Nya och begagnade vinterdäcks friktion på slät is

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Nya och begagnade vinterdäcks friktion på slät is"

Transkript

1 VTI meddelande Nya och begagnade vinterdäcks friktion på slät is Undersökning avseende inverkan av ålder, mönsterdjup, slitbanehårdhet, dubbutstick och dubbkraft Olle Nordström

2

3 VTI meddelande Nytryck Nya och begagnade vinterdäcks friktion på slät is Undersökning avseende inverkan av ålder, mönsterdjup, slitbanehårdhet, dubbutstick och dubbkraft Olle Nordström Foto: Olle Nordström, VTI

4

5 Utgivare: Publikation: VTI meddelande 923 Utgivningsår: 2003 Projektnummer: Linköping Projektnamn: Nya och begagnade vinterdäcks isfriktion Författare: Olle Nordström Uppdragsgivare: Vägverkets skyltfond och Norska Vegdirektoratet Titel: Nya och begagnade vinterdäcks friktion på slät is. Undersökning avseende inverkan av ålder, mönsterdjup, slitbanehårdhet, dubbutstick och dubbkraft. Referat Det har påståtts att vinterdäcks friktion på is och snö försämras med åldern i sådan grad att användning av vinterdäck över en viss ålder t.ex. 10 år skulle förbjudas. Mycket lite forskningsdata finns dock. Denna undersökning har utförts av VTI för att få mera bakgrund för eventuell lagstiftning. Resultaten kan också vara till nytta som vägledning för vanliga konsumenter. Denna är den första av tre delstudier. Syftet med projektet är att undersöka hur isfriktionen hos vinterdäck för personbilar påverkas av ålder, slitbanehårdhet och mönsterdjup samt för dubbdäck även inverkan av dubbutstick och statisk dubbkraft. Undersökningen har omfattat 20 dubbade och 33 odubbade vinterdäck samt 4 sommardäck, huvudsakligen av de i Sverige vanligaste däckfabrikaten Gislaved, Good Year och Michelin i storlek 185/ Huvuddelen av däcken hade körts i vanlig trafik och varierade i ålder från 3 (1998) till 15 år (1986). Ett mindre antal nya vinterdäck har också provats. Som referens har även några nya sommardäck provats. Undersökningen har utförts med hjälp av en av VTI konstruerad klimatkontrollerad däckprovningsanläggning. Broms- och styrförmåga för de provade däcken har uppmätts i form av maximal broms- och styrkraft samt broms- och styrkraft vid låst hjul resp. 20 avdriftsvinkel (sladd) uttryckta i friktionstal. Mycket god överensstämmelse mellan resultat av prov i denna anläggning och motsvarande prov med bilar har tidigare påvisats.vid denna studie har proven utförts på slät is nära noll grader C (-3 C). Kompletterande studier på skrovlig is och på våt is kommer att göras de närmaste åren. De nya endast inkörda vinterdäcken var klart bättre än genomsnittet av de äldre däcken. I åldersintervallet 5 15 år kunde någon signifikant försämring med tilltagande ålder inte påvisas för vare sig odubbade eller dubbade vinterdäck. Resultaten visar också att på detta underlag dubbade däck som grupp fortfarande är klart överlägsna odubbade däck inklusive de speciella ej dubbningsbara vinterdäck som brukar benämnas friktionsdäck. Friktionsskillnaderna inom resp. grupp är dock stor. Provningsresultaten från denna undersökning ger inte svar på frågan om eller hur prestanda hos ett oanvänt lagrat däck förändras med tiden. Resultat från en tidigare av VTI utförd undersökning redovisas dock i denna rapport. Resultaten visar inte på någon försämring vid lagring upp till tre år. ISSN: Språk: Antal sidor: Svenska Bilagor

6 Publisher: Publication: VTI meddelande 923 Published: 2003 Project code: SE Linköping Sweden Project: The friction on ice for new and used winter tyres Author: Sponsor: Olle Nordström The (Personal Registration) Plate Fund of the Swedish National Road Administration and the Norvegian Public Road Administration Title: The friction on smooth ice for new and used winter tyres. An investigation concerning the influence of age, tread depth, tread rubber hardness, stud protrusion and stud force. Abstract It has been argued that the grip of winter tyres on ice and snow deteriorates with age to such an extent that winter tyres above a certain age e. g 10 years should be forbidden to use. Little research data do however exist. This investigation has been carried out by VTI in order to get a better background for legal decisions. The results would also be of use for ordinary consumers as a guidance. This is the first of three part studies. The aim of the investigation is to investigate the correlation between ice grip of winter tyres and their age, tread depth and tread rubber hardness and for studded tyres also stud protrusion and stud force. The investigation comprises 20 studded and 33 non studded winter tyres and 4 summer tyres mainly of the in Sweden popular brands Gislaved, Michelin and Good Year of size 185/65-R15. Most of the tyres had been driven in ordinary traffic and varied in age from three (1998) to fifteen (1986) years. A small number of new winter tyres were also tested. As reference some new summer tyres were tested as well. The steering and braking performance of the tyres has been measured in a special climate controlled indoor high speed flat bed test facility developed by the VTI. The tests in this part investigation were carried out on smooth black ice near zero degrees centigrade (-3 C). Investigations on rough ice and wet ice will follow in the next few years. The new winter tyres were clearly better than the average of the older tyres. In the age range 5 to 15 years however no significant influence of age on the ice friction of winter tyres could be found regardless of if they were studded or not. The results also show that on this surface studded tyres as a group still are superior to non studded tyres including the specialised studless winter tyres often called friction tyres. The differences in friction within the groups are however quite large. The test results from this investigation do not answer the question whether or how the performance of a stored unused tyre is reduced with time. Results from an earlier investigation by VTI is however presented in this report. The results here showed no deterioration within 3 years of storage. ISSN: Language: No. of pages: Swedish Appendices

7 Förord Undersökningen har bekostats av Vägverkets skyltfond samt av Norska Vegdirektoratet. Den har genomförts vid VTI av Henrik Åström, Olle Nordström, vilka ansvarat för planering, databearbetning och rapportskrivning och Romuald Banek som ansvarat för provens praktiska genomförande. Vid VTI har även Gudrun Öberg medverkat vid rapportgranskningen. Vidare har Göran L. Andersson vid Vägverkets fordonsavdelning och Reidar Henry Svendsen vid Norska Vegdirektoratets kjöretöy- og kontrollkontor medverkat vid planering och rapportgranskning. Begagnade däck har välvilligt ställts till förfogande av Däckhuset vid Jägarvallen i Linköping, Gummicentralen AB i Linköping samt anställda vid VTI. Linköping april 2003 Olle Nordström VTI meddelande 923

8 VTI meddelande 923

9 Innehållsförteckning Sid Sammanfattning 7 Summary 9 1 Bakgrund och syfte 13 2 Omfattning Provade däck Antal prov 16 3 Metod 17 4 Resultatmått 19 5 Resultat Ålder mönsterdjup Ålder slitbanehårdhet Ålder dubbutstick Ålder dubbkraft Dubbutstick dubbkraft Ålder isfriktion Maximal bromsfriktion Bromsfriktion vid låst hjul Maximal sidfriktion (kurvtagningsförmåga) Sidfriktion (kurvtagningsförmåga) vid 20º avdriftsvinkel Bromsstabilitet Styrstabilitet Totalt isgreppsvärde Mönsterdjup isfriktion Maximal bromsfriktion Bromsfriktion vid låst hjul Maximal sidfriktion (kurvtagningsförmåga) Sidfriktion (kurvtagningsförmåga) vid 20º avdriftsvinkel Bromsstabilitet Styrstabilitet Totalt isgreppsvärde Slitbanehårdhet isfriktion Maximal bromsfriktion Bromsfriktion vid låst hjul Maximal sidfriktion (kurvtagningsförmåga) Sidfriktion (kurvtagningsförmåga) vid 20º sladd avdriftsvinkel Bromsstabilitet Styrstabilitet Totalt isgreppsvärde Dubbutstick isfriktion Maximal bromsfriktion Bromsfriktion vid låst hjul Maximal sidfriktion (kurvtagningsförmåga) Sidfriktion (kurvtagningsförmåga) vid 20º avdriftsvinkel Bromsstabilitet 41 VTI meddelande 923

10 5.9.6 Styrstabilitet Totalt isgreppsvärde Dubbkraft isfriktion Maximal bromsfriktion Bromsfriktion vid låst hjul Maximal sidfriktion (kurvtagningsförmåga) Sidfriktion (kurvtagningsförmåga) vid 20º avdriftsvinkel Bromsstabilitet Styrstabilitet Totalt isgreppsvärde Totalt isgrepp Bromssträcka Totalt isgrepp Maximal kurvhastighet Ringtryckets inverkan på isfriktionen 48 6 Slutsatser och allmänna synpunkter på vinterdäck Slutsatser Allmänna synpunkter på vinterdäck 49 7 Referenser 51 Bilagor: Bilaga 1: Bilaga 2: Bilaga 3: Data för provade däck (tabell) Foto över olika däckmönster Resultat av ålderns inverkan på isfriktionen för obegagnade och endast inkörda däck VTI meddelande 923

