Torsby Nu finns också som taltidning och på Internet: Nr. 1 mars 2006

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Torsby Nu finns också som taltidning och på Internet: www.torsby.se Nr. 1 mars 2006"

Transkript

1 Torsby Nu finns också som taltidning och på Internet: Nr. 1 mars 2006 NR TORSBY NU 1

2 INNEHÅLL LEDARE 2 MÅL OCH STRATEGIER 3 OMSORGENS MÅL 4 FRAMTIDENS BOENDE 6 TURISMVERKSAMHETEN 7 ALLAKTIVITETSHALLEN 8 IDROTTSGALAN 10 FÖRENINGSKURS 11 FORTUM SKI TUNNEL TORSBY 12 TUR - CENTRUMUTVECKLING 13 JÄRNVÄGSGATAN - 14 TINGSHUSGATAN PLANPROCESSEN 16 FLYGPLATSEN - NEXT JET 17 BYGGLOV I SOMMAR 17 ÄLVENS HUS 18 GYMNASIEVAL VIA INTERNET 20 RYMDPROJEKT 21 DELAD IT-DRIFT 22 NÄR LARMET GÅR 23 HÄCKAR OCH TRAFIK 24 ENKÄT - STJERNESKOLAN 24 LUNGT I BOENDET 25 TORSBYNYTT 25 SKROTBILSKAMPANJEN 26 KONVERTERINGSBIDRAG 27 E-HANDEL 28 SKOL-SM I HANDBOLL 29 RUNDA BORDET 30 SERVERINGSTILLSTÅND 31 NYA MEDARBETARE 32 BIBLIOTEKET - ÄPPELHYLLAN 34 SURFAR DITT BARN PÅ NÄTET? 35 NATURVÅRDSPLAN 36 Torsby kommuns informationstidning TORSBY NU Besöksadress: Nya Torget 8, Torsby Postadress: Torsby kommun, 1 Kommunkansliet, Torsby Telefon: (växel) Telefax: E-post: Webbplats: Ansvarig utgivare och redaktör: Annette Lauritzen Karlsson, Layout och illustrationer: Birgitta Brorson, , Foto omslag: Annette Lauritzen Karlsson Omslagsbild: Jennifer Sahlström Utgivning: Fyra nummer 2005 Upplaga: TORSBY ex. NU NR Tryckeri: City-Tryck, Karlstad Miljömärkt trycksak, licensnummer Ekonomin stadigt allt bättre Torsby kommun satsar för framtiden Torsby kommun kan återigen uppvisa ett positivt resultat, 10,5 mkr. Men det som är mest glädjande med detta bokslut är att driftnettot är positivt för första gången på många år. Ett positivt driftnetto betyder att alla nämnders och kommunstyrelsens verksamheter sammantaget har klarat av att hålla sina budgetar. Vi lägger bakom oss ett mycket expansivt och innehållsrikt år. Kommunens investeringar har varit mycket stora. Här märks främst investeringarna vid fl ygplatsen. Nu har vi en fl ygplats som svarar mot de krav som myndigheterna ställer. Bland årets investeringar märks också den påbörjade byggnationen av allaktivitetshallen i Sysslebäck. Efter många års planering och diskussioner har nu spaden äntligen satts i marken. Ett tredje stort investeringsprojekt är skidtunneln som byggs av det kommunala bolaget Fritid i NordVärmland AB. Den 29 mars 2005 kunde byggnationen påbörjas och den 16 juni 2006 invigs Fortum Ski Tunnel Torsby med pompa och ståt. Dessa projekt är goda exempel på Torsby kommuns framtidssatsningar. Utmaningen ligger i att bedriva bra verksamheter under de förutsättningar som ges. Vi skall även fortsättningsvis bedriva bra verksamheter, kunna investera i vår gemensamma framtid och skapa utrymmen som medger att vi på lång sikt kan amortera på våra skulder. HÅKAN LAACK (s) kommunstyrelsens ordförande

3 Torsby kommuns framtid - en yngre befolkning Kommunfullmäktige stakar ut kommunens framtid genom att anta nya mål. I slutet av förra året så beslutade fullmäktige om nya kommunala mål som syftar till att ge kommunen en fortsatt positiv framtida utveckling. Kommunfullmäktige antog ett huvudmål och fem delmål. Huvudmålet En yngre befolkning De fem delmålen Goda kommunikationer Flera naturnära, unika och attraktiva boenden En ytterligare utvecklad turismoch upplevelsenäring Högre förädlingsgrad, kompetens och kvalitet En kommun med ett starkt varumärke, framtidstro och en positiv självbild. Till dessa målsättningar är ett antal strategier kopplade vilket skall vara vägledande för hur vi skall uppnå målen. Alla målen och strategierna finns att läsa på kommunens webbplats, Allt eftersom det tas fler beslut om mål på olika nivåer, kommer de också att läggas ut på webben. Varje nämnd bryter ner För att vi skall ha möjlighet att kunna nå de olika målen så måste varje politisk nämnd formulera mål för sin verksamhet, ett arbete som just nu pågår. Som ett ytterligare led i denna process är att varje verksamhet inom nämnden skall formulera egna mål. Dessa olika processer kräver ett stort engagemang hos både politiker och personal. Det är dock väldigt viktigt att det ägnas tid åt detta arbete då det framgent ger både stöd och möjligheter i verksamheten. Vad kan man förvänta sig? Tydligt formulerade mål syftar till att skapa tydliga verksamhets-, styrningsoch uppföljningsverktyg. Den upplevda kvaliteten blir bättre om man som kommunmedborgare vet vad man kan förvänta sig av de kommunala tjänster som levereras. Det är ofta som diskrepansen mellan förväntning och den levererade tjänsten skiljer sig avsevärt åt då det saknas tydliga mål, något som vi skall försöka förebygga genom att förtydliga våra mål. Omsorgsnämnden först ut I detta nummer av Torsby Nu beskriver vi målen för omsorgsnämnden, den nämnd som varit först att anta sina mål utifrån de mål som kommunfullmäktige ställt upp. Inte nog med det, verksamheterna inom omsorgen har också jobbat fram mer konkreta, nedbrutna mål för sitt område. Hemtjänsten i Sysslebäck- Likenäs visar sina. ANDERS BJÖRCK bitr. kommunchef NR TORSBY NU 3

