PATIENTSÄKERHETSBERÄTTELSE FÖR VÅRDGIVARE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "PATIENTSÄKERHETSBERÄTTELSE FÖR VÅRDGIVARE"

Transkript

1 PATIENTSÄKERHETSBERÄTTELSE FÖR VÅRDGIVARE HSB OMSORG ATTUNDAGÅRDEN ÅR TOMAS BERGIUS Verksamhetschef HSB OMSORG Postadress: Svärdvägen 27, Danderyd, Vxl: ,

2 Innehåll: Sammanfattning Övergripande mål och strategier Organisatoriskt ansvar för patientsäkerhetsarbetet Struktur för uppföljning/utvärdering Uppföljning genom egenkontroll Hur patientsäkerhetsarbete har bedrivits samt vilka åtgärder som genomförts för ökad patientsäkerhet Samverkan för att förebygga vårdskador Riskanalys Hälso- och sjukvårdspersonalens rapporteringsskyldighet Hantering av klagomål och synpunkter Sammanställning och analys Samverkan med patienter och närstående Resultat Övergripande mål och strategier för kommande år Patientsäkerhetsberättelsen ska ha en sådan detaljeringsgrad att det går att bedöma hur det systematiska patientsäkerhetsarbetet har bedrivits i verksamhetens olika delar, och att informationsbehovet hos externa intressenter tillgodoses. SOSFS 2011:9 7 kap. 3

3 SAMMANFATTNING Patientsäkerhetsarbetet på Attundagården har haft fokus på att följa gällande riktlinjer och föreskrifter. Säker läkemedelshantering med SignEasy-listor är infört och har på ett påtagligt sätt inneburit att läkemedelshanteringen fungerar i alla led. Framtagande av checklistor och rutinbeskrivning vid nyinflyttning av nya boende och vid vårdplanering för att förbättra information och kvalitén. Utbildning för all personal i rutiner och lagstiftning gällande begränsningsåtgärder och hur de ska utredas och dokumenteras. Detta har lett till minskad användning av begränsningsåtgärder på felaktigt sätt. Samverkansöverenskommelse har upprättats med läkarverksamheten och har inneburit förbättrade processer och arbetsätt, samt rutiner för läkarens kontakt med närstående. Under 2014 nådde vi målet att alla boende har uppdaterade riskbedömningar och riskanalyser gällande nutrition, fall och trycksår, dessa uppdateras var 6 månad eller vid behov. Vi har i dagsläget 100 % täckningsgrad i SeniorAlert och arbetar nu systematiskt med åtgärder och uppföljningar. Månatliga viktkontroller och nattfastemätningar är införda för att på ett tidigt stadium identifiera de boende som har risk för undernäring. PPM på nationell nivå av trycksår genomförs och registreras i SeniorAlert. Riskbedömningar i brukarens egna hem görs vid varje inflyttning för att arbeta förbyggande. Samtliga boende har haft en läkemedelsavstämning av läkare för att säkra att inga olämpliga läkemedel används för de äldre. Genom möten med de boende, närstående och berörd personal sker uppdatering av genomförandeplan och datum för återkoppling sätts. Tvärprofessionella teamträffar med sjuksköterska, arbetsterapeut, sjukgymnast och omvårdnadspersonal sker kontinuerligt i gång i veckan för att utvärdera insatser och identifiera boende med förändrade behov. Arbetsgruppsmöten sker 1 gång i månaden med fokus på aktuella avvikelser, arbetssätt och metoder. Genom vårdhygien går vi utbildning i basala hygienrutiner och följer de senaste riktlinjerna via deras hemsidor. Implementering av Nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom genom utbildning, diskussioner, registrering i BPSD register, uppföljning ger oss både verktyg och bekräftelse på bemötande och förhållningssätt inom demensvården och att följa de nationella riktlinjerna. HSB Omsorg har anställd en dietist som under året gått igenom alla boende på Attundagården och gjort nutritionsutredningar, åtgärder och fortlöpande uppföljningar i nära samarbete med sjuksköterska, läkare och omvårdnadspersonal. Vi går också utbildning som är obligatorisk för alla. Avvikelserapporteringen sker kontinuerligt vid negativa händelser/tillbud i SafeDoc. De följs omedelbart upp av sjuksköterska/chef. I arbetsgruppen gås de igenom en gång i månaden i det lokala kvalitetsrådet som sedan tar de frågor av allvarligare art vidare till det centrala kvalitetsrådet. Även klagomål/synpunkter från närstående hanteras på detta sätt.

4 Kvalitetssäkerhetsarbetet följs upp och förbättras regelbundet genom resultaten i kvalitetsregistren Senior Alert, BPSD och Palliativa Alla synpunkter och klagomål från boende och närstående tas upp i det lokala kvalitetsrådet. Övergripande mål och strategier SFS 2010:659,3 kap. 1 och SOSFS 2011:9, 3 kap. 1 Att inte vårdskador ska uppkomma Att alla medarbetare ska vara väl förtrogna med rutiner och arbetsmetoder för att förebygga att vårdskada uppkommer Att alla medarbetare ska ha kompetens och utbildning som arbetet kräver Att de boende ska i så stor utsträckning som det är möjligt vårdas i sitt hem på boendet och sjukhusvård endast där vården så kräver Att kvalitetsregistren, Senior Alert, BPSD och palliativa registret används Att vi följer råd och riktlinjer från vårdhygien Organisatoriskt ansvar för patientsäkerhetsarbetet SFS 2010:659,3 kap. 9 och SOSFS 2011:9, 7 kap. 2, p 1 HSB Omsorgs VD har det övergripande ansvaret för företagets styrning samt kommunikation av kvalitetspolicys och mål. Affärsområdeschefen följer upp varje områdes kvalitetsarbete månadsvis, denna ansvarar även för att varje enhet har fått direktiv vad det gäller krav och rutiner och följer även upp kvalitén i samarbete med verksamhetschef. Attundagården faller under kommunala MAS ansvar och vi efterlever dennes riktlinjer för Hälso- och sjukvård inom kommunen. Verksamhetschef är ytterst ansvarig för att se till att all personal är väl förtrogna med rutiner som gäller för Attundagårdens äldreboende och att det tillhandahålls en hälso- och sjukvård med hög patientsäkerhet. Verksamhetschefen säkerställer och ansvarar för att legitimerad personal har rätt kompetens, ansvara även för att kompetensutveckla den legitimerade personalen om behov finns. 1 av 2 verksamhetschefer på Attundagården är ansvarig för HSL enligt SFS1982:763 hälso- och sjukvårdslag (HSL) 29. Legitimerad personal följer dagligen upp sitt arbete med fokus på riskbedömningar och förebyggande arbete i det dagliga omvårdnadsarbetet för den enskilde. Att hälso- och sjukvårdsinsatser utförs och utvärderas ansvarar även de för enligt rutiner och gällande lagar, föreskrifter och andra styrdokument.

