III. KALENDER-AFDELNING.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "III. KALENDER-AFDELNING."

Transkript

1 III. KALENDER-AFDELNING.

2 Parad-dagar. Jan., April, Juli o. Okt. Vatteiiafg. betalas. Jan. 1. Nyårsdageii. Febr. Utskylderna till Kroi~anbetalasfr. o. m Konungens födelsedag. * d. 12 denna inanad till o. m. d. 4Mars. D 28. ~ ~ af yestergöti. ~ nainllsdag. ~ i Jfl"; ~ Bevil1ningsberedning:e : ~ sammanträda. Febr. 10. Prinsessan Eugenias namnsdag. Utskylderna till Staden betalas i för- B 27. hertig:^ af Testergötl. födelsed. * sta hilften af månaden. Mars 12. Kronpriiisessans namnsdag. TaxeringSkomit6ell sammantr.der. April 9. Påskdagen. Juli. Stadens tomtören 24. Prinsessan E ~ födelsed., * November. ~ ~ Pröfningskomit6eil ~ ~ sammanträder. ~ ~ B 27. Enltehertig:~ af Dalarne namnsd. Maj 15. Drottningens namnsdag. * December. Rantan a lån från ~tockholms 6. ~~~~~~i~~~~~~ och ~ertigcllsaf~kå- ile namnsdag.» 16. Kronprinsens födelsedag. *» 24. &Iidsorninardagen. Juli 9. Drottningens födelsedag. * Aug. 1. Hertigens af Nerike födelsedag. * )> 7. Kronprinsessans födelsedag. * Nov. 4. Sveriges och Norges föreningsd. * )l 5. Hertigens af Serike namnsdag. l) 6. hertigens af Sliiiie narnrisdag. till den hir varallde ~ ~ ~ ~ d ~ t ~ d ~ k )l 11. Hertigens af Skalle födelsedag. " ivovember till Stidernas bolag (Jönköpinqs) )I 15. Hertigei~s af Gotland födelsedag. * till försäkring af lösegendom till A. 'G. Dc. 1. Konungens namnsdag. * Bagard. 21. Enkehertig:~ af Dalarne födelsed. * )) 25. Juldagen. Tecknet * litmarker Salctdagar. Minneslista. Januari. Hundskatten betalas a. stadens kassakontor, st. Stora Xygatan 2. s~~~v'a~~~~~~~;, stads Rrandförsälcringskontor betalas. Assuransafgifter betalas i september till ~ t ~ ~ k h ~ stads Braridstodsboleg till försäkring af lösegendom; oktober till Stiderrias allm. Brandstodsbolag, Tidkulan (Navigationsskolan, Mosebackes torg), faller hvarje inånd., onsd. o. fred. kl. l t. Om. 14 s. e. m. (Sveriges gemensamma borgerliga tid), miitsvarande Greenwichsmedel-middagstid. Brandväsen; signaler; brandskap; räddningsredskap. Brandsyn Om dagen signaleras medels rud flagg med dc fastigheterinorn~toc~~lolln, hvilkaaro och on1 natten riledels lykta, vand åt den försäkrade i stadens ~ ~ ~ ~ c eller l f i ~ trakt, ~ ~ der. elden - ~ utbrutit. ~ ~ k stiideriias allm. Brandstodsbolag förfast even- Kliimtslageil äro:.ger i lfaj på tid Och aag, f.r c..d LO ernialin; som i Stockh. Dagbl. tillkinnagifvas. Brandsignaler och klämtslag. Brandkarlar tjenstg. i tornet vid Johaiistation, ifvensoll1 i~atarina hvarifråil underrattelse oin hvarje fran tornen synlig eldsvåda teleeraferas till sta- tionerna. - Endast på brandchefens tillsigelse signaleras eldsvåda genom liliintning, antingen då elden erhållit större utstrickning eller då deii iitbriitit i riksbanliens niirmaste granskap. 3 cc Norrmalm, Ladugardsl:t. Skeposl,olmeii och Kungsholinen; 4 <( Staden inom brnarne och Riddarholmen samt 5 «Djwår(len och Galers.jnlell. Brandstationer. Hufvudstationer: Norrmalm: Johannis, Malmskilnadsgatan 64. Södermalm: Katarina, Tjärhofsgatan 11.

3 I 276 Bralidskåpen. 1 Öfrige stationer: 63. Djurgården: Djnrgårdens, Allmänila grand. 55. Kungsholmen: ICiingsholmens, Parmmätare- 50. gatan 7 och Ladugårdslaiidet: Ladiigårdslandets, Ladii- 51. gårdslandstorg. 52. Staden: Rådstugans, Riddarhustorget. 53. Södermalm: Maria, Adolf Fredriks torg Brandskåpen äro dels allmänna, uppsatta på stadens 60, bekostnad, dels enskilda, uppsatta på egen- 64, domsegarens bekostnad inom vissa egendo- 66, mar. De finnas under har nedan nppgifna 55, adresser, fördelade på stationerna. 67. Johannis station: Brunkebergstorg 11, åt Stora Vattug. 12. Bryggaregatan 32, i5n. 14. Drottninggatan %,åt Master-Samuelsg 151, 30. <( 73, C( 108, 116. Gamla ICungsholmsbrogatan 33, 111. Gustaf Adolfs torg, (Stora teatern), 110. Hötorget 8, 114. Klara Bergsgata 76 (Gasverket, e) *) Klara Strandg. (Jcrnv.-Centralstation), 115. Knngl. Dramat. teaterns scen, e) 112. Koogl. Stora teaterns scen, e) Lilla Vattug. 25, (Dagbladstr.), e) 121. Luntmakaregatan 65 A, åt Rehnsg., 122. Malmskilnadsgataii 48, 123. Mindre teaterns scen. e) 120. Norrlandsgatan 21, 118. Norrtiillsgatan <( 27, 113. Nya teaterns scen, e) Regeringsg. 34, 139. (( 52 (Veilrib:s ångqv.), e) 136. (( Blasiiholmsgatan B, (Frimiirarelogen), e) osl lags torg 23, 13'7. Grefgatan 2, it Strandgatan, u u Roslagstullsgatan 1, (Spårvägsstallet), e) 142. B 55, Roslagstullsgatan 6, 144. Gref-Thiiregatan 36, vid Linnégatan. Rödbodtorget 2, 143. Norra Humlegårds$at,an 15, Rörstrandsgatan 5 (länsfangelset), e) 145. Rörstra,ndsgatan 29 (Atlas), e) 131. C( 32, Rörstrands porslinsfabrik, e) Sabbatsbergs fattighus, Sabbatsbergs nya sjnlrhns, e) Skeppsholmen, (Högvakten), e) Stora Badstng. 23, åt Trebackarlångg. C( a 24, (Ljung1:s tobaksfabrik), e) Stora Vattugatan 12 (Gernandts tryckeri), e) Katarina station : 101. Barnängsgatan l1 (Spinneriet), e) 102. Ersta Baoke 1 (Diakonissanst.), e) betecknar enskildas brandskåp. 97. Göthgatan 83 åt Hammarbygatari, Katarina östra Kyrkogata 30. Mosebackes torg (Södra teatern), Nya Sandbergsgatan 1 (Kat. sjukhiis), Stadsgårdshamnen 14, )) 38, (Magasinsbolaget), e) Stadstridgårdsgatan 2, (Södra arbetsinrittnirigen), e) Stadstradgårdsgatan 9, D 33, 61, Stora Bondegataii 2, åt Göthgatnn, Stora Bondegatan 44, Södra teaterns scen, e) Tjärhofsgatan 85, )l 88. Djurgardens station: Djurgirden, Galharfvet, e) Djiirgårdsteaterns scen, e) Kunosholmens station: ~rbetareg&an 4, Han~ltvcrkare~atan - l (Eldqvarnen), e) 2 (Serafirnerlasar.), C( 25 [Gariiisonssjnkhuset), e] C( 27. ICaplansbackeil 10, (Bolinders mekaniska verlistad), e) Konradsbergs Hosuital, e) ~ristineber~, e) Marieberg, e) Xeparebailsg. 2, (Ekmans snickerif.), e) )I 8, (Allm. försörju.-inr.), e) )I 27. Jernvi~sbostaderna, Stora ~~nilgsholms~at~n 4, Ladugardslandets station: Arti1l:s Ammiiriitionsföriåcl, (Vakth.), e) Blasiiholmen, (Nya teatern), Norrmalmsg. 32, åt bodrahnmlegårdsg., Norrmalmstorg 4, Nybrogatan 10, n Qvarngstan 91, vid Kominendörsgat., Storgatan 18 B, Södra Blasiiholmsh. 8, (Grand hôtel), D (National-Museum), e) Östra Tradgårdsg. 8, åt Wahrendorffsg. Rådstuoans station: Birger Jarls tgrg 4, (Riksarkivet), e) 6, (Norst.tryckeri), e) )) 14, (Svea Hofratt), e) Helgeandsholmen, (Knngl.hofstallet), e) Jerntorget, (Riksbanken), Köpinantorget 1, Skeppsbron 26,

