Årsbokslut 2011 Förvaltningsberättelse TIOHUNDRA AB

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årsbokslut 2011 Förvaltningsberättelse TIOHUNDRA AB"

Transkript

1 TIOHUNDRA AB FÖRVALTNINGS- BERÄTTELSE 2011

2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE TILL ÅRSBOKSLUT PER SAMMANFATTNING 2011 OCH FÖRVÄNTAD UTVECKLING SAMMANFATTNING FÖRVÄNTAD UTVECKLING ÄGARFÖRHÅLLANDEN UPPFÖLJNING AV MÅL BOLAGETS EGNA MÅL OCH MÅLUPPFYLLELSE Tillgänglighet Kvalitet Ekonomi i balans UPPFÖLJNING AV POLICYS Följsamhet policy för intern kontroll Följsamhet finanspolicy VERKSAMHETENS OMFATTNING OCH INNEHÅLL VERKSAMHETSFÖRÄNDRINGAR VERKSAMHETSPRODUKTION Produktionsredovisning av vårdtillfällen, besök, poäng, timmar och dygn Vårdplatser Avvikelser i vården EKONOMI ÅRETS RESULTAT RESULTAT PER DIVISION OCH VERKSAMHETSOMRÅDE BEMANNING Övriga driftskostnader Finansnetto RESULTATDISPOSITION INVESTERINGAR BALANSRÄKNING Kassaflödesanalys STYRSTRATEGI AKUTSJUKHUSEN - SANKTIONSREGEL LEDNINGENS ÅTGÄRDER PRODUKTIVITET MEDARBETARE VERKSAMHETSFÖRÄNDRINGAR OCH OMSTRUKTURERINGAR PERSONAL- OCH KOMPETENSFÖRSÖRJNING CHEF- OCH LEDARSKAP ARBETSMILJÖ OCH HÄLSA SJUKFRÅNVARO JÄMSTÄLLDHET OCH MÅNGFALD MILJÖ MILJÖ STEG ÖVRIG MILJÖUPPFÖLJNING Tillståndsplikt och anmälningsplikt Köldmedier UPPHANDLING OCH INKÖP av 51

3 11. ÖVRIGT BILAGOR KONTAKTPERSONER STYRELSEBEHANDLING RESULTATRÄKNING BALANSRÄKNING KASSAFLÖDESANALYS NOTER TILL RESULTAT- OCH BALANSPOSTER av 51

4 till årsbokslut per Nämnd/styrelse/bolagsstyrelse: TioHundra AB Verksamhet: Hälsa, Sjukvård och Omsorg Bolagets organisationsnummer: Sammanfattning 2011 och förväntad utveckling Sammanfattning TioHundra AB (Mkr) jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec Ack utfall 2011 Ack utfall 2010 Periodiserad budget 2011 ett klart sämre år för vårdbolaget TioHundra AB Ett ekonomiskt utfall på -39,0 mkr, innebär en kraftig resultatförsämring jämfört med både fåregående års resultat på +16,3 mkr och det budgeterade resultatet på 0 mkr. Resultatavvikelsen mot budget kom redan under årets fem första månader. Sedan juni har resultatet mot budget i stort sett bibehållits. De faktorer som har påverkat bolagets resultat är i första hand följande: Beslut tagna av TioHundranämnden 1. Avtalsförhandlingarna med TioHundranämnden har resulterat i prisuppräkningar som har understigit bolagets kostnadsökningar i form av löneökningar och driftkostnadsökningar. Avtalsförhandlingarna gav i genomsnitt en uppräkning på 0,8 %, vilket resulterar i en avvikelse på ca -8 mkr mot budget och ca -16 mkr mot bolagets verkliga kostnadsökningar. Detta har slagit hårt mot de flesta verksamheter, men framför allt mot röntgen vars prislista har sjunkit med ca 30% jämfört med 2010, men också mot vård- och omsorgsboenden som inte fick någon uppräkning. 4 av 51

5 2. Kundvalet, som infördes redan 2010, slår fortfarande hårt mot resultatet för hemtjänst och hemsjukvård som är -10 mkr. 3. För de avtal som har volymbegränsning i ersättningen har nämnden lagt alldeles för låga beställningar, vilket har lett till överproduktion som bara ersätts till 30%. Detta gäller främst sjukhusavtalet och geriatrikavtalet där överproduktionen har lett till att bolaget har lämnat rabatter på 9 mkr respektive 1 mkr. För samtliga år har bolaget lämnat rabatter på närmare 60 mkr. 4. Flera av bolagets avtal är underfinansierade. Dagrehab och minnesmottagning, beroenderådgivningen samt fyra vuxenboendeenheter inom handikappomsorgen, utgör de objekt som bolaget har sagt upp, alternativt sökt förbättrad finansiering. Uppsägningen/förfrågan lämnades in i augusti, men har ännu ej besvarats av nämnden. 5. Beslutet om kundvalet, upphandlingen inom vårdboende och övertagande av lokaler, har medfört omstruktureringskostnader på ca 4,3 mkr. 6. TioHundranämndens förvaltning har varken betalat eller bestridit ett 20-tal fakturor under hösten, med ett värde på 12,8 mkr. Detta ledde till en förhandling med förvaltningen i januari 2012, som slutade med att bolaget erhöll 11,1 mkr av sin fordran. Beslut tagna av ägarna (Kommunalförbundet) I januari 2012 har kommunalförbundet beslutat följande: 1. Att inte reglera styrelsen begäran om ersättning för omstruktureringskostnader till TioHundra AB. Dessa omstruktureringskostnader avsåg bl.a. omstrukturering av verksamheter som uppstått via beslut i nämnden, samt bolagets övertagande av lokalkontrakt och bilpark. 2. Att TioHundra AB, trots avsaknad av muntlig eller skriftlig överenskommelse, för 2011 återbetalar 1,7 mkr till TioHundranämnden för den centrala administrationens lokaler, Dessa lokaler har bolaget disponerat fritt sedan starten 2006, men bolaget måste fr.o.m betala för dessa. 3. Att TioHundra AB 2012 och framöver övertar avtal och kostnader för lokaler, inklusive administrativa lokaler, och leasingbilar, i enlighet med beslut i kommunstyrelsen i Norrtälje kommun den 26 april Detta medför ytterligare kostnader för administrativa lokaler på 2,0 mkr (utöver de 1,7 mkr ovan) fr.o.m Tidigare har kommunalförbundet beslutat följande: 4. Att återkalla det stående förskottet på 104 mkr, vilket kommer att resultera i minskade ränteintäkter på ca -2,5 mkr årligen, dock begränsas resultateffekten 2011 till ca -0,4 mkr. Bolagsinterna händelser 1. Hög bemanning på sjukhuset för att klara av externa avtal som dock har blivit betydligt lägre än både budget och föregående år. Två avtal med HSf, där sjukhuset skulle få patienter från Danderyds Sjukhus respektive Karolinska och med ett sammanlagt intäktstak på 10,5 mkr 5 av 51

6 för 2011, har bara genererat ca 2,3 mkr i intäkter på grund av uteblivna patienter. Bolaget har erhållit 1 mkr från HSf som kompensation. 2. Öppnandet av avdelning 5 har inte kunnat göras så som planerat, dvs. med oförändrad bemanning, vilket har lett till nyanställningar och introduktion med dubbelbemanning och därmed högre bemanningskostnader. Lokalkostnaderna var inte heller budgeterade. 3. Barnmottagningen planerade för reducerad bemanning under arbete med stambyte, som sedan flyttades i tid. 4. Kostnaden för inhyrda läkare har varit extremt hög inom, i stort sett, alla verksamheter. 5. Antalet geriatriska vårdtillfällen har minskat kraftigt under året. Detta, kombinerat med längre vårdtider och därmed höga kostnader för vårdplatser, ger ett kraftigt sänkt resultat för geriatriken. Det nya ersättningssystemet med DRG-poäng leder ändå till en överproduktion, vilket bekräftar att avtalet har för låg ersättning. 6. Kostnaden för den psykiatriska slutenvården och valfrihetspatienter som bolaget köper, har kostat 5,7 mkr mer än budgeterat. Bolaget får ingen ersättning för denna merkostnad då merparten av den psykiatriska ersättningen är ett anslag. Resultatet på -39 mkr är en försämring av prognosen i november med -9 mkr. Orsaken är i första hand (mkr): Ingen reglering av omstruktureringskostnader -4,3 Tillkommande hyra för administrativa lokaler -1,7 Förhandling om obetalda fakturor -1,7 Högre förändring av semesterlöneskulden -1,3 Högre bemanningskostnader (inhyrd personal, pensions- o lönekostn.) -7,0 Å andra sidan fanns också några positiva effekter (mkr): FOUU-bidrag +1,5 Ersättning från HSf +1,0 Andra intäkter +0,8 Totalt är bolagets intäkter mkr att jämföra mot mkr för 2010 och mkr i budget De höga intäkterna är i första hand en konsekvens av den höga produktionen inom Habilitering & handikapp samt inom sjukhuset. Bolagets kostnader har ökat till mkr att jämföra mot mkr för 2010 och mkr i budget Merparten av kostnadsökningen kommer från högre lönekostnader, övertid och inhyrd personal. Antalet årsarbetare har minskat från per december 2010 till per december 2011 (-107 åa). I begreppet årsarbetare ingår inte timanställda. Antalet anställda har minskat från per december 2010 till per december 2011 (-136 anställda). 6 av 51

