III. KALENDER-AFDELNING.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "III. KALENDER-AFDELNING."

Transkript

1 III. KALENDER-AFDELNING.

2 Parad-dagar. Jan., April, Juli o. Okt. Vatteiiafg. betalas. Jan. 1. Nyårsdageii. Febr. Utskylderna till Kroi~anbetalasfr. o. m Konungens födelsedag. * d. 12 denna inanad till o. m. d. 4Mars. D 28. ~ ~ af yestergöti. ~ nainllsdag. ~ i Jfl"; ~ Bevil1ningsberedning:e : ~ sammanträda. Febr. 10. Prinsessan Eugenias namnsdag. Utskylderna till Staden betalas i för- B 27. hertig:^ af Testergötl. födelsed. * sta hilften af månaden. Mars 12. Kronpriiisessans namnsdag. TaxeringSkomit6ell sammantr.der. April 9. Påskdagen. Juli. Stadens tomtören 24. Prinsessan E ~ födelsed., * November. ~ ~ Pröfningskomit6eil ~ ~ sammanträder. ~ ~ B 27. Enltehertig:~ af Dalarne namnsd. Maj 15. Drottningens namnsdag. * December. Rantan a lån från ~tockholms 6. ~~~~~~i~~~~~~ och ~ertigcllsaf~kå- ile namnsdag.» 16. Kronprinsens födelsedag. *» 24. &Iidsorninardagen. Juli 9. Drottningens födelsedag. * Aug. 1. Hertigens af Nerike födelsedag. * )> 7. Kronprinsessans födelsedag. * Nov. 4. Sveriges och Norges föreningsd. * )l 5. Hertigens af Serike namnsdag. l) 6. hertigens af Sliiiie narnrisdag. till den hir varallde ~ ~ ~ ~ d ~ t ~ d ~ k )l 11. Hertigens af Skalle födelsedag. " ivovember till Stidernas bolag (Jönköpinqs) )I 15. Hertigei~s af Gotland födelsedag. * till försäkring af lösegendom till A. 'G. Dc. 1. Konungens namnsdag. * Bagard. 21. Enkehertig:~ af Dalarne födelsed. * )) 25. Juldagen. Tecknet * litmarker Salctdagar. Minneslista. Januari. Hundskatten betalas a. stadens kassakontor, st. Stora Xygatan 2. s~~~v'a~~~~~~~;, stads Rrandförsälcringskontor betalas. Assuransafgifter betalas i september till ~ t ~ ~ k h ~ stads Braridstodsboleg till försäkring af lösegendom; oktober till Stiderrias allm. Brandstodsbolag, Tidkulan (Navigationsskolan, Mosebackes torg), faller hvarje inånd., onsd. o. fred. kl. l t. Om. 14 s. e. m. (Sveriges gemensamma borgerliga tid), miitsvarande Greenwichsmedel-middagstid. Brandväsen; signaler; brandskap; räddningsredskap. Brandsyn Om dagen signaleras medels rud flagg med dc fastigheterinorn~toc~~lolln, hvilkaaro och on1 natten riledels lykta, vand åt den försäkrade i stadens ~ ~ ~ ~ c eller l f i ~ trakt, ~ ~ der. elden - ~ utbrutit. ~ ~ k stiideriias allm. Brandstodsbolag förfast even- Kliimtslageil äro:.ger i lfaj på tid Och aag, f.r c..d LO ernialin; som i Stockh. Dagbl. tillkinnagifvas. Brandsignaler och klämtslag. Brandkarlar tjenstg. i tornet vid Johaiistation, ifvensoll1 i~atarina hvarifråil underrattelse oin hvarje fran tornen synlig eldsvåda teleeraferas till sta- tionerna. - Endast på brandchefens tillsigelse signaleras eldsvåda genom liliintning, antingen då elden erhållit större utstrickning eller då deii iitbriitit i riksbanliens niirmaste granskap. 3 cc Norrmalm, Ladugardsl:t. Skeposl,olmeii och Kungsholinen; 4 <( Staden inom brnarne och Riddarholmen samt 5 «Djwår(len och Galers.jnlell. Brandstationer. Hufvudstationer: Norrmalm: Johannis, Malmskilnadsgatan 64. Södermalm: Katarina, Tjärhofsgatan 11.

3 I 276 Bralidskåpen. 1 Öfrige stationer: 63. Djurgården: Djnrgårdens, Allmänila grand. 55. Kungsholmen: ICiingsholmens, Parmmätare- 50. gatan 7 och Ladugårdslaiidet: Ladiigårdslandets, Ladii- 51. gårdslandstorg. 52. Staden: Rådstugans, Riddarhustorget. 53. Södermalm: Maria, Adolf Fredriks torg Brandskåpen äro dels allmänna, uppsatta på stadens 60, bekostnad, dels enskilda, uppsatta på egen- 64, domsegarens bekostnad inom vissa egendo- 66, mar. De finnas under har nedan nppgifna 55, adresser, fördelade på stationerna. 67. Johannis station: Brunkebergstorg 11, åt Stora Vattug. 12. Bryggaregatan 32, i5n. 14. Drottninggatan %,åt Master-Samuelsg 151, 30. <( 73, C( 108, 116. Gamla ICungsholmsbrogatan 33, 111. Gustaf Adolfs torg, (Stora teatern), 110. Hötorget 8, 114. Klara Bergsgata 76 (Gasverket, e) *) Klara Strandg. (Jcrnv.-Centralstation), 115. Knngl. Dramat. teaterns scen, e) 112. Koogl. Stora teaterns scen, e) Lilla Vattug. 25, (Dagbladstr.), e) 121. Luntmakaregatan 65 A, åt Rehnsg., 122. Malmskilnadsgataii 48, 123. Mindre teaterns scen. e) 120. Norrlandsgatan 21, 118. Norrtiillsgatan <( 27, 113. Nya teaterns scen, e) Regeringsg. 34, 139. (( 52 (Veilrib:s ångqv.), e) 136. (( Blasiiholmsgatan B, (Frimiirarelogen), e) osl lags torg 23, 13'7. Grefgatan 2, it Strandgatan, u u Roslagstullsgatan 1, (Spårvägsstallet), e) 142. B 55, Roslagstullsgatan 6, 144. Gref-Thiiregatan 36, vid Linnégatan. Rödbodtorget 2, 143. Norra Humlegårds$at,an 15, Rörstrandsgatan 5 (länsfangelset), e) 145. Rörstra,ndsgatan 29 (Atlas), e) 131. C( 32, Rörstrands porslinsfabrik, e) Sabbatsbergs fattighus, Sabbatsbergs nya sjnlrhns, e) Skeppsholmen, (Högvakten), e) Stora Badstng. 23, åt Trebackarlångg. C( a 24, (Ljung1:s tobaksfabrik), e) Stora Vattugatan 12 (Gernandts tryckeri), e) Katarina station : 101. Barnängsgatan l1 (Spinneriet), e) 102. Ersta Baoke 1 (Diakonissanst.), e) betecknar enskildas brandskåp. 97. Göthgatan 83 åt Hammarbygatari, Katarina östra Kyrkogata 30. Mosebackes torg (Södra teatern), Nya Sandbergsgatan 1 (Kat. sjukhiis), Stadsgårdshamnen 14, )) 38, (Magasinsbolaget), e) Stadstridgårdsgatan 2, (Södra arbetsinrittnirigen), e) Stadstradgårdsgatan 9, D 33, 61, Stora Bondegataii 2, åt Göthgatnn, Stora Bondegatan 44, Södra teaterns scen, e) Tjärhofsgatan 85, )l 88. Djurgardens station: Djurgirden, Galharfvet, e) Djiirgårdsteaterns scen, e) Kunosholmens station: ~rbetareg&an 4, Han~ltvcrkare~atan - l (Eldqvarnen), e) 2 (Serafirnerlasar.), C( 25 [Gariiisonssjnkhuset), e] C( 27. ICaplansbackeil 10, (Bolinders mekaniska verlistad), e) Konradsbergs Hosuital, e) ~ristineber~, e) Marieberg, e) Xeparebailsg. 2, (Ekmans snickerif.), e) )I 8, (Allm. försörju.-inr.), e) )I 27. Jernvi~sbostaderna, Stora ~~nilgsholms~at~n 4, Ladugardslandets station: Arti1l:s Ammiiriitionsföriåcl, (Vakth.), e) Blasiiholmen, (Nya teatern), Norrmalmsg. 32, åt bodrahnmlegårdsg., Norrmalmstorg 4, Nybrogatan 10, n Qvarngstan 91, vid Kominendörsgat., Storgatan 18 B, Södra Blasiiholmsh. 8, (Grand hôtel), D (National-Museum), e) Östra Tradgårdsg. 8, åt Wahrendorffsg. Rådstuoans station: Birger Jarls tgrg 4, (Riksarkivet), e) 6, (Norst.tryckeri), e) )) 14, (Svea Hofratt), e) Helgeandsholmen, (Knngl.hofstallet), e) Jerntorget, (Riksbanken), Köpinantorget 1, Skeppsbron 26,

4 Spårvagarne Stora Nygatan 26, 87. Tantogatan 15, (Sockerbruket), e) 99. Stortorget, (Börsen). 75. Mrollmar-Yxkiillsg. 25, (Maria sjukhus). Maria station: 80. bfra Badstiigatan 14. Göthgatan 32 4, Hornsgatan 2, Räddningsredskap för drunknande» 82B (Provisoriskasjiikhuset), samt för dem, som äro i fara att omkomma 5, Hornstullsgatan 6, åt Besvarsgatan, svag is, finnas på följ. stallen: Allminna gran- 51 (Lignasnick.-fabr.)e) den, Djurgårdsbron, Andra Gardets kasern,» 30, Grefbron, Nybron, Norra Blasiiholmsham- Liljeholmen, (Jernviigsstation) e) ilen, Skeppsbron, Stadsgårdsh., Tegelviksh., LillaSkiunarviksg.2,åtSkinnarvikspl., Ragvaldsbro, L:a Skinnarviken, St. Skin- Långholmsgat. 2, (Bergsundsfaktori), e) narviken, Mälartorget, Riddareholmsh., Nya 3Iaria Högbergsgata 41, Kiingsholmsbron, Nya hamnen vid Kungsh., Reimersholm, (Spritfabriken) e) Parmmatareg., Kungsholms torg, Kungs- Stora Badstiigatan 2, (Sockerbruket) e) bron ocli Earilhiisviken. Kommunikationsväsen. Stockhölms spårvägar. Son- och helgdagar: Sparvagn afgår Ilvar 5:te miniit å följande Förstavagnen fr. Gnst. Ad. torgkl. 9 f.m. linier : ))» Pilgatan >) 9,2o D Ringlinien. Sista Gust. Ad. torg 1) 11 e.m. Från Slussen till Norraialin samtidigt två»»» Pilgatan 1) l1,zo D vagnar, den ena öfver Vasabron, den andra öfver Norrbro; Djnrgårdslinien. Iluardagar : Huardagar: Första vagnen från Roslagstorg kl. 7,s; f. ni. 1) )) ~l~~~~~~ )) 8 Första vagnen fr. Norrrnalmst. kl. 12,40 e.m. )) Sista»» Roslagstorg» lo,37 e.m. " ual1m.grand.d l ) u )) )) sltisseil ) 11 Sista»» Norrmalmst.» 11 )) )) )l» Allm. grand. >) ll,zo Sön- och helgdagar: Sön- och helgdagar: Första vagnen frin Roslagstorg kl. 8,as f. m. ~ ö vagrler, ~ fr. Norrmalmst. ~ t ~ kl. 8,40 f.m. )»» Slussen» 9» ))» Allin. grand.» 9 )l Sista 1) Roslagstorg» l0,37 e. m. Sista )l 1) Norrmalmst. D 11 e.m. 1)»» Sliissen»l1» ))»» Allm. grand.» ll,20 B Afgift 10 öre för färd å hvar och en af Ladiigårdslai~dslitiieii. ofvanstående linier, så al för hvarje passa- Huardagar : gerare som för hvarje på främre platformen Förstavagnen fr. S. Hiimleg5rdsg. kl. 7,szf.m. stild korr eller paket.»»»nybrogatan» 8,,ingliael, och Ladugårdslandslinien gro Sista )) )) S.Hnmlegårdsg.)) 11,17e,m. stäl~la i förbindelse inecl hvaraiidra, så.att )l u )) Ny brogatan passagerare, som erlagt afgift på ena linlen, B D Sön- och helgdagar. eger för sainma afgift oniedelbart fortsitta Förstavagilen h. S.HnmlegårtLsg.Bl.8,szf.m. färden Gröna slryltar på den andra. Ringliniens vagnar. ) )) )) Nybrogatail Röda &yltar a, Kiingsholinsliniens, L)jitr- Sista» )) S Hiirnlegårdsg.» 11,i~e.m. gårdsliniens och Ladngårdslandsliiiiens» Nybrogatan» 11,z.j» vagnar. Sparvagn afgir hvarje 10:de minut H följande linier : Spårvagn passerar hvar 5:te miniit: Kungsholinslinien. Riddarhustorget. Huardagar : Hoardagar. Första vagnen fr. Gnst. Ad. torg kl. 8 f.m. Första gången till Slussen kl f D L) Pilgatan» 8,zo» )> D D Drottningg. D 8,06 r, Sista >) Gnst. Ad. torg» 11 e.m. Sista» D Sliissen D 10,5a e. m. D»» Pilgatari» 11,zo». D D 1) Drottningg. D 11,oo D

5 275 Spårvägar. - Rum för resande m. in. Söndagav: Stationer för Åkare. Första qiingen till Slussen 61. 8,56 f. in. n n n Drottniagg. )I 9,06 J) Now: Adolf Fredriks Burkoplan. Sista» )I Slussen D 10,a:, e. in. Bruiilrebegstorg. n» )I Drottningg. n 11,ou Karl X1II:s torg. )l Centralstationeii. Drottninggatan. Hötorgsgatan. Huardagar: Norra Hiimleg&rilsgataii. Första gången till Slussen kl. n n» Rosl:rgst,org n Sista n n Slussen n )I n n Roslagstorg n Söndagar: Första gailgeii till Slusseii kl. n n n Roslagstorg Sista n n Sl~isseil n n D n Roslagstorg Södra Hiiiillegårdryat Zuardagar: Forsta gången till iiorrbro kl. D» )I Roslagstorg )j Sista n D Kni~bro 1) n n n Roslag>torg 1) Söndayar: Första qäiigeii till Norrbro lil. n D n Ros1,~gstorg n Sista n n Norrbro 1) 11 n u I:oslagsturg 1) Korrinalinstorg. Huardagar: Första gårigen till Slnssen kl. n D n Roslajstorg n Sista n n Sliisqrn n ~Yönda,yar: Första gxi~gen till Slussen kl. D n n Roslagstorg n Sista r, D Slussen )I D n n Roslagstorg 1 Norrbro. Huardaga, : Första gången till Slussen hl. n n» Roslaqstorg u Sista n n Slussen n n x n Roslagstory )I Sdndaqar: F6rsta gangen till Slnsseii lil. n n n Boslagstorg B Sista n n SIIISS~I~ D n D r, Roslagstorg n Spårvagn passerar hvar 10:dp Norri~ialnistorg. Huardagar: F6rsta gingen till Djurgårdeil lrl. Sista B n Djnrgårcleii n Söndagav: Första gangen till Djurqärdeil kl. Sista n r, Djurgardeii n 7>45 f. m. Xorrinalmstorg. e3i; D Oxtorget. 10,45 e. m. Rödbodtorget. l n Ladug%rdslandstorg. Staden: Jerntorget. 8,4ó f. m. Munkbrogataii. 9,15 )I Myntgriindeu. 10,45 e.in. Riddarholineii. 11,is,an. Stortorget. Skeppsbron. Söder: Adolf Fredriks torg. 7,12 f. in. Salutorg. r. Göthg., iaidt f. Tjärhofsg. 8,ii n Stads#rdeil, nedanoin Briin~isbacke~. l n Gastgifveri. Q,42 f. m. Nom: Adolf Fredriks södra ICyrkog. 2 o D Skjuts erhålles efter F trnr förut skedd bestiillniiig ; %kare-tauan för gästgifv.- i n skjuts ir iiif. Iaiigre fram i denna, afd. Bararegillen eller Stadsbudsexped f. 8,15 n Norr: Mäster-Sarniielsgntaii 51, Rbdbodtorg. 2, Styckjulikaregatan 4, invid Norr- 10,4:, lljso n malmstorg. Staden : S!ili,rgardsptai~ 'i f. ni.. Hotell och Rum f6r resande. n Stadei'eli. Hotell Albion, Xyntgatnn,i.,, Amerika, Osterlånggatan 2. f. m.,, Badens Annex, Didrik Ficks gr. r;.,, Baden, Didrili Ficlrc grind 5. n. Berlin rl'rangsrind 2. e.1n. n,, Brage, Stora Nygdtail 9.. Bremen. Skraddareorand 4. 8,oz f. iii.,, ~a~mar; Dalarne, Ernnilsgriiild ~)sterlirig~ataii l: ,07 D 11,52 e.in.,, de Bourse, Stortorget 7.,. de Commerce, Stora Nygatan Il. n minut:,, de France, Slrottgränd 2.,, de Frankfurt, Slieppsbron 16.,, Falun, Osterlåiiggatan 14.,, Finland, 6sterli.nggatari ,40 e. 111.,, Freden, Östcrlä~iggat~ii n., Götha, Prestgatail 19.,, Hamburg, Stadssme(1jegataii f. m.,, Karl XV, Sven TTintal>pares yrand S. 10,40 e.m.,, Kung Oskar, ~sterliing~atan 47.,, Linkdping, Klockgjntaregr2nd 3.

