Årsredovisning för räkenskapsåret 2010

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årsredovisning för räkenskapsåret 2010"

Transkript

1 1(19) Dignitana AB (publ.) Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2010 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 5 - balansräkning 6 - kassaflödesanalys 8 - noter 9 Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i tusental kronor. Uppgifter inom parentes avser föregående år.

2 2(19) Förvaltningsberättelse Information om verksamheten Dignitana är ett medicintekniskt företag som bedriver verksamhet inom området medicinsk kylning. Bolaget fokuserar verksamheten på det patenterade DigniCap systemet vilket reducerar risken för håravfall vid behandling med kemoterapi i samband med cancer. Vidare arbetar Dignitana med utveckling av det befintliga DigniCap för att ta fram ytterligare användningsområden för systemet och utveckling av produkter relaterade till DigniCap. DigniCap systemet bidrar väsentligt till patienternas välbefinnande i en mycket svår situation beroende på att patienten genom DigniCapTM i stor utsträckning får behålla sitt hår i samband med kemoterapin. Detta hjälper till att bygga upp en positiv självkänsla hos patienten som tillsammans med andra åtgärder för förbättrad livskvalitet och aktiv livsföring konstaterats vara av stor positiv betydelse för patienten. Väsentliga händelser under räkenskapsåret Under 2010 har Dignitana fokuserat på lansering av den nya generation av DigniCap och etablering av strategiska partners. Kliniska studier har initierats i USA efter godkännande av FDA på University of California, San Fransisco (UCSF). Partnerna har även etablerat ett " Hair to Stay" program för att öka kunskap och information om skalpkylningsmervärde för cancer patienter. För att kapitalisera bolagets satsningar genomfördes en fulltecknad företrädesemission om MSEK 10 under februari månad och en teckningsoptions finansiering om MSEK 19,5 med sista in lösendag den 20 december som även den tecknades till fullo. Ett dotterbolag BrainCool AB har bildats för att driva koncernens fortsatta utvecklingsarbete. Fokusområden är olika tillämpningsområden avseende nedkylning av hjärnan med syfte att ta fram olika modeller för hjärnkylning för stroke- och hjärtstopp patienter. Utvecklingskostnader i Dignitana AB kommer framöver att kostnadsföras löpande. För att konsolidera verksamheten ytterligare och för att tydliggöra moderbolagets fokus på marknadsföring och försäljning av den nya generationen av DigniCap har bolagets tidigare aktiverade utvecklingskostnader skrivits ner i sin helhet under året. Väsentliga händelser efter räkenskapsårets utgång Bolaget har avslutat distributörsavtalet i Japan och tecknat en avsiktsförklaring med en ny medicinteknisk partner med målsättning att slutföra förhandlingarna under det andra kvartalet Dignitana styrelse har beslutat att ansöka om notering av bolaget på OMX First North under 2011.

3 3(19) Ägarförhållanden Dignitana AB (publ) största ägare vid årets slut var Eurosund AB om 33 %. Övriga 67 % ägdes av c:a 1160 aktieägare. Miljöpåverkan Bolaget bedriver ingen anmälningspliktig eller tillståndspliktig verksamhet enligt miljöbalken. Risker Dignitanas planerade expansion och framtida marknadssatsningar innebär ökade kostnader för Bolaget varför Dignitanas behov av rörelsekapital kommer att öka. Det kan inte uteslutas att Dignitana i framtiden därför behöver anskaffa ytterligare kapital varvid bolaget är helt beroende av den finansiella marknadens förutsättningar, vid varje givet tillfälle. Flerårsjämförelse Bolagets ekonomiska utveckling i sammandrag. Nettoomsättning tkr Resultat efter finansiella poster tkr Balansomslutning tkr Antal anställda st 7 5 Soliditet % Avkastning på totalt kapital % neg neg Avkastning på eget kapital % neg neg Nyckeltalsdefinitioner framgår av not 1

4 4(19) Förslag till vinstdisposition Till årsstämmans förfogande står följande vinstmedel: Överkursfond Balanserade vinstmedel Årets förlust kronor Styrelsen föreslår att vinstmedlen disponeras så att i ny räkning överförs kronor Vad beträffar bolagets ställning i övrigt hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkning och där till hörande noter.

