SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden"

Transkript

1 Plats och tid Sammanträdesrum Gripen i Gislaved, kl Beslutande Lars Larsson (c) ordf Björn Björkman (m) Rigo Fredriksson (m) Sven-Göte Bolmenius (m) Ej 8 Mias Fjellander (kd) Erik Andersson (s) Kjell Davidsson (s) Kristina Josefsson (s) Eva Eliasson (s) Övriga deltagande Susanne Norberg, bygg- och miljöchef Stig Wallin administrativ chef Sven Hedlund, stadsarkitekt Lars Arnesson, miljöchef Marina Thelin, miljö- och hälsoskyddsinspektör 2 Ulf Edenborg, bygglovsingenjör 9 Peter Englund, bygglovsingenjör 2-8, 18 Ulrika Dagård, utvecklingsledare 19 Utses justera Kjell Davidsson Justeringens plats och tid Bygg- och miljöförvaltningen Onsdagen den 15 januari 2014, kl Underskrifter Sekreterare. Stig Wallin Paragrafer 1-19 Ordförande Lars Larsson Justerande... Kjell Davidsson Organ ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Paragrafer 1-19 Datum för anslags uppsättande Förvaringsplats för protokollet Underskrift Bygg- och miljöförvaltningen. Stig Wallin Datum för anslags nedtagande

2 Bm 1 Dnr: BM Godkännande av extra/utgående ärende beslutar som extraärenden behandla bygglovsansökan på fastigheten Ölmestad 8:264 samt information om medborgardialog och synpunktshantering ärende nr 3, strandskyddsdispens på fastigheten östra Kallset 1:70, utgår vid dagens sammanträde Expedieras till: Arkivet

3 Bm 2 Dnr: MMM :01 UVEKULL 2:61 OCH 4:1, Östra Järnvägsgatan 7, Smålandsstenar Beslut med anledning av anmälan om miljöfarlig verksamhet avseende träbearbetande industri med ytbehandling Stolab Möbel AB har i anmälan som kom in den 13 juni 2013 anmält en befintlig träbearbetande industri med ytbehandling. Verksamheten är anmälningspliktig enligt 9 kap. 6 miljöbalken (1998:808) samt 19 kap. 5 miljöprövningsförordningen (2013:251) enligt följande verksamhetskod: C,...anläggning där det per kalenderår förbrukas 1. Mer än mer än 1 ton halogenerade organiska lösningsmedel, eller 2. Mer än totalt 5 ton organiska lösningsmedel. Med förbrukning avses lösningsmedelstillförseln minskad med den mängd som i tekniskt eller kommersiellt syfte återvinns för återanvändning, där även återanvändning av lösningsmedel som bränsle ingår men inte lösningsmedel som slutligt bortskaffas som avfall. I Boverkets, Naturvårdsverkets, Räddningsverkets och Socialstyrelsens allmänna råd (1995:5) Bättre plats för arbete rekommenderas för träbearbetningsindustri med ytbehandling, där utsläpp av lösningsmedel uppgår till mindre än 10 ton per år, ett skyddsavstånd på 200 meter till bostäder. Närmaste bostadshus ligger gränsgranne och avståndet från utsläppspunkt för lösningsmedel till närmaste bostadshus är i detta fall cirka 100 meter. I gällande plan ligger fastigheten Uvekull 2:61och 4:1 inom område betecknat J, vilket innebär området är avsett för industriändamål. Del av fastigheten Uvekull 4:1 ligger inom område betecknat som prickmark och u, vilket innebär marken inte får bebyggas och ska vara tillgänglig för allmänna underjordiska ledningar. Företaget besöktes den 4 september Av anmälan framgår följande Bolagets produktion består av tillverkning av köksmöbler och andra möbler i massivt trä. Bolaget har ett tillstånd från Länsstyrelsen daterat den 21 juni Verksamheten är idag anmälningspliktigt, och eftersom bolaget anser tillståndet inte längre är aktuellt avser företaget hos länsstyrelsen i Östergötland, begära upphävande av tillståndet och istället anmäla verksamheten. Verksamheten består av träbearbetning och ytbehandling av trä. Bearbetningen sker genom kapning, hyvling, svarvning, insågning, putsning, borrning, fräsning, bandsågning och justersågning. Ytbehandling sker i en line, en planlinje och en manuell box. I linjen och planlinjen används venbaserade produkter. De manuella boxarna används för små serier, lackering med betser och oljor. En stor del lackeras med venbaserade lacker. Limning sker i begränsad omfning. Produktionstiderna är dagtid måndag till torsdag kl och fredagar kl För NC-fräs är tiderna måndag till torsdag kl och fredag kl Full produktion pågår enbart mellan kl och Vid toppar i produktionen kan vissa enheter komma köras i treskift.