7 Årets investeringar blev endast 24,4 mkr (varav 6,0 mkr avser ombyggnation lokaler) mot budgeterade 34,1 mkr Förväntad utveckling 2012 Inför det sjunde verksamhetsåret för TioHundra AB så finns några viktiga områden som blir avgörande för hur väl bolaget kan lyckas nå uppsatta mål. Även om de antaganden som är gjorda i budgeten för 2012 kommer att uppfyllas, så blir det mycket svårt för bolaget att nå det budgeterade resultatet på 0 mkr. SLLs beslut att tidigarelägga inrapportering av både preliminär och slutlig budget 2012 har försvårat möjligheten att få realism budgeten. Det ekonomiska läget för bolaget är helt annorlunda än vad situationen var i början på mars 2011 då den preliminära budgeten rapporterades. Vid den tidpunkten förelåg bara årsresultatet för 2010 (+16 mkr). Någon förändring av budgetmålet på 0 mkr fram till att den slutliga budgeten rapporteras, godkänns inte av SLL. Tidigareläggandet av inrapporteringen har också medfört att information som normalt kommer under oktober som t.ex. lönekrav i löneöversynsprocessen, SKL s underlag för PO-sociala avgifter, villkor för avtalen med TioHundranämnden, underlag för räntekostnader i pensionskostnaderna etc, inte har beaktats. De beslut som har fattats av Kommunalförbundet i januari 2012 har inte kunnat beaktas och kommer att påverka resultatet negativt med närmare 4 mkr. För att resultatet skall kunna förbättras från dagens läge, krävs att bolaget får en rimlig prisuppräkning för avtalen Även de tak för ersättning som finns i vissa avtal måste läggas på en realistisk nivå. De underfinansierade avtalen måste få en bättre finansiering eller sägas upp. Detta i kombination med en fortsatt effektivisering av samtliga verksamheter bör ge TioHundra AB betydligt bättre förutsättningar än under Under år 2012 kommer huvudmännen att besluta om hur verksamheterna i Norrtälje skall drivas efter TioHundraprojektets avslutning. Den genomförda utvärderingen ger många goda omdömen om bolagets arbete med att förbättra vård- och omsorgskedjorna. Samtidigt pekar utvärderingen på behov av att styrning och samordning behöver göras tydligare på kommun och landstingsnivå. För bolaget är det särskilt angeläget att en tydligare målbild fastställs och under vilka villkor bolaget skall verka på den alltmer konkurrensutsatta vård- och omsorgsmarknaden. Prioriterade förbättringsprojekt kommer under 2012 att drivas för följande tre målgrupper: äldre personer med omfattande/komplexa behov av sjukvård och omsorg barn och unga med stora behov av vård och sociala insatser personer med långvariga psykiatriska sjukvårds- och omsorgsbehov. Vidare kommer en satsning göras på förbättrade sjukvårdsprocesser mellan primärvården och sjukhusvården. Sedan några år pågår ett arbete med att etablera ett systematiskt förbättringsarbete, där samtliga medarbetare inbjuds till aktiv medverkan. Under 2012 är ambitionen att detta arbetssätt skall vara 7 av 51

8 etablerat i samtliga verksamhetsområden. Denna stora satsning som syftar till att förbättra kvalitet och produktivitet i verksamheterna, innebär samtidigt en satsning på bolagets medarbetare och därmed företagskulturens utveckling. 2. Ägarförhållanden Norrtäljes gemensamma hälso-, sjukvård- och omsorgsbolag, TioHundra AB, ägs till 100 % av Kommunalförbundet Ägarsamverkan, som i sin tur ägs till lika delar av Stockholms Läns Landsting och Norrtälje kommun. 3. Uppföljning av mål 3.1. Bolagets egna mål och måluppfyllelse TioHundra AB huvudmål Kund- och processmål Mätetal Utfall Utfall Mål 2011 Nöjda kunder Andelen nöjda kunder skall vara minst 90 %. 1)se nedan Att möjliggöra snabb återgång till eget boende Antal utskrivningsklara patienter på sjukhuset skall vara max 3 i genomsnitt per månad 6,3 6,2 3,0 Trygghet och säkerhet i sammanlänkningen mellan vård och omsorgsinsatser. Vid årets slut skall minst 90 % av de utskrivna patienterna, som har samordnad vårdplanering, ha ett kundanpassat utskrivningsmeddelande 92% 3% 90% Säker läkemedelshantering Vid årets slut skall andelen utskrivna patienter som erhållit läkemedelsberättelse i sitt utskrivningsmeddelande, vara minst 90 % 92% 0% 90% Medarbetarmål Attraktiv arbetsgivare Företagsindex enligt medarbetarenkäten skall vara > > 67 Motiverade medarbetare Medarbetarindex enligt medarbetarenkäten skall vara > > 76 God arbetsmiljö Minska sjukfrånvaron till 17 dagar/medarbetare 21,5 19,3 17,0 Ekonomimål Stabil ekonomi 1) Mätning av kundnöjdhet Division sjukhus och primärvård Årets resultat skall svara upp mot ägardirektivens krav och säkra en långsiktig utveckling. -39 mkr 16 mkr 0 mkr Patientupplevd kvalitet i frågan Hur värderar du som helhet den vård/behandling du fått? Maxvärde är 100 Verksamhet Akutmottagning, röntgen, dagkirurgi 8 av 51

9 Slutenvård somatisk Öppenvård somatisk Husläkarna Genomsnitt för divisionen 84,25 83,5 Division vård och omsorg NKI- helheten från socialstyrelsens brukarundersökning. Det är en sammanvägning av 3 frågor som ger värdet. Maxvärde är 100 Verksamhet Hemtjänst och hemsjukvård 76 75,3 Vård och omsorgsboende 74,6 75,5 Genomsnitt för divisionen 75,3 75,4 Under 2011 avstod psykiatrin att göra enkät eftersom en stor nationell mätning görs Inom divisionen genomförs enkätundersökningar inom Habilitering & Handikapp samt socialpsykiatrin av ett enklare slag Tillgänglighet Graferna nedan redogör för tillgängligheten inom de dagar som vårdgarantin gäller i SLL och för de patienter som omfattas av vårdgarantin. Patienter som själva valt att vänta längre och de patienter som av medicinska skäl skall vänta längre är inte med i underlaget. Siffror för oktober och november saknas, då vårt rapporteringssystem havererade. Ett nytt stöd har arbetats fram och i samband med det har också en genomgång av listorna gjorts. Inaktuella data har städats bort. Det nya systemet medger att aktuell data finns tillgänglig varje dag till skillnad från det föregående som framställde en rapport per månad. 9 av 51

10 Tillgängligheten har avsevärt förbättrats. För operation är det vid årsslutet endast 3 patienter som inte kunnat beredas plats inom vårdgarantin. Detta har kunnat genomföras samtidigt som tillgängligheten till mottagningarna också förbättrats (ingen förskjutning av väntan för patienten). Den totala siffran för patienter som väntat mer än 30 dagar till mottagning är 155. Av dessa är drygt hälften väntande till ÖNH (79) och resten till allmän kirurgi och barnmottagning. 79 patienter inom ÖNH är i nivå med antalet nybesök under en vecka. 10 av 51

11 På årsbasis var snittet % att jämföra med föregående år 83.13%. Förbättringen har genomförts samtidigt som antalet patienter på akutmottagningen ökade från år 2010 till under % Telefontillgänglighet 95% 90% 85% 80% 75% 70% 65% Resultat bonus 3/3 bonus 2/3 bonus 1/3 Mål Vite 1/3 Vite 2/3 60% Bergshamra Hallstavik Norra Södra Väddö Samtliga husläkarmottagningar utom Norra når målet för telefontillgänglighet för En del av Norras avvikelse kan förklaras av ett dåligt värde i juni då det var problem med växeln och problem med läkartillgängligheten. Totalt har telefontillgängligheten ökat från 68 % under 2010 till 86 % under av 51

12 100,0% 90,0% 80,0% 70,0% 60,0% 50,0% 40,0% 30,0% 20,0% 10,0% 0,0% Andel patienter som väntat < 5 dagar till HLM (de senaste 30 dagarna) Bergshamra Hallstavik Norra Södra Väddö Andelen patienter som har väntat mindre än 5 dagar för läkarbesök på husläkarmottagning ligger på bra nivåer. Under året har andelen ökat från 87 % i mars till 93 % i december Kvalitet Sammanställning pågår. Kommer att redovisas i slutlig version den 24 februari Se kapitel 5. Ekonomi i balans 3.2. Uppföljning av policys TioHundra AB följer i stort de policys som SLL har utarbetat. Då TioHundra AB är ett samägt bolag med Norrtälje kommun har bolaget utarbetat även egna policys för att i möjligaste mån även beakta de policys som är gällande för Norrtälje kommun Följsamhet policy för intern kontroll TioHundra AB Bolagsledningen har under 2011 genomfört ett helhetsgrepp och ett övergripande arbete gällande Intern kontrollplan. Resultatet av det arbetet är följande: En bolagsövergripande riktlinje för arbetet med Intern kontroll plan Process för intern kontroll plan Risk- och konsekvensanalys Verksamhetschefens egenkontroll kopplad till internkontroll plan med uppföljning genom internrevision 12 av 51