11 Diagramförteckning Sid Diagram 1 Åldersfördelning för de provade vinterdäcken 16 Diagram 2 Samband mellan friktionstal och bromssträcka resp. stoppsträcka från 50 km/h 19 Diagram 3 Samband mellan friktionstal och bromssträcka resp. stoppsträcka från 70 km/h 20 Diagram 4 Samband mellan friktionstal och bromssträcka resp. stoppsträcka från 90 km/h 20 Diagram 5 Samband mellan friktionstal och bromssträcka resp. stoppsträcka från 110 km/h 21 Diagram 6 Ålder mönsterdjup 23 Diagram 7 Ålder slitbanehårdhet 24 Diagram 8 Ålder dubbutstick 24 Diagram 10 Dubbutstick dubbkraft 25 Diagram 11 Ålder Maximal bromsfriktion 26 Diagram 12 Ålder Bromsfriktion vid låst hjul 27 Diagram 13 Ålder Maximal sidfriktion (kurvtagningsförmåga) 27 Diagram 14 Ålder Sidfriktion (kurvtagningsförmåga) vid 20º avdriftsvinkel 28 Diagram 16 Ålder Styrstabilitet 29 Diagram 17 Ålder 0 15 år Totalt isgreppsvärde 30 Diagram 18 Ålder 5 15 år Totalt isgreppsvärde 30 Diagram 19 Mönsterdjup Maximal bromsfriktion 31 Diagram 20 Mönsterdjup Bromsfriktion vid låst hjul 31 Diagram 21 Mönsterdjup Maximal sidfriktion (kurvtagningsförmåga) 32 Diagram 22 Mönsterdjup Sidfriktion (kurvtagningsförmåga) vid 20º avdriftsvinkel 32 Diagram 23 Mönsterdjup Bromsstabilitet 33 Diagram 24 Mönsterdjup Styrstabilitet 33 Diagram 25 Mönsterdjup Totalt isgreppsvärde 34 Diagram 26 Slitbanehårdhet Maximal bromsfriktion 35 Diagram 27 Slitbanehårdhet Bromsfriktion vid låst hjul 35 Diagram 28 Slitbanehårdhet Maximal sidfriktion (kurvtagningsförmåga 36 Diagram 29 Slitbanehårdhet Sidfriktion (kurvtagningsförmåga) vid 20º avdriftsvinkel (sladd) 36 Diagram 30 Slitbanehårdhet Bromsstabilitet 37 Diagram 31 Slitbanehårdhet Styrstabilitet 37 Diagram 32 Slitbanehårdhet Shore Totalt isgreppsvärde 38 Diagram 33 Slitbanehårdhet Shore Totalt isgreppsvärde 38 Diagram 34 Dubbutstick Maximal bromsfriktion 39 Diagram 35 Dubbutstick Bromsfriktion vid låst hjul 39 Diagram 36 Dubbutstick Maximal sidfriktion (kurvtagningsförmåga) 40 Diagram 37 Dubbutstick Sidfriktion (kurvtagningsförmåga) vid 20º avdriftsvinkel 40 Diagram 38 Dubbutstick Bromsstabilitet 41 Diagram 39 Dubbutstick Styrstabilitet 41 Diagram 40 Dubbutstick Totalt isgreppsvärde 42 Diagram 41 Dubbkraft Maximal bromsfriktion 42 Diagram 42 Dubbkraft Bromsfriktion vid låst hjul 43 Diagram 43 Dubbkraft Maximal sidfriktion (kurvtagningsförmåga) 43 VTI meddelande 923

12 Diagram 44 Dubbkraft Sidfriktion (kurvtagningsförmåga) vid 20º avdriftsvinkel (sladd) 44 Diagram 45 Dubbkraft Bromsstabilitet 44 Diagram 46 Dubbkraft Styrstabilitet 45 Diagram 47 Dubbkraft Totalt isgreppsvärde 45 Diagram 48 Totalt isgrepp ABS-bromssträcka från 70 km/h 46 Diagram 49 Totalt isgrepp Bromssträcka med låsta hjul från 70 km/h 46 Diagram 50 Totalt isgrepp Maximal kurvhastighet i 100 m radie 47 Diagram 51 Totalt isgrepp Maximal kurvhastighet vid 20 grader sladd i 100 m radie 47 VTI meddelande 923

13 Nya och begagnade vinterdäcks friktion på slät is. Undersökning avseende inverkan av ålder, mönsterdjup, slitbanehårdhet, dubbutstick och dubbkraft av Olle Nordström Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI) Linköping Sammanfattning Dubbdäck överlägsna på isigt väglag. Ingen åldersförsämring för vinterdäck. På slät is, nära noll grader C, är dubbade däck som grupp fortfarande klart överlägsna odubbade däck inklusive de speciella ej dubbningsbara vinterdäck som brukar benämnas friktionsdäck. Friktionsskillnaderna inom resp. grupp är dock stor. De nya endast inkörda vinterdäcken var klart bättre än genomsnittet av de äldre däcken. I åldersintervallet 5 15 år kunde någon signifikant försämring med tilltagande ålder inte påvisas för vare sig odubbade eller dubbade vinterdäck. Projektet som bekostats av Vägverkets skyltfond och Norska Vegdirektoratet har undersökt hur isfriktionen hos vinterdäck för personbilar påverkas av ålder, slitbanehårdhet och mönsterdjup samt för dubbdäck även inverkan av dubbutstick och statisk dubbkraft. Undersökningen har omfattat 20 dubbade och 33 odubbade vinterdäck samt 4 sommardäck, huvudsakligen av de i Sverige vanligaste däckfabrikaten Gislaved, Good Year och Michelin storlek 185/ Huvuddelen av däcken hade körts i vanlig trafik och varierade i ålder från 3 (1998) till 15 år (1986). Dessutom provades däck från 1994 som endast använts vid tidigare av skyltfonden bekostade friktionsprov på is och våt asfalt. Ett mindre antal nya vinterdäck har också provats. Som referens har även några nya sommardäck provats. Vid denna delstudie har proven utförts på ett av de ur trafiksäkerhetssynpunkt svåraste vinterväglagen som en gång motiverat tillkomsten av dubbdäck, nämligen slät is nära noll grader C (-3 C). Kompletterande studier på skrovlig is och på våt is kommer att göras de närmaste åren. Provningsresultaten från denna undersökning ger inte svar på frågan om eller hur prestanda hos ett oanvänt lagrat däck förändras med tiden. Resultat från en tidigare VTI-undersökning som redovisas i denna rapport ger exempel på att ett vinterdäck kan lagras åtminstone upp till 3 år utan att dess isfriktion försämras. Konstruktionsskillnader kan dock göra att ett nytillverkat däck får bättre eller sämre isfriktion än ett lagrat beroende på vad tillverkaren fokuserar på för egenskaper. Av de fyra nya sommardäck som provades var ett däck i hastighetsklass T resp. V tillverkade ett år tidigare än de andra. Det äldre V däcket hade bättre resultat men det äldre T däcket sämre. De bästa av dessa sommardäck var dock av samma fabrikat och hade hårdast slitbanegummi, varför skillnaderna troligen beror på konstruktiva skillnader. VTI meddelande 923 7

