Regionalt vårdprogram

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Regionalt vårdprogram"

Transkript

1 Vid misstanke om fysisk misshandel av späda barn, Del I - Översikt Regionalt vårdprogram Vid misstanke om fysisk misshandel av späda barn Del I - Översikt Medicinskt programarbete Stockholms läns landsting 2008

2

3 Regionalt vårdprogram Vid misstanke om fysisk misshandel av späda barn Del I - Översikt Huvudförfattare Olof Flodmark ISBN Utgåva I

4 Om det medicinska programarbetet i SLL Det medicinska programarbetet i Stockholm syftar till att vårdgivare, beställare och patienter skall mötas för att forma en god och jämlik vård för länets 1,9 miljoner invånare. Kunskapen om den goda vården skall vara gemensam, tillgänglig och genomlysbar och bilda grund för bättre beslut i vården. Arbetet drivs inom Forum, Centrum för Vårdutveckling, i samverkan med såväl sakkunnigorganisationen som leverantörerna och beställare. Patientorganisationerna medverkar också i arbetet. Programarbetet bildar en gemensam arena för vårdens parter. De regionala vårdprogrammen ska vara till stöd för hälso- och sjukvårdspersonal i det praktiska vardagsarbetet och ett kunskapsunderlag för att utveckla och följa upp vårdens innehåll och kvalitet. De skall också utgöra basen för en dialog mellan beställare och producenter om den medicinska kvaliteten i vården och underlaget för beställarorganisationens styrning och uppföljning av vården

5 Anna hade träffat honom när hon var au pair i London och genast tjusats av den stormande uppvaktningen från den tio år äldre och framgångsrike börsmäklaren Lucas Maxwell. ( ) I ett snabbt steg, innan Anna hann hejda honom, var han framme vid sin dotter, lyfte henne hårdhänt och skakade henne så kraftigt att Anna kunde höra hennes tänder skallra mot varandra. ( ) Anna kastade sig fram mot Lucas för att skydda Emma, men innan hon hann fram såg hon skräckslagen hur Lucas drämde den lilla barnkroppen in i väggen. Ett otäckt krasande ljud hördes. ( ) Sedan lyfte han upp henne i sina armar igen, som en baby den här gången och tittade på Anna med glansiga, robotliknande ögon. Hon måste till sjukhus. Hon ramlade i trappan och slog sig. Vi måste förklara det för dem. Hon ramlade i trappan. ( ) Lucas upprepade gång på gång: Hon ramlade i trappan. De måste tro på oss, bara vi säger samma sak, Anna. För vi säger väl samma sak, Anna, hon ramlade i trappan, eller hur? ( ) Lucas polisanmäldes, antar jag? Nej. ( ) Du vet hur charmerande Lucas kan vara. Han kollrade bort både läkaren och sjuksköterskorna fullständigt och de tyckte nästan lika mycket synd om honom som om Emma Ur Isprinsessan av Camilla Läckberg

6 - 4 -

7 Förord Fysisk misshandel av späda barn upp till två års ålder är en företeelse i samhället som är mycket vanligare än vi tror och innebär stor tragik. Det beräknas att nära 100 barn per år, under ett års ålder, utsätts för allvarlig fysisk misshandel och en tredjedel misshandlas genom skakning och får hjärnskador, som leder till svåra funktionshinder för resten av livet och i några fall till döden. Vård och omsorg av ett sådant barn kan lågt räknat uppskattas till mellan 20 och 30 miljoner kronor under en 30 årsperiod. Det är skakvåldet som har störst risk att förbli oupptäckt och samtidigt medför de allvarligaste skadorna. Ökad kunskap hos hälso- och sjukvårdens personal är den viktigaste möjligheten att förbättra upptäckten av barn som misshandlas. Den medicinska utredningen måste initieras och genomföras på ett professionellt sätt så att inte bara diagnosen kan bekräftas utan också resultatet kan fungera som ett objektivt underlag för de utredningar som måste göras av socialtjänst och rättsväsende. Det är också viktigt att fortsätta vidareutveckla metoder för att förebygga barnmisshandel. Huvudpunkterna i vårdprogrammet är riktlinjer för den medicinska utredningsgången, primär och sekundär prevention och uppföljning. Vårdprogrammet omfattar endast misstänkt fysisk misshandel av späda barn och denna begränsning anses nödvändig pga utredningens komplexitet. Vårdprogrammet är framtaget av Mio-gruppen vid Astrid Lindgrens Barnsjukhus och Karolinska Universitetssjukhuset i ett konsensusförfarande med ett nätverk av personer med både medicinsk och beteendevetenskaplig kompetens. En referensgrupp med representation från alla instanser som ett litet misshandlat barn och dess anhöriga kan möta har medverkat i arbetet. Det regionala vårdprogrammet har granskats och godkänts av Stockholms medicinska råd den 29 januari Det är vår förhoppning att rekommendationerna i enlighet med vårdprogrammet skall leda till färre misshandlade späda barn, ett bättre samarbete mellan berörda instanser och ett strukturerat omhändertagande och utredningsförfarande. Stockholm i maj 2008 Mona Boström Landstingsdirektör Catarina Andersson Forsman Hälso- och sjukvårdsdirektör - 5 -

