SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunhuset, sammanträdesrum Alnarp. se nästa sida. Barbro Söderberg Miljö- och byggförvaltningen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunhuset, sammanträdesrum Alnarp. se nästa sida. Barbro Söderberg Miljö- och byggförvaltningen 2007-03-05"

Transkript

1 Miljö och byggnadsnämnden Plats Kommunhuset, sammanträdesrum Alnarp Tid Tisdagen den 27 februari 2007, kl Beslutande se nästa sida Sammanträdesdatum s. 1 (33) Övriga deltagande se nästa sida Utses att justera Justeringens plats och tid Barbro Söderberg Miljö- och byggförvaltningen Underskrifter Sekreterare Paragrafer Marilene Svegard Ordförande Lars Arheden Justerande Barbro Söderberg ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ Miljö- och byggnadsnämnden Sammanträdesdatum Datum för anslags uppsättande Förvaringsplats för protokollet Underskrift Miljö- och byggförvaltningen Datum för anslags nedtagande

2 Sammanträdesdatum s. 2 (33) Beslutande Lars Arheden (m) ordförande Carin Hansson (m) 1:e vice ordförande Barbro Söderberg (s) 2:e vice ordförande Stig Rahm (m) ledamot Anita Ekdahl (m) ledamot Gustav Hamilton (m) ledamot Rickard Hansson-Frostgård (c) ledamot, 22-28, Bert Selmer (s) ledamot Cecilia Wittrock-Lindoff (m) tjänstgörande ersättare Tudor Barnard (fp) tjänstgörande ersättare Richard Persson (s) tjänstgörande ersättare Nils-Erik Sandelin (m) tjänstgörande ersättare, 29 Övriga närvarande Nils-Erik Sandelin (m) ersättare Peter Nilsson (m) ersättare Sven Bernhard Brahme ersättare, 22-28, Bengt Rask (s) ersättare Lars-Johan Rosvall ekonom, Ola Gustafsson miljöchef, Petter Eiring stadsarkitekt Dick Törblad förvaltningsjurist Eva Sjölin stadsbyggnadschef Marilene Svegard nämndsekreterare

3 Sammanträdesdatum s. 3 (33) MBN 22 Dnr MB Information Ordföranden informerar kortfattat om läget beträffande polisanmälan av förre räddningschefen. Stadsarkitekten informerar att arbetsutskottet utsett ABF-huset till priset för god byggnadskultur Byggherre är ABF i Lomma/ordförande [personuppgift] och arkitekt SAR/MSA [personuppgift], Bygg-A Arkitekter. Miljöchefen informerar att arbetsutskottet utsett klass 5B, Bjärehovskolan till miljöpriset Båda prisen kommer att delas ut vid kommunfullmäktiges möte den 15 mars. Miljöchefen informerar vidare att länsstyrelsen kommer på ett kontrollbesök den 8 mars. Kontrollbesöket gäller djurskydd. Ordföranden informerar att han och 1:e vice ordföranden kommer att gå utbildning i Livsmedelslagen den 1 mars. Den 8 maj ordnas utbildning för nämndens ledamöter och ersättare i Livsmedelslagen. Ordföranden informerar att en lunch till lunch konferens kommer att anordnas april. Miljö- och byggnadsnämnden har tagit del av informationen.

4 Sammanträdesdatum s. 4 (33) MBN 23 Dnr MB Redovisning av skrivelser/meddelanden och delegationsbeslut Tjänsteskrivelse från plan- och byggkontoret Redovisningen av skrivelser/meddelanden och delegationsbeslut läggs till handlingarna.

5 Sammanträdesdatum s. 5 (33) MBN 24 au 19 Dnr MB Årsredovisning 2006 för miljö- och byggnadsnämnden Ärendebeskrivning Ekonomen redovisar bokslut för miljö- och byggnadsnämnden för år Resultatrapport 2006 Bokslut för plan- och byggverksamheten 2006 Bokslut för miljöverksamheten 2006 Arbetsutskottets förslag till miljö- och byggnadsnämnden Redovisningen av bokslutet för år 2006 godkänns och överlämnas till kommunstyrelsen. Bokslut för räddningstjänsten 2006 Redovisningen av bokslutet för år 2006 godkänns och överlämnas till kommunstyrelsen.

6 Sammanträdesdatum s. 6 (33) MBN 25 au 20 Dnr MB Bokslut 2006 framställning om resultatöverföring från 2006 till 2007 Ärendebeskrivning Bokslut 2006 för miljö- och byggnadsnämnden redovisar en budgetavvikelse, netto, med 672 tkr. I kommunfullmäktiges regler för hur överföring av nämndernas resultat mellan åren lämnas undantag för bl.a. kapitalkostnader. Tjänsteskrivelse från ekonomen Om man räknar från kapitalkostnader blir budgetutfallet för de olika huvudverksamheterna 675 tkr, fördelat på de olika huvudverksamheterna, enligt nedanstående tabell. Kommunfullmäktige kan, om särskilda skäl föreligger, göra korrigeringar och bevilja undantag från huvudregeln att hela avvikelsen exkl. kapitalkostnader skall överföras. Miljö- och byggnadsnämnden vill som sådana exempel lyfta fram ett förslag till korrigeringar: 1) Räddningstjänstens sammanlagda underskott inklusive uppsägningslöner, ca tkr varav uppsägningslön är 346 tkr. Budgetavvikelse exkl. kapitalkostnader Plan- och bygg inkl nämnd och gemensamt* Miljökontor Räddningstjänst Totalt Korrigering Förslag till överföring * Av plan- och bygg inklusive nämnd och gemensamts överskott mot budget avser 102 tkr nämndens verksamhet som var avsett för utbildning av nämndens ledamöter. Nämnden beslöt dock att skjuta upp utbildningen till den nya mandatperioden. Forts.

7 Sammanträdesdatum s. 7 (33) MBN 25 forts. au 20 forts. Dnr MB Arbetsutskottets förslag till miljö- och byggnadsnämnden Miljö- och byggnadsnämnden föreslår kommunfullmäktige att överföringen av miljö- och byggnadsnämndens driftbudgetavvikelse för 2006 skall uppgå till tkr, vilket motsvarar miljö- och byggnadsförvaltningens och nämndens verksamheter. Miljö- och byggnadsnämnden föreslår kommunfullmäktige att överföringen av miljö- och byggnadsnämndens driftbudgetavvikelse för 2006 skall uppgå till tkr, vilket motsvarar miljö- och byggnadsförvaltningens och nämndens verksamheter.

8 Sammanträdesdatum s. 8 (33) MBN 26 au 22 Dnr MB Halvårsrapport, andra halvåret 2006, för miljö- och byggförvaltningens verksamhetsområden Ärendebeskrivning Enligt miljö- och byggnadsnämndens generella mål för nämndens verksamhet skall en kvartalsvis avrapportering ske av nämndsplanen där måluppfyllelse samt eventuella avvikelser skall kommenteras. Stadsbyggnadschefens halvårsrapport, andra halvåret, för miljö- och byggförvaltningen inklusive miljöchefens uppföljning för miljökontorets verksamhet. Arbetsutskottets förslag till miljö- och byggnadsnämnden Miljö- och byggnadsnämnden har tagit del av halvårsrapporten, andra halvåret, för miljö- och byggförvaltningen inklusive uppföljningen för miljökontorets verksamhet. Miljö- och byggnadsnämnden har tagit del av halvårsrapporten, andra halvåret, för miljö- och byggförvaltningen inklusive uppföljningen för miljökontorets verksamhet. Miljö- och byggförvaltningen informeras om att i stället för kvartalsrapporter behöver endast en halvårsrapport upprättas för första halvåret.

9 Sammanträdesdatum s. 9 (33) MBN 27 au 23 Dnr MB Aktuellt planläge 13 februari 2007 Ärendebeskrivning Planlägeslistan har uppdaterats. Planlägeslistan Arbetsutskottets förslag till miljö- och byggnadsnämnden Redovisning av planläget godkänns och översänds till kommunstyrelsen och tekniska nämnden för kännedom. Redovisning av planläget godkänns och översänds till kommunstyrelsen och tekniska nämnden för kännedom.

