Gränsöverskridande folkbildning. om resurser, nätverk och transnationellt engagemang

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Gränsöverskridande folkbildning. om resurser, nätverk och transnationellt engagemang"

Transkript

1 Gränsöverskridande folkbildning om resurser, nätverk och transnationellt engagemang

2 Gränsöverskridande folkbildning om resurser, nätverk och transnationellt engagemang Text: Erik Nylander, Kerstin Mustel och Therése Jansson Layout: Johan Nilsson/Kombinera Tryck: Allduplo, Stockholm Folkbildningsrådet 2011

3 Innehåll Förord 4 Sammanfattning 5 Summary 7 1. Inledning Vad är folkbildning? Kartläggningens uppläggning Enkätundersökningen Rapportens disposition Folkhögskolornas transnationella verksamheter Typ av huvudman Typ av aktiviteter och omfattning Tematisk inriktning Aktiviteternas syfte Aktiviteternas geografi Organisationssamverkan kring transnationella aktiviteter Finansiering Studieförbundens transnationella verksamheter Organisationsnivå Typ av aktiviteter och omfattning Tematisk inriktning Aktiviteternas syfte Aktiviteternas geografi Organisationssamverkan kring transnationella aktiviteter Finansiering Sammanfattande analys: Transnationell folkbildning Finansieringskällor: Varifrån kommer pengarna och till vad används de? Motivbilder: Vad vill folkbildarna åstadkomma? Geografi: Hur ser folkbildningsaktörernas transnationella nätverk ut? Avslutning: Om värdet av breda omvärldsförbindelser 52 Referenser 54 Bilagor 55 Bilaga 1. Enkäten till folkhögskolorna och studieförbunden 55 Bilaga 2. Studieförbundens medlemsorganisationer 63 Bilaga 3. Mobilitet på universitets- och högskolenivå 64

4 Förord Varje år ägnar sig mer än en miljon svenskar åt folkbildning. De tio studieförbunden och 150 folkhögskolorna erbjuder tusentals kurser, studiecirklar, kulturprogram och annan folkbildning. Dessa utgör centrala delar av vårt utbildningssystem och gör folkbildningen till landets största kulturarena. Folkbildning bedrivs dock inte bara i Sverige. Tvärtom, samtliga studieförbund och folkhögskolor arbetar i någon mening med globala utvecklingsfrågor och många av dem är på ett eller annat sätt engagerade i internationellt arbete. De lär av omvärlden samtidigt som de bidrar med sina erfarenheter i arbete för demokratisering, delaktighet, minskade utbildningsklyftor och kultur i andra länder. Många folkbildare arbetar transnationellt, det vill säga de samarbetar med aktörer i andra länder. Detta är välkända fakta. Däremot är det svårt att säga mer exakt hur omfattande det internationella engagemanget är. I Gränsöverskridande folkbildning om resurser, nätverk och transnationellt engagemang tar Folkbildningsrådet, tillsammans med Mimer vid Linköpings universitet, för första gången ett samlat grepp om folkhögskolornas och studieförbundens transnationella verksamheter. I rapporten redovisas resultaten av en kartläggning av de transnationella aktiviteter som genomfördes under Kartläggningen bygger på en enkätundersökning som riktades till landets alla folkhögskolor och studieförbund under Hur omfattande var det transnationella arbetet under året? I vilka länder var de svenska studieförbunden och folkhögskolorna verksamma? Vilka organisationer samarbetade de med och på vilket sätt? Hur profilerades den svenska folkbildningen gentemot omvärlden? Vem betalade för arbetet och vad var syftet? Detta är några av de frågor som kartläggningen söker svar på. Den bild som rapporten ger av folkbildningens transnationella engagemang både inspirerar och genererar nya frågor för framtida forskning och utvärdering. Folkbildningsrådet i maj 2011 Britten Månsson-Wallin Generalsekreterare 4 Gränsöverskridande folkbildning om resurser, nätverk och transnationellt engagemang

