Innehållsförteckning 1. Allmänna förutsättningar i kommunen Arbetet med kommunens ekonomi Ekonomiska förändringar och iakttagelser 8

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Innehållsförteckning 1. Allmänna förutsättningar i kommunen 3. 2. Arbetet med kommunens ekonomi 2005 8 3. Ekonomiska förändringar och iakttagelser 8"

Transkript

1 Årsredovisning Bengtsfors kommun 2005

2 Innehållsförteckning 1. Allmänna förutsättningar i kommunen Befolkningsutveckling Arbetsmarknaden Näringsliv Omvärldsförhållanden och utvecklingsarbete 7 2. Arbetet med kommunens ekonomi Ekonomiska förändringar och iakttagelser Problemområden Pågående arbete styrning och ledning 9 4. Kommunpresentation Kommunkoncernen Väsentliga händelser under året Väsentliga personalförhållanden Sjukfrånvaroredovisning Jämställdhetsarbete Systematiskt arbetsmiljöarbete Miljöredovisning Förväntad framtida utveckling av kommunkoncernen Drift- och investeringsredovisning Driftredovisning Driftredovisning i sammandrag Investeringsredovisning Analys av kommunstyrelsen och nämnderna Kommunstyrelsen Socialnämnden Kultur- och Utbildningsnämnden Samhällsbyggnadsnämnden Miljö- och räddningsnämnden Finansförvaltningen Måluppfyllelse Ekonomi Resultatanalys Analys av kassaflödet Analys av balansräkningen Redovisningsmodell Redovisningsprinciper Historisk resultatjämförelse fem år i sammandrag 57 2

3 Kommunstyrelsen i Bengtsfors kommun avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Allmänna förutsättningar i kommunen 1.1 Befolkningsutveckling Befolkningen i Bengtsfors kommun har under flera år minskat successivt. År 2005 låg befolkningsminskningen på oförändrad nivå i jämförelse med år Den största skillnaden ligger i att antalet inflyttare till kommunen på nytt har minskat. Skillnaderna mellan in- och utflyttade har följaktligen ökat. Födelsenettot är bättre än föregående år, men ligger fortfarande på minus. Antalet födda ligger på en förhållandevis stabil nivå vilket är glädjande. Under perioden minskade befolkningen med 979 personer. År Folkmängd Förändring * * År Födda Döda Födelsenetto * SCB:s justeringar av den totala summan. 3

4 In- och utflyttning År 2005 flyttade 422 personer till Bengtsfors kommun och 470 personer flyttade ut. Flyttningsnettot blev -48 personer. År Inflyttade Utflyttade Flyttningsnetto Skillnaden mellan antalet födda och döda tillsammans med skillnaden mellan in- och utflyttade ger en befolkningsminskning med 110 personer år Kommunens arbete att skapa förutsättningar för att trenden med avfolkning ska kunna stävjas går vidare. Träffar för nyinflyttande och idéseminarier fortgår. Den vikande befolkningsutvecklingen har även en direkt påverkan på kommunens ekonomi i form av att nivån på skatteintäkter och statsbidrag förändras. Kommunens arbete med att skapa nya arbetstillfällen i andra och nya branscher än inom tillverkningsindustrin fortsätter i och med Vision Arbetsmarknaden Andelen arbetslösa och andelen i arbetsmarknadspolitiska program av arbetskraften i kommunen uppgick i genomsnitt för 2005 till 11,9 % (för 2004 uppgick den till 10,9 %). I jämförelse med riket i helhet ligger kommunens arbetslöshet högt, riket uppvisade en total arbetslöshet om 8,1 % (motsvarande siffra för 2004 var 7,8 %). I jämförelse med föregående år har den totala arbetslösheten ökat med ca 1 procentenhet. Bland kommunerna i Västra Götaland hade Bengtsfors kommun den högsta andelen arbetslösa vid årets slut. Den totala arbetslösheten redovisas i diagram nedan. 4

5 Arbetslösa och deltagare i arbetsmarknadspolitiska program (total arbetslöshet) procent 8 6 Total arbetslöshet Bengtsfors Total arbetslöshet Länet Total arbetslöshet Riket jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec månad Öppet arbetslösa (personer som ej ingår i arbetsmarknadspolitiska åtgärder) i kommunen låg i genomsnitt på 7,7% år Detta är en ökning med 0,8 procentenheter jämfört med år I riket var 5,3 % öppet arbetslösa och för länet låg nivån på 5,4 %. Den öppna arbetslösheten illustreras i nedanstående diagram. Öppet arbetslösa procent a-lösa Öppet arbetslösa Bengtsfors Öppet arbetslösa Länet Öppet arbetslösa Riket jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec månad När det gäller ungdomsarbetslösheten så ligger den jämförelsevis mycket högt. Den totala ungdomsarbetslösheten (18-24 år arbetslösa samt i arbetsmarknadsprogram) var i genomsnitt 16,2 % i Bengtsfors kommun under år Jämförande siffror för länet och riket låg på 8,7 % respektive 9,1 %. Se nedanstående diagram. 5

6 Arbetslösa och deltagare i arbetsmarknadsprogram av befolkningen år (total ungdomarbetslöshet) Tot al arbet slöshet 18,24 år Bengt sf ors Tot al arbet slöshet 18,24 år Länet Tot al arbet slöshet 18,24 år Riket jan f eb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec månad Andelen anmälda platser redovisas nedan. Utvecklingen visar att det 2005 var 136 färre platser anmälda till arbetsförmedlingen än föregående år. Inledningen av 2006 visar att antalet nyanmälda platser (ackumulerat) är fler än det var motsvarande period Nyanmälda platser, totalt 6

7 1.3 Näringsliv I januari 2005 beslutade Duni AB att avveckla konverteringsverksamheten i Skåpafors, vilket innebar att drygt 200 personer varslades om uppsägning. Verksamheten lades sedan ner i juni. I februari månad avslutade näringslivschefen sin anställning och istället för att anställa en ny näringslivschef beslutade kommunfullmäktige att bilda Bengtsfors Utvecklings AB med syfte att främja näringslivet i kommunen. Bolagets styrelse består av representanter från näringslivet och kommunchefen. Bolagets VD, som också är styrelseledamot, är hämtad från det lokala näringslivet och har därför stor kännedom om företagarnas situation i Bengtsfors kommun. Kommunens ledning kommer även fortsättningsvis att vara involverad i näringslivsfrågorna, inte minst genom att industrifastigheterna hanteras via kommunstyrelsen. I slutet av året har näringslivsrådet bestämt att en översyn ska ske av dess arbete och arbetssätt. För att förbättra och fördjupa dialogen med näringslivet har två stormöten, med stor uppslutning, genomförts under året. Dessutom har ett flertal branschmöten hållits. Utvecklingsbolagets VD har arbetat intensivt med att främja bildande av lokala nätverk för företagen. Utöver detta har kommunstyrelsens ordförande tillsammans med kommunchefen och VD:n för Bengtsfors Utvecklings AB besökt ett stort antal företag i kommunen. 1.4 Omvärldsförhållanden och utvecklingsarbete Kommunstyrelsen fastställde 2/05 kommunövergripande politiska mål och handlingsplaner för Dessa är kopplade till Vision 2014 och dess profilområden. Kommunens ledningsgrupp har brutit ner målen i tidsatta och mätbara mål samt åtgärder. Ett omfattande arbete med att förankra Vision 2014, profilområden samt handlingsplaner och mål hos samtliga kommunens medarbetare genomfördes första delen av året. Chefer och arbetsplatsombud utbildades och dessa utbildade i sin tur övrig personal. Varje enhet har därefter diskuterat fram hur medarbetarna och enheten kan bidra i förverkligandet av visionen. Uppföljning av chefernas och arbetsplatsombudens utbildning skedde under april maj. Utvecklingsgruppen har fortsatt sitt arbete under året och fungerar nu som referensgrupp till kommunstyrelsen. Under våren har kommunen i samarbete med Karlstads universitet genomfört en kommuninvånarenkät. Resultaten kommer att ligga till grund för delar av det fortsatta utvecklingsarbetet och flera av de uppsatta mätbara målen är kopplade till enkäten. Tanken är att denna ska följas upp för att ge en indikation på i vilken riktning kommunens arbete fortskrider. Som ett led i att uppfylla målet om mycket god kommunal service och närhet har riktlinjer för öppna möten i viktiga frågor arbetats fram. För att på ett enkelt och tydligt sätt informera om visionen har en populärversion av visionsdokumentet framställts och annonser med checklistor över vad kommunen åstadkommit publiceras med jämna mellanrum i media. Som en följd av Vision 2014 och profilområdet Mycket god kommunal service har kommunens ledningsgrupp tagit fram en handlingsplan för gott bemötande. Kommunens chefer har därefter genomgått en utbildning kopplad till denna. Cheferna ska fortsätta utbildningsprocessen med sina medarbetare med syfte att uppnå en högre servicenivå. 7

8 Ett verktyg för att få till stånd nya jobb är tillskapandet av det Utvecklingscentrum, en mötesplats för näringsliv, vuxenutbildning och offentliga servicefunktioner som kommunfullmäktige beslutade projektera och placera på Ön i Bengtsfors. På sitt möte i december 2005 beslutade fullmäktige att bygga Utvecklingscentrum som ska stimulera företagsutveckling, kommunutveckling och personutveckling genom flexibla och anpassade utbildningsmöjligheter samt en samlad tillgång till offentlig service och näringsliv. Kommunen har sökt och beviljats medel från bland annat EU för att genomföra projektet. I arbetet med att ta fram beslutsunderlag till Utvecklingscentrum har en inventering av befintliga lokaler i kommunens ägo gjorts för att se om någon av dessa kunnat vara passande för denna verksamhet. Det har dock kunnat konstateras att ingen av dessa är lämplig för att inhysa ett Utvecklingscentrum. Med anledning av att regionen vill samarbeta med delregioner istället för med mindre delar bildades i början av året Fyrbodals Kommunalförbund, bestående av kommunerna inom Fyrbodalsregionen. För att effektivisera arbetet har direktionen fem så kallade beredningar inom olika områden kopplade till sig. Kommunstyrelsens ordförande i Bengtsfors är ordförande i beredningen för näringslivsfrågor. Till följd av det nya förbundet kommer verksamheten inom Kommunalförbundet Dalsland att förändras. Arbetet med Process Dalsland, vision samt åtgärdsområden för Dalsland, har pågått under året. Ett koncept till gemensamt turistbolag i Dalsland har arbetats fram, vilket fullmäktige ställt sig bakom. Dessutom planeras miljösamverkan i landskapet, vilket fullmäktige också ställt sig positiv till. Kommuncheferna i Dalsland har på uppdrag av direktionen arbetat vidare med de prioriterade frågorna samt med att se över möjligheter till samverkan. 2. Arbetet med kommunens ekonomi 2005 Arbetet med att utveckla kommunens ekonomistyrning har fortsatt i enlighet med de fastställda ekonomistyrreglerna och ekonomiprocessen. Kommunstyrelsens arbetsutskott har haft regelbundna möten med nämndutskotten där bland annat ekonomi- och verksamhetsuppföljning har varit stående punkter. 3. Ekonomiska förändringar och iakttagelser 3.1 Problemområden Större delen av de verksamhetsmässiga problemen med lokalanknytning som identifierades under arbetet med den nya budgetmodellen under hösten 2002 kvarstår fortfarande och får därmed stor betydelse även i budgeten för år Avtalet med Lear Corporation AB vad gäller hyresintäkter samt terminssäkring av valuta löper ut , vilket leder till ett intäktsbortfall på ca 18 Mkr årligen. Detta faktum har hanterats i kommunfullmäktiges beslut 118/2003 budget år 2004 med plan genom att sammanlagt 40 miljoner kronor under åren avsätts för att successivt anpassa utrymmet till 2007 års nivå. Anpassningen nåddes inte för år 2004, men har uppnåtts år 2005 med god marginal. 8

