MBT 2100 / 2110 / 2120 / 2130

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "MBT 2100 / 2110 / 2120 / 2130"

Transkript

1 MBT 2100 / 2110 / 2120 / 2130 Bromsprovare Bruksanvisning Fel! Använd fliken Start om du vill tillämpa Name för texten som ska visas här.fel! Använd fliken Start om du vill tillämpa Name för texten som ska visas här.fel! Använd fliken Start om du vill tillämpa Name för texten som ska visas här.

2 2 Innehåll 1 Säkerhet Introduktion Symboler Säkerhetsinstruktioner vid installation och uppstart Säkerhet under drift Riskområde Säkerhet vid service Säkerhetsfunktioner Tillbehör till bromsprovaren Beskrivning Introduktion Specifikation Drift Display Fjärrkontroll Testprocedurer Standard läge utan fjärrkontroll Standard läge automatisk detektering av fyrhjulsdrift Standard läge blinkande lampa, RECO 1 och skrivare Standard läge Reco Standard läge Reco 1 fyrhjulsdrift Standard IFB läge med fyrhjulsdrift Standard IFB läge Retardationstabell Underhåll Årlig service Underhåll Kontrollera kedjespänning Smörj sensorrullens upphängningar Felkoder Skötsel Reservdelar Nedmontering Deklaration om överensstämmelse Företagsinformation... 33

3 Pos: 5 /Technische Dokumentation/Alle Geräte/01/Überschriften/Überschriften 1/S/Überschrift 1: Säkerhet 1.1 Introduktion Läs igenom denna bruksanvisning noga innan utrustningen tas i drift och följ sedan anvisningarna. Förvara alltid bruksanvisningen på ett lättåtkomligt ställe. Personskador som beror på att bruksanvisningen inte följts omfattas inte av lagen om produktansvar. Denna utrustning får endast användas för bromsprovning av motorfordon. Notera den maximala axelvikten. Utrustningen får ej modifieras utan skriftligt tillstånd från tillverkaren. Skulle detta ske gäller ej tillverkarens försäkran om överenstämmelse. All annan användning är felaktig. 1.2 Symboler Varning för farliga situationer; genom att läsa och förstå bruksanvisningen undviks skador på människor och material. Viktig information 1.3 Säkerhetsinstruktioner vid installation och uppstart Systemet får endast monteras och servas av MAHA:s servicetekniker eller auktoriserade servicepartners. Alla elektriska delar måste skyddas från fukt och väta. Systemet skall ej installeras på olämpliga ställen (exempelvis tvätthallar). Operatören ansvarar för att tillräckliga säkerhetsåtgärder är installerade (exempelvis varningslampor, räcken etc.) beroende på de lokala förutsättningarna. Använd skyddsskor och handskar. Displayen måste installeras på ett säkert sätt och den bör fällas in mot väggen efter användning. Ta tag i displayens ytterkant när den fälls in. Undvik klämskador! Försäkra dig om att den låsbara nödstoppen är korrekt installerad innan elen ansluts till enheten. Använd ett motorskydd och kablar enligt specifikation. Se bifogat kopplingsschema. Kunden måste tillhandahålla en huvudströmbrytare som installeras på lämplig plats. Den ska placeras i närheten av bromsprovaren. Denna brytare fungerar som en nödstopp.

4 4 2 Säkerhet under drift Bromsprovaren får endast användas för avsett ändamål och inom tillgänglig prestanda Bromsprovaren får endast användas av utbildad personal Håll området runt bromsprovaren rent Stäng av bromsprovaren när den inte används och lås den med ett hänglås Vid en nödsituation vrid huvudströmbrytaren till 0-läge Vid drift skall ingen person befinna sig i närheten av provarens rörliga delar, det så kallade riskområdet. Använd alltid en avgasutsug när fordonet körs alternativt se till att ventilationen är fullgod för att undvika kolmonoxidförgiftning. Undvik onödiga belastningar på fordonet och bromsprovaren. Kör försiktigt upp fordonet på provaren. När fordonet står med drivaxeln i bromsprovaren får fordonet endast köras ur bromsgropen när rullarna är i gång. O.B.S. Kör aldrig ur bromsprovaren när rullarna står still detta kan förstöra motorn i bromsprovaren. Bromsprovaren får inte användas utan en fungerande slipövervakning. Annars finns risk för däcksskador på grund av att däcket då kan slira kraftigt mot rullarna. Starta aldrig ett fordon med hjälp av rullarna Testa aldrig ett 4WD-fordon på ett rullpaket avsett för 2WD-fordon. Detta kan leda till skador på både fordon och utrustning. Dörrarna på fordonet skall vara stängda vid provning. Operatören får inte lämna fordonet under ett pågående test. Inga fordon får parkeras på bromsprovaren. 2.1 Riskområde Under drift får inga personer befinna sig inom ett område på 5 meter från rullsetet.

5 5 2.2 Säkerhet vid service Servicearbeten, som t.ex. underhåll och reparationer får endast utföras av servicetekniker från MAHA eller av auktoriserade servicepartner Före reparations-, service- eller installationsarbeten skall huvudströmbrytaren slås av och säkras mot återinkoppling Arbeten på den elektriska delen av bromsprovaren får endast utföras av utbildad personal Gummiavlagringar på rullsetet bör rengöras regelbundet för att undvika brand. Stäng alltid av bromsprovaren och ring efter auktoriserad servicetekniker om den startar av sig själv. 2.3 Säkerhetsfunktioner Säkerhetsfunktionerna skall ses över av auktoriserade servicetekniker med 12 månaders intervall. Officiella riktlinjer skall alltid följas. Utrustningen får ej användas om någon av säkerhetsfunktionerna inte fungerar! Låsbar huvudströmbrytare Fungerar för på och avslagning av bromsprovaren och även som nödströmbrytare. Huvudströmbrytaren kan förses med hänglås för att undvika felaktig användning. Nödströmbrytare Används för att snabbt bryta strömmen till provaren vid nödläge. Startövervakning Förhindrar att rullarna startar om de är blockerade. Funktionen förhindrar även däcksskador. Sensorrullar Varvtalsskillnaden mellan sensorrullar och rullsetet bestämmer graden av slip. Båda sensorrullarna måste vara nedtryckta för att bromsprovaren ska kunna starta. Ljus och ljudlarm Larmenheterna måste placeras på ett sådant sätt att de hörs och syns i lokalen. Är larmenheterna trasiga får ej bromstestaren användas. Riskområde Ljusbarriär eller rörelsesensorer bör användas så provaren automatiskt slås av om en person kommer in i riskområdet. Gul/svart varningstejp Varningstejpen som markerar riskområdet måste bytas ut om den är skadad. Art # (38 mm) alt. # (50 mm). Varnings- och informationsskyltar Varnings- och informationsskyltar på utrustningen får ej tas bort eller ändras. Blir informationen oläsligmåste denna lapp bytas ut

