1 Ã pã vã ut pã mark-

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "1 Ã pã vã ut pã mark-"

Transkript

1 i Bildanalys - nã datorn ser innehã lle i en bild - 1 à pã vã ut pã mark-! naden. Nu gã det att sã ka i bilddatabaser efter bilder med vissa motiv, till exempel "grã n fã re mã med krokodilform" t Med hjã l av bildanaly! kan bilder fã rbã ttra brus kan tas bort samtidigt som bilden gã r skarpare. l framtiden blir det à nn mer spã nnande astaten tar allt frã piraten *Nya DAT-band blir billig *Nu funkar Newton

2 Karnkraesdebafl I vantar smart kort I n framtldsvlslon: Du kã pi motomã gen i en elegant hyrbil. Ditt smarta ID-kort sitter instucket i instrumentbrã dan Bilen saknar tã ndningslã - istã lle har hyrbilsfirman stã ll in bildatorn sã att hara du kan kã r bilen. Utan ditt kort och lã senordet din stã r sta livshemlighet, stã bilen helt stilla. Om den tjuvkopplas skickas omedelbart ett meddelande ut i etern som uppger den tjuvstartade biiens identitet och position p?, kartan. Du susar fã rb motorvã gen biltullar som kommunicerar med hilen, lã se din identitet och drar vã gav giiten hh ett av dina han!&onton eller alternativt frã det lilla minnet i kortet som du "tankat" med elektroniska pengar. Kanske tã nke du pã din olycksalige granne som kã rd fã fort och hade en kallelse till volisen vã n tandes isin elektroniska brevlida nã han kim hem. Det finns ett mvdl tianstcr som du kan bestã ll via bil. d et finns till exempel firmor som datom och telenã tet specialiserat sig pã att plocka fram den snabbaste eller billigaste resrutten. Du knappar bara in resmilet och mot en rimlig avgift, à terige direktdebiterad pã ditt bankkonto eller kortets elektrouiska kontanter, fã du kontinuerliga kã rauvisningar Aven om du skulle missa en avtagsvã à det ingen vanik. Rutten anvassas efter u. dina a&keier frh kã ranvisningarna Det smarta ID-kortet har blivit universalnvckeln till vardagslivet. Dct har i stort sett ersatt personnumret, och du behã ve det 6verallt. P?, banken (som numera à ett fã nste pã din PC nã det gã lle Atinà renden) i pengaautomaten, i teven nã du bestã lle kvã llsfilmen eller nã du handiar i mataffã ren Vi kanske tycker att det lã te olustigt med ett &dant framtidsperspektiv, men jag tror att samhã llet medbor- gare inte skulle ha svã r att acceptera fã rã ndringar i vardagen, precis som de vande sig vid skriftsprã k pengar eller personnummer, I grund och botten ser jag en vã rldsstandar med smarta ID-kort fã ekonomiska transaktioner som en IT-kablarna i ett gemensamt system som inhyser alla individer och organisationer i hela vã rlden Vi skulle kunna identifiera oss sã ker i sã vã Osaka som hos pizzaleverantã re runt knuten utan att flytta oss frã vardagsrummet. Eu vã rldsorganisatio skulle kunna ha en digital signatur som bekrã fta à kthete hos vã rldsmedbor garnas smarta ID-kort, SA ser visionen ut som leder till ett enklare och mã ng gã nge effektivare framtidssamhã lle Byggnadsarhetet har redan dragit igã ng Digicash och Cybercash à exempel pã fã reta som utvecklar elektroniska banbtem som ska!l kunna forsla pengar à ve internet och andra datanã t Aven de vanliga bankerna à p& hugget, SE-banken à en av dem som utreder system med digitala pengar. Men om visionen skall hã il krã v att signaturerna inte kan knã ckas Vi vill inte att maffian skall fã tag pã signaturerna medvilka de kan gã r à kt ID-kort, RSA har fun~ts i ett femtontal à och à nn har ingen lvckats hitta en aleoritm som lã t!&n knã ck kodn&larna. Snab- ryv kanske, :i!,!:, bare datorer rã cke inte - visser-.. Iigen blir det enklare att knã ck tycker det "!.?;r korta nycklar, men samtidigt blir det à nn lã ttar att anvã nd lã ngre Mer berã kningskraf i med &dant datorerna à h i siã lv verket ~- ~~-~~ sã kerheten med digens knã ck-al goritmer. Vad som skulle kunna vã lt systemet vore en algoritm som snabbt kan knã ck en nyckel, oavsett dess lã ngd Matematikerna skulle bii ordentligt fã rvã nade om det dã UDD en sã dan à ndringarn j hamnar det en bitter à r i den sota bã garen Det à inte svã r att fantastisk bekvã mlighet nigot som kan gã r det mã jlig tã nk sig vad en sã da algofitm vdagen fã mig att utã v mina befogenheter och kontrollera mi- skulle kunna stã ll till med i en na resurser via alla mã jlig datagrã nssnitt vã rl som à helt uppbyggd.. krinz,,. Idag har vi dan del som behovs f6r att bygga en ett enda cnlwtligt allmant syste; med smarta ID-kort. ' d. vadd med smarta ID-kort: den nodvandiga elektron~ken Bast vore att finna eii matematiskt be\issom~arante..'4 och det matem:tt~ska fundamentet som gã korten mã jli rar kryptwingsmetodens sakerhet. Men det fink inget,. y! ga, dc asymmetriska krypteringsalgontmema, framst som garanterdr att vi nagonsin hittar ett. En1i.g matema- ;.:q,:...' RSA. 1 aqmmctrisk kryptering finns tv?, nycklar till var- t~kcrna à dc1 ett svã problem, i klass med att hitta en je person: en prtvat (hemlig), och en offentlig. Dc1 som knã ckar-algoritm ~.. <.+., krypterats med dc11 privata kan lasas med den offentliga. -, ' Om vi vã lje att vara fã rslktia f81 vi beuã ns.a." Om du krypterat &ot vet de som har den offentlka effektiviteten-i systemet, bygga in trã gheter manu nyckeln att det mã st komma frã dig. Detta ar den digitala signaturen, mycket svã rar att fã rfalsk à din handshfna nahnt&kning. Om dgot kmterats med din offentliga nyckel kan det en& lã sa;-me din hemliga privata &kil. Pà sã vis kan folk skicka information till dig, garanterat sekretesskyddat. Dessutom kan de sã tt sina egna digitala signaturer i elektroniska dokument fã att du skall vara bombsã ke pã avsã ndaren Med en helt sã ke asymmetrisk krypteringsalgoritm skulle n kunna lã t auaviktiga transaktioner flã d hitt i smarta ID-korten sã tt ur spel. Fragan à klar skall n tuta och kã r och hoppas pã det bã st Varfà inte fã lj den traditionella svenska mo inrã tt tre altemativ som folk kan rã st pã - en fã r en,; mot och en som à fã r fast bara under en trettioã rspe riod.

3 Nà datorn lã sig se iã rema och egenskaper i bilder pa samma sã t som vi mã nnisko gã det opp- bildinneh&llet, exempelvis au hitia dla bilder slg gã ra redan idag. An. Processà ve~aknlng En dator med en video- Hà à exempel pa nagra tiliã mpningsomraden à i1diã Mrin Daiorn kan skilja pa bildinnehall TvAdimensionell bildiniormation iran flera olika vinklar, t ex eu antal videokameror som flimar eu krockiesi, kan anvã n das iã rai skapa en tredi- Bilddaiabaser: Sà k mensionell "CAD-mc nlng kan ske direki pzi Matchning av fingeravhyck var en av de absolut fã rsi databasflllã mpningarn som anvã n de datorkerad bildanalys. l slufet av à itiotale skaffade sig den svenska polhen siif fã rst aufomafiska system. Nu har forskningen nã tillrã cklig lã ng i& au det skall g& aif gã r IBM à fã rs ut p3 plan bland datajã ttar viskos med bmna prickar pã gul bakgrund. na med en bilddaiabassom kan sã k pa Slipsen fã kosta maximalt femtio kronor. bildinnehallet. Fà rg-och-form-sã kning kan ske antingen genom en bildexempel ur vermigheten eller en M ed den nya versionen av bilddataba- sã kbii som gjorts med det inbyggda ritprosen Utimedia Manager, offentlig- grammet. Databawn bã rja med att sã ll ut alaord fã en par dagar sedan, à det la bilder som à etketterade med orden "vismã jlig att sã k pã bã d bildelement, som pol- kos" och ett pris som ligger under femtiolapkagrismã nstrad fã rem& med slipsform, och pen. Sedan riknar programmet ut hur bra fã re sã kbegrep i textform skrivna i sã ksprã k mã le i de utvalda bilderna matchar sã kbilde SQi, exempelvis nã bilden à tagen, det avbil- och rangordnar dem dã refter Slutligen visas dade fã remã ie pris elle1 en ren textstrã n de bã st pass~ngama fã anvã ndaren som "badsemester". Rkniken bakom bildsã kninge har utveck- L& sã g att anvã ndare d se alla slipsar i lats av Wayne Niblack och hm koiiegor vid IBMs forskningslaboratorium i Ahaden, G- iiiomien. - Vi siktar p8 flera marknader som shpas med hjã l av sã kbar bilddatabaser, tili exempel prod&tkataloger pã CD-Rom, museihta loger och fotoar!4v, exempelvis med pressbfider, sã ge Wayne Niblack. Det har tagit nã gr &r att utvec!da bildsokningsmetodema. IBM har valt en mer pr&- tiskt intiktad instã llnin à de svemh Gop-ut- vecklarna. (Se sidan 3637) Istà lle fã au byg ea UDD.. ett enhetliet matematiskt ramverk fã ubjektbduivningdr har Aimxlcn.forskarn~ sikat in sig pi en korg av ohka metoder %m:

