Innehållsförteckning 1. Allmänna förutsättningar i kommunen Arbetet med kommunens ekonomi Ekonomiska förändringar och iakttagelser 8

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Innehållsförteckning 1. Allmänna förutsättningar i kommunen 3. 2. Arbetet med kommunens ekonomi 2005 8 3. Ekonomiska förändringar och iakttagelser 8"

Transkript

1 Årsredovisning Bengtsfors kommun 2005

2 Innehållsförteckning 1. Allmänna förutsättningar i kommunen Befolkningsutveckling Arbetsmarknaden Näringsliv Omvärldsförhållanden och utvecklingsarbete 7 2. Arbetet med kommunens ekonomi Ekonomiska förändringar och iakttagelser Problemområden Pågående arbete styrning och ledning 9 4. Kommunpresentation Kommunkoncernen Väsentliga händelser under året Väsentliga personalförhållanden Sjukfrånvaroredovisning Jämställdhetsarbete Systematiskt arbetsmiljöarbete Miljöredovisning Förväntad framtida utveckling av kommunkoncernen Drift- och investeringsredovisning Driftredovisning Driftredovisning i sammandrag Investeringsredovisning Analys av kommunstyrelsen och nämnderna Kommunstyrelsen Socialnämnden Kultur- och Utbildningsnämnden Samhällsbyggnadsnämnden Miljö- och räddningsnämnden Finansförvaltningen Måluppfyllelse Ekonomi Resultatanalys Analys av kassaflödet Analys av balansräkningen Redovisningsmodell Redovisningsprinciper Historisk resultatjämförelse fem år i sammandrag 57 2

3 Kommunstyrelsen i Bengtsfors kommun avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Allmänna förutsättningar i kommunen 1.1 Befolkningsutveckling Befolkningen i Bengtsfors kommun har under flera år minskat successivt. År 2005 låg befolkningsminskningen på oförändrad nivå i jämförelse med år Den största skillnaden ligger i att antalet inflyttare till kommunen på nytt har minskat. Skillnaderna mellan in- och utflyttade har följaktligen ökat. Födelsenettot är bättre än föregående år, men ligger fortfarande på minus. Antalet födda ligger på en förhållandevis stabil nivå vilket är glädjande. Under perioden minskade befolkningen med 979 personer. År Folkmängd Förändring * * År Födda Döda Födelsenetto * SCB:s justeringar av den totala summan. 3

4 In- och utflyttning År 2005 flyttade 422 personer till Bengtsfors kommun och 470 personer flyttade ut. Flyttningsnettot blev -48 personer. År Inflyttade Utflyttade Flyttningsnetto Skillnaden mellan antalet födda och döda tillsammans med skillnaden mellan in- och utflyttade ger en befolkningsminskning med 110 personer år Kommunens arbete att skapa förutsättningar för att trenden med avfolkning ska kunna stävjas går vidare. Träffar för nyinflyttande och idéseminarier fortgår. Den vikande befolkningsutvecklingen har även en direkt påverkan på kommunens ekonomi i form av att nivån på skatteintäkter och statsbidrag förändras. Kommunens arbete med att skapa nya arbetstillfällen i andra och nya branscher än inom tillverkningsindustrin fortsätter i och med Vision Arbetsmarknaden Andelen arbetslösa och andelen i arbetsmarknadspolitiska program av arbetskraften i kommunen uppgick i genomsnitt för 2005 till 11,9 % (för 2004 uppgick den till 10,9 %). I jämförelse med riket i helhet ligger kommunens arbetslöshet högt, riket uppvisade en total arbetslöshet om 8,1 % (motsvarande siffra för 2004 var 7,8 %). I jämförelse med föregående år har den totala arbetslösheten ökat med ca 1 procentenhet. Bland kommunerna i Västra Götaland hade Bengtsfors kommun den högsta andelen arbetslösa vid årets slut. Den totala arbetslösheten redovisas i diagram nedan. 4

5 Arbetslösa och deltagare i arbetsmarknadspolitiska program (total arbetslöshet) procent 8 6 Total arbetslöshet Bengtsfors Total arbetslöshet Länet Total arbetslöshet Riket jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec månad Öppet arbetslösa (personer som ej ingår i arbetsmarknadspolitiska åtgärder) i kommunen låg i genomsnitt på 7,7% år Detta är en ökning med 0,8 procentenheter jämfört med år I riket var 5,3 % öppet arbetslösa och för länet låg nivån på 5,4 %. Den öppna arbetslösheten illustreras i nedanstående diagram. Öppet arbetslösa procent a-lösa Öppet arbetslösa Bengtsfors Öppet arbetslösa Länet Öppet arbetslösa Riket jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec månad När det gäller ungdomsarbetslösheten så ligger den jämförelsevis mycket högt. Den totala ungdomsarbetslösheten (18-24 år arbetslösa samt i arbetsmarknadsprogram) var i genomsnitt 16,2 % i Bengtsfors kommun under år Jämförande siffror för länet och riket låg på 8,7 % respektive 9,1 %. Se nedanstående diagram. 5

6 Arbetslösa och deltagare i arbetsmarknadsprogram av befolkningen år (total ungdomarbetslöshet) Tot al arbet slöshet 18,24 år Bengt sf ors Tot al arbet slöshet 18,24 år Länet Tot al arbet slöshet 18,24 år Riket jan f eb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec månad Andelen anmälda platser redovisas nedan. Utvecklingen visar att det 2005 var 136 färre platser anmälda till arbetsförmedlingen än föregående år. Inledningen av 2006 visar att antalet nyanmälda platser (ackumulerat) är fler än det var motsvarande period Nyanmälda platser, totalt 6

7 1.3 Näringsliv I januari 2005 beslutade Duni AB att avveckla konverteringsverksamheten i Skåpafors, vilket innebar att drygt 200 personer varslades om uppsägning. Verksamheten lades sedan ner i juni. I februari månad avslutade näringslivschefen sin anställning och istället för att anställa en ny näringslivschef beslutade kommunfullmäktige att bilda Bengtsfors Utvecklings AB med syfte att främja näringslivet i kommunen. Bolagets styrelse består av representanter från näringslivet och kommunchefen. Bolagets VD, som också är styrelseledamot, är hämtad från det lokala näringslivet och har därför stor kännedom om företagarnas situation i Bengtsfors kommun. Kommunens ledning kommer även fortsättningsvis att vara involverad i näringslivsfrågorna, inte minst genom att industrifastigheterna hanteras via kommunstyrelsen. I slutet av året har näringslivsrådet bestämt att en översyn ska ske av dess arbete och arbetssätt. För att förbättra och fördjupa dialogen med näringslivet har två stormöten, med stor uppslutning, genomförts under året. Dessutom har ett flertal branschmöten hållits. Utvecklingsbolagets VD har arbetat intensivt med att främja bildande av lokala nätverk för företagen. Utöver detta har kommunstyrelsens ordförande tillsammans med kommunchefen och VD:n för Bengtsfors Utvecklings AB besökt ett stort antal företag i kommunen. 1.4 Omvärldsförhållanden och utvecklingsarbete Kommunstyrelsen fastställde 2/05 kommunövergripande politiska mål och handlingsplaner för Dessa är kopplade till Vision 2014 och dess profilområden. Kommunens ledningsgrupp har brutit ner målen i tidsatta och mätbara mål samt åtgärder. Ett omfattande arbete med att förankra Vision 2014, profilområden samt handlingsplaner och mål hos samtliga kommunens medarbetare genomfördes första delen av året. Chefer och arbetsplatsombud utbildades och dessa utbildade i sin tur övrig personal. Varje enhet har därefter diskuterat fram hur medarbetarna och enheten kan bidra i förverkligandet av visionen. Uppföljning av chefernas och arbetsplatsombudens utbildning skedde under april maj. Utvecklingsgruppen har fortsatt sitt arbete under året och fungerar nu som referensgrupp till kommunstyrelsen. Under våren har kommunen i samarbete med Karlstads universitet genomfört en kommuninvånarenkät. Resultaten kommer att ligga till grund för delar av det fortsatta utvecklingsarbetet och flera av de uppsatta mätbara målen är kopplade till enkäten. Tanken är att denna ska följas upp för att ge en indikation på i vilken riktning kommunens arbete fortskrider. Som ett led i att uppfylla målet om mycket god kommunal service och närhet har riktlinjer för öppna möten i viktiga frågor arbetats fram. För att på ett enkelt och tydligt sätt informera om visionen har en populärversion av visionsdokumentet framställts och annonser med checklistor över vad kommunen åstadkommit publiceras med jämna mellanrum i media. Som en följd av Vision 2014 och profilområdet Mycket god kommunal service har kommunens ledningsgrupp tagit fram en handlingsplan för gott bemötande. Kommunens chefer har därefter genomgått en utbildning kopplad till denna. Cheferna ska fortsätta utbildningsprocessen med sina medarbetare med syfte att uppnå en högre servicenivå. 7

8 Ett verktyg för att få till stånd nya jobb är tillskapandet av det Utvecklingscentrum, en mötesplats för näringsliv, vuxenutbildning och offentliga servicefunktioner som kommunfullmäktige beslutade projektera och placera på Ön i Bengtsfors. På sitt möte i december 2005 beslutade fullmäktige att bygga Utvecklingscentrum som ska stimulera företagsutveckling, kommunutveckling och personutveckling genom flexibla och anpassade utbildningsmöjligheter samt en samlad tillgång till offentlig service och näringsliv. Kommunen har sökt och beviljats medel från bland annat EU för att genomföra projektet. I arbetet med att ta fram beslutsunderlag till Utvecklingscentrum har en inventering av befintliga lokaler i kommunens ägo gjorts för att se om någon av dessa kunnat vara passande för denna verksamhet. Det har dock kunnat konstateras att ingen av dessa är lämplig för att inhysa ett Utvecklingscentrum. Med anledning av att regionen vill samarbeta med delregioner istället för med mindre delar bildades i början av året Fyrbodals Kommunalförbund, bestående av kommunerna inom Fyrbodalsregionen. För att effektivisera arbetet har direktionen fem så kallade beredningar inom olika områden kopplade till sig. Kommunstyrelsens ordförande i Bengtsfors är ordförande i beredningen för näringslivsfrågor. Till följd av det nya förbundet kommer verksamheten inom Kommunalförbundet Dalsland att förändras. Arbetet med Process Dalsland, vision samt åtgärdsområden för Dalsland, har pågått under året. Ett koncept till gemensamt turistbolag i Dalsland har arbetats fram, vilket fullmäktige ställt sig bakom. Dessutom planeras miljösamverkan i landskapet, vilket fullmäktige också ställt sig positiv till. Kommuncheferna i Dalsland har på uppdrag av direktionen arbetat vidare med de prioriterade frågorna samt med att se över möjligheter till samverkan. 2. Arbetet med kommunens ekonomi 2005 Arbetet med att utveckla kommunens ekonomistyrning har fortsatt i enlighet med de fastställda ekonomistyrreglerna och ekonomiprocessen. Kommunstyrelsens arbetsutskott har haft regelbundna möten med nämndutskotten där bland annat ekonomi- och verksamhetsuppföljning har varit stående punkter. 3. Ekonomiska förändringar och iakttagelser 3.1 Problemområden Större delen av de verksamhetsmässiga problemen med lokalanknytning som identifierades under arbetet med den nya budgetmodellen under hösten 2002 kvarstår fortfarande och får därmed stor betydelse även i budgeten för år Avtalet med Lear Corporation AB vad gäller hyresintäkter samt terminssäkring av valuta löper ut , vilket leder till ett intäktsbortfall på ca 18 Mkr årligen. Detta faktum har hanterats i kommunfullmäktiges beslut 118/2003 budget år 2004 med plan genom att sammanlagt 40 miljoner kronor under åren avsätts för att successivt anpassa utrymmet till 2007 års nivå. Anpassningen nåddes inte för år 2004, men har uppnåtts år 2005 med god marginal. 8