4 Spårvagarne Stora Nygatan 26, 87. Tantogatan 15, (Sockerbruket), e) 99. Stortorget, (Börsen). 75. Mrollmar-Yxkiillsg. 25, (Maria sjukhus). Maria station: 80. bfra Badstiigatan 14. Göthgatan 32 4, Hornsgatan 2, Räddningsredskap för drunknande» 82B (Provisoriskasjiikhuset), samt för dem, som äro i fara att omkomma 5, Hornstullsgatan 6, åt Besvarsgatan, svag is, finnas på följ. stallen: Allminna gran- 51 (Lignasnick.-fabr.)e) den, Djurgårdsbron, Andra Gardets kasern,» 30, Grefbron, Nybron, Norra Blasiiholmsham- Liljeholmen, (Jernviigsstation) e) ilen, Skeppsbron, Stadsgårdsh., Tegelviksh., LillaSkiunarviksg.2,åtSkinnarvikspl., Ragvaldsbro, L:a Skinnarviken, St. Skin- Långholmsgat. 2, (Bergsundsfaktori), e) narviken, Mälartorget, Riddareholmsh., Nya 3Iaria Högbergsgata 41, Kiingsholmsbron, Nya hamnen vid Kungsh., Reimersholm, (Spritfabriken) e) Parmmatareg., Kungsholms torg, Kungs- Stora Badstiigatan 2, (Sockerbruket) e) bron ocli Earilhiisviken. Kommunikationsväsen. Stockhölms spårvägar. Son- och helgdagar: Sparvagn afgår Ilvar 5:te miniit å följande Förstavagnen fr. Gnst. Ad. torgkl. 9 f.m. linier : ))» Pilgatan >) 9,2o D Ringlinien. Sista Gust. Ad. torg 1) 11 e.m. Från Slussen till Norraialin samtidigt två»»» Pilgatan 1) l1,zo D vagnar, den ena öfver Vasabron, den andra öfver Norrbro; Djnrgårdslinien. Iluardagar : Huardagar: Första vagnen från Roslagstorg kl. 7,s; f. ni. 1) )) ~l~~~~~~ )) 8 Första vagnen fr. Norrrnalmst. kl. 12,40 e.m. )) Sista»» Roslagstorg» lo,37 e.m. " ual1m.grand.d l ) u )) )) sltisseil ) 11 Sista»» Norrmalmst.» 11 )) )) )l» Allm. grand. >) ll,zo Sön- och helgdagar: Sön- och helgdagar: Första vagnen frin Roslagstorg kl. 8,as f. m. ~ ö vagrler, ~ fr. Norrmalmst. ~ t ~ kl. 8,40 f.m. )»» Slussen» 9» ))» Allin. grand.» 9 )l Sista 1) Roslagstorg» l0,37 e. m. Sista )l 1) Norrmalmst. D 11 e.m. 1)»» Sliissen»l1» ))»» Allm. grand.» ll,20 B Afgift 10 öre för färd å hvar och en af Ladiigårdslai~dslitiieii. ofvanstående linier, så al för hvarje passa- Huardagar : gerare som för hvarje på främre platformen Förstavagnen fr. S. Hiimleg5rdsg. kl. 7,szf.m. stild korr eller paket.»»»nybrogatan» 8,,ingliael, och Ladugårdslandslinien gro Sista )) )) S.Hnmlegårdsg.)) 11,17e,m. stäl~la i förbindelse inecl hvaraiidra, så.att )l u )) Ny brogatan passagerare, som erlagt afgift på ena linlen, B D Sön- och helgdagar. eger för sainma afgift oniedelbart fortsitta Förstavagilen h. S.HnmlegårtLsg.Bl.8,szf.m. färden Gröna slryltar på den andra. Ringliniens vagnar. ) )) )) Nybrogatail Röda &yltar a, Kiingsholinsliniens, L)jitr- Sista» )) S Hiirnlegårdsg.» 11,i~e.m. gårdsliniens och Ladngårdslandsliiiiens» Nybrogatan» 11,z.j» vagnar. Sparvagn afgir hvarje 10:de minut H följande linier : Spårvagn passerar hvar 5:te miniit: Kungsholinslinien. Riddarhustorget. Huardagar : Hoardagar. Första vagnen fr. Gnst. Ad. torg kl. 8 f.m. Första gången till Slussen kl f D L) Pilgatan» 8,zo» )> D D Drottningg. D 8,06 r, Sista >) Gnst. Ad. torg» 11 e.m. Sista» D Sliissen D 10,5a e. m. D»» Pilgatari» 11,zo». D D 1) Drottningg. D 11,oo D

