Diabetesretinopati som kräver kirurgi

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Diabetesretinopati som kräver kirurgi"

Transkript

1 Diabetesretinopati som kräver kirurgi Etiologi: Diabetes mellitus. Det diabetiska ögat drabbas av både retinal skada (ischemi) samt glaskroppspåverkan (non enzymatic glycation of vitreus proteins and collagen, Sebag 1992 & 1998) ledande till ödem, exsudation, microangiopati (IRMA) och kärlproliferationer i retina, samt i glaskroppen skrumpning och förtjockning av collagena fibriller. Kärlnybildningen är mycket större i ögon med vidhäftande glaskropp jämfört med ögon med avlossad glaskropp (Tagawa 1986). Successivt uppkommer, i det ischemiska diabetesögat, en atypisk glaskroppsavlossning med inväxt av nybildade kärl (Bild 1) som pga mekaniska faktorer (glaskroppsrörelser samt vätskeflöde) samt sprödhet i kärlväggen rupturerar och leder till blödningar. Blodceller stimulerar fibros och gliosutveckling som i skrumpningsfasen leder till traktion i retina och kärl. Till sist (om ingen behandling ges) rivs näthinnan av väggen och ögat blir blint i näthinneavlossning. Bild 1. Pilen illustrerar neovaskularisation på papillen (NVD) 1

2 Diagnostik: Ögonbottenundersökning med 3 spegelglas, vidvinkellinser eller 60 D och 90 D linser på ögonmottagning, alternativt screeningfotografering (eventuellt i stereo, svartvita bilder). Vid tät blödning används ultraljud med fokusering på om näthinneavlossning föreligger (Bild 2). Kan vara svårt eller omöjligt att differentiera från bakre glaskroppsmembranet. Vilka är lämpliga för kirurgi? Bild 2. Ultraljud B scan visande ett tjockt avlossat bakre glaskroppsmembran eller näthinneavlossning. 1. Glaskroppsblödning: Tät blödning som inte försvinner på en månad. Recidiverande blödning som orsakar psykiska och sociala problem. Sista ögat Glaskroppsblödning som förhindrar laser behandling. 2. Premakulär fibros/traktion som leder till försämrad synskärpa: Tjockt epiretinalt membran som täcker makula är ofta bakre glaskroppsytan. Bindvävstraktion längs kärlarkaderna som orsakar striering in i fovea med risk för table top amotio. 3. Näthinneavlossning orsakad av bindvävstraktion. 4. Många gånger finns kombinationer av förändringar: T ex fibrovaskulära membraner + traktionsavlossning + subhyaloidal blödning. 2

3 Vilka är olämpliga för kirurgi? 5. Indikationer för tidig vitrektomi vid diabetes: Återkommande blödningar från kärl på papillen (NVD) Progression av neovaskularisationer trots adekvat fotokoagulations behandling. (OBS. Undvik överbehandling med laser ledande till synfältsbortfall). Glaskroppstraktion av centrala kärl (omega fenomen). Makulaödem (tjockt bakre glaskroppsmembran, epiretinalt membran, traktion) (Diabetic Retinopathy Clinical Research Network Writing Committee, Ophthalmology 2010). 1. Retinal rubeos kraftigt vaskulariserat membran täckande hela bakre polen. 2. Irisrubeos med sekundär glaukom. Eventuellt kan kirurgi i form av anti VEGF + cyklokryo och laser vara aktuellt. 3. Opticusatrofi. 4. Ischemiskt atrofiskt stabilt tillstånd (Bild 3). 5. Traktionsamotio atrofiskt stabilt tillstånd, ej engagerande fovea. 6. Systemsjuk riskfall, pågående icke behandlad infektion (ex. fot eller bensår). Bild 3. Diff.diagnos: Proliferativ retinopati av annan genes som t ex sickle cell anemi eller ischemiskt, proliferativt tillstånd efter retinal ventrombos. Preoperativ information: God läkar patientrelation viktig. Det kirurgiska vårdförloppet kan vara upp till 2 3 år. 3

