Svenska Volvo P1800-Klubben Dagordning för årstämma gällande räkenskapsår 2003 den

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Svenska Volvo P1800-Klubben Dagordning för årstämma gällande räkenskapsår 2003 den 2004-06-19"

Transkript

1 Svenska Volvo P1800-Klubben Dagordning för årstämma gällande räkenskapsår 2003 den Mötes öppnande 2. Justering av röstlängd/medlemslista 3. Frågan om mötet är behörigt utlyst 4. Val av ordförande för årsmötet 5. Val av sekreterare för årsmötet 6. Val av två justerare 7 Val av två rösträknare 8. Föredragning av verksamhetsberättelse för år Föredragning av ekonomisk rapport för år Föredragning av revisionsberättelse 11. Fastställande av resultat- balansräkning 12. Ansvarsfrihet för styrelsen 13. Val av styrelseledamöter 14. Val av revisor 15. Val av valberedning 16. Fastställande av inträdesavgift- och årsavgift för Utnämning av hedersmedlemmar 18. Inkommande motioner 19. Mötes avslutande

2 Svenska Volvo P1800-Klubben. Org. nr (5) Årsredovisning 2003 för Svenska Volvo P1800 Klubben Org. nr Styrelsen för Svenska Volvo P1800 Klubben avger följande årsredovisning för klubbens 24 verksamhetsår, som omfattar tiden Styrelsen Sedan ordinarie föreningsstämma har styrelsen haft fölande sammansättning Vald till stämman år Peter Carlin, Västerås Ordförande 2004 Fredrick Beste, Uppsala Kassör 2005 Ulf Selstam, Härryda Sekreterare 2005 Anders Andersson, Sundsvall 2004 Bo Oscarsson, Kolbäck 2005 Eilert Persson, Säffle 2005 Suppleanter Fredrik Johansson, Stockholm 2005 Lars Olsson, Karlstad 2005 Revisorer Valberedning Firmatecknare Attesträtt Rolf Holmström, KPMG Fagersta Lennart Wallnor, KPMG Fagersta Staffan Henriksson, Strängnäs Fr o m gäller följande: Klubbens firma tecknas av ordförande och kassören i förening. Ordförande, kassör samt sekreterare får göra smärre inköp med anknytning till klubbens verksamhet upp max belopp 2000:- För inköp över 2000:- krävs beslut härom vid ett beslutmässigt styrelsemöte. Fr o m gäller följande: Ordförande attesterar och godkänner alla inkommande fakturor och utbetalningar. Varje styrelsemedlem sakgranskar och attesterar de fakturor man själv är beställare av, innan dessa går till ordförande för slutgiltig attestering och godkännande. Ordförande får ej godkänna sina egna fakturor, dessa attesteras och godkännes av kassören.

3 Förvaltningsberättelse Svenska Volvo P1800-Klubben. Org. nr (5) Medlemmar Årstämma 2003 Styrelsesammanträden Anställda Klubben har i dag c:a 1500 medlemmar. Under året har 150 nya medlemmar tillkommit samt ungefär lika många lämnat klubben. Vanligaste orsaken till detta är att bilarna byter ägare. 140 medlemmar är bosatta utomlands. Föreningen har i dag medlemmar i följande länder: USA, Canada, Tyskland, Nederländerna, Storbritannien, Norge, Danmark, Finland, Polen, Japan, Australien, Schweiz, Luxemburg, Portugal, Österrike. Årstämma ägde rum den 10 augusti 2003 på VROM-träffen i Göteborg. Styrelsen har under 2003 hållit 6 protokollförda sammanträden inklusive ett konstituerande styrelsemöte i direkt anslutning till årsmötet. Två av styrelsemötena var telefonkonferenser. Föreningen har inga anställda. Verksamheten Verksamheten Klubbens verksamhet vilar på fyra verksamhetsområden: 1. Tidningen 2. Internet-hemsidan 3. Klubbshoppen och 4. Träffarna. Tidningen Klubbens medlemstidning har kommit ut med 5 nummer under Från och med nr 2 då Ulf Selstam övertog redaktörsskapet har trycket varit i fyrfärg tidningen igenom och såväl pappers- som bildkvalitén har höjts. Materialtillströmningen har varit god och det har varit glädjande att se hur allt fler medlemmar aktivt medverkar till att göra tidningen till ett alltmer omtyckt medlemsforum. Tillsammans med sista numret för året bifogades även den almanacka som efterlystes vid årsmötet Bildmaterialet till denna har Volvos Historiska Arkiv bidragit med. Den totalt högre kostnaden för årets samtliga nummer inklusive almanacka och ett nummer (2-2003), 4 sidor tjockare än normalt, har möjliggjorts av totalt kr i annonsintäkter. Hemsidan Under början av året gjordes en översyn och uppdatering av hemsidorna, fel korrigerades, ett flertal nya sidor tillkom, även på de engelska delarna av sajten. I Mars öppnades klubbens hemsida i en ny kostym. Ett flertal nya funktioner infördes såsom ett automatiserat annonsforum, möjlighet att skicka elektroniska vykort till andra, möjlighet att handla och betala för klubbprylar direkt via Internet samt möjlighet för medlemmar boende utanför Sverige att betala i sitt eget lands valuta med betalkort i stället för att klubben drabbas av dyra valutaväxlingsavgifter. En ny typ av medlemsforum (EZ-board) initierades och det gamla forumet stängdes i December. Under tiden April 2003 till April 2004 kunde över besök på klubbens hemsida registreras, vilket gör ett snitt på ca 300 besökande/dag. Arbetet med att skanna in och lägga ut bilder på gamla nummer av medlemstidningen för försäljning på hemsidan har påbörjats och kommer att slutföras under 2004.

