Fakultetsnämnden - utskottet för teknikutbildningar

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Fakultetsnämnden - utskottet för teknikutbildningar"

Transkript

1 Nr 3: MDH /13 Fakultetsnämnden, utskottet för teknikutbildningar Fakultetsnämnden - utskottet för teknikutbildningar Datum och tid: Onsdag 8 maj kl Plats: T3-066, Mälardalens högskola, Västerås Ledamöter: Gordana Dodig-Crnkovic Ordförande Eva Thorin Erik Janse Vice ordförande Lärarrepresentant Björn Karlsson Lärarrepresentant Johan Sundström Lärarrepresentant Carina Söderlund Lärarrepresentant Elvira Jansson Studeranderepresentant Eva Sandberg Studeranderepresentant Anna-Karin Fornberg Utbildningsledare UKK/NT Kristina Lundqvist Utbildningsledare IDT Joakim Forsberg Extern ledamot Ove Nee Extern ledamot Adjungerade: Peter Gustafsson Prodekan Tjänstemän: Lisa Silver Handläggare Jonas Lostelius Handläggare Fackliga företrädare: Henning von Platen SACO vakant OFR-S Justerandes signatur 1 (15)

2 FÖREDRAGNINGSLISTA Nr 3: MDH /13 Fakultetsnämnden, Utskottet för teknikutbilningar Ärendeförteckning 1. Val av justeringsperson (B) 2. Fastställande av föredragningslista (B) 3. Rapporter (I) 4. Revidering av utbilningsplan för Innovation och produktdesign civilingenjörsprogram (B) 5. Avveckling av Filosofie kandidatexamen med huvudområdet miljövetenskap (B) 6. Inställande svenska program och kurser HT13 (B) 7. Programutbud och inställanden för läsåret 2014/2015 avseende utbildningar på engelska (B) 8. Revidering av utbildningsplan för Innovationsprogrammet-MTO inriktning företagsekonomi (B) 9. Revidering av utbildningsplan för Innovationsprogrammet-MTO inriktning ITentreprenör, ht-12 (B) 10. Revidering av utbildningsplan för Innovationsprogrammet-MTO inriktning ITentreprenör, ht-13 (B) 11. Revidering av examenskrav för Civilingenjörsprogrammet i robotik (B) 12. Revidering av utbildningsplan för Civilingenjörsprogrammet i robotik (B) 13. Rapport om studentinflytande (I) 14. Information om tider inför höstens utskottsmöten (I) Justerandes signatur 2 (15)

3 FÖREDRAGNINGSLISTA Nr 3: MDH /13 Fakultetsnämnden, Utskottet för teknikutbilningar 1. Val av justeringsperson Förslag till beslut att utse justerare enligt utskottets förslag att jämte ordförande justera protokollet. 2. Fastställande av föredragningslista Förslag till beslut att fastställa föredragningslistan. 3. Rapporter a) Utskottsordföranden rapporterar från senaste fakultetsnämndsammanträdet b) Studentkåren rapporterar c) Branschrepresentanter rapporterar d) Prodekan rapporterar Förslag till beslut att notera informationen. Justerandes signatur 3 (15)

4 FÖREDRAGNINGSLISTA Nr 3: MDH /13 Fakultetsnämnden, Utskottet för teknikutbilningar 4. Revidering av utbildningsplan för Innovation och produktdesign - civilingenjörsprogram, start ht-11 och framåt Diarienummer: MDH /10 Handläggare: Lisa Silver Akademi IDT har inkommit med begäran om revidering av utbildningsplan för Innovation och produktdesign - civilingenjörsprogram. Då programstundernas intresse för den valfria kursen Energiteknik varit lågt, vill akademin ta bort kursen från programtablån i utbildningsplanen. Revideringen ska gälla för studenter som startade ht-11 och framåt. Föredragande: Lisa Silver Förslag till beslut Utskottet för teknikutbildningar beslutar att att revidera utbildningsplanen för Innovation och produktdesign - civilingenjörsprogram för ht-11 och framåt avseende att ta bort kursen Energiteknik 7,5 hp från utbudet av valfria kurser för termin 6, samt därmed fastställa reviderad utbildningsplan att gälla från ht-11 och framåt. Ärendets beredning Akademin IDT har inkommit med en begäran om revidering av utbildningsplan för Innovation och produktdesign - civilingenjörsprogram. Ärendet har beretts av handläggare på UFO. Underlag i ärendet Bilaga1: Beslutspromemoria Bilaga2: Förslag till ny utbildningsplan Delges Utbildningsledare IDT, utbildningsledare EST, STC/antagning, STC/examen. Justerandes signatur 4 (15)

5 FÖREDRAGNINGSLISTA Nr 3: MDH /13 Fakultetsnämnden, Utskottet för teknikutbilningar 5. Avveckling av Filosofie kandidatexamen med huvudområdet miljövetenskap Diarienummer: MDH /13 Handläggare: Lisa Silver Rektor beslutade den 11 oktober 2012 om verksamhetsmål för samt uppdrag och budget för I detta beslut ges bland annat uppdrag till akademi EST att avveckla examina för huvudområdet miljövetenskap och att utreda konsekvenserna av en avveckling av huvudområdet. Akademi EST har med anledning av detta inkommit med en begäran om att avveckla Filosofie kandidatexamen med huvudområdet Miljövetenskap tillsammans med en bilagd konsekvensanalys. Föredragande: Lisa Silver Förslag till beslut Utskottet för teknik föreslår fakultetsnämnden att besluta att Miljövetenskap från och med den 1 juli 2013 inte längre kan utgöra huvudområde i en kandidatexamen vid Mälardalens högskola, att studenter som påbörjat sina studier vid Mälardalens högskola före den 1 juli 2013 ska ha rätt att få ut ovanstående examen, dock längst till och med 31 december 2018, att med anledning av rektors beslut om verksamhetsmål, uppdrag och budget gällande avveckling av verksamheten för miljövetenskap uppdra till UFO att efterfråga underlag från akademin för avveckling av Kandidatprogram i miljövetenskap - miljö, hälsa, arbete, samt att i enlighet med rektors beslut om verksamhetsmål, uppdrag och budget gällande avveckling av verksamheten för miljövetenskap uppdra till akademin att utreda hur högskolans profil kring hållbar utveckling kan bli en tydlig del av verksamheten inom energiteknik och miljöteknik. Ärendets beredning Akademi EST har inkommit med begäran om att avveckla Filosofie kandidatexamen med huvudområdet Miljövetenskap. Ärendet har beretts av handläggare på UFO och stämts av med handläggare vid examensenheten vid STC samt utbildningsledare vid EST. Underlag i ärendet Bilaga1: Beslutspromemoria Bilaga2: Underlag från EST Delges Utbildningsledare EST, STC/antagning, STC/examen. Justerandes signatur 5 (15)

6 FÖREDRAGNINGSLISTA Nr 3: MDH /13 Fakultetsnämnden, Utskottet för teknikutbilningar 6. Inställanden av kurser och program för HT13 avseende utbildningar på svenska Diarienummer: MDH /12 Handläggare: Jonas Lostelius Enligt rektors delegationsordning (MDH /13, beslutad den 23 januari 2013) har fakultetsnämnden att fatta beslut om inställande av kurs- och programtillfällen inom utbildning. Detta ska ske innan det så kallade urval 1 görs. I annat fall måste utbildningen ges även med mycket få sökande/registrerade studenter eller trots att den fått svaga omdömen i program-/kursvärderingar. Nuvarande tidplan gör gällande att fakultetsnämnden väntas fatta beslut om inställande av kurs- och programtillfällen planerade att ges HT13 den 30 maj Utskottens beredning ska mynna ut i förslag till fakultetsnämnden på vilka kurstillfällen planerade för HT13 som ska ställas in. Svar med önskemål om inställanden av kurser och program planerade för HT13 har ännu inte inkommit från samtliga akademier, ytterligare underlag planeras därför delges utskotten under fredagen den 3 maj 2013 alternativt under påföljande helg. Föredragande: Handläggaren Jonas Lostelius Förslag till beslut Ärendets beredning Förfrågan och instruktioner till akademiernas utbildningsledare med akademichefer för kännedom om hur man lämnar önskemål om inställande av kurs- och programtillfällen planerade för HT13 har gjorts. Akademierna inkommer med svar löpande till och med den 3 maj 2013 varpå en kort beredning vid utbildnings- och forskningssektionen planeras vidtas. Underlag i ärendet Bilaga 1. Beslutspromemoria Delges Sektionschef STC, STC/Antagningen, STC/Ladok, CAM/Schema, Utbildningsledare, Akademichefer, Administrativa chefer. Justerandes signatur 6 (15)

7 FÖREDRAGNINGSLISTA Nr 3: MDH /13 Fakultetsnämnden, Utskottet för teknikutbilningar 7. Programutbud och inställanden för läsåret 2014/2015 avseende utbildningar på engelska Diarienummer: MDH /13 Handläggare: Jonas Lostelius Enligt rektors delegationsordning har fakultetsnämnden att besluta om utbud av program och rekryteringsmål. Den ordinarie tidplanen för att fastställa programutbud avseende utbildningar på engelska gör gällande att fakultetsnämnden planeras fatta utbudsbeslutet vid sitt sammanträde den 30 maj Dessförinnan ska ärendet beredas i utskotten för utbildning samt i forskarutbildningsutskottet. Även Rådet för internationell verksamhet planeras lämna synpunkter på utbudet till fakultetsnämnden utifrån ett internationellt perspektiv. Utskottens roll i processen beskrivs dels i fakultetsnämndens och utskottens arbetsordningar men har även tydliggjorts inom ramen för ärendet som avhandlat underlag för utbudsbeslut (vintern ). Vid sammanträdena i maj 2013 ska utskotten för utbildning och forskarutbildningsutskottet utifrån akademiernas önskemål om programutbud och uppföljningsunderlaget bereda förslag till programutbud och rekryteringsmål till fakultetsnämnden inför dess sammanträde den 30 maj Föredragande: Handläggaren Jonas Lostelius Förslag till beslut Utskottet för teknikutbildningar föreslår fakultetsnämnden att besluta att Analytical Finance/Bachelor Program in Analytical Finance (RMV20) ska få ges HT14 med rekryteringsmål om 30, att att att att att att att Magisterprogram i programvaruteknik/master s Programme (one year) in Software Engineering (ZCG20) ska få ges HT14 med rekryteringsmål om 25, Masterprogram i intelligenta inbyggda system/master s Programme in Intelligent Embedded Systems (GST01) ska få ges HT14 med rekryteringsmål om 20, Masterprogram i Financial Engineering/Master's Programme in Financial Engineering (ZMS20) ska få ges HT14 med rekryteringsmål om 20, Masterprogram i programvaruteknik/master s Programme in Software Engineering (ZCS24) ska få ges HT14 med rekryteringsmål om 25, Produkt- och processutveckling - masterprogram - Produktion och logistik/master s Programme in Product and Process Development - Production and Logistics (ZKS21) ska få ges HT14 med rekryteringsmål om 15, Masterprogram i hållbara energisystem/master's Programme in Sustainable Energy Systems (AMM02) ska få ges HT14 med rekryteringsmål om 20, samt Master s Programme in Innovation and Design ([programkod]), under förutsättning att utbildningsplan fastställs, ska få ges HT14 med rekryteringsmål om 20. Ärendets beredning Förfrågan och instruktioner har skickats till akademierna. Önskemål om programutbud och rekryteringsmål har inkommit till utbildnings- och forskningssektionen som har sammanställt och producerat underlag för utskottens beredning. Justerandes signatur 7 (15)