5 Sammanfattning I Gränsöverskridande folkbildning om resurser, nätverk och transnationellt engagemang tar Folkbildningsrådet, tillsammans med Mimer vid Linköpings universitet, ett samlat grepp om folkhögskolornas och studieförbundens transnationella arbete. I rapporten redovisas resultaten av en kart läggning av de transnationella aktiviteter som genomfördes under Kartläggningen bygger på en enkätundersökning som riktades till landets alla folkhögskolor och studieförbund. Bland folkhögskolorna var svarsfrekvensen 92 procent och totalt 214 aktiviteter rapporterade in. Bland studieförbunden var svarsfrekvensen 64 procent och svaren fördelades mycket ojämnt mellan de olika studieförbunden. Totalt redogjordes för 124 aktiviteter. Kartläggningen visar att de transnationella aktiviteterna är väl spridda över världskartan, bortsett från Oceanien/Australien och delar av Sydost asien, Mellanöstern, Nordamerika och Nord afrika. Både studieförbundens och folkhögskolornas förbindelser är starkast koncentrerade till de nordiska grannländerna och övriga Europa. Folkhögskolorna redovisar jämförelsevis mycket samarbete med Afrika (Tanzania) och studieförbunden med Mellanöstern (Palestina/Israel). En analys som endast omfattar folkhögskolornas transnationella kursverksamhet visar att folkhögskoledeltagarna i första hand studerar i länder på det södra halvklotet, medan högskolestuderande hellre vänder sig till länder med hög BNP på det norra halvklotet. Speciellt koncentrerad är folkhögskoleresorna till den afrikanska kontinenten (främst Tanzania), där folkbildningens deltagare både i reella tal (cirka 627 stycken) och procentuella tal (cirka 38 procent) under 2009 vida översteg antalet och andelen högskolestuderande (cirka 177 studerande, cirka en procent av samtliga). Andra regioner som lockar en liten andel universitetsstudenter och en relativt hög andel folkhögskoledeltagare är Latinamerika och Baltikum. Enligt enkätsvaren är det transnationella arbetet i första hand inriktat mot folkbildningspropositionens sjunde verksamhetsområde, som handlar om folkhälsa, hållbar utveckling och global rättvisa. I första hand syftade verksamheterna till att göra världen mer rättvis. Cirka 40 procent av folkhögskoleaktiviteterna och nästan 35 procent av studieförbundens verksamheter handlade om globala rättvisefrågor. Näst vanligast var verksamhetsområdet det livslånga lärandet. I analysen av verksamheternas syftesbeskrivningar framträder tre idealtyper: Den vanligaste syftesbeskrivningen handlar om att ge: I denna framställs folkbildningsaktiviteten som en mission, som ett verktyg för att hjälpa människor i andra länder (ofta relaterat till demokratiseringssträvan). De svenska folkbildarna ges en expertroll. En annan typ av syften handlar mer om att få: I dessa beskrivningar presenteras folkbildningsaktiviteten som en antropologisk resa där de svenska folkbildarna, via studier av andra män Gränsöverskridande folkbildning om resurser, nätverk och transnationellt engagemang 5

6 niskors livsvillkor, ska få nya perspektiv på sin tillvaro. För vissa aktiviteter är syftet i första hand att utbyta: I dessa verksamheter betonas mer ömsesidiga läroprocesser och utbyten. Den primära finansieringskällan för folkhögskolornas del var folkbildningsanslaget. Nästan 45 procent av folkhögskoleaktiviteterna uppgavs ha detta som huvudfinansiering. Inte fullt 20 procent av aktiviteterna drevs i första hand med medel från Sida eller annan biståndsorganisation. Dessa siffror var i princip omvända bland studieförbunden. Sida och andra biståndsorganisationer var de vanligaste huvudfinansiärerna i nästan 45 procent av studieförbundens aktiviteter, medan folkbildningsanslaget stod för merparten av medlen i nästan 25 procent. De vanligaste formerna för komplementär bifinansiering för både studieförbund och folkhögskolor var deltagaravgifter, insamlingar och studielån. Finansieringskälla och verksamhetsform visade sig hänga samman. Folkbildningsanslaget gick i huvudsak till verksamhet av kontinuerlig och långsiktig karaktär (kurser, återkommande studieresor, lärarutbyten, etc.), medan Sida, Svenska Institutet och Internationella programkontoret primärt finansierade mer kortvariga projekt. Inom ramen för huvudfinansieringskällan Sida eller annan biståndsorganisation utgjordes till exempel tre av fyra aktiviteter av projekt. Det innebär i sin tur att studieförbund och folkhögskolor valde delvis olika verksamhetsformer för sina respektive transnationella aktiviteter. Folkhögskolornas arbete dominerades under 2009 av kursverksamhet och deltagarutbyten, medan studieförbunden oftast arbetade med projekt eller studieresor/studiebesök. 6 Gränsöverskridande folkbildning om resurser, nätverk och transnationellt engagemang

7 Summary In Folkbildning across borders resources, networks and transnational involvement, the Swedish National Council of Adult Education, together with Mimer at Linköping University, gain an overall grasp of the transnational activities of folk high schools and study associations. The report presents the results of a survey of transnational activities carried out in The survey is based on a questionnaire sent to all the country s folk high schools and study associations. Among folk high schools, the response rate was 92 per cent, and a total of 214 activities were reported. Among study associations, the response rate was 64 per cent, and the responses were distributed very unevenly among the various study associations. In total, 124 activities were reported. The survey shows that transnational activities are well distributed around the globe, except for Oceania/Australia and parts of South-East Asia, the Middle East, North America and North Africa. Both study associations and folk high schools have their greatest concentration of connections in the neighbouring Nordic countries and the rest of Europe. Folk high schools report a comparatively high level of collaboration with Africa (Tanzania) and study associations with the Middle East (Palestine/Israel). An analysis that includes only folk high schools transnational courses show that folk high school participants primarily study in countries in the southern hemisphere, while university students prefer to go to countries with high GDP in the northern hemisphere. There is a marked concentration of folk high school trips to the continent of Africa (mostly Tanzania), where folkbildning participants, both numerically (about 627 people) and in terms of percentage (about 38 per cent), in 2009 far exceeded the number and percentage of university students (about 177 students, about one per cent of all university students). Other regions that attract a small percentage of university students and a relatively high proportion of folk high school participants are Latin America and the Baltic States. According to survey responses, the transnational work is primarily directed towards the Folkbildning Bill s seventh area of activity, public health, sustainable development and global justice. Activities were primarily aimed at making the world fairer. About 40 per cent of folk high school activities and nearly 35 per cent of study association activities concerned issues of global justice. The next most common area of activity was lifelong learning. From the analysis of the activities statements of purpose, three paradigms emerge: The most common statement of purpose is about giving: This portrays the educational activity as a mission, as a tool to help people in other countries (often related to democratization efforts). The Swedish educators are given the role of specialist Another type of purpose deals more with receiving: These statements portray folkbildning Gränsöverskridande folkbildning om resurser, nätverk och transnationellt engagemang 7