5 5(19) Resultaträkning Not Nettoomsättning Rörelsens kostnader Handelsvaror Övriga externa kostnader 4, 5, Personalkostnader Av- och nedskrivningar på materiella och immateriella anläggningstillgångar 3, Summa rörelsens kostnader Rörelseresultat Resultat från finansiella poster Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter Räntekostnader och liknande resultatposter Summa resultat från finansiella poster Resultat efter finansiella poster Årets förlust

6 6(19) Balansräkning Not Tillgångar Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten Materiella anläggningstillgångar Inventarier, verktyg och installationer Finansiella anläggningstillgångar Andelar i dotterbolag Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Varulager m m Färdiga varor och handelsvaror Förskott till leverantörer Kortfristiga fordringar Kundfordringar Aktuella skattefordringar Övriga kortfristiga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kassa och bank Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar

7 7(19) Balansräkning Not Eget kapital och skulder Eget kapital 15 Bundet eget kapital Aktiekapital ( st aktier á kvotvärde 1 kr) Fritt eget kapital Överkursfond Balanserad vinst eller förlust Årets förlust Summa eget kapital Långfristiga skulder Skulder till koncernföretag Övriga långfristiga skulder Summa långfristiga skulder Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Övriga kortfristiga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa kortfristiga skulder Summa eget kapital och skulder Ställda säkerheter Inga Ansvarsförbindelser Inga Inga

8 8(19) Kassaflödesanalys Not Den löpande verksamheten Rörelseresultat före finansiella poster Justering för poster som inte ingår i kassaflödet, mm Erhållen ränta - 5 Erlagd ränta Betald inkomstskatt Ökning/minskning varulager Ökning/minskning övriga kortfristiga fordringar Ökning/minskning övriga kortfristiga rörelseskulder Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamheten Investeringar i immateriella anläggningstillgångar Investeringar i materiella anläggningstillgångar Sålda materiella anläggningstillgångar 34 - Investeringar i dotterbolag Kassaflöde från investeringsverksamheten Finansieringsverksamheten Nyemission Emissionskostnad Upptagna lån Kassaflöde från finansieringsverksamheten Årets kassaflöde Likvida medel vid årets början Likvida medel vid årets slut

9 9(19) Noter Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper Årsredovisningen för Dignitana AB (publ) har upprättats enligt årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd. Redovisningsprinciperna är oförändrade i jämförelse med föregående år. Koncernredovisning Bolaget har under året bildat ett vilande dotterbolag. Då det ännu inte finns någon verksamhet i bolaget har ingen koncernredovisning upprättats. Fusioner Fusion som utgör en koncernintern omstrukturering redovisas enligt koncernvärdemetoden, vilket innebär att tillgångar och skulder övertas till värden som har sin grund i den förvärvsanalys som upprättades vid det ursprungliga förvärvet av det överlåtande företaget. Fusionsdifferensen förs direkt till eget kapital. Utländska valutor Tillgångar och skulder i utländsk valuta värderas till balansdagens kurs. Transaktioner i utländsk valuta omräknas enligt transaktionsdagens faktiska kurs. Intäkter Försäljning av varor redovisas vid leverans av produkter till kunden, i enlighet med försäljningsvillkoren. Försäljningen redovisas efter avdrag för moms och rabatter. Inkomstskatter Redovisade inkomstskatter innefattar skatt som skall betalas eller erhållas avseende aktuellt år, justeringar avseende tidigare års aktuella skatt, samt andel i intressebolags skatt. Skatteskulder/-fordringar värderas till vad som enligt företagets bedömning skall erläggas till eller erhållas från skatteverket. Bedömningen görs enligt de skatteregler och skattesatser som är beslutade eller som är aviserade och med stor säkerhet kommer att fastställas. För poster som redovisas i resultaträkningen, redovisas även därmed sammanhängande skatteeffekter i resultaträkningen. Skatteeffekter av poster som redovisas direkt mot eget kapital, redovisas mot eget kapital. Uppskjuten skatt avseende framtida skatteeffekter redovisas inte i resultat- och balansräkningarna. Immateriella tillgångar Forsknings- och utvecklingsarbeten Utgifter för forsknings- och utvecklingsarbeten kostnadsförs vanligtvis löpande när de uppkommer. Vissa större utvecklingsprojekt har ansetts vara av väsentligt värde för företaget under kommande år och har aktiverats i balansräkningen som Balanserade utgifter för forsknings- och utvecklingsarbeten. Dessa tillgångar skrivs av linjärt över 5 år från kommersialisering.