9 Det andra stora problemområdet som identifierades, och som fortfarande kvarstår, är ett antal verksamhetsmässiga problem som samtliga har lokalanknytning. Det gäller bland annat: Industrifastigheterna Baldersnäs Dalia Skolorganisationen Björkåsens användning I samband med årets bokslut har nedskrivningar av bokförda värden på 3 industrifastigheter skett med totalt 17,5 mkr. Motsvarande typ av anpassning planeras för de två kommande åren. De senaste åren har Bengtsfors kommun varit ensam huvudman för Stiftelsen Baldersnäs samt bidragit med medel för stiftelsens verksamhet. Stiftelsen har brottats med ekonomiska problem varför en fordran på stiftelsen uppstått hos kommunen. Ett arbete med att avveckla stiftelsen har pågått under en längre tid och stiftelsen har försatts i likvidation. I samband med detta har kommunen accepterat att inte få full täckning för sin fordran. För närvarande inväntar kommunen att likvidationen ska slutföras. Därefter kan ärendet ses som avslutat för Bengtsfors kommuns del. När det gäller hotell Dalia pågår en översyn av organisationsformen samt hur den kommersiella verksamheten ska kunna utvecklas. Under året har ansökningar om friskolor inkommit till kommunen från nybildade friskoleföreningar i orterna Årbol och Gustavsfors där tidigare beslut finns om skolnedläggelse. Kommunfullmäktige beslöt att avstyrka dessa ansökningar. Friskoleföreningarna vände sig därefter till Skolverket, men erhöll motsvarande svar där. Äldreboendet Björkåsen har fortfarande en viss karaktär av sjukhem. I 2006 års budget beslöt kommunfullmäktige att medge investeringsmedel för ombyggnad av del av Björkåsen. 3.2 Pågående arbete styrning och ledning Det intensiva arbete som genomförts under de senaste åren innebär att kommunen har en god grund för att styra upp ekonomi och verksamhet. Arbetet fortsätter nu enligt fastställd ekonomiprocess och styrregler. Parallellt med detta arbete har ett antal styrdokument och riktlinjer tagits fram eller reviderats och ytterligare dokument är under beredning. Ett led i kommunstyrelsens arbete med styrning och ledning är de planeringsdagar kommunstyrelsen genomfört tillsammans med ledningsgruppen i januari 2004 samt februari Arbetet med målstyrning och handlingsplaner som inleddes hösten 2004 är ytterligare ett sätt att integrera ekonomisk, verksamhetsmässig och fysisk planering. Kommunchefen har, på uppdrag av kommunstyrelsen, tillsammans med kommunens ledningsgrupp, sett över kommunens budgetprocess. De största förändringarna i den nya processen är att beslut om ekonomiska ramar ska fastställas av fullmäktige i maj månad istället för som tidigare i juni. Dessutom ska nämnderna behandla detaljbudget vid två nämndsammanträden med ett politiskt gruppmöte däremellan. För att säkerställa att politikerna får ett heltäckande beslutsunderlag har en utveckling av kommunens ärendehantering inletts. Tjänsteskrivelser till samtliga ärenden där detta är möjligt tillhör de delar som redan genomförts. Därigenom effektiviseras också arbetet, samtidigt som handläggningstiden förkortas, genom att protokollen i princip kan skrivas under pågående sammanträde. Arbetet kommer att fortsätta även under år Under året har 9

10 kommunstyrelsen även antagit en intern kontrollplan med syfte att säkerställa att kommunstyrelsen upprätthåller en tillfredsställande intern kontroll. Redan år 2003 påbörjades arbetet med en så kallad planeringspärm och de gemensamma planeringsförutsättningarna fastställdes politiskt i början av år Syftet med dessa är att det ska finnas ett gemensamt material som ska ligga till grund för all kommunal planering. 4. Kommunpresentation 4.1 Kommunkoncernen Organisation för kommunkoncernen framgår av nedanstående organisationsplan. Nämnd - och styrelseorganisationen är följande: kommunstyrelsen, socialnämnden, överförmyndarnämnden, kultur- och utbildningsnämnden, samhällsbyggnadsnämnden samt miljö- och räddningsnämnden. Kommunstyrelsens och de kommunala nämndernas verksamhet analyseras i särskilt avsnitt. Fyra av de kommunala bolagen drivs i en bolagskoncern med Bengtsfors Teknik AB som moderbolag. Dotterbolagen har som huvudsaklig verksamhet att köpa, sälja och distribuera energi samt att äga och förvalta bostäder och lokaler inom Bengtsfors kommun. Moderbolagets verksamhet består av en debiteringsenhet som ansvarar för debitering av energi för Bengtsfors Energi Handel AB, nätavgifter för Bengtsfors Energi Nät AB samt fjärrvärme, vatten- och avlopp och renhållning för Bengtsfors kommun. Administration inklusive ekonomfunktion köps från kommunledningskontoret. Bengtsforshus AB har dock egen personal för administration och för skötsel- och tillsynsansvar (bovärdar). Under år 2004 förvärvades samtliga aktier i ytterligare ett bolag, Majberget Utvecklings AB. Detta bolag ligger utanför bolagskoncernen. År 2005 startades det kommunala näringslivsbolaget Bengtsfors Utvecklings AB. 10

11 Organisationsschema Kommunkoncernen Valnämnden Kommunfullmäktige Kommunrevisionen Kommunstyrelse Socialnämnden Bengtsfors Teknik AB Miljö & räddningsnämnden Överförmyndarnämnden Bengtsfors Energi Nät AB Kultur & Utbildnings nämnden Bengtsfors Energi Handel AB Samhällsbyggnadsnämnden Bengtsforshus AB Majberget Utvecklings AB Bengtsfors Utvecklings AB 11

12 4.2 Väsentliga händelser under året Året har präglats av arbete kring arbetsmarknad, sysselsättning och kommunens långsiktiga arbete med Vision Arbetsmarknadssituationen i Bengtsfors kommun är fortsatt kärv, inte minst för ungdomarna. I juni lade Duni AB ner sin verksamhet i Bengtsfors kommun och mer än 200 personer sades upp från sina anställningar. Alla dessa syns ännu inte i arbetsmarknadsstatistiken. I samband med nedläggningen kom önskemål från fackförbunden om att starta upp en mötesplats för arbetslösa i Bengtsfors kommun. Kommunfullmäktige godkände projektet i februari För att vidga arbetsregionen för invånarna har kommunen fått till stånd en bussförbindelse från Bengtsfors till Årjäng/Töcksfors. I nuläget är det en försöksverksamhet. Som en följd av den svåra arbetsmarknadssituationen har kommunens ledning uppvaktat både Näringsdepartementet och Länsarbetsnämnden i syfte att få till stånd ett system för arbetet med arbetsmarknadsfrågorna som ger kontinuitet i verksamheten och som bättre kan anpassas till den enskilde individen. I början av året påbörjade en planerare, som bland annat arbetar med kommunövergripande planeringsfrågor, planfrågor samt fastighetsärenden, sin anställning. Tjänsten drogs in i samband med att den tidigare planeringsarkitekten gick i pension, varför arbetet med övergripande planeringsfrågor m m blivit eftersatt under de senaste åren. Ett planuppdrag, som ska revideras två gånger per år, har tagits fram och beskriver vilka planer som ska prioriteras. Kommunstyrelsen svarar för kommunens översiktsplanarbete och arbetet med fördjupad översiktsplan för Bäckefors har pågått under året samtidigt som planeringen inför byggnation av resecentrum i Bäckefors påbörjats. Mycket tid har också ägnat åt planprogrammet för Ön, som är kopplat till byggnationen av Utvecklingscentrum. Dessutom har ett så kallat tomtpaket, vilket innebär att färdiga tomter säljs till ett enhetspris som inkluderar bland annat mark, anslutningsavgift och bygglov, framarbetats. Förberedelserna för att sanera det så kallade EKA-området i Bengtsfors fortsätter och själva undersökningsfasen är nu avslutad. Naturvårdsverkets ställningstagande till ansökan om bidrag för saneringsfasen väntades under hösten men kom först i januari Naturvårdsverket har beviljat bidrag för kostnaden för saneringen innevarade år och när kommunen godkänt de kriterier som ställts upp kan den faktiska saneringen av området påbörjas. I augusti månad reste representanter för Bengtsfors kommun och Föreningen Norden på nordisk vänortsträff i Bö, Norge. Temat för vänortsbesöket var ungdomsfrågor samt samverkan. Det treåriga EU-projektet VärmDal avslutades Projektet, som var ett samarbete mellan Bengtsfors, Årjäng, Säffle och Åmål, syftade till att tillvarata de möjligheter som aktiviteter över kommungränserna kan ge gällande framtida samarbete och utveckling. Ett konkret utfall är kommunernas deltagande i Momarkedet-mässan. Sedan januari 2005 är EU-projektet Pluskraft ett affärs- och utvecklingsprojekt i Dalsland Kanotmaratons kölvatten - igång. Det övergripande målet för projektet, som pågår till , är att accelerera och utveckla effekterna av Dalsland Kanot Maraton + som katalysator för affärs- och produktutveckling. Dalsland Kanot Maraton+ genomfördes för andra gången 2005 och blev i deltagarantal Sveriges största kanotlopp alla kategorier med 550 startande. Många föreningar och människor arbetade ideellt med loppet och dess kringarrangemang för att serva de tävlande samt de tusentals åskådarna. Loppet hade ett stort massmedialt intresse 12

