Fakultetsnämnden - utskottet för teknikutbildningar

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Fakultetsnämnden - utskottet för teknikutbildningar"

Transkript

1 Nr 3: MDH /13 Fakultetsnämnden, utskottet för teknikutbildningar Fakultetsnämnden - utskottet för teknikutbildningar Datum och tid: Onsdag 8 maj kl Plats: T3-066, Mälardalens högskola, Västerås Ledamöter: Gordana Dodig-Crnkovic Ordförande Eva Thorin Erik Janse Vice ordförande Lärarrepresentant Björn Karlsson Lärarrepresentant Johan Sundström Lärarrepresentant Carina Söderlund Lärarrepresentant Elvira Jansson Studeranderepresentant Eva Sandberg Studeranderepresentant Anna-Karin Fornberg Utbildningsledare UKK/NT Kristina Lundqvist Utbildningsledare IDT Joakim Forsberg Extern ledamot Ove Nee Extern ledamot Adjungerade: Peter Gustafsson Prodekan Tjänstemän: Lisa Silver Handläggare Jonas Lostelius Handläggare Fackliga företrädare: Henning von Platen SACO vakant OFR-S Justerandes signatur 1 (15)

2 FÖREDRAGNINGSLISTA Nr 3: MDH /13 Fakultetsnämnden, Utskottet för teknikutbilningar Ärendeförteckning 1. Val av justeringsperson (B) 2. Fastställande av föredragningslista (B) 3. Rapporter (I) 4. Revidering av utbilningsplan för Innovation och produktdesign civilingenjörsprogram (B) 5. Avveckling av Filosofie kandidatexamen med huvudområdet miljövetenskap (B) 6. Inställande svenska program och kurser HT13 (B) 7. Programutbud och inställanden för läsåret 2014/2015 avseende utbildningar på engelska (B) 8. Revidering av utbildningsplan för Innovationsprogrammet-MTO inriktning företagsekonomi (B) 9. Revidering av utbildningsplan för Innovationsprogrammet-MTO inriktning ITentreprenör, ht-12 (B) 10. Revidering av utbildningsplan för Innovationsprogrammet-MTO inriktning ITentreprenör, ht-13 (B) 11. Revidering av examenskrav för Civilingenjörsprogrammet i robotik (B) 12. Revidering av utbildningsplan för Civilingenjörsprogrammet i robotik (B) 13. Rapport om studentinflytande (I) 14. Information om tider inför höstens utskottsmöten (I) Justerandes signatur 2 (15)

3 FÖREDRAGNINGSLISTA Nr 3: MDH /13 Fakultetsnämnden, Utskottet för teknikutbilningar 1. Val av justeringsperson Förslag till beslut att utse justerare enligt utskottets förslag att jämte ordförande justera protokollet. 2. Fastställande av föredragningslista Förslag till beslut att fastställa föredragningslistan. 3. Rapporter a) Utskottsordföranden rapporterar från senaste fakultetsnämndsammanträdet b) Studentkåren rapporterar c) Branschrepresentanter rapporterar d) Prodekan rapporterar Förslag till beslut att notera informationen. Justerandes signatur 3 (15)

4 FÖREDRAGNINGSLISTA Nr 3: MDH /13 Fakultetsnämnden, Utskottet för teknikutbilningar 4. Revidering av utbildningsplan för Innovation och produktdesign - civilingenjörsprogram, start ht-11 och framåt Diarienummer: MDH /10 Handläggare: Lisa Silver Akademi IDT har inkommit med begäran om revidering av utbildningsplan för Innovation och produktdesign - civilingenjörsprogram. Då programstundernas intresse för den valfria kursen Energiteknik varit lågt, vill akademin ta bort kursen från programtablån i utbildningsplanen. Revideringen ska gälla för studenter som startade ht-11 och framåt. Föredragande: Lisa Silver Förslag till beslut Utskottet för teknikutbildningar beslutar att att revidera utbildningsplanen för Innovation och produktdesign - civilingenjörsprogram för ht-11 och framåt avseende att ta bort kursen Energiteknik 7,5 hp från utbudet av valfria kurser för termin 6, samt därmed fastställa reviderad utbildningsplan att gälla från ht-11 och framåt. Ärendets beredning Akademin IDT har inkommit med en begäran om revidering av utbildningsplan för Innovation och produktdesign - civilingenjörsprogram. Ärendet har beretts av handläggare på UFO. Underlag i ärendet Bilaga1: Beslutspromemoria Bilaga2: Förslag till ny utbildningsplan Delges Utbildningsledare IDT, utbildningsledare EST, STC/antagning, STC/examen. Justerandes signatur 4 (15)

5 FÖREDRAGNINGSLISTA Nr 3: MDH /13 Fakultetsnämnden, Utskottet för teknikutbilningar 5. Avveckling av Filosofie kandidatexamen med huvudområdet miljövetenskap Diarienummer: MDH /13 Handläggare: Lisa Silver Rektor beslutade den 11 oktober 2012 om verksamhetsmål för samt uppdrag och budget för I detta beslut ges bland annat uppdrag till akademi EST att avveckla examina för huvudområdet miljövetenskap och att utreda konsekvenserna av en avveckling av huvudområdet. Akademi EST har med anledning av detta inkommit med en begäran om att avveckla Filosofie kandidatexamen med huvudområdet Miljövetenskap tillsammans med en bilagd konsekvensanalys. Föredragande: Lisa Silver Förslag till beslut Utskottet för teknik föreslår fakultetsnämnden att besluta att Miljövetenskap från och med den 1 juli 2013 inte längre kan utgöra huvudområde i en kandidatexamen vid Mälardalens högskola, att studenter som påbörjat sina studier vid Mälardalens högskola före den 1 juli 2013 ska ha rätt att få ut ovanstående examen, dock längst till och med 31 december 2018, att med anledning av rektors beslut om verksamhetsmål, uppdrag och budget gällande avveckling av verksamheten för miljövetenskap uppdra till UFO att efterfråga underlag från akademin för avveckling av Kandidatprogram i miljövetenskap - miljö, hälsa, arbete, samt att i enlighet med rektors beslut om verksamhetsmål, uppdrag och budget gällande avveckling av verksamheten för miljövetenskap uppdra till akademin att utreda hur högskolans profil kring hållbar utveckling kan bli en tydlig del av verksamheten inom energiteknik och miljöteknik. Ärendets beredning Akademi EST har inkommit med begäran om att avveckla Filosofie kandidatexamen med huvudområdet Miljövetenskap. Ärendet har beretts av handläggare på UFO och stämts av med handläggare vid examensenheten vid STC samt utbildningsledare vid EST. Underlag i ärendet Bilaga1: Beslutspromemoria Bilaga2: Underlag från EST Delges Utbildningsledare EST, STC/antagning, STC/examen. Justerandes signatur 5 (15)

6 FÖREDRAGNINGSLISTA Nr 3: MDH /13 Fakultetsnämnden, Utskottet för teknikutbilningar 6. Inställanden av kurser och program för HT13 avseende utbildningar på svenska Diarienummer: MDH /12 Handläggare: Jonas Lostelius Enligt rektors delegationsordning (MDH /13, beslutad den 23 januari 2013) har fakultetsnämnden att fatta beslut om inställande av kurs- och programtillfällen inom utbildning. Detta ska ske innan det så kallade urval 1 görs. I annat fall måste utbildningen ges även med mycket få sökande/registrerade studenter eller trots att den fått svaga omdömen i program-/kursvärderingar. Nuvarande tidplan gör gällande att fakultetsnämnden väntas fatta beslut om inställande av kurs- och programtillfällen planerade att ges HT13 den 30 maj Utskottens beredning ska mynna ut i förslag till fakultetsnämnden på vilka kurstillfällen planerade för HT13 som ska ställas in. Svar med önskemål om inställanden av kurser och program planerade för HT13 har ännu inte inkommit från samtliga akademier, ytterligare underlag planeras därför delges utskotten under fredagen den 3 maj 2013 alternativt under påföljande helg. Föredragande: Handläggaren Jonas Lostelius Förslag till beslut Ärendets beredning Förfrågan och instruktioner till akademiernas utbildningsledare med akademichefer för kännedom om hur man lämnar önskemål om inställande av kurs- och programtillfällen planerade för HT13 har gjorts. Akademierna inkommer med svar löpande till och med den 3 maj 2013 varpå en kort beredning vid utbildnings- och forskningssektionen planeras vidtas. Underlag i ärendet Bilaga 1. Beslutspromemoria Delges Sektionschef STC, STC/Antagningen, STC/Ladok, CAM/Schema, Utbildningsledare, Akademichefer, Administrativa chefer. Justerandes signatur 6 (15)

7 FÖREDRAGNINGSLISTA Nr 3: MDH /13 Fakultetsnämnden, Utskottet för teknikutbilningar 7. Programutbud och inställanden för läsåret 2014/2015 avseende utbildningar på engelska Diarienummer: MDH /13 Handläggare: Jonas Lostelius Enligt rektors delegationsordning har fakultetsnämnden att besluta om utbud av program och rekryteringsmål. Den ordinarie tidplanen för att fastställa programutbud avseende utbildningar på engelska gör gällande att fakultetsnämnden planeras fatta utbudsbeslutet vid sitt sammanträde den 30 maj Dessförinnan ska ärendet beredas i utskotten för utbildning samt i forskarutbildningsutskottet. Även Rådet för internationell verksamhet planeras lämna synpunkter på utbudet till fakultetsnämnden utifrån ett internationellt perspektiv. Utskottens roll i processen beskrivs dels i fakultetsnämndens och utskottens arbetsordningar men har även tydliggjorts inom ramen för ärendet som avhandlat underlag för utbudsbeslut (vintern ). Vid sammanträdena i maj 2013 ska utskotten för utbildning och forskarutbildningsutskottet utifrån akademiernas önskemål om programutbud och uppföljningsunderlaget bereda förslag till programutbud och rekryteringsmål till fakultetsnämnden inför dess sammanträde den 30 maj Föredragande: Handläggaren Jonas Lostelius Förslag till beslut Utskottet för teknikutbildningar föreslår fakultetsnämnden att besluta att Analytical Finance/Bachelor Program in Analytical Finance (RMV20) ska få ges HT14 med rekryteringsmål om 30, att att att att att att att Magisterprogram i programvaruteknik/master s Programme (one year) in Software Engineering (ZCG20) ska få ges HT14 med rekryteringsmål om 25, Masterprogram i intelligenta inbyggda system/master s Programme in Intelligent Embedded Systems (GST01) ska få ges HT14 med rekryteringsmål om 20, Masterprogram i Financial Engineering/Master's Programme in Financial Engineering (ZMS20) ska få ges HT14 med rekryteringsmål om 20, Masterprogram i programvaruteknik/master s Programme in Software Engineering (ZCS24) ska få ges HT14 med rekryteringsmål om 25, Produkt- och processutveckling - masterprogram - Produktion och logistik/master s Programme in Product and Process Development - Production and Logistics (ZKS21) ska få ges HT14 med rekryteringsmål om 15, Masterprogram i hållbara energisystem/master's Programme in Sustainable Energy Systems (AMM02) ska få ges HT14 med rekryteringsmål om 20, samt Master s Programme in Innovation and Design ([programkod]), under förutsättning att utbildningsplan fastställs, ska få ges HT14 med rekryteringsmål om 20. Ärendets beredning Förfrågan och instruktioner har skickats till akademierna. Önskemål om programutbud och rekryteringsmål har inkommit till utbildnings- och forskningssektionen som har sammanställt och producerat underlag för utskottens beredning. Justerandes signatur 7 (15)

