Rapport efter inspektion av arkivtjänsten hos Statens räddningsverk (SRV) i Karlstad den januari 2006.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Rapport efter inspektion av arkivtjänsten hos Statens räddningsverk (SRV) i Karlstad den 17-18 januari 2006."

Transkript

1 Rapport efter inspektion av arkivtjänsten hos Statens räddningsverk (SRV) i Karlstad den januari Förelägganden Krigsarkivet har vid sin inspektion påträffat nedan uppräknade brister i Räddningsverkets arkivtjänst. Med hänvisning till Riksarkivets föreskrifter och allmänna råd om arkiv hos statliga myndigheter (RA- FS 1997:4), 4, 6 och 7 kap., Riksarkivets föreskrifter och allmänna råd om upptagningar för automatisk databehandling (RA-FS 2003:2), 5 kap., samt Riksarkivets föreskrifter och allmänna råd om planering, utförande och drift av arkivlokaler (RA-FS 1997:3) skall SRV före den 1 augusti 2006 för Krigsarkivet skriftligen redovisa vilka åtgärder som vidtagits. 1. SRV skall upprätta en plan för långtidslagring för sina ADB-system (avsnitten 5 samt även 10 och 11). 2. SRV skall utreda om närarkivet M 335 är en lämplig arkivlokal och samtidigt inventera och förteckna i avsnitt 10 nämnda oförtecknade arkivhandlingar och arbetsmaterial. 3. SRV skall förteckna i avsnitt 11 nämnda bildsamlingar och -databaser, kommunmapparna hos tillsynsavdelningen (avsnitt 6) samt personalhandlingar rörande befälsanställda (avsnitt 7.1). 4. SRV skall ta ställning till vilka handlingar rörande övningsobjekt och lokalförsörjning som skall bevaras för framtiden (avsnitt 12.4). Anmärkningar. - SRV bör ta ställning till vilken information på dess hemsida som skall bevaras för framtiden (avsnitt 11). - Krigsarkivet utgår ifrån att SRV fortsätter att framgångsrikt utarbeta förslag till gallrings-föreskrifter för de delar av verksamheten som saknar sådana. Det gäller exempelvis Sevesodatabasen och ADB-systemen Dart, Balder, Ruben och Rebus samt handlingar rörande ledningsplatser. - SRV har påbörjat en digitalisering av VHS-band, och Krigsarkivet hoppas att detta arbete kommer att fortskrida (avsnitt 5). - SRV bör ta ställning till vilka icke digitaliserade foton som bör föreslås till gallring (avsnitt 11). Sammanfattande omdöme. Vid den väl förberedda inspektionen fick Krigsarkivet träffa företrädare för de olika avdelningarna och enheterna och bese myndighetens arkivlokaler samt fick en redogörelse för Räddningsverkets dokumenthanteringsprojekt. På samma sätt som vid tidigare inspektioner finner Krigsarkivet att arkivtjänsten hos SRV bedrivs på ett i allt väsentligt förtjänstfullt sätt och att det sammanfattande omdömet blir I HUVUD- SAK GOD. Samarbetet mellan arkivarierna och de arkivansvariga å ena sidan och avdelningarna, IT-enheten m.fl. å den andra förefaller fungera på ett mycket tillfredsställande sätt. Flera av de punkter som noterades vid inspektionen år 2001 har nu åtgärdats. Åtskilliga förslag till gallringsföreskrifter har inlämnats till Krigsarkivet, ett par leveranser har också inkommit till arkivmyndigheten. Fortfarande är det dock så att kompletteringar till arkivförteckningen återstår att göra. Det finns emellertid ingen anledning att förmoda, att SRV inte kommer att kunna avsluta den pågående arkivförteckningen vid årskiftet 2007/8 och påbörja en ny förteckning enligt det nya processorienterade synsättet. Inspektion. 1. Övergripande om SRV:s verksamhet och ärendehantering. NN redogjorde för SRV:s nya instruktion, som gäller från den 1/1 2006, och för vad som hänt sedan föregående inspektion år Så har Centrum för risk- och säkerhetsutbildning inrättats, medan civilpliktsutbildningen och uppgifter föranledda av Lag om skydd mot olyckor bortfallit. Den internationella verksamheten har ökat i omfattning och kommer att öka ännu mer framdeles. Den 1 april 2006 flyttar Internationella avdelningen till Kristinehamn. En annan förestående flytt är enheten för brandfarliga

2 och explosiva varor (BEX) från Solna till Karlstad, något som föranleder en leverans av större delen av Sprängämnesinspektionens arkiv till Krigsarkivet. Totalt finns fem avdelningar samt en stab för verksamhetsstöd med NN som chef och NN som ansvarig för dokumenthanteringsfrågor och processkartläggning. Bl.a. så kommer den nya diarieplanen att projektanpassas. 2. Projektet Förbättrad dokumenthantering. NN och NN berättade om det nya dokumenthanteringsprojektet. Ett tidigare projekt under åren , RIL, (se inspektionsrapport , dnr /1957, punkt 9) ledde till att ett ADBsystem testades men bedömdes vara otillräckligt. Dokument har i stället sparats i en filstruktur på SRV: s server. Kraven som ställts på ett nytt dokumenthanteringssystem har varit både interna och externa, såväl önskemål och attityder från de anställda som möjligheter att tillgängliggöra dokument för den breda allmänheten. Idag tänker man sig främst dokumenthanteringssystemet som ett medel för att effektivisera och underlätta handläggningen av ärenden, då man fortfarande avser att arkivera pappers-original. I ett senare skede är det dock troligt att frågan om digital arkivering väcks. Under året kommer verket att arbeta med processkartläggning, en informationssäkerhetspolicy samt information och utbildning, och i slutet av 2006 skall tiden vara mogen för en utvärdering. Omkring ett fyrtiotal av SRV:s ADB-system hanterar dokument av något slag, och för dessa system kommer man att ta ställning till vilken anpassning eller konvertering som är nödvändig. En annan viktig uppgift är att definiera och avgränsa den information i dokumenthanteringssystemet som inte utgör allmän handling. 3. Verksregistraturen och diariesystemet. SRV har två registratorer samt registratorer ute på de större avdelningarna. I runda tal diarieförs ärenden årligen; dessutom finns en postlista där ingen gallring skett och som idag innehåller kanske handlingar. SRV har ännu inte bestämt sig för hur länge man vill behålla uppgifterna i postlistan, och eventuell gallring kan i så fall ske med hänvisning till myndighetens beslut om gallring av handlingar av tillfällig eller ringa betydelse. Hemliga handlingar ingår numera i diarieföringssystemet. Relativt få handlingar med försvarssekretess förekommer idag. Betydligt vanligare är annan sekretess, bl.a. förekommande i brandärenden. Det finns inget förbud mot att förvara handlingar med olika sekretess i samma arkivlokal, men handlingarna bör då hållas åtskilda från varandra. Andra regler kan gälla för NATO-handlingar (se inspektionsrapport 2001 p.15). 4. Internationella avdelningen. Avdelningen har genomgått stora förändringar, mycket till följd av den nya totalförsvarsinriktningen och ökade internationella satsningar. En omfattande omorganisation av verksamheten avslutades i februari Processen finns enligt utsago väl dokumenterad bland de diarieförda handlingarna. Från och med den 1 april i år flyttar hela avdelningen till Kristinehamn till en av A9:s gamla lokaler. För närvarande är 44 personer anställda på avdelningen men man räknar med att det kan bli uppemot 130 stycken år Redan i samband med flytten får man en egen registrator som också skall ansvara för arkivbildningen på plats. Så småningom kommer avdelningen också att få en egen informatör. Man har ännu inte bestämt vilka handlingar som behöver överföras till Kristinehamn. Under föregående inspektion nämndes att rutiner för arkivering av handlingar inom utlandsprojekten skulle upprättas. Detta har genomförts och fungerar som man tänkt sig. Handläggarna samlar själva väsentlig dokumentation i speciella projektpärmar. Dessa pärmar arkivläggs efter avslut i en egen serie tillsammans med alla diarieförda handlingar inom samma projekt, vilket underlättat återsökningen betydligt. Till avdelningens arkiv hör också en server (eventuellt två) innehållande handlingar från verkets insatser i Phuket, Thailand, och som snart kommer att levereras därifrån. Enligt uppgift kommer det endast att vara