4 Bm 2 (forts.) Förvaring av kemikalier och farligt avfall sker i separata lagringsutrymmen och vid respektive arbetsområde. Det finns inga golvbrunnar i produktionslokalerna. Det farliga avfall som uppstår är främst färgavfall (venbaserat) och lösningsmedelsavfall/lackavfall, lysrör, berier, spillolja, linoljefilter och linoljester. Även avloppsven från skurmaskin, kondensven från kompressorer samt tvättven från målningsverktyg hanteras som farligt avfall. Det farliga avfallet förvaras invallat inomhus eller utomhus i sluten container. Luftutsläppen består huvudsakligen av lösningsmedel från produktionen och stoft från fastbränslepannan. Samtliga utsläpp sker direkt över tak, utom stoftutsläpp som sker på en höjd av 15 meter över mark. Utsläppspunkten för lösningsmedel ligger cirka 5 meter över mark och 100 meter från närmaste fastighetsgräns för bostad. Bolaget arbetar med utbyte av lösningsmedelsbaserade färger till venbaserade. Förbrukningen av lösningsmedel uppgick under år 2012 till 6,8 ton och utsläppen till luft uppgick under samma år till 2,4 ton. Av anmälan framgår utsläpp av lösningsmedel till luft ska få uppgå till 9 ton per år. Lokalerna värms i huvudsak upp med en kombipanna med en totalt installerad tillförd effekt på 494 kw. Pannan eldas med träavfall (spån och flis) från produktionen. Anläggningen är försedd med multicyklonfilter. I anslutning till pannan finns en flistugg där allt spillträ i verksamheten flisas varefter det går in i en silo tillsammans med träslipdamm från maskinerna. Flis köps även externt. Värmeåtervinning sker genom frånluft från i huvudsak träbearbetningen filtreras och tillförs lokalerna igen. Företagets förbrukning av el beräknas uppgå till MWh och av träbränsle till 429 MWh. Buller genereras av fläktar och transportfordon som hämtar och levererar varor. Närmaste bostadshus ligger fastighetsgranne med bolaget. Bullermätning är utförd 1998, då det uppmätes 48 dba i två mätpunkter. Mätningarna stördes dock av ett konstant bakgrundsbrus från trafik och övriga industrier. Lastbilstransporter sker under dagtid kl och beräknas uppgå till cirka per vecka. Yttranden Länsstyrelsen har beretts möjlighet lämna yttrande över anmälan men inget yttrande har inkommit. Närboende har beretts möjlighet lämna yttrande över anmälan och har framfört följande synpunkter: Fläktsystemet utökades 2006 och därefter har bolaget arbetat med minimera driften, speciellt på kvällar. Endast den kapacitet som behövs för köra just de maskiner som är i drift används. Buller från närliggande industrier verkar vara ett större problem än det buller som kommer från bolaget. Även trafiken på Östra Järnvägsgatan, som idag är den rekommenderade vägen för trafik som kommer söderifrån och ska österut och tvärtom, anser bolaget vara "en bov i den bullriga miljön". Den eventuella påverkan av lukt bör minska i takt med bolaget ytterligare fasar ut ytbehandlingar som innehåller en hög andel lösningsmedel.

5 Bm 2 (forts.) Bolagets svar på inkomna yttranden Bolaget har fått tillfälle bemöta de yttranden som kommit in och har lämnat följande synpunkter: Fläktsystemet utökades 2006 och därefter har bolaget arbetat med minimera driften, speciellt på kvällar. Endast den kapacitet som behövs för köra just de maskiner som är i drift används. Buller från närliggande industrier verkar vara ett större problem än det buller som kommer från bolaget. Även trafiken på Östra Järnvägsgatan, som idag är den rekommenderade vägen för trafik som kommer söderifrån och ska österut och tvärtom, anser bolaget vara "en bov i den bullriga miljön". Den eventuella påverkan av lukt bör minska i takt med bolaget ytterligare fasar ut ytbehandlingar som innehåller en hög andel lösningsmedel. Bolagets yttrande över förslag till beslut Av yttrandet framgår det i anmälan skett ett fel i summeringen vad gäller förbrukningen av organiska lösningsmedel. Den korrekta förbrukningen under 2012 ska uppgå till 6,8 ton och inte 9,8 ton som framgår av företagets anmälan. Bolaget har också frågor angående definitionen av rena träbränslen, hantering av kemiska produkter samt standarder och sakkunniga vad gäller kontroll av ljudnivåer. Lagrum Enligt 2 kap. 1 miljöbalken (1998:808) är vid tillsyn enligt denna balk alla som bedriver eller avser bedriva en verksamhet eller vidta en åtgärd, skyldiga visa de förpliktelser som följer av 2 kap. iakttas. Detta gäller även den som har bedrivit verksamhet som kan antas ha orsakat skada eller olägenhet för miljön. Enligt 2 kap. 2 miljöbalken (1998:808) ska alla som bedriver eller avser bedriva en verksamhet eller vidta en åtgärd skaffa sig den kunskap som behövs med hänsyn till verksamhetens eller åtgärdens art och omfning för skydda människors hälsa och miljön mot skada eller olägenhet. Enligt 2 kap. 3 miljöbalken (1998:808) ska alla som bedriver eller avser bedriva en verksamhet eller vidta en åtgärd utföra de skyddsåtgärder, iaktta de begränsningar och vidta de försiktighetsmått i övrigt som behövs för förebygga, hindra eller motverka verksamheten eller åtgärden medför skada eller olägenheter för människors hälsa eller miljön. I samma syfte ska vid yrkesmässig verksamhet användas bästa möjliga teknik. Dessa försiktighetsmått ska vidtas så snart det finns skäl anta, en verksamhet eller åtgärd kan medföra skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön. Enligt 2 kap. 5 miljöbalken (1998:808) ska alla som bedriver en verksamhet eller vidtar en åtgärd ska hushålla med råvaror och energi samt utnyttja möjligheterna till återanvändning och återvinning. I första hand ska förnybara energikällor användas. Enligt 2 kap. 7 miljöbalken (1998:808) ska bygg- och miljönämnden göra en rimlighetsavvägning innan krav på åtgärder ställs. Vid bedömningen ska särskilt beaktas nyttan av skyddsåtgärder och andra försiktighetsmått jämfört med kostnaderna för sådana åtgärder. Enligt 2 kap. 8 miljöbalken (1998:808) är alla som bedriver eller har bedrivit en verksamhet eller vidtagit en åtgärd som medför skada eller olägenhet för miljön ansvariga till dess skadan eller olägenheten har upphört för denna avhjälps i den omfning det kan anses skäligt enligt 10 kap. I den mån det föreskrivs i denna balk kan istället skyldighet ersätta skadan eller olägenheten uppkomma.