6 6 2.4 Tillbehör till bromsprovaren Bromsprovare får endast användas med godkända tillbehör från MAHA

7 7 3 Beskrivning 3.1 Introduktion MBT 2100 är av typen rullbromsprovare. Denna typ använder två olika mätmetoder för att mäta bromskraft: test av vridmomentet eller test av drivkraften Den mätmetod som används av MBT 2100 är den förstnämnda, d.v.s. test av vridmomentet. MBT 2100 består av ett utprövat rullpaket och ett elektroniskt system med processor och ett integrerat operativsystem. Allmän information om bromsprov För att undvika sladd är det viktigt att hjulens bromskraft på samma axel är lika stor. Lika viktigt är att den minimala bromskraften för varje enskilt hjul inte underskrids. Detta kan leda till att de andra bromsarna på fordonet överbelastas vid inbromsning. Följaktligen testas varje hjul separat på bromsprovaren. För att mäta bromskraften finns en statisk och en dynamisk metod. Den statiska metoden används på en plattbromsprovare. Den dynamiska är mer realistisk och utförs på en rullbromsprovare där hjulen roteras upp till ett bestämt varvtal och sedan bromsas fordonet. En sensorrulle mäter hjulrotationen. En jämförelse mellan varvtalen i drivrullarna och sensorrullarna fastställer slip (däcket slirar mot bromsprovarens drivrullar). Ur säkerhetssynpunkt avbryts alla bromstest på MAHA bromsprovare vid en slip på 30%. Mätprincipen är densamma för båda testmetoderna. I en MBT 2100 används den dynamiska metoden vilken är den mest exakta och dessutom det enda alternativet för att testa bromsarna på ett fyrhjulsdrivet fordon. Fordon med drivning på en axel Kör på den axel som skall testas på rullpaketet. Båda sensorrullarna trycks ned och drivrullarna startar med framåtrotation. Sensorrullarna mäter också hjulens rotationshastighet. Därefter accelererar båda drivmotorerna till nominell hastighet. Vid nominell hastighet jämförs hastigheten på drivrullarna och sensorrullarna, för att i alla lägen, kunna stänga av drivmotorerna om graden av slip når 30 %. READY (klar) sensorn tänds, vilket indikerar att bromsprovaren är redo att starta ett bromstest. Under bromstestet bromsas fordonet in till en punkt, där maximal bromskraft uppnås. Fordon med fyrhjulsdrift På fordon med urkopplingsbar 4-hjulsdrift kopplas 4-hjulsdrivningen ur och fordonet testas som ett fordon med drivning på en axel. Bromsprov på ett fyrhjulsdrivet fordon På 4-hjulsdrivna fordon fördelas drivkraften till alla fyra hjulen, d.v.s. en fjärdedel av den totala drivkraften går till respektive hjul. Detsamma gäller normalt för bromskraften vid inbromsning. När man testar 4-hjulsdrivna fordon måste man försäkra sig om att bromskraften från ett hjul inte överförs till ett annat hjul. Detta uppnås om bromskraften inte överförs via transmissionen/differentialen under bromstestet.

8 8 Följande exempel beskriver detta i detalj: För att simulera en felaktig broms, kopplas en broms bort. Nu testas endast en broms på denna axel. Om bromstestet görs i en standard bromsprovare där vridmomentet inte frikopplats från drivaxeln, påverkar samma kraft (bromskraften från det ena hjulet) bromsprovarens båda drivmotorer, d.v.s. samma bromskraft kommer att visas på båda sidor. Detta leder till den falska slutsatsen att bromsarna är intakta. Om testet hade utförts korrekt, hade ingen bromskraft för hjulet med felaktig broms visats och den uppmätta bromskraften hade visats för det hjul med en fungerande broms. Om båda hjulen på den axel som skall testas roterar framåt under bromstestet kommer fordonet att drivas ur bromsprovaren, eftersom vridmomentet överförs av transmissionen till hjulen på den andra axeln. För att förebygga detta, motroteras hjulen med exakt samma varvtal, d.v.s. ett hjul drivs i riktning framåt och det andra hjulet bakåt. Detta eliminerar att vridmoment byggs upp i differentialen och att kraften överförs till den andra fordonsaxeln. Eftersom bromsarnas karaktäristik beror på hjulets roteringsriktning (bromsbelägg och bromstrummor/skivor är konstruerade för, och inslitna i, den framåtgående riktningen), mäts endast bromskraften hos det hjul som roterar framåt. På grund av detta, måste bromstest göras separat för varje hjul. För att erhålla en pålitlig jämförelse mellan bromskraft hos hjul på samma axel, måste samma pedaltryck användas för respektive vänster och höger hjul. För att kunna utföra det, bör en pedaltryckmätare användas. Det är också möjligt att mäta aktuellt tryck på bromspedalen med en trycksensor. Test med tre olika typer av fyrhjulsdrift Det finns tre olika typer av fyrhjulsdrift: a) Urkopplingsbar b) Halvstel koppling typ Visco, Haldex och liknande c) Mekanisk permanent fyrhjulsdrift

