III. KALENDER-AFDELNING.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "III. KALENDER-AFDELNING."

Transkript

1 III. KALENDER-AFDELNING.

2 Parad-dagar. Jan., April, Juli o. Okt. Vatteiiafg. betalas. Jan. 1. Nyårsdageii. Febr. Utskylderna till Kroi~anbetalasfr. o. m Konungens födelsedag. * d. 12 denna inanad till o. m. d. 4Mars. D 28. ~ ~ af yestergöti. ~ nainllsdag. ~ i Jfl"; ~ Bevil1ningsberedning:e : ~ sammanträda. Febr. 10. Prinsessan Eugenias namnsdag. Utskylderna till Staden betalas i för- B 27. hertig:^ af Testergötl. födelsed. * sta hilften af månaden. Mars 12. Kronpriiisessans namnsdag. TaxeringSkomit6ell sammantr.der. April 9. Påskdagen. Juli. Stadens tomtören 24. Prinsessan E ~ födelsed., * November. ~ ~ Pröfningskomit6eil ~ ~ sammanträder. ~ ~ B 27. Enltehertig:~ af Dalarne namnsd. Maj 15. Drottningens namnsdag. * December. Rantan a lån från ~tockholms 6. ~~~~~~i~~~~~~ och ~ertigcllsaf~kå- ile namnsdag.» 16. Kronprinsens födelsedag. *» 24. &Iidsorninardagen. Juli 9. Drottningens födelsedag. * Aug. 1. Hertigens af Nerike födelsedag. * )> 7. Kronprinsessans födelsedag. * Nov. 4. Sveriges och Norges föreningsd. * )l 5. Hertigens af Serike namnsdag. l) 6. hertigens af Sliiiie narnrisdag. till den hir varallde ~ ~ ~ ~ d ~ t ~ d ~ k )l 11. Hertigens af Skalle födelsedag. " ivovember till Stidernas bolag (Jönköpinqs) )I 15. Hertigei~s af Gotland födelsedag. * till försäkring af lösegendom till A. 'G. Dc. 1. Konungens namnsdag. * Bagard. 21. Enkehertig:~ af Dalarne födelsed. * )) 25. Juldagen. Tecknet * litmarker Salctdagar. Minneslista. Januari. Hundskatten betalas a. stadens kassakontor, st. Stora Xygatan 2. s~~~v'a~~~~~~~;, stads Rrandförsälcringskontor betalas. Assuransafgifter betalas i september till ~ t ~ ~ k h ~ stads Braridstodsboleg till försäkring af lösegendom; oktober till Stiderrias allm. Brandstodsbolag, Tidkulan (Navigationsskolan, Mosebackes torg), faller hvarje inånd., onsd. o. fred. kl. l t. Om. 14 s. e. m. (Sveriges gemensamma borgerliga tid), miitsvarande Greenwichsmedel-middagstid. Brandväsen; signaler; brandskap; räddningsredskap. Brandsyn Om dagen signaleras medels rud flagg med dc fastigheterinorn~toc~~lolln, hvilkaaro och on1 natten riledels lykta, vand åt den försäkrade i stadens ~ ~ ~ ~ c eller l f i ~ trakt, ~ ~ der. elden - ~ utbrutit. ~ ~ k stiideriias allm. Brandstodsbolag förfast even- Kliimtslageil äro:.ger i lfaj på tid Och aag, f.r c..d LO ernialin; som i Stockh. Dagbl. tillkinnagifvas. Brandsignaler och klämtslag. Brandkarlar tjenstg. i tornet vid Johaiistation, ifvensoll1 i~atarina hvarifråil underrattelse oin hvarje fran tornen synlig eldsvåda teleeraferas till sta- tionerna. - Endast på brandchefens tillsigelse signaleras eldsvåda genom liliintning, antingen då elden erhållit större utstrickning eller då deii iitbriitit i riksbanliens niirmaste granskap. 3 cc Norrmalm, Ladugardsl:t. Skeposl,olmeii och Kungsholinen; 4 <( Staden inom brnarne och Riddarholmen samt 5 «Djwår(len och Galers.jnlell. Brandstationer. Hufvudstationer: Norrmalm: Johannis, Malmskilnadsgatan 64. Södermalm: Katarina, Tjärhofsgatan 11.

3 I 276 Bralidskåpen. 1 Öfrige stationer: 63. Djurgården: Djnrgårdens, Allmänila grand. 55. Kungsholmen: ICiingsholmens, Parmmätare- 50. gatan 7 och Ladugårdslaiidet: Ladiigårdslandets, Ladii- 51. gårdslandstorg. 52. Staden: Rådstugans, Riddarhustorget. 53. Södermalm: Maria, Adolf Fredriks torg Brandskåpen äro dels allmänna, uppsatta på stadens 60, bekostnad, dels enskilda, uppsatta på egen- 64, domsegarens bekostnad inom vissa egendo- 66, mar. De finnas under har nedan nppgifna 55, adresser, fördelade på stationerna. 67. Johannis station: Brunkebergstorg 11, åt Stora Vattug. 12. Bryggaregatan 32, i5n. 14. Drottninggatan %,åt Master-Samuelsg 151, 30. <( 73, C( 108, 116. Gamla ICungsholmsbrogatan 33, 111. Gustaf Adolfs torg, (Stora teatern), 110. Hötorget 8, 114. Klara Bergsgata 76 (Gasverket, e) *) Klara Strandg. (Jcrnv.-Centralstation), 115. Knngl. Dramat. teaterns scen, e) 112. Koogl. Stora teaterns scen, e) Lilla Vattug. 25, (Dagbladstr.), e) 121. Luntmakaregatan 65 A, åt Rehnsg., 122. Malmskilnadsgataii 48, 123. Mindre teaterns scen. e) 120. Norrlandsgatan 21, 118. Norrtiillsgatan <( 27, 113. Nya teaterns scen, e) Regeringsg. 34, 139. (( 52 (Veilrib:s ångqv.), e) 136. (( Blasiiholmsgatan B, (Frimiirarelogen), e) osl lags torg 23, 13'7. Grefgatan 2, it Strandgatan, u u Roslagstullsgatan 1, (Spårvägsstallet), e) 142. B 55, Roslagstullsgatan 6, 144. Gref-Thiiregatan 36, vid Linnégatan. Rödbodtorget 2, 143. Norra Humlegårds$at,an 15, Rörstrandsgatan 5 (länsfangelset), e) 145. Rörstra,ndsgatan 29 (Atlas), e) 131. C( 32, Rörstrands porslinsfabrik, e) Sabbatsbergs fattighus, Sabbatsbergs nya sjnlrhns, e) Skeppsholmen, (Högvakten), e) Stora Badstng. 23, åt Trebackarlångg. C( a 24, (Ljung1:s tobaksfabrik), e) Stora Vattugatan 12 (Gernandts tryckeri), e) Katarina station : 101. Barnängsgatan l1 (Spinneriet), e) 102. Ersta Baoke 1 (Diakonissanst.), e) betecknar enskildas brandskåp. 97. Göthgatan 83 åt Hammarbygatari, Katarina östra Kyrkogata 30. Mosebackes torg (Södra teatern), Nya Sandbergsgatan 1 (Kat. sjukhiis), Stadsgårdshamnen 14, )) 38, (Magasinsbolaget), e) Stadstridgårdsgatan 2, (Södra arbetsinrittnirigen), e) Stadstradgårdsgatan 9, D 33, 61, Stora Bondegataii 2, åt Göthgatnn, Stora Bondegatan 44, Södra teaterns scen, e) Tjärhofsgatan 85, )l 88. Djurgardens station: Djurgirden, Galharfvet, e) Djiirgårdsteaterns scen, e) Kunosholmens station: ~rbetareg&an 4, Han~ltvcrkare~atan - l (Eldqvarnen), e) 2 (Serafirnerlasar.), C( 25 [Gariiisonssjnkhuset), e] C( 27. ICaplansbackeil 10, (Bolinders mekaniska verlistad), e) Konradsbergs Hosuital, e) ~ristineber~, e) Marieberg, e) Xeparebailsg. 2, (Ekmans snickerif.), e) )I 8, (Allm. försörju.-inr.), e) )I 27. Jernvi~sbostaderna, Stora ~~nilgsholms~at~n 4, Ladugardslandets station: Arti1l:s Ammiiriitionsföriåcl, (Vakth.), e) Blasiiholmen, (Nya teatern), Norrmalmsg. 32, åt bodrahnmlegårdsg., Norrmalmstorg 4, Nybrogatan 10, n Qvarngstan 91, vid Kominendörsgat., Storgatan 18 B, Södra Blasiiholmsh. 8, (Grand hôtel), D (National-Museum), e) Östra Tradgårdsg. 8, åt Wahrendorffsg. Rådstuoans station: Birger Jarls tgrg 4, (Riksarkivet), e) 6, (Norst.tryckeri), e) )) 14, (Svea Hofratt), e) Helgeandsholmen, (Knngl.hofstallet), e) Jerntorget, (Riksbanken), Köpinantorget 1, Skeppsbron 26,

4 Spårvagarne Stora Nygatan 26, 87. Tantogatan 15, (Sockerbruket), e) 99. Stortorget, (Börsen). 75. Mrollmar-Yxkiillsg. 25, (Maria sjukhus). Maria station: 80. bfra Badstiigatan 14. Göthgatan 32 4, Hornsgatan 2, Räddningsredskap för drunknande» 82B (Provisoriskasjiikhuset), samt för dem, som äro i fara att omkomma 5, Hornstullsgatan 6, åt Besvarsgatan, svag is, finnas på följ. stallen: Allminna gran- 51 (Lignasnick.-fabr.)e) den, Djurgårdsbron, Andra Gardets kasern,» 30, Grefbron, Nybron, Norra Blasiiholmsham- Liljeholmen, (Jernviigsstation) e) ilen, Skeppsbron, Stadsgårdsh., Tegelviksh., LillaSkiunarviksg.2,åtSkinnarvikspl., Ragvaldsbro, L:a Skinnarviken, St. Skin- Långholmsgat. 2, (Bergsundsfaktori), e) narviken, Mälartorget, Riddareholmsh., Nya 3Iaria Högbergsgata 41, Kiingsholmsbron, Nya hamnen vid Kungsh., Reimersholm, (Spritfabriken) e) Parmmatareg., Kungsholms torg, Kungs- Stora Badstiigatan 2, (Sockerbruket) e) bron ocli Earilhiisviken. Kommunikationsväsen. Stockhölms spårvägar. Son- och helgdagar: Sparvagn afgår Ilvar 5:te miniit å följande Förstavagnen fr. Gnst. Ad. torgkl. 9 f.m. linier : ))» Pilgatan >) 9,2o D Ringlinien. Sista Gust. Ad. torg 1) 11 e.m. Från Slussen till Norraialin samtidigt två»»» Pilgatan 1) l1,zo D vagnar, den ena öfver Vasabron, den andra öfver Norrbro; Djnrgårdslinien. Iluardagar : Huardagar: Första vagnen från Roslagstorg kl. 7,s; f. ni. 1) )) ~l~~~~~~ )) 8 Första vagnen fr. Norrrnalmst. kl. 12,40 e.m. )) Sista»» Roslagstorg» lo,37 e.m. " ual1m.grand.d l ) u )) )) sltisseil ) 11 Sista»» Norrmalmst.» 11 )) )) )l» Allm. grand. >) ll,zo Sön- och helgdagar: Sön- och helgdagar: Första vagnen frin Roslagstorg kl. 8,as f. m. ~ ö vagrler, ~ fr. Norrmalmst. ~ t ~ kl. 8,40 f.m. )»» Slussen» 9» ))» Allin. grand.» 9 )l Sista 1) Roslagstorg» l0,37 e. m. Sista )l 1) Norrmalmst. D 11 e.m. 1)»» Sliissen»l1» ))»» Allm. grand.» ll,20 B Afgift 10 öre för färd å hvar och en af Ladiigårdslai~dslitiieii. ofvanstående linier, så al för hvarje passa- Huardagar : gerare som för hvarje på främre platformen Förstavagnen fr. S. Hiimleg5rdsg. kl. 7,szf.m. stild korr eller paket.»»»nybrogatan» 8,,ingliael, och Ladugårdslandslinien gro Sista )) )) S.Hnmlegårdsg.)) 11,17e,m. stäl~la i förbindelse inecl hvaraiidra, så.att )l u )) Ny brogatan passagerare, som erlagt afgift på ena linlen, B D Sön- och helgdagar. eger för sainma afgift oniedelbart fortsitta Förstavagilen h. S.HnmlegårtLsg.Bl.8,szf.m. färden Gröna slryltar på den andra. Ringliniens vagnar. ) )) )) Nybrogatail Röda &yltar a, Kiingsholinsliniens, L)jitr- Sista» )) S Hiirnlegårdsg.» 11,i~e.m. gårdsliniens och Ladngårdslandsliiiiens» Nybrogatan» 11,z.j» vagnar. Sparvagn afgir hvarje 10:de minut H följande linier : Spårvagn passerar hvar 5:te miniit: Kungsholinslinien. Riddarhustorget. Huardagar : Hoardagar. Första vagnen fr. Gnst. Ad. torg kl. 8 f.m. Första gången till Slussen kl f D L) Pilgatan» 8,zo» )> D D Drottningg. D 8,06 r, Sista >) Gnst. Ad. torg» 11 e.m. Sista» D Sliissen D 10,5a e. m. D»» Pilgatari» 11,zo». D D 1) Drottningg. D 11,oo D

5 275 Spårvägar. - Rum för resande m. in. Söndagav: Stationer för Åkare. Första qiingen till Slussen 61. 8,56 f. in. n n n Drottniagg. )I 9,06 J) Now: Adolf Fredriks Burkoplan. Sista» )I Slussen D 10,a:, e. in. Bruiilrebegstorg. n» )I Drottningg. n 11,ou Karl X1II:s torg. )l Centralstationeii. Drottninggatan. Hötorgsgatan. Huardagar: Norra Hiimleg&rilsgataii. Första gången till Slussen kl. n n» Rosl:rgst,org n Sista n n Slussen n )I n n Roslagstorg n Söndagar: Första gailgeii till Slusseii kl. n n n Roslagstorg Sista n n Sl~isseil n n D n Roslagstorg Södra Hiiiillegårdryat Zuardagar: Forsta gången till iiorrbro kl. D» )I Roslagstorg )j Sista n D Kni~bro 1) n n n Roslag>torg 1) Söndayar: Första qäiigeii till Norrbro lil. n D n Ros1,~gstorg n Sista n n Norrbro 1) 11 n u I:oslagsturg 1) Korrinalinstorg. Huardagar: Första gårigen till Slnssen kl. n D n Roslajstorg n Sista n n Sliisqrn n ~Yönda,yar: Första gxi~gen till Slussen kl. D n n Roslagstorg n Sista r, D Slussen )I D n n Roslagstorg 1 Norrbro. Huardaga, : Första gången till Slussen hl. n n» Roslaqstorg u Sista n n Slussen n n x n Roslagstory )I Sdndaqar: F6rsta gangen till Slnsseii lil. n n n Boslagstorg B Sista n n SIIISS~I~ D n D r, Roslagstorg n Spårvagn passerar hvar 10:dp Norri~ialnistorg. Huardagar: F6rsta gingen till Djurgårdeil lrl. Sista B n Djnrgårcleii n Söndagav: Första gangen till Djurqärdeil kl. Sista n r, Djurgardeii n 7>45 f. m. Xorrinalmstorg. e3i; D Oxtorget. 10,45 e. m. Rödbodtorget. l n Ladug%rdslandstorg. Staden: Jerntorget. 8,4ó f. m. Munkbrogataii. 9,15 )I Myntgriindeu. 10,45 e.in. Riddarholineii. 11,is,an. Stortorget. Skeppsbron. Söder: Adolf Fredriks torg. 7,12 f. in. Salutorg. r. Göthg., iaidt f. Tjärhofsg. 8,ii n Stads#rdeil, nedanoin Briin~isbacke~. l n Gastgifveri. Q,42 f. m. Nom: Adolf Fredriks södra ICyrkog. 2 o D Skjuts erhålles efter F trnr förut skedd bestiillniiig ; %kare-tauan för gästgifv.- i n skjuts ir iiif. Iaiigre fram i denna, afd. Bararegillen eller Stadsbudsexped f. 8,15 n Norr: Mäster-Sarniielsgntaii 51, Rbdbodtorg. 2, Styckjulikaregatan 4, invid Norr- 10,4:, lljso n malmstorg. Staden : S!ili,rgardsptai~ 'i f. ni.. Hotell och Rum f6r resande. n Stadei'eli. Hotell Albion, Xyntgatnn,i.,, Amerika, Osterlånggatan 2. f. m.,, Badens Annex, Didrik Ficks gr. r;.,, Baden, Didrili Ficlrc grind 5. n. Berlin rl'rangsrind 2. e.1n. n,, Brage, Stora Nygdtail 9.. Bremen. Skraddareorand 4. 8,oz f. iii.,, ~a~mar; Dalarne, Ernnilsgriiild ~)sterlirig~ataii l: ,07 D 11,52 e.in.,, de Bourse, Stortorget 7.,. de Commerce, Stora Nygatan Il. n minut:,, de France, Slrottgränd 2.,, de Frankfurt, Slieppsbron 16.,, Falun, Osterlåiiggatan 14.,, Finland, 6sterli.nggatari ,40 e. 111.,, Freden, Östcrlä~iggat~ii n., Götha, Prestgatail 19.,, Hamburg, Stadssme(1jegataii f. m.,, Karl XV, Sven TTintal>pares yrand S. 10,40 e.m.,, Kung Oskar, ~sterliing~atan 47.,, Linkdping, Klockgjntaregr2nd 3.