3 fråga om offentliga handlingar då alla känsliga delar rörande identifiering av omkomna enligt beslut i stället levereras till generalkonsulatet i Thailand. 5. IT-enheten. Verket har ett register över samtliga ADB-system, Regina. Vi diskuterade behovet av att även upprätta en plan för långtidslagring och huruvida denna information kan läggas in i registret. Det visar sig att vissa delar av vad som krävs i en sådan plan redan finns formulerat i IT-enhetens driftinstruktioner. Vi nämnde möjligheten att ha till exempel tre generella planer som kan användas för olika system beroende på om informationen i dem skall bevaras, gallras efter 10 år eller gallras efter en kort tid. För system som skall bevaras krävs en plan ända fram till tidpunkten för leverans till arkivmyndigheten. Av verkets ADB-system återstår minst hälften att göra gallringsutredning på. Detta gäller exempelvis den officiella hemsidan (se vidare avsnitt 11). Vid en tidigare inspektion (rapport efter inspektion av arkivtjänsten vid CRS Rosersberg den 9 mars 2004, dnr /224) nämndes att två egenutvecklade system som används av skolorna skulle ersättas. Rebus, ett system för den interna logibokningen är i detta nu på väg att bytas ut mot ett inköpt standard-system. KrA väntar här på en gallringsframställan. Det andra, Cesar, som används för gemensam resurs-/lokalplanering, fortsätter däremot i drift. Videofilmer finns både som publikationer och som handlingar i ärenden. På avdelningen för brandfarliga och explosiva varor i Solna har man börjat digitalisera VHS-band (se även KrA:s rapport från inspektionen , dnr /233). Beträffande videobanden i Karlstad har man ännu inte beslutat vad som bör göras. 6. Tillsynsavdelningen. Verkets tillsyn har sedan år 2004 definierats som en huvudprocess och samlats under en avdelning med 12 personer anställda. Verksamheten är av vägledande slag och utgör stöd för t.ex. länsstyrelsernas, polisens och den kommunala räddningstjänstens operativa tillsyns-verksamhet. Endast inom området transport av farligt gods utövar man själv den operativa tillsynen direkt gentemot berörda företag. Mycket av dokumentationen från avdelningens verksamhet anser man återfinns bland de diarieförda handlingarna, som en följd av att det handlar om hårt regelstyrda aktiviteter. För ADB-systemet Dart (administration av räddningstjänstplaner) saknas fortfarande gallringsbeslut. För den så kallade Seveso-databasen finns ett internt beslut att alla indatablanketter kan gallras. KrA påpekar dock att varken indata eller inskannade handlingar omfattas av RA-FS 1991:6 utan kräver specifika gallringsbeslut. Vad gäller systemet för transport av farligt gods bevaras all indata på papper än så länge. Systemet är dock på väg att ändras så att användarna kan anmäla t.ex. olyckor på blanketter direkt via hemsidan. Mycket material finns också samlat i de s.k. kommunmapparna, som förvaras arkivskåp i ett utrymme som sannolikt uppfyller närarkivskraven. Det mesta är inte handlingar sprungna ur Räddningsverkets egen verksamhet utan är insamlat i syfte att få kännedom om kommunernas arbete i räddningstjänstfrågor. Nya handlingsplaner tillkommer alltjämt medan andra delar av materialet är bevarat från tiden för Statens brandnämnd ( ). Handlingarna bör som samling vara unik i sitt slag och skall därför bevaras i förtecknat skick för framtida forskning. 7. Arkivlokaler. 7.1 M 204. Här förvaras gallringsbara handlingar som personal på avdelningarna själva sköter. KrA noterar att volymerna inte är märkta med årtal för tillåten gallring, något som rekommenderas som en extra säkerhet. De omfångsrika akterna i så kallade miljöärenden förvaras här och kommer att gallras enligt föreskriften RA-MS 2004:36. Här finns även en del handlingar som skall levereras till KrA. (1 hm tillhörande Statens brandnämnds

4 arkiv har i skrivande stund redan levererats.) Man önskar också leverera 7 hm i form av en Ö-serie med projekthandlingar från Civilförsvarsstyrelsen, Sandö. KrA önskar ett förtydligande av innehållet innan så sker. Några frågor dyker upp i anslutning till detta arkiv. Det har påträffats ett antal pärmar med personalhandlingar rörande befälsanställda i civilförsvarets krigsorganisation. Här finns bland annat matriklar och personakter, och det rör personal anställda antingen i Civilförsvarsstyrelsen eller i Räddningsverket. KrA anser att de skall förtecknas som en del av Räddningsverkets arkiv med en hänvisning i förteckningen för Civilförsvarsstyrelsen. En arkivförteckning rörande Riksnämnden för kommunal beredskap (c:a ) har påträffats men inga tillhörande handlingar. Krigsarkivet kontrollerar om förteckningen motsvarar de nio hm handlingar som levererats eller om de möjligen införlivats i Civilförsvarsstyrelsens arkiv. Handlingarna från CTIF, som härrör från en europeisk samarbetsgrupp och har samlats av NN, bör bli en Ö-serie i SRV:s arkiv. Detsamma gäller handlingarna från Brandforsk. 7.2 M 205. I detta arkiv förvaras öppet bevarandematerial, och endast registratorer och arkivarier har tillträde. Diarieförda handlingar förvaras under fem år i hängmappar, och kontinuerlig kontroll av akternas placering sker. Goda rutiner för utlåningen av handlingar har upprättats. Här samlas vidare ett exemplar av samtliga publikationer. Avslutade brandutredningar kommer att flyttas över till säkerhetsarkivet. Handlingar från internationella insatser upptar för närvarande fyra hyllsektioner. 7.3 M 336. Säkerhetsarkiv för hemliga handlingar. Här finns även brännlådan för gallringsbara och känsliga uppgifter samt ett låst ritningsskåp som förmodligen kan flyttas till det öppna ritningsarkivet. Ca. 16 hm med Civilförsvarsstyrelsens handlingar rörande ledningsplatser (serie F XI) kommer troligen avhemligas och skall sedan gallringsutredas tillsammans med de öppna handlingarna i samma serie. När dessa flyttas till det öppna arkivet lämnas plats för tidigare nämnda brandutredningar. Diarieförda hemliga handlingar består av knappt 2 hm och det tillkommer inte mer än två volymer per år. 8. Staben för strategiskt ledningsstöd inom centrum för risk och säkerhetsutbildning (CRS) Antalet anställda har dragits ned och man är nu 14 personer med ansvar för det strategiska stödet för skolorna. Ansökningshandlingarna till kurserna diarieförs som regel inte utan registreras i ADB-registret Asur. Beslut om att sökande inte är behöriga samt eventuella överklaganden får dock ett gemensamt diarienummer per kurs. I Asur samlas information om samtliga kurser, kunder och elever, deras ansökningar, betyg och examina. Gallringsframställan rörande utbildningshandlingar är i det närmaste färdigställd. Förslaget ersätter RA-MS 1999:3. Närarkivet är flyttat till en bättre lokal som sannolikt uppfyller gällande tekniska krav. 9. Avdelningen för olycksförebyggande verksamhet. Detta är verkets största avdelning, och av de fyra enheterna svarar enbart BEX, som för närvarande ligger i Solna, för bortåt 20 % av verkets alla diarieförda ärenden. Övriga enheter är: - Enheten för samhällsinriktat säkerhetsarbete, som har mycket få registrerade ärenden. - En enhet för frågor om transport av farligt gods och den så kallade Sevesolagstiftningen. Ett gallringsförslag rörande handlingar i samband med verkets utfärdande av intyg till transportörer är på gång. - En enhet för bebyggelse- och miljöfrågor. Gallringsbeslut för miljöhandlingar finns (RA-MS 2004:49). Efter den 1 juli när BEX flyttar till Karlstad tänker man sig att arbeta med inskannade handlingar, eftersom en del handläggare kommer att sitta kvar i Solna trots att officiell adress blir Karlstad. Avdelningen har ett bra närarkiv men det kommer vara för litet när BEX handlingar också skall förvaras där.

