Margaretha Lindquist (KD) Anita Peterson (V) Thomas Rasmusson (S) Anders Zachrisson (M) Meta Jarl (S) Sune Levin (FV)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Margaretha Lindquist (KD) Anita Peterson (V) Thomas Rasmusson (S) Anders Zachrisson (M) Meta Jarl (S) Sune Levin (FV)"

Transkript

1 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(37) Plats och tid Räddningstjänsten, kl ande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare John Bruun (FP) Cecilia Tornerefelt (M) 1:e vice ordf Rolf Delcomyn (S) 2:e vice ordf Kerstin Andersson (C) Irene Nilsson (S) Anna Gustavsson (KD) Patrik Jönsson (SD) Sorin Raduta (S) Lina Bengtsson (M) Ulrika Johannesson (S) Margaretha Lindquist (KD) Anita Peterson (V) Thomas Rasmusson (S) Anders Zachrisson (M) Meta Jarl (S) Sune Levin (FV) Tjänstemän Utses att justera ens plats, tid Laila Jeppsson, förvaltningschef Lotta Nygen Bonnier, distriktschef MariAnne Norén, verksamhetsutvecklare Camilla Strid Lindvall, distriktschef Jan Nilsson, administrativ chef Fredrik Ehrenflod, 1:e ekonom Mikaela Covaciu, ekonom 1-15 Iréne Persson, nämndsekreterare Kerstin Andersson (C) Omsorgsförvaltningen Justerade paragrafer 1-26 Underskrift Sekreterare Iréne Persson Ordförande John Bruun (FP) Justerare Kerstin Andersson (C)

2 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2(37) Anslag / Bevis Protokollet är justerat en har tillkännagivits genom anslag Organ Hässleholms kommun, Sammanträdesdag Datum då anslaget sätts upp Datum då anslaget tas ned Förvaringsplats för protokollet Omsorgsförvaltningen, Löjtnant Granlunds väg 14 Underskrift Iréne Persson Datum då anslaget togs ned Signatur

3 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 3(37) 1 Ändring av föredragningslistan Omsorgsnämnden bifaller ordförandens förslag. Skäl till beslut Ordförande John Bruun (FP) föreslår att dagordningen ändras enligt följande: Utgående ärende: Ärende 20, Nytt reglemente för Kommunala handikapprådet Ändring av ordningsföljden: Ärende 4-14, Internbudget 2012 och kompletteringsbudget 2012, tas upp som ärende 2 12 Ärende 2, information från Räddningstjänsten tas upp som ärende 13 Ärende 3, information från Hässleholm Teknik AB tas upp som ärende 14

4 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 4(37) 2 Diarienr 2012/ AU Internbudget Omsorgsnämnden beslutar att godkänna internbudget 2012 Rolf Delcomyn (S), Irene Nilsson (S), Sorin Raduta (S), Ulrika Johannesson (S) deltar ej i beslutet med hänvisning till egen föreslagen budget i Kommunfullmäktige och enligt protokollsanteckning Patrik Jönsson (SD) deltar ej i beslutet med hänvisning till egen föreslagen budget i Kommunfullmäktige 2 st Yrkande Rolf Delcomyn (S) yrkar på avslag på majoritetens förslag till internbudget. John Bruun (FP) yrkar på bifall till arbetsutskottets förslag till internbudget 2012 Proposition Rolf Delcomyn (S) begär votering Omsorgsnämnden godkänner följande voteringsordning Ja-röst för bifall till Bruuns yrkande Nej-röst för bifall till Delcomyns yrkande Med 6 ja-röster för Bruuns yrkande och 4 nej-röster för Delcomyns yrkande samt en 1 röst som avstår beslutar Omsorgsnämnden i enlighet med Bruuns yrkande. Protokollsanteckning Socialdemokraterna och vänsterpartiet yrkar avslag på majoritetens förslag till internbudget Detta gör vi med tanke på att vi hade en annan budget i fullmäktige. Vi föreslog en mindre skattehöjning för att kunna satsa på en bra kvalité i verksamheten. Idag fattas vi ett stort antal årsarbetare inom omsorgen och brukarna har svårt att få hjälp med det man har rätt till. Detta på grund av tidigare stora besparingskrav från majoriteten. Samtidigt har personalen otroligt tung uppgift att få ihop det dagliga arbetet och man har försämrat arbetsvillkoren.

5 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 5(37) Forts 2 Därför satsade vi på ett tillskott till omsorgsnämnden på 29 miljoner under en tre års period i fullmäktige. För 2012 innebar vårt förslag 17 miljoner. Dessa medel vill vi använda till mer personal inom hemtjänsten och handikappomsorgen. Med tanke på det stora budgetunderskottet 2011 förstår vi inte hur majoriteten skall klara omsorgen om vår kommuninnevånare. Det lilla tillskott majoriteten lade i 2012 års budget var i stort sett de medel man minskade ramen med och 2014 gör man ytterligare neddragningar i nämndens budget. Majoriteten i kommunen satsar hellre på stora investeringar på kort tid som påverkar driften t ex badanläggning istället för att satsa på kvalitén för våra äldre och funktionshindrade i kommunen. Beskrivning av ärendet Genom att analysera de studier som gjorts har man konstaterat att antalet äldre ökar generellt i hela landet. I Hässleholm är ökningen högre än riksgenomsnittet. Samtidigt ställs det nya krav i form av värdegarantier. Enligt nämndens mål är viljeinriktningen att satsa på ordinärt boende, det vill säga brukarens behov ska i första hand tillgodoses i den egna bostaden. Större delen av kompletteringsbudgeten som tilldelades omsorgsnämnden 2011 användes för att underlätta omställningen från särskilt boende till ordinärt. För att fortsättningsvis möjliggöra en satsning på det ordinära boendet även under verksamhetsåret 2012, krävs extraresurser. En betydande del av tillskottet på 12,8 mkr som omsorgsnämnden erhöll i 2012 års budgetram, används till att finansiera de ökade volymerna inom hemtjänsten. Handikappomsorgen står inför utmaningen att andelen barn och ungdomar med en neuropsykiatrisk diagnos ökat och fortsätter att öka markant. Budgetramen ger ett begränsat utrymme till att täcka behovet inom verksamheten. De årliga indexhöjningarna innebär ökade kostnader, som måste finansieras inom förvaltningens ram, innan volymökningar och nya satsningar kan beaktas. Förvaltningens verksamheter har arbetat hårt för att försöka optimera verksamheten och skapa en budget i balans, inom den tilldelade ramen för 2012.

6 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 6(37) Forts 2 AU Arbetsutskottet beslutar att föreslå Omsorgsnämnden besluta att godkänna internbudget 2012 Rolf Delcomyn (S) och Irene Nilsson (S) deltar ej i beslutet Voteringslista Omsorgsnämnden Datum: 2 Namn Parti Röstning Ledamot/tjänstgörande ersättare Ja Nej Avstår John Bruun FP X Rolf Delcomyn S X Cecilia Tornerefelt M X Kerstin Andersson C X Irene Nilsson S X Patrik Jönsson SD X Anna Gustavsson KD X Sorin Raduta S X Lina Bengtsson M X Margaretha Lindquist KD X Ulrika Johannesson S X Summa 6 4 1

7 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 7(37) 3 Diarienr 2012/ AU Kompletteringsbudget 2012, kompensation för merkostnader i samband med leasing av gasdrivna fordon Omsorgsnämnden beslutar att hos kommunstyrelsen anhålla om kompensation i 2012 års budget, för merkostnader i samband med leasing av gasdrivna fordon. Merkostnaden uppgår till kronor. Beloppet avser biogasfordon som nyleasats under år 2011 och som har en beräknad nyttjandeperiod på 36 månader. Leasingavtalen sträcker sig över en 36-månaders period, vilket innebär att omsorgsnämnden föreslås besluta om att även kommande år anhålla om kompensation för merkostnader för gasdrivna fordon. Patrik Jönsson (SD) deltar ej i beslutet Skäl till beslut Omsorgsnämnden erhåller ej någon kompensation i budgetramen för kostnadsökningar som beror nyleasing av gasdrivna fordon. Genom att följa direktivet om att i första hand välja biogasfordon vid nyleasing resulterar detta i ett budgetunderskott som ej går att påverka. Beskrivning av ärende Under år 2011 har det inom omsorgsförvaltningens vagnpark skett en nyleasing av totalt 30 fordon, varav 25 fordon är gasdrivna. Fram till och med år 2010 har förvaltningen fått kompensation för merkostnaden, i förhållande till konventionella fordon, vid leasing av nya biogasfordon. Kompensationen till förvaltningarna finansierades av det så kallade KLIMP-bidraget från Naturvårdverket med 30 procent samt av ett kommunalt bidrag med resterande 70 procent. Till följd av att Klimp-bidraget avslutades år 2010 fattade Kommunstyrelsen, , 1/11, punkt 1d följande beslut: Bidrag ges för hela merkostnaden (Bilaga 1). Förvaltningarna är hänvisade att skicka bidragsansökningarna till Miljökontoret. Omsorgsförvaltningen kontaktade Miljökontoret i april år 2011

8 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 8(37) Forts 3 och fick då besked om att det fanns cirka kronor kvar i bidrag av budgeterade kr. Omsorgsförvaltningen erhöll ett belopp om kronor i biogasbidrag. Miljökontoret hänvisar till kommunledningen om att inga ytterligare medel för biogasbidrag har tilldelats Miljönämnden för år Miljömålssamordnaren på Miljökontoret erhöll i juni år 2010 ett planeringsschema för omsorgsförvaltningens anskaffningstidpunkter av gasdrivna fordon för år 2011, och därmed har förvaltningens kommande merkostnad för gasdrivna fordon varit känd. AU Arbetsutskottet beslutar att föreslå Omsorgsnämnden besluta att hos kommunstyrelsen anhålla om kompensation i 2012 års budget, för merkostnader i samband med leasing av gasdrivna fordon. Merkostnaden uppgår till kronor. Beloppet avser biogasfordon som nyleasats under år 2011 och som har en beräknad nyttjandeperiod på 36 månader. Leasingavtalen sträcker sig över en 36-månaders period, vilket innebär att omsorgsnämnden föreslås besluta om att även kommande år anhålla om kompensation för merkostnader för gasdrivna fordon.