6 Hotell och rum för Resande. Hotell Neptun, ~sterlån~gatan 15.., Nordpolen, Östsrlånggatan 29.,, Nordstjernan, Osterlanggatan 21.,, Norrland, ICöpmangatari 12.,, Paris, Sven Viiitappares grind 4.,. Petit, Lilla Nygataii 8.,, Prins Carl, Stora Grårnriiikegrand 8.,j prins Gustaf, Stora Nygatail 17.. Prins Oskar, Myntgatan 1 A.,, Riga, dsterlåi~~gataii 19., Skåne, Göran Helsingesgrand 3.,, Sköfde, Stora Gralnlinkegränd,, sundsvall, skeppar grand 4.,, Svea, Gilla Grimnrikegriind 1., Vega, Osterlånggatan 33. Wasa, I(a1ibrinkeii 4. yisby, Ostcrla~~ggatail 20.,, Ostergötland, Balviigrind 8 %Tunkbrogatan 7. Stora Gr~iniiiiiegrind 5. stora Sygatan 9 och 13. A~OTO~?: &unkebergs Hotell, Bri~liltebergstorg 2. Grand Hatel, Blasiiholmshainlleli 6 och 8. Jernvägshotellet, Lilla \'att,nga,tan 17. Lilla Hotellet, Korra Smedjegatan 17. Hotell d'angleterre, Drottninggatan 6 Bellman, lclara 5, de France, Norra Smedjehatan 10.,, de Suede, Drottninggatan 43.,, Elefant, Rlara v. Bgrltogata 5.,, Fridhem, Korra Smecljegatan 3.,? Garni, Norra Smedjegatan 20,, Germania, Gustaf Adolfs turg 10., Gustaf Wasa, Norra Smedjegaztaii 4. 1? Göteborg, Nya Knngsholrnsbrog. 20.,, Hamburger Börs, Jak. Kyïli«g. 6.,, Kanan, Brunkebergstorg 16.,? Kina, Klara Strandgata 12.,, Kristiania, Bya I<ungsholrnsbrog. 24., Kung Carl, Illalmtorgagatan 10.,, Kung Carls Annex, Regeri~igsg. 13.,, Nord, Klara Bergsgata 29.,, Rosenbad, Stora, Akademiegr&id 6., Rosenbad, Rosenbad 6.,, Royal, Xorri~ Sinerljegatan 13.,, Rydberg, Gustaf ddolfstorg 16.,, Skandia, Drottninggatan 25.,, Skandinav, Norra Smedjegatan 16.,, Stettin, Norra Sinedjegatan 12.. Svea, Grytgjutaregatan 38. $. Vega, Iilara restra Kyrkogata 5,,, Victoria, Xorra Smedjegatan 14.,, Wasa, ICardiiaiisi~iakaregatari 7.,, W 6, Iilara Strandgata 2%. Qrnsköld, Drottninggata ~Btorget 14. Jlaster-Samuelsgata11 51 oclr 61. Korra Smedjegittail Åi~gfart~~sliorilinissionareï. 279 Söder: Sjömanshemmet, Stadsgirden 12. Hotell Södermalm, Hornsgatair 66.»Sällskapets)) lokal (Blasiiholmen, drseiialsgatan 3 A), står öppen f.3r hvarje som genom af dess ledamöter allmales. Passpateckning ir nnövindig för resa till Ryssland och sker genoin A. Mollerinsj Nybrogata Centralpostkontoret. Hvilka tider, de olika afd. vid namda kontor samt filialp«stkontoren iiro tillgängliga för allmänheten, npptagas tinder hufvtizrubriken postnnderrattelser i slntet af denna eller Italeiider-afdelninpn. Jernvägsstationerna. Hvillia tider, de olilza lokalerna hsllas öppna in. in., npptagas nilder jerilvagsunderrättelser i slutet af deiiila eller kalender-afdelningen. Kyrlrogatj Carlsson, n. %rister-sai~iiielsgatan 51, 8. Osbeck, ii. Stockholms Expressbyrå, Rödbodtorget seelig g B~~~~~~~~ 29, emottaga oclr befordra gods, som sltall afgi illed jernvagen. Stockholms Transport- och boyseri?iqsbolag; koiist. Slussplan Ångfartygskommissionarer. Boman, Carl W.: Flygarsons Eftertyidare, st. Skeppsbron 30: Stockholins Rngfartygsrederibolags ångare Allegro, Bergsnnd, Nautilns och Presto för linieii London-Stoclrholm via Malmö; Rederiaktiebolaget Sveas ångare: Binsterdam, Svea och Vale för linien Amsterdam- Stockholin via Malmö; Hrr Shoi Wilson Sons & C:nis i Hnll ångare för linien Stockholm-Hull. - Gods medtages på genomfrakt härifrån via Hull till Liverpool, Drindec, Lissabon, Nedelhafvet? Constantinopel, Odessa samt Boston, h'e~yorli och Filadelfia ined flera orter. Die Neiie Dampfer-Compagnies i Stettin %ngare: Breslan, Berlin, Königsberg, Stettin, Libau, Stockholm, Rewai, Moslcaii, Nagdebiirg, Arcona, S:t Petersburg, Orpheus, drchimedes, Der Preusse ocl~ Vineta för linien Stettin-Stockholm ; ångaren Gevalia f6r Iinien Antwerpen- Newcastle-Stockholm.

7 I 280 dngfarty~skommissionärer, - Miisecr m. m. Carlsson, N. C., $ K:;! st. Skeppsbron 10: Sylvan, Jliddleton och liiiig's Lynn för Carl XV, Gefle, Gustaf II Adolf, Cii- linien Hamburg-Stockholm samt ångast,af Wasa, Gestrikland, Hernösand IT, ren Baltic för linien Riga-Stockholm. S. G. Hermelin, Hiidiksvall, Högbo, Olson 8 Wright, at. Skeppsbron 20: Linné, Liileå, Njord,. Norrbotten, Nord- Stockholms Angfartygsrederibolags ånstjeriian, Norra Sverige, Norrland, Nya gare Atalanta, Motala, Stockholm och Söderhaiiln, Koiiung Oskar, Otiln, Piteå, l?ellus för linieii Stockholin-Antmerpen- J. 1,. Runeberg, Skandia, Drottning Havre via Malmö samt Rex och Dux för Sofia, Svea, Snndsvall, Söderhamn, Södra. linien Stockholm-Bordeaiix via b1almö; Sverige, Telegraf, Thule. Tjelvar, Tran- Rederibolaget Sveas ångare Bore, Gansit 3, Uman, von Döbeln, Wasa, Wilh. thiod, Svithiod samt ångaren Lennart Röhs, Westerbgtten, Westernorrland, Torstenson för!inien Stockholm-Lubeck Waddö Kanal, Angermanland, Dana. via Iialmar; an~arne Riga, Schmeclen och Degernlark $ Schultz, G. A. Tullgrens Efter- l'ilsit för linieii Stockholm-Stettin; tradare, st. Skeppsbron 4: förnyade Svenska Lloyds åiigare Sverige, Chapman, Dana! Ernst, Nore, Norrtelje, Danmark, Skandinavien. Trafik, Adolpli Roslagen, Traiisit l, Wiiigåker samt Meyer, Bordeaux, Lindholinen, Malaga, Orebro Rederibolags fartyg och däckade Jiiliiis &sar och Victoria för linien Xleprininr med åner&vcen' " gielniaren och1 delhafvet-cadis-oaorto-stockholm u.j Neriire. via Göteborg och ~fö~~enharim; ångarne Xricsson & ZettersPrij1a, Skeppsbron 26: Vanadis och Verdandi för linien Stocki &ra, Anvasaksa, Finland, Oiiln, Torneå, Iiolm-Nemcastle samt clirekta svenslra dbo, Uleåbor~, Brahestad. Jacobstad. ån-båtslinier till Amerika. Vasa, Constanzin, Hangö, Kokkola, Gul C. O. Strindberg& C:i, Riddarholmshaninen 12: staf Wasa, Sven Diifva, Tärnan, Por- Arboga, Aros, Baltzar v. Platen, Dal-! than, Vega, Beptiiii. pilen, Dalsland, Delfin, Es. Tegnér, Es- Hellsten, Otto, st. SSeppsbroii 24: kilstuna, Pyris, Garibaldi, Gotland, Göta, Levant, Betty, Limerick. Rariibler, Paitli- Hållsviken II, Jiino, Klintehamn, Ilaria 1, ful m. fl.,förlinieiiliverpool-stoclcholn~. Maria II, Köping, Motala Ström, Nori J. G. Stenberg, st. Nedra >Iiinkbron 1: den, Norrköping, b ya Hållsviken, Nils, Enköping, Fagersta, Gamleby,Södertelje, Nya Upsala, Nyköping, Pehr Brahe, Pehr Gripsholin, Hallstahammar, Nya Enkö- Löfveniiis, Linkijpiiig, Primus, Sven Rinping, Pius, Trögelin, Torshiilla. inan, Tjust, Upsala, Vadstena, Veniis, ivordströliz $ Thulin, st. Slreppsbrori 32 : Visby, Viilkanils, Orebro, Transit 1, Nore, drteinis, Hesperils. Severn och West Ri- Ro~irieby, Visiiigsö, Södern. ding, för iinien Hiill-Stockholm, Tage Stockholms sevärdheter; Museer; Arkiv; Bibliotek; Institutioner m. m. Akademiens för. de fria Konsterna I~ibliotek, Föreningen för frivillig vard afs6rude och sjuke l Fredsgatan 32, ar ijppet för allmanhe- i falt, n. Fredsgatan i Arffurst,ens palats l ten, iiiider vorterminen -- 10/1 till o. m. 3 halftr. l mandagar och thorsdagar kl. 1-3 Föreningen föl, Nordisk Konst, n. Haningatan l e. m.; höstterminen - I/Y t. o. in. 18/12-18, öppen oktober-iiiars söknedagar tinder september nianad: onsdagar kl. kl , sön- och helgdagar kl. 1-3, 11% 12 f. ni., tinder den öfriga de- samt april--september söknedagar kl. len: måndagar och thorsclagar kl och sön- och helgdagar 1-4. e. m.; tinder ferierna stangdt. Föreningens ledamöter fri entré, andra Artilleriets historiska rnuse?~~~, vicl gamla arbesölcancle betala 25 öre; sön- och helgtillerigirden, hålles öppet å tid, som tilldagar 10 öre. kännagifves i tidningarna. Handarbetets vannel.. Byrail för fornsvenska mönster m. in., Rrunkebergs torg 15, Beluedhre Djurgården, i granskapet af Bel!-.,,ra ingången, genom Slöjdföreningens mansro, ar tillganglig alla dagar emot museum, öppen alla söknedagar 10-4; afgift. ingen afgift. Flottans arkiv Skeppsholmen, onsdag och Högskolans mineralogiska, zoologiska och bolörcla~ f. ni. taniska Institut, n. Klara Strandgata 11.

8 l I i Bibliotek och Institutet för blinda, Nybrogatan 37, alla dagar efter anmalan hos institutets direktor. Institutet för döfstumma, DIa,nilla å Djurgården, thorsdagar kl ~aroleizska institutets museum, Kh. Handtverkaregatan 3, efter tillsägelse till rnlrtmästaren på stallet. Konstför-eningen, n. Vestra Tradgardcg. 10, öppen alla söknedagar (utoiii måndagar) 11-4 e. m. mot afgift af 25 öre, dagar 1-3 mot afgift af 10 öre; föreningens ledamöter fritt. K&gsvetenskapsakade&s bil>l&,tek, Ricldarholmen 10, öppet onsdagar och lördagar 9-10 f. m. under sept.-april; sckreteraren träffas derstides % samma tid Kungl. biblioteket i Humlegarden, öppet för lån och för begagnande stället alla söknedagar kl. 10-3; visningssalen alla sölinedagar kl Landtbruksakademiens bibriolek, Xaster-Sanluelsg. 4.1, onsdagar och lördagar kl Landtbru7csakademiens experimenta(jälts samling får beses mind. o. thorsd. till kl. 4e.m. Landtbruksakademiens,fiskerimtLseunL, l,., Hol- ]andaregatan 15, onsd. 12-2, 1-3. Landtbruksakademiens museu~rz,,\laster-sainilelsgataii ::G, alla. sijlcneda,aaï kl Läsesalongen, Dr~ttningg. 38, sijlilledagar kl. 9 f. ril.-10 e. m. samt kl e. m.: afgift 15 öre. Musikaliska Akademiens bibliotel;, Xtallgat. 2, Museer in. ni. 281 Lundberg derom tillsäges; stangdt under november och december. Naturhistoriska riksmuseets etnograjska samling, Holländaregatan 15, ingång från Adolf Fredriks plan; onsdagar och söndagar kl e. m.; afgift 25 öre. Nordiska museet (förut skandinavisk-etno- Il grafiska samlingen) ~ uvudaf f delningen, Drottninggatan 71 A-och B., sönl 'lagar 1-9, alla söknedagar (utom onst i dagar och lördagar) 11-5, afgift 50 öre jhalfteii för barn och tjenare). Första annexet (norska afcleln.) Drottllingg- 45, 1 tr. upp, öppen samma tider, afgift 25 öre. Andra annexet, Drottningg. 79, och tr. upp, söndagar samt lördagar 25 öre; andra tider i alla afdelningarne diibbel afgift; november-februari om I söknedaffarne enclast öppet till kl. 3. Biljetter till alla afdelningarne 75 öre, l årskorii till,nuseets alla afdelningar kr. : oin löses för flera medleml,lar af falnilj kr. Nya ele~nentarskolans bibciotek, V. Beridarebansg. onsd. och fred. kl f. m. Riddarholmskyrkan under maj-sept. hvarje l tisdagi tllorsdag ocll lördag kl. 12-2: i tisdag och tliorsdag 25 öre samt lördag fritt; iinder öfriga delen af året hvarje ~ tisdag och tiiorsdag kl. 12-2, efter tillsägelse hos vårdaren F. E. Lindqvist, SO" träffas kl. 12 i Riksmarskalksen~b:sftörmak, afgift 25 öre: andra tiderenl. öfverenskommelse med ofvanniimde Lindqvist. Riddarhuset förevisas alla sökendagar till kl. 3 e. m. efter tillsägelse hos vaktmast. Osterlund, 1 tr. upp, clörren till venster.! Riksarlcivet, Eiddarholmen 4, öppet alla söknedagar 10-'133. h%lles öppet onsdagar kl. 12-2, öfriga helgfria dagar f. In. ; ferierna fredagar och lördagar 1-2 e. nk. Nationalmuseu~)z. Eonstafdelningen och lifrustlrainmaren: under nov.-jan. söndagar kl. 1-'123, samt helgfria tisdagar och fredagar kl. 11-l/23 fritt, saint helgfria onsdagar, thorsdagar och lördagar kl. 11-'123, 50 öres afgift; under Sabbatsbergs sjukhus, se adressafdelningen. febr. och okt. sönd. kl. 1-3, helgfria Sera)merlasarettet, se adressafdelningen. tisdag. och fredag kl. 11-3, fritt, samt Statens histori&a nzuseunl och Kungl. mynt- ~ helgfria onsclagar, thorsdagar och lör- 7:abirzettet (i Nationaliniisei bottenvåiling) dagar Itl. 11-3, 50 öres afgift; under helgfria tisdagar och fredagar Id. 12 mars-sept. söndagar kl. 1-4, helgfria -2 tinder oktober-april, och Id tisdagar och fredagar kl. 11-3, fritt; iirider niaj-september afgiftsfritt; för helgfria onsd., th. och lörd. 11-3, 50 studerande tillgängligt alla helgfriadaöres afgift. I-Iandteckningar och gra- gar. Nationalmusei samlingariirostangda vyrer framlaggas på begäran tisdagar tv& veckor om året. i och fredagar. Samlingen af egyptiska Statistiska centralbyråns bibliotei'c, Storkyrkofornleinningar (ingång från lifrustkam- brinken 2, alla söknedagar Itl maren) helgfria tisdagar och fredagar. Svenska,slöjdföreningens konstindustrimuseum, Naturhistoriska riksmuseum, Drottningg. 94, Brunkebergstorg 15, sökned. kl. 11-5, öppet helgfria onsdagar kl och söndagar 1-3, utan afgift. söndagar kl. 1-3, fritt, samt lördagar Sveriges geologiska undersöktzingsmuseum, Makl. 12-2, afgift 25 öre; andra dagar ster-samuel.sgatan 36, afgiftsfritt öppe$ och ticler afgift 1 kr., di ralttmiistaren iilåndagar och thorsdagar kl. 1-3 A!