5 275 Spårvägar. - Rum för resande m. in. Söndagav: Stationer för Åkare. Första qiingen till Slussen 61. 8,56 f. in. n n n Drottniagg. )I 9,06 J) Now: Adolf Fredriks Burkoplan. Sista» )I Slussen D 10,a:, e. in. Bruiilrebegstorg. n» )I Drottningg. n 11,ou Karl X1II:s torg. )l Centralstationeii. Drottninggatan. Hötorgsgatan. Huardagar: Norra Hiimleg&rilsgataii. Första gången till Slussen kl. n n» Rosl:rgst,org n Sista n n Slussen n )I n n Roslagstorg n Söndagar: Första gailgeii till Slusseii kl. n n n Roslagstorg Sista n n Sl~isseil n n D n Roslagstorg Södra Hiiiillegårdryat Zuardagar: Forsta gången till iiorrbro kl. D» )I Roslagstorg )j Sista n D Kni~bro 1) n n n Roslag>torg 1) Söndayar: Första qäiigeii till Norrbro lil. n D n Ros1,~gstorg n Sista n n Norrbro 1) 11 n u I:oslagsturg 1) Korrinalinstorg. Huardagar: Första gårigen till Slnssen kl. n D n Roslajstorg n Sista n n Sliisqrn n ~Yönda,yar: Första gxi~gen till Slussen kl. D n n Roslagstorg n Sista r, D Slussen )I D n n Roslagstorg 1 Norrbro. Huardaga, : Första gången till Slussen hl. n n» Roslaqstorg u Sista n n Slussen n n x n Roslagstory )I Sdndaqar: F6rsta gangen till Slnsseii lil. n n n Boslagstorg B Sista n n SIIISS~I~ D n D r, Roslagstorg n Spårvagn passerar hvar 10:dp Norri~ialnistorg. Huardagar: F6rsta gingen till Djurgårdeil lrl. Sista B n Djnrgårcleii n Söndagav: Första gangen till Djurqärdeil kl. Sista n r, Djurgardeii n 7>45 f. m. Xorrinalmstorg. e3i; D Oxtorget. 10,45 e. m. Rödbodtorget. l n Ladug%rdslandstorg. Staden: Jerntorget. 8,4ó f. m. Munkbrogataii. 9,15 )I Myntgriindeu. 10,45 e.in. Riddarholineii. 11,is,an. Stortorget. Skeppsbron. Söder: Adolf Fredriks torg. 7,12 f. in. Salutorg. r. Göthg., iaidt f. Tjärhofsg. 8,ii n Stads#rdeil, nedanoin Briin~isbacke~. l n Gastgifveri. Q,42 f. m. Nom: Adolf Fredriks södra ICyrkog. 2 o D Skjuts erhålles efter F trnr förut skedd bestiillniiig ; %kare-tauan för gästgifv.- i n skjuts ir iiif. Iaiigre fram i denna, afd. Bararegillen eller Stadsbudsexped f. 8,15 n Norr: Mäster-Sarniielsgntaii 51, Rbdbodtorg. 2, Styckjulikaregatan 4, invid Norr- 10,4:, lljso n malmstorg. Staden : S!ili,rgardsptai~ 'i f. ni.. Hotell och Rum f6r resande. n Stadei'eli. Hotell Albion, Xyntgatnn,i.,, Amerika, Osterlånggatan 2. f. m.,, Badens Annex, Didrik Ficks gr. r;.,, Baden, Didrili Ficlrc grind 5. n. Berlin rl'rangsrind 2. e.1n. n,, Brage, Stora Nygdtail 9.. Bremen. Skraddareorand 4. 8,oz f. iii.,, ~a~mar; Dalarne, Ernnilsgriiild ~)sterlirig~ataii l: ,07 D 11,52 e.in.,, de Bourse, Stortorget 7.,. de Commerce, Stora Nygatan Il. n minut:,, de France, Slrottgränd 2.,, de Frankfurt, Slieppsbron 16.,, Falun, Osterlåiiggatan 14.,, Finland, 6sterli.nggatari ,40 e. 111.,, Freden, Östcrlä~iggat~ii n., Götha, Prestgatail 19.,, Hamburg, Stadssme(1jegataii f. m.,, Karl XV, Sven TTintal>pares yrand S. 10,40 e.m.,, Kung Oskar, ~sterliing~atan 47.,, Linkdping, Klockgjntaregr2nd 3.

6 Hotell och rum för Resande. Hotell Neptun, ~sterlån~gatan 15.., Nordpolen, Östsrlånggatan 29.,, Nordstjernan, Osterlanggatan 21.,, Norrland, ICöpmangatari 12.,, Paris, Sven Viiitappares grind 4.,. Petit, Lilla Nygataii 8.,, Prins Carl, Stora Grårnriiikegrand 8.,j prins Gustaf, Stora Nygatail 17.. Prins Oskar, Myntgatan 1 A.,, Riga, dsterlåi~~gataii 19., Skåne, Göran Helsingesgrand 3.,, Sköfde, Stora Gralnlinkegränd,, sundsvall, skeppar grand 4.,, Svea, Gilla Grimnrikegriind 1., Vega, Osterlånggatan 33. Wasa, I(a1ibrinkeii 4. yisby, Ostcrla~~ggatail 20.,, Ostergötland, Balviigrind 8 %Tunkbrogatan 7. Stora Gr~iniiiiiegrind 5. stora Sygatan 9 och 13. A~OTO~?: &unkebergs Hotell, Bri~liltebergstorg 2. Grand Hatel, Blasiiholmshainlleli 6 och 8. Jernvägshotellet, Lilla \'att,nga,tan 17. Lilla Hotellet, Korra Smedjegatan 17. Hotell d'angleterre, Drottninggatan 6 Bellman, lclara 5, de France, Norra Smedjehatan 10.,, de Suede, Drottninggatan 43.,, Elefant, Rlara v. Bgrltogata 5.,, Fridhem, Korra Smecljegatan 3.,? Garni, Norra Smedjegatan 20,, Germania, Gustaf Adolfs turg 10., Gustaf Wasa, Norra Smedjegaztaii 4. 1? Göteborg, Nya Knngsholrnsbrog. 20.,, Hamburger Börs, Jak. Kyïli«g. 6.,, Kanan, Brunkebergstorg 16.,? Kina, Klara Strandgata 12.,, Kristiania, Bya I<ungsholrnsbrog. 24., Kung Carl, Illalmtorgagatan 10.,, Kung Carls Annex, Regeri~igsg. 13.,, Nord, Klara Bergsgata 29.,, Rosenbad, Stora, Akademiegr&id 6., Rosenbad, Rosenbad 6.,, Royal, Xorri~ Sinerljegatan 13.,, Rydberg, Gustaf ddolfstorg 16.,, Skandia, Drottninggatan 25.,, Skandinav, Norra Smedjegatan 16.,, Stettin, Norra Sinedjegatan 12.. Svea, Grytgjutaregatan 38. $. Vega, Iilara restra Kyrkogata 5,,, Victoria, Xorra Smedjegatan 14.,, Wasa, ICardiiaiisi~iakaregatari 7.,, W 6, Iilara Strandgata 2%. Qrnsköld, Drottninggata ~Btorget 14. Jlaster-Samuelsgata11 51 oclr 61. Korra Smedjegittail Åi~gfart~~sliorilinissionareï. 279 Söder: Sjömanshemmet, Stadsgirden 12. Hotell Södermalm, Hornsgatair 66.»Sällskapets)) lokal (Blasiiholmen, drseiialsgatan 3 A), står öppen f.3r hvarje som genom af dess ledamöter allmales. Passpateckning ir nnövindig för resa till Ryssland och sker genoin A. Mollerinsj Nybrogata Centralpostkontoret. Hvilka tider, de olika afd. vid namda kontor samt filialp«stkontoren iiro tillgängliga för allmänheten, npptagas tinder hufvtizrubriken postnnderrattelser i slntet af denna eller Italeiider-afdelninpn. Jernvägsstationerna. Hvillia tider, de olilza lokalerna hsllas öppna in. in., npptagas nilder jerilvagsunderrättelser i slutet af deiiila eller kalender-afdelningen. Kyrlrogatj Carlsson, n. %rister-sai~iiielsgatan 51, 8. Osbeck, ii. Stockholms Expressbyrå, Rödbodtorget seelig g B~~~~~~~~ 29, emottaga oclr befordra gods, som sltall afgi illed jernvagen. Stockholms Transport- och boyseri?iqsbolag; koiist. Slussplan Ångfartygskommissionarer. Boman, Carl W.: Flygarsons Eftertyidare, st. Skeppsbron 30: Stockholins Rngfartygsrederibolags ångare Allegro, Bergsnnd, Nautilns och Presto för linieii London-Stoclrholm via Malmö; Rederiaktiebolaget Sveas ångare: Binsterdam, Svea och Vale för linien Amsterdam- Stockholin via Malmö; Hrr Shoi Wilson Sons & C:nis i Hnll ångare för linien Stockholm-Hull. - Gods medtages på genomfrakt härifrån via Hull till Liverpool, Drindec, Lissabon, Nedelhafvet? Constantinopel, Odessa samt Boston, h'e~yorli och Filadelfia ined flera orter. Die Neiie Dampfer-Compagnies i Stettin %ngare: Breslan, Berlin, Königsberg, Stettin, Libau, Stockholm, Rewai, Moslcaii, Nagdebiirg, Arcona, S:t Petersburg, Orpheus, drchimedes, Der Preusse ocl~ Vineta för linien Stettin-Stockholm ; ångaren Gevalia f6r Iinien Antwerpen- Newcastle-Stockholm.