5 10. Avdelningen för stöd till effektiva räddningsinsatser. Avdelningen ska utgöra stöd för den kommunala räddningstjänsten och bidra till utvecklingen inom områden som hantering av farliga eller kemiska ämnen, oljeskydd, det tekniska ledningsstödet m.m. Avdelningen ansvarar för Räddningsverkets beslutsstöd, kallat RIB som från början utgjorde en informationsbank för olika samhällsinstanser och som alltmer har utvecklats till ett tekniskt ledningsstöd. En reviderad skyddsrumslag kommer att innebära att inspektionsansvaret övergår från kommuner och länsstyrelser till Räddningsverket. Gallringsbeslut för flera viktiga områden finns, t.ex. för handlingar rörande ersättning för räddningsinsatser och sanering, vakthavande tjänsteman, handlingar rörande ledningsplatser och skyddsrum samt för materialhanteringssystemet SMASH. Det saknas ännu för Balder (register över landets skyddsrum), vilket dock skulle behövas. En plan för långtidslagringen av RIB-skivorna behövs också, tillika ett beslut om vad som bör göras med online-versionen. Närarkiv M 335: Bakom ett stålstängsel i ena delen av lokalen inryms verkets signalskyddsmateriel som dock inte längre är ansluten. KrA vill understryka att det aldrig är lämpligt att ha annan verksamhet i arkivlokalerna. Rummet används i stor utsträckning för enskilda personers samlingar av arbetsmaterial. Det är naturligtvis önskvärt att SRV:s rutiner och bestämmelser förhindrar att arkivlokaler utnyttjas för ett sådant ändamål. Här måste göras en inventering där man tar ställning till vad som skall bevaras och vad som kan gallras. Den stora serien av arkivhandlingar rörande anläggningar förvarade i pärmar skall rensas från plastfickor o.dyl. och dessutom redovisas i arkivför-teckningen. Detsamma gäller den stora samling av originalritningar förvarade i ritningsskåp som både skall inventeras och förtecknas. 11. Informationssekretariatet. Vid informationssekretariatet hanteras relativt få vanliga dokument, desto fler bilder och videoproduktioner. I videoregistreringsstudion finns masterkopior av produktionen 90 sekunder, vilka enligt planerna snart kommer att läggas över på en server, men också här behöver SRV en plan för långtidslagring (se avsnitt 5). 90 sekunder är en regelbundet återkommande informationsvideo som getts ut fyra-fem gånger per år sedan Ett Access-register ger upplysning om innehåll och utgivningsår. Förutom masterexemplaren i Beta SP-format finns ett antal kopior i det vanligare VHS-formatet. Ett digitalt bildarkiv finns på intranätet i en databas som innehåller bilder från de fem senaste åren. Av förekommande äldre bilder har utvalts som kommer att digitaliseras. SRV får överväga om övriga bilder skall föreslås till gallring. Bilderna i databasen har motiv från verksamheten, exempelvis olika räddningsinsatser, eller föreställer tjänstemän inom verket. Enligt uppgift skall de inte vara knutna till specifika ärenden. Bilderna i det s.k. Bosnien-arkivet kan glädjande nog också bli föremål för digitalisering. Hemsidan innehåller till stor del dokument och bilder som återfinns på andra håll i SRV:s arkiv; vissa texter är dock unika. En del rapporter som tidigare har publicerats även i pappersformat ligger nu bara på hemsidan. De årsbackuper som tas utgör inte arkivexemplar och spelas över kontinuerligt. Verket har nyligen bytt webbsystem. Information från det äldre systemet finns kvar i en SQL-databas, dock saknas troligen tidigare versioner av de olika dokumenten. I det nya webbsystemet finns emellertid versionshantering. Dessutom återfinns alla digitala publikationer i RIB som bevaras för framtiden. Krigsarkivet förordar att SRV gör en gallringsutredning och tar ställning till vilken information från hemsidan som skall bevaras och hur detta görs på bästa sätt. Av de databaser som kopplas till hemsidan märks inte minst diariet. Till att börja med kommer ärendelistan att publiceras; för att offentliggöra hela diariet eller t.o.m. diarieförda handlingar krävs att SRV tar hänsyn till Personuppgiftslagens regler om publicering av personuppgifter. För flera av ovan nämnda bilddatabaser saknas fortfarande hänvisning i arkivförteckningen.

6 12. Administrativa avdelningen Ekonomi. Bevarandematerial har skiljts från gallringsbara handlingar. I februari 2006 påbörjas en försöksverksamhet med att skanna fakturor. SRV skulle helst vilja gallra de inskannade pappersoriginalen, men detta är inte möjligt idag p.g.a. de tillämpningsanvisningar Ekonomistyrningsverket har utfärdat med hänvisning till begreppet God redovisningssed. Krigsarkivet kommer att bevaka denna fråga. Skolornas fakturor skickas fortsättningsvis till Karlstad för inskanning Personal. Krigsarkivet kommer inom kort att utfärda gallringsföreskrifter för systemet Valuator, som används som ett stöd för lönesättningsarbetet. Personalhanteringssystemet Palasso används fortfarande varför SRV sannolikt inte kommer att beröras av den nya föreskrift för löne- och personalhandlingar som just nu utarbetas av Riksarkivet. Avställning av personalakter skedde senast år 2001 och kommer nästa gång att ske om fem eller tio år. Aktuella personalakter förvaras i närarkiv, men Internationella avdelningen kommer att ta med sina akter till Kristinehamn. Lönehanteringen ute på skolorna kan möjligtvis komma att centraliseras till Karlstad. Akter över en del skolpersonal kan f.ö. finnas här i Karlstad. Testprotokoll, de s.k. thomastesterna som diskuterades även vid 2001 års inspektion (punkt 3), gallras numera direkt men gallringsbeslut saknas fortfarande. Beträffande andra handlingar som nämndes i 2001 års rapport, är personalansvarsnämndens handlingar numera diarieförda, medan Luftskyddsinspektionens handlingar har översänts till Krigsarkivet Affärsenheten. De fem senaste årens upphandlingshandlingar förvaras i ett nytt godkänt närarkiv, som vi emellertid inte hade tid att besöka. Icke antagna anbud förvaras särskilt och gallras efter fem år enligt SRV:s tillämpningsbeslut angående handlingar av tillfällig eller ringa betydelse. Systemet Ruben, där inköpshandlingar registreras, saknar fortfarande gallringsföreskrift. Krigsarkivet har påbörjat ett projekt som syftar till att myndigheterna under Försvarsdepartementet i samarbete med Krigsarkivet skall utarbeta ett förslag till gallringsföreskrift för handlingar som härrör från upphandlingsverksamhet. RA-FS 2004:2 om gallring och återlämnande av handlingar vid upphandling är inte tillämplig på myndigheter under Försvarsdepartementet Lokalförsörjning. NN meddelade att lokaler i regel hyrs och att dokumentation då finns hos uthyraren, förutom vissa kopior hos SRV samt avtal som diarieförs. Däremot finns det goda skäl att bevara handlingar rörande övningsobjekt. Undervisningsplaner och liknande kan finnas på skolorna, särskilt en cd-skiva som sammanställts på Revinge. På detta område finns således behov av en inventering av vilka handlingar som finns och vilka som skall bevaras för framtiden.

Rapport efter Krigsarkivets inspektion av arkivvården hos Räddningsverket Skövde den 6 maj 2008.

Rapport efter Krigsarkivets inspektion av arkivvården hos Räddningsverket Skövde den 6 maj 2008. Inspektionsrapport 232-2008/393 2008-06-13 Rapport efter Krigsarkivets inspektion av arkivvården hos Räddningsverket Skövde den 6 maj 2008. Närvaro: se bilaga. Förelägganden. I enlighet med RA-FS 1991:1

Läs mer

Riksarkivet har inspekterat arkivverksamheten vid Vetenskapsrådet

Riksarkivet har inspekterat arkivverksamheten vid Vetenskapsrådet Inspektionsrapport 1(5) Avdelningen för tillsyn Inspektionsenheten Nora Liljeholm Riksarkivet har inspekterat arkivverksamheten vid Vetenskapsrådet Datum: 2008-05-20 Närvarande: från Vetenskapsrådet administrativ

Läs mer

Riksarkivet konstaterar att arkivvården vid HSAN är god och att inga förelägganden är aktuella.

Riksarkivet konstaterar att arkivvården vid HSAN är god och att inga förelägganden är aktuella. Tillsynsavdelningen Inspektionsrapport 1 (5) 2009-04-29 Dnr RA 231-2009/1133 Inspektion av arkivvården vid Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd Riksarkivet (RA) inspekterade den 21 april 2009 arkivvården

Läs mer

Tillsynsavdelningen Dnr RA /3975 Maria Nordström

Tillsynsavdelningen Dnr RA /3975 Maria Nordström Inspektionsrapport 1(5) Inspektion av arkivvården vid Svenska Kraftnät Riksarkivet (RA) inspekterade den 18 november 2009 arkivvården vid Svenska kraftnät (SvK). Närvarande: Från Svenska Kraftnät Arkivarie

Läs mer

Rapport efter inspektion av arkivvården vid Försvarets materielverk, Test & Evaluering (FMV T&E) i Linköping den 17 december 2007.

Rapport efter inspektion av arkivvården vid Försvarets materielverk, Test & Evaluering (FMV T&E) i Linköping den 17 december 2007. 2008-02-06 232-2007/2437 Rapport efter inspektion av arkivvården vid Försvarets materielverk, Test & Evaluering (FMV T&E) i Linköping den 17 december 2007. Förelägganden. 1. T&E Linköpings arkivförteckning

Läs mer

Inspektion av arkivvården vid Lantmäteriet, fastighetsbildning i Halmstad den 20 november 2013

Inspektion av arkivvården vid Lantmäteriet, fastighetsbildning i Halmstad den 20 november 2013 1 (5) Bilaga 6 Inspektionsrapport Dnr RA 231-2013/4559 2014-02-10 Inspektion av arkivvården vid Lantmäteriet, fastighetsbildning i Halmstad den 20 november 2013 Närvarande Från Lantmäteriet: Från Riksarkivet:

Läs mer

Inspektion av arkivvården vid Statens geotekniska institut den 3 april 2013

Inspektion av arkivvården vid Statens geotekniska institut den 3 april 2013 1 (5) Inspektion av arkivvården vid Statens geotekniska institut den 3 april 2013 Närvarande Från Statens geotekniska institut: administrativ chef, arkivansvarig registrator, arkivredogörare, HIT-ansvarig

Läs mer

Inspektionsrapport 1(5) Nationella divisionen Enheten för tillsyn Dnr RA /4277

Inspektionsrapport 1(5) Nationella divisionen Enheten för tillsyn Dnr RA /4277 Inspektionsrapport 1(5) Inspektion av arkivvården vid Konsumentverket Datum: 2012-10-11 Närvarande Från myndigheten Adm.chef (del av tid) IT-avd (del av tid) arkivarie Från Riksarkivet Martin Utvik inspektör

Läs mer

Av rapporten framkommer också mindre brister som Riksarkivet anmärker på.

