Torsby Nu finns också som taltidning och på Internet: Nr. 1 mars 2006

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Torsby Nu finns också som taltidning och på Internet: www.torsby.se Nr. 1 mars 2006"

Transkript

1 Torsby Nu finns också som taltidning och på Internet: Nr. 1 mars 2006 NR TORSBY NU 1

2 INNEHÅLL LEDARE 2 MÅL OCH STRATEGIER 3 OMSORGENS MÅL 4 FRAMTIDENS BOENDE 6 TURISMVERKSAMHETEN 7 ALLAKTIVITETSHALLEN 8 IDROTTSGALAN 10 FÖRENINGSKURS 11 FORTUM SKI TUNNEL TORSBY 12 TUR - CENTRUMUTVECKLING 13 JÄRNVÄGSGATAN - 14 TINGSHUSGATAN PLANPROCESSEN 16 FLYGPLATSEN - NEXT JET 17 BYGGLOV I SOMMAR 17 ÄLVENS HUS 18 GYMNASIEVAL VIA INTERNET 20 RYMDPROJEKT 21 DELAD IT-DRIFT 22 NÄR LARMET GÅR 23 HÄCKAR OCH TRAFIK 24 ENKÄT - STJERNESKOLAN 24 LUNGT I BOENDET 25 TORSBYNYTT 25 SKROTBILSKAMPANJEN 26 KONVERTERINGSBIDRAG 27 E-HANDEL 28 SKOL-SM I HANDBOLL 29 RUNDA BORDET 30 SERVERINGSTILLSTÅND 31 NYA MEDARBETARE 32 BIBLIOTEKET - ÄPPELHYLLAN 34 SURFAR DITT BARN PÅ NÄTET? 35 NATURVÅRDSPLAN 36 Torsby kommuns informationstidning TORSBY NU Besöksadress: Nya Torget 8, Torsby Postadress: Torsby kommun, 1 Kommunkansliet, Torsby Telefon: (växel) Telefax: E-post: Webbplats: Ansvarig utgivare och redaktör: Annette Lauritzen Karlsson, Layout och illustrationer: Birgitta Brorson, , Foto omslag: Annette Lauritzen Karlsson Omslagsbild: Jennifer Sahlström Utgivning: Fyra nummer 2005 Upplaga: TORSBY ex. NU NR Tryckeri: City-Tryck, Karlstad Miljömärkt trycksak, licensnummer Ekonomin stadigt allt bättre Torsby kommun satsar för framtiden Torsby kommun kan återigen uppvisa ett positivt resultat, 10,5 mkr. Men det som är mest glädjande med detta bokslut är att driftnettot är positivt för första gången på många år. Ett positivt driftnetto betyder att alla nämnders och kommunstyrelsens verksamheter sammantaget har klarat av att hålla sina budgetar. Vi lägger bakom oss ett mycket expansivt och innehållsrikt år. Kommunens investeringar har varit mycket stora. Här märks främst investeringarna vid fl ygplatsen. Nu har vi en fl ygplats som svarar mot de krav som myndigheterna ställer. Bland årets investeringar märks också den påbörjade byggnationen av allaktivitetshallen i Sysslebäck. Efter många års planering och diskussioner har nu spaden äntligen satts i marken. Ett tredje stort investeringsprojekt är skidtunneln som byggs av det kommunala bolaget Fritid i NordVärmland AB. Den 29 mars 2005 kunde byggnationen påbörjas och den 16 juni 2006 invigs Fortum Ski Tunnel Torsby med pompa och ståt. Dessa projekt är goda exempel på Torsby kommuns framtidssatsningar. Utmaningen ligger i att bedriva bra verksamheter under de förutsättningar som ges. Vi skall även fortsättningsvis bedriva bra verksamheter, kunna investera i vår gemensamma framtid och skapa utrymmen som medger att vi på lång sikt kan amortera på våra skulder. HÅKAN LAACK (s) kommunstyrelsens ordförande

3 Torsby kommuns framtid - en yngre befolkning Kommunfullmäktige stakar ut kommunens framtid genom att anta nya mål. I slutet av förra året så beslutade fullmäktige om nya kommunala mål som syftar till att ge kommunen en fortsatt positiv framtida utveckling. Kommunfullmäktige antog ett huvudmål och fem delmål. Huvudmålet En yngre befolkning De fem delmålen Goda kommunikationer Flera naturnära, unika och attraktiva boenden En ytterligare utvecklad turismoch upplevelsenäring Högre förädlingsgrad, kompetens och kvalitet En kommun med ett starkt varumärke, framtidstro och en positiv självbild. Till dessa målsättningar är ett antal strategier kopplade vilket skall vara vägledande för hur vi skall uppnå målen. Alla målen och strategierna finns att läsa på kommunens webbplats, Allt eftersom det tas fler beslut om mål på olika nivåer, kommer de också att läggas ut på webben. Varje nämnd bryter ner För att vi skall ha möjlighet att kunna nå de olika målen så måste varje politisk nämnd formulera mål för sin verksamhet, ett arbete som just nu pågår. Som ett ytterligare led i denna process är att varje verksamhet inom nämnden skall formulera egna mål. Dessa olika processer kräver ett stort engagemang hos både politiker och personal. Det är dock väldigt viktigt att det ägnas tid åt detta arbete då det framgent ger både stöd och möjligheter i verksamheten. Vad kan man förvänta sig? Tydligt formulerade mål syftar till att skapa tydliga verksamhets-, styrningsoch uppföljningsverktyg. Den upplevda kvaliteten blir bättre om man som kommunmedborgare vet vad man kan förvänta sig av de kommunala tjänster som levereras. Det är ofta som diskrepansen mellan förväntning och den levererade tjänsten skiljer sig avsevärt åt då det saknas tydliga mål, något som vi skall försöka förebygga genom att förtydliga våra mål. Omsorgsnämnden först ut I detta nummer av Torsby Nu beskriver vi målen för omsorgsnämnden, den nämnd som varit först att anta sina mål utifrån de mål som kommunfullmäktige ställt upp. Inte nog med det, verksamheterna inom omsorgen har också jobbat fram mer konkreta, nedbrutna mål för sitt område. Hemtjänsten i Sysslebäck- Likenäs visar sina. ANDERS BJÖRCK bitr. kommunchef NR TORSBY NU 3

4 Mål och inriktning inom omsorgsnämnden: Ett gott liv för alla i Torsby kommun Omsorgsnämnden har under hösten arbetat fram en reviderad verksamhetsidé och inriktningsmål. Till grund för omsorgen ligger synsättet om alla människors lika värde. Vår vision är att utifrån vårt uppdrag bidra till att förverkliga ett gott liv för alla boende i Torsby kommun. Att möta människor/vårdtagare/klienter med respekt, empati och engagemang är viktigt för vår förvaltning. Vi är till för dem som behöver oss och vi värnar om varje enskild persons självbestämmande och integritet. Våra strategiska fokusområden är bl.a. kompetensutveckling av vår personal och förebyggande hälsoarbete. Inriktningsmålen delas upp dels i mål för äldre, funktionshindrade och långvarigt sjuka, dels i inriktningsmål för individ- och familjeomsorgen. Verksamheten som erbjuds äldre, funktionshindrade och långvarit sjuka inom vård, omsorg och social service skall av den enskilde upplevas ha god kvalitet och vara utförd av kompetent personal. Insatserna skall ge förutsättningar för en meningsfull och aktiv tillvaro i gemenskap med andra. Vår verksamhet skall präglas av valfrihet, trygghet och kontinuitet mot bakgrund av den enskildes behov. Individ- och familjeomsorgens arbete skall utformas så att barn och vuxna är delaktiga och att de, efter genomförda insatser, kan bli oberoende av socialtjänstens stöd. Varje vecka spelas bingo på Linden 4 TORSBY NU NR

5 Hemtjänstgruppen i Likenäs jobbar med inriktningsmålen Verksamheterna vidareutvecklar målen Varje verksamhet inom omsorgsförvaltningen sätter sina verksamhetsmål utifrån omsorgsnämndens grundläggande inriktningsmål. Hemtjänsten i Höljes, Sysslebäck och Likenäs har under 2005 arbetat fram en lokal verksamhetsplan med verksamhetsmål där grupperna gemensamt ansvarar för att målen eftersträvas i det dagliga arbetet. Deras målsättning lyder så här: Vi ska hjälpa och stödja omsorgstagarna i deras dagliga liv så att de kan bo kvar i sina hem och känna sig trygga och tillfreds. Personalen är flexibel och ger trygghet till vårdtagarna och respekterar dem för den person de är. Vi försöker att känna av hur varje omsorgstagare mår varje dag och utifrån det bemöta honom/henne, beskriver hemtjänstgruppen. De arbetar med att så långt som möjligt uppfylla vårdtagarnas önskemål och respektera deras olika behov. Vidare berättar gruppen att Vi ska hålla det vi lovar och inte lova mer än vi kan hålla. Våra vårdtagare ska kunna lita på att personalen ger den hjälp de vill ha utifrån beslutet och att det blir till deras belåtenhet. Målarbetet fortsätter i hemtjänsten i Höljes, Sysslebäck och Likenäs. Målen följs kontinuerligt upp, diskuteras och stäms av med personalen. - När man arbetar efter tydliga mål som är väl kända i verksamheten så ger det en positiv och engagerad personal som ständigt reflekterar över sitt arbete och sina insatser, berättar områdeschef Margaretha Lars-Jos. FELICIA WEINBERG utredningssekreterare NR TORSBY NU 5

