SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunhuset, sammanträdesrum Alnarp. se nästa sida. Barbro Söderberg Miljö- och byggförvaltningen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunhuset, sammanträdesrum Alnarp. se nästa sida. Barbro Söderberg Miljö- och byggförvaltningen 2007-03-05"

Transkript

1 Miljö och byggnadsnämnden Plats Kommunhuset, sammanträdesrum Alnarp Tid Tisdagen den 27 februari 2007, kl Beslutande se nästa sida Sammanträdesdatum s. 1 (33) Övriga deltagande se nästa sida Utses att justera Justeringens plats och tid Barbro Söderberg Miljö- och byggförvaltningen Underskrifter Sekreterare Paragrafer Marilene Svegard Ordförande Lars Arheden Justerande Barbro Söderberg ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ Miljö- och byggnadsnämnden Sammanträdesdatum Datum för anslags uppsättande Förvaringsplats för protokollet Underskrift Miljö- och byggförvaltningen Datum för anslags nedtagande

2 Sammanträdesdatum s. 2 (33) Beslutande Lars Arheden (m) ordförande Carin Hansson (m) 1:e vice ordförande Barbro Söderberg (s) 2:e vice ordförande Stig Rahm (m) ledamot Anita Ekdahl (m) ledamot Gustav Hamilton (m) ledamot Rickard Hansson-Frostgård (c) ledamot, 22-28, Bert Selmer (s) ledamot Cecilia Wittrock-Lindoff (m) tjänstgörande ersättare Tudor Barnard (fp) tjänstgörande ersättare Richard Persson (s) tjänstgörande ersättare Nils-Erik Sandelin (m) tjänstgörande ersättare, 29 Övriga närvarande Nils-Erik Sandelin (m) ersättare Peter Nilsson (m) ersättare Sven Bernhard Brahme ersättare, 22-28, Bengt Rask (s) ersättare Lars-Johan Rosvall ekonom, Ola Gustafsson miljöchef, Petter Eiring stadsarkitekt Dick Törblad förvaltningsjurist Eva Sjölin stadsbyggnadschef Marilene Svegard nämndsekreterare

3 Sammanträdesdatum s. 3 (33) MBN 22 Dnr MB Information Ordföranden informerar kortfattat om läget beträffande polisanmälan av förre räddningschefen. Stadsarkitekten informerar att arbetsutskottet utsett ABF-huset till priset för god byggnadskultur Byggherre är ABF i Lomma/ordförande [personuppgift] och arkitekt SAR/MSA [personuppgift], Bygg-A Arkitekter. Miljöchefen informerar att arbetsutskottet utsett klass 5B, Bjärehovskolan till miljöpriset Båda prisen kommer att delas ut vid kommunfullmäktiges möte den 15 mars. Miljöchefen informerar vidare att länsstyrelsen kommer på ett kontrollbesök den 8 mars. Kontrollbesöket gäller djurskydd. Ordföranden informerar att han och 1:e vice ordföranden kommer att gå utbildning i Livsmedelslagen den 1 mars. Den 8 maj ordnas utbildning för nämndens ledamöter och ersättare i Livsmedelslagen. Ordföranden informerar att en lunch till lunch konferens kommer att anordnas april. Miljö- och byggnadsnämnden har tagit del av informationen.

4 Sammanträdesdatum s. 4 (33) MBN 23 Dnr MB Redovisning av skrivelser/meddelanden och delegationsbeslut Tjänsteskrivelse från plan- och byggkontoret Redovisningen av skrivelser/meddelanden och delegationsbeslut läggs till handlingarna.

5 Sammanträdesdatum s. 5 (33) MBN 24 au 19 Dnr MB Årsredovisning 2006 för miljö- och byggnadsnämnden Ärendebeskrivning Ekonomen redovisar bokslut för miljö- och byggnadsnämnden för år Resultatrapport 2006 Bokslut för plan- och byggverksamheten 2006 Bokslut för miljöverksamheten 2006 Arbetsutskottets förslag till miljö- och byggnadsnämnden Redovisningen av bokslutet för år 2006 godkänns och överlämnas till kommunstyrelsen. Bokslut för räddningstjänsten 2006 Redovisningen av bokslutet för år 2006 godkänns och överlämnas till kommunstyrelsen.

6 Sammanträdesdatum s. 6 (33) MBN 25 au 20 Dnr MB Bokslut 2006 framställning om resultatöverföring från 2006 till 2007 Ärendebeskrivning Bokslut 2006 för miljö- och byggnadsnämnden redovisar en budgetavvikelse, netto, med 672 tkr. I kommunfullmäktiges regler för hur överföring av nämndernas resultat mellan åren lämnas undantag för bl.a. kapitalkostnader. Tjänsteskrivelse från ekonomen Om man räknar från kapitalkostnader blir budgetutfallet för de olika huvudverksamheterna 675 tkr, fördelat på de olika huvudverksamheterna, enligt nedanstående tabell. Kommunfullmäktige kan, om särskilda skäl föreligger, göra korrigeringar och bevilja undantag från huvudregeln att hela avvikelsen exkl. kapitalkostnader skall överföras. Miljö- och byggnadsnämnden vill som sådana exempel lyfta fram ett förslag till korrigeringar: 1) Räddningstjänstens sammanlagda underskott inklusive uppsägningslöner, ca tkr varav uppsägningslön är 346 tkr. Budgetavvikelse exkl. kapitalkostnader Plan- och bygg inkl nämnd och gemensamt* Miljökontor Räddningstjänst Totalt Korrigering Förslag till överföring * Av plan- och bygg inklusive nämnd och gemensamts överskott mot budget avser 102 tkr nämndens verksamhet som var avsett för utbildning av nämndens ledamöter. Nämnden beslöt dock att skjuta upp utbildningen till den nya mandatperioden. Forts.

7 Sammanträdesdatum s. 7 (33) MBN 25 forts. au 20 forts. Dnr MB Arbetsutskottets förslag till miljö- och byggnadsnämnden Miljö- och byggnadsnämnden föreslår kommunfullmäktige att överföringen av miljö- och byggnadsnämndens driftbudgetavvikelse för 2006 skall uppgå till tkr, vilket motsvarar miljö- och byggnadsförvaltningens och nämndens verksamheter. Miljö- och byggnadsnämnden föreslår kommunfullmäktige att överföringen av miljö- och byggnadsnämndens driftbudgetavvikelse för 2006 skall uppgå till tkr, vilket motsvarar miljö- och byggnadsförvaltningens och nämndens verksamheter.

8 Sammanträdesdatum s. 8 (33) MBN 26 au 22 Dnr MB Halvårsrapport, andra halvåret 2006, för miljö- och byggförvaltningens verksamhetsområden Ärendebeskrivning Enligt miljö- och byggnadsnämndens generella mål för nämndens verksamhet skall en kvartalsvis avrapportering ske av nämndsplanen där måluppfyllelse samt eventuella avvikelser skall kommenteras. Stadsbyggnadschefens halvårsrapport, andra halvåret, för miljö- och byggförvaltningen inklusive miljöchefens uppföljning för miljökontorets verksamhet. Arbetsutskottets förslag till miljö- och byggnadsnämnden Miljö- och byggnadsnämnden har tagit del av halvårsrapporten, andra halvåret, för miljö- och byggförvaltningen inklusive uppföljningen för miljökontorets verksamhet. Miljö- och byggnadsnämnden har tagit del av halvårsrapporten, andra halvåret, för miljö- och byggförvaltningen inklusive uppföljningen för miljökontorets verksamhet. Miljö- och byggförvaltningen informeras om att i stället för kvartalsrapporter behöver endast en halvårsrapport upprättas för första halvåret.

9 Sammanträdesdatum s. 9 (33) MBN 27 au 23 Dnr MB Aktuellt planläge 13 februari 2007 Ärendebeskrivning Planlägeslistan har uppdaterats. Planlägeslistan Arbetsutskottets förslag till miljö- och byggnadsnämnden Redovisning av planläget godkänns och översänds till kommunstyrelsen och tekniska nämnden för kännedom. Redovisning av planläget godkänns och översänds till kommunstyrelsen och tekniska nämnden för kännedom.

10 Sammanträdesdatum s. 10 (33) MBN 28 au 24 Dnr MB Uppföljning av handlingsplan för intern kontroll för miljö- och byggförvaltningen 2006 Ärendebeskrivning I ett av kommunfullmäktige antaget program för intern kontroll i Lomma kommun fastslås att nämnderna skall upprätta en handlingsplan för intern kontroll. Handlingsplanen skall uppdateras regelbundet. Nämnderna skall senast i samband med årsredovisningens upprättande till kommunstyrelsen rapportera resultatet av den interna kontrollen. Tjänsteskrivelse från miljö- och byggförvaltningen Arbetsutskottets förslag till miljö- och byggnadsnämnden Följande uppföljning av handlingsplan för intern kontroll för miljö- och byggförvaltningen godkänns och rapporteras till kommunstyrelsen: 1) Stickprovskontroll skall tillämpas på leverantörsfakturor. Kontrollen skall visa om de ekonomiska transaktionerna sker i enlighet med fattade beslut samt gällande reglementen och riktlinjer. Kommentar: Stickprovskontroll har genomförts på var tionde faktura (31) inom miljö- och byggförvaltningen t.o.m då kommunen övergick till att skanna in alla leverantörsfakturor. Dataprogrammet kontrollerar till stor del de punkter som har kontrollerats manuellt. De ekonomiska transaktionerna sker i enlighet med fattade beslut samt gällande reglementen och riktlinjer. Alla fakturorna var attesterade av rätt personer. Granskningsunderlaget finns tillgängligt på miljö- och byggförvaltningen. 2) Stickprovskontroll skall tillämpas på beslut tagna på delegation. Kontrollen skall inriktas mot en delegats befogenhet att fatta ett visst beslut. Kommentar: Stickprovskontroll har genomförts på vart tionde delegationsbeslut (144) inom miljö- och byggförvaltningen. Alla beslut har fattats av rätt delegat. Granskningsunderlaget finns tillgängligt på miljö- och byggförvaltningen. 3) Överklagade ärenden skall redovisas när slutligt beslut föreligger. Kommentar: Miljö- och byggförvaltningen redovisar de ärenden som avgjorts under året i bilaga 1. Forts.