9 ' 282 Skeppsklarerare. - Stadsniii!clare in. in. andra tider efter tillsägelse åt vaktmist. f. m. och 3-5 e. rn. samt söndagar 5-5 å stallet. e, m. Tekniska högskolans bibliotek och öfriga sam- Vetenskapsakademiens bibliotek, Drottninggat. lingar, Drottninggat. 95 A, måndagar 94. lordagar kl. 12-2: stlngdt l5 3iici och tliorsdagar, kl e. m. -1 Jiili. Tekniska skolans bibliotek och modellsainlingar, Mister-Samiielsg. 36, söknedagar 8-10 Ombud för sjöfart, handel, penningevasen m. ni. Lotskontoret. börs auktion till försiljnin; af obligatio- (Skeppsbion 20, ingang fr. ~ ~ ~ ~ ner, ~ lottbref ~ ~ och aktier ~ ~ första ä helgfria ~ ~ ons- d. Lotskapten: Dalman, A. V. E. dag i hvarje minad och andra onsdagar, Lotsilderman: Byströni, G. H. E. om erforderligt, lrl: '12 2 e. m. : den, som har värdepapper att aflåta, är i tillfälle Skeppsklarerare. att genom nkgon af stadsmaklarne Hikansson, John, Segerström L. Ad., Zethrzns Alilberg: N. J. H. samt för öfrigt de stadsniäklare, soiu Boriian, Carl W.. Flygarsons efterträdare till ett dylikt nopdra; erhållit beniyndi- (innehafves af Carl W. Eoini~n o. Emil gande af Iiandels- och sjöfartsnäinden, de- Bcman). samma försälja. Hellsten, Otto. Afgiften ar (såvida annan öfverenskoiii- Sordström Thiiliii (iilnehafres af C. melse ej ar vorden träffad) 2 kronor pr G. Thiilin). mille, hvaraf 1 kr. tillkomn?er stadens kassa Daliielson, L. och återstoden anktionsfirriittaren; vid åter- Olson & Wright (irineliaf~are af Axel rop eller bterging af försiiljriirig erliigges Georgii). iclie någon afgift. Dispaschör. Jonsson, Carl J. Stadsmaklare. Nettelbladt. C. Carré. O. Paiili, F. Lundniark, J. Stenberg, J. Liljevalch, S. Flodman, Glist. I'li Neijber, Af. J. Peterson, C. G. Iiollberg, C. Ekengren, W. A. F. Segerströin, L. A Norman, Ant. Zethrziis, J. B. Forssner, Hj. Hikansson, John Sancleberg, Hrigo af Llindéii. H. M. Kontrollör vid Fondbörsauktionerna: JIyrberg, X. I. I c. Notarii Publici : Aliilqnist. O. ; Svensaon. C. S. E'.: berg, S. G. Wess- Fondbörs. Fo?adbörskomiterade aro af Haiidels- och Sjbfartsnamden ntserldc : Kallenberg A. O.; Arnberg, J. W., Pegroii, A.; Davidson, H.: Glosemeger, Alb. Jemlikt Kungl. A1aj:ts reglen?ente af den 20 deceinber 1862 hbiles H Stockholms Utlottade obligationer och förfallna rii~itekiiponger till följancie lan inlösas hos A7;tiebolaget Stockholnts Handelsban?;: Östgöta Hypoteli3fiirenings 4 procent af 1854, Göteborgs Inteclinings Garanti- Alrtiebolags, MotalaBZelianiskaPerkstacls Aktiebolags 5 li.2 procent af 1874 och 6 procent af 1876, Bergsunds Mekaniska 'Verkstacls Aktiebolags af 1874 ocli Boxholms Aktiebolags, EIorndals Jernverks Aktiebolags, Ankarsriims braksegsrespartialförsbrifningar,scllebo Briiks Aktiebolags d:o. Aktiebolaget Iggesuiicls brnks d:o. Uttersbergs Aktiebolarrs d:o. Fagersta Briiks ~kgebolags d:o,' Gunnebo Brulis Aktiebolais d:o. G. Cervin: Eiigelholins ;taas, Hiiiliksvalls stads, Kalrnar stads. Laiidslrrona stads. 1x0- tala stads, Skeniiige stads, Suncfsvalls stads, Söderhamns stads, Uddeval!astacls. ~ Ulricehamns st~ds, Wenersborgs stads, Wisby stads. Amåls stads, Smålanrls i hypotelcsföreiiirigs. Kopparbergs bergslags af 1862, Motala inekaniska verk-! stads aktiebolags af 1881, Söderfors 1 brnks bolags, Bergslagernas jeriivaqsaktiebolags, Gefle-Dala jeriiviigsaktiebolaqs, Gefle-Ockelbo jernriigsaktie-

10 Obligatioiler. 283 bolags, Gards hirads jernva-aktiebo- Aktiebolaget Atlas', A. L. Nornians boklags, Halmstad-Jönliöpings jernviigs- tryckeriaktiebolags, Forsbacka jernaktiebolags, Hudiksvalls jeriivigsakt,ie- vagsaktiebolags, Halmstad-Jönköpings bolags, Hnltsfred-Westerviks jeril- jernvigsaktiebolags, Bergslagernas jernvagsaktiebolags, Kalmar nya jernvägs- vagsaktiebolags, Gefle-Dala jernvagsaktiebolags, lilackbergs jernvagsaktie- aktiebolags, Göta Kaiialbolags, Norabolags, Nora-Iiarlsskoga jernviiosak- liarlslroga jernvagsaktiebolags, Stocktiebolags, Norbergsjeri~vigsaktiebolags, holm-westerås-bergslagensiernvagsak- Norsholm-.Ristens liomrniinikationsak- tiebolags, Östra Weimlands lernvagsaktiebolags, Oxelösund--Flen-Westman- tiebolags. A k t i e knp o ilge r: Gefielands jernviigsaktiebolags, St~clih01m~- Dala jer~väc.saktiebolags, Göta kanal- Westeras-Bergslagens jernvägsakticbo- bolags, Söaerteije knnalbolags och? lags, Ul~sala-hTargrete11ilk jernvägs- Strönisholins nya kanalbolags. aktiebolags. 7Vesterrilr-iltvidaberg- licni: ~ l aktiebolags ~ 5 ~ 112 t Bersbo jeriivägsaktiebolags, Ostra Verinpro,ent ; olotala,,erltstads 6 procent. lands jernragsaktiebolags och aktiebolagets för Xya Tändsticksfabriken i Mälal-eprovi~zsemas Enskilda Bank: Stockliolm. bk t ie knp on ger: IClack- Wermlands hypoteksförenings, Klosters bergs jerriviigsaktiebolags, ICrylbo-Nor- aktiebolags, Söderfors aktiebolags. bergs jernvagsalitiebol~~gs, Norbergs jerri- dllinänna ~ ~ för sveriges sta- ~ vägs nya aktiebolags. der obligationer, å dess kontor, %ge- Skandinaviska Kreditaktiebolaget: ringsgatan 6. Amorteringsforideri för xpotelrsprivilegiieï, aktiebolaget Bofors--Gnllspångs, Boris På Allmänna Hypoteksbankens Iiontor, dess stads, Eksjö stitils, Gefle stads, Helsing- 1 borgs stacls, Helsingborg--Hesslelig1nls Hgpotelisförenings jernvägabolags, Jeiiitlancls lails Lands- 26, nimda förel &$s, Resterås stads, Iiarlshamils stads, / nings obligationer och riii~tekiiponger. Karlshami:-7'icslaiida jeril\~igsbolags, I Riksgäldskontoret, Sv. statsobligationer. Karlstads stads, Koclinins n~ekanislra På Stocliholms Intecknings-Garantiaktieboverkstads alitiebolags, Landskrona stads, lags koritor, Illalintorgsg. 1, dess obligat. ltalmö-ystads jerllvagsbo]ags, Pi:ora- På Stocliholms stads I<assalroiitor: stock- Karlskoga jeravägsbolags, Oxelösund- holilis stads obligationer af aren 1867, Flen-l\Testtnailla~~il~ jernv5igsbo1ags och Palsboda-Fincpongs jernvägsbolags, I Siindsvallc stads af 1874, Söderlia~i~i~s stads af Barbergs stads. Vikern- / Obligationer, Möckelns jernvägsbolags. dstra f erin- laildr, jerllvägsbolags, L'ddcholms a,ctie- SV HIS"^^ och utländska, säljas dessntom ai; bolags. 1 Beliniiite, i.; Ccibeii. I. H.; Hofgro?.& ii:i ; Lan~m, Carl : Lamin. S. & F.; Lil.le- Skznes Enskilda Bank, Fredsgatail 13, in- valch, Tom ;;\iijller, Tileod.; Kommanditlöser förfallna Kuponger ocii utlottade bolaget ~~~~i~ ~~~~~~.~l k ~.+i. Obligationer till: Iiarlshaniiis stads låri, Helsingborg-Resslehdms jernvägsaktiebolags d:o, hialmö-ystads d:(), Iinrls- Postrernissvexlar säljas: hainils-tt-ieslanda d:o, I<ocknrns Meka-,ly i~öller, ~ h ~ ~ skeppsbroil d., 45), inlösbara niska verkstadsaktiebolags d:o, 'i'relle- i ~ ~ l ~ petersbnrg, i ~ ~ kbo f och ~ ~ ~, borgs st.ads d:o. Höganiis c;tenkolsl-erlis l ~ d ~ ö ~ ~ ~ d:o, Sldnska Cenieiltalrtieboiagets i1:o. ~f ~ i k ~ b inlösbara ~ ~ k ~ i ~ ~ ö, t,&lalrnö, ~ b ~ ~ ~ Aktieboiaget &löli1bacl;a-trysils d:o. ' jyisby och ~ ~ 1 ~ ;. Stockholms Enskilda Bank: Af S1zandinavisl;a Kreditaktiebolaget, Storkyrko- Ostgöta hy~~oteksföreiliiigs 4l/2 procents brinken 7, försäljas Postremissvexlar, inamorteringslån af Gefle stads, lösbara i Göteborg och Norrköping af Gefle intecknings garantiaktiebolags, Skandinaviska Kreditaktiebolagets kon- Finspoi:gs bruksegares riiritebirande tor, samt i öfriga stader af Enskilda partialförskrifi:i11gar, Lessjöfors bruks- Bankerna och deras afdelningslrontor. egares riintebliraiide partialför~1:rif~~in- Af Stockholms Enskilda Banlz och dess Afgar, Ströms brrilisaktiebolags, dby delningskontor, Drott,niiigg. 45, i Bazaraktiebiilagi. Ri6rstraiids alit,iebolags, byggnaden 5. Korrbro, och Arsenalsgatan

11 Enskilda Bank, enlottagas i liqvid. Af Stockholms Intecknings-Garantiaktiebolag, in- bank. lösbara i de fleda banker i riket. Af Sundsvalls Elzskilda banlu, Stockholm, inlösbara i cle flesta banker i riket. Vexlar å dollars, betalbara på de flesta Af".Sk&nes Rnskilda Bank, Frsdsgatan 13, handelsplatser i Amerika, erhållas hos: inlösbara i alla banker i Sverige, Norge ocli Dailinark. k Jakobs torg Skandinaviska Itreditaktiebolaget. Slrånes Ensliilda, b:~iik. Stockholnls Enskilda bank. Enskilda bankers sedlar invexlas: G-tili Skandinaviska Kreditaktiebolagets 1:ontor: utländskt mynt in- och,,tvexlas af: Borås Enskilda Banks Andersson, John, k li:i, Bazaren å Norrbro. Gefieborgs d:o Arfvidson, G., Storkyrkobrinken 5. Gotlanils d:o Belmonte, J., Jakobs torg l. Hallands cl:o Ericsson & Zetterström, Skeppsbron 26. Helsinglailds d:o Hammer. C., Fredsgatan 18. Hernösands d:o Hofpen k I<:ni, Jaliobstorg 3. Kalmar d: o Lamby, B. R., Skeppsbron 16. Kristianstads d:o Lammj Carl, Skeppsbron 36. liristineliamns d:o Levertin, O., Skeppsbr. 44, finskt o. ryskt ni. Xorrköpings d:o Lindberq, Waldemar, Skeppsbron 46. Oskarshamns d:o Möller, Theod., Skeppsbron 40. Sliaraborgs d:o Skandinavislta Kreditaktiebolaget. Smålands c1:o Skines Enskilda bank. Söderinanlands d:o St,ockholms Enskilda bank. Uplands d:o Wenersborgs d:o Wermlands d:o Agenter för Svenska Försäkringsbolag: Vesterbottens d:o ' Allmänna Brandförsäkringsverket förförsakr. dstergötlands d:o af byggn. % landet: lrontor: St. Nyg. 26. Uti Stockholins Enskilda Bank vexzin~skassa: Fylgia, Forsäkringsaktiebolag, Malmtorgs- Bohiislans Banks gatan 6. Göteborgs d:o Gaiithiod, Sjöförsiikringsaktiebolag i Göte- Stockholnis d:o 6rebro d:o Siindsvalls d:o

12 Stockholms stads Brandstodsbolag till försiikring af lösegendom: Skeppsbron 32. Stiidernas Allrn. Braiidstodsb. Skeppsbr. 20; anmälan om försäkring inom Stockholm sker hos Englund, A. G. Stadernas bolag (Jönköping) till försäkring af lösegendom; anmalail sker hos Bayard, A. G. Stockholms läns Brandstodsbolag; kontor: Norrlandsgat,an 26. Stockholms lans Hastförsikringsbolag; kontor : Noirlandsgatan 26. Stockholms stads Brandförsakringskontor för fast egendom, Mynttorget 4. Svea, Brand- och Lifförsiikringsaktiebolag; kontor: n. Predsgatail 15. Sverige, Brandförsakringsaktiebolag; kontor: Malintorgsgatan 6 A. Sveri es Allmänna Sjöförsakringsaktiebolag i göteborg. Sack, Th. Sveriges Hiistförsiikringsaktiebolag; kontor: Jakobs torg 1. Sveriges Angfnrtygs Assiiransföreniiigs afdelningskontor: st. Skel~psbron 30. Thule, Lifförsäkringsaktiebolag; kontor: Storligrkobrinken 13. Vega, Sjöförsakringsalttiebolag; kontor: Skeppsbron 28. Victoria, Liffbrsiikringsaktiebolag: kontor: Drottninggatan 25. Agir, Sjöförsiikringsaktiebolag: kontor: Stortorget 1. Agenter för assuransbolag. 285 Frankfurter Transport ochglasförs~kririgsa1~tiebolag, Steffens, Chr. Forttina, Allgemeine Versicherungs-Actien- Gesellchaft i Berlin, Schiprnann, Heinr. Germania, LiKörsakringsakt~iebolag,i Stettin, Graf, William. General Assurance Company i London (for återförsaking), Springer, Grist. Glasgow and London Insnrance Company i Glasgow (för iterförsäkring), Springer, Gust. Imperial-Braildfiirsalrringsbolag i London, Bergman, Ednard. Jalior, Sjöförsikringsbolag i Moskma, Scliipinann, Heinr. Janus-kompaniet i Hamburg, Levertin, C. O. L'Assnrance E'raiicais, Thiel, Jacques. Le Temps, Liff'örsäkringsbolag i Paris, Generalagentur: Vesterlingg. 16, 3 tr. Lioii Fire lnsiirance Company i London (för %terfi-;rsakringar), Springer, Gust. Liverpool & London- 8s Globe Assuransbolag? Lindberg, Alfred. She Lion Fire Insiirance Company, Lirnited. Brandförsakringsbolag, London, Dreydel, Charles. Livforsikkrings- og Forsörgelses-Anstaiten af 1871 i Köpenhamn, Levertin, C. O. London & Lancashire Insiirance Comp., Priess, Aug. London Lloyds Underwriters Sjöförsakringar, Ferliil, Oscar. Magdebiirgcr Brandförs., Steffens, Chr. Agenter för Utländska A ~ ~ ~, Mentor-kompaniet. ~ ~ ~ - i London, se Eagle. Northern-comp. i London, Brand- och Lifförkompanier: säkringsbolag, Titz, b. Alliance, Lif- och Brandförsakringsbolag i Norwich Union, Bralidförsakringsbolag i London, Perlin, Oscar. Norwich och London. Brehm, H:son, C. J. Assiciirazioni Generali, Förs2kringsbolag i Lifförsakringsbolaget New-York, Bag, Hans. Triest, Rubeilson, L. Braiideiiburger Spegelglas-försakringsaktie- Brandenburgs Spegelglas-försäkrings bolag, bolag, Lind, Emil, G. Elmgren, Wilhelm. Lif- och 01ycksfallsförsäkrii~gsaktiebolaget Christiania Almindeligc Brandforsilikrings La Centrale, Thiel, Jacques. Selskab. Norström, Axel. Kor~vich och London Cllycksförsikringsbolag Commercial "Union Assiiraiice Company i i Norrnich, glasförsaliring, Berg, Rudolph. London, Abom, John. Norwich Union Fire Insurance Society, De förenade braridförsikringsbolagen South Brehin, C. British, National 8s Acielaide; General- Nort,hern of Europe Bailwag C:o L:ted; agentur: VesterlSngg. 16, 3 tr. kontor: Norra BIasiiholmshamnen 5 C. Deutsche Transport-Versicherungs Gesell- Olycksfall-Försakringsaktiebolaget i Köln, schaft i Berlin, Schipmann, Heinr. Generalagentur: Vesterliilgg. 16, 3 tr. Deiitscher Lloyd, Transport-Versicherungs- The Newcastle, Comillercial Insnrance Co., Actien-Gesellsch., Berlin, Schipmann, H. Limited. Sjöförsakringsbolag, Newcastle Eaglekompaniet i London, som äfven öfver- on Tyne, Dreydel, Charles. tagit Lifförsäkringsbolaget Albioilsgamla Nye Danske Brandforsikkrings-Selskab i Köförbindelser, Sack, Th. penhamn, Sack, Th. Economic-lifförsakringssällskapet i London, Pelikan-Iifassiiranskomp. i London, Paton, N. Berglund, Aug. Th. Phoenix-kompaniet i London, dito. Equitable,, Liffiirsakringsaktiebolag i New- Potsdamer Liförsakringssallsliap, Xcyl, yorlr, Aberg, P. S. Joh. C.

