1 Ã pã vã ut pã mark-

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "1 Ã pã vã ut pã mark-"

Transkript

1 i Bildanalys - nã datorn ser innehã lle i en bild - 1 à pã vã ut pã mark-! naden. Nu gã det att sã ka i bilddatabaser efter bilder med vissa motiv, till exempel "grã n fã re mã med krokodilform" t Med hjã l av bildanaly! kan bilder fã rbã ttra brus kan tas bort samtidigt som bilden gã r skarpare. l framtiden blir det à nn mer spã nnande astaten tar allt frã piraten *Nya DAT-band blir billig *Nu funkar Newton

2 Karnkraesdebafl I vantar smart kort I n framtldsvlslon: Du kã pi motomã gen i en elegant hyrbil. Ditt smarta ID-kort sitter instucket i instrumentbrã dan Bilen saknar tã ndningslã - istã lle har hyrbilsfirman stã ll in bildatorn sã att hara du kan kã r bilen. Utan ditt kort och lã senordet din stã r sta livshemlighet, stã bilen helt stilla. Om den tjuvkopplas skickas omedelbart ett meddelande ut i etern som uppger den tjuvstartade biiens identitet och position p?, kartan. Du susar fã rb motorvã gen biltullar som kommunicerar med hilen, lã se din identitet och drar vã gav giiten hh ett av dina han!&onton eller alternativt frã det lilla minnet i kortet som du "tankat" med elektroniska pengar. Kanske tã nke du pã din olycksalige granne som kã rd fã fort och hade en kallelse till volisen vã n tandes isin elektroniska brevlida nã han kim hem. Det finns ett mvdl tianstcr som du kan bestã ll via bil. d et finns till exempel firmor som datom och telenã tet specialiserat sig pã att plocka fram den snabbaste eller billigaste resrutten. Du knappar bara in resmilet och mot en rimlig avgift, à terige direktdebiterad pã ditt bankkonto eller kortets elektrouiska kontanter, fã du kontinuerliga kã rauvisningar Aven om du skulle missa en avtagsvã à det ingen vanik. Rutten anvassas efter u. dina a&keier frh kã ranvisningarna Det smarta ID-kortet har blivit universalnvckeln till vardagslivet. Dct har i stort sett ersatt personnumret, och du behã ve det 6verallt. P?, banken (som numera à ett fã nste pã din PC nã det gã lle Atinà renden) i pengaautomaten, i teven nã du bestã lle kvã llsfilmen eller nã du handiar i mataffã ren Vi kanske tycker att det lã te olustigt med ett &dant framtidsperspektiv, men jag tror att samhã llet medbor- gare inte skulle ha svã r att acceptera fã rã ndringar i vardagen, precis som de vande sig vid skriftsprã k pengar eller personnummer, I grund och botten ser jag en vã rldsstandar med smarta ID-kort fã ekonomiska transaktioner som en IT-kablarna i ett gemensamt system som inhyser alla individer och organisationer i hela vã rlden Vi skulle kunna identifiera oss sã ker i sã vã Osaka som hos pizzaleverantã re runt knuten utan att flytta oss frã vardagsrummet. Eu vã rldsorganisatio skulle kunna ha en digital signatur som bekrã fta à kthete hos vã rldsmedbor garnas smarta ID-kort, SA ser visionen ut som leder till ett enklare och mã ng gã nge effektivare framtidssamhã lle Byggnadsarhetet har redan dragit igã ng Digicash och Cybercash à exempel pã fã reta som utvecklar elektroniska banbtem som ska!l kunna forsla pengar à ve internet och andra datanã t Aven de vanliga bankerna à p& hugget, SE-banken à en av dem som utreder system med digitala pengar. Men om visionen skall hã il krã v att signaturerna inte kan knã ckas Vi vill inte att maffian skall fã tag pã signaturerna medvilka de kan gã r à kt ID-kort, RSA har fun~ts i ett femtontal à och à nn har ingen lvckats hitta en aleoritm som lã t!&n knã ck kodn&larna. Snab- ryv kanske, :i!,!:, bare datorer rã cke inte - visser-.. Iigen blir det enklare att knã ck tycker det "!.?;r korta nycklar, men samtidigt blir det à nn lã ttar att anvã nd lã ngre Mer berã kningskraf i med &dant datorerna à h i siã lv verket ~- ~~-~~ sã kerheten med digens knã ck-al goritmer. Vad som skulle kunna vã lt systemet vore en algoritm som snabbt kan knã ck en nyckel, oavsett dess lã ngd Matematikerna skulle bii ordentligt fã rvã nade om det dã UDD en sã dan à ndringarn j hamnar det en bitter à r i den sota bã garen Det à inte svã r att fantastisk bekvã mlighet nigot som kan gã r det mã jlig tã nk sig vad en sã da algofitm vdagen fã mig att utã v mina befogenheter och kontrollera mi- skulle kunna stã ll till med i en na resurser via alla mã jlig datagrã nssnitt vã rl som à helt uppbyggd.. krinz,,. Idag har vi dan del som behovs f6r att bygga en ett enda cnlwtligt allmant syste; med smarta ID-kort. ' d. vadd med smarta ID-kort: den nodvandiga elektron~ken Bast vore att finna eii matematiskt be\issom~arante..'4 och det matem:tt~ska fundamentet som gã korten mã jli rar kryptwingsmetodens sakerhet. Men det fink inget,. y! ga, dc asymmetriska krypteringsalgontmema, framst som garanterdr att vi nagonsin hittar ett. En1i.g matema- ;.:q,:...' RSA. 1 aqmmctrisk kryptering finns tv?, nycklar till var- t~kcrna à dc1 ett svã problem, i klass med att hitta en je person: en prtvat (hemlig), och en offentlig. Dc1 som knã ckar-algoritm ~.. <.+., krypterats med dc11 privata kan lasas med den offentliga. -, ' Om vi vã lje att vara fã rslktia f81 vi beuã ns.a." Om du krypterat &ot vet de som har den offentlka effektiviteten-i systemet, bygga in trã gheter manu nyckeln att det mã st komma frã dig. Detta ar den digitala signaturen, mycket svã rar att fã rfalsk à din handshfna nahnt&kning. Om dgot kmterats med din offentliga nyckel kan det en& lã sa;-me din hemliga privata &kil. Pà sã vis kan folk skicka information till dig, garanterat sekretesskyddat. Dessutom kan de sã tt sina egna digitala signaturer i elektroniska dokument fã att du skall vara bombsã ke pã avsã ndaren Med en helt sã ke asymmetrisk krypteringsalgoritm skulle n kunna lã t auaviktiga transaktioner flã d hitt i smarta ID-korten sã tt ur spel. Fragan à klar skall n tuta och kã r och hoppas pã det bã st Varfà inte fã lj den traditionella svenska mo inrã tt tre altemativ som folk kan rã st pã - en fã r en,; mot och en som à fã r fast bara under en trettioã rspe riod.

3 Nà datorn lã sig se iã rema och egenskaper i bilder pa samma sã t som vi mã nnisko gã det opp- bildinneh&llet, exempelvis au hitia dla bilder slg gã ra redan idag. An. Processà ve~aknlng En dator med en video- Hà à exempel pa nagra tiliã mpningsomraden à i1diã Mrin Daiorn kan skilja pa bildinnehall TvAdimensionell bildiniormation iran flera olika vinklar, t ex eu antal videokameror som flimar eu krockiesi, kan anvã n das iã rai skapa en tredi- Bilddaiabaser: Sà k mensionell "CAD-mc nlng kan ske direki pzi Matchning av fingeravhyck var en av de absolut fã rsi databasflllã mpningarn som anvã n de datorkerad bildanalys. l slufet av à itiotale skaffade sig den svenska polhen siif fã rst aufomafiska system. Nu har forskningen nã tillrã cklig lã ng i& au det skall g& aif gã r IBM à fã rs ut p3 plan bland datajã ttar viskos med bmna prickar pã gul bakgrund. na med en bilddaiabassom kan sã k pa Slipsen fã kosta maximalt femtio kronor. bildinnehallet. Fà rg-och-form-sã kning kan ske antingen genom en bildexempel ur vermigheten eller en M ed den nya versionen av bilddataba- sã kbii som gjorts med det inbyggda ritprosen Utimedia Manager, offentlig- grammet. Databawn bã rja med att sã ll ut alaord fã en par dagar sedan, à det la bilder som à etketterade med orden "vismã jlig att sã k pã bã d bildelement, som pol- kos" och ett pris som ligger under femtiolapkagrismã nstrad fã rem& med slipsform, och pen. Sedan riknar programmet ut hur bra fã re sã kbegrep i textform skrivna i sã ksprã k mã le i de utvalda bilderna matchar sã kbilde SQi, exempelvis nã bilden à tagen, det avbil- och rangordnar dem dã refter Slutligen visas dade fã remã ie pris elle1 en ren textstrã n de bã st pass~ngama fã anvã ndaren som "badsemester". Rkniken bakom bildsã kninge har utveck- L& sã g att anvã ndare d se alla slipsar i lats av Wayne Niblack och hm koiiegor vid IBMs forskningslaboratorium i Ahaden, G- iiiomien. - Vi siktar p8 flera marknader som shpas med hjã l av sã kbar bilddatabaser, tili exempel prod&tkataloger pã CD-Rom, museihta loger och fotoar!4v, exempelvis med pressbfider, sã ge Wayne Niblack. Det har tagit nã gr &r att utvec!da bildsokningsmetodema. IBM har valt en mer pr&- tiskt intiktad instã llnin à de svemh Gop-ut- vecklarna. (Se sidan 3637) Istà lle fã au byg ea UDD.. ett enhetliet matematiskt ramverk fã ubjektbduivningdr har Aimxlcn.forskarn~ sikat in sig pi en korg av ohka metoder %m:

4 ger ett analysprogram som à snabbt nog att fungera pã en PC. Metoderna à frimst "stath tiska". Sà kparametrarn à genomsnittiig farg, statistisk firefordelning, vistruktnr och fonn. ~tstmktureg bestã m kontrasten och mã nsteniktningen Bt~unJlingn w forn1:r ar c!! svir1 worttiskt problem SOI QLiIC inle k1:tr:tr av a11 xur~ anto&atiskt. Nà gr semantiska koncept,-det vill sã g formuppfattningar som ligger i linje med mã nskii vã rldsn~vfattnine.. h s inte. L,.,invmddren miste +Iv ring In dc1 wni skall hl, wihm ohlck! I ~ mhilj c soru lwes in i databasen. ult&edia &mager hjã lpeytii med verktyg.- som kan fã renki jobbet, exem~elvis 811 hitu <animanhmgmjc Pdr#mridcn I h11- dtn w~gcgr son) "trolispbct" i ljho1oshup g,r. DCI nidfor Jciinltla a! dc! h1.r c11 drygt 1 Pà safari i IBMs bilddatab,- - jobb lã gg upp en bilddatabas. - Men fã rvã nansvã ofta ger de statistiska fargmã tte mer information à vad man tror. Aven om man inte vã lje ut nã gr objekt ails, utan bara anvã nde de statistiska fã rgmã tt pã hela bilden, kan det ge ganska mycket, Biider pã badstrã nde har fã det mwta iiknande statistiska fã rgfã rdelninga sã ge Wayne Niblack. Fà att lã gg upp databasen mã st alltsã biiderna fã rs andyseras. Objekten ringas in och de statistiska egenskaperna mã t upp fã varje inringat omrã d i bilden. Aila parametrar lagras i en lista, en "egenskapsvektor", som lã gg in i den sã kbar databasen. BildsÃ!aingarn gã r sedan genom att hitta de egenskapsvektorer som ligger nã rmas sã kmotivet egenskapsvek Aualysprocednren tar ungefã fyrtio sekunder per bild. Det à BMs DB2-databassystem som anvã nd och det à endast PC-operativsystemet OS2 som fungerar. Men nã databasen vã à upplagd kan Ultimedia Manager skapa en sã kba databank som fungerar à ve i Windom. Wavue Niblack sibar nã att OBIC skail bli blem. et à f&tis~'ett av hundmã le &om dagens bildanalysforskning. I labbet har vi iyc~kdt, fi fram p&rm km urskilja torcnlil 1mn1 c11 lugn bakgmnd, 1111 twmpcl c11 Iile1 an111 Idrikdr 11i cn nculrd bmjduk. hlcn mitomatisk uppdeining av en biid à som sagt ett extremt svã r matematiskt ~rohlem. l i! l n~lden war resultaten frã tvã D~~lc-sà knin~a i en liten bildda tabas. Eftersom databasen inte inne hã ile mer à niiiio bilder och de tic bã st passningarnavisas upp blir de ganskaolika bildersom fã revisas dl ~à à verstaresultatradern Om data basen hade innehã ili mangafler bil der skulle sã kresultate ha varit me samstã mmiga Den nedre vã nstr rutan visar sã menyn. Anvà ndare kan vã lj mellar flera olika blidegenskaper - farg fã rgspridning yistruktur, form och lã ge. Sà hillkore kan antingen desig nas eller vã lla ur en lagrad bild. l ex emplet gã r sã kninge endast pã de signad form och farg. QBiC-pro grammet har fã i uppdrag au sã k bilder som innehã lle formen som vi sas i den lilia rutan till hã ge on knappen "Shapel". Sà knin pã endast form ledde til den undre resultatraden. Krokodiien som hamnar pã fã rs plats, à verkli gen mycket lik den sã kt formen Hjorthuvudet, pi andra plats, ha ocks%vissa likheter medan resten al bilderna (irin och med schã fe tunaa och hã aerut knamast à gra l4 l3lahai Men l er b aef I nataoa. sen!lade OCI VO aco sen mre JI i nã stasã knin som gavden à v resultatraden, lades den guldgul! fã rge in som extra sã hillkor Fà r passningen gavs samma vikt so formpassningen (1.0, vilket syns linjalerna i sã hillkorsruian) N gul krokodil finns inte med i da sen och den befintliga besten awikande i fã r au den helt tr bortiran tio+topp-listan. Med mi vikt pi fã rgvilikore hade den pla s bã iire Istà lle à det en guldfisk m utmã rk fã rgpassnin och viss for passning som tagit tã ten Det gir att vã lj ut en biid och r digera i eii eget fã nste fã an sed r

5 - Om tjugo à kommer analysen av bild och ljud att vara stã rr i volym à alla andra datortillã mminaa tillsammans. Sà ge professor ~ à st Granlund, bild: behandlinas~ioniã vid Linkà ~ina. - tekniska hã g<kola Han à mannen bakom Gop, "general operator processlng", en metod i stã n dig utveckling som siktar pã att sã tt ihop funktioner och tekniker till ett system som lã te datorn "se". I stort sett allt vi gã som respons pã vad vi ser skyts av en bildanalys. Là karn gor det mã nniska blir det rimligen enklare att ntveckla biidbehandlingssystem som passar oss. Om till exempel brus kan separeras frã biidinnehã lle kan biidens kvalitet fã r bã ttra genom att ta bort bruset och lã mn resten orã r Om datorn fã rstã att '%à ; gã en linje" kan den Bilderna fã restã ll eff hjã rta Det à de medicinska tillã mpningarn putsa till skã rpa pã som fã rs kommer an kommersialiseras. fã att hitta spã av sjukdomar i rã ntgen Iiniens kanter,.. dt.1 ft~r att 18~14 hur III)C~?I pengr m ~ AII~II~ trwh t,~rp> i v.iric biljpunk1 nic.1 ctt m<jel- hm, k~~llc~nrhr iouln~ cn J4 nicj hi& nicn ar pi och veni somvill Ila dem. Kartrilarnb pr viir.ic :t\ dc ~nt~lliggande ikskr~\n.npx w ar annu imc ntyd~fi n~cd rcsult~ten.,h d 1.m~: det nã de tittar pã flygfoton och satellitbilder. bruset à inte sã du&~enqvã rrfinn dit biid- à vã ge fram-till en Gop som lã sig kã & Gops bildanalys sker i flera steg. I det fã rst iniornation som ocksã har finkornig nog- igen nya mã ble genom att lã s IKEA-katalosteget idenaeras enkla strukturer,"primiti- grannhet, till exempel skarpa kanter. Med en- gen hã lj i dis. ver", exempelvis kanter och linjer. I nã st steg kla brusreduceringsmetoder ar det omã jlig att Det mest revolutionerande just nu i profeskopplas de ihop till nã go mer komplexa str&- plocka hott bruset utan att samtidigt minska sor Granlunds biidlaboratorium à analysen av turer, till exempel hã rnprimitive vars utseen- skã rpa i biiden. Och om skã rpa i bilden fã r tredimensionella bilder. Metoderna fungerar de definieras av ett vinkelvã rde Stjà rno och stã rk blir bruset samtidigt mer framtrã dande ocksã fã rã rlig tredimensionella biider, alltsã ringar à andra primitiver pã samma komplexi- Med Gap vet programmet att "hã ar en kant" fã fyra dimensioner. tetsnivã I nã st steg sã tt dessa ihop iiil primi- och horttapingen av bruset kan anpassas dã r - Vi bar gjort bildfã rbã ttri pã tredimentiver annn ett steg upp pã komplexitetsskalan. efter. Om modellerna Gop-processen fortsã tte uppã i hierarkien skulle bli sã bra att damot en stã ndi hã gr abstraktionsnivã och torn verkligen "fã r klassar efter nã gr steg hela regioner fã att se- stofl det konceptuella dan koppla ihop dessa till objekt, exempelvis innehã lle i biiden en stol. Det kanske lã te enkelt. kunde à nn bã ttr - En modell mã st vara "invariant". Det bildfã rbã ttring gã betyder att en enda stolmodell skall kunna an- ras. vã nda fã alla orienterkgar och storlekar pã Idaganvà nde Gopstolen. Dessutom mã st modellerna och deras programmen upp till delar vara beskrivna pã ett enhetlis matema- fem komplexitetsnivã tiskt sã tt annars kã dlt ihop sig pã ett tidigt er med allt mer komstadim i bildandysen. Gop gã detta - det ar pliceradeprimitiver. Men Gà st Granlund tror sionella bilder frã medicinsk tomografi. Skà r en enhetlig formalisering av primitiver, opera- att de hã gr nivã ern och deras komplexa Pan kan bã ttra pã ordentligt i varje bildsnitt tioner och modeller. handprogramerade primitiver i framtiden genom att anvã nd informationen i de intilhg- Pà den lã gst nivã finns det inte sã mã ng mã st ersã tta av metoder som byter ut pro- gande snitten. Resultaten frã bildlaboratoriet primitiver att vã lj emellan, och de fã rekom grammering med sjã lvinlaming till exempel ar slã ende Metoden kommer att lanseras mer mã ng gã nge i bilden. Med komplexa pri- neuronnã t Det skulle vara alldeles fã ineffek- kommersiellt inom en snar framtid. mitiver kan bilden beskriva med fã rr fã re tivt att fã rsã bygga ett bibliotek med alla de Gop bar ennackdel - den à mycket berakmã l men banken att vã lj ur mã st vara myck- viktigaste objekten i vã vã rld ningskravande. Nà metoden togs fram under et stã rre Gop-utvecklarna tar stã ndig fram - Vi mã nnisko fungerar pã samma satt. sjuttiotalet vã ckt den munterhet hos kritikermodeller fã hm nya primitiver med hã gr Det firns medicinska belã g fã att de enkla na som hade sv& att fã restall sig att det nã komplexitet skall se ut. primitiverna à "hã rdvirade i synens nemsys- gonsin skulle komma en dator som var snabb - Vi sã ke efter representationer med "se- tem. Det kã me igen linjer och kanter, till ex- nog att kã r den. Nu gã det, men det à for& mantisk" innebã rd sã dan som relatem iiil empel. Men primitiver pã hã nivã som en rande alldeles fã tungt fã envanligpersondainnehã ile i bilden pã ett sã t som passar med stol, à idã rd av hjã rnan Egentligen à det sã tor. Ett iilustrerande exempel à bildfã rbin mã nsklig begrepp, sã ge Gà st Granlund. att vad vi kallar en stol ar ett objekt som kan ge ring, Gops kommersiella nisch idag. Att snygga om en respons i form av att vi sã tte oss pã det. Vi till en 256x256 punkter stor grã skaiebild ett hã ue pã med inlã r vanligt fornat inom medicinska tillã mpningar ningsmekanismer idag tar tio sekunder pã en SO MHz Sparatatian 20, som kan fã Gop kanna en arbetsstation i etthundrafemtiotnsenkroigen och ge en riktig norsklassen. Med en specialbyggt Gop-accelerespons pã objekt. Den ratorkort i datorn gã det att fã ner kã rtide till framtida lã sninge en tiondel. Kortet tillsammans med programmã st dessutom vara varan kostar runt etthundratusen. Det ar alltsã sjalvlã rande inget som kan tã nka fã normalanvã ndare att Det finnsneuronnã fiska fram plã nboken Marknaden h s inom av flera typer, bã d sã medicinska tillã mpninga och bos fã reta som dana som mã st sattas behã ve sofistikerad biidfã rbã ttrin trastlã och iã ck av brus. fulla kontraster finns kvaz i skolbã nke fã att lã DAVID NORDFORS

