SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunhuset, sammanträdesrum Alnarp. se nästa sida. Barbro Söderberg Miljö- och byggförvaltningen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunhuset, sammanträdesrum Alnarp. se nästa sida. Barbro Söderberg Miljö- och byggförvaltningen 2007-03-05"

Transkript

1 Miljö och byggnadsnämnden Plats Kommunhuset, sammanträdesrum Alnarp Tid Tisdagen den 27 februari 2007, kl Beslutande se nästa sida Sammanträdesdatum s. 1 (33) Övriga deltagande se nästa sida Utses att justera Justeringens plats och tid Barbro Söderberg Miljö- och byggförvaltningen Underskrifter Sekreterare Paragrafer Marilene Svegard Ordförande Lars Arheden Justerande Barbro Söderberg ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ Miljö- och byggnadsnämnden Sammanträdesdatum Datum för anslags uppsättande Förvaringsplats för protokollet Underskrift Miljö- och byggförvaltningen Datum för anslags nedtagande

2 Sammanträdesdatum s. 2 (33) Beslutande Lars Arheden (m) ordförande Carin Hansson (m) 1:e vice ordförande Barbro Söderberg (s) 2:e vice ordförande Stig Rahm (m) ledamot Anita Ekdahl (m) ledamot Gustav Hamilton (m) ledamot Rickard Hansson-Frostgård (c) ledamot, 22-28, Bert Selmer (s) ledamot Cecilia Wittrock-Lindoff (m) tjänstgörande ersättare Tudor Barnard (fp) tjänstgörande ersättare Richard Persson (s) tjänstgörande ersättare Nils-Erik Sandelin (m) tjänstgörande ersättare, 29 Övriga närvarande Nils-Erik Sandelin (m) ersättare Peter Nilsson (m) ersättare Sven Bernhard Brahme ersättare, 22-28, Bengt Rask (s) ersättare Lars-Johan Rosvall ekonom, Ola Gustafsson miljöchef, Petter Eiring stadsarkitekt Dick Törblad förvaltningsjurist Eva Sjölin stadsbyggnadschef Marilene Svegard nämndsekreterare

3 Sammanträdesdatum s. 3 (33) MBN 22 Dnr MB Information Ordföranden informerar kortfattat om läget beträffande polisanmälan av förre räddningschefen. Stadsarkitekten informerar att arbetsutskottet utsett ABF-huset till priset för god byggnadskultur Byggherre är ABF i Lomma/ordförande [personuppgift] och arkitekt SAR/MSA [personuppgift], Bygg-A Arkitekter. Miljöchefen informerar att arbetsutskottet utsett klass 5B, Bjärehovskolan till miljöpriset Båda prisen kommer att delas ut vid kommunfullmäktiges möte den 15 mars. Miljöchefen informerar vidare att länsstyrelsen kommer på ett kontrollbesök den 8 mars. Kontrollbesöket gäller djurskydd. Ordföranden informerar att han och 1:e vice ordföranden kommer att gå utbildning i Livsmedelslagen den 1 mars. Den 8 maj ordnas utbildning för nämndens ledamöter och ersättare i Livsmedelslagen. Ordföranden informerar att en lunch till lunch konferens kommer att anordnas april. Miljö- och byggnadsnämnden har tagit del av informationen.

4 Sammanträdesdatum s. 4 (33) MBN 23 Dnr MB Redovisning av skrivelser/meddelanden och delegationsbeslut Tjänsteskrivelse från plan- och byggkontoret Redovisningen av skrivelser/meddelanden och delegationsbeslut läggs till handlingarna.

5 Sammanträdesdatum s. 5 (33) MBN 24 au 19 Dnr MB Årsredovisning 2006 för miljö- och byggnadsnämnden Ärendebeskrivning Ekonomen redovisar bokslut för miljö- och byggnadsnämnden för år Resultatrapport 2006 Bokslut för plan- och byggverksamheten 2006 Bokslut för miljöverksamheten 2006 Arbetsutskottets förslag till miljö- och byggnadsnämnden Redovisningen av bokslutet för år 2006 godkänns och överlämnas till kommunstyrelsen. Bokslut för räddningstjänsten 2006 Redovisningen av bokslutet för år 2006 godkänns och överlämnas till kommunstyrelsen.

6 Sammanträdesdatum s. 6 (33) MBN 25 au 20 Dnr MB Bokslut 2006 framställning om resultatöverföring från 2006 till 2007 Ärendebeskrivning Bokslut 2006 för miljö- och byggnadsnämnden redovisar en budgetavvikelse, netto, med 672 tkr. I kommunfullmäktiges regler för hur överföring av nämndernas resultat mellan åren lämnas undantag för bl.a. kapitalkostnader. Tjänsteskrivelse från ekonomen Om man räknar från kapitalkostnader blir budgetutfallet för de olika huvudverksamheterna 675 tkr, fördelat på de olika huvudverksamheterna, enligt nedanstående tabell. Kommunfullmäktige kan, om särskilda skäl föreligger, göra korrigeringar och bevilja undantag från huvudregeln att hela avvikelsen exkl. kapitalkostnader skall överföras. Miljö- och byggnadsnämnden vill som sådana exempel lyfta fram ett förslag till korrigeringar: 1) Räddningstjänstens sammanlagda underskott inklusive uppsägningslöner, ca tkr varav uppsägningslön är 346 tkr. Budgetavvikelse exkl. kapitalkostnader Plan- och bygg inkl nämnd och gemensamt* Miljökontor Räddningstjänst Totalt Korrigering Förslag till överföring * Av plan- och bygg inklusive nämnd och gemensamts överskott mot budget avser 102 tkr nämndens verksamhet som var avsett för utbildning av nämndens ledamöter. Nämnden beslöt dock att skjuta upp utbildningen till den nya mandatperioden. Forts.

7 Sammanträdesdatum s. 7 (33) MBN 25 forts. au 20 forts. Dnr MB Arbetsutskottets förslag till miljö- och byggnadsnämnden Miljö- och byggnadsnämnden föreslår kommunfullmäktige att överföringen av miljö- och byggnadsnämndens driftbudgetavvikelse för 2006 skall uppgå till tkr, vilket motsvarar miljö- och byggnadsförvaltningens och nämndens verksamheter. Miljö- och byggnadsnämnden föreslår kommunfullmäktige att överföringen av miljö- och byggnadsnämndens driftbudgetavvikelse för 2006 skall uppgå till tkr, vilket motsvarar miljö- och byggnadsförvaltningens och nämndens verksamheter.