13 286 Friiiiimande niagters Beskieliningar och Eepreseiitariter. 1 Preussiska National-Försäkringsbolaget i l Agerskozu, K.,omb.för Gernianischer Lloyd. Stettin, Schipniann, Heinr. - Brogren, F. J., Queen Iiisurance Company fiillmaktig för Arnerican i Liverpool (för återförsiikringar), Springer, Gust. Universal. Schlesiska Försakringsbolaget ibreslaii (Glas- Glosemeye9., A., fullmaktig (attiitföra deras försäkring), Beskow, Gnst. talaii) för samtliga Hamburger, Lubecker Schweiz l'raiisaortförs~krin~sbolaz c, ', i Zurich. ' och Dredener Siöasxiiransbol. samt Rhen- Beslionr, Gist. Westfaliska ~loyds, Wiener Transport-Ver- Spegelglasförsakringsaktiebolaget Branden- sicherungs-gesellschaft, Versichernngs-Geburg, Lind, Emil, G. sellschaft Schweiz. fiillmaktiy och haveri- The Dndernrriting áz Agency Associat,ioii, korrespoiiilent för Magdebiirg Ruckversiche- London, Sjöförsiiiiringsbolag, n'löller, riiiigs-qesellschaft. Juliiis. The Whittingtoii, engelskt Lifförsakriilgs- Hollsten B besigtniiigsinan för Bureaii bolag, Hellsteii, O. Veritas, Lioyd' Inierllat,i$~al i Paris. l'hrondhjenis Braiidforsikkringssels, Pyk, L. Wriyhl, fulliiiiilitige för Comité r 1 lyska L'iför~äkrin~sb. i Lubeck, Priess, A. des Assiireiirs iiiaïitiines i Paris och Bor- Traiisatlantische Feiier Versicherungs Ac- deaux samt för Arendals Skibsassiirancetien-Gesellschaft i Hamburg. Agentur: foreniilg. Engvall, C. A; Elidahl. A. F. Sp~inger, Gust., reassnrailsb yrå fik Skailunion, Allgemeine Versicheriings dctien- aiilaviell, och ombil(l för Utgesellschaft i Berliii (för återförsakrin- llnclska brand- och sjöförsaicringsbolag. gar), Springer, Giist. Schchipmann, Heinr., A. -Watthiesse7z, TJnitecl Fire Re-Insiirance Company i &Ianhaverichester (för återförsakringar), Springer, kqlnmissionar, fl,llnyiktig hafverikom- Gwt. niissionar för flera Berliner- och Stetti- Victoria i Berlin, Försakringshol, ner-sjöförsaltringsbolag samt för Verein cvardefursanasserj, Gust reme er-see-\.er~cherii~igs-~esellsehn~tenoch zurich, Trallsport- o. O1ycksfallförsak;ings. Sjöförsakringsbolaget Jakor i Aioskwa in. fl. akt,ieholeg, Berg, PLiidolph. Sydow. F. von, Fiilliiiiittig fii London -- Lloycts sjöfbrs%kriiigsboiag. Främmande magters Beskickningar och Representanter. Beskickningar. Amerikas Förenta Stater, 8Iiiiisterresicleiit, Plénip., JIarXi, F. C. Williarn W. Thomas. Spiiiola. Belgien, Eiivoyé Extraord. 0~11Minist. T,egationssckreterare, Markis Plénip. Baron E. de Pit- E. Beccaria-Incisa. teurs Hiegaeïts. Japan, Envojé Extraord. o. 3linist. Legationssekreterare, A.I. Q. Plénip. HanabusaYos.himoto. C'artrin de Famille~ireiix. Attaché : Ftatsbashi. Danmark, Envoyi. Extraord.och JTinist. Nederländerna, Blinisterresident: H. A. F. E. Crominelin. Leg:ttioiisselir., F. voii Haxt- Portugal, Envoyé Extraorcl. o. 3Iinist. haiiseil. Plénip.. Vicomtc dritonio Grerenkop. Da Cunha de Soto Maior. Castenskiold. Preussen och Ei~voyé Extraord. ochminist. Tyska Riket, Plénip.. R. VOII Pfnel. Frankrike, Eiivog4 Extraord. o. BIinist. Leg.-sekr., Fr. TVilh. von Pléiiip., Grefve C. M. Ste- Xleiqt. pheii Le Peletier d'dunay. Chancelier, 0. T. &Ienzel. Legat.-sekr., L. d. H. Denallt Ryssland, Eiivoyé Ertraord. o. Minist. Vicomte R. de Bondg- Plénip.. vakant. liiario. Forste Legat.-sekret., A. von?ililitar-attaché, H. Appert. Berends. Cliancelier, E. Thiébaiit. Andre Leg.-sekr., Grefve 11. Italien, Envoyó Extraord. o. Miiiist. Prozoi..

14 Siam, Spanien, Praïnmande inagters Koirsnler. - Stockhol~ns slott. 287 Envoyé Extraord. o. Ilinist Stora Britan- Envoyé Extraord. o. Minist. Plénip., Prins Prisdang. nien och Irland, Plénip., H. Buinbo1dIIar:t. Leg?tionssekreterare, Liiaiig Legat.-sekr., G. Greville Baj Tej. Turkiet, Envoyé Extraord. o. Minist. Minist. Plénip., L. de Ca- Plciiip., Caradja Pascha. stellailos. Osterrike- Envoyé Extraord. o. Minist. Legat.-sekret. A. de Bagiier. Ungern, Plénip., Baron C. Pfuster- -4ttache P. Jforillo. schinid von Hsrdtenstein. Legat.-sekret., R. v. Bliim- Blankenegg. Konsuler. Amerikas Förenta Stater, Elfwiiig, N. A..;fflonaco; 3laliii, C. A., Geiieralkonsul. Gfnerslkonsiil; kontor: Norra Hiirnle- Nederländerna, Bla,uck, Otto, Generalkonsul gardsgataii 4. 1 tir Sverige ; kontor: Nliister-Samuels- - Horngren, L. H., vice IConsiil. gatan 64, ijppet 10-9 på dagen. Argentinska republiken, Srnitt: J. \V., Ge- Peru, Rettig, Gottliard, Geileralltonsul; koiineral!ionsul, K1:. Tradgärdsgataii 13. tor: Drottningcatan 79. Belgien, Cederlund, B., Genernllioilsul; koll- Portugal, Graf. \tt.. Ganeralkoiisiil. Lilla tar: Stadsgirden 10. Svcataii 12.., u - drtergren, K., vice Iioii~ul, st. Lilla - Engestriini, Carl, vice Konsul, Norra Kygataii 32. Hiiinlegårdsgatan 23. Brasilien, (le Sorza Lecoiite, E. d.. Geire- -- Graf, j:or, Wilh., IConsularageiit. rallioiisiil (bor i I<bpenhaitin). Rumänien, Berg, C. O., Generalkonsul. - Leiber, O., \ice Iio~isiil: koritor: Ryssland, &Iolleriiis, Alex., Generalkoiisul, Storkyrkobrink~ii S. Nybrogat,sii 6 A. - Ericsoi-, G. 'i'.. Iroii~iilaragciit. - droseniiis, L., rice lionsnl; kontor: Chile, Ariioldson, H. A., Jioiisnl; Iiontor: Slottsbacken S. Riblioteksaataii &Iiiller. F. B. 'i'.. Iioiisnlaraneiit. - LindstrGn, E., ICoi~sularagent. San salvaddr, Eng~vall, C. A., rit Koilsul. Danmark, Davidson, H.. ~Jeiier;ilko:isnl, Spanien, Rhodin, H., vice Koilsiil; kontor: Storkyrlrobrinken i. Bruiinsgrand 4. - &ii, A. G., vice Konsul, Vesterlångg. 16. Stora Britannnien och Irland, Driimmond- Ecuador, 91aliii. C. A. Generallioilsnl. Hkty, K. Iionsiil; kontor: Norra Blasii- Frankrike, Ronsulatsarendenn förestås af 1ioliiishaii:nen 5 C. be,spliilingen. Turkiet, Öberg, O. F., Geiieralltonsiil; Iion- - lhiébaiit, E., Chanceliei. Drottning- tor: Iilara Strandgata 48. gatan 38. Tyska Riket, von Redlich, TV., Geileral- Grekland, Uddeiiberg, Ernst, Generalkoiisiil, Iionsiil, Nybrc~vatan 11 C. Regeringsgatan B. Uruguay, Iieyser,%ixtei~, Konciil. Havai', Engvall, C. A., vice Ronsiil. Österrike-Ungern, Beiiedicks, C., Geiieral- Italien, Arfwedson, J.. Iioiisiil. Itonsiil; kontor: Vesterlångg. 16, 2 tr. - Ericson. G., vice Tionsnl. Rackman, Charles, vice Ronsiil: Vester- Liberia, Elfiviiig, N. A. Geiicralkoiisul. 1 -langg. 16, i: ti. Stockholms slott. Stithållareembetet: Sekreterare och redogorare fbr Slottsbggg- St2thkllarc: SltiGIilebrancl, A. E'., grefre. iiadsrnedien: Forsstrand, J. F. Slottsiriteiident:.Jacobsson, E. A. Slottqarkitekt: Sandels, H. G. Slottqfogde: Ej;irksten, C. G. R.

15 289 dfverståthållare: af Ugglas, C. G., friherre. Uiiderståthållare: Bråkenhielm, P. J. Sekreterare: Rribenson, S. Not,arier: Lagercrantz, A. J.; Weinberg, C. A. Amnnrienser: Brnnn, G.; Rosenqvist af Akershult, P. S., Vaktmastare: Ni1sson;C. J.A. ; Löfström, O.; Wittström, G. A. Stadsfogdar: E'örste stadsfogde : Wasell, C. A. Andre d:o : Somniarin, C. J. H. Utmätnings- och s stamnings man: Andersson, A. ; Flodberg, F. L. ; Hedströml P. G.; Hjelm, G. A.; Jrilander. E. C.; Liindgïen, C. F.; Sandberg, J. F.; Sandman, O. A.; Wennström, J. F. Stockholms stad. Föroydnade att id ~fu~rsläthzllai-eembetet tillhandagå parter med handlingars ingifvande samt uttagande och afsindande af berg, S. dfverståtbå;lareembetets ~ ~ beslut och ~ 9:e ~,, lladngårdsl. i vestra, ~ Schröder. C. E. iitslag, på sitt i Kungl. Kungörelsen den 12 Juli 1878 föreskrif~es: Georgii, C. J. Hintze, T; Carlberg, E. Icontor: Myntgat. 4, öppet kl e. m. Vid Öfverståthållareembetets afdelning for Uppbördsarenden. Kamererare: Beth, K. G. Sevisor och Bokhållare: Sjögreen. P*. Kammarskrifvare: Elfströrn, A, O.; Geete, O. H. A. Vaktmistare: Jansson, J. A.; Engström, S. J. Uppbördskommissarier: Storkyrkoförsamling-en: Strömwall, F. O. Klara församling: Ekstrand, A. Jakobs och Johannis församlingar jemte Skepps- och liastellholmarne: Seth, A. O. Adolf Fredriks ochkiingsholms församlingar: Norman, C. E. Ladugårdslands d:o: Sundgren, F. C. Maria församling: Barkander, C. P. Katarina d:o: Burén, N. P. ;Ilönstringskoinmissarie rör stockllolrns väring: Sandström, C A., t,. f. Stockholms stads Mantalsnämd. (Expeditionen: två trappor upp i stadens rådhus). Ordförande: Ofverståthållaren. Ofrige ledamater: Polismast.; Förste stadsläkaren; Två af stadsfullmiktige valde: Öfverståthtillareembetet. Rnbensori, &l., och Sidenbladh, K.; Vice ordföranden i fattigvirdsnainden; Ordföranden i helsovårdsnimden; Folkskoleinspektören. Suppleanter: Polisintendenten, andre Stadsläkaren, Alingren, O., Hindbeck, F. O.; von Friesen, S. G.; Nilsson, Sv.; Wikström, Z. Kontrollant och protokollsförande: Barliander, C. P. Roteman: l:a roten, Storkyrkoförs., Hedström, G. E. '' Klara södra, Jacobson, G. F.,,,, norra, Hiilting, d. R:. 4.e " Xringslroliils, Lund, F.,, Adolf Fredri'~~ södra, Holni, K. 6 : ~ 9,,,,, iloga, Bolirnan, J. A. 7:e 1, Jakobs södra, Alierlljelm, O. 8:e,j,, norra o. Johannis, Gill- 1 :e,, mellersta, Holm, C. G. 1l:e,,, östra, Jakobsson, T7.A. 12:e,, Iiatarina sydöstra, Paulsson, L. 13:e,,,, norra, Gartz, J. 14:e 5:., sydvestra, Wessberg,G. F. 15:e!, Maria östra, Zander, J. 16:e,, vestra, Nordvall, A. Uppgift. ti?1 hvilka rotedistrikt de olika qvarteren höra, finnes upptagen i tabellarisk furm efter sliitet af egendomsförteckningen i kaleiiderafdelningen. Kungl. Poliskammaren. bfverståthållare: af Ugglas, C. G., friherre. Underståthållare: Br5ltenhielin, P. J. Polismästare: Granström, F. W. T. Polisintendent: Berlin, J. Sekreterare: Edgren. G. E. Registrator: Juringiiis, C. Notarier: Dahlgren, C., tjenstfri; Bergman. H., t. f.: Lnndvall, d., tje~istfri; Schönmeyr, B. J., t. f. Kanslister: Hall, J. G.; Bonnedal. F. T.: Lundgren, C. F.; Ahlberg, C. M. E. &Iagasinsförvaltare: Lriniiiii, L. E. Förste TTakt:nastare: Nilsson, J. d. Andre a:o: Svanberg,J.A. Polisdomstolen. Polisdomare: Kullberg, C. Bitriidande Polisdomare: -Willers, W. Notarier: Willers, W.: Alirberg, H. Kanslister: Beckmnn, C. L. E;.; Aberg, A. W. vaktmästare: Ericsson, C. F.