8 FÖREDRAGNINGSLISTA Nr 3: MDH /13 Fakultetsnämnden, Utskottet för teknikutbilningar Underlag i ärendet Bilaga 1:Besluts-PM Bilaga 2: Akademiernas önskemål om programutbud Bilaga 3: Styrkort per utskott Delges Justerandes signatur 8 (15)

9 FÖREDRAGNINGSLISTA Nr 3: MDH /13 Fakultetsnämnden, Utskottet för teknikutbilningar 8. Revidering av utbildningsplan för Innovationsprogrammet-MTO inriktning företagsekonomi, start ht-13 och framåt Diarienummer: MDH /10 Handläggare: Lisa Silver Akademi IDT har inkommit med begäran om revidering av utbildningsplan för Innovationsprogrammet-MTO inriktning företagsekonomi. Revideringen ska gälla för studenter som startar ht-13 och framåt. Föredragande: Lisa Silver Förslag till beslut Utskottet för teknikutbildningar beslutar att att revidera utbildningsplanen för Innovationsprogrammet-MTO inriktning företagsekonomi för ht-13 och framåt avseende: 1. Byte av kurser i programtablån i termin 6: Kurserna Marknader och affärsrelationer (15 hp) och Managing the Multinational Enterprise (15 hp) ersätts med kurserna Integrerad kommunikation (15 hp), Affärsmarknadsföring (15 hp) och Management och arbetsliv (15 hp), 2. Revidering av text under avsnittet innehåll utifrån ovanstående ändringar i programtablån, samt därmed fastställa reviderad utbildningsplan att gälla från ht-13 och framåt. Ärendets beredning Programsamordnare och utbildningsledare vid akademi IDT har inkommit med begäran om revidering av utbildningsplan. Ärendet har beretts av handläggare på UFO. Delges Utbildningsledare IDT, utbildningsledare EST, STC/antagning, STC/examen. Underlag i ärendet Bilaga 1; Beslutspromemoria Bilaga 2; Förslag till ny utbildningsplan Justerandes signatur 9 (15)

10 FÖREDRAGNINGSLISTA Nr 3: MDH /13 Fakultetsnämnden, Utskottet för teknikutbilningar 9. Revidering av utbildningsplan för Innovationsprogrammet-MTO inriktning IT-entreprenör, start ht-12 och framåt Diarienummer: MDH /10 Handläggare: Lisa Silver Akademi IDT har inkommit med begäran om revidering av utbildningsplan för Innovationsprogrammet-MTO inriktning IT-entreprenör. Revideringen ska gälla för studenter som startar ht-12 och framåt. Föredragande: Lisa Silver Förslag till beslut Utskottet för teknikutbildningar beslutar att att inte bifalla akademins begäran om att revidera utbildningsplanen för Innovationsprogrammet-MTO inriktning IT-entreprenör för ht-12, och därmed konstatera att nuvarande utbildningsplan gäller för studenter som påbörjade sin utbildning ht-12. Ärendets beredning Programsamordnare och utbildningsledare vid akademi IDT har inkommit med begäran om revidering av utbildningsplan. Ärendet har beretts av handläggare på UFO. Delges Utbildningsledare IDT, utbildningsledare EST, STC/antagning, STC/examen. Underlag i ärendet Bilaga 1; Beslutspromemoria Bilaga 2; Förslag till ny utbildningsplan Justerandes signatur 10 (15)

11 FÖREDRAGNINGSLISTA Nr 3: MDH /13 Fakultetsnämnden, Utskottet för teknikutbilningar 10. Revidering av utbildningsplan för Innovationsprogrammet-MTO inriktning IT-entreprenör, start ht-13 och framåt Diarienummer: MDH /10 Handläggare: Lisa Silver Akademi IDT har inkommit med begäran om revidering av utbildningsplan för Innovationsprogrammet-MTO inriktning IT-entreprenör. Revideringen ska gälla för studenter som startar ht-13 och framåt. Föredragande: Lisa Silver Förslag till beslut Utskottet för teknikutbildningar beslutar att Ärendets beredning Akademi IDT har inkommit med begäran om revidering av utbildningsplan. Ärendet har beretts av handläggare på UFO. Delges Utbildningsledare IDT, utbildningsledare EST, STC/antagning, STC/examen. Underlag i ärendet Bilaga 1; Beslutspromemoria Bilaga 2; Förslag till ny utbildningsplan Justerandes signatur 11 (15)

12 FÖREDRAGNINGSLISTA Nr 3: MDH /13 Fakultetsnämnden, Utskottet för teknikutbilningar 11. Revidering av examenskrav för Civilingenjörsexamen - Robotik Diarienummer: MDH /13 Handläggare: Lisa Silver Den 8 januari 2013 har akademi IDT inkommit med en begäran om revidering av utbildningsplanen för Civilingenjörsprogrammet i robotik med start ht-13 och framåt. I samband med föreslagen revidering av utbildningsplanen och akademins arbete med att utveckla och förbättra programmet har det även funnits anledning till att se över och revidera examenskraven för Civilingenjörsexamen Robotik. Akademin har därför också inkommit med en begäran om att revidera examenskraven för Civilingenjörsexamen Robotik. Föredragande: Lisa Silver Förslag till beslut Utskottet för teknikutbildningar beslutar att föreslå Fakultetsnämnden att besluta att revidera examenskraven för Civilingenjörsexamen Robotik med avseende 1. Omfattningskravet inom ämnet produkt- och processutveckling/maskinteknik minskas från 30 hp till 15 hp, 2. Omfattningen av kravet inom ämnet elektronik ändras från 35 hp till 37,5 hp, 3. Teknikområdet robotik ersätter områdena produkt- och processutveckling/maskinteknik, elektronik och/eller datavetenskap, som krav för självständigt arbete, att att därmed fastställa examenskrav för Civilingenjörsexamen Robotik enligt: Examen uppnås efter att studenten fullgjort kursfordringar om 300 hp varav minst 100 hp på avancerad nivå. Inom ramen för kursfordringarna ska ingå - minst 60 hp datavetenskap, - minst 37,5 hp elektronik, - minst 45 hp matematik/tillämpad matematik, - minst 15 hp produkt- och processutveckling/maskinteknik och - minst 15 hp fysik. Dessutom ska ingå - ett sammanhållet robotikprojekt om minst 30 hp på avancerad nivå och - ett självständigt arbete (examensarbete) om minst 30 hp på avancerad nivå inom teknikområdet robotik studenter som påbörjat sina studier vid Mälardalens högskola före har rätt att erhålla examen enligt det tidigare kravet där produkt- och processutveckling/maskinteknik, elektronik och/eller datavetenskap kan utgöra områden för självständigt arbete, dock längst till och med Ärendets beredning Akademi IDT har inkommit med begäran om revidering av examenskrav. Ärendet har beretts av handläggare på UFO och stämts av med handläggare vid examensenheten vid STC samt studievägledare och programansvarig vid IDT. Delges Utbildningsledare IDT, STC/examen. Underlag i ärendet Bilaga 1; Beslutspromemoria Justerandes signatur 12 (15)

13 FÖREDRAGNINGSLISTA Nr 3: MDH /13 Fakultetsnämnden, Utskottet för teknikutbilningar 12. Revidering av utbildningsplan för Civilingenjörprogrammet i robotik, start ht-13 och framåt Diarienummer: MDH /10 Handläggare: Lisa Silver Akademi IDT har inkommit med begäran om revidering av utbildningsplan för Civilingenjörprogrammet i robotik. Revideringen ska gälla för studenter som startar ht-13 och framåt. Föredragande: Lisa Silver Förslag till beslut Utskottet för teknikutbildningar beslutar att föreslå Fakultetsnämnden att besluta att revidera utbildningsplanen för Civilingenjörsprogrammet i robotik för ht-13 och framåt avseende: 1. Ändra texten under rubriken innehåll så att den överensstämmer med det förändrade innehållet i programmet, 2. Ändra innehållet i programtablån i enlighet med förslaget, 3. Korrigera texten under rubriken undervisningsspråk så att det framgår att undervisningsspråket även under årskurs två kan vara engelska, att att därmed fastställa reviderad utbildningsplan att gälla från ht-13 och framåt, samt uppdra åt akademin tillse att lärandemål och viktiga element från kursen i forskningsmetodik avspeglas i lärandemålen för de kurser som avses kompensera kunskaperna från kursen Forskningsmetodik inom naturvetenskap och teknik 7.5 hp. Ärendets beredning Akademin IDT har inkommit med begäran om revidering av utbildningsplan. Utskottet för teknikutbildningar behandlade ärendet vid sammanträdet den 31 januari och återremitterade då ärendet och uppdrog till akademin att redovisa hur programmets mål uppfylls även efter föreslagna förändringar i programmets innehåll samt utreda vilka kurser i matematik som ska ges de två första åren. Akademi IDT har inkommit med redovisning av måluppfyllelse samt svar på frågor kring matematikinnehåll de första två åren. UFO och stämts av med studievägledare och programansvarig vid IDT. Delges Utbildningsledare IDT, utbildningsledare UKK, STC/antagning, STC/examen. Underlag i ärendet Bilaga 1; Beslutspromemoria Bilaga 2; IDT:s redovisning av måluppfyllelse samt svar på frågor kring matematikinnehåll de första två åren Bilaga 3; Förslag till ny utbildningsplan Justerandes signatur 13 (15)

14 FÖREDRAGNINGSLISTA Nr 3: MDH /13 Fakultetsnämnden, Utskottet för teknikutbilningar 13. Rapport om studentinflytande i utbildningsutskottens ansvarsområden Diarienummer: MDH 2-240/13 Handläggare: Maria Spennare I arbetsordningen för fakultetsnämndens utskott vid Mälardalens högskola (MDH 2011/27)anges att för utskotten generellt gäller särskilt att årligen rapportera till nämnden hur arbetet med studentinflytande utvecklats inom utbildningar vid högskolan. Vera Songer, Vice ordförande med ansvar för studentinflytande på Mälardalens studentkår har inkommit med en rapport över studentinflytandet. Föredragande: Lisa Silver Förslag till beslut Utskottet för teknikutbildningar lämnar bifogad rapport om hur studentinflytandet utvecklat inom utbildningar inom utskottets ansvarsområde till fakultetsnämnden. Ärendets beredning Mälardalens studentkår har inkommit med en rapport över studentinflytandet. Underlag i ärendet Bilaga 1: Rapport från studentkåren Justerandes signatur 14 (15)