4 Svenska Volvo P1800-Klubben. Org. nr (5) Under senare delen av 2003 har ett arbete inletts med att ta bort javan dvs hemsidan laddas snabbare för modemanvändare. Grafiken på hemsidan har förbättrats. Klubbens bildarkiv har utökats genom klubbmedlemmen Karl Eric Målbergs hemsida Volvo Picture gallery (www.volvo1800pictures.com) som numera ligger på klubbens server. Bildgalleriet innehåller 1200 sidor och 9000 bilder på Volvo P1800 bl.a. en bild av varje årmodell och färg. Detta innebär att klubben nu administrerar världens största samling av bilder och dokument om/på Volvo P1800. Klubbshoppen Träffarna SVIS Reservdelar Försäkringar MHRF Klubben har en klubbshop med diverse regalia med klubbens logotyp på. Försäljning sker via annonser i klubbtidningen, via hemsidan samt på träffar. Under 2003 var klubbklockan med logotyp ny för året. Klubbshopen omsätter ungefär kr årligen. Klubben bidrog till flera träffar under Dessutom har klubben diskuterat planer för en framtida träfforganisation. SVIS traditionsenliga reservdelsmarknad hölls i Köping i maj. Klubbmedlemmen Ingemar Danielsson arrangerade för 9:e året Gotlandträffen vilket är en ren P1800-träff. Även Sundsvallsträffen, som samlar många P1800, arrangerades traditionsenligt. Vidare representerades klubben vid ett flertal träffar, bl a SVIS vårträff och VROM. SVIS (Svenska Volvoklubbar i Samverkan) har under året varit klubben behjälplig med att ombesörja att nytillverkning av grillar till P1800 fr o m årsmodell. -61 tom 64 inletts (den s k äggkartongen ). Dessa började säljas på GCP och Volvohandlarna under Vidare har arbetet med att ta fram bränsletankar till P1800 from årsmodell. -61 tom -73 inletts, dessa kan köpas på GCP och Volvohandlarna under Klubbmedlemmar kan genom MHRF (Motorhistoriska Riksförbundet) teckna förmånliga bilförsäkringar för sina veteranbilar. Ca 20 medlemmar ansökte 2003 om MHRF försäkring ca 5 st. av dessa beviljades denna. MHRF ställer höga krav på bilens originalskick. Ca 150 klubbmedlemmar har idag sin P1800 försäkrade genom MHRF. Även andra försäkringsbolag erbjuder klubbmedlemmarna att teckna veteranbilsförsäkringar, där ger klubbmedlemskapet premierabatt. Klubben är medlem i Motorhistoriska Riksförbundet (MHRF), vilket i huvuddrag innebär följande: MHRFs evenemangskalender samt annonsmagasin distribueras till medlemmarna på våren respektive hösten. Klubbmedlemmarna har möjlighet att ansöka om att få teckna den mycket förmånliga MHRF-försäkringen för sina veteranbilar. Klubben bistår MHRF med registerhållning av dessa försäkringar, vilket klubben erhåller ersättning för. Klubben erlägger medlemsavgift till MHRF, baserat på antalet medlemmar, f.n. 15 kr/medlem och år. Ekonomiförvaltning Allmänt En genomgripande förändring av ekonomifunktion har skett under verksamhetsåret. Ett ekonomistyrningssystem har byggts upp där uppföljning sker på de fyra verksamhetsområdena: Tidning, hemsida, klubbshop och träffverksamhet. Ett ekonomisystem från SPCS (Scandinavian PC systems) har, på inkommande revisors rekommendation köpts in, för att förenkla detta arbete. Systemet klarar förutom redovisning, bokslut och budget också medlemsregister och rapporter till matrikeln sorterade på medlemsnummer, medlemsnamn, postnummer och bilnummer.