13 från i första hand utlandet. Som ett bevis på arrangemangets höga kvalitet har Bengtsfors tilldelats SM i Kanotmaraton Interregprojekt Fiskeland 2 avslutades i december Projektets målsättning var att utveckla attraktiva och ekonomisk bärkraftiga sportfiskeprodukter och inom ramen för projektet har ett fiskecentrum byggts på Sågudden i Bengtsfors. Projektet har resulterat i att flera sportfiskeprodukter tagits fram. Erfarenheterna från projektet är viktiga byggstenar i det framtida utvecklingsarbetet av sportfisketurismen i Dalsland. Informationsarbetet har haft hög prioritet under året då detta är ett viktigt verktyg för en positiv utveckling av kommunen. Den externa informationen i tidningen Dalslänningen liksom träffarna för nyinflyttade har fortsatt. Ett led i att förbättra kommunikationen och servicen till medborgarna är den så kallade 24-timmarsmyndigheten där Bengtsfors kommun tillsammans med andra Fyrbodalkommuner tagit fram ett koncept för att underlätta möjligheten att utföra kommunala ärenden via Internet. Detta kommer på sikt att underlätta för både den enskilde och kommunens personal. Bengtsfors kommun har utsetts som pilotkommun gällande bygglovsansökningar. Dessutom har kommunledningskontoret utvecklat kommunens hemsida och Intranet, det så kallade virtuella kontoret. Vidare har arbetet med en marknadsplan tillhörande kommunens informationsstrategi inletts. Samtliga chefer och arbetsplats/brandskyddsombud har genomgått en brandskyddsutbildning under året. Förutom detta har cheferna genomgått en utbildning i rehabiliteringsmetodik och rehabiliteringsekonomi. Utöver dessa insatser fick cheferna, tillsammans med handläggare utsedda av förvaltningscheferna, delta i en utbildningsdag mot hot och våld. Därutöver har 18 av kommunens medarbetare utbildats till friskvårdsinspiratörer. Arbetsmarknadsenheten har i samarbete med vuxenutbildningen genomfört två timringsutbildningar under året. Resultatet av en av kurserna blev det timmerhus som uppförts på Sågudden i Bengtsfors. Den andra pågår fortfarande. Dessutom har en röjsågsutbildning genomförts under våren. Skogs- och naturvårdslaget arbetar enligt skogsbruksplanen men personalbrist gör att endast siktröjningar, akutfällningar, brännvedsproduktion och grönområden hunnits med under året. Det har skett en ökad efterfrågan på servicelagets tjänster under året vad gäller gräsklippning och snöskottning, vilket resulterat i en väntelista. Språngbrädan, med jobbsökarverksamhet, har flyttat till nya lokaler på Nedre Olympen tillsammans med det då nystartade ungdomsprojektet, vilket är ett samarbete mellan AME, vuxenutbildningen och arbetsförmedlingen. Efter en trög start under våren och obefintligt deltagarantal under sommaren, på grund av uteblivna anvisningar från arbetsförmedlingen, tog arbetet fart under hösten. Som mest har ca 70 deltagare varit inskrivna på ungdomsprojektet. Projektet har utfallit mycket väl och arbetsförmedling, vuxenutbildning och AME är tillfredsställda med hur arbetet fortskrider. Under år 2005 har arbetsmarknadsenheten varit engagerad i Ideella arbeten, vilket startade våren 2004 och avslutades den 31 december Projekt bedrevs med stöd av EU:s program Växtkraft Mål 3, arbetsförmedlingarna samt kommunerna Mellerud, Åmål, Dals Ed och Bengtsfors med syfte att via AME-enheterna anställa personer med uppgift att hjälpa lokala ideella organisationer med sysslor som bidrar till den egna bygdens utveckling. Dalslands Vägmiljöer är ett utvecklingsprojekt som finansieras av Vägverket och pågår och syftar till att tydliggöra landskapets skönhetsvärde före trafikanterna. 13

14 Kommunledningskontoret har under 2005 varit involverat i ett flertal större samarbetsprojekt i Dalsland, såsom driftstart av ekonomisystemet Agresso. Systemets möjlighet till rapporter via Intranet har mottagits väl och underlättat det ekonomiska uppföljningsarbetet. Vid årsskiftet 2004/2005 driftsattes telefonisamarbetet i Dalsland och Säffle och under våren och sommaren kopplades samtliga kommuner in i det gemensamma telefonisystemet. Samarbete har även påbörjats mellan telefonister i Dalsland/Säffle. Ett samprojekt mellan Bengtsfors, Dals-Eds och Åmåls kommuner, Försäkringskassan i Västra Götaland, Länsarbetsnämnden i Västra Götaland och Västra Götalandsregionen kallat Finansiell samverkan inom rehabiliteringsområdet startades under året. Målgruppen är personer i förvärvsaktiv ålder i behov av insatser från flera olika rehabiliteringsområden. En ansvarig tjänsteman anställdes under hösten 2005 och den praktiska verksamheten startar våren Avtalet med hälso- och sjukvårdsnämnden avseende folkhälsa har förlängts till och med år Under året har ett antal recept på fysisk aktivitet skrivits ut och en utbildning i hur man tar emot personer som fått fysisk aktivitet på recept har genomförts. Dessutom har ett nätverk kring suicidprevention bildats under året. En arbetsgrupp bestående av representanter för skolhälsovården, primärvård och folktandvård har arbetat med att ta fram förslag till hur man kan motverka att barn blir överviktiga. Familjecentralen Nyckelspiken startade sin verksamhet i januari Verksamheten är ett samarbete mellan kultur- och utbildningsförvaltningen, socialförvaltningen, primärvården och Svenska kyrkan där folkhälsosamordnaren har samordningsansvar. En utvärdering visar att verksamheten är både välbesökt och uppskattad. För att öka ungdomars inflytande i kommunen har ett så kallat öppet forum, som utgår ifrån att ungdomar, politiker och andra vuxna, träffas i ett diskussionsforum, ägt rum. Som resultat har ungdomarna kommit med förslag till förbättringar av fritidsaktiviteter och arbetet med att starta ett allaktivitetshus pågår. Elever på högstadiet har fått möjlighet att skriva kontrakt mot droger, kallat Team Smart. Ungdomarna erhåller bland annat rabatter mot sitt löfte att inte ta droger. Intresset för att delta i Team Smart har ökat för varje år, höstterminen 2005 var cirka 200 ungdomar medlemmar. Kommunfullmäktige har dessutom fastställt ett drogpolitiskt handlingsprogram. Avvecklingen av särskilt boende i Ängbäcksgårdens huvudbyggnad har fortsatt under året, och inneburit en minskning med 12 boendeplatser. Samtidigt har en inflyttning skett i lägenheterna, både med och utan behov av hemtjänstinsatser. Få lägenheter har stått tomma under året. Den planerade platsminskningen på Björkåsen är genomförd. Den nya hemtjänstorganisationen har förändrats under året. Avståndet till hemtjänsten i Dals Långed visade sig vara för långt för att åstadkomma en effektiv arbetsorganisation. Under september 2005 överfördes därför den delen av hemtjänstorganisationen, till enhetschefen för äldreboendet i Dals Långed. Detta betyder att man där får en likadan organisation som den i Bäckefors. Samtidigt startade också införandet av Laps Care, det datastöd för planering av hemtjänstinsatser, som redan införts i Bengtsfors. 14

15 Länsstyrelsen genomförde under våren en genomgripande granskning av kommunens äldreomsorg. Granskningen visade att kommunen i stort sett har en god omsorg, men pekade också på några förbättringsområden: Tillräckligt med personal för att tillgodose brukarnas individuella insatser samt för att följa upp och dokumentera. Fysisk miljö; fullvärdiga äldreboenden. Länsstyrelsen anser att Björkåsen i nuläget inte erbjuder fullvärdiga bostäder. Varje lägenhet ska ha hygienutrymme för att leva upp till Länsstyrelsens krav. Kompetensutveckling och fortbildning. Endast 60 % av vårdpersonalen har adekvat utbildning. Varje anställd bör ha en kompetensutvecklingsplan. Omsorgens innehåll och arbetsmetoder Rättsäkerhet dokumentation i verkställighet Socialförvaltningen har tagit fram en åtgärdsplan för att åstadkomma förbättringar på ovanstående områden. Svar till Länsstyrelsen skall lämnas i juni Socialnämnden anordnande under november och december 2005 öppna möten för allmänheten angående förslag till äldreomsorgsplan för Bengtsfors kommun. Sammankomster hölls i Bengtsfors, Dals Långed och Bäckefors, under vilka personal och politiker från socialnämnden medverkade. Allmänheten inbjöds genom annons i Dalslänningen. Uppslutningen vid mötena var något begränsad i Bengtsfors och Dals Långed, medan mötet i Bäckefors var mer välbesökt. De inslag i förslaget till äldreomsorgsplan som väckte flest frågor var tillgången till seniorbostäder i kommunen samt försöksverksamhet med ickebiståndsbedömd hemtjänst. Socialnämnden och Kultur- och utbildningsnämnden föreslog under året att all myndighetsutövning inom LSS, alltså även den för barn/unga skulle övergå till Socialnämnden. Beslutet väntas fastställas av Kommunfullmäktige våren Verkställning av beslut gällande strukturfrågor har skett under året inom kultur och utbildningsnämndens område. Biblioteksfilialen i Billingsfors har lagts ner, bokbussen likaså. Matteskolan Logos har lagts ner (verksamheten har därefter gått över i privat regi: Mattesmedjan). Neddragningar på personal inom ledning och administration har genomförts. Planeringsarbetet inför nedläggningar av skola och förskola i Årbol samt skola i Gustavsfors har påbörjats, framförallt förhandlingar gällande personalfrågorna. Kultur och utbildningsnämnden och kommunfullmäktige har lämnat remissyttranden till Skolverket gällande ansökningar om fristående skolor i Årbol och Gustavsfors. Antalet anställda inom Norra och Södra området har anpassats till ett vikande elevunderlag. Bengtsfors kommun har fr o m 1/1-06 ingått samverkansavtal med övriga Fyrbodalskommuner (förutom Åmål) i Fyrbodals Gymnasieskola under 2005 gällde ett interimistiskt samverkansavtal. Ett webbaserat gemensamt intagningssystem har införts. Vidare har kommunen under 2005 haft samverkansavtal med Värm-Dal Gymnasieregion, som också haft hängavtal med Årjängs, Melleruds och Dals-Eds kommuner. Elevtillströmningen till Strömkulleskolan har fortsatt att öka. Arbetet med elevhälsa har utvecklats. Bland annat har förslag till kriterier för fördelning av särskilt stöd tagits fram. Likaså en policy för särskolefrågor och en handlingsplan för skolans 15

16 anmälningsplikt till socialtjänsten. Arbetet med att ta fram en modell för individuella utvecklingsplaner har påbörjats en arbetsgrupp med ett tydligt uppdrag har tillsatts. En ny central badplats Sågudden anlades under året. Badplatsen byggdes strax innan halvårsskiftet och blev enligt de flesta ett populärt bad särskilt för barnfamiljer och äldre. Under sommarperioden inträffade ett torråskväder som drabbade Dalslandskommunerna samtidigt vilket medförde att ingen kommun initialt hade möjlighet att bistå någon annan. Dals Eds kommun hade otillräckliga egna resurser för att bekämpa och få kontroll på de två skogsbränder som drabbade kommunen. Dessa blev 2005 års största skogsbränder i Sverige, 130 hektar, med en kostnad för släckinsatsen på 3,1 miljoner kronor. Bengtsfors och Åmåls räddningstjänster biträdde senare med eftersläckningsarbetet. Händelsen pågick under perioden 9-18 juli. 4.3 Väsentliga personalförhållanden Enligt kommunens övergripande personalpolicy gäller följande: Uppgiften för Bengtsfors kommun är att inom olika områden utifrån givna resurser ge kommuninvånarna god service. Många av de verksamheter som bedrivs i kommunens regi är mycket personalintensiva d v s den viktigaste resursen för att verksamheten ska fungera är personalen. För att trygga personalförsörjningen är kommunens målsättning att alla anställda ska erbjudas möjlighet till heltidstjänstgöring samt fortlöpande kompetensutveckling inom sitt yrkesområde. Årsarbetare Antalet årsarbetare per den 1 november uppgick till 722 personer. Detta är en minskning från föregående år med 11 personer. Årsarbetare definieras som det totala antalet hel- eller deltidsbefattningar, omräknat till heltidsbefattningar. Könsfördelning Könsfördelningen bland kommunens månadsavlönade den 1 november var 83,0 % kvinnor och 17,0 % män. Åldersfördelning Medelåldern bland kommunens anställda uppgår till 46,4 år och är oförändrad jämfört med föregående år. Kvinnornas medelålder uppgår till 46,1 år medan männens uppgår till 47,9 år. Föregående år var den totala medelåldern 46,6 år och har därmed minskat något. Fördelning heltids-/deltidsanställda Av alla månadsavlönade arbetar 49,3 % av kvinnorna heltid. Motsvarande andel för männen uppgår till 80,4 %. Andelen heltidsarbetande kvinnor har ökat från föregående år då de uppgick till 48,9 %. Andelen heltidsarbetande män har däremot minskat från 86,2 %. 16