16 lcnngl. Poliskammaren. Stadjskalskontoret. Förste Stadsfiskal: Gilljain, W. Andre Stadsfiskal: Cederborg, P Tredje Stadsfiskal: Johansson, A. Bl., t. f. Extra d:o Ström, O. Detektiua afdelizingen. Vaktliolitor, st. iviyiitgatan 4. Föreståndare: Cederborg, P., Stadsfiskal. ~ ~ ~ ~ ~ i s h ~ ~ O., ~ Vaktkontor, ~ ~ ~ ~ ~ Sihyllegatan ~ ~ i ~ ~ 25;, Djurgården, ~ ~ : ~, biträdande. Stora Vägen 20. Gfverkonstaplar: Sjöberg, J. A. F.; Sjögren, l<ominissai.ie. Hallgren, S. C. J.; Ekl~ind, J.; Jansson, ;T. ~ ~ Carlberg, J. M.; ~ FritzohIi, ~ Besigtningsbyrån. st. Trädgårdsgatan 3. A. x.; %örest%naare: Lindgren, J. H., Poliskommiss. Ofverkonstapel: Dahlqvist, P. Ce~ztralafdelningen. lioiitor, 31yiitgataii 5. Förestanclare: Saiidströni, C. A., Poliskoni. Ofverlronstaplar: Nordström, F. A.; Fyrvald, J. A. Första Polisdistriktet, Storkyrkoförsamlingen. Vaktliontor, Stortorget 5. Kommissarie: Schér, A. F. ofverkonstaplar: Svedin, F. G.; osting, P. A.; E'olrner, H. T. B. M. Andra Polisdistriktet, Maria.församling. Vaktlioiltor, Hornsgatan 56. Kommissarie: Shrysin, S. P. Ofverkonstaplar: I<ällströrn, C. J.; Broman, F. W.; Pihlnian, N. P. Tredje Polisdistriktet, x~~~~~~~~~ forsamling 4. Vaktkontor, Parmrnakaregatan 7 o. lioinmissarie: Eckerström, J. I-I. Ofverko~~sta~lar: Danielsson, d. P.; Petson, P. J., Fjerde Polisdistriktet, lilara församling. Vaktkontor, Klara Bergsgata 52. liommissarie: Eckerström, J. B. ~fverli~nsta~lar: iv'aln~~vist, C.; Hasselberg, h. O.; hberq, b. A. 8.; Petterssoil, A. TV. P. Femte Polisdistriktet, AdavFredriks församling. Vaktkontor, Drottninggatan 102. Iioinmissarie: Lindgren. J. H. 6fverlionstaplar: Wallöf, E. T.; Ingeströin, C. J.; Jonzon, P. S. - Skorstensfejare. 289 Sjette Polisdistriktet, Jakobs och Johannis församlingar. Vaktkontor, Smålandsgatan 20. Kommissarie: Larssun, C. G. Öfverkonstaplar: Wahlström. J. A.; Hermansson, C. L.; Stendahl, L. Sjunde Polisdistriktet, Ladugårdslands $%sam- Zing jemte Kgl. Djurgården. A. P.; Frisk, A. F.; Andersson, C.; Blanc, C. A. Åttonde Polisdistriktet, Katarina församling. Valrtliuntor, s. Tjärhofsgatan 9. Kon~missarie: Book, J. V., t. f. Öfverkonstaplar: Borg, G.; Jansson, J. A.: Ljiiiigstraiid, F. E. Skorstensfejare. Första traliten: K!iiigsholms förs. och den del af Iilara, förs., som är belägen vester oin lilara Strandgata, Korsgren, R. J. Andra trakten: brlolf Fredriks församling, ~ ~ h l ~ t C, ~ B., ö ~ t., ~ f., Tredje trakten: Johaiinis församling jemte delar af Jakubs och Klara församlingar, Andersson, A. G. Fjerde trakten: Vestra dclen af Ladugårdslands församling, Elallder, 8. G. Femte trakten: Ostra delen af Ladugårdslands förs. med Djnrg., Denckert, A. F. Sjette trakten: Jakobs förs. iiiecl nndantag af dels den del, som lagts till 3:dje trakten,dels ock Skepps- och Kastellholmarne, Wiksten, H. Sjuride trakten: Klara förs. med undantag af dc till 1:sta och 3:dje trakterna lagda delar, Brann, F. d., t. f. Attonde trakten: Niliolai församling jemte Skepps- ocll Iiastellholmarne samt galervarfvet, Johansson, P. A. Nionde trakten: Norra och östra clelarne af Katarina försanil., Sjöberg, C. R., t. f. Tionde trakten: Norra delen af Maria forsamliilg, Rossaniler, E. E. J.. t. f. Elfte trakten: Öfriga delar af Katarina och Maria församlingar, Sundström, W.

17 Magistraten. Przses: af Lgglas, C. G., frih., df~erståtliåll. I Stadsaktuariekontoret. Rådhusrätten. Stadsaktiiarie och Registrator: Icruse, L. Kanslist: Thorell, R. Första afdelninge~z. Ordförande: Ulrich, A., Borgiiiiistare. Stadsarkivariekontoret. Ledamöter: Stenberg, O. L., Radman; Fallstedt, I. d., råd in;^^^. Stedsarkivaiie: Norin, C. d. Andya afdelningen. Ordförande: Lundberg, A. B., Rådman. Ledamöter: Hiiltgre:~, J. A.. Rådinan; Ströin B. G., Rkdman. Stadsnotarie: Riindqvist, A. Tredje afdelningen. 0rdf;;raride: Arvidson. H. J.. RHdmai:. Vice ordf.: Billing, W., Rådinan. Stadsnotarier: Petcrssoii, d.; Eiseii, E. Fjerde afdelningen. Ordfiirande: Aberg, A. R., Rådman. vice Ordförande: Petersson, A. Stadsnotarier: Benckert, H. T.: llotliander, A I Förmyndarekammaren. Ordförande: Ulrich, *k., Borginastare. Ledarnijter: Stenber O. L., Rådman; Fallst~dt, I. A.. iråf~lan. Assistent: Möllersten, ii. A. Notarier: Ingeströin, C. V. A.; Lindeberg, G. Kamererare: Belin, A. G. Kurator: Dahlgren, C. Ainanneiis: Hultgren, O. J. Sterbhnsnotarier: Rosenströni. A. T.: Iiaiiff- Revisor: Liifberg, N. A. 1:e Bokhallare: Gille, EL. J. E.. ~ : e d:o S~vahn, L. H. Femte addelningen. Ordfiirailde: Dahl, G., Rådriinri. Stockholms stads Byggnadsnamd. Vice ordförande: Forsgrén, B. M., Rådman. stadsnotarier: ~alliiielssoll, L. W,; Hård af Denna. namd, soin iiar sammankonl- Segerstad, B. A. D. ster i Rådhiiset, handlagger alla hufvndstaden rörande byggnadsfrågor samt Ilvad der- Sjette afdelningen. ined eger gemenskap, enligt Ii. M:ts bygg- Ordförande: Krook, P., Rådman. nadsstadga för rikek stader af den S Maj vice Ordförande: Hjortzberg, F., Rådlnan samt deil sarslrildt för Stoclrholms stad Stadsnotarier: Nyström, y. G.: Brissman, gillande byggiladsordning. - Anmalanden G. L. och skrifter mottagas uti Rådhuset af niimdens sekreterare alla söknedagar Afdelningen fö.r Tulln~al. Ordförande: Stenberg, O, L., RWdman; Valde af Magistraten: Ledamöter: Ström, B. G., Radmaii; Fall- ~ ~ d ~ ~ ~ ~ ~ J.A.; öl~ t t ~ ~ ~ A. : ~ F. ~ ~ d stedt, I. A., Radinan. Notarie: Norii:. C. Q. Af Stadsfullmäktige utsedde: Rådhuskansliet. Edelsviird, A. W.; Liildgren, A. X.; Wretinan, F. Magistratsseltreterare: Martin, K. W. Sekreterare: Lagervall, B, Registrator: Blachet, G. W. Stads-Arkitekt: Hedin, A. L. Kanslist.: Snndell, J. Q. Stads-Ingeniör: Br~din, J. R. i l

18 Kommunalstyrelsen. Expeditionen: St,ora Nygatan 2 B (Berg- Fries, Franckel, Liiidholm, Rnbenson, strahlska linset), 1 tr. Schönnieyr, Telander och VTTallenberg. ~ ~ d f ö af ~ ugglas, ~ ~ d C. ~ G., : friherre. Snppleanter: Levertin. Gerle, Hultgren, x -. Hallin och Almpen. i'ice ordförande: Lindhagen, C. A. Sekreterare: Rnbenson, M. Ledamöter: 100 Stadsfiilliniktige, nemiigen: 'I<arlslist: IJyberg, C. Almgren, O.; Almström, R.; Andersson, J.; Arnberg. J. W.; Backinan. J. E'. 2. Drätselnämden. L.; Berg, J. 8.; Bergvist, L.; Berg- (Expedi~iollen: Stora Nygatan 2 A, 1 tr.) strand, C. E.; BergstrCini. I'. N.; Bexelins, A.; Billing; W.; BjGrri, C. G.; a) in Pleno. ~ j ~ ~ C. ~ N. ~ L,: t~ j ~ ~ ~ ~, Ordfirande: ~ ~ t, i Björnstjerna, ~ ~ ~ ~ grefve., R. II.; Bolirider, J.; Snl:;e, J. G.; Kansliet. Börtzell, J. E. A.; Crnsel>ji~ril, J.; Sekreterare: Lidmaii, Tn. Didron, F.; Edberg, C. K.; Edelstam, Orribndsman: Schiinmeyr, B. C. C. F.; Edelsyard, A. TJT.; Eltpoll, C. E.; Notarie: Schutzercrantz, A. V. Ericsson, G.; Feychtirig, A. W.; Fischer, Icanslist och registrator: Bandelin, R., f. d. E.; Forssell, H. L.: E'orssman, L. A.; Kamererare. Forsner, C. A. K.; Franclieil. G. W. von; Kammarkontoret. Fries, Auq.; Pris, Alb.; Friiiickel, E.; Stailskainererare: Ekvall, A. Fnnck, C. O., af: Gerle, C.: Grafströin, Staclsltassör: Dahlerus, G. C. J.; Granholm, A.; Gnstafhson, R.: Stadsbolrhållarer Kihlén, O. Hagerman, H.; Hallin, O. F.; Hamer- BokhHllare: Terner, K. F., Kainererare, Inan. E.; I-ledin, S. 8.; Iiolmberg, S. P.; Frostell, E., Iiarlson, R. Holinströni. IIT.; Hultgren, J. A.; Hglin, IContorssltrif~~are: Flodmark, J., Naiiinan, P. J. A.; Hiihnel. C. Ii:.; Isacsson, A. F.; I. L. Kolmodin, E. W.; Lagercrantz, C. A.: Revisionskontoret. Lagergren, 8. G.: Laqiiist, FP.; Lemon, stadsrevisor: ~ ~ i ~ h B. ~ B. l ~ l ~ ~ ~ A. O., Le~venhaiipt, C. AL. C.: Levertin: ~ ~ ~ t ~ ~ i ~ ~ ~ dg. k b d. ~ i~ f ~ ~,, ~ ~ C. O.; Lindgren, A. M.: Liiidholiii, A. G.; Lundberg, A. P.; &!isrtii~, N. W.; Nelson, b) Drätselnämdens Första Afdelning. C. A.; Norinaii, A.; Korströin, M.; Ohlsson,. Palme, J. H.; palnlstierna, (Handhafvcr det egentliga driitselvasendet). C. F.; p~ilijsoll, C. D,; ~ ~ dj. t M.. ~ Ordförande:, Björnstjerna, grefve. R ~ ~ A., ~ von;, ~, ~ ~ J.; schön! b Leclarnöter: ~ Andersson, ~ ~ Björn, Edelstam, ~ ~ ~ meyr, 8. C.; sebardt, W.: seippel, J. Ekgren, Fischer, Forssman, grefve von 8.; ~ t ~ ~ l n. ~ 0,; ~ strale, l b ~ G. ~ H.; ~, Rosen, Stråle och Söderströin. ~ t g l h A;! ~ siindströlli, ~ ~ ~ ~ H.; ~ ~, ö ~ Suppleanter: l ~ ~ - Siindst.röiii, Hylin, Öhman, ström, C. C.; l elander, R.: Thavenins, r ~ a h " ~ r Iilaekman. ~ r ~ ~ ~ ~ j E.: l'ibell, L.; Tiirnebladh, H. R.. Ulner, Stadsingeniörskontoret. C. R. T.; Wagner, S.: Wallenberg, A. Stadsingeiliör: Brodin, PI. O.; Rallenberg., K.; Wendelins, S. A.; ~ ~ ingeliiör:, d ygberg, ~ ~ H., vice stadsiiig. Werner, F.: Wiberg, Fr.; Wicander, A.; Amanueils: Brodin, A. Wikliind, W.; Wilistrpm, Z.: Winborg, Ih.; Wretinan, F.: ilbergsson, A. V.; Auktionskamnzaren. idelgren, A. F.:.&(delgren, C. A. T.; Inspektor: Schönrneyr, B. C. dberg J:or, J.; dhma~i, E.: l vakitlit. Korrimissarier: sköldberg, 31'. H.; Nystedt, Sekreterare: Enbeiison, Af. O. E. Kanslist: Lyberg. C. Kassör: Dahlströrri, J. A. Notarier: Dahlqreii, E. T.; Gille, H. J. E., Under Kommunalstyrelseii hörande t. f.; Dahlgren, C. J. J., t. f. verk: Notariebitrade: Beckman? E., t. f. Kamaskrifvare: Carlqvist, O. I. Stadsfullmäktiges Beredningsutskott. Urdrörande: af Ugglas, frih. Bokauktionsverket Vice ordforanae: Lindhagen, C. A. Entreprenör: Gartz, C., t. f. Ledamöter: Almströni, Bergqvist, Ekgren, Notarie: Arboreliiis, G. F.

19 292 Xom~niinalstyrelsen. f Allmänna Pantlåneinrättninoen. Hamnlotsar: Martensson, E.; Smith, E.; i Direktör: Liindvall, d. S.. t,. f. Graff, A. EI. E.: Hofvander, A. W. I Kontrollör: Dahlström, K. A. RenhG Elningen. Kassör: Lodin, E. O. A. Hnfviidltontor, Stadshnset, inging frail Pe- Pantinspektor: Liiildvall, A. T. ter &Tyildes backe. Kontorsslirifvare: Wessberg, G. F.: tjenst- ~ i ~ ~ kwallander, t ö ~ : ~ F. G. F, ledig: Zettr~ns, C.; Palm, C. J.: Björn- Adresserna a Hemtllingsliontoreri aterfinnas : son, P., Söderberg, C. G., t. f. i Adressafdelningen. Värderingsman: Norliilg, N. G.; Törnströrn,C. i Vice d:o: Ericsson..T. c) Drätselnamdens andra afdelning. Polison~bnd: Sohlberg, C. A. (Ilandlageer byggnadsfragor.)! I Jernuigen. Ordförande: Billing. Vågmästare: Riinboni, P. G., t. f. Ledanlöter: Berg. Eolincler, Crncebjörn, Bokhalbre: Wall, P. A. Feycliting, von Zi'rancken, Lagergren, Vagare: 'frönilberg, G. E,; Larsson G.; Ohlsson, Itedtz, Wagner- Oberg, C. d.: ~ ~ G.; 1{lint, l G. C.: ~ Siippleanter: ~ tiolnlberg, ~ ~ Wicander, ~ Werner: ~, Wibom, P. &I., t: f. Stilharninar, Granholm. Jernbarare%lderinan: Rnnbom, F. G. I<aser:iniistare: Rosell, O. E., t. f.; Schii- i Hanznv6garne. bert, R. C., t. f. Vagare: Schönberg, E'. L.: Recltz, A. ocli Byggnadsl. bontoret. Backli~i, Ej. (Alunkbron 1 A). Torguägarne. ~yggiiadschcf: I<riös, C. J. Vågskrifvare: \+-ah]ström, G. A.; Elflors, E. Ingeniörer: (arbetschefer) Lilienberg, T. E. (fiir vattenbyg~nader), Alriitz, A. 0. i Brandkiren. (för vatteiiled$ngen), Fröman, O. L. Brandchef: Hollstén, Br. (för gatu- och trnrn-byggnxier). Brandlöjtnant: Rosell, E. Bitradande aiki4~i;t: Nyströin, A. Underlöjtnailt: Flcetmood, G., friel., Löjtri. Bycgiiadsbitrane: werniing, Y, E. J, Telegrafbitrade: Karlberg, A. Si-ädgAndsiiiasr;are:?ilediii, A. Fa~pnJare: 3l'arin. J. Byggria(lsbokh&ll.: Lindberg, G. E., tjenst- Ver mastare: Ljungsiröm, G. ledig, tillf. Alonteli s, C. A.; Blyrberg, Sergeanter: Pettersson, O.; Medin, C.; K. L. Otterdahl, F. O.; I;iindgreii, C. J, \ierkiastare vid vattciilecln.: Anderberg, EI. Öfriga tjenstenlän. Försteiilaskinist vid vattenledii.: Gerle, J.E. i F6:eståiidare förmaniifa!rturstiimpelko11toret Kontrollailt öfver lgsgasei~: Eknian, F. L. j f6r kortstiiinpling: Johansson, H. Vatten- och afloppsledningar iitföras ingslnpeinspektör: Ahlbaum, H. och repareras af följande ntaf afdelningen Ofveringeniör vid gasverket: Alilsell, A. I,. antagna entreprenörer: Benilst R. lroinp., n. Rödbodtorget! l. Hamnkontoret. Berggrcil, 1:. E., 11. Dav.-Bag.-gata 28. (Carl Johans torg). ~ Bergström, J. W., n. Bryggareg. 11. Hamnkapten: von sy do^^, F. Carlssons siiner. C. A., s. Horiisw. 33. Kontorsslirifvare hos Hamnkaptenen: Ply- Clausen, C. C., ~niigsholrnstorg~~. I gare, C. B. Eriksson. J. E., s. l'ilgatan 16 och 18. Sliissmistare: Lindbom, B. Fahnehjelm. ii. Iilara Bergsgata 42. Hamnfogdeinspektör: Lindberg, G. E., t. f..tohansson, N. P., G:% 1inngsh.brogat. 3'7. Hamnfogdar: Icarstorp, G. D., n. Alster-Ssrniielsg. 45. Skeppsbroh., Vibtnalicvågei~, Shiinell, C. Ljungberg, J. A., st. Skirgårdsgatan 2. Stadsgårdsh., Stadsg. 12, Gezelius, C. J. Nanrnbnrg, P.. tk kornp., No<rlaildsg. 42. : iviunkbrohamiien, Schiiltens grand 9, Naiimburg & Hnltrnari, ii. Alandsg. Il. Malm, b. D. Rnndqnist & komp., n. Regeringsg. 39. Riddarliolmshsmiien, Birger Jarls torg 9, Tengelin. J. N., s. Ragvaldsgatan 18. Uaun, C. F. SIialCn, P. A., n. &Iiistej-Sarniielsg. 47., Blasiiholmshamne~i, Ilofslagaregataii 1, Undin & Giistafsoi~, n. Alandsgatan 24.! Knöppel, J. G. Wiklund, W., n. C*. Kiingsh:sbrogatan Nybrohainnen, (Xrefgatan 1, Hansson. P. 42 o. 44. Kiingsholmsharnnen~ Gamla Knngsholrns- \Tattenledilinge~is verkstád och afde1n.- 1 brogatan 56, Brrizeliiis, M. kontor: II. Gamla Kiingsholinsbrogatan 56.