9 9 a) Urkopplingsbar fyrhjulsdrift På fordon med urkopplingsbar 4-hjulsdrift testas bromsarna med 4-hjuldriften urkopplad. Testet utförs som hos fordon med endast en drivande axel b) Halvstel koppling typ Visco, Haldex och liknande Den halvstela fyrhjulsdriften kan delas upp i två typer, mjuk och hård. Den mjuka tillåter viss skillnad i rotationshastighet mellan hjulen utan att någon kraft överförs till den andra hjulaxeln vid låga varvtal Som beskrivs ovan, är bromstest på 4-hjulsdrivna fordon endast genomförbart om båda hjulen på samma axel motroterar med samma hastighet. I praktiken är inte omkretsen på vänster och höger hjul exakt densamma beroende på mönsterdjup och däcktryck. Varvtalet i de två olika drivmotorerna är heller normalt inte exakt lika. Därför måste drivmotorernas hastighet regleras för att nå samma varvtal för båda hjulen. För 4-hjulsdrivna fordon med mjuk viskokoppling är det tillräckligt om drivmotorerna i rullsetet har ungefär samma hastighet då en låg rotationshastighet hos kardanaxeln inte överför något bromsmoment överförs via viskokopplingen. Därför är hastighetskontroll av enbart drivmotorerna tillräckligt i dessa fall. Vid test av 4-hjulsdrivna fordon med hård viskokoppling måste hjulen på samma axel motrotera synkroniserat under bromstestet för att inte bromsmomentet ska kunna överföras från ett hjul till ett annat. Fordonet skall testas som ett fordon med fast mekanisk 4-hjulsdrift. c) Mekanisk fast fyrhjulsdrift För att utföra ett bromstest på fordon med mekanisk ej urkopplingsbar 4-hjulsdrift (allhjulsdrift), måste hjulens rotationhastighet kontrolleras mycket exakt så att inget bromsmoment överförs av drivaxeln. Exakt synkronisering av hjulrotation För att styra den synkroniserade rotationen av hjulen sätts reflektorremsor på sidan av hjulen vilka sänder en signal via fotoelektriska celler, som är monterade på sidan av rullsetet. Reflekterande remsor Ljusstråle

10 10 På fordon utrustade med stel 4-hjulsdrift eller med en hård viskokoppling kan inte hjulen snurras individuellt. Om ett hjul roteras framåt i rullpaketet, kommer det andra hjulet (på samma axel) att rotera bakåt (synkroniserat). Om ett hjul roteras sakta framåt eller bakåt, går det att se att det andra hjulet startar med lite fördröjning. Den obetydliga fördröjningen beror på kuggspelet inuti differentialen. Kuggflankspel mellan pinjong och kronhjul För att utföra ett bromstest på ett fordon med stel mekanisk 4-hjulsdrift, måste hjulrotationen kontrolleras på ett mycket exakt sätt för att inte bromskraften skall fördelas mellan de olika hjulen. Detta nås genom att hålla sig inom kuggspelet i differentialen under bromstestet. Differentialen kommer då att vara i ett balanserat, obelastat, läge. För att effektivt kunna använda detta, fastställs kuggspelets ändlägen i en inlärningsfas hos bromsprovaren: Från början slås vänster drivmotor på för att accelerera vänster hjul till nominell hastighet. När höger drivmotor stängs av och alltså roterar fritt, drar vänster hjul med höger hjul. Flankerna på kugghjulen i differentialen vidrör varandra på en sida. Nu mäts det första gränsvärdet för kuggspelet med reflektorremsa och ljusbarriär. Proceduren gör sedan i omvänd ordning, vänster drivmotor i rullsetet stängs av och höger fordonshjul accelereras till nominell hastighet. Nu drar höger hjul med vänster hjul och de motsatta flankerna på kugghjulen i differentialen vidrör varandra. Det andra gränsvärdet för kuggspelet mäts nu. Utifrån de två uppmätta värdena kalkyleras mittpunkt för kuggspelet. Mittpunkten används för att styra hjulens rotationshastighet under bromstest. Under bromstestet, accelereras båda drivmotorerna till dess att mittpunkten för kuggspelet är fastställd. Ett fordonshjul kommer att rotera framåt, det andra hjulet i motsatt riktning. När nominellt värde har uppnåtts på båda hjulen, och inget bromsmoment överförs till drivaxeln, kan bromstest startas. Drivmotorerna stängs automatiskt av när maximal bromskraft uppnåtts.

11 Specifikation Tekniska data Standard Option Max axeltryck 3000 kg 4000 kg / 5000 kg Effekt drivmotor 2 x 2.5 kw 2 x 4 kw Testhastighet 3 km/h 5 km/h Mätområde 2 x 0 6 kn 2 x 0 8 kn Noggranhet 2 % Spårvidd min..max mm mm Rulldiameter 202 mm Rullpaketets mått Höjd Bredd 280 mm 680 mm Längd 2320 mm 2925 mm Strömförsörjning 3~ 400 V; 50/60 Hz 3~ 230 V; 50/60 Hz Säkring Rullarnas friktionskoefficient A trög Torr Stål/Plast ca. 0.9 / ca. 0.9 Våt Stål/Plast ca. 0.7 / ca. 0.8 Varianter MBT 2100 MBT 2110 MBT 2120 MBT 2130 Artikel nummer (VP) Kontrollfunktion integrerat i rullsetet X X Galvaniserat rullset O X O X Täckplåt för rullsetet O X O X Radiostyrd fjärrkontroll RECO 1 O O X X Skrivare O O X X Låsbar huvudströmbrytare O O X X X = Standard, O = Tillval, = inte tillgängligt

