Årsbokslut 2011 Förvaltningsberättelse TIOHUNDRA AB

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årsbokslut 2011 Förvaltningsberättelse TIOHUNDRA AB"

Transkript

1 TIOHUNDRA AB FÖRVALTNINGS- BERÄTTELSE 2011

2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE TILL ÅRSBOKSLUT PER SAMMANFATTNING 2011 OCH FÖRVÄNTAD UTVECKLING SAMMANFATTNING FÖRVÄNTAD UTVECKLING ÄGARFÖRHÅLLANDEN UPPFÖLJNING AV MÅL BOLAGETS EGNA MÅL OCH MÅLUPPFYLLELSE Tillgänglighet Kvalitet Ekonomi i balans UPPFÖLJNING AV POLICYS Följsamhet policy för intern kontroll Följsamhet finanspolicy VERKSAMHETENS OMFATTNING OCH INNEHÅLL VERKSAMHETSFÖRÄNDRINGAR VERKSAMHETSPRODUKTION Produktionsredovisning av vårdtillfällen, besök, poäng, timmar och dygn Vårdplatser Avvikelser i vården EKONOMI ÅRETS RESULTAT RESULTAT PER DIVISION OCH VERKSAMHETSOMRÅDE BEMANNING Övriga driftskostnader Finansnetto RESULTATDISPOSITION INVESTERINGAR BALANSRÄKNING Kassaflödesanalys STYRSTRATEGI AKUTSJUKHUSEN - SANKTIONSREGEL LEDNINGENS ÅTGÄRDER PRODUKTIVITET MEDARBETARE VERKSAMHETSFÖRÄNDRINGAR OCH OMSTRUKTURERINGAR PERSONAL- OCH KOMPETENSFÖRSÖRJNING CHEF- OCH LEDARSKAP ARBETSMILJÖ OCH HÄLSA SJUKFRÅNVARO JÄMSTÄLLDHET OCH MÅNGFALD MILJÖ MILJÖ STEG ÖVRIG MILJÖUPPFÖLJNING Tillståndsplikt och anmälningsplikt Köldmedier UPPHANDLING OCH INKÖP av 51

3 11. ÖVRIGT BILAGOR KONTAKTPERSONER STYRELSEBEHANDLING RESULTATRÄKNING BALANSRÄKNING KASSAFLÖDESANALYS NOTER TILL RESULTAT- OCH BALANSPOSTER av 51

4 till årsbokslut per Nämnd/styrelse/bolagsstyrelse: TioHundra AB Verksamhet: Hälsa, Sjukvård och Omsorg Bolagets organisationsnummer: Sammanfattning 2011 och förväntad utveckling Sammanfattning TioHundra AB (Mkr) jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec Ack utfall 2011 Ack utfall 2010 Periodiserad budget 2011 ett klart sämre år för vårdbolaget TioHundra AB Ett ekonomiskt utfall på -39,0 mkr, innebär en kraftig resultatförsämring jämfört med både fåregående års resultat på +16,3 mkr och det budgeterade resultatet på 0 mkr. Resultatavvikelsen mot budget kom redan under årets fem första månader. Sedan juni har resultatet mot budget i stort sett bibehållits. De faktorer som har påverkat bolagets resultat är i första hand följande: Beslut tagna av TioHundranämnden 1. Avtalsförhandlingarna med TioHundranämnden har resulterat i prisuppräkningar som har understigit bolagets kostnadsökningar i form av löneökningar och driftkostnadsökningar. Avtalsförhandlingarna gav i genomsnitt en uppräkning på 0,8 %, vilket resulterar i en avvikelse på ca -8 mkr mot budget och ca -16 mkr mot bolagets verkliga kostnadsökningar. Detta har slagit hårt mot de flesta verksamheter, men framför allt mot röntgen vars prislista har sjunkit med ca 30% jämfört med 2010, men också mot vård- och omsorgsboenden som inte fick någon uppräkning. 4 av 51

5 2. Kundvalet, som infördes redan 2010, slår fortfarande hårt mot resultatet för hemtjänst och hemsjukvård som är -10 mkr. 3. För de avtal som har volymbegränsning i ersättningen har nämnden lagt alldeles för låga beställningar, vilket har lett till överproduktion som bara ersätts till 30%. Detta gäller främst sjukhusavtalet och geriatrikavtalet där överproduktionen har lett till att bolaget har lämnat rabatter på 9 mkr respektive 1 mkr. För samtliga år har bolaget lämnat rabatter på närmare 60 mkr. 4. Flera av bolagets avtal är underfinansierade. Dagrehab och minnesmottagning, beroenderådgivningen samt fyra vuxenboendeenheter inom handikappomsorgen, utgör de objekt som bolaget har sagt upp, alternativt sökt förbättrad finansiering. Uppsägningen/förfrågan lämnades in i augusti, men har ännu ej besvarats av nämnden. 5. Beslutet om kundvalet, upphandlingen inom vårdboende och övertagande av lokaler, har medfört omstruktureringskostnader på ca 4,3 mkr. 6. TioHundranämndens förvaltning har varken betalat eller bestridit ett 20-tal fakturor under hösten, med ett värde på 12,8 mkr. Detta ledde till en förhandling med förvaltningen i januari 2012, som slutade med att bolaget erhöll 11,1 mkr av sin fordran. Beslut tagna av ägarna (Kommunalförbundet) I januari 2012 har kommunalförbundet beslutat följande: 1. Att inte reglera styrelsen begäran om ersättning för omstruktureringskostnader till TioHundra AB. Dessa omstruktureringskostnader avsåg bl.a. omstrukturering av verksamheter som uppstått via beslut i nämnden, samt bolagets övertagande av lokalkontrakt och bilpark. 2. Att TioHundra AB, trots avsaknad av muntlig eller skriftlig överenskommelse, för 2011 återbetalar 1,7 mkr till TioHundranämnden för den centrala administrationens lokaler, Dessa lokaler har bolaget disponerat fritt sedan starten 2006, men bolaget måste fr.o.m betala för dessa. 3. Att TioHundra AB 2012 och framöver övertar avtal och kostnader för lokaler, inklusive administrativa lokaler, och leasingbilar, i enlighet med beslut i kommunstyrelsen i Norrtälje kommun den 26 april Detta medför ytterligare kostnader för administrativa lokaler på 2,0 mkr (utöver de 1,7 mkr ovan) fr.o.m Tidigare har kommunalförbundet beslutat följande: 4. Att återkalla det stående förskottet på 104 mkr, vilket kommer att resultera i minskade ränteintäkter på ca -2,5 mkr årligen, dock begränsas resultateffekten 2011 till ca -0,4 mkr. Bolagsinterna händelser 1. Hög bemanning på sjukhuset för att klara av externa avtal som dock har blivit betydligt lägre än både budget och föregående år. Två avtal med HSf, där sjukhuset skulle få patienter från Danderyds Sjukhus respektive Karolinska och med ett sammanlagt intäktstak på 10,5 mkr 5 av 51