9 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 9(37) 4 Diarienr 2012/ AU Kompletteringsbudget 2012, kompensation för trygghetslarmskostnader Sjögläntan Omsorgsnämnden beslutar att hos kommunstyrelsen anhålla om kompensation för trygghetslarmskostnader avseende det särskilda boendet Sjögläntan. Kostnaden uppgår till kr per månad eller kr per år enligt avtal tecknat mellan VISER AB och Hässleholms kommun. Patrik Jönsson (SD) deltar ej i beslutet Skäl till beslut Enligt nya bestämmelser och en ny gränsdragningslista för fastigheter inom Hässleholms kommun, avseende ansvarsfördelningen mellan fastighetsägare, hyresvärd och verksamhet, har hela ansvaret för trygghetslarm inom särskilda boenden lagts på verksamheten, utan att omsorgsförvaltningen kompenserats för de ökade kostnaderna. Beskrivning av ärendet Ett större projekt avseende ny/tillbyggnad av det särskilda boendet Sjögläntan har genomförts. Sjögläntan består idag av en gammal och en ny del. Trygghetslarmet i den gamla delen har varit så gammalt att det inte har funnits reservdelar att tillgå. I samband med att nya Sjögläntan blev klar kompletterade man till nytt larm även i den gamla delen. Detta innebär att samma larmsystem används i hela Sjögläntan. Systemet bygger på en överföring av larminformation till mobiltelefoner, som personalen använder som larmmottaggare. Mobiltelefoner är billigare än larmmottaggare i inköp, dock tillkommer en månadskostnad för mjukvaran som behandlar larmen. Då företaget som levererar trygghetslarmet missade att ta med kostnaden för mjukvaran vid uppstarten, har särskilt avtal tecknats för detta. Månadskostnaden enligt avtal, som uppgår till kr belastar verksamheten och innebär en extrakostnad på kr per år. AU Arbetsutskottet beslutar att föreslå Omsorgsnämnden besluta att hos kommunstyrelsen anhålla om kompensation för trygghetslarmskostnader

10 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 10(37) Forts 4 avseende det särskilda boendet Sjögläntan. Kostnaden uppgår till kr per månad eller kr per år enligt avtal tecknat mellan VISER AB och Hässleholms kommun.

11 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 11(37) 5 Diarienr 2012/ AU Kompletteringsbudget 2012, kompensation för städkostnader trygghetspensionat Omsorgsnämnden beslutar att hos kommunstyrelsen anhålla om kompensation för städkostnader avseende trygghetspensionatet Ehrenborg. Kostnaden uppgår till kronor enligt förslag om städplan från Hässleholm Teknik AB. Patrik Jönsson (SD) deltar ej i beslutet Skäl till beslut Starten av ett trygghetspensionat som även omfattar biståndsbedömd korttids och växelvård medför ett ökat städbehov då både antalet platser och omsättningen av gäster/brukare ökar. Beskrivning av ärendet Trygghetspensionatet Ehrenborg, som startat hösten 2011, erbjuder personer över 70 år utan biståndsbeslut en chans att vila upp sig i en meningsfull tillvaro i gemenskap med andra. Trygghetspensionatet omfattar även biståndsbedömd korttids- och växelvård. Satsningen på trygghetspensionatet Ehrenborg är ett viktigt led i arbetet med omställningen från särskilt boende till ordinärt boende. Behovet av lokalvård ökar kraftigt på grund av omvandlingen till dubbelrum och ökat antal gäster. Dubbelrum innebär fler personer i rörelse, vilket medför mer orenheter i rummen och på toaletter. Risken för smitta ökar eftersom antalet gäster fördubblas. Lokalvårdavtal innebär professionell kompetens och specialkunskap gällande lokalvård vid ökad risk för smittospridning. AU Arbetsutskottet beslutar att föreslå Omsorgsnämnden besluta att hos kommunstyrelsen anhålla om kompensation för städkostnader avseende trygghetspensionatet Ehrenborg. Kostnaden uppgår till kronor enligt förslag om städplan från Hässleholm Teknik AB.

12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 12(37) 6 Diarienr 2012/ AU Kompletteringsbudget 2012, kompensation för ökade kostnader i samband med volymökningar av hjälpmedel Omsorgsnämnden beslutar att hos kommunstyrelsen anhålla om kompensation i 2012 års budget för ökade kostnader i samband inköp, service och rekonditionering av hjälpmedel. Den ökade kostnaden beräknas att uppgå till kr (Bilaga 1) och orsakas av ett ökat vårdbehov under senaste året. Patrik Jönsson (SD) deltar ej i beslutet Skäl till beslut Omsorgsnämnden erhåller ej någon kompensation i budgetramen för kostnadsökningar som beror på prisökningar. Årligen sker det prisökningar för de varor och tjänster som kommunen köper in och som regleras utanför nämndens beslutsområde. Då behovet av hjälpmedel ökat avsevärt under år 2011 resulterar detta i ett budgetunderskott som ej går att påverka. Beskrivning av ärendet Andelen äldre med omfattande vårdbehov har i Hässleholms kommun ökat kraftigt under senaste året. Statistik påvisar att beviljade biståndstimmar inom ordinärt boende ökat med cirka timmar mellan år 2010 och 2011, vilket motsvarar en procentuell ökning på cirka 28 procent. Mellan åren 2008 och 2010 har det inte skett någon nämnvärd volymökning av beviljade biståndstimmar vilket också avspeglas med en budget i balans för hjälpmedelsförsörjningen (Bilaga 1). Socialtjänstlagen (SFS, 2001:453) 4:1 reglerar att den enskilde, genom biståndet, ska tillförsäkras en skälig levnadsnivå samt möjligheten att leva ett självständigt liv. Som en följd av ökad vårdtyngd ökar även brukarnas behov av hjälpmedel. Att kunna möta brukarnas ökade vårdbehov medför ökade kostnader för hjälpmedelsförsörjningen. AU Arbetsutskottet beslutar att föreslå Omsorgsnämnden besluta att hos

13 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 13(37) Forts 6 kommunstyrelsen anhålla om kompensation i 2012 års budget för ökade kostnader i samband inköp, service och rekonditionering av hjälpmedel. Den ökade kostnaden beräknas att uppgå till kr (Bilaga 1) och orsakas av ett ökat vårdbehov under senaste året.

14 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 14(37) 7 Diarienr 2012/ AU Kompletteringsbudget 2012, kompensation för merkostnader i samband med inköp av ekologiska livsmedel Omsorgsnämnden beslutar att hos kommunstyrelsen anhålla om kompensation för merkostnader i samband med inköp av ekologiska livsmedel till ett belopp om kronor för år Patrik Jönsson (SD) deltar ej i beslutet Skäl till beslut För att kostenheten inom omsorgsförvaltningen på sikt ska kunna uppnå målet om att 20 procent av livsmedelskostnaderna ska bestå av ekologiska livsmedel förutsätts en ekonomisk kompensation för år I omsorgsnämndens planeringsram för år 2012 finns tkr fördelat till detta ändamål. För att årligen kunna öka andelen ekologiska livsmedel krävs ytterligare kronor för år Beskrivning av ärendet Hösten 2010 påbörjades inköp av ekologiska produkter. Andelen ekologiska livsmedel har under år 2011 ökat från fyra procent till strax över tio procent. Den utökade budgetramen år 2011 har främst använts till inköp av ekologiska mejerivaror. Den totala kostnaden för ekologiska livsmedel under år 2011 har uppgått till cirka kr. Kostenheten arbetar målmedvetet med att hitta bra ekologiska produkter och livsmedel som motsvarar kraven i upphandlingen. Svagheten i nuvarande livsmedelsavtal är ett begränsat utbud av ekologiska livsmedel. I samtakt med att livsmedelspriserna generellt ökat blir det allt svårare att hitta ekologiska livsmedel som passar våra ekonomiska ramar. För att uppnå målet 20 procent krävs att kostenheten fortsätter med kvalitets- och utvecklingsarbetet i kostdataprogrammet Matilda samt även får kompensation i budgetramen för år 2012.

15 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 15(37) Forts 7 AU Arbetsutskottet beslutar att föreslå Omsorgsnämnden besluta att hos kommunstyrelsen anhålla om kompensation för merkostnader i samband med inköp av ekologiska livsmedel till ett belopp om kronor för år 2012.

