Protokoll nr 2 fört vid årsmöte med Svenska gruppen inom CIB/IABSE/RILEM kl. 10:00-12:00 i Dalarnas hus, Stockholm.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Protokoll nr 2 fört vid årsmöte med Svenska gruppen inom CIB/IABSE/RILEM 2005-03-14 kl. 10:00-12:00 i Dalarnas hus, Stockholm."

Transkript

1 Svenska gruppen inom CIB/IABSE/RILEM (6) Protokoll nr 2 fört vid årsmöte med Svenska gruppen inom CIB/IABSE/RILEM kl. 10:00-12:00 i Dalarnas hus, Stockholm. Värd: Åke Skarendahl, BIC Närvarande Huvudman: Vägverket BIC Skanska Teknik AB CTH Konstruktionsteknik Cementa SWECO Svenska Betongföreningen Luleå Tekniska Universitet Stålbyggnadsinstitutet SP Representant: Hans Ingvarsson, ordf. Åke Skarendahl Per-Ola Svahn Per-Ola Svahn (Fullmakt från Kent Gylltoft) Mats Öberg Sten Forsström Mats Karlsson Bernt Johansson (Fullmakt från Lennart Elfgren) Bernt Johansson (Fullmakt från Anders Olsson) Peter Utgenannt (Fullmakt från Per-Erik Petersson) Ej närvarande huvudmän Banverket Boverket CBI Centerlöf & Holmberg FORMAS GF Konsult AB Högskolan i Gävle KTH Byggvetenskap LTH Konstruktionsteknik och Byggnadsmaterial NCC Teknik PEAB Ramböll Sverige AB SVR Tyréns Byggkonsult Reinertsen AB WSP 1. Inledning Ordföranden Hans Ingvarsson förklarade mötet öppnat och hälsade alla välkomna. Fullmakter att företräda ej närvarande huvudmän redovisades. Fullmakterna återfinns i Bilaga 1.

2 Svenska gruppen inom CIB/IABSE/RILEM (6) 2. Val av ordförande och sekreterare för mötet Till ordförande för mötet valdes Hans Ingvarsson och till sekreterare för mötet valdes Peter Utgenannt. 3. Beslutsmässighet Då 10 av 26 huvudmän fanns representerade uppfylldes inte kravet om hälften närvarande för beslutsmässighet enligt 14 i stadgarna. Det beslutades därför att be Ljot Strömseng (GF Konsult), Johan Silfwerbrand (CBI) och Elisabeth Helsing (Boverket) att godkänna protokollet i efterhand. 4. Val av justeringsman Till justeringsman för mötet valdes Sten Forsström. 5. Dagordning Mötet godkände den i kallelsen föreslagna dagordningen. 6. Föregående mötesprotokoll Mötet godkände protokollet (nr. 1) från föregående årsmöte Årsredovisning för 2004 Sekreteraren redovisade innehållet i årsredovisningen. Mötet poängterade ett par förändringar i listan över huvudmän. Representant för Stålbyggnadsinstitutet är Anders Olsson FORMAS skall läggas till i listan. Med dessa korrigeringar godkände mötet årsredovisningen för år Se Bilaga 2. Inför kommande årsredovisningar fann mötet det lämpligt att lyfta fram individuella insatser som görs inom IABSE, RILEM och CIB. Mötet fann det också som en god idé att någonstans i årsredovisningen informera om rapporter som skrivs med anknytning till föreningen. Under 2004 skrev tex Åke Skarendahl en årsrapport över RILEMs aktiviteter. Vidare fann mötet att det bör poängteras att en av föreningens viktigaste uppgifter är att stödja och påverka de internationella moderorganisationerna. I stadgarna står endast stödja. Mötet beslöt att framdeles så ska stadgarnas stödja konsekvent tolkas som stödja och påverka. 8. Balansräkning och resultat Sekreteraren redogjorde för balansräkning och resultat för år Mötet godkände redovisningen. Se Bilaga 2.

