Svenska Volvo P1800-Klubben Dagordning för årstämma gällande räkenskapsår 2003 den

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Svenska Volvo P1800-Klubben Dagordning för årstämma gällande räkenskapsår 2003 den 2004-06-19"

Transkript

1 Svenska Volvo P1800-Klubben Dagordning för årstämma gällande räkenskapsår 2003 den Mötes öppnande 2. Justering av röstlängd/medlemslista 3. Frågan om mötet är behörigt utlyst 4. Val av ordförande för årsmötet 5. Val av sekreterare för årsmötet 6. Val av två justerare 7 Val av två rösträknare 8. Föredragning av verksamhetsberättelse för år Föredragning av ekonomisk rapport för år Föredragning av revisionsberättelse 11. Fastställande av resultat- balansräkning 12. Ansvarsfrihet för styrelsen 13. Val av styrelseledamöter 14. Val av revisor 15. Val av valberedning 16. Fastställande av inträdesavgift- och årsavgift för Utnämning av hedersmedlemmar 18. Inkommande motioner 19. Mötes avslutande

2 Svenska Volvo P1800-Klubben. Org. nr (5) Årsredovisning 2003 för Svenska Volvo P1800 Klubben Org. nr Styrelsen för Svenska Volvo P1800 Klubben avger följande årsredovisning för klubbens 24 verksamhetsår, som omfattar tiden Styrelsen Sedan ordinarie föreningsstämma har styrelsen haft fölande sammansättning Vald till stämman år Peter Carlin, Västerås Ordförande 2004 Fredrick Beste, Uppsala Kassör 2005 Ulf Selstam, Härryda Sekreterare 2005 Anders Andersson, Sundsvall 2004 Bo Oscarsson, Kolbäck 2005 Eilert Persson, Säffle 2005 Suppleanter Fredrik Johansson, Stockholm 2005 Lars Olsson, Karlstad 2005 Revisorer Valberedning Firmatecknare Attesträtt Rolf Holmström, KPMG Fagersta Lennart Wallnor, KPMG Fagersta Staffan Henriksson, Strängnäs Fr o m gäller följande: Klubbens firma tecknas av ordförande och kassören i förening. Ordförande, kassör samt sekreterare får göra smärre inköp med anknytning till klubbens verksamhet upp max belopp 2000:- För inköp över 2000:- krävs beslut härom vid ett beslutmässigt styrelsemöte. Fr o m gäller följande: Ordförande attesterar och godkänner alla inkommande fakturor och utbetalningar. Varje styrelsemedlem sakgranskar och attesterar de fakturor man själv är beställare av, innan dessa går till ordförande för slutgiltig attestering och godkännande. Ordförande får ej godkänna sina egna fakturor, dessa attesteras och godkännes av kassören.

3 Förvaltningsberättelse Svenska Volvo P1800-Klubben. Org. nr (5) Medlemmar Årstämma 2003 Styrelsesammanträden Anställda Klubben har i dag c:a 1500 medlemmar. Under året har 150 nya medlemmar tillkommit samt ungefär lika många lämnat klubben. Vanligaste orsaken till detta är att bilarna byter ägare. 140 medlemmar är bosatta utomlands. Föreningen har i dag medlemmar i följande länder: USA, Canada, Tyskland, Nederländerna, Storbritannien, Norge, Danmark, Finland, Polen, Japan, Australien, Schweiz, Luxemburg, Portugal, Österrike. Årstämma ägde rum den 10 augusti 2003 på VROM-träffen i Göteborg. Styrelsen har under 2003 hållit 6 protokollförda sammanträden inklusive ett konstituerande styrelsemöte i direkt anslutning till årsmötet. Två av styrelsemötena var telefonkonferenser. Föreningen har inga anställda. Verksamheten Verksamheten Klubbens verksamhet vilar på fyra verksamhetsområden: 1. Tidningen 2. Internet-hemsidan 3. Klubbshoppen och 4. Träffarna. Tidningen Klubbens medlemstidning har kommit ut med 5 nummer under Från och med nr 2 då Ulf Selstam övertog redaktörsskapet har trycket varit i fyrfärg tidningen igenom och såväl pappers- som bildkvalitén har höjts. Materialtillströmningen har varit god och det har varit glädjande att se hur allt fler medlemmar aktivt medverkar till att göra tidningen till ett alltmer omtyckt medlemsforum. Tillsammans med sista numret för året bifogades även den almanacka som efterlystes vid årsmötet Bildmaterialet till denna har Volvos Historiska Arkiv bidragit med. Den totalt högre kostnaden för årets samtliga nummer inklusive almanacka och ett nummer (2-2003), 4 sidor tjockare än normalt, har möjliggjorts av totalt kr i annonsintäkter. Hemsidan Under början av året gjordes en översyn och uppdatering av hemsidorna, fel korrigerades, ett flertal nya sidor tillkom, även på de engelska delarna av sajten. I Mars öppnades klubbens hemsida i en ny kostym. Ett flertal nya funktioner infördes såsom ett automatiserat annonsforum, möjlighet att skicka elektroniska vykort till andra, möjlighet att handla och betala för klubbprylar direkt via Internet samt möjlighet för medlemmar boende utanför Sverige att betala i sitt eget lands valuta med betalkort i stället för att klubben drabbas av dyra valutaväxlingsavgifter. En ny typ av medlemsforum (EZ-board) initierades och det gamla forumet stängdes i December. Under tiden April 2003 till April 2004 kunde över besök på klubbens hemsida registreras, vilket gör ett snitt på ca 300 besökande/dag. Arbetet med att skanna in och lägga ut bilder på gamla nummer av medlemstidningen för försäljning på hemsidan har påbörjats och kommer att slutföras under 2004.