11 Sammanträdesdatum s. 11 (33) MBN 28 forts. au 24 Dnr MB Följande uppföljning av handlingsplan för intern kontroll för miljö- och byggförvaltningen godkänns och rapporteras till kommunstyrelsen: 4) Stickprovskontroll skall tillämpas på leverantörsfakturor. Kontrollen skall visa om de ekonomiska transaktionerna sker i enlighet med fattade beslut samt gällande reglementen och riktlinjer. Kommentar: Stickprovskontroll har genomförts på var tionde faktura (31) inom miljö- och byggförvaltningen t.o.m då kommunen övergick till att skanna in alla leverantörsfakturor. Dataprogrammet kontrollerar till stor del de punkter som har kontrollerats manuellt. De ekonomiska transaktionerna sker i enlighet med fattade beslut samt gällande reglementen och riktlinjer. Alla fakturorna var attesterade av rätt personer. Granskningsunderlaget finns tillgängligt på miljö- och byggförvaltningen. 5) Stickprovskontroll skall tillämpas på beslut tagna på delegation. Kontrollen skall inriktas mot en delegats befogenhet att fatta ett visst beslut. Kommentar: Stickprovskontroll har genomförts på vart tionde delegationsbeslut (144) inom miljö- och byggförvaltningen. Alla beslut har fattats av rätt delegat. Granskningsunderlaget finns tillgängligt på miljö- och byggförvaltningen. 6) Överklagade ärenden skall redovisas när slutligt beslut föreligger. Kommentar: Miljö- och byggförvaltningen redovisar de ärenden som avgjorts under året i bilaga 1.

12 Sammanträdesdatum s. 12 (33) MBN 29 au 25 Dnr MB Yttrande över remiss Översyn av riksintresseområden för vindkraft. Lst dnr Ärendebeskrivning Energimyndigheten har bett länsstyrelsen lämna förslag på områden som kan vara av riksintresse för energiproduktion vindkraft. Arbetet kan, enligt Energimyndigheten, ses som naturligt efter regeringens proposition (2005/06:143) om åtgärder för ett livskraftigt vindbruk. I propositionen betonas vikten av att kommuner, länsstyrelser och andra myndigheter bidrar till bättre förutsättningar för vindbruk. En beskrivning av varför arbetet med riksintressen ses över, vilka kriterier som gäller för utpekandet av lämpliga områden för vindkraft i Skåne samt vilken hjälp länsstyrelsen önskar i arbetet presenteras i remissen. Tjänsteskrivelse från miljö- och byggförvaltningen Arbetsutskottet föreslog under 25, att miljö- och byggnadsnämnden skulle besluta att översända förvaltningens synpunkter som svar på länsstyrelsens remiss. Yrkanden Bert Selmer (s) yrkar avslag på arbetsutskottets förslag till beslut. Ordföranden med instämmande av Carin Hansson (m) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut. Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att nämnden ställer sig bakom arbetsutskottets förslag. Forts.

13 Sammanträdesdatum s. 13 (33) MBN 29 forts. au 25 Dnr MB Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att översända förvaltningens synpunkter till kommunstyrelsen. Jäv På grund av jäv deltog inte Rickard Hansson-Frostgård (c) och Sven Bernhard Brahme (c) i handläggningen. Reservation Bert Selmer (s) reserverar sig mot beslutet.

14 Sammanträdesdatum s. 14 (33) MBN 30 au 28 Dnr MB Önnerup 12:44, Södra Västkustvägen 58. Bygglov för nybyggnad av garage Ärendebeskrivning Bygglovsansökan avser nybyggnad av ett dubbelgarage om ca 41,6 m 2. Det planerade garaget blir ungefär dubbelt så stort som det befintliga garaget som rivs. Tjänsteskrivelse från plan- och byggkontoret Bedömning Ansökan tillstyrks i strid mot grannens erinringar, eftersom garaget ej bedöms innebära några betydande olägenheter för grannen eller omgivningen. Det nya garaget bedöms inte sätta grannen i ett sämre läge. En hög mur är dessutom placerad i tomtgränsen mellan fastigheterna. Garaget placeras ca 13 m från grannens bostadshus. Den planerade placeringen stämmer överens med kustzonens riktlinjer för bebyggelseutformning. Byggnadshöjden är 2,5 m (mätt vid skärningen mellan fasadplanet och ett plan som med 45 graders lutning inåt byggnaden berör byggnadens tak) men eftersom marken lutar tämligen kraftigt från vägen och ner mot havet så kommer höjden inte att upplevas som dominerande. Man har tagit hänsyn till platsen och omgivningen vad gäller volym, utformning och placering på tomten. Siktlinjen mot havet och luftigheten mellan bebyggelsen har bibehållits. Kraven i Plan- och bygglagen kap 3 får anses vara uppfyllda. Arbetsutskottets förslag till miljö- och byggnadsnämnden Bygglov beviljas med stöd av Plan- och bygglagen 8 kap 12. Bygglov beviljas med stöd av Plan- och bygglagen 8 kap 12. Forts.

15 Sammanträdesdatum s. 15 (33) MBN 30 forts. au 28 forts. Dnr MB Enligt fastställd taxa utgör avgiften för Bygglov 2 660:- Bygganmälan 760:- Summa 3 420:- Faktura översänds separat Lovet upphör att gälla om åtgärden inte påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från beslutsdatum enligt Plan- och bygglagen 8 kap 33. Upplysningar Bygglovsbeslutet befriar er inte från skyldigheter enligt annan lagstiftning. Bygganmälan krävs och besked om bygganmälan bifogas. Utstakning och/eller lägeskontroll skall utföras av personal med mätningsteknisk kompetens. Sökanden ansvarar för att berörda grannar kallas för att ges möjlighet att närvara. Sökanden uppmärksammas på att ingen byggnadsdel, varken ovan eller under mark, får uppföras utanför egen fastighetsgräns. All vattenavrinning måste omhändertas på egen fastighet. Rivningslov krävs ej då garaget är placerat utanför detaljplanerat område. Någon rivningsanmälan krävs ej heller då byggnaden är en komplementbyggnad. Glöm inte att det kan vara lämpligt att informera grannar om att byggnadsarbeten kommer att börja. Strandskyddsdispens krävs.

16 Sammanträdesdatum s. 16 (33) MBN 31 au 29 Dnr MB Ljunghuset 1:45, Tappers väg 29. Lov för rivning av sommarstuga Ärendebeskrivning Ansökan avser rivning av äldre sommarstuga med tillhörande förrådsbyggnad. Byggnaden är i Kulturmiljöprogram Lomma kommun markerad som kulturhistoriskt värdefull bebyggelse. Sommarstugan är enligt kulturmiljöprogrammet en av de ursprungliga stugorna från talen som, tillsammans med övriga bevarade byggnader, bidrar till att berätta om områdets ursprungliga karaktär. Sökanden har , diarienummer MB , inlämnat ansökan om bygglov för nybyggnad av enbostadshus på fastigheten. Tjänsteskrivelse från plan- och byggkontoret Bedömning Åtgärden innebär ingen avvikelse mot gällande detaljplan. Enligt 8 kap 16 PBL skall ansökan om rivningslov bifallas om inte byggnaden omfattas av rivningsförbud, behövs för bostadsförsörjningen eller bör bevaras på grund av byggnadens eller bebyggelsens historiska, kulturhistoriska, miljömässiga eller konstnärliga värde. Kraven i Plan- och bygglagen kap 3 får anses vara uppfyllda. Arbetsutskottets förslag till miljö- och byggnadsnämnden Rivningslov beviljas med stöd av Plan- och bygglagen 8 kap 16. Rivningslov beviljas med stöd av Plan- och bygglagen 8 kap 16. Enligt fastställd taxa utgör avgiften för Rivningslov 380:- Rivningsanmälan 1 140:- Summa 1 520:- Faktura översänds separat Forts.

17 Sammanträdesdatum s. 17 (33) MBN 31 forts. au 29 forts. Dnr MB Lovet upphör att gälla om åtgärden inte påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från beslutsdatum enligt Plan- och bygglagen 8 kap 26. Upplysningar Beslutet befriar er inte från skyldigheter enligt annan lagstiftning. Tillstånd kan t.ex. krävas av kommunens Miljökontor, tfn Rivningsanmälan krävs och besked om bygganmälan bifogas.