12 12 4 Drift 4.1 Display A I B C D E F G H A Differensmätare Visar skillnad I bromskraft i % mellan höger och vänster hjul. Differensmätaren startar först när en viss bromskraft är uppnådd. B På/Av Bromsprovaren är på när denna lampa lyser C Bromsa Främre axel/parkeringsbroms/bakaxel D E F G H I Skriv ut Lampa test kan utföras Automatisk kontroll av eventuell fyrhjulsdrift Motorcykel Radera Fjärrkontroll (tillval) När denna lampa lyser kan bromspedalen/handbromsen aktiveras Används fjärrkontroll visas följande signaler: 1:a intervallet -> framaxel; 2:a intervallet -> parkeringsbroms; 3:e intervallet -> bakaxel Lyser lampan permanent -> mätvärde tillgängligt, utskrift möjlig. Blinkar lampan permanent Nytt fordon

13 Fjärrkontroll RECO 1 A C B E D F A B C D E F Motor av Starta motor vänster sida Starta höger sida / Starta ovalitets test Framåt i menyn Bekräfta Bakåt i menyn

14 14 IFB / FFB S Q T K R J D I H M L N G P O

15 15 Knapp Funktion D F4 Starta test av ovalitet H F8 Stoppa visare I F9 Lagra framaxel J F10 Lagra parkeringsbroms Visa lagrat värde stötdämpartest K F11 Lagra bakaxel L F12 Auto av G F7 Starta skrivarmeny M * Bekräfta N # Välj sensor Avsluta sökning av missljud O Program 1 P Q R S Shift Vänster motor av Höger motor på Vänster motor på 4.3 Testprocedurer Följande testprocedurer finns tillgängliga: Standard läge utan fjärrkontroll Standard läge automatisk detektering av 4-hjulsdrift Standard läge blinkande lampa Standard läge med Reco 1 fjärr Standard läge Reco 1 fjärr, 4-hjulsdrift Standard läge med IFB fjärrkontroll, 4-hjulsdrift Standard läge IFB fjärrkontroll

16 Standard läge utan fjärrkontroll Utan fjärrkontroll MBT testschema utan fjärrkontroll Kör i framaxeln i rullsetet Rullarna startar automatiskt MBT är redo att påbörja bromsprov, indikeringslampan lyser Bromsa till maximalt slipvärde alt. avsluta provet tidigare Rullarna stoppar! Visarna indikerar max. bromsvärde Rullarna startar efter 2 sekunder, visarna återställs till 0. OBS när den drivande axeln provats får den ej köras ur bromsgropen då rullarna står stilla (gäller ej vid 4-WD). Kör i bakaxeln i rullsetet, ett nytt bromstest kan påbörjas.

17 Standard läge automatisk detektering av fyrhjulsdrift Utan fjärrkontroll Automatisk detektering av fyrhjulsdrift Display nedan är option Kör i framaxeln i rullsetet Rullsetet startar automatiskt INFO Efter detektering av eventuell fyrhjulsdrift växlar MBT över till läge fyrhjulsdrift. (4x4 LED lampa tänds) Vänster hjul i rullsetet roterar i testriktningen och höger hjul i motsatt riktning. MBT är redo att påbörja bromsprov, indikeringslampan lyser Bromsa till maximalt slipvärde alternativt avsluta provet tidigare Rullarna stoppar! Visarna indikerar max. bromsvärde Observera: Mätningen på vänster sida avbryts om inte MBT uppmäter ett bromsvärde över 500 N inom 10 sekunder efter att rullsetet startats. Istället startas automatiskt en mätning på höger sida. Uppnås inte 500 N på denna sida heller stoppar rullsetet och byte av axel måste ske. INFO Rullarna startar efter 2 sekunder, visarna återställs till 0. Höger hjul roterar i testriktningen och vänster hjul motsatt riktning. Efter att bromstest utförts på båda sidorna indikerar visarna respektive maxvärde. Rullarna återstartas ej Byt axel

18 Standard läge blinkande lampa, RECO 1 och skrivare MBT-testschema med Reco 1 Kör i framaxeln i rullsetet Status lampa Framaxel (FA): 1 blinkningar -»- Paus Rullarna startar automatiskt Parkeringsbroms (PB): 2 blinkningar -»- Paus Bakaxel (BA): 3 blinkningar -»- Paus Lyser permanent : utskrift möjlig Stoppa visarna Blinkar permanent: radera mätning Manuel Auto OFF: Avsluta mätning vid behov Lampa lyser för mätning av vald axel Val av axelbyte, använd pil upp eller ner (FA, PB el. BA) MBT redo för bromstest när LED-lampan lyser Bromsa till maximalt slipvärde alt.avsluta provet tidigare OBS när den drivande axeln provats får den ej köras ur bromsgropen då rullarna står stilla (gäller ej vid 4-WD). Rullarna stoppar! Visarna indikerar max. bromsvärde Rullarna startar. Lagring av mätvärde möjligt. Upprepning av mätning möjlig, tryck på pil upp och därefter pil ner Lagra mätvärde Byt axel, ny mätning kan påbörjas

19 19 Automatisk utskrift efter FA,PB och BA (endast om denna funktion är aktiverad) Manuell utskrift (endast möjligt i efterhand) Lyser permanent Startar utskrift Efter utskrift blinkar statuslampan. Bekräfta att utskrift är gjord genom att trycka på den blå knappen. Notera att mätdata samtidigt raderas Lampan blinkar Standard läge Reco 1 MBT-testschema med Reco 1 och skrivare Kör i framaxeln i rullsetet Rullarna startar automatiskt MBT redo för bromstest när LED-lampan lyser Byte av axel möjlig genom att trycka på pil upp eller ner (FA,PB el. BA) Bromsa till maximalt slipvärde alt. avsluta provet tidigare Rullarna stoppar! Visarna indikerar max. bromsvärde. OBS när den drivande axeln provats får den ej köras ur bromsgropen då rullarna står stilla (gäller ej vid 4-WD). Rullarna startar. Lagring av mätvärde möjligt. Upprepning av mätning möjlig, tryck på pil upp och

20 20 därefter pil ner Lagra mätvärde Byt axel, ny mätning kan påbörjas Mätresultat visas efter Auto off Efter mätning av bakaxel (BA) beräknas mätdatan och lampan för utskrift möjlig tänds. Efter att knappen för utskrift tryckts in påbörjas densamma. Utskrift är endast möjligt i efterhand när fordonet ej står I bromsgropen. Mätvärde x2=totala bromskraften Mätvärde x10 = retardation i % om våg använts Om endast värdet för en axel ska skrivas ut, aktivera Auto off Mätdatan beräknas och utskrift av denna är möjlig enligt ovan.