6 Ett konventionellt bildforbã ttringsfilte och ett intelligent fil, Vanlia bild- Vanlig bildbehandling anvã nde ett "filter" fã an gã r à ndringar exempeivista bori brus eller skã r pa kontrasten. Filtret rã kna om varje pixelvã rd med hjã l av vã r dena frã de omgivande biidpunkterna. En filter skrivs som en 3x3-matris som bestã mme hur det nva ~ixelvã rde skall rã kna brusprickar, fã rsvinner Problemet &r au "hã j kontrasr och "utjã mning à matematiska motsatser. Det aã allts3 inte au ta bon brus utan an Bildforbà ifrin med flop bildanalys Genom an analysera biidinnehã l let vet datorn var kanterna och linjerna gã i biiden. Informationen anvã nd sedan fã an styra filtervalet. l slã t omrã de av bilden vã lj utjã mningsfiite fã aitta bod brus. De bilar av biiden som innehã ile kanter bearbetas med kontrasthã jand filter. Resultatet bilr en bild som har bade mindre brus och stã rr skã rp à orginalet. l exemplet gã r flickans kinder sammetslenaoch brustriamed en mjukt, utjã mnand filter medan harstrã n i à gonfransarnavã ssa till med en kontrasthã jand filter som ger skã rp och definition. Skà rpnin och utjã mnin kan sty ras i olika riktningar. Ett filter skulle till exempel kunna hã j kontrasten lodrã t samtidigt som bilden jã mna ut vagrau. Sà hã gã gop analysen till "Primltiverna" uttrycker olika iy per av bildinnehã li De enklaste typerna à linjer och kanter, men pã hã gr nivã e finns hã rn stjã r nor, ringar och à nn mer komplexa strukturer. Primitiverna i varie nivã byggs upp av primitiverna i den nã rmas 3onderliggande nivã n EU hã r be- %t& till exempel av Wà linjer som gitter ihop i en vinkel. Idag jobbar &p-metoderna med iyra eller ;%m nivã er z- <,9,sr...';,,"<>,"z,*~ Primitiver nive3 l N Linie Kant m Primitiver Hà r DE Linjen och kanten à degrundlã ggan de byggbitarna i %j&na

7 ~ ~ Analys gã fakturan lã sli -.-. eller som Inteerahonsverklâ tionen igã n i Mars. Ralips system kan kopplas ihop med en databassom tillã te fritcxtsã knin i dokumenten. Det mr sig med andra ord om forfinad icxii- 'Autokontrast'ar Ralios egen Goo-funktion /or bildiã rbã tirl av dokument, exernoelvis fakturor. Med den nyt ma- ~enkã nnins Bewdliei toden blir alla scannade dokument lã sbara.systemet bllr myiket billigare an stã r bild behandlings system.^ &er spã nn&d bli; deci framtiden nã det skall Det films nigra svenska fã reta retag som gã Gop-system fã men resultatenvisar han gã rna g& att sã k aven pi bilder, frã ms som tillverkar och utvecklar Gop- bild- och dokumenthantering. - Mà ng banker och fã reta logotyper. - " -. u svstem. Contextvision. som har - Bildfà rb'attrinee iuneerar fã rsã k sie nã att scanna fakturor - Bildsà kninesmetode funeepatent pã en del av Gop-mcioiic'o, hra redan idag medan andra om- och andra dokument men gav upp. rar. Vi har provat den p& en daiastanades 1983 som en direkt for- riden dr kneoieare. till exempel Med orimitivarc bildforh~ttrines- bas med ett hundratal losotvpcr..u. lã ngnin av Gà st Granlunds hiidanalys av mammografi, &er metoder blir sã mycket som tio kl bien fã rs miste metodenirodukforskning. Magnus Dahl, forskningschef vid tjugo procent av fakturorna oiã sli tiiieras innan vi kan bã rj sã lj De gick ekonomiskt knyckigt Ralip. ga. Ofta har blanketterna skugga- den. under 80-talet viket slutade i en Han hyser stora fã rhorn de fait medviktie information, ex- Magnus Dahl vill inte sã konkurs, men vaknade!dl liv igco ningar infor "autokontrast", &- empelvis s ~ u l b e p& ~ en ~ ~ rak- t nã hans dokumentscannande med nittiotalets snabbare datorer lips ceen Gop-funktion fã bild- ning, som blir svã rlasl cfter in- kunder kan bã tj sã k p5 bildinoch sã lje nu system fã biidanalys forbã!h av dokument, mm- scahqen. edv vã nya ~opme- nem i sina databaser.~en han och bildfã rbã ttrin Contextvision pelvis fabturor. Fà -et pã gã tod blir alla scannade dokument uppger att metoden kommer att bedriver ett intimt samarbetemed patentansã kninga viket gã att lasbara. Systemetblir mycket bini- prã va ut i samarbete med nã gr Ralip, "Rational Image Proces- Magnus Dahl inte vill avslã j n% garews~n-ebildbehandlingssys- utvaida kunder under à re som eg", ett snabbt expanderande fã gra matematiska metodiinesser, tem. VI raknar med att ha prodnk- kommer " " ~..... "-....m.. à ESÈ ,,,,."...,.,...".- Innovativ vision: Parkettsà gning kncktester och sig~turkontroll yd,analys.,anyand? :redarr utei processindustrin, extraheravissasã rdra och jã mfã rades sn ra$%,alfpwã sidan InnovativVision à ett av de à att gã r direkta biidj&rfã reiser sã ge Per Rowa, ': bildanalysforetagen med 130 an- teknisk direktã rvi innovativvision, $allda. Deras: framgangar à -stã rs inom doku- Bilfà retage anlitar. ocksh iã retaget Genom att neritsystemoch trã industrin men de sysslar aven videofilma krocktester fr&n flera hall gar det att rã k *..,,,. na fram tredimensionella cad-modeller av dem,. :..., Raindustrin-à eifexempel pa hur bildanalysen Modellerna kan anvandas fã att gã r simulerade on effektivisera omcessovervakninu och stvrnina. krocktester. &obarkadeti&?tsom kommertilifabnk~n mis- -Metoden kallas fotogrammetri Redan pi iem-  Kvalitetsbedà mas sorteras och monteras ratt i tiotalet mã tt man avdnd till flygplan eller andra -...,-~,,,,,,~ agen. Vissa kapdgar à instã llbaraoc d& oppnar fã reina genom att jã mfã biidertagnasamtidigt ur hal gir det alt rã kn fm tredimensionella ila optimenngsproblemet att fã rsã kai ut till exem- olika vinklar, AU gã r det automatiskt i videoupp- cad-modeller av dem. È iemiio parkemiimed hisiina kottã ndo uren tagningar à dã reko bara n&ot decennium gam- >lanka. Det var med sã dan problem som innova- malt, siger Per Rowa. eller g% in i en belysning dar fargemaser annorlunjvvisbn bã rjad sin bana. Nu finns de represenie- Betydligt nyare à metodema som far datom att da ut. Per Rowa blir iã rtege vid frã go om hur det %de i alla led i virkeshantenngen. fã ljaattforem& ivideofilmer. Anvandaren marker ut exaktgã rl'l art hã ngame ifã rindnngama,stol (nnovaliv Visions storsta frarnghg ar doku- ett iã re i en bildrute och sedan kã r analysen à yrreshemligheter, men metoden bygger pi annenthanteringssystemet Doceye. Har anvands ighg Datorn foljer dareiter troget fã remã le drei- tagandet au skilinaden mellan tva filmrutor alltid à >lldanalysfã rattver~fier namnunderskrifter. ser, det kan vara en bil, ett flygplan eller en travhast liten och att datormodellen ibr hasten identifieras fterspm folk skriver som krattor maste man Hasten kan vrida p& huvudet, vrfta med svansen och uppdateras i varje fiimruta TT-Technolog y l ~OTEHDAS GROUP DATABASER OCH SYSTEMUTVECKLING h VAR SPECIALITET TT-Technology AB-Box Upplands Vasby *Tel Fax Besà ksadress Stora Wasby DATAlEKNIK NR2  9 FEBRUARI 1995