20 IEomrrinnalstyïeisen Helsovårdsnamden. Klara Församlings IElara vestra kyrkog. 3 B, 1 ty, Ordförande: Snndell, J. 0. Ordföranile: Wretman, F. Verkställande direktör: Scliultzberg, C. O. Vice ordförande: vakant. Öfrige ledamöter: Kyrkoherden i församlin- Ledamöter: Polismastareil, Förste stads- gen; Edberg, K.; Aiirell, O. H.; Rmerlikaren, Dahlancler, G. R., Lovén, S.? ling, C. F.; Diifva, G. p. Salander, B. H. och \Vilrströin, Z. Redogörare och protoliollsförare: Schiiltz- Suppleanter: Polisintendenten, Andre stads- be%', C. 0. lakaren, von Döheln, J. W., Wallin, E. Jakobs O. JohannisFörsaml. Fattigvårdss~wlse. W., Dahl, F. G. A., Schiibert, Rob., Ordförande: T.Yestman, E. A. Biihre, J. G. Sekreterare: X+önrneyr, R. C. ~erlrstiillande direlitör: Askergren, H. E. Ombndsinan: Ahrberg, Hj. Ofrige ledamöter: Pastor i församlingen, Ramexerare: Kellin, P. K. Hindbeclr. F. O.; Beckman, J. C., Ju- Kanslist: Isrens, E. R. lin, E'., Lundberg, Vincent, ~n,ldhetsinspe!rtör: w ~ ~ E. A. ~ ~ Redogörare, ~ o. ~ I&.-för.: ~ ~ Löweiihjelm, ~, G. F. Kommissarie: Lindström, F. Maria Magdalena Församl. Fattigvårdsstyrelse. Seterinar : Billström, A. Ordförande: Adelgren, C. A. T. Atta Tillsyningsmiin. Verkställande direktör: Abrakamson, J. 0. Styrelserna öfver Sabbatsbe~gs, Katarina och Ofrice ledamöter:, ~ ~ d ~ ~ X.; l ~, ~ ~ d ~, ~ ~ t Murza Sjukhus äro upptagna längre fxain i 8, liassaförvaltare; ~ i ~, d C. b ~ V. ~ W.;, denna afdeliiirig inider snbrilieii Sji~kvardsan- ~ ~ ~ J.; N d l 8. ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ stalter. Namnen p5 stadens Distriktsliikarc 1leaogörare o. prot.-f«r.: ~ j ~ ~ ~ p. V. ~ ~ t, ateriiiliias liixgre frairi i deiiila afdelning. Katarina Församlings Fattigvårclsstyrelse. Köttbes fgázings-byrcierna. Norr: Repslagaregntan 4 A: fiirest.: Bill- Ordfiirancle: Wikstriirn, Z. ström, A. Verlistgllandc l'idström, C. W. Söder garllla jernvagen: curl Johalis torg: Ofrige Ledamöter: Bexelins, A., Kassaförförest%ndare: Icijnsberg, S. A. valtare; Cralins, F. A.; Ohlsson, N.; Norströin, M.; Landqvist, Axel. 4. Fattigvårdsnämden. Redogörare och protolrollsför.: Sollstéii, B. (Fattigvårdsexped. : st. ;zylitg. 6, S kr,) Kungsholms Ftirsarnlings Fattzgv&~.dsstyrelse. Ordförande: Fåbrails, Ii. Ordförande: Schnltzberg, E. Af. Ledamöter: Abrahamsson, J. o., AsliCr~greil. ~e~kstallande direktor: h'orselins, R. H. E., Bergyvist, L., Reseliris, Gerle, Ofrige ledamöter: Sjiiholn~, P. G.; Ahl- Hylin, Lagervrell, Lundblad, J. C.,?;or- ströril, C. A.; Svensson, A. Bl. ström, BI., S?chnlsert, E,, Stålhalllinar, Redogörare och protoliollsfijrare: Linde- \Vedberg, Wendelins, \\ilistr~iii och :\del- berg, C. gren, C. A. T. Ladugcirdslands Församlings Fattigvcirdsstyrelse. Siippleariter: Aiirell, Björn, Sijderström. s ~ F., ~ ~ ~ p,oitrie, l ~ G. a., ~ 0rdför:lnde: ~ ~ ~ &loberg, J. ~ ~ G., ~ ~ ~ Sebardt oc11 Werner. Verkstillande direktör: Wedberg, Jac. sekreterare: i\:ordlinclh, G. A., tjer,stl.; t. Ofrige ledamöter: Nyströlll, C.; L3~cs5o~~ f. Thorell, R. A. F.; Hård af Segerstad, A.; Werner, Kamererare: Kellin, P. N. I'.; Iiyrkoh~rtlen i försarnlingen. Ombudsman: iihrberg, Hj. Redogörare o. Protokollsför.; Foiigberg, F. Kanslist: Vakaiit: tillf. Liiidbloin, G. F. Addf Fredriks Församlings Fattigvårdsstyrelse. Kanslist på Ordningsbyrån: Beckman, C. Ordförande: Lagergreil, A. G. L. H. Verkstiillande direktör: Probst, S. C. Ofrige ledarnöter: Ericsson, C. R.; Gestrin. Församlingarnas fattigvårdsstyrelser. A. O.; Rolrngren, C. N. ; Staaff, A. W. ; Storkyrkoförsamlingens fattigvirdsstgrelse. Wallin, BI. F., kassaförvaltare. Ordförande: Bergqvist, L. Redogörare och protokollsförare: Kellin, P. Verkställande direktör: Liindin, C. R. dfrige ledamöter: Rnus, H. J., Bjöskliind, Styrelsen öfver Sabbatsbergs Fattighus- Gnst.: Könsberg, S. A.; Wiberg, F.; inrättning. Laqnist, H., kassaförvaltare. Ordförande: Fock, A. G. Redogörare o. protokollsför.: Hanner, P. G. Vice ordförande: Almström, A. F. R.

KALENDER - AFDELNING.

KALENDER - AFDELNING. III. KALENDER - AFDELNING..._.---+++--- 18 Parad- dagar. Jan., April, Juli o. Okt. Vattenafg. betalas. Jan. 1. Nyårsdagen. Febr. Utskylderna till Kronan betalasfr. o. m.» 21. Kon~ngens födelsedag. * ~.

Läs mer

KAL END ER - AF D EL N IN G.

KAL END ER - AF D EL N IN G. III. KAL END ER - AF D EL N IN G. 21. 323 Jan. 1.» 21.» 28. Febr.10. J) 27. Mars 12. April 6.» 10.» 24.» 27. Maj 15. Juni 6. Parad-dagar. Jan., April, Juli o. Okt. Vattenafg. betala~" Nyårsdagen. Febr.

Läs mer

U:566 Okt. 1953. 6. Reste Ni ensam eller hade Ni sällskap och i så fall hur många var Ni

U:566 Okt. 1953. 6. Reste Ni ensam eller hade Ni sällskap och i så fall hur många var Ni SVENSKA GALLUP INSTITUTET AB Blasieholmstorg 14-, Stockholm C. KONFIDENTIELLT U:566 Okt. 1953 Goddag, mitt namn är... fran Svenska Gallup Institutet. Vi hade för någon vecka sedan nöjet att tala med herr/fru...

Läs mer

[818] 3: - 1: 75 1: 50-76 1: 25 -- 75. Riljet.t.p:riserna äro: P;j~'estättn

[818] 3: - 1: 75 1: 50-76 1: 25 -- 75. Riljet.t.p:riserna äro: P;j~'estättn [817J Biljetter säljas: Hvardagar: Till vanligt pris frän kl. 12 midd., till förhöjdt pris samma dag kl. 9-1l f, m.; till förköpspris dagen förut kl. 12-3 e. m.!lön- oeh:h lgdagar: Till vanligt pris från

Läs mer

MB AO Bygg. Region Bygg Syd & Region Bygg Bostad Syd Bennet Justusson Sammankallande AO Bygg 0733-376547. Region Mellersta Mats Skog 0733-375145

MB AO Bygg. Region Bygg Syd & Region Bygg Bostad Syd Bennet Justusson Sammankallande AO Bygg 0733-376547. Region Mellersta Mats Skog 0733-375145 Region Bygg Syd & Region Bygg Bostad Syd Bennet Justusson AO Bygg 0733-376547 Region Bygg Väst & Region Bostad Väst Sam Ekman Informatör AO Bygg 0733-373423 Region Mellersta Mats Skog 0733-375145 Region

Läs mer

Västmanlands länmånad 12 2014

Västmanlands länmånad 12 2014 Forum för Turismanalys 1 Arkets namn R-U-län Län U-län Kommun Västerås Västmanlands länmånad 12 214 Alla gästnätter på hotell, vandrarhem, stugby, camping och SoL 14 12 1 8 6 4 År 21 År 211 År 212 År 213

Läs mer

Västmanlands länmånad 12 2015

Västmanlands länmånad 12 2015 Forum för Turismanalys 1 Arkets namn R-U-län Län U-län Kommun Västerås Västmanlands länmånad 12 215 Alla gästnätter på hotell, vandrarhem, stugby, camping och SoL 14 12 1 8 6 4 2 År 21 År 211 År 212 År

Läs mer

[Musikaliska tryckeriet] Förteckning på följande Musikaliska tryckeriets förlags-articlar, som finnas till köps i Holmbergs bokhandel... Sthlm 1794.

[Musikaliska tryckeriet] Förteckning på följande Musikaliska tryckeriets förlags-articlar, som finnas till köps i Holmbergs bokhandel... Sthlm 1794. Förlagskataloger 1794 - ca 1900. Kronologisk förteckning 1794 [Musikaliska tryckeriet] Förteckning på följande Musikaliska tryckeriets förlags-articlar, som finnas till köps i Holmbergs bokhandel... Sthlm

Läs mer

Smålands Bowlingförbunds förtroendevalda

Smålands Bowlingförbunds förtroendevalda Smålands Bowlingförbunds förtroendevalda 1944-1945 Ordförande Erik Georg Holm Jönköping Suppleant John Lindberg Jönköping vice Ordförande Bertil Ljungberg Gunnar Andersson Sekreterare Alvar Wärnegård Jönköping

Läs mer

Tippade rader 2015 Namn Anders Jakobsson Anders Wallin Anton Wulfsberg Bengt Halse 1 Bengt Halse 2 Superetta Supertvåa Dametta

Tippade rader 2015 Namn Anders Jakobsson Anders Wallin Anton Wulfsberg Bengt Halse 1 Bengt Halse 2 Superetta Supertvåa Dametta Namn Anders Jakobsson Anders Wallin Anton Wulfsberg Bengt Halse 1 Bengt Halse 2 1 AIK Malmö FF IFK Göteborg Malmö FF Malmö FF 2 IF Elfsborg IF Elfsborg Malmö FF IFK Göteborg AIK 3 Malmö FF AIK IF Elfsborg

Läs mer

KALLE ANKA CUP LÅNG STAFETT 4X2 KM

KALLE ANKA CUP LÅNG STAFETT 4X2 KM 1 1 Dalarna 1 22:36.2 0.0 1-1 SJÖDEN Sanna 5:29.2 1 1-2 BARKEGREN Viktor 5:53.1 20 1-3 ERIKSSON Sofia 6:03.6 5 1-4 DANIELSSON Oskar 5:10.1 1 5:29.2 1 11:22.4 5 17:26.0 5 22:36.2 1 2 2 Västerbotten 1 22:41.4

Läs mer

. 2.0.3. Z... 1: 50 ... ... ... ... ... ...

. 2.0.3. Z... 1: 50 ... ... ... ... ... ... Biljetter säljas: iivardagar: Till vanligt pris frin kl. 12 midd., til1;förhöjdt pris.samma dag kl. 911 f. m.; till enkelt förköpspris dagen förut kl. 123 e. m. Söa och Helgda ar: T111 vanligt pris frhn

Läs mer

Uppsala kommun Månad 7 2015

Uppsala kommun Månad 7 2015 1 Arkets namn R-C-Uppsala Län C-län Kommun Uppsala Månad 7 215 Alla gästnätter på hotell, vandrarhem, stugby och camping 8 7 6 5 4 3 2 År 21 År 211 År 212 År 213 År 214 År 215 Region +/- % +/- 214 Jan-Sep

Läs mer

Nr 106. Nr 107. Nr 110. Nr 112. Nr 114. Nr 122. Nr 124

Nr 106. Nr 107. Nr 110. Nr 112. Nr 114. Nr 122. Nr 124 Nr 106 Nr 107 Nr 110 Nr 112 Nr 114 Nr 124 Nr 122 127 4623 Sydsvenska kredit AB 100 kr 1917 Malmö F 100 128 5165 Värdeförvaltning, AB 500 kr 1918 Göteborg VF 50 Försäkring 129* 1251 Försäkrings AB Svenska

Läs mer

Karlavägen 20, 11431 Stockholm / Påarpsvägen 444, 26994 Båstad +46 8 660 68 02 / +46 431 36 00 10 / +46 709 36 00 70

Karlavägen 20, 11431 Stockholm / Påarpsvägen 444, 26994 Båstad +46 8 660 68 02 / +46 431 36 00 10 / +46 709 36 00 70 Karlavägen 20, 11431 Stockholm / Påarpsvägen 444, 26994 Båstad +46 8 660 68 02 / +46 431 36 00 10 / +46 709 36 00 70 LG Lundberg. Född 1938. Bor och verkar i Stockholm. Separatutställningar i urval 2011

Läs mer

Stockholms besöksnäring. September 2014

Stockholms besöksnäring. September 2014 Stockholms besöksnäring. September 214 Under september noterades 1,68 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var 95, eller 1 %, fler än under september 213, vilket i sin tur innebär

Läs mer

KONSTHANTVERK TYRINGE MUSEUM

KONSTHANTVERK TYRINGE MUSEUM KONSTHANTVERK TYRINGE MUSEUM En del av Byalaget STÄMPLAR Svårt att avgöra när en viss stämpel ersattes med en annan, några användes parallellt. Troligt är att de ovan är i någon form av åldersordning..

Läs mer

Maria Österlund. Europaresan. Mattecirkeln Statistik 2

Maria Österlund. Europaresan. Mattecirkeln Statistik 2 Maria Österlund Europaresan Mattecirkeln Statistik 2 namn: Ida och hennes föräldrar planerar en bilsemester i Europa, Oskar vill veta hur långt det är mellan några olika städer. Han tittar i den här avståndstabellen:

Läs mer

INSTITUTION. Varvshistoriska föreningen, Göteborg

INSTITUTION. Varvshistoriska föreningen, Göteborg INSTITUTION Föreningen Stockholms företagsminnen Landsarkivet i Lund Norrköpings stadsarkiv Göteborgs stadsmuseum Regionmuseet Västra Götaland i Vänersborg Länsmuseet Gävleborg, Gävle Föreningen Stockholms

Läs mer

Media Monitor Report April 2012

Media Monitor Report April 2012 Utskriftsdatum: 2012-05-01 Arkivet för Ufo-Forskning Media Monitor Report April 2012 Innehållsförteckning Rubrik Sida Media Monitor Report 2 Statistik per medietyp - Table 3 Statistik per medietyp - Grafisk

Läs mer

Stockholms besöksnäring. December 2014

Stockholms besöksnäring. December 2014 Stockholms besöksnäring. December 214 När 214 summeras överträffas års rekordsiffor för övernattningar på länets kommersiella boendeanläggningar varje månad. Drygt 11,8 miljoner övernattningar under 214

Läs mer

Startlista Besättningsregattan 2013

Startlista Besättningsregattan 2013 Startlista Besättningsregattan 203 203-0-2 0:30 D K- 00 m Final 2 Hanna Sackbrook / Greta Helleblad / Johanna Nordström / Johanna Andersson 3 Andrea Möller / Linnea Tornebjer / Vera Rockström / Anna Zagòrska

Läs mer

1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F

1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F 1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F 1 DET ÄR 2652 282 71 HAR EN 350 140 141 KAN INTE 228 59 2 FÖR ATT 2276 369

Läs mer

KALENDER-AF D ELNIN G.