16 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 16(37) 8 Diarienr 2012/ AU Kompletteringsbudget 2012, kompensation för kostnader i samband med köp av värdetransporttjänst Omsorgsnämnden beslutar att hos kommunstyrelsen anhålla om kompensation i 2012 års budget, för kostnader i samband med att hämtning av dagskassor från omsorgsförvatningens kök kommer att ske genom köp av värdetransporttjänst. Den årliga kostnaden uppgår till kronor med start Avtalet med leverantören sträcker sig över en 36-månaders period vilket innebär att omsorgsnämnden föreslås besluta om att även kommande år anhålla om kompensation för kostnader avseende köp av denna tjänst. Patrik Jönsson (SD) deltar ej i beslutet Skäl till beslut För att undvika eventuella rån och överfall då medarbetare hanterar kökens kontanta medel bör tjänsten köpas in av ett proffesionellt värdetransportföretag. På så sätt kommer arbetsmiljön för berörda medarbetare att avsevärt förbättras. Beskrivning av ärendet Transport samt insättning av kontanta medel på bank sker idag av kökspersonal, vaktmästare, enhetschef eller kvalitetsutvecklare för kostenheten. Summan vid insättningtillfället kan variera mellan kronor och kronor. Medarbetare som hanterar kontanta medel i kostenheten upplever en stark hotbild i samband med transport och insättning av kontanta medel. Personalen har vid ett flertal tillfällen känt sig påpassade och upplever ett starkt obehag över risken att bli rånad eller skadad. För att kunna säkerställa en god arbetsmiljö för berörda medarbetare inom kostenheten måste dagens rutiner för kontanthantering förändras. AU Arbetsutskottet beslutar att föreslå Omsorgsnämnden besluta att hos kommunstyrelsen anhålla om kompensation i 2012 års budget, för kostnader i samband med att hämtning av dagskassor från omsorgsförvatningens kök

17 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 17(37) Forts 8 kommer att ske genom köp av värdetransporttjänst. Den årliga kostnaden uppgår till kronor med start Avtalet med leverantören sträcker sig över en 36-månaders period vilket innebär att omsorgsnämnden föreslås besluta om att även kommande år anhålla om kompensation för kostnader avseende köp av denna tjänst.

18 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 18(37) 9 Diarienr 2012/ AU Kompletteringsbudget 2012, kompensation för ökade kostnader i samband med nyleasing av bussar inom handikappomsorgen Omsorgsnämnden beslutar att hos kommunstyrelsen anhålla om kompensation i 2012 års budget, för ökade kostnader i samband med nyleasing av fyra stycken höj- och sänkbara bussar inom handikappomsorgen. Merkostnaden uppgår till cirka kronor under år Leasingavtalen sträcker sig över en 36-månaders period, vilket innebär att omsorgsnämnden föreslås besluta om att även kommande år anhålla om kompensation för de ökade merkostnaderna. Patrik Jönsson (SD) deltar ej i beslutet Skäl till beslut Då flertalet bussar inom handikappomsorgen är ålderstigna och mycket slitna erfordras det att omsorgsförvaltningen har en planering över utbyte av utrangerade bussar. I omsorgsförvaltningens fordonspark finns för närvarande fyra handikappbussar med lift som ej längre är försvarbara att behålla, vare sig ekonomiskt eller arbetsmiljömässigt. Förklaringen är dyra reparationskostnader samt kostnader för personaltimmar i samband med det. Genom att ersätta de utrangerade bussarna med höj- och sänkbara bussar, kommer arbetsmiljön för berörda medarbetare att avsevärt förbättras. Beskrivning av ärendet Inom handikappomsorgen finns idag tolv bussar avsedda för transporter för brukare. Slitaget på bussarna är långt över det normala då nyttjandegraden på bussarna är hög samt att det oftast transporteras rullstolsburna brukare. De medarbetare som kör transporter vistas i en tung fysisk arbetsmiljö då det åligger föraren att hjälpa brukarna att stiga in och ut ur bussarna samt hjälpa till med att spänna fast rullstolar. Ur ett säkerhetsperspektiv för förare och passagerare är det viktigt att tillhandahålla väl fungerade bussar

19 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 19(37) Forts 9 AU Arbetsutskottet beslutar att föreslå Omsorgsnämnden besluta att hos kommunstyrelsen anhålla om kompensation i 2012 års budget, för ökade kostnader i samband med nyleasing av fyra stycken höj- och sänkbara bussar inom handikappomsorgen. Merkostnaden uppgår till cirka kronor under år Leasingavtalen sträcker sig över en 36-månaders period, vilket innebär att omsorgsnämnden föreslås besluta om att även kommande år anhålla om kompensation för de ökade merkostnaderna.

20 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 20(37) 10 Diarienr 202/ AU Kompletteringsbudget 2012, kompensation för prisökningar Omsorgsnämnden beslutar att hos kommunstyrelsen anhålla om kompensation i 2012 års budget, för prisökningar avseende köpta platser hos privata vårdgivare, färdtjänst, personligt ombud psykiatri, hjälpmedelsverksamhet, assistansersättning samt arvode och omkostnadsersättning till uppdragstagare. Kostnaden uppgår till kronor enligt bifogat underlag. Patrik Jönsson (SD) deltar ej i beslutet Beskrivning av ärendet En betydande del av omsorgsnämndens verksamhet påverkas årligen av kostnadsökningar som beror på pris- och indexhöjningar som regleras utanför nämndens beslutsområde. Då ingen kompensation förekommer i budgetramen för dessa prisökningar förutsätter en budget i balans att verksamhetsvolymerna minskar motsvarande. Oförändrad volym resulterar i ett budgetunderskott som inte går att påverka. Kostnadsökningen 2012 beräknas till kr AU Arbetsutskottet beslutar att föreslå Omsorgsnämnden besluta att hos kommunstyrelsen anhålla om kompensation i 2012 års budget, för prisökningar avseende köpta platser hos privata vårdgivare, färdtjänst, personligt ombud psykiatri, hjälpmedelsverksamhet, assistansersättning samt arvode och omkostnadsersättning till uppdragstagare. Kostnaden uppgår till kronor enligt bifogat underlag.

21 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 21(37) 11 Diarienr 2012/ AU Kompletteringsbudget 2012, kompensation för extrakostnader vid köp av platser till brukare med särskilda behov Omsorgsnämnden beslutar att hos kommunstyrelsen anhålla om kompensation för ökade kostnader avseende köp av platser till brukare med särskilda behov enligt LSS (lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade). Årskostnaden uppgår till kr. Patrik Jönsson (SD) deltar ej i beslutet Skäl till beslut Hösten 2011 har omsorgsnämnden köpt fem extraplatser till ungdomar med särskilda behov, vilket genererar 2012 en nettokostnad på kr och består av: Boende enligt LSS, en plats, MoGård, Fränninge kr/år Boende enligt LSS, en plats, FAMN, Simrishamn Boende enligt LSS, en plats, Jönköping Boende enligt LSS, en plats, särskola, Ängelholm Korttidsvistelse/tillsyn enligt LSS, en plats, Friggatofta kr/år kr/år kr/år kr/år Beskrivning av ärendet Andelen barn och ungdomar med särskilda behov bland brukare med beslut om insatser enligt både socialtjänstlagen och LSS ökar kraftigt. I de fall brukarens speciella behov inte kan tillgodoses inom egen verksamhet verkställs beslutet genom köp av plats hos privata vårdgivare. Hösten 2011 har fem nya brukare utretts och fått beviljat boende respektive korttidsvistelse enligt LSS. Då behoven för dessa brukare är mycket speciella, har besluten verkställs genom köp av platser hos privata vårdgivare. De tunga omsorgsinsatser som krävs i dessa fall speglas även i de höga dygnspriser som de privata vårdgivarna debiterar. Den dyraste plats som köps

22 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 22(37) Forts 11 kostar omsorgsförvaltningen kr på årsbasis. Beloppet representerar enbart häften av den verkliga kostnaden, då socialförvaltningen står för hälften. Inga andra boendealternativ bedöms som möjliga för dessa brukare under 2012, vilket resulterar i en extrakostnad på årsbasis på kr. AU Arbetsutskottet beslutar att föreslå Omsorgsnämnden besluta att hos kommunstyrelsen anhålla om kompensation för ökade kostnader avseende köp av platser till brukare med särskilda behov enligt LSS (lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade). Årskostnaden uppgår till kr.

23 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 23(37) 12 Diarienr 2012/ AU Kompletteringsbudget 2012, kompensation för inrättandet av en heminstruktörstjänst Omsorgsnämnden beslutar att hos kommunstyrelsen anhålla om kompensation för inrättandet av en heminstruktörstjänst till en årskostnad på kr. Patrik Jönsson (SD) deltar ej i beslutet Skäl till beslut Heminstruktören hjälper personer med syn- och hörselnedsättning att leva så självständigt som möjligt. Beskrivning av ärendet Kommunala Handikapprådet (KHR) har under en längre tid påtalat behovet av en heminstruktör med uppgift att hjälpa personer med syn- och hörselnedsättning i den dagliga tillvaron. I heminstruktörens arbetsuppgifter ingår bland annat hjälp med att hitta lösningar i hemmiljö, att använda hjälpmedel på rätt sätt, att stärka självkänslan och undvika isolering. Heminstruktören erbjuder hjälp vid kontakt med ögonmottagning, syncentral, hörcentral, samt informerar om tjänster, service och föreningsverksamhet. Heminstruktörens arbete går efter principen hjälp till självhjälp och målet är att den som har en funktionsnedsättning skall klara sig på egen hand med så lite hjälp som möjligt. AU Arbetsutskottet beslutar att föreslå Omsorgsnämnden besluta att hos kommunstyrelsen anhålla om kompensation för inrättandet av en heminstruktörstjänst till en årskostnad på kr.

24 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 24(37) 13 Information från Räddningstjänsten Omsorgsnämnden tackar för informationen Beskrivning av ärende Insatsledare Dennis Reimer från Räddningstjänsten informerar om förebyggande åtgärder gällande brandskydd samt samarbetet mellan förvaltningarna gällande utbildning av personalen inom omsorgsförvaltningen.