7 I 280 dngfarty~skommissionärer, - Miisecr m. m. Carlsson, N. C., $ K:;! st. Skeppsbron 10: Sylvan, Jliddleton och liiiig's Lynn för Carl XV, Gefle, Gustaf II Adolf, Cii- linien Hamburg-Stockholm samt ångast,af Wasa, Gestrikland, Hernösand IT, ren Baltic för linien Riga-Stockholm. S. G. Hermelin, Hiidiksvall, Högbo, Olson 8 Wright, at. Skeppsbron 20: Linné, Liileå, Njord,. Norrbotten, Nord- Stockholms Angfartygsrederibolags ånstjeriian, Norra Sverige, Norrland, Nya gare Atalanta, Motala, Stockholm och Söderhaiiln, Koiiung Oskar, Otiln, Piteå, l?ellus för linieii Stockholin-Antmerpen- J. 1,. Runeberg, Skandia, Drottning Havre via Malmö samt Rex och Dux för Sofia, Svea, Snndsvall, Söderhamn, Södra. linien Stockholm-Bordeaiix via b1almö; Sverige, Telegraf, Thule. Tjelvar, Tran- Rederibolaget Sveas ångare Bore, Gansit 3, Uman, von Döbeln, Wasa, Wilh. thiod, Svithiod samt ångaren Lennart Röhs, Westerbgtten, Westernorrland, Torstenson för!inien Stockholm-Lubeck Waddö Kanal, Angermanland, Dana. via Iialmar; an~arne Riga, Schmeclen och Degernlark $ Schultz, G. A. Tullgrens Efter- l'ilsit för linieii Stockholm-Stettin; tradare, st. Skeppsbron 4: förnyade Svenska Lloyds åiigare Sverige, Chapman, Dana! Ernst, Nore, Norrtelje, Danmark, Skandinavien. Trafik, Adolpli Roslagen, Traiisit l, Wiiigåker samt Meyer, Bordeaux, Lindholinen, Malaga, Orebro Rederibolags fartyg och däckade Jiiliiis &sar och Victoria för linien Xleprininr med åner&vcen' " gielniaren och1 delhafvet-cadis-oaorto-stockholm u.j Neriire. via Göteborg och ~fö~~enharim; ångarne Xricsson & ZettersPrij1a, Skeppsbron 26: Vanadis och Verdandi för linien Stocki &ra, Anvasaksa, Finland, Oiiln, Torneå, Iiolm-Nemcastle samt clirekta svenslra dbo, Uleåbor~, Brahestad. Jacobstad. ån-båtslinier till Amerika. Vasa, Constanzin, Hangö, Kokkola, Gul C. O. Strindberg& C:i, Riddarholmshaninen 12: staf Wasa, Sven Diifva, Tärnan, Por- Arboga, Aros, Baltzar v. Platen, Dal-! than, Vega, Beptiiii. pilen, Dalsland, Delfin, Es. Tegnér, Es- Hellsten, Otto, st. SSeppsbroii 24: kilstuna, Pyris, Garibaldi, Gotland, Göta, Levant, Betty, Limerick. Rariibler, Paitli- Hållsviken II, Jiino, Klintehamn, Ilaria 1, ful m. fl.,förlinieiiliverpool-stoclcholn~. Maria II, Köping, Motala Ström, Nori J. G. Stenberg, st. Nedra >Iiinkbron 1: den, Norrköping, b ya Hållsviken, Nils, Enköping, Fagersta, Gamleby,Södertelje, Nya Upsala, Nyköping, Pehr Brahe, Pehr Gripsholin, Hallstahammar, Nya Enkö- Löfveniiis, Linkijpiiig, Primus, Sven Rinping, Pius, Trögelin, Torshiilla. inan, Tjust, Upsala, Vadstena, Veniis, ivordströliz $ Thulin, st. Slreppsbrori 32 : Visby, Viilkanils, Orebro, Transit 1, Nore, drteinis, Hesperils. Severn och West Ri- Ro~irieby, Visiiigsö, Södern. ding, för iinien Hiill-Stockholm, Tage Stockholms sevärdheter; Museer; Arkiv; Bibliotek; Institutioner m. m. Akademiens för. de fria Konsterna I~ibliotek, Föreningen för frivillig vard afs6rude och sjuke l Fredsgatan 32, ar ijppet för allmanhe- i falt, n. Fredsgatan i Arffurst,ens palats l ten, iiiider vorterminen -- 10/1 till o. m. 3 halftr. l mandagar och thorsdagar kl. 1-3 Föreningen föl, Nordisk Konst, n. Haningatan l e. m.; höstterminen - I/Y t. o. in. 18/12-18, öppen oktober-iiiars söknedagar tinder september nianad: onsdagar kl. kl , sön- och helgdagar kl. 1-3, 11% 12 f. ni., tinder den öfriga de- samt april--september söknedagar kl. len: måndagar och thorsclagar kl och sön- och helgdagar 1-4. e. m.; tinder ferierna stangdt. Föreningens ledamöter fri entré, andra Artilleriets historiska rnuse?~~~, vicl gamla arbesölcancle betala 25 öre; sön- och helgtillerigirden, hålles öppet å tid, som tilldagar 10 öre. kännagifves i tidningarna. Handarbetets vannel.. Byrail för fornsvenska mönster m. in., Rrunkebergs torg 15, Beluedhre Djurgården, i granskapet af Bel!-.,,ra ingången, genom Slöjdföreningens mansro, ar tillganglig alla dagar emot museum, öppen alla söknedagar 10-4; afgift. ingen afgift. Flottans arkiv Skeppsholmen, onsdag och Högskolans mineralogiska, zoologiska och bolörcla~ f. ni. taniska Institut, n. Klara Strandgata 11.