6 för 2011, har bara genererat ca 2,3 mkr i intäkter på grund av uteblivna patienter. Bolaget har erhållit 1 mkr från HSf som kompensation. 2. Öppnandet av avdelning 5 har inte kunnat göras så som planerat, dvs. med oförändrad bemanning, vilket har lett till nyanställningar och introduktion med dubbelbemanning och därmed högre bemanningskostnader. Lokalkostnaderna var inte heller budgeterade. 3. Barnmottagningen planerade för reducerad bemanning under arbete med stambyte, som sedan flyttades i tid. 4. Kostnaden för inhyrda läkare har varit extremt hög inom, i stort sett, alla verksamheter. 5. Antalet geriatriska vårdtillfällen har minskat kraftigt under året. Detta, kombinerat med längre vårdtider och därmed höga kostnader för vårdplatser, ger ett kraftigt sänkt resultat för geriatriken. Det nya ersättningssystemet med DRG-poäng leder ändå till en överproduktion, vilket bekräftar att avtalet har för låg ersättning. 6. Kostnaden för den psykiatriska slutenvården och valfrihetspatienter som bolaget köper, har kostat 5,7 mkr mer än budgeterat. Bolaget får ingen ersättning för denna merkostnad då merparten av den psykiatriska ersättningen är ett anslag. Resultatet på -39 mkr är en försämring av prognosen i november med -9 mkr. Orsaken är i första hand (mkr): Ingen reglering av omstruktureringskostnader -4,3 Tillkommande hyra för administrativa lokaler -1,7 Förhandling om obetalda fakturor -1,7 Högre förändring av semesterlöneskulden -1,3 Högre bemanningskostnader (inhyrd personal, pensions- o lönekostn.) -7,0 Å andra sidan fanns också några positiva effekter (mkr): FOUU-bidrag +1,5 Ersättning från HSf +1,0 Andra intäkter +0,8 Totalt är bolagets intäkter mkr att jämföra mot mkr för 2010 och mkr i budget De höga intäkterna är i första hand en konsekvens av den höga produktionen inom Habilitering & handikapp samt inom sjukhuset. Bolagets kostnader har ökat till mkr att jämföra mot mkr för 2010 och mkr i budget Merparten av kostnadsökningen kommer från högre lönekostnader, övertid och inhyrd personal. Antalet årsarbetare har minskat från per december 2010 till per december 2011 (-107 åa). I begreppet årsarbetare ingår inte timanställda. Antalet anställda har minskat från per december 2010 till per december 2011 (-136 anställda). 6 av 51

7 Årets investeringar blev endast 24,4 mkr (varav 6,0 mkr avser ombyggnation lokaler) mot budgeterade 34,1 mkr Förväntad utveckling 2012 Inför det sjunde verksamhetsåret för TioHundra AB så finns några viktiga områden som blir avgörande för hur väl bolaget kan lyckas nå uppsatta mål. Även om de antaganden som är gjorda i budgeten för 2012 kommer att uppfyllas, så blir det mycket svårt för bolaget att nå det budgeterade resultatet på 0 mkr. SLLs beslut att tidigarelägga inrapportering av både preliminär och slutlig budget 2012 har försvårat möjligheten att få realism budgeten. Det ekonomiska läget för bolaget är helt annorlunda än vad situationen var i början på mars 2011 då den preliminära budgeten rapporterades. Vid den tidpunkten förelåg bara årsresultatet för 2010 (+16 mkr). Någon förändring av budgetmålet på 0 mkr fram till att den slutliga budgeten rapporteras, godkänns inte av SLL. Tidigareläggandet av inrapporteringen har också medfört att information som normalt kommer under oktober som t.ex. lönekrav i löneöversynsprocessen, SKL s underlag för PO-sociala avgifter, villkor för avtalen med TioHundranämnden, underlag för räntekostnader i pensionskostnaderna etc, inte har beaktats. De beslut som har fattats av Kommunalförbundet i januari 2012 har inte kunnat beaktas och kommer att påverka resultatet negativt med närmare 4 mkr. För att resultatet skall kunna förbättras från dagens läge, krävs att bolaget får en rimlig prisuppräkning för avtalen Även de tak för ersättning som finns i vissa avtal måste läggas på en realistisk nivå. De underfinansierade avtalen måste få en bättre finansiering eller sägas upp. Detta i kombination med en fortsatt effektivisering av samtliga verksamheter bör ge TioHundra AB betydligt bättre förutsättningar än under Under år 2012 kommer huvudmännen att besluta om hur verksamheterna i Norrtälje skall drivas efter TioHundraprojektets avslutning. Den genomförda utvärderingen ger många goda omdömen om bolagets arbete med att förbättra vård- och omsorgskedjorna. Samtidigt pekar utvärderingen på behov av att styrning och samordning behöver göras tydligare på kommun och landstingsnivå. För bolaget är det särskilt angeläget att en tydligare målbild fastställs och under vilka villkor bolaget skall verka på den alltmer konkurrensutsatta vård- och omsorgsmarknaden. Prioriterade förbättringsprojekt kommer under 2012 att drivas för följande tre målgrupper: äldre personer med omfattande/komplexa behov av sjukvård och omsorg barn och unga med stora behov av vård och sociala insatser personer med långvariga psykiatriska sjukvårds- och omsorgsbehov. Vidare kommer en satsning göras på förbättrade sjukvårdsprocesser mellan primärvården och sjukhusvården. Sedan några år pågår ett arbete med att etablera ett systematiskt förbättringsarbete, där samtliga medarbetare inbjuds till aktiv medverkan. Under 2012 är ambitionen att detta arbetssätt skall vara 7 av 51