18 Sammanträdesdatum s. 18 (33) MBN 32 au 30 Dnr MB Lomma 33:11. Dispens från strandskyddsbestämmelserna Ärendebeskrivning Ansökan om dispens från strandskyddsbestämmelserna avseende uppförande av mastförråd på pirarmen mellan småbåtshamnen och Höjeå har inkommit från tekniska förvaltningen. Som särskilda skäl åberopas att området genom utbyggnaden av småbåtshamnen med tillhörande pirarm redan är ianspråktagen och att planerade åtgärder är för fritidsbåtslivets skull och således kan anses tillgodose friluftslivets behov. Tjänsteskrivelse från plan- och byggkontoret Bedömning Åtgärden bedöms inte strida mot strandskyddets syften. Åtgärden är dessutom i enlighet med gällande detaljplan. De särskilda skäl som angetts får anses tillräckliga för att dispens ska kunna medges. Arbetsutskottets förslag till miljö- och byggnadsnämnden Med stöd av 7 kap 18 miljöbalken, 12 förordningen om områdesskydd enligt miljöbalken samt länsstyrelsens delegation meddelas dispens från strandskyddet. Med stöd av 7 kap 18 miljöbalken, 12 förordningen om områdesskydd enligt miljöbalken samt länsstyrelsens delegation meddelas dispens från strandskyddet. Enligt fastställd taxa utgör avgiften för Strandskyddsdispens 3 800:- Faktura översänds separat

19 Sammanträdesdatum s. 19 (33) MBN 33 au 31 Dnr MB Fjelie 3:15, Fjelie Nils Hanssons väg 4. Bygglov för nybyggnad av garage Ärendebeskrivning Bygglovsansökan avser uppförande av garagebyggnad med fasader av rött tegel och 2 vita ränder, vitt tegel, och tak av grå plåt. Taket förbereds för tvåkupigt rött tegel. Garagets mått är 12,74 x 10,34 m, dess byggnadshöjd 3,5 m och dess totalhöjd 5,0 m. Bygglov gavs för om- och tillbyggnad av kontors- och bostadshus samt nybyggnad av varm- och kallgarage. Tiden för det beviljade lovet utgick Varmgaragets mått var 12,00 x 9,00 m stort, byggnadshöjd ca 2,6 m och totalhöjd ca 4 m. Tjänsteskrivelse från plan- och byggkontoret Bedömning Garaget kan placeras i enlighet med ansökan, eftersom placeringen i stora drag är densamma som bygglov beviljats för och i samband därmed godkänts av grannen. Garagets höjd avviker också något från det beviljade bygglovet, men i relation till storleken på de tomter som är aktuella får ändringen anses som måttfull. Ansökan tillstyrks i strid mot grannens erinringar, eftersom det nya förslaget endast i liten grad avviker från redan beviljat lov och de olägenheter som i förhållande till redan beviljat bygglov uppstår för grannen inte bedöms vara betydande. Kraven i 2 och 3 kap Plan- och bygglagen får anses vara uppfyllda. Arbetsutskottets förslag till miljö- och byggnadsnämnden Bygglov beviljas med stöd av Plan- och bygglagen 8 kap 12. Bygglov beviljas med stöd av Plan- och bygglagen 8 kap 12. Forts.

20 Sammanträdesdatum s. 20 (33) MBN 33 forts. au 31 forts. Dnr MB Enligt fastställd taxa utgör avgiften för Bygglov 3 420:- Bygganmälan 5 472:- Summa 8 892:- Faktura översänds separat Lovet upphör att gälla om åtgärden inte påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från beslutsdatum enligt Plan- och bygglagen 8 kap 26. Upplysningar Bygglovsbeslutet befriar er inte från skyldigheter enligt annan lagstiftning. Tillstånd kan t.ex. krävas av kommunens Miljökontor, tfn Bygganmälan krävs och besked om bygganmälan bifogas. Utstakning och lägeskontroll skall utföras av personal med mätningsteknisk kompetens. Sökanden ansvarar för att berörda grannar kallas för att ges möjlighet att närvara. Sökanden uppmärksammas på att ingen byggnadsdel, varken ovan eller under mark, får uppföras utanför egen fastighetsgräns. All vattenavrinning måste omhändertas på egen fastighet. Om fråga om ändring kommer upp under arbetets genomförande skall ny ritning/beskrivning e.d. lämnas in för godkännande före påbörjandet. Glöm inte att det kan vara lämpligt att informera grannar om att byggnadsarbeten kommer att börja. Enligt lagen om kulturminnen mm skall den som avser att uppföra en byggnad eller en anläggning i god tid ta reda på om någon fast fornlämning kan beröras och i så fall snarast samråda med Länsstyrelsen i Skåne län. Påträffas fornlämningar skall arbetet avbrytas och Länsstyrelsen underrättas.

21 Sammanträdesdatum s. 21 (33) MBN 34 au 32 Dnr MB Ärende som utgår ur dagordningen Ärende nr 14, Borgeby 15:8 m.fl. Bygglov för 21 enbostadshus med förråd/carport utgår ur dagordningen.

22 Sammanträdesdatum s. 22 (33) MBN 35 au 33 Dnr MB Bjärred 30:12, Idrottsvägen 3. Ansökan om bygglov för nybyggnad av förråd Ärendebeskrivning Bygglovsansökan avser uppförande av lägenhetsförråd 9 x 3,3 m, förlagt i gräns mot parkering för bostadsrättsföreningen Navet. Fasader av trä och tak av papp. Tjänsteskrivelse från plan- och byggkontoret Bedömning Åtgärden strider mot gällande detaljplan och kan inte anses som mindre avvikelse enligt Plan- och bygglagen 8 kap 11, eftersom byggnaden förläggs helt på mark som ej får bebyggas (prickmark). Syftet med prickmarken i planen är att bevara berörd del av fastigheten obebyggd. Arbetsutskottets förslag till miljö- och byggnadsnämnden Bygglov beviljas ej med stöd av 8 kap 11 Plan- och bygglagen med hänvisning till 3 kap eftersom åtgärden bedöms som sådan avvikelse från gällande detaljplan som vid samlad bedömning ej kan anses förenlig med planens syfte. Bygglov beviljas ej med stöd av 8 kap 11 Plan- och bygglagen med hänvisning till 3 kap eftersom åtgärden bedöms som sådan avvikelse från gällande detaljplan som vid samlad bedömning ej kan anses förenlig med planens syfte. Enligt fastställd taxa utgör avgiften för Avslag 760:- Faktura översänds separat Hur man överklagar nämndens beslut till länsstyrelsen bifogas

23 Sammanträdesdatum s. 23 (33) MBN 36 au 34 Dnr MB Karstorp 13:1, Strandvägen 118. Ansökan om förlängning av bygglov för tillfällig åtgärd Ärendebeskrivning Dåvarande byggnadsnämnden i Lomma kommun beslutade den 16 februari 1994 att meddela positivt förhandsbesked i fråga om bygglov för tillfällig åtgärd avseende ändrad användning från bensinförsäljning till kioskrörelse. Beslut om bygglov för tillfällig åtgärd t.o.m. den 31 december 1996 meddelades den 8 mars Beslut om förlängning av bygglovet t.o.m. den 31 december 2001 meddelades den 4 februari Beslut om förlängning av bygglovet t.o.m. den 31 december 2006 meddelades den 2 januari Sökanden har inkommit med ny ansökan om förlängning av bygglovet att gälla t.o.m. den 31 december Tjänsteskrivelse från plan- och byggkontoret Bedömning För det aktuella området pågår planutredning. Ny detaljplan kommer sannolikt inte att antas vid sådan tidpunkt att området kan tas i anspråk för nytt ändamål innan den 31 december Mot denna bakgrund anser nämnden att det tillfälliga bygglovet kan förlängas. Mot bakgrund av pågående planutredning och mot bakgrund av att annan verksamhet inom fastigheten nyligen erhållit lov för tillfällig åtgärd till och med den 31 december 2009, bör även tiden för det lov som är aktuellt i detta ärende begränsas att gälla till och med nämnda datum. Arbetsutskottets förslag till miljö- och byggnadsnämnden Med stöd av 8 kap 14 och 19 PBL beviljas sökt förlängning av bygglov för tillfällig åtgärd avseende kioskrörelse. Lovet upphör att gälla den 31 december Ansökan i den del som avser år 2010 avslås. Forts.

24 Sammanträdesdatum s. 24 (33) MBN 36 forts. au 34 forts. Dnr MB Med stöd av 8 kap 14 och 19 PBL beviljas sökt förlängning av bygglov för tillfällig åtgärd avseende kioskrörelse. Lovet upphör att gälla den 31 december Ansökan i den del som avser år 2010 avslås. Enligt fastställd taxa utgör avgiften för Bygglov 1 520:- Faktura översänds separat Upplysningar Bygganmälan erfordras ej. Om det krävs andra tillstånd än bygglov är ni skyldig att söka sådana. Tillstånd kan t ex krävas av kommunens miljökontor, tfn Hur man överklagar nämndens beslut till länsstyrelsen bifogas

25 Sammanträdesdatum s. 25 (33) MBN 37 au 35 Dnr MB Lomma 11:179, Cikoriagatan 2. Ansökan om bygglov för förlängning av carport och förråd Ärendebeskrivning Bygglovsansökan avser förlängning med ca 2 m av tidigare lovgiven byggnad med carport och förråd. Carporten förlängs med 2 m ut mot gatan i öster. Förrådet förlängs med 2 m åt samma håll. Carportens östra del kommer att bli belägen 4 m från gatan. Tjänsteskrivelse från plan- och byggkontoret Bedömning Fråga är om carportens placering i strid mot detaljplanen kan ses som en mindre avvikelse från planen och förenlig med dess syfte. Carportens avstånd till gatan avses minska från planenliga 6 m till 4 m. Minskningen uppgår till ca 33 %. Syftet med aktuell planbestämmelse är att skapa/bibehålla luckor mellan husens fasader så att öppenhet och variation mot gatan uppstår. En tillbyggnad i enlighet med ansökan skulle motverka detta syfte. Avvikelsen är varken att betrakta som mindre eller förenlig med detaljplanens syfte och att ansökan i den del den avser förlängning av carport därför bör avslås. Ändringen av del av carport till förråd strider inte mot detaljplanen, inte heller mot tillämpliga regler i PBL Bygglov för denna ändring bör därför medges. Arbetsutskottets förslag till miljö- och byggnadsnämnden Med stöd av 8 kap 11 och 19 PBL avslås ansökan om bygglov för förlängning av carport i enlighet med ansökan. Med stöd av samma lagrum beviljas bygglov för ändring av del av carport till förråd på sätt att förrådet förlängs med 2 m åt öster. Forts.