17 4.4 Sjukfrånvaroredovisning Från och med den 1 juli 2003 är samtliga arbetsgivare skyldiga att redovisa uppgifter om sjukfrånvaro i årsredovisningen. Redovisningen skall omfatta samtliga anställda som har ordinarie arbetstid, vilket även omfattar anställda på avtalsområdet BEA (personal i arbetsmarknadspolitiska åtgärder). Uppdragstagare och förtroendevalda skall inte ingå i redovisningen Total sjukfrånvaro i procent av samtliga anställdas sammanlagda ordinarie arbetstid Alla anställda omfattas som har ordinarie arbetstid, vilket även omfattar anställda på avtalsområdet BEA. All arbetstid för dessa anställda förutom övertid, mertid samt fyllnadstid redovisas. Arbetstiden ska också reduceras med den frånvaro utan lön som har betalats ut såsom tjänstledighet för annat arbete, partiell tjänstledighet för vård av barn eller övrig frånvaro utan lön. I ordinarie arbetstid inkluderas också semester och de 45 första dagarna på ferien för ferie och uppehållsanställda. Tot. sjukfrånvaro Tot. sjukfrånvaro Tot. sjukfrånvaro För kvinnor för män Totalt 7,16% 8,24% 2,56% <= 29 år 1,76% 1,95% 0,34% <= år 6,91% 7,69% 3,30% >= 50 år 8,44% 10,13% 2,24% I tabellen framgår att den totala sjukfrånvaron i kommunen uppgår till 7,16 %. Föregående år uppgick den till 7,33 %. Kommunen har därmed närmat sig sitt mål på högst 6 % total sjukfrånvaro. Sjukfrånvaro > 59 dagar Den andel av sjukfrånvaron som överstiger 59 dagar i procent av total sjukfrånvarotid. Andel >59 dgr Kvinnor Män totalt >59 dgr >59 dgr Totalt 67,49 % 69,06 % 46,26 % <= 29 år 0,00 % 0,00 % 0,00 % <= år 65,36 % 66,23 % 55,04 % >= 50 år 70,93 % 73,08 % 39,50 % 4.5 Jämställdhetsarbete Enligt Jämställdhetslagen ska arbetsgivare med mer än tio arbetstagare upprätta en jämställdhetsplan varje år. En reviderad jämställdhetsplan har utarbetats och antagits av kommunfullmäktige under året. 17

18 I kommunen finns en löneanalysgrupp som arbetar med arbetsvärdering enligt Jämos Lönelots. Gruppen består av både arbetsgivarrepresentanter och fackliga representanter. Den partssammansatta löneanalysgruppen har intensifierat sitt arbete med att ta fram underlag gällande arbetsvärdering. En rapport redovisades under våren Under år 2006 kommer gruppens arbete att fortsätta med fler yrkeskategorier. Bengtsfors kommun deltar genom kultur och utbildningsnämnden i Fyrbodalsprojektet Genväg. Syftet med projektet är att underlätta för ungdomar att träffa otraditionella studieoch yrkesval. Hittills har projektet huvudsakligen berört Bengtsgården och Strömkulleskolan, men förskolan planeras också att ingå under år Fem personer har under året inom projektet deltagit i en utbildning om genuspedagogik (5 poäng, i samverkan med Göteborgs universitet). När det gäller räddningstjänsten är det nödvändigt att anpassa räddningsstationerna så att kvinnliga medarbetare kan rekryteras.. Under 2006 planeras en räddningsinriktad utbildning vid Strömkulleskolan med ca åtta elever. Avsikten är att yngre personer av båda könen skall få en inblick i verksamheten, vilket möjliggör att fler kvinnor söker anställning inom räddningstjänsten. 4.6 Systematiskt arbetsmiljöarbete Med systematiskt arbetsmiljöarbete menas, enligt arbetsmiljöverkets föreskrifter, arbetsgivarens arbete med att undersöka, genomföra och följa upp verksamheten på ett sådant sätt att ohälsa och olycksfall i arbetet förebyggs och en tillfredsställande arbetsmiljö uppnås. Bengtsfors kommun införde under år 2003 rutiner kring det systematiska arbetsmiljöarbetet. Rutinen innebär att det systematiska arbetsmiljöarbetet skall vara en stående punkt på arbetsplatsträffar där arbetsmiljöfrågorna skall lyftas och diskuteras. Arbetet med det systematiska arbetsmiljöarbetet diskuteras sedan i de lokala samverkansgrupperna samt i den centrala samverkansgruppen. Det systematiska arbetsmiljöarbetet kommer därigenom ständigt att vara i fokus och ingå som en naturlig del av det dagliga arbetet. Det systematiska arbetsmiljöarbetet har varit en stående punkt på arbetsplatsträffarna under året. En kartläggning och utvärdering har också gjorts under år 2005 av det systematiska arbetsmiljöarbetet. Resultatet påvisar att arbetsmiljöfrågorna lyfts fram och diskuteras på samtliga arbetsplatsträffar inom Bengtsfors kommun. Arbetsmiljöarbetet kommer framöver att vara en prioriterad del och ingå som en naturlig del av det dagliga arbetet. På socialförvaltningen gjordes under november- december en mätning av den psykosociala arbetsmiljön, på samtliga enheter. Resultatet visar att de flesta av förvaltningens medarbetare trivs på jobbet. Under år 2006 kommer enheterna att arbeta med de förbättringsområden som mätningarna påvisat. I maj 2006 kommer en motsvarande mätning att göras av den fysiska arbetsmiljön. Enligt det lönepolitiska programmet ska utvecklingssamtal genomföras minst en gång per år. Ledningsgruppen har också beslutat om en lönepolitisk styrningsprocess, där medarbetarsamtalet skall genomföras i god tid före löneöversynen. Cheferna har genomfört utvecklingssamtal med samtliga medarbetare som varit i tjänst hela året. I vissa fall har nyanställd personal i stället omfattats av introduktionsrutinen. 18

19 4.7 Miljöredovisning Förorenad mark Miljödomstolen lämnade i juli tillstånd till efterbehandlingsåtgärder vid EKA-området. Upphandlingar av entreprenader har genomförts eller påbörjats parallellt med fortsatta kompletterande utredningar och undersökningar inför den genomförandefasen av saneringen som inleds år Naturvård Arbete med en plan för vård och utveckling av natur och kulturvärden längs vägen Bengtsfors Torrskog Värmlandsgränsen ( Våra Vackra Vyers Väg ) har bedrivits under året av byalag m fl med stöd av en konsult. Samhällsbyggnadsnämnden har varit huvudman för projektet som i huvudsak finansierats med bidrag från länsstyrelsen. Avfallshantering Antalet enheter som källsorterar sina sopor har ökat under året. Energi I oktober påbörjades anläggningen av en ny fastbränslepanna med en effekt på tre megawatt i Bengtsfors. Pannan kommer att ersätta oljeeldningen i kommunhuset, Dalia,hyreshus som tillhör HSB och Bengtsforshus mm. Dessutom ersätts de gamla fastbränslepannorna i Bengtsgården och Franserudsskolan. De investeringar som hittills gjorts i fjärrvärmeanläggningarna har och kommer att bidra starkt till en förbättrad miljö. I slutet av året genomfördes en energiutbildning för att påverka och motivera kommunens anställda att försöka minska energiförbrukningen. Kalkning 986 ton kalk har spridits i sjöar och på våtmarker i den årliga kalkningen. En fortsatt revidering har gjorts av kalkmängder och intervall med hänsyn till resultaten av den omfattande provtagning som görs för att följa upp resultaten. Några sjöar kalkas nu med mindre volymer och kortare intervall. Minskad pappershantering Miljö är ett av de profilområden och de kommunövergripande mål som är kopplade till vision Kommunens ledningsgrupp har brutit ner dessa i mätbara och tidsatta mål, varav ett är minskad pappersanvändning. Som ett led i detta ska mängden kopior minska med 10 % år 2005 jämfört med år Kommunledningskontoret fortsätter därför sitt arbete med att försöka minska pappersmängden i den dagliga hanteringen. Exempelvis sker alla interna kallelser och liknande via e-post eller Intranet. Utskick till politiker sker till allra största delen genom vanlig post då samtliga handlingar inte finns digitalt samtidigt som alla politiker inte använder e-post. Kommunsekreteraren och IT-chefen har ett uppdrag att utreda möjligheten till digitala utskick till politiker, vilket skulle minska pappersmängden markant. Kommunen använder sedan 2004 ärendesystemet Diabas, till vilket en skannerfunktion kan kopplas. Denna gör att samtliga handlingar kan finnas i digital form. Detta är en viktig del i 19