6 Bm 2 (forts.) kap miljöbalken om förorenade områden kan i detta ärende bli tillämpligt både i dess lydelse före den 1 augusti 2007 och i dess lydelse efter detta datum. Enligt 10 kap. 2 (i dess lydelse före den 1 augusti 2007) gäller ansvarig för efterbehandling av sådana områden, byggnader eller anläggningar som avses i 1 är den som bedriver eller har bedrivit en verksamhet eller vidtagit en åtgärd som har bidragit till föroreningen (verksamhetsutövare). Enligt 26 kap. 9 miljöbalken (1998:808) får en tillsynsmyndighet meddela de förelägganden och förbud som behövs i ett enskilt fall för miljöbalken samt föreskrifter, domar och andra beslut som har meddelats med stöd av balken ska efterlevas. Enligt 26 kap. 19 miljöbalken (1998:808) ska den som bedriver verksamhet eller vidtar åtgärder som kan befaras medföra olägenheter för människors hälsa eller påverka miljön fortlöpande planera och kontrollera verksamheten för motverka eller förebygga sådana verkningar. Den som bedriver sådan verksamhet eller vidtar sådan åtgärd ska också genom egna undersökningar eller på annat sätt hålla sig underrättad om verksamhetens eller åtgärdens påverkan på miljön. Enligt 26 kap. 21 miljöbalken (1998:808) får tillsynsmyndigheten förelägga den som bedriver en verksamhet eller vidtar en åtgärd som det finns bestämmelser om i miljöbalken eller i föreskrifter som meddelats med stöd av balken, till myndigheten lämna de uppgifter eller handlingar som behövs för tillsynen. Detsamma gäller också för den som annars är skyldig avhjälpa olägenheter från verksamhet. Enligt 26 kap. 22 miljöbalken (1998:808) är den som bedriver verksamhet eller vidtar en åtgärd som kan befaras medföra olägenheter för människors hälsa eller miljön eller den som annars är skyldig avhjälpa en olägenhet från sådan verksamhet skyldig utföra sådana undersökningar av verksamheten och dess verkningar som behövs för tillsynen. Enligt 27 förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd ska när ett anmälningsärende är tillräckligt utrett, den myndighet som handlägger ärendet meddela föreläggande om försiktighetsmått eller förbud enligt miljöbalken om det behövs, eller förelägga verksamhetsutövaren ansöka om tillstånd enligt 9 kap. 6 miljöbalken. Om sådana åtgärder inte beslutas ska myndigheten underrätta den som gjort anmälan om ärendet inte föranleder någon åtgärd från myndighetens sida. Enligt övergångsbestämmelserna i lagen (1998:811) om införandet av miljöbalken följer bestämmelserna i 2 kap. 8 och 10 kap. 2 miljöbalken ska tillämpas i fråga om miljöfarlig verksamhet vars faktiska drift har pågått efter den 30 juni 1969, om verkningarna av verksamheten alltjämt pågår vid tiden för miljöbalkens ikraftträdande enligt 1, och om det föreligger behov av avhjälpa skador eller olägenheten som har orsakats av verksamheten. beslutar ärendet ska beredas av arbetsutskottet Expedieras till: Bygg- och miljöförvaltningen

7 Bm Dnr: BYGG ÖSTRA KALLSET 1:70, BOARPSVÄGEN, SKEPPSHULT Bygglov för nybyggnad av industri Naijbygg AB har ansökt om bygglovet. Ansökan omfar en total bruttoarea om 811 m². Sökande önskar teckna avtal om planarbete för säkerställa framtida expansion. Fastigheten är belägen utanför planlagt område. I den kommunomfande översiktsplanen finns inga särskilda restriktioner för området. I den fördjupade översiktsplanen för Smålandsstenar/Skeppshult anges Skeppshult Bruk AB ska detaljplaneläggas för klargöra kulturhistoriska värden och utvecklingsmöjligheter för industrin. Lagrum Det krävs bygglov för nybyggnad enligt 9 kap 2 punkten 1 plan- och bygglagen (SFS 2010:900). Bygglov ska enligt 9 kap. 31 ges för en åtgärd utanför ett område med detaljplan om åtgärden 1. inte strider mot områdesbestämmelser, 2. inte förutsätter planläggning enligt 4 kap. 2 eller 3, och 3. uppfyller kraven i 2 kap. och 8 kap. 1-3, 6,7,9-13,17 och 18 i de delar som inte har prövats i områdesbestämmelser. Krav på reglering med detaljplan finns i 4 kap. 2 plan- och bygglagen. I ärenden om bygglov ska hushållningsbestämmelserna i 3 och 4 kap. miljöbalken tillämpas. Det handlar då om hänsynstagande bl a till de areella näringarnas, naturvårdens och kulturmiljöns behov. Företrädare för bygg- och miljöförvaltningen har gjort en besiktning av fastigheten. Yttranden Åtgärden är sådan berörda har underrättats om ansökan och getts tillfälle yttra sig enligt 9 kap. 25 plan- och bygglagen. Ägare till fastigheten Östra Kallset 1:68 har godkänt ansökan. Ägare till fastigheten Östra Kallset 1:66 anser byggnaden bör uppföras så långt åt nordväst som möjligt. Beslutsunderlag Protokoll Bmau 150 beslutar detaljplan inte erfordras för prövning av den aktuella industribyggnaden då det är en befintlig industriverksamhet. Det ställs inte krav på gemensamma anordningar och andra frågor behöver inte lösas i ett sammanhang. Lämplighetsprövningen görs i bygglovet enligt 2 kap med stöd av 9 kap. 31 plan- och bygglagen bevilja bygglov för nybyggnad av industri fastighetsägaren måste ansöka om planbesked för bygg- och miljönämnden ska kunna pröva frågan om planläggning av fastigheten