25 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 25(37) 14 Information från Hässleholm Teknik AB Omsorgsnämnden tackar för informationen Beskrivning av ärende Hässleholms Teknik AB och omsorgsförvaltningen har inlett ett samarbete gällande transporter till daglig verksamhet. Ola Richard, VD, Christian Edwardsson affärsområdeschef fastighet och Henrik Svensson, arbetsledare från Hässleholms Teknik AB ger Omsorgsnämnden en återkoppling av uppdraget.

26 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 26(37) 15 Diarienr 2012/ AU Granskningsrapport Intern Kontroll 2011 Omsorgsnämnden beslutar att godkänna rapporten avseende Intern kontroll för 2011 och översända den till Kommunfullmäktige. Beskrivning av ärendet Omsorgsnämnden har ansvar för att den interna kontrollen är tillräcklig inom sitt verksamhetsområde samt att verksamheten bedrivs på ett tillfredsställande sätt. Varje nämnd ska årligen godkänna en granskningsrapport med resultatet av det senaste årets interna kontroll. Nämndens granskningsrapport samt nämndens protokoll ska lämnas till kommunstyrelsen senast i samband med inlämnandet av verksamhetsberättelsen. Rapporten ska samtidigt lämnas till kommunens revisorer. Ordningen på kontrollmomenten i granskningsrapporten ska följa ordningen i den beslutade interna kontrollplanen. Det ska framgå om respektive kontrollmoment ska med i nästa års interna kontrollplan eller inte. Bristfälliga moment ska tas med i nästa års interna kontrollplan. En risk- och väsentlighetsanalys ska göras över de huvudsakliga arbetsmoment som finns under respektive nämnds ansvar. Analysen ska årligen uppdateras och ligga till grund för vilka moment som tas med i den interna kontrollplanen AU Arbetsutskottet beslutar att föreslå Omsorgsnämnden besluta att godkänna rapporten avseende Intern kontroll för 2011 och översända den till Kommunfullmäktige.

27 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 27(37) 16 Diarienr 2012/ AU Uppföljning av mål 2011 Omsorgsnämnden beslutar att godkänna uppföljningen av målen för 2011 Skäl till beslut Arbetsutskottet gör två justeringar i underlaget som förvaltningen har tagit fram. Nya handlingar lämnas till Omsorgsnämnden Beskrivning av ärendet Kommunfullmäktiges mål och anvisningar till Omsorgsnämnden samt omsorgsförvaltningens beslutade mål Enligt kommunallagen ska kommuner ha en god ekonomisk hushållning i sin verksamhet. En kommuns budget ska innehålla finansiella mål och verksamhetsmål som är av betydelse för god ekonomisk hushållning. I Hässleholm tar de finansiella målen sikte på kommunens finansiella ställning och utveckling. En utgångspunkt är att varje generation själv ska bära kostnaderna för den service som den konsumerar. De upprättade verksamhetsmålen ska ta sikte på kommunens förmåga att bedriva verksamhet på ett kostnadseffektivt och ändamålsenligt sätt. Samtliga mål ska vara tydliga och mätbara och utgöra riktlinjer för verksamheten AU Arbetsutskottet beslutar att föreslå Omsorgsnämnden att godkänna uppföljningen av målen för 2011

28 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 28(37) 17 Diarienr 2012/ AU Delegationsbestämmelser för omsorgsnämnden Omsorgsnämnden beslutar att anta föreliggande förslag till delegationsbestämmelser för omsorgsnämnden i Hässleholms kommun att gälla från och med Skäl för det föreslagna beslutet Ett antal lagändringar har trätt i kraft Se bifogat meddelandeblad: Ansvarsfördelning mellan bosättningskommun och vistelsekommun. Lex- Sarah-lagstiftningen ändrades Ett antal ändringar av och tillägg till de delegationsbestämmelser som antogs att gälla från och med föreslås därför. Redaktionella ändringar har gjorts beträffande tjänstetitlarna myndighetschef (har utgått) och distriktschef. De ändringar där myndighetschef har ersatts av distriktschef berörs inte. AU Arbetsutskottet beslutar att föreslå Omsorgsnämnden besluta att anta föreliggande förslag till delegationsbestämmelser för omsorgsnämnden i Hässleholms kommun att gälla från och med

Catarina Harden, ekonom Rolf Delcomyn

Catarina Harden, ekonom Rolf Delcomyn SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(13) Plats och tid Högalidshemmet Storstugan, 2014-09-30, kl. 13.30-16.00 ande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Föredragande 78 Utses att

Läs mer

Åsa Erlandsson (SD) för Patrik Jönsson (SD) Anders Zachrisson (M)

Åsa Erlandsson (SD) för Patrik Jönsson (SD) Anders Zachrisson (M) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(12) Plats och tid Högalidshemmet Storstugan, 2014-11-28, kl. 13.30-15.50 ande Ledamöter Övriga närvarande Tjänstgörande ersättare Ersättare Tjänstemän Föredragande 94 Utses att

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2006-10-10 1 (12) Plats och tid Storstugan, Högalid, kl 13.30 16.15 Beslutande Ledamöter Kerstin Andersson (c) ordf Rolf Delcomyn (s) 1:e vice ordf John Bruun (fp) 2:e vice ordf Jenny Önnevik (s) Majliss

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2005-11-23 1 (16) Plats och tid Storstugan Högalid, kl 13.30 17.15 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Kerstin Andersson (c) ordf Rolf Delcomyn (s) 1:e vice ordf John Bruun (fp) 2:e vice ordf

Läs mer

Anita Peterson (v) Kasern Johnsson SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(16) Plats och tid Högalid Storstugan, 2015-06-23 kl. 13.25 16.35. Beslutande Ledamöter

Anita Peterson (v) Kasern Johnsson SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(16) Plats och tid Högalid Storstugan, 2015-06-23 kl. 13.25 16.35. Beslutande Ledamöter SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(16) 2015-06-23 Plats och tid Högalid Storstugan, 2015-06-23 kl. 13.25 16.35 ande Ledamöter Thomas Rasmusson (s) ordförande Solbritt Lindborg (mp) 1:e v ordf Åsa Erlandsson (sd)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2004-08-11 1 (14) Plats och tid Storstugan Högalid, 09.00 13.45 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Kerstin Andersson (c) ordförande Rolf Delcomyn (s) 1:e vice ordförande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL OMSORGSNÄMNDEN Datum Sid 2008-12-16 1 (20)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL OMSORGSNÄMNDEN Datum Sid 2008-12-16 1 (20) 2008-12-16 1 (20) Plats och tid Nya Sjögläntan, Boarpsvägen 17, Vinslöv, kl 13.00 16.30 ande Ledamöter John Bruun (fp) ordf Cecilia Tornerefelt (m) 1:e vice ordf Rolf Delcomyn (s) 2:e vice ordf Göran Blomberg

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL OMSORGSNÄMNDEN Datum Sid 2009-02-26 1 (27)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL OMSORGSNÄMNDEN Datum Sid 2009-02-26 1 (27) 2009-02-26 1 (27) Plats och tid Högalid, storstugan Kl. 13.30 16.00 ande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare John Bruun (fp) ordf Cecilia Tornerefelt (m) 1:e vice ordf Rolf Delcomyn

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 13.30-14.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-09-19 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bo-Anders Thornberg (m) ordf Jan Nilsson

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUN Medborgarnämnden 2010-03-01

ÅSTORPS KOMMUN Medborgarnämnden 2010-03-01 24 Allmän Plats och tid Kommunhuset, Björnekullasalen kl. 19.00-20.25 ande Reino Persson (S) ordförande Friberg, Gun (S) vice ordf. Hellman, Gertrud (M) Eriksson, Lennart (S) Andersson, Lena (C) tjg. ersättare

Läs mer

kl 13.00-16.15 Arvo Hellman (S) ordförande Bert Roos (S) Gull-Britt Hansson (S) Irena Alm (S) Margit Johansson (M) Stig-Arne Svalö

kl 13.00-16.15 Arvo Hellman (S) ordförande Bert Roos (S) Gull-Britt Hansson (S) Irena Alm (S) Margit Johansson (M) Stig-Arne Svalö 1(15) Plats och tid Almliden, Blosset, Bjuv kl 13.00-16.15 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Tjänstemän Arvo Hellman (S) ordförande Bert Roos (S) Gull-Britt Hansson (S) Irena

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL OMSORGSNÄMNDEN Datum Sid 2010-06-15 1 (21)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL OMSORGSNÄMNDEN Datum Sid 2010-06-15 1 (21) 2010-06-15 1 (21) Plats och tid Högalid, Storstugan Kl. 13.00 15.00 ande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Winnie Aronsson (fp) Cecilia Tornerefelt (m) 1:e vice ordf, mötets ordförande Rolf Delcomyn (s)

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Vård och omsorgsnämnden

TOMELILLA KOMMUN Vård och omsorgsnämnden : Plats och tid Svea Hund, den, kl. 09.30-.30 Beslutande Övriga närvarande Ida Bornlykke (S), ordförande Sejdi Karaliti (S) Marianne Åkerblad (M) Gunnel Andersson (M) Lars Erik Ottosson (SPI) Mona Nihlén

Läs mer

Ann Larsson, förvaltningschef Mariann Lundin, bitr förvaltningschef Lena Vilhelmsson, sekreterare Jörgen Karlsson, ekonom, 33