10 10(19) Materiella anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med avskrivningar. Utgifter för förbättringar av tillgångars prestanda, utöver ursprunglig nivå, ökar tillgångens redovisade värde. Utgifter för reparation och underhåll redovisas som kostnader. Materiella anläggningstillgångar skrivs av systematiskt över tillgångens bedömda nyttjandeperiod. Linjär avskrivningsmetod används för samtliga typer av materiella tillgångar. Följande avskrivningstider tillämpas: Inventarier, verktyg och installationer 5 år Nedskrivningar När det finns en indikation på att en tillgång eller en grupp av tillgångar minskat i värde görs en bedömning av dess redovisade värde. I de fall det redovisade värdet överstiger det beräknade återvinningsvärdet skrivs det redovisade värdet omedelbart ner till detta återvinningsvärde. En tidigare nedskrivning av en tillgång återförs när det har skett en förändring i de antaganden som vid nedskrivningstillfället låg till grund för att fastställa tillgångens återvinningsvärde. Det återförda beloppet ökar tillgångens redovisade värde, dock högst till det värde tillgången skulle ha haft (efter avdrag för normala avskrivningar) om ingen nedskrivning gjorts. Leasingavtal Samtliga leasingavtal, oavsett om de är finansiella eller operationella, redovisas som hyresavtal (operationella leasingavtal). Leasingavgiften kostnadsförs utifrån debiterade kostnader. Fordringar Fordringar med förfallodag mer än 12 månader efter balansdagen redovisas som anläggningstillgångar, övriga som omsättningstillgångar. Fordringar upptas till det belopp som efter individuell prövning beräknas bli betalt. Varulager Varulagret värderas, med tillämpning av först-in först-ut-principen, till det lägsta av anskaffningsvärdet och nettoförsäljningsvärdet på balansdagen. För homogena varugrupper tillämpas kollektiv värdering. Rapportering för geografisk marknad En geografisk marknad är ett land eller grupp av länder där företaget har försäljning direkt via export.

11 11(19) Nyckeltalsdefinitioner Soliditet Eget kapital och obeskattade reserver (med avdrag för uppskjuten skatt) i förhållande till balansomslutningen. Avkastning på totalt kapital Resultat före avdrag för räntekostnader i förhållande till balansomslutningen. Avkastning på eget kapital Resultat efter finansiella poster i förhållande till eget kapital och obeskattade reserver (med avdrag för uppskjuten skatt). Not 2 Nettoomsättningens fördelning på geografiska marknader Nettoomsättningen fördelar sig på geografiska marknader enligt följande: Utanför EU Inom EU Sverige Summa

