Ett medicinskt universitet. Årsredovisning 2013

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ett medicinskt universitet. Årsredovisning 2013"

Transkript

1 Ett medicinskt universitet Årsredovisning 213

2 Karolinska Institutet är ett av världens ledande medicinska universitet. I Sverige står Karolinska Institutet för drygt 4 procent av den medicinska akademiska forskningen och har det största utbudet av medicinska utbildningar. Sedan 191 utser Nobelförsamlingen vid Karolinska Institutet mottagare av Nobelpriset i fysiologi eller medicin. OMSLAGSBILDEN Aula Medica invigdes 213, men planeringen för en tillräckligt stor aula på Karolinska Institutet började långt tidigare. År 21 vann Gert Wingårdh Arkitektkontor tävlingen om att få rita en aula till KI, men av ekonomiska skäl lades projektet på is. Sex år senare möjliggjordes byggandet av Aula Medica genom en donation på 35 miljoner kronor av Familjen Erling-Perssons stiftelse. Det första spadtaget togs i september 21 och byggnaden stod klar i juni 213. I Aula Medica ryms en hörsal vid namn Erling Perssonsalen med plats för 1 personer, cirka 1 arbetsplatser, 1 konferensplatser, restauranger, fakultetsklubb samt ett café. Foto: Ylva Sundgren

3 ÅRSREDOVISNING 213 Dnr1-583/213 Rektor har ordet... 5 Vision och övergripande mål... 5 Stark internationell ställning... 5 Satsningar inom forskningsområdet... 5 Utbildningens kvalitet och forskningsanknytning... 5 Universitetssjukvården... 5 Näringslivssamverkan... 6 Aula Medica, Gammahuset och Widerströmska huset... 6 Donationer... 6 Behov av nya beslutsbefogenheter... 6 Strategi Studenterna har ordet... 7 OM KAROLINSKA INSTITUTET... 8 KI:s uppdrag och styrning... 8 Organisation... 8 Infrastruktur...1 Kvalitet...1 Innovation och samverkan...1 UTBILDNING PÅ GRUNDNIVÅ OCH AVANCERAD NIVÅ...12 Utbildningsutbudet...12 Studenterna...13 Utbildningsuppdraget...14 Helårsstudenter på läkarprogrammet och tandläkarprogrammet...14 Antagning till psykologprogrammet...14 Studenter som inte tagit poäng...14 Internationalisering...15 Kvalitet...17 Lika villkor...18 Särskilda åtaganden...19 Integrationssatsningar...19 Uppdrag att utveckla klinisk utbildning och forskning...2 UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ...22 Resultat...22 Kostnader för utbildning på forskarnivå...23 Kvalitet...23 Internationalisering...24 FORSKNING...26 Nya forskningsrön några exempel...26 Kvalitet...29 Forskningsfinansiering...3 International Neuroinformatics Coordinating Facility (INCF)...33 Internationalisering...33 Lika villkor...34 KAROLINSKA INSTITUTET ÅRSREDOVISNING 213 3

4 Karolinska Institutet I SAMHÄLLET SAMVERKAN OCH INNOVATION...36 Samverkan med Stockholms läns landsting...36 Kunskapsspridning till allmänheten...37 Innovationsstöd och samverkan med näringsliv...37 KOMPETENSFÖRSÖRJNING OCH LIKA VILLKOR...41 Attrahera, rekrytera och behålla kompetens...41 Lika villkor...43 INFRASTRUKTUR...45 Exempel på infrastrukturprojekt...45 HÅLLBAR UTVECKLING...46 Forskning och utbildning för hållbar utveckling...46 Hållbart campus...46 FINANSIELL REDOVISNING...48 Utbildning på grundnivå och avancerad nivå...48 Forskning och utbildning på forskarnivå...48 Lämnade verksamhetsbidrag...5 Årets kapitalförändring...5 Utfall i jämförelse mot prognos...51 Kapitalförvaltning...52 Fonder...52 KI:s stiftelser...53 Resultaträkning...54 Balansräkning...55 Redovisningsprinciper...57 Noter...61 Intern styrning och kontroll...71 Konsistoriet...72 Väsentliga uppgifter...77 Kostnader för prestationer...78 Tabellbilaga...79 I tabellerna i denna årsredovisning förekommer decimalavrundningar som gör att summeringar med mera inte synes stämma. 4 KAROLINSKA INSTITUTET ÅRSREDOVISNING 213