4 Preoperativa undersökningar: Proffspatienter, d v s har mycket kontakt med sjukvården. Bör behandlas med engagemang och helst ha så få ansvariga doktorer som möjligt. Ge utförlig information om sjukdomens uppkomstmekanism och förlopp. Dela gärna ut skriftligt vårdprogram. Kontrollera övriga viktiga parametrar såsom blodtryck, långtidssockernivå, kreatinin, hjärtstatus etc. Antirökkampanj. Ange sannolikheten till förbättring efter en operation och riskerna för komplikationer. Fråga om social situation, missbruk, blödningstendens, infektionskänslighet. Finns makulapåverkan i form av ödem och/eller traktionsveck? Finns kärlnybildningar, bindväv, näthinneavlossning, retinala rupturer? Rita gärna en ögonbotten skiss eller ta foto och illustrera vid remisskrivandet. ETDRS visus, närvisus. OCT alternativt fluoresceinangiografi vid behov. Om lång tid förflutit sedan dessa undersökningar gjorts på hemorten kommer de att upprepas omedelbart preoperativt. Operation: Operationen tar vanligen ca minuter. Ögonbottenförändringarna ofta mer utbredda än väntat. Aldrig lätta fall. Generell anestesi (om patienten så vill och allmäntillståndet tillåter). Flush bedövning går vanligen utmärkt och är att föredra på äldre och sjuka patienter. Modern vitrektomiutrustning har inbyggd funktion för tryckreglering och möjlighet tillsnabb intraokulär tonushöjning vid plötsligt uppkommen blödning. Om stor blödningsbenägenhet ges silikonoljetamponad. Operationen kan inte göras polikliniskt utan patienten vårdas på avd 49. 4

5 Infektionsprofylax: Gentamycin (Gentamicin) droppar i ögat preoperativt. Spolning med Klorhexidin (Chlorhexidin) före operationen. Zinacef (Cefuroxim) 25 mg subkonjunktivalt. Vid ökad infektionskänslighet ges Rocephalin (Ceftriaxon) eller Tienam (Imipenem) profylaktiskt preoperativt. Bensår måste vara antibiotikabehandlade (plastas in inför operationen). Mobilisering postoperativt: Kommentarer kring kirurgisk teknik: I de flesta fall fri mobilisering postoperativt. Ibland upptäcks eller uppstår näthinnerupturer peroperativt, och patienten kan då behöva positionera på olika sätt beroende på valet av tamponad. Särskilda instruktioner angående mobilisering framgår av epikrisen. Idag görs vitrektomi vanligen med s k 23 eller 25 gauge teknik med portar genom konjunktiva. Den postoperativa patientkomforten har därmed förbättrats markant. Om patienten fått silikonolja som tamponad skall en planering finnas från kirurgen om fortsatt hantering och tidpunkt finnas för eventuell oljeevakuering. Vanligtvis är patienten tillräckligt laserbehandlad efter operationen, men i vissa fall behöver en kompletterande fotokoagulationsbehandling göras på hemorten (kan också gälla andra ögat). Prognos: Goda resultat ses i Sverige, speciellt om patienten är laserbehandlad preoperativt. Postoperativ iatrogen amotio ses i mindre än1 2 % av fallen. Faktorer som ledde till dålig syn var enligt Charteris et al (2008) preoperativ förekomst av traktionsavlossning, makulaavlossning och behov av långvarig silikonoljetamponad. Studien innefattade 174 konsekutiva fall med 4% blödning, 33% makulaavlossning. 70% fick syn bättre än 0,1. Komplikationer: Kataraktutveckling ses hos majoriteten av patienter som vitrektomeras, varierande tid efter ingreppet, men kan utebli hos unga diabetiker. Beror sannolikt på ökad syretension i glaskroppsrummet i anslutning till linsen och frånvaro av normal glaskropp. 5

