Innehållsförteckning 1. Allmänna förutsättningar i kommunen Arbetet med kommunens ekonomi Ekonomiska förändringar och iakttagelser 8

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Innehållsförteckning 1. Allmänna förutsättningar i kommunen 3. 2. Arbetet med kommunens ekonomi 2005 8 3. Ekonomiska förändringar och iakttagelser 8"

Transkript

1 Årsredovisning Bengtsfors kommun 2005

2 Innehållsförteckning 1. Allmänna förutsättningar i kommunen Befolkningsutveckling Arbetsmarknaden Näringsliv Omvärldsförhållanden och utvecklingsarbete 7 2. Arbetet med kommunens ekonomi Ekonomiska förändringar och iakttagelser Problemområden Pågående arbete styrning och ledning 9 4. Kommunpresentation Kommunkoncernen Väsentliga händelser under året Väsentliga personalförhållanden Sjukfrånvaroredovisning Jämställdhetsarbete Systematiskt arbetsmiljöarbete Miljöredovisning Förväntad framtida utveckling av kommunkoncernen Drift- och investeringsredovisning Driftredovisning Driftredovisning i sammandrag Investeringsredovisning Analys av kommunstyrelsen och nämnderna Kommunstyrelsen Socialnämnden Kultur- och Utbildningsnämnden Samhällsbyggnadsnämnden Miljö- och räddningsnämnden Finansförvaltningen Måluppfyllelse Ekonomi Resultatanalys Analys av kassaflödet Analys av balansräkningen Redovisningsmodell Redovisningsprinciper Historisk resultatjämförelse fem år i sammandrag 57 2

3 Kommunstyrelsen i Bengtsfors kommun avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Allmänna förutsättningar i kommunen 1.1 Befolkningsutveckling Befolkningen i Bengtsfors kommun har under flera år minskat successivt. År 2005 låg befolkningsminskningen på oförändrad nivå i jämförelse med år Den största skillnaden ligger i att antalet inflyttare till kommunen på nytt har minskat. Skillnaderna mellan in- och utflyttade har följaktligen ökat. Födelsenettot är bättre än föregående år, men ligger fortfarande på minus. Antalet födda ligger på en förhållandevis stabil nivå vilket är glädjande. Under perioden minskade befolkningen med 979 personer. År Folkmängd Förändring * * År Födda Döda Födelsenetto * SCB:s justeringar av den totala summan. 3

4 In- och utflyttning År 2005 flyttade 422 personer till Bengtsfors kommun och 470 personer flyttade ut. Flyttningsnettot blev -48 personer. År Inflyttade Utflyttade Flyttningsnetto Skillnaden mellan antalet födda och döda tillsammans med skillnaden mellan in- och utflyttade ger en befolkningsminskning med 110 personer år Kommunens arbete att skapa förutsättningar för att trenden med avfolkning ska kunna stävjas går vidare. Träffar för nyinflyttande och idéseminarier fortgår. Den vikande befolkningsutvecklingen har även en direkt påverkan på kommunens ekonomi i form av att nivån på skatteintäkter och statsbidrag förändras. Kommunens arbete med att skapa nya arbetstillfällen i andra och nya branscher än inom tillverkningsindustrin fortsätter i och med Vision Arbetsmarknaden Andelen arbetslösa och andelen i arbetsmarknadspolitiska program av arbetskraften i kommunen uppgick i genomsnitt för 2005 till 11,9 % (för 2004 uppgick den till 10,9 %). I jämförelse med riket i helhet ligger kommunens arbetslöshet högt, riket uppvisade en total arbetslöshet om 8,1 % (motsvarande siffra för 2004 var 7,8 %). I jämförelse med föregående år har den totala arbetslösheten ökat med ca 1 procentenhet. Bland kommunerna i Västra Götaland hade Bengtsfors kommun den högsta andelen arbetslösa vid årets slut. Den totala arbetslösheten redovisas i diagram nedan. 4

5 Arbetslösa och deltagare i arbetsmarknadspolitiska program (total arbetslöshet) procent 8 6 Total arbetslöshet Bengtsfors Total arbetslöshet Länet Total arbetslöshet Riket jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec månad Öppet arbetslösa (personer som ej ingår i arbetsmarknadspolitiska åtgärder) i kommunen låg i genomsnitt på 7,7% år Detta är en ökning med 0,8 procentenheter jämfört med år I riket var 5,3 % öppet arbetslösa och för länet låg nivån på 5,4 %. Den öppna arbetslösheten illustreras i nedanstående diagram. Öppet arbetslösa procent a-lösa Öppet arbetslösa Bengtsfors Öppet arbetslösa Länet Öppet arbetslösa Riket jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec månad När det gäller ungdomsarbetslösheten så ligger den jämförelsevis mycket högt. Den totala ungdomsarbetslösheten (18-24 år arbetslösa samt i arbetsmarknadsprogram) var i genomsnitt 16,2 % i Bengtsfors kommun under år Jämförande siffror för länet och riket låg på 8,7 % respektive 9,1 %. Se nedanstående diagram. 5

6 Arbetslösa och deltagare i arbetsmarknadsprogram av befolkningen år (total ungdomarbetslöshet) Tot al arbet slöshet 18,24 år Bengt sf ors Tot al arbet slöshet 18,24 år Länet Tot al arbet slöshet 18,24 år Riket jan f eb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec månad Andelen anmälda platser redovisas nedan. Utvecklingen visar att det 2005 var 136 färre platser anmälda till arbetsförmedlingen än föregående år. Inledningen av 2006 visar att antalet nyanmälda platser (ackumulerat) är fler än det var motsvarande period Nyanmälda platser, totalt 6

