Årsredovisning 2006 Varbergs Sparbank AB

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årsredovisning 2006 Varbergs Sparbank AB"

Transkript

1 Årsredovisning 2006 Varbergs Sparbank AB

2 Gubbarnas Innehållsförteckning Värderingar, vision och kännetecken... 4 En riktig bank på hemmaplan!... 5 VD-kommentar... 6 Förvaltningsberättelse... 9 Bolagsstyrning...11 Finansiella mål...12 Fem år i sammandrag Resultat- och balansräkning Resultaträkning Balansräkning Kassaflödesanalys Redovisnings- och värderingsprinciper Riskhantering Noter till resultat- och balansräkning Informationsnoter Kapitaltäckning Styrelsens underskrifter Revisionsberättelse Styrelseledamöter och revisorer Här finns Varbergs Sparbank Årsstämman äger rum torsdagen den 19 april 2007 i Varberg

3 Värderingar, vision och kännetecken VÅRA VÄRDERINGAR Våra grundläggande värderingar kommer från Sparbanksrörelsen och den nytta som flit och sparsamhet tillför individ och samhälle. Motivet för att bilda Sparbanker var framförallt att främja den enskilda människans sparande och att förmedla lån för att vidareutveckla bygden. Vårt lokala ägande och vår position som självständig Sparbank ger oss en unik möjlighet att vara en bank med starkt lokalt engagemang och skapar långsiktighet i vår strävan att bedriva en bra bankverksamhet i vårt verksamhetsområde. VÅR VISION Varbergs Sparbank ska vara den ledande banken i verksamhetsområdet och den självklara finansiella partnern för privatpersoner, företag, kommuner, kyrkliga samfälligheter och föreningar. Genom Sparbanksstiftelsen Varberg kan vi utöver bankverksamheten göra positiva insatser för utvecklingen inom vårt verksamhetsområde. VÅR AFFÄRSIDÉ Varbergs Sparbank ska genom ett starkt lokalt kontorsnät och ett komplett utbud av finansiella tjänster erbjuda våra kunder personlig bankservice av hög kvalitet. VERKSAMHETSOMRÅDE Varbergs Sparbanks verksamhetsområde är primärt Varbergs kommun samt Horreds, Istorps, Surteby-Kattungas och Öxnevallas församlingar i Marks kommun. VÅRA KÄNNETECKEN Kundorientering Kunden står i centrum för vårt agerande och vi utgår från kundens behov. Kompetens För att kunna ge bra bankservice ska kunskap, vilja och förmåga prägla vårt arbete. Vi utvecklar ständigt vår kompetens i vårt dagliga arbete och genom vidareutbildning. Kvalitet Allt vårt arbete i kontakt med kund, vår administration och kreditgivning genomsyras av kvalitet som ständigt utvecklas. Blir något fel rättar vi snabbt till det. Långsiktiga affärsrelationer Vi tror på långsiktiga affärsrelationer med våra kunder. En affärsrelation ska präglas av ömsesidig respekt och vara en bra affär för både kund och bank. Säkerhet & Etik All vår verksamhet bygger på kundernas och samhällets förtroende och det förutsätter att vi upprätthåller en hög etisk standard och håller en klar gräns till det otillåtna. Extern och intern banksekretess är en självklarhet. Korta beslutsvägar Vi har en tydlig och effektiv organisation som ger korta beslutsvägar till fördel för kunder och oss anställda i banken. Vårt verksamhetsområde 4

4 En riktig bank på hemmaplan! Varbergs Sparbank har sina rötter i den ursprungliga sparbanksidén, som föddes i Ruthwell, Skottland. Rötter som färgar vår verksamhet i största grad än idag. I Skottland var det prästen Henry Duncan som 1810 startade Ruthwell Savings Bank. Verksamheten bedrevs ideellt och med ett mycket starkt socialt inslag. Man skulle visa omtanke om bygden och om de små och svaga i samhället, framförallt den arbetande och tjänande klassen genom att verka för ekonomisk frihet genom att få människor att spara. Varberg har ju en lång och händelserik historia och en lång dansk period. I bankens jubileumsbok från 1986 (banken fyllde 150 år) finns en tydlig beskrivning över livet i Varberg på 1830-talet. Tyvärr var verkligheten vid denna tidpunkt betydligt dystrare än dagens situation i Varberg. I boken beskrivs hur jordbruket i Varbergsbygden lidit svårt av några år med nödslaktning av djur som följd, och hur hamnen blev igensandad och nästan obrukbar i slutet av 1830-talet. Varbergs fästning upphörde att fungera som försvarsverk Det innebar att den lilla staden även fick ta hand om dem som var skrivna i den lilla slottsförsamlingen, och många av dessa var försörjningsodugliga. Regementsnedläggningar är inget nytt i Sverige och det var hårda tider för de som levde i Varberg. Det var vid denna tidpunkt som tankarna på en Sparbank växte fram i Varberg, och 1836 blev ett speciellt år. På hösten 1835 sände man runt en lista för att teckna ett bidrag till en planerad sparbank. 81 personer lämnade totalt 620 riksdaler och 32 skilling Banco till en grundfond. Den 7 februari 1836 hölls konstituerande sammanträde, som utsåg borgmästare Eric Anderson till styrelsens ordförande. Den 2 april 1836 startade verksamheten med en lokal som erhölls i rådhuset vid torget. Bankens förste kund var skoleleven I.E.Lundqvist (13 år gammal). Borgmästare Eric Anderson Vår förankring i Varberg och Horred och våra grundläggande värderingar finner vi i vår historia. Mycket har ändrats i vårt område och det gäller inte minst under de senaste åren. Befolkningsutvecklingen har varit positiv och långt över hur Sverige utvecklats. Under denna utveckling har naturligtvis Varbergs Sparbank också utvecklats. Vi har åtta riktiga bankkontor i en nära miljö för oss som bor och verkar i området. Vi har specialister på plats i Varberg inom en rad områden och det är inte bara bra för bankens egna kunder utan också för bankkonkurrensen i vårt område. Varbergs Sparbank tar sina beslut lokalt, är en helt egen bank och bestämmer själv över vilket utbud av tjänster som banken vill erbjuda dig som kund. Torget i Varberg Varbergs Sparbank samarbetar med Swedbank, vilket innebär att banken tillhandahåller tjänster från Swedbank, Swedbank Hypotek och Swedbank Robur. Tillsammans med andra samarbeten ger detta Varbergs Sparbank möjligheten att erbjuda dig ett mycket brett tjänsteutbud. Samverkan ger lägre kostnader, vilket i slutändan gynnar kunderna. Varbergs Sparbank ägs av oss som är kunder i banken genom Sparbanksstiftelsen Varberg. Det betyder att vinster och värden som skapas i banken stannar kvar i vårt område. Varbergs Sparbank har givit stöd till många satsningar under alla de år banken verkat, till exempel år 1892 bidrag till Fattighuset Östergården, år 1900 Elementärläroverket för flickor och år Varbergs Läroverk. Av nutida stöd kan nämnas inredningen i Campus Varberg och delfinansiering av Sparbankshallen som exempel. Dessutom har mängder med föreningar fått stöd och sponsring under åren. Säkerligen har någon förening nära dig fått bidrag till sin verksamhet från Varbergs Sparbank. Varbergs Sparbank tror på att vara nära dig även i framtiden. Kan vi bidra till att våra ungdomar och barn får det bättre och att vi får en levande bygd ser vi det som en mycket viktig återbäring till alla våra kunder. Gör våra satsningar att Varbergs kommun och Horredsbygden ytterligare kan utvecklas i positiv riktning, vet vi att det i förlängningen kommer både Varbergs Sparbank och alla som bor här till godo. 5

5 VD-kommentar Vår omvärld Världsekonomin fortsätter att uppvisa en hög aktivitet. Den globala tillväxten steg med uppskattningsvis 5 % under Konjunkturdämpningen i USA har således ännu inte haft någon större negativ inverkan på den globala tillväxten. Tillväxtförsvagningen är hittills till största delen koncentrerad till bostadsmarknaden. Huspriserna i USA har stagnerat eller till och med sjunkit under 2006 efter flera år av stadigt stigande priser. Det har lett till en påtagligt lägre byggaktivitet. Den amerikanska centralbankens, Börsutvecklingen i Sverige och USA, , 1 januari 1995=100 FED:s, räntehöjningar till 5,25 % från rekordlåga 1 % i juni har således gett resultat. 40 Avmattningen i USA har mer än väl kompenserats av en högre ekonomisk 0 aktivitet i Stockholmsbörsen Europa och en fortsatt stark expansion i Asien. 20 I EMU-länderna blev BNP-tillväxten kring 2,5 % under 2006, vilket är den starkaste ökningen sedan år Ökade 0 Naschdaq investeringar och en ljusare arbetsmarknad har lett till en starkare inhemsk efterfrågan i regionen, vilket är positivt för svenska exportföretag. Återhämtningen i den tyska ekonomin är en viktig bidragande 80 orsak till konjunkturförbättringen i Europa. Index 50 jan januari 2005=00 mar maj jul sep nov jan 2005 mar maj jul sep nov jan Source: Reuters EcoWin Svenska kronans utveckling Svenska kronans utveckling EUR/SEK jan maj sep jan 2000 maj sep jan 200 maj sep jan 2002 maj sep jan 200 maj sep jan 2004 USD/SEK maj sep jan 2005 maj sep jan 2006 Source: Reuters EcoWin En starkare konjunktur och ett högre inflationstryck har pressat upp räntorna i Europa, om än från historiskt låga nivåer. Den europeiska centralbanken, ECB, höjde styrräntan med 1,25 procentenheter under 2006 från 2,25 % i januari till 3,50 % i december Sveriges Riksbank inledde 5 (6) också ifjol med att höja räntorna Jörgen Kennemar till 3 % i slutet av året från rekordlåga 1,50 % i januari Fler räntehöjningar i Europa är sannolikt att räkna med under Den amerikanska centralbanken har däremot bibehållit styrräntan på 5,25 % sedan juni 2006 efter 17 räntehöjningar i rad. Den krympande räntedifferensen mellan USA och Europa har försvagat dollarn gentemot flertalet europeiska valutor. Marknadens förväntningar om att FED:s nästa steg blir en räntesänkning har också pressat dollarn. En otillfredsställande hög kärninflation och fortsatt låg arbetslöshet talar emellertid inte för någon snar räntesänkning i USA. Långränteuppgången både i USA och i Europa blev måttlig, trots en stark global tillväxt och stigande råvarupriser. Svensk ekonomi växte med omkring 4,5 % under 2006 jämfört med 2005, vilket är tredje året i rad som BNP ökar mer än den långsiktiga tillväxttrenden. Det sätter allt tydligare spår på arbetsmarknaden. Antalet sysselsatta steg med drygt personer samtidigt som den öppna arbetslösheten sjönk till 4,6 % i slutet av Den inhemska efterfrågan konsumtion och investeringar svarade för en allt större del av den ekonomiska tillväxten under VD Henrik Johansson senare delen av Högre räntor hindrade inte de svenska hushållen från att konsumera. En förbättrad arbetsmarknad och stigande tillgångspriser bidrog till att den privata konsumtionen ökade mer än under Den senaste statistiken pekar på ett lägre hushållssparande samtidigt som hushållens skulduppbyggnad fortsätter att stiga. Näringslivets investeringar steg på bred front under 2006 i spåren av den goda omvärldskonjunkturen, en ökad lönsamhet och ett högt kapacitetsutnyttjande. De största investeringssatsningarna genomfördes inom gruvnäringen inte minst på grund av den starka globala efterfrågan på råvaror. Globaliseringen och tillkomsten av nya aktörer på världsmarknaden har inneburit en renässans för svensk gruvindustri. Låga räntor och stigande bostadspriser stimulerade till ett fortsatt ökat bostadsbyggande, inte minst i storstadsregionerna med stark befolkningsinflyttning. BNP-tillväxten i Sverige, årlig procentuell förändring BNP-tillväxten i Sverige kalenderkorrigerat, årlig procentuell förändring %-förändring Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Source: Reuters EcoWin Svenska marknadsräntor årig statsobligation