Av rapporten framkommer också mindre brister som Riksarkivet anmärker på. Inspektionsrapport 1(5) Avdelningen för tillsyn Maria Nordström Inspektion av arkivvården vid Post- och telestyrelsen Riksarkivet (RA) inspekterade den 8 december 2008 arkivvården vid Post- och telestyrelsen

Läs mer

INSPEKTION AV HANTERINGEN AV ALLMÄNNA HANDLINGAR HOS NORRTÄLJE- MALSTA FÖRSAMLING

INSPEKTION AV HANTERINGEN AV ALLMÄNNA HANDLINGAR HOS NORRTÄLJE- MALSTA FÖRSAMLING STOCKHOLMS STADSARKIV LANDSARKIV FÖR STOCKHOLMS LÄN INSPEKTIONSRAPPORT SID 1 (8) 2008-12-11 DNR 9.3-15052/08 SSA 2008:9 Norrtälje-Malsta församling Att: Anne Menander INSPEKTION AV HANTERINGEN AV ALLMÄNNA

Läs mer

Arbetsmiljöverket Distriktet i Göteborg Box 2555 403 17 Göteborg

Arbetsmiljöverket Distriktet i Göteborg Box 2555 403 17 Göteborg 1 (1) Beslut Datum 2013-08-16 Dnr RA 231-2013/1524 Arbetsmiljöverket Distriktet i Göteborg Box 2555 403 17 Göteborg Beslut om förelägganden efter genomförd inspektion vid Arbetsmiljöverket, distriktet

Läs mer

Inspektion av arkivvården vid Statens historiska museer

Inspektion av arkivvården vid Statens historiska museer 1(5) Inspektion av arkivvården vid Statens historiska museer 1. Sammanfattning Även databaser och andra elektroniska handlingar ingår i Statens historiska museers (SHMM) arkiv och ska redovisas med detta.

Läs mer

Riksarkivet har inspekterat arkivverksamheten vid Medlingsinstitutet

Riksarkivet har inspekterat arkivverksamheten vid Medlingsinstitutet Inspektionsrapport 1(5) Avdelningen för tillsyn Inspektionsenheten Nora Liljeholm Riksarkivet har inspekterat arkivverksamheten vid Medlingsinstitutet Datum: 2008-05-27 Närvarande: från Medlingsinstitutet

Läs mer

Beslut om förelägganden efter genomförd inspektion vid Länsstyrelsen i Gotlands län

Beslut om förelägganden efter genomförd inspektion vid Länsstyrelsen i Gotlands län 1 (2) Beslut 2013-12-09 Dnr RA 232-2013/3424 Länsstyrelsen i Gotlands län 621 85 Visby Beslut om förelägganden efter genomförd inspektion vid Länsstyrelsen i Gotlands län Riksarkivet inspekterade arkivvården

Läs mer

HANTERING AV ALLMÄNNA HANDLINGAR HOS STOCKHOLMS TINGSRÄTT

HANTERING AV ALLMÄNNA HANDLINGAR HOS STOCKHOLMS TINGSRÄTT STOCKHOLMS STADSARKIV L ANDSA RKI V FÖR S TOCKHOLMS L ÄN INSPEKTIONSRAPPORT DNR 9.3-16303/11 SID 1 (6) 2011-12-13 SSA 2011:16 Stockholms tingsrätt Att: Anders Eka HANTERING AV ALLMÄNNA HANDLINGAR HOS STOCKHOLMS

Läs mer

Rapport efter inspektion av arkivvården vid Totalförsvarets pliktverk Regionkontor Kristianstad (RKK) den 13 maj 2008.

Rapport efter inspektion av arkivvården vid Totalförsvarets pliktverk Regionkontor Kristianstad (RKK) den 13 maj 2008. 2008-07-08 232-2008/355 Inspektionsrapport Rapport efter inspektion av arkivvården vid Totalförsvarets pliktverk Regionkontor Kristianstad (RKK) den 13 maj 2008. Närvaro: se bilaga. Förelägganden. 1. RKK

Läs mer

Inspektion av arkivvården vid Kammarrätten i Jönköping

Inspektion av arkivvården vid Kammarrätten i Jönköping 1 (8) Tillsynsavdelningen Sofia Särdquist 2015-07-06 Dnr RA 231-2015/2444 Kammarrätten i Jönköping Box 2203 550 02 Jönköping Inspektion av arkivvården vid Kammarrätten i Jönköping Inledning Riksarkivet

Läs mer

Varje myndighet är en egen arkivbildare och svarar för vården av sitt arkiv enligt arkivlagen och på det sätt som framgår av detta arkivreglemente.

Varje myndighet är en egen arkivbildare och svarar för vården av sitt arkiv enligt arkivlagen och på det sätt som framgår av detta arkivreglemente. Arkivreglemente för Landstinget i Kalmar län Förutom de i arkivlagen (1990:782) och arkivförordningen (1991:446) antagna bestämmelserna om arkivvård gäller för den landstingskommunala arkivvården inom

Läs mer

Inspektion av arkivvården vid Förvaltningsrätten i Jönköping

Inspektion av arkivvården vid Förvaltningsrätten i Jönköping INSPEKTIONSRAPPORT 1 (6) Tillsynsenheten Sofia Särdquist Inspektion av arkivvården vid Förvaltningsrätten i Jönköping Närvarande Från Förvaltningsrätten i Jönköping: chefsadministratör arkivassistent/expeditionsvakt

Läs mer

Riksarkivet har i uppdrag att utöva tillsyn över och regelbundet inspektera arkivverksamheten vid statliga myndigheter och vissa andra organ.

Riksarkivet har i uppdrag att utöva tillsyn över och regelbundet inspektera arkivverksamheten vid statliga myndigheter och vissa andra organ. 1 (2) Beslut Notarius publicus/ Nybrogatan 6 871 30 Härnösand Beslut om förelägganden efter genomförd inspektion vid notarius publicus i Härnösand Riksarkivet har i uppdrag att utöva tillsyn över och regelbundet

Läs mer

Datum Dnr RA /5817

Datum Dnr RA /5817 1 (6) Inspektion av arkivvården vid Skolinspektionen Närvarande Från Skolinspektionen: arkivarie arkivarie IT-chef (medverkande vid punkt 4 framställning och 6 arkivredovisning) undervisningsråd (medverkande

Läs mer

Inspektion brevledes av arkivvården vid Regionala etikprövningsnämnden i Linköping

Inspektion brevledes av arkivvården vid Regionala etikprövningsnämnden i Linköping 1 (5) Inspektion brevledes av arkivvården vid Regionala etikprövningsnämnden i Linköping Inledning Den 16 januari 2015 aviserade Riksarkivet en brevledes inspektion av arkivvården vid Regionala etikprövningsnämnden

Läs mer

Inspektion av arkivvården vid Överklagandenämnden för nämndemannauppdrag 1. Ansvar och organisation Postadress: Besöksadress: Telefon: Telefax:

Inspektion av arkivvården vid Överklagandenämnden för nämndemannauppdrag 1. Ansvar och organisation Postadress: Besöksadress: Telefon: Telefax: 1 (5) Inspektion av arkivvården vid Överklagandenämnden för nämndemannauppdrag Närvarande: Från Kammarrätten i Sundsvall: Chef administrativa enheten Arkivarie Registrator Arkivassistent Från Riksarkivet:

Läs mer

HANTERING AV ALLMÄNNA HANDLINGAR HOS STADSHUS AB

HANTERING AV ALLMÄNNA HANDLINGAR HOS STADSHUS AB STOCKHOLMS STADSARKIV LANDSARKIV FÖR STOCKHOLMS LÄN INSPEKTIONSRAPPORT DNR 9.3-19717/08 SID 1 (7) 2009-04-20 SSA 2009:13 HANTERING AV ALLMÄNNA HANDLINGAR HOS STADSHUS AB Närvarande från bolaget: Joachim

Läs mer

Avdelningen för tillsyn Maria Nordström Jarnryd 2012-05-16 Dnr RA 233-2012/862

Avdelningen för tillsyn Maria Nordström Jarnryd 2012-05-16 Dnr RA 233-2012/862 1 (5) Inspektion av arkivvården vid Östersjöstiftelsen Riksarkivet (RA) inspekterade den 10 maj 2012 arkivvården vid Stiftelsen för forskning inom områden med anknytning till Östersjöregionen och Östeuropa

Läs mer

Inspektion av arkivvården vid Kungliga Svenska Aeroklubben

Inspektion av arkivvården vid Kungliga Svenska Aeroklubben 1(5) Inspektion av arkivvården vid Kungliga Svenska Aeroklubben 1. Sammanfattning Riksarkivet (RA) genomförde den 13 oktober 2011 en inspektion hos Kungliga Svenska Aeroklubben (KSAK). Inspektionen omfattade