4 Mål och inriktning inom omsorgsnämnden: Ett gott liv för alla i Torsby kommun Omsorgsnämnden har under hösten arbetat fram en reviderad verksamhetsidé och inriktningsmål. Till grund för omsorgen ligger synsättet om alla människors lika värde. Vår vision är att utifrån vårt uppdrag bidra till att förverkliga ett gott liv för alla boende i Torsby kommun. Att möta människor/vårdtagare/klienter med respekt, empati och engagemang är viktigt för vår förvaltning. Vi är till för dem som behöver oss och vi värnar om varje enskild persons självbestämmande och integritet. Våra strategiska fokusområden är bl.a. kompetensutveckling av vår personal och förebyggande hälsoarbete. Inriktningsmålen delas upp dels i mål för äldre, funktionshindrade och långvarigt sjuka, dels i inriktningsmål för individ- och familjeomsorgen. Verksamheten som erbjuds äldre, funktionshindrade och långvarit sjuka inom vård, omsorg och social service skall av den enskilde upplevas ha god kvalitet och vara utförd av kompetent personal. Insatserna skall ge förutsättningar för en meningsfull och aktiv tillvaro i gemenskap med andra. Vår verksamhet skall präglas av valfrihet, trygghet och kontinuitet mot bakgrund av den enskildes behov. Individ- och familjeomsorgens arbete skall utformas så att barn och vuxna är delaktiga och att de, efter genomförda insatser, kan bli oberoende av socialtjänstens stöd. Varje vecka spelas bingo på Linden 4 TORSBY NU NR

5 Hemtjänstgruppen i Likenäs jobbar med inriktningsmålen Verksamheterna vidareutvecklar målen Varje verksamhet inom omsorgsförvaltningen sätter sina verksamhetsmål utifrån omsorgsnämndens grundläggande inriktningsmål. Hemtjänsten i Höljes, Sysslebäck och Likenäs har under 2005 arbetat fram en lokal verksamhetsplan med verksamhetsmål där grupperna gemensamt ansvarar för att målen eftersträvas i det dagliga arbetet. Deras målsättning lyder så här: Vi ska hjälpa och stödja omsorgstagarna i deras dagliga liv så att de kan bo kvar i sina hem och känna sig trygga och tillfreds. Personalen är flexibel och ger trygghet till vårdtagarna och respekterar dem för den person de är. Vi försöker att känna av hur varje omsorgstagare mår varje dag och utifrån det bemöta honom/henne, beskriver hemtjänstgruppen. De arbetar med att så långt som möjligt uppfylla vårdtagarnas önskemål och respektera deras olika behov. Vidare berättar gruppen att Vi ska hålla det vi lovar och inte lova mer än vi kan hålla. Våra vårdtagare ska kunna lita på att personalen ger den hjälp de vill ha utifrån beslutet och att det blir till deras belåtenhet. Målarbetet fortsätter i hemtjänsten i Höljes, Sysslebäck och Likenäs. Målen följs kontinuerligt upp, diskuteras och stäms av med personalen. - När man arbetar efter tydliga mål som är väl kända i verksamheten så ger det en positiv och engagerad personal som ständigt reflekterar över sitt arbete och sina insatser, berättar områdeschef Margaretha Lars-Jos. FELICIA WEINBERG utredningssekreterare NR TORSBY NU 5

6 Planeringen av framtidens boende rullar på För några nummer sedan rapporterade vi från en undersökning där 150 villaägare blivit tillfrågade om vilket boende de skulle vilja ha om/när de säljer villan. Alltså ett mera lättskött boende på ålderns höst. En höst som till och med kan börja redan vid 55-årsåldern för att skapa tid till andra angelägna sysslor/fritidsaktiviteter. Planeringsarbetet för framtidens boende kompletteras nu med en utvärdering av alla de svar som invånarna gett i medborgarenkäten. Bostäder i attraktiva lägen Det visar sig dessutom finnas ganska många attraktiva markområden i Torsby som passar till bostäder. Inget är spikat och klart ännu, men vissa funderingar växer fram successivt. De närmast aktuella markområdena är Gamla Mejeritomten (kvarteret Snickaren): här kan man tänka sig ett flerfamiljshus, kanske på höjden med utsikt över Fryken, framför allt till boende för de äldre. Gamla Trädgårdsmästeriet (kvarteret Templet): här funderar en privat ägare på om det går att bygga ett 15-tal lägenheter i radhusform. Nedre Svenneby (Sjöplatån): här finns ett stort markområde med potential för att bygga allt från villor till radhus. Kanske hästnära boende kan vara något som lockar? Detta är tre exempel med tre/fyra olika boendeformer som kan öka Torsbys attraktivitet som bostadsort. Extra roligt att flera aktörer är intresserade av att engagera sig. Bryta trenden Fler markområden finns men detta är en god början att koncentrera sig på. Det gäller också att bygga med förnuft så vi inte står med tomma bostäder i framtiden. Samtidigt så gäller det att bryta en negativ befolkningstrend. Äldre kommuninvånare behöver centrala bostäder, yngre nyinflyttade till kommande jobb behöver riktigt attraktiva bostäder samt de många som jobbar i Torsby men bor utanför kommunen - kanske kan tänkas flytta hit om de rätta bostäderna finns. Ungefär så går våra tankar i gruppen för Framtidens Boende. För Torsby framtid gäller det att våga satsa samtidigt som sparsamhet och eftertanke fortfarande är en dygd. Lite av att gasa och bromsa samtidigt. Något annat val kanske inte finns? Vill du komma i kontakt med gruppen för Framtidens Boende så kan du höra av dig till biträdande kommunchef Anders Björck, tel , som är samordnare i gruppen, eller via e-post till anders. SVEN-ÅKE PETTERSSON VD Torsby Bostäder TORSBY NU NR