15 FÖREDRAGNINGSLISTA Nr 3: MDH /13 Fakultetsnämnden, Utskottet för teknikutbilningar 14. Information om tider inför höstens utskottsmöten Utskottet för teknikutbildningars mötestider för hösten 2013 Torsdag den 22 augusti Torsdag den 3 oktober Torsdag den 21 november Alla möten hålls mellan Mötet avslutas Justerandes signatur 15 (15)

16 Bilaga 1.1 Sammanträde: 2:13 MDH / Beslutande Utskott för teknikutbildningar Ärende: MDH /10 BeslutsPM Handläggare Lisa Silver 1 (1) Beslutspromemoria Revidering av utbildningsplan för Innovation och produktdesign - civilingenjörsprogram, start ht-11 och framåt Bakgrund Fakultetsnämnden har via rektors delegationsordning ansvar för att fatta beslut om revideringar av utbildningsplaner. Fakultetsnämnden får vidaredelegera beslutsfattandet och via beslut i fakultetsnämnden har utskotten för grundutbildning mandat att fatta beslut om revidering av utbildningsplaner inom sina respektive områden. Akademi IDT har inkommit med begäran om revidering av utbildningsplan för Innovation och produktdesign - civilingenjörsprogram. Revideringen ska gälla för studenter som startade ht-11 och framåt. Problemanalys Akademin har noterat att programstudenterna inte söker den valfria kursen Energiteknik, 7,5 och vill därför ta bort kursen ur programtablån. De senaste åren har inte någon programstudent gått kursen inom ramen för programmet. Faktasammanställning Förändringarna som föreslås framgår av bilagt förslag till reviderad utbildningsplan. Förändringarna föreslås gälla för studenter som påbörjat sin utbildning höstterminen 2011 och framåt. Akademin föreslår att innehållet i programtablån ändras enligt: Termin 6: Kursen Energiteknik, 7,5 hp tas bort från utbudet av valfria kurser i programtablån. Kursen är en valfri kurs med platsgaranti som erbjuds programstudenterna. Kursens huvudområde är Energiteknik vilket inte är ett formellt krav för att uppfylla examensfordringarna.

17 Utbildningsplan Bilaga 1.2 Sida 1 av XX-XX Dnr: MDH /10 Programkod: CKE20 Innovation och produktdesign - civilingenjörsprogram, 300 högskolepoäng Innovation and Product Design - Master Program in Engineering, 300 Credits Denna utbildningsplan gäller för utbildning som ges efter Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsnämndens utskott för teknikutbildning 2013-XX-XX. Mål För civilingenjörsexamen ska studenten visa sådan kunskap och förmåga som krävs för att självständigt arbeta som civilingenjör. Syftet med utbildningen är: - att möta ett behov på arbetsmarknaden av civilingenjörer med de kunskaper och färdigheter som programmet ger, - att möta det intresse som visats från våra befintliga studenter till ett program med detta innehåll och anpassat till de nya kraven för civilingenjörsutbildningar i Sverige, - att ge studenter fortsatt och förbättrad möjlighet till forskning inom ämnet produkt- och processutveckling och andra tillämpliga ämnesområden, samt - att genom sin koppling till olika existerande och förväntade forskningsprojekt inom forskargruppen inom ämnet produkt- och processutveckling stärka denna forskning och ge studenter möjlighet till direkt erfarenhet av att delta i denna och annan forskningsverksamhet. Kunskap och förståelse Efter genomgånget utbildningsprogram ska studenten: - visa kunskap om den vetenskapliga grunden och beprövade erfarenheten inom ämnet produkt- och processutveckling samt insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete, visa förståelse för hur utbildningen kopplar till detta, samt - visa såväl brett kunnande inom produkt- och processutveckling, inbegripet kunskaper i matematik och naturvetenskap, som väsentligt fördjupade kunskaper inom innovation och produktdesign. Färdighet och förmåga Efter genomgånget utbildningsprogram ska studenten: - visa förmåga att med helhetssyn kritiskt, självständigt och kreativt identifiera, formulera och hantera komplexa frågeställningar samt att delta i forsknings- och utvecklingsarbete och därigenom bidra till kunskapsutvecklingen, - visa förmåga att skapa, analysera och kritiskt utvärdera olika tekniska lösningar,

18 Bilaga 1.2 Sida 2 av 8 Dnr: MDH /10 Programkod: CKE20 - visa förmåga att planera och med adekvata metoder genomföra kvalificerade uppgifter inom givna ramar, - visa förmåga att kritiskt och systematiskt integrera kunskap samt visa förmåga att modellera, simulera, förutsäga och utvärdera skeenden även med begränsad information, - visa förmåga att utveckla och utforma produkter, processer och system med hänsyn till människors förutsättningar och behov och samhällets mål för ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar utveckling, - visa förmåga till lagarbete och samverkan inom och mellan grupper med olika sammansättning, synsätt, kulturer och traditioner, samt - visa förmåga att i såväl nationella som internationella sammanhang muntligt och skriftligt i dialog med företag, samhälle och/eller i seminarier eller konferenser klart redogöra för och diskutera sina slutsatser och den kunskap och de argument som ligger till grund för dessa. Värderingsförmåga och förhållningssätt Efter genomgånget utbildningsprogram ska studenten: - visa förmåga att göra bedömningar med hänsyn till hållbar utveckling i ett lokalt och globalt perspektiv och övriga relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter samt visa medvetenhet om etiska aspekter på forsknings- och utvecklingsarbete, - visa insikt i teknikens möjligheter och begränsningar inom produkt- och processutveckling, dess roll i samhället och människors ansvar för hur den används, inbegripet sociala och ekonomiska aspekter samt miljö- och arbetsmiljöaspekter, - visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att fortlöpande utveckla sin kompetens, samt - visa förmåga till ett innovativt och entreprenöriellt förhållningssätt. Undervisningsspråk Det huvudsakliga undervisningsspråket är svenska men undervisning sker även på engelska, vilket innebär att studenten behöver kunna hantera undervisning, examination och litteratur med mera på både svenska och engelska. Särskild behörighet Områdesbehörighet 9: Fysik B, Kemi A och Matematik E. Undantag medges från kraven på Fysik B, Kemi A och Matematik E. Fysik A och Matematik D krävs. Urval Till högst 5 platser tillämpas alternativt urval bland studenter som närmast föregående läsår gått kurs på grundnivå inom produkt- och processutveckling i samverkan med teknikcollege Mälardalen. Till resterande platser tillämpas betygsurval 60 % och provurval 40 %.

19 Bilaga 1.2 Sida 3 av 8 Dnr: MDH /10 Programkod: CKE20 Innehåll Innovation och produktdesign - civilingenjörsprogram är en femårig teknisk utbildning inom produkt- och processutveckling. Utbildningen inleds med produktskapande där formgivning samspelar med matematik, teknik och naturvetenskap. Vidare ingår projekt- och processmetodik och övning i att ta fram olika produkter, både för hand och med hjälp av dator, bland annat genom olika CAD- och CAM-program. Under år 2 presenteras ingenjörsverktyg för konstruktion och produktutveckling. Viktiga inslag fokuserar på produktions- och kvalitetsarbete samt samspelet mellan människa och teknik. För år 3 väljer studenten bland profilblock. Varje profilblock har fokus på ett delområde inom produkt- och processutveckling som kopplar till identifierade behov på arbetsmarknaden och till programmets helhet. Profilblocken kan kombineras med varandra vilket ger möjlighet till kursval efter eget intresse. Under år 4 och 5 ges fördjupning och breddning inom produkt- och processutveckling, med avancerade kurser som behandlar bland annat projektledning, produktutveckling och vetenskaplig teori och metod. Avancerade projekt drivs i direkt samverkan med företag och forskning och ger utrymme för träning av metoder och verktyg under förhållanden som motsvarar situationen för yrkesmässigt ingenjörsarbete. Utbildningen avslutas med ett examensarbete inom något av områdena Produktutveckling eller Innovativ produktion. Utbildningen ger en helhetssyn på alla skeenden från idé till modell och produktframtagande. Viktiga inslag är konstruktion, formgivning, projektledning, entreprenörskap, företagsledning, psykologi, informationsarbete och innovationsteknik. I utbildningen ingår också tydliga inslag som rör hållbar utveckling, vetenskaplig metodik, personlig utveckling och internationalisering. Undervisningen består främst av lektioner, projektarbeten, seminarier, egenstudier samt handledning. Kurser är i huvudsak förlagda på campus. Projektarbeten är vanligt förekommande och i flera kurser erbjuds projekt i direkt samverkan med företag. Studenten förväntas avsätta tid för självstudier och gruppuppgifter också utanför schemalagd tid. Vanligt förekommande examinationsformer är inlämningar, muntliga redovisningar, seminarier och tentamina. Inlämningar består främst av rapporter, beräkningar eller fysiska gestaltningar men kan t.ex. också bestå av videobaserade produktpresentationer. Tentamina är oftast skriftliga och genomförs i tentamenssal, ibland med datorstöd. Examinationsmoment genomförs individuellt eller gruppvis. Träning i samverkan inom och mellan grupper och med omvärlden ses som en viktig del av utbildningen samtidigt som den individuella insatsen också är i fokus. Utbildningen avslutas med ett examensarbete, som genomförs enskilt eller i samarbete med en studiekamrat.

20 Bilaga 1.2 Sida 4 av 8 Dnr: MDH /10 Programkod: CKE20 Termin 1 Termin 2 Produkt- och processutveckling IT i ingenjörsarbetet, 7,5 hp Innovation och produktdesign, 7,5 hp Produktutveckling 1, 7,5 hp Matematik/ tillämpad matematik Matematisk grundkurs, 7,5 hp Produkt- och processutveckling Naturvetenskap, statik, 7,5 hp Industridesign 1, 7,5 hp Innovationsteknik Projektledning, 7,5 hp Matematik/ tillämpad matematik Grundläggande kalkyl, 7,5 hp Termin 3 Termin 4 Produkt- och processutveckling Ingenjörsvetenskap 1, 7,5 hp Ingenjörsvetenskap 2, 7,5 hp Matematik/ tillämpad matematik Grundläggande vektoralgebra, 7,5 hp Valbart 7,5 hp: Produkt- och processutveckling Designledning, 7,5 hp Innovationsteknik Introduktion till informationssökning och omvärldsanalys, 7,5 hp Kreativa verktyg och processer, 7,5 hp Produkt- och processutveckling Ingenjörsvetenskap 3, 7,5 hp Valbart 15 hp: Produkt- och processutveckling CAD fördjupning, 7,5 hp Innovativ produktion och logistik, 7,5 hp Kvalitetsprocessen, 7,5 hp Valfritt 7,5 hp: Kursval inom högskolans kursutbud t.ex. (med platsgaranti): Produkt- och processutveckling Produktionsekonomi, 7,5 hp Innovationsteknik Entreprenörskap, 7,5 hp Termin 5 Termin 6 Produkt- och processutveckling Produktutveckling 2, 7,5 hp Valbart 22,5 hp: Produkt- och processutveckling Industridesign 2, 7,5 hp Produktutveckling 3, 7,5 hp Konkurrenskraftiga produktionssystem, 7,5 hp Produktions- och logistikplanering, 7,5 hp Miljövetenskap Miljökunskap, gk, 7,5 hp Valbart 22,5 hp: Produkt- och processutveckling Kvalitetsprocessen, 7,5 hp Innovativ produktion och logistik, 7,5 hp CAD fördjupning, 7,5 hp Industridesign 3, 7,5 hp Produktions-, underhålls- och kvalitetsutveckling, 7,5 hp Produktionsekonomi, 7,5 hp Valfritt 7,5 hp: Kursval inom högskolans kursutbud t.ex. (med platsgaranti): Energiteknik Energiteknik, 7,5 hp Matematik/ tillämpad matematik Differential- och integralkalkyl II, 7,5 hp