10 Sammanträdesdatum s. 10 (33) MBN 28 au 24 Dnr MB Uppföljning av handlingsplan för intern kontroll för miljö- och byggförvaltningen 2006 Ärendebeskrivning I ett av kommunfullmäktige antaget program för intern kontroll i Lomma kommun fastslås att nämnderna skall upprätta en handlingsplan för intern kontroll. Handlingsplanen skall uppdateras regelbundet. Nämnderna skall senast i samband med årsredovisningens upprättande till kommunstyrelsen rapportera resultatet av den interna kontrollen. Tjänsteskrivelse från miljö- och byggförvaltningen Arbetsutskottets förslag till miljö- och byggnadsnämnden Följande uppföljning av handlingsplan för intern kontroll för miljö- och byggförvaltningen godkänns och rapporteras till kommunstyrelsen: 1) Stickprovskontroll skall tillämpas på leverantörsfakturor. Kontrollen skall visa om de ekonomiska transaktionerna sker i enlighet med fattade beslut samt gällande reglementen och riktlinjer. Kommentar: Stickprovskontroll har genomförts på var tionde faktura (31) inom miljö- och byggförvaltningen t.o.m då kommunen övergick till att skanna in alla leverantörsfakturor. Dataprogrammet kontrollerar till stor del de punkter som har kontrollerats manuellt. De ekonomiska transaktionerna sker i enlighet med fattade beslut samt gällande reglementen och riktlinjer. Alla fakturorna var attesterade av rätt personer. Granskningsunderlaget finns tillgängligt på miljö- och byggförvaltningen. 2) Stickprovskontroll skall tillämpas på beslut tagna på delegation. Kontrollen skall inriktas mot en delegats befogenhet att fatta ett visst beslut. Kommentar: Stickprovskontroll har genomförts på vart tionde delegationsbeslut (144) inom miljö- och byggförvaltningen. Alla beslut har fattats av rätt delegat. Granskningsunderlaget finns tillgängligt på miljö- och byggförvaltningen. 3) Överklagade ärenden skall redovisas när slutligt beslut föreligger. Kommentar: Miljö- och byggförvaltningen redovisar de ärenden som avgjorts under året i bilaga 1. Forts.

11 Sammanträdesdatum s. 11 (33) MBN 28 forts. au 24 Dnr MB Följande uppföljning av handlingsplan för intern kontroll för miljö- och byggförvaltningen godkänns och rapporteras till kommunstyrelsen: 4) Stickprovskontroll skall tillämpas på leverantörsfakturor. Kontrollen skall visa om de ekonomiska transaktionerna sker i enlighet med fattade beslut samt gällande reglementen och riktlinjer. Kommentar: Stickprovskontroll har genomförts på var tionde faktura (31) inom miljö- och byggförvaltningen t.o.m då kommunen övergick till att skanna in alla leverantörsfakturor. Dataprogrammet kontrollerar till stor del de punkter som har kontrollerats manuellt. De ekonomiska transaktionerna sker i enlighet med fattade beslut samt gällande reglementen och riktlinjer. Alla fakturorna var attesterade av rätt personer. Granskningsunderlaget finns tillgängligt på miljö- och byggförvaltningen. 5) Stickprovskontroll skall tillämpas på beslut tagna på delegation. Kontrollen skall inriktas mot en delegats befogenhet att fatta ett visst beslut. Kommentar: Stickprovskontroll har genomförts på vart tionde delegationsbeslut (144) inom miljö- och byggförvaltningen. Alla beslut har fattats av rätt delegat. Granskningsunderlaget finns tillgängligt på miljö- och byggförvaltningen. 6) Överklagade ärenden skall redovisas när slutligt beslut föreligger. Kommentar: Miljö- och byggförvaltningen redovisar de ärenden som avgjorts under året i bilaga 1.

12 Sammanträdesdatum s. 12 (33) MBN 29 au 25 Dnr MB Yttrande över remiss Översyn av riksintresseområden för vindkraft. Lst dnr Ärendebeskrivning Energimyndigheten har bett länsstyrelsen lämna förslag på områden som kan vara av riksintresse för energiproduktion vindkraft. Arbetet kan, enligt Energimyndigheten, ses som naturligt efter regeringens proposition (2005/06:143) om åtgärder för ett livskraftigt vindbruk. I propositionen betonas vikten av att kommuner, länsstyrelser och andra myndigheter bidrar till bättre förutsättningar för vindbruk. En beskrivning av varför arbetet med riksintressen ses över, vilka kriterier som gäller för utpekandet av lämpliga områden för vindkraft i Skåne samt vilken hjälp länsstyrelsen önskar i arbetet presenteras i remissen. Tjänsteskrivelse från miljö- och byggförvaltningen Arbetsutskottet föreslog under 25, att miljö- och byggnadsnämnden skulle besluta att översända förvaltningens synpunkter som svar på länsstyrelsens remiss. Yrkanden Bert Selmer (s) yrkar avslag på arbetsutskottets förslag till beslut. Ordföranden med instämmande av Carin Hansson (m) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut. Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att nämnden ställer sig bakom arbetsutskottets förslag. Forts.

13 Sammanträdesdatum s. 13 (33) MBN 29 forts. au 25 Dnr MB Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att översända förvaltningens synpunkter till kommunstyrelsen. Jäv På grund av jäv deltog inte Rickard Hansson-Frostgård (c) och Sven Bernhard Brahme (c) i handläggningen. Reservation Bert Selmer (s) reserverar sig mot beslutet.

14 Sammanträdesdatum s. 14 (33) MBN 30 au 28 Dnr MB Önnerup 12:44, Södra Västkustvägen 58. Bygglov för nybyggnad av garage Ärendebeskrivning Bygglovsansökan avser nybyggnad av ett dubbelgarage om ca 41,6 m 2. Det planerade garaget blir ungefär dubbelt så stort som det befintliga garaget som rivs. Tjänsteskrivelse från plan- och byggkontoret Bedömning Ansökan tillstyrks i strid mot grannens erinringar, eftersom garaget ej bedöms innebära några betydande olägenheter för grannen eller omgivningen. Det nya garaget bedöms inte sätta grannen i ett sämre läge. En hög mur är dessutom placerad i tomtgränsen mellan fastigheterna. Garaget placeras ca 13 m från grannens bostadshus. Den planerade placeringen stämmer överens med kustzonens riktlinjer för bebyggelseutformning. Byggnadshöjden är 2,5 m (mätt vid skärningen mellan fasadplanet och ett plan som med 45 graders lutning inåt byggnaden berör byggnadens tak) men eftersom marken lutar tämligen kraftigt från vägen och ner mot havet så kommer höjden inte att upplevas som dominerande. Man har tagit hänsyn till platsen och omgivningen vad gäller volym, utformning och placering på tomten. Siktlinjen mot havet och luftigheten mellan bebyggelsen har bibehållits. Kraven i Plan- och bygglagen kap 3 får anses vara uppfyllda. Arbetsutskottets förslag till miljö- och byggnadsnämnden Bygglov beviljas med stöd av Plan- och bygglagen 8 kap 12. Bygglov beviljas med stöd av Plan- och bygglagen 8 kap 12. Forts.

15 Sammanträdesdatum s. 15 (33) MBN 30 forts. au 28 forts. Dnr MB Enligt fastställd taxa utgör avgiften för Bygglov 2 660:- Bygganmälan 760:- Summa 3 420:- Faktura översänds separat Lovet upphör att gälla om åtgärden inte påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från beslutsdatum enligt Plan- och bygglagen 8 kap 33. Upplysningar Bygglovsbeslutet befriar er inte från skyldigheter enligt annan lagstiftning. Bygganmälan krävs och besked om bygganmälan bifogas. Utstakning och/eller lägeskontroll skall utföras av personal med mätningsteknisk kompetens. Sökanden ansvarar för att berörda grannar kallas för att ges möjlighet att närvara. Sökanden uppmärksammas på att ingen byggnadsdel, varken ovan eller under mark, får uppföras utanför egen fastighetsgräns. All vattenavrinning måste omhändertas på egen fastighet. Rivningslov krävs ej då garaget är placerat utanför detaljplanerat område. Någon rivningsanmälan krävs ej heller då byggnaden är en komplementbyggnad. Glöm inte att det kan vara lämpligt att informera grannar om att byggnadsarbeten kommer att börja. Strandskyddsdispens krävs.

16 Sammanträdesdatum s. 16 (33) MBN 31 au 29 Dnr MB Ljunghuset 1:45, Tappers väg 29. Lov för rivning av sommarstuga Ärendebeskrivning Ansökan avser rivning av äldre sommarstuga med tillhörande förrådsbyggnad. Byggnaden är i Kulturmiljöprogram Lomma kommun markerad som kulturhistoriskt värdefull bebyggelse. Sommarstugan är enligt kulturmiljöprogrammet en av de ursprungliga stugorna från talen som, tillsammans med övriga bevarade byggnader, bidrar till att berätta om områdets ursprungliga karaktär. Sökanden har , diarienummer MB , inlämnat ansökan om bygglov för nybyggnad av enbostadshus på fastigheten. Tjänsteskrivelse från plan- och byggkontoret Bedömning Åtgärden innebär ingen avvikelse mot gällande detaljplan. Enligt 8 kap 16 PBL skall ansökan om rivningslov bifallas om inte byggnaden omfattas av rivningsförbud, behövs för bostadsförsörjningen eller bör bevaras på grund av byggnadens eller bebyggelsens historiska, kulturhistoriska, miljömässiga eller konstnärliga värde. Kraven i Plan- och bygglagen kap 3 får anses vara uppfyllda. Arbetsutskottets förslag till miljö- och byggnadsnämnden Rivningslov beviljas med stöd av Plan- och bygglagen 8 kap 16. Rivningslov beviljas med stöd av Plan- och bygglagen 8 kap 16. Enligt fastställd taxa utgör avgiften för Rivningslov 380:- Rivningsanmälan 1 140:- Summa 1 520:- Faktura översänds separat Forts.