8 Sammanträdesdatum s. 8 (33) MBN 26 au 22 Dnr MB Halvårsrapport, andra halvåret 2006, för miljö- och byggförvaltningens verksamhetsområden Ärendebeskrivning Enligt miljö- och byggnadsnämndens generella mål för nämndens verksamhet skall en kvartalsvis avrapportering ske av nämndsplanen där måluppfyllelse samt eventuella avvikelser skall kommenteras. Stadsbyggnadschefens halvårsrapport, andra halvåret, för miljö- och byggförvaltningen inklusive miljöchefens uppföljning för miljökontorets verksamhet. Arbetsutskottets förslag till miljö- och byggnadsnämnden Miljö- och byggnadsnämnden har tagit del av halvårsrapporten, andra halvåret, för miljö- och byggförvaltningen inklusive uppföljningen för miljökontorets verksamhet. Miljö- och byggnadsnämnden har tagit del av halvårsrapporten, andra halvåret, för miljö- och byggförvaltningen inklusive uppföljningen för miljökontorets verksamhet. Miljö- och byggförvaltningen informeras om att i stället för kvartalsrapporter behöver endast en halvårsrapport upprättas för första halvåret.

9 Sammanträdesdatum s. 9 (33) MBN 27 au 23 Dnr MB Aktuellt planläge 13 februari 2007 Ärendebeskrivning Planlägeslistan har uppdaterats. Planlägeslistan Arbetsutskottets förslag till miljö- och byggnadsnämnden Redovisning av planläget godkänns och översänds till kommunstyrelsen och tekniska nämnden för kännedom. Redovisning av planläget godkänns och översänds till kommunstyrelsen och tekniska nämnden för kännedom.

10 Sammanträdesdatum s. 10 (33) MBN 28 au 24 Dnr MB Uppföljning av handlingsplan för intern kontroll för miljö- och byggförvaltningen 2006 Ärendebeskrivning I ett av kommunfullmäktige antaget program för intern kontroll i Lomma kommun fastslås att nämnderna skall upprätta en handlingsplan för intern kontroll. Handlingsplanen skall uppdateras regelbundet. Nämnderna skall senast i samband med årsredovisningens upprättande till kommunstyrelsen rapportera resultatet av den interna kontrollen. Tjänsteskrivelse från miljö- och byggförvaltningen Arbetsutskottets förslag till miljö- och byggnadsnämnden Följande uppföljning av handlingsplan för intern kontroll för miljö- och byggförvaltningen godkänns och rapporteras till kommunstyrelsen: 1) Stickprovskontroll skall tillämpas på leverantörsfakturor. Kontrollen skall visa om de ekonomiska transaktionerna sker i enlighet med fattade beslut samt gällande reglementen och riktlinjer. Kommentar: Stickprovskontroll har genomförts på var tionde faktura (31) inom miljö- och byggförvaltningen t.o.m då kommunen övergick till att skanna in alla leverantörsfakturor. Dataprogrammet kontrollerar till stor del de punkter som har kontrollerats manuellt. De ekonomiska transaktionerna sker i enlighet med fattade beslut samt gällande reglementen och riktlinjer. Alla fakturorna var attesterade av rätt personer. Granskningsunderlaget finns tillgängligt på miljö- och byggförvaltningen. 2) Stickprovskontroll skall tillämpas på beslut tagna på delegation. Kontrollen skall inriktas mot en delegats befogenhet att fatta ett visst beslut. Kommentar: Stickprovskontroll har genomförts på vart tionde delegationsbeslut (144) inom miljö- och byggförvaltningen. Alla beslut har fattats av rätt delegat. Granskningsunderlaget finns tillgängligt på miljö- och byggförvaltningen. 3) Överklagade ärenden skall redovisas när slutligt beslut föreligger. Kommentar: Miljö- och byggförvaltningen redovisar de ärenden som avgjorts under året i bilaga 1. Forts.

11 Sammanträdesdatum s. 11 (33) MBN 28 forts. au 24 Dnr MB Följande uppföljning av handlingsplan för intern kontroll för miljö- och byggförvaltningen godkänns och rapporteras till kommunstyrelsen: 4) Stickprovskontroll skall tillämpas på leverantörsfakturor. Kontrollen skall visa om de ekonomiska transaktionerna sker i enlighet med fattade beslut samt gällande reglementen och riktlinjer. Kommentar: Stickprovskontroll har genomförts på var tionde faktura (31) inom miljö- och byggförvaltningen t.o.m då kommunen övergick till att skanna in alla leverantörsfakturor. Dataprogrammet kontrollerar till stor del de punkter som har kontrollerats manuellt. De ekonomiska transaktionerna sker i enlighet med fattade beslut samt gällande reglementen och riktlinjer. Alla fakturorna var attesterade av rätt personer. Granskningsunderlaget finns tillgängligt på miljö- och byggförvaltningen. 5) Stickprovskontroll skall tillämpas på beslut tagna på delegation. Kontrollen skall inriktas mot en delegats befogenhet att fatta ett visst beslut. Kommentar: Stickprovskontroll har genomförts på vart tionde delegationsbeslut (144) inom miljö- och byggförvaltningen. Alla beslut har fattats av rätt delegat. Granskningsunderlaget finns tillgängligt på miljö- och byggförvaltningen. 6) Överklagade ärenden skall redovisas när slutligt beslut föreligger. Kommentar: Miljö- och byggförvaltningen redovisar de ärenden som avgjorts under året i bilaga 1.

