Sammanträde i Kultur- och bildningsnämnden

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sammanträde i Kultur- och bildningsnämnden"

Transkript

1 I II landstinget DAlAR NA DAGORDNING Kultur- och bildningsnämnden Kultur- och bildningsförvaltningen Sammanträde Sid, 1 (12) Sammanträde i Kultur- och bildningsnämnden Ordförande kallar till sammanträde. Tid: klockan Plats: Kommunernas Hus (Region Dalarna), Myntgatan 2, Falun, Sammanträdesrummet Falurummet på plan Kaffe samt samling till gruppmöten (lokaler för gruppmöten är bokade från 09.00) Dialog Film i Dalarna Dialog Dalarnas Hemslöjdsförbund Julbuffe serveras i "Manegen" på entreplan Information om mutor och jäv - Kerstin Cederberg ca Behand ling av ärenden Med tanke på att många personer är allergi ska mot parfymdofter, bör vi tänka på att inte använda parfymerade produkter då vi är på sammanträdet. Dessa handlingar finns att tillgå på Internet adress www. ltdalarn a.se. Postadross BOJ( Falun tnnehållsförteckning Intedning Justering av närvarolistan 3 2 Godkännande av dagordning 3 3 Protokollsjustering 3 4 Dialog Film i Dalarna 3 5 Dialog Dalarnas Hemslöjdsförbund 3 6 Info mnation om mutor och jäv 4 Informations~ och anmälningsärenden Infomnation 5 8 Anmälan av delegeringsbeslut 5 9 Övriga anmälningsärenden 5 Beslutsärenden Verksamheternas dialoger med Kultur- och bildningskansliet Budget Folkrörel seberedningens budget Förslag till förd elning av stöd till folkrörelseorganisationer och vissa andra organisationer i Dalarna Besöksadress Kontakt Mötessamordnare Kommunernas Hus. Myntgatan Falun Org.nr:

2 DAGORDNING Landstinget Dalarna Kultur- och bildningsnämnden Kullur- och bildningsförvallningen Sida 2 (12) 14 Förslag till fördelning av stöd till studieförbundens distriktsorganisationer Förslag till riktlinjer för stöd till ideella ideburna organisationer i Dalarna Förslag till riktlinjer för stöd till studieförbundens distriktsorganisationer Bröderna Molanders stiftelse - stipendieutdelning Västerbergslagens Hästförsäkringsbolags stipendiefond - utdelning

3 DAGORDNING Landstinget Dalarna Kultur- och bildningsnämnden Kultur- och bildningsförvaltningen Sida 3 (12) Inledning 1 Justering av närvarolistan Ordförandens förslag 1. Närvarolistan fastställs. 2 Godkännande av dagordning Ordförandens förslag 1. Godkännande av föreliggande dagordning. 3 Protokollsjustering Ordförandens förslag 1. Inamnl utses att jämte ordföranden justera protokollet. Justering ska vara klar inom 14 dagar. 4 Dialog Film i Dalarna Ordförandens förslag 1. Antecknar informationen till protokollet. Sammanfattning av ärendet 2. Anita Carlsson på Film i Dalama medverkar och informerar om verksamheten. 5 Dialog Dalarnas Hemslöjdsförbund Ordförandens förslag 1. Antecknar informationen till protokollet. Sammanfattning av ärendet 2. Ulla Berglund Brasch och Fredrik Eriksson från Dalamas Hemslöjdsförbund medverkar och informerar om verksamheten.

4 DAGORDNING Landstinget Dalarna Kultur- och bildningsnämnden Kullur- och bildningsförvallningen Sida 4(12) 6 Information om mutor och jäv Ordförandens förslag 1. Antecknar informationen till protokollet. Sammanfattning av ärendet Kerstin Cederberg, jurist på Landstingets rättsavdelning informerar om mutor och jäv. I ärendet redovisas följande dokument: a) Beslutsunderlag b) PM till Statens kulturråd - Svar ang regelverk mutor och jäv c) Om mutor och jäv - vägledning för anställda inom kommuner, landsting och regioner

5 DAGORDNING Landstinget Dalarna Kultur- och bildningsnämnden Kultur- och bildningsförvaltningen Sida 5 (12) Informations- och anmälningsärenden 7 Information Ordförandens förslag 1. Antecknar informationen till protokollet. Information lämnas om: a. Ekonomisk redovisning - periodrapport (Bilaga) b. Älvdalens utbildningscentrum (LD11/03431) c. Regional kulturplan (LD12/00871) d. Blankett "Ersättning till Lt Dalarnas förtroendevalda" (utdelas) e. Rapport "Bok & Bibliotek i Göteborg 2012" (utdelas) f. Faktablad från Regeringskansliet IlBättre villkor för svensk film" (utdelas) g. Höstmöte FHS-föreningen 23 november i Stockholm (Lars Levahn och Malin Lagergren deltagit) 8 Anmälan av delegeringsbeslut Ordförandens förslag 1. Antecknar de anmälda delegeringsbesluten till protokollet. Anmäldes följande enligt delegeringsbestämmelser fastställda av Landstingsstyrelsen 81/2011 och Kultur- och bildningsnämnden 1 09/2011 fattade beslut. I ärendet redovisas följande dokument: a) Delegeringsbeslut av förvaltningschef b) Delegeringsbeslut av basenhetschef 9 Övriga anmälningsärenden Ordförandens förslag 1. Antecknar övriga anmälningsärenden till protokollet. Anmäles följande: a. Från Landstingets revisorer - Granskning av delårsrapport