13 Uppföljning av internkontrollplan sker av bolagsledningen i första kvartalet nästkommande år. VD ansvarar för åtgärder att förbättra den interna kontrollen samt rapportering till styrelse. Den nya modellen för intern kontroll arbetades fram under hösten då intern kontrollplanen för 2012 togs fram och kommer att implementeras i verksamheten i januari års intern kontrollplan är utvärderad och har varit gällande även för Följsamhet finanspolicy TioHundra AB följer den av landstinget fastställda finanspolicyn, vilket innebär att någon extern upplåning inte tillämpas. Något lånebehov föreligger inte för närvarande. Placeringar av tillgodohavanden sköts dock inte via Internfinanskontoret, utan hos lokal bank. 4. Verksamhetens omfattning och innehåll 4.1. Verksamhetsförändringar Bolagets organisation är sedan hösten 2011 grupperad i två divisioner, där bolagets elva verksamhetsområden inryms, samt de administrativa stabsavdelningarna. Syftet med den förändrade organisationen är att skapa ökad möjlighet att inom varje division klara av den växande konkurrensen och möta de nya kund- och vårdvalsmodellerna. Bolagsledningen Bolaget leds av en verkställande direktör, två divisionschefer, ekonomidirektör som också ansvarar för IT, Service & Logistik, personaldirektör och chefsläkare som också ansvarar för marknad & kommunikation, kvalité samt förbättringskontoret. Dessa utgör tillsammans bolagsledningen, då dessa funktioner har som sin huvudsakliga uppgift att arbeta med företagsgemensamma och strategiska uppgifter. Bolagsledningens arbete sker löpande och avstämning av arbetet sker vid möte varannan vecka. Under hösten 2011 blev tre divisioner två, i samband med att Divisionschef Göran Hägerfelth gick i pension. Björn Ekmehag blev Divisionschef för Sjukhus och Primärvård den 1 augusti. Verksamhetsrådet Bolagets verksamhetsråd utgörs av bolagsledningen, samtliga (9) verksamhetschefer i linjen och avdelningschefer i stabsavdelningarna. Verksamhetsrådet träffas ca fyra gånger per år. Verksamhetsrådet som leds av VD, har till uppgift att: Samordna, planera och förankra gemensamma policys och riktlinjer för bolaget. Samordna budgetprocess och andra bolagsgemensamma processer samt de som berör mer än ett verksamhetsområde. Samordna förbättrings- och utvecklingsarbetet, samt uppföljning av bolagets utveckling. 13 av 51

14 Divisionsledning och verksamhetsledning Respektive verksamhetschef har ansvar för sitt verksamhetsområde, men medverkar också i divisionens ledningsgrupp. Respektive enhetschef har ansvar för sin enhet, men medverkar också verksamhetsledningens ledningsgrupp. Staber/Stödjande resurser Flertalet av de stödjande processerna ligger hos de administrativa staberna. Staberna har att hantera och verkställa uppdrag från VD, bolagsledningen, divisionschefer och verksamheterna. Exempel på detta är att se till att ekonomi- och personalpolicyer implementeras och följs. Staberna har ett eget ansvar för att driva sina respektive ansvarsområden. Inom varje område ska en kundprocess upprättas med samma inriktning som för de operativa processerna, dvs. kundperspektivet men där kunderna nu utgörs av verksamheten. Exempel på stödjande processer: Personalförsörjning, Resultatuppföljning, Materialförsörjning, Lokaler, Kost, Laboratorietjänster. 14 av 51

15 4.2. Verksamhetsproduktion Produktionsredovisning av vårdtillfällen, besök, poäng, timmar och dygn Besök/vtf December Ack mån 2011 Ack mån 2010 Ack diff antal Ack diff % Somatik, Slutenvård Vårdavtal, Akut % Vårdavtal, Elektiv % Vårdgaranti, Samtliga % Vårdval, Samtliga % Utomlän/utrikes, Samtliga % Summa % Somatik, Öppenvård Vårdavtal, Akut % Vårdavtal, Elektiv % Vårdgaranti, Samtliga % Vårdval, Samtliga % Utomlän/utrikes, Samtliga % Summa % Barnmottagning Samtliga, Akut % Samtliga, Elektiv % Summa % Geriatrik, Slutenvård Vårdavtal, Samtliga % 15 av 51

16 Utomlän/utrikes, Samtliga % Summa % Geriatrik, Öppenvård Vårdavtal, Samtliga % Utomlän/utrikes, Samtliga Summa % Poäng December Ack mån 2011 Ack mån 2010 Ack diff antal Ack diff % Somatik, Slutenvård Vårdavtal, Akut % Vårdavtal, Elektiv % Vårdgaranti, Samtliga % Vårdval, Samtliga % Utomlän/utrikes, Samtliga % Summa % Somatik, Öppenvård Vårdavtal, Akut % Vårdavtal, Elektiv % Vårdgaranti, Samtliga % Vårdval, Samtliga % Utomlän/utrikes, Samtliga % Summa % Barnmottagning Samtliga, Akut % Samtliga, Elektiv % Summa % Geriatrik, Slutenvård Vårdavtal, Samtliga % Utomlän/utrikes, Samtliga % Summa % 16 av 51

17 Geriatrik, Öppenvård Vårdavtal, Samtliga % Utomlän/utrikes, Samtliga Summa % Somatisk slutenvård Antalet vårdtillfällen ökade totalt med 3 %. Ökningen var störst bland de elektiva (+13 %) och utomläns (+10 %). Antalet vårdtillfällen kopplade till vårdgaranti och vårdval sjönk dock kraftigt (- 61 % respektive -32 %). Mätt i poäng är slutenvårdens produktion 2 % högre än Somatisk öppenvård Antalet besök ökade marginellt med 1 %, mycket på grund av en kraftig minskning av vårdgarantibesöken (-54 %) och vårdvalsbesöken (-8 %). Mätt i poäng har öppenvården producerat för 15 % mer än föregående år, till stor del som en konsekvens av den viktförändring som skett mellan 2010 och Sjukhusavtalet Inom det Akutsomatiska avtalet med TioHundranämnden producerades poäng mot föregående års produktion på poäng och mot avtalets målvolym på 9200 poäng, det vill säga en överproduktion på 383 poäng. För överproduktion erhöll bolaget endast 30 %, vilket gjorde att man lämnat rabatter på 8,8 mkr. Barnmottagningen Barnmottagningen hade planerat för reducerad bemanning under arbete med stambyte, som sedan flyttades i tid. Detta ledde till en minskad produktion under året och att man inte kom upp i den avtalade volymen. Geriatrik Antalet slutenvårdstillfällen minskade kraftigt under året, från 1026 under 2010 till 897 under Ett nytt ersättningssystem baserat DRG-poäng infördes under året. Produktionen översteg avtalet i DRG-poäng, vilket indikerar ett för lågt avtal, trots volymminskningen. Överproduktionen har lett till att man lämnat 1,0 mkr i rabatt. Snittvårdtiden har ökat från 10,9 dagar under 2010 till 13,8 dagar.. 17 av 51

18 Medelantalet utskrivningsklara patienter per månad var i stort sett oförändrat från 6,2 år 2010 till 6,3 under Besök/vtf December Ack mån 2011 Ack mån 2010 Ack diff antal Ack diff % Psykiatri, Slutenvård Vårdavtal, Samtliga % Utomlän/utrikes, Samtliga % Summa % Psykiatri, Öppenvård Vårdavtal, Samtliga % Utomlän/utrikes, Samtliga % Summa % Barn- och ungdomspsykiatri Vårdavtal, Samtliga % Utomlän/utrikes, Samtliga % Summa % Beroendevård Vårdavtal, Samtliga % Utomlän/utrikes, Samtliga % Summa % Primärvård Läkarbesök % Mottagning % 18 av 51

19 Hem % Telefon % Utomlän/utrikes, Samtliga % Summa % Paramedicin, primärvård Summa % Stressrehab Summa % Habilitering Summa % Ungdomsmottagning Summa % Primärvården Anpassning till Vårdvalet har ökat tillgängligheten och därmed både läkarbesöken och övriga mottagningsbesök. Sänkningen av hembesök beror på att Basal Hemsjukvård ligger kvar i avtalet i 3 månader för 2010, så siffrorna är inte fullt jämförbara. Paramedicin Har egentligen haft en produktionsökning om man bortser från att hemrehabilitering ligger kvar i 3 månader för StressRehab Mottagningen har förstärkts med psykolog och sjukgymnast. Sedan remisstoppet togs bort har remissflödet fått fart. Psykiatri, Slutenvård, PKV-korttidsboende och Bryggan Under 2010 tog man emot Dagpatienter som registrerades på samma sätt som patienter som bott kvar över natten. Under 2011 har man inte tagit emot några dagpatienter. Berå Beroenderådgivningen har ökat sin telefontillgänglighet under 2011 vilket har lett till en ökning av telefonkontakter. Det har även varit en markant ökad tillströmning av patienter under Samtidigt har man under 2011 haft mer personal på plats än under 2010 vilket gett mer resurser att ta emot. 19 av 51

