Att ta betalt för kopior av allmänna handlingar

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Att ta betalt för kopior av allmänna handlingar"

Transkript

1 1 (11) BESLUTDE V Barbro Thorblad tt ta betalt för kopior av allmänna handlingar Riktlinjer R1C, , DV info.avd Jönköping Besöksadress: Kyrkogatan 34 Telefon: Fax: Expeditionstid: Måndag-fredag

2 2 (11) När en domstol ska ta betalt för kopior av allmänna handlingar som lämnas ut efter särskild begäran uppstår frågor eftersom det finns osäkerhet om när och med vilka belopp avgift kan tas ut. I de här riktlinjerna lämnar Domstolsverket rekommendationer om det. Riktlinjerna behandlar inte särskilt vad som är en allmän handling. v riktlinjerna framgår dock att det finns otydligheter och skillnader när det gäller hur omfattande beställningar av färdiga respektive potentiella handlingar ska hanteras ur offentlighetssynpunkt. Riktlinjerna består av tre delar. Första delen innehåller en redogörelse för bestämmelserna i avgiftsförordningen (1992:191), förkortad vgf, och Domstolsverkets rekommendationer för hur avgift bör tas ut när bestämmelserna inte är tydliga. ndra delen innehåller förslag och exempel på hur avgiftsuttaget kan kommuniceras till allmänhet och andra intressenter. Den tredje delen innehåller bakgrunden till att rekommendationerna tagits fram, redogörelse för tillämplig lagstiftning och resonemang kring denna. Riktlinjerna riktar sig till samtliga myndigheter inom Sveriges Domstolar även om det, för enkelhets skull, endast anges domstol i den löpande texten. Rekommendationerna är inte bindande och domstolen bör ta fram egna riktlinjer för hur avgift ska tas ut i de fall vgf inte är direkt tillämplig. 1 vgf och Domstolsverkets rekommendationer Domstolsverket rekommenderar domstolarna att i så stor utsträckning som möjligt lämna ut allmänna handlingar med e-post. tt föreslå e-post vid beställning av allmänna handlingar och att göra överenskommelser med stora aktörer (t ex media) kan bidra till ett minskat behov av papperskopior och posthantering. Filer som är större än 30 megabyte samt ljud- och bildfiler bör dock inte skickas med e-post. Nedanstående rekommendationer innebär att det vid beställning av domar och beslut blir billigare för den enskilde att välja Veras pdf-version av en dom eller ett beslut och att välja att få ut handlingar via e-post. 1.1 Handling som lämnas ut på domstolen eller skickas med brev/fax v vgf följer att domstolen ska ta ut en avgift för papperskopior av handlingar om beställningen omfattar tio sidor eller mer. De första nio sidorna är gratis, den tionde sidan kostar 50 kronor och varje sida därutöver kostar 2 kronor. För handling som faxas ska enligt vgf samma avgift tas ut som för papperskopia. Vid brevleverans tillkommer porto och vid postförskott postförskottsavgift. Lagrum: 15 och 16 vgf 1.2 Handling som skickas med e-post Inskannade handlingar För handlingar som först måste skannas in för att sedan skickas med e-post, bör domstolen ta ut en avgift motsvarande den för papperskopior. Det innebär att

3 3 (11) de första nio sidorna är gratis, den tionde sidan kostar 50 kronor och varje sida därutöver kostar 2 kronor. Detta gäller oavsett om handlingen skannas in i samband med beställningen eller har skannats in vid ett tidigare tillfälle. Lagrum: 4 9 p jmf 16 vgf Handlingar lagrade i Vera Här avses exempelvis dagboksblad eller den inte undertecknade Pdf-versionen av domen. Men även handlingar som skannats och kopplats till Vera. Enstaka sådana handlingar bör regelmässigt lämnas ut utan kostnad för den enskilde. Vid större beställningar rekommenderar Domstolsverket dock domstolarna att ta betalt för det arbete som utlämnandet medför. vgiften bör sättas så att full kostnadstäckning uppnås. Som riktmärke bör gälla att om en beställning tar mer än tio minuter att hantera tas avgift ut med 60 kronor per påbörjad 10 minutersperiod från och med den elfte arbetsminuten. Lagrum: 4 9 p jmf 17 vgf 1.3 CD/DVD som lämnas ut på domstolen eller skickas med brev I avsnittet görs en skillnad mellan å ena sidan handlingar, här avses vanliga pappershandlingar men även handlingar som finns lagrade i elektronisk form, och å andra sidan ljud- och bildfiler. Även ljud- och bildfiler omfattas emellertid av handlingsbegreppet i tryckfrihetsförordningen, förkortad TF Handlingar När domstolen lämnar ut handlingar (t ex kopior på domar eller utdrag ur Vera) på CD eller DVD bör samma principer tillämpas för avgiftsuttaget som angivits ovan avseendehandlingar som e-postas (1.2.1 och 1.2.2). Vid brevleverans tillkommer porto och vid postförskott postförskottsavgift. Dessutom bör en kostnad för själva skivan tas ut med 10 kronor. Lagrum: 4 9 p jmf med 15 och 16 vgf Ljud- och bildfiler För kopior av ljudinspelningar samt ljud- och bildinspelningar som lämnas ut på CD eller DVD bör en avgift om 120 kronor tas ut. vgiften inkluderar kostnaden för skivan. Lagrum: 4 9 p jmf 17 vgf 1.4 I särskilda fall Omfattande beställningar som kräver en arbetsinsats utöver det vanliga I avsnitt framgår vad som avses med en omfattande beställning. Som också redogörs för i samma avsnitt är det osäkert om och med vilket stöd det går att ta betalt per timme för den arbetsinsats som en omfattande beställning innebär när handlingarna lämnas ut som papperskopior. För handlingar som skannas och

4 4 (11) lämnas ut med e-post eller på CD är det däremot möjligt att ta betalt för den tid det tar att hantera beställningen. Om domstolen väljer att ta betalt per timme är det rimligt att ta ut samma avgift som när det gäller större beställningar ur Vera (1.2.2), det vill säga 60 kr per påbörjad sjättedels arbetstimme. Lagrum: Undantag från 16 alternativt 4 2 eller 9 p vgf Samlingsfakturor för återkommande beställare För återkommande beställare kan det vara lämpligt att träffa en överenskommelse om fakturering exempelvis en gång per månad. Periodens beställningar betraktas då som en beställning i stället för flera. Under perioden gjorda beställningar som enskilt sedda skulle vara avgiftsfria (t ex för att de inte uppgår till tio sidor) ska inte medräknas i samlingsfakturan. Lagrum: Undantag från 16 vgf vgift från första sidan vid återkommande småbeställningar Vid uppenbart missbruk av bestämmelsen om avgiftsfrihet är det möjligt att vid varje beställning ta betalt redan från och med den första sidan. Det innebär att avgiften för beställningar som omfattar en till tio sidor blir 50 kronor. Lagrum: Undantag från 16 vgf 1.5 Rutiner för fakturering, skriftligt beslut och överklagande Rutiner för uppföljning För att kunna göra undantag från 16 vid återkommande småbeställningar och vid användande av samlingsfakturor krävs att domstolen har en rutin för rapportering och sammanställning av utlämnande kopior. När misstanke uppkommer om missbruk, är det lämpligt att göra en tjänsteanteckning över utlämnade kopior för att sedan använda denna som underlag för ett beslut om tillämpning av undantagsregeln Skriftligt beslut/överklagan När en allmän handling lämnas ut är det inte nödvändigt att i varje enskilt fall fatta ett formellt beslut om avgiftsuttaget. Den som menar att domstolens beslut om avgiftsuttag är oriktigt har rätt att begära ett skriftligt beslut. Begäran ska ske inom 30 dagar efter betalning av avgiften. Beslutet överklagas till Skatteverket. Skatteverkets beslut går inte att överklaga Fakturering/postförskott v kap 17 i Handboken för redovisning framgår rutinerna vid fakturering. Domstolen skickar en bevakningsmall för fakturering till Domstolsverket som utfärdar faktura. Domstolsverket ansvarar även för bevakning av att aktuell faktura betalas. Intäkter vid fakturering av kopieavgifter tillfaller domstolen. I handboken finns också rekommendationer om när postförskott bör användas.