14 Inom det undersökta mönsterdjupsområdet 4 till 10 mm kunde någon påtaglig förbättring av isfriktionen med ökande mönsterdjup endast påvisas i intervallet 6 10 mm och med den starkaste trenden för de dubbade däcken med dubbutstick 0,9 mm och större. Ökande gummihårdhet för vinterdäcken gav en minskande friktion i intervallet Shore. I intervallet Shore kunde inte något samband mellan isfriktion och slitbanehårdhet påvisas. De nya vinterdäcken var klart mjukast. Sambandet mellan ålder och hårdhet i åldersintervallet 4 till 15 år var försumbart. Starkast effekt på friktionen hade dubbutstick och dubbkraft. Några gamla däck med stort dubbutstick och hög dubbkraft hade bland de bästa friktionsresultaten, likvärdiga med de nya dubbdäcken. Dubbdäck med dubbutstick under 0,9 mm och dubbkraft under 90 N gav dåliga friktionsresultat i klass med medeltalet för de begagnade dubbfria däcken i undersökningen. Spridningen i resultat för de odubbade däcken var också stor och kunde inte helt förklaras med de studerade variablerna ålder, mönsterdjup och hårdhet. Förklaringen ligger troligen i mönsterutformning och andra egenskaper hos gummit än hårdheten. De odubbade däcken uppvisar i allmänhet en väsentligt större friktionsförlust än de dubbade vid övergång från rullande till låst hjul vid bromsning resp. från liten till stor avdriftsvinkel (sladd) vid kurvtagning. Speciellt gällde detta de nya sommardäcken i hastighets klass V som i dag är vanliga på nyare personbilar. Att vid försök till maximal bromsning resp. kurvtagning oväntat få en kraftig reduktion av broms- resp. kurvtagningsförmåga bedöms som en allvarlig olycksriskfaktor speciellt som fordonets girstabilitet försämras allvarligt om friktionen på bakhjulen sjunker kraftigt vid bakaxelsladd. Som ett mått på stabilitet i bromsverkan har begreppet bromsstabilitetsfaktor definierats som kvoten mellan friktionen vid låst hjul och maximal bromsfriktion. Som ett mått på sladdstabilitet har en styrstabilitetsfaktor definierats som kvoten mellan sidfriktionen vid 20 graders sladdvinkel och maximal sidfriktion. Dubbdäck med stort dubbutstick och stor dubbkraft har speciellt jämfört med odubbade däck utöver bättre broms- och styrfriktion också bättre stabilitetsfaktorer. Resultaten visar också på tydliga skillnader mellan olika typer av dubbade däck resp. mellan olika typer av odubbade däck. De nya sommardäcken hade sämst stabilitetsfaktor. Odubbade vinterdäck hade som grupp sämre stabilitetsfaktor än de dubbade. Undersökningen har utförts med hjälp av en av VTI konstruerad klimatkontrollerad däckprovningsanläggning. Broms- och styrförmåga för de provade däcken har uppmätts i form av maximal broms- och styrkraft samt broms- och styrkraft vid låst hjul resp. 20 avdriftsvinkel (sladd) uttryckta i friktionstal. Mycket god överensstämmelse mellan resultat av prov i denna anläggning och motsvarande prov med bilar har tidigare påvisats. Resultaten från proven kan användas av vanliga konsumenter som en hjälp vid bedömning av begagnade däcks prestanda eller för att avgöra om de egna begagnade vinterdäcken duger ännu en säsong. Resultaten kan dessutom användas som beslutsunderlag för eventuella ändringar i gällande bestämmelser om vinterdäck. Vidare kan resultaten användas av forskare inom ämnesområdet. 8 VTI meddelande 923

15 The friction on smooth ice for new and used winter tyres. An investigation concerning the influence of age, tread depth, tread rubber hardness, stud protrusion and stud force by Olle Nordström Swedish National Road and Transport Research Institute (VTI) SE Linköping Sweden Summary Studded tyres are superior on icy roads. No significant influence of age on the ice friction of winter tyres. The results show that on ice near zero degrees C, studded tyres as a group still are superior to non studded tyres including the specialised studless winter tyres often called friction tyres. The differences in friction within the groups are however quite large. The new winter tyres were clearly better than the average of the older tyres. In the age range 5 to 15 years however no significant influence of age on the ice friction of winter tyres could be found regardless of if they were studded or not. The aim of the investigation which is sponsored by the (Personal Registration) Plate Fund of the Swedish National Road Administration and of the Norwegian Public Road Administration is to investigate the correlation between ice grip of winter tyres and their age, tread depth and tread rubber hardness and for studded tyres also stud protrusion and stud force. The investigation comprises 20 studded and 33 non studded winter tyres and 4 summer tyres mainly of the in Sweden popular brands Gislaved, Michelin and Good Year of size 185/65 -R15. Most of the tyres had been driven in ordinary traffic and varied in age from three (1998) to fifteen (1986) years. Tyres from 1994 only used in two earlier investigations also sponsored by the Plate Fund, one on ice and one on wet asphalt, and a small number of new winter tyres were also tested. As reference some new summer tyres were tested as well. The tests in this part investigation were carried out on smooth black ice near zero degrees centigrade (-3 C). This type of surface is one of the most dangerous with respect to traffic safety and has justified the development of studded tyres. Investigations on rough ice and wet ice will follow in the next few years. The test results from this investigation do not answer the question whether or how the performance of a stored unused tyre is reduced with time. Results from an earlier investigation by VTI presented in this report indicates that a winter tyre can be stored at least up to 3 years without reduction of its ice friction performance. Design changes can result in positive or negative change in ice friction depending on which properties the manufacturer has focused on. Of the four tested summer tyres one tyre in each of the two speed categories T and V were VTI meddelande 923 9

16 manufactured one year earlier than the other. The older V-tyre had better results but the older T-tyre worse. The best of these summer tyres were however from the same manufacturer and also had the hardest tread rubber why the differences probably is caused by construction rather than age. In the investigated tread depth range from 4 to 10 mm a significant improvement of the ice grip could only be found in the range from 6 to 10 mm and with the strongest tendency for the studded tyres with a stud protrusion of 0,9 mm and over. Increasing rubber hardness gave a decrease in friction in the range from 45 to 60 Shore. In the interval from 60 to 75 Shore no correlation could be found between ice friction and tread rubber hardness. The new tyres had the lowest shore numbers i.e. were the softest. In the range from 5 to 15 years no correlation between age and tread rubber hardness could be found. Stud protrusion and stud force had the strongest effect on the ice friction. Some very old tyres with large stud protrusion and stud force had among the best ice friction results comparable to those of the new studded tyres. Studded tyres with stud protrusion less than 0,9 mm and stud force below 90 N had clearly lower friction values comparable to the mean of the non studded used winter tyres in the investigation. The variation in results for the non studded tyres was also large and could not be explained by the studied variables age, tread depth and tread rubber hardness. The explanation lies probably in tread pattern and other rubber characteristics than hardness. The non studded tyres in general have a substantially larger drop in friction than the studded tyres from maximum friction condition to 20 degrees side slip angle or locked wheel friction condition. This was especially true for the summer tyres in the speed class V which are common on new cars. This means that a vehicle with non studded tyres has lower performance limit and is more difficult to handle under limit conditions on ice at temperatures near the melting point. An unexpected strong reduction of braking or cornering performance during maximum braking or cornering is seen as a serious accident risk factor especially as the yaw stability of the vehicle is seriously reduced if the friction of the rear wheels is drastically reduced during a rear wheel skid. As a measure of stability in braking performance a braking stability factor has been defined as the ratio between the locked wheel friction and the maximum braking friction As a measure of yaw stability a steering stability factor has been defined as the ratio between the 20 degree side slip angle lateral friction and the maximum lateral friction. Studded tyres with large stud protrusion and stud force have compared to non studded tyres not only better braking and cornering performance but also better braking and steering stability factors. The steering and braking performance of the tyres has been measured in a special climate controlled indoor high speed flat bed test facility developed by the VTI. Very good correlation has earlier been found between results from the facility and lap time results from ice track circuit tests with cars as well as pure braking and cornering tests with cars on ice tracks. 10 VTI meddelande 923

17 The results from the tests are intended for use by ordinary consumers as a guidance in estimating the performance of used tyres for example when buying used tyres or deciding whether their own used winter tyres are good for another season. The results can also be used as support for decisions concerning possible changes in present tyre regulations. Furthermore the results can be used by researchers in the subject area. VTI meddelande

18 12 VTI meddelande 923

19 1 Bakgrund och syfte Körning på vinterväglag ställer betydligt större krav på bilföraren ifråga om hastighetsanpassning och bedömning av erforderliga stoppsträckor eftersom tillgänglig friktion inte alltid räcker för tillämpning av normalt körbeteende på barmark. Det är dock inte enbart vägbanan som avgör tillgänglig friktion utan även i hög grad däcken. Det är därför av stort allmänt intresse för bilägaren att få vägledning vid anskaffning av vinterdäck, även begagnade sådana. En annan viktig frågeställning är när det är dags att byta däck. Lagen föreskriver ett minsta mönsterdjup på 3 mm vilket i vinterdäcksammanhang får ses som mycket lågt ställt krav. Vinterväglag är ett mångskiftande begrepp som sträcker sig från nysnö och snömodd till packad snö och slät is. Eftersom olycksrisken växer exponentiellt med minskande friktion (Wallman & Åström, 2001) är däckens friktion på ett av de halaste underlagen, slät is nära noll grader ett starkt inköpsargument. Dubbar har hittills visat sig vara det effektivaste sättet att uppnå bästa möjliga friktion på detta underlag. På grund av dubbarnas negativa egenskap i form av vägslitage har stora ansträngningar gjorts för att få fram odubbade vinterdäck som kan konkurrera med de dubbade. Hittills har detta enligt tidigare VTI undersökningar (Nordström & Samuelsson, 1990; Nordström & Gustavsson, 1997) dock inte lyckats fullt ut. Utöver säkerhet är framkomlighet av stort intresse. Framkomlighetsproblemen är också störst på de halaste underlagen. Överensstämmelsen mellan driv- och bromsfriktion är så stor att separata driv- och bromsfriktionsprov bedöms som mindre angelägna. Den föreliggande undersökningen har därför utförts på slät is nära noll grader (-3 C) i form av broms och kurvtagningsprov. Enligt vägverkets bestämmelser för däck (VVFS, 1994:5) får dubbarna i ett nytt obegagnat personbilsdäck inte ha ett medelutstick överstigande 1,2 mm. Däck i trafik får inte ha mer än 2 mm dubbutstick. Vidare får den statiska dubbkraften vid 1,2 mm utstick inte överstiga 120 N. Syftet med projektet är i första hand att undersöka inverkan av ålder, slitbanehårdhet och mönsterdjup samt för dubbdäck även dubbutstick och statisk dubbkraft på isfriktionen vid bromsning och styrning för ett stort antal begagnade vinterdäck med och utan dubb. Resultaten från proven avses kunna användas av vanliga konsumenter som en hjälp vid bedömning av begagnade däcks prestanda t.ex. inför ett köp av begagnade däck eller för att avgöra om de egna begagnade vinterdäcken duger ännu en säsong. Resultaten kan dessutom användas av forskare i studier av trender, inverkan av ålder etc. VTI meddelande