21 Standard läge Reco 1 fyrhjulsdrift MBT 4 WD Testschema med Reco 1 och printer Välj 4WD: (endast möjligt utanför rullsetet) Scrolla till Motor på knappen.. Bekräfta - tryck på enterknappen. Tryck igen för att aktivera MBT mätning (FA blinkar). Notera att om inte framaxeln körs i rullsetet inom 30 sekunder återställs MBT till standard läge. Kör i framaxeln i rullsetet Automatisk 4-WD detektering om 4x4 inte är valt. (DC = Drive Control) (Vänta en gång vid DC-single) (Vänta två ganger vid DC-PRO) Rullarna startar automatiskt INFO Vänster hjul i rullsetet roterar i testriktningen och höger hjul i motsatt riktning. MBT redo för bromstest när LED-lampan lyser Val av axelbyte, använd pil upp eller ner (FA, PB el. BA) Bromsa till maximalt slipvärde alt.avsluta provet tidigare Rullarna stoppar! Visarna indikerar max. bromsvärde Observera: Mätningen på vänster sida avbryts om inte MBT uppmäter ett bromsvärde över 500 N inom 10 sekunder efter att rullsetet startats. Istället startas automatiskt en mätning på höger sida. Uppnås inte 500 N på denna sida heller stoppar rullsetet och byte av axel måste ske. Rullarna startar efter 2 sekunder, för test av andra sidan. Rullarna stoppar. Lagring av mätvärde möjligt. Upprepning av mätning möjlig, tryck på pil upp och därefter pil ner Efter byte startar rullarna igen. (endast DC PRO!!)

22 22 Spara mätning Byt axel, ny mätning kan påbörjas eller skrivas ut. Mätdata beräknas efter "Auto Off" Efter mätning av bakaxel (BA) beräknas mätdata och utskriftssymbolen tänds. Utskrift påbörjas när Enterknappen trycks in Utskrift är endast möjligt i efterhand när fordonet ej står i bromsgropen. Mätvärde x2=totala bromskraften. Mätvärde x10 = retardation i % om våg använts Om endast värdet för en axel ska skrivas ut, aktivera Auto off. Mätdata beräknas och utskrift av denna är möjlig enligt ovan När lampan vid Papperskorgen lyser kan mätvärde raderas genom att trycka Enter.

23 Standard IFB läge med fyrhjulsdrift MBT-fyrhjulsdrift med Reco 1 och skrivare Välj fyrhjulsdrift : Använd motor på knappen scrolla till 4x4. Bekräfta valet genom att trycka (stjärna). Notera att om inte bromsprov på börjas inom 30 återgår MBT till standard läge. Kör i framaxeln i rullsetet Automatisk 4-WD detektering om 4x4 inte är valt. (Drive-Control Pro) (Vänta 2 gånger för automatisk detektering) Rullarna startar automatiskt INFO Vänster hjul i rullsetet roterar i testriktningen och höger hjul i motsatt riktning. MBT redo för bromstest när LED-lampan lyser Bromsa till maximalt slipvärde alt. avsluta provet tidigare Rullarna stoppar! Visarna indikerar max. bromsvärde Observera: Mätningen på vänster sida avbryts om inte MBT uppmäter ett bromsvärde över 500 N inom 10 sekunder efter att rullsetet startats. Istället startas automatiskt en mätning på höger sida. Uppnås inte 500 N på denna sida heller stoppar rullsetet och byte av axel måste ske. Rullarna startar efter 2 sekunder, för test av andra sidan. Rullarna stoppar. Lagring av mätvärde möjligt Upprepning av mätning möjlig. Radera mätning av denna axel och upprepa mätningen enligt ovan.

24 24 Lagra: Framaxel Parkeringsbroms Bakaxel Byt axel! Ny mätning kan påbörjas alternativt utskrift av test. Manuell Auto OFF! Utskrift av mätning på endast en axel. Utskrift startar Beräkning av mätdata Utskrift är endast möjligt i efterhand när fordonet ej står I bromsgropen. Mätvärde x2=totala bromskraften Mätvärde x10 = retardation i % om våg använts Radera mätdata med + eller kör i ny axel i bromsgropen.

25 Standard IFB läge MBT-testschema med fjärrkontroll FB (utan LEDlampa) Kör i framaxeln i rullsetet Rullsetet startar automatiskt LED display behövs bara när option som 4x4, MC eller alternativ körriktning valts. MBT redo för bromstest när LED-lampan lyser Aktivera visarstopp Bromsa långsamt upp till maximalt slipvärde alternativt avsluta provet tidigare Rullarna stoppar! Visarna indikerar max. bromsvärde. Rullarna startar. Lagring av mätvärde möjligt Radera mätning av denna axel och upprepa mätning. Lagra: Framaxel Parkeringsbroms Bakaxel Byt axel! Ny mätning kan påbörjas. Manuell Auto OFF! Utskrift av mätning endast en axel.