12 Sammanträdesdatum s. 12 (33) MBN 29 au 25 Dnr MB Yttrande över remiss Översyn av riksintresseområden för vindkraft. Lst dnr Ärendebeskrivning Energimyndigheten har bett länsstyrelsen lämna förslag på områden som kan vara av riksintresse för energiproduktion vindkraft. Arbetet kan, enligt Energimyndigheten, ses som naturligt efter regeringens proposition (2005/06:143) om åtgärder för ett livskraftigt vindbruk. I propositionen betonas vikten av att kommuner, länsstyrelser och andra myndigheter bidrar till bättre förutsättningar för vindbruk. En beskrivning av varför arbetet med riksintressen ses över, vilka kriterier som gäller för utpekandet av lämpliga områden för vindkraft i Skåne samt vilken hjälp länsstyrelsen önskar i arbetet presenteras i remissen. Tjänsteskrivelse från miljö- och byggförvaltningen Arbetsutskottet föreslog under 25, att miljö- och byggnadsnämnden skulle besluta att översända förvaltningens synpunkter som svar på länsstyrelsens remiss. Yrkanden Bert Selmer (s) yrkar avslag på arbetsutskottets förslag till beslut. Ordföranden med instämmande av Carin Hansson (m) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut. Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att nämnden ställer sig bakom arbetsutskottets förslag. Forts.

13 Sammanträdesdatum s. 13 (33) MBN 29 forts. au 25 Dnr MB Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att översända förvaltningens synpunkter till kommunstyrelsen. Jäv På grund av jäv deltog inte Rickard Hansson-Frostgård (c) och Sven Bernhard Brahme (c) i handläggningen. Reservation Bert Selmer (s) reserverar sig mot beslutet.

14 Sammanträdesdatum s. 14 (33) MBN 30 au 28 Dnr MB Önnerup 12:44, Södra Västkustvägen 58. Bygglov för nybyggnad av garage Ärendebeskrivning Bygglovsansökan avser nybyggnad av ett dubbelgarage om ca 41,6 m 2. Det planerade garaget blir ungefär dubbelt så stort som det befintliga garaget som rivs. Tjänsteskrivelse från plan- och byggkontoret Bedömning Ansökan tillstyrks i strid mot grannens erinringar, eftersom garaget ej bedöms innebära några betydande olägenheter för grannen eller omgivningen. Det nya garaget bedöms inte sätta grannen i ett sämre läge. En hög mur är dessutom placerad i tomtgränsen mellan fastigheterna. Garaget placeras ca 13 m från grannens bostadshus. Den planerade placeringen stämmer överens med kustzonens riktlinjer för bebyggelseutformning. Byggnadshöjden är 2,5 m (mätt vid skärningen mellan fasadplanet och ett plan som med 45 graders lutning inåt byggnaden berör byggnadens tak) men eftersom marken lutar tämligen kraftigt från vägen och ner mot havet så kommer höjden inte att upplevas som dominerande. Man har tagit hänsyn till platsen och omgivningen vad gäller volym, utformning och placering på tomten. Siktlinjen mot havet och luftigheten mellan bebyggelsen har bibehållits. Kraven i Plan- och bygglagen kap 3 får anses vara uppfyllda. Arbetsutskottets förslag till miljö- och byggnadsnämnden Bygglov beviljas med stöd av Plan- och bygglagen 8 kap 12. Bygglov beviljas med stöd av Plan- och bygglagen 8 kap 12. Forts.

15 Sammanträdesdatum s. 15 (33) MBN 30 forts. au 28 forts. Dnr MB Enligt fastställd taxa utgör avgiften för Bygglov 2 660:- Bygganmälan 760:- Summa 3 420:- Faktura översänds separat Lovet upphör att gälla om åtgärden inte påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från beslutsdatum enligt Plan- och bygglagen 8 kap 33. Upplysningar Bygglovsbeslutet befriar er inte från skyldigheter enligt annan lagstiftning. Bygganmälan krävs och besked om bygganmälan bifogas. Utstakning och/eller lägeskontroll skall utföras av personal med mätningsteknisk kompetens. Sökanden ansvarar för att berörda grannar kallas för att ges möjlighet att närvara. Sökanden uppmärksammas på att ingen byggnadsdel, varken ovan eller under mark, får uppföras utanför egen fastighetsgräns. All vattenavrinning måste omhändertas på egen fastighet. Rivningslov krävs ej då garaget är placerat utanför detaljplanerat område. Någon rivningsanmälan krävs ej heller då byggnaden är en komplementbyggnad. Glöm inte att det kan vara lämpligt att informera grannar om att byggnadsarbeten kommer att börja. Strandskyddsdispens krävs.

16 Sammanträdesdatum s. 16 (33) MBN 31 au 29 Dnr MB Ljunghuset 1:45, Tappers väg 29. Lov för rivning av sommarstuga Ärendebeskrivning Ansökan avser rivning av äldre sommarstuga med tillhörande förrådsbyggnad. Byggnaden är i Kulturmiljöprogram Lomma kommun markerad som kulturhistoriskt värdefull bebyggelse. Sommarstugan är enligt kulturmiljöprogrammet en av de ursprungliga stugorna från talen som, tillsammans med övriga bevarade byggnader, bidrar till att berätta om områdets ursprungliga karaktär. Sökanden har , diarienummer MB , inlämnat ansökan om bygglov för nybyggnad av enbostadshus på fastigheten. Tjänsteskrivelse från plan- och byggkontoret Bedömning Åtgärden innebär ingen avvikelse mot gällande detaljplan. Enligt 8 kap 16 PBL skall ansökan om rivningslov bifallas om inte byggnaden omfattas av rivningsförbud, behövs för bostadsförsörjningen eller bör bevaras på grund av byggnadens eller bebyggelsens historiska, kulturhistoriska, miljömässiga eller konstnärliga värde. Kraven i Plan- och bygglagen kap 3 får anses vara uppfyllda. Arbetsutskottets förslag till miljö- och byggnadsnämnden Rivningslov beviljas med stöd av Plan- och bygglagen 8 kap 16. Rivningslov beviljas med stöd av Plan- och bygglagen 8 kap 16. Enligt fastställd taxa utgör avgiften för Rivningslov 380:- Rivningsanmälan 1 140:- Summa 1 520:- Faktura översänds separat Forts.

17 Sammanträdesdatum s. 17 (33) MBN 31 forts. au 29 forts. Dnr MB Lovet upphör att gälla om åtgärden inte påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från beslutsdatum enligt Plan- och bygglagen 8 kap 26. Upplysningar Beslutet befriar er inte från skyldigheter enligt annan lagstiftning. Tillstånd kan t.ex. krävas av kommunens Miljökontor, tfn Rivningsanmälan krävs och besked om bygganmälan bifogas.