17 Sammanträdesdatum s. 17 (33) MBN 31 forts. au 29 forts. Dnr MB Lovet upphör att gälla om åtgärden inte påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från beslutsdatum enligt Plan- och bygglagen 8 kap 26. Upplysningar Beslutet befriar er inte från skyldigheter enligt annan lagstiftning. Tillstånd kan t.ex. krävas av kommunens Miljökontor, tfn Rivningsanmälan krävs och besked om bygganmälan bifogas.

18 Sammanträdesdatum s. 18 (33) MBN 32 au 30 Dnr MB Lomma 33:11. Dispens från strandskyddsbestämmelserna Ärendebeskrivning Ansökan om dispens från strandskyddsbestämmelserna avseende uppförande av mastförråd på pirarmen mellan småbåtshamnen och Höjeå har inkommit från tekniska förvaltningen. Som särskilda skäl åberopas att området genom utbyggnaden av småbåtshamnen med tillhörande pirarm redan är ianspråktagen och att planerade åtgärder är för fritidsbåtslivets skull och således kan anses tillgodose friluftslivets behov. Tjänsteskrivelse från plan- och byggkontoret Bedömning Åtgärden bedöms inte strida mot strandskyddets syften. Åtgärden är dessutom i enlighet med gällande detaljplan. De särskilda skäl som angetts får anses tillräckliga för att dispens ska kunna medges. Arbetsutskottets förslag till miljö- och byggnadsnämnden Med stöd av 7 kap 18 miljöbalken, 12 förordningen om områdesskydd enligt miljöbalken samt länsstyrelsens delegation meddelas dispens från strandskyddet. Med stöd av 7 kap 18 miljöbalken, 12 förordningen om områdesskydd enligt miljöbalken samt länsstyrelsens delegation meddelas dispens från strandskyddet. Enligt fastställd taxa utgör avgiften för Strandskyddsdispens 3 800:- Faktura översänds separat

19 Sammanträdesdatum s. 19 (33) MBN 33 au 31 Dnr MB Fjelie 3:15, Fjelie Nils Hanssons väg 4. Bygglov för nybyggnad av garage Ärendebeskrivning Bygglovsansökan avser uppförande av garagebyggnad med fasader av rött tegel och 2 vita ränder, vitt tegel, och tak av grå plåt. Taket förbereds för tvåkupigt rött tegel. Garagets mått är 12,74 x 10,34 m, dess byggnadshöjd 3,5 m och dess totalhöjd 5,0 m. Bygglov gavs för om- och tillbyggnad av kontors- och bostadshus samt nybyggnad av varm- och kallgarage. Tiden för det beviljade lovet utgick Varmgaragets mått var 12,00 x 9,00 m stort, byggnadshöjd ca 2,6 m och totalhöjd ca 4 m. Tjänsteskrivelse från plan- och byggkontoret Bedömning Garaget kan placeras i enlighet med ansökan, eftersom placeringen i stora drag är densamma som bygglov beviljats för och i samband därmed godkänts av grannen. Garagets höjd avviker också något från det beviljade bygglovet, men i relation till storleken på de tomter som är aktuella får ändringen anses som måttfull. Ansökan tillstyrks i strid mot grannens erinringar, eftersom det nya förslaget endast i liten grad avviker från redan beviljat lov och de olägenheter som i förhållande till redan beviljat bygglov uppstår för grannen inte bedöms vara betydande. Kraven i 2 och 3 kap Plan- och bygglagen får anses vara uppfyllda. Arbetsutskottets förslag till miljö- och byggnadsnämnden Bygglov beviljas med stöd av Plan- och bygglagen 8 kap 12. Bygglov beviljas med stöd av Plan- och bygglagen 8 kap 12. Forts.

20 Sammanträdesdatum s. 20 (33) MBN 33 forts. au 31 forts. Dnr MB Enligt fastställd taxa utgör avgiften för Bygglov 3 420:- Bygganmälan 5 472:- Summa 8 892:- Faktura översänds separat Lovet upphör att gälla om åtgärden inte påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från beslutsdatum enligt Plan- och bygglagen 8 kap 26. Upplysningar Bygglovsbeslutet befriar er inte från skyldigheter enligt annan lagstiftning. Tillstånd kan t.ex. krävas av kommunens Miljökontor, tfn Bygganmälan krävs och besked om bygganmälan bifogas. Utstakning och lägeskontroll skall utföras av personal med mätningsteknisk kompetens. Sökanden ansvarar för att berörda grannar kallas för att ges möjlighet att närvara. Sökanden uppmärksammas på att ingen byggnadsdel, varken ovan eller under mark, får uppföras utanför egen fastighetsgräns. All vattenavrinning måste omhändertas på egen fastighet. Om fråga om ändring kommer upp under arbetets genomförande skall ny ritning/beskrivning e.d. lämnas in för godkännande före påbörjandet. Glöm inte att det kan vara lämpligt att informera grannar om att byggnadsarbeten kommer att börja. Enligt lagen om kulturminnen mm skall den som avser att uppföra en byggnad eller en anläggning i god tid ta reda på om någon fast fornlämning kan beröras och i så fall snarast samråda med Länsstyrelsen i Skåne län. Påträffas fornlämningar skall arbetet avbrytas och Länsstyrelsen underrättas.

21 Sammanträdesdatum s. 21 (33) MBN 34 au 32 Dnr MB Ärende som utgår ur dagordningen Ärende nr 14, Borgeby 15:8 m.fl. Bygglov för 21 enbostadshus med förråd/carport utgår ur dagordningen.

22 Sammanträdesdatum s. 22 (33) MBN 35 au 33 Dnr MB Bjärred 30:12, Idrottsvägen 3. Ansökan om bygglov för nybyggnad av förråd Ärendebeskrivning Bygglovsansökan avser uppförande av lägenhetsförråd 9 x 3,3 m, förlagt i gräns mot parkering för bostadsrättsföreningen Navet. Fasader av trä och tak av papp. Tjänsteskrivelse från plan- och byggkontoret Bedömning Åtgärden strider mot gällande detaljplan och kan inte anses som mindre avvikelse enligt Plan- och bygglagen 8 kap 11, eftersom byggnaden förläggs helt på mark som ej får bebyggas (prickmark). Syftet med prickmarken i planen är att bevara berörd del av fastigheten obebyggd. Arbetsutskottets förslag till miljö- och byggnadsnämnden Bygglov beviljas ej med stöd av 8 kap 11 Plan- och bygglagen med hänvisning till 3 kap eftersom åtgärden bedöms som sådan avvikelse från gällande detaljplan som vid samlad bedömning ej kan anses förenlig med planens syfte. Bygglov beviljas ej med stöd av 8 kap 11 Plan- och bygglagen med hänvisning till 3 kap eftersom åtgärden bedöms som sådan avvikelse från gällande detaljplan som vid samlad bedömning ej kan anses förenlig med planens syfte. Enligt fastställd taxa utgör avgiften för Avslag 760:- Faktura översänds separat Hur man överklagar nämndens beslut till länsstyrelsen bifogas

23 Sammanträdesdatum s. 23 (33) MBN 36 au 34 Dnr MB Karstorp 13:1, Strandvägen 118. Ansökan om förlängning av bygglov för tillfällig åtgärd Ärendebeskrivning Dåvarande byggnadsnämnden i Lomma kommun beslutade den 16 februari 1994 att meddela positivt förhandsbesked i fråga om bygglov för tillfällig åtgärd avseende ändrad användning från bensinförsäljning till kioskrörelse. Beslut om bygglov för tillfällig åtgärd t.o.m. den 31 december 1996 meddelades den 8 mars Beslut om förlängning av bygglovet t.o.m. den 31 december 2001 meddelades den 4 februari Beslut om förlängning av bygglovet t.o.m. den 31 december 2006 meddelades den 2 januari Sökanden har inkommit med ny ansökan om förlängning av bygglovet att gälla t.o.m. den 31 december Tjänsteskrivelse från plan- och byggkontoret Bedömning För det aktuella området pågår planutredning. Ny detaljplan kommer sannolikt inte att antas vid sådan tidpunkt att området kan tas i anspråk för nytt ändamål innan den 31 december Mot denna bakgrund anser nämnden att det tillfälliga bygglovet kan förlängas. Mot bakgrund av pågående planutredning och mot bakgrund av att annan verksamhet inom fastigheten nyligen erhållit lov för tillfällig åtgärd till och med den 31 december 2009, bör även tiden för det lov som är aktuellt i detta ärende begränsas att gälla till och med nämnda datum. Arbetsutskottets förslag till miljö- och byggnadsnämnden Med stöd av 8 kap 14 och 19 PBL beviljas sökt förlängning av bygglov för tillfällig åtgärd avseende kioskrörelse. Lovet upphör att gälla den 31 december Ansökan i den del som avser år 2010 avslås. Forts.