4 Svenska Volvo P1800-Klubben. Org. nr (5) Under senare delen av 2003 har ett arbete inletts med att ta bort javan dvs hemsidan laddas snabbare för modemanvändare. Grafiken på hemsidan har förbättrats. Klubbens bildarkiv har utökats genom klubbmedlemmen Karl Eric Målbergs hemsida Volvo Picture gallery (www.volvo1800pictures.com) som numera ligger på klubbens server. Bildgalleriet innehåller 1200 sidor och 9000 bilder på Volvo P1800 bl.a. en bild av varje årmodell och färg. Detta innebär att klubben nu administrerar världens största samling av bilder och dokument om/på Volvo P1800. Klubbshoppen Träffarna SVIS Reservdelar Försäkringar MHRF Klubben har en klubbshop med diverse regalia med klubbens logotyp på. Försäljning sker via annonser i klubbtidningen, via hemsidan samt på träffar. Under 2003 var klubbklockan med logotyp ny för året. Klubbshopen omsätter ungefär kr årligen. Klubben bidrog till flera träffar under Dessutom har klubben diskuterat planer för en framtida träfforganisation. SVIS traditionsenliga reservdelsmarknad hölls i Köping i maj. Klubbmedlemmen Ingemar Danielsson arrangerade för 9:e året Gotlandträffen vilket är en ren P1800-träff. Även Sundsvallsträffen, som samlar många P1800, arrangerades traditionsenligt. Vidare representerades klubben vid ett flertal träffar, bl a SVIS vårträff och VROM. SVIS (Svenska Volvoklubbar i Samverkan) har under året varit klubben behjälplig med att ombesörja att nytillverkning av grillar till P1800 fr o m årsmodell. -61 tom 64 inletts (den s k äggkartongen ). Dessa började säljas på GCP och Volvohandlarna under Vidare har arbetet med att ta fram bränsletankar till P1800 from årsmodell. -61 tom -73 inletts, dessa kan köpas på GCP och Volvohandlarna under Klubbmedlemmar kan genom MHRF (Motorhistoriska Riksförbundet) teckna förmånliga bilförsäkringar för sina veteranbilar. Ca 20 medlemmar ansökte 2003 om MHRF försäkring ca 5 st. av dessa beviljades denna. MHRF ställer höga krav på bilens originalskick. Ca 150 klubbmedlemmar har idag sin P1800 försäkrade genom MHRF. Även andra försäkringsbolag erbjuder klubbmedlemmarna att teckna veteranbilsförsäkringar, där ger klubbmedlemskapet premierabatt. Klubben är medlem i Motorhistoriska Riksförbundet (MHRF), vilket i huvuddrag innebär följande: MHRFs evenemangskalender samt annonsmagasin distribueras till medlemmarna på våren respektive hösten. Klubbmedlemmarna har möjlighet att ansöka om att få teckna den mycket förmånliga MHRF-försäkringen för sina veteranbilar. Klubben bistår MHRF med registerhållning av dessa försäkringar, vilket klubben erhåller ersättning för. Klubben erlägger medlemsavgift till MHRF, baserat på antalet medlemmar, f.n. 15 kr/medlem och år. Ekonomiförvaltning Allmänt En genomgripande förändring av ekonomifunktion har skett under verksamhetsåret. Ett ekonomistyrningssystem har byggts upp där uppföljning sker på de fyra verksamhetsområdena: Tidning, hemsida, klubbshop och träffverksamhet. Ett ekonomisystem från SPCS (Scandinavian PC systems) har, på inkommande revisors rekommendation köpts in, för att förenkla detta arbete. Systemet klarar förutom redovisning, bokslut och budget också medlemsregister och rapporter till matrikeln sorterade på medlemsnummer, medlemsnamn, postnummer och bilnummer.

5 Svenska Volvo P1800-Klubben. Org. nr (5) I samband med uppbyggnaden av det nya ekonomisystemet har ett kostnadsfokuseringsprogram inletts, allt för att kapa onödiga kostnader och ge medlemmarna tillbaka så mycket som möjligt av medlemsavgifterna. Som exempel kan nämnas ny upphandling av klubbens inköp bl.a. av tidningstryckning och -distribution samt en ny ekonomisk policy för klubbens ersättningar i allmänhet. Under hösten 2003 skaffade klubben ett organisationsnummer Klubben är nu registrerad hos svenska skattemyndigheter såsom ideell kulturförening, vilket bl a innebär skattebefrielse och underlättar upphandling av lägre (momsfria!) kostnader för bl.a tryckeri och postdistribution. Det innebär också att klubben varje år lämnar in självdeklaration över vår verksamhet till skattemyndigheterna, vilket kan ses som en extra säkerhet för medlemmarna. Likviditet Lager Inventarier Lån Skatter Försäkringar Likviditeten är god. Klubbens kontanta förmögenhet uppgick vid årsskiftet till c:a kr. Det nya ekonomisystemet från SPCS hanterar numera lagerredovisningen. Ett lagervärde för klubbshoppen på var i tidigare års bokföring ej upptaget som tillgång, men har nu inventerats in i klubbens ekonomisystem, och medfört en resultateffekt på bokslutet (bokförd som engångsintäkt ). Klubben har följande inventarier som har ett bokfört värde: Digital kamera för redaktionellt ändamål. Telefonsvarare och fax för teknisk rådgivning samt ett ekonomisystem (SPCS). Klubben har inga lån och ej heller några ansvarsförbindelser. Klubben är inte skattepliktig, klubben är ej momspliktig vilket innebär att klubben inte kan lyfta moms eller fakturera moms. Klubben har sedan sitt lager och inventarier försäkrade till fullvärde i Länsförsäkringar. Arvoden För revision 2003 (av räkenskapsåret 2002 samt delrevision för 2003 t o m ) arvoderades Ann-Sofi Carlsson, Ernst & Young, Örebro med kr. Årsavgifter Årsavgiften för medlemskap i klubben är 250 SEK. Inträdesavgift 150 SEK. Hedersmedlemmar är befriade från medlemsavgift. Till MHRF (motorhistoriska riksförbundet) betalades medlemsavgift om kr, denna summa baseras på antalet medlemmar för de olika klubbarna i MHRF. Till SVIS (Svenska Volvoklubbar i Samverkan) betalades årsmedlemsavgift om symboliska 100 kr. Bidrag Bidrag har lämnats till två stycken träffar: Gotlandsträffen och Norrlandsträffen om sammanlagt kr kr har erhållits i registerhållningsbidrag från MHRF, för att klubben bistår i hanteringen av registret över de medlemmar som uppbär veteranbilsförsäkring via MHRF. Budgeten En budget för 2004 har upprättas, den bygger på 1500 betalande medlemmar. Av medlemsintäkterna kommer kostnaderna att fördelas enligt följande; 54% går till tidningen (6 st. nummer), 4% till webben, 13% till träffar, 4% till MHRF, 6 % till matrikeln, 1 % till almanacka och 18 % för administrationen av klubben därutöver är reserverade för inköp av nya fräscha prylar till klubbshoppen.

6 Svenska Volvo P1800-Klubben. Org. nr (5) I budgeten ingår det dessutom ett förslag till årstämman om oförändrad medlemsavgift för 2004 samt att en sänkning av inträdesavgiften från 150 SEK till 100 SEK samt slopa den extra avgift som tas av medlemmar bosatta utomlands. Motivationen till denna avgift har förr varit de extra transaktionskostnader som orsakats av utlandsbetalningar till klubbens postgirokonto. Numera föredrar de flesta utlandsbosatta medlemmar att betala via redaktörens betalkortfunktion, varför denna extra avgift ej längre anses motiverad. Framtida utveckling Klubbens verksamhet kommer även i framtiden vila på de fyra verksamhetsområdena: Tidningen Hemsidan Klubbshoppen Träffarna Hanteringen av reservdelar är som tidigare delegerat till organisationen SVIS Svenska Volvoklubbar I Samverkan, där klubben är en av medlemmarna med representation i styrelsen. SVIS har säte i Köping. För kommande verksamhetsår kommer styrelsen att intensifiera dialogen med medlemmarna om behovet av reservdelsförsörjning. Arbetet med kostnadsfokuseringsprogrammet fortsätter. För år 2004 och framåt kommer även en intäktsfokusering ske dvs. medlemsvärvning. Det finns i dag en stor potential till detta c.a 3000 registrerade Volvo P1800-bilar finns i Sverige, men bara c.a 1500 medlemmar i klubben. En harmonisering av utlandsavgifterna skulle kunna innebära betydande tillskott av utländska medlemmar. Intäkterna skulle då kunna användas till uppbyggnaden av bra och fungerade träffverksamhet. En arkivariefunktion står också högt upp på dagordningen att inventera, katalogisera, och i förekommande fall införskaffa eller säkerställa att bevarande sker av allt av motorkulturhistoriskt värde som rör Volvo P1800 från Pelle Petterssons skisser till Volvos egen dokumentation, artikelarkiv över samtida motorpress, etc etc. Resultat För 2003 är perioden uppdelad i två delar; gamla styrelsen inklusive kassör avgick på årsstämman i Göteborg den 10:e augusti. Den nya styrelsen inklusive ny kassör tillträdde vid samma tidpunkt. En delårsrevision hade gjorts av avgående revisor för avgående styrelse för aktiviteter fram t o m årsmötets datum (verifikation nr 110), vilket också föredrogs föregående års årsstämma. Innevarande styrelse har alltså bara haft ansvar för klubbens ekonomi fr o m 11 augusti Fr o m är all bokföring datorbaserad, enligt BAS2000 kontoplan och enligt BFN (Bokföringsnämnden) rekommendationer. Detta möjliggör också mer precis kostnadsuppföljning på olika kostnadsställen, vilket i sin tur ger oss kraftfullare verktyg för budget, uppföljning, kostnadsbesparingar där så är möjligt och önskvärt. Vinstdisposition Årets resultat kronor ,44 föreslås balanseras till nästkommande år.

