Att ta betalt för kopior av allmänna handlingar

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Att ta betalt för kopior av allmänna handlingar"

Transkript

1 1 (11) BESLUTDE V Barbro Thorblad tt ta betalt för kopior av allmänna handlingar Riktlinjer R1C, , DV info.avd Jönköping Besöksadress: Kyrkogatan 34 Telefon: Fax: Expeditionstid: Måndag-fredag

2 2 (11) När en domstol ska ta betalt för kopior av allmänna handlingar som lämnas ut efter särskild begäran uppstår frågor eftersom det finns osäkerhet om när och med vilka belopp avgift kan tas ut. I de här riktlinjerna lämnar Domstolsverket rekommendationer om det. Riktlinjerna behandlar inte särskilt vad som är en allmän handling. v riktlinjerna framgår dock att det finns otydligheter och skillnader när det gäller hur omfattande beställningar av färdiga respektive potentiella handlingar ska hanteras ur offentlighetssynpunkt. Riktlinjerna består av tre delar. Första delen innehåller en redogörelse för bestämmelserna i avgiftsförordningen (1992:191), förkortad vgf, och Domstolsverkets rekommendationer för hur avgift bör tas ut när bestämmelserna inte är tydliga. ndra delen innehåller förslag och exempel på hur avgiftsuttaget kan kommuniceras till allmänhet och andra intressenter. Den tredje delen innehåller bakgrunden till att rekommendationerna tagits fram, redogörelse för tillämplig lagstiftning och resonemang kring denna. Riktlinjerna riktar sig till samtliga myndigheter inom Sveriges Domstolar även om det, för enkelhets skull, endast anges domstol i den löpande texten. Rekommendationerna är inte bindande och domstolen bör ta fram egna riktlinjer för hur avgift ska tas ut i de fall vgf inte är direkt tillämplig. 1 vgf och Domstolsverkets rekommendationer Domstolsverket rekommenderar domstolarna att i så stor utsträckning som möjligt lämna ut allmänna handlingar med e-post. tt föreslå e-post vid beställning av allmänna handlingar och att göra överenskommelser med stora aktörer (t ex media) kan bidra till ett minskat behov av papperskopior och posthantering. Filer som är större än 30 megabyte samt ljud- och bildfiler bör dock inte skickas med e-post. Nedanstående rekommendationer innebär att det vid beställning av domar och beslut blir billigare för den enskilde att välja Veras pdf-version av en dom eller ett beslut och att välja att få ut handlingar via e-post. 1.1 Handling som lämnas ut på domstolen eller skickas med brev/fax v vgf följer att domstolen ska ta ut en avgift för papperskopior av handlingar om beställningen omfattar tio sidor eller mer. De första nio sidorna är gratis, den tionde sidan kostar 50 kronor och varje sida därutöver kostar 2 kronor. För handling som faxas ska enligt vgf samma avgift tas ut som för papperskopia. Vid brevleverans tillkommer porto och vid postförskott postförskottsavgift. Lagrum: 15 och 16 vgf 1.2 Handling som skickas med e-post Inskannade handlingar För handlingar som först måste skannas in för att sedan skickas med e-post, bör domstolen ta ut en avgift motsvarande den för papperskopior. Det innebär att

3 3 (11) de första nio sidorna är gratis, den tionde sidan kostar 50 kronor och varje sida därutöver kostar 2 kronor. Detta gäller oavsett om handlingen skannas in i samband med beställningen eller har skannats in vid ett tidigare tillfälle. Lagrum: 4 9 p jmf 16 vgf Handlingar lagrade i Vera Här avses exempelvis dagboksblad eller den inte undertecknade Pdf-versionen av domen. Men även handlingar som skannats och kopplats till Vera. Enstaka sådana handlingar bör regelmässigt lämnas ut utan kostnad för den enskilde. Vid större beställningar rekommenderar Domstolsverket dock domstolarna att ta betalt för det arbete som utlämnandet medför. vgiften bör sättas så att full kostnadstäckning uppnås. Som riktmärke bör gälla att om en beställning tar mer än tio minuter att hantera tas avgift ut med 60 kronor per påbörjad 10 minutersperiod från och med den elfte arbetsminuten. Lagrum: 4 9 p jmf 17 vgf 1.3 CD/DVD som lämnas ut på domstolen eller skickas med brev I avsnittet görs en skillnad mellan å ena sidan handlingar, här avses vanliga pappershandlingar men även handlingar som finns lagrade i elektronisk form, och å andra sidan ljud- och bildfiler. Även ljud- och bildfiler omfattas emellertid av handlingsbegreppet i tryckfrihetsförordningen, förkortad TF Handlingar När domstolen lämnar ut handlingar (t ex kopior på domar eller utdrag ur Vera) på CD eller DVD bör samma principer tillämpas för avgiftsuttaget som angivits ovan avseendehandlingar som e-postas (1.2.1 och 1.2.2). Vid brevleverans tillkommer porto och vid postförskott postförskottsavgift. Dessutom bör en kostnad för själva skivan tas ut med 10 kronor. Lagrum: 4 9 p jmf med 15 och 16 vgf Ljud- och bildfiler För kopior av ljudinspelningar samt ljud- och bildinspelningar som lämnas ut på CD eller DVD bör en avgift om 120 kronor tas ut. vgiften inkluderar kostnaden för skivan. Lagrum: 4 9 p jmf 17 vgf 1.4 I särskilda fall Omfattande beställningar som kräver en arbetsinsats utöver det vanliga I avsnitt framgår vad som avses med en omfattande beställning. Som också redogörs för i samma avsnitt är det osäkert om och med vilket stöd det går att ta betalt per timme för den arbetsinsats som en omfattande beställning innebär när handlingarna lämnas ut som papperskopior. För handlingar som skannas och

4 4 (11) lämnas ut med e-post eller på CD är det däremot möjligt att ta betalt för den tid det tar att hantera beställningen. Om domstolen väljer att ta betalt per timme är det rimligt att ta ut samma avgift som när det gäller större beställningar ur Vera (1.2.2), det vill säga 60 kr per påbörjad sjättedels arbetstimme. Lagrum: Undantag från 16 alternativt 4 2 eller 9 p vgf Samlingsfakturor för återkommande beställare För återkommande beställare kan det vara lämpligt att träffa en överenskommelse om fakturering exempelvis en gång per månad. Periodens beställningar betraktas då som en beställning i stället för flera. Under perioden gjorda beställningar som enskilt sedda skulle vara avgiftsfria (t ex för att de inte uppgår till tio sidor) ska inte medräknas i samlingsfakturan. Lagrum: Undantag från 16 vgf vgift från första sidan vid återkommande småbeställningar Vid uppenbart missbruk av bestämmelsen om avgiftsfrihet är det möjligt att vid varje beställning ta betalt redan från och med den första sidan. Det innebär att avgiften för beställningar som omfattar en till tio sidor blir 50 kronor. Lagrum: Undantag från 16 vgf 1.5 Rutiner för fakturering, skriftligt beslut och överklagande Rutiner för uppföljning För att kunna göra undantag från 16 vid återkommande småbeställningar och vid användande av samlingsfakturor krävs att domstolen har en rutin för rapportering och sammanställning av utlämnande kopior. När misstanke uppkommer om missbruk, är det lämpligt att göra en tjänsteanteckning över utlämnade kopior för att sedan använda denna som underlag för ett beslut om tillämpning av undantagsregeln Skriftligt beslut/överklagan När en allmän handling lämnas ut är det inte nödvändigt att i varje enskilt fall fatta ett formellt beslut om avgiftsuttaget. Den som menar att domstolens beslut om avgiftsuttag är oriktigt har rätt att begära ett skriftligt beslut. Begäran ska ske inom 30 dagar efter betalning av avgiften. Beslutet överklagas till Skatteverket. Skatteverkets beslut går inte att överklaga Fakturering/postförskott v kap 17 i Handboken för redovisning framgår rutinerna vid fakturering. Domstolen skickar en bevakningsmall för fakturering till Domstolsverket som utfärdar faktura. Domstolsverket ansvarar även för bevakning av att aktuell faktura betalas. Intäkter vid fakturering av kopieavgifter tillfaller domstolen. I handboken finns också rekommendationer om när postförskott bör användas.

