3TIPS MINIMERA RISKERNA RISK MANAGEMENT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "3TIPS MINIMERA RISKERNA RISK MANAGEMENT"

Transkript

1 ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS Mars 2013 Med dagstidningens räckvidd och facktidningens fokus LÄS TIDNINGEN I DIN IPAD ELLER IPHONE. LADDA NER APPEN FRÅN QIOZK! I SAMARBETE MED: LADDA NER TIDNINGEN (PDF) Nr. 5 RISK MANAGEMENT Högsta prioritet i vårt globala riskhanteringsarbete är att primärt minimera de risker som kan hota våra medarbetares hälsa och välbefinnande och sekundärt skydda våra tillgångar. Lennart Edstöm Vice President, Group Risk Management, Electrolux. 3TIPS Yrkesroll i förändring Dagens risk manager måste vara fl exibel Försäkringsbranschen Hitta rätt försäkring med hjälp av rådgivning AIFM-direktivet Så uppnår vi syftena bakom direktivet FOTO: ELECTROLUX MINIMERA RISKERNA SECCREDO WHISTLEBLOWING Ledande konsulter inom risk, kris och säkerhet Säkert webbverktyg för rapportering RISK & SECURITY CRISIS MANAGEMENT INTELLIGENCE INVESTIGATION RESEARCH Utredning Uppföljning

2 2 MARS 2013 HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET UTMANINGAR Regelefterlevnad kan vara en utmaning för den mest mogna organisationen men är en viktig del i verksamhetsstyrningen. Inte bara för att den är en viktig del av riskhanteringsprocessen men också för att den skapar värde genom att säkerställa måluppfyllnaden. VI REKOMMENDERAR Håkan Bjerle Advokat. Hur riskmogen är din verksamhet? av marknads organisationen och grund till att undvika kriser. Den interna kontrollen skapas därigenom ett kontinuerligt engagemang från bolagsjurister samt stöd från ett värde för organisationen. ledningen. Fredrik Finnman Ordförande SWERMA, Swedish Risk Management Association. Den legala delen i en affärsuppgörelse är en ibland bortglömd riskfaktor i affärsverksamheten. Avtalsutformningen påverkas dels av önskan att tillmötesgå kunden och dels av det ansvar som företaget accepterar att ta på sig. Den kontraktuella riskhanteringen bör införlivas i företagets ordinare säljprocess men är tyvärr sällan en prioriterat fråga. Produktansvarslagen gör gällande att till verkaren/leverantören har en skyldig het att ersätta kunden för sak- eller personskada som produkten orsakat. Dock ställs ofta krav från kundens sida på att även indirekta skador skall ersättas vilka ibland över stiger kontraktsvärdet. En policy med klara riskmandat är en god grund för hantering av de kontrakt uella riskerna men också utbildning FOTO: EMELIE PALMCRANTZ Regelefterlevnad Med den gränsöverskridande affärsverksamhetens expansion så växer också behoven av globala sömlösa försäkringsprogram. Kraven i utvecklingsländerna kring tillverkarnas produktansvar ökar och det blir mer uppenbart att det finns personer hos till verkaren som kan ställas till svars för händelser som skapar person- eller sakskada. Därigenom skapas ett behov av lokala försäkringar som skyddar anställda och bolag och inte minst för att underlätta skade regleringen. Det globala försäkringsprogrammen blir allt mer komplexa vilket ökar utmaningen när det gällande regelefterlevnad. Faktorer som spelar in vid design av globala program är bland annat koncernens geografiska distribution av tillgångar, medarbetare och försäljning. Även de legala systemen inom till exempel civil- och miljörätt spelar stor roll för den lokala exponeringen. Incitament En organisation med en låg riskmedvetenhet har ofta en lång resa framför sig vid byggande av en värdeskapande riskhanteringsprocess. Detta förstärks om organisationen bedriver verksamhet över ett stort antal kulturer med olika syn på risk. Ett multinationellt företag eller en offentlig verksamhet har ett stort spektrum av risker att hantera. Vid implementeringen bestlutar styrgruppen om principer och metoder som processen skall omfatta. Därefter sätts nivån för att risktole rans samt metodik för att identifiera och mäta riskerna. För ett företag är syftet att skydda bolagets affärsmässiga mål och för en offentlig verksamhet att säkerställa leverans av samhällskritiska resurser. En katalysator kan vara olika former av monetära incitament. Mjukare incitament i form av policys och allmänna riktlinjer har ofta en mer långsam effekt. Intern kontroll Alla utvecklade organisationer har någon form av corporate governance-struktur med interna riktlinjer för hur organisationens verksamhet skall bedrivas. Det ger en god grund men utan kontinuerlig uppföljning och kontroll så är det svårt att för en stor organisation se till att alla delar av verksamheten uppfyller kraven. Förutom att den interna kontrollen är en viktig del av riskhanteringsarbetet så skapar den också en Slutsatser Tydliga regler för avtalsutformning och riskmandat 1 bidrar positivt till att undvika legala tvister med kunder. Regelefterlevnad inom ramen för globala försäkrings- 2 program är utmanande men säkerställer att den lokala verksamheten skyddas. Ett incitamentsprogram påskyndar implementeringen 3 av en riskhanteringsprocess i en organisation med låg riskmognad. En god intern kontroll är en 4 viktig del av riskhanteringsarbetet och skapar värde genom att bidra till måluppfyllnaden. Ovanstående speglar några av de områden SWERMA behandlar men för de övergripande trenderna inom riskhantering hänvisas till FERMA s medlemsundersökning som redovisas på SWERMA s webbplats: Bland annat visar den på en klar koppling mellan ett företags riskmognad och dess resultat. SIDA 6 FOTO: ARNE HYCKENBERG Många beställare väljer numera så kallade beställarstyrda projekt försäkringar. VI FÅR VÅRA LÄSARE ATT LYCKAS! LEDARE RISK MANAGEMENT NR 5, MARS 2013 Nordens ledande specialistmäklare Läs mer! på webben: Ansvarig för denna utgåva: Projektledare: Johan Johansson Tel: E-post: Verkställande direktör: Joanna Hansson Redaktionschef: Martin Björinge Affärsutvecklare: Richard Waller Redigerare: Emelie Palmcrantz Distribution: Dagens Industri, mars 2013 Tryckeri: BOLD/DNEX Tryckeri AB, Akalla, V-TAB Landvetter, Göteborg, MittMediaPrint, Örnsködsvik Repro: Bert Lindevall Mediaplanet kontaktinformation: Tel: Fax: E-post: Vid förfrågningar kontakta: Richard Waller Citera oss gärna, men ange källan. Mediaplanets affärsidé är att leverera nya kunder till våra annonsörer. Genom intressanta artiklar med hög kvalitet motiverar vi våra läsare att agera. JLT är Nordens ledande specialistmäklare för Brotts- & Ansvarsrelaterade Vi är även marknadsledande avseende försäkringar i samband med företagsöverlåtelser. Förutom mångårig försäkringserfarenhet som mäklare, underwriting och skadereglering tillgodoräknar vi oss färdigheter management consulting samt tillämpad matematik. Vår nischstrategi kopplad till vår samlade erfarenhet ger oss möjlighet att tillhandahålla våra uppdragsgivare en unik service- och kvalitetsnivå. Kontakta oss: JLT Risk Solutions AB Jakobsbergsgatan Stockholm JLT stolt mottagare av utmärkelsen Årets Försäkringsförmedlare 2011 JLT Risk Solutions AB är ett helägt dotterbolag till Jardine Lloyd Thompson Group plc (JLT). JLT omsätter över 800 miljoner GBP och har kontor i över 40 länder. JLT är en av världens största försäkringsmäklare och bolaget är noterat på Londonbörsen.

3 Risk management bör integreras med företagets BI-system Kraven på att styrelser kontinuerligt bevakar verksamhetens risker har ökat från externa intressenter, exempelvis Institutionella investerare, kreditvärderingsföretag och tillsynsmyndigheter. För att uppfylla dessa krav och kunna bedriva ett enterprise risk management (ERM) arbete som tillför organisationen verklig nytta är det avgörande att arbeta metodiskt med företagets riskhantering. Fokus i många organisationers ERMarbete har hittills legat på att vaska fram verksamhetens största risker, för att därefter rapportera dem till koncernledningen. Många missar en avgörande aspekt i riskhanteringsarbetet, nämligen att följa upp vad koncernledningen och styrelsen gör med den information som presenterats, säger Per Åkenes, partner på Allevo. Allevo är ERM-specialister som lotsar organisationer genom varje steg i ERM-resan, från att skapa en gemensam förståelse och sätta in relevanta resurser till att utforma en genomförandeplan, bidra med rådgivning och genomföra workshops där verksamhetens främsta riskfaktorer identifieras. Sätt nivån för organisationens riskaptit och risktolerans. Per Åkenes menar att organsationer bör integrera en helhetssyn på risk i dess strategiska planering. Ett löpande riskhanteringsarbete kan bli en naturlig del av verksamheten genom att exempelvis integrera det i företagets BI-system. Många organisationer nöjer sig med att analysera sina största riskfaktorer en gång per år. Det är sällan tillräckligt eftersom riskfaktorer är färskvara, informationen bör vara aktuell och relevant. Marknadens två ledande ramverk för ERM, COSO och ISO31000, saknar, enligt Per Åkenes, verktyg för hur olika risker ska värderas, jämföras och rangordnas samt vilka risker en organisation bör bejaka respektive undvika, en vägledning som hjälper företag att sätta nivån för vilka risker som är acceptabla. Skapa förutsättningar för en öppen riskdialog. Den övergripande målsättningen med ERM är att verksamheten ska kunna fatta bättre genomtänkta beslut vilka stärker dess förmåga att nå sina mål, stärka sin konkurrenskraft och fördjupa relationen med intressenterna. En utmaning är att skapa förutsättningar för en tydlig dialog kring möjligheter och risk, att skapa en vokabulär som bidrar till att samtliga medarbetare kan kommunicera riskfaktorer på alla nivåer. Jag ser gärna att riskfrågor integreras i organisationers övergripande beslutsstödsystem. ERM bör krönas med tydliga principer för tunga beslut kring risk och möjligheter, vilket i dagsläget saknas i många organisationer, säger Per Åkenes. Per Åkenes, Senior Partner Kontaktuppgifter: +46 (0) XL Group Insurance Utveckling är lika med risk vi är med er. Vi täcker risker. Från vardagliga till de mest komplexa. För medelstora företag och stora internationella företag. I mer än 100 länder. Just nu är vi en del av nästan 2000 globala program och leder mer än 70% av dem. Prata med din mäklare eller besök oss på vår hemsida och upptäck hur vi kan hjälpa dig att vidareutveckla ditt företag. xlgroup.com/insurance and MAKE YOUR WORLD GO are trademarks of XL Group plc companies. MAKE YOUR WORLD GO