20 2 Omfattning 2.1 Provade däck Undersökningen omfattar totalt 57 däck av totalt 12 däckfabrikat varav 53 vinterdäck och som referens 4 sommardäck av två fabrikat. Av vinterdäcken var 20 st dubbade. Sommardäcken hade storlek 185/65-15 hastighetsklass T och 195/65-15 hastighetsklass V. Vinterdäcken hade storlek 185/65-15 hastighetsklass Q och T med ett undantag där storleken var (Viking Stop). Begagnade odubbade vinterdäck Antal däck: 27 Antal fabrikat: 11 Antal typer: 17 Ålder (år) Däckfabrikat och typ Bridgestone Blizzak WS 15 1 Dunlop SP Winter Sport M2 1 1 Dunlop SP Arctic Gislaved NordFrost 65 Gislaved CityFrost 2 Gislaved EuroFrost 1 2 Kumho GripMax Good Year Ultra Grip Good Year Vect R3 1 Michelin Maxi-Ice 1 Michelin Alpin 1 Michelin X M+S Pirelli Winter Semperit Top-Grip 1 1 Uniroyal MS * Plus 44 1 Yokohama Guardex K2 1 Wiking Stop Norway M+S Begagnade dubbdäck med dubbutstick mindre än 0,9 mm Antal däck: 9 Antal fabrikat: 4 Antal typer: 6 Ålder (år) Däckfabrikat och typ Continental Wiking Stop Gislaved NordFrost 65 1 Gislaved NordFrost II 1 1 Michelin Ivalo 1 Michelin X M+S Pirelli Winter S-2 1 x x 14 VTI meddelande 923

21 Begagnade dubbdäck med dubbutstick 0,9 mm och större Antal däck: 11 Antal fabrikat: 4 Antal typer: 8 Ålder (år) Däckfabrikat och typ Gislaved NordFrost Gislaved Nordfrost II 1 1 Gislaved Nordfrost III 1 Good Year Ultra Grip Good Year Ultra Grip Michelin Ivalo 1 Michelin X M+S Viking Stop 1 Nya sommardäck Hastighetsklass T Antal däck: 2 Antal fabrikat: 2 Antal typer: 2 Good Year GT2 E Michelin Energy Nya sommardäck Hastighetsklass V Antal däck: 2 Antal fabrikat: 2 Antal typer: 2 Goodyear Eagle NCT5 Michelin Pilote Primacy Nya odubbade vinterdäck Antal däck: 6 Antal fabrikat: 6 Antal typer: 6 Bridgestone Blizzak WS-50 Continental Conti WinterContact Gislaved SoftFrost (Referensdäck) Good Year Ultra Grip 6 Michelin Maxi Ice Nokian Hakkapeliitta Q Nya dubbade vinterdäck Antal däck: 3 Antal fabrikat: 3 Antal typer: 3 Gislaved NordFrost 3 Good Year Ultra Grip 500 Michelin Ivalo VTI meddelande

22 Åldersfördelning för vinterdäcken 9 8 Odubbade däck Dubbade däck 7 6 Antal däck Diagram 1 Åldersfördelning för de provade vinterdäcken. Av de nya sommardäcken var två däck i varje hastighetsklass tillverkade under år 2001 och två under år Trots att största lagliga genomsnittliga dubbutstick för ett nytt däck är 1,2 mm hade ett av de nya dubbdäcken större utstick (1,4 mm). I trafik godkännes dock upp till 2 mm. Värdena som redovisas i bilaga 1 varierade från 0,1 mm till 1,8 mm. Dubbkraften som enligt bestämmelserna får vara max 120 N vid 1,2 mm utstick varierade från 130 N till 200 N. Även dessa värden redovisas i tabell 2. Samtliga nya däck hade något högre dubbkraft än tillåtet. 2.2 Antal prov Varje odubbat däck utsattes för 4 bromsprov och 4 styrprov jämt fördelade på två försöksdagar. Med dubbdäcken utfördes två bromsprov och två styrprov under en försöksdag. För att studera eventuell inverkan av ringtryck på friktionen utfördes för ett odubbat vinterdäck provserier vid tre olika tryck dvs. ytterligare 12 bromsprov och 12 styrprov. Totalt utfördes 300 bromsprov och 300 styrprov plus 80 kontrolldäcksprov med ett odubbat vinterdäck för kontroll av isfriktionens variation och cirka 160 ispoleringsprov för konditionering av isen i början av proven på respektive spår under de totalt 20 effektiva försöksdagarna. Därutöver utfördes ett antal förprov. Totalt utfördes cirka 900 prov i däckprovningsanläggningen. 16 VTI meddelande 923

Nya och begagnade vinterdäcks isfriktion

Nya och begagnade vinterdäcks isfriktion VTI meddelande 966 2004 Nya och begagnade vinterdäcks isfriktion Sammanfattningsrapport Undersökning avseende inverkan av ålder, mönsterdjup, slitbanehårdhet, dubbutstick och dubbkraft Olle Nordström VTI

Läs mer

Friktion på våt is för konventionella vinterdäck utan dubbar och för ett regummerat vinterdäck med hårda partiklar i slitbanans gummi

Friktion på våt is för konventionella vinterdäck utan dubbar och för ett regummerat vinterdäck med hårda partiklar i slitbanans gummi VTI notat 43 2001 VTI notat 43-2001 Friktion på våt is för konventionella vinterdäck utan dubbar och för ett regummerat vinterdäck med hårda partiklar i slitbanans gummi Författare Henrik Åström FoU-enhet

Läs mer

VTI utlåtande rörande information om vinterdäcks trafiksäkerhetsegenskaper

VTI utlåtande rörande information om vinterdäcks trafiksäkerhetsegenskaper Mattias Hjort 2005-11-09 Olle Nordström 1(6) VTI utlåtande rörande information om vinterdäcks trafiksäkerhetsegenskaper Inledning Vägverket har gett VTI i uppdrag att besvara följande frågeställningar

Läs mer

SUV-däcks väggrepp på is

SUV-däcks väggrepp på is VTI notat 58-2005 Utgivningsår 2006 www.vti.se/publikationer SUV-däcks väggrepp på is Mattias Hjort Förord Undersökningen har bekostats av Vägverket via Skyltfonden samt Norska Vegdirektoratet. Den har

Läs mer

Olyckor på olika väglag och med olika däck

Olyckor på olika väglag och med olika däck Olyckor på olika väglag och med olika däck 5 Mellersta Sverige, olyckskvot för olika väglag Gudrun Öberg Olyckor per miljon fkm 4 3 2 1 Saltade vägar Osaltade vägar Torr barmark Våt barmark Packad snö

Läs mer

Däckens betydelse för väggreppet. Mattias Hjort. Friktion på sommarvägar 2014-05-27. Däckens inverkan. Mönsterdjup Lufttryck Däcktyp

Däckens betydelse för väggreppet. Mattias Hjort. Friktion på sommarvägar 2014-05-27. Däckens inverkan. Mönsterdjup Lufttryck Däcktyp Däckens betydelse för väggreppet Mattias Hjort Friktion på sommarvägar 2014-05-27 Däckens inverkan Mönsterdjup Lufttryck Däcktyp 1 Däckstatus i trafiken - Däckrazzior Mönsterdjup/Bromsfriktion på våt väg

Läs mer

Bernt Wahlberg Informationschef The Scandinavian Tire & Rim Organization. Page 1

Bernt Wahlberg Informationschef The Scandinavian Tire & Rim Organization. Page 1 Bernt Wahlberg Informationschef The Scandinavian Tire & Rim Organization Page 1 Däcket En ovanlig god kompromiss Page 2 Däckens kvalitet är avgörande Köregenskaper Säkerhet Driftekonomi Page 3 Vägkänsla

Läs mer

Varför är däcken så viktiga?

Varför är däcken så viktiga? Våra bästa däckråd Varför är däcken så viktiga? Läs mer på: www.volvocars.se/dack Ibland är det lätt att glömma hur viktiga däcken är - de är ju faktiskt den enda kontakten mellan bilen och vägen. Det

Läs mer

Varför är däcken så viktiga?

