Intern kontroll Karlstads kommun 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Intern kontroll Karlstads kommun 2012"

Transkript

1 Dnr KS Dpl 01 sid 1 (7) KOMMUNLEDNINGSKONTORET Koncernstöd, Arbetsgivarenheten Tjänsteyttrande Agneta Holmsten, Intern kontroll Karlstads kommun 2012 Dnr KS Dpl 01 Ärende Intern kontroll är numera ett begrepp inom kommunens nämnder och det är väl integrerat i det löpande uppföljningsarbetet. Det är viktigt att ha säkra och fungerande rutiner i verksamheten. I första hand finns ansvaret för kontrollinsatser hos nämnderna som arbetar med intern kontroll på många olika sätt. Förutom kontroller och granskningar är förebyggande åtgärder och utveckling av rutiner viktigt liksom utbildning. Utbildningsinsatser utgör en särskilt viktig del i internkontrollarbetet då dessa leder till ökad medvetenhet kring regler och rutiner. Karlstads kommun arbetar med centrala kontrollgrupper inom ekonomi- och personalfunktionerna som genomför olika granskningsåtgärder inom de olika nämnderna. De kommungemensamma kontrollgrupperna består av handläggare från kommunledningskontoret och fackförvaltningarna. Under 2012 har de genomfört granskningsprojekt inom ekonomi och personalområdet inom kommunens samtliga förvaltningar. Protokoll över resultatet av de genomförda granskningarna har lämnats till förvaltningarna. Inom personalområdet har man granskat processen kring arbetsskador och tillbud. Finns rutiner för anmälan av arbetsskador och tillbud? Granskningen visar att det finns rutiner och att rapportering fungerar på ett tillfredställande sätt på alla förvaltningar. Under 2013 kommer kommunen att införa digital anmälan via en skade- och tillbudsapplikation i Lotus, kommunens mail- och kalenderfunktion, vilket kommer att förbättra och säkerställa rutinerna ytterligare. Årets granskning inom ekonomi har gjorts på leverantörsfakturor. Har fakturorna betalats i rätt tid och är korrekt referenskod angiven var frågeställningen. Elektroniska fakturor kräver en adressuppgift i form av referenskod på fakturan. Referenskoden är en identitet på personen som ska mottagningsattestera fakturan. Är referenskoden korrekt angiven och person finns registrerad som attestant i ekonomisystemet så skickas fakturan direkt från skanning till personen som ska ta emot fakturan. När referenskod saknas eller om koden på fakturan är felaktig fastnar fakturan i flödet och måste tas om hand manuellt av personal på Postadress: Kommunledningskontoret, Karlstad Besöksadress: Västra Torggatan 26 Webb: karlstad.se Tel: Fax: E-post: Org.nr: PlusGiro: Bankgiro:

2 Dnr KS Dpl 01 sid 2 (7) kommunledningskontoret. För att få en snabb och effektiv fakturahantering är det viktigt att alla medarbetare är medvetna om betydelsen av korrekt angiven referenskod på fakturor. Inför årets kommungemensamma intern kontroll tog kommunledningskontoret fram underlaget för granskning. Underlaget bestod av listor över alla elektroniska leverantörsfakturor bokförda under perioden januari maj Handläggarna som skulle genomföra granskningen fick i uppgift att se hur stor andel av fakturorna som var betalda i tid samt göra stickprov på mellan fakturor ur urvalet. Fakturorna som togs ut genom stickprov skulle granskas avseende referenskod, fakturaflöde och betalning i rätt tid. Förutom granskning av fakturor intervjuades de lokala bokhållarna om hur de upplevde hanteringen av leverantörsfakturor på sin förvaltning. Granskningen visar att de flesta förvaltningar betalar ca 90 % av fakturorna i rätt tid. Avsaknad av referenskod eller felaktig kod anges som en orsak till förseningar. En del leverantörer skickar samlingsfakturor som ska delas upp på många enheter vilket också orsakar försening av betalningar. Granskningen av fakturaflöden och även intervjuerna med bokhållare visade att det på några förvaltningar finns problem med att ett fåtal slutattestanter ofta är mycket sena med attest av fakturor. Kommunens mål måste vara att alla leverantörsfakturor betalas i rätt tid. Kommunledningskontoret kommer under 2013 att följa upp granskningsresultatet och tillsammans med förvaltningarna genomföra informations- och utbildningsinsatser för att se till att kommunen betalar sina leverantörer i tid. Kommunrevisionen har låtit PWC göra en granskning av om nämndernas interna kontroll av verksamheten är tillräcklig. Tyngdpunkten i granskningen har legat på i vad mån politikerna känner till internkontrollbegreppet och vet vad ansvaret innebär. PWC rekommenderar följande åtgärder: Kommunstyrelsen tar initiativ till en översyn och uppdatering av reglementet för intern kontroll. Kommunstyrelsen tar initiativ till att upphäva kommunens redovisningsreglemente. Arbetet med intern kontroll utgår från en helhetssyn med ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet, tillförlitlig finansiell rapportering och information om verksamheten samt efterlevnad av lagar, föreskrifter, riktlinjer med mera. Val av internkontrollpunkter tas fram efter en dokumenterad bedömning av väsentlighet och risk. De förtroendevalda får utbildning i vad ansvaret för intern kontroll innebär och hur arbetet fullföljs på bästa sätt. Nedan följer en sammanfattande kommentar över inlämnade rapporter. Dessa finns i sin helhet på kommunledningskontoret. Arbetsmarknads- och socialförvaltningen har under året genomfört de aktiviteter som angavs i den egna kontrollplanen. Det har gjorts en genomgång av hantering av kontanta medel i förvaltningens boenden. Granskningen visar att rutiner och

3 Dnr KS Dpl 01 sid 3 (7) hantering av privata medel fungerar bra och säkerställer en god kontroll av brukarnas medel. Granskning av ersättningar till familjehem, kontaktfamiljer och kontaktpersoner har skett under Ett antal ärenden med höga ersättningar samt ett antal slumpvisa ärenden har granskats mot gällande avtal och utbetald ersättning. Granskningen genomfördes utan anmärkning. Varje månad har egenkontroll av utbetalning av försörjningsstöd genomförts. Slumpvis utvalda ärenden som rör utbetalning till enskilda granskas och dokumenteras utifrån ett antal kontrollfrågor som rör gällande regelverk samt om bistånd beviljats enligt fastställda normer, riktlinjer och anvisningar. Inga anmärkningar eller iakttagelser är noterade. På uppdrag av kommunrevisionen har Kommunal sektor inom PWC granskat förekomsten av ledningssystem för sytematiskt kvalitetsarbete inom socialtjänsten. Den sammanfattande revisionella bedömningen är att arbetsmarknads- och socialnämnden har inrättat ett ändamålsenligt kvalitetssystem i enlighet med socialtjänstlagen och Socialstyrelsens allmänna råd Revisorerna identifierar dock några förbättringsområden såsom tydliggöra kvalitetsmål, ta fram dokumenterade rutiner för samtliga verksamhetsområden samt att tillse att socialsekreterare som handlägger barnärenden har den erfarenhet som socialstyrelsen föreskriver. Arbetsmarknads- och socialnämnden har under 2013 en omfattande gemensam internkontrollplan som täcker områdena ekonomi, nämnden, IT, medarbetare, brukare/klienter och övrigt. Under 2013 kommer internkontrollarbetet att koncentreras på två riskområden. Betalar förvaltningen leverantörsfakturor i tid? Vårdavgifter för barn, utbetalas ersättning endast till aktuella uppdrag enligt beslut samt särskild kontroll vid avslut. Barn- och ungdomsförvaltningen har för fjärde året i rad följt upp förekomsten av för sent attesterade fakturor. Granskningen visar att en stor förbättring skett inom barn- och ungdomsnämndens verksamhet. Andelen i tid utförda slutattester har ökat från 87.4 % till 91,8 % mellan åren 2010 och Barn- och ungdomsförvaltningen har haft som mål att minska antalet beställare av varor och tjänster/attestanter under året för att lättare kunna upprätthålla kunskapen om regler som gäller för upphandling och för att minimera fel vid attestförfarandet. Antalet attestanter har under året minskat med 24 %, från 648 till 493. Förvaltningen har under 2012 även gjort kontroll av rutiner vid studier, uppdrag och resor i tjänsten. Innan en utbildning eller ett uppdrag med resa i tjänsten påbörjas, ska resan godkännas av ansvarig chef. Rutiner finns beskrivna i cirkulär från kommunledningskontoret. Kontroll har utförts på två slumpvis utvalda skolområden. Traktamente och reseersättning har utbetalats vid sammanlagt femton tillfällen under Vid tio tillfällen har rese- och ledighetsansökan inte lämnats in, nio avser en årligen återkommande resa med åk 9. Planerade åtgärder 2013 är uppföljning av betalningstider för fakturor samt införande av nya rutiner för att minska antalet felaktiga eller uteblivna referenskoder på fakturor. Under hösten 2013 planeras utbildning i kommunens nya kontoplan som ska gälla från Chefer och enhetsassistenter ska uppmärksammas på vilka rutiner som gäller vid studier, uppdrag och resor i tjänsten. I skollagen finns reglerat att innan en anställning sker ska den sökande uppvisa intyg från belastningsregistret. Kontroll ska ske att alla nyanställningar under 2013 uppfyller lagens krav om registerkontroll.

