Årsbokslut 2011 Förvaltningsberättelse TIOHUNDRA AB

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årsbokslut 2011 Förvaltningsberättelse TIOHUNDRA AB"

Transkript

1 TIOHUNDRA AB FÖRVALTNINGS- BERÄTTELSE 2011

2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE TILL ÅRSBOKSLUT PER SAMMANFATTNING 2011 OCH FÖRVÄNTAD UTVECKLING SAMMANFATTNING FÖRVÄNTAD UTVECKLING ÄGARFÖRHÅLLANDEN UPPFÖLJNING AV MÅL BOLAGETS EGNA MÅL OCH MÅLUPPFYLLELSE Tillgänglighet Kvalitet Ekonomi i balans UPPFÖLJNING AV POLICYS Följsamhet policy för intern kontroll Följsamhet finanspolicy VERKSAMHETENS OMFATTNING OCH INNEHÅLL VERKSAMHETSFÖRÄNDRINGAR VERKSAMHETSPRODUKTION Produktionsredovisning av vårdtillfällen, besök, poäng, timmar och dygn Vårdplatser Avvikelser i vården EKONOMI ÅRETS RESULTAT RESULTAT PER DIVISION OCH VERKSAMHETSOMRÅDE BEMANNING Övriga driftskostnader Finansnetto RESULTATDISPOSITION INVESTERINGAR BALANSRÄKNING Kassaflödesanalys STYRSTRATEGI AKUTSJUKHUSEN - SANKTIONSREGEL LEDNINGENS ÅTGÄRDER PRODUKTIVITET MEDARBETARE VERKSAMHETSFÖRÄNDRINGAR OCH OMSTRUKTURERINGAR PERSONAL- OCH KOMPETENSFÖRSÖRJNING CHEF- OCH LEDARSKAP ARBETSMILJÖ OCH HÄLSA SJUKFRÅNVARO JÄMSTÄLLDHET OCH MÅNGFALD MILJÖ MILJÖ STEG ÖVRIG MILJÖUPPFÖLJNING Tillståndsplikt och anmälningsplikt Köldmedier UPPHANDLING OCH INKÖP av 51

3 11. ÖVRIGT BILAGOR KONTAKTPERSONER STYRELSEBEHANDLING RESULTATRÄKNING BALANSRÄKNING KASSAFLÖDESANALYS NOTER TILL RESULTAT- OCH BALANSPOSTER av 51

4 till årsbokslut per Nämnd/styrelse/bolagsstyrelse: TioHundra AB Verksamhet: Hälsa, Sjukvård och Omsorg Bolagets organisationsnummer: Sammanfattning 2011 och förväntad utveckling Sammanfattning TioHundra AB (Mkr) jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec Ack utfall 2011 Ack utfall 2010 Periodiserad budget 2011 ett klart sämre år för vårdbolaget TioHundra AB Ett ekonomiskt utfall på -39,0 mkr, innebär en kraftig resultatförsämring jämfört med både fåregående års resultat på +16,3 mkr och det budgeterade resultatet på 0 mkr. Resultatavvikelsen mot budget kom redan under årets fem första månader. Sedan juni har resultatet mot budget i stort sett bibehållits. De faktorer som har påverkat bolagets resultat är i första hand följande: Beslut tagna av TioHundranämnden 1. Avtalsförhandlingarna med TioHundranämnden har resulterat i prisuppräkningar som har understigit bolagets kostnadsökningar i form av löneökningar och driftkostnadsökningar. Avtalsförhandlingarna gav i genomsnitt en uppräkning på 0,8 %, vilket resulterar i en avvikelse på ca -8 mkr mot budget och ca -16 mkr mot bolagets verkliga kostnadsökningar. Detta har slagit hårt mot de flesta verksamheter, men framför allt mot röntgen vars prislista har sjunkit med ca 30% jämfört med 2010, men också mot vård- och omsorgsboenden som inte fick någon uppräkning. 4 av 51

5 2. Kundvalet, som infördes redan 2010, slår fortfarande hårt mot resultatet för hemtjänst och hemsjukvård som är -10 mkr. 3. För de avtal som har volymbegränsning i ersättningen har nämnden lagt alldeles för låga beställningar, vilket har lett till överproduktion som bara ersätts till 30%. Detta gäller främst sjukhusavtalet och geriatrikavtalet där överproduktionen har lett till att bolaget har lämnat rabatter på 9 mkr respektive 1 mkr. För samtliga år har bolaget lämnat rabatter på närmare 60 mkr. 4. Flera av bolagets avtal är underfinansierade. Dagrehab och minnesmottagning, beroenderådgivningen samt fyra vuxenboendeenheter inom handikappomsorgen, utgör de objekt som bolaget har sagt upp, alternativt sökt förbättrad finansiering. Uppsägningen/förfrågan lämnades in i augusti, men har ännu ej besvarats av nämnden. 5. Beslutet om kundvalet, upphandlingen inom vårdboende och övertagande av lokaler, har medfört omstruktureringskostnader på ca 4,3 mkr. 6. TioHundranämndens förvaltning har varken betalat eller bestridit ett 20-tal fakturor under hösten, med ett värde på 12,8 mkr. Detta ledde till en förhandling med förvaltningen i januari 2012, som slutade med att bolaget erhöll 11,1 mkr av sin fordran. Beslut tagna av ägarna (Kommunalförbundet) I januari 2012 har kommunalförbundet beslutat följande: 1. Att inte reglera styrelsen begäran om ersättning för omstruktureringskostnader till TioHundra AB. Dessa omstruktureringskostnader avsåg bl.a. omstrukturering av verksamheter som uppstått via beslut i nämnden, samt bolagets övertagande av lokalkontrakt och bilpark. 2. Att TioHundra AB, trots avsaknad av muntlig eller skriftlig överenskommelse, för 2011 återbetalar 1,7 mkr till TioHundranämnden för den centrala administrationens lokaler, Dessa lokaler har bolaget disponerat fritt sedan starten 2006, men bolaget måste fr.o.m betala för dessa. 3. Att TioHundra AB 2012 och framöver övertar avtal och kostnader för lokaler, inklusive administrativa lokaler, och leasingbilar, i enlighet med beslut i kommunstyrelsen i Norrtälje kommun den 26 april Detta medför ytterligare kostnader för administrativa lokaler på 2,0 mkr (utöver de 1,7 mkr ovan) fr.o.m Tidigare har kommunalförbundet beslutat följande: 4. Att återkalla det stående förskottet på 104 mkr, vilket kommer att resultera i minskade ränteintäkter på ca -2,5 mkr årligen, dock begränsas resultateffekten 2011 till ca -0,4 mkr. Bolagsinterna händelser 1. Hög bemanning på sjukhuset för att klara av externa avtal som dock har blivit betydligt lägre än både budget och föregående år. Två avtal med HSf, där sjukhuset skulle få patienter från Danderyds Sjukhus respektive Karolinska och med ett sammanlagt intäktstak på 10,5 mkr 5 av 51

6 för 2011, har bara genererat ca 2,3 mkr i intäkter på grund av uteblivna patienter. Bolaget har erhållit 1 mkr från HSf som kompensation. 2. Öppnandet av avdelning 5 har inte kunnat göras så som planerat, dvs. med oförändrad bemanning, vilket har lett till nyanställningar och introduktion med dubbelbemanning och därmed högre bemanningskostnader. Lokalkostnaderna var inte heller budgeterade. 3. Barnmottagningen planerade för reducerad bemanning under arbete med stambyte, som sedan flyttades i tid. 4. Kostnaden för inhyrda läkare har varit extremt hög inom, i stort sett, alla verksamheter. 5. Antalet geriatriska vårdtillfällen har minskat kraftigt under året. Detta, kombinerat med längre vårdtider och därmed höga kostnader för vårdplatser, ger ett kraftigt sänkt resultat för geriatriken. Det nya ersättningssystemet med DRG-poäng leder ändå till en överproduktion, vilket bekräftar att avtalet har för låg ersättning. 6. Kostnaden för den psykiatriska slutenvården och valfrihetspatienter som bolaget köper, har kostat 5,7 mkr mer än budgeterat. Bolaget får ingen ersättning för denna merkostnad då merparten av den psykiatriska ersättningen är ett anslag. Resultatet på -39 mkr är en försämring av prognosen i november med -9 mkr. Orsaken är i första hand (mkr): Ingen reglering av omstruktureringskostnader -4,3 Tillkommande hyra för administrativa lokaler -1,7 Förhandling om obetalda fakturor -1,7 Högre förändring av semesterlöneskulden -1,3 Högre bemanningskostnader (inhyrd personal, pensions- o lönekostn.) -7,0 Å andra sidan fanns också några positiva effekter (mkr): FOUU-bidrag +1,5 Ersättning från HSf +1,0 Andra intäkter +0,8 Totalt är bolagets intäkter mkr att jämföra mot mkr för 2010 och mkr i budget De höga intäkterna är i första hand en konsekvens av den höga produktionen inom Habilitering & handikapp samt inom sjukhuset. Bolagets kostnader har ökat till mkr att jämföra mot mkr för 2010 och mkr i budget Merparten av kostnadsökningen kommer från högre lönekostnader, övertid och inhyrd personal. Antalet årsarbetare har minskat från per december 2010 till per december 2011 (-107 åa). I begreppet årsarbetare ingår inte timanställda. Antalet anställda har minskat från per december 2010 till per december 2011 (-136 anställda). 6 av 51