6 Planeringen av framtidens boende rullar på För några nummer sedan rapporterade vi från en undersökning där 150 villaägare blivit tillfrågade om vilket boende de skulle vilja ha om/när de säljer villan. Alltså ett mera lättskött boende på ålderns höst. En höst som till och med kan börja redan vid 55-årsåldern för att skapa tid till andra angelägna sysslor/fritidsaktiviteter. Planeringsarbetet för framtidens boende kompletteras nu med en utvärdering av alla de svar som invånarna gett i medborgarenkäten. Bostäder i attraktiva lägen Det visar sig dessutom finnas ganska många attraktiva markområden i Torsby som passar till bostäder. Inget är spikat och klart ännu, men vissa funderingar växer fram successivt. De närmast aktuella markområdena är Gamla Mejeritomten (kvarteret Snickaren): här kan man tänka sig ett flerfamiljshus, kanske på höjden med utsikt över Fryken, framför allt till boende för de äldre. Gamla Trädgårdsmästeriet (kvarteret Templet): här funderar en privat ägare på om det går att bygga ett 15-tal lägenheter i radhusform. Nedre Svenneby (Sjöplatån): här finns ett stort markområde med potential för att bygga allt från villor till radhus. Kanske hästnära boende kan vara något som lockar? Detta är tre exempel med tre/fyra olika boendeformer som kan öka Torsbys attraktivitet som bostadsort. Extra roligt att flera aktörer är intresserade av att engagera sig. Bryta trenden Fler markområden finns men detta är en god början att koncentrera sig på. Det gäller också att bygga med förnuft så vi inte står med tomma bostäder i framtiden. Samtidigt så gäller det att bryta en negativ befolkningstrend. Äldre kommuninvånare behöver centrala bostäder, yngre nyinflyttade till kommande jobb behöver riktigt attraktiva bostäder samt de många som jobbar i Torsby men bor utanför kommunen - kanske kan tänkas flytta hit om de rätta bostäderna finns. Ungefär så går våra tankar i gruppen för Framtidens Boende. För Torsby framtid gäller det att våga satsa samtidigt som sparsamhet och eftertanke fortfarande är en dygd. Lite av att gasa och bromsa samtidigt. Något annat val kanske inte finns? Vill du komma i kontakt med gruppen för Framtidens Boende så kan du höra av dig till biträdande kommunchef Anders Björck, tel , som är samordnare i gruppen, eller via e-post till anders. SVEN-ÅKE PETTERSSON VD Torsby Bostäder TORSBY NU NR

7 Turismverksamheten i Torsby kommun Stöd till besöksnäringen för utveckling Torsby kommuns turism/besöksnäring är inne i en fas av stark utveckling och expansion. Klar strategi och tydliga målsättningar är nödvändiga förutsättningar för att säkerställa en fortsatt positiv utveckling. Kommunens turismverksamhet arbetar utifrån fyra viktiga huvudområden: - Turistbyråer och information Målsättningen är att erbjuda gästande turister såväl som lokalbefolkning en kompetent och lättillgänglig turistinformationsservice, året runt. Turistbyråerna måste ligga i framkant vad gäller modern informationsteknologi och servicenivå och skall också vara en självklar partner till den lokala besöksnäringen. - Kompetensutveckling En utveckling av besöksnäringen måste bygga på en solid grund av engagemang och kunskap inom hela den kommunala organisationen. Vilka krav ställs på oss om vi vill utveckla en stark turistdestination? Genom löpande information och dialog med politiskt ansvariga och förvaltningsansvariga lägger turism- verksamheten grunden för denna kompetenshöjning inom den egna organisationen. - Samarbete med besöksnäringen och andra lokala och regionala aktörer. Huvudsyftet med det arbete som turismverksamheten utför inom detta område skall vara att göra det enklare för företagen att utföra sitt arbete och vidareutvecklas. Samtidigt skall målet vara att samordna befintliga resurser och få alla verksamheter att dra åt samma håll. Marknadsföring, produktutveckling, paketering och kompetenshöjning är några av de viktigaste arbetsområdena i samarbetet med näringen och övriga organisationer som är verksamma inom turism. - Mätning och uppföljning Regelbunden mätning och uppföljning är en nödvändighet för att kunna stämma av om vidtagna åtgärder och strategier fungerar. Turismverksamheten genomför varje år en övergripande mätning av besöksnäringen och de samhällsekonomiska effekter den har. Här används den beprövade TEM-studien (Turist- EkonomiskModell). Löpande statistik inhämtas också månadsvis från SCB (Statistiska Centralbyrån) och i kvalitetssäkringssystemet Tour Quality genomförs löpande ut- värdering av turistbyråernas verksamhet. MATS OLSSON turistchef NR TORSBY NU 7

8 GA-hallen - Sysslebäcks allaktivitetshall med siktet på framtiden Namnet på hallen är klart och den heter GA-hallen efter vår huvudsponsor, Gunnar Arnessons åkeri AB. Arbetet med nya allaktivitetshallen i Sysslebäck pågår för fullt och invigning blir 26 augusti. 8 TORSBY NU NR

9 KICKI VELANDER fritidschef JAN-ANDERS CARLSSON t.f. fastighetschef , Sysslebäcksbadet kompletteras med en allaktivitetshall MATS OLSSON turistchef Invigning 26 augusti Redan nu kan man ana hur den färdiga produkten ska bli. Totalentreprenören Skanska har tillsammans med sina underentreprenörer gjort ett mycket bra arbete och ligger delvis före tidplanen. Slutbesiktning blir den 30 juni och officiell invigning är planerad till lördag den 26 augusti. Det första större evenemanget är preliminärt inbokat redan den 10 juni med Kvistbergsskolans skolavslutning i hallen. Fullstor hall Anläggningen med en fullstor hall, 22 x 43 meter för maximalt flexibel användning för alla inomhussporter, mässor, konferenser och konserter med mera. En bubbelpool kommer att installeras i anläggningen samt ett styrketräningsrum. Här erbjuds perfekta förutsättningar för träningsläger inom alla idrotter. Att boka träningsläger med boende nära träningsarenan, med all service och ett brett aktivitetsutbud i paketlösningar, är ett bekvämt och säljande koncept. Bad och turistbyrå ihop En arbetsgrupp bestående av tjänstemän från turistverksamheten, skolan och fritidsförvaltningen arbetar med planering och förberedelser för verksamhetsinnehåll, utbildning, marknadsföring och invigning med mera. När allt står färdigt är turistbyråverksamheten integrerad med Sysslebäcksbadet. Vi får samordningsvinster med en personalstyrka som är flexibel och kan jobba över verksamhetsgränserna. Den kompletta arenan, Sysslebäcks fritid och turism, innebär ökat utbud och tillgänglighet för såväl turister som ortsbefolkning. Föreningslivet ges möjlighet att utveckla sina verksamheter och även starta nya. Det kommer att stärka och utveckla fritidsutbudet i kommunens norra del. Näringslivet ges också möjlighet till en aktiv personalvård och att utveckla sina verksamheter. NR TORSBY NU 9

10 Idrottsgalan 11 mars 2006 blev succé! P 90 Torsby IF fotboll Pontus Johansson Årets Idrottsgala var nummer tre i ordningen. Vid 2006 års gala hade vi följande priskategorier: Årets lag, Årets rookie, Årets fullträff, Årets tändhatt, Föreningssparbankens pris till Årets Idrottsprestation samt ett nytt pris som kallas för Svennispriset. Svennispriset är ett pris som bara vänder sig till fotbollen. Det skall ges till någon eller några som betyder eller betytt mycket för fotbollen - det kan vara en spelare, ett lag eller en ledare. Nytt för i år var också att priset Årets lag röstades fram bland publiken på galan. Idrottsgalan är en helkväll - där våra duktiga idrottare i kommunen äras och lyfts fram. Detta samtidigt som vi får tillfälle till många glada skratt och trevlig samvaro inom idrottsfamiljen. Cirka 180 gäster avnjöt galasupén, och ett hundratal var med på läktarna för att följa prisutdelningen. Idrottsgalan avslutades med att Exports orkester spelade upp till dans som varade ända ut på småtimmarna. De nominerade Årets lag: Velen P 92, fotboll Bore Biathlon H 22 Skidskytte TIF P 90 Fotboll Västanviks AIF Herr senior fotboll SK Bore Castoramalag Årets Rookie: Johanthan Laack, friidrott Anna Simberg, längdskidor Pontus Johansson, handboll Årets Fullträff: Pontus Johansson, handboll Elin Mattsson, skidskytte Hans Eriksson, friidrott Årets Tändhatt: Allan Persson/Sven-Tore Rahm, fotboll Uno Johansson/Tomas Johansson, skytte Leif Andersson, fotboll Johan Frykestam, fotboll Föreningssparbankens Pris till Årets Idrottsprestation: Karl-Johan Bergman, skidskytte Mikael Sundler, friidrott SvennisPriset: Johan Gustavsson, Torsby IF Emma Pettersson, Rinns AIK Bengt-Åke Johansson, Torsby IF KRISTINA SVENSSON fritidskonsulent Vinnarna blev Årets Lag: Torsby IF:s P 90 fotboll Mikael Sundler Foto: Morgan Bäckvall Årets Rookie: Årets Fullträff: Årets Tändhatt: Föreningssparbankens pris till Årets Idrottsprestation: Svennispriset: Anna Simberg Pontus Johansson Uno och Tomas Johansson Mikael Sundler Johan Gustavsson 10 TORSBY NU NR