8 - 6 -

9 Innehåll Förord...5 Läsanvisning...9 Inledning...10 Sammanfattning...11 Om vårdprogrammet...13 Förankring...13 Arbetsgrupp...13 Bakgrund...15 Mål, syfte och målgrupper...17 Definitioner...19 Ekonomiska effekter...19 Konsekvensanalys...20 Kvalitetsuppföljning Att misstänka Att misstänka...23 Våga misstänka misshandel...23 Varningssignaler Att ställa diagnos...27 Den svårställda diagnosen...27 Använd diagnoskod ICD-10 Z03.8K...28 Skilda former av fysisk misshandel Att utreda...35 Akuta åtgärder vid misstanke om misshandel...35 Barnmedicinska undersökningar...37 Utredning i slutenvård Att anmäla...61 Anmälan redan vid misstanke...61 Anmälan till Socialtjänsten...62 Vad innebär LVU?...62 Om du låter bli att anmäla...62 Återkoppling från Socialtjänst...63 Anmälan till polismyndigheten...64 Dialog med närstående...64 Kvalitetsåtgärder Etiska överväganden...66 Ska jag anmäla eller inte? Att bemöta närstående...68 Barnperspektiv...68 Kurators roll i samtalen...69 Samtalet med familjen...69 Avlastning för personalen Rättsliga efterspel

10 Förundersökning Åtal och rättegång Sekretess Rättsintyg Mediko-legala aspekter Kvalitetsarbete Kvalitetsåtgärder Regionalt kompetenscentrum Nuvarande samarbete inom hälso- och sjukvården Nuvarande samarbete utanför hälso- och sjukvården Statistik och forskning Internationell statistik Nationell statistik Läs mer fakta om statistik och forskning i fördjupningsdelen! Prevention Utbildning av personal Utbildning av föräldrar Samhällsinformation Referenser Bilaga 1 - Kroppsmall I Bilaga 2 - Kroppsmall II Bilaga 3 - Kortfattat exempel på Rättsintyg - kroppsundersökning Bilaga 4 - Undersökningsprotokoll Bilaga 5 - Utlåtande Bilaga 6 - Rättsitygsmall Bilaga 7 - Glasgow Coma Scale

11 Läsanvisning För att enkelt hitta det du vill läsa om är vårdprogrammet indelat i två delar. Denna del är en översiktsdel och del 2 är en fördjupningsdel. Kapitelindelningen i båda delarna är uppbyggd efter överskrifterna i sammanfattningen. Läs mer i fördjupningsdelen! Förslag till lösning! Regionalt vårdprogram Vid misstanke om fysisk misshandel av späda barn har många målgrupper och en mängd läsare inom ett otal professioner. För beslutsfattare! Arbetsgruppens avsikt är att du som snabbt och enkelt vill sätta dig in i ämnet misshandel av späda barn läser del 1. Uppföljning! Kommunicera! Samverka! Om du behöver fördjupa dig i ämnet kan du med fördel läsa vidare i del 2 som belyser ämnet barnmisshandel på djupet. T ex hanteringen av det rättsliga efterspelet, medikolegala aspekter, samverkan mellan myndigheter och arbetsgruppens syn på utbildning och prevention förutom samhällsekonomi, prevalens, historik samt diagnosens och utredningens komplexitet. Texterna till vårdprogrammet kan också läsas elektroniskt via samt redigerade på och

12 Inledning Sverige förbjöd barnaga Då infördes den nuvarande regleringen i föräldrabalken som bland annat säger att barn ska behandlas med aktning för sin person och inte får utsättas för kroppslig bestraffning eller annan kränkande behandling. Trots att Sverige har ett förbud mot barnaga, så blir många barn fortfarande slagna. Det behövs mer information till både blivande föräldrar och föräldrar för att ge dem bättre möjligheter och förutsättningar att bemöta sina barn. Barn behöver också få veta att de har rätt att slippa bli utsatta för aga eller bestraffningar som att bli inlåsta eller tilltalade på ett nedsättande sätt av sina föräldrar. Flera yrkesgrupper som arbetar med eller kommer i kontakt med barn är i dag skyldiga att anmäla till socialtjänsten om de misstänker att ett barn far illa, men detta fungerar inte alltid i praktiken. Alla vuxna som får kännedom om att ett barn riskerar att fara illa i hemmet måste bli bättre på att uppmärksamma berörda samhällsorgan på detta. Det måste finnas kunskap hos de verksamheter som kommer i kontakt med barn om att socialtjänsten och rättsväsendet har olika uppgifter när ett barn misstänks ha utsatts för ett brott. I dag har nästan alla länder ratificerat FN:s konvention om barnets rättigheter, den s k barnkonventionen. Att ett land har ratificerat en konvention innebär att det har bundit sig folkrättsligt till att förverkliga den. Sverige ratificerade barnkonventionen 1990, som ett av de första länderna. Regering och riksdag har det yttersta ansvaret för att barnkonventionen förverkligas i Sverige. Barnkonventionen ger en universell definition av vilka rättigheter som borde gälla för alla barn i hela världen. Definitionen ska gälla i alla samhällen, oavsett kultur, religion eller andra särdrag. Konventionen handlar om det enskilda barnets rättigheter. Det är de vuxna som måste ta ansvar för att barnens rättigheter tillgodoses. Lena Nyberg, Barnombudsmannen Läs mer i fördjupningsdelen om barnperspektiv och barnkonventionen

13 Sammanfattning 1. Att misstänka Hälso- och sjukvårdspersonalen behöver kunskaper om - företeelsen barnmisshandel och - varningstecken som kan signalera misstanke om barnmisshandel. Med tidigt upptäckt, och adekvata åtgärder kan barnet räddas från en fortlöpande och förödande misshandel. 2. Att ställa diagnos Mer än hälften av de svårt misshandlade barnen har inga yttre tecken på misshandel trots svåra inre skador av vilka hjärnskador är de mest vanliga. Diagnosen bekräftas genom medicinska utredningar med röntgen- och ögonbottenundersökningar samt laboratorieprover. 3. Att utreda Utredning av misstänkt barnmisshandel är en uppgift för regionsjukhus. Utan tillgång till en rad specifika medicinska kompetenser är risken stor att utredningen blir bristfällig eller ofullständig. Det kan leda till att diagnosen förbises och resultaten av utredningen blir oanvändbara i den ofta efterföljande rättsliga processen. 4. Att anmäla Personal inom hälso- och sjukvården har skyldighet att till socialtjänsten anmäla blotta misstanken om att ett barn far illa. En anmälan är förutsättningen för att samhället ska kunna skydda utsatta barn. 5. Etiska överväganden En medicinsk utredning vid misstänkt barnmisshandel innebär alltid svåra etiska överväganden. Det gäller att hela tiden ha barnets bästa för ögonen. 6. Att bemöta närstående Barnets bästa för ögonen utesluter inte kravet på professionell och respektfull behandling av föräldrar eller andra närstående. Det är inte hälso- och sjukvården som utreder vem som kan vara förövaren