8 Bm 3 (forts.) för genomföra åtgärden krävs en kontrollansvarig. Som kontrollansvarig godtas byggherrens förslag till kontrollansvarig Benny Andersson Idrottsgatan Smålandsstenar Den kontrollansvariga är certifierad enligt 10 kap. 9 i plan- och bygglagen tekniskt samråd krävs i detta ärende. Kallelse till sammanträde för tekniskt samråd bifogas. Avgifter Avgiften för bygglovet är kronor (i enlighet med taxa fastställd av kommunfullmäktige). Moms tas inte ut på avgiften. Avgiften för lägeskontroll är 1557 kronor (i enlighet med taxa fastställd av kommunfullmäktige). Moms tas ut på avgiften. Fakturor för avgifterna skickas separat. I fakturorna fastställs sista betalningsdag. Ritningar som ingår i beslutet Plan- och sektionsritning inkommen Fasadritning inkommen Situationsplan baserad på nybyggnadskarta inkommen Situationsplan skala 1:1000 inkommen Upplysningar Åtgärden får inte påbörjas förrän bygg- och miljönämnden lämnat ett startbesked enligt 10 kap.3 plan- och bygglagen. För rubba, förändra eller ta bort en fast fornlämning krävs tillstånd från länsstyrelsen. Påträffas under mark dolda fornlämningar ska arbetet omedelbart avbrytas och länsstyrelsen underrättas 2kap.6, 10 lagen om kulturminnen m.m. (1988:950). Innan byggnadsverket får tas i bruk måste slutbesked ha meddelats enligt 10 kap. 4 plan- och bygglagen. Om åtgärden har påbörjats inom två år gäller bygglovet i fem år från den dag som beslutet vinner laga kraft (enligt 9 kap.43 plan- och bygglagen). I detta ärende krävs utstakning och lägeskontroll. Behörighet krävs. Kontakt kan tas med mätchef Marcus Josefsson tel eller MBKtekniker Lars Pettersson tel Påföljder Byggsanktionsavgift är en extra avgift som tas ut: Från den som påbörjat en byggnation utan startbesked Från den som tar ett byggnadsverk i bruk före nämndens tillåtelse, det vill säga innan man fått ett slutbesked.

9 Bm 3 (forts.) Avgiftens storlek framgår av 9 kap i plan- och byggförordningen (2011:338). Bilagor Bilaga 1 - Debiteringsbesked Bilaga 2 - Information Bilaga 3 - Hur man överklagar Bilaga 4 - Kallelse till tekniskt samråd

10 Bm 4 Dnr: BYGG ÖSTRA ÖJA 1:34, NÄSUDDEN 1, ÖSTRA ÖJA Strandskyddsdispens för nybyggnad av carport NAMN har ansökt om strandskyddsdispens för nybyggnad av carport med en byggnadsyta om 62 kvadratmeter. Carporten avses förläggas delvis utanför fastigheten. Fastigheten är bebyggd med ett fritidshus och uthus. Aktuell fastighet är belägen inom område som inte omfas av detaljplan. Fastigheten ligger inom strandskyddat område vid sjön Bolmen. Enligt 7 kap. 15 miljöbalken (SFS 1998:808) är ett antal åtgärder inom strandskyddsområdet förbjudna. Man får inte: uppföra nya byggnader ändra byggnader eller andra anläggningar eller utföra anordningar så de hindrar eller avhåller allmänheten från vistas i ett område som tidigare var tillgängligt gräva eller utföra förberedelse för byggnader eller anläggningar utföra åtgärder som väsentligt förändrar livsvillkoren för djur- eller växtarter Företrädare för bygg- och miljöförvaltningen har besiktigat fastigheten. Beslutsunderlag Protokoll Bmau 151 beslutar med stöd av 7 kap. 18 b miljöbalken lämna tillstånd till carporten på plats som angivits på den till ärendet hörande situationsplanen. Som skäl för dispensen enligt 7 kap. 18 c punkten 1 anföres tomten är avstyckad och bebyggd och markområdet utanför tomten redan tagits i anspråk så det saknar betydelse för strandskyddets syfte. Som tomtplats får tas i anspråk endast den mark som framgår av situationsplanen se markering på kartan. tillståndet upphör gälla om åtgärden inte påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från dagen för beslut erinra om länsstyrelsen har rätt överpröva beslutet Avgifter Avgiften för strandskyddsdispensen är kronor (i enlighet med taxa fastställd av kommunfullmäktige). Moms tas inte ut på avgiften. Faktura skickas separat. I fakturan fastställs sista betalningsdag.

11 Bm 5 Dnr: BYGG ÅTTERÅS 2:87, TEGNÉRSGATAN 29, SMÅLANDSSTENAR Bygglov för tillbyggnad av enbostadshus NAMN har ansökt om bygglovet. Ansökan omfar en total bruttoarea om 55 m². Fastigheten omfas av detaljplan. I detaljplanen står det huvudbyggnad inte får uppta större byggnadsarea än 150 m2 och uthus högst 40 m2. Ansökan avser bygglov med avvikelse från detaljplan. Fastigheten är idag bebyggd med 248 m², vilket avviker från gällande detaljplan. Den inkomna ansökan redovisar en tillbyggnad på ytterligare 55 m². Den totala byggnadsarean blir då 303 m² vilket innebär en avvikelse från planen med 153 m². Ytan på fastigheten uppgår till m 2. Företrädare för bygg- och miljöförvaltningen har gjort en besiktning av fastigheten. Lagrum Det krävs bygglov för tillbyggnad enligt 9 kap 2 punkten 2 plan- och bygglagen (SFS 2010:900). Yttranden Åtgärden är sådan berörda har underrättats om ansökan och getts tillfälle yttra sig enligt 9 kap. 25 plan- och bygglagen. Det har inte inkommit någon erinran mot ansökan. Beslutsunderlag Protokoll Bmau 152 beslutar förklara den befintliga byggnadens avvikelse vad avser byggnadsytan enligt övergångsbestämmelserna i punkt 13 plan- och bygglagen ska vara en sådan avvikelse som avses i 9 kap. 30 första stycket 1b med stöd av 9 kap. 30 och 31 b plan- och bygglagen medge liten avvikelse från detaljplanen vad avser överskridande av högsta tillåtna byggnadsyta och bevilja bygglov för tillbyggnad av enbostadshus. Avvikelsen kan betraktas som liten med hänsyn till fastighetens areal uppgår till m 2 för genomföra åtgärden krävs en kontrollansvarig. Som kontrollansvarig godtas byggherrens förslag till kontrollansvarig Benny Andersson Idrottsgatan Smålandsstenar Den kontrollansvariga är certifierad med behörighet K enligt 10 kap. 9 i plan- och bygglagen tekniskt samråd krävs i detta ärende. Kallelse till sammanträde för tekniskt samråd bifogas.