3 Svenska gruppen inom CIB/IABSE/RILEM (6) Ordföranden informerade mötet om att de resebidrag som föreningen avsatt till föregående sekreteraren enligt ett styrelsebeslut kommer att erbjudas Chalmers att förvalta i egenskap arbetsgivare för personen ifråga. Med anledning av att alla fakturor som föreningen betalar innehåller moms fick styrelsen till uppgift att undersöka möjligheten att momsregistrera föreningen och få in egna momsintäkter på huvudmannaavgiften. Samtidigt skulle eventuellt negativa konsekvenser belysas. 9. Revisionsberättelse Kent Malmström hade granskat räkenskaperna för föreningens ordinarie verksamhet. Sekreteraren läste upp revisionsberättelsen som tillstyrker ansvarsfrihet. Revisionsberättelsen återfinns i Bilaga Ansvarsfrihet för styrelse och förvaltningsutskott Mötet beviljade ansvarsfrihet för styrelsen och förvaltningsutskottet. 11. Val av styrelsens ordförande, vice ordförande och övriga ledamöter Sekreteraren redogjorde för valberedningens förslag till ny styrelse. Valberedningens förslag hade kommit ordföranden och sekretariatet tillhanda via från Elisabeth Helsing (sammankallande i valberedningen), se Bilaga 4. Mötet valde enligt valberedningens förslag följande styrelse: Hans Ingvarsson (IABSE), ordförande, omval Åke Skarendahl (RILEM), vice ordförande, omval Kent Gylltoft (IABSE), omval Ljot Strömseng (IABSE), omval Sten Forsström (IABSE), omval Christer Sjöström (CIB), omval Per-Ola Svahn (IABSE), omval Johan Dozzi (IABSE), nyval Suppleanter: Per-Erik Petersson (RILEM), omval Jonas Holmgren (CIB), omval Nästa styrelsemöte äger rum kl. 14:00-16:00 hos BIC, Vasagatan 52 i Stockholm), med Åke Skarendahl som värd. 12. Val av valberedning Mötet valde enligt valberedningens förslag följande valberedning: Elisabeth Helsing (sammankallande), omval Lars Öström, omval Fredrik Winberg, omval

4 Svenska gruppen inom CIB/IABSE/RILEM (6) 13. Val av revisor och revisorsuppleant Mötet valde följande revisor och revisorsuppleant (under förutsättning att ej närvarande personer tackar ja till uppdraget): Kent Malmström, SP, revisor, omval Sture Blomgren, FORMAS, suppleant, omval 14. Behandling av motioner Inga motioner fanns att behandla. 15. Förslag till arrangemang under året Mötet fastställde efter diskussion FU:s förslag till arrangemang, vilka är följande: Rekryteringsseminarier på fyra svenska tekniska högskolor. Förslaget har diskuterats inom förvaltningsutskottet (FU). FU:s förslag är att seminarierna skall arrangeras i samverkan med högskolorna och lokala branschorganisationer och skall ha som tema Framtidens krav och möjligheter i en internationell byggsektor. Seminarierna skall vara öppna för alla mot en viss avgift och avgiftsfria för doktorander och studenter i sista årskursen. CIR-dag 2006 (dagen efter brobyggardagen). Temaförslag: Tunnelsäkerhet Mötet gav styrelsen i uppgift att arbeta vidare med dessa arrangemangsförslag. 16. Nomineringar Mötet diskuterade nomineringar och kom fram till följande: CIB RILEM IABSE Inga nomineringar är aktuella. Inom RILEM sker inga nomineringar på nationell nivå. Ordföranden redogjorde för förvaltningsutskottets förslag till nomineringar till Permanenta utskottet (möte i Lissabon 2005). Mötet antog förslaget och valde följande ledamöter och suppleanter: Ordinarie ledamöter: Hans Ingvarsson Peter Collin Sven Thelandersson Suppleanter: Per-Ola Svahn Kent Gylltoft Håkan Sundqvist Mötet godkände vidare följande nomineringar till IABSEs arbetskommissioner: Arbetskommission 3 Hans Hedlund Arbetskommission 7 Lennart Elfgren Arbetskommission 8 Susanne Troive