Varför är däcken så viktiga? VÅRA BÄSTA DÄCKRÅD Varför är däcken så viktiga? Läs mer på: www.volvocars.se/dack Kom ihåg att dina däck är den enda kontakten mellan bilen och vägen. Det betyder att alla bilens säkerhetssystem sätts

Läs mer

Slitna däck är farliga däck byt i god tid

Slitna däck är farliga däck byt i god tid Slitna däck är farliga däck byt i god tid Många tycker att bildäck är lika kul som ett tandläkarbesök, och man vet att det blir dyrt i båda fallen! Men se istället nya däck som en investering i säkerhet

Läs mer

Kan dubbdäck på cykeln minska singelolyckorna?

Kan dubbdäck på cykeln minska singelolyckorna? VTI rapport 862 Utgivningsår 2015 www.vti.se/publikationer Kan dubbdäck på cykeln minska singelolyckorna? Friktionstester av cykeldäck i VTI:s stationära däckprovningsanläggning Mattias Hjort Anna Niska

Läs mer

Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om användning av däck m.m. avsedda för bilar och släpvagnar som dras av bilar;

Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om användning av däck m.m. avsedda för bilar och släpvagnar som dras av bilar; Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om användning av däck m.m. avsedda för bilar och släpvagnar som dras av bilar; beslutade den 14 april 2009. Transportstyrelsen föreskriver följande med

Läs mer

sommardäck på sommaren

sommardäck på sommaren sommardäck på sommaren Kör aldrig på dubbfria vinterdäck på sommaren. Vinterdäck har mönster och gummiblandning som är anpassade för att fungera när det är kallt och vinterväglag. På sommaren ger dubbfria

Läs mer

Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET

Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET National Swedish parental studies using the same methodology have been performed in 1980, 2000, 2006 and 2011 (current study). In 1980 and 2000 the studies

Läs mer

DÄCK! BYT. Det är roligt att lägga på sommardäcken, speciellt efter FEM DÄCKTYPER TEST

DÄCK! BYT. Det är roligt att lägga på sommardäcken, speciellt efter FEM DÄCKTYPER TEST TEST FEM DÄCKTYPER BYT DÄCK! Det är roligt att lägga på sommardäcken, speciellt efter den gångna vinterns långa kyla. En del kanske förivrar sig och möter vårens obligatoriska bakslag med sommardäck en

Läs mer

Tunga fordons däckanvändning

Tunga fordons däckanvändning 2000 Tunga fordons däckanvändning Effekter vid is/snöväglag Gudrun Öberg, Olle Nordström, Carl-Gustaf Wallman, Mats Wiklund och Peter Wretling Tunga fordons däckanvändning Effekter vid is/snöväglag Gudrun

Läs mer

Teknikprogrammet Klass TE14A, Norrköping. Jacob Almrot. Självstyrda bilar. Datum: 2015-03-09

Teknikprogrammet Klass TE14A, Norrköping. Jacob Almrot. Självstyrda bilar. Datum: 2015-03-09 Teknikprogrammet Klass TE14A, Norrköping. Jacob Almrot Självstyrda bilar Datum: 2015-03-09 Abstract This report is about when you could buy a self-driving car and what they would look like. I also mention

Läs mer

Nu kommer miljödubben

Nu kommer miljödubben däcktest Nu kommer miljödubben Nya krav på dubbdäck har gjort att tillverkarna tar olika vägar i sin jakt på goda testresultat och minskat slitage på vägbanan. Kreativiteten vet inga gränser när vi testar

Läs mer

TA VARA PÅ KÖRUPPLEVELSEN. UPPLEV UTBUDET AV SOMMAR- OCH VINTERHJUL FRÅN BMW. Kompletta originalhjul. Katalog 2010/11. När du älskar att köra

TA VARA PÅ KÖRUPPLEVELSEN. UPPLEV UTBUDET AV SOMMAR- OCH VINTERHJUL FRÅN BMW. Kompletta originalhjul. Katalog 2010/11. När du älskar att köra Kompletta originalhjul från BMW Katalog 2010/11 www.bmw.se När du älskar att köra TA VARA PÅ KÖRUPPLEVELSEN. UPPLEV UTBUDET AV SOMMAR- OCH VINTERHJUL FRÅN BMW. M styling 208. Lättmetallfälg, 7,5J x 18

Läs mer

11 sportsulor. Det går inte att äta kakan och ha den

11 sportsulor. Det går inte att äta kakan och ha den TEST 11 SporTiga Sommardäck 11 sportsulor Vi testar elva sportdäck i profil 225/45 R17 inför sommarsäsongen 2011 och har en 170-hästars VW Golf GTD som testbil. Inget däck är bäst i alla avseenden så vilken

Läs mer

Mät- och analysuppdrag. SHK O-01/03 Bussolycka väg 664, Fagersta-Ängelsberg. Slutrapport.

Mät- och analysuppdrag. SHK O-01/03 Bussolycka väg 664, Fagersta-Ängelsberg. Slutrapport. Bilaga 3 till SHK rapport RO 24:1 Mät- och analysuppdrag. SHK O-1/3 Bussolycka väg 664, Fagersta-Ängelsberg. Slutrapport. Författare:Olle Nordström FoUenhet: TUV Projektnummer: 6755 VTI Dnr : 23/159-22

Läs mer

Bussars trafiksäkerhet vintertid

Bussars trafiksäkerhet vintertid VTI rapport 618 Utgivningsår 2008 www.vti.se/publikationer Bussars trafiksäkerhet vintertid Mattias Hjort Birgitta Thorslund Jerker Sundström Mats Wiklund Gudrun Öberg Utgivare: Publikation: VTI rapport

Läs mer

Collaborative Product Development:

Collaborative Product Development: Collaborative Product Development: a Purchasing Strategy for Small Industrialized House-building Companies Opponent: Erik Sandberg, LiU Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling Vad är egentligen

Läs mer

Viktigare g än bilen

Viktigare g än bilen däcktest Viktigare g än bilen Vinterdäcktest 205/55-R16. Svårt att välja bilmodell? Glöm det och koncentrera dig på däcken istället. Valet av vinterdäck kan vara det viktigaste beslutet du tar det här

Läs mer

Hur kör du? varsågod... säkra vintertips från

Hur kör du? varsågod... säkra vintertips från varsågod... säkra vintertips från Berätta för oss hur du kör på vintern så hjälper vi dig välja rätt. Vårt jobb är säkerhet - och en sak är helt säker, det blir vinter i år igen. Vår frihet - vår styrka

Läs mer

Mer säker och miljövänlig vinterkörning

Mer säker och miljövänlig vinterkörning Mer säker och miljövänlig vinterkörning Nokian Tyres första prioritet är att utveckla säkra och miljövänliga däck. Kompromisslöst engagemang på säker och miljövänlig bilkörning styr Nokian Tyres, som anser

Läs mer

SAMMANFATTNING AV SUMMARY OF

SAMMANFATTNING AV SUMMARY OF Detta dokument är en enkel sammanfattning i syfte att ge en första orientering av investeringsvillkoren. Fullständiga villkor erhålles genom att registera sin e- postadress på ansökningssidan för FastForward

Läs mer

Effekter av vinterdäck

Effekter av vinterdäck VTI rapport 543 Utgivningsår 2006 www.vti.se/publikationer Effekter av vinterdäck En kunskapsöversikt Mats Gustafsson Carl Magnus Berglund Bertil Forsberg Inger Forsberg Sonja Forward Stefan Grudemo Ulf

Läs mer

ULTRA HIGH PERFORMANCE

ULTRA HIGH PERFORMANCE TEST 245/40 RY SPORTDÄCK ULTRA HIGH PERFORMANCE BÄST PÅ Det är en mörk, sportig karaktär som vinner det här testet så mycket kan vi säga direkt. Trots sin låga profil dansar det här däcket lika säkert

Läs mer

Redo för vintern. Säker framfart med vinterhjul från Mercedes-Benz.

Redo för vintern. Säker framfart med vinterhjul från Mercedes-Benz. Redo för vintern. Säker framfart med vinterhjul från Mercedes-Benz. Vintertid. ör fortsatt bekymmersfri körning, gör dig redo för den kalla årstiden i god tid med vinterhjul från Mercedes-Benz. Redan vid

Läs mer

Klimatförtroendebarometern Så tycker folket 2012

Klimatförtroendebarometern Så tycker folket 2012 Klimatförtroendebarometern Så tycker folket 2012 Sifo undersökning, beställd av Hagainitiativet, om svenska folkets syn företags klimatinformation och deras trovärdighet (juni 2012) BAKGRUND Hagainitiativet

Läs mer

Däckens betydelse för antisladdsystems funktion på isigt underlag

Däckens betydelse för antisladdsystems funktion på isigt underlag VTI rapport 662 Utgivningsår 2009 www.vti.se/publikationer Däckens betydelse för antisladdsystems funktion på isigt underlag Mattias Hjort Håkan Andersson Utgivare: Publikation: VTI rapport 662 Utgivningsår:

Läs mer

Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare

Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare QUICK START GUIDE / SNABBSTART GUIDE More information and instruction videos on our homepage www.indol.se Mer information och instruktionsvideos på vår hemsida

Läs mer

Vinter. Med vinterhjul från Mercedes-Benz.