5 5 (11) 1.6 Undantag från avgiftsskyldighet vgift utgår enligt vgf för sådant som myndigheten lämnar ut efter särskild begäran. Detta innebär att avgift inte utgår för sådana handlingar som en domstol lämnar ut därför att en expedieringsregel ålägger domstolen att på eget initiativ lämna ut handlingen. Den som beviljats rättshjälp är enligt rättshjälpslagen (1996:1619) undantagen från att betala avgift i vissa fall. v 21 vgf framgår vidare att det för statliga myndigheter är kostnadsfritt att begära ut allmänna handlingar. Parter, målsägande som inte för talan, offentliga försvarare och målsägandebiträden är också avgiftsbefriade vid utfående av ett exemplar av vissa i bestämmelsen särskilt uppräknade handlingar. 2 Information till allmänheten 2.1 Information om allmänna handlingar Förtroendet för Sveriges Domstolar påverkas av många olika faktorer. En av dem är människors rätt till insyn i domstolarnas verksamhet. Denna rätt kommer bland annat till uttryck genom möjligheten att ta del av allmänna handlingar. Det är också betydelsefullt att utlämnandet av handlingar sker på ett liknande sätt i hela Sveriges Domstolar. ll berörd personal på domstolen bör ha kunskap om hur allmänna handlingar lämnas ut och på vilket sätt betalning ska ske. Denna information bör också kommuniceras till allmänheten på ett tydligt sätt. Lättillgänglig information om allmänhetens rättigheter och ett enkelt förfarande för att begära ut handlingar visar på domstolens vilja till öppenhet och service. Domstolsverket rekommenderar därför att information om hur allmänna handlingar lämnas ut och vad det kostar ska finnas på varje domstols externa webbplats. På Sveriges Domstolars gemensamma webbplats, finns också viss information om allmänna handlingar. Som komplement bör också information i pappersformat finnas på domstolen. v 11 förordningen (2003:234) om tiden för tillhandahållande av domar och beslut m.m. följer att domstolen bör upplysa om den avgift för handlingen som ska betalas i det enskilda fallet. 2.2 Förslag på text Nedan finns förslag på text som kan användas för framtagande av informationsmaterial, både för publicering på webb och som informationsblad på domstolen. På Doris finns ett förslag på hur en webbsida om allmänna handlingar kan se ut, där informationen kompletterats med ett beställningsformulär. Domstolens webbredaktörer har kunskap om webbverktyget och om formulär och som stöd finns även en guide framtagen. Webbredaktionen på Domstolsverket kan stödja och hjälpa till vid behov. lla har rätt att ta del av allmänna handlingar, som exempelvis domar och beslut, såvida de inte är skyddade av sekretess. Det görs därför en sekretessprövning innan en handling lämnas ut i varje enskilt fall.

6 6 (11) Den som har rätt att ta del av en allmän handling har också rätt att få en kopia på den. Du har också rätt att vara anonym. Kopior av handlingar kan levereras på olika sätt. Kostnaden för kopior regleras i avgiftsförordningen (1992:191). Vanligtvis faktureras avgiften, men ibland skickas handlingarna mot postförskott. Du har alltid möjlighet att vid besök på domstolen ta del av allmänna handlingar avgiftsfritt. För parter i ett mål är det avgiftsfritt att få ut ett exemplar av de flesta handlingar. Nedan ser du vad det kostar att få kopior av allmänna handlingar: E-post Många handlingar finns lagrade elektroniskt och kan e-postas kostnadsfritt (t ex domar utan underskrift). En avgift tas ut för beställningar som tar mer än 10 minuter att utföra. vgiften är 60 kronor per påbörjad 10 minutersperiod från och med den elfte minuten. Det innebär att kostnaden för första timmen blir 300 kronor och följande timme 360 kronor. För material som måste skannas in (t ex undertecknade domar) tas avgift ut om beställningen omfattar tio sidor eller mer. De första nio sidorna är gratis, den tionde sidan kostar 50 kronor och varje sida därutöver kostar 2 kronor. Papperskopior vgift tas ut om handlingen omfattar tio sidor eller mer. De första nio sidorna är gratis, den tionde sidan kostar 50 kronor och varje sida därutöver kostar 2 kronor. Fax vgift tas ut som för papperskopior. CD/DVD vgift tas ut som för e-post plus 10 kr. Ljudfiler på CD/DVD vgift tas ut med 120 kronor. Porto Eventuell kostnad för porto och postförskott tillkommer. tt beställa För att beställa kopia av en handling kan du fylla i detta formulär (länk). Du kan också ringa eller besöka oss. 3 Bakgrund Enligt 2 kap 13 TF har den som önskar ta del av allmän handling rätt att mot fastställd avgift få avskrift eller kopia av handlingen till den del den får lämnas ut. Myndighet inte har skyldighet att i större utsträckning än vad som följer av lag lämna ut en upptagning för automatiserad behandling i annan form än utskrift. E-offentlighetskommittén föreslår i betänkandet llmänna handlingar i elektronisk form (SOU 2010:4) att det införs en bestämmelse i offentlighets- och sekre-

7 7 (11) tesslagen (2009:400) om att myndigheter ska vara skyldiga att lämna ut handlingar i elektronisk form om det inte är olämpligt. En förutsättning är att handlingen finns lagrad i elektronisk form hos myndigheten. Det är vgf som reglerar när en domstol har rätt att ta ut avgift för varor och tjänster som den tillhandahåller. Ekonomistyrningsverket (ESV), som har föreskriftsrätt när det gäller vgf, har gett ut handledningen vgift för kopia av allmän handling (ESV 2005:27). Det råder ingen tvekan eller osäkerhet om att när domstol eller nämnd lämnar ut papperskopior av allmänna handlingar så ska avgift tas ut enligt bestämmelserna i vgf. Det är inte heller någon tvekan om vilken avgift som ska tas ut när enstaka kopior i pappersform eller utskrifter av uppgifter i Vera lämnas ut. Även när handlingar faxas är vgf tydlig med vilken avgift som ska tas ut. På domstolarna råder dock viss osäkerhet om avgift ska tas ut när kopian lämnas ut via e-post eller på CD/DVD (framförallt ljudfiler) och i så fall med vilket belopp. En fråga som ofta återkommer är också om det gör någon skillnad om den kopia som e-postas till mottagaren är en Pdf-fil direkt ur Vera eller ett inskannat dokument. Ett flertal tingsrätter har vidare vänt sig till Domstolsverket och efterfrågat rekommendationer när det gäller möjligheten att ta betalt för att hantera omfattande beställningar av material ur Vera och ur akter/arkiv. Bakgrunden är bland annat att flera tingsrätter har fått mycket stora beställningar av allmänna handlingar från både affärsdrivande företag och enskilda. Hanteringen av beställningarna innebär ett omfattande arbete för tingsrätterna. Som exempel kan nämnas en förfrågan från ett bolag som beräknas ta ungefär 500 timmar att hantera och en enskild persons begäran att från en domstol få ut över 700 domar i Vera. 3.1 Lämna ut handling med e-post v 15 vgf framgår att en myndighet ska ta ut en avgift enligt när den efter särskild begäran lämnar ut bland annat kopia eller avskrift av en allmän handling. Bestämmelsen är enligt ordalydelsen inte begränsad till papperskopior men detta torde vara utgångspunkten i förordningen eftersom 16 4 st särskilt anger att avgift ska tas ut även för handlingar som skickas med telefax. Bestämmelsen är således inte direkt tillämplig på handling som skickas med e-post. Även E-offentlighetskommittén gör denna bedömning (SOU 2010:4 s 346 f.) v 4 i vgf framgår att en myndighet får tillhandahålla bland annat automatisk databehandlingsinformation i annan form än utskrift (p9) mot avgift. Enligt ESV tar 4 sikte på information som inte lämnas ut med stöd av offentlighetsprincipen. ESV menar att eftersom det inte finns någon skyldighet att lämna ut kopior av allmänna handlingar elektroniskt så blir det inte fråga om att efterkomma en begäran med stöd av offentlighetsprincipen när handlingar skickas med e-post utan om en informationstjänst. E-offentlighetskommittén menar dock att en utgångspunkt alltid bör vara att en önskan om att få ut en allmän handling i elektronisk form, på samma sätt som en begäran om att få ut informationen i pappersform, ska uppfattas som en begäran om att få del av uppgifterna med stöd av offentlighetsprincipen. Först om det framgår att så inte är fallet finns det an-

