Margaretha Lindquist (KD) Anita Peterson (V) Thomas Rasmusson (S) Anders Zachrisson (M) Meta Jarl (S) Sune Levin (FV)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Margaretha Lindquist (KD) Anita Peterson (V) Thomas Rasmusson (S) Anders Zachrisson (M) Meta Jarl (S) Sune Levin (FV)"

Transkript

1 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(37) Plats och tid Räddningstjänsten, kl ande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare John Bruun (FP) Cecilia Tornerefelt (M) 1:e vice ordf Rolf Delcomyn (S) 2:e vice ordf Kerstin Andersson (C) Irene Nilsson (S) Anna Gustavsson (KD) Patrik Jönsson (SD) Sorin Raduta (S) Lina Bengtsson (M) Ulrika Johannesson (S) Margaretha Lindquist (KD) Anita Peterson (V) Thomas Rasmusson (S) Anders Zachrisson (M) Meta Jarl (S) Sune Levin (FV) Tjänstemän Utses att justera ens plats, tid Laila Jeppsson, förvaltningschef Lotta Nygen Bonnier, distriktschef MariAnne Norén, verksamhetsutvecklare Camilla Strid Lindvall, distriktschef Jan Nilsson, administrativ chef Fredrik Ehrenflod, 1:e ekonom Mikaela Covaciu, ekonom 1-15 Iréne Persson, nämndsekreterare Kerstin Andersson (C) Omsorgsförvaltningen Justerade paragrafer 1-26 Underskrift Sekreterare Iréne Persson Ordförande John Bruun (FP) Justerare Kerstin Andersson (C)

2 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2(37) Anslag / Bevis Protokollet är justerat en har tillkännagivits genom anslag Organ Hässleholms kommun, Sammanträdesdag Datum då anslaget sätts upp Datum då anslaget tas ned Förvaringsplats för protokollet Omsorgsförvaltningen, Löjtnant Granlunds väg 14 Underskrift Iréne Persson Datum då anslaget togs ned Signatur

3 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 3(37) 1 Ändring av föredragningslistan Omsorgsnämnden bifaller ordförandens förslag. Skäl till beslut Ordförande John Bruun (FP) föreslår att dagordningen ändras enligt följande: Utgående ärende: Ärende 20, Nytt reglemente för Kommunala handikapprådet Ändring av ordningsföljden: Ärende 4-14, Internbudget 2012 och kompletteringsbudget 2012, tas upp som ärende 2 12 Ärende 2, information från Räddningstjänsten tas upp som ärende 13 Ärende 3, information från Hässleholm Teknik AB tas upp som ärende 14

4 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 4(37) 2 Diarienr 2012/ AU Internbudget Omsorgsnämnden beslutar att godkänna internbudget 2012 Rolf Delcomyn (S), Irene Nilsson (S), Sorin Raduta (S), Ulrika Johannesson (S) deltar ej i beslutet med hänvisning till egen föreslagen budget i Kommunfullmäktige och enligt protokollsanteckning Patrik Jönsson (SD) deltar ej i beslutet med hänvisning till egen föreslagen budget i Kommunfullmäktige 2 st Yrkande Rolf Delcomyn (S) yrkar på avslag på majoritetens förslag till internbudget. John Bruun (FP) yrkar på bifall till arbetsutskottets förslag till internbudget 2012 Proposition Rolf Delcomyn (S) begär votering Omsorgsnämnden godkänner följande voteringsordning Ja-röst för bifall till Bruuns yrkande Nej-röst för bifall till Delcomyns yrkande Med 6 ja-röster för Bruuns yrkande och 4 nej-röster för Delcomyns yrkande samt en 1 röst som avstår beslutar Omsorgsnämnden i enlighet med Bruuns yrkande. Protokollsanteckning Socialdemokraterna och vänsterpartiet yrkar avslag på majoritetens förslag till internbudget Detta gör vi med tanke på att vi hade en annan budget i fullmäktige. Vi föreslog en mindre skattehöjning för att kunna satsa på en bra kvalité i verksamheten. Idag fattas vi ett stort antal årsarbetare inom omsorgen och brukarna har svårt att få hjälp med det man har rätt till. Detta på grund av tidigare stora besparingskrav från majoriteten. Samtidigt har personalen otroligt tung uppgift att få ihop det dagliga arbetet och man har försämrat arbetsvillkoren.

5 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 5(37) Forts 2 Därför satsade vi på ett tillskott till omsorgsnämnden på 29 miljoner under en tre års period i fullmäktige. För 2012 innebar vårt förslag 17 miljoner. Dessa medel vill vi använda till mer personal inom hemtjänsten och handikappomsorgen. Med tanke på det stora budgetunderskottet 2011 förstår vi inte hur majoriteten skall klara omsorgen om vår kommuninnevånare. Det lilla tillskott majoriteten lade i 2012 års budget var i stort sett de medel man minskade ramen med och 2014 gör man ytterligare neddragningar i nämndens budget. Majoriteten i kommunen satsar hellre på stora investeringar på kort tid som påverkar driften t ex badanläggning istället för att satsa på kvalitén för våra äldre och funktionshindrade i kommunen. Beskrivning av ärendet Genom att analysera de studier som gjorts har man konstaterat att antalet äldre ökar generellt i hela landet. I Hässleholm är ökningen högre än riksgenomsnittet. Samtidigt ställs det nya krav i form av värdegarantier. Enligt nämndens mål är viljeinriktningen att satsa på ordinärt boende, det vill säga brukarens behov ska i första hand tillgodoses i den egna bostaden. Större delen av kompletteringsbudgeten som tilldelades omsorgsnämnden 2011 användes för att underlätta omställningen från särskilt boende till ordinärt. För att fortsättningsvis möjliggöra en satsning på det ordinära boendet även under verksamhetsåret 2012, krävs extraresurser. En betydande del av tillskottet på 12,8 mkr som omsorgsnämnden erhöll i 2012 års budgetram, används till att finansiera de ökade volymerna inom hemtjänsten. Handikappomsorgen står inför utmaningen att andelen barn och ungdomar med en neuropsykiatrisk diagnos ökat och fortsätter att öka markant. Budgetramen ger ett begränsat utrymme till att täcka behovet inom verksamheten. De årliga indexhöjningarna innebär ökade kostnader, som måste finansieras inom förvaltningens ram, innan volymökningar och nya satsningar kan beaktas. Förvaltningens verksamheter har arbetat hårt för att försöka optimera verksamheten och skapa en budget i balans, inom den tilldelade ramen för 2012.