7 Turismverksamheten i Torsby kommun Stöd till besöksnäringen för utveckling Torsby kommuns turism/besöksnäring är inne i en fas av stark utveckling och expansion. Klar strategi och tydliga målsättningar är nödvändiga förutsättningar för att säkerställa en fortsatt positiv utveckling. Kommunens turismverksamhet arbetar utifrån fyra viktiga huvudområden: - Turistbyråer och information Målsättningen är att erbjuda gästande turister såväl som lokalbefolkning en kompetent och lättillgänglig turistinformationsservice, året runt. Turistbyråerna måste ligga i framkant vad gäller modern informationsteknologi och servicenivå och skall också vara en självklar partner till den lokala besöksnäringen. - Kompetensutveckling En utveckling av besöksnäringen måste bygga på en solid grund av engagemang och kunskap inom hela den kommunala organisationen. Vilka krav ställs på oss om vi vill utveckla en stark turistdestination? Genom löpande information och dialog med politiskt ansvariga och förvaltningsansvariga lägger turism- verksamheten grunden för denna kompetenshöjning inom den egna organisationen. - Samarbete med besöksnäringen och andra lokala och regionala aktörer. Huvudsyftet med det arbete som turismverksamheten utför inom detta område skall vara att göra det enklare för företagen att utföra sitt arbete och vidareutvecklas. Samtidigt skall målet vara att samordna befintliga resurser och få alla verksamheter att dra åt samma håll. Marknadsföring, produktutveckling, paketering och kompetenshöjning är några av de viktigaste arbetsområdena i samarbetet med näringen och övriga organisationer som är verksamma inom turism. - Mätning och uppföljning Regelbunden mätning och uppföljning är en nödvändighet för att kunna stämma av om vidtagna åtgärder och strategier fungerar. Turismverksamheten genomför varje år en övergripande mätning av besöksnäringen och de samhällsekonomiska effekter den har. Här används den beprövade TEM-studien (Turist- EkonomiskModell). Löpande statistik inhämtas också månadsvis från SCB (Statistiska Centralbyrån) och i kvalitetssäkringssystemet Tour Quality genomförs löpande ut- värdering av turistbyråernas verksamhet. MATS OLSSON turistchef NR TORSBY NU 7

8 GA-hallen - Sysslebäcks allaktivitetshall med siktet på framtiden Namnet på hallen är klart och den heter GA-hallen efter vår huvudsponsor, Gunnar Arnessons åkeri AB. Arbetet med nya allaktivitetshallen i Sysslebäck pågår för fullt och invigning blir 26 augusti. 8 TORSBY NU NR

9 KICKI VELANDER fritidschef JAN-ANDERS CARLSSON t.f. fastighetschef , Sysslebäcksbadet kompletteras med en allaktivitetshall MATS OLSSON turistchef Invigning 26 augusti Redan nu kan man ana hur den färdiga produkten ska bli. Totalentreprenören Skanska har tillsammans med sina underentreprenörer gjort ett mycket bra arbete och ligger delvis före tidplanen. Slutbesiktning blir den 30 juni och officiell invigning är planerad till lördag den 26 augusti. Det första större evenemanget är preliminärt inbokat redan den 10 juni med Kvistbergsskolans skolavslutning i hallen. Fullstor hall Anläggningen med en fullstor hall, 22 x 43 meter för maximalt flexibel användning för alla inomhussporter, mässor, konferenser och konserter med mera. En bubbelpool kommer att installeras i anläggningen samt ett styrketräningsrum. Här erbjuds perfekta förutsättningar för träningsläger inom alla idrotter. Att boka träningsläger med boende nära träningsarenan, med all service och ett brett aktivitetsutbud i paketlösningar, är ett bekvämt och säljande koncept. Bad och turistbyrå ihop En arbetsgrupp bestående av tjänstemän från turistverksamheten, skolan och fritidsförvaltningen arbetar med planering och förberedelser för verksamhetsinnehåll, utbildning, marknadsföring och invigning med mera. När allt står färdigt är turistbyråverksamheten integrerad med Sysslebäcksbadet. Vi får samordningsvinster med en personalstyrka som är flexibel och kan jobba över verksamhetsgränserna. Den kompletta arenan, Sysslebäcks fritid och turism, innebär ökat utbud och tillgänglighet för såväl turister som ortsbefolkning. Föreningslivet ges möjlighet att utveckla sina verksamheter och även starta nya. Det kommer att stärka och utveckla fritidsutbudet i kommunens norra del. Näringslivet ges också möjlighet till en aktiv personalvård och att utveckla sina verksamheter. NR TORSBY NU 9

10 Idrottsgalan 11 mars 2006 blev succé! P 90 Torsby IF fotboll Pontus Johansson Årets Idrottsgala var nummer tre i ordningen. Vid 2006 års gala hade vi följande priskategorier: Årets lag, Årets rookie, Årets fullträff, Årets tändhatt, Föreningssparbankens pris till Årets Idrottsprestation samt ett nytt pris som kallas för Svennispriset. Svennispriset är ett pris som bara vänder sig till fotbollen. Det skall ges till någon eller några som betyder eller betytt mycket för fotbollen - det kan vara en spelare, ett lag eller en ledare. Nytt för i år var också att priset Årets lag röstades fram bland publiken på galan. Idrottsgalan är en helkväll - där våra duktiga idrottare i kommunen äras och lyfts fram. Detta samtidigt som vi får tillfälle till många glada skratt och trevlig samvaro inom idrottsfamiljen. Cirka 180 gäster avnjöt galasupén, och ett hundratal var med på läktarna för att följa prisutdelningen. Idrottsgalan avslutades med att Exports orkester spelade upp till dans som varade ända ut på småtimmarna. De nominerade Årets lag: Velen P 92, fotboll Bore Biathlon H 22 Skidskytte TIF P 90 Fotboll Västanviks AIF Herr senior fotboll SK Bore Castoramalag Årets Rookie: Johanthan Laack, friidrott Anna Simberg, längdskidor Pontus Johansson, handboll Årets Fullträff: Pontus Johansson, handboll Elin Mattsson, skidskytte Hans Eriksson, friidrott Årets Tändhatt: Allan Persson/Sven-Tore Rahm, fotboll Uno Johansson/Tomas Johansson, skytte Leif Andersson, fotboll Johan Frykestam, fotboll Föreningssparbankens Pris till Årets Idrottsprestation: Karl-Johan Bergman, skidskytte Mikael Sundler, friidrott SvennisPriset: Johan Gustavsson, Torsby IF Emma Pettersson, Rinns AIK Bengt-Åke Johansson, Torsby IF KRISTINA SVENSSON fritidskonsulent Vinnarna blev Årets Lag: Torsby IF:s P 90 fotboll Mikael Sundler Foto: Morgan Bäckvall Årets Rookie: Årets Fullträff: Årets Tändhatt: Föreningssparbankens pris till Årets Idrottsprestation: Svennispriset: Anna Simberg Pontus Johansson Uno och Tomas Johansson Mikael Sundler Johan Gustavsson 10 TORSBY NU NR