7 1.3 Näringsliv I januari 2005 beslutade Duni AB att avveckla konverteringsverksamheten i Skåpafors, vilket innebar att drygt 200 personer varslades om uppsägning. Verksamheten lades sedan ner i juni. I februari månad avslutade näringslivschefen sin anställning och istället för att anställa en ny näringslivschef beslutade kommunfullmäktige att bilda Bengtsfors Utvecklings AB med syfte att främja näringslivet i kommunen. Bolagets styrelse består av representanter från näringslivet och kommunchefen. Bolagets VD, som också är styrelseledamot, är hämtad från det lokala näringslivet och har därför stor kännedom om företagarnas situation i Bengtsfors kommun. Kommunens ledning kommer även fortsättningsvis att vara involverad i näringslivsfrågorna, inte minst genom att industrifastigheterna hanteras via kommunstyrelsen. I slutet av året har näringslivsrådet bestämt att en översyn ska ske av dess arbete och arbetssätt. För att förbättra och fördjupa dialogen med näringslivet har två stormöten, med stor uppslutning, genomförts under året. Dessutom har ett flertal branschmöten hållits. Utvecklingsbolagets VD har arbetat intensivt med att främja bildande av lokala nätverk för företagen. Utöver detta har kommunstyrelsens ordförande tillsammans med kommunchefen och VD:n för Bengtsfors Utvecklings AB besökt ett stort antal företag i kommunen. 1.4 Omvärldsförhållanden och utvecklingsarbete Kommunstyrelsen fastställde 2/05 kommunövergripande politiska mål och handlingsplaner för Dessa är kopplade till Vision 2014 och dess profilområden. Kommunens ledningsgrupp har brutit ner målen i tidsatta och mätbara mål samt åtgärder. Ett omfattande arbete med att förankra Vision 2014, profilområden samt handlingsplaner och mål hos samtliga kommunens medarbetare genomfördes första delen av året. Chefer och arbetsplatsombud utbildades och dessa utbildade i sin tur övrig personal. Varje enhet har därefter diskuterat fram hur medarbetarna och enheten kan bidra i förverkligandet av visionen. Uppföljning av chefernas och arbetsplatsombudens utbildning skedde under april maj. Utvecklingsgruppen har fortsatt sitt arbete under året och fungerar nu som referensgrupp till kommunstyrelsen. Under våren har kommunen i samarbete med Karlstads universitet genomfört en kommuninvånarenkät. Resultaten kommer att ligga till grund för delar av det fortsatta utvecklingsarbetet och flera av de uppsatta mätbara målen är kopplade till enkäten. Tanken är att denna ska följas upp för att ge en indikation på i vilken riktning kommunens arbete fortskrider. Som ett led i att uppfylla målet om mycket god kommunal service och närhet har riktlinjer för öppna möten i viktiga frågor arbetats fram. För att på ett enkelt och tydligt sätt informera om visionen har en populärversion av visionsdokumentet framställts och annonser med checklistor över vad kommunen åstadkommit publiceras med jämna mellanrum i media. Som en följd av Vision 2014 och profilområdet Mycket god kommunal service har kommunens ledningsgrupp tagit fram en handlingsplan för gott bemötande. Kommunens chefer har därefter genomgått en utbildning kopplad till denna. Cheferna ska fortsätta utbildningsprocessen med sina medarbetare med syfte att uppnå en högre servicenivå. 7

8 Ett verktyg för att få till stånd nya jobb är tillskapandet av det Utvecklingscentrum, en mötesplats för näringsliv, vuxenutbildning och offentliga servicefunktioner som kommunfullmäktige beslutade projektera och placera på Ön i Bengtsfors. På sitt möte i december 2005 beslutade fullmäktige att bygga Utvecklingscentrum som ska stimulera företagsutveckling, kommunutveckling och personutveckling genom flexibla och anpassade utbildningsmöjligheter samt en samlad tillgång till offentlig service och näringsliv. Kommunen har sökt och beviljats medel från bland annat EU för att genomföra projektet. I arbetet med att ta fram beslutsunderlag till Utvecklingscentrum har en inventering av befintliga lokaler i kommunens ägo gjorts för att se om någon av dessa kunnat vara passande för denna verksamhet. Det har dock kunnat konstateras att ingen av dessa är lämplig för att inhysa ett Utvecklingscentrum. Med anledning av att regionen vill samarbeta med delregioner istället för med mindre delar bildades i början av året Fyrbodals Kommunalförbund, bestående av kommunerna inom Fyrbodalsregionen. För att effektivisera arbetet har direktionen fem så kallade beredningar inom olika områden kopplade till sig. Kommunstyrelsens ordförande i Bengtsfors är ordförande i beredningen för näringslivsfrågor. Till följd av det nya förbundet kommer verksamheten inom Kommunalförbundet Dalsland att förändras. Arbetet med Process Dalsland, vision samt åtgärdsområden för Dalsland, har pågått under året. Ett koncept till gemensamt turistbolag i Dalsland har arbetats fram, vilket fullmäktige ställt sig bakom. Dessutom planeras miljösamverkan i landskapet, vilket fullmäktige också ställt sig positiv till. Kommuncheferna i Dalsland har på uppdrag av direktionen arbetat vidare med de prioriterade frågorna samt med att se över möjligheter till samverkan. 2. Arbetet med kommunens ekonomi 2005 Arbetet med att utveckla kommunens ekonomistyrning har fortsatt i enlighet med de fastställda ekonomistyrreglerna och ekonomiprocessen. Kommunstyrelsens arbetsutskott har haft regelbundna möten med nämndutskotten där bland annat ekonomi- och verksamhetsuppföljning har varit stående punkter. 3. Ekonomiska förändringar och iakttagelser 3.1 Problemområden Större delen av de verksamhetsmässiga problemen med lokalanknytning som identifierades under arbetet med den nya budgetmodellen under hösten 2002 kvarstår fortfarande och får därmed stor betydelse även i budgeten för år Avtalet med Lear Corporation AB vad gäller hyresintäkter samt terminssäkring av valuta löper ut , vilket leder till ett intäktsbortfall på ca 18 Mkr årligen. Detta faktum har hanterats i kommunfullmäktiges beslut 118/2003 budget år 2004 med plan genom att sammanlagt 40 miljoner kronor under åren avsätts för att successivt anpassa utrymmet till 2007 års nivå. Anpassningen nåddes inte för år 2004, men har uppnåtts år 2005 med god marginal. 8