6 Postoperativa ordinationer: Katarakten kan opereras så snart ögat inte längre är inflammerat och retinopatin är under kontroll. Phaco + IOL med stor optik och försiktighet med eventuell iridotomi rekommenderas. Extra ansträngning för att få bort alla cortexrester så att möjlighet att inspektera perifera fundus föreligger är också önskvärt. Endoftalmit frekvensen är mycket låg. Ett fall på 87 patienter sågs i studien Vitrectomy Outcomes in Eyes with Diabetic Macular Edema and Vitreomacular Traction. ( Diabetic Retinopathy Clinical Research Network Writing Committee, Ophthalmology 2010). Varierar mellan olika kirurger, beroende av patientens status samt omfattningen av kirurgin. Isopto Maxidex 1 x 3 6 och Mydriacyl 1 x 2 är en vanlig standarbehandling. Patient med IOL och/eller irisrubeos behöver ofta intensivare lokala steroider och eventuellt kraftigare dilatantia (t ex Cyclogyl). Vid steroiddoser mer än 1 x 6 är det lämpligt att använda okonserverade droppar (Opnol engångspipetter). Tryckbehandling ges vid behov Azarga 1 x 2 är standardbehandling för patienter utan kontraindikationer. Den postoperativa droppbehandlingen efter vitrektomi för diabetesretinopati måste individualiseras i högre grad än vid andra diagnoser. Epikrisen innehåller aktuella ordinationer. I de flesta fall kan lokalbehandlingen avslutas efter 5 6 veckor, men vissa patienter behöver längre behandlingsperioder. Särskilda aspekter på postoperativt omhändertagande: Vanligen utskrivning från vårdavdelningen 1 2 dagar postoperativt. Sjukskrivning 1 3 veckor vid behov. Vid kontorsarbete eller liknande kan patienten vanligen återgå till arbetet redan efter några dagar. Ingen inskränkning i livsföringen ordineras vanligen, d v s patienten uppmanas så snart som möjligt återuppta normal fysisk aktivitet. Postoperativ blödning i vätskefyllt öga ses i ca 60%. Brukar klarna spontant efter 1 3 veckor. Följ med ultraljud (uteslut amotio). 6

7 Viktigt att undersöka perifera retina vid veckokontrollen, för att upptäcka eventuell amotio som kan uppkomma från sklerotomiassocierade rupturer. Patienter med silikonolja måste kontrolleras regelbundet framför allt med avseende på ögontrycket. En droppe Isopto Maxidex alternativt Opnol dagligen rekommenderas så länge oljan är kvar i ögat. Om blodkoagler bakom silikonolja finns risk för högt IOP inom 1-2 veckor. Snar reoperation kan bli aktuell med evakuering av blodet. Återbesöksrutiner: Dag 1 Tryckmätning, inflammationsgrad, synekier, postoperativ blödning, kontroll av retina i vätskefasen. 1 vecka Tryckmätning, inflammationsgrad, synekier, postoperativ blödning, kontroll av retina i vätskefasen. 5 6 veckor Läkningskontroll. OCT/FA vid behov. Tilliggande näthinna? Utsättning av droppbehandling i de flesta fall. 3 4 mån Eventuellt kataraktoperation. Om kataraktkirurgi utförs skall patienten ha kontroll 1 månad efter ingreppet med tanke på risken för makulaödem och progress av retinopati. 6 mån Slutkontroll. ETDRS visus, närvisus, tryck. Fortsatta kontroller på medicinsk retinamottagning alternativt fotoscreening. Kirurgiska Enheten, Ögonkliniken, USÖ Ansvarig: Sven Crafoord Senaste revision:

Vårdprogram för keratoplastiker Ögonkliniken, Öl, Helena Sönne.

Vårdprogram för keratoplastiker Ögonkliniken, Öl, Helena Sönne. Vårdprogram för keratoplastiker Ögonkliniken, Öl, Helena Sönne. Det finns tre huvudindikationer för keratoplastik, penetrerande (PKP) eller lamellär (LKP). 1. Keratokonus och följdtillstånd efter operation

Läs mer

Ögonsjukdomar. Tobias Busch Ögonkliniken, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Mölndal. Inledning

Ögonsjukdomar. Tobias Busch Ögonkliniken, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Mölndal. Inledning Ändrad 2015-06-26, s 809 0ch 810. Ögon 801 Tobias Busch Ögonkliniken, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Mölndal Inledning Detta kapitel ska vara en hjälp för att diagnostisera och handlägga vanliga ögonåkommor

Läs mer

Gråstarrsoperation och sedan?