12 Bm 5 (forts.) Avgifter Avgiften för bygglovet är kronor (i enlighet med taxa fastställd av kommunfullmäktige). Moms tas inte ut på avgiften. Avgiften för lägeskontroll är 890 kronor (i enlighet med taxa fastställd av kommunfullmäktige). Moms tas ut på avgiften. Fakturor för avgifterna skickas separat. I fakturorna fastställs sista betalningsdag. Ritningar som ingår i beslutet Plan-, fasad- och sektionsritning inkommen Situationsplan baserad på nybyggnadskarta inkommen Upplysningar Åtgärden får inte påbörjas förrän bygg- och miljönämnden lämnat ett startbesked enligt 10 kap.3 plan- och bygglagen. Om åtgärden har påbörjats inom två år gäller bygglovet i fem år från den dag som beslutet vinner laga kraft enligt 9 kap.43 plan- och bygglagen. Innan byggnadsverket får tas i bruk måste slutbesked ha meddelats enligt 10 kap. 4 plan- och bygglagen. I detta ärende krävs utstakning och lägeskontroll. Behörighet krävs. Kontakt kan tas med mätchef Marcus Josefsson tel eller MBKtekniker Lars Pettersson tel Påföljder Byggsanktionsavgift är en extra avgift som tas ut: Från den som påbörjat en byggnation utan startbesked Från den som tar ett byggnadsverk i bruk före nämndens tillåtelse, det vill säga innan man fått ett slutbesked. Storleken på avgiften framgår av 9 kap i plan- och byggförordningen (2011:338). Bilagor Bilaga 1 - Debiteringsbesked Bilaga 2 - Information Bilaga 3 - Hur man överklagar Bilaga 4 - Kallelse till tekniskt samråd

13 Bm 6 Dnr: BYGG ÅTTERÅS 3:149, PERSIKOVÄGEN 9, SMÅLANDSSTENAR Ändring av lov för tillbyggnad av enbostadshus NAMN har ansökt om ändring av bygglov för tillbyggnad av enbostadshus. Ansökan innefar - ett fönster ändras till en balkongdörr - balkong om ca 6 kvm byggs på befintligt garagetak - ett ytterligare badrum inreds på det nya våningsplanet beviljade den 8 september 2010 bygglov för påbyggnad av bostadshus med ett våningsplan. För fastigheten gäller detaljplan. Planen är fastställd den 24 november I planbestämmelserna står det området endast får användas för bostadsändamål. På tomt som omfar med F betecknat område får huvudbyggnad inte uppta större areal än 150 m 2 samt uthus inte större sammanlagd areal än 40 m 2. Enligt övergångsbestämmelserna i plan- och bygglagen (2010:900) ska äldre föreskrifter fortfarande gälla för mål och ärenden som påbörjats före den 2 maj Bygglov krävs för göra tillbyggnader enligt 8 kap. 1 p. 1 äldre plan- och bygglag (SFS 1987:10). En förutsättning för bygglov för åtgärder inom områden med detaljplan är enligt 8 kap. 11 första stycket 1. plan- och bygglagen åtgärden inte strider mot detaljplanen. Enligt sista stycket i samma lagrum får bygglov dock lämnas till åtgärden om den innebär en mindre avvikelse från detaljplanen och den är förenlig med syftet med planen. Av 3 kap. 1 plan- och bygglagen framgår byggnader ska placeras och utformas på ett sätt som är lämpligt med hänsyn till stads- eller landskapsbilden och till natur- och kulturvärdena på platsen. Byggnader ska ha en yttre form och färg som är estetiskt tilltalande, lämplig för byggnaderna som sådana och som ger en god helhetsverkan. Av 3 kap. 2 plan- och bygglagen framgår byggnader skall placeras och utformas så de eller deras avsedda användning inte inverkar menligt på trafiksäkerheten eller på annat sätt medför fara eller betydande olägenheter för omgivningen. Berörda sakägare har beretts tillfälle yttra sig över bygglovansökan. Ägare till fastigheten Åtterås 3:148 har i skrivelse framfört synpunkter mot ansökan. Fastighetsägaren påpekar också fönstret redan har ändrats till utgående dörr. Beslutsunderlag Protokoll Bmau 153 beslutar med stöd av 8 kap. 11 äldre plan- och bygglag bevilja bygglov för tillbyggnad av enbostadshus med balkong och balkongdörr. Bygg- och miljönämnden anser balkongen och dörren inte medför betydande

14 Bm 6 (forts.) olägenheter för boende på fastigheten Åtterås 3:148 vid en prövning enligt 3 kap. 2 äldre plan- och bygglag i övrigt inte ingripa mot överträdelsen om balkongdörren Avgifter Avgiften för bygglovet är 720 kronor (i enlighet med taxa fastställd av kommunfullmäktige). Moms tas inte ut på avgiften. Faktura för bygglovsavgiften skickas separat. I fakturan fastställs sista betalningsdag. Ritningar som ingår i beslutet Planritning inkommen Fasadritningar (3 st) inkomna Upplysningar Föreskrifter och upplysningar mm enligt beslut om bygglov ( ), byggsamrådsprotokoll ( ) och beslut om kontrollplan ( ) från ursprungligt bygglov med diarienummer BYGG gäller även för detta lov. Bilagor Bilaga 1 - Debiteringsbesked Bilaga 2 - Information Bilaga 3 - Hur man överklagar HUR MAN ÖVERKLAGAR - se bil formulär 1.