9 Det andra stora problemområdet som identifierades, och som fortfarande kvarstår, är ett antal verksamhetsmässiga problem som samtliga har lokalanknytning. Det gäller bland annat: Industrifastigheterna Baldersnäs Dalia Skolorganisationen Björkåsens användning I samband med årets bokslut har nedskrivningar av bokförda värden på 3 industrifastigheter skett med totalt 17,5 mkr. Motsvarande typ av anpassning planeras för de två kommande åren. De senaste åren har Bengtsfors kommun varit ensam huvudman för Stiftelsen Baldersnäs samt bidragit med medel för stiftelsens verksamhet. Stiftelsen har brottats med ekonomiska problem varför en fordran på stiftelsen uppstått hos kommunen. Ett arbete med att avveckla stiftelsen har pågått under en längre tid och stiftelsen har försatts i likvidation. I samband med detta har kommunen accepterat att inte få full täckning för sin fordran. För närvarande inväntar kommunen att likvidationen ska slutföras. Därefter kan ärendet ses som avslutat för Bengtsfors kommuns del. När det gäller hotell Dalia pågår en översyn av organisationsformen samt hur den kommersiella verksamheten ska kunna utvecklas. Under året har ansökningar om friskolor inkommit till kommunen från nybildade friskoleföreningar i orterna Årbol och Gustavsfors där tidigare beslut finns om skolnedläggelse. Kommunfullmäktige beslöt att avstyrka dessa ansökningar. Friskoleföreningarna vände sig därefter till Skolverket, men erhöll motsvarande svar där. Äldreboendet Björkåsen har fortfarande en viss karaktär av sjukhem. I 2006 års budget beslöt kommunfullmäktige att medge investeringsmedel för ombyggnad av del av Björkåsen. 3.2 Pågående arbete styrning och ledning Det intensiva arbete som genomförts under de senaste åren innebär att kommunen har en god grund för att styra upp ekonomi och verksamhet. Arbetet fortsätter nu enligt fastställd ekonomiprocess och styrregler. Parallellt med detta arbete har ett antal styrdokument och riktlinjer tagits fram eller reviderats och ytterligare dokument är under beredning. Ett led i kommunstyrelsens arbete med styrning och ledning är de planeringsdagar kommunstyrelsen genomfört tillsammans med ledningsgruppen i januari 2004 samt februari Arbetet med målstyrning och handlingsplaner som inleddes hösten 2004 är ytterligare ett sätt att integrera ekonomisk, verksamhetsmässig och fysisk planering. Kommunchefen har, på uppdrag av kommunstyrelsen, tillsammans med kommunens ledningsgrupp, sett över kommunens budgetprocess. De största förändringarna i den nya processen är att beslut om ekonomiska ramar ska fastställas av fullmäktige i maj månad istället för som tidigare i juni. Dessutom ska nämnderna behandla detaljbudget vid två nämndsammanträden med ett politiskt gruppmöte däremellan. För att säkerställa att politikerna får ett heltäckande beslutsunderlag har en utveckling av kommunens ärendehantering inletts. Tjänsteskrivelser till samtliga ärenden där detta är möjligt tillhör de delar som redan genomförts. Därigenom effektiviseras också arbetet, samtidigt som handläggningstiden förkortas, genom att protokollen i princip kan skrivas under pågående sammanträde. Arbetet kommer att fortsätta även under år Under året har 9

10 kommunstyrelsen även antagit en intern kontrollplan med syfte att säkerställa att kommunstyrelsen upprätthåller en tillfredsställande intern kontroll. Redan år 2003 påbörjades arbetet med en så kallad planeringspärm och de gemensamma planeringsförutsättningarna fastställdes politiskt i början av år Syftet med dessa är att det ska finnas ett gemensamt material som ska ligga till grund för all kommunal planering. 4. Kommunpresentation 4.1 Kommunkoncernen Organisation för kommunkoncernen framgår av nedanstående organisationsplan. Nämnd - och styrelseorganisationen är följande: kommunstyrelsen, socialnämnden, överförmyndarnämnden, kultur- och utbildningsnämnden, samhällsbyggnadsnämnden samt miljö- och räddningsnämnden. Kommunstyrelsens och de kommunala nämndernas verksamhet analyseras i särskilt avsnitt. Fyra av de kommunala bolagen drivs i en bolagskoncern med Bengtsfors Teknik AB som moderbolag. Dotterbolagen har som huvudsaklig verksamhet att köpa, sälja och distribuera energi samt att äga och förvalta bostäder och lokaler inom Bengtsfors kommun. Moderbolagets verksamhet består av en debiteringsenhet som ansvarar för debitering av energi för Bengtsfors Energi Handel AB, nätavgifter för Bengtsfors Energi Nät AB samt fjärrvärme, vatten- och avlopp och renhållning för Bengtsfors kommun. Administration inklusive ekonomfunktion köps från kommunledningskontoret. Bengtsforshus AB har dock egen personal för administration och för skötsel- och tillsynsansvar (bovärdar). Under år 2004 förvärvades samtliga aktier i ytterligare ett bolag, Majberget Utvecklings AB. Detta bolag ligger utanför bolagskoncernen. År 2005 startades det kommunala näringslivsbolaget Bengtsfors Utvecklings AB. 10