6 DAGORDNING Landstinget Dalarna Kultur- och bildningsnämnden Kultur- och bildningsförvaltningen Sida 6 (12) Beslutsärenden 10 Verksamheternas dialoger med Kultur- och bildningskansliet 2013 Diarienummer LD Ordförandens förslag 1. Anteckna informationen om Kultur- och bildningsnämndens dialoger med verksamheterna till protokollet. Sammanfattning av ärendet Kultur- och bildningsnämnden ska i dialogform ha möjlighet att träffa de Landstingsfinansierade kultur- och bildningsverksamheterna för att få information och möjlighet att ställa frågor. Dialogerna sker i samband med nämndens ordinarie möten. I ärendet redovisas följande dokument: a) Beslutsunderlag b) Dialoger med verksamheterna Budget 2013 Diarienummer LD Ordförandens förslag Interkommunal ersättning 1. Fastställa interkommunal ersättning för special utformat musikprogram åk 3 till kr per elev och år. 2. Fastställa interkommunal ersättning för naturbruksprogrammet åk 3 till kr per elev och år. Fastställande av landstingsbidrag till enheter utom landstinget 3. Till Musik i Dalarna ge ett bidrag om kr att belasta kostnadsställe Till Folkmusikens hus ge ett bidrag om kr att belasta kostnadsställe Till Musik vid Siljan ge ett bidrag om kr att belasta kostnadsställe Till Stora Daldansen ge ett bidrag om kr att belasta kostnadsställe 92101

7 DAGORDNING Landstinget Dalarna Kultur- och bildningsnämnden Kultur- och bildningsförvaltningen Sida 7 (12) 7. Till Jazz i Dalarna ge ett bidrag om kr att belasta kostnadsställe Till Bergslagens kammarsymfoniker ge ett bidrag om kr att belasta kostnadsställe Till Dalateatern ge ett bidrag om kr att belasta kostnadsställe Till Dalarnas museum ge ett bidrag om kr att belasta kostnadsställe Till Avesta Art ge ett bidrag om kr att belasta kostnadsställe Till Arkivcentrum ge ett bidrag om kr att belasta kostnadsställe Till Dalarnas folkrörelsearkiv ge ett bidrag om kr att belasta kostnadsställe Till Dalarnas hemslöjdsförbund ge ett bidrag om kr att belasta kostnadsställe Till utvecklingsstöd budgetera kr på kostnadsställe för senare fördelning 16. Till Kulturpris/stipendier budgetera kr från kostnadsställe för senare fördelning 17. Till Folkrörelser/studieförbund m fl budgetera kr för senare fördelning 18. För stöd till rörelseägda folkhögskolor i länet budgetera kr för senare fördelning från kostnadsställe Till interkommunal ersättning folkhögskolor budgetera kr från kostnadsställe Fastställande av landstingsbidrag till enheter inom landstinget 20. Till Mentalvårdsmuseet inkl Gruvhospitalet fördela en budgetram om kr 21. Till Konsulentverksamhet fördela en budgetram om kr 22. Till Film i Dalarna fördela en budgetram om kr 23. Till Länsbibliotek Dalama fördela en budgetram om kr 24. Till Fornby folkhögskola fördela en budgetram om kr varav kr i FOlkhögskolestöd 25. Till Mora folkhögskola fördela en budgetram om kr varav kr i Folkhögskolestöd 26. Till Malungs folkhögskola fördela en budgetram om kr varav kr i Folkhögskolestöd 27. Till Musikkonservatoriet fördela en budgetram om kr 28. Till Kultur- och bildningskansliet fördela en budgetram om kr

8 DAGORDNING Landstinget Dalarna Kultur- och bildningsnämnden Kultur- och bildningsförvaltningen Sida 8 (12) 29. Till Kultur- och bildningsnämnden fördela en budgetram om kr från kostnadsställe Till Folkrörelseberedningen fördela en budgetram om kr från kostnadsställe Till kostnadsställe för oförutsedda medel avsätta kr Att. under förutsättning att Kulturrådet fastställer motsvarande statsbidrag. fastställa att 32. Till Musik i Dalarna fördela kr i statsbidrag 33. Till Folkmusikens hus fördela kr i statsbidrag 34. Till Dalateatern fördela kr i statsbidrag 35. Till Dalarnas museum fördela kr i statsbidrag 36. Till Konsulentverksamhet (Scenkonst Dalarna, Länskonst Dalarna samt Dans i Dalarna) fördela kr i statsbidrag 37. Till Avesta Art fördela kr i statsbidrag 38. Till Arkivcentrum fördela kr i statsbidrag 39. Till Dalarnas folkrörelsearkiv fördela kr i statsbidrag 40. Till Film i Dalarna fördela kr i statsbidrag 41. Till Dalarnas hemslöjdsförbund fördela kr i statsbidrag 42. Till Länsbibliotek Dalarna fördela kr i statsbidrag Investeringsutrymme 43. Till investeringsutrymme anvisa kr till Fornby folkhögskola 44. Till investeringsutrymme anvisa kr till Mora folkhögskola 45. Till investeringsutrymme anvisa kr till Malungs folkhögskola 46. Till investeringsutrymme anvisa kr till Musikkonservatoriet 47. Till investeringsutrymme anvisa kr till Kultur- och bildningskansliet 48. Till ofördelat investeringsutrymme anvisa kr för senare fördelning Övrigt 49. Att i övrigt fastställa budget 2013 Sammanfattning av ärendet Kultur- och bildningsnämndens totala ram att fördela uppgår till tkr för Till det kommer det statliga verksamhetsbidraget för regionala kulturverksamheter som tidigare fördelades av Kulturrådet men där nu Landstinget Dalarna har övertagit ansvaret enligt Den nya samverkansmodellen. De statliga medlen kan enbart fastställas under förutsättning att de erhålles av Kulturrådet. Det totala statsbidraget för 2012 uppgick till tkr vilket med en uppräkning om 0,46% {uppgift från