8 FÖREDRAGNINGSLISTA Nr 3: MDH /13 Fakultetsnämnden, Utskottet för teknikutbilningar Underlag i ärendet Bilaga 1:Besluts-PM Bilaga 2: Akademiernas önskemål om programutbud Bilaga 3: Styrkort per utskott Delges Justerandes signatur 8 (15)

9 FÖREDRAGNINGSLISTA Nr 3: MDH /13 Fakultetsnämnden, Utskottet för teknikutbilningar 8. Revidering av utbildningsplan för Innovationsprogrammet-MTO inriktning företagsekonomi, start ht-13 och framåt Diarienummer: MDH /10 Handläggare: Lisa Silver Akademi IDT har inkommit med begäran om revidering av utbildningsplan för Innovationsprogrammet-MTO inriktning företagsekonomi. Revideringen ska gälla för studenter som startar ht-13 och framåt. Föredragande: Lisa Silver Förslag till beslut Utskottet för teknikutbildningar beslutar att att revidera utbildningsplanen för Innovationsprogrammet-MTO inriktning företagsekonomi för ht-13 och framåt avseende: 1. Byte av kurser i programtablån i termin 6: Kurserna Marknader och affärsrelationer (15 hp) och Managing the Multinational Enterprise (15 hp) ersätts med kurserna Integrerad kommunikation (15 hp), Affärsmarknadsföring (15 hp) och Management och arbetsliv (15 hp), 2. Revidering av text under avsnittet innehåll utifrån ovanstående ändringar i programtablån, samt därmed fastställa reviderad utbildningsplan att gälla från ht-13 och framåt. Ärendets beredning Programsamordnare och utbildningsledare vid akademi IDT har inkommit med begäran om revidering av utbildningsplan. Ärendet har beretts av handläggare på UFO. Delges Utbildningsledare IDT, utbildningsledare EST, STC/antagning, STC/examen. Underlag i ärendet Bilaga 1; Beslutspromemoria Bilaga 2; Förslag till ny utbildningsplan Justerandes signatur 9 (15)

10 FÖREDRAGNINGSLISTA Nr 3: MDH /13 Fakultetsnämnden, Utskottet för teknikutbilningar 9. Revidering av utbildningsplan för Innovationsprogrammet-MTO inriktning IT-entreprenör, start ht-12 och framåt Diarienummer: MDH /10 Handläggare: Lisa Silver Akademi IDT har inkommit med begäran om revidering av utbildningsplan för Innovationsprogrammet-MTO inriktning IT-entreprenör. Revideringen ska gälla för studenter som startar ht-12 och framåt. Föredragande: Lisa Silver Förslag till beslut Utskottet för teknikutbildningar beslutar att att inte bifalla akademins begäran om att revidera utbildningsplanen för Innovationsprogrammet-MTO inriktning IT-entreprenör för ht-12, och därmed konstatera att nuvarande utbildningsplan gäller för studenter som påbörjade sin utbildning ht-12. Ärendets beredning Programsamordnare och utbildningsledare vid akademi IDT har inkommit med begäran om revidering av utbildningsplan. Ärendet har beretts av handläggare på UFO. Delges Utbildningsledare IDT, utbildningsledare EST, STC/antagning, STC/examen. Underlag i ärendet Bilaga 1; Beslutspromemoria Bilaga 2; Förslag till ny utbildningsplan Justerandes signatur 10 (15)

11 FÖREDRAGNINGSLISTA Nr 3: MDH /13 Fakultetsnämnden, Utskottet för teknikutbilningar 10. Revidering av utbildningsplan för Innovationsprogrammet-MTO inriktning IT-entreprenör, start ht-13 och framåt Diarienummer: MDH /10 Handläggare: Lisa Silver Akademi IDT har inkommit med begäran om revidering av utbildningsplan för Innovationsprogrammet-MTO inriktning IT-entreprenör. Revideringen ska gälla för studenter som startar ht-13 och framåt. Föredragande: Lisa Silver Förslag till beslut Utskottet för teknikutbildningar beslutar att Ärendets beredning Akademi IDT har inkommit med begäran om revidering av utbildningsplan. Ärendet har beretts av handläggare på UFO. Delges Utbildningsledare IDT, utbildningsledare EST, STC/antagning, STC/examen. Underlag i ärendet Bilaga 1; Beslutspromemoria Bilaga 2; Förslag till ny utbildningsplan Justerandes signatur 11 (15)

12 FÖREDRAGNINGSLISTA Nr 3: MDH /13 Fakultetsnämnden, Utskottet för teknikutbilningar 11. Revidering av examenskrav för Civilingenjörsexamen - Robotik Diarienummer: MDH /13 Handläggare: Lisa Silver Den 8 januari 2013 har akademi IDT inkommit med en begäran om revidering av utbildningsplanen för Civilingenjörsprogrammet i robotik med start ht-13 och framåt. I samband med föreslagen revidering av utbildningsplanen och akademins arbete med att utveckla och förbättra programmet har det även funnits anledning till att se över och revidera examenskraven för Civilingenjörsexamen Robotik. Akademin har därför också inkommit med en begäran om att revidera examenskraven för Civilingenjörsexamen Robotik. Föredragande: Lisa Silver Förslag till beslut Utskottet för teknikutbildningar beslutar att föreslå Fakultetsnämnden att besluta att revidera examenskraven för Civilingenjörsexamen Robotik med avseende 1. Omfattningskravet inom ämnet produkt- och processutveckling/maskinteknik minskas från 30 hp till 15 hp, 2. Omfattningen av kravet inom ämnet elektronik ändras från 35 hp till 37,5 hp, 3. Teknikområdet robotik ersätter områdena produkt- och processutveckling/maskinteknik, elektronik och/eller datavetenskap, som krav för självständigt arbete, att att därmed fastställa examenskrav för Civilingenjörsexamen Robotik enligt: Examen uppnås efter att studenten fullgjort kursfordringar om 300 hp varav minst 100 hp på avancerad nivå. Inom ramen för kursfordringarna ska ingå - minst 60 hp datavetenskap, - minst 37,5 hp elektronik, - minst 45 hp matematik/tillämpad matematik, - minst 15 hp produkt- och processutveckling/maskinteknik och - minst 15 hp fysik. Dessutom ska ingå - ett sammanhållet robotikprojekt om minst 30 hp på avancerad nivå och - ett självständigt arbete (examensarbete) om minst 30 hp på avancerad nivå inom teknikområdet robotik studenter som påbörjat sina studier vid Mälardalens högskola före har rätt att erhålla examen enligt det tidigare kravet där produkt- och processutveckling/maskinteknik, elektronik och/eller datavetenskap kan utgöra områden för självständigt arbete, dock längst till och med Ärendets beredning Akademi IDT har inkommit med begäran om revidering av examenskrav. Ärendet har beretts av handläggare på UFO och stämts av med handläggare vid examensenheten vid STC samt studievägledare och programansvarig vid IDT. Delges Utbildningsledare IDT, STC/examen. Underlag i ärendet Bilaga 1; Beslutspromemoria Justerandes signatur 12 (15)

13 FÖREDRAGNINGSLISTA Nr 3: MDH /13 Fakultetsnämnden, Utskottet för teknikutbilningar 12. Revidering av utbildningsplan för Civilingenjörprogrammet i robotik, start ht-13 och framåt Diarienummer: MDH /10 Handläggare: Lisa Silver Akademi IDT har inkommit med begäran om revidering av utbildningsplan för Civilingenjörprogrammet i robotik. Revideringen ska gälla för studenter som startar ht-13 och framåt. Föredragande: Lisa Silver Förslag till beslut Utskottet för teknikutbildningar beslutar att föreslå Fakultetsnämnden att besluta att revidera utbildningsplanen för Civilingenjörsprogrammet i robotik för ht-13 och framåt avseende: 1. Ändra texten under rubriken innehåll så att den överensstämmer med det förändrade innehållet i programmet, 2. Ändra innehållet i programtablån i enlighet med förslaget, 3. Korrigera texten under rubriken undervisningsspråk så att det framgår att undervisningsspråket även under årskurs två kan vara engelska, att att därmed fastställa reviderad utbildningsplan att gälla från ht-13 och framåt, samt uppdra åt akademin tillse att lärandemål och viktiga element från kursen i forskningsmetodik avspeglas i lärandemålen för de kurser som avses kompensera kunskaperna från kursen Forskningsmetodik inom naturvetenskap och teknik 7.5 hp. Ärendets beredning Akademin IDT har inkommit med begäran om revidering av utbildningsplan. Utskottet för teknikutbildningar behandlade ärendet vid sammanträdet den 31 januari och återremitterade då ärendet och uppdrog till akademin att redovisa hur programmets mål uppfylls även efter föreslagna förändringar i programmets innehåll samt utreda vilka kurser i matematik som ska ges de två första åren. Akademi IDT har inkommit med redovisning av måluppfyllelse samt svar på frågor kring matematikinnehåll de första två åren. UFO och stämts av med studievägledare och programansvarig vid IDT. Delges Utbildningsledare IDT, utbildningsledare UKK, STC/antagning, STC/examen. Underlag i ärendet Bilaga 1; Beslutspromemoria Bilaga 2; IDT:s redovisning av måluppfyllelse samt svar på frågor kring matematikinnehåll de första två åren Bilaga 3; Förslag till ny utbildningsplan Justerandes signatur 13 (15)

14 FÖREDRAGNINGSLISTA Nr 3: MDH /13 Fakultetsnämnden, Utskottet för teknikutbilningar 13. Rapport om studentinflytande i utbildningsutskottens ansvarsområden Diarienummer: MDH 2-240/13 Handläggare: Maria Spennare I arbetsordningen för fakultetsnämndens utskott vid Mälardalens högskola (MDH 2011/27)anges att för utskotten generellt gäller särskilt att årligen rapportera till nämnden hur arbetet med studentinflytande utvecklats inom utbildningar vid högskolan. Vera Songer, Vice ordförande med ansvar för studentinflytande på Mälardalens studentkår har inkommit med en rapport över studentinflytandet. Föredragande: Lisa Silver Förslag till beslut Utskottet för teknikutbildningar lämnar bifogad rapport om hur studentinflytandet utvecklat inom utbildningar inom utskottets ansvarsområde till fakultetsnämnden. Ärendets beredning Mälardalens studentkår har inkommit med en rapport över studentinflytandet. Underlag i ärendet Bilaga 1: Rapport från studentkåren Justerandes signatur 14 (15)

15 FÖREDRAGNINGSLISTA Nr 3: MDH /13 Fakultetsnämnden, Utskottet för teknikutbilningar 14. Information om tider inför höstens utskottsmöten Utskottet för teknikutbildningars mötestider för hösten 2013 Torsdag den 22 augusti Torsdag den 3 oktober Torsdag den 21 november Alla möten hålls mellan Mötet avslutas Justerandes signatur 15 (15)

16 Bilaga 1.1 Sammanträde: 2:13 MDH / Beslutande Utskott för teknikutbildningar Ärende: MDH /10 BeslutsPM Handläggare Lisa Silver 1 (1) Beslutspromemoria Revidering av utbildningsplan för Innovation och produktdesign - civilingenjörsprogram, start ht-11 och framåt Bakgrund Fakultetsnämnden har via rektors delegationsordning ansvar för att fatta beslut om revideringar av utbildningsplaner. Fakultetsnämnden får vidaredelegera beslutsfattandet och via beslut i fakultetsnämnden har utskotten för grundutbildning mandat att fatta beslut om revidering av utbildningsplaner inom sina respektive områden. Akademi IDT har inkommit med begäran om revidering av utbildningsplan för Innovation och produktdesign - civilingenjörsprogram. Revideringen ska gälla för studenter som startade ht-11 och framåt. Problemanalys Akademin har noterat att programstudenterna inte söker den valfria kursen Energiteknik, 7,5 och vill därför ta bort kursen ur programtablån. De senaste åren har inte någon programstudent gått kursen inom ramen för programmet. Faktasammanställning Förändringarna som föreslås framgår av bilagt förslag till reviderad utbildningsplan. Förändringarna föreslås gälla för studenter som påbörjat sin utbildning höstterminen 2011 och framåt. Akademin föreslår att innehållet i programtablån ändras enligt: Termin 6: Kursen Energiteknik, 7,5 hp tas bort från utbudet av valfria kurser i programtablån. Kursen är en valfri kurs med platsgaranti som erbjuds programstudenterna. Kursens huvudområde är Energiteknik vilket inte är ett formellt krav för att uppfylla examensfordringarna.