1. M öt et s öp pn an d e S ve n fö r k la r a r mö t et ö p p nat k lo c k a n 13. 5 0 i me d le ms k o nt o r et.

1. M öt et s öp pn an d e S ve n fö r k la r a r mö t et ö p p nat k lo c k a n 13. 5 0 i me d le ms k o nt o r et. Styrels e möte 7mars 2010 Bila gor: 1. D ago r d ning 2. N är va r o lis t a 1. M öt et s öp pn an d e S ve n fö r k la r a r mö t et ö p p nat k lo c k a n 13. 5 0 i me d le ms k o nt o r et. 2. F o rma

Läs mer

Nr 1 Va ren 2013. Almö. Foto: Håkan Nilsson

Nr 1 Va ren 2013. Almö. Foto: Håkan Nilsson L I N S L U S E N M e d l e m s t i d n i n g f ö r K a r l s k r ö n a F ö t ö k l u b b Nr 1 Va ren 2013 Almö Foto: Håkan Nilsson Innehållsförteckning Ordfö randen har ördet 3 Ma nadsmö ten hö sten 2013

Läs mer

Adagio. œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ. & bb 4 4 œ. & bb. œ œ œ œ œ œ œ œ Œ. & bb œ œ œ œ œ œ œ œ. & bb œ œ œ œ œ b D. q = 72. och nar. var 1ens.

Adagio. œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ. & bb 4 4 œ. & bb. œ œ œ œ œ œ œ œ Œ. & bb œ œ œ œ œ œ œ œ. & bb œ œ œ œ œ b D. q = 72. och nar. var 1ens. q = 72 & bb 4 4 1. Vatt 2. Mol net rörs nen gli & bb der vin lätt dagio m den spe lar, vind som vi ta sva nar vat ö ten tar ver him F B b Text: Bo Bergman Musik: Lasse ahlberg var 1ens ann. sjö, Bak men

Läs mer

Nr 1 Våren 2012. Foto: Håkan Nilsson

Nr 1 Våren 2012. Foto: Håkan Nilsson L I N S LU S E N M e d l e m s t i d n i n g f ö r Ka r l s k ro n a F o t o k l u b b Nr 1 Våren 2012 Tromtö Foto: Håkan Nilsson Innehållsförteckning Ordfö randen har ördet 3 Ma nadsmö ten hö sten 2012

Läs mer

Registreringsprogram. kontrolluppgifter

Registreringsprogram. kontrolluppgifter VIKTIGT! Programmet är avsett att användas på fristående pc (ej nätverk). Registreringsprogram för kontrolluppgifter INKOMSTÅRET 2004 Checklista Om du redan har ett ADB-program (t.ex. löne pro gram) som

Läs mer

tala är silver dela är guld

tala är silver dela är guld En utvecklingsartikel publicerad för Pedagog Stockholm tala är silver dela är guld hur ett formativt arbetssätt kan lägga grunden för en mer likvärdig bedömning av den muntliga förmågan Författare: Marie

Läs mer

Vi på ung scen/o st a r mycket glada o ver att ni kommer och ser vår fo resta llning Jag vill ha lyckliga slut.

Vi på ung scen/o st a r mycket glada o ver att ni kommer och ser vår fo resta llning Jag vill ha lyckliga slut. HEJ! VERKTYGSLÅDA Vi på ung scen/o st a r mycket glada o ver att ni kommer och ser vår fo resta llning Jag vill ha lyckliga slut. Fo resta llningen utgår från lyckliga slut som unga och gamla i Östergo

Läs mer

Stockholm 2013-01-08 Till de organisationer som undertecknat beslutet om samverkan

Stockholm 2013-01-08 Till de organisationer som undertecknat beslutet om samverkan Stockholm 2013-01-08 Till de organisationer som undertecknat beslutet om samverkan Samordningsgruppen har under a ret 2012 vid ett antal tillfa llen bero rt fra gan om inriktningen fo r det kommande a

Läs mer

INSTRUKTIONSTEXT FO R PLEXTALK Linio Pocket - Na tverksmapp -

INSTRUKTIONSTEXT FO R PLEXTALK Linio Pocket - Na tverksmapp - INSTRUKTIONSTEXT FO R PLEXTALK Linio Pocket - Na tverksmapp - Shinano Kenshi Co., Ltd. A ger ra tt att utan fo rvarning a ndra inneha llet i denna instruktionstext. Inneha llsfo rteckning 1 Vad du kan

Läs mer

NOVATHERM 4FR PROJEKTERINGSANVISNING BRANDISOLERING AV BÄRANDE STÅLKONSTRUKTIONER

NOVATHERM 4FR PROJEKTERINGSANVISNING BRANDISOLERING AV BÄRANDE STÅLKONSTRUKTIONER NOVATHERM 4FR PROJEKTERINGSANVISNING BRANDISOLERING AV BÄRANDE STÅLKONSTRUKTIONER Brandpåverkad stålkonstruktion Temperaturhöjningen i en brandpåverkad stål kon struk tion beror på profilens volym eller

Läs mer

Fiskars avdelning pä Finlands Mässas 50-àrs jubileumsmässa.

Fiskars avdelning pä Finlands Mässas 50-àrs jubileumsmässa. Fiskars avdelning pä Finlands Mässas 50-àrs jubileumsmässa. O Y F IS K A R S A B Verksamhetsberättelse för 1969, bolagets 86 verksamhetsär. E x t e m f ö r s ä l j n i n g o c h e x p o r t ( 1 0 0 0 m

Läs mer

FRAMTIDEN A R REDAN HA R

FRAMTIDEN A R REDAN HA R 1 FRAMTIDEN A R REDAN HA R Va r tids sto rsta utmaning a r klimatfo ra ndringarna och att naturresurserna a r a ndliga Fo r att kunna sta lla om samha llet kra vs det att vi ser utmaningarna redan nu Hur

Läs mer

äkta Bredband, ett krav för framtidens multiservice nät?

äkta Bredband, ett krav för framtidens multiservice nät? äkta Bredband, ett krav för framtidens multiservice nät? U lf V in n e ra s D e s ig n c o n s u lta n t, C is c o S y s te m s 2 0 0 2, C is c o S y s te m s, In c. A ll rig h ts re s e rv e d. U lf V

Läs mer

Star ta Pro/ENG I NE ER

Star ta Pro/ENG I NE ER 145 4 Välj att lad da ner fi - ler na till bo ken för an ting en Edu ca tio nal Edition eller den kommersiella versio - nen (des sa kom mer senare). 5 Lad da ner fi len, packa upp den och se till att under

Läs mer

Birger Sjöberg. Dansbanan. Arrangemang Christian Ljunggren SA T/B + Piano SATB MUSIC

Birger Sjöberg. Dansbanan. Arrangemang Christian Ljunggren SA T/B + Piano SATB MUSIC Birger Söberg Dansbanan Arrangemang Christian Lunggren SA T/B + Piano SATB MUSIC Dansbanan Sopran Birger Söberg Arr. Christian Lunggren Alt 1.Drilla på löten 2.Dyster sluten, 3.Blek är Bestyrarn, 4.Drilla

Läs mer

OV F IS K A R S A B. Verksamhetsberättelse för 1973 bolagets 90 verksamhetsàr

OV F IS K A R S A B. Verksamhetsberättelse för 1973 bolagets 90 verksamhetsàr F= OV F IS K A R S A B Verksamhetsberättelse för 1973 bolagets 90 verksamhetsàr Verksamhetsberättelse för 1973 A L L M Ä N E K O N O M I S K Ö V E R S I K T D en e k o n o m is k a u tv e c k lin g e n

Läs mer

Alings ås 2010-02-24. Sven Jo nas son Ste fan By dén

Alings ås 2010-02-24. Sven Jo nas son Ste fan By dén Fjällgatan 3 E, terrassen, 413 17 GÖTEBORG Tel 031-85 71 00 Fax 031-14 22 75 www.melica.se Gran skning för Ös tham mars kom mun av grund vat ten re la te ra de frå gor i Svensk Kärn bränsle han te ring

Läs mer

INSIGHTLAB: KOMPETENSKORT 2014. EXECUTIVE SUMMARY Gör dina val medvetet

INSIGHTLAB: KOMPETENSKORT 2014. EXECUTIVE SUMMARY Gör dina val medvetet INSIGHTLAB: KOMPETENSKORT 2014 EXECUTIVE SUMMARY Gör dina val medvetet Föreläsningsanteckningar Raymond Ahlgren Stockholm, Oscarsteatern 18 november 2014 EXECUTIVE SUMMARY: Gör dina val medvetet INSIGHTLAB:

Läs mer

VA GBESKRIVNING PARKERING

VA GBESKRIVNING PARKERING Ryttarbrev Nu är det dags för Vintermästerskapen 2015, FINAL! I detta ryttarbrev hittar du information som är mycket viktig att ta del utav. Läs igenom allt och är det något du ändå undrar över, tveka

Läs mer

MANUAL- PRODUCENT/LEVERANTÖR

MANUAL- PRODUCENT/LEVERANTÖR MANUAL- PRODUCENT/LEVERANTÖR Innehåll Skaffa en licens... 2 Ö versikt ö ver mina prödukter... 4 Ansö k öm bedö mning... 6 Dökumentatiönskrav fö r bedö mning... 9 Kömplettera en bedö mning... 10 Publicera

Läs mer

Fader Bergström, stäm upp och klinga (epistel nr 63)

Fader Bergström, stäm upp och klinga (epistel nr 63) Fader Bergström, stäm upp klinga (epistel nr 6) ext musik: Carl Michael Bellman Soprano 1 Soprano 2 lto enor.. Berg - ström, stäm upp.. Berg - ström, stäm upp.. Berg - ström, stäm upp kling - a, öpp -

Läs mer

VÄGBESKRIVNING: Från Örebro: Fra n E18 sva nger du av Kolba ck va stra, va g 252. Efter 8 km kommer. Markanplan.