9 DAGORDNING Landstinget Dalarna Kultur- och bildningsnämnden Kultur- och bildningsförvaltningen Sida 9 (12) Kulturrådet) skulle ge att fördela. Utöver det söker Kultur- och bildningsnämnden 500 tkr för att ge ett regionalt ansvar för samtidskonsten till Avesta Art. I ärendet redovisas följande dokument: a) Beslutsunderlag b) Fördelning av budget 12 Folkrörelseberedningens budget Diarienummer LD Ordförandens förslag 1. Fördela den totala ramen om kr för år 2013 enligt följande: Stud ieförbund Folkrörelser och vissa andra organisationer Inspirationskonferenser kronor kronor kronor Sammanfattning av ärendet Folkrörelsebered ningen föreslår att det totala bidraget för 2013, kr, fördelas med kr till studieförbunden, samt kr till folkrörelsebidrag och vissa andra organisationer samt kr för inspirationskonferenser. I ärendet redovisas följande dokument: a) Beslutsunderlag 13 Förslag till fördelning av stöd till folkrörelseorganisationer och vissa andra organisationer i Dalarna Diarienummer LD Ordförandens förslag 1. Fördela kronor till folkrörelser och vissa andra organisationer enligt folkrörelseberedningens förslag, se bilaga. 2. Fördelningen belastar kostnadsställe Sammanfattning av ärendet 50 föreningar och övriga organisationer har ansökt om sammanlagt kr. Folkrörelseberedningen föreslår att Kultur- och bildningsnämnden fördelar kr för I ärendet redovisas följande dokument:

10 DAGORDNING Landstinget Dalarna Kultur- och bildningsnämnden Kultur- och bildningsförvaltningen Sida 10 (12) a) Beslutsunderlag b) Fördelning av stöd till folkrörelserna i Dalarna Förslag till fördelning av stöd till studieförbundens distriktsorganisationer Diarienummer LD Ordförandens förslag 1. Beslut att fördela kr till studieförbunden enligt folkrörelseberedningens förslag så att kr utgör grundbidrag och kr utgör utvecklingsbidrag. 2. Besluta att fördela kr i utvecklingsbidrag enligt bilaga. 3. Grundbidragets fördelning mellan studieförbunden beslutas efter att förbundens, under 2012, fullgjorda studietimmar inhämtats från SCB i början av Ordföranden föreslås fördela grundbidraget. 4. Fördelningen ska belasta kostnadsställe Sammanfattning av ärendet 10 studieförbund har ansökt om totalt kr i utvecklingsbidrag för Folkrörelsebredningen förslår att Kultur- och bildningsnämnden fördelar utvecklingsbidraget om kr enligt beredningens förslag och att ordförande ges i uppdrag att besluta om fördelning av grundbidraget Denna fördelning kan beslutas när statistik över fullgjorda studietimmar 2012 kan hämtas från SCB. I ärendet redovisas följande dokument: a) Beslutsunderlag b) Fördelning av utvecklingsbidrag Förslag till riktlinjer för stöd till ideella ideburna organisationer i Dalarna Diarienummer LD Ordförandens förslag 1. Fastställa nya riktlinjer för stöd till ideella, idåburna organisationer i Dalarna att gälla från Sammanfattning av ärendet Under 2012 har en utredningsgrupp bestående av representanter från folkrörelseorganisationerna och tjänstemän vid Kultur- och bildningskansliet samt Folkrörelseberedningens presidie utarbetat förslag till nya riktlinjer. I gruppen har också landstingets handikappkonsulent deltagit.

11 DAGORDNING Landstinget Dalarna Kultur- och bildningsnämnden Kultur- och bildningsförvaltningen Sida 11 (12) I ärendet redovisas följande dokument: a} Beslutsunderlag b} Förslag till riktlinjer för stöd till ideella ideburna organisationer i Dalarna 16 Förslag till riktlinjer för stöd till studieförbundens distriktsorganisationer Diarienummer LD Ordförandens förslag 1. Fastställa nya riktlinjer för stöd till studieförbundens distriktsorganisationer i Dalarna att gälla från Sammanfattning av ärendet Nya riktlinjer har utarbetats för stöd till studieförbundens distriktsorganisationer att gälla från I ärendet redovisas följande dokument: a} Beslutsunderlag b) Förslag till riktlinjer för stöd till studieförbundens distriktsorganisationer 17 Bröderna Molanders stiftelse - stipendieutdelning 2012 Diarienummer LD Ordförandens förslag 1. Antecknar till protokollet att annonsering skett. 2. Fastställer utdelningen för 2012 till kronor per termin till 475 sökande, sammanlagt kronor. 3. Godkänna förteckning över stipendiater enl bilaga. 4. Godkänna förteckning över sökande som fått avslag enligt bilaga. Sammanfattning av ärendet Innevarande år har 487 ansökningar inkommit inför årets utdelning. Av dessa förelås avslag på 12 ansökningar. Sammanlagt finns kronor att fördela terminer förelås bli godkända för utdelning. Beloppet per termin bli kr. Kultur- och bildningsnämndens ordförande har delegation på att ompröva beslut. I ärendet redovisas följande dokument: a) Beslutsunderlag

12 DAGORDNING Landstinget Dalarna Kultur- och bildningsnämnden Kultur- och bildningsförvaltningen Sida 12 (12) 18 Västerbergslagens Hästförsäkringsbolags stipendiefond - utdelning 2012 Diarienummer LD12/02583 Ordförandens förslag 1. Utdela 565 kronor vardera, som stipendium 2012 ur Stiftelsen Västerbergslagens Hästförsäkringsbolags stipendiefond, till Jenny Barkman Sandra Bogsveen Emil Byström Elina Dahlström Gustav Hultberg Sabina Jacobsson Simon Persson Emil Sundman Maria Wiklund Sammanfattning av ärendet Innevarande år har 9 ansökningar inkommit. Av dessa är alla 9 berättigade till stipendium. Det totala antalet terminer tör vilket utdelning kan göras är 18 och utdelningen per termin blir 282,50. I ärendet redovisas töljande dokument: a) Beslutsunderlag