8 8 (11) ledning för myndigheten att betrakta framställningen som en ansökan utan stöd av 2 kap. TF (se SOU 2010:4 s. 317 f.). E-offentlighetskommittén menar alltså, till skillnad mot ESV, att det i och för sig kan vara ett utlämnande med stöd av offentlighetsprincipen men att det - trots detta - finns möjlighet att ta ut en avgift med stöd av 4 9 p vgf (se SOU 2010:4 s. 346 ff.). När det gäller avgiftsuttag enligt 4 9 p blir utgångspunkten, enligt kommittén, att myndigheten själv inom ramen för full kostnadstäckning får besluta om grunderna för avgiftssättningen samt att myndigheten också får besluta om avgiftens storlek (5 andra stycket och 6 andra stycket). Kommittén betonar att det bör vara en utgångspunkt för myndigheterna att de vid avgiftssättningen för elektroniska kopior av allmänna handlingar följer de principer som har angetts av regering och riksdag för avgifter vid tillhandahållande av elektronisk information (prop. 1997/98:136 s. 64, se vidare avsnitt 4.4.3). Den av riksdagen fastlagda principen för avgiftssättning av elektronisk information utgår från full kostnadstäckning för att framställa och distribuera själva uttaget (uttagskostnad) Inskannade handlingar tt skanna in en pappershandling och därefter skicka den med e-post torde innebära i stort sett samma arbetsinsats som att kopiera den. Det är därför rimligt att domstolarna tar ut samma avgift för att skanna och e-posta handlingar som för att kopiera och posta eller faxa dem Handlingar lagrade i Vera tt e-posta enstaka exemplar av domar eller andra handlingar som redan finns lagrad elektroniskt i Vera kan knappast anses innebära någon större arbetsinsats på domstolen. Det är oftast både arbets- och kostnadsbesparande att lämna ut handlingar på detta sätt 1. Det är därför rimligt att enstaka handlingar som finns lagrade i Vera e-postas kostnadsfritt. Tar det längre tid än tio minuter att hantera en beställning bör man dock ta betalt även för material som skickas med e-post. Den i avsnitt rekommenderade timkostnaden utgår från den avgift som får tas ut för avskrift av allmän handling, 17 1 st vgf. 3.2 Utlämnande på CD och DVD Både ljudinspelningar och ljud- och bildinspelningar utgör handlingar i TFs mening. I avsnittet särskiljs dock ljud- och bildfiler från handlingar. Med handlingar avses vanliga pappershandlingar men även handlingar som finns lagrade i elektronisk form. Som nämnts ovan finns inte någon skyldighet för domstolar att lämna ut handlingar på CD-skiva. Inte heller när det gäller ljudinspelningar av förhör finns någon sådan skyldighet 2. I konsekvens med resonemanget om e-post kan avgift vid ett elektroniskt utlämnande tas ut med stöd av 4 9 p vgf. 1 Se ESVs rapport llmänna handlingar i elektronisk form (2009:31) som genomförts på uppdrag av e-offentlighetskommittén 2 Tidigare fanns i mål- och ärendeförordningen (1996:271) en skyldighet för domstol att lämna ut kopia av en bandinspelning om någon begärde det. I samband med införandet av reformen En

9 9 (11) När det gäller kopior av ljud- och bildfiler (inspelade förhör) är rättsläget emellertid något oklart eftersom dessa rimligtvis inte kan lämnas ut i annat än i elektronisk form (se SOU 2008:93, Partsinsyn och ny teknik i domstol m.m. sid 36 ff). Är det fråga om ett utlämnande med stöd av offentlighetsprincipen saknas stöd för att ta ut en avgift för ett utlämnande av bilden eftersom det är tveksamt om vgf bestämmelser om avgift på kopia av en ljudbands- eller videobandsupptagning kan tillämpas på en digital inspelning. Ljudet på en ljud- och bildinspelning bör man dock fortfarande kunna ta ut en avgift för med stöd av 4 9 p vgf. nläggs samma synsätt som E-offentlighetskommittén gör på tillämpningen av 4 finns möjlighet att ta betalt för både ljudfilen och bildfilen. För handlingar som lämnas ut på CD/DVD bör samma princip för avgiftsuttaget tillämpas som för handlingar som skickas med e-post. Därutöver bör avgift tas ut för själva CDn/DVDn. tt kopiera en ljudinspelning respektive en ljud- och bildinspelning tar olika lång tid beroende på storleken av inspelningen. Eftersom det är förhållandevis många ljud- och bildfiler som ska kopieras förenklas administrationen om det alltid är samma avgift som tas ut. Med hänsyn till den genomsnittliga tiden för att kopiera en inspelning är der rimligt att ta ut samma avgift som för en ljudbandsupptagning, jämför 17 3 st vgf. 3.3 Särskilda fall Omfattande beställningar När någon begär ut handlingar från en domstol i sådan omfattning att personalen inte kan hantera beställningen inom ordinarie arbetstid eller om extrapersonal måste anställas finns det anledning att fundera över om möjligheten att ta betalt för det arbete som beställningen medför. En annan situation när det kan finnas skäl att överväga möjligheten att ta betalt med nedlagd arbetstid som utgångspunkt är när någon begär ut handlingar i sådan omfattning att det skulle leda till ett kraftigt överuttag att ta betalt per sida. ESV anger att det kan finnas skäl att ge en mängdrabatt t ex när någon beställer omfattande datautskrifter. I sammanhanget bör uppmärksammas att ESV utgår från att det inte är ett utlämnande med stöd av offentlighetsprincipen om någon efterfrågar information som är lagrad i pappersform och som endast kan tas fram med en arbetsinsats som går utöver vad som kan sägas vara rutinbetonad, se sidan 12 i handledningen. Med beaktande av bestämmelserna i tryckfrihetsförordningen, förkortad TF, är det något oklart vad ESV menar med detta. Enligt 2 kap 13 TF gäller ju kravet på rutinbetonade åtgärder endast i samband med sammanställningar av uppgifter ur upptagningar för automatiserad behandling (potentiella elektroniska handlingar). När det gäller utlämnande av färdiga handlingar från domstol torde det nästan undantagslöst vara fråga om utlämnande av en kopia av en allmän handling oavsett om arbetsinsatsen är rutinbetonad eller inte. Skulle domstolen emellertid komma fram till att offentlighetsprincipen inte är tillämplig finns inte heller någon skyldighet att tillgodose beställningen. modernare rättegång togs den skyldigheten bort och det infördes inte något motsvarande beträffande digitala ljudinspelningar.

10 10 (11) Utlämnande av papperskopior av allmän handling Huvudregeln är alltså att avgift ska tas ut enligt15 och 16 vgf när kopia av allmän handling lämnas ut. vgiftsuttaget baseras som angivits ovan på det antal sidor som lämnas ut. Om det finns särskilda skäl får en myndighet emellertid besluta om en högre eller lägre avgift än den som anges i 16 2 st. ESV beskriver i sin handledning ett antal situationer när det kan vara lämpligt att avvika från de bestämmelser som gäller normalt. Omfattande beställningar som innebär ett betydande merarbete tas inte upp som ett sådant skäl. I de förordningsmotiv som föregick vgf berörs frågan inte heller (se Regeringen förordningsmotiv 1992:3). Däremot anges på sid 32 i motiven att om en strikt tillämpning av 16 andra stycket skulle innebära ett kraftigt överuttag av avgift (t ex vid omfattande datautskrifter) kan det vara skäl för en myndighet att själv fastställa avgiften. Detsamma sägs gälla om kostnaderna för att framställa de begära kopiorna avsevärt skulle överstiga den föreskrivna avgiften. Detta talar i viss mån för att man skulle kunna göra undantag från16 när det gäller omfattande beställningar som innebär ett betydande merarbete. Saken har, såvitt Domstolsverket känner till, inte prövats. Utlämnande av informationsmaterial Om offentlighetsprincipen inte är tillämplig men domstolen ändå vill tillgodose en omfattande beställning kan avgift tas ut med stöd av 4 i vgf. v paragrafen framgår att en myndighet får tillhandahålla bland annat informationsmaterial (p2) mot avgift. Enligt ESV kan bestämmelsen tillämpas vid stora beställningar som går utöver vad som omfattas av rutinbetonade åtgärder. ESVs handledning lla myndigheter får ta betalt, men (2002:7) behandlar närmare tillämpningen av 4. I handledningen anges att begreppet informationsmaterial i 2 p kan omfatta i stort sett vad som helst som innehåller information om myndighetens område men som varken räknas som tidskrift eller publikation. Exempel på informationsmaterial är enligt ESV broschyrer, videofilmer, affischer, fotografier och vykort. Elektroniskt utlämnande För omfattande material som lämnas ut elektroniskt finns, med stöd av samma resonemang som ovan under 3.1, möjlighet att ta betalt för den arbetsinsats som krävs för utlämnandet. Vilken avgift ska tas ut? Om domstolen väljer att med stöd av 16 tredje stycket göra avsteg från de fastställda avgiftsbeloppen vid utlämnande av papperskopior har den att beakta den grundläggande principen att full kostnadstäckning bör uppnås. vgiften bör kunna sättas så att den motsvarar den faktiska kostnaden för att hantera beställningen inklusive arbetskostnad. Enligt motiven måste hänsyn även tas till att, enligt praxis, kostnaderna för framtagande och återställande av handlingar inte får ingå i den avgift som fastställs, RÅ 1985 ref. 2:9. Domstolsverket anser att det kan vara rimligt att ta ut samma avgift som när det gäller stora beställningar ur Vera. Samma avgift kan också tas ut om handlingar lämnas ut med stöd av 4 2 p (utlämnande av informationsmaterial) eller 9 p (elektroniskt utlämnande).

11 11 (11) Samlingsfakturor Det är inte ovanligt att t.ex. journalister återkommande begär kopior av allmänna handlingar i olika ärenden. För att slippa ta ut en mindre summa vid varje utlämningstillfälle är det möjligt att istället göra en tjänsteanteckning och fakturera beställningarna enligt överenskommen periodicitet, t.ex. månadsvis, i en samlingsfaktura. Det är effektivare för myndigheten och i regel billigare för beställaren eftersom grundavgiften på 50 kronor för de första tio sidorna i så fall bara tas ut en gång per faktura. Under perioden gjorda beställningar som enskilt sedda skulle vara avgiftsfria (t ex för att de inte uppgår till tio sidor) ska inte medräknas i samlingsfakturan Återkommande småbeställningar Om någon i syfte att undvika att behöva betala för kopiorna, ständigt återkommer med småbeställningar, dvs. färre än 10 sidor, i stället för att göra beställningen i ett sammanhang är det möjligt att göra undantag från 16 och ta ut avgift redan från första sidan. Eftersom det inte finns någon skyldighet att registrera eller diarieföra utlämnande av allmänna handlingar menar ESV (handledningen sidan 16) att det endast är vid uppenbara fall av missbruk som undantag kan göras.