11 Organisationsschema Kommunkoncernen Valnämnden Kommunfullmäktige Kommunrevisionen Kommunstyrelse Socialnämnden Bengtsfors Teknik AB Miljö & räddningsnämnden Överförmyndarnämnden Bengtsfors Energi Nät AB Kultur & Utbildnings nämnden Bengtsfors Energi Handel AB Samhällsbyggnadsnämnden Bengtsforshus AB Majberget Utvecklings AB Bengtsfors Utvecklings AB 11

12 4.2 Väsentliga händelser under året Året har präglats av arbete kring arbetsmarknad, sysselsättning och kommunens långsiktiga arbete med Vision Arbetsmarknadssituationen i Bengtsfors kommun är fortsatt kärv, inte minst för ungdomarna. I juni lade Duni AB ner sin verksamhet i Bengtsfors kommun och mer än 200 personer sades upp från sina anställningar. Alla dessa syns ännu inte i arbetsmarknadsstatistiken. I samband med nedläggningen kom önskemål från fackförbunden om att starta upp en mötesplats för arbetslösa i Bengtsfors kommun. Kommunfullmäktige godkände projektet i februari För att vidga arbetsregionen för invånarna har kommunen fått till stånd en bussförbindelse från Bengtsfors till Årjäng/Töcksfors. I nuläget är det en försöksverksamhet. Som en följd av den svåra arbetsmarknadssituationen har kommunens ledning uppvaktat både Näringsdepartementet och Länsarbetsnämnden i syfte att få till stånd ett system för arbetet med arbetsmarknadsfrågorna som ger kontinuitet i verksamheten och som bättre kan anpassas till den enskilde individen. I början av året påbörjade en planerare, som bland annat arbetar med kommunövergripande planeringsfrågor, planfrågor samt fastighetsärenden, sin anställning. Tjänsten drogs in i samband med att den tidigare planeringsarkitekten gick i pension, varför arbetet med övergripande planeringsfrågor m m blivit eftersatt under de senaste åren. Ett planuppdrag, som ska revideras två gånger per år, har tagits fram och beskriver vilka planer som ska prioriteras. Kommunstyrelsen svarar för kommunens översiktsplanarbete och arbetet med fördjupad översiktsplan för Bäckefors har pågått under året samtidigt som planeringen inför byggnation av resecentrum i Bäckefors påbörjats. Mycket tid har också ägnat åt planprogrammet för Ön, som är kopplat till byggnationen av Utvecklingscentrum. Dessutom har ett så kallat tomtpaket, vilket innebär att färdiga tomter säljs till ett enhetspris som inkluderar bland annat mark, anslutningsavgift och bygglov, framarbetats. Förberedelserna för att sanera det så kallade EKA-området i Bengtsfors fortsätter och själva undersökningsfasen är nu avslutad. Naturvårdsverkets ställningstagande till ansökan om bidrag för saneringsfasen väntades under hösten men kom först i januari Naturvårdsverket har beviljat bidrag för kostnaden för saneringen innevarade år och när kommunen godkänt de kriterier som ställts upp kan den faktiska saneringen av området påbörjas. I augusti månad reste representanter för Bengtsfors kommun och Föreningen Norden på nordisk vänortsträff i Bö, Norge. Temat för vänortsbesöket var ungdomsfrågor samt samverkan. Det treåriga EU-projektet VärmDal avslutades Projektet, som var ett samarbete mellan Bengtsfors, Årjäng, Säffle och Åmål, syftade till att tillvarata de möjligheter som aktiviteter över kommungränserna kan ge gällande framtida samarbete och utveckling. Ett konkret utfall är kommunernas deltagande i Momarkedet-mässan. Sedan januari 2005 är EU-projektet Pluskraft ett affärs- och utvecklingsprojekt i Dalsland Kanotmaratons kölvatten - igång. Det övergripande målet för projektet, som pågår till , är att accelerera och utveckla effekterna av Dalsland Kanot Maraton + som katalysator för affärs- och produktutveckling. Dalsland Kanot Maraton+ genomfördes för andra gången 2005 och blev i deltagarantal Sveriges största kanotlopp alla kategorier med 550 startande. Många föreningar och människor arbetade ideellt med loppet och dess kringarrangemang för att serva de tävlande samt de tusentals åskådarna. Loppet hade ett stort massmedialt intresse 12