VÄGBESKRIVNING: Från Örebro: Fra n E18 sva nger du av Kolba ck va stra, va g 252. Efter 8 km kommer. Markanplan. Ryttarbrev Nu är det dags för andra delen av Vintermästerskapen 2014 och vi hoppas att ni är lika laddade som vi är! Nedan följer information som är viktigt att alla tar del utav. VÄGBESKRIVNING: Från

Läs mer

Tranors nyttjande av en tranbetesåker vid Draven i Jönköpings län

Tranors nyttjande av en tranbetesåker vid Draven i Jönköpings län Tranors nyttjande av en tranbetesåker vid Draven i Jönköpings län R APPORT 20 200 7 Uppföljning 2007 Be stäl la re Läns sty rel sen i Jön kö pings län Produktion: Svensk Na tur för valt ning AB Text: Jo

Läs mer

Trivselregler Brf Ronnebyga rden

Trivselregler Brf Ronnebyga rden Trivselregler Brf Ronnebyga rden Hej nya, eller gamla granne! Har du ta nkt pa att vi a ger ett hus ihop? Ra ttare sagt ett hus fra n 1936. Det a r ju riktigt ha ftigt. I huset har vi en bostadsra ttsfo

Läs mer

Ser ni äng -en? œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ. œ œ Ó. Œ œ. œ œ œ œ œ F. œ œ Œ œ. & Œ œ. œ œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ. œ œ œ œ œ. & œ œ œ œ.

Ser ni äng -en? œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ. œ œ Ó. Œ œ. œ œ œ œ œ F. œ œ Œ œ. & Œ œ. œ œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ. œ œ œ œ œ. & œ œ œ œ. h = 92 Ser ni ängen ur lban poppmuffa för små hundar & 4. Text: arbro Lindgren Musik: Lasse ahlberg Ser ni äng en? & Ser ni äng en, en stor, stor äng? & Ser ni äng en? & Ser ni äng en med grönt, grönt,

Läs mer

Ur Höga visan. 4. Stycket är i grunden skrivet för enbart kör, men solister kan, om så önskas, sjunga valfria delar för att öka variationen.

Ur Höga visan. 4. Stycket är i grunden skrivet för enbart kör, men solister kan, om så önskas, sjunga valfria delar för att öka variationen. ext ur ibel 2000 venska ibelsällskapet ångernas sång Musik: Eva oller 200 nvisningar 1 Grundtempot i stycket är 115 järdedelsslag per ut ariera det eter eget godtycke, så att texten kan sjungas på ett

Läs mer

Till Dig. 11 kärleksverser tonsatta av Lasse Dahlberg. pianoarrangemang Jonas Franke-Blom. Blåeld musik 2012 www.blaeld.se

Till Dig. 11 kärleksverser tonsatta av Lasse Dahlberg. pianoarrangemang Jonas Franke-Blom. Blåeld musik 2012 www.blaeld.se Till Dig 11 kärleksverser tonsatta av Lasse Dahlerg pianoarrangemang Jonas ranke-blom Blåeld musik 2012 laeldse Innehåll Till dig Allt, allt ag ägde Idyll Trollunden Melodi Adagio Och får ag aldrig äga

Läs mer

FRÖSET - SMÅLAND. Fröset 7:6 Hånger församling Värnamo kommun, Jönköpings län. www.skogsmark.nu S K O G S M A R K A B 1

FRÖSET - SMÅLAND. Fröset 7:6 Hånger församling Värnamo kommun, Jönköpings län. www.skogsmark.nu S K O G S M A R K A B 1 . FRÖSET - SMÅLAND Fröset 7:6 Hånger församling Värnamo kommun, Jönköpings län www.skogsmark.nu S K O G S M A R K A B 1 S K O G S G Å R D 2 9 H A ALLMÄNT L a n t lig t b o e n de me d b ra lä g e e n da

Läs mer

Junior- och ungdomsta vlingar

Junior- och ungdomsta vlingar Junior- och ungdomsta vlingar Under veckorna 3-4 genomfo rdes fyra distriktsbeso k fo r att diskutera svensk innebandys junior- och ungdomsta vlingar. Samtliga 22 distrikt var representerade pa ett eller

Läs mer

Skyarna tjockna (epistel nr 21)

Skyarna tjockna (epistel nr 21) Skyarna tockna (epistel nr 21) Text musik: Carl Michael Bellman Arr: Eva Toller 2009 Tenor 1 3 8 Tenor 2 3 8... Basso 1 8 3 1.Sky - ar - na. tock - na, stär - nor- na. slock - na, stor - mar- na. Basso

Läs mer

KARTLÄGGNING. 1.2 Finns det en integrationsstrategi i ert arbete mot denna ma lgrupp?

KARTLÄGGNING. 1.2 Finns det en integrationsstrategi i ert arbete mot denna ma lgrupp? Bilaga 8 KARTLÄGGNING Denna kartla ggning syftar till att ta fram information om hur Länsstyrelsen jobbar fo r att attrahera nyanla nda akademiker inom ramen fo r etableringsreformen till la rosa ten samt

Läs mer

INNEHÅLL. Introduktion. Komponentlista. Installation, hård va ra. Installation, mjuk va ra. Användarmanual, mjuk va ra. Tournament registration

INNEHÅLL. Introduktion. Komponentlista. Installation, hård va ra. Installation, mjuk va ra. Användarmanual, mjuk va ra. Tournament registration TID- OCH VARVRÄKNINGSSYSTEM 1 1 3 3 4 4 4 5 6 7 8 9 10 INNEHÅLL Introduktion Komponentlista Installation, hård va ra Installation, mjuk va ra Användarmanual, mjuk va ra Tournament registration Manager

Läs mer

Hade jag sextusende daler (sång nr 14)

Hade jag sextusende daler (sång nr 14) Hade ag sextusde daler (sång nr 14) Text och musik: Carl Michael Bellman Tor 1 c Arr: Eva Toller 2009. Tor 2 c. och Basso 1 c 1.Ha - de ag sex - tu - s - de. da - ler i kvar - ta - ler, i kvar - ta - ler.

Läs mer

Barn i Guds tid. Nattvardsmässa för barnkör, diskantkör och instrument. Församlingsagenda

Barn i Guds tid. Nattvardsmässa för barnkör, diskantkör och instrument. Församlingsagenda Barn Guds td Nattvardsmässa för barnkör dskantkör och nstrument Församlngsagenda Barn Guds td Nattvardsmässa för barn Text: Eyvnd Skee Sv. text: Chrstna Lövestam Musk: Johan Varen Ugland 1. Processon med

Läs mer

En mobil strategi fö r PLM-anvä ndare

En mobil strategi fö r PLM-anvä ndare En mobil strategi fö r PLM-anvä ndare White paper Bä ttre beslut var som helst, nä r som helst Teamcenter -programvarans Mobility-app ansluter smidigt din mobila arbetsstyrka till din Teamcenter-aktiverade

Läs mer

Beredskapsavtal. Fastigo Fastighets, Sif, Ledarna, CF, Sv Arkitekter, SKTF. Giltigt från 1990-01-01

Beredskapsavtal. Fastigo Fastighets, Sif, Ledarna, CF, Sv Arkitekter, SKTF. Giltigt från 1990-01-01 Beredskapsavtal Fastigo Fastighets, Sif, Ledarna, CF, Sv Arkitekter, SKTF Giltigt från 1990-01-01 Förhandlingsprotokoll Mån da gen den 1 juni 1987 med ändringar onsdagen den 24 juli 1996 Par ter Fastigo,

Läs mer

MANUAL- PROJEKTVERTYG

MANUAL- PROJEKTVERTYG MANUAL- PROJEKTVERTYG Innehåll Starta ett projekt... 2 La gga till information om projektet... 4 Bygga upp en mapp-struktur... 6 La gga till en produkt fra n systemet... 7 La gga till en egen produkt...

Läs mer

Bröderna fara väl vilse ibland (epistel nr 35)

Bröderna fara väl vilse ibland (epistel nr 35) Brödera fara väl vilse ilad (epistel r 35) Text musik: Carl Michael Bellma Teor 1 8 6 Arr: Eva Toller 2008 Teor 2 6 8 Basso 1 8 6.. Basso 2 8 6 1.Brö- der - a fa - ra väl vil - se i-lad om gla - se me

Läs mer

M edlem sblad för H allsbergsn aturskyddsförening N r2 1999

M edlem sblad för H allsbergsn aturskyddsförening N r2 1999 M edlem sblad för H allsbergsn aturskyddsförening N r2 1999 Majviva En ca decimeterhög vacker viva med violetta blommor Majvivan är ganska sällsynt på öppen, fuktig, kalkrik mark. Kalkkärr mm. Minskande.