6 Inflationstakten är fortsatt låg trots en stark tillväxt och ett högre resursutnyttjande i svensk ekonomi. I december 2006 var inflationen 1,6 %. Sjunkande energipriser och en starkare krona bidrog till att uppgången i konsumentpriserna blev begränsade. 170 år av långsiktighet Varbergs Sparbank grundades år 1836, och skapades för att säkra en bra bankverksamhet i vårt område. I sparbankens grundläggande värderingar finns den nytta som flit och sparsamhet tillför individ och samhälle. Vi verkar i bankens grundläggande värderingar, men måste naturligtvis utvecklas med våra kunder och den marknad vi verkar på. Våra kännetecken är; kundorientering, kompetens, kvalitet, långsiktiga affärsrelationer, säkerhet & etik och korta beslutsvägar. Vi skapades av bygden för 171 år sedan och vår ödmjuka inställning är att alltid finnas i vårt område och att alltid bedriva en bra bankverksamhet. En riktig bank på hemmaplan Vi arbetar långsiktigt för att förtjäna våra kunders förtroende och affärer. Vi anser att det handlar om att finnas nära alla oss som bor och verkar i vårt område. Det är Varbergs Sparbank genom åtta riktiga bankkontor med kontanter, bankfack och annan service våra kunder förväntar sig av en traditionell bank. Vi är en riktig bank, och tror genuint på mötet mellan människor. Dessutom måste banken naturligtvis ha alla de tjänster som gör våra kunders vardag så enkel och behaglig som möjligt. Det är detta vi kallar en riktig bank. En del banker väljer bort helheten, men vi tror att riktiga bankkunder vill ha en riktig bank. Fördelar med Varbergs Sparbank Det finns många fördelar med att ha en egen sparbank, t.ex.; Vinster och värden stannar kvar Lokala beslut Varbergs Sparbank ägs av oss som är kunder i banken genom Sparbanksstiftelsen Varberg. Det betyder att de vinster och värden som skapas i banken stannar kvar i vårt område. Vi skickar inga vinster till Stockholm eller Köpenhamn. Tvärtom finns betydande värden i banken, som ger banken goda förutsättningar att i framtiden utvecklas med våra kunder. Varbergs Sparbank är en självständig sparbank, som tar alla beslut lokalt. Vi vill ta beslut så nära våra kunder som möjligt och större beslut tas i bankens styrelse av personer som bor och verkar i vårt område. Vi behöver inte ringa till något regionkontor i Göteborg alternativt huvudkontor i Stockholm eller Köpenhamn. Starkt jubileumsår 2006 var ett starkt jubileumsår med bra kvittenser för vår verksamhet t.ex. i form av goda värden för kundnöjdhet. Vår goda tillväxt fortsatte under 2006 och affärsvolymerna ökade med 2,1 miljarder eller 12,1 %. Bra tillväxt, en högre räntenivå och fortsatt god utveckling på världens börser ökade bankens intäkter med 15 Mkr. Därtill har banken fått tillbaka moms för perioden med 12 Mkr. Vi har lyckats att hålla oförändrade kostnader under det gångna året och kreditförlusterna uppvisar återigen ett positivt resultat. Årets rörelseresultat efter kreditförluster förbättrades med totalt 27 Mkr eller 31 %. Detta är bankens näst bästa rörelseresultat under bankens första 170 år. Ett omfattande arbete har lagts ner med att implementera nya kapitaltäckningsregler, som grundar sig på den s.k. Basel 2-överenskommelsen och två EG-direktiv. Det nya regelverket gäller från Framtidssatsningar Vi är ett kompetens- och serviceföretag och fortsätter naturligtvis med våra höga ambitioner med kompetensutveckling av bankens medarbetare. Kompetens i rådgivning och kontakt med våra kunder är naturligtvis hjärtat i en modern banks verksamhet, och en förutsättning att långsiktigt förtjäna kundernas bankaffärer. I oktober 2005 startade bankens Telefonbank. Syftet med denna verksamhet är att öka närheten till våra kunder och förbättra vår lokala telefonservice. När man ringer till vår telefonbank vet vi var Läjet, Åskloster och Kungsäter ligger och vem som är Dallas och Mösen. I augusti 2006 förnyades bankens hemsida. Vi vill skapa en ännu bättre och mer modern hemsida. Hemsidan ska präglas av kontinuerlig utveckling. Vi vill också förstärka vår lokala identitet genom lokala bilder och genom att personifiera oss anställda i banken. Vi har under de senaste åren aktivt arbetat med produktutveckling bl.a. genom vårt Takräntelån och vår senaste satsning är vårt egna betal- och kreditkort MasterCard. Detta har skett tillsammans med andra sparbanker genom Sparbankernas Kort AB. Många kunder har redan ett kreditkort, men vi vill ge fler chansen att göra denna affär med oss. Kundnöjdhet Svenskt kvalitetsindex (SKI) har blivit det officiella sättet att mäta kundnöjdhet. Bakom SKI står bl.a. Handelshögskolan i Stockholm och Centrum för tjänsteforskning vid Karlstad Universitet. Årets mätning gör oss i banken speciellt glada. För första gången mäter vi våra företagskunders kundnöjdhet och vi fick betyget 75,0, vilket endast överträffas av två andra sparbanker i Sverige (Westra Wermlands Sparbank och Hudiksvalls Sparbank). Betyget är klart över branschgenomsnittet på 69,8, och bättre än alla våra lokala konkurrenters bankindex. Våra privatkunder gav oss 75,7, vilket endast överträffas av två affärsbanker (varav en inte har kontanter och en har inga personliga rådgivare) och nio sparbanker. Även detta är klart över branschgenomsnittet på 71,8. Sveriges nöjdaste bankkunder har Häradssparbanken i Mönsterås, och självklart gläds vi åt andra sparbankers framgångar och tar gärna idéer för att förbättra vår bank. Vi använder PDS-metodiken (Problem Detection Study) i våra egna kundundersökningar, vilket ger oss kundernas perspektiv till konkreta förbättringar av bankens verksamhet. De senaste åren har vi koncentrerat oss på två tydliga förbättringsområden; kontanter och identitet. Vi har gjort konkreta förbättringar av vår 7

7 kontantverksamhet bl.a. i form av tre nya uttagsautomater under 2004 och Vi har också förbättrat och utvecklat vad banken står för och vad vi erbjuder våra kunder. Samhällsnytta Vår marknad Den positiva befolkningsutvecklingen fortsätter i vårt område. Under 2006 ökade antalet invånare i Varbergs kommun med 642 invånare. Detta är naturligtvis en mycket viktig faktor för den positiva utvecklingen i vårt område. Den stora utmaningen är att tillhandahålla bra bostäder till rimliga 5 8 priser 8 för 505 kommunens 48 nya invånare. Fastighetspriserna på framförallt småhus har stigit ordentligt under de 98 senaste åren, och under 2006 har snittpriset på gjorda fastighetsaffärer stigit med 5 % i Varbergs kommun. Nu sker en betydande 2000 byggnation i området, vilket kan bidra till en normalisering av prisutvecklingen i vårt område Antal invånare Varbergs kommun Kundnytta Banken ska fortsätta att aktivt utveckla våra och näringslivets relationer till Campus, och bidra till en positiv och långsiktig utveckling som är strategiskt viktig för Varberg. Under våren 2007 startar Projekt Affärsutveckling, som är ett internt projekt för att ytterligare stärka bankens långsiktiga konkurrenskraft. Banken bidrar genom vår ägare Sparbanksstiftelsen Varberg till utvecklingen i vårt område och lokal samhällsnytta. En långsiktig och sund bankrörelse med hög kundnytta tillsammans med lokal samhällsnytta är en riktig sparbank Framtid Till sist vill jag tacka alla kunder för fortsatt förtroende och alla bankens medarbetare för goda insatser under det gångna året. Varberg i februari 2007 Vi tror på en fortsatt bra konjunktur under 2007 och därigenom goda förutsättningar för fortsatt tillväxt. Vi fortsätter vår höga ambition med att träffa våra kunder, som är en förutsättning för nöjda kunder och nya affärer. Vi höjer vår ambition på företagsmarknaden för att bättre ta till vara den potential som finns av bra företag i vårt verksamhetsområde. Henrik Johansson Verkställande direktör Påskbergsskogen 8

8 Bankåret 2006 Styrelsen och verkställande direktören för Varbergs Sparbank Kreditgivning AB, org nr , får härmed avge årsredovisning för bankens verksamhet år 2006, bankens 171:a verksamhetsår. Utlåningen i egen balansräkning har under året ökat och uppgår till miljoner kronor, en ökning med 14,8 %. Av detta belopp FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Kapitaltäckning utgörs 311 miljoner 0-05 kronor av räntebundna lån och 518 miljoner År kronor av Kapitaltäckningsgrad Takräntelån ,04 Balansomslutning och affärsvolym Den 2002 till Swedbank 29,77 Hypotek och Swedbank AB förmedlade kreditvolymen 200 minskade 27,27 under året med 8 miljoner kronor och uppgick Balansomslutningen ökade under året med 13,6 % och uppgick vid 2004 årets slut 27,4 till miljoner kronor. vid årets slut till miljoner kronor ,68 Bankens hela affärsvolym, definierad som av sparbanken förvaltade och förmedlade kundvolymer såväl i bankens egna produkter ,77 Kapitalbas som av oss förmedlade produkter (t ex värdepappersfonder och Swedbank Hypotek) uppgår till cirka 19,2 miljarder kronor och har ökat med 12,1 %. Kapitaltäckningsgraden uppgår till 24,77 %. Kapitaltäckningsgrad Kapitaltäckning Sparande och placeringar BNP-tillväxten i Sverige kalenderkorrigerat, årlig procentuell förändring Bankens inlåning från allmänheten ökade under verksamhetsåret med 479 miljoner kronor till miljoner kronor eller 12,2 6 %. 5 Ökningen av inlåning från hushåll uppgick till 389 miljoner kronor medan offentlig sektor ökade sin inlåning med 10 miljoner 4 kronor. %-förändring 7 De senaste årens goda inlåningsökning förklaras till stor del av 2 vårt Varbergskonto, ett konto med bra ränta. Behållningen på detta kontoslag uppgick vid årsskiftet till miljoner kronor, ökningen 0 från föregående årsskifte uppgår till 205 miljoner kronor Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q 2006 Svenska marknadsräntor Procent jan maj sep jan 2000 Svenska marknadsräntor maj sep jan 200 maj sep jan 2002 Riksbankens styrränta -månaders statsskuldsväxel maj sep jan 200 maj sep jan årig statsobligation maj sep jan 2005 Source: Reuters EcoWin maj sep jan 2006 Source: Reuters EcoWin Nysparandet i aktie- och räntefonder understeg inlösta fondandelar med cirka 102 mkr. Det totala fondvärdet på bokslutsdagen uppgick till miljoner kronor varav 367 mkr är PPM-fonder. Volymen för strukturerade produkter uppgick till 290 miljoner kronor. Jörgen (6) Kennemar procent Likviditet Bankens likviditet (placeringar rubricerade som omsättningstillgångar) har under året minskat med 120 miljoner kronor främst beroende på ökad utlåning och uppgår vid bokslutstillfället till 475 miljoner kronor. Härutöver har banken en checkkredit hos Swedbank AB om miljoner kronor. Resultat Rörelseresultatet före bokslutsdispositioner och skatt uppgår till 115,5 miljoner kronor mot 87,9 miljoner kronor för år Räntenettot för år 2006 uppgår till 140,5 miljoner kronor, en ökning med 7,7 %. Provisionsintäkterna i värdepappersrörelsen ökade med över 6,0 miljoner kronor främst beroende på stigande börskurser och ökade intäkter för strukturerade produkter. Provisionsintäkterna i utlåningsverksamheten minskade med ca 2,8 miljoner kronor, främst beroende på krympande marginaler. Börsutvecklingen i Sverige och USA, Börsutvecklingen i Sverige och USA, , 1 januari 1995= Övriga rörelseintäkter uppgår till 12,2 mkr varav 11,7 mkr är återbetald moms. Index jan januari 2005=00 Stockholmsbörsen Naschdaq mar maj jul sep nov jan 2005 mar maj jul sep nov jan Source: Reuters EcoWin Bankens allmänna administrationskostnader minskade med 0,3 % och uppgick till 110 miljoner kronor. Personalkostnaden ökade med 4,3 % till 73,7 miljoner kronor. Kreditförluster I årets resultat har 1,6 miljoner kronor återförts netto, som kreditförluster. Svenska kronans utveckling