11 Välkommen till föreningskväll 3 maj! Torsby Fritid tillsammans med SISU Idrottsutbildarna inbjuder till en intressent föreningskväll på Prostgårdslagårn den 3 maj kl Kvällen inleds med tre mindre seminarier (man väljer det man är mest intresserad av). Dessa seminarier pågår mellan och de tre man har att välja bland är: Tester Varför skall vi testa? Vad skall vi testa? Hur skall det gå till? Roland Stridh från skidgymnasiet reder ut begreppen. Doping Vad är misstagsdoping? Ökar dopingen i Värmland? Vilka preparat används? Lars Andersson från Värmlands Idrottsförbund svarar på dessa och många fler frågor. Föreningskunskap Hur skall man hantera lagkassor? Måste man sälja Bingolotter? Kan man utesluta medlemmar? Christer Johansson från SISU Idrottsutbildarna leder dessa spännande diskussioner. Ledarskap Efter dessa seminarier tar vi en liten bensträckare och kl avslutas kvällen med att Ulf Karlsson delger oss sin syn på ledarskap. Vi är mycket glada över att kunna engagera Ulf som föreläsare. Han har två gånger blivit utsedd till Årets ledare i Sverige. Ta nu tillfället i akt och anmäl er till en mycket spännande och intressant kväll för alla er som jobbar i föreningslivet! Anmälan till föreningskvällen görs på blankett som finns på kommunens webbplats senast 26 april. Avgiften för kvällen är 100 kronor. KRISTINA SVENSSON fritidskonsulent NR TORSBY NU 11

12 Fortum Ski Tunnel Torsby Snart är tunneln färdigbyggd Kung Bore måtte gilla skidtunneln i Torsby. Den milda hösten och vintern har gjort att bygget av Sveriges första skidtunnel flyter på enligt planerna. Köldknäppen under februari kom precis i tid för snötillverkningen som ska säkra snötillgången till tunneln. I arenan har väggen till skidskyttebanan börjat resas och i tunneln hängs belysning och ventilation upp i taket. Själva tunneln har även börjat isoleras utvändigt. Invändigt dras det kylslingor på marken och strax utanför tunneln ligger nu två berg av snö i väntan på att forslas in i tunneln. Fantastisk skidvinter Det har varit en fantastisk, men hektisk, vinter för skidtunnelprojektet. Skidtunneln har funnits med på Vasaloppet, Birkebeinerrennet och vi fick vara med och se Anders Södergren vinna fem-mila i Holmenkollen. Skidsporten har också bjudit på stora framgångar under vintern. OS i Turin var en uppvisning i vad Stjerneskolans skidgymnasium kan generera! Björn Lind, Thobias Fredriksson, Mathias Fredriksson och Mats Larsson - stort grattis till medaljerna! Uthyrning av boende Har du någon form av boende i området kring skidtunneln som du vill hyra ut till skidtunnelns gäster? Kontakta Fortum Ski Tunnel Torsby ger möjlighet till skidåkning året runt. Fortum Ski Tunnel Torsby blir i första etappen 1.3 km lång och har plats för två klassiska spår och två skatebanor. Tunneln, som blir världens längsta, kommer att följa terrängens naturliga nivåskillnader med ungefär 12 meters skillnad mellan högsta och lägsta punkt och ligga till hälften ovanför markytan. Tunneln kommer att ha en temperatur mellan 0 till -3 grader. LINDA DANIELSSON informatör Fortum Ski Tunnel Torsby , TORSBY NU NR

13 TUR - focus på Torsby centrums framtid Centrumutvecklingsprojektet TUR - Torsby Utvecklingsråd - syftar till att skapa möjligheter till ett starkt och mångsidigt näringsliv med fokus på handeln i Torsby centrum. Turs styrgrupp har arbetat fram en vision för Torsby centrum 2012 samt strategi för fortsatta arbete efter projektets slut våren Vision Torsby centrum 2012 En del av den vision som TUR har: I Torsby år 2012 är det mysigt och känns säkert att strosa i centrum då gång- och cykeltrafik prioriteras, biltrafiken kör lugnare, det är grönt och lummigt och det är en enhetlig utformning på bland annat gatubelysningen. Handeln har ökat, det är fler anställda inom handeln och det sker mycket aktiviteter av olika slag som musik och andra evenemang. Gruppens uppgift Torsby skall senast 2012 ha Värmlands mest trivsamma och attraktiva centrum för befintliga och nya kommuninvånare samt gäster, som vill ha en ökad service och sysselsättning, personlig handel och bra överlevnad för orten som helhet och för kommande generationer. Gruppen gör detta genom att ha en tät kontakt med kommunstyrelsen, näringslivsföreträdare och Torsby Utveckling AB samt ha ett väl organiserat och drivande arbetssätt med effektiva prioriterade möten, starkt fokus och tydlig agenda. TUR:s vision om Torsby 2012 Värmlands mest trivsamma och attraktiva centrum SOFIA WETTERHOLM projektledare, TUR sofi Inspiration utifrån Genom projektet har styrgruppen bland annat besökt Rättvik för att inspireras av deras arbete med centrumutveckling, där man bland annat har en belysnings- och skyltpolicy. En mer praktisk åtgärd gällande centrumutveckling har genomförts med hjälp av två workshops under våren och hösten Genom kursen har företagare i centrum fått lära sig grunderna i bland annat varuexponering, fönsterskyltning, ljussättning, butiksplanering och färglära. Vilket har gjort att vi kunnat njuta av de otroligt fina butiksfönstren med olika teman som Rosa Bandet och Alla hjärtans Dag. TUR är ett samarbete mellan Torsby kommun, Torsby Bostäder, Svensk Handel och Företagarna Torsby, TorsbyBadet, Turistbyrån, Torsby Utveckling AB samt privata fastighetsägare. Representanter från dessa aktörer bildar TUR styrgrupp som ger olika infallsvinklar och perspektiv på utvecklingen av Torsby centrum. NR TORSBY NU 13

14 Trafikomläggning Järnvägsgatan/Tingshusgatan Dags att sätta spaden i backen Under några år har det varit på tapeten att förbättra trafikmiljön på Järnvägsgatan. Tekniska avdelningen har förberett för gatuarbeten, genom att reparera och byta uttjänade VA-ledningar samt genom att låta vår konsult ta fram förslag på genomförande av upprustning. Det har varit utställningar och information om förslag på upprustningen, senast på öppet hus i kommunhuset i höstas och på TUR-möte nu i år. Reaktionerna har varit olika beroende på vem man pratat med, mestadels har det varit positiva ord om det framtagna förslaget och många tycker att det är dags att sätta spaden i backen nu. Och det har vi planerat att göra när tjälen går ur marken. Flera etapper Som första etapp har vi planerat att bygga om och enkelrikta Tingshusgatan för biltrafik, från Järnvägsgatan till Nya torget och göra snedparkering på båda sidor om gatan. Dessutom kommer Järnvägsgatan att enkelriktas för biltrafik från Kyrkogatan till Tingshusgatan och hastigheten där sättas ned till 30 km/tim, på de gåendes villkor. En markering med trafiklinjer kommer att utföras enligt som Järnvägsgatan kommer att utföras i följande etapper. Fullt utbyggt kommer det att se ut som bilderna visar. MIKAEL LÖFVENHOLM områdeschef GVA TORSBY NU NR

15 NR TORSBY NU 15

16 FOTO: Yderstigs Bild Planläggning - hur går det till? Det är för sent att tycka till när grävskopan står där, men när är det egentligen man har möjlighet att tycka till om planer och byggnationer i kommunen? Hur går det till det där med planläggning? Vi bad stadsarkitekt Torbjörn Almroth förklara. De senaste åren har miljö- och byggnämnden i Torsby upplevt en ökning av antalet planarbeten. Det syns i det lokala annonsbladet och på annonssidorna i länstidningarna. Mycket av planläggningsarbetet redovisas också på kommunens webbplats. Några exempel på planläggning är Valbergsområdet med skidtunneln och utbyggnader vid Branäs. För första gången på flera år pågår också planläggning för helårsboende! Tomter för nya hus skall tas fram på Sjöplatån samtidigt med en plan för ny tillfart för sågen vid Notnäs. Varför gör man då dessa detaljplaner och varför tar det så lång tid? Ju fler intressen som berörs när man bygger, desto mer komplicerat blir det att finna de bästa lösningarna. Så många som möjligt skall bli nöjda! Enligt plan- och bygglagen (PBL) skall alla berörda garanteras ett reellt inflytande på planutformning och genomförande. Lagens krav i olika skeden av planprocessen medför också att arbetet med planen tar lång tid. Programsamråd I ett första skede (programsamråd del 1) annonseras i det lokala annonsbladet. På karta och skiss får vi veta vad som är på gång. Nu kan alla som bor i kommunen lämna in synpunkter på den blivande planen. Samtidigt får länsstyrelsen, kommunala nämnder och förvaltningar, eltele- och kraftföretag och andra som bedöms vara berörda, material att yttra sig över. Samrådsskede Synpunkter och yttranden sammanställs och ett mer detaljerat planförslag upprättas. Vi är nu inne i samrådsskedet (del 2). Markägare inbjuds till möte eller får material per brev och offentliga organisationer m.fl. som yttrat sig i programskedet får åter yttra sig igen. Skriftliga yttranden eller anteckningar från samrådsmöte sammanställs. Planförslaget ändras efter vad som kommit fram i samrådet. Utställning Nu är det dags för utställning! Denna annonseras i länstidningarna och pågår i minst tre veckor. Detta ger åter tillfälle för alla att yttra sig över planen. Yttrandena sammanställs i ett utställningsutlåtande och bara mindre justeringar kan nu göras i förslaget som nu skall antas. Beslut och laga kraft Först beslutar miljö- och byggnämnden och sedan kommunstyrelsen att skicka planen vidare till kommunfullmäktige för antagande. Drygt tre veckor efter kommunfullmäktiges beslut brukar planen få laga kraft. Detta innebär att man kan bygga så som planen säger och utnyttja den byggrätt som planen ger. Vill du veta mer om aktuella planer? På under bo och bygga fi nner du information om olika planer, hur långt de har kommit, och vad det är för områden och bestämmelser de innehåller. TORBJÖRN ALMROTH stadsarkitekt TORSBY NU NR