9 Det andra stora problemområdet som identifierades, och som fortfarande kvarstår, är ett antal verksamhetsmässiga problem som samtliga har lokalanknytning. Det gäller bland annat: Industrifastigheterna Baldersnäs Dalia Skolorganisationen Björkåsens användning I samband med årets bokslut har nedskrivningar av bokförda värden på 3 industrifastigheter skett med totalt 17,5 mkr. Motsvarande typ av anpassning planeras för de två kommande åren. De senaste åren har Bengtsfors kommun varit ensam huvudman för Stiftelsen Baldersnäs samt bidragit med medel för stiftelsens verksamhet. Stiftelsen har brottats med ekonomiska problem varför en fordran på stiftelsen uppstått hos kommunen. Ett arbete med att avveckla stiftelsen har pågått under en längre tid och stiftelsen har försatts i likvidation. I samband med detta har kommunen accepterat att inte få full täckning för sin fordran. För närvarande inväntar kommunen att likvidationen ska slutföras. Därefter kan ärendet ses som avslutat för Bengtsfors kommuns del. När det gäller hotell Dalia pågår en översyn av organisationsformen samt hur den kommersiella verksamheten ska kunna utvecklas. Under året har ansökningar om friskolor inkommit till kommunen från nybildade friskoleföreningar i orterna Årbol och Gustavsfors där tidigare beslut finns om skolnedläggelse. Kommunfullmäktige beslöt att avstyrka dessa ansökningar. Friskoleföreningarna vände sig därefter till Skolverket, men erhöll motsvarande svar där. Äldreboendet Björkåsen har fortfarande en viss karaktär av sjukhem. I 2006 års budget beslöt kommunfullmäktige att medge investeringsmedel för ombyggnad av del av Björkåsen. 3.2 Pågående arbete styrning och ledning Det intensiva arbete som genomförts under de senaste åren innebär att kommunen har en god grund för att styra upp ekonomi och verksamhet. Arbetet fortsätter nu enligt fastställd ekonomiprocess och styrregler. Parallellt med detta arbete har ett antal styrdokument och riktlinjer tagits fram eller reviderats och ytterligare dokument är under beredning. Ett led i kommunstyrelsens arbete med styrning och ledning är de planeringsdagar kommunstyrelsen genomfört tillsammans med ledningsgruppen i januari 2004 samt februari Arbetet med målstyrning och handlingsplaner som inleddes hösten 2004 är ytterligare ett sätt att integrera ekonomisk, verksamhetsmässig och fysisk planering. Kommunchefen har, på uppdrag av kommunstyrelsen, tillsammans med kommunens ledningsgrupp, sett över kommunens budgetprocess. De största förändringarna i den nya processen är att beslut om ekonomiska ramar ska fastställas av fullmäktige i maj månad istället för som tidigare i juni. Dessutom ska nämnderna behandla detaljbudget vid två nämndsammanträden med ett politiskt gruppmöte däremellan. För att säkerställa att politikerna får ett heltäckande beslutsunderlag har en utveckling av kommunens ärendehantering inletts. Tjänsteskrivelser till samtliga ärenden där detta är möjligt tillhör de delar som redan genomförts. Därigenom effektiviseras också arbetet, samtidigt som handläggningstiden förkortas, genom att protokollen i princip kan skrivas under pågående sammanträde. Arbetet kommer att fortsätta även under år Under året har 9

10 kommunstyrelsen även antagit en intern kontrollplan med syfte att säkerställa att kommunstyrelsen upprätthåller en tillfredsställande intern kontroll. Redan år 2003 påbörjades arbetet med en så kallad planeringspärm och de gemensamma planeringsförutsättningarna fastställdes politiskt i början av år Syftet med dessa är att det ska finnas ett gemensamt material som ska ligga till grund för all kommunal planering. 4. Kommunpresentation 4.1 Kommunkoncernen Organisation för kommunkoncernen framgår av nedanstående organisationsplan. Nämnd - och styrelseorganisationen är följande: kommunstyrelsen, socialnämnden, överförmyndarnämnden, kultur- och utbildningsnämnden, samhällsbyggnadsnämnden samt miljö- och räddningsnämnden. Kommunstyrelsens och de kommunala nämndernas verksamhet analyseras i särskilt avsnitt. Fyra av de kommunala bolagen drivs i en bolagskoncern med Bengtsfors Teknik AB som moderbolag. Dotterbolagen har som huvudsaklig verksamhet att köpa, sälja och distribuera energi samt att äga och förvalta bostäder och lokaler inom Bengtsfors kommun. Moderbolagets verksamhet består av en debiteringsenhet som ansvarar för debitering av energi för Bengtsfors Energi Handel AB, nätavgifter för Bengtsfors Energi Nät AB samt fjärrvärme, vatten- och avlopp och renhållning för Bengtsfors kommun. Administration inklusive ekonomfunktion köps från kommunledningskontoret. Bengtsforshus AB har dock egen personal för administration och för skötsel- och tillsynsansvar (bovärdar). Under år 2004 förvärvades samtliga aktier i ytterligare ett bolag, Majberget Utvecklings AB. Detta bolag ligger utanför bolagskoncernen. År 2005 startades det kommunala näringslivsbolaget Bengtsfors Utvecklings AB. 10

11 Organisationsschema Kommunkoncernen Valnämnden Kommunfullmäktige Kommunrevisionen Kommunstyrelse Socialnämnden Bengtsfors Teknik AB Miljö & räddningsnämnden Överförmyndarnämnden Bengtsfors Energi Nät AB Kultur & Utbildnings nämnden Bengtsfors Energi Handel AB Samhällsbyggnadsnämnden Bengtsforshus AB Majberget Utvecklings AB Bengtsfors Utvecklings AB 11

12 4.2 Väsentliga händelser under året Året har präglats av arbete kring arbetsmarknad, sysselsättning och kommunens långsiktiga arbete med Vision Arbetsmarknadssituationen i Bengtsfors kommun är fortsatt kärv, inte minst för ungdomarna. I juni lade Duni AB ner sin verksamhet i Bengtsfors kommun och mer än 200 personer sades upp från sina anställningar. Alla dessa syns ännu inte i arbetsmarknadsstatistiken. I samband med nedläggningen kom önskemål från fackförbunden om att starta upp en mötesplats för arbetslösa i Bengtsfors kommun. Kommunfullmäktige godkände projektet i februari För att vidga arbetsregionen för invånarna har kommunen fått till stånd en bussförbindelse från Bengtsfors till Årjäng/Töcksfors. I nuläget är det en försöksverksamhet. Som en följd av den svåra arbetsmarknadssituationen har kommunens ledning uppvaktat både Näringsdepartementet och Länsarbetsnämnden i syfte att få till stånd ett system för arbetet med arbetsmarknadsfrågorna som ger kontinuitet i verksamheten och som bättre kan anpassas till den enskilde individen. I början av året påbörjade en planerare, som bland annat arbetar med kommunövergripande planeringsfrågor, planfrågor samt fastighetsärenden, sin anställning. Tjänsten drogs in i samband med att den tidigare planeringsarkitekten gick i pension, varför arbetet med övergripande planeringsfrågor m m blivit eftersatt under de senaste åren. Ett planuppdrag, som ska revideras två gånger per år, har tagits fram och beskriver vilka planer som ska prioriteras. Kommunstyrelsen svarar för kommunens översiktsplanarbete och arbetet med fördjupad översiktsplan för Bäckefors har pågått under året samtidigt som planeringen inför byggnation av resecentrum i Bäckefors påbörjats. Mycket tid har också ägnat åt planprogrammet för Ön, som är kopplat till byggnationen av Utvecklingscentrum. Dessutom har ett så kallat tomtpaket, vilket innebär att färdiga tomter säljs till ett enhetspris som inkluderar bland annat mark, anslutningsavgift och bygglov, framarbetats. Förberedelserna för att sanera det så kallade EKA-området i Bengtsfors fortsätter och själva undersökningsfasen är nu avslutad. Naturvårdsverkets ställningstagande till ansökan om bidrag för saneringsfasen väntades under hösten men kom först i januari Naturvårdsverket har beviljat bidrag för kostnaden för saneringen innevarade år och när kommunen godkänt de kriterier som ställts upp kan den faktiska saneringen av området påbörjas. I augusti månad reste representanter för Bengtsfors kommun och Föreningen Norden på nordisk vänortsträff i Bö, Norge. Temat för vänortsbesöket var ungdomsfrågor samt samverkan. Det treåriga EU-projektet VärmDal avslutades Projektet, som var ett samarbete mellan Bengtsfors, Årjäng, Säffle och Åmål, syftade till att tillvarata de möjligheter som aktiviteter över kommungränserna kan ge gällande framtida samarbete och utveckling. Ett konkret utfall är kommunernas deltagande i Momarkedet-mässan. Sedan januari 2005 är EU-projektet Pluskraft ett affärs- och utvecklingsprojekt i Dalsland Kanotmaratons kölvatten - igång. Det övergripande målet för projektet, som pågår till , är att accelerera och utveckla effekterna av Dalsland Kanot Maraton + som katalysator för affärs- och produktutveckling. Dalsland Kanot Maraton+ genomfördes för andra gången 2005 och blev i deltagarantal Sveriges största kanotlopp alla kategorier med 550 startande. Många föreningar och människor arbetade ideellt med loppet och dess kringarrangemang för att serva de tävlande samt de tusentals åskådarna. Loppet hade ett stort massmedialt intresse 12