Gråstarrsoperation och sedan? Gråstarrsoperation och sedan? Eva Mönestam Docent, överläkare Ögonkliniken, Norrlands universitetssjukhus Operation av gråstarr är det vanligaste kirurgiska ingreppet i den industrialiserade världen. Under

Läs mer

Barn med katarakt Information till familjen

Barn med katarakt Information till familjen Barn med katarakt Information till familjen Innehåll Ögat och den normala synutvecklingen 3 Kongenital katarakt - Medfödd grå starr 3 Amblyopi ( lazy eye ) 4 Praktiska konsekvenser av amblyopi 4 Diagnostik

Läs mer

Glaskroppsoperation. Glaskroppen. Grumlingarna som bildas vid normalt åldrande är som regel inte farliga men kan ibland störa synen.

Glaskroppsoperation. Glaskroppen. Grumlingarna som bildas vid normalt åldrande är som regel inte farliga men kan ibland störa synen. Specialitet: Godkänt datum: Glaskroppsoperation Denna typoperation utförs inte vid din hemortsklinik då patientunderlaget inte är tillräckligt stort. Istället kommer du att remitteras till ögonkliniken

Läs mer

Grå starr (katarakt) Information inför operation

Grå starr (katarakt) Information inför operation Grå starr (katarakt) Information inför operation Vad är grå starr? Grå starr innebär att ögats lins är grumlad och inte släpper in tillräckligt med ljus i ögat. Detta leder till synnedsättning. Till en

Läs mer

2-årsuppföljning av Glaukomkirurgi i Skaraborg; behandlingseffekter och säkerhetsaspekter

2-årsuppföljning av Glaukomkirurgi i Skaraborg; behandlingseffekter och säkerhetsaspekter 2-årsuppföljning av Glaukomkirurgi i Skaraborg; behandlingseffekter och säkerhetsaspekter FoU-centrum Primärvård och Tandvård i Skaraborg Författare: Emelie Gyllencreutz, ST-läkare Ögonkliniken Skaraborgs

Läs mer

Patientinformation. Södra Älvsborgs Sjukhus. Ögonklinik

Patientinformation. Södra Älvsborgs Sjukhus. Ögonklinik Patientinformation Grå starr Södra Älvsborgs Sjukhus Ögonklinik Vad är grå starr? Grå starr, som har det medicinska namnet cataract, innebär att ögats lins grumlas och synen blir suddig. Grå starr är en

Läs mer

REGIONAL MEDICINSK PROGRAMGRUPP HÖGSPECIALISERAD ÖGONSJUKVÅRD SYDÖSTRA SJUKVÅRDSREGIONEN. Version 2012-11-12

REGIONAL MEDICINSK PROGRAMGRUPP HÖGSPECIALISERAD ÖGONSJUKVÅRD SYDÖSTRA SJUKVÅRDSREGIONEN. Version 2012-11-12 REGIONAL MEDICINSK PROGRAMGRUPP HÖGSPECIALISERAD ÖGONSJUKVÅRD SYDÖSTRA SJUKVÅRDSREGIONEN Version 2012-11-12 1 År 2000 gjorde RMPG Ögon en genomgång av den högspecialiserade ögonsjukvården i den sydöstra

Läs mer

Vårdprogram utarbetat i samarbete mellan primärvården och Akademiska sjukhuset

Vårdprogram utarbetat i samarbete mellan primärvården och Akademiska sjukhuset Ögonsjukdomar Vårdprogram utarbetat i samarbete mellan primärvården och Akademiska sjukhuset För Akademiska sjukhuset Överläkare Per Söderberg, verksamhetsområde ögon Reviderat av avdelningsläkare Camilla

Läs mer

Riktlinje för handläggning av. Djup Ventrombos (DVT) och Lungemboli (LE) i Västmanland

Riktlinje för handläggning av. Djup Ventrombos (DVT) och Lungemboli (LE) i Västmanland Riktlinje för handläggning av Djup Ventrombos (DVT) och Lungemboli (LE) i Västmanland 2011-10-01 1 Innehåll Diagnostik... 3 Allmänt... 3 Wellscore vid djup ventrombos... 4 Flödesschema vid djup ventrombos