5 Svenska Volvo P1800-Klubben. Org. nr (5) I samband med uppbyggnaden av det nya ekonomisystemet har ett kostnadsfokuseringsprogram inletts, allt för att kapa onödiga kostnader och ge medlemmarna tillbaka så mycket som möjligt av medlemsavgifterna. Som exempel kan nämnas ny upphandling av klubbens inköp bl.a. av tidningstryckning och -distribution samt en ny ekonomisk policy för klubbens ersättningar i allmänhet. Under hösten 2003 skaffade klubben ett organisationsnummer Klubben är nu registrerad hos svenska skattemyndigheter såsom ideell kulturförening, vilket bl a innebär skattebefrielse och underlättar upphandling av lägre (momsfria!) kostnader för bl.a tryckeri och postdistribution. Det innebär också att klubben varje år lämnar in självdeklaration över vår verksamhet till skattemyndigheterna, vilket kan ses som en extra säkerhet för medlemmarna. Likviditet Lager Inventarier Lån Skatter Försäkringar Likviditeten är god. Klubbens kontanta förmögenhet uppgick vid årsskiftet till c:a kr. Det nya ekonomisystemet från SPCS hanterar numera lagerredovisningen. Ett lagervärde för klubbshoppen på var i tidigare års bokföring ej upptaget som tillgång, men har nu inventerats in i klubbens ekonomisystem, och medfört en resultateffekt på bokslutet (bokförd som engångsintäkt ). Klubben har följande inventarier som har ett bokfört värde: Digital kamera för redaktionellt ändamål. Telefonsvarare och fax för teknisk rådgivning samt ett ekonomisystem (SPCS). Klubben har inga lån och ej heller några ansvarsförbindelser. Klubben är inte skattepliktig, klubben är ej momspliktig vilket innebär att klubben inte kan lyfta moms eller fakturera moms. Klubben har sedan sitt lager och inventarier försäkrade till fullvärde i Länsförsäkringar. Arvoden För revision 2003 (av räkenskapsåret 2002 samt delrevision för 2003 t o m ) arvoderades Ann-Sofi Carlsson, Ernst & Young, Örebro med kr. Årsavgifter Årsavgiften för medlemskap i klubben är 250 SEK. Inträdesavgift 150 SEK. Hedersmedlemmar är befriade från medlemsavgift. Till MHRF (motorhistoriska riksförbundet) betalades medlemsavgift om kr, denna summa baseras på antalet medlemmar för de olika klubbarna i MHRF. Till SVIS (Svenska Volvoklubbar i Samverkan) betalades årsmedlemsavgift om symboliska 100 kr. Bidrag Bidrag har lämnats till två stycken träffar: Gotlandsträffen och Norrlandsträffen om sammanlagt kr kr har erhållits i registerhållningsbidrag från MHRF, för att klubben bistår i hanteringen av registret över de medlemmar som uppbär veteranbilsförsäkring via MHRF. Budgeten En budget för 2004 har upprättas, den bygger på 1500 betalande medlemmar. Av medlemsintäkterna kommer kostnaderna att fördelas enligt följande; 54% går till tidningen (6 st. nummer), 4% till webben, 13% till träffar, 4% till MHRF, 6 % till matrikeln, 1 % till almanacka och 18 % för administrationen av klubben därutöver är reserverade för inköp av nya fräscha prylar till klubbshoppen.

6 Svenska Volvo P1800-Klubben. Org. nr (5) I budgeten ingår det dessutom ett förslag till årstämman om oförändrad medlemsavgift för 2004 samt att en sänkning av inträdesavgiften från 150 SEK till 100 SEK samt slopa den extra avgift som tas av medlemmar bosatta utomlands. Motivationen till denna avgift har förr varit de extra transaktionskostnader som orsakats av utlandsbetalningar till klubbens postgirokonto. Numera föredrar de flesta utlandsbosatta medlemmar att betala via redaktörens betalkortfunktion, varför denna extra avgift ej längre anses motiverad. Framtida utveckling Klubbens verksamhet kommer även i framtiden vila på de fyra verksamhetsområdena: Tidningen Hemsidan Klubbshoppen Träffarna Hanteringen av reservdelar är som tidigare delegerat till organisationen SVIS Svenska Volvoklubbar I Samverkan, där klubben är en av medlemmarna med representation i styrelsen. SVIS har säte i Köping. För kommande verksamhetsår kommer styrelsen att intensifiera dialogen med medlemmarna om behovet av reservdelsförsörjning. Arbetet med kostnadsfokuseringsprogrammet fortsätter. För år 2004 och framåt kommer även en intäktsfokusering ske dvs. medlemsvärvning. Det finns i dag en stor potential till detta c.a 3000 registrerade Volvo P1800-bilar finns i Sverige, men bara c.a 1500 medlemmar i klubben. En harmonisering av utlandsavgifterna skulle kunna innebära betydande tillskott av utländska medlemmar. Intäkterna skulle då kunna användas till uppbyggnaden av bra och fungerade träffverksamhet. En arkivariefunktion står också högt upp på dagordningen att inventera, katalogisera, och i förekommande fall införskaffa eller säkerställa att bevarande sker av allt av motorkulturhistoriskt värde som rör Volvo P1800 från Pelle Petterssons skisser till Volvos egen dokumentation, artikelarkiv över samtida motorpress, etc etc. Resultat För 2003 är perioden uppdelad i två delar; gamla styrelsen inklusive kassör avgick på årsstämman i Göteborg den 10:e augusti. Den nya styrelsen inklusive ny kassör tillträdde vid samma tidpunkt. En delårsrevision hade gjorts av avgående revisor för avgående styrelse för aktiviteter fram t o m årsmötets datum (verifikation nr 110), vilket också föredrogs föregående års årsstämma. Innevarande styrelse har alltså bara haft ansvar för klubbens ekonomi fr o m 11 augusti Fr o m är all bokföring datorbaserad, enligt BAS2000 kontoplan och enligt BFN (Bokföringsnämnden) rekommendationer. Detta möjliggör också mer precis kostnadsuppföljning på olika kostnadsställen, vilket i sin tur ger oss kraftfullare verktyg för budget, uppföljning, kostnadsbesparingar där så är möjligt och önskvärt. Vinstdisposition Årets resultat kronor ,44 föreslås balanseras till nästkommande år.

