FörbättringSarbEtEn med patienten i centrum

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "FörbättringSarbEtEn med patienten i centrum"

Transkript

1 På bättringsvägen FörbättringSarBETEN med patienten i centrum 1

2 På bättringsvägen 2 3

3 På bättringsvägen FörbättringSarbETEN med patienten i centrum 2007 Norbottens läns landsting Text: Klara Verba, Anders Westerberg Formgivning och illustration: Weinz at Work, Ulrika Weinz Foto: Erik Holmstedt Tryck: Luleå Grafiska AB, Luleå 2007 ISBN Denna bok är tryckt på miljögodkänt papper 4 5

4 Innehåll Våga förändra och pröva nya vägar för att göra vården bättre 9 Ögonkliniken har fått pris för sitt förbättringsarbete 44 Det går inte att förändra i blindo 11 Kortare väntetider och minskad oro för patienter med bröstcancer 15 Små förändringar gav snabbt kortare köer till MR-röntgen, men När läkarna vågar lämna sjukhuset 22 Krafttag för en bättre diabetesvård 26 Livlina för äldre 29 Bättre vård vid livets slut 39 Enkla lösningar minskade infektionerna 47 Champagnekorkarna smällde när kön var borta 52 Alla har varit med på förbättringsvägen 57 Etik ett sätt att utveckla vården och varandra 61 Bättre akutmottagningar i hela landet 66 Bättre Strokesjukvård

5 Våga förändra och pröva nya vägar för att göra vården bättre Den medicinska utvecklingen går snabbt; nya behandlings- och operationsmetoder, nya läkemedel ger hela tiden nya och förändrade förutsättningar för sjukvården. Vi människor förändras också. Vi blir mer och mer medvetna sjukvårdskunder; kräver mer information, vill ha personligare service, ifrågasätter och ställer krav. För att möta nya och förändrade krav har sjukvården stuvats om och omorganiseras många gånger. Syftet har varit vällovligt, men det har visat sig att det ofta inte varit tillräckligt. För att åstadkomma varaktighet och verklighetsförankring, arbetar vi sedan några år mer jordnära med verksamhetsutveckling som har tydlig fokus på patienten. Ett 8 9

6 lärandestyrt, systematiskt förbättringsarbete är i det sammanhanget ett nytt kunskapsområde som utvecklats betydligt på senare år och nu också fått fotfäste på bred front. Grunden för vårt sätt att tänka är att det finns mycket kunskap och erfarenhet hos all personal som är viktig att ta tillvara på bästa sätt. Med ett systematiskt förbättringsarbete som bygger på medarbetarnas engagemang frigörs kreativitet som gör vården bättre, minskar köer och ökar trivseln på jobbet helt enkelt därför att patienterna är mer nöjda. På det sättet har tillgängligheten förbättrats och vi har höjt kvaliteten i flera avseenden, såväl de medicinska omvårdnadsresultaten som säkerheten för patienterna. För att nå dessa resultat krävs att ledningen på alla nivåer är drivande i förbättringsarbetet. I den här skriften har vi samlat några exempel på förbättringsinsatser i den norrbottniska sjukvården. Avsikten är att sprida goda idéer och initiativ, inspirera andra att ta tag i de problem de upplever. Men lösningar som passar på en arbetsplats kan inte utan vidare införas på en annan. Varje situation är unik och kräver sina egna åtgärder. Därför är inte alltid lösningen i sig det intressanta utan hur man tog sig dit och hur det påverkat vårdens kvalitet och arbetsklimatet. I många fall har förbättringsarbetena inneburit att man byggt in en problemlösarmentalitet hos personalen som varit välgörande för alla, såväl patienter som personal. Systematiskt förbättringsarbete ger en metodik för förbättringar som kan används i stort som smått. Grunden är att ha tydliga mål som ska uppnås för patienterna. Resultaten inom varje område ska fylla kraven på en vård som är tillgänglig, säker, evidens- eller faktabaserad, kvalitativt likvärdig, jämlik och effektiv. Det är resultaten som räknas. Min uppmaning till alla som arbetar i vården är att våga förändra, gräv där ni står och ta tag i problemen och det är tillåtet att misslyckas och pröva andra vägar. Min roll i det här sammanhanget är att undanröja hinder så att förbättringsarbetet förankras i hela organisationen. Elisabeth Holmgren, Landstingsdirektör Det går inte att förändra i blindo Att förändra en verksamhet är lätt. Erfarenheten visar att den sorts data som verksamheten själv har omedelbar nytta av i det prak- Men hur vet man att förändringarna också leder till verkliga förbättringar? Och hur ska man kontrollera att en förbättring i en del av verksamhede patientarbetet behövs färska uppgifter i nutid tiska förbättringsarbetet ofta saknas. I det löpanten inte leder till försämringar i andra delar? för att de som arbetar i verksamheten snabbt ska Svaret är att man måste mäta både före och få ett kvitto på vad de gör och hur det går med efter och man måste jobba metodiskt. förändringarna. Då kan man reagera och korri