9 Viktiga händelser 2006 Banken har investerat cirka 4 Mkr i andelar i Varberg Vind ekonomisk förening. Därigenom kommer cirka 60 % av bankens egen elförbrukning från lokal förnyelsebar miljövänlig el. Under året har Sparbankernas Kort AB bildats. Bolaget ägs av 65 sparbanker som är medlemmar i Sparbankernas Riksförbund. Det nya bolaget ska utveckla betal- och kreditkort för delägarna. Målet är att väsentligt öka sparbankernas marknadsandelar inom området betal- och kreditkort. Bolaget genomförde i januari 2006 en riktad emission på 10 miljoner kronor. Bankens andel i emissionen var 0,8 miljoner kronor eller 7,8 %. Varbergs Sparbank vann i Högsta domstolen. Bakgrunden till domstolsprövningen var en lagändring i reglerna om förmånsrätt. Den aktuella frågan gällde konkurser som inträffat före men inte avslutats förrän efter ikraftträdandet av de nya reglerna. Staten hävdade att de nya och för bankerna sämre reglerna skulle gälla i de aktuella fallen, banken yrkade att de äldre reglerna måste gälla i de fall konkurser inletts före ikraftträdandet. Högsta domstolen valde således Varbergs Sparbanks linje. Viktiga händelser 2007 Varbergs Sparbank startar under 2007 ett helägt dotterbolag Varbergs Sparbank Service AB. Syftet med bolaget är att skapa en kostnadseffektiv struktur för framförallt momspliktiga tjänster. Banken har investerat 19 % i LBS Science Park AB, som är en lokal satsning i Varberg för att bättre ta tillvara, utveckla och initiera kommersialisering av goda idéer inom områdena Web och interaktiva medier. Initialt investerar ägarna totalt 1,9 Mkr. Samarbetet med Ljud & Bildskolan i Varberg ökar vår egen kompetens och ger direkt kundnytta via hemsidan. I början av 2007 har banken minskat aktieinnehavet i Swedbank AB med aktier, det totala innehavet uppgår i mitten på februari till aktier. Utsikter för 2007 Med dagens ränteläge bedömer styrelsen rörelseresultatet efter kreditförluster för år 2007 till cirka 104 miljoner kronor, exklusive extraordinära intäkter och kostnader. En höjning av marknadsräntan med en procentenhet påverkar resultatet negativt. Resultatbortfallet vid en försämring av placeringsmarginalen med en tiondels procentenhet bedöms till cirka 5,5 miljoner kronor. Årets resultat utgör Förslag till vinstdisposition Till årsstämmans förfogande står: tkr. - balanserad vinst tkr - årets resultat tkr Summa att disponera tkr Styrelsen föreslår att vinstmedlen disponeras enligt följande: - till aktieägaren utdelas tkr - i ny räkning balanseras tkr Subbe fyr och strandpromenaden 10

10 Bolagsstyrning Bolagsstyrning Beslutanderätt och ansvar i Varbergs Sparbank fördelas mellan aktieägaren på årsstämman, styrelsen och verkställande direktören i enlighet med aktiebolagslagen och bankens bolagsordning. Styrelsen väljs av årsstämman för ett år i taget. Verkställande direktören ingår i styrelsen. Revisorer utses av årsstämman för en period av fyra år. Varbergs Sparbank står under Finansinspektionens tillsyn. Bolagsstämma Bolagsstämman är Varbergs Sparbanks högsta beslutande organ. Vid årsstämman som normalt hålls före april månads utgång fastställs årsredovisningen och tas bland annat beslut om utdelning, val av styrelse, val av revisorer i förekommande fall, arvoden till de av årsstämman valda styrelseledamöterna och till revisorer samt andra lagstadgade ärenden. Styrelsens organisation och arbetsformer Styrelsen sammanträder normalt tolv gånger per år. Styrelsen har dessutom ett fördjupat styrelseseminarium under hösten. Styrelsen har ett kreditutskott och ett revisionsutskott. Av styrelsens arbetsordning framgår arbetsfördelningen för styrelsens ordförande och styrelsens utskott. Styrelsen har till sitt förfogande en oberoende granskningsfunktion, internrevisionen. Styrelsearbetet under året Styrelsen har haft sammanlagt tolv sammanträden under 2006, varav ett fördjupat. Styrelsen har under 2006 ägnat sig åt bland annat följande huvudområden: Årsredovisning och intern revision Personal Privatmarknad Företagsmarknad Strategi Verksamhetsplan Risker Verkställande direktörens roll Verkställande direktören ansvarar för den löpande förvaltningen av Varbergs Sparbank och beslutar i alla frågor som inte styrelsen förbehållit sig rätten att besluta i. Ansvarsfördelningen mellan styrelsen och verkställande direktören framgår av styrelsens arbetsordning respektive styrelsens instruktion för verkställande direktören. Bankledning/affärsledning Verkställande direktören leder bankledningens arbete. Bankledningen utgörs av chefen för kontorsrörelsen, chefen för affärsstödsenheterna, företagschefen, ekonomichefen, kreditchefen, administrativa chefen samt personalchefen. Bankledningen har möten normalt två gånger per månad. Inom bankledningen finns även ett utskott - affärsledningen, bestående av verkställande direktören, chefen för kontorsrörelsen, chefen för affärsstödsenheterna och företagschefen. Policies i Varbergs Sparbank Styrelsen fastställer Varbergs Sparbanks samtliga policies och instruktioner. Varbergs Sparbanks policies omfattar bland annat verksamhetens risker (finansiell, kredit-, operationell och övriga risker), etik, säkerhet, krisplanering och regelefterlevnad. Intern revision Internrevisionens uppgift är att granska och utvärdera effektivitet, styrning, riskhantering och kontroll i banken. Internrevisionen är en från den operativa verksamheten oberoende granskningsfunktion och är direkt underställd styrelsen. Extern revision Revisorerna utses av årsstämman med uppgiften att granska Varbergs Sparbanks årsredovisning och bokföring samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning. Revisorerna valdes år 2004 och nytt val av revisorer kommer att ske i samband med årsstämma Kreditutskottet Styrelsens kreditutskott beslutar i kredit- och limitärenden upp till ett givet belopp och tillstyrker krediter inför behandling av styrelsen. Utskottet har under 2006 haft 14 sammanträden. Ordinarie ledamöter i utskottet är, från och med det konstituerande styrelsesammanträdet 2006, Jan Eldelind, Henrik Johansson och Lars Larsson. Revisionsutskott Styrelsens revisionsutskott har haft 3 sammanträden. Utskottets huvudsakliga uppgift är att ge styrelsen utökade möjligheter till insyn och information om rutiner utifrån styrning, riskhantering och kontroll. Ordinarie ledamöter i utskottet är, från och med konstituerande styrelsesammanträdet 2006, Lars Larsson, Sven-Ivar Jögård och Henrik Johansson. 11

11 Finansiella mål och utfall Finansiella mål och utfall Räntabilitet på eget kapital Bankens mål är att den justerade räntabiliteten ska uppgå till 15%. Detta beräknas genom att justera skillnaden i relationen mellan Finansiella bankens mål och kapitaltäckning utfall och de fyra svenska storbankernas kapitaltäckning. Beräkning: Bankens räntabilitet på eget Räntabilitet på eget kapital kapital Bankens mål är genom att den justerade de räntabiliteten fyra ska storbankernas uppgå till 5%. Detta beräkningas kapitaltäckning genom att justera för skillnaden viktad i relationen mellan efter bankens kapitaltäckning och de fyra svenska storbankernas kapitaltäckning. Beräkning: Bankens räntabilitet på eget kapital eget genom bankens Räntabilitet på eget kapital Bankens mål är att den justerade räntabiliteten ska uppgå till 5%. Detta beräkningas genom att justera för skillnaden i relationen mellan bankens kapitaltäckning och de fyra svenska storbankernas kapitaltäckning. Beräkning: Bankens räntabilitet på eget kapital genom de fyra storbankernas kapitaltäckning viktad efter eget kapital genom bankens kapitaltäckning. Justerad Räntabilitet på eget kapital 20,4%,9% 2,9% 7,0% 5,6% 8,5% Mål 5% 5% 5% 5% 5% 5% RoE Varberg 5,94% 4,69% 4,69% 6,28% 6,5% 7,64% Kapitaltäckning 4 storbanker 9,9% 0,02% 9,92% 0,0% 0,% 0,25% Kapitaltäckning genom de fyra Varberg storbankernas kapitaltäckning viktad efter 4,04% eget kapital 29,77% genom bankens 27,27% kapitaltäckning. 27,4% 25,68% 24,84% Kapitaltäckningen för storbanker 2006 (Nordea, Handelsbanken, 2001 Swedbank 2002 och SEB) 2003 är estimerad Justerad Räntabilitet på eget kapital 20,4%,9% 2,9% 7,0% 5,6% 8,5% Mål Justerad räntabilitet 5% 5% på eget kapital 5% 5% 5% 5% RoE Varberg 5,94% 4,69% 4,69% 6,28% 6,5% 7,64% Kapitaltäckning 4 storbanker 25% 9,9% 0,02% 9,92% 0,0% 0,% 0,25% Kapitaltäckning Varberg 4,04% 29,77% 27,27% 27,4% 25,68% 24,84% 20% Kapitaltäckningen för storbanker 2006 (Nordea, Handelsbanken, Swedbank och SEB) är estimerad. 5% Justerad räntabilitet på eget kapital 0% 25% 5% 20% 0% 5% % Justerad Räntabilitet på eget kapital Mål 5% K/I-tal efter förluster 0% Bankens mål är att K/I-talet efter förluster ska uppgå till minst 0, K/I-tal efter förluster 0,67 0,7 0,60 0,59 0,59 0,52 Justerad Räntabilitet på eget kapital Mål Mål 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 K/I-tal efter förluster Bankens mål är att K/I-talet efter förluster ska uppgå till K/I-tal minst 0,60. efter förluster Bankens K/I-tal efter förlustermål är att K/I-talet 0,67 efter förluster 0,7 0,60ska uppgå 0,59 till 0,59 högst 0,52 0,75 Mål 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,70 0,60. 0,65 0,60 0,55 0,50 0,75 0,45 0,70 0,40 0,65 0,60 0,55 0,50 0,45 0,40 K/I-tal efter förluster K/I-tal efter förluster Mål Kapitaltäckningsgrad (Basel 1) Bankens mål är att kapitaltäckningsgraden alltid ska uppgå till minst 16%, enligt Basel 1. Kapitaltäckningsgrad (Basel 1) Kapitaltäckningsgrad (Basel 1) Bankens mål är att kapitaltäckningsgraden alltid ska uppgå till minst 6%, enligt Basel. Bankens mål är att kapitaltäckningsgraden alltid 2001 ska uppgå 2002 till minst %, enligt 2004 Basel Kapitaltäckningsgrad 4,0% 29,8% 27,% 27,% 25,7% 24,8% Kapitaltäckningsgrad Mål 4,0% 6% 29,8% 6% 27,% 6% 27,% 6% 25,7% 6% 24,8% 6% Mål 6% 6% 6% 6% 6% 6% 40% 40% 5% 5% 0% 0% 25% 25% 20% 20% 5% 5% 0% 0% 5% 5% 0% 0% Samhällsnytta Samhällsnytta Kapitaltäckningsgrad (Basel 1) Kapitaltäckningsgrad (Basel 1) Kapitaltäckningsgrad Mål Kapitaltäckningsgrad Mål Bankens mål är att minst 20% av rörelseresultatet efter kreditförluster ska användas för lokal samhällsnytta i banken Bankens mål är att minst 20% av rörelseresultatet efter kreditförluster ska användas för lokal samhällsnytta i banken eller Sparbanksstiftelsen Varberg eller Sparbanksstiftelsen Varberg Samhällsnytta Samhällsnytta 29,% 6,4% 4,% 24,9% 24,9% 8,4% Bankens Samhällsnytta mål är att minst 20% 29,% av 6,4% rörelseresultatet 4,% 24,9% Mål 20% 20% 20% 20% efter 24,9% 20% kreditförluster Aktieutdelning till ska Sparbanksstiftelsen användas Varberg för lokal 20 samhällsnytta 20 0 i banken ,4% 20% Mål 20% 20% 20% 20% 20% 20% Aktieutdelning till Sparbanksstiftelsen Varberg Samhällsnytta i Varbergs Sparbank,,5,5,9, Samhällsnytta i Varbergs,,5,5,9, Totalt eller Sparbanksstiftelsen Varberg. 2 2,,5 2,5 2,9 2, Totalt 2 2,,5 2,5 2,9 2, Rörelseresultat efter kreditförluster Rörelseresultat efter kreditförluster 7,6 7,6 58,5 58,5 8,5 8,5 85,9 85,9 87,9 87,9 5,5 5,5 40% 40% 5% 5% 0% 0% 25% 25% 20% 20% 5% 5% 0% 0% 5% 5% 0% 0% Samhällsnytta Samhällsnytta K/I-tal efter förluster Mål Samhällsnytta Mål Mål Höbalar Grimeton 12