21 Bilaga 1.2 Sida 5 av 8 Dnr: MDH /10 Programkod: CKE20 Termin 7 Termin 8 Valbart 22,5 hp: Produkt- och processutveckling Projektledning, 15 hp Projektarbete, 7,5 hp Matematik/ tillämpad matematik Sannolikhetslära och statistisk teori, 7,5 hp Valfritt 7,5 hp: Kursval inom högskolans kursutbud t.ex. (med platsgaranti): Produkt- och processutveckling Designledning, 7,5 hp Innovationsteknik Entreprenörskap och företagande I, 7,5 hp Produkt- och processutveckling Produkt- och processutveckling, 15 hp Valfritt 15 hp: Kursval inom högskolans kursutbud t.ex. (med platsgaranti): Produkt- och processutveckling Projektarbete, 7,5 hp Försörjningsledning, 7,5 hp Produktions-, underhålls- och kvalitetsutveckling, 7,5 hp Termin 9 Termin 10 Produkt- och processutveckling Vetenskaplig teori och metod, 7,5 hp Industriell excellens, 7,5 hp Projektarbete, 7,5 hp Produkt- och processutveckling Examensarbete, Produktutveckling, 30 hp Valfritt 7,5 hp: Kursval inom högskolans kursutbud t.ex. (med platsgaranti): Fysik Mekanik och ellära, gk, 7,5 hp Informationsdesign Återvinningsdesign, 7,5 hp Tidigare avklarade kurser påverkar deltagarens behörighet till senare kurser. Ytterligare valmöjlighet än i tabellerna ovan kan komma att finnas. Se utbildningens kursvalsinformation. Val inom programmet Val sker inom programmet från år 2 inför varje termin; år 2 med viss valbarhet, senare år med större valbarhet. Val av kurs kan påverka möjligheterna att uppfylla examensfordringarna. Studenten rekommenderas att upprätta en egen fullständig studieplanering enligt den studievägledning som ges. Värdakademi eller motsvarande Akademin för innovation, design och teknik är värdakademi för Innovation och produktdesign - civilingenjörsprogram.

22 Bilaga 1.2 Sida 6 av 8 Dnr: MDH /10 Programkod: CKE20 Examen Utbildningsprogrammet är upplagt så att studierna ska leda fram till att man uppfyller fordringarna för följande examen/examina: - Civilingenjörsexamen - Produkt- och processutveckling (Master of Science in Engineering - Product and Process Development) - Högskoleingenjörsexamen - Innovation och produktdesign (Bachelor of Science in Engineering - Innovation and Product Design) Om programmet innehåller valbara eller valfria delar, eller om man som student väljer att inte slutföra en viss kurs, kan de val man gör påverka möjligheterna att uppfylla examensfordringarna. För mer information om examina och examensfordringar hänvisas till den lokala examensordningen som finns publicerad på högskolans webbplats. Kvalitetssäkring Programmet utvärderas kontinuerligt med hjälp av kurs- och programutvärderingar. Dessa utvärderingar beaktas vid utvecklingen av program och kurser. Kursutvärdering görs på respektive avdelning. Akademin för innovation, design och teknik ansvarar för att utvärdering av programmet genomförs. Programutvärderingen görs årsvis genom inhämtande av synpunkter från studenter och lärare och redovisas och diskuteras av programansvariga och lärare på programmet, varefter förslag till utveckling av programmet kan tas fram. Studentmedverkan Inom ämnet produkt- och processutveckling erbjuds studentrepresentanter minst två gånger per läsår att delta i planering, utveckling och uppföljning av kurser och program. Utbildningen diskuteras då i sin helhet inklusive bland annat utbildningsplaner, kurser, principer för schemaläggning, introduktionen av nya studenter till högskolan och studiemiljö. Forskningsbas Högskolans forskning bedrivs främst inom sex prioriterade inriktningar som är utpekade i högskolans utbildnings- och forskningsstrategi. Utbildningsprogrammet anknyter till den prioriterade inriktningen Innovation och produktrealisering. De övriga prioriterade inriktningarna är: Didaktik och interkulturell kommunikation, Inbyggda system, Miljö, energi- och resursoptimering, Hållbar utveckling, arbetsliv och styrning samt Hälsa och Välfärd. Utbildningsprogrammets teknikområde Produkt- och processutveckling ingår som en viktig och betydande del i inriktningen Innovation och produktrealisering. Här utvecklar högskolan en unik och internationellt erkänd flervetenskaplig kunskaps- och kompetensmiljö och här samverkar etablerade forskargrupper inom ämnena innovationsteknik, informationsdesign och produkt- och processutveckling. Inom miljön finns också Centrum för produktrealisering

23 Bilaga 1.2 Sida 7 av 8 Dnr: MDH /10 Programkod: CKE20 som är en resurs för hela regionen och fångar initiativ till forskning i samarbetsprojekt i olika former. Kurserna i programmet vilar på vetenskaplig grund genom att forskarutbildade lärare deltar i planeringen och utvecklingen samt undervisar i programmets kurser. Samverkan Högskolan arbetar aktivt för att erbjuda akademiska utbildningar som leder till jobb, bland annat genom att utveckla utbildningarna i samverkan med det omgivande samhället. Det innebär att utbildningsprogrammets innehåll stämts av mot de förväntningar som ställs på ingenjörer inom området från företag i regionen. Avstämningar görs också i det löpande arbetet genom att personer anställda i företagen deltar vid genomgångar av kurser och program. Samarbetspartner är bland annat Eskilstuna Fabriksförening med ingående medlemsföretag, ABB samt Volvo CE. Studenter på programmet genomför samverkansprojekt med regionens arbetsgivare direkt via projekt i ett flertal kurser och/eller genom speciella projektkurser samordnade via Centrum för produktrealisering, en integrerad del av forsknings- och utbildningsmiljön Innovation och produktrealisering där en stor mängd samverkansprojekt genomförs varje år. Programmets studenter kan dessutom välja att göra upp till två praktikkurser CO-OP, cooperative education, hos företag under sommartid, vilket medför ett givande kunskapsutbyte för studenter, högskola och företag. Gästföreläsningar från industri och övriga arbetsgivare är ett naturligt inslag i utbildningen och förekommer ett flertal gånger under varje termin. Internationalisering Mälardalens högskola har sedan länge ansett internationalisering vara en av de viktigaste faktorerna för att utbildning och forskning ska hålla god kvalitet. Som student är det bra att exponeras för internationella inslag under studietiden. Detta bidrar till att öka kompetens och förståelse, bägge mycket viktiga egenskaper på dagen arbetsmarknad. Att som student välja uppgifter med internationell profil eller medverka i Studentkårens fadderverksamhet kan tillföra lika mycket som en vistelse utomlands. Interkulturell kompetens är verkligen viktig oavsett om det framtida arbetet finns i Sverige eller någon annanstans i världen. Inom programmet är det möjligt att läsa delar av programmet utomlands, vid något av våra partneruniversitet eller annat universitet som har motsvarande kurser inom programmets område.

24 Bilaga 1.2 Sida 8 av 8 Dnr: MDH /10 Programkod: CKE20 Jämlikhet Programstudenterna bemöts och bedöms likvärdigt oavsett kön, etnicitet, religion, sexuell läggning, ålder, funktionshinder eller könsöverskridande identitet/uttryck. I de fall då funktionshinder försvårar deltagande på kurser erbjuder högskolan stödåtgärder. Utbildningsprogrammet strävar efter jämn könsfördelning och mångfald bland studenterna.

25 Bilaga 2.1 Sammanträde: 3:13 MDH / Beslutande Utskott för teknikutbildningar MDH /13 Besluts-PM Handläggare Lisa Silver 1 (3) Beslutspromemoria Avveckling av Filosofie kandidatexamen med huvudområdet miljövetenskap Bakgrund Rektor beslutade den 11 oktober 2012 om verksamhetsmål för samt uppdrag och budget för I detta beslut ges bland annat uppdrag till akademi EST att avveckla examina för huvudområdet miljövetenskap och att utreda konsekvenserna av en avveckling av huvudområdet. Akademi EST har med anledning av detta inkommit med en begäran om att avveckla Filosofie kandidatexamen med huvudområdet Miljövetenskap tillsammans med en bilagd konsekvensanalys. Problemanalys Filosofie kandidatexamen med huvudområdet miljövetenskap har erbjudits som en möjlig examen för studenter antagna till Kandidatprogram i miljövetenskap - miljö, hälsa, arbete (programkod GKN01). Det enda program som berörs av avvecklingen är Kandidatprogram i miljövetenskap - miljö, hälsa, arbete. Ingen samläsning sker med något annat program. Konsekvensanalys Vilka program berörs av avvecklingen (samläsning) Det program som berörs av avvecklingen är Kandidatprogram i miljövetenskap - miljö, hälsa, arbete. Ingen samläsning sker med något annat program. Studenter, försäkran om att kvalitén upprätthålls under avvecklingsperioden, säkerställa hur studenterna kan ta ut sin examen med bibehållen kvalitet Hösten 2012 gjordes det sista intaget till Kandidatprogram i miljövetenskap - miljö, hälsa, arbete. Det betyder att från hösten 2013 är det två år till att genomföra av programmet. Det största

26 Bilaga 2.1 hotet mot utbildningens kvalité är att de lärare som undervisar i programmet hittar andra jobb och slutar innan utbildningen är avvecklad. I dagsläget har ingen av lärarna ännu meddelat att de ska sluta. Flera av kurserna som ges under år två och tre ges nu av lärare som forskar. Så länge de har finansiering för sin forskning så kommer de troligen att stanna på MDH. Kompetens inom andra av akademins utbildningar (inom byggnads- och energiteknik) skulle kunna täcka upp om nuvarande lärare inom programmet slutar. Kapaciteten vad gäller tillgänglig tid är dock osäker. Det miljövetenskapliga programmet är ett flervetenskapligt program och flera av kurserna innehåller delar som ges av personal inom folkhälsovetenskap, ekonomi, statsvetenskap, historia, sociologi, byggnadsteknik och miljöteknik. Dessa ämnen är inte berörda av nedläggningen av examen av miljövetenskap och därför är de delarna inte i farozonen. Akademin bedömer att de har goda förutsättningar för att kunna genomföra de kvarvarande kurserna i det miljövetenskapliga programmet. Akademin försäkrar att de kommer att söka andra lösningar för att fullgöra sina åtaganden mot studenterna om de skulle i händelse av att de skulle tappa kompetent personal. Sådana lösningar kan exempelvis innebära tillfälligt anställda, konsulter eller samarbeten med andra lärosäten. 2 (3) Konsekvenserna av en avveckling av huvudområdet Även om enbart ett program berörs av avveckling av kandidatexamen i miljövetenskap och ingen samläsning av programmets kurser med något annat utbildningsprogram finns så finns andra kurser inom huvudområdet miljövetenskap inom andra utbildningsprogram. Dessa kurser planeras fortsätta ges. Det finns också ett par kurser inom huvudområdet som ges som fristående kurser och som enbart kommer att ges om utrymme och personal finns tillgänglig. Utredning av hur högskolans profil kring hållbar utveckling kan bli en tydlig del av verksamheten inom energiteknik och miljöteknik ingår inte i detta underlag. Enligt EST:s verksamhetsplan för 2013 är slutdatum för denna utredning planerad till hösten 2013 på grund av att utredningen är kopplad till den utveckling av utbildningar inom energi-, byggnads- och miljöteknik som pågår just nu. Relevanta slutsatser om hur högskolans profil kring hållbar utveckling kan bli en tydlig del av verksamheten inom energiteknik och miljöteknik kan inte göras innan arbetet med handlingsplanen för utveckling av dessa utbildningar är slutförd. Att ta fram handlingsplan för utvecklingen av utbildningarna kräver i sin tur tid för analys, diskussioner samt förankring vilket inte haft tidsmässigt haft möjlighet att göra inför beslut om avvekling av huvudområde för examen.