7 gera när det behövs. Därför är det viktigt i allt vas i praktiken samtidigt som man noterar even- Metoden bygger på att det finns kunskap bland förändringsarbete att själva ta fram data och sta- tuella oförutsedda händelser eller avvikelser. personalen som inte tillämpas i tillräckligt stor tistik. Det finns olika sätt att bedriva ett systematiskt förbättringsarbete. Det är framför allt två metoder som med framgång används inom Norrbottens läns landsting; PDSA-cirkeln och Genombrottsmetoden. Båda bygger på principen att arbetet sker stegvis efter en mall som kan upprepas hur S (study), studerandefasen då resultatet av förändringen analyseras och jämförs med det man ville uppnå. A (act), agerarfasen då man tar ställning till vad som ska ske i nästa steg, beroende på det resultat man fick. omfattning i vardagsarbetet. Genom att fastställa tydliga, patientfokuserade mål, använda enkla mått och mätmetoder och systematiskt testa förändringar i liten skala sker ett lärande av vilka förändringar som leder till förbättringar. Genombrottsmetoden finns i många varianter, men alla har ett antal gemensamma hörnstenar: många gånger som helst, tills man uppnår önskat resultat. PDSA-cirkeln PDSA-cirkeln är ett lärandestyrt arbetssätt som från början utvecklats av forskare och praktiker i andra branscher och som under 1990-talet mer systematiskt började tillämpas inom hälso- och sjukvården för att åstadkomma verkliga förändringar. Cirkeln består av fyra delar: P (plan), en planeringsfas där det viktigaste är att sätta upp en hypotes eller ett mål kring vad man tror att förändringen ska åstadkomma. Förbättringsmodellen har senare kompletterats med tre frågor som ska besvaras, nämligen: Vad vill vi åstadkomma? Hur vet vi att en förändring är en förbättring? och Vilka förändringar kan leda till en förbättring?. Förbättringsmodellen är ett hjälpmedel för att få struktur på förbättringsarbetet genom att sätta mål. att mäta över tid. att pröva nya arbetssätt som bygger på kunskap, eller egna och andras idéer och erfarenhet. att testa dessa idéer i liten skala enligt Genombrottsmetoden Den så kallade genombrottsmetoden introducerades i Sverige i slutet av 1990-talet. Den har utvecklats av The Institute for Healthcare Improvement i Boston. Det är ett sätt att arbeta med förbättringar systematiskt och lärandestyrt för att snabbt sprida kunskap och bättre praxis. Helt enkelt att minska gapet mellan det man egentligen Förbättringarna bygger på vetenskaplig kunskap och praktiska erfarenheter (evidens). Förändringarna prövas/testas så att man vet att de passar den egna verksamheten innan man beslutar att införa dem. Man gör småskalig tester som tillåter förändringarna att växa in i verksamheten. Resultaten av förändringsarbetet mäts och redovisas i diagram över tiden. Team från liknande verksamheter samarbetar för att lära av varandra. Genombrottsprojekt inleds ofta med ett lärande- D (do), genomförandefasen då förändringen prö- systematiken i PDSA-cirkeln. vet och det man gör. seminarium där projektdeltagarna får hjälp med 12 13

8 att sätta upp mål och formulera idéer om hur målen ska nås. Sedan följer en arbetsperiod då idéerna prövas under kort tid i liten skala. Idéerna förfinas tills man säkert vet att förändringen verkligen leder till en förbättring. Lärandeseminarier och arbetsperioder varvas 3-4 gånger och avslutas med en slutredovisning. De lärande seminarierna blir också ett sätt att utbyta erfarenheter med andra team och för att planera nya tester. På så sätt blir inte förbättringsresultaten isolerade öar, utan sprids både inom den egna organisationen och till andra vårdenheter. Dagslända eller bestående förbättring Att arbeta med förändringar som påverkar invanda synsätt, vanor och rutiner är inte alltid lätt. Risken är stor att arbetet gradvis återgår till gamla kända hjulspår. För att undvika detta är det utomordentligt viktigt att man redan från början involverar alla i arbetslaget. Det måste också finnas tid avsatt för projektuppgifter, mätningar och redovisningar. Och när man väl börjar arbeta på ett nytt sätt är det viktigt att prata om hur man ska förhindra återgång till gamla rutiner eller att nya och gamla rutiner lever parallellt. Chefer och arbetsledare har ett särskilt ansvar att stödja hela förändringsprocessen från start till mål. Mer än 200 anställda inom Norrbottens läns landsting har fått utbildning i Genombrottsmetoden och ett 70-tal handledare har trimmats för att stödja de praktiska insatserna på arbetsplatserna. Många anställda har också genomgått en särskild projektledarutbildning som initierats av SKL (Sveriges Kommuner och Landsting). Det är ett sätt att kvalitetssäkra arbetet och på sikt bygga in en problemlösarmentalitet bland personalen som ju ytterst har den bästa kunskapen om hur vården ska göras bättre för patienterna. Kortare väntetider och minskad oro för patienter med bröstcancer Sunderby sjukhus behandlar alla kvinnor med bröstcancer i Norrbotten. Det rör sig om runt 150 fall per år. För något år sedan var situationen ohållbar både för patienter och personal. Väntetiden för återbesök var orimligt lång. En första provmätning visade att 26 patienter var mer är tre månader försenade, men det fanns också exempel på väntetider upp till sju månader. Både patienter och personal mådde dåligt. Birgitta Ahlman, vårdchef på kirurgen tog därför initiativ till att formera en arbetsgrupp med representanter för alla yrkeskategorier för 14 15

9 att vända skutan. Den första tiden ägnades åt ana- Följande förändringar genomförts: Standardiserade operationsjournaler har Kirurgkliniken har med samma resurser som ti- lyser och kritiskt granskning av hur man egentligen jobbade och vad som var fel och hur detta kunde åtgärdas. Vi upptäckte att vi varit kolossalt hemma- Minskad handläggningstid för analys av PAD (patologisk anatomisk diagnos) genom ett bättre samarbete med patologerna. införts som sparar tid. Informationen vid besked om bröstcancer har förbättrats. digare lyckats få bort de långa väntetiderna för återbesöken och dessutom stärkt hela bröstcancervården i länet. Och dessutom, som ett kvitto på sina insatser, belönats med ett pris från Sveri- blinda för onödiga och ineffektiva rutiner och gick på i gamla hjulspår, säger Birgitta Ahlman självkritiskt. Med många små förändringar och en bättre planering och arbetsfördelning har vi lyckats påverka hela flödet i verksamheten, från hantering av remisser till hur bröstcancerkonferenserna ska utformas. I princip har alla rutiner setts över och strukturerats om och utvärderats. Genombrottsmetoden är det bästa arbetssättet att förändra som vi prövat. I början fanns en oro hos personalen att detta bara skulle bli ytterligare ett förändringsarbete där man bara skulle Nya rutiner för uppföljning av bröstcancer har införts. Informationen (både muntlig och skriftlig) till patienterna har förbättrats. Gemensamma veckomöten har införts för kirurger, patologer, cancerläkare och mammografiläkare. Mötena innebär att man får en samtidig och enhetlig bedömning av patienten. Tidigare fick man diskutera patienten vid flera tillfällen. Det här är de främsta recepten till vår framgång, förklarar Birgitta Ahlman. Och arbetet fortsätter med nya projekt och förbättringsarbeten. Det är så mycket positivt som kommer fram när man samlas regelbundet och pratar någon timme. Vi har fått en ökad förståelse för varandras arbetsuppgifter och förbättrat kommunikationer mellan våra verksamheter. ges Kommuner och Landsting. Vill du veta mer? Ta då kontakt med: Bröstsköterska Anette Gustavsson, sitta av tiden. Men det blev precis tvärtom. Metoden är lätt att förstå och fortsätter av egen kraft därför att testerna och mätningarna av resultaten är så givande. Vi har alla kommit in i ett nytt tän- ST-läkarna har fått kompletterande utbildning och egen mottagning under handledning av specialist. kande och det dyker upp nya idéer hela tiden, me- Sjuksköterskan har fått egen mottagning nar Birgitta Ahlman entusiastiskt. för studie- och lågriskpatienter