7 Årets investeringar blev endast 24,4 mkr (varav 6,0 mkr avser ombyggnation lokaler) mot budgeterade 34,1 mkr Förväntad utveckling 2012 Inför det sjunde verksamhetsåret för TioHundra AB så finns några viktiga områden som blir avgörande för hur väl bolaget kan lyckas nå uppsatta mål. Även om de antaganden som är gjorda i budgeten för 2012 kommer att uppfyllas, så blir det mycket svårt för bolaget att nå det budgeterade resultatet på 0 mkr. SLLs beslut att tidigarelägga inrapportering av både preliminär och slutlig budget 2012 har försvårat möjligheten att få realism budgeten. Det ekonomiska läget för bolaget är helt annorlunda än vad situationen var i början på mars 2011 då den preliminära budgeten rapporterades. Vid den tidpunkten förelåg bara årsresultatet för 2010 (+16 mkr). Någon förändring av budgetmålet på 0 mkr fram till att den slutliga budgeten rapporteras, godkänns inte av SLL. Tidigareläggandet av inrapporteringen har också medfört att information som normalt kommer under oktober som t.ex. lönekrav i löneöversynsprocessen, SKL s underlag för PO-sociala avgifter, villkor för avtalen med TioHundranämnden, underlag för räntekostnader i pensionskostnaderna etc, inte har beaktats. De beslut som har fattats av Kommunalförbundet i januari 2012 har inte kunnat beaktas och kommer att påverka resultatet negativt med närmare 4 mkr. För att resultatet skall kunna förbättras från dagens läge, krävs att bolaget får en rimlig prisuppräkning för avtalen Även de tak för ersättning som finns i vissa avtal måste läggas på en realistisk nivå. De underfinansierade avtalen måste få en bättre finansiering eller sägas upp. Detta i kombination med en fortsatt effektivisering av samtliga verksamheter bör ge TioHundra AB betydligt bättre förutsättningar än under Under år 2012 kommer huvudmännen att besluta om hur verksamheterna i Norrtälje skall drivas efter TioHundraprojektets avslutning. Den genomförda utvärderingen ger många goda omdömen om bolagets arbete med att förbättra vård- och omsorgskedjorna. Samtidigt pekar utvärderingen på behov av att styrning och samordning behöver göras tydligare på kommun och landstingsnivå. För bolaget är det särskilt angeläget att en tydligare målbild fastställs och under vilka villkor bolaget skall verka på den alltmer konkurrensutsatta vård- och omsorgsmarknaden. Prioriterade förbättringsprojekt kommer under 2012 att drivas för följande tre målgrupper: äldre personer med omfattande/komplexa behov av sjukvård och omsorg barn och unga med stora behov av vård och sociala insatser personer med långvariga psykiatriska sjukvårds- och omsorgsbehov. Vidare kommer en satsning göras på förbättrade sjukvårdsprocesser mellan primärvården och sjukhusvården. Sedan några år pågår ett arbete med att etablera ett systematiskt förbättringsarbete, där samtliga medarbetare inbjuds till aktiv medverkan. Under 2012 är ambitionen att detta arbetssätt skall vara 7 av 51

8 etablerat i samtliga verksamhetsområden. Denna stora satsning som syftar till att förbättra kvalitet och produktivitet i verksamheterna, innebär samtidigt en satsning på bolagets medarbetare och därmed företagskulturens utveckling. 2. Ägarförhållanden Norrtäljes gemensamma hälso-, sjukvård- och omsorgsbolag, TioHundra AB, ägs till 100 % av Kommunalförbundet Ägarsamverkan, som i sin tur ägs till lika delar av Stockholms Läns Landsting och Norrtälje kommun. 3. Uppföljning av mål 3.1. Bolagets egna mål och måluppfyllelse TioHundra AB huvudmål Kund- och processmål Mätetal Utfall Utfall Mål 2011 Nöjda kunder Andelen nöjda kunder skall vara minst 90 %. 1)se nedan Att möjliggöra snabb återgång till eget boende Antal utskrivningsklara patienter på sjukhuset skall vara max 3 i genomsnitt per månad 6,3 6,2 3,0 Trygghet och säkerhet i sammanlänkningen mellan vård och omsorgsinsatser. Vid årets slut skall minst 90 % av de utskrivna patienterna, som har samordnad vårdplanering, ha ett kundanpassat utskrivningsmeddelande 92% 3% 90% Säker läkemedelshantering Vid årets slut skall andelen utskrivna patienter som erhållit läkemedelsberättelse i sitt utskrivningsmeddelande, vara minst 90 % 92% 0% 90% Medarbetarmål Attraktiv arbetsgivare Företagsindex enligt medarbetarenkäten skall vara > > 67 Motiverade medarbetare Medarbetarindex enligt medarbetarenkäten skall vara > > 76 God arbetsmiljö Minska sjukfrånvaron till 17 dagar/medarbetare 21,5 19,3 17,0 Ekonomimål Stabil ekonomi 1) Mätning av kundnöjdhet Division sjukhus och primärvård Årets resultat skall svara upp mot ägardirektivens krav och säkra en långsiktig utveckling. -39 mkr 16 mkr 0 mkr Patientupplevd kvalitet i frågan Hur värderar du som helhet den vård/behandling du fått? Maxvärde är 100 Verksamhet Akutmottagning, röntgen, dagkirurgi 8 av 51

9 Slutenvård somatisk Öppenvård somatisk Husläkarna Genomsnitt för divisionen 84,25 83,5 Division vård och omsorg NKI- helheten från socialstyrelsens brukarundersökning. Det är en sammanvägning av 3 frågor som ger värdet. Maxvärde är 100 Verksamhet Hemtjänst och hemsjukvård 76 75,3 Vård och omsorgsboende 74,6 75,5 Genomsnitt för divisionen 75,3 75,4 Under 2011 avstod psykiatrin att göra enkät eftersom en stor nationell mätning görs Inom divisionen genomförs enkätundersökningar inom Habilitering & Handikapp samt socialpsykiatrin av ett enklare slag Tillgänglighet Graferna nedan redogör för tillgängligheten inom de dagar som vårdgarantin gäller i SLL och för de patienter som omfattas av vårdgarantin. Patienter som själva valt att vänta längre och de patienter som av medicinska skäl skall vänta längre är inte med i underlaget. Siffror för oktober och november saknas, då vårt rapporteringssystem havererade. Ett nytt stöd har arbetats fram och i samband med det har också en genomgång av listorna gjorts. Inaktuella data har städats bort. Det nya systemet medger att aktuell data finns tillgänglig varje dag till skillnad från det föregående som framställde en rapport per månad. 9 av 51

10 Tillgängligheten har avsevärt förbättrats. För operation är det vid årsslutet endast 3 patienter som inte kunnat beredas plats inom vårdgarantin. Detta har kunnat genomföras samtidigt som tillgängligheten till mottagningarna också förbättrats (ingen förskjutning av väntan för patienten). Den totala siffran för patienter som väntat mer än 30 dagar till mottagning är 155. Av dessa är drygt hälften väntande till ÖNH (79) och resten till allmän kirurgi och barnmottagning. 79 patienter inom ÖNH är i nivå med antalet nybesök under en vecka. 10 av 51

11 På årsbasis var snittet % att jämföra med föregående år 83.13%. Förbättringen har genomförts samtidigt som antalet patienter på akutmottagningen ökade från år 2010 till under % Telefontillgänglighet 95% 90% 85% 80% 75% 70% 65% Resultat bonus 3/3 bonus 2/3 bonus 1/3 Mål Vite 1/3 Vite 2/3 60% Bergshamra Hallstavik Norra Södra Väddö Samtliga husläkarmottagningar utom Norra når målet för telefontillgänglighet för En del av Norras avvikelse kan förklaras av ett dåligt värde i juni då det var problem med växeln och problem med läkartillgängligheten. Totalt har telefontillgängligheten ökat från 68 % under 2010 till 86 % under av 51

12 100,0% 90,0% 80,0% 70,0% 60,0% 50,0% 40,0% 30,0% 20,0% 10,0% 0,0% Andel patienter som väntat < 5 dagar till HLM (de senaste 30 dagarna) Bergshamra Hallstavik Norra Södra Väddö Andelen patienter som har väntat mindre än 5 dagar för läkarbesök på husläkarmottagning ligger på bra nivåer. Under året har andelen ökat från 87 % i mars till 93 % i december Kvalitet Sammanställning pågår. Kommer att redovisas i slutlig version den 24 februari Se kapitel 5. Ekonomi i balans 3.2. Uppföljning av policys TioHundra AB följer i stort de policys som SLL har utarbetat. Då TioHundra AB är ett samägt bolag med Norrtälje kommun har bolaget utarbetat även egna policys för att i möjligaste mån även beakta de policys som är gällande för Norrtälje kommun Följsamhet policy för intern kontroll TioHundra AB Bolagsledningen har under 2011 genomfört ett helhetsgrepp och ett övergripande arbete gällande Intern kontrollplan. Resultatet av det arbetet är följande: En bolagsövergripande riktlinje för arbetet med Intern kontroll plan Process för intern kontroll plan Risk- och konsekvensanalys Verksamhetschefens egenkontroll kopplad till internkontroll plan med uppföljning genom internrevision 12 av 51