17 Flygplats på G - välkommen att ta fl yget! Så har några månader förflutit sedan vår nya flygplats driftsattes. Och ny ambitiös och målinriktad operatör av flyglinjen. Flygplatsen och Nextjet välkomnar nya och gamla flygresenärer. Vi konstaterar att vår flygoperatör har en 100 procentig regularitet på linjen vilket är mycket bra med tanke på den kalla och snörika vinter vi har haft.resandet har ökat vilket är glädjande. Det är också lätt att boka flygbiljetter antingen via Internet eller också direkt till Nextjets callcenter Välkommen ombord! Besök också vår hemsida: ROLAND LÖVING fl ygplatschef Skall det snickras till våren eller sommaren? Vänta inte med att lämna in din bygglovansökan. Annars finns det risk för att din ansökan inte hinner bli behandlad i tid. Det kan behövas kompletteringar eller ändringar i din ansökan och det kan bli kö när många söker under en kort period. I många ärenden måste också grannarnas åsikter höras, och i dessa ärenden är det politikerna i miljö- och byggnämnden som sedan beslutar. Processen att höra grannar tar ungefär tre veckor och nämnden sammanträder bara en gång per månad. Under sommaren är bemanningen på miljö- och byggkontoret lägre på grund av semestrar och servicen blir därmed också lägre. Miljö- och byggnämnden sammanträder heller inte under semesterperioden. Du är välkommen att ta kontakt med oss för att undersöka om det finns möjlighet att bygga det du har tänkt. Om du vill diskutera dina idéer innan du lämnar in din ansökan kan du även boka tid för besök hos någon av oss bygglovhandläggare. Tänk på: Använd inte rutat papper när du gör ritningar. Om du är osäker på hur du skall få till det, tag då kontakt med någon som har erfarenhet av ritnings- och konstruktionsarbeten. GUNNAR.LUNDKVIST byggnadsinspektör PER-ANDERS FASTÉN bygglovsingenjör NR TORSBY NU 17

18 Älvens Hus invigs 5 maj 2006! Nu äntligen börjar den bli färdig - utställningen om Klarälven. Vi kallar den för Älvens Hus och den riktar sig till såväl gammal som ung. Här berättar vi om människor, djur och natur. Utställningen är inredd i samarbete med formgivare Maria Nilsson och indelad i tematiska rum. I entrén möts vi av Frida Bromanders storslagna bildväv över Klarälven och fotografen Hans Rings fantastiskt vackra naturbilder. Historien Denna del visar föremål, fotografier och berättelser från svunna tider. Visste du att en gammal korphacka upphittats i Gravol? Man tror att den är från år f. Kr! Det skulle innebära att den kan vara otroliga 9000 år gammal! Framtiden Älvens Hus framtidsdel innehåller bland annat ett specialutvecklat dataspel av Ulrik Lindahl. Utmana varandra om vem som tar sig först upp till Strängsforsen! Missa inte den fina teckningsutställningen, där barn från Klarälvdalen visionerat om vad framtiden har att bjuda på - vilket ibland är riktigt finurligt. Anita Gustafssons modell visar Albin Liljestrands vinnande bidrag. Naturen Ett akvarium finns förstås. I Naturdelen kan man gissa spår, få tips på hur vi kan rädda miljön eller titta på ett fiskskelett. Fakta Vi har laddat våra info-datorer med massor av fakta, med god hjälp av kunniga Suzanne Palmqvist. Du kan klicka dig in i en härlig värld av fascinerande kunskap. Vill du veta ännu mer? Ja då har vi en forsknings del - där du via Internet kan söka dig vidare. Forskning I forskningslabbet kan du, förutom att besöka cyberrymden, ta prover från naturen och titta på dem i mikroskåp - här finns läskiga mikromonster och andra minidjur med kompisar att upptäcka. Visste du att en av fiskarnas favoritmat Daphniern föder levande ungar? Jo, det är sant - de är riktigt pyttepyttesmå. Älvmodell Utanför Klarälvens Fiskecenter och Älvens Hus finns en minimodell av älven. Det är en vacker vattenskulptur och en rolig plasklek för barn. Välkomna till Älvens Hus som innehåller mycket mer! Älvens Hus är ett projekt finansierat av EU, Naturvårdsverket, Torsby kommun och Norra Ny Utveckling ek. förening Foto: Hans Ring MIMMI POLLARI projektledare TORSBY NU NR

19 NR TORSBY NU 19

20 Varje år i januari väljer ca 400 elever från årskurs nio i Torsby och Sunne olika utbildningsprogram för gymnasieskolan. För andra året sker nu niornas val via Internet. Alla elever - utom en - sökte på detta vis. Datoriseringen förbättrar både för eleverna och för skolans administration. Varje elev får en personlig kod av skolans studie- och yrkesvägledare och har en månad på sig att bestämma sig. Föräldrarnas kvittens sker på ett separat papper. Valen sammanställs av en gemensam intagningsenhet för de båda kommunerna. Vår tanke med systemet är självklart att förenkla handläggningstiden genom att reducera mängden papper som måste hanteras, något som i sig är tidskrävande. Dessutom var det vanligt att elever sände in ofullständigt ifyllda ansökningar och det tog mycket tid att få in kompletteringar. När de söker via ett datasystem, måste alla uppgifter vara ifyllda, t.ex. språkval. Ett annat viktigt syfte var också att förenkla för elever och deras föräldrar genom att möta elever med deras kommunikationsmedel - datorn. Genom att koppla ansökningsförfarandet till skolans hemsida skulle vi också kunna presentera en bättre, mera aktuell information om de olika valen. Rekordmånga elever på Stjerneskolan till hösten? Om vi tittar på årets ansökningar är det i dagsläget 223 elever från Torsby (och 50 från Sunne) som har Stjerneskolan som förstahandsval. Vi väntar dessutom in ca. 75 specialidrottselever och kanske från Norge och säkerligen några från övriga samarbetskommuner. Fram till den 15 maj har eleverna chansen att välja om så därför vet vi inte hur många som börjar till hösten, men det är inte omöjligt att det kan bli över 300 elever, vilket skulle vara rekord. Vi har idag, mycket tack vare ett växande idrottsgymnasium, elever från nästan 60 andra kommuner. Och detta ökar stadigt. Drygt 50 elever från Torsby har sökt andra utbildningsorter än Torsby. LARS OLSSON rektor TORSBY NU NR

Det här står vi för. Kultur- och fritidsförvaltningens värderingar 1 (7) Ur Elevers tankar i ord och bild

Det här står vi för. Kultur- och fritidsförvaltningens värderingar 1 (7) Ur Elevers tankar i ord och bild Det här står vi för Kultur- och fritidsförvaltningens värderingar Ur Elevers tankar i ord och bild 1 (7) Den mätta dagen, den är aldrig störst. Den bästa dagen är en dag av törst. Nog finns det mål och

Läs mer

Så kan du arbeta med medarbetarenkäten. Guide för chefer i Göteborgs Stad

Så kan du arbeta med medarbetarenkäten. Guide för chefer i Göteborgs Stad Så kan du arbeta med medarbetarenkäten Guide för chefer i Göteborgs Stad Till dig som är chef i Göteborgs Stad Medarbetarenkäten är ett redskap för dig som chef. Resultaten levererar förstås inte hela

Läs mer

Sundsvalls kommuns servicegarantier till företag. Snabbar upp processer Skapar trygghet Förbättrar dialogen Hjälper företagen

Sundsvalls kommuns servicegarantier till företag. Snabbar upp processer Skapar trygghet Förbättrar dialogen Hjälper företagen Sundsvalls kommuns servicegarantier till företag Snabbar upp processer Skapar trygghet Förbättrar dialogen Hjälper företagen Våra sex servicegarantier är företagarens bästa vänner Utan företag stannar

Läs mer

Brukarundersökningar 2009 äldreomsorg, bistånd och anhörigstöd

Brukarundersökningar 2009 äldreomsorg, bistånd och anhörigstöd sida 1 (9) Brukarundersökningar 2009 äldreomsorg, bistånd och anhörigstöd sida 2 (9) SAMMANFATTNING... 3 BAKGRUND... 3 METOD... 3 RESULTAT... 3 HEMTJÄNST... 3 SÄRSKILT BOENDE OCH VÄXELVÅRD... 4 NÖJD-KUND-INDEX

Läs mer

Gemensamma 1. Verksamheten skall bygga på respekt för människor, deras självbestämmande och integritet.

Gemensamma 1. Verksamheten skall bygga på respekt för människor, deras självbestämmande och integritet. STRATEGISKA FOKUSOMRÅDEN Kompetensutveckling Mål, uppföljning och nyckeltal Barnperspektivet/stöd i föräldrarollen Förebyggande hälsoarbete Vårdtagare/Klient/ INRIKTNINGSMÅL Gemensamma 1. Verksamheten

Läs mer

Vision 2030 Burlövs kommun

Vision 2030 Burlövs kommun Vision 2030 Burlövs kommun Den kreativa mötesplatsen för boende, näringsliv, utveckling och kultur. Målorden för Burlövs kommun är: Trygg & nära, Grön & skön, Liv & rörelse Alla som bor och vistas i Burlövs

Läs mer

Ditt liv, Dina val, Dina rättigheter Spira Assistans skapar Möjligheter

Ditt liv, Dina val, Dina rättigheter Spira Assistans skapar Möjligheter Ditt liv, Dina val, Dina rättigheter Spira Assistans skapar Möjligheter Spira Assistans AB Org.nr 556815 4305 info@spiraassistans.se 040-15 66 85 2 Innehåll Presentation 5 Dina kontaktpersoner 10 Arbetsmiljö

Läs mer

Handlingsplan för att minska och motverka hemlösheten i Lunds kommun

Handlingsplan för att minska och motverka hemlösheten i Lunds kommun Socialförvaltningen Verksamhetsområde vuxenstöd och socialpsykiatri Tjänsteskrivelse 1(8) Karin Säfström 046 35 57 94 Karin.safstrom@lund.se Socialnämnden Handlingsplan för att minska och motverka hemlösheten

Läs mer

Trygg, kompetent, målinriktad och jämlik skola som uttrycks av glädje där alla får utvecklas efter sin förmåga.