12 Fem år i sammandrag - nyckeltal Volym Affärsvolym ultimo, Mkr förändring under året, % 12,1 17,8 8,7 11,4-1,7 Av sparbanken förvaltade och förmedlade kundvolymer Kapital Soliditet 19,79 20,77 21,86 22,32 22,97 Beskattat eget kapital + 72 % av obeskattade reserver i % av balansomslutningen Kapitaltäckningsgrad 24,77 25,68 27,34 27,27 29,77 Kapitalbas i % av riskvägda placeringar Primärkapitalrelation 24,77 25,68 27,34 27,27 29,77 Primärkapital i % av riskvägda placeringar Resultat Placeringsmarginal 2,56 2,68 2,90 3,11 3,67 Räntenetto i % av medelomslutning Rörelseintäkter/affärsvolym 1,33 1,35 1,50 1,61 1,69 Räntenetto + rörelseintäkter i % av genomsnittlig affärsvolym Rörelseresultat/affärsvolym 0,63 0,56 0,61 0,65 0,48 Rörelseresultat i % av genomsnittlig affärsvolym Räntabilitet på eget kapital 7,64 6,15 6,28 6,26 4,69 Rörelseresultat efter schablonskatt i % av genomsnittligt eget kapital K/I-tal före kreditförluster 0,53 0,59 0,58 0,59 0,68 Summa kostnader exkl. kreditförluster och värdeförändringar på övertagen egendom i relation till räntenetto + rörelseintäkter K/I-tal efter kreditförluster 0,52 0,59 0,59 0,60 0,71 Summa kostnader inkl. kreditförluster och värdeförändringar på övertagen egendom i relation till räntenetto + rörelseintäkter Osäkra fordringar och kreditförluster Reserveringsgrad för osäkra fordringar 68,00 62,54 58,30 48,09 47,56 Reservering för befarade förluster i % av osäkra fordringar brutto Andel osäkra fordringar 0,31 0,46 0,84 1,34 1,48 Osäkra fordringar netto i % av total utlåning till allmänheten och kreditinstitut (exkl banker) Kreditförlustnivå 0 0 0,08 0,09 0,23 Kreditförluster i % av ingående balans för utlåning till allmänheten, kreditinstitut (exkl banker) samt leasingobjekt, övertagen egendom och kreditgarantier Övriga uppgifter Medelantal anställda varav i banktjänst Antal kontor

13 Resultat- & Balansräkning Resultaträkning, tkr Räntenetto Provisioner netto Nettoresultat av finansiella transaktioner Övriga intäkter Summa intäkter Allmänna administrationskostnader Övriga rörelsekostnader 1) Kreditförluster Summa kostnader Rörelseresultat Bokslutsdispositioner, netto Skatter Årets resultat Balansräkning, tkr Kassa Utlåning till kreditinstitut Utlåning till allmänheten Räntebärande värdepapper Aktier och andelar Immateriella tillgångar Materiella tillgångar Övriga tillgångar Summa tillgångar Skulder till kreditinstitut Inlåning från allmänheten Övriga skulder Avsättningar Summa skulder och avsättningar Obeskattade reserver Eget kapital Summa skulder, avsättningar och eget kapital ) inkl. avskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar 14

14 Resultaträkning, tkr Not Förändring i % Rörelseintäkter Ränteintäkter ,9 Räntekostnader ,7 Räntenetto ,7 Erhållna utdelningar ,4 Provisionsintäkter ,4 Provisionskostnader ,3 Nettoresultat av finansiella transaktioner ,7 Övriga rörelseintäkter ,7 Summa rörelseintäkter ,3 Rörelsekostnader Allmänna administrationskostnader ,3 Avskrivningar på materiella anläggningstillgångar ,0 Övriga rörelsekostnader ,0 Summa kostnader före kreditförluster ,5 Resultat före kreditförluster ,9 Kreditförluster, netto ,3 Rörelseresultat ,3 Bokslutsdispositioner ,8 Skatt på årets resultat ,0 Årets resultat ,1 15

15 Balansräkning, tkr TILLGÅNGAR Not Förändring i % Kassa ,4 Utlåning till kreditinstitut ,1 Utlåning till allmänheten ,8 Obligationer och andra räntebärande värdepapper ,2 Aktier och andelar ,9 Materiella tillgångar 18 -Inventarier ,5 -Byggnader och mark ,0 Övriga tillgångar ,4 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter ,5 Summa tillgångar ,6 SKULDER, AVSÄTTNINGAR OCH EGET KAPITAL Skulder och avsättningar Skulder till kreditinstitut ,0 Inlåning från allmänheten ,2 Övriga skulder ,7 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter ,6 Avsättningar ,6 Summa skulder och avsättningar ,4 Obeskattade reserver ,6 Eget kapital Aktiekapital ( st aktier) ,0 Reservfond ,0 Balanserad vinst ,6 Årets resultat ,1 Summa eget kapital ,6 Summa skulder, avsättningar och eget kapital ,6 POSTER INOM LINJEN Ansvarsförbindelser ,6 Åtaganden ,8 16

16 Kassaflödesanalys, tkr Den löpande verksamheten Rörelseresultat Justering för poster som inte ingår i kassaflödet Orealiserad del av nettoresultatet av finansiella transaktioner Avskrivningar Kreditförluster Betald inkomstskatt Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar i den löpande verksamhetens tillgångar och skulder Förändring av värdepapper, omsättningstillgångar Ökning av utlåning till allmänheten Ökning av inlåning från allmänheten Förändring av skulder till kreditinstitut Förändring av övriga tillgångar och skulder Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamheten Förvärv av aktier och andelar Förvärv av materiella tillgångar Kassaflöde från investeringsverksamheten Finansieringsverksamheten Aktieutdelning Kassaflöde från finansieringsverksamheten Årets kassaflöde Likvida medel vid periodens början * Likvida medel vid periodens slut * * I likvida medel ingår kassa- och bankmedel. 17

17 Redovisnings och värderingsprinciper Bankens årsredovisning är upprättad enligt Lag om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag (ÅRKL) samt Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd. Tillgångar och skulder i utländsk valuta Värdering sker till balansdagskurs, varmed avses balansdagens stängningskurser. Utländska sedlar vilka ingår i kassan värderas dock till balansdagens köpkurs för sedlar gentemot allmänheten. Finansiella instrument Överlåtbara värdepapper som är omsättningstillgångar värderas enligt lägsta värdets princip. Värdepapper som är anläggningstillgångar, d v s där avsikten är att inneha värdepapperen till förfall eller på lång sikt, upptas till anskaffningsvärdet. Med anskaffningsvärdet avses det upplupna anskaffningsvärdet, vilket värde motsvarar det med hjälp av den effektiva anskaffningsräntan diskonterade nuvärdet av de framtida betalningarna. Härigenom beaktas eventuella över- eller underkurser vid förvärvet som periodiseras över instrumentets återstående löptid. Erhållna betalningar plus förändringen av det upplupna anskaffningsvärdet under året redovisas som ränteintäkt. Vid tillämpning av lägsta värdets princip på omsättningstillgångar görs värderingen individuellt per värdepapper till det lägsta av anskaffningsvärdet och marknadsvärdet post för post. Realiserade vinster/förluster och orealiserade värdeförändringar på värdepapper och andra finansiella instrument som utgör omsättningstillgångar samt valutakursförändringar redovisas i resultaträkningen under rubriken Nettoresultat av finansiella transaktioner. Avista- och derivattransaktioner på penning-, obligations-, aktie- och valutamarknaderna redovisas i balansräkningen per affärsdag, dvs vid den tidpunkt då de väsentliga riskerna och rättigheterna övergått mellan parterna. För derivattransaktioner (optioner, terminer och swappar) innebär detta att verkliga värdet på sådana avtal behandlas enligt gällande värderingsregler i bokslut från och med affärsdagen. Lånefordringar och kreditförluster Lånefordringar redovisas initialt i balansräkningen till anskaffningsvärdet, d v s det belopp som lånats ut till låntagaren. Därefter redovisas lånefordringar löpande till anskaffningsvärdet efter avdrag för bortskrivningar och specifika/gruppvisa reserveringar för kreditförluster. Redovisning av kreditförluster sker dels som under året konstaterade kreditförluster, dels som reservering avseende sannolika kreditförluster. Som konstaterad förlust redovisas hela eller del av fordran som inte bedöms indrivningsbar eller som kan erhållas vid realisering av säkerheten. Bortskrivning görs av konstaterade förluster när inga realistiska möjligheter till återvinning finns. Som reservering avseende sannolika förluster upptas ett belopp motsvarande skillnaden mellan lånefordrans redovisade värde och bedömt återvinningsvärde. Bedömt återvinningsvärde har beräknats med ledning av: det sammanlagda värdet av förväntade framtida kassaflöden det verkliga värdet av säkerheten till den del återbetalningen är beroende av säkerheten och/eller det observerbara marknadsvärdet. Då säkerheten utgörs av pantbrev i fastighet utgår värderingen från ett försiktigt beräknat marknadsvärde med hänsyn till avkastningsförmåga, beskaffenhet och läge. Motsvarande värdering görs av fastigheter som övertagits för skyddande av fordran. Eventuell erforderlig nedskrivning redovisas i detta fall som värdeförändring på övertagen egendom. Reservering avseende sannolika kreditförluster görs om fordran är osäker, d v s om det utifrån inträffade händelser och omständigheter, som förelåg på balansdagen, är sannolikt att betalningarna inte kommer att fullföljas enligt kontraktsvillkoren och det inte finns säkerhet som med betryggande marginal täcker både lånebelopp och räntor, inklusive kompensation för eventuell försening. Vid bestämmandet av reserveringar avseende sannolika kreditförluster värderas lånefordringarna individuellt. För gruppen borgens-/blancokrediter till privatpersoner på mindre belopp beräknas avsättningsbehovet enligt schablon. Denna bygger på tidigare erfarenheter av storleken på förluster avseende ifrågavarande grupp av homogena krediter. Omstrukturerade lånefordringar genom modifiering av lånevillkoren, t ex i form av räntenedsättning, till följd av finansiella problem hos låntagaren, anses inte som osäkra om det bedöms sannolikt att betalningarna fullföljs enligt kontraktsvillkoren efter omstruktureringen. Vid redovisning av sannolika förluster på garantier sker reservering under rubriken Avsättningar. När lånefordringar klassificeras som osäkra sker återföring av intäktsbokförda men inte betalda räntor på sådana fordringar. Nedskrivning av i tidigare bokslut balanserade räntor redovisas som kreditförlust. Senare erhållna räntebetalningar på sådana 18 Horred