5 ett medicinskt universitet Rektor har ordet Vision och övergripande mål Efter mitt första år som rektor för Karolinska Institutet (KI) är jag övertygad om att vi på ett avgörande sätt kan bidra till att förbättra människors hälsa. Denna vision kan dock endast förverkligas genom att KI:s forskning når vetenskapliga genombrott och resulterar i upptäckter som förändrar synen på såväl normala livsprocesser som hälsa och sjukdom. Det är viktigt att forskningsresultaten i hög utsträckning leder till praktisk tillämpning inom hälso- och sjukvården samt till innovationer. Våra utbildningsprogram har som målsättning att ge studenterna bästa möjliga förutsättningar att i sin kommande yrkesutövning kritiskt värdera och kontinuerligt införliva ny kunskap så att de kan leda och utveckla verksamhet i samverkan med andra professioner och discipliner. KI är ett av världens ledande medicinska universitet, vilket nyligen uppmärksammats i två internationella rankningar av universitet och högskolor. Vårt universitet disponerar goda ekonomiska resurser och har en modern, växande infrastruktur i framkant. Vi har gynnats av en positiv forskningspolitik i Sverige, stark tillväxt, en lyckad fundraisingkampanj, stärkt infrastruktur och en ökning av vårt näringslivssamarbete. Inför 213 identifierades tre centrala frågor för KI:s utveckling och framtid, nämligen att stärka KI:s ställning som ett internationellt ledande forskningsuniversitet, att höja utbildningarnas kvalitet och stärka deras forskningsanknytning samt att utveckla samarbetet med hälso- och sjukvården. Satsningar inom forskningsområdet En särskild satsning har inletts för att rekrytera fler internationellt ledande professorer och gästprofessorer som komplement till motsvarande satsning från Vetenskapsrådet. För att uppnå målet att snarast öka andelen kvinnliga professorer utgår nu ett aktivitetsstöd till de institutioner som rekryterar kvinnor till anställningar som professor eller gästprofessor. Samtidigt satsar vi på att rekrytera exceptionellt lovande yngre forskare. Centrala medel har också avsatts för nya anställningar på postdok-, forskarassistent- och forskarnivå i syfte att förstärka karriärstrukturen för juniora forskare. Utbildningens kvalitet och forskningsanknytning En bred styrelseövergripande utredning om utbildningens kvalitet och forskningsanknytning under ledning av prorektor har tillsatts under året. För att höja kvaliteten på utbildningarna på grundnivå och avancerad nivå behöver vi förbättra forsk- KAROLINSKA INSTITUTET ÅRSREDOVISNING 213 Foto: Ylva Sundgren Stark internationell ställning Rektor Anders Hamsten i Karolinska Institutets Aula Medica som invigdes den 11 oktober 213. Aulabyggnaden blev verklighet tack vare en donation från Familjen Erling-Perssons stiftelse och har fått sin unika karaktär av arkitekt Gert Wingårdh. ningsanknytningen, organisationen och incitamentsstrukturen. Huvudfrågorna är hur vi får till stånd ett effektivt och för utbildningen berikande samband mellan forskning och utbildning, hur vi uppnår en optimal utbildningsorganisation som tydliggör institutionernas ansvar för utbildningen och hur statsanslaget kan användas för att trygga forskningsanknytning och ämneskompetens samt möjliggöra attraktiva anställningar och karriärvägar för lärare. Utredningen presenterar ett antal förslag för att stärka KI i detta avseende och min intention är att många av de föreslagna åtgärderna ska ge resultat redan under 214. När våra studenter lämnar KI ska de ha bästa möjliga förutsättningar för fortsatt professionell utveckling på en snabbt föränderlig arbetsmarknad. Universitetssjukvården I ett alltmer mångfacetterat vårdlandskap måste tillgången till en välorganiserad hälso- och sjukvård av hög kvalitet säkras för forskning och utbildning. Arbetet med KI:s strategi för samverkan med hälso- och sjukvården har därför haft hög prioritet under det gångna året. Två frågor av särskild vikt har varit verksamhetsinnehållet i det nya Karolinska universitetssjukhuset och arbetet med att fastställa kriterierna för universi- 5

6 ett medicinskt universitet tetssjukvård, det vill säga den del av hälso- och sjukvården där KI placerar både forskning och utbildning. KI har vidare verkat för utvecklingen av en värdebaserad hälso- och sjukvård, inom vilken vårdens värde för patienten mäts och premieras på sätt som understödjer innovation, hög kvalitet och god omvårdnad. Vi har även medverkat i arbetet med att etablera en välfungerande och kvalitetssäkrad medicinsk informationsförsörjning och utforma ersättningssystem som främjar kvalitet. För att ytterligare stärka KI:s representation när det gäller samverkan kring framtidens hälso- och sjukvård har ett uppdrag som vicerektor med denna inriktning inrättats. Näringslivssamverkan Den globala läkemedelsindustrin har gjort en markant strategisk kursändring och söker nu på bred front fördjupat samarbete med företrädesvis de medicinska fakulteterna. Framgångar i detta samarbete förutsätter att universitetet tar en aktiv roll i att föra forskningsresultat till praktisk tillämpning; innovationsförmågan växer i betydelse. Under 213 slöt KI avtal med AstraZeneca om att bygga upp ett unikt gemensamt forskningscentrum för kardiovaskulära och metaboliska sjukdomar, vilket kommer att lokaliseras till KI:s södra campusområde. Forskare från KI kommer att arbeta sida vid sida med forskare från AstraZeneca under ledning av en gemensam chef anställd vid KI. Avtalet omfattar cirka 65 miljoner kronor för en femårsperiod. Aula Medica, Gammahuset och Widerströmska huset En historisk händelse inträffade den 11 oktober när Aula Medica invigdes under högtidliga former. Med sin stora föreläsningssal, sina spatiösa trapphallar och foajéer är Aula Medica en ändamålsenlig och stimulerande mötesplats för både vetenskap, debatt och akademiska ceremonier. Aulan ska med sin skönhet och rymd inspirera till nytänkande och till diskussioner som utmanar rådande vetenskapliga paradigm. Under 213 invigdes också Gammahuset, som givit möjlighet till expansion av SciLifeLab och inrymmer lokaler för vår bolagsverksamhet, samt det Widerströmska huset, inom vilket institutionerna för Lärande, informatik, management och etik och folkhälsovetenskap är lokaliserade. Donationer Under 213 har KI tagit emot donationer, som på ett avgörande sätt stödjer vår forskning. Jag vill här särskilt nämna och framföra ett varmt tack till: Karin och Sten Mörtstedt (CBD Solutions AB), allergiforskning, Bertil Hållstens forskningsstiftelse, Hållsten Academy Fellows, Mattias och Sonia Westman, forskning och utveckling inom kognitiv neurovetenskap, Investor, professur i innovativ vård och omsorg, Märit och Hans Rausing, bröstcancerforskning inom KARMA-projektet, 6 Familjen Einhorns Stiftelse, forskningssamarbete med Makerere University, Uganda, Gunnar och Ingmar Jungners Stiftelse, AMORIS-projektet. Behov av nya beslutsbefogenheter Departementspromemorian om att introducera en ny organisationsform för universitet och högskolor högskolestiftelser har livligt engagerat universitetsvärlden under hösten 213. KI uppskattar att regeringen har för avsikt att öka autonomin för lärosätena. I vårt yttrande betonade vi särskilt de områden där för-ändringar skulle ha mycket stor betydelse för KI:s internationella konkurrenskraft. Dessa omfattar möjligheten att: ta emot och fritt förfoga över donationsmedel, bygga upp eget kapital, äga, förvärva och avyttra egna bolag samt skapa stiftelser, äga, förvärva och avyttra fastigheter, etablera och bedriva verksamhet internationellt, till viss del få använda forskningsanslaget för innovationsfrämjande verksamhet, i begränsad omfattning få bedriva hälso- och sjukvård för att åstadkomma särskilt forsknings- och utbildningsintensiva miljöer. Strategi 218 I början av hösten inleddes arbetet med vår strategi för perioden I detta dokument uppehåller vi oss vid de övergripande målen för KI:s forskning och utbildning och vid huvuddragen i de strategier som har valts för att nå dessa mål. Ett kritiskt viktigt vägval är om KI på allvar ska sträva efter att stärka konkurrenskraften i ett internationellt perspektiv vad gäller genombrottsforskning, rekryteringar, stora anslag och förmåga att attrahera infrastrukturella satsningar. Fokus placeras därför på rekrytering och karriärutveckling, intern resursfördelning och incitamentsstruktur, organisation och ledarskap, infrastruktur, universitetssjukvården, internationella samarbeten, nationell samverkan samt näringslivssamverkan och innovationer. Stora utmaningar och möjligheter ligger framför oss. De invalidiserande folksjukdomarna väntar fortfarande på effektiv prevention, metoder som medger tidig diagnostik, och kunskap om sjukdomarnas innersta, molekylära mekanismer det senare en förutsättning för individuellt utformad, och därmed effektivare, och i bästa fall kurativ behandling. Framgång i arbetet med dessa utmaningar förutsätter vetenskapliga genombrott bakom vilka står entusiastiska, kreativa, briljanta och hårt arbetande medarbetare. Jag hyser stora förhoppningar beträffande KI:s framtid och vill tacka alla anställda och studenter för goda insatser under det gångna året. Anders Hamsten KAROLINSKA INSTITUTET ÅRSREDOVISNING 213