Läs mer

Behandling av barnglaukom och barnkatarakt som rikssjukvård

Behandling av barnglaukom och barnkatarakt som rikssjukvård Behandling av barnglaukom och barnkatarakt som rikssjukvård Underlag till Rikssjukvårdsnämndens möte den 15 juni 2011 Citera gärna Socialstyrelsens rapporter, men glöm inte att uppge källan. Bilder, fotografier

Läs mer

Information till närstående

Information till närstående Information till närstående Tanken med den här informationen är att ge råd så att ditt barn ska må så bra som möjligt efter halsmandeloperationen och kunna återgå till normal kost och normala aktiviteter

Läs mer

CANCER HOS BARN OCH TONÅRINGAR

CANCER HOS BARN OCH TONÅRINGAR CANCER HOS BARN OCH TONÅRINGAR barncancerfonden 1 VI KÄMPAR FÖR LIVET Innehållsförteckning ADRESSER Cancer hos barn och tonåringar har utarbetats av Olle Björk, professor i barnonkologi vid Karolinska

Läs mer

500.000 svenskar bär på en ögonsjukdom. Nu har vi gjort det mycket enklare att hitta dem.

500.000 svenskar bär på en ögonsjukdom. Nu har vi gjort det mycket enklare att hitta dem. EyeDiagnostics Scandinavia AB tillhandahåller ett program för att länka samman optikerns mätdata till ögonläkare för en ögonhälsobedömning. Ögonhälsoundersökningen består av följande produkter: - Diskussion

Läs mer

Sid 3. Bukplastik och liknande operationer; korrektion av hängbuk och andra vävnadsöverskott efter obesitas och/eller graviditet en sammanfattning

Sid 3. Bukplastik och liknande operationer; korrektion av hängbuk och andra vävnadsöverskott efter obesitas och/eller graviditet en sammanfattning 1 Bukplastik och liknande operationer; korrektion av hängbuk och andra vävnadsöverskott efter obesitas och/eller graviditet Medicinska indikationer, operationsmetoder, rutiner och kvalitetskontroll 2 IInnehållsförteckning

Läs mer

PM för kontinuerlig epiduralbedövning vid postoperativ smärtbehandling på vårdavdelning vid Akademiska sjukhuset

PM för kontinuerlig epiduralbedövning vid postoperativ smärtbehandling på vårdavdelning vid Akademiska sjukhuset 1 (9) Reviderad upplaga: 2004-03-01 Centrum för smärtbehandling Enheten för akut smärta Ersätter PM från: 2003-03-01 PM för kontinuerlig epiduralbedövning vid postoperativ smärtbehandling på vårdavdelning

Läs mer

PRIMÄR SKLEROSERANDE CHOLANGIT (PSC)

PRIMÄR SKLEROSERANDE CHOLANGIT (PSC) PRIMÄR SKLEROSERANDE CHOLANGIT (PSC) Innehåll Primär skleroserande cholangit (PSC)... 5 Vad är PSC?... 5 Vad är orsaken till PSC?... 6 Hur vanligt är PSC?... 6 Hur diagnostiseras PSC?... 7 Vad vet vi

Läs mer

Svensk Kataraktkirurgi -Gråstarrskirurgi

Svensk Kataraktkirurgi -Gråstarrskirurgi Svensk Kataraktkirurgi -Gråstarrskirurgi Patientanpassad Årsrapport 2013 baserad på data från Nationella Kataraktregistret Antalet kataraktoperationer i Sverige 1980 2013 Charlotta Zetterström Mats Lundström

Läs mer

Information till patienter och anhöriga om njurtransplantation och njur/bukspottkörteltransplantation

Information till patienter och anhöriga om njurtransplantation och njur/bukspottkörteltransplantation Information till patienter och anhöriga om njurtransplantation och njur/bukspottkörteltransplantation Reviderad September 2009 Välkommen till Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge Utarbetad i samarbete

Läs mer

HUVUDBROSCHYR UppleV friheten Utan glasögon OCH linser

HUVUDBROSCHYR UppleV friheten Utan glasögon OCH linser HUVUDBROSCHYR Upplev friheten utan glasögon och linser 1 Ögonlaser 5 Behandlingsmetoder 6 Steg för steg 8 Vanliga frågor 10 Risker & biverkningar 11 Linsbyte (RLE) 13 Behandlingsmetoder 14 Steg för steg

Läs mer

Här följer svar på några frågor som vi av erfarenhet vet ofta dyker upp efter att man opererats.