27 Bilaga (3) Överväganden Vid ett beslut om avveckling av Filosofie kandidatexamen i miljövetenskap behövs ingen revidering av utbildningsplan för Kandidatprogramet i miljövetenskap - miljö, hälsa, arbete 180p. I och med att programmet bara har en möjlig examensväg så kommer programmet inte längre att finnas kvar vid MDH. Då beslut föreligger om avveckling för verksamheten gällande examen i miljövetenskap behöver akademin gällande detta inkomma till UFO med en begäran om avveckling av programmet. Detta innebär att utskottet inte behöver ta beslut om revidering av utbildningsplan för Kandidatprogramet i miljövetenskap - miljö, hälsa, arbete vid aktuellt utskottmöte. Beredningens förslag till beslut Fakultetsnämnden beslutar att Miljövetenskap från och med den 1 juli 2013 inte längre kan utgöra huvudområde i en kandidatexamen vid Mälardalens högskola. Studenter som påbörjat sina studier vid Mälardalens högskola före den 1 juli 2013 ska ha rätt att få ut ovanstående examen, dock längst till och med 31 december Fakultetsnämnden beslutar också att i enlighet med rektors beslut om verksamhetsmål etc. att uppdra till UFO att efterfråga underlag från akademin för avveckling av Kandidatprogram i miljövetenskap - miljö, hälsa, arbete. Fakultetsnämnden beslutar dessutom att i enlighet med rektors beslut om verksamhetsmål, uppdrag och budget gällande avveckling av verksamheten för miljövetenskap uppdra till akademin att utreda hur högskolans profil kring hållbar utveckling kan bli en tydlig del av verksamheten inom energiteknik och miljöteknik.

28 Bilaga 2.2 Akademin för ekonomi, samhälle och teknik (4) Handläggare Eva Thorin, utbildningsledare Eva Skytt, programansvarig och avdelningschef miljövetenskap Underlag för avveckling av Filosofie kandidatexamen med huvudområdet Miljövetenskap Härmed begär akademin EST att Filosofie kandidatexamen med huvudområdet Miljövetenskap avvecklas. Beskrivning av de kurser som ingår i examen Filosofie kandidatexamen med huvudområdet miljövetenskap har erbjudits som en möjlig examen för studenter antagna till Kandidatprogram i miljövetenskap - miljö, hälsa, arbete (programkod GKN01). Kandidatprogrammet i miljövetenskap miljö, hälsa, arbete syftar till att ge studenterna en bred kompetens inom miljöområdet. Programmet innehåller kurser inom naturvetenskap och teknik för att kunna identifiera och analysera miljöproblem. Det innehåller kurser inom samhällsvetenskap för att förstå de komplexa miljöfrågorna och för att kunna förebygga och åtgärda miljöproblem. I programmet finns det även kurser inom kommunikation, informationsteknologi, kvalitet och projekt som arbetsform. Nedan är en förteckning över de kurser i miljövetenskap som ingår i programmet. Kursnamn Hp Kurskod Nivå Arbets- och miljömedicin 7,5 MXA110 G1F Examensarbete, miljövetenskap 15,0 MXA205 G2E Hållbarhetsarbete i samhället 15,0 MXA202 G2F Introduktion till miljövetenskap 7,5 MXA101 G1N Kommunikation och ledarskap för miljövetare 7,5 MXA109 G1N Miljö, hälsa, arbete 7,5 MXA100 G1N Miljöinformatik, grundkurs 7,5 MXA108 G1N Miljökonsekvensbeskrivning 7,5 WMX016 G2F Miljöledning och miljörevision 7,5 WMX001 G1N Miljörisker 7,5 MXA204 G2F Miljörätt 7,5 MXA107 G1F Miljövetenskaplig metod och statistik 7,5 MXA106 G1N Mälardalens högskola är en av Sveriges största högskolor. Nära samarbete med omvärlden gör våra utbildningar attraktiva för studenter och våra studenter attraktiva på arbetsmarknaden. Besöksadress: Drottninggatan 12 Postadress: Box 325, Eskilstuna Tfn: Fax: Besöksadress: Högskoleplan 1 Postadress: Box 883, Västerås Tfn: Fax: Webb: E-post: Org.nr:

Innovation och produktdesign - civilingenjörsprogram, 300 högskolepoäng

Innovation och produktdesign - civilingenjörsprogram, 300 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 8 Programkod: CKE20 Innovation och produktdesign - civilingenjörsprogram, 300 högskolepoäng Innovation and Product Design - Master Program in Engineering, 300 Credits Denna utbildningsplan

Läs mer

Innovation och produktdesign - högskoleingenjörsprogram, 180 högskolepoäng

Innovation och produktdesign - högskoleingenjörsprogram, 180 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 7 Programkod: IKE20 Innovation och produktdesign - högskoleingenjörsprogram, 180 högskolepoäng Innovation and Product Design - Bachelor Program in Engineering, 180 Credits Denna

Läs mer

Innovation, produktion och logistik - civilingenjörsprogram, 300 högskolepoäng

Innovation, produktion och logistik - civilingenjörsprogram, 300 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 7 Programkod: CKE21 Innovation, produktion och logistik - civilingenjörsprogram, 300 högskolepoäng Innovation, Production and Logistics - Master Program in Engineering, 300 Credits

Läs mer

Innovation, produktion och logistik - högskoleingenjörsprogram, 180 högskolepoäng

Innovation, produktion och logistik - högskoleingenjörsprogram, 180 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 7 Programkod: IKE21 Innovation, produktion och logistik - högskoleingenjörsprogram, 180 högskolepoäng Innovation, Production and Logistics - Bachelor Program in Engineering, 180

Läs mer

Produkt- och processutveckling - masterprogram - Produktdesign, 120 högskolepoäng

Produkt- och processutveckling - masterprogram - Produktdesign, 120 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 6 Programkod: ZKS20 - masterprogram - Produktdesign, 120 högskolepoäng Master Program in Product and Process Development - Product Design, 120 Credits Denna utbildningsplan är

Läs mer

Produkt- och processutveckling - masterprogram - Produktion och logistik, 120 högskolepoäng

Produkt- och processutveckling - masterprogram - Produktion och logistik, 120 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 6 Programkod: ZKS21 - masterprogram - Produktion och logistik, 120 högskolepoäng Master Program in Product and Process Development - Production and Logistics, 120 Credits Denna

Läs mer

CIVILINGENJÖRSEXAMEN DEGREE OF MASTER OF SCIENCE IN ENGINEERING

CIVILINGENJÖRSEXAMEN DEGREE OF MASTER OF SCIENCE IN ENGINEERING Sida 1 av 5 CIVILINGENJÖRSEXAMEN DEGREE OF MASTER OF SCIENCE IN ENGINEERING Fastställande Denna bilaga till den lokala examensordningen är beslutad av Rektor 2008-12-15 och uppdateras fortlöpande, efter

Läs mer

CIVILINGENJÖRSEXAMEN DEGREE OF MASTER OF SCIENCE IN ENGINEERING

CIVILINGENJÖRSEXAMEN DEGREE OF MASTER OF SCIENCE IN ENGINEERING Sida 1 av 6 CIVILINGENJÖRSEXAMEN DEGREE OF MASTER OF SCIENCE IN ENGINEERING Fastställande Denna bilaga till den lokala examensordningen är beslutad av Rektor 2008-12-15 och uppdateras fortlöpande, efter

Läs mer

Mastersprogram i innovation och design, 120 högskolepoäng

Mastersprogram i innovation och design, 120 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 5 2012-09-27 Mastersprogram i innovation och design, 120 högskolepoäng Master Program in Innovation and Design, 120 Credits Denna utbildningsplan gäller för utbildning som ges

Läs mer

Magisterprogram i miljö- och hälsoskydd, 60 högskolepoäng

Magisterprogram i miljö- och hälsoskydd, 60 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 5 Programkod: ZWG22 Magisterprogram i miljö- och hälsoskydd, 60 högskolepoäng Master Program in Environmental and Health Protection (One Year), 60 Credits Denna utbildningsplan

Läs mer

Kandidatprogram i miljövetenskap miljö, hälsa, arbete, 180 högskolepoäng

Kandidatprogram i miljövetenskap miljö, hälsa, arbete, 180 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 6 Kandidatprogram i miljövetenskap miljö, hälsa, arbete, 180 högskolepoäng Bachelor Program in Environmental Science Environment, Health and Working life, 180 Credits Denna utbildningsplan

Läs mer

Innovationsprogrammet-MTO, Industridesign, 180 högskolepoäng

Innovationsprogrammet-MTO, Industridesign, 180 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 5 2012-01-20 Innovationsprogrammet-MTO, Industridesign, 180 högskolepoäng Bachelor Program in Innovation, Industrial Design, 180 Credits Denna utbildningsplan gäller för utbildning

Läs mer

HÖGSKOLEINGENJÖRSEXAMEN DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE IN ENGINEERING

HÖGSKOLEINGENJÖRSEXAMEN DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE IN ENGINEERING Sida 1 av 5 HÖGSKOLEINGENJÖRSEXAMEN DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE IN ENGINEERING Fastställande Denna bilaga till den lokala examensordningen är beslutad av Rektor 2008-12-15 och uppdateras fortlöpande,

Läs mer

HÖGSKOLEINGENJÖRSEXAMEN DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE IN ENGINEERING

HÖGSKOLEINGENJÖRSEXAMEN DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE IN ENGINEERING Sida 1 av 5 HÖGSKOLEINGENJÖRSEXAMEN DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE IN ENGINEERING Fastställande Denna bilaga till den lokala examensordningen är beslutad av Rektor 2008-12-15 och uppdateras fortlöpande,