4 Dnr KS Dpl 01 sid 4 (7) Kultur- och fritidsförvaltningen har under 2012 genomfört utbildning av personalen i momsavdragsbegränsningar vid representation. Efterkontroll som förvaltningen gjort visar att betydande förbättringar skett på området. Stickprovskontroller av fordonsböcker har gjorts som visar att rutiner och regelverk följs. Nya rutinbeskrivningar och lathundar för kassa- och kontanthantering har tagits fram och utbildningar har genomförts på fritidsgårdar och parklekar. Under 2013 planerar Kultur- och fritidsförvaltningen att fortsätta kontrollen av kontanthantering inom förvaltningen med översyn av regler och rutiner inom alla berörda verksamheter. Karlstads- Hammarö gymnasieförvaltning har under 2012 genomfört uppföljning av internkontrollplan som baseras på en riskkarta bedömd efter väsentlighet och risk. Förvaltningen har särskilt prioriterat kontroller för ekonomiadministrativa rutiner, såsom månatlig uppföljning med prognos, avvikelserapportering, fördelning av kommunbidrag och interkommunala kostnader, fakturering av interkommunala intäkter och kontroll av utvalda kostnadskonton. Internkontrollplanen bygger på samma riskkarta som kontrollplanen , men fokuserar mer på risker inom de ekonomi- och personaladministrativa områdena. Riskerna är kopplade till målområden i den strategiska planen för Teknik- och fastighetsförvaltningen har under året genomfört ett antal egna kontrollåtgärder inom sin verksamhet. En genomlysning av förvaltningens rekvirenter har genomförts. Syftet var att begränsa antalet rekvirenter och öka specialistkunskapen av inköpsregelverket. Samtliga rekvirenter har genomgått utbildning i nya regler i samband med inköp. Teknik- och fastighetsförvaltningen har under 2012 arbetat med förberedelser för införandet av ett ramverk för intern kontroll, COSO. Ramverket innebär mycket arbete med riskbedömning och försök att identifiera de allvarligaste riskerna som kan hindra att de uppsatta målen nås. Arbetet med införande av COSO kommer att fortsätta under Kommunrevisorerna har låtit genomföra en uppföljning av en tidigare granskning av kommunens tillgänglighetsarbete som genomfördes under slutet av Uppföljningen visar att Teknik- och fastighetsnämnden inte lever upp till lagens krav och att nämnden måste tydliggöra uppdrag och prioriteringar. Hösten 2011 fick kommunen in anonyma tips om bland annat otillbörliga relationer mellan leverantör och kommunen. En handlingsplan togs fram på teknik- och fastighetsförvaltningen för att stärka upp svagheterna i organisationen. En uppföljning av utfallet av handlingsplanen har gjorts under Granskningen visar att rutiner för körsedlar och beställningar har förtydligats, endast tre förmän inom förvaltningen granskar och godkänner körsedlar. Förvaltningsgemensamma mallar har tagits fram, tydliga dokumenterade beställningar av arbete som ska utföras är ett stöd för ordning och reda mot såväl interna som externa parter. Under 2013 planerar teknik- och fastighetsförvaltningen att kontrollera efterlevnaden av arbetstidslagen i beredskapsorganisationen. Följer förvaltningen reglerna i arbetstidslagen om dygnsvila och veckovila när det gäller de anställda i beredskapsorganisationen? Under 2013 har företrädare för verksamheterna inom

5 Dnr KS Dpl 01 sid 5 (7) förvaltningen fått i uppdrag att se över hanteringen av förvaltningens samlade investeringsanslag. Uppdraget innebär bland annat hur investeringar samordnas och optimeras mellan verksamheterna samt hur investeringar planeras på kort och lång sikt. Vård- och omsorgsförvaltningen utför löpande granskning inom olika områden av ekonomihantering. Granskning av privata medel omfattar åtagandeblanketter, genomgång av kassaböcker och avstämning av kvitton. Under året har kontrollinsatser genomförts inom äldreomsorgen. Redovisningen av medel fungerar i allmänhet väl. En del brister har rättats till i samband med granskningen och genomgången med enhetscheferna. Kommunrevisorerna har granskat leverantörsfakturor samt inventerat ett urval av under året inköpta förbrukningsinventarier inom vård- och omsorgsnämnden. Revisorernas bedömning är att vård- och omsorgsförvaltningen har formella rutiner för sitt interna kontrollarbete samt kännedom om de brister som har framkommit. Revisorerna konstaterar att det behövs skyndsamma utbildningsinsatser. Granskningen visar att endast 3 av 20 besökta arbetsplatser har en förteckning över stöldbegärliga inventarier. Trots åtskilliga utbildningsinsatser saknas fortfarande i stor omfattning uppgifter om syfte och deltagare på fakturor som rör representation eller resor. Revisorerna anser att riktlinjerna för representation skall kompletteras med ett förtydligande av vad nämnden anser är rimlig omfattning och försvarbar kostnad. Den interna kontrollen av privata medel är ett centralt kontrollområde inom förvaltningens ansvarsområde. Målet är att antalet kontrollinsatser skall öka under Personalfunktionen har tagit fram en ny checklista för arbetsmiljöarbetet. Under 2013 kommer en uppföljning att ske för att se om checklistan används. Vård- och omsorgsförvaltningen håller på att arbeta fram en riskanalys och ett komplett internkontrollprogram för år Dessa kommer att presenteras för vård- och omsorgsnämnden i april Stadsbyggnadsförvaltningen har granskat hanteringen av leverantörsfakturor. Utöver den kommungemensamma kontrollen av om fakturor betalas i tid och fakturan har korrekt referenskod, har förvaltningen granskat hur beskrivningsfältet används. Granskningen visar att majoriteten av de granskade fakturorna har kommentarer i beskrivningsfältet. Kommentarerna ger god information om vad fakturan avser. Under 2013 avser stadsbyggnadsförvaltningen att granska körjournaler och bensinkort. Inom personalområdet kommer rapportering av frånvaro i personalsystemet att granskas. Miljönämnden har låtit genomföra en granskning av miljöförvaltningens former för samverkan med andra kommunala förvaltningar i syfte att inventera och vid behov tydliggöra samt dokumentera de former som idag finns för samverkan. Exempel på grupperingar där miljöförvaltningen samverkar med andra är: Lilla nätverket, där livsmedelsteamet samverkar med arbetsmarknads- och socialförvaltningen och räddningstjänsten. Evenemangsgruppen, där hälsoskyddsteamet samverkar med kommunledningskontoret, teknik- och fastighetsförvaltningen och kulturoch fritidsförvaltningen.