17 Utbildningsplan Bilaga 1.2 Sida 1 av XX-XX Dnr: MDH /10 Programkod: CKE20 Innovation och produktdesign - civilingenjörsprogram, 300 högskolepoäng Innovation and Product Design - Master Program in Engineering, 300 Credits Denna utbildningsplan gäller för utbildning som ges efter Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsnämndens utskott för teknikutbildning 2013-XX-XX. Mål För civilingenjörsexamen ska studenten visa sådan kunskap och förmåga som krävs för att självständigt arbeta som civilingenjör. Syftet med utbildningen är: - att möta ett behov på arbetsmarknaden av civilingenjörer med de kunskaper och färdigheter som programmet ger, - att möta det intresse som visats från våra befintliga studenter till ett program med detta innehåll och anpassat till de nya kraven för civilingenjörsutbildningar i Sverige, - att ge studenter fortsatt och förbättrad möjlighet till forskning inom ämnet produkt- och processutveckling och andra tillämpliga ämnesområden, samt - att genom sin koppling till olika existerande och förväntade forskningsprojekt inom forskargruppen inom ämnet produkt- och processutveckling stärka denna forskning och ge studenter möjlighet till direkt erfarenhet av att delta i denna och annan forskningsverksamhet. Kunskap och förståelse Efter genomgånget utbildningsprogram ska studenten: - visa kunskap om den vetenskapliga grunden och beprövade erfarenheten inom ämnet produkt- och processutveckling samt insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete, visa förståelse för hur utbildningen kopplar till detta, samt - visa såväl brett kunnande inom produkt- och processutveckling, inbegripet kunskaper i matematik och naturvetenskap, som väsentligt fördjupade kunskaper inom innovation och produktdesign. Färdighet och förmåga Efter genomgånget utbildningsprogram ska studenten: - visa förmåga att med helhetssyn kritiskt, självständigt och kreativt identifiera, formulera och hantera komplexa frågeställningar samt att delta i forsknings- och utvecklingsarbete och därigenom bidra till kunskapsutvecklingen, - visa förmåga att skapa, analysera och kritiskt utvärdera olika tekniska lösningar,

18 Bilaga 1.2 Sida 2 av 8 Dnr: MDH /10 Programkod: CKE20 - visa förmåga att planera och med adekvata metoder genomföra kvalificerade uppgifter inom givna ramar, - visa förmåga att kritiskt och systematiskt integrera kunskap samt visa förmåga att modellera, simulera, förutsäga och utvärdera skeenden även med begränsad information, - visa förmåga att utveckla och utforma produkter, processer och system med hänsyn till människors förutsättningar och behov och samhällets mål för ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar utveckling, - visa förmåga till lagarbete och samverkan inom och mellan grupper med olika sammansättning, synsätt, kulturer och traditioner, samt - visa förmåga att i såväl nationella som internationella sammanhang muntligt och skriftligt i dialog med företag, samhälle och/eller i seminarier eller konferenser klart redogöra för och diskutera sina slutsatser och den kunskap och de argument som ligger till grund för dessa. Värderingsförmåga och förhållningssätt Efter genomgånget utbildningsprogram ska studenten: - visa förmåga att göra bedömningar med hänsyn till hållbar utveckling i ett lokalt och globalt perspektiv och övriga relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter samt visa medvetenhet om etiska aspekter på forsknings- och utvecklingsarbete, - visa insikt i teknikens möjligheter och begränsningar inom produkt- och processutveckling, dess roll i samhället och människors ansvar för hur den används, inbegripet sociala och ekonomiska aspekter samt miljö- och arbetsmiljöaspekter, - visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att fortlöpande utveckla sin kompetens, samt - visa förmåga till ett innovativt och entreprenöriellt förhållningssätt. Undervisningsspråk Det huvudsakliga undervisningsspråket är svenska men undervisning sker även på engelska, vilket innebär att studenten behöver kunna hantera undervisning, examination och litteratur med mera på både svenska och engelska. Särskild behörighet Områdesbehörighet 9: Fysik B, Kemi A och Matematik E. Undantag medges från kraven på Fysik B, Kemi A och Matematik E. Fysik A och Matematik D krävs. Urval Till högst 5 platser tillämpas alternativt urval bland studenter som närmast föregående läsår gått kurs på grundnivå inom produkt- och processutveckling i samverkan med teknikcollege Mälardalen. Till resterande platser tillämpas betygsurval 60 % och provurval 40 %.

19 Bilaga 1.2 Sida 3 av 8 Dnr: MDH /10 Programkod: CKE20 Innehåll Innovation och produktdesign - civilingenjörsprogram är en femårig teknisk utbildning inom produkt- och processutveckling. Utbildningen inleds med produktskapande där formgivning samspelar med matematik, teknik och naturvetenskap. Vidare ingår projekt- och processmetodik och övning i att ta fram olika produkter, både för hand och med hjälp av dator, bland annat genom olika CAD- och CAM-program. Under år 2 presenteras ingenjörsverktyg för konstruktion och produktutveckling. Viktiga inslag fokuserar på produktions- och kvalitetsarbete samt samspelet mellan människa och teknik. För år 3 väljer studenten bland profilblock. Varje profilblock har fokus på ett delområde inom produkt- och processutveckling som kopplar till identifierade behov på arbetsmarknaden och till programmets helhet. Profilblocken kan kombineras med varandra vilket ger möjlighet till kursval efter eget intresse. Under år 4 och 5 ges fördjupning och breddning inom produkt- och processutveckling, med avancerade kurser som behandlar bland annat projektledning, produktutveckling och vetenskaplig teori och metod. Avancerade projekt drivs i direkt samverkan med företag och forskning och ger utrymme för träning av metoder och verktyg under förhållanden som motsvarar situationen för yrkesmässigt ingenjörsarbete. Utbildningen avslutas med ett examensarbete inom något av områdena Produktutveckling eller Innovativ produktion. Utbildningen ger en helhetssyn på alla skeenden från idé till modell och produktframtagande. Viktiga inslag är konstruktion, formgivning, projektledning, entreprenörskap, företagsledning, psykologi, informationsarbete och innovationsteknik. I utbildningen ingår också tydliga inslag som rör hållbar utveckling, vetenskaplig metodik, personlig utveckling och internationalisering. Undervisningen består främst av lektioner, projektarbeten, seminarier, egenstudier samt handledning. Kurser är i huvudsak förlagda på campus. Projektarbeten är vanligt förekommande och i flera kurser erbjuds projekt i direkt samverkan med företag. Studenten förväntas avsätta tid för självstudier och gruppuppgifter också utanför schemalagd tid. Vanligt förekommande examinationsformer är inlämningar, muntliga redovisningar, seminarier och tentamina. Inlämningar består främst av rapporter, beräkningar eller fysiska gestaltningar men kan t.ex. också bestå av videobaserade produktpresentationer. Tentamina är oftast skriftliga och genomförs i tentamenssal, ibland med datorstöd. Examinationsmoment genomförs individuellt eller gruppvis. Träning i samverkan inom och mellan grupper och med omvärlden ses som en viktig del av utbildningen samtidigt som den individuella insatsen också är i fokus. Utbildningen avslutas med ett examensarbete, som genomförs enskilt eller i samarbete med en studiekamrat.

20 Bilaga 1.2 Sida 4 av 8 Dnr: MDH /10 Programkod: CKE20 Termin 1 Termin 2 Produkt- och processutveckling IT i ingenjörsarbetet, 7,5 hp Innovation och produktdesign, 7,5 hp Produktutveckling 1, 7,5 hp Matematik/ tillämpad matematik Matematisk grundkurs, 7,5 hp Produkt- och processutveckling Naturvetenskap, statik, 7,5 hp Industridesign 1, 7,5 hp Innovationsteknik Projektledning, 7,5 hp Matematik/ tillämpad matematik Grundläggande kalkyl, 7,5 hp Termin 3 Termin 4 Produkt- och processutveckling Ingenjörsvetenskap 1, 7,5 hp Ingenjörsvetenskap 2, 7,5 hp Matematik/ tillämpad matematik Grundläggande vektoralgebra, 7,5 hp Valbart 7,5 hp: Produkt- och processutveckling Designledning, 7,5 hp Innovationsteknik Introduktion till informationssökning och omvärldsanalys, 7,5 hp Kreativa verktyg och processer, 7,5 hp Produkt- och processutveckling Ingenjörsvetenskap 3, 7,5 hp Valbart 15 hp: Produkt- och processutveckling CAD fördjupning, 7,5 hp Innovativ produktion och logistik, 7,5 hp Kvalitetsprocessen, 7,5 hp Valfritt 7,5 hp: Kursval inom högskolans kursutbud t.ex. (med platsgaranti): Produkt- och processutveckling Produktionsekonomi, 7,5 hp Innovationsteknik Entreprenörskap, 7,5 hp Termin 5 Termin 6 Produkt- och processutveckling Produktutveckling 2, 7,5 hp Valbart 22,5 hp: Produkt- och processutveckling Industridesign 2, 7,5 hp Produktutveckling 3, 7,5 hp Konkurrenskraftiga produktionssystem, 7,5 hp Produktions- och logistikplanering, 7,5 hp Miljövetenskap Miljökunskap, gk, 7,5 hp Valbart 22,5 hp: Produkt- och processutveckling Kvalitetsprocessen, 7,5 hp Innovativ produktion och logistik, 7,5 hp CAD fördjupning, 7,5 hp Industridesign 3, 7,5 hp Produktions-, underhålls- och kvalitetsutveckling, 7,5 hp Produktionsekonomi, 7,5 hp Valfritt 7,5 hp: Kursval inom högskolans kursutbud t.ex. (med platsgaranti): Energiteknik Energiteknik, 7,5 hp Matematik/ tillämpad matematik Differential- och integralkalkyl II, 7,5 hp