Läs mer

HANTERING AV ALLMÄNNA HANDLINGAR HOS SKARPNÄCKS SKOLA

HANTERING AV ALLMÄNNA HANDLINGAR HOS SKARPNÄCKS SKOLA S STOCKHOLMS STADSARKIV LANDSARKIV FÖR STOCKHOLMS LÄN INSPEKTIONSRAPPORT SID 1 (7) 2011-11-25 DNR 9.3-16647/11 SSA 2011:13 Skarpnäcks skola, Att: Patrik Forshage Kopia: Utbildningsförvaltningen, Astrid

Läs mer

Inspektion av arkivvården vid Myndigheten för yrkeshögskolan

Inspektion av arkivvården vid Myndigheten för yrkeshögskolan Avdelningen för tillsyn Inspektionsrapport 1 (6) N. Liljeholm Inspektion av arkivvården vid Myndigheten för yrkeshögskolan Riksarkivet har genomfört en inspektion av arkivvården hos Myndigheten för yrkeshögskolan

Läs mer

2013-10-30 Dnr RA 231-2013/4384

2013-10-30 Dnr RA 231-2013/4384 1 (5) Inspektion av arkivvården vid Stockholms universitet, Universitetsförvaltningen den 23 september 2013 Riksarkivet (RA) inspekterade arkivverksamheten vid Stockholms universitet under tre dagar den

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING FÖR STOCKHOLM Utgiven av KF/KS kansli 2007:26 Arkivregler för Stockholms stad Kommunfullmäktiges beslut den 17 september 2007 (Utl 2007:102) (Ersätter Kfs 1995:50) Innehållsförteckning

Läs mer

HANTERING AV ALLMÄNNA HANDLINGAR HOS LÄNSRÄTTEN I STOCKHOLMS LÄN

HANTERING AV ALLMÄNNA HANDLINGAR HOS LÄNSRÄTTEN I STOCKHOLMS LÄN STOCKHOLMS STADSARKIV LANDSARKIV FÖR STOCKHOLMS LÄN INSPEKTIONSRAPPORT DNR 9.3-11318/09 SID 1 (7) 2009-11-26 SSA 2009:23 Länsrätten i Stockholm Att. Rose-Marie Sundström HANTERING AV ALLMÄNNA HANDLINGAR

Läs mer

Hantering av allmänna handlingar hos Skolfastigheter i Stockholm AB (SISAB)

Hantering av allmänna handlingar hos Skolfastigheter i Stockholm AB (SISAB) Handläggare: Christina Moberg Inspektionsrapport DNR 9.3-9442/14 Sida 1 (7) 2014-10-30 SSA 2014:13 Hantering av allmänna handlingar hos Skolfastigheter i Stockholm AB (SISAB) Närvarande från bolaget: Catarina

Läs mer

Krigsarkivets rapport efter inspektion av arkivvården hos Försvarsmaktens telenät- och markteleförband (FMTM) i Örebro den 23 april 2009.

Krigsarkivets rapport efter inspektion av arkivvården hos Försvarsmaktens telenät- och markteleförband (FMTM) i Örebro den 23 april 2009. Krigsarkivets rapport efter inspektion av arkivvården hos Försvarsmaktens telenät- och markteleförband (FMTM) i Örebro den 23 april 2009. Närvaro: se bilaga Förelägganden. 1. FMTM ska, med hänvisning till

Läs mer

HANTERING AV ALLMÄNNA HANDLINGAR HOS IDROTTSFÖRVALTNINGEN

HANTERING AV ALLMÄNNA HANDLINGAR HOS IDROTTSFÖRVALTNINGEN S STOCKHOLMS STADSARKIV LANDSARKIV FÖR STOCKHOLMS LÄN SID 1 (9) 2007-12-21 DNR 9.3-16337/07 SSA 2007:14 Idrottsnämnden HANTERING AV ALLMÄNNA HANDLINGAR HOS IDROTTSFÖRVALTNINGEN Närvarande från Idrottsförvaltningen:

Läs mer

Inspektion av arkivvården vid Högskolan Väst den 10 11 april 2014

Inspektion av arkivvården vid Högskolan Väst den 10 11 april 2014 1 (5) Bilaga 1 Inspektionsrapport 2014-06-02 Dnr RA 231-2014/1433 Inspektion av arkivvården vid Högskolan Väst den 10 11 april 2014 Närvarande Från Högskolan Väst arkivarie högskoledirektör (del av inspektion)

Läs mer

HANTERING AV ALLMÄNNA HANDLINGAR HOS MILJÖFÖRVALTNINGEN

HANTERING AV ALLMÄNNA HANDLINGAR HOS MILJÖFÖRVALTNINGEN S STOCKHOLMS STADSARKIV LANDSARKIV FÖR STOCKHOLMS LÄN SID 1 (9) 2007-12-20 DNR 9.3-17071/07 SSA 2007:16 Miljöförvaltningen Att: Håkan Andersson HANTERING AV ALLMÄNNA HANDLINGAR HOS MILJÖFÖRVALTNINGEN Närvarande

Läs mer

Hantering av allmänna handlingar hos Utbildningsförvaltningen

Hantering av allmänna handlingar hos Utbildningsförvaltningen Handläggare: Christina Moberg Inspektionsrapport DNR 5.1.1-1694/15 Sida 1 (8) 2015-06-29 SSA 2015:08 Hantering av allmänna handlingar hos Utbildningsförvaltningen Närvarande från Utbildningsförvaltningen:

Läs mer

Inspektion av arkivvården vid Notarius publicus i Sundsvall den 21 maj och den 18 juni 2013

Inspektion av arkivvården vid Notarius publicus i Sundsvall den 21 maj och den 18 juni 2013 1 (6) Inspektion av arkivvården vid Notarius publicus i Sundsvall den 21 maj och den 18 juni 2013 Närvarande Från Notarius publicus i Sundsvall: Ordinarie notarius publicus, advokat Biträdande notarius

Läs mer

Inspektion av arkivvården vid Riksantikvarieämbetet

Inspektion av arkivvården vid Riksantikvarieämbetet 1(5) Inspektion av arkivvården vid Riksantikvarieämbetet 1. Sammanfattning Arbetet med att redovisa oförtecknade arkivbestånd hos Riksantikvarieämbetet (RAÄ) måste prioriteras upp om det ska bli klart

Läs mer

Hantering av allmänna handlingar hos AB Stokab

Hantering av allmänna handlingar hos AB Stokab Stadsarkivet Handläggare: Christina Moberg Inspektionsrapport DNR 9.3-9873/14 Sida 1 (7) 2014-11-07 SSA 2014:12 Hantering av allmänna handlingar hos AB Stokab Närvarande från bolaget: Marie Bornehed Åsa

Läs mer

Inspektion av arkivvården vid Polismyndigheten i Södermanlands län, Eskilstuna

Inspektion av arkivvården vid Polismyndigheten i Södermanlands län, Eskilstuna Inspektionsrapport 1(5) Inspektion av arkivvården vid Polismyndigheten i Södermanlands län, Eskilstuna Riksarkivet (RA) inspekterade den 2 oktober 2014 arkivvården vid Polismyndigheten i Södermanlands

Läs mer

Tillsynsavdelningen 2009-12-23 Dnr RA 231-2009/4114 T Ståhle

Tillsynsavdelningen 2009-12-23 Dnr RA 231-2009/4114 T Ståhle 1 (7) Tillsynsavdelningen T Ståhle Inspektion av arkivvården vid Rättsmedicinalverket Rättsmedicinalverket inspekterades av Riksarkivet den 11 november 2009. Inspektionen aviserades i förväg och avsåg

Läs mer

HANTERING AV ALLMÄNNA HANDLINGAR HOS NACKA TINGSRÄTT

HANTERING AV ALLMÄNNA HANDLINGAR HOS NACKA TINGSRÄTT STOCKHOLMS STADSARKIV LANDSARKIV FÖR STOCKHOLMS LÄN INSPEKTIONSRAPPORT DNR 9.3-17156/10 SID 1 (6) 2011-02-17 SSA 2010:22 Nacka tingsrätt Att. Anja Kimander HANTERING AV ALLMÄNNA HANDLINGAR HOS NACKA TINGSRÄTT

Läs mer

Inspektion av arkivvården vid Högsta domstolen

Inspektion av arkivvården vid Högsta domstolen 1(5) Inspektion av arkivvården vid Högsta domstolen 1. Sammanfattning Arkivvården vid Högsta domstolen är väsentligen godtagbar; dock saknas tillgång till arkivlokal som uppnår föreskriven brandklass (EI

Läs mer

RAPPORT FRÅN INSPEKTION AV LÄNSKRIMINALPOLISAVDELNINGEN (POLISMYNDIGHETEN I STOCKHOLMS LÄN)

RAPPORT FRÅN INSPEKTION AV LÄNSKRIMINALPOLISAVDELNINGEN (POLISMYNDIGHETEN I STOCKHOLMS LÄN) STOCKHOLMS STADSARKIV LANDSARKIV FÖR STOCKHOLMS LÄN INSPEKTIONSRAPPORT DNR 9.3-17157/10 SID 1 (5) 2011-01-12 SSA 2010:24 RAPPORT FRÅN INSPEKTION AV LÄNSKRIMINALPOLISAVDELNINGEN (POLISMYNDIGHETEN I STOCKHOLMS