6 Hotell och rum för Resande. Hotell Neptun, ~sterlån~gatan 15.., Nordpolen, Östsrlånggatan 29.,, Nordstjernan, Osterlanggatan 21.,, Norrland, ICöpmangatari 12.,, Paris, Sven Viiitappares grind 4.,. Petit, Lilla Nygataii 8.,, Prins Carl, Stora Grårnriiikegrand 8.,j prins Gustaf, Stora Nygatail 17.. Prins Oskar, Myntgatan 1 A.,, Riga, dsterlåi~~gataii 19., Skåne, Göran Helsingesgrand 3.,, Sköfde, Stora Gralnlinkegränd,, sundsvall, skeppar grand 4.,, Svea, Gilla Grimnrikegriind 1., Vega, Osterlånggatan 33. Wasa, I(a1ibrinkeii 4. yisby, Ostcrla~~ggatail 20.,, Ostergötland, Balviigrind 8 %Tunkbrogatan 7. Stora Gr~iniiiiiegrind 5. stora Sygatan 9 och 13. A~OTO~?: &unkebergs Hotell, Bri~liltebergstorg 2. Grand Hatel, Blasiiholmshainlleli 6 och 8. Jernvägshotellet, Lilla \'att,nga,tan 17. Lilla Hotellet, Korra Smedjegatan 17. Hotell d'angleterre, Drottninggatan 6 Bellman, lclara 5, de France, Norra Smedjehatan 10.,, de Suede, Drottninggatan 43.,, Elefant, Rlara v. Bgrltogata 5.,, Fridhem, Korra Smecljegatan 3.,? Garni, Norra Smedjegatan 20,, Germania, Gustaf Adolfs turg 10., Gustaf Wasa, Norra Smedjegaztaii 4. 1? Göteborg, Nya Knngsholrnsbrog. 20.,, Hamburger Börs, Jak. Kyïli«g. 6.,, Kanan, Brunkebergstorg 16.,? Kina, Klara Strandgata 12.,, Kristiania, Bya I<ungsholrnsbrog. 24., Kung Carl, Illalmtorgagatan 10.,, Kung Carls Annex, Regeri~igsg. 13.,, Nord, Klara Bergsgata 29.,, Rosenbad, Stora, Akademiegr&id 6., Rosenbad, Rosenbad 6.,, Royal, Xorri~ Sinerljegatan 13.,, Rydberg, Gustaf ddolfstorg 16.,, Skandia, Drottninggatan 25.,, Skandinav, Norra Smedjegatan 16.,, Stettin, Norra Sinedjegatan 12.. Svea, Grytgjutaregatan 38. $. Vega, Iilara restra Kyrkogata 5,,, Victoria, Xorra Smedjegatan 14.,, Wasa, ICardiiaiisi~iakaregatari 7.,, W 6, Iilara Strandgata 2%. Qrnsköld, Drottninggata ~Btorget 14. Jlaster-Samuelsgata11 51 oclr 61. Korra Smedjegittail Åi~gfart~~sliorilinissionareï. 279 Söder: Sjömanshemmet, Stadsgirden 12. Hotell Södermalm, Hornsgatair 66.»Sällskapets)) lokal (Blasiiholmen, drseiialsgatan 3 A), står öppen f.3r hvarje som genom af dess ledamöter allmales. Passpateckning ir nnövindig för resa till Ryssland och sker genoin A. Mollerinsj Nybrogata Centralpostkontoret. Hvilka tider, de olika afd. vid namda kontor samt filialp«stkontoren iiro tillgängliga för allmänheten, npptagas tinder hufvtizrubriken postnnderrattelser i slntet af denna eller Italeiider-afdelninpn. Jernvägsstationerna. Hvillia tider, de olilza lokalerna hsllas öppna in. in., npptagas nilder jerilvagsunderrättelser i slutet af deiiila eller kalender-afdelningen. Kyrlrogatj Carlsson, n. %rister-sai~iiielsgatan 51, 8. Osbeck, ii. Stockholms Expressbyrå, Rödbodtorget seelig g B~~~~~~~~ 29, emottaga oclr befordra gods, som sltall afgi illed jernvagen. Stockholms Transport- och boyseri?iqsbolag; koiist. Slussplan Ångfartygskommissionarer. Boman, Carl W.: Flygarsons Eftertyidare, st. Skeppsbron 30: Stockholins Rngfartygsrederibolags ångare Allegro, Bergsnnd, Nautilns och Presto för linieii London-Stoclrholm via Malmö; Rederiaktiebolaget Sveas ångare: Binsterdam, Svea och Vale för linien Amsterdam- Stockholin via Malmö; Hrr Shoi Wilson Sons & C:nis i Hnll ångare för linien Stockholm-Hull. - Gods medtages på genomfrakt härifrån via Hull till Liverpool, Drindec, Lissabon, Nedelhafvet? Constantinopel, Odessa samt Boston, h'e~yorli och Filadelfia ined flera orter. Die Neiie Dampfer-Compagnies i Stettin %ngare: Breslan, Berlin, Königsberg, Stettin, Libau, Stockholm, Rewai, Moslcaii, Nagdebiirg, Arcona, S:t Petersburg, Orpheus, drchimedes, Der Preusse ocl~ Vineta för linien Stettin-Stockholm ; ångaren Gevalia f6r Iinien Antwerpen- Newcastle-Stockholm.

7 I 280 dngfarty~skommissionärer, - Miisecr m. m. Carlsson, N. C., $ K:;! st. Skeppsbron 10: Sylvan, Jliddleton och liiiig's Lynn för Carl XV, Gefle, Gustaf II Adolf, Cii- linien Hamburg-Stockholm samt ångast,af Wasa, Gestrikland, Hernösand IT, ren Baltic för linien Riga-Stockholm. S. G. Hermelin, Hiidiksvall, Högbo, Olson 8 Wright, at. Skeppsbron 20: Linné, Liileå, Njord,. Norrbotten, Nord- Stockholms Angfartygsrederibolags ånstjeriian, Norra Sverige, Norrland, Nya gare Atalanta, Motala, Stockholm och Söderhaiiln, Koiiung Oskar, Otiln, Piteå, l?ellus för linieii Stockholin-Antmerpen- J. 1,. Runeberg, Skandia, Drottning Havre via Malmö samt Rex och Dux för Sofia, Svea, Snndsvall, Söderhamn, Södra. linien Stockholm-Bordeaiix via b1almö; Sverige, Telegraf, Thule. Tjelvar, Tran- Rederibolaget Sveas ångare Bore, Gansit 3, Uman, von Döbeln, Wasa, Wilh. thiod, Svithiod samt ångaren Lennart Röhs, Westerbgtten, Westernorrland, Torstenson för!inien Stockholm-Lubeck Waddö Kanal, Angermanland, Dana. via Iialmar; an~arne Riga, Schmeclen och Degernlark $ Schultz, G. A. Tullgrens Efter- l'ilsit för linieii Stockholm-Stettin; tradare, st. Skeppsbron 4: förnyade Svenska Lloyds åiigare Sverige, Chapman, Dana! Ernst, Nore, Norrtelje, Danmark, Skandinavien. Trafik, Adolpli Roslagen, Traiisit l, Wiiigåker samt Meyer, Bordeaux, Lindholinen, Malaga, Orebro Rederibolags fartyg och däckade Jiiliiis &sar och Victoria för linien Xleprininr med åner&vcen' " gielniaren och1 delhafvet-cadis-oaorto-stockholm u.j Neriire. via Göteborg och ~fö~~enharim; ångarne Xricsson & ZettersPrij1a, Skeppsbron 26: Vanadis och Verdandi för linien Stocki &ra, Anvasaksa, Finland, Oiiln, Torneå, Iiolm-Nemcastle samt clirekta svenslra dbo, Uleåbor~, Brahestad. Jacobstad. ån-båtslinier till Amerika. Vasa, Constanzin, Hangö, Kokkola, Gul C. O. Strindberg& C:i, Riddarholmshaninen 12: staf Wasa, Sven Diifva, Tärnan, Por- Arboga, Aros, Baltzar v. Platen, Dal-! than, Vega, Beptiiii. pilen, Dalsland, Delfin, Es. Tegnér, Es- Hellsten, Otto, st. SSeppsbroii 24: kilstuna, Pyris, Garibaldi, Gotland, Göta, Levant, Betty, Limerick. Rariibler, Paitli- Hållsviken II, Jiino, Klintehamn, Ilaria 1, ful m. fl.,förlinieiiliverpool-stoclcholn~. Maria II, Köping, Motala Ström, Nori J. G. Stenberg, st. Nedra >Iiinkbron 1: den, Norrköping, b ya Hållsviken, Nils, Enköping, Fagersta, Gamleby,Södertelje, Nya Upsala, Nyköping, Pehr Brahe, Pehr Gripsholin, Hallstahammar, Nya Enkö- Löfveniiis, Linkijpiiig, Primus, Sven Rinping, Pius, Trögelin, Torshiilla. inan, Tjust, Upsala, Vadstena, Veniis, ivordströliz $ Thulin, st. Slreppsbrori 32 : Visby, Viilkanils, Orebro, Transit 1, Nore, drteinis, Hesperils. Severn och West Ri- Ro~irieby, Visiiigsö, Södern. ding, för iinien Hiill-Stockholm, Tage Stockholms sevärdheter; Museer; Arkiv; Bibliotek; Institutioner m. m. Akademiens för. de fria Konsterna I~ibliotek, Föreningen för frivillig vard afs6rude och sjuke l Fredsgatan 32, ar ijppet för allmanhe- i falt, n. Fredsgatan i Arffurst,ens palats l ten, iiiider vorterminen -- 10/1 till o. m. 3 halftr. l mandagar och thorsdagar kl. 1-3 Föreningen föl, Nordisk Konst, n. Haningatan l e. m.; höstterminen - I/Y t. o. in. 18/12-18, öppen oktober-iiiars söknedagar tinder september nianad: onsdagar kl. kl , sön- och helgdagar kl. 1-3, 11% 12 f. ni., tinder den öfriga de- samt april--september söknedagar kl. len: måndagar och thorsclagar kl och sön- och helgdagar 1-4. e. m.; tinder ferierna stangdt. Föreningens ledamöter fri entré, andra Artilleriets historiska rnuse?~~~, vicl gamla arbesölcancle betala 25 öre; sön- och helgtillerigirden, hålles öppet å tid, som tilldagar 10 öre. kännagifves i tidningarna. Handarbetets vannel.. Byrail för fornsvenska mönster m. in., Rrunkebergs torg 15, Beluedhre Djurgården, i granskapet af Bel!-.,,ra ingången, genom Slöjdföreningens mansro, ar tillganglig alla dagar emot museum, öppen alla söknedagar 10-4; afgift. ingen afgift. Flottans arkiv Skeppsholmen, onsdag och Högskolans mineralogiska, zoologiska och bolörcla~ f. ni. taniska Institut, n. Klara Strandgata 11.

8 l I i Bibliotek och Institutet för blinda, Nybrogatan 37, alla dagar efter anmalan hos institutets direktor. Institutet för döfstumma, DIa,nilla å Djurgården, thorsdagar kl ~aroleizska institutets museum, Kh. Handtverkaregatan 3, efter tillsägelse till rnlrtmästaren på stallet. Konstför-eningen, n. Vestra Tradgardcg. 10, öppen alla söknedagar (utoiii måndagar) 11-4 e. m. mot afgift af 25 öre, dagar 1-3 mot afgift af 10 öre; föreningens ledamöter fritt. K&gsvetenskapsakade&s bil>l&,tek, Ricldarholmen 10, öppet onsdagar och lördagar 9-10 f. m. under sept.-april; sckreteraren träffas derstides % samma tid Kungl. biblioteket i Humlegarden, öppet för lån och för begagnande stället alla söknedagar kl. 10-3; visningssalen alla sölinedagar kl Landtbruksakademiens bibriolek, Xaster-Sanluelsg. 4.1, onsdagar och lördagar kl Landtbru7csakademiens experimenta(jälts samling får beses mind. o. thorsd. till kl. 4e.m. Landtbruksakademiens,fiskerimtLseunL, l,., Hol- ]andaregatan 15, onsd. 12-2, 1-3. Landtbruksakademiens museu~rz,,\laster-sainilelsgataii ::G, alla. sijlcneda,aaï kl Läsesalongen, Dr~ttningg. 38, sijlilledagar kl. 9 f. ril.-10 e. m. samt kl e. m.: afgift 15 öre. Musikaliska Akademiens bibliotel;, Xtallgat. 2, Museer in. ni. 281 Lundberg derom tillsäges; stangdt under november och december. Naturhistoriska riksmuseets etnograjska samling, Holländaregatan 15, ingång från Adolf Fredriks plan; onsdagar och söndagar kl e. m.; afgift 25 öre. Nordiska museet (förut skandinavisk-etno- Il grafiska samlingen) ~ uvudaf f delningen, Drottninggatan 71 A-och B., sönl 'lagar 1-9, alla söknedagar (utom onst i dagar och lördagar) 11-5, afgift 50 öre jhalfteii för barn och tjenare). Första annexet (norska afcleln.) Drottllingg- 45, 1 tr. upp, öppen samma tider, afgift 25 öre. Andra annexet, Drottningg. 79, och tr. upp, söndagar samt lördagar 25 öre; andra tider i alla afdelningarne diibbel afgift; november-februari om I söknedaffarne enclast öppet till kl. 3. Biljetter till alla afdelningarne 75 öre, l årskorii till,nuseets alla afdelningar kr. : oin löses för flera medleml,lar af falnilj kr. Nya ele~nentarskolans bibciotek, V. Beridarebansg. onsd. och fred. kl f. m. Riddarholmskyrkan under maj-sept. hvarje l tisdagi tllorsdag ocll lördag kl. 12-2: i tisdag och tliorsdag 25 öre samt lördag fritt; iinder öfriga delen af året hvarje ~ tisdag och tiiorsdag kl. 12-2, efter tillsägelse hos vårdaren F. E. Lindqvist, SO" träffas kl. 12 i Riksmarskalksen~b:sftörmak, afgift 25 öre: andra tiderenl. öfverenskommelse med ofvanniimde Lindqvist. Riddarhuset förevisas alla sökendagar till kl. 3 e. m. efter tillsägelse hos vaktmast. Osterlund, 1 tr. upp, clörren till venster.! Riksarlcivet, Eiddarholmen 4, öppet alla söknedagar 10-'133. h%lles öppet onsdagar kl. 12-2, öfriga helgfria dagar f. In. ; ferierna fredagar och lördagar 1-2 e. nk. Nationalmuseu~)z. Eonstafdelningen och lifrustlrainmaren: under nov.-jan. söndagar kl. 1-'123, samt helgfria tisdagar och fredagar kl. 11-l/23 fritt, saint helgfria onsdagar, thorsdagar och lördagar kl. 11-'123, 50 öres afgift; under Sabbatsbergs sjukhus, se adressafdelningen. febr. och okt. sönd. kl. 1-3, helgfria Sera)merlasarettet, se adressafdelningen. tisdag. och fredag kl. 11-3, fritt, samt Statens histori&a nzuseunl och Kungl. mynt- ~ helgfria onsclagar, thorsdagar och lör- 7:abirzettet (i Nationaliniisei bottenvåiling) dagar Itl. 11-3, 50 öres afgift; under helgfria tisdagar och fredagar Id. 12 mars-sept. söndagar kl. 1-4, helgfria -2 tinder oktober-april, och Id tisdagar och fredagar kl. 11-3, fritt; iirider niaj-september afgiftsfritt; för helgfria onsd., th. och lörd. 11-3, 50 studerande tillgängligt alla helgfriadaöres afgift. I-Iandteckningar och gra- gar. Nationalmusei samlingariirostangda vyrer framlaggas på begäran tisdagar tv& veckor om året. i och fredagar. Samlingen af egyptiska Statistiska centralbyråns bibliotei'c, Storkyrkofornleinningar (ingång från lifrustkam- brinken 2, alla söknedagar Itl maren) helgfria tisdagar och fredagar. Svenska,slöjdföreningens konstindustrimuseum, Naturhistoriska riksmuseum, Drottningg. 94, Brunkebergstorg 15, sökned. kl. 11-5, öppet helgfria onsdagar kl och söndagar 1-3, utan afgift. söndagar kl. 1-3, fritt, samt lördagar Sveriges geologiska undersöktzingsmuseum, Makl. 12-2, afgift 25 öre; andra dagar ster-samuel.sgatan 36, afgiftsfritt öppe$ och ticler afgift 1 kr., di ralttmiistaren iilåndagar och thorsdagar kl. 1-3 A!