8 etablerat i samtliga verksamhetsområden. Denna stora satsning som syftar till att förbättra kvalitet och produktivitet i verksamheterna, innebär samtidigt en satsning på bolagets medarbetare och därmed företagskulturens utveckling. 2. Ägarförhållanden Norrtäljes gemensamma hälso-, sjukvård- och omsorgsbolag, TioHundra AB, ägs till 100 % av Kommunalförbundet Ägarsamverkan, som i sin tur ägs till lika delar av Stockholms Läns Landsting och Norrtälje kommun. 3. Uppföljning av mål 3.1. Bolagets egna mål och måluppfyllelse TioHundra AB huvudmål Kund- och processmål Mätetal Utfall Utfall Mål 2011 Nöjda kunder Andelen nöjda kunder skall vara minst 90 %. 1)se nedan Att möjliggöra snabb återgång till eget boende Antal utskrivningsklara patienter på sjukhuset skall vara max 3 i genomsnitt per månad 6,3 6,2 3,0 Trygghet och säkerhet i sammanlänkningen mellan vård och omsorgsinsatser. Vid årets slut skall minst 90 % av de utskrivna patienterna, som har samordnad vårdplanering, ha ett kundanpassat utskrivningsmeddelande 92% 3% 90% Säker läkemedelshantering Vid årets slut skall andelen utskrivna patienter som erhållit läkemedelsberättelse i sitt utskrivningsmeddelande, vara minst 90 % 92% 0% 90% Medarbetarmål Attraktiv arbetsgivare Företagsindex enligt medarbetarenkäten skall vara > > 67 Motiverade medarbetare Medarbetarindex enligt medarbetarenkäten skall vara > > 76 God arbetsmiljö Minska sjukfrånvaron till 17 dagar/medarbetare 21,5 19,3 17,0 Ekonomimål Stabil ekonomi 1) Mätning av kundnöjdhet Division sjukhus och primärvård Årets resultat skall svara upp mot ägardirektivens krav och säkra en långsiktig utveckling. -39 mkr 16 mkr 0 mkr Patientupplevd kvalitet i frågan Hur värderar du som helhet den vård/behandling du fått? Maxvärde är 100 Verksamhet Akutmottagning, röntgen, dagkirurgi 8 av 51

9 Slutenvård somatisk Öppenvård somatisk Husläkarna Genomsnitt för divisionen 84,25 83,5 Division vård och omsorg NKI- helheten från socialstyrelsens brukarundersökning. Det är en sammanvägning av 3 frågor som ger värdet. Maxvärde är 100 Verksamhet Hemtjänst och hemsjukvård 76 75,3 Vård och omsorgsboende 74,6 75,5 Genomsnitt för divisionen 75,3 75,4 Under 2011 avstod psykiatrin att göra enkät eftersom en stor nationell mätning görs Inom divisionen genomförs enkätundersökningar inom Habilitering & Handikapp samt socialpsykiatrin av ett enklare slag Tillgänglighet Graferna nedan redogör för tillgängligheten inom de dagar som vårdgarantin gäller i SLL och för de patienter som omfattas av vårdgarantin. Patienter som själva valt att vänta längre och de patienter som av medicinska skäl skall vänta längre är inte med i underlaget. Siffror för oktober och november saknas, då vårt rapporteringssystem havererade. Ett nytt stöd har arbetats fram och i samband med det har också en genomgång av listorna gjorts. Inaktuella data har städats bort. Det nya systemet medger att aktuell data finns tillgänglig varje dag till skillnad från det föregående som framställde en rapport per månad. 9 av 51

10 Tillgängligheten har avsevärt förbättrats. För operation är det vid årsslutet endast 3 patienter som inte kunnat beredas plats inom vårdgarantin. Detta har kunnat genomföras samtidigt som tillgängligheten till mottagningarna också förbättrats (ingen förskjutning av väntan för patienten). Den totala siffran för patienter som väntat mer än 30 dagar till mottagning är 155. Av dessa är drygt hälften väntande till ÖNH (79) och resten till allmän kirurgi och barnmottagning. 79 patienter inom ÖNH är i nivå med antalet nybesök under en vecka. 10 av 51

11 På årsbasis var snittet % att jämföra med föregående år 83.13%. Förbättringen har genomförts samtidigt som antalet patienter på akutmottagningen ökade från år 2010 till under % Telefontillgänglighet 95% 90% 85% 80% 75% 70% 65% Resultat bonus 3/3 bonus 2/3 bonus 1/3 Mål Vite 1/3 Vite 2/3 60% Bergshamra Hallstavik Norra Södra Väddö Samtliga husläkarmottagningar utom Norra når målet för telefontillgänglighet för En del av Norras avvikelse kan förklaras av ett dåligt värde i juni då det var problem med växeln och problem med läkartillgängligheten. Totalt har telefontillgängligheten ökat från 68 % under 2010 till 86 % under av 51

