Ett medicinskt universitet. Årsredovisning 2013

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ett medicinskt universitet. Årsredovisning 2013"

Transkript

1 Ett medicinskt universitet Årsredovisning 213

2 Karolinska Institutet är ett av världens ledande medicinska universitet. I Sverige står Karolinska Institutet för drygt 4 procent av den medicinska akademiska forskningen och har det största utbudet av medicinska utbildningar. Sedan 191 utser Nobelförsamlingen vid Karolinska Institutet mottagare av Nobelpriset i fysiologi eller medicin. OMSLAGSBILDEN Aula Medica invigdes 213, men planeringen för en tillräckligt stor aula på Karolinska Institutet började långt tidigare. År 21 vann Gert Wingårdh Arkitektkontor tävlingen om att få rita en aula till KI, men av ekonomiska skäl lades projektet på is. Sex år senare möjliggjordes byggandet av Aula Medica genom en donation på 35 miljoner kronor av Familjen Erling-Perssons stiftelse. Det första spadtaget togs i september 21 och byggnaden stod klar i juni 213. I Aula Medica ryms en hörsal vid namn Erling Perssonsalen med plats för 1 personer, cirka 1 arbetsplatser, 1 konferensplatser, restauranger, fakultetsklubb samt ett café. Foto: Ylva Sundgren

3 ÅRSREDOVISNING 213 Dnr1-583/213 Rektor har ordet... 5 Vision och övergripande mål... 5 Stark internationell ställning... 5 Satsningar inom forskningsområdet... 5 Utbildningens kvalitet och forskningsanknytning... 5 Universitetssjukvården... 5 Näringslivssamverkan... 6 Aula Medica, Gammahuset och Widerströmska huset... 6 Donationer... 6 Behov av nya beslutsbefogenheter... 6 Strategi Studenterna har ordet... 7 OM KAROLINSKA INSTITUTET... 8 KI:s uppdrag och styrning... 8 Organisation... 8 Infrastruktur...1 Kvalitet...1 Innovation och samverkan...1 UTBILDNING PÅ GRUNDNIVÅ OCH AVANCERAD NIVÅ...12 Utbildningsutbudet...12 Studenterna...13 Utbildningsuppdraget...14 Helårsstudenter på läkarprogrammet och tandläkarprogrammet...14 Antagning till psykologprogrammet...14 Studenter som inte tagit poäng...14 Internationalisering...15 Kvalitet...17 Lika villkor...18 Särskilda åtaganden...19 Integrationssatsningar...19 Uppdrag att utveckla klinisk utbildning och forskning...2 UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ...22 Resultat...22 Kostnader för utbildning på forskarnivå...23 Kvalitet...23 Internationalisering...24 FORSKNING...26 Nya forskningsrön några exempel...26 Kvalitet...29 Forskningsfinansiering...3 International Neuroinformatics Coordinating Facility (INCF)...33 Internationalisering...33 Lika villkor...34 KAROLINSKA INSTITUTET ÅRSREDOVISNING 213 3

4 Karolinska Institutet I SAMHÄLLET SAMVERKAN OCH INNOVATION...36 Samverkan med Stockholms läns landsting...36 Kunskapsspridning till allmänheten...37 Innovationsstöd och samverkan med näringsliv...37 KOMPETENSFÖRSÖRJNING OCH LIKA VILLKOR...41 Attrahera, rekrytera och behålla kompetens...41 Lika villkor...43 INFRASTRUKTUR...45 Exempel på infrastrukturprojekt...45 HÅLLBAR UTVECKLING...46 Forskning och utbildning för hållbar utveckling...46 Hållbart campus...46 FINANSIELL REDOVISNING...48 Utbildning på grundnivå och avancerad nivå...48 Forskning och utbildning på forskarnivå...48 Lämnade verksamhetsbidrag...5 Årets kapitalförändring...5 Utfall i jämförelse mot prognos...51 Kapitalförvaltning...52 Fonder...52 KI:s stiftelser...53 Resultaträkning...54 Balansräkning...55 Redovisningsprinciper...57 Noter...61 Intern styrning och kontroll...71 Konsistoriet...72 Väsentliga uppgifter...77 Kostnader för prestationer...78 Tabellbilaga...79 I tabellerna i denna årsredovisning förekommer decimalavrundningar som gör att summeringar med mera inte synes stämma. 4 KAROLINSKA INSTITUTET ÅRSREDOVISNING 213

5 ett medicinskt universitet Rektor har ordet Vision och övergripande mål Efter mitt första år som rektor för Karolinska Institutet (KI) är jag övertygad om att vi på ett avgörande sätt kan bidra till att förbättra människors hälsa. Denna vision kan dock endast förverkligas genom att KI:s forskning når vetenskapliga genombrott och resulterar i upptäckter som förändrar synen på såväl normala livsprocesser som hälsa och sjukdom. Det är viktigt att forskningsresultaten i hög utsträckning leder till praktisk tillämpning inom hälso- och sjukvården samt till innovationer. Våra utbildningsprogram har som målsättning att ge studenterna bästa möjliga förutsättningar att i sin kommande yrkesutövning kritiskt värdera och kontinuerligt införliva ny kunskap så att de kan leda och utveckla verksamhet i samverkan med andra professioner och discipliner. KI är ett av världens ledande medicinska universitet, vilket nyligen uppmärksammats i två internationella rankningar av universitet och högskolor. Vårt universitet disponerar goda ekonomiska resurser och har en modern, växande infrastruktur i framkant. Vi har gynnats av en positiv forskningspolitik i Sverige, stark tillväxt, en lyckad fundraisingkampanj, stärkt infrastruktur och en ökning av vårt näringslivssamarbete. Inför 213 identifierades tre centrala frågor för KI:s utveckling och framtid, nämligen att stärka KI:s ställning som ett internationellt ledande forskningsuniversitet, att höja utbildningarnas kvalitet och stärka deras forskningsanknytning samt att utveckla samarbetet med hälso- och sjukvården. Satsningar inom forskningsområdet En särskild satsning har inletts för att rekrytera fler internationellt ledande professorer och gästprofessorer som komplement till motsvarande satsning från Vetenskapsrådet. För att uppnå målet att snarast öka andelen kvinnliga professorer utgår nu ett aktivitetsstöd till de institutioner som rekryterar kvinnor till anställningar som professor eller gästprofessor. Samtidigt satsar vi på att rekrytera exceptionellt lovande yngre forskare. Centrala medel har också avsatts för nya anställningar på postdok-, forskarassistent- och forskarnivå i syfte att förstärka karriärstrukturen för juniora forskare. Utbildningens kvalitet och forskningsanknytning En bred styrelseövergripande utredning om utbildningens kvalitet och forskningsanknytning under ledning av prorektor har tillsatts under året. För att höja kvaliteten på utbildningarna på grundnivå och avancerad nivå behöver vi förbättra forsk- KAROLINSKA INSTITUTET ÅRSREDOVISNING 213 Foto: Ylva Sundgren Stark internationell ställning Rektor Anders Hamsten i Karolinska Institutets Aula Medica som invigdes den 11 oktober 213. Aulabyggnaden blev verklighet tack vare en donation från Familjen Erling-Perssons stiftelse och har fått sin unika karaktär av arkitekt Gert Wingårdh. ningsanknytningen, organisationen och incitamentsstrukturen. Huvudfrågorna är hur vi får till stånd ett effektivt och för utbildningen berikande samband mellan forskning och utbildning, hur vi uppnår en optimal utbildningsorganisation som tydliggör institutionernas ansvar för utbildningen och hur statsanslaget kan användas för att trygga forskningsanknytning och ämneskompetens samt möjliggöra attraktiva anställningar och karriärvägar för lärare. Utredningen presenterar ett antal förslag för att stärka KI i detta avseende och min intention är att många av de föreslagna åtgärderna ska ge resultat redan under 214. När våra studenter lämnar KI ska de ha bästa möjliga förutsättningar för fortsatt professionell utveckling på en snabbt föränderlig arbetsmarknad. Universitetssjukvården I ett alltmer mångfacetterat vårdlandskap måste tillgången till en välorganiserad hälso- och sjukvård av hög kvalitet säkras för forskning och utbildning. Arbetet med KI:s strategi för samverkan med hälso- och sjukvården har därför haft hög prioritet under det gångna året. Två frågor av särskild vikt har varit verksamhetsinnehållet i det nya Karolinska universitetssjukhuset och arbetet med att fastställa kriterierna för universi- 5

6 ett medicinskt universitet tetssjukvård, det vill säga den del av hälso- och sjukvården där KI placerar både forskning och utbildning. KI har vidare verkat för utvecklingen av en värdebaserad hälso- och sjukvård, inom vilken vårdens värde för patienten mäts och premieras på sätt som understödjer innovation, hög kvalitet och god omvårdnad. Vi har även medverkat i arbetet med att etablera en välfungerande och kvalitetssäkrad medicinsk informationsförsörjning och utforma ersättningssystem som främjar kvalitet. För att ytterligare stärka KI:s representation när det gäller samverkan kring framtidens hälso- och sjukvård har ett uppdrag som vicerektor med denna inriktning inrättats. Näringslivssamverkan Den globala läkemedelsindustrin har gjort en markant strategisk kursändring och söker nu på bred front fördjupat samarbete med företrädesvis de medicinska fakulteterna. Framgångar i detta samarbete förutsätter att universitetet tar en aktiv roll i att föra forskningsresultat till praktisk tillämpning; innovationsförmågan växer i betydelse. Under 213 slöt KI avtal med AstraZeneca om att bygga upp ett unikt gemensamt forskningscentrum för kardiovaskulära och metaboliska sjukdomar, vilket kommer att lokaliseras till KI:s södra campusområde. Forskare från KI kommer att arbeta sida vid sida med forskare från AstraZeneca under ledning av en gemensam chef anställd vid KI. Avtalet omfattar cirka 65 miljoner kronor för en femårsperiod. Aula Medica, Gammahuset och Widerströmska huset En historisk händelse inträffade den 11 oktober när Aula Medica invigdes under högtidliga former. Med sin stora föreläsningssal, sina spatiösa trapphallar och foajéer är Aula Medica en ändamålsenlig och stimulerande mötesplats för både vetenskap, debatt och akademiska ceremonier. Aulan ska med sin skönhet och rymd inspirera till nytänkande och till diskussioner som utmanar rådande vetenskapliga paradigm. Under 213 invigdes också Gammahuset, som givit möjlighet till expansion av SciLifeLab och inrymmer lokaler för vår bolagsverksamhet, samt det Widerströmska huset, inom vilket institutionerna för Lärande, informatik, management och etik och folkhälsovetenskap är lokaliserade. Donationer Under 213 har KI tagit emot donationer, som på ett avgörande sätt stödjer vår forskning. Jag vill här särskilt nämna och framföra ett varmt tack till: Karin och Sten Mörtstedt (CBD Solutions AB), allergiforskning, Bertil Hållstens forskningsstiftelse, Hållsten Academy Fellows, Mattias och Sonia Westman, forskning och utveckling inom kognitiv neurovetenskap, Investor, professur i innovativ vård och omsorg, Märit och Hans Rausing, bröstcancerforskning inom KARMA-projektet, 6 Familjen Einhorns Stiftelse, forskningssamarbete med Makerere University, Uganda, Gunnar och Ingmar Jungners Stiftelse, AMORIS-projektet. Behov av nya beslutsbefogenheter Departementspromemorian om att introducera en ny organisationsform för universitet och högskolor högskolestiftelser har livligt engagerat universitetsvärlden under hösten 213. KI uppskattar att regeringen har för avsikt att öka autonomin för lärosätena. I vårt yttrande betonade vi särskilt de områden där för-ändringar skulle ha mycket stor betydelse för KI:s internationella konkurrenskraft. Dessa omfattar möjligheten att: ta emot och fritt förfoga över donationsmedel, bygga upp eget kapital, äga, förvärva och avyttra egna bolag samt skapa stiftelser, äga, förvärva och avyttra fastigheter, etablera och bedriva verksamhet internationellt, till viss del få använda forskningsanslaget för innovationsfrämjande verksamhet, i begränsad omfattning få bedriva hälso- och sjukvård för att åstadkomma särskilt forsknings- och utbildningsintensiva miljöer. Strategi 218 I början av hösten inleddes arbetet med vår strategi för perioden I detta dokument uppehåller vi oss vid de övergripande målen för KI:s forskning och utbildning och vid huvuddragen i de strategier som har valts för att nå dessa mål. Ett kritiskt viktigt vägval är om KI på allvar ska sträva efter att stärka konkurrenskraften i ett internationellt perspektiv vad gäller genombrottsforskning, rekryteringar, stora anslag och förmåga att attrahera infrastrukturella satsningar. Fokus placeras därför på rekrytering och karriärutveckling, intern resursfördelning och incitamentsstruktur, organisation och ledarskap, infrastruktur, universitetssjukvården, internationella samarbeten, nationell samverkan samt näringslivssamverkan och innovationer. Stora utmaningar och möjligheter ligger framför oss. De invalidiserande folksjukdomarna väntar fortfarande på effektiv prevention, metoder som medger tidig diagnostik, och kunskap om sjukdomarnas innersta, molekylära mekanismer det senare en förutsättning för individuellt utformad, och därmed effektivare, och i bästa fall kurativ behandling. Framgång i arbetet med dessa utmaningar förutsätter vetenskapliga genombrott bakom vilka står entusiastiska, kreativa, briljanta och hårt arbetande medarbetare. Jag hyser stora förhoppningar beträffande KI:s framtid och vill tacka alla anställda och studenter för goda insatser under det gångna året. Anders Hamsten KAROLINSKA INSTITUTET ÅRSREDOVISNING 213