Tillämpning av Domstolsverkets riktlinjer Att ta betalt för kopior av allmänna handlingar

Tillämpning av Domstolsverkets riktlinjer Att ta betalt för kopior av allmänna handlingar BESLUT 1 (7) Tillämpning av Domstolsverkets riktlinjer Att ta betalt för kopior av allmänna handlingar Domstolsverket har genom skriften Att ta betalt för kopior av allmänna handlingar, DV 2040-2013, gett

Läs mer

Beslut om tillämpning av Att ta betalt för kopior av allmänna handlingar

Beslut om tillämpning av Att ta betalt för kopior av allmänna handlingar BESLUT 1 (6) AD 584-2014, D12 Regional samverkan Attunda, Nacka, Solna, Stockholm och Södertörns tingsrätter Beslut om tillämpning av Att ta betalt för kopior av allmänna handlingar Domstolsverket har

Läs mer

Avgift för elektroniskt utlämnande av allmän handling remissvar

Avgift för elektroniskt utlämnande av allmän handling remissvar SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 18 augusti 2014 AN-2014/271.184 1 (3) HANDLÄGGARE Lars Axelsson 08-535 312 27 Lars.Axelsson@huddinge.se Äldreomsorgsnämnden Avgift

Läs mer

Avgifter för kopior av allmänna handlingar för Hofors kommun och dess helägda bolag

Avgifter för kopior av allmänna handlingar för Hofors kommun och dess helägda bolag 1 (5) Avgifter för kopior av allmänna handlingar för Hofors kommun och dess helägda bolag Gäller fr.o.m. 2014-01-01 Fastställt av kommunfullmäktige 143/2013-12-16 2 (5) 1. Sammanfattning Hofors kommun

Läs mer

Avgifter för kopior och avskrifter av allmänna handlingar

Avgifter för kopior och avskrifter av allmänna handlingar Avgiftstaxa Avgifter för kopior och avskrifter av allmänna handlingar KS 2016/0882 Taxa för avgifter och kopior av allmänna handlingar beslutad av Kommunfullmäktige 2017-03-27. Taxan ska tillämpas för

Läs mer

Remiss - Avgift för elektroniskt utlämnande av allmän handling

Remiss - Avgift för elektroniskt utlämnande av allmän handling BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN 2014-07-22 GSN-2014/313.184 1 (4) HANDLÄGGARE Steinmo, Conny Conny.Steinmo@huddinge.se Grundskolenämnden Remiss - Avgift för elektroniskt utlämnande av allmän handling

Läs mer

Avgifter för kopior av allmänna handlingar

Avgifter för kopior av allmänna handlingar Kommunfullmäktige 2012-10-29 1(5) 139 dnr 12/0239 Avgifter för kopior av allmänna handlingar Beslut Avgifter för kopior och avskrifter av allmänna handlingar skall tas ut enligt nedan Förslag till avgifter

Läs mer

Avgift för utlämnande av allmänna handlingar

Avgift för utlämnande av allmänna handlingar Avgift för utlämnande av allmänna handlingar Antagen av kommunfullmäktige 2013-06-12 75 Avgift för utlämnande av allmänna handlingar Innehållsförteckning Offentlighetsprincipen...1 Tillämpliga lagar och

Läs mer

PROTOKOLL 2015-12-07. att anta avgifter för kopior av allmänna handlingar enligt tabell i tjänsteskrivelse 2015-11-06.

PROTOKOLL 2015-12-07. att anta avgifter för kopior av allmänna handlingar enligt tabell i tjänsteskrivelse 2015-11-06. Kommunstyrelsen Utdrag ur PROTOKOLL 2015-12-07 248 Avgift för kopior av allmänna handlingar KS-2015/637 Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta avgifter för kopior av allmänna

Läs mer

BESLUT RIKS DAG ENS OMBUDSMAN. Dnr Justitieombudsmannen Lars Lindström

BESLUT RIKS DAG ENS OMBUDSMAN. Dnr Justitieombudsmannen Lars Lindström JO Justitieombudsmannen Lars Lindström RIKS DAG ENS OMBUDSMAN BESLUT Datum 2014-03- 31 Dnr 1874-2013 Sid 1(5) Kritik mot lagmannen vid Gällivare tingsrätt för utformningen av en skrivelse om uttag av avgift

Läs mer

Avgift för kopia av allmän handling

Avgift för kopia av allmän handling ESV 2005:27 Avgift för kopia av allmän handling En handledning om kopior av allmänna handlingar som begärs med stöd av offentlighetsprincipen ESV 2005:27 Avgift för kopia av allmän handling En handledning

Läs mer

Avgiftstaxa för kopior och avskrifter av allmänna handlingar

Avgiftstaxa för kopior och avskrifter av allmänna handlingar Avgiftstaxa för kopior och avskrifter av allmänna handlingar Fastställt av: Kommunfullmäktige : 2014-12-17 Dnr: ATVKS 2014-00471 064 För revidering ansvarar: Kommunledningsförvaltningen Dokumentet gäller

Läs mer

Taxa för kopior, avskrifter och utskrifter

Taxa för kopior, avskrifter och utskrifter Taxa Taxa för kopior, avskrifter och utskrifter Antagen av kommunfullmäktige 144/2016 att gälla från den 1 januari 2017, att nuvarande taxor gällande kopior, avskrifter och utskrifter upphör att gälla

Läs mer

Förslag till taxa för utlämnande av allmänna handlingar

Förslag till taxa för utlämnande av allmänna handlingar Förslag till taxa för utlämnande av allmänna handlingar 1 Taxa för utlämnande av allmänna handlingar 1 Allmänt om allmänna handlingar Med allmän handling menas framställning i skrift eller bild samt upptagning

Läs mer

Taxa för utlämnande av allmänna handlingar

Taxa för utlämnande av allmänna handlingar 1 Taxa för utlämnande av allmänna handlingar 1 Allmänt om allmänna handlingar Med allmän handling menas framställning i skrift eller bild samt upptagning som kan läsas, avlyssnas eller på annat sätt uppfattas

Läs mer

DOM. Mål nr 4805-14. KAMMARRÄTTEN I STOCKHOLM Avdelning 02. 2015-05-06 Meddelad i Stockholm

DOM. Mål nr 4805-14. KAMMARRÄTTEN I STOCKHOLM Avdelning 02. 2015-05-06 Meddelad i Stockholm KAMMARRÄTTEN Avdelning 02 DOM 2015-05-06 Meddelad i Stockholm Mål nr 4805-14 KLAGANDE Tredje Statsmakten Media AB, 556715-2086 Holländaregatan 8 B 111 3 6 Stockholm MOTPART Södertörns tingsrätt 141 84

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS BESLUT HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS BESLUT 1 (6) meddelat i Stockholm den 29 juni 2012 KLAGANDE Tredje Statsmakten Media AB Holländargatan 8 B 111 36 Stockholm ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrätten i Stockholms

Läs mer

Kopiering av allmänna handlingar

Kopiering av allmänna handlingar Kopiering av allmänna handlingar Dokumenttyp Taxa Fastställd/upprättad 2013-11-28 av Kommunfullmäktige 76 Senast reviderad - Detta dokument gäller för Kommunövergripande Giltighetstid Tills vidare Dokumentansvarig

Läs mer

Beslut om ersättning för utlämnande av allmän handling vid Östersunds tingsrätt.