21 Bilaga 1.2 Sida 5 av 8 Dnr: MDH /10 Programkod: CKE20 Termin 7 Termin 8 Valbart 22,5 hp: Produkt- och processutveckling Projektledning, 15 hp Projektarbete, 7,5 hp Matematik/ tillämpad matematik Sannolikhetslära och statistisk teori, 7,5 hp Valfritt 7,5 hp: Kursval inom högskolans kursutbud t.ex. (med platsgaranti): Produkt- och processutveckling Designledning, 7,5 hp Innovationsteknik Entreprenörskap och företagande I, 7,5 hp Produkt- och processutveckling Produkt- och processutveckling, 15 hp Valfritt 15 hp: Kursval inom högskolans kursutbud t.ex. (med platsgaranti): Produkt- och processutveckling Projektarbete, 7,5 hp Försörjningsledning, 7,5 hp Produktions-, underhålls- och kvalitetsutveckling, 7,5 hp Termin 9 Termin 10 Produkt- och processutveckling Vetenskaplig teori och metod, 7,5 hp Industriell excellens, 7,5 hp Projektarbete, 7,5 hp Produkt- och processutveckling Examensarbete, Produktutveckling, 30 hp Valfritt 7,5 hp: Kursval inom högskolans kursutbud t.ex. (med platsgaranti): Fysik Mekanik och ellära, gk, 7,5 hp Informationsdesign Återvinningsdesign, 7,5 hp Tidigare avklarade kurser påverkar deltagarens behörighet till senare kurser. Ytterligare valmöjlighet än i tabellerna ovan kan komma att finnas. Se utbildningens kursvalsinformation. Val inom programmet Val sker inom programmet från år 2 inför varje termin; år 2 med viss valbarhet, senare år med större valbarhet. Val av kurs kan påverka möjligheterna att uppfylla examensfordringarna. Studenten rekommenderas att upprätta en egen fullständig studieplanering enligt den studievägledning som ges. Värdakademi eller motsvarande Akademin för innovation, design och teknik är värdakademi för Innovation och produktdesign - civilingenjörsprogram.

22 Bilaga 1.2 Sida 6 av 8 Dnr: MDH /10 Programkod: CKE20 Examen Utbildningsprogrammet är upplagt så att studierna ska leda fram till att man uppfyller fordringarna för följande examen/examina: - Civilingenjörsexamen - Produkt- och processutveckling (Master of Science in Engineering - Product and Process Development) - Högskoleingenjörsexamen - Innovation och produktdesign (Bachelor of Science in Engineering - Innovation and Product Design) Om programmet innehåller valbara eller valfria delar, eller om man som student väljer att inte slutföra en viss kurs, kan de val man gör påverka möjligheterna att uppfylla examensfordringarna. För mer information om examina och examensfordringar hänvisas till den lokala examensordningen som finns publicerad på högskolans webbplats. Kvalitetssäkring Programmet utvärderas kontinuerligt med hjälp av kurs- och programutvärderingar. Dessa utvärderingar beaktas vid utvecklingen av program och kurser. Kursutvärdering görs på respektive avdelning. Akademin för innovation, design och teknik ansvarar för att utvärdering av programmet genomförs. Programutvärderingen görs årsvis genom inhämtande av synpunkter från studenter och lärare och redovisas och diskuteras av programansvariga och lärare på programmet, varefter förslag till utveckling av programmet kan tas fram. Studentmedverkan Inom ämnet produkt- och processutveckling erbjuds studentrepresentanter minst två gånger per läsår att delta i planering, utveckling och uppföljning av kurser och program. Utbildningen diskuteras då i sin helhet inklusive bland annat utbildningsplaner, kurser, principer för schemaläggning, introduktionen av nya studenter till högskolan och studiemiljö. Forskningsbas Högskolans forskning bedrivs främst inom sex prioriterade inriktningar som är utpekade i högskolans utbildnings- och forskningsstrategi. Utbildningsprogrammet anknyter till den prioriterade inriktningen Innovation och produktrealisering. De övriga prioriterade inriktningarna är: Didaktik och interkulturell kommunikation, Inbyggda system, Miljö, energi- och resursoptimering, Hållbar utveckling, arbetsliv och styrning samt Hälsa och Välfärd. Utbildningsprogrammets teknikområde Produkt- och processutveckling ingår som en viktig och betydande del i inriktningen Innovation och produktrealisering. Här utvecklar högskolan en unik och internationellt erkänd flervetenskaplig kunskaps- och kompetensmiljö och här samverkar etablerade forskargrupper inom ämnena innovationsteknik, informationsdesign och produkt- och processutveckling. Inom miljön finns också Centrum för produktrealisering

23 Bilaga 1.2 Sida 7 av 8 Dnr: MDH /10 Programkod: CKE20 som är en resurs för hela regionen och fångar initiativ till forskning i samarbetsprojekt i olika former. Kurserna i programmet vilar på vetenskaplig grund genom att forskarutbildade lärare deltar i planeringen och utvecklingen samt undervisar i programmets kurser. Samverkan Högskolan arbetar aktivt för att erbjuda akademiska utbildningar som leder till jobb, bland annat genom att utveckla utbildningarna i samverkan med det omgivande samhället. Det innebär att utbildningsprogrammets innehåll stämts av mot de förväntningar som ställs på ingenjörer inom området från företag i regionen. Avstämningar görs också i det löpande arbetet genom att personer anställda i företagen deltar vid genomgångar av kurser och program. Samarbetspartner är bland annat Eskilstuna Fabriksförening med ingående medlemsföretag, ABB samt Volvo CE. Studenter på programmet genomför samverkansprojekt med regionens arbetsgivare direkt via projekt i ett flertal kurser och/eller genom speciella projektkurser samordnade via Centrum för produktrealisering, en integrerad del av forsknings- och utbildningsmiljön Innovation och produktrealisering där en stor mängd samverkansprojekt genomförs varje år. Programmets studenter kan dessutom välja att göra upp till två praktikkurser CO-OP, cooperative education, hos företag under sommartid, vilket medför ett givande kunskapsutbyte för studenter, högskola och företag. Gästföreläsningar från industri och övriga arbetsgivare är ett naturligt inslag i utbildningen och förekommer ett flertal gånger under varje termin. Internationalisering Mälardalens högskola har sedan länge ansett internationalisering vara en av de viktigaste faktorerna för att utbildning och forskning ska hålla god kvalitet. Som student är det bra att exponeras för internationella inslag under studietiden. Detta bidrar till att öka kompetens och förståelse, bägge mycket viktiga egenskaper på dagen arbetsmarknad. Att som student välja uppgifter med internationell profil eller medverka i Studentkårens fadderverksamhet kan tillföra lika mycket som en vistelse utomlands. Interkulturell kompetens är verkligen viktig oavsett om det framtida arbetet finns i Sverige eller någon annanstans i världen. Inom programmet är det möjligt att läsa delar av programmet utomlands, vid något av våra partneruniversitet eller annat universitet som har motsvarande kurser inom programmets område.

24 Bilaga 1.2 Sida 8 av 8 Dnr: MDH /10 Programkod: CKE20 Jämlikhet Programstudenterna bemöts och bedöms likvärdigt oavsett kön, etnicitet, religion, sexuell läggning, ålder, funktionshinder eller könsöverskridande identitet/uttryck. I de fall då funktionshinder försvårar deltagande på kurser erbjuder högskolan stödåtgärder. Utbildningsprogrammet strävar efter jämn könsfördelning och mångfald bland studenterna.

25 Bilaga 2.1 Sammanträde: 3:13 MDH / Beslutande Utskott för teknikutbildningar MDH /13 Besluts-PM Handläggare Lisa Silver 1 (3) Beslutspromemoria Avveckling av Filosofie kandidatexamen med huvudområdet miljövetenskap Bakgrund Rektor beslutade den 11 oktober 2012 om verksamhetsmål för samt uppdrag och budget för I detta beslut ges bland annat uppdrag till akademi EST att avveckla examina för huvudområdet miljövetenskap och att utreda konsekvenserna av en avveckling av huvudområdet. Akademi EST har med anledning av detta inkommit med en begäran om att avveckla Filosofie kandidatexamen med huvudområdet Miljövetenskap tillsammans med en bilagd konsekvensanalys. Problemanalys Filosofie kandidatexamen med huvudområdet miljövetenskap har erbjudits som en möjlig examen för studenter antagna till Kandidatprogram i miljövetenskap - miljö, hälsa, arbete (programkod GKN01). Det enda program som berörs av avvecklingen är Kandidatprogram i miljövetenskap - miljö, hälsa, arbete. Ingen samläsning sker med något annat program. Konsekvensanalys Vilka program berörs av avvecklingen (samläsning) Det program som berörs av avvecklingen är Kandidatprogram i miljövetenskap - miljö, hälsa, arbete. Ingen samläsning sker med något annat program. Studenter, försäkran om att kvalitén upprätthålls under avvecklingsperioden, säkerställa hur studenterna kan ta ut sin examen med bibehållen kvalitet Hösten 2012 gjordes det sista intaget till Kandidatprogram i miljövetenskap - miljö, hälsa, arbete. Det betyder att från hösten 2013 är det två år till att genomföra av programmet. Det största

26 Bilaga 2.1 hotet mot utbildningens kvalité är att de lärare som undervisar i programmet hittar andra jobb och slutar innan utbildningen är avvecklad. I dagsläget har ingen av lärarna ännu meddelat att de ska sluta. Flera av kurserna som ges under år två och tre ges nu av lärare som forskar. Så länge de har finansiering för sin forskning så kommer de troligen att stanna på MDH. Kompetens inom andra av akademins utbildningar (inom byggnads- och energiteknik) skulle kunna täcka upp om nuvarande lärare inom programmet slutar. Kapaciteten vad gäller tillgänglig tid är dock osäker. Det miljövetenskapliga programmet är ett flervetenskapligt program och flera av kurserna innehåller delar som ges av personal inom folkhälsovetenskap, ekonomi, statsvetenskap, historia, sociologi, byggnadsteknik och miljöteknik. Dessa ämnen är inte berörda av nedläggningen av examen av miljövetenskap och därför är de delarna inte i farozonen. Akademin bedömer att de har goda förutsättningar för att kunna genomföra de kvarvarande kurserna i det miljövetenskapliga programmet. Akademin försäkrar att de kommer att söka andra lösningar för att fullgöra sina åtaganden mot studenterna om de skulle i händelse av att de skulle tappa kompetent personal. Sådana lösningar kan exempelvis innebära tillfälligt anställda, konsulter eller samarbeten med andra lärosäten. 2 (3) Konsekvenserna av en avveckling av huvudområdet Även om enbart ett program berörs av avveckling av kandidatexamen i miljövetenskap och ingen samläsning av programmets kurser med något annat utbildningsprogram finns så finns andra kurser inom huvudområdet miljövetenskap inom andra utbildningsprogram. Dessa kurser planeras fortsätta ges. Det finns också ett par kurser inom huvudområdet som ges som fristående kurser och som enbart kommer att ges om utrymme och personal finns tillgänglig. Utredning av hur högskolans profil kring hållbar utveckling kan bli en tydlig del av verksamheten inom energiteknik och miljöteknik ingår inte i detta underlag. Enligt EST:s verksamhetsplan för 2013 är slutdatum för denna utredning planerad till hösten 2013 på grund av att utredningen är kopplad till den utveckling av utbildningar inom energi-, byggnads- och miljöteknik som pågår just nu. Relevanta slutsatser om hur högskolans profil kring hållbar utveckling kan bli en tydlig del av verksamheten inom energiteknik och miljöteknik kan inte göras innan arbetet med handlingsplanen för utveckling av dessa utbildningar är slutförd. Att ta fram handlingsplan för utvecklingen av utbildningarna kräver i sin tur tid för analys, diskussioner samt förankring vilket inte haft tidsmässigt haft möjlighet att göra inför beslut om avvekling av huvudområde för examen.