10 Små förändringar gav snabbt kortare köer till MR-röntgen, men... Små förändringar i det vardagliga arbetet kan ge leda till stora förbättringar. Ett utmärkt exempel på det är de insatser som gjorts för att korta väntetiderna till undersökningar med magnetkamera (MR) vid Piteå älvdals sjukhus. Men tyvärr visar också erfarenheterna från röntgen i Piteå hur sårbar en lyckad åtgärd kan vara på grund av omständigheter som inte kan förutses. I Norrbotten finns tre MR-kameror; vid sjukhusen i Piteå, Sunderbyn och Gällivare. Kameran i Piteå var den första i länet och togs i bruk redan År 2004 byttes den ut mot en nyare version. En magnetkamera är en dyr investering för landstinget och därför bör den användas ef

11 fektivt inte minst med tanke på att trycket på den här typen av undersökningar är stort. Cirka MR-undersökningar görs varje år vid Piteå älvdals sjukhus. Samtliga MR-undersökningar i länet som utförs under narkos (barn, svårt sjuka, personer med cellskräck med flera) är koncentrerade till Piteå vilket ytterligare ökar belastningen just där. När kökortningsprojektet startade i Piteå under senhösten 2005 visade en analys av kön att den längsta väntetiden för oprioriterade patienter var 6-7 månader. På knappt ett halvår kunde väntetiden halveras genom de förändringar som gjordes! Målet var att komma ner till högst tolv veckors väntan även för oprioriterade patienter. - Vi testade olika sätt att komma till rätta med de långa väntetiderna för undersökningar med vår MR-kamera. Bland annat provade vi med kvällsöppet. Det var i och för sig bra, men vi kom fram till att vi blev lika effektiva genom att införa små förändringar under dagtid, säger Birgitta Scott som då var verksamhetschef vid radiologin i Piteå. Minskningen av väntetiderna nåddes genom att arbetet organiserades på delvis ett nytt sätt med små justeringar av personalens arbetsscheman som innebar att MR-kameran användes hela dagen, även under fika- och lunchraster. Dessutom koncentrerades vissa typer av undersökningar till vissa tider för att slippa ställa om olika undersökningstillsatser, så kallade spolar. Det sparade tid, även om man ibland tvingades ta emot akuta fall. Samtidigt blev röntgensköterskorna mer observanta och såg till att kalla in nya patienter då tider blev avbokade. Allt var frid och fröjd och vi var alla stolta över att vi lyckats korta väntan för patienterna. Men sedan innebar en rad olyckliga omständigheter (sjukdomar bland nyckelpersonal) och ökat remissflöde att kön började växa igen och vi ramlade tillbaka till ursprungsläget, säger Birgitta Scott med lite sorg i rösten. Birgitta är idag verksamhetsutvecklare på division Diagnostik och har i den rollen ett övergripande utvecklingsansvar för radiologin i hela länet. Vi har inte släppt frågan om att förbättra kösituationen för MR-undersökningar. Det är ännu mer viktigt idag när vi märker att MR-remisserna hela tiden tenderar att öka. Nu är vi i full färd med att ta ett helhetsgrepp på MR-undersökningarna i länet och försöka optimera nyttjandet av alla kameror. Med erfarenheterna från Piteå vet vi att vi också måste vara observanta på personalbemanningen och förebygga brister på den kanten, säger avslutningsvis Birgitta Scott och låter hoppfull inför framtiden. PS. Birgitta Scott har varit med länge och följt radiologins utveckling i Norrbotten. Hon var till exempel med och startade mammografiundersökningar av bröst redan 1988 på sjukhuset i Luleå. En undersökningsmetod som betytt mycket för en säker och tidig diagnos av bröstcancer. DS Vill du veta mer? Ta då kontakt med: Fd Verksamhetschef Birgitta Scott, 20 21

12 När läkarna vågar lämna sjukhuset När läkarna vågar lämna sjukhuset är en bra sammanfattning på ett genombrottsprojekt inom äldrevården i Luleå kommun i samverkan med Sunderby sjukhus som riktat sig till personer med demens. Bakgrunden är den att personalen på kommunens särskilda boenden upplevde att det var svårt att hantera den ängslan och oro som personer med demens och svåra beteendestörningar visade. När en person upplevdes som ohanterlig resulterade det inte sällan att personen i fråga skickades till psykiatrins akutmottagning. Det var ingen bra lösning, men den gav perso- nalen en viss avlastning. Men problemet fanns egentligen kvar. Ett viktigt mål för projektet blev därför att undvika akuta intagningar på sjukhus. I stället skulle personalen på alla sätt försöka hindra den oro och aggression som ligger bakom ett utagerande beteende. Man kom på att det vore bättre att hjälpa den sjuke i sitt boende. Man gjorde det inte lätt för sig. Man valde att låta tio av de svårast sjuka ingå i projektet som valdes ut från sex olika boenden. Vården av demenssjuka kan vara mycket svår och personalen kan många gånger känna stor frustration och maktlöshet. En stor vinst av projektet har blivit en fortsatt samverkan med sjukhusets geriatrik där överläkare Göran Karlsson och neuropsykolog Kjell Fahlander varit engagerade. Samarbetet har numera permanentats och innebär, även fortsättningsvis, att de båda kommer hem till dementa med extremt stora problem där det handlar om speciallisthjälp och alternativ till inläggning. Tillsammans med berörd personal och anhörig går man igenom den enskildes situation och diskuterar fram en bra lösning. En vårdplan upprättas tillsammans med personalen. Denna belyser 22 23