20 Timmar Årsbokslut Omsorgen Utförd tid i hemtjänsten Utf tid 2009 Utf tid 2010 Utf tid 2011 Kundval (Hemtjänst, hemsjukvård och hemrehab) I kundvalet ersätts bolaget bara för utförd tid, istället för som under 2009, beställd tid. Från och med den 1/ har hälften av kommunens och därmed bolagets verksamheter inom hemtjänst, basal hemsjukvård och hemrehabilitering överförts till privata vårdgivare (ca 130 medarbetare). Sjukvårdande insatser mellan kl har fr.o.m. 2011överförts till privat vårdgivare. 104% 103% 102% 101% 100% 99% 98% 97% 96% Omsorgen Nyttjandegrad Vård- och omsorgsboende Äldreboenden 20 av 51

21 Totalt utfördes dygn 2011 mot dygn Nedgången är en konsekvens av att TioHundranämnden upphandlade två nya utförare på två vårdboenden fr.o.m. september Utnyttjandegraden var 99,9 % under 2010 och 101,0 % under Vårdplatser Antalet slutenvårdsplatser Genomsnitt disponibla vårdplatser 2011 Genomsnitt disponibla vårdplatser 2010 Förändring Vårdplatser i budget 2011 Avvikelse Somatiska/geriatriska Tekniska vårdplatser (IVA) TOTALT Fördelningen mellan somatiska och geriatriska vårdplatser varierar efter behov. Stängning av vårdplatser har förekommit under semesterperioden Avvikelser i vården Alla verksamheter inom TioHundra AB arbetar med systematisk avvikelsehantering. Rapport skrivs när något som avviker från god standard inträffat. Ett webbaserat stöd för rapportering och handläggning som heter HändelseVis används och som ägs av en central förvaltning i SLL. Rapporten behandlas sedan i en avvikelsegrupp på den egna avdelningen. Denna grupp består av avvikelsesamordnare, enhetschef, samt ytterligare representanter från befintlig profession på enheten. Varje avvikelse processas i enlighet med fastställd rutin i syfte att åstadkomma förbättringar samt återkoppling till rapportören. Internutbildning i Avvikelsehantering ett sätt att förbättra vård och omsorg och HändelseVis erbjuds regelbundet under året och ingår i den centrala introduktionen av nyanställda. Allvarligare händelser går vidare till verksamhetschefen som i sin tur tar ställning till om händelsen ska rapporteras till chefläkaren. Verksamhetschef ansvarar för att initiera risk- och händelseanalyser. Varje arbetsplats skall på APT under rubrik Patientsäkerhet alt. Brukarsäkerhet eller Kvalitet redovisa uppkomna avvikelser för personalen. Varje Ledningsgrupp skall under samma rubrik diskutera verksamhetens avvikelser. Avvikelsestatistik från HändelseVis 2011 (rapportör) Typ Risk Tillbud Negativ händelse Totalt Vård Omsorg av 51

22 Arbetsmiljö Miljö Totalt Lex Maria Vårdgivaren har skyldighet att anmäla till Socialstyrelsen om en patient/brukare drabbats av eller utsatts för risk att drabbas av skada eller sjukdom. Under 2011 har 9 anmälningar enligt Lex Maria skickats till Socialstyrelsen. Varje Lex Maria utreds på verksamheten med händelseanalys, de åtgärder som uppdragsgivare bestämmer sig att genomföra följs upp av kvalitetsenheten efter 6-12 månader. År Antal Lex Sarah Personal som arbetar inom omsorgen har skyldighet att anmäla allvarliga missförhållanden. Under 2011 anmäldes totalt 6 ärenden enligt Lex Sarah av personalen. Av dessa bedömdes 2 vara allvarliga missförhållanden som krävde en utredning och åtgärdsförslag. De övriga var ärenden som felkategoriserats i HändelseVis där anmälan sker. Totalt SoL LSS Antal bedömda Kommentar missförhållanden Fler anmälningar på samma händelse händelseanalys pågår Patientnämnden, PaN Patienter och anhöriga som är missnöjda med vård eller omsorg har möjlighet att ta kontakt med patientnämnden. I utredningsarbetet kräver PaN yttrande från vårdgivaren. Nämnden är en fristående opartisk instans som utreder vad som hänt, föreslår lösningar och vägleder vidare om det behövs. PaN för en omfattande statistik som återförs till årligen till vården. Frågor som rör patientsäkerhet uppmärksammas som en viktig del av kvaliteten i vården. Patientnämnds-ärenden Norrtälje sjukhus Primärvård av 51

Delårsrapport Uppföljningsrapport SEPTEMBER

Delårsrapport Uppföljningsrapport SEPTEMBER Delårsrapport Uppföljningsrapport SEPTEMBER 2014 l Resultat januari september 281 mnkr (-72 mnkr) l Nettokostnadsökning 3,9 % (3,0 %) l Skatter och statsbidrag 6,0 % (2,2 %) l Helårsprognos 250 mnkr (-178

Läs mer

2011-08-17 LS 1106-0985. Tf landstingsdirektören har överlämnat delårsrapport för Skadekontot för perioden 1 januari - 30 juni 2011.

2011-08-17 LS 1106-0985. Tf landstingsdirektören har överlämnat delårsrapport för Skadekontot för perioden 1 januari - 30 juni 2011. Landstingsrådsberedningen SKRIVELSE 1 2011-08-17 LS 1106-0985 Ankom Dnr: 2011-08- 1 7 i, Landstingsstyrelsen i ANDSTtNGSST YRE t SEN 1 1-08-17* 010 för Föredragande landstingsråd: Torbjörn Rosdahl ÄRENDET

Läs mer

XC 1301-0036. Tiohundra AB

XC 1301-0036. Tiohundra AB Tiohundra AB Förvaltningsberättelse 2012 2 (51) Innehållsförteckning 1. Sammanfattning 2012 och förväntad utveckling 2013... 4 1.1 Sammanfattning 2012... 4 1.2 Förväntad utveckling 2013... 5 2. Verksamhetsfakta...

Läs mer

Månadsrapport september 2014

Månadsrapport september 2014 Månadsrapport september Ekonomiskt resultat -09-30 215,4 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet till och med september uppgår till 215,4 mkr. I resultatet ingår jämförelsestörande

Läs mer

LANDSTINGSSTYRELSENS FÖRVALTNING

LANDSTINGSSTYRELSENS FÖRVALTNING Textkommentar Landstingsstyrelsens förvaltning Juli 2006 LANDSTINGSSTYRELSENS FÖRVALTNING (EXKL VÅRDKÖP) MÅNADSBOKSLUT 2006 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. SAMMANFATTNING AV MÅNADSBOKSLUT...3 2. UTFALL FÖR PERIODEN

Läs mer

Foto: Anna Molander, Tymon Hardian Pigon, Sune Fridell. Månadsrapport. För beslut i landstingsstyrelsen

Foto: Anna Molander, Tymon Hardian Pigon, Sune Fridell. Månadsrapport. För beslut i landstingsstyrelsen Foto: Anna Molander, Tymon Hardian Pigon, Sune Fridell Månadsrapport Februari För beslut i landstingsstyrelsen -05-05 2 (8) Perioden januari februari i korthet Resultatet för perioden uppgår till 407 miljoner

Läs mer

Månadsrapport juli 2014

Månadsrapport juli 2014 Månadsrapport juli Ekonomiskt resultat -07-31 184,5 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet till och med juli uppgår till 184,5 mkr. För motsvarande period 2013 var resultatet exklusive

Läs mer

MÅNADSRAPPORT 2009. STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING Månadsrapport 2009 Nya Karolinska Solna INNEHÅLLSFÖRTECKNING

MÅNADSRAPPORT 2009. STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING Månadsrapport 2009 Nya Karolinska Solna INNEHÅLLSFÖRTECKNING STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING Månadsrapport MÅNADSRAPPORT INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 SAMMANFATTNING AV MÅNADSBOKSLUT... 1 2 UPPFÖLJNING AV HUVUDMÅL... 1 3 VERKSAMHETENS OMFATTNING OCH INNEHÅLL... 2 4 VERKSAMHETENS

Läs mer

Månadsrapport november 2013

Månadsrapport november 2013 Månadsrapport november Ekonomiskt resultat -11-30 140,5 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet uppgår till 140,5 mkr. I resultatet ingår följande jämförelsestörande poster förändrad

Läs mer

Bakgrund Inspektionen för vård och omsorg har under veckorna 24 och 25 granskat följande sjukhus inom Stockholms län:

Bakgrund Inspektionen för vård och omsorg har under veckorna 24 och 25 granskat följande sjukhus inom Stockholms län: Tg1 2013 v 2.1 BESLUT 2013-07-02 Dnr 8.5-28479/2013-1 1(6) Regionala tillsynsavdelningen Öst Astrid Hessling astrid.hessling@ivo.se Danderyds Sjukhus AB Chefläkaren 182 88 Stockholm Den 1 juni 2013 tog