15 Bm 7 Dnr: BYGG GRYTERYD 1:4, GRYTERYD 10, BROARYD Förhandsbesked om bygglov för nybyggnad av fritidshus NAMN har ansökt om förhandsbesked för nybyggnad av fritidshus. Aktuell fastighet är belägen inom område som inte omfas av detaljplan. I den kommunomfande översiktsplanen finns inga särskilda restriktioner för området. I översiktsplanen står det för områden som efter byggnation kommer omfa sammanhållen bebyggelse motsvarande 10 till 15 hus ska alltid övervägas detaljplan. Lagrum Det krävs bygglov för nybyggnad enligt 9 kap 2 punkten 1 plan- och bygglagen (SFS 2010:900). Regler om förhandsbesked återfinns i 9 kap. 17 och 18 planoch bygglagen. I ärenden om bygglov ska hushållningsbestämmelserna i 3 och 4 kap. miljöbalken tillämpas. Det handlar då om hänsynstagande bl a till de areella näringarnas, naturvårdens och kulturmiljöns behov. Yttranden Åtgärden är sådan berörda har underrättats om ansökan och getts tillfälle yttra sig enligt 9 kap. 25 plan- och bygglagen. Det har inte inkommit någon erinran mot ansökan. Beslutsunderlag Protokoll Bmau 154 beslutar detaljplan inte erfordras för prövning av fritidshuset. Det ställs inte krav på gemensamma anordningar och andra frågor behöver inte lösas i ett sammanhang. Lämplighetsprövningen sker i förhandsbeskedet enligt 2 kap. 4 och 6 med stöd av 9 kap 17 och 30 plan- och bygglagen meddela bygglov för den föreslagna nybyggnaden kan påräknas med tillhörande villkor och upplysningar. Den föreslagna åtgärden uppfyller kraven enligt 2 kap. 45 plan- och bygglagen och 8 kap. 9 plan- och bygglagen. Bostadshuset får endast en begränsad påverkan på området förhandsbeskedet inte innebär åtgärden får påbörjas enligt 9 kap. 39 plan- och bygglagen åtgärden kräver tillstånd av bygg- och miljönämnden för enskild spillvenanläggning byggnationen inte strider mot de bestämmelser i miljöbalken som beaktas vid prövningen

16 Bm 7 (forts.) förhandsbeskedet endast gäller om bygglov för åtgärden söks inom två år efter det beslutet om förhandsbesked vunnit laga kraft enligt 9 kap. 39 plan- och bygglagen Avgifter Avgiften är kronor (i enlighet med taxa fastställd av kommunfullmäktige). Moms tas inte ut på avgiften. Faktura skickas separat. I fakturan fastställs sista betalningsdag. HUR MAN ÖVERKLAGAR se bilaga formulär 1.

17 Bm 8 Dnr: BYGG SUNNARYD 1:88, SUNNARYD Bygglov för nybyggnad av garage, carport och gästrum NAMN har ansökt om bygglovet. Ansökan omfar en total byggnadsarea om 82 m². Fastigheten omfas av detaljplan. Ansökan avser bygglov med avvikelse från detaljplan.den inkomna ansökan för byggnaden redovisar en byggnadsarea om 82 m2 mot tillåtna 50 m².byggnaden innehåller bostadsdel (gästrum) vilket inte inryms i begreppet gårdsbyggnad. Företrädare för bygg- och miljöförvaltningen ska göra en besiktning av fastigheten. Lagrum Det krävs bygglov för nybyggnad enligt 9 kap 2 punkten 1 plan- och bygglagen (SFS 2010:900). Enligt 9 kap. 31b plan- och bygglagen får bygglov ges för en åtgärd som avviker från en detaljplan om avvikelsen är liten och förenlig med planens syfte. Yttranden Åtgärden är sådan berörda har underrättats om ansökan och getts tillfälle yttra sig enligt 9 kap. 25 plan- och bygglagen. Ägare till fastigheten Sunnaryd 1:87 har framfört det är viktigt avståndet till hans fastighet blir minst 4,5 meter. Beslutsunderlag Protokoll Bmau 158 Bygg- och miljöförvaltningens tjänsteskrivelse daterad beslutar med stöd av 9 kap. 30 och 31b plan- och bygglagen medge liten avvikelse från detaljplanen vad avser byggnadsarean och ändamålet och bevilja bygglov för nybyggnad av garage, carport och gästrum. Avvikelsen bedöms utgöra en sådan liten avvikelse som kan godtas och stämmer med planens syfte. för genomföra åtgärden krävs en kontrollansvarig. Som kontrollansvarig godtas byggherrens förslag till kontrollansvarig Jörgen Larsson Draftinge, Bäckagård Bredaryd Den kontrollansvariga är certifierad med behörighet N enligt 10 kap. 9 i plan- och bygglagen tekniskt samråd krävs i detta ärende. Kallelse till sammanträde för tekniskt samråd bifogas. Avgifter Avgiften för bygglovet är kronor (i enlighet med taxa fastställd av kommunfullmäktige). Moms tas inte ut på avgiften. Avgiften för lägeskontroll är 890 kronor (i enlighet med taxa fastställd av kommunfullmäktige). Moms tas ut på avgiften.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden Bygg- och miljönämnden Sammanträdesdatum 2015-02-19 Plats och tid Kommunhuset i Gislaved, kl. 09.00-16.15 Ajournering 12.00-12.45, 14.30-14.45 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Niclas Palmgren (M)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden Bygg- och miljönämnden Sammanträdesdatum 2015-03-26 Plats och tid Kommunhuset i Gislaved, kl 13.00-16.45 Beslutande Niclas Palmgren (M) ordf Frank Josefsson (S) Eva Eliasson (S) Jan-Olof Johansson (S)

Läs mer

Anders Stålklint (m) tj ers för Sven-Göte Bolmenius

Anders Stålklint (m) tj ers för Sven-Göte Bolmenius 1 (68) Plats och tid Kommunhuset i Gislaved, kl 13.00 16.30 Beslutande Lars Larsson (c) ordf Björn Björkman (m) Rigo Fredriksson (m) Mias Fjellander (kd) Erik Andersson (s) Helen Jaktlund Kocian (s) Kjell

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2012-11-29 Sida 1 (38)

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2012-11-29 Sida 1 (38) Sida 1 (38) Plats och tid Helgoland, kl. 8.30-10.40 Beslutande Ersättare Claes Andersson (FP) Ordförande Kjell Svanström (S) Vice ordförande Robert Syrén (M) Ej 233 Olle Bo Ivarsson (M) Ersättare för Lars