13 Uppföljning av internkontrollplan sker av bolagsledningen i första kvartalet nästkommande år. VD ansvarar för åtgärder att förbättra den interna kontrollen samt rapportering till styrelse. Den nya modellen för intern kontroll arbetades fram under hösten då intern kontrollplanen för 2012 togs fram och kommer att implementeras i verksamheten i januari års intern kontrollplan är utvärderad och har varit gällande även för Följsamhet finanspolicy TioHundra AB följer den av landstinget fastställda finanspolicyn, vilket innebär att någon extern upplåning inte tillämpas. Något lånebehov föreligger inte för närvarande. Placeringar av tillgodohavanden sköts dock inte via Internfinanskontoret, utan hos lokal bank. 4. Verksamhetens omfattning och innehåll 4.1. Verksamhetsförändringar Bolagets organisation är sedan hösten 2011 grupperad i två divisioner, där bolagets elva verksamhetsområden inryms, samt de administrativa stabsavdelningarna. Syftet med den förändrade organisationen är att skapa ökad möjlighet att inom varje division klara av den växande konkurrensen och möta de nya kund- och vårdvalsmodellerna. Bolagsledningen Bolaget leds av en verkställande direktör, två divisionschefer, ekonomidirektör som också ansvarar för IT, Service & Logistik, personaldirektör och chefsläkare som också ansvarar för marknad & kommunikation, kvalité samt förbättringskontoret. Dessa utgör tillsammans bolagsledningen, då dessa funktioner har som sin huvudsakliga uppgift att arbeta med företagsgemensamma och strategiska uppgifter. Bolagsledningens arbete sker löpande och avstämning av arbetet sker vid möte varannan vecka. Under hösten 2011 blev tre divisioner två, i samband med att Divisionschef Göran Hägerfelth gick i pension. Björn Ekmehag blev Divisionschef för Sjukhus och Primärvård den 1 augusti. Verksamhetsrådet Bolagets verksamhetsråd utgörs av bolagsledningen, samtliga (9) verksamhetschefer i linjen och avdelningschefer i stabsavdelningarna. Verksamhetsrådet träffas ca fyra gånger per år. Verksamhetsrådet som leds av VD, har till uppgift att: Samordna, planera och förankra gemensamma policys och riktlinjer för bolaget. Samordna budgetprocess och andra bolagsgemensamma processer samt de som berör mer än ett verksamhetsområde. Samordna förbättrings- och utvecklingsarbetet, samt uppföljning av bolagets utveckling. 13 av 51

14 Divisionsledning och verksamhetsledning Respektive verksamhetschef har ansvar för sitt verksamhetsområde, men medverkar också i divisionens ledningsgrupp. Respektive enhetschef har ansvar för sin enhet, men medverkar också verksamhetsledningens ledningsgrupp. Staber/Stödjande resurser Flertalet av de stödjande processerna ligger hos de administrativa staberna. Staberna har att hantera och verkställa uppdrag från VD, bolagsledningen, divisionschefer och verksamheterna. Exempel på detta är att se till att ekonomi- och personalpolicyer implementeras och följs. Staberna har ett eget ansvar för att driva sina respektive ansvarsområden. Inom varje område ska en kundprocess upprättas med samma inriktning som för de operativa processerna, dvs. kundperspektivet men där kunderna nu utgörs av verksamheten. Exempel på stödjande processer: Personalförsörjning, Resultatuppföljning, Materialförsörjning, Lokaler, Kost, Laboratorietjänster. 14 av 51

15 4.2. Verksamhetsproduktion Produktionsredovisning av vårdtillfällen, besök, poäng, timmar och dygn Besök/vtf December Ack mån 2011 Ack mån 2010 Ack diff antal Ack diff % Somatik, Slutenvård Vårdavtal, Akut % Vårdavtal, Elektiv % Vårdgaranti, Samtliga % Vårdval, Samtliga % Utomlän/utrikes, Samtliga % Summa % Somatik, Öppenvård Vårdavtal, Akut % Vårdavtal, Elektiv % Vårdgaranti, Samtliga % Vårdval, Samtliga % Utomlän/utrikes, Samtliga % Summa % Barnmottagning Samtliga, Akut % Samtliga, Elektiv % Summa % Geriatrik, Slutenvård Vårdavtal, Samtliga % 15 av 51

16 Utomlän/utrikes, Samtliga % Summa % Geriatrik, Öppenvård Vårdavtal, Samtliga % Utomlän/utrikes, Samtliga Summa % Poäng December Ack mån 2011 Ack mån 2010 Ack diff antal Ack diff % Somatik, Slutenvård Vårdavtal, Akut % Vårdavtal, Elektiv % Vårdgaranti, Samtliga % Vårdval, Samtliga % Utomlän/utrikes, Samtliga % Summa % Somatik, Öppenvård Vårdavtal, Akut % Vårdavtal, Elektiv % Vårdgaranti, Samtliga % Vårdval, Samtliga % Utomlän/utrikes, Samtliga % Summa % Barnmottagning Samtliga, Akut % Samtliga, Elektiv % Summa % Geriatrik, Slutenvård Vårdavtal, Samtliga % Utomlän/utrikes, Samtliga % Summa % 16 av 51

17 Geriatrik, Öppenvård Vårdavtal, Samtliga % Utomlän/utrikes, Samtliga Summa % Somatisk slutenvård Antalet vårdtillfällen ökade totalt med 3 %. Ökningen var störst bland de elektiva (+13 %) och utomläns (+10 %). Antalet vårdtillfällen kopplade till vårdgaranti och vårdval sjönk dock kraftigt (- 61 % respektive -32 %). Mätt i poäng är slutenvårdens produktion 2 % högre än Somatisk öppenvård Antalet besök ökade marginellt med 1 %, mycket på grund av en kraftig minskning av vårdgarantibesöken (-54 %) och vårdvalsbesöken (-8 %). Mätt i poäng har öppenvården producerat för 15 % mer än föregående år, till stor del som en konsekvens av den viktförändring som skett mellan 2010 och Sjukhusavtalet Inom det Akutsomatiska avtalet med TioHundranämnden producerades poäng mot föregående års produktion på poäng och mot avtalets målvolym på 9200 poäng, det vill säga en överproduktion på 383 poäng. För överproduktion erhöll bolaget endast 30 %, vilket gjorde att man lämnat rabatter på 8,8 mkr. Barnmottagningen Barnmottagningen hade planerat för reducerad bemanning under arbete med stambyte, som sedan flyttades i tid. Detta ledde till en minskad produktion under året och att man inte kom upp i den avtalade volymen. Geriatrik Antalet slutenvårdstillfällen minskade kraftigt under året, från 1026 under 2010 till 897 under Ett nytt ersättningssystem baserat DRG-poäng infördes under året. Produktionen översteg avtalet i DRG-poäng, vilket indikerar ett för lågt avtal, trots volymminskningen. Överproduktionen har lett till att man lämnat 1,0 mkr i rabatt. Snittvårdtiden har ökat från 10,9 dagar under 2010 till 13,8 dagar.. 17 av 51

18 Medelantalet utskrivningsklara patienter per månad var i stort sett oförändrat från 6,2 år 2010 till 6,3 under Besök/vtf December Ack mån 2011 Ack mån 2010 Ack diff antal Ack diff % Psykiatri, Slutenvård Vårdavtal, Samtliga % Utomlän/utrikes, Samtliga % Summa % Psykiatri, Öppenvård Vårdavtal, Samtliga % Utomlän/utrikes, Samtliga % Summa % Barn- och ungdomspsykiatri Vårdavtal, Samtliga % Utomlän/utrikes, Samtliga % Summa % Beroendevård Vårdavtal, Samtliga % Utomlän/utrikes, Samtliga % Summa % Primärvård Läkarbesök % Mottagning % 18 av 51

19 Hem % Telefon % Utomlän/utrikes, Samtliga % Summa % Paramedicin, primärvård Summa % Stressrehab Summa % Habilitering Summa % Ungdomsmottagning Summa % Primärvården Anpassning till Vårdvalet har ökat tillgängligheten och därmed både läkarbesöken och övriga mottagningsbesök. Sänkningen av hembesök beror på att Basal Hemsjukvård ligger kvar i avtalet i 3 månader för 2010, så siffrorna är inte fullt jämförbara. Paramedicin Har egentligen haft en produktionsökning om man bortser från att hemrehabilitering ligger kvar i 3 månader för StressRehab Mottagningen har förstärkts med psykolog och sjukgymnast. Sedan remisstoppet togs bort har remissflödet fått fart. Psykiatri, Slutenvård, PKV-korttidsboende och Bryggan Under 2010 tog man emot Dagpatienter som registrerades på samma sätt som patienter som bott kvar över natten. Under 2011 har man inte tagit emot några dagpatienter. Berå Beroenderådgivningen har ökat sin telefontillgänglighet under 2011 vilket har lett till en ökning av telefonkontakter. Det har även varit en markant ökad tillströmning av patienter under Samtidigt har man under 2011 haft mer personal på plats än under 2010 vilket gett mer resurser att ta emot. 19 av 51