4 4 MARS 2013 HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET NYHETER Den internationella risk managerns yrkesroll befinner sig i ständig förändring. Den övergripande utmaningen i risk managerns yrkesroll fokuseras kring flexibilitet och förmågan att snabbt kunna anpassa sig till en snabbföränderlig värld med en riskexponering som ständigt varierar och påverkas av en mängd omvärldsfaktorer. 1TIPS VAR ÖPPEN PEN FÖR FÖRÄNDRING Framtidens risk manager fl exibel och uppdaterad En framgångsrik risk manager behöver ständigt uppdatera sina riskanalyser för att vara säker på att täcka in den riskexponering verksamheten utsätts för. Efter att ha gjort en grundlig analys gäller det att minimera riskerna genom att hitta rätt avvägning mellan försäkringar och företagsinterna åtgärder. Det globala förtagsklimatet har i många avseenden blivit tuffare. Regelverken och kraven skärps, både på EU-nivå och från de lokala myndigheterna. Striktare myndighetskrav innebär i sin tur att företag behöver lägga mer resurser på att bevaka och uppdatera sin kompetens kring gällande regelverk. Företagets totala riskbild I takt med den ständigt ökande globaliseringen och utvcklingen mot ständigt större enheter så ökar också risken för oidentifierade risker. Detta leder till att varje styrelse med något mått av självbevarelsedrift efterlyser en överskådlig sammanställning över bolagets samtliga risker och hur dessa hanteras. Risk managerns roll är då att förankra riskbilden hos övriga en heter inom Intern Control, Treasury och Legal för att på ett kortfattat sätt beskriva företagets totala riskkarta. Stora organisationer kan för detta ändamål välja att tillsätta en Chief Risk Officer som rapporterar direkt till styrelsen. Minimera kidnappningsrisk Ett fysiskt hot som blivit mer påtagligt på senare är kidnappningsrisken. Den viktigaste åtgärden för att förebygga kidnappningsincidenter bland medarbetare som befinner sig utomlands i tjänsten är att lägga tillräckliga resurser på att utbilda och informera medarbetare som reser till länder där kidnappningsrisken bedöms som hög. Det förebyggande arbetet kan också kompletteras med försäkringar som utformats för att skydda medarbetare vid eventuella kidnappningsförsök eller gisslantagningar. Medabetare som är medvetna om de risker som föreligger kan vidta de åtgärder som krävs för att öka personsäkerheten i de berörda länderna. Intern brottslighet På senare år har ett antal nya försäkringar tillkommit som anpassats utifrån nya säkerhetskrav, bland annat utifrån den ökade exponeringen för cyberbrottslighet. I synnerhet e-handelsföretag, banker och andra företag som bedriver stora delar av sin verksamhet på nätet bör regelbundet se över sin riskexponering. Den generella hotbilden för företag som bedriver internationell verksamhet har förstärkts. Sanktioner, konfiskering av tillgångar, bedrägerier och olika typer av brottslighet hör till de riskfaktorer som företag behöver analysera och skydda sig mot. I samband med lågkonjunkturen har ytterligare en riskfaktor förstärkts, nämligen risk en att medarbetare som avskedats begår brottsliga handlingar som syftar till att på ett eller annat sätt sabotera sin före detta arbetsgivares verksamhet. Risken för dispyter kring otillbörliga uppsägningar och insiderbrott ökar också i samband med lågkonjunkturer. Ökade krav på lokal närvaro Kraven på adekvat kunskap om de gällande risknivåerna på de internationella marknader där svenska företag verkar har också ökat, liksom kraven på lokal närvaro i de länder man är verksam i. Ytterligare ett exempel på en global riskfaktor som ökat i betydelse på senare år är naturkatastrofer, exempelvis stormar, orkaner och översvämningar. Även om företag inte kan påverka naturkatastrofernas förlopp så finns det mycket de kan göra för att minimera de skador de orsakar. Liksom att ta dessa i beaktande i samband med nyetableringar, exempelvis storm- och jordbävningsdrabbade områden. I och med att världen krymper så etablerar sig företag i tidigare obebyggda områden. ANNIKA WIHLBORG Karl Roquet Transaktionsjurist, M&A. FOTO: FREDRIKA SANDELL FAKTA FÖRSÄKRINGAR Under de senaste åren har det skett en markant ökning av antalet tecknade M&A-försäkringar och det finns numera ett tiotal M&A-försäkrings bolag verksamma på den nordiska marknaden. En M&A-försäkring kan vara helt avgörande i vissa transaktioner, till exempel om det finns en spridd ägarbild eller om säljaren är en private equity fond som ska stängas. I andra fall kan THAT IS TOTALLY IMPOSSIBLE KRISHANTERING. Årligen inträffar cirka till kidnappningar världen över, men många fler når aldrig offentligheten. I takt med den ständigt ökande globaliseringen ökar kidnappnings risken för företag och förmögna familjer gällande utpressning i olika situationer där de tidigare kände att det fanns en acceptabel risknivå. En kidnappning är inte bara en traumatisk händelse utan konsekvenserna kan även vara skadligt för ett företag med betydande ekonomiska förluster och tillhörande kostnader, avbrott, rättstvister och negativ publicitet. Risk Management kan hanteras på olika sätt. Det vanligaste är att en person anställs på heltid för att hantera företagets risker, det skadeförebyggande arbetet och ansvara för att adekvat riskfinansiering/försäkring implementeras. Historiskt har denna person ofta haft en bakgrund på ett försäkringsbolag men det kan lika gärna vara någon från den egna organisationen som har arbetat med säkerhetsfrågor exempelvis. Ett mindre vanligt grepp är att hyra in en deltidskonsult. Howden Insurance Brokers erbjuder denna tjänst och har i dagsläget ett tillsvidareuppdrag för ett större börsnoterat industriföretag liksom man har avlastat risk managers under föräldraledighet. Fördelarna är många. Samtidigt som företaget får en funktion i den egna organisationen som lär känna verksamheten på djupet, blir bekant med de olika delarna av VÅR företaget KOMPETENS och får en god inblick i försäkringsbehovet så är man fri att nyttja den efter VÅR behov PRODUKT och i förhållande till vad ekonomin tillåter. Man får dessutom en person med god inblick i försäkringsmarknadernas ständiga förändring, uppdaterad på utveckling av villkor, skadeförebyggande Vårt team har verktyg över och 30 liknande. års erfarenhet av krishantering och erbjuder ett Vår produkt är skräddarsydd för varje kund Det omfattande skadeförebyggande servicepaket arbetet med exempelvis förebyggande är ofta ett riskhantering, långsiktigt arbete finansiell som kan ta sig formen av projekt i olika sammanhang. Att då kunna lägga skydd, mer som eller hjälper mindre tid företag på detta och är familjer naturligtvis att något vara som förberedda, är tilltalande om i en det tid av svängande konjunkturer då man många gånger måste ställa om fokus under resans gång på vilka åtgärder som bör prioriteras. overkliga ändå skulle inträffa. och omfattar ekonomiskt skydd mot kidnappning, utpressning, kapning, kvarhållande samt rådgivning vid en sådan händelse. För att få reda på hur vi kan hjälpa Er, vänligen kontakta: Fredrik Elmlund Försäljningschef Tel: För att få reda på hur vi kan Nybrogatan hjälpa 27 Er, vänligen kontakta: Stockholm Jesper Bretz, VD Tel: Nybrogatan Stockholm Howden Insurance Brokers AB is a subsidiary of Howden Broking Group Limited, part of the Hyperion Insurance Group. Registered offi ce: Nybrogatan 27, S Stockholm. Tel: Fax: Web:

5 HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET MARS RISK FORUM 2013 Årets Riskforum var på Marriot Courtyard Hotel i Stockholm FOTO: EMELIE PALMCRANTZ Risk Forum 2013 PRESSMEDDELANDE Hur kommer det sig att en liten by i Etiopien med usla träningsförhållanden producerar några av världens bästa långdistanslöpare? Varför kommer så många av de bästa sprinters i världen från en och samma idrottsklubb på Jamaica? Hur identifierar man en talang och hur bygger man miljön för att utveckla den? Detta var några frågeställningar som Rasmus Ankersen, författaren av Talent and The Gold Mine Effect besvarade under SWERMA s Risk Forum den 14 mars. Ovanstående var ett ämnesområde som Göteborgs Stad har nytta av i sitt pågående arbete med att förebygga nya mutskandaler. Jonas Kinnander från Stadslednings kontoret berättade om den handlingsplan som kommunen etablerat till följd av den korruption och bristande interna kontroll som uppdagades Fem delprojekt drivs nu för att återupprätta förtroendet: internkontroll, whistleblower, utbildning samt riktlinjer och policys. Torbjörn Wikland som utför en oberoende granskning av handlingsplanen på uppdrag av kommunfullmäktige är nöjd. Stefan Fölster, tidigare chefsekonom vid Svenskt Näringsliv och nu chef för Reforminstitutet, ställde frågan om Sverige blivit en fet katt? Med det menade han att reformtempot har bromsat in till en för låg nivå. Exportens andel av BNP har sjunkit jämfört med andra likvärdiga europeiska länder såsom Schweiz. Även Sydkorea är ett bra exempel på hur avskaffande av bromsande lagar och regler kan få fart på ekonomin. Har vi ett för stort trygghetsbehov i Sverige? Ett exempel är byggkraven i Sverige som har bromsat byggandet till en nivå långt under befolkningsökningen. Fredrik Forsström från Aon, Magnus Forsman från Wistrands och Silvi Wompa från Willis gav en djupare inblick i vilken roll försäkringar kan spela för att hantera garantiåtaganden vid företagstransaktioner. Genom så kallade garantiförsäkringar kan säljaren sänka kostnaderna för garantier som köparen kräver. Moderatorn Pingis Hadenius gav deltagarna en inblick i hennes erfarenheter av nätverkande och professionellt relationsskapande men även konkreta och användbara verktyg. Fredrik Finnman, Group Risk & Insurance Manager hos ASSA ABLOY samt ordförande i SWERMA, gick igenom hot och möjligheter för de svenska captivebolagen inför implementering av regelverket Solvency II. Genom SWERMA får medlemmarna möjlig het att föra en samlad dialog med Finansdepartementet men också dela på erfarenheter och resurser. REDAKTIONEN M&A-försäkringen användas som ett prisreglerande instrument eller för att underlätta en förhandling. Det finns en rad olika benämningar på försäkringar som kan tecknas i samband med en bolagstransaktion, men gemensamt för alla M&A-försäkringar är att de faller in under två kategorier: försäkringar avseende kända respektive okända risker. En M&A-försäkring kan exempelvis tecknas för garantier som lämnats i ett överlåtelseavtal/spa (okända risker) eller för pågående rättstvister, genomförda skattedispositioner och konstaterade miljöskador (kända risker). Den grundläggande principen är att det måste finnas en osäkerhet om huruvida en risk kommer att materialisera sig eller inte och det är just denna osäkerhet som blir föremål för försäkring. Den vanligaste typen av M&A-försäkringar är den som avser garantier i ett SPA. Denna typ av försäkring kan tecknas av antingen säljaren eller köparen (cirka 2/3 av försäkringarna tecknas på köpsidan) och målet är att försäkringen, så långt som möjligt, ska stämma överens med och gälla för de garantier som säljaren har lämnat. Det tar ca 1-2 veckor att teckna försäkringen och processen är standardiserad och sker utan nämnvärd inverkan på transaktionen i övrigt. Det är viktigt att poängtera att försäkringen inte ersätter en grundlig due diligence process och att en obeaktad risk inte är att likställa med en okänd risk. Försäkringsbolagen är inte part i själva transaktionen och saknar därför incitament att försäkra vissa kommersiella aspekter, såsom exempelvis framåtblickande garantier eller krav som endast baseras på prismultiplar. Skador som blivit kända mellan signing och closing täcks inte heller av försäkringen per closing. En M&A-försäkring är kanske inte aktuell i varje transaktion, men möjligheten att transferera risk bör alltid övervägas, särskilt med hänsyn till den låga kostnaden och att krav i samband med bolagstransaktioner inte är så ovanliga som många tror. Refero experter på att identifiera och förebygga kapitalläckage Funderar du på hur väl din verksamhet fungerar vad gäller ekonomisystem och rutiner vid utbetalningar? Finns operativa risker som kan ge dålig publicitet eller andra oidentifierade problem? Hur stort är ert kapitalläckage? Med nyfikenhet, kunskap och sofistikerade analysverktyg ger Refero din verksamhet kunskap kring dessa frågeställningar. Grundanalysen utförs utan ekonomisk risk för er eftersom ersättning till Refero baseras på nytt tillfört kapital. Vi tillför alltid nytt kapital i genomsnitt kr Förutom tillfört kapital skapar Refero ny kunskap som leder till framtida besparingar. Har Refero utfört en grundanalys kan den nya kunskapen ses som en förstudie eller som beslutsstöd för egen åtgärd. Eller varför inte använda Refero som komplement eftersom vi har kunskap kring era system och rutiner och på så sätt är startsnabba vid olika insatser kring ekonomistyrning och kontroll. Mer information får du på eller Inbjudan frukostmöte: Minskad affärsrisk med Staffan Gustafsson, vvd/cfo Venue Retail Group AB Plats: Hilton Stockholm Slussen Hotel, Guldgränd 8 När: Torsdag 18 april klockan 08:00-10:30 Scanna in QR-koden för inbjudan.