5 5 (11) 1.6 Undantag från avgiftsskyldighet vgift utgår enligt vgf för sådant som myndigheten lämnar ut efter särskild begäran. Detta innebär att avgift inte utgår för sådana handlingar som en domstol lämnar ut därför att en expedieringsregel ålägger domstolen att på eget initiativ lämna ut handlingen. Den som beviljats rättshjälp är enligt rättshjälpslagen (1996:1619) undantagen från att betala avgift i vissa fall. v 21 vgf framgår vidare att det för statliga myndigheter är kostnadsfritt att begära ut allmänna handlingar. Parter, målsägande som inte för talan, offentliga försvarare och målsägandebiträden är också avgiftsbefriade vid utfående av ett exemplar av vissa i bestämmelsen särskilt uppräknade handlingar. 2 Information till allmänheten 2.1 Information om allmänna handlingar Förtroendet för Sveriges Domstolar påverkas av många olika faktorer. En av dem är människors rätt till insyn i domstolarnas verksamhet. Denna rätt kommer bland annat till uttryck genom möjligheten att ta del av allmänna handlingar. Det är också betydelsefullt att utlämnandet av handlingar sker på ett liknande sätt i hela Sveriges Domstolar. ll berörd personal på domstolen bör ha kunskap om hur allmänna handlingar lämnas ut och på vilket sätt betalning ska ske. Denna information bör också kommuniceras till allmänheten på ett tydligt sätt. Lättillgänglig information om allmänhetens rättigheter och ett enkelt förfarande för att begära ut handlingar visar på domstolens vilja till öppenhet och service. Domstolsverket rekommenderar därför att information om hur allmänna handlingar lämnas ut och vad det kostar ska finnas på varje domstols externa webbplats. På Sveriges Domstolars gemensamma webbplats, finns också viss information om allmänna handlingar. Som komplement bör också information i pappersformat finnas på domstolen. v 11 förordningen (2003:234) om tiden för tillhandahållande av domar och beslut m.m. följer att domstolen bör upplysa om den avgift för handlingen som ska betalas i det enskilda fallet. 2.2 Förslag på text Nedan finns förslag på text som kan användas för framtagande av informationsmaterial, både för publicering på webb och som informationsblad på domstolen. På Doris finns ett förslag på hur en webbsida om allmänna handlingar kan se ut, där informationen kompletterats med ett beställningsformulär. Domstolens webbredaktörer har kunskap om webbverktyget och om formulär och som stöd finns även en guide framtagen. Webbredaktionen på Domstolsverket kan stödja och hjälpa till vid behov. lla har rätt att ta del av allmänna handlingar, som exempelvis domar och beslut, såvida de inte är skyddade av sekretess. Det görs därför en sekretessprövning innan en handling lämnas ut i varje enskilt fall.

6 6 (11) Den som har rätt att ta del av en allmän handling har också rätt att få en kopia på den. Du har också rätt att vara anonym. Kopior av handlingar kan levereras på olika sätt. Kostnaden för kopior regleras i avgiftsförordningen (1992:191). Vanligtvis faktureras avgiften, men ibland skickas handlingarna mot postförskott. Du har alltid möjlighet att vid besök på domstolen ta del av allmänna handlingar avgiftsfritt. För parter i ett mål är det avgiftsfritt att få ut ett exemplar av de flesta handlingar. Nedan ser du vad det kostar att få kopior av allmänna handlingar: E-post Många handlingar finns lagrade elektroniskt och kan e-postas kostnadsfritt (t ex domar utan underskrift). En avgift tas ut för beställningar som tar mer än 10 minuter att utföra. vgiften är 60 kronor per påbörjad 10 minutersperiod från och med den elfte minuten. Det innebär att kostnaden för första timmen blir 300 kronor och följande timme 360 kronor. För material som måste skannas in (t ex undertecknade domar) tas avgift ut om beställningen omfattar tio sidor eller mer. De första nio sidorna är gratis, den tionde sidan kostar 50 kronor och varje sida därutöver kostar 2 kronor. Papperskopior vgift tas ut om handlingen omfattar tio sidor eller mer. De första nio sidorna är gratis, den tionde sidan kostar 50 kronor och varje sida därutöver kostar 2 kronor. Fax vgift tas ut som för papperskopior. CD/DVD vgift tas ut som för e-post plus 10 kr. Ljudfiler på CD/DVD vgift tas ut med 120 kronor. Porto Eventuell kostnad för porto och postförskott tillkommer. tt beställa För att beställa kopia av en handling kan du fylla i detta formulär (länk). Du kan också ringa eller besöka oss. 3 Bakgrund Enligt 2 kap 13 TF har den som önskar ta del av allmän handling rätt att mot fastställd avgift få avskrift eller kopia av handlingen till den del den får lämnas ut. Myndighet inte har skyldighet att i större utsträckning än vad som följer av lag lämna ut en upptagning för automatiserad behandling i annan form än utskrift. E-offentlighetskommittén föreslår i betänkandet llmänna handlingar i elektronisk form (SOU 2010:4) att det införs en bestämmelse i offentlighets- och sekre-

7 7 (11) tesslagen (2009:400) om att myndigheter ska vara skyldiga att lämna ut handlingar i elektronisk form om det inte är olämpligt. En förutsättning är att handlingen finns lagrad i elektronisk form hos myndigheten. Det är vgf som reglerar när en domstol har rätt att ta ut avgift för varor och tjänster som den tillhandahåller. Ekonomistyrningsverket (ESV), som har föreskriftsrätt när det gäller vgf, har gett ut handledningen vgift för kopia av allmän handling (ESV 2005:27). Det råder ingen tvekan eller osäkerhet om att när domstol eller nämnd lämnar ut papperskopior av allmänna handlingar så ska avgift tas ut enligt bestämmelserna i vgf. Det är inte heller någon tvekan om vilken avgift som ska tas ut när enstaka kopior i pappersform eller utskrifter av uppgifter i Vera lämnas ut. Även när handlingar faxas är vgf tydlig med vilken avgift som ska tas ut. På domstolarna råder dock viss osäkerhet om avgift ska tas ut när kopian lämnas ut via e-post eller på CD/DVD (framförallt ljudfiler) och i så fall med vilket belopp. En fråga som ofta återkommer är också om det gör någon skillnad om den kopia som e-postas till mottagaren är en Pdf-fil direkt ur Vera eller ett inskannat dokument. Ett flertal tingsrätter har vidare vänt sig till Domstolsverket och efterfrågat rekommendationer när det gäller möjligheten att ta betalt för att hantera omfattande beställningar av material ur Vera och ur akter/arkiv. Bakgrunden är bland annat att flera tingsrätter har fått mycket stora beställningar av allmänna handlingar från både affärsdrivande företag och enskilda. Hanteringen av beställningarna innebär ett omfattande arbete för tingsrätterna. Som exempel kan nämnas en förfrågan från ett bolag som beräknas ta ungefär 500 timmar att hantera och en enskild persons begäran att från en domstol få ut över 700 domar i Vera. 3.1 Lämna ut handling med e-post v 15 vgf framgår att en myndighet ska ta ut en avgift enligt när den efter särskild begäran lämnar ut bland annat kopia eller avskrift av en allmän handling. Bestämmelsen är enligt ordalydelsen inte begränsad till papperskopior men detta torde vara utgångspunkten i förordningen eftersom 16 4 st särskilt anger att avgift ska tas ut även för handlingar som skickas med telefax. Bestämmelsen är således inte direkt tillämplig på handling som skickas med e-post. Även E-offentlighetskommittén gör denna bedömning (SOU 2010:4 s 346 f.) v 4 i vgf framgår att en myndighet får tillhandahålla bland annat automatisk databehandlingsinformation i annan form än utskrift (p9) mot avgift. Enligt ESV tar 4 sikte på information som inte lämnas ut med stöd av offentlighetsprincipen. ESV menar att eftersom det inte finns någon skyldighet att lämna ut kopior av allmänna handlingar elektroniskt så blir det inte fråga om att efterkomma en begäran med stöd av offentlighetsprincipen när handlingar skickas med e-post utan om en informationstjänst. E-offentlighetskommittén menar dock att en utgångspunkt alltid bör vara att en önskan om att få ut en allmän handling i elektronisk form, på samma sätt som en begäran om att få ut informationen i pappersform, ska uppfattas som en begäran om att få del av uppgifterna med stöd av offentlighetsprincipen. Först om det framgår att så inte är fallet finns det an-