Läs mer

Motion till LO-kongressen 2012 Allmän arbetsförsäkring

Motion till LO-kongressen 2012 Allmän arbetsförsäkring Motion till LO-kongressen 2012 Allmän arbetsförsäkring I social d e m o k r a t i s k a partie ts Råds la g o m jobb i börja n av 2008 för d e jag tillsa m m a n s me d tre ka m r a t e r fra m idé n o

Läs mer

Instruktion fo r genomga ng av barnets sja lvva rdering

Instruktion fo r genomga ng av barnets sja lvva rdering Instruktion fo r genomga ng av barnets sja lvva rdering i fo rskola Manual fo r fo rskolla raren Mina ma l under fo rskoletiden Blankett: Barnets självvärdering förskola F Ö R S K O L A Instruktion för

Läs mer

NODALIDA '93. Proceedings of 9:e Nordiska Datalingvistikdagarna' Stockholm 3-5 June R o b e r t E k l u n d, e d i t o r

NODALIDA '93. Proceedings of 9:e Nordiska Datalingvistikdagarna' Stockholm 3-5 June R o b e r t E k l u n d, e d i t o r NODALIDA '93 Proceedings of 9:e Nordiska Datalingvistikdagarna' Stockholm 3-5 June 1993 R o b e r t E k l u n d, e d i t o r S t o c k h o l m 1 9 9 4 T h is v o lu m e w a s s p o n s o r e d b y : Humanistisk-Samhallsvetenskapliga

Läs mer

Vila vid denna källa (epistel nr 82)

Vila vid denna källa (epistel nr 82) ila vid denna källa (epistel nr 82) ext och musik: Carl Michael Bellman Arr: Eva oller 2004 oprano c..... Alto 1 c 1.i - la_ vid den - na. 1.i - la vid den - na käl - la,_ vår lil - la. käl - la, vår lil

Läs mer

Arborelius, Olof Per Ulrik. Olof Arborelius. : Minnesutställning anordnad af Svenska konstnärernas förening Stockholm 1916.

Arborelius, Olof Per Ulrik. Olof Arborelius. : Minnesutställning anordnad af Svenska konstnärernas förening Stockholm 1916. Arborelus, Olof Per Ulrk Olof Arborelus. : Mnnesutställnng anordnad af Svenska konstnärernas förenng 1916. Stockholm 1916. EOD Mljoner böcker bara en knapptrycknng bort. I mer än 10 europeska länder! Tack

Läs mer

3 Månaders-uppföljning

3 Månaders-uppföljning Sida 1 av 9 3 Månaders-uppföljning Version 1.0 Dessa uppgifter fylls i av va rdpersonal/koordinator: Personnummer (ÅÅMMDD-XXXX) - Namn (För + Efternamn) Hemkommunkod vid uppfo ljningen (Frivillig uppgift)

Läs mer

Café med program våren 2016

Café med program våren 2016 Café med program våren 2016 Torsdagar i Helgeandsgården 12.00 Middagsbön 12.15 Sopplunch 13.00 Föredrag Välkommen till torsdagsgemenskap i Helgeands församling! Kyrkan ligger på Klostergården bakom Coop

Läs mer

Besvara frågorna genom att sätta ett kryss i lämplig ruta. Kom ihåg att det alltid frågas efter, vad Du anser eller hur Du brukar göra!

Besvara frågorna genom att sätta ett kryss i lämplig ruta. Kom ihåg att det alltid frågas efter, vad Du anser eller hur Du brukar göra! 1 Besvara frågorna genom att sätta ett kryss i lämplig ruta. Kom ihåg att det alltid frågas efter, vad Du anser eller hur Du brukar göra! 1a Är Du man eller kvinna? 1 Man 2 Kvinna 1b Hur gammal är Du?

Läs mer

Vilka roller och funktioner a r viktiga fo r er?

Vilka roller och funktioner a r viktiga fo r er? Vilka roller och funktioner a r viktiga fo r er? Neuropsykologi Ett specialistområde och ett kliniskt hantverk Neuropsykologi Sambandet mellan hja rnans funktion och beteenden Sambandet mellan hjärnans

Läs mer

Vi i Villa Akt 1 Scen 7

Vi i Villa Akt 1 Scen 7 Niklas Rydén Vera Axel Pno. % & ' ( ) * + % ' & & ) + % % & - ( Vi i Villa Akt 1 Scen 7 Marschintro. fjärdelar som driver 5 Ebm Eb Niklas Rydén 6 & & ( 5 & & - % -. DA Hm7b5 F & % & 6 6 F+ 10 16 & %. mdb

Läs mer

Ack du min moder (epistel nr 23)

Ack du min moder (epistel nr 23) Text och musik: Carl Michael Bellman Arr: Eva Toller 2009 Tenor 1 4 3 Tenor 2 4 3. Basso 1 4 3 1.Ack, du min mo - der, säj vem dig sän - de just till min fa - ders säng!. Basso 2 4 3 1.Ack, du min mo -

Läs mer

Skapa rapport till regeringen, skicka för godkännande, godkänna, diarieföra och skicka rapport

Skapa rapport till regeringen, skicka för godkännande, godkänna, diarieföra och skicka rapport Pontus Va rmhed 2017 04 11 Skapa rapport till regeringen, skicka för godkännande, godkänna, diarieföra och skicka rapport Denna manual inneha ller en beskrivning av flo det fra n att skapa dokument skicka

Läs mer

bruksanvisning/ user manual

bruksanvisning/ user manual bruksanvisning/ user manual IBU 50 - IBU 50 RF L ä s d e n n a b r u k s a n v i s n i n g f ö r s t! B ä s t a k u n d, T a c k f ö r a t t d u h a r v a l t a t t k -p ö pra o deun k t C. y lvii n dhao

Läs mer

Vandringsmannen G =144. d d l l l. l l. k t. ks ks k k t. ks ks ks. s k s ks k. k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k. ks k. ks k s k s ks k.

Vandringsmannen G =144. d d l l l. l l. k t. ks ks k k t. ks ks ks. s k s ks k. k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k. ks k. ks k s k s ks k. Vadrigsmae Kar-Guar Svess ch Caria Svess a Sa - a g r ha v ga d d G =144 d d D ff mp s s mf s s s s mp mp f a d D/C# Hm Hm/A d s - e fram sm s m g - a g g - er f rr. s s s s s s Cpyrigh Έ 1981 by Kar-Guar

Läs mer

Ten ta m en i TMPT 06 Produ ktion s tekn ik för DPU2

Ten ta m en i TMPT 06 Produ ktion s tekn ik för DPU2 Ten ta m en i TMPT 06 Produ ktion s tekn ik för DPU2 Da tu m 2013-06-03 kl 14-18 Sa l:?? Provkod: TEN A An ta l in gå en de u ppgifter: 8 s t. An ta l s idor: 6 s t. Jourh. lärare: Peter Bjurstam Telefon

Läs mer

Quadrocopter Bygguide. Carl Westman December 29, 2015

Quadrocopter Bygguide. Carl Westman December 29, 2015 Quadrocopter Bygguide Carl Westman December 29, 2015 1 Innehållsförteckning 1 Introduktion 3 2 Material 4 3 Metod 5 4 Resultat 17 5 Diskussion och Slutsats 18 2 1 Introduktion Följande dokument kommer

Läs mer

Sångpostillan - Kristi förklarings dag

Sångpostillan - Kristi förklarings dag Sångpostillan - Kristi förklarings dag Bidrag från Bengt Pleijel 2009-06-06 Senast uppdaterad 2015-07-12 Bibelskolan.com Kristi fã rklarings dagsjunde sã ndagen efter Trefaldighet Jesus fã rhã rligad LÃ

Läs mer

Skapa remissvar till regeringen, skicka för godkännande, godkänna, diarieföra och skicka svar

Skapa remissvar till regeringen, skicka för godkännande, godkänna, diarieföra och skicka svar Pontus Va rmhed 2017 04 18 Skapa remissvar till regeringen, skicka för godkännande, godkänna, diarieföra och skicka svar Denna manual inneha ller en beskrivning av flo det fra n att skapa dokument skicka

Läs mer

Ten ta m en i TMPT 06 Produ ktion s tekn ik för DPU2

Ten ta m en i TMPT 06 Produ ktion s tekn ik för DPU2 Ten ta m en i TMPT 06 Produ ktion s tekn ik för DPU2 Da tu m 2013-08-24 kl 14-18 Sa l: Ter3 Provkod: TEN A An ta l in gå en de u ppgifter: 8 s t. An ta l s idor: 6 s t. Jourh. lärare: Peter Bjurstam Telefon

Läs mer

Europeiska unionen och Europavalet 2014

Europeiska unionen och Europavalet 2014 Europeiska unionen och Europavalet 2014 1 Flaggor från olika EU-länder. Innehåll Europeiska unionen, alltså EU 3 Vad betyder medlemskapet i EU fo r Finland? 4 Vad betyder medlemskapet i EU fo r finla ndarna?

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL. s t r ä nde r o c h ö ppna f ä lt. L1 7 s t å r k la r t f ö r inf ly t t ning Ka ns k e bö r ja r dit t ny a liv då?