13 från i första hand utlandet. Som ett bevis på arrangemangets höga kvalitet har Bengtsfors tilldelats SM i Kanotmaraton Interregprojekt Fiskeland 2 avslutades i december Projektets målsättning var att utveckla attraktiva och ekonomisk bärkraftiga sportfiskeprodukter och inom ramen för projektet har ett fiskecentrum byggts på Sågudden i Bengtsfors. Projektet har resulterat i att flera sportfiskeprodukter tagits fram. Erfarenheterna från projektet är viktiga byggstenar i det framtida utvecklingsarbetet av sportfisketurismen i Dalsland. Informationsarbetet har haft hög prioritet under året då detta är ett viktigt verktyg för en positiv utveckling av kommunen. Den externa informationen i tidningen Dalslänningen liksom träffarna för nyinflyttade har fortsatt. Ett led i att förbättra kommunikationen och servicen till medborgarna är den så kallade 24-timmarsmyndigheten där Bengtsfors kommun tillsammans med andra Fyrbodalkommuner tagit fram ett koncept för att underlätta möjligheten att utföra kommunala ärenden via Internet. Detta kommer på sikt att underlätta för både den enskilde och kommunens personal. Bengtsfors kommun har utsetts som pilotkommun gällande bygglovsansökningar. Dessutom har kommunledningskontoret utvecklat kommunens hemsida och Intranet, det så kallade virtuella kontoret. Vidare har arbetet med en marknadsplan tillhörande kommunens informationsstrategi inletts. Samtliga chefer och arbetsplats/brandskyddsombud har genomgått en brandskyddsutbildning under året. Förutom detta har cheferna genomgått en utbildning i rehabiliteringsmetodik och rehabiliteringsekonomi. Utöver dessa insatser fick cheferna, tillsammans med handläggare utsedda av förvaltningscheferna, delta i en utbildningsdag mot hot och våld. Därutöver har 18 av kommunens medarbetare utbildats till friskvårdsinspiratörer. Arbetsmarknadsenheten har i samarbete med vuxenutbildningen genomfört två timringsutbildningar under året. Resultatet av en av kurserna blev det timmerhus som uppförts på Sågudden i Bengtsfors. Den andra pågår fortfarande. Dessutom har en röjsågsutbildning genomförts under våren. Skogs- och naturvårdslaget arbetar enligt skogsbruksplanen men personalbrist gör att endast siktröjningar, akutfällningar, brännvedsproduktion och grönområden hunnits med under året. Det har skett en ökad efterfrågan på servicelagets tjänster under året vad gäller gräsklippning och snöskottning, vilket resulterat i en väntelista. Språngbrädan, med jobbsökarverksamhet, har flyttat till nya lokaler på Nedre Olympen tillsammans med det då nystartade ungdomsprojektet, vilket är ett samarbete mellan AME, vuxenutbildningen och arbetsförmedlingen. Efter en trög start under våren och obefintligt deltagarantal under sommaren, på grund av uteblivna anvisningar från arbetsförmedlingen, tog arbetet fart under hösten. Som mest har ca 70 deltagare varit inskrivna på ungdomsprojektet. Projektet har utfallit mycket väl och arbetsförmedling, vuxenutbildning och AME är tillfredsställda med hur arbetet fortskrider. Under år 2005 har arbetsmarknadsenheten varit engagerad i Ideella arbeten, vilket startade våren 2004 och avslutades den 31 december Projekt bedrevs med stöd av EU:s program Växtkraft Mål 3, arbetsförmedlingarna samt kommunerna Mellerud, Åmål, Dals Ed och Bengtsfors med syfte att via AME-enheterna anställa personer med uppgift att hjälpa lokala ideella organisationer med sysslor som bidrar till den egna bygdens utveckling. Dalslands Vägmiljöer är ett utvecklingsprojekt som finansieras av Vägverket och pågår och syftar till att tydliggöra landskapets skönhetsvärde före trafikanterna. 13

14 Kommunledningskontoret har under 2005 varit involverat i ett flertal större samarbetsprojekt i Dalsland, såsom driftstart av ekonomisystemet Agresso. Systemets möjlighet till rapporter via Intranet har mottagits väl och underlättat det ekonomiska uppföljningsarbetet. Vid årsskiftet 2004/2005 driftsattes telefonisamarbetet i Dalsland och Säffle och under våren och sommaren kopplades samtliga kommuner in i det gemensamma telefonisystemet. Samarbete har även påbörjats mellan telefonister i Dalsland/Säffle. Ett samprojekt mellan Bengtsfors, Dals-Eds och Åmåls kommuner, Försäkringskassan i Västra Götaland, Länsarbetsnämnden i Västra Götaland och Västra Götalandsregionen kallat Finansiell samverkan inom rehabiliteringsområdet startades under året. Målgruppen är personer i förvärvsaktiv ålder i behov av insatser från flera olika rehabiliteringsområden. En ansvarig tjänsteman anställdes under hösten 2005 och den praktiska verksamheten startar våren Avtalet med hälso- och sjukvårdsnämnden avseende folkhälsa har förlängts till och med år Under året har ett antal recept på fysisk aktivitet skrivits ut och en utbildning i hur man tar emot personer som fått fysisk aktivitet på recept har genomförts. Dessutom har ett nätverk kring suicidprevention bildats under året. En arbetsgrupp bestående av representanter för skolhälsovården, primärvård och folktandvård har arbetat med att ta fram förslag till hur man kan motverka att barn blir överviktiga. Familjecentralen Nyckelspiken startade sin verksamhet i januari Verksamheten är ett samarbete mellan kultur- och utbildningsförvaltningen, socialförvaltningen, primärvården och Svenska kyrkan där folkhälsosamordnaren har samordningsansvar. En utvärdering visar att verksamheten är både välbesökt och uppskattad. För att öka ungdomars inflytande i kommunen har ett så kallat öppet forum, som utgår ifrån att ungdomar, politiker och andra vuxna, träffas i ett diskussionsforum, ägt rum. Som resultat har ungdomarna kommit med förslag till förbättringar av fritidsaktiviteter och arbetet med att starta ett allaktivitetshus pågår. Elever på högstadiet har fått möjlighet att skriva kontrakt mot droger, kallat Team Smart. Ungdomarna erhåller bland annat rabatter mot sitt löfte att inte ta droger. Intresset för att delta i Team Smart har ökat för varje år, höstterminen 2005 var cirka 200 ungdomar medlemmar. Kommunfullmäktige har dessutom fastställt ett drogpolitiskt handlingsprogram. Avvecklingen av särskilt boende i Ängbäcksgårdens huvudbyggnad har fortsatt under året, och inneburit en minskning med 12 boendeplatser. Samtidigt har en inflyttning skett i lägenheterna, både med och utan behov av hemtjänstinsatser. Få lägenheter har stått tomma under året. Den planerade platsminskningen på Björkåsen är genomförd. Den nya hemtjänstorganisationen har förändrats under året. Avståndet till hemtjänsten i Dals Långed visade sig vara för långt för att åstadkomma en effektiv arbetsorganisation. Under september 2005 överfördes därför den delen av hemtjänstorganisationen, till enhetschefen för äldreboendet i Dals Långed. Detta betyder att man där får en likadan organisation som den i Bäckefors. Samtidigt startade också införandet av Laps Care, det datastöd för planering av hemtjänstinsatser, som redan införts i Bengtsfors. 14