18 fordringar redovisas enligt kontantprincipen. Återvunna kreditförluster redovisas som en minskning av årets nettokostnad avseende kreditförluster. Aktier och andelar Tillgångarna är bokförda till sitt anskaffningsvärde. Realisationsvinster i samband med försäljningar av aktier som betraktas som anläggningstillgångar redovisas under övriga rörelseintäkter. Inventarier Inventarierna avskrivs planenligt med 20 % på anskaffningsvärdet. Avskrivning som avviker från plan betraktas som en bokslutsdisposition och redovisas under rubriken Skillnad mellan bokförd avskrivning och avskrivning enligt plan. Byggnader och mark Byggnader och markanläggningar avskrivs planenligt med 2-5 %, vilket överensstämmer med skattemässigt högsta tillåtna belopp. Avskrivningar på tidigare gjord uppskrivning sker med 2 % per år. Pensioner Bankens pensionsåtaganden täcks genom försäkringar och av särskild redovisad skuld under not 25 i balansräkningen. Valutaterminer Terminskontrakt värderas till verkligt värde. Ränteswappar Tecknade swapavtal används för säkring till delar av sparbankens inlåning. Räntecapar Tecknade räntecapar används för säkring av sparbankens takräntelån. Räntecaparna återfinns i not 20. Affärsvolym Affärsvolymen utgörs av såväl bankens förvaltade som förmedlade kundvolymer, såsom inlåning, fonder, försäkringsprodukter, strukturerade produkter, kapitalmarknadskonton, värdepappersdepåer samt utlåning, Swedbank Hypotekskrediter, garantier, kortkrediter, Swedbank Finans och ej utnyttjade krediter. Skatt Under skatt på årets resultat redovisas aktuell skatt och skatt avseende tidigare år. Uppskjuten skatt beräknas på temporära skillnader, skattemässiga underskottsavdrag och andra framtida skatteavdrag. Temporär skillnad är skillnaden mellan en tillgångs eller skulds redovisade respektive skattemässiga värde. Uppskjutna skatteskulder redovisas under Avsättningar, medan uppskjutna skattefordringar, som inte avräknas mot uppskjutna skatteskulder, redovisas under Övriga tillgångar. Man på grusväg Horred 19

19 Riskhantering Likviditet 2006 mkr Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Konto Placeringar Kreditlimiter Disponibel likviditet Verksamheten präglas av en traditionell inriktning med begränsad riskexponering. Banken använder finansiella instrument för kreditgivning och därutöver i huvudsak för placering av egen likviditet. Derivatinstrument har endast använts i begränsad utsträckning och då endast för att begränsa andra risker. Marknadsrisk Mkr Likviditet Disponibel likviditet 2006 I begreppet innefattas ränte-, valutakurs-, aktiekurs- och andra prisrisker. Med nuvarande inriktning av verksamheten är endast ränterisk och valutakursrisk tillämpliga. Valutakursrisker föreligger ej eftersom tillgångar och skulder i utländsk valuta är lika stora. Ränterisk består av räntenettorisk och ränteprisrisk. Räntenettorisk definieras som risken för att en ändring i ränteläget påverkar räntenettot för räntebärande tillgångar och skulder. Ränteprisrisk definieras som risken för att en ändring i ränteläget påverkar marknadsvärdet av tillgångar och skulder. Bankens styrelse har fastställt en gräns för hur stor den totala ränterisken får vara. Intern rapportering sker periodiskt om ränteriskens utveckling. Per var situationen sådan att en höjning av marknadsräntan med en procentenhet, och om denna förändring får genomslag fullt ut, påverkas räntenettot negativt med 2,6 miljoner kronor medan värdet på räntebundna omsättningstillgångar sjunker med 3,5 miljoner kronor. I not 33 återfinns en uppställning av räntebärande tillgångar och skulder med fördelning på tidsintervall fram till förfallodag eller till räntejustering, om denna inträffar tidigare. Ränterisk i Varbergs Sparbank Inrapporterad ränterisk till FI Räntenettorisk Värdeförändringsrisk Ränterisk Ränterisk Q Q Q Q Q Q Q Q För att begränsa ränterisker kan avtal om ränteswap eller räntecap användas. Vid en räntecap betalar banken en engångssumma för avtalet och erhåller betalning om räntan överstiger den nivå avtalet specificerar. Avtalen används i den omfattning som krävs för att ränterisken skall hålla sig inom fastställda ramar. Räntecaparna används för säkring av bankens takräntelån Mkr Ränterisk 2006 Ränterisk Q4-05 Q -06 Q2-06 Q -06 Q4-06 Likviditetsrisk Med likviditetsrisk menas att inte kunna infria sina betalningsförpliktelser vid förfallotidpunkten utan att kostnaden för att erhålla betalningsmedel ökar avsevärt. Bankens riskhantering fokuserar på att skapa likviditetsresurser och på portföljstrukturer. Det senare innebär att placeringar görs i likvida värdepapper med begränsat belopp hos varje emittent Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Bankens likviditetsexponering framgår av not 32. Även kassaflödesanalysen som finns intagen i årsredovisningen belyser likviditetssituationen. Kreditrisk Den största risken i bankverksamhet är av tradition risken för kreditförluster. Med nuvarande motparter är kreditrisken vad avser utlåning till kreditinstitut och placeringar i värdepapper begränsad. Riskerna återfinns i stället i utlåningen till allmänheten. Bankens risk avseende förluster på krediter förmedlade till Swedbank Hypotek och Jordbrukskredit AB uppgår maximalt till ett belopp motsvarande ett års provisionsintäkter. Kreditförlusterna har historiskt sett varit relativt små. Kreditgivningen är omgärdad med omfattande regler för att så långt det är möjligt begränsa risken. Styrelsen har fastställt en policy rörande bl a kunder, ändamål, säkerheter och återbetalningsförmåga. Detaljerade instruktioner finns som reglerar beslutsinstanser och kreditnivåer inom respektive instans. Grunder för kreditgivningen har fastställts där det särskilt betonas vikten av prövning av återbetalningsförmågan och erbjudna säkerheter och hantering av situationer där väsentlig intressegemenskap föreligger. För olika säkerhetstyper har grunder för värdering angivits och gränser för belåningsvärden fastställts. Kreditengagemang överstigande ett givet belopp är föremål för årlig omprövning. Organisationen av kredithanteringen är så uppbyggd att tillfredsställande intern kontroll sker av formalian i ett kreditärende. Kravverksamheten är så uppbyggd att betalningsstörningar uppmärksammas och hanteras på ett tidigt stadium. Kreditstocken har en tyngdpunkt på utlåning till hushållssektorn. Varje kredit är beloppsmässigt relativt liten och en stor andel är säkerställd genom pant i fastigheter. I not 34 finns en sammanställning av utlåningsvolymen brutto fördelat per säkerhetstyp och netto efter avdrag för värdet på säkerheterna. Operativa risker Som operativa risker definieras administrativa risker, IT-risker och juridiska risker. Med administrativa risker menas risk på grund av brister i organisationen, instruktioner, informationen eller kompetensen hos personalen. Administrativa risker finns alltid i en verksamhet under 20

20 ständig förändring. Genom kontinuerlig uppföljning av organisationen och instruktioner, systematisk information och fortgående utbildning begränsas riskerna. Verksamhetens beroende av IT ökar. Huvuddelen av datastödet erhålls genom Swedbank IT. Genom detta tillförsäkras en kontinuerlig översyn och utveckling av tillämpade system. Med juridiska risker menas brister i rådgivningsverksamhet och brister i avtal. Med bankens nuvarande verksamhetsinriktning är dessa risker begränsade. Övergång till IFRS/IAS-standarder Från och med 2007 ska banker följa de nya internationella redovisningsstandarderna International Financial Reporting Standards (IFRS) i sin redovisning med de undantag och tillägg som anges i Redovisningsrådets rekommendation RR 32 Redovisning för juridisk person, samt om inte annat följer av lag eller annan författning. I enlighet med IFRS 1, om hur redovisning upprättas första gången, ska företag redovisa jämförelsetal för åtminstone ett år. Detta innebär således att 2006 års siffror ska omräknas enligt den nya redovisningsstandarden. Den interna kontroll som organiserats i banken har som en huvudsaklig uppgift att identifiera och eliminera operativa risker. Sommarnatt Viskan 21

DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2007

DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2007 DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2007 Styrelsen för Åse och Viste härads Sparbank får härmed avge följande Delårsrapport för januari juni 2007 ALLMÄNT OM VERKSAMHETEN Verksamheten inriktas på att vara en fullsortimentsbank

Läs mer

Delårsrapport, Januari-Juni 2008

Delårsrapport, Januari-Juni 2008 Delårsrapport 2008 1 Delårsrapport, Januari-Juni 2008 Tjustbygdens Sparbank AB, organisationsnummer 516401-0224, avger härmed delårsrapport för verksamheten under perioden 2008-01-01 till 2008-06-30. Allmänt

Läs mer

Delårsrapport för januari september 2012

Delårsrapport för januari september 2012 Delårsrapport för januari september 2012 1 Innehållsförteckning Delårsrapport för januari september 2012 sid 3 Siffror i sammandrag sid 3 Resultaträkning sid 4 Rapport över totalresultat sid 4 Balansräkning

Läs mer

Orusts Sparbanks delårsrapport för tiden 2007-01-01--06-30

Orusts Sparbanks delårsrapport för tiden 2007-01-01--06-30 1(8) Orusts Sparbanks delårsrapport för tiden 2007-01-01--06-30 Bästa delårsresultatet hittills Ökad affärsvolym Lysande aktieaffärer Sponsringen av väg 160 Inga kreditförluster Bästa delårsresultatet

Läs mer

DELÅRSRAPPORT PER 2013-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB

DELÅRSRAPPORT PER 2013-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB DELÅRSRAPPORT PER 2013-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB 1 Delårsrapport för perioden 2013-01-01 2013-06-30 Verkställande direktören för Sparbanken Lidköping AB, organisationsnummer 516401-0166, får härmed

Läs mer

Delårsrapport 2011 J A N U A R I - J U N I

Delårsrapport 2011 J A N U A R I - J U N I Delårsrapport 211 J A N U A R I - J U N I Färs & Frosta Sparbank AB Delårsrapport januari juni 211 Allmänt om verksamheten Ränteutveckling Riksbanken har fortsatt den höjning av reporäntan som påbörjades

Läs mer

Jan-juni 2010 Jan-juni 2009 Förändring 2009

Jan-juni 2010 Jan-juni 2009 Förändring 2009 RESULTATRÄKNING, Kkr Jan-juni 2010 Jan-juni 2009 Förändring 2009 % Ränteintäkter 55 246 69 023-20% 123 920 Räntekostnader -4 935-19 291-74% -27 606 Räntenetto 50 311 49 732 1% 96 314 Erhållna utdelningar

Läs mer

DELÅRSRAPPORT PER 2014-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB 516401-0166 1

DELÅRSRAPPORT PER 2014-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB 516401-0166 1 DELÅRSRAPPORT PER 2014-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB 516401-0166 1 Delårsrapport för perioden 2014-01-01 2014-06-30 Verkställande direktören för Sparbanken Lidköping AB, organisationsnummer 516401-0166,

Läs mer

HÖGSBY SPARBANK Delårsrapport 2009-06-30

HÖGSBY SPARBANK Delårsrapport 2009-06-30 Org.nr. 532800-6217 HÖGSBY SPARBANK Delårsrapport 2009-06-30 Delårsrapport för januari - juni 2009 Högsby Sparbank får härmed avge delårsrapport för verksamheten under perioden 2009-01-01-2009-06-30 (Då

Läs mer

VALDEMARSVIKS SPARBANK

VALDEMARSVIKS SPARBANK VALDEMARSVIKS SPARBANK Delårsrapport 1 januari 30 juni, 2009 Allmänt om verksamheten Riksbankens styrränta som vid årets ingång uppgick till 2 procent sänktes löpande under året till 0,50 procent vid halvårsskiftet.