Ann Larsson, förvaltningschef Mariann Lundin, bitr förvaltningschef Lena Vilhelmsson, sekreterare Jörgen Karlsson, ekonom, 33 26-34 Plats och tid Kommunhuset, "Tryggö", Kungshamn, kl 13.00 16.00 Beslutande Leif T Johansson, (FP) ordförande Kristina Frigert (M), 1:e vice ordförande Elving Claesson (S) 2:e vice ordförande Christina

Läs mer

Christina Höij (m), 11-19 Rolf Antonsson (m), 11-19 Inger Eckert (kd) Ingrid Högman (kd) Stephan Karlsson (s), 11-19

Christina Höij (m), 11-19 Rolf Antonsson (m), 11-19 Inger Eckert (kd) Ingrid Högman (kd) Stephan Karlsson (s), 11-19 11-22 Plats och tid Kommunhuset, "Tryggö", Kungshamn, kl 13.00 17.15. Beslutande Närvarande ersättare Kristina Frigert (m), ordförande Göran Fahlgren (m), 2:e vice ordförande Lasse Andersson (m) Daniel

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Vård och omsorgsnämnden

TOMELILLA KOMMUN Vård och omsorgsnämnden : Plats och tid Svea Hund i kommunhuset, den, kl. 0.00-.5 Beslutande Övriga närvarande Carl Malmqvist (M) ersättare för Ida Bornlykke (S) Sejdi Karaliti (S) Mona Nihlén (V) ersättare för Marianne Åkerblad

Läs mer

43 Information 1. Skrivelse från samrådsgruppen för handikapporganisationer.

43 Information 1. Skrivelse från samrådsgruppen för handikapporganisationer. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(10) 2013-12-18 Behandlade ärenden fritidsnämnden 38 Budgetuppföljning 2013-11-30. 39 Fritidsgårdsbidraget 2014. Bilaga 1. 40 Mötesdagar för fritidsnämnden 2014. 41 Förändring av

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7)

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl 08.30-09.00 Beslutande Leif Sandberg (M), ordförande, jäv 41 Per Helsing (KD) ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto (M)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL OMSORGSNÄMNDEN Datum Sid 2009-06-16 1 (24)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL OMSORGSNÄMNDEN Datum Sid 2009-06-16 1 (24) 2009-06-16 1 (24) Plats och tid FD Andersgården, Kl. 13.00 15.40 ande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Övriga deltagande John Bruun (fp) ordf Cecilia Tornerefelt (m) 1:e vice ordf Rolf Delcomyn (s)

Läs mer

Hans Bengtson. Gunilla Andersson. Kåge Wallner. Hans Bengtson

Hans Bengtson. Gunilla Andersson. Kåge Wallner. Hans Bengtson Protokoll 1 (14) Plats och tid: Camp Igge, Iggesund klockan 08.30-15.30 Förtroendevalda: Beslutande: Ej beslutande: Kåge Wallner (MP) ordf Birgitta Medin (M) Kerstin Karlsson (M) Agneta Palmqvist (M) Marcus

Läs mer

Bengt Ingvarsson (s), ordförande Anna Rönn (v), 1:e vice ordförande Rose-Marie Jönsson (c), 2:e vice ordförande. Anna Rönn. Socialkontoret 2008-03-12

Bengt Ingvarsson (s), ordförande Anna Rönn (v), 1:e vice ordförande Rose-Marie Jönsson (c), 2:e vice ordförande. Anna Rönn. Socialkontoret 2008-03-12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (21) Plats och tid Kommunförvaltningens sammanträdesrum Eken kl 14.00 17.00 Beslutande Bengt Ingvarsson (s), ordförande Anna Rönn (v), 1:e vice ordförande Rose-Marie Jönsson (c),

Läs mer

Rune Håkansson PRO för Ingegerd Jönsson PRO Johnny Lindh RPG för Ruth Wernolf-Nyberg RPG. Annika Andersson Omsorgschef Iréne Persson nämndsekreterare

Rune Håkansson PRO för Ingegerd Jönsson PRO Johnny Lindh RPG för Ruth Wernolf-Nyberg RPG. Annika Andersson Omsorgschef Iréne Persson nämndsekreterare SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(9) Plats och tid Stadshuset, sammanträdesrum 1, kl. 09.00-11.15 ande Lars-Göran Wiberg (C) ordförande 1-6 Ledamöter Siv Nilsson PRO vice ordförande, ordförande 7-8 Solbritt Lindborg

Läs mer

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrummet Karpen, kl 14.00-14.50, 15.05-15.55 1 (16) Beslutande Arnold Andréasson (c), ordförande Bo Dahlqvist (pf), 1:e vice ordförande Ulrika Thulin (s), 2:e vice

Läs mer

Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista

Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (19) Plats och tid Vård- och omsorgsförvaltningen klockan 13.30-17.30 Beslutande Se bifogad deltagarlista. Närvarande ersättare Se bifogad deltagarlista Övriga deltagare

Läs mer

MÖNSTERÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 1. Socialnämnden 2015-05-13

MÖNSTERÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 1. Socialnämnden 2015-05-13 1 Plats och tid Kommunhuset kl 13.30 16.00 ande Emma Magnusson (C) Agnetha Landberg (C) Håkan Spärlin (C) Inga Jonsson (C) Chatrine Pålsson Ahlgren (KD) Karin L Folkegård (FP) Alexandra Ekstrand (S) Renée

Läs mer

Socialnämnden 2015-03-31 1(10) Tisdagen den 31 mars 2015, klockan 08.30 12.15, i Skållerudrummet.

Socialnämnden 2015-03-31 1(10) Tisdagen den 31 mars 2015, klockan 08.30 12.15, i Skållerudrummet. Socialnämnden 2015-03-31 1(10) Tid och plats Tisdagen den 31 mars 2015, klockan 08.30 12.15, i Skållerudrummet. Beslutande Ledamöter Michael Melby, ordf. (S) Daniel Jensen, vice ordf. (KD) Kerstin Lindberg

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-10-22 1(11)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-10-22 1(11) SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2014-10-22 1(11) Plats och tid Kommunhuset, klockan 16.00-18.00 ande Tjänstgörande ersättare Övriga deltagande Ersättare Tjänstemän Kent Lagrell (M) ordförande Jim Adolfsson

Läs mer

Datum 2015-01-08. Maria Hilding-Guidoum (S) Dhuha Al Azzawi (S) Petra Lindroos Jonasson (V) Agnes Utter (MP) Ewa Wiklander (FP) Dan Aria Sucuri (FP)

Datum 2015-01-08. Maria Hilding-Guidoum (S) Dhuha Al Azzawi (S) Petra Lindroos Jonasson (V) Agnes Utter (MP) Ewa Wiklander (FP) Dan Aria Sucuri (FP) 1(14) Plats och tid Stora Björn, Nya Kyrkogatan 21, 09.00-10.30 ande Ledamöter Lars Nilsson (S) ordförande Linnéa Kihlström (KD), vice ordförande Kajsa Adolfsson (S) Bo Andersson (S) Carina Johansson (S)

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2006-08-10 1(13) Plats och tid Nämndrummet, Skillingehus Kl 13.00-16.00 (utökat sammanträde kl 13.00-14.15) Beslutande Jan Andersson, ordförande (c) Thore Olsson (fp) Kurt Enell, tjg. ers. (kd) Sören Ståhlgren

Läs mer

Kommunkontoret, måndag 1 september kl 8.00. Sekreterare Paragrafer 59-68 ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret, måndag 1 september kl 8.00. Sekreterare Paragrafer 59-68 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 9.00 11.45 Beslutande David Olsson (M), ordförande Carina Schön (S) Dick Pettersson (C) Sören Johansson (KD) Anders Pettersson (S) Ej

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-01-14 1 (13) Plats och tid Socialförvaltningen, Östhammar, kl. 09.00 12.00 Beslutande Kerstin Björck-Jansson (C), ordförande Lars Sandberg (S) Désirèe Mattsson (S) Mhesun Tekleab (S) Ingeborg Sevastik

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 14

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 14 14 Plats och tid Kommunhuset, Björnkullasalen kl 19:00-20.30 ande Persson, Reino (s) ordf. 32-43 Friberg, Gun (s), vice ordf. 32-43 Hellman, Gertrud (m), 2:e vice ordf. 32-43 Eriksson, Lennart (s) 32-43

Läs mer

Ann-Christin Jarl Iréne Alm. Socialkontoret 2006-03-01

Ann-Christin Jarl Iréne Alm. Socialkontoret 2006-03-01 1 (15) Plats och tid Kommunförvaltningens sessionssal Karpen, kl 09.00 12.10 Beslutande Bengt Ingvarsson (s), ordförande Rose-Marie Jönsson (c), 1:e vice ordförande 09.00 12.05 Lars Ottosson (s), ej tjänstgörande

Läs mer

Omsorgsnämnden 2006-11-07

Omsorgsnämnden 2006-11-07 Plats och tid Hobysalen, stadshuset Ronneby, kl. 09.00 11.50 Beslutande Bo Johansson (s) ordförande Birgitta Andersson (s) Karl-Erik Danielsson (s) Hans Kyhlbäck (v) Helene Svan (v) Roger Fredriksson (m)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Socialnämnden 2015-01-29 1-14

Sammanträdesprotokoll Socialnämnden 2015-01-29 1-14 Socialnämnden 2015-01-29 1-14 Plats och tid Sammanträdesrum A1, Engelbrektsgatan 15, kl. 13.30-14.55 ande Ersättare ej tjänstgörande Övriga deltagare Utses att justera Erland Linjer (M) Turid Ravlo-Svensson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(9)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(9) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(9) Plats och tid Yxningen, kommunhuset, kl. 08:30 10:25 Beslutande Ledamöter Thomas Lidberg (S), ordförande Peder Griph (S) Astrid-Marie Jonsson, (C) Övriga närvarande Linda