6 6 MARS 2013 HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET NYHETER Beställarstyrda försäkringar effektiviserar riskhanteringen Mycket står på spel i samband med stora byggprojekt, för såväl beställare som entreprenörer. För att maximera sitt försäkringsskydd väljer många byggherrar beställarstyrda projektförsäkringar som erbjuder långt fler möjligheter än traditionella försäkringar som tillhandahålls av entreprenören. Enligt byggbranschens standardavtal är det vanligtvis entreprenören som ska teckna allrisk- och ansvarsförsäkring. Nu har det blivit allt vanligare att beställaren tecknar de försäkringar som behövs för större byggprojekt, säger Håkan Bjerle, advokat med drygt tjugo års erfarenhet av entreprenad- och konsulträtt, med särskild inriktning på större entreprenadkontrakt med särskilda försäkringslösningar. Du får full kontroll Många beställare väljer numera så kallade beställarstyrda projektförsäkringar. Det öppnar för möjlig heten till skräddarsydda försäkringsvillkor där försäkringspremien kan konkurrensupphandlas, förklarar Håkan Bjerle. Med en beställarstyrd projektförsäkring har beställaren full koll på projektets försäkringar. Det blir också möjligt att teckna ett antal olika tilläggsförsäkringar som skyddar mot risker som den vanliga försäkringslösningen annars inte täcker. Håkan Bjerle Advokat med drygt tjugo års erfarenhet av entreprenad- och konsulträtt, med särskild inriktning på större entreprenadkontrakt med särskilda försäkringslösningar. FAKTA Försäkringsbeloppet i entreprenörens ordinarie ansvarsförsäkring är enligt standardvillkoren begränsat till 200 prisbasbelopp, vilket i dagsläget motsvarar drygt åtta miljoner kronor. Summan är otillräcklig i många större byggprojekt som är förenade med en omfattande riskexponering. Genom att teckna en beställarstyrd projektförsäkring kan skadeståndsansvaret höjas rejält och det förekommer skräddarsydda ansvarsförsäkringar som beställaren FOTO: ARNE HYCKENBERG En försäkringstyp som allt fler beställare väljer som tillägg kallas för DSU (Delay in Start-Up). En sådan försäkring täcker beställarens förlorade täckningsbidrag om entreprenaden blir försenad till följd av en allriskskada. Det händer inte sällan att låter teckna där försäkringsbeloppet uppgår till så mycket som en miljard kronor. De främsta skälen till att beställarstyrda projektförsäkringar har ökat i popularitet på senare år möjligheten att teckna tilläggsvillkor och det faktum att hela försäkringspremien blir konkurrensutsatt. Det är inte ovanligt att alla större försäkringsbolag i Sverige får vara med och lämna pris på vissa projektförsäkringar. I vissa fall inhämtas också prisuppgift från utländska försäkringsbolag. beställaren lider stor ekonomisk skada om entreprenaden blir försent avlämnad till följd av att den skadas. I vissa fall kan beställaren då erhålla förseningsvite från entreprenören men det täcker sällan hela beställarens ekonomiska förlust i de här situationerna. Att återuppföra en skadad entreprenad täcks normalt av allriskförsäkringen men genom DSU kan beställaren också få täckning för uteblivna hyresintäkter, säger Håkan Bjerle. Terrorristskydd En annan tilläggsförsäkring som vunnit insteg på den svenska marknaden är så kallat terrorrist skydd. Enligt byggbranschens standardvillkor är entreprenören inte ansvarig för skador på entreprenaden till följd av terrorhandlingar och det leder till en icke önskvärd riskexponering för beställaren. Det finns vissa byggprojekt där beställaren räds skador till följd av terrorhandlingar och de väljer då att försäkra bort den risken. Ett annat tillägg som möjliggörs inom ramen för beställarstyrda projektförsäkringar är ett förhöjt konsultansvarsskydd. I många projekt tycker såväl beställare som entreprenör att den sedvanliga konsultansvarsförsäkringen på 120 prisbasbelopp är för liten och då väljer ett excesskydd på kanske 100 miljoner kronor. Konsultansvarstillägget täcker också ekonomiska skador utan koppling till en sakskada. ANNIKA WIHLBORG LGD LOSS GIVEN DEFAULT Räkna ut kostnaden för kreditrisken LGD står för Loss Given Default och innebär kortfattat den förlust som skapas av att en låntagare eller leverantör med kredit faller genom isen. Det kan vara lätt att tycka att själva kreditsumman är den som förloras kort och gott, men LGD är alltså en riskparameter som tar hänsyn till en rad flera faktorer för att på lång sikt räkna ut så exakt som det går vad den faktiska, ekonomiska förlusten blir (eller blev). På svenska översätts vanligtvis begreppet med förlust givet fallissemang. I konkreta ordalag innebär LGD att man räknar ut kostnaden för kreditrisken. Ofta sänks förlusten av att det finns en säkerhet med i ekvationen, och vid konkurser kan utmätning ge vissa ekonomisk återvinning till kreditgivaren. Uträkningen av LGD ser därför vanligen ut så här: LGD = (1 tillfriskningsgrad) x (1 återvinningar från säkerhet) x (1 återvinningar från låntagare). Kan ta flera år Tillfriskningsgraden är ett försök att estimera andelen av motparterna eller exponeringarna som tillfrisknar utan att säkerheten realiseras eller att ett samarbete avslutas. Återvinningar är också svårberäknade eftersom det kan ta flera år innan de kan införlivas i ekvationen. Därför är det viktigt att tidigt fastställa vilken tidsperiod som anses rimlig innan man kan beräkna och fastställa en fallerad exponerings LGDutfall. Projektförsäkring Entreprenadförsäkring Byggfelsförsäkring Fullgörandeförsäkring Insats- och förskottsgarantiförsäkring för bostadsrätter Brims affärsidé är att genom en unik kunskap om affärsvillkoren och genom ett brett nätverk erbjuda den mest kostnadseffektiva riskhanteringen för enskilda projekt, hela verksamheter och grupper av företag. Fokus ligger på de branscher där Brim besitter specialistkompetens. Brims målsättning är att öka våra kunders lönsamhet genom effektiv riskhantering såväl i enskilda affärsuppgörelser som i den övergripande verksamheten. Box 19572, Stockholm Tel: Fax:

7 Tar du risken att inte ha kontroll på risken? Som säkerhetsansvarig förväntas man kunna hantera ett ständigt växande berg av frågor: Vilka tillgångar har vi? Hur ser hoten ut? Skyddar vi rätt tillgångar? Vad säger kunder, myndigheter och försäkringsbolag? Med ett genomarbetat säkerhetsarbete når ditt företag sina mål med så få störningar som möjligt. Resultatet blir vad vi kallar lönsam säkerhet. Vilket skapar trygghet för de anställda, kontinuitet i affären och en process som är med hela vägen från analys och genomförande till uppföljning och ständig utvärdering. Vill du ha kontroll på risken och skapa lönsam säkerhet kontakta oss på Stanley Security Solutions. Våra Security & Risk Management-konsulter berättar gärna mer. Telefon: Niscayah har gått samman med Stanley Security Solutions och är nu den största säkerhetsleverantören inom teknisk säkerhet i Europa. Vi erbjuder innovativa helhetslösningar inom säkerhet och brandskydd. M&A är komplext. Vi gör det svåra enklare. Aon M&A Solutions er one stop shop på vägen till en lyckad transaktion På Aon lever och andas vi för att våra kunder ska våga göra affärer och uppnå goda resultat. Nära, och med fokus på både risk och människor, följer och leder vi kunden i de strategiska processerna. Aon M&A Solutions hjälper er att hantera transaktionsrelaterade problem inom hela riskspektrat; allt från finansiella utmaningar på bolagsnivå till HR-frågor på individnivå. Vår storlek, globala närvaro och kunskap är din garant vi har kompetensen och hanterar helheten. Andras trygga framgång är vår passion. MED INTERNATIONELL STYRKA OCH LOKALT FOKUS: Aon plc, med huvudkontor i London, grundades 1987 och har idag cirka anställda vid 500 kontor i över 120 länder. Aon Sweden etablerades 1992 och är ett av Sveriges ledande kunskapsföretag inom riskhantering för företag och organisationer genom risk managementtjänster, försäkrings- och återförsäkringsförmedling samt rådgivning och outsourcing inom human resources. Om du vill veta mer, kontakta: Karl Roquet ,

8 8 MARS 2013 HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET EXPERTPANELEN Henric Gard Head of Major Accounts, Willis AB. Henrik Rydén Cheif Executive Officer, JLT Nordic. Håkan Edoff Risk Management Services China, IF. FOTO: WILLIS, ELLA NILSSON FOTO: ANNE NYBLEUS FOTO: IF Fråga 1: Vilket stöd behöver ett nordiskt/svenskt företag som vill etablera sig eller bygga produktionsanläggningar i Kina? Den kinesiska staten underlättar utländsk etablering med flertalet skattefria handelszoner i storstäderna. Vid byggnation av större anläggningar finns likheter med svenskt försäkringsklimat. Beställarstyrda försäkringar för större projekt är dock vanligare i Kina än i Sverige, vilket ger ökad projekttrygghet, färre regresser och lägre kostnader. Företagets mäklare skall ha relevant kompetens och erfarenhet i Sverige såväl som i Kina hos den personal som skall vara inblandande i projektet. Kännedom om lokala regelverk, informella dito och diverse red tape är en absolut nödvändighet. Valet av försäkringsgivare efter upphandling kommer vara bland annat vara avhängigt av en utvärdering av liknande kvalifikationer hos försäkringsgivarna. Försäkringsskydd med rätt omfattning! Det finns många fallgropar, till exempel vid inrapportering av försäkringsvärden. Många gånger rapporteras bokförda värden vilket medför risk för underförsäkring. Hjälp med design av sprinklersystem mm. Befintliga system är tyvärr ofta en falsk trygghet med stora brister i design, samt att efterkontrollen är obefintlig. Fråga 2: Kraven på regelefterlevnad/ bolagsstyrning och framför allt rapportering för captives har ökat kraftigt de senaste åren. Är detta till gagn för captiveägarna, eller har det gått för långt? Regelverket i Solvens II borde specialutformas avseende captives, som förutom av sunda krav på ordning och reda inte gynnas av den ökade administration förslaget kommer att medföra. Därtill ser vi en uppenbar risk att Solvens IIs utformning bygger in andra systematiska risker i försäkringsbolag och captives. Kravet att skydda försäkringstagarna bör i captives rimligen vara lägre än för andra försäkringsbolag; tredje man kan ju inte lida skada, utan enbart koncernbolag kan drabbas av ett captives betalningsoförmåga. Captivebolag, med några få undantag, försäkrar inte extern risk utan endast sådan risk som är kopplad till ägarens försäkringsbara risker. I det perspektivet förefaller det att vara ett stort mått av overkill att ny reglering inte kan finna en balans i ett nytt regelverk mellan captivebolag och så att säga riktiga försäkringsbolag, Skyddsintresset för försäkringstagaren hos de förstnämnda saknas ju helt. Kostnadsmässigt blir det en belastning men med positiva inslag. Skärpta krav leder till ökade kostnader för captive verksamheten vilket medför att tröskeln för att motivera ett captive som del i RM-arbetet höjs. Men investeringar i till exempel affärssystem gör att bolagen själva får bättre möjlighet att ta fram strategisk affärsrapportering för beslutsunderlag. Fråga 3: Vem eller vilka äger ERM-frågan i ett företag? Vem eller vilka bör äga ERM-frågan i ett företag? Olika roller i olika företag, till exempel en säkerhetschef, CFO, risk manager eller vd. Det beror på typ av industri samt nivå på riskhanteringen inom organisationen. Styrelseengagemang och en dedikerad senior riskansvarig är viktigt. Finns en risk manager faller ansvaret naturligt på denna. Rollen passar även en CFO med nära tillgång till styrelsen direkt eller via vd. ERM betyder en sak för några och en annan sak för andra. Detta leder till att vem som äger ERM frågan hos ett företag varierar och hos vissa faller ERM- frågan mellan stolarna eller ignoreras i sin helhet. Vid en vidd tolkning av vad ERM är finns det inget annat bolagsorgan än styrelsen i moderbolaget som kan äga frågan. ERM är ett begrepp som omfattar affärskritiska risker i företagets hela verksamhet. För mig är det självklart att Koncernledning och VD känner tydligt ägandeskap för ERM-arbetet och att detta kommuniceras i företaget. Det bör också finnas en person inom företaget som ansvarar för att samordna ERM-arbetet och rapporterar direkt till koncernledningen. När vi är färdiga med våra kunder vill vi helst inte se dem igen. tion, då det främst utgör ett kvalitetslöfte från oss till våra kunder. När våra brand- och riskingenjörer utfört sitt uppdrag ska kunden känna sig trygg och nöjd med kunderna igen, men då i samband med nästa projekt. Vi kan stödja er i olika projekt inom Risk- och Sårbarhetsanalyser, Brandskyddsprojektering, Systematiskt brandskyddsarbete (SBA), Utbildningar, Hantering av brandfarlig vara m.m. Vår värld förändras hela tiden & nya risker uppstår ständigt. Hur påverkar riskerna ditt företag? Läs mer om vilka framträdande risker Willis ser. Ladda ned Willis tidning Resilience! TA DEL AV WILLIS EXPERTIS INOM RISKHANTERING OCH FÖRSÄKRING PÅ ELLER RING

9 TIPS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET 1TIPS UTBILDA PERSONALEN Mostafa MARS Schurmann Risk- och säkerhetsexpert. FOTO: PRIVAT KRÖNIKA Att varna om att någonting olagligt pågår på arbetsplatsen är ofta förenat med ett stort personligt risktagande. Den tystnadskultur som odlas i vårt samhälle utgör en stor, osynlig säkerhetsrisk. UTBILDNING Vidareutbilda organisationens egen personal Många organisationer ser i dag ett ökat behov av expertis inom Risk Management. Det finns ett antal företag som erbjuder kompetens inom operationell och finansiell riskhantering på konsultbasis. Efterfrågar sedan organisationen en mer långvarig lösning finns det ett antal aktörer som erbjuder kvalitativa utbildningar för organisationens egna personal. Vår tystnadskultur är en stor säkerhetsrisk Ofta hävdas att Sverige är ett öppet land där alla välkomnas att säga sin mening. Men under mina år vid polisen mötte jag en helt annan verklighet. Dagligen mötte jag människor som var rädda för att säga ifrån, anmäla brott eller ställa upp som vittnen. Svårigheterna med att få framförallt ungdomar att lämna vittnesmål var ett återkommande huvudbry för mig och mina kolleger. Stor personlig risk När jag senare lämnade myndighetsvärlden till förmån för det privata näringslivet blev det tydligt att många företag drogs med liknande problem. Även i den privata sektorn råder en utbredd tystnadskultur. Att varna om att någonting olagligt eller oetiskt pågår på arbetsplatsen är ofta förenat med ett stort personligt risktagande. De senaste åren har media rapporterat om flera fall där anställda som talat ut om missförhållanden och interna oegentligheter har blivit utfrysta, omplacerade eller fått sparken. Det ska mycket till för att beskylla chefen för insiderhandel, inte minst om ens egen karriär och försörjning står på spel. Hög tid för förändring Allt fler företag talar i dag öppet om vikten av att bekämpa tystnadskulturer. Många sneglar på USA som efter stora insideraffärer i banksektorn infört krav på whistleblowingfunktioner där de anställda under trygga former kan lämna tips om oegentligheter av mer allvarlig karaktär. Det är hög tid för svenska företag att göra detsamma. Diplomerad Risk Manager 2013 Programmet syftar till att ta ett helhetsgrep över risk managementrollen och utifrån vissa gällande standarder ge dig en stabil kunskapsbas i det fortsatta arbetet. Du får också praktiskt användbara metoder som direkt kan användas och integreras i ordinarie verksamhetsstyrning. Diplomerad Risk Manager passar såväl privat sektor som myndigheter, statliga bolag och affärsdrivande verk. Förutom risk managers passar det även för chefer på olika nivåer, CFO, CRO, controllers, jurister, compliance och revisionsansvariga. Programmet är 6 dagar (3+3) långt och är ett samarberte mellan IFU och Swerma. Programnnehåll Verksamhetsstyrning För mer information kontakta Marcus Feldt, eller