Läs mer

Månadsrapport per mars 2015, Koncernfinansiering

Månadsrapport per mars 2015, Koncernfinansiering Stockholms läns landsti ang Landstingsradsberedningen i(d SKRIVELSE 2015-05-20 LS 2015-0569 Landstingsstyrelsen Månadsrapport per mars 2015, Koncernfinansiering Föredragande landstingsråd: Torbjörn Rosdahl

Läs mer

Rutin för avvikelsehantering inom äldreomsorg och social resursverksamhet. Socialförvaltningen, Motala kommun

Rutin för avvikelsehantering inom äldreomsorg och social resursverksamhet. Socialförvaltningen, Motala kommun Rutin för avvikelsehantering inom äldreomsorg och social resursverksamhet Socialförvaltningen, Motala kommun Beslutsinstans: Medicinskt ansvarig sjuksköterska Diarienummer: Datum: 2011-03-09 Paragraf:

Läs mer

för 3. Mer tid med patienter och mindre till administration. - Låt personalen lägga mer tid på patienter och mindre tid på prislistor

för 3. Mer tid med patienter och mindre till administration. - Låt personalen lägga mer tid på patienter och mindre tid på prislistor för 3. Mer tid med patienter och mindre till administration. - Låt personalen lägga mer tid på patienter och mindre tid på prislistor Sammanfattning Mycket av det Alliansen har gjort vad gäller valfrihet

Läs mer

Ledningssystem för kvalitet enligt SOSFS 2006:11 och SOSFS 2005:12

Ledningssystem för kvalitet enligt SOSFS 2006:11 och SOSFS 2005:12 1(9) enligt SOSFS 2006:11 och SOSFS 2005:12 Inledning Socialstyrelsen har angett föreskrifter och allmänna råd för hur kommunerna ska inrätta ledningssystem för kvalitet i verksamheter enligt SoL, LVU,

Läs mer

Periodrapport Maj 2015

Periodrapport Maj 2015 Periodrapport Maj 2015 Ekonomi l Resultat januari maj -20 mnkr (26 mnkr) l Nettokostnadsökning 7,7 % (2,8 %) l Skatter och statsbidrag 4,5 % (5,3 %) l Helårsprognos 170 mnkr (246 mnkr) Omvärldsanalys I

Läs mer

Månadsrapport SEPTEMBER

Månadsrapport SEPTEMBER Månadsrapport SEPTEMBER Inledning I Stockholmsregionen bor en femtedel av Sveriges befolkning och antalet invånare i länet beräknas fortsätta att öka med 35 000-40 000 personer årligen. Det är landstingets

Läs mer

Månadsrapport mars 2015

Månadsrapport mars 2015 Månadsrapport mars Ekonomiskt resultat -03-31 91,1 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet till och med mars uppgår till 91,1 miljoner. I resultatet ingår realisationsvinster från

Läs mer

Svar på skrivelse från Socialdemokraterna om utvärdering av sommarens vård och personalbehandling

Svar på skrivelse från Socialdemokraterna om utvärdering av sommarens vård och personalbehandling HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSNÄMNDEN 2012-11-13 p 18 1 (4) Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Handläggare: Torsten Ibring Svar på skrivelse från Socialdemokraterna om utvärdering av sommarens vård och personalbehandling

Läs mer

1(8) Avvikelse- och riskhantering inom SoL, LSS och HSL. Styrdokument

1(8) Avvikelse- och riskhantering inom SoL, LSS och HSL. Styrdokument 1(8) Styrdokument 2(8) Styrdokument Dokumenttyp Riktlinje Beslutad av Kommunstyrelsen 2015-03-10, 51 Dokumentansvarig Medicinskt ansvarig sjuksköterska Reviderad 3(8) Innehållsförteckning 1 Bakgrund...4

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse 2012 för BB Stockholm Family

Patientsäkerhetsberättelse 2012 för BB Stockholm Family Patientsäkerhetsberättelse 2012 för BB Stockholm Family Sammanfattning Under året har följande åtgärder ökat patientsäkerheten: - Systematiskt förbättring av provsvarshanteringen - Ett gemensamt telefonnummer

Läs mer

Stockholms läns landsting

Stockholms läns landsting Stockholms läns landsting Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2015-08-19 Landstingsstyrelsen Skadekontots tertialrapport 2015 Föredragande landstingsråd: Torbjörn Rosdahl Ärendebeskrivning Skadekonto överlämnar

Läs mer

BESLUT. Nationell tillsyn av hälso- och sjukvården vid Region Halland sommaren

BESLUT. Nationell tillsyn av hälso- och sjukvården vid Region Halland sommaren /(\ BESLUT inspektionen för värd och omsorg 2014-10-29 nr 8.5-13098/2014 1(5) Avdelning sydväst Lisbeth Abrahamsson lisbeth.abrahamsson@ivo.se Region Halland Box 517 301 80 Halmstad Vårdgivare Region Halland

Läs mer

Beslutsunderlag Hälso- och sjukvårdsdirektörens tjänsteutlåtande, 2014-01-27

Beslutsunderlag Hälso- och sjukvårdsdirektörens tjänsteutlåtande, 2014-01-27 Hälso- och sjukvårdsförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE 2014-01-27 1 (5) HSN 0908-0737 Handläggare: Andreas Falk Hälso- och sjukvårdsnämnden 2014-03-04, P 7 Förlängning av avtal om lokal psykiatrisk öppenvård

Läs mer

Kvalitetsdokument Socialförvaltningen D.nr. eller dokumenttyp: Sid. 1 (12)

Kvalitetsdokument Socialförvaltningen D.nr. eller dokumenttyp: Sid. 1 (12) Sid. 1 (12) Programområde eller övergripande: Omsorg om funktionshindrade, Socialpsykiatri Framtagen av: Ingrid Fagerström Utbildnings- och kvalitetssamordnare Gäller from: Verksamhet: Särskilt boende

Läs mer

Bokslut 2014. Patientnämnden

Bokslut 2014. Patientnämnden Bokslut 2014 Patientnämnden Sammanfattning VERKSAMHET OCH RESULTAT Patientnämnden ska utifrån synpunkter och klagomål stödja och hjälpa enskilda patienter och bidra till kvalitetsutveckling och hög patientsäkerhet

Läs mer

Kvalitetsberättelse för område Vård och omsorg

Kvalitetsberättelse för område Vård och omsorg Kvalitetsberättelse för område Vård och omsorg År 2012 2013-02-25 Maria Ottosson Lundström Dnr: 2013-80 1 Innehåll Sammanfattning... 3 Övergripande mål och strategier... 4 Organisatoriskt ansvar... 4 Struktur

Läs mer

Anmälan av Tiohundranämndens budget år 2012

Anmälan av Tiohundranämndens budget år 2012 ANMÄLAN 20120508 LS 12030360 Anmälan av Tiohundranämndens budget år 2012 Ärendebeskrivning Tiohundranämnden har överlämnat budget för år 2012. Förslag till beslut Landstingsfullmäktige föreslås besluta

Läs mer

2. Rapportera. Dokumentnamn: Handlingsprogram för patientsäkerhet inklusive avvikelsehantering. Dokumenttyp: Adm PM

2. Rapportera. Dokumentnamn: Handlingsprogram för patientsäkerhet inklusive avvikelsehantering. Dokumenttyp: Adm PM Anna Kullberg, ssamordnare Handlingsprogram för inklusive avvikelsehantering Mag-tarmmedicinska kliniken 1 Identifiera 2 Rapportera 3 Fastställa och åtgärda orsaker 4 Utvärdera åtgärdernas effekt 5 Sammanställa

Läs mer

Policys. Vård och omsorg

Policys. Vård och omsorg LEDNINGSSYSTEM FÖR KVALITET Policys Vård och omsorg 2010/2011 Antagen av vård- och omsorgsnämnden 2010-08-26 ( 65) Reviderad av vård- och omsorgsnämnden 2013-12-19 (Policy för insatser och vårdåtgärder)

Läs mer

Datum 2015-09-15 Dnr 1502570. Strategi - Begränsa beroendet av bemanningsföretag

Datum 2015-09-15 Dnr 1502570. Strategi - Begränsa beroendet av bemanningsföretag Personalnämnden Ann-Sofi Bennheden HR-direktör Ann-Sofi.Bennheden@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2015-09-15 Dnr 1502570 1 (5) Personalnämnden Strategi - Begränsa beroendet av bemanningsföretag Ordförandens

Läs mer

Riktlinje och rutin för Avvikelser inom HSL, SoL och LSS

Riktlinje och rutin för Avvikelser inom HSL, SoL och LSS Riktlinje och rutin för Avvikelser inom HSL, SoL och LSS Riktlinje och rutin för avvikelser inom HSL, SoL och LSS utgår från Socialstyrelsens föreskrifters krav på säkerställandet av rutiner kring avvikelsehantering

Läs mer

Rutiner för avvikelsehantering och riskhantering

Rutiner för avvikelsehantering och riskhantering Riktlinje 3/Avvikelser Rev. 2014-12-22 Nämndkontor Social Annicka Pantzar Medicinskt ansvarig sjuksköterska Rutiner för avvikelsehantering och riskhantering Författningar Patientsäkerhetslagen (SFS 2010:

Läs mer

Ann-Christine Mohlin 08-523 027 45 ann-christine.molin@sodertalje.se

Ann-Christine Mohlin 08-523 027 45 ann-christine.molin@sodertalje.se 1 (4) 2010-05-17 Tjänsteskrivelse Dnr ÄON 11/23 Kontor Äldreomsorgskontoret Handläggare Ann-Christine Mohlin 08-523 027 45 ann-christine.molin@sodertalje.se Äldreomsorgsnämnden Äldreomsorgsnämndens delårsbokslut

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse. för Läkarhuset Roslunda AB.