13 I II Landstinget DALARNA Kultur- och bildningsförvaltningen Kultur- och bildningskansli BESLUTSUNDERLAG A~ b <t Kultur- och bildningsnämnden Datum S;d, 1 (2) Uppdnr 402 Information om mutor och jäv Ordförandens förslag 1. Antecknar informationen till protokollet. Sammanfattning Kerstin Cederberg, jurist på Landstingets rättsavdelning informerar om mutor och jäv. Beskrivning av ärendet och skälen för förslaget Generaldirektören vid Statens kulturråd har i brev daterat inkommit med förfrågan om hur mutor och jäv i sa mband med landsting och regioners inflytande och ansvar för fördelning av statsbidraget till regional kulturverksamhet hanteras. Landstinget Dalarna går in i samverkansmodellen fr o m Kultur- och bildningsnämnden är den nämnd som kommer att hantera fördelningen av statsbidraget fr o m varvid första gången är vid decembenmötet Kultur- och bildningskansliet har inbjudit Kerstin Cederberg, jurist på Landstingets rättsavdelning, att informera om mutor och jäv. PatientperspektiV Ej relevant Finansiering och ekonomiska kon sekvenser Ej relevant Miljö Ej relevant Likabehandling Ej relevant Barnkonsekvens Ej relevant Juridik Ej relevant Postadress Box Falun - BeslIksadress Kon~'''!!''-_ Kommunernas Hus. Myntgatan Falun Org.nr: Han d.lggare Skog berg Anna Ekonomichef

14 Landstinget Dalarna Kultur- och bildningsförvaltningen BESLUTSUNDERLAG Kultur- och bildningsnämnden Datum Dnr Sida 2 (2) Folkhälsa Ej relevant Konsekvensbedömning enligt systematiskt arbetsmiljöarbete Ej relevant Samverkan med fackliga organisationer Ej relevant Uppföljning Uppföljning sker löpande under året.

15 .\. landstinget II DALARNA Kultur- och bildningsförvaltningen Kultur- och bildningskansliet Statens kulturråd PM Datum Sida 1 (3) Dnr LD12/02691 LANDSTINGET DALARNA INK : DNR.. '==-Q!~I.Q.~.b SKA... l... KOD... Svar ang regelverk mutor och jäv Generaldirektören vid Statens kulturråd har i brev daterat inkommit med förfrågan om hur mutor och jäv i samband med landsting och regioners inflytande och ansvar för fördelning av statsbidraget till regional kulturverksamhet hanteras inom Landstinget Dalarna. Landstinget Dalarna går in i samverkansmodellen fr o m Kultur- och bildningsnämnden är den nämnd som kommer att hantera fördelningen av statsbidraget fr o m I brevet ställs fem frågor där svaren redovisas nedan. 1. Hur ser reglerna ut för redovisning och revision inom landstinget gällande de statliga bidrag inom kultursamverkansmodellen som landstinget lämnar eller förmedlar till egna eller andra institutioner inom kulturområdet? Landstingets verksamhet granskas av landstingets revisorer enligt bestämmelserna i kommunallagens 9:e kapitel. Några särskilda skriftliga regler för hur redovisningen och revision ska gå tijj avseende de statliga bidragen finns ej för närvarande. Landstinget Dalarna planerar att använda den nationella kulturdatabasen för enheter som fått statsbidrag. Den kommer att visa hur enheter som fått bidrag använt sina medel, både avseende verksamhetsstatistik och drift. 2. Hur ser kontrollen ut i samband med utbetalning av statliga bidrag inom kultursamverkansmodellen? Inom landstinget Dalarna används ekonomisystemet Raindance och leverantörssystemet lp Basware. Det fastställda statliga bidraget inkl det regionala bidraget kommer att utbetalas efter rekvisition/faktura från respektive enhet och kontrolleras mot, av Kultur- och bildningsnämnden, fastställt belopp. lp Basware bygger på att minst två personer kontrollerar fakturan innan utbetalning, en s k Postadn!ss Box FALUN \ Bvsllksadrvss Kommunernas hus Myntgatan 2 FALUN Kontakt \ I!ZJJS Handl3990rv Anna Skogberg

16 Landstinget Dalarna PM LD SIda 2 (3) leverantörsattestant och en beslutsatlestant. Regler för vad som ingår i deras ansvar bifogas, bilaga 1. För revision gäller för närvarande samma regler som för landstinget i övrigt. 3. Hur ser regelverket ut (beslutade av landstinget, kulturförvaltning eller motsvarande) för att f"örebygga mutor, jäv och andra oegentligheter? I det reglemente som styr Kullur- och bildningsnämndens verksamhetsområde återfinns 122 hänvisning till kommunallagens 6 kap avseende jäv. I övrigt följer landstinget Dalarna till SKL' s publikation Om mutor och jäv. I samband med att en förtroendevald påbö~ar sitt uppdrag Inom landstinget Dalarna sker utbildning om de regler som gäller. 4. Hur tillämpas och följs ovanstående regler vid fördelning och kontroll av de statliga bidragen? Den slutliga fördelningen av landstingsbidraget fastställs vid decembermötet (LS och LF fastställer det regionala bidraget i november). Vid decembennötet kommer numera även statsbidraget fastställas, under förutsättning av att statsbidrag erhålls från slaten (fastställs i januari-februari). Då statsbidrag och det regionala bidraget ska fastställas kommer SKL's publikation att lämnas till nämnden för att påminna om ledamötemas ansvar att själva anmäla jäv och inte delta I beslut om det föreligger någon särskild omständighet som är ägnad att rubba förtroendet tm hans opartiskhet i ärendet eller att låta sig mutas. 5. Vilka åtgärder vidtas om mottagare inte har använt medlen I enlighet med bidragets syfte. I den regionala kulturplanen återfinns uppdragsbeskrivningar till enheter som erhåller statligt stöd. I samband med delårsrapporteringar samt årsrapportering kommer enheterna att få beskriva hur de arbetar med de uppdrag de har samt redovisa statistik för genomförd verksamhet. Verksamheter som får stöd från Kulturoch bildningsnämnden kallas redan nu med regelbundenhet till s k dialog. I dialogen beskriver enheterna sin verksamhet och ledamöterna kan stalla frågor. Om det är uppenbart att verksamheterna arbetar mot ett mål som inte stöds av bidragets syfte kan stödet komma att återkallas. Närmare regler för detta ska utarbetas.