18 Sammanträdesdatum s. 18 (33) MBN 32 au 30 Dnr MB Lomma 33:11. Dispens från strandskyddsbestämmelserna Ärendebeskrivning Ansökan om dispens från strandskyddsbestämmelserna avseende uppförande av mastförråd på pirarmen mellan småbåtshamnen och Höjeå har inkommit från tekniska förvaltningen. Som särskilda skäl åberopas att området genom utbyggnaden av småbåtshamnen med tillhörande pirarm redan är ianspråktagen och att planerade åtgärder är för fritidsbåtslivets skull och således kan anses tillgodose friluftslivets behov. Tjänsteskrivelse från plan- och byggkontoret Bedömning Åtgärden bedöms inte strida mot strandskyddets syften. Åtgärden är dessutom i enlighet med gällande detaljplan. De särskilda skäl som angetts får anses tillräckliga för att dispens ska kunna medges. Arbetsutskottets förslag till miljö- och byggnadsnämnden Med stöd av 7 kap 18 miljöbalken, 12 förordningen om områdesskydd enligt miljöbalken samt länsstyrelsens delegation meddelas dispens från strandskyddet. Med stöd av 7 kap 18 miljöbalken, 12 förordningen om områdesskydd enligt miljöbalken samt länsstyrelsens delegation meddelas dispens från strandskyddet. Enligt fastställd taxa utgör avgiften för Strandskyddsdispens 3 800:- Faktura översänds separat

19 Sammanträdesdatum s. 19 (33) MBN 33 au 31 Dnr MB Fjelie 3:15, Fjelie Nils Hanssons väg 4. Bygglov för nybyggnad av garage Ärendebeskrivning Bygglovsansökan avser uppförande av garagebyggnad med fasader av rött tegel och 2 vita ränder, vitt tegel, och tak av grå plåt. Taket förbereds för tvåkupigt rött tegel. Garagets mått är 12,74 x 10,34 m, dess byggnadshöjd 3,5 m och dess totalhöjd 5,0 m. Bygglov gavs för om- och tillbyggnad av kontors- och bostadshus samt nybyggnad av varm- och kallgarage. Tiden för det beviljade lovet utgick Varmgaragets mått var 12,00 x 9,00 m stort, byggnadshöjd ca 2,6 m och totalhöjd ca 4 m. Tjänsteskrivelse från plan- och byggkontoret Bedömning Garaget kan placeras i enlighet med ansökan, eftersom placeringen i stora drag är densamma som bygglov beviljats för och i samband därmed godkänts av grannen. Garagets höjd avviker också något från det beviljade bygglovet, men i relation till storleken på de tomter som är aktuella får ändringen anses som måttfull. Ansökan tillstyrks i strid mot grannens erinringar, eftersom det nya förslaget endast i liten grad avviker från redan beviljat lov och de olägenheter som i förhållande till redan beviljat bygglov uppstår för grannen inte bedöms vara betydande. Kraven i 2 och 3 kap Plan- och bygglagen får anses vara uppfyllda. Arbetsutskottets förslag till miljö- och byggnadsnämnden Bygglov beviljas med stöd av Plan- och bygglagen 8 kap 12. Bygglov beviljas med stöd av Plan- och bygglagen 8 kap 12. Forts.

20 Sammanträdesdatum s. 20 (33) MBN 33 forts. au 31 forts. Dnr MB Enligt fastställd taxa utgör avgiften för Bygglov 3 420:- Bygganmälan 5 472:- Summa 8 892:- Faktura översänds separat Lovet upphör att gälla om åtgärden inte påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från beslutsdatum enligt Plan- och bygglagen 8 kap 26. Upplysningar Bygglovsbeslutet befriar er inte från skyldigheter enligt annan lagstiftning. Tillstånd kan t.ex. krävas av kommunens Miljökontor, tfn Bygganmälan krävs och besked om bygganmälan bifogas. Utstakning och lägeskontroll skall utföras av personal med mätningsteknisk kompetens. Sökanden ansvarar för att berörda grannar kallas för att ges möjlighet att närvara. Sökanden uppmärksammas på att ingen byggnadsdel, varken ovan eller under mark, får uppföras utanför egen fastighetsgräns. All vattenavrinning måste omhändertas på egen fastighet. Om fråga om ändring kommer upp under arbetets genomförande skall ny ritning/beskrivning e.d. lämnas in för godkännande före påbörjandet. Glöm inte att det kan vara lämpligt att informera grannar om att byggnadsarbeten kommer att börja. Enligt lagen om kulturminnen mm skall den som avser att uppföra en byggnad eller en anläggning i god tid ta reda på om någon fast fornlämning kan beröras och i så fall snarast samråda med Länsstyrelsen i Skåne län. Påträffas fornlämningar skall arbetet avbrytas och Länsstyrelsen underrättas.

21 Sammanträdesdatum s. 21 (33) MBN 34 au 32 Dnr MB Ärende som utgår ur dagordningen Ärende nr 14, Borgeby 15:8 m.fl. Bygglov för 21 enbostadshus med förråd/carport utgår ur dagordningen.

22 Sammanträdesdatum s. 22 (33) MBN 35 au 33 Dnr MB Bjärred 30:12, Idrottsvägen 3. Ansökan om bygglov för nybyggnad av förråd Ärendebeskrivning Bygglovsansökan avser uppförande av lägenhetsförråd 9 x 3,3 m, förlagt i gräns mot parkering för bostadsrättsföreningen Navet. Fasader av trä och tak av papp. Tjänsteskrivelse från plan- och byggkontoret Bedömning Åtgärden strider mot gällande detaljplan och kan inte anses som mindre avvikelse enligt Plan- och bygglagen 8 kap 11, eftersom byggnaden förläggs helt på mark som ej får bebyggas (prickmark). Syftet med prickmarken i planen är att bevara berörd del av fastigheten obebyggd. Arbetsutskottets förslag till miljö- och byggnadsnämnden Bygglov beviljas ej med stöd av 8 kap 11 Plan- och bygglagen med hänvisning till 3 kap eftersom åtgärden bedöms som sådan avvikelse från gällande detaljplan som vid samlad bedömning ej kan anses förenlig med planens syfte. Bygglov beviljas ej med stöd av 8 kap 11 Plan- och bygglagen med hänvisning till 3 kap eftersom åtgärden bedöms som sådan avvikelse från gällande detaljplan som vid samlad bedömning ej kan anses förenlig med planens syfte. Enligt fastställd taxa utgör avgiften för Avslag 760:- Faktura översänds separat Hur man överklagar nämndens beslut till länsstyrelsen bifogas