26 Sammanträdesdatum s. 26 (33) MBN 37 forts. au 35 forts. Dnr MB Med stöd av 8 kap 11 och 19 PBL avslås ansökan om bygglov för förlängning av carport i enlighet med ansökan. Med stöd av samma lagrum beviljas bygglov för ändring av del av carport till förråd på sätt att förrådet förlängs med 2 m åt öster. Enligt fastställd taxa utgör avgiften för Bygglov utan avgift Avslag 760:- Summa 760:- Faktura översänds separat Upplysningar Bygganmälan erfordras ej. Sökanden uppmärksammas på att ingen byggnadsdel, varken ovan eller under mark, får uppföras utanför egen fastighetsgräns. All vattenavrinning måste omhändertas på egen fastighet. Om fråga om ändring kommer upp under arbetets genomförande skall ny ritning lämnas in för godkännande före påbörjandet. Glöm inte att det kan vara lämpligt att informera grannar om att byggnadsarbeten kommer att börja. Om det krävs andra tillstånd än bygglov är ni skyldig att söka sådana. Hur man överklagar nämndens beslut till länsstyrelsen bifogas

27 Sammanträdesdatum s. 27 (33) MBN 38 au 36 Dnr MB Lomma 27:84, Järngatan 4. Ansökan om förhandsbesked Ärendebeskrivning Ansökan avser förhandsbesked i fråga om bygglov för tillbyggnad till industribyggnad på aktuell fastighet. Vid besök på plan- och byggkontoret har sökanden uppgett att den nya tillbyggnaden i första hand skall användas som garage för bil som används för livsmedelstransporter. Tjänsteskrivelse från plan- och byggkontoret Bedömning Den tilltänkta byggnadens ändamål överensstämmer med detaljplanens ändamålsbestämmelse; industriändamål. Fråga är om särskilda skäl kan anses föreligga för en placering 1 m från tomtgränsen. Vid den bedömning som skall göras i detta avseende skall i första hand den tilltänkta tillbyggnadens påverkan på området och på grannfastigheten beaktas. I industriområdet finns inte några påtagliga estetiska eller kulturhistoriska värden. Det finns därför inte anledning att på utseendemässiga skäl strikt upprätthålla 4,5- meterskravet när det gäller en industribyggnads placering. Eftersom byggnaderna i ett industriområde är stora finns emellertid anledning till restriktivitet så att inte den öppenhet och luftighet som 4,5-metersregeln garanterar går helt förlorad. Redan av denna anledning finns det inte särskilda skäl att godta den sökta placeringen. Den tilltänkta byggnadens påverkan på grannfastigheten genom placeringen nära tomtgräns skall sättas i relation till hur ett helt planenligt byggande hade kunnat påverka grannfastigheten. En planenligt placerad byggnad med åtta meters byggnadshöjd hade gett mindre påverkan på grannfastigheten än den tillbyggnad som avses med det aktuella förslaget. Den, sett i relation till vad detaljplanen tillåter, låga byggnadshöjden för tillbyggnaden gör dock att det inte finns anledning att strikt upprätthålla 4,5-meterskravet när det gäller placeringen. Det föreligger dock inte några särskilda skäl att förlägga byggnaden så nära gränsen mot granntomten som en meter. Forts.

28 Sammanträdesdatum s. 28 (33) MBN 38 forts. au 36 forts. Dnr MB Arbetsutskottets förslag till miljö- och byggnadsnämnden Mot bakgrund av det som anförts ovan och med stöd av 8 kap 11, 19 och 34 PBL beslutar miljö- och byggnadsnämnden att lämna negativt förhandsbesked i fråga om bygglov för tillbyggnad i enlighet med ansökan. Detta innebär att bygglov inte kan påräknas för den åtgärd som ansökan avser. Mot bakgrund av det som anförts ovan och med stöd av 8 kap 11, 19 och 34 PBL beslutar miljö- och byggnadsnämnden att lämna negativt förhandsbesked i fråga om bygglov för tillbyggnad i enlighet med ansökan. Detta innebär att bygglov inte kan påräknas för den åtgärd som ansökan avser. Enligt fastställd taxa utgör avgiften för Avslag 760:- Faktura översänds separat Hur man överklagar nämndens beslut till länsstyrelsen bifogas

29 Sammanträdesdatum s. 29 (33) MBN 39 au 37 Dnr MB , MB Karstorp 23:18, Strandvägen 200. Bygglov för uterum Ärendebeskrivning Karstorp 23:18 är belägen inom detaljplanelagt område. Miljö- och byggnadsnämnden beslutade i delegationsbeslut av den 5 mars 2003 att bevilja bygglov för bl.a. uthus på aktuell fastighet. Uthuset var ursprungligen avsett att placeras i tomtgräns mot norr och öster. Fastighetsägaren har därefter begärt en ändring av läget på sätt att uthuset förskjuts 1 m från den östra gränsen och 0,5 m från den norra gränsen samt att den sammanlagda arean av dessa ändringar förskjuts västerut. Miljö- och byggnadsnämnden beslutade den 29 november 2005 att avslå en ansökan om bygglov för uterum på aktuell fastighet. Som grund för beslutet anfördes att åtgärden stred mot detaljplanen för området eftersom uterummet skulle medföra att uthuset, som uterummet skulle kopplas till, genom tillbyggnaden skulle komma att betraktas som ett hus med boningsrum. I beslutet uttalade nämnden även att det befintliga uthuset var planenligt. Fastighetsägaren överklagade miljö- och byggnadsnämndens beslut till länsstyrelsen. Länsstyrelsen beslutade den 14 december 2006 att upphäva det överklagade beslutet och att visa ärendet åter till miljö- och byggnadsnämnden för nytt beslut. Som skäl för länsstyrelsens beslut anfördes i här relevanta delar följande: I planbestämmelserna för området anges bl.a. att korsprickad mark får bebyggas endast med uthus, garage och dylika mindre gårdsbyggnader. I gårdsbyggnad får boningsrum inte inredas. Av handlingarna i ärendet framgår att ansökan avser bygglov för uppförande av uterum på fastigheten Karstorp 23:18. Uterummet uppförs i anslutning till en sedan tidigare uppförd gårdsbyggnad. Enligt länsstyrelsens mening får det planerade uterummet inte karaktären av ett boningsrum varför nämnden, i vart fall på denna grund, saknade skäl att avslå ansökan. Tjänsteskrivelse från plan- och byggkontoret Forts.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (5) Kommunhuset, sammanträdesrum Lilla Lomma. se nästa sida. Miljö- och byggförvaltningen 2009-09-22

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (5) Kommunhuset, sammanträdesrum Lilla Lomma. se nästa sida. Miljö- och byggförvaltningen 2009-09-22 Sammanträdesdatum s. 1 (5) Plats Kommunhuset, sammanträdesrum Lilla Lomma Tid Tisdagen den 15 september 2009, kl. 17.30-18.15 Beslutande se nästa sida Övriga deltagande se nästa sida Utses att justera

Läs mer

Ronald Hagbert (M), ordförande Vivianne Gustafsson(S) 1:e vice ordförande Eva Abrahamsson (M) 2:e vice ordförande

Ronald Hagbert (M), ordförande Vivianne Gustafsson(S) 1:e vice ordförande Eva Abrahamsson (M) 2:e vice ordförande 1-5 Plats och tid Kommunhuset, Alvö, Kungshamn, kl 08.00 16.00 Beslutande Övriga deltagare Ronald Hagbert (M), ordförande Vivianne Gustafsson(S) 1:e vice ordförande Eva Abrahamsson (M) 2:e vice ordförande

Läs mer

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 23 oktober 2012 kl. 08:30 12:30.

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 23 oktober 2012 kl. 08:30 12:30. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 Sida Plats och tid Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 23 oktober 2012 kl. 08:30 12:30. Beslutande Rolf Colling (C) Ordförande Hans Betulander

Läs mer

ÖRKELLJUNGA KOMMUN Samhällsbyggnadsnämnden

ÖRKELLJUNGA KOMMUN Samhällsbyggnadsnämnden Sida 1 Plats och tid Kommunhuset, Örkelljunga kl 14.30 Beslutande Övriga deltagande Martin Gustafsson Henrik Nilsson Bjarne Daa Åke Sjörin Ursel Brogcrantz ers för Kenth Johansson 1-2 Gert Ljunggren ers

Läs mer

Carin Garbåge Kylestorp (s), Erkki Pokela (s), Johan-Gabriel Falkenberg (m), Marianne Ström (fp), Thomas Nyvell (mp), Kurt Jonsson (kd) 1-9

Carin Garbåge Kylestorp (s), Erkki Pokela (s), Johan-Gabriel Falkenberg (m), Marianne Ström (fp), Thomas Nyvell (mp), Kurt Jonsson (kd) 1-9 BYGGNADSNÄMNDEN 2014-01-28 1 Plats och tid AVA-huset, plan 3, rum 611. Kl 15.00--16.00 Beslutande Erik Liljencrantz, ordförande (m), Marie-Louise Karlsson, 1:e vice ordförande (s), Bertil Carlsson, 2:e

Läs mer

Therese Björkman, sekreterare Gulistan Batak, t f förvaltningschef Frank Starek, byggnadsinspektör Pauline Pertoft, GIS-ingenjör

Therese Björkman, sekreterare Gulistan Batak, t f förvaltningschef Frank Starek, byggnadsinspektör Pauline Pertoft, GIS-ingenjör 1 Plats och tid ande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän, kl 14.00-16.05 i Gruesalen, Bjuv Niklas Svalö (S) ordförande Lars Karlsson (S) vice ordförande Alf Persson

Läs mer

Tommy Eriksson (s), Carin Garbåge (s), Johan-Gabriel Falkenberg (m), Sofia Söderström (mp), Kurt Jonsson (kd)

Tommy Eriksson (s), Carin Garbåge (s), Johan-Gabriel Falkenberg (m), Sofia Söderström (mp), Kurt Jonsson (kd) BYGGNADSNÄMNDEN 2011-05-17 1 Plats och tid Nämndhusets sammanträdesrum kl 10.00 11.30 Beslutande Erik Liljencrantz ordförande (m), Marie-Louise Karlsson vice ordförande (s), Bertil Karlsson 2:e vice ordförande

Läs mer

Tobias Hellberg Söderhäll (S) ledamot 106-107, 109-118 Kent Fredriksson (S) ersättare 108, 113-118

Tobias Hellberg Söderhäll (S) ledamot 106-107, 109-118 Kent Fredriksson (S) ersättare 108, 113-118 Miljö och byggnadsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid Kristinelundsvägen 4, Dammen, Köping, kl 08.15-10.50 ande Per Carlesson (S) ordförande Lena Vilhelmsson (S) v ordförande Tobias Hellberg

Läs mer

Ej tjänstgörande ersättare S Anders Manskog. Tjänstemän och övriga Tord Lundborg, förvaltningschef Sara Åkesson, sekreterare.