Läs mer

Närvarande från förvaltningen: Kjell Sahlin, enhetschef för USK Stab och arkivansvarig Margaret Olsson, registrator Lisbeth Weibull, personalstrateg

Närvarande från förvaltningen: Kjell Sahlin, enhetschef för USK Stab och arkivansvarig Margaret Olsson, registrator Lisbeth Weibull, personalstrateg Stockholms stadsarkiv HANDLÄGGARE: MARTIN STÅHL INSPEKTIONSRAPPORT DNR 1513-17892/06 SID 1 (5) 2007-01-25 SSA 2007:01 Utrednings- och statistikkontoret Att: Kjell Sahlin H ANTERING AV ALLMÄNNA HANDLINGAR

Läs mer

ÄNDAMÅLSENLIG ARKIVHANTERING

ÄNDAMÅLSENLIG ARKIVHANTERING 2008-10-22 ÄNDAMÅLSENLIG ARKIVHANTERING Grundläggande information för myndigheter RIKSARKIVET Avdelningen för tillsyn 2 Inledning Syftet med denna information är att hjälpa myndigheter med ändamålsenlig

Läs mer

Inspektionsrapport 1(5) Närvarande: Från SIKA: administratör/sekreterare/registrator ekonomihandläggare adm.chef

Inspektionsrapport 1(5) Närvarande: Från SIKA: administratör/sekreterare/registrator ekonomihandläggare adm.chef Inspektionsrapport 1(5) Avdelningen för tillsyn Maria Nordström Inspektion av arkivvården vid Statens institut för kommunikationsanalys (SIKA) Riksarkivet (RA) inspekterade den 3 september 2008 arkivvården

Läs mer

INSPEKTION AV HANTERINGEN AV ALLMÄNNA HANDLINGAR HOS SVENSKA KYRKAN I HUDDINGE

INSPEKTION AV HANTERINGEN AV ALLMÄNNA HANDLINGAR HOS SVENSKA KYRKAN I HUDDINGE STOCKHOLMS STADSARKIV LANDSARKIV FÖR STOCKHOLMS LÄN INSPEKTIONSRAPPORT SID 1 (8) 2009-01-21 DNR 9.3-15936/08 SSA 2008:19 Svenska kyrkan i Huddinge Att: Christer Pettersson INSPEKTION AV HANTERINGEN AV

Läs mer

Inspektion av arkivvården vid Fordonsprovarna i Väst AB

Inspektion av arkivvården vid Fordonsprovarna i Väst AB 1 (5) Inspektion av arkivvården vid Fordonsprovarna i Väst AB Riksarkivet (RA) inspekterade den 4 december 2014 arkivbildningen och arkivvården vid besiktningsorganet Fordonsprovarna i Väst AB, Importgatan

Läs mer

Rikspolisstyrelsens författningssamling

Rikspolisstyrelsens författningssamling Rikspolisstyrelsens författningssamling ISSN 0347-545X Utgivare: chefsjuristen Eva-Lotta Hedin Rikspolisstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om videoupptagning i polisfordon vid trafikövervakning m.m.;

Läs mer

Dokumenthanteringsplan

Dokumenthanteringsplan Dokumenthanteringsplan 20020107 Dokumenthanteringsplan för Stadsarkivet, Norrköpings stadsarkivs beteckning 101 Diarienummer KS 3822/2001 004 Fastställd av kommunstyrelsen den 7 januari 2002, 14. Enligt

Läs mer

Inspektion av arkivvården vid Örebro tingsrätt

Inspektion av arkivvården vid Örebro tingsrätt 1 (7) Tillsynsavdelningen Ulrica Hofverberg 2015-10-20 Dnr RA 232-2015/8287 Örebro tingsrätt Box 383 701 47 Örebro 1 Inspektion av arkivvården vid Örebro tingsrätt Riksarkivet inspekterade den 8 oktober

Läs mer

Inspektion av arkivvården vid Lantmäteriet, fastighetsbildning i Vänersborg den 13 november 2013

Inspektion av arkivvården vid Lantmäteriet, fastighetsbildning i Vänersborg den 13 november 2013 1 (5) Bilaga 5 Inspektionsrapport Dnr RA 231-2013/4559 2014-02-10 Inspektion av arkivvården vid Lantmäteriet, fastighetsbildning i Vänersborg den 13 november 2013 Närvarande Från Lantmäteriet: Från Riksarkivet:

Läs mer

Hantering av allmänna handlingar hos Stockholms stads Parkerings AB

Hantering av allmänna handlingar hos Stockholms stads Parkerings AB Handläggare: Harald Löfgren Inspektionsrapport DNR 5.1.1-1757/15 Sida 1 (7) 2015-04-01 SSA 2015:4 Hantering av allmänna handlingar hos Stockholms stads Parkerings AB Närvarande från bolaget: Boris Amsköld

Läs mer

Dnr KS 2008/317 Dokumenthanteringsplan Bollebygds kommun Myndighet: Kommunstyrelsen Fastställd: 2008-06-26 110 Verksamhet: Biblioteket Reviderad:

Dnr KS 2008/317 Dokumenthanteringsplan Bollebygds kommun Myndighet: Kommunstyrelsen Fastställd: 2008-06-26 110 Verksamhet: Biblioteket Reviderad: registre att söka/förva Levere till /gall Allmän administration Arkivförteckning Nej Ordnas systematiskt 1 exemplar ska finnas i arkivet Avskrifter, kopior, utdrag, dubbletter och överexemplar inkomna

Läs mer

Inspektion av arkivvården vid Regionala etikprövningsnämnden i Göteborg

Inspektion av arkivvården vid Regionala etikprövningsnämnden i Göteborg Inspektionsrapport 1(5) Inspektion av arkivvården vid Regionala etikprövningsnämnden i Göteborg Riksarkivet (RA) inspekterade den 5 november 2014 arkivvården vid Regionala etikprövningsnämnden i Göteborg

Läs mer

INSPEKTION AV HANTERINGEN AV ALLMÄNNA HANDLINGAR HOS JÄRFÄLLA KYRKOFÖRVALTNING

INSPEKTION AV HANTERINGEN AV ALLMÄNNA HANDLINGAR HOS JÄRFÄLLA KYRKOFÖRVALTNING STOCKHOLMS STADSARKIV LANDSARKIV FÖR STOCKHOLMS LÄN INSPEKTIONSRAPPORT SID 1 (8) 2008-12-11 DNR 9.3-15935/08 SSA 2008:11 Järfälla kyrkoförvaltning Att: Thomas Waltin INSPEKTION AV HANTERINGEN AV ALLMÄNNA

Läs mer

ATT FASTSTÄLLA ARKIVANSVAR & ARKIVORGANISATION

ATT FASTSTÄLLA ARKIVANSVAR & ARKIVORGANISATION ATT FASTSTÄLLA ARKIVANSVAR & ARKIVORGANISATION en handledning för myndigheter i Göteborgs Stad & Västra Götalandsregionen Version 2, 2013-02-26 INNEHÅLL INLEDNING... 3 1 MYNDIGHETENS ARKIVORGANISATION...

Läs mer

INSPEKTION AV HANTERINGEN AV ALLMÄNNA HANDLINGAR HOS SOLNA FÖRSAMLING

INSPEKTION AV HANTERINGEN AV ALLMÄNNA HANDLINGAR HOS SOLNA FÖRSAMLING STOCKHOLMS STADSARKIV LANDSARKIV FÖR STOCKHOLMS LÄN INSPEKTIONSRAPPORT SID 1 (8) 2009-02-25 DNR 9.3-15934/08 SSA 2009:3 Solna församling Att: Tommy Östher INSPEKTION AV HANTERINGEN AV ALLMÄNNA HANDLINGAR

Läs mer

Krigsarkivets rapport efter inspektion av arkivvården hos Försvarsmakten, Tredje sjöstridsflottiljen (3.sjöstridsflj) den 10 september 2009.

Krigsarkivets rapport efter inspektion av arkivvården hos Försvarsmakten, Tredje sjöstridsflottiljen (3.sjöstridsflj) den 10 september 2009. Krigsarkivets rapport efter inspektion av arkivvården hos Försvarsmakten, Tredje sjöstridsflottiljen (3.sjöstridsflj) den 10 september 2009. Närvaro: se bilaga Förelägganden. 1. 3.sjöstridsflj ska, med

Läs mer

HANTERING AV ALLMÄNNA HANDLINGAR HOS POLISMYNDIGHETENS OPERATIVA AVDELNING

HANTERING AV ALLMÄNNA HANDLINGAR HOS POLISMYNDIGHETENS OPERATIVA AVDELNING STOCKHOLMS STADSARKIV LANDSARKIV FÖR STOCKHOLMS LÄN INSPEKTIONSRAPPORT DNR 9.3-16302/11 SID 1 (7) 2012-01-19 SSA 2011:18 Polismyndigheten i Stockholms län Operativa avdelningen Att: Helena Österborg HANTERING

Läs mer

Rekommendation till dokumentsamordnare för insamling av forskningsmaterial. Dnr 1-453/2014

Rekommendation till dokumentsamordnare för insamling av forskningsmaterial. Dnr 1-453/2014 Rekommendation till dokumentsamordnare för insamling av forskningsmaterial Dnr 1-453/2014 Utgivare: Karolinska Institutet Universitetsförvaltningen Arkiv och Registratur Version: 1.0 Juni 2014 Rekommendation

Läs mer

Inspektion av arkivvården vid Riksutställningar

Inspektion av arkivvården vid Riksutställningar 1(5) Inspektion av arkivvården vid Riksutställningar 1. Sammanfattning Riksarkivet (RA) får konstatera att Riksutställningar (RU) arbetar seriöst och målinriktat med arkivvården, men att det nu, antagligen

Läs mer

Krigsarkivets rapport efter inspektion av arkivvården hos Försvarets materielverk (FMV) i Stockholm den 3-4 november 2009.