23 Sammanträdesdatum s. 23 (33) MBN 36 au 34 Dnr MB Karstorp 13:1, Strandvägen 118. Ansökan om förlängning av bygglov för tillfällig åtgärd Ärendebeskrivning Dåvarande byggnadsnämnden i Lomma kommun beslutade den 16 februari 1994 att meddela positivt förhandsbesked i fråga om bygglov för tillfällig åtgärd avseende ändrad användning från bensinförsäljning till kioskrörelse. Beslut om bygglov för tillfällig åtgärd t.o.m. den 31 december 1996 meddelades den 8 mars Beslut om förlängning av bygglovet t.o.m. den 31 december 2001 meddelades den 4 februari Beslut om förlängning av bygglovet t.o.m. den 31 december 2006 meddelades den 2 januari Sökanden har inkommit med ny ansökan om förlängning av bygglovet att gälla t.o.m. den 31 december Tjänsteskrivelse från plan- och byggkontoret Bedömning För det aktuella området pågår planutredning. Ny detaljplan kommer sannolikt inte att antas vid sådan tidpunkt att området kan tas i anspråk för nytt ändamål innan den 31 december Mot denna bakgrund anser nämnden att det tillfälliga bygglovet kan förlängas. Mot bakgrund av pågående planutredning och mot bakgrund av att annan verksamhet inom fastigheten nyligen erhållit lov för tillfällig åtgärd till och med den 31 december 2009, bör även tiden för det lov som är aktuellt i detta ärende begränsas att gälla till och med nämnda datum. Arbetsutskottets förslag till miljö- och byggnadsnämnden Med stöd av 8 kap 14 och 19 PBL beviljas sökt förlängning av bygglov för tillfällig åtgärd avseende kioskrörelse. Lovet upphör att gälla den 31 december Ansökan i den del som avser år 2010 avslås. Forts.

24 Sammanträdesdatum s. 24 (33) MBN 36 forts. au 34 forts. Dnr MB Med stöd av 8 kap 14 och 19 PBL beviljas sökt förlängning av bygglov för tillfällig åtgärd avseende kioskrörelse. Lovet upphör att gälla den 31 december Ansökan i den del som avser år 2010 avslås. Enligt fastställd taxa utgör avgiften för Bygglov 1 520:- Faktura översänds separat Upplysningar Bygganmälan erfordras ej. Om det krävs andra tillstånd än bygglov är ni skyldig att söka sådana. Tillstånd kan t ex krävas av kommunens miljökontor, tfn Hur man överklagar nämndens beslut till länsstyrelsen bifogas

25 Sammanträdesdatum s. 25 (33) MBN 37 au 35 Dnr MB Lomma 11:179, Cikoriagatan 2. Ansökan om bygglov för förlängning av carport och förråd Ärendebeskrivning Bygglovsansökan avser förlängning med ca 2 m av tidigare lovgiven byggnad med carport och förråd. Carporten förlängs med 2 m ut mot gatan i öster. Förrådet förlängs med 2 m åt samma håll. Carportens östra del kommer att bli belägen 4 m från gatan. Tjänsteskrivelse från plan- och byggkontoret Bedömning Fråga är om carportens placering i strid mot detaljplanen kan ses som en mindre avvikelse från planen och förenlig med dess syfte. Carportens avstånd till gatan avses minska från planenliga 6 m till 4 m. Minskningen uppgår till ca 33 %. Syftet med aktuell planbestämmelse är att skapa/bibehålla luckor mellan husens fasader så att öppenhet och variation mot gatan uppstår. En tillbyggnad i enlighet med ansökan skulle motverka detta syfte. Avvikelsen är varken att betrakta som mindre eller förenlig med detaljplanens syfte och att ansökan i den del den avser förlängning av carport därför bör avslås. Ändringen av del av carport till förråd strider inte mot detaljplanen, inte heller mot tillämpliga regler i PBL Bygglov för denna ändring bör därför medges. Arbetsutskottets förslag till miljö- och byggnadsnämnden Med stöd av 8 kap 11 och 19 PBL avslås ansökan om bygglov för förlängning av carport i enlighet med ansökan. Med stöd av samma lagrum beviljas bygglov för ändring av del av carport till förråd på sätt att förrådet förlängs med 2 m åt öster. Forts.

26 Sammanträdesdatum s. 26 (33) MBN 37 forts. au 35 forts. Dnr MB Med stöd av 8 kap 11 och 19 PBL avslås ansökan om bygglov för förlängning av carport i enlighet med ansökan. Med stöd av samma lagrum beviljas bygglov för ändring av del av carport till förråd på sätt att förrådet förlängs med 2 m åt öster. Enligt fastställd taxa utgör avgiften för Bygglov utan avgift Avslag 760:- Summa 760:- Faktura översänds separat Upplysningar Bygganmälan erfordras ej. Sökanden uppmärksammas på att ingen byggnadsdel, varken ovan eller under mark, får uppföras utanför egen fastighetsgräns. All vattenavrinning måste omhändertas på egen fastighet. Om fråga om ändring kommer upp under arbetets genomförande skall ny ritning lämnas in för godkännande före påbörjandet. Glöm inte att det kan vara lämpligt att informera grannar om att byggnadsarbeten kommer att börja. Om det krävs andra tillstånd än bygglov är ni skyldig att söka sådana. Hur man överklagar nämndens beslut till länsstyrelsen bifogas