12 100,0% 90,0% 80,0% 70,0% 60,0% 50,0% 40,0% 30,0% 20,0% 10,0% 0,0% Andel patienter som väntat < 5 dagar till HLM (de senaste 30 dagarna) Bergshamra Hallstavik Norra Södra Väddö Andelen patienter som har väntat mindre än 5 dagar för läkarbesök på husläkarmottagning ligger på bra nivåer. Under året har andelen ökat från 87 % i mars till 93 % i december Kvalitet Sammanställning pågår. Kommer att redovisas i slutlig version den 24 februari Se kapitel 5. Ekonomi i balans 3.2. Uppföljning av policys TioHundra AB följer i stort de policys som SLL har utarbetat. Då TioHundra AB är ett samägt bolag med Norrtälje kommun har bolaget utarbetat även egna policys för att i möjligaste mån även beakta de policys som är gällande för Norrtälje kommun Följsamhet policy för intern kontroll TioHundra AB Bolagsledningen har under 2011 genomfört ett helhetsgrepp och ett övergripande arbete gällande Intern kontrollplan. Resultatet av det arbetet är följande: En bolagsövergripande riktlinje för arbetet med Intern kontroll plan Process för intern kontroll plan Risk- och konsekvensanalys Verksamhetschefens egenkontroll kopplad till internkontroll plan med uppföljning genom internrevision 12 av 51

13 Uppföljning av internkontrollplan sker av bolagsledningen i första kvartalet nästkommande år. VD ansvarar för åtgärder att förbättra den interna kontrollen samt rapportering till styrelse. Den nya modellen för intern kontroll arbetades fram under hösten då intern kontrollplanen för 2012 togs fram och kommer att implementeras i verksamheten i januari års intern kontrollplan är utvärderad och har varit gällande även för Följsamhet finanspolicy TioHundra AB följer den av landstinget fastställda finanspolicyn, vilket innebär att någon extern upplåning inte tillämpas. Något lånebehov föreligger inte för närvarande. Placeringar av tillgodohavanden sköts dock inte via Internfinanskontoret, utan hos lokal bank. 4. Verksamhetens omfattning och innehåll 4.1. Verksamhetsförändringar Bolagets organisation är sedan hösten 2011 grupperad i två divisioner, där bolagets elva verksamhetsområden inryms, samt de administrativa stabsavdelningarna. Syftet med den förändrade organisationen är att skapa ökad möjlighet att inom varje division klara av den växande konkurrensen och möta de nya kund- och vårdvalsmodellerna. Bolagsledningen Bolaget leds av en verkställande direktör, två divisionschefer, ekonomidirektör som också ansvarar för IT, Service & Logistik, personaldirektör och chefsläkare som också ansvarar för marknad & kommunikation, kvalité samt förbättringskontoret. Dessa utgör tillsammans bolagsledningen, då dessa funktioner har som sin huvudsakliga uppgift att arbeta med företagsgemensamma och strategiska uppgifter. Bolagsledningens arbete sker löpande och avstämning av arbetet sker vid möte varannan vecka. Under hösten 2011 blev tre divisioner två, i samband med att Divisionschef Göran Hägerfelth gick i pension. Björn Ekmehag blev Divisionschef för Sjukhus och Primärvård den 1 augusti. Verksamhetsrådet Bolagets verksamhetsråd utgörs av bolagsledningen, samtliga (9) verksamhetschefer i linjen och avdelningschefer i stabsavdelningarna. Verksamhetsrådet träffas ca fyra gånger per år. Verksamhetsrådet som leds av VD, har till uppgift att: Samordna, planera och förankra gemensamma policys och riktlinjer för bolaget. Samordna budgetprocess och andra bolagsgemensamma processer samt de som berör mer än ett verksamhetsområde. Samordna förbättrings- och utvecklingsarbetet, samt uppföljning av bolagets utveckling. 13 av 51

14 Divisionsledning och verksamhetsledning Respektive verksamhetschef har ansvar för sitt verksamhetsområde, men medverkar också i divisionens ledningsgrupp. Respektive enhetschef har ansvar för sin enhet, men medverkar också verksamhetsledningens ledningsgrupp. Staber/Stödjande resurser Flertalet av de stödjande processerna ligger hos de administrativa staberna. Staberna har att hantera och verkställa uppdrag från VD, bolagsledningen, divisionschefer och verksamheterna. Exempel på detta är att se till att ekonomi- och personalpolicyer implementeras och följs. Staberna har ett eget ansvar för att driva sina respektive ansvarsområden. Inom varje område ska en kundprocess upprättas med samma inriktning som för de operativa processerna, dvs. kundperspektivet men där kunderna nu utgörs av verksamheten. Exempel på stödjande processer: Personalförsörjning, Resultatuppföljning, Materialförsörjning, Lokaler, Kost, Laboratorietjänster. 14 av 51

15 4.2. Verksamhetsproduktion Produktionsredovisning av vårdtillfällen, besök, poäng, timmar och dygn Besök/vtf December Ack mån 2011 Ack mån 2010 Ack diff antal Ack diff % Somatik, Slutenvård Vårdavtal, Akut % Vårdavtal, Elektiv % Vårdgaranti, Samtliga % Vårdval, Samtliga % Utomlän/utrikes, Samtliga % Summa % Somatik, Öppenvård Vårdavtal, Akut % Vårdavtal, Elektiv % Vårdgaranti, Samtliga % Vårdval, Samtliga % Utomlän/utrikes, Samtliga % Summa % Barnmottagning Samtliga, Akut % Samtliga, Elektiv % Summa % Geriatrik, Slutenvård Vårdavtal, Samtliga % 15 av 51