15 Länsstyrelsen genomförde under våren en genomgripande granskning av kommunens äldreomsorg. Granskningen visade att kommunen i stort sett har en god omsorg, men pekade också på några förbättringsområden: Tillräckligt med personal för att tillgodose brukarnas individuella insatser samt för att följa upp och dokumentera. Fysisk miljö; fullvärdiga äldreboenden. Länsstyrelsen anser att Björkåsen i nuläget inte erbjuder fullvärdiga bostäder. Varje lägenhet ska ha hygienutrymme för att leva upp till Länsstyrelsens krav. Kompetensutveckling och fortbildning. Endast 60 % av vårdpersonalen har adekvat utbildning. Varje anställd bör ha en kompetensutvecklingsplan. Omsorgens innehåll och arbetsmetoder Rättsäkerhet dokumentation i verkställighet Socialförvaltningen har tagit fram en åtgärdsplan för att åstadkomma förbättringar på ovanstående områden. Svar till Länsstyrelsen skall lämnas i juni Socialnämnden anordnande under november och december 2005 öppna möten för allmänheten angående förslag till äldreomsorgsplan för Bengtsfors kommun. Sammankomster hölls i Bengtsfors, Dals Långed och Bäckefors, under vilka personal och politiker från socialnämnden medverkade. Allmänheten inbjöds genom annons i Dalslänningen. Uppslutningen vid mötena var något begränsad i Bengtsfors och Dals Långed, medan mötet i Bäckefors var mer välbesökt. De inslag i förslaget till äldreomsorgsplan som väckte flest frågor var tillgången till seniorbostäder i kommunen samt försöksverksamhet med ickebiståndsbedömd hemtjänst. Socialnämnden och Kultur- och utbildningsnämnden föreslog under året att all myndighetsutövning inom LSS, alltså även den för barn/unga skulle övergå till Socialnämnden. Beslutet väntas fastställas av Kommunfullmäktige våren Verkställning av beslut gällande strukturfrågor har skett under året inom kultur och utbildningsnämndens område. Biblioteksfilialen i Billingsfors har lagts ner, bokbussen likaså. Matteskolan Logos har lagts ner (verksamheten har därefter gått över i privat regi: Mattesmedjan). Neddragningar på personal inom ledning och administration har genomförts. Planeringsarbetet inför nedläggningar av skola och förskola i Årbol samt skola i Gustavsfors har påbörjats, framförallt förhandlingar gällande personalfrågorna. Kultur och utbildningsnämnden och kommunfullmäktige har lämnat remissyttranden till Skolverket gällande ansökningar om fristående skolor i Årbol och Gustavsfors. Antalet anställda inom Norra och Södra området har anpassats till ett vikande elevunderlag. Bengtsfors kommun har fr o m 1/1-06 ingått samverkansavtal med övriga Fyrbodalskommuner (förutom Åmål) i Fyrbodals Gymnasieskola under 2005 gällde ett interimistiskt samverkansavtal. Ett webbaserat gemensamt intagningssystem har införts. Vidare har kommunen under 2005 haft samverkansavtal med Värm-Dal Gymnasieregion, som också haft hängavtal med Årjängs, Melleruds och Dals-Eds kommuner. Elevtillströmningen till Strömkulleskolan har fortsatt att öka. Arbetet med elevhälsa har utvecklats. Bland annat har förslag till kriterier för fördelning av särskilt stöd tagits fram. Likaså en policy för särskolefrågor och en handlingsplan för skolans 15

Budget för år 2013 med utblick 2014-2016

Budget för år 2013 med utblick 2014-2016 Budget för år 2013 med utblick 2014-2016 Katrin Thoor, 0531-52 60 38 katrin.thoor@bengtsfors.se TJÄNSTESKRIVELSE Datum 2012-10-23 1(40) Budget för år 2013 (2014-2016) v:\klk\gemensam\tjänsteskrivelser\2012\kommunstrateg

Läs mer

ORSA KOMMUN ÅRSREDOVISNING 2011

ORSA KOMMUN ÅRSREDOVISNING 2011 ORSA KOMMUN ÅRSREDOVISNING 2011 Hit gick skattepengarna 2011 100 kr i skatt till Orsa kommun fördelades så här 2011 2010 28,10 kr 29,57 kr Äldre- och handikappomsorg 20,64 kr 21,27 kr Grundskola och fritidsverksamhet

Läs mer

Delårsrapport. Januari juni 2009. Till Kommunfullmäktige 2009-09-28

Delårsrapport. Januari juni 2009. Till Kommunfullmäktige 2009-09-28 Delårsrapport Januari juni 2009 Till Kommunfullmäktige 2009-09-28 1 Innehållsförteckning: FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Omvärldsanalys 3 Befolkning, arbetsmarknad, demokrati och medborgarinflytande Väsentliga

Läs mer

Lerums kommun. lin- 2011-04- 0 1. Årlig granskning =U ERNST &YOUNG. Genomförd på uppdrag av revisorerna Mars 2011. LERUMS KOMMUN Sektor Infrasupport

Lerums kommun. lin- 2011-04- 0 1. Årlig granskning =U ERNST &YOUNG. Genomförd på uppdrag av revisorerna Mars 2011. LERUMS KOMMUN Sektor Infrasupport Genomförd på uppdrag av revisorerna Mars 2011 LERUMS KOMMUN Sektor Infrasupport 2011-04- 0 1 Diarienr. K5U.3IS" Arendetyp Lerums kommun lin- Årlig granskning =U ERNST &YOUNG s!l ERNST &YOUNG Innehåll 1.