Beslut om ersättning för utlämnande av allmän handling vid Östersunds tingsrätt. Lena Gråberg, lena.graberg@dom.se, 063-15 06 26 Beslut om ersättning för utlämnande av allmän handling vid Östersunds tingsrätt. Beslutet gäller from 2015-02-16. Beslut om prenumerationsavgifter gäller

Läs mer

Kungsörs kommuns författningssamling Nr E.09

Kungsörs kommuns författningssamling Nr E.09 Taxa för kopiering m.m. Antagna av kommunfullmäktige 2013-03-11, 30 Reviderad av kommunfullmäktige 2014-06-09, 82 (kopiering till enskild) Denna taxa omfattar kopiering av allmänna handlingar och kopiering

Läs mer

Sida l (4) KAMMARRÄTTEN T^MA/f Mål nr 2293-12 ^ I STOCKHOLM JJUIVI Avdelning 6 2012-05-16 Meddelad i Stockholm

Sida l (4) KAMMARRÄTTEN T^MA/f Mål nr 2293-12 ^ I STOCKHOLM JJUIVI Avdelning 6 2012-05-16 Meddelad i Stockholm Sida l (4) KAMMARRÄTTEN T^MA/f Mål nr 2293-12 ^ I STOCKHOLM JJUIVI Avdelning 6 2012-05-16 Meddelad i Stockholm KLAGANDE Sveriges Utbildningsradio AB 105 10 Stockholm ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Polismyndighetens

Läs mer

Avgifter på kopior av allmänna handlingar

Avgifter på kopior av allmänna handlingar sid 1 (1) Tjänsteskrivelse 2012-09-05, 054-540 10 14 Avgifter på kopior av allmänna handlingar Kommunledningskontorets förslag 1. Riktlinjer för avgifter på kopior av allmänna handlingar i Karlstads kommun

Läs mer

BESLUT 2013-02-22 Meddelat i Jönköping

BESLUT 2013-02-22 Meddelat i Jönköping KAMMARRÄTTEN [JÖNKÖPING * >s - '' Avdelning l BESLUT 2013-02-22 Meddelat i Jönköping Skin l (4) Mål nr 3943-12 KLAGANDE Manju Andersson, 851111-6512 Anstalten Tillberga Box 1133 721 28 Västerås ÖVERKLAGAT

Läs mer

Betänkandet SOU 2010:4 Allmänna handlingar i elektronisk form offentlighet och integritet (Dnr Ju2010/1020/L6)

Betänkandet SOU 2010:4 Allmänna handlingar i elektronisk form offentlighet och integritet (Dnr Ju2010/1020/L6) Yttrande Ärendenummer AD 364/2010 851 81 Sundsvall 2010-06-10 1 (5) Tfn: 060-18 40 00 Fax: 060-12 98 40 bolagsverket@bolagsverket.se www.bolagsverket.se Justitiedepartementet 103 33 Stockholm ulrika.nydevik@justice.ministry.se

Läs mer

Avgiftstaxa för kopior av allmänna handlingar med mera Haparanda kommun. Antagen Kommunfullmäktige Senast reviderad 20XX-xx-xx.

Avgiftstaxa för kopior av allmänna handlingar med mera Haparanda kommun. Antagen Kommunfullmäktige Senast reviderad 20XX-xx-xx. Avgiftstaxa för kopior av allmänna handlingar med mera Haparanda kommun Antagen Kommunfullmäktige 2015-06-18 Senast reviderad 20XX-xx-xx. Innehållsförteckning 1 Offentlighetsprincipen och tillämpliga lagar

Läs mer

DOM 2012- Meddelad i Stockholm

DOM 2012- Meddelad i Stockholm Avdelning 2 2012- Meddelad i Stockholm Mål nr 4464-12 1 KLAGANDE Tredje Statsmakten Media AB, 556715-2086 Holländargatan 8 B 111 36 Stockholm ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Förvaltningsrättens i Stockholm dom den

Läs mer

Remissyttrande över promemorian Skydd för enskilds identitet i domar och beslut

Remissyttrande över promemorian Skydd för enskilds identitet i domar och beslut R1C, 2009-02, DV info.avd. YTTRANDE 1 (5) Juridiska avdelningen Justitiedepartementet Grundlagsenheten 103 33 STOCKHOLM Remissyttrande över promemorian Skydd för enskilds identitet i domar och beslut Ert

Läs mer

FÖREDRAGANDE och PROTOKOLLFÖRARE Justitiesekreteraren Elin Kristensson

FÖREDRAGANDE och PROTOKOLLFÖRARE Justitiesekreteraren Elin Kristensson HÖGSTA FÖRVALTNINGS STOLEN PROTOKOLL 2012-04-17 Mål m 1973-11 Sida 1 (2) Stockhohn NÄRVARANDE JUSTITIERÅD Karin Ahngren, Eskil Nord och Christer Silfverberg FÖREDRAGANDE och PROTOKOLLFÖRARE Justitiesekreteraren

Läs mer

Offentlighetsprincipen och allmänna handlingar

Offentlighetsprincipen och allmänna handlingar Offentlighetsprincipen och allmänna handlingar 2010 07 01 Producerat av Avdelningen för juridik, Region Skåne Form: Christian Andersson, Region Skåne Tryck: Servicelaget i Kristianstad 2010 Offentlighetsprincipen

Läs mer

Frekventa och omfattande ärenden om utlämnande av allmän handling

Frekventa och omfattande ärenden om utlämnande av allmän handling Ds 2017:37 Frekventa och omfattande ärenden om utlämnande av allmän handling Justitiedepartementet SOU och Ds kan köpas från Wolters Kluwers kundservice. Beställningsadress: Wolters Kluwers kundservice,

Läs mer

DOM Meddelad i Stockholm

DOM Meddelad i Stockholm Avdelning 01 DOM 2017-03-13 Meddelad i Stockholm Sida 1 (7) Mål nr 8403-16 KLAGANDE A ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Polismyndighetens beslut den 25 november 2016 i ärende med dnr A819.177/2016, se bilaga A (ej

Läs mer

Allmänna handlingar i elektronisk form

Allmänna handlingar i elektronisk form Allmänna handlingar i elektronisk form - offentlighet och integritet Slutbetänkande av E-offentlighetskommittén Stockholm 2010 STATENS OFFENTLIGA UTREDNINGAR SOU 2010:4 Innehåll Sammanfattning 13 Författningsförslag

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 3 november 2015 Ö 3531-14 KLAGANDE ML MOTPART Justitiekanslern Box 2308 103 17 Stockholm SAKEN Ersättning till offentlig försvarare ÖVERKLAGAT

Läs mer

Remissyttrande över promemorian Skyndsamhetskrav och tidsfrister i ärenden med unga misstänkta och unga målsäganden (Ds 2013:30)

Remissyttrande över promemorian Skyndsamhetskrav och tidsfrister i ärenden med unga misstänkta och unga målsäganden (Ds 2013:30) YTTRANDE 1 (5) Justitiedepartementet Åklagarenheten 103 33 Stockholm Remissyttrande över promemorian Skyndsamhetskrav och tidsfrister i ärenden med unga misstänkta och unga målsäganden (Ds 2013:30) Ert

Läs mer

Allmänna handlingar. hos kommunala och landstingskommunala företag

Allmänna handlingar. hos kommunala och landstingskommunala företag Allmänna handlingar hos kommunala och landstingskommunala företag Allmänna handlingar hos kommunala och landstingskommunala företag Offentlighetsprincipen har mycket gamla anor i Sverige. Den infördes

Läs mer

DOM 2015-10-26 Meddelad i Stockholm

DOM 2015-10-26 Meddelad i Stockholm Avdelning 04 DOM 2015-10-26 Meddelad i Stockholm Sida 1 (5) Mål nr 7369-15 KLAGANDE AA Sveriges Radio, Ekot 105 10 Stockholm ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Arbetsförmedlingens beslut den 28 augusti 2015 i ärende

Läs mer

En modernare rättegång. Videoinspelning och uppspelning av förhör

En modernare rättegång. Videoinspelning och uppspelning av förhör En modernare rättegång Videoinspelning och uppspelning av förhör Producerad av projekt EMR, Domstolsverket, 2008, Foto: Patrik Svedberg, Form: Kommunikationsbyrån Vinna, Tryck:?, Diarienr: 749-2005 En

Läs mer

OS./. riksåklagaren ang. våldtäkt m.m.; nu fråga om utfående av kopior av ljudupptagningar av förhör vid tingsrätten och i hovrätten

OS./. riksåklagaren ang. våldtäkt m.m.; nu fråga om utfående av kopior av ljudupptagningar av förhör vid tingsrätten och i hovrätten SVARSSKRIVELSE Sida 1 (5) Riksåklagarens kansli Datum Rättsavdelningen 2012-04-11 Ert datum Er beteckning Byråchefen My Hedström 2012-03-28 B 567-12 Högsta domstolen Box 2066 103 12 STOCKHOLM OS./. riksåklagaren

Läs mer

Betänkandet Allmänna handlingar i elektronisk form offentlighet och integritet (SOU 2010:4)

Betänkandet Allmänna handlingar i elektronisk form offentlighet och integritet (SOU 2010:4) YTTRANDE 2010-06-16 AD 411-2010/805 Justitiedepartementet 103 33 Stockholm Betänkandet Allmänna handlingar i elektronisk form offentlighet och integritet (SOU 2010:4) Sammanfattning av PRV:s ståndpunkter

Läs mer

Redogörelse 2000/01:JO1

Redogörelse 2000/01:JO1 mnr: pnr: Redogörelse Justitieombudsmännens ämbetsberättelse 2000/01 JO1 Kritik mot en skattemyndighet för handläggningen av en begäran om utlämnande av allmän handling och uppgifter ur sådan handling

Läs mer

KLAGANDE Mats Berglund c/o Sveriges Snöskoterägares Riksorganisation (SNOFED) Hågesta 881 41 Sollefteå. SAKEN Rätt art ta del av allmän handling