Läs mer

Socialnämnden. Lars G Andersson (S), Gunnar Hagström (S), Eleonor Westlund (C) 78-80, Maivor Norgren (M) och Mona Stavholt (KD)

Socialnämnden. Lars G Andersson (S), Gunnar Hagström (S), Eleonor Westlund (C) 78-80, Maivor Norgren (M) och Mona Stavholt (KD) Socialnämnden 1 (10) Plats och tid Kommunhuset, Hellqvistsalen, Kungsör, tisdagen den 24 november 2009, klockan 13.15 16.15. Ajournering 14.30-14.50 ande Görel Nilsson ordförande (S), Carina Granberg (S),

Läs mer

Socialnämnden Sammanträdesdatum Sida 2013-01-22 1 (13)

Socialnämnden Sammanträdesdatum Sida 2013-01-22 1 (13) 2013-01-22 1 (13) Plats och tid Älmhults kommunhus 22 januari 2013 kl. 8.30 10.45 Beslutande Övriga deltagande Vidar Lundbäck (C), ordförande Ann Johansson (S), andre vice ordförande Annelie Olin (C) Gun-Britt

Läs mer

Socialkontoret, kl.15.00-16.55

Socialkontoret, kl.15.00-16.55 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (13) 2015-10-13 Plats och tid ande Övriga närvarande Ersättare Socialkontoret, kl.15.00-16.55 Lena Nilsson (S) ordförande Sven-Erik Andersson (C) 1:e vice ordförande Robin Gustavsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (12) Omsorgsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (12) Omsorgsnämnden Plats och sammanträdestid Beslutare Övriga deltagare SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 2007-02-15 Äldreboendet Jägarens sammanträdesrum 2007-02-15 kl. 09.00 16.00 Leif Andersson (s) Anna-Lena Carlsson (c) Lisbeth

Läs mer

Sammanträdesdatum 2015-01-07 Sida 1 (14) Jon Forsärla, (MP)

Sammanträdesdatum 2015-01-07 Sida 1 (14) Jon Forsärla, (MP) 2015-01-07 Sida 1 (14) Plats och tid KS-salen, 13:15-15:15 Beslutat Bo Akterin, (M) Ordförande Anders Karlsson, (S) Vice ordförande Jon Forsärla, (MP) Ledamot Lars Karlsson, (S) Ledamot Ingegerd Polbring,

Läs mer

Sammanträdesrum Dalen, Kommunhuset Torsdagen den 22 maj 2014 kl 18:00 19:30

Sammanträdesrum Dalen, Kommunhuset Torsdagen den 22 maj 2014 kl 18:00 19:30 1 (13) Plats och tid ande Övriga närvarande Sammanträdesrum Dalen, Kommunhuset Torsdagen den 22 maj 2014 kl 18:00 19:30 Jessica Ashworth (M), Ordförande Harriet Paulsson (C), 1e vice ordförande Anders

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-12-03 1 Innehållsförteckning Ärende 118 Godkännande av dagordning... 3 119 Individärende... 4 120 Individärende... 5 121 Uppsökande verksamhet... 6 122 Ekonomi... 7 123 Avdelningschefstjänst inom

Läs mer

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2014-02-25. Plats och tid Lokal Roten, kl. 13.30 15.55 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2014-02-25. Plats och tid Lokal Roten, kl. 13.30 15.55 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Sida 1/13 Plats och tid Lokal Roten, kl. 13.30 15.55 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Krister Olsson (S), ordförande J Håkan Andersson (C), vice ordförande Anneli Persson (S), tjänstgörande

Läs mer

Reglemente för Socialnämnden i Ängelholms kommun

Reglemente för Socialnämnden i Ängelholms kommun 2010-04-26 Diarienummer 2010/19 700 Britta Söderberg 0431-871 53 britta.soderberg@engelholm.se Reglemente för Socialnämnden i Ängelholms kommun Antaget av Kommunfullmäktige den 26 april 2010, 57 Utöver

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-12-11 1(10)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-12-11 1(10) SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2014-12-11 1(10) Plats och tid Kommunhuset, klockan 10.00-12.20 ande Tjänstgörande ersättare Kent Lagrell (M) ordförande Stig Ottosson (M) Maj-Britt Dahlborg (S) Helena Larsson

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 Paragrafer 93-100 Plats och tid Socialkontoret, kl. 16.00 17.35 ande Närvarande,ej tjänstgörande ledamöter Lisbet Westerberg (c) Cecilia Riveros Boström (m) Marianne Blom (c)

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden Sammanträdesdatum 2014-11-06 Sida 1 (13)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden Sammanträdesdatum 2014-11-06 Sida 1 (13) Socialnämnden Sammanträdesdatum 2014-11-06 Sida 1 (13) Plats och tid Lilla Sessionsslaen, Medborgarhuset i Arlöv, kl 18.30-20.40 Beslutande Inger Borgenberg,(S) ordförande Sven-Åke Persson, (S) Britt Sonesson,

Läs mer

Protokoll 1. Se bifogad uppropslista

Protokoll 1. Se bifogad uppropslista Protokoll 1 Plats och tid Timrå kommunhus 17:00-17.50 ande Övriga närvarande Se bifogad uppropslista Annica Sjödin, kommunsekreterare Sten Ekström, revisionens ordförande, 22 Utses att justera Benny Eriksson

Läs mer

Karl-Arne Larsson (C), ordförande Åke Malmqvist (MP) ersättare för Susanne Stambolidou Tellebo (FP) Jan Plantin (M) Kristina Pettersson (S)

Karl-Arne Larsson (C), ordförande Åke Malmqvist (MP) ersättare för Susanne Stambolidou Tellebo (FP) Jan Plantin (M) Kristina Pettersson (S) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (14) Plats och tid Vård och omsorgsförvaltningen, Heby, kl 12.30 16.00 Beslutande Karl-Arne Larsson (C), ordförande Åke Malmqvist (MP) ersättare för Susanne Stambolidou Tellebo

Läs mer

NÄMNDEN FÖR OMSORG OCH HÄLSA

NÄMNDEN FÖR OMSORG OCH HÄLSA Plats och tid: Kontoret för omsorg och hälsa, Parkgatan 6, Alvesta klockan 13.15 16.40 Beslutande Helen Gustavsson (m) ordförande Kia Jonsson (m) Mia Gällring (kd) Lars Andersson (fp) Rose-Marie Larsson

Läs mer

NÄMNDEN FÖR OMSORG OCH HÄLSA

NÄMNDEN FÖR OMSORG OCH HÄLSA 2012-11-20 1(1) Plats och tid: Konferensrum, Förvaltningen för omsorg och hälsa, Gärdesvägen, Alvesta kl 13.00-14.30 Beslutande Helen Gustavsson (M) Kia Johnsson (M) Lars Andersson (FP) Margaretha Berggren

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 2014-08-27 1 Innehållsförteckning Ärende 62 Godkännande av dagordning... 3 63 Budget 2015 - drift... 4 64 Budget 2015 - investering... 6 65 Personalfrågor... 7 2014-08-27 2 Plats och tid ande Ej tjänstgörande

Läs mer

Sammanträdesdatum. Vård- och Omsorgsnämnden 2004-11-18. Innehållsförteckning. Ärenden

Sammanträdesdatum. Vård- och Omsorgsnämnden 2004-11-18. Innehållsförteckning. Ärenden Vård- och Omsorgsnämnden 2004-11-18 1 (13) Plats och tid Kommunhuset rum 293, kl 13.15 15.30 Beslutande Sören Carlsson (s) Ann Svensson (s) Hans Nilsson (fp) Klas-Gunnar Appel (s) Lennart Samuelsson (s)

Läs mer

Rapport ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen m fl lagar. (AU 59) KS 2013-186

Rapport ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen m fl lagar. (AU 59) KS 2013-186 kommunstyrelsen i Falkenberg 2014-03-04 70 Rapport ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen m fl lagar. (AU 59) KS 2013-186 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag. Arbetsutskottets

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sida 1 av 14 Plats och tid Kommunhuset, Lessebo onsdagen den 17 december 2014 kl 14.00-16.15 ande Lars Altgård, ordf (s) Jim Lindberg (s) Marianne Nilsson (m) Gull-Britt Sandefors (c) Charlotta Book (s)

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2013-11-19 ()

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2013-11-19 () SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2013-11-19 () Plats och tid Kommunhuset, klockan 16.00-18.45 Beslutande Tjänstgörande ersättare Övriga deltagande Tjänstemän Justering Kent Lagrell (M) ordförande Anders Kjellgren

Läs mer

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2014-03-04 KOMMUNSTYRELSENS SOCIALA UTSKOTT

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2014-03-04 KOMMUNSTYRELSENS SOCIALA UTSKOTT STENUNGSUNDS KOMMUN Tid 08:30-11:30 KOMMUNSTYRELSENS SOCIALA UTSKOTT Plats Skeppet Ledamöter Lillemor Arvidsson (M) ordförande Janette Olsson (S) vice ordförande Thomas Danielsson (C) Jan Rohlén (S) Ersättare

Läs mer

Socialnämnden 2012.09.26 1

Socialnämnden 2012.09.26 1 Socialnämnden 2012.09.26 1 Plats och tid Stora sammanträdesrummet vårdcentralen kl 13.30-15.50 Beslutande Övriga deltagande Justerare Stefan Westergren (S) ordf Åsa H-Bengtegård (V) tjg ers Mohamad Rezkar