4 ger ett analysprogram som à snabbt nog att fungera pã en PC. Metoderna à frimst "stath tiska". Sà kparametrarn à genomsnittiig farg, statistisk firefordelning, vistruktnr och fonn. ~tstmktureg bestã m kontrasten och mã nsteniktningen Bt~unJlingn w forn1:r ar c!! svir1 worttiskt problem SOI QLiIC inle k1:tr:tr av a11 xur~ anto&atiskt. Nà gr semantiska koncept,-det vill sã g formuppfattningar som ligger i linje med mã nskii vã rldsn~vfattnine.. h s inte. L,.,invmddren miste +Iv ring In dc1 wni skall hl, wihm ohlck! I ~ mhilj c soru lwes in i databasen. ult&edia &mager hjã lpeytii med verktyg.- som kan fã renki jobbet, exem~elvis 811 hitu <animanhmgmjc Pdr#mridcn I h11- dtn w~gcgr son) "trolispbct" i ljho1oshup g,r. DCI nidfor Jciinltla a! dc! h1.r c11 drygt 1 Pà safari i IBMs bilddatab,- - jobb lã gg upp en bilddatabas. - Men fã rvã nansvã ofta ger de statistiska fargmã tte mer information à vad man tror. Aven om man inte vã lje ut nã gr objekt ails, utan bara anvã nde de statistiska fã rgmã tt pã hela bilden, kan det ge ganska mycket, Biider pã badstrã nde har fã det mwta iiknande statistiska fã rgfã rdelninga sã ge Wayne Niblack. Fà att lã gg upp databasen mã st alltsã biiderna fã rs andyseras. Objekten ringas in och de statistiska egenskaperna mã t upp fã varje inringat omrã d i bilden. Aila parametrar lagras i en lista, en "egenskapsvektor", som lã gg in i den sã kbar databasen. BildsÃ!aingarn gã r sedan genom att hitta de egenskapsvektorer som ligger nã rmas sã kmotivet egenskapsvek Aualysprocednren tar ungefã fyrtio sekunder per bild. Det à BMs DB2-databassystem som anvã nd och det à endast PC-operativsystemet OS2 som fungerar. Men nã databasen vã à upplagd kan Ultimedia Manager skapa en sã kba databank som fungerar à ve i Windom. Wavue Niblack sibar nã att OBIC skail bli blem. et à f&tis~'ett av hundmã le &om dagens bildanalysforskning. I labbet har vi iyc~kdt, fi fram p&rm km urskilja torcnlil 1mn1 c11 lugn bakgmnd, 1111 twmpcl c11 Iile1 an111 Idrikdr 11i cn nculrd bmjduk. hlcn mitomatisk uppdeining av en biid à som sagt ett extremt svã r matematiskt ~rohlem. l i! l n~lden war resultaten frã tvã D~~lc-sà knin~a i en liten bildda tabas. Eftersom databasen inte inne hã ile mer à niiiio bilder och de tic bã st passningarnavisas upp blir de ganskaolika bildersom fã revisas dl ~à à verstaresultatradern Om data basen hade innehã ili mangafler bil der skulle sã kresultate ha varit me samstã mmiga Den nedre vã nstr rutan visar sã menyn. Anvà ndare kan vã lj mellar flera olika blidegenskaper - farg fã rgspridning yistruktur, form och lã ge. Sà hillkore kan antingen desig nas eller vã lla ur en lagrad bild. l ex emplet gã r sã kninge endast pã de signad form och farg. QBiC-pro grammet har fã i uppdrag au sã k bilder som innehã lle formen som vi sas i den lilia rutan till hã ge on knappen "Shapel". Sà knin pã endast form ledde til den undre resultatraden. Krokodiien som hamnar pã fã rs plats, à verkli gen mycket lik den sã kt formen Hjorthuvudet, pi andra plats, ha ocks%vissa likheter medan resten al bilderna (irin och med schã fe tunaa och hã aerut knamast à gra l4 l3lahai Men l er b aef I nataoa. sen!lade OCI VO aco sen mre JI i nã stasã knin som gavden à v resultatraden, lades den guldgul! fã rge in som extra sã hillkor Fà r passningen gavs samma vikt so formpassningen (1.0, vilket syns linjalerna i sã hillkorsruian) N gul krokodil finns inte med i da sen och den befintliga besten awikande i fã r au den helt tr bortiran tio+topp-listan. Med mi vikt pi fã rgvilikore hade den pla s bã iire Istà lle à det en guldfisk m utmã rk fã rgpassnin och viss for passning som tagit tã ten Det gir att vã lj ut en biid och r digera i eii eget fã nste fã an sed r

5 - Om tjugo à kommer analysen av bild och ljud att vara stã rr i volym à alla andra datortillã mminaa tillsammans. Sà ge professor ~ à st Granlund, bild: behandlinas~ioniã vid Linkà ~ina. - tekniska hã g<kola Han à mannen bakom Gop, "general operator processlng", en metod i stã n dig utveckling som siktar pã att sã tt ihop funktioner och tekniker till ett system som lã te datorn "se". I stort sett allt vi gã som respons pã vad vi ser skyts av en bildanalys. Là karn gor det mã nniska blir det rimligen enklare att ntveckla biidbehandlingssystem som passar oss. Om till exempel brus kan separeras frã biidinnehã lle kan biidens kvalitet fã r bã ttra genom att ta bort bruset och lã mn resten orã r Om datorn fã rstã att '%à ; gã en linje" kan den Bilderna fã restã ll eff hjã rta Det à de medicinska tillã mpningarn putsa till skã rpa pã som fã rs kommer an kommersialiseras. fã att hitta spã av sjukdomar i rã ntgen Iiniens kanter,.. dt.1 ft~r att 18~14 hur III)C~?I pengr m ~ AII~II~ trwh t,~rp> i v.iric biljpunk1 nic.1 ctt m<jel- hm, k~~llc~nrhr iouln~ cn J4 nicj hi& nicn ar pi och veni somvill Ila dem. Kartrilarnb pr viir.ic :t\ dc ~nt~lliggande ikskr~\n.npx w ar annu imc ntyd~fi n~cd rcsult~ten.,h d 1.m~: det nã de tittar pã flygfoton och satellitbilder. bruset à inte sã du&~enqvã rrfinn dit biid- à vã ge fram-till en Gop som lã sig kã & Gops bildanalys sker i flera steg. I det fã rst iniornation som ocksã har finkornig nog- igen nya mã ble genom att lã s IKEA-katalosteget idenaeras enkla strukturer,"primiti- grannhet, till exempel skarpa kanter. Med en- gen hã lj i dis. ver", exempelvis kanter och linjer. I nã st steg kla brusreduceringsmetoder ar det omã jlig att Det mest revolutionerande just nu i profeskopplas de ihop till nã go mer komplexa str&- plocka hott bruset utan att samtidigt minska sor Granlunds biidlaboratorium à analysen av turer, till exempel hã rnprimitive vars utseen- skã rpa i biiden. Och om skã rpa i bilden fã r tredimensionella bilder. Metoderna fungerar de definieras av ett vinkelvã rde Stjà rno och stã rk blir bruset samtidigt mer framtrã dande ocksã fã rã rlig tredimensionella biider, alltsã ringar à andra primitiver pã samma komplexi- Med Gap vet programmet att "hã ar en kant" fã fyra dimensioner. tetsnivã I nã st steg sã tt dessa ihop iiil primi- och horttapingen av bruset kan anpassas dã r - Vi bar gjort bildfã rbã ttri pã tredimentiver annn ett steg upp pã komplexitetsskalan. efter. Om modellerna Gop-processen fortsã tte uppã i hierarkien skulle bli sã bra att damot en stã ndi hã gr abstraktionsnivã och torn verkligen "fã r klassar efter nã gr steg hela regioner fã att se- stofl det konceptuella dan koppla ihop dessa till objekt, exempelvis innehã lle i biiden en stol. Det kanske lã te enkelt. kunde à nn bã ttr - En modell mã st vara "invariant". Det bildfã rbã ttring gã betyder att en enda stolmodell skall kunna an- ras. vã nda fã alla orienterkgar och storlekar pã Idaganvà nde Gopstolen. Dessutom mã st modellerna och deras programmen upp till delar vara beskrivna pã ett enhetlis matema- fem komplexitetsnivã tiskt sã tt annars kã dlt ihop sig pã ett tidigt er med allt mer komstadim i bildandysen. Gop gã detta - det ar pliceradeprimitiver. Men Gà st Granlund tror sionella bilder frã medicinsk tomografi. Skà r en enhetlig formalisering av primitiver, opera- att de hã gr nivã ern och deras komplexa Pan kan bã ttra pã ordentligt i varje bildsnitt tioner och modeller. handprogramerade primitiver i framtiden genom att anvã nd informationen i de intilhg- Pà den lã gst nivã finns det inte sã mã ng mã st ersã tta av metoder som byter ut pro- gande snitten. Resultaten frã bildlaboratoriet primitiver att vã lj emellan, och de fã rekom grammering med sjã lvinlaming till exempel ar slã ende Metoden kommer att lanseras mer mã ng gã nge i bilden. Med komplexa pri- neuronnã t Det skulle vara alldeles fã ineffek- kommersiellt inom en snar framtid. mitiver kan bilden beskriva med fã rr fã re tivt att fã rsã bygga ett bibliotek med alla de Gop bar ennackdel - den à mycket berakmã l men banken att vã lj ur mã st vara myck- viktigaste objekten i vã vã rld ningskravande. Nà metoden togs fram under et stã rre Gop-utvecklarna tar stã ndig fram - Vi mã nnisko fungerar pã samma satt. sjuttiotalet vã ckt den munterhet hos kritikermodeller fã hm nya primitiver med hã gr Det firns medicinska belã g fã att de enkla na som hade sv& att fã restall sig att det nã komplexitet skall se ut. primitiverna à "hã rdvirade i synens nemsys- gonsin skulle komma en dator som var snabb - Vi sã ke efter representationer med "se- tem. Det kã me igen linjer och kanter, till ex- nog att kã r den. Nu gã det, men det à for& mantisk" innebã rd sã dan som relatem iiil empel. Men primitiver pã hã nivã som en rande alldeles fã tungt fã envanligpersondainnehã ile i bilden pã ett sã t som passar med stol, à idã rd av hjã rnan Egentligen à det sã tor. Ett iilustrerande exempel à bildfã rbin mã nsklig begrepp, sã ge Gà st Granlund. att vad vi kallar en stol ar ett objekt som kan ge ring, Gops kommersiella nisch idag. Att snygga om en respons i form av att vi sã tte oss pã det. Vi till en 256x256 punkter stor grã skaiebild ett hã ue pã med inlã r vanligt fornat inom medicinska tillã mpningar ningsmekanismer idag tar tio sekunder pã en SO MHz Sparatatian 20, som kan fã Gop kanna en arbetsstation i etthundrafemtiotnsenkroigen och ge en riktig norsklassen. Med en specialbyggt Gop-accelerespons pã objekt. Den ratorkort i datorn gã det att fã ner kã rtide till framtida lã sninge en tiondel. Kortet tillsammans med programmã st dessutom vara varan kostar runt etthundratusen. Det ar alltsã sjalvlã rande inget som kan tã nka fã normalanvã ndare att Det finnsneuronnã fiska fram plã nboken Marknaden h s inom av flera typer, bã d sã medicinska tillã mpninga och bos fã reta som dana som mã st sattas behã ve sofistikerad biidfã rbã ttrin trastlã och iã ck av brus. fulla kontraster finns kvaz i skolbã nke fã att lã DAVID NORDFORS