KLAGANDE Mats Berglund c/o Sveriges Snöskoterägares Riksorganisation (SNOFED) Hågesta 881 41 Sollefteå. SAKEN Rätt art ta del av allmän handling KAMMARRÄTTEN FVOA/T Mal nr 2090-14 LJ \J1V1 Avdelning l 2014-10-23 Meddelad i Jönköping l KLAGANDE Mats Berglund c/o Sveriges Snöskoterägares Riksorganisation (SNOFED) Hågesta 881 41 Sollefteå ÖVERKLAGAT

Läs mer

Antagen av kommunstyrelsen 2003-03-18 Reviderad 2011-05-31

Antagen av kommunstyrelsen 2003-03-18 Reviderad 2011-05-31 REGLER OCH RUTINER FÖR POST OCH E-POST Antagen av kommunstyrelsen 2003-03-18 Reviderad 2011-05-31 2 Allmän handling En handling kan beskrivas som någonting som innehåller information av något slag. Vanligen

Läs mer

Frekventa och omfattande ärenden om utlämnande av allmän handling (Ds )

Frekventa och omfattande ärenden om utlämnande av allmän handling (Ds ) Socialförvaltningen Administrativa avdelningen Tjänsteutlåtande Sida 1 (6) 2017-09-04 Handläggare Sigrún Andersdóttir Telefon: 08-508 25 119 Anette Brännkärr Telefon: 08-508 250 70 Till Socialnämnden 2017-09-19

Läs mer

Remissyttrande över promemorian Domstolsdatalag (Ds 2013:10)

Remissyttrande över promemorian Domstolsdatalag (Ds 2013:10) YTTRANDE 1 (17) Justitiedepartementet Enheten för processrätt och domstolsfrågor 103 33 Stockholm Remissyttrande över promemorian Domstolsdatalag (Ds 2013:10) Ert diarienr Ju/2013/1684/DOM Sammanfattning

Läs mer

Sida l (4) KAMMARRÄTTEN y^ ^^ r Mål nr 3647-15 I STOCKHOLM JJUIVI Avdelning 04 2015 "06- O 4 Meddelad i Stockholm

Sida l (4) KAMMARRÄTTEN y^ ^^ r Mål nr 3647-15 I STOCKHOLM JJUIVI Avdelning 04 2015 06- O 4 Meddelad i Stockholm Sida l (4) KAMMARRÄTTEN y^ ^^ r Mål nr 3647-15 I STOCKHOLM JJUIVI Avdelning 04 2015 "06- O 4 Meddelad i Stockholm KLAGANDE Maria Elowsson Nyhetsbyrån Siren Björns Trädgårdsgränd l 11621 Stockholm ÖVERKLAGAT

Läs mer

Uppdrag åt E-offentlighetskommittén. Rapport Allmänna handlingar i elektronisk form 2009:31

Uppdrag åt E-offentlighetskommittén. Rapport Allmänna handlingar i elektronisk form 2009:31 Uppdrag åt E-offentlighetskommittén Rapport Allmänna handlingar i elektronisk form 2009:31 ESV:s rapporter innehåller regeringsuppdrag, uppdrag från myndigheter och andra instanser eller egeninitierade

Läs mer

Datum: Vår ref: Pär Trehörning. Dnr: 2015/ Justitiedepartementet Nils Sjöblom Stockholm

Datum: Vår ref: Pär Trehörning. Dnr: 2015/ Justitiedepartementet Nils Sjöblom Stockholm Datum: 2015-11-25 Vår ref: Pär Trehörning Dnr: 2015/65 810 Justitiedepartementet Nils Sjöblom 103 33 Stockholm Remissyttrande Myndighetsdatalag SOU 2015:39 Sammanfattning Journalistförbundet ställer sig

Läs mer

Skyldigheten att lämna registerutdrag blir mindre betungande

Skyldigheten att lämna registerutdrag blir mindre betungande Sammanfattning Hanteringen av personuppgifter som inte ingår i personregister underlättas Personuppgiftslagsutredningen har haft i uppdrag att göra en över-syn av personuppgiftslagen. Syftet har varit

Läs mer

TV/^A K LJUJYL 2012-07-24 Meddelad i Stockholm. SAKEN Utlämnande av allmän handling KAMMARRATTENS AVGÖRANDE. Kammarrätten avslår överklagandet.

TV/^A K LJUJYL 2012-07-24 Meddelad i Stockholm. SAKEN Utlämnande av allmän handling KAMMARRATTENS AVGÖRANDE. Kammarrätten avslår överklagandet. KAMMARRÄTTEN Avdelning 6 TV/^A K LJUJYL 2012-07-24 Meddelad i Stockholm Sida l (4) Mål^ 3892-12 KLAGANDE Erik Palm Sveriges Television 651 83 Karlstad ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Skatteverkets beslut i ärende

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (7) meddelad i Stockholm den 29 oktober 2015 KLAGANDE Försäkringskassan 103 51 Stockholm MOTPART Datainspektionen Box 8114 104 20 Stockholm ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrätten

Läs mer

Ett mål om utfående av allmän handling har inte kunnat inledas när talan förs anonymt.

Ett mål om utfående av allmän handling har inte kunnat inledas när talan förs anonymt. HFD 2014 ref 28 Ett mål om utfående av allmän handling har inte kunnat inledas när talan förs anonymt. Lagrum: 3 och 5 förvaltningsprocesslagen (1971:291); 2 kap. 14 tredje stycket och 15 tryckfrihetsförordningen.

Läs mer

En modernare rättegång

En modernare rättegång En modernare rättegång Videoinspelning och uppspelning av förhör Testverksamhet 1 december 2007 31 oktober 2008 En modernare rättegång Producerad av projekt EMR, Domstolsverket, 2007, Foto: Patrik Svedberg,

Läs mer

Revidering av avgifter för utlämnande av kopior av journalhandlingar och övriga allmänna handlingar

Revidering av avgifter för utlämnande av kopior av journalhandlingar och övriga allmänna handlingar I ~ Landstinget _ DALARNA 000214 Central förvaltning 2014-06-16- -17 Sida 1 (3) Ledningsenhet Dnr LD14/01393 Uppdnr 781 2014-05-12 Landstingsstyrelsens arbetsutskott 2014-06-02 Landstingsstyrelsen 2014-06-16--17

Läs mer

Att lämna ut en handling och att vägra. Regler, råd och riktlinjer

Att lämna ut en handling och att vägra. Regler, råd och riktlinjer Att lämna ut en handling och att vägra. Regler, råd och riktlinjer Version 1.0 Upprättad av Stadsledningskontoret/Adm. Maj 2003 2 Allmänna handlingar och rätten att ta del av dem Offentlighetsprincipen

Läs mer

24-timmarsstrategi för Sveriges Domstolar

24-timmarsstrategi för Sveriges Domstolar 24-timmarsstrategi för Sveriges Domstolar Innehåll Regeringens vision om en 24-timmarsmyndighet...3 Tio punkter för tillgängligare domstolar... 5 Vidareutveckla verksamhetsstödet Vera...6 Anpassa öppet-

Läs mer

4 Diarium och arkiv HANDBOK - ALLMÄN 1 (5) Avsnitt 4.6

4 Diarium och arkiv HANDBOK - ALLMÄN 1 (5) Avsnitt 4.6 HANDBOK - ALLMÄN 1 (5) Dokumentidentifiering Dnr xx/2006 Gäller från och med 2008-xx-xx Godkänd av, datum Socialchef, 2008-xx-xx Rutinansvarig IFO-chef 4 Diarium och arkiv 4.6 Utlämnande av allmän handling

Läs mer

DOM. Meddelad i Stockholm. SAKEN Rätt att ta del av allmän handling KAMMARRÄTTENS AVGÖRANDE. 2. Kammarrätten avslår överklagandet.

DOM. Meddelad i Stockholm. SAKEN Rätt att ta del av allmän handling KAMMARRÄTTENS AVGÖRANDE. 2. Kammarrätten avslår överklagandet. Avdelning 5 DOM Meddelad i Stockholm Sida 1 (8) Mål nr 1979-16 KLAGANDE A ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Skatteverkets beslut den 10 mars 2016, dnr 131-116944-16/263 SAKEN Rätt att ta del av allmän handling KAMMARRÄTTENS

Läs mer

DOM. 2009-08- 2 8 Meddelad i Göteborg. ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Styrelsen för NU-sjukvårdens beslut den 10 februari 2009, dm 2008/92:347, se bilaga A

DOM. 2009-08- 2 8 Meddelad i Göteborg. ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Styrelsen för NU-sjukvårdens beslut den 10 februari 2009, dm 2008/92:347, se bilaga A < KAMMARRÄTTEN GÖTEBORG Avdelning 1 I DOM 2009-08- 2 8 Meddelad i Göteborg Sida 1 (5) Mål m 1372-09 KLAGANDE Uddevalla kommun 451 81 Uddevalla ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Styrelsen för NU-sjukvårdens beslut den