24 Sammanträdesdatum s. 24 (33) MBN 36 forts. au 34 forts. Dnr MB Med stöd av 8 kap 14 och 19 PBL beviljas sökt förlängning av bygglov för tillfällig åtgärd avseende kioskrörelse. Lovet upphör att gälla den 31 december Ansökan i den del som avser år 2010 avslås. Enligt fastställd taxa utgör avgiften för Bygglov 1 520:- Faktura översänds separat Upplysningar Bygganmälan erfordras ej. Om det krävs andra tillstånd än bygglov är ni skyldig att söka sådana. Tillstånd kan t ex krävas av kommunens miljökontor, tfn Hur man överklagar nämndens beslut till länsstyrelsen bifogas

25 Sammanträdesdatum s. 25 (33) MBN 37 au 35 Dnr MB Lomma 11:179, Cikoriagatan 2. Ansökan om bygglov för förlängning av carport och förråd Ärendebeskrivning Bygglovsansökan avser förlängning med ca 2 m av tidigare lovgiven byggnad med carport och förråd. Carporten förlängs med 2 m ut mot gatan i öster. Förrådet förlängs med 2 m åt samma håll. Carportens östra del kommer att bli belägen 4 m från gatan. Tjänsteskrivelse från plan- och byggkontoret Bedömning Fråga är om carportens placering i strid mot detaljplanen kan ses som en mindre avvikelse från planen och förenlig med dess syfte. Carportens avstånd till gatan avses minska från planenliga 6 m till 4 m. Minskningen uppgår till ca 33 %. Syftet med aktuell planbestämmelse är att skapa/bibehålla luckor mellan husens fasader så att öppenhet och variation mot gatan uppstår. En tillbyggnad i enlighet med ansökan skulle motverka detta syfte. Avvikelsen är varken att betrakta som mindre eller förenlig med detaljplanens syfte och att ansökan i den del den avser förlängning av carport därför bör avslås. Ändringen av del av carport till förråd strider inte mot detaljplanen, inte heller mot tillämpliga regler i PBL Bygglov för denna ändring bör därför medges. Arbetsutskottets förslag till miljö- och byggnadsnämnden Med stöd av 8 kap 11 och 19 PBL avslås ansökan om bygglov för förlängning av carport i enlighet med ansökan. Med stöd av samma lagrum beviljas bygglov för ändring av del av carport till förråd på sätt att förrådet förlängs med 2 m åt öster. Forts.

26 Sammanträdesdatum s. 26 (33) MBN 37 forts. au 35 forts. Dnr MB Med stöd av 8 kap 11 och 19 PBL avslås ansökan om bygglov för förlängning av carport i enlighet med ansökan. Med stöd av samma lagrum beviljas bygglov för ändring av del av carport till förråd på sätt att förrådet förlängs med 2 m åt öster. Enligt fastställd taxa utgör avgiften för Bygglov utan avgift Avslag 760:- Summa 760:- Faktura översänds separat Upplysningar Bygganmälan erfordras ej. Sökanden uppmärksammas på att ingen byggnadsdel, varken ovan eller under mark, får uppföras utanför egen fastighetsgräns. All vattenavrinning måste omhändertas på egen fastighet. Om fråga om ändring kommer upp under arbetets genomförande skall ny ritning lämnas in för godkännande före påbörjandet. Glöm inte att det kan vara lämpligt att informera grannar om att byggnadsarbeten kommer att börja. Om det krävs andra tillstånd än bygglov är ni skyldig att söka sådana. Hur man överklagar nämndens beslut till länsstyrelsen bifogas

27 Sammanträdesdatum s. 27 (33) MBN 38 au 36 Dnr MB Lomma 27:84, Järngatan 4. Ansökan om förhandsbesked Ärendebeskrivning Ansökan avser förhandsbesked i fråga om bygglov för tillbyggnad till industribyggnad på aktuell fastighet. Vid besök på plan- och byggkontoret har sökanden uppgett att den nya tillbyggnaden i första hand skall användas som garage för bil som används för livsmedelstransporter. Tjänsteskrivelse från plan- och byggkontoret Bedömning Den tilltänkta byggnadens ändamål överensstämmer med detaljplanens ändamålsbestämmelse; industriändamål. Fråga är om särskilda skäl kan anses föreligga för en placering 1 m från tomtgränsen. Vid den bedömning som skall göras i detta avseende skall i första hand den tilltänkta tillbyggnadens påverkan på området och på grannfastigheten beaktas. I industriområdet finns inte några påtagliga estetiska eller kulturhistoriska värden. Det finns därför inte anledning att på utseendemässiga skäl strikt upprätthålla 4,5- meterskravet när det gäller en industribyggnads placering. Eftersom byggnaderna i ett industriområde är stora finns emellertid anledning till restriktivitet så att inte den öppenhet och luftighet som 4,5-metersregeln garanterar går helt förlorad. Redan av denna anledning finns det inte särskilda skäl att godta den sökta placeringen. Den tilltänkta byggnadens påverkan på grannfastigheten genom placeringen nära tomtgräns skall sättas i relation till hur ett helt planenligt byggande hade kunnat påverka grannfastigheten. En planenligt placerad byggnad med åtta meters byggnadshöjd hade gett mindre påverkan på grannfastigheten än den tillbyggnad som avses med det aktuella förslaget. Den, sett i relation till vad detaljplanen tillåter, låga byggnadshöjden för tillbyggnaden gör dock att det inte finns anledning att strikt upprätthålla 4,5-meterskravet när det gäller placeringen. Det föreligger dock inte några särskilda skäl att förlägga byggnaden så nära gränsen mot granntomten som en meter. Forts.

28 Sammanträdesdatum s. 28 (33) MBN 38 forts. au 36 forts. Dnr MB Arbetsutskottets förslag till miljö- och byggnadsnämnden Mot bakgrund av det som anförts ovan och med stöd av 8 kap 11, 19 och 34 PBL beslutar miljö- och byggnadsnämnden att lämna negativt förhandsbesked i fråga om bygglov för tillbyggnad i enlighet med ansökan. Detta innebär att bygglov inte kan påräknas för den åtgärd som ansökan avser. Mot bakgrund av det som anförts ovan och med stöd av 8 kap 11, 19 och 34 PBL beslutar miljö- och byggnadsnämnden att lämna negativt förhandsbesked i fråga om bygglov för tillbyggnad i enlighet med ansökan. Detta innebär att bygglov inte kan påräknas för den åtgärd som ansökan avser. Enligt fastställd taxa utgör avgiften för Avslag 760:- Faktura översänds separat Hur man överklagar nämndens beslut till länsstyrelsen bifogas

29 Sammanträdesdatum s. 29 (33) MBN 39 au 37 Dnr MB , MB Karstorp 23:18, Strandvägen 200. Bygglov för uterum Ärendebeskrivning Karstorp 23:18 är belägen inom detaljplanelagt område. Miljö- och byggnadsnämnden beslutade i delegationsbeslut av den 5 mars 2003 att bevilja bygglov för bl.a. uthus på aktuell fastighet. Uthuset var ursprungligen avsett att placeras i tomtgräns mot norr och öster. Fastighetsägaren har därefter begärt en ändring av läget på sätt att uthuset förskjuts 1 m från den östra gränsen och 0,5 m från den norra gränsen samt att den sammanlagda arean av dessa ändringar förskjuts västerut. Miljö- och byggnadsnämnden beslutade den 29 november 2005 att avslå en ansökan om bygglov för uterum på aktuell fastighet. Som grund för beslutet anfördes att åtgärden stred mot detaljplanen för området eftersom uterummet skulle medföra att uthuset, som uterummet skulle kopplas till, genom tillbyggnaden skulle komma att betraktas som ett hus med boningsrum. I beslutet uttalade nämnden även att det befintliga uthuset var planenligt. Fastighetsägaren överklagade miljö- och byggnadsnämndens beslut till länsstyrelsen. Länsstyrelsen beslutade den 14 december 2006 att upphäva det överklagade beslutet och att visa ärendet åter till miljö- och byggnadsnämnden för nytt beslut. Som skäl för länsstyrelsens beslut anfördes i här relevanta delar följande: I planbestämmelserna för området anges bl.a. att korsprickad mark får bebyggas endast med uthus, garage och dylika mindre gårdsbyggnader. I gårdsbyggnad får boningsrum inte inredas. Av handlingarna i ärendet framgår att ansökan avser bygglov för uppförande av uterum på fastigheten Karstorp 23:18. Uterummet uppförs i anslutning till en sedan tidigare uppförd gårdsbyggnad. Enligt länsstyrelsens mening får det planerade uterummet inte karaktären av ett boningsrum varför nämnden, i vart fall på denna grund, saknade skäl att avslå ansökan. Tjänsteskrivelse från plan- och byggkontoret Forts.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (5) Kommunhuset, sammanträdesrum Lilla Lomma. se nästa sida. Miljö- och byggförvaltningen 2009-09-22

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (5) Kommunhuset, sammanträdesrum Lilla Lomma. se nästa sida. Miljö- och byggförvaltningen 2009-09-22 Sammanträdesdatum s. 1 (5) Plats Kommunhuset, sammanträdesrum Lilla Lomma Tid Tisdagen den 15 september 2009, kl. 17.30-18.15 Beslutande se nästa sida Övriga deltagande se nästa sida Utses att justera

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden 2014-06-11 1(12) Filip Gille (M) ordförande Mattias Joelsson (KD) Peter Johansson (FP) Leif Bergman (S) Siv Bjerknes (S)