14 7. Rättsliga efterspel I de fall den sociala och polisiära utredningen leder till åtal och rättsligt efterspel blir det ofta aktuellt för den behandlande läkaren och ibland sjuksköterskan att uppträda som vittne eller som rättens sakkunnige i en domstolsprocess. 8. Kvalitetsarbete För att säkra god kvalitet i arbetet mot barnmisshandel är det önskvärt med en centralisering av arbetet till regionsjukhusen. Experter inom barnmedicin och angränsande specialiteter inklusive beteendevetenskap, med särskild kompetens inom området, bör engageras i arbetet. Bildandet av särskilda team, s.k. Child Protection Team rekommenderas. Där sådana team finns är det naturligt att teamet tar över det medicinska ansvaret för patienten, samordnar utredningen och sammanställer resultaten för att tillvarata erfarenheter och vidareutveckla specialkompetensen inom området. 9. Statistik och forskning Det saknas god statistik om förekomsten av barnmisshandel. Skälet är delvis att hälso- och sjukvården är obenägen att använda diagnoskoden - Barnmisshandel (Y07.1-Y07.8) eftersom det kan uppfattas som kränkande av föräldrar och vårdnadshavare. Ett sätt att komma undan denna konflikt är att använda diagnoskoden för Observation/Utredning av misstänkt misshandel (Z03.8K). Det vore önskvärt med ett kvalitetsregister baserat på denna diagnoskategori. 10. Prevention Ur ett primärpreventivt perspektiv är föräldrautbildning en effektiv åtgärd för att förebygga misshandel av späda barn. Ur ett sekundärpreventivt perspektiv är god kunskap hos hälso- och sjukvårdens personal en förutsättning för att upptäcka misshandel av barn. En god medicinsk utredning underlättar diagnossättningen och fungerar som ett underlag i de utredningar som Socialtjänsten och rättsväsendet har att göra. Kapitelindelningen i detta vårdprograms två delar följer rubriknamnen från denna sammanfattning!

15 Om vårdprogrammet Förankring Texterna i detta vårdprogram är skrivna av medlemmar ur Mio-gruppen; gruppen mot misshandel och omsorgssvikt. Till arbetet med texterna har knutits en referensgrupp med representation från alla instanser som ett litet misshandlat barn och dess anhöriga kan möta. Referensgruppens företrädare har löpande lämnat synpunkter på vårdprogrammets innehåll under författandets gång. Det regionala vårdprogrammet har granskats och godkänts av SMR, Stockholms medicinska råd den 29 januari Arbetsgrupp Mio-gruppen vid Astrid Lindgrens Barnsjukhus (ALB) och Karolinska Universitetssjukhuset är ett nätverk av personer med både medicinsk och beteendevetenskaplig kompetens och har under en rad år utgjort ett referensoch kunskapsstöd för sjukvårdspersonal som möter och behandlar det misshandlade barnet utgav denna grupp en klinisk handledning för att bättre upptäcka barn som far illa i allmänhet. Detta mer lokala vårdprogram har rönt stor uppskattning både inom sjukhuset och runt om i Sverige. Författare från Mio-gruppen Olof Flodmark, Professor i pediatrisk neuroradiologi Karolinska Institutet. Verksamhetschef, Neuroradiologiska kliniken, Karolinska Universitetssjukhuset, Huvudförfattare, Georg Hirsch, Docent, Specialist i ortopedi och barnkirurgi, Överläkare, SABH, Astrid Lindgrens Barnsjukhus, Björn Tingberg, Fil. Mag. Specialistsjuksköterska, Mio-gruppen, Astrid Lindgrens Barnsjukhus, Pär-Johan Svensson, Med. Dr., Specialist i barnkirurgi, Överläkare, Astrid Lindgrens Barnsjukhus, Bengt Gustavsson, Specialist i Barnneurokirurgi, Överläkare, Neurokirurgiska kliniken, Karolinska Universitetssjukhuset, Solna, Gabriel Otterman, Specialist i barnmedicin, Bitr. Överläkare, SABH, Astrid Lindgrens Barnsjukhus, Medicinskt ansvarig barnläkare, Barncentrum Stockholm,