6 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 6(37) Forts 2 AU Arbetsutskottet beslutar att föreslå Omsorgsnämnden besluta att godkänna internbudget 2012 Rolf Delcomyn (S) och Irene Nilsson (S) deltar ej i beslutet Voteringslista Omsorgsnämnden Datum: 2 Namn Parti Röstning Ledamot/tjänstgörande ersättare Ja Nej Avstår John Bruun FP X Rolf Delcomyn S X Cecilia Tornerefelt M X Kerstin Andersson C X Irene Nilsson S X Patrik Jönsson SD X Anna Gustavsson KD X Sorin Raduta S X Lina Bengtsson M X Margaretha Lindquist KD X Ulrika Johannesson S X Summa 6 4 1

7 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 7(37) 3 Diarienr 2012/ AU Kompletteringsbudget 2012, kompensation för merkostnader i samband med leasing av gasdrivna fordon Omsorgsnämnden beslutar att hos kommunstyrelsen anhålla om kompensation i 2012 års budget, för merkostnader i samband med leasing av gasdrivna fordon. Merkostnaden uppgår till kronor. Beloppet avser biogasfordon som nyleasats under år 2011 och som har en beräknad nyttjandeperiod på 36 månader. Leasingavtalen sträcker sig över en 36-månaders period, vilket innebär att omsorgsnämnden föreslås besluta om att även kommande år anhålla om kompensation för merkostnader för gasdrivna fordon. Patrik Jönsson (SD) deltar ej i beslutet Skäl till beslut Omsorgsnämnden erhåller ej någon kompensation i budgetramen för kostnadsökningar som beror nyleasing av gasdrivna fordon. Genom att följa direktivet om att i första hand välja biogasfordon vid nyleasing resulterar detta i ett budgetunderskott som ej går att påverka. Beskrivning av ärende Under år 2011 har det inom omsorgsförvaltningens vagnpark skett en nyleasing av totalt 30 fordon, varav 25 fordon är gasdrivna. Fram till och med år 2010 har förvaltningen fått kompensation för merkostnaden, i förhållande till konventionella fordon, vid leasing av nya biogasfordon. Kompensationen till förvaltningarna finansierades av det så kallade KLIMP-bidraget från Naturvårdverket med 30 procent samt av ett kommunalt bidrag med resterande 70 procent. Till följd av att Klimp-bidraget avslutades år 2010 fattade Kommunstyrelsen, , 1/11, punkt 1d följande beslut: Bidrag ges för hela merkostnaden (Bilaga 1). Förvaltningarna är hänvisade att skicka bidragsansökningarna till Miljökontoret. Omsorgsförvaltningen kontaktade Miljökontoret i april år 2011

8 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 8(37) Forts 3 och fick då besked om att det fanns cirka kronor kvar i bidrag av budgeterade kr. Omsorgsförvaltningen erhöll ett belopp om kronor i biogasbidrag. Miljökontoret hänvisar till kommunledningen om att inga ytterligare medel för biogasbidrag har tilldelats Miljönämnden för år Miljömålssamordnaren på Miljökontoret erhöll i juni år 2010 ett planeringsschema för omsorgsförvaltningens anskaffningstidpunkter av gasdrivna fordon för år 2011, och därmed har förvaltningens kommande merkostnad för gasdrivna fordon varit känd. AU Arbetsutskottet beslutar att föreslå Omsorgsnämnden besluta att hos kommunstyrelsen anhålla om kompensation i 2012 års budget, för merkostnader i samband med leasing av gasdrivna fordon. Merkostnaden uppgår till kronor. Beloppet avser biogasfordon som nyleasats under år 2011 och som har en beräknad nyttjandeperiod på 36 månader. Leasingavtalen sträcker sig över en 36-månaders period, vilket innebär att omsorgsnämnden föreslås besluta om att även kommande år anhålla om kompensation för merkostnader för gasdrivna fordon.