8 as an anthropological journey where Swedish educators, through studying other people s lives, gain new perspectives on their existence. For certain activities, the main purpose is exchanging: These activities focus more on mutual learning processes and exchange. The primary source of funding for folk high schools was the state folkbildning grant. Nearly 45 per cent of folk high school activities were reported to have this as the main source of funding. Almost 20 per cent of the activities operated primarily with funds from Sida or other aid organizations. These figures were essentially reversed for study associations. Sida and other aid organizations were the most common main sources of funding for the activities of almost 45 per cent of study associations, while the state folkbildning grant accounted for most of the resources in almost 25 per cent. The most common forms of complementary co-funding for both study associations and folk high schools were participation fees, fund-raising and student loans. The source of funding and the form of activity proved to be related. The state folkbildning grant went mainly to activities of a continuous and longterm nature (courses, regular study trips, teacher exchanges etc.), while Sida, the Swedish Institute and the International Programme Office for Education and Training primarily funded more shortterm projects. Within the framework of the main source of funding Sida or other aid organization, three of four activities were projects. This in turn means that study associations and folk high schools partly chose different formats for their transnational activities. The work of folk high schools was dominated in 2009 by courses and participant exchanges, while study associations often worked with projects or study trips/ visits. 8 Gränsöverskridande folkbildning om resurser, nätverk och transnationellt engagemang

9 1. Inledning 1.1 Vad är folkbildning? Syften och verksamhetsområden Regering och riksdag anger fyra övergripande syften med statens bidrag till folkbildningen, det vill säga till Sveriges 150 folkhögskolor och tio studieförbund. Det statliga folkbildningsanslaget ska användas till att stödja verksamhet som: bidrar till att stärka och utveckla demokratin, bidrar till att göra det möjligt för människor att påverka sin livssituation och skapar engagemang att delta i samhällsutvecklingen (genom till exempel politiskt, fackligt, kulturellt eller annat ideellt arbete), bidrar till att utjämna utbildningsklyftor och höja utbildnings- och bildningsnivån i samhället samt bidrar till att bredda intresset för och delaktigheten i kulturlivet. Folkbildningens fyra syften är tänkta att i första hand realiseras inom ramen för sju verksamhetsområden: 1. Den gemensamma värdegrunden: Grundläggande demokratiska värden, som alla människors lika värde och jämställdhet mellan könen, ska genomsyra verksamhetens innehåll, former och organisation. 2. Det mångkulturella samhällets utmaningar: Folkbildningen ska medverka till att människor med olika bakgrund möts, får ökad förståelse för varandra och utbyter erfarenheter sinsemellan så att utanförskap, segregering, konflikter och diskriminering motverkas. 3. Den demografiska utmaningen: Folkbildningen ska möta de demografiska förändringarna och engagera nya generationer utan att förlora de äldres engagemang. 4. Det livslånga lärandet. Folkbildningen ska medverka till att förverkliga möjligheten till ett livslångt lärande för vuxna, till alternativa vägar för att nå gymnasiekompetens och vidare studier samt till yrkesutbildning. 5. Kulturverksamhet: Folkbildningen ska vara en lokal och regional drivkraft för den folkliga kulturen. 6. Personer med funktionshinder: Folkbildningen ska vara öppen för personer med funktionshinder och erbjuda alla deltagare lika möjligheter till studier och till att påverka utformningen av verksamheten. 7. Folkhälsa, hållbar utveckling och global rättvisa: Folkbildningen ska medverka till bättre folkhälsa, till hållbar utveckling och till global rättvisa genom att öka människors insikt om vikten av förändrade värderingar och levnadsvanor. 1 1 Se folkbildningspropositionen 2005/06:192: Lära, växa, förändra. Gränsöverskridande folkbildning om resurser, nätverk och transnationellt engagemang 9