20 utredningen om digitala kallelser eftersom alla handlingar då måste finnas digitalt. Utredningen ska vara klar i så god tid att kommunen kan övergå till digitala utskick i samband med den nya mandatperioden. I samband med detta finns målsättningen att diariet samtidigt ska läggas ut på hemsidan. Kommunledningskontoret har under året utarbetat ett nytt Intranet i kommunen, vilket sjösattes i januari Här finns alla styrdokument som finns i digital form utlagda, vilket gör att behovet av att distribuera papperskopior minskas. Även det successiva införandet av självservice minskar pappersflödet. 4.8 Förväntad framtida utveckling av kommunkoncernen Framtiden Den utvecklings- och kommunikationsstrategi som kommunfullmäktige fastställde 2004 kommer i hög grad att påverka arbetet även kommande år. De politiska målen är kopplade till visionen och dess profilområden och ska revideras årligen. Därefter ska åtgärderna anpassas och implementeras i organisationen. Målen har börjat omsättas i praktisk handling och detta arbete fortgår även kommande år. Ju längre det praktiska arbetet pågår, ju tydligare ska det gå att utmäta konkreta resultat. Tidigare år har ekonomistyrning varit det dominerande styrsystemet eftersom fokusering på budget i balans, i ett långsiktigt perspektiv, varit nödvändigt. Inför 2005 lades mycket arbete ned på att integrera ekonomi, verksamhet/mål och fysisk planering. Implementeringen av det förändrade styrsystemet kommer att fortgå även 2006 och de ekonomiska ramarna för 2007 ska, enligt föreslagna direktiv, vara kopplade till målen. Till följd av den rådande arbetsmarknadssituationen i kommunen fortsätter arbetet med arbetsmarknad/sysselsättning och näringsliv. Dessutom har utbildningsfrågor en hög prioritet. Även arbetet med att främja näringslivet är avgörande för kommunens fortsatta utveckling. Kommunen kommer därför att, tillsammans med Bengtsfors Utvecklings AB, genomföra ytterligare stormöten, branschmöten samt företagsbesök. Kommunen har efter samtal med länsarbetsnämnden fått klartecken för att i projektform teckna ett i stället för fyra samverkansavtal med arbetsförmedlingen, där volymen anvisade personer och kronor låses för hela året. Ytterligare en åtgärd är projektet om Mötesplats för arbetslösa som planeras innevarande år och som sedan ska integreras i Utvecklingscentrum. Som en konsekvens av situationen på arbetsmarknaden förändras arbetsmarknadsenhetens roll. Enheten har haft ett ökat inflöde av personer med olika problembilder, vilket ger en högre belastning och ställer högre krav på arbetsledning. För att möta behovet av insatser behövs bland annat en ökning av antalet praktikplatser inom de kommunala förvaltningarna. Kommunchefen har utrett arbetsmarknadsenhetens framtida roll och uppgifter. Fullmäktige behandlar i mars 2006 ett förslag om att arbetsmarknadsenheten och vuxenutbildningen alltmer ska samordna sina verksamheter. Dessutom utvecklas samarbetet med Arbetsförmedlingen för att kunna tillmötesgå deras krav och på så sätt underlätta för individen att lättare komma ut i sysselsättning. Arbetet med att utreda organisationstillhörigheten för måltidsservice och organisationen för Hotell Dalia kommer att fortsätta. Konsulter har kopplats in på dessa ärenden men kommunchefen svarar för att uppdragen genomförs. Kommunchefen svarar också för att se 20

Innehållsförteckning 1. Allmänna förutsättningar i kommunen 6 Kommunpresentation 12 3.1 Väsentliga händelser under året

Innehållsförteckning 1. Allmänna förutsättningar i kommunen 6 Kommunpresentation 12 3.1 Väsentliga händelser under året Innehållsförteckning 1. Allmänna förutsättningar i kommunen 6 1.1 Befolkningsutveckling 6 1.2 Arbetsmarknaden 7 1.3 Välfärdsredovisning 9 1.4 Näringsliv 10 1.5 Omvärldsförhållanden 11 1.5.1 Internationell

Läs mer

Månadsrapport Piteå kommun januari maj 2010

Månadsrapport Piteå kommun januari maj 2010 Datum -06-04 Sida 1 (8) Handläggare MÅNADSRAPPORT Version 1.0 Månadsrapport Piteå kommun januari maj 2 Resultaträkning kommunen (TKR) jan-maj jan-apr jan-mar Budget jan-dec 2009 Intäkter 163 507 133 508

Läs mer

Jämställdhetsplan 2010 för

Jämställdhetsplan 2010 för SERVICE- OCH TEKNIKFÖRVALTNINGEN Datum 2009-08-24 1 (2) Jämställdhetsplan 2010 för Service- och teknikförvaltningen Innehållsförteckning Jämställdhetsplan 2010 3 Inledning 3 Service- och Teknikförvaltningens

Läs mer

Arbetsmiljö. Riktlinjer för. Syfte. Bakgrund. Antagna av Kommunstyrelsen 2001-09-19.

Arbetsmiljö. Riktlinjer för. Syfte. Bakgrund. Antagna av Kommunstyrelsen 2001-09-19. Kommunledningskontorets personalavdelning Kontaktperson: Boel Steén, tfn 13 56 87 Riktlinjer för Arbetsmiljö Antagna av Kommunstyrelsen 2001-09-19. Syfte Syftet med dessa riktlinjer är att visa Kristianstads

Läs mer

Nämndplan Overförmyndarnämnden , ENKÖPINGS; KOMMUN 1 (6) ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN. 7c2. Orgnr Postgiro

Nämndplan Overförmyndarnämnden , ENKÖPINGS; KOMMUN 1 (6) ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN. 7c2. Orgnr Postgiro , ENKÖPINGS; KOMMUN 1 (6) ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN Nämndplan 2016.. Overförmyndarnämnden 7c2 Postadress Enköpings kommun 745 80 ENKÖPING Besöksadress Kungsgatan 42 Telefon, växel 0171-62 50 00 Telefax 0171-365

Läs mer

POLICY FÖR ARBETSMILJÖN I HÄRJEDALENS KOMMUN

POLICY FÖR ARBETSMILJÖN I HÄRJEDALENS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING BESLUT GÄLLER FR FLIK SID Kf 150 2015-10-05 Ks 12 1 POLICY FÖR ARBETSMILJÖN I HÄRJEDALENS KOMMUN God arbetsmiljö ska prägla Härjedalens kommun i dess tjänster, i utrustningar, lokaler,

Läs mer

Totalt inskrivna arbetslösa i Jönköpings län, april 2014 11 734 (6,9 %) 5 398 kvinnor (6,7 %) 6 336 män (7,0 %) 2 865 ungdomar 18-24 år (12,8 %)

Totalt inskrivna arbetslösa i Jönköpings län, april 2014 11 734 (6,9 %) 5 398 kvinnor (6,7 %) 6 336 män (7,0 %) 2 865 ungdomar 18-24 år (12,8 %) MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET 9 maj 2014 Andreas Mångs, Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Jönköpings län, april 2014 11 734 (6,9 %) 5 398 kvinnor (6,7 %) 6 336 män (7,0 %) 2 865

Läs mer

LEDNINGSPOLICY

LEDNINGSPOLICY 2002-01-29 1 LEDNINGSPOLICY 2002-01-29 2 LEDNINGSFILOSOFI Verksamheten i Vindelns kommun skall vara visions- och målstyrd, samt präglas av ett delegerande arbetssätt med tydlig uppföljning och utvärdering.

Läs mer

Riktlinje för hälsa och arbetsmiljö

Riktlinje för hälsa och arbetsmiljö STYRDOKUMENT Sida 1(10) Riktlinje för hälsa och arbetsmiljö Område 1 Styrning och ledning Fastställd KSAU, 2012-04- 24, 70 Program 1.2 Personalpolitiskt program Giltighetstid Tillsvidare Plan Riktlinje

Läs mer

Arbetsmiljöplan 2013. Socialnämnden

Arbetsmiljöplan 2013. Socialnämnden Tjänsteskrivelse 2013-02-27 SN 2013.0059 Handläggare: Annika Ljungberg, Personalavdelningen Socialnämnden Arbetsmiljöplan 2013 Sammanfattning Enligt kommunens arbetsmiljöpolicy ska varje nämnd upprätta

Läs mer

Månadsrapport Piteå kommun januari mars 2010

Månadsrapport Piteå kommun januari mars 2010 Datum -04-16 Sida 1 (8) Handläggare MÅNADSRAPPORT Version 1.0 Månadsrapport Piteå kommun januari mars 2 Resultaträkning kommunen (TKR) jan-mar jan-feb Prognos helår Budget jan-dec 2009 Intäkter 101 851

Läs mer

Båstads kommuns. meda rbeta rund ersök ning 2010. en sammanfattning

Båstads kommuns. meda rbeta rund ersök ning 2010. en sammanfattning Båstads kommuns meda rbeta rund ersök ning 2010 en sammanfattning Varför en medarbetarundersökning? För andra året har Båstads kommun genomfört en medarbetarundersökning i syfte att kartlägga vad kommunens

Läs mer

Lokalt kollektivavtal om förnyelse, arbetsmiljö och samverkan - ramavtal

Lokalt kollektivavtal om förnyelse, arbetsmiljö och samverkan - ramavtal 1 Lokalt kollektivavtal om förnyelse, arbetsmiljö och samverkan - ramavtal De centrala parterna har ett gemensamt synsätt om samverkan och kompetens inom hälso- och arbetsmiljöområdet i kommuner och landsting.

Läs mer

Avsiktsförklaring om samverkan inom utbildningsområdet, inom Fyrbodals kommunalförbund.

Avsiktsförklaring om samverkan inom utbildningsområdet, inom Fyrbodals kommunalförbund. sida 1 2013-10-30 Dnr: 2013-49 KOMMUNSTYRELSEN TJÄNSTESKRIVELSE Avsiktsförklaring om samverkan inom utbildningsområdet, inom Fyrbodals kommunalförbund. Enligt beslut i 2013-02-13 23 ställde sig kommunstyrelsen

Läs mer

Riktlinjer för internkontroll i Kalix kommun

Riktlinjer för internkontroll i Kalix kommun Riktlinjer för internkontroll i Kalix kommun Antaget av kommunfullmäktige 2012-11-26--27, 182 Innehållsförteckning Riktlinjer för internkontroll i Kalix kommun...1 Inledning...1 Internkontroll...1 Organisation

Läs mer

Checklista för kommundirektörens ansvar, befogenheter och arbetsuppgifter

Checklista för kommundirektörens ansvar, befogenheter och arbetsuppgifter Checklista för kommundirektörens ansvar, befogenheter och arbetsuppgifter Inledning och läsanvisning Kommunallagen reglerar inte arbetsuppgifter och ansvar för kommunens ledande tjänsteman kommundirektören/kommunchefen.

Läs mer

LEDARSKAP 2 OMPLACERING / PERSONALAVVECKLING 4 UPPVAKTNINGAR MM 6

LEDARSKAP 2 OMPLACERING / PERSONALAVVECKLING 4 UPPVAKTNINGAR MM 6 PERSONALPOLITISKT PROGRAM 1/6 SAMVERKAN 2 ARBETSPLATSTRÄFFAR 2 LEDARSKAP 2 2 PERSONALUTVECKLING 2 INTRODUKTION 3 PERSONALUTBILDNING 3 PERSONALRÖRLIGHET 4 PERSONALFÖRSÖRJNING 4 OMPLACERING / PERSONALAVVECKLING

Läs mer

Policy för EU- och internationellt arbete. Antagen av kommunfullmäktige den 25 augusti 2016, 176

Policy för EU- och internationellt arbete. Antagen av kommunfullmäktige den 25 augusti 2016, 176 Policy för EU- och internationellt arbete Antagen av kommunfullmäktige den 25 augusti 2016, 176 Inledning Vi lever i en allt mer globaliserad värld där människor reser, handlar, semestrar och arbetar i

Läs mer

Kollektivavtal om samverkan för Valdemarsviks kommun

Kollektivavtal om samverkan för Valdemarsviks kommun Bilaga 3 Kollektivavtal om samverkan för Valdemarsviks kommun Inledning Parterna sluter detta avtal med stöd av FAS 05 (Förnyelse-Arbetsmiljö-Samverkan i kommuner, landsting och regioner). Parternas syfte

Läs mer

Underlag utveckling av samverkansinsatser. Uppdragsgivare Datum jan 2014 Samordningsförbundet BÅDESÅ Korrigering 20141203