7 Resultaträkning Svenska Volvo P1800-Klubben. Org. nr (5) Intäkter till : Administrationsbidrag 0, ,00 1 Annonser 3 250,00 0,00 Dekaler, Tidningar 2 503, ,50 Medlemsavgifter , ,20 Profilprodukter , ,45 Träffbidrag 0,00 476,00 Summa intäkter , ,15 Intäkter till : Rörelsens intäkter och lagerförändring Nettoomsättning 3110 Medlemsavgifter, normalbetalande , Medlemsavgifter utland 3 680, Inträdesavgifter , klubbshop, postorderförsäljning , Annonsförsäljning, klubbtidning 8 500, Direktförsäljning, klubbshop 6 072, Porton vid försäljning 291, MHRF-bidrag , Lagerförändring , S:a Nettoomsättning ,61 - Intäkter totalt , ,15 Kostnader Arvode 0, ,00 Avgifter -410, ,00 Dekaler ,50-0,00 Förplägnad , ,20 Hyror , ,00 Internet ,40-312,00 Kopiering , ,25 Papper , ,25 Porto , ,76 Postpackning , ,59 Priser 0, ,50 Profilprodukter , ,00 Register -250, ,75 Resor , ,21 Telefon , ,00 Tidning , ,50 Träffar , ,00 Utskrift -940,90 - Summa kostnader , ,01 Resultat före avskrivningar , ,14 Avskrivningar -334,00 - Periodens resultat , ,14

8 Svenska Volvo P1800-Klubben. Org. nr (5) Kostnader till : Rörelsens kostnader 4015 Kostnad sålda varor klubbshop , Klubbshop, porton -25, Klubbshop, frakt, emballage, etc -500, Klubbtidning, tryck , Klubbtidning, distribution , Klubbtidning, porto , Övr. kostnader, klubbtidning -991, Övriga trycksaker , Abbonemangsavgift Website -619, Lokalkostnader, styrelsemöten -895, Transportkostnader, styrelsemöten , Telefonikostnader, styrelsemöten , Logikostnader, styrelsemöten , Övriga kostnader, styrelsemöten , Portokostnad, administration , Postgirokostnader, administration -592, Telekostnad, administration , Transportkostnad, administration , Förbrukning, papper, kontor, administration -165, Förbrukning, dataprodukter, administration , Internetkostnader för administration , Övriga kostnader, administration ,00 - Summa kostnader ,82 - Övriga externa kostnader 5010 Lokalhyra (återlägg) , Frakter och transporter -75, Trycksaker , Porto , Övr. kostnader -165, MHRF-kostnader , Priser, belöningar, mm , Revisionskostnader , ,04 - Rörelseresultat före avskrivningar , ,14 Avskrivningar 7830 Avskrivningar Maskiner & Inventarier , ,00 Rörelseresultat efter avskrivningar , , Ränteintäkter , ,13 Resultat före skatt , ,27 Skatt Redovisat resultat , ,27 Redovisat resultat ,36 Redovisat resultat ,92 Årets resultat ,44

9 Svenska Volvo P1800-Klubben. Org. nr (5) Balansräkning per TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar 14 Materiella anläggningstillgångar 1220 Inventarier , , Ack avskrivningar inventarier , ,00 S:a Anläggningstillgångar , ,00 Omsättningstillgångar 15 Varulager mm 1460 Varulager, klubbshop , , Ack avskrivningar klubbshop ,08 0,00 S:a Varulager mm , ,00 Fordringar Kundfordringar ,22 0, Förskott till aktiva 108,00 0, S:a Fordringar ,22 0,00 Kassa och bank 1920 Postgiro , , Girokapitalkonto Nordbanken , , S:a Kassa och bank , , S:A TILLGÅNGAR , ,71 EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER Eget kapital 2010 Eget kapital , , Redovisat resultat , , S:a Eget kapital , ,11 Kortfristiga skulder 2430 Interrimsskuld Medlemsavgifter , , Leverantörsskulder , Övriga upplupna kostnader 0, , S:a Kortfristiga skulder , , S:A EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR , ,

10 Tilläggsupplysningar Redovisningsprinciper Svenska Volvo P1800-Klubben. Org. nr (5) Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflytta. Övriga tillgångar och skulder har upptagits till anskaffningsvärde där inget annat anges. Periodisering av intäkter och kostnader har skett enligt god redovisningssed. Tillämpade redovisningsprinciper överstämmer med årsredovisningslagen och god redovisningssed. Fotnoter till redovisningen 1 Benämnes MHRF-bidrag fr o m 2003 års redovisning. 2 Medlemsavgifterna för 2003 har varit: 250 kr för normalbetalande bosatt i Sverige. 330 kr för utomlands boende medlem. 150 kr i inträdesavgift. 3 Se not 2. 4 Se not 2. 5 Avser bidrag från MHRF för registerhållning av MHRF-försäkrade bilar. 6 Avser värde på klubblager efter inventering Avser kostnader för kalender 8 Avser borttag av tidigare reserverade medel för lokalhyror. 9 Avser MHRFs annonsmagasin, tryck, paketering & distribution till samtliga medlemmar 10 Årlig medlemsavgift till MHRF, baserad på antal medlemmar. 11 Avser revisionskostnader för 2002 och delårsrevision t o m Avskrivningar har gjorts med 20% av anskaffningsvärdet på inventarier som haft bokfört restvärde. Avskrivningstiden är 5 år för alla inventarier, utom datorer och liknande som avskrives på 3 år. 13 Ränteintäkter utgörs av 2873:08 kr (Nordea Girokapitalkonto) samt 16:83 kr Postgirokonto 14 Ingående balans för inventarierna är kr. ingående ackumulerad avskrivning är kr. Årets inköp av inventarier uppgår till kr (SPCS bokföringsprogram, Digitalkamera samt telefonsvarare).. Årets avskrivning på inventarier är 20% av anskaffningsvärdet (avskrivning löper över 5 år) och utgör kr. utgående balans (restvärde för inventarier) är kr. 15 Varulagret utgörs av en engångsintäkt på ,61 av tidigare ej upptaget värde i bokföring, inventerat lager Värderingen har skett efter det bokförda anskaffningsvärdet enligt tidigare bokförings inköpsfakturor. Inköp under året till varulagret har utgjorts av klubbklockor, till ett värde av kr. Årets avskrivning av klubblagret är 3832 kr för osäljbara T-shirts (Copyrightintrång), vilka kasserats. Utgående värde för klubblagret är ,89 kr. 16 Fordringar har tagits upp till det värde med vilket de beräknas inflyta. Kundfordringarna vid årsskiftet utgjordes av fakturerad annonsförsäljning av annonser till klubbtidningen för CVI Automotive AB och Veteranprodukter AB.