Trygg, kompetent, målinriktad och jämlik skola som uttrycks av glädje där alla får utvecklas efter sin förmåga. Mål för barn- och utbildningsnämnden budgetåret 2015. Antagen av barn- och utbildningsnämnden 2014-04-09 Trygg, kompetent, målinriktad och jämlik skola som uttrycks av glädje där alla får utvecklas efter

Läs mer

Satsa på Eslöv. Kultur - fritid - framtid. Mål för Kultur- och fritidsnämnden t.o.m. 2010

Satsa på Eslöv. Kultur - fritid - framtid. Mål för Kultur- och fritidsnämnden t.o.m. 2010 Satsa på Eslöv Kultur - fritid - framtid Mål för Kultur- och fritidsnämnden t.o.m. 2010 Godkänt av Kultur- och fritidsnämnden 2008-02-07 samt antaget av kommunfullmäktige 2008-04-28 Att välja Eslöv Eslöv

Läs mer

Bygga och plantera i tomtgränsen

Bygga och plantera i tomtgränsen Bygga och plantera i tomtgränsen i Växjö kommun Vårda din tomt och förebygg olyckor Växjö kommun 2014-04-10 1 Tack för att du vårdar din tomt och förebygger olyckor Du som fastighetsägare och vi på Växjö

Läs mer

1. Så här fungerar en kommun

1. Så här fungerar en kommun LATHUND FÖR FRAMGANGSRIKT PAVERKANSARBETE 1. Så här fungerar en kommun Organisation och påverkan I Sverige finns 290 kommuner som har till uppgift att ta tillvara gemensamma intressen för dem som lever

Läs mer

Förslag till effektmål 2017 för bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämndens verksamhet

Förslag till effektmål 2017 för bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämndens verksamhet Datum Dnr 2017-02-01 BMK.2017.18 Jelinka Hall jelinka.hall@varmdo.se 08-570 481 49 Avdelningschef Bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämnden Tjänsteskrivelse Förslag till effektmål 2017 för bygg-, miljö- och

Läs mer

Policy för mötesplatser för unga i Malmö. Gäller 2010-07-01-2012-12-31

Policy för mötesplatser för unga i Malmö. Gäller 2010-07-01-2012-12-31 Policy för mötesplatser för unga i Malmö Gäller 2010-07-01-2012-12-31 Varför en policy? Mål För att det ska vara möjligt att följa upp och utvärdera verksamheten utifrån policyn så används två typer av

Läs mer

Det här är Centerpartiet. i Torsås kommun

Det här är Centerpartiet. i Torsås kommun Det här är Centerpartiet i Torsås kommun ett hållbart val för dig! Centerpartiet i Torsås kommun arbetar för att skapa ett hållbart, inbjudande och modernt samhälle. Detta i nära samverkan med kommunens

Läs mer

ALLT DU BEHÖVER VETA OM ETT MEDLEMSKAP I SHR

ALLT DU BEHÖVER VETA OM ETT MEDLEMSKAP I SHR ALLT DU BEHÖVER VETA OM ETT MEDLEMSKAP I SHR VÄLKOMNA TILL DET ROLIGASTE VI VET! Vi jobbar i en fantastiskt rolig och spännande bransch och vi kan varje år räkna in många nya medlemmar. Restauranger och

Läs mer

Du som är fastighetsägare. det här är ditt ansvar för växtlighet, renhållning och snöröjning

Du som är fastighetsägare. det här är ditt ansvar för växtlighet, renhållning och snöröjning Du som är fastighetsägare det här är ditt ansvar för växtlighet, renhållning och snöröjning Vi delar på jobbet Kommunen och fastighetsägaren har ett gemensamt ansvar för renhållning. Vi tar hand om körbanor,

Läs mer

Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö

Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö Uppdrag Se över hur det lokala besöksnäringssamarbetet för Värmdö bör organiseras För att skapa lokalt engagemang och mervärde åt

Läs mer

Äldredialog i Lysekil

Äldredialog i Lysekil Äldredialog i Lysekil Inledning och bakgrund Som ett led i att förverkliga Lysekils kommuns vision Lysekils kommun ska vara ett levande samhälle året runt och präglas av positiva människor som inspirerar

Läs mer

Om mig 2014. Snabbrapport för grundskolans år 8 per kön

Om mig 2014. Snabbrapport för grundskolans år 8 per kön Om mig 2014 Snabbrapport för grundskolans år 8 per kön Om mig är en webbaserad enkät om ungdomars hälsa och livsstil som genomfördes för första gången under hösten 2014. Enkäten är ett samarbete mellan

Läs mer

Cateringverksamhet för slutna sällskap (som tillägg till stadigvarande serveringstillstånd) Alkoholdrycker som serveringstillståndet ska utökas med:

Cateringverksamhet för slutna sällskap (som tillägg till stadigvarande serveringstillstånd) Alkoholdrycker som serveringstillståndet ska utökas med: ANSÖKNINGSUPPGIFTER Sökande Organisationsnummer/ Personnummer Telefonnummer Adress Faxnummer E-post Serveringsställe Restaurangnummer Gatuadress Postnummer och postort Ansökan avser Utökning avser Bifoga

Läs mer

Antal svarande: Totalt: 125 Tjejer: 74 Killar: 51. Ålder: 13-14 år: 43 15-16 år: 37 17-18 år: 27 19-20 år: 9 Över 20 år: 9

Antal svarande: Totalt: 125 Tjejer: 74 Killar: 51. Ålder: 13-14 år: 43 15-16 år: 37 17-18 år: 27 19-20 år: 9 Över 20 år: 9 1 Vi har under tre veckor (20/6 8/7 2011) fått arbeta med att göra en marknadsundersökning om vad ungdomar tycker om biblioteken i Mjölby kommun. Det har inneburit att vi har intervjuat ungdomar på olika

Läs mer

Övriga deltagare: Mikael Krusell och Carina Krusell, O75. Barbro Lund Socialtjänstens kansli. Yvonne Edman. Bengt Andersson. Barbro Lund ANSLAG/BEVIS

Övriga deltagare: Mikael Krusell och Carina Krusell, O75. Barbro Lund Socialtjänstens kansli. Yvonne Edman. Bengt Andersson. Barbro Lund ANSLAG/BEVIS Plats och tid Socialtjänsten, kl 16.00-17.30 ande Bengt Andersson (C), ordförande Per Gren (S) Siw Malmsten (FP) Barbro Lund (KD) Inger Strand (FP) Tomas Danielsson (M) Erlinda Andersson (S) Bengt Ferm

Läs mer

Information till dig som bor i Landskrona

Information till dig som bor i Landskrona Samhällsinformation från Landskrona stad Landskrona stad Information till dig som bor i Landskrona Foto: Karolina Nyberg Den här broschyren är en information till dig som bor i Landskrona. Anledningen

Läs mer

Beskrivning av plan- och bygglovsprocessen för Lidingö kommun

Beskrivning av plan- och bygglovsprocessen för Lidingö kommun Beskrivning av plan- och bygglovsprocessen för Lidingö kommun Planprocessen Idén att bygga något nytt eller på något annat sätt förändra stadsmiljön kommer ofta från en markägare eller en exploatör. I

Läs mer

Den nationella värdegrunden för äldreomsorg Den lokala värdighetsgarantin för äldreomsorgen i Huddinge. Erika Svärdh, kommunikationschef, SÄF

Den nationella värdegrunden för äldreomsorg Den lokala värdighetsgarantin för äldreomsorgen i Huddinge. Erika Svärdh, kommunikationschef, SÄF Den nationella värdegrunden för äldreomsorg Den lokala värdighetsgarantin för äldreomsorgen i Huddinge Erika Svärdh, kommunikationschef, SÄF Nationell värdegrund i socialtjänstlagen Den 1 januari 2011

Läs mer

Personalpolicy för Sollentuna kommun. www.sollentuna.se

Personalpolicy för Sollentuna kommun. www.sollentuna.se Personalpolicy för Sollentuna kommun www.sollentuna.se Vårt gemensamma uppdrag Sollentuna kommun växer och utvecklas. De som bor i vår kommun vill bygga bostäder, resa, idrotta, handla, låna böcker, cykla

Läs mer

Fem steg för bästa utvecklingssamtalet

Fem steg för bästa utvecklingssamtalet Fem steg för bästa utvecklingssamtalet Hitta drivkraften, styrkan och nå målet! Gita Bolt 2013 Copyright: airyox AB Mångfaldigande av denna skrift, helt eller delvis, är enligt lagen om upphovsrättsskydd

Läs mer

fastighetsägare i Växjö kommun

fastighetsägare i Växjö kommun Du som är fastighetsägare i Växjö kommun Det här är ditt ansvar för växtlighet, renhållning, snöröjning och att bygga i tomtgränsen 1 VI HAR DELAT ANSVAR Växjö kommun och du som fastighetsägare har ett

Läs mer

Gruppenkät. Lycka till! Kommun: Stadsdel: (Gäller endast Göteborg)

Gruppenkät. Lycka till! Kommun: Stadsdel: (Gäller endast Göteborg) Gruppenkät Du har deltagit i en gruppaktivitet. Det kan ha varit ett LAN, ett musikarrangemang, en tjej-/ killgrupp, ett läger eller ett internationellt ungdomsutbyte. Eller så har ni kanske skött ett

Läs mer

Hej och välkommen. till Fjälkestads fritidshem, ht-14!