Underlag utveckling av samverkansinsatser. Uppdragsgivare Datum jan 2014 Samordningsförbundet BÅDESÅ Korrigering 20141203 Underlag utveckling av samverkansinsatser Uppdragsgivare Datum jan 2014 Samordningsförbundet BÅDESÅ Korrigering 20141203 Insatsansvarig Koordinator En väg in Vuxenutbildningen Madeleine Hartman Syfte och

Läs mer

Tjänsteskrivelse FÖRSLAG TILL ORGANISATIONSFÖRÄNDRING KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING. Bakgrund

Tjänsteskrivelse FÖRSLAG TILL ORGANISATIONSFÖRÄNDRING KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING. Bakgrund Tjänsteskrivelse Datum: 2015-05-28 Förvaltning: Kommunledningskontoret Handläggare: Ola Ingevaldson Telefon: 0523/61 31 19 E-post: ola.ingevaldson@lysekil.se FÖRSLAG TILL ORGANISATIONSFÖRÄNDRING KOMMUNSTYRELSENS

Läs mer

Om kommunala verksamheter och processer. FALK-konferensen maj 2006 Helene Westerlund

Om kommunala verksamheter och processer. FALK-konferensen maj 2006 Helene Westerlund Om kommunala verksamheter och processer FALK-konferensen 17-18 maj 2006 Helene Westerlund Kommunen som dokumenthanterare Förväntningar skapar fixarkultur Mångsysslare utan bulkvaror Kommunens tjänster

Läs mer

Kommunledningskontoret Personalenheten 1(5)

Kommunledningskontoret Personalenheten 1(5) Kommunledningskontoret 2010-12-12 Personalenheten 1(5) VARFÖR SAMVERKAN? Målet med samverkan är att skapa förutsättningar för en god arbetsmiljö som leder till ett positivt arbetsklimat och god hälsa.

Läs mer

Budgetrapport 2013-2015

Budgetrapport 2013-2015 1 (6) Budgetrapport 2013-2015 Innehållsförteckning Inledning...2 Arbetsgruppen och dess arbete...2 Resursfördelning 2013-2015...2 Skatteintäkter och statsbidrag...2 Besparingar och effektiviseringar 2012-2015...2

Läs mer

Riktlinje för jämställdhet & mångfald 2012-2015

Riktlinje för jämställdhet & mångfald 2012-2015 STYRDOKUMENT Sida 1(9) Riktlinje för jämställdhet & mångfald 2012-2015 Område Styrning och ledning Fastställd KSAU 2012-08-28 118 Program Personalpolitiskt program Giltighetstid Tillsvidare Plan Riktlinje

Läs mer

Samverkansavtal för Landstinget i Östergötland

Samverkansavtal för Landstinget i Östergötland 1(6) Samverkansavtal för Landstinget i Östergötland Medbestämmandeavtal 2002 har här, av parterna gemensamt, utvecklats utifrån FAS 05. 1. Utgångspunkter för samverkan Medbestämmandelagen (MBL), arbetsmiljölagen

Läs mer

Arkivbeskrivning för kommunstyrelsen

Arkivbeskrivning för kommunstyrelsen Kommunledningskontoret, kanslienheten Lina Rådegård, 0531-526013 lina.radegard@bengtsfors.se ARKIVBESKRIVNING Antagen av Kommunstyrelsen 1(7) Arkivbeskrivning för c:\users\annsan\appdata\local\microsoft\windows\temporary

Läs mer

Ekonomisk rapport efter februari månad

Ekonomisk rapport efter februari månad TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Magnus Levin 2015-03-16 ON 2015/0023 0480-453510 Omsorgsnämnden Ekonomisk rapport efter februari månad Förslag till beslut Omsorgsnämnden godkänner budgetrapporten

Läs mer

Preliminär Bokslutsrapport December 2016

Preliminär Bokslutsrapport December 2016 Preliminär Bokslutsrapport December 2016 Resultatet uppgår till 59 mkr Nämndernas resultat är sammanlagt 22 mkr bättre än budget Kommunen har investerat för 175 mkr. Samtliga fyra finansiella mål nås.

Läs mer

Plan för medarbetares lika rättigheter och möjligheter

Plan för medarbetares lika rättigheter och möjligheter Tjänsteutlåtande 0 Österåker Kommunstyrelsens kontor Datum 2015-10-20 Dnr KS 2015/0342 Till Kommunfullmäktige Plan för medarbetares lika rättigheter och möjligheter Sammanfattning Arbetet med lika rättigheter

Läs mer

Genomförandeplan 2010 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län

Genomförandeplan 2010 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län Genomförandeplan 2010 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län Bakgrund Regeringen har den 24 april 2008 träffat en överenskommelse med Sveriges

Läs mer

Jämställdhetsplan för Värmdö kommun

Jämställdhetsplan för Värmdö kommun Jämställdhetsplan för Värmdö kommun 1 Inledning Värmdö kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare med jämställda arbetsplatser och gott medarbetarskap där vi möter varandra med respekt och öppenhet. Ett

Läs mer

Samverkansavtal Utgångspunkter

Samverkansavtal Utgångspunkter Samverkansavtal Utgångspunkter Samverkansavtal för Lidköpings kommun har sin grund i Fas 05 Förnyelse Arbetsmiljö Samverkan i kommuner, landsting och regioner. För att kunna tillämpas på en förvaltning

Läs mer

Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete. Föreskrifternas tillämpningsområde. Definition av systematiskt arbetsmiljöarbete

Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete. Föreskrifternas tillämpningsområde. Definition av systematiskt arbetsmiljöarbete AFS 2001:1 Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete Utkom från trycket Den 16 mars 2001 Beslutade den 15 februari 2001 (Ändringar införda t.o.m. 2008-09-30) Arbetsmiljöverket meddelar

Läs mer

Datum 2015-05-25. Per Jonsson (c) och Anna-Greta Strömberg (kd) Underskrifter Sekreterare Paragrafer 145-156 Ulrika Thorell

Datum 2015-05-25. Per Jonsson (c) och Anna-Greta Strömberg (kd) Underskrifter Sekreterare Paragrafer 145-156 Ulrika Thorell 1(15) Plats och tid Sammanträdesrum Majberget, kommunkontoret i Bengtsfors, klockan 13.00 14.10 Beslutande Övriga närvarande Justerare Ledamöter Per Eriksson (s) ordförande ej 146 Per Jonsson (c) 1:e vice

Läs mer

Verksamheten för personer med psykiska funktionsnedsättningar

Verksamheten för personer med psykiska funktionsnedsättningar 1(8) LSS Verksamheten för personer med psykiska funktionsnedsättningar i Hylte kommun Verksamhetstillsyn genomförd av Arbetsmiljöverket, Länsstyrelsen i Hallands län och Socialstyrelsens regionala tillsynsenhet

Läs mer

RIKTLINJER FÖR MARKS KOMMUNS INTERNATIONELLA ARBETE OCH SAMARBETE INOM EU

RIKTLINJER FÖR MARKS KOMMUNS INTERNATIONELLA ARBETE OCH SAMARBETE INOM EU Sida 1(5) RIKTLINJER FÖR MARKS KOMMUNS INTERNATIONELLA ARBETE OCH SAMARBETE INOM EU Bakgrund Marks kommuns riktlinjer för internationellt arbete och samarbete inom EU är grunden för kommunens internationella

Läs mer

(antal) M 8 C 5 FP 2 KD 2 MP 2 400

(antal) M 8 C 5 FP 2 KD 2 MP 2 400 Kommunfakta Antal invånare 1 januari (antal) 12000 Antal äldre, historik och prognos (antal) 3000 11900 2500 11800 11700 2000 1500 1000 80 år- 65-79 år 11600 500 11500 20022003200420052006200720082009201020112012

Läs mer

FAS 05. Lokalt kollektivavtal. Förnyelse Arbetsmiljö Samverkan. Munkedals kommun. Antagen 2010-03-09, Dnr KS 2010-64 Reviderad 2013-03-18, 5

FAS 05. Lokalt kollektivavtal. Förnyelse Arbetsmiljö Samverkan. Munkedals kommun. Antagen 2010-03-09, Dnr KS 2010-64 Reviderad 2013-03-18, 5 FAS 05 Lokalt kollektivavtal Förnyelse Arbetsmiljö Samverkan Munkedals kommun Antagen 2010-03-09, Dnr KS 2010-64 Reviderad 2013-03-18, 5 Sida 2 av 9 Innehållsförteckning 1. Bakgrund 3 2. Gemensamma åtaganden

Läs mer

Äldreplan för Härjedalens kommun. år

Äldreplan för Härjedalens kommun. år Äldreplan för Härjedalens kommun år 2011-2018 Fastställd av kommunfullmäktige 2010-11-24 Dnr 709-189-10 Sn 2 (7) Äldreplan för Härjedalens kommun år 2011-2018 Syfte och användning Enligt 3 kap 1 i socialtjänstlagen

Läs mer

BESTÄMMELSER FÖR HÄLSA OCH ARBETSMILJÖ

BESTÄMMELSER FÖR HÄLSA OCH ARBETSMILJÖ Blad 1 BESTÄMMELSER FÖR HÄLSA OCH ARBETSMILJÖ Antagna av kommunfullmäktige 13 mars 2014 (Ersätter tidigare beslutad hälsopolicy KS 2004-08-25 samt Arbetsmiljöbestämmelser med riktlinjer för systematiskt

Läs mer

Ett gott liv var dag. Politisk handlingsplan. Vård- och omsorgsprojektet. Augusti 2015 juni 2016

Ett gott liv var dag. Politisk handlingsplan. Vård- och omsorgsprojektet. Augusti 2015 juni 2016 Politisk handlingsplan Augusti 2015 juni Ett gott liv var dag Vård- och omsorgsprojektet JUNI 2014 JUNI 2015 Förslag som kräver politiska beslut Skäl till förslaget Aktivitet Ansvar Tidplan Skapa tillgängliga

Läs mer

Månadsrapport februari 2016

Månadsrapport februari 2016 Månadsrapport februari 216 Dnr 215/111 Befolkning Befolkningsutvecklingen är relativt svag. Hittills i år är ökningen 67 personer. Arbetsmarknad Arbetslösheten visar att ca 3 3 personer är öppet arbetslösa,

Läs mer

Månadsrapport augusti 2016

Månadsrapport augusti 2016 Månadsrapport augusti 216 Dnr 216/354-Ks Befolkning Befolkningsökningen ökar. Till och med juli är ökningen drygt 1 personer. Invandringsöverskottet är fortsatt största ökningsfaktorn. Arbetsmarknad Antalet

Läs mer

Checklista för årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet

Checklista för årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet Checklista för årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet Använd checklistan så här: Syftet med den årliga uppföljningen är att undersöka om arbetsmiljöarbetet bedrivs enligt föreskriften

Läs mer

Styrdokument för Hammarö kommun

Styrdokument för Hammarö kommun Styrdokument för Hammarö kommun Huvudprinciper för styrning, uppföljning och utvärdering av den kommunala verksamheten i Hammarö kommun. Antaget 2012, reviderat 2015-05-18 2 1. Inledning 1.1 Vem vänder