27 Bilaga (3) Överväganden Vid ett beslut om avveckling av Filosofie kandidatexamen i miljövetenskap behövs ingen revidering av utbildningsplan för Kandidatprogramet i miljövetenskap - miljö, hälsa, arbete 180p. I och med att programmet bara har en möjlig examensväg så kommer programmet inte längre att finnas kvar vid MDH. Då beslut föreligger om avveckling för verksamheten gällande examen i miljövetenskap behöver akademin gällande detta inkomma till UFO med en begäran om avveckling av programmet. Detta innebär att utskottet inte behöver ta beslut om revidering av utbildningsplan för Kandidatprogramet i miljövetenskap - miljö, hälsa, arbete vid aktuellt utskottmöte. Beredningens förslag till beslut Fakultetsnämnden beslutar att Miljövetenskap från och med den 1 juli 2013 inte längre kan utgöra huvudområde i en kandidatexamen vid Mälardalens högskola. Studenter som påbörjat sina studier vid Mälardalens högskola före den 1 juli 2013 ska ha rätt att få ut ovanstående examen, dock längst till och med 31 december Fakultetsnämnden beslutar också att i enlighet med rektors beslut om verksamhetsmål etc. att uppdra till UFO att efterfråga underlag från akademin för avveckling av Kandidatprogram i miljövetenskap - miljö, hälsa, arbete. Fakultetsnämnden beslutar dessutom att i enlighet med rektors beslut om verksamhetsmål, uppdrag och budget gällande avveckling av verksamheten för miljövetenskap uppdra till akademin att utreda hur högskolans profil kring hållbar utveckling kan bli en tydlig del av verksamheten inom energiteknik och miljöteknik.

28 Bilaga 2.2 Akademin för ekonomi, samhälle och teknik (4) Handläggare Eva Thorin, utbildningsledare Eva Skytt, programansvarig och avdelningschef miljövetenskap Underlag för avveckling av Filosofie kandidatexamen med huvudområdet Miljövetenskap Härmed begär akademin EST att Filosofie kandidatexamen med huvudområdet Miljövetenskap avvecklas. Beskrivning av de kurser som ingår i examen Filosofie kandidatexamen med huvudområdet miljövetenskap har erbjudits som en möjlig examen för studenter antagna till Kandidatprogram i miljövetenskap - miljö, hälsa, arbete (programkod GKN01). Kandidatprogrammet i miljövetenskap miljö, hälsa, arbete syftar till att ge studenterna en bred kompetens inom miljöområdet. Programmet innehåller kurser inom naturvetenskap och teknik för att kunna identifiera och analysera miljöproblem. Det innehåller kurser inom samhällsvetenskap för att förstå de komplexa miljöfrågorna och för att kunna förebygga och åtgärda miljöproblem. I programmet finns det även kurser inom kommunikation, informationsteknologi, kvalitet och projekt som arbetsform. Nedan är en förteckning över de kurser i miljövetenskap som ingår i programmet. Kursnamn Hp Kurskod Nivå Arbets- och miljömedicin 7,5 MXA110 G1F Examensarbete, miljövetenskap 15,0 MXA205 G2E Hållbarhetsarbete i samhället 15,0 MXA202 G2F Introduktion till miljövetenskap 7,5 MXA101 G1N Kommunikation och ledarskap för miljövetare 7,5 MXA109 G1N Miljö, hälsa, arbete 7,5 MXA100 G1N Miljöinformatik, grundkurs 7,5 MXA108 G1N Miljökonsekvensbeskrivning 7,5 WMX016 G2F Miljöledning och miljörevision 7,5 WMX001 G1N Miljörisker 7,5 MXA204 G2F Miljörätt 7,5 MXA107 G1F Miljövetenskaplig metod och statistik 7,5 MXA106 G1N Mälardalens högskola är en av Sveriges största högskolor. Nära samarbete med omvärlden gör våra utbildningar attraktiva för studenter och våra studenter attraktiva på arbetsmarknaden. Besöksadress: Drottninggatan 12 Postadress: Box 325, Eskilstuna Tfn: Fax: Besöksadress: Högskoleplan 1 Postadress: Box 883, Västerås Tfn: Fax: Webb: E-post: Org.nr:

Innovation och produktdesign - civilingenjörsprogram, 300 högskolepoäng

Innovation och produktdesign - civilingenjörsprogram, 300 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 8 Programkod: CKE20 Innovation och produktdesign - civilingenjörsprogram, 300 högskolepoäng Innovation and Product Design - Master Program in Engineering, 300 Credits Denna utbildningsplan

Läs mer

Innovation och produktdesign - högskoleingenjörsprogram, 180 högskolepoäng

Innovation och produktdesign - högskoleingenjörsprogram, 180 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 7 Programkod: IKE20 Innovation och produktdesign - högskoleingenjörsprogram, 180 högskolepoäng Innovation and Product Design - Bachelor Program in Engineering, 180 Credits Denna

Läs mer

Produkt- och processutveckling - masterprogram - Produktion och logistik, 120 högskolepoäng

Produkt- och processutveckling - masterprogram - Produktion och logistik, 120 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 6 Programkod: ZKS21 - masterprogram - Produktion och logistik, 120 högskolepoäng Master Program in Product and Process Development - Production and Logistics, 120 Credits Denna

Läs mer

Magisterprogram i miljö- och hälsoskydd, 60 högskolepoäng

Magisterprogram i miljö- och hälsoskydd, 60 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 5 Programkod: ZWG22 Magisterprogram i miljö- och hälsoskydd, 60 högskolepoäng Master Program in Environmental and Health Protection (One Year), 60 Credits Denna utbildningsplan

Läs mer

HÖGSKOLEINGENJÖRSEXAMEN DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE IN ENGINEERING

HÖGSKOLEINGENJÖRSEXAMEN DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE IN ENGINEERING Sida 1 av 5 HÖGSKOLEINGENJÖRSEXAMEN DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE IN ENGINEERING Fastställande Denna bilaga till den lokala examensordningen är beslutad av Rektor 2008-12-15 och uppdateras fortlöpande,

Läs mer

Civilingenjörsprogrammet i industriell ekonomi, 300 högskolepoäng

Civilingenjörsprogrammet i industriell ekonomi, 300 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 6 Civilingenjörsprogrammet i industriell ekonomi, 300 högskolepoäng Master Program in Industrial Engineering and Management, 300 Credits Denna utbildningsplan gäller för utbildning

Läs mer

Magisterprogrammet i ledarskap och arbetsliv, 60 högskolepoäng

Magisterprogrammet i ledarskap och arbetsliv, 60 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 5 Programkod: AGM03 MDH 2.1.2-389/11 Magisterprogrammet i ledarskap och arbetsliv, 60 högskolepoäng Master Program (One Year) in Leadership and Work Life Studies, 60 Credits Denna

Läs mer

Civilingenjörsprogrammet i samhällsbyggnad, 300 högskolepoäng

Civilingenjörsprogrammet i samhällsbyggnad, 300 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 7 Civilingenjörsprogrammet i samhällsbyggnad, 300 högskolepoäng Master Program in Civil Engineering and Urban Development, 300 Credits Denna utbildningsplan gäller för utbildning

Läs mer

Ekonomprogrammet, Management, 180 högskolepoäng

Ekonomprogrammet, Management, 180 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 6 Programkod: SEV24 MANA Ekonomprogrammet, Management, 180 högskolepoäng Business studies, Management, 180 Credits Denna utbildningsplan är fastställd av Fakultetsnämnden för

Läs mer

Kandidatprogram i språk och humaniora med allmän inriktning, 180 högskolepoäng

Kandidatprogram i språk och humaniora med allmän inriktning, 180 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 6 Kandidatprogram i språk och humaniora med allmän inriktning, 180 högskolepoäng B.A. In Modern Languages and Humanities, General Studies, 180 Credits Denna utbildningsplan är

Läs mer

Ekonomprogrammet, Redovisning och revision, 180 högskolepoäng

Ekonomprogrammet, Redovisning och revision, 180 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 6 Programkod: SEV24 REDO Ekonomprogrammet, Redovisning och revision, 180 högskolepoäng Business studies, Accounting and Auditing, 180 Credits Denna utbildningsplan är fastställd

Läs mer

Innovationsprogrammet-MTO, Företagsekonomi, 180 högskolepoäng

Innovationsprogrammet-MTO, Företagsekonomi, 180 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 5 Programkod: RKE20 FEKO Innovationsprogrammet-MTO,, 180 högskolepoäng Bachelor Program in Innovation, Business Administration, 180 Credits Denna utbildningsplan är fastställd

Läs mer

Kandidatprogram i språk och humaniora med inriktning kommunikation, 180 högskolepoäng

Kandidatprogram i språk och humaniora med inriktning kommunikation, 180 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 6 Programkod: HHV20 KOMM Kandidatprogram i språk och humaniora med inriktning kommunikation, 180 högskolepoäng B.A. In Modern Languages and Humanities, Communication Studies,

Läs mer

Innovationsprogrammet-MTO, Psykologi, 180 högskolepoäng

Innovationsprogrammet-MTO, Psykologi, 180 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 5 Programkod: RKE20 PSYK Innovationsprogrammet-MTO,, 180 högskolepoäng Bachelor Program in Innovation, Psychology, 180 Credits Denna utbildningsplan är fastställd av Fakultetsnämnden

Läs mer

Datavetenskapliga programmet, Allmän inriktning 180 högskolepoäng

Datavetenskapliga programmet, Allmän inriktning 180 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 5 Programkod: TCV20 OINR liga programmet, Allmän inriktning 180 högskolepoäng Bachelor Program in Computer Science, General Profile 180 Credits Denna utbildningsplan är fastställd

Läs mer

MAGISTEREXAMEN DEGREE OF MASTER OF ARTS/SCIENCE (60 CREDITS)

MAGISTEREXAMEN DEGREE OF MASTER OF ARTS/SCIENCE (60 CREDITS) Sida 1 av 9 MAGISTEREXAMEN DEGREE OF MASTER OF ARTS/SCIENCE (60 CREDITS) Fastställande Denna bilaga till den lokala examensordningen är beslutad av Rektor 2008-12-15 och uppdateras fortlöpande, efter nya

Läs mer

IT Management, 60 högskolepoäng

IT Management, 60 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 5 Programkod: ZEG24 IT Management, 60 högskolepoäng IT Management, 60 Credits Denna utbildningsplan är fastställd av Fakultetsnämnden för humaniora, samhälls och vårdvetenskap