Läs mer

Anders Brogren Sankt Lars kyrkogata 4 Falkenberg

Anders Brogren Sankt Lars kyrkogata 4 Falkenberg Anders Brogren Sankt Lars kyrkogata 4 Falkenberg Till Svenska kyrkans överklagandenämnd Svenska kyrkans ansvarsnämnd för biskopar Anmälan ang. vägran att utlämna handling I sin s.k. blogg skriver komminister

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 20 mars 2003 Ö 1839-02 KLAGANDE Göteborgs-Posten Nya AB, 556000-6966, 405 02 GÖTEBORG Ombud: advokaten G. K. MOTPART Riksåklagaren SAKEN

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 13 juli 2015 Ö 2345-15 KLAGANDE JH SAKEN Utfående av allmän handling ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Svea hovrätts beslut 2015-04-13 Dnr 210-15

Läs mer

DOM Meddelad i Stockholm

DOM Meddelad i Stockholm Avdelning 04 2015-10-13 Meddelad i Stockholm Mål nr 6701-15 1 KLAGANDE Amelia Andersdotter Eningbölevägen 44 749 61 Örsundsbro ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Polismyndighetens beslut den 7 juli 2015 i ärende nr

Läs mer

DOM 2015-08-19 Meddelad i Jönköping

DOM 2015-08-19 Meddelad i Jönköping KAMMARRATTEN 2015-08-19 Meddelad i Jönköping KLAGANDE Robin Enander Rullstensgatan 178 906 55 Umeå ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kriminalvårdens beslut den 15 maj 2015, dnr 2015-11563, se bilaga A SAKEN Rätt att

Läs mer

REGERINGSRÄTTENS DOM

REGERINGSRÄTTENS DOM REGERINGSRÄTTENS DOM 1 (5) meddelad i Stockholm den 6 oktober 2009 KLAGANDE AA ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Sveriges Riksbanks beslut den 2 juni 2009 i ärende Dnr 2009-496-STA, se bilaga SAKEN Rätt att ta del

Läs mer

Meddelad i Göteborg. KLAGANDE Miracon AB, 556447-9425 Henry Dunkers Plats 6 242 67 Helsingborg

Meddelad i Göteborg. KLAGANDE Miracon AB, 556447-9425 Henry Dunkers Plats 6 242 67 Helsingborg KAMMARRÄTTEN I T^OA /T 1JU1V1 Avdelning 2 2011 "10-2 ^ Meddelad i Göteborg Mål m 5147 ' 11 Sida l (4) KLAGANDE Miracon AB, 556447-9425 Henry Dunkers Plats 6 242 67 Helsingborg Ombud: Advokaten William

Läs mer

Tobias Eriksson (Justitiedepartementet)

Tobias Eriksson (Justitiedepartementet) Lagrådsremiss Elektronisk stämningsansökan i brottmål Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Stockholm den 1 mars 2012 Tobias Billström Tobias Eriksson (Justitiedepartementet) Lagrådsremissens

Läs mer

8 Sekretess. 8.1 Allmänt. Sekretess, Avsnitt 8 125

8 Sekretess. 8.1 Allmänt. Sekretess, Avsnitt 8 125 Sekretess, Avsnitt 8 125 8 Sekretess Skattesekretess 8.1 Allmänt Den 30 juni 2009 ersattes Sekretesslagen (1980:100) av Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). I denna handledning görs hänvisningar

Läs mer

BESLUT 20» #r 1 2. Meddelat i Göteborg. ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Länsstyrelsens i Örebro län beslut den 26 januari 2011, dnr , se bilaga A

BESLUT 20» #r 1 2. Meddelat i Göteborg. ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Länsstyrelsens i Örebro län beslut den 26 januari 2011, dnr , se bilaga A KAMMARRÄTTEN I GÖTEBORG Avdelning 3 20» #r 1 2 Meddelat i Göteborg Sida l (3) Mål nr 1453-11 KLAGANDE Per Hagström Nyhetsbyrån Siren Box 2039 103 11 Stockholm ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Länsstyrelsens i beslut

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (7) meddelad i Stockholm den 3 maj 2016 KLAGANDE AA Zeijersborger & Co Södra Larmgatan 4 411 16 Göteborg MOTPART Justitiekanslern Box 2308 103 17 Stockholm ÖVERKLAGAT

Läs mer

REGERINGSRÄTTENS DOM

REGERINGSRÄTTENS DOM REGERINGSRÄTTENS DOM 1 (5) meddelad i Stockholm den 6 oktober 2009 KLAGANDE AA ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Sveriges Riksbanks beslut den 10 juni 2009 i ärende Dnr 2009-523-STA, se bilaga SAKEN Rätt att ta del

Läs mer

Sekretess, tystnadsplikt, anmälningsskyldighet mm Granskad av: Fastställd av: Fastställd datum: Reviderad datum: Socialförvaltningens ledningsgrupp

Sekretess, tystnadsplikt, anmälningsskyldighet mm Granskad av: Fastställd av: Fastställd datum: Reviderad datum: Socialförvaltningens ledningsgrupp Socialförvaltningens ledningssystem Dokumenttyp: Information Titel: Sekretess, tystnadsplikt, anmälningsskyldighet mm Granskad av: Fastställd av: Fastställd datum: Reviderad datum: Socialförvaltningens

Läs mer

Att: Ulrika Gustafsson Samrådsgruppen för kommunala arkivfrågor. Sveriges Kommuner och Landsting Hornsgatan Stockholm

Att: Ulrika Gustafsson Samrådsgruppen för kommunala arkivfrågor. Sveriges Kommuner och Landsting Hornsgatan Stockholm Yttrande Datum 2013-03-21 Dnr RA 04-2013/1232 Att: Ulrika Gustafsson Samrådsgruppen för kommunala arkivfrågor. Sveriges Kommuner och Landsting Hornsgatan 20 118 28 Stockholm Remiss: Gallringsråd nr 6,

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Åklagardatalag; utfärdad den 25 juni 2015. SFS 2015:433 Utkom från trycket den 7 juli 2015 Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs följande. 1 kap. Lagens syfte och tillämpningsområde

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (13) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 18 oktober 2013 Ö 965-13 KLAGANDE Alstom Power Sweden AB, 556011-4224 601 87 Norrköping Ombud: Advokaterna TP och KG MOTPART Riksåklagaren

Läs mer

Mål nr 613541. Avdelnings 2011-11-25 Meddelad i Stockholm

Mål nr 613541. Avdelnings 2011-11-25 Meddelad i Stockholm KAMMARRÄTTEN T\r\ A /T D UIV1 Avdelnings 2011-11-25 Meddelad i Stockholm Mål nr 613541 Sida l (3) KLAGANDE Micha Velasco Box 5625 114 86 Stockholm ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Arbetsförmedlingens beslut den 19

Läs mer

Kritik mot Länsstyrelsen i Värmlands län angående handläggningen av en begäran om att få ta del av allmän handling

Kritik mot Länsstyrelsen i Värmlands län angående handläggningen av en begäran om att få ta del av allmän handling BESLUT Justitieombudsmannen Lars Lindström Datum 2013-03-21 Dnr 440-2012 Sid 1 (5) Kritik mot Länsstyrelsen i Värmlands län angående handläggningen av en begäran om att få ta del av allmän handling Beslutet

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (7) Mål nr meddelat i Stockholm den 29 januari 2003 Ö 1497-02 KLAGANDE 1. P. A. 2. I. J. 3. B. M. 4. H. M. 5. K. J. Ombud för 1-5: advokaten J. T. MOTPARTER 1. H. K. Offentlig

Läs mer

Sida l (3) KAMMARRÄTTEN y^ ^ny r Mål nr 4267-12 I STOCKHOLM JJUiVL Avdelning 03 2012-09-21 Meddelad i Stockholm

Sida l (3) KAMMARRÄTTEN y^ ^ny r Mål nr 4267-12 I STOCKHOLM JJUiVL Avdelning 03 2012-09-21 Meddelad i Stockholm Sida l (3) KAMMARRÄTTEN y^ ^ny r Mål nr 4267-12 I STOCKHOLM JJUiVL Avdelning 03 2012-09-21 Meddelad i Stockholm KLAGANDE Anders Johansson Aftonbladet, Rättsredaktionen Blekholmsgatan 18 105 18 Stockholm

Läs mer

DOM 2015-09-02 Meddelad i Göteborg

DOM 2015-09-02 Meddelad i Göteborg Avdelning 3 2015-09-02 Meddelad i Göteborg 1 KLAGANDE Valeria Helander Tidningen Faktum Chapmans Torg 1 414 54 Göteborg ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kommunstyrelsen i Göteborgs kommuns beslut den 2 juli 2015,

Läs mer

Polismyndighetens riktlinjer om utlämnande av allmänna handlingar

Polismyndighetens riktlinjer om utlämnande av allmänna handlingar Polismyndighetens riktlinjer om utlämnande av allmänna handlingar PM 2016:2 Saknr 187 Publicerades den 16 februari 2016 Riktlinjer 2 (7) Avser område/ämne Offentlighet och sekretess Beslutad av/titel Johan

Läs mer

(Dnr 3166-2001) Anmälan

(Dnr 3166-2001) Anmälan Riksarkivet har handlagt en begäran om kopia av en handling som en forskarförfrågan och debiterat avgift för uppdraget. Fråga om framställningen skulle ha handlagts enligt tryckfrihetsförordningens regelverk.