7 Resultaträkning Svenska Volvo P1800-Klubben. Org. nr (5) Intäkter till : Administrationsbidrag 0, ,00 1 Annonser 3 250,00 0,00 Dekaler, Tidningar 2 503, ,50 Medlemsavgifter , ,20 Profilprodukter , ,45 Träffbidrag 0,00 476,00 Summa intäkter , ,15 Intäkter till : Rörelsens intäkter och lagerförändring Nettoomsättning 3110 Medlemsavgifter, normalbetalande , Medlemsavgifter utland 3 680, Inträdesavgifter , klubbshop, postorderförsäljning , Annonsförsäljning, klubbtidning 8 500, Direktförsäljning, klubbshop 6 072, Porton vid försäljning 291, MHRF-bidrag , Lagerförändring , S:a Nettoomsättning ,61 - Intäkter totalt , ,15 Kostnader Arvode 0, ,00 Avgifter -410, ,00 Dekaler ,50-0,00 Förplägnad , ,20 Hyror , ,00 Internet ,40-312,00 Kopiering , ,25 Papper , ,25 Porto , ,76 Postpackning , ,59 Priser 0, ,50 Profilprodukter , ,00 Register -250, ,75 Resor , ,21 Telefon , ,00 Tidning , ,50 Träffar , ,00 Utskrift -940,90 - Summa kostnader , ,01 Resultat före avskrivningar , ,14 Avskrivningar -334,00 - Periodens resultat , ,14

8 Svenska Volvo P1800-Klubben. Org. nr (5) Kostnader till : Rörelsens kostnader 4015 Kostnad sålda varor klubbshop , Klubbshop, porton -25, Klubbshop, frakt, emballage, etc -500, Klubbtidning, tryck , Klubbtidning, distribution , Klubbtidning, porto , Övr. kostnader, klubbtidning -991, Övriga trycksaker , Abbonemangsavgift Website -619, Lokalkostnader, styrelsemöten -895, Transportkostnader, styrelsemöten , Telefonikostnader, styrelsemöten , Logikostnader, styrelsemöten , Övriga kostnader, styrelsemöten , Portokostnad, administration , Postgirokostnader, administration -592, Telekostnad, administration , Transportkostnad, administration , Förbrukning, papper, kontor, administration -165, Förbrukning, dataprodukter, administration , Internetkostnader för administration , Övriga kostnader, administration ,00 - Summa kostnader ,82 - Övriga externa kostnader 5010 Lokalhyra (återlägg) , Frakter och transporter -75, Trycksaker , Porto , Övr. kostnader -165, MHRF-kostnader , Priser, belöningar, mm , Revisionskostnader , ,04 - Rörelseresultat före avskrivningar , ,14 Avskrivningar 7830 Avskrivningar Maskiner & Inventarier , ,00 Rörelseresultat efter avskrivningar , , Ränteintäkter , ,13 Resultat före skatt , ,27 Skatt Redovisat resultat , ,27 Redovisat resultat ,36 Redovisat resultat ,92 Årets resultat ,44

9 Svenska Volvo P1800-Klubben. Org. nr (5) Balansräkning per TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar 14 Materiella anläggningstillgångar 1220 Inventarier , , Ack avskrivningar inventarier , ,00 S:a Anläggningstillgångar , ,00 Omsättningstillgångar 15 Varulager mm 1460 Varulager, klubbshop , , Ack avskrivningar klubbshop ,08 0,00 S:a Varulager mm , ,00 Fordringar Kundfordringar ,22 0, Förskott till aktiva 108,00 0, S:a Fordringar ,22 0,00 Kassa och bank 1920 Postgiro , , Girokapitalkonto Nordbanken , , S:a Kassa och bank , , S:A TILLGÅNGAR , ,71 EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER Eget kapital 2010 Eget kapital , , Redovisat resultat , , S:a Eget kapital , ,11 Kortfristiga skulder 2430 Interrimsskuld Medlemsavgifter , , Leverantörsskulder , Övriga upplupna kostnader 0, , S:a Kortfristiga skulder , , S:A EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR , ,

10 Tilläggsupplysningar Redovisningsprinciper Svenska Volvo P1800-Klubben. Org. nr (5) Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflytta. Övriga tillgångar och skulder har upptagits till anskaffningsvärde där inget annat anges. Periodisering av intäkter och kostnader har skett enligt god redovisningssed. Tillämpade redovisningsprinciper överstämmer med årsredovisningslagen och god redovisningssed. Fotnoter till redovisningen 1 Benämnes MHRF-bidrag fr o m 2003 års redovisning. 2 Medlemsavgifterna för 2003 har varit: 250 kr för normalbetalande bosatt i Sverige. 330 kr för utomlands boende medlem. 150 kr i inträdesavgift. 3 Se not 2. 4 Se not 2. 5 Avser bidrag från MHRF för registerhållning av MHRF-försäkrade bilar. 6 Avser värde på klubblager efter inventering Avser kostnader för kalender 8 Avser borttag av tidigare reserverade medel för lokalhyror. 9 Avser MHRFs annonsmagasin, tryck, paketering & distribution till samtliga medlemmar 10 Årlig medlemsavgift till MHRF, baserad på antal medlemmar. 11 Avser revisionskostnader för 2002 och delårsrevision t o m Avskrivningar har gjorts med 20% av anskaffningsvärdet på inventarier som haft bokfört restvärde. Avskrivningstiden är 5 år för alla inventarier, utom datorer och liknande som avskrives på 3 år. 13 Ränteintäkter utgörs av 2873:08 kr (Nordea Girokapitalkonto) samt 16:83 kr Postgirokonto 14 Ingående balans för inventarierna är kr. ingående ackumulerad avskrivning är kr. Årets inköp av inventarier uppgår till kr (SPCS bokföringsprogram, Digitalkamera samt telefonsvarare).. Årets avskrivning på inventarier är 20% av anskaffningsvärdet (avskrivning löper över 5 år) och utgör kr. utgående balans (restvärde för inventarier) är kr. 15 Varulagret utgörs av en engångsintäkt på ,61 av tidigare ej upptaget värde i bokföring, inventerat lager Värderingen har skett efter det bokförda anskaffningsvärdet enligt tidigare bokförings inköpsfakturor. Inköp under året till varulagret har utgjorts av klubbklockor, till ett värde av kr. Årets avskrivning av klubblagret är 3832 kr för osäljbara T-shirts (Copyrightintrång), vilka kasserats. Utgående värde för klubblagret är ,89 kr. 16 Fordringar har tagits upp till det värde med vilket de beräknas inflyta. Kundfordringarna vid årsskiftet utgjordes av fakturerad annonsförsäljning av annonser till klubbtidningen för CVI Automotive AB och Veteranprodukter AB.