16 Utomlän/utrikes, Samtliga % Summa % Geriatrik, Öppenvård Vårdavtal, Samtliga % Utomlän/utrikes, Samtliga Summa % Poäng December Ack mån 2011 Ack mån 2010 Ack diff antal Ack diff % Somatik, Slutenvård Vårdavtal, Akut % Vårdavtal, Elektiv % Vårdgaranti, Samtliga % Vårdval, Samtliga % Utomlän/utrikes, Samtliga % Summa % Somatik, Öppenvård Vårdavtal, Akut % Vårdavtal, Elektiv % Vårdgaranti, Samtliga % Vårdval, Samtliga % Utomlän/utrikes, Samtliga % Summa % Barnmottagning Samtliga, Akut % Samtliga, Elektiv % Summa % Geriatrik, Slutenvård Vårdavtal, Samtliga % Utomlän/utrikes, Samtliga % Summa % 16 av 51

17 Geriatrik, Öppenvård Vårdavtal, Samtliga % Utomlän/utrikes, Samtliga Summa % Somatisk slutenvård Antalet vårdtillfällen ökade totalt med 3 %. Ökningen var störst bland de elektiva (+13 %) och utomläns (+10 %). Antalet vårdtillfällen kopplade till vårdgaranti och vårdval sjönk dock kraftigt (- 61 % respektive -32 %). Mätt i poäng är slutenvårdens produktion 2 % högre än Somatisk öppenvård Antalet besök ökade marginellt med 1 %, mycket på grund av en kraftig minskning av vårdgarantibesöken (-54 %) och vårdvalsbesöken (-8 %). Mätt i poäng har öppenvården producerat för 15 % mer än föregående år, till stor del som en konsekvens av den viktförändring som skett mellan 2010 och Sjukhusavtalet Inom det Akutsomatiska avtalet med TioHundranämnden producerades poäng mot föregående års produktion på poäng och mot avtalets målvolym på 9200 poäng, det vill säga en överproduktion på 383 poäng. För överproduktion erhöll bolaget endast 30 %, vilket gjorde att man lämnat rabatter på 8,8 mkr. Barnmottagningen Barnmottagningen hade planerat för reducerad bemanning under arbete med stambyte, som sedan flyttades i tid. Detta ledde till en minskad produktion under året och att man inte kom upp i den avtalade volymen. Geriatrik Antalet slutenvårdstillfällen minskade kraftigt under året, från 1026 under 2010 till 897 under Ett nytt ersättningssystem baserat DRG-poäng infördes under året. Produktionen översteg avtalet i DRG-poäng, vilket indikerar ett för lågt avtal, trots volymminskningen. Överproduktionen har lett till att man lämnat 1,0 mkr i rabatt. Snittvårdtiden har ökat från 10,9 dagar under 2010 till 13,8 dagar.. 17 av 51

18 Medelantalet utskrivningsklara patienter per månad var i stort sett oförändrat från 6,2 år 2010 till 6,3 under Besök/vtf December Ack mån 2011 Ack mån 2010 Ack diff antal Ack diff % Psykiatri, Slutenvård Vårdavtal, Samtliga % Utomlän/utrikes, Samtliga % Summa % Psykiatri, Öppenvård Vårdavtal, Samtliga % Utomlän/utrikes, Samtliga % Summa % Barn- och ungdomspsykiatri Vårdavtal, Samtliga % Utomlän/utrikes, Samtliga % Summa % Beroendevård Vårdavtal, Samtliga % Utomlän/utrikes, Samtliga % Summa % Primärvård Läkarbesök % Mottagning % 18 av 51

19 Hem % Telefon % Utomlän/utrikes, Samtliga % Summa % Paramedicin, primärvård Summa % Stressrehab Summa % Habilitering Summa % Ungdomsmottagning Summa % Primärvården Anpassning till Vårdvalet har ökat tillgängligheten och därmed både läkarbesöken och övriga mottagningsbesök. Sänkningen av hembesök beror på att Basal Hemsjukvård ligger kvar i avtalet i 3 månader för 2010, så siffrorna är inte fullt jämförbara. Paramedicin Har egentligen haft en produktionsökning om man bortser från att hemrehabilitering ligger kvar i 3 månader för StressRehab Mottagningen har förstärkts med psykolog och sjukgymnast. Sedan remisstoppet togs bort har remissflödet fått fart. Psykiatri, Slutenvård, PKV-korttidsboende och Bryggan Under 2010 tog man emot Dagpatienter som registrerades på samma sätt som patienter som bott kvar över natten. Under 2011 har man inte tagit emot några dagpatienter. Berå Beroenderådgivningen har ökat sin telefontillgänglighet under 2011 vilket har lett till en ökning av telefonkontakter. Det har även varit en markant ökad tillströmning av patienter under Samtidigt har man under 2011 haft mer personal på plats än under 2010 vilket gett mer resurser att ta emot. 19 av 51

20 Timmar Årsbokslut Omsorgen Utförd tid i hemtjänsten Utf tid 2009 Utf tid 2010 Utf tid 2011 Kundval (Hemtjänst, hemsjukvård och hemrehab) I kundvalet ersätts bolaget bara för utförd tid, istället för som under 2009, beställd tid. Från och med den 1/ har hälften av kommunens och därmed bolagets verksamheter inom hemtjänst, basal hemsjukvård och hemrehabilitering överförts till privata vårdgivare (ca 130 medarbetare). Sjukvårdande insatser mellan kl har fr.o.m. 2011överförts till privat vårdgivare. 104% 103% 102% 101% 100% 99% 98% 97% 96% Omsorgen Nyttjandegrad Vård- och omsorgsboende Äldreboenden 20 av 51