5 Svenska gruppen inom CIB/IABSE/RILEM (6) Mötet godkände vidare följande nomineringar till IABSEs olika priser: International Award of Merit Sten Forsström (Sten var inte närvarande vid diskussionerna om denna nominering) IABSE Prize Morgan Johansson Outstanding Structure Award Turning Torso 17. Internationellt certifikat Ordföranden redogjorde för historiken bakom diskussionerna om ett internationellt certifikat. Ordföranden föreslog med hänvisning till paragraf 11 i stadgarna att en tillfällig kommitté skall tillsättas. Kommitténs uppgift skall vara att ta fram riktlinjer för och bereda utfärdandet av ett internationellt certifikat. Vidare föreslogs att kommittén skall utgöras av följande personer: Hans Ingvarsson, ordförande Kyösti Tuutti Sture Blomgren Sten Forsström Bernt Johansson Peter Utgenannt, sekreterare Mötet godkände ordförandens förslag. 18. Föreningens hemsida Sekreteraren visade föreningens nya hemsida. Ordföranden uttryckte sitt gillande av hemsidan och tackade sekretariatet för nedlagt arbete. Mötet föreslog att på sidan där organisationen presenteras skall även svenska representanter i de olika föreningarna presenteras. Mötet tyckte också att det vore bra med en sida som beskriver hur man blir medlem i föreningen. 19. Huvudmannarekrytering, medlemsutveckling Se förslag under punkt 15. Vidare gav mötet styrelsen i uppgift att kontakta individuella medlemmar som arbetar på företag som inte är medlemmar i Svenska gruppen inom CIB/IABSE/RILEM för att få dessa att anmäla sina företag som kollektiva medlemmar och därigenom huvudmän i föreningen. 20. Fastställande av huvudmannaavgift Mötet beslutade att huvudmannaavgiften för innevarande år skall vara 4000 kr.

6 Svenska gruppen inom CIB/IABSE/RILEM (6) 21. Budget för 2004 Sekreteraren presenterade styrelsens förslag till budget för Mötet fastställde budgeten efter att ha reviderat denna genom att höja budgeterade huvudmannaintäkter med 20 kkr. Fastställd budget redovisas i Bilaga Övriga frågor Ordföranden informerade mötet om att han blivit tillfrågad om att ingå i en vetenskaplig kommitté vid en IABSE-konferens i Köpenhamn i maj Hans kan inte åta sig uppdraget och har istället föreslagit Håkan Sundqvist till uppdraget. Vidare informerade ordföranden om att Peter Collin är utsedd till ledamot i den vetenskapliga kommittén till IABSE-symposiet i Budapest i september Ordföranden informerade vidare om kommande Byggmaterialdag den 12 april 2005 och om nästa års stora konferens i Göteborg Transport Research Arena Europe 2006 den juni Se webbplatsen 23. Nästa möte Nästa årsmöte hålls den 14 mars Tid och plats meddelas senare. 24. Avslutning Ordföranden tackade mötesdeltagarna för visat intresse och avslutade mötet. Vid protokollet Ordförande: Justeras: Peter Utgenannt Hans Ingvarsson Sten Forsström Godkänns: Elisabeth Helsing Johan Silfwerbrand Ljot Strömseng

Protokoll nr 7 fört vid årsmöte med Svenska gruppen inom CIB/IABSE/RILEM 2010-03-16 kl. 10:00-12:00 hos CBI i Stockholm.

Protokoll nr 7 fört vid årsmöte med Svenska gruppen inom CIB/IABSE/RILEM 2010-03-16 kl. 10:00-12:00 hos CBI i Stockholm. Svenska gruppen inom CIB/IABSE/RILEM 2010-03-16 1(6) Protokoll nr 7 fört vid årsmöte med Svenska gruppen inom CIB/IABSE/RILEM 2010-03-16 kl. 10:00-12:00 hos CBI i Stockholm. Närvarande Huvudman: Högskolan

Läs mer

Årsredovisning för verksamhetsåret 2011-01-01 2011-12-31

Årsredovisning för verksamhetsåret 2011-01-01 2011-12-31 Svenska gruppen inom CIB/IABSE/RILEM 2012-02-23 1(7) Årsredovisning för verksamhetsåret 2011-01-01 2011-12-31 1. FÖRENINGENS ORGANISATION Den Svenska gruppen inom CIB/IABSE/RILEM bildar en svensk ideell