Patientsäkerhetsberättelse. för Läkarhuset Roslunda AB. Patientsäkerhetsberättelse för Läkarhuset Roslunda AB. År 2012 Datum 2013-03-01 Camilla Nilsson, vårdcentralchef Innehållsförteckning Inledning 3 Struktur för inrapportering, uppföljning och utvärdering

Läs mer

17/09 Bilaga 1 Avrapportering mål och specifika uppdrag 2009 Handikapp & Habilitering och Sjukresor Habilitering & Hjälpmedel och Sjukresor 1) Måluppfyllelse 3 Målet är helt uppfyllt (vid tidpunkten för

Läs mer

Påkallandet av köpoption för att förvärva Capio S:t Görans sjukhus AB

Påkallandet av köpoption för att förvärva Capio S:t Görans sjukhus AB HSN 2010-11-23 p 3 1 (7) Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning 2010-11-19 Handläggare: Anders Nettelbladt Påkallandet av köpoption för att förvärva Capio S:t Görans sjukhus AB Ärendebeskrivning Vårdavtalet

Läs mer

Tidig planering för säker och trygg vård i sommar

Tidig planering för säker och trygg vård i sommar PM 2015-04-17 1 (5) Sommarplaneringen i vården 2015 Tidig planering för säker och trygg vård i sommar För att få en bild av hur planeringen av vården och bemanningen av vårdpersonal ser ut inför sommaren

Läs mer

Rutin för hantering av avvikelser

Rutin för hantering av avvikelser LERUM2000, v2.1, 2013-02-21 RUTIN 1 (9) Dokumentbenämning/typ: Rutin Verksamhet/process: Sektor stöd och omsorg Ansvarig: Majed Shabo Fastställare: Anette Johannesson, Maria Terins Gäller fr.o.m: 2014-09-01

Läs mer

Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08)

Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08) Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08) LANDSTINGET KRONOBERG 2005-10-28 2 (7) 1 Finansiella ramar Finansiering av tidigare beslutade driftkostnadsramar föreslås grundat

Läs mer

31 Stockholms läns landsting i (i)

31 Stockholms läns landsting i (i) 31 Stockholms läns landsting i (i) Landstingsstyrelsens förvaltning TJÄNSTEUTLÅTANDE SLL Ekonomi och Finans 2014-11-04 LS 1410-1089 Ankom Stockholms läns landsting Landstingsstyrelsens arbetsutskott 2014-11-

Läs mer

Kvalitetsledningssystem inom vård- och omsorgsförvaltningen

Kvalitetsledningssystem inom vård- och omsorgsförvaltningen STYRDOKUMENT 1 (9) Vår handläggare Jan Nilsson Antaget av vård- och omsorgsnämnden 2012-10-25, 122 Kvalitetsledningssystem inom vård- och omsorgsförvaltningen STYRDOKUMENT 2 (9) Innehållsförteckning Bakgrund...

Läs mer

Månadsrapport september 2013. Kundvalskontoret

Månadsrapport september 2013. Kundvalskontoret Månadsrapport september 2013 Kundvalskontoret Innehållsförteckning 1 Ekonomi och verksamhet... 3 1.1 Resultat per verksamhet... 3 1.2 Investeringsuppföljning... 7 1.3 Volymer, statistik och kostnadsnyckeltal...

Läs mer

Granskning av delårsrapport, redovisning och intern kontroll 2013

Granskning av delårsrapport, redovisning och intern kontroll 2013 Revisionsrapport Cecilia Axelsson Granskning av delårsrapport, redovisning och intern kontroll 2013 Gästrike Räddningstjänst Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Delårsrapport

Läs mer

SKRIVELSE 2014-02-19 LS 1311-1475. Håkan Jörnehed (V) har lämnat en skrivelse om personalbemanning.

SKRIVELSE 2014-02-19 LS 1311-1475. Håkan Jörnehed (V) har lämnat en skrivelse om personalbemanning. Stockholms läns landsting 1(2) Landstingsrådsberedningen SKRIVELSE 2014-02-19 LS 1311-1475 LANDSTINGSSTYRELSEN Landstingsstyrelsen 14*03-0 4 0 0 0 1 2 * Skrivelse från Håkan Jörnehed (V) om personalbemanning

Läs mer

Verksamhetsrapport Februari 2015

Verksamhetsrapport Februari 2015 Verksamhetsrapport Februari 215 8-123 132 Datum: 215-3-3 Innehållsförteckning SLL-koncernen 1 Trafiknämnden 2 Hälso- och sjukvårdsnämnden 3 Stockholms läns sjukvårdsområde 4 Karolinska Universitetssjukhuset

Läs mer

Lean Healthcare Överläkare Lars Eurenius Medicinkliniken

Lean Healthcare Överläkare Lars Eurenius Medicinkliniken Lean Healthcare Överläkare Lars Eurenius Medicinkliniken Agenda Lean Healthcare Capio S:t Görans modellen Bakgrund Lean Healthcare principer Lean Healthcare i praktiken, exempel akuten Lean Healthcare

Läs mer

PATIENTSÄKERHETSBERÄTTELSE

PATIENTSÄKERHETSBERÄTTELSE PATIENTSÄKERHETSBERÄTTELSE Verksamhetens mål för patientsäkerhetsarbetet SFS 2010:659, 3 kap. 1 och SOSFS 2011:9, 3 kap. 1 Övergripande mål på Korsaröd: Alla kunder och deras närstående ska känna sig säkra

Läs mer

Riktlinjer för Avvikelsehantering

Riktlinjer för Avvikelsehantering RIKTLINJE RUTIN Dokumentnamn Riktlinjer för Avvikelsehantering Framtagen och godkänd av: Eva-Karin Stenberg Charlotte Johnsson Medicinskt ansvariga sjuksköterskor Gäller from: 2014-06 Gemensam med Regionen:

Läs mer

Gränsdragning av Sjukvård och Egenvård samt Biståndsbeslut och samordning av det praktiska stödet till den enskilde

Gränsdragning av Sjukvård och Egenvård samt Biståndsbeslut och samordning av det praktiska stödet till den enskilde Riktlinje med rutiner Utgåva nr 1 sida 1 av 5 Dokumentets namn Gränsdragning av Sjukvård och Egenvård samt Biståndsbeslut och samordning av det praktiska stödet till den enskilde Utfärdare/handläggare

Läs mer

Projekt Multi7 -bättre liv för sjuka äldre

Projekt Multi7 -bättre liv för sjuka äldre Projekt Multi7 -bättre liv för sjuka äldre Samarbete mellan Umeå kommun och Västerbottens läns landsting. Bättre liv för sjuka äldre Kan vi höja kvaliteten i vård och omsorg och samtidigt göra den mer

Läs mer

Månadsrapport juli 2015

Månadsrapport juli 2015 Månadsrapport juli Ekonomiskt resultat -07-31 265,5 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet till och med juli uppgår till 265,5 miljoner. Resultatet för motsvarande period 2014 var

Läs mer

Uppföljning per augusti 2007

Uppföljning per augusti 2007 2007-09-18 Uppföljning per augusti 2007 1 Sammanfattning Det prognostiserade resultatet för 2007 beräknas till 0,0 mkr. Förvaltningens kostnadskontroll är god. Bruttokostnadsutvecklingen är 4,4 % (justerad

Läs mer

Rutin vid avvikelsehantering gällande hälso- och sjukvård

Rutin vid avvikelsehantering gällande hälso- och sjukvård Rutin vid avvikelsehantering gällande hälso- och sjukvård Skapad av: MAS MAR Beslutad av: Gäller från: 2004-04-04 Reviderad den: 2011-11-30 Diarienummer: Inledning Hälso- och sjukvårdslagen ställer krav

Läs mer

Intervjufrågor - Kommunal vård och omsorg

Intervjufrågor - Kommunal vård och omsorg Intervjufrågor - Kommunal vård och omsorg Frågorna ställs som öppna och de svarsalternativ som presenteras nedan är avsedda för att snabbt kunna markera vanligt förekommande svar. Syftet är alltså inte

Läs mer

Kvalitet inom äldreomsorgen

Kvalitet inom äldreomsorgen Revisionsrapport* Kvalitet inom äldreomsorgen Mora kommun Februari 2009 Inger Kullberg Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...3 2 Inledning och bakgrund...4 2.1 Revisionsfråga...5 2.2 Revisionsmetod...5