12 12(19) Not 3 Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten Ingående anskaffningsvärden Årets aktiverade utgifter, inköp Försäljningar och utrangeringar Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ingående avskrivningar Försäljningar och utrangeringar 11 - Årets avskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar Ingående nedskrivningar - - Årets nedskrivning av immateriella tillgångar Utgående ackumulerade nedskrivningar Utgående restvärde enligt plan Not 4 Ersättning till ledande befattningshavare tkr Grundlön Styrelsearvode Pension Övrig Summa ersättning Hans Henriksson (styrelseordförande) Mats Forsman (styrelseledamot) Jörgen Eriksson (Styrelseledamot) Bengt Furberg (styrelseledamot) Johan Stormby (styrelseledamot) Maria Wiklund (styrelseledamot) Lars Olof Ödlund (styrelseledamot) Martin Waleij (VD) Summa

13 13(19) Not 5 Ersättning till revisorerna PWC Revisionsuppdrag Revisionsverksamhet utöver revisionsuppdraget 60 - Övriga tjänster Summa Not 6 Operationella leasingkostnader Leasingkostnader (exkl hyra för lokaler) Not 7 Personal Medelantalet anställda Kvinnor 4 3 Män 3 2 Totalt 7 5 Löner, ersättningar, sociala avgifter och pensionskostnader Löner och ersättningar till styrelse och verkställande direktören Löner och ersättningar till övriga anställda Sociala avgifter enligt lag och avtal Pensionskostnader för styrelsen och verkställande direktören Pensionskostnader för övriga anställda Totalt

14 14(19) Styrelseledamöter och ledande befattningshavare Antal styrelseledamöter på balansdagen Kvinnor - 1 Män 5 3 Totalt 5 4 Antal verkställande direktörer och andra ledande befattningshavare Män 1 1 Totalt 1 1 Sjukfrånvaro Bolaget har färre än tio anställda varför uppgifter om sjukfrånvaro inte lämnas. Uppsägningstiden för VD skall vid uppsägning från befattningshavarens sida vara högst 6 månader. Uppsägningstiden från Dignitanas sida är högst 12 månader med ytterligare 6 månaders ersättning till befattningshavaren i form av ett avgångsvederlag som förfaller till betalning vid anställningens upphörande.

15 15(19) Not 8 Inventarier, verktyg och installationer Ingående anskaffningsvärden Inköp Försäljningar och utrangeringar Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ingående avskrivningar Försäljningar och utrangeringar 56 - Årets avskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar Utgående restvärde enligt plan Not 9 Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter Ränteintäkter - - Kursdifferenser 31 8 Summa 31 8

16 16(19) Not 10 Räntekostnader och liknande resultatposter Räntekostnader Valutakursförluster Övriga finansiella kostnader -2-1 Räntekostnader koncernföretag Summa Not 11 Andelar i dotterföretag Koncernen Org nr Säte Kapitalandel (%) BrainCool AB Lund 100 Kapitalandel % Rösträttsandel %Antal aktier Bokfört värde Moderbolaget Bokfört värde Summa 50 0 Not 12 Uppskjuten skatt Bolaget har skattemässiga underskott uppgående till tkr. Uppskjuten skattefordran på dessa underskott redovisas av försiktighetsskäl inte.

17 17(19) Not 13 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Förutbetalda räntekostnader Förutbetalda hyror Förutbetalda försäkringar 96 6 Förskottslön Övriga poster Summa Not 14 Checkräkningskredit Beviljad checkräkningskredit uppgår till (-) Not 15 Förändring av eget kapital Fria reserver och årets resultat Summa eget kapital Aktie-Överkurskapital fond Ingående balans Nyemission Årets resultat Eget kapital Nyemission Emissionskostnader Årets resultat Eget kapital Nyemission Emissionskostnader Årets resultat Eget kapital