10 10 MARS 2013 HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET NYHETER Electrolux är en världsledande tillverkare av hushållsapparater och apparater för professionellt bruk. Varje år säljer Electrolux drygt 40 miljoner produkter till kunder i mer än 150 länder. Riskhantering är en central del av Electrolux dagliga verksamhet, att kontrollera en global riskhanteringsenhet förebygger risker som kan få konsekvenser på produktionen och människors personliga säkerhet. Electrolux risk management arbete utgår från Blue Risk Lennart Edstöm Vice President, Group Risk Management, Electrolux. FOTO: ELECTROLUX Electrolux bedriver tillverkning på egenägda anläggningar i många olika länder runtom i världen, däribland Chile, Argentina och Egypten. Grunden i företagets riskhanteringsarbete är Blue Risk, ett systematiskt säkerhetsprogram som sedan 2007 tillämpas på global basis. Skydda våra medarbetare Innan vi implementerade Blue Risk utgick vårt förebyggande riskhanteringsarbete från försäkringsbolagens perspektiv. Vi utgick från försäkringsbolagens sätt att betrakta risk. Det fokuserade i första hand på att förebygga risker. Högsta prioritet i vårt globala riskhanteringsarbete är att primärt minimera de risker som kan hota våra medarbetares hälsa och välbefinnande och sekundärt skydda våra tillgångar. Vi valde därför att skräddarsy vårt eget riskhanteringssystem, vilket resulterade i Blue Risk, säger Lennart Edström, som är Vice President, Group Risk Management på Electrolux. Skillnader utmanar En utmaning i Electrolux globala säkerhetsarbete är kulturella skillnader i de länder företaget är verksamt i. En avgörande del av de kulturella skillnaderna är de attitydskillnader som i många fall utgör den enskilt största utmaningen i riskhanteringsarbetet. Ett sådant exempel är attityden till och det värde människors liv, säkerhet och välbefinnande betingar i olika länder. I Sverige är det i allmänhet en självklarhet att värdera människors säkerhet och hälsa högt, men det är långtifrån en självklarhet i världens tillväxtländer och i länder som präglas av en annan kultur eller religion, säger Lennart Edström. I exempelvis Kina och Egypten är ett systematiskt riskhanteringsarbete inte en lika självklar del av den dagliga verksam heten som i USA och Europa. Där är implementeringstiden för säkerhetsarbetet ofta betydligt längre, Lennart Edström räknar med att det kan ta mellan tre och fem år att säkerställa att säkerhetsrutinerna på Electrolux produktionsanläggningar uppfyller kraven i Blue Risk. Utöver det kan de ta ytterligare ett par år att förändra attityden till det riskförebyggande arbetet. Färgkodade risknivåer Avgörande delar av Blue Risk är bland annat åtgärder som syftar till att minimera eventuella produkt ionsstopp eller andra störningar i den ordinarie produktionsverksamheten, en så kalllad Business recovery plan. Varje fabrik har dessutom en evakueringsplan och en krishanteringsplan. Utifrån fabriksbyggnadens konstruktion analyseras risken för brand. Man tillämpar dessutom regler och policys som reglerar hanteringen av kemikalier och andra brandfarliga vätskor. Varje enskild riskhanteringsfaktor färgkodas som röd, gul, grön eller blå. Röd representerar en oacceptabel nivå, medan blå representerar en nivå som motsvarar Blue Risk globala säkerhetsnivå. Resultatet av säkerhetsgenomgångarna gås igenom med respektive ledningsgrupp, som sätter in de åtgärder som krävs för att säkerhetsnivån ska motsvara Electrolux Blue Risk standard. Genomarbetade strategier I samband med Blue Risk besiktningarna som görs varje år besöks varje anläggning för att göra systematiska genomgångar av säker heten utifrån olika aspekter. Det förebyggande säkerhetsarbetet inkluderar alltifrån en strategi för hur man ska hantera naturkatastrofer som översvämningar och orkaner till hur man hanterar bränder och andra typer av avbrottsrisker. Naturkatastrofer är relativt sällan ett överhängande hot i Europa, men i många utvecklingsländer är risken för exempelvis översvämningar och jordbävningar ofta större. I Chile, där vi har en produktionsanläggning, är risken för jordbävningar exempelvis relativt stor, vilket gör det viktigt att ha genomarbetade strategier och policys på plats om katastrofen skulle vara ett faktum, säger Lennart Edström. ANNIKA WIHLBORG 3 RISKTRENDER Cyberrisker kan leda till 1 ekonomiska förluster när traditionella försäkringar inte skyddar. Risken är inte enbart virusattacker, hot eller utpressning, utan även förlust av informa tion, tillgänglighet till it- system samt personuppgifter. Det kan slå hårt mot varumärket och leda till ekonomiska förluster, i värsta fall konkurs. Kostnaden i Sverige är ett mörkertal men ny lagstiftning under 2014 är på gång och innebär utökade rapporteringsskyldigheter. Risken för leverantörsavbrott ökar inom industrin. 2 I dag fokuseras mer på en leverantör, både internt och externt. Leverantörerna är inte bara ansvariga för tillverkning utan även för design och konstruktion vilket gör det svårare att hitta alternativa leverantörer. Leverantörsberoendena ökar både upp- och nedströms och koncernens totala avbrott ökar. Industrin är ofta medveten om detta men har svårt att kvantifiera effekterna av avbrottet i en tillförlitlig modell vilket gör att den totala effekten lätt underskattas. Finansiellt skydd för varumärke Reputational risk. 3 Skadat varumärkesförtroende kan orsaka stora ekonomiska konsekvenser för affärsverksamheten, tappad försäljning och påverkat aktievärde. Varumärkesrisken kan transfereras in i en fristående försäkring för att skydda en enskild händelse. Direkt från dag ett kan hjälp och stöd sättas in med konsulter för att snabbt vända krisen och återställa förtroendet och omsättning. Aktuell händelse just nu är den pågående hästköttskandalen. A former director speaks about how he was caught up in a price fixing scandal Join us for an essential webinar on 10 April 2013 Directors & Officers: an essential webinar 10 April 2013 Whether you re a company director, risk manager or a broker with corporate clients, you won t want to miss our latest webinar. Our panel of experts will discuss directors and officers risks, and give you the opportunity to ask questions about this important subject. Find out more and register today at Whilst all reasonable care has been taken to ensure that all information connected with this webinar is accurate Zurich does not guarantee its accuracy or completeness. Zurich are not responsible for any errors or omissions or for the results obtained from the use of such information and Zurich assumes no liability in connection with it.

11 Få koll. I alla lägen. Vi på ifacts utmanar de traditionella ledningssystemen. Med vårt gemensamma system koordineras alla delarna i din organisation. Styrning, risk, försäkring och kontroll i ett med andra ord. Och ett effektivt sätt att både uppnå affärsmål och undvika att små incidenter förvandlas till stora rubriker. Börja få koll på ifacts.se Ett ledningssystem för hela organisationen Våra riskspecialister finns där ditt företag finns. För att kartlägga, analysera och förebygga risker krävs erfarenhet och kunskap om de lokala förutsättningar som råder där ditt företag bedriver sin verksamhet. If har ett globalt nätverk av kontor och partners i mer än hundra länder. Kontakta oss, så sätter vi ihop ett team av riskspecialister för just ditt företag

12 12 MARS 2013 HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET NYHETER 3TIPS HITTA RÄTT BLAND FÖRSÄKRINGARNA HITTA RÄTT FÖRSÄKRING RÅDGIVNING BLIR ALLT VIKTIGARE Charlotta Carlberg Vd på Svenska försäkringsförmedlares förening, SFM. FOTO: STOCKHOLMS STYLISTERNA Utvecklingen går snabbt i försäkringsbranschen. Flera nya regleringar på EU-nivå träder i kraft de kommande åren och nya regelverk som stärker konsumentskyddet tas löpande fram. Det medför ett stärkt konsumentskydd och på sikt också bättre villkor för försäkringsförmedlare. Behovet av kvalificerad försäkringsrådgivning ökar, inte minst med tanke på att alla individer behöver göra aktiva val angående förvaltningen av sitt pensionssparande. Samtidigt skiljer sig villkoren mellan de olika lösningarna, säger Charlotta Carlberg, vd på Svenska försäkringsförmedlares förening, SFM. Uppfyller kompetenskrav Som kund kan det tidvis vara svårt att överblicka utbudet av försäkringsrådgivare. Det är inte helt lätt att välja rådgivare och särskilja en rådgivningsaktör från en annan. Våren 2012 etablerade därför SFM ett register över registrerade försäkringsförmedlare som uppfyller de kompetenskrav som branschorganisationen ställer, vilket hanteras av dotterbolaget InsureSec. Genomtänkta regleringar Charlotta Carlberg är nyss hemkommen från Bryssel, där hon diskuterat försäkringsförmedlingsbranschens NYA DIREKTIV INTRODUCERAS 2013 nya regelverk med branschrepresentanter från andra EUländer. Hon poängterar vikten av att de regelverk som introduceras föregås av en omsorgsfull analys som säkerställer att de verkligen fyller den funktion och de syften de är avsedda att göra. När nya regelverk introduceras finns det alltid aktörer som försöker hitta kryphål som gör att de undkommer de nya reglerna. Om regleringarna är tillräckligt Såväl finans- som försäkrings branschen omfattas av ett stort antal regleringar på EU-nivå. Regleringarnas typ och omfattning skiljer sig dock åt mellan branscherna. Medan finansbranschen i huvudsak omfattas av maximerande regleringar omfattas försäkringsförmedlarbranschen främst av minimerande regelverk som tilllåter de enskilda medlemsländerna att instifta lokala regler. Under 2013 väntas de nya direktiven beslutas, därefter har medlemsländerna sannolikt två år på sig att implementera det nya regelverket. Många av de regleringar som införs syftar till att stärka försäkringskundernas konsumentskydd. genomtänkta minskar risken för att aktörer strävar efter att leta kryphål. Samtidigt finns förstås en del oseriösa försäkringsförmedlare som inte är intresserade av att följa regelverket. Ett skärpt regelverk kan bidra till att sanera branschen, säger Charlotta Carlberg. En central fråga är frågan om ett eventuellt provisionsförbud. Det är ännu inte klart hur ett eventuellt provisionsförbud skulle kunna utformas, men det är möjligt att provision mellan försäkrings bolag och försäkringsförmedlare förbjuds i framtiden. Det innebär att oberoende försäkringsförmedlare som inte är anknutna till någon bank eller försäkringsbolag tvingas hitta nya debiteringsmodeller för att finansiera sin rådgivning. Viktigt med rådgivning En annan aktuell fråga berör flytträtten, som reglerar kundernas möjlighet att fritt flytta sitt pensionssparande mellan olika aktörer. I slutet av februari går remisstiden ut för regeringens utredning om flytträtt. För försäkringsförmedlarna innebär en eventuell flytträtt utökade möjligheter att skräddarsy lösningar för varje kund. Utifrån kundens perspektiv blir det lättare att samordna pension med olika avsändare, vilket är efterlängtat av personer som har haft flera olika anställningar under sin karriär. Vi arbetar för närvarande med att ta fram underlag om god sed som anger hur rådgivare bör agera om flytträtt introduceras fullt ut, säger Charlotta Carlberg. De faktablad som erbjuds om olika försäkringsprodukter är ett nödvändigt komplement och underlag till rådgivningen. Men det kan vara svårt att jämföra olika leverantörer när produktinformationen är tillsynes likvärdig. Därför är rådgivningen extremt viktig. ANNIKA WHILBORG Risk Management I dagens mer komplicerade värld blir ert företag exponerat Vårt fokus - Vi växer