27 Sammanträdesdatum s. 27 (33) MBN 38 au 36 Dnr MB Lomma 27:84, Järngatan 4. Ansökan om förhandsbesked Ärendebeskrivning Ansökan avser förhandsbesked i fråga om bygglov för tillbyggnad till industribyggnad på aktuell fastighet. Vid besök på plan- och byggkontoret har sökanden uppgett att den nya tillbyggnaden i första hand skall användas som garage för bil som används för livsmedelstransporter. Tjänsteskrivelse från plan- och byggkontoret Bedömning Den tilltänkta byggnadens ändamål överensstämmer med detaljplanens ändamålsbestämmelse; industriändamål. Fråga är om särskilda skäl kan anses föreligga för en placering 1 m från tomtgränsen. Vid den bedömning som skall göras i detta avseende skall i första hand den tilltänkta tillbyggnadens påverkan på området och på grannfastigheten beaktas. I industriområdet finns inte några påtagliga estetiska eller kulturhistoriska värden. Det finns därför inte anledning att på utseendemässiga skäl strikt upprätthålla 4,5- meterskravet när det gäller en industribyggnads placering. Eftersom byggnaderna i ett industriområde är stora finns emellertid anledning till restriktivitet så att inte den öppenhet och luftighet som 4,5-metersregeln garanterar går helt förlorad. Redan av denna anledning finns det inte särskilda skäl att godta den sökta placeringen. Den tilltänkta byggnadens påverkan på grannfastigheten genom placeringen nära tomtgräns skall sättas i relation till hur ett helt planenligt byggande hade kunnat påverka grannfastigheten. En planenligt placerad byggnad med åtta meters byggnadshöjd hade gett mindre påverkan på grannfastigheten än den tillbyggnad som avses med det aktuella förslaget. Den, sett i relation till vad detaljplanen tillåter, låga byggnadshöjden för tillbyggnaden gör dock att det inte finns anledning att strikt upprätthålla 4,5-meterskravet när det gäller placeringen. Det föreligger dock inte några särskilda skäl att förlägga byggnaden så nära gränsen mot granntomten som en meter. Forts.

28 Sammanträdesdatum s. 28 (33) MBN 38 forts. au 36 forts. Dnr MB Arbetsutskottets förslag till miljö- och byggnadsnämnden Mot bakgrund av det som anförts ovan och med stöd av 8 kap 11, 19 och 34 PBL beslutar miljö- och byggnadsnämnden att lämna negativt förhandsbesked i fråga om bygglov för tillbyggnad i enlighet med ansökan. Detta innebär att bygglov inte kan påräknas för den åtgärd som ansökan avser. Mot bakgrund av det som anförts ovan och med stöd av 8 kap 11, 19 och 34 PBL beslutar miljö- och byggnadsnämnden att lämna negativt förhandsbesked i fråga om bygglov för tillbyggnad i enlighet med ansökan. Detta innebär att bygglov inte kan påräknas för den åtgärd som ansökan avser. Enligt fastställd taxa utgör avgiften för Avslag 760:- Faktura översänds separat Hur man överklagar nämndens beslut till länsstyrelsen bifogas

29 Sammanträdesdatum s. 29 (33) MBN 39 au 37 Dnr MB , MB Karstorp 23:18, Strandvägen 200. Bygglov för uterum Ärendebeskrivning Karstorp 23:18 är belägen inom detaljplanelagt område. Miljö- och byggnadsnämnden beslutade i delegationsbeslut av den 5 mars 2003 att bevilja bygglov för bl.a. uthus på aktuell fastighet. Uthuset var ursprungligen avsett att placeras i tomtgräns mot norr och öster. Fastighetsägaren har därefter begärt en ändring av läget på sätt att uthuset förskjuts 1 m från den östra gränsen och 0,5 m från den norra gränsen samt att den sammanlagda arean av dessa ändringar förskjuts västerut. Miljö- och byggnadsnämnden beslutade den 29 november 2005 att avslå en ansökan om bygglov för uterum på aktuell fastighet. Som grund för beslutet anfördes att åtgärden stred mot detaljplanen för området eftersom uterummet skulle medföra att uthuset, som uterummet skulle kopplas till, genom tillbyggnaden skulle komma att betraktas som ett hus med boningsrum. I beslutet uttalade nämnden även att det befintliga uthuset var planenligt. Fastighetsägaren överklagade miljö- och byggnadsnämndens beslut till länsstyrelsen. Länsstyrelsen beslutade den 14 december 2006 att upphäva det överklagade beslutet och att visa ärendet åter till miljö- och byggnadsnämnden för nytt beslut. Som skäl för länsstyrelsens beslut anfördes i här relevanta delar följande: I planbestämmelserna för området anges bl.a. att korsprickad mark får bebyggas endast med uthus, garage och dylika mindre gårdsbyggnader. I gårdsbyggnad får boningsrum inte inredas. Av handlingarna i ärendet framgår att ansökan avser bygglov för uppförande av uterum på fastigheten Karstorp 23:18. Uterummet uppförs i anslutning till en sedan tidigare uppförd gårdsbyggnad. Enligt länsstyrelsens mening får det planerade uterummet inte karaktären av ett boningsrum varför nämnden, i vart fall på denna grund, saknade skäl att avslå ansökan. Tjänsteskrivelse från plan- och byggkontoret Forts.

IBORGHOLMS KSJKOMMUN SAMHÄLLSBYGGNADS- NÄMNDEN

IBORGHOLMS KSJKOMMUN SAMHÄLLSBYGGNADS- NÄMNDEN IBORGHOLMS KSJKOMMUN SAMHÄLLSBYGGNADS- SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 1 (45) Sammantradesdatum 2012-09-26 156-187 Plats och tid Stadshuset i Borgholm, kl 09.00-16.00 Beslutande Jan Enci, ordförande Mats Karlsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden Bygg- och miljönämnden Sammanträdesdatum 2015-03-26 Plats och tid Kommunhuset i Gislaved, kl 13.00-16.45 Beslutande Niclas Palmgren (M) ordf Frank Josefsson (S) Eva Eliasson (S) Jan-Olof Johansson (S)

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämndens kansli 24 mars 2014. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 47-62. Sofie Westerlund. Ingvar Ahlström.