6 Dnr KS Dpl 01 sid 6 (7) Interna miljönätverket, där agenda 21 samordnaren träffar kontaktpersoner för miljöfrågor vid andra förvaltningar. Samverkansgruppen för turism, där miljödirektören ingår tillsammans med andra förvaltningsdirektörer. Miljöförvaltningen ingår också i olika typer av projekt t ex för framtagande av VA-plan och trafikplan. Den genomförda intern kontrollen visar att det finns behov av rutiner för dokumentation av samverkansformer med andra förvaltningar inom respektive verksamhetsområde. Miljönämnden avser att under 2013 genomföra en granskning av de 10 äldsta ärenden per myndighetsområde; livsmedelskontroll, miljötillsyn och hälsoskyddstillsyn. En analys av orsaken till lång handläggningstid ska ingå. Kommunledningskontoret har ansvar för att interna styrdokument och rutiner löpande uppdateras och publiceras på kommunens intranät, Solsidan. Under 2012 har kommunledningskontoret tillsammans med ekonomer från alla fackförvaltningar börjat ett omfattande arbete med översyn av kommunens kontoplan, ett arbete som ska slutföras under Arbetet är en anpassning av kommunens kontoplan till den nya kontoplanen Kommun Bas 13 som Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, tagit fram. Den nya kontoplanen ska införas i Karlstads kommun Sedan hösten 2012 köper Karlstad kommun en internkontrolltjänst av ett företag som heter Inyett. Med hjälp av tjänsten görs daglig kontroll av kommunens leverantörsbetalningar i samband med att betalfilen skickas. Tjänsten spårar förekomsten av bluffakturor, företag som saknar F- skattesedel, dubbelbetalningar och betalningar på mycket låga belopp respektive mycket höga belopp. Det ger även signal om betalningsmönstret avviker, t ex om det görs en betalning på ett högre belopp än vanligt till en viss leverantör. Tjänsten erbjuder även möjlighet att göra analys av avtalstrohet på ett enklare sätt än tidigare. Räddningstjänsten Karlstadsregionen har ett omfattande och ambitiöst arbete med intern kontroll och har integrerat det väl i den ordinarie verksamheten. Räddningstjänsten redovisar sin intern kontroll för hela verksamheten i en årlig rapport. Syftet med kontrollen är att säkerställa att de av direktionen fastställda målen uppnås. Under 2012 har det genomförts en rad olika granskningar. Årets granskning innehåller 19 olika kontrollaktiviteter bland annat uppföljning av larm på förbundets samtliga stationer, hur ungdomssäkerhetsgruppen lyckats med samverkan och åtgärder för skolan och övriga kommunala förvaltningar, mobilt datastöd i fordon, brandfordon besiktigade i tid, följer verksamhetsplan och tillsynsplan de mål som finns beslutade, systematiskt arbetsmiljöarbete, avfallshantering, energibesparing, tillsyn lönerapportering, mediakontakter samt Trygghetscenter och gruppen Ungdomar för trygghet. Resultatet av granskningen visar att arbetet fungerar väl. Planerade åtgärder under 2013 De centrala kontrollgrupperna kommer att göra en ny granskning under 2013 på de olika förvaltningarna med samma metod som tidigare. Samarbetet mellan ekonomi-

7 Dnr KS Dpl 01 sid 7 (7) och personalfunktionerna ska fortsätta och de kommer tillsammans att utveckla arbetet med intern kontroll. Lämpliga områden inom ekonomi- och personalområdet kommer att väljas ut efter att en risk- och väsentlighetsanalys gjorts. Kvaliteten på nämndernas egna planer för det egna kontrollarbetet har ökat ytterligare inför 2013 och intern kontroll är nu integrerat i verksamheten på ett mycket bra sätt. I och med att det finns tydliga och konkreta planer bedömer vi att det också kommer att genomföras flera viktiga kontrollaktiviteter under det kommande året. Peter Bäckstrand personaldirektör Agneta Holmsten ekonom

Intern kontroll uppföljning av år 2012 och plan för 2013

Intern kontroll uppföljning av år 2012 och plan för 2013 Dnr TFN-2013-xx Dpl xx sid 1 (5) TEKNIK- OCH FASTIGHETSFÖRVALTNINGEN Tjänsteskrivelse 2013-02-25 Rut Vikner, 054-540 68 69 rut.vikner@karlstad.se Teknik- och fastighetsnämnden 2013-03-20 Ärende 7 Intern

Läs mer

KARLSTADS KOMMUN. Intern kontroll Karlstads kommun 2011. Kommunstyrelsen godkänner rapport avseende intern kontroll för kommunen 2011.

KARLSTADS KOMMUN. Intern kontroll Karlstads kommun 2011. Kommunstyrelsen godkänner rapport avseende intern kontroll för kommunen 2011. Ärende 18 sid 1 (1) KARLSTADS KOMMUN KOMMUNLEDNINGSKONTORET Koncernstöd, Arbetsgivarenheten Tjänsteskrivelse 2012-03-30 Agneta Holmsten, 054-540 10 65 agneta.holmsten@karlstad.se Intern kontroll Karlstads

Läs mer

BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN. Ärende nr 2

BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN. Ärende nr 2 BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN Ärende nr 2 Postadress: Barn och ungdomsförvaltningen, 651 84 Karlstad Besöksadress: Drottninggatan 47 karlstad.se Tel: 054-540 00 00 E-post: barnochungdomsforvaltningen@karlstad.se

Läs mer

Granskning intern kontroll

Granskning intern kontroll Revisionsrapport Granskning intern kontroll Kinda kommun Karin Jäderbrink Cert. kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Bakgrund 2 2.1 Uppdrag och revisionsfråga 2 2.2 Avgränsning

Läs mer

Revisionsrapport. Karlstads kommun. Granskning av leverantörsfakturor och förbrukningsinventarier inom vård- och omsorgsnämnden

Revisionsrapport. Karlstads kommun. Granskning av leverantörsfakturor och förbrukningsinventarier inom vård- och omsorgsnämnden Revisionsrapport Granskning av leverantörsfakturor och förbrukningsinventarier inom vård- och omsorgsnämnden Peter Aschberg Stefan Fredriksson Karlstads kommun 1 Sammanfattning På uppdrag av de förtroendevalda

Läs mer

Organisation av och uppföljning av intern kontroll

Organisation av och uppföljning av intern kontroll Dnr VON-2015-91 Dpl 00 sid 1 (7) VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN Biståndskontoret Tjänsteyttrande 2015-03-05 Mikael Lind, 0545405452 mikael.lind@karlstad.se Organisation av och uppföljning av intern kontroll

Läs mer

Miljö- och hälsoskyddsnämndens plan för intern kontroll 2014

Miljö- och hälsoskyddsnämndens plan för intern kontroll 2014 1 (3) MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMNDEN Datum Diarienummer 2014-01-08 2013-005797- AD Miljö- och hälsoskyddsnämndens plan för intern kontroll 2014 Reglemente för intern kontroll 1 ger anvisningar för hur intern