13 Ett kontrollverktyg byggt på kompetens och erfarenhet God intern styrning och kontroll ska helst uppfattas som en naturlig del av verksamheten. Det kan dock vara svårt att följa upp. Lagar och regler i all ära, men företagets anställda måste veta vilka riktlinjer som gäller. Ingen organisation blir bättre än vad styrningen från styrelsen och ledningen är. Allt utgår från att man har väl definierade policyer och tydliga riktlinjer. Det finns en avsaknad av bra metoder och verktyg för att följa upp intern kontroll inom väldigt många företag. Flertalet är inte ens medvetna om bristerna och riskerna. Styrelse och ledning och även anställda måste känna en trygghet i att de gör allt rätt. Har man tydliga instruktioner och kontrollverktyg vet man att man har ett stöd i att utföra sitt arbete korrekt. Rätt verktyg och kontroll stödjer hela ens organisation, menar Viveka Lundström, senior konsult och delägare på Nogap. Nogap är ett konsultföretag som jobbar med intern styrning och kontroll, verksamhetsutveckling och effektivisering av ekonomiprocesser. De har även resursuthyrning av controller på chefsnivå. Nogap har ett internkontrollpaket där de tillsammans med ett företags personal skapar sig en bild av verksamheten och vilka finansiella risker som finns. Därefter lämnar de en konkret handlingsplan för hur god intern styrning och kontroll ska uppnås. Vi på Nogap har flerårig erfarenhet från ledningsarbete och vi har varit aktiva framförallt inom den tillverkande industrin. Med hjälp av vår erfarenhet och kompetens har vi utvecklat en beslutstödsapplikation som fungerar som ett uppföljningsverktyg för management. I verktyget hanteras risker, brister och kontroller, förklarar Mari Hellblom, delägare och VD på Nogap. När vi kommer till ett företag så vet vi av erfarenhet var riskerna finns och i majoriteten av fallen vet vi vilka kontroller som behövs för att eliminera risken. I och med det blir tiden väldigt kort från det att vi kommer in med vårt verktyg, vår kunskap och kompetens till det att resultat har uppnåtts. Sedan 2003 har Nogap arbetat med att skapa hållbara interna kontroller. Nu kan de dessutom erbjuda ett webbaserat verktyg som de anställda använder för kontrollutförande och till management för kontinuerlig uppföljning av företagets efterlevnad av internkontroller. Viveka Lundström Senior konsult och delägare Fakta: Nogap erbjuder erfarna konsulter som snabbt kan analysera ditt företags situation och effektivt och konkret utföra uppdraget. Alla inom företaget har en unik kompetensbas från industrin som gör att de kan vara ett stöd i ditt företags olika faser, såväl för styrelse som för verksamhetschefen i produktion. Kontaktuppgifter: Mail: Hemsida: Mari Hellblom Delägare och VD Vårt samarbete ger dig och ditt företag en komplett försäkringslösning! Nordic Försäkring & Riskhantering AB arbetar som oberoende försäkringsförmedlare och är specialiserade inom skadeförsäkring och risk management. Till våra spjutspetsområden hör gruppaffär, klassisk basindustri verkstad, plast, trä samt ansvarsproblematik inom Life Science. Vår erfarenhet är att de standardiserade försäkringslösningar som ofta förekommer hos företag inom dessa branscher inte täcker de risker och utmaningar som företagen ställs inför. När Ni anlitar oss kan Ni känna Er säker på att vi alltid; har hög kompetens. arbetar fram noggrant anpassade försäkringslösningar, vilka kraftfullt förbättrar kundens skydd och villkor. har de resurser som behövs för att tillhandahålla kvalificerade försäkrings- och risk managementtjänster åt våra kunder, såväl nationellt som internationellt. erbjuder våra tjänster med hög tillgänglighet, fokus och engagemang. följer och förutser trenderna på marknaden. Nordic Försäkring & Riskhantering AB Göteborg Växjö Gislaved Välkommen att kontakta oss på eller besök för mer information.

14 14 MARS 2013 HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET NYHETER Den 1 juli träder AIFM (Alternative Investment Fund Managers Directive) i kraft. Direktivet, som ursprungligen utformades för hedgefondmarknaden, implementeras även på riskkapitalfondmarknaden. AIFM-DIREKTIVET påverkar riskkapitalfondernas riskhantering och administrativa börda Marie Reinius Avgående vd på Svenska Risk kapitalföreningen, SVCA. FOTO: CHRISTINE PHILIPSON Svenska Riskkapitalföreningen är generellt positivt inställd till AIFM direktivet, men föreslår en rad korrigeringar för att de berörda branscherna ska kunna uppnå syftena bakom direktivet. I dags läget är EU-direktivet beslutat. Den svenska anpassningen av regleringen är däremot ännu inte beslutad. Den svenska lagen föreslås heta lag om förvaltare av alternativa investeringsfonder. Krävs anpassning Parallellt med detta pågår ett arbete på Finansinspektionen med att ta fram föreskrifter för myndighetens tillsyn enligt AIF-lagen. Framtidens institutionella investerare kommer förmodligen enbart att investera i fonder som omfattas av AIFM direktivet. Det är därför viktigt att även små fonder, som inte har samma resurser som de större, också ges en rimlig chans att anpassa sig till direktivets krav. I samband med att direktivet träder i kraft introduceras även ett VC-direktiv, vilket underlättar tillämpningen för riskkapitalfonderna, säger Marie Reinius, avgående vd på Svenska Riskkapitalföreningen, SVCA. Fröet till AIFM-direktivet såddes efter Lehman Brothers konkurs Mot bakgrund av finanskrisen reste förre danske statsministern Anders Fogh Rasmussen önskemål hösten 2008 att uppföra regleringar i finansbranschen för att minimera risken för framtida finanskriser. Direktivets syfte är att skydda professionella investerare, öka transparensen och minimera systemriskerna, vilket kan förebygga framtida finansiella kriser som skakar om marknaden. Finns stora utmaningar SVCA befarar att direktivet kommer att få negativa konsekvenser för Europa i allmänhet och Sverige i synnerhet eftersom private equity står för en större del av den svenska ekonomin än i andra EU-länder. I Sverige motsvarar private equity 11 procent av BNP. Dessa fonder investerar i tillväxtföretag och spelar därför en viktig roll för framtida tillväxt i form av ökad BNP och fler arbetstillfällen. SVCA befarar att private equity fondernas möjligheter att investera i potentiella tillväxtbolag kan bli mindre med AIFM- direktivet. En stor del av pengarna i de svenska fonderna, över 85 procent, är utländskt kapital, en andel som troligen kommer att minska om delar av regleringen blir verklighet. Det innebär mindre pengar att investerar i tillväxtföretag med. I många av de andra medlemsländerna är kapitalet i fonderna inhemskt och några problem uppstår därför inte i dessa länder, säger Marie Reinius. Se till förutsättningarna Riskkapitalfonderna fungerar på många sätt tvärtom i jämförelse med hedgefonder. Eftersom direktivet ursprungligen utformades utifrån hedgefondernas förutsättningar medförde det en del tillämpningsproblem för riskkapitalfonderna. Riskkapitalfonder är stängda, investerarna direktinvesterar i tillväxtbolag och kan inte frigöra sitt kapital om de inte säljer sina andelar i bolaget. Vi har i fyra års tid arbetat för att anpassa direktivet för riskkapitalbranschen, säger Marie Reinius. Större administrativ börda Den mest kännbara konsekvensen av AIFM-direktivet är fondbolagens ökade administrativa regelbörda. Rapporteringsgraden har ökat markant, vilket förstås tar mycket resurser i anspråk. Det går i synnerhet ut över de små riskkapitalfonderna. De resurser som rapporteringen kräver tas från de medel som ursprungligen skulle ha investerats i tillväxtbolag, säger Marie Reinius. ANNIKA WHILBORG AIFMD rycker allt närmare! Behöver ni rådgivning eller stöd kring ansökningsprocessen till Finansinspektionen, risk management eller compliance? Vi levererar kvalificerad och konkurrenskraftig rådgivning för finansiella företag, såväl löpande uppdrag som outsourcing inom finansiell juridik, risk management och compliance. Vi erbjuder en helhetslösning kring er tillståndsansökan och hjälper er att: Definiera vilket tillstånd ni behöver Ta fram nödvändiga styrdokument & ansökningshandlingar Sköta den löpande dialogen med Finansinspektionen Ni kan även outsourca funktionen för risk, compliance och juridik till oss. För mer info kontakta Jonas Schödin, Managing Director: Tel: , mail: financial law Crescore Risk & Compliance Partner är Nordens ledande leverantör av outsourcing inom Risk Management och Compliance för finansiella företag. CRC Partner och zeb/ financial law ingår i zeb/group som är managementkonsulter specialiserade på den finansiella sektorn. Med kontor i hela Europa och över 850 experter inom bank och finans är zeb/ en av de ledande leverantörerna av konsulttjänster till fondbolag, banker, försäkringsbolag och andra finansiella företag i Europa.

15 FCG experter inom risk och compliance Vi är experter Genomgripande nya regelverk ska implementeras och kraven på riskhantering, ledarskap och nyckelkompetens blir allt tuffare. KPMG har nyligen genomfört en omfattande undersökning av stora företags revisionsutskotts syn på bland annat riskhantering och kontroll. KPMG Global Audit Committee Survey 2013 genomfördes i 21 länder mellan augusti och oktober 2012 av drygt 1800 medlemmar i revisionsutskott (styrelseutskott). Flest svarande återfanns i Bank-, Finans- och Försäkringsbranschen följt av Energisektorn, Läkemedelsbranschen och kemisk industri. Av studien framgår att endast 48 procent anser att det egna bolagets system för risk management, och revisionsutskottets förståelse för sin egen roll i detta, är effektivt och adekvat. Endast 37 procent uppger att bolaget har ett robust och moget risk management system på plats. Drygt hälften av de svarande uppger att bolagets företagsledning upplevs ha identifierat signifikanta risker kopplade till affärsoch strategiplanerna och implementerat lämliga kontroller för att övervaka och hantera dessa risker. En tredjedel av de tillfrågade uppger att risk management processen är tillräckligt dynamisk för att fånga snabba förändringar i riskbilden och endast en oroväckande minoritet (23 procent) upplever att riskhanterings processen sträcker sig tillräckligt långt fram i tiden jämfört med behovet. Endast en tredjedel nöjda När det gäller att erhålla oberoende och saklig information om bolagets riskexponering och kontroller uppger bara en tredjedel att de är nöjda med nuvarande rapportering och kommunikationsvägar. Resultaten går naturligtvis att tolka på flera sätt, men utifrån vår erfarenhet är det nog otvetydigt så att för flertalet försäkringsföretag så gäller det att utnyttja den extra tid för förberedelser som uppstått till följd av senareläggningen av Solvens II och säkerställa att framförallt företagsstyrningssystemet är framtaget, förankrat och implementerat senast vid årsskiftet när EIOPAs övergångsregler börjar tillämpas i tillsynen. Gedigen kompetens På KPMG finns gedigen kompetens inom bolagsstyrning, riskhantering och regelefterlevnad samt aktuariella tjänster och våra konsulter har lång erfarenhet från operativa roller som riskkontrollchef, compliancechef och chefaktuarie såväl som från chefsroller inom Finansinspektionen. Paul Andersson Director, Head of Governance, Risk & Compliance

16 Stockholm Copenhagen Oslo Helsinki

Utbildning i modern riskhantering Enterprise Risk Management ERM

Utbildning i modern riskhantering Enterprise Risk Management ERM Utbildning i modern riskhantering Enterprise Risk Management ERM 18 19 mars 2014 16 17 oktober 2014 Målgrupp För dig som, både inom näringsliv och offentlig förvaltning ansvarar för verksamhetsstyrning,

Läs mer

Vi genomför företagsöverlåtelser. på global räckvidd, industriell förståelse och värdeskapande analys.

Vi genomför företagsöverlåtelser. på global räckvidd, industriell förståelse och värdeskapande analys. Vi genomför företagsöverlåtelser baserat på global räckvidd, industriell förståelse och värdeskapande analys. Förmågan att träffa rätt För oss på Avantus är det viktigt med personlig rådgivning, kom binerat

Läs mer

Utbildning i modern riskhantering Enterprise Risk Management ERM

Utbildning i modern riskhantering Enterprise Risk Management ERM Utbildning i modern riskhantering Enterprise Risk Management ERM 15 16 mars 2016 18 19 oktober 2016 Målgrupp För dig som, både inom näringsliv och offentlig förvaltning ansvarar för verksamhetsstyrning,

Läs mer

Införandet av Enterprise Risk Management (ERM) i Vattenfall

Införandet av Enterprise Risk Management (ERM) i Vattenfall Införandet av Enterprise Risk Management (ERM) i Vattenfall SAS Forum 5 oktober 2010 Dan Mansfeld Risk manager Vattenfall AB En dag på arbetet. Riskhanteringsprocessen i verkligheten Risk identification

Läs mer

Affärsjuridik enligt Lindahl

Affärsjuridik enligt Lindahl Affärsjuridik enligt Lindahl Ett affärsråd ska vara glasklart. Inte gömmas i en hög av papper. Ett rakare arbetssätt Du vill ha raka svar och tydliga råd. Vårt mål är att alltid leverera relevant rådgivning

Läs mer

Utbildning i modern riskhantering Enterprise Risk Management ERM

Utbildning i modern riskhantering Enterprise Risk Management ERM Utbildning i modern riskhantering Enterprise Risk Management ERM 12 13 mars 2013 22 23 oktober 2013 Målgrupp För dig som, både inom näringsliv och offentlig förvaltning ansvarar för verksamhetsstyrning,

Läs mer

DWÜ & ZIF. Mid & Small-Cap cross-border Mergers and Acquisitions. English - Deutsch - Svenska

DWÜ & ZIF. Mid & Small-Cap cross-border Mergers and Acquisitions. English - Deutsch - Svenska Mid & Small-Cap cross-border Mergers and Acquisitions English - Deutsch - Svenska Innehåll 1 Om DWÜ & ZIF Läs mer vilka vi är, våra värderingar och kultur, och hur vi arbetar. 2 Våra Tjänster 3 Transaktioner

Läs mer

SÄKERHETSPOLICY FÖR VÄSTERVIKS KOMMUNKONCERN ANTAGEN AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2013-01-28, 8

SÄKERHETSPOLICY FÖR VÄSTERVIKS KOMMUNKONCERN ANTAGEN AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2013-01-28, 8 VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING SÄKERHETSPOLICY FÖR VÄSTERVIKS KOMMUNKONCERN ANTAGEN AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2013-01-28, 8 RIKTLINJER FÖR SÄKERHETSARBETET ANTAGNA AV KOMMUN- STYRELSEN 2013-01-14, 10

Läs mer

Välkommen till Max Matthiessen. Max Matthiessen är specialister på försäkringar, pensioner och kapitalplaceringar. Men det är trygghet vi levererar.