20 Timmar Årsbokslut Omsorgen Utförd tid i hemtjänsten Utf tid 2009 Utf tid 2010 Utf tid 2011 Kundval (Hemtjänst, hemsjukvård och hemrehab) I kundvalet ersätts bolaget bara för utförd tid, istället för som under 2009, beställd tid. Från och med den 1/ har hälften av kommunens och därmed bolagets verksamheter inom hemtjänst, basal hemsjukvård och hemrehabilitering överförts till privata vårdgivare (ca 130 medarbetare). Sjukvårdande insatser mellan kl har fr.o.m. 2011överförts till privat vårdgivare. 104% 103% 102% 101% 100% 99% 98% 97% 96% Omsorgen Nyttjandegrad Vård- och omsorgsboende Äldreboenden 20 av 51

21 Totalt utfördes dygn 2011 mot dygn Nedgången är en konsekvens av att TioHundranämnden upphandlade två nya utförare på två vårdboenden fr.o.m. september Utnyttjandegraden var 99,9 % under 2010 och 101,0 % under Vårdplatser Antalet slutenvårdsplatser Genomsnitt disponibla vårdplatser 2011 Genomsnitt disponibla vårdplatser 2010 Förändring Vårdplatser i budget 2011 Avvikelse Somatiska/geriatriska Tekniska vårdplatser (IVA) TOTALT Fördelningen mellan somatiska och geriatriska vårdplatser varierar efter behov. Stängning av vårdplatser har förekommit under semesterperioden Avvikelser i vården Alla verksamheter inom TioHundra AB arbetar med systematisk avvikelsehantering. Rapport skrivs när något som avviker från god standard inträffat. Ett webbaserat stöd för rapportering och handläggning som heter HändelseVis används och som ägs av en central förvaltning i SLL. Rapporten behandlas sedan i en avvikelsegrupp på den egna avdelningen. Denna grupp består av avvikelsesamordnare, enhetschef, samt ytterligare representanter från befintlig profession på enheten. Varje avvikelse processas i enlighet med fastställd rutin i syfte att åstadkomma förbättringar samt återkoppling till rapportören. Internutbildning i Avvikelsehantering ett sätt att förbättra vård och omsorg och HändelseVis erbjuds regelbundet under året och ingår i den centrala introduktionen av nyanställda. Allvarligare händelser går vidare till verksamhetschefen som i sin tur tar ställning till om händelsen ska rapporteras till chefläkaren. Verksamhetschef ansvarar för att initiera risk- och händelseanalyser. Varje arbetsplats skall på APT under rubrik Patientsäkerhet alt. Brukarsäkerhet eller Kvalitet redovisa uppkomna avvikelser för personalen. Varje Ledningsgrupp skall under samma rubrik diskutera verksamhetens avvikelser. Avvikelsestatistik från HändelseVis 2011 (rapportör) Typ Risk Tillbud Negativ händelse Totalt Vård Omsorg av 51

22 Arbetsmiljö Miljö Totalt Lex Maria Vårdgivaren har skyldighet att anmäla till Socialstyrelsen om en patient/brukare drabbats av eller utsatts för risk att drabbas av skada eller sjukdom. Under 2011 har 9 anmälningar enligt Lex Maria skickats till Socialstyrelsen. Varje Lex Maria utreds på verksamheten med händelseanalys, de åtgärder som uppdragsgivare bestämmer sig att genomföra följs upp av kvalitetsenheten efter 6-12 månader. År Antal Lex Sarah Personal som arbetar inom omsorgen har skyldighet att anmäla allvarliga missförhållanden. Under 2011 anmäldes totalt 6 ärenden enligt Lex Sarah av personalen. Av dessa bedömdes 2 vara allvarliga missförhållanden som krävde en utredning och åtgärdsförslag. De övriga var ärenden som felkategoriserats i HändelseVis där anmälan sker. Totalt SoL LSS Antal bedömda Kommentar missförhållanden Fler anmälningar på samma händelse händelseanalys pågår Patientnämnden, PaN Patienter och anhöriga som är missnöjda med vård eller omsorg har möjlighet att ta kontakt med patientnämnden. I utredningsarbetet kräver PaN yttrande från vårdgivaren. Nämnden är en fristående opartisk instans som utreder vad som hänt, föreslår lösningar och vägleder vidare om det behövs. PaN för en omfattande statistik som återförs till årligen till vården. Frågor som rör patientsäkerhet uppmärksammas som en viktig del av kvaliteten i vården. Patientnämnds-ärenden Norrtälje sjukhus Primärvård av 51

Norrtälje kommun en tredjedel av Stockholms län. 56 000 invånare. Under sommaren ca 180 000 inv

Norrtälje kommun en tredjedel av Stockholms län. 56 000 invånare. Under sommaren ca 180 000 inv Norrtälje kommun en tredjedel av Stockholms län 56 000 invånare Under sommaren ca 180 000 inv Orter: Norrtälje stad Rimbo uppländsk jordbruksbygd Älmsta vid väddö kanal Hallstavik - huvudort i norra delen

Läs mer

LANDSTINGSSTYRELSENS FÖRVALTNING

LANDSTINGSSTYRELSENS FÖRVALTNING Landstingsstyrelsens förvaltning Textkommentar Mars månad LANDSTINGSSTYRELSENS FÖRVALTNING (EXKL VÅRDKÖP) MÅNADSBOKSLUT 2006 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. SAMMANFATTNING AV MÅNADSBOKSLUT...3 2. UTFALL FÖR PERIODEN

Läs mer

2011-08-17 LS 1106-0985. Tf landstingsdirektören har överlämnat delårsrapport för Skadekontot för perioden 1 januari - 30 juni 2011.

2011-08-17 LS 1106-0985. Tf landstingsdirektören har överlämnat delårsrapport för Skadekontot för perioden 1 januari - 30 juni 2011. Landstingsrådsberedningen SKRIVELSE 1 2011-08-17 LS 1106-0985 Ankom Dnr: 2011-08- 1 7 i, Landstingsstyrelsen i ANDSTtNGSST YRE t SEN 1 1-08-17* 010 för Föredragande landstingsråd: Torbjörn Rosdahl ÄRENDET

Läs mer

Samverkan kommuner-landsting. Erfarenheter och tankar baserat på bl a Norrtäljeprojektet - TioHundra

Samverkan kommuner-landsting. Erfarenheter och tankar baserat på bl a Norrtäljeprojektet - TioHundra Samverkan kommuner-landsting. Erfarenheter och tankar baserat på bl a Norrtäljeprojektet - TioHundra Bakgrund och förutsättningar Styrning och ledning av projektet Utvecklingen 2006-2013 (-16) Tre viktiga

Läs mer

~?- locum. Jlt: I. Månadsrapport för januari-oktober samt januarinovember. Ärendet ÄRENDE 15 ] ANMÄLAN 1 (1) LOC

~?- locum. Jlt: I. Månadsrapport för januari-oktober samt januarinovember. Ärendet ÄRENDE 15 ] ANMÄLAN 1 (1) LOC locum. VÄRDEN FOR VÄRDEN 2016-02-25 - ÄRENDE 15 ] ANMÄLAN 1 (1) 2016-01-22 LOC 1501-0234 Styrelsen för Locum AB Månadsrapport för januari-oktober samt januarinovember 2015 för Locum AB Ärendet Anmälan

Läs mer

Periodrapport OKTOBER

Periodrapport OKTOBER Periodrapport OKTOBER 2013 l Resultat januari oktober -102 mnkr (219 mnkr) l Nettokostnadsökning 3,0 % (2,7 %) l Skatter och statsbidrag 2,3 % (3,3 %) l Helårsprognos -190 mnkr (136 mnkr) Omvärldsanalys

Läs mer

LANDSTINGSSTYRELSENS FÖRVALTNING

LANDSTINGSSTYRELSENS FÖRVALTNING Textkommentar Landstingsstyrelsens förvaltning Juli 2006 LANDSTINGSSTYRELSENS FÖRVALTNING (EXKL VÅRDKÖP) MÅNADSBOKSLUT 2006 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. SAMMANFATTNING AV MÅNADSBOKSLUT...3 2. UTFALL FÖR PERIODEN

Läs mer

ETT UNIKT SAMARBETE MELLAN OCH NORRTÄLJE KOMMUN INOM HÄLSA SJUKVÅRD OCH OMSORG 2008-10-01

ETT UNIKT SAMARBETE MELLAN OCH NORRTÄLJE KOMMUN INOM HÄLSA SJUKVÅRD OCH OMSORG 2008-10-01 ETT UNIKT SAMARBETE MELLAN STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING OCH NORRTÄLJE KOMMUN INOM HÄLSA SJUKVÅRD OCH OMSORG 2008-10-01 Från Norrtäljeprojektet till TioHundra TioHundra Den gemensamma organisationen för hälso-,

Läs mer

Ledningsrapport april 2017

Ledningsrapport april 2017 Periodens resultat är + 90 mkr, en positiv avvikelse mot budget med 69 mkr. Nettokostnaderna är oförändrade jämfört med samma period föregående år vilket är 2,2 % lägre än budget (56 mkr). Regionens prognos

Läs mer

Landstingsdirektörens Planeringsunderlag 2018 med plan för åren samt förslag till investeringsutrymme och investeringsplan för

Landstingsdirektörens Planeringsunderlag 2018 med plan för åren samt förslag till investeringsutrymme och investeringsplan för YTTRANDE LS 2017-0452 Styrelsens yttrande Landstingsdirektörens Planeringsunderlag 2018 med plan för åren 2019-2021 samt förslag till investeringsutrymme och investeringsplan för 2018-2027 2 (6) Innehållsförteckning

Läs mer

Delårsrapport Uppföljningsrapport SEPTEMBER

Delårsrapport Uppföljningsrapport SEPTEMBER Delårsrapport Uppföljningsrapport SEPTEMBER 2014 l Resultat januari september 281 mnkr (-72 mnkr) l Nettokostnadsökning 3,9 % (3,0 %) l Skatter och statsbidrag 6,0 % (2,2 %) l Helårsprognos 250 mnkr (-178

Läs mer

Foto: Anna Molander, Tymon Hardian Pigon, Sune Fridell. Månadsrapport. För beslut i landstingsstyrelsen

Foto: Anna Molander, Tymon Hardian Pigon, Sune Fridell. Månadsrapport. För beslut i landstingsstyrelsen 2015 Foto: Anna Molander, Tymon Hardian Pigon, Sune Fridell Månadsrapport Mars 2015 För beslut i landstingsstyrelsen 2015-06-02 2 (8) Perioden januari mars i korthet Resultatet för perioden uppgår till

Läs mer

Periodens resultat -51,9 mkr och en budgetavvikelse på -51,5 mkr, se tabell i bilaga.