13 situationen runt vårdtagaren ur ett medicinskt/ psykologiskt/socialt perspektiv och mynnar ut i konkreta förslag som följs upp i samarbete med primärvården.. Tack vare medverkan från sjukhusets geriatriska enhet har det blivit en helt annan fokus på som gjordes under hela projekttiden; 210 mätningar per vecka, totalt runt Målet var att 90 procent av de boende som ingick i undersökningen skulle komma ner på måttlig oro, siffran 4 på en 10-gradig skala. Mätningarna var inte bara statistik och siff- Körkort i demensvård Den kanske största vinsten med projektet är de massiva utbildningsinsatser som satts in för att stärka vården av personer med demenssjukdom i hela kommunen. Alla undersköterskor, kommunens sjuksköterskor, rehabiliteringspersonal demensvården och personalen känner sig också ror. De gav framför allt en helt annan fokusering samt en del handläggare och enhetschefer, totalt mycket tryggare, säger Dagny Wikström som är på den enskildes situation och personalen blev omkring anställda inom äldreomsorgen har arbetsterapeut/demensvårdutvecklare mer observant och kunde förebygga svårare oro fått två dagars utbildning i vård av dementa som Det är verkligen ett genombrott när experter i tid, säger Margareta Eriksson. kommer att följas upp med fortsatta insatser. Som från sjukhuset besöker svårt sjuka äldre i bosta- Många små förändringar, enligt principen en följd av projektet medverkar Göran Karlsson den. För äldre med svår oro och ångest som bor i skyddat boende är det speciellt svårt att tvingas fara runt så mycket. Det förvärrar bara oron, menar Margareta Eriksson som är medicinskt ansvarig sjuksköterska i Luleå kommun. Mätningar av oron De har arbetat efter den så kallade Genombrottsmetoden. Man prövar i liten skala, och studerar gräv där du står, visade sig ge mycket bra resultat, som till exempel att vara observant på bordsplaceringen, att en person fick ta med sig katten till boendet, att ta ut boende på kort promenad före sänggående, att inte gå in flera samtidigt till någon som inte gillar det och så vidare, fortsätter Dagny Wikström. Resultatet av samarbetet med sjukhusets geriatrik har varit ett genombrott, såtillvida att och Kjell Fahlander med sina expertkunskaper, tillsammans med Dagny Wikström. Personalen förstår nu bättre demenssjukdomens yttringar. Det är stimulerande att möta personalen som dagligdags arbetar med den här patientgruppen och sätta in det man lärt sig i ett större perspektiv. Även vi har vidgat våra vyer och det känns bra att få ge personalen bättre möjligheter att klara sitt arbete, menar Göran Karlsson och Kjell Fahlan- vården som vi planerar att införa som ett krav för att få jobba med den här patientgruppen. Intresset är stort och sprider sig till andra kommuner i länet, berättar Margareta Eriksson. Vår vårdideologi är att det är de sjuka som i första hand ska ha en bra vardag. Med det följer också att en bra verksamhet ger arbetsglädje för personalen, säger Margareta och Dagny stolta. resultatet. Alla får en chans att komma med idéer. Fungerar det så införs det som ny rutin. Fungerar det inte så förkastas idén utan att någon behöver känna sig illa till mods. Ett viktigt underlag i förbättringsarbetet har varit de mätningar av oro patienter ytterst sällan skickats till geriatrisk avdelning. Däremot finns det fortfarande mycket att göra för att dämpa oro och ängslan hos demenssjuka, bland annat genom fortsatta utbildningsinsatser. der, som tillsammans med Dagny Wikström håller på att ta fram en lärobok i praktisk demenssjukvård för i första hand personal som arbetar med dessa patienter. Vi vill skapa ett slags körkort för demens- Vill du veta mer? Ta då kontakt med: Arbetsterapeut/Demensvårdutvecklare Dagny Wikström, 24 25

14 Krafttag för en bättre diabetesvård På uppdrag av landstingsledningen inleddes våren 2006 ett omfattande förbättringsarbete för att säkerställa en god diabetesvård i Norrbotten med patientfokus. Bakgrunden till projektet var att patienterna togs omhand på olika sätt beroende på var de bodde och vilken vårdenhet de besökte. Det fanns heller inga gemensamma kvalitetsmått och därför gick det inte att jämföra kvaliteten varken inom länet eller med andra delar av landet. Det gick helt enkelt inte att bedöma om diabetesvården i Norrbotten var bra eller dålig. Arbetet inleddes med en kartläggning av diabetesvården i länet. Ett 40-tal personer som hade att göra med diabetespatienter intervjuades och ett tiotal viktiga förbättringsområden kunde identifieras. Vi hade också att ta hänsyn till att patienterna allt oftare klagade på försämringar. Det gällde brister i tillgänglighet, att de årliga kontrollerna inte följdes, ändrade regler för hjälpmedel, att man inte remitterades, att patienter tappades bort och en hel del annat. Det var alltså läge för att göra något ordentligt, berättar överläkare Ulf Bolsöy, på medicinkliniken vid Gällivare sjukhus och Eva Nyström, utredare inom division Medicin, som tillsammans lett projektet. Bägge var från början noga med en sak, nämligen att projektet Diabetesvård med patientfokus inte skulle bli ännu ett pappersarbete som lades till handlingarna och glömdes bort. Brett engagemang För att få ett brett engagemang bildades 16 arbetsgrupper som representerade alla yrkesgrupper och enheter inom landstinget och kommunerna som har att göra med diabetiker. Grupperna har bestått av diabetessköterskor, fotterapeuter, läkare, sjukgymnaster, arbetsterapeuter, kuratorer samt dietister som möter diabetiker vid olika tillfällen i livet men även IT-experter som tittat särskilt på det datatekniska stöd som behövs för en god länstäckande diabetesvård. Kommunerna har deltagit med medicinskt ansvariga sköterskor. Sammantaget har cirka 200 personer medverkat. Samarbete har skett med primärvården, medicinenheterna, ögonsjukvården, barn- och ungdomsvården, kvinnosjukvården, kirurgin, ortopedin, tandvården och läkemedelskommittén. Alla som på något sätt har att göra med diabetspatienter har varit med. Länsdiabetesföreningen har varit representerad i en referensgrupp. Många yrkesgrupper har verkligen glatt sig åt projektet och uppmärksamheten. De har sällan blivit tillfrågade om hur de arbetar med sina diabetespatienter, säger Eva Nyström. En gemensam plan Varje yrkesgrupp har sett över patientflöde, hur remisser hanteras, sökt bästa kombination av vetenskap och erfarenhet (evidens), samt gjort en plan för optimal och likvärdig diabetesvård. Arbetet 26 27