8 l I i Bibliotek och Institutet för blinda, Nybrogatan 37, alla dagar efter anmalan hos institutets direktor. Institutet för döfstumma, DIa,nilla å Djurgården, thorsdagar kl ~aroleizska institutets museum, Kh. Handtverkaregatan 3, efter tillsägelse till rnlrtmästaren på stallet. Konstför-eningen, n. Vestra Tradgardcg. 10, öppen alla söknedagar (utoiii måndagar) 11-4 e. m. mot afgift af 25 öre, dagar 1-3 mot afgift af 10 öre; föreningens ledamöter fritt. K&gsvetenskapsakade&s bil>l&,tek, Ricldarholmen 10, öppet onsdagar och lördagar 9-10 f. m. under sept.-april; sckreteraren träffas derstides % samma tid Kungl. biblioteket i Humlegarden, öppet för lån och för begagnande stället alla söknedagar kl. 10-3; visningssalen alla sölinedagar kl Landtbruksakademiens bibriolek, Xaster-Sanluelsg. 4.1, onsdagar och lördagar kl Landtbru7csakademiens experimenta(jälts samling får beses mind. o. thorsd. till kl. 4e.m. Landtbruksakademiens,fiskerimtLseunL, l,., Hol- ]andaregatan 15, onsd. 12-2, 1-3. Landtbruksakademiens museu~rz,,\laster-sainilelsgataii ::G, alla. sijlcneda,aaï kl Läsesalongen, Dr~ttningg. 38, sijlilledagar kl. 9 f. ril.-10 e. m. samt kl e. m.: afgift 15 öre. Musikaliska Akademiens bibliotel;, Xtallgat. 2, Museer in. ni. 281 Lundberg derom tillsäges; stangdt under november och december. Naturhistoriska riksmuseets etnograjska samling, Holländaregatan 15, ingång från Adolf Fredriks plan; onsdagar och söndagar kl e. m.; afgift 25 öre. Nordiska museet (förut skandinavisk-etno- Il grafiska samlingen) ~ uvudaf f delningen, Drottninggatan 71 A-och B., sönl 'lagar 1-9, alla söknedagar (utom onst i dagar och lördagar) 11-5, afgift 50 öre jhalfteii för barn och tjenare). Första annexet (norska afcleln.) Drottllingg- 45, 1 tr. upp, öppen samma tider, afgift 25 öre. Andra annexet, Drottningg. 79, och tr. upp, söndagar samt lördagar 25 öre; andra tider i alla afdelningarne diibbel afgift; november-februari om I söknedaffarne enclast öppet till kl. 3. Biljetter till alla afdelningarne 75 öre, l årskorii till,nuseets alla afdelningar kr. : oin löses för flera medleml,lar af falnilj kr. Nya ele~nentarskolans bibciotek, V. Beridarebansg. onsd. och fred. kl f. m. Riddarholmskyrkan under maj-sept. hvarje l tisdagi tllorsdag ocll lördag kl. 12-2: i tisdag och tliorsdag 25 öre samt lördag fritt; iinder öfriga delen af året hvarje ~ tisdag och tiiorsdag kl. 12-2, efter tillsägelse hos vårdaren F. E. Lindqvist, SO" träffas kl. 12 i Riksmarskalksen~b:sftörmak, afgift 25 öre: andra tiderenl. öfverenskommelse med ofvanniimde Lindqvist. Riddarhuset förevisas alla sökendagar till kl. 3 e. m. efter tillsägelse hos vaktmast. Osterlund, 1 tr. upp, clörren till venster.! Riksarlcivet, Eiddarholmen 4, öppet alla söknedagar 10-'133. h%lles öppet onsdagar kl. 12-2, öfriga helgfria dagar f. In. ; ferierna fredagar och lördagar 1-2 e. nk. Nationalmuseu~)z. Eonstafdelningen och lifrustlrainmaren: under nov.-jan. söndagar kl. 1-'123, samt helgfria tisdagar och fredagar kl. 11-l/23 fritt, saint helgfria onsdagar, thorsdagar och lördagar kl. 11-'123, 50 öres afgift; under Sabbatsbergs sjukhus, se adressafdelningen. febr. och okt. sönd. kl. 1-3, helgfria Sera)merlasarettet, se adressafdelningen. tisdag. och fredag kl. 11-3, fritt, samt Statens histori&a nzuseunl och Kungl. mynt- ~ helgfria onsclagar, thorsdagar och lör- 7:abirzettet (i Nationaliniisei bottenvåiling) dagar Itl. 11-3, 50 öres afgift; under helgfria tisdagar och fredagar Id. 12 mars-sept. söndagar kl. 1-4, helgfria -2 tinder oktober-april, och Id tisdagar och fredagar kl. 11-3, fritt; iirider niaj-september afgiftsfritt; för helgfria onsd., th. och lörd. 11-3, 50 studerande tillgängligt alla helgfriadaöres afgift. I-Iandteckningar och gra- gar. Nationalmusei samlingariirostangda vyrer framlaggas på begäran tisdagar tv& veckor om året. i och fredagar. Samlingen af egyptiska Statistiska centralbyråns bibliotei'c, Storkyrkofornleinningar (ingång från lifrustkam- brinken 2, alla söknedagar Itl maren) helgfria tisdagar och fredagar. Svenska,slöjdföreningens konstindustrimuseum, Naturhistoriska riksmuseum, Drottningg. 94, Brunkebergstorg 15, sökned. kl. 11-5, öppet helgfria onsdagar kl och söndagar 1-3, utan afgift. söndagar kl. 1-3, fritt, samt lördagar Sveriges geologiska undersöktzingsmuseum, Makl. 12-2, afgift 25 öre; andra dagar ster-samuel.sgatan 36, afgiftsfritt öppe$ och ticler afgift 1 kr., di ralttmiistaren iilåndagar och thorsdagar kl. 1-3 A!

9 ' 282 Skeppsklarerare. - Stadsniii!clare in. in. andra tider efter tillsägelse åt vaktmist. f. m. och 3-5 e. rn. samt söndagar 5-5 å stallet. e, m. Tekniska högskolans bibliotek och öfriga sam- Vetenskapsakademiens bibliotek, Drottninggat. lingar, Drottninggat. 95 A, måndagar 94. lordagar kl. 12-2: stlngdt l5 3iici och tliorsdagar, kl e. m. -1 Jiili. Tekniska skolans bibliotek och modellsainlingar, Mister-Samiielsg. 36, söknedagar 8-10 Ombud för sjöfart, handel, penningevasen m. ni. Lotskontoret. börs auktion till försiljnin; af obligatio- (Skeppsbion 20, ingang fr. ~ ~ ~ ~ ner, ~ lottbref ~ ~ och aktier ~ ~ första ä helgfria ~ ~ ons- d. Lotskapten: Dalman, A. V. E. dag i hvarje minad och andra onsdagar, Lotsilderman: Byströni, G. H. E. om erforderligt, lrl: '12 2 e. m. : den, som har värdepapper att aflåta, är i tillfälle Skeppsklarerare. att genom nkgon af stadsmaklarne Hikansson, John, Segerström L. Ad., Zethrzns Alilberg: N. J. H. samt för öfrigt de stadsniäklare, soiu Boriian, Carl W.. Flygarsons efterträdare till ett dylikt nopdra; erhållit beniyndi- (innehafves af Carl W. Eoini~n o. Emil gande af Iiandels- och sjöfartsnäinden, de- Bcman). samma försälja. Hellsten, Otto. Afgiften ar (såvida annan öfverenskoiii- Sordström Thiiliii (iilnehafres af C. melse ej ar vorden träffad) 2 kronor pr G. Thiilin). mille, hvaraf 1 kr. tillkomn?er stadens kassa Daliielson, L. och återstoden anktionsfirriittaren; vid åter- Olson & Wright (irineliaf~are af Axel rop eller bterging af försiiljriirig erliigges Georgii). iclie någon afgift. Dispaschör. Jonsson, Carl J. Stadsmaklare. Nettelbladt. C. Carré. O. Paiili, F. Lundniark, J. Stenberg, J. Liljevalch, S. Flodman, Glist. I'li Neijber, Af. J. Peterson, C. G. Iiollberg, C. Ekengren, W. A. F. Segerströin, L. A Norman, Ant. Zethrziis, J. B. Forssner, Hj. Hikansson, John Sancleberg, Hrigo af Llindéii. H. M. Kontrollör vid Fondbörsauktionerna: JIyrberg, X. I. I c. Notarii Publici : Aliilqnist. O. ; Svensaon. C. S. E'.: berg, S. G. Wess- Fondbörs. Fo?adbörskomiterade aro af Haiidels- och Sjbfartsnamden ntserldc : Kallenberg A. O.; Arnberg, J. W., Pegroii, A.; Davidson, H.: Glosemeger, Alb. Jemlikt Kungl. A1aj:ts reglen?ente af den 20 deceinber 1862 hbiles H Stockholms Utlottade obligationer och förfallna rii~itekiiponger till följancie lan inlösas hos A7;tiebolaget Stockholnts Handelsban?;: Östgöta Hypoteli3fiirenings 4 procent af 1854, Göteborgs Inteclinings Garanti- Alrtiebolags, MotalaBZelianiskaPerkstacls Aktiebolags 5 li.2 procent af 1874 och 6 procent af 1876, Bergsunds Mekaniska 'Verkstacls Aktiebolags af 1874 ocli Boxholms Aktiebolags, EIorndals Jernverks Aktiebolags, Ankarsriims braksegsrespartialförsbrifningar,scllebo Briiks Aktiebolags d:o. Aktiebolaget Iggesuiicls brnks d:o. Uttersbergs Aktiebolarrs d:o. Fagersta Briiks ~kgebolags d:o,' Gunnebo Brulis Aktiebolais d:o. G. Cervin: Eiigelholins ;taas, Hiiiliksvalls stads, Kalrnar stads. Laiidslrrona stads. 1x0- tala stads, Skeniiige stads, Suncfsvalls stads, Söderhamns stads, Uddeval!astacls. ~ Ulricehamns st~ds, Wenersborgs stads, Wisby stads. Amåls stads, Smålanrls i hypotelcsföreiiirigs. Kopparbergs bergslags af 1862, Motala inekaniska verk-! stads aktiebolags af 1881, Söderfors 1 brnks bolags, Bergslagernas jeriivaqsaktiebolags, Gefle-Dala jeriiviigsaktiebolaqs, Gefle-Ockelbo jernriigsaktie-