11 Svenska Volvo P1800-Klubben. Org. nr (5) 17 Skillnaden mot årsskiftet 2002 kan förklaras i att återvärvningen för 2004 började redan under senhösten Avser medlemsavgifter för 2004, inbetalda under Utgörs av vid årsskiftet ej ännu betalda fakturor för tidningstryck, kalender, m m.

12

13 Valberedningens, Staffan Henriksson, förslag till styrelse till årstämman Förslag till styrelseledamöter: Peter Carlin, Västerås, ordförande, omval 2 år, till årsmötet Anders Andersson, Sundsvall, ledamot, omval, 2 år till årsmötet Bo Torvestig, Fjärdhundra, ledamot, nyval 2 år, till årsmötet Mats Eriksson, Knivsta, ledamot, nyval 2 år, till årsmötet Ulf Selstam, ledamot, vald på årsmötet Sitter kvar till årsmötet Fredrik Beste, kassör, vald på årsmötet Sitter kvar till årsmötet Fredrik Johansson, suppleant, vald på årsmötet Sitter kvar till årsmötet Lars Olsson, suppleant, vald på årsmötet Sitter kvar till årsmötet Avgående styrelseledamöter: Begär att få lämna styrelsen Bosse Oscarsson efter 23 år Begär att få lämna styrelsen Eilert Persson slutar efter 1 år. Förslag till revisor: Bo Holmström, Fagersta, Godkänd revisor KPMG, nyval 1 år till årsmötet Lennart Wallnor, Fagersta, Godkänd revisor KPMG, nyval 1 år till årsmötet 2005.

14 Propositioner till årstämman Styrelsens förslag: att utnämna följande personer till hedersmedlemmar Sir Roger Moore KBE till hedersmedlem i Svenska Volvo P1800-Klubben Pelle Pettersson till hedersmedlem i Svenska Volvo P1800-Klubben Bosse Oscarsson till hedersmedlem i Svenska Volvo P1800-Klubben

15 Motioner till årstämman Motion 1 Motion angående stadgeändring från Lennart Danielsson medl I klubbens stadgar paragraf 6.5 finns förslag till dagordning för årsmötet. Där anser jag att det bör finnas en punkt Övriga frågor Styrelsen förslag är att avslå motionen pga. styrelsens pågående verksamhets genomgång där det bl.a. ingår en total genom av klubbens stadgar. Motion 2 Motion angående stadgeändring från Lennart Danielsson medl I klubbens stadgar paragraf 6.4 står Motion till årsmötet skall vara styrelsen tillhanda senast 8 veckor före mötet. Här jag att ett fast datum skall finnas tex 31 mars eller annat lämpligt datum. Styrelsen förslag är att avslå motionen pga. styrelsens pågående verksamhets genomgång där det bl.a. ingår en total genom av klubbens stadgar. Motion 3 Motion angående stadgeändring från Lennart Danielsson medl I klubbens stadgar paragraf 8.1 står Klubbens styrelse skall bestå av minst 5 medlemmar. Här anser jag lydelsen istället bör vara: Klubbens styrelse skall bestå av udda antal medlemmar, minst 5 och mest 7. Styrelsen förslag är att avslå motionen pga. styrelsens pågående verksamhets genomgång där det bl.a. ingår en total genom av klubbens stadgar.

16 Svenska Volvo P1800-klubben Protokoll fört vid årsstämman den 19 juni 2004 på Fiholm. Närvarande: Peter Carlin Ulf Selstam Anders Andersson Bo Torvestig, sekr.vid stämman Medlemmar enl. sep. förteckning. Åtgärd av Klart datum 1 ( 1 i dagordningen) Mötet öppnades av Peter Carlin. 2 ( 2) Justerades röstlängd/medlemslista 3 ( 3) Stämman konstaterade att mötet var behörigt utlyst. 4 ( 3b), kompletterande punkt. Stämman godkände dagordningen med tillägg av 18b. 5 ( 4) Valdes Peter Carlin till ordförande för stämman. 6 ( 5) Valdes Bo Torvestig till sekreterare för stämman. 7 ( 6) Valdes Maria Björn och Fredrik Johansson till justeringsmän. 8 ( 7) Valdes Maria Björn och Fredrik Johansson till rösträknare. 9 ( 8) Förvaltningsberättelsen föredrogs i sammandrag av Ulf Selstam. Godkändes av stämman. En reservant, Lennart Danielsson. Orsak: Rapporten erhölls först vid stämman. 10 ( 9) Den ekonomiska rapporten föredrogs av Ulf Selstam. Inträdesavgiften 150:- behålles. Godkändes av stämman. 11 ( 10) Revisionsberättelsen föredrogs av Ulf Selstam. Godkändes av stämman. 12 ( 11) Resultat- och balansräkningen föredrogs av Peter Carlin. Godkändes av stämman. En reservant, Lennart Danielsson. Orsak: Rapporten erhölls först vid stämman. Årsmöteprotokoll 1

17 Svenska Volvo P1800-klubben 13 ( 12) Stämman beviljade styrelsen ansvarsfrihet. 14 ( 13) Valberedningens, Staffan Henriksson, förslag till styrelse: Peter Carlin, ordförande, omval 2år till årsmötet Anders Andersson, ledamot, omval 2år till årsmötet Bo Torvestig, ledamot, nyval 2år till årsmötet Mats Eriksson, ledamot, nyval 2år till årsmötet Ulf Selstam, ledamot, vald på årsmötet2003. Sitter kvar till Fredrik Beste,kassör, vald på årsmötet Sitter kvar till Lars Olsson, suppleant, vald på årsmötet Sitter kvar till Fredrik Johansson, suppleant, vald på årsmötet Sitter kvar till Avgående styrelseledamöter: Bo Oskarsson, Eilert Persson. Stämman godkände valberedningens förslag till styrelse. 15 ( 14) Omvaldes nuvarande revisorerna Rolf Holmström, KPMG Fagersta och Lennart Wallnor. 16 ( 15) Stämman valde: Staffan Henriksson,omval och sammankallande, och Bo Oskarsson, nyval, till valberedning. 17 ( 16) Stämman fastställde: Årsavgiften till 250:-, inträdesavgiften till 150:- och slopande av den extra avgiftenför utlandsboende med 80:-. 18 ( 17) Stämman utnämnde följande hedersmedlemmar: Sir Roger Moore Pelle Petterson Bo Oskarsson 19 ( 18) Inkomna motioner, 3st och samtliga från Lennart Danielsson, föredrogs av Ulf Selstam. Motion 1, angående stadgeändring: Punkt övriga frågor tillkommer. Styrelsen yrkade avslag pga kommande genomgång av stadgarna. Stämman avslog motionen. Motion 2, angående stadgeändring: Fast datum av inlämnandet av motion. Styrelsen yrkade avslag. Stämman avslog motionen. Motion 3, angående stadgeändring: styrelsen skall bestå av udda antal ledamöter. Styrelsen yrkade avslag pga kommande genomgång av stadgarna. Stämman avslog motionen. 20 ( 18b) Ny punkt: Tillgänglighet av verksamhetsberättelse, ekonomisk rapport, revisionsberättelse och dagordning före stämman. Stämman beslutade om tillgänglighet på klubbens hemsida samt kunna beställas av den som önskar via post. Årsmöteprotokoll 2