10 Studieförbund och folkhögskolor två typer av folkbildande organisationer Nio studieförbund under 2009 I Sverige fanns det nio studieförbund som bedrev verksamhet under 2009, nämligen Arbetarnas Bildningsförbund (ABF), Studieförbundet Vuxenskolan (SV), Studiefrämjandet (Sfr), Studieförbundet Bilda, Medborgarskolan (Mbsk), Folkuniversitetet (FU), Ibn Rushd och Nykterhetsmännens Bildningsverksamhet (NBV). 2 Varje studieförbund har en mer eller mindre stark profil, som bestäms av vilka folkrörelser och andra organisationer som är medlemmar i, eller samarbetsorganisationer till, respektive förbund. Sammanlagt hade studieförbunden 2009 över 350 medlemseller samverkande organisationer i Sverige på central nivå och ännu fler på lokal nivå. 3 Denna kartläggning har haft som ambition att nå ut till samtliga studieförbund och deras olika avdelningar. Under 2009 var studiecirklarna studieförbundens mest omfattande verksamhetsform i studietimmar räknat, cirka cirklar genomfördes. Den andra stora verksamhetsgrenen var kulturprogram, i första hand föreläsningar och sångoch musikprogram. Drygt kulturprogram anordnades folkhögskolor 5 Huvudmannaskapet vid de svenska folkhögskolorna kan i princip se ut på två sätt. Antingen är 2 Under 2010 tillkom ett studieförbund, Kulturens bildningsverksamhet (KBV). Eftersom KBV inte hade någon självständig verksamhet under 2009 ingick det inte i kartläggningen. 3 Enligt Folkbildningsrådet (2009). Folkrörelseanknytningar och marknadsrelationer. 4 Enligt Folkbildningsrådets årsredovisning med verksamhetsberättelse Under 2009 fanns 148 folkhögskolor. Två folkhögskolor tillkom vid årsskiftet Dessa har tagits med i kartläggningen eftersom de under 2009 fungerade som enskilda systerskolor till två etablerade folkhögskolor. ett landsting eller en region huvudman för skolan, eller en rörelse, en organisation eller en stiftelse. Av Sveriges 150 folkhögskolor är 43 så kallade landstingsfolkhögskolor, med ett landsting eller en region som huvudman, medan 107 är rörelsefolkhögskolor och har en rörelse, organisation eller stiftelse som huvudman. I det första fallet fungerar Sveriges kommuner och landsting (SKL) som medlemmarnas företrädare och i det andra är Rörelsefolkhögskolornas intresseorganisation (RIO) paraplyorganisation. Folkhögskolan som utbildningsform kännetecknas bland annat av att den inte är bunden till centralt fastställda läroplaner, utan varje folkhögskola styr själv över sin profil och sitt kursutbud. Detta gör att skolornas huvudmän har stor möjlighet att sätta sin prägel på verksamheten. Kursverksamheten riktar sig främst till personer över 18 år och utgår från deltagarnas behov, erfarenheter och förkunskaper. Samtalet och de studerandes aktiva deltagande i gruppen och undervisningen utgör fundament i folkhögskolans pedagogiska metod. Folkbildning mellan och över nationsgränser Folkbildning finns inte bara i Sverige. I många länder förekommer folkbildande verksamhet, även om de institutionella lösningarna kan se annorlunda ut. På många andra håll i världen är folkbildningen överhuvudtaget inte förknippad med institutioner. Den svenska folkbildningen har också en relativt lång tradition av internationellt engagemang. Ofta har man inom ramen för detta engagemang åberopat för folkbildningen viktiga värden som solidaritet och demokrati. Ett exempel på de svenska folkhögskolornas gränsöverskridande praktik är deras långvariga relation med folkhögskoleliknande institutioner i Tanzania, så kallade Folk Development Colleges. Att flera av de svenska studieförbunden har kontor i andra delar av världen pekar på att även dessa i någon mån har världen som arbetsfält. 10 Gränsöverskridande folkbildning om resurser, nätverk och transnationellt engagemang

11 De internationella kontakterna och aktiviteterna är centrala men hitintills relativt osynliga delar av den svenska folkbildningen. Exakt hur omfattande det internationella engagemanget är i dag, och vilka former det tar, finns det ingen samlad kunskap om. Det är primärt denna kunskapsbrist som den här kartläggningen avser att åtgärda. Kartläggningen kan sägas utgöra andra steget i ett kartläggningsarbete initierat av Folkbildningsrådet. År 2006 sammanställde Kerstin Mustel rapporten Kartläggning och analys av folkbildningens internationella kontaktnät. I denna beskrivs de kopplingar som folkbildningsorganisationerna har till myndigheter och olika supranationella organisationer. Förslag ges på hur organisationerna ska kunna relatera till de förändringar som uppstått i fråga om folkbildningens möjligheter att verka och påverka, i tider då många beslut som berör folkbildningen tas utanför landets gränser. Folkbildningens band till Nordiska ministerrådet, Europeiska unionen och Europarådet blir synliggjorda. Kartläggningen Gränsöverskridande folkbildning om resurser, nätverk och transnationellt engagemang kan sägas vara ett andra och mer fördjupat försök att ge en samlad bild av folkbildningens gränsöverskridande praktiker. 6 Initiativtagare och utvärderare Initiativet att kartlägga folkbildningens transnationella arbete kom från två håll, Folkbildningsrådet och Mimer vid Linköpings universitet. Folkbildningsrådet har regeringens uppdrag att svara för nationella utvärderingar av folkbildningen, inklusive de delar som sträcker sig utanför Sveriges gränser. För att få underlag till kommande utvärderingar behövde Folkbildningsrådet i ett första steg synliggöra verksamheten genom en 6 Inom Folkbildningsrådet har även FOLAC, Folkbildning Learning for Active Citizenship, gjort en internt sammanställning av folkhögskolornas internationella kontakter (Akselsson Le Douaron, 2010). kartläggning. Ytterligare ett syfte var att utveckla en metod för att genomföra denna typ av studier i framtiden. Den andra initiativtagaren var forskningsnätverket Mimer som har sin bas vid Linköpings universitet. Mimer grundades som ett nationellt program för folkbildningsforskning. I slutet av 2009 inrättade Mimer en internationaliseringskommitté, med uppdrag att främja internationalisering inom folkbildningsforskningen. 7 Kartläggningen ansågs som en lämplig inventering av folkbildningens transnationella praktiker som också kunde skapa underlag och generera frågeställningar för fortsatt forskning. Folkbildningsrådet och Mimers internationaliseringskommitté har varit delaktiga i planeringen av kartläggningens uppläggning och grunddesign. Folkbildningsrådet har haft ett huvudansvar för genomförandet av kartläggningen. För att genomföra själva kartläggningen och skriva denna rapport har tre utvärderare engagerats: Therése Jansson, statsvetare, anställd vid Rörelsefolkhögskolornas intresseorganisation (RIO), Kerstin Mustel, folkbildare och bland annat f.d. styrelseledamot i European Association for Education for Adults (EAEA) och f.d. ordförande i Nordiska folkhögskolerådet (NFR) samt Erik Nylander som är doktorand vid Linköpings Universitet. Inom utvärderargruppen har Thérese Jansson haft huvudansvar för rapportens kapitel 2, Kerstin Mustel för kapitel 3 och Erik Nylander för kapitel 4 samt för rapportens grafiska illustrationer. 7 Mimers internationella kommitté bestod av Mats Bernerstedt (Sensus studieförbund), Bernt Gustavsson (Örebro universitet), Henrik Nordvall (Örebro universitet), Erik Nylander (Linköpings universitet), Eva Åström (Folkbildningsrådet) och Eva Önnesjö (Tollare folkhögskola/ RIO, Rörelsefolkhögskolornas intresseorganisation). Gränsöverskridande folkbildning om resurser, nätverk och transnationellt engagemang 11