21 Totalt utfördes dygn 2011 mot dygn Nedgången är en konsekvens av att TioHundranämnden upphandlade två nya utförare på två vårdboenden fr.o.m. september Utnyttjandegraden var 99,9 % under 2010 och 101,0 % under Vårdplatser Antalet slutenvårdsplatser Genomsnitt disponibla vårdplatser 2011 Genomsnitt disponibla vårdplatser 2010 Förändring Vårdplatser i budget 2011 Avvikelse Somatiska/geriatriska Tekniska vårdplatser (IVA) TOTALT Fördelningen mellan somatiska och geriatriska vårdplatser varierar efter behov. Stängning av vårdplatser har förekommit under semesterperioden Avvikelser i vården Alla verksamheter inom TioHundra AB arbetar med systematisk avvikelsehantering. Rapport skrivs när något som avviker från god standard inträffat. Ett webbaserat stöd för rapportering och handläggning som heter HändelseVis används och som ägs av en central förvaltning i SLL. Rapporten behandlas sedan i en avvikelsegrupp på den egna avdelningen. Denna grupp består av avvikelsesamordnare, enhetschef, samt ytterligare representanter från befintlig profession på enheten. Varje avvikelse processas i enlighet med fastställd rutin i syfte att åstadkomma förbättringar samt återkoppling till rapportören. Internutbildning i Avvikelsehantering ett sätt att förbättra vård och omsorg och HändelseVis erbjuds regelbundet under året och ingår i den centrala introduktionen av nyanställda. Allvarligare händelser går vidare till verksamhetschefen som i sin tur tar ställning till om händelsen ska rapporteras till chefläkaren. Verksamhetschef ansvarar för att initiera risk- och händelseanalyser. Varje arbetsplats skall på APT under rubrik Patientsäkerhet alt. Brukarsäkerhet eller Kvalitet redovisa uppkomna avvikelser för personalen. Varje Ledningsgrupp skall under samma rubrik diskutera verksamhetens avvikelser. Avvikelsestatistik från HändelseVis 2011 (rapportör) Typ Risk Tillbud Negativ händelse Totalt Vård Omsorg av 51

22 Arbetsmiljö Miljö Totalt Lex Maria Vårdgivaren har skyldighet att anmäla till Socialstyrelsen om en patient/brukare drabbats av eller utsatts för risk att drabbas av skada eller sjukdom. Under 2011 har 9 anmälningar enligt Lex Maria skickats till Socialstyrelsen. Varje Lex Maria utreds på verksamheten med händelseanalys, de åtgärder som uppdragsgivare bestämmer sig att genomföra följs upp av kvalitetsenheten efter 6-12 månader. År Antal Lex Sarah Personal som arbetar inom omsorgen har skyldighet att anmäla allvarliga missförhållanden. Under 2011 anmäldes totalt 6 ärenden enligt Lex Sarah av personalen. Av dessa bedömdes 2 vara allvarliga missförhållanden som krävde en utredning och åtgärdsförslag. De övriga var ärenden som felkategoriserats i HändelseVis där anmälan sker. Totalt SoL LSS Antal bedömda Kommentar missförhållanden Fler anmälningar på samma händelse händelseanalys pågår Patientnämnden, PaN Patienter och anhöriga som är missnöjda med vård eller omsorg har möjlighet att ta kontakt med patientnämnden. I utredningsarbetet kräver PaN yttrande från vårdgivaren. Nämnden är en fristående opartisk instans som utreder vad som hänt, föreslår lösningar och vägleder vidare om det behövs. PaN för en omfattande statistik som återförs till årligen till vården. Frågor som rör patientsäkerhet uppmärksammas som en viktig del av kvaliteten i vården. Patientnämnds-ärenden Norrtälje sjukhus Primärvård av 51

Patient- och brukarsäkerhetsberättelse TioHundra AB 2011

Patient- och brukarsäkerhetsberättelse TioHundra AB 2011 Patient- och brukarsäkerhetsberättelse TioHundra AB 2011 2012-02-21 Kvalitetsenheten Lena Kallin-Persson Innehållsförteckning Inledning 3 Organisation TioHundra AB 4 Övergripande mål och strategier 5 Organisatoriskt

Läs mer

Vårt arbete med säkerhet för våra kunder 2012. Patient- och brukarsäkerhetsberättelse Kvalitetsberättelse TioHundra AB

Vårt arbete med säkerhet för våra kunder 2012. Patient- och brukarsäkerhetsberättelse Kvalitetsberättelse TioHundra AB Vårt arbete med säkerhet för våra kunder 2012 Patient- och brukarsäkerhetsberättelse Kvalitetsberättelse TioHundra AB INNEHÅLL Inledning 3 Sammanfattning 4 Kvalitets- och säkerhetsarbete i TioHundra AB

Läs mer

Delårsrapport 2 år 2014

Delårsrapport 2 år 2014 Delårsrapport 2 år 2014 Delårsbokslut 2014-08-31 218 mkr Resultaten från Liv och Hälsa Ung 2014 visar att de flesta skolungdomar i Västmanland mår bra och är nöjda med sin livssituation. En försämring

Läs mer

Årsredovisning 2014. Närsjukvården i centrala Östergötland. Bild. www.regionostergotland.se. Dnr 2015-91

Årsredovisning 2014. Närsjukvården i centrala Östergötland. Bild. www.regionostergotland.se. Dnr 2015-91 Närsjukvården i centrala Östergötland www.regionostergotland.se Dnr 2015-91 Bild Innehållsförteckning PRODUKTIONSENHETSCHEFENS REFLEKTION 3 PRESENTATION AV PRODUKTIONSENHETEN 5 VISION (OCH VERKSAMHETSIDÉ)

Läs mer

Uppföljning av 2011 års verksamhet för Trafiknämnden

Uppföljning av 2011 års verksamhet för Trafiknämnden 1(1) Trafiknämnden Identitet TN 1202-0034 Datum 2012-02-09 Uppföljning av 2011 års verksamhet för Trafiknämnden har upprättats per 2011-12-31 avseende Trafiknämnden, Färdtjänstavdelningen, AB Storstockholms

Läs mer

Vad menar vi med perspektivbyte?