5 Attundagården är uppdelat i 4 plan med två boende på varje plan med 9 boende på varje del. Det finns 3 boende för personer med demenssjukdom och 5 med för vanligt boende. För varje plan finns en utsedd omvårdnadsansvarig sjuksköterska, denne ansvarar för inrapportering och mätningar, ansvarar för att vårdplaneringar utförs enligt rutin och att hälsooch sjukvårdsinsatser utförs enligt beslut. All personal är ansvarig för att hålla sig ajour med de rutiner som gäller samt hålla sig uppdaterade kring de förändringar som sker. Avvikelser skrivs på alla händelser som kan medföra risk eller tillbud av den som uppdagar händelsen, verksamhetschef, sjuksköterska och intern MAS (medicinskt ansvarig sjuksköterska) följer upp. Genom vårt avtal med vårdhygien har vi kontinuerlig kontakt med Strama, vårdhygien och smittskydd Stockholm Struktur för uppföljning/utvärdering SOSFS 2011:9 3 kap. 2 I enlighet med centralt och lokalt kvalitetsledningssystem har all personal kunskap om HSB Omsorgs rutiner för avvikelsehantering och hur man rapportera, man har även kunskap om sin skyldighet att rapportera men även direkt åtgärda en händelse. Om en händelse eller avvikelse bedöms som allvarlig rapporterar sjuksköterskan till verksamhetschefen som informerar överordnade och/eller uppdragsgivare. Varje månad följs resultaten upp i det centrala kvalitetsråd där verksamhetschefer, intern MAS, affärsområdeschef och kvalitetschef sitter. Resultaten analyseras och vi diskuterar dem och kommer fram till gemensamma åtgärder inom företaget. Under året har det resulterat i att dietist kopplats till företaget, kvalitetschef utsetts samt avtal med vårdhygien har skrivits. Intern MAS sitter med i nätverket Strama och vårdhygien och tar med information och nya riktlinjer till kvalitetsrådet. Om avvikelsen gäller en hälso- och sjukvårdsavvikelse kontaktas alltid tjänstgörande sjuksköterska. Det lokala kvalitetsrådet hanterar identifieringen och beslutar om hur man ska arbeta med de brister som framkommer. Underlaget till dessa möten är avvikelserapporter, klagomål och synpunkter och förbättringsförslag men även nya rön och förbättringsförslag från centralt kvalitetsråd. Kvalitetsrådet ska systematiskt identifiera brister och åtgärda dessa, kvalitetsrådet ska även besluta om åtgärder för att åtgärda bristen. Åtgärderna återförs till övrig personal på avdelningsmöten, teammöte och på arbetsplatsträffar. Enskilt ärende återkopplas till boende och närstående men även till andra inblandade. Vid nyinflyttning av boende görs riskbedömning enligt Senior Alert inom 2 veckor, vid identifierad risk eller behov formuleras en individuell vårdplan, uppföljningen sker i Senior Alert. Uppföljning görs enligt åtgärder föreslagna i Senior Alert eller vid behov. Ny bedömning görs enligt rutin var 6:e månad.

6 Uppföljning genom egenkontroll SOSFS 2011:9, 5 kap. 2, 7 kap. 2 p2 Egenkontroll sker inom HSB Omsorg av intern MAS, egenkontrollen består i ett sort antal frågor och besök av Inter MAS och kvalitetsansvarig från företaget. Syfte med egenkontrollen är att säkerställa att verksamheten bedrivs i enlighet med gällande lagar och förordningar, att identifiera förbättringsområden och att säkerställa att de åtgärder som beslutas centralt och lokalt införts. Granskning av HSL journaler görs av intern MAS, verksamhetschef ansvara för att journalerna är uppdaterade. Attundagården har även under 2014 Registrerat alla dödsfall i Palliativa registret. Alla boende har en uppdaterad riskbedömning i Senior Alert med åtgärder. Infektionsregistreringar är regelbundet genomfört på alla boende. Deltagit i Punktprevalens mätning för trycksår och nutrition Påbörjat registrering i BPSD registret. Hur patientsäkerhetsarbete har bedrivits samt vilka åtgärder som genomförts för ökad patientsäkerhet SFS 2010:659, 3 kap. 10 p 1-2 Systematisk uppföljning av avvikelser har resulterat i förbättrade rutiner och ett bättre arbetssätt i verksamheten, åtgärder har gjorts för att stärka den enskildes ställning och möjlighet att påverka, ökad medverkan och insyn för närstående, reviderade rutiner och arbetsätt för informationshantering mellan vårdinrättningar, registrering i de kvalitetsregister som är aktuella för de boende, samtyckes inhämtning för dessa registreringar har tydliggjorts och införts, deltagande i PPM mätningar gällande trycksår, basala hygienrutiner och vårdrelaterade infektioner, mätning av nattfasta har införts som rutin för de boende som är i risk för malnutrition, genomgång av samtliga boendes nutritionsstatus med dietist. Åtgärdat brister i hur begränsningsåtgärder användes i form av reviderad rutin, utbildning av personal och uppföljning. Under hösten 2014 påbörjades BPSD utbildning och registrering i registret, målet är att samtliga personer med demensdiagnos på Attundagården ska registreras och därigenom omhändertagna med det specifika arbetsätt som registret ger som följd. Samtliga boende på Attundagården som uppvisar symtom eller där misstanke om demenssjukdom föreligger ska utredas, detta för att alla har rätt till sin diagnos men även för att säkerställa att rätt omhändertagande kommer den enskilde till del. Detta var inte självklart

7 tidigare men i samverkan med läkarorganisationen har denna rutin nu tydliggjorts och omsatts i praktiken. Alla medarbetare ska vara väl förtrogna med den nya patientsäkerhetslagstiftningen och hålla sig uppdaterade. Genomgång av förflyttningsteknik för all personal och säkrade rutiner för att dubbelbemanningar och ordinerad förflyttningsregim efterföljs korrekt. Årlig genomgång av sängar och liftar, åtgärder och lagning av de skador som uppkommit samt inköp av nytt i de fall de inte varit ekonomiskt att laga. Samverkan för att förebygga vårdskador SOSFS: 2011:9,4 kap. 6, 7 kap. 3 p 3 Samverkan med läkarorganisationen Attundagården har i maj 2014 bytt utförare av läkarorganisation i samråd med kommunal MAS. Samverkansöverenskommelse har upprättats mellan läkarorganisation, Täby kommun och HSB Omsorg. Överenskommelsen reglerar och tydliggör på vilket sätt dessa insatser på bästa sätt kommer den enskilde till del på Attundagården, den reglerar bland annat tillgänglighet, rutiner för informationsöverföring, palliativ vård, läkemedelsanvändning och uppföljning av denna, kontakt med närstående och avvikelse hantering. Denna överenskommelse reglerar även att regelbundna uppföljningsmöten sker mellan läkarorganisationen och Attundagården, vid dessa möten medverkar även kommunal MAS. Under 2014 initierades en möjlighet för den legitimerade personalen att kunna ta del av läkarjournalen för de boende, planering var att detta skulle kunna ske under hösten 2014, men på grund av tekniska problem har detta inte kunna genomföras. Syftet är att öka kontinuiteten i informationsöverföringen, men även kunna fungera som ett bättre beslutsunderlag för läkare och sjuksköterska under jourtid. Prognosen är god att detta kan genomföras under Samverkan med uppdragsgivare sker med regelbundenhet, men också vid behov. Kommunens MAS har genomfört tillsyn under 2014 på Attundagården och vi har efter denna genomfört och åtgärdat de brister och synpunkter som framkom av tillsynen. Attundagården använder och följer de samverkansöverenskommelser som finns övergripande mellan Stockholms Läns Landsting och kommunerna i Stockholm. Vi har under året identifierat de problem som finns vid in- och utskrivning i slutenvården där det vid ett antal tillfällen inte fungerat med informationsöverföringen från sjukhuset eller primärvården, vi har stärkt våra rutiner för att bemöta detta och har gott stöd från kommunal MAS i denna problematik. Samverkan mellan yrkesgrupper på Attundagården sker dagligen utifrån en personcentrerad omvårdnad och den enskildes behov för att säkerställa att bästa möjliga omvårdnad sker, 1 gång i veckan hålls ett teammöte på varje enhet med sjuksköterska, paramedicinsk personal, omvårdnadspersonal och verksamhetschefen. Detta för att säkerställa att de pågående hälso- och sjukvårdsåtgärderna med påföljande instruktioner och ordinationer följs och fungerar. Och för att identifiera förändringar i omvårdnadsbehovet.