11 Välkommen till föreningskväll 3 maj! Torsby Fritid tillsammans med SISU Idrottsutbildarna inbjuder till en intressent föreningskväll på Prostgårdslagårn den 3 maj kl Kvällen inleds med tre mindre seminarier (man väljer det man är mest intresserad av). Dessa seminarier pågår mellan och de tre man har att välja bland är: Tester Varför skall vi testa? Vad skall vi testa? Hur skall det gå till? Roland Stridh från skidgymnasiet reder ut begreppen. Doping Vad är misstagsdoping? Ökar dopingen i Värmland? Vilka preparat används? Lars Andersson från Värmlands Idrottsförbund svarar på dessa och många fler frågor. Föreningskunskap Hur skall man hantera lagkassor? Måste man sälja Bingolotter? Kan man utesluta medlemmar? Christer Johansson från SISU Idrottsutbildarna leder dessa spännande diskussioner. Ledarskap Efter dessa seminarier tar vi en liten bensträckare och kl avslutas kvällen med att Ulf Karlsson delger oss sin syn på ledarskap. Vi är mycket glada över att kunna engagera Ulf som föreläsare. Han har två gånger blivit utsedd till Årets ledare i Sverige. Ta nu tillfället i akt och anmäl er till en mycket spännande och intressant kväll för alla er som jobbar i föreningslivet! Anmälan till föreningskvällen görs på blankett som finns på kommunens webbplats senast 26 april. Avgiften för kvällen är 100 kronor. KRISTINA SVENSSON fritidskonsulent NR TORSBY NU 11

12 Fortum Ski Tunnel Torsby Snart är tunneln färdigbyggd Kung Bore måtte gilla skidtunneln i Torsby. Den milda hösten och vintern har gjort att bygget av Sveriges första skidtunnel flyter på enligt planerna. Köldknäppen under februari kom precis i tid för snötillverkningen som ska säkra snötillgången till tunneln. I arenan har väggen till skidskyttebanan börjat resas och i tunneln hängs belysning och ventilation upp i taket. Själva tunneln har även börjat isoleras utvändigt. Invändigt dras det kylslingor på marken och strax utanför tunneln ligger nu två berg av snö i väntan på att forslas in i tunneln. Fantastisk skidvinter Det har varit en fantastisk, men hektisk, vinter för skidtunnelprojektet. Skidtunneln har funnits med på Vasaloppet, Birkebeinerrennet och vi fick vara med och se Anders Södergren vinna fem-mila i Holmenkollen. Skidsporten har också bjudit på stora framgångar under vintern. OS i Turin var en uppvisning i vad Stjerneskolans skidgymnasium kan generera! Björn Lind, Thobias Fredriksson, Mathias Fredriksson och Mats Larsson - stort grattis till medaljerna! Uthyrning av boende Har du någon form av boende i området kring skidtunneln som du vill hyra ut till skidtunnelns gäster? Kontakta Fortum Ski Tunnel Torsby ger möjlighet till skidåkning året runt. Fortum Ski Tunnel Torsby blir i första etappen 1.3 km lång och har plats för två klassiska spår och två skatebanor. Tunneln, som blir världens längsta, kommer att följa terrängens naturliga nivåskillnader med ungefär 12 meters skillnad mellan högsta och lägsta punkt och ligga till hälften ovanför markytan. Tunneln kommer att ha en temperatur mellan 0 till -3 grader. LINDA DANIELSSON informatör Fortum Ski Tunnel Torsby , TORSBY NU NR

13 TUR - focus på Torsby centrums framtid Centrumutvecklingsprojektet TUR - Torsby Utvecklingsråd - syftar till att skapa möjligheter till ett starkt och mångsidigt näringsliv med fokus på handeln i Torsby centrum. Turs styrgrupp har arbetat fram en vision för Torsby centrum 2012 samt strategi för fortsatta arbete efter projektets slut våren Vision Torsby centrum 2012 En del av den vision som TUR har: I Torsby år 2012 är det mysigt och känns säkert att strosa i centrum då gång- och cykeltrafik prioriteras, biltrafiken kör lugnare, det är grönt och lummigt och det är en enhetlig utformning på bland annat gatubelysningen. Handeln har ökat, det är fler anställda inom handeln och det sker mycket aktiviteter av olika slag som musik och andra evenemang. Gruppens uppgift Torsby skall senast 2012 ha Värmlands mest trivsamma och attraktiva centrum för befintliga och nya kommuninvånare samt gäster, som vill ha en ökad service och sysselsättning, personlig handel och bra överlevnad för orten som helhet och för kommande generationer. Gruppen gör detta genom att ha en tät kontakt med kommunstyrelsen, näringslivsföreträdare och Torsby Utveckling AB samt ha ett väl organiserat och drivande arbetssätt med effektiva prioriterade möten, starkt fokus och tydlig agenda. TUR:s vision om Torsby 2012 Värmlands mest trivsamma och attraktiva centrum SOFIA WETTERHOLM projektledare, TUR sofi Inspiration utifrån Genom projektet har styrgruppen bland annat besökt Rättvik för att inspireras av deras arbete med centrumutveckling, där man bland annat har en belysnings- och skyltpolicy. En mer praktisk åtgärd gällande centrumutveckling har genomförts med hjälp av två workshops under våren och hösten Genom kursen har företagare i centrum fått lära sig grunderna i bland annat varuexponering, fönsterskyltning, ljussättning, butiksplanering och färglära. Vilket har gjort att vi kunnat njuta av de otroligt fina butiksfönstren med olika teman som Rosa Bandet och Alla hjärtans Dag. TUR är ett samarbete mellan Torsby kommun, Torsby Bostäder, Svensk Handel och Företagarna Torsby, TorsbyBadet, Turistbyrån, Torsby Utveckling AB samt privata fastighetsägare. Representanter från dessa aktörer bildar TUR styrgrupp som ger olika infallsvinklar och perspektiv på utvecklingen av Torsby centrum. NR TORSBY NU 13