Vad menar vi med perspektivbyte? Äldrenämnden Verksamhetsberättelse 2013 Vad menar vi med perspektivbyte? Som läsaren säkert känner till har Jönköpings kommun from den 1 januari 2013 även ansvar för hälso-och sjukvård i det ordinära

Läs mer

Delårsrapport augusti 2013 Habilitering & Hälsa

Delårsrapport augusti 2013 Habilitering & Hälsa Sida 1(22) Delårsrapport augusti 2013 Habilitering & Hälsa 1. Sammanfattning och slutsats Allmänt Tillgänglighetsmålen har uppfyllt inom hörselverksamheten och i de redovisningar som gjorts kring BUP-miljonen.

Läs mer

Sveriges läkarförbund 2013. Svante Pettersson, utredare Sveriges läkarförbund Åsa Jaktlund, statistiker Sveriges läkarförbund

Sveriges läkarförbund 2013. Svante Pettersson, utredare Sveriges läkarförbund Åsa Jaktlund, statistiker Sveriges läkarförbund RAPPORT Mars 2013 Sveriges läkarförbund 2013 Svante Pettersson, utredare Sveriges läkarförbund Åsa Jaktlund, statistiker Sveriges läkarförbund Sveriges läkarförbund Box 5610, 114 86 Stockholm Telefon:

Läs mer

Primärvårdens läkarbemanning

Primärvårdens läkarbemanning Primärvårdens läkarbemanning Öppna jämförelser mellan landsting och driftsformer av primärvårdens försörjning av specialistläkare 2012 2013 Sveriges läkarförbund 2013 Svante Pettersson, utredare Sveriges

Läs mer

årsrapport för omsorgsförvaltningen

årsrapport för omsorgsförvaltningen årsrapport för omsorgsförvaltningen 2014 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning 2. Ekonomisk redovisning 2.1 Måluppföljning 2.2 Analys 2.2.1. Osäkra fordringar och tvister 2.3 Omvärld och framtid 2.4 Nyckeltal

Läs mer

Årsredovisning 2013 NU-sjukvården. 1. Sammanfattning och slutsats. Sida 1(55)

Årsredovisning 2013 NU-sjukvården. 1. Sammanfattning och slutsats. Sida 1(55) Sida 1(55) Årsredovisning 2013 NU-sjukvården 1. Sammanfattning och slutsats NU-sjukvården arbetar utifrån begreppet God Vård, d v s säker, patientfokuserad, kunskapsbaserad, jämlik och effektiv vård samt

Läs mer

78 Tertialrapport I januari april 2008. Landstingsstyrelsens beslut

78 Tertialrapport I januari april 2008. Landstingsstyrelsens beslut Landstingsstyrelsen PROTOKOLL DATUM DIARIENR 2008-06-16 LS-LED08-325 78 Tertialrapport I januari april 2008 Landstingsstyrelsens beslut 1. Landstingsstyrelsen godkänner tertialrapport I januari april 2008.

Läs mer

4 Uppföljningsrapport 1 för Region Halland RS150113

4 Uppföljningsrapport 1 för Region Halland RS150113 Ärende 4 RS 2015-05-27 4 Uppföljningsrapport 1 för Region Halland RS150113 Ärendet Den ekonomiska obalansen för Hallands sjukhus kvarstår med en prognos på helåret på minus182 miljoner kronor. Kostnaderna

Läs mer

landstinget i jönköpings län

landstinget i jönköpings län landstinget i jönköpings län ÅRSREDOVISNING 2010 Årsredovisning 2010 Till landstingsfullmäktige 12 april 2011 Innehåll: Sidan 2: För ett bra liv i ett attraktivt län Sidan 9: Hälso- och sjukvård - Perspektiv:

Läs mer

BILAGEFÖRTECKNING TILL ÅRSREDOVISNING 2014 FÖR HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSNÄMNDEN

BILAGEFÖRTECKNING TILL ÅRSREDOVISNING 2014 FÖR HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSNÄMNDEN 4b BILAGEFÖRTECKNING TILL ÅRSREDOVISNING 2014 FÖR HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSNÄMNDEN Bilaga 1 Befolkningsstatistik Bilaga 2 Rapport om tillgänglighet 2014 Bilaga 3 Nationell patientsäkerhetssatsning 2014 Bilaga

Läs mer

JAG BARA LYFTER LUREN

JAG BARA LYFTER LUREN JAG BARA LYFTER LUREN Utvärdering av Äldreteamet i Huddinge Ingrid Hjalmarson Rapporter/Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum 2011:4 ISSN 1401-5129 FÖRORD Åtskilliga granskningar under de senaste decennierna

Läs mer

47 Årsredovisning 2010. Arbetsutskottets förslag till beslut. 1. Årsredovisning 2010 godkänns. 2. Upprättad balanskravsutredning godkänns.

47 Årsredovisning 2010. Arbetsutskottets förslag till beslut. 1. Årsredovisning 2010 godkänns. 2. Upprättad balanskravsutredning godkänns. Landstingsstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL DATUM DIARIENR 2011-03-22 LS-LED11-173 47 Årsredovisning 2010 Arbetsutskottets förslag till beslut Landstingsstyrelsens förslag till landstingsfullmäktige 1.