VÄLKOMMEN TILL. s t r ä nde r o c h ö ppna f ä lt. L1 7 s t å r k la r t f ö r inf ly t t ning Ka ns k e bö r ja r dit t ny a liv då? VÄLKOMMEN TILL E T T S U N D A R E L I V. I strandnära Laröd, en cykeltur från centrala Helsingborg, bygger vi 17 moderna radhus. Här förenas känslan a v e t t e g e t ä g t bo e nde m e d ut r y m m e

Läs mer

Datasaabs Vänner - En ideell förening för datorhistoria och IT - utveckling

Datasaabs Vänner - En ideell förening för datorhistoria och IT - utveckling Datasaabs Vänner - En ideell förening för datorhistoria och IT - utveckling Verksamhetsberättelse Ekonomirapport för 2014 Budget 2015 Dagordning för årsmötet Valberedningens förslag Bilaga 1 Kallelse till

Läs mer

4-tråd, mo du lar kon takt. Alarm 1 st hög nivå 3..99 %, all tid hög re än steg 1

4-tråd, mo du lar kon takt. Alarm 1 st hög nivå 3..99 %, all tid hög re än steg 1 Drift- och montageinstruktion HC-2, Digital hygrostat HC-2 Ersätter: rev. 140320 All män na data Hygrostat Tek nis ka data m i-292se_14091 7.VP ] MIMA In di ke ring Pro gram me ring Fuktensor In kop pling

Läs mer

Tre julvisor. för blandad kör SATB. I kärlekens tid. SATB a cappella, piano ad lib. œ œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. J œ. bar lju bar. nen set.

Tre julvisor. för blandad kör SATB. I kärlekens tid. SATB a cappella, piano ad lib. œ œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. J œ. bar lju bar. nen set. opran lt enor as (ad lib) Pno ext: Pernilla Rosin 6???? 1 er 2 er 3 er Do do do do do do do do do Do do do do do do do do do Do do do do do do do do do 1 er 2 er 3 er 1 er 2 er 3 er re ulvisor dụ för blandad

Läs mer

KARTLÄGGNING. 1.1 Finns kartla ggning, statistik om nyanla nda akademiker inom ramen fo r etableringsreformen? Hur ma nga stannar i regionen?

KARTLÄGGNING. 1.1 Finns kartla ggning, statistik om nyanla nda akademiker inom ramen fo r etableringsreformen? Hur ma nga stannar i regionen? Bilaga 9 KARTLÄGGNING Denna kartläggning syftar till att ta fram information kring hur Arbetsförmedlingen jobbar för att integrera nyanlända akademiker i näringslivet. UTVECKLINGSARBETEN MED ANKNYTNING

Läs mer

F & 34 ø øl ø øl ø V. ø øl ø. &øl ø# øl ø øl ø ? F. &speg - lar Hår - ga - ber - get. ? ú ø ú ø ú ø. Hårga-Låten. som - mar - nat - ten, i

F & 34 ø øl ø øl ø V. ø øl ø. &øl ø# øl ø øl ø ? F. &speg - lar Hår - ga - ber - get. ? ú ø ú ø ú ø. Hårga-Låten. som - mar - nat - ten, i L L L L V Hm l är blek VSpel man n är HårgaLåt L L L mar nat t, n g matt, L Text: Carl Peter Wckström Sats: Robert Sund (.2) L L # Ljus L nans vat t sg be satt L # Hm l är blek Spel man L n L är V mar

Läs mer

Syftet med rutinen. Ansvarsfördelning. Flödesschema rutin för revisionshantering

Syftet med rutinen. Ansvarsfördelning. Flödesschema rutin för revisionshantering Datum 2016-09-19 Upprättad av Kjell Wenna Michael Jacobsson Version 1.0 Diarienummer 1.3.6-Ä-2016-847 Godkänd av Mattias Åsander Syftet med rutinen Denna rutin syftar till att ge praktisk va gledning fo

Läs mer

Köp hela häftet på www.arrakmusik.se (16 sidor)

Köp hela häftet på www.arrakmusik.se (16 sidor) ftontankar vid ridas ruta + komp ad li. irger öerg rr: nders Öman opran lt aryton 5 c c c E 6 1. 5.. 7 E m G 7 C m 1. rida ro sig lagt, månen skiner mild vid sin tys ta vakt på hennes fönsterplåt. 5. rida

Läs mer

Sjung och läs nu Bacchi böner (sång nr 57)

Sjung och läs nu Bacchi böner (sång nr 57) Sung läs nu Bacchi öner (sång nr 57) ext musik: Carl Michael Bellman Arr: Eva oller 009 Soprano 1 Soprano. Alto 1 Alto enor 1.Sung läs nu 1.Sung läs nu 1.Sung läs nu Bac - chi ö - ner, Bac - chi Bac -

Läs mer

ATTRIBUTION ATTRIBUERING AV DIGITALA KANALER ATT S1

ATTRIBUTION ATTRIBUERING AV DIGITALA KANALER ATT S1 1 ATTRIBUTION ATTRIBUERING AV DIGITALA KANALER ATT.170310.S1 VAD ÄR ATTRIBUERING Detta kapitel kan passa under samtliga kanaler men vi har nu valt att lägga det under Sök 2 o Na r någon genomfo r ett köp

Läs mer

Nr 1719. Mo t. 1973 :17 19 J J

Nr 1719. Mo t. 1973 :17 19 J J Mo t. 1973 :17 19 J J Nr 1719 av herrar Olsson i Sundsvall och Winberg i anledning av Kungl. Maj:ts pro position 1973:55 angående omlokalisering av viss statlig verksamhet. Do mstolsverksutredningen föreslog

Läs mer

Bosgårdsskolans IKT-plan Lust, lärande och framtidstro 2013

Bosgårdsskolans IKT-plan Lust, lärande och framtidstro 2013 Bosgårdsskolans IKT-plan Lust, lärande och framtidstro 2013 Bakgrund Det digitala informationssamhället gör avtryck i allas liv. Internet är något som berör och påverkar hela samhället. Detta gäller i

Läs mer

Morgonbön. (Laudes) så att min mun kan förkun - na ditt lov. Gud, kom till min rädd - ning. Ära vare Fadern och Sonen och den heliga Anden,

Morgonbön. (Laudes) så att min mun kan förkun - na ditt lov. Gud, kom till min rädd - ning. Ära vare Fadern och Sonen och den heliga Anden, Morgonbön (Laudes) 1. Inledning Inledningen kan föregås av psalm, sång eller instrumentalmusik. Halleluja utelämnas under fastetiden från och med askonsdagen. + Herre, öppna mi - na läp - par, så att min

Läs mer

081129 Akt 2, Scen 7: Utomhus & Den första förtroendeduetten. w w w w. œ œ œ. œ œ. Man fick ny - pa sig i ar-men. Trod-de att man dröm-de.

081129 Akt 2, Scen 7: Utomhus & Den första förtroendeduetten. w w w w. œ œ œ. œ œ. Man fick ny - pa sig i ar-men. Trod-de att man dröm-de. 1 esper H2 c oco Rec. 081129 Akt 2, Sce 7: Utomhus De örsta örtroededuette 207 ao c c p Vil -ke mid - dag! Vil -ket ö - ver-dåd. Ó Ma ick y - pa sig i ar-me. Trod-de att ma dröm-de. 5 isk - pi -ar och

Läs mer

13. DIKTÖRNS SÅNG. l l l l. a 2 2 ff f l. l l l l. a2 ff f l. l l l l. b 2 2f f f. k k k k k k k k

13. DIKTÖRNS SÅNG. l l l l. a 2 2 ff f l. l l l l. a2 ff f l. l l l l. b 2 2f f f. k k k k k k k k 13. DIKTÖRNS SÅNG 70 a 2 2 ff f a2 ff f Ditörn: Ficor: b 2 2f f f Pirater: a 2 2 ff f b2f f f e e f n n J mz o Jag Jag är ett fö-re-dö-me för en ä-ta fö-re - ta - ga-re, en fö-re-bid för star-a - re som

Läs mer

Sångerna är lämpliga att framföra vid bröllop, speciella fester och romantiska tillfällen för Kärlekens skull... GE 11176

Sångerna är lämpliga att framföra vid bröllop, speciella fester och romantiska tillfällen för Kärlekens skull... GE 11176 FÖROR So en sträng å gtrren och so tonern dn vs..., så börjr texten Ulrk Neuns underbr Kärleksvls. Vd kn vr ljuvlgre än gtrrens sröd och nnerlg ton so tllsns ed sången kn sk sådn stänng och rontsk tosfär.

Läs mer

Beteckningar för områdesreserveringar: T/kem Landskapsplanering

Beteckningar för områdesreserveringar: T/kem Landskapsplanering kk mk mv se jl ma ge pv nat luo un kp me va sv rr rr A AA C P TP T TT T/kem V R RA RM L LM LL LS E ET EN EJ EO EK EP S SL SM SR M MT MU MY W c ca km at p t t/ kem mo vt/kt/st vt/kt st yt tv /k /v ab/12

Läs mer

Protokoll f ö r t v i d GSS årsmöte 1993-03-27. 3 5 medlemmar del t o g. g 2 Mö t e t f ör kl ar a des b ehör i gen u t l y s t.