14 Trafikomläggning Järnvägsgatan/Tingshusgatan Dags att sätta spaden i backen Under några år har det varit på tapeten att förbättra trafikmiljön på Järnvägsgatan. Tekniska avdelningen har förberett för gatuarbeten, genom att reparera och byta uttjänade VA-ledningar samt genom att låta vår konsult ta fram förslag på genomförande av upprustning. Det har varit utställningar och information om förslag på upprustningen, senast på öppet hus i kommunhuset i höstas och på TUR-möte nu i år. Reaktionerna har varit olika beroende på vem man pratat med, mestadels har det varit positiva ord om det framtagna förslaget och många tycker att det är dags att sätta spaden i backen nu. Och det har vi planerat att göra när tjälen går ur marken. Flera etapper Som första etapp har vi planerat att bygga om och enkelrikta Tingshusgatan för biltrafik, från Järnvägsgatan till Nya torget och göra snedparkering på båda sidor om gatan. Dessutom kommer Järnvägsgatan att enkelriktas för biltrafik från Kyrkogatan till Tingshusgatan och hastigheten där sättas ned till 30 km/tim, på de gåendes villkor. En markering med trafiklinjer kommer att utföras enligt som Järnvägsgatan kommer att utföras i följande etapper. Fullt utbyggt kommer det att se ut som bilderna visar. MIKAEL LÖFVENHOLM områdeschef GVA TORSBY NU NR

15 NR TORSBY NU 15

16 FOTO: Yderstigs Bild Planläggning - hur går det till? Det är för sent att tycka till när grävskopan står där, men när är det egentligen man har möjlighet att tycka till om planer och byggnationer i kommunen? Hur går det till det där med planläggning? Vi bad stadsarkitekt Torbjörn Almroth förklara. De senaste åren har miljö- och byggnämnden i Torsby upplevt en ökning av antalet planarbeten. Det syns i det lokala annonsbladet och på annonssidorna i länstidningarna. Mycket av planläggningsarbetet redovisas också på kommunens webbplats. Några exempel på planläggning är Valbergsområdet med skidtunneln och utbyggnader vid Branäs. För första gången på flera år pågår också planläggning för helårsboende! Tomter för nya hus skall tas fram på Sjöplatån samtidigt med en plan för ny tillfart för sågen vid Notnäs. Varför gör man då dessa detaljplaner och varför tar det så lång tid? Ju fler intressen som berörs när man bygger, desto mer komplicerat blir det att finna de bästa lösningarna. Så många som möjligt skall bli nöjda! Enligt plan- och bygglagen (PBL) skall alla berörda garanteras ett reellt inflytande på planutformning och genomförande. Lagens krav i olika skeden av planprocessen medför också att arbetet med planen tar lång tid. Programsamråd I ett första skede (programsamråd del 1) annonseras i det lokala annonsbladet. På karta och skiss får vi veta vad som är på gång. Nu kan alla som bor i kommunen lämna in synpunkter på den blivande planen. Samtidigt får länsstyrelsen, kommunala nämnder och förvaltningar, eltele- och kraftföretag och andra som bedöms vara berörda, material att yttra sig över. Samrådsskede Synpunkter och yttranden sammanställs och ett mer detaljerat planförslag upprättas. Vi är nu inne i samrådsskedet (del 2). Markägare inbjuds till möte eller får material per brev och offentliga organisationer m.fl. som yttrat sig i programskedet får åter yttra sig igen. Skriftliga yttranden eller anteckningar från samrådsmöte sammanställs. Planförslaget ändras efter vad som kommit fram i samrådet. Utställning Nu är det dags för utställning! Denna annonseras i länstidningarna och pågår i minst tre veckor. Detta ger åter tillfälle för alla att yttra sig över planen. Yttrandena sammanställs i ett utställningsutlåtande och bara mindre justeringar kan nu göras i förslaget som nu skall antas. Beslut och laga kraft Först beslutar miljö- och byggnämnden och sedan kommunstyrelsen att skicka planen vidare till kommunfullmäktige för antagande. Drygt tre veckor efter kommunfullmäktiges beslut brukar planen få laga kraft. Detta innebär att man kan bygga så som planen säger och utnyttja den byggrätt som planen ger. Vill du veta mer om aktuella planer? På under bo och bygga fi nner du information om olika planer, hur långt de har kommit, och vad det är för områden och bestämmelser de innehåller. TORBJÖRN ALMROTH stadsarkitekt TORSBY NU NR

17 Flygplats på G - välkommen att ta fl yget! Så har några månader förflutit sedan vår nya flygplats driftsattes. Och ny ambitiös och målinriktad operatör av flyglinjen. Flygplatsen och Nextjet välkomnar nya och gamla flygresenärer. Vi konstaterar att vår flygoperatör har en 100 procentig regularitet på linjen vilket är mycket bra med tanke på den kalla och snörika vinter vi har haft.resandet har ökat vilket är glädjande. Det är också lätt att boka flygbiljetter antingen via Internet eller också direkt till Nextjets callcenter Välkommen ombord! Besök också vår hemsida: ROLAND LÖVING fl ygplatschef Skall det snickras till våren eller sommaren? Vänta inte med att lämna in din bygglovansökan. Annars finns det risk för att din ansökan inte hinner bli behandlad i tid. Det kan behövas kompletteringar eller ändringar i din ansökan och det kan bli kö när många söker under en kort period. I många ärenden måste också grannarnas åsikter höras, och i dessa ärenden är det politikerna i miljö- och byggnämnden som sedan beslutar. Processen att höra grannar tar ungefär tre veckor och nämnden sammanträder bara en gång per månad. Under sommaren är bemanningen på miljö- och byggkontoret lägre på grund av semestrar och servicen blir därmed också lägre. Miljö- och byggnämnden sammanträder heller inte under semesterperioden. Du är välkommen att ta kontakt med oss för att undersöka om det finns möjlighet att bygga det du har tänkt. Om du vill diskutera dina idéer innan du lämnar in din ansökan kan du även boka tid för besök hos någon av oss bygglovhandläggare. Tänk på: Använd inte rutat papper när du gör ritningar. Om du är osäker på hur du skall få till det, tag då kontakt med någon som har erfarenhet av ritnings- och konstruktionsarbeten. GUNNAR.LUNDKVIST byggnadsinspektör PER-ANDERS FASTÉN bygglovsingenjör NR TORSBY NU 17