15 Nu har dessutom alla enheter som har att göra med diabetespatienter gått med i det nationella diabetesregistret, dit man redovisar diabetesstatistik en gång per år för varje patient. Nu kan vi följa och jämföra kvaliteten på diabetesvården både inom länet och gentemot landet i övrigt. Sammanställningarna är ett viktigt underlag för att se om vi jobbar rätt, säger Ulf Bolsöy. Med de här insatserna kan vi se ljust på länets diabetesvård. Vi kommer att bli mer uppmärk- har letts av Länsgrupp diabetesvård med bred samma på riskpatienter samt kunna ge bättre och medicinsk representation. Länsgruppen har till- likvärdig vård i hela länet. Samtidigt vet vi att sammans med arbetsgrupperna sammanfattat de det kommer att krävas mycket arbete för att göra olika planerna i en handläggningsöverenskom- verklighet av de mål vi nu formulerat och fäst på melse, HÖK, som är en överenskommelse om hur diabetesvården ska fungera i hela länet. Av HÖK:en framgår hur man finner och ut- papper, säger Ulf Bolsöy och Eva Nyström, som är i full färd med att planera sjösättningen av den nya diabetesvården. Livlina för äldre reder länets diabetiker, hur de erbjuds fortsatta kontroller, hur de ska ges en optimal evidensbaserad vård samt hur diabetesvården följs upp och kvalitetsjämförs. En annan viktig del har varit att förhindra att patienter faller mellan stolarna och kommer snett i vården. Av HÖK:en framgår också vem som ansvarar för vad i vårdkedjan. Vill du veta mer? Ta då kontakt med: Överläkare Ulf Bolsoy, eller Utredare Eva Nyström, Livlina för äldre är en sammanfattande benämning på en rad arbeten som genomförts för att förbättra äldrevården i Norrbotten. Många svårt sjuka med multipla diagnoser och sviktande funktioner som skrivs ut från sjukhuset behöver fortsatt vård, omsorg och rehabilitering. Kostnaderna för sluten och öppen sjukhusvård, primärvård och äldreomsorg för denna patientgrupp är höga. Men insatserna är splittrade. Det finns stora brister i samordningen mellan huvudmännen och helhetslösningar saknas. Patienterna får både undervård och övervård. Överhuvudtaget finns det 28 29

16 brister och problem som har att göra med att flera huvudmän är involverade i äldrevården samt att patienterna inte alltid kan prata för sig utan kommunikationen sker ofta via anhörig. Detta är bakgrunden till genombrottsprojektet Livlina för äldre som initierats av Norrbottens kommuner och landstinget. Fem team med personal från bägge huvudmännen, sammanlagt cirka 35 deltagare, har deltagit i projektet. Vårdbiträden, undersköterskor, arbetsterapeuter, sjukgymnaster, biståndshandläggare, hemtjänstassistenter, sjuksköterskor och även läkare har arbetat tillsammans med fokus på patientens bästa. Projektet har letts och samordnats av Camilla Andersson, som är verksamhetsutvecklare vid primärvårdsstaben i Luleå, med särskilt uppdrag att arbeta med samordning mellan kommun och landsting. Livlina för äldre startade med ett lärandeseminarium i maj 2006 och avslutades ett år senare med en konferens på Landstingshuset i Luleå då resultaten redovisades. Däremellan har ytterligare två lärandeseminarier hållits. När vi träffades första gången kändes det verkligen att deltagarna kom från två olika huvudmän. Revir bevakades och det gick åt mycket tid till att definiera olika begrepp. Vi jobbade mycket från början med att fokusera vid patientens behov och inte prata i termer om vad var och en gör och inte gör. Då blev det genast mindre konfliktfyllt. Efterhand har det vuxit fram en väldig respekt och tillit till varandra, som bygger på att man fått större kunskaper om vars och ens roll och gemensamt jobbat fram fungerande rutiner och arbetssätt, berättar Camilla Andersson. Projekt 1 - team Gällivare: Säkerställa fortsatt vård och rehabilitering för strokepatienter som skrivs ut från Gällivare sjukhus. För den här patientgruppen görs många insatser av olika vårdgivare som inte alltid är samordnade. Patienten har ingen egen vårdplan som anger mål och vem som ansvarar för vad. Information om patienten når inte alltid de som arbetar närmast den enskilde, det vill säga hemtjänstpersonalen. Det var de problem och brister som projektdeltagarna upplevde. Man satte som mål att strokepatienter som skrivs ut med fortsatta vård- och rehabiliteringsbehov ska ha en individuell vårdplan, samt att patient eller närstående ska känna sig delaktig 30 31

17 i planeringen. Dessutom skulle varje patient ha uppnått något av sina angivna rehabiliteringsmål till 70 procent inom en månad efter utskrivning. Tack vare projektet har den fortsatta vården efter utskrivning klart förbättrats. Patienterna får idag med sig hem en egen skriftlig plan för fortsatt vård och rehabilitering. Primärvård och hemtjänst har uppföljande vårdplanering i hemmet, där kontaktperson även deltar och man har teamträffar en gång i månaden. De är de till synes enkla recepten för en bättre strokeeftervård. Projekt 2 - team Haparanda: Hitta nya arbetssätt inom äldrevården för att förbättra dialogen med anhöriga. Syftet med projektet var att förbättra dialogen med anhöriga till personer som bor på särskilt boende. Personalen mötte ofta kritik från anhöriga att de inte kände sig delaktiga och trygga med vården. Den här situationen ville man förändra. Projektet visade att satsningen på korta men täta kontakter med anhöriga var väl satsad tid och dessutom mycket uppskattat. Den förändring som genomfördes inom projektet var att man helt enkelt tog kontakt med anhöriga inför läkares besök på boendet, för att erbjuda de anhöriga antingen möjlighet att delta vid besöket eller framföra frågor till läkaren om den boendes hälsotillstånd. En återkoppling skedde också efter varje läkarbesök. Projektet ledde till att behovet av läkarinsatser gjordes tydligare och därefter utökades läkartiden på boendet. En annan aktivitet som genomfördes var utbildning för både personal och anhöriga om demenssjukdomar. Projekt 3 - team Kalix: Samordna planeringen av patientens behov så att inte vårdkedjan bryts. Både kommun- och landstingspersonal i Kalix upplevde att utskrivningen av patienter från sjukhuset inte fungerade tillfredsställande trots att det redan fanns olika samverkansgrupper. Revirtänkande, bristande rutiner i kombination med ostrukturerade vårdplanerinsmöten som dessutom tog lång tid gav sammantaget ett dåligt resultat. Missuppfattningar uppstod ofta, många patienter och närstående kände sig otrygga och patienterna förstod inte att de deltagit på en vårdplanering