Periodens resultat -51,9 mkr och en budgetavvikelse på -51,5 mkr, se tabell i bilaga. 1 Datum Diarienummer Månadsrapport november Verksamhetsområde: Psykiatrin i Halland Period: Januari november 2016 Kort sammanfattning Under oktober månad har ytterligare två vårdplatser öppnat på beroendeavdelningen

Läs mer

Månadsrapport per mars 2015, Koncernfinansiering

Månadsrapport per mars 2015, Koncernfinansiering Stockholms läns landsti ang Landstingsradsberedningen i(d SKRIVELSE 2015-05-20 LS 2015-0569 Landstingsstyrelsen Månadsrapport per mars 2015, Koncernfinansiering Föredragande landstingsråd: Torbjörn Rosdahl

Läs mer

Månadsrapport per juli 2015, Koncernfinansiering

Månadsrapport per juli 2015, Koncernfinansiering Stockholms läns landsting Landstingsradsberedningen i(d SKRIVELSE 2015-09-16 Landstingsstyrelsen Månadsrapport per juli 2015, Koncernfinansiering Föredragande landstingsråd: Torbjörn Rosdahl Ärendebeskrivning

Läs mer

Månadsrapport januari februari

Månadsrapport januari februari Månadsrapport januari februari Ekonomiskt resultat Periodens utfall Resultatet före finansiella poster för perioden januari-februari visar ett överskott på 21 mkr, vilket är 25 mkr bättre än budget. Grafen

Läs mer

Foto: Anna Molander, Tymon H. Pigon/whiteboxstudios.se, Sune Fridell. Månadsrapport. För beslut i landstingsstyrelsen

Foto: Anna Molander, Tymon H. Pigon/whiteboxstudios.se, Sune Fridell. Månadsrapport. För beslut i landstingsstyrelsen 2015 Foto: Anna Molander, Tymon H. Pigon/whiteboxstudios.se, Sune Fridell Månadsrapport Maj 2015 För beslut i landstingsstyrelsen 2015-09-01 Stockholms läns landsting Månadsrapport per maj 2015 Dokumenttyp

Läs mer

Foto: Anna Molander, Tymon Hardian Pigon, Sune Fridell. Månadsrapport. För beslut i landstingsstyrelsen

Foto: Anna Molander, Tymon Hardian Pigon, Sune Fridell. Månadsrapport. För beslut i landstingsstyrelsen Foto: Anna Molander, Tymon Hardian Pigon, Sune Fridell Månadsrapport Februari För beslut i landstingsstyrelsen -05-05 2 (8) Perioden januari februari i korthet Resultatet för perioden uppgår till 407 miljoner

Läs mer

MÅNADSRAPPORT 2009. STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING Månadsrapport 2009 Nya Karolinska Solna INNEHÅLLSFÖRTECKNING

MÅNADSRAPPORT 2009. STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING Månadsrapport 2009 Nya Karolinska Solna INNEHÅLLSFÖRTECKNING STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING Månadsrapport MÅNADSRAPPORT INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 SAMMANFATTNING AV MÅNADSBOKSLUT... 1 2 UPPFÖLJNING AV HUVUDMÅL... 1 3 VERKSAMHETENS OMFATTNING OCH INNEHÅLL... 2 4 VERKSAMHETENS

Läs mer

Månadsuppföljning september 2007

Månadsuppföljning september 2007 Primärvården Skåne Sydost Gina Klint, ekonom Tel 040-62 393 09 gina.klint@skane.se Datum 2007-11-07 Dnr Månadsuppföljning september 2007 1 Sammanfattning Verksamhetsresultatet för Primärvården Skåne Sydost

Läs mer

Månadsrapport mars 2013

Månadsrapport mars 2013 Månadsrapport mars Ekonomiskt resultat -03-31 67,1 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet till och med mars uppgår till 67,1 mkr. För motsvarande period 2012 var resultatet 3,4

Läs mer

Stockholms läns landsting 1(2)

Stockholms läns landsting 1(2) Stockholms läns landsting 1(2) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2015-11-18 Landstingsstyrelsen Månadsrapport per september 2015 för Koncernfinansiering Föredragande landstingsråd: Torbjörn Rosdahl Ärendebesjkrivning

Läs mer

Tertialrapport per april 2016 för Koncernfinansiering

Tertialrapport per april 2016 för Koncernfinansiering Stockholms läns landsting i (i) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2016-08-10 LS 2016-0302 Landstingsstyrelsen Tertialrapport per april 2016 för Koncernfinansiering Föredragande landstingsråd: Torbjörn

Läs mer

Norrtälje är värdkommun för Tiohundraprojektet, ett unikt samarbete med Stockholms läns landsting inom hälsa, sjukvård och omsorg.

Norrtälje är värdkommun för Tiohundraprojektet, ett unikt samarbete med Stockholms läns landsting inom hälsa, sjukvård och omsorg. Riktlinje Utgåva Antal sidor 3 5 Dokumentets namn Riktlinje Patientsäkerhetsarbete Utfärdare/handläggare Anne Hallbäck Medicinskt ansvarig sjuksköterska Margareta Oswald Medicinskt ansvarig för rehabilitering

Läs mer

Månadsrapport september 2014

Månadsrapport september 2014 Månadsrapport september Ekonomiskt resultat -09-30 215,4 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet till och med september uppgår till 215,4 mkr. I resultatet ingår jämförelsestörande

Läs mer

XC 1301-0036. Tiohundra AB

XC 1301-0036. Tiohundra AB Tiohundra AB Förvaltningsberättelse 2012 2 (51) Innehållsförteckning 1. Sammanfattning 2012 och förväntad utveckling 2013... 4 1.1 Sammanfattning 2012... 4 1.2 Förväntad utveckling 2013... 5 2. Verksamhetsfakta...

Läs mer

=y Vt Stockholms läns landsting i (2) Landstingsrådsberedningen LS

=y Vt Stockholms läns landsting i (2) Landstingsrådsberedningen LS 1 =y Vt Stockholms läns landsting i (2) Landstingsrådsberedningen SKRIVELSE 2015-08-19 Landstingsstyrelsen Månadsrapport per maj 2015 Koncernfinansiering Föredragande landstingsråd: Torbjörn Rosdahl Ärendebeslaiviiiiig

Läs mer

JJll I. locum. ~~~~~~-~ Månadsrapport för januari-mars 2015 för Locum AB. Ärendet ANMÄLAN 1 (1) Styrelsen for Locum AB

JJll I. locum. ~~~~~~-~ Månadsrapport för januari-mars 2015 för Locum AB. Ärendet ANMÄLAN 1 (1) Styrelsen for Locum AB locum. 2015-05-28 - ÄRENDE 13 ANMÄLAN 1 (1) VÄRDEN FÖR VARDEN 2015-05-07 LOC 1501-0234 Styrelsen for Locum AB Månadsrapport för januari-mars 2015 för Locum AB Ärendet Anmälan av månadsrapport for Locum

Läs mer

Månadsrapport November 2010

Månadsrapport November 2010 Månadsrapport Månadsrapport januari-november Ekonomiskt resultat Periodens utfall Resultatet för perioden januari-november visar ett överskott på 174 mkr före finansiella poster, vilket är 93 mkr bättre

Läs mer

*

* Stockholms läns landsting Landstingsradsberedningen i (i) SKRIVELSE 2014-06-04 LS 1404-0520 Landstingsstyrelsen LANDSTINGSSTYRELSEN 1 4-06- 1 7 00 0 0 7 * Tertialrapport per april 2014, Koncernfinansiering

Läs mer

Bakgrund Inspektionen för vård och omsorg har under veckorna 24 och 25 granskat följande sjukhus inom Stockholms län:

Bakgrund Inspektionen för vård och omsorg har under veckorna 24 och 25 granskat följande sjukhus inom Stockholms län: Tg1 2013 v 2.1 BESLUT 2013-07-02 Dnr 8.5-28479/2013-1 1(6) Regionala tillsynsavdelningen Öst Astrid Hessling astrid.hessling@ivo.se Danderyds Sjukhus AB Chefläkaren 182 88 Stockholm Den 1 juni 2013 tog