13 från i första hand utlandet. Som ett bevis på arrangemangets höga kvalitet har Bengtsfors tilldelats SM i Kanotmaraton Interregprojekt Fiskeland 2 avslutades i december Projektets målsättning var att utveckla attraktiva och ekonomisk bärkraftiga sportfiskeprodukter och inom ramen för projektet har ett fiskecentrum byggts på Sågudden i Bengtsfors. Projektet har resulterat i att flera sportfiskeprodukter tagits fram. Erfarenheterna från projektet är viktiga byggstenar i det framtida utvecklingsarbetet av sportfisketurismen i Dalsland. Informationsarbetet har haft hög prioritet under året då detta är ett viktigt verktyg för en positiv utveckling av kommunen. Den externa informationen i tidningen Dalslänningen liksom träffarna för nyinflyttade har fortsatt. Ett led i att förbättra kommunikationen och servicen till medborgarna är den så kallade 24-timmarsmyndigheten där Bengtsfors kommun tillsammans med andra Fyrbodalkommuner tagit fram ett koncept för att underlätta möjligheten att utföra kommunala ärenden via Internet. Detta kommer på sikt att underlätta för både den enskilde och kommunens personal. Bengtsfors kommun har utsetts som pilotkommun gällande bygglovsansökningar. Dessutom har kommunledningskontoret utvecklat kommunens hemsida och Intranet, det så kallade virtuella kontoret. Vidare har arbetet med en marknadsplan tillhörande kommunens informationsstrategi inletts. Samtliga chefer och arbetsplats/brandskyddsombud har genomgått en brandskyddsutbildning under året. Förutom detta har cheferna genomgått en utbildning i rehabiliteringsmetodik och rehabiliteringsekonomi. Utöver dessa insatser fick cheferna, tillsammans med handläggare utsedda av förvaltningscheferna, delta i en utbildningsdag mot hot och våld. Därutöver har 18 av kommunens medarbetare utbildats till friskvårdsinspiratörer. Arbetsmarknadsenheten har i samarbete med vuxenutbildningen genomfört två timringsutbildningar under året. Resultatet av en av kurserna blev det timmerhus som uppförts på Sågudden i Bengtsfors. Den andra pågår fortfarande. Dessutom har en röjsågsutbildning genomförts under våren. Skogs- och naturvårdslaget arbetar enligt skogsbruksplanen men personalbrist gör att endast siktröjningar, akutfällningar, brännvedsproduktion och grönområden hunnits med under året. Det har skett en ökad efterfrågan på servicelagets tjänster under året vad gäller gräsklippning och snöskottning, vilket resulterat i en väntelista. Språngbrädan, med jobbsökarverksamhet, har flyttat till nya lokaler på Nedre Olympen tillsammans med det då nystartade ungdomsprojektet, vilket är ett samarbete mellan AME, vuxenutbildningen och arbetsförmedlingen. Efter en trög start under våren och obefintligt deltagarantal under sommaren, på grund av uteblivna anvisningar från arbetsförmedlingen, tog arbetet fart under hösten. Som mest har ca 70 deltagare varit inskrivna på ungdomsprojektet. Projektet har utfallit mycket väl och arbetsförmedling, vuxenutbildning och AME är tillfredsställda med hur arbetet fortskrider. Under år 2005 har arbetsmarknadsenheten varit engagerad i Ideella arbeten, vilket startade våren 2004 och avslutades den 31 december Projekt bedrevs med stöd av EU:s program Växtkraft Mål 3, arbetsförmedlingarna samt kommunerna Mellerud, Åmål, Dals Ed och Bengtsfors med syfte att via AME-enheterna anställa personer med uppgift att hjälpa lokala ideella organisationer med sysslor som bidrar till den egna bygdens utveckling. Dalslands Vägmiljöer är ett utvecklingsprojekt som finansieras av Vägverket och pågår och syftar till att tydliggöra landskapets skönhetsvärde före trafikanterna. 13

14 Kommunledningskontoret har under 2005 varit involverat i ett flertal större samarbetsprojekt i Dalsland, såsom driftstart av ekonomisystemet Agresso. Systemets möjlighet till rapporter via Intranet har mottagits väl och underlättat det ekonomiska uppföljningsarbetet. Vid årsskiftet 2004/2005 driftsattes telefonisamarbetet i Dalsland och Säffle och under våren och sommaren kopplades samtliga kommuner in i det gemensamma telefonisystemet. Samarbete har även påbörjats mellan telefonister i Dalsland/Säffle. Ett samprojekt mellan Bengtsfors, Dals-Eds och Åmåls kommuner, Försäkringskassan i Västra Götaland, Länsarbetsnämnden i Västra Götaland och Västra Götalandsregionen kallat Finansiell samverkan inom rehabiliteringsområdet startades under året. Målgruppen är personer i förvärvsaktiv ålder i behov av insatser från flera olika rehabiliteringsområden. En ansvarig tjänsteman anställdes under hösten 2005 och den praktiska verksamheten startar våren Avtalet med hälso- och sjukvårdsnämnden avseende folkhälsa har förlängts till och med år Under året har ett antal recept på fysisk aktivitet skrivits ut och en utbildning i hur man tar emot personer som fått fysisk aktivitet på recept har genomförts. Dessutom har ett nätverk kring suicidprevention bildats under året. En arbetsgrupp bestående av representanter för skolhälsovården, primärvård och folktandvård har arbetat med att ta fram förslag till hur man kan motverka att barn blir överviktiga. Familjecentralen Nyckelspiken startade sin verksamhet i januari Verksamheten är ett samarbete mellan kultur- och utbildningsförvaltningen, socialförvaltningen, primärvården och Svenska kyrkan där folkhälsosamordnaren har samordningsansvar. En utvärdering visar att verksamheten är både välbesökt och uppskattad. För att öka ungdomars inflytande i kommunen har ett så kallat öppet forum, som utgår ifrån att ungdomar, politiker och andra vuxna, träffas i ett diskussionsforum, ägt rum. Som resultat har ungdomarna kommit med förslag till förbättringar av fritidsaktiviteter och arbetet med att starta ett allaktivitetshus pågår. Elever på högstadiet har fått möjlighet att skriva kontrakt mot droger, kallat Team Smart. Ungdomarna erhåller bland annat rabatter mot sitt löfte att inte ta droger. Intresset för att delta i Team Smart har ökat för varje år, höstterminen 2005 var cirka 200 ungdomar medlemmar. Kommunfullmäktige har dessutom fastställt ett drogpolitiskt handlingsprogram. Avvecklingen av särskilt boende i Ängbäcksgårdens huvudbyggnad har fortsatt under året, och inneburit en minskning med 12 boendeplatser. Samtidigt har en inflyttning skett i lägenheterna, både med och utan behov av hemtjänstinsatser. Få lägenheter har stått tomma under året. Den planerade platsminskningen på Björkåsen är genomförd. Den nya hemtjänstorganisationen har förändrats under året. Avståndet till hemtjänsten i Dals Långed visade sig vara för långt för att åstadkomma en effektiv arbetsorganisation. Under september 2005 överfördes därför den delen av hemtjänstorganisationen, till enhetschefen för äldreboendet i Dals Långed. Detta betyder att man där får en likadan organisation som den i Bäckefors. Samtidigt startade också införandet av Laps Care, det datastöd för planering av hemtjänstinsatser, som redan införts i Bengtsfors. 14

15 Länsstyrelsen genomförde under våren en genomgripande granskning av kommunens äldreomsorg. Granskningen visade att kommunen i stort sett har en god omsorg, men pekade också på några förbättringsområden: Tillräckligt med personal för att tillgodose brukarnas individuella insatser samt för att följa upp och dokumentera. Fysisk miljö; fullvärdiga äldreboenden. Länsstyrelsen anser att Björkåsen i nuläget inte erbjuder fullvärdiga bostäder. Varje lägenhet ska ha hygienutrymme för att leva upp till Länsstyrelsens krav. Kompetensutveckling och fortbildning. Endast 60 % av vårdpersonalen har adekvat utbildning. Varje anställd bör ha en kompetensutvecklingsplan. Omsorgens innehåll och arbetsmetoder Rättsäkerhet dokumentation i verkställighet Socialförvaltningen har tagit fram en åtgärdsplan för att åstadkomma förbättringar på ovanstående områden. Svar till Länsstyrelsen skall lämnas i juni Socialnämnden anordnande under november och december 2005 öppna möten för allmänheten angående förslag till äldreomsorgsplan för Bengtsfors kommun. Sammankomster hölls i Bengtsfors, Dals Långed och Bäckefors, under vilka personal och politiker från socialnämnden medverkade. Allmänheten inbjöds genom annons i Dalslänningen. Uppslutningen vid mötena var något begränsad i Bengtsfors och Dals Långed, medan mötet i Bäckefors var mer välbesökt. De inslag i förslaget till äldreomsorgsplan som väckte flest frågor var tillgången till seniorbostäder i kommunen samt försöksverksamhet med ickebiståndsbedömd hemtjänst. Socialnämnden och Kultur- och utbildningsnämnden föreslog under året att all myndighetsutövning inom LSS, alltså även den för barn/unga skulle övergå till Socialnämnden. Beslutet väntas fastställas av Kommunfullmäktige våren Verkställning av beslut gällande strukturfrågor har skett under året inom kultur och utbildningsnämndens område. Biblioteksfilialen i Billingsfors har lagts ner, bokbussen likaså. Matteskolan Logos har lagts ner (verksamheten har därefter gått över i privat regi: Mattesmedjan). Neddragningar på personal inom ledning och administration har genomförts. Planeringsarbetet inför nedläggningar av skola och förskola i Årbol samt skola i Gustavsfors har påbörjats, framförallt förhandlingar gällande personalfrågorna. Kultur och utbildningsnämnden och kommunfullmäktige har lämnat remissyttranden till Skolverket gällande ansökningar om fristående skolor i Årbol och Gustavsfors. Antalet anställda inom Norra och Södra området har anpassats till ett vikande elevunderlag. Bengtsfors kommun har fr o m 1/1-06 ingått samverkansavtal med övriga Fyrbodalskommuner (förutom Åmål) i Fyrbodals Gymnasieskola under 2005 gällde ett interimistiskt samverkansavtal. Ett webbaserat gemensamt intagningssystem har införts. Vidare har kommunen under 2005 haft samverkansavtal med Värm-Dal Gymnasieregion, som också haft hängavtal med Årjängs, Melleruds och Dals-Eds kommuner. Elevtillströmningen till Strömkulleskolan har fortsatt att öka. Arbetet med elevhälsa har utvecklats. Bland annat har förslag till kriterier för fördelning av särskilt stöd tagits fram. Likaså en policy för särskolefrågor och en handlingsplan för skolans 15