9 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 9(37) 4 Diarienr 2012/ AU Kompletteringsbudget 2012, kompensation för trygghetslarmskostnader Sjögläntan Omsorgsnämnden beslutar att hos kommunstyrelsen anhålla om kompensation för trygghetslarmskostnader avseende det särskilda boendet Sjögläntan. Kostnaden uppgår till kr per månad eller kr per år enligt avtal tecknat mellan VISER AB och Hässleholms kommun. Patrik Jönsson (SD) deltar ej i beslutet Skäl till beslut Enligt nya bestämmelser och en ny gränsdragningslista för fastigheter inom Hässleholms kommun, avseende ansvarsfördelningen mellan fastighetsägare, hyresvärd och verksamhet, har hela ansvaret för trygghetslarm inom särskilda boenden lagts på verksamheten, utan att omsorgsförvaltningen kompenserats för de ökade kostnaderna. Beskrivning av ärendet Ett större projekt avseende ny/tillbyggnad av det särskilda boendet Sjögläntan har genomförts. Sjögläntan består idag av en gammal och en ny del. Trygghetslarmet i den gamla delen har varit så gammalt att det inte har funnits reservdelar att tillgå. I samband med att nya Sjögläntan blev klar kompletterade man till nytt larm även i den gamla delen. Detta innebär att samma larmsystem används i hela Sjögläntan. Systemet bygger på en överföring av larminformation till mobiltelefoner, som personalen använder som larmmottaggare. Mobiltelefoner är billigare än larmmottaggare i inköp, dock tillkommer en månadskostnad för mjukvaran som behandlar larmen. Då företaget som levererar trygghetslarmet missade att ta med kostnaden för mjukvaran vid uppstarten, har särskilt avtal tecknats för detta. Månadskostnaden enligt avtal, som uppgår till kr belastar verksamheten och innebär en extrakostnad på kr per år. AU Arbetsutskottet beslutar att föreslå Omsorgsnämnden besluta att hos kommunstyrelsen anhålla om kompensation för trygghetslarmskostnader

10 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 10(37) Forts 4 avseende det särskilda boendet Sjögläntan. Kostnaden uppgår till kr per månad eller kr per år enligt avtal tecknat mellan VISER AB och Hässleholms kommun.

11 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 11(37) 5 Diarienr 2012/ AU Kompletteringsbudget 2012, kompensation för städkostnader trygghetspensionat Omsorgsnämnden beslutar att hos kommunstyrelsen anhålla om kompensation för städkostnader avseende trygghetspensionatet Ehrenborg. Kostnaden uppgår till kronor enligt förslag om städplan från Hässleholm Teknik AB. Patrik Jönsson (SD) deltar ej i beslutet Skäl till beslut Starten av ett trygghetspensionat som även omfattar biståndsbedömd korttids och växelvård medför ett ökat städbehov då både antalet platser och omsättningen av gäster/brukare ökar. Beskrivning av ärendet Trygghetspensionatet Ehrenborg, som startat hösten 2011, erbjuder personer över 70 år utan biståndsbeslut en chans att vila upp sig i en meningsfull tillvaro i gemenskap med andra. Trygghetspensionatet omfattar även biståndsbedömd korttids- och växelvård. Satsningen på trygghetspensionatet Ehrenborg är ett viktigt led i arbetet med omställningen från särskilt boende till ordinärt boende. Behovet av lokalvård ökar kraftigt på grund av omvandlingen till dubbelrum och ökat antal gäster. Dubbelrum innebär fler personer i rörelse, vilket medför mer orenheter i rummen och på toaletter. Risken för smitta ökar eftersom antalet gäster fördubblas. Lokalvårdavtal innebär professionell kompetens och specialkunskap gällande lokalvård vid ökad risk för smittospridning. AU Arbetsutskottet beslutar att föreslå Omsorgsnämnden besluta att hos kommunstyrelsen anhålla om kompensation för städkostnader avseende trygghetspensionatet Ehrenborg. Kostnaden uppgår till kronor enligt förslag om städplan från Hässleholm Teknik AB.

12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 12(37) 6 Diarienr 2012/ AU Kompletteringsbudget 2012, kompensation för ökade kostnader i samband med volymökningar av hjälpmedel Omsorgsnämnden beslutar att hos kommunstyrelsen anhålla om kompensation i 2012 års budget för ökade kostnader i samband inköp, service och rekonditionering av hjälpmedel. Den ökade kostnaden beräknas att uppgå till kr (Bilaga 1) och orsakas av ett ökat vårdbehov under senaste året. Patrik Jönsson (SD) deltar ej i beslutet Skäl till beslut Omsorgsnämnden erhåller ej någon kompensation i budgetramen för kostnadsökningar som beror på prisökningar. Årligen sker det prisökningar för de varor och tjänster som kommunen köper in och som regleras utanför nämndens beslutsområde. Då behovet av hjälpmedel ökat avsevärt under år 2011 resulterar detta i ett budgetunderskott som ej går att påverka. Beskrivning av ärendet Andelen äldre med omfattande vårdbehov har i Hässleholms kommun ökat kraftigt under senaste året. Statistik påvisar att beviljade biståndstimmar inom ordinärt boende ökat med cirka timmar mellan år 2010 och 2011, vilket motsvarar en procentuell ökning på cirka 28 procent. Mellan åren 2008 och 2010 har det inte skett någon nämnvärd volymökning av beviljade biståndstimmar vilket också avspeglas med en budget i balans för hjälpmedelsförsörjningen (Bilaga 1). Socialtjänstlagen (SFS, 2001:453) 4:1 reglerar att den enskilde, genom biståndet, ska tillförsäkras en skälig levnadsnivå samt möjligheten att leva ett självständigt liv. Som en följd av ökad vårdtyngd ökar även brukarnas behov av hjälpmedel. Att kunna möta brukarnas ökade vårdbehov medför ökade kostnader för hjälpmedelsförsörjningen. AU Arbetsutskottet beslutar att föreslå Omsorgsnämnden besluta att hos

13 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 13(37) Forts 6 kommunstyrelsen anhålla om kompensation i 2012 års budget för ökade kostnader i samband inköp, service och rekonditionering av hjälpmedel. Den ökade kostnaden beräknas att uppgå till kr (Bilaga 1) och orsakas av ett ökat vårdbehov under senaste året.