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Vita Huset i Nyköping AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse. för. Hälsocentralen i Näsum

Patientsäkerhetsberättelse. för. Hälsocentralen i Näsum Patientsäkerhetsberättelse för Hälsocentralen i Näsum Datum och ansvarig för innehållet 2014-02-13 Maria Theandersson, Platschef Lideta Hälsovård Mallen är framtagen av Sveriges Kommuner och Landsting

Läs mer

ERSÄTTNINGSSYSTEM FÖR RESULTAT. Målrelaterad ersättning inom specialistvården. Nätverkskonferensen 2012

ERSÄTTNINGSSYSTEM FÖR RESULTAT. Målrelaterad ersättning inom specialistvården. Nätverkskonferensen 2012 ERSÄTTNINGSSYSTEM FÖR RESULTAT Målrelaterad ersättning inom specialistvården Nätverkskonferensen 2012 kerstin.petren@lul.se niklas.rommel@lul.se LANDSTINGET I UPPSALA LÄN 2012 Uppsala medelstort landsting:

Läs mer

Hyresbostäder i Karlskoga AB Org nr 556046-8885 1(8)

Hyresbostäder i Karlskoga AB Org nr 556046-8885 1(8) Hyresbostäder i Karlskoga AB Org nr 556046-8885 1(8) Delårsrapport 2005 Lansering av ny hemsida och marknadsstödsystem under sommaren 2005 (www.hyresbostader-karlskoga.se). På styrelsens uppdrag avger

Läs mer

Ekonomisk månadsrapport april 2014

Ekonomisk månadsrapport april 2014 Kommunstyrelsens kontor 2014-05-19 Ekonomisk månadsrapport april 2014 Månadsrapportens syfte är att ge en snabb bild av det ekonomiska läget och hur viktiga poster i kommunens ekonomi utvecklas. Rapporten

Läs mer

Månadsuppföljning januari juli 2015

Månadsuppföljning januari juli 2015 Resultatet uppgår till 47 Mkr för juli månad. Nettokostnaderna har t.o.m. juli tagit i anspråk 57 % av årsbudgeten. Riktpunkten är 58 %. Hittills under året har kommunen investerat för 103 Mkr. Fyra av

Läs mer

Bokslut 2014: resultat -17,8 mkr Bokslut 2013: resultat +0,1 mkr (med kompenserade volymer)

Bokslut 2014: resultat -17,8 mkr Bokslut 2013: resultat +0,1 mkr (med kompenserade volymer) Bilaga till Dnr: VoO.2015.0042 1 (6) 2015-02-17 Vård och Omsorg Johanna Elfsberg Bokslutsanalys 2014 Bokslut 2014: resultat -17,8 mkr Bokslut 2013: resultat +0,1 mkr (med kompenserade volymer) Volymökningar

Läs mer

Hjälp i ditt hem Information om vår hemtjänst, hemsjukvård och hemrehabilitering.

Hjälp i ditt hem Information om vår hemtjänst, hemsjukvård och hemrehabilitering. Hjälp i ditt hem Information om vår hemtjänst, hemsjukvård och hemrehabilitering. Om du är äldre, långvarigt sjuk eller har funktionshinder kan du få stöd och hjälp i ditt eget hem. Vi på vårdbolaget TioHundra

Läs mer

Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009. Haninge kommun. Granskning av delårsbokslut 2009

Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009. Haninge kommun. Granskning av delårsbokslut 2009 Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009 Haninge kommun Granskning av delårsbokslut 2009 Innehåll 1. Sammanfattning...2 2. Inledning...2 3. Kommunens resultat och balansräkning...2

Läs mer

SAMVERKANSRUTINER. (enligt SOSFS 2009:6) FÖR HANTERING AV EGENVÅRD I SÖRMLAND

SAMVERKANSRUTINER. (enligt SOSFS 2009:6) FÖR HANTERING AV EGENVÅRD I SÖRMLAND SAMVERKANSRUTINER (enligt SOSFS 2009:6) FÖR HANTERING AV EGENVÅRD I SÖRMLAND Egenvård ska erbjuda möjligheter till ökad livskvalitet och ökat välbefinnande genom självbestämmande, ökad frihetskänsla och

Läs mer

Erfarenhet och kunskap från avvikelserapporteringen

Erfarenhet och kunskap från avvikelserapporteringen LANDSTINGET I VÄRMLAND Revisorerna JM/AM 2010-12-23 Rev/10042 Erfarenhet och kunskap från avvikelserapporteringen Rapport 6-10 LANDSTINGET I VÄRMLAND 2010-12-23 2 Erfarenhet och kunskap från avvikelserapporteringen

Läs mer

Sammanträdesdatum 2004-09-08

Sammanträdesdatum 2004-09-08 Sammanträdesdatum 2004-09-08 Länssjukvårdsnämnden Tid: Onsdagen den 8 september, kl 09.00-17.00 Plats: Sammanträdesrum Borgsalen, Landstingets kansli, Halmstad Information Arbetsmiljöinspektionen i Göteborg

Läs mer

Kvalitetsledningssystem för Socialnämnden i Timrå kommun Utgångspunkter, ansvar och processer

Kvalitetsledningssystem för Socialnämnden i Timrå kommun Utgångspunkter, ansvar och processer Kvalitetsledningssystem för Socialnämnden i Timrå kommun Utgångspunkter, ansvar och processer Upprättad 2013-12-18 2(5) Kvalitetsledningssystem i Timrå Bakgrund Socialtjänstlagen (SoL) 3 kap 3 säger insatserna

Läs mer

Ekonomisk rapport efter februari månad

Ekonomisk rapport efter februari månad TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Magnus Levin 2015-03-16 ON 2015/0023 0480-453510 Omsorgsnämnden Ekonomisk rapport efter februari månad Förslag till beslut Omsorgsnämnden godkänner budgetrapporten

Läs mer

Patientens rätt till fast vårdkontakt verksamhetschefens ansvar för patientens trygghet, kontinuitet och samordning

Patientens rätt till fast vårdkontakt verksamhetschefens ansvar för patientens trygghet, kontinuitet och samordning Meddelandeblad Mottagare: Kommuner: nämnder med ansvar för verksamheter inom hälso- och sjukvård, socialtjänst och LSS, Landsting: nämnder med ansvar för verksamheter inom hälso- och sjukvård, tandvård

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 1(11) Skellefteå Golf AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - noter 6

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse 2012, Adium Omsorg AB, Varberg

Patientsäkerhetsberättelse 2012, Adium Omsorg AB, Varberg Patientsäkerhetsberättelse 2012, Adium Omsorg AB, Varberg Verksamheten startade 12 mars 2007, efter godkännande/certifiering av Varbergs kommun. Verksamhetens kontor är beläget med adress, Bandholtzgatan

Läs mer

RIKTLINJE. Riktlinje för hantering av avvikelser inom äldreomsorgen

RIKTLINJE. Riktlinje för hantering av avvikelser inom äldreomsorgen uniform KUB663 v 1.0, 2010-06-09 RIKTLINJE Version Datum Utfärdat av Godkänt 1 2009-09-24 Eva Franzén, Anneli Hafström, Ann- Eva Franzén, Anneli Hafström, Ann-Helen Helen Svensson Svensson, Ann-Marie Svensson

Läs mer

42291-09 Bilaga 1 Uppföljning till departementet 0904.xls Inledning

42291-09 Bilaga 1 Uppföljning till departementet 0904.xls Inledning Tabellerna är i tusental kronor 42291-09 Bilaga 1 Uppföljning till departementet 0904.xls Inledning Innehåll på de olika flikarna: - Uppföljning antal årsarbetare: Innehåller budget för personalkostnader,

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

Site visit Region Sjaelland 3 november, 2008. Capio S:t Görans Sjukhus

Site visit Region Sjaelland 3 november, 2008. Capio S:t Görans Sjukhus Site visit Region Sjaelland 3 november, 2008 Nyckeltal för Capio S:t Görans Sjukhus 2007 Grundat 1888, i Capios regi sedan 1999 176 200 besök varav 65 000 akutbesök, 23 000 slutenvårdstillfällen varav

Läs mer

Karlskoga lasarett. Färre trycksår med en bra arbetsmiljö. Solveig Torensjö, utbildningsledare 2013-11-25

Karlskoga lasarett. Färre trycksår med en bra arbetsmiljö. Solveig Torensjö, utbildningsledare 2013-11-25 Karlskoga lasarett Färre trycksår med en bra arbetsmiljö Solveig Torensjö, utbildningsledare 2013-11-25 Karlskoga lasarett ett av tre sjukhus i Örebro län Specialistsjukvård Karlskoga lasarett Lindesbergs

Läs mer

Redovisning personalförsörjning. Landstingsstyrelsen 6 oktober 2014

Redovisning personalförsörjning. Landstingsstyrelsen 6 oktober 2014 1 Redovisning personalförsörjning Landstingsstyrelsen 6 oktober 2014 2 Uppdrag till personalpolitiska beredningen Inhämta kunskap, diskutera och lägga förslag kring landstingets personalrekrytering i syfte