16 Sylvie Kaiser, Med. Dr., Specialist i barnradiologi, Överläkare, Barnröntgen, Astrid Lindgrens Barnsjukhus, Helena Martin, Med. Dr., Specialist i barnmedicin, Överläkare, Akutverksamheten, Astrid Lindgrens Barnsjukhus, Marianne Jahnke, Specialist i barnmedicin, f d överläkare, Akutverksamheten, Astrid Lindgrens Barnsjukhus, Margaretha Erixon, leg. psykolog, leg. psykoterapeut, specialist i klinisk psykologi, Brita Rydh, Socionom, Konsultenheten, Barn- och ungdomspsykiatrin, Astrid Lindgrens Barnsjukhus, Lena Jacobson, Docent i barnoftalmologi, Ögonmottagningen, Neuropediatriska kliniken, Astrid Lindgrens Barnsjukhus, Eva Åström, Med. Dr., Specialist i barnneurologi, Överläkare, Neuropediatriska kliniken, Astrid Lindgrens Barnsjukhus, Petra Almqvist, Med. Dr., Specialist i rättsmedicin, Chefsöverläkare, Rättsmedicinalverkets rättsmedicinska avdelning, Stockholm, Anita Gustafsson, Dipl. Informatör, Assistent, Neuroradiologiska kliniken, Karolinska Universitetssjukhuset, Solna, Projektledande redaktör. Utöver dessa har följande personer deltagit i arbetet med texterna Lena Nyberg, Barnombudsmannen Margareta Blennow, Med. Dr., Specialist i barnmedicin, Barnhälsovårdsöverläkare, Södersjukhuset, Patrik Lillqvist, Kriminalinspektör, Familjevåldsenheten, Stockholmspolisen, Katarina Munier, Utredare/projektledare, Staben, Socialtjänstförvaltningen, Anna Skagerberg, Utvecklingssamordnare, Barn- och ungdomspsykiatrin, Zilla Hirsch, Kammaråklagare, Södertörns åklagarkammare, Katarina Beech, Processledare, Centrum för vårdutveckling (CVU), Stockholms läns landsting, May Blom, Leg. Sjuksköterska, Med. Dr., Centrum för vårdutveckling (CVU), Stockholms läns landsting, Referensgrupp och förankring Patrik Lillqvist, Chef för familjevåldsenheten på Polismyndigheten Anders Boman, Verksamhetschef, Akutprogrammet, Astrid Lindgrens Barnsjukhus Gabriella Eisler, Specialistläkare i pediatrik, Karolinska Universitetssjukhuset Göran Kendorf, Överläkare, Karolinska Universitetssjukhuset Jan Rutqvist, Överläkare, Karolinska Universitetssjukhuset

17 Marianne Schedvins, Vårdutvecklare, Barnhälsovårdsenheten, Huddinge Barnmottagning Anna Skagerberg, Psykolog, BUP Staffan Janson, Professor, Ledamot i Kommissionen mot Barnmisshandel Åsa Landberg, Rädda Barnens Centrum för barn och ungdomar i kris Zilla Hirsch, Kammaråklagare, Södertörns åklagarkammare Lena Nyberg, Barnombudsmannen, BO Katarina Munier, Utredare/projektledare, Staben, Socialtjänstförvaltningen Projektets styrgrupp Magna Andreen Sachs, Landstingsstyrelsens förvaltning, FORUM, Centrum för vårdutveckling (CVU), Stockholms läns landsting, Ann-Britt Bohlin, Docent, T f. divisionschef, Barndivisionen, Karolinska Universitetssjukhuset, Margareta Blennow, Med. Dr., Specialist i barnmedicin, Överläkare, Barnhälsovårdsenheten, Södersjukhuset, Olof Flodmark, Professor i pediatrisk neuroradiologi Karolinska Institutet, Verksamhetschef, Neuroradiologiska kliniken, Karolinska Universitetssjukhuset, Solna. Huvudförfattare, Anita Gustafsson, Dipl. Informatör, Assistent, Neuroradiologiska kliniken, Karolinska Universitetssjukhuset, Solna, Projektledande redaktör, Monica Lindell-Olsson, Enhetschef, Beställare, Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning. Illustratör Anna-Carin Andersson, A-C Art & Illustrations Bakgrund Fysisk misshandel av späda barn förekommer oftare än vi vill tro och har ofta katastrofala följder för barnet, dess anhöriga och samhället. Det är kring de yngsta barnen de största kunskapsluckorna finns när det gäller att misstänka, upptäcka och utreda misshandel. Detta gäller för såväl hälso- och sjukvårdspersonal som samhället i stort. Vårdprogrammet omfattar endast misstänkt fysisk misshandel av späda barn. Denna begränsning anses nödvändig då den medicinska utredningen av små barn är särskilt svår och mycket komplex

18 Den misshandelsform som leder till de svåraste fysiska skadorna är skakvåldet, Shaken Baby Syndrome - Barnskakning. Det är när barnet skakas eller huvudet dunkas mot ett hårt eller mjukt underlag de svåraste skadorna uppstår. Hjärnskador är den helt dominerande följden när späda barn misshandlas på dessa sätt. Skadorna ger bestående men, och rehabiliterande åtgärder är i allmänhet förgäves. Vid båda typerna av misshandel saknas ofta helt andra tecken på yttre våld. Av de barn, under ett års ålder, som överlever skakvåld, undgår endast 7 % bestående men. [1]Hela 85 % får allvarliga, livslånga funktions hinder! Efter första levnadsåret har barnet i regel blivit för stort och skakvåld är ovanligt. Misshandel tar sig då andra former och frakturer på extremiteterna blir då vanligare än allvarliga skallskador. Även andra misshandelsformer såsom försummelse samt Münchausen by proxy beskrivs kort i vårdprogrammet. Misshandelsformerna kräver olika kliniska utredningar medan anmälningsförfarandet är detsamma. Vård- och omsorgskostnaden för ett av misshandel svårt handikappat barn, uppskattas till 20 miljoner kronor, baserat på en daglig vårdkostnad om 2000 kronor under 30 år. Bortsett från den svåra personliga tragedin utgör omsorgen av dessa barn en stor ekonomisk börda för samhället. Det finns inte någon tillförlitlig svensk statistik avseende misshandel av späda barn men det finns engelska siffror som antyder att i Storbritannien utsätts varje år minst ett barn av tusen under fyra års ålder för allvarlig fysisk misshandel som orsakar frakturer, hjärnskada, allvarliga inre skador eller brännskador [2]. De allra flesta små barn som misshandlas är under året och i medel tre till sex månader gamla. Översatt till svenska förhållanden skulle detta kunna innebära att 100 barn varje år blir misshandlade på samma sätt i Sverige. Det finns inget som motsäger en sådan uppskattning eller som antyder att svenska barn skulle vara bättre skyddade än engelska. I Sverige beräknas årligen nära 100 barn, under 1 års ålder, utsättas för allvarlig fysisk misshandel! Under hösten 2006 gav Stockholms läns landsting medlemmarna i Miogruppen vid Astrid Lindgrens Barnsjukhus i uppdrag att utarbeta ett regionalt vårdprogram om hur misstanken om barnmisshandel skall utredas inom hälso- och sjukvården. Då fysisk och psykisk misshandel av barn är ett