Läs mer

Regita Hedman (KD) ersätter Kerstin Marits (M) Lena Bröms Burman (MP) ersätter Inga Westlund (V)

Regita Hedman (KD) ersätter Kerstin Marits (M) Lena Bröms Burman (MP) ersätter Inga Westlund (V) 1(1) Plats och tid Kommunhuset, Plenisalen, kl 9.00-11.00 Beslutande Ledamöter Kenneth Dahlström (C) ordförande Per Wiman (KD) vice ordförande 1:e vice ordförande Liv Lunde Andersson (S) 2:e vice ordförande

Läs mer

... 6.{~~.~4~~~.~... SAMMANTRÄDESPROTOKOLL HASSLEHOLMS KOMMUN. Sammanträdesrum L kl. 09.30-16.30

... 6.{~~.~4~~~.~... SAMMANTRÄDESPROTOKOLL HASSLEHOLMS KOMMUN. Sammanträdesrum L kl. 09.30-16.30 HASSLEHOLMS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (11) Plats och tid ande Ledamöter Sammanträdesrum L kl. 09.30-16.30 Urban Widmark (M) ordförande Lars-Göran Wiberg (C) l:e vice ordförande 90-95 Tommy Nilsson (S) Robin

Läs mer

Sammanträdesdatum 2014-10-30. Charlotta Sandahl. nämndsekreterare. Omsorgsförvaltningen 2014-10-31, kl. 10.00 ...

Sammanträdesdatum 2014-10-30. Charlotta Sandahl. nämndsekreterare. Omsorgsförvaltningen 2014-10-31, kl. 10.00 ... SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) 2014-10-30 Omsorgsnämnden Plats och tid Spannmålsgatan 9, Kristianstad, Restaurang Kvarnen, konferenslokal Vete 13:00 15.07. ande Bo Silverbern (M), ordförande Birgitta Rosengren

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(15) Sammanträdesdatum 2014-05-14

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(15) Sammanträdesdatum 2014-05-14 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(15) Plats och tid Yxningen, kommunhuset, kl. 08.30 12.00 Ledamöter Tjänstgörande ersättare Thomas Lidberg (S), ordförande Mira Wedenberg (M) vice ordförande Sören Söderström

Läs mer

Reglemente för individnämnden i Leksands kommun

Reglemente för individnämnden i Leksands kommun Reglemente för individnämnden i Leksands kommun Antaget av kommunfullmäktige 2013-06-10 69 Gäller från och med 2013-07-01 2 Reglemente för individnämnden i Leksands kommun fr.o.m. 2013-07-01 Antaget av

Läs mer

Vård- och omsorgsnämnden Sammanträdesdatum Sida Vård- och omsorgsnämnden 2010-01-20 1

Vård- och omsorgsnämnden Sammanträdesdatum Sida Vård- och omsorgsnämnden 2010-01-20 1 Vård- och omsorgsnämnden 2010-01-20 1 Plats och Tid sammanträdesrum Norrtull 2010-01-20 kl 08.00-12.00 Beslutande Ewa Arvidsson (S) ordförande Anelia Dotcheva (C) Gunnar Dahlstrand (C) Terttu Martinsson

Läs mer

Barbro Johansson, kontorschef Nina Thiel, resultatenhetschef Väsby Vård och Omsorg Lidia Wasniewski, controller Jenny Magnusson, nämndsekreterare

Barbro Johansson, kontorschef Nina Thiel, resultatenhetschef Väsby Vård och Omsorg Lidia Wasniewski, controller Jenny Magnusson, nämndsekreterare Produktionsstyrelsen 2012-05-15 1 Plats och tid Beslutande Messingen, Love Almqvists torg 1, lokal: Ragnvald Tisdagen den 15 maj 2012, klockan 19:00-21.40 Ledamöter: Johan Hjelmstrand (M), ordf. Kent Hjalmarsson

Läs mer

Roger Eklund (S), ordförande Inger Lindström (S) Rougel Frössle (S) Ibrahim Behnam (S) för Irene Smedberg (S) Hans Andersson (S) Lena Jonsson (S)

Roger Eklund (S), ordförande Inger Lindström (S) Rougel Frössle (S) Ibrahim Behnam (S) för Irene Smedberg (S) Hans Andersson (S) Lena Jonsson (S) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Plats och tid Tunadal, Virgatan 7, Köping, kl 14.00 15.40 ande Roger Eklund (S), ordförande Inger Lindström (S) Rougel Frössle (S) Ibrahim Behnam (S) för Irene Smedberg (S)

Läs mer

Arvo Hellman, ordförande (S) Bert Roos (S) Gull-Britt Hansson (S) Irena Alm (S) Margit Johansson (M) Rolf Malmberg (S)

Arvo Hellman, ordförande (S) Bert Roos (S) Gull-Britt Hansson (S) Irena Alm (S) Margit Johansson (M) Rolf Malmberg (S) 1 (13) Plats och tid Almliden, Blosset, Bjuv Kl 13.00-14.50 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ersättare Övriga närvarande Tjänstemän Justering Justerare Tid och plats Justerade paragrafer Arvo

Läs mer

Socialförvaltningen, Södra Långgatan 62, plan 1, Kalmar

Socialförvaltningen, Södra Långgatan 62, plan 1, Kalmar 2010-01-19 9 8-24 Tid 14.00-16.00 Plats Beslutande Närvarande ersättare Närvarande tjänstemän Socialförvaltningen, Södra Långgatan 62, plan 1, Kalmar Christina Magnusson (S) Karl-Gustav Kyrk (KD) Ann-Christin

Läs mer

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2014-09-02 KOMMUNSTYRELSENS SOCIALA UTSKOTT

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2014-09-02 KOMMUNSTYRELSENS SOCIALA UTSKOTT Tid 08:30-10:30 KOMMUNSTYRELSENS SOCIALA UTSKOTT Plats Skeppet Ledamöter Lillemor Arvidsson (M) ordförande Janette Olsson (S) vice ordförande Thomas Danielsson (C) Jan Rohlén (S) Christian Andersson (FP)

Läs mer

Socialnämnden. Susanna Karlsson (S), Linda Söder Jonsson (S), Elisabeth Järvinen (MP), Lena Norstedt (C), Yvonne Ericsson (M)

Socialnämnden. Susanna Karlsson (S), Linda Söder Jonsson (S), Elisabeth Järvinen (MP), Lena Norstedt (C), Yvonne Ericsson (M) Socialnämnden 1 Plats och tid Kommunhuset, Hellqvistsalen, Kungsör, tisdagen den 17 mars 2015, klockan 15:00-18.15 ande Marie Norin Junttila (S) ordförande, Kristin Fernerud (S), Marita Pettersson (S),

Läs mer

2011-04-05. Rapport över ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen SoL och lag om service till funktionshindrade LSS. (AU 83) Dnr KS 2010-167

2011-04-05. Rapport över ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen SoL och lag om service till funktionshindrade LSS. (AU 83) Dnr KS 2010-167 FALKENBERG Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg / I 2011-04-05 102 Rapport över ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen SoL och lag om service till funktionshindrade.

Läs mer

ANSLAGSBEVIS. Social- och arbetsmarknadsnämnden. Nibblesbackevägen 17, Köping. Ida Frödén SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7)

ANSLAGSBEVIS. Social- och arbetsmarknadsnämnden. Nibblesbackevägen 17, Köping. Ida Frödén SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid KS-salen, kl 13.15-14.45 ande Andreas Trygg (V) ordförande Behxhet Ukelli (S) Ingalill Hedblom (S) Gina Lisegran (S) ersättare Abdul Qorbani (S) ersättare Birgitta

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 224 Plats och tid Kommunhuset, Åstorp kl 17.00-18.00 Beslutande Hans-Ingvar Jönsson (c), ordförande Gull-Britt Svensson (s) Mats Kroon (m) Gunilla Karlsson (s) Ronny Sandberg (s) Lennart

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ

ANSLAG/BEVIS. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Socialnämnden 2011.01.26 1 Plats och tid Stora sammanträdesrummet vårdcentralen kl 13.30-16.20 ande Övriga deltagande Stefan Westergren (S) ordförande Thomas Hansson (S) Kajsa Heed (S) Håkan Karlsson (C)

Läs mer

Plats och tid Socialförvaltningen, Ingerborgen klockan 15.00-17.50 Beslutande

Plats och tid Socialförvaltningen, Ingerborgen klockan 15.00-17.50 Beslutande Protokollsutdrag 1 (5) Mötesdatum Socialnämnden 2015-05-26 Plats och tid Socialförvaltningen, Ingerborgen klockan 15.00-17.50 Beslutande Lennart Höckert (S) Matilda Malmgren (M) Ben Benrabah (SÖS) Birgitta

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2007-08-09 1(13) Plats och tid Nämndrummet, Skillingehus Kl 14.00-16.20 Beslutande Jan Andersson (c) Gunnel Elg (kd) Christer Holmgren, tjg. ers. för Sofie Larsson (m) Sören Ståhlgren (s) Sonja Kling (s)

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-05-25

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-05-25 KOMMUNSTYRELSEN Tid Kl. 10:00 11:50 Ajournering 11.40 11.45 för överläggningar Plats Ledamöter Skeppet, Kommunhuset Se bilaga Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson sektorschef sektor stödfunktioner

Läs mer

Tallgården, Östervåla, 19 juni 2014, kl 09.30. Sekreterare Paragrafer 63-75 ANSLAG/BEVIS