7 ett medicinskt universitet Studenterna har ordet Erik Hellsing, ordförande Medicinska Föreningen 213 KAROLINSKA INSTITUTET ÅRSREDOVISNING 213 självvärderingarna som gjordes inför UKÄ:s granskningar gav en god bild över styrkor och förbättringsmöjligheter inom programmen. Studentkårerna vill framledes, tillsammans med KI, aktivt använda utvärderingarna för att förbättra utbildningarna vid KI. Även internationaliseringsfrågan har varit aktuell under året. Det påbörjade arbetet med en ökad internationalisering av utbildningsprogrammen, samt planerna på att bygga bostäder för internationella studenter är viktiga första steg för att locka studenter från hela världen att välja KI framför andra toppuniversitet. Studentkårerna ser dock att fortsatta krafttag kring utbildningarnas kvalitet och utbildningsmiljöer måste tas för att bibehålla och utveckla KI:s status som ett internationellt, konkurrenskraftigt universitet. Att studentkårerna är delaktiga i processerna kring den löpande utbildningsbevakningen och studentrepresentationen vid KI synliggör aktuella frågor och gör dem tillgängliga för samtliga studenter. Detta ökar inte bara kvaliteten på slutprodukten, utan skapar även ett större engagemang för KI hos studenterna då de får vara med att skapa det KI som de själva ska arbeta vid eller med i framtiden när dagens studenter är framtidens hälsooch sjukvård. Foto: Fredrik Pajala Foto: Ulf Sirborn Under 213 har samarbetet mellan studentkårerna Medicinska Föreningen (MF), Odontologiska Föreningen (OF) och KI ökat, ett samarbete som samtliga gagnats av. Till rektorsinstallationen uppdrogs MF och OF av KI att välkomna nya rektor med en film. Budskapet, ett ökat fokus på utbildningens kvalitet, studentbostäder och campusfrågorna, överlämnades till den nya ledningen samtidigt som en oväntad stor vinst blev en ökad kontakt kårerna emellan. Vidare ökade samarbetet med KI genom ett större helhetstänk kring mottagningen av de nya studenterna. MF och OF hoppas inför framtiden på ett ännu tätare samarbete med KI gällande student- och campusfrågor. Det gångna året blev ett år där flertalet organisatoriska frågor togs upp för diskussion. Regeringens remiss kring högskolestiftelser avkrävde djuplodande diskussioner i KI:s styrelse och ledningsgrupp angående KI:s framtida verksamhet. Ledningen påbörjade även arbetet med en vision för KI fram till 218, ett arbete som fortsätter in i 214 och då sammanfogas med projektet utbildningens kvalitet och forskningsanknytning (UKF). I diskussionerna kring KI:s organisation har dimensioneringen kring KI:s utbildningsutbud också varit högaktuell. Utredningarna av programmen i samband med dimensioneringsfrågan och Hampus Eksell, ordförande Odontologiska Föreningen 213 7