14 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 14(37) 7 Diarienr 2012/ AU Kompletteringsbudget 2012, kompensation för merkostnader i samband med inköp av ekologiska livsmedel Omsorgsnämnden beslutar att hos kommunstyrelsen anhålla om kompensation för merkostnader i samband med inköp av ekologiska livsmedel till ett belopp om kronor för år Patrik Jönsson (SD) deltar ej i beslutet Skäl till beslut För att kostenheten inom omsorgsförvaltningen på sikt ska kunna uppnå målet om att 20 procent av livsmedelskostnaderna ska bestå av ekologiska livsmedel förutsätts en ekonomisk kompensation för år I omsorgsnämndens planeringsram för år 2012 finns tkr fördelat till detta ändamål. För att årligen kunna öka andelen ekologiska livsmedel krävs ytterligare kronor för år Beskrivning av ärendet Hösten 2010 påbörjades inköp av ekologiska produkter. Andelen ekologiska livsmedel har under år 2011 ökat från fyra procent till strax över tio procent. Den utökade budgetramen år 2011 har främst använts till inköp av ekologiska mejerivaror. Den totala kostnaden för ekologiska livsmedel under år 2011 har uppgått till cirka kr. Kostenheten arbetar målmedvetet med att hitta bra ekologiska produkter och livsmedel som motsvarar kraven i upphandlingen. Svagheten i nuvarande livsmedelsavtal är ett begränsat utbud av ekologiska livsmedel. I samtakt med att livsmedelspriserna generellt ökat blir det allt svårare att hitta ekologiska livsmedel som passar våra ekonomiska ramar. För att uppnå målet 20 procent krävs att kostenheten fortsätter med kvalitets- och utvecklingsarbetet i kostdataprogrammet Matilda samt även får kompensation i budgetramen för år 2012.

15 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 15(37) Forts 7 AU Arbetsutskottet beslutar att föreslå Omsorgsnämnden besluta att hos kommunstyrelsen anhålla om kompensation för merkostnader i samband med inköp av ekologiska livsmedel till ett belopp om kronor för år 2012.

16 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 16(37) 8 Diarienr 2012/ AU Kompletteringsbudget 2012, kompensation för kostnader i samband med köp av värdetransporttjänst Omsorgsnämnden beslutar att hos kommunstyrelsen anhålla om kompensation i 2012 års budget, för kostnader i samband med att hämtning av dagskassor från omsorgsförvatningens kök kommer att ske genom köp av värdetransporttjänst. Den årliga kostnaden uppgår till kronor med start Avtalet med leverantören sträcker sig över en 36-månaders period vilket innebär att omsorgsnämnden föreslås besluta om att även kommande år anhålla om kompensation för kostnader avseende köp av denna tjänst. Patrik Jönsson (SD) deltar ej i beslutet Skäl till beslut För att undvika eventuella rån och överfall då medarbetare hanterar kökens kontanta medel bör tjänsten köpas in av ett proffesionellt värdetransportföretag. På så sätt kommer arbetsmiljön för berörda medarbetare att avsevärt förbättras. Beskrivning av ärendet Transport samt insättning av kontanta medel på bank sker idag av kökspersonal, vaktmästare, enhetschef eller kvalitetsutvecklare för kostenheten. Summan vid insättningtillfället kan variera mellan kronor och kronor. Medarbetare som hanterar kontanta medel i kostenheten upplever en stark hotbild i samband med transport och insättning av kontanta medel. Personalen har vid ett flertal tillfällen känt sig påpassade och upplever ett starkt obehag över risken att bli rånad eller skadad. För att kunna säkerställa en god arbetsmiljö för berörda medarbetare inom kostenheten måste dagens rutiner för kontanthantering förändras. AU Arbetsutskottet beslutar att föreslå Omsorgsnämnden besluta att hos kommunstyrelsen anhålla om kompensation i 2012 års budget, för kostnader i samband med att hämtning av dagskassor från omsorgsförvatningens kök

17 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 17(37) Forts 8 kommer att ske genom köp av värdetransporttjänst. Den årliga kostnaden uppgår till kronor med start Avtalet med leverantören sträcker sig över en 36-månaders period vilket innebär att omsorgsnämnden föreslås besluta om att även kommande år anhålla om kompensation för kostnader avseende köp av denna tjänst.

18 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 18(37) 9 Diarienr 2012/ AU Kompletteringsbudget 2012, kompensation för ökade kostnader i samband med nyleasing av bussar inom handikappomsorgen Omsorgsnämnden beslutar att hos kommunstyrelsen anhålla om kompensation i 2012 års budget, för ökade kostnader i samband med nyleasing av fyra stycken höj- och sänkbara bussar inom handikappomsorgen. Merkostnaden uppgår till cirka kronor under år Leasingavtalen sträcker sig över en 36-månaders period, vilket innebär att omsorgsnämnden föreslås besluta om att även kommande år anhålla om kompensation för de ökade merkostnaderna. Patrik Jönsson (SD) deltar ej i beslutet Skäl till beslut Då flertalet bussar inom handikappomsorgen är ålderstigna och mycket slitna erfordras det att omsorgsförvaltningen har en planering över utbyte av utrangerade bussar. I omsorgsförvaltningens fordonspark finns för närvarande fyra handikappbussar med lift som ej längre är försvarbara att behålla, vare sig ekonomiskt eller arbetsmiljömässigt. Förklaringen är dyra reparationskostnader samt kostnader för personaltimmar i samband med det. Genom att ersätta de utrangerade bussarna med höj- och sänkbara bussar, kommer arbetsmiljön för berörda medarbetare att avsevärt förbättras. Beskrivning av ärendet Inom handikappomsorgen finns idag tolv bussar avsedda för transporter för brukare. Slitaget på bussarna är långt över det normala då nyttjandegraden på bussarna är hög samt att det oftast transporteras rullstolsburna brukare. De medarbetare som kör transporter vistas i en tung fysisk arbetsmiljö då det åligger föraren att hjälpa brukarna att stiga in och ut ur bussarna samt hjälpa till med att spänna fast rullstolar. Ur ett säkerhetsperspektiv för förare och passagerare är det viktigt att tillhandahålla väl fungerade bussar