17 Landstinget Dalarna PM LD12/02691 Sida 3 (3) Kontaktuppgifter Till kontaktperson; Namn; Anna Skogberg Telefon; Epost; Till revisor: Namn; Kjell Johansson Telefon; E-post; kjell. Med vänliga hälsningar J(<L oi Malin LagergreK Bilagor 1. Attestinstruktion

18 I Landstinget PNT~RVALTNING Margareta Sjölund. ekonomienhet LANDSTINGSDIREKTÖRENS VERKSTÄLLIGHETSBESLUT 16/12 DInum Eltdablm BetecIIniIg1dIadanr LD (2) Er belec:knlna Attestinstruktioner för leverantörsfakturor inom, Landstinget Dalarna syfte och beslut Attestinstruktionerna ingår som en del I landstingets interna kontroll. Syftet med attestinstruktionen Ir att se till att resurser används i enlighet med fattade beslut samt att skydda medelsförvaltningen från avsiktliga oegentligheter eller oavsiktliga felaktigheter. Definition av attest Med attest intygar attestanten att kontroll utförts utan anmärkning. En verifikation ska genomgå följande attester: Leveransattest Beslutsaltest Behörighetskontroll t Basware och Raindance - Generellt gilller alt /everansatlesl och bes/utsattesl inte får uuöras av samma person. - Altestmomenten får ej utf6ras av den som sjlllv skall ta emot betalningen eller för egen del har konsumerat varan eller IjlJnsten. Egna kostnader atlesteras av nännast överordnad chef. Leveransattest Leveransaltestant ska kontrollera att leverans av varaltjänst har skett enligt beställning. Leveranskontrollen omfattar: Kontroll mot beställning och leverans. Ar mottagaren en annan person än beställaren är del mottagarens ansvar att Informera beställaren om eventuella awikelser från beställningen. Vid felaktigheter ska leverantören kontaktas för kreditering eller makulering av fakturan. Beloppsmässlg kontroll. Kontroll mot gällande avtal, upphandlingsbestämmelser. taxor eller andra föreskrifter. Beslutsattest Beslutsattest Innebär att behörig person Intygar att fastställda kontroller och attester har genomförts och är elt slutligt godkännande av betalningsunderlaget så att utbetalning kan ske. Beslutsattestanten ska kontrollera att: Kontering är korrekt Utgiften är förenlig med verksamheten och alt budgetmedel finns tillgängliga PosIadross Box FALUN Besöksadross Vasagatan 27 Falun Telafon Tolofax E.post: Postgiro w\vw.ltdalamll.sc

19 LANDSnNGETDALARNA CENTRAL FÖRVALTNING 2(2) Behörighetskontroll Beslutsattestanter ska.registreras i aktuellt system så att automatiska kontroller kan ske. Systemet ska innehålla säkra funktioner för kontroll av behörigheter. Leverans- och beslutsattest ska ske på sådant sätt att den med säkerhet i efterhand går att knyta till den person som utfört attesten. Behöriga attestanter k0mmer att verifieras årligen. Förändringar av uppslifter om behöriga beslutsattestanter Förändringar av behöri,ga beslulsattestanter ska lämnas in till centrala ekonomienhetens redovisningsavdelning. Vid förändringar ska verksamhetschef meddela personens namn och vilka kostnadsstallen delegationen avser. Vid tillfälliga förändringar SKa Iven tidsperiod framgå. skickas till ~~~ Karin Stlkå Mjöberg " Landstingsdirektör Bilagor Bilaga 1 Bilaga 2 Attestreglenenligt Landstinget Dalarnas delegeringsbestämmelser Krav på leverantörsfakturor

20 Bilaga t Attestregler enligt landstinget Dalamas delegerlngsbestimmelser Antagna av landsungsstyrelsen 181, 2011~30. Gäller fr o m juli Landstlngastyre".ns ansvar Landstingsstyreisen ansvarar för att attestlnstruktioner finns och överensstämmer med gillande delegeringsbestämmelser. Förvaltningschefemas ansvar Enligt delegeringsbestämmelsema (avsnitt 2.3, , ) definieras ahestratten som verkstllllghetsbeslut. Verkstlllighetsbeslut ir sådana beslut som fauas efter givna riktlinjer t ex attestreglemente (avsnitt 1.7). Respektive förvaltning ska enligt 1.1 delegeringsbesulmmelsema besluta vem som har befogenhet att falta verkstillighetsbeslut Varje förvaltningschef ska besluta om ahestrlher Inom sin verksamhet. Därvid ska beaktas de inskrlnknfngar i altestritten som förekommer dir delegeringsbestämmelsema anger ah ärendena Ir delegatfonsbeslul Detta gäller enligt delegerlngsbestämmelsema för bl a gåvor (avsnitt 2.2), kapitalinvesteringar samt forskningsanslag (avsnitt ) och beslut om nedskrivning och avskrivning av fordringar samt ersättningskrav mot landstinget (avsnih ). Fikvaltning Hälso- och sjukvården Cenbal förvaltning Landstfngsfastlgheter delegedngsbeslut av fijrvaltnlngschef Karin SlikA Mjöberg Karin Stikå Mjöberg Jan Sjöberg Landstingsservice Bestillarenh för tandvård Tandvården Kultur- och bildning PaUentnlmnd Onr 11/0005A Delegering o verkställighet Revisionskontor