6 Ett konventionellt bildforbã ttringsfilte och ett intelligent fil, Vanlia bild- Vanlig bildbehandling anvã nde ett "filter" fã an gã r à ndringar exempeivista bori brus eller skã r pa kontrasten. Filtret rã kna om varje pixelvã rd med hjã l av vã r dena frã de omgivande biidpunkterna. En filter skrivs som en 3x3-matris som bestã mme hur det nva ~ixelvã rde skall rã kna brusprickar, fã rsvinner Problemet &r au "hã j kontrasr och "utjã mning à matematiska motsatser. Det aã allts3 inte au ta bon brus utan an Bildforbà ifrin med flop bildanalys Genom an analysera biidinnehã l let vet datorn var kanterna och linjerna gã i biiden. Informationen anvã nd sedan fã an styra filtervalet. l slã t omrã de av bilden vã lj utjã mningsfiite fã aitta bod brus. De bilar av biiden som innehã ile kanter bearbetas med kontrasthã jand filter. Resultatet bilr en bild som har bade mindre brus och stã rr skã rp à orginalet. l exemplet gã r flickans kinder sammetslenaoch brustriamed en mjukt, utjã mnand filter medan harstrã n i à gonfransarnavã ssa till med en kontrasthã jand filter som ger skã rp och definition. Skà rpnin och utjã mnin kan sty ras i olika riktningar. Ett filter skulle till exempel kunna hã j kontrasten lodrã t samtidigt som bilden jã mna ut vagrau. Sà hã gã gop analysen till "Primltiverna" uttrycker olika iy per av bildinnehã li De enklaste typerna à linjer och kanter, men pã hã gr nivã e finns hã rn stjã r nor, ringar och à nn mer komplexa strukturer. Primitiverna i varie nivã byggs upp av primitiverna i den nã rmas 3onderliggande nivã n EU hã r be- %t& till exempel av Wà linjer som gitter ihop i en vinkel. Idag jobbar &p-metoderna med iyra eller ;%m nivã er z- <,9,sr...';,,"<>,"z,*~ Primitiver nive3 l N Linie Kant m Primitiver Hà r DE Linjen och kanten à degrundlã ggan de byggbitarna i %j&na

7 ~ ~ Analys gã fakturan lã sli -.-. eller som Inteerahonsverklâ tionen igã n i Mars. Ralips system kan kopplas ihop med en databassom tillã te fritcxtsã knin i dokumenten. Det mr sig med andra ord om forfinad icxii- 'Autokontrast'ar Ralios egen Goo-funktion /or bildiã rbã tirl av dokument, exernoelvis fakturor. Med den nyt ma- ~enkã nnins Bewdliei toden blir alla scannade dokument lã sbara.systemet bllr myiket billigare an stã r bild behandlings system.^ &er spã nn&d bli; deci framtiden nã det skall Det films nigra svenska fã reta retag som gã Gop-system fã men resultatenvisar han gã rna g& att sã k aven pi bilder, frã ms som tillverkar och utvecklar Gop- bild- och dokumenthantering. - Mà ng banker och fã reta logotyper. - " -. u svstem. Contextvision. som har - Bildfà rb'attrinee iuneerar fã rsã k sie nã att scanna fakturor - Bildsà kninesmetode funeepatent pã en del av Gop-mcioiic'o, hra redan idag medan andra om- och andra dokument men gav upp. rar. Vi har provat den p& en daiastanades 1983 som en direkt for- riden dr kneoieare. till exempel Med orimitivarc bildforh~ttrines- bas med ett hundratal losotvpcr..u. lã ngnin av Gà st Granlunds hiidanalys av mammografi, &er metoder blir sã mycket som tio kl bien fã rs miste metodenirodukforskning. Magnus Dahl, forskningschef vid tjugo procent av fakturorna oiã sli tiiieras innan vi kan bã rj sã lj De gick ekonomiskt knyckigt Ralip. ga. Ofta har blanketterna skugga- den. under 80-talet viket slutade i en Han hyser stora fã rhorn de fait medviktie information, ex- Magnus Dahl vill inte sã konkurs, men vaknade!dl liv igco ningar infor "autokontrast", &- empelvis s ~ u l b e p& ~ en ~ ~ rak- t nã hans dokumentscannande med nittiotalets snabbare datorer lips ceen Gop-funktion fã bild- ning, som blir svã rlasl cfter in- kunder kan bã tj sã k p5 bildinoch sã lje nu system fã biidanalys forbã!h av dokument, mm- scahqen. edv vã nya ~opme- nem i sina databaser.~en han och bildfã rbã ttrin Contextvision pelvis fabturor. Fà -et pã gã tod blir alla scannade dokument uppger att metoden kommer att bedriver ett intimt samarbetemed patentansã kninga viket gã att lasbara. Systemetblir mycket bini- prã va ut i samarbete med nã gr Ralip, "Rational Image Proces- Magnus Dahl inte vill avslã j n% garews~n-ebildbehandlingssys- utvaida kunder under à re som eg", ett snabbt expanderande fã gra matematiska metodiinesser, tem. VI raknar med att ha prodnk- kommer " " ~..... "-....m.. à ESÈ ,,,,."...,.,...".- Innovativ vision: Parkettsà gning kncktester och sig~turkontroll yd,analys.,anyand? :redarr utei processindustrin, extraheravissasã rdra och jã mfã rades sn ra$%,alfpwã sidan InnovativVision à ett av de à att gã r direkta biidj&rfã reiser sã ge Per Rowa, ': bildanalysforetagen med 130 an- teknisk direktã rvi innovativvision, $allda. Deras: framgangar à -stã rs inom doku- Bilfà retage anlitar. ocksh iã retaget Genom att neritsystemoch trã industrin men de sysslar aven videofilma krocktester fr&n flera hall gar det att rã k *..,,,. na fram tredimensionella cad-modeller av dem,. :..., Raindustrin-à eifexempel pa hur bildanalysen Modellerna kan anvandas fã att gã r simulerade on effektivisera omcessovervakninu och stvrnina. krocktester. &obarkadeti&?tsom kommertilifabnk~n mis- -Metoden kallas fotogrammetri Redan pi iem-  Kvalitetsbedà mas sorteras och monteras ratt i tiotalet mã tt man avdnd till flygplan eller andra -...,-~,,,,,,~ agen. Vissa kapdgar à instã llbaraoc d& oppnar fã reina genom att jã mfã biidertagnasamtidigt ur hal gir det alt rã kn fm tredimensionella ila optimenngsproblemet att fã rsã kai ut till exem- olika vinklar, AU gã r det automatiskt i videoupp- cad-modeller av dem. È iemiio parkemiimed hisiina kottã ndo uren tagningar à dã reko bara n&ot decennium gam- >lanka. Det var med sã dan problem som innova- malt, siger Per Rowa. eller g% in i en belysning dar fargemaser annorlunjvvisbn bã rjad sin bana. Nu finns de represenie- Betydligt nyare à metodema som far datom att da ut. Per Rowa blir iã rtege vid frã go om hur det %de i alla led i virkeshantenngen. fã ljaattforem& ivideofilmer. Anvandaren marker ut exaktgã rl'l art hã ngame ifã rindnngama,stol (nnovaliv Visions storsta frarnghg ar doku- ett iã re i en bildrute och sedan kã r analysen à yrreshemligheter, men metoden bygger pi annenthanteringssystemet Doceye. Har anvands ighg Datorn foljer dareiter troget fã remã le drei- tagandet au skilinaden mellan tva filmrutor alltid à >lldanalysfã rattver~fier namnunderskrifter. ser, det kan vara en bil, ett flygplan eller en travhast liten och att datormodellen ibr hasten identifieras fterspm folk skriver som krattor maste man Hasten kan vrida p& huvudet, vrfta med svansen och uppdateras i varje fiimruta TT-Technolog y l ~OTEHDAS GROUP DATABASER OCH SYSTEMUTVECKLING h VAR SPECIALITET TT-Technology AB-Box Upplands Vasby *Tel Fax Besà ksadress Stora Wasby DATAlEKNIK NR2  9 FEBRUARI 1995