KALENDER-AF D ELNIN G. III. KALENDER-AF D ELNIN G. -+-- Adresskalendern 1901. 63 RU MSI NTERIÖR-, PRISBELÖNT å Verldsutställningen l. CHICAGO 1893. AIlm. Konst- & Industrl- Utställn ingen i STOCKHOLM 1897. Guldmedalj. ~ ---

Läs mer

Media Monitor Report Mars 2012

Media Monitor Report Mars 2012 Utskriftsdatum: 2012-04-01 Arkivet för Ufo-Forskning Media Monitor Report Mars 2012 Innehållsförteckning Rubrik Sida Media Monitor Report 2 Statistik per medietyp - Table 3 Statistik per medietyp - Grafisk

Läs mer

Inkvarteringsstatistik för hotell 2011

Inkvarteringsstatistik för hotell 2011 Christina Lindström, biträdande statistiker Tel. 018-25491 Turism 2011:13 12.01.2012 Inkvarteringsstatistik för hotell 2011 Hotellövernattningarna ökade under året Totala antalet övernattningar för alla

Läs mer

Welcome Hotell. Skyttestafett. Stockholm 2002-08-17 / arr: Bromma Skf

Welcome Hotell. Skyttestafett. Stockholm 2002-08-17 / arr: Bromma Skf Welcome Hotell Skyttestafett 2002 Stockholm 2002-08-17 / arr: Bromma Skf 1 Ale Skf 723 469 1192 11 Moälven-MoDo 703 450 1153 Mikael Fors 147 97 244 Petter Eriksson 145 96 241 Håkan Sundström 144 96 240

Läs mer

Information om ansökan per land

Information om ansökan per land Information om ansökan per land OBS! Till ansökan bifogade handlingar skall vara översatta till landets officiella språk, eller, om det är svårt att få till stånd en sådan översättning till engelska eller

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Oktober 2014

Stockholms besöksnäring. Oktober 2014 Stockholms besöksnäring. Oktober 214 För första gången nådde antalet gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i över en miljon under oktober månad och redan under oktober har över 1 miljoner övernattningar

Läs mer

Fader Bergström, stäm upp och klinga (epistel nr 63)

Fader Bergström, stäm upp och klinga (epistel nr 63) Fader Bergström, stäm upp klinga (epistel nr 6) ext musik: Carl Michael Bellman Soprano 1 Soprano 2 lto enor.. Berg - ström, stäm upp.. Berg - ström, stäm upp.. Berg - ström, stäm upp kling - a, öpp -

Läs mer

Kompletterande uppgifter / rättelser? Kontakta Magnus Lindell 08-379152 eller limag@bredband.net

Kompletterande uppgifter / rättelser? Kontakta Magnus Lindell 08-379152 eller limag@bredband.net Alingsås Arboga Arvika 14 BG Vikben 23 Au Vikben 22 BG Vikben 24 BG Vikben 24 Au Sporrong 24 Ag Vikben 24 Ag Vikben+krona 24 Au Sporrong Askersund (väldigt lik Säter??) Avesta Boden 13 Au Vikben 22 Au

Läs mer

RPM International Inc. Instruktioner för jourlinje

RPM International Inc. Instruktioner för jourlinje RPM International Inc. Instruktioner för jourlinje Medan efterlevnadsärenden ofta kan lösas på lokal nivå, tillhandahåller RPM International Inc.:s ( RPM ) jourlinje ett sätt att anonymt rapportera angelägenheter

Läs mer

Närvarande: Underteknad ordförande uti Kommunal Stämman och en större samling af Sockens innevånarne.

Närvarande: Underteknad ordförande uti Kommunal Stämman och en större samling af Sockens innevånarne. Protokoll hållet vid ordinarie Kommunal Stämma uti Lerums Skola Den 2 Mars 1866. Närvarande: Underteknad ordförande uti Kommunal Stämman och en större samling af Sockens innevånarne. 1. Då debiterings=

Läs mer

Snabbreferensguide Pro Focus 2202 Färg

Snabbreferensguide Pro Focus 2202 Färg Snabbreferensguide Pro Focus 2202 Färg 2 Slå på och av scannern Mekaniskt uttag Standby-strömbrytare Array-uttag Anslut transducers Använd den gröna standby-strömbrytaren. För att slå på scannern: Tryck

Läs mer

Statistik barn 0-12 år i Östergötland Bilaga till ABC bokstavslek - en förstudie Vanligaste språk förutom svenska Finspång

Statistik barn 0-12 år i Östergötland Bilaga till ABC bokstavslek - en förstudie Vanligaste språk förutom svenska Finspång Statistik barn 0-12 år i Östergötland Bilaga till ABC bokstavslek - en förstudie Vanligaste språk förutom svenska Finspång Polen 1 till 5 1 till 5 Storbritanien, Irland 1 till 5 1 till 5 Tyskland, Österrike

Läs mer

Statistiska meddelanden. Ser. E, Uppgifter om bankerna. Stockholm : Kungl. bank- och fondinspektionen, 1912-1953. Bd 1-42. Täckningsår: 1912-1953.

Statistiska meddelanden. Ser. E, Uppgifter om bankerna. Stockholm : Kungl. bank- och fondinspektionen, 1912-1953. Bd 1-42. Täckningsår: 1912-1953. INLEDNING TILL Statistiska meddelanden. Ser. E, Uppgifter om bankerna. Stockholm : Kungl. bank- och fondinspektionen, 1912-1953. Bd 1-42. Täckningsår: 1912-1953. Föregångare: Bildad genom sammanslagning

Läs mer

Frimolin från Sven Andersson i Fryele till Dahl, Ljungfeldt, Höök

Frimolin från Sven Andersson i Fryele till Dahl, Ljungfeldt, Höök Frimolin från Sven Andersson i Fryele till Dahl, Ljungfeldt, Höök Tabell 1 Sven Andersson (7:1180). Knivsmed Fryele kvarn. Död omkring 1646. Gift med Karin Svensdotter (7:1181). Lars Svensson Frimolin

Läs mer

Resultatlista, ackumulerat - brutto:

Resultatlista, ackumulerat - brutto: Resultatlista, ackumulerat - brutto Skydda Open 2007 Klass Herrar-klassen Rond 2 Spelform Slagtävling Datum 2007-09-16 Placering Namn Klubb Spelhcp Rondresultat Resultat Särskiljning 1 Daniel Lindgren

Läs mer

Aland. de ryktbara. hemort. arkipelag och. segelskeppens. 6,000 öarnas

Aland. de ryktbara. hemort. arkipelag och. segelskeppens. 6,000 öarnas o Aland de 6,000 öarnas arkipelag och de ryktbara segelskeppens hemort Flygbild av s redd.

Läs mer

Kurser för dig med intellektuell funktionsnedsättning

Kurser för dig med intellektuell funktionsnedsättning Sommaren 2015 Kurser för dig med intellektuell funktionsnedsättning Främst för dig som omfattas av LSS, till exempel går i särskolan, på Lärvux, arbetar i daglig verksamhet eller bor i gruppbostad. Studieförbundet

Läs mer

30* 31* Läseåret 1885-1886 Läseåret 1886-- 1887 Läseåret 1887--1888 Läseåret 1888--1889 Läseåret 1889--1890. folkskolo] Lägre.

30* 31* Läseåret 1885-1886 Läseåret 1886-- 1887 Läseåret 1887--1888 Läseåret 1888--1889 Läseåret 1889--1890. folkskolo] Lägre. 0* * Tab. JY: 9. Antalet intagna ch afgångna samt inskrifna ch när- varande elever vid Helsingfrs stads under läseåren 88 890. Läseåret 88 884 Läseåret 884- Läseåret 88-886 Läseåret 886-- 88 Läseåret 88--888

Läs mer

Medel för kulturminnesvård, underhåll av fastigheter, inne och ute. Användarvänliga.

Medel för kulturminnesvård, underhåll av fastigheter, inne och ute. Användarvänliga. Miljöanpassade färgborttagningsmedel, rengöringsmedel och ytskydd. Några Referenser och samarbetspartners är stolta över att presentera några av sina referensobjekt, bara i Stockholmsområdet: Högskolan

Läs mer

Officiell Resultatlista Totalt Klass 1: Super Nationell

Officiell Resultatlista Totalt Klass 1: Super Nationell Götalandscupen i Rallycross Förlandabanan /5 008 Arrangör: / Kungsbacka MA Officiell Resultatlista alt Klass : Super Nationell Omg Omg Omg Plac Nr Förare/Anmälare Klubb/Bil Platssiffra Bästa tid 0 Martin

Läs mer

Uppdat. Serie L 1 fc Matchprogram 2008-07-02 Övriga matcher

Uppdat. Serie L 1 fc Matchprogram 2008-07-02 Övriga matcher Serie L 1 fc Matchprogram 2008-07-02 Övriga matcher År Datum Typ av match Lag Spelort Volym 1937 18-apr Allsvenskan (premiärmatch på Råsunda) AIK - Malmö FF Råsunda L 1 fc: 1 1937 02-maj Allsvenskan AIK

Läs mer

Sunside: repetitionslokal för Sunsiders

Sunside: repetitionslokal för Sunsiders 1959 Jan 10 Kingside, Gunnar Lundqvist m fl (50) 15 Konserthuset, Lasse Åhman, Lars-Johan Norrby, Rune Carlsson(15) 18 Teknis, Anders Josephsson (46) 21 Handels (76) 22 Orkestertävling 25 Teknis, Bernt

Läs mer

Resultatlista, ackumulerat - brutto: Isaberg Golfklubb Postmästerskap Golf 2014

Resultatlista, ackumulerat - brutto: Isaberg Golfklubb Postmästerskap Golf 2014 Klass Resultatlista, ackumulerat - brutto Postmästerskap Golf 2014 A-klassen Rond 2 Spelform Slaggolf CBA -2 Datum 2014-09-21 Placering Namn Spel.kat. Klubb S-HCP Rondresultat Resultat 1 Mats Birgersson

Läs mer

Dalbanan Längsta drive oldboys Anders Johansson 222 närmast hål oldboys Torbjörn Svensson 2,65

Dalbanan Längsta drive oldboys Anders Johansson 222 närmast hål oldboys Torbjörn Svensson 2,65 PM Golf 2012 Längsta drive och närmast hål Fredag 21 sept Parkbanan Längsta drive herr Johannes Andersson & Mats Birgersson 276 Längsta drive dam Monika Ax 182 närmast hål herr Mats Birgersson 0.89 närmast

Läs mer

Ur KB:s samlingar Digitaliserad år 2013

Ur KB:s samlingar Digitaliserad år 2013 Ur KB:s samlingar Digitaliserad år 2013 frán Amerika i 4. åiervändanyde/kjisven ø i.» N Göteborg. G[;e_borgs Weçköbláds,tryckeri,.1892.\L För att *bespara de personer, som från Amerika med denna linies

Läs mer

Statistiska meddelanden. Ser. E, Uppgifter om bankerna. Stockholm : Kungl. bank- och fondinspektionen, 1912-1953. Bd 1-42. Täckningsår: 1912-1953.

Statistiska meddelanden. Ser. E, Uppgifter om bankerna. Stockholm : Kungl. bank- och fondinspektionen, 1912-1953. Bd 1-42. Täckningsår: 1912-1953. INLEDNING TILL Statistiska meddelanden. Ser. E, Uppgifter om bankerna. Stockholm : Kungl. bank- och fondinspektionen, 1912-1953. Bd 1-42. Täckningsår: 1912-1953. Föregångare: Bildad genom sammanslagning

Läs mer

PROTOKOLL 2013-01-16 Föredragning i Stockholm

PROTOKOLL 2013-01-16 Föredragning i Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen Rotel 060109 PROTOKOLL 2013-01-16 Föredragning i Stockholm Aktbilaga 8 Mål nr M 9650-12 RÄTTEN Hovrättsrådet Lars Borg, tekniska rådet Bengt Jonsson och hovrättsrådet

Läs mer

Svenska simrekord gällande den 22 april 2014

Svenska simrekord gällande den 22 april 2014 Svenska simrekord gällande den 22 april 2014 1 800 m frisim Ann Linder GKKN 8.47,64 19820529 Volgograd SJR 50m Äldsta juniorrekordet 2 1500 m frisim Ann Linder GKKN 16.24,22 19831202 Malmö SJR 25m 3 1500

Läs mer

Jönköpings stads historia 1284-1700. Bildserie producerad av Jönköpings läns museum

Jönköpings stads historia 1284-1700. Bildserie producerad av Jönköpings läns museum Jönköpings stads historia 1284-1700 Bildserie producerad av Jönköpings läns museum Bild 1 Jönköping från södra änden av Munksjön omkring 1690. Kopparstick av Erik Dahlbergh. Bild 2 Medeltida vägnät. Bild

Läs mer

POS 30/4-2015 Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015. S:a slag 6 omg Plac

POS 30/4-2015 Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015. S:a slag 6 omg Plac Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015 Namn / Speldag 2/4 9/4 16/4 23/4 30/4 7/5 12/5 21/5 28/5 4/6 Andersson Arne Andersson Egon 86 Andersson Jan-Christer 76 80 73 70 68 Bengtsson Bengt-Ove 82

Läs mer

Sommaren 2015 i besöksnäringen

Sommaren 2015 i besöksnäringen Sommaren 2015 i besöksnäringen SOMMAREN 2015 I BESÖKSNÄRINGEN I denna rapport sammanfattar Visita sommaren 2015. Med sommaren menas här juni och juli. När utvecklingen kommenteras jämförs med motsvarande

Läs mer

SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 20/2015 Generalsekreteraren

SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 20/2015 Generalsekreteraren SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 20/2015 Generalsekreteraren Till ledamöterna av Sveriges advokatsamfund Nyintagna ledamöter Styrelsesammanträde den 2 oktober 2015 Kristina Ahlström Henrik Appelqvist

Läs mer

POS 16/4-2015 Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015. S:a slag 6 omg Plac

POS 16/4-2015 Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015. S:a slag 6 omg Plac Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015 Namn / Speldag 2/4 9/4 16/4 23/4 30/4 7/5 12/5 21/5 28/5 4/6 Andersson Arne Andersson Egon Andersson Jan-Christer 76 80 73 Bengtsson Bengt-Ove 82 81 79 Bengtsson

Läs mer

Nyhetsbrev från Calmar Renässansgille. Hösten 2011

Nyhetsbrev från Calmar Renässansgille. Hösten 2011 RENYSSANS Nyhetsbrev från Calmar Renässansgille Hösten 2011 I detta nummer: ett flertal tillfällen till härliga samkväm t.ex. Höstgille, Tygresa, Fotboll och diverse hantverkskvällar, bara att ta för sig!

Läs mer

Statistiska meddelanden. Ser. E, Uppgifter om bankerna. Stockholm : Kungl. bank- och fondinspektionen, 1912-1953. Bd 1-42. Täckningsår: 1912-1953.

Statistiska meddelanden. Ser. E, Uppgifter om bankerna. Stockholm : Kungl. bank- och fondinspektionen, 1912-1953. Bd 1-42. Täckningsår: 1912-1953. INLEDNING TILL Statistiska meddelanden. Ser. E, Uppgifter om bankerna. Stockholm : Kungl. bank- och fondinspektionen, 1912-1953. Bd 1-42. Täckningsår: 1912-1953. Föregångare: Bildad genom sammanslagning

Läs mer

Sveriges befolkning 1890 Sida 1

Sveriges befolkning 1890 Sida 1 Sveriges befolkning 1890 Sida 1 Post 3785636 Andersson, Anders f. 1843 i Post 3785615 Andersson, Karl Johan f. 1854 i Arboga landsförs (Västmanlands län, Västmanland) Födelseort i källan: Arboga S:n Post

Läs mer

DFDS Fraktarna fusioneras med DFDS Nordisk Transport. DFDS Transport Group delas in i 3 divisioner. DSV köper tillbaka 50% av aktiekapitalet

DFDS Fraktarna fusioneras med DFDS Nordisk Transport. DFDS Transport Group delas in i 3 divisioner. DSV köper tillbaka 50% av aktiekapitalet DSV 2015 Vår historia 10 självständiga åkerier etablerar DSV: De Sammensluttede Vognmænd den 13/7-1976 DSV köper Samson Transport som blir DSV Samson Transport DFDS Fraktarna fusioneras med DFDS Nordisk

Läs mer

ANSÖKAN OM EUROPARESA STRASBOURG, FRANKRIKE SAMHÄLLSPROGRAMMET EKONOMI, ÅK 2

ANSÖKAN OM EUROPARESA STRASBOURG, FRANKRIKE SAMHÄLLSPROGRAMMET EKONOMI, ÅK 2 ANSÖKAN OM EUROPARESA STRASBOURG, FRANKRIKE SAMHÄLLSPROGRAMMET EKONOMI, ÅK 2 BAKGRUND Vi som ska åka är 12 elever och 2 handledare från samhällsprogrammet åk 2, men inriktning ekonomi. Vi vill göra en

Läs mer

50- o 60-talen är aktuella, liksom studiebesök på Länsmuseet. Matlagning-boule-canasta. Det blir Lucia i år också!

50- o 60-talen är aktuella, liksom studiebesök på Länsmuseet. Matlagning-boule-canasta. Det blir Lucia i år också! Höstens program 2015 Gävle Vi har hört dom förut - men dom kommer igen Två Gävle-kändisar som har mycket att berätta! 50- o 60-talen är aktuella, liksom studiebesök på Länsmuseet. Matlagning-boule-canasta.