7 ett medicinskt universitet Studenterna har ordet Erik Hellsing, ordförande Medicinska Föreningen 213 KAROLINSKA INSTITUTET ÅRSREDOVISNING 213 självvärderingarna som gjordes inför UKÄ:s granskningar gav en god bild över styrkor och förbättringsmöjligheter inom programmen. Studentkårerna vill framledes, tillsammans med KI, aktivt använda utvärderingarna för att förbättra utbildningarna vid KI. Även internationaliseringsfrågan har varit aktuell under året. Det påbörjade arbetet med en ökad internationalisering av utbildningsprogrammen, samt planerna på att bygga bostäder för internationella studenter är viktiga första steg för att locka studenter från hela världen att välja KI framför andra toppuniversitet. Studentkårerna ser dock att fortsatta krafttag kring utbildningarnas kvalitet och utbildningsmiljöer måste tas för att bibehålla och utveckla KI:s status som ett internationellt, konkurrenskraftigt universitet. Att studentkårerna är delaktiga i processerna kring den löpande utbildningsbevakningen och studentrepresentationen vid KI synliggör aktuella frågor och gör dem tillgängliga för samtliga studenter. Detta ökar inte bara kvaliteten på slutprodukten, utan skapar även ett större engagemang för KI hos studenterna då de får vara med att skapa det KI som de själva ska arbeta vid eller med i framtiden när dagens studenter är framtidens hälsooch sjukvård. Foto: Fredrik Pajala Foto: Ulf Sirborn Under 213 har samarbetet mellan studentkårerna Medicinska Föreningen (MF), Odontologiska Föreningen (OF) och KI ökat, ett samarbete som samtliga gagnats av. Till rektorsinstallationen uppdrogs MF och OF av KI att välkomna nya rektor med en film. Budskapet, ett ökat fokus på utbildningens kvalitet, studentbostäder och campusfrågorna, överlämnades till den nya ledningen samtidigt som en oväntad stor vinst blev en ökad kontakt kårerna emellan. Vidare ökade samarbetet med KI genom ett större helhetstänk kring mottagningen av de nya studenterna. MF och OF hoppas inför framtiden på ett ännu tätare samarbete med KI gällande student- och campusfrågor. Det gångna året blev ett år där flertalet organisatoriska frågor togs upp för diskussion. Regeringens remiss kring högskolestiftelser avkrävde djuplodande diskussioner i KI:s styrelse och ledningsgrupp angående KI:s framtida verksamhet. Ledningen påbörjade även arbetet med en vision för KI fram till 218, ett arbete som fortsätter in i 214 och då sammanfogas med projektet utbildningens kvalitet och forskningsanknytning (UKF). I diskussionerna kring KI:s organisation har dimensioneringen kring KI:s utbildningsutbud också varit högaktuell. Utredningarna av programmen i samband med dimensioneringsfrågan och Hampus Eksell, ordförande Odontologiska Föreningen 213 7

8 ett medicinskt universitet OM KAROLINSKA INSTITUTET Karolinska Institutets (KI:s) vision är att vara ett av världens ledande universitet inom det medicinska området. KI är ett modernt medicinskt universitet som står för drygt 4 procent av den medicinska akademiska forskningen i Sverige och har det största utbudet av medicinska utbildningar i landet. Vår nära relation till hälso- och sjukvården, väl utbyggda infrastruktur och starka ekonomiska bas gör att KI kan bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet. Sedan 191 utser Nobelförsamlingen vid KI mottagare av Nobelpriset i fysiologi eller medicin. En sammanställning av faktauppgifter om KI återfinns i avsnittet Väsentliga uppgifter. KI:s uppdrag och styrning KI:s uppdrag har sin utgångspunkt i högskolelagen där det framgår att universitetets uppgift är att bedriva utbildning som vilar på vetenskaplig grund och på beprövad erfarenhet samt bedriva forskning och utvecklingsarbete. Universitetet ska också samverka med det omgivande samhället och informera om sin verksamhet samt verka för att forskningsresultat kommer till nytta. Föreliggande resultatredovisning utgår från regeringens uppdrag i högskolelagen och regleringsbrevet. Den akademiska friheteten, grundfäst i lag, ger ett vidsträckt utrymme för självständigt bedriven forskning och utbildning. KI:s verksamhet har endast ett fakultetsområde; medicin. En ny arbetsordning för KI med föreskrifter om övergripande organisation, delegering av beslutanderätt, handläggning av ärenden och formerna för verksamheten i övrigt har beslutats att gälla från 1 januari 214. KI:s styrmodell innebär att konsistoriet fattar beslut om budget på verksamhetsövergripande nivå och rektor beslutar därefter om vidare resursfördelning och årliga uppdrag utifrån fastställda strategier och fokusområden. KI har under verksamhetsåret 213 initierat ett arbete för utformningen av Strategi 218 som fastställs våren 214. Strategin bygger vidare på föregående strategidokument och syftar till att tydliggöra de centrala frågor och utmaningar som kommer att få betydelse för långsiktighet, kontinuitet och förnyelse. Organisation Karolinska Institutets organisation KONSISTORIUM (universitetsstyrelse) Internrevision REKTOR Styrelsen för UTBILDNING Universitetsförvaltning Styrelsen för FORSKARUTBILDNING Universitetsbibliotek Styrelsen för FORSKNING Komparativ medicin Råd och nämnder KI Holding AB Institutionen för biovetenskaper och näringslära Institutionen för cell- och molekylärbiologi Institutionen för folkhälsovetenskap Institutionen för fysiologi och farmakologi Institutionen för klinisk forskning och utbildning, Södersjukhuset Institutionen för klinisk neurovetenskap Institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik Institutionen för kliniska vetenskaper, Danderyds sjukhus Institutionen för kvinnors och barns hälsa Institutionen för laboratoriemedicin Institutionen för lärande, informatik, management och etik Institutionen för medicin, Huddinge Institutionen för medicin, Solna Institutionen för medicinsk biokemi och biofysik Institutionen för medicinsk epidemiologi och biostatistik Institutionen för mikrobiologi, tumör- och cellbiologi Institutet för miljömedicin Institutionen för molekylär medicin och kirurgi Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle Institutionen för neurovetenskap Institutionen för odontologi Institutionen för onkologi-patologi Forskningen och utbildningen bedrivs huvudsakligen vid campus Solna och campus Huddinge. I anslutning till lärosätets campusområden ligger Karolinska Universitetssjukhuset som har en avgörande roll när det gäller klinisk forskning och utbildning. Samarbete sker även med andra sjukhus i närområdet. 8 KAROLINSKA INSTITUTET ÅRSREDOVISNING 213

9 ett medicinskt universitet Karolinska Institutet bedriver sin forskning och utbildning på flera campusområden och vid flera av länets sjukhus. Majoriteten av studenterna får merparten av sin utbildning på campusområdet i Huddinge. Campus Solna 1 79 helårsstudenter mnkr forskning 1 99 helårsarbetskrafter Campus Huddinge och Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge 3 74 helårsstudenter 94 mnkr forskning 1 81helårsarbetskrafter Danderyds Sjukhus 241 helårsstudenter 25 mnkr forskning 22 helårsarbetskrafter Södersjukhuset 186 helårsstudenter 42 mnkr forskning 41 helårsarbetskrafter Karolinska Universitetssjukhuset, Solna 756 helårsstudenter 1 28 mnkr forskning helårsarbetskrafter KAROLINSKA INSTITUTET ÅRSREDOVISNING 213 9

10 Foto: Ulf Sirborn ett medicinskt universitet Ny ledning. Rektor Anders Hamsten, prorektor Kerstin Tham och universitetsdirektör Per Bengtsson. Per Bengtsson tillträdde 1 januari 214. Under 213 var Bengt Norrving universitetsdirektör. Infrastruktur KI genomför tillsammans med Akademiska Hus en stor satsning på nya byggnader och moderna lokaler för att bättre möta behov inom forskning och utbildning. När planerna för Hagastaden och ett nytt, högmodernt universitetssjukhus tog fart, blev det ett tillfälle för KI att realisera planerna för campus Solna. Inte minst är det viktigt att dra fördel av de samarbetsoch effektiviseringsmöjligheter som det nya universitetssjukhuset kan erbjuda. Sjukhuset blir universitetets närmaste granne i Solna och planen är att förbinda bland annat Aula Medica, som färdigställdes år 213, och det nya forskningslaboratoriet Biomedicum med sjukhusbyggnaden. Infrastrukturen ska ge bättre förutsättningar för den moderna medicinska forskningen som i allt högre utsträckning kräver tillgång till avancerad och dyrbar utrustning. Denna bör finnas att tillgå för många forskare och samutnyttjas för att bli kostnadseffektiv. Kvalitet Utgångspunkten för kvalitetsarbetet vid KI är att det sker en ständig förbättring av verksamheten. En förutsättning för att uppnå ett framgångsrikt kvalitetsarbete är att detta är integrerat i ordinarie verksamhet. Krav på kvalitet formuleras i olika styroch strategidokument. Under året har en bred styrelseövergripande utredning om utbildningens kvalitet och forskningsanknytning tillsatts. Huvudfrågorna som har behandlats har varit ett effektivare och för utbildningen berikande samband mellan forskning och utbildning med en optimal utbildningsorganisation och användning av statsanslaget. Utredningens förslag kommer att behandlas under En central betydelse för kvaliteten inom KI:s verksamhet är det internationaliseringsarbete som pågår för att stärka ställningen som ett internationellt ledande forskningsuniversitet. Insatserna syftar till att förbättra kvalitet, konkurrenskraft och mångfald inom forskning, utbildning och administration. Vid KI finns en lång tradition av internationella kontakter och vetenskapliga utbyten med forskare, lärare, doktorander och studenter. Innovation och samverkan För att säkra att innovationer inom medicin och hälsa omsätts till nytta för hälso- och sjukvård har KI under flera år utvecklat ett innovationssystem. Innovationssystemet består idag av ett flertal aktörer med tjänster som alla syftar till att nyttiggöra idéer sprungna ur forskning. KI har avtal om samverkan inom forskning och utbildning med en rad framstående universitet världen över och samarbetar också med företag inom det biomedicinska och biotekniska området och även direkt med enskilda länder. Som medicinskt universitet är det mycket viktigt för KI att samarbeta med hälso- och sjukvården, och då speciellt med Stockholms läns landsting (SLL). Vårt gemensamma mål är att bedriva utbildning och forskning med hög internationell kvalitet för att tjäna dagens och morgondagens patienter. Detta görs genom kompetensutveckling av personal i vården och implementering av forskningsresultat. För att göra samarbetet effektivt, tas beslut om övergripande strategier för utbildning, forskning och infrastruktur i gemensamma styrgrupper inom KI/SLL-samverkan. Tillsammans med industrin utvecklar KI prövning av läkemedel samt medicinska produkter. KAROLINSKA INSTITUTET ÅRSREDOVISNING 213