Protokoll f ö r t v i d GSS årsmöte 1993-03-27. 3 5 medlemmar del t o g. g 2 Mö t e t f ör kl ar a des b ehör i gen u t l y s t. 1(2) Grötviks SS Box 7016 300 07 Halmstad Bankgiro 664-1906 Protokoll f ö r t v i d GSS årsmöte 1993-03-27 Plats: Kl u b b s t u gan 3 5 medlemmar del t o g 1 Or d f ö r an d e T o rs t e n M e d b r a

Läs mer

p Följ Kraft Där, Strå

p Följ Kraft Där, Strå Sånger söndg e domsöndg 0 Söndgsmorgon J.Hydn/J.O.Wlln Söndgsmorgon Musk v J.Hy. Svsk text v J.O.Wlln. Öpp r! Hel An skl bn skl nä kors ms d r m, ljud! bön, ljud? känn m vs, n rym m Se L Hur An m tds t

Läs mer

SNI + NA + TE = sant. Anna Lodén, anna.loden@umea.se, Dragonskolan, Umeå Helen Forsgren, helen@oedu.se, Örnsköldsvik. Forsgren, Örnsköldsviks

SNI + NA + TE = sant. Anna Lodén, anna.loden@umea.se, Dragonskolan, Umeå Helen Forsgren, helen@oedu.se, Örnsköldsvik. Forsgren, Örnsköldsviks SNI + NA + TE = sant Anna Lodén, anna.loden@umea.se, Dragonskolan, Umeå Helen Forsgren, helen@oedu.se, Anna Lodén, Örnsköldsviks Dragonskolan, Umeå Helen gymnasium, Forsgren, Örnsköldsviks Örnsköldsvik

Läs mer

-- ratt att handla. "Konkurrenterna velar - Microsoft vinner" Sici TEMA: Intelligenta agenter. bet. Aktuell och heltã ckand mer1 teknlkeii i fokus

-- ratt att handla. Konkurrenterna velar - Microsoft vinner Sici TEMA: Intelligenta agenter. bet. Aktuell och heltã ckand mer1 teknlkeii i fokus "Konkurrenterna velar - Microsoft vinner" Sici Aktuell och heltã ckand mer1 teknlkeii i fokus TEMA: Intelligenta agenter De kan sortera posten, ge goda rã d handla saker pi nã te eller kontrollera elfã

Läs mer

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 219 lottnummer 1.000 kronor vardera:

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 219 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 27-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

Likabehandlingsplan Lunnekullens förskola

Likabehandlingsplan Lunnekullens förskola 2016-11-14 Likabehandlingsplan Lunnekullens förskola 2016-2017 Ansvarig: Gerd Andersson, förskolechef Vision/målsättning för Härryda Kommun I Härryda Kommun strävar vi mot att alla barn, elever och personal

Läs mer

Att välja Sveriges framtid. Rösta om jobben. Ro sta fo r ett Sverige da r Alla beho vs.

Att välja Sveriges framtid. Rösta om jobben. Ro sta fo r ett Sverige da r Alla beho vs. Att välja Sveriges framtid. Ro sta fo r ett Sverige da r Alla beho vs. Fo r fler jobb, för ordning i ekonomin och för en baẗtre skola. Rösta om jobben. Sverige ska snart välja politik. Ska jobben bli fler

Läs mer

Vad gör vi på jobbet?

Vad gör vi på jobbet? Vad gör vi på jobbet? Eva Anskär, distriktssköterska Handledare: Agneta Andersson, Fil. Dr. Malou Lindberg, Docent. Bakgrund Administration - stor del av arbetstiden Som en del av vårdcentralens Lean-arbete

Läs mer

b e ts fö rtje n s t på fre m m a n d e ort. D e n a rb e ts s ty rk a, som ic k e på de tta sätt e rh ö lle s, borde sedan fy lla s frå n arm éen,

b e ts fö rtje n s t på fre m m a n d e ort. D e n a rb e ts s ty rk a, som ic k e på de tta sätt e rh ö lle s, borde sedan fy lla s frå n arm éen, b e ts fö rtje n s t på fre m m a n d e ort. D e n a rb e ts s ty rk a, som ic k e på de tta sätt e rh ö lle s, borde sedan fy lla s frå n arm éen, och inan borde is y n n e rh e t a n vänd a s o ld a

Läs mer

Nuvarande paragraf Nuvarande lydelse Ny paragraf Förslag ny lydelse Kommentar. 4 SYFTE ax ska främja amatör- och deltagarkultur i Sverige.

Nuvarande paragraf Nuvarande lydelse Ny paragraf Förslag ny lydelse Kommentar. 4 SYFTE ax ska främja amatör- och deltagarkultur i Sverige. Underlag stadgerevison ax ax styrelses förslag på nya stadgar för ax. Dokumentet innehåller en kolumn med nuvarande stadgar och en kolumn med förslag till ny lydelse. Nuvarande paragraf Nuvarande lydelse

Läs mer

L u n dberg s. D e l å rs r a p p o t rjanuari september 1999

L u n dberg s. D e l å rs r a p p o t rjanuari september 1999 L u n dberg s D e l å rs r a p p o t rjanuari september 1999 Resultatet efter full skatt ökade till 944,3 Mkr (606,4), vilket motsvarar 12:44 kronor (7:99) per aktie. Substansvärdet per aktie har per den

Läs mer

I Kristus själv Stuart Townend/Keith Getry Arr: Thomas Hellsten

I Kristus själv Stuart Townend/Keith Getry Arr: Thomas Hellsten / K G vensk text: Åsa & ara urge I Kristus sälv tuart ownend/keith Getry rr: homas Hellsten Fiol/flöt 4 3 5 1 10 V 2 1I Kris tus Mm sälv ag fun nit liv Han är mitt lus, min kraft, min Mm 14 V sång En sä

Läs mer

Datasaabs Vänner - En ideell förening för datorhistoria och IT - utveckling

Datasaabs Vänner - En ideell förening för datorhistoria och IT - utveckling Datasaabs Vänner - En ideell förening för datorhistoria och IT - utveckling Ordföranden har ordet Sida 2 Stipendieutdelningen Sida 3 Motiveringar i sin helhet Sida 6 Referat i Corren Sida 7 Vad händer

Läs mer

KÖLD BÄ RAR LA GET. Syfte

KÖLD BÄ RAR LA GET. Syfte KÖLD BÄ RAR LA GET Syfte Ge nom en ökande an vänd ning av köldbärare inom kyltekniken, så kallade in - direkta kyl sys tem, och spe ci ellt med hän syn tagen till an vän dan de av al ko ho - ler, gly ko

Läs mer

Figur 2: Bild till uppgift 1 a) b) Figur 3: Bilder till uppgift 7 5

Figur 2: Bild till uppgift 1 a) b) Figur 3: Bilder till uppgift 7 5 Tentamen 990416 Medicinsk Bildbehandling, 5p Skrivtid 9:00 15:00 Betygsgr nser U: 0-29 3: 30-39 4: 40-49 5: 50-60 Svara p alla fr gor p nytt blad. M rk bladet med namn och fr genummer. Disponera tiden

Läs mer

4 Musikhistoria Muntlig redovisning. 5 Musikens funktion, genres och att ge omdo men.

4 Musikhistoria Muntlig redovisning. 5 Musikens funktion, genres och att ge omdo men. Planering i Musik Åk 7 Vt 2013 Ansvarig la rare Jenni Jeppsson jenny.jeppsson@live.upplandsvasby.se Syfte Lgr 11 Meningen med att du ska läsa musik i skolan är för att du ska utveckla förmågan att utveckla

Läs mer

Kompletteringsutbildning på svenska

Kompletteringsutbildning på svenska Social- och hälsovårdsnämndens svenska sektion 58 26.05.2015 Kompletteringsutbildning på svenska 368/00/01/02/2015 Soh 58 Svenska sektionen 7.4 2015 42: Svenska sektionen beslöt ta upp till behandling

Läs mer

DIA S1. IAB Sverige Certifiering av Onlinesäljare Digital Audio

DIA S1. IAB Sverige Certifiering av Onlinesäljare Digital Audio DIA.170310.S1 IAB Sverige Certifiering av Onlinesäljare Digital Audio DEFINITION AUDIO Digitalt ljud kategoriseras ofta som musiktja nster, radio eller podcasts men skillnaderna blir allt mindre. Idag

Läs mer

Problematiska gemensamhetsanläggningar mm mm

Problematiska gemensamhetsanläggningar mm mm Problematiska gemensamhetsanläggningar mm mm Dagens pass Tre val 2 Dagens pass, tre val Problematiska gemensamhetsanläggningar Utbyggnadsdirektivet, att tvinga sig in i annans infrastruktur. Hur passar

Läs mer

VERKSAMHETSPLANERING FÖR AGILITYUTSKOTTET 2013

VERKSAMHETSPLANERING FÖR AGILITYUTSKOTTET 2013 VERKSAMHETSPLANERING FÖR AGILITYUTSKOTTET 2013 Vinterträningen i ridhuset på Götene Ryttarklubb kommer att pågå till och med den 24 mars då vi planerar att ha en liten avslutningstävling innan hindren

Läs mer

POSTKODVINSTER á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 234 lottnummer 1.000 kronor vardera:

POSTKODVINSTER á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 234 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 04-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

Förbön för förtroendevalda, nya medarbetare, ungdomsledare, musiker, diakon eller pastor i vägledningsår

Förbön för förtroendevalda, nya medarbetare, ungdomsledare, musiker, diakon eller pastor i vägledningsår Förbön för förtroendevalda, nya medarbetare, ungdomsledare, musiker, diakon eller pastor i vägledningsår Anvisningar När människor får församlingens uppdrag att som förtroendevalda eller som anställda

Läs mer

Jag rek. starkt att alla uppgraderar sin TomTom till version 5 eller högre då massor av nya funktioner och en betydande prestandaskillnad finns.

Jag rek. starkt att alla uppgraderar sin TomTom till version 5 eller högre då massor av nya funktioner och en betydande prestandaskillnad finns. Installation av fartkameror i TomTom Installationstipset är skrivet för TomTom Navigator 3 eller version 5,TomTom Go Classic,ONE,300,500,700 (troligtvis även RIDER) eller TomTom Mobile samt en PC med Microsoft

Läs mer