8 8 (11) ledning för myndigheten att betrakta framställningen som en ansökan utan stöd av 2 kap. TF (se SOU 2010:4 s. 317 f.). E-offentlighetskommittén menar alltså, till skillnad mot ESV, att det i och för sig kan vara ett utlämnande med stöd av offentlighetsprincipen men att det - trots detta - finns möjlighet att ta ut en avgift med stöd av 4 9 p vgf (se SOU 2010:4 s. 346 ff.). När det gäller avgiftsuttag enligt 4 9 p blir utgångspunkten, enligt kommittén, att myndigheten själv inom ramen för full kostnadstäckning får besluta om grunderna för avgiftssättningen samt att myndigheten också får besluta om avgiftens storlek (5 andra stycket och 6 andra stycket). Kommittén betonar att det bör vara en utgångspunkt för myndigheterna att de vid avgiftssättningen för elektroniska kopior av allmänna handlingar följer de principer som har angetts av regering och riksdag för avgifter vid tillhandahållande av elektronisk information (prop. 1997/98:136 s. 64, se vidare avsnitt 4.4.3). Den av riksdagen fastlagda principen för avgiftssättning av elektronisk information utgår från full kostnadstäckning för att framställa och distribuera själva uttaget (uttagskostnad) Inskannade handlingar tt skanna in en pappershandling och därefter skicka den med e-post torde innebära i stort sett samma arbetsinsats som att kopiera den. Det är därför rimligt att domstolarna tar ut samma avgift för att skanna och e-posta handlingar som för att kopiera och posta eller faxa dem Handlingar lagrade i Vera tt e-posta enstaka exemplar av domar eller andra handlingar som redan finns lagrad elektroniskt i Vera kan knappast anses innebära någon större arbetsinsats på domstolen. Det är oftast både arbets- och kostnadsbesparande att lämna ut handlingar på detta sätt 1. Det är därför rimligt att enstaka handlingar som finns lagrade i Vera e-postas kostnadsfritt. Tar det längre tid än tio minuter att hantera en beställning bör man dock ta betalt även för material som skickas med e-post. Den i avsnitt rekommenderade timkostnaden utgår från den avgift som får tas ut för avskrift av allmän handling, 17 1 st vgf. 3.2 Utlämnande på CD och DVD Både ljudinspelningar och ljud- och bildinspelningar utgör handlingar i TFs mening. I avsnittet särskiljs dock ljud- och bildfiler från handlingar. Med handlingar avses vanliga pappershandlingar men även handlingar som finns lagrade i elektronisk form. Som nämnts ovan finns inte någon skyldighet för domstolar att lämna ut handlingar på CD-skiva. Inte heller när det gäller ljudinspelningar av förhör finns någon sådan skyldighet 2. I konsekvens med resonemanget om e-post kan avgift vid ett elektroniskt utlämnande tas ut med stöd av 4 9 p vgf. 1 Se ESVs rapport llmänna handlingar i elektronisk form (2009:31) som genomförts på uppdrag av e-offentlighetskommittén 2 Tidigare fanns i mål- och ärendeförordningen (1996:271) en skyldighet för domstol att lämna ut kopia av en bandinspelning om någon begärde det. I samband med införandet av reformen En

9 9 (11) När det gäller kopior av ljud- och bildfiler (inspelade förhör) är rättsläget emellertid något oklart eftersom dessa rimligtvis inte kan lämnas ut i annat än i elektronisk form (se SOU 2008:93, Partsinsyn och ny teknik i domstol m.m. sid 36 ff). Är det fråga om ett utlämnande med stöd av offentlighetsprincipen saknas stöd för att ta ut en avgift för ett utlämnande av bilden eftersom det är tveksamt om vgf bestämmelser om avgift på kopia av en ljudbands- eller videobandsupptagning kan tillämpas på en digital inspelning. Ljudet på en ljud- och bildinspelning bör man dock fortfarande kunna ta ut en avgift för med stöd av 4 9 p vgf. nläggs samma synsätt som E-offentlighetskommittén gör på tillämpningen av 4 finns möjlighet att ta betalt för både ljudfilen och bildfilen. För handlingar som lämnas ut på CD/DVD bör samma princip för avgiftsuttaget tillämpas som för handlingar som skickas med e-post. Därutöver bör avgift tas ut för själva CDn/DVDn. tt kopiera en ljudinspelning respektive en ljud- och bildinspelning tar olika lång tid beroende på storleken av inspelningen. Eftersom det är förhållandevis många ljud- och bildfiler som ska kopieras förenklas administrationen om det alltid är samma avgift som tas ut. Med hänsyn till den genomsnittliga tiden för att kopiera en inspelning är der rimligt att ta ut samma avgift som för en ljudbandsupptagning, jämför 17 3 st vgf. 3.3 Särskilda fall Omfattande beställningar När någon begär ut handlingar från en domstol i sådan omfattning att personalen inte kan hantera beställningen inom ordinarie arbetstid eller om extrapersonal måste anställas finns det anledning att fundera över om möjligheten att ta betalt för det arbete som beställningen medför. En annan situation när det kan finnas skäl att överväga möjligheten att ta betalt med nedlagd arbetstid som utgångspunkt är när någon begär ut handlingar i sådan omfattning att det skulle leda till ett kraftigt överuttag att ta betalt per sida. ESV anger att det kan finnas skäl att ge en mängdrabatt t ex när någon beställer omfattande datautskrifter. I sammanhanget bör uppmärksammas att ESV utgår från att det inte är ett utlämnande med stöd av offentlighetsprincipen om någon efterfrågar information som är lagrad i pappersform och som endast kan tas fram med en arbetsinsats som går utöver vad som kan sägas vara rutinbetonad, se sidan 12 i handledningen. Med beaktande av bestämmelserna i tryckfrihetsförordningen, förkortad TF, är det något oklart vad ESV menar med detta. Enligt 2 kap 13 TF gäller ju kravet på rutinbetonade åtgärder endast i samband med sammanställningar av uppgifter ur upptagningar för automatiserad behandling (potentiella elektroniska handlingar). När det gäller utlämnande av färdiga handlingar från domstol torde det nästan undantagslöst vara fråga om utlämnande av en kopia av en allmän handling oavsett om arbetsinsatsen är rutinbetonad eller inte. Skulle domstolen emellertid komma fram till att offentlighetsprincipen inte är tillämplig finns inte heller någon skyldighet att tillgodose beställningen. modernare rättegång togs den skyldigheten bort och det infördes inte något motsvarande beträffande digitala ljudinspelningar.

10 10 (11) Utlämnande av papperskopior av allmän handling Huvudregeln är alltså att avgift ska tas ut enligt15 och 16 vgf när kopia av allmän handling lämnas ut. vgiftsuttaget baseras som angivits ovan på det antal sidor som lämnas ut. Om det finns särskilda skäl får en myndighet emellertid besluta om en högre eller lägre avgift än den som anges i 16 2 st. ESV beskriver i sin handledning ett antal situationer när det kan vara lämpligt att avvika från de bestämmelser som gäller normalt. Omfattande beställningar som innebär ett betydande merarbete tas inte upp som ett sådant skäl. I de förordningsmotiv som föregick vgf berörs frågan inte heller (se Regeringen förordningsmotiv 1992:3). Däremot anges på sid 32 i motiven att om en strikt tillämpning av 16 andra stycket skulle innebära ett kraftigt överuttag av avgift (t ex vid omfattande datautskrifter) kan det vara skäl för en myndighet att själv fastställa avgiften. Detsamma sägs gälla om kostnaderna för att framställa de begära kopiorna avsevärt skulle överstiga den föreskrivna avgiften. Detta talar i viss mån för att man skulle kunna göra undantag från16 när det gäller omfattande beställningar som innebär ett betydande merarbete. Saken har, såvitt Domstolsverket känner till, inte prövats. Utlämnande av informationsmaterial Om offentlighetsprincipen inte är tillämplig men domstolen ändå vill tillgodose en omfattande beställning kan avgift tas ut med stöd av 4 i vgf. v paragrafen framgår att en myndighet får tillhandahålla bland annat informationsmaterial (p2) mot avgift. Enligt ESV kan bestämmelsen tillämpas vid stora beställningar som går utöver vad som omfattas av rutinbetonade åtgärder. ESVs handledning lla myndigheter får ta betalt, men (2002:7) behandlar närmare tillämpningen av 4. I handledningen anges att begreppet informationsmaterial i 2 p kan omfatta i stort sett vad som helst som innehåller information om myndighetens område men som varken räknas som tidskrift eller publikation. Exempel på informationsmaterial är enligt ESV broschyrer, videofilmer, affischer, fotografier och vykort. Elektroniskt utlämnande För omfattande material som lämnas ut elektroniskt finns, med stöd av samma resonemang som ovan under 3.1, möjlighet att ta betalt för den arbetsinsats som krävs för utlämnandet. Vilken avgift ska tas ut? Om domstolen väljer att med stöd av 16 tredje stycket göra avsteg från de fastställda avgiftsbeloppen vid utlämnande av papperskopior har den att beakta den grundläggande principen att full kostnadstäckning bör uppnås. vgiften bör kunna sättas så att den motsvarar den faktiska kostnaden för att hantera beställningen inklusive arbetskostnad. Enligt motiven måste hänsyn även tas till att, enligt praxis, kostnaderna för framtagande och återställande av handlingar inte får ingå i den avgift som fastställs, RÅ 1985 ref. 2:9. Domstolsverket anser att det kan vara rimligt att ta ut samma avgift som när det gäller stora beställningar ur Vera. Samma avgift kan också tas ut om handlingar lämnas ut med stöd av 4 2 p (utlämnande av informationsmaterial) eller 9 p (elektroniskt utlämnande).