18 18(19) Not 16 Transaktioner med närstående Uppgifter om tidigare moderföretaget Tidigare Moderföretag till Dignitana AB (publ) har varit Eurosund AB, , Malmö. Efter årets nyemission uppgår Eurosund ABs ägarandel till 33%. Inköp av tjänster: Eurosund AB (redovisningstjänster) 489 Summa Lån från Eurosund AB Ingående balans Erhållna lån Kvittning i samband med nyemission Amortering -500 Utgående balans Av totalt belopp förfaller tkr till betalning inom ett år och har därför redovisats som kort skuld. Not 17 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Förskott från kund Upplupna löner Upplupna semesterlöner Upplupna sociala avgifter Övriga poster Summa

19 19(19) Not 18 Justering för poster som inte ingår i kassaflödet, mm Avskrivningar Nedskrivningar av immateriella tillgångar Vinst vid försäljning av inventarier -3 - Summa Resultat- och balansräkningen kommer att föreläggas årsstämman för fastställelse. Lund Hans Henriksson Ordförande Martin Waleij VD Mats Forsman Jörgen Eriksson Bengt Furberg Johan Stormby Min revisionsberättelse har lämnats Lars Nilsson Auktoriserad revisor

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Hedmans Fjällby Aktiebolag i likvidation Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Likvidatorn avger följande årsredovisning Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014 Årsredovisning 2014 1 Fastum UBC Förvaltning AB Org nr Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida

Läs mer

Årsredovisning 2010 ValueTree Holdings AB (PUBL)

Årsredovisning 2010 ValueTree Holdings AB (PUBL) Årsredovisning 2010 ValueTree Holdings AB (PUBL) ValueTree Holdings AB (publ). Årsredovisning 2010. Sid 1 (49) AFFÄRSIDÉ Att för barnfamiljer erbjuda ett brett utbud av egna och licensierade produkter

Läs mer

2011 - Ett stort evenemangsår!

2011 - Ett stort evenemangsår! 2011 - Ett stort evenemangsår! Arenabolaget ska bidra till att Linköping är en attraktiv stad för såväl invånare som besökare utifrån. Med ett brett utbud av evenemang och mötesplatser ska invånare ha

Läs mer

Årsredovisning för Star Vault AB 556709-1169. Räkenskapsåret 2012-01-01 2012-12-31

Årsredovisning för Star Vault AB 556709-1169. Räkenskapsåret 2012-01-01 2012-12-31 Årsredovisning för Star Vault AB Räkenskapsåret 2012-01-01 2012-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 5 Balansräkning 6 Kassaflödesanalys 8 Redovisningsprinciper och

Läs mer

FORIA. Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013. FORIA Holding AB Org nr 556154-5970 1(27)

FORIA. Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013. FORIA Holding AB Org nr 556154-5970 1(27) förvaltningsberättelse FORIA 1(27) FORIA Holding AB Org nr 5561545970 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följ ande årsredovisning och koncemredovisning. Innehåll

Läs mer

ÅRSREDOVISNING SUNDFRAKT AB

ÅRSREDOVISNING SUNDFRAKT AB 2013 ÅRSREDOVISNING SUNDFRAKT AB SUNDFRAKT ÅRSREDOVISNING 2013 1 VISION & AFFÄRSIDÉ V V Sundfrakt är en modern och lönsam tjänsteproducerande logistikkoncern som utvecklar affärer med nöjda kunder. Stolta

Läs mer

Årsredovisning 2009 MedCore AB

Årsredovisning 2009 MedCore AB Årsredovisning 2009 MedCore AB 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Innehållsförteckning 1 MedCore i sammandrag 2 VD har ordet 3 Vision/strategi 4 Affärsområden 5 Marknadsbeskrivning 7 Aktien 8 Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 1(13) Almi Företagspartner Väst AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE + Å R S R E D O V I S N I N G 2013 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Inregistrerad firma: Sölvesborgshem Aktiebolag Organisationsnummer: 55 63 49-9267 Bolagets säte: Sölvesborgs kommun, Blekinge län Bolaget bildat:

Läs mer

Styrelse. Året i korthet. Vd har ordet. Förvaltningsberättelse. Resultaträkning. Balansräkning. Kassaflödesanalys. Tilläggsupplysningar

Styrelse. Året i korthet. Vd har ordet. Förvaltningsberättelse. Resultaträkning. Balansräkning. Kassaflödesanalys. Tilläggsupplysningar Årsredovisning 2010 2 innehållsförteckning BOLLNÄS ENERGI INNEHÅLLSFÖRTECKNING 3 3 4 6 8 9 11 12 13 14 19 Styrelse Året i korthet Vd har ordet Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Kassaflödesanalys

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2010 ÖSTERLENS KRAFT EK FÖR

ÅRSREDOVISNING 2010 ÖSTERLENS KRAFT EK FÖR ÅRSREDOVISNING 2010 ÖSTERLENS KRAFT EK FÖR ÅRSREDOVISNING OCH KONCERNREDOVISNING för räkenskapsåret 2010 ÖSTERLENS KRAFT Ekonomiska Förening Org nr 738800-2706 Styrelsen avger följande årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för Ämnode AB

Årsredovisning och koncernredovisning för Ämnode AB Årsredovisning och koncernredovisning för Ämnode AB Org nr 5567227318 För räkenskapsåret 20140101 20141231 Innehålisförteckning: Förvaltningsberättelse 2 Flerårsöversikt 5 Aktiekapital och ägarförhållanden

Läs mer

Årsredovisning. Företaget ägs av Bollnäs kommun

Årsredovisning. Företaget ägs av Bollnäs kommun Årsredovisning 2011 Företaget ägs av Bollnäs kommun 2 ÅRET I KORTHET BOLLNÄS ENERGI 2010-04-09 2010-09-15 2010-12-08 2010-12-17 2011-01-12 2011-05-20 Året i korthet 2011 Kraftvärmeprojektet vid Säverstaverket

Läs mer

ÅRSREDOVISNING Sala-Heby Energi AB 2012-01-01-2012-12-31

ÅRSREDOVISNING Sala-Heby Energi AB 2012-01-01-2012-12-31 1 Sala-Heby Energi AB Org nr ÅRSREDOVISNING Sala-Heby Energi AB 2012-01-01-2012-12-31 2 VD-kommentar Målsättningen inför året var verkligen mycket ambitiös, nämligen resultaten skulle kraftigt förbättras

Läs mer

ÅRSREDOVISNING Sala-Heby Energi AB 2013-01-01-2013-12-31

ÅRSREDOVISNING Sala-Heby Energi AB 2013-01-01-2013-12-31 1(31) ÅRSREDOVISNING Sala-Heby Energi AB 2013-01-01-2013-12-31 2(31) VD-kommentar Året 2013 var ett jubileumsår, nämligen SHE 40 år. Detta firades med måtta, men alla blev involverade, personal, ägare

Läs mer

Dala Vatten och Avfall AB Årsredovisning 2013

Dala Vatten och Avfall AB Årsredovisning 2013 Dala Vatten och Avfall AB Årsredovisning 2013 2013 Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll VD har ordet... 3 Förvaltningsberättelse...

Läs mer

Årsredovisning. Koncernredovisning

Årsredovisning. Koncernredovisning Årsredovisning och Koncernredovisning för N.P. Nilssons Trävaru AB Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisningen och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01 2012-12-31

Läs mer

Årsredovisning För räkenskapsåret 2012

Årsredovisning För räkenskapsåret 2012 Årsredovisning För räkenskapsåret 2012 Medfield Diagnostics AB (publ), 556677-9871, utvecklar mikrovågsbaserade diagnosinstrument. Första produktserien Strokefinder utvecklas för att särskilja stroke orsakad

Läs mer

VALUETREE HOLDINGS AB (PUBL) ÅRSREDOVISNING 2009

VALUETREE HOLDINGS AB (PUBL) ÅRSREDOVISNING 2009 VALUETREE HOLDINGS AB (PUBL) ÅRSREDOVISNING 2009 AFFÄRSIDÉ Att erbjuda ett brett utbud av egenutvecklade och utvalda licensprodukter för barnfamiljer genom online- och distributionsförsäljning. VISION

Läs mer

Sensidose AB. Org nr 556550-3074. Årsredovisning. för räkenskapsåret 2014. Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning.