26 26 Start av utskrift Beräkning av mätdata Utskrift är endast möjligt i efterhand när fordonet ej står I bromsgropen Mätvärde x2=totala bromskraften. Mätvärde x10 = retardation i % om våg använts

27 Retardationstabell Axelvikt i kg Axelns bromskraft i kn Retardation i %

28 28 5 Underhåll Varning för strömförande delar! Innan underhållsarbete påbörjas skall huvudströmbrytaren brytas och spärras. 5.1 Årlig service Serviceintervall enligt tillverkaren är 12 (tolv) månader. Detta intervall gäller under normala driftsförhållanden i en bilverkstad. Används utrustningen mer frekvent eller under utsatta förhållanden (t ex utomhus eller i en biltvätt), måste serviceintervallet anpassas därefter. Underhålls- och servicearbeten får endast utföras av auktoriserad och utbildad mekaniker. Installation och modifiering av bromsprovaren får endast utföras av vår servicepersonal. Följs inte dessa föreskrifter gäller inte tillverkarens garantier. Garantin gäller inte heller om det uppstått skador i samband med eller som följd av att icke auktoriserad personal installerat eller modifierat bromsprovaren. 5.2 Underhåll Kontrollera kedjespänning Underhållsintervall: Månadsvis Kontrollera kedjespänningen efter 14 dagars drift, kontrollera därefter spänningen varje månad: 1 Avlägsna täckplåtar över rullarna. 2 Smörj kedjan (A) väl med universalfett längs hela kedjan. Rotera kedjan för hand under insmörjningen. 3 Kontrollera att kedjans slack är ungefär 5 mm i båda riktningarna (tot 10 mm). Om kedjan inte är tillräckligt spänd följ anvisningen nedan: 4 Lossa fästskruvarna (B). 5 Dra åt spännskruven (C) tills kedjan har korrekt spänning. 6 Dra åt fästskruvarna (B). Bromsprovare med upphöjda rullar : Åtdragningsmoment 500 Nm 7 Kontrollera kedjespänning. 8 Återmontera täckplåtar.

29 29 A B A C

30 Smörj sensorrullens upphängningar Underhållsintervall: 200 timmar eller minst var 12:e månad Smörj sensorrullens upphängning efter 200 (tvåhundra) timmars drift eller minst en gång om året. 1 Avlägsna täckplåtar över rullarna. 2 Smörj markerade smörjpunkter (D) med flytande olja (spray). Flytta sensorrullen upp och ned några gånger så smörjmedlet kan verka överallt. 3 Återmontera täckplåtar. D D

31 Felkoder Felkod Beskrivning Åtgärd 12 Ingen kontakt med multifunktionsdisplayen Kontakta service 32 Höger sensorrulles impulsgivare trasig Kontrollera motorskydd. Om OK kontakta service. 33 Båda sensorrullarnas impulsgivare trasiga Kontrollera motorskydd. Om OK kontakta service. 34 Vänster sensorrulles impulsgivare trasig Kontrollera motorskydd. Om OK kontakta service punkt bromskraft utanför mätområdet Kontakta service 41 Endast sensor på vänster sida aktiverad Kör i båda sidorna i provaren 42 Endast sensor på höger sida aktiverad Kör i båda sidorna i provaren 50 0-punkt våg utanför mätområde Ev ingen axel i provaren när den slås på 51 Provaren är redan upptagen när den aktiveras Kör ur provaren och slå av respektive till huvudströmbrytaren. 5.4 Skötsel 5.5 Reservdelar Rengör maskinen med jämna mellanrum Reparera lackskador omedelbart för att förhindra korrosion Använd ej starkt basiska rengöringsmedel eller högtrycks- och ångtvättar då detta kan skada utrustningen. För att behålla funktion och mät precision i maskinen krävs att endast original-reservdelar används. Kontakta din servicepartner Sun Maskin & Service AB.

32 32 6 Nedmontering Nedmontering och skrotning av denna maskin får endast utföras av auktoriserad och tränad personal. Kontakta service. 7 Deklaration om överensstämmelse MAHA Maschinenbau Haldenwang GmbH & Co. KG Garanterar att nedanstående produkt motsvarar de krav som ställs enligt EU:s direktiv enligt nedan. Garantin gäller ej om produkten på något sätt ändras utan att detta godkänts av tillverkaren. Typ: MBT 2100 / 2110 / 2120 / 2130 Produkt: Bromsprovare; Axelvikt 3000 kg ( 4000 / 5000 kg tillval); Motoreffekt 2 x 2,25 kw (2 x 4 kw tillval) EG-Riktlinjer: 2006/42/EC; 2004/108/EC EN-Normer: EN /-2; EN 13850; EN 13857; EN 349; EN ; EN ; EN

LPS 3000 Dynamometer

LPS 3000 Dynamometer LPS 3000 Dynamometer Bruksanvisning 1 / 99 UTGÅVA Utgåva 4 av bruksanvisning daterad 2004-05-24 D1 0523BA1-GB04 Version mjukvara V1.07.000. Bruksanvisningen har framställts av MAHA, Haldenwang och är översatt

Läs mer

Ulefos Plasson Polymatic Plus (USB)

Ulefos Plasson Polymatic Plus (USB) Ulefos Plasson Polymatic Plus (USB) 1 Innehåll 1 Introduktion.... 3 1.1 Service...3 2 Användningsområde och tekniska data...4 2.1 Användningsområde...4 2.2 Inställning av svetsparametrar...4 2.3 Dimensionsområde

Läs mer

VA Teknik ab, Gjutarevägen 7, 443 61 STENKULLEN Telefon 0302-229 20, Telefax 0302-224 06, E-post: vatek@vateknik.com www.vateknik.

VA Teknik ab, Gjutarevägen 7, 443 61 STENKULLEN Telefon 0302-229 20, Telefax 0302-224 06, E-post: vatek@vateknik.com www.vateknik. Rev.: 2009-03-18 VA Teknik ab, Gjutarevägen 7, 443 61 STENKULLEN Telefon 0302-229 20, Telefax 0302-224 06, E-post: vatek@vateknik.com www.vateknik.com Innehåll 1 Introduktion...3 1.1 Service...3 2 Användningsområde

Läs mer

Instruktionsbok. Innehåll 1 GENERELLA SÄKERHETSINSTRUKTIONER... 6 2 MONTERINGSINSTRUKTIONER... 21 3 BRUKSANVISNING... 58

Instruktionsbok. Innehåll 1 GENERELLA SÄKERHETSINSTRUKTIONER... 6 2 MONTERINGSINSTRUKTIONER... 21 3 BRUKSANVISNING... 58 K2 FeedRobot K2 FeedRobot SV Utgåva 2, 2010-12 1 988791 Innehåll 1 GENERELLA SÄKERHETSINSTRUKTIONER................................ 6 2 MONTERINGSINSTRUKTIONER.........................................