Miljö- och byggnadsnämnden 2014-06-11 1(12) Filip Gille (M) ordförande Mattias Joelsson (KD) Peter Johansson (FP) Leif Bergman (S) Siv Bjerknes (S) Miljö- och byggnadsnämnden 2014-06-11 1(12) Plats och tid Planrummet, kommunhuset, kl. 13.00-14.20 Beslutande Filip Gille (M) ordförande Mattias Joelsson (KD) Peter Johansson (FP) Leif Bergman (S) Siv

Läs mer

Sida 2012-02-20 1 (18) Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Sida 2012-02-20 1 (18) Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2012-02-20 1 (18) Plats Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Sekreterare Paragrafer 2045-2053

Läs mer

Samhällsbygnnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef

Samhällsbygnnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef 1 Plats och tid Beslutande Samhällsbygnnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2178-2183 Sekreterare

Läs mer

Tommy Eriksson (s), Carin Garbåge Kylestorp (s), Erkki Pokela (s), Marianne Fältskog (fp), Thomas Nyvell (mp), Kurt Jonsson (kd)

Tommy Eriksson (s), Carin Garbåge Kylestorp (s), Erkki Pokela (s), Marianne Fältskog (fp), Thomas Nyvell (mp), Kurt Jonsson (kd) BYGGNADSNÄMNDEN 2013-06-18 1 Plats och tid AVA-huset, plan 3, rum 611. Kl 15.00-16.30 Beslutande Erik Liljencrantz, ordförande (m), Marie-Louise Karlsson, 1:e vice ordförande (s), Bertil Carlsson, 2:e

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2117-2123 Sekreterare Madeleine

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef 1 Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2198-2203 Sekreterare

Läs mer

Sammanträdesrum ÖREN, tisdagen den 15 juni 2010, kl. 13 30 14 45.

Sammanträdesrum ÖREN, tisdagen den 15 juni 2010, kl. 13 30 14 45. Plats och tid Beslutande Sammanträdesrum ÖREN, tisdagen den 15 juni 2010, kl. 13 30 14 45. Evert Johansson, s, ordförande Jan Korsfeldt, m Roy Wasniowski, v Ej tjänstgörande Arne Holmgren, s Kenneth Hallberg,

Läs mer

Kristina Lindblad (MP) Agneta Sellholm (M) Torbjörn Holmström (M)

Kristina Lindblad (MP) Agneta Sellholm (M) Torbjörn Holmström (M) Miljö och byggnadsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (5) Plats och tid Kristinelundsvägen 4, Dammen, Köping, kl 08.15 09.05 ande Per Carlesson (S) ordförande Lena Vilhelmsson (S) v ordförande Heinz Blahusch

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Henrik Olsson, Enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Henrik Olsson, Enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Henrik Olsson, Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2036-2040 Sekreterare Ann-Charlotte

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2288-2291 Sekreterare Madeleine

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2013-2015 Sekreterare Åsa Jonasson

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, tf. Enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, tf. Enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, tf. Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2001-2010 Sekreterare Carina

Läs mer

Föredragningslista Bygg- och plannämnden

Föredragningslista Bygg- och plannämnden Föredragningslista Bygg- och plannämnden Plats och tid för sammanträdet Haffragården Kölsillre, tisdagen den 26 september 2006 OBS se nedan Gruppmöten Föredragande Ärenden 1 Justering 2 Borgsjöbyn 8:13,

Läs mer

Erik Liljencrantz, ordförande (m), Bertil Carlsson, 2:e vice ordförande (s), Lars Gustavsson (s), Katarina Rosenlund-Svensson (s), Bengt Hult (fp)

Erik Liljencrantz, ordförande (m), Bertil Carlsson, 2:e vice ordförande (s), Lars Gustavsson (s), Katarina Rosenlund-Svensson (s), Bengt Hult (fp) BYGGNADSNÄMNDEN 2013-08-27 1 Plats och tid AVA-huset, plan 3, rum 611. Kl 15.00-16.00 Beslutande Erik Liljencrantz, ordförande (m), Bertil Carlsson, 2:e vice ordförande (s), Lars Gustavsson (s), Katarina

Läs mer

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 25 mars 2014 kl. 08:30 11:30. Eva Lindström Sekreterare. Christina Englund Stadsarkitekt 18-21

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 25 mars 2014 kl. 08:30 11:30. Eva Lindström Sekreterare. Christina Englund Stadsarkitekt 18-21 NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 Sida Plats och tid Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 25 mars 2014 kl. 08:30 11:30. Beslutande Rolf Colling (C) Ordförande Martin Äng (C)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2014-05-15. STORFORS KOMMUN Miljö- och byggnadsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2014-05-15. STORFORS KOMMUN Miljö- och byggnadsnämnden 1(12) Plats och tid Beslutande Sammanträdesrum KERIMÄKI, Kommunhuset, torsdagen den 15 maj 2014, kl 08.30 10.25. Thomas Backelin (S), ordförande Lars-Erik Carlsson (V) Hans Lindqvist (C) Övriga deltagande

Läs mer

Ronald Hagbert (M), ordförande Vivianne Gustafsson(S) 1:e vice ordförande Eva Abrahamsson (M) 2:e vice ordförande

Ronald Hagbert (M), ordförande Vivianne Gustafsson(S) 1:e vice ordförande Eva Abrahamsson (M) 2:e vice ordförande 1-5 Plats och tid Kommunhuset, Alvö, Kungshamn, kl 08.00 16.00 Beslutande Övriga deltagare Ronald Hagbert (M), ordförande Vivianne Gustafsson(S) 1:e vice ordförande Eva Abrahamsson (M) 2:e vice ordförande

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden (17) Leif Bergman (S), ordförande Agneta Staaf (S) Dan Eriksson (C) Sten-Ove Jönsson (KD) Erik Gustafsson (S)

Miljö- och byggnadsnämnden (17) Leif Bergman (S), ordförande Agneta Staaf (S) Dan Eriksson (C) Sten-Ove Jönsson (KD) Erik Gustafsson (S) Miljö- och byggnadsnämnden 2016-05-10 1(17) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl. 13.00-14.00 Beslutande Leif Bergman (S), ordförande Agneta Staaf (S) Dan Eriksson (C) Sten-Ove Jönsson (KD) Erik Gustafsson

Läs mer

Tommy Eriksson (s), Carin Garbåge (s), Johan-Gabriel Falkenberg (m), Sofia Söderström (mp), Kurt Jonsson (kd)

Tommy Eriksson (s), Carin Garbåge (s), Johan-Gabriel Falkenberg (m), Sofia Söderström (mp), Kurt Jonsson (kd) BYGGNADSNÄMNDEN 2011-05-17 1 Plats och tid Nämndhusets sammanträdesrum kl 10.00 11.30 Beslutande Erik Liljencrantz ordförande (m), Marie-Louise Karlsson vice ordförande (s), Bertil Karlsson 2:e vice ordförande

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, tf Enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, tf Enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, tf Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2055-2058 Sekreterare Madeleine

Läs mer

Myndighetsnämnd. Samhällsbyggnadsförvaltningen, kl :00. Myndighetsnämnd

Myndighetsnämnd. Samhällsbyggnadsförvaltningen, kl :00. Myndighetsnämnd Plats och tid Samhällsbyggnadsförvaltningen, kl 10.45 Beslutande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid 00:00 Underskrifter Paragrafer 2001-2008 Sekreterare Ordförande Justerande

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef. Erik Olsson. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef. Erik Olsson. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2011-12-20 1 (23) Plats Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Organ Sekreterare Ordförande Justerande

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef. Erik Olsson. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef. Erik Olsson. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2011-07-13 1 (21) Plats Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Organ Sekreterare Ordförande Justerande

Läs mer

Ingemar Tönnberg (S) Tony Olsson (V) Iréne Runkvist Karlsson (S) Kjell Persson (S) Ingegärd Olsson (S) Anna-Karin Berglund (C) Jan Larsson (M)

Ingemar Tönnberg (S) Tony Olsson (V) Iréne Runkvist Karlsson (S) Kjell Persson (S) Ingegärd Olsson (S) Anna-Karin Berglund (C) Jan Larsson (M) Sammanträdesdatum Sida 1/12 Plats och tid Sammanträdesrummet, Gamla Apotekshuset i Hagfors kl 15:00 15:45 Beslutande Övriga Ingemar Tönnberg (S) Tony Olsson (V) Iréne Runkvist Karlsson (S) Kjell Persson

Läs mer

Myndighetsnämnd, delegation Delegationsbeslut ANSLAG/BEVIS

Myndighetsnämnd, delegation Delegationsbeslut ANSLAG/BEVIS Plats och tid Beslutande Anna Eliasson l Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2294-2302 Sekreterare Carina Viberg Ordförande Anna Eliasson Justerande

Läs mer

Tommy Eriksson (s), Gun-Britt Karlsson (c), Olof Carlsson (v) kl 10-10.15

Tommy Eriksson (s), Gun-Britt Karlsson (c), Olof Carlsson (v) kl 10-10.15 Byggnadsnämnden 2010-06-08 1 Plats och tid Nämndhusets sammanträdesrum kl 10.00 11.15 Beslutande Marie-Louise Karlsson ordförande (s), Johan Söderberg 1:e vice ordförande (s), Per-Anders Maxstad 2:e vice