Hej och välkommen. till Fjälkestads fritidshem, ht-14! Hej och välkommen till Fjälkestads fritidshem, ht-14! Fritidshemsverksamheten tar vid när skolan slutar för dagen och i dagsläget håller vi öppet till 17.30. (De dagar det är behov och efter överenskommelse

Läs mer

Enköping Hyresbostäder

Enköping Hyresbostäder Enköping Hyresbostäder Nya lägenheter i kvarteret Älgen Enköping Sveriges närmaste stad AB Enköpings Hyresbostäder Enköping är en expansiv småstad som kan erbjuda ett trivsamt boende för den som söker

Läs mer

Så styrs Nyköping. NAMNDER PRODUKTION. 3. Ansvaret att beställa den verksamhet som motsvaras av målsättningar och budget delegeras till nämnderna.

Så styrs Nyköping. NAMNDER PRODUKTION. 3. Ansvaret att beställa den verksamhet som motsvaras av målsättningar och budget delegeras till nämnderna. Så styrs Nyköping. 1. 2. MEDBORGARE KF KS 3. 7. NAMNDER 4. PRIVATA FORETAG 5. DIVISIONER & verksamheter i kommunen 6. PRODUKTION 1. KF är kommunens»riksdag«och de 61 representanterna utses vart 4:e år

Läs mer

ÖPPET. fibernät. Telefoni. Ethernet. Öppet Stadsnät. STADSNÄT Snabbaste vägen in i framtiden. noder. Serverhall. bandbredd DETTA ÄR KRAFTRINGEN

ÖPPET. fibernät. Telefoni. Ethernet. Öppet Stadsnät. STADSNÄT Snabbaste vägen in i framtiden. noder. Serverhall. bandbredd DETTA ÄR KRAFTRINGEN DETTA ÄR KRAFTRINGEN Detta är Kraftringen Kraftringen är en kompetent, heltäckande partner inom energi och miljöområdet och besitter spetskompetens inom värme, kyla, värmepumpar, bredband/fiber, kraft,

Läs mer

Våra kunniga och kompetenta medarbetare skapar och möjliggör vår framgång.

Våra kunniga och kompetenta medarbetare skapar och möjliggör vår framgång. Våra värderingar Våra kunniga och kompetenta medarbetare skapar och möjliggör vår framgång. Vi vill att de ska fortsätta se oss som sin framtida arbetsgivare. Vi vill också att vårt varumärke ska locka

Läs mer

SUNNE KAN BÄTTRE! MODERATERNA I SUNNE 2014

SUNNE KAN BÄTTRE! MODERATERNA I SUNNE 2014 SUNNE KAN BÄTTRE! MODERATERNA I SUNNE 2014 Sunne kan bättre! Vi Moderater i Sunne kommun är beredda att ta ansvar och leda kommunen efter valet 2014. Vi vill bidra till att alla i högre grad ska kunna

Läs mer

Nominering - Årets Integrationssatsning Med checklista

Nominering - Årets Integrationssatsning Med checklista Nominering - Årets Integrationssatsning Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets Integrationssatsning på Landsbygden. Namn på förslaget: Det mångkulturella samhället Journalnummer: 2010-68

Läs mer

Framtidsbild 2018. 2014-06-17 KS14.618 Kommunfullmäktiges presidium

Framtidsbild 2018. 2014-06-17 KS14.618 Kommunfullmäktiges presidium 2014-06-17 KS14.618 Kommunfullmäktiges presidium Innehåll 1 Inledning 4 2 Framtidsbilder för klimat och miljö 5 3 Framtidsbilder för infrastruktur och boende 6 4 Framtidsbilder för näringsliv och turism

Läs mer

Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa

Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa Vision, mål och budget i korthet Arboga kommuns mål- och budgetdokument för år 2015 heter Strategisk- och ekonomisk plan 2015-2017 och antogs av kommunfullmäktige

Läs mer

Bostäder och framtidens Väsby

Bostäder och framtidens Väsby Väsbymoderaten Tidning från Moderaterna i Upplands Väsby, #1, 2014 Ansvarig utgivare: Christer Derger Bostäder och framtidens Väsby I vårt Väsby ska alla ha möjlighet att förverkliga drömmen vi vill bygga

Läs mer

Forshaga - en attraktiv kommun

Forshaga - en attraktiv kommun Forshaga - en attraktiv kommun Strategi för tillväxt Fastställd av kommunfullmäktige 2013-08- 27, 82 Att öka attraktionskraften En kommun där medborgare och företag trivs och vill skapa sin framtid. En

Läs mer

Entreprenörskap och värdskap i Älvkarleby

Entreprenörskap och värdskap i Älvkarleby Entreprenörskap och värdskap i Älvkarleby Projektet har bl.a. bidragit till att en vacker lekstuga blivit verklighet på Laxön. Projektägare: Destination Älvkarleby, ideell förening Projektledare: Sanna

Läs mer

STRATEGISKA ARBETE MOT 2025

STRATEGISKA ARBETE MOT 2025 SVENSK SIMIDROTTS STRATEGISKA ARBETE MOT 2025 1 SVENSK SIMIDROTTS STRATEGISKA ARBETE MOT 2025 2 SVENSK SIMIDROTTS STRATEGISKA ARBETE MOT 2025 INNEHÅLL 3 INLEDNING 4 BÖRJA MED EN NULÄGESANALYS 6 SÄTT DET

Läs mer

Så här gör du. om du vill genomföra en framgångsrik innovationstävling

Så här gör du. om du vill genomföra en framgångsrik innovationstävling Så här gör du om du vill genomföra en framgångsrik innovationstävling Det här materialet hjälper er att planera och sätta förutsättningarna för att driva kampanjer, antingen en eller regelbundet. Ibland

Läs mer

Kvalitet och värdegrund i vården.

Kvalitet och värdegrund i vården. 1 Kvalitet och värdegrund i vården. Inledning Vi är måna om att personerna som får vård och omsorg av oss har det så bra som möjligt. Du som arbetar inom omsorgen är viktig i det arbetet. I den här broschyren

Läs mer

VÄRDEGRUND OCH VÄRDIGHETSGARANTIER

VÄRDEGRUND OCH VÄRDIGHETSGARANTIER VÄRDEGRUND OCH VÄRDIGHETSGARANTIER för äldre- och omsorgsverksamheten i Sigtuna kommun DETTA ÄR VÅR VÄRDEGRUND SJÄLVBESTÄMMANDE Att själv få bestämma över sitt liv är en rättighet. För oss innebär det

Läs mer

Medarbetarenkät 2011. <> <> <> <> <> Dags att tycka till om ditt jobb!

Medarbetarenkät 2011. <<Organisation>> <<Verksamhet>> <<Område>> <<Resultatenhet>> <<Undergrupp>> Dags att tycka till om ditt jobb! Medarbetarenkät 2011 Dags att tycka till om ditt jobb! Göteborgs Stad vill vara en attraktiv arbetsgivare, både för dig som redan

Läs mer

Riktlinjer för 1 mur och plank

Riktlinjer för 1 mur och plank Riktlinjer för 1 Varför mur, plank eller staket? Mur av tegel som följer samma material och färg som intilliggande bebyggelse. Förr i tiden satte man ofta upp staket och murar för att hägna in boskap eller

Läs mer

Information om stöd för konvertering. elvärme i bostadshus

Information om stöd för konvertering. elvärme i bostadshus Information om stöd för konvertering från direktverkande elvärme i bostadshus Vem kan få stöd? Om du har ett småhus, ett flerbostadshus eller en bostadsanknuten lokal med direktverkande elvärme och genomför

Läs mer

Alla behövs i ett växande Stenungsund!

Alla behövs i ett växande Stenungsund! Alla behövs i ett växande Stenungsund! Stenungsund - en ort för alla Stenungsund ska vara attraktivt för alla som bor här, våra besökare och för näringslivet. Kommunens verksamheter ska ge bästa möjliga

Läs mer

LÖKen VÄSTERÅS LOKALA ÖVERENSKOMMELSE MELLAN VÄSTERÅS STAD OCH CIVILSAMHÄLLET FÖR ÅREN UTKAST

LÖKen VÄSTERÅS LOKALA ÖVERENSKOMMELSE MELLAN VÄSTERÅS STAD OCH CIVILSAMHÄLLET FÖR ÅREN UTKAST LÖKen VÄSTERÅS LOKALA ÖVERENSKOMMELSE MELLAN VÄSTERÅS STAD OCH CIVILSAMHÄLLET FÖR ÅREN 2015-2017 UTKAST studieförbund gymnastik teater orientering bridge socialt arbete klättring rollspel körsång film

Läs mer

VÄXTKRAFT EMMABODA. Näringslivsprogram för ett företagsammare Emmaboda. KF 15 december. Fotograf Anette Odelberg

VÄXTKRAFT EMMABODA. Näringslivsprogram för ett företagsammare Emmaboda. KF 15 december. Fotograf Anette Odelberg VÄXTKRAFT EMMABODA Fotograf Anette Odelberg Näringslivsprogram för ett företagsammare Emmaboda 2009 KF 15 december VÄXTKRAFT EMMABODA! ETT NÄRINGSLIVSPROGRAM FÖR ETT FÖRETAGSAMMARE EMMABODA. Ett väl fungerande

Läs mer

Gruppenkät. Lycka till! Kommun: Stadsdel: (Gäller endast Göteborg)

Gruppenkät. Lycka till! Kommun: Stadsdel: (Gäller endast Göteborg) Gruppenkät Du har deltagit i en gruppaktivitet! Det kan ha varit en tjej-/ killgrupp, ett läger eller ett internationellt ungdomsutbyte. Eller så har ni kanske ordnat ett musikarrangemang, skött ett café,

Läs mer

Framtidsprogrammet på 10 minuter

Framtidsprogrammet på 10 minuter Framtidsprogrammet på 10 minuter Tillsammans betyder vi mer för fler Vi står vid ett vägskäl i politiken och i samhället. Det handlar om hur vi ska bo i framtiden. Samtidigt som klyftorna i samhället blir

Läs mer

Framtidsprogrammet på 10 minuter

Framtidsprogrammet på 10 minuter Framtidsprogrammet på 10 minuter 1 Tillsammans betyder vi mer för fler Vi står vid ett vägskäl i politiken och i samhället. Det handlar om hur vi ska bo i framtiden. Samtidigt som klyftorna i samhället

Läs mer

Manual för diskrimineringstester. En vägledning i hur du kan testa om du blir utsatt för diskriminering på bostadsmarknaden.