Läs mer

DOM. Meddelad i Sundsvall. KLAGANDE Utbudet i Sverige AB, 556662-1727 Box 45404 104 30 Stockholm. SAKEN Rätt att ta del av allmän handling

DOM. Meddelad i Sundsvall. KLAGANDE Utbudet i Sverige AB, 556662-1727 Box 45404 104 30 Stockholm. SAKEN Rätt att ta del av allmän handling KAMMARRÄTTEN l SUNDSVALL DOM Meddelad i Sundsvall Sida l (6) KLAGANDE Utbudet i Sverige AB, 556662-1727 Box 45404 104 30 Stockholm ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Gymnasienämnden i Skellefteå kommuns beslut den 16

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (6) meddelad i Stockholm den 22 juni 2011 KLAGANDE Skatteverket 171 94 Solna MOTPART Klövern AB Ombud: AA Deloitte AB Rehnsgatan 11 113 57 Stockholm Ombud: Advokat Börje

Läs mer

21 kap. 7 offentlighets- och sekretesslagen (2009:400), 9 första stycket a) personuppgiftslagen (1998:204)

21 kap. 7 offentlighets- och sekretesslagen (2009:400), 9 första stycket a) personuppgiftslagen (1998:204) HFD 2016 ref. 40 Personuppgiftslagens krav på att personuppgifter får behandlas bara om det är lagligt innebär att behandlingen ska vara förenlig med bestämmelserna i den lagen och i föreskrifter som har

Läs mer

Yttrande över slutbetänkandet Myndighetsdatalagen (SOU 2015:39)

Yttrande över slutbetänkandet Myndighetsdatalagen (SOU 2015:39) PM 1 (9) Justitiedepartementet Grundlagsenheten 103 33 Stockholm Yttrande över slutbetänkandet Myndighetsdatalagen (SOU 2015:39) Ert dnr JU2015/3364/L6 Det är en gedigen utredning som innehåller en omfattande

Läs mer

BESLUT Meddelat i Stockholm

BESLUT Meddelat i Stockholm KAMMARRÄTTEN I STOCKHOLM Avdelning 5 BESLUT 2012-02-16 Meddelat i Stockholm Mål nr 5001-11 KLAGANDE Per Hagström Björns trädgårdsgränd l 11621 Stockholm ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Förvaltningsrättens i Uppsala

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (6) meddelad i Stockholm den 26 juni 2015 KLAGANDE AA Ombud: Chefsjurist Pär Cronhult och biträdande jurist Viktor Robertson Box 5625 114 86 Stockholm ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE

Läs mer

Allmänna handlingar. Vänersborgs kommun. Revisionsrapport. Februari 2011. Staffan Löfving

Allmänna handlingar. Vänersborgs kommun. Revisionsrapport. Februari 2011. Staffan Löfving Allmänna handlingar Vänersborgs kommun Revisionsrapport Februari 2011 Staffan Löfving Inledning På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Vänersborgs kommun har Komrev, inom PwC, granskat ärendehantering,

Läs mer

Forskarservice och tillgängliggörande

Forskarservice och tillgängliggörande Malm Malmö Stad Malmö stadsarkiv Prislista Justerad 2006-02-20 (delegationsbeslut 01/05) utifrån Riksarkivets prislista och konsumentprisindex i enlighet med kommunstyrelsens beslut 1995-03-15 88. Forskarservice

Läs mer

Rutin för utlämnande och sekretessbedömning av allmän handling vid kommunstyrelsens förvaltning

Rutin för utlämnande och sekretessbedömning av allmän handling vid kommunstyrelsens förvaltning Rutin för utlämnande och sekretessbedömning av allmän handling vid kommunstyrelsens förvaltning Dokumentansvarig: Kanslichef Antaget: 2017-09-07 RUTIN 2(10) Innehåll Rutin för utlämnande och sekretessbedömning

Läs mer

Betänkandet EU:s direktiv om sanktioner mot arbetsgivare (SOU 2010:63)

Betänkandet EU:s direktiv om sanktioner mot arbetsgivare (SOU 2010:63) Yttrande Diarienr 2010-12-20 1556-2010 Ert diarienr Ju2010/7476/EMA Justitiedepartementet 103 33 Stockholm Betänkandet EU:s direktiv om sanktioner mot arbetsgivare (SOU 2010:63) Datainspektionen, som har

Läs mer

Tullverket Box STOCKHOLM

Tullverket Box STOCKHOLM YTTRANDE 1(5) Datum Dnr RA 04-2011/3784 2011-09-19 Ert Dnr STY2011-546 Tullverket Box 12 854 112 98 STOCKHOLM Förslag till Tullverkets föreskrifter och allmänna råd om behandling av personuppgifter i Tullverkets

Läs mer

Förutsättningar för gallring efter skanning 1 (5) Tillsynsavdelningen Datum Dnr RA 01-2011/1121 Håkan Lövblad 2011-10-26

Förutsättningar för gallring efter skanning 1 (5) Tillsynsavdelningen Datum Dnr RA 01-2011/1121 Håkan Lövblad 2011-10-26 Tillsynsavdelningen Datum Dnr RA 01-2011/1121 Håkan Lövblad 2011-10-26 1 (5) Förutsättningar för gallring efter skanning För att myndighet ska få gallra pappershandlingar efter skanning fordras det myndighetsspecifika

Läs mer

Strategiska förutsättningar

Strategiska förutsättningar ska förutsättningar De statliga myndigheterna är regeringens redskap för att realisera riksdagens och regeringens beslutade politik. Verksamhetsstyrningen av myndigheterna utgår från den av riksdagen beslutade

Läs mer

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Arbetsförmedlingen i Malmös beslut den 13 maj 2014 med dnr Af-2014/274074, se bilaga A. SAKEN Rätt att ta del av allmän handling

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Arbetsförmedlingen i Malmös beslut den 13 maj 2014 med dnr Af-2014/274074, se bilaga A. SAKEN Rätt att ta del av allmän handling Sida l (5) KAMMARRÄTTEN TV/^A/T JJUIVL Mål nr 4683-14 Avdelning 03 2QH "12" 1 1 Meddelad i Stockholm KLAGANDE Tillväxtfaktor-X Vattenverksvägen 44 212 21 Malmö ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Arbetsförmedlingen i

Läs mer

Användandet av E-faktura inom den Summariska processen

Användandet av E-faktura inom den Summariska processen 1(7) Användandet av E-faktura inom den Summariska processen Kronofogdemyndigheten fastställer att den bedömning som det redogörs för i bifogade rättsliga promemoria under rubriken Kronofogdemyndighetens

Läs mer

Remissyttrande över promemorian Närvaroliggare och kontrollbesök (Ds 2009:43)

Remissyttrande över promemorian Närvaroliggare och kontrollbesök (Ds 2009:43) R1C, 2009-02, DV info.avd. 1 (7) Finansdepartementet Remissyttrande över promemorian Närvaroliggare och kontrollbesök (Ds 2009:43) Promemorian berör ett sakområde som väsentligen ligger vid sidan av hovrättens

Läs mer

RÄTTEN Hovrättsråden Ulrika Beergrehn och Adrian Engman, referent, samt tf. hovrättsassessorn Teresia Danielsson

RÄTTEN Hovrättsråden Ulrika Beergrehn och Adrian Engman, referent, samt tf. hovrättsassessorn Teresia Danielsson 1 SVEA HOVRÄTT PROTOKOLL Aktbilaga Patent- och 2016-10-26 Mål nr PMÖÄ 8867-16 marknadsöverdomstolen Föredragning i Rotel 020109 Stockholm RÄTTEN Hovrättsråden Ulrika Beergrehn och Adrian Engman, referent,

Läs mer

Förutsättningar för samtycke från enskilda när socialnämnden behöver uppgifter från Arbetsförmedlingen i ett ärende om ekonomiskt bistånd

Förutsättningar för samtycke från enskilda när socialnämnden behöver uppgifter från Arbetsförmedlingen i ett ärende om ekonomiskt bistånd Meddelandeblad Mottagare: Kommuner: Kommunstyrelse, Nämnder med ansvar för SoL, Förvaltningschefer Nr 8/2013 Juni 2013 Förutsättningar för samtycke från enskilda när socialnämnden behöver uppgifter från

Läs mer

Lagrum: 11 kap. 3 regeringsformen; 25 förordningen (1996:381) med tingsrättsinstruktion; 5 a personuppgiftslagen (1998:204)

Lagrum: 11 kap. 3 regeringsformen; 25 förordningen (1996:381) med tingsrättsinstruktion; 5 a personuppgiftslagen (1998:204) HFD 2014 ref 32 Hinder har ansetts inte finnas för Datainspektionen att utöva tillsyn av den behandling av personuppgifter som skett genom att en domstol publicerat uppropslistor på den egna webbplatsen.

Läs mer