8 När en boende ska till sjukhus för akutsjukvård skickas alltid läkemedelslista och information om aktuellt status och vad som hänt med. ID band sätts på samt kontaktuppgifter till boendet samt patientansvarig läkare och sjuksköterska med. Återkopplingen är oftast bristfällig när den boende är färdigbehandlad och ska hem igen. I de fall de är så bristfälliga att risk för vårdskada föreligger skrivs avvikelse och skickas till landstinget. Det efterfrågas alltid att få epikris, labprover och ev röntgensvar för att kunna följa upp den vård som startats på sjukhus. Riskanalys SOSFS: 2011:9, 5 kap. 1 Attundagården följer HSB Omsorgs riktlinjer för riskbedömningar och förebyggande insatser. På Attundagården görs riskbedömningar i SeniorAlert vid nyinflyttning inom 7 dagar och följs sedan upp var 6:e månad eller vid förändrat status hos den enskilde. Senior Alert används systematiskt på Attundagården och analyser görs utifrån rapporterna som kan genereras i registret. Hälso- och sjukvårdspersonalens rapporteringsskyldighet SFS 2010:659, 6 kap. 4 och SOSFS 7 kap. 2 p 5 Samtlig personal på Attundagården har kunskap om HSB Omsorgs rutiner för avvikelsehantering och sin skyldighet att rapportera och direkt åtgärda uppkomna händelser. Under 2014 har arbetet med attityder till avvikelser hos personalen varit i fokus genom utbildning i HSB Omsorgs avvikelse rutiner och att syftet med denna hantering är att säkerställa säkerheten och tryggheten för de som bor på Attundagården, för vilkas skull personalen arbetar på Attundagården. När en avvikelse bedöms som allvarlig rapporteras detta till verksamhetschef som i sin tur informerar ledning och uppdragsgivare. Tjänstgörande sjuksköterska hanterar avvikelsen initialt och åtgärdar för att senare rapportera vidare. Avvikelser sammanställs och analyseras regelbundet på lokala kvalitetsrådet, dessa tas sedan vidare och avrapporteras av verksamhetschef på det centrala kvalitetsrådet. Återkoppling sker direkt av den sjuksköterska som först tog emot avvikelsen, på team möte och om det bedöms nödvändigt på arbetsplats träff. Avvikelserna ska dokumenteras i Safe Docs avvikelsemodul för att säkerställa att den kommer rätt personal till handa, pappersblankett används vid störningar i IT driften. Klagomål och synpunkter SOSFS 2011:9, 5 kap. 3, 7 kap 2 p 6 Samtlig personal har kunskap om hur klagomål och synpunkter ska hanteras, all personal ska ta emot och hantera klagomål, ansvara för att direkt åtgärda synpunkten och rapportera vidare till

9 verksamhetschef för handläggning, om det inte kan hanteras direkt. Samtliga boende och dess närstående har kontaktuppgifter på kontaktperson, ansvarig sjuksköterska, arbetsterapeut, sjukgymnast och verksamhetschef för att underlätta klagomåls och synpunktshantering. Klagomål och synpunkter utreds och hanteras i enlighet med HSB Omsorgs kvalitetsledningssystem, detta görs genom möten med inblandade, utredning och informations inhämtning ansvarar och initieras av verksamhetschefen, svar på klagomål ska ges inom 2 veckor och återkoppling till berörda parter likaledes. Sammanställning och analys SOSFS 2011:9, 5 kap. 6, 7 kap.2 I samband med tillträde för HSB Omsorg på Attundagården september 2013 identifierade ledningen att det fanns brister i trygghetslarmet, stora delar av larmet var ur funktion, underhåll och reparationer hade negligerats under en längre tid, oklara ansvarsbeskrivningar och gränsdragningar mellan fastighetsägare och ägaren av larmet var det huvudsakliga problemet. Detta har nu åtgärdats och rutiner för felanmälan och ansvarsfördelning har förtydligats. Själva trygghetslarmet fungerar nu i sin helhet och vi kontrollerar larmet och dess funktioner med regelbundenhet. Även låssystemet, de så kallade hotellåsen, på de enheter där personer med demens bor var ur drift och underdimensionerat. Det fattades 9 av 27 lås, och ingen av de funktioner som skulle säkerställa de boendes trygghet och säkerhet fungerade. I samarbete med Täby kommun har nu detta åtgärdats, man upphandlade en lösning för alla 27 lägenheter där detta är nödvändigt. Under 2014 har vi sett en minskning i antalet läkemedelsrelaterade avvikelser efter införandet av Sign Easy i januari 2014, systemet säkerställer att rätt information gällande patientdata, ordinationer, klockslag, beredning, läkemedel som administreras med oregelbundenhet samt signering av ovanstående fungerar. Under 2014 anmäldes en händelse till IVO enligt Lex Maria där en boende skadades pga brist i uppföljning av förskrivna hjälpmedel vilket har åtgärdats. Vi ser en markant minskning av klagomål/synpunkter från närstående, bedömningen är att samtalen med läkare och sjuksköterska förekommer att frågor blir till klagomål och synpunkter. Samverkan med patienter och närstående SFS 2010:659 3 kap. 4 På Attundagården medverkar den boende och närstående i patientsäkerhetsarbetet genom delaktighet i upprättande av genomförande planer, närvarar vid vårdplaneringar för att tillsammans kunna identifiera och förebygga risker för den enskilde. Vi har stärkt rätten för den enskilde och dess närstående att träffa läkare och på så vis kunna göras delaktiga och involverade i vårdens innehåll och inriktning. Attundagården håller regelbundna möten för närstående, detta i grupp och mer allmän information, men fokus är att den enskilde tillsammans med sina närstående tillsammans med kontaktperson, ansvarig sjuksköterska och vid behov ansvarig läkare ska göras delaktig och ges möjlighet att påverka sin situation och vård utifrån sina önskemål.

10 När en ny boende flyttar in förbereds det genom att all information samlas in från tidigare vårdgivare så att allt är förberett och klart med läkemedel och hjälpmedel. Läkare tar del av tidigare journaler och gör en läkemedelsgenomgång samt hälsoundersökning. Resultat SFS 2010:659, 3 kap. 10 p 3 Alla boende på Attundagården har aktuella genomförandeplaner samt HSL vårdplaner utifrån de riskbedömningar som är gjorda i Senior Alert. Alla boende som avlider på Attundagården registreras i Palliativa registret. Övergripande mål och strategier för kommande år Att följa upp och använda resultaten från kvalitetsregistren (Senior Alert, BPSD och Palliativa registret) på ett ändamålsenligt sätt. Att fortsätta utveckla journalgranskningen genom interna kontroller. Att på central nivå hitta en sammanhållen rutin för avvikelsehantering och Lex Maria. HSB Omsorg har utökat med en kvalitetschef som kommer att hålla i frågan. Att fortsätta det arbete vi påbörjat under år 2014 med Nutrition och Demens som prioriterade ämnen.