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden 2012-08-22 1 (11) Plats och tid Kommunhuset, KS sammanträdesrum, klockan 14.30 15.45 Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a gällande lag Beslutande Tony Frunk (S), ordförande

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Enhetschef Anna Eliasson

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Enhetschef Anna Eliasson Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Enhetschef Anna Eliasson Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2024-2033 Sekreterare Carina Viberg

Läs mer

Tommy Eriksson (s), Seth Skagerström (s), Håkan Björndahl (s), Marianne Fältskog (fp), Olof Carlsson (v) 74-81

Tommy Eriksson (s), Seth Skagerström (s), Håkan Björndahl (s), Marianne Fältskog (fp), Olof Carlsson (v) 74-81 BYGGNADSNÄMNDEN 2010-11-09 1 Plats och tid Nämndhusets sammanträdesrum kl 14.00 15.25 Beslutande Marie-Louise Karlsson ordförande (s), Johan Söderberg 1:e vice ordförande (s), Katarina Rosenlund-Svensson

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2249-2254 Sekreterare Ann-Charlotte

Läs mer

1 Information till nämnden MBN 15/30. 2 Ekonomisk uppföljning för miljö- och byggnadsnämnden efter oktober 2015

1 Information till nämnden MBN 15/30. 2 Ekonomisk uppföljning för miljö- och byggnadsnämnden efter oktober 2015 MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2015-11-24 PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, tisdag 24 november 2015, 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE Val av protokolljusterare DNR 1

Läs mer

Carin Garbåge Kylestorp (s), Erkki Pokela (s), Johan-Gabriel Falkenberg (m), Marianne Ström (fp), Thomas Nyvell (mp), Kurt Jonsson (kd) 1-9

Carin Garbåge Kylestorp (s), Erkki Pokela (s), Johan-Gabriel Falkenberg (m), Marianne Ström (fp), Thomas Nyvell (mp), Kurt Jonsson (kd) 1-9 BYGGNADSNÄMNDEN 2014-01-28 1 Plats och tid AVA-huset, plan 3, rum 611. Kl 15.00--16.00 Beslutande Erik Liljencrantz, ordförande (m), Marie-Louise Karlsson, 1:e vice ordförande (s), Bertil Carlsson, 2:e

Läs mer

Sammanlrädesdatum 2011-12-06

Sammanlrädesdatum 2011-12-06 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanlrädesdatum l P''',o,htid Stadshuset, sammanträdesrummet Öringen, kl. 15:00-16:00 8es!lIIande Ledamöter Kjell-Arne Green (S), ordförande 84-90, 92-95 Knut Indebetou (M), ordförande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Jävsnämnden 2012-04-03 1 (15)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Jävsnämnden 2012-04-03 1 (15) Jävsnämnden 2012-04-03 1 (15) Plats och tid Kommunkontoret i Mörbylånga klockan 09.00 10.00 Beslutande Ove Karlesand (M), ordförande Gudrun Mo ( C ), ledamot Bo Sjölin (MP), ledamot Kerstin Lindgren (FP),

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2041-2047 Sekreterare Madeleine

Läs mer

Sida (11) Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, enhetschef. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Sida (11) Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, enhetschef. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2010-11-19 1 (11) Plats Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Sekreterare Paragrafer 2433-2441

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Enhetschef, Anna Eliasson

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Enhetschef, Anna Eliasson Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Enhetschef, Anna Eliasson Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2176-2182 Sekreterare Carina Viberg

Läs mer

Tommy Eriksson (s) Seth Skagerström (s), Håkan Björndahl (s), Gun-Britt Karlsson (c), Olof Carlsson (v)

Tommy Eriksson (s) Seth Skagerström (s), Håkan Björndahl (s), Gun-Britt Karlsson (c), Olof Carlsson (v) BYGGNADSNÄMNDEN 2010-12-14 1 Plats och tid Nämndhusets sammanträdesrum kl 10.00 11.50 Beslutande Marie-Louise Karlsson ordförande (s), Johan Söderberg 1:e vice ordförande (s), Per-Anders Maxstad 2:e vice

Läs mer

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 23 oktober 2012 kl. 08:30 12:30.

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 23 oktober 2012 kl. 08:30 12:30. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 Sida Plats och tid Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 23 oktober 2012 kl. 08:30 12:30. Beslutande Rolf Colling (C) Ordförande Hans Betulander

Läs mer

Ove Karlesand (M), ordförande Bo Sjölin (MP), ledamot Kerstin Lindgren (FP), ledamot

Ove Karlesand (M), ordförande Bo Sjölin (MP), ledamot Kerstin Lindgren (FP), ledamot 1(8) Plats och tid Kommunkontoret i Mörbylånga, klockan 09.00 09.30 Beslutande Ove Karlesand (M), ordförande Bo Sjölin (MP), ledamot Kerstin Lindgren (FP), ledamot Övriga närvarande Marie-Christine Svensson,

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, enhetschef 1 Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2223-2228 Sekreterare Åsa Jonasson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunhuset, Stora sessionssalen. se nästa sida. Miljö- och byggförvaltningen 2008-06-03. Miljö- och byggnadsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunhuset, Stora sessionssalen. se nästa sida. Miljö- och byggförvaltningen 2008-06-03. Miljö- och byggnadsnämnden Sammanträdesdatum s. 1 (27) Plats Kommunhuset, Stora sessionssalen Tid Tisdagen den 27 maj 2008, kl. 18.30-19.45 Beslutande se nästa sida Övriga deltagande se nästa sida Utses att justera Barbro Söderberg

Läs mer

Tobias Hellberg Söderhäll (S) ledamot 106-107, 109-118 Kent Fredriksson (S) ersättare 108, 113-118

Tobias Hellberg Söderhäll (S) ledamot 106-107, 109-118 Kent Fredriksson (S) ersättare 108, 113-118 Miljö och byggnadsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid Kristinelundsvägen 4, Dammen, Köping, kl 08.15-10.50 ande Per Carlesson (S) ordförande Lena Vilhelmsson (S) v ordförande Tobias Hellberg

Läs mer

PROTOKOLL. Fågelsjörummet, plan 4 Förvaltningshuset 2015-10-22 08:30. Lasse Bergqvist

PROTOKOLL. Fågelsjörummet, plan 4 Förvaltningshuset 2015-10-22 08:30. Lasse Bergqvist PROTOKOLL Plats och tid Fågelsjörummet, plan 4 Förvaltningshuset 2015-10-22 08:30 Beslutande Per Olov Persson (M) Tommy Borg (S) John Nyman (C) Manne Wallström (MP) Lasse Bergqvist (FP) Övriga deltagande

Läs mer

ÖRKELLJUNGA KOMMUN Samhällsbyggnadsnämnden

ÖRKELLJUNGA KOMMUN Samhällsbyggnadsnämnden Sida 1 Plats och tid Kommunhuset, Örkelljunga kl 14.30 Beslutande Övriga deltagande Martin Gustafsson Henrik Nilsson Bjarne Daa Åke Sjörin Ursel Brogcrantz ers för Kenth Johansson 1-2 Gert Ljunggren ers

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Samhällsbyggnadsutskottet 2012-10-23 1 (22)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Samhällsbyggnadsutskottet 2012-10-23 1 (22) Samhällsbyggnadsutskottet 2012-10-23 1 (22) Plats och tid Kommunkontoret i Mörbylånga klockan 09.00-11.10 Beslutande Övriga deltagande Birgit Åhlund (C), ordförande Jan Kerbosch (M) Anette Håkansson (FP)

Läs mer

Föredragningslista - Bygg- och plannämnden

Föredragningslista - Bygg- och plannämnden Föredragningslista - Bygg- och plannämnden Plats och tid för mötet: Gruppmöten Föredragande Samling kl 09.00 vid kommunhusets entré för besiktning av ärende nr 2. Tisdagen den 31 oktober 2006. Sammanträde

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, Enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, Enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2183-2189 Sekreterare Madeleine

Läs mer

Therese Björkman, sekreterare Gulistan Batak, t f förvaltningschef Frank Starek, byggnadsinspektör Pauline Pertoft, GIS-ingenjör

Therese Björkman, sekreterare Gulistan Batak, t f förvaltningschef Frank Starek, byggnadsinspektör Pauline Pertoft, GIS-ingenjör 1 Plats och tid ande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän, kl 14.00-16.05 i Gruesalen, Bjuv Niklas Svalö (S) ordförande Lars Karlsson (S) vice ordförande Alf Persson

Läs mer

Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, tisdagen den 20 maj 2014, kl 08.00 12.00. Beslutande Erik Andersson (C) ordförande

Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, tisdagen den 20 maj 2014, kl 08.00 12.00. Beslutande Erik Andersson (C) ordförande BYGGNADSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT 1 (8) Plats och tid Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, tisdagen den 20 maj 2014, kl 08.00 12.00 Beslutande Erik Andersson (C) ordförande Christer Ahlén (M) vice

Läs mer

Ören, tisdagen den 16 juni 2009, kl. 10 00 11 00. Evert Johansson, s, ordförande, Jan Korsfeldt, m Roy Wasniowski, v