Miljö- och byggnadsnämndens kansli 24 mars 2014. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 47-62. Sofie Westerlund. Ingvar Ahlström. 2014-03-19 1 (41) Plats och tid Hökhallen, Miljö- och byggnadskontoret, Lunnargatan 1 19 mars 2014 kl. 13.05-16.35 Beslutande Ingvar Ahlström (M), ordf. Bengt Lennhammar (M) Emma Johansson (M) Per Andersson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN. Sammanträdestid: 2012-01-26 kl 09.15-15.00 Ajournering 12.10 13.10 Lokal:

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN. Sammanträdestid: 2012-01-26 kl 09.15-15.00 Ajournering 12.10 13.10 Lokal: SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (69) MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN Sammanträdestid: 2012-01-26 kl 09.15-15.00 Ajournering 12.10 13.10 Lokal: Borgmästaren Beslutande Ledamöter: Yngve Larsson (FP), ordf Torbjörn Stensson

Läs mer

Ulf Tholerus C Lassä Bröms (C) Jan Olov Sundqvist (MOP) Carina Aspelin (M) Olle Erlands (S) Anna-Carin Rydstedt (S) Kristina Lundberg (V) 1-27

Ulf Tholerus C Lassä Bröms (C) Jan Olov Sundqvist (MOP) Carina Aspelin (M) Olle Erlands (S) Anna-Carin Rydstedt (S) Kristina Lundberg (V) 1-27 1-75 s presidieberedning Plats och tid Stadsbyggnadsförvaltningen Mora Orsa, kl. 13.15 14.30 Beslutande Ulf Tholerus C Lassä Bröms (C) Jan Olov Sundqvist (MOP) Carina Aspelin (M) Olle Erlands (S) Anna-Carin

Läs mer

Inger Digrell (S) tjänstgörande ersättare

Inger Digrell (S) tjänstgörande ersättare 1(22) Bygg och miljönämnden Plats och tid Kommunkontoret, Silen, kl 14.00-15.30 Beslutande Ledamöter Bengt-Olof Lorentzon (C) ordförande Rolf Gruvborg (M) Magnus Andreasson (FP) Roland Moberg (KD) ej 30

Läs mer

2012-01-19. Tjänstgörande ersättare. Kenneth Gummesson, B.insp. 19-24,30(del av),32,33 Anja Jonsson, B.lovs.handl. 7,9-16,19-21,30(del av)

2012-01-19. Tjänstgörande ersättare. Kenneth Gummesson, B.insp. 19-24,30(del av),32,33 Anja Jonsson, B.lovs.handl. 7,9-16,19-21,30(del av) Sammanträdesprotokoll 1(70) 2012-01-19 Miljö- och byggnadsnämnden Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby 10.00 16.50. Ajournering kl. 12.25-13.15 (under 5) för lunch och 14.30-14.45 för kaffe

Läs mer

Innehållsförteckning. Stadsbyggnadsnämnden 2015-06-09

Innehållsförteckning. Stadsbyggnadsnämnden 2015-06-09 2(33) Innehållsförteckning 32 Justering av protokoll och fastställande av föredragningslista 3 33 Förelägganden, uppföljning 4 34 Anmälan av delegeringsbeslut 5 35 Utestående uppdrag till förvaltningen

Läs mer

Stora sessionssalen, Kommunhuser. se nästa sida. Bengt Rask Miljö- och byggförvaltningen 2013-04-02. Miljö- och byggnadsnämnden

Stora sessionssalen, Kommunhuser. se nästa sida. Bengt Rask Miljö- och byggförvaltningen 2013-04-02. Miljö- och byggnadsnämnden Sammanträdesdatum s. 1 (57) Plats Stora sessionssalen, Kommunhuser Tid Tisdagen den 26 februari 2013, kl. 18.30-22.00 Beslutande se nästa sida Övriga deltagande se nästa sida Utses att justera Justeringens

Läs mer

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 118 ( 181) PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED BYGGNADSNÄMNDEN

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 118 ( 181) PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED BYGGNADSNÄMNDEN KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 118 ( 181) PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED BYGGNADSNÄMNDEN Plats och tid: Årydssalen i Rådhuset, kl 15.00 20.00 Deltagande: Närvarande ledamot och ersättare markerade med x,

Läs mer

KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Byggnadsnämnden 2013-03-26

KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Byggnadsnämnden 2013-03-26 KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (45) Plats och tid Kvarnen, Insikten, kl 09,00-17,00 Beslutande Peter Johansson (M) ordförande, jäv 78, tjg ers Cecilia Burburan (S), deltog ej i 85. Ruth Piatek

Läs mer

Protokoll. Samhällsbyggnadsnämnden 2014-06-09 70-84

Protokoll. Samhällsbyggnadsnämnden 2014-06-09 70-84 Samhällsbyggnadsnämnden 70-84 2 Information och överläggningar... 5 Alingsåsparken, rivning av teaterbyggnaden... 6 Ny 132 kv-luft/markledning genom Alingsås till planerad vindkraftspark i Rödene... 9

Läs mer

Miljö- och byggnämnden 2015-06-08 1 (14)

Miljö- och byggnämnden 2015-06-08 1 (14) Sammanträdesdatum 1 (14) Sida Plats och tid Kommunhuset i Älmhult den 8 juni 2015 kl. 13.30 16.45 Beslutande Tommy Lövquist (S), ordförande Birgitta Bengtsson (S) Roland Johansson (S) Eva Dickner (Mp)

Läs mer

Ulla Hjort (s) Anders Lantz (mp) Sven Frejd (c) Johan Fredriksson (m) Daniel Ericgörs (kd)

Ulla Hjort (s) Anders Lantz (mp) Sven Frejd (c) Johan Fredriksson (m) Daniel Ericgörs (kd) SÄTERS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Miljö- o Byggnämnden 2011-03-23 1 Blad Plats och tid Tekniska kontoren kl 08.30 13.10 (ajournerat kl 10.00 10.45) Beslutande Lotta Bergstrand (fp)

Läs mer

Erik Palmgren(m) Underskrifter Sekreterare Paragrafer 112-115A, H Fahlén-Nordström. 0550-88551 115-137