Läs mer

Värmepump. (Köldmedel: R410A) Läs igenom dessa anvisningar noggrant innan du börjar använda anläggningen. Spara anvisningarna för framtida bruk.

Värmepump. (Köldmedel: R410A) Läs igenom dessa anvisningar noggrant innan du börjar använda anläggningen. Spara anvisningarna för framtida bruk. Värmepump (Köldmedel: R410A) Inomhusdel CS-PE9CKE CS-PE12CKE Utomhusdel CU-PE9CKE CU-PE12CKE Läs igenom dessa anvisningar noggrant innan du börjar använda anläggningen. Spara anvisningarna för framtida

Läs mer

EX220U. EX220U Användarhandbok DLP PROJEKTOR MODELL

EX220U. EX220U Användarhandbok DLP PROJEKTOR MODELL DLP PROJEKTOR MODELL EX220U Användarhandbok SVENSKA EX220U Den här användarhandboken innehåller viktig information för dig. Läs den innan du använder projektorn. VAR FÖRSIKTIG! RISK FÖR ELEKTRISK STÖT

Läs mer

PR 35. Bedienungsanleitung Operating instructions Bruksanvisning. Käyttöohje ja ko cn

PR 35. Bedienungsanleitung Operating instructions Bruksanvisning. Käyttöohje ja ko cn PR 35 Bedienungsanleitung Operating instructions Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje de en da sv no fi ja ko cn 1 2 3 4 5 6 8 9 7 11 10 BRUKSANVISNING I ORIGINAL PR 35 Lutningslaser

Läs mer

EW270U. EW270U Användarhandbok DLP PROJEKTOR MODELL

EW270U. EW270U Användarhandbok DLP PROJEKTOR MODELL DLP PROJEKTOR MODELL EW270U Användarhandbok SVENSKA EW270U Den här användarhandboken innehåller viktig information för dig. Läs den innan du använder projektorn. VAR FÖRSIKTIG! RISK FÖR ELEKTRISK STÖT

Läs mer

Luftkonditionering. imagine the possibilities. Tack för att du köpt en produkt från Samsung.

Luftkonditionering. imagine the possibilities. Tack för att du köpt en produkt från Samsung. AR09FSFKBWT/EE AR12FSFKBWT/EE www.energipojkarna.se 031 760 06 40 Luftkonditionering Manual för installation och användning Bruksanvisningen är tillverkad av återvunnet papper till 100%. imagine the possibilities

Läs mer

BRUKS & SKÖTSELANVISNING REAL MOBIL 6100

BRUKS & SKÖTSELANVISNING REAL MOBIL 6100 BRUKS & SKÖTSELANVISNING REAL MOBIL 600 Artikelnr 8050 Ändrad 07 Giltig från 000 REAL Mobil 600 är en eldriven inomhusrullstol för personer med funktionshinder. REAL-stolen enligt nedan specificerade modellbeteckningar

Läs mer

1. För er säkerhet SV 1 ÖVERSÄTTNING AV BRUKSANVISNING I ORIGINAL (ISTRUZIONI ORIGINALI)

1. För er säkerhet SV 1 ÖVERSÄTTNING AV BRUKSANVISNING I ORIGINAL (ISTRUZIONI ORIGINALI) 1. För er säkerhet SV 1 ÖVERSÄTTNING AV BRUKSANVISNING I ORIGINAL (ISTRUZIONI ORIGINALI) Innehållsförteckning 1. För Er säkerhet... 1 2. Förklaring av symboler på apparaten... 6 3. Installation av svärd

Läs mer

42HQE 009-022 Luft/luft värmepump "Allegro"

42HQE 009-022 Luft/luft värmepump Allegro 42HQE 009-022 Luft/luft värmepump "Allegro" Användarmanual Januari 2005 Denna drift- och skötselinstruktion omfattar Carrier 42HQE 009-022, användarmanual Vi förbehåller oss rätten till ändringar i lämnade

Läs mer

H U SQVARNA AUTOMOWE R 320/330X BRU KSANVI S N I NG

H U SQVARNA AUTOMOWE R 320/330X BRU KSANVI S N I NG H U SQVARNA AUTOMOWE R 320/330X BRU KSANVI S N I NG 1 Introduktion och säkerhet 3 1.1 Introduktion 3 1.2 Symboler på produkten 4 1.3 Symboler i bruksanvisning 5 1.4 Säkerhetsinstruktioner 6 2 Presentation

Läs mer

Innehållsförteckning:

Innehållsförteckning: Innehållsförteckning: Sida 1. Generell information och referenser 4 1.1 Etikett 4 1.2 Användningsområden 5 2. Säkerhetsinstruktioner 5 2.1 Potentialla faror 5 2.1.1 Mekaniska risker 5 2.1.2 Elektriska

Läs mer

BRUKSANVISNING ALESCO 800 INDUKTIONSVÄRMARE Denna bruksanvisning ger användaren instruktioner för uppackning, installation, drift och felsökning

BRUKSANVISNING ALESCO 800 INDUKTIONSVÄRMARE Denna bruksanvisning ger användaren instruktioner för uppackning, installation, drift och felsökning A800 Alesco International AB Service/Support Svenska Ver. 2.2 BRUKSANVISNING ALESCO 800 INDUKTIONSVÄRMARE Denna bruksanvisning ger användaren instruktioner för uppackning, installation, drift och felsökning

Läs mer

Bruksanvisning F 800 R

Bruksanvisning F 800 R Bruksanvisning F 800 R BMW Motorrad The Ultimate Riding Machine Fordons-/återförsäljaruppgifter Fordonsdata Återförsäljaruppgifter Modell Kontaktperson vid service Ramnummer Fru/Herr Färgkod Telefonnummer

Läs mer

Vi samarbetar också med våra distributörer och återförsäljare. Vi bygger partnerskap inom både konsumentmarknaden och den professionella marknaden.