12 1.2 Kartläggningens uppläggning Syften och frågeställningar I rapporten har målet varit att ta ett samlat grepp om folkhögskolornas och studieförbundens transnationella aktiviteter under verksamhetsåret Resultaten från kartläggningen är tänkta att användas i planeringen av Folkbildningsrådets kommande nationella utvärderingar. Tanken är att kartläggningen också ska ge inspiration till vidare forskning inom området. Ett annat syfte med arbetet har varit att utpröva ett analytiskt verktyg som kan användas i Folkbildningsrådets framtida undersökningar. De frågeställningar som arbetet koncentrerats kring är: Med vilka andra länder arbetar svenska studieförbund och folkhögskolor? Vilka aktörer samarbetar studieförbund och folkhögskolor med och på vilket sätt? Varifrån kommer de finansiella resurserna till den transnationella verksamheten och mot vilka verksamhetsformer riktas olika medel? Vad vill studieförbunden och folkhögskolorna åstadkomma med de transnationella aktiviteterna? Transnationell verksamhet inte detsamma som internationell I enkäten frågades efter folkbildningens transnationella aktiviteter. Med transnationell verksamhet avsågs aktiviteter som innebär ett utbyte mellan de svenska folkbildningsorganisationerna och minst en part (organisation eller person) i annat land i Norden, Europa eller övriga världen. En viktig aspekt av denna rymliga arbetsdefinition är att både flöden ut i världen och in i Sverige betraktas som transnationella. De inrapporterade aktiviteterna inkluderar således både händelser i utlandet och sådana former av transnationella samarbeten som utspelar sig i Sverige men där parter som är baserade i andra länder medverkar. Respondenterna har rapporterat allt från kortare konferensresor, deltagar- och lärarutbyten, IKT- baserad undervisning, utländska inslag i kurser, till mer långvariga projekt och transnationella aktiviteter som utgör ordinarie kursverksamhet. Aktiviteter som inte överensstämmer med ovanstående definition av transnationell verksamhet, utan som handlar om andra länder (till exempel språkundervisning, geografi, internationell politik, etc.) eller som inkluderar deltagare som tidigare bott i andra länder (till exempel Svenska för invandare ) har inte ingått i kartläggningen. Begreppet transnationell är besläktat med internationell som är en mer utbredd benämning inom utbildningsadministration och biståndspolitik. Det senare begreppet inbegriper emellertid i första hand fenomen där nationalstater eller de som representerar nationalstaterna ingår samarbeten och utövar olika former av utbyten. I denna undersökning är inte nationalstatens aktörer vår primära fokus. När blickarna riktas mot civilsamhället och utbildningssektorn har vi bedömt att det är mer lämpligt att använda begreppet transnationell. (Se även Sörlin, 1994, 29, Börjesson, 2005.) Avgränsningar och obesvarade frågor Kartläggningens primära syfte är att lyfta fram och skildra folkbildningens transnationella verksamheters utbredning och karaktär. Denna avgränsning gör att många frågor väcks utan att några svar presenteras. Vilka strategier har folkbildningens aktörer för sin transnationella verksamhet? Verkar folkbildningsorganisationerna själva för ökad internationalisering eller följer denna utveckling istället av deltagarnas nyfikenhet på världen? Är utfallet i kartläggningen en följd av en accelererande transnationalism under senare år i likhet med den vi har sett i universitetsvärlden eller faller den snarare tillbaka på en lång tradition där idéer och idéburet arbete importerats till Sverige och gått på export till andra länder? Vilka grupper är det som deltar i folkbildningens omvärldsorienterade kurser och projekt? 12 Gränsöverskridande folkbildning om resurser, nätverk och transnationellt engagemang