Läs mer

VADSTENA SPARBANK. Delårsrapport 1 januari 30 juni, 2011. Allmänt om verksamheten

VADSTENA SPARBANK. Delårsrapport 1 januari 30 juni, 2011. Allmänt om verksamheten VADSTENA SPARBANK Delårsrapport 1 januari 30 juni, 2011 Allmänt om verksamheten forsätter att visa en stabil resultatutveckling. Räntenettot stärks varje kvartal och kreditförlusterna är låga. Riksbanken

Läs mer

Delårsrapport. Januari Juni 2013

Delårsrapport. Januari Juni 2013 Delårsrapport Januari Juni 2013 DELÅRSRAPPORT FÖR SPARBANKEN VÄSTRA MÄLARDALEN Januari - Juni 2013 Verkställande direktören för Sparbanken Västra Mälardalen får härmed avlämna delårsrapport för tiden januari

Läs mer

Delårsrapport. Januari juni 2010

Delårsrapport. Januari juni 2010 Delårsrapport Januari juni 2010 Delårsrapport för januari juni 2010 Styrelsen för Sparbanken Göinge AB, 516406-0716, får härmed avge delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden 1 januari -

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2014

Delårsrapport januari juni 2014 Delårsrapport januari juni Sparbankens resultat Tjörns Sparbanks rörelseresultat för det första halvåret uppgick till 15 403 tkr (5 501 tkr). Intäkter Sparbankens totala intäkter för det första halvåret

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2010

DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2010 DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2010 Styrelsen för Åse och Viste härads Sparbank får härmed avge följande Delårsrapport för januari juni 2010 ALLMÄNT OM VERKSAMHETEN Verksamheten inriktas på att vara en fullsortimentsbank

Läs mer

VALDEMARSVIKS SPARBANK

VALDEMARSVIKS SPARBANK VALDEMARSVIKS SPARBANK Delårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Allmänt om verksamheten Riksbankens styrränta har varit 0,25 procentenhet under hela första halvåret. Det är historiskt en mycket låg nivå. Efter

Läs mer

Delårsrapport per 2008-06-30 - DET ÄR VI SOM ÄR BYGDENS BANK -

Delårsrapport per 2008-06-30 - DET ÄR VI SOM ÄR BYGDENS BANK - Delårsrapport per 2008-06-30 - DET ÄR VI SOM ÄR BYGDENS BANK - DELÅRSRAPPORT FÖR JANUARI - JUNI 2008 Styrelsen för Mjöbäcks Sparbank, 565000-6520 får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet

Läs mer

HÖGSBY SPARBANK Delårsrapport

HÖGSBY SPARBANK Delårsrapport Org.nr. 532800-6217 HÖGSBY SPARBANK Delårsrapport 2011-06-30 Delårsrapport för januari - juni 2011 Högsby Sparbank får härmed avge delårsrapport för verksamheten under perioden 2011-01-01-2011-06-30 (Då

Läs mer

VALDEMARSVIKS SPARBANK

VALDEMARSVIKS SPARBANK VALDEMARSVIKS SPARBANK Delårsrapport 1 januari 30 juni 2011 Allmänt om verksamheten Halvåret har präglats av god ekonomisk tillväxt i Sverige och oro för försämring av statsfinanserna i de s.k. PIIGS-länderna

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 2010-06-30

DELÅRSRAPPORT 2010-06-30 DELÅRSRAPPORT 2010-06-30 Skurups Sparbank, 548000-7409, får härmed avlämna delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden 2010-01-01 2010-06-30. Verksamheten Under första halvåret har stort fokus

Läs mer

VIRSERUMS SPARBANK ------------ DELÅRSRAPPORT 2008-01-01-2008-06-30

VIRSERUMS SPARBANK ------------ DELÅRSRAPPORT 2008-01-01-2008-06-30 VIRSERUMS SPARBANK ------------ DELÅRSRAPPORT 2008-01-01-2008-06-30 Styrelsen för Virserums Sparbank (533200-5247) får härmed lämna delårsrapport för Sparbankens verksamhet under perioden 2008-01-01-2008-06-30.

Läs mer

Sparbankens ställning i jämförelse med 31 december 2012

Sparbankens ställning i jämförelse med 31 december 2012 Januari juni 2013 Ekeby Sparbank får härmed avge delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden 2013.01.01 2013-06-30. Sparbankens resultat Ekeby Sparbank redovisar ett rörelseresultat på 9.501

Läs mer

Sparbanken Gotland. Org.nr. 534000-5775. Delårsrapport Januari juni 2015

Sparbanken Gotland. Org.nr. 534000-5775. Delårsrapport Januari juni 2015 Sparbanken Gotland Org.nr. 534000-5775 Delårsrapport Januari juni 2015 Delårsrapport för perioden januari - juni 2015 Styrelsen för Sparbanken Gotland (534000-5775) avger härmed delårsrapport för verksamheten

Läs mer

Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-06-30

Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-06-30 Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-06-30 Innehållsförteckning Utveckling av resultat och ställning 2 Resultaträkning i sammandrag 3 Rapport över totalresultat i sammandrag 4 Balansräkning i sammandrag

Läs mer

Sparbanken i Karlshamn Delårsrapport 536200-9481 Sid 3. tkr 2015 2014 jan-juni jan-juni Förändring i %

Sparbanken i Karlshamn Delårsrapport 536200-9481 Sid 3. tkr 2015 2014 jan-juni jan-juni Förändring i % Sid 3 RESULTATRÄKNING tkr 2015 2014 jan-juni jan-juni Förändring i % Ränteintäkter 99 476 121 484 Räntekostnader - 30 787-49 722 Räntenetto 68 689 71 762-4,3% Erhållna utdelningar 10 197 6 702 Provisionsintäkter

Läs mer

Lönneberga-Tuna-Vena Sparbank

Lönneberga-Tuna-Vena Sparbank Org nr 533200-5189 Lönneberga-Tuna-Vena Sparbank Delårsrapport 2007-01-01 2007-06-30 Delårsrapport för januari juni 2007 Styrelsen för Lönneberga-Tuna-Vena Sparbank får härmed avge delårsrapport för verksamheten

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2012

Delårsrapport januari juni 2012 Delårsrapport januari juni 2012 Styrelsen för Sparbanken Boken, org nr 537600-6234, får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden 1 januari - 30 juni 2012. 1 Allmänt om verksamheten

Läs mer

Delårsrapport per

Delårsrapport per Delårsrapport per 2007-06-30 DELÅRSRAPPORT FÖR JANUARI - JUNI 2007 Styrelsen för Mjöbäcks Sparbank får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden 070101-070630. ALLMÄNT OM VERKSAMHETEN

Läs mer

DELÅRSRAPPORT PER SPARBANKEN LIDKÖPING AB

DELÅRSRAPPORT PER SPARBANKEN LIDKÖPING AB DELÅRSRAPPORT PER 2016-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB 516401-0166 1 Delårsrapport för perioden 2016-01-01 2016-06-30 Verkställande direktören för Sparbanken Lidköping AB, organisationsnummer 516401-0166,

Läs mer

Sparbankens räntenetto uppgick till 91,9 Mkr (87,4), vilket är 5 % högre än föregående år.

Sparbankens räntenetto uppgick till 91,9 Mkr (87,4), vilket är 5 % högre än föregående år. Delårsrapport för Sparbanken Syds, (548000-7425), verksamhet per 30 juni 2012, bankens 186:e verksamhetsår. Verksamheten startade i Ystad den 3 maj 1827. SPARBANKENS RESULTAT Sparbankens räntenetto uppgick

Läs mer

Fryksdalens Sparbank Delårsrapport för januari - juni 2007

Fryksdalens Sparbank Delårsrapport för januari - juni 2007 Fryksdalens Sparbank Delårsrapport för januari - juni 2007 Allmänt om verksamheten I år har vi lanserat ett riktigt bra betal- och kreditkort, som vi kallar Fryksdalen Framför Allt kortet. Förutom att

Läs mer

ÅTVIDABERGS SPARBANK. Delårsrapport 1 januari 30 juni, Allmänt om verksamheten

ÅTVIDABERGS SPARBANK. Delårsrapport 1 januari 30 juni, Allmänt om verksamheten ÅTVIDABERGS SPARBANK Delårsrapport 1 januari 30 juni, 2011 Allmänt om verksamheten visar en mycket stabil resultatutveckling. Räntenettot stärks varje kvartal och kreditförlusterna är låga. Riksbanken

Läs mer

Delårsrapport Januari Juni 2012

Delårsrapport Januari Juni 2012 Delårsrapport Januari Juni 2012 DELÅRSRAPPORT FÖR SPARBANKEN VÄSTRA MÄLARDALEN Januari - Juni 2012 Verkställande direktören för Sparbanken Västra Mälardalen får härmed avlämna delårsrapport för tiden januari

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR JANUARI - JUNI 2010.

DELÅRSRAPPORT FÖR JANUARI - JUNI 2010. Sid 1 DELÅRSRAPPORT FÖR JANUARI - JUNI 2010. Styrelsen för Sparbanken i Karlshamn, 536200-9481, får härmed avge delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden den 1 januari - den 30 juni 2010.