19 så komplext och mångfacetterat område har författarna i första hand prioriterat den fysiska misshandeln av de riktigt små barnen. Mio-gruppen är en tvärprofessionell organisation och består av bland andra barnläkare, barnradiolog, barnkirurg, sjuksköterska, psykolog, kurator samt representant från rättsmedicin. Mål, syfte och målgrupper Mål Målet med detta vårdprogram är att: Öka kunskap kring misshandel av späda barn. Förbättra diagnostiken vid utredningen av misstänkt misshandel av späda barn. Syfte Det primära syftet med vårdprogrammet är att förmedla grundläggande kunskaper och fakta kring fysisk misshandel av späda barn upp till ett par års ålder. Förmågan till tidig misstanke om att ett barn kan fara illa och fysiskt misshandlas är helt beroende på individens kunskap om företeelsen. Till detta behövs kännedom om hur en sådan misstanke skall hanteras så att barnet så snart som möjligt får det skydd som krävs för att förhindra fortsatt misshandel och därmed förhindra vidare skador. Det sekundära syftet med vårdprogrammet är att öka kunskaperna om misshandel som sker genom skakning, en företeelse som förutsätter att barnet är litet och inte väger mer än att en vuxen förmår skaka barnet. Andra misshandelsformer förekommer mot så små barn men det är skakvåldet som har störst risk att förbli oupptäckt och som medför de allvarligaste skadorna

20 Mio-gruppen vill med hjälp av detta vårdprogram öka kunskapen kring misshandel av små barn samt skapa landstingsgemensamma: instrument för att öka möjligheterna för hälso- och sjukvårdspersonal inom såväl öppen- som slutenvården att i tid misstänka att ett litet barn under två års ålder kan vara föremål för misshandel, rekommendationer för när, var och hur den medicinska utredningen bör genomföras, rekommendationer för skydd av barnet och stöd till föräldrarna under vistelsetiden inom sjukvården, metoder för hälso- och sjukvårdspersonalens kommunikation och samarbete med socialtjänst och rättsväsende, metoder att förhindra vidare misshandel samt stödja föräldrarna under den ofta mycket långdragna utredningsprocessen som leder fram till diagnos samt planer för prevention. Målgrupper Vårdprogrammet Vid misstanke om fysisk misshandel av små barn har som primär målgrupp all medicinskt skolad personal som kommer i kontakt med små barn: Mödra- och förlossningsvård Barnhälsovård Vårdcentral eller husläkarmottagning Pediatriska specialistmottagningar Akutsjukvården Barnsjukvården Rättsmedicin Viktiga målgrupper är även de samarbetande instanser kring barn som far illa och dess beslutsfattare: Socialtjänst Polis Förskoleverksamhet Rättsväsende; åklagare, advokater, domare m fl Politiker, chefer och övriga beslutsfattare

21 Definitioner Det som överskuggar allt arbete med barn som kan ha misshandlats är svårigheten med definition av begreppet fysisk misshandel. Ett antal oklarheter avseende definitionen ställer omedelbart till bekymmer avseende en rad aspekter; diagnostik, anmälan till socialtjänst, samarbete mellan myndigheter, åtgärder avseende barnets skydd under och efter utredningen, resursfördelning. Med späda barn menas i detta vårdprogram barn som inte uppnått två års ålder men som oftast är yngre än ett år. De allra flesta barn som utsätts för spädbarnsmisshandel är bara mellan två och sex månader gamla! Författarna till vårdprogrammet föredrar att använda samma definition av fysisk misshandel som intresseorganisationen Growing People gör: Fysisk barnmisshandel innebär att en vuxen person orsakar ett barn kroppsskada, sjukdom, smärta eller försätter barnet i vanmakt eller liknande tillstånd. Med barn avses varje människa under 18 år. Definitionen utgår från barnet och skiljer inte på avsiktliga eller oavsiktliga handlingar, skiljer inte heller mellan aktiv och passiv försummelse. Definitionen uttrycker en situation där en vuxen inte uppfyller sitt ansvar mot barnet. Slutligen tydliggörs kränkningens och försummelsens skadliga inverkan på barn. Ekonomiska effekter Barnmisshandel är underdiagnostiserad, underidentifierad och diagnoskoden barnmisshandel används alldeles för sällan i journalhandlingar. Det är därför svårt att beräkna vad de ekonomiska följderna blir för individ, familj och samhälle efter en misshandel. Kostnader för slutenvård på grund av att barnen misshandlats uppskattas vara dubbelt så hög jämfört med barn som legat på sjukhus av annan orsak. Vårdtiden är också dubbel så lång. Dessutom har barn som är inlagda på