Läs mer

Ovanåkers kommun. Ansvarsgranskning av kommunstyrelsen och nämnderna med inriktning mot intern kontroll. Revisionsrapport

Ovanåkers kommun. Ansvarsgranskning av kommunstyrelsen och nämnderna med inriktning mot intern kontroll. Revisionsrapport Ansvarsgranskning av kommunstyrelsen och nämnderna med inriktning mot intern kontroll Revisionsrapport KPMG AB Antal sidor: 9 Innehåll 1. Sammanfattning och kommentarer/rekommendationer 1 2. Uppdrag 2

Läs mer

Hallstahammars kommun

Hallstahammars kommun Revisorerna REVISIONSRAPPORT Granskning av Intern kontroll Hallstahammars kommun Utarbetad av Komrev inom Öhrlings PricewaterhouseCoopers på uppdrag av kommunens revisorer och antagen vid revisorernas

Läs mer

Reglemente för internkontroll

Reglemente för internkontroll Kommunstyrelseförvaltningen REGLEMENTE Reglemente för internkontroll "Dubbelklicka - Infoga bild 6x6 cm" Dokumentnamn Fastställd/upprättad av Dokumentansvarig/processägare Reglemente för internkontroll

Läs mer

REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL

REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr R 22 1 (8) REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL Fastställt av kommunfullmäktige 2007-06-04, 56 Syfte reglementet 1 Syfte Detta reglemente syftar till att säkerställa att styrelser och

Läs mer

Kommunrevisionen: Granskning av rutiner för anställningar och förtroendekänsliga poster inom UAK

Kommunrevisionen: Granskning av rutiner för anställningar och förtroendekänsliga poster inom UAK KONTORET FÖR BARN, UNGDOM OCH ARBETSMARKNAD Handläggare Lindqvist Johan Datum 2014-04-15 Diarienummer UAN-2014-0205 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Kommunrevisionen: Granskning av rutiner för anställningar

Läs mer

SÖDERTÄLJE KOMMUNALA FÖRFATTNINGSSAMLING

SÖDERTÄLJE KOMMUNALA FÖRFATTNINGSSAMLING SÖDERTÄLJE KOMMUNALA FÖRFATTNINGSSAMLING Utgåva februari 2006 6:1 REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL Inledning 1 Syftet Detta reglemente syftar till att säkerställa att såväl den politiska som den professionella

Läs mer

Intern styrning och kontroll

Intern styrning och kontroll Intern styrning och kontroll Reglemente och tillämpningsanvisningar Fastställs av regionfullmäktige 2015-06-17 Reglemente intern styrning och kontroll med Sida 1 av 6 Innehåll 1 Inledning...3 1.1 Region

Läs mer

Granskning av intern kontroll 2011 - svar på revisionsskrivelse

Granskning av intern kontroll 2011 - svar på revisionsskrivelse STYRELSEN SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 30 (36) Sammanträdesdatum Paragraf Kommunstyrelsen 30 januari 2012 19 Diarienummer KS-2011/1 036.912 Granskning av intern kontroll 2011 - svar på revisionsskrivelse Kommunstyrelsens

Läs mer

Granskning av intern kontroll. Söderhamns kommun. Revisionsrapport. Februari 2011. Micaela Hedin Certifierad kommunal revisor

Granskning av intern kontroll. Söderhamns kommun. Revisionsrapport. Februari 2011. Micaela Hedin Certifierad kommunal revisor Granskning av intern kontroll Söderhamns kommun Revisionsrapport Februari 2011 Micaela Hedin Certifierad kommunal revisor Robert Heed Revisionskonsult Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 1. Inledning...

Läs mer

Hofors kommun. Intern kontroll. Revisionsrapport. KPMG AB Mars 2011 Antal sidor: 10

Hofors kommun. Intern kontroll. Revisionsrapport. KPMG AB Mars 2011 Antal sidor: 10 Revisionsrapport KPMG AB Antal sidor: 10 Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Bakgrund 3 3. Syfte 3 4. Avgränsning 3 5. Revisionskriterier 4 6. Ansvarig styrelse/nämnd 4 7. Metod 4 8. Projektorganisation 4

Läs mer

Intern kontroll-resultat av genomförd granskning 2010 samt intern kontrollplan 2011

Intern kontroll-resultat av genomförd granskning 2010 samt intern kontrollplan 2011 1(6) KS 2011/0042 Intern kontroll-resultat av genomförd granskning 2010 samt intern kontrollplan 2011 Sammanfattning Nämnderna har, i samband med rapportering av verksamhetsberättelsen, redovisat resultatet

Läs mer

Granskning av kommunstyrelsens och nämndernas interna kontroll

Granskning av kommunstyrelsens och nämndernas interna kontroll Dnr VON-2013-64 Dpl 13 sid 1 (6) VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN Ekonomistaben Tjänsteyttrande 2013-04-04 Tapani Savallampi, 054-5405557 tapani.savallampi@karlstad.se Granskning av kommunstyrelsens och

Läs mer

Revisionsrapport momsrutiner

Revisionsrapport momsrutiner SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad nr Kommunstyrelsen 2012-09-25 4 223 Dnr 2012.223 040 Revisionsrapport momsrutiner På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Strömsunds kommun har Kommunal

Läs mer

21 Övrigt - Nämndens ledamöter rapporterar från styrelser etcetera - Omvärldsbevakning / konferenser - Delegationsbeslut

21 Övrigt - Nämndens ledamöter rapporterar från styrelser etcetera - Omvärldsbevakning / konferenser - Delegationsbeslut fritidsnämnden Föredragningslista Tid Onsdagen den 4 maj, 8:30-12 Plats Valjeviken, Sölvesborg Dagordning Mötets öppnande Justerare Föregående mötes protokoll Godkännande av dagordning Beslut 20 Internkontrollplan

Läs mer

Reglemente för intern kontroll för Älmhults kommun Antaget av kommunfullmäktige , 119.

Reglemente för intern kontroll för Älmhults kommun Antaget av kommunfullmäktige , 119. Reglemente för intern kontroll för Älmhults kommun Antaget av kommunfullmäktige 2015-06-22, 119. Detta reglemente fastställer ansvaret för den interna kontrollen, med utgångspunkt i kommunallagen och den

Läs mer

Redovisning av intern kontroll 2014 för miljö- och hälsoskyddsnämnden

Redovisning av intern kontroll 2014 för miljö- och hälsoskyddsnämnden 1 (1) MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMNDEN Datum Diarienummer 2014-11-28 2013-005797- AD Till miljö- och hälsoskyddsnämndens sammanträde den 10 december 2014 Redovisning av intern kontroll 2014 för miljö- och

Läs mer

Revisionsnämnden beslutade den 8 april 2013 att överlämna granskningen av internkontrollplaner till kommunstyrelsen.

Revisionsnämnden beslutade den 8 april 2013 att överlämna granskningen av internkontrollplaner till kommunstyrelsen. Kommunens revisorer 2013-04-08 GRANSKNING AV INTERNKONTROLLPLANER I HÄRRYDA KOMMUN Revisionsnämnden beslutade den 8 april 2013 att överlämna granskningen av internkontrollplaner till kommunstyrelsen. Rapporten

Läs mer

Granskning av intern kontroll

Granskning av intern kontroll Revisionsrapport Granskning av intern kontroll Finspångs kommun 2010-01-25 Karin Jäderbrink, Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning Bakgrund och revisionsfrågor...1 1.1 Bakgrund...1 1.2 Revisionsfrågor

Läs mer

REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL

REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL POLICY 1 (5) Datum Bertil Wiman 2006-05-29 0589-87020, 073-7657020 bertil.wiman@arboga.se REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL Antaget av Kommunfullmäktige 2006-08-31, 81 Syfte med reglementet 1 Syfte Detta

Läs mer

REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL I YSTADS KOMMUN

REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL I YSTADS KOMMUN REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL I YSTADS KOMMUN Syfte med reglementet 1 Syfte Detta reglemente syftar till att säkerställa att kommunstyrelsen, nämnder och bolagsstyrelser upprätthåller en tillfredsställande

Läs mer

I policyn fastställs ansvaret för den interna kontrollen samt på vilket sätt uppföljningen av den interna kontrollen ska ske.