16 anmälningsplikt till socialtjänsten. Arbetet med att ta fram en modell för individuella utvecklingsplaner har påbörjats en arbetsgrupp med ett tydligt uppdrag har tillsatts. En ny central badplats Sågudden anlades under året. Badplatsen byggdes strax innan halvårsskiftet och blev enligt de flesta ett populärt bad särskilt för barnfamiljer och äldre. Under sommarperioden inträffade ett torråskväder som drabbade Dalslandskommunerna samtidigt vilket medförde att ingen kommun initialt hade möjlighet att bistå någon annan. Dals Eds kommun hade otillräckliga egna resurser för att bekämpa och få kontroll på de två skogsbränder som drabbade kommunen. Dessa blev 2005 års största skogsbränder i Sverige, 130 hektar, med en kostnad för släckinsatsen på 3,1 miljoner kronor. Bengtsfors och Åmåls räddningstjänster biträdde senare med eftersläckningsarbetet. Händelsen pågick under perioden 9-18 juli. 4.3 Väsentliga personalförhållanden Enligt kommunens övergripande personalpolicy gäller följande: Uppgiften för Bengtsfors kommun är att inom olika områden utifrån givna resurser ge kommuninvånarna god service. Många av de verksamheter som bedrivs i kommunens regi är mycket personalintensiva d v s den viktigaste resursen för att verksamheten ska fungera är personalen. För att trygga personalförsörjningen är kommunens målsättning att alla anställda ska erbjudas möjlighet till heltidstjänstgöring samt fortlöpande kompetensutveckling inom sitt yrkesområde. Årsarbetare Antalet årsarbetare per den 1 november uppgick till 722 personer. Detta är en minskning från föregående år med 11 personer. Årsarbetare definieras som det totala antalet hel- eller deltidsbefattningar, omräknat till heltidsbefattningar. Könsfördelning Könsfördelningen bland kommunens månadsavlönade den 1 november var 83,0 % kvinnor och 17,0 % män. Åldersfördelning Medelåldern bland kommunens anställda uppgår till 46,4 år och är oförändrad jämfört med föregående år. Kvinnornas medelålder uppgår till 46,1 år medan männens uppgår till 47,9 år. Föregående år var den totala medelåldern 46,6 år och har därmed minskat något. Fördelning heltids-/deltidsanställda Av alla månadsavlönade arbetar 49,3 % av kvinnorna heltid. Motsvarande andel för männen uppgår till 80,4 %. Andelen heltidsarbetande kvinnor har ökat från föregående år då de uppgick till 48,9 %. Andelen heltidsarbetande män har däremot minskat från 86,2 %. 16

17 4.4 Sjukfrånvaroredovisning Från och med den 1 juli 2003 är samtliga arbetsgivare skyldiga att redovisa uppgifter om sjukfrånvaro i årsredovisningen. Redovisningen skall omfatta samtliga anställda som har ordinarie arbetstid, vilket även omfattar anställda på avtalsområdet BEA (personal i arbetsmarknadspolitiska åtgärder). Uppdragstagare och förtroendevalda skall inte ingå i redovisningen Total sjukfrånvaro i procent av samtliga anställdas sammanlagda ordinarie arbetstid Alla anställda omfattas som har ordinarie arbetstid, vilket även omfattar anställda på avtalsområdet BEA. All arbetstid för dessa anställda förutom övertid, mertid samt fyllnadstid redovisas. Arbetstiden ska också reduceras med den frånvaro utan lön som har betalats ut såsom tjänstledighet för annat arbete, partiell tjänstledighet för vård av barn eller övrig frånvaro utan lön. I ordinarie arbetstid inkluderas också semester och de 45 första dagarna på ferien för ferie och uppehållsanställda. Tot. sjukfrånvaro Tot. sjukfrånvaro Tot. sjukfrånvaro För kvinnor för män Totalt 7,16% 8,24% 2,56% <= 29 år 1,76% 1,95% 0,34% <= år 6,91% 7,69% 3,30% >= 50 år 8,44% 10,13% 2,24% I tabellen framgår att den totala sjukfrånvaron i kommunen uppgår till 7,16 %. Föregående år uppgick den till 7,33 %. Kommunen har därmed närmat sig sitt mål på högst 6 % total sjukfrånvaro. Sjukfrånvaro > 59 dagar Den andel av sjukfrånvaron som överstiger 59 dagar i procent av total sjukfrånvarotid. Andel >59 dgr Kvinnor Män totalt >59 dgr >59 dgr Totalt 67,49 % 69,06 % 46,26 % <= 29 år 0,00 % 0,00 % 0,00 % <= år 65,36 % 66,23 % 55,04 % >= 50 år 70,93 % 73,08 % 39,50 % 4.5 Jämställdhetsarbete Enligt Jämställdhetslagen ska arbetsgivare med mer än tio arbetstagare upprätta en jämställdhetsplan varje år. En reviderad jämställdhetsplan har utarbetats och antagits av kommunfullmäktige under året. 17

18 I kommunen finns en löneanalysgrupp som arbetar med arbetsvärdering enligt Jämos Lönelots. Gruppen består av både arbetsgivarrepresentanter och fackliga representanter. Den partssammansatta löneanalysgruppen har intensifierat sitt arbete med att ta fram underlag gällande arbetsvärdering. En rapport redovisades under våren Under år 2006 kommer gruppens arbete att fortsätta med fler yrkeskategorier. Bengtsfors kommun deltar genom kultur och utbildningsnämnden i Fyrbodalsprojektet Genväg. Syftet med projektet är att underlätta för ungdomar att träffa otraditionella studieoch yrkesval. Hittills har projektet huvudsakligen berört Bengtsgården och Strömkulleskolan, men förskolan planeras också att ingå under år Fem personer har under året inom projektet deltagit i en utbildning om genuspedagogik (5 poäng, i samverkan med Göteborgs universitet). När det gäller räddningstjänsten är det nödvändigt att anpassa räddningsstationerna så att kvinnliga medarbetare kan rekryteras.. Under 2006 planeras en räddningsinriktad utbildning vid Strömkulleskolan med ca åtta elever. Avsikten är att yngre personer av båda könen skall få en inblick i verksamheten, vilket möjliggör att fler kvinnor söker anställning inom räddningstjänsten. 4.6 Systematiskt arbetsmiljöarbete Med systematiskt arbetsmiljöarbete menas, enligt arbetsmiljöverkets föreskrifter, arbetsgivarens arbete med att undersöka, genomföra och följa upp verksamheten på ett sådant sätt att ohälsa och olycksfall i arbetet förebyggs och en tillfredsställande arbetsmiljö uppnås. Bengtsfors kommun införde under år 2003 rutiner kring det systematiska arbetsmiljöarbetet. Rutinen innebär att det systematiska arbetsmiljöarbetet skall vara en stående punkt på arbetsplatsträffar där arbetsmiljöfrågorna skall lyftas och diskuteras. Arbetet med det systematiska arbetsmiljöarbetet diskuteras sedan i de lokala samverkansgrupperna samt i den centrala samverkansgruppen. Det systematiska arbetsmiljöarbetet kommer därigenom ständigt att vara i fokus och ingå som en naturlig del av det dagliga arbetet. Det systematiska arbetsmiljöarbetet har varit en stående punkt på arbetsplatsträffarna under året. En kartläggning och utvärdering har också gjorts under år 2005 av det systematiska arbetsmiljöarbetet. Resultatet påvisar att arbetsmiljöfrågorna lyfts fram och diskuteras på samtliga arbetsplatsträffar inom Bengtsfors kommun. Arbetsmiljöarbetet kommer framöver att vara en prioriterad del och ingå som en naturlig del av det dagliga arbetet. På socialförvaltningen gjordes under november- december en mätning av den psykosociala arbetsmiljön, på samtliga enheter. Resultatet visar att de flesta av förvaltningens medarbetare trivs på jobbet. Under år 2006 kommer enheterna att arbeta med de förbättringsområden som mätningarna påvisat. I maj 2006 kommer en motsvarande mätning att göras av den fysiska arbetsmiljön. Enligt det lönepolitiska programmet ska utvecklingssamtal genomföras minst en gång per år. Ledningsgruppen har också beslutat om en lönepolitisk styrningsprocess, där medarbetarsamtalet skall genomföras i god tid före löneöversynen. Cheferna har genomfört utvecklingssamtal med samtliga medarbetare som varit i tjänst hela året. I vissa fall har nyanställd personal i stället omfattats av introduktionsrutinen. 18

19 4.7 Miljöredovisning Förorenad mark Miljödomstolen lämnade i juli tillstånd till efterbehandlingsåtgärder vid EKA-området. Upphandlingar av entreprenader har genomförts eller påbörjats parallellt med fortsatta kompletterande utredningar och undersökningar inför den genomförandefasen av saneringen som inleds år Naturvård Arbete med en plan för vård och utveckling av natur och kulturvärden längs vägen Bengtsfors Torrskog Värmlandsgränsen ( Våra Vackra Vyers Väg ) har bedrivits under året av byalag m fl med stöd av en konsult. Samhällsbyggnadsnämnden har varit huvudman för projektet som i huvudsak finansierats med bidrag från länsstyrelsen. Avfallshantering Antalet enheter som källsorterar sina sopor har ökat under året. Energi I oktober påbörjades anläggningen av en ny fastbränslepanna med en effekt på tre megawatt i Bengtsfors. Pannan kommer att ersätta oljeeldningen i kommunhuset, Dalia,hyreshus som tillhör HSB och Bengtsforshus mm. Dessutom ersätts de gamla fastbränslepannorna i Bengtsgården och Franserudsskolan. De investeringar som hittills gjorts i fjärrvärmeanläggningarna har och kommer att bidra starkt till en förbättrad miljö. I slutet av året genomfördes en energiutbildning för att påverka och motivera kommunens anställda att försöka minska energiförbrukningen. Kalkning 986 ton kalk har spridits i sjöar och på våtmarker i den årliga kalkningen. En fortsatt revidering har gjorts av kalkmängder och intervall med hänsyn till resultaten av den omfattande provtagning som görs för att följa upp resultaten. Några sjöar kalkas nu med mindre volymer och kortare intervall. Minskad pappershantering Miljö är ett av de profilområden och de kommunövergripande mål som är kopplade till vision Kommunens ledningsgrupp har brutit ner dessa i mätbara och tidsatta mål, varav ett är minskad pappersanvändning. Som ett led i detta ska mängden kopior minska med 10 % år 2005 jämfört med år Kommunledningskontoret fortsätter därför sitt arbete med att försöka minska pappersmängden i den dagliga hanteringen. Exempelvis sker alla interna kallelser och liknande via e-post eller Intranet. Utskick till politiker sker till allra största delen genom vanlig post då samtliga handlingar inte finns digitalt samtidigt som alla politiker inte använder e-post. Kommunsekreteraren och IT-chefen har ett uppdrag att utreda möjligheten till digitala utskick till politiker, vilket skulle minska pappersmängden markant. Kommunen använder sedan 2004 ärendesystemet Diabas, till vilket en skannerfunktion kan kopplas. Denna gör att samtliga handlingar kan finnas i digital form. Detta är en viktig del i 19