Läs mer

Bokslut i korthet 2011 Piteå kommun

Bokslut i korthet 2011 Piteå kommun Datum 212-2-3 Sida 1 (9) Handläggare BOKSLUT I KORTHET Version 1. Bokslut i korthet Piteå kommun 2 Resultaträkning kommunen (TKR) Utfall jan-dec Budget Avvikelse mot budget Utfall jan-dec 21 Intäkter 43

Läs mer

Rutin för systematiskt arbetsmiljöarbete inom Enköpings kommun

Rutin för systematiskt arbetsmiljöarbete inom Enköpings kommun PERSONALENHETEN 2009-09-28 1 (5) Rutin för systematiskt arbetsmiljöarbete inom Enköpings kommun Detta dokument fastställer rutiner samt reder ut ansvarsförhållanden för arbetsmiljöarbetet inom Enköpings

Läs mer

Månadsrapport februari 2015 för socialnämnden

Månadsrapport februari 2015 för socialnämnden RAPPORT/REDOVISNING Socialkontoret Handläggare Karolina Blomqvist Tel. 0152-29331 Socialnämnden Dnr SN/2015:110-042 2015-03-11 1/7 Månadsrapport februari 2015 för socialnämnden Ekonomi och verksamhet Drift

Läs mer

Tjänsteskrivelse 2011-02-18 Diarienummer Kommunledningskontoret Handläggare Gerd Olofsson 0910-73 59 68 Verksamhetsberättelse och årsredovisning 2010 Sammanfattning Av verksamhetsberättelse och årsredovisning

Läs mer

Nämndernas verksamhetsberättelse till Årsredovisning Överförmyndarnämnd 2014

Nämndernas verksamhetsberättelse till Årsredovisning Överförmyndarnämnd 2014 Nämndernas verksamhetsberättelse till Årsredovisning 2014 Överförmyndarnämnd 2014 Innehållsförteckning Måluppfyllelse... 3 Vision... 3 Kommunfullmäktiges mål... 3 All vård, skola och omsorg ska vara god

Läs mer

Årsredovisning verksamheter 2013. Ekonomikontoret

Årsredovisning verksamheter 2013. Ekonomikontoret Årsredovisning verksamheter 2013 Ekonomikontoret Ekonomikontoret, Årsredovisning verksamheter 2013 2(13) 1 VERKSAMHETSOMRÅDE Ekonomikontoret har hand om kommunens pengar, kravverksamhet, leverantörs- och

Läs mer

VÄRMDÖ KOMMUN KLK/Personalenheten

VÄRMDÖ KOMMUN KLK/Personalenheten VÄRMDÖ KOMMUN KLK/Personalenheten Tjänsteskrivelse 2005-02-16 Dnr 05KS/0139 Handläggare: Jonas Rydberg Tel: 08/570 383 38 Kommunstyrelsen Jämställdhetspolicy respektive jämställdhetsplan 2005 vid Värmdö

Läs mer

Socialdemokraterna i Region Skåne tillsammans med Kommunal avdelning Skåne. Personalpolitik för Region Skåne 2010-2014

Socialdemokraterna i Region Skåne tillsammans med Kommunal avdelning Skåne. Personalpolitik för Region Skåne 2010-2014 Socialdemokraterna i Region Skåne tillsammans med Kommunal avdelning Skåne Personalpolitik för Region Skåne 2010-2014 Vår personal, verksamhetens viktigaste resurs Medarbetarna i Region Skåne gör varje

Läs mer

Ett gott liv var dag. Politisk handlingsplan. Vård- och omsorgsprojektet. Augusti 2015 juni 2016

Ett gott liv var dag. Politisk handlingsplan. Vård- och omsorgsprojektet. Augusti 2015 juni 2016 Politisk handlingsplan Augusti 2015 juni Ett gott liv var dag Vård- och omsorgsprojektet JUNI 2014 JUNI 2015 Förslag som kräver politiska beslut Skäl till förslaget Aktivitet Ansvar Tidplan Skapa tillgängliga

Läs mer

Granskning intern kontroll

Granskning intern kontroll Revisionsrapport Granskning intern kontroll Kinda kommun Karin Jäderbrink Cert. kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Bakgrund 2 2.1 Uppdrag och revisionsfråga 2 2.2 Avgränsning

Läs mer

Jämställdhetspolicy. Uddevalla kommun strävar efter att leva upp till jämställdhetslagens målsättning och ambitioner.

Jämställdhetspolicy. Uddevalla kommun strävar efter att leva upp till jämställdhetslagens målsättning och ambitioner. Personalavdelningens PA-handbok Ledningsfilosofi Jämställdhetspolicy Jämställdhet Uddevalla kommun strävar efter att leva upp till jämställdhetslagens målsättning och ambitioner. Information och ständig

Läs mer

Personalavdelningens PA och arbetsmiljöhandbok SAMVERKAN UDDEVALLA. Lokalt samverkansavtal för Uddevalla kommun 2008-01-01

Personalavdelningens PA och arbetsmiljöhandbok SAMVERKAN UDDEVALLA. Lokalt samverkansavtal för Uddevalla kommun 2008-01-01 Personalavdelningens PA och arbetsmiljöhandbok SAMVERKAN UDDEVALLA Lokalt samverkansavtal för Uddevalla kommun 2008-01-01 Inledning Insatserna för samverkan, arbetsorganisation, hälsa, arbetsmiljö, rehabilitering,

Läs mer

VÅRD & OMSORG. Skol-, kultur och socialnämndens plan för verksamheten

VÅRD & OMSORG. Skol-, kultur och socialnämndens plan för verksamheten Skol-, kultur och socialnämndens plan för verksamheten VÅRD & OMSORG Gäller perioden 2006-01-01 2008-12-31 enligt beslut i kommunfullmäktige 2005-12-18 153 1 Förord I denna plan för Vård & Omsorg redovisas

Läs mer

Eslövs kommun investerar i medarbetarna

Eslövs kommun investerar i medarbetarna Eslövs kommun investerar i medarbetarna Mitt i Skåne Tillverkningsindustri och offentliga tjänster dominerar Mitt i Skåne nära från alla skånska orter till Eslöv Nära de större städerna Malmö, Lund, Helsingborg

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2008

Granskning av delårsrapport 2008 Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2008 Smedjebackens kommun September 2008 Robert Heed Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 1.1 Uppdrag och ansvarsfördelning... 2 1.2 Kommunfullmäktiges mål

Läs mer

KOLLEKTIVAVTAL FÖR SAMVERKAN

KOLLEKTIVAVTAL FÖR SAMVERKAN ORSA KOMMUN KOLLEKTIVAVTAL FÖR SAMVERKAN 1 (6) INLEDNING Allmänt Arbetsgivaren och de fackliga organisationerna är genom detta samverkansavtal överens om att gemensamt sträva efter att främja den kommunala

Läs mer

Arbetsmiljöpolicy. Pilagårdsskolan

Arbetsmiljöpolicy. Pilagårdsskolan Pilagårdsskolan Arbetsmiljöpolicy Arbetsmiljöarbete ska organiseras så att vi kan uppfylla arbetsmiljölagens krav på en god arbetsmiljö. En god arbetsmiljö kan stimulera medarbetarna till arbetsglädje,

Läs mer

30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN

30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN 30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KOMMUNINFORMATION

Läs mer

Målstyrning enligt. hushållning

Målstyrning enligt. hushållning www.pwc.se Revisionsrapport Caroline Liljebjörn Cert. kommunal revisor Pär Sturesson Cert. kommunal revisor Målstyrning enligt god ekonomisk hushållning Hultsfreds kommun Innehållsförteckning 1. Inledning...

Läs mer

Sigtuna kommuns jämställdhetsplan 2008-2011. Antagen av kommunstyrelsen den 14 april 2008

Sigtuna kommuns jämställdhetsplan 2008-2011. Antagen av kommunstyrelsen den 14 april 2008 Sigtuna kommuns jämställdhetsplan 2008-2011 Antagen av kommunstyrelsen den 14 april 2008 Fotograf: Mikael Sjöberg Konstnär: Hans Kündig Skulpturen Rondo, 4 meter bred och 4 meter hög, stod på plats till

Läs mer

STRATEGI. Dokumentansvarig Monica Högberg,

STRATEGI. Dokumentansvarig Monica Högberg, Dokumentansvarig Monica Högberg, 0485-470 11 monica.hogberg@morbylanga.se Handbok Personal STRATEGI Beslutande Kommunstyrelsens 257 2015-11-03 Giltighetstid 2015-2019 1(6) Dnr 2015/000275-003 Beteckning

Läs mer

Uppföljning av tidigare gjord revisionsrapport avseende Granskning över kommunstyrelsens uppsiktsplikt

Uppföljning av tidigare gjord revisionsrapport avseende Granskning över kommunstyrelsens uppsiktsplikt Revisionsrapport Uppföljning av tidigare gjord revisionsrapport avseende Granskning över kommunstyrelsens uppsiktsplikt Vänersborgs kommun 2007-11-05 Stefan Tengberg *connectedthinking 1 Innehållsförteckning

Läs mer

Riktlinjer för hälsofrämjande arbete, arbetsmiljö och rehabilitering

Riktlinjer för hälsofrämjande arbete, arbetsmiljö och rehabilitering Riktlinjer för hälsofrämjande arbete, arbetsmiljö och rehabilitering Riktlinjer för hälsofrämjande arbete, arbetsmiljö och rehabilitering Med ett helhetsperspektiv på hållbar hälsa och goda arbetsmiljöer

Läs mer

Arbetsgivarstrategi Orsa kommun Ett bra jobb helt enkelt

Arbetsgivarstrategi Orsa kommun Ett bra jobb helt enkelt Arbetsgivarstrategi Orsa kommun Ett bra jobb helt enkelt En av våra största resurser vi har är vår personal Värdegrund, Orsa kommun Inledning. Varför arbetsgivarstrategi? Arbetsgivarstrategin beskriver

Läs mer

SVANEN HEMTJÄNST AB KVALITETSBERÄTTELSE 2015/2016

SVANEN HEMTJÄNST AB KVALITETSBERÄTTELSE 2015/2016 KVALITETSBERÄTTELSE 2015/2016 Verksamheten leds av verksamhetsansvarig, fyra enhetschefer, fyra arbetsledare och två samordnare. Kompetenserna inom företagets ledning är socionom, jurist, ekonom och IT.