Ören, tisdagen den 16 juni 2009, kl. 10 00 11 00. Evert Johansson, s, ordförande, Jan Korsfeldt, m Roy Wasniowski, v Plats och tid Beslutande Ören, tisdagen den 16 juni 2009, kl. 10 00 11 00. Evert Johansson, s, ordförande, Jan Korsfeldt, m Roy Wasniowski, v Ej tjänstgörande Arne Holmgren, s Kenneth Hallberg, kp Övriga

Läs mer

Carina Viberg. Anna Eliasson Samhällsbyggnadsförvaltningen

Carina Viberg. Anna Eliasson Samhällsbyggnadsförvaltningen Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Enhetschef, Anna Eliasson Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2104-2109 Sekreterare Carina Viberg

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2167-2173 Sekreterare Madeleine

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Linda Larsson, tf enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Linda Larsson, tf enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Linda Larsson, tf enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2018-2019 Sekreterare Madeleine

Läs mer

Sida (12) Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, enhetschef. Underskrifter Paragrafer

Sida (12) Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, enhetschef. Underskrifter Paragrafer 2009-09-11 1 (12) Plats Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2327-2337 Sekreterare

Läs mer

Byggnadsnämndens sammanträdesrum, kommunhuset i Malung, tisdagen den 17 maj 2016, kl

Byggnadsnämndens sammanträdesrum, kommunhuset i Malung, tisdagen den 17 maj 2016, kl BYGGNADSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT 1 (7) Plats och tid Byggnadsnämndens sammanträdesrum, kommunhuset i Malung, tisdagen den 17 maj 2016, kl 08.00 10.00 Beslutande Jörgen Lind (M) ordförande Lars Gudmundsson

Läs mer

Sida (14) Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, planarkitekt. Underskrifter Paragrafer

Sida (14) Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, planarkitekt. Underskrifter Paragrafer 2009-01-19 1 (14) Plats Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, planarkitekt Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2009-2020 Sekreterare

Läs mer

Plats och tid Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, tisdagen den 26 augusti 2014, kl 08.00 11.15. Beslutande Erik Andersson (C) ordförande

Plats och tid Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, tisdagen den 26 augusti 2014, kl 08.00 11.15. Beslutande Erik Andersson (C) ordförande BYGGNADSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT 1 (12) Plats och tid Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, tisdagen den 26 augusti 2014, kl 08.00 11.15 Beslutande Erik Andersson (C) ordförande Christer Ahlén

Läs mer

Sammanträdesrum ÖREN, tisdagen den 18 maj 2010, kl. 13 30 14 45.

Sammanträdesrum ÖREN, tisdagen den 18 maj 2010, kl. 13 30 14 45. Plats och tid Beslutande Sammanträdesrum ÖREN, tisdagen den 18 maj 2010, kl. 13 30 14 45. Evert Johansson, s, ordförande Jan Korsfeldt, m Roy Wasniowski, v Ej tjänstgörande Arne Holmgren, s Kenneth Hallberg,

Läs mer

Sida (8) Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, enhetschef. Underskrifter Paragrafer

Sida (8) Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, enhetschef. Underskrifter Paragrafer 2010-06-30 1 (8) Plats Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2267-2272 Sekreterare Ordförande

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2034-2041 Sekreterare Carina Viberg

Läs mer

Jonas Andersson (M), ordförande Hans Blomberg (KD) Anders Karlsson (S) Linus Andersson (KD) Håkan Strotz (MP) Håkan Strotz ...

Jonas Andersson (M), ordförande Hans Blomberg (KD) Anders Karlsson (S) Linus Andersson (KD) Håkan Strotz (MP) Håkan Strotz ... 2014-10-20 1 Plats och tid Beslutande Kommunkontoret, Ödeshög, måndagen den 20 oktober 2014, kl 14:00-15:40 Jonas Andersson (M), ordförande Hans Blomberg (KD) Anders Karlsson (S) Linus Andersson (KD) Håkan

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden 2015-05-12 1(14)

Miljö- och byggnadsnämnden 2015-05-12 1(14) Miljö- och byggnadsnämnden 2015-05-12 1(14) Plats och tid Kommunhuset, planrummet kl. 13.00-14.30 Beslutande Leif Bergman (S), ordförande Agneta Staaf (S) Dan Eriksson (C) Louise Warnqvist (M) Elise Radanova

Läs mer

Sida (10) Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, enhetschef. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Sida (10) Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, enhetschef. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2010-12-20 1 (10) Plats Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Sekreterare Paragrafer 2472-2480

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden 2014-08-27 1(24) Filip Gille (M), ordförande Mattias Joelsson (KD) Peter Johansson (FP) Leif Bergman (S) Siv Bjerknes (S)

Miljö- och byggnadsnämnden 2014-08-27 1(24) Filip Gille (M), ordförande Mattias Joelsson (KD) Peter Johansson (FP) Leif Bergman (S) Siv Bjerknes (S) Miljö- och byggnadsnämnden 2014-08-27 1(24) Plats och tid Planrummet, kommunhuset, kl. 13.00-15.00 Beslutande Filip Gille (M), ordförande Mattias Joelsson (KD) Peter Johansson (FP) Leif Bergman (S) Siv

Läs mer

Ulla Christensson Ljunglide (M), ordförande Eva Abrahamsson (M)

Ulla Christensson Ljunglide (M), ordförande Eva Abrahamsson (M) Plats och tid Kommunhuset, "Alvö", Kungshamn, 5 juli 2012, kl 09.30-10:25 Beslutande Övriga deltagare Ulla Christensson Ljunglide (M), ordförande Eva Abrahamsson (M) Bo Hallgren, förvaltningschef Torgny

Läs mer

Ej tjänstgörande ersättare S Anders Manskog. Tjänstemän och övriga Tord Lundborg, förvaltningschef Sara Åkesson, sekreterare.

Ej tjänstgörande ersättare S Anders Manskog. Tjänstemän och övriga Tord Lundborg, förvaltningschef Sara Åkesson, sekreterare. Sammanträdesdatum Sida 1 (6) Plats och tid Strömsalen, Kinnaströms Företagscenter, Kinna, kl. 15.30-15-35 Beslutande M Jörgen-Hagman Lindén, tjänstgör för Lars-Åke Åkesson (M) C Pontus Johansson M Madeleine

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Byggnadsnämnden 2005-12-15 1(12) Plats och tid Magistraten, Rådhuset, Askersund 2005-12-15 kl 15.00 15.35 Beslutande Roland Larsson (c) ordförande Bengt Averin (s) Lennart Lindvall

Läs mer

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 27 januari 2015 kl. 08:30 11:45.

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 27 januari 2015 kl. 08:30 11:45. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 Sida Plats och tid Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 27 januari 2015 kl. 08:30 11:45. Beslutande Carin Walldin (S) Ordförande Ola Wigg (S)

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef 1 Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2189-2197 Sekreterare

Läs mer

Sida (23) Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Sida (23) Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2012-02-02 1 (23) Plats Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Sekreterare Paragrafer 2024-2034

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Linda Larsson, tf. enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Linda Larsson, tf. enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Linda Larsson, tf. enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2020-2028 Sekreterare A-C Utter

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 1 (6) Plats och tid Stadshuset, Sessionssalen kl 16:00 Beslutande Övriga deltagare (S) Magnus Nyström, ordförande (S) Leif Danielsson (S) Anna-Karin Lundström (S) Kjell Lidman (S) Tomas Eklund (S) Isabella

Läs mer

Kenneth Nordberg (V) Kristina Lindblad (MP) Agneta Sellholm (M) Torbjörn Holmström (M) Erik Johannesson miljöinspektör 60-63

Kenneth Nordberg (V) Kristina Lindblad (MP) Agneta Sellholm (M) Torbjörn Holmström (M) Erik Johannesson miljöinspektör 60-63 Miljö och byggnadsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid Kristinelundsvägen 4, Dammen, Köping, kl 08.15 10.05 ande Per Carlesson (S) ordförande Lena Vilhelmsson (S) v ordförande Heinz Blahusch

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Plats och tid Sammanträdesrum Kongsvinger, stadshuset, kl. 14.15-15.45 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Kenneth Wåhlund, ordförande, (S) Gerd Karlsson (S) Stefan Åström (S) Eva Svensson (S) Eva Ryman

Läs mer

Fastighet AVAN 9:27 Ärendenr L 0557/11 Fast.adress BARONVÄGEN 327 Ankomstdat

Fastighet AVAN 9:27 Ärendenr L 0557/11 Fast.adress BARONVÄGEN 327 Ankomstdat Byggnadsnämnden 2012 03 06 36 15 Byggnadsnämndens arbetsutskott 2012 02 21 33 14 Fastighet AVAN 9:27 Ärendenr L 0557/11 Fast.adress BARONVÄGEN 327 Ankomstdat 2011 05 30 Ärende Sökande Bygglov/strandskyddsdispens

Läs mer

Sammanträdesrum Ören, tisdagen den 18 augusti 2009, kl. 10 00 11 30. Evert Johansson, s, ordförande, Jan Korsfeldt, m Roy Wasniowski, v