Läs mer

Ulf Tholerus C Lassä Bröms (C) Jan Olov Sundqvist (MOP) Carina Aspelin (M) Olle Erlands (S) Anna-Carin Rydstedt (S) Kristina Lundberg (V) 1-27

Ulf Tholerus C Lassä Bröms (C) Jan Olov Sundqvist (MOP) Carina Aspelin (M) Olle Erlands (S) Anna-Carin Rydstedt (S) Kristina Lundberg (V) 1-27 1-75 s presidieberedning Plats och tid Stadsbyggnadsförvaltningen Mora Orsa, kl. 13.15 14.30 Beslutande Ulf Tholerus C Lassä Bröms (C) Jan Olov Sundqvist (MOP) Carina Aspelin (M) Olle Erlands (S) Anna-Carin

Läs mer

IBORGHOLMS KSJKOMMUN SAMHÄLLSBYGGNADS- NÄMNDEN

IBORGHOLMS KSJKOMMUN SAMHÄLLSBYGGNADS- NÄMNDEN IBORGHOLMS KSJKOMMUN SAMHÄLLSBYGGNADS- SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 1 (45) Sammantradesdatum 2012-09-26 156-187 Plats och tid Stadshuset i Borgholm, kl 09.00-16.00 Beslutande Jan Enci, ordförande Mats Karlsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Byggnadsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Byggnadsnämnden 2012-09-06 144 Innehållsförteckning Ärende 79 Strandskyddsdispens för uppförande av stall, Munkaskog 1:29... 146 80 Olovligt byggande, X... 148 81 Förhandsbesked för nybyggnad av 4 enbostadshus, Domneberg

Läs mer

JOKKMOKKS KOMMUN. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum. Samhällsbyggarnämnden 2015-03-18

JOKKMOKKS KOMMUN. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum. Samhällsbyggarnämnden 2015-03-18 Plats och tid: Sammanträdesrum fogden, kommunhuset Jokkmokk kl. 10.00-12.45 Beslutande ledamöter: Anna-Greta Kvickström (S) ordförande Stefan Andersson (S) ej 29 på grund av jäv Malin Sundberg (S) Tord

Läs mer

Innehållsförteckning. Stadsbyggnadsnämnden 2015-06-09

Innehållsförteckning. Stadsbyggnadsnämnden 2015-06-09 2(33) Innehållsförteckning 32 Justering av protokoll och fastställande av föredragningslista 3 33 Förelägganden, uppföljning 4 34 Anmälan av delegeringsbeslut 5 35 Utestående uppdrag till förvaltningen

Läs mer

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Plan- och miljönämnden 2011-06-21 2 40 Dnr. 2011 Budgetuppföljningsrapport Från ekonomikontoret föreligger budgetuppföljningsrapport för plan- och miljökontoret avseende perioden jan-maj 2011. Riktpunkten

Läs mer

Plan- och bygglagen Med förändringarna 2011-05-02

Plan- och bygglagen Med förändringarna 2011-05-02 Plan- och bygglagen Med förändringarna 2011-05-02 Detta informationsmaterial är upphovsrättsligt skyddat enligt lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk. Varje eftertryck och/eller

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämndens kansli 24 mars 2014. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 47-62. Sofie Westerlund. Ingvar Ahlström.

Miljö- och byggnadsnämndens kansli 24 mars 2014. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 47-62. Sofie Westerlund. Ingvar Ahlström. 2014-03-19 1 (41) Plats och tid Hökhallen, Miljö- och byggnadskontoret, Lunnargatan 1 19 mars 2014 kl. 13.05-16.35 Beslutande Ingvar Ahlström (M), ordf. Bengt Lennhammar (M) Emma Johansson (M) Per Andersson

Läs mer

Byggnadsnämnden 2014-12-15 1 (83) Byggnadsnämndens presidieberedning

Byggnadsnämnden 2014-12-15 1 (83) Byggnadsnämndens presidieberedning 2014-12-15 1 (83) s presidieberedning Plats och tid Stadsbyggnadsförvaltningen Mora Orsa, kl. 13.15 15.20 Beslutande Peter Helander (C) Lassä Bröms (C) Sven Anders Söderberg (M), 198-214 Jan-Olov Sundqvist

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2012-04-10 1 (34) Rum 225, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg. Per Sjödahl ANSLAG/BEVIS. Plats

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2012-04-10 1 (34) Rum 225, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg. Per Sjödahl ANSLAG/BEVIS. Plats 2012-04-10 1 (34) Plats Rum 225, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg Tid Tisdagen den 10 april kl. 08:30 16:30 Beslutande Enligt närvarolista, sid 2 Ersättare Enligt närvarolista, sid 2 Övriga deltagande

Läs mer

2012-01-19. Tjänstgörande ersättare. Kenneth Gummesson, B.insp. 19-24,30(del av),32,33 Anja Jonsson, B.lovs.handl. 7,9-16,19-21,30(del av)

2012-01-19. Tjänstgörande ersättare. Kenneth Gummesson, B.insp. 19-24,30(del av),32,33 Anja Jonsson, B.lovs.handl. 7,9-16,19-21,30(del av) Sammanträdesprotokoll 1(70) 2012-01-19 Miljö- och byggnadsnämnden Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby 10.00 16.50. Ajournering kl. 12.25-13.15 (under 5) för lunch och 14.30-14.45 för kaffe

Läs mer

Siv Ögren (S) ej tjänstgörande. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 28-46 Birgitta Schmidt

Siv Ögren (S) ej tjänstgörande. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 28-46 Birgitta Schmidt 1(21) Plats och tid Kommunkontoret, Silen, den 25 mars kl 14.00-16.40 Beslutande Ledamöter Bengt-Olof Lorentzon (KD) ordförande Åke Nilsson (S) Anders Västsäter (Kd) Gunnar Henriksson (FP) Kermit Andersson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden 2011-06-29 1 (13) Plats och tid Kommunstyrelsens sammanträdesrum, klockan 14.30 15.35 Beslutande Tony Frunk (S), ordförande Marianne Pettersson (S) Marieanne Matuszewski (S) Thure