18 Älvens Hus invigs 5 maj 2006! Nu äntligen börjar den bli färdig - utställningen om Klarälven. Vi kallar den för Älvens Hus och den riktar sig till såväl gammal som ung. Här berättar vi om människor, djur och natur. Utställningen är inredd i samarbete med formgivare Maria Nilsson och indelad i tematiska rum. I entrén möts vi av Frida Bromanders storslagna bildväv över Klarälven och fotografen Hans Rings fantastiskt vackra naturbilder. Historien Denna del visar föremål, fotografier och berättelser från svunna tider. Visste du att en gammal korphacka upphittats i Gravol? Man tror att den är från år f. Kr! Det skulle innebära att den kan vara otroliga 9000 år gammal! Framtiden Älvens Hus framtidsdel innehåller bland annat ett specialutvecklat dataspel av Ulrik Lindahl. Utmana varandra om vem som tar sig först upp till Strängsforsen! Missa inte den fina teckningsutställningen, där barn från Klarälvdalen visionerat om vad framtiden har att bjuda på - vilket ibland är riktigt finurligt. Anita Gustafssons modell visar Albin Liljestrands vinnande bidrag. Naturen Ett akvarium finns förstås. I Naturdelen kan man gissa spår, få tips på hur vi kan rädda miljön eller titta på ett fiskskelett. Fakta Vi har laddat våra info-datorer med massor av fakta, med god hjälp av kunniga Suzanne Palmqvist. Du kan klicka dig in i en härlig värld av fascinerande kunskap. Vill du veta ännu mer? Ja då har vi en forsknings del - där du via Internet kan söka dig vidare. Forskning I forskningslabbet kan du, förutom att besöka cyberrymden, ta prover från naturen och titta på dem i mikroskåp - här finns läskiga mikromonster och andra minidjur med kompisar att upptäcka. Visste du att en av fiskarnas favoritmat Daphniern föder levande ungar? Jo, det är sant - de är riktigt pyttepyttesmå. Älvmodell Utanför Klarälvens Fiskecenter och Älvens Hus finns en minimodell av älven. Det är en vacker vattenskulptur och en rolig plasklek för barn. Välkomna till Älvens Hus som innehåller mycket mer! Älvens Hus är ett projekt finansierat av EU, Naturvårdsverket, Torsby kommun och Norra Ny Utveckling ek. förening Foto: Hans Ring MIMMI POLLARI projektledare TORSBY NU NR

Torsby Nu finns också som taltidning och på Internet: www.torsby.se Nr. 4 Oktober 2007

Torsby Nu finns också som taltidning och på Internet: www.torsby.se Nr. 4 Oktober 2007 Torsby Nu finns också som taltidning och på Internet: www.torsby.se Nr. 4 Oktober 2007 NR 4-2007 TORSBY NU 1 INNEHÅLL LEDARE...2 HÖGSTA BETYG TILL MAJKEN...3 KULTUR- OCH FRITIDSVANE- UNDERSÖKNING...4 GA-HALLEN

Läs mer

april 2012 Information från Torsby kommun öppet hus på alla grundskolor vindkraft i Torsby? medborgarundersökningen NR 1-2012 TORSBY NU 1

april 2012 Information från Torsby kommun öppet hus på alla grundskolor vindkraft i Torsby? medborgarundersökningen NR 1-2012 TORSBY NU 1 Nr 1 april 2012 Information från Torsby kommun öppet hus på alla grundskolor vindkraft i Torsby? medborgarundersökningen NR 1-2012 TORSBY NU 1 Innehåll LEDARE... 2 FIXARTJÄNSTEN HJÄLPER TILL... 3 UKM-FESTIVAL

Läs mer

Torsby Nu finns också som taltidning och på Internet: www.torsby.se Nr. 1 Mars 2008. Nya bostäder i centrum NR 1-2008 TORSBY NU 1

Torsby Nu finns också som taltidning och på Internet: www.torsby.se Nr. 1 Mars 2008. Nya bostäder i centrum NR 1-2008 TORSBY NU 1 Torsby Nu finns också som taltidning och på Internet: www.torsby.se Nr. 1 Mars 2008 Nya bostäder i centrum NR 1-2008 TORSBY NU 1 INNEHÅLL LEDARE...2 HANDIKAPPRÅDETS TÄVLING...3 MEJERITOMTEN BYGGS...4 TÄVLA

Läs mer

Nr 3. okt. Information från Torsby kommun NR 3-2009 TORSBY NU

Nr 3. okt. Information från Torsby kommun NR 3-2009 TORSBY NU Nr 3 okt 2009 Information från Torsby kommun NR 3-2009 TORSBY NU Innehåll LEDARE...2 INFLUENSAPANDEMI...3 NYA FRYKENSKOLAN IGÅNG...4 MÖTEN OM ÖVERSIKTSPLAN...6 HANDELN på offensiven...7 MEJERITOMTEN PÅ

Läs mer

Torsby Nu finns också som taltidning och på Internet: www.torsby.se Nr. 3 Oktober 2008

Torsby Nu finns också som taltidning och på Internet: www.torsby.se Nr. 3 Oktober 2008 Torsby Nu finns också som taltidning och på Internet: www.torsby.se Nr. 3 Oktober 2008 NR 3-2008 TORSBY NU INNEHÅLL LEDARE... 2 TRAS SPRÅK I förskolan... 3 UTÖKAD FÖRSKOLA... 4 SKAPANDE HÖGSTADIUM... 5

Läs mer

Nr 5 FÖRENKLA HELT ENKELT MEJERISTEN INFLYTTNINGSKLAR RISKER I JULETID DEC 2012. Information från Torsby kommun NR 5-2012 TORSBY NU 1

Nr 5 FÖRENKLA HELT ENKELT MEJERISTEN INFLYTTNINGSKLAR RISKER I JULETID DEC 2012. Information från Torsby kommun NR 5-2012 TORSBY NU 1 Nr 5 DEC 2012 Information från Torsby kommun FÖRENKLA HELT ENKELT MEJERISTEN INFLYTTNINGSKLAR RISKER I JULETID NR 5-2012 TORSBY NU 1 Innehåll LEDARE... 2 FÖRENKLA HELT ENKELT... 3 SAMRÅD KRING VINDKRAFT...