10 Obligatioiler. 283 bolags, Gards hirads jernva-aktiebo- Aktiebolaget Atlas', A. L. Nornians boklags, Halmstad-Jönliöpings jernviigs- tryckeriaktiebolags, Forsbacka jernaktiebolags, Hudiksvalls jeriivigsakt,ie- vagsaktiebolags, Halmstad-Jönköpings bolags, Hnltsfred-Westerviks jeril- jernvigsaktiebolags, Bergslagernas jernvagsaktiebolags, Kalmar nya jernvägs- vagsaktiebolags, Gefle-Dala jernvagsaktiebolags, lilackbergs jernvagsaktie- aktiebolags, Göta Kaiialbolags, Norabolags, Nora-Iiarlsskoga jernviiosak- liarlslroga jernvagsaktiebolags, Stocktiebolags, Norbergsjeri~vigsaktiebolags, holm-westerås-bergslagensiernvagsak- Norsholm-.Ristens liomrniinikationsak- tiebolags, Östra Weimlands lernvagsaktiebolags, Oxelösund--Flen-Westman- tiebolags. A k t i e knp o ilge r: Gefielands jernviigsaktiebolags, St~clih01m~- Dala jer~väc.saktiebolags, Göta kanal- Westeras-Bergslagens jernvägsakticbo- bolags, Söaerteije knnalbolags och? lags, Ul~sala-hTargrete11ilk jernvägs- Strönisholins nya kanalbolags. aktiebolags. 7Vesterrilr-iltvidaberg- licni: ~ l aktiebolags ~ 5 ~ 112 t Bersbo jeriivägsaktiebolags, Ostra Verinpro,ent ; olotala,,erltstads 6 procent. lands jernragsaktiebolags och aktiebolagets för Xya Tändsticksfabriken i Mälal-eprovi~zsemas Enskilda Bank: Stockliolm. bk t ie knp on ger: IClack- Wermlands hypoteksförenings, Klosters bergs jerriviigsaktiebolags, ICrylbo-Nor- aktiebolags, Söderfors aktiebolags. bergs jernvagsalitiebol~~gs, Norbergs jerri- dllinänna ~ ~ för sveriges sta- ~ vägs nya aktiebolags. der obligationer, å dess kontor, %ge- Skandinaviska Kreditaktiebolaget: ringsgatan 6. Amorteringsforideri för xpotelrsprivilegiieï, aktiebolaget Bofors--Gnllspångs, Boris På Allmänna Hypoteksbankens Iiontor, dess stads, Eksjö stitils, Gefle stads, Helsing- 1 borgs stacls, Helsingborg--Hesslelig1nls Hgpotelisförenings jernvägabolags, Jeiiitlancls lails Lands- 26, nimda förel &$s, Resterås stads, Iiarlshamils stads, / nings obligationer och riii~tekiiponger. Karlshami:-7'icslaiida jeril\~igsbolags, I Riksgäldskontoret, Sv. statsobligationer. Karlstads stads, Koclinins n~ekanislra På Stocliholms Intecknings-Garantiaktieboverkstads alitiebolags, Landskrona stads, lags koritor, Illalintorgsg. 1, dess obligat. ltalmö-ystads jerllvagsbo]ags, Pi:ora- På Stocliholms stads I<assalroiitor: stock- Karlskoga jeravägsbolags, Oxelösund- holilis stads obligationer af aren 1867, Flen-l\Testtnailla~~il~ jernv5igsbo1ags och Palsboda-Fincpongs jernvägsbolags, I Siindsvallc stads af 1874, Söderlia~i~i~s stads af Barbergs stads. Vikern- / Obligationer, Möckelns jernvägsbolags. dstra f erin- laildr, jerllvägsbolags, L'ddcholms a,ctie- SV HIS"^^ och utländska, säljas dessntom ai; bolags. 1 Beliniiite, i.; Ccibeii. I. H.; Hofgro?.& ii:i ; Lan~m, Carl : Lamin. S. & F.; Lil.le- Skznes Enskilda Bank, Fredsgatail 13, in- valch, Tom ;;\iijller, Tileod.; Kommanditlöser förfallna Kuponger ocii utlottade bolaget ~~~~i~ ~~~~~~.~l k ~.+i. Obligationer till: Iiarlshaniiis stads låri, Helsingborg-Resslehdms jernvägsaktiebolags d:o, hialmö-ystads d:(), Iinrls- Postrernissvexlar säljas: hainils-tt-ieslanda d:o, I<ocknrns Meka-,ly i~öller, ~ h ~ ~ skeppsbroil d., 45), inlösbara niska verkstadsaktiebolags d:o, 'i'relle- i ~ ~ l ~ petersbnrg, i ~ ~ kbo f och ~ ~ ~, borgs st.ads d:o. Höganiis c;tenkolsl-erlis l ~ d ~ ö ~ ~ ~ d:o, Sldnska Cenieiltalrtieboiagets i1:o. ~f ~ i k ~ b inlösbara ~ ~ k ~ i ~ ~ ö, t,&lalrnö, ~ b ~ ~ ~ Aktieboiaget &löli1bacl;a-trysils d:o. ' jyisby och ~ ~ 1 ~ ;. Stockholms Enskilda Bank: Af S1zandinavisl;a Kreditaktiebolaget, Storkyrko- Ostgöta hy~~oteksföreiliiigs 4l/2 procents brinken 7, försäljas Postremissvexlar, inamorteringslån af Gefle stads, lösbara i Göteborg och Norrköping af Gefle intecknings garantiaktiebolags, Skandinaviska Kreditaktiebolagets kon- Finspoi:gs bruksegares riiritebirande tor, samt i öfriga stader af Enskilda partialförskrifi:i11gar, Lessjöfors bruks- Bankerna och deras afdelningslrontor. egares riintebliraiide partialför~1:rif~~in- Af Stockholms Enskilda Banlz och dess Afgar, Ströms brrilisaktiebolags, dby delningskontor, Drott,niiigg. 45, i Bazaraktiebiilagi. Ri6rstraiids alit,iebolags, byggnaden 5. Korrbro, och Arsenalsgatan

KALENDER - AFDELNING.

KALENDER - AFDELNING. III. KALENDER - AFDELNING..._.---+++--- 18 Parad- dagar. Jan., April, Juli o. Okt. Vattenafg. betalas. Jan. 1. Nyårsdagen. Febr. Utskylderna till Kronan betalasfr. o. m.» 21. Kon~ngens födelsedag. * ~.