11 ett medicinskt universitet utbildning på grundnivå och avancerad nivå På väg till föreläsning. Studenter passerar genom den så kallade Vinterträdgården mellan restaurang Jöns Jacob och Karolinska Institutets universitetsbibliotek på campus i Solna. I bakgrunden syns småstugorna grupprum som ger studenterna större möjlighet att studera både enskilt och i grupp. KAROLINSKA INSTITUTET ÅRSREDOVISNING Foto: Andreas Beronius UTBILDNING

12 utbildning på grundnivå och avancerad nivå UTBILDNING PÅ GRUNDNIVÅ OCH AVANCERAD NIVÅ Utbildningsutbudet Karolinska Institutet (KI) har ett brett utbildningsutbud inom medicin och hälso- och sjukvård. Det breda utbudet är unikt i Sverige. Under året har KI erbjudit ett fyrtiotal programutbildningar och drygt 8 fristående kurser. Tyngdpunkten i utbudet ligger på program som leder till en yrkesexamen samt påbyggnadsutbildningar för dem som har en utbildning inom hälso- och sjukvård. KI har en ambition att ge en ökad andel utbildning på avancerad nivå inom områden med koppling till lärosätets starka forskningsområden. All utbildning, oavsett nivå, ska ha en tydlig forskningsanknytning för att skapa förutsättningar för en evidensbaserad yrkesutövning. Enligt aktuella arbetsmarknadsprognoser för de närmaste åren, kommer det att finnas stor efterfrågan på de yrkeskategorier KI utbildar. Det finns även ett stort behov av kontinuerlig vidareutbildning för olika yrkeskategorier inom hälso- och sjukvården. KI samverkar med hälso- och sjukvården och andra avnämare i samband med utbudsplaneringen och kring utbildningarnas innehåll. Under senare år har arbetet med utbildningsutbudet varit fokuserat på att långsiktigt anpassa det till takbeloppet. KI har bland annat avvecklat två nybörjarprogram och minskat omfattningen av fristående kurser. Vidare har KI arbetat för att skapa goda ekonomiska förutsättningar för att utbildningsuppdraget ska kunna genomföras med hög kvalitet. KI har därför minskat antalet program som inte har antagning varje läsår. Nysatsningarna under året har varit få, men det nya magisterprogrammet Public Health in Disasters som är ett Erasmus Mundusprogram har startat (se även avsnittet Internationalisering). KI:s program erbjuds framför allt som campusutbildning, med undantag för vissa specialistsjuksköterskeprogram, medan fristående kurser oftare ges i distansform. Enligt regleringsbrevet ska KI vid behov anordna legitimationskurser för icke-legitimerade optiker. KI har gjort bedömningen att det inte funnits behov av att starta någon kurs under 213. I tabellerna nedan redovisas fördelningen av helårsstudenter (hst), dels mellan program och fristående kurser, dels mellan grundnivå och avancerad nivå. Fördelning mellan program som leder till yrkesexamen, program som leder till generell examen samt fristående kurser Hst 211 % Hst 212 % Hst 213 % Hst % Generell examen nybörjare Generell examen påbyggnad Yrkesexamen nybörjare Yrkesexamen påbyggnad Fristående kurser Summa Kursers fördelning på grundnivå respektive avancerad nivå Hst % Hst % Hst % Hst % Grundnivå Avancerad nivå Ej klassificerad Summa Källa: Ladok. 12 KAROLINSKA INSTITUTET ÅRSREDOVISNING 213

13 utbildning på grundnivå och avancerad nivå Studenterna Söktryck per programtyp (behöriga förstahandssökande) Nybörjarprogram Platser Sök/plats Platser Sök/plats Platser Sök/plats Platser Sök/plats , , , ,4 Påbyggnadsprogram (ej magister/master) 511 2, , , ,8 Magister-/masterprogram 334 2, , , , , , , ,2 Totalt Källa: VHS, NyA, Open. Sökande Studentinflytande KI:s utbildningsprogram har generellt sett ett högt söktryck som dessutom ökat jämfört med 212. Antalet behöriga förstahandssökande ökade på de flesta program. Den totala ökningen var nio procent. De flesta av KI:s program har mer än två behöriga förstahandssökande per plats. På psykologprogrammet ökade antalet behöriga förstahandssökande med 43 procent till 9,4 sökande per plats. Bland påbyggnadsutbildningarna kan bland annat märkas ett fortsatt ökat söktryck på magister- och masterprogrammen på engelska. Studenternas medverkan är en viktig förutsättning för utveckling av KI:s verksamhet. Studenter på samtliga nivåer har möjlighet till inflytande i KI:s beredande och beslutande organ. För att ytterligare stärka studentinflytandet har KI under 213 inrättat en särskild samverkansgrupp som består av studentrepresentanter och KI:s ledning. Gruppen sammanträder regelbundet. För beslutförhet i organ som har direkt ansvar för utbildningsfrågor, krävs att minst en studentrepresentant är närvarande, förutsatt att en sådan finns utsedd. För att främja studentinflytandet anordnar KI årligen utbildning för studenter aktiva inom beslutande och beredande organ. Studenterna utbildas om gällande lagar och förordningar samt KI:s organisations- och beslutsstruktur. KI har avtal med de två studentkårerna vid lärosätet avseende ansvar för studentinflytande och utbildningsbevakning. KI ger finansieringsstöd för detta liksom för student- och doktorandombudsmän. År 213 var 63 procent av studentrepresentanterna i beslutande organ kvinnor (KI:s styrelse, de interna verksamhetsstyrelserna och programnämnderna), vilket är en minskning med fem procentenheter jämfört med 212. Studentpopulationen består till 73 procent av kvinnor. Breddad rekrytering KI:s arbete med breddad rekrytering handlar både om att rekrytera nya grupper av studenter och att skapa goda studieförutsättningar för dem som redan studerar vid universitetet. KI erbjöd under 213 studenterna individuell handledning i vetenskapligt skrivande på svenska. I ett pilotprojekt har KI dessutom erbjudit språkhandledning på engelska. Studenterna har möjlighet att få handledning såväl på campus som på distans. KI anordnar en seminarieserie i vetenskapligt skrivande. Fler utbildningsprogram har 213 tagit del av seminarieserien än tidigare år. Som ett led i att bredda rekryteringen har KI även studentambassadörer som besöker och presenterar KI:s verksamhet på gymnasieskolor inom Stockholms län. KI eftersträvar en så blandad grupp som möjligt bland ambassadörerna, både avseende kön och etnisk tillhörighet. Vid KI:s tre samarbetsgymnasier i Huddinge, Solna och Tensta har bland annat inspirationsföreläsningar och studiebesök genomförts. En annan viktig del i arbetet med breddad rekrytering är att KI erbjuder presumtiva studenter möjlighet att skugga en student. KAROLINSKA INSTITUTET ÅRSREDOVISNING

14 utbildning på grundnivå och avancerad nivå Utbildningsuppdraget Helårsstudenter och helårsprestationer Antalet helårsstudenter uppgick 213 till 6 14 och antalet helårsprestationer (hpr) till inom ramen för takbeloppet. Detta är en ökning av både helårsstudenter och helårsprestationer jämfört med 212. Utfallet är högre än tidigare prognos vilket framför allt beror på att pre-stationsgraden blev högre än beräknat. Resultatet för 213 låg 3,4 miljoner kronor (mnkr) över takbeloppet efter ersättning för helårsprestationer från december 212. Respektive programs andel av det totala antalet helårsstudenter illustreras i diagrammet nedan. Antal helårsstudenter och helårsprestationer inom de olika utbildningsprogrammen framgår av tabell 4 i tabellbilagan. Helårssutdenter vid KI 213 (totalt 6 14) Enligt regleringsbrevet ska KI redovisa det totala antalet helårsstudenter på läkar- och tandläkarprogrammet. Uppgifterna framgår av tabellen nedan. I tabell 3 i tabellbilagan framgår hur antalet helårsstudenter utvecklats över tid. Totalt antal helårsstudenter på läkarprogrammet och tandläkarprogrammet Läkarprogrammet Tandläkarprogrammet 412 Källa: Ladok Antagning till psykologprogrammet Fristående kurs 8 % Magister och master 7 % Läkarprogrammet 26 % Övriga påbyggnadsprogram 2 % Helårsstudenter på läkarprogrammet och tandläkarprogrammet Spec sjuksköt. progr. (påbyggn.) 8 % Psykologprogrammet på KI startade höstterminen 27 med 4 platser genom omfördelning av befintliga resurser. KI har stegvis tilldelats 3 nybörjarplatser och programmet har därmed 7. Höstterminen 213 registrerades 85 studenter på termin 1. Studenter som inte tagit poäng Biomedicinska analytikerprogrammet 3 % Sjukgymnastprogrammet 6 % Övriga nybörjarprogram 11 % Sjuksköterskeprogrammet 13 % Arbetsterapeutprogrammet 4 % TandläkarPsykologprogrammet 5 % programmet 7 % Källa: Ladok. Den beräknade ersättningen för årets verksamhet uppgick till 631,1 miljoner kronor. Tillsammans med prestationerna från december 212 på 2,2 miljoner kronor belastas anslaget för 213 med 633,4 miljoner kronor. Detta medför ett utgående anslagssparande om 19,4 miljoner kronor. Antal helårsstudenter som inte tagit poäng Definition enligt regleringsbrevet, KI:s definition KI:s definition Källa: Ladok. Ersättning för hst och hpr inom takbeloppet , mnkr* Takbelopp 619,4 616,1 589,2 63, Ersättning 553,8 588, 599, 633,4 Under/över takbelopp -65,7-28,2 11,2 3,4 * Inklusive tilläggsanslag för perioden Enligt regleringsbrevet ska alla lärosäten redovisa antalet helårsstudenter som var registrerade höstterminen 212 men inte tagit poäng. KI har analyserat effekterna av att återrapportera enligt regleringsbrevets definition. KI har sedan gjort en analys enligt en definition där vi även uteslutit de studenter som gjort sena avbrott eller har underkända resultat. KI anser att dessa borde generera ersättning även fortsättningsvis. Slutdatum för vårterminen 213 har satts till den 31 augusti 213, men i jämförelsesyfte har en analys gjorts med slutdatum 31 december 213. Analysen vid årsskiftet visar att det för en del studenter tar mer än en extra termin att klara av vissa examinationer. KI anser att det därför kan finnas skäl att se över de tider som anges för uppföljningen oavsett vilken analysmetod som tillämpas. Om man använder definitionen enligt regleringsbrevet tas inte hänsyn till lärosätets arbete med till exempel omexaminationer. KI menar att definitionen därför bör ses över. Källor: Ladok, regleringsbrevet. 14 KAROLINSKA INSTITUTET ÅRSREDOVISNING 213