Ej tjänstgörande ersättare S Anders Manskog. Tjänstemän och övriga Tord Lundborg, förvaltningschef Sara Åkesson, sekreterare. Sammanträdesdatum Sida 1 (6) Plats och tid Strömsalen, Kinnaströms Företagscenter, Kinna, kl. 15.30-15-35 Beslutande M Jörgen-Hagman Lindén, tjänstgör för Lars-Åke Åkesson (M) C Pontus Johansson M Madeleine

Läs mer

Ulla Christensson Ljunglide (M), ordförande Eva Abrahamsson (M)

Ulla Christensson Ljunglide (M), ordförande Eva Abrahamsson (M) Plats och tid Kommunhuset, "Alvö", Kungshamn, 5 juli 2012, kl 09.30-10:25 Beslutande Övriga deltagare Ulla Christensson Ljunglide (M), ordförande Eva Abrahamsson (M) Bo Hallgren, förvaltningschef Torgny

Läs mer

Ove Karlesand (M), ordförande Bo Sjölin (MP), ledamot Kerstin Lindgren (FP), ledamot

Ove Karlesand (M), ordförande Bo Sjölin (MP), ledamot Kerstin Lindgren (FP), ledamot 1(8) Plats och tid Kommunkontoret i Mörbylånga, klockan 09.00 09.30 Beslutande Ove Karlesand (M), ordförande Bo Sjölin (MP), ledamot Kerstin Lindgren (FP), ledamot Övriga närvarande Marie-Christine Svensson,

Läs mer

Sammanlrädesdatum 2011-12-06

Sammanlrädesdatum 2011-12-06 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanlrädesdatum l P''',o,htid Stadshuset, sammanträdesrummet Öringen, kl. 15:00-16:00 8es!lIIande Ledamöter Kjell-Arne Green (S), ordförande 84-90, 92-95 Knut Indebetou (M), ordförande

Läs mer

Per Rathsman, stadsarkitekt Susanne Jarl, miljöchef Annika Nilsson, sekreterare. Thomas Backelin. Andris Widuss

Per Rathsman, stadsarkitekt Susanne Jarl, miljöchef Annika Nilsson, sekreterare. Thomas Backelin. Andris Widuss 1(9) Plats och tid Beslutande Sammanträdesrum KERIMÄKI, kommunhuset, torsdagen den 30 maj 2013, kl 08.30 10.00. Thomas Backelin (S) ordförande Lars-Erik Carlsson (V) Andris Widuss (M) Övriga deltagande

Läs mer

Sida 2008-12-12 1 (26) Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, planarkitekt. Underskrifter Paragrafer

Sida 2008-12-12 1 (26) Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, planarkitekt. Underskrifter Paragrafer 1 (26) Plats Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, planarkitekt Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2460-2484 Sekreterare Ordförande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(10)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(10) Bygg och räddningsnämnden 2013-09-17 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(10) Plats och tid Roothvillan, Gamla Torget 1A, 13 30 14 45 Beslutande Ledamöter Peder Griph, (s), ordförande, Kenneth Axelsson, (m), vice

Läs mer

ANSÖKAN OM LOV mm (EB.5:4) (Inlämnas i 2 ex)

ANSÖKAN OM LOV mm (EB.5:4) (Inlämnas i 2 ex) ANSÖKAN OM LOV mm (EB.5:4) (Inlämnas i 2 ex) Samhällsbyggnadsnämnden 275 80 SJÖBO Datum Ansökan gäller Bygglov Bygglov för tillfällig åtgärd, t o m datum Ändring eller förnyelse av beviljat lov dnr Marklov

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Bygg- o Räddningsnämnden 2011-11-15

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Bygg- o Räddningsnämnden 2011-11-15 Plats och tid Beslutande Ledamöter Sammanträdesrum ÖREN, tisdagen den 15 november 2011 kl. 13 30 14 50. Peder Griph, s ordförande Kenneth Axelsson, m Arne Holmgren, s Astrid-Marie Jonsson, c Anna-Thuresson,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunhuset, sammanträdesrum Alnarp. se nästa sida. Barbro Söderberg Miljö- och byggförvaltningen 2007-05-02

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunhuset, sammanträdesrum Alnarp. se nästa sida. Barbro Söderberg Miljö- och byggförvaltningen 2007-05-02 Plats Kommunhuset, sammanträdesrum Alnarp Tid Tisdagen den 24 april 2007, kl. 18.30-19.45 Beslutande se nästa sida Sammanträdesdatum s. 1 (32) Övriga deltagande se nästa sida Utses att justera Justeringens

Läs mer

Torsdagen den 6 mars 2014 kl 14.00-16.45 i Gruesalen, Bjuv. Niklas Svalö (S) ordförande Lars Karlsson (S)

Torsdagen den 6 mars 2014 kl 14.00-16.45 i Gruesalen, Bjuv. Niklas Svalö (S) ordförande Lars Karlsson (S) 1 Plats och tid ande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Torsdagen den 6 mars 2014 kl 14.00-16.45 i Gruesalen, Bjuv Niklas Svalö (S) ordförande Lars Karlsson (S) Alf

Läs mer

Agneta Johansson (S) Peter Ekelund (V) Charlott Lundberg (MP) Agneta Sellholm (M) Torbjörn Holmström (M) ersättare, 86-87, 14.35-

Agneta Johansson (S) Peter Ekelund (V) Charlott Lundberg (MP) Agneta Sellholm (M) Torbjörn Holmström (M) ersättare, 86-87, 14.35- Miljö och byggnadsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (11) Plats och tid Miljökontoret, Köping, kl 14.00 16.45 ande Per Carlesson (S) ordförande Lena Vilhelmsson (S) v ordförande Arne Hedkvist (S) ersättare

Läs mer

DOM 2014-02-25 Stockholm

DOM 2014-02-25 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen 060101 DOM 2014-02-25 Stockholm Mål nr P 8495-13 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Nacka tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2013-08-26 i mål nr P 469-13, se bilaga

Läs mer

PROTOKOLL Plan- och byggnämndens arbetsutskott Sammanträdesdatum 2012-11-05

PROTOKOLL Plan- och byggnämndens arbetsutskott Sammanträdesdatum 2012-11-05 1 (14) Paragrafer 97-108 Plats och tid Kommunhuset, sammanträdesrum 1, kl. 13.00 14.30 ande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Sekreterare Ordförande Justerare Torsten Johansson,

Läs mer

DEGERFORS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida. Byggnadsnämnden 2004-06-17 1 (15) Susanna Weiberg, stadsarkitekt Gun Ehrnström, sekreterare

DEGERFORS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida. Byggnadsnämnden 2004-06-17 1 (15) Susanna Weiberg, stadsarkitekt Gun Ehrnström, sekreterare Byggnadsnämnden 2004-06-17 1 (15) Plats och tid Folkets Hus, D-salen kl 15.00 16.15 ande: Franz Maretta (s), ordförande Kjell Agtorp (s) Alf Carlsson (s) Bertil Persson (c) Nils Björk (kd), ersättare för

Läs mer

Ören, tisdagen den 19 maj 2009, kl. 10 00 12 00. Evert Johansson, s, ordförande, Jan Korsfeldt, m Roy Wasniowski, v

Ören, tisdagen den 19 maj 2009, kl. 10 00 12 00. Evert Johansson, s, ordförande, Jan Korsfeldt, m Roy Wasniowski, v Plats och tid Beslutande Ören, tisdagen den 19 maj 2009, kl. 10 00 12 00. Evert Johansson, s, ordförande, Jan Korsfeldt, m Roy Wasniowski, v Ej tjänstgörande Arne Holmgren, s Kenneth Hallberg, kp Övriga

Läs mer

Jävsnämnden 2011-02-11 1(5)

Jävsnämnden 2011-02-11 1(5) Plats och tid Kommunhuset, Torget 5, Leksand, kl 8.00-10.00 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ej tjänstgörande ersättare Tjänstemän Karin Nyström (S), ordförande Bertil Andersson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunhuset, sammanträdesrum Alnarp. se nästa sida. Arne Lindgren Miljö- och byggförvaltningen 2007-02-06

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunhuset, sammanträdesrum Alnarp. se nästa sida. Arne Lindgren Miljö- och byggförvaltningen 2007-02-06 Miljö och byggnadsnämnden 2007-01-30 Plats Kommunhuset, sammanträdesrum Alnarp Tid Tisdagen den 30 januari 2007, kl. 18.30-21.00 Beslutande se nästa sida Sammanträdesdatum s. 1 (40) Övriga deltagande se

Läs mer

Gert Cordes (C) tjänstgörande ersättare för Eva Julin Dombrowe (FP)

Gert Cordes (C) tjänstgörande ersättare för Eva Julin Dombrowe (FP) Sida PROTOKOLL 1(5) Plats och tid Sessionssalen, Järnvägsg 12, kl 15:00-15:20 Beslutande Ledamöter Svante Persson (S) Lars Gustafson (M) Sven Gustavson (S) Mats Nilsson (M) Gert Cordes (C) tjänstgörande

Läs mer

Torsdagen den 8 maj 2014 kl 14.00-15.55 i Gruesalen, Bjuv

Torsdagen den 8 maj 2014 kl 14.00-15.55 i Gruesalen, Bjuv 1 Plats och tid ande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Torsdagen den 8 maj 2014 kl 14.00-15.55 i Gruesalen, Bjuv Niklas Svalö (S) ordförande Lars Karlsson (S) vice

Läs mer

1 Information till nämnden MBN 14/28. 2 Nämndspecifika mål och budget 2015 samt plan 2016-2017 MBN 14/40

1 Information till nämnden MBN 14/28. 2 Nämndspecifika mål och budget 2015 samt plan 2016-2017 MBN 14/40 MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-10-21 PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, tisdag 21 oktober 2014, kl. 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE Val av protokolljusterare DNR

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2014-06-16 Samhällsbyggnadsnämnden