Krigsarkivets rapport efter inspektion av arkivvården hos Försvarets materielverk (FMV) i Stockholm den 3-4 november 2009. Krigsarkivets rapport efter inspektion av arkivvården hos Försvarets materielverk (FMV) i Stockholm den 3-4 november 2009. Närvaro: se bilaga Förelägganden. 1. FMV ska, med hänvisning till 3 och 6 kap.

Läs mer

ATT FASTSTÄLLA ARKIVANSVAR OCH ARKIVORGANISATION. en handledning för myndigheter i Västra Götalandsregionen och Göteborgs Stad

ATT FASTSTÄLLA ARKIVANSVAR OCH ARKIVORGANISATION. en handledning för myndigheter i Västra Götalandsregionen och Göteborgs Stad ATT FASTSTÄLLA ARKIVANSVAR OCH ARKIVORGANISATION en handledning för myndigheter i Västra Götalandsregionen och Göteborgs Stad I denna serie har även utkommit Att planera, utföra och drifta arkivlokaler

Läs mer

Krigsarkivets rapport efter inspektion av arkivvården hos Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI), CBRN-skydd och säkerhet i Umeå, den 17 mars 2009.

Krigsarkivets rapport efter inspektion av arkivvården hos Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI), CBRN-skydd och säkerhet i Umeå, den 17 mars 2009. Krigsarkivets rapport efter inspektion av arkivvården hos Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI), CBRN-skydd och säkerhet i Umeå, den 17 mars 2009. Närvaro: se bilaga Förelägganden. 1. Krigsarkivet anser

Läs mer

Arkivreglemente för Landstinget i Jönköpings län 1 Tillämpningsområde 2 Arkivmyndighet 3 Central arkivfunktion

Arkivreglemente för Landstinget i Jönköpings län 1 Tillämpningsområde 2 Arkivmyndighet 3 Central arkivfunktion LJ2012/301 1(6) Arkivreglemente för Landstinget i Jönköpings län I anslutning till bestämmelserna i Arkivlagen (SFS 1990:782) och Arkivförordningen (SFS 1991:446) ska följande föreskrifter gälla. 1 Tillämpningsområde

Läs mer

Arkivföreskrifter för Kils kommun

Arkivföreskrifter för Kils kommun KOMMUNFULLMÄKTIGE BESLUT 2015-03-26, 56 Arkivföreskrifter för Kils kommun Förutom de i arkivlagen (SFS 1990:782) och arkivförordningen (SFS 1991:446) intagna bestämmelserna om arkivvård gäller för den

Läs mer

Rapport från inspektion av arkivtjänsten vid Räddningsverket Revinge den 21 oktober 2004

Rapport från inspektion av arkivtjänsten vid Räddningsverket Revinge den 21 oktober 2004 Rapport från inspektion av arkivtjänsten vid Räddningsverket Revinge den 21 oktober 2004 1. Sammanfattning och Krigsarkivets synpunkter och yrkanden Krigsarkivet har funnit att arkivtjänsten vid Räddningsverket

Läs mer

Kommunens författningssamling

Kommunens författningssamling Kommunens författningssamling Arkivreglemente ÖFS 2010:1 Fastställd av Kommunfullmäktige 1991-12-16, 156 Historik: Kommunfullmäktige1995-12-11, 200, 2000-08-14, 69, 2006-11-27, 98, 2010-04-12, 51 (Dnr

Läs mer

TJÄNSTEFÖRESKRIFT FÖR VÄRMLANDSARKIV NR: 3.0

TJÄNSTEFÖRESKRIFT FÖR VÄRMLANDSARKIV NR: 3.0 DATUM VÅR BETECKNING 2008-11-26 Dnr 012/2008-1212 ERT DATUM ER BETECKNING HANDLÄGGARE Jan Löfgren 054 61 77 38 TJÄNSTEFÖRESKRIFT FÖR VÄRMLANDSARKIV NR: 3.0 Riktlinjer för leverans av arkivhandlingar Fastställd:

Läs mer

Inspektionsrapport 1 (8) Tillsynsavdelningen 2009-12-21 Dnr RA 231-2009/4754 A-K Andersson

Inspektionsrapport 1 (8) Tillsynsavdelningen 2009-12-21 Dnr RA 231-2009/4754 A-K Andersson Inspektionsrapport 1 (8) Inspektion av arkivvården vid Växjö universitet Växjö universitet inspekterades av Riksarkivet den 25 november 2009. Inspektionen aviserades i förväg och avsåg arkivvården vid

Läs mer

Inspektionsrapport 1(7) 2011-09-15 Dnr RA 231-2011/3154

Inspektionsrapport 1(7) 2011-09-15 Dnr RA 231-2011/3154 Inspektionsrapport 1(7) Avdelningen för tillsyn Maria Nordström Inspektion av arkivvården vid Patent- och registreringsverket (PRV) Riksarkivet (RA) inspekterade den 24 augusti 2011 arkivvården vid PRV.

Läs mer

Inspektion av arkivvården vid Fastighets arbetslöshetskassa den 11 mars 2014

Inspektion av arkivvården vid Fastighets arbetslöshetskassa den 11 mars 2014 1 (5) Inspektion av arkivvården vid Fastighets arbetslöshetskassa den 11 mars 2014 Närvarande Från Fastighets arbetslöshetskassa: kassaföreståndare it-ansvarig Från Riksarkivet: Angelica Björlestrand,

Läs mer

Närvarande från stadsarkivet: Matilda Ekström, inspektionsförrättare Christina Moberg, protokollförare

Närvarande från stadsarkivet: Matilda Ekström, inspektionsförrättare Christina Moberg, protokollförare Inspektionsrapport DNR 9.3-2041/14 Sida 1 (8) 2014-04-25 SSA 2014:4 Närvarande från bolaget: Thomas Mundebo Chef Affärsstöd, Stab arkivansvarig Anders Törnkvist Bostadsuthyrning Marie Nogén Löneansvarig/HR

Läs mer

HANTERING AV ALLMÄNNA HANDLINGAR HOS STOCKHOLMS HAMN AB

HANTERING AV ALLMÄNNA HANDLINGAR HOS STOCKHOLMS HAMN AB STOCKHOLMS STADSARKIV LANDSARKIV FÖR STOCKHOLMS LÄN INSPEKTIONSRAPPORT SID 1 (6) 2013-05-21 DNR 9.3-2193/13 SSA 2013:3 Stockholms Hamn AB Att: Gun Rudeberg HANTERING AV ALLMÄNNA HANDLINGAR HOS STOCKHOLMS

Läs mer

Arkivbeskrivning för Landsarkivet i Uppsala

Arkivbeskrivning för Landsarkivet i Uppsala Dnr ULA 16-2012/12407 Arkivbeskrivning för Landsarkivet i Uppsala Organisation och arbetsuppgifter Landsarkiven var regionala statliga arkivmyndigheter med det särskilda ansvaret för den statliga arkivverksamheten

Läs mer

Statistiksystemet SOR ska även redovisas i arkivförteckningen med en beskrivning, eller en länk till en sådan.

Statistiksystemet SOR ska även redovisas i arkivförteckningen med en beskrivning, eller en länk till en sådan. 1(5) Inspektion av arkivvården vid Brottsförebyggande rådet 1. Sammanfattning Brottsförebyggande rådet (Brå) bör anpassa sina regler och metoder för systemförvaltning och informationskvalitet i riktning

Läs mer

INSPEKTION AV HANTERINGEN AV ALLMÄNNA HANDLINGAR HOS SÖDERTÄLJE KYRKOGÅRDSFÖRVALTNING

INSPEKTION AV HANTERINGEN AV ALLMÄNNA HANDLINGAR HOS SÖDERTÄLJE KYRKOGÅRDSFÖRVALTNING STOCKHOLMS STADSARKIV LANDSARKIV FÖR STOCKHOLMS LÄN INSPEKTIONSRAPPORT SID 1 (8) 2008-12-11 DNR 9.3-15051/08 SSA 2008:10 Södertälje kyrkogårdsförvaltning Att: Lennart Schånberg INSPEKTION AV HANTERINGEN

Läs mer

HANTERING AV ALLMÄNNA HANDLINGAR HOS SVENSKA BOSTÄDER

HANTERING AV ALLMÄNNA HANDLINGAR HOS SVENSKA BOSTÄDER STOCKHOLMS STADSARKIV LANDSARKIV FÖR STOCKHOLMS LÄN INSPEKTIONSRAPPORT DNR 9.3-18590/10 SID 1 (8) 2011-02-21 SSA 2011:2 AB Svenska Bostäder Att: Klas Heldesten Kopia: Revisionskontoret Stockholms stadshus

Läs mer

Krigsarkivets rapport efter inspektion av arkivvården hos Försvarsmakten, Marinbasen (MarinB) den 9-10 juni 2009.