PATIENTSÄKERHETSBERÄTTELSE FÖR VÅRDGIVARE

PATIENTSÄKERHETSBERÄTTELSE FÖR VÅRDGIVARE PATIENTSÄKERHETSBERÄTTELSE FÖR VÅRDGIVARE ÅR 2014 DATUM OCH ANSVARIG FÖR INNEHÅLLET 150218 BIRGITTA WICKBOM HSB OMSORG Postadress: Svärdvägen 27, 18233 Danderyd, Vxl: 0104421600, www.hsbomsorg.se INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

2014 års patientsäkerhetsberättelse för Nymilen

2014 års patientsäkerhetsberättelse för Nymilen 2014 års patientsäkerhetsberättelse för Nymilen Datum och ansvarig för innehållet 2015-01-12 Pia-Maria Bergius Verksamhetschef KVALITETSAVDELNINGEN KA/LF 2014-09-29 Mallen är anpassad av Vardaga AB utifrån

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse

Patientsäkerhetsberättelse Diarienummer: LOGGA Patientsäkerhetsberättelse År 2014 Rådjurstigens gruppboende Datum och ansvarig för innehållet 150212 Lennart Sandström Mallen är framtagen av Sveriges Kommuner och Landsting (reviderad

Läs mer

2014 års patientsäkerhetsberättelse för Vendelsögården

2014 års patientsäkerhetsberättelse för Vendelsögården 2014 års patientsäkerhetsberättelse för Vendelsögården Datum och ansvarig för innehållet 2015-02-20 Beata Torgersson Mallen är anpassad av Vardaga AB utifrån Sveriges Kommuner och Landstings mall KVALITETSAVDELNINGEN

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse

Patientsäkerhetsberättelse Diarienummer: Patientsäkerhetsberättelse År 2015 (2015-01-01 2015-10-31) Morkullevägens gruppboende Datum och ansvarig för innehållet 2016-02-19 Stella Georgas Mallen är framtagen av Sveriges Kommuner

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse Hagavägens Gruppbostad

Patientsäkerhetsberättelse Hagavägens Gruppbostad Patientsäkerhetsberättelse Hagavägens Gruppbostad År 2015 Datum och ansvarig för innehållet Lisbeth Lundvall 20160208 Mallen är anpassad av Ambea AB utifrån Sveriges Kommuner och Landstings mall KVALITETSAVDELNINGEN

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för Älvsjö stadsdelsnämnd

Patientsäkerhetsberättelse för Älvsjö stadsdelsnämnd Patientsäkerhetsberättelse för Älvsjö stadsdelsnämnd Solberga vård- och omsorgsboende År 2016 Datum och ansvarig för innehållet 2017-01- 25 Beata Torgersson verksamhetschef enligt 29 hälso- och sjukvårdslagen

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för Klippan

Patientsäkerhetsberättelse för Klippan 2014-04-14 Patientsäkerhetsberättelse för Klippan År 2013 2014-04-14 Anna-Mari Kinnunen Verksamhetschef äldreboendet Klippan/Vardaga Mallen är anpassad av Vardaga AB utifrån Sveriges Kommuner och Landstings

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för Marieberg

Patientsäkerhetsberättelse för Marieberg Patientsäkerhetsberättelse för Marieberg År 2013 Datum och ansvarig för innehållet 2014-02-24 Carin Mork-Brandén Mallen är anpassad av Vardaga AB utifrån Sveriges Kommuner och Landstings mall KVALITETSAVDELNINGEN

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse Västravägens Stödboende

Patientsäkerhetsberättelse Västravägens Stödboende Patientsäkerhetsberättelse Västravägens Stödboende År 2015 Datum och ansvarig för innehållet Lisbeth Lundvall 20160208 Mallen är anpassad av Ambea AB utifrån Sveriges Kommuner och Landstings mall KVALITETSAVDELNINGEN

Läs mer

2014 års patientsäkerhetsberättelse för Herrgårdsvägens gruppboende

2014 års patientsäkerhetsberättelse för Herrgårdsvägens gruppboende 2014 års patientsäkerhetsberättelse för Herrgårdsvägens gruppboende Datum och ansvarig för innehållet Joakim Holmgren 1/9 Innehållsförteckning Sammanfattning Övergripande mål och strategier Organisatoriskt

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för Runby gruppbostad

Patientsäkerhetsberättelse för Runby gruppbostad Patientsäkerhetsberättelse för Runby gruppbostad År 2013 2014-01-30 Marianne Arnetz, verksamhetschef Mallen är anpassad av Ambea AB utifrån Sveriges Kommuner och Landstings mall KVALITETSAVDELNINGEN KA/LF

Läs mer

Denna patientsäkerhetsberättelse utgör en bilaga till vårdgivarens Patientsäkerhetsberättelse.

Denna patientsäkerhetsberättelse utgör en bilaga till vårdgivarens Patientsäkerhetsberättelse. Patientsäkerhetsberättelse för Falkenberg LSS1, Nytida AB År 2013 2013-12-30 Catharina Johansson Denna patientsäkerhetsberättelse utgör en bilaga till vårdgivarens Patientsäkerhetsberättelse. Mallen är

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd

Patientsäkerhetsberättelse för Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd BILAGA 7 Patientsäkerhetsberättelse för Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd Kyrkogatans gruppbostad och Triangelns profilboende, särskilda boenden inom socialpsykiatrin. År 2013 Datum och ansvarig för

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för Lillsjögården

Patientsäkerhetsberättelse för Lillsjögården 2014-02-25 Patientsäkerhetsberättelse för Lillsjögården År 2013 Datum och ansvarig för innehållet Mallen är anpassad av Vardaga AB utifrån Sveriges Kommuner och Landstings mall KVALITETSAVDELNINGEN KA/LF

Läs mer

Mallen är anpassad av Ambea AB utifrån Sveriges Kommuner och Landstings mall. Patientsäkerhetsberättelse för Morkullevägens gruppbostad.

Mallen är anpassad av Ambea AB utifrån Sveriges Kommuner och Landstings mall. Patientsäkerhetsberättelse för Morkullevägens gruppbostad. Patientsäkerhetsberättelse för Morkullevägens gruppbostad År 2013 2014-03-01 Lennart Sandström, verksamhetschef enl. HSL Mallen är anpassad av Ambea AB utifrån Sveriges Kommuner och Landstings mall KVALITETSAVDELNINGEN

Läs mer

2014 års patientsäkerhetsberättelse för Lillälvsgården.

2014 års patientsäkerhetsberättelse för Lillälvsgården. 2014 års patientsäkerhetsberättelse för Lillälvsgården. Datum och ansvarig för innehållet 2015-03-01 Peter Boänges Reviderad Kvalitetsavdelningen/LF 2014-09-29 Verksamhetens namn Lillälvsgården Verksamhetens

Läs mer

2014 års patientsäkerhetsberättelse för Landskrona LSS

2014 års patientsäkerhetsberättelse för Landskrona LSS 2014 års patientsäkerhetsberättelse för Datum och ansvarig för innehållet 20150208 Solweig Palm /VC Lisbeth Zätterberg /SSK Mallen är anpassad av Nytida AB utifrån Sveriges Kommuner och Landstings mall

Läs mer

2014 års patientsäkerhetsberättelse för Kullabo

2014 års patientsäkerhetsberättelse för Kullabo 2014 års patientsäkerhetsberättelse för Kullabo Datum och ansvarig för innehållet Maria Westling 2015-03-01 Mallen är anpassad av Vardaga AB utifrån Sveriges Kommuner och Landstings mall KVALITETSAVDELNINGEN

Läs mer

2015 års patientsäkerhetsberättelse för Rapsvägens gruppbostad, Solhaga, Sörbygården och Brålanda Hemsjukvård.