I policyn fastställs ansvaret för den interna kontrollen samt på vilket sätt uppföljningen av den interna kontrollen ska ske. KOMMUNKONTORET 2004-01-20 1 Sundbybergs stads policy för intern kontroll Inledning Denna policy avser inte att reglera vad som är god intern kontroll. Varje nämnd ska utforma och utföra den egna kontrollen

Läs mer

Uppföljning av granskningsplan 2012 för administrativa processer

Uppföljning av granskningsplan 2012 för administrativa processer 1(5) Landstingsstyrelsen Uppföljning av granskningsplan 2012 för administrativa processer Inledning De förtroendevalda har ett övergripande ansvar att följa upp att det är en god internkontroll i landstinget.

Läs mer

Kommunstyrelsen Bygg- och miljönämnden Humanistiska nämnden Socialnämnden Tekniska nämnden. För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium

Kommunstyrelsen Bygg- och miljönämnden Humanistiska nämnden Socialnämnden Tekniska nämnden. För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Revisorerna 1 (1) Kommunstyrelsen Bygg- och miljönämnden Humanistiska nämnden Socialnämnden Tekniska nämnden För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Revisionsrapport: Revisorerna har uppdragit till

Läs mer

Reglemente för intern kontroll

Reglemente för intern kontroll Reglemente för intern kontroll Strategi Plan/program Riktlinje Regler och instruktioner Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 2014-06-17 För revidering av reglementet ansvarar: Kommunfullmäktige För

Läs mer

REGLEMENTE INTERN KONTROLL

REGLEMENTE INTERN KONTROLL REGLEMENTE INTERN KONTROLL Dokumentbeskrivningar Policy En policy ska ange viljeinriktningen för ett specifikt område. Den ska vara vägledande för beslut och styrning. En policy som är av principiell beskaffenhet

Läs mer

Arbetet med intern kontroll inom KSK och förslag till tidplan för upprättade av intern kontrollplan under 2006

Arbetet med intern kontroll inom KSK och förslag till tidplan för upprättade av intern kontrollplan under 2006 1(6) Styrelsen för konsult- och service Arbetet med intern kontroll inom KSK och förslag till tidplan för upprättade av intern kontrollplan under 2006 1. Syftet med den interna kontrollen Intern kontroll

Läs mer

Revisionsrapport. Granskning av verifikationer inom teknikoch fastighetsnämnden. Karlstads kommun. Peter Aschberg Daniel Brandt. November 2012.

Revisionsrapport. Granskning av verifikationer inom teknikoch fastighetsnämnden. Karlstads kommun. Peter Aschberg Daniel Brandt. November 2012. _..._..._._.... _. _--_._-_.._--. Revisionsrapport Granskning av verifikationer inom teknikoch fastighetsnämnden Karlstads kommun Peter Aschberg Daniel Brandt pwc Innehåll Sammanfattning Inledning. Bakgrund..

Läs mer

Stadsrevisionen i Örebro kommun Översiktlig granskning av intern kontroll

Stadsrevisionen i Örebro kommun Översiktlig granskning av intern kontroll Revisionsrapport Stadsrevisionen i Örebro kommun Översiktlig granskning av intern kontroll 2009-03-30 Irene Deravian Kurt Westerback, certifierad kommunal revisor INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Övergripande granskning

Läs mer

Granskning av Intern kontroll

Granskning av Intern kontroll www.pwc.se Revisionsrapport Lars Wigström Cert. kommunal revisor Granskning av Intern kontroll Vingåkers kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattande bedömning och rekommendationer... 1 2. Inledning...3

Läs mer

Kommunrevisionen: Granskning av rutiner för anställningar och förtroendekänsliga poster inom UAK

Kommunrevisionen: Granskning av rutiner för anställningar och förtroendekänsliga poster inom UAK 'Uppsala r "KOMMUN KONTORET FOR BARN, UNGDOM OCH ARBETSMARKNAD Sun ZaH-cfc-Xi Alf t{\

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av rutiner för anställningar och förtroendekänsliga poster inom UAK

Revisionsrapport Granskning av rutiner för anställningar och förtroendekänsliga poster inom UAK www.pwc.se Revisionsrapport Carl-Stefan von Engeström Granskning av rutiner för anställningar och förtroendekänsliga poster inom UAK Carl-Stefan von Engeström Projektledare Roger Burström Uppdragsledare

Läs mer

Policy för internkontroll för Stockholms läns landsting och bolag

Policy för internkontroll för Stockholms läns landsting och bolag Policy för internkontroll för Stockholms läns landsting och bolag Policy för internkontroll för Stockholms läns landsting och bolag 2 (6) Innehållsförteckning Policy för internkontroll... 1 för Stockholms

Läs mer

Riktlinjer för intern kontroll i Karlskrona kommun

Riktlinjer för intern kontroll i Karlskrona kommun Riktlinjer för intern kontroll i Karlskrona kommun Bilden på omslaget är en vy över Trossö och Borgmästarkajen. Foto: Matz Arnström Innehållsförteckning 1. Riktlinjer för intern kontroll i Karlskrona kommun

Läs mer

Granskning av interna kontrollen

Granskning av interna kontrollen Revisionsrapport* Granskning av interna kontrollen Landstinget Halland Datum 2006-11-29 Författare Leif Johansson Anita Andersson *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Uppdrag...3 2 Syfte och metod...3

Läs mer

www.pwc.se Revisionsrapport Granskning av intern kontroll Joanna Hägg Tilda Lindell Tierps kommun September 2014 pwc

www.pwc.se Revisionsrapport Granskning av intern kontroll Joanna Hägg Tilda Lindell Tierps kommun September 2014 pwc www.pwc.se Revisionsrapport Joanna Hägg Tilda Lindell Granskning av intern kontroll Tierps kommun pwc Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Granskningsbakgrund...

Läs mer

Riktlinjer för intern kontroll i Örebro kommun

Riktlinjer för intern kontroll i Örebro kommun PROGRAM POLICY STRATEGI HANDLINGSPLAN RIKTLINJER Riktlinjer för intern kontroll i Örebro kommun Örebro kommun 2014-09-12 KS114/2012 orebro.se 2 RIKLTLINJER FÖR INTERN KONTROLL I ÖREBRO KOMMUN PROGRAM Uttrycker

Läs mer

Tillämpningsanvisningar till reglemente för attestering av ekonomiska transaktioner i Bengtsfors kommunkoncern

Tillämpningsanvisningar till reglemente för attestering av ekonomiska transaktioner i Bengtsfors kommunkoncern Fastställda av KS 144 2012-05-15 1(6) Sten-Inge Lilja sten-inge.lilja@bengtsfors.se till reglemente för attestering av ekonomiska transaktioner i Bengtsfors kommunkoncern E-post Telefon Fax Hemsida Bengtsfors

Läs mer

Reglemente för intern kontroll av ekonomi och verksamhet

Reglemente för intern kontroll av ekonomi och verksamhet Reglemente för intern kontroll av ekonomi och verksamhet Fastställd av: Kommunfullmäktige Datum: 2004-11-25 (Formalia reviderad 2014-06-02) Ansvarig för revidering: Kommunstyrelsen Ansvarig tjänsteman:

Läs mer

Reglemente Fastställd i Kommunfullmäktige 13-06-17

Reglemente Fastställd i Kommunfullmäktige 13-06-17 1 Reglemente Fastställd i Kommunfullmäktige 13-06-17 Innehållsförteckning - Syfte med reglemente. 1 Syfte... Sid 3 - Organisation av intern kontroll 2 Kommunstyrelsen... Sid 3 3 Nämnderna... Sid 3 4 Förvaltningschef...