Läs mer

Datavetenskapliga programmet, Spel, 180 högskolepoäng

Datavetenskapliga programmet, Spel, 180 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 5 2012-01-20 liga programmet, Spel, 180 högskolepoäng Bachelor Program in Computer Science, Computer Games Development, 180 Credits Denna utbildningsplan gäller för utbildning

Läs mer

Flygingenjörsprogrammet, 180 högskolepoäng

Flygingenjörsprogrammet, 180 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 6 Programkod: IMV20 Flygingenjörsprogrammet, 180 högskolepoäng Bachelor Program in Aeronautical Engineering, 180 Credits Denna utbildningsplan är fastställd av Fakultetsnämnden

Läs mer

Innovationsprogrammet-MTO, IT-entreprenör, 180 högskolepoäng

Innovationsprogrammet-MTO, IT-entreprenör, 180 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 5 2012-01-20 Innovationsprogrammet-MTO, IT-entreprenör, 180 högskolepoäng Bachelor Program in Innovation, IT-Entrepreneur, 180 Credits Denna utbildningsplan gäller för utbildning

Läs mer

Magisterprogrammet i ledarskap, 60 högskolepoäng

Magisterprogrammet i ledarskap, 60 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 6 Magisterprogrammet i ledarskap, 60 högskolepoäng Master Program (One Year) in Leadership, 60 Credits Denna utbildningsplan är fastställd av Fakultetsnämnden för humaniora, samhälls

Läs mer

Programschema för Innovation, produktion och logistik högskoleingenjörsprogram, 180 hp

Programschema för Innovation, produktion och logistik högskoleingenjörsprogram, 180 hp Programschema för Innovation, produktion och logistik högskoleingenjörsprogram, 180 hp Programkod: Gäller för läsåret 2010/2011 Programschemat är granskat och godkänt av Annika Björklund vid akademin för

Läs mer

Programschema för Innovation, produktion och logistik högskoleingenjörsprogram, 180 hp

Programschema för Innovation, produktion och logistik högskoleingenjörsprogram, 180 hp Programschema för Innovation, produktion och logistik högskoleingenjörsprogram, 180 hp Programkod: Gäller för läsåret 2015/2016 Programschemat är beslutat av utbildningsledare Annika Björklund vid akademin

Läs mer

Utbildningsplan Företagsekonomiska magisterprogrammet - 60 högskolepoäng

Utbildningsplan Företagsekonomiska magisterprogrammet - 60 högskolepoäng HÖGSKOLAN I GÄVLE UTBILDNINGSPLAN AVANCERAD NIVÅ FÖRETAGSEKONOMISKA MAGISTERPROGRAMMET Programkod: SAENM Inr.kod: Affärsutveckling AFUT (Business Development) Inr.kod: Redovisning REDO (Accounting) Fastställd

Läs mer

Informativ illustration - informationsdesign, 180 högskolepoäng

Informativ illustration - informationsdesign, 180 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 6 Informativ - informationsdesign, 180 högskolepoäng Bachelor Program in Informative Illustration - Information Design, 180 Credits Denna utbildningsplan är fastställd av Fakultetsnämnden

Läs mer

U T B I L D N I N G S P L A N

U T B I L D N I N G S P L A N Dnr: 66/2008/515 Grundutbildningsnämnden för matematik, naturvetenskap och teknik U T B I L D N I N G S P L A N Företagsingenjör med inriktning affärssystem och management, 180 högskolepoäng Bachelor of

Läs mer

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan. Högskoleingenjörsprogrammet i datateknik TGDDI

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan. Högskoleingenjörsprogrammet i datateknik TGDDI Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Utbildningsplan Högskoleingenjörsprogrammet i datateknik Programkod: Programmets benämning: Inriktningar: TGDDI Högskoleingenjörsprogrammet i datateknik Study

Läs mer

Fakultetsnämnden utskottet för teknikutbildningar

Fakultetsnämnden utskottet för teknikutbildningar KALLELSE Nr 6:2013 2013-11-21 MDH 1.1-23/13 Utskottet för teknikutbildningar Fakultetsnämnden utskottet för teknikutbildningar Datum och tid: Torsdag 21 november kl. 9.15-12.00 Plats: R3-132, Mälardalens

Läs mer

Utbildningsplan. Masterprogram i marknadsföring. Dnr HS 2015/171. SASMF Masterprogram i Marknadsföring Master programme in Marketing

Utbildningsplan. Masterprogram i marknadsföring. Dnr HS 2015/171. SASMF Masterprogram i Marknadsföring Master programme in Marketing Dnr HS 2015/171 Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap Utbildningsplan Masterprogram i marknadsföring Programkod: Programmets benämning: Inriktningar: SASMF Masterprogram i Marknadsföring Master

Läs mer

Utbildningsplan. Byggingenjör BSc in Civil Engineering 180 högskolepoäng

Utbildningsplan. Byggingenjör BSc in Civil Engineering 180 högskolepoäng Utbildningsplan Byggingenjör BSc in Civil Engineering 180 högskolepoäng Ladokkod: TGBYI Version: 1.0 Utbildningsnivå: Grundnivå Fastställd av: Forsknings- och utbildningsnämnden 2014-10-22 Gäller från:

Läs mer

Textdesign - informationsdesign, 180 högskolepoäng

Textdesign - informationsdesign, 180 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 6 Textdesign - informationsdesign, 180 högskolepoäng Bachelor Program in Text Design - Information Design, 180 Credits Denna utbildningsplan är fastställd av Fakultetsnämnden

Läs mer

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan Dnr FAK1 2010/159 Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Utbildningsplan Magister-/masterprogram i redovisning och finansiering Masterprogramme in Accounting and Finance Programkod: SAMRE/SAAAF Programmets

Läs mer

HÖGSKOLEINGENJÖRSEXAMEN BACHELOR OF SCIENCE IN ENGINEERING

HÖGSKOLEINGENJÖRSEXAMEN BACHELOR OF SCIENCE IN ENGINEERING Lokal examensbeskrivning Dnr: 540-420-10 Sid 1 (5) HÖGSKOLEINGENJÖRSEXAMEN BACHELOR OF SCIENCE IN ENGINEERING INRIKTNING: ELEKTRONIK SPECIALISATION: ELECTRONIC ENGINEERING 1 Fastställande Denna examensbeskrivning

Läs mer

Internationella marknadsföringsprogrammet, 180 högskolepoäng

Internationella marknadsföringsprogrammet, 180 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 8 2012-01-18 Internationella marknadsföringsprogrammet, 180 högskolepoäng International Marketing Program, 180 Credits Denna utbildningsplan gäller för utbildning som ges efter

Läs mer

Internationella Marknadsföringsprogrammet, 180 högskolepoäng

Internationella Marknadsföringsprogrammet, 180 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 8 Programkod: GKS02 Internationella Marknadsföringsprogrammet, 180 högskolepoäng International Marketing Program, 180 Credits Denna utbildningsplan är fastställd av Fakultetsnämnden

Läs mer

Utskottet för ekonomiutbildningar

Utskottet för ekonomiutbildningar Omfattning: 42-51 Datum och tid: Onsdagen den 20 november klockan 9.30 11.30 Plats: Ypsilon, Mälardalens högskola, Västerås Ledamöter: Lars Hallén Ordförande Marie Mörndal Lärarrepresentant, vice ordf.

Läs mer

Gordana Dodig-Crnkovic Lärarrepresentant. Johanna Westerlund Lärarrepresentant. Tommy Svensson Extern ledamot

Gordana Dodig-Crnkovic Lärarrepresentant. Johanna Westerlund Lärarrepresentant. Tommy Svensson Extern ledamot KALLELSE Nr 3:2013 2013-05-30 MDH 1.1-15/13 Fakultetsnämnden Datum och tid: Plats: Torsdagen den 30 maj 2013, kl. 9:30 17:00, ca. Sammanträdeslokal: R3-131, Västerås Ledamöter: Peter Dobers Ordförande

Läs mer

U T B I L D N I N G S P L A N

U T B I L D N I N G S P L A N Dnr: 1025/2006-510 Fakultetsnämnden för matematik, naturvetenskap och teknik U T B I L D N I N G S P L A N Masterprogram i informationssystem, 120 högskolepoäng Master Program in Information Systems, 120

Läs mer

Masterprogram i Financial Engineering, 120 högskolepoäng

Masterprogram i Financial Engineering, 120 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 6 Programkod: ZMS20 Masterprogram i Financial Engineering, 120 högskolepoäng Master Program in Financial Engineering, 120 Credits Denna utbildningsplan är fastställd av Fakultetsnämnden

Läs mer

Högskoleingenjörsutbildning i datateknik, 180 högskolepoäng. Computer Engineering Programme, 180 Higher Education Credits

Högskoleingenjörsutbildning i datateknik, 180 högskolepoäng. Computer Engineering Programme, 180 Higher Education Credits Dnr: 1048/2007-515 Utbildningsnämnden för grundnivå och avancerad nivå inom matematik, naturvetenskap och teknik Högskoleingenjörsutbildning i datateknik, 180 högskolepoäng Computer Engineering Programme,

Läs mer

Programschemat är beslutat av utbildningsledare Kristina Lundqvist vid akademin för innovation, design och teknik 2013-01-31.

Programschemat är beslutat av utbildningsledare Kristina Lundqvist vid akademin för innovation, design och teknik 2013-01-31. Programschema för Flygingenjörsprogrammet, 180hp Programkod: Gäller för läsåret 2013/2014 Programschemat är beslutat av utbildningsledare Kristina Lundqvist vid akademin för innovation, design och teknik

Läs mer

Folkhälsoprogrammet, 180 högskolepoäng

Folkhälsoprogrammet, 180 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 7 Programkod: GKV01 Folkhälsoprogrammet, 180 högskolepoäng Program on Public Health, 180 Credits Denna utbildningsplan är fastställd av Fakultetsnämnden för humaniora, samhälls

Läs mer

Samhällsvetenskapliga programmet, 180 högskolepoäng

Samhällsvetenskapliga programmet, 180 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 7 Programkod: SSV21 Samhällsvetenskapliga programmet, 180 högskolepoäng Bachelor s Program in Social Science, 180 Credits Denna utbildningsplan är fastställd av Fakultetsnämnden

Läs mer

Masterprogram i socialt arbete med inriktning mot verksamhetsanalys och utveckling i civilsamhället, 120 hp UTBILDNINGSPLAN

Masterprogram i socialt arbete med inriktning mot verksamhetsanalys och utveckling i civilsamhället, 120 hp UTBILDNINGSPLAN 1 (7) Institutionen för socialvetenskap Masterprogram i socialt arbete med inriktning mot verksamhetsanalys och utveckling i civilsamhället, 120 hp UTBILDNINGSPLAN Master Programme in Social Work Research

Läs mer

Fakultetsnämnden utskottet för teknikutbildningar

Fakultetsnämnden utskottet för teknikutbildningar KALLELSE Nr 4:2013 2013-08-22 MDH 1.1-23/13 Fakultetsnämnden, utskottet för teknikutbildningar Fakultetsnämnden utskottet för teknikutbildningar Datum och tid: Torsdag 22 augusti kl. 9.15-12.00 Plats:

Läs mer

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan. Civilekonomprogrammet Master of Science in Business and Economics