21 ", Krav på leverantörsfaktura Fakturan ska vara utställd till landstinget Dalama FaktUran ska Innehålla ett för leverant6ren unikt löpnummer eller id Säljarens organisationsnummer och ev momsregistreringsnummer ska framgå Säljarens namn och adress ska framgå Uppgift om bankgiro, plusgiro eller adress. Till privatpersoner betalas fakturan via Swedbanks SUs-tjänst. vilken bygger på personnummer Uppgift om att siljaren har F-skatt (annars betalas fakturan via lön) Fakturadatum ska framgå Det ska tydligt framgå vad fakturan avser TilJlmpad momssats För uulndska fakturor (Iven privatpersoner): Mottagarens namn. mottagande. banks adress och Bic-kod. Vid EU-betalningar ska man dessutom ange mottagarens lban-nummer. För inköp där vi ska använda omvlnd skattskyldighet (inom eu) ska både säljarens och köparens VAT/CVR-nummer finnas med pi fakturan. Förutom ovanstående krav giller att Landstinget tillampar 30 dagars betalningsvillkor om ej annat avtalats FaktureringsavgIfter godkänns inte om de inte Ar avtalade Vid fakturor avseende representation ska fakturan kompletteras med bdaga som anger deltagare och syfte med representationen

22 Om mutor och jäv VÄGLEDNING FÖR ANSTÄLLDA INOM KOMMUNER, LANDSTING OCH REGIONER REVIDERAD Sveriges Kommuner och Landsting

23 Till Dig som är verksam inom kommuner, landsting och regioner. Inom kommuner. landsting och regioner nrhctar vi på Il1cdhorgnrnas uppdrag och i deras intresse. Demokrati, rättssäkerhet och effektivitet är grundliiggande värden fik all offentlig verksamhet. Medborgarnas rortrocndc för kommuner. landsling och regioner fordrar an vi SOIl1 verknr i denna inte låter oss påverkas av ovidkommande tinskemåj eller hiinsyn i vilrt arbete. Det iir IUtI att skadn fortroendei för en vcrksmnhcl. men mödosmnt och tids(idnndc att bygga upp det. En ansuilld eller förtroendevald inom dci oftentliga tär aldrig missbruka sin suillning. Vi har alla ett ansvar mol våra uppdragsgivare - medborgarna - all bekiimpa komlpt beteende vnr det än må rorekomma. Pii Sli sutt f(irsvnrar vi och stärker riillssamhället. Men vad är "koltupt beteende"? Var går griinsen mr muta eller jäv" Lagen ger oss inte alltid så tydliga anvisningar. Ett personligt nnsvarslagnnde och den egna formågan all göra eliska val måste många gånger ta vid. Denna vägledning vill vara ett slöd for det. Vi hoppas också all den ska stimulera till givande diskussioner på din arbetsplats. Dennn vilgledning är en uppdatering av dcn vugledning som togs fram uv Finansdeparlementet och Sveriges Kommuner och Landsting Uppdnteringen lir föranledd av dc lagiindringar som truddc i kran J juli Denna uppdaterade viigledning gäller enbart for kommuner. landsting och regioner. En kod for nliringslivet och diinned också komnllllmla- och landstillgskommul1nla bolag förvaltas uv Institutet Mot Mutor (IMM). diir SKL är en uv huvudmännen. Sveriges Kommuner och Landsting Om mulor och lav 2

2013-04-23. Motion om framtagande av en Antikorruptionspoiicy. (AU 74, KS 80) Dnr KS 2012-404

2013-04-23. Motion om framtagande av en Antikorruptionspoiicy. (AU 74, KS 80) Dnr KS 2012-404 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunfullmäktige i Falkenberg FALKENBERG 2013-04-23 53 Motion om framtagande av en Antikorruptionspoiicy. (AU 74, KS 80) Dnr KS 2012-404 Beslut Kommunfullmäktige

Läs mer

Riktlinjer mot korruption, mutor och jäv

Riktlinjer mot korruption, mutor och jäv Eskilstuna kommunkoncern Riktlinjer mot korruption, mutor och jäv Eskilstuna kommunkoncern har nolltolerans mot korruption och mutor ANTAGEN AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 24 JANUARI 2013 Riktlinjer mot korruption,

Läs mer

Riktlinjer mot korruption, mutor och jäv

Riktlinjer mot korruption, mutor och jäv 1(11) Antagen av kommunfullmäktige Kf 19 2014-04-29 Riktlinjer mot korruption, mutor och jäv Allmänt Allmänhetens förtroende är utgångspunkten för alla anställda i kommunen och i de kommunala bolagen.

Läs mer

OM MUTOR OCH JÄV. en vägledning för offentligt anställda

OM MUTOR OCH JÄV. en vägledning för offentligt anställda OM MUTOR OCH JÄV en vägledning för offentligt anställda Till Dig som är verksam inom stat, kommun eller landsting Inom den offentliga förvaltningen arbetar vi på medborgarnas uppdrag och i deras intresse.

Läs mer

Sammanträde i Kultur- och bildningsnämnden

Sammanträde i Kultur- och bildningsnämnden DAGORDNING Kultur- och bildningsnämnden Kultur- och bildningsförvaltningen Datum 2011-11-30 Sida 1 (11) Sammanträde i Kultur- och bildningsnämnden Kultur- och bildningsnämnden kallar till sammanträde.