Läs mer

Utförd intern- och egenkontroll 2014

Utförd intern- och egenkontroll 2014 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Kristina Appert 2015-02-11 SN 2013/0666.11.01 0480-45 09 50 Socialnämnden Utförd intern- och egenkontroll 2014 Förslag till beslut Socialnämnden beslutar

Läs mer

REVISIONSRAPPORT. Löpande granskning av redovisning och administrativa rutiner avseende. Tekniska nämnden. Hylte Kommun.

REVISIONSRAPPORT. Löpande granskning av redovisning och administrativa rutiner avseende. Tekniska nämnden. Hylte Kommun. REVISIONSRAPPORT Löpande granskning av redovisning och administrativa rutiner avseende Tekniska nämnden Hylte Kommun November 2002 Rolf Bergman Tommy Karlsson www.pwcglobal.com/se www.komrev.se Sammanfattning

Läs mer

Granskning av utbetalningar

Granskning av utbetalningar Revisionsrapport Granskning av utbetalningar Trelleborgs kommun Bengt-Åke Hägg Godkänd revisor Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning... 1 2.1. Bakgrund... 1 2.2. Revisionsfråga... 1

Läs mer

Hällefors kommun. Uppföljning av intern kontroll Revisionsrapport. Offentlig sektor KPMG AB 2014-05-16 Antal sidor: 13

Hällefors kommun. Uppföljning av intern kontroll Revisionsrapport. Offentlig sektor KPMG AB 2014-05-16 Antal sidor: 13 Revisionsrapport Offentlig sektor KPMG AB Antal sidor: 13 Innehåll 1. Sammanfattning 2. Bakgrund 2.1 Definition av intern kontroll 2.2 Exempel på uppföljning av den interna kontrollen 3. Syfte 4. Avgränsning

Läs mer

Revisionsrapport. Attestrutiner. Östhammars kommun. Datum: 080918. Författare: Jonas Eriksson Carin Norberg

Revisionsrapport. Attestrutiner. Östhammars kommun. Datum: 080918. Författare: Jonas Eriksson Carin Norberg Revisionsrapport Attestrutiner Östhammars kommun Datum: 080918 Författare: Jonas Eriksson Carin Norberg Sammanfattning Komrev inom Öhrlings PricewaterhouseCoopers har fått i uppdrag av de förtroendevalda

Läs mer

Internkontrollplan 2017

Internkontrollplan 2017 3 STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN Handläggare Datum Diarienummer Barbro Rinander 2016-12-14 GSN-2016-2735 Internkontrollplan 2017 Förslag till beslut föreslås besluta att att godkänna internkontrollplan för

Läs mer

Betalkort. Landstingets revisorer Revisionsrapport Februari 2013

Betalkort. Landstingets revisorer Revisionsrapport Februari 2013 Betalkort Landstingets revisorer Revisionsrapport Februari 2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sid 1 BAKGRUND 1 2 UPPDRAG 1 2.1 Syfte 1 2.2 Avgränsningar 1 2.3 Revisionskriterier 1 2.4 Metod 2 3 LANDSTINGETS RIKTLINJE

Läs mer

Revisionsrapport: Förebyggande arbete mot mutor och jäv

Revisionsrapport: Förebyggande arbete mot mutor och jäv Revisorerna 2014-11-19 1 (1) Styrelsen i Ånge Fastighets- & Industri AB Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Revisionsrapport: Förebyggande arbete mot mutor och jäv KPMG har på uppdrag

Läs mer

Tillämpningsanvisningar för intern kontroll, teknik- och servicenämnden

Tillämpningsanvisningar för intern kontroll, teknik- och servicenämnden 1/8 Beslutad: Teknik- och servicenämnden 2015-03-24 36 Gäller fr o m: 2015-04-01 Myndighet: Teknik- och servicenämnd Diarienummer: TSN/2015:136-012 Ersätter: - Ansvarig: Teknik- och servicekontoret Tillämpningsanvisningar

Läs mer

Avtalsuppföljning utifrån granskning om bisysslor

Avtalsuppföljning utifrån granskning om bisysslor Avtalsuppföljning utifrån granskning om bisysslor Dnr: Rev 33-2012 Genomförd av: Revisionsenheten Thomas Vilhelmsson Vilhelm Rundquist Behandlad av Revisorskollegiet den 19 februari 2014 1 Innehåll 1 Sammanfattning...

Läs mer

Tillämpningsanvisningar till reglemente för attest och kontroll av ekonomiska transaktioner

Tillämpningsanvisningar till reglemente för attest och kontroll av ekonomiska transaktioner STYRDOKUMENT RIKTLINJE 2017-11-07 DNR: 2007-000183 Antagen av KS den 15 maj 2007 133 Gäller tillsvidare Tillämpningsanvisningar till reglemente för attest och kontroll av ekonomiska transaktioner Inledning...

Läs mer

REVISIONSRAPPORT. Löpande granskning av redovisning och administrativa rutiner avseende. Byggnads- samt Miljö- och hälsoskyddsnämnden.

REVISIONSRAPPORT. Löpande granskning av redovisning och administrativa rutiner avseende. Byggnads- samt Miljö- och hälsoskyddsnämnden. REVISIONSRAPPORT Löpande granskning av redovisning och administrativa rutiner avseende Byggnads- samt Miljö- och hälsoskyddsnämnden Hylte Kommun November 2002 Rolf Bergman Tommy Karlsson www.pwcglobal.com/se

Läs mer

Plan för intern kontroll 2015

Plan för intern kontroll 2015 1 (1) MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMNDEN Datum Diarienummer 2015-02-13 2015-638- AD Till miljö- och hälsoskyddsnämndens sammanträde den 4 mars 2015 Plan för intern kontroll 2015 Förslag till beslut: Miljö-

Läs mer

Uppföljning intern kontrollplan 2015

Uppföljning intern kontrollplan 2015 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Ärendebeteckning Jimmy Rudelius 2016-02-04 KFN 2015/0077 50661 Kultur- och fritidsnämnden Uppföljning intern kontrollplan 2015 Förslag till beslut Kultur- och fritidsnämnden

Läs mer

Granskning av utbetalningar

Granskning av utbetalningar Revisionsrapport Granskning av utbetalningar Trelleborgs kommun Bengt-Åke Hägg Godkänd revisor Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning... 1 2.1. Bakgrund... 1 2.2. Revisionsfråga... 1

Läs mer

Intern kontroll 2010 Kommunstyrelsen och nämnderna

Intern kontroll 2010 Kommunstyrelsen och nämnderna Intern kontroll 2010 Kommunstyrelsen och nämnderna Vänersborgs kommun Revisionsrapport Datum 2011-03- 29 Henrik Bergh 1. Uppdrag och genomförande... 3 2. Sammanfattning... 3 3. granskning... 4 4. Nämndernas

Läs mer

Granskning av Intern kontroll. Katrineholms kommun. Datum 2010-11-11. Författare. Karin Jäderbrink Certifierad kommunal revisor Annika Hansson