Krigsarkivets rapport efter inspektion av arkivvården hos Försvarsmakten, Marinbasen (MarinB) den 9-10 juni 2009. Krigsarkivets rapport efter inspektion av arkivvården hos Försvarsmakten, Marinbasen (MarinB) den 9-10 juni 2009. Närvaro: se bilaga Förelägganden. 1. MarinB ska, med hänvisning till 3 och 6 kap. Riksarkivets

Läs mer

Rapport över inspektion av arkivtjänsten hos Försvarets materielverk, FMV:VoVSK, Provplats Karlsborg den 19-20 maj 2003.

Rapport över inspektion av arkivtjänsten hos Försvarets materielverk, FMV:VoVSK, Provplats Karlsborg den 19-20 maj 2003. Rapport över inspektion av arkivtjänsten hos Försvarets materielverk, FMV:VoVSK, Provplats Karlsborg den 19-20 maj 2003. 1. Sammanfattning och Krigsarkivets synpunkter och yrkanden. Krigsarkivet finner

Läs mer

Hantering av allmänna handlingar hos Herrängens skola

Hantering av allmänna handlingar hos Herrängens skola Handläggare: Christina Moberg Inspektionsrapport DNR 9.3-1341/2014 Sida 1 (6) 2014-04-22 SSA 2014:01 Hantering av allmänna handlingar hos Herrängens skola Närvarande från herrängens skola: Philip Olsson

Läs mer

Förutsättningar för gallring efter skanning 1 (5) Tillsynsavdelningen Datum Dnr RA 01-2011/1121 Håkan Lövblad 2011-10-26

Förutsättningar för gallring efter skanning 1 (5) Tillsynsavdelningen Datum Dnr RA 01-2011/1121 Håkan Lövblad 2011-10-26 Tillsynsavdelningen Datum Dnr RA 01-2011/1121 Håkan Lövblad 2011-10-26 1 (5) Förutsättningar för gallring efter skanning För att myndighet ska få gallra pappershandlingar efter skanning fordras det myndighetsspecifika

Läs mer

INSPEKTION AV HANTERINGEN AV ALLMÄNNA HANDLINGAR HOS ÖSTERÅKER- ÖSTRA RYDS FÖRSAMLING

INSPEKTION AV HANTERINGEN AV ALLMÄNNA HANDLINGAR HOS ÖSTERÅKER- ÖSTRA RYDS FÖRSAMLING STOCKHOLMS STADSARKIV LANDSARKIV FÖR STOCKHOLMS LÄN INSPEKTIONSRAPPORT SID 1 (7) 2009-02-17 DNR 9.3-19392/08 SSA 2009:2 Österåker-Östra Ryds församling Att: Jan Bonander INSPEKTION AV HANTERINGEN AV ALLMÄNNA

Läs mer

10 OKTOBER Arkivreglemente

10 OKTOBER Arkivreglemente Arkivreglemente Landstingets arkiv är en del av vårt nationella kulturarv. Arkiven ska bevaras, hållas ordnade och vårdas så att de tillgodoser rätten att ta del av allmänna handlingar, behovet av information

Läs mer

Riksarkivet (RA) inspekterade den 19 mars 2012 arkivvården vid Smittskyddsinstitutet (SMI).

Riksarkivet (RA) inspekterade den 19 mars 2012 arkivvården vid Smittskyddsinstitutet (SMI). 1(5) Inspektion av arkivvården vid Smittskyddsinstitutet Riksarkivet (RA) inspekterade den 19 mars 2012 arkivvården vid Smittskyddsinstitutet (SMI). Närvarande: Från SMI: Chefsjurist Arkivarie Överdirektör

Läs mer

Riktlinjer för digital arkivering i Linköpings kommun

Riktlinjer för digital arkivering i Linköpings kommun 1 (8) E-Lin projektet 2014-06-05 Riktlinjer Riktlinjer för digital arkivering i Linköpings kommun 2 Innehåll Inledning och bakgrund... 3 Ansvar... 4 Systemupphandling... 4 Gallring... 5 Informationssäkerhet...

Läs mer

Arkivreglemente. Styrdokument

Arkivreglemente. Styrdokument Arkivreglemente Styrdokument Styrdokument Dokumenttyp: Reglemente Beslutad av: Kommunfullmäktige 2012-02-29, 27 Dokumentansvarig: Kommunchefen Reviderad av: - 2 Innehållsförteckning Arkivreglemente...

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING FÖR STOCKHOLM Utgiven av stadsledningskontoret 2015:27 Arkivregler för Stockholms stad Kommunfullmäktiges beslut den 14 december 2015 (Utl 2015:153) (Ersätter Kfs 2007:26)

Läs mer

HANTERING AV ALLMÄNNA HANDLINGAR HOS MÄSSFASTIGHETER I STOCKHOLM AB

HANTERING AV ALLMÄNNA HANDLINGAR HOS MÄSSFASTIGHETER I STOCKHOLM AB S STOCKHOLMS STADSARKIV LANDSARKIV FÖR STOCKHOLMS LÄN HANDLÄGGARE : MATILDA EKSTRÖM INSPEKTIONSRAPPORT SID 1 (6) 2011-08-08 DNR 9.3-2554/11 SSA 2011:5 Mässfastigheter i Stockholm AB Att: Sven Lundgren

Läs mer

Hantering av allmänna handlingar hos serviceförvaltningen

Hantering av allmänna handlingar hos serviceförvaltningen Handläggare: Matilda Ekström Inspektionsrapport DNR 9.3-9455/2014 Sida 1 (8) 2014-10-08 SSA 2014:10 Hantering av allmänna handlingar hos serviceförvaltningen Närvarande från serviceförvaltningen: Christer

Läs mer

HANTERING AV ALLMÄNNA HANDLINGAR HOS STIFTELSEN HOTELLHEM I STOCKHOLM

HANTERING AV ALLMÄNNA HANDLINGAR HOS STIFTELSEN HOTELLHEM I STOCKHOLM STOCKHOLMS STADSARKIV LANDSARKIV FÖR STOCKHOLMS LÄN INSPEKTIONSRAPPORT DNR 9.3-05440/10 SID 1 (10) 2010-06-09 SSA 2010:12 Stiftelsen Hotellhem i Stockholm Att: Ann Hilmersson Kopia: Revisionskontoret HANTERING

Läs mer

Polismyndigheten i Jämtlands län Box 707 831 28 Östersund

Polismyndigheten i Jämtlands län Box 707 831 28 Östersund 1 (2) Beslut Datum 2013-05-14 Dnr HLA 23-2013/6110 Polismyndigheten i Jämtlands län Box 707 831 28 Östersund Beslut om förelägganden efter genomförd inspektion vid Polismyndigheten i Jämtlands län Riksarkivet

Läs mer

Arkivreglemente. Landstinget Blekinge. Arkivreglemente för Landstinget Blekinge 1(9)

Arkivreglemente. Landstinget Blekinge. Arkivreglemente för Landstinget Blekinge 1(9) Arkivreglemente Landstinget Blekinge Arkivreglemente för Landstinget Blekinge 1(9) Innehållsförteckning Arkivreglemente för Landstinget Blekinge... 3 1 Tillämpningsområde... 3 2 Ansvar för arkivvården...

Läs mer

Rapport efter inspektion av arkivvården vid Amfibieregementet (Amf 1) den 29 november

Rapport efter inspektion av arkivvården vid Amfibieregementet (Amf 1) den 29 november INSPEKTIONSRAPPORT KrA Dnr 232-2006/1872 2007-01-24 Rapport efter inspektion av arkivvården vid Amfibieregementet (Amf 1) den 29 november 2006 Förelägganden (jmf. Riksarkivets författningssamling (RA-FS)

Läs mer

Hantering av allmänna handlingar hos Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning

Hantering av allmänna handlingar hos Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning Stadsarkivet Handläggare: Matilda Ekström Inspektionsrapport DNR 9.3-18624/15 Sida 1 (6) 2015-03-23 SSA 2015:02 Hantering av allmänna handlingar hos Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning Närvarande

Läs mer

Riktlinjer för informationshantering

Riktlinjer för informationshantering Styrdokument, riktlinjer Stöd & Process 2013-11-04 Ronja Krische 08-590 977 04 Dnr Fax 08-590 733 40 KS/2013:443 ronja.krische@upplandsvasby.se Riktlinjer för informationshantering Nivå: Kommungemensamt

Läs mer

Fastställt av kommunfullmäktige den 26 mars 2013, 54.

Fastställt av kommunfullmäktige den 26 mars 2013, 54. Arkivreglemente för Linköpings kommun Fastställt av kommunfullmäktige den 26 mars 2013, 54. Till grund för den kommunala arkivvården i Linköpings kommun ligger, förutom de i arkivlagen (SFS 1990:782) och

Läs mer