Tallgården, Östervåla, 19 juni 2014, kl 09.30. Sekreterare Paragrafer 63-75 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (14) Sammanträdesdatum Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 10.00 14.00 Beslutande Margaretha Gadde-Jennische (M), ordförande Gudrun Wängelin-Lernskog (C) Olof Nilsson (S), ersättare

Läs mer

Värdshuset 17 rum och kök i Harmånger Tisdag 2 december 2014 kl. 10:00 12:00

Värdshuset 17 rum och kök i Harmånger Tisdag 2 december 2014 kl. 10:00 12:00 NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (9) Sida Plats och tid Värdshuset 17 rum och kök i Harmånger Tisdag 2 december 2014 kl. 10:00 12:00 Beslutande Stig Eng (C) Bengt-Ola Olsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2015 06 24 1 av 7 Plats och tid: Beslutande: Övriga närvarande: Kommunkontoret i Båstad, onsdagen den 24 juni, kl. 17.00 17.35 i Astrakanen. Bo Wendt (BP), Ordförande Gösta Gebauer (C), 1:e vice ordförande

Läs mer

Kommunhuset rum Dalen Tisdagen den 24 mars 2015 kl 18:00

Kommunhuset rum Dalen Tisdagen den 24 mars 2015 kl 18:00 2015-03-24 1 (17) Plats och tid ande Övriga närvarande Kommunhuset rum Dalen Tisdagen den 24 mars 2015 kl 18:00 Anders Magnhagen (S), ordförande Jessica Ashworth (M), 1:e vice ordf Maria Truedsson (MP),

Läs mer

2012-02-14. Birgitta Larsson (rp) Ylva Särnmark (fp) observerande ers. 11-30

2012-02-14. Birgitta Larsson (rp) Ylva Särnmark (fp) observerande ers. 11-30 Sammanträdesprotokoll 1(9) 2012-02-14 Socialnämndens arbetsutskott Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby 13 30 17 15 ande Kristina Valtersson (c) Ersättare: Birgitta Larsson (rp) Ylva Särnmark

Läs mer

Socialnämnden 2015-08-17 1(14)

Socialnämnden 2015-08-17 1(14) Socialnämnden 2015-08-17 1(14) Plats och tid Nämndrummet kl 13.00-16.30 Beslutande Solweig Gard (S) ordförande Margareta Ivarsson (C) Anders Englund (S) ersätter Daniel Hjelm (S) Jan Jansson (S) ersätter

Läs mer

Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Socialkontoret, Tingshusgatan 1, 281 31 Hässleholm. Angela Samarzija

Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Socialkontoret, Tingshusgatan 1, 281 31 Hässleholm. Angela Samarzija Socialnämnden 2008-06-17 1 Plats och tid Tingshusgatan kl 15.00-16.50 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Robin Gustavsson (kd) ordförande Sven-Erik Andersson (c) 1:e vice ordförande

Läs mer

Reglemente för Socialnämnden

Reglemente för Socialnämnden Nummer: 50:1 Blad: (1) Reglemente för Socialnämnden A Socialnämndens uppgifter Verksamhetsområde 1 Socialnämnden har att enligt gällande lagstiftning fullgöra kommunens uppgifter vad avser individ- och

Läs mer

Protokoll 1 (7) Sammanträdesdatum 2015-03-23

Protokoll 1 (7) Sammanträdesdatum 2015-03-23 Protokoll 1 (7) ammanträdesdatum Plats och tid Folkets Hus, kl. 17.30-17.55 Beslutande V C M KD D D ara Rudolfsson, ordf Kjell-Åke Karlsson Kaj Joelsson Patrik jöstedt ersätter Anita karphagen Karmen Björkman

Läs mer

Omsorgsnämnden 2007-09-03 1 (11)

Omsorgsnämnden 2007-09-03 1 (11) Omsorgsnämnden 2007-09-03 1 (11) Plats och tid Hjortviken konferens måndagen den 3 september 2007, kl. 17.20-18.40 Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Hannu Sutinen (fp) ordförande Stefan

Läs mer

Socialnämnden Sammanträdesdatum Blad 2011-01-03 1. Plats och tid Sammanträdesrum Dalen, Kommunhuset, kl 19.00 20.30

Socialnämnden Sammanträdesdatum Blad 2011-01-03 1. Plats och tid Sammanträdesrum Dalen, Kommunhuset, kl 19.00 20.30 2011-01-03 1 Plats och tid Sammanträdesrum Dalen, Kommunhuset, kl 19.00 20.30 Beslutande Henrik Kvennberg, (m), ordförande Ingrid Håkansson, (m), ledamot Jessica Ashworth, (m), ledamot Birgitta Krüger

Läs mer

Tommy Bernevång-Forsberg (KD), ordförande. Dag Thulin (M) Rigmor Holmqvist Ödman (S)

Tommy Bernevång-Forsberg (KD), ordförande. Dag Thulin (M) Rigmor Holmqvist Ödman (S) JÖNKÖPINGS KOMMUN Valnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-12-09 1 Plats och tid Kajutan, Rådhuset, Jönköping, kl. 11.00 11.45 Beslutande Tommy Bernevång-Forsberg (KD), ordförande Åke Johansson (C) 1:e vice

Läs mer

Omsorgsnämnden 2007-12-11 1 (16) Jens Nilsson (s) Morgan Ohlsén (s) Eivor Carlsson (kd), från och med 127

Omsorgsnämnden 2007-12-11 1 (16) Jens Nilsson (s) Morgan Ohlsén (s) Eivor Carlsson (kd), från och med 127 Omsorgsnämnden 2007-12-11 1 (16) Plats och tid Bollegården, tisdagen den 11 december 2007, kl. 16.00-18.30 Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Hannu Sutinen (fp) ordförande Stefan Edvardsson

Läs mer

Socialnämnden Sammanträdesdatum Blad 2011-05-24 90. Plats och tid Sammanträdesrum Dalen, Kommunhuset, kl 19.00 21.30

Socialnämnden Sammanträdesdatum Blad 2011-05-24 90. Plats och tid Sammanträdesrum Dalen, Kommunhuset, kl 19.00 21.30 2011-05-24 90 Plats och tid Sammanträdesrum Dalen, Kommunhuset, kl 19.00 21.30 Beslutande Övriga deltagare Utses justera Henrik Kvennberg, (m), ordförande Ingrid Håkansson, (m), ledamot Jessica Ashworth,

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (16) Datum Tid kl 08.15-15.00 Plats Sammanträdesrummet Hesselgrenska Närvarande Se sidan 2 Helena Wikström (C) Justeringens plats och tid LSS-kontoret fredagen den 31 augusti Justerade

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12) Sammanträdesdatum VERKSAMHETSUTSK OTTET ANSLAG/BEVIS

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12) Sammanträdesdatum VERKSAMHETSUTSK OTTET ANSLAG/BEVIS VERKSAMHETSUTSK OTTET SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 9.00 12.00 Beslutande David Olsson (M), or dförande Bengt Löfling (V) Dick Pettersson (C) A nne Charlotte Mattsson

Läs mer

Underskrifter Sekreterare Paragrafer 111-122 Birgitta Schmidt. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Underskrifter Sekreterare Paragrafer 111-122 Birgitta Schmidt. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 1(16) Plats och tid Kommunkontoret, Foxen, den 29 september kl 14.00-16.00 Beslutande Ledamöter Birger Pettersson-Wiik, S, ordförande Kerstin Andersson, KD Maj-Britt Hedefur, KD Margareta Nilsson, M Agneta

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Plats och tid C4-huset, sammanträdeslokal 5:5 13:30 16.45 ande Radovan Javurek (FP) Katarina Honoré (S) Ewa Jakobsen (M) Magnus Carlsson (M) Eva-Lotte Campbell (FP) Christina

Läs mer

Socialnämnden 2015-09-10

Socialnämnden 2015-09-10 100 Redovisning av delegationsbeslut enl. 35 Kommunallagen... 2 101 Budgetuppföljning med delårsredovisning... 3 102 Delgivningar... 4 103 Internkontroll... 5 104 Verksamhetsinformation... 6 105 Rapport

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stora Vänortsrummet 17 september 2015 klockan 13:30-14:20 Beslutande Bertil Carlsson (S) ordförande Sarah Andersson (S) vice ordförande Patrik Jonsson (S) Karin Vistmyr (S) Torbjörn Nyholm

Läs mer

Peter Hemlin (M), ordförande Kristina Frigert (M) Birgitta Granström (S) Elving Claesson (S) Margareetta Waldén (FP) Lena Linke (MP)

Peter Hemlin (M), ordförande Kristina Frigert (M) Birgitta Granström (S) Elving Claesson (S) Margareetta Waldén (FP) Lena Linke (MP) Plats och tid Kvarnberget, "Samlingssalen", Kungshamn, kl 09.00-12.30. Öppet sammanträde Beslutande Peter Hemlin (M), ordförande Kristina Frigert (M) Birgitta Granström (S) Elving Claesson (S) Margareetta

Läs mer

Vård- och omsorgsnämnden Sammanträdesprotokoll 1 Sammanträdesdatum 2013-01-15

Vård- och omsorgsnämnden Sammanträdesprotokoll 1 Sammanträdesdatum 2013-01-15 Sammanträdesprotokoll 1 Plats och tid: s sammanträdessal, Fäladstorget 1, Lund, kl 08:30-09:10 Ordförande: Johansson Lars (M) Ledamöter: Arnesen Lena (M) Dowler Mathias (C) Adolfsson Maj (KD) Almén Mai

Läs mer