Granskning av Intern kontroll. Katrineholms kommun. Datum 2010-11-11. Författare. Karin Jäderbrink Certifierad kommunal revisor Annika Hansson Granskning av Intern kontroll Katrineholms kommun Datum 2010-11-11 Författare Karin Jäderbrink Certifierad kommunal revisor Annika Hansson Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning... 1 2 Bakgrund

Läs mer

Ks 352 Dnr 2014.0294.759. Kommunstyrelsen beslutar

Ks 352 Dnr 2014.0294.759. Kommunstyrelsen beslutar Ks 352 Dnr 2014.0294.759 Uppföljning av granskning kring kvalitet inom socialtjänsten Kommunstyrelsen beslutar 1. Att till kommunrevisorerna överlämna ovanstående svar avseende granskning kring kvalitet

Läs mer

Reglemente för intern kontroll med tillämpningsanvisningar

Reglemente för intern kontroll med tillämpningsanvisningar Reglemente för intern kontroll med tillämpningsanvisningar Antagen av kommunfullmäktige 2005-04-25 53 VIMMERBY KOMMUN REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL Antaget av kommunfullmäktige 2005-04-25, 53. Syfte

Läs mer

Intern kontroll och attester

Intern kontroll och attester Revisionsrapport Intern kontroll och attester Strömsunds kommun Maj-Britt Åkerström Cert. kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 2 Inledning 2.1 Bakgrund och revisionskriterier 2.2 Metod

Läs mer

Intern kontrollplan. Kommunstyrelse 2016

Intern kontrollplan. Kommunstyrelse 2016 Intern kontrollplan Kommunstyrelse 2016 Bakgrund Syftet med intern kontroll är att säkra en effektiv förvaltning och att undvika att allvarliga fel begås. Vidare ska den interna kontrollen ge medarbetare

Läs mer

Riktlinjer för internkontroll och internkontrollplan

Riktlinjer för internkontroll och internkontrollplan Kommunstyrelsen 2014-01-27 1 (5) Kommunledningskontoret Ekonomi och kvalitet KSKF/2014:65 Ann-Sofi Salomon, 5026 Riktlinjer för internkontroll och internkontrollplan Definition och syfte 1 Definition internkontroll

Läs mer

Övergripande granskning av internkontrollarbetet inom kommunstyrelsen och tre nämnder i Eskilstuna

Övergripande granskning av internkontrollarbetet inom kommunstyrelsen och tre nämnder i Eskilstuna Revisionsrapport* Övergripande granskning av internkontrollarbetet inom kommunstyrelsen och tre nämnder i Eskilstuna kommun Mars 2007 Karin Jäderbrink Håkan Lindahl *connectedthinking Innehållsförteckning

Läs mer

Internkontrollplan, Miljönämnden

Internkontrollplan, Miljönämnden Dnr. 2013-MN0199 Dnr 2013-KS0247 / 003 Internkontrollplan, 2013-2014 Miljönämnden Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 2013-08-28 73 För revidering ansvarar: Kommunfullmäktige Dokumentet gäller för:

Läs mer

Hallstahammars kommun

Hallstahammars kommun Revisorerna REVISIONSRAPPORT Granskning av Debiteringsrutiner inom hemtjänsten Hallstahammars kommun Utarbetad av Kommunal sektor inom PwC på uppdrag av kommunens revisorer och antagen vid revisorernas

Läs mer

Internkontrollredovisning 2013

Internkontrollredovisning 2013 INTERNKONTROLLREDOVISNING Service- och tekniknämndens handling nr 2/2014 Internkontrollredovisning Service- och tekniknämnden Uppföljning internkontroll (Service- och tekniknämnden) SERVICE- OCH TEKNIKFÖRVALTNINGEN

Läs mer

Svedala Kommuns 4:18 Författningssamling 1(6)

Svedala Kommuns 4:18 Författningssamling 1(6) Författningssamling 1(6) Reglemente för intern kontroll antaget av kommunfullmäktige 2014-12-08, 160 Gäller från 2015-01-01 1 Syftet med intern kontroll Detta reglemente syftar till att säkerställa att

Läs mer

Utförd egen- och internkontroll 2015

Utförd egen- och internkontroll 2015 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Kristina Appert 2016-02-09 SN 2014/0652.03.01 0480-450950 Socialnämnden Utförd egen- och internkontroll 2015 Förslag till beslut Socialnämnden godkänner

Läs mer

Attestreglemente för Uppsala kommuns nämnder

Attestreglemente för Uppsala kommuns nämnder Attestreglemente för Uppsala kommuns nämnder Ett organiserande dokument som kommunfullmäktige fattade beslut om 2016-10-03 Attestreglemente Kommunfullmäktige 2016-10-03 1 (4) 1 Reglementets omfattning

Läs mer

Granskning av intern kontroll av leverantörsfakturor

Granskning av intern kontroll av leverantörsfakturor www.pwc.se Revisionsrapport Cecilia Fehling Revisionskonsult Malin Kronmar Revisionskonsult Caroline Liljebjörn Cert. kommunal revisor 28 Granskning av intern kontroll av leverantörsfakturor Kalmar kommun

Läs mer

Avrapportering av intern kontroll för socialnämnden, första halvåret 2015

Avrapportering av intern kontroll för socialnämnden, första halvåret 2015 SOCIALFÖRVALTNINGEN Handläggare Ehlin Bengt Datum 2015-05-29 Diarienummer SCN-2015-0033 Socialnämnden Avrapportering av intern kontroll för socialnämnden, första halvåret 2015 Förslag till beslut Socialnämnden

Läs mer

Internkontrollplan 2015 för moderbolaget Stockholms Stadshus AB

Internkontrollplan 2015 för moderbolaget Stockholms Stadshus AB Tjänsteutlåtande Koncernstyrelsen 2014-12-15 Ärende 7 Dnr 2014/1.2.1/150 Sid. 1 (5) 2014-11-24 Handläggare: Sara Feinberg, 08-508 29 097 Till Koncernstyrelsen Internkontrollplan 2015 för moderbolaget Stockholms

Läs mer

Bilaga 5. Internkontrollplan för år 2016

Bilaga 5. Internkontrollplan för år 2016 Internkontrollplan för år 2016 Internkontroll syftar till att säkerställa styrbarhet, säkerhet och effektivitet i en organisation och verksamhet. Bolaget ska årligen uppföra ett samlat dokument, en plan,

Läs mer

Internkontroll ett utvecklingsarbete Micasa Fastigheter arbetar ständigt med att förbättra rutiner och arbetsprocesser och dess dokumentation.

Internkontroll ett utvecklingsarbete Micasa Fastigheter arbetar ständigt med att förbättra rutiner och arbetsprocesser och dess dokumentation. Internkontrollplan för år 2013 Internkontroll syftar till att säkerställa styrbarhet, säkerhet och effektivitet i en organisation och verksamhet. Bolaget ska årligen uppföra ett samlat dokument, en plan,

Läs mer

Riktlinjer för internkontroll i Kalix kommun

Riktlinjer för internkontroll i Kalix kommun Riktlinjer för internkontroll i Kalix kommun Antaget av kommunfullmäktige 2012-11-26--27, 182 Innehållsförteckning Riktlinjer för internkontroll i Kalix kommun...1 Inledning...1 Internkontroll...1 Organisation

Läs mer

Söderhamns kommun Utökad granskning av leverantörsfakturor

Söderhamns kommun Utökad granskning av leverantörsfakturor Revisionsrapport* Söderhamns kommun Utökad granskning av leverantörsfakturor Februari 2007 Robert Heed Josefin Loqvist Göran Persson-Lingman *connectedthinking INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sammanfattning och revisionell

Läs mer

Reglemente för intern kontroll

Reglemente för intern kontroll Datum 2014-03-04 6 Antal sidor Reglemente för intern kontroll Syfte med reglementet Angela Birnstein ekonomichef Ekonomiavdelningen 0560-160 28 direkt 070-697 94 54 mobil angela.birnsein@torsby.se Innehållsförteckning

Läs mer

att godkänna bilagda förslag till intern kontrollplan för 2012

att godkänna bilagda förslag till intern kontrollplan för 2012 Malmö stad Fritidsförvaltningen Handläggande avd: Ekonomiavdelningen Ärende nr: 4 Datum: 2012-01-30 Initierare: Ärende: Sammanfattning: Intern kontrollplan 2012 Intern kontroll syftar till att nämnden

Läs mer

Kommunstyrelsen. Kommunrevisionen har under hösten 2004 granskat rubricerade rutiner. Revisionsrapport har upprättats i september månad, bilaga.