19 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 19(37) Forts 9 AU Arbetsutskottet beslutar att föreslå Omsorgsnämnden besluta att hos kommunstyrelsen anhålla om kompensation i 2012 års budget, för ökade kostnader i samband med nyleasing av fyra stycken höj- och sänkbara bussar inom handikappomsorgen. Merkostnaden uppgår till cirka kronor under år Leasingavtalen sträcker sig över en 36-månaders period, vilket innebär att omsorgsnämnden föreslås besluta om att även kommande år anhålla om kompensation för de ökade merkostnaderna.

20 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 20(37) 10 Diarienr 202/ AU Kompletteringsbudget 2012, kompensation för prisökningar Omsorgsnämnden beslutar att hos kommunstyrelsen anhålla om kompensation i 2012 års budget, för prisökningar avseende köpta platser hos privata vårdgivare, färdtjänst, personligt ombud psykiatri, hjälpmedelsverksamhet, assistansersättning samt arvode och omkostnadsersättning till uppdragstagare. Kostnaden uppgår till kronor enligt bifogat underlag. Patrik Jönsson (SD) deltar ej i beslutet Beskrivning av ärendet En betydande del av omsorgsnämndens verksamhet påverkas årligen av kostnadsökningar som beror på pris- och indexhöjningar som regleras utanför nämndens beslutsområde. Då ingen kompensation förekommer i budgetramen för dessa prisökningar förutsätter en budget i balans att verksamhetsvolymerna minskar motsvarande. Oförändrad volym resulterar i ett budgetunderskott som inte går att påverka. Kostnadsökningen 2012 beräknas till kr AU Arbetsutskottet beslutar att föreslå Omsorgsnämnden besluta att hos kommunstyrelsen anhålla om kompensation i 2012 års budget, för prisökningar avseende köpta platser hos privata vårdgivare, färdtjänst, personligt ombud psykiatri, hjälpmedelsverksamhet, assistansersättning samt arvode och omkostnadsersättning till uppdragstagare. Kostnaden uppgår till kronor enligt bifogat underlag.

21 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 21(37) 11 Diarienr 2012/ AU Kompletteringsbudget 2012, kompensation för extrakostnader vid köp av platser till brukare med särskilda behov Omsorgsnämnden beslutar att hos kommunstyrelsen anhålla om kompensation för ökade kostnader avseende köp av platser till brukare med särskilda behov enligt LSS (lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade). Årskostnaden uppgår till kr. Patrik Jönsson (SD) deltar ej i beslutet Skäl till beslut Hösten 2011 har omsorgsnämnden köpt fem extraplatser till ungdomar med särskilda behov, vilket genererar 2012 en nettokostnad på kr och består av: Boende enligt LSS, en plats, MoGård, Fränninge kr/år Boende enligt LSS, en plats, FAMN, Simrishamn Boende enligt LSS, en plats, Jönköping Boende enligt LSS, en plats, särskola, Ängelholm Korttidsvistelse/tillsyn enligt LSS, en plats, Friggatofta kr/år kr/år kr/år kr/år Beskrivning av ärendet Andelen barn och ungdomar med särskilda behov bland brukare med beslut om insatser enligt både socialtjänstlagen och LSS ökar kraftigt. I de fall brukarens speciella behov inte kan tillgodoses inom egen verksamhet verkställs beslutet genom köp av plats hos privata vårdgivare. Hösten 2011 har fem nya brukare utretts och fått beviljat boende respektive korttidsvistelse enligt LSS. Då behoven för dessa brukare är mycket speciella, har besluten verkställs genom köp av platser hos privata vårdgivare. De tunga omsorgsinsatser som krävs i dessa fall speglas även i de höga dygnspriser som de privata vårdgivarna debiterar. Den dyraste plats som köps

22 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 22(37) Forts 11 kostar omsorgsförvaltningen kr på årsbasis. Beloppet representerar enbart häften av den verkliga kostnaden, då socialförvaltningen står för hälften. Inga andra boendealternativ bedöms som möjliga för dessa brukare under 2012, vilket resulterar i en extrakostnad på årsbasis på kr. AU Arbetsutskottet beslutar att föreslå Omsorgsnämnden besluta att hos kommunstyrelsen anhålla om kompensation för ökade kostnader avseende köp av platser till brukare med särskilda behov enligt LSS (lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade). Årskostnaden uppgår till kr.

23 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 23(37) 12 Diarienr 2012/ AU Kompletteringsbudget 2012, kompensation för inrättandet av en heminstruktörstjänst Omsorgsnämnden beslutar att hos kommunstyrelsen anhålla om kompensation för inrättandet av en heminstruktörstjänst till en årskostnad på kr. Patrik Jönsson (SD) deltar ej i beslutet Skäl till beslut Heminstruktören hjälper personer med syn- och hörselnedsättning att leva så självständigt som möjligt. Beskrivning av ärendet Kommunala Handikapprådet (KHR) har under en längre tid påtalat behovet av en heminstruktör med uppgift att hjälpa personer med syn- och hörselnedsättning i den dagliga tillvaron. I heminstruktörens arbetsuppgifter ingår bland annat hjälp med att hitta lösningar i hemmiljö, att använda hjälpmedel på rätt sätt, att stärka självkänslan och undvika isolering. Heminstruktören erbjuder hjälp vid kontakt med ögonmottagning, syncentral, hörcentral, samt informerar om tjänster, service och föreningsverksamhet. Heminstruktörens arbete går efter principen hjälp till självhjälp och målet är att den som har en funktionsnedsättning skall klara sig på egen hand med så lite hjälp som möjligt. AU Arbetsutskottet beslutar att föreslå Omsorgsnämnden besluta att hos kommunstyrelsen anhålla om kompensation för inrättandet av en heminstruktörstjänst till en årskostnad på kr.