18 Svenska Volvo P1800-klubben 21 ( 19) Mötet avslutades av Peter Carlin Vid protokollet: Bo Torvestig Justeras: Maria Björn Justeras: Fredrik Johansson Årsmöteprotokoll 3

Årsredovisning. Bostadsrättsförening Bydalen 1

Årsredovisning. Bostadsrättsförening Bydalen 1 Årsredovisning för Bostadsrättsförening Bydalen 1 769620-3939 Räkenskapsåret 2014 1 (9) Styrelsen för Bostadsrättsförening Bydalen 1 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014. Årsredovisningen

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan 838800-5517 Räkenskapsåret 2009 07 01 2010 06 30 Org.nr 838800-5517 1 (9) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan Räkenskapsåret 2006-07-01-2007-06-30 Stiftelsen Sophiaskolan 1(8) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2006-07-01-2007-06-30.

Läs mer

Å R S B O K S L U T. för Svensk Förening För Allmänmedicin. Org.nr. 802009-5397

Å R S B O K S L U T. för Svensk Förening För Allmänmedicin. Org.nr. 802009-5397 Å R S B O K S L U T för Svensk Förening För Allmänmedicin Styrelsen får härmed avlämna årsbokslut för verksamhetsåret 2009-07-01--2010-06-30. Innehåll Sida - resultaträkning 2 - balansräkning 3 - ställda

Läs mer

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ROSLAGSBANAN 12 ÅRSREDOVISNING

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ROSLAGSBANAN 12 ÅRSREDOVISNING BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ROSLAGSBANAN 12 Org nr ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2001 1(9) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Roslagsbanan 12 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2001. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Årsredovisning. Skottanet Ekonomisk Förening

Årsredovisning. Skottanet Ekonomisk Förening Årsredovisning för Skottanet Ekonomisk Förening Räkenskapsåret 2009 Skottanet Ekonomisk Förening 1(7) Styrelsen för Skottanet Ekonomisk Förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009.

Läs mer

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857.

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. REVISIONSBERÄTTELSE Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. Vi har granskat årsredovisningen och räkenskaperna samt styrelsens förvaltning i Bostadsrättsföreningen

Läs mer

Hallands Ridsportförbund

Hallands Ridsportförbund Årsredovisning för Hallands Ridsportförbund Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Hallands Ridsportförbund 1(8) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Hallands Ridsportförbund, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning. Kode Norra Bredband Ekonomisk förening

Årsredovisning. Kode Norra Bredband Ekonomisk förening Årsredovisning för Kode Norra Bredband Ekonomisk förening Räkenskapsåret 2006 Kode Norra Bredband Ekonomisk förening Styrelsen för Kode Norra Bredband Ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning

Läs mer

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN Årsredovisning för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN SJÖBERGS HAGE Nr1 Räkenskapsåret 2012 Org. Nr BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN SJÖBERGS HAGE NR 1 Styrelsen för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN SJÖBERGS HAGE NR 1 får härmed avge

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 1 (8) Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Styrelsen för Borås Golf AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 1(12) Skellefteå Golfklubb Org nr 894700-4423 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. När Golfklubb

Årsredovisning. När Golfklubb Årsredovisning för När Golfklubb 834001-2106 Räkenskapsåret 2015 1 (8) Styrelsen för När Golfklubb, med säte i Gotland, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Hjo Segelsällskap Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01--2013-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G för Göteborgsvind nr 1 ekonomisk förening

Å R S R E D O V I S N I N G för Göteborgsvind nr 1 ekonomisk förening Å R S R E D O V I S N I N G för Göteborgsvind nr 1 ekonomisk förening Org. nr. 716445-1440 Räkenskapsåret 2011 Org.nr 716445-1440 2 (8) Styrelsen för Göteborgsvind nr 1 ekonomisk förening får härmed avge

Läs mer

DMBK kallar medlemmar till årsmöte lördag den 16 mars 2013 klockan 11.00.

DMBK kallar medlemmar till årsmöte lördag den 16 mars 2013 klockan 11.00. Kallelse DMBK kallar medlemmar till årsmöte lördag den 16 mars 213 klockan 11.. Plats: Lilla Västanbergsvägen 24 Dagordning 1. Upprop och fastställande av röstlängd för mötet. 2. Fråga om mötet har utlysts

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2015

Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 1(9) Nordkroken Bredband Ekonomisk förening Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 4 - balansräkning

Läs mer

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32 Årsredovisning för Brf Fiskaren 32.1' Räkenskapsåret 2007 1(7) Styrelsen får BrfFiskaren 32 rar härmed avge årsredovisning får räkenskapsåret 2007. Förvaltningsberättelse Verksamhet Föreningen har till

Läs mer

Årsbokslut. Saltsjöbadens Idrottsförening

Årsbokslut. Saltsjöbadens Idrottsförening Årsbokslut för Saltsjöbadens Idrottsförening Räkenskapsåret 2013 1(8) Årsbokslut Styrelsen för Saltsjöbadens Idrottsförening avger härmed årsbokslut för räkenskapsåret 2013. Verksamhet När det gäller verksamheten

Läs mer

Årsredovisning. Naturistför. Bergslagens Solsport

Årsredovisning. Naturistför. Bergslagens Solsport Årsredovisning för Naturistför. Bergslagens Solsport 875001-1960 Räkenskapsåret 2015 1 (7) Styrelsen för Naturistför. Bergslagens Solsport, med säte i Nora, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

BRF Clüwer. Årsredovisning för Räkenskapsåret Innehållsförteckning:

BRF Clüwer. Årsredovisning för Räkenskapsåret Innehållsförteckning: Årsredovisning för BRF Clüwer Räkenskapsåret 2015-09-01-2016-09-30 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 5

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse 1 (8) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Harvpinnen 19 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2016. Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK. Förvaltningsberättelse Verksamheten

Läs mer

Årsredovisning. Onsjö Golfklubb

Årsredovisning. Onsjö Golfklubb Årsredovisning för Onsjö Golfklubb 862500-5403 Räkenskapsåret 2015 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Tilläggsupplysningar 5-8 1 (8) Styrelsen för Onsjö Golfklubb,