Manual för diskrimineringstester. En vägledning i hur du kan testa om du blir utsatt för diskriminering på bostadsmarknaden. Manual för diskrimineringstester En vägledning i hur du kan testa om du blir utsatt för diskriminering på bostadsmarknaden. Vill du testa om du blir utsatt för diskriminering på bostadsmarknaden? I den

Läs mer

Kvalitetskrav för uteserveringar

Kvalitetskrav för uteserveringar Kvalitetskrav för uteserveringar Teknik & Fastighet 1 INLEDNING 3 UTESERVERINGENS PLACERING, UTFORMNING OCH AVGRÄNSNING 3 UNDERLAG 3 PLACERING OCH AVGRÄNSNING 3 TILLGÄNGLIGHET 4 UTFORMNING 5 MÖBLER, PARASOLLER,

Läs mer

hur kan man jobba med attraktivt boende på landsbygden?

hur kan man jobba med attraktivt boende på landsbygden? 1 ett metodexempel hur kan man jobba med attraktivt boende på landsbygden? Maria Hagelberg & Pernilla Jacobsson 12 utgångspunkter tema: attraktivitet boende 1 3 utgångspunkter tema: attraktivitet boende

Läs mer

Informationspolicy för Salems kommun Antagen av kommunfullmäktige 2000-10-26

Informationspolicy för Salems kommun Antagen av kommunfullmäktige 2000-10-26 Informationspolicy för Salems kommun Antagen av kommunfullmäktige 2000-10-26 Förvaltningarnas arbete skall utvecklas och ge resultat i en högre effektivitet och bättre kommunikation med Salemsborna. Den

Läs mer

Resultat. Brukarundersökning 2014 Personlig assistans. Kontaktuppgifter Personlig assistans Enhetschefer. elvy.glimblad@uddevalla.

Resultat. Brukarundersökning 2014 Personlig assistans. Kontaktuppgifter Personlig assistans Enhetschefer. elvy.glimblad@uddevalla. Kontaktuppgifter Personlig assistans Enhetschefer Annette Wahlgren annette.wahlgren@uddevalla.se Roger Andreasson roger.andreasson@uddevalla.se Elvy Glimblad elvy.glimblad@uddevalla.se Jenni Andersson-Grundberg

Läs mer

Processledar manual. Landsbygd 2.0

Processledar manual. Landsbygd 2.0 Processledar manual Landsbygd 2.0 Inledning och tips Bilda grupper Börja med att placera deltagarna i grupper om ca 5-8 personer i varje. De som kommer från samma ort ska vara i samma grupp eftersom det

Läs mer

Anette Sernlo, (s) ordförande Kent Carlsson, (s) 2:e vice ordförande. Marie Greger, Tekniska förvaltningen

Anette Sernlo, (s) ordförande Kent Carlsson, (s) 2:e vice ordförande. Marie Greger, Tekniska förvaltningen 2007-04-24 1(4) Tid 19.00 21.30 Plats Närvarande Presidium: Skepplanda Bibliotek Anette Sernlo, (s) ordförande Kent Carlsson, (s) 2:e vice ordförande Sekreterare: Inbjudna: Antal övriga mötesdeltagare:

Läs mer

Likabehandlingsplan 2014/15

Likabehandlingsplan 2014/15 Likabehandlingsplan 2014/15 Likabehandlingsfrågor/mobbning/värdegrund Så här gör vi på Östersunds Waldorfskola Här på Östersunds Waldorfskola vill vi erbjuda alla barn en trygg och utvecklande skolmiljö.

Läs mer

Grästorps kommun Kommunförvaltningen Allmän verksamhet

Grästorps kommun Kommunförvaltningen Allmän verksamhet Projektet Varumärket Grästorp Bakgrund s verksamhetsmål för 2013 är att förbättra profileringen av Grästorp. För att skapa förutsättningar för en framgångsrik marknadsföring krävs att alla som finns och

Läs mer

Arbetsmiljöenkät 2011

Arbetsmiljöenkät 2011 Arbetsmiljöenkät 2011 SU total Kvalitetsområden Index Kvalitetsområden Diagrammet visar medarbetarnas omdöme på respektive kvalitets område. Bakom varje kvalitetsområde finns ett antal frågor som medarbetarna

Läs mer

För kommunen Roland Åkesson, kommunstyrelsen, ordförande Robert Rapakko, kommunstyrelsen. Kommunkontoret, Mönsterås

För kommunen Roland Åkesson, kommunstyrelsen, ordförande Robert Rapakko, kommunstyrelsen. Kommunkontoret, Mönsterås Sida Kommunala Pensionärsrådet (KPR) 2014-12-08 1 (8) Plats och tid PRO-huset, Mönsterås, den 8 december 2014, kl. 09.30-12.00. Beslutande För pensionärsföreningarna Inger Danielsson, PRO Mönsterås Gunnar

Läs mer

Styrande dokument för integrationsarbetet i Alingsås Kommun

Styrande dokument för integrationsarbetet i Alingsås Kommun Styrande dokument för integrationsarbetet i Alingsås Kommun Riktlinjer för integration av nya svenskar Dokumentet har skapats i samverkan med förvaltningar och bolag i Alingsås kommun samt med Arbetsförmedlingen

Läs mer

FEMSTEGSMODELLEN: ÖVNING & CHECKLISTA FÖR EN ÖPPEN OCH TILLGÄNGLIG VERKSAMHET

FEMSTEGSMODELLEN: ÖVNING & CHECKLISTA FÖR EN ÖPPEN OCH TILLGÄNGLIG VERKSAMHET FEMSTEGSMODELLEN: ÖVNING & CHECKLISTA FÖR EN ÖPPEN OCH TILLGÄNGLIG VERKSAMHET FEMSTEGSMODELLEN Att arbeta med tillgänglighet och inkludering är inte svårt. Genom att använda femstegsmodellen kan vi hitta

Läs mer

Så tycker brukarna med bostad med särskild service, personlig assistans samt boendestöd. En brukarundersökning genomförd mars 2013.

Så tycker brukarna med bostad med särskild service, personlig assistans samt boendestöd. En brukarundersökning genomförd mars 2013. Så tycker brukarna med bostad med särskild service, personlig assistans samt boendestöd En brukarundersökning genomförd mars 2013. Hultsfred Maj 2013 2 Sammanfattning Brukarundersökningen som genomfördes

Läs mer

Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020

Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020 Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020 Antagen av Kommunfullmäktige den 17 juni 2013 Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020 Strategin är framtagen i bred samverkan

Läs mer

VÅRD & OMSORG. Skol-, kultur och socialnämndens plan för verksamheten

VÅRD & OMSORG. Skol-, kultur och socialnämndens plan för verksamheten Skol-, kultur och socialnämndens plan för verksamheten VÅRD & OMSORG Gäller perioden 2006-01-01 2008-12-31 enligt beslut i kommunfullmäktige 2005-12-18 153 1 Förord I denna plan för Vård & Omsorg redovisas

Läs mer

Någonting står i vägen

Någonting står i vägen Det här vänder sig till dig som driver ett företag, eller precis är på gång att starta upp Någonting står i vägen Om allting hade gått precis så som du tänkt dig och så som det utlovades på säljsidorna

Läs mer

Likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling för vuxenutbildningen i Helsingborgs stad 2014

Likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling för vuxenutbildningen i Helsingborgs stad 2014 UTVECKLINGSNÄMNDENS FÖRVALTNING SID 1(5) INFORMATION Likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling för vuxenutbildningen i Helsingborgs stad 2014 Denna plan syftar till att främja vuxenstuderandes

Läs mer

Framtid 2015. Kultur- och fritidsförvaltningen

Framtid 2015. Kultur- och fritidsförvaltningen Ett aktivt liv, där både kropp och själ får sitt, är bra för hälsan och välbefinnandet. Vi inom kultur och fritid arbetar för att skapa förutsättningarna. Kultur- och fritidsförvaltningen Till dig som

Läs mer

Börje Ohlson VÅR HEMBYGD Farmarenergi

Börje Ohlson VÅR HEMBYGD Farmarenergi Börje Ohlson VÅR HEMBYGD Farmarenergi Foto Rune Larsson Kolbäcksberättelse del 26 Farmarenergi Sidan 2 Farmarenergi Hallsthammar AB från åker till färdig värme I slutet på 80-talet bestämde Sveriges riksdag

Läs mer

Köpguide för mobila växlar. Modern telefoni till företaget är långt ifrån vad det var för bara några år sedan.