Läs mer

Ekonomprogrammet, Allmän inriktning, 180 högskolepoäng

Ekonomprogrammet, Allmän inriktning, 180 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 6 Programkod: SEV24 OINR Ekonomprogrammet, Allmän inriktning, 180 högskolepoäng Business studies, 180 Credits Denna utbildningsplan är fastställd av Fakultetsnämnden för humaniora,

Läs mer

Magisterprogrammet i ledarskap och arbetsliv, 60 högskolepoäng

Magisterprogrammet i ledarskap och arbetsliv, 60 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 5 Programkod: AGM03 MDH 2.1.2-389/11 Magisterprogrammet i ledarskap och arbetsliv, 60 högskolepoäng Master Program (One Year) in Leadership and Work Life Studies, 60 Credits Denna

Läs mer

Civilingenjörsprogrammet i industriell ekonomi, 300 högskolepoäng

Civilingenjörsprogrammet i industriell ekonomi, 300 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 6 Civilingenjörsprogrammet i industriell ekonomi, 300 högskolepoäng Master Program in Industrial Engineering and Management, 300 Credits Denna utbildningsplan gäller för utbildning

Läs mer

Civilingenjörsprogrammet i samhällsbyggnad, 300 högskolepoäng

Civilingenjörsprogrammet i samhällsbyggnad, 300 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 7 Civilingenjörsprogrammet i samhällsbyggnad, 300 högskolepoäng Master Program in Civil Engineering and Urban Development, 300 Credits Denna utbildningsplan gäller för utbildning

Läs mer

Ekonomprogrammet, Management, 180 högskolepoäng

Ekonomprogrammet, Management, 180 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 6 Programkod: SEV24 MANA Ekonomprogrammet, Management, 180 högskolepoäng Business studies, Management, 180 Credits Denna utbildningsplan är fastställd av Fakultetsnämnden för

Läs mer

Civilingenjörsprogrammet i energisystem, 300 högskolepoäng

Civilingenjörsprogrammet i energisystem, 300 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 6 2012-11-22 Civilingenjörsprogrammet i energisystem, 300 högskolepoäng Energy Systems - Master Program in Engineering, 300 Credits Denna utbildningsplan gäller för utbildning

Läs mer

Masterprogram i Mark- och vattensystem, 120 högskolepoäng

Masterprogram i Mark- och vattensystem, 120 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 5 MDH 2.1.2-390/11 Programkod: AMM03 Masterprogram i Mark- och vattensystem, 120 högskolepoäng Master of Science in Soil and Water Systems, 120 Credits Denna utbildningsplan är

Läs mer

Innovationsprogrammet - MTO, Företagsekonomi, 180 högskolepoäng

Innovationsprogrammet - MTO, Företagsekonomi, 180 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 6 Innovationsprogrammet - MTO,, 180 högskolepoäng Bachelor Program in Innovation, Business Administration, 180 Credits Denna utbildningsplan gäller för utbildning som ges efter

Läs mer

Kandidatprogram i språk och humaniora med allmän inriktning, 180 högskolepoäng

Kandidatprogram i språk och humaniora med allmän inriktning, 180 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 6 Kandidatprogram i språk och humaniora med allmän inriktning, 180 högskolepoäng B.A. In Modern Languages and Humanities, General Studies, 180 Credits Denna utbildningsplan är

Läs mer

Ekonomprogrammet, Redovisning och revision, 180 högskolepoäng

Ekonomprogrammet, Redovisning och revision, 180 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 6 Programkod: SEV24 REDO Ekonomprogrammet, Redovisning och revision, 180 högskolepoäng Business studies, Accounting and Auditing, 180 Credits Denna utbildningsplan är fastställd

Läs mer

Masterprogram i vattenkvalitetsbedömning, 120 högskolepoäng

Masterprogram i vattenkvalitetsbedömning, 120 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 5 Programkod: ZWS20 Masterprogram i vattenkvalitetsbedömning, 120 högskolepoäng Master Program in Inland Water Quality Assessment, 120 Credits Denna utbildningsplan är fastställd

Läs mer

Kandidatprogram i språk och humaniora med allmän inriktning, 180 högskolepoäng

Kandidatprogram i språk och humaniora med allmän inriktning, 180 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 6 2012-02-22 Kandidatprogram i språk och humaniora med allmän inriktning, 180 högskolepoäng B.A. In Modern Languages and Humanities, General Studies, 180 Credits Denna utbildningsplan

Läs mer

MASTEREXAMEN DEGREE OF MASTER OF ARTS/SCIENCE (120 CREDITS)

MASTEREXAMEN DEGREE OF MASTER OF ARTS/SCIENCE (120 CREDITS) Sida 1 av 8 MASTEREXAMEN DEGREE OF MASTER OF ARTS/SCIENCE (120 CREDITS) Fastställande Denna bilaga till den lokala examensordningen är beslutad av Rektor 2008-12-15 och uppdateras fortlöpande, efter nya

Läs mer

Kandidatprogram i språk och humaniora med inriktning kommunikation, 180 högskolepoäng

Kandidatprogram i språk och humaniora med inriktning kommunikation, 180 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 6 MDH 2.1.2-68/13 Kandidatprogram i språk och humaniora med inriktning kommunikation, 180 högskolepoäng B.A. In Modern Languages and Humanities, Communication Studies, 180 Credits

Läs mer

Kandidatprogram i språk och humaniora med inriktning kommunikation, 180 högskolepoäng

Kandidatprogram i språk och humaniora med inriktning kommunikation, 180 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 6 Kandidatprogram i språk och humaniora med inriktning kommunikation, 180 högskolepoäng B.A. In Modern Languages and Humanities, Communication Studies, 180 Credits Denna utbildningsplan

Läs mer

Högskoleingenjörsprogrammet i nätverksteknik, 180 högskolepoäng

Högskoleingenjörsprogrammet i nätverksteknik, 180 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 6 Högskoleingenjörsprogrammet i nätverksteknik, 180 högskolepoäng Bachelor Program in Computer Network Engineering, 180 Credits Denna utbildningsplan är fastställd av Fakultetsnämnden

Läs mer

Innovationsprogrammet-MTO, Företagsekonomi, 180 högskolepoäng

Innovationsprogrammet-MTO, Företagsekonomi, 180 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 5 Programkod: RKE20 FEKO Innovationsprogrammet-MTO,, 180 högskolepoäng Bachelor Program in Innovation, Business Administration, 180 Credits Denna utbildningsplan är fastställd

Läs mer

Programmets benämning: Master of Science in Computer Engineering

Programmets benämning: Master of Science in Computer Engineering Dnr: HNT 2016/335 Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap Utbildningsplan Civilingenjör Datateknik Programkod: Programmets benämning: TACDA Civilingenjör Datateknik Master of Science in Computer

Läs mer

MAGISTEREXAMEN DEGREE OF MASTER OF ARTS/SCIENCE (60 CREDITS)

MAGISTEREXAMEN DEGREE OF MASTER OF ARTS/SCIENCE (60 CREDITS) Sida 1 av 9 MAGISTEREXAMEN DEGREE OF MASTER OF ARTS/SCIENCE (60 CREDITS) Fastställande Denna bilaga till den lokala examensordningen är beslutad av Rektor 2008-12-15 och uppdateras fortlöpande, efter nya

Läs mer

CIVILINGENJÖRSEXAMEN MASTER OF SCIENCE IN ENGINEERING

CIVILINGENJÖRSEXAMEN MASTER OF SCIENCE IN ENGINEERING Lokal examensbeskrivning Dnr: 541-2076-10 Sid 1 (5) CIVILINGENJÖRSEXAMEN MASTER OF SCIENCE IN ENGINEERING INRIKTNING: TEKNISK KEMI SPECIALISATION: ENGINEERING CHEMISTRY 1 Fastställande Denna examensbeskrivning

Läs mer

Datavetenskapliga programmet, Mjukvaruutveckling 180 högskolepoäng

Datavetenskapliga programmet, Mjukvaruutveckling 180 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 5 2012-01-20 liga programmet, Mjukvaruutveckling 180 högskolepoäng Bachelor Program in Computer Science, Software Development, 180 Credits Denna utbildningsplan gäller för utbildning

Läs mer

Datavetenskapliga programmet, 180 högskolepoäng

Datavetenskapliga programmet, 180 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 5 2013-04-18 Dnr: MDH 2.1.2-178/13 liga programmet, 180 högskolepoäng Bachelor Program in Computer Science, 180 Credits Denna utbildningsplan gäller för utbildning som ges efter

Läs mer

Innovationsprogrammet-MTO, Psykologi, 180 högskolepoäng

Innovationsprogrammet-MTO, Psykologi, 180 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 5 Programkod: RKE20 PSYK Innovationsprogrammet-MTO,, 180 högskolepoäng Bachelor Program in Innovation, Psychology, 180 Credits Denna utbildningsplan är fastställd av Fakultetsnämnden

Läs mer

Kandidatprogram i språk och humaniora med allmän inriktning, 180 högskolepoäng

Kandidatprogram i språk och humaniora med allmän inriktning, 180 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 6 Programkod: HHV20 OINR Kandidatprogram i språk och humaniora med allmän inriktning, 180 högskolepoäng B.A. In Modern Languages and Humanities, General Studies, 180 Credits Denna

Läs mer

Civilingenjör i teknisk design, 300 hp

Civilingenjör i teknisk design, 300 hp 1 (7) Utbildningsplan för: Civilingenjör i teknisk design, 300 hp Master of Science in Engineering - Industrial Design Engineering, 300 credits Allmänna data om programmet Programkod Tillträdesnivå Diarienummer

Läs mer

Fakultetsnämnden, utskottet för hälsa

Fakultetsnämnden, utskottet för hälsa FÖREDRAGNINGSLISTA Nr 3:2012 Omfning: 1 9 Datum och tid: Torsdagen den 10 maj, kl. 13:15 ca 16:00 Plats: Ypsilon, Mälardalens högskola, Västerås Ledamöter: Johanna Westerlund Ordförande Margareta Asp Lärarrepresentant

Läs mer

Kandidatprogram i språk och humaniora med inriktning kommunikation, 180 högskolepoäng

Kandidatprogram i språk och humaniora med inriktning kommunikation, 180 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 6 Programkod: HHV20 KOMM Kandidatprogram i språk och humaniora med inriktning kommunikation, 180 högskolepoäng B.A. In Modern Languages and Humanities, Communication Studies,

Läs mer

Datavetenskapliga programmet, Allmän inriktning 180 högskolepoäng

Datavetenskapliga programmet, Allmän inriktning 180 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 5 Programkod: TCV20 OINR liga programmet, Allmän inriktning 180 högskolepoäng Bachelor Program in Computer Science, General Profile 180 Credits Denna utbildningsplan är fastställd