9 ' 282 Skeppsklarerare. - Stadsniii!clare in. in. andra tider efter tillsägelse åt vaktmist. f. m. och 3-5 e. rn. samt söndagar 5-5 å stallet. e, m. Tekniska högskolans bibliotek och öfriga sam- Vetenskapsakademiens bibliotek, Drottninggat. lingar, Drottninggat. 95 A, måndagar 94. lordagar kl. 12-2: stlngdt l5 3iici och tliorsdagar, kl e. m. -1 Jiili. Tekniska skolans bibliotek och modellsainlingar, Mister-Samiielsg. 36, söknedagar 8-10 Ombud för sjöfart, handel, penningevasen m. ni. Lotskontoret. börs auktion till försiljnin; af obligatio- (Skeppsbion 20, ingang fr. ~ ~ ~ ~ ner, ~ lottbref ~ ~ och aktier ~ ~ första ä helgfria ~ ~ ons- d. Lotskapten: Dalman, A. V. E. dag i hvarje minad och andra onsdagar, Lotsilderman: Byströni, G. H. E. om erforderligt, lrl: '12 2 e. m. : den, som har värdepapper att aflåta, är i tillfälle Skeppsklarerare. att genom nkgon af stadsmaklarne Hikansson, John, Segerström L. Ad., Zethrzns Alilberg: N. J. H. samt för öfrigt de stadsniäklare, soiu Boriian, Carl W.. Flygarsons efterträdare till ett dylikt nopdra; erhållit beniyndi- (innehafves af Carl W. Eoini~n o. Emil gande af Iiandels- och sjöfartsnäinden, de- Bcman). samma försälja. Hellsten, Otto. Afgiften ar (såvida annan öfverenskoiii- Sordström Thiiliii (iilnehafres af C. melse ej ar vorden träffad) 2 kronor pr G. Thiilin). mille, hvaraf 1 kr. tillkomn?er stadens kassa Daliielson, L. och återstoden anktionsfirriittaren; vid åter- Olson & Wright (irineliaf~are af Axel rop eller bterging af försiiljriirig erliigges Georgii). iclie någon afgift. Dispaschör. Jonsson, Carl J. Stadsmaklare. Nettelbladt. C. Carré. O. Paiili, F. Lundniark, J. Stenberg, J. Liljevalch, S. Flodman, Glist. I'li Neijber, Af. J. Peterson, C. G. Iiollberg, C. Ekengren, W. A. F. Segerströin, L. A Norman, Ant. Zethrziis, J. B. Forssner, Hj. Hikansson, John Sancleberg, Hrigo af Llindéii. H. M. Kontrollör vid Fondbörsauktionerna: JIyrberg, X. I. I c. Notarii Publici : Aliilqnist. O. ; Svensaon. C. S. E'.: berg, S. G. Wess- Fondbörs. Fo?adbörskomiterade aro af Haiidels- och Sjbfartsnamden ntserldc : Kallenberg A. O.; Arnberg, J. W., Pegroii, A.; Davidson, H.: Glosemeger, Alb. Jemlikt Kungl. A1aj:ts reglen?ente af den 20 deceinber 1862 hbiles H Stockholms Utlottade obligationer och förfallna rii~itekiiponger till följancie lan inlösas hos A7;tiebolaget Stockholnts Handelsban?;: Östgöta Hypoteli3fiirenings 4 procent af 1854, Göteborgs Inteclinings Garanti- Alrtiebolags, MotalaBZelianiskaPerkstacls Aktiebolags 5 li.2 procent af 1874 och 6 procent af 1876, Bergsunds Mekaniska 'Verkstacls Aktiebolags af 1874 ocli Boxholms Aktiebolags, EIorndals Jernverks Aktiebolags, Ankarsriims braksegsrespartialförsbrifningar,scllebo Briiks Aktiebolags d:o. Aktiebolaget Iggesuiicls brnks d:o. Uttersbergs Aktiebolarrs d:o. Fagersta Briiks ~kgebolags d:o,' Gunnebo Brulis Aktiebolais d:o. G. Cervin: Eiigelholins ;taas, Hiiiliksvalls stads, Kalrnar stads. Laiidslrrona stads. 1x0- tala stads, Skeniiige stads, Suncfsvalls stads, Söderhamns stads, Uddeval!astacls. ~ Ulricehamns st~ds, Wenersborgs stads, Wisby stads. Amåls stads, Smålanrls i hypotelcsföreiiirigs. Kopparbergs bergslags af 1862, Motala inekaniska verk-! stads aktiebolags af 1881, Söderfors 1 brnks bolags, Bergslagernas jeriivaqsaktiebolags, Gefle-Dala jeriiviigsaktiebolaqs, Gefle-Ockelbo jernriigsaktie-

10 Obligatioiler. 283 bolags, Gards hirads jernva-aktiebo- Aktiebolaget Atlas', A. L. Nornians boklags, Halmstad-Jönliöpings jernviigs- tryckeriaktiebolags, Forsbacka jernaktiebolags, Hudiksvalls jeriivigsakt,ie- vagsaktiebolags, Halmstad-Jönköpings bolags, Hnltsfred-Westerviks jeril- jernvigsaktiebolags, Bergslagernas jernvagsaktiebolags, Kalmar nya jernvägs- vagsaktiebolags, Gefle-Dala jernvagsaktiebolags, lilackbergs jernvagsaktie- aktiebolags, Göta Kaiialbolags, Norabolags, Nora-Iiarlsskoga jernviiosak- liarlslroga jernvagsaktiebolags, Stocktiebolags, Norbergsjeri~vigsaktiebolags, holm-westerås-bergslagensiernvagsak- Norsholm-.Ristens liomrniinikationsak- tiebolags, Östra Weimlands lernvagsaktiebolags, Oxelösund--Flen-Westman- tiebolags. A k t i e knp o ilge r: Gefielands jernviigsaktiebolags, St~clih01m~- Dala jer~väc.saktiebolags, Göta kanal- Westeras-Bergslagens jernvägsakticbo- bolags, Söaerteije knnalbolags och? lags, Ul~sala-hTargrete11ilk jernvägs- Strönisholins nya kanalbolags. aktiebolags. 7Vesterrilr-iltvidaberg- licni: ~ l aktiebolags ~ 5 ~ 112 t Bersbo jeriivägsaktiebolags, Ostra Verinpro,ent ; olotala,,erltstads 6 procent. lands jernragsaktiebolags och aktiebolagets för Xya Tändsticksfabriken i Mälal-eprovi~zsemas Enskilda Bank: Stockliolm. bk t ie knp on ger: IClack- Wermlands hypoteksförenings, Klosters bergs jerriviigsaktiebolags, ICrylbo-Nor- aktiebolags, Söderfors aktiebolags. bergs jernvagsalitiebol~~gs, Norbergs jerri- dllinänna ~ ~ för sveriges sta- ~ vägs nya aktiebolags. der obligationer, å dess kontor, %ge- Skandinaviska Kreditaktiebolaget: ringsgatan 6. Amorteringsforideri för xpotelrsprivilegiieï, aktiebolaget Bofors--Gnllspångs, Boris På Allmänna Hypoteksbankens Iiontor, dess stads, Eksjö stitils, Gefle stads, Helsing- 1 borgs stacls, Helsingborg--Hesslelig1nls Hgpotelisförenings jernvägabolags, Jeiiitlancls lails Lands- 26, nimda förel &$s, Resterås stads, Iiarlshamils stads, / nings obligationer och riii~tekiiponger. Karlshami:-7'icslaiida jeril\~igsbolags, I Riksgäldskontoret, Sv. statsobligationer. Karlstads stads, Koclinins n~ekanislra På Stocliholms Intecknings-Garantiaktieboverkstads alitiebolags, Landskrona stads, lags koritor, Illalintorgsg. 1, dess obligat. ltalmö-ystads jerllvagsbo]ags, Pi:ora- På Stocliholms stads I<assalroiitor: stock- Karlskoga jeravägsbolags, Oxelösund- holilis stads obligationer af aren 1867, Flen-l\Testtnailla~~il~ jernv5igsbo1ags och Palsboda-Fincpongs jernvägsbolags, I Siindsvallc stads af 1874, Söderlia~i~i~s stads af Barbergs stads. Vikern- / Obligationer, Möckelns jernvägsbolags. dstra f erin- laildr, jerllvägsbolags, L'ddcholms a,ctie- SV HIS"^^ och utländska, säljas dessntom ai; bolags. 1 Beliniiite, i.; Ccibeii. I. H.; Hofgro?.& ii:i ; Lan~m, Carl : Lamin. S. & F.; Lil.le- Skznes Enskilda Bank, Fredsgatail 13, in- valch, Tom ;;\iijller, Tileod.; Kommanditlöser förfallna Kuponger ocii utlottade bolaget ~~~~i~ ~~~~~~.~l k ~.+i. Obligationer till: Iiarlshaniiis stads låri, Helsingborg-Resslehdms jernvägsaktiebolags d:o, hialmö-ystads d:(), Iinrls- Postrernissvexlar säljas: hainils-tt-ieslanda d:o, I<ocknrns Meka-,ly i~öller, ~ h ~ ~ skeppsbroil d., 45), inlösbara niska verkstadsaktiebolags d:o, 'i'relle- i ~ ~ l ~ petersbnrg, i ~ ~ kbo f och ~ ~ ~, borgs st.ads d:o. Höganiis c;tenkolsl-erlis l ~ d ~ ö ~ ~ ~ d:o, Sldnska Cenieiltalrtieboiagets i1:o. ~f ~ i k ~ b inlösbara ~ ~ k ~ i ~ ~ ö, t,&lalrnö, ~ b ~ ~ ~ Aktieboiaget &löli1bacl;a-trysils d:o. ' jyisby och ~ ~ 1 ~ ;. Stockholms Enskilda Bank: Af S1zandinavisl;a Kreditaktiebolaget, Storkyrko- Ostgöta hy~~oteksföreiliiigs 4l/2 procents brinken 7, försäljas Postremissvexlar, inamorteringslån af Gefle stads, lösbara i Göteborg och Norrköping af Gefle intecknings garantiaktiebolags, Skandinaviska Kreditaktiebolagets kon- Finspoi:gs bruksegares riiritebirande tor, samt i öfriga stader af Enskilda partialförskrifi:i11gar, Lessjöfors bruks- Bankerna och deras afdelningslrontor. egares riintebliraiide partialför~1:rif~~in- Af Stockholms Enskilda Banlz och dess Afgar, Ströms brrilisaktiebolags, dby delningskontor, Drott,niiigg. 45, i Bazaraktiebiilagi. Ri6rstraiids alit,iebolags, byggnaden 5. Korrbro, och Arsenalsgatan

11 Enskilda Bank, enlottagas i liqvid. Af Stockholms Intecknings-Garantiaktiebolag, in- bank. lösbara i de fleda banker i riket. Af Sundsvalls Elzskilda banlu, Stockholm, inlösbara i cle flesta banker i riket. Vexlar å dollars, betalbara på de flesta Af".Sk&nes Rnskilda Bank, Frsdsgatan 13, handelsplatser i Amerika, erhållas hos: inlösbara i alla banker i Sverige, Norge ocli Dailinark. k Jakobs torg Skandinaviska Itreditaktiebolaget. Slrånes Ensliilda, b:~iik. Stockholnls Enskilda bank. Enskilda bankers sedlar invexlas: G-tili Skandinaviska Kreditaktiebolagets 1:ontor: utländskt mynt in- och,,tvexlas af: Borås Enskilda Banks Andersson, John, k li:i, Bazaren å Norrbro. Gefieborgs d:o Arfvidson, G., Storkyrkobrinken 5. Gotlanils d:o Belmonte, J., Jakobs torg l. Hallands cl:o Ericsson & Zetterström, Skeppsbron 26. Helsinglailds d:o Hammer. C., Fredsgatan 18. Hernösands d:o Hofpen k I<:ni, Jaliobstorg 3. Kalmar d: o Lamby, B. R., Skeppsbron 16. Kristianstads d:o Lammj Carl, Skeppsbron 36. liristineliamns d:o Levertin, O., Skeppsbr. 44, finskt o. ryskt ni. Xorrköpings d:o Lindberq, Waldemar, Skeppsbron 46. Oskarshamns d:o Möller, Theod., Skeppsbron 40. Sliaraborgs d:o Skandinavislta Kreditaktiebolaget. Smålands c1:o Skines Enskilda bank. Söderinanlands d:o St,ockholms Enskilda bank. Uplands d:o Wenersborgs d:o Wermlands d:o Agenter för Svenska Försäkringsbolag: Vesterbottens d:o ' Allmänna Brandförsäkringsverket förförsakr. dstergötlands d:o af byggn. % landet: lrontor: St. Nyg. 26. Uti Stockholins Enskilda Bank vexzin~skassa: Fylgia, Forsäkringsaktiebolag, Malmtorgs- Bohiislans Banks gatan 6. Göteborgs d:o Gaiithiod, Sjöförsiikringsaktiebolag i Göte- Stockholnis d:o 6rebro d:o Siindsvalls d:o

12 Stockholms stads Brandstodsbolag till försiikring af lösegendom: Skeppsbron 32. Stiidernas Allrn. Braiidstodsb. Skeppsbr. 20; anmälan om försäkring inom Stockholm sker hos Englund, A. G. Stadernas bolag (Jönköping) till försäkring af lösegendom; anmalail sker hos Bayard, A. G. Stockholms läns Brandstodsbolag; kontor: Norrlandsgat,an 26. Stockholms lans Hastförsikringsbolag; kontor : Noirlandsgatan 26. Stockholms stads Brandförsakringskontor för fast egendom, Mynttorget 4. Svea, Brand- och Lifförsiikringsaktiebolag; kontor: n. Predsgatail 15. Sverige, Brandförsakringsaktiebolag; kontor: Malintorgsgatan 6 A. Sveri es Allmänna Sjöförsakringsaktiebolag i göteborg. Sack, Th. Sveriges Hiistförsiikringsaktiebolag; kontor: Jakobs torg 1. Sveriges Angfnrtygs Assiiransföreniiigs afdelningskontor: st. Skel~psbron 30. Thule, Lifförsäkringsaktiebolag; kontor: Storligrkobrinken 13. Vega, Sjöförsakringsalttiebolag; kontor: Skeppsbron 28. Victoria, Liffbrsiikringsaktiebolag: kontor: Drottninggatan 25. Agir, Sjöförsiikringsaktiebolag: kontor: Stortorget 1. Agenter för assuransbolag. 285 Frankfurter Transport ochglasförs~kririgsa1~tiebolag, Steffens, Chr. Forttina, Allgemeine Versicherungs-Actien- Gesellchaft i Berlin, Schiprnann, Heinr. Germania, LiKörsakringsakt~iebolag,i Stettin, Graf, William. General Assurance Company i London (for återförsaking), Springer, Grist. Glasgow and London Insnrance Company i Glasgow (för iterförsäkring), Springer, Gust. Imperial-Braildfiirsalrringsbolag i London, Bergman, Ednard. Jalior, Sjöförsikringsbolag i Moskma, Scliipinann, Heinr. Janus-kompaniet i Hamburg, Levertin, C. O. L'Assnrance E'raiicais, Thiel, Jacques. Le Temps, Liff'örsäkringsbolag i Paris, Generalagentur: Vesterlingg. 16, 3 tr. Lioii Fire lnsiirance Company i London (för %terfi-;rsakringar), Springer, Gust. Liverpool & London- 8s Globe Assuransbolag? Lindberg, Alfred. She Lion Fire Insiirance Company, Lirnited. Brandförsakringsbolag, London, Dreydel, Charles. Livforsikkrings- og Forsörgelses-Anstaiten af 1871 i Köpenhamn, Levertin, C. O. London & Lancashire Insiirance Comp., Priess, Aug. London Lloyds Underwriters Sjöförsakringar, Ferliil, Oscar. Magdebiirgcr Brandförs., Steffens, Chr. Agenter för Utländska A ~ ~ ~, Mentor-kompaniet. ~ ~ ~ - i London, se Eagle. Northern-comp. i London, Brand- och Lifförkompanier: säkringsbolag, Titz, b. Alliance, Lif- och Brandförsakringsbolag i Norwich Union, Bralidförsakringsbolag i London, Perlin, Oscar. Norwich och London. Brehm, H:son, C. J. Assiciirazioni Generali, Förs2kringsbolag i Lifförsakringsbolaget New-York, Bag, Hans. Triest, Rubeilson, L. Braiideiiburger Spegelglas-försakringsaktie- Brandenburgs Spegelglas-försäkrings bolag, bolag, Lind, Emil, G. Elmgren, Wilhelm. Lif- och 01ycksfallsförsäkrii~gsaktiebolaget Christiania Almindeligc Brandforsilikrings La Centrale, Thiel, Jacques. Selskab. Norström, Axel. Kor~vich och London Cllycksförsikringsbolag Commercial "Union Assiiraiice Company i i Norrnich, glasförsaliring, Berg, Rudolph. London, Abom, John. Norwich Union Fire Insurance Society, De förenade braridförsikringsbolagen South Brehin, C. British, National 8s Acielaide; General- Nort,hern of Europe Bailwag C:o L:ted; agentur: VesterlSngg. 16, 3 tr. kontor: Norra BIasiiholmshamnen 5 C. Deutsche Transport-Versicherungs Gesell- Olycksfall-Försakringsaktiebolaget i Köln, schaft i Berlin, Schipmann, Heinr. Generalagentur: Vesterliilgg. 16, 3 tr. Deiitscher Lloyd, Transport-Versicherungs- The Newcastle, Comillercial Insnrance Co., Actien-Gesellsch., Berlin, Schipmann, H. Limited. Sjöförsakringsbolag, Newcastle Eaglekompaniet i London, som äfven öfver- on Tyne, Dreydel, Charles. tagit Lifförsäkringsbolaget Albioilsgamla Nye Danske Brandforsikkrings-Selskab i Köförbindelser, Sack, Th. penhamn, Sack, Th. Economic-lifförsakringssällskapet i London, Pelikan-Iifassiiranskomp. i London, Paton, N. Berglund, Aug. Th. Phoenix-kompaniet i London, dito. Equitable,, Liffiirsakringsaktiebolag i New- Potsdamer Liförsakringssallsliap, Xcyl, yorlr, Aberg, P. S. Joh. C.