11 Svenska Volvo P1800-Klubben. Org. nr (5) 17 Skillnaden mot årsskiftet 2002 kan förklaras i att återvärvningen för 2004 började redan under senhösten Avser medlemsavgifter för 2004, inbetalda under Utgörs av vid årsskiftet ej ännu betalda fakturor för tidningstryck, kalender, m m.

12

13 Valberedningens, Staffan Henriksson, förslag till styrelse till årstämman Förslag till styrelseledamöter: Peter Carlin, Västerås, ordförande, omval 2 år, till årsmötet Anders Andersson, Sundsvall, ledamot, omval, 2 år till årsmötet Bo Torvestig, Fjärdhundra, ledamot, nyval 2 år, till årsmötet Mats Eriksson, Knivsta, ledamot, nyval 2 år, till årsmötet Ulf Selstam, ledamot, vald på årsmötet Sitter kvar till årsmötet Fredrik Beste, kassör, vald på årsmötet Sitter kvar till årsmötet Fredrik Johansson, suppleant, vald på årsmötet Sitter kvar till årsmötet Lars Olsson, suppleant, vald på årsmötet Sitter kvar till årsmötet Avgående styrelseledamöter: Begär att få lämna styrelsen Bosse Oscarsson efter 23 år Begär att få lämna styrelsen Eilert Persson slutar efter 1 år. Förslag till revisor: Bo Holmström, Fagersta, Godkänd revisor KPMG, nyval 1 år till årsmötet Lennart Wallnor, Fagersta, Godkänd revisor KPMG, nyval 1 år till årsmötet 2005.

14 Propositioner till årstämman Styrelsens förslag: att utnämna följande personer till hedersmedlemmar Sir Roger Moore KBE till hedersmedlem i Svenska Volvo P1800-Klubben Pelle Pettersson till hedersmedlem i Svenska Volvo P1800-Klubben Bosse Oscarsson till hedersmedlem i Svenska Volvo P1800-Klubben

15 Motioner till årstämman Motion 1 Motion angående stadgeändring från Lennart Danielsson medl I klubbens stadgar paragraf 6.5 finns förslag till dagordning för årsmötet. Där anser jag att det bör finnas en punkt Övriga frågor Styrelsen förslag är att avslå motionen pga. styrelsens pågående verksamhets genomgång där det bl.a. ingår en total genom av klubbens stadgar. Motion 2 Motion angående stadgeändring från Lennart Danielsson medl I klubbens stadgar paragraf 6.4 står Motion till årsmötet skall vara styrelsen tillhanda senast 8 veckor före mötet. Här jag att ett fast datum skall finnas tex 31 mars eller annat lämpligt datum. Styrelsen förslag är att avslå motionen pga. styrelsens pågående verksamhets genomgång där det bl.a. ingår en total genom av klubbens stadgar. Motion 3 Motion angående stadgeändring från Lennart Danielsson medl I klubbens stadgar paragraf 8.1 står Klubbens styrelse skall bestå av minst 5 medlemmar. Här anser jag lydelsen istället bör vara: Klubbens styrelse skall bestå av udda antal medlemmar, minst 5 och mest 7. Styrelsen förslag är att avslå motionen pga. styrelsens pågående verksamhets genomgång där det bl.a. ingår en total genom av klubbens stadgar.

16 Svenska Volvo P1800-klubben Protokoll fört vid årsstämman den 19 juni 2004 på Fiholm. Närvarande: Peter Carlin Ulf Selstam Anders Andersson Bo Torvestig, sekr.vid stämman Medlemmar enl. sep. förteckning. Åtgärd av Klart datum 1 ( 1 i dagordningen) Mötet öppnades av Peter Carlin. 2 ( 2) Justerades röstlängd/medlemslista 3 ( 3) Stämman konstaterade att mötet var behörigt utlyst. 4 ( 3b), kompletterande punkt. Stämman godkände dagordningen med tillägg av 18b. 5 ( 4) Valdes Peter Carlin till ordförande för stämman. 6 ( 5) Valdes Bo Torvestig till sekreterare för stämman. 7 ( 6) Valdes Maria Björn och Fredrik Johansson till justeringsmän. 8 ( 7) Valdes Maria Björn och Fredrik Johansson till rösträknare. 9 ( 8) Förvaltningsberättelsen föredrogs i sammandrag av Ulf Selstam. Godkändes av stämman. En reservant, Lennart Danielsson. Orsak: Rapporten erhölls först vid stämman. 10 ( 9) Den ekonomiska rapporten föredrogs av Ulf Selstam. Inträdesavgiften 150:- behålles. Godkändes av stämman. 11 ( 10) Revisionsberättelsen föredrogs av Ulf Selstam. Godkändes av stämman. 12 ( 11) Resultat- och balansräkningen föredrogs av Peter Carlin. Godkändes av stämman. En reservant, Lennart Danielsson. Orsak: Rapporten erhölls först vid stämman. Årsmöteprotokoll 1