Läs mer

a o a orse s sj u s o ers e em. ställa sig till efterrättelse de för ordningenderinom (Kammakaregatan 66; r. t. 192; a. t. 8186.) faststäida regler.

a o a orse s sj u s o ers e em. ställa sig till efterrättelse de för ordningenderinom (Kammakaregatan 66; r. t. 192; a. t. 8186.) faststäida regler. Sjukvårdsanstalter m. m. - Penninginrättningar. Banker. [1645-1651J Konsultationstid: månd, och torsd. 11-12. ningsdagen ej räknas, såvida ej den sjuke stannar Besökstid: månd. och torsd. 11-1. qvar å

Läs mer

226 Söderlund-TaIen. Söderlund,A.G.,Byggm.,LLÖstermalmsg.13. Söderström,F.,Enkefru, n. Kl. n. Kyrkog. 10. -- J., Byggmästare, s. Hornsgatan 182.

226 Söderlund-TaIen. Söderlund,A.G.,Byggm.,LLÖstermalmsg.13. Söderström,F.,Enkefru, n. Kl. n. Kyrkog. 10. -- J., Byggmästare, s. Hornsgatan 182. 226 SöderlundTaIen. Söderlund,A.G.,Byggm.,LLÖstermalmsg.13. Söderström,F.,Enkefru, n. Kl. n. Kyrkog. 10. J., Byggmästare, s. Hornsgatan 182. &K:i,Engroslag.afkortavaror,L.Nyg..18. C. A., Grosshandl., Norra

Läs mer

26 Assistans eller Pantlånekontor-Backman. Assistans- eller Pantlånekontor, Birger Jarls Aven, Sophie L., idkar matvaruhandel, n. torg 12...

26 Assistans eller Pantlånekontor-Backman. Assistans- eller Pantlånekontor, Birger Jarls Aven, Sophie L., idkar matvaruhandel, n. torg 12... 26 Assistans eller PantlånekontorBackman. Assistans eller Pantlånekontor, Birger Jarls Aven, Sophie L., idkar matvaruhandel, n. torg 12... Regeringsgatan 32 o. Ll. Sturegat. 5. Assmundsson, V., Amanuens

Läs mer

Pennlnq i"rätt~i"gar..

Pennlnq irätt~igar.. [1646-1651) Sjukvårdsanstalter m. m. - Penninginrättningar. Banker. De Il sjukhemmet intagna sjuka hafva i Öfrigt\ [1650) Hemmet Elim, att stålla sig till efterrättelse de ror ordningen der. (A' Negling

Läs mer

- C. J., Handl., s. Göthg. 56.

- C. J., Handl., s. Göthg. 56. Jaderström-Karlsson. JLderström, K. A., Huseg., n. Lastmakaregatan 11. Jager, C. A., f. d. Fabrikör, n. Trebackarlånggatan 3. - C. W., Tapetserare, Barnhusgatan 3. Jästaktiebolag, Stockholms, L1. Norra

Läs mer

Brand- och Lift"'öraäkrlngs-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. 5. Penninginrättningar. a) Bankinrättningar och kreditanstalter.

Brand- och Lift'öraäkrlngs-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. 5. Penninginrättningar. a) Bankinrättningar och kreditanstalter. 5. Penninginrättningar. a) Banker och kreditanstalter. [2693-2700],. Iläst I Hufvudredare Fartygsnarnu Slag Ton Befälhafvareua namn I krafter Westeriund, A. J. Amanda S 37 Westeriund, A. J. Wicander,Hj.

Läs mer

11943-1955] Penninginrättn. Sjuk- o. Begr.vkassor. Sjelfhjelpskassa. Välgörenhetsinr,

11943-1955] Penninginrättn. Sjuk- o. Begr.vkassor. Sjelfhjelpskassa. Välgörenhetsinr, 11943-1955] Penninginrättn. Sjuk- o. Begr.vkassor. Sjelfhjelpskassa. Välgörenhetsinr, Icke inregistrerade sjuk- och begraf. [1947] Svenska teaterförbundet. ningskassors styrelser. Spar-, sjuk-, ~nderstöd~-

Läs mer

5. Penninginrättningar. a) Bankinrättningar och kreditanstalter. (Jämte bankirflrmor och amorteringsfonder.)

5. Penninginrättningar. a) Bankinrättningar och kreditanstalter. (Jämte bankirflrmor och amorteringsfonder.) [2700] C. Öfriga allmänna inrättningar. 5. Penninginrättningar. a) Bankinrättningar och kreditanstalter. (Jämte bankirflrmor och amorteringsfonder.) Kommissarier: Frykman, G. K.; Lindquist, S. E.; Ferlin,

Läs mer

5. Penninginrättningar. a) Banker och kreditanstalter. 5. Penninginrättningar. a) Bankinrättningar och kreditanstalter.

5. Penninginrättningar. a) Banker och kreditanstalter. 5. Penninginrättningar. a) Bankinrättningar och kreditanstalter. 5. Penninginrättningar. a) Banker och kreditanstalter. 5. Penninginrättningar. a) Bankinrättningar och kreditanstalter. (Jämte bankirfirmor och amorteringsfonder.).[2700j Sveriges Riksbanks hufvudkontor

Läs mer

- 33- Clöm icke bort. Bot. mot ömma fötter och kartnaglar-

- 33- Clöm icke bort. Bot. mot ömma fötter och kartnaglar- att bot erhålles för ömma händer och fötter m. m. (vid Centralstationen}. Se OBS. - 33- Clöm icke bort Ny adress. fötter och kyla med värk i hufvud, Östra Jernvägsgatan 10 vidare här under. Bot mot ömma

Läs mer

8. För kår- eller yrkesintressen.

8. För kår- eller yrkesintressen. 8. För kår- eller yrkesintressen. [4051-4078J 8) För kär- eller yrkesintressen. Allmänna Svenska läkareföreningen, se Ekonomiska och nationella samman- [3947]. slutningar. Svenska läkaresällskapet, se

Läs mer

förvalt:l Westling, L.; öfriga styrelseleda- skattmästare:

förvalt:l Westling, L.; öfriga styrelseleda- skattmästare: [399340241 D. Föreniagar och siillskap.' F. V. Hansen. Sekr.: profeswr Znut Kjell Hafström, Manfred; d:o Sundsvall: Alexisberg, Rådmsnsg. 18; kassaförv.: hofintenden son, F. P.; ord. styrelsemedl.: Johansson,

Läs mer

1 [1651-1652, B. Stockholm som kommun. B. Stockholm som kommun.

1 [1651-1652, B. Stockholm som kommun. B. Stockholm som kommun. 1 [1651-1652, B. Stockholm som kommun. B. Stockholm som kommun. t 116511 Innehålls6fversikt. 1. Allminna upplysningar (läge, omfång, minneslista, folkmängd, betydelse)... [1651-16 771 2. Ofverståthållareämbetet

Läs mer

2. Fångvården. K. Fångvårdsstyrelsen, se [1520]. Skollärare: Carlberg, C. J.; Engborg, H. F. A. 3. Försvaret.

2. Fångvården. K. Fångvårdsstyrelsen, se [1520]. Skollärare: Carlberg, C. J.; Engborg, H. F. A. 3. Försvaret. [2472-2487] C. Öfriga allmänna inrättningar. 2. Fångvården. K. Fångvårdsstyrelsen, se [1520]. Skollärare: Carlberg, C. J.; Engborg, H. F. A. [2472] Centralfängelset å Långholmen för män. irektör: Wollin,

Läs mer

."''''''''''''''''''''.

.''''''''''''''''''''. Berggrens D & J Bogserings o. Transport A.-B., Slussplan 63 B; a. t. 2465, r. t. 564. Verkställer flyttningar sjöledes Cykelexpressen, L:a Vattug. 30 Expressbyrån Sture, Stureg. 13 - Thor, Linneg. 19 Freys

Läs mer

Innehålls- register.