Läs mer

VIRSERUMS SPARBANK ------------ DELÅRSRAPPORT 2007-01-01-2007-06-30

VIRSERUMS SPARBANK ------------ DELÅRSRAPPORT 2007-01-01-2007-06-30 VIRSERUMS SPARBANK ------------ DELÅRSRAPPORT 2007-01-01-2007-06-30 Styrelsen för Virserums Sparbank får härmed lämna delårsrapport för Sparbankens verksamhet under perioden 2007-01-01-2007-06-30. Sparbankens

Läs mer

Delårsrapport för januari juni 2016

Delårsrapport för januari juni 2016 Delårsrapport för januari juni 2016 Innehållsförteckning Delårsrapport för Januari Juni 2016 sid 3 Allmänt om verksamheten sid 3 Sparbankens resultat sid 3 Sparbankens ställning sid 4 Resultatprognos sid

Läs mer

Delårsrapport Januari - juni 2016

Delårsrapport Januari - juni 2016 HÄRADSSPARBANKEN MÖNSTERÅS ORG. NR. 532800-6209 Delårsrapport Januari - juni 2016 Delårsrapport för perioden januari juni 2016 Styrelsen för Häradssparbanken Mönsterås (532800-6209) får härmed avge delårsrapport

Läs mer

Sparbanken Gotland. Delårsrapport Januari -Juni 2014

Sparbanken Gotland. Delårsrapport Januari -Juni 2014 Sparbanken Gotland Delårsrapport Januari -Juni 2014 Delårsrapport för perioden januari - juni 2014 Styrelsen för Sparbanken Gotland, orgnr 534000-5775, får härmed avge delårsrapport för verksamheten under

Läs mer

Fryksdalens Sparbank Delårsrapport för januari - juni 2008

Fryksdalens Sparbank Delårsrapport för januari - juni 2008 Fryksdalens Sparbank Delårsrapport för januari - juni 2008 Allmänt om verksamheten I år har vi lanserat en riktigt bra tjänst som heter Fondguide Premiepension. Tjänsten vänder sig till alla som vill bli

Läs mer

Delårsrapport för januari juni 2009

Delårsrapport för januari juni 2009 Delårsrapport för januari juni 2009 Allmänt om verksamheten Vi kan med glädje konstatera att banken trots den rådande lågkonjunkturen, gjort ett mycket bra delårsresultat. Resultatet är drygt 100% bättre

Läs mer

Delårsrapport för perioden

Delårsrapport för perioden Delårsrapport för perioden 2016-01-01 2016-06-30 Innehållsförteckning Utveckling av resultat och ställning 2 Resultaträkning i sammandrag 3 Rapport över totalresultat i sammandrag 4 Balansräkning i sammandrag

Läs mer

Delårsrapport. Januari Juni 2015

Delårsrapport. Januari Juni 2015 Delårsrapport Januari Juni 2015 DELÅRSRAPPORT FÖR SPARBANKEN VÄSTRA MÄLARDALEN Januari - Juni 2015 Verkställande direktören för Sparbanken Västra Mälardalen får härmed avlämna delårsrapport för tiden januari

Läs mer

förbättring, vi har fått utdelning på vårt stora innehav av Swedbanks aktier och kreditförlusterna visar positiva siffror tack vare återvinningar.

förbättring, vi har fått utdelning på vårt stora innehav av Swedbanks aktier och kreditförlusterna visar positiva siffror tack vare återvinningar. Verkställande direktören för Ulricehamns Sparbank, org.nr 565500-6145, får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden 2012-01-01-2012-06-30 Allmänt om verksamheten Världens ekonomi

Läs mer

Delårsrapport Juni 2010

Delårsrapport Juni 2010 Delårsrapport Juni 2010 Delårsrapport för januari - juni 2010 Sparbanken får härmed avge delårsrapport för verksamheten under perioden 2010-01-01-2010-06-30. (Belopp inom parentes avser motsvarande period

Läs mer

DELÅRSRAPPORT PER SPARBANKEN LIDKÖPING AB

DELÅRSRAPPORT PER SPARBANKEN LIDKÖPING AB DELÅRSRAPPORT PER 2015-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB 516401-0166 1 Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-06-30 Verkställande direktören för Sparbanken Lidköping AB, organisationsnummer 516401-0166,

Läs mer

Delårsrapport. Dalslands Sparbank. Januari Juni 2016

Delårsrapport. Dalslands Sparbank. Januari Juni 2016 Delårsrapport Dalslands Sparbank Januari Juni 2016 Delårsrapport för Januari Juni 2016 Verksamhetens art och inriktning Dalslands Sparbanks verksamhetsområde omfattar Mellerud, Ed, Färgelanda och Bengtsfors

Läs mer

Tjustbygdens Sparbank Den lokala Sparbanken. Ställning. Utveckling av resultat och ställning. Resultat

Tjustbygdens Sparbank Den lokala Sparbanken. Ställning. Utveckling av resultat och ställning. Resultat Tjustbygdens Sparbank Den lokala Sparbanken Tjustbygdens Sparbank AB, organisationsnummer 516401-0224, avger härmed delårsrapport för verksamheten under perioden 2013-01-01 till 2013-06-30. Tjustbygdens

Läs mer

HÖGSBY SPARBANK Delårsrapport 2008-06-30

HÖGSBY SPARBANK Delårsrapport 2008-06-30 Org.nr. 532800-6217 HÖGSBY SPARBANK Delårsrapport 2008-06-30 Delårsrapport för januari - juni 2008 Högsby Sparbank får härmed avge delårsrapport för verksamheten under perioden 2008-01-01-2008-06-30 (Då

Läs mer

VALDEMARSVIKS SPARBANK

VALDEMARSVIKS SPARBANK VALDEMARSVIKS SPARBANK Delårsrapport 1 januari 30 juni, 2008 Allmänt om verksamheten Spara och Försäkra Året har präglats av oro på de finansiella marknaderna, föranlett av problem i den amerikanska bolånemarknaden.

Läs mer

Räntenettot för perioden var tkr ( tkr). Minskningen beror på det historiskt låga ränteläget vilket medfört en minskad räntemarginal.

Räntenettot för perioden var tkr ( tkr). Minskningen beror på det historiskt låga ränteläget vilket medfört en minskad räntemarginal. DELÅRSRAPPORT 2016-06-30 Skurups Sparbank, organisationsnummer 548000-7409, avger härmed delårsrapport för verksamheten under perioden 2016-01-01 2016-06-30. Utveckling av resultat och ställning Jämförelser

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 090630

DELÅRSRAPPORT 090630 DELÅRSRAPPORT 090630 Styrelsen för SPARBANKEN ALINGSÅS, 564000-7059, får härmed avge delårsrapportering för sparbankens verksamhet, för perioden 090101-090630. F Ö R V A L T N I N G S B E R Ä T T E L S

Läs mer

Delårsrapport per 2009-06-30

Delårsrapport per 2009-06-30 Delårsrapport per 2009-06-30 DELÅRSRAPPORT FÖR JANUARI - JUNI 2009 Styrelsen för Mjöbäcks Sparbank, 565000-6520 får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden 090101-090630. ALLMÄNT

Läs mer

DELÅRSRAPPORT Januari juni 2008

DELÅRSRAPPORT Januari juni 2008 DELÅRSRAPPORT Januari juni 2008 Styrelsen för Sparbanken Boken får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden 1 januari - 30 juni 2008. 1 Allmänt om verksamheten Sparbanken Boken

Läs mer

Delårsrapport. Januari juni 2014

Delårsrapport. Januari juni 2014 Delårsrapport Januari juni 2014 sid 1 (5) Delårsrapport för januari - juni 2014 Styrelsen för Sparbanken Göinge AB, 516406-0716, får härmed avge delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden

Läs mer

Sparbanksidén håller i alla tider. Populärversion av årsredovisning 2010

Sparbanksidén håller i alla tider. Populärversion av årsredovisning 2010 Sparbanksidén håller i alla tider Populärversion av årsredovisning 2010 Sparbanksidén håller i alla tider Jag läste nyligen en artikel om Sala Sparbank, införd i VLT maj 2001. Det är ganska precis 10

Läs mer

IKANO Banken AB (publ) Org nr

IKANO Banken AB (publ) Org nr IKANO Banken AB (publ) Org nr 516401-9753 Delårsrapport januari - juni Innehåll Fortsatt tillväxt... 3 Resultaträkning (Mkr)... 4 Balansräkning (Mkr)... 5 Kassaflödesanalys (Mkr)... 6 Noter (Mkr)... 7

Läs mer

Delårsrapport per 2015-06-30

Delårsrapport per 2015-06-30 Delårsrapport per 2015-06-30 -DET ÄR VI SOM ÄR TRIVSELBYGDENS BANK- DELÅRSRAPPORT FÖR JANUARI - JUNI 2015 Styrelsen för Mjöbäcks Sparbank, 565000-6520 får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet

Läs mer

DELÅRSBOKSLUT PER 2009-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB

DELÅRSBOKSLUT PER 2009-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB DELÅRSBOKSLUT PER 2009-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB 1 Delårsrapport för perioden 2009-01-01-2009-06-30 Verkställande direktören för Sparbanken Lidköping AB, organisationsnummer 516401-0166, får härmed

Läs mer

Delårsrapport per 2014-06-30

Delårsrapport per 2014-06-30 Delårsrapport per 2014-06-30 -DET ÄR VI SOM ÄR TRIVSELBYGDENS BANK- DELÅRSRAPPORT FÖR JANUARI - JUNI 2014 Styrelsen för Mjöbäcks Sparbank, 565000-6520 får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet

Läs mer

Fryksdalens Sparbank. Delårsrapport för januari - juni 2014. Allmänt om verksamheten. Vad händer under resten av verksamhetsåret?

Fryksdalens Sparbank. Delårsrapport för januari - juni 2014. Allmänt om verksamheten. Vad händer under resten av verksamhetsåret? Fryksdalens Sparbank Delårsrapport för januari - juni 2014 Allmänt om verksamheten Den extremt låga inflationen och inflationstrycket i Sverige, och större delen av omvärlden, gjorde att Riksbanken i början

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 UTKAST för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 Styrelsen och verkställande direktören för Lyxklippare Aktiebolag avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

VADSTENA SPARBANK. Delårsrapport 1 januari 30 juni 2013. Allmänt om verksamheten

VADSTENA SPARBANK. Delårsrapport 1 januari 30 juni 2013. Allmänt om verksamheten VADSTENA SPARBANK Delårsrapport 1 januari 30 juni 2013 Allmänt om verksamheten forsätter att visa ett stabilt resultat trots sjunkande räntenetto. Räntenettot är 12 % lägre jämfört med 30 juni 2012, provisionsintäkterna

Läs mer

Delårsrapport Januari juni 2016

Delårsrapport Januari juni 2016 Januari juni 2016 Sid 2 DELÅRSRAPPORT FÖR JANUARI JUNI 2016. Styrelsen för Sparbanken Eken AB, 516406-0674, får härmed avge delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden 1 januari - 30 juni 2016.

Läs mer

Bankens styrelse har under året beslutat att övergå till BTP1 för tjänstepension, vilket är ett premiebaserat system.

Bankens styrelse har under året beslutat att övergå till BTP1 för tjänstepension, vilket är ett premiebaserat system. Verkställande direktören för Ulricehamns Sparbank, org.nr 565500-6145, får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden 2013-01-01-2013-06-30 Allmänt om verksamheten Om man ur ett

Läs mer

Ålems Sparbank Org nr

Ålems Sparbank Org nr 1 Innehållsförteckning för första halvåret 2016, s. 3 Sparbankens resultat under första halvåret 2016, s. 3 Sparbankens ställning, s.4 Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer, s. 4 Resultat i sammandrag,

Läs mer

VALDEMARSVIKS SPARBANK

VALDEMARSVIKS SPARBANK VALDEMARSVIKS SPARBANK Delårsrapport 1 januari 30 juni Allmänt om verksamheten Utvecklingen i svensk ekonomi har hittills i år varit starkare än väntat. Hushållens konsumtion och företagens investeringar

Läs mer

Fryksdalens Sparbank. Delårsrapport för januari - juni 2015. Allmänt om verksamheten. Vad händer under resten av verksamhetsåret?

Fryksdalens Sparbank. Delårsrapport för januari - juni 2015. Allmänt om verksamheten. Vad händer under resten av verksamhetsåret? Fryksdalens Sparbank Delårsrapport för januari - juni 2015 Allmänt om verksamheten Vår omvärld präglas mycket av oro och osäkerhet vad gäller politik, regelverk och penningpolitik. Det är oroligt i och

Läs mer

Sparbanken När det gäller sparbankens verksamhet vill jag lyfta fram tre saker.

Sparbanken När det gäller sparbankens verksamhet vill jag lyfta fram tre saker. Verkställande direktören för Ulricehamns Sparbank, org.nr 565500-6145, får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden 2015-01-01-2015-06-30 Omvärlden Första halvåret 2015 har

Läs mer

Delårsrapport per

Delårsrapport per Delårsrapport per 2016-06-30 -DET ÄR VI SOM ÄR TRIVSELBYGDENS BANK- DELÅRSRAPPORT FÖR JANUARI - JUNI 2016 Mjöbäcks Sparbank, 565000-6520 får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet under

Läs mer

DELÅRSRAPPORT Januari juni 2011

DELÅRSRAPPORT Januari juni 2011 DELÅRSRAPPORT Januari juni 2011 Styrelsen för Sparbanken Boken, org nr 537600-6234, får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden 1 januari - 30 juni 2011. 1 Allmänt om verksamheten

Läs mer

Provisionsintäkterna har ökat med 7 % till 9,0 Mkr (8,4 Mkr). Ökning har skett av intäkter för betalningsförmedling samt från Swedbank Hypotek.