17 Svenska Volvo P1800-klubben 13 ( 12) Stämman beviljade styrelsen ansvarsfrihet. 14 ( 13) Valberedningens, Staffan Henriksson, förslag till styrelse: Peter Carlin, ordförande, omval 2år till årsmötet Anders Andersson, ledamot, omval 2år till årsmötet Bo Torvestig, ledamot, nyval 2år till årsmötet Mats Eriksson, ledamot, nyval 2år till årsmötet Ulf Selstam, ledamot, vald på årsmötet2003. Sitter kvar till Fredrik Beste,kassör, vald på årsmötet Sitter kvar till Lars Olsson, suppleant, vald på årsmötet Sitter kvar till Fredrik Johansson, suppleant, vald på årsmötet Sitter kvar till Avgående styrelseledamöter: Bo Oskarsson, Eilert Persson. Stämman godkände valberedningens förslag till styrelse. 15 ( 14) Omvaldes nuvarande revisorerna Rolf Holmström, KPMG Fagersta och Lennart Wallnor. 16 ( 15) Stämman valde: Staffan Henriksson,omval och sammankallande, och Bo Oskarsson, nyval, till valberedning. 17 ( 16) Stämman fastställde: Årsavgiften till 250:-, inträdesavgiften till 150:- och slopande av den extra avgiftenför utlandsboende med 80:-. 18 ( 17) Stämman utnämnde följande hedersmedlemmar: Sir Roger Moore Pelle Petterson Bo Oskarsson 19 ( 18) Inkomna motioner, 3st och samtliga från Lennart Danielsson, föredrogs av Ulf Selstam. Motion 1, angående stadgeändring: Punkt övriga frågor tillkommer. Styrelsen yrkade avslag pga kommande genomgång av stadgarna. Stämman avslog motionen. Motion 2, angående stadgeändring: Fast datum av inlämnandet av motion. Styrelsen yrkade avslag. Stämman avslog motionen. Motion 3, angående stadgeändring: styrelsen skall bestå av udda antal ledamöter. Styrelsen yrkade avslag pga kommande genomgång av stadgarna. Stämman avslog motionen. 20 ( 18b) Ny punkt: Tillgänglighet av verksamhetsberättelse, ekonomisk rapport, revisionsberättelse och dagordning före stämman. Stämman beslutade om tillgänglighet på klubbens hemsida samt kunna beställas av den som önskar via post. Årsmöteprotokoll 2

18 Svenska Volvo P1800-klubben 21 ( 19) Mötet avslutades av Peter Carlin Vid protokollet: Bo Torvestig Justeras: Maria Björn Justeras: Fredrik Johansson Årsmöteprotokoll 3

ÅRSSTÄMMAN DEN 3 JULI 2010

ÅRSSTÄMMAN DEN 3 JULI 2010 ÅRSSTÄMMAN DEN 3 JULI 2010 Förslag till föredragningslista under Svenska Volvo P1800-klubbens ordinarie årsstämma. Johannishusslott, Johannishus, lördagen den 3/7-2010 kl. 11.00. 1. Årsstämmans öppnande

Läs mer

Att vara föreningsrevisor

Att vara föreningsrevisor Att vara föreningsrevisor av Sven Knutson SISU Idrottsutbildarna och SISU Idrottsböcker 1 Innehåll Förord 3 Uppdraget som revisor 4 Vem kan utses till revisor? 4 Detta styr revisorernas arbete 5 Att planera

Läs mer

Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med bank.

Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med bank. Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med bank. Brf Stadsparken Org nr 745000-0687 Årsredovisning 1/1 2011-31/12 2011 Att bo i bostadsrätt En bostadsrättsförening är

Läs mer

SERVICE EKONOMIHANDBOK FÖR GOLFKLUBB

SERVICE EKONOMIHANDBOK FÖR GOLFKLUBB SERVICE EKONOMIHANDBOK FÖR GOLFKLUBB Förkortningar BFL Bokföringslagen 1999:1078 BFN Bokföringsnämnden (Statligt expertorgan) BFNAR Allmänt råd från Bokföringsnämnden BFN R Rekommendation från Bokföringsnämnden

Läs mer

ÅRSBOK 2014. Framtagen till årsmöte den 24 april 2014 kl 18.30 i Tullhuset på Dalarö

ÅRSBOK 2014. Framtagen till årsmöte den 24 april 2014 kl 18.30 i Tullhuset på Dalarö ÅRSBOK 2014 Framtagen till årsmöte den 24 april 2014 kl 18.30 i Tullhuset på Dalarö Dalarö Båtklubb, Askfatshamnen, 137 70 Dalarö Tel: 08-501 508 66 E-post: dbk@dbk.nu Web: www.dbk.nu FÖRORD För nionde