8 ett medicinskt universitet OM KAROLINSKA INSTITUTET Karolinska Institutets (KI:s) vision är att vara ett av världens ledande universitet inom det medicinska området. KI är ett modernt medicinskt universitet som står för drygt 4 procent av den medicinska akademiska forskningen i Sverige och har det största utbudet av medicinska utbildningar i landet. Vår nära relation till hälso- och sjukvården, väl utbyggda infrastruktur och starka ekonomiska bas gör att KI kan bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet. Sedan 191 utser Nobelförsamlingen vid KI mottagare av Nobelpriset i fysiologi eller medicin. En sammanställning av faktauppgifter om KI återfinns i avsnittet Väsentliga uppgifter. KI:s uppdrag och styrning KI:s uppdrag har sin utgångspunkt i högskolelagen där det framgår att universitetets uppgift är att bedriva utbildning som vilar på vetenskaplig grund och på beprövad erfarenhet samt bedriva forskning och utvecklingsarbete. Universitetet ska också samverka med det omgivande samhället och informera om sin verksamhet samt verka för att forskningsresultat kommer till nytta. Föreliggande resultatredovisning utgår från regeringens uppdrag i högskolelagen och regleringsbrevet. Den akademiska friheteten, grundfäst i lag, ger ett vidsträckt utrymme för självständigt bedriven forskning och utbildning. KI:s verksamhet har endast ett fakultetsområde; medicin. En ny arbetsordning för KI med föreskrifter om övergripande organisation, delegering av beslutanderätt, handläggning av ärenden och formerna för verksamheten i övrigt har beslutats att gälla från 1 januari 214. KI:s styrmodell innebär att konsistoriet fattar beslut om budget på verksamhetsövergripande nivå och rektor beslutar därefter om vidare resursfördelning och årliga uppdrag utifrån fastställda strategier och fokusområden. KI har under verksamhetsåret 213 initierat ett arbete för utformningen av Strategi 218 som fastställs våren 214. Strategin bygger vidare på föregående strategidokument och syftar till att tydliggöra de centrala frågor och utmaningar som kommer att få betydelse för långsiktighet, kontinuitet och förnyelse. Organisation Karolinska Institutets organisation KONSISTORIUM (universitetsstyrelse) Internrevision REKTOR Styrelsen för UTBILDNING Universitetsförvaltning Styrelsen för FORSKARUTBILDNING Universitetsbibliotek Styrelsen för FORSKNING Komparativ medicin Råd och nämnder KI Holding AB Institutionen för biovetenskaper och näringslära Institutionen för cell- och molekylärbiologi Institutionen för folkhälsovetenskap Institutionen för fysiologi och farmakologi Institutionen för klinisk forskning och utbildning, Södersjukhuset Institutionen för klinisk neurovetenskap Institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik Institutionen för kliniska vetenskaper, Danderyds sjukhus Institutionen för kvinnors och barns hälsa Institutionen för laboratoriemedicin Institutionen för lärande, informatik, management och etik Institutionen för medicin, Huddinge Institutionen för medicin, Solna Institutionen för medicinsk biokemi och biofysik Institutionen för medicinsk epidemiologi och biostatistik Institutionen för mikrobiologi, tumör- och cellbiologi Institutet för miljömedicin Institutionen för molekylär medicin och kirurgi Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle Institutionen för neurovetenskap Institutionen för odontologi Institutionen för onkologi-patologi Forskningen och utbildningen bedrivs huvudsakligen vid campus Solna och campus Huddinge. I anslutning till lärosätets campusområden ligger Karolinska Universitetssjukhuset som har en avgörande roll när det gäller klinisk forskning och utbildning. Samarbete sker även med andra sjukhus i närområdet. 8 KAROLINSKA INSTITUTET ÅRSREDOVISNING 213

9 ett medicinskt universitet Karolinska Institutet bedriver sin forskning och utbildning på flera campusområden och vid flera av länets sjukhus. Majoriteten av studenterna får merparten av sin utbildning på campusområdet i Huddinge. Campus Solna 1 79 helårsstudenter mnkr forskning 1 99 helårsarbetskrafter Campus Huddinge och Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge 3 74 helårsstudenter 94 mnkr forskning 1 81helårsarbetskrafter Danderyds Sjukhus 241 helårsstudenter 25 mnkr forskning 22 helårsarbetskrafter Södersjukhuset 186 helårsstudenter 42 mnkr forskning 41 helårsarbetskrafter Karolinska Universitetssjukhuset, Solna 756 helårsstudenter 1 28 mnkr forskning helårsarbetskrafter KAROLINSKA INSTITUTET ÅRSREDOVISNING 213 9