Läs mer

Foto: Caiaimage, Tymon H. Pigon / whiteboxstudios.se. Månadsrapport. Beslutas i landstingsstyrelsen

Foto: Caiaimage, Tymon H. Pigon / whiteboxstudios.se. Månadsrapport. Beslutas i landstingsstyrelsen Foto: Caiaimage, Tymon H. Pigon / whiteboxstudios.se Månadsrapport Beslutas i landstingsstyrelsen Landstingsstyrelsens förvaltning SLL Styrning och ekonomi Koncernfinansiering MÅNADSRAPPORT per juli 2

Läs mer

</J/_. locum. Månadsrapport för januari-september 2015 för LocumAB. Ärendet 1 (1) ÄRENDE 10 ANMÄLAN LOC

</J/_. locum. Månadsrapport för januari-september 2015 för LocumAB. Ärendet 1 (1) ÄRENDE 10 ANMÄLAN LOC locum. VÄRDEN FÖR VÅRDE" 2015-10-29 2015-11-26 - ÄRENDE 10 ANMÄLAN 1 (1) Styrelsen för Locum AB Månadsrapport för januari-september 2015 för LocumAB Ärendet Anmälan av månadsrapport för Locum AB för januari-september

Läs mer

Stockholms läns landsting 1 (2)

Stockholms läns landsting 1 (2) Stockholms läns landsting 1 (2) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2012-02-09 t A**M5STiNGSSTYRELSBW Landstingsstyrelsen'? ~$2~ 21 * $ 8 '. Årsredovisning 2011 för Skadekontot Föredragande landstingsråd:

Läs mer

Landstingsstyrelsens förvaltning

Landstingsstyrelsens förvaltning Landstingsstyrelsens förvaltning SLL Ekonomi och finans LSF Ekonomi FORENKLAD MÅNADSRAPPORT FEBRUARI 2013 Landstingsstyrelsens förvaltning 2013 2 (7) Innehållsförteckning 1. Resultatuppföljning januari-februari

Läs mer

2. Rapportera. Dokumentnamn: Handlingsprogram för patientsäkerhet inklusive avvikelsehantering. Dokumenttyp: Adm PM

2. Rapportera. Dokumentnamn: Handlingsprogram för patientsäkerhet inklusive avvikelsehantering. Dokumenttyp: Adm PM Anna Kullberg, ssamordnare Handlingsprogram för inklusive avvikelsehantering Mag-tarmmedicinska kliniken 1 Identifiera 2 Rapportera 3 Fastställa och åtgärda orsaker 4 Utvärdera åtgärdernas effekt 5 Sammanställa

Läs mer

Månadsrapport för landstingsstyrelsens förvaltning juli 2013

Månadsrapport för landstingsstyrelsens förvaltning juli 2013 Stockholms läns landsting 1 (2) Landstingsstyrelsens förvaltning SLL Ekonomi och Finans TJÄNSTEUTLÅTANDE Ankom Stockholms läns landsting Landstingsstyrelsens arbetsutskott 2013-09- 1 6 Månadsrapport för

Läs mer

Granskning av delårsbokslut och prognos 2002

Granskning av delårsbokslut och prognos 2002 Granskning av delårsbokslut 2002-08-31 och prognos 2002 Sjukhuset i Varberg Leif Johansson Inger Andersson Komrev Box 324, 301 08 Halmstad Tel 035 15 17 00 Fax 035-15 17 36 Leif Johansson, Direkt: 035

Läs mer

Landstingsdirektörens ekonomirapport oktober 2012

Landstingsdirektörens ekonomirapport oktober 2012 1 (6) Ekonomiavdelningen, LLK 2012-11-15 Landstingsdirektörens ekonomirapport oktober 2012 Ekonomi Tack vare en engångsåterbetalning för AFA-försäkringar för åren 2007-2008 prognostiseras ett utfall för

Läs mer

Kommentarer till uppföljningen av telefontillgängligheten, vänteläget och vårdgarantin

Kommentarer till uppföljningen av telefontillgängligheten, vänteläget och vårdgarantin Kommentarer till uppföljningen av telefontillgängligheten, vänteläget och vårdgarantin Förvaltningen rapporterar löpande hur vårdgarantin för mottagningsbesök och behandling uppfylls. I denna rapport redovisas

Läs mer

för 3. Mer tid med patienter och mindre till administration. - Låt personalen lägga mer tid på patienter och mindre tid på prislistor

för 3. Mer tid med patienter och mindre till administration. - Låt personalen lägga mer tid på patienter och mindre tid på prislistor för 3. Mer tid med patienter och mindre till administration. - Låt personalen lägga mer tid på patienter och mindre tid på prislistor Sammanfattning Mycket av det Alliansen har gjort vad gäller valfrihet

Läs mer

Månadsrapport juli 2014

Månadsrapport juli 2014 Månadsrapport juli Ekonomiskt resultat -07-31 184,5 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet till och med juli uppgår till 184,5 mkr. För motsvarande period 2013 var resultatet exklusive

Läs mer

Periodrapport. Februari

Periodrapport. Februari Periodrapport Februari 2015 Ekonomi l Resultat januari februari -11 mnkr (21mnkr) l Nettokostnadsökning 6,2 % (4,1 %) l Skatter och statsbidrag 3,7 % (4,8 %) l Helårsprognos 170 mnkr (246 mnkr) Omvärldsanalys

Läs mer

Redovisning av utfallet av kostnadsanpassningsprogrammet

Redovisning av utfallet av kostnadsanpassningsprogrammet LANDSTINGET I UPPSALA LÄN Föredragningspromemoria Sammanträdesdatum Sida Produktionsstyrelsen 2013-09-24 81 Dnr PS 2013-0001 Redovisning av utfallet av kostnadsanpassningsprogrammet Förslag till beslut

Läs mer

Granskning av delårsbokslut och prognos 2003

Granskning av delårsbokslut och prognos 2003 Granskning av delårsbokslut 2003-03-31 och prognos 2003 Sjukhuset i Varberg 2003-05-13 Leif Johansson Komrev Box 324, 301 08 Halmstad Tel 035 15 17 00 Fax 035-15 17 36 Leif Johansson, Direkt: 035 15 17

Läs mer

Periodrapport Ekonomisk sammanfattning April

Periodrapport Ekonomisk sammanfattning April Periodrapport Ekonomisk sammanfattning April 2015 Ekonomi l Resultat januari april 37 mnkr (67mnkr) l Nettokostnadsökning 8,1 % (1,8 %) l Skatter och statsbidrag 4,7 % (4,9 %) l Helårsprognos 170 mnkr

Läs mer

Periodrapport Maj 2015

Periodrapport Maj 2015 Periodrapport Maj 2015 Ekonomi l Resultat januari maj -20 mnkr (26 mnkr) l Nettokostnadsökning 7,7 % (2,8 %) l Skatter och statsbidrag 4,5 % (5,3 %) l Helårsprognos 170 mnkr (246 mnkr) Omvärldsanalys I

Läs mer

Årsbokslut/verksamhetsberättelse 2014

Årsbokslut/verksamhetsberättelse 2014 Årsbokslut/verksamhetsberättelse 2014 Resultatenhet: 314 Beroendecentrum Stockholm (BCS) Sammanfattning av det gångna året Inom sektionen för akut- och heldygnsvård har delningen av avdelning 52/54 genomförts.

Läs mer

Månadsrapport maj 2015

Månadsrapport maj 2015 Månadsrapport maj Ekonomiskt resultat -05-31 136,2 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet till och med maj uppgår till 136,2 miljoner. Resultatet för motsvarande period 2014 var

Läs mer

Månadsrapport september 2013. Kundvalskontoret

Månadsrapport september 2013. Kundvalskontoret Månadsrapport september 2013 Kundvalskontoret Innehållsförteckning 1 Ekonomi och verksamhet... 3 1.1 Resultat per verksamhet... 3 1.2 Investeringsuppföljning... 7 1.3 Volymer, statistik och kostnadsnyckeltal...