Läs mer

ÅRSREDOVISNING för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN JORDGUBBEN 20

ÅRSREDOVISNING för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN JORDGUBBEN 20 ÅRSREDOVISNING för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN JORDGUBBEN 20 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Jordgubben 20 får härmed avge redovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2002. STYRELSE Styrelsen

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Bostadsföreningen Iris u.p.a. 1(6) 746000-1709 Styrelsen för Bostadsföreningen Iris u.p.a. får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2011. Förvaltningsberättelse Verksamhet Föreningen har till

Läs mer

Årsredovisning. BRF S:t Olof

Årsredovisning. BRF S:t Olof Årsredovisning för BRF S:t Olof Räkenskapsåret 2011 BRF S:t Olof 1(9) Styrelsen för BRF S:t Olof får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2011. Förvaltningsberättelse Verksamhet Brf S:t Olof Organisations

Läs mer

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32 .------------------------ -- -- Årsredovisning för Brf Fiskaren 32 Räkenskapsåret 2008 Brf Fiskaren 32 1(7) Styrelsen för BrfFiskaren 32 rar härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2008. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Kallelse till årsmöte i Tyresö Golfklubb Måndagen den 31 mars 2014 kl Golfrestaurangen Spis & Vin vid Tyresö Golf

Kallelse till årsmöte i Tyresö Golfklubb Måndagen den 31 mars 2014 kl Golfrestaurangen Spis & Vin vid Tyresö Golf 1 Kallelse till årsmöte i Tyresö Golfklubb Måndagen den 31 mars 2014 kl. 19.00 Golfrestaurangen Spis & Vin vid Tyresö Golf Innehållsförteckning SID 2: FÖREDRAGNINGSLISTA / STYRELSE / REVISION / VALBEREDNING

Läs mer

Årsredovisning. Föreningen Social Omsorg

Årsredovisning. Föreningen Social Omsorg Årsredovisning för Föreningen Social Omsorg 802006-9251 Räkenskapsåret 2014 1 (7) Styrelsen för Föreningen Social Omsorg får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014. Årsredovisningen är upprättad

Läs mer

Hallands Ridsportförbund

Hallands Ridsportförbund Årsredovisning för Hallands Ridsportförbund Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Hallands Ridsportförbund 1(8) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Hallands Ridsportförbund, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning. Brf Kvarngatan 9 Marstrand

Årsredovisning. Brf Kvarngatan 9 Marstrand Årsredovisning för Brf Kvarngatan 9 Marstrand 769611-5034 Räkenskapsåret 2013 1 (8) Styrelsen för Brf Kvarngatan 9 Marstrand får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Täby Ryttarsällskap

Årsredovisning. Täby Ryttarsällskap Årsredovisning för Täby Ryttarsällskap Räkenskapsåret 2012 Täby Ryttarsällskap 1(6) Styrelsen för Täby Ryttarsällskap får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Verksamhet

Läs mer

Årsredovisning verksamhetsåret 2014

Årsredovisning verksamhetsåret 2014 Årsredovisning verksamhetsåret 2014 Resultaträkning Not År 2014 År 2013 Verksamhetsintäkter 2 Medlemsavgifter 501 922,00 534 289,00 Gåvor 940 148,90 3 069 000,00 Bidrag 2 322 752,20 1 961 000,00 Nettoomsättning

Läs mer

Styrelsen för Grafikgruppen Visby ekonomisk förening avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret 1/1 2009--31/12 2009

Styrelsen för Grafikgruppen Visby ekonomisk förening avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret 1/1 2009--31/12 2009 1 ÅRSREDOVISNING Styrelsen för Grafikgruppen Visby ekonomisk förening avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret 1/1 2009--31/12 2009 Förvaltningsberättelse Verksamhet Föreningen har som ändamål att

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 1(11) Skellefteå Golf AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - noter 6

Läs mer

Årsredovisning för BRF EGEN HÄRD 775000-0155. Räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31

Årsredovisning för BRF EGEN HÄRD 775000-0155. Räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31 Årsredovisning för BRF EGEN HÄRD Räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31 BRF EGEN HÄRD 2(9) Resultaträkning Belopp i kr Not 2009-01-01-2008-01-01- Nettoomsättning 1 4 348 675 4 140 571 Övriga rörelseintäkter

Läs mer

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning: Årsredovisning för MYTCO AB Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4 Redovisningsprinciper

Läs mer

Årsredovisning. Brf Hilltorp Södra 1

Årsredovisning. Brf Hilltorp Södra 1 Årsredovisning för Brf Hilltorp Södra 1 Räkenskapsåret 2007 Brf Hilltorp Södra 1 1(8) Brf Hilltorp Södra 1 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2007. Styrelsen för Brf Hilltorp Södra 1 får

Läs mer

BRF GLADA LAXEN. Org.nr ÅRSREDOVISNING 2014

BRF GLADA LAXEN. Org.nr ÅRSREDOVISNING 2014 ÅRSREDOVISNING 2014 Styrelsen för Brf Glada Laxen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01--2014-12-31. Årsredovisningen omfattar 2 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 3 RESULTATRÄKNING 4 BALANSRÄKNING

Läs mer

Årsredovisning. Brf Killingen 22

Årsredovisning. Brf Killingen 22 Årsredovisning för Brf Killingen 22 Räkenskapsåret 2005 Brf Killingen 22 1(9) Styrelsen för Brf Killingen 22 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2005. Förvaltningsberättelse Verksamhet Fastighet

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Diana 23 Org. nr. 769624-8454 ÅRSREDOVISNING 2013-01-01-2013-12-31. Brf Diana 23 769624-8454

Bostadsrättsföreningen Diana 23 Org. nr. 769624-8454 ÅRSREDOVISNING 2013-01-01-2013-12-31. Brf Diana 23 769624-8454 ÅRSREDOVISNING 2013-01-01-2013-12-31 Brf Diana 23 769624-8454 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen för Brf Diana 23 får härmed avge följande årsredovisning för föreningens förvaltning för tiden 2013-01-01-2013-12-31

Läs mer

ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING

ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING 1(7) ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING Org. nr ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2013 ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING 2(7) Styrelsen för ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING får härmed

Läs mer

Brf. Fjällbjörken i Osthang

Brf. Fjällbjörken i Osthang Årsredovisning för Brf. Fjällbjörken i Osthang Räkenskapsåret 2008-01-01-2008-12-31 Innehållsförteckning Innehållsförteckning: Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Ställda säkerheter och

Läs mer

Årsredovisning. Brf Stenskvättan 15

Årsredovisning. Brf Stenskvättan 15 Årsredovisning för Brf Stenskvättan 15 769630-1485 Räkenskapsåret 2015 05 30 2015 12 31 2 (7) Styrelsen för Brf Stenskvättan 15, med säte i Hägersten, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Formtoppen Höllvikens Atlet Club Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01--2015-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 1(13) Skellefteå Golfklubb Org nr Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2