Innehålls- register. Innehålls- register. [5676J Adertonhtlll~rasj~ttioåt~a års stiftelse 20 7? i Allmänna Garnisonssjukhuset Adolf Frednks församling..._.. 123;) - Hypoteksbanken, se Svenges. 1603 _ barnhem för flickor 2118

Läs mer

@$ss ~ ~ ~ & ~ soner,) t ~ S~yrelxledam~ter;

@$ss ~ ~ ~ & ~ soner,) t ~ S~yrelxledam~ter; D. Föreningar och sällskap. [40 161 Fareningen Naturläkevännerna, bild. jan. i40 321 Stoekholms aumanna singförening. 1920, adr.: A. E. Boberg, Box 198, Sthlm 1. (Stiftad den 5 mars 1862). Ordf.: Sachse,

Läs mer

* MagdeburgerFeuerversicherungs-Gesellschaft, _1 & Jäderström, Ljuskopieriugs-Atelier, n.

* MagdeburgerFeuerversicherungs-Gesellschaft, _1 & Jäderström, Ljuskopieriugs-Atelier, n. :342 Lövqvist-Major. Lövqvist, N. N., Fanjunkare, ö. Storg. 34. 1 Magnusson-Magnuson' 3 Magnusön_ Löwstädt, C. R., f. d. Skräddare, n. Up- ', landsg. 27. _1 Magnus, Grosshandl., Ö. Nybrog. 58. _ se äfven

Läs mer

Mottagningskommittén i Stockholm. för resande från Finland. sommaren 1923 STOCKHOLM MED OMGIVNINGAR

Mottagningskommittén i Stockholm. för resande från Finland. sommaren 1923 STOCKHOLM MED OMGIVNINGAR Mottagningskommittén i Stockholm för resande från Finland sommaren 1923 STOCKHOLM MED OMGIVNINGAR MOTTAGNINGSBYRÅN för finländska resande Hotell Reisen, Skeppsbron 1214, 1 tr. upp. Öppen 1 maj 30 september

Läs mer

ly Mentzer, C. H.; NIlsson, J. M, Olsson, C.

ly Mentzer, C. H.; NIlsson, J. M, Olsson, C. 1. Religiösa (kristliga). [35.71~35 9J D. Föreningar och sällskap. 1. Religiösa (krislliga). [3571-3(14) 2. Till hjälp åt barn och värnlösa,..... [3616-3640] 3. Till stöd för sjuka eller vanlottade [3645-36!16}

Läs mer

Clicheer: Se KlwMBr. Damartiklar säljas af: Se under Grosshandlare: Damkonfektionsartiklar

Clicheer: Se KlwMBr. Damartiklar säljas af: Se under Grosshandlare: Damkonfektionsartiklar 1004 Cigarr- o. tohak.shandlare-damkonfektion. Svensson E, Uplandsg. 52 Miller C G A, Jakobsg. 22 A - F, Odeng. 4u MUller H, N. Smedjeg. 5 - Frans, Stureg.20.Strandvägen9 Schyl T, Karlaväg. 43 - I, Karlaväg.

Läs mer

Söndagsskolklockan -Tamm.

Söndagsskolklockan -Tamm. Tabacos, Aktieb., se Aktieb. Tabacos och annons å kartans konvolut o. sid. 30. Taberman.C. G.R.,Bokh.,s. Katarina Bang. 9. - C. A., Ingenjör, 8. Katarina Bang. 9. Söndagsskolklockan -Tamm. 611 Söndagsskolklockans

Läs mer

Innehålls- register.

Innehålls- register. '(8241J (l,' Innehålls- register. Adelns diskussionsklubb CA. D. K.)... 4062 Aktiebolaget Stockbolms Folkbank '" 2742 i.adertonhundrafemtio års mäns stiftelse 3661 - Stockholms Handelsbank... :t7 27.Adertonhundrasextiett

Läs mer

BIDRAG TILL SVERIGES OFFICIELA STATISTIK. I) TELEGRAFVÄSENDET. NY FÖLJD 26. TELEGRAF-STYRELSENS UNDERDÅNIGA BERÄTTELSE FÖR ÅR 1886.

BIDRAG TILL SVERIGES OFFICIELA STATISTIK. I) TELEGRAFVÄSENDET. NY FÖLJD 26. TELEGRAF-STYRELSENS UNDERDÅNIGA BERÄTTELSE FÖR ÅR 1886. INLEDNING TILL Bidrag till Sveriges officiella statistik. I, Telegrafväsendet. Telegrafstyrelsens underdåniga berättelse för år... Stockholm : Isaac Marcus, 1862-1911. Täckningsår: 1861-1910. 1909 ändrades

Läs mer

A.-B. SVENSKA METALLVERKEN ~~an~o~$s~a~:;';:d~34. 14, Sö. - Maja, Fröken, Birgerjarlsg. 69. Va.

A.-B. SVENSKA METALLVERKEN ~~an~o~$s~a~:;';:d~34. 14, Sö. - Maja, Fröken, Birgerjarlsg. 69. Va. 472 Hjorton-Hoflulld. Hjorton, Hilda, firma, Antikvarisk bok- o. Hoffman, Sven, 'I'andläk., Västmannag. P, G.; musikhandel, Jakobsbergsg. 23, G. mottagn. efter öfverenskommelse per Hjortsberg, G., Aman.,

Läs mer

Absolutisternas sjalfhjälpsförening Aktiebolaget Skånska Handelsbanken 27 29

Absolutisternas sjalfhjälpsförening Aktiebolaget Skånska Handelsbanken 27 29 Absolutisternas sjalfhjälpsförening Aktiebolaget Skånska Handelsbanken 27 29 3 Framht> 30 57 Sleipner 43 10 Stenografbyrán 39 84 eningen 43 29 Stockholms Diskontobank 27 41 Föreningen 48 28 StockholmsPraktiskaHushitllsskola

Läs mer

- ~iffnkefru, Odeng. 47, Va.

- ~iffnkefru, Odeng. 47, Va. Mönsteraffar -Nationalgoodtemplarorden. Mönsteraffär, Biittericks, Drottningg. 57, C.; Va., o. Tegnérs 27, Va.< a. t. 44 18, a. t. 1410, r. t. 17 26. r. t. 43 97. ~nneh. af Herman Joseph- Mönsteraffiir,

Läs mer

Guldsmeder: Se [urelcrcre. Guldslagare: Bohman G, Artillerigatan 12 Feychting F Söner, Kammakaregat.

Guldsmeder: Se [urelcrcre. Guldslagare: Bohman G, Artillerigatan 12 Feychting F Söner, Kammakaregat. ~bom, J, Stureparken 7 Ahsberg Gust, Luntmakareo gatan 24 Akerberg & Hellström, Stora Nvcatan 20 Ake~ lind P E, Gamla Kungs- _ holmsbrogatan 32.eckerman V, Drottning-g. 104.~kerström J A, Plorninzg. 9

Läs mer

tro Wästfelt, C. G., Assessor i Svea Hofrätt, Zamore, O. C., Körsnär; firma: H. Zamo.re, n.

tro Wästfelt, C. G., Assessor i Svea Hofrätt, Zamore, O. C., Körsnär; firma: H. Zamo.re, n. 332 Yärnepligtens Yänner-Zeland. Värnepligtens Vänner; exp.: n. Arsenalsg. 2 A. Zacco, M. C.. Enkefru, ö.linnegatan 10. Värnepligtige, Kompaniområdesbefälhafvar- - Hj., f. d. Landtbrukare, n. Uplandsg.

Läs mer