Läs mer

Sophia Berggren 108-109

Sophia Berggren 108-109 Sammanträdesprotokoll 1(30) Plats och tid Kommunhuset, Hultsfred, kl. 10.00-12.15 Beslutande Bo Svensson, C Runa Petersson, KD Lennart Davidsson, KD Johan Blomberg, M Lars-Inge Green, S Agneta Malmquist,

Läs mer

Erik Palmgren(m) Underskrifter Sekreterare Paragrafer 112-115A, H Fahlén-Nordström. 0550-88551 115-137

Erik Palmgren(m) Underskrifter Sekreterare Paragrafer 112-115A, H Fahlén-Nordström. 0550-88551 115-137 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(42) Plats och tid Konferensrummet, Uroxen, Kungsgatan 30, Kl. 15.00-16.20 Beslutande Ledamöter Mats Thorén (fp), ordf Christian Sundby (m) Erik Palmgren (m) Mbn 112-122, 124-137

Läs mer

Ulla Hjort (s) Anders Lantz (mp) Sven Frejd (c) Johan Fredriksson (m) Daniel Ericgörs (kd)

Ulla Hjort (s) Anders Lantz (mp) Sven Frejd (c) Johan Fredriksson (m) Daniel Ericgörs (kd) SÄTERS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Miljö- o Byggnämnden 2011-03-23 1 Blad Plats och tid Tekniska kontoren kl 08.30 13.10 (ajournerat kl 10.00 10.45) Beslutande Lotta Bergstrand (fp)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN. Sammanträdestid: 2012-01-26 kl 09.15-15.00 Ajournering 12.10 13.10 Lokal:

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN. Sammanträdestid: 2012-01-26 kl 09.15-15.00 Ajournering 12.10 13.10 Lokal: SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (69) MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN Sammanträdestid: 2012-01-26 kl 09.15-15.00 Ajournering 12.10 13.10 Lokal: Borgmästaren Beslutande Ledamöter: Yngve Larsson (FP), ordf Torbjörn Stensson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-10-16 1 Plats och tid Kommunkontoret i Östhammar, kl 08:15 11:50 Beslutande Tomas Bendiksen (S), ordförande Kristina Woxdal Pihl (S) Peggy Holmgren (S), tjänstgörande ersättare Bertil Alm (C) Iver

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden 2015-03-25 1. Plats och tid Kommunhuset Vara, onsdag 25 mars 2015 klockan 8.30 13.00 Ajournering klockan 10.00-10.

Miljö- och byggnadsnämnden 2015-03-25 1. Plats och tid Kommunhuset Vara, onsdag 25 mars 2015 klockan 8.30 13.00 Ajournering klockan 10.00-10. VARA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Miljö- och byggnadsnämnden 2015-03-25 1 Plats och tid Kommunhuset Vara, onsdag 25 mars 2015 klockan 8.30 13.00 Ajournering klockan 10.00-10.15 Beslutande

Läs mer

Regeringens proposition 2013/14:128

Regeringens proposition 2013/14:128 Regeringens proposition 2013/14:128 Samordnad prövning av buller enligt miljöbalken och plan- och bygglagen Prop. 2013/14:128 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 20 mars

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1 (74)

Sammanträdesprotokoll 1 (74) Sammanträdesprotokoll 1 (74) Plats och tid Erstavik Nacka stadshus kl 15.00 18.40 Beslutande Cathrin Bergenstråhle (M) Bjarne Hanson (FP) Leif Holmberg (C) Bernt Enström (KD) Kaj Nyman (S) Ingela Birgersson

Läs mer

Britt Rönnkvist. Thomas Lindbäck. ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Samhällsbyggnadsnämnden

Britt Rönnkvist. Thomas Lindbäck. ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Samhällsbyggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll Sidan 1 av 61 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden, onsdag 6 februari 2013, kl 08.30 12.00 ande Thore Alm(S), ordf ers för Jan Nilsson (S) Maj-Lis Nilsson (S), ers för Ethel Björkman

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2013-04-16 1(23) Tid och plats: BESLUTANDE Ledamöter: Kl. 15.00 17.15, C-salen i Folkets hus Torbjörn Holm (V), ordförande Leif Grönberg (V), vice ordförande Lena Lindqvist (MP) Stina Borjo (V), jäv 25

Läs mer

Protokoll. Sessionssalen, Järnvägsgatan 12, kl15:00-16:45

Protokoll. Sessionssalen, Järnvägsgatan 12, kl15:00-16:45 1(21) Plats och tid Beslutande Sessionssalen, Järnvägsgatan 12, kl15:00-16:45 Ledamöter Lars Johansson (S) ordf Gert Cordes (C) vice ordf Ann-Charlotte Halvarsson (S) Lars Östh (V) Lisa Dalgren (MP) Lars

Läs mer

Plats och tid Informationsbyggnaden i Gallejaur, klockan 11.00-15.00. Mats Granlund. Martin Nilsson Mats Klockljung

Plats och tid Informationsbyggnaden i Gallejaur, klockan 11.00-15.00. Mats Granlund. Martin Nilsson Mats Klockljung Sammanträdesprotokoll Blad Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden 2012-09-19 113 Plats och tid Informationsbyggnaden i Gallejaur, klockan 11.00-15.00 Beslutande Anders Harr (s), ordförande Ulla Lundberg

Läs mer

Plats och tid Nacka stadshus kl 15.00-16.45

Plats och tid Nacka stadshus kl 15.00-16.45 1 (42) Plats och tid Nacka stadshus kl 15.00-16.45 BESLUTANDE Cathrin Bergenstråhle (M) Leif Holmberg (C) t.o.m 149 Kaj Nyman (S) Johan Hiller (M) Eric Lindahl (M) Pernilla Hsu (M) Bjarne Hanson (FP) ej

Läs mer