Läs mer

Månadsrapport november 2013

Månadsrapport november 2013 Månadsrapport november Ekonomiskt resultat -11-30 140,5 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet uppgår till 140,5 mkr. I resultatet ingår följande jämförelsestörande poster förändrad

Läs mer

Kvalitetsberättelse för område Vård och omsorg

Kvalitetsberättelse för område Vård och omsorg Kvalitetsberättelse för område Vård och omsorg År 2012 2013-02-25 Maria Ottosson Lundström Dnr: 2013-80 1 Innehåll Sammanfattning... 3 Övergripande mål och strategier... 4 Organisatoriskt ansvar... 4 Struktur

Läs mer

Datum 2015-09-15 Dnr 1502570. Strategi - Begränsa beroendet av bemanningsföretag

Datum 2015-09-15 Dnr 1502570. Strategi - Begränsa beroendet av bemanningsföretag Personalnämnden Ann-Sofi Bennheden HR-direktör Ann-Sofi.Bennheden@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2015-09-15 Dnr 1502570 1 (5) Personalnämnden Strategi - Begränsa beroendet av bemanningsföretag Ordförandens

Läs mer

Stockholms läns landsting

Stockholms läns landsting Stockholms läns landsting Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2015-08-19 Landstingsstyrelsen Skadekontots tertialrapport 2015 Föredragande landstingsråd: Torbjörn Rosdahl Ärendebeskrivning Skadekonto överlämnar

Läs mer

VERKSAMHETSÅRET 2010

VERKSAMHETSÅRET 2010 1 VERKSAMHETSÅRET 2010 Produktionsutskottet 22 februari 2011 SLL Ekonomi och finans 2 Highlights Vårdproducenternas resultat var 586 mkr vilket är 400 mkr högre än budget, vilken var 186 mkr. Den positiva

Läs mer

Riktlinje och rutin för Avvikelser inom HSL, SoL och LSS

Riktlinje och rutin för Avvikelser inom HSL, SoL och LSS Riktlinje och rutin för Avvikelser inom HSL, SoL och LSS Riktlinje och rutin för avvikelser inom HSL, SoL och LSS utgår från Socialstyrelsens föreskrifters krav på säkerställandet av rutiner kring avvikelsehantering

Läs mer

Bokslut 2014. Patientnämnden

Bokslut 2014. Patientnämnden Bokslut 2014 Patientnämnden Sammanfattning VERKSAMHET OCH RESULTAT Patientnämnden ska utifrån synpunkter och klagomål stödja och hjälpa enskilda patienter och bidra till kvalitetsutveckling och hög patientsäkerhet

Läs mer

Bakgrund Inspektionen för vård och omsorg har under veckorna 24 och 25 granskat följande sjukhus inom Stockholms län:

Bakgrund Inspektionen för vård och omsorg har under veckorna 24 och 25 granskat följande sjukhus inom Stockholms län: Tg1 2013 v 2.1 BESLUT 2013-07-02 Dnr 8.5-28358/2013 1(5) Avdelning öst Lotte Hidemo lotte.hidemo@ivo.se Karolinska Universitetssjukhuset Chefläkaren 171 76 STOCKHOLM Den 1 juni 2013 tog den nybildade myndigheten

Läs mer

SVANEN HEMTJÄNST AB KVALITETSBERÄTTELSE 2015/2016

SVANEN HEMTJÄNST AB KVALITETSBERÄTTELSE 2015/2016 KVALITETSBERÄTTELSE 2015/2016 Verksamheten leds av verksamhetsansvarig, fyra enhetschefer, fyra arbetsledare och två samordnare. Kompetenserna inom företagets ledning är socionom, jurist, ekonom och IT.

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för Läkarhuset Roslunda AB

Patientsäkerhetsberättelse för Läkarhuset Roslunda AB Patientsäkerhetsberättelse för Läkarhuset Roslunda AB År 2014 Datum 2015-03-01 Camilla Nilsson, verksamhetschef Innehållsförteckning Inledning 3 Struktur för inrapportering, uppföljning och utvärdering

Läs mer

1(8) Avvikelse- och riskhantering inom SoL, LSS och HSL. Styrdokument

1(8) Avvikelse- och riskhantering inom SoL, LSS och HSL. Styrdokument 1(8) Styrdokument 2(8) Styrdokument Dokumenttyp Riktlinje Beslutad av Kommunstyrelsen 2015-03-10, 51 Dokumentansvarig Medicinskt ansvarig sjuksköterska Reviderad 3(8) Innehållsförteckning 1 Bakgrund...4

Läs mer

Rutin vid avvikelsehantering gällande hälso- och sjukvård

Rutin vid avvikelsehantering gällande hälso- och sjukvård Rutin vid avvikelsehantering gällande hälso- och sjukvård Skapad av: MAS MAR Beslutad av: Gäller från: 2004-04-04 Reviderad den: 2011-11-30 Diarienummer: Inledning Hälso- och sjukvårdslagen ställer krav

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse 2012 för BB Stockholm Family

Patientsäkerhetsberättelse 2012 för BB Stockholm Family Patientsäkerhetsberättelse 2012 för BB Stockholm Family Sammanfattning Under året har följande åtgärder ökat patientsäkerheten: - Systematiskt förbättring av provsvarshanteringen - Ett gemensamt telefonnummer

Läs mer

Mätning av väntetider i vården

Mätning av väntetider i vården 1 Mätning av väntetider i vården 2010-10-22 2 Den nationella vårdgarantin Statens nationella vårdgaranti gäller väntetider till planerad vård (dvs inte akut vård) Vårdgarantin innebär att: patienter ska

Läs mer

Medicinsk ansvarig sjuksköterskas (MAS) redovisning av avvikelser inom vård och omsorg för period tre samt årssammanställning för 2010 SN-2011/32

Medicinsk ansvarig sjuksköterskas (MAS) redovisning av avvikelser inom vård och omsorg för period tre samt årssammanställning för 2010 SN-2011/32 Socialnämnden FÖRSLAG TILL BESLUT Rolf Samuelsson (MP) 2011-02-04 ordförande Till socialnämnden Medicinsk ansvarig sjuksköterskas (MAS) redovisning av avvikelser inom vård och omsorg för period tre samt

Läs mer

Managementrapport 2014

Managementrapport 2014 Social- och omsorgskontoret Managementrapport 2014 Nämnd: Äldreomsorgsnämnden Månad: oktober Ekonomi tkr Resultat perioden Rättvisande resultat efter korrigeringar helårsresultat efter beslutade åtgärder

Läs mer

Vård i samverkan kommuner och landsting i Uppsala län

Vård i samverkan kommuner och landsting i Uppsala län Vård i samverkan kommuner och landsting i Uppsala län Utarbetad av Utvecklingsgruppen Vårdkedjan somatik Ersätter Riktlinjer till överenskommelse om vårdkedjan i Uppsala län somatik, 2008-11-14 Version

Läs mer

Medicinsk ansvarig sjuksköterskas (MAS) redovisning av avvikelser inom Vård och Omsorg i Knivsta kommun för period 2, maj aug 2012 SN-2012/321

Medicinsk ansvarig sjuksköterskas (MAS) redovisning av avvikelser inom Vård och Omsorg i Knivsta kommun för period 2, maj aug 2012 SN-2012/321 Rolf Samuelsson Ordförandeförslag Diarienummer Socialnämndens ordförande 2012-10-02 SN-2012/321 Socialnämnden Medicinsk ansvarig sjuksköterskas (MAS) redovisning av avvikelser inom Vård och Omsorg i Knivsta

Läs mer

SYFTE Att genom ett systematiskt kvalitetsarbete säkerställa en trygg och säker vård

SYFTE Att genom ett systematiskt kvalitetsarbete säkerställa en trygg och säker vård Riktlinje Utgåva Antal sidor 3 5 Dokumentets namn Patientsäkerhetsarbete Utfärdare/handläggare Irene Johansson Medicinskt ansvarig sjuksköterska Margareta Oswald Medicinskt ansvarig rehabilitering Datum

Läs mer

Kvalitetsledningssystem inom vård- och omsorgsförvaltningen

Kvalitetsledningssystem inom vård- och omsorgsförvaltningen STYRDOKUMENT 1 (9) Vår handläggare Jan Nilsson Antaget av vård- och omsorgsnämnden 2012-10-25, 122 Kvalitetsledningssystem inom vård- och omsorgsförvaltningen STYRDOKUMENT 2 (9) Innehållsförteckning Bakgrund...

Läs mer

Rutiner för avvikelsehantering och riskhantering

Rutiner för avvikelsehantering och riskhantering Riktlinje 3/Avvikelser Rev. 2014-12-22 Nämndkontor Social Annicka Pantzar Medicinskt ansvarig sjuksköterska Rutiner för avvikelsehantering och riskhantering Författningar Patientsäkerhetslagen (SFS 2010:

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012-08-31 Smedjebackens kommun Malin Liljeblad Godkänd revisor Fredrik Winter Revisor Oktober 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning

Läs mer

Delårsrapport. Januari-augusti /Regionstab Ekonomi 1

Delårsrapport. Januari-augusti /Regionstab Ekonomi 1 Delårsrapport Januari-augusti 2016 2016-09-27/Regionstab Ekonomi 1 Resultatrapport Region Gävleborg Januari-augusti 2016, mnkr Utfall Budget Avvikelse Föregående år Förändring % Verksamhetens intäkter

Läs mer

Granskning av delårsrapport, redovisning och intern kontroll 2013

Granskning av delårsrapport, redovisning och intern kontroll 2013 Revisionsrapport Cecilia Axelsson Granskning av delårsrapport, redovisning och intern kontroll 2013 Gästrike Räddningstjänst Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Delårsrapport

Läs mer

BESLUT. Nationell tillsyn av hälso- och sjukvården vid Region Halland sommaren

BESLUT. Nationell tillsyn av hälso- och sjukvården vid Region Halland sommaren /(\ BESLUT inspektionen för värd och omsorg 2014-10-29 nr 8.5-13098/2014 1(5) Avdelning sydväst Lisbeth Abrahamsson lisbeth.abrahamsson@ivo.se Region Halland Box 517 301 80 Halmstad Vårdgivare Region Halland

Läs mer

Övergripande prognos. Verksamhet. Omvärldsanalys. 2013-06-20 LD13/00585 Periodrapport maj 2013

Övergripande prognos. Verksamhet. Omvärldsanalys. 2013-06-20 LD13/00585 Periodrapport maj 2013 2013-06-20 LD13/00585 Landstingets samlade prognos per maj pekar mot ett resultat på plus 50 mkr (+/- 20 mkr). Det är 89 mkr sämre än budgeterat. RIPS-ränta försämrar resultatet med ytterligare 230 mkr.