11 11 (11) Samlingsfakturor Det är inte ovanligt att t.ex. journalister återkommande begär kopior av allmänna handlingar i olika ärenden. För att slippa ta ut en mindre summa vid varje utlämningstillfälle är det möjligt att istället göra en tjänsteanteckning och fakturera beställningarna enligt överenskommen periodicitet, t.ex. månadsvis, i en samlingsfaktura. Det är effektivare för myndigheten och i regel billigare för beställaren eftersom grundavgiften på 50 kronor för de första tio sidorna i så fall bara tas ut en gång per faktura. Under perioden gjorda beställningar som enskilt sedda skulle vara avgiftsfria (t ex för att de inte uppgår till tio sidor) ska inte medräknas i samlingsfakturan Återkommande småbeställningar Om någon i syfte att undvika att behöva betala för kopiorna, ständigt återkommer med småbeställningar, dvs. färre än 10 sidor, i stället för att göra beställningen i ett sammanhang är det möjligt att göra undantag från 16 och ta ut avgift redan från första sidan. Eftersom det inte finns någon skyldighet att registrera eller diarieföra utlämnande av allmänna handlingar menar ESV (handledningen sidan 16) att det endast är vid uppenbara fall av missbruk som undantag kan göras.

Beslut om tillämpning av Att ta betalt för kopior av allmänna handlingar

Beslut om tillämpning av Att ta betalt för kopior av allmänna handlingar BESLUT 1 (6) AD 584-2014, D12 Regional samverkan Attunda, Nacka, Solna, Stockholm och Södertörns tingsrätter Beslut om tillämpning av Att ta betalt för kopior av allmänna handlingar Domstolsverket har

Läs mer

Avgift för elektroniskt utlämnande av allmän handling remissvar

Avgift för elektroniskt utlämnande av allmän handling remissvar SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 18 augusti 2014 AN-2014/271.184 1 (3) HANDLÄGGARE Lars Axelsson 08-535 312 27 Lars.Axelsson@huddinge.se Äldreomsorgsnämnden Avgift

Läs mer

Avgifter för kopior av allmänna handlingar för Hofors kommun och dess helägda bolag

Avgifter för kopior av allmänna handlingar för Hofors kommun och dess helägda bolag 1 (5) Avgifter för kopior av allmänna handlingar för Hofors kommun och dess helägda bolag Gäller fr.o.m. 2014-01-01 Fastställt av kommunfullmäktige 143/2013-12-16 2 (5) 1. Sammanfattning Hofors kommun

Läs mer

Remiss - Avgift för elektroniskt utlämnande av allmän handling

Remiss - Avgift för elektroniskt utlämnande av allmän handling BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN 2014-07-22 GSN-2014/313.184 1 (4) HANDLÄGGARE Steinmo, Conny Conny.Steinmo@huddinge.se Grundskolenämnden Remiss - Avgift för elektroniskt utlämnande av allmän handling

Läs mer

Avgifter för kopior av allmänna handlingar

Avgifter för kopior av allmänna handlingar Kommunfullmäktige 2012-10-29 1(5) 139 dnr 12/0239 Avgifter för kopior av allmänna handlingar Beslut Avgifter för kopior och avskrifter av allmänna handlingar skall tas ut enligt nedan Förslag till avgifter

Läs mer

Avgift för utlämnande av allmänna handlingar

Avgift för utlämnande av allmänna handlingar Avgift för utlämnande av allmänna handlingar Antagen av kommunfullmäktige 2013-06-12 75 Avgift för utlämnande av allmänna handlingar Innehållsförteckning Offentlighetsprincipen...1 Tillämpliga lagar och

Läs mer

Avgift för kopia av allmän handling

Avgift för kopia av allmän handling ESV 2005:27 Avgift för kopia av allmän handling En handledning om kopior av allmänna handlingar som begärs med stöd av offentlighetsprincipen ESV 2005:27 Avgift för kopia av allmän handling En handledning

Läs mer

Förslag till taxa för utlämnande av allmänna handlingar

Förslag till taxa för utlämnande av allmänna handlingar Förslag till taxa för utlämnande av allmänna handlingar 1 Taxa för utlämnande av allmänna handlingar 1 Allmänt om allmänna handlingar Med allmän handling menas framställning i skrift eller bild samt upptagning

Läs mer

Avgiftstaxa för kopior och avskrifter av allmänna handlingar

Avgiftstaxa för kopior och avskrifter av allmänna handlingar Avgiftstaxa för kopior och avskrifter av allmänna handlingar Fastställt av: Kommunfullmäktige : 2014-12-17 Dnr: ATVKS 2014-00471 064 För revidering ansvarar: Kommunledningsförvaltningen Dokumentet gäller

Läs mer

DOM. Mål nr 4805-14. KAMMARRÄTTEN I STOCKHOLM Avdelning 02. 2015-05-06 Meddelad i Stockholm

DOM. Mål nr 4805-14. KAMMARRÄTTEN I STOCKHOLM Avdelning 02. 2015-05-06 Meddelad i Stockholm KAMMARRÄTTEN Avdelning 02 DOM 2015-05-06 Meddelad i Stockholm Mål nr 4805-14 KLAGANDE Tredje Statsmakten Media AB, 556715-2086 Holländaregatan 8 B 111 3 6 Stockholm MOTPART Södertörns tingsrätt 141 84

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS BESLUT HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS BESLUT 1 (6) meddelat i Stockholm den 29 juni 2012 KLAGANDE Tredje Statsmakten Media AB Holländargatan 8 B 111 36 Stockholm ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrätten i Stockholms

Läs mer

Sida l (4) KAMMARRÄTTEN T^MA/f Mål nr 2293-12 ^ I STOCKHOLM JJUIVI Avdelning 6 2012-05-16 Meddelad i Stockholm

Sida l (4) KAMMARRÄTTEN T^MA/f Mål nr 2293-12 ^ I STOCKHOLM JJUIVI Avdelning 6 2012-05-16 Meddelad i Stockholm Sida l (4) KAMMARRÄTTEN T^MA/f Mål nr 2293-12 ^ I STOCKHOLM JJUIVI Avdelning 6 2012-05-16 Meddelad i Stockholm KLAGANDE Sveriges Utbildningsradio AB 105 10 Stockholm ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Polismyndighetens

Läs mer

Kungsörs kommuns författningssamling Nr E.09

Kungsörs kommuns författningssamling Nr E.09 Taxa för kopiering m.m. Antagna av kommunfullmäktige 2013-03-11, 30 Reviderad av kommunfullmäktige 2014-06-09, 82 (kopiering till enskild) Denna taxa omfattar kopiering av allmänna handlingar och kopiering

Läs mer

BESLUT 2013-02-22 Meddelat i Jönköping

BESLUT 2013-02-22 Meddelat i Jönköping KAMMARRÄTTEN [JÖNKÖPING * >s - '' Avdelning l BESLUT 2013-02-22 Meddelat i Jönköping Skin l (4) Mål nr 3943-12 KLAGANDE Manju Andersson, 851111-6512 Anstalten Tillberga Box 1133 721 28 Västerås ÖVERKLAGAT

Läs mer

Offentlighetsprincipen och allmänna handlingar

Offentlighetsprincipen och allmänna handlingar Offentlighetsprincipen och allmänna handlingar 2010 07 01 Producerat av Avdelningen för juridik, Region Skåne Form: Christian Andersson, Region Skåne Tryck: Servicelaget i Kristianstad 2010 Offentlighetsprincipen

Läs mer

Allmänna handlingar. hos kommunala och landstingskommunala företag

Allmänna handlingar. hos kommunala och landstingskommunala företag Allmänna handlingar hos kommunala och landstingskommunala företag Allmänna handlingar hos kommunala och landstingskommunala företag Offentlighetsprincipen har mycket gamla anor i Sverige. Den infördes

Läs mer

Remissyttrande över promemorian Skyndsamhetskrav och tidsfrister i ärenden med unga misstänkta och unga målsäganden (Ds 2013:30)

Remissyttrande över promemorian Skyndsamhetskrav och tidsfrister i ärenden med unga misstänkta och unga målsäganden (Ds 2013:30) YTTRANDE 1 (5) Justitiedepartementet Åklagarenheten 103 33 Stockholm Remissyttrande över promemorian Skyndsamhetskrav och tidsfrister i ärenden med unga misstänkta och unga målsäganden (Ds 2013:30) Ert