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan. Civilekonomprogrammet Master of Science in Business and Economics Dnr FAK1 2012/15 Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Utbildningsplan Civilekonomprogrammet Programkod: SACEK Programmets benämning: Civilekonomprogrammet Högskolepoäng/ECTS: 240 Beslut om inrättande:

Läs mer

Utbildningsplanen gäller för studier påbörjade ht 2009

Utbildningsplanen gäller för studier påbörjade ht 2009 UTBILDNINGSPLAN 1(5) Programmets svenska namn Ekonom Online programmet, 180 högskolepoäng Programmets engelska namn Bachelor Programme in Business Administration Online, 180 higher education credits Programkod

Läs mer

Programmets benämning: Civilekonomprogrammet Master of Science in Business and Economics

Programmets benämning: Civilekonomprogrammet Master of Science in Business and Economics Dnr: HS 2014/248 Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap Utbildningsplan Civilekonomprogrammet Programkod: Beslut om fastställande: SACEK 14 4. -04- Programmets benämning: Civilekonomprogrammet

Läs mer

Educational programme. (180 ECTS credits)

Educational programme. (180 ECTS credits) HÖGSKOLAN I GÄVLE UTBILDNINGSPLAN THE SCANDINAVIAN BUSINESS PROGRAMME Programkod: SGSBK Fastställd av HVS-nämnden 2008-01-29 Educational programme The Scandinavian Business Programme (180 ECTS credits)

Läs mer

Utbildningsplan Ekonomprogrammet 180 högskolepoäng

Utbildningsplan Ekonomprogrammet 180 högskolepoäng HÖSKOLAN I ÄVLE UTBILDNINSPLAN RUNDNIVÅ EKONOMPRORAMMET Programkod: SENK Fastställd av HVS-nämnden 2007-11-29 Ver.nr. 081208 Utbildningsplan Ekonomprogrammet 180 högskolepoäng (Study Programme in Business

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN. Civilekonomprogrammet, 240 högskolepoäng. The Business Administration and Economics Program, 240 ECTS Credits

UTBILDNINGSPLAN. Civilekonomprogrammet, 240 högskolepoäng. The Business Administration and Economics Program, 240 ECTS Credits Dnr: 98/2007-515 Grundutbildningsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap UTBILDNINGSPLAN Civilekonomprogrammet, 240 högskolepoäng The Business Administration and Economics Program, 240 ECTS Credits

Läs mer

International Business Management, 180 högskolepoäng

International Business Management, 180 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 7 International Business Management, 180 högskolepoäng International Business Management, 180 Credits Denna utbildningsplan är fastställd av Fakultetsnämnden för humaniora, samhälls

Läs mer

INGENJÖRSPROGRAMMET FÖR PROJEKTLEDNING, 120 POÄNG Programme for Project Management in Engineering, 120 points

INGENJÖRSPROGRAMMET FÖR PROJEKTLEDNING, 120 POÄNG Programme for Project Management in Engineering, 120 points UTBILDNINGSPLAN INGENJÖRSPROGRAMMET FÖR PROJEKTLEDNING, 120 POÄNG Programme for Project Management in Engineering, 120 points Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsnämnden för medicin, naturvetenskap

Läs mer

Fakultetsnämnden utskottet för teknikutbildningar

Fakultetsnämnden utskottet för teknikutbildningar KALLELSE Nr 5:2013 2013-10-03 MDH 1.1-23/13 Utskottet för teknikutbildningar Fakultetsnämnden utskottet för teknikutbildningar Datum och tid: Torsdag 3 oktober kl. 9.15-12.00 Plats: R3-131, Mälardalens

Läs mer

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan. Programmet för personal och arbetsliv SGPAR

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan. Programmet för personal och arbetsliv SGPAR Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Utbildningsplan Programmet för personal och arbetsliv Programkod: Beslut om fastställande: Programmets benämning: SGPAR Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsnämnden

Läs mer

Naturvetenskapliga fakulteten. Dnr G 217 4135/10

Naturvetenskapliga fakulteten. Dnr G 217 4135/10 Naturvetenskapliga fakulteten Dnr G 217 4135/10 Utbildningsplan för Ledarskap i slöjd och kulturhantverk, kandidatprogram, 180 högskolepoäng Grundnivå Bachelor s programme in Leadership and in Handicraft

Läs mer

INGENJÖRSPROGRAMMET FÖR PROJEKTLEDNING, INRIKTNING AUTOMATISERINGSTEKNIK, DATATEKNIK OCH ELEKTROTEKNIK, 120 POÄNG

INGENJÖRSPROGRAMMET FÖR PROJEKTLEDNING, INRIKTNING AUTOMATISERINGSTEKNIK, DATATEKNIK OCH ELEKTROTEKNIK, 120 POÄNG UTBILDNINGSPLAN INGENJÖRSPROGRAMMET FÖR PROJEKTLEDNING, INRIKTNING AUTOMATISERINGSTEKNIK, DATATEKNIK OCH ELEKTROTEKNIK, 120 POÄNG Programme for Project Management in Engineering, 120 points Fastställande

Läs mer

INGENJÖRSPROGRAMMET FÖR PROJEKTLEDNING, 120 POÄNG Programme for Project Management in Engineering, 120 points

INGENJÖRSPROGRAMMET FÖR PROJEKTLEDNING, 120 POÄNG Programme for Project Management in Engineering, 120 points UTBILDNINGSPLAN INGENJÖRSPROGRAMMET FÖR PROJEKTLEDNING, 120 POÄNG Programme for Project Management in Engineering, 120 points Utbildningsprogrammet inrättades den 31 november 2001 av fakultetsnämnden för

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN Personalprogrammet personalarbete i en globaliserad värld, 180 högskolepoäng

UTBILDNINGSPLAN Personalprogrammet personalarbete i en globaliserad värld, 180 högskolepoäng UTBILDNINGSPLAN Personalprogrammet personalarbete i en globaliserad värld, 180 högskolepoäng Programstart: Hösten 2014 Högskolan för lärande och kommunikation, Box 1026, 551 11 Jönköping BESÖK Barnarpsgatan

Läs mer

Utbildningsplanen gäller för studier påbörjade ht 2007

Utbildningsplanen gäller för studier påbörjade ht 2007 UTBILDNINGSPLAN 1(5) Programmets svenska namn Ekonom Online programmet, 180 högskolepoäng Programmets engelska namn Bachelor Programme in Business Administration Online, 180 higher education credits Programkod

Läs mer

Analytical Finance, 180 högskolepoäng

Analytical Finance, 180 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 7 Programkod: RMV20 Analytical Finance, 180 högskolepoäng Bachelor Program in Analytical Finance, 180 Credits Denna utbildningsplan är fastställd av Fakultetsnämnden för naturvetenskap

Läs mer

Politices kandidatprogram Bachelor Programme in Political Science and Economics 180 Högskolepoäng

Politices kandidatprogram Bachelor Programme in Political Science and Economics 180 Högskolepoäng Utbildningsplan för Politices kandidatprogram Bachelor Programme in Political Science and Economics 180 Högskolepoäng Politices kandidatprogrammet är ett utbildningsprogram på grundläggande nivå som leder

Läs mer

Examensbeskrivning 2014-12-12 Diarienummer MIUN 2011/986

Examensbeskrivning 2014-12-12 Diarienummer MIUN 2011/986 Examensbeskrivning 2014-12-12 Diarienummer MIUN 2011/986 ÄMNESLÄRAREXAMEN DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE IN SECONDARY EDUCATION DEGREE OF MASTER OF SCIENCE IN SECONDARY EDUCATION DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE

Läs mer

Programschemat är beslutat av utbildningsledare Annika Björklund vid akademin för innovation, design och teknik 2014-02-07.

Programschemat är beslutat av utbildningsledare Annika Björklund vid akademin för innovation, design och teknik 2014-02-07. Programschema för 04/05 Programschema för Textdesign Informationsdesign, 80 hp Programkod: Gäller för läsåret 04/05 Programschemat är beslutat av utbildningsledare Annika Björklund vid akademin för innovation,

Läs mer

Utbildningsplan Benämning Benämning på engelska Poäng Programkod Gäller från Fastställd Programansvar Beslut Utbildningens nivå Inriktningar

Utbildningsplan Benämning Benämning på engelska Poäng Programkod Gäller från Fastställd Programansvar Beslut Utbildningens nivå Inriktningar Utbildningsplan 1 (6) Benämning Magisterprogrammet i politik och krig Benämning på engelska Masters Programme in Politics and War Poäng: 60 hp Programkod: 2PK15 Gäller från: Höstterminen 2015 Fastställd:

Läs mer

Utbildningsplan för masterprogrammet i hälsoinformatik 4HI10

Utbildningsplan för masterprogrammet i hälsoinformatik 4HI10 Utbildningsplan för masterprogrammet i 4HI10 Inrättad av Styrelsen för utbildning 2009-11-06 Fastställd av Styrelsen för utbildning 2009-11-24 Sid 2 (7) 1. Basdata 1.1. Programkod 4HI10 1.2. Programmets

Läs mer

Utbildningsplan för MBA-programmet (60 högskolepoäng) MBA programme (60 ECTS credits)

Utbildningsplan för MBA-programmet (60 högskolepoäng) MBA programme (60 ECTS credits) Sida 1(9) Utbildningsplan för MBA-programmet (60 högskolepoäng) MBA programme (60 ECTS credits) 1. Beslut Utbildningsprogrammet har inrättats av utbildningsnämnden vid Blekinge Tekniska Högskola 2010-09-23.

Läs mer

Retorikprogrammet kommunikativt ledarskap, 180 högskolepoäng

Retorikprogrammet kommunikativt ledarskap, 180 högskolepoäng AKADEMIN FÖR HUMANIORA, UTBILDNING OCH SAMHÄLLSVETENSKAP Utbildningsplan Dnr CF 52-670/2007 Sida 1 (6) Retorikprogrammet kommunikativt ledarskap, 180 högskolepoäng Rhetoric and Leadership, 180 higher education

Läs mer

Utbildningsplan Affärsjuridiska masterprogrammet 120 Högskolepoäng Master Programme in Commercial and Business Law, 120 ECTS

Utbildningsplan Affärsjuridiska masterprogrammet 120 Högskolepoäng Master Programme in Commercial and Business Law, 120 ECTS Utbildningsplan Affärsjuridiska masterprogrammet 120 Högskolepoäng Master Programme in Commercial and Business Law, 120 ECTS Mål För den affärsjuridiska utbildningen liksom för all annan högskoleutbildning

Läs mer

Utbildningsplan Civilingenjör Industriell ekonomi för läsåret 2013/2014

Utbildningsplan Civilingenjör Industriell ekonomi för läsåret 2013/2014 Utbildningsplan Civilingenjör Industriell ekonomi för läsåret 2013/2014 Denna Master Programme in Industrial and Management Engineering Utbildningsplanen är reviderad 2012-11-06 av enhetschef Utbildning

Läs mer

Examensordning vid Kungl. Konsthögskolan

Examensordning vid Kungl. Konsthögskolan Examensordning vid Kungl. Konsthögskolan Examensordningen är fastställd av rektor vid Kungl. Konsthögskolan (KKH) 2012-03-13. Övergripande regelverk Följande nationella regelverk styr högskolans examinationsordning