2015 års patientsäkerhetsberättelse för Rapsvägens gruppbostad, Solhaga, Sörbygården och Brålanda Hemsjukvård. 2015 års patientsäkerhetsberättelse för Rapsvägens gruppbostad, Solhaga, Sörbygården och Brålanda Hemsjukvård. Datum och ansvarig för innehållet 160215 Åsa Sandblom Mallen är anpassad av Vardaga AB utifrån

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för. Daglig Verksamhet, Nytida AB. År 2014. 2015-01-08 Ewa Sjögren

Patientsäkerhetsberättelse för. Daglig Verksamhet, Nytida AB. År 2014. 2015-01-08 Ewa Sjögren Patientsäkerhetsberättelse för Daglig Verksamhet, Nytida AB År 2014 2015-01-08 Ewa Sjögren Innehåll Sammanfattning... 3 Övergripande mål och strategier... 4 Organisatoriskt ansvar för patientsäkerhetsarbetet...

Läs mer

2014 års patientsäkerhetsberättelse för Rapsvägens gruppbostad, Solhaga, Sörbygården och Brålanda Hemsjukvård.

2014 års patientsäkerhetsberättelse för Rapsvägens gruppbostad, Solhaga, Sörbygården och Brålanda Hemsjukvård. 2014 års patientsäkerhetsberättelse för Rapsvägens gruppbostad, Solhaga, Sörbygården och Brålanda Hemsjukvård. Datum och ansvarig för innehållet 150219 Åsa Sandblom Mallen är anpassad av Vardaga AB utifrån

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för Agaten

Patientsäkerhetsberättelse för Agaten Patientsäkerhetsberättelse för Agaten År 2014 Datum och ansvarig för innehållet 2014-03-01 Ann-Charlotte Adamsson Verksamhetschef Agaten Omsorg Mallen är anpassad av Vardaga AB utifrån Sveriges Kommuner

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd

Patientsäkerhetsberättelse för Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd Patientsäkerhetsberättelse för Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd År 2015 Kyrkogatans gruppbostad och Triangelns profilboende, särskilda boenden inom socialpsykiatrin. Datum och ansvarig för innehållet

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för

Patientsäkerhetsberättelse för 2015-03-04 Patientsäkerhetsberättelse för Trehörna Omsorger AB År 2014 Datum och ansvarig för innehållet Mallen är anpassad av Ambea AB utifrån Sveriges Kommuner och Landstings mall KVALITETSAVDELNINGEN

Läs mer

2014 års patientsäkerhetsberättelse för Lenagården HVB

2014 års patientsäkerhetsberättelse för Lenagården HVB 2014 års patientsäkerhetsberättelse för Lenagården HVB Datum och ansvarig för innehållet 2015-01-08 Lena Bölander verksamhetschef i samarbete med Camilla Furuskär sjuksköterska Mallen är anpassad av Nytida

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för Skärholmens stadsdelsnämnd

Patientsäkerhetsberättelse för Skärholmens stadsdelsnämnd Patientsäkerhetsberättelse för Skärholmens stadsdelsnämnd Sätra vård- och omsorgsboende År 2012 Datum och ansvarig för innehållet 2013-01-31 Inger Erlandsson, verksamhetschef enligt 29 HSL Mallen är framtagen

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för Älvsjö stadsdelsnämnd

Patientsäkerhetsberättelse för Älvsjö stadsdelsnämnd Patientsäkerhetsberättelse för Älvsjö stadsdelsnämnd Solberga vård- och omsorgsboende År 2013 Datum och ansvarig för innehållet 2014-02-28 Ann- Christin Nordström och Inger Berglund, verksamhetschefer

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare Herrgårdsvägens gruppbostad År 2015 Datum och ansvarig för innehållet 2016-03-01 Stella Georgas Mallen är framtagen av Sveriges Kommuner och Landsting (reviderad

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för. Falkenberg LSS 2, Nytida AB. År 2014. 2015-01-10 Annika Hoffsten Hultén

Patientsäkerhetsberättelse för. Falkenberg LSS 2, Nytida AB. År 2014. 2015-01-10 Annika Hoffsten Hultén Patientsäkerhetsberättelse för Falkenberg LSS 2, Nytida AB År 2014 2015-01-10 Annika Hoffsten Hultén Detta underlag till patientsäkerhetsberättelse utgör en bilaga till vårdgivarens patientsäkerhetsberättelse.

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd

Patientsäkerhetsberättelse för Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd BILAGA 7 Patientsäkerhetsberättelse för Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd År 2016 Kyrkogatans gruppbostad och Triangelns profilboende, särskilda boenden inom socialpsykiatrin. Datum och ansvarig för

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för Krusmyntans Äldreboende

Patientsäkerhetsberättelse för Krusmyntans Äldreboende 2014-03-01 Patientsäkerhetsberättelse för Krusmyntans Äldreboende År 2013 Datum och ansvarig för innehållet 2014-03-01 Lena Svensson Mallen är anpassad av Vardaga AB utifrån Sveriges Kommuner och Landstings

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd

Patientsäkerhetsberättelse för Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd BILAGA 4 Patientsäkerhetsberättelse för Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd Trekantens servicehus År 2013 Datum och ansvarig för innehållet 2014-02-28 Päivi Palomäki, verksamhetschef enligt 29 HSL Mallen

Läs mer

2014 års patientsäkerhetsberättelse för Grönskogens äldreboende

2014 års patientsäkerhetsberättelse för Grönskogens äldreboende 2014 års patientsäkerhetsberättelse för Grönskogens äldreboende Datum och ansvarig för innehållet 2015-02-11 Yvonne Petersson Mallen är anpassad av Vardaga AB utifrån Sveriges Kommuner och Landstings mall

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för Annebergs Behandlingshem

Patientsäkerhetsberättelse för Annebergs Behandlingshem 2015-01-25 Patientsäkerhetsberättelse för Annebergs Behandlingshem År 2014 Datum och ansvarig för innehållet Ann-Charlotte Nordmark Verksamhetschef Mallen är anpassad av Ambea AB utifrån Sveriges Kommuner

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för vård och omsorgsverksamheter 2015

Patientsäkerhetsberättelse för vård och omsorgsverksamheter 2015 Patientsäkerhetsberättelse för vård och omsorgsverksamheter 2015 2016-02-22 Morvarid Moaven Verksamhetschef för hälso- och sjukvården 1 Innehållsförteckning Sammanfattning.. 3 Övergripande mål och strategier..4

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för verksamhet Tomtebogården

Patientsäkerhetsberättelse för verksamhet Tomtebogården Patientsäkerhetsberättelse för verksamhet Tomtebogården År 2013 Datum och ansvarig för innehållet 2014-01-21 Margaretha Lars-Jos Mallen är anpassad av Carema Care utifrån Sveriges Kommuner och Landstings

Läs mer

2014 års patientsäkerhetsberättelse för Växjö LSS

2014 års patientsäkerhetsberättelse för Växjö LSS 2014 års patientsäkerhetsberättelse för Växjö LSS Datum och ansvarig för innehållet Ulrika Hansson Mallen är anpassad av Nytida AB utifrån Sveriges Kommuner och Landstings mall KVALITETSAVDELNINGEN KA/LF

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare År 2011 Datum och ansvarig för innehållet 2012-02-03 Magnus Gustafsson (Verksamhetschef) Mallen är framtagen av Sveriges Kommuner och Landsting Innehållsförteckning