Star ta Pro/ENG I NE ER

Star ta Pro/ENG I NE ER 145 4 Välj att lad da ner fi - ler na till bo ken för an ting en Edu ca tio nal Edition eller den kommersiella versio - nen (des sa kom mer senare). 5 Lad da ner fi len, packa upp den och se till att under

Läs mer

Alings ås 2010-02-24. Sven Jo nas son Ste fan By dén

Alings ås 2010-02-24. Sven Jo nas son Ste fan By dén Fjällgatan 3 E, terrassen, 413 17 GÖTEBORG Tel 031-85 71 00 Fax 031-14 22 75 www.melica.se Gran skning för Ös tham mars kom mun av grund vat ten re la te ra de frå gor i Svensk Kärn bränsle han te ring

Läs mer

Trivselregler Brf Ronnebyga rden

Trivselregler Brf Ronnebyga rden Trivselregler Brf Ronnebyga rden Hej nya, eller gamla granne! Har du ta nkt pa att vi a ger ett hus ihop? Ra ttare sagt ett hus fra n 1936. Det a r ju riktigt ha ftigt. I huset har vi en bostadsra ttsfo

Läs mer

FRÖSET - SMÅLAND. Fröset 7:6 Hånger församling Värnamo kommun, Jönköpings län. www.skogsmark.nu S K O G S M A R K A B 1

FRÖSET - SMÅLAND. Fröset 7:6 Hånger församling Värnamo kommun, Jönköpings län. www.skogsmark.nu S K O G S M A R K A B 1 . FRÖSET - SMÅLAND Fröset 7:6 Hånger församling Värnamo kommun, Jönköpings län www.skogsmark.nu S K O G S M A R K A B 1 S K O G S G Å R D 2 9 H A ALLMÄNT L a n t lig t b o e n de me d b ra lä g e e n da

Läs mer

Fader Bergström, stäm upp och klinga (epistel nr 63)

Fader Bergström, stäm upp och klinga (epistel nr 63) Fader Bergström, stäm upp klinga (epistel nr 6) ext musik: Carl Michael Bellman Soprano 1 Soprano 2 lto enor.. Berg - ström, stäm upp.. Berg - ström, stäm upp.. Berg - ström, stäm upp kling - a, öpp -

Läs mer

VÄGBESKRIVNING: Från Örebro: Fra n E18 sva nger du av Kolba ck va stra, va g 252. Efter 8 km kommer. Markanplan.

VÄGBESKRIVNING: Från Örebro: Fra n E18 sva nger du av Kolba ck va stra, va g 252. Efter 8 km kommer. Markanplan. Ryttarbrev Nu är det dags för andra delen av Vintermästerskapen 2014 och vi hoppas att ni är lika laddade som vi är! Nedan följer information som är viktigt att alla tar del utav. VÄGBESKRIVNING: Från

Läs mer

Motion till LO-kongressen 2012 Allmän arbetsförsäkring

Motion till LO-kongressen 2012 Allmän arbetsförsäkring Motion till LO-kongressen 2012 Allmän arbetsförsäkring I social d e m o k r a t i s k a partie ts Råds la g o m jobb i börja n av 2008 för d e jag tillsa m m a n s me d tre ka m r a t e r fra m idé n o

Läs mer

Europeiska unionen och Europavalet 2014

Europeiska unionen och Europavalet 2014 Europeiska unionen och Europavalet 2014 1 Flaggor från olika EU-länder. Innehåll Europeiska unionen, alltså EU 3 Vad betyder medlemskapet i EU fo r Finland? 4 Vad betyder medlemskapet i EU fo r finla ndarna?

Läs mer

Beredskapsavtal. Fastigo Fastighets, Sif, Ledarna, CF, Sv Arkitekter, SKTF. Giltigt från 1990-01-01

Beredskapsavtal. Fastigo Fastighets, Sif, Ledarna, CF, Sv Arkitekter, SKTF. Giltigt från 1990-01-01 Beredskapsavtal Fastigo Fastighets, Sif, Ledarna, CF, Sv Arkitekter, SKTF Giltigt från 1990-01-01 Förhandlingsprotokoll Mån da gen den 1 juni 1987 med ändringar onsdagen den 24 juli 1996 Par ter Fastigo,

Läs mer

4-tråd, mo du lar kon takt. Alarm 1 st hög nivå 3..99 %, all tid hög re än steg 1

4-tråd, mo du lar kon takt. Alarm 1 st hög nivå 3..99 %, all tid hög re än steg 1 Drift- och montageinstruktion HC-2, Digital hygrostat HC-2 Ersätter: rev. 140320 All män na data Hygrostat Tek nis ka data m i-292se_14091 7.VP ] MIMA In di ke ring Pro gram me ring Fuktensor In kop pling

Läs mer

Bosgårdsskolans IKT-plan Lust, lärande och framtidstro 2013

Bosgårdsskolans IKT-plan Lust, lärande och framtidstro 2013 Bosgårdsskolans IKT-plan Lust, lärande och framtidstro 2013 Bakgrund Det digitala informationssamhället gör avtryck i allas liv. Internet är något som berör och påverkar hela samhället. Detta gäller i

Läs mer

Att välja Sveriges framtid. Rösta om jobben. Ro sta fo r ett Sverige da r Alla beho vs.

Att välja Sveriges framtid. Rösta om jobben. Ro sta fo r ett Sverige da r Alla beho vs. Att välja Sveriges framtid. Ro sta fo r ett Sverige da r Alla beho vs. Fo r fler jobb, för ordning i ekonomin och för en baẗtre skola. Rösta om jobben. Sverige ska snart välja politik. Ska jobben bli fler

Läs mer

Hade jag sextusende daler (sång nr 14)

Hade jag sextusende daler (sång nr 14) Hade ag sextusde daler (sång nr 14) Text och musik: Carl Michael Bellman Tor 1 c Arr: Eva Toller 2009. Tor 2 c. och Basso 1 c 1.Ha - de ag sex - tu - s - de. da - ler i kvar - ta - ler, i kvar - ta - ler.

Läs mer

Nuvarande paragraf Nuvarande lydelse Ny paragraf Förslag ny lydelse Kommentar. 4 SYFTE ax ska främja amatör- och deltagarkultur i Sverige.

Nuvarande paragraf Nuvarande lydelse Ny paragraf Förslag ny lydelse Kommentar. 4 SYFTE ax ska främja amatör- och deltagarkultur i Sverige. Underlag stadgerevison ax ax styrelses förslag på nya stadgar för ax. Dokumentet innehåller en kolumn med nuvarande stadgar och en kolumn med förslag till ny lydelse. Nuvarande paragraf Nuvarande lydelse

Läs mer

b e ts fö rtje n s t på fre m m a n d e ort. D e n a rb e ts s ty rk a, som ic k e på de tta sätt e rh ö lle s, borde sedan fy lla s frå n arm éen,

b e ts fö rtje n s t på fre m m a n d e ort. D e n a rb e ts s ty rk a, som ic k e på de tta sätt e rh ö lle s, borde sedan fy lla s frå n arm éen, b e ts fö rtje n s t på fre m m a n d e ort. D e n a rb e ts s ty rk a, som ic k e på de tta sätt e rh ö lle s, borde sedan fy lla s frå n arm éen, och inan borde is y n n e rh e t a n vänd a s o ld a

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI 31 DECEMBER 2013

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI 31 DECEMBER 2013 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI 31 DECEMBER 2013 Ökade nyförsäljningsintäkter under fjärde kvartalet med fortsatt stark tillväxt inom produktområde privatlån Fjärde kvartalet Inta kterna uppgick till 19,3

Läs mer

Sångerna är lämpliga att framföra vid bröllop, speciella fester och romantiska tillfällen för Kärlekens skull... GE 11176

Sångerna är lämpliga att framföra vid bröllop, speciella fester och romantiska tillfällen för Kärlekens skull... GE 11176 FÖROR So en sträng å gtrren och so tonern dn vs..., så börjr texten Ulrk Neuns underbr Kärleksvls. Vd kn vr ljuvlgre än gtrrens sröd och nnerlg ton so tllsns ed sången kn sk sådn stänng och rontsk tosfär.