13 Vilka medverkande är det som kommer hit från utlandet, och vilka erfarenheter tar de med sig härifrån? Det faktum att denna studie definieras som en kartläggning medför också vissa avgränsningar. Det innebär till exempel att resultaten redovisas och sammanställs, men inte värderas som skulle ha varit fallet om vi genomfört en utvärdering. Det betyder också att resultaten i denna rapport inte kommer att analyseras lika djupt och ingående som om de förekom i en forskningsstudie. 1.3 Enkätundersökningen En enkät skickades under våren 2010 ut till samtliga studieförbund och folkhögskolor i Sverige. I denna ställdes frågor om den transnationella verksamheten under För att möjliggöra komparativa analyser, och för att på sikt kunna spåra förändringar över tid, fick undersökningen en kvantitativ karaktär. Fasta svarsalternativ premierades framför öppna frågor. 8 Arbetsgång Efter att Folkbildningsrådet och Mimers internationaliseringskommitté definierat enkätens övergripande syfte och utarbetat frågeställningar utsågs en testpanel. Denna bestod av anställda på olika nivåer i ett antal studieförbund och folkhögskolor. Deras feedback användes för att vidareutveckla frågorna. Därefter sändes ett informationsbrev till samtliga rektorer vid folkhögskolor och studieförbund. Enkäten skickades ut i maj 2010, vilken följdes av tre påminnelser under våren och försommaren. För att ytterligare höja svarsfrekvensen genomfördes under september en uppföljande enkätomgång bland studieförbunden. 8 För en mer detaljerad redovisning av enkätens frågor se Bilaga 1. Svarsfrekvenser och bortfall Kartläggningen mynnade ut i ett omfattande dataunderlag. För att tydliggöra dess empiriska bas följer här två tabeller där svarsfrekvenser redovisas. Figur Svarsfrekvenser, samtliga folkhögskolor och studieförbund Typ av _ organisation Antal utskick Antal svar Svars-_ frekvens Folkhögskolor % Studieförbund % Totalt % Svarsfrekvens och bortfall bland folkhögskolorna Av de 150 folkhögskolorna svarade 138 stycken (99 rörelsefolkhögskolor och 39 landstingsfolkhögskolor) på enkäten. Det ger en sammanlagd svarsfrekvens på 92 procent. Hela 71 procent av de totalt 138 svarande folkhögskolorna uppgav att de hade transnationell verksamhet under 2009, medan 29 procent svarade att de inte bedrev någon sådan verksamhet under året. Totalt rapporterade folkhögskolorna in 214 transnationella aktiviteter. 9 Det empiriska underlaget för folkhögskolestatistiken kan betraktas som gediget. Svarsfrekvens och bortfall bland studieförbunden Studieförbunden har verksamhet på förbundsnivå, distriktsnivå och avdelningsnivå. Enkäten riktades till alla dessa nivåer, till sammanlagt 496 enheter. Totalt lämnades 317 svar från studieförbunden, vilket ger en svarsfrekvens på ungefär 64 procent. Av dessa uppgav drygt 20 procent (70 enheter) att de hade genomfört transnationella aktiviteter 9 För folkhögskolornas del har exempelvis en kurs rapporterats in som en (1) aktivitet i kartläggningen, även om denna i sig innehållit flera olika aktiviteter. Om folkhögskolan haft två transnationellt präglade kurser har således två aktiviteter rapporterats in, och så vidare. Gränsöverskridande folkbildning om resurser, nätverk och transnationellt engagemang 13

Folkbildning och lokal utveckling på landsbygden

Folkbildning och lokal utveckling på landsbygden Folkbildningsrådet utvärderar No 1 2009 Folkbildning och lokal utveckling på landsbygden En studie av folkbildningens villkor och vardag i Dalarna Anette Forsberg och Fredrika Säfström Folkbildning och

Läs mer

Förslag till utvärdering av kulturverksamheten

Förslag till utvärdering av kulturverksamheten MYNDIGHETEN FÖR KULTURANALYS Förslag till utvärdering av kulturverksamheten inom folkbildningen Redovisning av ett regeringsuppdrag 2014-11-28 Innehåll Sammanfattning...3 Inledning...5 Bakgrund...5 Uppdraget...5

Läs mer

Statens stöd till studieförbunden

Statens stöd till studieförbunden Statens stöd till studieförbunden RiR 2011:12 Riksrevisionen är en myndighet under riksdagen med uppgift att granska den verksamhet som bedrivs av staten. Vårt uppdrag är att genom oberoende revision skapa

Läs mer

Dnr 2014/199-5. Arbetsplan för utvärdering av folkbildningen

Dnr 2014/199-5. Arbetsplan för utvärdering av folkbildningen Dnr 2014/199-5 Arbetsplan för utvärdering av folkbildningen MISSIV DATUM DIARIENR 2015-05-21 2014/199-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2014-12-04 U2014/7240/UC Regeringen Utbildningsdepartementet 103 33 Stockholm

Läs mer

Svenska Handikapporganisationers. Biståndsförening (SHIA) verksamhet och samarbetsrelationer. Sida Evaluation 06/49

Svenska Handikapporganisationers. Biståndsförening (SHIA) verksamhet och samarbetsrelationer. Sida Evaluation 06/49 Sida Evaluation 06/49 Svenska Handikapporganisationers Internationella Biståndsförening (SHIA) verksamhet och samarbetsrelationer Cecilia Karlstedt Håkan Jarskog Anders Ingelstam Lennart Peck Department