Läs mer

Årsredovisning 2014. Dals-Eds kommun

Årsredovisning 2014. Dals-Eds kommun Årsredovisning 2014 Dals-Eds kommun Innehållsförteckning 1 KOMMUNSTYRELSENS ORDFÖRANDE... 3 2 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE... 4 2.1 KOMMUNENS UTVECKLING...4 2.2 EKONOMISK ÖVERSIKT...13 2.3 PERSONAL- OCH HÄLSOBOKSLUT...20

Läs mer

Uddevalla kommun. Årsredovisning 2010

Uddevalla kommun. Årsredovisning 2010 Uddevalla kommun Årsredovisning 2010 3 Junicupen på Bodele. Foto: Maria Rasmusson ÅRSREDOVISNING 2010 Välkommen att ta del av Uddevalla kommuns årsredovisning för 2010. Årsredovisningen vänder sig i första

Läs mer

EMMABODA I VÅRA HJÄRTAN ÅRSREDOVISNING

EMMABODA I VÅRA HJÄRTAN ÅRSREDOVISNING EMMABODA I VÅRA HJÄRTAN 2013 ÅRSREDOVISNING Innehållsförteckning INLEDNING Kommunstyrelsens ordförande kommenterar verksamheten... 4 Emmaboda kommuns organisation... 6 Så används skattepengarna - Fem

Läs mer

Tertialrapport. april 2011. Härnösands kommun

Tertialrapport. april 2011. Härnösands kommun Tertialrapport april 2011 Härnösands kommun Innehållsförteckning Del 1 Förvaltningsberättelse Omvärldsanalys 4 God ekonomisk hushållning 7 Finansiell analys 8 Medarbetare 12 Del 2 Verksamhetsberättelser

Läs mer

BUDGET 2013 MUNKFORS KOMMUN

BUDGET 2013 MUNKFORS KOMMUN BUDGET MUNKFORS KOMMUN Beslutad KF -10-30 Mål justerade enligt Sn 83, -11-06 INLEDNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING inledning MUNKFORS KOMMUN 1 INLEDNING 1 KOMMUNSTYRELSENS ORDFÖRANDE HAR ORDET 2 ORGANISATIONSÖVERSIKT

Läs mer

Omslagsbild: Gusumsån Foto: Hannes Carlsson

Omslagsbild: Gusumsån Foto: Hannes Carlsson ÅRSREDOVISNING 2014 Omslagsbild: Gusumsån Foto: Hannes Carlsson Valdemarsviks kommun 615 80 Valdemarsvik Tel vx 0123-191 00 www.valdemarsvik.se KS-SA.2014.33 042 ÅRSREDOVISNING 2014 Valdemarsviks kommuns

Läs mer

Innehållsförteckning. 1 Kommentar och organisation. 2 Förvaltningsberättelse. 3 Räkenskapsrapporter, tilläggsupplysningar med mera. 4 Nämndredovisning

Innehållsförteckning. 1 Kommentar och organisation. 2 Förvaltningsberättelse. 3 Räkenskapsrapporter, tilläggsupplysningar med mera. 4 Nämndredovisning Årsredovisning 2014 Innehållsförteckning 1 Kommentar och organisation Kommunstyrelsens ordförande 2 Nämnds- och förvaltningsorganisation 3 2 Förvaltningsberättelse Inledning 5 Omvärldsanalys 5 Vision och

Läs mer

2007 2006 2005 2004 2003 ALVESTA KOMMUN Antal invånare 31 dec 18 776 18 741 18 684 18 865 18 879 Årlig förändring 35 57-181 -14-51

2007 2006 2005 2004 2003 ALVESTA KOMMUN Antal invånare 31 dec 18 776 18 741 18 684 18 865 18 879 Årlig förändring 35 57-181 -14-51 Alvesta under fem år 2007 2006 2005 2004 2003 ALVESTA KOMMUN Antal invånare 31 dec 18 776 18 741 18 684 18 865 18 879 Årlig förändring 35 57-181 -14-51 Kommunens skattesats (total kommunal skattesats 2006

Läs mer

Foto: Leif Johansson/Bildarkivet.se. Budget 2014. www.bromolla.se

Foto: Leif Johansson/Bildarkivet.se. Budget 2014. www.bromolla.se Foto: Leif Johansson/Bildarkivet.se 20 www.bromolla.se 2 0 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Innehållsförteckning Övergripande Kommunchefen har ordet 3 Inledning 4 Resultatbudget 6 Finansieringsbudget 6 Balansbudget

Läs mer

Bilagor 1. Förteckning över borgensåtaganden 2. Budgetavstämning

Bilagor 1. Förteckning över borgensåtaganden 2. Budgetavstämning Årsredovisning 2004 Inledning Sida Kommunstyrelsens ordförande har ordet... 1 Alvesta under fem år... 2 2004 ett axplock... 3 Förvaltningsberättelse Allmänt om kommunen... 4 Verksamhet och ekonomi Kommunen...