Sammanträdesprotokoll 2014-06-16 Samhällsbyggnadsnämnden 1(13) Tid och plats 2014-06-16 - i Kommunhuset klockan 14.00. Beslutande Övriga deltagande Justering Justerare Martin Gustavsson (C) - ordförande Bjarne Daa (S) - 2:e vice ordförande Erkki Ekman (FP) -

Läs mer

Jävsnämnden 2015-06-11

Jävsnämnden 2015-06-11 Jävsnämnden 2015-06-11 Jn 5 Säter 2:1, Säter anläggande av konstgräsplan med belysning mm på Säters Idrottsplats... 2 Jn 6 Gruvby 8:2, Gustafs nybyggnad av omklädnings- och duschbaracker... 4 Jn 7 Kungsgården

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Marie-Louise Svensson, bygglovshandläggare

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Marie-Louise Svensson, bygglovshandläggare Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Marie-Louise Svensson, bygglovshandläggare Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2256-2259 Sekreterare

Läs mer

Bygg-, trafik- och räddningsnämnden

Bygg-, trafik- och räddningsnämnden Sida 1/12 Plats och tid Kommunhuset kl 13.30-15.30 Ajournering 14.45-15.10 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Leif Hägg (M), ordförande Stefan Andersson (S) Leif Johansson (S), tjg ersättare för Ulla

Läs mer

DOM 2015-10-16 Stockholm

DOM 2015-10-16 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen Rotel 060203 2015-10-16 Stockholm Mål nr P 2510-15 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Östersunds tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom i mål nr P 3330-13, se bilaga KLAGANDE

Läs mer

Sida 2011-02-02 1 (8) Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, planarkitekt. Underskrifter Paragrafer

Sida 2011-02-02 1 (8) Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, planarkitekt. Underskrifter Paragrafer 2011-02-02 1 (8) Plats Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, planarkitekt Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2015-2021 Sekreterare

Läs mer

Anslag/bevis. Kommunkontoret, Ödeshög, måndagen den 18 augusti 2014, kl 14:00-15:30.

Anslag/bevis. Kommunkontoret, Ödeshög, måndagen den 18 augusti 2014, kl 14:00-15:30. 2014-08-18 1 Plats och tid Beslutande Kommunkontoret, Ödeshög, måndagen den 18 augusti 2014, kl 14:00-15:30. Jonas Andersson (M), ordförande Conny Collberg (S), ersättare för Hans Blomberg (KD) Anders

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 26 mars 2013 kl. 08:15-11:50.

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 26 mars 2013 kl. 08:15-11:50. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (10) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 26 mars 2013 kl. 08:15-11:50. Beslutande Stig Eng (C) Ordförande Monica Olsson (S)

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2015-08-27 1 (11)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2015-08-27 1 (11) Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2015-08-27 1 (11) Plats och tid Sammanträdesrummet Nasa, Tingsbacka, torsdagen den 27 augusti 2015 kl 9.00 9.20. Beslutande John Sundström (S), ordförande Sten-Åke Nilsson

Läs mer

Jävsnämnden 2011-06-13 1(7)

Jävsnämnden 2011-06-13 1(7) Jävsnämnden 2011-06-13 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Torget 5, Leksand, kl 8.30-9.30 Beslutande Ledamöter Karin Nyström (S), ordförande Bertil Andersson (C), 1:e vice ordförande Armin von Hove (M) Pär

Läs mer

PROTOKOLL Plan- och byggnämnden Sammanträdesdatum 2012-05-21

PROTOKOLL Plan- och byggnämnden Sammanträdesdatum 2012-05-21 1 (13) Paragrafer 36-45 Plats och tid Kommunhuset, Sessionssalen kl. 15.00 16.30 ande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Sekreterare Ordförande Justerare Torsten Johansson,

Läs mer

Claes Hägermalm(M), ordförande Bahrija Gafurovic(S), vice ordförande Kjell Korpås(KD) Lennart Larsson(C) Karl-Erik Johansson(S)

Claes Hägermalm(M), ordförande Bahrija Gafurovic(S), vice ordförande Kjell Korpås(KD) Lennart Larsson(C) Karl-Erik Johansson(S) 1(9) Plats och tid Kommunhuset Vårgårda, sammanträdesrum Ljungås, kl. 14:00-17:00 Beslutande Claes Hägermalm(M), ordförande Bahrija Gafurovic(S), vice ordförande Kjell Korpås(KD) Lennart Larsson(C) Karl-Erik

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Samhällsbyggnadsnämnden

Sammanträdesprotokoll Samhällsbyggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll Tid och plats Beslutande Övriga deltagande Justering Justerare 2013-01-28 i Kommunhuset. Martin Gustavsson (C) - ordförande Henrik Nilsson (M) - 1:e vice ordförande Bjarne Daa (S)

Läs mer

Föredragningslista - Bygg- och plannämnden

Föredragningslista - Bygg- och plannämnden Föredragningslista - Bygg- och plannämnden Plats och tid för mötet: Ånge kommunkontor, getberget (rum 372), tisdagen den 28 februari 2005, kl 10.00 Gruppmöten Föredragande Ärenden 1 Justering 2 Backen

Läs mer

Bygg- och Miljönämnden Sammanträdesdatum 2013-11-25 1 (10)

Bygg- och Miljönämnden Sammanträdesdatum 2013-11-25 1 (10) 2013-11-25 1 (10) Plats och tid Vita rummet, kommunkontoret, Surahammar Måndagen den 25 november 2013, klockan 14.00 14.35 Beslutande Tobias Nordlander (S) ordförande Johanna Skottman (S) Per Jörgensen

Läs mer

Bygg-, trafik- och räddningsnämnden

Bygg-, trafik- och räddningsnämnden Sida 1/10 Plats och tid Kommunhuset, kl. 13.30-16.00 Ajournering kl. 14.40-14.50 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Ulla Wallin (S) Håkan Andersson (C), vice ordförande Stig Lampa (S)

Läs mer

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 28 januari 2014 kl. 08:30 11:45 1, 3 8. Eva Lindström Sekreterare. Christina Englund Stadsarkitekt

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 28 januari 2014 kl. 08:30 11:45 1, 3 8. Eva Lindström Sekreterare. Christina Englund Stadsarkitekt NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 Sida Plats och tid Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 28 januari 2014 kl. 08:30 11:45 Beslutande Rolf Colling (C) Ordförande Bengt-Ola Olsson

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Miljö- och byggnadsnämnden 13 november 2013 1 9)

Sammanträdesdatum Blad Miljö- och byggnadsnämnden 13 november 2013 1 9) Miljö- och byggnadsnämnden 13 november 2013 1 9) Plats och tid: Bröderna Ericssonrummet kl. 09.00-12.00 Beslutande Ersättare: Åsa Hååkman Felth, ordförande Henric Forsberg Stefan Andersson Iréne Frisk

Läs mer

Datum 2012-03-28. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Miljö-, bygg- och myndighetsnämnden

Datum 2012-03-28. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Miljö-, bygg- och myndighetsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Datum 2012-03-28 Sida 1(9) Plats och tid Kommunalhuset, sammanträdesrum Hörnet, kl 09.00-11.30 Beslutande Ledamöter Anne Carlqvist Fors (S), ordförande Kari Räihä (V) Krister Eklund

Läs mer

Byggnadsnämnden Sammanträdesdatum 1(11) 2010-04-20

Byggnadsnämnden Sammanträdesdatum 1(11) 2010-04-20 Byggnadsnämnden Sammanträdesdatum 1(11) Plats och tid Mörby centrum, Tranholmen. Kl. 18.30-19.52 Paragrafer 47-57 ande Gösta Eberstein (m) ordförande Eva Wretman (m) Bertil Salomonsson (m) Peter Sjöblom

Läs mer

DOM 2014-09-17 Stockholm

DOM 2014-09-17 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen Rotel 060107 DOM 2014-09-17 Stockholm Mål nr P 3262-14 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Växjö tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2014-03-11 i mål nr P 2961-13, se

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunhuset, sammanträdesrum Alnarp. se nästa sida. Annemarie Björkman Miljö- och byggförvaltningen 2007-11-06

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunhuset, sammanträdesrum Alnarp. se nästa sida. Annemarie Björkman Miljö- och byggförvaltningen 2007-11-06 Plats Kommunhuset, sammanträdesrum Alnarp Tid Tisdagen den 30 oktober 2007, kl. 18.30-19.50 Beslutande se nästa sida Sammanträdesdatum s. 1 (30) Övriga deltagande se nästa sida Utses att justera Justeringens

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-05-20 1 (14) Plats och tid Kommunkontoret i Östhammar, kl 09:15-11:05 Beslutande Tomas Bendiksen (S), ordförande Peter Jansson (S) Thommy Myhrberg (S), tjänstgörande ersättare Thomas Ohlström (S),

Läs mer

BYGGLOVSBEFRIADE ÅTGÄRDER FRÅN 2 JULI 2014

BYGGLOVSBEFRIADE ÅTGÄRDER FRÅN 2 JULI 2014 BYGGLOVSBEFRIADE ÅTGÄRDER FRÅN 2 JULI 2014 Den 2 juli blir det tillåtet att göra fler åtgärder utan bygglov, till exempel bygga en extra komplementbyggnad om 25 kvadratmeter på sin tomt. Men bygganmälan

Läs mer

Carina Viberg. Anna Eliasson 2014-10-30. Samhällsbyggnadsförvaltningen

Carina Viberg. Anna Eliasson 2014-10-30. Samhällsbyggnadsförvaltningen Plats och tid Samhällsbyggnadsförvaltningen Beslutande Anna Eliasson tf. Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer Sekreterare Carina Viberg Ordförande

Läs mer

DOM 2015-06-08 Stockholm

DOM 2015-06-08 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen Rotel 060304 DOM 2015-06-08 Stockholm Mål nr P 8175-14 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Växjö tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2014-08-15 i mål nr P 5005-13, se

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Plats och tid Sammanträdesrum Kongsvinger, stadshuset, kl. 14.15-16.00 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Kenneth Wåhlund, ordförande, (S) Gerd Karlsson (S) Eva Forssell (S), ersättare för Stefan Åström