Här följer svar på några frågor som vi av erfarenhet vet ofta dyker upp efter att man opererats. Här följer svar på några frågor som vi av erfarenhet vet ofta dyker upp efter att man opererats. Vad var det som gjorde ont i buken? Hur såg blindtarmen ut? Behöver jag äta antibiotika efter operationen?

Läs mer

Information till vuxna patienter inför halsmandeloperation

Information till vuxna patienter inför halsmandeloperation Information till vuxna patienter inför halsmandeloperation Tanken med denna information är att ni som får era halsmandlar opererade ska må så bra som möjligt efter operationen och återgå till normal kost

Läs mer

DINA ÖGON FÖRBÄTTRA DIN SYN MED ENKLA METODER

DINA ÖGON FÖRBÄTTRA DIN SYN MED ENKLA METODER ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS April 2011 Med dagstidningens räckvidd och facktidningens fokus Nr.11 1 DINA ÖGON FÖRBÄTTRA DIN SYN MED ENKLA METODER Anita Robertson,

Läs mer

ÖGON. Program för Landstinget i Uppsala län

ÖGON. Program för Landstinget i Uppsala län ÖGON Program för Landstinget i Uppsala län Antaget av landstingsfullmäktige den 19 april 2004 Omslagsfoto: Ulla Ärlewall, Hundskolan Sollefteå Förord Landstinget i Uppsala län fattade i december 2000 beslut

Läs mer

Helt avgörande för att förstå hur rekommendationerna ska fungera är följande:

Helt avgörande för att förstå hur rekommendationerna ska fungera är följande: Helt avgörande för att förstå hur erna ska fungera är följande: na avser att vara vägledande i normalfallet. Om det inte handlar om ett normalfall, kanske en inte kan tillämpas och avsteg kan göras. Läkaren

Läs mer

NATIONELLA PROGRAMRÅDET DIABETES VÅRDPROGRAM. Äldre med diabetes FÖR DIG SOM ARBETAR INOM VÅRDBOENDE OCH HEMSJUKVÅRD

NATIONELLA PROGRAMRÅDET DIABETES VÅRDPROGRAM. Äldre med diabetes FÖR DIG SOM ARBETAR INOM VÅRDBOENDE OCH HEMSJUKVÅRD NATIONELLA PROGRAMRÅDET DIABETES VÅRDPROGRAM Äldre med diabetes FÖR DIG SOM ARBETAR INOM VÅRDBOENDE OCH HEMSJUKVÅRD Upplysningar om innehållet: Sophia Björk, sophia.bjork@skl.se Sveriges Kommuner och Landsting,

Läs mer

GEMENSAMT VÅRDPROGRAM FÖR LÄNDRYGGSSMÄRTA

GEMENSAMT VÅRDPROGRAM FÖR LÄNDRYGGSSMÄRTA GEMENSAMT VÅRDPROGRAM FÖR LÄNDRYGGSSMÄRTA INNEHÅLL INLEDNING 4 BAKGRUND 7 GRUNDLÄGGANDE BEHANDLINGSFILOSOFI 3 KLINISK BEDÖMNING AV LÄNDRYGGSSMÄRTA 4 ANAMNES 11 STATUS VID LÄNDRYGGSSMÄRTA 14 RÖRELSETESTER

Läs mer

Hur verkar Fludara. En informativ guide för patienter och sjukvårdspersonal. There s more to life with Fludara

Hur verkar Fludara. En informativ guide för patienter och sjukvårdspersonal. There s more to life with Fludara Hur verkar Fludara En informativ guide för patienter och sjukvårdspersonal There s more to life with Fludara Innehåll Sidan Introduktion 4 Vad är kronisk lymfatisk leukemi (KLL)? 4 Hur verkar Fludara?

Läs mer

Bukplastik och liknande operationer

Bukplastik och liknande operationer Nationella Medicinska Indikationer Bukplastik och liknande operationer Rapport från expertgruppen för plastikkirurgi Sveriges Kommuner och Landsting 118 82 Stockholm Besök Hornsgatan 20 Tfn 08-452 70 00

Läs mer