Sensidose AB. Org nr 556550-3074. Årsredovisning. för räkenskapsåret 2014. Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. 1(14) Sensidose AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 5 - balansräkning

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2009

Årsredovisning för räkenskapsåret 2009 Årsredovisning 2009 1(26) Gavlefastigheter Gävle kommun AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2009 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Göteborg Energi Gothnet AB

Göteborg Energi Gothnet AB Göteborg Energi Gothnet AB Årsredovisning 2014 Innehåll Förvaltningsberättelse 3 Finansiella rapporter 5 Resultaträkningar 5 Balansräkningar 6 Rapport över förändring i eget kapital 8 Kassaflödesanalyser

Läs mer

Årsredovisning TvÅTUsenToLv

Årsredovisning TvÅTUsenToLv Årsredovisning TVÅTUSENTOLV 2 förvaltningsberättelse 4 resultaträkning 5 balansräkning 6 ställda säkerheter & ansvarsförbindelser 7 kassaflödesanalys 8 tilläggsupplysningar 14 underskrifter VD HAR ordet

Läs mer

GÖTEBORG ENERGI DIN EL AB ÅRSREDOVISNING 2013

GÖTEBORG ENERGI DIN EL AB ÅRSREDOVISNING 2013 Göteborg Energi Din El AB är ett helägt dotterföretag till Göteborg Energi AB. Vi bedriver elförsäljning med miljöfokus till företags- och privatkunder i hela Sverige. Visionen är att vi tillsammans med

Läs mer

Styrelse. Året i korthet. Vd har ordet. Förvaltningsberättelse. Resultaträkning. Balansräkning. Kassaflödesanalys. Tilläggsupplysningar.

Styrelse. Året i korthet. Vd har ordet. Förvaltningsberättelse. Resultaträkning. Balansräkning. Kassaflödesanalys. Tilläggsupplysningar. Årsredovisning 2008 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 3 3 4 6 8 9 11 12 13 14 19 Styrelse Året i korthet Vd har ordet Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Kassaflödesanalys Tilläggsupplysningar Nyckeltal

Läs mer

INNEHÅLL. Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 5 Balansräkning 6 Kassaflödesanalys 8 Tilläggsupplysningar och noter 10 Revisionsberättelse 16

INNEHÅLL. Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 5 Balansräkning 6 Kassaflödesanalys 8 Tilläggsupplysningar och noter 10 Revisionsberättelse 16 CONNECTA AB ÅRSREDOVISNING 2014 INNEHÅLL Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 5 Balansräkning 6 Kassaflödesanalys 8 Tilläggsupplysningar och noter 10 Revisionsberättelse 16 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE CONNECTA

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014 1(58) Eskilstuna Energi och Miljö AB Org nr Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida förvaltningsberättelse

Läs mer

lnsplorion AB Årsredovisning för 556798-8760 Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Sida Innehållsförteckning:

lnsplorion AB Årsredovisning för 556798-8760 Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Sida Innehållsförteckning: Årsredovisning för lnsplorion AB Räkenskapsåret 2014-01-01 - Innehållsförteckning: Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Noter Underskrifter Sida 1 3 4 6 13 1(12) Förvaltningsberättelse

Läs mer

Svensk Växtkraft AB. Årsredovisning 2013

Svensk Växtkraft AB. Årsredovisning 2013 Svensk Växtkraft AB Årsredovisning 2013 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Svensk Växtkraft aktiebolag (organisationsnummer 556344-4016) får härmed avge följande redovisning

Läs mer