Läs mer

Klarinettvägens Samfällighetsförening

Klarinettvägens Samfällighetsförening Protokoll årsstämma 2006, Klarinettvägens samfällighetsförening Stämman hölls i Klarinettvägens gemensamhetslokal, måndagen den 20 mars 2006 kl 1900. 1. Stämmans öppnande. Ordförande Johan Kårebäck öppnade

Läs mer

nummer 1»2013«årgång 34

nummer 1»2013«årgång 34 nummer 1»2013«årgång 34 =====================Ledare======================== God fortsättning på det nya året! Jag hoppas att ni alla har haft en skön ledighet under helgerna som varit. Årets första ON

Läs mer

Att bilda en förening

Att bilda en förening Att bilda en förening Kultur och Fritid Föreningsservice Mölndals Stad 1 Innehållsförteckning Föreningen Sidan 3 Uppstartskede Sidan 3 Dagordning - Ett PM för den som leder mötet Sidan 3 Styrelsen Sidan

Läs mer

Svenska Betongföreningens Verksamhetsberättelse

Svenska Betongföreningens Verksamhetsberättelse Svenska Betongföreningens Verksamhetsberättelse 2006 2007 Ett nätverk av betongkunskap! 2 Verksamhetsberättelse för Svenska Betongföreningen 2007 INNEHÅLL Sid 1. ALLMÄNT 1 2. ORGANISATION 2 3. ARBETE

Läs mer

Svenska Betongföreningens Verksamhetsberättelse

Svenska Betongföreningens Verksamhetsberättelse Svenska Betongföreningens Verksamhetsberättelse 2006 2014 Ett nätverk av betongkunskap! Verksamhetsberättelse för Svenska Betongföreningen 2014 INNEHÅLL Sid 1. ALLMÄNT 1 2. ORGANISATION 3 3. ARBETE I

Läs mer

Dags för årets viktigaste möte

Dags för årets viktigaste möte DAGS FÖR ÅRSMÖTE 2 Dags för årets viktigaste möte Varje år senast 28 februari ska årets viktigaste möte för klubben hållas på arbetsplatsen. På årsmötet får medlemmarna möjlighet att påverka och besluta

Läs mer

Protokoll fört vid Körnstorps samfällighetsförenings årsstämma 2009-06-13

Protokoll fört vid Körnstorps samfällighetsförenings årsstämma 2009-06-13 Protokoll fört vid Körnstorps samfällighetsförenings årsstämma 2009-06-13 1. Stämmans öppnande Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 2. Fråga om kallelse skett i stadgeenlig ordning

Läs mer

Stadgar för Föräldraföreningen vid Rudolf Steinerskolan i Göteborg

Stadgar för Föräldraföreningen vid Rudolf Steinerskolan i Göteborg Stadgar för Föräldraföreningen vid Rudolf Steinerskolan i Göteborg 1 Föreningens namn och säte Föreningens namn är Föräldraföreningen vid Rudolf Steinerskolan i Göteborg. Föreningen har sitt säte i Göteborg.

Läs mer

Protokoll fört vid Göteborgs och Bohus läns Biodlardistrikts Årsmöte 2015-02-14

Protokoll fört vid Göteborgs och Bohus läns Biodlardistrikts Årsmöte 2015-02-14 Protokoll fört vid Göteborgs och Bohus läns Biodlardistrikts Årsmöte 2015-02-14 Plats: Jörlanda Församlingshem Program: Bilagor: 10:00-12:00 årsmötesförhandlingar 12:00-13:00 Lunch Frivilligt deltagande:

Läs mer

Hur du bildar en förening! Kultur & Fritid

Hur du bildar en förening! Kultur & Fritid Hur du bildar en förening! Kultur & Fritid En grupp människor med samma intresse samlas till ett möte för att bilda en förening. En provisorisk styrelse(interimsstyrelse) som kan bestå av tre personer

Läs mer

STADGAR. Antagna 2012-11- 08. 1 Föreningens namn och säte Föreningens namn är Nätverket Trädplan Göteborg, med säte i Göteborg.