Läs mer

CIVILINGENJÖRSEXAMEN MASTER OF SCIENCE IN ENGINEERING

CIVILINGENJÖRSEXAMEN MASTER OF SCIENCE IN ENGINEERING Lokal examensbeskrivning Dnr: 541-2072-10 Sid 1 (5) CIVILINGENJÖRSEXAMEN MASTER OF SCIENCE IN ENGINEERING INRIKTNING: TEKNISK DATAVETENSKAP SPECIALISATION: COMPUTING SCIENCE AND ENGINEERING 1 Fastställande

Läs mer

Beteendevetenskapliga programmet, 180-210 högskolepoäng

Beteendevetenskapliga programmet, 180-210 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 7 Beteendevetenskapliga programmet, 180-210 högskolepoäng Behavioral and Social Sciences, 180-210 Credits Denna utbildningsplan är fastställd av Fakultetsnämnden för humaniora,

Läs mer

MAGISTEREXAMEN DEGREE OF MASTER OF ARTS/SCIENCE (60 CREDITS)

MAGISTEREXAMEN DEGREE OF MASTER OF ARTS/SCIENCE (60 CREDITS) Sida 1 av 9 MAGISTEREXAMEN DEGREE OF MASTER OF ARTS/SCIENCE (60 CREDITS) Fastställande Denna bilaga till den lokala examensordningen är beslutad av Rektor 2008-12-15 och uppdateras fortlöpande, efter nya

Läs mer

IT Management, 60 högskolepoäng

IT Management, 60 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 5 Programkod: ZEG24 IT Management, 60 högskolepoäng IT Management, 60 Credits Denna utbildningsplan är fastställd av Fakultetsnämnden för humaniora, samhälls och vårdvetenskap

Läs mer

Ekonomprogrammet, 180 högskolepoäng

Ekonomprogrammet, 180 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 5 Dnr: MDH 2.1.2-997/10 Programkod: GKE02/GKV02 Ekonomprogrammet, 180 högskolepoäng Business studies, 180 Credits Denna utbildningsplan är fastställd av Fakultetsnämnden för humaniora,

Läs mer

Programschema för Innovation och produktdesign - civilingenjörsprogram, 300 hp

Programschema för Innovation och produktdesign - civilingenjörsprogram, 300 hp Programschema för Innovation och produktdesign - civilingenjörsprogram, 300 hp Programkod: Gäller för läsåret 2015/2016 Programschemat är beslutat av utbildningsledare Annika Björklund vid akademin för

Läs mer

Flygingenjörsprogrammet, 180 högskolepoäng

Flygingenjörsprogrammet, 180 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 6 Programkod: IMV20 Flygingenjörsprogrammet, 180 högskolepoäng Bachelor Program in Aeronautical Engineering, 180 Credits Denna utbildningsplan är fastställd av Fakultetsnämnden

Läs mer

Datavetenskapliga programmet, Spel, 180 högskolepoäng

Datavetenskapliga programmet, Spel, 180 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 5 2012-01-20 liga programmet, Spel, 180 högskolepoäng Bachelor Program in Computer Science, Computer Games Development, 180 Credits Denna utbildningsplan gäller för utbildning

Läs mer

Utbildningsplan. Masterprogram i marknadsföring. Dnr HS 2015/401. SASMF Masterprogram i Marknadsföring Master programme in Marketing

Utbildningsplan. Masterprogram i marknadsföring. Dnr HS 2015/401. SASMF Masterprogram i Marknadsföring Master programme in Marketing Dnr HS 2015/401 Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap Utbildningsplan Masterprogram i marknadsföring Programkod: Programmets benämning: Inriktningar: SASMF Masterprogram i Marknadsföring Master

Läs mer

Programschema för Innovation, produktion och logistik högskoleingenjörsprogram, 180 hp

Programschema för Innovation, produktion och logistik högskoleingenjörsprogram, 180 hp Programschema för Innovation, produktion och logistik högskoleingenjörsprogram, 180 hp Programkod: Gäller för läsåret 2010/2011 Programschemat är granskat och godkänt av Annika Björklund vid akademin för

Läs mer

Vid upprop konstateras att utskottet inte är beslutsmässigt.

Vid upprop konstateras att utskottet inte är beslutsmässigt. Vid upprop konstateras att utskottet inte är beslutsmässigt. Omfattning: 12-19 Datum och tid: Onsdagen den 29 mars klockan 9.30 11.45 Plats: Ledamöter: R3-132, Mälardalens högskola, Västerås Lars Hallén

Läs mer

Maskiningenjör - produktutveckling, 180 hp

Maskiningenjör - produktutveckling, 180 hp 1 (6) Utbildningsplan för: Maskiningenjör - produktutveckling, 180 hp Mechanical Engineering - Product Development, 180 Credits Allmänna data om programmet Programkod Tillträdesnivå Diarienummer TMPRG

Läs mer

Internationellt masterprogram i ekoteknik och hållbar utveckling, 120 hp

Internationellt masterprogram i ekoteknik och hållbar utveckling, 120 hp 1 (7) Utbildningsplan för: Internationellt masterprogram i ekoteknik och hållbar utveckling, 120 hp International Master's Programme in Ecotechnology and Sustainable Development, 120 higher education credits

Läs mer

Innovationsprogrammet-MTO, IT-entreprenör, 180 högskolepoäng

Innovationsprogrammet-MTO, IT-entreprenör, 180 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 5 2012-01-20 Innovationsprogrammet-MTO, IT-entreprenör, 180 högskolepoäng Bachelor Program in Innovation, IT-Entrepreneur, 180 Credits Denna utbildningsplan gäller för utbildning

Läs mer

Programschema för Innovation, produktion och logistik högskoleingenjörsprogram, 180 hp

Programschema för Innovation, produktion och logistik högskoleingenjörsprogram, 180 hp Programschema för Innovation, produktion och logistik högskoleingenjörsprogram, 180 hp Programkod: Gäller för läsåret 2015/2016 Programschemat är beslutat av utbildningsledare Annika Björklund vid akademin

Läs mer

Civilingenjörsprogrammet i robotik, 300 högskolepoäng

Civilingenjörsprogrammet i robotik, 300 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 7 2012-09-27 Civilingenjörsprogrammet i robotik, 300 högskolepoäng Master Program in Robotics, 300 Credits Denna utbildningsplan gäller för utbildning som ges efter 2011-07-01.

Läs mer

Magisterprogrammet i ledarskap, 60 högskolepoäng

Magisterprogrammet i ledarskap, 60 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 6 Magisterprogrammet i ledarskap, 60 högskolepoäng Master Program (One Year) in Leadership, 60 Credits Denna utbildningsplan är fastställd av Fakultetsnämnden för humaniora, samhälls

Läs mer

Programschema för Produktion - produktdesign - civilingenjörsprogram, 300 hp

Programschema för Produktion - produktdesign - civilingenjörsprogram, 300 hp Programschema för Produktion - produktdesign - civilingenjörsprogram, 300 hp Programkod: Gäller för läsåret 2017/2018 Om programschemat Varje utbildningsprogram har en fastställd utbildningsplan där det

Läs mer

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan. Högskoleingenjörsprogrammet i datateknik TGDDI

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan. Högskoleingenjörsprogrammet i datateknik TGDDI Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Utbildningsplan Högskoleingenjörsprogrammet i datateknik Programkod: Programmets benämning: Inriktningar: TGDDI Högskoleingenjörsprogrammet i datateknik Study

Läs mer

Utbildningsplan. Masterprogram i marknadsföring. Dnr HS 2015/171. SASMF Masterprogram i Marknadsföring Master programme in Marketing

Utbildningsplan. Masterprogram i marknadsföring. Dnr HS 2015/171. SASMF Masterprogram i Marknadsföring Master programme in Marketing Dnr HS 2015/171 Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap Utbildningsplan Masterprogram i marknadsföring Programkod: Programmets benämning: Inriktningar: SASMF Masterprogram i Marknadsföring Master

Läs mer

KANDIDATEXAMEN DEGREE OF BACHELOR

KANDIDATEXAMEN DEGREE OF BACHELOR Sida 1 av 7 KANDIDATEXAMEN DEGREE OF BACHELOR Fastställande Denna bilaga till den lokala examensordningen är beslutad av Rektor 2008-12-15 och uppdateras fortlöpande, efter nya rektors- eller nämndbeslut,

Läs mer

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan. Högskoleingenjörsprogrammet i datateknik

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan. Högskoleingenjörsprogrammet i datateknik Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Utbildningsplan Högskoleingenjörsprogrammet i datateknik Programkod: Programmets benämning: TGDDI Högskoleingenjörsprogrammet i datateknik Study Programme in

Läs mer

Magisterprogram i folkhälsovetenskap med inriktning mot hållbar utveckling, 60 högskolepoäng

Magisterprogram i folkhälsovetenskap med inriktning mot hållbar utveckling, 60 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 6 Programkod: ZOG21 Magisterprogram i folkhälsovetenskap med inriktning mot hållbar utveckling, 60 högskolepoäng Master Program (One Year) in Public Health Sciences with focus

Läs mer

Programmets benämning: Master of Science in Industrial Engineering and Management

Programmets benämning: Master of Science in Industrial Engineering and Management Dnr: HNT 2016/334 Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap Utbildningsplan Civilingenjör Industriell ekonomi Programkod: Programmets benämning: TACIE Civilingenjör Industriell ekonomi Master of

Läs mer

Vid upprop konstateras att utskottet inte är beslutsmässigt.

Vid upprop konstateras att utskottet inte är beslutsmässigt. Vid upprop konstateras att utskottet inte är beslutsmässigt. Omfattning: 36-41 Datum och tid: Onsdagen den 2 oktober klockan 9.30 11.30 Plats: Ypsilon, Mälardalens högskola, Västerås Ledamöter: Lars Hallén

Läs mer

Utbildningsplan Företagsekonomiska magisterprogrammet - 60 högskolepoäng

Utbildningsplan Företagsekonomiska magisterprogrammet - 60 högskolepoäng HÖGSKOLAN I GÄVLE UTBILDNINGSPLAN AVANCERAD NIVÅ FÖRETAGSEKONOMISKA MAGISTERPROGRAMMET Programkod: SAENM Inr.kod: Affärsutveckling AFUT (Business Development) Inr.kod: Redovisning REDO (Accounting) Fastställd

Läs mer

Civilingenjör Maskinteknik. Programmets benämning: Master of Science in Mechanical Engineering

Civilingenjör Maskinteknik. Programmets benämning: Master of Science in Mechanical Engineering Dnr: HNT 2016/332 Fakulteten förhälsa, natur- och teknikvetenskap Utbildningsplan Civilingenjör Maskinteknik Programkod: Programmets benämning: TACMA Civilingenjör Maskinteknik Master of Science in Mechanical

Läs mer

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan. Magister-/masterprogram i företagsekonomi SAFEK

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan. Magister-/masterprogram i företagsekonomi SAFEK Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Utbildningsplan Magister-/masterprogram i företagsekonomi Programkod: Inriktningar: Programmets benämning: SAFEK Accounting and finance (REFI) Management (MANT)

Läs mer

Programschema för Innovation, produktion och logistik högskoleingenjörsprogram, 180 hp