Läs mer

ÅRS- REDOVISNING 2012

ÅRS- REDOVISNING 2012 Årsredovisning 12, Sida 1/10 ÅRS- REDOVISNING 2012 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Björnen nr 2 avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Innehållsförteckning Sid 2 Förvaltningsberättelse

Läs mer

ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING

ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING 1(7) ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING Org. nr ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2010 ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING 2(7) Styrelsen för ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING får härmed

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014 1(14) Sundsvalls Golfklubb Org nr 889200-5383 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Essingevarvet

Bostadsrättsföreningen Essingevarvet Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Essingevarvet 24 Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Tilläggsupplysningar/underskrifter

Läs mer

Styrelsen och verkställande direktören för. Brf Kullaberg 1 Org nr 716420-0060. får härmed avge. Årsredovisning

Styrelsen och verkställande direktören för. Brf Kullaberg 1 Org nr 716420-0060. får härmed avge. Årsredovisning Styrelsen och verkställande direktören för Brf Kullaberg 1 Org nr 716420-0060 får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari 2014 31 december 2014 Innehåll: Förvaltningsberättelse Resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Rökeriet

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Rökeriet Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Rökeriet Räkenskapsåret 2010 Bostadsrättsföreningen Rökeriet 1(9) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Rökeriet får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning. BRF Eriksdal

Årsredovisning. BRF Eriksdal Årsredovisning för BRF Eriksdal Räkenskapsåret 2005 BRF Eriksdal 1(8) Styrelsen för BRF Eriksdal får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2005. Förvaltningsberättelse Verksamhet Föreningens ändamål

Läs mer

Årsredovisning för Web 2.0 AB

Årsredovisning för Web 2.0 AB Årsredovisning för Web 2.0 AB Räkenskapsåret 2009-05-01-2010-04-30 Web 2.0 AB 1(8) Styrelsen och verkställande direktören för Web 2.0 AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009-05-01-2010-04-30.

Läs mer

Årsredovisning. Brf Callisto 2

Årsredovisning. Brf Callisto 2 Årsredovisning för Brf Callisto 2 Räkenskapsåret 2012 Brf Callisto 2 1(8) Styrelsen för Brf Callisto 2 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Verksamhet Fastighet:

Läs mer

Stadgar för Auktorisation för Rostskyddsmålning ekonomisk förening

Stadgar för Auktorisation för Rostskyddsmålning ekonomisk förening Stadgar för Auktorisation för Rostskyddsmålning ekonomisk förening 1. Föreningens namn Föreningens namn är Auktorisation för Rostskyddsmålning ek. för. 2. Ändamål Föreningen har som ändamål att utveckla

Läs mer

Årsredovisning BRF KUNGSLYCKAN

Årsredovisning BRF KUNGSLYCKAN Årsredovisning för BRF KUNGSLYCKAN Räkenskapsåret 2007 BRF KUNGSLYCKAN 1(7) Styrelsen för BRF KUNGSLYCKAN får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2007. Årsredovisningen är upprättad i svenska

Läs mer

Årsredovisning BRF Trollbäcken 1

Årsredovisning BRF Trollbäcken 1 Årsredovisning BRF Trollbäcken 1 II 2014-01-01-2014-12-31 Bostadsrättsföreningen Trollbäcken 1 Årsredovisning 2014-01-01-2014-12-31 1 (9) Bostadsrättsföreningen Trollbäcken 1 Årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Stavstensuddes Samfällighet

Stavstensuddes Samfällighet Stavstensuddes Samfällighet Räkenskapsåret 213.1.1-213.12.31 Sida 1 av 1 SuSf - 214.xls Förvaltningsberättelse Styrelsen för Stavstensuddes Samfällighet får härmed avge årsredovisning för verksamheten

Läs mer

ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING

ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING 1(6) ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING Org. nr ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2003 ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING 2(6) Styrelsen för ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING får härmed

Läs mer

Årsredovisning. Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF)

Årsredovisning. Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF) Årsredovisning för Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF) 802417-2812 Räkenskapsåret 2009 11 11 2010 12 31 Org.nr 802417-2812 1 (8) Styrelsen för Stockholms funktionshindrades fiskeförening

Läs mer

REDOVISNING. för. Göteborg Beachvolley Club. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2008-09-01--2009-08-31.

REDOVISNING. för. Göteborg Beachvolley Club. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2008-09-01--2009-08-31. o ARS REDOVISNING för Göteborg Beachvolley Club Org.nr.857208-7271 Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2008-09-01--2009-08-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse - resultaträking

Läs mer

Årsredovisning. Järna Ridklubb

Årsredovisning. Järna Ridklubb Årsredovisning för Järna Ridklubb 815600-7505 Räkenskapsåret 2016 1 (7) Styrelsen för Järna Ridklubb, med säte i Järna, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2016. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Årsredovisning. Brf Rökeriet

Årsredovisning. Brf Rökeriet Årsredovisning för Brf Rökeriet Räkenskapsåret 2007 Brf Rökeriet 1(9) Styrelsen för Brf Rökeriet får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2007. Förvaltningsberättelse Verksamhet Verksamhet Föreningen

Läs mer

Årsredovisning. ASVH Service AB

Årsredovisning. ASVH Service AB Årsredovisning för ASVH Service AB Räkenskapsåret 2004 ASVH Service AB 1(8) Styrelsen och verkställande direktören för ASVH Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2004. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening

Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening Årsredovisning för Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening 1(8) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Fjällbete i Åredalen Ekonomisk

Läs mer

Årsredovisning. FC Djursholm

Årsredovisning. FC Djursholm Årsredovisning för FC Djursholm 802416-2276 Räkenskapsåret 2015 1 (8) Styrelsen för FC Djursholm, med säte i Djursholm, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse Årsredovisningen

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 UTKAST för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 Styrelsen och verkställande direktören för Lyxklippare Aktiebolag avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING

ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING 1(7) ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING Org. nr ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2006 ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING 2(7) Styrelsen för ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING får härmed

Läs mer

Fritiof Jonsson Konsult AB

Fritiof Jonsson Konsult AB Sid 1 (5) Styrelsen och verkställande direktören för får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 24-5-1-25-4-3 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE VERKSAMHETEN Kvalitet Inga uppdrag har varit aktuell utan kunskaper

Läs mer

Årsredovisning. för. Brf SEBOHUS nr 1. Förvaltningsberättelse

Årsredovisning. för. Brf SEBOHUS nr 1. Förvaltningsberättelse Årsredovisning för Brf SEBOHUS nr 1 726000-1958 Styrelsen får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Innehållsförteckning Sida - Förvaltningsberättelse

Läs mer

FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE

FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE 1(9) FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ROSLAGSBANAN 12. Org nr 716419-1954 ÅRSREDOVISNING

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ROSLAGSBANAN 12. Org nr 716419-1954 ÅRSREDOVISNING BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ROSLAGSBANAN 12 Org nr ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2003 Bostadsrättsföreningen Roslagsbanan 12 1(9) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Roslagsbanan 12 får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning. ASVH Service AB

Årsredovisning. ASVH Service AB Årsredovisning för ASVH Service AB Räkenskapsåret 2003 ASVH Service AB Styrelsen för ASVH Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2003. Förvaltningsberättelse Verksamhet ASVH Service

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Effnet AB

ÅRSREDOVISNING. Effnet AB ÅRSREDOVISNING 2010 för Effnet AB Årsredovisning omfattar: Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Tilläggsupplysningar 5 Effnet AB Årsredovisning 2010 Sida 2 / 7 Styrelsen och

Läs mer

Boo Allaktivitetshus AB

Boo Allaktivitetshus AB Årsredovisning för Boo Allaktivitetshus AB Räkenskapsåret 2007-01-01-2007-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Org.nr 556383-6856 1 (8) Styrelsen och verkställande direktören för Åkarnas Service i Mellansverige AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Verksamhet Bolaget

Läs mer

Motala Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Innehållsförteckning:

Motala Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Innehållsförteckning: Årsredovisning för Motala Golf AB Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a.