Läs mer

Förbön för förtroendevalda, nya medarbetare, ungdomsledare, musiker, diakon eller pastor i vägledningsår

Förbön för förtroendevalda, nya medarbetare, ungdomsledare, musiker, diakon eller pastor i vägledningsår Förbön för förtroendevalda, nya medarbetare, ungdomsledare, musiker, diakon eller pastor i vägledningsår Anvisningar När människor får församlingens uppdrag att som förtroendevalda eller som anställda

Läs mer

Dag vat te nu tred ning för Åsen, Mun ke dals kom mun

Dag vat te nu tred ning för Åsen, Mun ke dals kom mun Dag vat te nu tred ning för Åsen, Mun ke dals kom mun 2014-01-24 Sven Jo nas son Ste fan By dén Upp dra get Me li ca fick i upp drag av Ra dar Ar ki tek tur & Pla ne ring att göra en dagvattenutredning

Läs mer

DARTS DISPLAY. På tre väggdisplayer får man ett komplett sortiment av Kamasans flugkrok.

DARTS DISPLAY. På tre väggdisplayer får man ett komplett sortiment av Kamasans flugkrok. På tre väggdisplayer får man ett komplett sortiment av Kamasans flugkrok. KAMASAN VÄGGDISPLAY - FLUGKROK Väggdisplay med 30 pegar för Kamasan flugkrok. Bild och textinformation om krokarna samt slutkortsmärkning

Läs mer

För länge sen hos Beethoven

För länge sen hos Beethoven Ludwig van Beethoven ör länge sen hos Beethoven Arrangemang Christian Ljunggren SATB calluna musik hb ör länge sen hos Beethoven Sopran Alt Tenor/Bas 4 8 12 ör länge sen hos Beethoven 4 2 4 2 4 2 j ör

Läs mer

-- ratt att handla. "Konkurrenterna velar - Microsoft vinner" Sici TEMA: Intelligenta agenter. bet. Aktuell och heltã ckand mer1 teknlkeii i fokus

-- ratt att handla. Konkurrenterna velar - Microsoft vinner Sici TEMA: Intelligenta agenter. bet. Aktuell och heltã ckand mer1 teknlkeii i fokus "Konkurrenterna velar - Microsoft vinner" Sici Aktuell och heltã ckand mer1 teknlkeii i fokus TEMA: Intelligenta agenter De kan sortera posten, ge goda rã d handla saker pi nã te eller kontrollera elfã

Läs mer

I Kristus själv Stuart Townend/Keith Getry Arr: Thomas Hellsten

I Kristus själv Stuart Townend/Keith Getry Arr: Thomas Hellsten / K G vensk text: Åsa & ara urge I Kristus sälv tuart ownend/keith Getry rr: homas Hellsten Fiol/flöt 4 3 5 1 10 V 2 1I Kris tus Mm sälv ag fun nit liv Han är mitt lus, min kraft, min Mm 14 V sång En sä

Läs mer

KÖLD BÄ RAR LA GET. Syfte

KÖLD BÄ RAR LA GET. Syfte KÖLD BÄ RAR LA GET Syfte Ge nom en ökande an vänd ning av köldbärare inom kyltekniken, så kallade in - direkta kyl sys tem, och spe ci ellt med hän syn tagen till an vän dan de av al ko ho - ler, gly ko

Läs mer

Programblad för Valdshult och Öreryd

Programblad för Valdshult och Öreryd Programblad för Valdshult och Öreryd Juli Oktober 2015 Pastorn har ordet Tillfället kommer inte igen. Vi som har fått rutin på att vakna om morgnarna, alltså vi som lever idag, vi har ju blivit ganska

Läs mer

Protokoll fo rt vid a rsmo te fo r Sverok Ga vledala Falun 2012-02-25

Protokoll fo rt vid a rsmo te fo r Sverok Ga vledala Falun 2012-02-25 Protokoll fo rt vid a rsmo te fo r Sverok Ga vledala Falun 2012-02-25 1. Mo tets o ppnande Linnea Risinger fo rklarar a rsmo tet o ppnat. 2. Mo tets beho righet Mo tet fo rklaras beho rigt. 3. Faststa

Läs mer

Malmö stad, Gatukontoret, maj 2003 Trafiksäkra skolan är framtaget av Upab i Malmö på uppdrag av och i samarbete med Malmö stad, Gatukontoret.

Malmö stad, Gatukontoret, maj 2003 Trafiksäkra skolan är framtaget av Upab i Malmö på uppdrag av och i samarbete med Malmö stad, Gatukontoret. Växa i trafikn Malmö stad, Gatukontort, maj 2003 Trafiksäkra skolan är framtagt av Upab i Malmö på uppdrag av och i samarbt md Malmö stad, Gatukontort. Txt: Run Andrbrg Illustrationr: Lars Gylldorff Växa

Läs mer

POSTKODVINSTER á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 234 lottnummer 1.000 kronor vardera:

POSTKODVINSTER á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 234 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 04-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

SeniorNet Södermalm. Va ra kunskaper om o vervakning och integritet. Va ra surfvanor, vad händer när vi är ute på Internet

SeniorNet Södermalm. Va ra kunskaper om o vervakning och integritet. Va ra surfvanor, vad händer när vi är ute på Internet Va ra kunskaper om o vervakning och Va ra surfvanor, vad händer när vi är ute på Internet Integritetsrapport framtagen pa uppdrag av F-Secure Artiklar som skrivits i flera tidningar de senaste veckorna

Läs mer

1 Svar på motion från Ken Swedenborg (-) "Bemanningen vid akutmottagningen, Ludvika lasarett LANDSTINGSSTYRELSENS YTTRANDE

1 Svar på motion från Ken Swedenborg (-) Bemanningen vid akutmottagningen, Ludvika lasarett LANDSTINGSSTYRELSENS YTTRANDE I ~ Landstinget l) DALARNA LANDSTINGSSTYRELSEN Arbetsutskottet BEREDNINGSMEMORIAL Sammanträdesdatum 2011-04-04 1 Svar på motion från Ken Swedenborg (-) "Bemanningen vid akutmottagningen, Ludvika lasarett

Läs mer

O-Ringen. Årligen sedan 1965 (DK 156 st.) Juli månad (vecka 30) Mellan 12 000 25 000 deltagare. 40-50 nationer. Världens kanske 10:e största

O-Ringen. Årligen sedan 1965 (DK 156 st.) Juli månad (vecka 30) Mellan 12 000 25 000 deltagare. 40-50 nationer. Världens kanske 10:e största O-Ringen. Årligen sedan 1965 (DK 156 st.) Juli månad (vecka 30) Mellan 12 000 25 000 deltagare 40-50 nationer Världens kanske 10:e största Antal deltagare sedan 2000: 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Läs mer

S a h l gr e n ska Un ive r s i t e t s sjukh u s e t. I T-vi s i o n och stra t eg i

S a h l gr e n ska Un ive r s i t e t s sjukh u s e t. I T-vi s i o n och stra t eg i S a h l gr e n ska Un ive r s i t e t s sjukh u s e t I T-vi s i o n och stra t eg i In f o rmationsteknik (IT) är den teknik som används för att samla in, lagr a, bearbeta, kommunicera samt presentera

Läs mer

EKEBYSKOLAN SALA: HO#STTERMINEN 2013 - NR:1. att man kanske inte anva nder som kan inga. hemsidan i det syftet. Ska man skicka mail och skriva allt i

EKEBYSKOLAN SALA: HO#STTERMINEN 2013 - NR:1. att man kanske inte anva nder som kan inga. hemsidan i det syftet. Ska man skicka mail och skriva allt i EKEBYSKOLAN SALA: HO#STTERMINEN 2013 - NR:1 Året utdelning av ipads MO#JLIGHETERNA ATT SPRIDA INFORMATION O#KAR I OCH MED ATT TEKNIKEN UTVECKLAS Fo r andra a ret i rad har ipads delats ut bland Ekebyskolans

Läs mer

'PJII."t. IFr.n och med. ii20 1 1/ 7 6 9 6. PROJEKTSTÖO - Slutrapport. A. Uppgifter om stöd mottagare. ö.t. Projektet genomfördes under perioden

'PJII.t. IFr.n och med. ii20 1 1/ 7 6 9 6. PROJEKTSTÖO - Slutrapport. A. Uppgifter om stöd mottagare. ö.t. Projektet genomfördes under perioden ~ Jordbruks verket Du ska anvanda bla nketten for att skriva et! $IlSl:rappott som besilriver genomforandet och resultatet av pro;e«tet. JQfdbru ksyen..et konvner att publicera rappotten i databasen for

Läs mer

ACAS - ADAPTIVE COMPETENCY ASSESSMENT SURVEY - Copyright Dansk & Partners

ACAS - ADAPTIVE COMPETENCY ASSESSMENT SURVEY - Copyright Dansk & Partners ACAS - ADAPTIVE COMPETENCY ASSESSMENT SURVEY - En kartläggning av kostigarna i organisationen görs med metoden ACAS Adaptive Competence Assessment Survey Kostigarna = de informella vägarna för kompetensöverföring

Läs mer

Ba llstavikens Motorb t Klubb B M K

Ba llstavikens Motorb t Klubb B M K 1 : 6 Ba llstavikens Motorb t Klubb B M K Stadgar Klubben bildades 7:e oktober 1935 och har sin hemort i Bromma Ä1 Andam l Klubben a r en allma nnyttig ideell forening och har till a ndam l att lokalt

Läs mer

Lathund årsbudget TEKNISK FYSIK OCH ELEKTROTEKNIK 15-3-2 MEDICINSK TEKNIK Sidan 1 av 5 LATHUND TILL ÅRSBUDGETEN 15/16