22 sjukhus med diagnoskoden misshandel eller omsorgssvikt nio gånger högre mortalitet under vårdtiden än barn som vårdas av andra orsaker [3]. I en studie [4] över den samlade erfarenheten från 11 barnsjukhus i Kanada och 364 barn med en medianålder av 4,6 månader och som misshandlats, rapporterades en mortalitet om 19 % men bland dem som överlevde ansågs vid uppföljning, endast 7 % vara normala medan 85 % var i behov av fortlöpande multidisciplinär vård. Annan internationell forskning visar att de barn som drabbas av traumatisk hjärnskada före två års ålder har en stor risk att drabbas av kognitiva besvär och adaptiva sociala beteendestörningar. De kognitiva besvären är globala i karaktären och inkluderar motoriska, sinnes- och språkliga besvär. [5] Samma forskning visar även att en misshandelsrelaterad hjärnskada har sämre prognos och har allvarligare skador jämfört med hjärnskada på grund av olycksfall. [5] Det kan därför bara spekuleras i att kostnaderna för förlorad arbetsinkomst, habilitering, sjukhusvistelse samt skol- och bostadsanpassningar pga. det livslånga handikappet är mycket höga. Vård- och omsorgskostnaden för ett av misshandel svårt handikappat barn, uppskattas, lågt räknat, till 20 miljoner kronor, baserat på en daglig vårdkostnad om 2000 kronor under en 30 årsperiod. Bortsett från den svåra personliga tragedin utgör omsorgen av dessa barn en stor ekonomisk börda för samhället. Jämfört med de relativt blygsamma kostnader som är förenade med preventivt arbete och inrättande av Child Protection Team och Regionalt kompetenscentrum, som föreslås i detta vårdprogram, är samhällets kostnader för varje misshandlat spädbarn mycket höga men möjliga att i varje fall delvis undvika med förebyggande arbete. Konsekvensanalys Ökad kunskap hos hälso- och sjukvårdens personal är den enda möjligheten att förbättra upptäckten av barn som misshandlas. Den medicinska utredningen måste initieras och genomföras på ett så professionellt sätt att diagnosen kan bekräftas. Resultatet ska kunna fungera som ett objektivt underlag för de utredningar som måste göras av socialtjänst och rättsväsende för att mer i detalj utreda vad som hänt och vem som är förövaren. För att säkra god kvalitet i arbetet mot barnmisshandel är det önskvärt med en centralisering av arbetet till regionsjukhusen. Experter inom barnmedicin och angränsande specialiteter inklusive beteendevetenskap, med särskild kompetens inom området, bör engageras i arbetet. För att tillvarata erfaren

23 heter och vidareutveckla specialkompetensen inom området är bildandet av särskilda team, s.k. Child Protection Team att rekommendera. Där sådana team finns är det naturligt att teamet tar över det medicinska ansvaret, samordnar utredningen och sammanställer resultaten. Att införa och öka användningen av diagnoskoden (ICD-10 Z03.8K) Obeservation/utredning av misstänkt misshandel underlättar för statistik och forskning. Kvalitetsuppföljning Det är av stor vikt att följa upp resultatet av hälso- och sjukvårdens eget arbete såväl ur ett hälso- och samhällsekonomiskt perspektiv som utifrån det lilla barnets välbefinnande. Indikatorer för att mäta resultat av arbetet med att misstänka, upptäcka och utreda misshandel av späda barn bör finnas landstingsövergripande. Även lokala mätmetoder bör finnas vid varje hälsooch sjukvårdsinrättning som kommer i kontakt med späda barn. Slutligen bör utbildningsinsatser och det preventiva arbetet med barnmisshandel kunna följas upp. Regionala kvalitetsindikatorer Uppföljning av om huruvida ett Child Protection Team är bildat vid sjukhus som kommer i kontakt med barnmisshandelsutredningar. Mäta resultatet av preventionsstudier som har syftet att öka medvetenhet och kunskap kring misshandel av späda barn hos föräldrar och hälso- och sjukvårdspersonal. Mäta effekten av pågående och planerade utbildningsinsatser för att öka medvetenhet och kunskap hos hälso- och sjukvårdspersonal både inom primärvård samt i den verksamhet inom sjukhusen som kommer i kontakt med barnmisshandelsutredningar. Mäta antalet upptäckta fall av fysisk barnmisshandel. Mäta antalet utredningar som skett enligt vårdprogrammets rekommendationer. Mäta förekomsten av om skriftliga rutiner finns och efterlevs i den verksamhet inom sjukhusen som kommer i kontakt med barnmisshandelsutredningar. Lokala kvalitetsindikatorer Mäta antalet upptäckta fall av fysisk barnmisshandel

Regionalt vårdprogram

Regionalt vårdprogram Vid misstanke om fysisk misshandel av späda barn, Del II - Fördjupning Regionalt vårdprogram Vid misstanke om fysisk misshandel av späda barn Del II - Fördjupning Medicinskt programarbete Stockholms läns

Läs mer

Om det medicinska programarbetet

Om det medicinska programarbetet Om det medicinska programarbetet i SLL Det medicinska programarbetet i Stockholm syftar till att vårdgivare, beställare och patienter skall mötas för att forma en god och jämlik vård för länets 1,9 miljoner

Läs mer

SVÅRT ATT SE ANSVAR ATT HANDLA! - Barn som far illa eller riskerar att fara illa

SVÅRT ATT SE ANSVAR ATT HANDLA! - Barn som far illa eller riskerar att fara illa SVÅRT ATT SE ANSVAR ATT HANDLA! - Barn som far illa eller riskerar att fara illa Landstinget Sörmlands kunskapsunderlag för hantering av anmälningsplikten SoL 14 kap. Antagen av Landstingsstyrelsen dnr:

Läs mer

Hur vi kan förebygga misshandel av små barn...4. Fysisk misshandel? Varningssignalerna är flera...7. Barn behöver fysisk och psykisk omsorg...