Årsredovisning. Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a. Årsredovisning för Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a. 769000-0356 Räkenskapsåret 2015 1 (7) Styrelsen för Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a., med säte i Lidköping, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Brf Hedmans Fjällby i Åre Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01--2014-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning. Norsk-Svenska Handelskammaren

Årsredovisning. Norsk-Svenska Handelskammaren Årsredovisning för Norsk-Svenska Handelskammaren 802401-3032 Räkenskapsåret 2014 01 01-2014 12 31 2 (7) Styrelsen och verkställande direktören för Norsk-Svenska Handelskammaren får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning. Brf Knoppen 21

Årsredovisning. Brf Knoppen 21 Årsredovisning för Brf Knoppen 21 Räkenskapsåret 2007 Brf Knoppen 21 1(9) Styrelsen för Brf Knoppen 21 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2007. Förvaltningsberättelse Verksamhet Fastighet:

Läs mer

Årsredovisning för Svenska Islandshästförbundet 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för Svenska Islandshästförbundet 2012-01-01-2012-12-31 Sida 1 av 8 Årsredovisning för Svenska Islandshästförbundet för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Innehåll Sida - Förvaltningsberättelse - Resultaträkning - Balansräkning - Noter 2 3 4 5 Om inte annat

Läs mer

Årsredovisning. Norsk-Svenska Handelskammaren

Årsredovisning. Norsk-Svenska Handelskammaren Årsredovisning för Norsk-Svenska Handelskammaren 802401-3032 Räkenskapsåret 2015 01 01-2015 12 31 2 (7) Styrelsen och verkställande direktören för Norsk-Svenska Handelskammaren får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Föreningen Villaägare i Järfälla

Föreningen Villaägare i Järfälla Årsredovisning för Föreningen Villaägare i Järfälla Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Föreningen Villaägare i Järfälla 1(6) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Föreningen Villaägare i Järfälla, får

Läs mer

Årsredovisning. Smålands Ridsportförbund

Årsredovisning. Smålands Ridsportförbund Årsredovisning för Smålands Ridsportförbund Räkenskapsåret 2015 Smålands Ridsportförbund 1(7) Styrelsen för Smålands Ridsportförbund får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK Årsredovisning Styrelsen får härmed avge årsredovisning för avseende räkenskapsåret 2013 (Org nr 802004-7802) Resultaträkning, kr 2013 2012 Rörelsens intäkter Nettoomsättning 2 069 593 1 706 453 Summa

Läs mer

Årsmöte Snick Snack EK förening Tid och Plats: Lördagen den 12 mars 2011 i föreningens lokal.

Årsmöte Snick Snack EK förening Tid och Plats: Lördagen den 12 mars 2011 i föreningens lokal. Årsmöte Snick Snack EK förening Tid och Plats: Lördagen den 12 mars 2011 i föreningens lokal. Närvarande Peter Norin Ingegerd Jansson Olof Johanson Viking Nilsson Lars Havstad Jan Bjurström Per-Anders

Läs mer

Årsredovisning. Smålands Ridsportförbund

Årsredovisning. Smålands Ridsportförbund Årsredovisning för Smålands Ridsportförbund Räkenskapsåret 2013 Smålands Ridsportförbund 1(7) Styrelsen för Smålands Ridsportförbund får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING

ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING 1(7) ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING Org. nr ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2015 ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING 2(7) Styrelsen för ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING får härmed

Läs mer

Årsredovisning. Industrifastighetsgruppen i Stockholm AB

Årsredovisning. Industrifastighetsgruppen i Stockholm AB Årsredovisning för Industrifastighetsgruppen i Stockholm AB Räkenskapsåret 2007-09-01-2008-06-30 Industrifastighetsgruppen i Stockholm AB 1(7) Styrelsen för Industrifastighetsgruppen i Stockholm AB får

Läs mer

Årsredovisning. Kornhills Samfällighetsförening

Årsredovisning. Kornhills Samfällighetsförening Årsredovisning för Kornhills Samfällighetsförening 716407-8797 Räkenskapsåret 2014 1 (8) Styrelsen för Kornhills Samfällighetsförening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014. Årsredovisningen

Läs mer

Årsredovisning och revisionsberättelse

Årsredovisning och revisionsberättelse Årsredovisning och revisionsberättelse Avseende räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Bostadsrättsföreningen Vårt Hus nr 1 i Göteborg, Bostadsrättsföreningen Vårt Hus nr 1 i Göteborg 1(9) FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för BRF Fjällvattnet Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01--2012-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 5 - balansräkning

Läs mer

Årsredovisning BRF Trollbäcken 1

Årsredovisning BRF Trollbäcken 1 Årsredovisning BRF Trollbäcken 1 2015-01-01-2015-12-31 Bostadsrättsföreningen Trollbäcken 1 Årsredovisning 2015-01-01-2015-12-31 1 (8) Bostadsrättsföreningen Trollbäcken 1 Årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning. Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening

Årsredovisning. Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening Årsredovisning för Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening 769626-4147 Räkenskapsåret 2014 1 (7) Styrelsen för Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014.

Läs mer

www.qicon.se Årsredovisning 2011

www.qicon.se Årsredovisning 2011 www.qicon.se www.qicon.se Årsredovisning 2011 Styrelsen och verkställande direktören för QI Construction AB (556521-7352) får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2011. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Styrelsen för. Örkelljunga Golfklubb. Org nr får härmed avge. Årsredovisning. för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2010

Styrelsen för. Örkelljunga Golfklubb. Org nr får härmed avge. Årsredovisning. för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2010 Styrelsen för Örkelljunga Golfklubb får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2010 Innehåll: sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Noter med redovisningsprinciper

Läs mer

Årsredovisning. Matskärens Avloppsanläggning Ek. Förening

Årsredovisning. Matskärens Avloppsanläggning Ek. Förening Årsredovisning för Matskärens Avloppsanläggning Ek. Förening 753300-2189 Räkenskapsåret 2015 1 (7) Styrelsen för Matskärens Avloppsanläggning Ek. Förening, med säte i Lycke, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning. Kinds Golfklubb

Årsredovisning. Kinds Golfklubb Årsredovisning för Kinds Golfklubb Räkenskapsåret 2009 Kinds Golfklubb 1(9) Styrelsen för Kinds Golfklubb får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009. Förvaltningsberättelse Verksamhet Kinds

Läs mer