13 286 Friiiiimande niagters Beskieliningar och Eepreseiitariter. 1 Preussiska National-Försäkringsbolaget i l Agerskozu, K.,omb.för Gernianischer Lloyd. Stettin, Schipniann, Heinr. - Brogren, F. J., Queen Iiisurance Company fiillmaktig för Arnerican i Liverpool (för återförsiikringar), Springer, Gust. Universal. Schlesiska Försakringsbolaget ibreslaii (Glas- Glosemeye9., A., fullmaktig (attiitföra deras försäkring), Beskow, Gnst. talaii) för samtliga Hamburger, Lubecker Schweiz l'raiisaortförs~krin~sbolaz c, ', i Zurich. ' och Dredener Siöasxiiransbol. samt Rhen- Beslionr, Gist. Westfaliska ~loyds, Wiener Transport-Ver- Spegelglasförsakringsaktiebolaget Branden- sicherungs-gesellschaft, Versichernngs-Geburg, Lind, Emil, G. sellschaft Schweiz. fiillmaktiy och haveri- The Dndernrriting áz Agency Associat,ioii, korrespoiiilent för Magdebiirg Ruckversiche- London, Sjöförsiiiiringsbolag, n'löller, riiiigs-qesellschaft. Juliiis. The Whittingtoii, engelskt Lifförsakriilgs- Hollsten B besigtniiigsinan för Bureaii bolag, Hellsteii, O. Veritas, Lioyd' Inierllat,i$~al i Paris. l'hrondhjenis Braiidforsikkringssels, Pyk, L. Wriyhl, fulliiiiilitige för Comité r 1 lyska L'iför~äkrin~sb. i Lubeck, Priess, A. des Assiireiirs iiiaïitiines i Paris och Bor- Traiisatlantische Feiier Versicherungs Ac- deaux samt för Arendals Skibsassiirancetien-Gesellschaft i Hamburg. Agentur: foreniilg. Engvall, C. A; Elidahl. A. F. Sp~inger, Gust., reassnrailsb yrå fik Skailunion, Allgemeine Versicheriings dctien- aiilaviell, och ombil(l för Utgesellschaft i Berliii (för återförsakrin- llnclska brand- och sjöförsaicringsbolag. gar), Springer, Giist. Schchipmann, Heinr., A. -Watthiesse7z, TJnitecl Fire Re-Insiirance Company i &Ianhaverichester (för återförsakringar), Springer, kqlnmissionar, fl,llnyiktig hafverikom- Gwt. niissionar för flera Berliner- och Stetti- Victoria i Berlin, Försakringshol, ner-sjöförsaltringsbolag samt för Verein cvardefursanasserj, Gust reme er-see-\.er~cherii~igs-~esellsehn~tenoch zurich, Trallsport- o. O1ycksfallförsak;ings. Sjöförsakringsbolaget Jakor i Aioskwa in. fl. akt,ieholeg, Berg, PLiidolph. Sydow. F. von, Fiilliiiiittig fii London -- Lloycts sjöfbrs%kriiigsboiag. Främmande magters Beskickningar och Representanter. Beskickningar. Amerikas Förenta Stater, 8Iiiiisterresicleiit, Plénip., JIarXi, F. C. Williarn W. Thomas. Spiiiola. Belgien, Eiivoyé Extraord. 0~11Minist. T,egationssckreterare, Markis Plénip. Baron E. de Pit- E. Beccaria-Incisa. teurs Hiegaeïts. Japan, Envojé Extraord. o. 3linist. Legationssekreterare, A.I. Q. Plénip. HanabusaYos.himoto. C'artrin de Famille~ireiix. Attaché : Ftatsbashi. Danmark, Envoyi. Extraord.och JTinist. Nederländerna, Blinisterresident: H. A. F. E. Crominelin. Leg:ttioiisselir., F. voii Haxt- Portugal, Envoyé Extraorcl. o. 3Iinist. haiiseil. Plénip.. Vicomtc dritonio Grerenkop. Da Cunha de Soto Maior. Castenskiold. Preussen och Ei~voyé Extraord. ochminist. Tyska Riket, Plénip.. R. VOII Pfnel. Frankrike, Eiivog4 Extraord. o. BIinist. Leg.-sekr., Fr. TVilh. von Pléiiip., Grefve C. M. Ste- Xleiqt. pheii Le Peletier d'dunay. Chancelier, 0. T. &Ienzel. Legat.-sekr., L. d. H. Denallt Ryssland, Eiivoyé Ertraord. o. Minist. Vicomte R. de Bondg- Plénip.. vakant. liiario. Forste Legat.-sekret., A. von?ililitar-attaché, H. Appert. Berends. Cliancelier, E. Thiébaiit. Andre Leg.-sekr., Grefve 11. Italien, Envoyó Extraord. o. Miiiist. Prozoi..

14 Siam, Spanien, Praïnmande inagters Koirsnler. - Stockhol~ns slott. 287 Envoyé Extraord. o. Ilinist Stora Britan- Envoyé Extraord. o. Minist. Plénip., Prins Prisdang. nien och Irland, Plénip., H. Buinbo1dIIar:t. Leg?tionssekreterare, Liiaiig Legat.-sekr., G. Greville Baj Tej. Turkiet, Envoyé Extraord. o. Minist. Minist. Plénip., L. de Ca- Plciiip., Caradja Pascha. stellailos. Osterrike- Envoyé Extraord. o. Minist. Legat.-sekret. A. de Bagiier. Ungern, Plénip., Baron C. Pfuster- -4ttache P. Jforillo. schinid von Hsrdtenstein. Legat.-sekret., R. v. Bliim- Blankenegg. Konsuler. Amerikas Förenta Stater, Elfwiiig, N. A..;fflonaco; 3laliii, C. A., Geiieralkonsul. Gfnerslkonsiil; kontor: Norra Hiirnle- Nederländerna, Bla,uck, Otto, Generalkonsul gardsgataii 4. 1 tir Sverige ; kontor: Nliister-Samuels- - Horngren, L. H., vice IConsiil. gatan 64, ijppet 10-9 på dagen. Argentinska republiken, Srnitt: J. \V., Ge- Peru, Rettig, Gottliard, Geileralltonsul; koiineral!ionsul, K1:. Tradgärdsgataii 13. tor: Drottningcatan 79. Belgien, Cederlund, B., Genernllioilsul; koll- Portugal, Graf. \tt.. Ganeralkoiisiil. Lilla tar: Stadsgirden 10. Svcataii 12.., u - drtergren, K., vice Iioii~ul, st. Lilla - Engestriini, Carl, vice Konsul, Norra Kygataii 32. Hiiinlegårdsgatan 23. Brasilien, (le Sorza Lecoiite, E. d.. Geire- -- Graf, j:or, Wilh., IConsularageiit. rallioiisiil (bor i I<bpenhaitin). Rumänien, Berg, C. O., Generalkonsul. - Leiber, O., \ice Iio~isiil: koritor: Ryssland, &Iolleriiis, Alex., Generalkoiisul, Storkyrkobrink~ii S. Nybrogat,sii 6 A. - Ericsoi-, G. 'i'.. Iroii~iilaragciit. - droseniiis, L., rice lionsnl; kontor: Chile, Ariioldson, H. A., Jioiisnl; Iiontor: Slottsbacken S. Riblioteksaataii &Iiiller. F. B. 'i'.. Iioiisnlaraneiit. - LindstrGn, E., ICoi~sularagent. San salvaddr, Eng~vall, C. A., rit Koilsul. Danmark, Davidson, H.. ~Jeiier;ilko:isnl, Spanien, Rhodin, H., vice Koilsiil; kontor: Storkyrlrobrinken i. Bruiinsgrand 4. - &ii, A. G., vice Konsul, Vesterlångg. 16. Stora Britannnien och Irland, Driimmond- Ecuador, 91aliii. C. A. Generallioilsnl. Hkty, K. Iionsiil; kontor: Norra Blasii- Frankrike, Ronsulatsarendenn förestås af 1ioliiishaii:nen 5 C. be,spliilingen. Turkiet, Öberg, O. F., Geiieralltonsiil; Iion- - lhiébaiit, E., Chanceliei. Drottning- tor: Iilara Strandgata 48. gatan 38. Tyska Riket, von Redlich, TV., Geileral- Grekland, Uddeiiberg, Ernst, Generalkoiisiil, Iionsiil, Nybrc~vatan 11 C. Regeringsgatan B. Uruguay, Iieyser,%ixtei~, Konciil. Havai', Engvall, C. A., vice Ronsiil. Österrike-Ungern, Beiiedicks, C., Geiieral- Italien, Arfwedson, J.. Iioiisiil. Itonsiil; kontor: Vesterlångg. 16, 2 tr. - Ericson. G., vice Tionsnl. Rackman, Charles, vice Ronsiil: Vester- Liberia, Elfiviiig, N. A. Geiicralkoiisul. 1 -langg. 16, i: ti. Stockholms slott. Stithållareembetet: Sekreterare och redogorare fbr Slottsbggg- St2thkllarc: SltiGIilebrancl, A. E'., grefre. iiadsrnedien: Forsstrand, J. F. Slottsiriteiident:.Jacobsson, E. A. Slottqarkitekt: Sandels, H. G. Slottqfogde: Ej;irksten, C. G. R.

15 289 dfverståthållare: af Ugglas, C. G., friherre. Uiiderståthållare: Bråkenhielm, P. J. Sekreterare: Rribenson, S. Not,arier: Lagercrantz, A. J.; Weinberg, C. A. Amnnrienser: Brnnn, G.; Rosenqvist af Akershult, P. S., Vaktmastare: Ni1sson;C. J.A. ; Löfström, O.; Wittström, G. A. Stadsfogdar: E'örste stadsfogde : Wasell, C. A. Andre d:o : Somniarin, C. J. H. Utmätnings- och s stamnings man: Andersson, A. ; Flodberg, F. L. ; Hedströml P. G.; Hjelm, G. A.; Jrilander. E. C.; Liindgïen, C. F.; Sandberg, J. F.; Sandman, O. A.; Wennström, J. F. Stockholms stad. Föroydnade att id ~fu~rsläthzllai-eembetet tillhandagå parter med handlingars ingifvande samt uttagande och afsindande af berg, S. dfverståtbå;lareembetets ~ ~ beslut och ~ 9:e ~,, lladngårdsl. i vestra, ~ Schröder. C. E. iitslag, på sitt i Kungl. Kungörelsen den 12 Juli 1878 föreskrif~es: Georgii, C. J. Hintze, T; Carlberg, E. Icontor: Myntgat. 4, öppet kl e. m. Vid Öfverståthållareembetets afdelning for Uppbördsarenden. Kamererare: Beth, K. G. Sevisor och Bokhållare: Sjögreen. P*. Kammarskrifvare: Elfströrn, A, O.; Geete, O. H. A. Vaktmistare: Jansson, J. A.; Engström, S. J. Uppbördskommissarier: Storkyrkoförsamling-en: Strömwall, F. O. Klara församling: Ekstrand, A. Jakobs och Johannis församlingar jemte Skepps- och liastellholmarne: Seth, A. O. Adolf Fredriks ochkiingsholms församlingar: Norman, C. E. Ladugårdslands d:o: Sundgren, F. C. Maria församling: Barkander, C. P. Katarina d:o: Burén, N. P. ;Ilönstringskoinmissarie rör stockllolrns väring: Sandström, C A., t,. f. Stockholms stads Mantalsnämd. (Expeditionen: två trappor upp i stadens rådhus). Ordförande: Ofverståthållaren. Ofrige ledamater: Polismast.; Förste stadsläkaren; Två af stadsfullmiktige valde: Öfverståthtillareembetet. Rnbensori, &l., och Sidenbladh, K.; Vice ordföranden i fattigvirdsnainden; Ordföranden i helsovårdsnimden; Folkskoleinspektören. Suppleanter: Polisintendenten, andre Stadsläkaren, Alingren, O., Hindbeck, F. O.; von Friesen, S. G.; Nilsson, Sv.; Wikström, Z. Kontrollant och protokollsförande: Barliander, C. P. Roteman: l:a roten, Storkyrkoförs., Hedström, G. E. '' Klara södra, Jacobson, G. F.,,,, norra, Hiilting, d. R:. 4.e " Xringslroliils, Lund, F.,, Adolf Fredri'~~ södra, Holni, K. 6 : ~ 9,,,,, iloga, Bolirnan, J. A. 7:e 1, Jakobs södra, Alierlljelm, O. 8:e,j,, norra o. Johannis, Gill- 1 :e,, mellersta, Holm, C. G. 1l:e,,, östra, Jakobsson, T7.A. 12:e,, Iiatarina sydöstra, Paulsson, L. 13:e,,,, norra, Gartz, J. 14:e 5:., sydvestra, Wessberg,G. F. 15:e!, Maria östra, Zander, J. 16:e,, vestra, Nordvall, A. Uppgift. ti?1 hvilka rotedistrikt de olika qvarteren höra, finnes upptagen i tabellarisk furm efter sliitet af egendomsförteckningen i kaleiiderafdelningen. Kungl. Poliskammaren. bfverståthållare: af Ugglas, C. G., friherre. Underståthållare: Br5ltenhielin, P. J. Polismästare: Granström, F. W. T. Polisintendent: Berlin, J. Sekreterare: Edgren. G. E. Registrator: Juringiiis, C. Notarier: Dahlgren, C., tjenstfri; Bergman. H., t. f.: Lnndvall, d., tje~istfri; Schönmeyr, B. J., t. f. Kanslister: Hall, J. G.; Bonnedal. F. T.: Lundgren, C. F.; Ahlberg, C. M. E. &Iagasinsförvaltare: Lriniiiii, L. E. Förste TTakt:nastare: Nilsson, J. d. Andre a:o: Svanberg,J.A. Polisdomstolen. Polisdomare: Kullberg, C. Bitriidande Polisdomare: -Willers, W. Notarier: Willers, W.: Alirberg, H. Kanslister: Beckmnn, C. L. E;.; Aberg, A. W. vaktmästare: Ericsson, C. F.

16 lcnngl. Poliskammaren. Stadjskalskontoret. Förste Stadsfiskal: Gilljain, W. Andre Stadsfiskal: Cederborg, P Tredje Stadsfiskal: Johansson, A. Bl., t. f. Extra d:o Ström, O. Detektiua afdelizingen. Vaktliolitor, st. iviyiitgatan 4. Föreståndare: Cederborg, P., Stadsfiskal. ~ ~ ~ ~ ~ i s h ~ ~ O., ~ Vaktkontor, ~ ~ ~ ~ ~ Sihyllegatan ~ ~ i ~ ~ 25;, Djurgården, ~ ~ : ~, biträdande. Stora Vägen 20. Gfverkonstaplar: Sjöberg, J. A. F.; Sjögren, l<ominissai.ie. Hallgren, S. C. J.; Ekl~ind, J.; Jansson, ;T. ~ ~ Carlberg, J. M.; ~ FritzohIi, ~ Besigtningsbyrån. st. Trädgårdsgatan 3. A. x.; %örest%naare: Lindgren, J. H., Poliskommiss. Ofverkonstapel: Dahlqvist, P. Ce~ztralafdelningen. lioiitor, 31yiitgataii 5. Förestanclare: Saiidströni, C. A., Poliskoni. Ofverlronstaplar: Nordström, F. A.; Fyrvald, J. A. Första Polisdistriktet, Storkyrkoförsamlingen. Vaktliontor, Stortorget 5. Kommissarie: Schér, A. F. ofverkonstaplar: Svedin, F. G.; osting, P. A.; E'olrner, H. T. B. M. Andra Polisdistriktet, Maria.församling. Vaktlioiltor, Hornsgatan 56. Kommissarie: Shrysin, S. P. Ofverkonstaplar: I<ällströrn, C. J.; Broman, F. W.; Pihlnian, N. P. Tredje Polisdistriktet, x~~~~~~~~~ forsamling 4. Vaktkontor, Parmrnakaregatan 7 o. lioinmissarie: Eckerström, J. I-I. Ofverko~~sta~lar: Danielsson, d. P.; Petson, P. J., Fjerde Polisdistriktet, lilara församling. Vaktkontor, Klara Bergsgata 52. liommissarie: Eckerström, J. B. ~fverli~nsta~lar: iv'aln~~vist, C.; Hasselberg, h. O.; hberq, b. A. 8.; Petterssoil, A. TV. P. Femte Polisdistriktet, AdavFredriks församling. Vaktkontor, Drottninggatan 102. Iioinmissarie: Lindgren. J. H. 6fverlionstaplar: Wallöf, E. T.; Ingeströin, C. J.; Jonzon, P. S. - Skorstensfejare. 289 Sjette Polisdistriktet, Jakobs och Johannis församlingar. Vaktkontor, Smålandsgatan 20. Kommissarie: Larssun, C. G. Öfverkonstaplar: Wahlström. J. A.; Hermansson, C. L.; Stendahl, L. Sjunde Polisdistriktet, Ladugårdslands $%sam- Zing jemte Kgl. Djurgården. A. P.; Frisk, A. F.; Andersson, C.; Blanc, C. A. Åttonde Polisdistriktet, Katarina församling. Valrtliuntor, s. Tjärhofsgatan 9. Kon~missarie: Book, J. V., t. f. Öfverkonstaplar: Borg, G.; Jansson, J. A.: Ljiiiigstraiid, F. E. Skorstensfejare. Första traliten: K!iiigsholms förs. och den del af Iilara, förs., som är belägen vester oin lilara Strandgata, Korsgren, R. J. Andra trakten: brlolf Fredriks församling, ~ ~ h l ~ t C, ~ B., ö ~ t., ~ f., Tredje trakten: Johaiinis församling jemte delar af Jakubs och Klara församlingar, Andersson, A. G. Fjerde trakten: Vestra dclen af Ladugårdslands församling, Elallder, 8. G. Femte trakten: Ostra delen af Ladugårdslands förs. med Djnrg., Denckert, A. F. Sjette trakten: Jakobs förs. iiiecl nndantag af dels den del, som lagts till 3:dje trakten,dels ock Skepps- och Kastellholmarne, Wiksten, H. Sjuride trakten: Klara förs. med undantag af dc till 1:sta och 3:dje trakterna lagda delar, Brann, F. d., t. f. Attonde trakten: Niliolai församling jemte Skepps- ocll Iiastellholmarne samt galervarfvet, Johansson, P. A. Nionde trakten: Norra och östra clelarne af Katarina försanil., Sjöberg, C. R., t. f. Tionde trakten: Norra delen af Maria forsamliilg, Rossaniler, E. E. J.. t. f. Elfte trakten: Öfriga delar af Katarina och Maria församlingar, Sundström, W.