Läs mer

Allmänna handlingar i elektronisk form

Allmänna handlingar i elektronisk form Allmänna handlingar i elektronisk form - offentlighet och integritet Slutbetänkande av E-offentlighetskommittén Stockholm 2010 STATENS OFFENTLIGA UTREDNINGAR SOU 2010:4 Innehåll Sammanfattning 13 Författningsförslag

Läs mer

Redogörelse 2000/01:JO1

Redogörelse 2000/01:JO1 mnr: pnr: Redogörelse Justitieombudsmännens ämbetsberättelse 2000/01 JO1 Kritik mot en skattemyndighet för handläggningen av en begäran om utlämnande av allmän handling och uppgifter ur sådan handling

Läs mer

Skyldigheten att lämna registerutdrag blir mindre betungande

Skyldigheten att lämna registerutdrag blir mindre betungande Sammanfattning Hanteringen av personuppgifter som inte ingår i personregister underlättas Personuppgiftslagsutredningen har haft i uppdrag att göra en över-syn av personuppgiftslagen. Syftet har varit

Läs mer

Sida l (4) KAMMARRÄTTEN y^ ^^ r Mål nr 3647-15 I STOCKHOLM JJUIVI Avdelning 04 2015 "06- O 4 Meddelad i Stockholm

Sida l (4) KAMMARRÄTTEN y^ ^^ r Mål nr 3647-15 I STOCKHOLM JJUIVI Avdelning 04 2015 06- O 4 Meddelad i Stockholm Sida l (4) KAMMARRÄTTEN y^ ^^ r Mål nr 3647-15 I STOCKHOLM JJUIVI Avdelning 04 2015 "06- O 4 Meddelad i Stockholm KLAGANDE Maria Elowsson Nyhetsbyrån Siren Björns Trädgårdsgränd l 11621 Stockholm ÖVERKLAGAT

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 13 juli 2015 Ö 2345-15 KLAGANDE JH SAKEN Utfående av allmän handling ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Svea hovrätts beslut 2015-04-13 Dnr 210-15

Läs mer

Revidering av avgifter för utlämnande av kopior av journalhandlingar och övriga allmänna handlingar

Revidering av avgifter för utlämnande av kopior av journalhandlingar och övriga allmänna handlingar I ~ Landstinget _ DALARNA 000214 Central förvaltning 2014-06-16- -17 Sida 1 (3) Ledningsenhet Dnr LD14/01393 Uppdnr 781 2014-05-12 Landstingsstyrelsens arbetsutskott 2014-06-02 Landstingsstyrelsen 2014-06-16--17

Läs mer

Att lämna ut en handling och att vägra. Regler, råd och riktlinjer

Att lämna ut en handling och att vägra. Regler, råd och riktlinjer Att lämna ut en handling och att vägra. Regler, råd och riktlinjer Version 1.0 Upprättad av Stadsledningskontoret/Adm. Maj 2003 2 Allmänna handlingar och rätten att ta del av dem Offentlighetsprincipen

Läs mer

Betänkandet Allmänna handlingar i elektronisk form offentlighet och integritet (SOU 2010:4)

Betänkandet Allmänna handlingar i elektronisk form offentlighet och integritet (SOU 2010:4) Yttrande Diarienr 2010-06-21 552-2010 Ert diarienr Ju2010/1020/L6 Regeringskansliet Justitiedepartementet Betänkandet Allmänna handlingar i elektronisk form offentlighet och integritet (SOU 2010:4) Datainspektionen

Läs mer

(Dnr 3166-2001) Anmälan

(Dnr 3166-2001) Anmälan Riksarkivet har handlagt en begäran om kopia av en handling som en forskarförfrågan och debiterat avgift för uppdraget. Fråga om framställningen skulle ha handlagts enligt tryckfrihetsförordningens regelverk.

Läs mer

24-timmarsstrategi för Sveriges Domstolar

24-timmarsstrategi för Sveriges Domstolar 24-timmarsstrategi för Sveriges Domstolar Innehåll Regeringens vision om en 24-timmarsmyndighet...3 Tio punkter för tillgängligare domstolar... 5 Vidareutveckla verksamhetsstödet Vera...6 Anpassa öppet-

Läs mer

Antagen av kommunstyrelsen 2003-03-18 Reviderad 2011-05-31

Antagen av kommunstyrelsen 2003-03-18 Reviderad 2011-05-31 REGLER OCH RUTINER FÖR POST OCH E-POST Antagen av kommunstyrelsen 2003-03-18 Reviderad 2011-05-31 2 Allmän handling En handling kan beskrivas som någonting som innehåller information av något slag. Vanligen

Läs mer

DOM. Meddelad i Sundsvall. KLAGANDE Utbudet i Sverige AB, 556662-1727 Box 45404 104 30 Stockholm. SAKEN Rätt att ta del av allmän handling

DOM. Meddelad i Sundsvall. KLAGANDE Utbudet i Sverige AB, 556662-1727 Box 45404 104 30 Stockholm. SAKEN Rätt att ta del av allmän handling KAMMARRÄTTEN l SUNDSVALL DOM Meddelad i Sundsvall Sida l (6) KLAGANDE Utbudet i Sverige AB, 556662-1727 Box 45404 104 30 Stockholm ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Gymnasienämnden i Skellefteå kommuns beslut den 16

Läs mer

Vidareutnyttjande av öppen data från Stockholms stad

Vidareutnyttjande av öppen data från Stockholms stad STADSLEDNINGSKONTORET IT-AVDELNINGEN Bilaga HANDLINGSPLAN Förslag till handlingsplan från Stockholms stad Bilaga 1 2011-06-20 1 (10) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Inledning 3 2. Bakgrund 3 3. Vidareutnyttjande

Läs mer

DOM 2015-07-01 Stockholm

DOM 2015-07-01 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen Rotel 060306 DOM 2015-07-01 Stockholm Mål nr F 2578-15 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Umeå tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2015-02-27 i mål nr F 1613-14, se

Läs mer

Remissyttrande över promemorian Närvaroliggare och kontrollbesök (Ds 2009:43)

Remissyttrande över promemorian Närvaroliggare och kontrollbesök (Ds 2009:43) R1C, 2009-02, DV info.avd. 1 (7) Finansdepartementet Remissyttrande över promemorian Närvaroliggare och kontrollbesök (Ds 2009:43) Promemorian berör ett sakområde som väsentligen ligger vid sidan av hovrättens

Läs mer

Sida l (3) KAMMARRÄTTEN y^ ^ny r Mål nr 4267-12 I STOCKHOLM JJUiVL Avdelning 03 2012-09-21 Meddelad i Stockholm

Sida l (3) KAMMARRÄTTEN y^ ^ny r Mål nr 4267-12 I STOCKHOLM JJUiVL Avdelning 03 2012-09-21 Meddelad i Stockholm Sida l (3) KAMMARRÄTTEN y^ ^ny r Mål nr 4267-12 I STOCKHOLM JJUiVL Avdelning 03 2012-09-21 Meddelad i Stockholm KLAGANDE Anders Johansson Aftonbladet, Rättsredaktionen Blekholmsgatan 18 105 18 Stockholm

Läs mer

Hantering av handlingar i Sandvikenhus AB och Sandviken Energi AB

Hantering av handlingar i Sandvikenhus AB och Sandviken Energi AB GranskningsPM Hantering av handlingar i Sandvikenhus AB och Sandviken Energi AB Sandvikens kommun Pär Månsson Hanna Franck Innehållsförteckning 1 Inledning 1 1.1 Bakgrund 1 1.2 Syfte 1 1.3 Metod 1 2 Offentlighetsreglerna

Läs mer

DOM 2015-09-02 Meddelad i Göteborg

DOM 2015-09-02 Meddelad i Göteborg Avdelning 3 2015-09-02 Meddelad i Göteborg 1 KLAGANDE Valeria Helander Tidningen Faktum Chapmans Torg 1 414 54 Göteborg ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kommunstyrelsen i Göteborgs kommuns beslut den 2 juli 2015,

Läs mer

DOM 2015-09-18 Meddelad i Stockholm

DOM 2015-09-18 Meddelad i Stockholm Avdelning 03 2015-09-18 Meddelad i Stockholm Mål nr 6017-15 1 KLAGANDE Siwertell AB Ombud: Advokat Matti Scheffer och jur.kand. Glenn Nyström Kilpatrick Townsend & Stockton Advokat KB Box 5421 114 84 Stockholm

Läs mer

Användandet av E-faktura inom den Summariska processen

Användandet av E-faktura inom den Summariska processen 1(7) Användandet av E-faktura inom den Summariska processen Kronofogdemyndigheten fastställer att den bedömning som det redogörs för i bifogade rättsliga promemoria under rubriken Kronofogdemyndighetens

Läs mer

Tillsyn av behandlingen av personuppgifter i allmänhetens terminal m.m.