Lathund årsbudget TEKNISK FYSIK OCH ELEKTROTEKNIK 15-3-2 MEDICINSK TEKNIK Sidan 1 av 5 LATHUND TILL ÅRSBUDGETEN 15/16 MEDICINSK TEKNIK Sidan 1 av 5 LATHUND TILL ÅRSBUDGETEN 15/16 INLEDNING Detta dokument fo rklarar betydelsen av de olika posterna i a rsbudgeten. Sist i dokumentet finns a ven en lista med kommentarer till

Läs mer

Fysikteknologsektionen

Fysikteknologsektionen Fysikteknologsektionen Protokoll fo rt vid sektionsmo te 23 november 2010 Tid: 15:30 Plats: HA1 1 Mo tets o ppnande Lars Lundberg, vice ordfo rande, o ppnar det kraftigt underbemannade mo tet genom att

Läs mer

HANDLEDNING FÖR LÄRARE

HANDLEDNING FÖR LÄRARE HANDLEDNING FÖR LÄRARE Om föreställningen Den här föreställningen är producerad i samarbete mellan Stockholms dramatiska högskola och Uppsala stadsteater inom ramen för deras barnteaterprojekt. Barnteaterprojektet

Läs mer

Splinebilen och andra rymdytor

Splinebilen och andra rymdytor Splinebilen och andra rymdytor eller Golfbanorna och företagsbilen Michael Litton & Farid Bonawiede Rapporten behandlar konstruktion av splineytor och numerisk integration. Metoder och tillförlitlighet

Läs mer

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 270 lottnummer 1.000 kronor vardera:

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 270 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 14-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

Kärleken är fri! I vecka 48 hade Ekebyskolan

Kärleken är fri! I vecka 48 hade Ekebyskolan EKEBYSKOLAN SALA: HO5 STTERMINEN 2013 - NR:2 Novelltävling A" RSKURS 8 PA" EKEBYSKOLAN INBJUDS ATT DELTA I EN NOVELLTA5 VLING OM VA5 NSKAP Lisa Sundstedt a r en av de svenskla rare som startat projektet

Läs mer

Gud är h e lig och rättvis. Enlig vår lag m åste e n bra dom are döm a e tt brott. Om dom are n tole re rar e tt brott är h an k orrupt och m åste bli

Gud är h e lig och rättvis. Enlig vår lag m åste e n bra dom are döm a e tt brott. Om dom are n tole re rar e tt brott är h an k orrupt och m åste bli Lag 1 Gud är h e lig och rättvis Enlig vår lag m åste e n bra dom are döm a e tt brott. Om dom are n tole re rar e tt brott är h an k orrupt och m åste bli straffad. Rättfärdigh e t och rätt är din trons

Läs mer

GENOMFÖ RANDEBESKRIVNING 2009-05-05

GENOMFÖ RANDEBESKRIVNING 2009-05-05 Handlä ggare: Katja Saranka, tfn 0322-61 62 64 Dnr 2008-0908 211 ANTAGANDEHANDLING DETALJPLAN FÖ R ALINGSÅ S Bostäder vid FRITIDSVÄGEN mm. GENOMFÖ RANDEBESKRIVNING 2009-05-05 1. ORGANISATORISKA FRÅ GOR

Läs mer

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 172 lottnummer 1.000 kronor vardera:

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 172 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 12-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

UPPLEVA Ett smart val av tv, ljud och möbel

UPPLEVA Ett smart val av tv, ljud och möbel 2014 UPPLEVA Ett smart val av tv, ljud och möbel UPPLEVA tv, ljudsystem och 3D-glasögon har 5 års kostnadsfri garanti. nyhet BESTÅ/UPPLEVA kombination med tv 55 /2.1 ljudsystem 17 175:B240xD40, H202cm.

Läs mer

Räddningsverkets målorganisation

Räddningsverkets målorganisation Räddningsnämnden 18 27.05.2014 Räddningsverkets målorganisation RADD 18 Faktorer som bestämmer det regionala räddningsverkets må lorganisati on Räddningsverkets målorganisation bestäms för sin del av förp

Läs mer

ffi8cf Till föijd crv devqlveringen av den svensko kronon uppstod kursföriuster på 75 miljoner kronor på moderbologets utländsko lån.

ffi8cf Till föijd crv devqlveringen av den svensko kronon uppstod kursföriuster på 75 miljoner kronor på moderbologets utländsko lån. ffi8cf Pressmeddelonde Aktiebologet SKF:s styrelse sommonträdde föjonde uppgifter lömnodes om resultotet noderno 1977. p& onsdogerl, vorvid för de försto åtto må- SKF-koncernen Under perioden jonuori ti

Läs mer

Önskan av en Bacchi man (Fredmans sång nr 8)

Önskan av en Bacchi man (Fredmans sång nr 8) Soprano 1 Soprano 2 lto Basso 1 Basso 2 Text musik: Carl Michael Bellman 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 ck, ck, b ck, ck, rr: Eva Toller 2006 ck, att vid så -stång-en att vid så -stång-en b att vid så -stång-en att

Läs mer

FÅ FLER AFFÄRER MED GODA KUNDRELATIONER. www.dalecarnegie.se

FÅ FLER AFFÄRER MED GODA KUNDRELATIONER. www.dalecarnegie.se FÅ FLER AFFÄRER MED GODA KUNDRELATIONER www.dalecarnegie.se FÅ FLER AFFÄRER MED GODA KUNDRELATIONER GODA KUNDRELATIONER ATT LYSSNA AKTIVT OCH STÄLLA FRÅGOR Som Dale Carnegie uttryckte det, Om du strävar

Läs mer

rsredovisning BRF R da Stugans Smycke 769618-9922

rsredovisning BRF R da Stugans Smycke 769618-9922 rsredovisning f r BRF R da Stugans Smycke 769618-9922 Styrelsen f r h rmed l mna sin redog relse f r f reningens utveckling under r kenskaps ret 213-1-1-213-12-31. Inneh llsf rteckning Sida - F rvaltningsber

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 31 MARS 2015

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 31 MARS 2015 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 31 MARS 2015 Fortsatt tillväxt i nyförsäljningsintäkterna som ökade med 5 procent under det första kvartalet Första kvartalet Inta kterna uppgick till 19,7 (20,0) MSEK,

Läs mer

2011-11-02. E-legitimationer. Jonas Wiman. LKDATA Linköpings Kommun. jonas.wiman@linkoping.se

2011-11-02. E-legitimationer. Jonas Wiman. LKDATA Linköpings Kommun. jonas.wiman@linkoping.se E-legitimationer Jonas Wiman LKDATA Linköpings Kommun jonas.wiman@linkoping.se 1 Många funktioner i samhället bygger på möjligheten att identifiera personer För att: Ingå avtal Köpa saker, beställningar

Läs mer

Administrivia. hh.se/db2004. 1 Verónica Gaspes (Kursansvarig) 2 Daniel Petersson (Labassistent) Examination. 1 Skriftlig tentamen (betyg)

Administrivia. hh.se/db2004. 1 Verónica Gaspes (Kursansvarig) 2 Daniel Petersson (Labassistent) Examination. 1 Skriftlig tentamen (betyg) Programmering hh.se/db2004 Föreläsning 1 Verónica Gaspes www2.hh.se/staff/vero www2.hh.se/staff/vero/programmering Välkomna till en kurs i programmering! Att programmera är att få datorn att bete sig på

Läs mer

M an måste inte gå beväpnad som många tror, sa

M an måste inte gå beväpnad som många tror, sa Från kulturkrock till minibyråkrati En utvärdering av Ungdomsteamet i Bergsjön Rapport 6:2001 RAPPORT M an måste inte gå beväpnad som många tror, sa en av ungdomarna som börjat engagera sig som ledare

Läs mer

Alfr. Hagerbonn. Alfr. Hagerbonn, Malmö, tillverkar de bästa isoleringsmassor... Malmö 1899

Alfr. Hagerbonn. Alfr. Hagerbonn, Malmö, tillverkar de bästa isoleringsmassor... Malmö 1899 Alfr. Hagerbonn Alfr. Hagerbonn, Malmö, tillverkar de bästa isoleringsmassor... Malmö 1899 EOD Miljoner böcker bara en knapptryckning bort. I mer än 10 europeiska länder! Tack för att du väljer EOD! Europeiska

Läs mer

SKOLRESA. På Gotland!