STADGAR. Antagna 2012-11- 08. 1 Föreningens namn och säte Föreningens namn är Nätverket Trädplan Göteborg, med säte i Göteborg. STADGAR Antagna 20121108 1 Föreningens namn och säte Föreningens namn är Nätverket Trädplan Göteborg, med säte i Göteborg. 2 Föreningsform Föreningen är en ideell förening som är religiöst och partipolitiskt

Läs mer

Svensk Flyghistorisk Förening

Svensk Flyghistorisk Förening Svensk Flyghistorisk Förening Protokoll fört vid årsmöte på F 7 Såtenäs 5 april 2014 1. Årsmötets öppnande Årsmötet inleddes med premiärvisning av SFF rekryteringsfilm varefter ordförande öppnade mötet

Läs mer

Protokoll fört vid Svenska Dreverklubbens stämma på Hotell Åhus Strand, i Åhus lördagen den 18 juni 2011.

Protokoll fört vid Svenska Dreverklubbens stämma på Hotell Åhus Strand, i Åhus lördagen den 18 juni 2011. Protokoll fört vid Svenska Dreverklubbens stämma på Hotell Åhus Strand, i Åhus lördagen den 18 juni 2011. 1 Stämmans öppnande Klubbens ordförande Christoffer Schildt hälsar delegater och övriga deltagare

Läs mer

En information om hur det går till att bilda en förening.

En information om hur det går till att bilda en förening. Bilda förening En information om hur det går till att bilda en förening. Att bilda en förening I Sverige finns det ingen lag som kräver att ideella föreningar ska registreras eller godkännas. Det innebär

Läs mer

Att bilda en förening

Att bilda en förening 2005 Att bilda en förening För att bilda en förening måste det finnas ett antal personer (minst tre) som har ett intresse och vill utöva en verksamhet tillsammans. En ideell förening är bildad när den

Läs mer

Att starta en förening

Att starta en förening Att starta en förening Fritidskontoret Hur du bildar en förening En grupp människor med samma intresse samlas till ett möte för att bilda en förening. En provisorisk styrelse (interimsstyrelse) utses som

Läs mer

Styrelse och stadgar ska ett årsmöte ta beslut om. Fram till första årsmötet som föreningen har bildas en tillfällig styrelse.

Styrelse och stadgar ska ett årsmöte ta beslut om. Fram till första årsmötet som föreningen har bildas en tillfällig styrelse. Bilda förening Barn, ungdom eller vuxen, det finns föreningar för alla grupper. Kanske tillhör du en grupp som skulle vinna på att bilda en förening kring ert intresse. Som en ideell förening finns det

Läs mer

Att bilda en förening

Att bilda en förening Att bilda en förening Här hittar du information om hur man startar en förening och om vilka uppgifter styrelsen och styrelsens ledamöter har. Förberedelser För att kunna bilda en förening måste det finnas

Läs mer

Protokoll Årsstämma 2015-04-25 Folkets Hus i Gusum

Protokoll Årsstämma 2015-04-25 Folkets Hus i Gusum Sidan 1 av 5 Ekonomiska Föreningen S:t Anna Skärgård 725000-5308 Protokoll Årsstämma 2015-04-25 Folkets Hus i Gusum 1 Mötets öppnande Ekonomiska Föreningens ordförande, Bengt Imberg, hälsade alla deltagare

Läs mer

Protokoll från årsmöte Göteborgs Klätterklubb 2010 Plats: Chalmersvillan, Gibraltargatan 1a Tid: kl 18.30, 24 februari 2010

Protokoll från årsmöte Göteborgs Klätterklubb 2010 Plats: Chalmersvillan, Gibraltargatan 1a Tid: kl 18.30, 24 februari 2010 1 Göteborgs Klätterklubb Göteborgs Klätterklubb Plusgiro: 72 61 69-6 info@gbgkk.nu Box 11076 Org-nr: 855100-5864 www.gbgkk.nu 404 22 Göteborg Protokoll från årsmöte Göteborgs Klätterklubb 2010 Plats: Chalmersvillan,

Läs mer

En förening ska ha stadgar och styrelse och ska vara öppen för alla på er arbetsplats.