17 Magistraten. Przses: af Lgglas, C. G., frih., df~erståtliåll. I Stadsaktuariekontoret. Rådhusrätten. Stadsaktiiarie och Registrator: Icruse, L. Kanslist: Thorell, R. Första afdelninge~z. Ordförande: Ulrich, A., Borgiiiiistare. Stadsarkivariekontoret. Ledamöter: Stenberg, O. L., Radman; Fallstedt, I. d., råd in;^^^. Stedsarkivaiie: Norin, C. d. Andya afdelningen. Ordförande: Lundberg, A. B., Rådman. Ledamöter: Hiiltgre:~, J. A.. Rådinan; Ströin B. G., Rkdman. Stadsnotarie: Riindqvist, A. Tredje afdelningen. 0rdf;;raride: Arvidson. H. J.. RHdmai:. Vice ordf.: Billing, W., Rådinan. Stadsnotarier: Petcrssoii, d.; Eiseii, E. Fjerde afdelningen. Ordfiirande: Aberg, A. R., Rådman. vice Ordförande: Petersson, A. Stadsnotarier: Benckert, H. T.: llotliander, A I Förmyndarekammaren. Ordförande: Ulrich, *k., Borginastare. Ledarnijter: Stenber O. L., Rådman; Fallst~dt, I. A.. iråf~lan. Assistent: Möllersten, ii. A. Notarier: Ingeströin, C. V. A.; Lindeberg, G. Kamererare: Belin, A. G. Kurator: Dahlgren, C. Ainanneiis: Hultgren, O. J. Sterbhnsnotarier: Rosenströni. A. T.: Iiaiiff- Revisor: Liifberg, N. A. 1:e Bokhallare: Gille, EL. J. E.. ~ : e d:o S~vahn, L. H. Femte addelningen. Ordfiirailde: Dahl, G., Rådriinri. Stockholms stads Byggnadsnamd. Vice ordförande: Forsgrén, B. M., Rådman. stadsnotarier: ~alliiielssoll, L. W,; Hård af Denna. namd, soin iiar sammankonl- Segerstad, B. A. D. ster i Rådhiiset, handlagger alla hufvndstaden rörande byggnadsfrågor samt Ilvad der- Sjette afdelningen. ined eger gemenskap, enligt Ii. M:ts bygg- Ordförande: Krook, P., Rådman. nadsstadga för rikek stader af den S Maj vice Ordförande: Hjortzberg, F., Rådlnan samt deil sarslrildt för Stoclrholms stad Stadsnotarier: Nyström, y. G.: Brissman, gillande byggiladsordning. - Anmalanden G. L. och skrifter mottagas uti Rådhuset af niimdens sekreterare alla söknedagar Afdelningen fö.r Tulln~al. Ordförande: Stenberg, O, L., RWdman; Valde af Magistraten: Ledamöter: Ström, B. G., Radmaii; Fall- ~ ~ d ~ ~ ~ ~ ~ J.A.; öl~ t t ~ ~ ~ A. : ~ F. ~ ~ d stedt, I. A., Radinan. Notarie: Norii:. C. Q. Af Stadsfullmäktige utsedde: Rådhuskansliet. Edelsviird, A. W.; Liildgren, A. X.; Wretinan, F. Magistratsseltreterare: Martin, K. W. Sekreterare: Lagervall, B, Registrator: Blachet, G. W. Stads-Arkitekt: Hedin, A. L. Kanslist.: Snndell, J. Q. Stads-Ingeniör: Br~din, J. R. i l

18 Kommunalstyrelsen. Expeditionen: St,ora Nygatan 2 B (Berg- Fries, Franckel, Liiidholm, Rnbenson, strahlska linset), 1 tr. Schönnieyr, Telander och VTTallenberg. ~ ~ d f ö af ~ ugglas, ~ ~ d C. ~ G., : friherre. Snppleanter: Levertin. Gerle, Hultgren, x -. Hallin och Almpen. i'ice ordförande: Lindhagen, C. A. Sekreterare: Rnbenson, M. Ledamöter: 100 Stadsfiilliniktige, nemiigen: 'I<arlslist: IJyberg, C. Almgren, O.; Almström, R.; Andersson, J.; Arnberg. J. W.; Backinan. J. E'. 2. Drätselnämden. L.; Berg, J. 8.; Bergvist, L.; Berg- (Expedi~iollen: Stora Nygatan 2 A, 1 tr.) strand, C. E.; BergstrCini. I'. N.; Bexelins, A.; Billing; W.; BjGrri, C. G.; a) in Pleno. ~ j ~ ~ C. ~ N. ~ L,: t~ j ~ ~ ~ ~, Ordfirande: ~ ~ t, i Björnstjerna, ~ ~ ~ ~ grefve., R. II.; Bolirider, J.; Snl:;e, J. G.; Kansliet. Börtzell, J. E. A.; Crnsel>ji~ril, J.; Sekreterare: Lidmaii, Tn. Didron, F.; Edberg, C. K.; Edelstam, Orribndsman: Schiinmeyr, B. C. C. F.; Edelsyard, A. TJT.; Eltpoll, C. E.; Notarie: Schutzercrantz, A. V. Ericsson, G.; Feychtirig, A. W.; Fischer, Icanslist och registrator: Bandelin, R., f. d. E.; Forssell, H. L.: E'orssman, L. A.; Kamererare. Forsner, C. A. K.; Franclieil. G. W. von; Kammarkontoret. Fries, Auq.; Pris, Alb.; Friiiickel, E.; Stailskainererare: Ekvall, A. Fnnck, C. O., af: Gerle, C.: Grafströin, Staclsltassör: Dahlerus, G. C. J.; Granholm, A.; Gnstafhson, R.: Stadsbolrhållarer Kihlén, O. Hagerman, H.; Hallin, O. F.; Hamer- BokhHllare: Terner, K. F., Kainererare, Inan. E.; I-ledin, S. 8.; Iiolmberg, S. P.; Frostell, E., Iiarlson, R. Holinströni. IIT.; Hultgren, J. A.; Hglin, IContorssltrif~~are: Flodmark, J., Naiiinan, P. J. A.; Hiihnel. C. Ii:.; Isacsson, A. F.; I. L. Kolmodin, E. W.; Lagercrantz, C. A.: Revisionskontoret. Lagergren, 8. G.: Laqiiist, FP.; Lemon, stadsrevisor: ~ ~ i ~ h B. ~ B. l ~ l ~ ~ ~ A. O., Le~venhaiipt, C. AL. C.: Levertin: ~ ~ ~ t ~ ~ i ~ ~ ~ dg. k b d. ~ i~ f ~ ~,, ~ ~ C. O.; Lindgren, A. M.: Liiidholiii, A. G.; Lundberg, A. P.; &!isrtii~, N. W.; Nelson, b) Drätselnämdens Första Afdelning. C. A.; Norinaii, A.; Korströin, M.; Ohlsson,. Palme, J. H.; palnlstierna, (Handhafvcr det egentliga driitselvasendet). C. F.; p~ilijsoll, C. D,; ~ ~ dj. t M.. ~ Ordförande:, Björnstjerna, grefve. R ~ ~ A., ~ von;, ~, ~ ~ J.; schön! b Leclarnöter: ~ Andersson, ~ ~ Björn, Edelstam, ~ ~ ~ meyr, 8. C.; sebardt, W.: seippel, J. Ekgren, Fischer, Forssman, grefve von 8.; ~ t ~ ~ l n. ~ 0,; ~ strale, l b ~ G. ~ H.; ~, Rosen, Stråle och Söderströin. ~ t g l h A;! ~ siindströlli, ~ ~ ~ ~ H.; ~ ~, ö ~ Suppleanter: l ~ ~ - Siindst.röiii, Hylin, Öhman, ström, C. C.; l elander, R.: Thavenins, r ~ a h " ~ r Iilaekman. ~ r ~ ~ ~ ~ j E.: l'ibell, L.; Tiirnebladh, H. R.. Ulner, Stadsingeniörskontoret. C. R. T.; Wagner, S.: Wallenberg, A. Stadsingeiliör: Brodin, PI. O.; Rallenberg., K.; Wendelins, S. A.; ~ ~ ingeliiör:, d ygberg, ~ ~ H., vice stadsiiig. Werner, F.: Wiberg, Fr.; Wicander, A.; Amanueils: Brodin, A. Wikliind, W.; Wilistrpm, Z.: Winborg, Ih.; Wretinan, F.: ilbergsson, A. V.; Auktionskamnzaren. idelgren, A. F.:.&(delgren, C. A. T.; Inspektor: Schönrneyr, B. C. dberg J:or, J.; dhma~i, E.: l vakitlit. Korrimissarier: sköldberg, 31'. H.; Nystedt, Sekreterare: Enbeiison, Af. O. E. Kanslist: Lyberg. C. Kassör: Dahlströrri, J. A. Notarier: Dahlqreii, E. T.; Gille, H. J. E., Under Kommunalstyrelseii hörande t. f.; Dahlgren, C. J. J., t. f. verk: Notariebitrade: Beckman? E., t. f. Kamaskrifvare: Carlqvist, O. I. Stadsfullmäktiges Beredningsutskott. Urdrörande: af Ugglas, frih. Bokauktionsverket Vice ordforanae: Lindhagen, C. A. Entreprenör: Gartz, C., t. f. Ledamöter: Almströni, Bergqvist, Ekgren, Notarie: Arboreliiis, G. F.

19 292 Xom~niinalstyrelsen. f Allmänna Pantlåneinrättninoen. Hamnlotsar: Martensson, E.; Smith, E.; i Direktör: Liindvall, d. S.. t,. f. Graff, A. EI. E.: Hofvander, A. W. I Kontrollör: Dahlström, K. A. RenhG Elningen. Kassör: Lodin, E. O. A. Hnfviidltontor, Stadshnset, inging frail Pe- Pantinspektor: Liiildvall, A. T. ter &Tyildes backe. Kontorsslirifvare: Wessberg, G. F.: tjenst- ~ i ~ ~ kwallander, t ö ~ : ~ F. G. F, ledig: Zettr~ns, C.; Palm, C. J.: Björn- Adresserna a Hemtllingsliontoreri aterfinnas : son, P., Söderberg, C. G., t. f. i Adressafdelningen. Värderingsman: Norliilg, N. G.; Törnströrn,C. i Vice d:o: Ericsson..T. c) Drätselnamdens andra afdelning. Polison~bnd: Sohlberg, C. A. (Ilandlageer byggnadsfragor.)! I Jernuigen. Ordförande: Billing. Vågmästare: Riinboni, P. G., t. f. Ledanlöter: Berg. Eolincler, Crncebjörn, Bokhalbre: Wall, P. A. Feycliting, von Zi'rancken, Lagergren, Vagare: 'frönilberg, G. E,; Larsson G.; Ohlsson, Itedtz, Wagner- Oberg, C. d.: ~ ~ G.; 1{lint, l G. C.: ~ Siippleanter: ~ tiolnlberg, ~ ~ Wicander, ~ Werner: ~, Wibom, P. &I., t: f. Stilharninar, Granholm. Jernbarare%lderinan: Rnnbom, F. G. I<aser:iniistare: Rosell, O. E., t. f.; Schii- i Hanznv6garne. bert, R. C., t. f. Vagare: Schönberg, E'. L.: Recltz, A. ocli Byggnadsl. bontoret. Backli~i, Ej. (Alunkbron 1 A). Torguägarne. ~yggiiadschcf: I<riös, C. J. Vågskrifvare: \+-ah]ström, G. A.; Elflors, E. Ingeniörer: (arbetschefer) Lilienberg, T. E. (fiir vattenbyg~nader), Alriitz, A. 0. i Brandkiren. (för vatteiiled$ngen), Fröman, O. L. Brandchef: Hollstén, Br. (för gatu- och trnrn-byggnxier). Brandlöjtnant: Rosell, E. Bitradande aiki4~i;t: Nyströin, A. Underlöjtnailt: Flcetmood, G., friel., Löjtri. Bycgiiadsbitrane: werniing, Y, E. J, Telegrafbitrade: Karlberg, A. Si-ädgAndsiiiasr;are:?ilediii, A. Fa~pnJare: 3l'arin. J. Byggria(lsbokh&ll.: Lindberg, G. E., tjenst- Ver mastare: Ljungsiröm, G. ledig, tillf. Alonteli s, C. A.; Blyrberg, Sergeanter: Pettersson, O.; Medin, C.; K. L. Otterdahl, F. O.; I;iindgreii, C. J, \ierkiastare vid vattciilecln.: Anderberg, EI. Öfriga tjenstenlän. Försteiilaskinist vid vattenledii.: Gerle, J.E. i F6:eståiidare förmaniifa!rturstiimpelko11toret Kontrollailt öfver lgsgasei~: Eknian, F. L. j f6r kortstiiinpling: Johansson, H. Vatten- och afloppsledningar iitföras ingslnpeinspektör: Ahlbaum, H. och repareras af följande ntaf afdelningen Ofveringeniör vid gasverket: Alilsell, A. I,. antagna entreprenörer: Benilst R. lroinp., n. Rödbodtorget! l. Hamnkontoret. Berggrcil, 1:. E., 11. Dav.-Bag.-gata 28. (Carl Johans torg). ~ Bergström, J. W., n. Bryggareg. 11. Hamnkapten: von sy do^^, F. Carlssons siiner. C. A., s. Horiisw. 33. Kontorsslirifvare hos Hamnkaptenen: Ply- Clausen, C. C., ~niigsholrnstorg~~. I gare, C. B. Eriksson. J. E., s. l'ilgatan 16 och 18. Sliissmistare: Lindbom, B. Fahnehjelm. ii. Iilara Bergsgata 42. Hamnfogdeinspektör: Lindberg, G. E., t. f..tohansson, N. P., G:% 1inngsh.brogat. 3'7. Hamnfogdar: Icarstorp, G. D., n. Alster-Ssrniielsg. 45. Skeppsbroh., Vibtnalicvågei~, Shiinell, C. Ljungberg, J. A., st. Skirgårdsgatan 2. Stadsgårdsh., Stadsg. 12, Gezelius, C. J. Nanrnbnrg, P.. tk kornp., No<rlaildsg. 42. : iviunkbrohamiien, Schiiltens grand 9, Naiimburg & Hnltrnari, ii. Alandsg. Il. Malm, b. D. Rnndqnist & komp., n. Regeringsg. 39. Riddarliolmshsmiien, Birger Jarls torg 9, Tengelin. J. N., s. Ragvaldsgatan 18. Uaun, C. F. SIialCn, P. A., n. &Iiistej-Sarniielsg. 47., Blasiiholmshamne~i, Ilofslagaregataii 1, Undin & Giistafsoi~, n. Alandsgatan 24.! Knöppel, J. G. Wiklund, W., n. C*. Kiingsh:sbrogatan Nybrohainnen, (Xrefgatan 1, Hansson. P. 42 o. 44. Kiingsholmsharnnen~ Gamla Knngsholrns- \Tattenledilinge~is verkstád och afde1n.- 1 brogatan 56, Brrizeliiis, M. kontor: II. Gamla Kiingsholinsbrogatan 56.