SKOLRESA. På Gotland! 2016 * SKOLRESA På Gotld! Skolpkt I pktt igå följd: Båt t/, luch/middg v på övft. Butf Viby Hm-KippbyViby Hm. Logi i um/tugo md hlpio. Fi té hl vitl till Kippby Somm- & Vttld. Eklt pivät fö hl kl! Miigolf

Läs mer

Att förebygga naturolyckor. en fråga om samverkan

Att förebygga naturolyckor. en fråga om samverkan Att förebygga naturolyckor en fråga om samverkan Tillsammans mot en säkrare värld Ett omfattande FN-arbete pågår för att förebygga naturolyckor och naturkatastrofer och minimera effekterna av dem. Vid

Läs mer

Har du sett till att du:

Har du sett till att du: jua b r t t u a lr r l a r r a å l g P rä t r g u s p u m h a c tt val? t bo s F Rock w S Du har tt stort asvar! Som fastghtsägar m hyra gästr llr campg trägår är u otrolgt vktg aktör! Självklart för att

Läs mer

Svan käl la våt mark spark

Svan käl la våt mark spark Svan käl la våt mark spark Bevarande av biologisk mångfald Återställande av landskapsbild Främjande av friluftslivet Rening av dagvatten Bio lo gisk mångfald inom sta dens gränser Be grep pet våtmarkspark

Läs mer

Så här fungerar Version 21 okt - 2013

Så här fungerar Version 21 okt - 2013 Så här fungerar Version 21 okt - 2013 Jag Vill används som väljare kring många vardagliga situationer. T ex att välja aktivitet, välja utflyktsmål osv. Jag Vill används som ett enkelt trycka-hända program,

Läs mer

Lidingö Vuxenutbildning. www.lidingo.se/vuxenutbildning

Lidingö Vuxenutbildning. www.lidingo.se/vuxenutbildning Lidingö Vuxenutbildning www.lidingo.se/vuxenutbildning Kursprogram hösten 2011 Gymnasial Vuxenutbildning Dag Gymnasiekurs Kurskod Dag Tid Övrigt Poäng Arbetssätt o lär. (studieteknik) AR LÄ H11 on 10.00-12.10

Läs mer

Så här hanterar du MEDIAFILER i Jag Vill...

Så här hanterar du MEDIAFILER i Jag Vill... Så här hanterar du MEDIAFILER i Jag Vill... februari 01 Jag Vill har 8 rutor i när du startar det. Varje ruta innehåller en bild (jpg eller png) och en ljudfil (wav). Ljudet spelas upp när man klickar

Läs mer

o n k o k t k t fk t ej k t ek t k t o n k k k k k k jz

o n k o k t k t fk t ej k t ek t k t o n k k k k k k jz Ta tre mideråriga arr. Edeius yr. Herzberg Sra 1 Sra2 At 1 At2 Ter Bass1 Bass2 Sra1 a 4 ej ej t G =120 t t t t t t t a Sra2 4 4 ej ej a At1 4 s dj s s s s dj s s s a At2 4 4 s dj s s s s dj s s s 4 b Ter

Läs mer

KG 55 GODA GRANNAR PERSONLIGT MODERNT FLEXIBILITET KLASSISKT. KOMMUNIKATIONER Fem minuter till Arlanda Express och Centralen gör KAFFEREP & MODE

KG 55 GODA GRANNAR PERSONLIGT MODERNT FLEXIBILITET KLASSISKT. KOMMUNIKATIONER Fem minuter till Arlanda Express och Centralen gör KAFFEREP & MODE VÄLKOMMEN TILL KG 55 PRESENTATION KUNGSGAT 55 AXFAST STUCKATUR & ARMATUR KLASSISKT Varsam renovering lyfter fram sekelskiftesarkitekturen. PERSONLIGT Omtanke och engagemang skapar långsiktiga relationer.

Läs mer

1. ActiveGPS 2.00 by TJ

1. ActiveGPS 2.00 by TJ 1.1 Inställningar 1. ActiveGPS 2.00 by TJ För att ändra inställningarna i ActiveGPS så måste man först trycka på Hämta inställningar först då tänds alla rutor upp. Istället för att visa avstånd fram till

Läs mer

30* 31* Läseåret 1885-1886 Läseåret 1886-- 1887 Läseåret 1887--1888 Läseåret 1888--1889 Läseåret 1889--1890. folkskolo] Lägre.

30* 31* Läseåret 1885-1886 Läseåret 1886-- 1887 Läseåret 1887--1888 Läseåret 1888--1889 Läseåret 1889--1890. folkskolo] Lägre. 0* * Tab. JY: 9. Antalet intagna ch afgångna samt inskrifna ch när- varande elever vid Helsingfrs stads under läseåren 88 890. Läseåret 88 884 Läseåret 884- Läseåret 88-886 Läseåret 886-- 88 Läseåret 88--888

Läs mer

Rätten till arbetstagares uppfinningar

Rätten till arbetstagares uppfinningar Avtal om Rätten till arbetstagares uppfinningar Fastigo / Sif, Ledarna, CF, Sv Arkitekter, SKTF Giltigt från den 19960401 9604 Avtal mellan Fas ti go, Fas tig hets bran schens Ar bets gi varor ga ni sa

Läs mer

LP-stöd 2016. Att inspirera och leda förändringsprocesser

LP-stöd 2016. Att inspirera och leda förändringsprocesser LP-stöd 2016 Att inspirera och leda förändringsprocesser SKOLAN LÄRAREN -> YRKESROLLEN FÖRÄNDRING - > MOTSTÅND VERKSAMHETSKULTUREN Organisationer som sociala system av mening och innebörd Organisationer

Läs mer

'~~ r ~ : ~~:; ~utq I. %1 LAGA Au 16. -~ l samma manad fg ar I. I'~~I N~-;;~Iönekostn~d jämf~rt med ~ \ ~ i. Lönekostnader 2012 löpande pri ser

'~~ r ~ : ~~:; ~utq I. %1 LAGA Au 16. -~ l samma manad fg ar I. I'~~I N~-;;~Iönekostn~d jämf~rt med ~ \ ~ i. Lönekostnader 2012 löpande pri ser %1 LAGA Au 16 Persnalkstnader 2012 preliminär, (sista körningen saknas) (kstnader exkl sciala avgifter) \! Lönekstnader 2012 löpande pri ser Bkfört 2012 är 101 mkr högre (+3,6%) jämfört med 2011. Samtliga

Läs mer

MASKINELL DOSDISPENSERING AV LÄKEMEDEL INOM HEMVÅRDEN OCH DYGNETRUNTVÅRDEN

MASKINELL DOSDISPENSERING AV LÄKEMEDEL INOM HEMVÅRDEN OCH DYGNETRUNTVÅRDEN Social- och hälsovårdsn. 71 18.06.2014 Social- och hälsovårdsn. 34 19.03.2015 MASKINELL DOSDISPENSERING AV LÄKEMEDEL INOM HEMVÅRDEN OCH DYGNETRUNTVÅRDEN SOHÄN 18.06.2014 71 Beredning: Chef för handikappvård

Läs mer

BALLERINA. Prima. look

BALLERINA. Prima. look b Mi TOP-li få TOPMl- äl! Ciy lic Ciy iy C y C P i c i f y li c y l äl li b J ä! Cy ä äi pi ö: bäppfyll j få böj bö M j P A i C b fö i! i l x c Hli TOPMl li å f Hli J äl i äl li på äll c ö cl jbb på ll

Läs mer

KOMMUNIKATIONER Nationella mål Kommunala mål Riksintresse och restriktioner Inledning KollektivtraÞk Strategi/riktlinjer kollektivtraþk

KOMMUNIKATIONER Nationella mål Kommunala mål Riksintresse och restriktioner Inledning KollektivtraÞk Strategi/riktlinjer kollektivtraþk KOMMUNIKATIONER KOMMUNIKATIONER Nationella mål Kommunala mål Riksintresse och restriktioner Inledning KollektivtraÞk Strategi/riktlinjer kollektivtraþk BiltraÞk Strategi/riktlinjer biltraþk Gång- och cykelvägar

Läs mer

Hur månfa indianer...? och andra gåtor Lärarmaterial. Vad handlar boken om? Mål från Lgr 11: Att arbeta med gåtor. Lek med ord och bokstäver

Hur månfa indianer...? och andra gåtor Lärarmaterial. Vad handlar boken om? Mål från Lgr 11: Att arbeta med gåtor. Lek med ord och bokstäver Lärarmaterial sida 1 Författare: Keld Peterse Vad hadlar boke om? Här får ma täka till! Ka du lösa gåtora? Mål frå Lgr 11: Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att apassa läsige efter

Läs mer

Labb LABB 1. Databassagan och en rundtur i databasers märkliga värld. Plushögskolan Frågeutveckling inom MSSQL - SU14

Labb LABB 1. Databassagan och en rundtur i databasers märkliga värld. Plushögskolan Frågeutveckling inom MSSQL - SU14 Labb LABB 1 Databassagan och en rundtur i databasers märkliga värld Plushögskolan Frågeutveckling inom MSSQL - SU14 I Microsoft SQL-Server Management Studio kan man arbeta på olika sätt. Antingen via användargränssnittet

Läs mer

L O. a r. l e d. l g. e s d. n a. t o. n a. n o. i a. t i l. t a l p. n e. e d. r v. n e. k e d. l l. r vä. Tävlingen arrangeras av S UASH CENTER

L O. a r. l e d. l g. e s d. n a. t o. n a. n o. i a. t i l. t a l p. n e. e d. r v. n e. k e d. l l. r vä. Tävlingen arrangeras av S UASH CENTER ö f Nu b y f Avö v! S i vä i Rk S U 65.000 DER L O F R O i SPONS i ö i. S Fjä m i k iv. kmm ch i, k i i TV-x u! ivi vä k Säi h c ku ih i B möj Tävi v S UASH CENTER O F F I C I E LLT RAC K E T, B O LL O

Läs mer

X-Route Användarmanual Innehåll

X-Route Användarmanual Innehåll X-Route Användarmanual Innehåll Innehåll och Produktspecifikation... 2 X-Route Elektronisk Körjournal Produktspecifikation... 2 Kom igång med X-Route Elektronisk Körjournal... 3 För in Mjukvarunyckel...