Läs mer

ÅRSREDOVISNING ÅR 2013 BRF KORNET

ÅRSREDOVISNING ÅR 2013 BRF KORNET ÅRSREDOVISNING ÅR 2013 BRF KORNET 11 Org. nr. Årsredovisningen är framställd och tryckt av T & T Förvaltnings AB Styrelsen för Brf Kornet 11 kallar härmed till ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA Tid: Onsdagen den

Läs mer

HSB BRF LILLÄNGSBACKEN

HSB BRF LILLÄNGSBACKEN HSB BRF LILLÄNGSBACKEN Årsredovisning 2013 Att bo i en Bostadsrättsförening - vad innebär det? I HSB bor du till självkostnadspris. Det är ingen annan som tjänar pengar på ditt boende. Årsavgiften (= månadsavgiften,

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Svinninge Vägförening (SvVF) 2014

Verksamhetsberättelse för Svinninge Vägförening (SvVF) 2014 Svinninge Vägförening SvVF 2015 Bilaga 1 Verksamhetsberättelse 2014 Verksamhetsberättelse för Svinninge Vägförening (SvVF) 2014 Styrelsen för Svinninge Vägförening lämnar här ekonomisk redovisning för

Läs mer

ÅRSREDOVISNING ÅR 2012 BRF TURBINEN

ÅRSREDOVISNING ÅR 2012 BRF TURBINEN ÅRSREDOVISNING ÅR 2012 BRF TURBINEN 25 Org. nr. Årsredovisningen är framställd och tryckt av T & T Förvaltnings AB Styrelsen för Brf Turbinen 25 kallar härmed till ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA Tid: Måndagen

Läs mer

Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med din bank.

Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med din bank. Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med din bank. Riksbyggens Brf Älvan Org nr Årsredovisning 1/7 2009-30/6 2010 Att bo i bostadsrätt En bostadsrättsförening är en

Läs mer

Brf Tranan Årsredovisning 2013

Brf Tranan Årsredovisning 2013 Brf Tranan Årsredovisning 2013 Att bo i en Bostadsrättsförening - vad innebär det? I HSB bor du till självkostnadspris. Det är ingen annan som tjänar pengar på ditt boende. Årsavgiften (= månadsavgiften,

Läs mer

Årsredovisning 2012. Bostadsrättsföreningen Kragstalund II

Årsredovisning 2012. Bostadsrättsföreningen Kragstalund II Årsredovisning 2012 Bostadsrättsföreningen Kragstalund II Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 3 Resultaträkning 7 Balansräkning 8 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 9 Redovisningsprinciper

Läs mer

" Riksbyggen. Årsredovisning. BRF PLOGEN 20 1/1 2014-31/12 2014 arg nr 769622-4281. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med din bank.

 Riksbyggen. Årsredovisning. BRF PLOGEN 20 1/1 2014-31/12 2014 arg nr 769622-4281. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med din bank. " Riksbyggen Årsredovisning BRF PLOGEN 20 1/1 2014-31/12 2014 arg nr 769622-4281 Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med din bank. r Att bo i bostadsrätt En bostadsrättsförening

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 1/9 2011 31/8 2012

ÅRSREDOVISNING 1/9 2011 31/8 2012 ÅRSREDOVISNING 1/9 2011 31/8 2012 HSB BRF ALMHÖG I MALMÖ Org Nr: 746000-5437 8HSB Brf Almhög i Malmö KALLELSE Medlemmarna i HSB Bostadsrättsförening Alrnhög kallas härmed till ordinarie fdreningsstämma

Läs mer

Innehållsförteckning. KFUK-KFUMs scoutförbund

Innehållsförteckning. KFUK-KFUMs scoutförbund KFUK-KFUMs scoutförbund 1/103 Innehållsförteckning Tidsschema 2 Dagordning 3 Förslag till förhandlingsordning 5 Rapport gällande återremittering av proposition 8 Verksamhetsberättelse 9 Ekonomisk rapport

Läs mer

BRF GÅSHAGA PIRAR 1 Org. nr 769604-8201

BRF GÅSHAGA PIRAR 1 Org. nr 769604-8201 BRF GÅSHAGA PIRAR 1 Org. nr Årsredovisning År 2014 Årsredovisningen är upprättad och tryckt av Österåkers Bostadsrättsförvaltning AB Innehållsförteckning Sida - Innehållsförteckning 3 - Kallelse och dagordning

Läs mer

ÅRSREDOVISNING ÅR 2014. BRF SOLHEM 1 Org. nr. 769609-1029. (Foto: Svandammen i Spånga)

ÅRSREDOVISNING ÅR 2014. BRF SOLHEM 1 Org. nr. 769609-1029. (Foto: Svandammen i Spånga) ÅRSREDOVISNING ÅR 2014 BRF SOLHEM 1 Org. nr. (Foto: Svandammen i Spånga) Årsredovisningen är framställd och tryckt av T & T Förvaltnings AB Styrelsen för Brf Solhem 1 kallar härmed till ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA

Läs mer

SERVICE EKONOMIHANDBOK FÖR GOLFKLUBB

SERVICE EKONOMIHANDBOK FÖR GOLFKLUBB SERVICE EKONOMIHANDBOK FÖR GOLFKLUBB Förkortningar BFL Bokföringslagen 1999:1078 BFN Bokföringsnämnden (Statligt expertorgan) BFNAR Allmänt råd från Bokföringsnämnden BFN R Rekommendation från Bokföringsnämnden

Läs mer

Föreningspärm. 2012-12-18 nu med reviderade normalstadgar.