Läs mer

Övergripande ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom vård och omsorg i Malmö stad

Övergripande ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom vård och omsorg i Malmö stad Övergripande ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom vård och omsorg i Malmö stad Datum: Ansvarig: Förvaltning: Enhet: 2012-06-13 Stadskontoret Stadsområdesförvaltningar/Sociala Resursförvaltningen

Läs mer

Blekingesjukhuset. Hälso- och sjukvårdsnämnden

Blekingesjukhuset. Hälso- och sjukvårdsnämnden 1 Blekingesjukhuset Hälso- och sjukvårdsnämnden 2014-06-26 2 Vårdproduktion Jan-Maj 2012-2014 2012 2013 2014 Diff - Antal Diff - Procent Vårdtillfällen 9873 10250 10192-58 -0,6% Vårddagar 59016 61380 60407-973

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för Hälsoringen Osby/Lönsboda

Patientsäkerhetsberättelse för Hälsoringen Osby/Lönsboda Patientsäkerhetsberättelse för Hälsoringen Osby/Lönsboda År 2015 Katharina Martinsson tf verksamhetschef 20150219 Innehållsförteckning Sammanfattning 2 Övergripande mål och strategier 3 Organisatoriskt

Läs mer

Rutin för hantering av avvikelser

Rutin för hantering av avvikelser LERUM2000, v2.1, 2013-02-21 RUTIN 1 (9) Dokumentbenämning/typ: Rutin Verksamhet/process: Sektor stöd och omsorg Ansvarig: Majed Shabo Fastställare: Anette Johannesson, Maria Terins Gäller fr.o.m: 2014-09-01

Läs mer

Förslag till organisation av den basala hemsjukvården med landstinget som huvudman

Förslag till organisation av den basala hemsjukvården med landstinget som huvudman Hälso- och sjukvårdsförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE 2016-01-11 1 (3) HSN 2016-0075 Handläggare: Elisabeth Höglund Hälso- och sjukvårdsnämnden 2016-02-23, p 10 Förslag till organisation av den basala hemsjukvården

Läs mer

Intern kontroll förslag till plan 2017

Intern kontroll förslag till plan 2017 Handläggare Dahl Jessica (OMF) Sporrong Anna-Terese (OMF) Rev Datum 206--25 206-2-07 Diarienummer OSN-206-0337 Omsorgsnämnden Intern kontroll förslag till plan 207 Förslag till beslut Omsorgsnämnden föreslås

Läs mer

Uppföljning av lex Maria-anmälningar

Uppföljning av lex Maria-anmälningar Uppföljning av lex Maria-anmälningar Sammanställning bilaga till beslut 2017-04-03 Avdelning sydöst IVO:s tillsyn ska bidra till lärande och förändring IVO vill genom tillsyn och återföring av resultat

Läs mer

Rutin för avvikelsehantering inom äldreomsorg och social resursverksamhet. Socialförvaltningen, Motala kommun

Rutin för avvikelsehantering inom äldreomsorg och social resursverksamhet. Socialförvaltningen, Motala kommun Rutin för avvikelsehantering inom äldreomsorg och social resursverksamhet Socialförvaltningen, Motala kommun Beslutsinstans: Medicinskt ansvarig sjuksköterska Diarienummer: Datum: 2011-03-09 Paragraf:

Läs mer

Pressmeddelande inför äldrenämndens sammanträde

Pressmeddelande inför äldrenämndens sammanträde 2011-03-24 Äldrenämnden Pressmeddelande inför äldrenämndens sammanträde För ytterligare information kontakta äldrenämndens ordförande Jan-Willy Andersson (kd), telefon 013-20 71 84 eller 070-590 71 84

Läs mer

Stockholms läns landsting. Månadsrapport juli 2017, Landstingshusct i Stockholm AB. Styrelsen. Ärendebesla*iviiiiig

Stockholms läns landsting. Månadsrapport juli 2017, Landstingshusct i Stockholm AB. Styrelsen. Ärendebesla*iviiiiig Stockholms läns landsting Landstingshusct i Stocldiolm AB Org.nr 556477-9378 SKRIVELSE 2017-08-24 LISAB 2017-0006 Styrelsen Månadsrapport juli 2017, Landstingshusct i Stockholm AB Ärendebesla*iviiiiig

Läs mer

att godkänna månadsrapport-per februari samt prognos för helåret 2014.

att godkänna månadsrapport-per februari samt prognos för helåret 2014. Stockholms läns landsting i (i) Landstingsrådsberedningen SKRIVELSE 2014-03-27 Landstirigsstyrelsem LANDSTINGSSTYRELSEN 1 4 : 04-0 8 0 0 0 1 2 * Månadsrapport per februari 2014, Koncernfinansiering Föredragande

Läs mer

30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN

30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN 30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KOMMUNINFORMATION

Läs mer

Överenskommelser om en förbättrad patientsäkerhet

Överenskommelser om en förbättrad patientsäkerhet BILAGA TILL GRANSKNINGSRAPPORT DNR: 31 2013 0103 Bilaga 4. Överenskommelser om en förbättrad patientsäkerhet Patientsäkerhet har staten gett tillräckliga förutsättningar för en hög patientsäkerhet? (RiR

Läs mer

Framtidens hemsjukvård i Halland. Slutrapport till Kommunberedningen

Framtidens hemsjukvård i Halland. Slutrapport till Kommunberedningen Framtidens hemsjukvård i Halland Slutrapport till Kommunberedningen 130313 Syfte Skapa en enhetlig och för patienten optimal och sammanhållen hemsjukvård. Modellen ska skapa förutsättningar för en resurseffektiv

Läs mer

Kvalitet inom äldreomsorgen

Kvalitet inom äldreomsorgen Revisionsrapport* Kvalitet inom äldreomsorgen Mora kommun Februari 2009 Inger Kullberg Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...3 2 Inledning och bakgrund...4 2.1 Revisionsfråga...5 2.2 Revisionsmetod...5

Läs mer

ENHETENS NAMN OCH ANSVARIG CHEF:

ENHETENS NAMN OCH ANSVARIG CHEF: ENHETENS NAMN OCH ANSVARIG CHEF: Formulär för kvalitetsuppföljning av verksamheten Fyll i formuläret så korrekt och sanningsenligt som möjligt. Syftet är inte bara att kvalitetssäkra verksamheten utan

Läs mer

Revision av registreringar inom psykiatrisk öppenvård

Revision av registreringar inom psykiatrisk öppenvård Revision av registreringar inom psykiatrisk öppenvård Barn- och ungdomspsykiatri Beroendevård Vuxenpsykiatri Hälso- och sjukvårdsförvaltningen 08-123 132 00 Datum: 2011-10-19 Diarienummer: HSN1103-0243

Läs mer

Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009. Haninge kommun. Granskning av delårsbokslut 2009

Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009. Haninge kommun. Granskning av delårsbokslut 2009 Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009 Haninge kommun Granskning av delårsbokslut 2009 Innehåll 1. Sammanfattning...2 2. Inledning...2 3. Kommunens resultat och balansräkning...2

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse. för. Hälsocentralen i Näsum

Patientsäkerhetsberättelse. för. Hälsocentralen i Näsum Patientsäkerhetsberättelse för Hälsocentralen i Näsum Datum och ansvarig för innehållet 2014-02-13 Maria Theandersson, Platschef Lideta Hälsovård Mallen är framtagen av Sveriges Kommuner och Landsting

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse. för Läkarhuset Roslunda AB.

Patientsäkerhetsberättelse. för Läkarhuset Roslunda AB. Patientsäkerhetsberättelse för Läkarhuset Roslunda AB. År 2012 Datum 2013-03-01 Camilla Nilsson, vårdcentralchef Innehållsförteckning Inledning 3 Struktur för inrapportering, uppföljning och utvärdering

Läs mer

Redovisning av lex Maria anmälningar med anledning av självmord

Redovisning av lex Maria anmälningar med anledning av självmord Gunnar Ramstedt Ärendenr HSN 2012/364 1 (5) Handlingstyp Tjänsteskrivelse Datum 24 augusti 2012 Hälso- och sjukvårdsnämnden Redovisning av lex Maria anmälningar med anledning av självmord Sammanfattning

Läs mer

Delårsrapport. Jan okt 2012 Närsjukvården i östra Östergötland

Delårsrapport. Jan okt 2012 Närsjukvården i östra Östergötland Delårsrapport Jan okt 2012 Närsjukvården i östra Östergötland 2012 11 21 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse Produktionsenhetschefens reflektion 1 Fördjupad ekonomisk analys 2 Ekonomisk redovisning

Läs mer

Svar på skrivelse från Socialdemokraterna om växande köer, stängda vårdplatser och försämrad tillgänglighet

Svar på skrivelse från Socialdemokraterna om växande köer, stängda vårdplatser och försämrad tillgänglighet Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Handläggare: Louise von Bahr Utvecklingsavdelningen TJÄNSTEUTLÅTANDE 2016-12-10 Hälso- och sjukvårdsnämnden 2017-01-31 1 (5) HSN 2016-4461 Svar på skrivelse från Socialdemokraterna

Läs mer