Välkommen till Max Matthiessen. Max Matthiessen är specialister på försäkringar, pensioner och kapitalplaceringar. Men det är trygghet vi levererar. 11-05-13 Välkommen till Max Matthiessen Max Matthiessen är specialister på försäkringar, pensioner och kapitalplaceringar. Men det är trygghet vi levererar. 2 Kort om Max Matthiessen 2011 Sveriges ledande

Läs mer

SPP skapar möjligheter. Hållbara pensionslösningar för företag och anställda

SPP skapar möjligheter. Hållbara pensionslösningar för företag och anställda SPP skapar möjligheter Hållbara pensionslösningar för företag och anställda Du behöver inte kunna allt. Det gör vi. SPP hjälper dig att ta bra beslut om pensioner. Att ha hand om människors pensionspengar

Läs mer

The Academy for Human Rights in Business

The Academy for Human Rights in Business The Academy for Human Rights in Business är en direkt respons på EU-krav, det svenska åttagande till John Ruggies ramverk för mänskliga rättigheter och den nya UK Bribery Act. Vi talar allt som oftast

Läs mer

Hur påverkas Skandia av IMD2

Hur påverkas Skandia av IMD2 Hur påverkas Skandia av IMD2 Louise Sander, Försäljningschef och VD Skandia Försäljning 2012-08-27 1 Skandia försäljningsorganisation idag Ca 400 personer totalt i försäljning och säljsupport Vår egen

Läs mer

Riskhantering & Informationssäkerhet. Agneta Syrén Säkerhetschef/Informationssäkerhetschef Länsförsäkringar AB 2012-02-16

Riskhantering & Informationssäkerhet. Agneta Syrén Säkerhetschef/Informationssäkerhetschef Länsförsäkringar AB 2012-02-16 Riskhantering & Informationssäkerhet Agneta Syrén Säkerhetschef/Informationssäkerhetschef Länsförsäkringar AB 2012-02-16 Agneta Syrén CISM,CISM, CAMS Tfn. +46 739641558, E-post: agneta.syren@lansforsakringar.se

Läs mer

GOD AVKASTNING TILL LÄGRE RISK

GOD AVKASTNING TILL LÄGRE RISK FRIHET Svenska Investeringsgruppens vision är att skapa möjligheter för ekonomisk tillväxt och frihet genom att identifiera de främsta fastighetsplaceringarna på marknaden. Vi vill hjälpa våra kunder att

Läs mer

Portfolio Försäkra. Ersättningspolicy. Ramverksversion 001

Portfolio Försäkra. Ersättningspolicy. Ramverksversion 001 Portfolio Försäkra Ersättningspolicy Ramverksversion 001 Datum för fastställelse 2015-05-22 Sidan 1 Innehåll Externa regelverk... 2 Interna regelverk... 2 1. Syfte... 2 2. Övergripande mål... 2 3. Organisation

Läs mer

Strukturinvest på två minuter

Strukturinvest på två minuter Strukturinvest på två minuter Bakgrund Strukturinvest Fondkommission grundades 2009 av två hemvändande svenskar som under sina år på några av världens ledande investmentbanker bidrog till att bygga upp

Läs mer

Fastställd av styrelsen 2015-04-29. Uppförandekod för Indutrade-koncernen

Fastställd av styrelsen 2015-04-29. Uppförandekod för Indutrade-koncernen Fastställd av styrelsen 2015-04-29 Uppförandekod för Indutrade-koncernen I Uppförandekoden ger oss vägledning, men det är det personliga ansvaret som spelar roll. II Bästa kollegor, Indutrade är en växande

Läs mer

AMBLIN EKONOMIKONSULTATIONER OCH EKONOMISK FÖRVALTNING

AMBLIN EKONOMIKONSULTATIONER OCH EKONOMISK FÖRVALTNING AMBLIN EKONOMIKONSULTATIONER OCH EKONOMISK FÖRVALTNING För de bolag som endast konsoliderar i samband med kvartalsrapporter är det mer kostnadseffektivt att ta in en konsult vid dessa tillfällen, än att

Läs mer

Bilaga 3 till F:203. Säkerhet. Dnr 93-25-09 Fasta och mobila operatörstjänster samt transmission -C. Bilaga 3. Säkerhet

Bilaga 3 till F:203. Säkerhet. Dnr 93-25-09 Fasta och mobila operatörstjänster samt transmission -C. Bilaga 3. Säkerhet Bilaga 3 Säkerhet Säkerhet 2 (8) Innehållsförteckning Bilaga 3 Säkerhet 1 Allmänt 3 2 Säkerhet 4 2.1 Administrativa säkerhetskrav 4 2.1.1 Basnivå för informationssäkerhet 4 2.1.2 Uppföljning och kontroll

Läs mer

FÖLJESLAGARE OCH RÅDGIVARE

FÖLJESLAGARE OCH RÅDGIVARE FÖLJESLAGARE OCH RÅDGIVARE Fylgia är namnet på den nordiska mytologins ständigt närvarande personliga skyddsande. Någon som alltid står vid din sida. Det är också så vi ser på oss själva, som en juridisk

Läs mer

Policy för intern styrning och kontroll

Policy för intern styrning och kontroll Rättslig grund Policy för intern styrning och kontroll Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd om styrning, riskhantering och kontroll i kreditinstitut (FFFS 2014:1) Dokumentägare Antagen datum

Läs mer

FlexLiv Den nya pensionsprodukten

FlexLiv Den nya pensionsprodukten FlexLiv Den nya pensionsprodukten 2 Den nya pensionsprodukten FlexLiv ger dig de bästa egenskaperna från både traditionellt livsparande och aktiv fondförsäkring. Via ett antal förvaltade portföljer med

Läs mer

SKANDIAS POLICY OM ANSVARSFULLT FÖRETAGANDE (HÅLLBARHET)

SKANDIAS POLICY OM ANSVARSFULLT FÖRETAGANDE (HÅLLBARHET) Klassificering Sida Publik 1/8 Skandias Bolagsmanual Regelverkstyp Policy Livförsäkringsbolaget Skandia, ömsesidigt Nr 1.02 SKANDIAS POLICY OM ANSVARSFULLT FÖRETAGANDE (HÅLLBARHET) Beslutad av Styrelsen

Läs mer

Försäkringspolicy med riktlinjer

Försäkringspolicy med riktlinjer KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Datum Diarienummer Malmberg Jan 2015-01-26 KSN-2014-1490 Kommunstyrelsen Försäkringspolicy med riktlinjer Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige

Läs mer

IRL KALMAR 2013-03 - 13

IRL KALMAR 2013-03 - 13 IRL KALMAR 2013-03 - 13 AGENDA Björn och Fredrik Om vår ägare Om oss i Europa och Sverige Vår organisation lokalt Vår funktion/erbjudande Presentation Kamerabevakning OM VÅR ÄGARE: STANLEY BLACK & DECKER

Läs mer

FlexLiv Den nya pensionsprodukten

FlexLiv Den nya pensionsprodukten FlexLiv Den nya pensionsprodukten CATELLA FLEXLIV Den nya pensionsprodukten FlexLiv den nya pensionsprodukten ger dig de bästa egenskaperna från både traditionellt livsparande och aktiv fondförsäkring.

Läs mer

Modell för ledning av kundorienterad och systematisk verksamhetsutveckling (fd Utmärkelsen) Göteborgs stad

Modell för ledning av kundorienterad och systematisk verksamhetsutveckling (fd Utmärkelsen) Göteborgs stad Modell för ledning av kundorienterad och systematisk verksamhetsutveckling (fd Utmärkelsen) Göteborgs stad Innehållsförteckning 1 Frågor... 5 1.1 KUNDEN I FOKUS... 5 1.1.1 Hur tar ni reda på kundernas

Läs mer

Tips och råd för uthållig och lönsam tillväxt

Tips och råd för uthållig och lönsam tillväxt Tips och råd för uthållig och lönsam tillväxt 2 Bara ett fåtal företag lyckas skapa en uthållig och lönsam tillväxt! Under åren 2008-2012 har 3 449 företag blivit Gaseller enligt Dagens industris kriterier.

Läs mer

Miljö- och Hållbarhetspolicy. Fastställd av styrelsen i Orusts Sparbank

Miljö- och Hållbarhetspolicy. Fastställd av styrelsen i Orusts Sparbank Miljö- och Hållbarhetspolicy Fastställd av styrelsen i Orusts Sparbank 2016-04-19 110. Datum för fastställelse 2016-04-19 Sidan 2 Innehåll 1. Syfte... 3 3. Organisation och ansvar... 3 3.1 Styrelsen...

Läs mer

Strategisk utveckling och förändring av IT

Strategisk utveckling och förändring av IT REFERENS Strategisk utveckling och förändring av IT Förstärkning av koncernens affärsvärde från IT Om Loomis globalt ledande på effektivt cash management Loomis är en global koncern, noterad på Nasdaq

Läs mer

Policy för Miljö och hållbarhet

Policy för Miljö och hållbarhet Policy för Miljö och hållbarhet Fastställd av styrelsen i Orusts Sparbank 2017-04-25 116 Datum för fastställelse 2017-04-25 Sidan 2 Innehåll 1. Syfte... 3 3. Organisation och ansvar... 3 3.1 Styrelsen...

Läs mer

DET HANDLAR INTE BARA OM ATT KÖPA EN FÖRSÄKRING

DET HANDLAR INTE BARA OM ATT KÖPA EN FÖRSÄKRING DET HANDLAR INTE BARA OM ATT KÖPA EN FÖRSÄKRING WILLIS GRUPPEN Globalt Ett av världens tre globala mäklarhus med egna internationella nätverk. Bildades redan 1828 Arbetar med Risk Management åt privat

Läs mer

POLICY FÖR HANTERING AV ETISKA FRÅGOR

POLICY FÖR HANTERING AV ETISKA FRÅGOR Dokumenttyp Säkerhetsklass Ansvarig Författare Beslutsfattare Fastställd Policy Intern Compliance Nils Lansing Styrelsen 2013-12-05 POLICY FÖR HANTERING AV ETISKA FRÅGOR Aros Kapital AB, 556669-3130 Sid

Läs mer

Bisnode LÖSNINGAR OCH INSIKTER FÖR SMARTA BESLUT

Bisnode LÖSNINGAR OCH INSIKTER FÖR SMARTA BESLUT Bisnode LÖSNINGAR OCH INSIKTER FÖR SMARTA BESLUT Utan frågor & svar stannar världen OM BISNODE Det finns små och stora frågor inom alla företag, organisationer och verksamheter. Frågor som kräver uppmärksamhet

Läs mer

ProfessionGuard för försäkringsförmedlare -Ansvar för ren förmögenhetsskada

ProfessionGuard för försäkringsförmedlare -Ansvar för ren förmögenhetsskada ProfessionGuard för försäkringsförmedlare -Ansvar för ren förmögenhetsskada Frågeformulär Allmän information om bolaget 1. Bolagsnamn 2. Bolagets adress 3. När bildades bolaget? 4. Bolagets webbadress

Läs mer

Säkerställa en väl fungerande verksamhet inom kommunen med så få störningar och

Säkerställa en väl fungerande verksamhet inom kommunen med så få störningar och Verka för en säker och trygg kommun genom att förebygga och hantera förluster, störningar och skador. Genom en god planering ska kommunen förhindra eller minimera negativa konsekvenser för människor, verksamhet,

Läs mer

Försäkringspolicy för Göteborgs Stad samt lägesrapport motorskador. Vårseminarium för fordonsansvariga 2013-04-09 Annika Forsgren

Försäkringspolicy för Göteborgs Stad samt lägesrapport motorskador. Vårseminarium för fordonsansvariga 2013-04-09 Annika Forsgren Försäkringspolicy för Göteborgs Stad samt lägesrapport motorskador Vårseminarium för fordonsansvariga 2013-04-09 Annika Forsgren Försäkringssituationen i dag Göta Lejon Externa försäkringsbolag Göteborgs

Läs mer

Säkerhetspolicy för Ulricehamns kommun Antagen av Kommunstyrelsen 2012-06-04, 164