Hur vi kan förebygga misshandel av små barn...4. Fysisk misshandel? Varningssignalerna är flera...7. Barn behöver fysisk och psykisk omsorg... REGIONAL RIKTLINJE Spädbarnsmisshandel 2011 INNEHÅLL Hur vi kan förebygga misshandel av små barn...4 Fysisk misshandel? Varningssignalerna är flera....7 Barn behöver fysisk och psykisk omsorg....9 Att

Läs mer

Handlingsprogram vid misstänkta fall av barn som far illa

Handlingsprogram vid misstänkta fall av barn som far illa Handlingsprogram vid misstänkta fall av barn som far illa 1 Barnmisshandel är när en vuxen person utsätter ett barn för fysiskt eller psykiskt våld, sexuella övergrepp, kränkningar eller försummar att

Läs mer

Barn som utsätts för fysiska övergrepp

Barn som utsätts för fysiska övergrepp Barn som utsätts för fysiska övergrepp ISBN 978-91-86301-99-6 Artikelnr 2010-3-10 Omslag Socialstyrelsen/Iwa Wasberg Foto Itstock Sättning Edita Västra Aros Tryck Edita Västra Aros, Västerås, mars 2010

Läs mer

REGIONAL RIKTLINJE Spädbarnsmisshandel

REGIONAL RIKTLINJE Spädbarnsmisshandel REGIONAL RIKTLINJE Spädbarnsmisshandel Reviderad januari 2014 INNEHÅLL Hur vi kan förebygga misshandel av små barn...4 Fysisk misshandel? Varningssignalerna är flera....7 Barn behöver fysisk och psykisk

Läs mer

Handlingsprogram vid misstänkta fall av barn som far illa

Handlingsprogram vid misstänkta fall av barn som far illa Handlingsprogram vid misstänkta fall av barn som far illa 1 Barnmisshandel är när en vuxen person utsätter ett barn för fysiskt eller psykiskt våld, sexuella övergrepp, kränkningar eller försummar att

Läs mer

Medicinskt programarbete. Fokusrapport. Akut omhändertagande av misshandlade kvinnor och deras barn. Stockholms läns landsting

Medicinskt programarbete. Fokusrapport. Akut omhändertagande av misshandlade kvinnor och deras barn. Stockholms läns landsting Medicinskt programarbete Fokusrapport Akut omhändertagande av misshandlade kvinnor och deras barn Stockholms läns landsting 2003 Fokusrapport Akut omhändertagande av misshandlade kvinnor och deras barn

Läs mer

Hjälp mig Jag är så rädd

Hjälp mig Jag är så rädd Hjälp mig Jag är så rädd Råd & Riktlinjer för hälso-, sjuk- och tandvårdens omhändertagande av misshandlade och sexuellt utnyttjade flickor och pojkar BAKGRUND 1997 utgavs i Luleå dokumentet Jag är så

Läs mer

Barn som far illa eller riskerar att fara illa. En vägledning för hälso- och sjukvården samt tandvården gällande anmälningsskyldighet och ansvar

Barn som far illa eller riskerar att fara illa. En vägledning för hälso- och sjukvården samt tandvården gällande anmälningsskyldighet och ansvar Barn som far illa eller riskerar att fara illa En vägledning för hälso- och sjukvården samt tandvården gällande anmälningsskyldighet och ansvar Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger

Läs mer

VÅRDPROGRAM BARNMISSHANDEL OCH SEXUELLA ÖVERGREPP

VÅRDPROGRAM BARNMISSHANDEL OCH SEXUELLA ÖVERGREPP DOKUMENT Vårdprogram DATUM Revideras BUP i Dalarna Gäller fr o m januari 2009 och tills vidare DOKUMENTADRESS BUPGem/Policy och rutiner/vårdprogram /Barnmisshandel och sexuella övergrepp Reviderad VÅRDPROGRAM

Läs mer

Barn som far illa eller riskerar att fara illa. En vägledning för hälso- och sjukvården samt tandvården gällande anmälningsskyldighet och ansvar

Barn som far illa eller riskerar att fara illa. En vägledning för hälso- och sjukvården samt tandvården gällande anmälningsskyldighet och ansvar Barn som far illa eller riskerar att fara illa En vägledning för hälso- och sjukvården samt tandvården gällande anmälningsskyldighet och ansvar Du få gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan,

Läs mer

Barn som far illa eller riskerar att fara illa. En vägledning för hälso- och sjukvården samt tandvården gällande anmälningsskyldighet och ansvar

Barn som far illa eller riskerar att fara illa. En vägledning för hälso- och sjukvården samt tandvården gällande anmälningsskyldighet och ansvar Barn som far illa eller riskerar att fara illa En vägledning för hälso- och sjukvården samt tandvården gällande anmälningsskyldighet och ansvar Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger

Läs mer

SE OCH VÅGA HANDLA. Råd och riktlinjer för hälso- och sjukvården då barn far illa eller riskerar att fara illa -

SE OCH VÅGA HANDLA. Råd och riktlinjer för hälso- och sjukvården då barn far illa eller riskerar att fara illa - SE OCH VÅGA HANDLA Råd och riktlinjer för hälso- och sjukvården då barn far illa eller riskerar att fara illa - - omsorgssvikt, misshandel och sexuella övergrepp mot barn och ungdomar i Jämtlands län.