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för Sveagatan

Patientsäkerhetsberättelse för Sveagatan 2015-02-20 Patientsäkerhetsberättelse för Sveagatan År 2014 Datum och ansvarig för innehållet 20 februari 2015 Helene Yxhammar Verksamhetschef Vardaga äldreomsorg Sveagatan Mallen är anpassad av Vardaga

Läs mer

2014 års patientsäkerhetsberättelse för Österbo äldreboende

2014 års patientsäkerhetsberättelse för Österbo äldreboende 2014 års patientsäkerhetsberättelse för Österbo äldreboende Datum och ansvarig för innehållet 2014-12-31 Birgitta Odell-Carlsson Mallen är anpassad av Vardaga AB utifrån Sveriges Kommuner och Landstings

Läs mer

2015 års patientsäkerhetsberättelse för Syrenens gruppbostad

2015 års patientsäkerhetsberättelse för Syrenens gruppbostad 2015 års patientsäkerhetsberättelse för Syrenens gruppbostad Datum och ansvarig för innehållet 20150126 Susann Nilsson Verksamhetschef Mallen är anpassad av Nytida AB utifrån Sveriges Kommuner och Landstings

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse 2014. Karlstad Hemtjänst. 2015-01-30 Renée Månson Verksamhetschef, hemtjänst Karlstad

Patientsäkerhetsberättelse 2014. Karlstad Hemtjänst. 2015-01-30 Renée Månson Verksamhetschef, hemtjänst Karlstad 1 Patientsäkerhetsberättelse 2014 Karlstad Hemtjänst 2015-01-30 Renée Månson Verksamhetschef, hemtjänst Karlstad 2 Innehåll Sammanfattning... 3 Övergripande mål och strategier... 4 Organisatoriskt ansvar

Läs mer

2014 års patientsäkerhetsberättelse för OpplundaHVB

2014 års patientsäkerhetsberättelse för OpplundaHVB 2014 års patientsäkerhetsberättelse för OpplundaHVB Datum och ansvarig för innehållet 2015-02-15 Per-Olov Strid, Verksamhetschef Mallen är anpassad av Nytida AB utifrån Sveriges Kommuner och Landstings

Läs mer

2014 års patientsäkerhetsberättelse för Kvarngården.

2014 års patientsäkerhetsberättelse för Kvarngården. 2014 års patientsäkerhetsberättelse för Kvarngården. Datum och ansvarig för innehållet 2015-02-24 Rikard Strömqvist Mallen är anpassad av Vardaga AB utifrån Sveriges Kommuner och Landstings mall KVALITETSAVDELNINGEN

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för Lenagården HVB

Patientsäkerhetsberättelse för Lenagården HVB Patientsäkerhetsberättelse för Lenagården HVB År 2013 Datum och ansvarig för innehållet 2013-01-21 Lena Bölander Verksamhetschef Mallen är anpassad av Carema Care utifrån Sveriges Kommuner och Landstings

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för Skärholmens stadsdelsnämnd

Patientsäkerhetsberättelse för Skärholmens stadsdelsnämnd Patientsäkerhetsberättelse för Skärholmens stadsdelsnämnd Sätra vård- och omsorgsboende År 2011 Datum och ansvarig för innehållet 2012-02-24 Inger Erlandsson, verksamhetschef enligt 29 HSL Mallen är framtagen

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare 2013 Fastställd av: Datum: 2014-03-24 Författare: Pia Hernerud, Verksamhetschef HSL/MAS Förord Patientsäkerhetsberättelsen ska ha en sådan detaljeringsgrad att

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för små vårdgivare

Patientsäkerhetsberättelse för små vårdgivare Patientsäkerhetsberättelse för små vårdgivare År 2016 Datum och ansvarig för innehållet 2017-03-01 Helen Curry 1 Patientsäkerhetsberättelsen ska ha en sådan detaljeringsgrad att det går att bedöma hur

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare gällande Fäladshöjden Lund

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare gällande Fäladshöjden Lund Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare gällande Fäladshöjden Lund År 2014 Datum och ansvarig för innehållet 2015-01-25 Carina Persson Innehållsförteckning Sammanfattning Övergripande mål och strategier

Läs mer

2014 års patientsäkerhetsberättelse för Villa Agadir

2014 års patientsäkerhetsberättelse för Villa Agadir 2014 års patientsäkerhetsberättelse för Villa Agadir Datum och ansvarig för innehållet Februari 2015 Pia Henriksson Mallen är anpassad av Vardaga AB utifrån Sveriges Kommuner och Landstings mall KVALITETSAVDELNINGEN

Läs mer

2014 års patientsäkerhetsberättelse för Berglunda

2014 års patientsäkerhetsberättelse för Berglunda 2014 års patientsäkerhetsberättelse för Berglunda Datum och ansvarig för innehållet 2014-12-31 Kristina Anjou Mallen är anpassad av Nytida AB utifrån Sveriges Kommuner och Landstings mall KVALITETSAVDELNINGEN

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för Sandstugan

Patientsäkerhetsberättelse för Sandstugan Patientsäkerhetsberättelse för Sandstugan År 2013 Datum och ansvarig för innehållet 2014-01-16 Eija Sjödin Verksamhetschef Mallen är anpassad av Vardaga AB utifrån Sveriges Kommuner och Landstings mall

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare År 2011 2012-02-20 Birgitta Söderström Mallen är framtagen av Sveriges Kommuner och Landsting Innehållsförteckning Sammanfattning 3 Övergripande mål och strategier

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för år 2013 SN-2014/48

Patientsäkerhetsberättelse för år 2013 SN-2014/48 Rolf Samuelsson Ordförandens förslag Diarienummer Socialnämndens ordförande 2014-02-17 SN-2014/48 Socialnämnden Patientsäkerhetsberättelse för år 2013 SN-2014/48 Förslag till beslut Socialnämnden beslutar

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för Norrköping Psykiatri Nytida

Patientsäkerhetsberättelse för Norrköping Psykiatri Nytida Patientsäkerhetsberättelse för Norrköping Psykiatri Nytida År 2014 Datum och ansvarig för innehållet 2015-03-19 Fredric Tesell Sammanfattning Norrköping Psykiatri bedriver omsorg för personer med bl.a.

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare År 2012 Marie Sigurdh, Fäladshöjden, Lund, 2013-02-19 Mallen är anpassad av Carema Care utifrån Sveriges Kommuner och Landstings mall KVALITETSAVDELNINGEN UE,

Läs mer

TÄBY KOMMUN PATIENTSÄKERHETSBERÄTTELSE FÖR VÅRDGIVARE ÅR 2014. Datum och ansvarig. Britta Svensson 2015-02-28

TÄBY KOMMUN PATIENTSÄKERHETSBERÄTTELSE FÖR VÅRDGIVARE ÅR 2014. Datum och ansvarig. Britta Svensson 2015-02-28 TÄBY KOMMUN PATIENTSÄKERHETSBERÄTTELSE FÖR VÅRDGIVARE ÅR 2014 Datum och ansvarig Britta Svensson 2015-02-28 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sammanfattning Övergripande mål och strategier Organisatoriskt ansvar för

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för Källreda gruppboende

Patientsäkerhetsberättelse för Källreda gruppboende Patientsäkerhetsberättelse för Källreda gruppboende År 2014 Datum och ansvarig för innehållet Angela Wallin Källreda gruppboende 14.12.30 Mallen är anpassad av Ambea AB utifrån Sveriges Kommuner och Landstings