Provisionsintäkterna har ökat med 7 % till 9,0 Mkr (8,4 Mkr). Ökning har skett av intäkter för betalningsförmedling samt från Swedbank Hypotek. VIMMERBY SPARBANK AB Delårsrapport 1 januari 30 juni 2012 Allmänt om verksamheten Vimmerby Sparbank forsätter att visa ett stabilt resultat. Räntenettot är 3 % högre jämfört med första halvåret och kreditförlusterna

Läs mer

Området strukturerade produkter, främst Spax, har haft en stor efterfrågan under året. Vid halvårsskiftet fanns placeringar i spaxar på 63 Mkr.

Området strukturerade produkter, främst Spax, har haft en stor efterfrågan under året. Vid halvårsskiftet fanns placeringar i spaxar på 63 Mkr. ÅTVIDABERGS SPARBANK Delårsrapport 1 januari 30 juni, 2009 Allmänt om verksamheten Riksbankens styrränta som vid årets ingång uppgick till 2 procent sänktes löpande under året till 0,50 procent vid halvårsskiftet.

Läs mer

DELÅRSRAPPORT Januari juni 2009

DELÅRSRAPPORT Januari juni 2009 DELÅRSRAPPORT Januari juni 2009 Styrelsen för Sparbanken Boken får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden 1 januari - 30 juni 2009. 1 Allmänt om verksamheten Sparbanken Boken

Läs mer

Styrelsen och verkställande direktören för Virserums Sparbank, ( )

Styrelsen och verkställande direktören för Virserums Sparbank, ( ) DELÅRSBOKSLUT 2014-01-01 2014-06-30 Styrelsen och verkställande direktören för Virserums Sparbank, (533200-5247) lämnar härmed delårsrapport för Sparbankens verksamhet under perioden 2014.01.01 2014.06.30.

Läs mer

Delårsrapport för januari - juni 2014

Delårsrapport för januari - juni 2014 Delårsrapport för januari - juni 2014 Delårsrapport för januari-juni 2014 Styrelsen för Södra Hestra Sparbank, org nr 528500-6408 får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden

Läs mer

Bokslutskommuniké 2012

Bokslutskommuniké 2012 Bokslutskommuniké 2012 Ystad den 28 februari 2012 Andra halvåret 2012 jämfört med andra halvåret 2011 Affärsvolymerna ökade med 2,1 % (4,0 %) Rörelseresultatet ökade med 107 mkr (-126 mkr) och uppgick

Läs mer

ÅLEMS SPARBANK DELÅRSRAPPORT Juni 2014

ÅLEMS SPARBANK DELÅRSRAPPORT Juni 2014 ÅLEMS SPARBANK DELÅRSRAPPORT Juni 2014 Innehållsförteckning för första halvåret 2014, s. 3 Sparbankens resultat under första halvåret, s. 3 Sparbankens ställning, s.4 Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer,

Läs mer

Delårsrapport Januari juni 2008

Delårsrapport Januari juni 2008 Januari juni 2008 DELÅRSRAPPORT FÖR JANUARI - JUNI 2008. Styrelsen för Sparbanken Eken AB, 516406-0674, får härmed avge delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden den 1 januari - den 30 juni

Läs mer

Området strukturerade produkter, främst Spax, har haft en stor efterfrågan under året. Vid halvårsskiftet fanns placeringar i spaxar på 80 Mkr.

Området strukturerade produkter, främst Spax, har haft en stor efterfrågan under året. Vid halvårsskiftet fanns placeringar i spaxar på 80 Mkr. ÅTVIDABERGS SPARBANK Delårsrapport 1 januari 30 juni, 2010 Allmänt om verksamheten Riksbankens styrränta har varit 0,25 procentenhet under hela första halvåret. Det är historiskt en mycket låg nivå. Efter

Läs mer

Delårsrapport. Ikano Bank SE. januari - juni 2010. Org nr 517100-0051

Delårsrapport. Ikano Bank SE. januari - juni 2010. Org nr 517100-0051 Delårsrapport januari - juni Ikano Bank SE Org nr 517100-0051 Innehåll Om Ikano Bank SE...3 Resultaträkning...4 Rapport över totalresultatet...4 Balansräkning...5 Rapport över förändringar i eget kapital...6

Läs mer

Delårsrapport för Resurs Bank AB

Delårsrapport för Resurs Bank AB Delårsrapport för Resurs Bank AB Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören i Resurs Bank AB, organisationsnr 516401-0208, får härmed avge delårsrapport för perioden 2010-01-01 2010-08-31.

Läs mer

Nordax Finans AB (publ) Organisationsnummer 556647-7286

Nordax Finans AB (publ) Organisationsnummer 556647-7286 Nordax Finans AB (publ) Organisationsnummer 556647-7286 Delårsrapport januari juni 2008 Om Nordax Finans AB (publ) Nordax Finans AB (publ), nedan kallat Nordax Finans, är ett helägt dotterbolag till Nordax

Läs mer

Utdelning på sparbankens innehav av Swedbank-aktier har erhållits med 2,0 Mkr (1,9 Mkr).

Utdelning på sparbankens innehav av Swedbank-aktier har erhållits med 2,0 Mkr (1,9 Mkr). ÅTVIDABERGS SPARBANK Delårsrapport 1 januari 30 juni, 2014 Allmänt om verksamheten Det första halvåret 2014 kännetecknas av en begränsad, men stabil, tillväxt i affärerna. Vi kan fortfarande inte tala

Läs mer

VIMMERBY SPARBANK AB. Delårsrapport 1 januari 30 juni 2016

VIMMERBY SPARBANK AB. Delårsrapport 1 januari 30 juni 2016 VIMMERBY SPARBANK AB Delårsrapport 1 januari 30 juni 2016 Allmänt om verksamheten Vimmerby Sparbank redovisar ett relativt svagt resultat för första halvåret 2016. Resultat före kreditförluster är 3,5

Läs mer

Styrelsen för Leksands Sparbank, , får härmed lämna delårsrapport för Sparbankens verksamhet för tiden till

Styrelsen för Leksands Sparbank, , får härmed lämna delårsrapport för Sparbankens verksamhet för tiden till Delårsrapport 2007 Styrelsen för Leksands Sparbank, 583201-2529, får härmed lämna delårsrapport för Sparbankens verksamhet för tiden 2007-01-01 till 2007-06-30. Allmänt om verksamheten Leksands Sparbanks

Läs mer

Erik Penser Bankaktiebolag

Erik Penser Bankaktiebolag Erik Penser Bankaktiebolag delårsrapport januari - juni 2014 ÄNDRADE MARKNADSFÖRUTSÄTTNINGAR GAV LÄGRE HALVÅRSRESULTAT Januari-juni» Rörelseintäkterna minskade med 6 procent till 101 (108) mkr.» Rörelsekostnaderna*

Läs mer

Delårsrapport Januari - juni 2015

Delårsrapport Januari - juni 2015 Delårsrapport Januari - juni Innehållsförteckning Sida Delårsrapport för andra kvartalet 3 Utveckling av resultat och ställning under andra kvartalet 3 Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer 3 Transaktioner

Läs mer

Delårsrapport januari - juni 2011 för Sparbanken Skaraborg AB

Delårsrapport januari - juni 2011 för Sparbanken Skaraborg AB Sida 1 (7) Delårsrapport januari - juni 2011 för Sparbanken Skaraborg AB Verksamheten Under första halvåret har efterfrågan på krediter minskat. De främsta orsakerna är stigande ränteläge, regler kring

Läs mer

FOREX BANK AB Delårsrapport

FOREX BANK AB Delårsrapport FOREX BANK AB 516406-0104 Delårsrapport 1 januari - 31 augusti 2008 Innehållsförteckning Sida Utveckling av resultat och ställning 3 Väsentliga faktorer för koncernen och moderbolaget 4 Koncernens resultaträkning

Läs mer

DELÅRSRAPPORT

DELÅRSRAPPORT DELÅRSRAPPORT 2009-01-01 2009-06-30 Uppgifter inom parentes avser föregående år. Verkställande direktören för Sparbanken i Enköping får härmed på uppdrag av styrelsen lämna delårsrapport för sparbankens

Läs mer

Provisionsintäkterna har ökat med 8 % till 11,2 Mkr (10,4 Mkr). Ökning har främst skett av intäkter från värdepappersförmedling och försäkringar.

Provisionsintäkterna har ökat med 8 % till 11,2 Mkr (10,4 Mkr). Ökning har främst skett av intäkter från värdepappersförmedling och försäkringar. VIMMERBY SPARBANK AB Delårsrapport 1 januari 30 juni 2015 Allmänt om verksamheten Vimmerby Sparbank redovisar ett, jämfört med tidigare år svagare resultat för första halvåret 2015. Resultat före kreditförluster

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2015

Delårsrapport januari juni 2015 Delårsrapport januari juni 2015 Sparbankens resultat Tjörns Sparbanks rörelseresultat för det första halvåret 2015 uppgick till 19 010 tkr (15 403 tkr). Intäkter Sparbankens totala intäkter för det första

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Förvaltningsberättelse Företagsinformation (Öhman Capital) med organisationsnummer 556774-0906 är ett värdepappersbolag och står under tillsyn av Finansinspektionen. Bolaget bildades 2008 och är ett helägt

Läs mer

Finnvera Abp. Tabelldel för ekonomisk översikt 1.1. 30.6.2008

Finnvera Abp. Tabelldel för ekonomisk översikt 1.1. 30.6.2008 Finnvera Abp Tabelldel för ekonomisk översikt 1.1. 30.6.2008 Resultaträkning för koncernen Not 1-06/2008 1-06/2007 Ränteintäkter 55 450 51 183 Ränteintäkter från utlåning 42 302 38 888 Räntestöd som styrts

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 1(11) Skellefteå Golf AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - noter 6

Läs mer

DELÅRSRAPPORT Jan-Mars 2017 EnterCard Sverige AB

DELÅRSRAPPORT Jan-Mars 2017 EnterCard Sverige AB DELÅRSRAPPORT Jan-Mars 2017 EnterCard Sverige AB Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse...3 Resultaträkning...5 Balansräkning...6 Förändringar i eget kapital...7 Kassaflödesanalys...8 Kapitaltäckning...9

Läs mer

VALDEMARSVIKS SPARBANK

VALDEMARSVIKS SPARBANK VALDEMARSVIKS SPARBANK Delårsrapport 1 januari - 30 juni, Allmänt om verksamheten Spara och Försäkra Området Spara och försäkring har utvecklats starkt under årets första halvår. Inlåning från svenska

Läs mer

VADSTENA SPARBANK. Delårsrapport 1 januari 30 juni 2014. Allmänt om verksamheten

VADSTENA SPARBANK. Delårsrapport 1 januari 30 juni 2014. Allmänt om verksamheten VADSTENA SPARBANK Delårsrapport 1 januari 30 juni 2014 Allmänt om verksamheten forsätter att visa ett stabilt resultat trots sjunkande räntenetto. Räntenettot är 1 % lägre jämfört med 30 juni 2013, provisionsintäkterna

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Hedmans Fjällby Aktiebolag i likvidation Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Likvidatorn avger följande årsredovisning Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

DELÅRSRAPPORT

DELÅRSRAPPORT DELÅRSRAPPORT 2010-01-01 2010-06-30 Uppgifter inom parentes avser föregående år. Verkställande direktören för Sparbanken i Enköping får härmed på uppdrag av styrelsen lämna delårsrapport för sparbankens

Läs mer