Tillsyn av behandlingen av personuppgifter i allmänhetens terminal m.m. Datum Diarienr 2014-09-30 1317-2013 Förvaltningsrätten i Uppsala Box 1853 751 48 Uppsala Tillsyn av behandlingen av personuppgifter i allmänhetens terminal m.m. Datainspektionens beslut 1. Datainspektionen

Läs mer

Riksarkivets författningssamling

Riksarkivets författningssamling Riksarkivets författningssamling ISSN 0283-2941 Riksarkivets föreskrifter och allmänna råd om elektroniska handlingar (upptagningar för automatiserad behandling); RA-FS 2009:1 Utkom från trycket den 1

Läs mer

DOM 2015-05-13 Meddelad i Stockholm

DOM 2015-05-13 Meddelad i Stockholm Avdelning 02 2015-05-13 Meddelad i Stockholm Mål nr 2802-15 1 KLAGANDE Jonas Alsgren Nyhetsbolaget Sverige 115 79 Stockholm ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Folktandvården Stockholms län AB:s beslut den 11 mars 2015,

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (7) meddelad i Stockholm den 16 december 2013 KLAGANDE Skatteverket 171 94 Solna MOTPART Zound Industries International AB, 556757-4610 Torsgatan 2 111 23 Stockholm

Läs mer

Domstolsprocessen. i utlännings- och medborgarskapsmål

Domstolsprocessen. i utlännings- och medborgarskapsmål Domstolsprocessen i utlännings- och medborgarskapsmål Producerad av Domstolsverket Reviderad april 2010 Tryckt av AB Danagårds grafiska Dnr 404-2010 Innehåll Förord... 5 Om domstolarna... 6 Allmänna förvaltningsdomstolar...

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 HÖGSTA FÖRVALTNINGSSTOLENS Mål nr 3695-14 meddelad i Stockholm den 29 oktober 2014 KLAGANDE Accurate Care AS Ombud: Advokat Magnus Fridh och jur. kand. Erik Sandström Setterwalls Advokatbyrå AB Box 1050

Läs mer

Linköpings universitet Rektor. Juridiska avdelningen Marie Stern Wärn BESLUT 2005-05-31 Reg.nr 31-88-05

Linköpings universitet Rektor. Juridiska avdelningen Marie Stern Wärn BESLUT 2005-05-31 Reg.nr 31-88-05 Linköpings universitet Rektor Juridiska avdelningen Marie Stern Wärn Kostnader för uppsatser vid ekonomiska institutionen, Linköpings universitet Anmälan N N har anmält Linköpings universitet för att det

Läs mer

Mål nr 613541. Avdelnings 2011-11-25 Meddelad i Stockholm

Mål nr 613541. Avdelnings 2011-11-25 Meddelad i Stockholm KAMMARRÄTTEN T\r\ A /T D UIV1 Avdelnings 2011-11-25 Meddelad i Stockholm Mål nr 613541 Sida l (3) KLAGANDE Micha Velasco Box 5625 114 86 Stockholm ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Arbetsförmedlingens beslut den 19

Läs mer

Forskarservice och tillgängliggörande

Forskarservice och tillgängliggörande Malm Malmö Stad Malmö stadsarkiv Prislista Justerad 2006-02-20 (delegationsbeslut 01/05) utifrån Riksarkivets prislista och konsumentprisindex i enlighet med kommunstyrelsens beslut 1995-03-15 88. Forskarservice

Läs mer

Remissyttrande över Målutredningens betänkande Mål och medel särskilda åtgärder för vissa måltyper i domstol (SOU 2010:44)

Remissyttrande över Målutredningens betänkande Mål och medel särskilda åtgärder för vissa måltyper i domstol (SOU 2010:44) YTTRANDE 1 (6) Ert datum Ert dnr 2010-09-22 Ju2010/5515/DOM Justitiedepartementet Enheten för processrätt och domstolsfrågor 103 33 Stockholm Remissyttrande över Målutredningens betänkande Mål och medel

Läs mer

ÖVERKLAGADE AVGÖRANDET

ÖVERKLAGADE AVGÖRANDET Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 8 december 2011 Ö 591-11 KLAGANDE FABEC Aktiebolag, 556178-9974 Orrekulla Industrigata 22 425 36 Hisings Kärra Ombud: LZ MOTPART Skatteverket

Läs mer

Begångna brott Dataintrång

Begångna brott Dataintrång BLEKINGE TINGSRÄTT DOM Mål nr B 1316-11 2011-08-31 meddelad i KARLSKRONA 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Sigrid Stengel Åklagarkammaren i Karlskrona Målsägande Patrik Rydén Långgatan

Läs mer

Universitetens diarieföring

Universitetens diarieföring Juridiska avdelningen Caroline Cruz BESLUT Universitetens diarieföring Sammanfattning Justitiekanslern (JK) har i beslut den 17 mars 1999 bett Högskoleverket att ta initiativ till att skapa större enhetlighet

Läs mer

Förändrade uteblivandeavgifter för vuxna

Förändrade uteblivandeavgifter för vuxna ,._ Fo~~~X!~den Tandvårdsförvaltning LO Tandvård Datum 2015-03-04 Sida 1 (3) Dnr LD15/00485 Uppdnr 1005 Förändrade uteblivandeavgifter för vuxna Ordförandens förslag 1. En ändring till en fast avgift på

Läs mer

Brister i hanteringen av ett ärende om tillgodoräknande av utbildning vid Göteborgs universitet

Brister i hanteringen av ett ärende om tillgodoräknande av utbildning vid Göteborgs universitet BESLUT 1(6) Avdelning Juridiska avdelningen Handläggare Lina Smed 08-563 085 36 lina.smed@uka.se Göteborgs universitet Rektor Box 100 405 30 Göteborg Brister i hanteringen av ett ärende om tillgodoräknande

Läs mer

Strategiska förutsättningar

Strategiska förutsättningar ska förutsättningar De statliga myndigheterna är regeringens redskap för att realisera riksdagens och regeringens beslutade politik. Verksamhetsstyrningen av myndigheterna utgår från den av riksdagen beslutade

Läs mer

Remissvar angående anmälningspliktig verksamhet och anmälningspliktig omsättning

Remissvar angående anmälningspliktig verksamhet och anmälningspliktig omsättning Remissvar Datum Vår referens Sida 2013-07-02 Dnr: 13-4788 1(8) Remissvar angående anmälningspliktig verksamhet och anmälningspliktig omsättning Den 25 april 2013 gick PTS ut med en remiss till marknaden

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (6) meddelad i Stockholm den 22 juni 2011 KLAGANDE Skatteverket 171 94 Solna MOTPART Klövern AB Ombud: AA Deloitte AB Rehnsgatan 11 113 57 Stockholm Ombud: Advokat Börje

Läs mer

Fråga om utbetalning enligt lagen om förfarandet vid skattereduktion för hushållsarbete när ett bolag som köparna äger betalat arbetet.

Fråga om utbetalning enligt lagen om förfarandet vid skattereduktion för hushållsarbete när ett bolag som köparna äger betalat arbetet. HFD 2014 ref 79 Fråga om utbetalning enligt lagen om förfarandet vid skattereduktion för hushållsarbete när ett bolag som köparna äger betalat arbetet. Lagrum: 6 och 7 lagen (2009:194) om förfarandet vid

Läs mer

REGERINGSRÄTTENS BESLUT

REGERINGSRÄTTENS BESLUT REGERINGSRÄTTENS BESLUT 1 (6) meddelat i Stockholm den 6 maj 2009 KLAGANDE E.ON Elnät Sverige AB, 556070-6060 Ombud: Bolagsjurist Malin Persson E.ON Sverige AB 205 09 Malmö MOTPARTER 1. 3G Infrastructure

Läs mer

Förutsättningar för gallring efter skanning 1 (5) Tillsynsavdelningen Datum Dnr RA 01-2011/1121 Håkan Lövblad 2011-10-26

Förutsättningar för gallring efter skanning 1 (5) Tillsynsavdelningen Datum Dnr RA 01-2011/1121 Håkan Lövblad 2011-10-26 Tillsynsavdelningen Datum Dnr RA 01-2011/1121 Håkan Lövblad 2011-10-26 1 (5) Förutsättningar för gallring efter skanning För att myndighet ska få gallra pappershandlingar efter skanning fordras det myndighetsspecifika

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (8) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 29 juni 2009 Ö 3573-07 KLAGANDE Bilstugan i Malmö Aktiebolag, 556510-0442 Box 20522 200 74 Malmö Ombud: Advokat JH MOTPART If Skadeförsäkring

Läs mer

Remissyttrande över departementspromemorian Ny delgivningslag

Remissyttrande över departementspromemorian Ny delgivningslag YTTRANDE 1 (5) Justitiedepartementet Enheten för processrätt och domstolsfrågor 103 33 STOCKHOLM Remissyttrande över departementspromemorian Ny delgivningslag m.m. (Ds 2009:28) Ert diarienummer Ju2009/5326/DOM

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (8) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 12 november 2009 Ö 1342-09 KLAGANDE Albihns Service Aktiebolag, 556519-9253 Box 5581 114 85 Stockholm Ombud: Advokat A-CN och jur.kand.