Läs mer

Nr 1 VÄRMLANDSMÄSTERSKAP I OMVÅRDNAD HÅLL UTKIK EFTER VISION 2020 VÅFFLOR TILL VUXENVANDRARE. Information från Torsby kommun NR 1-2011 TORSBY NU 1

Nr 1 VÄRMLANDSMÄSTERSKAP I OMVÅRDNAD HÅLL UTKIK EFTER VISION 2020 VÅFFLOR TILL VUXENVANDRARE. Information från Torsby kommun NR 1-2011 TORSBY NU 1 Nr 1 april 2011 Information från Torsby kommun VÄRMLANDSMÄSTERSKAP I OMVÅRDNAD HÅLL UTKIK EFTER VISION 2020 VÅFFLOR TILL VUXENVANDRARE NR 1-2011 TORSBY NU 1 Innehåll MÅL OCH STRATEGIER... 3 VÄRMLANDSMÄSTERSKAP

Läs mer

juli 2014 Information från Torsby kommun turistbyråns nya webbplats första trygghetsboendet invigt flyktingmottagandet i Torsby NR 2-2014 TORSBY NU 1

juli 2014 Information från Torsby kommun turistbyråns nya webbplats första trygghetsboendet invigt flyktingmottagandet i Torsby NR 2-2014 TORSBY NU 1 Nr 2 juli 2014 Information från Torsby kommun turistbyråns nya webbplats första trygghetsboendet invigt flyktingmottagandet i Torsby NR 2-2014 TORSBY NU 1 Innehåll ledare... 2 UTVECKLING AV HERRGÅRDSOMRÅDET...

Läs mer

Nr 3 okt. radonmätningskampanj i höst. Torsby - en kommun med framtidsplaner. välkomna flyktingungdomarna. Information från Torsby kommun

Nr 3 okt. radonmätningskampanj i höst. Torsby - en kommun med framtidsplaner. välkomna flyktingungdomarna. Information från Torsby kommun Nr 3 okt 2010 Information från Torsby kommun radonmätningskampanj i höst Torsby - en kommun med framtidsplaner välkomna flyktingungdomarna NR 3-2010 TORSBY NU 1 Innehåll LEDARE... 2 Projekt destinationsutveckling...

Läs mer

Torsby kommun önskar alla en glad och skön sommar!

Torsby kommun önskar alla en glad och skön sommar! Torsby Nu finns också som taltidning och på Internet: www.torsby.se Nr. 2 juni 2005 Torsby kommun önskar alla en glad och skön sommar! NR 2-2005 TORSBY NU 1 INNEHÅLL LEDARE 2 FORSBACKEN 30 ÅR 3 FRAMTIDENS

Läs mer

dec 2013 Vintern är här - Norra Värmland är redo Stort intresse för glädjespridaren Ambassadörer i vård och omsorg

dec 2013 Vintern är här - Norra Värmland är redo Stort intresse för glädjespridaren Ambassadörer i vård och omsorg Nr 4 dec 2013 Information från Torsby kommun Vintern är här - Norra Värmland är redo Stort intresse för glädjespridaren Ambassadörer i vård och omsorg Eleverna rekommenderar Stjerneskolan NR 4-2013 TORSBY

Läs mer

Information från Torsby kommun. stjernebacken - nya förskolan. herrgårdsområdet. i afton dans på dalbygården NR 3-2013 TORSBY NU 1

Information från Torsby kommun. stjernebacken - nya förskolan. herrgårdsområdet. i afton dans på dalbygården NR 3-2013 TORSBY NU 1 Nr 3 OKT 2013 Information från Torsby kommun stjernebacken - nya förskolan herrgårdsområdet i afton dans på dalbygården NR 3-2013 TORSBY NU 1 Innehåll LEDARE... 2 STJERNEBACKEN NYA FÖRSKOLAN... 3 HERRGÅRDSPARKEN

Läs mer

april 2013 Information från Torsby kommun soptunnor till turister på resa NR 1-2013 TORSBY NU 1

april 2013 Information från Torsby kommun soptunnor till turister på resa NR 1-2013 TORSBY NU 1 Nr 1 april 2013 Information från Torsby kommun LÄMNA IN DIN SKROTBIL SPADTAG FÖR NYTT LSS-BOENDE soptunnor till turister på resa NR 1-2013 TORSBY NU 1 Innehåll LEDARE... 2 SPADTAG FÖR NYTT LSS-BOENDE...

Läs mer

Nr 6. Byggstart för mejeristen. Ny bibliotekswebb. vinterns brandrisker. Information från Torsby kommun NR 6-2011 TORSBY NU 1

Nr 6. Byggstart för mejeristen. Ny bibliotekswebb. vinterns brandrisker. Information från Torsby kommun NR 6-2011 TORSBY NU 1 Nr 6 DEC 2011 Information från Torsby kommun Byggstart för mejeristen Ny bibliotekswebb vinterns brandrisker NR 6-2011 TORSBY NU 1 Innehåll LEDARE... 2 nu BYGGSTART FÖR MEJERISTEN... 3 TURISM OCH VÄRDSKAP...

Läs mer

Glädjespridaren på plats. Grönt för trygghetsboende i Stöllet. Flyget blir kvar. Gamla Torsby digitaliseras. Information från Torsby kommun.

Glädjespridaren på plats. Grönt för trygghetsboende i Stöllet. Flyget blir kvar. Gamla Torsby digitaliseras. Information från Torsby kommun. Nr 1 mars 2014 Information från Torsby kommun Glädjespridaren på plats Grönt för trygghetsboende i Stöllet Flyget blir kvar Gamla Torsby digitaliseras NR 1-2014 TORSBY NU 1 Innehåll ledare... 2 GLÄDJESPRIDAREN

Läs mer

Hemma i Eksjö. Idrottare hyllas på festlig gala. Kommunen tar över hemsjukvården. Kommunala bolag med nöjda kunder. Sänkt hastighet i tätorterna

Hemma i Eksjö. Idrottare hyllas på festlig gala. Kommunen tar över hemsjukvården. Kommunala bolag med nöjda kunder. Sänkt hastighet i tätorterna Hemma i Eksjö Nr 3 NOVEMBER 2012 TIDNINGEN FÖR DIG SOM BOR I Eksjö kommun Nya bostäder på gång banken 1 lunden Visualisering: David Johansson Först Norrström, sedan Banken 1 och nu Lunden. Det händer positiva

Läs mer

FALKENBERG. Kontakten med medborgarna. K-Center. Södra Åstranden. förbättras på flera sätt. Kommunen satsar på. Nya möjligheter för

FALKENBERG. Kontakten med medborgarna. K-Center. Södra Åstranden. förbättras på flera sätt. Kommunen satsar på. Nya möjligheter för FALKENBERG NR 2 2013 en tidning från falkenbergs kommun Kontakten med medborgarna förbättras på flera sätt Kommunen satsar på K-Center Nya möjligheter för Södra Åstranden Äldre vill känna sig tryggare