10 Foto: Ulf Sirborn ett medicinskt universitet Ny ledning. Rektor Anders Hamsten, prorektor Kerstin Tham och universitetsdirektör Per Bengtsson. Per Bengtsson tillträdde 1 januari 214. Under 213 var Bengt Norrving universitetsdirektör. Infrastruktur KI genomför tillsammans med Akademiska Hus en stor satsning på nya byggnader och moderna lokaler för att bättre möta behov inom forskning och utbildning. När planerna för Hagastaden och ett nytt, högmodernt universitetssjukhus tog fart, blev det ett tillfälle för KI att realisera planerna för campus Solna. Inte minst är det viktigt att dra fördel av de samarbetsoch effektiviseringsmöjligheter som det nya universitetssjukhuset kan erbjuda. Sjukhuset blir universitetets närmaste granne i Solna och planen är att förbinda bland annat Aula Medica, som färdigställdes år 213, och det nya forskningslaboratoriet Biomedicum med sjukhusbyggnaden. Infrastrukturen ska ge bättre förutsättningar för den moderna medicinska forskningen som i allt högre utsträckning kräver tillgång till avancerad och dyrbar utrustning. Denna bör finnas att tillgå för många forskare och samutnyttjas för att bli kostnadseffektiv. Kvalitet Utgångspunkten för kvalitetsarbetet vid KI är att det sker en ständig förbättring av verksamheten. En förutsättning för att uppnå ett framgångsrikt kvalitetsarbete är att detta är integrerat i ordinarie verksamhet. Krav på kvalitet formuleras i olika styroch strategidokument. Under året har en bred styrelseövergripande utredning om utbildningens kvalitet och forskningsanknytning tillsatts. Huvudfrågorna som har behandlats har varit ett effektivare och för utbildningen berikande samband mellan forskning och utbildning med en optimal utbildningsorganisation och användning av statsanslaget. Utredningens förslag kommer att behandlas under En central betydelse för kvaliteten inom KI:s verksamhet är det internationaliseringsarbete som pågår för att stärka ställningen som ett internationellt ledande forskningsuniversitet. Insatserna syftar till att förbättra kvalitet, konkurrenskraft och mångfald inom forskning, utbildning och administration. Vid KI finns en lång tradition av internationella kontakter och vetenskapliga utbyten med forskare, lärare, doktorander och studenter. Innovation och samverkan För att säkra att innovationer inom medicin och hälsa omsätts till nytta för hälso- och sjukvård har KI under flera år utvecklat ett innovationssystem. Innovationssystemet består idag av ett flertal aktörer med tjänster som alla syftar till att nyttiggöra idéer sprungna ur forskning. KI har avtal om samverkan inom forskning och utbildning med en rad framstående universitet världen över och samarbetar också med företag inom det biomedicinska och biotekniska området och även direkt med enskilda länder. Som medicinskt universitet är det mycket viktigt för KI att samarbeta med hälso- och sjukvården, och då speciellt med Stockholms läns landsting (SLL). Vårt gemensamma mål är att bedriva utbildning och forskning med hög internationell kvalitet för att tjäna dagens och morgondagens patienter. Detta görs genom kompetensutveckling av personal i vården och implementering av forskningsresultat. För att göra samarbetet effektivt, tas beslut om övergripande strategier för utbildning, forskning och infrastruktur i gemensamma styrgrupper inom KI/SLL-samverkan. Tillsammans med industrin utvecklar KI prövning av läkemedel samt medicinska produkter. KAROLINSKA INSTITUTET ÅRSREDOVISNING 213

11 ett medicinskt universitet utbildning på grundnivå och avancerad nivå På väg till föreläsning. Studenter passerar genom den så kallade Vinterträdgården mellan restaurang Jöns Jacob och Karolinska Institutets universitetsbibliotek på campus i Solna. I bakgrunden syns småstugorna grupprum som ger studenterna större möjlighet att studera både enskilt och i grupp. KAROLINSKA INSTITUTET ÅRSREDOVISNING Foto: Andreas Beronius UTBILDNING

12 utbildning på grundnivå och avancerad nivå UTBILDNING PÅ GRUNDNIVÅ OCH AVANCERAD NIVÅ Utbildningsutbudet Karolinska Institutet (KI) har ett brett utbildningsutbud inom medicin och hälso- och sjukvård. Det breda utbudet är unikt i Sverige. Under året har KI erbjudit ett fyrtiotal programutbildningar och drygt 8 fristående kurser. Tyngdpunkten i utbudet ligger på program som leder till en yrkesexamen samt påbyggnadsutbildningar för dem som har en utbildning inom hälso- och sjukvård. KI har en ambition att ge en ökad andel utbildning på avancerad nivå inom områden med koppling till lärosätets starka forskningsområden. All utbildning, oavsett nivå, ska ha en tydlig forskningsanknytning för att skapa förutsättningar för en evidensbaserad yrkesutövning. Enligt aktuella arbetsmarknadsprognoser för de närmaste åren, kommer det att finnas stor efterfrågan på de yrkeskategorier KI utbildar. Det finns även ett stort behov av kontinuerlig vidareutbildning för olika yrkeskategorier inom hälso- och sjukvården. KI samverkar med hälso- och sjukvården och andra avnämare i samband med utbudsplaneringen och kring utbildningarnas innehåll. Under senare år har arbetet med utbildningsutbudet varit fokuserat på att långsiktigt anpassa det till takbeloppet. KI har bland annat avvecklat två nybörjarprogram och minskat omfattningen av fristående kurser. Vidare har KI arbetat för att skapa goda ekonomiska förutsättningar för att utbildningsuppdraget ska kunna genomföras med hög kvalitet. KI har därför minskat antalet program som inte har antagning varje läsår. Nysatsningarna under året har varit få, men det nya magisterprogrammet Public Health in Disasters som är ett Erasmus Mundusprogram har startat (se även avsnittet Internationalisering). KI:s program erbjuds framför allt som campusutbildning, med undantag för vissa specialistsjuksköterskeprogram, medan fristående kurser oftare ges i distansform. Enligt regleringsbrevet ska KI vid behov anordna legitimationskurser för icke-legitimerade optiker. KI har gjort bedömningen att det inte funnits behov av att starta någon kurs under 213. I tabellerna nedan redovisas fördelningen av helårsstudenter (hst), dels mellan program och fristående kurser, dels mellan grundnivå och avancerad nivå. Fördelning mellan program som leder till yrkesexamen, program som leder till generell examen samt fristående kurser Hst 211 % Hst 212 % Hst 213 % Hst % Generell examen nybörjare Generell examen påbyggnad Yrkesexamen nybörjare Yrkesexamen påbyggnad Fristående kurser Summa Kursers fördelning på grundnivå respektive avancerad nivå Hst % Hst % Hst % Hst % Grundnivå Avancerad nivå Ej klassificerad Summa Källa: Ladok. 12 KAROLINSKA INSTITUTET ÅRSREDOVISNING 213