15 utbildning på grundnivå och avancerad nivå Internationalisering Examina Det totala antalet utfärdade examina har ökat i jämförelse med 212. Ökningen beror bland annat på att effekten av de inställda antagningarna på sjuksköterskeprogrammet minskat i och med att den första kullen i det nya programmet har tagit examen under året. Detta påverkar både antal sjuksköterskeexamina och kandidatexamina i omvårdnad. Antalet magisterexamina har ökat med 86 procent, vilket beror på att specialistsjuksköterskeprogrammen vid KI nu även leder till en generell examen. Antalet utfärdade examina framgår av tabell 5 i tabellbilagan. Antal examina Examen Yrkesexamen Generell examen Totalt antal examina Totalt antal individer Källa: Ladok. Vissa av KI:s utbildningar leder till både en generell examen och en yrkesexamen. Antalet individer som erhållit examen är därför lägre än det totala antalet utfärdade examina. Uppdragsverksamhet Uppdragsverksamheten vid KI består av uppdragsutbildning och beställd utbildning. Intäkterna för uppdragsverksamheten uppgick 213 till 61,4 miljoner kronor, vilket är en minskning med 12,3 procent jämfört med 212. En förklaring till minskningen är att Socialstyrelsens psykiatrisatsning upphörde 212. Intäkter av uppdragsverksamhet fördelade på finansiär 213 Utländska finansiärer 1 % Svenska företag 11 % Övriga statliga myndigheter 27 % Internationalisering av utbildning på grundnivå och avancerad nivå bedrivs i enlighet med fastställd handlingsplan. Målet med arbetet är att KI:s studenter efter avslutad examen ska ha kompetens för arbete såväl i mångkulturella miljöer som på en internationell arbetsmarknad med varierande ekonomiska och sociala förutsättningar. KI ska även vara en attraktiv studiedestination för internationella studenter. KI eftersträvar ett ökat lärarutbyte och har därför infört tillfälliga bidrag för veckolånga utbyten till länder där externfinansiering saknas. Linnaeus-Palmeprogrammet kommer också att kunna bidra till ett mer omfattande lärarutbytet framöver under förutsättning att ansökningar beviljas. Glädjande är att antalet inresande lärare inom utbytesprogram ökat jämfört med 212, från 23 till 3. KI deltar för närvarande i tre Erasmus Mundussamarbeten riktade mot Indien, Sydafrika och Europa. Erasmus Mundus är EU-finansierade mobilitets- och utbildningssamarbeten som drivs i konsortier. Under 213 beviljades KI finansiering för magisterprogrammet Public Health in Disasters tillsammans med Universidad de Oviedo, Spanien, och Université catholique de Louvain, Belgien. Programmet startade hösten 213 och leder till en gemensam examen mellan KI och Universidad de Oviedo. KI har fortsatt arbetet med informationsträffar om lärar- och studentutbyten, sociala aktiviteter för in- och utresande lärare och studenter, samt kurser i att undervisa på engelska. Antalet utresande studenter har ökat jämfört med 212. Den största ökningen står läkarprogrammet för. Vidare gör ett antal KI-studenter varje år delar av sitt examensarbete utomlands utanför utbytesprogram. Studenter som deltar i internationella kurser som Global hälsa och Medicinsk utveckling i Europa och EU genomför också en del av sin utbildning utomlands. En minskning i antalet inresande studenter gör att skillnaden mellan antalet in- och utresande är mindre än på senare år. Den största minskningen har skett inom gruppen inresande studenter från Europa. För jämförelser av hur studentutbyte utvecklats de senaste åren, se tabell 6 i tabellbilagan. Organisationer och stiftelser 3% Universitet och högskolor 12 % Kommuner och landsting 37 % Källa: Agresso. KAROLINSKA INSTITUTET ÅRSREDOVISNING

16 utbildning på grundnivå och avancerad nivå Studentutbyten 213 Utbytesstudenter per världsdel år 213 Andel inresande studenter till Karolinska Institutet Andel utresande studenter från Karolinska Institutet ASIEN NORDAMERIKA E U R O PA AFRIKA SYDAMERIKA Studieavgifter för tredjelandsstudenter KI hade totalt 94 studieavgiftsskyldiga studenter under 213. Inom ramen för studieavgiftsverksamheten erbjöds under året sju masterprogram och ett antal fristående kurser på engelska. Höstterminen 213 registrerades 37 nya studieavgiftsskyldiga studenter på KI:s masterprogram. Femton av dessa hade helt stipendium. Därtill registrerades tio studenter på fristående kurser. Slutligen antogs åtta studenter till magisterprogrammet Public Health in Disasters. Studenterna kommer att påbörja sina studier vid KI vårterminen 214. Det totala antalet helårsstudenter 213 uppgick till 51 och antalet helårsprestationer till 5. KI uppvisar fortsatt gott resultat i International Student Barometer 212/13 som mäter internationella studenters nöjdhet med utbildningens kvalitet och mottagandetjänster. De satsningar som KI gör inom studieavgiftsfinansierad verksamhet till exempel utveckling av den engelskspråkiga webben främjar lärosätets hela internationalisering och utbildningsverksamhet. Den studieavgiftsfinansierade verksamheten innebär ett visst administrativt merarbete. Kostnaden för detta finansieras via studieavgiften. KI hade 75 tredjelandsstudenter inom ramen för utbytesavtal under 213, att jämföra med 8 föregående år. KI har inte ingått några nya strategiska avtal med universitet utanför EU/EESområdet med anledning av införandet av studieavgifter. Samarbetet med Migrationsverket har fungerat tillfredsställande förutom i några fall då tredjelandsstudenters uppehållstillstånd försenats trots betald studieavgift. Det har även förekommit 16 2 OCEANIEN oklarheter kring uppehållstillstånd för studenter som antagits till kurser som omfattar mindre än 3 högskolepoäng. Andelen registrerade tredjelandsstudenter på termin 1 inom masterprogram på engelska har ökat jämfört med 212, vilket framgår av tabellen nedan. Tredjelandsstudenter på termin 1 på masterprogram på engelska Andel registrerade (%) 14, , ,5 Källa: Ladok. Som framgår av tabellen nedan, uppvisar den studieavgiftsfinansierade verksamheten för första gången ett positivt resultat. Detta beror huvudsakligen på att antalet studieavgiftstudenter ökat. Intäkter och kostnader för den studieavgiftsfinansierade verksamheten , mnkr Intäkter 1,7 5,7 9,3 Kostnader 3,6 5,9 7,6-1,9 -,2 1,7 Totalt 213 Källa: Agresso. KAROLINSKA INSTITUTET ÅRSREDOVISNING 213

17 Foto: Camilla Svensk utbildning på grundnivå och avancerad nivå Blivande arbetsterapeuter. Anders Nylund och Helene Gustafsson, som båda studerar till arbetsterapeuter, pluggar tillsammans i Karolinska Institutets universitetsbibliotek i Huddinge. Kvalitet Utredning av utbildningarnas kvalitet och forskningsanknytning Under året har KI utrett hur kvaliteten i utbildningarna kan stärkas. Utredningen inbegriper frågor om hur KI kan skapa berikande samband mellan forskning och utbildning, möjliggöra attraktiva anställningar för lärare och optimera utbildningsorganisationen. Slutrapporten, med förslag på åtgärder, presenteras i början av 214. Översyn av examensarbetskurser och examensarbeten Under 212 initierade KI en översyn av examensarbetskurser för att säkerställa att de examensarbeten som utförs av KI:s studenter håller god och jämn kvalitet. Resultatet av granskningen presenterades i januari 213. I den första fasen av projektet granskades totalt 56 kursplaner för examensarbetskurserna. Kursplanerna granskades i förhållande till de mål som anges för respektive utbildning i högskoleförordningen. Av kursplanerna bedömdes 18 procent ha hög överensstämmelse med målen i högskoleförordningen, 41 procent både hög och bristande överenstämmelse och 41 procent bristande överensstämmelse. I den andra fasen av projektet granskades 94 slumpvis utvalda examensarbeten. Vid bedömningen användes kriterier för granskning av examensarbeten vid KI, kompletterade med mål för bedömning av möjlig måluppfyllelse via examensarbetet. Av examensarbetena bedömdes 51 procent hålla hög kvalitet och 49 procent bristande kvalitet. KAROLINSKA INSTITUTET ÅRSREDOVISNING 213 Resultaten av översynen har delgetts ansvariga vid institutionerna som uppmanats att, i berörda fall, revidera kursplanen. I de fall själva examensarbetena bedömts som svaga har institutionerna uppmanats att göra förändringar när det till exempel gäller handledningsmodeller. Universitetskanslersämbetets utvärderingar Under våren 213 granskade Universitetskanslerämbetet cirka 3 examina som utfärdas vid KI. I granskningen ingick bland andra sjuksköterskeexamen, kandidat- och magisterexamen i omvårdnad, tio specialistsjuksköterskeexamina, läkarexamen och tandläkarexamen. De nio examina som KI hittills har fått resultatet för, har erhållit omdömet hög kvalitet. Utredning av möjligheterna att samordna och stärka anatomiundervisningen KI har under 213 utrett möjligheterna att inrätta ett kliniskt anatomicentrum. Syftet är att höja kvaliteten i anatomiundervisningen genom att öka klinisk relevans, fördjupa progression och främja interprofessionellt lärande inom KI:s utbildningar. Ett annat syfte är att erbjuda landstingets personal klinisk professionsträning för att främja sjukvårdens kvalitets- och patientsäkerhetsarbete. Utredningen visar att det finns vinster med att samordna anatomiundervisningen, men vissa frågor måste utredas ytterligare innan beslut kan fattas. 17

18 utbildning på grundnivå och avancerad nivå Åtgärder för att stärka kvaliteten i verksamhetsförlagd utbildning KI har under året arbetat med att stärka kvaliteten i den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU). Ett projekt handlar om avvikelserapportering. Många av KI:s studenter kommer efter utbildningen att arbeta med avvikelserapportering. KI utreder därför tillsammans med Stockholms läns landsting (SLL) om studenterna kan ges möjlighet att träna detta redan under VFU:n. Projektet syftar också till att kvalitetssäkra VFU:n genom att studenterna får möjlighet att anmäla avvikelser som berör till exempel planering och handledning. Projektet slutrapporteras under 214. Se vidare Uppdrag att utveckla klinisk utbildning och forskning. på programnivå. Till exempel har andelen män bland nybörjare på optikerprogrammet ökat från 15 procent till 25 procent och på psykologprogrammet från 35 procent till 41 procent. För att påverka könsbundna utbildningsval har KI till exempel alltid representanter för båda könen i marknadsföringen till presumtiva studenter. Könsfördelning bland nybörjare på nybörjarprogram 213 ArbetsterapeutAudionomBiomedicinBiomedicinsk analytikerlogoped- Åtgärder för att höja kvaliteten i pedagogisk verksamhet Stödfunktioner för pedagogisk verksamhet och IT Under 213 har KI samordnat sina pedagogiska stödfunktioner genom att inrätta Centrum för lärande och kunskap (CLK). CLK:s huvuduppgift är att ge pedagogiskt stöd vid utveckling av kurser och utbildningsprogram samt att stödja utbildningarna i användandet av informations- och kommunikationsteknik. Verksamheten har fyra fokusområden: lärande och IT, pedagogisk utveckling, fysiska lärandemiljöer och utvärdering. Pedagogiska kurser och kompetensutveckling Under 213 genomfördes tolv kurser i högskolepedagogik som sammantaget drygt 3 lärare deltagit i. Universitetet har vidare anordnat en lärardag med fokus på utvecklande av det pedagogiska IT-stödet vid KI:s utbildningar. I lärardagen deltog drygt 12 lärare, kliniska handledare och studenter. Internetbaserad kursverksamhet Under 213 har KI slutit avtal med den internationella utbildningskoncernen edx vilket gör det möjligt att erbjuda nätbaserade kurser, så kallade Massive Open Online Courses (MOOC), till hundratusentals studenter världen över. EdX synliggör KI som utbildningsaktör vilket bidrar till en ökad rekryteringsbas av nationella och internationella studenter. Initialt kommer fyra kurser att erbjudas vid KI höstterminen 214. Ett långsiktigt mål är att samverkan med edx ska bidra till att etablera KI som en tongivande aktör på den framväxande globala utbildningsmarknaden. LäkarOptikerPsykologRöntgensjuksköterskeSjukgymnastSjuksköterskeTandhygienistTandläkarNybörjarprogram totalt % 2% 4% 6% Män 8% 1% Kvinnor Könsfördelning bland nybörjare på påbyggnadsprogram 213 Barnmorskeprogrammet Psykoterapeutprogrammet Spec.sjuksköterskeprogrammet Progr. i odont. profylaktik Magisterprogram Masterprogram Påbyggn. program totalt % 2% 4% Män 6% 8% 1% Kvinnor Källa: Ladok. Lika villkor Könsfördelning De flesta av KI:s utbildningsprogram på grundnivå och avancerad nivå har en ojämn könsfördelning där män utgör en minoritet. Endast läkarprogrammet har en relativt jämn könsfördelning. Det är svårt att påverka könsbundna yrkesval; ett liknande mönster kan ses vid andra lärosäten med vårdutbildningar samt på den arbetsmarknad studenterna möter efter examen. Totalt sett är förändringarna jämfört med 212 små, men skillnader kan noteras 18 KAROLINSKA INSTITUTET ÅRSREDOVISNING 213