20 IEomrrinnalstyïeisen Helsovårdsnamden. Klara Församlings IElara vestra kyrkog. 3 B, 1 ty, Ordförande: Snndell, J. 0. Ordföranile: Wretman, F. Verkställande direktör: Scliultzberg, C. O. Vice ordförande: vakant. Öfrige ledamöter: Kyrkoherden i församlin- Ledamöter: Polismastareil, Förste stads- gen; Edberg, K.; Aiirell, O. H.; Rmerlikaren, Dahlancler, G. R., Lovén, S.? ling, C. F.; Diifva, G. p. Salander, B. H. och \Vilrströin, Z. Redogörare och protoliollsförare: Schiiltz- Suppleanter: Polisintendenten, Andre stads- be%', C. 0. lakaren, von Döheln, J. W., Wallin, E. Jakobs O. JohannisFörsaml. Fattigvårdss~wlse. W., Dahl, F. G. A., Schiibert, Rob., Ordförande: T.Yestman, E. A. Biihre, J. G. Sekreterare: X+önrneyr, R. C. ~erlrstiillande direlitör: Askergren, H. E. Ombndsinan: Ahrberg, Hj. Ofrige ledamöter: Pastor i församlingen, Ramexerare: Kellin, P. K. Hindbeclr. F. O.; Beckman, J. C., Ju- Kanslist: Isrens, E. R. lin, E'., Lundberg, Vincent, ~n,ldhetsinspe!rtör: w ~ ~ E. A. ~ ~ Redogörare, ~ o. ~ I&.-för.: ~ ~ Löweiihjelm, ~, G. F. Kommissarie: Lindström, F. Maria Magdalena Församl. Fattigvårdsstyrelse. Seterinar : Billström, A. Ordförande: Adelgren, C. A. T. Atta Tillsyningsmiin. Verkställande direktör: Abrakamson, J. 0. Styrelserna öfver Sabbatsbe~gs, Katarina och Ofrice ledamöter:, ~ ~ d ~ ~ X.; l ~, ~ ~ d ~, ~ ~ t Murza Sjukhus äro upptagna längre fxain i 8, liassaförvaltare; ~ i ~, d C. b ~ V. ~ W.;, denna afdeliiirig inider snbrilieii Sji~kvardsan- ~ ~ ~ J.; N d l 8. ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ stalter. Namnen p5 stadens Distriktsliikarc 1leaogörare o. prot.-f«r.: ~ j ~ ~ ~ p. V. ~ ~ t, ateriiiliias liixgre frairi i deiiila afdelning. Katarina Församlings Fattigvårclsstyrelse. Köttbes fgázings-byrcierna. Norr: Repslagaregntan 4 A: fiirest.: Bill- Ordfiirancle: Wikstriirn, Z. ström, A. Verlistgllandc l'idström, C. W. Söder garllla jernvagen: curl Johalis torg: Ofrige Ledamöter: Bexelins, A., Kassaförförest%ndare: Icijnsberg, S. A. valtare; Cralins, F. A.; Ohlsson, N.; Norströin, M.; Landqvist, Axel. 4. Fattigvårdsnämden. Redogörare och protolrollsför.: Sollstéii, B. (Fattigvårdsexped. : st. ;zylitg. 6, S kr,) Kungsholms Ftirsarnlings Fattzgv&~.dsstyrelse. Ordförande: Fåbrails, Ii. Ordförande: Schnltzberg, E. Af. Ledamöter: Abrahamsson, J. o., AsliCr~greil. ~e~kstallande direktor: h'orselins, R. H. E., Bergyvist, L., Reseliris, Gerle, Ofrige ledamöter: Sjiiholn~, P. G.; Ahl- Hylin, Lagervrell, Lundblad, J. C.,?;or- ströril, C. A.; Svensson, A. Bl. ström, BI., S?chnlsert, E,, Stålhalllinar, Redogörare och protoliollsfijrare: Linde- \Vedberg, Wendelins, \\ilistr~iii och :\del- berg, C. gren, C. A. T. Ladugcirdslands Församlings Fattigvcirdsstyrelse. Siippleariter: Aiirell, Björn, Sijderström. s ~ F., ~ ~ ~ p,oitrie, l ~ G. a., ~ 0rdför:lnde: ~ ~ ~ &loberg, J. ~ ~ G., ~ ~ ~ Sebardt oc11 Werner. Verkstillande direktör: Wedberg, Jac. sekreterare: i\:ordlinclh, G. A., tjer,stl.; t. Ofrige ledamöter: Nyströlll, C.; L3~cs5o~~ f. Thorell, R. A. F.; Hård af Segerstad, A.; Werner, Kamererare: Kellin, P. N. I'.; Iiyrkoh~rtlen i försarnlingen. Ombudsman: iihrberg, Hj. Redogörare o. Protokollsför.; Foiigberg, F. Kanslist: Vakaiit: tillf. Liiidbloin, G. F. Addf Fredriks Församlings Fattigvårdsstyrelse. Kanslist på Ordningsbyrån: Beckman, C. Ordförande: Lagergreil, A. G. L. H. Verkstiillande direktör: Probst, S. C. Ofrige ledarnöter: Ericsson, C. R.; Gestrin. Församlingarnas fattigvårdsstyrelser. A. O.; Rolrngren, C. N. ; Staaff, A. W. ; Storkyrkoförsamlingens fattigvirdsstgrelse. Wallin, BI. F., kassaförvaltare. Ordförande: Bergqvist, L. Redogörare och protokollsförare: Kellin, P. Verkställande direktör: Liindin, C. R. dfrige ledamöter: Rnus, H. J., Bjöskliind, Styrelsen öfver Sabbatsbergs Fattighus- Gnst.: Könsberg, S. A.; Wiberg, F.; inrättning. Laqnist, H., kassaförvaltare. Ordförande: Fock, A. G. Redogörare o. protokollsför.: Hanner, P. G. Vice ordförande: Almström, A. F. R.

KALENDER - AFDELNING.

KALENDER - AFDELNING. III. KALENDER - AFDELNING..._.---+++--- 18 Parad- dagar. Jan., April, Juli o. Okt. Vattenafg. betalas. Jan. 1. Nyårsdagen. Febr. Utskylderna till Kronan betalasfr. o. m.» 21. Kon~ngens födelsedag. * ~.

Läs mer

KAL END ER - AF D EL N IN G.

KAL END ER - AF D EL N IN G. III. KAL END ER - AF D EL N IN G. 21. 323 Jan. 1.» 21.» 28. Febr.10. J) 27. Mars 12. April 6.» 10.» 24.» 27. Maj 15. Juni 6. Parad-dagar. Jan., April, Juli o. Okt. Vattenafg. betala~" Nyårsdagen. Febr.

Läs mer

Västmanlands län Månad

Västmanlands län Månad Arkets namn R-U-län Län U-län Kommun Västerås Månad 12 215 Alla gästnätter på hotell, vandrarhem, stugby, camping och SoL 16 14 12 1 8 6 4 2 År 21 År 211 År 212 År 213 År 214 År 215 Region +/- % +/- 214

Läs mer

U:566 Okt. 1953. 6. Reste Ni ensam eller hade Ni sällskap och i så fall hur många var Ni

U:566 Okt. 1953. 6. Reste Ni ensam eller hade Ni sällskap och i så fall hur många var Ni SVENSKA GALLUP INSTITUTET AB Blasieholmstorg 14-, Stockholm C. KONFIDENTIELLT U:566 Okt. 1953 Goddag, mitt namn är... fran Svenska Gallup Institutet. Vi hade för någon vecka sedan nöjet att tala med herr/fru...

Läs mer

Parkett... 4: - 2: 60 3: - 2. radens avantscenloge... 2: 60 l: W

Parkett... 4: - 2: 60 3: - 2. radens avantscenloge... 2: 60 l: W kl. 9-11 *) Platserna N:ris 371-990 saljas ej vid vanliga föreet&llningar. Biljetter säljas: Hvardagar: Till vanligt pris fran kl. 12 midd., till förhöjdt pris sam ma dag f. m.; tili enkelt förköpspris

Läs mer

MB AO Bygg. Region Bygg Syd & Region Bygg Bostad Syd Bennet Justusson Sammankallande AO Bygg 0733-376547. Region Mellersta Mats Skog 0733-375145

MB AO Bygg. Region Bygg Syd & Region Bygg Bostad Syd Bennet Justusson Sammankallande AO Bygg 0733-376547. Region Mellersta Mats Skog 0733-375145 Region Bygg Syd & Region Bygg Bostad Syd Bennet Justusson AO Bygg 0733-376547 Region Bygg Väst & Region Bostad Väst Sam Ekman Informatör AO Bygg 0733-373423 Region Mellersta Mats Skog 0733-375145 Region

Läs mer

[818] 3: - 1: 75 1: 50-76 1: 25 -- 75. Riljet.t.p:riserna äro: P;j~'estättn

[818] 3: - 1: 75 1: 50-76 1: 25 -- 75. Riljet.t.p:riserna äro: P;j~'estättn [817J Biljetter säljas: Hvardagar: Till vanligt pris frän kl. 12 midd., till förhöjdt pris samma dag kl. 9-1l f, m.; till förköpspris dagen förut kl. 12-3 e. m.!lön- oeh:h lgdagar: Till vanligt pris från

Läs mer

Västmanlands länmånad 12 2014

Västmanlands länmånad 12 2014 Forum för Turismanalys 1 Arkets namn R-U-län Län U-län Kommun Västerås Västmanlands länmånad 12 214 Alla gästnätter på hotell, vandrarhem, stugby, camping och SoL 14 12 1 8 6 4 År 21 År 211 År 212 År 213

Läs mer

Ledamöter av fullmäktige valda av samfundets avdelningar för tiden l maj 2008-30 april 2009

Ledamöter av fullmäktige valda av samfundets avdelningar för tiden l maj 2008-30 april 2009 SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 10/2008 Generalsekreteraren Ledamöterna av Sveriges advokatsamfund Advokatsamfundets fullmäktige Självskrivna ledamöter av fullmäktige Styrelsens ordförande Tomas Nilsson,

Läs mer

KALEND ER-AF D E LN I NG.

KALEND ER-AF D E LN I NG. III. KALEND ER-AF D E LN I NG. 37 579 Jan. 1.» 21.» 28. Febr.10. j) 27. Mars 12. April 6. Il 21. I Il 24.» 27. Parad-dagar. Nyårsdagen. Konungens födelsedag. * Hertig:saf Vestergötl. namnsdag. Prinsessan

Läs mer

Västmanlands länmånad 12 2015

Västmanlands länmånad 12 2015 Forum för Turismanalys 1 Arkets namn R-U-län Län U-län Kommun Västerås Västmanlands länmånad 12 215 Alla gästnätter på hotell, vandrarhem, stugby, camping och SoL 14 12 1 8 6 4 2 År 21 År 211 År 212 År

Läs mer

KALEND ER-AF DELNIN G.

KALEND ER-AF DELNIN G. III. KALEND ER-AF DELNIN G. -'*,- 41 643 Jan. 1.» 21.» 28. Febr. 2'7. Mars 12.») 29. April 6. l) 20.») 2'7. Maj 15. l) 1'7. D 18. Juni 6. Parad-dagar. Jan., April, Juli o. Okt. Vattenafg. betalas. N yårsdagen.

Läs mer

Statistiska meddelanden. Ser. E, Uppgifter om bankerna. Stockholm : Kungl. bank- och fondinspektionen, 1912-1953. Bd 1-42. Täckningsår: 1912-1953.

Statistiska meddelanden. Ser. E, Uppgifter om bankerna. Stockholm : Kungl. bank- och fondinspektionen, 1912-1953. Bd 1-42. Täckningsår: 1912-1953. INLEDNING TILL Statistiska meddelanden. Ser. E, Uppgifter om bankerna. Stockholm : Kungl. bank- och fondinspektionen, 1912-1953. Bd 1-42. Täckningsår: 1912-1953. Föregångare: Bildad genom sammanslagning

Läs mer

Statistiska meddelanden. Ser. E, Uppgifter om bankerna. Stockholm : Kungl. bank- och fondinspektionen, 1912-1953. Bd 1-42. Täckningsår: 1912-1953.

Statistiska meddelanden. Ser. E, Uppgifter om bankerna. Stockholm : Kungl. bank- och fondinspektionen, 1912-1953. Bd 1-42. Täckningsår: 1912-1953. INLEDNING TILL Statistiska meddelanden. Ser. E, Uppgifter om bankerna. Stockholm : Kungl. bank- och fondinspektionen, 1912-1953. Bd 1-42. Täckningsår: 1912-1953. Föregångare: Bildad genom sammanslagning

Läs mer

KONUNG GUSTAF II ADOLFS SKRIETER STOCKHOLM, 1861. P. A. NORSTEDT & SÖNER, Kongl. Boktryckare.

KONUNG GUSTAF II ADOLFS SKRIETER STOCKHOLM, 1861. P. A. NORSTEDT & SÖNER, Kongl. Boktryckare. KONUNG GUSTAF II ADOLFS SKRIETER STOCKHOLM, 1861. P. A. NORSTEDT & SÖNER, Kongl. Boktryckare. Innehåll. 1. Afhandlingar. Krigsfolks-Ordning. Första afdeln. Om utskrifning sid. 1. Af hvilka den förrättas,

Läs mer

Möte i Trollhättan augusti 2015

Möte i Trollhättan augusti 2015 1 Föreningen Försvarsdirektörer Emeriti Möte i Trollhättan augusti 2015 Den 29 juni fick vi från mötesarrangören Lennart Olofsson följande hälsning: Jag har fått ihop ett program som ser ut så här: 19

Läs mer

OMGÅNG ÅNGERMANLAND - MEDELPAD 3-2 (2-0,1-2) DALARNA - NORRBOTTEN 5-2 (2-2,3-0)

OMGÅNG ÅNGERMANLAND - MEDELPAD 3-2 (2-0,1-2) DALARNA - NORRBOTTEN 5-2 (2-2,3-0) 1 TV-pucken 1996 GRUPP A TIMRÅ OMGÅNG 1 960920 11.45 1 ÅNGERMANLAND - MEDELPAD 3-2 (2-0,1-2) 960920 13.30 2 DALARNA - NORRBOTTEN 5-2 (2-2,3-0) OMGÅNG 2 960920 18.15 3 JÄMTLAND/HÄRJEDALEN - ÅNGERMANL 1-4

Läs mer

Örebro län Månad

Örebro län Månad Arkets namn R-T-län Län T-län Kommun Örebro Månad 1 216 Alla gästnätter på hotell, vandrarhem, stugby, camping och SoL 3 25 2 15 1 5 År 21 År 211 År 212 År 213 År 214 År 215 År 216 Region +/- % +/- 215

Läs mer

Uppsala 2015. Alla gästnätter på hotell, vandrarhem, stugby och camping. Mars

Uppsala 2015. Alla gästnätter på hotell, vandrarhem, stugby och camping. Mars 1 Uppsala 215 Alla gästnätter på hotell, vandrarhem, stugby och camping 2 18 16 14 12 1 8 6 4 År 21 År 211 År 212 År 213 År 214 År 215 2 Region +/- % +/- 214 Jan- +/-% +/- 214 Stockholms län 867588 7,8%

Läs mer

PLANERAT UTBUD I LINJEFART PÅ SVENSKA FLYGPLATSER. December 2011

PLANERAT UTBUD I LINJEFART PÅ SVENSKA FLYGPLATSER. December 2011 PLANERAT UTBUD I LINJEFART PÅ SVENSKA FLYGPLATSER December 2011 Belgien Göteborg/Landvetter Bryssel Airport 71 8580 Göteborg/Säve Bryssel S. Charleroi 12 2268 Stockholm/Arlanda Bryssel Airport 45 6613

Läs mer

Uppsala Alla gästnätter på hotell, vandrarhem, stugby och camping. Feb

Uppsala Alla gästnätter på hotell, vandrarhem, stugby och camping. Feb 1 Uppsala 215 Alla gästnätter på hotell, vandrarhem, stugby och camping 2 18 16 14 12 1 8 6 4 År 21 År 211 År 212 År 213 År 214 År 215 2 Region +/- % +/- 214 Jan- +/-% +/- 214 Stockholms län 73555 6,8%

Läs mer

Örebro län Månad

Örebro län Månad Arkets namn R-T-län Län T-län Kommun Örebro Månad 1 216 Alla gästnätter på hotell, vandrarhem, stugby, camping och SoL 3 25 2 15 1 5 År 21 År 211 År 212 År 213 År 214 År 215 År 216 Region +/- % +/- 215

Läs mer

Ur KB:s samlingar Digitaliserad år 2013

Ur KB:s samlingar Digitaliserad år 2013 Ur KB:s samlingar Digitaliserad år 2013 Alfred Malmström dels i Göteborg och dels i Malmö, som under 5 års tid, uteslutande befordran Sverige Amerika med utvandrares mig sysselsatt vinna såväl dessas belåtenhet,

Läs mer

Örebro län Månad

Örebro län Månad Arkets namn R-T-län Län T-län Kommun Örebro Månad 1 216 Alla gästnätter på hotell, vandrarhem, stugby, camping och SoL 3 25 2 15 1 5 År 21 År 211 År 212 År 213 År 214 År 215 År 216 Region +/- % +/- 215

Läs mer

Västmanlands län Månad

Västmanlands län Månad Arkets namn R-U-län Län U-län Kommun Västerås Månad 8 215 Alla gästnätter på hotell, vandrarhem, stugby, camping och SoL 16 14 12 1 8 6 4 2 År 21 År 211 År 212 År 213 År 214 År 215 Region +/- % +/- 214

Läs mer

Uppsala Alla gästnätter på hotell, vandrarhem, stugby och camping. Juni

Uppsala Alla gästnätter på hotell, vandrarhem, stugby och camping. Juni 1 Uppsala 215 Alla gästnätter på hotell, vandrarhem, stugby och camping 7 6 5 4 3 2 År 21 År 211 År 212 År 213 År 214 År 215 Region +/- % +/- 214 Jan- +/-% +/- 214 Stockholms län 123161 5,7% 66188 5646391

Läs mer

Smålands Bowlingförbunds förtroendevalda

Smålands Bowlingförbunds förtroendevalda Smålands Bowlingförbunds förtroendevalda 1944-1945 Ordförande Erik Georg Holm Jönköping Suppleant John Lindberg Jönköping vice Ordförande Bertil Ljungberg Gunnar Andersson Sekreterare Alvar Wärnegård Jönköping

Läs mer

[Musikaliska tryckeriet] Förteckning på följande Musikaliska tryckeriets förlags-articlar, som finnas till köps i Holmbergs bokhandel... Sthlm 1794.