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2011 Trelleborgs kommun Anders Thulin Bengt-Åke Hägg Alf Wahlgren Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte,

Läs mer

Riktlinjer för systematiskt arbetsmiljöarbete

Riktlinjer för systematiskt arbetsmiljöarbete Riktlinjer för systematiskt arbetsmiljöarbete Reviderat av kommunstyrelsen 2008-06-11, 177 Reviderat av kommunstyrelsen 2009-08-12, 187 Reviderat av kommunfullmäktige 2011-04-26, 33 1(6) Innehåll Systematiskt

Läs mer

Arbetsmiljöpolicy vid Omvårdnadsförvaltningen Skövde kommun

Arbetsmiljöpolicy vid Omvårdnadsförvaltningen Skövde kommun Arbetsmiljöpolicy vid Omvårdnadsförvaltningen Skövde kommun Kommunens mål och policy Skövde kommun har angett mål och policy för arbetsmiljö- och rehabiliteringsarbetet i särskilda handlingsprogram. Här

Läs mer

Hofors kommun. Intern kontroll. Revisionsrapport. KPMG AB Mars 2011 Antal sidor: 10

Hofors kommun. Intern kontroll. Revisionsrapport. KPMG AB Mars 2011 Antal sidor: 10 Revisionsrapport KPMG AB Antal sidor: 10 Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Bakgrund 3 3. Syfte 3 4. Avgränsning 3 5. Revisionskriterier 4 6. Ansvarig styrelse/nämnd 4 7. Metod 4 8. Projektorganisation 4

Läs mer

Vårbokslut Miljöskyddsnämnden

Vårbokslut Miljöskyddsnämnden Vårbokslut Miljöskyddsnämnden -05-07 Vårbokslut, Ansvarsenhet 40-41 Anvisning Nuläge Verksamhet Huvudsaklig verksamhet Miljöskyddsnämnden har antagit en tillsyns- och verksamhetsplan för. Planen följs

Läs mer

Dnr 03/18 HANDLINGSPLAN. Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-14, 50

Dnr 03/18 HANDLINGSPLAN. Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-14, 50 Dnr 03/18 HANDLINGSPLAN 2004 2007 Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-14, 50 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING... 2 1. Insatsområde: Leva, bo och flytta till... 3 1.1 Boende... 3 1.2 Kommunikationer... 3

Läs mer

Socialnämndens arbetsutskott 2011-12-02 1. kl 8:00-11:20. Maria Gustafsson (S) Kommunkontoret, Ödeshög ... Ordförande/Birgitta Widén Blomberg

Socialnämndens arbetsutskott 2011-12-02 1. kl 8:00-11:20. Maria Gustafsson (S) Kommunkontoret, Ödeshög ... Ordförande/Birgitta Widén Blomberg 2011-12-02 1 Plats och tid Kommunkontoret, Ödeshög, fredagen den 2 december 2011 kl 8:00-11:20 Beslutande Birgitta Widén Blomberg (KD), ordförande Ove Bäck (C) Maria Gustafsson (S) Övriga deltagande Ywonne

Läs mer

Fastställt av: HR-avdelningen För revidering ansvarar: HR-avdelningen För eventuell uppföljning och tidplan ansvarar: Dokumentet gäller för: chefer

Fastställt av: HR-avdelningen För revidering ansvarar: HR-avdelningen För eventuell uppföljning och tidplan ansvarar: Dokumentet gäller för: chefer ARBETSMILJÖPOLICY Fastställt av: HR-avdelningen För revidering ansvarar: HR-avdelningen För eventuell uppföljning och tidplan ansvarar: Dokumentet gäller för: chefer och medarbetare 3 (5) 1 INLEDNING För

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Blekinge län i slutet av februari 2013

Mer information om arbetsmarknadsläget i Blekinge län i slutet av februari 2013 Blekinge, 8 mars 2013 Mer information om arbetsmarknadsläget i Blekinge län i slutet av februari 2013 Vissa ljuspunkter på en mörk arbetsmarknad Arbetsmarknaden i Blekingen påverkas i hög grad av den ekonomiska

Läs mer

Ekonomisk rapport efter november

Ekonomisk rapport efter november TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Magnus Levin 2014-12-09 ON 2014/0111 53510 Omsorgsnämnden Ekonomisk rapport efter november Förslag till beslut Omsorgsnämnden godkänner den ekonomiska

Läs mer

Hemtjänst Danderyd Handlingsplan för kommunal hemtjänst med budget i balans 2013 Antagen av produktionsstyrelsen xxxx

Hemtjänst Danderyd Handlingsplan för kommunal hemtjänst med budget i balans 2013 Antagen av produktionsstyrelsen xxxx 1(5) för kommunal hemtjänst med budget i balans 2013 Antagen av produktionsstyrelsen xxxx 2(5) Inledning Den kommunalt drivna hemtjänsten har under de senaste åren redovisat ett underskott i verksamheten.

Läs mer

Bokslut i korthet 2010 Piteå kommun

Bokslut i korthet 2010 Piteå kommun Datum 211-2-8 Sida 1 (9) Handläggare BOKSLUT I KORTHET Version 1. Bokslut i korthet 21 Piteå kommun 2 Resultaträkning kommunen (TKR) Utfall jan-dec 21 Budget 21 Avvikelse mot budget 21 Utfall jan-dec 29

Läs mer

CEMR Jämställdhetsdeklaration Handlingsplan för implementering 2014-2016

CEMR Jämställdhetsdeklaration Handlingsplan för implementering 2014-2016 CEMR Jämställdhetsdeklaration Handlingsplan för implementering 2014-2016 Beslut Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträdet 2014-06-16 att anta följande handlingsplan för implementering av CEMR Jämställdhetsdeklaration

Läs mer

Jämställdhetsplan 2009 Antagen i Kommunfullmäktige 2009-06-17

Jämställdhetsplan 2009 Antagen i Kommunfullmäktige 2009-06-17 Jämställdhetsplan 2009 Antagen i Kommunfullmäktige 2009-06-17 Jämställdhetsplan för Perstorps kommun Jämställdhet innebär att kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv. Jämställdhet

Läs mer

Samordningsförbundet Norra Dalsland. Revisionsrapport Styrelsens ansvar KPMG AB. Antal sidor: 6. FörvrevRapport08.doc

Samordningsförbundet Norra Dalsland. Revisionsrapport Styrelsens ansvar KPMG AB. Antal sidor: 6. FörvrevRapport08.doc ABCD Samordningsförbundet Norra Dalsland Styrelsens ansvar KPMG AB Antal sidor: 6 FörvrevRapport08.doc 2009 KPMG AB, a Swedish limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent

Läs mer

Invånarantal veckovis jämfört med årsskiftet respektive år

Invånarantal veckovis jämfört med årsskiftet respektive år november 1 (8) 1 (8) Sammanfattning Befolkningen efter vecka 47 uppgick till 151 82 vilket är 1 6 fler jämfört med vid årsskiftet. Prognosen för helår är en ökning med 1 65. Resultatet per nov uppgick

Läs mer

Ks 404 Dnr 2014.0206.007. Kommunstyrelsen beslutar. 1. Att anse kommunrevisionens frågor besvarade. Beskrivning av ärendet

Ks 404 Dnr 2014.0206.007. Kommunstyrelsen beslutar. 1. Att anse kommunrevisionens frågor besvarade. Beskrivning av ärendet 2014-11-03 2 Ks 404 Dnr 2014.0206.007 Uppföljning av granskningar gällande ledarskapets villkor Kommunstyrelsen beslutar 1. Att anse kommunrevisionens frågor besvarade. 2. Att i budgetprocessen ta med

Läs mer

Resultat från uppföljning i Västra Götaland 2010

Resultat från uppföljning i Västra Götaland 2010 Berit Björnered Resursperson för uppföljning Västra Götaland 2011-01-17 1 (7) Resultat från uppföljning i Västra Götaland 2010 Uppföljningssystemet DIS Deltagare i samverkan. DIS är ett uppföljningssystem

Läs mer

KS 2008/10 Hidnr

KS 2008/10 Hidnr KS 2008/10 Hidnr 2008.204 2008-02-01 KS 2008/10 Hidnr 2008.204 2 Samverkansavtal i Håbo kommun Övergripande syfte Medbestämmandelagen (MBL), arbetsmiljölagen (AML) och lagen om facklig förtroendemans ställning

Läs mer

JÄMSTÄLLDHETSPLAN

JÄMSTÄLLDHETSPLAN Barn- och utbildningsförvaltningen JÄMSTÄLLDHETSPLAN 2010-2012 för personal, barn och elever inom Barn- och utbildningsförvaltningen i Simrishamns kommun ADRESS: 272 80 Simrishamn BESÖK: Lilla Rådmansgatan

Läs mer

Månadsrapport september 2015

Månadsrapport september 2015 Månadsrapport september 215 Befolkning Staden växer kraftigt. Redan per sista augusti är ökningen över 1 2 personer. Arbetsmarknad Arbetslösheten har ökat något de senaste veckorna. Positivt är dock att

Läs mer

Plan för uppföljning och insyn av privat driven verksamhet

Plan för uppföljning och insyn av privat driven verksamhet Kommunledningsförvaltningen Anders Åström,0550-88421 anders.astrom@kristinehamn.se Kerstin Gustafsson, 0550-88452 kerstin.gustafsson@kristinehamn.se Tjänsteskrivelse Datum 2016-02-17 Ks/2016:25 Sida 1(4)

Läs mer

Checklista för årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet

Checklista för årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet Checklista för årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet Använd checklistan så här: Syftet med den årliga uppföljningen är att undersöka om arbetsmiljöarbetet bedrivs enligt föreskriften

Läs mer

Handlingsplan för 2010. Personalpolitiskt program

Handlingsplan för 2010. Personalpolitiskt program Handlingsplan för 2010 Personalpolitiskt program Personalstrategisk handlingsplan för 2010 Lunds kommun vill vara en attraktiv arbetsgivare - både för att kunna rekrytera nya medarbetare och för att ta

Läs mer

LYSEKILS KOMMUN 2003 Kommunledningskontoret. Samverkanssystem i Lysekils kommun (U92).

LYSEKILS KOMMUN 2003 Kommunledningskontoret. Samverkanssystem i Lysekils kommun (U92). LYSEKILS KOMMUN 2003 Kommunledningskontoret Samverkanssystem i Lysekils kommun (U92). Inledning Samverkan avser främst Medbestämmandelagen (MBL) och Arbetsmiljölagen (AML). Medbestämmande- och arbetsmiljöfrågor

Läs mer

Kommunens investeringsverksamhet

Kommunens investeringsverksamhet www.pwc.se Revisionsrapport Clas-Bertil Söderlund Cert. kommunal revisor Maj 2013 Kommunens investeringsverksamhet Strömsunds kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Bakgrund...

Läs mer

Styrning, ledning och uppföljning

Styrning, ledning och uppföljning Kommunledningsförvaltningen Ärendenr: KS 2016/314 Fastställd: KS 2016-11-09 Reviderad: - RIKTLINJE Styrning, ledning och uppföljning 2/9 Innehållsförteckning Inledning... 3 Målstyrning... 4 Begrepp i målstyrningen...

Läs mer

Uppföljning av. det systematiska arbetsmiljöarbetet, fortbildningsinsatserna och jämställdhetsarbetet inom förvaltningen

Uppföljning av. det systematiska arbetsmiljöarbetet, fortbildningsinsatserna och jämställdhetsarbetet inom förvaltningen Uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet, fortbildningsinsatserna och jämställdhetsarbetet inom förvaltningen Barn- och utbildningsnämnden År 2011 2 Bakgrund Arbetsgivaren har enligt arbetsmiljölagen

Läs mer

Folkhälsorådets verksamhetsplan för lokalt folkhälsoarbete i Gullspångs kommun år 2013

Folkhälsorådets verksamhetsplan för lokalt folkhälsoarbete i Gullspångs kommun år 2013 Folkhälsorådets verksamhetsplan för lokalt folkhälsoarbete i Gullspångs kommun år 2013 Introduktion Gullspångs kommun och hälso- och sjukvårdsnämnden östra Skaraborg har ingått ett avtal om folkhälsoarbetet

Läs mer