19 utbildning på grundnivå och avancerad nivå Lika villkor i utbildningen KI har under året fortsatt arbetat med att stärka lika villkorsperspektivet i universitetets utbildningar. Exempel på områden där lika villkor tas upp i utbildningen är patientbemötandefrågor och studenternas framtida yrkesroll. Lika villkor tas även upp i kurser som behandlar kunskapsområden där det finns koppling mellan olika patientgrupper och sjukdomsförekomst. Under 213 har optikerprogrammet genomfört ett projekt för att bland annat förbättra studenters bemötande av patienter och för att förbereda dem för risken att bli ifrågasatta. För att förbättra studenternas studiesociala miljö vad gäller lika villkor har arbetsterapeutprogrammet genomfört ett projekt där ett så kallat socio-kamratstöd implementerats. Projektets syfte är att stödja nybörjarstudenter i övergången till högskolestudier. KI informerar samtliga nyantagna studenter om diskrimineringslagstiftningen och om de stödfunktioner som finns vid lärosätet. Studenternas studiesociala miljö följs upp i kursvärderingsenkäterna. Ökad kunskap och medvetenhet hos handledare i VFU är av avgörande betydelse för att främja lika villkor i utbildningen. KI erbjuder därför sina lärare och kliniska handledare utbildning i dessa frågor. Universitetets nya webbutbildning om lika villkor och diskriminering har också börjat användas för att öka kunskapen hos administrativ personal och lärare. KI erbjuder även studenter utbildning om framför allt diskrimineringslagen och lika villkorsperspektiv i utbildningen. Särskilda åtaganden Tandvårdscentral KI ska enligt regleringsbrevet driva en tandvårdscentral i anslutning till tandläkarutbildningen. Tandvårdscentralen ska tillgodose såväl utbildningens behov som behovet av klinisk odontologisk forskning och utvecklingsarbete. Verksamheten består av såväl barn- som vuxentandvård. Vården som ges vid tandvårdscentralen omfattar allt från rådgivning till avancerad specialistvård. Till verksamheten hör även vissa stödfunktioner. Under 213 omfattade verksamheten cirka 34 patientbesök. Anslagsposten för tandvårdscentralen var 95,4 miljoner kronor och totalkostnaden 19,1 miljoner kronor. KI fördelar utöver det anvisade anslaget vissa ytterligare medel till verksamheten. Integrationssatsningar Kompletterande utbildning för läkare, sjuksköterskor och tandläkare med utbildning från tredje land KI har i uppdrag att tillsammans med universiteten i Lund, Göteborg och Linköping anordna kompletterande utbildning för läkare, sjuksköterskor och tandläkare med utbildning från tredje land. KI samordnar utbildningarna som vardera omfattar ett års heltidsstudier (6 högskolepoäng). När det gäller den kompletterande utbildningen för läkare har KI planerat för att kunna anordna VFU även i primärvården. De förändringar i upplägget av den kompletterande utbildningen för sjuksköterskor som genomfördes inför höstterminen 212, bedöms sammantaget ha underlättat studenternas lärande under VFU:n. En av de studenter som påbörjade sin utbildning höstterminen 212 och en av dem som påbörjade sin utbildning höstterminen 213 har avbrutit studierna på grund av personliga skäl. Studenter på den kompletterande utbildningen för tandläkare har varierande förkunskaper eftersom de har olika utbildningsbakgrund och det är därför svårt att tillgodose samtliga studenters utbildningsbehov. Under året påbörjades därför en utredning av möjligheten att förlänga utbildningen till tre terminer. Urvalskriterierna vid antagning har förändrats för att få en studentgrupp som har bättre förutsättningar att klara utbildningen. Goda kunskaper i svenska är viktigt för att kunna tillgodogöra sig utbildning. På den kompletterande utbildningen för tandläkare har noterats att kunskaperna varierar. KI och Sfa-medicin (yrkesinriktad språkutbildning för personer med utländsk akademisk examen i ett medicinskt yrke) i Södertälje har därför under läsåret 212/213 bedrivit ett gemensamt språkprojekt. Studenterna har erbjudits språkstöd både i grupp och individuellt, och den enskilda studentens språkutveckling har följts under läsåret. Erfarenheter från projektet är att gruppen som helhet fick något bättre svenskkunskaper medan en mer positiv utveckling kan ses för enskilda studenter. Under våren 213 genomförde KI en uppföljning av utbildningarna vid samtliga lärosäten som har i uppdrag att anordna kompletterande utbildning. Resultatet visar att nästan nio av tio anser att kompletteringsutbildningen har förberett dem för Användning av medel för kompletterande utbildning 213 (% av kostnader ) Läkare Sjuksköterskor Tandläkare Planering 12, 3,9 1, Antagning 4,6 1,9 Validering,,, Undervisning 19,7 31,6 11,2 Verksamhetsförlagd utbildning 34,2 26,6 33,7 Övrigt, inkl. indirekta kostnader och lokaler 29,5 37,9 52,2 1, 1, 1, Totalt Källa: Institutionernas uppskattningar KAROLINSKA INSTITUTET ÅRSREDOVISNING

20 utbildning på grundnivå och avancerad nivå arbetslivet i Sverige i stor eller mycket stor utsträckning. Nära två av tre upplever att arbetsgivare de varit i kontakt med har sett kompletteringsutbildningen som ett mervärde utöver yrkeslegitimation. Efter genomförd kompletteringsutbildning har nio av tio sökt arbete inom sin profession. Antal sökande, registrerade och examinerade studenter samt antal helårsstudenter inom den kompletterande utbildningen, framgår av tabell 7 i tabellbilagan. På föregående sida redovisas hur kostnaderna för kompletterande utbildning fördelas på olika kostnadsslag. Uppdrag att utveckla klinisk utbildning och forskning Under året har arbetet med att ta fram ett utvärderingsinstrument för VFU slutrapporterats. I de tre pilotstudier som genomförts under 213 har det framkommit vilka delar av VFU:n som håller hög kvalitet och vilka som behöver förstärkas. Samverkan mellan lärosätet och sjukhusen samt utformning av utbildningsuppdrag och lärandemål är exempel på områden som behöver utvecklas. Det viktigaste resultatet av pilotstudierna är att VFU av hög kvalitet bygger på god handledning. En handledarguide har därför tagits fram som beskriver studentens väg genom VFU:n. En ytterligare kvalitetshöjande insats är att samtliga studenter under den första delen av VFU:n ska genomgå en obligatorisk webbaserad utbildning avseende journalhantering, bemötande, sekretess och hygien. KI erhöll för 213 1,6 miljoner kronor (2:72 ap. 6) för att utveckla klinisk utbildning och forskning. KI beslutade att även under 213 använda medlen för klinisk utbildning. Under 213 har stort fokus legat på VFU-försörjningen eftersom behovet av verksamhetsförlagda utbildningsplatser ökar och det är av största vikt att platserna håller god kvalitet. Framför allt sjuksköterske- och specialistsjuksköterskutbildningarna har under vissa perioder problem att hitta VFU-platser som motsvarar behoven. Ett led i arbetet med att skapa fler platser av god kvalitet är pedagogisk fortbildning, varför KI under året erbjudit kurser, seminarier och workshops. 2 KAROLINSKA INSTITUTET ÅRSREDOVISNING 213

Ett medicinskt universitet. Årsredovisning 2013

Ett medicinskt universitet. Årsredovisning 2013 Ett medicinskt universitet Årsredovisning 2013 (Dnr 1-583/2013) Karolinska Institutet är ett av världens ledande medicinska universitet. I Sverige står Karolinska Institutet för drygt 40 procent av den

Läs mer

Koncept. Regleringsbrev för budgetåret 2013 avseende universitet och högskolor

Koncept. Regleringsbrev för budgetåret 2013 avseende universitet och högskolor Koncept Regeringsbeslut I:x 2012-12-13 U2012/ /UH Utbildningsdepartementet Per Magnusson per.magnusson@regeringskansliet.se 08-4053252 Enligt sändlista Regleringsbrev för budgetåret 2013 avseende universitet

Läs mer

Strategi 2011-2014. Fastställd av KMH:s högskolestyrelse 2011-02-18. Kungl. Musikhögskolan i Stockholm. Dnr 11/75. 110218_KMH_strategi_2011_2014.

Strategi 2011-2014. Fastställd av KMH:s högskolestyrelse 2011-02-18. Kungl. Musikhögskolan i Stockholm. Dnr 11/75. 110218_KMH_strategi_2011_2014. 110218_KMH_strategi_2011_2014.pdf Kungl. Musikhögskolan i Stockholm Strategi 2011-2014 Fastställd av KMH:s högskolestyrelse 2011-02-18 Dnr 11/75 Kungl. Musikhögskolan i Stockholm Besöksadress: Valhallavägen

Läs mer

Mål och strategier för Uppsala universitet - Campus Gotland 2013-2016

Mål och strategier för Uppsala universitet - Campus Gotland 2013-2016 UFV 2011/1998 och strategier för Uppsala universitet - Campus Gotland Fastställd av konsistoriet 2013-06-03 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning 2 Förord 3 Uppsala universitet Campus Gotland 3 Ett

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende universitet och högskolor

Regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende universitet och högskolor Regeringsbeslut I:12 Utbildningsdepartementet 2013-12-12 U2013/5575/UH U2013/7500/UH U2013/7484/SAM (delvis) Enligt sändlista Regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende universitet och högskolor 6bilagor

Läs mer

FöreskrUnivHögsk06_4.doc 1

FöreskrUnivHögsk06_4.doc 1 1 Verksamhetsstyrning 1.1 Politikområde Utbildningspolitik Mål Sverige skall vara en ledande kunskapsnation som präglas av utbildning av hög kvalitet och livslångt lärande för tillväxt och rättvisa. 1.1.1

Läs mer

Higher education. International mobility in higher education from a Swedish perspective 2013/14. Fler svenskar studerar utomlands

Higher education. International mobility in higher education from a Swedish perspective 2013/14. Fler svenskar studerar utomlands UF 20 SM 1402 Universitet och högskolor Internationell studentmobilitet i högskolan 2013/14 Higher education. International mobility in higher education from a Swedish perspective 2013/14 I korta drag

Läs mer

Ett medicinskt universitet

Ett medicinskt universitet Årsredovisning 2007 Ett medicinskt universitet Karolinska Institutet (KI) är Sveriges enda universitet specialiserat på medicin. Karolinska Institutet bidrar genom forskning och utbildning till att förbättra

Läs mer

Umeå universitet möter framtiden med gränslös kunskap

Umeå universitet möter framtiden med gränslös kunskap Dnr: UmU 100-394-12 Umeå universitet möter framtiden med gränslös kunskap Umeå universitet 2020 Vision och mål Fastställd av universitetsstyrelsen den 8 juni 2012 Umeå universitet 2020 Vision och mål Umeå

Läs mer

Manual till den ekonomiska mallen

Manual till den ekonomiska mallen MANUAL 1(7) Avdelning Analysavdelningen Handläggare Marie Kahlroth 08-563 085 49 marie.kahlroth@uk-ambetet.se Manual till den ekonomiska mallen Ekonomiska mallen består av fyra blad, Resultaträkning, Ekonomiska

Läs mer

STRATEGISKA SATSNINGAR FÖR UTBILDNING, FORSKNING OCH SAMVERKAN 2014 2016

STRATEGISKA SATSNINGAR FÖR UTBILDNING, FORSKNING OCH SAMVERKAN 2014 2016 STRATEGISKA SATSNINGAR FÖR UTBILDNING, FORSKNING OCH SAMVERKAN 2014 2016 Inledning Våren 2013 fastställdes Strategi 2020 en strategisk plattform för Malmö högskola. Som ett led i att nå den målbild för

Läs mer

Internationell studentmobilitet i högskolan 2012/13 International mobility in higher education from a Swedish perspective 2012/13

Internationell studentmobilitet i högskolan 2012/13 International mobility in higher education from a Swedish perspective 2012/13 UF 20 SM 1302 Universitet och högskolor Internationell studentmobilitet i högskolan 2012/13 International mobility in higher education from a Swedish perspective 2012/13 I korta drag Fler svenskar studerar

Läs mer

Statistiken med kommentarer

Statistiken med kommentarer Universitetskanslersämbetet och SCB 6 UF 20 SM 1302 Statistiken med kommentarer Internationell mobilitet en övergripande bild Syftet med detta Statistiska meddelande (SM) är att ge en bild av den internationella

Läs mer

Karolinska Institutet ett medicinskt universitet

Karolinska Institutet ett medicinskt universitet Karolinska Institutet ett medicinskt universitet Erik G Svensson Uppsala 2014-08-19 Anna-Lena Paulsson, Internationella kansliet Handlingsplan för internationalisering 2014-2017 för utbildning på grundnivå

Läs mer

Verksamhetsplan 2012. Styrelsen för forskarutbildning. Dnr: 1302/2012-500 Fastställd: 2012-03-09

Verksamhetsplan 2012. Styrelsen för forskarutbildning. Dnr: 1302/2012-500 Fastställd: 2012-03-09 Verksamhetsplan 2012 Styrelsen för forskarutbildning Dnr: 1302/2012-500 Fastställd: 2012-03-09 Styrelsen för forskarutbildning - Verksamhetsplan 2012 2 (5) Verksamhetsplan 2012 - Styrelsen för forskarutbildning