Läs mer

Ekonomistyrningsverkets cirkulärserie över föreskrifter och allmänna råd

Ekonomistyrningsverkets cirkulärserie över föreskrifter och allmänna råd Ekonomistyrningsverkets cirkulärserie över föreskrifter och allmänna råd Ekonomistyrningsverkets föreskrifter och allmänna råd till förordningen (2003:770) om statliga myndigheters elektroniska informationsutbyte

Läs mer

Kronofogden FÖRELÄGGANDE. BF~ENHETEN UTBILDNINGSDATABAS Kundeenter Tel 0771-73 73 00 /Fax 026-187544 Öppet kl 8-18

Kronofogden FÖRELÄGGANDE. BF~ENHETEN UTBILDNINGSDATABAS Kundeenter Tel 0771-73 73 00 /Fax 026-187544 Öppet kl 8-18 Kronofogden BF~ENHETEN UTBILDNINGSDATABAS Kundeenter Tel 0771-73 73 00 /Fax 026-187544 Öppet kl 8-18 Kronofogdemyndigheten GÄVLEBORGS LÄN 801 2 9 GÄVLE FÖRELÄGGANDE Datum 2010-12-29 840107*9622 Målnummer

Läs mer

2011-06- 17. Meddelad i Sundsvall. KLAGANDE Per Hagström Nyhetsbyrån Siren Björns trädgårdsgränd l 11621 Stockholm

2011-06- 17. Meddelad i Sundsvall. KLAGANDE Per Hagström Nyhetsbyrån Siren Björns trädgårdsgränd l 11621 Stockholm KAMMARRÄTTEN ' 1~M^A /T JL/vJlVL 2011-06- 17 Meddelad i Sundsvall Sida l (3) KLAGANDE Per Hagström Nyhetsbyrån Siren Björns trädgårdsgränd l 11621 Stockholm ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Västerbottens läns landstings

Läs mer

2007 07 15 Vår ref Pär Trehörning. Yttrande Allmänhetens tillgång till handlingar från Europeiska gemenskapens institutioner KOM (2007) 185, slutlig

2007 07 15 Vår ref Pär Trehörning. Yttrande Allmänhetens tillgång till handlingar från Europeiska gemenskapens institutioner KOM (2007) 185, slutlig 2007 07 15 Vår ref Pär Trehörning EU-kommissionen Yttrande Allmänhetens tillgång till handlingar från Europeiska gemenskapens Det är viktigt att yttrandefrihet, tryckfrihet och offentlighet inte enbart

Läs mer

Mål nr 235441. ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Tyresö kommuns beslut den 23 mars 2011 i ärende med dnr 110127132357_2011-0008309196, se bilaga A

Mål nr 235441. ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Tyresö kommuns beslut den 23 mars 2011 i ärende med dnr 110127132357_2011-0008309196, se bilaga A KAMMARRÄTTEN F\ fmv /f D U IVl Avdelnings 2011-11-25 Meddelad i Stockholm Mål nr 235441 Sida l (5) KLAGANDE Försäkringskassan ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Tyresö kommuns beslut den 23 mars 2011 i ärende med dnr

Läs mer

2001-01-09 1427-2000. Till Justitiedepartementet. Juridiska sekretariatet

2001-01-09 1427-2000. Till Justitiedepartementet. Juridiska sekretariatet Datum Dnr 2001-01-09 1427-2000 Juridiska sekretariatet Till Justitiedepartementet Yttrande över bisyssleutredningens betänkande Offentligt anställdas bisysslor (SOU 2000:80) (Ert diarienummer Ju2000/4719/PP)

Läs mer

16 Granskning genom automatiserad behandling

16 Granskning genom automatiserad behandling 229 16 Granskning genom automatiserad behandling 16.1 Allmänt Förutom de regler som finns i taxeringslagen m.fl. lagar har revisorn att iaktta särskilda regler i personuppgiftslagen och skattedatabaslagen

Läs mer

Tillsyn mot Wihlborgs Fastigheter AB avseende användning av positioneringssystemet ABAX

Tillsyn mot Wihlborgs Fastigheter AB avseende användning av positioneringssystemet ABAX Datum Diarienr 2014-02-07 234-2013 Wihlborgs Fastigheter AB Dockplatsen 16 Box 97 201 20 Malmö Tillsyn mot Wihlborgs Fastigheter AB avseende användning av positioneringssystemet ABAX Datainspektionens

Läs mer

Tillsyn enligt inkassolagen (1974:182) användande av konkursinstitutet

Tillsyn enligt inkassolagen (1974:182) användande av konkursinstitutet Datum Diarienr 2011-10-05 466-2011 Likviditetskontroll Kreditfakta i Norrköpings KB Linköpingsvägen 55 602 36 Norrköping Tillsyn enligt inkassolagen (1974:182) användande av konkursinstitutet Datainspektionens

Läs mer

Stockholm den 28 april 2015

Stockholm den 28 april 2015 R-2015/0430 Stockholm den 28 april 2015 Till Finansdepartementet Fi2012/4241 Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 10 mars 2015 beretts tillfälle att avge yttrande över Skatteverkets promemoria

Läs mer

Misstänktas rätt till insyn vid frihetsberövande m.m. ändrade bestämmelser från den 1 juni 2014

Misstänktas rätt till insyn vid frihetsberövande m.m. ändrade bestämmelser från den 1 juni 2014 Misstänktas rätt till insyn vid frihetsberövande m.m. ändrade bestämmelser från den 1 juni 2014 RättsPM 2014:1 Utvecklingscentrum Malmö Maj 2014 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Bakgrund... 3 De

Läs mer

I Mål nr: B 2245~15. Postadress. Besöksadress Sundbybergsvägen5. SOLNA TINGSRÄTT Avdelning 1. DOM 2015-05-15 meddelad i Solna

I Mål nr: B 2245~15. Postadress. Besöksadress Sundbybergsvägen5. SOLNA TINGSRÄTT Avdelning 1. DOM 2015-05-15 meddelad i Solna meddelad i Solna I Mål nr: B 2245~15 1 PARTER (Antal tilltalade: l) Tilltalad Karl GÖRAN Rundström, 19370604-0015 Rådmansövägen 530 760 15 Gräddö Offentlig försvarare: Advokat Sven Severin LEX Advokatbyrå

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2012-08-29. Stärkt stöd och skydd för barn och unga

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2012-08-29. Stärkt stöd och skydd för barn och unga 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2012-08-29 Närvarande: F.d. justitieråden Marianne Eliason och Peter Kindlund samt justitierådet Kerstin Calissendorff. Stärkt stöd och skydd för barn och

Läs mer

(I texten nedan används ordet landsting genomgående i stället för landsting/region)

(I texten nedan används ordet landsting genomgående i stället för landsting/region) Dagar om lagar 4 5 november 2014 Bo Thalén Vem äger patientjournalerna? (I texten nedan används ordet landsting genomgående i stället för landsting/region) Kan patientjournaler överlämnas från en vårdgivare

Läs mer

Svedala Kommuns 1:29 Författningssamling 1(8)

Svedala Kommuns 1:29 Författningssamling 1(8) Författningssamling 1(8) Riktlinjer för posthantering och diarieföring antagna av kommunstyrelsen 2011-12-19, 404 Gäller från 2012-01-01 För kommunens myndigheter, (kommunfullmäktige, nämnder och styrelser)

Läs mer

I det följande redovisas Advokatsamfundets uppfattning och synpunkter på Vårdnadskommitténs

I det följande redovisas Advokatsamfundets uppfattning och synpunkter på Vårdnadskommitténs R-2005/1014 Stockholm den 5 september 2005 Till Justitiedepartementet Ju2005/5191/L2 Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 7 juni 2005 beretts tillfälle att avge yttrande över betänkandet Vårdnad,