Läs mer

april 2015 Information från Torsby kommun Glädjespridarna i stallet Elda inte avfall Team av boendestödjare NR 1-2015 TORSBY NU 1

april 2015 Information från Torsby kommun Glädjespridarna i stallet Elda inte avfall Team av boendestödjare NR 1-2015 TORSBY NU 1 Nr 1 april 2015 Information från Torsby kommun Glädjespridarna i stallet Elda inte avfall Team av boendestödjare.fem servicepunkter igång NR 1-2015 TORSBY NU 1 Innehåll ledare... 2 ELDSJÄLAR SOM SPRIDER

Läs mer

Torsby Nu finns också som taltidning och på Internet: www.torsby.se Nr. 1 Maj 2007 POLITIKER- SPECIAL NR 1-2007 TORSBY NU 1

Torsby Nu finns också som taltidning och på Internet: www.torsby.se Nr. 1 Maj 2007 POLITIKER- SPECIAL NR 1-2007 TORSBY NU 1 Nu finns också som taltidning och på Internet: www.torsby.se Nr. 1 Maj 2007 POLITIKER- SPECIAL NR 1-2007 TORSBY NU 1 INNEHÅLL LEDARE 2 VI PRESENTERAR DINA POLITIKER 3 KOMMUNENS ANSVAR 4 NÅGRA GRUNDPRINCIPER

Läs mer

Nr 4 September 2011. Kommunens service allt bättre enligt företag och brukare. Sid 8-9. RIDÅN UPP för Tom på AMAZON. Sid 4.

Nr 4 September 2011. Kommunens service allt bättre enligt företag och brukare. Sid 8-9. RIDÅN UPP för Tom på AMAZON. Sid 4. Nr 4 September 2011 Kommunens service allt bättre enligt företag och brukare Sid 8-9 RIDÅN UPP för Tom på AMAZON Sid 4 foto: edis potori Den är perfekt att bottna svampkorgen med! Det finns anledning att

Läs mer

nov 2014 Information från Torsby kommun servicepunkter invigs valet är över kosttillskott och doping fixartjänsten hjälper dig NR 3-2014 TORSBY NU 1

nov 2014 Information från Torsby kommun servicepunkter invigs valet är över kosttillskott och doping fixartjänsten hjälper dig NR 3-2014 TORSBY NU 1 Nr 3 nov 2014 Information från Torsby kommun servicepunkter invigs valet är över kosttillskott och doping fixartjänsten hjälper dig NR 3-2014 TORSBY NU 1 Innehåll ledare... 2 VALET ÄR ÖVER...3 EN TOBAKSFRI

Läs mer

Kontakten. Musik i sommar. Klassrum i skogen? Rivning i Deje s 12. forshaga.se

Kontakten. Musik i sommar. Klassrum i skogen? Rivning i Deje s 12. forshaga.se Kontakten Kommun-Kontakten i Forshaga kommun, en tidning till invånare och företag Nr 3 juni 2010 forshaga.se Klassrum i skogen? Följ med till skolskogen där teori och praktik ska samspela. s 11 Musik

Läs mer

Hemma i Eksjö. En vision om integration. Bogren begrundar: Vilka ska ta vid...? Bland de lägsta hyrorna. Vita tornet ger mer värme och renare rök

Hemma i Eksjö. En vision om integration. Bogren begrundar: Vilka ska ta vid...? Bland de lägsta hyrorna. Vita tornet ger mer värme och renare rök Hemma i Eksjö Nr 2 JUNI 2012 TIDNINGEN FÖR DIG SOM BOR I Eksjö kommun En vision om integration t r o t s ambitionen och önskan att få lära sig svenska, komma i arbete och inordna sig i ett socialt sammanhang

Läs mer

Kommun-Kontakten i Forshaga kommun, en tidning till invånare och företag

Kommun-Kontakten i Forshaga kommun, en tidning till invånare och företag Kontakten Kommun-Kontakten i Forshaga kommun, en tidning till invånare och företag BILAGA Vi bjuder på kartor till Friska Forshaga Tema FRISKVÅRD Ekonomisk summering av 2012 Kommun och orienteringsklubbar

Läs mer

Lena öppnar hus och hjärta för andras barn

Lena öppnar hus och hjärta för andras barn Nr 5 November 2011 Lena öppnar hus och hjärta för andras barn Sid 10-11 Bättre bussförbindelser väntar... sid 3 Julmarknadernas tid är här... sid 19 Magnifik final för jubileumsåret... sid 20 foto: edis

Läs mer

TRANÅS INFORMATION FRÅN TRANÅS KOMMUN - MAJ 2015 TRANÅS KOMMUN

TRANÅS INFORMATION FRÅN TRANÅS KOMMUN - MAJ 2015 TRANÅS KOMMUN TRANÅS INFORMATION FRÅN TRANÅS KOMMUN - MAJ 2015 TRANÅS KOMMUN Dokumentsök på www.tranas.se Söker du ett KF-protokoll eller vill du ha tag på en ansökningsblankett för resebidrag? Gå i så fall in på www.tranas.se

Läs mer

Kommun-Kontakten i Forshaga kommun, en tidning till invånare och företag

Kommun-Kontakten i Forshaga kommun, en tidning till invånare och företag Kontakten Kommun-Kontakten i Forshaga kommun, en tidning till invånare och företag Hem för ensamkommande Godkänd lättläst webb Attraktivare kommun Information om myggprojektet i Deje FABO planerar nya

Läs mer

Nr 2 juni 2009 Information från Torsby kommun

Nr 2 juni 2009 Information från Torsby kommun Nr 2 juni 2009 Information från Torsby kommun NR 2-2009 TORSBY NU Innehåll LEDARE...2 11-KAFFE I TORSBY...3 ÖVERSIKTSPLAN OCH NATURVÅRDS- PLAN...4 BESÖK ETT NATURRESERVAT...6 MATTE I SVERIGE OCH PERU...8

Läs mer

Det här är Kungsbacka kommuns. styrmodell

Det här är Kungsbacka kommuns. styrmodell Det här är Kungsbacka kommuns styrmodell innehåll Kapitel 1 Visionen pekar ut riktningen 4 Så här styrs Kungsbacka 6 Kapitel 2 Politikerna i KF styr på olika sätt 8 Kapitel 3 Så styr politikerna i nämnderna

Läs mer

Alexandra trotsar oddsen

Alexandra trotsar oddsen nr 1 2012 en tidning från falkenbergs kommun Falkenberg Alexandra trotsar oddsen Ny strategi för högre utbildning Helen satsar på ungkulturen Stafsinge blir ny stadsdel Hamnfrågan - en utmaning för politikerna

Läs mer