Läs mer

Utbildningsplan Företagsekonomiska magisterprogrammet - 60 högskolepoäng

Utbildningsplan Företagsekonomiska magisterprogrammet - 60 högskolepoäng HÖGSKOLAN I GÄVLE UTBILDNINGSPLAN AVANCERAD NIVÅ FÖRETAGSEKONOMISKA MAGISTERPROGRAMMET Programkod: SAENM Inr.kod: Affärsutveckling AFUT (Business Development) Inr.kod: Redovisning REDO (Accounting) Fastställd

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende universitet och högskolor

Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende universitet och högskolor Regeringsbeslut III:5 Utbildningsdepartementet 2014-12-22 U2014/7521/SAM (delvis) U2014/6413, 7553/UH Enligt sändlista Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende universitet och högskolor 8bilagor Riksdagen

Läs mer

Behöriga förstahandssökande och antagna

Behöriga förstahandssökande och antagna Universitetskanslersämbetet och SCB 12 UF 46 SM 1401 Behöriga förstahandssökande och antagna Program Hösten 2014 fanns det totalt 364 400 behöriga förstahandssökande (sökande som är behöriga till sitt

Läs mer

Ramverk för utbildningsutbud vid fakulteten för humanvetenskap 2012 2015

Ramverk för utbildningsutbud vid fakulteten för humanvetenskap 2012 2015 MITTUNIVERSITETET Fakultetskansliet för humanvetenskap Ramverk för utbildningsutbud vid fakulteten för humanvetenskap 2012 2015 dnr MIUN 2012/361 Fastställt av humanvetenskapliga fakultetsnämnden 2012

Läs mer

Handlingsplan till Mål och strategisk plan samt verksamhets- och kvalitetsplan 2010 med inriktning 2011-2013

Handlingsplan till Mål och strategisk plan samt verksamhets- och kvalitetsplan 2010 med inriktning 2011-2013 Handlingsplan till Mål och strategisk plan samt verksamhets- och kvalitetsplan 2010 med inriktning 2011-2013 1 Handlingsplan Utifrån mål och strategier har denna handlingsplan fastställts utifrån samma

Läs mer

Introduktion till den svenska högskolan

Introduktion till den svenska högskolan Introduktion till den svenska högskolan Uttryckt i antal anställda är högskolan den största statliga verksamheten i Sverige, och cirka 415 000 studenter studerade på heltid eller deltid läsåret 2012/13.

Läs mer

KVALITETSKRITERIER. för den verksamhetsförlagda utbildningen gällande sjuksköterske-, röntgen och specialistsjuksköterskeprogrammen.

KVALITETSKRITERIER. för den verksamhetsförlagda utbildningen gällande sjuksköterske-, röntgen och specialistsjuksköterskeprogrammen. KVALITETSKRITERIER för den gällande sjuksköterske-, röntgen och specialistsjuksköterskeprogrammen. Uppsala kommun och Uppsala Universitet 2009 01 01 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sida Inledning.. 3 Studentcentrerat

Läs mer

Kontaktperson för årsredovisningen 2012 är verksamhetscontroller Maria Nyberg Ståhl.

Kontaktperson för årsredovisningen 2012 är verksamhetscontroller Maria Nyberg Ståhl. Mittuniversitetets årsredovisning 2012 Dnr: MIUN 2013/199 Omslagsbild: Bland Mittuniversitetets studenter finns en hög andel som studerar via nätet. En stor del av dem genomför sina studier på distans,

Läs mer

Bilaga 1: Uppföljning av de strategiska forskningsområdena 2010

Bilaga 1: Uppföljning av de strategiska forskningsområdena 2010 Bilaga 1: Uppföljning av de strategiska forskningsområdena 2010 Sammanfattande slutsatser Vetenskapsrådet, FAS, Formas, VINNOVA och Energimyndigheten har gemensamt, på uppdrag av regeringen, genom en enkät

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende Lunds universitet

Regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende Lunds universitet Regeringsbeslut I:25 Utbildningsdepartementet 2013-12-19 U2013/4248/UH U2013/6131/UH U2013/6543/UH U2013/7793/UH U2013/7484/SAM(delvis) Lunds universitet Box 117 22100Lund Regleringsbrev för budgetåret

Läs mer

Handläggningsordning för att inrätta, revidera, ställa in eller avveckla program och kurser, samt för att inrätta eller avveckla huvudområden

Handläggningsordning för att inrätta, revidera, ställa in eller avveckla program och kurser, samt för att inrätta eller avveckla huvudområden Handläggningsordning för att inrätta, revidera, ställa in eller avveckla program och kurser, samt för att inrätta eller avveckla huvudområden Fastställd av rektor 2015-05-19 Dnr: FS 1.1-707-15 Denna handläggningsordning

Läs mer

MEDIE- OCH KOMMUNIKATIONSVETENSKAPLIGT PROGRAM MED INTERNATIONELL INRIKTNING 120/160 POÄNG International Communications Programme, 120/160 points

MEDIE- OCH KOMMUNIKATIONSVETENSKAPLIGT PROGRAM MED INTERNATIONELL INRIKTNING 120/160 POÄNG International Communications Programme, 120/160 points HUMANISTISKA INSTITUTIONEN UTBILDNINGSPLAN MEDIE- OCH KOMMUNIKATIONSVETENSKAPLIGT PROGRAM MED INTERNATIONELL INRIKTNING 120/160 POÄNG International Communications Programme, 120/160 points Utbildningsplanen

Läs mer

Del 4. Läkarprogrammets styrning och ledning... 37 4.1 Fakulteten för Medicin och Hälsa... 37

Del 4. Läkarprogrammets styrning och ledning... 37 4.1 Fakulteten för Medicin och Hälsa... 37 Del 1. Vidtagna åtgärder i denna ansökan utifrån den kritik som lämnades av Högskoleverket... 7 vid bedömningen 2007 2008 Programmets grundläggande struktur... 7 Pedagogisk modell för integration av teori

Läs mer

Verksamhetsplan 2015 2016 Humanistisk samhällsvetenskapliga området

Verksamhetsplan 2015 2016 Humanistisk samhällsvetenskapliga området Verksamhetsplan för HS området 2015-2016 1 Verksamhetsplan 2015 2016 Humanistisk samhällsvetenskapliga området Verksamhetsplan för HS området 2015-2016 3 Verksamhetsplan för HS-området 2015-2016 I denna

Läs mer

Masterprogram i socialt arbete med inriktning mot verksamhetsanalys och utveckling i civilsamhället, 120 hp UTBILDNINGSPLAN

Masterprogram i socialt arbete med inriktning mot verksamhetsanalys och utveckling i civilsamhället, 120 hp UTBILDNINGSPLAN 1 (7) Institutionen för socialvetenskap Masterprogram i socialt arbete med inriktning mot verksamhetsanalys och utveckling i civilsamhället, 120 hp UTBILDNINGSPLAN Master Programme in Social Work Research

Läs mer

Anvisningar för Karolinska Institutets verksamhetsplanering inför 2013

Anvisningar för Karolinska Institutets verksamhetsplanering inför 2013 Anvisningar för Karolinska Institutets verksamhetsplanering inför 2013 Universitetsförvaltningen Ledningskansliet Fastställda av rektor Anvisningar för Karolinska Institutets verksamhetsplanering inför

Läs mer

Utbildningsplan för masterprogrammet i hälsoinformatik 4HI10

Utbildningsplan för masterprogrammet i hälsoinformatik 4HI10 Utbildningsplan för masterprogrammet i 4HI10 Inrättad av Styrelsen för utbildning 2009-11-06 Fastställd av Styrelsen för utbildning 2009-11-24 Sid 2 (7) 1. Basdata 1.1. Programkod 4HI10 1.2. Programmets

Läs mer

Sammanfattning av regeringens budgetproposition 2010

Sammanfattning av regeringens budgetproposition 2010 Sid 1 (5) Sammanfattning av regeringens budgetproposition 2010 I denna promemoria sammanfattas regeringens budgetproposition avseende utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning. Avslutningsvis

Läs mer

Studentrekryteringsstrategi för grund- och avancerad nivå

Studentrekryteringsstrategi för grund- och avancerad nivå 2015-04-09 Kommunikationsavdelningen Niclas Rosander Studentrekryteringsstrategi för grund- och avancerad nivå Enligt den tidigare kartlagda processen Rekrytera studenter i Sverige ska allt studentrekryteringsarbete

Läs mer

Ett medicinskt universitet. Testamentesgåvor till Karolinska Institutet

Ett medicinskt universitet. Testamentesgåvor till Karolinska Institutet Ett medicinskt universitet Testamentesgåvor till Karolinska Institutet Karolinska Institutet är Sveriges enda renodlade medicinska universitet och landets största centrum för medicinsk utbildning och forskning.

Läs mer

Internationell studentmobilitet

Internationell studentmobilitet Internationell studentmobilitet En ökad internationalisering anses vara en förutsättning för en positiv utveckling av världsekonomin. Länder blir mer beroende av varandra och det blir allt viktigare för

Läs mer

Ditt företag och Linnéuniversitetet har mycket att lära. Av varandra.

Ditt företag och Linnéuniversitetet har mycket att lära. Av varandra. Ditt företag och Linnéuniversitetet har mycket att lära. Av varandra. Vi erbjuder möten som kan utveckla ditt företag. Och dig. Att samverka med forskare sätter igång kreativa processer och lyfter frågan

Läs mer

Specialistsjuksköterskeprogram med inriktning mot psykiatrisk vård 60 högskolepoäng

Specialistsjuksköterskeprogram med inriktning mot psykiatrisk vård 60 högskolepoäng Specialistsjuksköterskeprogram med inriktning mot psykiatrisk vård 60 högskolepoäng Postgraduate Program in Specialist Nursing Psychiatric Care 60 credits UTBILDNINGSPLAN Nivå: Avancerad Programkod: VAPSY

Läs mer

Modell för verksamhetsförlagd utbildning ur utbildningens och arbetsplatsens perspektiv

Modell för verksamhetsförlagd utbildning ur utbildningens och arbetsplatsens perspektiv Modell för verksamhetsförlagd utbildning ur utbildningens och arbetsplatsens perspektiv Karolinska Institutet Umeå 2015-05-07 Karin Burén och Lena Rolfhamre Namn Efternamn 19 maj 2015 2 Namn Efternamn

Läs mer

Utbildningsstrategi för Högskolan Dalarna 2013-2015

Utbildningsstrategi för Högskolan Dalarna 2013-2015 Utbildningsstrategi för Högskolan Dalarna 2013-2015 Beslut: Högskolestyrelsen 2012-12-20 Revidering: - Dnr: DUC 2013/76/10 Gäller fr.o.m.: 2013-01-01 Ersätter: - Relaterade dokument: - Ansvarig för uppdatering:

Läs mer

SPECIALISTSJUKSKÖTERSKEPROGRAMMET HÄLSO- OCH SJUKVÅRD FÖR BARN OCH UNGDOM, 60 HÖGSKOLEPOÄNG

SPECIALISTSJUKSKÖTERSKEPROGRAMMET HÄLSO- OCH SJUKVÅRD FÖR BARN OCH UNGDOM, 60 HÖGSKOLEPOÄNG HÄLSOAKADEMIN Utbildningsplan Dnr CF 52-45/2009 Sida 1 (6) SPECIALISTSJUKSKÖTERSKEPROGRAMMET HÄLSO- OCH SJUKVÅRD FÖR BARN OCH UNGDOM, 60 HÖGSKOLEPOÄNG Specialist Nursing Programme Pediatric Nursing, 60

Läs mer

Utbildningsplan för magisterprogrammet i försäkringsmedicin

Utbildningsplan för magisterprogrammet i försäkringsmedicin Utbildningsplan för magisterprogrammet i försäkringsmedicin Inrättad av Styrelsen för utbildning 2006-11-22 Fastställd av Styrelsen för utbildning 2007-04-04 Sid 2 (5) 1. Basdata 1.1. Programkod 3FO07

Läs mer

Internationell mobilitet 53

Internationell mobilitet 53 Internationell mobilitet Efter att ha ökat i tio år minskade antalet inresande studenter till Sverige läsåret med nästan 3 procent och det beror framför allt på införandet av studieavgifter. Det är främst

Läs mer

Internationaliseringsarbete vid fakulteten för Ekonomi, kommunikation och IT

Internationaliseringsarbete vid fakulteten för Ekonomi, kommunikation och IT Internationaliseringsarbete vid fakulteten för Ekonomi, kommunikation och IT Uppdrag och ansvar Inom nuvarande organisation ligger ansvaret för internationaliseringsfrågor i första hand på fakulteterna.