Vinter. Med vinterhjul från Mercedes-Benz. Vinter. Med vinterhjul från Mercedes-Benz. örändring. Nu kommer vintern igen. Gulnande löv och fallande temperaturer signalerar att det snart är dags. Det är nu hög tid att förbereda din Mercedes för regn,

Läs mer

VINTERDÄCK PÅ VINTERN

VINTERDÄCK PÅ VINTERN VINTERDÄCK PÅ VINTERN Ett vanligt svenskt femkronorsmynt hjälper dig att hålla koll på dina vinterdäck. Avståndet mellan överdelen på siffran 5 och kanten är 3 mm, vilket är minsta tillåtna mönsterdjup

Läs mer

Tomas Stålnacke Huvudprojektledare Project Manager Stadsomvandlingen City in transformation Kirunabostäder AB tomas.stalnacke@kirunabostader.

Tomas Stålnacke Huvudprojektledare Project Manager Stadsomvandlingen City in transformation Kirunabostäder AB tomas.stalnacke@kirunabostader. Tomas Stålnacke Huvudprojektledare Project Manager Stadsomvandlingen City in transformation Kirunabostäder AB tomas.stalnacke@kirunabostader.se 9 1 Upphandling Procurement Alla projekt kommer att upphandlas

Läs mer

Så får vi tag i testdäcken

Så får vi tag i testdäcken Textstorlek: Bästa vinterdäcket är dubbat Robert Collin har testkört 25 vinterdäck här är hans betyg, däck för däck Första halkan är här. De första bilarna ligger redan i diket. Jo, det är som vanligt.

Läs mer

PowerCell Sweden AB. Ren och effektiv energi överallt där den behövs

PowerCell Sweden AB. Ren och effektiv energi överallt där den behövs PowerCell Sweden AB Ren och effektiv energi överallt där den behövs Requirements of power electronics for fuel cells in electric vehicles Andreas Bodén (Rickard Nilsson) Förstudie: Kravställning på kraftelektronik

Läs mer

Vinterdäck inverkan påverkan. Gudrun Öberg

Vinterdäck inverkan påverkan. Gudrun Öberg Vinterdäck inverkan påverkan? Gudrun Öberg Nya vinterdäcksregler Regeringen beslutade den 22 oktober 2009 om följande ändringar i trafikförordningen från den 15 november 2009 Ge kommunerna möjlighet att,

Läs mer

Partiklar i Stockholmsluften

Partiklar i Stockholmsluften Kungl. Tekniska Högskolan SCI Partiklar i Stockholmsluften (Particles in the Stockholmair) Miljöfysik SH1008 Fredrik Båberg (fbaberg@kth.se) Stefan Knutas (sknutas@kth.se) Handledare: Tomas Lindblad Sammanfattning

Läs mer

Här kan du sova. Sleep here with a good conscience

Här kan du sova. Sleep here with a good conscience Här kan du sova med rent samvete Sleep here with a good conscience MÅNGA FRÅGAR SIG hur man kan göra en miljöinsats. Det är egentligen väldigt enkelt. Du som har checkat in på det här hotellet har gjort

Läs mer

Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22

Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22 Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22 Närvarande: Oliver Stenbom, Andreas Estmark, Henrik Almén, Ellinor Ugland, Oliver Jonstoij Berg. 1. Mötets öppnande. Ordförande Oliver Stenbom öppnade mötet. 2.

Läs mer

IRAB Mottagare sida 2-5 Tele Radio AB Mottagare sida 6

IRAB Mottagare sida 2-5 Tele Radio AB Mottagare sida 6 IRAB Mottagare sida -5 Tele Radio AB Mottagare sida 6 Installation of receiver type smd 700 4 RELAY FUNCTIONS / -4 VAC/DC PCB TYPE NO: LWEG 4L Rev: 95-09 Installation: Install the receivers in a protected

Läs mer

Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II

Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II English version A. About the Program in General We will now ask some questions about your relationship to the program

Läs mer

Rapport elbilar Framtidens fordon

Rapport elbilar Framtidens fordon Teknikprogrammet Klass TE14. Rapport elbilar Framtidens fordon Namn: Joel Evertsson Datum: 2015-03-09 Abstract This report is about electric car. We have worked with future vehicles and with this report

Läs mer

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co. Februari 2012

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co. Februari 2012 Inkvarteringsstatistik Göteborg & Co Februari 2012 FoU/ Marknad & Försäljning Gästnätter storstadsregioner Februari 2012, hotell och vandrarhem Gästnattsutveckling storstadsregioner Februari 2012, hotell

Läs mer

VINTERDÄCKGUIDE CITROËN GER RÅD FÖR BÄTTRE UNDERHÅLL

VINTERDÄCKGUIDE CITROËN GER RÅD FÖR BÄTTRE UNDERHÅLL VINTERDÄCKGUIDE CITROËN GER RÅD FÖR BÄTTRE UNDERHÅLL CITROËN GER RÅD FÖR BÄTTRE UNDERHÅLL PÅ VINTERN GER VINTERDÄCK HÖGRE SÄKERHET PÅ VÄGARNA MED ELLER UTAN SNÖ I kallt, vått, isigt eller snöigt väglag

Läs mer

PIRATE EU-projekt om attraktivare bytespunkter med fokus på de svenska studieobjekten Lund C och Vellinge Ängar

PIRATE EU-projekt om attraktivare bytespunkter med fokus på de svenska studieobjekten Lund C och Vellinge Ängar PIRATE EU-projekt om attraktivare bytespunkter med fokus på de svenska studieobjekten Lund C och Vellinge Ängar Svenska delen Petra Carlson Lena Fredriksson Jan Hammarström P G Andersson Christer Ljungberg

Läs mer

- den bredaste guiden om Mallorca på svenska! -

- den bredaste guiden om Mallorca på svenska! - - den bredaste guiden om Mallorca på svenska! - Driver du företag, har en affärsrörelse på Mallorca eller relaterad till Mallorca och vill nå ut till våra läsare? Då har du möjlighet att annonsera på Mallorcaguide.se

Läs mer

William J. Clinton Foundation Insamlingsstiftelse REDOGÖRELSE FÖR EFTERLEVNAD STATEMENT OF COMPLIANCE

William J. Clinton Foundation Insamlingsstiftelse REDOGÖRELSE FÖR EFTERLEVNAD STATEMENT OF COMPLIANCE N.B. The English text is an in-house translation. William J. Clinton Foundation Insamlingsstiftelse (organisationsnummer 802426-5756) (Registration Number 802426-5756) lämnar härmed följande hereby submits

Läs mer

EXTERNAL ASSESSMENT SAMPLE TASKS SWEDISH BREAKTHROUGH LSPSWEB/0Y09

EXTERNAL ASSESSMENT SAMPLE TASKS SWEDISH BREAKTHROUGH LSPSWEB/0Y09 EXTENAL ASSESSENT SAPLE TASKS SWEDISH BEAKTHOUGH LSPSWEB/0Y09 Asset Languages External Assessment Sample Tasks Breakthrough Stage Listening and eading Swedish Contents Page Introduction 2 Listening Sample

Läs mer

Vi börjar uppifrån den här gången, Dubbelt upp i sommardäckstestet vi kör både dimensionen som passar Audi A6 och den för Volkswagen

Vi börjar uppifrån den här gången, Dubbelt upp i sommardäckstestet vi kör både dimensionen som passar Audi A6 och den för Volkswagen Dubbelt upp i sommardäckstestet vi kör både dimensionen som passar Audi A6 och den för Volkswagen Golf: 245/45 R18 respektive 195/65 R15. I båda fallen är det broms på vått som skiljer mest mellan däckfabrikaten.

Läs mer

Här kan du checka in. Check in here with a good conscience

Här kan du checka in. Check in here with a good conscience Här kan du checka in med rent samvete Check in here with a good conscience MÅNGA FRÅGAR SIG hur man kan göra en miljöinsats. Det är egentligen väldigt enkelt. Du som har checkat in på det här hotellet

Läs mer

Finansiella risker 1

Finansiella risker 1 Finansiella risker 1 Koncernen Finansieringsrisk Högst 35 % av den totala externa låneskulden får förfalla inom kommande 12 månader. Risk? 9 000 8 000 7 000 35% 6 000 5 000 4 000 3 000 4 336 3 336 3 998

Läs mer

Managing addresses in the City of Kokkola Underhåll av adresser i Karleby stad

Managing addresses in the City of Kokkola Underhåll av adresser i Karleby stad Managing addresses in the City of Kokkola Underhåll av adresser i Karleby stad Nordic Address Meeting Odense 3.-4. June 2010 Asko Pekkarinen Anna Kujala Facts about Kokkola Fakta om Karleby Population:

Läs mer

GreppriktiGt. Vi har testat kinesiska. test. 14 sommardäck

GreppriktiGt. Vi har testat kinesiska. test. 14 sommardäck test 14 sommardäck GreppriktiGt Allt är som vanligt fast ändå inte. För första gången har ett kinesiskt däck tagit sig upp bland de bättre i vårt stora sommardäcktest. Och ett indiskt däck är ännu bättre

Läs mer

Säkerhetsavstånd i bilköer Rätt hastighet (och rätt förare) räddar liv!