20 utredningen om digitala kallelser eftersom alla handlingar då måste finnas digitalt. Utredningen ska vara klar i så god tid att kommunen kan övergå till digitala utskick i samband med den nya mandatperioden. I samband med detta finns målsättningen att diariet samtidigt ska läggas ut på hemsidan. Kommunledningskontoret har under året utarbetat ett nytt Intranet i kommunen, vilket sjösattes i januari Här finns alla styrdokument som finns i digital form utlagda, vilket gör att behovet av att distribuera papperskopior minskas. Även det successiva införandet av självservice minskar pappersflödet. 4.8 Förväntad framtida utveckling av kommunkoncernen Framtiden Den utvecklings- och kommunikationsstrategi som kommunfullmäktige fastställde 2004 kommer i hög grad att påverka arbetet även kommande år. De politiska målen är kopplade till visionen och dess profilområden och ska revideras årligen. Därefter ska åtgärderna anpassas och implementeras i organisationen. Målen har börjat omsättas i praktisk handling och detta arbete fortgår även kommande år. Ju längre det praktiska arbetet pågår, ju tydligare ska det gå att utmäta konkreta resultat. Tidigare år har ekonomistyrning varit det dominerande styrsystemet eftersom fokusering på budget i balans, i ett långsiktigt perspektiv, varit nödvändigt. Inför 2005 lades mycket arbete ned på att integrera ekonomi, verksamhet/mål och fysisk planering. Implementeringen av det förändrade styrsystemet kommer att fortgå även 2006 och de ekonomiska ramarna för 2007 ska, enligt föreslagna direktiv, vara kopplade till målen. Till följd av den rådande arbetsmarknadssituationen i kommunen fortsätter arbetet med arbetsmarknad/sysselsättning och näringsliv. Dessutom har utbildningsfrågor en hög prioritet. Även arbetet med att främja näringslivet är avgörande för kommunens fortsatta utveckling. Kommunen kommer därför att, tillsammans med Bengtsfors Utvecklings AB, genomföra ytterligare stormöten, branschmöten samt företagsbesök. Kommunen har efter samtal med länsarbetsnämnden fått klartecken för att i projektform teckna ett i stället för fyra samverkansavtal med arbetsförmedlingen, där volymen anvisade personer och kronor låses för hela året. Ytterligare en åtgärd är projektet om Mötesplats för arbetslösa som planeras innevarande år och som sedan ska integreras i Utvecklingscentrum. Som en konsekvens av situationen på arbetsmarknaden förändras arbetsmarknadsenhetens roll. Enheten har haft ett ökat inflöde av personer med olika problembilder, vilket ger en högre belastning och ställer högre krav på arbetsledning. För att möta behovet av insatser behövs bland annat en ökning av antalet praktikplatser inom de kommunala förvaltningarna. Kommunchefen har utrett arbetsmarknadsenhetens framtida roll och uppgifter. Fullmäktige behandlar i mars 2006 ett förslag om att arbetsmarknadsenheten och vuxenutbildningen alltmer ska samordna sina verksamheter. Dessutom utvecklas samarbetet med Arbetsförmedlingen för att kunna tillmötesgå deras krav och på så sätt underlätta för individen att lättare komma ut i sysselsättning. Arbetet med att utreda organisationstillhörigheten för måltidsservice och organisationen för Hotell Dalia kommer att fortsätta. Konsulter har kopplats in på dessa ärenden men kommunchefen svarar för att uppdragen genomförs. Kommunchefen svarar också för att se 20

LEDARSKAP 2 OMPLACERING / PERSONALAVVECKLING 4 UPPVAKTNINGAR MM 6

LEDARSKAP 2 OMPLACERING / PERSONALAVVECKLING 4 UPPVAKTNINGAR MM 6 PERSONALPOLITISKT PROGRAM 1/6 SAMVERKAN 2 ARBETSPLATSTRÄFFAR 2 LEDARSKAP 2 2 PERSONALUTVECKLING 2 INTRODUKTION 3 PERSONALUTBILDNING 3 PERSONALRÖRLIGHET 4 PERSONALFÖRSÖRJNING 4 OMPLACERING / PERSONALAVVECKLING

Läs mer

Tjänsteskrivelse FÖRSLAG TILL ORGANISATIONSFÖRÄNDRING KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING. Bakgrund

Tjänsteskrivelse FÖRSLAG TILL ORGANISATIONSFÖRÄNDRING KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING. Bakgrund Tjänsteskrivelse Datum: 2015-05-28 Förvaltning: Kommunledningskontoret Handläggare: Ola Ingevaldson Telefon: 0523/61 31 19 E-post: ola.ingevaldson@lysekil.se FÖRSLAG TILL ORGANISATIONSFÖRÄNDRING KOMMUNSTYRELSENS

Läs mer

Underlag utveckling av samverkansinsatser. Uppdragsgivare Datum jan 2014 Samordningsförbundet BÅDESÅ Korrigering 20141203

Underlag utveckling av samverkansinsatser. Uppdragsgivare Datum jan 2014 Samordningsförbundet BÅDESÅ Korrigering 20141203 Underlag utveckling av samverkansinsatser Uppdragsgivare Datum jan 2014 Samordningsförbundet BÅDESÅ Korrigering 20141203 Insatsansvarig Koordinator En väg in Vuxenutbildningen Madeleine Hartman Syfte och

Läs mer

Samverkansavtal Utgångspunkter

Samverkansavtal Utgångspunkter Samverkansavtal Utgångspunkter Samverkansavtal för Lidköpings kommun har sin grund i Fas 05 Förnyelse Arbetsmiljö Samverkan i kommuner, landsting och regioner. För att kunna tillämpas på en förvaltning

Läs mer

(antal) M 8 C 5 FP 2 KD 2 MP 2 400

(antal) M 8 C 5 FP 2 KD 2 MP 2 400 Kommunfakta Antal invånare 1 januari (antal) 12000 Antal äldre, historik och prognos (antal) 3000 11900 2500 11800 11700 2000 1500 1000 80 år- 65-79 år 11600 500 11500 20022003200420052006200720082009201020112012

Läs mer

Arkivbeskrivning för kommunstyrelsen

Arkivbeskrivning för kommunstyrelsen Kommunledningskontoret, kanslienheten Lina Rådegård, 0531-526013 lina.radegard@bengtsfors.se ARKIVBESKRIVNING Antagen av Kommunstyrelsen 1(7) Arkivbeskrivning för c:\users\annsan\appdata\local\microsoft\windows\temporary

Läs mer

Ekonomisk rapport efter februari månad

Ekonomisk rapport efter februari månad TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Magnus Levin 2015-03-16 ON 2015/0023 0480-453510 Omsorgsnämnden Ekonomisk rapport efter februari månad Förslag till beslut Omsorgsnämnden godkänner budgetrapporten

Läs mer

Totalt inskrivna arbetslösa i Jönköpings län, april 2014 11 734 (6,9 %) 5 398 kvinnor (6,7 %) 6 336 män (7,0 %) 2 865 ungdomar 18-24 år (12,8 %)

Totalt inskrivna arbetslösa i Jönköpings län, april 2014 11 734 (6,9 %) 5 398 kvinnor (6,7 %) 6 336 män (7,0 %) 2 865 ungdomar 18-24 år (12,8 %) MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET 9 maj 2014 Andreas Mångs, Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Jönköpings län, april 2014 11 734 (6,9 %) 5 398 kvinnor (6,7 %) 6 336 män (7,0 %) 2 865

Läs mer

Checklista för kommundirektörens ansvar, befogenheter och arbetsuppgifter

Checklista för kommundirektörens ansvar, befogenheter och arbetsuppgifter Checklista för kommundirektörens ansvar, befogenheter och arbetsuppgifter Inledning och läsanvisning Kommunallagen reglerar inte arbetsuppgifter och ansvar för kommunens ledande tjänsteman kommundirektören/kommunchefen.

Läs mer

Riktlinje för hälsa och arbetsmiljö

Riktlinje för hälsa och arbetsmiljö STYRDOKUMENT Sida 1(10) Riktlinje för hälsa och arbetsmiljö Område 1 Styrning och ledning Fastställd KSAU, 2012-04- 24, 70 Program 1.2 Personalpolitiskt program Giltighetstid Tillsvidare Plan Riktlinje

Läs mer

Personalavdelningens PA och arbetsmiljöhandbok SAMVERKAN UDDEVALLA. Lokalt samverkansavtal för Uddevalla kommun 2008-01-01

Personalavdelningens PA och arbetsmiljöhandbok SAMVERKAN UDDEVALLA. Lokalt samverkansavtal för Uddevalla kommun 2008-01-01 Personalavdelningens PA och arbetsmiljöhandbok SAMVERKAN UDDEVALLA Lokalt samverkansavtal för Uddevalla kommun 2008-01-01 Inledning Insatserna för samverkan, arbetsorganisation, hälsa, arbetsmiljö, rehabilitering,

Läs mer

Samverkansavtal för Landstinget i Östergötland

Samverkansavtal för Landstinget i Östergötland 1(6) Samverkansavtal för Landstinget i Östergötland Medbestämmandeavtal 2002 har här, av parterna gemensamt, utvecklats utifrån FAS 05. 1. Utgångspunkter för samverkan Medbestämmandelagen (MBL), arbetsmiljölagen

Läs mer

Utvecklingsplan 2016-2018 Kommunens styrmodell och mål för mandatperioden

Utvecklingsplan 2016-2018 Kommunens styrmodell och mål för mandatperioden Utvecklingsplan 2016-2018 Kommunens styrmodell och mål för mandatperioden Förslag 2015-02-25 Inledning Dokumentet innehåller dels en beskrivning av kommunens reviderade styrmodell och dels förslag till

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(9)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(9) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(9) Plats och tid Yxningen, kommunhuset, kl. 08:30 10:25 Beslutande Ledamöter Thomas Lidberg (S), ordförande Peder Griph (S) Astrid-Marie Jonsson, (C) Övriga närvarande Linda

Läs mer

Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete. Föreskrifternas tillämpningsområde. Definition av systematiskt arbetsmiljöarbete

Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete. Föreskrifternas tillämpningsområde. Definition av systematiskt arbetsmiljöarbete AFS 2001:1 Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete Utkom från trycket Den 16 mars 2001 Beslutade den 15 februari 2001 (Ändringar införda t.o.m. 2008-09-30) Arbetsmiljöverket meddelar

Läs mer

Lokalt kollektivavtal om förnyelse, arbetsmiljö och samverkan - ramavtal

Lokalt kollektivavtal om förnyelse, arbetsmiljö och samverkan - ramavtal 1 Lokalt kollektivavtal om förnyelse, arbetsmiljö och samverkan - ramavtal De centrala parterna har ett gemensamt synsätt om samverkan och kompetens inom hälso- och arbetsmiljöområdet i kommuner och landsting.