Programschema för Innovation, produktion och logistik högskoleingenjörsprogram, 180 hp Programschema för Innovation, produktion och logistik högskoleingenjörsprogram, 180 hp Programkod: Gäller för läsåret 2012/2013 Programschemat är beslutat av utbildningsledare Anette Strömberg vid akademin

Läs mer

Civilingenjör i teknisk design, 300 hp

Civilingenjör i teknisk design, 300 hp 1 (7) Utbildningsplan för: Civilingenjör i teknisk design, 300 hp Master of Science in Engineering - Industrial Design Engineering, 300 Higher Education Credits Allmänna data om programmet Programkod Tillträdesnivå

Läs mer

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan Dnr FAK1 2010/159 Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Utbildningsplan Magister-/masterprogram i redovisning och finansiering Masterprogramme in Accounting and Finance Programkod: SAMRE/SAAAF Programmets

Läs mer

Sportteknologi maskiningenjör inom innovativ produktutveckling, 180 hp

Sportteknologi maskiningenjör inom innovativ produktutveckling, 180 hp 1 (6) Utbildningsplan för: Sportteknologi maskiningenjör inom innovativ produktutveckling, 180 hp Sports Technology Mechanical Engineering within Innovative Product Development, 180 Credits Allmänna data

Läs mer

HÖGSKOLEINGENJÖRSEXAMEN BACHELOR OF SCIENCE IN ENGINEERING

HÖGSKOLEINGENJÖRSEXAMEN BACHELOR OF SCIENCE IN ENGINEERING Lokal examensbeskrivning Dnr: 540-420-10 Sid 1 (5) HÖGSKOLEINGENJÖRSEXAMEN BACHELOR OF SCIENCE IN ENGINEERING INRIKTNING: ELEKTRONIK SPECIALISATION: ELECTRONIC ENGINEERING 1 Fastställande Denna examensbeskrivning

Läs mer

Elkraftingenjör, 180 hp

Elkraftingenjör, 180 hp 1 (6) Utbildningsplan för: Elkraftingenjör, 180 hp Electric Power Engineering, 180 Credits Allmänna data om programmet Programkod Tillträdesnivå Diarienummer TEKRG Grundnivå MIUN 2010/1733 Högskolepoäng

Läs mer

Mål och kriterier för utvärdering av ingenjörs- och teknikvetenskapliga området

Mål och kriterier för utvärdering av ingenjörs- och teknikvetenskapliga området Mål och kriterier för utvärdering av ingenjörs- och teknikvetenskapliga området 2012-11-27 I utvärderingen har vi valt att göra några interna klargöranden om hur olika begrepp bör tolkas. Genomgående ska

Läs mer

U T B I L D N I N G S P L A N

U T B I L D N I N G S P L A N Dnr: 66/2008/515 Grundutbildningsnämnden för matematik, naturvetenskap och teknik U T B I L D N I N G S P L A N Företagsingenjör med inriktning affärssystem och management, 180 högskolepoäng Bachelor of

Läs mer

Lokal examensbeskrivning

Lokal examensbeskrivning Lokal examensbeskrivning Filosofie masterexamen Huvudområde: Pedagogik Education I pedagogik behandlas frågor om hur människor lär, påverkas och utvecklas såväl i vardagsliv som i utbildning och arbetsliv.

Läs mer

Civilingenjör i teknisk kemi, 300 hp

Civilingenjör i teknisk kemi, 300 hp 1 (7) Utbildningsplan för: Civilingenjör i teknisk kemi, 300 hp Master of Science in Chemical Engineering, 300 Credits Allmänna data om programmet Programkod Tillträdesnivå Diarienummer TCTKM Grundnivå

Läs mer

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan. Magister-/masterprogram i Marknadsföring och ledning av

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan. Magister-/masterprogram i Marknadsföring och ledning av Dnr FAK1 2010/158 Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Utbildningsplan Magister-/masterprogram i Marknadsföring och ledning av tjänsteverksamheter Masterprogramme in Service Marketing and Management

Läs mer

Civilingenjör Teknisk fysik. Master of Science in Engineering Physics

Civilingenjör Teknisk fysik. Master of Science in Engineering Physics Dnr: HNT 2016/337 Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap Utbildningsplan Civilingenjör Teknisk fysik Programkod: Programmets benämning: Högskolepoäng/ECTS: Beslut om inrättande: Undervisningsspråk:

Läs mer

Programschema för Innovation och produktdesign - civilingenjörsprogram, 300 hp

Programschema för Innovation och produktdesign - civilingenjörsprogram, 300 hp Programschema för Innovation och produktdesign - civilingenjörsprogram, 300 hp Programkod: Gäller för läsåret 2016/2017 Programschemat är beslutat av utbildningsledare Annika Björklund vid akademin för

Läs mer

Lokal examensbeskrivning

Lokal examensbeskrivning 1 (6) BESLUT 2016-03-22 Dnr SU FV-3.2.5-1978- 15 Lokal examensbeskrivning Filosofie masterexamen Huvudområde: Pedagogik Education I pedagogik behandlas frågor om hur människor lär, påverkas och utvecklas

Läs mer

Utbildningsplan. Byggingenjör BSc in Civil Engineering 180 högskolepoäng

Utbildningsplan. Byggingenjör BSc in Civil Engineering 180 högskolepoäng Utbildningsplan Byggingenjör BSc in Civil Engineering 180 högskolepoäng Ladokkod: TGBYI Version: 1.0 Utbildningsnivå: Grundnivå Fastställd av: Forsknings- och utbildningsnämnden 2014-10-22 Gäller från:

Läs mer

Rumslig gestaltning - informationsdesign, 180 högskolepoäng

Rumslig gestaltning - informationsdesign, 180 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 6 2012-09-27 Rumslig - informationsdesign, 180 högskolepoäng Bachelor Program in Spatial Design - Information Design, 180 Credits Denna utbildningsplan gäller för utbildning som

Läs mer

Internationellt masterprogram i ekoteknik och hållbar utveckling, 120 hp

Internationellt masterprogram i ekoteknik och hållbar utveckling, 120 hp 1 (7) Utbildningsplan för: Internationellt masterprogram i ekoteknik och hållbar utveckling, 120 hp International Master's Programme in Ecotechnology and Sustainable Development, 120 higher education credits

Läs mer

Elkraftingenjör, 180 hp

Elkraftingenjör, 180 hp 1 (5) Utbildningsplan för: Elkraftingenjör, 180 hp Electric Power Engineering, 180 Credits Allmänna data om programmet Programkod Tillträdesnivå Diarienummer TEKRG Grundnivå MIUN 2010/1733 Högskolepoäng

Läs mer

Fakultetsnämnden utskottet för teknikutbildningar

Fakultetsnämnden utskottet för teknikutbildningar KALLELSE Nr 6:2013 2013-11-21 MDH 1.1-23/13 Utskottet för teknikutbildningar Fakultetsnämnden utskottet för teknikutbildningar Datum och tid: Torsdag 21 november kl. 9.15-12.00 Plats: R3-132, Mälardalens

Läs mer

Karin Molander Danielsson Lärarrepresentant

Karin Molander Danielsson Lärarrepresentant KALLELSE Nr 1:2014 2014-01-29 MDH 1.1-24/14 Fakultetsnämndens utskott för grundutbildning Utskottet för grundutbildning Omfattning: Punkt 1-22 Datum och tid: Onsdagen den 29 januari 2014, kl. 09:15 ca

Läs mer

Informativ illustration - informationsdesign, 180 högskolepoäng

Informativ illustration - informationsdesign, 180 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 6 Informativ - informationsdesign, 180 högskolepoäng Bachelor Program in Informative Illustration - Information Design, 180 Credits Denna utbildningsplan är fastställd av Fakultetsnämnden

Läs mer

Lokal examensbeskrivning

Lokal examensbeskrivning 1 (5) BESLUT 2015-10-07 Dnr SU FV-3.2.5-1962-15 Lokal examensbeskrivning Filosofie masterexamen Huvudområde: Finansiell ekonomi Finance Finansiella ekonomer studerar hur knappa resurser allokeras över

Läs mer

Utskottet för samhälle

Utskottet för samhälle Omfning: 1-9 Datum och tid: Onsdagen den 18 januari klockan 9.30 11.00 Plats: Ypsilon, Mälardalens högskola, Västerås Ledamöter: Lars Hallén Ordförande Jakob Eklund Lärarrepresentant Helena Blomberg Lärarrepresentant

Läs mer

Textdesign - informationsdesign, 180 högskolepoäng

Textdesign - informationsdesign, 180 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 6 Textdesign - informationsdesign, 180 högskolepoäng Bachelor Program in Text Design - Information Design, 180 Credits Denna utbildningsplan är fastställd av Fakultetsnämnden

Läs mer

Gordana Dodig-Crnkovic Lärarrepresentant. Johanna Westerlund Lärarrepresentant. Tommy Svensson Extern ledamot

Gordana Dodig-Crnkovic Lärarrepresentant. Johanna Westerlund Lärarrepresentant. Tommy Svensson Extern ledamot KALLELSE Nr 3:2013 2013-05-30 MDH 1.1-15/13 Fakultetsnämnden Datum och tid: Plats: Torsdagen den 30 maj 2013, kl. 9:30 17:00, ca. Sammanträdeslokal: R3-131, Västerås Ledamöter: Peter Dobers Ordförande

Läs mer

Civilingenjör i elektroniksystem, 300 hp

Civilingenjör i elektroniksystem, 300 hp 1 (7) Utbildningsplan för: Civilingenjör i elektroniksystem, 300 hp Master of Science in Electronics Engineering, 300 higher education credits Allmänna data om programmet Programkod Tillträdesnivå Diarienummer

Läs mer

Byggteknik - Högskoleingenjörsprogram 180 högskolepoäng

Byggteknik - Högskoleingenjörsprogram 180 högskolepoäng Sida 1(5) Utbildningsplan Byggteknik - Högskoleingenjörsprogram 180 högskolepoäng Building Engineering Programme 180 Credits* 1. Programmets mål 1.1 Mål enligt Högskolelagen (1992:1434), 1 kap. 8 : Utbildning

Läs mer

Masterprogram i beteende- och samhällsvetenskap, 120 hp

Masterprogram i beteende- och samhällsvetenskap, 120 hp 1 (7) Utbildningsplan för: Masterprogram i beteende- och samhällsvetenskap, 120 hp Master in behavioural- and social sciences, 120 higher education credits Allmänna data om programmet Programkod SBETA

Läs mer

Utbildningsutskottet för utbildning

Utbildningsutskottet för utbildning 2012-10-31 Fakultetsnämnden Utbildningsutskottet för utbildning Datum och tid: Plats: Onsdagen den 7 november 2012 Kl.13.15 B212, Mälardalens högskola, Eskilstuna Ledamöter: Marie Öhman Ordförande AnnaCarin

Läs mer

U T B I L D N I N G S P L A N

U T B I L D N I N G S P L A N Dnr: 1025/2006-510 Fakultetsnämnden för matematik, naturvetenskap och teknik U T B I L D N I N G S P L A N Masterprogram i informationssystem, 120 högskolepoäng Master Program in Information Systems, 120

Läs mer