24 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 24(37) 13 Information från Räddningstjänsten Omsorgsnämnden tackar för informationen Beskrivning av ärende Insatsledare Dennis Reimer från Räddningstjänsten informerar om förebyggande åtgärder gällande brandskydd samt samarbetet mellan förvaltningarna gällande utbildning av personalen inom omsorgsförvaltningen.

25 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 25(37) 14 Information från Hässleholm Teknik AB Omsorgsnämnden tackar för informationen Beskrivning av ärende Hässleholms Teknik AB och omsorgsförvaltningen har inlett ett samarbete gällande transporter till daglig verksamhet. Ola Richard, VD, Christian Edwardsson affärsområdeschef fastighet och Henrik Svensson, arbetsledare från Hässleholms Teknik AB ger Omsorgsnämnden en återkoppling av uppdraget.

26 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 26(37) 15 Diarienr 2012/ AU Granskningsrapport Intern Kontroll 2011 Omsorgsnämnden beslutar att godkänna rapporten avseende Intern kontroll för 2011 och översända den till Kommunfullmäktige. Beskrivning av ärendet Omsorgsnämnden har ansvar för att den interna kontrollen är tillräcklig inom sitt verksamhetsområde samt att verksamheten bedrivs på ett tillfredsställande sätt. Varje nämnd ska årligen godkänna en granskningsrapport med resultatet av det senaste årets interna kontroll. Nämndens granskningsrapport samt nämndens protokoll ska lämnas till kommunstyrelsen senast i samband med inlämnandet av verksamhetsberättelsen. Rapporten ska samtidigt lämnas till kommunens revisorer. Ordningen på kontrollmomenten i granskningsrapporten ska följa ordningen i den beslutade interna kontrollplanen. Det ska framgå om respektive kontrollmoment ska med i nästa års interna kontrollplan eller inte. Bristfälliga moment ska tas med i nästa års interna kontrollplan. En risk- och väsentlighetsanalys ska göras över de huvudsakliga arbetsmoment som finns under respektive nämnds ansvar. Analysen ska årligen uppdateras och ligga till grund för vilka moment som tas med i den interna kontrollplanen AU Arbetsutskottet beslutar att föreslå Omsorgsnämnden besluta att godkänna rapporten avseende Intern kontroll för 2011 och översända den till Kommunfullmäktige.

27 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 27(37) 16 Diarienr 2012/ AU Uppföljning av mål 2011 Omsorgsnämnden beslutar att godkänna uppföljningen av målen för 2011 Skäl till beslut Arbetsutskottet gör två justeringar i underlaget som förvaltningen har tagit fram. Nya handlingar lämnas till Omsorgsnämnden Beskrivning av ärendet Kommunfullmäktiges mål och anvisningar till Omsorgsnämnden samt omsorgsförvaltningens beslutade mål Enligt kommunallagen ska kommuner ha en god ekonomisk hushållning i sin verksamhet. En kommuns budget ska innehålla finansiella mål och verksamhetsmål som är av betydelse för god ekonomisk hushållning. I Hässleholm tar de finansiella målen sikte på kommunens finansiella ställning och utveckling. En utgångspunkt är att varje generation själv ska bära kostnaderna för den service som den konsumerar. De upprättade verksamhetsmålen ska ta sikte på kommunens förmåga att bedriva verksamhet på ett kostnadseffektivt och ändamålsenligt sätt. Samtliga mål ska vara tydliga och mätbara och utgöra riktlinjer för verksamheten AU Arbetsutskottet beslutar att föreslå Omsorgsnämnden att godkänna uppföljningen av målen för 2011

28 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 28(37) 17 Diarienr 2012/ AU Delegationsbestämmelser för omsorgsnämnden Omsorgsnämnden beslutar att anta föreliggande förslag till delegationsbestämmelser för omsorgsnämnden i Hässleholms kommun att gälla från och med Skäl för det föreslagna beslutet Ett antal lagändringar har trätt i kraft Se bifogat meddelandeblad: Ansvarsfördelning mellan bosättningskommun och vistelsekommun. Lex- Sarah-lagstiftningen ändrades Ett antal ändringar av och tillägg till de delegationsbestämmelser som antogs att gälla från och med föreslås därför. Redaktionella ändringar har gjorts beträffande tjänstetitlarna myndighetschef (har utgått) och distriktschef. De ändringar där myndighetschef har ersatts av distriktschef berörs inte. AU Arbetsutskottet beslutar att föreslå Omsorgsnämnden besluta att anta föreliggande förslag till delegationsbestämmelser för omsorgsnämnden i Hässleholms kommun att gälla från och med

Anita Peterson (v) Kasern Johnsson SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(16) Plats och tid Högalid Storstugan, 2015-06-23 kl. 13.25 16.35. Beslutande Ledamöter

Anita Peterson (v) Kasern Johnsson SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(16) Plats och tid Högalid Storstugan, 2015-06-23 kl. 13.25 16.35. Beslutande Ledamöter SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(16) 2015-06-23 Plats och tid Högalid Storstugan, 2015-06-23 kl. 13.25 16.35 ande Ledamöter Thomas Rasmusson (s) ordförande Solbritt Lindborg (mp) 1:e v ordf Åsa Erlandsson (sd)