Läs mer

UTNYTTJA MÖJLIGHETERNA

UTNYTTJA MÖJLIGHETERNA UTNYTTJA MÖJLIGHETERNA Organiseringen av hemsjukvården vid åtta husläkarmottagningar efter införande av Vårdval Stockholm Lisbeth Hagman Jenny Österman Rapporter/Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum

Läs mer

Årsredovisning för år 2011

Årsredovisning för år 2011 1(2) 2012-03-14 LK11-0636 Landstingets kansli Ekonomiavdelningen Landstingsstyrelsen Årsredovisning för år 2011 Landstingets utgångspunkt för styrning är att tillgängliga resurser används så att en god

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2007 1 ÅRSREDOVISNING 2007. Barn- och kvinnocentrum i Östergötland. Tillsammans för. Kvinnors och barns allra bästa hälsa

ÅRSREDOVISNING 2007 1 ÅRSREDOVISNING 2007. Barn- och kvinnocentrum i Östergötland. Tillsammans för. Kvinnors och barns allra bästa hälsa ÅRSREDOVISNING 2007 1 ÅRSREDOVISNING 2007 Barn- och kvinnocentrum i Östergötland Tillsammans för Kvinnors och barns allra bästa hälsa ÅRSREDOVISNING 2007 2 Produktionsenhetschefens kommentar 3 Uppdrag

Läs mer

Bokslut och verksamhetsberättelse 2009

Bokslut och verksamhetsberättelse 2009 DANDERYDS KOMMUN Socialkontoret Handläggare: Karl-Olof Magnusson Millie Lindroth Tjänsteutlåtande 1(49) Socialnämnden 2010-03-08 SN 2010/0029 Bokslut och verksamhetsberättelse 2009 Förslag till beslut

Läs mer

NR 9. uppdra åt nämnden för Blekingesjukhuset att vidta åtgärder för att kontrollera kostnadsutvecklingen,

NR 9. uppdra åt nämnden för Blekingesjukhuset att vidta åtgärder för att kontrollera kostnadsutvecklingen, 2015-05-19 Dnr 2015/00157 NR 9 Landstingsstyrelsen Landstingsstyrelsens arbetsutskott har vid sitt sammanträde den 18 maj 2015 behandlat ärende angående delårsbokslut. Landstingsstyrelsens arbetsutskotts

Läs mer

Delårsbokslut mars 2015. Primärvårdsförvaltning

Delårsbokslut mars 2015. Primärvårdsförvaltning Delårsbokslut mars 2015 Primärvårdsförvaltning april 2015 1 Landstinget Blekinge 2015-04-20 Dnr 2015/ Primärvårdsförvaltningen RosMarie Nilsson Till Nämnden för primärvård och folktandvård Delårsbokslut

Läs mer

Utvärdering av valfrihetssystem i kommuner och landsting

Utvärdering av valfrihetssystem i kommuner och landsting Utvärdering av valfrihetssystem i kommuner och landsting Förord Valfrihetssystem införs i allt fler kommuner och landsting. Sveriges Kommuner och Landsting har gett Professional Management i uppdrag att

Läs mer

Vård och omsorg om äldre

Vård och omsorg om äldre Vård och omsorg om äldre Socialstyrelsens sammanfattande iakttagelser Ett oförändrat stort antal anhöriga, främst makar och barn, ger allt mer hjälp till äldre personer. Många anhöriga får inte det stöd

Läs mer

DET HÄR ÄR KRONOFOGDEN RIKSKRONOFOGDEN SAMMANFATTAR MYNDIGHETENS RESULTAT RESULTATREDOVISNING

DET HÄR ÄR KRONOFOGDEN RIKSKRONOFOGDEN SAMMANFATTAR MYNDIGHETENS RESULTAT RESULTATREDOVISNING Årsredovisning 2013 INNEHÅLL 2013 DET HÄR ÄR KRONOFOGDEN RIKSKRONOFOGDEN SAMMANFATTAR MYNDIGHETENS RESULTAT RESULTATREDOVISNING Redovisningens disposition Kronofogdens förutsättningar Kronofogdens samlade

Läs mer

Vård- och omsorgsnämnden 27 februari 2014 Dnr VON 5/14. Verksamhetsberättelse 2013 Vård- och omsorgsnämnden

Vård- och omsorgsnämnden 27 februari 2014 Dnr VON 5/14. Verksamhetsberättelse 2013 Vård- och omsorgsnämnden Vård- och omsorgsnämnden 27 februari 2014 Dnr VON 5/14 Verksamhetsberättelse 2013 Vård- och omsorgsnämnden Innehållsförteckning Bakgrund och syfte... 3 Uppdrag... 3 Året som gått - förvaltningschefens

Läs mer

Modell för kunskapsstyrning av överbeläggningar och utlokalisering av patienter. Slutrapport

Modell för kunskapsstyrning av överbeläggningar och utlokalisering av patienter. Slutrapport Modell för kunskapsstyrning av överbeläggningar och utlokalisering av patienter Slutrapport Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris,

Läs mer

Årsredovisning 2011. Landstinget Kronobergs vision: Ett gott liv i ett livskraftigt län

Årsredovisning 2011. Landstinget Kronobergs vision: Ett gott liv i ett livskraftigt län Årsredovisning 2011 Landstinget Kronobergs vision: Ett gott liv i ett livskraftigt län Mål: Landstinget Kronoberg ska vara ett kvalitetsstyrt landsting med ett hälsofrämjande förhållningssätt och med respekt

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2012 för Socialnämnden (samhällsuppdraget)

Verksamhetsberättelse 2012 för Socialnämnden (samhällsuppdraget) Verksamhetsberättelse 2012 för Socialnämnden (samhällsuppdraget) 2013-02-24 1 (59) INLEDNING/ANSVARSOMRÅDE... 2 EKONOMISKT UTFALL Gemensamt.4 Äldreomsorg...7 Funktionshinder 22 Individ- och familjeomsorg...37

Läs mer