Läs mer

2014 års patientsäkerhetsberättelse för Höstfibblans vårdboende

2014 års patientsäkerhetsberättelse för Höstfibblans vårdboende 2014 års patientsäkerhetsberättelse för Höstfibblans vårdboende Datum och ansvarig för innehållet Susanne Malmsten Mallen är anpassad av Vardaga AB utifrån Sveriges Kommuner och Landstings mall KVALITETSAVDELNINGEN

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse

Patientsäkerhetsberättelse Diarienummer: LOGGA Patientsäkerhetsberättelse År 2014 Datum och ansvarig för innehållet 2015-02-13 Stella Georgas, Verksamhetschef enligt HSL Mallen är framtagen av Sveriges Kommuner och Landsting (reviderad

Läs mer

Nymilen. Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare. År 2013. Pia-Maria Bergius Verksamhetschef 2014-01-15

Nymilen. Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare. År 2013. Pia-Maria Bergius Verksamhetschef 2014-01-15 Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare Nymilen År 2013 Pia-Maria Bergius Verksamhetschef 2014-01-15 Mallen är framtagen av Sveriges Kommuner och Landsting Innehållsförteckning Sammanfattning 3 Övergripande

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för Höstfibblans vårdboende

Patientsäkerhetsberättelse för Höstfibblans vårdboende Patientsäkerhetsberättelse för Höstfibblans vårdboende År 2013 Datum och ansvarig för innehållet Christina Edholm och Britt-Inger Kajnäs Mallen är anpassad av Vardaga AB utifrån Sveriges Kommuner och Landstings

Läs mer

2014 års patientsäkerhetsberättelse för KUMLAVIKEN

2014 års patientsäkerhetsberättelse för KUMLAVIKEN 2014 års patientsäkerhetsberättelse för KUMLAVIKEN Datum och ansvarig för innehållet 2015-02-27 Patrik Sjösten Mallen är anpassad av Nytida AB utifrån Sveriges Kommuner och Landstings mall KVALITETSAVDELNINGEN

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare År 2012 Datum och ansvarig för innehållet 2013-02-26 Anna-Lisa Simonsson, Verksamhetschef Gunilla Marcusson, Medicinskt ansvarig sjuksköterska 1 Innehållsförteckning

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse Vallentuna kommun

Patientsäkerhetsberättelse Vallentuna kommun Patientsäkerhetsberättelse Vallentuna kommun 2013 2014-08-25 Marie Blad Medicinskt Ansvarig Sjuksköterska/ Hälso- och sjukvårdsstrateg Socialförvaltningen Vallentuna kommun 1 Innehållsförteckning Inledning

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för HSV-teamet

Patientsäkerhetsberättelse för HSV-teamet Patientsäkerhetsberättelse för HSV-teamet År 2016 2017-02-28 Elvira Avdic 1 Innehållsförteckning Sammanfattning 3 Övergripande mål och strategier 4 Organisatoriskt ansvar för patientsäkerhetsarbetet 5

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare Vardaga Ullstämma servicehus DOKUMENTNAMN ngets regionens eller kommunens logotyp Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare År 2014 Datum och ansvarig för innehållet: 2015-03-30 Lena Lundmark Innehållsförteckning

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare År 2015 14 Januari 2016 Karin Andersson Verksamhetschef Vardaga Åsbacka 1 Innehållsförteckning Sammanfattning Övergripande mål och strategier Organisatoriskt ansvar

Läs mer

2014 års patientsäkerhetsberättelse för Umeå LSS

2014 års patientsäkerhetsberättelse för Umeå LSS 2014 års patientsäkerhetsberättelse för Umeå LSS Fruktvägens Gruppboende Målargränds Serviceboende Långgatans Gruppboende Varpvägens Gruppboende Datum och ansvarig för innehållet 15/2-2015 Verksamhetschef

Läs mer

PATIENTSÄKERHETSBERÄTTELSE 2014 OCH PATIENTSÄKERHETSPLAN FÖR 2015 TRYGGHETENS VÅRD- OCH OMSORGSBOENDE ALERIS OMSORG

PATIENTSÄKERHETSBERÄTTELSE 2014 OCH PATIENTSÄKERHETSPLAN FÖR 2015 TRYGGHETENS VÅRD- OCH OMSORGSBOENDE ALERIS OMSORG PATIENTSÄKERHETSBERÄTTELSE 2014 OCH PATIENTSÄKERHETSPLAN FÖR 2015 TRYGGHETENS VÅRD- OCH OMSORGSBOENDE ALERIS OMSORG Inledning Patientsäkerhetslag (2010:659) gäller from 1 januari 2011. Syftet med lagen

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för Stiftelsen Josephinahemmet

Patientsäkerhetsberättelse för Stiftelsen Josephinahemmet Patientsäkerhetsberättelse för Stiftelsen Josephinahemmet År 2011 2012-01-27 Verksamhetschef Patricia Crone 0 Innehållsförteckning Sammanfattning... 2 Övergripande mål och strategier på Josephinahemmet...

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för Furans gruppboende

Patientsäkerhetsberättelse för Furans gruppboende Patientsäkerhetsberättelse för Furans gruppboende År 2013 Datum och ansvarig för innehållet Christina Edholm och Britt-Inger Kajnäs Mallen är anpassad av Vardaga AB utifrån Sveriges Kommuner och Landstings

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för Söndagsgården

Patientsäkerhetsberättelse för Söndagsgården Patientsäkerhetsberättelse för Söndagsgården År 2013 Mia Matthed 2014-01-31 Mallen är anpassad av Vardaga AB utifrån Sveriges Kommuner och Landstings mall KVALITETSAVDELNINGEN KA/LF 2013-11-28 Innehållsförteckning

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare Landstingets/regionens eller kommunens logotyp Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare År 2015 Datum och ansvarig för innehållet 160204 Birgitta Wickbom Mallen är framtagen av Sveriges Kommuner och Landsting

Läs mer

2015 års patientsäkerhetsberättelse och plan för 2016 för Ullstämma servicehus och hemtjänst

2015 års patientsäkerhetsberättelse och plan för 2016 för Ullstämma servicehus och hemtjänst 2015 års patientsäkerhetsberättelse och plan för 2016 för Ullstämma servicehus och hemtjänst Datum och ansvarig för innehållet 2016-02-26 Ida Björkman Mallen är anpassad av Vardaga AB utifrån Sveriges

Läs mer

2014 års patientsäkerhetsberättelse för Breared

2014 års patientsäkerhetsberättelse för Breared 2014 års patientsäkerhetsberättelse för Breared Datum och ansvarig för innehållet 2015 03 13 Tea Hwit verksamhetschef Mallen är anpassad av Vardaga AB utifrån Sveriges Kommuner och Landstings mall KVALITETSAVDELNINGEN

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare År 2015 Soltorps Äldreboende Datum och ansvarig för innehållet 2016-01-11 Patrik Mill Innehållsförteckning Sammanfattning 3 Övergripande mål och strategier 4 Organisatoriskt

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare År 2012 Datum och ansvarig för innehållet 2013-03-01 Susanna Wahlman-Sjöbring, Verksamhetschef Inger Andersson, Medicinskt ansvarig sjuksköterska 1 Innehållsförteckning

Läs mer

2014 års patientsäkerhetsberättelse för Krusmyntans Äldreboende

2014 års patientsäkerhetsberättelse för Krusmyntans Äldreboende 2014 års patientsäkerhetsberättelse för Krusmyntans Äldreboende Datum och ansvarig för innehållet 2015 02 28 Lena Svensson Verksamhetschef Mallen är anpassad av Vardaga AB utifrån Sveriges Kommuner och