Sammanträdesrum Ören, tisdagen den 18 augusti 2009, kl. 10 00 11 30. Evert Johansson, s, ordförande, Jan Korsfeldt, m Roy Wasniowski, v Plats och tid Beslutande Sammanträdesrum Ören, tisdagen den 18 augusti 2009, kl. 10 00 11 30. Evert Johansson, s, ordförande, Jan Korsfeldt, m Roy Wasniowski, v Ej tjänstgörande Arne Holmgren, s Kenneth

Läs mer

ANSÖKAN OM LOV mm (EB.5:4) (Inlämnas i 2 ex)

ANSÖKAN OM LOV mm (EB.5:4) (Inlämnas i 2 ex) ANSÖKAN OM LOV mm (EB.5:4) (Inlämnas i 2 ex) Samhällsbyggnadsnämnden 275 80 SJÖBO Datum Ansökan gäller Bygglov Bygglov för tillfällig åtgärd, t o m datum Ändring eller förnyelse av beviljat lov dnr Marklov

Läs mer

Per Rathsman, stadsarkitekt Susanne Jarl, miljöchef Annika Nilsson, sekreterare. Thomas Backelin. Andris Widuss

Per Rathsman, stadsarkitekt Susanne Jarl, miljöchef Annika Nilsson, sekreterare. Thomas Backelin. Andris Widuss 1(9) Plats och tid Beslutande Sammanträdesrum KERIMÄKI, kommunhuset, torsdagen den 30 maj 2013, kl 08.30 10.00. Thomas Backelin (S) ordförande Lars-Erik Carlsson (V) Andris Widuss (M) Övriga deltagande

Läs mer

Sida 2008-12-12 1 (26) Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, planarkitekt. Underskrifter Paragrafer

Sida 2008-12-12 1 (26) Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, planarkitekt. Underskrifter Paragrafer 1 (26) Plats Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, planarkitekt Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2460-2484 Sekreterare Ordförande

Läs mer

Sammanträdesdatum Miljö- och Byggnadsnämnden 2009-09-15 1 (13)

Sammanträdesdatum Miljö- och Byggnadsnämnden 2009-09-15 1 (13) Sammanträdesdatum Blad Miljö- och Byggnadsnämnden 2009-09-15 1 (13) Plats och tid: BUN:s lokaler Sparbanksgatan 1, kl 09.00 11.00. Beslutande: Ersättare: Tjänstemän: Justeringsman: Bengt-Olov Persson,

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Enhetschef Anna Eliasson

Samhällsbyggnadsförvaltningen Enhetschef Anna Eliasson Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Enhetschef Anna Eliasson Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2043-2054 Sekreterare Carina Viberg

Läs mer

Lars-Erik Carlsson. Thomas Backelin. Lars-Erik Carlsson. ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Lars-Erik Carlsson. Thomas Backelin. Lars-Erik Carlsson. ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 1(14) Plats och tid Beslutande Sammanträdesrum KERIMÄKI, kommunhuset, torsdagen den 21 mars 2013, kl 08.30 9.50. Thomas Backelin (S), ordförande Lars-Erik Carlsson (V) Hans Lindqvist (C) 13-21, 23-25 Andris

Läs mer

Miljö- och byggnämnden

Miljö- och byggnämnden Protokoll 2012-10-23 1 (12) Plats: Kommunkontoret, Forshaga Tid: Klockan 09.00 10.30 Avser : 69-76 Beslutande: Maria Norell (S), ordförande Pia Falk (S) 1:e vice ordförande Willy Eriksson (C), 2: e vice

Läs mer

Torsten Johansson, ordförande Ingemar Emgård Kent Lodesjö

Torsten Johansson, ordförande Ingemar Emgård Kent Lodesjö 1 (16) Plats och tid Kommunhuset sammanträdesrum 1, kl 13:00 16:20 ande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Torsten Johansson, ordförande Ingemar Emgård Kent Lodesjö Anders Skoog,

Läs mer

Byggnads- och Miljönämnden 2009-02-17 1 (13)

Byggnads- och Miljönämnden 2009-02-17 1 (13) Byggnads- och Miljönämnden 2009-02-17 1 (13) Plats och tid Tingshuset, tisdagen den 17 februari 2009, kl. 18.00-19.25 Beslutande Roland Parneving (m) ordförande Otto Andreasson (s) Bengt Claesson (m) Maja

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden 2014-10-22 1(20) Filip Gille (M), ordförande Mattias Joelsson (KD) Peter Johansson (FP) Leif Bergman (S) Siv Bjerknes (S)

Miljö- och byggnadsnämnden 2014-10-22 1(20) Filip Gille (M), ordförande Mattias Joelsson (KD) Peter Johansson (FP) Leif Bergman (S) Siv Bjerknes (S) Miljö- och byggnadsnämnden 2014-10-22 1(20) Plats och tid Kommunhuset, planrummet kl. 13.00-14.10 Beslutande Filip Gille (M), ordförande Mattias Joelsson (KD) Peter Johansson (FP) Leif Bergman (S) Siv

Läs mer

Kommunhuset, sammanträdesrum Alnarp. se nästa sida. Annemarie Björkman Miljö- och byggförvaltningen Miljö- och byggnadsnämnden

Kommunhuset, sammanträdesrum Alnarp. se nästa sida. Annemarie Björkman Miljö- och byggförvaltningen Miljö- och byggnadsnämnden Sammanträdesdatum s. 1 (14) Plats Kommunhuset, sammanträdesrum Alnarp Tid Tisdagen den 14 december 2010, kl. 18.00-19.00 Beslutande se nästa sida Övriga deltagande se nästa sida Utses att justera Justeringens

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Jävsnämnden (8)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Jävsnämnden (8) Jävsnämnden 2012-05-08 1 (8) Plats och tid Kommunkontoret i Mörbylånga klockan 09.00 10.15 Beslutande Ove Karlesand (M), ordförande Gudrun Mo ( C ), ledamot Bo Sjölin (MP), ledamot Curt Ekvall (KD), ersättare

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Jävsnämnden 2012-06-19 1 (12)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Jävsnämnden 2012-06-19 1 (12) Jävsnämnden 2012-06-19 1 (12) Plats och tid Kommunkontoret i Mörbylånga klockan 09.00 09.30 Beslutande Ove Karlesand (M), ordförande Gudrun Mo ( C ), ledamot Bo Sjölin (MP), ledamot Curt Ekvall, ersättare

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(10)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(10) Bygg och räddningsnämnden 2013-09-17 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(10) Plats och tid Roothvillan, Gamla Torget 1A, 13 30 14 45 Beslutande Ledamöter Peder Griph, (s), ordförande, Kenneth Axelsson, (m), vice

Läs mer

1 Stubberud 1:36 - ändring av detaljplan för Stubberud fritidshusområde. 2 Takenetorp 1:51 - Ansökan om strandskyddsdispens MBN 13/34

1 Stubberud 1:36 - ändring av detaljplan för Stubberud fritidshusområde. 2 Takenetorp 1:51 - Ansökan om strandskyddsdispens MBN 13/34 MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2013-06-11 PLATS OCH TID Mellanfryken, tisdag 11 juni 2013, kl. 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE 1 Stubberud 1:36 - ändring av detaljplan för Stubberud

Läs mer

DOM 2014-02-25 Stockholm

DOM 2014-02-25 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen 060101 DOM 2014-02-25 Stockholm Mål nr P 8495-13 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Nacka tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2013-08-26 i mål nr P 469-13, se bilaga

Läs mer

Plats och tid Torsdagen den 6 februari 2014 kl 14.00-16.20, ajournering kl 15.00-15.15 och 15.50-16.00, i Gruesalen, Bjuv Beslutande Ledamöter

Plats och tid Torsdagen den 6 februari 2014 kl 14.00-16.20, ajournering kl 15.00-15.15 och 15.50-16.00, i Gruesalen, Bjuv Beslutande Ledamöter 1 Plats och tid Torsdagen den 6 februari 2014 kl 14.00-16.20, ajournering kl 15.00-15.15 och 15.50-16.00, i Gruesalen, Bjuv ande Ledamöter Niklas Svalö (S) ordförande Lars Karlsson (S) Alf Persson (S)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden 2016-12-15 1 (6) Plats och tid Kommunhuset, KS-salen, kl. 14.30-15.00 Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a gällande lag Beslutande Tony Frunk (S), ordförande Tommy Claesson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2010-09-28 1(14) Tid och plats: BESLUTANDE Ledamöter: Kl. 15.00 15.45, Smedjan Nämndhuset Franz Maretta (S) ordförande Bertil Persson (C) Gisela Lindh (S) Kent Gustafsson (S) Alf Carlsson (S) Jan Johansson

Läs mer

Jävsnämnden 2011-02-11 1(5)

Jävsnämnden 2011-02-11 1(5) Plats och tid Kommunhuset, Torget 5, Leksand, kl 8.00-10.00 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ej tjänstgörande ersättare Tjänstemän Karin Nyström (S), ordförande Bertil Andersson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg-, trafik- och räddningsnämnden 1 Plats och tid Kommunhuset, kl 13.30-15.10 Beslutande Övriga deltagare Malin Olsson (C) tjg ers för Håkan Andersson (C) Leif Hägg (M), ordförande Emil Fennstam (SD)

Läs mer