Läs mer

Riktlinjer mot korruption och andra oegentligheter

Riktlinjer mot korruption och andra oegentligheter FÖRFATTNINGSSAMLING (8.1.30) Riktlinjer mot korruption och andra oegentligheter Dokumenttyp Policy och riktlinjer Ämnesområde Övergripande regelverk Ägare/ansvarig Kommunjurist Antagen av KS 2014-09-25

Läs mer

Intern kontroll i byggprocessen Tyresö kommun

Intern kontroll i byggprocessen Tyresö kommun Intern kontroll i byggprocessen Tyresö kommun Revisionsrapport Mars 2011 Jan-Olov Larsén, revisionskonsult Jan Nilsson, certifierad kommunal revisor 0 Innehållsförteckning Sammanfattande bedömning och

Läs mer

Sammanträde i Servicenämnden

Sammanträde i Servicenämnden DAGORDNING Servicenämnden Landstingsservice Sammanträde 2013-02-28 Sida 1 (6) Sammanträde i Servicenämnden Ordförande kallar till sammanträde. Tid: 2013-02-28 Kl 10.00-14.00 Plats: Lokal "Foajén", Restaurang

Läs mer

Protokoll från Landstingsstyrelsens arbetsutskotts sammanträde. Tid: 2013-10-21 kl 10.00-12.05, 13.00-14.10 Plats: Falun, Landstingshuset, Futurum

Protokoll från Landstingsstyrelsens arbetsutskotts sammanträde. Tid: 2013-10-21 kl 10.00-12.05, 13.00-14.10 Plats: Falun, Landstingshuset, Futurum I ~ Landstinget II DALARNA PROTOKOLL Landstingsstyrelsens arbetsutskott Central förvaltning Sammanträde 2013-10-21 81-98 Sida 1 (17) Protokoll från Landstingsstyrelsens arbetsutskotts sammanträde Tid:

Läs mer

KALLELSE/UNDERRÄTTELSE. Kommunfullmäktige. Sammanträde 10 mars 2015 klockan 18 i fullmäktigesalen, stadshuset. Ärende Beteckning Förslag

KALLELSE/UNDERRÄTTELSE. Kommunfullmäktige. Sammanträde 10 mars 2015 klockan 18 i fullmäktigesalen, stadshuset. Ärende Beteckning Förslag KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Upprättad 2015-03-02 Kommunfullmäktige Sammanträde 10 mars 2015 klockan 18 i fullmäktigesalen, stadshuset Ärende Beteckning Förslag 1. Val av justerare och tid för justering Anders

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum. Plats och tid Stora Tjörnsalen, Kommunhuset i Skärhamn kl 18:30 21:22. Underskrifter Sekreterare

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum. Plats och tid Stora Tjörnsalen, Kommunhuset i Skärhamn kl 18:30 21:22. Underskrifter Sekreterare Sida Plats och tid Stora Tjörnsalen, Kommunhuset i Skärhamn kl 18:30 21:22 Utses att justera Martin Johansen (FP) och Gunilla Nordberg (S) Justeringens plats och tid Kommunhuset i Skärhamn, 2015-06-01

Läs mer

Grundregler för representation, gåvor och andra förmåner mm i landstinget

Grundregler för representation, gåvor och andra förmåner mm i landstinget 1(6) Ledningsstaben Annika Hjertkvist 2013-04-29 LiÖ 2013-46 Grundregler för representation, gåvor och andra förmåner mm i landstinget Fullmäktige beslutar om grundregler för representation mm. Landstingsdirektören

Läs mer

Grundregler för representation, gåvor och andra förmåner mm i landstinget

Grundregler för representation, gåvor och andra förmåner mm i landstinget 1(6) Ledningsstaben Annika Hjertkvist 2013-04-29 LiÖ 2013-46 Grundregler för representation, gåvor och andra förmåner mm i landstinget Fullmäktige beslutar om grundregler för representation mm. Landstingsdirektören

Läs mer

Tillämpningen och tillämpligheten av styrdokumentet Riktlinjer för att motverka mutor och bestickning i Gävle kommunkoncern.

Tillämpningen och tillämpligheten av styrdokumentet Riktlinjer för att motverka mutor och bestickning i Gävle kommunkoncern. REVISIONSRAPPORT 2011-11-29 Kommunfullmäktige Sid 1 (4) Dnr: 11REK20 Tillämpningen och tillämpligheten av styrdokumentet Riktlinjer för att motverka mutor och bestickning i Gävle kommunkoncern. Kommunrevisionen

Läs mer

2010-05-06. ti II. anträ et. landstinget DALARNA. Skol nämnden. 09.30 Kaffe 10.00 Information samt lunch 13.00 Behandling av ärenden

2010-05-06. ti II. anträ et. landstinget DALARNA. Skol nämnden. 09.30 Kaffe 10.00 Information samt lunch 13.00 Behandling av ärenden landstinget Skol nämnden LI ti II sa anträ et 2010-05-06 Tid: Plats: 09.30 Kaffe 10.00 Information samt lunch 13.00 Behandling av ärenden Malungs folkhögskola Thoroifsvägen 44 Malung LANDSTINGET Skol nämnden

Läs mer

Ordning och reda i ekonomin. handledning för styrelser, kassörer och revisorer i den lokala hyresgästföreningen i region stockholm

Ordning och reda i ekonomin. handledning för styrelser, kassörer och revisorer i den lokala hyresgästföreningen i region stockholm Ordning och reda i ekonomin handledning för styrelser, kassörer och revisorer i den lokala hyresgästföreningen i region stockholm Nov 2012 Innehållsförteckning Inledning 4 Årscykel för LHs verksamhet och

Läs mer

Underskrifter Sekreterare. Martin Johansen (FP) Jeanette Lagervall (S) ANSLAG/ BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Underskrifter Sekreterare. Martin Johansen (FP) Jeanette Lagervall (S) ANSLAG/ BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-04-23 Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Stora Vetteberget kl. 09:00 11:49 Utses att justera Jeanette Lagervall (S) Justeringens plats och tid Kommunhuset

Läs mer

Revisionsrapport Intern kontroll i byggprocessen. Botkyrka kommun. Februari 2012 Jan-Olov Larsén Jan Nilsson