[Musikaliska tryckeriet] Förteckning på följande Musikaliska tryckeriets förlags-articlar, som finnas till köps i Holmbergs bokhandel... Sthlm 1794. Förlagskataloger 1794 - ca 1900. Kronologisk förteckning 1794 [Musikaliska tryckeriet] Förteckning på följande Musikaliska tryckeriets förlags-articlar, som finnas till köps i Holmbergs bokhandel... Sthlm

Läs mer

ALLSVENSKAN 50m. Division 1 A. Division Elitserien

ALLSVENSKAN 50m. Division 1 A. Division Elitserien ALLSVENSKAN 50m Tavelkontroll omgång 2 (Redovisas tillsammans med omgång 4) Div Veteran Elit I19/A9 1103 1108 Götlunda 1 Götlunda 3 1077 1075 Bromma-Solna 1 Götlunda 2 1098 1095 Div Liggande 1 C Uddevalla

Läs mer

Tippade rader 2015 Namn Anders Jakobsson Anders Wallin Anton Wulfsberg Bengt Halse 1 Bengt Halse 2 Superetta Supertvåa Dametta

Tippade rader 2015 Namn Anders Jakobsson Anders Wallin Anton Wulfsberg Bengt Halse 1 Bengt Halse 2 Superetta Supertvåa Dametta Namn Anders Jakobsson Anders Wallin Anton Wulfsberg Bengt Halse 1 Bengt Halse 2 1 AIK Malmö FF IFK Göteborg Malmö FF Malmö FF 2 IF Elfsborg IF Elfsborg Malmö FF IFK Göteborg AIK 3 Malmö FF AIK IF Elfsborg

Läs mer

KN 2015/138 Max Alton Stockholm Arbetsvistelse på Kuba mars 2015 Arbetsvistelse

KN 2015/138 Max Alton Stockholm Arbetsvistelse på Kuba mars 2015 Arbetsvistelse KN 2015/138 Max Alton Stockholm Arbetsvistelse på Kuba mars 2015 Arbetsvistelse 14 000 KN 2015/400 Ingrid Andersson Malmö Studievistelse i Italien jul-aug 2015 Studievistelse 11 000 KN 2015/755 Tuulikki

Läs mer

Arkets namn R-T-Örebro Län T-län Kommun Örebro. Örebro län. Örebro

Arkets namn R-T-Örebro Län T-län Kommun Örebro. Örebro län. Örebro Arkets namn R-T- Län T-län Kommun Månad 1 215 Län län Alla gästnätter på hotell, vandrarhem, stugby och camping 16 14 12 1 8 6 4 2 År 21 År 211 År 212 År 213 År 214 År 215 År 216 Region +/- % +/- 215 Jan-mars

Läs mer

1897 Göteborg Ulrich Salchow Thiodolf Borgh E. Lagergren Stockholms ASK Stockholms ASK SS Norden, Göteborg

1897 Göteborg Ulrich Salchow Thiodolf Borgh E. Lagergren Stockholms ASK Stockholms ASK SS Norden, Göteborg SM i konståkning - herrar År Ort Guld Silver Brons * = ej svensk mästare 1895 Stockholm Ulrich Salchow * Thiodolf Borgh * J. Andersson Stockholms AF Stockholms AF Norrköping (delad placering; ingen deltagare

Läs mer

I{IQra Västra 1{9r1{~gata 3. ly it"ij" ',:' '-: ':' )', Kontorstid 9--5. Lördagar 9-4. Andra tider efter öfverenskommelse.

I{IQra Västra 1{9r1{~gata 3. ly itij ',:' '-: ':' )', Kontorstid 9--5. Lördagar 9-4. Andra tider efter öfverenskommelse. I{IQra Västra 1{9r1{~gata 3 ly it"ij" ',:' '-: ':' )', Kontorstid 9--5. Lördagar 9-4. Andra tider efter öfverenskommelse. - 36 ~ - "\ -( 1!li., ~ ~~#### ~ ~#.####.###.##.#~o. l ETABLERAD~ AR 1908 ' ~KTIEKAPITAL

Läs mer

Uppsala Alla gästnätter på hotell, vandrarhem, stugby och camping. Jan. C-län Uppsala

Uppsala Alla gästnätter på hotell, vandrarhem, stugby och camping. Jan. C-län Uppsala 1 R-C-län Uppsala län C-län Uppsala Uppsala 9 215 Alla gästnätter på hotell, vandrarhem, stugby och camping 7 6 5 4 3 2 1 År 21 År 211 År 212 År 213 År 214 År 215 Region +/- % +/- 214 - +/-% +/- 214 Stockholms

Läs mer

Arkets namn R-T-Örebro Län T-län Kommun Örebro. Örebro län. Örebro

Arkets namn R-T-Örebro Län T-län Kommun Örebro. Örebro län. Örebro Arkets namn R-T- Län T-län Kommun Månad 1 215 Län län Alla gästnätter på hotell, vandrarhem, stugby och camping 16 14 12 1 8 6 4 2 År 21 År 211 År 212 År 213 År 214 År 215 År 216 Region +/- % +/- 215 Jan-mars

Läs mer

Samlarklubben Skilling

Samlarklubben Skilling Priser Auktion April 2012 Nr Pris Nr Pris Nr Pris Nr Pris Nr Pris 1 = 90 36 = 5 71 = 200 106 = 150 141 = 5 2 = 20 37 = - - - 72 = 130 107 = 100 142 = - - - 3 = 15 38 = - - - 73 = 90 108 = 260 143 = 25

Läs mer

KALE ND ER-AF D ELN I N G.

KALE ND ER-AF D ELN I N G. III. KALE ND ER-AF D ELN I N G. -_.. ---+ -, 44 Parad-dagar 1893. I Minneslista. " Jan. 1. Nyårsdagen. Januari. Hundskatten betalas' å stadens» 21. Konungens födelsedag. *, kassakonto r, st. Stora Nygatan

Läs mer

PLANERAT UTBUD I LINJEFART PÅ SVENSKA FLYGPLATSER. Februari 2012

PLANERAT UTBUD I LINJEFART PÅ SVENSKA FLYGPLATSER. Februari 2012 PLANERAT UTBUD I LINJEFART PÅ SVENSKA FLYGPLATSER Februari 2012 Belgien Göteborg/Landvetter Bryssel Airport 73 8934 Göteborg/Säve Bryssel Charleroi 13 2457 Stockholm/Arlanda Bryssel Airport 65 9250 Stockholm/Bromma

Läs mer

Styrelsesammansättning för Gotlands Fotbollförbund Sid 1(10)

Styrelsesammansättning för Gotlands Fotbollförbund Sid 1(10) Sid 1(10) År Ordförande Vice ordförande Sekreterare Kassör Ledamot 1921 Ivar Persson Bertil Nordlander Otto Persson Conrad Hultberg Erik Lutterman Folke Linnman Albert Nilsson 1922 Ivar Persson Bertil

Läs mer

Göran Wärff. Född 1933 på Gotland. Knuten till Kosta Boda som formgivare sedan 1964.

Göran Wärff. Född 1933 på Gotland. Knuten till Kosta Boda som formgivare sedan 1964. Göran Wärff Född 1933 på Gotland. Knuten till Kosta Boda som formgivare sedan 1964. UTBILDNING Braunschweig, Ulm och Stockholm, arkitektur och design. Började arbeta med glas 1957. UTSTÄLLNINGAR 1965 Röhsska

Läs mer

SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 11/2009 Generalsekreteraren

SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 11/2009 Generalsekreteraren SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 11/2009 Generalsekreteraren Ledamöterna av Sveriges advokatsamfund Advokatsamfundets fullmäktige Självskrivna ledamöter av fullmäktige Styrelsens ordförande Tomas Nilsson,

Läs mer

Referensmärkning av leverantörsfakturor

Referensmärkning av leverantörsfakturor Referensmärkning av leverantörsfakturor Det finns många bolag inom Norrporten och därför behöver vi ha vissa rutiner för hanteringen av leverantörsfakturor. Här beskriver vi hur dessa fungerar. Genom att

Läs mer

1897 Göteborg Ulrich Salchow Thiodolf Borgh E. Lagergren Stockholms ASK Stockholms ASK SS Norden, Göteborg

1897 Göteborg Ulrich Salchow Thiodolf Borgh E. Lagergren Stockholms ASK Stockholms ASK SS Norden, Göteborg SM i konståkning - herrar År Ort Guld Silver Brons * = ej svensk mästare 1895 Stockholm Ulrich Salchow * Thiodolf Borgh * J. Andersson Stockholms AF Stockholms AF Norrköping (delad placering; ingen deltagare

Läs mer

Commerce-Collegii underdåniga berättelse om Sveriges inrikes sjöfart. Stockholm, L. J. Hjerta, 1830-1858. Täckningsår: 1828-1857

Commerce-Collegii underdåniga berättelse om Sveriges inrikes sjöfart. Stockholm, L. J. Hjerta, 1830-1858. Täckningsår: 1828-1857 INLEDNING TILL Commerce-Collegii underdåniga berättelse om Sveriges inrikes sjöfart. Stockholm, L. J. Hjerta, 1830-1858. Täckningsår: 1828-1857 Efterföljare: Bidrag till Sveriges officiella statistik.

Läs mer

Fakta Stockholm Halvmarathon

Fakta Stockholm Halvmarathon Fakta Stockholm Halvmarathon 16 264 löpare från 80 nationer 16 264 löpare från 80 nationer är anmälda till Nordens näst största halvmara. De största nationerna vid sidan av Sverige är Tyskland med 432

Läs mer

Karlavägen 20, 11431 Stockholm / Påarpsvägen 444, 26994 Båstad +46 8 660 68 02 / +46 431 36 00 10 / +46 709 36 00 70

Karlavägen 20, 11431 Stockholm / Påarpsvägen 444, 26994 Båstad +46 8 660 68 02 / +46 431 36 00 10 / +46 709 36 00 70 Karlavägen 20, 11431 Stockholm / Påarpsvägen 444, 26994 Båstad +46 8 660 68 02 / +46 431 36 00 10 / +46 709 36 00 70 LG Lundberg. Född 1938. Bor och verkar i Stockholm. Separatutställningar i urval 2011

Läs mer

Personakt. Upprättad av Christer Gustavii. Annummer: Förnamn: Efternamn: 31 januari, 1833 Katarina, Stockholm

Personakt. Upprättad av Christer Gustavii. Annummer: Förnamn: Efternamn: 31 januari, 1833 Katarina, Stockholm Utskriftsdatum: 2012-04-11 Personakt Upprättad av Christer Gustavii Foto Annummer: Förnamn: Efternamn: 62 Axel (August) Wilhelm Andersson Födelsedatum: Födelseplats: 31 januari, 1833 Katarina, Stockholm

Läs mer

SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 10/2003 Generalsekreteraren

SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 10/2003 Generalsekreteraren SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 10/2003 Generalsekreteraren Ledamöterna av Sveriges advokatsamfund Advokatsamfundets fullmäktige Självskrivna ledamöter av fullmäktige Styrelsens ordförande Axel Calissendorff,

Läs mer

KALLE ANKA CUP LÅNG STAFETT 4X2 KM

KALLE ANKA CUP LÅNG STAFETT 4X2 KM 1 1 Dalarna 1 22:36.2 0.0 1-1 SJÖDEN Sanna 5:29.2 1 1-2 BARKEGREN Viktor 5:53.1 20 1-3 ERIKSSON Sofia 6:03.6 5 1-4 DANIELSSON Oskar 5:10.1 1 5:29.2 1 11:22.4 5 17:26.0 5 22:36.2 1 2 2 Västerbotten 1 22:41.4

Läs mer

Uppsala kommun Månad

Uppsala kommun Månad 1 Arkets namn R-C-Uppsala Län C-län Kommun Uppsala Uppsala kommun Månad 7 215 Alla gästnätter på hotell, vandrarhem, stugby och camping 8 7 6 5 4 3 2 År 21 År 211 År 212 År 213 År 214 År 215 Region +/-

Läs mer

Resultatlista, ackumulerat - netto:

Resultatlista, ackumulerat - netto: Flickor 1 24-8-1 Antal pristagare: 4 1 Madeleine Yström ÖSTERHANINGE GK, 83 2 Johanna Lennberg SALEMS GK, 84 3 Sandra Sohlberg TROXHAMMAR GK, 4 Natalie Wille BRO-BÅLSTA GK, 88 5 Lina Elmsäter TROXHAMMAR

Läs mer

Gamla bagerier i Umeå - området

Gamla bagerier i Umeå - området 1 Gamla bagerier i Umeå - området Anderssons Bageri, J. A. Nygatan 46 Tel. 114 1939 -- Fru H. M. Andersson Anderssons Bageri, J. A. Nygatan 46 Tel. 114 1943 ## - 1885 startade innehavarens far ambulerande

Läs mer

Folkökning per år Födelseöverskott Flyttningsöverskott Folkmängd*) År Länet Riket Länet Riket Länet Riket Länet Riket

Folkökning per år Födelseöverskott Flyttningsöverskott Folkmängd*) År Länet Riket Länet Riket Länet Riket Länet Riket Befolkningsförändringar och folkmängd i Stockholms län och riket 1931-2009 Folkökning per år Födelseöverskott Flyttningsöverskott Folkmängd*) År Länet Riket Länet Riket Länet Riket Länet Riket 1931-1940

Läs mer

VARMT VÄLKOMNA I VÅR GEMENSKAP!

VARMT VÄLKOMNA I VÅR GEMENSKAP! Lokalförening 0357 Klubb 77 Oskarshamn Bankgiro 5445-2040 PROGRAM hösten 2012 Våra sammankomster hålls i Hantverkslokalen kl. 14.oo Slottsgatan plan 3 första och tredje onsdagen i månaden om ej annat anges.

