Distribueras av www.tvins.com Fairfield, NJ 07004 Tillverkad i Kina 2013 Ontel Products Corporation.

Läs mer

BRUKSANVISNING EE6253/6254

BRUKSANVISNING EE6253/6254 BRUKSANVISNING EE6253/6254 Pelarlyften är avsedd för fast installation och framtagen för att lyfta personbilar och mindre transportbilar. Säkerhetsföreskrifter Läs manualen noga och förvara den i närheten

Läs mer

Bruksanvisning. PBK9-serie. Vägningsplattformar med hög precision

Bruksanvisning. PBK9-serie. Vägningsplattformar med hög precision Bruksanvisning PBK9-serie Vägningsplattformar med hög precision Gratulerar till valet av kvaliteten och precisionen hos METTLER TOLEDO. Korrekt användning av din nya utrustning enligt denna Bruksanvisning

Läs mer

Bruksanvisning OPTIMAX

Bruksanvisning OPTIMAX B R U K S A N V I S N I N G F r a m k a l l n i n g s m a s k i n O P T I M A X 2003-03-10 SVK Röntgenteknik AB Båtvägen 7, 191 33 Sollentuna Innehållsförteckning sid 1.0 Säkerhetsföreskrifter 3 2.0 Testkörning

Läs mer

Användarhandledning Droppställning Ronda 160-00100-00

Användarhandledning Droppställning Ronda 160-00100-00 Operationsbord RiEye 100-00101-0n Användarhandledning Droppställning Ronda 160-00100-00 2009-0057 utgåva 2 Tel +46- Innehållsförteckning 1. Introduktion droppställning Ronda... 3 2. Registrering... 3 3.

Läs mer

Före du använder din pedometer

Före du använder din pedometer Instruktionsmanual Före du använder din pedometer Varning Undvik att ha pedometern i direkt solljus, - Undvik slag eller hög tryck mot LCD-displayen, - Använd inte vätskor för att rengöra pedometern, -

Läs mer

Fickanemometer. Bruksanvisning

Fickanemometer. Bruksanvisning Fickanemometer Bruksanvisning Inledning: Vi gratulerar dig till köpet av anemometern i fickformat. Denna innovativa produkt ger dig viktig information för alla utomhusaktiviteter när det gäller vindhastigheten,

Läs mer

Rotronic CP11 CO2-logger

Rotronic CP11 CO2-logger Rotronic CP11 CO2-logger Teknisk data Mätområde, noggrannhet: Koldioxid 0...5000ppmCO2 ± 30ppmCO2 ± 5% av mätvärdet Relativ fukt 0.1...99.95%RF ± 2,5%RF (10...90%RF) Temperatur -20...60 C ± 0,3 C (vid

Läs mer

Lådans innehåll. Innan du använder larmsystemet för första gången

Lådans innehåll. Innan du använder larmsystemet för första gången 72 SWE Lådans innehåll 1 x PIR trådlös rörelsedetektor immun mot sällskapsdjur 1 x Konsol 1 x Bruksanvisning Den ASA-40 högpresterande trådlösa rörelsedetektor immun mot sällskapsdjur. Denna rörelsedetektor

Läs mer

EL-EPM01 Elmätare SVENSKA INSTRUKTIONER

EL-EPM01 Elmätare SVENSKA INSTRUKTIONER EL-EPM01 Elmätare SVENSKA INSTRUKTIONER Inledning: Elmätaren EL-PM01 har utformats för att övervaka och mäta elektriska belastningar. Den är en effektiv lösning för att hjälpa till att beräkna kostnader.

Läs mer

Din Cool Control. Symbolbeskrivning Varningar: OBSERVERA Följ alltid de anvisningar som är

Din Cool Control. Symbolbeskrivning Varningar: OBSERVERA Följ alltid de anvisningar som är Din Cool Control Cool Control Symbolbeskrivning...41 Viktig information 43 Användning för avsett ändamål...43 För din säkerhet...43 1 Förberedelse och idrifttagning 44 Leverans...44 Uppställning och anslutning...44

Läs mer

Användarmanual i-loview 7

Användarmanual i-loview 7 Användarmanual i-loview 7 Introduktion 2 3 Varning Var god läs igenom denna manual ordentligt för att försäkra dig om en säker och korrekt användning av produkten. Viktigt Vårdslös eller felaktig användning

Läs mer

FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381QJ13-A. Bruksanvisning RCR-22

FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381QJ13-A. Bruksanvisning RCR-22 FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381QJ13-A Bruksanvisning S RCR-22 Viktiga säkerhetsinstruktioner 1. Läs denna bruksanvisning. 2. Spara bruksanvisningen för framtida bruk. 3. Följ alla varningsföreskrifter.

Läs mer

BTS-31 Bluetooth-högtalare Översiktsguide 1. Användning A. Strömpåslagningsstatus: Tryck länge på knappen 'Φ/ ' för att höra ljudet från 'signalen'.

BTS-31 Bluetooth-högtalare Översiktsguide 1. Användning A. Strömpåslagningsstatus: Tryck länge på knappen 'Φ/ ' för att höra ljudet från 'signalen'. BTS-31 Bluetooth-högtalare Översiktsguide 1. Användning A. Strömpåslagningsstatus: Tryck länge på knappen 'Φ/ ' för att höra ljudet från 'signalen'. Den blå lampan börjar blinka. B. Ström av: Tryck länge

Läs mer

1. Övre lock 1 2. Display/Fönster 2 3. Nedre lock 3 4. Batterilock 4 5. Solenoid 5 6 6. Dränering 7 8 7. Ventilvred 9. 8.

1. Övre lock 1 2. Display/Fönster 2 3. Nedre lock 3 4. Batterilock 4 5. Solenoid 5 6 6. Dränering 7 8 7. Ventilvred 9. 8. Galcon 6051, 6054 1. Sprängskiss 1. Övre lock 1 2. Display/Fönster 2 3. Nedre lock 3 4. Batterilock 4 5. Solenoid 5 6 6. Dränering 7 8 7. Ventilvred 9 8. Bajonett 10 9. Pil vattenriktning 10. Ventilhus

Läs mer