Läs mer

Båstads kommuns. meda rbeta rund ersök ning 2010. en sammanfattning

Båstads kommuns. meda rbeta rund ersök ning 2010. en sammanfattning Båstads kommuns meda rbeta rund ersök ning 2010 en sammanfattning Varför en medarbetarundersökning? För andra året har Båstads kommun genomfört en medarbetarundersökning i syfte att kartlägga vad kommunens

Läs mer

FAS 05. Lokalt kollektivavtal. Förnyelse Arbetsmiljö Samverkan. Munkedals kommun. Antagen 2010-03-09, Dnr KS 2010-64 Reviderad 2013-03-18, 5

FAS 05. Lokalt kollektivavtal. Förnyelse Arbetsmiljö Samverkan. Munkedals kommun. Antagen 2010-03-09, Dnr KS 2010-64 Reviderad 2013-03-18, 5 FAS 05 Lokalt kollektivavtal Förnyelse Arbetsmiljö Samverkan Munkedals kommun Antagen 2010-03-09, Dnr KS 2010-64 Reviderad 2013-03-18, 5 Sida 2 av 9 Innehållsförteckning 1. Bakgrund 3 2. Gemensamma åtaganden

Läs mer

Så gick det. för Håbo 2010. Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010. Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi?

Så gick det. för Håbo 2010. Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010. Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi? Så gick det för Håbo 2010 Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010 Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi? Uppfyllde kommunen sina mål? Detta är en sammanfattning

Läs mer

Årsredovisning verksamheter 2013. Ekonomikontoret

Årsredovisning verksamheter 2013. Ekonomikontoret Årsredovisning verksamheter 2013 Ekonomikontoret Ekonomikontoret, Årsredovisning verksamheter 2013 2(13) 1 VERKSAMHETSOMRÅDE Ekonomikontoret har hand om kommunens pengar, kravverksamhet, leverantörs- och

Läs mer

Verksamhetsplan för 2010 Avdelningen för LSS-verksamhet

Verksamhetsplan för 2010 Avdelningen för LSS-verksamhet Verksamhetsplan för 2010 Avdelningen för LSS-verksamhet Avdelningen för LSS-verksamhet 2009-12-15 2 (6) Mål för verksamheten Verksamhetsplan för 2010 Verksamhetsmålen utgår ytterst från fullmäktiges mål

Läs mer

Delårsrapport 31 augusti 2011

Delårsrapport 31 augusti 2011 Datum 29 september 2011 Till Revisionen Från Susanne Svensson Angående Granskning av delårsrapport 31 augusti 2011 1 Inledning 1.1 Syfte På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna har vi översiktligt

Läs mer

Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden

Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden Inledning Kommunfullmäktige har beslutat om kommunledningsmål för planeringsperioden 2008-2011 i form av kommunövergripande mål som gäller för all verksamhet

Läs mer

Vision och mål för Åstorps kommun

Vision och mål för Åstorps kommun Vision och mål för Åstorps kommun Kommunens vision, fokusområden och mål med perspektiv på år 2020 Beslutat av Kommunfullmäktige 2012-10-29 Dnr 2012/171 Postadress: 265 80 Åstorp Gatuadress: Storgatan

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 21. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21)

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 21. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21) Nr 21 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21) Plats och tid Melleruds kommunkontor, tisdagen den 11 oktober 2005, klockan 08.30-12.15, 13.00 16.45 Beslutande Robert Svensson (c) Johnny Stücken

Läs mer

Samordning av Dalslandskommunernas klimatinsatser 2015-2018

Samordning av Dalslandskommunernas klimatinsatser 2015-2018 DALS-EDS KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE Kommunledningskontoret Datum: 2015-09-07 Christian Nilsson D.nr: Samordning av Dalslandskommunernas klimatinsatser 2015-2018 Bakgrund Det särskilda energieffektiviseringsstöd

Läs mer

SAMVERKANSÖVERENSKOMMELSE. Sotenäs, Munkedals och Lysekils kommuner avseende gemensam lönefunktion 2014-01-01

SAMVERKANSÖVERENSKOMMELSE. Sotenäs, Munkedals och Lysekils kommuner avseende gemensam lönefunktion 2014-01-01 SAMVERKANSÖVERENSKOMMELSE Sotenäs, Munkedals och Lysekils kommuner avseende gemensam lönefunktion 2014-01-01 1 Innehåll 1 Inledning... 3 2 Verksamhetsområde... 3 3 Värdkommun... 3 4 Nämndens sammansättning

Läs mer

KOLLEKTIVAVTAL FÖR SAMVERKAN

KOLLEKTIVAVTAL FÖR SAMVERKAN ORSA KOMMUN KOLLEKTIVAVTAL FÖR SAMVERKAN 1 (6) INLEDNING Allmänt Arbetsgivaren och de fackliga organisationerna är genom detta samverkansavtal överens om att gemensamt sträva efter att främja den kommunala

Läs mer

Plats och tid Kommunkontoret, kl 08.30 12.30. Beslutande

Plats och tid Kommunkontoret, kl 08.30 12.30. Beslutande DALS-EDS KOMMUN Fokusnämnden Sammanträdesprotokoll 2010-03-03 Plats och tid Kommunkontoret, kl 08.30 12.30 Beslutande Britta Carlén (c), ordförande Kerstin Johansson (c) Larsinge Fahlén (s) Tomas Fahlén

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av Näringslivsverksamheten. Krokoms kommun

Revisionsrapport Granskning av Näringslivsverksamheten. Krokoms kommun Revisionsrapport Granskning av Näringslivsverksamheten Krokoms kommun 17 november 2014 Innehåll Sammanfattning... 2 1.Inledning... 3 2.Granskningsresultat... 4 3. Bedömning och rekommendationer... 8 1

Läs mer

Lerums Kommun. Granskning av bokslut 2010-12-31 2011-03-17 "%M =U ERNST ÅYOUNG. Revisionsrapport 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna

Lerums Kommun. Granskning av bokslut 2010-12-31 2011-03-17 %M =U ERNST ÅYOUNG. Revisionsrapport 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna Revisionsrapport 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna LERUMS KOMMUN Sektor hfrasupporr 2011-03-17 "%M /Vendetyp Lerums Kommun Granskning av bokslut 2010-12-31 =U ERNST ÅYOUNG Qualityln Everything We

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport* Granskning av delårsrapport Tyresö kommun September 2007 Anders Hägg Frida Enocksson Jonas Eriksson *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...3 2 Inledning...5

Läs mer

Riktlinjer. Övertalighet

Riktlinjer. Övertalighet Riktlinjer Övertalighet FÖRORD Det är viktigt att Luleå kommuns verksamheter har ett enhetligt synsätt kring begreppet övertalighet. Min förhoppning är att dessa riktlinjer ska bli ett bra stöd i samband

Läs mer

1(1) Datum 2013-10-21 Handläggare Personalstrateg Johan Lexfors Kommunledningskontoret Personalavdelningen 0451-26 80 99 johan.lexfors@hassleholm.se Riktlinjer för praktikplatser gällande praktikanter

Läs mer

Kollektivavtal om samverkan för Valdemarsviks kommun

Kollektivavtal om samverkan för Valdemarsviks kommun Bilaga 3 Kollektivavtal om samverkan för Valdemarsviks kommun Inledning Parterna sluter detta avtal med stöd av FAS 05 (Förnyelse-Arbetsmiljö-Samverkan i kommuner, landsting och regioner). Parternas syfte

Läs mer

Program. för vård och omsorg

Program. för vård och omsorg STYRDOKUMENT 1(5) Program för vård och omsorg Område 2Hälsa och Omsorg Fastställd KF 2013-02-25 10 Program Program för Vård och Omsorg Plan Riktlinje Tjänsteföreskrift Giltighetstid Reviderad Diarienummer

Läs mer

Arbetsmiljöpolicy vid Omvårdnadsförvaltningen Skövde kommun

Arbetsmiljöpolicy vid Omvårdnadsförvaltningen Skövde kommun Arbetsmiljöpolicy vid Omvårdnadsförvaltningen Skövde kommun Kommunens mål och policy Skövde kommun har angett mål och policy för arbetsmiljö- och rehabiliteringsarbetet i särskilda handlingsprogram. Här

Läs mer

Program för uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av privata utförare på uppdrag från Österåkers kommun

Program för uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av privata utförare på uppdrag från Österåkers kommun Tjänsteutlåtande 0 Öster Kommunstyrelsens kontor Björn Moe Datum 2015-04-22 Dnr Till Kommunstyrelsen Program för uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av privata utförare på uppdrag från Österåkers

Läs mer

BESTÄMMELSER FÖR HÄLSA OCH ARBETSMILJÖ

BESTÄMMELSER FÖR HÄLSA OCH ARBETSMILJÖ Blad 1 BESTÄMMELSER FÖR HÄLSA OCH ARBETSMILJÖ Antagna av kommunfullmäktige 13 mars 2014 (Ersätter tidigare beslutad hälsopolicy KS 2004-08-25 samt Arbetsmiljöbestämmelser med riktlinjer för systematiskt

Läs mer

Socialdemokraterna i Region Skåne tillsammans med Kommunal avdelning Skåne. Personalpolitik för Region Skåne 2010-2014

Socialdemokraterna i Region Skåne tillsammans med Kommunal avdelning Skåne. Personalpolitik för Region Skåne 2010-2014 Socialdemokraterna i Region Skåne tillsammans med Kommunal avdelning Skåne Personalpolitik för Region Skåne 2010-2014 Vår personal, verksamhetens viktigaste resurs Medarbetarna i Region Skåne gör varje

Läs mer

Samverkansavtal 2005-05-09

Samverkansavtal 2005-05-09 2005-05-09 Samverkansavtal Inom kommuner och landsting har parterna på arbetsmarknaden träffat en överenskommelse om Förnyelse, Arbetsmiljö Samverkan (FAS 05), som är en utveckling av tidigare centrala

Läs mer

Riktlinjer för internkontroll i Kalix kommun

Riktlinjer för internkontroll i Kalix kommun Riktlinjer för internkontroll i Kalix kommun Antaget av kommunfullmäktige 2012-11-26--27, 182 Innehållsförteckning Riktlinjer för internkontroll i Kalix kommun...1 Inledning...1 Internkontroll...1 Organisation

Läs mer

ARBETSORDNING FÖR SUNNE KOMMUNS REVISORER

ARBETSORDNING FÖR SUNNE KOMMUNS REVISORER ARBETSORDNING FÖR SUNNE KOMMUNS REVISORER Syftet med Arbetsordningen är att, i enlighet med God Revisionssed, formalisera och dokumentera de förtroendevalda revisorerna för perioden 2011 2014 uppdrag,

Läs mer

Tjänsteskrivelse 2011-02-18 Diarienummer Kommunledningskontoret Handläggare Gerd Olofsson 0910-73 59 68 Verksamhetsberättelse och årsredovisning 2010 Sammanfattning Av verksamhetsberättelse och årsredovisning

Läs mer

Jämställdhetsplan för Eslövs kommun 2010-2013. Under perioden 2010-2013 gäller följande:

Jämställdhetsplan för Eslövs kommun 2010-2013. Under perioden 2010-2013 gäller följande: Jämställdhetsplan för Eslövs kommun 2010-2013 Denna plan är ett stöd och ett verktyg för ökad jämställdhet. Planen är främst avsedd för arbetsledare och medarbetare i organisationen och den förtydligar

Läs mer

Övergripande och nämndspecifika mål

Övergripande och nämndspecifika mål SOCIALFÖRVALTNINGEN VERKSAMHETSPLAN Stöd och sysselsättning 2014 Övergripande och nämndspecifika EKONOMI Kils kommun ska ha god ekonomisk hushållning. Detta åstadkommer vi genom att: det årliga överskottet

Läs mer

Månadsrapport september 2015

Månadsrapport september 2015 Månadsrapport september 215 Befolkning Staden växer kraftigt. Redan per sista augusti är ökningen över 1 2 personer. Arbetsmarknad Arbetslösheten har ökat något de senaste veckorna. Positivt är dock att

Läs mer

Samordningsförbundet Norra Dalsland SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1

Samordningsförbundet Norra Dalsland SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Samordningsförbundet Norra Dalsland SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Sammanträdesdatum 20110222 Plats och tid Bengtsfors 13.00-15.30 Beslutade Ordf. Björn Smith Försäkringskassan Vice ordf. Lennart Jonasson Christina

Läs mer

VÄRMDÖ KOMMUN KLK/Personalenheten

VÄRMDÖ KOMMUN KLK/Personalenheten VÄRMDÖ KOMMUN KLK/Personalenheten Tjänsteskrivelse 2005-02-16 Dnr 05KS/0139 Handläggare: Jonas Rydberg Tel: 08/570 383 38 Kommunstyrelsen Jämställdhetspolicy respektive jämställdhetsplan 2005 vid Värmdö

Läs mer

Tjänsteskrivelse Svar på motion (MP) om inrättande av arbetsmarknads- och integrationsnämnd

Tjänsteskrivelse Svar på motion (MP) om inrättande av arbetsmarknads- och integrationsnämnd EMELIE HALLIN SID 1/4 STABSCHEF 08-58785203 EMELIE.HALLIN@VALLENTUNA.SE KOMMUNSTYRELSEN Tjänsteskrivelse Svar på motion (MP) om inrättande av arbetsmarknads- och integrationsnämnd Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Ansökan om bidrag för främjande av samverkan mellan kommuner och mellan landsting med befolkningsminskning

Ansökan om bidrag för främjande av samverkan mellan kommuner och mellan landsting med befolkningsminskning 2003-03-07 Region Värmland Box 1065 651 15 Karlstad Ansökan om bidrag för främjande av samverkan mellan kommuner och mellan landsting med befolkningsminskning Säffle kommun i Värmland och Åmåls kommun

Läs mer

Ledningssystem för arbetsmiljöarbetet i Sigtuna kommun

Ledningssystem för arbetsmiljöarbetet i Sigtuna kommun Ledningssystem för arbetsmiljöarbetet i Sigtuna kommun Antagen av: KS den 2009-06-15 138 Arbetsgivardelegationen 2009-05-29 Innehåll Värdegrund 4 Inledning 5 1 Arbetsmiljöpolicy 6 1.1 Viljeinriktning...

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2013 Övertorneå kommun Anna Carlénius Revisionskonsult Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning

Läs mer

Bra ledarskap och medarbetarskap. Viktiga händelser. Ledarskapsindex 73 Medarbetarindex 78 Engagemangsindex 79. Förvaltningsberättelse

Bra ledarskap och medarbetarskap. Viktiga händelser. Ledarskapsindex 73 Medarbetarindex 78 Engagemangsindex 79. Förvaltningsberättelse Arbetsgivarperspektiv Finansiellt perspektiv Vårda tillgångar Styrsystem/ kvalitetsarbete Arbetsgivarperspektiv Alla som arbetar i koncernen Karlstads kommun gör det på uppdrag av medborgarna. Vår uppgift

Läs mer

Arbetsgivaren skall ha tydliga mål för verksamheten. De anställda skall informeras och informera sig om målen.

Arbetsgivaren skall ha tydliga mål för verksamheten. De anställda skall informeras och informera sig om målen. Datum 2010-03-22 SAMVERKANSAVTAL INLEDNING Piteå kommun och de fackliga organisationerna har enligt detta avtal utformat ett samverkanssystem bestående av detta avtal och tillhörande rutiner som gäller

Läs mer

Uppdrag i budget 2014 - fastställande av uppdragshandlingar.

Uppdrag i budget 2014 - fastställande av uppdragshandlingar. Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2013-12-10 377 Uppdrag i budget 2014 - fastställande av uppdragshandlingar. KS 2013-422 KS Beslut Arbetsutskottet

Läs mer

Arbetsförmedlingen Vaggeryds kommun Samordningsförbundet Södra Vätterbygden Sparbanksstiftelsen Alfa

Arbetsförmedlingen Vaggeryds kommun Samordningsförbundet Södra Vätterbygden Sparbanksstiftelsen Alfa 20150331 200 Arbetsförmedlingen Vaggeryds kommun Samordningsförbundet Södra Vätterbygden Sparbanksstiftelsen Alfa 200 i praktiken 12mån-rapport för perioden 2014-02-01 tom 2015-01-31 Projekt för matchning

Läs mer

Åmåls kommuns Näringslivsprogram 2014-2020

Åmåls kommuns Näringslivsprogram 2014-2020 1 Åmåls kommuns Näringslivsprogram 2014-2020 Näringslivsprogrammet har sin utgångspunkt i 2020 för Åmåls kommun Sveriges mest gästvänliga stad Syfte Åmåls kommuns Näringslivsprogram har till syfte att

Läs mer

Policys. Vård och omsorg

Policys. Vård och omsorg LEDNINGSSYSTEM FÖR KVALITET Policys Vård och omsorg 2010/2011 Antagen av vård- och omsorgsnämnden 2010-08-26 ( 65) Reviderad av vård- och omsorgsnämnden 2013-12-19 (Policy för insatser och vårdåtgärder)

Läs mer

Medarbetarenkäten 2009

Medarbetarenkäten 2009 Övergripande rapport för Jenny Axelsson Personalavdelningen 1. Inledning Piteå kommun ska genomföra en årlig kommunövergripande medarbetarenkät som en del i det systematiska arbetsmiljöarbetet. Resultat

Läs mer

Granskning av intern kontroll

Granskning av intern kontroll Revisionsrapport* Granskning av intern kontroll Nordmalings kommun Juni 2007 Åsa Adolfsson *connectedthinking Innehållsförteckning Sammanfattning och förslag på utvecklingsåtgärder...1 1 Uppdrag och revisionsfrågor...2

Läs mer

Arbetsmiljöplan, folkhälsonämnden 2015

Arbetsmiljöplan, folkhälsonämnden 2015 Styrdokument 2014-11-11 Ansvarig organisationsenhet: Folkhälsoförvaltningen Fastställd av Folkhälsonämnden 2014-11-12 Ersätter Arbetsmiljöplan 2014, 2013-12-11 146 c:\temp\cjen9qrefr.doc Arbetsmiljöplan,

Läs mer

Genomförandeplan 2010 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län

Genomförandeplan 2010 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län Genomförandeplan 2010 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län Bakgrund Regeringen har den 24 april 2008 träffat en överenskommelse med Sveriges

Läs mer

Granskning av styrsystemet MORA PLUS IT

Granskning av styrsystemet MORA PLUS IT Revisionsrapport Granskning av styrsystemet MORA PLUS IT Mora kommun November 2009 Författare Robert Heed Hans Gåsste Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 1.1 Bakgrund och revisionsfråga... 3 1.2 Metod...

Läs mer

INLEDNING PERSONALIDÉ

INLEDNING PERSONALIDÉ INLEDNING Det personalpolitiska programmet anger 4H:s principiella inställning i personalfrågor. Programmet redovisar de värderingar som ska ligga till grund för personalfrågornas behandling. Syftet med

Läs mer

Plan för jämställdhet och mångfald 2015-2017

Plan för jämställdhet och mångfald 2015-2017 Plan för jämställdhet och mångfald 2015-2017 Innehållsförteckning Inledning... 2 Mål och åtgärder 2015-2017... 4 Arbetsförhållanden...4 Underlätta förvärvsarbete och föräldraskap...5 Trakasserier och sexuella

Läs mer

Handlingsplan för 2010. Personalpolitiskt program

Handlingsplan för 2010. Personalpolitiskt program Handlingsplan för 2010 Personalpolitiskt program Personalstrategisk handlingsplan för 2010 Lunds kommun vill vara en attraktiv arbetsgivare - både för att kunna rekrytera nya medarbetare och för att ta

Läs mer

Barngruppernas storlek inom förskolan

Barngruppernas storlek inom förskolan Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning Avdelningen förskola och äldreomsorg i egen regi Tjänsteutlåtande Sida 1 (7) 2015-04-29 Handläggare Susanne Forss Gustafsson Telefon: 08-508 22 064 Till Hägersten-Liljeholmens

Läs mer

Bolagspolicy för Oskarshamns kommun

Bolagspolicy för Oskarshamns kommun Fastställd av Kommunfullmäktige 2014-02-10 21 Gäller från och med 2014-02-10 Inledning - ägaridé Kommunen äger bolag och driver bolagsverksamhet för att förverkliga kommunala ändamål. Verksamheten som

Läs mer

Deltagare i samverkan

Deltagare i samverkan SAMORDNINGSFÖRBUNDET VÄNERSBORG/MELLERUD Deltagare i samverkan uppföljning med stöd av Excel 27 Förord I detta dokument sammanställs statistik kring deltagare i samverkan. Dokumentet är en bilaga till

Läs mer

Askersunds kommun. Förändringsarbete och projekt inom socialförvaltningen. Revisionsrapport. KPMG AB 28 september Antal sidor: 8

Askersunds kommun. Förändringsarbete och projekt inom socialförvaltningen. Revisionsrapport. KPMG AB 28 september Antal sidor: 8 ABCD Askersunds kommun Förändringsarbete och projekt inom socialförvaltningen Revisionsrapport KPMG AB 28 september Antal sidor: 8 2010 KPMG AB, a Swedish limited liability partnership and a member firm

Läs mer

Arbetsgivarstrategi Orsa kommun Ett bra jobb helt enkelt

Arbetsgivarstrategi Orsa kommun Ett bra jobb helt enkelt Arbetsgivarstrategi Orsa kommun Ett bra jobb helt enkelt En av våra största resurser vi har är vår personal Värdegrund, Orsa kommun Inledning. Varför arbetsgivarstrategi? Arbetsgivarstrategin beskriver

Läs mer

Sammanträdesdatum 2014-04-24. 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering

Sammanträdesdatum 2014-04-24. 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-04-24 PLATS OCH TID KilArena, torsdag 24 april 2014, kl. 19.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Upprop 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid

Läs mer

Landstingets ärende- och beslutsprocess

Landstingets ärende- och beslutsprocess LANDSTINGET I VÄRMLAND REVISIONSRAPPORT Revisorerna AM/JM 2012-12-18 Rev/12017 Landstingets ärende- och beslutsprocess Sammanfattning Denna granskning har omfattat hantering enligt riktlinjen för landstingets

Läs mer

Handlingar till Utbildningsnämndens sammanträde den 29 oktober 2013

Handlingar till Utbildningsnämndens sammanträde den 29 oktober 2013 Handlingar till Utbildningsnämndens sammanträde den 29 oktober 2013 Sidan 3 av 33 Ärende 1 Sidan 4 av 33 Sidan 5 av 33 Utbildningskontoret Handläggare Datum Vår beteckning Karin Soffiantini-Yildiz 2013-10-17

Läs mer

Arbetsmiljöpolicy. Pilagårdsskolan

Arbetsmiljöpolicy. Pilagårdsskolan Pilagårdsskolan Arbetsmiljöpolicy Arbetsmiljöarbete ska organiseras så att vi kan uppfylla arbetsmiljölagens krav på en god arbetsmiljö. En god arbetsmiljö kan stimulera medarbetarna till arbetsglädje,

Läs mer

Rapport 2013. Dnr KS-2013-707 Dpl 01

Rapport 2013. Dnr KS-2013-707 Dpl 01 Rapport 2013 Dnr KS-2013-707 Dpl 01 Postadress: Kommunledningskontoret, 651 84 KARLSTAD Besöksadress: Tage Erlandegatan 8a karlstad.se Tel: 054-540 00 00 E-post: kommunledningskontoret@karlstad.se Org.nr:

Läs mer

bildarkivet.se, fotograf Stephan Berglund

bildarkivet.se, fotograf Stephan Berglund bildarkivet.se, fotograf Stephan Berglund Så vill vi ha Flens kommuns äldreomsorg i framtiden 2008 2012 Är du intresserad av en god äldreomsorg i Flen? Vi politiker hoppas att du som bor i Flens kommun

Läs mer

Uppföljning av granskning av missbruksvården

Uppföljning av granskning av missbruksvården Revisionsrapport Uppföljning av granskning av missbruksvården Carl-Gustaf Folkeson, Fredrik Anderberg, Innehåll 1. Inledning... 1 1.1. Bakgrund och syfte... 1 1.2. Revisionsmetod... 1 2. Granskningsresultat...

Läs mer

Personalpolitiskt program 2009

Personalpolitiskt program 2009 Personalpolitiskt program 2009 Antaget av kommunfullmäktige 2009-02-25 8 2 PERSONALPOLITISKT PROGRAM I VÅRGÅRDA KOMMUN Vårgårda kommuns personalpolitiska program är ett övergripande idé- och styrdokument

Läs mer

Stöd och lärande. Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Stöd och Lärande Tomelilla Kommun.

Stöd och lärande. Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Stöd och Lärande Tomelilla Kommun. Stöd och lärande Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Stöd och Lärande Tomelilla Kommun. Innehåll Inledning... 3 Syfte... 3 Kvalitetsindikatorer... 3 Lagrum... 3 Berörda... 3 Utveckling...

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING Mark och Plan 2011

KVALITETSREDOVISNING Mark och Plan 2011 KVALITETSREDOVISNING Mark och Plan 2011 ENHET/ BUDGETENHET Budgetenhet Mark och Plan TIDSPERIOD 2011 2012-02-07 FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR KVALITET GRUNDFAKTA OM ENHETEN Mark och Plan omfattar näringslivsutveckling,

Läs mer

Avsiktsförklaring för finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet för Samordningsförbundet Vänersborg och Mellerud

Avsiktsförklaring för finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet för Samordningsförbundet Vänersborg och Mellerud 1 BIL 2 Avsiktsförklaring för finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet för Samordningsförbundet Vänersborg och Mellerud Förslag till beslut Beredningsgruppen beslutar ställa sig bakom denna promemoria

Läs mer

Ägardirektiv för Witalabostäder AB

Ägardirektiv för Witalabostäder AB 1 (5) Ägardirektiv för Witalabostäder AB Dokumenttyp: Ägardirektiv Beslutad av: Kommunfullmäktige (2014-04-23 61) Gäller för: Witalabostäder AB Giltig fr.o.m.: 2014-04-23 Dokumentansvarig: VD, Vetlanda

Läs mer

Kommunstyrelsens Budgetdokument 2011

Kommunstyrelsens Budgetdokument 2011 Kommunstyrelsens Budgetdokument 2011 Tjörn Möjligheternas ö Ingress Kommunkansliet är kommunstyrelsens förvaltning och ska i denna roll utgöra den politiska ledningens verktyg för styrning och ledning

Läs mer

Chefs- och ledningspolicy

Chefs- och ledningspolicy STYRDOKUMENT DATUM 2012-12-03 Chefs- och ledningspolicy Detta dokument ersätter Ledningspolicy antagen av kommunstyrelsen 2000-05-15, KS 4.05. Inledning Verksamheten i Älvsbyns kommun ska vara visions-

Läs mer

Sammanträdesdatum 2014-03-26. Kommunkontoret, Mellanfryken, onsdag 26 mars 2014, kl. 15.00. 3 Föregående protokoll SN 14/13

Sammanträdesdatum 2014-03-26. Kommunkontoret, Mellanfryken, onsdag 26 mars 2014, kl. 15.00. 3 Föregående protokoll SN 14/13 SOCIALNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-03-26 PLATS OCH TID Kommunkontoret, Mellanfryken, onsdag 26 mars 2014, kl. 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Val av justerare 2 Godkännande av dagordning

Läs mer

Information. Så fungerar samverkan på olika nivåer. Enköpings kommun

Information. Så fungerar samverkan på olika nivåer. Enköpings kommun Information Så fungerar samverkan på olika nivåer Enköpings kommun Foto IBL Innehåll Inledning 5 Detta är samverkansavtalet 6 CSG central samverkansgrupp 8 FSG förvaltningens samverkansgrupp 10 SG enhetens

Läs mer

BEFOLKNING 1 ANEBY KOMMUN

BEFOLKNING 1 ANEBY KOMMUN BEFOLKNING Folkmängdsförändring - Befolkningens åldersfördelning 7 7 + Ålder Andel Folkmängd den december Folkmängdsförändring från Ålder uell fördelning År Folkmängd Födelsenettnetto Flyttnings- Kv M

Läs mer

Dnr 03/18 HANDLINGSPLAN. Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-14, 50

Dnr 03/18 HANDLINGSPLAN. Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-14, 50 Dnr 03/18 HANDLINGSPLAN 2004 2007 Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-14, 50 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING... 2 1. Insatsområde: Leva, bo och flytta till... 3 1.1 Boende... 3 1.2 Kommunikationer... 3

Läs mer

p.2014.1213 2014-04-11 Dnr.2014/153 Ägardirektiv för Linde Energi AB och Linde Energi Försäljnings AB

p.2014.1213 2014-04-11 Dnr.2014/153 Ägardirektiv för Linde Energi AB och Linde Energi Försäljnings AB p.2014.1213 2014-04-11 Dnr.2014/153 Ägardirektiv för Linde Energi AB och Linde Energi Försäljnings AB 1 Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 2014-05-13 89 För revidering ansvarar: Kommunledningsstaben

Läs mer

JÄMSTÄLLDHETSPLAN 2012-2014. för. Valdemarsviks kommun

JÄMSTÄLLDHETSPLAN 2012-2014. för. Valdemarsviks kommun Sida 1 av 10 JÄMSTÄLLDHETSPLAN 2012-2014 för Valdemarsviks kommun Sida 2 av 3 Ordlista... 3 Nulägesbeskrivning Bakgrund... 4 Kommunpolicy:... 4 Personalstruktur... 5 Hälsa... 5 Sjukfrånvaro... 5 Jämställda

Läs mer

Markus Lund (S) utses att utöver ordföranden justera dagens protokoll.

Markus Lund (S) utses att utöver ordföranden justera dagens protokoll. 1 (5) Protokoll nr 6 fört vid extra sammanträde med styrelsen i, 556832-1110, den 18 november 2013, klockan 08.00-08.55 ande: Övriga närvarande: Peter Lilja, ordförande (M) Kaj Göransson (S) Christina

Läs mer

Kommunrevisionens redogörelse för år 2011

Kommunrevisionens redogörelse för år 2011 Söderhamn kommun Kommunrevisionen Bilaga till revisionsberättelsen Kommunrevisionens redogörelse för år 2011 1. Inledning revisorernas uppdrag Kommunrevisionen arbetar på uppdrag av kommunfullmäktige och

Läs mer

BEFOLKNING # SÄVSJÖ KOMMUN

BEFOLKNING # SÄVSJÖ KOMMUN BEFOLKNING # Folkmängdsförändring - Befolkningens åldersfördelning 9 9 Andel 7 7 9 + Ålder Folkmängd den december Folkmängdsförändring från Ålder uell fördelning År Folkmängd Födelsenettnetto Flyttnings-

Läs mer

Kommunstyrelsen. Verksamhetsberättelse 2014

Kommunstyrelsen. Verksamhetsberättelse 2014 Kommunstyrelsen Verksamhetsberättelse 2014 Måluppfyllelse Kommunstyrelsen 2014 Uppdrag Genomförda åtgärder Hållbar utveckling, miljö Fossilbränslefri kommun 2030. Hållbar utveckling, invånare Fler företag

Läs mer

BEFOLKNING 3 MULLSJÖ KOMMUN

BEFOLKNING 3 MULLSJÖ KOMMUN BEFOLKNING Folkmängdsförändring - Befolkningens åldersfördelning 9 9 9 + Ålder Andel Folkmängd den december Folkmängdsförändring från Ålder uell fördelning År Folkmängd Födelsenettnetto Flyttnings- Kv

Läs mer

Revisionsberättelse för år 2013

Revisionsberättelse för år 2013 Till Kommunfullmäktige Revisionsberättelse för år 2013 Vi av fullmäktige utsedda revisorer har granskat den verksamhet som bedrivits i styrelse, utskott, beredningar och nämnder och genom utsedda lekmannarevisorer

Läs mer

BEFOLKNING # VETLANDA KOMMUN

BEFOLKNING # VETLANDA KOMMUN BEFOLKNING # Folkmängdsförändring - Befolkningens åldersfördelning 7 9 + Ålder Andel Folkmängd den december Folkmängdsförändring från Ålder uell fördelning År Folkmängd Födelsenettnetto Flyttnings- Kv

Läs mer

Kvalitetsberättelse för område Vård och omsorg

Kvalitetsberättelse för område Vård och omsorg Kvalitetsberättelse för område Vård och omsorg År 2012 2013-02-25 Maria Ottosson Lundström Dnr: 2013-80 1 Innehåll Sammanfattning... 3 Övergripande mål och strategier... 4 Organisatoriskt ansvar... 4 Struktur

Läs mer