Säkerhetspolicy för Ulricehamns kommun Antagen av Kommunstyrelsen 2012-06-04, 164 120417 Säkerhetspolicy för Ulricehamns kommun Antagen av Kommunstyrelsen 2012-06-04, 164 1. Bakgrund Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för det kommunala säkerhetsarbetet. En säkerhets- och

Läs mer

Lyckas med outsourcing av lön och HR Whitepaper

Lyckas med outsourcing av lön och HR Whitepaper bluegarden.se Lyckas med outsourcing av lön och HR Whitepaper Kan din verksamhet tjäna på att outsourca hela eller delar av löne- och HRadministrationen? Detta whitepaper ger dig underlag att fatta korrekta

Läs mer

SÄKERHETSPOLICY I FÖR FALKÖPINGS KOMMUN

SÄKERHETSPOLICY I FÖR FALKÖPINGS KOMMUN 1 Kommunstyrelsen SÄKERHETSPOLICY I FÖR FALKÖPINGS KOMMUN Syfte med säkerhetsarbetet Syftet med säkerhetsarbetet är att: Verka för en säker och trygg kommun genom att förebygga och hantera förluster, störningar

Läs mer

Policy för internkontroll för Stockholms läns landsting och bolag

Policy för internkontroll för Stockholms läns landsting och bolag Policy för internkontroll för Stockholms läns landsting och bolag Policy för internkontroll för Stockholms läns landsting och bolag 2 (6) Innehållsförteckning Policy för internkontroll... 1 för Stockholms

Läs mer

Risk och försäkring - Information om Stockholmsregionens Försäkring AB

Risk och försäkring - Information om Stockholmsregionens Försäkring AB Risk och försäkring - Information om Stockholmsregionens Försäkring AB Varför SRF? Dåligt skaderesultat Bristande RM eller otur? Inga offerter 2008: Eget försäkringsbolag RM fokus! Utredning KSL Fördröjning

Läs mer

Bilaga 3 Säkerhet. Bilaga 3 Säkerhet. Dnr 93-25-09 Kommunikation som tjänst - A

Bilaga 3 Säkerhet. Bilaga 3 Säkerhet. Dnr 93-25-09 Kommunikation som tjänst - A 2 (8) Innehållsförteckning 1 Allmänt 3 2 4 2.1 Administrativa säkerhetskrav 4 2.2 Allmänna tekniska säkerhetskrav 7 3 (8) 1 Allmänt 4 (8) 2 Tele2 bedriver en verksamhet vars produktion till största delen

Läs mer

Reglemente för internkontroll

Reglemente för internkontroll Kommunstyrelseförvaltningen REGLEMENTE Reglemente för internkontroll "Dubbelklicka - Infoga bild 6x6 cm" Dokumentnamn Fastställd/upprättad av Dokumentansvarig/processägare Reglemente för internkontroll

Läs mer

Förenkla jobbvardagen med HR-tjänster från Aditro. Administration av HR / Lön / Reseräkning

Förenkla jobbvardagen med HR-tjänster från Aditro. Administration av HR / Lön / Reseräkning Förenkla jobbvardagen med HR-tjänster från Aditro Administration av HR / Lön / Reseräkning Visste du att HR-administration utgör två tredjedelar av det totala HR-arbetet? Att HR är en stor och viktig del

Läs mer

Semcon Code of Conduct

Semcon Code of Conduct Semcon Code of Conduct Du håller nu i Semcons Code of Conduct som handlar om våra koncerngemensamma regler och förhållningssätt. Semcons mål är att skapa mervärde för sina intressenter och bygga relationer

Läs mer

Policy för säkerhetsarbetet i. Södertälje kommun

Policy för säkerhetsarbetet i. Södertälje kommun Policy för säkerhetsarbetet i Södertälje kommun Antagen av kommunfullmäktige den 28 september 1998 2 Södertälje kommun reglerar genom detta policydokument sin inställning till säkerhet och trygghet. Säkerhetspolicyn

Läs mer

ANSVARSFULLT FÖRETAGANDE

ANSVARSFULLT FÖRETAGANDE ANSVARSFULLT FÖRETAGANDE INNEHÅLL Vd och koncernchef Bertil Persson... 4 Lesjöfors, Habia Cable och Beijer Tech... 5 Ansvarsfullt företagande... 6 Människor och samhälle... 8 Miljö...12 Etik...16 Hållbar

Läs mer

Informationsdokument

Informationsdokument Informationsdokument Om Real Finans och Försäkring Real Finans och Försäkring är ett fristående företag som arbetar med skräddarsydd ekonomisk rådgivning mot privatpersoner och företag. Vi arbetar inom

Läs mer

NYHETSBREV. Bolagsstyrning och riskhantering. nya och ändrade bestämmelser med anledning av det nya kapitaltäckningsregelverket

NYHETSBREV. Bolagsstyrning och riskhantering. nya och ändrade bestämmelser med anledning av det nya kapitaltäckningsregelverket 2014-08-08 NYHETSBREV Bolagsstyrning och riskhantering nya och ändrade bestämmelser med anledning av det nya kapitaltäckningsregelverket (CRR och CRD IV). 1. Nya och ändrade bestämmelser Det nya kapitaltäckningsregelverket

Läs mer

Styrelsens ansvar enligt Solvens 2

Styrelsens ansvar enligt Solvens 2 Styrelsens ansvar enligt Solvens 2 Ana Maria Matei, finansinspektör anamaria.matei@fi.se 2011-05-10 Solvens 2-visionen Ny EU-lagstiftning med fokus på riskbaserat kapitalkrav och risk management för försäkringsbolag

Läs mer

Risk och försäkring - Information om Stockholmsregionens Försäkring AB

Risk och försäkring - Information om Stockholmsregionens Försäkring AB Risk och försäkring - Information om Stockholmsregionens Försäkring AB Varför SRF? Dåligt skaderesultat Bristande RM eller otur? Inga offerter 2008: Eget försäkringsbolag RM fokus! Utredning KSL Fördröjning

Läs mer

SWECO AB (publ) Org nr 556542-9841 Gjörwellsgatan 22, Box 34044, 100 26 Stockholm Tel: 08-695 60 00 Fax: 08-695 60 10 E-post: info@sweco.

SWECO AB (publ) Org nr 556542-9841 Gjörwellsgatan 22, Box 34044, 100 26 Stockholm Tel: 08-695 60 00 Fax: 08-695 60 10 E-post: info@sweco. SWECO AB (publ) Org nr 556542-9841 Gjörwellsgatan 22, Box 34044, 100 26 Stockholm Tel: 08-695 60 00 Fax: 08-695 60 10 E-post: info@sweco.se www.swecogroup.com Code of Conduct Code of Conduct Brev från

Läs mer

ab Svensk Exportkredit Swedish export credit corporation Uppförandekod 2015

ab Svensk Exportkredit Swedish export credit corporation Uppförandekod 2015 ab Svensk Exportkredit Swedish export credit corporation Uppförandekod 2015 SEK har en viktig roll i det svenska exportkreditsystemet. Integritet, högsta affärsetiska standard och ett hållbart förhållningssätt

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL AoSu - AFFÄRS- OCH SÄLJUTVECKLING AB. AoSu är ett konsultföretag som tillsammans med sina kunder. Innehåll

VÄLKOMMEN TILL AoSu - AFFÄRS- OCH SÄLJUTVECKLING AB. AoSu är ett konsultföretag som tillsammans med sina kunder. Innehåll sid 1/9 VÄLKOMMEN TILL AoSu - AFFÄRS- OCH SÄLJUTVECKLING AB AoSu är ett konsultföretag som tillsammans med sina kunder identifierar och tydliggör förbättringsbehov samt planerar, genomför och följer upp

Läs mer

En riskidentifiering flera användningsområden. GRC-dagarna 2017 Torbjörn Jacobsson & Stina Lindberg

En riskidentifiering flera användningsområden. GRC-dagarna 2017 Torbjörn Jacobsson & Stina Lindberg En riskidentifiering flera användningsområden GRC-dagarna 2017 Torbjörn Jacobsson & Stina Lindberg Presentation Torbjörn Jacobsson CRO Avida Finans, Marginalen Bank Bakgrund: Ekonomi, IT och Risk Executive

Läs mer

Bolagen har ordet. Atlas Copco

Bolagen har ordet. Atlas Copco Bolagen har ordet Hållbart värdeskapandes enkätundersökning är ett viktigt verktyg för att ta tempen på nivån och omfattningen på svenska bolags hållbarhetsarbete. Men i kvantitativa resultat är det ofta

Läs mer

Värdepappersmarknaden MiFID II och MiFIR SOU 2015:2

Värdepappersmarknaden MiFID II och MiFIR SOU 2015:2 1 YTTRANDE 2015-05-11 Finansdepartementet Fi2015/578 103 33 Stockholm Värdepappersmarknaden MiFID II och MiFIR SOU 2015:2 InsureSec AB (InsureSec) har beretts möjlighet att lämna synpunkter på Värdepappersmarknadsutredningens

Läs mer

Ny i HR-rollen 1. Ny i HR-rollen. Detta måste du ha koll på

Ny i HR-rollen 1. Ny i HR-rollen. Detta måste du ha koll på Ny i HR-rollen 1 Ny i HR-rollen Detta måste du ha koll på Ny i HR-rollen 1 Innehåll Sida 2 Inledning 3 Förväntningar på HR-rollen 4 Så, var ska man börja? 5 En HR-modell i fyra nivåer 6 Förstå organisationen

Läs mer

InItIatIvet för. miljö ansvar

InItIatIvet för. miljö ansvar InItIatIvet för miljö ansvar Initiativet för miljöansvar Initiativet för Miljöansvar är ett av CSR Västsveriges handlingsprogram för ökat ansvarstagande, lokalt som globalt. Det är tänkt att kunna fungera

Läs mer

Mekonomen Groups uppförandekod. (Code of Conduct)

Mekonomen Groups uppförandekod. (Code of Conduct) Mekonomen Groups uppförandekod (Code of Conduct) 2014 01 01 Koncernchefens ord Mekonomen Group som företag växer fort och vi etablerar oss också successivt på nya marknader. Det innebär att hur vi uppträder

Läs mer

Lagkrav på hållbarhetsrapportering Vad behöver ditt företag göra?

Lagkrav på hållbarhetsrapportering Vad behöver ditt företag göra? Lagkrav på hållbarhetsrapportering Vad behöver ditt företag göra? Introduktion Sedan den 1 december 2016 är det lag på att svenska bolag över viss storlek måste upprätta en hållbarhetsrapport. Lagen ska

Läs mer

Strategier för effektiv marknadsföring vid upphandlingar

Strategier för effektiv marknadsföring vid upphandlingar Magnus Josephson AB Strategier för effektiv marknadsföring vid upphandlingar Magnus Josephson Expert på framgångsrik försäljning mot offentlig sektor 8 februari 2011 Sammanfattningsvis skulle jag vilja

Läs mer

S T Ö D Å T F Ö R E T A G I T I L L V Ä X T O C H F Ö R Ä N D R I N G

S T Ö D Å T F Ö R E T A G I T I L L V Ä X T O C H F Ö R Ä N D R I N G S T Ö D Å T F Ö R E T A G I T I L L V Ä X T O C H F Ö R Ä N D R I N G Vi har världens roligaste uppdrag! När våra kunder är framgångsrika har vi lyckats. Vårt arbete går ut på att hjälpa ambitiösa organisationer

Läs mer

Kvarnstugan Järnforsen 2012. Marsh Leadership, Knowledge, Solutions Worldwide. 0

Kvarnstugan Järnforsen 2012. Marsh Leadership, Knowledge, Solutions Worldwide. 0 Kvarnstugan Järnforsen 2012 Marsh Leadership, Knowledge, Solutions Worldwide. 0 Kvarnstugan Järnforsen 2012 Marsh Leadership, Knowledge, Solutions Worldwide. 1 Pappersbruket Silverdalen Marsh Leadership,

Läs mer

Internkontrollinstruktion Övergripande beskrivning av hur Kiruna kommun avser att arbeta med intern kontroll

Internkontrollinstruktion Övergripande beskrivning av hur Kiruna kommun avser att arbeta med intern kontroll KIRUNA KOMMUN Bilaga 1 Internkontrollinstruktion Övergripande beskrivning av hur Kiruna kommun avser att arbeta med intern kontroll Innehåll sida 1. Intern styrning och kontroll 2 2. Riskanalys 3 - Övergripande

Läs mer

Anmälan om. schablonmetoden, operativ risk

Anmälan om. schablonmetoden, operativ risk Anmälan om Februari 2007 schablonmetoden, operativ risk N Allmän information om anmälningsförfarandet Detta dokument innehåller Finansinspektionens krav på hur en anmälan om att använda schablonmetoden

Läs mer

Ökad medlemsnytta. PLUS webshop MEDLEMSNYTTA FÖR ORGANISATIONER

Ökad medlemsnytta. PLUS webshop MEDLEMSNYTTA FÖR ORGANISATIONER = fler medlemmar Vill ni öka nyttan med att vara medlem i er organisation? MEDLEMSFÖRMÅNER ÄR VIKTIGA. PLUS är ett koncept för att hjälpa intressestyrda organisationer att öka upplevd medlemsnytta inom

Läs mer

Så får Atlas Copco ut maximalt värde och säkrad drift av sina affärskritiska applikationer

Så får Atlas Copco ut maximalt värde och säkrad drift av sina affärskritiska applikationer REFERENS Så får Atlas Copco ut maximalt värde och säkrad drift av sina affärskritiska applikationer Om Atlas Copco Atlas Copco är en världsledande leverantör av lösningar för industriell produktivitet.