Läs mer

Socialnämnden 2012-08-22

Socialnämnden 2012-08-22 Socialnämnden 2012-08-22 201 Delegationsbeslut individ- och familjeomsorgen... 2 202 Delgivningar individ- och familjeomsorgen... 4 203 Redovisning av försörjningsstöd mer än sex månader... 5 204 Delegationsbeslut

Läs mer

Karl-Erik Danielsson (s) Hans Kyhlbäck (v) 152-159 Johnny Håkansson (s) Christina Yngvesson (s) tjänstg.ers. 160-164

Karl-Erik Danielsson (s) Hans Kyhlbäck (v) 152-159 Johnny Håkansson (s) Christina Yngvesson (s) tjänstg.ers. 160-164 Sammanträdesprotokoll 1(26) 2009-11-17 Omsorgsnämnden Plats och tid: Hobysalen, Stadshuset, Ronneby 09.00-14.30 Beslutande Bo Johansson (s) Ingegerd Johansson (c) Ulla Svensson (kd) Anders Lund (m) Christoffer

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 1 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 12.30-14.30 Beslutande Markus Lund, ordförande (s) Stig Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson (s) Karl Längberg

Läs mer

Ester Lindstedt Staaf (KD) Runar Kaattari (S) Rune Samuelsson (M) Othmar Nekham (MP) Per Sjövall (V)

Ester Lindstedt Staaf (KD) Runar Kaattari (S) Rune Samuelsson (M) Othmar Nekham (MP) Per Sjövall (V) Protokoll Nr 7 Sammanträdesdatum 2014-08-27 Sammanträdestid 08.30-12.00 Socialnämnden Närvarande Ledamöter Ersättare Tjänstemän Rie Boulund (M), ordförande Shlomo Gavie (C), 1:e vice ordförande Britt-Marie

Läs mer

Omsorgsförvaltningen. Kvalitetsberättelse 2013 2014-02-28 2014/101 012 TJÄNSTESKRIVELSE 1(23) Omsorgsförvaltningen

Omsorgsförvaltningen. Kvalitetsberättelse 2013 2014-02-28 2014/101 012 TJÄNSTESKRIVELSE 1(23) Omsorgsförvaltningen TJÄNSTESKRIVELSE 1(23) Datum Diarienummer 2014-02-28 2014/101 012 Handläggare Kvalitetscontroller Maria Boberg Omsorgsförvaltningen 0451-26 74 49 maria.boberg@hassleholm.se Kvalitetsberättelse 2013 Omsorgsförvaltningen

Läs mer

Utredning om upphandling av kommunens insatser inom personlig assistans enligt LASS och LSS i Hofors kommun.

Utredning om upphandling av kommunens insatser inom personlig assistans enligt LASS och LSS i Hofors kommun. Utredning om upphandling av kommunens insatser inom personlig assistans enligt LASS och LSS i Hofors kommun. 2011-11-20 Planum Organisation AB Göran Svensson Inledning... 3 Lagstiftning... 3 Motiv till

Läs mer

Information om nya upphandlingsregler

Information om nya upphandlingsregler VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN 2010-08-26 83 2 Information om nya upphandlingsregler Upphandlingsspecialist Staffan Källström informerar om nya upphandlingsregler som gäller från den 15 juli 2010. Under informationen

Läs mer

PROTOKOLL 1 (32) 2015-01-29

PROTOKOLL 1 (32) 2015-01-29 PROTOKOLL 1 (32) 2015-01-29 Socialnämnden Plats och tid Tekniska kontoret 08:15-15:25 Beslutande Kenneth Fahlesson (S), ordförande Åsa Karlsson (S), vice ordförande Iosif Karambotis (S) Anna Lundström

Läs mer

PROTOKOLL. Maria Sellberg. Datum Omsorgsnämnden 2015-05-13. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-17:00.

PROTOKOLL. Maria Sellberg. Datum Omsorgsnämnden 2015-05-13. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-17:00. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-17:00 Beslutande: Helena Brink (C), ordförande László Gönczi (MP) Tommy Olsson (C) Kennet Hedman (M) Maria Molin (M), tjänstgörande ersättare

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 1 Plats och tid Förvaltningshuset, Björken, kl 13.00 17.10 Beslutande Hans Dahlström, ordförande (s) Ingegerd Lagercrantz (s) Kerstin Jonsson (s) Mariann Karlsson (v) Karin Helmersson

Läs mer

Deltagare under respektive informations- och beslutsärende. Justerande... Johan Schenström ANSLAG/BEVIS

Deltagare under respektive informations- och beslutsärende. Justerande... Johan Schenström ANSLAG/BEVIS Plats och tid TORSDAGEN DEN 5 SEPTEMBER 2013, KL. 13.30-15:20 STADSHUSET SAL B Ledamöter och ersättare Beslutande Jacob Sandgren (S), ordf Mona Ström (V), 1:e v ordf Johan Schenström (M), 2:e v ordf Carina

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen 1(44) Plats och tid Sammanträdesrum Majberget, kommunkontoret i Bengtsfors, klockan 8.00 16.35 Beslutande Ledamöter Per Eriksson (s) ordförande Per Jonsson (c) 1:e vice ordförande 68-70 Marie Therese Harfouche

Läs mer

Kallelse Sammanträdesdatum 2015-04-23

Kallelse Sammanträdesdatum 2015-04-23 Kallelse Sammanträdesdatum 2015-04-23 Plats Kvarnkullen Tid Torsdagen, den 23 april 2015, kl. 16:00-22:00 (Observera tiden! Start kl. 16:00) Elisabeth Mattsson (FP) Ordförande Fredrik Skreberg Sekreterare