18 Man satte upp målet att alla patienter/närstående Älvsbyteamet satte som mål att alla som växel- ska få en individuell åtgärdsplan för att minska riktade mål, fungerar även inom vård och omsorg ska få sina behov tillgodosedda direkt efter sam- vårdas ska erbjudas en samordnad individuell fallolyckorna med minst 50 procent. av äldre. ordnad vårdplanering samt tre veckor efter utskrivning. I projektet ville man också skapa en samsyn mellan de olika aktörerna, få struktur på vårdplaneringsmötena och förbättra informationen till berörd personal. Inom projektets ram prövades en rad förbättringar som också lett till varaktiga förändringar. vårdplan (SIV) som kontinuerligt uppdateras. Resultatet är mycket tillfredsställande. Numera görs en SIV för alla som växelvårdas. Vid planeringen deltar distriktssköterska, arbetsterapeut, sjukgymnast, områdeschef samt undersköterska från korttids- och memtjänst förutom den enskilde och anhörig. Läkare deltar när det finns De förändringar som införts är bland annat följande: Samtliga boende har riskbedömts. Arbetslaget hålls informerad via arbetsplatsträffar. Halkmattor har införts i alla duschar. Med facit i handen kan jag konstatera att de fem förbättringsprojekten gett många varaktiga avtryck i verksamheterna. Många förbättringar, ofta inte så dramatiska, har gjorts som innebär en bättre vård för de äldre och en tryggare tillvaro för anhöriga. Ett annat viktigt resultat är att personalen hittat bestående kontaktvägar som underlät- Det viktigaste är att en gemensam definition på samordnad vårdplanering har utformats, samt att kriterier har tagits fram när vårdplanering ska göras i hemmet respektive på sjukhuset. särskilda skäl. Den enskilde och anhörig kallas via mail eller telefon. Det ena har gett det andra och en rad förändringar har införts, som steg för steg förbättrat växelvården och samarbetet mellan kommun och landsting. Gångträning för att stärka ben och balans har införts. På rummen är information uppsatt om den enskildes problem och behov. tar samverkan mellan huvudmännen. Dessutom har projekten inneburit en personlig utveckling för många. Och deltagarna känner sig stolta över de förbättringar de medverkat till, sammanfattar Camilla själv stolt Livlina för äldre. Projekt 4 - team Älvsbyn: Genom dessa åtgärder har fallolyckorna mellan Förbättra insatserna för personer som växelvårdas Projekt 5 - team Övertorneå: 2005 och 2006 minskat från 49 till 31, eller med mellan den egna bostaden och korttidsboende. Växelvård mellan det egna hemmet och korttidsboende på Solbacken i Älvsbyn är ett stöd för att kunna bo kvar hemma samtidigt som den anhörige ska kunna återhämta sig. Många yrkesgrupper från olika huvudmän är inblandade i den Minska fallolyckorna i särskilt boende och erbjuda individuella preventiva insatser. Under 2005 ökade antalet fallolyckor alarmerande på de särskilda boendena i Övertorneå kommun. Rutinen att skriva fallrapporter var otydlig och de förebyggande insatserna var inte en na- cirka 37 procent. På kort sikt har målet inte uppnåtts, men med tiden kommer de insatta åtgärderna att slå igenom mer positivt i fallstatistiken. Sammanfattande synpunkter Med resultaten i handen visar det sig att det finns Vill du veta mer? Ta då kontakt med: Verksamhetsutvecklare Camilla Andersson, enskildes och anhöriges dagliga liv, men ingen turlig del av arbetet. stora möjligheter att utveckla vården för äldre samordning sker där individens mål och förmå- Man satte som mål att alla boende ska riskbe- med omfattande behov. Den framgångsrika ge- gor sätts i förgrunden. dömas för olika typer av fallolyckor samt att alla nombrottsmetoden med tydliga patient/brukarin

19 Ett projekt inom Livlina för äldre Det har varit så roligt och stimulerande Monica Sjölund, arbetsterapeut i Älvsbyns kommun, är en av alla dem som varit med i Livlina för äldre. Hon har medverkat i ett samordningsprojekt mellan landstinget och kommunen för att förbättra insatserna för personer som växelvårdas mellan den egna bostaden och korttidsboende. Ofta handlar det om äldre personer med demens eller som haft en stroke som sätter ned förmågan att klara sig på egen hand. Han/hon är beroende av stöd från anhörig för att kunna bo kvar hemma. Växelvården är inte problemfri för någon av parterna. Den sjuke kan känna sig sviken och den anhörige kan brottas med skuldkänslor för att de inte orkar ställa upp fullt ut. Dessutom finns det risk att viktig information om patientens behov inte fångas upp i alla led. Vad tycker Monica om projektet? Vad har varit de lyckliga stunderna och vad har känts jobbigt? Vilka avtryck har förändringarna gett i verksamheten och hur har situationen förbättrats för den enskilde och dennes anhörige? Ja så här berättar hon själv: Vi har varit sju personer i vår arbetsgrupp, två undersköterskor, områdeschef och jag själv från kommunen samt arbetsterapeut, sjukgymnast och distrikssköterska från primärvården. Från början fastnade vi mycket i diskussioner om olika begrepp; vad menar vi med avlastning, rehabilitering och så vidare. Det var mer våra olika yrkesroller som skilde oss än att vi hade olika huvudmän. Men sedan när vi kom igång har samarbetet flutit bra. Vi upptäckte tidigt att vi många gånger jobbade mot varandra, därför att vi aldrig pratade ihop oss om den enskildes och den anhöriges behov. Genom att införa en samordnad individuell vårdplan löste vi många problem på en gång. Ibland kunde vi tillsammans med den enskilde och anhörige lösa lösa problemet på annat sätt så att växelvård inte alls behövdes. Det har verkligen varit roligt och stimulerande att få träffa annan personal som är involverade i växelvården. Vi har lärt mycket av varandra under resans gång. I en liten kommun som vår känner man ju till varandra, nu har vi också lärt känna varandra. Det mest glädjande är den oerhört fina respons vi har fått av dem som berörs. De är mycket nöjda att få vara med i vårdplaneringen och säga vad de tycker är bästa lösningarna. Ett bekymmer är att få med hemtjänstpersonal i planeringen och uppföljningen. Men det bestående intrycket för mig är att det varit roligt att jobba med utveckling och att små förändringar kan ge stora resultat med fokus på individen, bara man börjar prata med varandra. Vill du veta mer? Ta då kontakt med: Arbetsterapeut Monika Sjölund, 36 37

20 Bättre vård vid livets slut Vård i livets slutskede, så kallad palliativ vård, bedrivs hos både landstinget och kommunerna. Inom landstinget har den palliativa vården högsta prioritet och anses lika viktig som livräddande insatser vid olyckor och andra akuta fall. Under ett års tid har vården i livets slutskede varit i fokus genom en rad förbättringsprojekt runt om i Norrbotten, både inom landstinget och kommunerna och ofta i samverkan. Lisbeth Eriksson, till vardags sjukgymnast vid Sunderby sjukhus, har varit en av projektledarna för detta gigantiska arbete. Anledningen till att vi drog igång det hela var att vi upplevde att den palliativa vården brast 38 39