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för Stigslunds Äldreboende

Patientsäkerhetsberättelse för Stigslunds Äldreboende Patientsäkerhetsberättelse för Stigslunds Äldreboende År 2013 Datum och ansvarig för innehållet 140313 Bo Österholm Mallen är anpassad av Vardaga AB utifrån Sveriges Kommuner och Landstings mall KVALITETSAVDELNINGEN

Läs mer

P atientsäkerhetsberättelso

P atientsäkerhetsberättelso Adium Omsorg AB P atientsäkerhetsberättelso Ål 2014 Datum och ansvarig för innehållet 201: -02-27 Britt-Marie Nordström Ver amhetens mål för patientsäkerhetsarbetet SFS 2 0:659, 3 kap. 1 och SOSFS 2011:9,

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse Vård och omsorg Vellinge Kommun

Patientsäkerhetsberättelse Vård och omsorg Vellinge Kommun Patientsäkerhetsberättelse Vård och omsorg Vellinge Kommun År 2013 2013-02-13 Pernilla Hedin, medicinskt ansvarig sjuksköterska Innehållsförteckning Sammanfattning 3 Övergripande mål och strategier 4 Organisatoriskt

Läs mer

2014 års patientsäkerhetsberättelse för. Magdalenagårdens vård och omsorgsboende

2014 års patientsäkerhetsberättelse för. Magdalenagårdens vård och omsorgsboende 2014 års patientsäkerhetsberättelse för Magdalenagårdens vård och omsorgsboende 2015-01-12 Carina Jansson Britt-Inger Benhajji Mallen är anpassad av Vardaga AB utifrån Sveriges Kommuner och Landstings

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse

Patientsäkerhetsberättelse Vardaga Ånestad vårdboende DOKUMENTNAMN ngets regionens eller kommunens logo- Patientsäkerhetsberättelse typ för vårdgivare År 2014 Datum och ansvarig för innehållet: 2015-03-30 Lena Lundmark Innehållsförteckning

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för Björkbackens vård- och omsorgsboende

Patientsäkerhetsberättelse för Björkbackens vård- och omsorgsboende Patientsäkerhetsberättelse för Björkbackens vård- och omsorgsboende År 2016 2017-02-28 Elvira Avdic 1 Innehållsförteckning Sammanfattning 3 Övergripande mål och strategier 4 Organisatoriskt ansvar för

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse

Patientsäkerhetsberättelse Patientsäkerhetsberättelse för Långskeppets socialpsykiatriska boende, särskild boende År 2011 Datum och ansvarig för innehållet 2012-04-13 Jaana Wollsten 1 Innehållsförteckning Sammanfattning 3 Övergripande

Läs mer

Skolhälsovårdens Patientsäkerhetsberättelse för VIP Gymnasiesärskola

Skolhälsovårdens Patientsäkerhetsberättelse för VIP Gymnasiesärskola 150114 Skolhälsovårdens Patientsäkerhetsberättelse för VIP Gymnasiesärskola År 2014 Marina Smeds, rektor i samarbete med Katja Veldman Wagemakers, skolsköterska Mallen är anpassad av Ambea AB utifrån Sveriges

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för Stattenahemmet

Patientsäkerhetsberättelse för Stattenahemmet 2014 01 10 Patientsäkerhetsberättelse för Stattenahemmet År 2013 Datum och ansvarig för innehållet Liss-Marie Nyström Mallen är anpassad av Vardaga AB utifrån Sveriges Kommuner och Landstings mall KVALITETSAVDELNINGEN

Läs mer

2016 års patientsäkerhetsberättelse för Landskrona LSS/ Italiengatans Grb och Stora Norregatans Sb

2016 års patientsäkerhetsberättelse för Landskrona LSS/ Italiengatans Grb och Stora Norregatans Sb 2016 års patientsäkerhetsberättelse för Landskrona LSS/ Italiengatans Grb och Stora Norregatans Sb Datum och ansvarig för innehållet 20160229 Lisbeth Zätterberg/ssk Solweig Palm /VC Mallen är anpassad

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare År 2014 Datum och ansvarig för innehållet 2015-01-14 Ann-Sophie Rudolph verksamhetschef Gabriels gård KVALITETSAVDELNINGEN UE, UD 2012-12 Innehållsförteckning

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för Strandhemmet

Patientsäkerhetsberättelse för Strandhemmet 2014-03-31 Patientsäkerhetsberättelse för Strandhemmet År 2013 Datum och ansvarig för innehållet 2014-03-31 Malí Gunnarsson Mallen är anpassad av Vardaga AB utifrån Sveriges Kommuner och Landstings mall

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för Lillsjögården. År 2015

Patientsäkerhetsberättelse för Lillsjögården. År 2015 Patientsäkerhetsberättelse för Lillsjögården År 2015 2016-02-19 Luis Quiroga Verksamhetschef Mallen är anpassad av Vardaga AB utifrån Sveriges Kommuner och Landstings mall Kvalitetsavdelningen 2015-12-01

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för Älvsjö stadsdelsnämnd

Patientsäkerhetsberättelse för Älvsjö stadsdelsnämnd Patientsäkerhetsberättelse för Älvsjö stadsdelsnämnd Solberga vård- och omsorgsboende År 2014 Datum och ansvarig för innehållet 2015-01-16 Inger Berglund, verksamhetschef enligt 29 hälso- och sjukvårdslagen

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare År 2012 Datum och ansvarig för innehållet 2013-02-11 Helena Dahlstedt Medicinskt ansvarig sjuksköterska Mallen är framtagen av Sveriges Kommuner och Landsting

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse S:t Annas äldreboende

Patientsäkerhetsberättelse S:t Annas äldreboende Patientsäkerhetsberättelse S:t Annas äldreboende 1 Patientsäkerhetsberättelse 2015-02-22 S:t Anna A&O Ansvar och Omsorg AB Beskrivning av patientsäkerhetsarbetet under 2014 Avvikelser Samtliga avvikelser

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare År 2011 2012-02-28 Anneli Kinnunen Mallen är framtagen av Sveriges Kommuner och Landsting Innehållsförteckning Sammanfattning 3 Övergripande mål och strategier

Läs mer

Patientsäkerhetsarbetet under 2011 Strategi 2012 Mål 2012 Långsiktiga mål

Patientsäkerhetsarbetet under 2011 Strategi 2012 Mål 2012 Långsiktiga mål 1 Patientsäkerhetsarbetet under 2011 Strategi 2012 Mål 2012 Långsiktiga mål Antal fall med kroppsskada Uppföljningar årligen av har under 2011 minskat från 2,7 per 100 patienter till 2,3. Dock har antalet

Läs mer

Verksamhetsberättelse patientsäkerhetsarbete

Verksamhetsberättelse patientsäkerhetsarbete Verksamhetsberättelse patientsäkerhetsarbete Arbetsplats: Ekbackens äldreboende Hus K Verksamhetsår: 2013 Förenade Care AB driver sedan 2008-04-01 Ekbackens äldreboende hus K på entreprenad från Sundbyberg

Läs mer

3. OST. Patientsäkerhetsberättelse 2013. Äldrenämnden. Förslag till beslut Äldrenämnden föreslås besluta

3. OST. Patientsäkerhetsberättelse 2013. Äldrenämnden. Förslag till beslut Äldrenämnden föreslås besluta 3. OST KONTORET FÖR HÄLSA, VÅRD OCH OMSORG Handläggare Lena Sjöberg Datum 2014-04-01 Diarienummer ALN-2014-0150.37 Äldrenämnden Patientsäkerhetsberättelse 2013 Förslag till beslut Äldrenämnden föreslås

Läs mer