Läs mer

Det antika arvet. Inledning. Framst llning

Det antika arvet. Inledning. Framst llning Det antika arvet Inledning I den h r uppgiften ska jag inom valda omr den redog ra f r hur det s g ut under antikens Grekland och Rom, och unders ka hur det har p verkat och n idag p verkar den v rld som

Läs mer

Matematikundervisningen har under

Matematikundervisningen har under bengt aspvall & eva pettersson Från datorernas värld Hur kan vi stimulera elever i matematik, och hur kan vi genom matematiken visa delar av datorns funktioner? Författarna visar hur man kan introducera

Läs mer

Påsk juts- och bromshjälp. Originalbruksanvisning

Påsk juts- och bromshjälp. Originalbruksanvisning Påsk juts- och bromshjälp Originalbruksanvisning CE-kon for mit ets för kla ring AAT Al ber An triebs tech nik GmbH för kla rar här med att pro duk ter na i driv - nings sys te met v-max+ har ut vec klats

Läs mer

Grundläggande krypto och kryptering

Grundläggande krypto och kryptering Krypto, kryptometoder och hur det hänger ihop Stockholm Crypto Party 2013 Released under Creative Commons BY-NC-SA 3.0 $\ CC BY: C Innehåll Presentation av mig 1 Presentation av mig 2 3 4 5 6 7 Vem är

Läs mer

F r å n r e n ä s s a n s till R o m a n tik

F r å n r e n ä s s a n s till R o m a n tik F r å n r e n ä s s a n s till R o m a n tik U n g re n ä s s a n s 1 4 0 0 -ta le t P å n y ttfö d e ls e a v a n tik e n (rinascita) a n v ä n d e s fö r s t a v d e n ita lie n s k a k o n s t h is

Läs mer

[818] 3: - 1: 75 1: 50-76 1: 25 -- 75. Riljet.t.p:riserna äro: P;j~'estättn

[818] 3: - 1: 75 1: 50-76 1: 25 -- 75. Riljet.t.p:riserna äro: P;j~'estättn [817J Biljetter säljas: Hvardagar: Till vanligt pris frän kl. 12 midd., till förhöjdt pris samma dag kl. 9-1l f, m.; till förköpspris dagen förut kl. 12-3 e. m.!lön- oeh:h lgdagar: Till vanligt pris från

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING LÄ SÅRET 2004-2005

KVALITETSREDOVISNING LÄ SÅRET 2004-2005 KVALITETSREDOVISNING LÄ SÅRET 2004-2005 KULLINGSBERGSSKOLAN ALINGSÅS 1. Fö rutsättningar Beskrivning av verksamheten Kullingsbergsskolan är en enhet byggd i genuin 50-talsstil och belägen i ett äldre,

Läs mer

Fråga, prata, spela. Tips till föräldrar om dataspel

Fråga, prata, spela. Tips till föräldrar om dataspel Fråga, prata, spela Tips till föräldrar om dataspel Fråga Spel kan se olika ut och finnas på olika plattformar. I dag kan man spela digitala spel på mobiler, surfplattor, datorer och spelkonsoler. Spel

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE. Västra Scoutdistriktet av Nykterhetsrörelsens Scoutförbund. Sida 1

VERKSAMHETSBERÄTTELSE. Västra Scoutdistriktet av Nykterhetsrörelsens Scoutförbund. Sida 1 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 Västra Scoutdistriktet av Nykterhetsrörelsens Scoutförbund Sida 1 Inledning Den 16 mars 2014 summerades distriktets fö rsta a r efter det öfficiella nybildandet av Va stra scöutdistriktet

Läs mer

FUNKTIONSINSTALLATION STÖRPATGB 2022 /T

FUNKTIONSINSTALLATION STÖRPATGB 2022 /T Vårdsystem FM M7782-018351 Sida 1 av 14 MATERIELVÅRDSSCHEMA GRUNDTILLSYN FUNKTIONSINSTALLATION STÖRPATGB 2022 /T Vårdbestämmelser Detta GT-schema behandlar stör-/övervakningsfunktion EA/SIS-UTR T2 /S,

Läs mer

Bäckvägen EDSBERGS ENTRÉ. Sammanställning av enkätdialog, Skyttevägen. Malla Silfverstolpes väg. Baronvägen. Slottsvägen. www.sollentuna.

Bäckvägen EDSBERGS ENTRÉ. Sammanställning av enkätdialog, Skyttevägen. Malla Silfverstolpes väg. Baronvägen. Slottsvägen. www.sollentuna. a Kap la sba cke ber s t or Ru db e vä e yd svä e Eds Yx Da d er Slottsväe s vä Baroväe Oxest ieras v ä svä e ber eck e ä v tts ll ha evk Dr s vä a K Eds Malla Silfverstolpes vä Skytteväe Rud b e ä Sammaställi

Läs mer

"Standard ar bra. Alla borde ha enj1 1 Sid 3g

Standard ar bra. Alla borde ha enj1 1 Sid 3g "Standard ar bra. Alla borde ha enj1 1 Sid 3g 1: O-) Lagringstatheten i skivminnena kan oka 150 gã n er. Sedan sã ge naturlagarna stopp. Fortsà ttninge handlar om tredimensionel la optiska minnen. Inom

Läs mer

Sommarträning. Preliminärt schema från den 1 juni till den 23 augusti 2015

Sommarträning. Preliminärt schema från den 1 juni till den 23 augusti 2015 Sommarträning Preliminärt schema från den 1 juni till den 23 augusti 2015 Välkommen till en underbar träningssommar! Här är sommarens schema, ett ständigt aktuellt schema hittar du på friskissvettis.se/karlstad

Läs mer

Protokoll. Socialnä mnden 2011-02-15 14-20

Protokoll. Socialnä mnden 2011-02-15 14-20 Socialnä mnden 14-20 Socialnä mndens sammanträ de Ersä ttningar till familjehem, kontaktfamiljer, kontaktpersoner m.m. 2 Yttrande till Förvaltningsrä tten i Göteborg, mål 574-11 angående laglighetsprövning

Läs mer

Ett enkelt OCR-system

Ett enkelt OCR-system P r o j e k t i B i l d a n a l y s Ett enkelt OCR-system av Anders Fredriksson F98 Fredrik Rosqvist F98 Handledare: Magnus Oskarsson Lunds Tekniska Högskola 2001-11-29 - Sida 1 - 1.Inledning Många människor

Läs mer

Hur påverkar stora buffrar prestandan i svenska 3G/4G-nät?

Hur påverkar stora buffrar prestandan i svenska 3G/4G-nät? Hur påverkar stora buffrar prestandan i svenska 3G/-nät? Stefan Alfredsson Datavetenskap, Karlstads universitet stefan.alfredsson@kau.se Forskning pågår - ett seminarium om ICT-relaterade frågor som behöver

Läs mer

KP SSAB BLUND. Fjärrvärme

KP SSAB BLUND. Fjärrvärme KP SSAB BLUND Fjärrvärme Fossilfritt* *Vår strävan är att bli fossilfria. Under 2010 var den fossila andelen bränsle till fjärrvärmeproduktionen endast 1,1 %. (Källa: 365 fördelar med Borlänge) Varmt och

Läs mer

max-e Ka bel ver si on

max-e Ka bel ver si on El drift för din rull stol Originalhandbok max-e Ka bel ver si on CE-för sä kran om över ens stäm mel se AAT Al ber An triebs tech nik GmbH för kla rar här med att pro duk ter na i driv - nings sys te

Läs mer

Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön

Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön STYRDOKUMENT Dum Beecnin Sid 1(4) Godänd/nvri Kommunfumäie Verion 2013-12-09 Lo förerifer för ydd männior hä och mi Lo förerifer för ydd männior hä och mi för Krmfor ommun meddede v ommunfumäie den 9 december

Läs mer

1. Tjänsteskrivelse, zo13-o9-r7 2. Ansökan om projektstöd, MYzor4

1. Tjänsteskrivelse, zo13-o9-r7 2. Ansökan om projektstöd, MYzor4 Fritidsnä m ndens arbetsutskott Sa m ma nträdesprotokol I 2013-10-03 6 (10) 560 MY 2014, ansökan om projektstöd (FN 20t3.052) Beslut Arbetsutskottet föreslår att : Fritidsnämnden beslutar att avslå ansökan

Läs mer

-;,# ');p* ^ 'r' :::ffi. W$Ei-l*milli,i.,a*, @* Fmro-*lJeemr-Iix. *dc. " 'rll b. 'i', ;'. o. t;':i.ilr. is{ ry6&ees B!1. EHgEE ").- j "i '',' ':i.

-;,# ');p* ^ 'r' :::ffi. W$Ei-l*milli,i.,a*, @* Fmro-*lJeemr-Iix. *dc.  'rll b. 'i', ;'. o. t;':i.ilr. is{ ry6&ees B!1. EHgEE ).- j i '',' ':i. a ':i..* -;,# j "i,.,: ^ 'r' ');p* 'i', ;'. o ' ").-,,i'lii t;':i.ilr. '',' ry6&ees B!1. EHgEE -J s,* il is{ /f,* tr) Fmro-*lJeemr-ix ' s(t!,i: *dc W$Ei-l*milli,i.,a*, @* " 'rll b... 'lul,' r&h t:e!, :::ffi

Läs mer

Ledarskap och kommunikation med NLP

Ledarskap och kommunikation med NLP Ledarskap och kommunikation med NLP NLP Business Master Practitioner Fördjupa och förfina din mästerlighet Du fördjupar och lyfter din kunskap flera nivåer. INDIVID TEAM ORGANISATION feedbackprocessen

Läs mer