Capio Årsöversikt 2013 BOTA LINDRA TRÖSTA

Capio Årsöversikt 2013 BOTA LINDRA TRÖSTA Capio Årsöversikt 2013 BOTA LINDRA TRÖSTA Innehåll Detta är Capio 1 Inriktning och omvärld 1 Mission och vision 2 Koncernchefens kommentar 4 Capio-modellen 6 Basen 7 Metoden 8 Praktiken 10 Kvalitetsarbete

Läs mer

DEMENS Ett tillstånd som oroar många men det finns hjälp att få Sid 4-5 ÄLDREOMSORG. Framtidens SALUTOGENT FÖRHÅLLNINGSSÄTT

DEMENS Ett tillstånd som oroar många men det finns hjälp att få Sid 4-5 ÄLDREOMSORG. Framtidens SALUTOGENT FÖRHÅLLNINGSSÄTT Framtidens ÄLDREOMSORG SALUTOGENT FÖRHÅLLNINGSSÄTT Vad innebär det i praktiken? ETT GEMENSAMT FLÖDE GYNNAR ALLA Om samverkan mellan kommun och landsting LÄRANDE ORGANISATION Därför gynnas vård och omsorg

Läs mer

Ta bort sängar för att ge plats till patienterna

Ta bort sängar för att ge plats till patienterna Ta bort sängar för att ge plats till patienterna Bakgrund Medicinkliniken på Höglandssjukhuset i Eksjö har ett upptagningsområde på ca 115 invånare. Höglandet består av 6 kommuner och 6 primärvårdsområden.

Läs mer

Landstingsstyrelsens protokoll

Landstingsstyrelsens protokoll Landstingsstyrelsens protokoll Sammanträdet den 29 november 2007 185 227 Kent Ögren (s), ordförande Britt Westerlund (s), vice ordförande Kenneth Backgård (ns) Leif Bogren (s) Dan Ankarholm (ns), ers Agneta

Läs mer

kompetenscentrum Utvärdering av vårdplaneringsteam i Karlshamn och Karlskrona Blekinge Ulrika Harris Skrift 2011:1

kompetenscentrum Utvärdering av vårdplaneringsteam i Karlshamn och Karlskrona Blekinge Ulrika Harris Skrift 2011:1 Blekinge kompetenscentrum Forskning och utveckling inom hälsa, vård och omsorg. Landstinget Blekinge i samverkan med länets kommuner Utvärdering av vårdplaneringsteam i Karlshamn och Karlskrona Ulrika

Läs mer

slutrapport Bättre flyt på opererande verksamheter Programtid från 2008-01-09 till 2008-12-31

slutrapport Bättre flyt på opererande verksamheter Programtid från 2008-01-09 till 2008-12-31 slutrapport Bättre flyt på opererande verksamheter Programtid från 2008-01-09 till 2008-12-31 Sammanställt av: Wenche Jenssen, Hälso- och sjukvårdsavdelningen, Centrum för Verksamhetsutveckling 2 Innehållsförteckning

Läs mer

Kompetensutveckling för hemvårdspersonal i rehabiliterande arbetssätt

Kompetensutveckling för hemvårdspersonal i rehabiliterande arbetssätt Kompetensutveckling för hemvårdspersonal i rehabiliterande arbetssätt Redovisning av ett projektarbete i Eskilstuna kommun Sassa Kusserow, Anna Vörde Sirviö FoU i Sörmland Projektredovisning 2008:2 1 Förord

Läs mer

Akademiska får nytt kök. Självincheckning kortar köerna på kb-divisionen. krönika Det är två samtalsämnen som dominerar helt: sport och barn.

Akademiska får nytt kök. Självincheckning kortar köerna på kb-divisionen. krönika Det är två samtalsämnen som dominerar helt: sport och barn. akademiska sjukhusets personaltidning nummer 4 2014 krönika Det är två samtalsämnen som dominerar helt: sport och barn. nyheter Akademiska får nytt kök 3 Vårdens detektiver dagboken Biomedicinska analytikern

Läs mer

Kunskap till praktik

Kunskap till praktik Kunskap till praktik Utvärderingen av implementeringsarbetet med de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Östergötland Ulla Andersson Pia Käcker Valerie Tegelström Läns-SLAKO Sammanfattning

Läs mer

I väntan på ett nytt kök

I väntan på ett nytt kök Nummer 2, 2014 personaltidningen för Norrbottens läns landsting I väntan på ett nytt kök sidorna 12 13 Tema: Forskningen som utvecklar vården sidorna 6 9 Lennart Nilssons bilder tillbaka i Arjeplog sidorna

Läs mer

Fyra års samverkan. några perspektiv på verksamhetsplanering, sjukskrivningskommitté och kunskapsutveckling

Fyra års samverkan. några perspektiv på verksamhetsplanering, sjukskrivningskommitté och kunskapsutveckling Fyra års samverkan några perspektiv på verksamhetsplanering, sjukskrivningskommitté och kunskapsutveckling Christina Källgren Peterson, Elsy Söderberg (redaktörer) Fyra års samverkan några perspektiv på

Läs mer

Cancervård på hemmaplan

Cancervård på hemmaplan no 2 2012 Cancervård på hemmaplan Fredrik, 10 år, får större delen av sin behandling på Sunderby sjukhus tema barncancer: sidorna 3 5 Foto: maria åsén Nya miljoner till forskning om smärta sidan 6 Trycksår

Läs mer

För säkrare vård. tema: patientsäkerhet sid. 4 15. Plus Nu sid. 3 Tomas, hygiensjuksköterska sid. 12 Innovationssluss Vivan sid.