Läs mer

Policy och riktlinjer för studentinflytande vid Stockholms universitet

Policy och riktlinjer för studentinflytande vid Stockholms universitet 1 (6) 2009-06-25 Dnr SU 31-0587-09 Linda Stridsberg Utredare Ledningskansliet Policy och riktlinjer för studentinflytande vid Stockholms universitet Ett gemensamt kvalitetsarbete Studenternas inflytande

Läs mer

Jämställdhetsplan 2012-2014

Jämställdhetsplan 2012-2014 Jämställdhetsplan 2012-2014 Institutionen för data- och systemvetenskap Fastställd av DSV:s styrelse 2012-02-14 Institutionen för data- och systemvetenskap Jämställdhetsplan 2012-14 Enligt högskolelagen

Läs mer

Institutionen för barn- och ungdomsvetenskap

Institutionen för barn- och ungdomsvetenskap Institutionen för barn- och ungdomsvetenskap STOCKHOLMS UNIVERSITET Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i barn- och ungdomsvetenskap, 240 högskolepoäng Studieplanen är fastställd av samhällsvetenskapliga

Läs mer

Utgivare: Karolinska Institutet 2009-12-01 Dnr: 05728/2009. För fler exemplar, kontakta info@ki.se

Utgivare: Karolinska Institutet 2009-12-01 Dnr: 05728/2009. För fler exemplar, kontakta info@ki.se Utgivare: Karolinska Institutet 2009-12-01 Dnr: 05728/2009 För fler exemplar, kontakta info@ki.se INNEHÅLL Rektors inledning...1 Uppdrag...3 Vision.....3 Värdegrund...3 Utmaningar.....4 1. Bedriva medicinsk

Läs mer

Regeringen (Utbildningsdepartementet)

Regeringen (Utbildningsdepartementet) Budgetunderlag 2014 2016 Karolinska Institutet är ett av världens ledande medicinska universitet. I Sverige står Karolinska Institutet för drygt 40 procent av den medicinska akademiska forskningen och

Läs mer

Magister/Master i IT och management 60/120 Högskolepoäng

Magister/Master i IT och management 60/120 Högskolepoäng Utbildningsplan Magister/Master i IT och management 60/120 Högskolepoäng Master Programme in IT and Management Masterprogrammet i IT och management är en avancerad utbildning i skärningspunkten mellan

Läs mer

dnr hs 2014/857 ÅRSREDOVISNING 2014

dnr hs 2014/857 ÅRSREDOVISNING 2014 dnr hs 2014/857 ÅRSREDOVISNING 2014 Årsredovisning 2014 Årsredovisningen är fastställd av styrelsen 2015-02-06 Dnr HS 2014/857 Innehållsförteckning Rektor har ordet 1 Studentkåren har ordet 2 Årsredovisningens

Läs mer

Ledamot, ordförande Ledamot, vice ordförande Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot Suppleant. Ärende Beslut/Åtgärd Föredragande/Dnr

Ledamot, ordförande Ledamot, vice ordförande Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot Suppleant. Ärende Beslut/Åtgärd Föredragande/Dnr Sid 1 (6) Närvarande Anders Bergh Patrik Danielsson Kristina Lejon Lars Nyberg William Hansson Monia Letaief Diana Berggren Övriga Marianne Hultmark Hans Fällman Boa Drammeh, ordförande, vice ordförande

Läs mer

Internationaliseringsstrategi för lärarutbildningen 2011-2014

Internationaliseringsstrategi för lärarutbildningen 2011-2014 Internationaliseringsstrategi för lärarutbildningen 2011-2014 Internationalisering i lärarutbildningen Skälen till att ha en målsättning om hög grad av internationalisering i Linnéuniversitetets lärarutbildning

Läs mer

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan Dnr FAK1 2010/159 Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Utbildningsplan Magister-/masterprogram i redovisning och finansiering Masterprogramme in Accounting and Finance Programkod: SAMRE/SAAAF Programmets

Läs mer

Handläggningsordning för att inrätta, revidera, ställa in eller avveckla utbildningar

Handläggningsordning för att inrätta, revidera, ställa in eller avveckla utbildningar Handläggningsordning för att inrätta, revidera, ställa in eller avveckla utbildningar Utbildningsstrategiska rådet 2012-05-08 Fastställd av rektor 2012-06-19 Dnr: UmU 100-976-11 Denna handläggningsordning

Läs mer

tre pedagogiska perspektiv Lärandemodell för verksamhetsförlagd utbildning inom sjuksköterskeprogrammet

tre pedagogiska perspektiv Lärandemodell för verksamhetsförlagd utbildning inom sjuksköterskeprogrammet tre pedagogiska perspektiv Lärandemodell för verksamhetsförlagd utbildning inom sjuksköterskeprogrammet Starkare akademisk lärandemiljö Verksamhetsintegrerat lärande (VIL) är ett samlingsbegrepp för de

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN. Civilekonomprogrammet, 240 högskolepoäng. The Business Administration and Economics Program, 240 ECTS Credits

UTBILDNINGSPLAN. Civilekonomprogrammet, 240 högskolepoäng. The Business Administration and Economics Program, 240 ECTS Credits Dnr: 98/2007-515 Grundutbildningsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap UTBILDNINGSPLAN Civilekonomprogrammet, 240 högskolepoäng The Business Administration and Economics Program, 240 ECTS Credits

Läs mer

Uppföljning av masterexamen i industriell ekonomi vid Kungl. Tekniska högskolan

Uppföljning av masterexamen i industriell ekonomi vid Kungl. Tekniska högskolan BESLUT 1(2) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Charlotte Ejsing 08-563 087 68 charlotte.ejsing@uka.se Till rektor Uppföljning av masterexamen i industriell ekonomi vid Kungl. Tekniska högskolan

Läs mer

Karolinska Institutets handlingsplan för miljö och hållbar utveckling 2013

Karolinska Institutets handlingsplan för miljö och hållbar utveckling 2013 Karolinska Institutets handlingsplan för miljö och hållbar utveckling 2013 Datum 2013-04-02 Dnr 1-116/2013 Utgivare: Karolinska Institutet Universitetsförvaltningen Karolinska Institutets handlingsplan

Läs mer

I korta drag Stor variation i examensfrekvens på yrkesexamensprogram

I korta drag Stor variation i examensfrekvens på yrkesexamensprogram UF 20 SM 1303 Universitet och högskolor Genomströmning och resultat på grundnivå och avancerad nivå till och med 2011/12 Higher Education. Throughput and result at first and second cycle studies up to

Läs mer

Rektors besluts- och delegationsordning för Karolinska Institutet

Rektors besluts- och delegationsordning för Karolinska Institutet Rektors besluts- och delegationsordning för Karolinska Institutet Fastställd av rektor, 2014-10-28 Dnr: 1-445/2014 Gäller från och med 2014-12-01 Ersätter delegationsordning dnr 1-602/2013 Rektors besluts-

Läs mer

Högskolan Dalarna Rektor

Högskolan Dalarna Rektor BESLUT 1(2) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Anna-Karin Malla 08-563 086 66 anna-karin.malla@uka.se Högskolan Dalarna Rektor Högskolan Dalarnas ansökan om tillstånd att utfärda ämneslärarexamen

Läs mer

BESLUT 1(5) 2011-09-28 UFV 2011/134. Modell för fördelning av statsanslag från konsistoriet till områdesnämnderna vid Uppsala universitet

BESLUT 1(5) 2011-09-28 UFV 2011/134. Modell för fördelning av statsanslag från konsistoriet till områdesnämnderna vid Uppsala universitet BESLUT 1(5) 2011-09-28 UFV 2011/134 Box 256 SE-751 05 Uppsala Besöksadress: S:t Olofsgatan 10 B Handläggare: Anna Wennergrund Telefon: 018-471 18 11 www.uu.se Anna.Wennergrund@ uadm.uu.se Modell för fördelning

Läs mer

Centrum för Klinisk Utbildning (CKU) En för KI och SLL gemensam samverkansstruktur för den kliniska utbildningen i Stockholms län

Centrum för Klinisk Utbildning (CKU) En för KI och SLL gemensam samverkansstruktur för den kliniska utbildningen i Stockholms län Centrum för Klinisk Utbildning (CKU) En för KI och SLL gemensam samverkansstruktur för den kliniska utbildningen i Stockholms län CKU Nordost CKU Nordväst CKU Sydväst CKU Sydost Ett CKU Fyra geografiska

Läs mer

Specialistsjuksköterskeprogrammet 2015/2016

Specialistsjuksköterskeprogrammet 2015/2016 Specialistsjuksköterskeprogrammet 2015/2016 60 / 75 HP UPPSALA DISTANS 50%, CAMPUS 100%, CAMPUS 50% Specialistsjuksköterskeprogrammet är för dig som vill fördjupa dina kunskaper och självständigt ansvara

Läs mer

Nytt mått tydliggör bilden av sjunkande prestationsgrader

Nytt mått tydliggör bilden av sjunkande prestationsgrader Statistisk analys Lena Eriksson Analysavdelningen 08-5630 8671 lena.eriksson@ukambetet.se www.uk-ambetet.se 2013-03-12 2013/2 Uppdatering december 2013: I denna statistiska analys är uppgifter om helårsstudenter

Läs mer

Antagningsordning för utbildning på grund och avancerad nivå Röda Korsets Högskola Studiestart läsåret 2015/2016

Antagningsordning för utbildning på grund och avancerad nivå Röda Korsets Högskola Studiestart läsåret 2015/2016 Antagningsordning för utbildning på grund och avancerad nivå Röda Korsets Högskola Studiestart läsåret 2015/2016 Dnr: 62/12 Reviderad 2015-03-24 och ersätter antagningsordning från 2014-03-26 Innehåll

Läs mer

Internationalisering i utbildningen

Internationalisering i utbildningen Internationalisering i utbildningen Anna Hjelmstedt, Universitetslektor, Ordförande i barnmorskeprogrammets internationella kommitté, KI 19 maj 2015 1 KIs övergripande mål för internationalisering Samtliga

Läs mer

Jämlikhetsplan. Kungl. Musikhögskolan. Kungl. 2013-2014 Musikhögskolan. Dnr15/211. Faställd av rektor 150420. Dnr 13/711. Fastställd av rektor 131009

Jämlikhetsplan. Kungl. Musikhögskolan. Kungl. 2013-2014 Musikhögskolan. Dnr15/211. Faställd av rektor 150420. Dnr 13/711. Fastställd av rektor 131009 Jämlikhetsplan 2015-2017 Jämlikhetsplan Kungl. 2013-2014 Musikhögskolan Dnr15/211. Faställd av rektor 150420 Kungl. Musikhögskolan Dnr 13/711. Fastställd av rektor 131009 Jämlikhetsplan 2015-2017 för KMH

Läs mer

Fler sökande, antagna och nybörjare på lärarutbildningarna

Fler sökande, antagna och nybörjare på lärarutbildningarna STATISTISK ANALYS 1(9) Avdelning /löpnummer 2014-12-09/11 Analysavdelningen Handläggare Fredrik Svensson 08-563 087 87 Fredrik.svensson@uka.se Universitetskanslersämbetets statistiska analyser är en av

Läs mer

Strategi för skolutveckling med hjälp av internationalisering inom Förskola & Grundskola

Strategi för skolutveckling med hjälp av internationalisering inom Förskola & Grundskola Strategi för skolutveckling med hjälp av internationalisering inom Förskola & Grundskola Beslutad 2015-01-29 1 1 Inledning Den internationella kontakten är en viktig del i vårt samhälle, det är kunskapsbyggande

Läs mer

Studieplan för forskarutbildningen i informatik vid IT-universitetet vid Göteborgs Universitet

Studieplan för forskarutbildningen i informatik vid IT-universitetet vid Göteborgs Universitet BESLUT 2008-09-18 Dnr G213 3740/08 Studieplan för forskarutbildningen i informatik vid IT-universitetet vid Göteborgs Universitet Studieplanen är fastställd av IT-universitetets fakultetsnämnd vid Göteborgs