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014 HAMMARÖ KOMMUNS ÅRSREDOVISNING 2014. Antagen av kommunfullmäktige 2015-04-20

ÅRSREDOVISNING 2014 HAMMARÖ KOMMUNS ÅRSREDOVISNING 2014. Antagen av kommunfullmäktige 2015-04-20 ÅRSREDOVISNING 2014 HAMMARÖ KOMMUNS ÅRSREDOVISNING 2014 2 Antagen av kommunfullmäktige 2015-04-20 Innehåll Sida Viktiga händelser 2014 4 Fem år i sammandrag 5 Vart gick skattepengarna? 6 Förvaltningsberättelse

Läs mer

MORA KOMMUN ÅRSREDOVISNING 2009

MORA KOMMUN ÅRSREDOVISNING 2009 MORA KOMMUN ÅRSREDOVISNING 2009 Omslagsbild: Prisutdelning när Mora kommun utsågs till Årets ungdomskommun. Övriga bilder om inte annat anges: Sven-Erik Nilsson, Mora kommun Produktion: Riesbeck Reklam

Läs mer

Delårsbokslut/årsprognos 2014

Delårsbokslut/årsprognos 2014 Tjänsteskrivelse Sida 1(2) Kommunledningsförvaltningen Morgan Persson,0550-88024 morgan.persson@kristinehamn.se Datum 2014-09-02 Ks/2014:109 042 Bokslut/ekonomiuppföljning Delårsbokslut/årsprognos 2014

Läs mer

Tertialrapport. augusti 2014. Härnösands kommun

Tertialrapport. augusti 2014. Härnösands kommun Tertialrapport augusti 2014 Härnösands kommun Innehållsförteckning Del 1 Förvaltningsberättelse Omvärldsanalys Kommunens styrning och mål Finansiell analys Medarbetare 4 7 11 16 Del 2 Verksamhetsberättelser

Läs mer

Västerviks kommun årsredovisning 2014

Västerviks kommun årsredovisning 2014 Västerviks kommun årsredovisning 2014 Beslutad i kf 2015-03-23 Intäkter Avgifter 14,4 % Reavinster 0,4 % Skatter och bidrag 85,2 % Så här används kommunens pengar gymnasieskola och vuxenutbildning 8,7

Läs mer

årsredovisning 2012 EMMABODA I VÅRA HJÄRTAN

årsredovisning 2012 EMMABODA I VÅRA HJÄRTAN årsredovisning 2012 EMMABODA I VÅRA HJÄRTAN Innehållsförteckning Inledning Kommunstyrelsens ordförande kommenterar verksamheten... 4 Emmaboda kommuns organisation... 6 Så används skattepengarna - Fem

Läs mer

Delå rsråpport 2013-08-31

Delå rsråpport 2013-08-31 Delå rsråpport 2013-08-31 3 (82) INNEHÅLL INLEDNING... 5 Kommunstyrelsens ordförande har ordet... 5 Snabbfakta, 4 år i sammandrag... 6 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE... 7 Viktiga händelser... 7 Ekonomisk översikt...

Läs mer

Årsredovisning 2009. Lomma kommun

Årsredovisning 2009. Lomma kommun Årsredovisning 2009 Lomma kommun INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING Kommunstyrelsens ordförande har ordet 4 Organisationsöversikt 5 Vart gick skattepengarna? 6 Fem år i sammandrag 7 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Årsredovisning 2014. Kommunstyrelsen 7 april 2015

Årsredovisning 2014. Kommunstyrelsen 7 april 2015 Årsredovisning 2014 Kommunstyrelsen 7 april 2015 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE KOMMUNSTYRELSENS ORDFÖRANDE HAR ORDET... 3 ALLMÄN ÖVERSIKT... 4 GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING... 9 ÅRETS MÅLUPPFYLLELSE...

Läs mer

Flens kommun Årsredovisning 2014

Flens kommun Årsredovisning 2014 Flens kommun Årsredovisning 2014 Godkänd av kommunfullmäktige 2015-06-11 Innehåll KS-ORDFÖRANDE HAR ORDET... 3 2014 I KORTHET... 5 ORGANISATION... 6 OM KOMMUNEN... 7 FRAMTIDEN... 10 OMVÄRLDEN OCH KOMMUNENS

Läs mer

Söderhamns kommun Årsredovisning

Söderhamns kommun Årsredovisning Söderhamns kommun Årsredovisning 03 Inledning 03 Kommunstyrelsens ordförande har ordet 04 Viktiga händelser 06 Organisationsschema 07 Uppföljning av kommunens mål 08 Förvaltningsberättelse 08 Ekonomi 09

Läs mer

Vadstena kommuns ÅRSREDOVISNING

Vadstena kommuns ÅRSREDOVISNING ÅRSREDOVISNING Vadstena kommuns 212 HÄNT UNDER 212... 3 3 Mötesplats för ungdomar Projektet Ung i Vadstena slutfördes under 212 vilket resulterade i Fritidscentrum, en verksamhet där man erbjuder olika

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 2012 MUNKFORS KOMMUN. Beslutad KF 2012-10-30

DELÅRSRAPPORT 2012 MUNKFORS KOMMUN. Beslutad KF 2012-10-30 DELÅRSRAPPORT 2012 MUNKFORS KOMMUN Beslutad KF 2012-10-30 INLEDNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING MUNKFORS KOMMUN 1 INLEDNING 1 ORGANISATIONSÖVERSIKT 2 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 3 OMVÄRLD, BEFOLKNING OCH

Läs mer

Kommunens vision 3 Kommunstyrelsens ordförande 4-5 Organisation 6 Femårsöversikt 7

Kommunens vision 3 Kommunstyrelsens ordförande 4-5 Organisation 6 Femårsöversikt 7 Årsredovisning 2013 Innehållsförteckning Inledning Kommunens vision 3 Kommunstyrelsens ordförande 4-5 Organisation 6 Femårsöversikt 7 Förvaltningsberättelse Översikt över 2013 8 God ekonomisk hushållning

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Årsredovisning 2009 Innehållsförteckning Organisation och övergripande kommentar Kommunens vision 3 Kommunstyrelsens ordförande 4-5 Organisation 6 Förvaltningsberättelse Året i sammanfattning 7 Visionsarbetet

Läs mer