13 utbildning på grundnivå och avancerad nivå Studenterna Söktryck per programtyp (behöriga förstahandssökande) Nybörjarprogram Platser Sök/plats Platser Sök/plats Platser Sök/plats Platser Sök/plats , , , ,4 Påbyggnadsprogram (ej magister/master) 511 2, , , ,8 Magister-/masterprogram 334 2, , , , , , , ,2 Totalt Källa: VHS, NyA, Open. Sökande Studentinflytande KI:s utbildningsprogram har generellt sett ett högt söktryck som dessutom ökat jämfört med 212. Antalet behöriga förstahandssökande ökade på de flesta program. Den totala ökningen var nio procent. De flesta av KI:s program har mer än två behöriga förstahandssökande per plats. På psykologprogrammet ökade antalet behöriga förstahandssökande med 43 procent till 9,4 sökande per plats. Bland påbyggnadsutbildningarna kan bland annat märkas ett fortsatt ökat söktryck på magister- och masterprogrammen på engelska. Studenternas medverkan är en viktig förutsättning för utveckling av KI:s verksamhet. Studenter på samtliga nivåer har möjlighet till inflytande i KI:s beredande och beslutande organ. För att ytterligare stärka studentinflytandet har KI under 213 inrättat en särskild samverkansgrupp som består av studentrepresentanter och KI:s ledning. Gruppen sammanträder regelbundet. För beslutförhet i organ som har direkt ansvar för utbildningsfrågor, krävs att minst en studentrepresentant är närvarande, förutsatt att en sådan finns utsedd. För att främja studentinflytandet anordnar KI årligen utbildning för studenter aktiva inom beslutande och beredande organ. Studenterna utbildas om gällande lagar och förordningar samt KI:s organisations- och beslutsstruktur. KI har avtal med de två studentkårerna vid lärosätet avseende ansvar för studentinflytande och utbildningsbevakning. KI ger finansieringsstöd för detta liksom för student- och doktorandombudsmän. År 213 var 63 procent av studentrepresentanterna i beslutande organ kvinnor (KI:s styrelse, de interna verksamhetsstyrelserna och programnämnderna), vilket är en minskning med fem procentenheter jämfört med 212. Studentpopulationen består till 73 procent av kvinnor. Breddad rekrytering KI:s arbete med breddad rekrytering handlar både om att rekrytera nya grupper av studenter och att skapa goda studieförutsättningar för dem som redan studerar vid universitetet. KI erbjöd under 213 studenterna individuell handledning i vetenskapligt skrivande på svenska. I ett pilotprojekt har KI dessutom erbjudit språkhandledning på engelska. Studenterna har möjlighet att få handledning såväl på campus som på distans. KI anordnar en seminarieserie i vetenskapligt skrivande. Fler utbildningsprogram har 213 tagit del av seminarieserien än tidigare år. Som ett led i att bredda rekryteringen har KI även studentambassadörer som besöker och presenterar KI:s verksamhet på gymnasieskolor inom Stockholms län. KI eftersträvar en så blandad grupp som möjligt bland ambassadörerna, både avseende kön och etnisk tillhörighet. Vid KI:s tre samarbetsgymnasier i Huddinge, Solna och Tensta har bland annat inspirationsföreläsningar och studiebesök genomförts. En annan viktig del i arbetet med breddad rekrytering är att KI erbjuder presumtiva studenter möjlighet att skugga en student. KAROLINSKA INSTITUTET ÅRSREDOVISNING

Ett medicinskt universitet. Årsredovisning 2013

Ett medicinskt universitet. Årsredovisning 2013 Ett medicinskt universitet Årsredovisning 2013 (Dnr 1-583/2013) Karolinska Institutet är ett av världens ledande medicinska universitet. I Sverige står Karolinska Institutet för drygt 40 procent av den

Läs mer

Kvalitetsarbete vid Karolinska Institutet

Kvalitetsarbete vid Karolinska Institutet Kvalitetsarbete vid Karolinska Institutet Självvärdering 2010 Kvalitetsarbetet vid Karolinska Institutet Självvärdering 2010 Dnr 446/2011-010 Fastställd av rektor INNEHÅLL Inledning 1 Varför extern kvalitetsgranskning?

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2013 Högskolan Dalarna

ÅRSREDOVISNING 2013 Högskolan Dalarna DUC 2014/277/20 ÅRSREDOVISNING 2013 Högskolan Dalarna Fastställd av högskolestyrelsen 2014-02-19 ORGANISATIONSPLAN 2013 2 Årsredovisning 2013 Högskolan Dalarna INNEHÅLL Organisationsplan 2 Innehåll 3 Resultatredovisning

Läs mer

Högskolestyrelse. Rektor: Akademier. Akademin för innovation, design och teknik, (IDT) Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling, (HST)

Högskolestyrelse. Rektor: Akademier. Akademin för innovation, design och teknik, (IDT) Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling, (HST) Års redo visn ing 2012 Organisation Fakultetsnämnd Högskolestyrelse Rektor Internrevisionen Förvaltning Campussektionen Ekonomisektionen IT-sektionen Kommunikationssektionen Personalsektionen Rektors kansli