Läs mer

En studie i barnmisshandel och domstolarnas straffmätning

En studie i barnmisshandel och domstolarnas straffmätning JURIDISKA FAKULTETEN vid Lunds universitet AnnCharlotte Anevski En studie i barnmisshandel och domstolarnas straffmätning Examensarbete 20 poäng Handledare Helen Örnemark-Hansén Ämnesområde Straffrätt

Läs mer

Dokumenttyp Ansvarig verksamhet Revision Antal sidor Vårdprogram Hälso- och sjukvårdsledningen/staben 1 50

Dokumenttyp Ansvarig verksamhet Revision Antal sidor Vårdprogram Hälso- och sjukvårdsledningen/staben 1 50 Dokumenttyp Ansvarig verksamhet Revision Antal sidor Vårdprogram Hälso- och sjukvårdsledningen/staben 1 50 Dokumentägare Fastställare Giltig fr.o.m. Giltig t.o.m. Gunilla Andersson/Maj-Britt Andersson

Läs mer

FÖREBYGGANDE ARBETE, TIDIGA INSATSER OCH SAMVERKAN... kring barn som far illa eller riskerar att fara illa. Barbro Hindberg

FÖREBYGGANDE ARBETE, TIDIGA INSATSER OCH SAMVERKAN... kring barn som far illa eller riskerar att fara illa. Barbro Hindberg FÖREBYGGANDE ARBETE, TIDIGA INSATSER OCH SAMVERKAN... kring barn som far illa eller riskerar att fara illa Barbro Hindberg Förord Min utredning ska betraktas som en tämligen snabbt (två månader) formad

Läs mer

ATT BLI UTSATT FÖR VÅLD. PROFESSIONELLT FÖRHÅLLNINGSSÄTT VID MÖTET MED KVINNOR SOM UTSATTS FÖR VÅLD...

ATT BLI UTSATT FÖR VÅLD. PROFESSIONELLT FÖRHÅLLNINGSSÄTT VID MÖTET MED KVINNOR SOM UTSATTS FÖR VÅLD... Innehåll INLEDNING... 4 Yrkesgemensam handbok... 4 Uppdatering... 4 Handbokens syfte och upplägg... 5 Handlingsprogrammet... 5 Genomförandeorganisation för Kvinnofrid i Malmö... 7 ATT BLI UTSATT FÖR VÅLD.

Läs mer

Samverkan när barn far illa

Samverkan när barn far illa Umeå Universitet Institutionen för socialt arbete Socionomprogrammet T7 C-uppsats Samverkan när barn far illa En studie av skolans rutiner för anmälningsskyldighet och samarbete med socialtjänsten Författare:

Läs mer

Vägledande stöd vid konsultation och anmälan vid misstanke om att barn far illa

Vägledande stöd vid konsultation och anmälan vid misstanke om att barn far illa Vägledande stöd vid konsultation och anmälan vid misstanke om att barn far illa Kompletterande praktiska anvisningar till Socialstyrelsens handbok: Anmälningsskyldighet om missförhållanden som rör barn

Läs mer

Att vilja se, vilja veta och att våga fråga. Vägledning för att öka förutsättningarna att upptäcka våldsutsatthet

Att vilja se, vilja veta och att våga fråga. Vägledning för att öka förutsättningarna att upptäcka våldsutsatthet Att vilja se, vilja veta och att våga fråga Vägledning för att öka förutsättningarna att upptäcka våldsutsatthet Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial

Läs mer

Våldsutsatta kvinnor. Ett utbildningsmaterial för socialtjänstens personal

Våldsutsatta kvinnor. Ett utbildningsmaterial för socialtjänstens personal Våldsutsatta kvinnor Ett utbildningsmaterial för socialtjänstens personal Artikelnr. 2009-126-237 Tredje upplagan reviderad och publicerad www.socialstyrelsen.se, augusti 2009 Första tryckta upplagan publicerades

Läs mer

Vid oro och vid misstanke

Vid oro och vid misstanke Vid oro och vid misstanke om ett barn far illa En halländsk handbok 2014 Denna handbok ersätter Handbok vid misstanke om som funnits sedan 2010. Taktisk nivå, barn unga och familj som gett uppdraget att

Läs mer

Det vi ser, det vi hör & det vi känner

Det vi ser, det vi hör & det vi känner Det vi ser, det vi hör & det vi känner Paulina Johansson Sara Larsson LAU390 Handledare: Zahra Bayati Examinator: Agneta Simeonsdotter Rapportnummer:HT14-2920-004-LAU390 Abstract Examensarbete inom Lärarprogrammet

Läs mer

Ett tyst rop på hjälp

Ett tyst rop på hjälp Institutionen för omvårdnad hälsa och kultur Ett tyst rop på hjälp En litteraturstudie om hur sjuksköterskan kan identifiera barnmisshandel Författare: Camilla Idengren Evelina Johannesson Handledare:

Läs mer

Barnmisshandel. En kartläggning av polisanmäld misshandel av små barn. BRÅ-rapport 2000:15

Barnmisshandel. En kartläggning av polisanmäld misshandel av små barn. BRÅ-rapport 2000:15 Barnmisshandel En kartläggning av polisanmäld misshandel av små barn BRÅ-rapport 2000:15 Denna rapport kan beställas hos bokhandeln eller hos Fritzes Kundtjänst, 106 47 Stockholm. Telefon 08-690 91 90,

Läs mer

VÅLD I NÄRA RELATIONER

VÅLD I NÄRA RELATIONER VÅLD I NÄRA RELATIONER Yrkesgemensam Handbok Sjöbo Skurup Tomelilla Ystad 2007 Reviderad 2011 YRKESGEMENSAM HANDBOK Denna handbok vänder sig till dig som i ditt arbete eller i din organisation möter kvinnor,

Läs mer

4. BARN SOM LEVER MED VÅLD

4. BARN SOM LEVER MED VÅLD 4. BARN SOM LEVER MED VÅLD 4.1 Från barnets perspektiv Ett av tio barn har upplevt våld i sina familjer (SOU 2001:18). Den 1 juli 2007 förstärktes socialtjänstlagen: 5 kap 11 SoL Till socialnämndens uppgifter

Läs mer

Barnmisshandel myndigheternas handläggning

Barnmisshandel myndigheternas handläggning JURIDISKA FAKULTETEN vid Lunds universitet Jennifer Bengtsson Barnmisshandel myndigheternas handläggning Examensarbete 20 poäng Helén Örnemark Hansen Straffrätt Höstterminen 2001 Innehåll SAMMANFATTNING

Läs mer