Läs mer

Shoppingturism i Sverige

Shoppingturism i Sverige Shoppingturism i Sverige 2015 Förord Handeln är en motor i Sveriges ekonomi och så även i besöksnäringen. Vi brukar tala om att handelns bidrag till Sverige är 11 procent av alla sysselsatta, 11 procent

Läs mer

I verkstad 3 btg puts/brunockrn P/grå

I verkstad 3 btg puts/brunockrn P/grå STOCKHOLMS STADSMUSEUM 328 Industrimiljöinventering 1979 Värdering A BO Fas t ighet Falken 2 Stadsdel Ostermalm Adress Riddargatan 40 Fastighetsäg ~~~~e~i$.hamar- ~öretag/verks/anst/ Robert Sandberg snickeri,

Läs mer

Svenskmonetärhistoria. Mises Circle Stockholm #2 18 februari 2012 Klaus Bernpaintner

Svenskmonetärhistoria. Mises Circle Stockholm #2 18 februari 2012 Klaus Bernpaintner Svenskmonetärhistoria Mises Circle Stockholm #2 18 februari 2012 Klaus Bernpaintner Gustav Eriksson (Vasa) Gustav I (1521-1560) Erik XIV (1560-1568) Johan III (1568-1592) Sigismund (1592-1599) Karl IX

Läs mer

Höstprogram 2014. Torsdag 4 september. Tisdag 30 september. Helgen 4-5 oktober. Onsdag 5 november. Onsdag 12 november. Torsdag 20 november

Höstprogram 2014. Torsdag 4 september. Tisdag 30 september. Helgen 4-5 oktober. Onsdag 5 november. Onsdag 12 november. Torsdag 20 november Höstprogram 2014 Torsdag 4 september Tisdag 30 september Helgen 4-5 oktober Onsdag 5 november Onsdag 12 november Torsdag 20 november Dramat i Arles - om van Gogh, Gaugin och Bernhard Föredrag av intendent

Läs mer

En modern klassiker 6.10 2007-6.1 2008

En modern klassiker 6.10 2007-6.1 2008 Det finns restaurang, café och espressobar i museet. Det finns plats för att sitta och äta matsäck på plan 1. Dit kommer man genom ingången som ligger mot vattnet. 30 personer får plats. Det går inte att

Läs mer

VÄGLEDNING FÖR RESANDE TILL STOCKHOLM

VÄGLEDNING FÖR RESANDE TILL STOCKHOLM VÄGLEDNING FÖR RESANDE TILL STOCKHOLM RESEJ TELEGRAMADRESS. EU ROPEISKA UTAN ATT FÖRSÄKRA EDERT RES- GODS I SVERIGES ENDA SPECIAL- BOLAG INOM BRANCHEN. EUROPEISKA VARU- och RESGODSFÖRSÄKR.-A.B. FÖRSÄKRING

Läs mer

PLANERAT UTBUD I LINJEFART PÅ SVENSKA FLYGPLATSER. Mars 2013

PLANERAT UTBUD I LINJEFART PÅ SVENSKA FLYGPLATSER. Mars 2013 PLANERAT UTBUD I LINJEFART PÅ SVENSKA FLYGPLATSER Mars 2013 Belgien Göteborg/Landvetter Bryssel Airport 78 9811 Stockholm/Arlanda Bryssel Airport 60 8522 Stockholm/Bromma Bryssel Airport 78 7332 Stockholm/Skavsta

Läs mer

Samlad makt. text Tomas Eriksson foto Nina Broberg och Kristofer Samuelsson illustration Annika Gudmundsson

Samlad makt. text Tomas Eriksson foto Nina Broberg och Kristofer Samuelsson illustration Annika Gudmundsson Samlad makt De som kommer sjövägen till Stockholm ska inte känna några tvivel inför vad de ser. Detta är landets huvudstad och det är härifrån staten styrs. text Tomas Eriksson foto Nina Broberg och Kristofer

Läs mer

X. Bestyrelsen för biblioteket och läsesalen i Sörnäs.

X. Bestyrelsen för biblioteket och läsesalen i Sörnäs. 173: X. Bestyrelsen för biblioteket och läsesalen i Sörnäs. Den af bestyreisen för biblioteket och läsesalen i Sörnäs till Stadsfullmäktige afgifna berättelse för året är, med undantag af tvenne längre

Läs mer

SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 9/2004 Generalsekreteraren

SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 9/2004 Generalsekreteraren SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 9/2004 Generalsekreteraren Till ledamöterna av Sveriges advokatsamfund Nyintagna ledamöter Styrelsesammanträde den 22 april 2004 Lottie Adding Per Allocco Norra avdelningen

Läs mer

STADGAR. Stiftelsen Karin och Ernst August Bångs Minne. för. den 24 mars 1927 med däri gjorda ändringar t.o.m. 2009-10-02

STADGAR. Stiftelsen Karin och Ernst August Bångs Minne. för. den 24 mars 1927 med däri gjorda ändringar t.o.m. 2009-10-02 STADGAR för Stiftelsen Karin och Ernst August Bångs Minne den 24 mars 1927 med däri gjorda ändringar t.o.m. 2009-10-02 3 l Stiftelsen Karin och Ernst August Bångs Minne grundar sig på den gåva, som i enlighet

Läs mer

PRO-Skellefteå. Vår föreningslokal det s.k. PRO-huset är belägen på Kanalgatan 6.(f.d. gamla seminariet)

PRO-Skellefteå. Vår föreningslokal det s.k. PRO-huset är belägen på Kanalgatan 6.(f.d. gamla seminariet) PRO-Skellefteå Program hösten 2014 och våren 2015 Vår föreningslokal det s.k. PRO-huset är belägen på Kanalgatan 6.(f.d. gamla seminariet) Vi vill med vår verksamhet stimulera våra medlemmar till aktiviteter

Läs mer

Unionen-Seniorerna Sydväst Helsingborg HÖSTPROGRAM 2015

Unionen-Seniorerna Sydväst Helsingborg HÖSTPROGRAM 2015 Unionen-Seniorerna Sydväst Helsingborg HÖSTPROGRAM 2015 Kära Unionen-Senior! Välkommen till en ny termin! Vi hoppas att du ska finna höstens program attraktivt! Fredriksdals köksträdgård Utfärd till Wanås

Läs mer

Lunarstorm Del 1 Del 1 Del 2 Del 2

Lunarstorm Del 1 Del 1 Del 2 Del 2 Dagspress DN, SvD, GP, Sydsvenskan DN, SvD, GP, Sydsvenskan Vecka 33 34 35 36 37 Dag Format Må Ti Ons Tor Fr Lö Sö Må Ti Ons Tor Fr Lö Sö Må Ti Ons Tor Fr Lö Sö Må Ti Ons Tor Fr Lö Sö Må Ti Ons Tor Fr

Läs mer

Comenius fortbildning, april 2013

Comenius fortbildning, april 2013 Comenius fortbildning, april 2013 Beviljade Dnr Projekt/aktivitet Poäng Kön M/F Kommun Län Beviljat belopp i euro 2151-2013 Konferens 115 M Ängelholm Skåne län 1310 PT 2374-2013 Allmän fortbildningskurs

Läs mer

Protokoll för IT-sektionens stormöte 2014-12-02

Protokoll för IT-sektionens stormöte 2014-12-02 Protokoll för IT-sektionens stormöte 2014-12-02 Styrelsens medlemmar: Matilda Trodin (Ordförande), Erik Engervall (Vice Ordförande), Adam Wendelin (Sekreterare), Albin Sundqvist (Sportchef), Karolina Vänglund

Läs mer

Götalandscupen i Rallycross Strängnäs Motorstadion 2/9 2007 Arrangör: Strängnäs AMS Officell Resultatlista Klass 1: Super Nationell Tot

Götalandscupen i Rallycross Strängnäs Motorstadion 2/9 2007 Arrangör: Strängnäs AMS Officell Resultatlista Klass 1: Super Nationell Tot Götalandscupen i Rallycross Strängnäs Motorstadion / 00 Officell Resultatlista Klass : Super Nationell Omg Omg Plac SMK Trollhättan., ().,.,., A., Martin Nilsson Stålcenter i Väst AB Volvo S0 B - 0 Tomelilla

Läs mer

Poängställning Svenska Juniorcupen (JUC) Deltävl. 1 2 3

Poängställning Svenska Juniorcupen (JUC) Deltävl. 1 2 3 D18 1 Paulina Maxe Finspångs Kanotklubb 209 p 2 2 21 22 23 2 2 28 2 2 2 2 2 Anna Zagòrska Bengtsfors BoIS 209 p 2 2 23 2 2 28 28 28 3 My Lindén Nyköpings Kanotklubb 193 p 2 2 19 20 22 2 22 2 2 2 2 Terese

Läs mer

ÄVENTYRSVANDRING 2014. Vandring 5/2014: 12 mars. Danmark i Skåne. 33 deltagare. 8 km.

ÄVENTYRSVANDRING 2014. Vandring 5/2014: 12 mars. Danmark i Skåne. 33 deltagare. 8 km. Danmark i Skåne heter en bok som jag köpte för längesen på loppis för 10 kr. Författare är Palle Lauring. Den är på danska och väldigt trevligt skriven. Författaren gör en resa i Skåne och berättar historier

Läs mer

Ort Butik Telefonnr Mailadress

Ort Butik Telefonnr Mailadress Ort Butik Telefonnr Mailadress Alingsås Intersport 0322-10341 niklas.dahlberg@intersport.se Teamsportia 0322-63 99 90 klubb.alingsas@teamsportia.se Arvika Intersport 0570-12180 Lars.Silfalt@intersport.se

Läs mer

SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 25/2003 Generalsekreteraren

SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 25/2003 Generalsekreteraren SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 25/2003 Generalsekreteraren Till ledamöterna av Sveriges advokatsamfund Nyintagna ledamöter Styrelsesammanträde den 4 december 2003 Marie Andersson Per-Axel Andrén Henrik

Läs mer

Poängställning Svenska Juniorcupen (JUC) Deltävl. 1 2 3

Poängställning Svenska Juniorcupen (JUC) Deltävl. 1 2 3 D18 1 Anna Zagòrska Bengtsfors BoIS 217 p 2 2 23 2 2 28 28 28 2 2 28 2 Paulina Maxe Finspångs Kanotklubb 212 p 2 2 21 22 23 2 2 28 2 2 2 2 28 2 3 My Lindén Nyköpings Kanotklubb 193 p 2 2 19 20 22 2 22

Läs mer

TV-matcher t o m omg 40. Fr o m 1/1 2013 är matchvalen preliminära.

TV-matcher t o m omg 40. Fr o m 1/1 2013 är matchvalen preliminära. TV-matcher t o m omg 40. Fr o m 1/1 2013 är matchvalen preliminära. Omg Dag Datum Hemma Borta Tid Kanal 20 Mån 12-nov IK Oskarshamn - BIK Karlskoga 19.00 HA 20 Mån 12-nov Djurgårdens IF - VIK Västerås

Läs mer

VIP-resa Slaget om England Battle of Britain 75- årsjubileet 8 dagar söndag 13 september söndag 20 september 2015

VIP-resa Slaget om England Battle of Britain 75- årsjubileet 8 dagar söndag 13 september söndag 20 september 2015 VIP-resa Slaget om England Battle of Britain 75- årsjubileet 8 dagar söndag 13 september söndag 20 september 2015 Detta blir GARANTERAT SISTA gången som det hålls ett stort Battle of Britain-jubileum där

Läs mer

Hade jag sextusende daler (sång nr 14)

Hade jag sextusende daler (sång nr 14) Hade ag sextusde daler (sång nr 14) Text och musik: Carl Michael Bellman Tor 1 c Arr: Eva Toller 2009. Tor 2 c. och Basso 1 c 1.Ha - de ag sex - tu - s - de. da - ler i kvar - ta - ler, i kvar - ta - ler.

Läs mer

KONTAKTOMRÅDEN. Avdelningsstyrelsen har beslutat att dela in landet i kontaktområden enligt medföljande bilaga. Till kontaktpersonen vänder:

KONTAKTOMRÅDEN. Avdelningsstyrelsen har beslutat att dela in landet i kontaktområden enligt medföljande bilaga. Till kontaktpersonen vänder: 1 KONTAKTOMRÅDEN Avdelningsstyrelsen har beslutat att dela in landet i kontaktområden enligt medföljande bilaga. Till kontaktpersonen vänder: du som medlem dig när du behöver hjälp i någon facklig fråga

Läs mer

Blodtrycksmätning. D Danderyd Apotek Hjärtat Enebyängen

Blodtrycksmätning. D Danderyd Apotek Hjärtat Enebyängen Blodtrycksmätning A Angered Apotek Hjärtat Angered Centrum Arboga Apotek Hjärtat Ahllöfsgatan Arlandastad Apotek Hjärtat Eurostop Arvika Apotek Hjärtat Torget B Bengtsfors Apotek Hjärtat Storgatan Bromma

Läs mer

Turism 2015:6 27.7.2015. Christina Lindström, biträdande statistiker Tel. 018-25491. - Ålands officiella statistik - Beskrivning av statistiken

Turism 2015:6 27.7.2015. Christina Lindström, biträdande statistiker Tel. 018-25491. - Ålands officiella statistik - Beskrivning av statistiken Christina Lindström, biträdande statistiker Tel. 018-25491 Turism 2015:6 27.7.2015 Inkvarteringsstatistik för hotell Juni 2015 Många hotellgästnätter i juni Totala antalet övernattningar på hotellen var

Läs mer

Bilaga 1 Myndigheter och militärhistoriska föreningar med vilka SFHM har samarbetsavtal, eller på annat sätt samarbetar med. Avd Samarbetspartner Ort Län Samverkansområde FVM F17 Kamratförening Kallinge

Läs mer

Stadgar för Göteborgs Läkaresällskap Stiftat år 1845

Stadgar för Göteborgs Läkaresällskap Stiftat år 1845 Stadgar för Göteborgs Läkaresällskap Stiftat år 1845 antagna den 11 dec 1974 ändrade den 7 nov 1994 samt den 4 juni 2003 Sällskapets syfte och sammansättning 1 Göteborgs Läkaresällskap har som syfte att

Läs mer

Imatra Aktie-Bolag. "Reglemente för. Hans Kejserliga Majestäts

Imatra Aktie-Bolag. Reglemente för. Hans Kejserliga Majestäts Hans Kejserliga Majestäts resolution i anledning af Handlanderne Woldemar och Wilhelm Hackmans jemte öfrige delegares uti Imatra Aktie' Bolag underdåniga ansökning om stadfästelse ;1 följande, för detsamma

Läs mer

EUROPA PÅ KARTAN. Till läraren. Landområdeskartorna

EUROPA PÅ KARTAN. Till läraren. Landområdeskartorna EUROPA PÅ KARTAN Till läraren Europa på kartan riktar sig mot det centrala innehållet Geografins metoder, begrepp och arbetssätt i ämnet geografi i Lgr11. Framförallt passar materialet för åk 4-6 då Europas

Läs mer

Riktad Indragning. Utsändes till: Distributör (även pdf) Apoteket AB (även pdf) Läkemedelsverket (även pdf) I övrigt se sändlista sid 2

Riktad Indragning. Utsändes till: Distributör (även pdf) Apoteket AB (även pdf) Läkemedelsverket (även pdf) I övrigt se sändlista sid 2 Utsändes till: Distributör (även pdf) Apoteket AB (även pdf) Läkemedelsverket (även pdf) Riktad Indragning I övrigt se sändlista sid 2 Ref. Helena Hansson, tel. 040-680 02 60 Datum 2007-05-29 Nr. Orifarm

Läs mer

STYRELSEMÖTE. Protokoll

STYRELSEMÖTE. Protokoll 2014-04-24 Sida 1 av 5 STYRELSEMÖTE Protokoll Tid: 2014-04-24 kl 1730 Plats: Marinstugan Närvarande: Olof Berglund, Lars Ellebring, Christer Heilborn, Klas Berg, Lars Danielson, Sören Strand, Robert Värild,

Läs mer

Pristagare den 13 Maj 2008 Poängbogey Norra Banan Antal startande: 81

Pristagare den 13 Maj 2008 Poängbogey Norra Banan Antal startande: 81 Pristagare den 13 Maj 2008 Poängbogey Norra Banan Antal startande: 81 1 Bauer, Svante 17 39 25 2 Bengtsson, Anders 25 39 Lindahls/Carlanders - Presentkort * 22 3 Nilsson, Björn 11 37 JM:s Chark - Lökkorv

Läs mer

NOTIS- OCH ANNONSBLAD '"^

NOTIS- OCH ANNONSBLAD '^ I ^ 1915 DECEMBER N:r 12. NOTIS- OCH ANNONSBLAD '"^ DTGIFVET af NORRLANDS SKOGSVÅRDSFÖRBUND ^: Uj ^ Red. och ansvarig utgifvare: Jägmästare A. HOLMGREN, Östersund, Tel. 302. Tjänster och förordnanden.

Läs mer

Ordförande Daniel Nyman hälsade välkommen och förklarade styrelsesammanträdet öppnat.

Ordförande Daniel Nyman hälsade välkommen och förklarade styrelsesammanträdet öppnat. 1 STYRELSEPROTOKOLL Nr 1/02 Art Konstituerande sammanträde med styrelsen för ÖNBF Dag Lördag 16 februari 2002. Plats Hotel Rica, Skellefteå Närvarande Daniel Nyman Kjell Johansson Barbro Forsman Inger

Läs mer

Antecknades att bolagets chefsjurist Annika Bäremo förde protokollet vid stämman.

Antecknades att bolagets chefsjurist Annika Bäremo förde protokollet vid stämman. Protokoll fört vid årsstämma i Saab Aktiebolag onsdagen den 17 april 2013 i Stockholm 1 Stämman öppnades av advokat Sven Unger på uppdrag av styrelsen. Petra Hedengran, ordförande i valberedningen och

Läs mer