Köpguide för mobila växlar. Modern telefoni till företaget är långt ifrån vad det var för bara några år sedan. Köpguide för mobila växlar Modern telefoni till företaget är långt ifrån vad det var för bara några år sedan. Tänk om din nya telefonilösning kunde förenkla din vardag och hjälpa dina medarbetare att arbeta

Läs mer

Om att bli mer lik Gud och sig själv.

Om att bli mer lik Gud och sig själv. Om att bli mer lik Gud och sig själv. 2 Helgjuten Om att bli lik Gud och sig själv 3 Jonas Lundkvist equmenia 2012 Grafisk form & Illustration: Rebecca Miana Olsson Första utgåvan equmenia Box 14038, 167

Läs mer

DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN

DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN Borås den 2 oktober 2012 DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN Arrangör: Forum Idéburna organisationer med social inriktning Sveriges Kommuner och Landsting Processledning och dokumentation: Thomas

Läs mer

Information om stöd för konvertering. elvärme i småhus

Information om stöd för konvertering. elvärme i småhus Information om stöd för konvertering från direktverkande elvärme i småhus Vem kan få stöd? Om du har ett småhus med direktverkande elvärme och genomför någon av nedan uppräknade åtgärder kan du få stöd.

Läs mer

Forshaga en framtidskommun! Valprogram Tillsammans bygger vi framtiden!

Forshaga en framtidskommun! Valprogram Tillsammans bygger vi framtiden! Forshaga en framtidskommun! Valprogram 2010-2014 Tillsammans bygger vi framtiden! Låt barnen ta plats! De flesta barn växer upp i familjer där det finns resurser och sociala nätverk. Familjer är olika

Läs mer

Betalningsföreläggande och handräckning

Betalningsföreläggande och handräckning Betalningsföreläggande och handräckning Betalningsföreläggande och handräckning Har du lånat ut pengar som du inte får tillbaka? Får du inte betalt för en faktura? Flyttar inte din uppsagda hyresgäst?

Läs mer

Framtidens äldreomsorg i Alingsås kommun

Framtidens äldreomsorg i Alingsås kommun Framtidens äldreomsorg i Alingsås kommun Innehåll Framtidens äldreomsorg i Alingsås kommun sid 3 Befolkningsprognos för äldre i Alingsås kommun sid 4 Att bo tryggt sid 5 Stöd för ett gott åldrande sid

Läs mer

Verksamhetsinriktning. Eskilstuna Marknadsföring

Verksamhetsinriktning. Eskilstuna Marknadsföring Verksamhetsinriktning Eskilstuna Marknadsföring Verksamhetsinriktning för Eskilstuna Marknadsföring AB. För den verksamhet som bedrivs i Eskilstuna Marknadsföring AB nedan kallat EMAB gäller denna särskilda

Läs mer

Västerortspolisen informerar:

Västerortspolisen informerar: Polismyndigheten i Stockholms län Västerorts polismästardistrikt Information Västerortspolisen informerar: Med hösten kommer fler ovälkomna besök! Glädjande har antalet bostadsinbrott legat på en ovanligt

Läs mer

Processledarmanual. Landsbygd 2.0

Processledarmanual. Landsbygd 2.0 Processledarmanual Landsbygd 2.0 Historien bakom Landsbygd 2.0 Landsbygdens invånare blir äldre, färre och dummare... Knappast! Men vi måste bli bättre på att ta vara på alla lantisars tankar och ideér.

Läs mer

ETIKPOLICY för omsorgs- och socialförvaltning och omsorgs- och socialnämnd i Mjölby kommun

ETIKPOLICY för omsorgs- och socialförvaltning och omsorgs- och socialnämnd i Mjölby kommun ETIKPOLICY för omsorgs- och socialförvaltning och omsorgs- och socialnämnd i Mjölby kommun Beslutad av omsorgs- och socialnämnden 2007-12-17 Varför en etikpolicy? Etik handlar om vilka handlingar och förhållningssätt

Läs mer

Översiktsplanering. Strategi. Antagen KS 2012-11-27

Översiktsplanering. Strategi. Antagen KS 2012-11-27 Översiktsplanering Strategi Antagen KS 2012-11-27 Tyresö kommun / 2012-11-15 / 2012 KSM 0789 2 (9) Strategin har tagits fram av Carolina Fintling Rue, översiktsplanerare på Samhällsbyggnadsförvaltningen,

Läs mer

Information om stöd för konvertering från oljeuppvärmningssystem

Information om stöd för konvertering från oljeuppvärmningssystem Information om stöd för konvertering från oljeuppvärmningssystem i småhus Vem kan få stöd? Om du har ett småhus med ett oljeuppvärmningssystem och genomför någon av de åtgärder som räknas upp här kan du

Läs mer

ÅRsReDOVisNiNG 2011 Kortversion kil.se

ÅRsReDOVisNiNG 2011 Kortversion kil.se ÅRSREDOVISNING 2011 Kortversion kil.se Så gick det för 2011 Så använde vi skattepengarna 2011 Vi fick mycket pengar över i år igen Så ser vi på framtiden för Kil Sammanfattning av s årsredovisning 2011

Läs mer

Mötesplats Varberg I n f o r M a t I o n t I l l d I g s o M ä r n y I n f l y t t a d

Mötesplats Varberg I n f o r M a t I o n t I l l d I g s o M ä r n y I n f l y t t a d Mötesplats Varberg Information till dig som är nyinflyttad 1 Välkommen t Hej! Jag heter Ann-Charlotte Stenkil och är kommunstyrelsens ordförande här i Varberg. Vi är en kommun som växer och du är en av

Läs mer

Omslagsbild: Christer Engström/ETC BILD. Kartbilderna har medgivande från lantmäteriverket 1998. Ur GSD Blå kartan, diarienummer 507-97-157.

Omslagsbild: Christer Engström/ETC BILD. Kartbilderna har medgivande från lantmäteriverket 1998. Ur GSD Blå kartan, diarienummer 507-97-157. Växtplats Ulricehamn, Översiktsplan 2001 för Ulricehamns kommun, antogs av kommunfullmäktige 2002-02-21, 12. Planen består av tre häften, del 1 Mål och strategier, del 2 Kunskapskälla och del 3 Konsekvensbeskrivning,

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Mjöbäcks skola F-2. Läsåret 2015/2016

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Mjöbäcks skola F-2. Läsåret 2015/2016 Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Mjöbäcks skola F-2 Läsåret 2015/2016 Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Mjöbäcks skola F-2 Verksamhetsformer som omfattas av planen:

Läs mer

Tillsammans skapar vi vår framtid

Tillsammans skapar vi vår framtid Mål för Köpings kommun 2013-2019 Här presenteras de mål som Köpings kommunfullmäktige fastställt för perioden 2013-2019. De senaste mandatperioderna har kommunfullmäktige i politisk enighet beslutat om

Läs mer

Den här blanketten kan användas för följande två typer av tillfälligt serveringstillstånd:

Den här blanketten kan användas för följande två typer av tillfälligt serveringstillstånd: Sida 1 (5) ANVISNINGAR A2 TILLFÄLLIGT TILLSTÅND FÖR SERVERING TILL ALLMÄNHETEN Den här blanketten kan användas för följande två typer av tillfälligt serveringstillstånd: 1. Tillfälligt tillstånd för servering

Läs mer

Namn/Arbetslag/Enhet: Förskolan Tvingeling, avd.blåbäret FÖRSKOLA OCH HEM

Namn/Arbetslag/Enhet: Förskolan Tvingeling, avd.blåbäret FÖRSKOLA OCH HEM Namn/Arbetslag/Enhet: Förskolan Tvingeling, avd.blåbäret FÖRSKOLA OCH HEM Arbetslaget skall föra fortlöpande samtal med barnens föräldrar om trivsel, utveckling och lärande både i och utanför förskolan

Läs mer

T R Ä D G Å R D S D E S I G N E N M I N I K U R S

T R Ä D G Å R D S D E S I G N E N M I N I K U R S T R Ä D G Å R D S D E S I G N E N M I N I K U R S EN VACKER TRÄDGÅRD KRÄVER OMSORG När du har skapat en trädgård precis som du vill ha den ger det en riktigt skön känsla - känslan att kunna slappna av

Läs mer

Kommunala pensionärsrådet 2009-11-12 18

Kommunala pensionärsrådet 2009-11-12 18 Kommunala pensionärsrådet 2009-11-12 18 Plats och tid Hjernet, 2009-11-12 kl: 09.00-10.50 Beslutande Monica Andersson (S), ordförande Bertil Nilsson, PRO Siv Eriksson, PRO Ulf Eklund, PRO Siv Gustavsson,

Läs mer

Socialnämndens inriktningsmål/effektmål

Socialnämndens inriktningsmål/effektmål Socialnämndens inriktningsmål/effektmål Höörs Kommuns Socialtjänst Vision Vi är den naturliga kunskapsparten inom samhällsplaneringen. Vi säkerställer en god kvalitet genom en aktiv medborgardialog och

Läs mer

Välkomna. Målet med dagen Att få lära oss mer om barnkonventionen och hur vi kan tillämpa den genom att sätta barnets behov och bästa i centrum

Välkomna. Målet med dagen Att få lära oss mer om barnkonventionen och hur vi kan tillämpa den genom att sätta barnets behov och bästa i centrum Välkomna Målet med dagen Att få lära oss mer om barnkonventionen och hur vi kan tillämpa den genom att sätta barnets behov och bästa i centrum 2013-02-20 1 Spelregler Vi tar ansvar för helheten Den som

Läs mer