Läs mer

Universitetsstyrelsebeslut 2013-02-20 Dnr: 2012/495

Universitetsstyrelsebeslut 2013-02-20 Dnr: 2012/495 Årsredovisning 2012 Universitetsstyrelsebeslut 2013-02-20 Dnr: 2012/495 Fastställande av årsredovisning för Linnéuniversitetets verksamhetsår 2012 Styrelsen för Linnéuniversitetet fastställer härmed årsredovisningen

Läs mer

Umeå universitet Årsredovisning 2013

Umeå universitet Årsredovisning 2013 Umeå universitet Årsredovisning 2013 Dnr: FS 1.3.8-19-14 Umeå universitet Årsredovisning 2013 Innehållsförteckning FÖRORD... 1 INLEDNING - FRÅN VISION TILL VERKLIGHET... 3 VERKSAMHETEN OCH DESS EKONOMISKA

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2013 MALMÖ HÖGSKOLA

ÅRSREDOVISNING 2013 MALMÖ HÖGSKOLA ÅRSREDOVISNING 2013 MALMÖ HÖGSKOLA INNEHÅLLSFÖRTECKNING Rektor har ordet 4 Studentkårerna om året som gått 6 Sammanställning över väsentliga uppgifter 7 Malmö högskola i korthet 8 Fakulteternas verksamhet

Läs mer

HÖGSKOLAN I BORÅS ÅRSREDOVISNING 2014. årsredovisning HÖGSKOLAN I BORÅS 2014 DNR 900-14 INLEDNING

HÖGSKOLAN I BORÅS ÅRSREDOVISNING 2014. årsredovisning HÖGSKOLAN I BORÅS 2014 DNR 900-14 INLEDNING INLEDNING HÖGSKOLAN I BORÅS ÅRSREDOVISNING 2014 årsredovisning HÖGSKOLAN I BORÅS 2014 DNR 900-14 1 Högskolan i Borås årsredovisning 2014 Inledning 4 Högskolan i Borås 9 Medarbetare 16 Utbildning på grundnivå

Läs mer

FORMGIVNING Maria Alsbjer och Jesper Johanson. FOTO Johan Dalhäll, Linus Grabö, JP Lahall, Dan Lindberg, Magnus Wahman.

FORMGIVNING Maria Alsbjer och Jesper Johanson. FOTO Johan Dalhäll, Linus Grabö, JP Lahall, Dan Lindberg, Magnus Wahman. ÖREBRO UNIVERSITET ÅRSREDOVISNING 2008 FORMGIVNING Maria Alsbjer och Jesper Johanson FOTO Johan Dalhäll, Linus Grabö, JP Lahall, Dan Lindberg, Magnus Wahman. TRYCK Åtta.45 Tryckeri AB, Solna 2009 organisation...

Läs mer

Uppsala universitets årsredovisning 2003

Uppsala universitets årsredovisning 2003 Årsredovisning 2003 17 februari 2004 UFV 2004/44 Regeringen Utbildningsdepartementet Uppsala universitets årsredovisning 2003 Uppsala universitets konsistorium har vid sammanträde denna dag enhälligt fastställt

Läs mer

Forskning inom Arbetsintegrerat lärande

Forskning inom Arbetsintegrerat lärande Produktionsteknisk forskning Forskningen som sker i nära samverkan med tillverkningsindustrin expanderar. Produktionsteknik Väst, som är en av högskolans tre prioriterade forskningsmiljöer, växer både

Läs mer

ÅRS REDO 2011 VISNING

ÅRS REDO 2011 VISNING ÅRS REDO 2011 VISNING årsredovisning 2011 högskolan i skövde innehåll REKTOR HAR ORDET...4 STUDENTKÅREN HAR ORDET...6 kortfattat om högskolan i skövde Högskolan i Skövdes historia...8 Kort om Högskolans

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014 KAU.SE

ÅRSREDOVISNING 2014 KAU.SE ÅRSREDOVISNING 2014 KAU.SE Diarienummer: C2015/95 Redaktör: Magnus Byman Tryck & layout: Universitetstryckeriet, Karlstads universitet, 2015 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING Rektor har ordet 6 Studentkåren

Läs mer

Återrapporteringskrav för Högskolan Väst. Forskning inom A. Enligt regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende universitet och högskolor:

Återrapporteringskrav för Högskolan Väst. Forskning inom A. Enligt regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende universitet och högskolor: Återrapporteringskrav för Högskolan Väst Här finns de återrapporteringskrav myndigheten är ålagd att återrapportera kring, samt en hänvisning till aktuell sida. Återrapporteringen avser främst delar inom

Läs mer

ÅRSREDOVISNING HÖGSKOLAN I BORÅS 2013 DNR 882 13

ÅRSREDOVISNING HÖGSKOLAN I BORÅS 2013 DNR 882 13 ÅRSREDOVISNING HÖGSKOLAN I BORÅS 2013 DNR 882 13 HÖGSKOLAN I BORÅS ÅRSREDOVISNING 2013 Högskolan i Borås Årsredovisning 2013 Inledning Högskolan i Borås Medarbetare Utbildning på grundnivå och avancerad

Läs mer

Uppsala universitets årsredovisning 2004

Uppsala universitets årsredovisning 2004 Regeringen Uppsala universitets årsredovisning 2004 Uppsala universitets konsistorium har vid sammanträde denna dag enhälligt fastställt årsredovisningen för 2004. Den överlämnas härmed till regeringen.