Säkerhetsavstånd i bilköer Rätt hastighet (och rätt förare) räddar liv! Projektarbete åren 008 Sid:1 Säkerhetsastånd i bilköer Rätt hastighet (och rätt förare) räddar li! Linus Karlsson linuskar@kth.se Geir Ynge Paulson gypa@kth.se Jacob Langer jlanger@kth.se Tobias Gunnarsson

Läs mer

FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR

FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR Kontrollera vilka kurser du vill söka under utbytet. Fyll i Basis for nomination for exchange studies i samråd med din lärare. För att läraren ska kunna göra en korrekt

Läs mer

Photometric Diagnosis of Road Lighting

Photometric Diagnosis of Road Lighting Photometric Diagnosis of Road Lighting Do You know if Your Road Lighting fullfill the EUnorms according to CEN/TR 13201? -We can check it! Why Photometric diagnosis? Our principles in 4 steps Preparation

Läs mer

Överstyrning på is och snö med olika vinterdäck Metodutveckling och fältstudie

Överstyrning på is och snö med olika vinterdäck Metodutveckling och fältstudie VTI rapport 78 Utgivningsår www.vti.se/publikationer Överstyrning på is och snö med olika vinterdäck Metodutveckling och fältstudie Mattias Hjort Fredrik Bruzelius Håkan Andersson Utgivare: Publikation:

Läs mer

Accelererad provning i

Accelererad provning i Accelererad provning i simulator Är det möjligt? Magnus Hjälmdahl, VTI Institute Excellence Centre at VTI Common platform for increased and long-term co-operation, competence building and knowledge transfer

Läs mer

Dödsolyckor vintertid och på vinterväglag samt ett försök att bedöma betydelsen av däckval på lätta fordon.

Dödsolyckor vintertid och på vinterväglag samt ett försök att bedöma betydelsen av däckval på lätta fordon. Vägverket; Ssat 2003-12-09 Östen Johansson Dödsolyckor vintertid och på vinterväglag samt ett försök att bedöma betydelsen av däckval på lätta fordon. 1. Inledning Den 1 januari 1999 trädde Miljöbalken

Läs mer

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co Inkvarteringsstatistik Göteborg & Co April 2012 FoU/ Marknad & Försäljning Gästnätter storstadsregioner April 2012, hotell och vandrarhem Gästnattsutveckling storstadsregioner April 2012, hotell och vandrarhem

Läs mer

Application for exemption - Ansökan om dispens

Application for exemption - Ansökan om dispens Ankomststämpel BYNs kansli Application for exemption - Ansökan om dispens Important information For the application to be handled are required: 1. The operator of a machine or crane is predestinated to

Läs mer

Hur stor skillnad är det mellan slitna budgetdäck och ett. Begagnade däck tvingas bekänna färg när Motorföraren jämförtestar m

Hur stor skillnad är det mellan slitna budgetdäck och ett. Begagnade däck tvingas bekänna färg när Motorföraren jämförtestar m UTSLAGSGiVANdE. Nokians testbana i Finland är det perfekta stället att mäta däckprestanda på. 3 MM MÖNSTERdJUP. Det bega försvinner när vatten träng Begagnade däck tvingas bekänna färg när Motorföraren

Läs mer

Beslut om bolaget skall gå i likvidation eller driva verksamheten vidare.

Beslut om bolaget skall gå i likvidation eller driva verksamheten vidare. ÅRSSTÄMMA REINHOLD POLSKA AB 7 MARS 2014 STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT I 17 Beslut om bolaget skall gå i likvidation eller driva verksamheten vidare. Styrelsen i bolaget har upprättat en kontrollbalansräkning

Läs mer

Regler Övriga regler:

Regler Övriga regler: Introduktion Flamestorm Duals II är Legend Spelbutiks andra dubbelturnering i Warhammer Fantasy Battles och spelas i lag med två spelare på varje lag. Syftet med denna typ av arrangemang är att stärka

Läs mer

Förbud av offentligt uppköpserbjudande enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument

Förbud av offentligt uppköpserbjudande enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument BESLUT Gravity4 Inc. FI Dnr 15-7614 Att. Gurbaksh Chahal One Market Street Steuart Tower 27th Floor San Francisco CA 94105 415-795-7902 USA Finansinspektionen P.O. Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan

Läs mer

En god start på sommaren. Kör säkert med däck och fälg anpassade för din Mercedes-Benz.

En god start på sommaren. Kör säkert med däck och fälg anpassade för din Mercedes-Benz. En god start på sommaren. Kör säkert med däck och fälg anpassade för din Mercedes-Benz. Säsongsstart. Äntligen vår Dax att montera sommarhjulen på din Mercedes! Färdas säkert i alla väder under den varma

Läs mer

Säkra hjul räddar liv. För tunga lastbilar, släpvagnar och bussar

Säkra hjul räddar liv. För tunga lastbilar, släpvagnar och bussar Säkra hjul räddar liv För tunga lastbilar, släpvagnar och bussar Ett löst hjul äventyrar säkerheten på vägen. Hjulmuttrar lossnar under körning Denna sanning kan leda till att ett hjul faller av, vilket

Läs mer

BILAGOR - STÄMNIGSANSÖKAN

BILAGOR - STÄMNIGSANSÖKAN BILAGOR - STÄMNIGSANSÖKAN BILAGA 1 - Friday TV hade ingått ett avtal med moderbolaget Metronome kring BUMP Productions TV-programförslaget: Minute Winner. Friday TV och Metronomes hade skapat ett annat

Läs mer

City Mobility Transport Solutions -Environmental and economic sustainability by new technology Trondheim 26th of June

City Mobility Transport Solutions -Environmental and economic sustainability by new technology Trondheim 26th of June City Mobility Transport Solutions -Environmental and economic sustainability by new technology Trondheim 26th of June Edward Jobson Volvo Bus Bus system Electric Hybrid Buses High Power Charging IT support

Läs mer

Säkerhet. Vattenplaning Däckens mönsterdjup har en stor betydelse för fordonets säkerhet.

Säkerhet. Vattenplaning Däckens mönsterdjup har en stor betydelse för fordonets säkerhet. SOMMARDÄCK 2014 Säkerhet En av däckets vikigaste funktioner är att ge föraren hög säkerhet. Att kunna bromsa effektivt med korta bromssträckor och ge säkert grepp vid en undanmanöver. Detta skall däcket

Läs mer

Förändrade förväntningar

Förändrade förväntningar Förändrade förväntningar Deloitte Ca 200 000 medarbetare 150 länder 700 kontor Omsättning cirka 31,3 Mdr USD Spetskompetens av världsklass och djup lokal expertis för att hjälpa klienter med de insikter

Läs mer

PUBLIKATION 2006:149. Dubbat eller odubbat? En förstudie om kunskaper och attityder till vinterdäck i Stockholm och Göteborg

PUBLIKATION 2006:149. Dubbat eller odubbat? En förstudie om kunskaper och attityder till vinterdäck i Stockholm och Göteborg PUBLIKATION : Dubbat eller odubbat? En förstudie om kunskaper och attityder till vinterdäck i Stockholm och Göteborg Titel: Dubbat eller odubbat? En förstudie om kunskaper och attityder till vinterdäck

Läs mer

Framställan Vinterdäck på tunga fordons drivaxel Förslag till ändringar i trafikförordningen (1998:1276)

Framställan Vinterdäck på tunga fordons drivaxel Förslag till ändringar i trafikförordningen (1998:1276) Dnr: TRV 2011/22239 A Dnr: TSV 2011-1792 Framställan Vinterdäck på tunga fordons drivaxel Förslag till ändringar i trafikförordningen (1998:1276) Innehåll Vinterdäck på tunga fordons drivaxel... 3 Bakgrund...

Läs mer

Lägg därför största delen av energin på första sidan i ansökan, för det är här det avgörs om du ska bli finansierad eller inte.

Lägg därför största delen av energin på första sidan i ansökan, för det är här det avgörs om du ska bli finansierad eller inte. Lägg därför största delen av energin på första sidan i ansökan, för det är här det avgörs om du ska bli finansierad eller inte. Titel det första du kommunicerar till granskaren Ska vara kort max 100 tecken.

Läs mer

Jämförelse av vinter- och sommardäck på barmark sommartid

Jämförelse av vinter- och sommardäck på barmark sommartid VTI rapport 849 Utgivningsår 2015 www.vti.se/publikationer Jämförelse av vinter- och sommardäck på barmark sommartid Tester, riskanalys och djupstudier VTI rapport 849 Jämförelse av vinter- och sommardäck

Läs mer

Vi utvecklade däcken som satt på bilen som slog det första hastighetsrekordet av dignitet drömgränsen 600 mph. Vi satte de första däcken på månen

Vi utvecklade däcken som satt på bilen som slog det första hastighetsrekordet av dignitet drömgränsen 600 mph. Vi satte de första däcken på månen PRODUKTÖVERKT 4x4/SUV Sommardäck Vi producerade däck för T-Forden, den första massproducerade bilen Vi utvecklade däcken som satt på bilen som slog det första hastighetsrekordet av dignitet drömgränsen

Läs mer

Denna produkt kan allvarligt skada miljön och din hälsa.