Vi samarbetar också med våra distributörer och återförsäljare. Vi bygger partnerskap inom både konsumentmarknaden och den professionella marknaden. Förord Kära Force-ägare Gratulerar till din nya Force-mottagare! Easy access to infotainment - Is our mission. Vi har kombinerat användarvänlig konstruktion med den senaste digitala teknologin och har

Läs mer

BRUKSANVISNING 2013. 125 Duke EU 200 Duke EU 200 Duke MAL. Art.nr 3211963sv

BRUKSANVISNING 2013. 125 Duke EU 200 Duke EU 200 Duke MAL. Art.nr 3211963sv BRUKSANVISNING 2013 125 Duke EU 200 Duke EU 200 Duke MAL Art.nr 3211963sv KÄRA KTM-KUND 1 KÄRA KTM-KUND Vi gratulerar dig till ditt köp av en KTM motorcykel. Du äger nu en modern, sportig motorcykel som

Läs mer

BRUKSANVISNING FÖR MODELL AAC DESIGN 11000/14000A-PCT

BRUKSANVISNING FÖR MODELL AAC DESIGN 11000/14000A-PCT Manual.sv.dok.qxd 07-01-2007 13:47 Side A Läs noga igenom denna bruksanvisning innan du börjar använda luftkonditioneringsapparaten. Spara bruksanvisningen för senare bruk. DELAD TYP LUFTKONDITIONERINGSAPPARAT

Läs mer

Bruksanvisning. Värmepumpstumlare T 8164 WP. sv-se

Bruksanvisning. Värmepumpstumlare T 8164 WP. sv-se Bruksanvisning Värmepumpstumlare T 8164 WP sv-se Läs ovillkorligen bruksanvisningen innan du installerar och tar torktumlaren i bruk. På så vis undviker du olyckor och skador på torktumlaren. M.-Nr. 09

Läs mer

Manual Ulma Basic 25 kw

Manual Ulma Basic 25 kw Manual Ulma Basic 25 kw 1 Kapitel Innehållsförteckning Sida 1. Information 3 2. Beskrivning 4 3. Installation 4 4. Elinstallation 9 5. Uppstart & Inställningar 10 6 Kontrollpanel & Bränslematning 10 7.

Läs mer

Instruktionsbok S 1000RR

Instruktionsbok S 1000RR BMW Motorrad När du älskar att köra Instruktionsbok S 1000RR Fordons-/återförsäljaruppgifter Fordonsdata Återförsäljaruppgifter Modell Kontaktperson vid service Chassinummer Fru/Herr Färgkod Telefonnummer

Läs mer

Diskmaskin. Bruksanvisning

Diskmaskin. Bruksanvisning Diskmaskin Bruksanvisning Läs först den här bruksanvisningen! Bästa kund, Vi hoppas att du får ut maximalt av produkten som har tillverkats i en högteknologisk anläggning och genomgått omfattande kvalitetskontroller.

Läs mer

Din manual ZANUSSI FL12 http://sv.yourpdfguides.com/dref/657736

Din manual ZANUSSI FL12 http://sv.yourpdfguides.com/dref/657736 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för ZANUSSI FL12. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer,

Läs mer

Handbok för maskinvara

Handbok för maskinvara Handbok för maskinvara Modell: TSP143IIU Varumärken TSP100II: Star Micronics Co., Ltd. Meddelande Med ensamrätt. Reproduktion av någon del av den här handboken, oavsett form, utan STAR:s uttryckliga medgivande,

Läs mer

Generator G11 (GEN11) Användarmanual

Generator G11 (GEN11) Användarmanual Generator G11 (GEN11) Användarmanual Ska användas med programvaruversion 2013_1 Denna sida ska lämnas tom. Innehållsförteckning Översikt 1 Standardkonventioner som används 1 Kapitel 1 - Allmän information

Läs mer

Bruksanvisning Komfort-luftridå Modell CA

Bruksanvisning Komfort-luftridå Modell CA Bruksanvisning Komfort-luftridå Modell CA Version: 3.1 a Upphovsrätt och varumärken All information och samtliga ritningar i denna bruksanvisning tillhör Biddle och får ej användas (förutom för det faktiska

Läs mer

SAP-K/CRV93EHN, EHFP SAP-K/CRV123EHN, EHFP

SAP-K/CRV93EHN, EHFP SAP-K/CRV123EHN, EHFP DS011.0404 DRIFT OCH SKÖTSELMANUAL Inverterstyrd värmepump i splitutförande SAP-K/CRV93EHN, EHFP SAP-K/CRV123EHN, EHFP Kyl/avfukt./värme modell Beskrivning Denna luftkonditionering är av invertertyp som

Läs mer

Wespot. SecNurse EN NY GENERATION HJÄLPMEDEL FÖR VÅRDEN ANVÄNDARHANDBOK

Wespot. SecNurse EN NY GENERATION HJÄLPMEDEL FÖR VÅRDEN ANVÄNDARHANDBOK Wespot SecNurse EN NY GENERATION HJÄLPMEDEL FÖR VÅRDEN ANVÄNDARHANDBOK SV Denna handbok utges av Optex utan garanti. Optex kan när som helst förbättra och ändra denna handbok på grund av typografiska fel,

Läs mer

Bruks- och monteringsanvisning

Bruks- och monteringsanvisning Bruks- och monteringsanvisning Spisfläkt DA 3160 DA 3190 DA 3160 EXT DA 3190 EXT Bruksanvisningen ska ovillkorligen sv-se läsas innan fläkten installeras och tas i bruk. Därmed undviker man olyckor och

Läs mer