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2012 Högskolan Dalarna

ÅRSREDOVISNING 2012 Högskolan Dalarna DUC 2013/17/20 ÅRSREDOVISNING 2012 Högskolan Dalarna Fastställd av högskolestyrelsen 2013-02-20 ORGANISATIONSPLAN 2 Årsredovisning 2012 INNEHÅLL Rektors förord 6 Utbildning på grundnivå och avancerad nivå

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2012 KAU.SE

ÅRSREDOVISNING 2012 KAU.SE ÅRSREDOVISNING 2012 KAU.SE KARLSTADS UNIVERSITETs ÅRSREDOVISNING 2012 Diarienummer: C2013/107 Redaktör: Rolf Johansson Tryck & layout: Universitetstryckeriet, Karlstads universitet, 2013 VERKSAMHET SOM

Läs mer

Verksamhetsplan år 2013 2015 och budget år 2013

Verksamhetsplan år 2013 2015 och budget år 2013 Verksamhetsplan år 2013 2015 och budget år 2013 Fastställd av universitetsstyrelsen den 6 november 2012 Typ av dokument: Regel Beslutad av: Universitetsstyrelsen Giltighetstid: 2013-01-01 2013-12-31 Dnr:

Läs mer

Årsredovisning 2011. Linnéuniversitetet

Årsredovisning 2011. Linnéuniversitetet Ärende 10 2012-02-17 Universitetsstyrelsen Dnr: LNU 2011/547 Årsredovisning 2011 för Linnéuniversitetet 1 BESLUT Dnr LNU 2011/547 Fastställande av årsredovisning för Linnéuniversitet verksamhetsår 2011

Läs mer

LINKÖPINGS UNIVERSITET. Verksamhetsplan och budget för 2015 samt plan för 2016 2017

LINKÖPINGS UNIVERSITET. Verksamhetsplan och budget för 2015 samt plan för 2016 2017 LINKÖPINGS UNIVERSITET Verksamhetsplan och budget för 2015 samt plan för 2016 2017 Linköpings universitet 1 Verksamhetsplan och budget för 2015 samt plan för 2016-2017 fastställd av universitetsstyrelsen

Läs mer

20 årsredo 11 visning

20 årsredo 11 visning 211 årsredovisning 211/967 A31 Innehåll Högskolestyrelsen - Underskrifter... 3 Organisation... 4 Rektors förord... 5 RESULTATREDOVISNING... 6 NIVÅ... 6 Nya högskoleplatser... 8 Studieavgifter för tredjelandsstudenter......

Läs mer

Högskolan Kristianstad Årsredovisning 2011

Högskolan Kristianstad Årsredovisning 2011 Högskolan Kristianstad Årsredovisning 2011 Innehåll 2011 i siffror Rektors sammanfattning 3 Högskolan Kristianstad 4 Högskolans organisation 4 Högskolans strategi 6 Kvalitetsarbete 7 Pedagogisk förnyelse

Läs mer

Kungl. Musikhögskolan Årsredovisning 2014

Kungl. Musikhögskolan Årsredovisning 2014 Kungl. Musikhögskolan Årsredovisning 2014 Kungl. Musikhögskolan i Stockholm Årsredovisning 2014 (Dnr 15/17) Redaktör: Lena Ousbäck Badlund 2 Innehåll Rektors förord... 7 1 Inledning...9 1.1 Disposition

Läs mer

Högskolan Kristianstad Årsredovisning 2013

Högskolan Kristianstad Årsredovisning 2013 Högskolan Kristianstad Årsredovisning 2013 Högskolan Kristianstad Årsredovisning 2013 Innehåll Högskolan Kristianstad...4 Högskolan Kristianstads organisation 2013...5 Året som gått viktiga händelser...6

Läs mer

Regeringen (Utbildningsdepartementet)

Regeringen (Utbildningsdepartementet) Budgetunderlag 2009 2011 Beslut Dnr: 326/2008-100 2008-02-20 Sid: 1 / 16 + 3 bilagor Universitetsförvaltningen Ledningskansliet Nils-Fredrik Ankarcrona, Controller Regeringen (Utbildningsdepartementet)

Läs mer

INNEHÅLL RESULTATREDOVISNING...4. Året som gick...4. Helårsprestationer och genomströmning...8

INNEHÅLL RESULTATREDOVISNING...4. Året som gick...4. Helårsprestationer och genomströmning...8 ÅRSREDOVISNING 27 7 ÅRSREDOVISNING 27 Dnr 9-57/8 INNEHÅLL REKTORS FÖRORD...3 RESULTATREDOVISNING...4 Uppdraget...4 Året som gick...4 GRUNDLÄGGANDE HÖGSKOLEUTBILDNING...6 Utbildningsutbudet...6 Behöriga

Läs mer

S R E D O V IS N IN G

S R E D O V IS N IN G ÅRSREDOVISNING 2005 2 4 Reflexioner kring 2005 6 Studentkårens syn 7 Fokus på resultat 8 Utbildning i förnyelse 10 Grundutbildningen 15 Forskarutbildningen 19 Kvalitetsarbete 20 Pedagogisk utveckling 21

Läs mer

Utvärdering av tandläkarutbildning. grund- och forskarutbildning i Sverige

Utvärdering av tandläkarutbildning. grund- och forskarutbildning i Sverige Utvärdering av tandläkarutbildning och odontologisk grund- och forskarutbildning i Sverige Högskoleverket 2005 Högskoleverket Luntmakargatan 13 Box 7851, 103 99 Stockholm tfn 08-563 085 00 fax 08-563 085

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. VI EXPANDERAR... 3

INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. VI EXPANDERAR... 3 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. VI EXPANDERAR... 3 RESULTATREDOVISNING... 4 2. GEMENSAMT FÖR HÖGSKOLAN... 4 2.1 Kvalitet i verksamheten... 4 2.2 Kompetensförsörjning... 6 2.3 Jämställdhet mellan kvinnor och män...

Läs mer