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Tillkännagivande i fråga om konventionen den 25 oktober 1980 om de civila aspekterna på internationella bortföranden av barn; SFS 2004:636 Utkom från trycket den 30 juni 2004

Läs mer

[11371 2:- 1: 75 1:50

[11371 2:- 1: 75 1:50 [11371 Biljetter säljas: Hvardagar : Till vanligt pris från kl. 12 midd., till förhöjdt pns samma dag kl. 9--11 f. m.; till enkelt förköpspris dagen förut kl. 12-3 e. m Hön- oel. Helgdag'"" Till vanligt

Läs mer

Ur KB:s samlingar Digitaliserad år 2013

Ur KB:s samlingar Digitaliserad år 2013 Ur KB:s samlingar Digitaliserad år 2013 StkhnlmletldIna siiven-s En fur på fjorfon dagar. Jemtland har på goda grunder blifvit ett turisternas land. Redan genom sin rena luft en eftersökt trakt för sommarvistelse,

Läs mer

Media Monitor Report April 2012

Media Monitor Report April 2012 Utskriftsdatum: 2012-05-01 Arkivet för Ufo-Forskning Media Monitor Report April 2012 Innehållsförteckning Rubrik Sida Media Monitor Report 2 Statistik per medietyp - Table 3 Statistik per medietyp - Grafisk

Läs mer

Uppsala kommun Månad

Uppsala kommun Månad 1 Arkets namn R-C-Uppsala Län C-län Kommun Uppsala Månad 7 215 Alla gästnätter på hotell, vandrarhem, stugby och camping 8 7 6 5 4 3 2 1 År 21 År 211 År 212 År 213 År 214 År 215 Region +/- % +/- 214 Jan-Dec

Läs mer

Bidrag till Sveriges officiella statistik. M, Postverket. Generalpoststyrelsens

Bidrag till Sveriges officiella statistik. M, Postverket. Generalpoststyrelsens INLEDNING TILL Bidrag till Sveriges officiella statistik. M, Postverket. Generalpoststyrelsens berättelse om Postverkets förvaltning under år... Stockholm : Joh. Beckman, 1866-1911. Täckningsår: [1864]-1910

Läs mer

Media Monitor Report Maj 2012

Media Monitor Report Maj 2012 Utskriftsdatum: 2012-06-01 Arkivet för Ufo-Forskning Media Monitor Report Maj 2012 Innehållsförteckning Rubrik Sida Media Monitor Report 2 Statistik per medietyp - Table 3 Statistik per medietyp - Grafisk

Läs mer

RESULTLISTA FRÅN ROSLAGSTRÄFFEN 2006-02-12 Plats: Söderbykarl Arrangör: Norrtälje skyttekrets

RESULTLISTA FRÅN ROSLAGSTRÄFFEN 2006-02-12 Plats: Söderbykarl Arrangör: Norrtälje skyttekrets RESULTLISTA FRÅN ROSLAGSTRÄFFEN 2006-02-12 Plats: Söderbykarl Arrangör: Norrtälje skyttekrets GF Elit 1 Olle Gabrielsson Rommehed Skf (W) 6 6 6 6 6 6 6 42 26 2 Bo Wiqvist Rommehed Skf (W) 6 6 6 6 6 6 6

Läs mer

Uppsala kommun Månad 7 2015

Uppsala kommun Månad 7 2015 1 Arkets namn R-C-Uppsala Län C-län Kommun Uppsala Månad 7 215 Alla gästnätter på hotell, vandrarhem, stugby och camping 8 7 6 5 4 3 2 År 21 År 211 År 212 År 213 År 214 År 215 Region +/- % +/- 214 Jan-Sep

Läs mer

Maria Österlund. Europaresan. Mattecirkeln Statistik 2

Maria Österlund. Europaresan. Mattecirkeln Statistik 2 Maria Österlund Europaresan Mattecirkeln Statistik 2 namn: Ida och hennes föräldrar planerar en bilsemester i Europa, Oskar vill veta hur långt det är mellan några olika städer. Han tittar i den här avståndstabellen:

Läs mer

Stockholms besöksnäring. September 2014

Stockholms besöksnäring. September 2014 Stockholms besöksnäring. September 214 Under september noterades 1,68 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var 95, eller 1 %, fler än under september 213, vilket i sin tur innebär

Läs mer

INSTITUTION. Varvshistoriska föreningen, Göteborg

INSTITUTION. Varvshistoriska föreningen, Göteborg INSTITUTION Föreningen Stockholms företagsminnen Landsarkivet i Lund Norrköpings stadsarkiv Göteborgs stadsmuseum Regionmuseet Västra Götaland i Vänersborg Länsmuseet Gävleborg, Gävle Föreningen Stockholms

Läs mer

Damer seniorer Namn Klubb Född Ort Datum Ryck Stöt Totalt Klass 48 kg Klass 53 kg Klass 58 kg

Damer seniorer Namn Klubb Född Ort Datum Ryck Stöt Totalt Klass 48 kg Klass 53 kg Klass 58 kg Damer seniorer Pl Namn Klubb Född Ort Datum Ryck Stöt Totalt Klass 48 kg 1 Johansson Amanda Örebro KK 1996 Örebro 091213 28 34 62 2 Fors Julia Trelleborgs ABK 1998 Landskrona 090222 18 32 50 3 Seger Julia

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Tillkännagivande i fråga om konventionen den 25 oktober 1980 om de civila aspekterna på internationella bortföranden av barn; SFS 2002:706 Utkom från trycket den 27 augusti 2002

Läs mer

stadgåb för VBlociped Klubb. Abo

stadgåb för VBlociped Klubb. Abo stadgåb Abo för VBlociped Klubb. o Till medlem af Abo Velociped Klubb kallas o Abo, den o A Styrelsens vägnar: Ordförande. Sekreterare. STADGfAH Abo för Velociped Klubb. ABO, ÅBO BOKTRYCKERI AKTIEBOLAG

Läs mer

Nr 106. Nr 107. Nr 110. Nr 112. Nr 114. Nr 122. Nr 124

Nr 106. Nr 107. Nr 110. Nr 112. Nr 114. Nr 122. Nr 124 Nr 106 Nr 107 Nr 110 Nr 112 Nr 114 Nr 124 Nr 122 127 4623 Sydsvenska kredit AB 100 kr 1917 Malmö F 100 128 5165 Värdeförvaltning, AB 500 kr 1918 Göteborg VF 50 Försäkring 129* 1251 Försäkrings AB Svenska

Läs mer

SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 12/2002 Generalsekreteraren

SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 12/2002 Generalsekreteraren SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 12/2002 Generalsekreteraren Ledamöterna av Sveriges advokatsamfund Advokatsamfundets fullmäktige Självskrivna ledamöter av fullmäktige Styrelsens ordförande Axel Calissendorff,

Läs mer

Match Västerås GK Örebro GK Resultat Poäng

Match Västerås GK Örebro GK Resultat Poäng Goldboys Cup 1993-08-16 H55.1 Bertil Jansson Åke Eriksson 80-98 1-0 H55.2 Göte Täpp Leif Ejdenberg 81-87 1-0 H55.3 Olle Claesson Erik Eriksson 88-80 0-1 H55.4 Bo Nordström Olle Hedengren 91-82 0-1 H65.1

Läs mer

Östergötlands län Månad

Östergötlands län Månad Arkets namn R-E-län Län E-län Kommun Norrköping Månad 1 216 Alla gästnätter på hotell, vandrarhem, stugby, camping och SoL 45 4 35 3 25 2 15 1 5 År 21 År 211 År 212 År 213 År 214 År 215 År 216 Region +/-

Läs mer

01 GLSF STYRELSER PER ÅR Historik 1910-2009

01 GLSF STYRELSER PER ÅR Historik 1910-2009 Sida 1 av 6 Ordförande: 1910-1911 Lektor Karl Starbäck Gävle 1911-1920 Kyrkoherde B G Jonzon Ljusdal 1920-1922 Direktör V Tham Söderhamn 1922-1926 Disponent Erik Lindström Bollnäs 1926-1927 Bankdirektör

Läs mer

Mötet öppnades kl 11 o 30 f. m. av Ordförande O. W. Anderson

Mötet öppnades kl 11 o 30 f. m. av Ordförande O. W. Anderson Protokoll fördt vid Avdl 33 möte den 13-1 1918 Mötet öppnades kl 11 o 30 f. m. av Ordförande O. W. Anderson 1 2 Föregående mötes protokoll upplästes o godkändes. 3 En skrivelse från Avdl 14 Striberg föredrogs

Läs mer

RM för Hjärt- och Lungsjukas Föreningar 2013 HERRAR Backlund Birger Östersund 24-maj H 172 226 224 246 205 215 1288 1 Andersson Hans Gävle 24-maj H

RM för Hjärt- och Lungsjukas Föreningar 2013 HERRAR Backlund Birger Östersund 24-maj H 172 226 224 246 205 215 1288 1 Andersson Hans Gävle 24-maj H RM för Hjärt- och Lungsjukas Föreningar 2013 HERRAR Backlund Birger Östersund 24-maj H 172 226 224 246 205 215 1288 1 Andersson Hans Gävle 24-maj H 181 246 180 182 242 193 1224 2 Arvidsson Lars-Erik Köping

Läs mer

KALENDER-AF D ELNIN G.

KALENDER-AF D ELNIN G. III. KALENDER-AF D ELNIN G. -+-- Adresskalendern 1901. 63 RU MSI NTERIÖR-, PRISBELÖNT å Verldsutställningen l. CHICAGO 1893. AIlm. Konst- & Industrl- Utställn ingen i STOCKHOLM 1897. Guldmedalj. ~ ---

Läs mer

Erasmusstatistik studenter till och med läsåret 2009/2010

Erasmusstatistik studenter till och med läsåret 2009/2010 Erasmusstatistik studenter till och med läsåret 2009/2010 Erasmus Totalt antal Erasmusstudenter i Europa per år sedan Erasmus startade 1987 (Sverige med sedan 1992/93) 180 000 168 191 160 000 140 000 120

Läs mer

Pl Namn Klubb Resultat Tot P Stm 1 Igelström, Fredrik Överums PK

Pl Namn Klubb Resultat Tot P Stm 1 Igelström, Fredrik Överums PK Tävling: Nat. Fält Överum 2016, 2016-09-25 1A 1 Lindström, Daniel Vimmerby PSK 66546545 41/28 27 B 2 Rasmusson, Mats Vimmerby PSK 65555643 39/28 30 B 3 Huber, Tomas Sävsjö PSK 52344656 35/24 23 B 4 Issa,

Läs mer

Stockholms besöksnäring. December 2014

Stockholms besöksnäring. December 2014 Stockholms besöksnäring. December 214 När 214 summeras överträffas års rekordsiffor för övernattningar på länets kommersiella boendeanläggningar varje månad. Drygt 11,8 miljoner övernattningar under 214

Läs mer

Media Monitor Report Mars 2012

Media Monitor Report Mars 2012 Utskriftsdatum: 2012-04-01 Arkivet för Ufo-Forskning Media Monitor Report Mars 2012 Innehållsförteckning Rubrik Sida Media Monitor Report 2 Statistik per medietyp - Table 3 Statistik per medietyp - Grafisk

Läs mer

Nybyggarna i Snättringe

Nybyggarna i Snättringe Nybyggarna i Snättringe År 1917 skedde, som tidigare berättats, den största avstyckningen från Snättringe gård. Den skulle komma att betyda början till Snättringe samhälle. Först i början gick försäljningen

Läs mer

Tre monument av Johan Fredrik Åbom

Tre monument av Johan Fredrik Åbom Tre monument av Johan Fredrik Åbom Fredrik Alskog Arkitekten Johan Fredrik Åbom (1817-1900) var en av sin samtid mycket uppskattad arkitekt. Åbom var en mångsidig yrkesman och ritade bland annat teatrar,

Läs mer

Stadsorientering på Riddarholmen och i Gamla Stan

Stadsorientering på Riddarholmen och i Gamla Stan Stadsorientering på Riddarholmen och i Gamla Stan Gruppens namn: Följ linjen på nedanstående karta. Läs och försök svara på frågorna nedan. Målet är vid statyn vid slottsflygeln mitt emot Högvaktsflygeln.

Läs mer

Gården nr Källa AI:10a Sid 54

Gården nr Källa AI:10a Sid 54 Gården nr 45 1782-1791 Källa AI:6a Sid 48 Mäst. Joh. Gustaf Lom f 1752 Jonas Forsberg f 1730. Död Hustr Cherstin Andersdr f 1736 Son. Jonas f 1773 Änk. Christina Hagman f 1703. Död Änk. Maja Lindström

Läs mer

Tävling: ÖSM fält grov -14,

Tävling: ÖSM fält grov -14, Klass: ÖPA 1 Beck, Thomas Salems PK 66665666 47/30 18 S 2 Karlsson, Thomas Salems PK 66666656 3 Björkman, Roger Råsbo PSK 66656666 47/31 23 S 4 Hämäläinen, Tomas Atlas Copco PSK 66666566 5 Råsbo, Robert

Läs mer

KONSTHANTVERK TYRINGE MUSEUM

KONSTHANTVERK TYRINGE MUSEUM KONSTHANTVERK TYRINGE MUSEUM En del av Byalaget STÄMPLAR Svårt att avgöra när en viss stämpel ersattes med en annan, några användes parallellt. Troligt är att de ovan är i någon form av åldersordning..

Läs mer

Uppsala kommun Månad

Uppsala kommun Månad 1 Arkets namn R-C- Län C-län Kommun kommun Månad 1 216 Alla gästnätter på hotell, vandrarhem, stugby och camping 8 7 6 5 4 3 2 1 År 21 År 211 År 212 År 213 År 214 År 215 År 216 Region +/- % +/- 215 Jan-

Läs mer

SGF Tour H65. Drottningholm. 49 Mälarbadens Golfklubb 5,7 II. 27 HaningeStrand Golfklub 5,6 II. 46 Ågesta Golfklubb 6,1 II

SGF Tour H65. Drottningholm. 49 Mälarbadens Golfklubb 5,7 II. 27 HaningeStrand Golfklub 5,6 II. 46 Ågesta Golfklubb 6,1 II Datum 2014-06-24, 0800 Bana Starttid Hål Startordning Förnamn Efternamn Nr Klubb HCP Tee S-HCP Klass 0800 1 0810 1 0820 1 0830 1 0840 1 0850 1 0900 1 0910 1 0920 1 0930 1 1 Mats Carlsson 49 Mälarbadens

Läs mer

e-registreringsbevis AKTIEBOLAG

e-registreringsbevis AKTIEBOLAG 1 (17) Org.nummer: Firma: Adress: Internationella Engelska Skolan i Sverige AB Nytorpsvägen 5 A 183 53 TÄBY Säte: Registreringslän: Anmärkning: Stockholms län, Stockholm kommun Detta är ett privat aktiebolag.

Läs mer

Startlista Besättningsregattan 2013

Startlista Besättningsregattan 2013 Startlista Besättningsregattan 203 203-0-2 0:30 D K- 00 m Final 2 Hanna Sackbrook / Greta Helleblad / Johanna Nordström / Johanna Andersson 3 Andrea Möller / Linnea Tornebjer / Vera Rockström / Anna Zagòrska

Läs mer

PLANERAT UTBUD I LINJEFART PÅ SVENSKA FLYGPLATSER. Januari 2013

PLANERAT UTBUD I LINJEFART PÅ SVENSKA FLYGPLATSER. Januari 2013 PLANERAT UTBUD I LINJEFART PÅ SVENSKA FLYGPLATSER Januari 2013 Belgien Göteborg/Landvetter Bryssel Airport 75 9858 Stockholm/Arlanda Bryssel Airport 51 7164 Stockholm/Bromma Bryssel Airport 76 7144 Stockholm/Skavsta

Läs mer

Gården nr Källa AI:24a Sid 223 Fortsätter Sid 250 Gården nr Källa AI:24a Sid 250 Fortsättning fr Sid 223

Gården nr Källa AI:24a Sid 223 Fortsätter Sid 250 Gården nr Källa AI:24a Sid 250 Fortsättning fr Sid 223 Gården nr 117 1886-1890 Källa AI:24a Sid 223 Eger J. E. Eriksson fr Eskilstuna Eriksson, Johan Erik, Eg. f 1841 8/1 Carlsdtr, Kristina, Hustru f 1841 14/4 Ericsson, Anna Sofia Dotter f 1865 24/2 * Ericsson,

Läs mer

Fader Bergström, stäm upp och klinga (epistel nr 63)

Fader Bergström, stäm upp och klinga (epistel nr 63) Fader Bergström, stäm upp klinga (epistel nr 6) ext musik: Carl Michael Bellman Soprano 1 Soprano 2 lto enor.. Berg - ström, stäm upp.. Berg - ström, stäm upp.. Berg - ström, stäm upp kling - a, öpp -

Läs mer

Alfabetisk förteckning över tidningslägg i stort format som är i så dåligt skick att de inte kan plockas fram

Alfabetisk förteckning över tidningslägg i stort format som är i så dåligt skick att de inte kan plockas fram Alfabetisk förteckning över tidningslägg i stort format som är i så dåligt skick att de inte kan plockas fram Rödmarkerade tidningar finns dock på mikrofilm Aftonbladet 1866-1868, 1870-1877, 1879-1880,

Läs mer

INLEDNING TILL. urn:nbn:se:scb-bi-e0-5801_

INLEDNING TILL. urn:nbn:se:scb-bi-e0-5801_ INLEDNING TILL Bidrag till Sveriges officiella statistik. E, Inrikes sjöfart. Kommerskollegii underdåniga berättelse för år... Stockholm : Ivar Hæggström, 1859-1912. Täckningsår: 1858-1910. 1865 ändrades

Läs mer

Kretsfält 2 och KrM C Östhammar

Kretsfält 2 och KrM C Östhammar Kretsfält 2 och KrM C Östhammar 2012-04-22 Vapengrupp A 1 Robert Andersson Upsala Sportskyttklubb 5 5 5 5 6 6 6 5 43 / 2313 2 Emil Månsson Hallstaviks PSK 5 6 6 6 5 5 5 4 42 / 2324 3 Mats Köpsen F 16 SF

Läs mer

Posten i Stångby. Brevkort, poststämplat Stångby 8/7 1908. Sven-Erik Strand

Posten i Stångby. Brevkort, poststämplat Stångby 8/7 1908. Sven-Erik Strand Posten i Stångby Sven-Erik Strand För den som flyttade till Stångby 1970, innebar den första kontakten med posten en trivselfaktor. Först handslaget genom luckan med ett vänligt Välkommen till Stångby

Läs mer

Tabell 1. Tabell 2 (generation 1) (Från Tabell 1) Tabell 3 (generation 2) (Från Tabell 2) Tabell 4 (generation 3) (Från Tabell 3)

Tabell 1. Tabell 2 (generation 1) (Från Tabell 1) Tabell 3 (generation 2) (Från Tabell 2) Tabell 4 (generation 3) (Från Tabell 3) 2009 Sida 1 Tabell 1 Karl XIV Johan Bernadotte. Sveriges kung 1818-44. Född 1763. Död 1844. Gift 1798 med Desirée (Desideria) Clary. Född 1777. Död 1861. Oscar I Bernadotte. Född 1799. Död 1859. Se tabell

Läs mer