Kommunstyrelsen. Kommunrevisionen har under hösten 2004 granskat rubricerade rutiner. Revisionsrapport har upprättats i september månad, bilaga. 2004-10-13 Kommunstyrelsen Revisionsrapport, september 2004, efter granskning av rutinerna för återsökning av statsbidrag för förhöjda kostnader vid inköp av momsbefriade tjänster Kommunrevisionen har

Läs mer

Sida 1(1) /ALN0028. Arbetslivsförvaltningen Per-Olof Jinnegård Kommunstyrelsen

Sida 1(1) /ALN0028. Arbetslivsförvaltningen Per-Olof Jinnegård Kommunstyrelsen Arbetslivsförvaltningen Per-Olof Jinnegård 033-35 38 85 Sida 1(1) 2017-02-20 2016/ALN0028 Kommunstyrelsen Intern kontrollplan 2017 Intern kontroll är primärt ett ledningsverktyg med väsentlig betydelse

Läs mer

Reglemente för intern kontroll. Krokoms kommun

Reglemente för intern kontroll. Krokoms kommun Reglemente för intern kontroll Krokoms kommun Fastställd av: Kommunfullmäktige, dnr Ks 14/344. Datum: 9 dec -14 Författare: Sara Anselmby Innehåll 1 Syfte... 7 2 Organisation av intern kontroll... 8

Läs mer

Bilaga 6. Internkontrollplan för år 2015

Bilaga 6. Internkontrollplan för år 2015 Internkontrollplan för år 2015 Internkontroll syftar till att säkerställa styrbarhet, säkerhet och effektivitet i en organisation och verksamhet. Bolaget ska årligen uppföra ett samlat dokument, en plan,

Läs mer

Barn- och utbildningskontoret anordnar en intern kurs under 2012 för chefer och assistenter på enheterna om lönesystemet.

Barn- och utbildningskontoret anordnar en intern kurs under 2012 för chefer och assistenter på enheterna om lönesystemet. Sara Potter Ekonom 2012-01-09 Sidan 1 av 6 Barn- och ungdomsnämnden Uppföljning internkontrollplan 2011 Förslag till beslut Barn- och utbildningskontoret föreslår att barn- och ungdomsnämnden beslutar

Läs mer

Plan för intern kontroll 2015

Plan för intern kontroll 2015 Timrå Kommun SocialförvaltningenTimrå Kommun Socialförvaltningen Plan för intern kontroll 2015 Intern kontroll Intern kontroll handlar om att ha ordning och reda, veta att det som ska göras blir gjort

Läs mer

Ärende 18. Internkontroll 2016 kommunövergripande

Ärende 18. Internkontroll 2016 kommunövergripande Ärende 18 Internkontroll 2016 kommunövergripande Tjänsteskrivelse 1 (5) KS 2015.0375 Kommunstyrelsen Internkontrollplan kommunövergripande för Karlskoga kommun 2016 Sammanfattning Syftet med internkontrollen

Läs mer

REGLEMENTE INTERN KONTROLL HAGFORS KOMMUN

REGLEMENTE INTERN KONTROLL HAGFORS KOMMUN REGLEMENTE INTERN KONTROLL HAGFORS KOMMUN Reglemente för intern kontroll 1 Syfte Reglementet syftar till att säkerställa att styrelsen, nämnden och de kommunala bolagen upprätthåller en tillfredsställande

Läs mer

Landstingets innehav av företagskort (kontokort)

Landstingets innehav av företagskort (kontokort) 1 (2) Landstingets revisorer 2007-12-18 Dnr REV /26/2007 Revisionschef Lennart Ledin 063-14 75 27 Landstingsstyrelsen Landstingets innehav av företagskort (kontokort) På vårt uppdrag har revisionskontoret

Läs mer

Offentlig sektor KPMG AB 2014-06-10 6 sidor

Offentlig sektor KPMG AB 2014-06-10 6 sidor Avesta Kommun Rapport avseende granskning av hantering av moms Offentlig sektor KPMG AB 6 sidor Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Bakgrund 1 3. Syfte 2 4. Metod 2 5. Avgränsning 2 6. Genomförande 2 7. Avdrag

Läs mer

Intern kontroll i faktura- och lönehantering

Intern kontroll i faktura- och lönehantering Revisionsrapport Intern kontroll i faktura- och lönehantering AB Kristianstadsbyggen 2009-12-16 Silja Savela Yvonne Lundin Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...1 2 Bakgrund, syfte och revisionsfråga...2

Läs mer

Intern kontroll avseende redovisning och räkenskaper 2013. Växjö Kommun. Genomförd på uppdrag av revisorerna

Intern kontroll avseende redovisning och räkenskaper 2013. Växjö Kommun. Genomförd på uppdrag av revisorerna Intern kontroll avseende redovisning och räkenskaper 2013 Växjö Kommun Genomförd på uppdrag av revisorerna September 2013 Innehållsförteckning 1. INLEDNING... 2 1.1 SYFTE OCH METOD... 2 2. ALLMÄNNA REVISIONSÅTGÄRDER...

Läs mer

Uppföljning av det interna kontrollarbetet 2014

Uppföljning av det interna kontrollarbetet 2014 Uppföljning av det interna kontrollarbetet 2014 Osby kommun 25 februari 2015 Anna Hammarsten Bakgrund, syfte och metod Bakgrund Kommunstyrelsen och nämnderna ska i enlighet med gällande kommunallag tillse

Läs mer

Revisionsrapport Intern kontroll inom Landstinget Dalarna

Revisionsrapport Intern kontroll inom Landstinget Dalarna Revisionsrapport Intern kontroll inom Landstinget Dalarna Emil Forsling Auktoriserad revisor Malin Liljeblad Godkänd revisor Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 1.1 Uppdrag och revisionsfråga... 3 1.2

Läs mer

- Budget och uppföljning - Kundfakturor fakturor till kund/brukare - Leverantörsfakturor fakturor från leverantör - Lönehantering

- Budget och uppföljning - Kundfakturor fakturor till kund/brukare - Leverantörsfakturor fakturor från leverantör - Lönehantering 1(5) KS 2011/0014 Svar på revisionsrapport- Granskning av ekonomiadministrativa processer - Effektivitetsgranskning Bakgrund Danderyds förtroendevalda revisorer har uppdragit till PricewaterhouseCoopers

Läs mer

Uppföljning av plan för intern kontroll 2015

Uppföljning av plan för intern kontroll 2015 MILJÖFÖRVALTNINGEN Handläggare Datum Diarienummer Lars Wedlin 2016-01-20 2015-638 Till miljö- och hälsoskyddsnämndens sammanträde den 27 januari Uppföljning av plan för intern kontroll 2015 Förslag till

Läs mer