Läs mer

Åsiktsdokument Fastställd av Fullmäktige 2013-12-04

Åsiktsdokument Fastställd av Fullmäktige 2013-12-04 Åsiktsdokument Fastställd av Fullmäktige 2013-12-04 Åsiktsdokument Bakgrund De senaste åren har varit turbulenta för studentkårerna i Sverige. Kårobligatoriets avskaffande resulterade i stora förändringar

Läs mer

Uppföljning av magisterexamen i industriell ekonomi vid Högskolan i Gävle

Uppföljning av magisterexamen i industriell ekonomi vid Högskolan i Gävle BESLUT 1(2) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Charlotte Ejsing 08-563 087 68 charlotte.ejsing@uka.se Till rektor Uppföljning av magisterexamen i industriell ekonomi vid Beslut Universitetskanslersämbetet

Läs mer

MAGISTEREXAMEN DEGREE OF MASTER OF ARTS/SCIENCE (60 CREDITS)

MAGISTEREXAMEN DEGREE OF MASTER OF ARTS/SCIENCE (60 CREDITS) Sida 1 av 9 MAGISTEREXAMEN DEGREE OF MASTER OF ARTS/SCIENCE (60 CREDITS) Fastställande Denna bilaga till den lokala examensordningen är beslutad av Rektor 2008-12-15 och uppdateras fortlöpande, efter nya

Läs mer

Rektors delegationsordning

Rektors delegationsordning Rektorsbeslut Datum: 2010-10-04 Dnr: 2010/1 Rektors delegationsordning Allmänna regler för delegation vid Linnéuniversitetet Delegation kan avse en grupp av ärenden eller ett enskilt ärende. Delegation

Läs mer

Kommittédirektiv. En förändrad polisutbildning. Dir. 2015:29. Beslut vid regeringssammanträde den 19 mars 2015

Kommittédirektiv. En förändrad polisutbildning. Dir. 2015:29. Beslut vid regeringssammanträde den 19 mars 2015 Kommittédirektiv En förändrad polisutbildning Dir. 2015:29 Beslut vid regeringssammanträde den 19 mars 2015 Sammanfattning En särskild utredare, biträdd av en referensgrupp med företrädare för riksdagspartierna,

Läs mer

Luleå studentkårs åsiktsdokument

Luleå studentkårs åsiktsdokument s åsiktsdokument Luleå tekniska universitet 971 87 Luleå Mail: xx@luleastudentkar.com Tel: 0920-49 33 00 1/8 Innehållsförteckning Grundsyn... 3 Mångfald... 3 Utbildning och dess kvalitet... 3 Personal

Läs mer

Magister/Master i IT och management 60/120 Högskolepoäng

Magister/Master i IT och management 60/120 Högskolepoäng Utbildningsplan Magister/Master i IT och management 60/120 Högskolepoäng Master Programme in IT and Management Masterprogrammet i IT och management är en avancerad utbildning som fokuserar samspelet mellan

Läs mer

Göteborgs universitet 2006-10-05 Sahlgrenska akademin Hållbar utveckling i grundutbildningen

Göteborgs universitet 2006-10-05 Sahlgrenska akademin Hållbar utveckling i grundutbildningen Plan för integrering av hållbar utveckling i grundutbildningen Bakgrund Med anledning av förändringen i Högskolelagen har Rådet för grundutbildningsfrågor den 28 mars 2006 utsett en arbetsgrupp som fått

Läs mer

Antagningsordning för Högskolan Dalarna utbildning på forskarnivå

Antagningsordning för Högskolan Dalarna utbildning på forskarnivå Antagningsordning för Högskolan Dalarna utbildning på forskarnivå Beslut: Högskolestyrelsen 2013-04-22 Revidering: 2015-04-16 Dnr: DUC 2013/639/10 Gäller fr.o.m.: 2013-04-22 Ansvarig för uppdatering: Ordförande

Läs mer

2009-07-17. Inst f neurovetenskap Enheten för sjukgymnastik KVALITETSKRITERIER. för den verksamhetsförlagda utbildningen i sjukgymnastprogrammet

2009-07-17. Inst f neurovetenskap Enheten för sjukgymnastik KVALITETSKRITERIER. för den verksamhetsförlagda utbildningen i sjukgymnastprogrammet Inst f neurovetenskap Enheten för sjukgymnastik 2009-07-17 KVALITETSKRITERIER för den verksamhetsförlagda utbildningen i sjukgymnastprogrammet Kvalitetskriterier under den verksamhetsförlagda utbildningen

Läs mer

Utbildningsplan för specialistsjuksköterskeprogrammet kirurgisk vård 2KV13

Utbildningsplan för specialistsjuksköterskeprogrammet kirurgisk vård 2KV13 Utbildningsplan för specialistsjuksköterskeprogrammet kirurgisk vård 2KV13 Inrättad av Styrelsen för utbildning 2011-11-24 Fastställd av Styrelsen för utbildning 2012-10-17 Reviderad av Styrelsen för utbildning

Läs mer

Anvisningar fö r dökumentatiön av utbildning pa förskarniva

Anvisningar fö r dökumentatiön av utbildning pa förskarniva på forskarnivå i Ladok Sid: 1 / 11 Anvisningar fö r dökumentatiön av utbildning pa förskarniva Innehåll 1. Inledning... 2 2. Etablering och antagning... 2 3. Grundexamen (Behörighetsbakgrund)... 3 4. Handledare...

Läs mer

Forskningsplan för tandvården i Region Skåne 2013-2018

Forskningsplan för tandvården i Region Skåne 2013-2018 2012-02-24 Forskningsplan för tandvården i Region Skåne 2013-2018 Forskningsplanen är framtagen i enighet mellan representanter för Region Skåne, Folktandvården Skåne, Privattandläkarna Skåne, Odontologiska

Läs mer

Delårsrapport för januari juni 2014

Delårsrapport för januari juni 2014 Stockholm, 2014-08-15 Delårsrapport för januari juni 2014 Ekonomiskt resultat och prognos 2013 uppvisade KTH ett betydligt lägre resultat än de fem föregående årens stora positiva resultat, kapitalförändringen

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Fastighetsvetenskap TEVFTF00

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Fastighetsvetenskap TEVFTF00 1 Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Fastighetsvetenskap TEVFTF00 Studieplanen är fastställd av Fakultetsstyrelsen för Lunds Tekniska Högskola, LTH, 2007-09-24 och senast ändrad 2014-03-10

Läs mer

Stockholm: Universitetshuvudstaden

Stockholm: Universitetshuvudstaden Stockholm: Universitetshuvudstaden Utbildning, forskning och utveckling med Karolinska Institutet, Kungliga Tekniska högskolan och Stockholms universitet i samverkan. Stockholm: Universitetshuvudstaden

Läs mer

Utbildningsplan Ekonomprogrammet 180 högskolepoäng

Utbildningsplan Ekonomprogrammet 180 högskolepoäng HÖSKOLAN I ÄVLE UTBILDNINSPLAN RUNDNIVÅ EKONOMPRORAMMET Programkod: SENK Fastställd av HVS-nämnden 2007-11-29 Ver.nr. 081208 Utbildningsplan Ekonomprogrammet 180 högskolepoäng (Study Programme in Business

Läs mer

Rekryteringsplan för fakulteten för konst och humaniora 2015 2020

Rekryteringsplan för fakulteten för konst och humaniora 2015 2020 Dnr: 2013/281-2.2.4 Rekryteringsplan för fakulteten för 2015 2020 Beslutat av Fakultetsstyrelsen för Gäller från 2015-01-0 Inledning För att kunna locka attraktiv kompetens har fakultetsstyrelsen för beslutat

Läs mer

Forskande och undervisande personal

Forskande och undervisande personal Universitetskanslersämbetet och SCB 9 UF 23 SM 1301 Forskande och undervisande personal I gruppen forskande och undervisande personal ingår anställningskategorierna, professorer, lektorer, adjunkter, meriteringsanställningar

Läs mer

Magisterprogrammet i ledarskap och arbetsliv, 60 högskolepoäng

Magisterprogrammet i ledarskap och arbetsliv, 60 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 5 Programkod: AGM03 MDH 2.1.2-389/11 Magisterprogrammet i ledarskap och arbetsliv, 60 högskolepoäng Master Program (One Year) in Leadership and Work Life Studies, 60 Credits Denna

Läs mer

Jag kommer hem som en ny starkare människa eftersom jag vet att jag kan åka till ett land helt ensam och kan klara mig.

Jag kommer hem som en ny starkare människa eftersom jag vet att jag kan åka till ett land helt ensam och kan klara mig. Jag är jätteglad och nöjd över att jag gjorde utbytesstudier. Under både min praktik och mina kurser lärde jag mig väldigt mycket om mig själv, om kommunikation och jag fick kunskaper om den holländska

Läs mer

Allmän studieplan för forskarutbildning i psykologi (Psychology)

Allmän studieplan för forskarutbildning i psykologi (Psychology) Allmän studieplan för forskarutbildning i psykologi (Psychology) Fastställd av Fakultetsstyrelsen för filosofiska fakulteten 2008-09-10. Reviderad 2010-03-11: punkt 2.3. Reviderad 2010-10-28: p 2.3 och

Läs mer

för utbildningar på grundnivå och avancerad nivå vid Röda Korsets Högskola

för utbildningar på grundnivå och avancerad nivå vid Röda Korsets Högskola Lokal Examensordning för utbildningar på grundnivå och avancerad nivå vid Röda Korsets Högskola Dnr: 61/2011 Examensordningen är fastställd av Rektor vid Röda Korsets Högskola 2011-10-18 och ersätter den

Läs mer

Statistisk analys. Färre helårsstudenter läsåret 2011/12

Statistisk analys. Färre helårsstudenter läsåret 2011/12 Statistisk analys Lena Eriksson Analysavdelningen 8-563 8671 lena.eriksson@hsv.se www.hsv.se 212-12-18 212/14 Färre helårsstudenter läsåret 211/12 Antalet helårsstudenter vid landets universitet och högskolor

Läs mer

Sjuksköterskeexamen Degree of Bachelor of Science in Nursing

Sjuksköterskeexamen Degree of Bachelor of Science in Nursing 1(7) Sjuksköterskeprogrammet, 180 högskolepoäng Programkod Nursing Programme, 180 ECTS Inriktningskod ----- VGSSK Examen Sjuksköterskeexamen Degree of Bachelor of Science in Nursing Filosofie kandidatexamen

Läs mer

Kompetenser och arbetsuppgifter för examinator, examinerande lärare, lärare och instruktör samt befattningsbeteckningar inom hippologprogrammet

Kompetenser och arbetsuppgifter för examinator, examinerande lärare, lärare och instruktör samt befattningsbeteckningar inom hippologprogrammet Kompetenser och arbetsuppgifter för examinator, examinerande lärare, lärare och instruktör samt befattningsbeteckningar inom hippologprogrammet Innehåll Innehåll... 1 Inledning... 1 Kompetensbeskrivning

Läs mer

Kursplan. Röda korsets högskola 47/2012 Teknikringen 1 Datum 2012-08-06 Box 55676 102 15 Stockholm Telefon: 08-587 516 00 Fax: 08-587 51690 www.rkh.

Kursplan. Röda korsets högskola 47/2012 Teknikringen 1 Datum 2012-08-06 Box 55676 102 15 Stockholm Telefon: 08-587 516 00 Fax: 08-587 51690 www.rkh. Sida 1 av 5 Kursplan Röda korsets högskola 47/2012 Teknikringen 1 Datum 2012-08-06 Box 55676 102 15 Stockholm Telefon: 08-587 516 00 Fax: 08-587 51690 www.rkh.se Anatomi och fysiologi samt grundläggande

Läs mer

HANDLINGSPLAN 2013-2015 & VERKSAMHETSPLAN 2014/15 HANDELSHÖGSKOLAN

HANDLINGSPLAN 2013-2015 & VERKSAMHETSPLAN 2014/15 HANDELSHÖGSKOLAN HANDLINGSPLAN 2013-2015 & VERKSAMHETSPLAN 2014/15 HANDELSHÖGSKOLAN DATUM: 2014-09-15 VERSION: Ekonomi och Samhälle AVSÄNDARE: Birgit Karlsson KONTAKTPERSON: Birgit Karlsson FORSKNING SOM PÅVERKAR Vårt

Läs mer