Erik Palmgren(m) Underskrifter Sekreterare Paragrafer 112-115A, H Fahlén-Nordström. 0550-88551 115-137 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(42) Plats och tid Konferensrummet, Uroxen, Kungsgatan 30, Kl. 15.00-16.20 Beslutande Ledamöter Mats Thorén (fp), ordf Christian Sundby (m) Erik Palmgren (m) Mbn 112-122, 124-137

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2012-11-29 Sida 1 (38)

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2012-11-29 Sida 1 (38) Sida 1 (38) Plats och tid Helgoland, kl. 8.30-10.40 Beslutande Ersättare Claes Andersson (FP) Ordförande Kjell Svanström (S) Vice ordförande Robert Syrén (M) Ej 233 Olle Bo Ivarsson (M) Ersättare för Lars

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Vallentuna 2010-06-23. Sekreterare Margareta Stensaeus Linder Paragrafer 123 124 omedelbar justering 125-152 Ordförande

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Vallentuna 2010-06-23. Sekreterare Margareta Stensaeus Linder Paragrafer 123 124 omedelbar justering 125-152 Ordförande Samhällsbyggnadsnämnden 2010-06-22 Plats och tid för sammanträdet ande Ersättare Angarnsrummet, Tunahuset Tuna torg 2, Vallentuna tisdagen den 22 juni 2010 kl. 19.00 19.50 Elwe Nilsson (M) ordförande Ove

Läs mer

Protokoll. Samhällsbyggnadsnämnden 2015-02-23 16-36

Protokoll. Samhällsbyggnadsnämnden 2015-02-23 16-36 Samhällsbyggnadsnämnden 16-36 2 Information och överläggningar... 5 Årsredovisning 2014... 6 Flerårsstrategi 2015-2017, samhällsbyggnadsnämnden... 7 Revisionsrapport - Årlig grundläggande granskning 2014...

Läs mer

Håkan Hansson (fp) 148-156, 158-176 Kerstin Lorentzon (fp)

Håkan Hansson (fp) 148-156, 158-176 Kerstin Lorentzon (fp) 148-176 Plats och tid Kommunhuset, Alvö, Kungshamn, kl 8.00 14.10 Beslutande Närvarande ersättare Stig Holmberg (m) ordförande Gerd Emanuelsson (s) Per-Sten Kristiansson (s) Vivianne Gustafsson (s) Ingela

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden Bygg- och miljönämnden Sammanträdesdatum 2015-02-19 Plats och tid Kommunhuset i Gislaved, kl. 09.00-16.15 Ajournering 12.00-12.45, 14.30-14.45 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Niclas Palmgren (M)

Läs mer

Rådhuset, lilla sessionssalen, kl 15.00-18.40. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2.

Rådhuset, lilla sessionssalen, kl 15.00-18.40. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2. 1 1 (36) Plats och tid Rådhuset, lilla sessionssalen, kl 15.00-18.40 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens

Läs mer

Plan- och bygglagen Med förändringarna 2011-05-02

Plan- och bygglagen Med förändringarna 2011-05-02 Plan- och bygglagen Med förändringarna 2011-05-02 Detta informationsmaterial är upphovsrättsligt skyddat enligt lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk. Varje eftertryck och/eller

Läs mer

Stadshuset i Borgholm, kl 09.00-15.00

Stadshuset i Borgholm, kl 09.00-15.00 BORGHOLMS l!! llll! IKOMMUN SAMHÄLLSBYGGNADS- SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 1 (21) Sammantradesdatum 2012-03-28 45-63 Plats och tid Stadshuset i Borgholm, kl 09.00-15.00 Beslutande Jan Enci, ordförande Mats

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2012-04-10 1 (34) Rum 225, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg. Per Sjödahl ANSLAG/BEVIS. Plats

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2012-04-10 1 (34) Rum 225, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg. Per Sjödahl ANSLAG/BEVIS. Plats 2012-04-10 1 (34) Plats Rum 225, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg Tid Tisdagen den 10 april kl. 08:30 16:30 Beslutande Enligt närvarolista, sid 2 Ersättare Enligt närvarolista, sid 2 Övriga deltagande

Läs mer

Arne Persson (C) Björn Widmark (M) Ulf Brännström (KD) Sievert Aronsson (FP)

Arne Persson (C) Björn Widmark (M) Ulf Brännström (KD) Sievert Aronsson (FP) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(36) Plats och tid Stadshuset, Sammanträdesrum 1, 2012-04-10, kl. 15.00 17.00 ande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Utses att justera ens

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2010-05-06. Miljö- och byggnadsnämnden. Beslutande organ

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2010-05-06. Miljö- och byggnadsnämnden. Beslutande organ 2010-05-06 Beslutande organ Innehållsförteckning Mbn 69... 1 Val av protokollsjusterare... 1 Mbn 70... 2 Godkännande av dagordning... 2 Mbn 71 2006.171... 3 Mariestad Bredsäter 4:14 och Sjöberg 5:1 Yttrande

Läs mer

Plats och tid Nacka stadshus kl 15.00-16.45

Plats och tid Nacka stadshus kl 15.00-16.45 1 (42) Plats och tid Nacka stadshus kl 15.00-16.45 BESLUTANDE Cathrin Bergenstråhle (M) Leif Holmberg (C) t.o.m 149 Kaj Nyman (S) Johan Hiller (M) Eric Lindahl (M) Pernilla Hsu (M) Bjarne Hanson (FP) ej

Läs mer

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 1 (35) PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED BYGGNADSNÄMNDEN

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 1 (35) PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED BYGGNADSNÄMNDEN KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 1 (35) PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED BYGGNADSNÄMNDEN Plats och tid: Årydssalen i Rådhuset, kl. 13:15 17:00 Deltagande: Närvarande ledamot och ersättare markerade med ; ersättare

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden

Miljö- och byggnadsnämnden Miljö- och byggnadsnämnden Sammanträdesdatum 2012-05-23 Paragraf Ärendelista 64 Budgetuppföljning 1 år 2012 65 Remiss av motion om grönområdesutredning i Mellbystrand och Skummeslövsstrand 66 Putsered

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden 2011-06-29 1 (13) Plats och tid Kommunstyrelsens sammanträdesrum, klockan 14.30 15.35 Beslutande Tony Frunk (S), ordförande Marianne Pettersson (S) Marieanne Matuszewski (S) Thure

Läs mer