Läs mer

Utbildningsplan Magisterprogram i Energisystem Energy Online, 60 hp

Utbildningsplan Magisterprogram i Energisystem Energy Online, 60 hp HÖGSKOLAN I GÄVLE UTBILDNINGSPLAN AVANCERAD NIVÅ MAGISTERPROGRAM I ENERGISYSTEM ENERGY ONLINE Programkod: TAETM Fastställd av NT-nämnden 2006-11-30 Utbildningsplan Magisterprogram i Energisystem Energy

Läs mer

Analytical Finance, 180 högskolepoäng

Analytical Finance, 180 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 7 2012-05-10 Analytical Finance, 180 högskolepoäng Bachelor Program in Analytical Finance, 180 Credits Denna utbildningsplan gäller för utbildning som ges efter 2012-07-01. Utbildningsplanen

Läs mer

Sjuksköterskeprogrammet, 180 högskolepoäng

Sjuksköterskeprogrammet, 180 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 7 Sjuksköterskeprogrammet, 180 högskolepoäng Nursing program, 180 Credits Denna utbildningsplan är fastställd av Fakultetsnämnden för humaniora, samhälls och vårdvetenskap 2009-12-15

Läs mer

Utbildningsplan för kandidatprogram i Praktisk filosofi, politik och ekonomi

Utbildningsplan för kandidatprogram i Praktisk filosofi, politik och ekonomi Utbildningsplan för kandidatprogram i Praktisk filosofi, politik och ekonomi 1. Identifikation och grundläggande uppgifter Programmets namn: Kandidatprogram i Praktisk filosofi, politik och ekonomi Programmets

Läs mer

Utbildningsplan Civilingenjör Industriell ekonomi för läsåret 2015/2016

Utbildningsplan Civilingenjör Industriell ekonomi för läsåret 2015/2016 Utbildningsplan Civilingenjör Industriell ekonomi för läsåret 2015/2016 Master Programme in Industrial and Management Engineering Utbildningsplanen är reviderad 2015-06-08 av Rektor. Denna utbildningsplan

Läs mer

Utbildningsplan. Webb och multimedia. Dnr HS 2015/172 SGWOM. Programkod: Webb och multimedia Study Programme in Web and Multimedia

Utbildningsplan. Webb och multimedia. Dnr HS 2015/172 SGWOM. Programkod: Webb och multimedia Study Programme in Web and Multimedia Dnr HS 2015/172 Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap Utbildningsplan Webb och multimedia Programkod: SGWOM Programmets benämning: Högskolepoäng/ECTS: 120/180 Beslut om inrättande: Undervisningsspråk:

Läs mer

Informationslogistik, kandidatprogram, 180 högskolepoäng. Bachelor Programme in Information Logistics, 180 Higher Education Credits

Informationslogistik, kandidatprogram, 180 högskolepoäng. Bachelor Programme in Information Logistics, 180 Higher Education Credits Dnr: 463/2009-515 Utbildningsnämnden för grundnivå och avancerad nivå inom matematik, naturvetenskap och teknik Informationslogistik, kandidatprogram, 180 högskolepoäng Bachelor Programme in Information

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Fastighetsvetenskap TEVFTF00

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Fastighetsvetenskap TEVFTF00 1 Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Fastighetsvetenskap TEVFTF00 Studieplanen är fastställd av Fakultetsstyrelsen för Lunds Tekniska Högskola, LTH, 2007-09-24 och senast ändrad 2014-03-10

Läs mer

Utbildningsplan. Industriell ekonomi - logistikingenjör BSc in Industrial Engineering - Logistics 180 högskolepoäng

Utbildningsplan. Industriell ekonomi - logistikingenjör BSc in Industrial Engineering - Logistics 180 högskolepoäng Utbildningsplan Industriell ekonomi - logistikingenjör BSc in Industrial Engineering - Logistics 180 högskolepoäng Ladokkod: TGIEL Version: 1.0 Utbildningsnivå: Grundnivå Fastställd av: Forsknings- och

Läs mer

MEDIEDESIGNPROGRAMMET, 120 HÖGSKOLEPOÄNG The Media Design Programme, 120 higher education credits

MEDIEDESIGNPROGRAMMET, 120 HÖGSKOLEPOÄNG The Media Design Programme, 120 higher education credits AKADEMIN FÖR HUMANIORA, UTBILDNING OCH SAMHÄLLSVETENSKAP Utbildningsplan Dnr CF 52-166/2009 Sida 1 (5) MEDIEDESIGNPROGRAMMET, 120 HÖGSKOLEPOÄNG The Media Design Programme, 120 higher education credits

Läs mer

Magisterprogram i psykologi för lärande, utveckling och kommunikation, 60 högskolepoäng

Magisterprogram i psykologi för lärande, utveckling och kommunikation, 60 högskolepoäng Programinformation för Magisterprogram i psykologi för lärande, utveckling och kommunikation, 60 högskolepoäng (Master (60 credits) in Psychology: Learning, Development and Communication, 60 ECTS credits)

Läs mer

Utbildningsplan. Masterprogram i biologi med inriktning mot rinnande vatten

Utbildningsplan. Masterprogram i biologi med inriktning mot rinnande vatten Fakulteten för samhälls- och livsvetenskaper Utbildningsplan Masterprogram i biologi med inriktning mot rinnande vatten Programkod: Programmets benämning: Högskolepoäng/ECTS: Beslut om inrättande: Undervisningsspråk:

Läs mer

Utbildningsplan för Miljökommunikation och företagsledning masterprogram, 120 högskolepoäng

Utbildningsplan för Miljökommunikation och företagsledning masterprogram, 120 högskolepoäng Fakulteten för naturresurser och lantbruksvetenskap Utbildningsplan 2010-10-20 Dnr SLU ua 2010.3.0-3372 Utbildningsplan för Miljökommunikation och företagsledning masterprogram, 120 högskolepoäng Environmental

Läs mer

ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I ENGELSKA MED DIDAKTISK INRIKTNING. Filosofiska fakultetsnämnden - ordförande 2012-05-03

ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I ENGELSKA MED DIDAKTISK INRIKTNING. Filosofiska fakultetsnämnden - ordförande 2012-05-03 ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I ENGELSKA MED DIDAKTISK INRIKTNING Filosofiska fakultetsnämnden - ordförande 2012-05-03 1 Ämnesområde Engelska med didaktisk inriktning har sina tyngdpunkter

Läs mer

Utbildningsplan för IT Management, 120 högskolepoäng

Utbildningsplan för IT Management, 120 högskolepoäng IT-FAKULTETEN Dnr G 2015/357 Utbildningsplan för IT Management, 120 högskolepoäng IT Management, 120 credits Avancerad nivå/n2itm 1. Fastställande Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsstyrelsen

Läs mer

Utbildningsplan Civilingenjör Industriell ekonomi för läsåret 2015/2016

Utbildningsplan Civilingenjör Industriell ekonomi för läsåret 2015/2016 Utbildningsplan Civilingenjör Industriell ekonomi för läsåret 2015/2016 Master Programme in Industrial and Management Engineering Utbildningsplanen är reviderad 2015-10-20 av Enhetschef utbildnings- och

Läs mer

Utbildningsplan Naturvetenskaplig fakultet

Utbildningsplan Naturvetenskaplig fakultet Utbildningsplan Naturvetenskaplig fakultet 1. Benämning Kombinationsprogrammet för lärarexamen och masterexamen 2. Benämning, engelska Study Programme for Master of Education and Master of Science 3. Poäng

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN. Programmet för internationell försäljning & marknadsföring, 180 högskolepoäng

UTBILDNINGSPLAN. Programmet för internationell försäljning & marknadsföring, 180 högskolepoäng Dnr: 933/2008-515 Utbildningsnämnden för grundnivå och avancerad nivå inom humaniora och samhällsvetenskap UTBILDNINGSPLAN Programmet för internationell försäljning & marknadsföring, 180 högskolepoäng

Läs mer

Allmän studieplan för Industriell ekonomi och organisation vid Mälardalens högskola

Allmän studieplan för Industriell ekonomi och organisation vid Mälardalens högskola 1 (13) Dnr. MDH 1.1-23/14 Allmän studieplan för Industriell ekonomi och organisation vid Mälardalens högskola Gäller för alla doktorander antagna till forskarutbildningsämnet efter 2014-12-16. Doktorander

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Signal- och systemteknik

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Signal- och systemteknik Dnr: L 2015/93 Fastställd av FUN: 2015-06-04 Versionsnr: 3 Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Signal- och systemteknik Området och ämnet Området Examensområdet informationsteknologi definieras

Läs mer

Utbildningsprogrammets svenska namn och omfattning, hp Human Factors, 180 högskolepoäng

Utbildningsprogrammets svenska namn och omfattning, hp Human Factors, 180 högskolepoäng 1(7) Utbildningsprogrammets svenska namn och omfattning, hp Human Factors, 180 högskolepoäng Utbildningsprogrammets engelska namn och omfattning, higher education credits Human Factors 180 higher education

Läs mer

Programschemat är beslutat avutbildningsledare Kristina Lundqvist vid akademin för innovation, design och teknik 2012-02-07.

Programschemat är beslutat avutbildningsledare Kristina Lundqvist vid akademin för innovation, design och teknik 2012-02-07. Programschema för liga programmet, 180 hp Programkod: Gäller för läsåret 2012/2013 Programschemat är beslutat avutbildningsledare Kristina Lundqvist vid akademin för innovation, design och teknik 2012-02-07.

Läs mer

Riktlinjer för kvalitetssäkring av nya ämnen, huvudområde och examina

Riktlinjer för kvalitetssäkring av nya ämnen, huvudområde och examina RIKTLINJER Diarienummer: 40-387/12 Datum: 2012-08-15 Beslutat av: GUN Beslutsdatum: 2012-08-22 Revidering: 2015-01-30 Giltighetstid: tillsvidare Riktlinjer för kvalitetssäkring av nya ämnen, huvudområde

Läs mer

Institutionen för barn- och ungdomsvetenskap

Institutionen för barn- och ungdomsvetenskap Institutionen för barn- och ungdomsvetenskap STOCKHOLMS UNIVERSITET Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i barn- och ungdomsvetenskap, 240 högskolepoäng Studieplanen är fastställd av samhällsvetenskapliga

Läs mer

TEKNIK/EKONOMIPROGRAMMET, 120/160 POÄNG Programme for Business Economics and Engineering, 120/160 points

TEKNIK/EKONOMIPROGRAMMET, 120/160 POÄNG Programme for Business Economics and Engineering, 120/160 points UTBILDNINGSPLAN TEKNIK/EKONOMIPROGRAMMET, 120/160 POÄNG Programme for Business Economics and Engineering, 120/160 points Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsnämnden för medicin, naturvetenskap

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN. Programmet för industriell systemekonomi, 120/160 poäng. Total Quality Maintenance Programme, 180/240 ECTS

UTBILDNINGSPLAN. Programmet för industriell systemekonomi, 120/160 poäng. Total Quality Maintenance Programme, 180/240 ECTS Dnr: 1002/2004-510 Grundutbildningsnämnden för matematik, naturvetenskap och teknik UTBILDNINGSPLAN Programmet för industriell systemekonomi, 120/160 poäng Total Quality Maintenance Programme, 180/240

Läs mer