För säkrare vård. tema: patientsäkerhet sid. 4 15. Plus Nu sid. 3 Tomas, hygiensjuksköterska sid. 12 Innovationssluss Vivan sid. Landstinget i Värmland personaltidning Nummer 1 febr 2012 För säkrare vård tema: patientsäkerhet sid. 4 15 Plus Nu sid. 3 Tomas, hygiensjuksköterska sid. 12 Innovationssluss Vivan sid. 20 1 Landstinget

Läs mer

Pulsen EN DAG PÅ AKUTEN SÅ FÖLJS DIAGNOSER UPP. Dessutom... Läs Pulsen i intranätet! Team tar hand om gyncancer. Kundservice samordnas

Pulsen EN DAG PÅ AKUTEN SÅ FÖLJS DIAGNOSER UPP. Dessutom... Läs Pulsen i intranätet! Team tar hand om gyncancer. Kundservice samordnas Pulsen När man drog ur proppen så blommade en helt ny rörelse och stad upp SID 6 7 Personaltidning för oss i Landstinget i Jönköpings län 3.2013 SÅ FÖLJS DIAGNOSER UPP SID 10 11 Team tar hand om gyncancer

Läs mer

Äldresatsningen: Fyra år med fokus på de mest sjuka äldre

Äldresatsningen: Fyra år med fokus på de mest sjuka äldre Äldresatsningen: Fyra år med fokus på de mest sjuka äldre Tryck: Elanders, november 2014 Artikelnr: S2014.026 Foto: sid 5 Pawel Flato, Bildbyrån Folio: omslag Maskot, sid 2 Maskot, sid 12 Stefan Berg,

Läs mer

Etik i vården. forskning för vardagen

Etik i vården. forskning för vardagen Etik i vården forskning för vardagen 2003 Etik i vården forskning för vardagen Beställning av rapporten görs via: www.vr.se Etik i vården forskning för vardagen Barncancerfonden Hjärt-Lungfonden Vårdalstiftelsen

Läs mer

En vård värd samverkan. Vårt upprop till samverkan mellan äldrevård och äldreomsorg

En vård värd samverkan. Vårt upprop till samverkan mellan äldrevård och äldreomsorg En vård värd samverkan Vårt upprop till samverkan mellan äldrevård och äldreomsorg INLEDNING Alla säger sig vara överens om behovet av samverkan inom vården och omsorgen av äldre. Ändå är den uppsplittrad

Läs mer

effektiv str ategi Six Sigma i hälsooch sjukvården

effektiv str ategi Six Sigma i hälsooch sjukvården effektiv str ategi Six Sigma i hälsooch sjukvården Upplysningar om rapportens innehåll lämnas på Sveriges Kommuner och Landsting av Sofia Tullberg, sofia.tullberg@skl.se Tel 08-452 70 00 Beställ eller

Läs mer

Sofia Lundqvist Tove Bellander Emma Brandt Holmström Anne-Marie Robertson

Sofia Lundqvist Tove Bellander Emma Brandt Holmström Anne-Marie Robertson Modell Modell för hemrehabilitering för Hemrehabilitering i i Strängnäs kommun kommun Sofia Lundqvist Tove Bellander Emma Brandt Holmström Anne-Marie Robertson Sofia Lundqvist Tove Bellander Emma Brandt

Läs mer

Arbetsutvecklingsrapport

Arbetsutvecklingsrapport Arbetsutvecklingsrapport Brukarrevision som Kunskapsutveckling En arbetsmetod för FoU-enheter? Författare: Anna Jakobsson Lund & David Rosenberg Rapport: nr 2007:04 ISSN 1653-2414 ISBN 978-91-85613-10-6

Läs mer

Jämställd medborgarservice

Jämställd medborgarservice Jämställd medborgarservice Goda råd om jämställdhetsintegrering En idébok för chefer och strateger SOU 2007:15 Jämställd medborgarservice Goda råd om jämställdhetsintegrering. En idébok för chefer och

Läs mer

Bättre liv för sjuka äldre

Bättre liv för sjuka äldre Bättre liv för sjuka äldre Slutrapport 2015 Innehåll Inledning Sammanfattning Analys Kvalitetsregister Senior Alert Kvalitetsregister SveDem Kvalitetsregister Svenska Palliativregistret Läkemedel Kvalitetsregister

Läs mer

Kraften hos många! Alf Jönsson, landstingsdirektör

Kraften hos många! Alf Jönsson, landstingsdirektör Kraften hos många! Skriften du håller in din hand innehåller de fyrtio förbättringsarbeten som nominerats till landstingets Bästa förbättring. Samtliga bidrag har fokus på ökat värde för patienten/kunden

Läs mer

Delrapport Äldreomsorgens demensteam

Delrapport Äldreomsorgens demensteam Delrapport Äldreomsorgens demensteam Juli 2012 Några kommentarer från personal Det har blivit lugnare både hos brukaren och jag har blivit tryggare Mot kaos hjälper struktur Värdefullt med bemötandeplan

Läs mer

rutinarbete Inget vanligt ISO 9001: no 1 2010 Kalix först i länet med självdialys En dag i mammografivagnen Revymakaren från Malmberget

rutinarbete Inget vanligt ISO 9001: no 1 2010 Kalix först i länet med självdialys En dag i mammografivagnen Revymakaren från Malmberget no 1 2010 Kalix först i länet med självdialys En dag i mammografivagnen sidan 4 sidorna 8 9 Revymakaren från Malmberget sidan 16 Foto: anders alm ISO 9001: Inget vanligt rutinarbete Många arbetar med kvalitetsfrågor

Läs mer

Det akademiska vårdboendet

Det akademiska vårdboendet Det akademiska vårdboendet Stureby vård- och omsorgsboende Stureby vård- och omsorgsboende Tussmötevägen 175 122 64 Enskede Telefon 08-508 160 07 Hyresgäster På Stureby bor cirka 200 äldre personer, de

Läs mer

hemtjänsten i halland en kartläggning av hemtjänstens organisation i de halländska kommunerna 2009-2010

hemtjänsten i halland en kartläggning av hemtjänstens organisation i de halländska kommunerna 2009-2010 hemtjänsten i halland en kartläggning av hemtjänstens organisation i de halländska kommunerna 2009-2010 trygghetslarm omsorgsinsatser matdistribution servicemenyer nattpatruller kundval fixarservice anhörigstöd

Läs mer

Örebro Kommun. En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA. Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB. Delrapport SATSA 2010, vers 2

Örebro Kommun. En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA. Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB. Delrapport SATSA 2010, vers 2 Örebro Kommun En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB Delrapport SATSA 2010, vers 2 Markör Marknad och Kommunikation AB, Box 396, 701 47 Örebro Telefon:

Läs mer

Beslut och rutiner för palliativ vård

Beslut och rutiner för palliativ vård Malmö stad Malmö FoU-enhet för äldre Beslut och rutiner för palliativ vård Fallstudier på särskilda boenden i Malmö Dubravka Gladoic Kostevski VÅRD I LIVETS SLUTSKEDE ISSN 1650-9765 ISBN 91-974307-4-9

Läs mer