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (10)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (10) Sammanträdesdatum s. 1 (10) Plats Lomma kommunhus, sammanträdesrum Önnerup Tid kl. 15.00-16.00 Beslutande Alf Michelsen (M) ordförande Lennart Månsson (M) vice ordförande Ola Ahlqvist (M) tjg. ersättare

Läs mer

Gubbängen 1:1, Tallkrogen

Gubbängen 1:1, Tallkrogen Stadsbyggnadskontoret Tjänsteutlåtande Bygglovsavdelningen Sida 1 (16) 2014-09-18 Handläggare Isra Hussein Telefon 08-508 27 150 Till Stadsbyggnadsnämnden Ansökan om bygglov för uppförande av 30 meter

Läs mer

SYFTE OCH BAKGRUND TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING 2012-10-25 ENKELT PLANFÖRFARANDE

SYFTE OCH BAKGRUND TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING 2012-10-25 ENKELT PLANFÖRFARANDE 1(8) Ändring av detaljplan för Område vid Lågedammsbadet för bowling, bad och gym (Hörby 41:5, del av, och Bergshamra 1, del av) Hörby kommun, Skåne län SYFTE OCH BAKGRUND Syfte Syftet med ändringen av

Läs mer

ANSLAG / BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Bygg- och miljönämnden

ANSLAG / BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Bygg- och miljönämnden Bygg- och miljönämnden 2010-04-19 35 Plats och tid Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Sammanträdesrum Moberg, Rådhusgatan 2, Emmaboda, måndagen den 19 april 2010, kl 13.00. Per Adolfsson, ordförande

Läs mer

Bygg-, trafik- och räddningsnämnden

Bygg-, trafik- och räddningsnämnden Sida 1/10 Plats och tid Kommunhuset, kl. 13.30-15.10 Ajournering kl. 14.10-14.25 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Ulla Wallin (S) Håkan Andersson (C), vice ordförande Stig Lampa (S)

Läs mer

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 20 augusti 2013 kl. 08:30 12:25. Eva Lindström Sekreterare. Christina Englund Stadsarkitekt

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 20 augusti 2013 kl. 08:30 12:25. Eva Lindström Sekreterare. Christina Englund Stadsarkitekt NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 Sida Plats och tid Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 20 augusti 2013 kl. 08:30 12:25 Beslutande Rolf Colling (C) Ordförande Hans Betulander

Läs mer

Samhällsbyggnadsnämnden 2011-04-26 43-46

Samhällsbyggnadsnämnden 2011-04-26 43-46 == Samhällsbyggnadsnämnden 43-46 Samhällsbyggnadsnämnden Sida 2 Samhällsbyggnadsnämndens sammanträde 43 Ny översiktsplan för Alingsås kommun,samt begäran om tilläggsanslag för framtagandet av densamma

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2014-02-17 sid 21 Plats och tid Konferensrum Moberg, kommunhuset, 2014-02-17, kl. 13:00-16:15 Beslutande Övriga deltagande Bo Eddie Rossbol, (S) ordförande Per Adolfsson (S) ersättare för Kristina Ideström,

Läs mer

Bygg-, trafik- och räddningsnämnden

Bygg-, trafik- och räddningsnämnden Sida 1/13 Plats och tid Kommunhuset, kl. 13.30-15.30 Ajournering kl 14.30-14.50 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Olof Röstin (M), ordförande Leif Johansson (S) Ulla Wallin (S) Håkan Andersson (C),

Läs mer

Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2011-12-13 1 (8) Plats och tid: Kommunkontoret Ängen, Kisa kl 13.30 15.30

Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2011-12-13 1 (8) Plats och tid: Kommunkontoret Ängen, Kisa kl 13.30 15.30 Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2011-12-13 1 (8) Plats och tid: Kommunkontoret Ängen, Kisa kl 13.30 15.30 Beslutande: Göran Olsson (c) Göran Lindgren (m) Göran Frisk (s) Margareta Holm (mp) Rune Larsson

Läs mer

SÄRSKILT UTLÅTANDE. Detaljplan för Sätofta 20:17 m fl, Höörs kommun, Skåne län

SÄRSKILT UTLÅTANDE. Detaljplan för Sätofta 20:17 m fl, Höörs kommun, Skåne län SÄRSKILT UTLÅTANDE 2013-06-13 Detaljplan för Sätofta 20:17 m fl, Höörs kommun, Skåne län Detaljplanen upprättad 2013-02-28 har varit ute på samråd under tiden 2013-03-27-2013-04-17. Följande har erhållit

Läs mer

Innehållsförteckning. Österåkers kommun Byggnadsnämnden

Innehållsförteckning. Österåkers kommun Byggnadsnämnden Österåkers kommun Byggnadsnämnden Innehållsförteckning Allmän information om det så kallade Attefallshuset... 2 Vilka är grundkraven för att få bygga?... 2 Utformning, storlek, höjd och placering?... 2

Läs mer

Håkan Jonsson, plan- och byggchef Lisbeth Wolander, sekreterare Stefan Möllenhof, ersättare. Kommunstyrelsekontoret

Håkan Jonsson, plan- och byggchef Lisbeth Wolander, sekreterare Stefan Möllenhof, ersättare. Kommunstyrelsekontoret 1(1) Plats och tid Beslutande Kommunhuset Boxholm, sammanträdesrummet, 2013-12-03, kl. 14.00 Arne Karlsson, ordf, (S) Rolf Stenward, (M) Börje Johansson, (KD) Staffan Leufvèn, (C) Tore Sjö, (S) Niilo Kulojärvi,

Läs mer

Lena Karlsson, nämndsekreterare Kristofer Röjerås, bygglovhandläggare 13. Samhällsbyggnadskontoret, bygg och miljö Sala 18 februari 2013 kl. 09.

Lena Karlsson, nämndsekreterare Kristofer Röjerås, bygglovhandläggare 13. Samhällsbyggnadskontoret, bygg och miljö Sala 18 februari 2013 kl. 09. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Heby kommun kl 13.00 16.00 Beslutande Mats Jennische(m), ordförande Olof Nilsson(s), vice ordförande Lars Henriksson(fpl) Margaretha

Läs mer

Miljö- och byggnämndens protokoll 2014-05-27

Miljö- och byggnämndens protokoll 2014-05-27 Datum: Tisdagen den 27 maj 2014 Tid: 17.00 19.00 Plats: Västra Roten, kommunhuset i Lilla Edet Justeringsdag: Tisdagen den 27 maj 2014 Paragrafer: 42-53 Utses att justera: Tomy Granqvist (M) Underskrifter:

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Stadsbyggnadsnämnden 2014-04-16

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Stadsbyggnadsnämnden 2014-04-16 2014-04-16 1(6) Plats och tid Ekströmska i kv Värjan klockan 09.00-12.25, 13.30-15.00 Beslutande Magnus Johansson (MP) Ann-Sofie Wågström (S) Eva Alström (S) Ingerth Haglund (S) Nicklas Karlsson (S) Birgitta

Läs mer

Iréne Runkvist Karlsson (S) Kjell Persson (S) Ingegärd Olsson (S) Barbro Rülcker (M) Mikael Edvardsson (SD) Wahlmy Sonesson (S)

Iréne Runkvist Karlsson (S) Kjell Persson (S) Ingegärd Olsson (S) Barbro Rülcker (M) Mikael Edvardsson (SD) Wahlmy Sonesson (S) Sammanträdesdatum Sida 1/11 Plats och tid Sammanträdesrummet, Gamla Apotekshuset i Hagfors kl 15:00 16:00 Beslutande Övriga Iréne Runkvist Karlsson (S) Kjell Persson (S) Ingegärd Olsson (S) Barbro Rülcker

Läs mer

Prövning av bygglovet

Prövning av bygglovet Detta händer när bygglovsansökan eller anmälan har lämnats in Om åtgärden kräver lov prövas lovet innan den tekniska prövningen tar vid. Prövning av bygglovet Granskning Granskningen utförs av handläggare

Läs mer

DOM 2014-06-24 Stockholm

DOM 2014-06-24 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen Rotel 060104 DOM 2014-06-24 Stockholm Mål nr M 1196-14 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Växjö tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2014-01-30 i mål nr M 4218-13, se

Läs mer

Kommunhuset i Lomma, sammanträdesrum Alnarp Tid kl. 17.00-17.30

Kommunhuset i Lomma, sammanträdesrum Alnarp Tid kl. 17.00-17.30 Sammanträdesdatum s. 1 (5) Plats Kommunhuset i Lomma, sammanträdesrum Alnarp Tid kl. 17.00-17.30 Beslutande Alf Michelsen (M) ordförande 37-39 Lennart Månsson (M) vice ordförande 37-39 Bengt Håkansson

Läs mer

Inger Digrell (S) tjänstgörande ersättare

Inger Digrell (S) tjänstgörande ersättare 1(22) Bygg och miljönämnden Plats och tid Kommunkontoret, Silen, kl 14.00-15.30 Beslutande Ledamöter Bengt-Olof Lorentzon (C) ordförande Rolf Gruvborg (M) Magnus Andreasson (FP) Roland Moberg (KD) ej 30

Läs mer

PROTOKOLL Plan- och byggnämndens arbetsutskott

PROTOKOLL Plan- och byggnämndens arbetsutskott 1 (10) Paragrafer 96-103 Plats och tid Kommunhuset i Klippan, Sessionssalen, kl. 13.00 15.00 ande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Sekreterare Ordförande Justerare Torsten

Läs mer

Bygg-, trafik- och räddningsnämnden

Bygg-, trafik- och räddningsnämnden Sida 1/13 Plats och tid Kommunhuset, kl. 08.30 10.15 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Marcus Zadenius (FP) tjänstgörande ersättare för Ulla Wallin (S) Håkan Andersson (C), vice ordförande Stig Lampa

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sida 1 (14) Plats och tid Vänortsrummet kl. 13-17:30 Beslutande Sune Lang (S), ordförande Stefan Sandberg (S), vice ordförande Yvonne Wendelius (S) Ulf Henningsson (S), ersättare för Ann-Christin Persson

Läs mer

FUNDERAR DU PÅ ATT BYGGA?