Läs mer

Bilaga Från standard till komponent

Bilaga Från standard till komponent Bilaga Från standard till komponent TYP REFERENS ÅR Riskhantering ISO 31000 Riskhantering Principer och riktlinjer innehåller principer och generella riktlinjer för riskhantering och kan användas av offentliga,

Läs mer

Punkt 11: Riktlinje för riskhantering och intern kontroll

Punkt 11: Riktlinje för riskhantering och intern kontroll 2016-11-23 Punkt 11: Riktlinje för riskhantering och intern kontroll Förslag till beslut i styrelsen att anta Riktlinje för riskhantering och intern kontroll Små ändringar är gjorda. Ändringar i rött.

Läs mer

När Riskkontroll är viktigare än Vinstmaximering

När Riskkontroll är viktigare än Vinstmaximering När Riskkontroll är viktigare än Vinstmaximering Ability Hedge Aktieförvaltning med uppgift att skydda kapitalet och generera avkastning oavsett börsriktning Consensus är ett Göteborgsbaserat bolag

Läs mer

Riskpolicy. Denna policy har fastställts av styrelsen för Case Asset Management vid styrelsemöte 2012 12 05 1(8)

Riskpolicy. Denna policy har fastställts av styrelsen för Case Asset Management vid styrelsemöte 2012 12 05 1(8) Case Asset Management Riskpolicy Denna policy har fastställts av styrelsen för Case Asset Management vid styrelsemöte 2012 12 05 1(8) Innehåll 1 INLEDNING... 3 1.1 BAKGRUND... 3 2 RISKORGANISATION... 3

Läs mer

Compliance och internationella försäkringar för näringslivet

Compliance och internationella försäkringar för näringslivet ERV sätter fokus på : Compliance och internationella försäkringar för näringslivet Vad innebär det för ditt företag? Compliance ur ett försäkringsperspektiv vid affärsresor och utlandsstationering Vad

Läs mer

Version 2.0, 2013-09-24. Uppförandekod. (Code of Conduct)

Version 2.0, 2013-09-24. Uppförandekod. (Code of Conduct) Version 2.0, 2013-09-24 Uppförandekod (Code of Conduct) Uppförandekod Kalix Tele24 tillhandahåller telefonister till företag, myndigheter och organisationer inom ett mycket stort spektra av verksamheter.

Läs mer

Interna riktlinjer för identifiering och hantering av intressekonflikter

Interna riktlinjer för identifiering och hantering av intressekonflikter Interna riktlinjer för identifiering och hantering av intressekonflikter Antagen av styrelsen 2014-06-30 eturn Fonder AB P.O. Box 24150, 104 51 Stockholm, SWEDEN Office Address: Linnégatan 89 Phone +46

Läs mer

Gemensamma grunder för samverkan och ledning vid samhällsstörningar. - Strategisk plan för implementering

Gemensamma grunder för samverkan och ledning vid samhällsstörningar. - Strategisk plan för implementering Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Strategisk plan 1 (6) Datum 20141125 Diarienr 2012-1845 version 1.1 Projekt Ledning och samverkan Enheten för samverkan och ledning Bengt Källberg Patrik Hjulström

Läs mer

Hur påvisar man värdet med säkerhetsarbetet i turbulenta tider och när budgeten är tight?

Hur påvisar man värdet med säkerhetsarbetet i turbulenta tider och när budgeten är tight? Hur påvisar man värdet med säkerhetsarbetet i turbulenta tider och när budgeten är tight? Fredrik Rehnström, CISSP, CISM, CGEIT Seniorkonsult, vvd, partner Ca 50% av de beslut som fattas görs på underlag

Läs mer

Vår uppförandekod. (Code of Conduct)

Vår uppförandekod. (Code of Conduct) Vår uppförandekod (Code of Conduct) 2012 01 01 Koncernchefens ord Mekonomen som företag växer fort och vi etablerar oss också successivt på nya marknader. Det innebär att hur vi uppträder gentemot omvärlden

Läs mer

Vilken utbildning väljer du? skräddarsydda kurser för dig som är controller eller ekonomichef

Vilken utbildning väljer du? skräddarsydda kurser för dig som är controller eller ekonomichef Aktuella kurser hösten 2013 Vilken utbildning väljer du? skräddarsydda kurser för dig som är controller eller ekonomichef Vi ordnar kompetensen Tillväxten kommer per automatik Controllerrollen har aldrig

Läs mer

RETAIL. Att äga, förvalta och utveckla en handelsfastighet UNITED BY OUR DIFFERENCE

RETAIL. Att äga, förvalta och utveckla en handelsfastighet UNITED BY OUR DIFFERENCE WSP och GENIVAR har gått samman och bildar tillsammans ett av världens ledande analys- och teknikkonsultföretag. Vi erbjuder tjänster för hållbar samhällsutveckling inom Hus & Industri, Transport & infrastruktur

Läs mer

Riktlinjer för arbetet med intern kontroll

Riktlinjer för arbetet med intern kontroll Riktlinjer för arbetet med intern kontroll Förskoleförvaltningen Upprättad Datum: Version: Ansvarig: Förvaltning: Enhet: 2014-12-16 1.0 Olof Fredholm Förskoleförvaltningen Ekonomiavdelningen Innehållsförteckning

Läs mer

HUFVUDSTADENS UPPFÖRANDEKOD

HUFVUDSTADENS UPPFÖRANDEKOD HUFVUDSTADENS UPPFÖRANDEKOD Om Hufvudstadens uppförandekod. Hufvudstaden har en hundraårig historia. Sedan 1915 har vi utvecklat företaget till att vara ett av Sveriges ledande fastighetsbolag med ett

Läs mer

Riskhantering och riskkontroll. Hans E Peterson M.Sc., Senior Security Advisor

Riskhantering och riskkontroll. Hans E Peterson M.Sc., Senior Security Advisor Riskhantering och riskkontroll Hans E Peterson M.Sc., Senior Security Advisor Omegapoint säkrar din utveckling Rådgivare och experter: IT- och informationssäkerhet IT-arkitektur IT-ledning Seniora konsulter

Läs mer

ÅTTA STARKA SKÄL! DÄRFÖR VÄLJER DE FLESTA OSS FÖR EN FRAMGÅNGSRIK FÖRETAGSAFFÄR. Rätt köpare, rätt säljare och rätt pris i mer än 35 år

ÅTTA STARKA SKÄL! DÄRFÖR VÄLJER DE FLESTA OSS FÖR EN FRAMGÅNGSRIK FÖRETAGSAFFÄR. Rätt köpare, rätt säljare och rätt pris i mer än 35 år 8 ÅTTA STARKA SKÄL! DÄRFÖR VÄLJER DE FLESTA OSS FÖR EN FRAMGÅNGSRIK FÖRETAGSAFFÄR. Rätt köpare, rätt säljare och rätt pris i mer än 35 år Egentligen är det helt naturligt att vi är Sveriges ledande företagsmäklare.

Läs mer

affärsfokus & personligt engagemang

affärsfokus & personligt engagemang affärsfokus & personligt engagemang välkommen till maminza Maminza är en juristbyrå med kontor i Linköping och Nyköping. Vi har ett arbetsfält där vi stöttar våra klienter såväl nationellt som internationellt.

Läs mer

Affärstillväxt. Ett utvecklingsprogram för företagsledningar i små och medelstora företag.

Affärstillväxt. Ett utvecklingsprogram för företagsledningar i små och medelstora företag. Affärstillväxt Ett utvecklingsprogram för företagsledningar i små och medelstora företag. Bakgrund Norra Sveriges näringsliv består till största delen av några stora basindustri företag och offentliga

Läs mer

Livförsäkringsverksamheten i SEB. en presentation

Livförsäkringsverksamheten i SEB. en presentation Livförsäkringsverksamheten i SEB en presentation Livförsäkringsverksamheten i SEB en presentation Trygghet genom hela livet SEB erbjuder pensionsförsäkringar och trygghet under livets olika skeden för

Läs mer

Ägarinstruktion. för Livförsäkringsbolaget Skandia, ömsesidigt. Beslutad vid ordinarie bolagsstämma den 12 juni 2014

Ägarinstruktion. för Livförsäkringsbolaget Skandia, ömsesidigt. Beslutad vid ordinarie bolagsstämma den 12 juni 2014 1 Ägarinstruktion för Livförsäkringsbolaget Skandia, ömsesidigt Beslutad vid ordinarie bolagsstämma den 12 juni 2014 2 1. Inledning Ett kundstyrt bolag Livförsäkringsbolaget Skandia, ömsesidigt, Skandia,

Läs mer

H E L S I N G F O R S

H E L S I N G F O R S Företagsledning FörETagSLEDning Helhetsperspektiv på företaget och chefskapet. Är du redo att på allvar utmana dig själv, att ifrågasätta det du tar för givet, att se nya perspektiv, bygga ny kunskap och

Läs mer

Frågeställningar inför workshop Nationell strategi för skydd av samhällsviktig verksamhet den 28 oktober 2010

Frågeställningar inför workshop Nationell strategi för skydd av samhällsviktig verksamhet den 28 oktober 2010 samhällsskydd och beredskap 1 (8) Ert datum Er referens Avdelningen för risk- och sårbarhetsreducerande arbete Enheten för skydd av samhällsviktig verksamhet Michael Lindstedt 010-2405242 michael.lindstedt@msb.se

Läs mer

Hur hittar du som konkursförvaltare allt som är av värde?

Hur hittar du som konkursförvaltare allt som är av värde? Hur hittar du som konkursförvaltare allt som är av värde? När du som konkursförvaltare behöver hjälp med en konkursutredning har du tillgång till all specialistkompetens som Öhrlings PricewaterhouseCoopers

Läs mer

Design för bättre affärer Fakta och kommentarer utifrån en undersökning om design i svenska företag, genomförd på uppdrag av SVID, Stiftelsen Svensk

Design för bättre affärer Fakta och kommentarer utifrån en undersökning om design i svenska företag, genomförd på uppdrag av SVID, Stiftelsen Svensk Design för bättre affärer Fakta och kommentarer utifrån en undersökning om design i svenska företag, genomförd på uppdrag av SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign, Teknikföretagen och Svensk Teknik och

Läs mer

Nordiska Kreditmarknadsaktiebolaget (publ)

Nordiska Kreditmarknadsaktiebolaget (publ) Nordiska Kreditmarknadsaktiebolaget (publ) Ersa ttningspolicy Fastställd av: Styrelse Tillgänglighet: Samtliga anställda Att fastställas: 2016-04-21 Rättslig grund: FFFS 2011:1 (FFFS 2014:22) Fastställs:

Läs mer

Försäkringsförmedlaren

Försäkringsförmedlaren Sida 1 av 6 Försäkringsförmedlaren - din partner på försäkringsmarknaden Sida 2 av 6 Vad är en försäkringsförmedlare? Med försäkringsförmedling avses att yrkesmässigt: lägga fram och förslå försäkringsavtal

Läs mer

Varför är vår uppförandekod viktig?

Varför är vår uppförandekod viktig? Vår uppförandekod Varför är vår uppförandekod viktig? Det finansiella systemet är beroende av att allmänheten har förtroende för oss som bank. Få saker påverkar kunden mer än det intryck du lämnar. Uppförandekoden

Läs mer

SIS tre produktområden

SIS tre produktområden SIS tre produktområden Standardisering SIS, Swedish Standards Institue En kund till SIS kan: påverka standarders inriktning och innehåll få tillgång till och kunskap om standarder och deras tillämpning

Läs mer

ÖKA FÖRETAGETS MERFÖRSÄLJNING OCH FÖRETAGSKUNDERNAS LOJALITET MED EN KUNDKLUBB FÖR B2B

ÖKA FÖRETAGETS MERFÖRSÄLJNING OCH FÖRETAGSKUNDERNAS LOJALITET MED EN KUNDKLUBB FÖR B2B ÖKA FÖRETAGETS MERFÖRSÄLJNING OCH FÖRETAGSKUNDERNAS LOJALITET MED EN KUNDKLUBB FÖR B2B Detta whitepaper hjälper dig att identifiera vilka faktorer som påverkar kundlojalitet och hur du kan stärka lojaliteten

Läs mer

Instruktion om förbudet mot mutor

Instruktion om förbudet mot mutor Instruktion om förbudet mot mutor INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Definitioner... 1 2. Bakgrund och syfte... 1 3. tillämplighet... 2 4. Givande och tagande av alla typer av förmåner... 2 5. När medarbetare inom

Läs mer

Bilaga 1: Riskanalys för ersättningspolicy

Bilaga 1: Riskanalys för ersättningspolicy Prognosia AB Bilaga 1: Riskanalys för ersättningspolicy Fastställd i styrelsen 2012-08-30, uppdaterad 2013-10-02 1(4) Bakgrund I enlighet med Finansinspektionens föreskrift om ersättningssystem i värdepappersbolag

Läs mer