Läs mer

Folkrörelseanknytningar och marknadsrelationer

Folkrörelseanknytningar och marknadsrelationer Folkbildningsrådet utvärderar No 3 2009 Folkrörelseanknytningar och marknadsrelationer Studieförbunden och deras grundarorganisationer, medlemsorganisationer och samverkansorganisationer Johan von Essen

Läs mer

Jag har lärt mig mycket om allt, inklusive om mig själv

Jag har lärt mig mycket om allt, inklusive om mig själv Jag har lärt mig mycket om allt, inklusive om mig själv Effekter av internationella ungdomsprojekt inom Ung och Aktiv i Europa på unga och ungdomsledare Jag har lärt mig mycket om allt, inklusive om mig

Läs mer

Att utbilda världsmedborgare! nordiska folkhögskolelärare inspirerar till pedagogiskt arbete kring hållbar utveckling och globalt medborgarskap

Att utbilda världsmedborgare! nordiska folkhögskolelärare inspirerar till pedagogiskt arbete kring hållbar utveckling och globalt medborgarskap Att utbilda världsmedborgare! nordiska folkhögskolelärare inspirerar till pedagogiskt arbete kring hållbar utveckling och globalt medborgarskap ATT UTBILDA VÄRLDSMEDBORGARE! nordiska folkhögskolelärare

Läs mer

Praktisk handledning. En guide för folkhögskolor som vill söka projektmedel för transnationellt samarbete

Praktisk handledning. En guide för folkhögskolor som vill söka projektmedel för transnationellt samarbete Praktisk handledning En guide för folkhögskolor som vill söka projektmedel för transnationellt samarbete 1 Innehå llsfö rteckning FOLACs roll sid 3 Finns det stöd det transnationella arbetet i folkhögskolornas

Läs mer

Folkbildning och lokal utveckling i förorten

Folkbildning och lokal utveckling i förorten Folkbildningsrådet utvärderar No 2 2008 Folkbildning och lokal utveckling i förorten En studie om folkbildningens villkor och vardag Lisbeth Eriksson Folkbildning och lokal utveckling i förorten En studie

Läs mer

Röster om folkbildning och demokrati

Röster om folkbildning och demokrati F olkbildningsrådet utvärderar No 3 2001 Röster om folkbildning och demokrati En rapport från projektet Folkbildingen och de demokratiska utmaningarna Röster om folkbildning och demokrati En rapport från

Läs mer

ATT DE LYSSNAR HELT ENKELT En studie om föräldrars uppfattning rörande delaktighet och inflytande i förskolan.

ATT DE LYSSNAR HELT ENKELT En studie om föräldrars uppfattning rörande delaktighet och inflytande i förskolan. ATT DE LYSSNAR HELT ENKELT En studie om föräldrars uppfattning rörande delaktighet och inflytande i förskolan. THAT THEY LISTEN SIMPLY A study of parents' perception regarding participation and influence

Läs mer

Kultursamverkansmodellen

Kultursamverkansmodellen MYNDIGHETEN FÖR KULTURANALYS Kultursamverkansmodellen En första utvärdering Rapport 2012:1 MYNDIGHETEN FÖR KULTURANALYS Kultursamverkansmodellen En första utvärdering Rapport 2012:1 Innehåll Förord..........................................................

Läs mer

LIKA OLIKA SOM LIKA. om former för lokalt ungdomsinflytande

LIKA OLIKA SOM LIKA. om former för lokalt ungdomsinflytande LIKA OLIKA SOM LIKA om former för lokalt ungdomsinflytande U N G D O M S S T Y R E L S E N S S K R I F T E R 2 0 0 9: 4 Lika olika som lika - om former för lokalt ungdomsinflytande Förord Under 2008

Läs mer

Omvärldsbevakning vad, var och för vem?

Omvärldsbevakning vad, var och för vem? 2006:11 Omvärldsbevakning vad, var och för vem? En utvärdering av Institutet för tillväxtpolitiska studiers utlandsbaserade verksamhet MISSIV DATUM DIARIENR 2006-10-31 2006/56-5 ERT DATUM ER BETECKNING

Läs mer

UTVÄRDERING AV LOKAL ANTI- DISKRIMINERINGSVERKSAMHET

UTVÄRDERING AV LOKAL ANTI- DISKRIMINERINGSVERKSAMHET INTEGRATIONS- OCH JÄMSTÄLLHETS- DEPARTEMENTET Mars 2009 RAPPORT UTVÄRDERING AV LOKAL ANTI- DISKRIMINERINGSVERKSAMHET SAMMANFATTNING Ramböll Management har på uppdrag av Integrations- och jämställdhetsdepartementet

Läs mer

En omtolkad kultursatsning

En omtolkad kultursatsning En omtolkad kultursatsning Museerna och Skapande skola Fornvårdaren 36 1 Denna publikation ingår i ett projekt som finansierats av Projektet Skolan och museerna genomfördes 2011 2014 och finansierades

Läs mer

Hälsan hos barn och unga med funktionsnedsättning

Hälsan hos barn och unga med funktionsnedsättning DEN NATIONELLA KARTLÄGGNINGEN AV BARNS OCH UNGAS PSYKISKA HÄLSA ÅR 2009 Hälsan hos barn och unga med www.fhi.se A 2011:08 A 2011:08 UPPLAGA 1:2 ISSN: 1653-0802 ISBN: 978-91-7257-839-5 (PDF) ISBN: 978-91-7257-840-1

Läs mer

Hur uppfattar folkhögskolans lärare sitt uppdrag?