Läs mer

Ett utvidgat krav på prövningstillstånd

Ett utvidgat krav på prövningstillstånd Datum Dnr 2001-10-09 1027-2001 Justitiedepartementet Yttrande över promemorian Hovrättsprocessen i framtiden (Ds 2001:36) (Ert diarienummer Ju1995/4888/DOM) Inställning Domstolsverket (DV) ansluter sig

Läs mer

Postadress Telefon E-post Organisationsnummer Box 22523, 104 22 Stockholm 08-617 98 00 sakint@sakint.se 202100-5703

Postadress Telefon E-post Organisationsnummer Box 22523, 104 22 Stockholm 08-617 98 00 sakint@sakint.se 202100-5703 Uttalande SÄKERHETS- OCH INTEGRITETSSKYDDSNÄMNDEN 2012-03-28 Dnr 114-2011 Försvararsamtal BAKGRUND Enligt lagen (2007:980) om tillsyn över viss brottsbekämpande verksamhet (tillsynslagen) har Säkerhets-

Läs mer

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Hantering av patientuppgifter via e-post

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Hantering av patientuppgifter via e-post Datum Diarienr 2011-12-12 749-2011 Capio S:t Görans Sjukhus 112 81 Stockholm Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Hantering av patientuppgifter via e-post Datainspektionens beslut Datainspektionen

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (5) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 8 mars 2013 Ö 3334-11 KLAGANDE TL Ombud: Advokat PA MOTPART JA Ombud: Advokat NL SAKEN Förordnande av bodelningsförrättare ÖVERKLAGAT

Läs mer

DOM 2013-12-17 Meddelad i Jönköping

DOM 2013-12-17 Meddelad i Jönköping DOM 2013-12-17 Meddelad i Jönköping Sida l (3) KLAGANDE Carolina Häggkvist Östgöta Correspondenten Östgöta Media AB 581 89 Linköping ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE AB Stångåstadens beslut den l november 2013, se

Läs mer

DOM 2014-25 Stockholm

DOM 2014-25 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Rotel 060111 DOM 2014-25 Stockholm Mål nr M 1755-14 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Nacka tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2014-01-31 i mål nr M 189-14, se bilaga KLAGANDE Länsstyrelsen i

Läs mer

DOM 2012-10-26 Meddelad i Solna

DOM 2012-10-26 Meddelad i Solna 1 Avdelning 3 DOM 2012-10-26 Meddelad i Solna Mål nr T 3674-12 PARTER KÄRANDE Centrala Studiestödsnämnden, 202100-1819 Kravenheten 851 82 Sundsvall Ombud: Jur.kand. Ingemar Wangehall CSN Umeå Box 144 901

Läs mer

Sjukvårdsrådgivningen GRUNDAVTAL IT-TJÄNSTER

Sjukvårdsrådgivningen GRUNDAVTAL IT-TJÄNSTER Sjukvårdsrådgivningen GRUNDAVTAL IT-TJÄNSTER 2008-01-30 Version 1.0 2 (6) Mellan Sjukvårdsrådgivningen SVR AB, organisationsnummer 556559-4230 (nedan benämnd Sjukvårdsrådgivningen) och organisationsnummer

Läs mer

Anställd Befattning:. Tjänsteställe:.. Personnummer: Namn:...

Anställd Befattning:. Tjänsteställe:.. Personnummer: Namn:... SEKRETESSFÖRBINDELSE I och med att man är verksam inom Gymnasie- och Vuxenutbildnings verksamhetsområde måste man följa sekretessbestämmelserna. De bestämmelser som gäller finns i informationsskriften

Läs mer

Mall. Företagarens namn och adress Undersökares namn och adress

Mall. Företagarens namn och adress Undersökares namn och adress Mall [Länsstyrelsens logotyp] Beslut Sida Datum Dnr Socken: samtliga berörda anges Kommun: samtliga berörda anges Fastighetsbeteckning: samtliga berörda anges RAÄ-nr: alternativt tillfällig arbetsidentitet

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida l (6) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 24 maj 2012 0967-12 KLAGANDE Erik Blom c/o Ung Webbradio Eriksbergsgatan 8 A 114 30 Stockholm MOTPART Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm

Läs mer

2/11/VER - Delgivning av beslut om utmätning. Rutinen gäller även i tillämpliga delar för utlandsbosatta gäldenärer.

2/11/VER - Delgivning av beslut om utmätning. Rutinen gäller även i tillämpliga delar för utlandsbosatta gäldenärer. % Kronofogden 1(5) 2/11/VER - Delgivning av beslut om utmätning Beslut om utmätning ska delges som huvudregel. Delgivning kan underlåtas när kostnaderna för delgivningsförfarandet inte uppvägs av den utmätta

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (5) meddelad i Stockholm den 8 oktober 2014 KLAGANDE AA MOTPART Region Gotland 621 81 Visby ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrätten i Stockholms dom den 12 september 2013

Läs mer

Allmänna handlingar. Vänersborgs kommun. Revisionsrapport. Februari 2011. Staffan Löfving

Allmänna handlingar. Vänersborgs kommun. Revisionsrapport. Februari 2011. Staffan Löfving Allmänna handlingar Vänersborgs kommun Revisionsrapport Februari 2011 Staffan Löfving Inledning På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Vänersborgs kommun har Komrev, inom PwC, granskat ärendehantering,

Läs mer

Underrättelser till enskilda vid internationell rättslig hjälp vid två internationella åklagarkammare

Underrättelser till enskilda vid internationell rättslig hjälp vid två internationella åklagarkammare Uttalande SÄKERHETS- OCH INTEGRITETSSKYDDSNÄMNDEN 2014-11-06 Dnr 589-2013 Underrättelser till enskilda vid internationell rättslig hjälp vid två internationella åklagarkammare 1. SAMMANFATTNING Säkerhets-

Läs mer

Frågan om vem som får överklaga ett beslut behandlas i avsnitt 10.1. 5.2 Ombud och biträde

Frågan om vem som får överklaga ett beslut behandlas i avsnitt 10.1. 5.2 Ombud och biträde Part, Avsnitt 5 57 5 Part Ombud 5.1 Allmänt Den personkrets som ska behandlas som part betecknas som sökande, klagande eller annan part. Partsbegreppets innehåll har inte närmare behandlats i förarbetena

Läs mer

Tillsynsbesöket hos Blekinge tekniska högskola 2006 uppföljning

Tillsynsbesöket hos Blekinge tekniska högskola 2006 uppföljning Blekinge tekniska högskola Rektor Luntmakargatan 13, Box 7851, SE-103 99 Stockholm, Sweden Tfn/Phone: +46 8 563 085 00 Fax: +46 8 563 085 50 hsv@hsv.se, www.hsv.se Christian Sjöstrand 08-563 087 31 christian.sjostrand@hsv.se

Läs mer

Privatkopieringsersä/ning

Privatkopieringsersä/ning IMK-seminarium den 26 maj 2014 Privatkopieringsavgift Advokat Stefan Widmark 1919 års lag om rätt till litterära och musikaliska verk (LL) 1919 års lag om rätt till verk av bildande konst (KL) 1919 års

Läs mer

Remissyttrande över slutbetänkandet En modernare rättegång (SOU 2001:103)

Remissyttrande över slutbetänkandet En modernare rättegång (SOU 2001:103) Datum Dnr 2002-05-21 354-2002 Justitiedepartementet 103 33 STOCKHOLM Remissyttrande över slutbetänkandet En modernare rättegång (SOU 2001:103) Domstolsverket (DV) anser att utredningens förslag till ändringar

Läs mer

Konsekvensutredning med anledning av förslag till ändring i Riksförsäkringsverkets föreskrifter (RFFS 1993:24) om assistansersättning

Konsekvensutredning med anledning av förslag till ändring i Riksförsäkringsverkets föreskrifter (RFFS 1993:24) om assistansersättning Konsekvensutredning 1 (8) Konsekvensutredning med anledning av förslag till ändring i Riksförsäkringsverkets föreskrifter (RFFS 1993:24) om assistansersättning Bakgrund och överväganden Med anledning av

Läs mer

Upplysningar om lönegarantihandläggning

Upplysningar om lönegarantihandläggning Upplysningar om lönegarantihandläggning 1. Upplysningar till blanketterna m.m. Blankett B1, KFM 9580, bör användas för beslut om lönegaranti, både bifall och avslag. Blankett B2, KFM 9581, bör användas

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (8) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 22 december 2014 Ö 4853-13 ANMÄLARE Stockholms tingsrätt, avd 4 Box 8307 104 20 Stockholm PARTER Kärande vid tingsrätten Ekonomigruppen

Läs mer