FUNDERAR DU PÅ ATT BYGGA? FUNDERAR DU PÅ ATT BYGGA? Arvidsjaurs kommun Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden Augusti 2008 Bygglov krävs för att: Uppföra en ny byggnad eller anläggning (tex upplag, plank eller mur) Bygga till en

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Leif Johansson (S) Håkan Andersson (C) Leif Hägg (M), ordförande Karin Jansson (S) Maria Lund (C)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Leif Johansson (S) Håkan Andersson (C) Leif Hägg (M), ordförande Karin Jansson (S) Maria Lund (C) Bygg-, trafik- och räddningsnämnden 1 Plats och tid Kommunhuset, kl 13.30-15.30 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Leif Johansson (S) Håkan Andersson (C) Leif Hägg (M), ordförande Karin

Läs mer

Ann-Kristin Petersson (S) ordförande Jane Skytt (MP) Gunilla Magnusson (KV)

Ann-Kristin Petersson (S) ordförande Jane Skytt (MP) Gunilla Magnusson (KV) Tillsynsnämnden 2015-02-06 1 (9) Plats och tid Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset. Kl. 08:00-09:50 Beslutande Ann-Kristin Petersson (S) ordförande Jane Skytt (MP) Gunilla Magnusson (KV) Övriga deltagare

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden 2015-04-28 1(19) Leif Bergman (S), ordförande Agneta Staaf (S) Dan Eriksson (C) Louise Warnqvist (M) Sten-Ove Jönsson (KD)

Miljö- och byggnadsnämnden 2015-04-28 1(19) Leif Bergman (S), ordförande Agneta Staaf (S) Dan Eriksson (C) Louise Warnqvist (M) Sten-Ove Jönsson (KD) Miljö- och byggnadsnämnden 2015-04-28 1(19) Plats och tid Kommunhuset, nämndrummet kl. 13.00-15.15 Beslutande Leif Bergman (S), ordförande Agneta Staaf (S) Dan Eriksson (C) Louise Warnqvist (M) Sten-Ove

Läs mer

Detaljplan för Björken 8 TILLBYGGNAD AV VILLA Östersunds kommun

Detaljplan för Björken 8 TILLBYGGNAD AV VILLA Östersunds kommun Detaljplan för Björken 8 TILLBYGGNAD AV VILLA Östersunds kommun 1 Antagandehandling Dnr Ädh 1598/2013 Dnr planmodul: P 13/0020 PLANBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING Upprättad av samhällsbyggnad den 23 januari

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(10)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(10) Bygg och räddningsnämnden 2013-10-22 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(10) Plats och tid Roothvillan, Gamla Torget 1A, 13 30 14 45 Beslutande Ledamöter Peder Griph, (s), ordförande, Kenneth Axelsson, (m), vice

Läs mer

Kommunfullmäktige har 2013-03-26 42 antagit planförslaget för Ullarp 1:74 m. Beslutet härom är anslaget på kommunens anslagstavla 2013-04-03

Kommunfullmäktige har 2013-03-26 42 antagit planförslaget för Ullarp 1:74 m. Beslutet härom är anslaget på kommunens anslagstavla 2013-04-03 Datum 2013-04-04 Kommunstyrelseförvaltningen 0346-88 60 00 stadsbyggnad@falkenberg.se Detaljplan för Ullarp 1:74 m fl Hallands län Meddelande om antagande av planförslag. Kommunfullmäktige har 42 antagit

Läs mer

PLATS OCH TID Mellanfryken, tisdag 16 april 2013, kl. 15.00-16.30 BESLUTANDE

PLATS OCH TID Mellanfryken, tisdag 16 april 2013, kl. 15.00-16.30 BESLUTANDE PLATS OCH TID Mellanfryken, tisdag 16 april 2013, kl. 15.00-16.30 ANDE LEDAMÖTER TJG ERSÄTTARE Leif Askeröd (C), Ordförande Björn Tholén (M), Vice ordförande Thomas Grönberg (S) Eilert Carlsson (S) Kenneth

Läs mer

Attefallsåtgärder. Attefallshus - Komplementbostadshus/komplementbyggnad Högst 25 kvadratmeter byggnadsarea

Attefallsåtgärder. Attefallshus - Komplementbostadshus/komplementbyggnad Högst 25 kvadratmeter byggnadsarea Attefallsåtgärder Från den 2 juli 2014 ändrades plan- och bygglagen så att fler åtgärder blev bygglovsbefriade för en- och tvåbostadshus. Allt som tidigare var tillåtet utan bygglov är fortfarande det.

Läs mer

PROTOKOLL Plan- och byggnämndens presidium

PROTOKOLL Plan- och byggnämndens presidium 1 (14) Paragrafer 1-12 Plats och tid Kommunhuset i Klippan, Sammanträdesrum 1, kl. 13.00 ande Övriga närvarande Torsten Johansson, ordförande Kent Lodesjö Jesper Hansen Göran Lönnqvist, stadsarkitekt Roger

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2015-05-25 Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2015-05-25 Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 1(13) Tid och plats 2015-05-25 - Kommunhuset klockan 13.15-14.30 Beslutande Martin Gustafsson (C) - ordförande Henrik Johansen (M) - förste vice ordförande Bjarne Daa (S) - andre vice ordförande Övriga

Läs mer

Ledamöter: Thor Lindgren, s, ordförande Lars-Gunnar Näsström, s vice ordförande Ulf Lundberg, v Magnus Sandin, c

Ledamöter: Thor Lindgren, s, ordförande Lars-Gunnar Näsström, s vice ordförande Ulf Lundberg, v Magnus Sandin, c PROTOKOLL 1(12) Tid: kl 09:00-10:50 Plats: Lokal Älven, Kommunförvaltningen Ledamöter: Thor Lindgren, s, ordförande Lars-Gunnar Näsström, s vice ordförande Ulf Lundberg, v Magnus Sandin, c Esbjörn Henriksson,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL FILIPSTADS KOMMUN Sammanträdesdatum Miljö- och Byggnadsnämnden 2009-11-18 1 (15)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL FILIPSTADS KOMMUN Sammanträdesdatum Miljö- och Byggnadsnämnden 2009-11-18 1 (15) FILIPSTADS KOMMUN Sammanträdesdatum Blad Miljö- och Byggnadsnämnden 2009-11-18 1 (15) Plats och tid: Nämndhuset rum 385, kl 09.00 kl 11.00 Beslutande: Övriga deltagande: Justeringsman: Bengt-Olov Persson,

Läs mer

DOM 2014-07-16 Stockholm

DOM 2014-07-16 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen Rotel 060105 DOM 2014-07-16 Stockholm Mål nr P 660-14 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Nacka tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2013-12-27 i mål nr P 2418-13, se

Läs mer

Fastighet GÄDDVIK 3:46 Ärendenr L 1020/11 Fast.adress BÄLINGEVÄGEN 252 Ankomstdat 2011 12 15

Fastighet GÄDDVIK 3:46 Ärendenr L 1020/11 Fast.adress BÄLINGEVÄGEN 252 Ankomstdat 2011 12 15 Byggnadsnämnden 2012 11 06 192 27 Byggnadsnämndens arbetsutskott 2012 10 23 170 24 Fastighet GÄDDVIK 3:46 Ärendenr L 1020/11 Fast.adress BÄLINGEVÄGEN 252 Ankomstdat 2011 12 15 Ärende Bygglov för tillbyggnad

Läs mer

CIRKULÄR 14:21. Information om lagändringar gällande nya åtgärder som kan genomföras utan krav på bygglov

CIRKULÄR 14:21. Information om lagändringar gällande nya åtgärder som kan genomföras utan krav på bygglov 2014-06-04 1 (5) CIRKULÄR 14:21 Avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad Anna-Bie Agerberg Kommundirektörer Bygglov, nämnd Bygglov, förvaltning Bygglovchefer eller motsvarande Information om lagändringar

Läs mer

Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30

Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30 Sammanträdesdatum s. 1 (12) Plats Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30 Beslutande Robert Wenglén (M) Yvonne Andreasson (FP) Richard Jerneborg (M) Mozghan

Läs mer

BYGGNADSNÄMNDEN DATUM Onsdagen den 19 januari 2011, klockan 13.00 16.00 Kommunkontoret, sammanträdesrum Skållerud

BYGGNADSNÄMNDEN DATUM Onsdagen den 19 januari 2011, klockan 13.00 16.00 Kommunkontoret, sammanträdesrum Skållerud ORGAN BYGGNADSNÄMNDEN DATUM Onsdagen den 19 januari 2011, klockan 13.00 16.00 Kommunkontoret, sammanträdesrum Skållerud PLATS Ej tjänstgörande ersättare som avser att delta i sammanträdet - var vänlig

Läs mer

Den 2 maj 2011 trädde en ny plan- och bygglag i kraft som kanske berör dig...

Den 2 maj 2011 trädde en ny plan- och bygglag i kraft som kanske berör dig... Den 2 maj 2011 trädde en ny plan- och bygglag i kraft som kanske berör dig... Från den 2 maj gäller nya regler för byggande: Bygglovsansökan ska innehålla nya uppgifter Vissa arbeten kräver att det görs

Läs mer

PLANKARTA i Gnesta tätort, Gnesta kommun AKTUALITET: FASTIGHETSINDELNING 2013-04-16 KARTSTANDARD ENLIGT HMK-KA 2.2.6.1

PLANKARTA i Gnesta tätort, Gnesta kommun AKTUALITET: FASTIGHETSINDELNING 2013-04-16 KARTSTANDARD ENLIGT HMK-KA 2.2.6.1 Antagandehandling Dnr Plan 2012.3 Tillägg till PLANBESTÄMMELSER Följande gäller inom det särskilt avgränsade området. Underliggande stadsplan P 86-1 gäller jämsides med undantag för de bestämmelser som

Läs mer