Hur uppfattar folkhögskolans lärare sitt uppdrag? Estetisk-filosofiska fakulteten Hans-Åke Höber Hur uppfattar folkhögskolans lärare sitt uppdrag? In what way do teachers in folk high schools understand their mission? Examensarbete 15 hp Magisterutbildning

Läs mer

Skolsamverkan och tillgänglighet

Skolsamverkan och tillgänglighet IDROTTSLYFTETS EXTERNA UTVÄRDERING Skolsamverkan och tillgänglighet RAMBÖLL Olov Wolf-Watz, Elin Törner, Steffen Ovdahl STOCKHOLM MARS 2012 ANDRÈN & HOLM AB (16831) FOTO: Bildbyrån Information om Idrottslyftets

Läs mer

Ungas psykiska ohälsa och den ideella sektorn

Ungas psykiska ohälsa och den ideella sektorn Ungas psykiska ohälsa och den ideella sektorn En utvärderingssammanställning Magnus Karlsson, fil dr Ersta Sköndal Högskola, 2008 Ungas psykiska ohälsa och den ideella sektorn 1 Ungas psykiska ohälsa och

Läs mer

MUSEER PÅ NÄTET En strategi för styrning och stöd

MUSEER PÅ NÄTET En strategi för styrning och stöd MUSEER PÅ NÄTET En strategi för styrning och stöd 2004.09.23 Leif Jonsson (sic!) Bergsgatan 14 B 151 42 SÖDERTÄLJE leifjons@spray.se 08/550 402 00 070/2955134 Leif Jonsson och Statens historiska museum

Läs mer

NÄR VAR HUR om ungas kultur

NÄR VAR HUR om ungas kultur NÄR VAR HUR om ungas kultur En analys av ungas kulturutövande på fritiden Förord Kulturutövande har stor betydelse i ungas liv. Många unga ägnar sig åt någon form av kultur på fritiden. De trivs med sitt

Läs mer

NÄR VAR HUR. om ungas kultur. En analys av ungas kulturutövande på fritiden

NÄR VAR HUR. om ungas kultur. En analys av ungas kulturutövande på fritiden NÄR VAR HUR om ungas kultur En analys av ungas kulturutövande på fritiden NÄR VAR HUR om ungas kultur En analys av ungas kulturutövande på fritiden 1 Ungdomsstyrelsen är en myndighet som tar fram kunskap

Läs mer

SAREC:s stöd till svensk u-landsforskning

SAREC:s stöd till svensk u-landsforskning Sida Evaluation 06/27 SAREC:s stöd till svensk u-landsforskning Enrico Deiaco Andreas Högberg Börje Svensson Sekretariatet för utvärdering och intern revision SAREC:s stöd till svensk u-landsforskning

Läs mer

Mänskliga rättigheter i den kenyanska skolan

Mänskliga rättigheter i den kenyanska skolan Mänskliga rättigheter i den kenyanska skolan En kvalitativ studie om undervisningsinnehåll och lärandeteorier Tove Karlsson och Anna Melin LAU395 Handledare: Johan Wedel Examinator: Dan Rosengren Rapportnummer:

Läs mer

Vad blir det av eleverna? En uppföljning av gymnasieskolors samarbetsprojekt med länder i Afrika, Asien och Latinamerika

Vad blir det av eleverna? En uppföljning av gymnasieskolors samarbetsprojekt med länder i Afrika, Asien och Latinamerika Vad blir det av eleverna? En uppföljning av gymnasieskolors samarbetsprojekt med länder i Afrika, Asien och Latinamerika INTERNATIONELLA PROGRAMKONTORETS RAPPORTSERIE NR 38 Vad blir det av eleverna? Internationella

Läs mer

UTVÄRDERING AV MÖTAS. Joakim Tranquist

UTVÄRDERING AV MÖTAS. Joakim Tranquist UTVÄRDERING AV MÖTAS Joakim Tranquist UTVÄRDERARENS KOMMENTAR Tranquist Utvärdering har sedan våren 2012 haft i uppdrag av Kommunförbundet Skåne att utvärdera MÖTAS med syfte att kunna ge underlag för

Läs mer

FRÅN STAT TILL KOMMUN

FRÅN STAT TILL KOMMUN FRÅN STAT TILL KOMMUN En kartläggning av Ungdomsstyrelsens stöd till den kommunala ungdomspolitiken 1997 2011 och en strategi för framtida insatser FRÅN STAT TILL KOMMUN En kartläggning av Ungdomsstyrelsens

Läs mer

Lärande boende? En kartläggning av folkhögskolans internat

Lärande boende? En kartläggning av folkhögskolans internat Lärande boende? En kartläggning av folkhögskolans internat Lärande boende? En kartläggning av folkhögskolans internat Text: Kerstin Mustel Layout: Johan Nilsson/Kombinera Folkbildningsrådet 2013 Förord

Läs mer