Läs mer

årsrapport för omsorgsförvaltningen

årsrapport för omsorgsförvaltningen årsrapport för omsorgsförvaltningen 2014 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning 2. Ekonomisk redovisning 2.1 Måluppföljning 2.2 Analys 2.2.1. Osäkra fordringar och tvister 2.3 Omvärld och framtid 2.4 Nyckeltal

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 284 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.00-16.45 Beslutande Markus Lund, ordförande (s), utom 125 Stig Davidson, ordförande (c), 125 Evy Annér (s) Kaj Göransson (s)

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 294 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.30-15.15 Beslutande Markus Lund, ordförande (s), 134-151, 153-158 Stig Davidson, ordförande (c), 152 Evy Annér (s) Kaj Göransson

Läs mer

Protokoll. Kommunstyrelsen 2011-08-15 149-178

Protokoll. Kommunstyrelsen 2011-08-15 149-178 Kommunstyrelsen 149-178 Kommunstyrelsen sammanträde 149. Ändring av arbetsordning för kommunfullmäktige 150. Kostenheten, överflyttning till barn- och ungdomsnämnden samt justering av kommunstyrelsens

Läs mer

PROTOKOLL. Maria Andersson. Datum Omsorgsnämnden 2012-04-19. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal klockan 08:30-15:20.

PROTOKOLL. Maria Andersson. Datum Omsorgsnämnden 2012-04-19. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal klockan 08:30-15:20. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal klockan 08:30-15:20 Beslutande: Markus Evensson (S), ordförande Maria Andersson (S) Birgitta Ek (S) 54-65, 67-82 Per Gunnar Larsson (S) Mona Wandel

Läs mer

Protokoll Nr 10. Närvarande. Ledamöter

Protokoll Nr 10. Närvarande. Ledamöter Protokoll Nr 10 Sammanträdesdatum 2011-08-24 Sammanträdestid 08.30-12.10 Socialnämnden Närvarande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ersättare Tjänstemän Rie Boulund (M), ordförande Britt-Marie Jonsson

Läs mer

Gruppsammanträden för politisk beredning i partigrupperna sker före sammanträdet enligt följande:

Gruppsammanträden för politisk beredning i partigrupperna sker före sammanträdet enligt följande: KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 2014-04-21 Sociala omsorgsnämndens ledamöter och ersättare kallas härmed till sammanträde i Säven, Sociala omsorgsförvaltningen, Bryggaregatan 15, plan 5, tisdagen den 21 april,

Läs mer

FUNKTIONSSTÖD. Nämnd. budget

FUNKTIONSSTÖD. Nämnd. budget FUNKTIONSSTÖD Nämnd budget 2015 Innehållsförteckning 1 Översiktlig beskrivning av nämnden... 4 1.1 Nämndens uppdrag... 4 1.2 Verksamhetens omfattning... 6 1.3 Nämnd/styrelse... 7 1.4 Förvaltningens organisation...

Läs mer

Kommunstyrelsen. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-03-09 kl 13:30-16:30

Kommunstyrelsen. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-03-09 kl 13:30-16:30 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-03-09 kl 13:30-16:30 Beslutande: Åsa Herbst (M) Liss Böcker (C) BrittMarie Hansson (S) Ola Carlsson (M) Robin Holmberg (M) Göran Larsson (M) Eva Kullenberg

Läs mer

Socialnämnden 2009-01-13 1 (24)

Socialnämnden 2009-01-13 1 (24) KLIPPANS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1 (24) Plats och tid Sessionssalen, Kommunhuset, kl 18.30-20.40 Beslutande Övriga närvarande Hans-Bertil Sinclair (m) ordförande Janeth Norén

Läs mer

Aram El Khoury (KD) tj er (FP)

Aram El Khoury (KD) tj er (FP) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1[11] Vård- och omsorgsnämnden 2014-03-11 Plats och tid Kommunalhuset plan 2, kl 19:00-21:00 Beslutande Tuva Lund (S), ordförande Anna-Maria Engqvist (S) Kia Hjelte (M) Berit Larsson

Läs mer

PROTOKOLL. Peter Engdahl. Datum Omsorgsnämnden 2014-01-23. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-16:45.

PROTOKOLL. Peter Engdahl. Datum Omsorgsnämnden 2014-01-23. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-16:45. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-16:45 Beslutande: Markus Evensson (S), ordförande Maria Andersson (S) Birgitta Ek (S) Jenny Breslin (S), tjänstgörande ersättare för Per Gunnar

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 512 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 12.30-14.20 Beslutande Markus Lund, ordförande (s) Stig Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson (s) Karl Längberg

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sida Sammanträdesdatum 1 (27) 2013-11-21. Vård- och omsorgsnämnden

Sammanträdesprotokoll Sida Sammanträdesdatum 1 (27) 2013-11-21. Vård- och omsorgsnämnden Sammanträdesdatum 1 (27) Plats och tid Kommunstyrelsens sessionssal kl. 13.30--16.55 Beslutande Carina Bardh (M), ordf Kjerstin Olofsson (S), Carl-Axel Bengtsson (M), Stig-Göran Fransson (C) kl. 14.20--,

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 156 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.00-16.00 Beslutande Markus Lund, ordförande (s) Stig Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s), utom 85 Kaj Göransson (s)

Läs mer

KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 2014-08-25

KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 2014-08-25 KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 2014-08-25 Sociala omsorgsnämndens ledamöter och ersättare kallas härmed till sammanträde i Pelarsalen, Sociala omsorgsförvaltningen, Kvarngatan 4, plan 5 B, måndagen den 25

Läs mer