Revisionsrapport Intern kontroll i byggprocessen. Botkyrka kommun. Februari 2012 Jan-Olov Larsén Jan Nilsson Revisionsrapport Intern kontroll i byggprocessen Botkyrka kommun Februari 2012 Jan-Olov Larsén Jan Nilsson Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning och rekommendationer 1 2 Inledning 3 2.1 Bakgrund

Läs mer

Ordning och reda i ekonomin

Ordning och reda i ekonomin Ordning och reda i ekonomin handledning för styrelser, kassörer och revisorer i den lokala hyresgästföreningen i region stockholm 1 juni 2010 Innehållsförteckning Hyresgästföreningens organisation 4 Lokala

Läs mer

PROJEKTRAPPORT NR 04/2013. Risken för oegentligheter inom Stockholms läns sjukvårdsområde

PROJEKTRAPPORT NR 04/2013. Risken för oegentligheter inom Stockholms läns sjukvårdsområde PROJEKTRAPPORT NR 04/2013 N Risken för oegentligheter inom Stockholms läns sjukvårdsområde Vad gör Landstingsrevisorerna? Landstingsrevisorerna granskar den verksamhet som bedrivs av landstingets nämnder

Läs mer

Sammanträde i Fastighetsnämnden

Sammanträde i Fastighetsnämnden DAGORDNING Fastighetsnämnden Fastighetsförvaltningen Sammanträde 2015-04-29 Sida 1 (6) Sammanträde i Fastighetsnämnden Ordförande kallar till sammanträde. Tid: 2015-04-29 kl 10.00 Plats: Masen, Landstingshuset

Läs mer

Policy och riktlinje mot mutor för Ystads kommun

Policy och riktlinje mot mutor för Ystads kommun Policy och riktlinje mot mutor för Ystads kommun Förekomsten av mutor hos en kommunal myndighet eller ett kommunalt bolag, eller misstankar härom, påverkar alla som har en relation till myndigheten eller

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag beträffande årsredovisning, inklusive sammanställd redovisning 2013, finns tillgängligt på Landstingshuset.

Landstingsstyrelsens förslag beträffande årsredovisning, inklusive sammanställd redovisning 2013, finns tillgängligt på Landstingshuset. I III Landstinget DALARNA CENTRAL FÖRVALTNING Datum Beteckning/diarienr 2014-04-16 Ert datum Er beteckning LANDSTINGSFULLMÄKTIGE Fullmäktige sammanträder i Kristinehallen, Bergmästaregatan, Falun, 2014-04-28

Läs mer

Handledning mot mutor

Handledning mot mutor *Skatteverket 1(25) Dnr 131 552805-06/121 Handledning mot mutor Huvudkontoret, Personalavdelningen www.skatteverket.se Postadress Besöksadress Telefon Telefax E-postadress 171 94 Solna Solna strandväg

Läs mer

Ärendehandbok. Administrativa ärenden inom Landstinget Dalarna. LF 2011-11-21- -22 Dnr LD11/02896 Rev. 2011:2

Ärendehandbok. Administrativa ärenden inom Landstinget Dalarna. LF 2011-11-21- -22 Dnr LD11/02896 Rev. 2011:2 Ärendehandbok Administrativa ärenden inom Landstinget Dalarna LF 2011-11-21- -22 Dnr LD11/02896 Rev. 2011:2 Innehåll Ärendehantering i Landstinget Dalarna...3 Kap 1 Inledning...4 Kap 2 Organisation...5

Läs mer

Fondhjälpredan Europeiska återvändandefonden

Fondhjälpredan Europeiska återvändandefonden Fondhjälpredan Europeiska återvändandefonden Fondhjälpredan Återvändandefonden, version 10.0 2013-04-23 Diarienummer: 111-2008-36009 Foto: Ida Ling Flanagan Fondhjälpredan Återvändandefonden innehållsförteckning

Läs mer

RIKTLINJER. Riktlinjer mot mutor

RIKTLINJER. Riktlinjer mot mutor RIKTLINJER Riktlinjer mot mutor POLICY antas av kommunfullmäktige En policy uttrycker politikens värdegrund och förhållningssätt. Denna typ av dokument fastställs av kommunfullmäktige då de är av principiell

Läs mer

Kontroll av verifikationer en vägledning för kontrollmiljö och attestregler

Kontroll av verifikationer en vägledning för kontrollmiljö och attestregler Kontroll av verifikationer en vägledning för kontrollmiljö och attestregler www.sfti.se Datum: 2013-06-03 Dnr: 3.2 672/2013 ESV-nr: 2013:40 Copyright: Ekonomistyrningsverket och Sveriges kommuner och landsting

Läs mer

I 14 landstinget 2009-12-17. sammanträdet HANDLINGAR DALARNA. Kulturnämnden. Tid: Kl 10.00. Plats: Landstingshuset, Falun Impulsen, plan 5

I 14 landstinget 2009-12-17. sammanträdet HANDLINGAR DALARNA. Kulturnämnden. Tid: Kl 10.00. Plats: Landstingshuset, Falun Impulsen, plan 5 I 14 landstinget DALARNA Kulturnämnden HANDLINGAR tiii sammanträdet 2009-12-17 Tid: Kl 10.00 Plats: Landstingshuset, Falun Impulsen, plan 5 LANDSTINGET DALARNA Kulturnämnden FÖREDRAGNINGSLISTA Sammanträdesdatum

Läs mer

Fem flaskor vin och en cabbe? Ja, tack! eller...

Fem flaskor vin och en cabbe? Ja, tack! eller... Institutionen för ekonomi Handledare: Professor Carl Martin Roos Datum: 2005-06-01 Kandidatuppsats i handelsrätt/skatterätt Fem flaskor vin och en cabbe? Ja, tack! eller... en undersökning om hur muta

Läs mer