Läs mer

Ansvarsfördelning mellan verksamhetschef (HSL 29 ) och medicinskt ansvarig sjuksköterska respektive medicinskt ansvarig för rehabilitering (HSL 24 )

Ansvarsfördelning mellan verksamhetschef (HSL 29 ) och medicinskt ansvarig sjuksköterska respektive medicinskt ansvarig för rehabilitering (HSL 24 ) 1(7) Ansvarsfördelning mellan verksamhetschef (HSL 29 ) och medicinskt ansvarig sjuksköterska respektive medicinskt ansvarig för rehabilitering (HSL 24 ) Grunden till ansvarsfördelningen finns i nedan

Läs mer

Undersökning Sjukgymnastik PUK. Tidpunkt 2014-04

Undersökning Sjukgymnastik PUK. Tidpunkt 2014-04 Sammanfattande rapport VO Aktiv Fysioterapi Södra Undersökning Sjukgymnastik PUK Tidpunkt Ansvarig projektledare Anne Jansson Introduktion Om Institutet för kvalitetsindikatorer (Indikator) Indikator har

Läs mer

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Socialnämnden

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Socialnämnden Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Socialnämnden Ledningssystem för kvalitet inom socialtjänsten i Härjedalens kommun Ledningssystem Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Socialnämnden

Läs mer

Budgetunderlag 2014-2016 PVN

Budgetunderlag 2014-2016 PVN Hälso- och sjukvårdsförvaltningen D A T U M D I A R I E N R 2013-03-08 PVN-HSF13-029 Budgetunderlag 2014-2016 PVN Nämndens reaktion på budgetramen I anvisningarna till budgetunderlaget står att landstinget

Läs mer

Årets resultat och budgetavvikelser

Årets resultat och budgetavvikelser Årets resultat och budgetavvikelser Årets första uppföljning för perioden januari april med årsprognos visar på ett resultat på 25,2 mnkr vilket är 20,2 mnkr bättre än budget. Avvikelser mellan prognos

Läs mer

Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud. Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud Årsredovisning/Årsberättelse 2006

Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud. Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud Årsredovisning/Årsberättelse 2006 Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud Årsredovisning/Årsberättelse 2006 Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud Årsredovisning/Årsberättelse 2006 1 Förvaltningsberättelse 1.1 Uppstart och bildande

Läs mer

Välkommen till Lasarettet Trelleborg

Välkommen till Lasarettet Trelleborg Välkommen till Lasarettet Trelleborg 1 Lasarettet Trelleborg 1930 2010 2 Om Lasarettet Trelleborg 660 anställda 5 vårdavdelningar Övervakningsavdelning Operation/anestesi Akutmottagning kl. 8-20 Specialistmottagningar

Läs mer

Dnr2014-00048. Delårsrapport Januari-oktober 2014 Katastrofmedicinskt Centrum 2014-11-25. Bild

Dnr2014-00048. Delårsrapport Januari-oktober 2014 Katastrofmedicinskt Centrum 2014-11-25. Bild Delårsrapport Januari-oktober 2014 Katastrofmedicinskt Centrum Dnr2014-00048 2014-11-25 Bild Innehållsförteckning Produktionsenhetschefens reflektion 1 Fördjupad ekonomisk analys 2 Bilaga 1: Helårsbedömning

Läs mer

Riktlinje för avvikelserapportering enligt SoL, LSS och HSL

Riktlinje för avvikelserapportering enligt SoL, LSS och HSL Beslutad 2013-05-2828 Gäller fr.o.m 2014-10- 10 datum Myndighet Socialkontoret för Äldreomsorg, Funktionsnedsatta, Kommunal hälso- och sjukvård Revideras datum 2015-10-01 eller vid förändring Ansvarig

Läs mer

Verksamhetsutveckling genom lean. Staffan Gullsby Utvecklingsdirektör Landstinget Gävleborg staffan.gullsby@lg.se

Verksamhetsutveckling genom lean. Staffan Gullsby Utvecklingsdirektör Landstinget Gävleborg staffan.gullsby@lg.se Verksamhetsutveckling genom lean Staffan Gullsby Utvecklingsdirektör Landstinget Gävleborg staffan.gullsby@lg.se Lean - historik Tidiga Toyotatankar Fokusera på flödet Kompetens i produktionen Lagerhållning

Läs mer

Uppföljning av utförare - Hemtjänst

Uppföljning av utförare - Hemtjänst Datum 2013-05-15 Uppföljning av utförare - Hemtjänst Uppföljningen avser: Adeocare AB Adress: Bryggavägen 100, 178 31 Ekerö Verksamhetschef (namn och kontaktuppgifter): Hilde Knapasjö, tfn: 08-731 7707

Läs mer

Rutin. Avvikelsehantering inom hälso-och sjukvård i Ljungby Kommun. Diarienummer: Hälso-och sjukvård. Gäller från: 20130710

Rutin. Avvikelsehantering inom hälso-och sjukvård i Ljungby Kommun. Diarienummer: Hälso-och sjukvård. Gäller från: 20130710 Diarienummer: Hälso-och sjukvård Rutin Avvikelsehantering inom hälso-och sjukvård i Ljungby Kommun Gäller från: 20130710 Gäller för: Socialförvaltningen Fastställd av: Socialförvaltningens ledningsgrupp

Läs mer

Checklista - självgranskning av ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete

Checklista - självgranskning av ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete 01-0- Checklista - självgranskning av ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Av SOSFS 011:9 framgår att verksamhet inom hälso- och sjukvård ska bedriva kontinuerligt och systematiskt kvalitetsarbete.

Läs mer

Patienter med funktionsnedsättning Överenskommelse vid sjukhusvistelse på akutmottagning och vid inläggning

Patienter med funktionsnedsättning Överenskommelse vid sjukhusvistelse på akutmottagning och vid inläggning Patienter med funktionsnedsättning Överenskommelse vid sjukhusvistelse på akutmottagning och vid inläggning Delregional överenskommelse inom Södra Älvsborg Patienter med funktionsnedsättning Överenskommelse

Läs mer

1 Anförande 2010-12-17 Erik Jansson. Herr ordförande och presidium, fullmäktigekamrater och åhörare

1 Anförande 2010-12-17 Erik Jansson. Herr ordförande och presidium, fullmäktigekamrater och åhörare Herr ordförande och presidium, 1 fullmäktigekamrater och åhörare Ökad tillgänglighet och starkare ställning för patienten är ledord som styr inriktningen av hälso- och sjukvårdens framtida utveckling.

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för Norrköping Psykiatri Nytida

Patientsäkerhetsberättelse för Norrköping Psykiatri Nytida Patientsäkerhetsberättelse för Norrköping Psykiatri Nytida År 2014 Datum och ansvarig för innehållet 2015-03-19 Fredric Tesell Sammanfattning Norrköping Psykiatri bedriver omsorg för personer med bl.a.

Läs mer

Stark organisk tillväxt, god lönsamhet och ny utdelningspolicy

Stark organisk tillväxt, god lönsamhet och ny utdelningspolicy Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2006 Stark organisk tillväxt, god lönsamhet och ny utdelningspolicy JANUARI DECEMBER 2006 Omsättningen ökade med 160 % till 67,5 MSEK (26,0). Rörelseresultatet ökade

Läs mer

Stockholms lins landsting

Stockholms lins landsting Stockholms lins landsting Landstingsradsberedningen i(d SKRIVELSE 2015-08-19 LS 2015-0298 Landstingsstyrelsen Motion 2015:7 av Pia Ortiz Venegas m.fl. (V) om att införa mobila geriatriska team Föredragande

Läs mer

Revisionsrapport. Räddningstjänsten Östra Blekinge. Granskning av årsredovisning 2011. Yvonne Lundin. Mars 2012

Revisionsrapport. Räddningstjänsten Östra Blekinge. Granskning av årsredovisning 2011. Yvonne Lundin. Mars 2012 Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 2011 Yvonne Lundin Räddningstjänsten Östra Blekinge Mars 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 1 2.1 Bakgrund 1 2.2 Revisionsfråga och metod

Läs mer

Revisionsrapport Övergripande granskning av intern kontroll Tandvårdsnämnden 2015

Revisionsrapport Övergripande granskning av intern kontroll Tandvårdsnämnden 2015 Revisionsrapport Övergripande granskning av intern kontroll Tandvårdsnämnden 2015 Emil Forsling Auktoriserad revisor Fredrik Winter Innehållsförteckning 1. Bakgrund... 3 1.1 Revisionsfråga... 3 1.2 Metod...

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2012

Granskning av årsredovisning 2012 www.pwc.se Caroline Liljebjörn 6 maj 2013 Granskning av årsredovisning 2012 Räddningstjänstförbundet Emmaboda- Torsås Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Bakgrund... 2 2.2.

Läs mer

Kristina Söderborg. Utredare Avdelningen för analys och utveckling

Kristina Söderborg. Utredare Avdelningen för analys och utveckling Kristina Söderborg Utredare Avdelningen för analys och utveckling En regionaliserad verksamhet Insynsråd Generaldirektören Internrevision Avdelningen för verksamhetsstöd och styrning Generaldirektörens

Läs mer