Föreningspärm. 2012-12-18 nu med reviderade normalstadgar. Föreningspärm för föreningar anslutna till Villaägarnas Riksförbund 2012-12-18 nu med reviderade normalstadgar. Uppdatering och utveckling av pärmen via www.villaagarna.se / Min Sida Postadress Besöksdress

Läs mer

HBV ÅRSREDOVISNING 2012

HBV ÅRSREDOVISNING 2012 HBV ÅRSREDOVISNING 2012 INNEHÅLL 3 6 9 10 11 12 12 14 16 17 22 Verksamhetsberättelse VD har ordet Förvaltningsberättelse Snabba fakta om HBVs verksamhet Förslag till vinstdisposition Resultat och ställning

Läs mer

Ordning och reda i ekonomin

Ordning och reda i ekonomin Ordning och reda i ekonomin handledning för styrelser, kassörer och revisorer i den lokala hyresgästföreningen i region stockholm 1 juni 2010 Innehållsförteckning Hyresgästföreningens organisation 4 Lokala

Läs mer

Föreningsstämma Österskärs Villaägareförening u.p.a. Onsdag 12 mars 2008 kl 1900 Österskärsskolans Matsal

Föreningsstämma Österskärs Villaägareförening u.p.a. Onsdag 12 mars 2008 kl 1900 Österskärsskolans Matsal Föreningsstämma Österskärs Villaägareförening u.p.a. Onsdag 12 mars 2008 kl 1900 Österskärsskolans Matsal 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning. 2 Dagordning 3 Beslut om årsavgift och annan avgift

Läs mer

ÅRSREDOVISNING ÅR 2011 BRF FÄLTÖVERSTEN

ÅRSREDOVISNING ÅR 2011 BRF FÄLTÖVERSTEN ÅRSREDOVISNING ÅR 2011 BRF FÄLTÖVERSTEN Org. nr. Årsredovisningen är framställd och tryckt av T & T Förvaltnings AB Styrelsen för Brf Fältöversten kallar härmed till ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA Tid: Måndagen

Läs mer

Bostadsrättsföreningen. HSB Nordvästra Skåne

Bostadsrättsföreningen. HSB Nordvästra Skåne Bostadsrättsföreningen En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening (juridisk person = företag) som ägs av föreningens medlemmar/bostadsrättshavare. Som bostadsrättshavare äger du dessutom rätten att

Läs mer

Ordning och reda i ekonomin. handledning för styrelser, kassörer och revisorer i den lokala hyresgästföreningen i region stockholm

Ordning och reda i ekonomin. handledning för styrelser, kassörer och revisorer i den lokala hyresgästföreningen i region stockholm Ordning och reda i ekonomin handledning för styrelser, kassörer och revisorer i den lokala hyresgästföreningen i region stockholm Nov 2012 Innehållsförteckning Inledning 4 Årscykel för LHs verksamhet och

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2013 HSB Brf Kyrkovången i Södra Sandby Org nr 716439-0911

ÅRSREDOVISNING 2013 HSB Brf Kyrkovången i Södra Sandby Org nr 716439-0911 ÅRSREDOVISNING 2013 HSB Brf Kyrkovången i Södra Sandby ÅRSREDOVISNING HSB Brf Kyrkovången i Södra Sandby Styrelsen får härmed avge redovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31

Läs mer

Årsredovisning för Web 2.0 AB

Årsredovisning för Web 2.0 AB Årsredovisning för Web 2.0 AB Räkenskapsåret 2009-05-01-2010-04-30 Web 2.0 AB 1(8) Styrelsen och verkställande direktören för Web 2.0 AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009-05-01-2010-04-30.

Läs mer

Medlemmarna i bostadsrättsföreningen Mässen i Stockholm kallas härmed Till ordinarie föreningsstämma

Medlemmarna i bostadsrättsföreningen Mässen i Stockholm kallas härmed Till ordinarie föreningsstämma ÅRSREDOVISNING 2009 Årsredovisningen är upprättad av T&T Förvaltnings AB Medlemmarna i bostadsrättsföreningen Mässen i Stockholm kallas härmed Till ordinarie föreningsstämma Tid: Tisdagen den 11 maj 2010

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2013 HSB Brf Päronet i Lund Org nr 716406-8780

ÅRSREDOVISNING 2013 HSB Brf Päronet i Lund Org nr 716406-8780 ÅRSREDOVISNING 2013 HSB Brf Päronet i Lund ÅRSREDOVISNING HSB Brf Päronet i Lund Styrelsen får härmed avge redovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 föreningens

Läs mer

Årsredovisning. Riksbyggens brf HELSINGBORGSHUS 58 1/9 2012-31/8 2013 Org nr 716438-5051

Årsredovisning. Riksbyggens brf HELSINGBORGSHUS 58 1/9 2012-31/8 2013 Org nr 716438-5051 Årsredovisning Riksbyggens brf HELSINGBORGSHUS 58 1/9 2012-31/8 2013 Org nr 716438-5051 Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med din bank. Att bo i bostadsrätt En bostadsrättsförening

Läs mer