Denna produkt kan allvarligt skada miljön och din hälsa. Denna produkt kan allvarligt skada miljön och din hälsa. Är luften verkligen fri? Varje gång dubbarna i dina dubbdäck träffar asfalten slits små partiklar loss. De heter PM 10 och är mikroskopiskt små

Läs mer

Allt Om Däck. Allt om däck storleken. Betäckning för däckdimensionen: Vi rekommenderar denna del om du vill bli mer bekant med bildäck.

Allt Om Däck. Allt om däck storleken. Betäckning för däckdimensionen: Vi rekommenderar denna del om du vill bli mer bekant med bildäck. Allt Om Däck Pirellis däckkunskap Över hundra års erfarenhet av däckteknik har möjliggjort det för Pirelli att kombinera i sina produkter maximala nivåer av säkerhet, livslängd, komfort och miljöhänsyn.

Läs mer

Momento Silverline. To further protect the environment Momento introduces a new coating for our impact sockets - Momento Silverline

Momento Silverline. To further protect the environment Momento introduces a new coating for our impact sockets - Momento Silverline Momento Silverline To further protect the environment Momento introduces a new coating for our impact sockets - Momento Silverline Momento Silverline is a unique impact socket coating with no heavy metals

Läs mer

Uthålligast vinner 6/2007

Uthålligast vinner 6/2007 D Ä C K T E S T Uthålligast vinner Sommardäcktest 205/55-R16. Våren är inte långt borta och det börjar bli dags att tänka på sommardäck. Till årets däcktest presenterar vi en avgörande testnyhet. Ett däck

Läs mer

Rapport om miljö- och hälsoaspekter på användning av HAoljefria däck och dubbdäck.

Rapport om miljö- och hälsoaspekter på användning av HAoljefria däck och dubbdäck. Landstingsstyrelsens förvaltning Miljö 2007-01-17 1 (7) Rapport om miljö- och hälsoaspekter på användning av HAoljefria däck och dubbdäck. I SLL:s budget för 2006 fick LSF Miljö i uppdrag att utreda möjligheten

Läs mer

Den framtida redovisningstillsynen

Den framtida redovisningstillsynen Den framtida redovisningstillsynen Lunchseminarium 6 mars 2015 Niclas Hellman Handelshögskolan i Stockholm 2015-03-06 1 Källa: Brown, P., Preiato, J., Tarca, A. (2014) Measuring country differences in

Läs mer

Gotland nytt område i övervakningen

Gotland nytt område i övervakningen INGEN ÖVERGÖDNING nytt område i övervakningen Sedan 1993 har en årlig miljöövervakning av de vegetationsklädda bottnarna i Asköområdet skett. Från år 2 ingår även fem lokaler på i det nationella programmet.

Läs mer

>.lvolvos VARSTING! RS41 3

>.lvolvos VARSTING! RS41 3 >.lvolvos VARSTING! RS41 3 Vi har samlat av de vanligaste friktionsdacken av europeisk typ i dimensionen 5/55 R16 H. Vilket dack ar overlagset pa sno och vilket dack faller igenom totalt? Har kommer svaren.

Läs mer

Nokian Hakkapeliitta. I en klass för sig.

Nokian Hakkapeliitta. I en klass för sig. Vinterdäck 2014 Nokian Hakkapeliitta. I en klass för sig. Nokian Tyres utvecklade världens första vinterdäck, för förhållanden med vind och köld redan år 1934. Två år senare föddes Hakkapeliitta, som numera

Läs mer

.SE (Stiftelsen för Internetinfrastruktur) Presentation November 2009

.SE (Stiftelsen för Internetinfrastruktur) Presentation November 2009 .SE (Stiftelsen för Internetinfrastruktur) Presentation November 2009 About us.se (The Internet Infrastructure Foundation) is responsible for the.se top-level domain. Non-profit organisation founded in

Läs mer

STORSEMINARIET 3. Amplitud. frekvens. frekvens uppgift 9.4 (cylindriskt rör)

STORSEMINARIET 3. Amplitud. frekvens. frekvens uppgift 9.4 (cylindriskt rör) STORSEMINARIET 1 uppgift SS1.1 A 320 g block oscillates with an amplitude of 15 cm at the end of a spring, k =6Nm -1.Attimet = 0, the displacement x = 7.5 cm and the velocity is positive, v > 0. Write

Läs mer

Sommardäcksfamiljen Nokian Hakka för varierande nordiska förhållanden

Sommardäcksfamiljen Nokian Hakka för varierande nordiska förhållanden PRESSINFORMATION 2014-03- 05 Sommardäcksfamiljen Nokian Hakka för varierande nordiska förhållanden Hakka- skydd ger trygghet och garanterar att resan kan fortsätta vid en däckskada Nokian Hakka sommardäck

Läs mer

Testframgångar för Nokian Tyres sommardäckfamilj

Testframgångar för Nokian Tyres sommardäckfamilj PRESSINFORMATION 2011-04- 20 Testframgångar för Nokian Tyres sommardäckfamilj Nokian Tyres sommardäck har samlat många topplaceringar i däcktester som motortidningarna har gjort runt om i Europa. Nokian

Läs mer

Särskild avgift enligt lagen (2012:735) med kompletterande bestämmelser till EU:s blankningsförordning

Särskild avgift enligt lagen (2012:735) med kompletterande bestämmelser till EU:s blankningsförordning 2015-03-25 BESLUT Permian Master Fund, LP FI Dnr 14-8205 Cayman Island 94 Solaris Ave, Camana Bay Po BOX 1348 Grand Cayman KY1-1108 Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46

Läs mer

Bästa däcken fram eller bak? Fordonsdynamik med reglering. Kurvtagning: Figur 5.5

Bästa däcken fram eller bak? Fordonsdynamik med reglering. Kurvtagning: Figur 5.5 Bästa däcken fram eller bak? Fordonsdynamik med reglering Jan Åslund jaasl@isy.liu.se Associate Professor Dept. Electrical Engineering Vehicular Systems Linköping University Sweden Föreläsning 5 Viktig

Läs mer

Exportmentorserbjudandet!

Exportmentorserbjudandet! Exportmentor - din personliga Mentor i utlandet Handelskamrarnas erbjudande till små och medelstora företag som vill utöka sin export Exportmentorserbjudandet! Du som företagare som redan har erfarenhet

Läs mer

Retail Academics/ Research Institute o Origin from Center for Retailing

Retail Academics/ Research Institute o Origin from Center for Retailing Retail Academics/ Research Institute o Origin from Center for Retailing - Retail Management Center at the Stockholm School of Economics o Specialized in Research & Tests in real store environment o Sweden,

Läs mer

Prislista 2015 DÄCKSTÄLLET I LOO. Prislista för återförsäljare Exkl moms. Loo 317, 466 92 Sollebrunn Tel. 0322-442 90 www.dackstallet.

Prislista 2015 DÄCKSTÄLLET I LOO. Prislista för återförsäljare Exkl moms. Loo 317, 466 92 Sollebrunn Tel. 0322-442 90 www.dackstallet. Prislista 2015 DÄCKSTÄLLET I LOO Loo 317, 466 92 Sollebrunn Tel. 0322-442 90 www.dackstallet.com Prislista för återförsäljare Exkl moms MICHELIN PILot Road 4 Känn dig säkrare, oavsett körförhållanden!*

Läs mer

Nationellt Samverkansprojekt Biogas i Fordon

Nationellt Samverkansprojekt Biogas i Fordon Nationellt Samverkansprojekt Biogas i Fordon Informationsinsatser om biogas som fordonsbränsle i Västerås 610416 ISSN 1651-5501 Projektet delfinansieras av Energimyndigheten Svenska Biogasföreningen Telefon

Läs mer

Enterprise App Store. Sammi Khayer. Igor Stevstedt. Konsultchef mobila lösningar. Teknisk Lead mobila lösningar

Enterprise App Store. Sammi Khayer. Igor Stevstedt. Konsultchef mobila lösningar. Teknisk Lead mobila lösningar Enterprise App Store KC TL Sammi Khayer Konsultchef mobila lösningar Familjen håller mig jordnära. Arbetar med ledarskap, mobila strategier och kreativitet. Fotbollen ger energi och fokus. Apple fanboy

Läs mer

TESTER I EXTREMA FORHÅLLANDEN

TESTER I EXTREMA FORHÅLLANDEN TESTER I EXTREMA FORHÅLLANDEN PRESTATIONER FÖR VÄRLDENS LEDANDE DÄCKTILLVERKARE 1930 1932 Produktionen av personbilsdäck börjar i Nokia. 1934 Världens första vinterdäck lanseras. FASTEST ON ICE Förare:

Läs mer