En förening ska ha stadgar och styrelse och ska vara öppen för alla på er arbetsplats. Sida 1 av 7 Råd och tips om hur ni bildar en ny förening Saknar ni en förening på er arbetsplats för att bättre kunna arrangera lokala hälsofrämjande aktiviteter för personalen och för att ni ska kunna

Läs mer

1 Mötets öppnande Huvudstyrelsens ordförande Dan Ericsson hälsade alla välkomna och förklarade Labradorfullmäktige 2015 öppnat.

1 Mötets öppnande Huvudstyrelsens ordförande Dan Ericsson hälsade alla välkomna och förklarade Labradorfullmäktige 2015 öppnat. Labrador Retrieverklubben LABRADORFULLMÄKTIGE Datum: Den 28-29 mars 2015 Plats: Scandic Hotell, Upplands Väsby 1 Mötets öppnande Huvudstyrelsens ordförande Dan Ericsson hälsade alla välkomna och förklarade

Läs mer

Ideell förening Juridisk person Förberedelser för att bilda en förening Ett möte där man bildar en förening

Ideell förening Juridisk person Förberedelser för att bilda en förening Ett möte där man bildar en förening Ideell förening En ideell förening är en allmännyttig förening, det vill säga en förening som inte bedriver affärsmässig verksamhet. Det är den vanligaste organisationsformen för det frivilliga föreningslivet

Läs mer

Svensk Förening för Matematikdidaktisk Forskning, SMDF

Svensk Förening för Matematikdidaktisk Forskning, SMDF Svensk Förening för Matematikdidaktisk Forskning, SMDF Protokoll från konstituerande möte den 22 januari 1999 i Stockholm. 1 Mötet förklarades öppnat av Christer Bergsten. 2 Till mötesordförande valdes

Läs mer

Protokoll fört vid Essinge Båtklubbs årsmöte 2005-12-05 i samlingslokalen, Primusgatan 110 å Lilla Essingen

Protokoll fört vid Essinge Båtklubbs årsmöte 2005-12-05 i samlingslokalen, Primusgatan 110 å Lilla Essingen 2005-12-11 1 Protokoll fört vid Essinge Båtklubbs årsmöte 2005-12-05 i samlingslokalen, Primusgatan 110 å Lilla Essingen Närvarande: 28 st. medlemmar 1. Mötets öppnande Vice ordföranden Peter Elgström

Läs mer

KFUK-KFUM Sveriges Riksombudsmöte i Umeå29-30 oktober 2011

KFUK-KFUM Sveriges Riksombudsmöte i Umeå29-30 oktober 2011 KFUK-KFUM Sveriges Riksombudsmöte i Umeå29-30 oktober 2011 1. ROMs öppnande Alla hälsades välkomna. 2. Granskning av ombudens fullmakter samt fastställande av röstlängd Granskning sker efter valet av fullmaktsgranskare.

Läs mer

Protokoll fört vid ordinarie höst- och årsmöte inom MRO i Västervik 2003-10-25. MRO Valberedningen/ Ångloksgruppen

Protokoll fört vid ordinarie höst- och årsmöte inom MRO i Västervik 2003-10-25. MRO Valberedningen/ Ångloksgruppen MRO Uppsala 2003-10-27 Museibanornas Riksorganisation Sekr Lars Granström Protokoll fört vid ordinarie höst- och årsmöte inom MRO i Västervik 2003-10-25. Plats: IOGT-lokalen Mötet börjar: Kl 13.15 Närvarande:

Läs mer

Protokoll fört vid LFV:s pensionärsförening Arlanda-Bromma årsmöte ombord på Birka Paradise den 13 14 mars 2013

Protokoll fört vid LFV:s pensionärsförening Arlanda-Bromma årsmöte ombord på Birka Paradise den 13 14 mars 2013 Flygplatsseniorerna/Stockholm Org.nr:80 2413-1685 Pg: 408345-7 www.lfvpensionarer.se Protokoll fört vid LFV:s pensionärsförening Arlanda-Bromma årsmöte ombord på Birka Paradise den 13 14 mars 2013 1. Årsmötet

Läs mer